You are on page 1of 7

!

" "#

$ % # & "
# # # # '
& ( " # # # )
" " % " #
" * + * " +
# $" , ATAH (Ah-TAH)

- . * *
/ * (
" # #" # $" , MALKUTH (Mahl-KOOT)

0 . " " #
% "
1 ( "
" , VE-GEBURAH (Vih-G'Boo-RAH)

2 ( " " , VE-GEDULAH


(Vih-G'Doo-LAH).

3 * # * "
" $ % "
$" , LEOLAM AMEN(Lih-Oh-LAHM, Ah-MEN)

'
1

&4 " ! ) *
" EXARP (EX-AHR-PEY) # " #
# # & "
"
- 5 * "
EHEIEH (EH-HEH-YEH), # " &
# " " "# *
* % (

0 * ! * # #
6 $" , ORO IBAH AOZP (OH-ROW EE-BAH-HAH AH-OH-ZOHD-
PEE)* " # " & #
" "

2 ) !4 * " YHVH
(YUD-HEH-VAHV-HEH) #

-
3 5 5 &4 " ! "
BITOM (BEE-TOH-EHM) 5 ) " EHEIEH (EH-HEH-
YEH).

7 * OIP TEAA PEDOCE


( $"
(OH-EE-PAY TAY-AH-AH PAY-DOH-KAY)

0
8 5 9 " ELOHIM (EL-OH-HEEM)

: 5 5 &4 " "


HCOMA. (HAY-COH-MAH)

; 5 ) " AGLA (AH-GLAH).

2
< * ) " EMPEH
ARSEL GAIOL (EHM-PAY-HAY AHR-SEL GAH-EE-OHL)

5 & / ) # " EL 5
.

- 5 5 &4 " "


NANTA (EHN-AH-EHN-TAH)

3
0 5 ) " AGLA (AH-GLAH).

2 * # # *
& " EMOR DIAL HECTEGA (EE-MOHR DEE-AHL
HEK-TAY-GAH)

3 $" ADONAI (AH-DOH-NYE)


" "

7 5

7
8 &+ * $ % #
1 $ % " # * #
" "
( " % " ! $" , Before me,
RAPHAEL (Rah-Fah-El)

: $ % " # * * " "


"# (
$" , Behind me, GABRIEL (Gah-bree-El)

; # * %
( $" , On my right hand, MICHAEL
(Mee-Kah-El)

-< # * % *
" * * " (
( " # $" , On my left hand, URIEL (Ohr-Ree-El)

- % "
# " # $" , For about me flames the pentagram... $ % "
+ # $" , And in my center shines the Six-rayed
Star

--