Vrsta otpadnih voda: OBORINSKE, ATMOSFERSKE OTPADNE VODE To su otpadne oborinske vode prikupljene sa uređenih platoa (parkinzi, interne

prometnice i slične uređene površine na kojima se obavlja neka djelatnost i/ili služe za zaustavljanje, parkiranje i promet vozila), opterećene uljima, mastima i naftnim derivatima te krutim česticama različitog porijekla . Ovo su isto tako oborinske vode, ali koje su za razliku od krovnih i drugih „čistih“ oborinskih voda značajno onečišćene te je zato ove otpadne vode neophodno prikupiti na način da se odgovarajućom nivelacijom terena to jest partera predmetne parcele postigne da se otpadne vode gravitacijski odvedu do mjesta na kojem će biti lociran odgovarajuće odabran i dimenzioniran uređaj za pročišćavanje ovakvih zauljenih, zamašćenih, naftnim derivatima i drugim nečistoćama onečišćenih oborinskih voda.

Oborinske otpadne vode prikupljene na uređenim površinama kao i krovne i druge oborinske vode vode obračunati po formuli: Q = Proizvod (A , I , ψ) / ha Dobije se količina oborinskih voda (Q) u l/s/ m² gdje je: A – tlocrtna površine krova ili površina ostalih prostora sa kojih se vrši odvodnja – u m², I - intenzitet padavina - u l/s/ha, kod nedefiniranog podatka za konkretnu mikrolokaciju uzima se da intenzitet padavina iznosi 200,0 l/s/ha ψ – koeficijent oticanja padavina i to : ψ = 1,0 => za kosi krov ψ = 0,8 – 0,9 => za ravni krov ψ = 0,6 => za površene na tlu oko objekta kao što su uređene i neuređene zelene i ostale nebetonirane i neasfalirane površine itd.

1

Inače kod dimenzioniranja opreme za tretman i pročišćavanje ove vrste otpadnih voda poslužiti se formulama datim u gore, s tim što se za određivanje Koeficijenta oticanja padavina može uzeti: ψ = 0,8 – 0,9 => ovisno o hrapavosti završnog sloja uređene površine, ili nam dostaviti relevantne informacije i mi ćemo Vam predložiti odgovarajuće odabran i dimenzioniran uređaj. Za ove namjene mi u ISEA-i imamo razvijenu čitavu paletu uređaja – Separatora ulja, masti i naftnih derivata sa i bez koalescentnog filtera, različitih oblika, različitih dimenzija i različitih kapaciteta. Ukoliko se odlučite i odaberete naše separatore ulja i masti mi Vam Garantujemo da ovako pročišćena otpadna voda - efluent koji dobivamo nakon tretmana i pročišćavanja u ISEA Separatorima ulja, masti i naftnih derivata sa koalescentnim filterom, zadovoljava zakonom propisane standarde za ispuštanje u finalni prirodni recipijent druge kategorije (npr. ispuštanje u tlo, površinske vode itd.) odnosno zadovoljava standarde koje imperativno reguliše Evropska Direktiva 91/271 E.N. - Naši separatori ulja, masti i naftnih derivata su izrađeni u skladu sa normama DIN 1999 Part 1. i DIN 4040 Part 2./Part 3. ;- Uz dole navedene uvjete jamčimo da kvalitet efluenta zadovoljava uvjete propisane „Pravilnikom o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih tvari za tehnološke otpadne vode prije njihovog ispuštanja u sustav javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik” – Dio koji vrijedi za površinske vode, a koji je donesen 29.06.2007. god. (Službene Novine FBiH 50/07). - SEPARATOR zadovoljava norme BAS EN 858-1:2005 (EN 858-1:2002 IDT) i BAS EN 858-2:2005 (EN 858-2:2003 IDT) – Klasa separatora I (koncentracija mineralnih ulja <5mg/l; ulja i masti < 20mg/l); - Garantujemo za ispravan rad uređaja, i to za odstranjvanje plivajućih tvari > 90%. Jamčimo za pravilno funkcioniranje ako se SEPARATOR koristi do nivoa njegovog definiranog kapaciteta i isključivo u skladu s priloženim Uputama za rukovanje i održavanje uređaja Efluent -ove oborinske vode nakon pročišćavanja spojiti sa krovnim oborinskim vodama i efluentom iz biološkog uređaja. Za te namjene ugraditi ISEA Razdjelno okno 0952 RS 1000 ili izraditi AB – šaht odgovarajućih dimenzija. Ovo razdjelno okno bi istovremeno imalo i funkciju REVIZIONOG TO JEST INSPEKCIJSKOG OKNA za potrebe redovitog monitoringa koji će investitor biti obavezan činiti i o tome voditi evidencije kao i za potrebe inspekcijskog nadzora. Na ovaj način spojene efluente ukupnih otpadnih voda iz poslovnog objekta odvesti ka finalnom recipijentu. Kanalizacijske cijevi za odvođenje krovnih i ostalih oborinskih voda na osnovu parametara iz projektne dokumentacije adekvatno proračunati da se kod eventualnih akcidentnih padavina – kišna oluja i sl. izbjegne eventualno plavljenje uređenih površina oko objekta. AG-Metal Zenica

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful