You are on page 1of 5

1

BAØI THÖÙ 049


DANH THAÙNH TOAØN NAÊNG

CHUAÅN BÒ HOÂM TRÖÔÙC


Toâi lieân töôûng tôùi nhaân loaïi sa ngaõ khoâng theå daâng leân Chuùa nhöõng lôøi tung hoâ
vaø caàu khaån. Tieáng noùi hoï quaù yeáu ôùt. Taâm hoàn hoï ñaõ thaát voïng. Nhöng kìa loøng
thöông xoùt Chuùa trong tình yeâu bao la roäng raõi cuûa Ngaøi, ñaõ ban xuoáng moät söù
ñieäp cöùu chuoäc vöôït treân moïi nieàm hy voïng: ‘Ai keâu ñeán Danh Thaùnh Gieâsu seõ
ñöôïc cöùu roãi Khoâng coù moät danh hieäu naøo treân Trôøi döôùi ñaát coù quyeàn naêng nhö
vaäy’!
Toâi ñaõ am hieåu töôøng taän veà quyeàn naêng laï luøng cuûa moät danh hieäu laø
Danh Thaùnh Gieâsu chöa? Toâi seõ hình dung caùc vò thöøa sai ñang rao giaûng danh
hieäu ñoù tôùi taän cuøng theá giôùi. Toâi nhìn thaáy muoân vaøn löông daân khaép boán
phöông höôùng veà Trôøi, nhaéc tôùi Danh Chuùa. Toâi cuõng theá, toâi phaûi soáng nhö moät
vò thöøa sai giöõa tha nhaân soáng chung quanh toâi. Toâi phaûi coá gaéng laøm cho moïi
gia ñình bieát ñeán Danh Chuùa, caùc moâi mieäng caùc treû thô vang leân aâm thanh dòu
ngoït ñoù. Toâi seõ coá gaéng chu toaøn nhieäm vuï cao quyù naøy ít nhaát vôùi ngöôøi soáng
chung quanh toâi. Chæ caàn duøng moät phöông tieän thaät ñôn sô, deã daøng, maø thöïc
hieän ñöôïc coâng vieäc vó ñaïi. Vì ñeå ñem ñôøi soáng sieâu nhieân vaø vónh cöûu ñeán cho
moïi ngöôøi, chæ caàn maëc khaûi danh hieäu toaøn naêng: GIEÂSU, Ñaáng Cöùu Theá!

NGUYEÄN NGAÉM

ÍT AI BIEÁT ÑEÁN THAÙNH DANH


‘Döôùi baàu Trôøi, khoâng coøn ban cho loaøi ngöôøi danh hieäu cöùu roãi naøo khaùc.’
Ngöôøi Do Thaùi thöôøng hay döïa vaøo danh nghóa Maisen, Abraham, Isaac vaø
Giacop khi caàu xin. Sôû dó Thieân Chuùa ñaõ nhaän lôøi caàu xin qua caùc danh hieäu
naøy, laø vì chuùng ñeàu qui veà moät danh hieäu chöa ñöôïc coâng boá, moät danh hieäu coù
theá löïc treân ñöùc coâng chính vaø loøng thöông xoùt Ngaøi, ñoù laø Thaùnh Danh cuûa
Ñaáng Thieân Sai seõ ñeán. Neáu caùc löông daân saün saøng vaâng theo hoaït ñoäng cuûa ôn
thaùnh, vaø ñöôïc cöùu roãi nhôø vieäc naïi ñeán danh hieäu xa laï, laø vì trong tieáng thaàm
thó ngaây thô cuûa hoï, Thieân Chuùa cuõng phaân bieät ñöôïc ít aâm thanh mô hoà cuûa
2
Thaùnh Danh ñöôïc ban cho loaøi ngöôøi. Cuõng nhö chæ coù tai ngöôøi meï môùi hieåu
ñöôïc yù nghóa cuûa caùc tieáng noùi baäp beï cuûa con mình. Coù theå noùi ñoù chaúng qua laø
nhöõng phöông phaùp quanh co do loøng thöông xoùt cuûa moät ngöôøi cha, khoâng phaûi
laø caùch thöùc bình thöôøng xöùng vôùi moät vò Thieân Chuùa. Bôûi theá, chuùng ta coù boån
phaän thay theá caùc phöông caùch ñoù baèng vieäc laøm cho moïi ngöôøi nhaän bieát Thaùnh
Danh coù söùc cöùu roãi naøy.
Khoâng buoàn sao ñöôïc khi thaáy Thaùnh Danh vaãn coøn xa laï vôùi bao ngöôøi
ñang aâm thaàm thuï höôûng hoàng aân Thieân Chuùa! Hoï höôûng nhôø caùc coâng traïng,
aûnh höôûng vaø caû tình yeâu cuûa Chuùa Gieâsu maø vaãn khoâng bieát Ngaøi laø ai! Trong
cuoäc soáng traàn theá, hoï seõ khoâng bao giôø coù theå chuùc tuïng vaø keâu lên Danh
Thaùnh Ngaøi. Vaû laïi, soá löông daân nhaän laõnh söï soáng thieâng lieâng cuûa Ngaøi nhö
theá coù nhieàu khoâng? Thöïc ra chæ moät soá ngöôøi öu tuù trong hoaøn caûnh ñaëc bieät
thoâi. Thế nhöng vieäc caàu khaån Danh Thaùnh Gieâsu khoâng buoäc nhö theá, khoâng
nhaát thieát phaûi laø phaàn töû öu tuù hay hoaøn caûnh ñaëc bieät naøo caû! Danh Thaùnh ñoù,
töï baûn chaát laø moät quyeàn lôïi. Quyeàn lôïi naøy lan roäng tôùi moïi ngöôøi, caû nhöõng
ngöôøi baát xöùng. Chæ caàn coù thieän chí: ‘Ai keâu ñeán danh naøy seõ ñöôïc cöùu roãi.’
Ñuùng laø loøng thöông xoùt Chuùa bao la nhö bieån caû.

