You are on page 1of 9

ปญหาขยะในประเทศไทย

ปญหาขยะในเมืองไทย เปนปญหาโลกแตก เปนเวลาหลายสิบปที่เจาหนาที่ทางราชการ หนวยงานวิจัย


สถาบันทางการศึกษา พยายามหาหนทางในการแกไขปญหาเรื่องขยะลนเมือง ไมมที ี่ใดยอมใหกอ สราง
โรงกําจัดขยะใกลที่อยูอาศัยของตนเอง ทําไมจึงเปนเชนนั้น ทั้งๆทเสียงบประมาณตัง้ มากมายี่พา
เจาหนาทีไ่ ปดูงานที่ตางประเทศ ใชงบประมาณในการรณรงคใหความรูในการแกไขปญหาเรื่องขยะ มี
เทคโนโลยีมากมายที่สามารถจะนํามาใชในการแกไขปญหาเรื่องขยะ แตปจจุบนั ยังไมมีที่ไหนใน
ประเทศไทย สามารถจัดการขยะไดอยางครบวงจรเปนที่พึงพอใจของคนทุกฝาย เพื่อใหงายสรุปไดเปน
ขอ ๆ ดังนี้
1.ประชาชนยังยึดติดกับการแกไขปญหาขยะแบบเดิมๆ สถานที่มีกลิ่นเหม็น สกปรกไมนาชวน
มอง จนทําใหไมมีใครยอมทีจ่ ะใหมีการสรางโรงกําจัดขยะในบริเวณใกลเคียงกับที่ตนเองอยูอาศัย
เนื่องจากวาก็ยงั ไมมีที่ใดในประเทศไทย มีระบบจัดการขยะที่ประสบความสําเร็จ สะอาด สถานที่นา
ชวนมองอยางที่ไปดูงานที่ตา งประเทศ
2.เทศบาลไมมีแหลงกําจัดขยะเนื่องจากสาเหตุขอแรก เพราะไมรูวา จะชี้แจงยังไงใหประชาชนใน
พื้นที่เขาใจ จึงตองนําขยะไปทิ้งในพื้นทีห่ างไกล นอกพืน้ ที่ ในปา สถานที่รกราง สรางปญหาใหกับ
ชุมชนในพืน้ ทีน่ ั้นๆตามมา
3.ทุกคนยังมองไมเห็นคุณคาของขยะเพราะวามีมูลคาเล็กนอย ไมทราบวาขยะบางชนิดมีมูลคา
เมื่อแยกขยะแลวจะไปขายทีไ่ หนหรือมีวิธใี ดบางที่จะจัดการขยะไดโดยเปลี่ยนใหเปนรายไดเขามา
4.เนื่องจากทางภาครัฐยังไมมีสถานที่และวีธีการที่ถกู ตองในการแกไขปญหาขยะ มีการกําจัดขยะที่
สามารถรองรับการแยกขยะได จึงทําใหโครงการรณรงคใหประชนคัดแยกขยะ ไมประสบความสําเร็จ
เปนเพียงแคไฟไหมฟางในชวงตนๆ แตเมื่อประชาชนคัดแยกขยะแลวกลับไมมีการเก็บขยะแบบแยก
เพื่อนําไปกําจัดอยางถูกวิธี ขยะเศษอาหารถูกเก็บนําไปปนกับขยะทั่วไปเชนเดิม
5.การหาวิธีการจัดการขยะยังไมลงลึกเพียงพอในการแกไขปญหาขยะตามสถานที่อยูอาศัยทีต่ าง ๆ
กัน บานเรือน ตลาดสด อาคารพาณิชย โรงเรียน อาคารสูงอยางโรงแรมและคอนโดมิเนียม ชมชน
ชนบท บางที่สามารถกําจัดขยะไดดว ยตัวเอง บางที่ทําไดเพียงแยกขยะ ทําใหแตละที่จะตองมีวิธีการ
จัดการที่แตกตางกัน เราสงเสริมใหประชาชนทําปุยจากขยะ แตผูที่อยูอาศัยในอาคารสูง อาคารพาณิชย
ไมรูวาจะเอาปุย ไปใชประโยชนไดอยางไรเพราะไมไดมพี ื้นที่ปลูกพืช นี่เปนตัวอยางชี้ใหเห็นอยางงายๆ
ที่แสดงใหเห็นเดนชัดถึงการใชวิธีจัดการขยะอยางไมเหมาะสมกับสถานที่
6.เทคโนโลยีที่ใชกําจัดขยะ สามารถกําจัดขยะไดเฉพาะขยะแยกประเภท ไมวาจะเปนการทําปุย
หมักจากขยะ การทํากาซชีวภาพจากขยะเศษอาหาร การนําขยะมาเผาเปนพลังงานความรอนเพื่อใชใน
การผลิตไฟฟา แตขยะที่เขาสูกระบวนการกําจัดยังไมไดแยกอยางสมบูรณ ทําใหเทคโนโลยีดังกลาว
ประสบปญหาในการดําเนินการตอไปแยกประเภทระหวางขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไปเพื่อรอกําจัด
หมูบานใดหมูบ านหนึ่งทีจ่ ะมีการเก็บขยะแบบแยกประเภท เกษตรกรกลุมหนึ่งเพื่อทําปุยหมัก เมือ่
เริ่มตนในจุดเล็กๆสําเร็จยอมจะเปนตัวอยางในการดูงานใหกับพื้นทีอ่ ื่นๆ ที่จะนํามาเขารวมโครงการ
ตอไป

ขยะมูลฝอย

ในชวง 10 ป ที่ผานมาปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศไทยไดเพิ่มขึ้นทุกป โดยในป 2536 มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ


วันละ 30,640 ตัน และเพิ่มขึน้ เปนวันละ 39,225 ตัน ในป พ.ศ. 2545 โดยมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยประมาณ รอยละ 1.2 ตอป แตใน
ป พ.ศ. 2546 ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ประมาณ 300 ตัน ทั้งนี้การที่ปริมาณขยะมูลฝอยใน
เขตกรุงเทพมหานครลดลง อาจเนื่องมาจากไดมีการสงเสริมใหประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย
และขยะมูลฝอยสวนหนึ่งไดนํากลับมาใชประโยชนมากขึ้นใหม ดังรายละเอียดตามตารางขางลาง
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในระหวางป พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2546
ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น (ตันตอวัน)
พื้นที่
2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546
1. กรุงเทพมหานคร 7,050 7,000 7,192 8,098 8,949 8,497 8,990 9,130 9,317 9,617 9,340
2. เขตเทศบาลรวมเมืองพัทยา 3,422 5,618 6,311 6,658 8,196 7,414 12,328 11,785 11,903 11,976 12,100
3. เขตสุขาภิบาล 4,138 4,184 4,655 4,895 4,819 4,777 - - - - -
4. นอกเขตเทศบาลและ 16,030 16,206 16,334 16,378 15,138 16,558 16,561 17,170 17, 423 17,632 17,800
สุขาภิบาล
รวมทั้งประเทศ 30,640 33,008 34,492 36,029 37,102 37,246 37,879 38,170 38,643 39,225 39,240
รายละเอียดขอมูลขยะมูลฝอยอานเพิ่มเติมไดที่นี่

สถานการณขยะมูลฝอยชุมชน
2536-2546 2547-2548

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นระหวางป 2536 - พ.ศ.2546


ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น ( ตันตอวัน )
พื้นที่ 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546
1. กรุงเทพมหานคร
70,50 7,000 7,192 8,098 8,949 8,497 8,990 9,130 9,317 9,617 9,340
2. เขตเทศบาลเมืองพัทยาและเมือง 11,785 11,903 11,976 12,100
3,422 5,618 6,311 6,658 8,196 7,414 12,328
พัทยา
3. เขตสุขาภิบาล - - -
4,138 4,184 4,655 4,895 4,819 4,777 - -

17,170 17, 17,632 17,800


16,030 16,206 16,334 16,378 15,138 16,558 16,561
4. นอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล 423
รวมทั้งประเทศ 30,640 33,008 34,492 36,029 37,102 37,246 37,879 38,170 38,643 39,225 39,240
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นระหวางป 2536 – 2546
( ตันตอวัน )
20,000
18,000
16,000 1. กรุงเทพมหานคร
14,000
2. เขตเทศบาลเมือง
12,000
พัทยาและ
10,000
3. เขตสุขาภิบาล
8,000
6,000
4. นอกเขตเทศบาลแ
4,000
2,000
0
37

39

41

43

45
ี่
ื้นท

25

25

25

25

25