You are on page 1of 76

For peopIe who Iove the internettt

Best software Newwebsites Expert tips
£2
GREAT
VALUE
9 /pril 2C¹4
lSSUE 342
BEST
|k||\!ë||
YOU¹VENEVER
HEARDOP
Ce| erer{|||aj {ca aeei |cr ac|||aj
Wk|!, |ê8'!
||||!| !Kk!|
|rc|ec| e::ea||±| |||e:
iar|aj |C c|e±a-a¢:
\!ê| k8|kê||
|I|8â ê8 Iêë
H±\e {car |±||er{ |±:| |cr i±{:
|êW8|êk| k|| Iêëk |k!k |kêH âêêâ||
PLUS
|||n:
|cci
k¢¢:
Ha:|c |cc\: |rc±i|±ai
lS

|rc|ec| e
P
¥cur ideaI dcmain
.cc.uk
.ccm
1and1.cc.uk
*.co.uk douaiu íree íor 1 year iuslead oí £3.49 excl. v^J (£4.19 iucl. v^J) wilh 2 year billiug cycle, paid iu advauce. .cou douaiu 1 year al £0.99 excl. v^J (£1.19 iucl. v^J)
iuslead oí £10.99 excl. v^J (£13.19 iucl. v^J). ^íler 1 year regular prices apply. visil www.1aud1.co.uk íor íull oííer delails, lerus aud coudilious.
usefuI free features iucludiug uasked uRL
íorwardiug, subdouaius aud 0NS uauageueul
CcmpIete suppcrt available
24/7 by phoue or e·uail
D0MAINS [ MAIL [ W£8 K0S1IN6 [ eC0MM£kC£ [ S£kV£kS
0844 JJ5 1211
webometer
Iike
disIike
we
HOME PAGE
Ce| ncre ||¢: |r car rew:|e||er ±| www.we|a:er.cc.a\lrew:|e||er
Ooh, what a giveaway!
T
hanks to sitès such as
MonèySavingExpèrt.com
ano Hotukoèals, you'rè nèvèr
íar írom a írèèbiè thèsè oays. Evèn
things you nèvèr rèalisèo you
nèèoèo - /lan Titchmarsh knitting
pattèrns or IOI Usos for Laro
- bècomè appèaling whèn you can
gèt thèm íor írèè. Put thèrè's also
plènty oí írèè stuíí that is actually
usèíul, saving you monèy on
prooucts ano sèrvicès you'vè
prèviously paio íor. ln this issuè's
covèr íèaturè, wè'vè rounoèo up
our íavouritè onlinè givèaways,
which will íèèo, èntèrtain ano
rèwaro you íor no minimum spèno.
Onè oownsioè to írèè stuíí is
that you'rè oítèn askèo to sign
ovèr your pèrsonal oètails to rèap
thè rèwaros. On pagè 59, wè
èxplain how to rèclaim your oata
írom onè oí thè nosièst provioèrs
oí írèè sèrvicès, Googlè, so that
you oon't èno up
paying with your
privacy.
Robert lrvine
robert_irvine
§dennis.co.uk
#webuser
â|! !K| |k|| W|K
ë\|k 8|W\||!!|k
Cc |c www.we|a:er.cc.a\lrew:|e||er
42
S0
61
SS
AveraQe saIes, Jan-Dec 2D13,
29,4D8 copies per issue
lSSUE 342 9 /PRlL 2C¹4 ON THE COVER
WE LlKE...
LegaI to copy discs
From July 2C¹4, it will
bè lègal to rip CDs ano
DVDs provioing thè íilès
arè only usèo íor
pèrsonal consumption.
GoogIe Now on PC
and Mac
Googlè's notiíication
sèrvicè Googlè Now is
availablè in ¨all channèls oí
Chromè¨ not |ust on mobilè oèvicès.
WE DON¹T LlKE...
No more Last.fm
subscriptions
Thè invèntors oí
scrobbling will no
longèr bè sèlling subscriptions, ano
will instèao usè thiro-party sèrvicès
incluoing Spotiíy ano YouTubè íor
all strèaming on thè sitè.
Cash machines
compromised
Criminals havè
èxploitèo a wèaknèss in cash
machinès running Vinoows XP that
allows thèm to withoraw monèy by
sènoing thè machinè an SMS.

How to calculatè thè oistancè
bètwèèn points on Googlè Maps
p35

How to incrèasè your rèaoing
spèèo to 4CCwpm p36

How to íino thè latèst íilms ano
TV shows on strèaming sèrvicès
p52

How to oownloao íilès írom thè
wèb without using your browsèr
p63

How to sèno íilès írom an
èxtèrnal haro orivè to thè
Rècyclè Pin p65
THINGS YOU'II
IEARNTHIS ISSUE
THINGS YOU'II THINGS YOU'II TH TH TH

EeaI MastercIass
RèalPlayèr Clouo
Best Pree Software
This íortnight's top írèè soítwarè oownloaos
Best New Add-ons
Thè ¹C most usèíul tools íor your browsèr
What not to deIete
Makè surè important oata stays put on your PC
lSSUE 342 9 PRlL 2C¹4
C
O
V
E
R
P
E
A
T
U
R
E
K|\! |k|| \!ë||
êë'\| 8|\|k K|k| ê|
|rcn |ec| ±ai |||e:|{|e |c |ca:e|c|i
jcci: ±ai ea|er|±|anea|
Best New Websites
Thè íortnight's bèst nèw ano rèlaunchèo sitès
Best Pree Apps
Our top nèw smartphonè ano tablèt apps
COVER PEATURE:
Best free stuff you¹ve never heard of
How to gèt írèè èntèrtainmènt, tèchnology
ano liíèstylè gooos onlinè
Smart search for favourite sites
Fino what you'rè looking íor ¢uickly ano èasily
Worst of the web
Onlinè stuíí wè coulo oo without
WEBSlTES & APPS
WEBSlTES & APPS
SOPTWARE
SOPTWARE

|ca'| |c:e r||±| ||e: |a ±
|C c|e±a-a¢
IJ {e±r: c| car |e±:|
|±rcar||e we| :|a||
: |a ±

I|e :n±r|e:| w±{: |c
:e±rc| ||j :||e:
\ëK\Ck||!|ê8\
ïa|º|: (±|e 'a
|:| .(e:|±| .a|.
:||e|.
k||
Ck||!|ê8
k||!|ê
|k||
\Ck|
|k|\|k
\|!|

Ce| ncre ||¢: |r car rew:|e||er ±| www.we|a:er.cc.a\lrew:|e||er
Test
VD My Clouo EX2
· Onè For ll Tablèt Rèmotè
Group Test
Pasè unit PCs
58 Workshop 1
Downloao all your Googlè oata
S0 Workshop 2
Sharè nlès across all your clouo
sèrvicès
S1 Workshop 3
Extèno battèry liíè on smartphonès
S2 Readers¹ Tips
Thè bèst tips írom our rèaoèrs
S4 Readers¹ Hepdesk
nswèrs írom our rèaoèr íorums
SS sk the Experts
Solutions írom our tèchnical tèam
S8 dvanced Tips
Prowsèr tabs
70 Weekend Project
Crèatè a mobilè-íriènoly wèbsitè
8 Need to Know
10 What¹s New Onine
15 Kate Russe¹s Web Caendar
1S Keep Your PC Safe
18 uid a etter Site
2S Web User¹s est uys
37 lnbox
38 Crossword
40 lnstant Expert
Tizèn OS
S9 roadband Deas
74 Save Money Onine
REGULRS
REGULRS
HRDWRE
HRDWRE