BOÅN PHAÄN TRUYEÀN BAÙ DANH THAÙNH


Danh hieäu naøy ñaày traøn quyeàn naêng laï luøng. Ñoái vôùi traùi tim loaøi ngöôøi, Danh
Thaùnh laø moät caùi gì saùng laùng vaø noùng boûng. Ñoái vôùi traùi tim Thieân Chuùa, Danh
Thaùnh haáp daãn ñeán noãi Ngaøi khoâng theå cöôõng laïi ñöôïc... Nhieäm vuï cuûa moãi
ngöôøi chuùng ta laø phaûi laøm taêng theâm giaù trò Danh Thaùnh ñoù.
OÂi laïy Chuùa, chôù gì Danh Chuùa ñöôïc caû saùng qua teân cöïc troïng GIEÂSU!
Con muoán laøm cho caùc con treû quen thuoäc vôùi Danh Thaùnh aáy ñeå nhôø ñoù chuùng
ñöôïc trong saïch vaø ñaïo ñöùc. Con muoán nhaéc nhôû caùc thanh nieân luoân ghi nhôù, ñeå
Danh Thaùnh trôû thaønh nôi nöông töïa, lyù töôûng vaø tình yeâu cuûa tuoåi treû. Con
muoán nhaéc ñi nhaéc laïi Danh Thaùnh aáy vôùi ngöôøi khốn cuøng ñeå Danh Thaùnh daïy
hoï bieát chòu ñöïng vaø phaán khôûi trong tin töôûng. Con seõ giuùp ngöôøi haáp hoái keâu
ñeán Danh Thaùnh ñeå Danh Thaùnh thöùc tænh ñöùc tin, giuùp hoï saùm hoái vaø cho hoï
nhìn thaáy aùnh bình minh vónh cöûu ñaõ böøng saùng khi cuoäc soáng hieän taïi gaàn taét.
Neáu truyeàn baù Danh Thaùnh Chuùa nhö moät danh hieäu cöùu chuoäc, thì coøn ít oûi quaù.
Phaûi trình baøy Danh Thaùnh ñoù nhö moät tieáng noùi boäc loä tình yeâu. Hoàn toâi ôi,
Chuùa Gieâsu cöùu chuoäc con laø vì Ngaøi yeâu meán con! Ngaøi hy sinh maïng soáng ñeå
3
laøm chöùng ñieàu ñoù. Con haõy yeâu meán Ngaøi! Khoâng nhöõng Ngaøi laø nguoàn cöùu roãi
maø coøn laø söï eâm dòu vaø veû ñeïp cuûa troïn ñôøi con.

QUYEÀN LÖÏC CUÛA DANH THAÙNH


Toâi phaûi coù taâm tình ngöôõng moä vì Danh Thaùnh ñoù tuyeät vôøi. Toâi phaûi toû loøng
bieát ôn, vì moïi söï ñeàu do ñoù maø ra. Theâm vaøo ñoù laø loøng tin töôûng, moät nieàm tin
khoâng do döï, moät nieàm tin bieát thuyeát phuïc, bieát naøi næ, vaø luùc caàn, bieát cöôõng
baùch caû Thieân Chuùa. Khi toâi keâu van: nhaân danh Con Moät Chuùa, nhaân danh taát
caû nhöõng gì Ngaøi ñaõ laøm cho con, vaø tình Ngaøi yeâu con, xin Chuùa thöông xoùt vaø
nhaän lôøi con! Khi toâi keâu nhö theá, Chuùa ñaâu coù lôõ ngoaûnh maët laøm ngô. Ngaøi
khoâng theå laøm ngô ñöôïc, vì Danh Thaùnh naøy ñaõ lay chuyeån taâm can Ngaøi. Vaäy
quyeàn löïc Danh Thaùnh aáy theá naøo? Chính Ngaøi ñaõ höùa raèng: ‘baát cöù ai naïi ñeán
Danh Thaùnh naøy seõ ñöôïc cöùu roãi.’ ‘Baát cöù ai’coù nghóa laø khoâng tröø moät ai, khoâng
tröø moät tröôøng hôïp naøo. Dó nhieân Danh Thaùnh aáy baét chuùng ta phaûi chôø ñôïi, phaûi
chòu thöû thaùch. Ngaøi coù theå cho pheùp xaåy tôùi nhöõng loãi laàm, vì Ngaøi ñeå chuùng
hoaøn toaøn töï do. Nhöng Ngaøi seõ höôùng daãn moïi hoaøn caûnh vaø giuùp ñôõ chuùng ta
moïi phöông tieän thuaän lôïi ñeå cuoái cuøng chuùng ta tôùi ñích may maén.
Vôùi teân cöïc troïng GIEÂSU, toâi coù theå laøm ñöôïc moïi söï trong chöông trình
cöùu roãi. Ñoù laø lôøi thaùnh Phaoloâ daïy. Tuy theá, thaùnh Toâng Ñoà cuõng raát haïn cheá,
ngaøi noùi: ‘khoâng ai coù theå xöng danh Gieâsu coù hieäu quaû neáu khoâng nhôø ñeán Chuùa
Thaùnh Linh.’ Nhö theá thì lôøi giao keát cuûa chíunh Thieân Chuùa seõ ra sao neáu phaûi
leä thuoäc vaøo Chuùa Thaùnh Linh?
Hôõi hoàn toâi, ngươi haõy nhôù laïi giaùo thuyeát cao ñeïp veà ñôøi soáng sieâu nhieân!
Caùc hoaït ñoäng ôû phaïm vi naøy raát cao troïng vaø troåi vöôït treân moïi haønh vi cuûa loaøi
thuï taïo, ñeán noãi chuùng ta seõ hoaøn toaøn baát löïc neáu khoâng coù Thieân Chuùa giuùp
ñôõ. Tuy nhieân Thieân Chuùa khoâng ngöøng giuùp ñôõ, coäng taùc, ban ôn thaùnh cho moïi
ngöôøi thieän chí. Coù theå noùi Chuùa Thaùnh Linh saün chôø ôû ngöôõng cöûa moãi taâm
hoàn, vaø ñöa tay chôø ñoùn. Duø coù khoán naïn, coù baát xöùng maáy ñi nöõa, neáu toâi thaønh
taâm keâu caàu Danh Thaùnh Gieâsu, thì Ngaøi cuõng saün saøng giuùp toâi ngay. Coù theå
noùi Ngaøi luoân ñôïi saün ôû moâi toâi ñeå linh höùng cho toâi bieát öôùc ao, vaø Ngaøi coøn ôû
laïi ñoù ñeå cuøng toâi keâu caàu Danh Thaùnh nöõa.

4
Töø nay, laïy Chuùa Gieâsu, con seõ quyù meán Danh Thaùnh Chuùa gaáp ngaøn laàn.
Khi xöng hoâ Danh Chuùa ôû döôùi traàn theá naøy, con bieát raèng, treân Trôøi cuõng coù theå
laøm Danh Thaùnh Chuùa vang doäi treân Trôøi haøng traêm laàn.
OÂi Thaùnh Thaàn Thieân Chuùa, Chuùa ñaõ taïo neân nhaân tính Chuùa Gieâsu, xin
chuùc tuïng Chuùa, vì Chuùa ban cho Ngaøi danh hieäu eâm aùi naøy. Chuùa vaãn thích
cuøng con nhaéc ñi nhaéc laïi Thaùnh Danh ñoù, xin haõy giuùp con luoân keâu ñeán Danh
Thaùnh. Xin laøm cho Danh Thaùnh vang doäi trong taâm hoàn con vaø ôû treân Trôøi!

----------o0o---------