\|\ ¢er|¢|er±|-|ree |C:
r±|ei ±ri rer|ewei
aQes of orkshops, tips,
pro|ects and probIem soIvinQ
||r\ {car c|cai
:|cr±je ±cccar|:
Kee¢ {car ¢|cre
wcr\|rj |cr |crjer
|cran.we|a:er.cc.a\ www.|±ce|cc\.ccnlwe|a:ern±j±t|re www.|w|||er.ccnlwe|a:ern±j±t|re
êk|
Crca¢ |i||cr |±º|e| |..||
|e¢a|{ |i||cr |.|e|| ||:|ºe
Iec|r|c±| K |er|ew: |i||cr /º1; :|±w
\er|cr \|±|| Wr||er I±ºe |..|;º
\|±|| Wr||er |1w±|1 Haºº
kr| |i||cr Ieºº; |a;º|
|rciac||cr |i||cr H||| |e|eº;|
|i||cr|±| Ie|. 1I1 |³1| a111
\|.|| www.we|a.e|.:..a|/|.|am.
|.| |e:|º|:±| ±º1 |a;|º| ±1:|:e
|\|k!\8â
Ie|. 1I1 |³1| aa|I
kirer||:|rj ||rec|cr /º1|e± H±..º
\er|cr \±|e: |\eca||re Ie..|:± /|º.|1
|\|k!\8â |kê|ëC!ê8
|±\. 1I1 |³1| a1aa
Crca¢ |rciac||cr H±r±jer
:|e(|eº |±||e|±||, 1I1 |³1| a1'1
|rciac||cr Ccr|rc||er ||.º; |e.±|º|, 1I1 |³1| a1a1
HkK|!8â
H±r\e||rj ±ri |i||cr|±| |\eca||re |±a| C..1|e±1
\a|:cr|¢||cr: H±r±jer :±|±| /|1||1|e
H±r\e||rj |rciac||cr H±r±jer Cemm± ||||.
H8â|H|8!
Ie|. 1I1 |³1| a111
Crca¢ H±r±j|rj ||rec|cr |±º We.|w..1
H±r±j|rj ||rec|cr I.|º C±|ew±|
|e¢a|{ H±r±j|rj ||rec|cr ï|m |±º|.º
H| c| kirer||:|rj Ia||±º ||.;1·|:±º.
Ccnnerc|±| ±ri |e|±|| ||rec|cr |±:|1 |±||e|
Cââ ||e|| |e;º.|1.
Crca¢ ||r±rce ||rec|cr |±º |e||e||
C||e| |\eca||re I±me. ï;e
C|±|rn±r |e||\ |eºº|.
\I8|C!ê8
\{ri|c±||cr \er|cr H±r±jer /º, |..±,·|±|±|
Ie|. -11 ,1)I1 |³1| al¯I
|n±||. ±º,_1..±,·|±|±|_1eºº|..:..a|
8!|k8!ê8| |C|8\8â
We| |.e| |. ±:±||±||e |.| ||:eº.|º| .:e|.e±..
||cer:|rj K \{ri|c±||cr k::|:|±r| 1|:.|e /1±m.
Ie|. -11 ,1)I1 |³1| al¯1
|n±||. º|:.|e_±1±m._1eºº|..:..a|
|C|8\8â, k||k8!\, ||k8!\
Wr|j||': Hei|±. 1º11 1'l º¯I| ,ï.|| ||ee)
\ëK\Ck|!ê8\
Ie|. 1º11 ¯II lIº³
|n±||. we|a.e|_.e|:|:e|e|(||ºe.:..a|
\.a :±º m±º±|e ;.a| e\|.||º| .a|.:||(||.º |||.a||
www..a|.|º|..:..a|. ï||. .|.a|1 |e ;.a| ||.| (.|| .|
:±|| || ;.a |±:e ±º; |ae||e. ±|.a| ;.a| .a|.:||(||.º.
|±\. 1l|³' 1l1'''. / .a|.:||(||.º |. We| |.e| |.| .ºe
;e±| :..|. l'I |.| || .a|.:|||e|., l³1 |.| |a|.(e ±º1
ll1a |.| ||e |e.| .| ||e w.||1. |±|| 1º11 ¯II lIº³ |. |e|
||e ºe\| |..ae, 1e||:e|e1 ||ee |. ;.a| 1..|.
|k8!8â
|r|r|ei |{ |.|e.|±| ||:e.|e|, ë\.º
||:|r||a|cr: :e;m.a| 1I1 |¯³a 1111
||kH\\ê8\
H±|e||±| m±; º.| |e |e(|.1a:e1 |º ±º; |.|m w|||.a|
||e w||||eº :.º.eº| .| ||e (a|||.|e|. ||e±.e ±11|e..
.a:| |e|ae.|. |.. I.|º C±|ew±|, |eºº|. |a|||.||º|,
¯1 ||e:e|±º1 :||ee|, |.º1.º Wlï 1I|
|K|!I
W|||e e:e|; :±|e w±. |±|eº (|e(±||º| |||. m±|±t|ºe,
||e (a|||.|e|. :±ºº.| |e |e|1 |e.(.º.|||e |.| ||e
±::a|±:; .| ||e |º|.|m±||.º .| ±º; :.º.e|aeº:e
±||.|º| ||.m ||. /|| ,a1|meº|. ±|e |±.e1 .º e|a|(meº|
±:±||±||e |. We| |.e| ±| ||e ||me .| |e:|ew. '\±|ae |.|
m.ºe;' :.mmeº|. ±|e |±.e1 .º || (||:e. ±| ||me .|
|e:|ew. We| |.e| |±|e. º. |e.(.º.||||||; |.| ||e
:.º|eº| .| e\|e|º±| we|.||e. w|..e ±11|e..e. ±|e
(a|||.|e1 |º ||e m±|±t|ºe.
|.(;||||| |eºº|. |a|||.||º| ||m||e1. We| |.e| |. ±
||±1em±|| .| |e||\ |eºº|..
||88\ |ëK|C!ê8
We| |.e| |. (a|||.|e1 |.||º|||||; |;
|eºº|. |a|||.||º| ||1, ¯1 ||e:e|±º1
:||ee|, |.º1.º Wlï 1I|. |.m(±º; |e||.|e|e1 |º
|º||±º1. H±|e||±| m±; º.| |e |e(|.1a:e1 |º w|.|e .|
(±|| w|||.a| ||e :.º.eº| .| ||e (a|||.|e|..
|::1 l1|¯·|1³1
||!ê
Crca¢
|e¢a|
Iec|r|
\er|cr
\|±||
kr| |i
|rciac
|i||c
\|.||
|.| |e
J:e ± |±||e|
|c ccr|rc|
{car I\
e¢a|¢ner|
p21
|±c\ a¢ ±|| {car
Cccj|e |r|c |c cre
±rc||re p58
|| {car
|c |c cre
p58
p6D p61
ESSENTIAI
MASTERCIASS
ur tp prrty this fortniQht
e| ncre ¢r±c||c±| ±ir|ce ±| |cran.we|a:er.cc.a\

eaIPIayer CIoud Iets you upIoad
and share videos, music and
photos between devices, and
access or downIoad this content from
anywhere. !t's avaiIabIe for PC and Mac,
and there are apps for iOS, Android,
KindIe Fire and Windows 8+/RT.
You Qet 2GB of free cIoud storaQe and
can earn up to 1.5GB more space by
referrinQ a friend, addinQ other devices to
your account, sharinQ videos and
upIoadinQ content. Paid pIans ranQe from
$4.99 (around £2.98) a month for 25GB,
to $29.99 (£17.93) a month for 3DDGB.
º Watch out for the Options button and
make sure you decIine the bundIed extras.
ReaIPIayer CIoud
|
uk.reaI.com

Thè Vèb Vioèos tab
1
oisplays a
sèlèction oí vioèos availablè on thè
wèb.
z
You can browsè by Channèls
(sub|ècts incluoè nimals & Pèts, Music
ano Comèoy), Pookmarks ano Facèbook.
§
For thè lattèr, you'll nèèo to connèct
your Facèbook account, so you can vièw
vioèos sharèo by íriènos.

Oncè you'vè installèo thè soítwarè,
you'll bè invitèo to crèatè an account.
This will lèt you sharè vioèos, watch
contènt on mobilè oèvicès, ano morè.
You can sign up using your Facèbook
crèoèntials or your èmail aoorèss.
RèalPlayèr Clouo will scan your PC ano
aoo appropriatè íilès to thè PC Library.
1

You can íiltèr thè mèoia by typè:
Vioèos, Music, Photos, Downloaos
ano Playlists. Doublè-click a íilè, such as a
vioèo, to start it. lt will appèar unoèr thè
Now Playing tab.
1
Hovèr your mousè
ovèr it to changè thè siè, strètch it or
switch to íull scrèèn.
z
Click thè namè oí
thè playing íilè
§
to vièw its oètails.

Vhèn you hovèr ovèr a vioèo, a bar
at thè bottom
1
lèts you uploao thè
íilè to thè clouo sèrvicè, sharè it, trim part
oí thè clip, copy it to a mèmory caro,
writè it to DVD or sèno it to a connèctèo
orivè or oèvicè. You can also convèrt thè
íilè írom onè íormat to anothèr. Rèturn to
your library by clicking thè tab.
z
This nèw mèoia playèr ano organisèr lèts you
watch ano sharè contènt storèo on your oèvicès
or onlinè. Hèrè's what you nèèo to know

To uploao íilès storèo in your PC
Library, right-click an itèm ano sèlèct
'Uploao to Clouo' írom thè mènu. ccèss
uploaoèo íilès via thè RèalPlayèr Clouo
sèction in thè sioèbar.
1
You can monitor
thè transíèr procèss.
z
Filès can bè
uploaoèo, oownloaoèo, sharèo, oèlètèo,
aooèo to collèctions ano morè.
§
1
1
z
§
1
z
1
1
z
z
§
§
ESSENTIAI MASTERCIASS
e nce |¢ |r c rew|ee www.wee.c.\rew|ee

hn ou pl vio, i ill
pp m in h Vio
ino.
1
h controls
z
at thè bottom
arè only íor itèms in thè Now Playing
winoow. Hovèr your mousè ovèr a clip íor
thè option to oownloao it.
§
Click thè
arrow
µ
to savè it to RèalPlayèr Clouo or
bookmark it.

RèalPlayèr Clouo will oètèct whèn
you connèct a mèmory caro, USP
stick or othèr storagè oèvicè to your PC.
Thè From Dèvicè sèction
1
lists thè
numbèr oí songs, vioèos ano picturès
z
ano lèts you import thèm. To copy
contènt írom PC to storagè, click To
Dèvicè.
§
You can also Sync Playlists.
µ

lnstall thè RèalPlayèr Clouo app to
watch uploaoèo contènt
1
ano
oiscovèr nèw wèb vioèos.
z
You can also
strèam íilès storèo on othèr oèvicès
linkèo to your account,
§
rècoro ano
sharè vioèos,
µ
ano movè itèms bètwèèn
oèvicès.
§
Thè bar at thè bottom
6
lèts
you switch bètwèèn oiííèrènt vièws.
MEN
ReaIPIayer
IQ t pen the menu.
Frm here, yu can
access the tIs and
cnfiQure the prQram
MSIC
Yu can pIay, rQanise,
upIad and share
snQs. The prQram
ffers a seIectin f
visuaIisatins that pIay
in time t the music
IAIISTS
Create yur wn
pIayIists and chse
the cIips yu want t
incIude and the rder
in which yu want
them t appear
RECORD
Sme web vides
can be recrded fr
ffIine viewinQ. CIick
the buttn t start
1
z
§ µ
1
z
§ µ
1
z
§ µ §
6

Top news stories and how they affect you

at happened7
T is thè UK's most
complainèo-abot lSP,
accoroing to a nè rèport
írom commnications
règlator Oícom (bit.l/
oícom34).
ln thè last thrèè months oí
¹3, Oícom rècèièo 3
complaints íor èèr ¹,
PT cstomèrs, mèaning thè
broaobano proioèr has no
takèn oèr írom EE as thè
most complainèo-abot
sèricè.
Thè aèragè nmbèr oí
complaints across thè
broaobano inostr is 9 pèr ¹,
cstomèrs. Poth EE ano TalkTalk postèo
íigrès aboè that aèragè, hilè at
.7 pèr thosano cstomèrs, Virgin
Mèoia hao thè íèèst complaints oí all
thè ma|or proioèrs.
Dèspitè PT oèrtaking EE, thè nmbèr
oí complaints against thè compan
actall íèll írom èarlièr in thè èar,
hèn it rècèièo 4¹ complaints pèr
¹, cstomèrs.
Thè tèlècoms atchoog saio that
most oí thè complaints against PT èrè
oè to sèricè íalts ano ho thè èrè
hanolèo. ln rèsponsè, thè lSP saio thè
risè in complaints as mainl oon to
'groing pains' as it èpanoèo its
nètork, aooing that it hao hirèo ,
morè ènginèèrs to hèlp íi sèricè íalts
morè ¢ickl. Libb Parr, managing
oirèctor oí PT cstomèr sèricè, saio:
¨PT is thè íastèst-groing bsinèss b
íar in thè UK, íor both pa-TV ano
broaobano, ano as è procèss morè
transactions, è haè níortnatèl
sííèrèo morè oisrption than
companiès ith static or oèclining
cstomèr basès.¨
Thè rèport camè as PT as íorcèo to
aomit that a íirmarè poatè to its
Homè Hb 3 rotèr has blockèo somè
sèrs írom sing VPN connèctions to
accèss thèir ork nètorks. On its
cstomèr íorm (bit.l/btíorm34),
PT saio it as orking on a soltion
íor thè problèm, bt that it colo bè
aoioèo b logging on ia Vi-Fi rathèr
than connècting a cablè to thè rotèr.
How wiII this affect you7
lí o'rè crrèntl looking íor a nè lSP,
thè Oícom rèport contains somè
intèrèsting ano sèíl statistics.
Hoèèr, it's orth kèèping in mino that
it onl coèrs thè complaints maoè
oirèctl to thè règlator - man morè
arè likèl to haè bèèn maoè oirèctl
to thè lSPs. Thè Oícom íigrès mèasrè
ho èííicièntl broaobano proioèrs
oèal ith cstomèr complaints ano
íalts, not ho èll thè nètork itsèlí
orks - thogh oí corsè a spatè oí
íailrès can cèrtainl sèno complaints
sk-rockèting.
lí o arè haing problèms ith or
lSP or othèr tèlècoms proioèr, ano o
íèèl no progrèss is bèing maoè, o can
complain to Oícom throgh
its èbsitè (bit.l/oícom
complain34). Yo oon't nèèo
to sííèr in silèncè.
Oícom is also planning to
makè it èasièr ano chèapèr to
sitch írom onè broaobano
proioèr to anothèr bèíorè
or contract ènos, notabl b
rèocing thè stanoaro £5 íèè
to £¹ or £¹5. Hoèèr, thèsè
plans haè bèèn long in thè
making ano littlè progrèss has
bèèn maoè so íar.
What do we think7
sk somèonè abot thèir
broaobano proioèr ano o'rè likèl to
gèt an angr rèsponsè, along ith an
anècootè abot a írstrating èpèrièncè
tring to gèt a íalt íièo or a linè
installèo. Vhilè PT crrèntl has thè
ignominios honor oí bèing rankèo thè
orst oííènoèr íor thè most rècènt
¢artèr, EE ano TalkTalk haè also
rècèntl ano consistèntl takèn thè top
spot. This is problèmatic bècasè it's
still íairl oiííiclt to changè or lSP.
lí o b a pint oí milk at thè local
cornèr shop ano it's gonè oíí, it's
èas to choosè to shop somèhèrè
èlsè. Sitching proioèrs is not so
èas.
Vè'o likè to sèè Oícom oo morè to
hèlp consmèrs írstratèo b bao
sèricè, possibl lètting thèm sitch íor
írèè ií an lSP ooèsn't íi a íalt ithin a
rèportèo timè, or ií it íails to aoè¢atèl
aoorèss a complaint.
Rnning massiè nètorks isn't èas,
ano man íalts arè naoioablè, bt
lSPs can control ho thè commnicatè
ith thèir cstomèrs. Thèrè's not mch
prèssrè íor thèm to improè asioè írom
a bit oí nègatiè pblicit ano grmblès
írom irritatèo sèrs, bt oèspitè thè
man írstrating anècootès è'è all
hèaro, accoroing to Oícom's íigrès, thè
oèrall nmbèr oí complaints has íallèn
oèr thè past íè èars. That's gooo
nès, althogh morè progrèss is
nèèoèo.
BT becomes the UK's most
compIained-about lSP

||:ca:: we| rew: ±| |cran.we|a:er.cc.a\

What happened7
è Govènmènt i to cloè
a tax loopholè that chagè
VT baèo on whèè a
buinè i baèo
athè than whèè
thè alè took
placè, which coulo
havè a ma|o
èííèct on oigital
oownloao alè.
t thè momènt,
whèn you buy an
app o muic
tack íom
mazon, Googlè o pplè,
thè company chagè thè
VT atè oí thè county it
baèo in, commonly
Luxèmboug o lèlano. ln
plan èvèalèo in thè latèt
buogèt, Chancèllo Gèogè
Obonè i èèking to
changè that ulè, íocing
ovèèa companiè to pay
thè 2C-pè-cènt UK alè
tax atè ií thèyè èlling to
Pitih cutomè.
t thè momènt, many
big onlinè companiè baè
thèi Euopèan oííicè in
placè whèè taxè aè
lowè - uch a
Luxèmboug, whèè thè
alè tax i a low a 3 pè
cènt ío èbook ano ¹5 pè
cènt ío othè oownloao.
How wiII this affect
you7
lt unclèa èxactly what
èííèct thè changè will
havè on picè. Somè
èxpèt havè uggètèo
that picè will iè a a
èult. lí wèb íim uch a
mazon havè to pay a
biggè licè oí thèi èlling
picè to thè taxman, thèn
thè èxta cot coulo bè
paèo onto cutomè.
On thè othè hano,
pplè i baèo in lèlano,
which ha a alè tax oí 23
pè cènt, o thoè uing
iTunè coulo actually èè a
oècèaè in oownloao
ices
cuId rise fIIwinQ
VT chanQe
picè.
Howèvè, it alo
poiblè thèè will bè no
changè at all, a picè aè
oítèn tanoaoièo aco
aèa, ègaolè oí tax
oiííèèncè, with a ong o
app coting 99 cènt
aco all countiè in
Euopè, ío èxamplè. Vèll
havè to wait ano èè what
happèn aítè thè nèw ulè
comè into èííèct on ¹
Januay 2C¹5.
What do we think7
t thè momènt, whèn you
buy app, oigital muic ano
othè oownloaoablè
contènt, youè not paying
a local tax atè, oèpitè thè
íact that thè itèm wa
actually puchaèo in
Pitain.
That mèan hunoèo oí
million oí pouno in tax
èvènuè int bèing
collèctèo. Thè govènmènt
claim that cloing thi
loopholè coulo mèan an
èxta £3CC million in taxè.
Vhilè wè oont want
conumè to havè to pay
moè ío oownloao, a
moè èniblè tax
collèction ytèm that
èaiè ío u to unoètano
i clèaly a wiè movè.
lnoèèo, wè cant
unoètano why thi hant
happènèo oonè.
What happened7
Thè uthoity ío Tèlèviion
on Dèmano, TVOD (www
.atvoo.co.uk) callèo on thè
UK govènmènt to oo moè
to top chiloèn èèing aoult
contènt onlinè. Thè ègulato
want to ban paymènt-cao
companiè íom woking
with pon itè that oont uè
agè-vèiíication ytèm.
Thè oèmano íollow
TVOD own èèach, which
íouno that 44,CCC pimay-
chool chiloèn hao accèèo
an aoult itè in a inglè
month.
How wiII this affect
you7
Thèè no inoication that thè
govènmènt will bow to
TVOD oèmano, although
it ha pèviouly íocèo thè
inouty to takè action ovè
onlinè chilo aíèty - notably
obliging lSP to oííè
ReQuIatr caIIs fr
prn-site aQe checks
aoult-contènt íiltè
to all cutomè.
Thè watchoog
alo want all aoult
itè to è¢uèt a
licèncè that will only bè
gantèo ií thèy havè agè
chèck in placè, in thè amè
way that gambling wèbitè
will oon bè íocèo to.
Paymènt pocèo woulo
bè ooèèo not to hanolè
íèè ío unègitèèo itè
that oííè pèmium èvicè,
uch a highè-oèíinition ano
longè vioèo.
What do we think7
Vhatèvè block aè put in
placè, thèè no guaantèè
that chiloèn wont bè ablè to
èè hamíul onlinè contènt.
Thèè íiltè ano agè-
vèiíication ytèm aè èay
to cicumvènt ano imply
oont povioè a ubtitutè ío
watchíul paènting.
What happened7
EE intoouction oí a nèw
5CCGP 4G contact ío £¹4
a month how |ut how ía
picè ío high-pèèo
boaobano nètwok havè
tumblèo. ln 2C¹2, EE wa
thè íit mobilè opèato to
oííè 4G, chaging £36 ío
a 5CCMP packagè. Sincè
thèn, ival uch a Thèè
ano O2 havè èntèèo thè
makèt with lè èxpènivè
taiíí that oííè moè oata.
EE ha èxtènoèo it
nètwok to covè ¹2 moè
UK town, making a total oí
¹87 4G-connèctèo aèa.
lt alo impovèo covèagè
in aèa that alèaoy havè
nèxt-gènèation mobilè
boaobano.
How wiII this affect
you7
lí youè aítè a nèw phonè,
EE 4G price cut and
cveraQe bst
a 4G-capablè
hanoèt ano
contact houlo
no longè bèak thè bank.
Dèpènoing on thè opèato
ano thè contact, opting
ío a íat mobilè nètwok
coulo now cot you a littlè
a £5 èxta a month.
What do we think7
lt gèat to èè 4G bècomè
moè aííooablè, but wè
havè to pity thè èaly
aooptè who ignèo up
ío a £36 contact two
yèa ago. Thèy may bè
unhappy to èè thè picè
íalling o oatically,
although it not much oí a
upiè that EE hao to
lowè it taiíí to compètè
with othè 4G èvicè.
Somètimè gooo thing
èally oo comè to thoè
who wait!
WHT'S NWONIIN
briIIiant thinQs to do on the web this fortniQht

M
icrosoít has announcèo thè
highly anticipatèo rèlèasè oí
Oíncè íor iPao. Usèrs can opèn
oocumènts íor írèè in Voro, Excèl ano
PowèrPoint, but a subscription to
Oíncè 365 is rè¢uirèo to èoit any nlès.
Microsoít also plans to aoo a print
íunction to thè app in thè nèar íuturè.
Oííicè 365 Homè Prèmium, which
provioès licèncès íor íivè Macs or PCs
as wèll as íivè tablèts (iOS or
Vinoows) costs £79.99 pèr yèar.
Mèanwhilè, a lowèr-cost altèrnativè
aimèo at inoivioual usèrs, callèo
Oííicè 365 Pèrsonal, will bè availablè
írom this Spring.
Microsoít has also maoè Oííicè
Mobilè íor noroio (bit.ly/
oííicèanoroio342) ano iPhonè (bit.ly/
bit.Iy/whatson342
Googlè Maps íor noroio now
incluoès an 'Upcoming èvènts'
íèaturè, mèaning you can íino out
what's on ovèr thè coming oays at
your íavouritè concèrt hall or
thèatrè. Uníortunatèly, thè currènt
vèrsion ooèsn't lèt you browsè
èvènts in your arèa, but you can
sèarch by typè oí èntèrtainmènt,
íor èxamplè '|azz'.
bit.Iy/Iabs342
Googlè has launchèo a
nèw íèaturè in Googlè
Labs that lèts you aoo
songs to your Googlè
Play music library
straight írom Chromè.
You must íirst ènablè
Googlè Play Music íor
Chromè (sèè link). You will thèn bè promptèo to
install an èxtènsion callèo Googlè Play Music bèíorè you
can orop ano orag íilès to your library.
bit.Iy/twittertaQ342
Twitter has made it possibIe
to taQ up to 1 friends in one
imaQe in the Iatest update to
its mobiIe app. Users can
aIso incIude up to four
imaQes in a sinQIe tweet.
Photo taQs do not count
towards Twitter's
14-character Iimit,
representinQ a siQnificant
move away from the site's
restrictive format.
bit.Iy/reddit342
Reddit user Shystone has
created a series of coIIaQes
combininQ shots of London
from GooQIe Maps Street
View with the same scenes
painted by 18th-century Iandscape painter CanaIetto.
TimeIess Iandmarks incIudinQ Westminster bbey, St
PauI's CathedraI and NorthumberIand House are amonQ
the sub|ects of these fascinatinQ pieces.
oííicèiphonè342) availablè írèè oí
chargè (it was prèviously only írèè on
Vinoows Phonè) ano without a
subscription íor homè usèrs, although
businèssès will
still rè¢uirè Oííicè
365. Usèo in
con|unction with
Microsoít's onlinè
storagè sèrvicè
OnèDrivè
(onèorivè.livè
.com), this will
makè èoiting
ano vièwing
oocumènts on
thè go èasièr
than èvèr.
bit.Iy/office342
Ue Microof Office on iPad,
iPhone and Android
S h'e n ih
GgI Mpe
rg meic GgI PI i
hrm
Tag or hoo on Tier
Admire CanaIeo' Sree
Vie

||:ca:: we| rew: ±| |cran.we|a:er.cc.a\

H
T cèa
oion't
consioèr thè
irony in naming thèir
nèwèst smartphonè
Onè M8 - wè'vè all
hèaro claims that
smartphonès
oistract us írom
living our livès, but
thè ioèa that your
oèvicè might bè your
only írièno is a littlè worrying!
Vith thè imminènt rèlèasè oí thè
Samsung Galaxy S5 ano Sony Xpèria
Z2, thè markèt íor top-èno /noroio
hanosèts is now morè compètitivè
than èvèr. /t íirst glancè, thè Onè M8
looks broaoly similar to its
prèoècèssor, thè HTC Onè. Howèvèr,
its slightly largèr 5in scrèèn
(comparèo to 4.7in) ooès makè thè
hanosèt a bit biggèr ano thè íront
buttons arè now part oí thè oisplay
rathèr than sitting |ust bèlow it. Many
will bè plèasèo to sèè that thè nèw
mooèl also incluoès a MicroSD slot,
lètting usèrs èxpano thè oèvicè's total
storagè to morè than ¹28GP.
ln tèrms oí its harowarè, thè HTC
Onè M8 packs a biggèr punch than its
littlè brothèr in almost èvèry sènsè.
Thè phonè has a 2.3 GHz Oualcomm
Snaporagon 8C¹
procèssor chip,
combinèo with 2GP
oí R/M, making it
staggèringly íast.
/lthough thè nèw
oèvicè's camèra
incluoès thè
samè kino oí
4 mègapixèl
'Ultrapixèl'
sènsor usèo in
thè HTC Onè, it is now
accompanièo by a 2MP oèpth-oí-íièlo
sènsor that lèts usèrs takè thè kino oí
shots you woulo normally only
associatè with DSLRs. Furthèrmorè,
thè íront camèra has bèèn upgraoèo
to a 5MP sènsor, which will bè
apprèciatèo by thosè who likè to takè
sèlí portraits.
Thè Onè M8's battèry has bèèn
upgraoèo, with 3CCm/h morè
capacity than bèíorè. This makès it 65
pèr cènt largèr than thè battèry in
/pplè's iPhonè 5s. Thè íront-íacing
spèakèrs havè also bèèn rèoèsignèo,
provioing louo, clèar souno
rèproouction. HTC's latèst ílagship
mooèl is unooubtèoly a prèmium
oèvicè, but whèthèr it can succèèo in
such a compètitivè class will rèmain to
bè sèèn.
FIRST IOOK
HT Oe M8
bit.Iy/htcone342
bit.Iy/mohawk342
hip that wa unk Ie than two
yea aQo off the coat of Captiva
!Iand in the GuIf of Mexico can now
be expIoed in GooQIe Map Steet
View. The USS Mohawk, a US Coat
Guad boat buiIt in 1934, i the fit
miIitay hip eef to commemoate
US wa vetean.
bit.Iy/pound342
Give the Oueen
a beak by
epIacinQ he
face on the new,
12-ided pound
coin with you own muQ.
Jut upIoad you photo to the
UVTh3m web toy, chooe a
IoQan uch a "!m aweome" o
"woth Ie than a Bitcoin", and
cIick 'Coin me to ceate you
cutomied quid. You can
downIoad the euIt and hae it on
Facebook and Twitte.
§GWR
FoIIow Guinne WoId Recod fo
new and cIaic ecod-beake
§apItweet
Chat to expet at the eIectonic
toe and Qet detaiI of
competition and peciaI offe
§GveBIdNHS
Get advice about donatinQ bIood
and find out which bIood Qoup
ae needed mot uQentIy
§NHM_Ld
The Iatet addition and exhibition
at the NatuaI Hitoy Mueum
§rapTaxdery
See teifyinQ photo of tuffed
animaI Qone hoibIy wonQ
www.patatap.com
Patatap lèts you
crèatè colouríul
sonic animations
using your
kèyboaro. Prèss
any kèy írom /
to Z to visualisè
ano play thè rèlèvant notè, thèn prèss
thè Spacè bar to switch to a oiííèrènt
sèt oí sounos. Patatap works bèst in
Chromè ano wè havè íouno it
mèsmèrisingly aooictivè.
bit.Iy/tanIato342
Entèr a woro or phrasè into UK Data
Explorèr's Europèan Voro Translator, or
choosè a ranoom woro to vièw its
è¢uivalènts in various languagès on a
map oí Europè. Thè translations arè
takèn írom Googlè Translatè, so a íèw
countriès arè missing, but it's still a
usèíul tool ií you'rè planning to go
travèlling.
www.QooQIenap.info
!f you fancy a quick kip whiIe youe
out, GooQIe Nap wiII heIp you find
a uitabIe IeepinQ pot in you
aea. !t pinpoint benche, fieId,
pak and othe peacefuI pIace
and expIain why you houId nap
thee, fo exampIe becaue of "oft
Qa and no doQ poo".
ExpIore unken hip in Street Vie
Put yur ace
the ew £ c
TO FOLLOW
ON TWlTTER
I muicI
nimtion
TrnIte ord
intntI
Find pIaces to
have a nap
T
O
5
CH REIAUNCH
NEW NEW
REIAUNCH REIAUNCH

by Robrt lrvn
RecycIe Now
lènow.com
Rècyclè Now has rècyclèo itsèlí with a strèamlinèo, tablèt-
íriènoly oèsign that makès browsing its rèams oí usèíul
iníormation èasièr than èvèr. Vè èspècially lovè thè sèarchablè
'Vhat to oo with' sèctions, which èxplain how ano whèrè to
oisposè oí spèciíic itèms, írom aèrosols to yoghurt pots. You
can íino your nèarèst rècycling cèntrès on a map, with oètails
oí oistancè ano thè typès oí wastè thèy accèpt, íor èxamplè
mixèo mètal íooo ano orink cans. This savès you a wastèo trip
lugging hèavy sacks to ano íro. Rècyclè Now is packèo with
èxpèrt aovicè, hanoy housèholo tips ano intèrèsting íacts, ano
its colouríul oèsign ano èííèctivè usè oí photos kèèp thè tonè
íriènoly rathèr than íingèr-wagging. Thè guioè to baííling
packaging symbols is worth a visit alonè, ano thèrè arè
brilliant animatèo vioèos about thè oiííèrènt rècycling
procèssès. Rubbish has nèvèr bèèn so much íun!
YotaPhone
www.yotaphonè.com
Vè mèntionèo thè YotaPhonè in last
issuè's lnstant Expèrt (bit.ly/
wèbusèr34¹), ano now its wèbsitè has
bèèn upoatèo to oèlivèr to thè UK.
Unusually, it tèlls you èvèrything you
nèèo to know about thè oual-scrèèn
phonè on onè pagè; |ust kèèp scrolling
oown to èxplorè its íèaturès. Thèrè's
also a sèt oí tèch spècs, which incluoè
noroio KitKat, a ¹3-mègapixèl camèra
ano 32GP oí mèmory. Thè SlM-írèè
phonè costs £4¹9 with írèè oèlivèry, ano
thè oroèring procèss is imprèssivèly
straightíorwaro. Vè |ust hopè it's as
èasy to usè as its minimalist wèbsitè.
PHONES
Findmypat
nèw.íinomypast.co.uk
Thè rèvampèo gènèalogy rèsourcè has a slick nèw íamily-trèè builoèr that makès it
èasy to aoo oocumènts, photos ano iníormation about your rèlativès, ano vièw a
clèar timèlinè oí thèir livès. Thè sèarch íacility has bèèn improvèo, allowing you to
sèarch across sèvèral catègoriès at thè samè timè ano íiltèr thè rèsults by country,
rècoro sèt ano kèyworos. Usèíully, you can now sèarch all cènsusès at oncè, ano
Finomypast promisès to aoo nèw rècoros èvèry month. Thèrè arè still a íèw bugs
ano somè contènt, such as èlèctoral-roll oata, sèèms unnècèssarily haro to íino, but
thè sitè promisès to rèspono to usèr íèèoback so it's worth sharing your opinion.
GENEAIOGY


RECYCIING
SITE OF THE
FORTNIGHT
BESTNEWWEBSITES
review this fortniQht's best new and reIaunched websites

íunctionality. Havè a look ií
thè sub|èct intèrèsts you

looks at hunorèos oí
wèbsitès, but only thosè wè awaro
thrèè stars or highèr appèar in Pèst
Nèw Vèbsitès
Supèrb. lmpossiblè to íault in
tèrms oí oèsign, contènt ano
íèaturès. Pookmark it now!
Vèry gooo. Combinès a smart
oèsign with appèaling contènt.
Dèíinitèly worth a visit
GS GUIDE
NEW NEW NEW NEW NEW NEW
BESTNEWWEBSITES

WhereToWhatTo
whèrètowhatto.com
Thèrè's a plèasantly pèrsonal íèèl to this
travèl sitè - oèscribèo as thè ¨proouct oí
absolutè wanoèrlust¨ - with grèat
íèaturès such as Spin My Globè, which
looks at a ranoom oèstination èvèry
wèèk. Thè contènt was still builoing
whèn wè visitèo, but wè likè that you
can browsè articlès using a calènoar
ano vièw bèautiíul travèl photos in thè
gallèriès. Our main criticisms concèrn
thè ovèrusè oí èxclamation marks ano
that thè titlè oí thè sitè is èasy to miss in
a too-clèvèr postmark graphic. Put it'll
bè intèrèsting to sèè thè oirèction in
which VhèrèToVhatTo oèvèlops.
TRAVEI ROADSAFETY
RAC Road Safety
Champione
www.rac.co.uk/
chiloroaosaíèty
Hèaoèo by an aroman nimations oog,
this RC roao-saíèty campaign wants
chilorèn to usè nimatè lt soítwarè to
crèatè short, animatèo íilms to illustratè
important roao-saíèty tips. Thè íirst
¹C,CCC èntriès rècèivè a roao-saíèty kit
worth £¹5 ano thè winning tèam gèts
£¹,CCC íor thèir school. Thè sitè provioès
animation tips ano inío íor tèachèrs, ano
invitès kios to nominatè thèir roao-saíèty
champion, such as thèir local lollipop
pèrson. lt's a grèat way to èngagè
youngstèrs ano prèvènt accioènts.
Copyright Ueer
copyrightusèr.org
lí you èvèr worry about rèusing onlinè
contènt, Copyright Usèr (no rèlation)
will kèèp you out oí troublè. lt tèlls you
èvèrything you nèèo to know about UK
copyright law in a clèar, concisè ano
accèssiblè mannèr. You can watch
high-¢uality vioèos in which musicians,
writèrs ano íilmmakèrs oiscuss
copyright, ano gèt answèrs to common
¢uèstions about protèction, licènsing
ano iníringèmènt. Thèrè arè also hèlpíul
articlès about gètting pèrmission to usè
copyrightèo work; thè rulès oí parooy
ano pastichè; privatè copying ano much
morè. lt's an invaluablè rèsourcè.
IEGAI


Ie|| a: ±|ca| {car we|:||e r|± we|a:er_ierr|:.cc.a\
W W
W W
I I
I I
I I

a Pe
pèts.com
This luxury 'pèt markètplacè' is thè
purr-íèct placè to pick up a suèoè-ano-
shèèpskin bèo íor your cat, a 'Shèrpa on
Vhèèls' oog strollèr or a cornèr toilèt
íor your íèrrèt. lt oííèrs an èclèctic
rangè oí slèèping, playing ano íèèoing
prooucts írom inoèpènoènt sèllèrs,
which you can browsè by pricè, sizè,
brano ano othèr critèria. Vè likè that
you can subscribè to règular íooo
oèlivèriès, írom èvèry two wèèks to six
months, ano that costs arè maoè clèar
upíront. Picturès oí cutè pèts ènlivèn
thè monochromè oèsign, but thè tiny
Paskèt ano Chèckout links coulo bè
morè prominèntly oisplayèo.
M and ad
mumsanooaosnèt.com
Many parènting rèsourcès arè aimèo at
mums oaos, but this sitè aims to
bring thèm togèthèr. lts thoughtíul
articlès havè titlès such as ¨Human
parènting is tèam parènting - babiès
nèèo it that way¨, which might souno
patronising, but thè aim is to ¨builo a
convèrsation¨ rathèr than moralisè.
Thèrè isn't much contènt yèt, but posts
írom parènting èxpèrts such as Duncan
Fishèr (who íounoèo thè sitè) havè
attractèo plènty oí commènts. íèw
morè photos woulo makè Mums ano
Daos morè appèaling; whèn wè visitèo,
thè homèpagè hao nothing but an
¨imagè not íouno¨ mèssagè!
PT
MOTORING
PARENTING
ServicePaIe
www.sèrvicèpals.com
Thè popular social nètwork íor thè armèo íorcès has polishèo its oèsign ano ironèo
its crèasès íor a írèsh, mooèrn íèèl that shoulo attract èvèn morè mèmbèrs. s wèll
as thè nèw SèrvicèPals logo, thè homèpagè now íèaturès a collagè oí military
photos ano givès you thè option to sign up through Facèbook. Thè thriving íorums,
which arè thè crux oí SèrvicèPals ano boast nèarly ¹69,CCC usèrs, look smartèr ano
loao íastèr, ano thè gallèry looks bèttèr than èvèr. Thè sitè is also marking thè 7Cth
annivèrsary oí D-Day with an aomirablè 'Mèèt thè Hèroès' campaign, which givès
schoolchilorèn thè opportunity to chat to vètèrans on SèrvicèPals.
SOCIAI
NHS Jobe
www.|obs.nhs.uk
lthough somè usèrs havè rèportèo
problèms with thèir storèo oètails, thè
rèvampèo NHS Jobs is clèanèr ano
èasièr to usè than thè prèvious sitè. Just
èntèr somè kèyworos ano a location to
íino matching |obs, thèn íiltèr thè rèsults
by salary, staíí group, |ob typè ano oatè
postèo, as wèll as 'Suitablè íor nèwly
¢ualiíièo applicants'. NHS Jobs has
thousanos morè vacanciès than it oio
bèíorè thè rèlaunch, ano thèrè arè usèíul
nèw tools íor tracking your application
status onlinè ano gètting intèrvièw
rèminoèrs via tèxt mèssagè. Howèvèr,
wè noticèo that parts oí thè ovicè
sèction still baoly nèèo upoating.
JOBS
What Car MoT tooI
www.whatcar.com/mot
voio nasty surprisès whèn you takè
your car íor its íirst MoT using this tool
írom magazinè. Usè thè
orop-oown mènus to sèlèct your
vèhiclè's makè ano mooèl, ano you'll bè
prèsèntèo with statistics ¨crunchèo¨
írom tèsts oí thè UK's 5C top-sèlling
cars írom ugust 2C¹2 to 2C¹3. Thèsè
incluoè thè avèragè pass ratè ano a piè
chart showing thè points thè car íailèo
on, such as tyrès, brakès ano orivèr's
vièw oí thè roao. lt's a simplè but usèíul
tool, although has missèo a
trick by not provioing oirèct links to
aovicè about íixing thè most common
problèms.


Ie|| a: ±|ca| {car we|:||e r|± we|a:er_ierr|:.cc.a\
NEW NEW
BESTNEWWEBSITES

BBC iWonder
bbccokionèr
PPC iVonoèr is a nèw íactual ano èoucational brano that provioès thè answèrs to
scièntiíic, historical ano biological ¢uèstions in thè íorm oí intèractivè guioès. Thèsè
combinè contènt írom PPC raoio ano TV programmès, ano wèbsitès such as Your
Paintings, with auoio ano vioèo links by broaocastèrs ano acaoèmics incluoing
Joan Pakèwèll ano Dan Snow. Ouèstions incluoè things likè: 'How closè oio thè
worlo comè to pèacè in ¹9¹4?', with hanoy 'Vhèrè nèxt?' links at thè íoot oí èach
guioè. /lthough thè bolo, tablèt-gèarèo oèsign sèèms a bit 'shouty' on a PC scrèèn,
iVonoèr is bèautiíully put togèthèr ano íascinating to browsè.
EDUCATION
|e±i ncre :||e rer|ew: ±| www.we|a:er.cc.a\lwe|:||e:


AISONEW
ScoIand No
otIaow.aiIyrcor.co.uk
This sitè kèèps Scottish èx-pats up
to oatè with nèws ano sport in thèir
homè country.
Crah.ne
www.crash.t
Thè motorsport nèws, gossip ano
rèsults sitè now has a oèoicatèo
vèrsion íor phonès ano tablèts.
BeoIion
www.btvoIutio.com
Crèatè ano sharè bètting
combinations using thè bèst ooos
írom 45 onlinè bookmakèrs.
Windo XP End of Serice
amiruiQxp.com
This Microsoít sitè tèlls lèss savvy
PC usèrs ií thèy'rè still running thè
now unsupportèo OS.
UK Waer Feare
www.ukwatrfaturs.com
Choosè írom an èxtènsivè sèlèction
oí watèr íèaturès, íountains ano
ponos at this rèvampèo sitè.
GET INGEAR FOR THE
GADGET SHOWIIVE
www.QaQtshowIiv.t
Gaogèt buíís shoulo hèao to thè
Pirmingham NEC írom 9-¹3 /pril as
thè Gaogèt Show Livè opèns its
ooors to rèvèal a wonoèrlano oí
buzzing, blinking ano bonkèrs tèch
trèats. Chèck out thè oííicial wèbsitè
íor oètails ano tickèts, ano photos
írom last yèar. lí you can't makè it
yoursèlí, hèao to thè Gaogèt Show
Livè TV YouTubè channèl, whèrè
thèrè arè plènty oí vioèos to gèt you
in thè
mooo.
You can
èxpèct
lots oí
crazy
nèw clips to bè aooèo ouring ano
aítèr this yèar's èvènt oncè it gèts
unoèrway.
ONYOUR MARKS FOR THE
IONDONMARATHON
www.virQimoyIoomaratho.com
On ¹3 /pril, arouno 36,CCC pèoplè will
bè lacing up
thèir trainèrs to
takè to thè
strèèts oí thè
capital to run,
|og, walk (ano
in somè casès
crawl) thè
gruèlling 26
milès oí thè Lonoon Marathon. You'll
íino oètails oí whèrè to watch thè
èvènt on thè oííicial sitè. lí you èn|oy
running, you might likè an /noroio ano
iOS app callèo Strava (www.strava
.com), which sharès lnstagram photos
takèn on thè routè with your íriènos.
This coulo bè a íantastic way íor thosè
participating in thè marathon to sharè
thèir èxpèrièncè with spèctators.
FINDYOUR NEAREST
EASTER EGGHUNT
www.astrQQtraiI.com
/lthough l oon't nèèo an èxcusè to
stuíí mysèlí with chocolatè, it's
always a rèlièí whèn Eastèr comès
arouno ano l know èvèryonè èlsè is
ooing it, too. You can work oíí somè
oí thè èxtra caloriès at thè Eastèr Egg
Trail sitè, which guioès you to onè oí
25C organisèo èvènt-oays arouno thè
UK on National Trust lano, whèrè
you'll íino ègg hunts, íacè painting
ano íun
activitiès íor
all. Just èntèr
your postcooè
to locatè your
nèarèst trail.
Thèrè arè also
oownloaoablè
packs you can usè to crèatè your own
ègg hunts at homè.
KATE'S WEB CAIENDAR
Kat RussII's top wbsits a apps for th xt 14 ays
Kat prsts Wbscap for BBC CIick a bIoQs at workiQthcIou.biz
ips, Iatest threats and |arQon-free info
KEEP ORPCSAFE
|n±|| a: {car :ecar||{ ¢ae:||cr: ±| we|a:er_ierr|:.cc.a\

rouros
Namèo aítèr a mythical sèrpènt that atè its own tail, Uroburos is a rootkit that
attacks Vinoows PCs. Rèsèarchèrs at G Data (bit.ly/goata342) say it may havè
bèèn crèatèo by statè-sponsorèo Russian hackèrs ano bèèn activè íor thrèè yèars
bèíorè it was oiscovèrèo. lt is ¨highly complèx èspionagè soítwarè¨ that works in
pèèr-to-pèèr mooè, mèaning that iníèctèo PCs communicatè with èach othèr ano
sèno stolèn oata back to thè attackèrs. lt's not known how iníèction occurs, but
mèthoos may incluoè spèar phishing, iníèctèo USP sticks ano social-mèoia attacks.
her han paying
up, wha can you do
if your P is infeced
wih ransomware7
ohn ccIes, via emaiI
Victims oí ransomwarè
typically íacè two challèngès.
Thè íirst - ano arguably thè
most important - is to rècovèr thèir
íilès. Thè sècono, which is èasièr, is to
rèmovè thè malicious soítwarè.
lí you choosè not to pay íor íilè
rècovèry, èithèr on principlè or
bècausè you
oon't trust that
thè criminals
will oècrypt
your oata aítèr
paymènt, you can usè any oècènt
anti-virus program to rèmovè thè
malwarè.
Rècovèring your íilès will bè èithèr
èasy or impossiblè. lí you havè no
back-up thèn you havè lost thè oata
íorèvèr. Currèntly, èvèn oata-rècovèry
èxpèrts will not bè ablè to crack thè
èncryption.
lí you usè an onlinè back-up systèm
that storès prèvious vèrsions (also
callèo 'rèvisions'), you shoulo bè ablè
to oownloao your íilès intact.
PackPlazè (www.backblazè.com)
provioès automatic back-up with
unlimitèo onlinè storagè írom arouno
£3 pèr month. lt kèèps multiplè
vèrsions oí íilès íor 3C oays.
Your ¢uèstions answèrèo by sècurity spècialists.
This issue's expert: Simon Edwards of Dennis
TechnoIoQy Labs (www.dennistechnoIoQyIabs.com)
droid update risks
/noroio apps that appèar saíè coulo
bècomè oangèrous aítèr you upoatè
your oèvicè, accoroing to rèsèarchèrs
at lnoiana Univèrsity. 'Pilè-up' ílaws,
as thèy arè callèo, arè èxploitèo by
apps containing apparèntly
mèaninglèss pèrmissions that arè
thèn automatically grantèo in nèwèr
vèrsions oí /noroio, oèspitè thèm
posing a potèntial thrèat.
bit.Iy/indiana342
Microsoft Word
vuInerabiIity
Mèrèly prèvièwing an RTF íilè in
Microsoít Outlook coulo lèavè you
suscèptiblè to a malwarè attack.
Microsoít has rèlèasèo a statèmènt
aovising that is awarè oí ¨limitèo,
targètèo attacks¨ to Voro 2C¹C,
whèrèby opèning a ¨spècially craítèo
RTF íilè¨ coulo givè thè attackèr thè
samè rights as thè currènt usèr. lt is
possiblè thè vulnèrability also aííècts
Voro 2CC3, 2CC7 ano 2C¹¹.
bit.Iy/word342
GmaiI tightens security
Googlè has improvèo thè sècurity on
all Gmail accounts by making an
HTTPS connèction thè only availablè
option. Following thè intèrcèption by
thè NS/ oí èmails movèo bètwèèn
Googlè's sèrvèrs, thè company has
also ènsurèo that all this oata is
èncryptèo whèn sènt intèrnally.
bit.Iy/QmaiI342
GoogIe GIass spy concerns
Two US stuoènts havè oèmonstratèo
that spywarè can bè installèo on
Googlè Glass to intèrmittèntly ano
oiscrèètly takè photographs,
rèvèaling thè bèhaviour oí thè usèr
as wèll as thosè arouno thèm.
Fortunatèly, thè stuoènts oio not
oèvèlop thè app with malicious
intènt - thè sourcè cooè has sincè
bèèn supplièo to thè Caliíornian
tèchnology giant so Googlè Glass
can makè a morè sècurè proouct
bèíorè its consumèr launch.
bit.Iy/QIass342
SECURITY
ALERTI
SECRIT Q8A
Provided you don'
connec direcIy o
he we on your P
Iapop, is i siII safe o use
afer 8 priI7
oIin hapman, via emaiI
/ lot oí wèb-basèo thrèats
attack Java, /oobè Rèaoèr
ano Flash Playèr. Kèèp thèsè
upoatèo ano, ií you can, oisablè Java
in your browsèr (bit.ly/|ava342). / íully
íèaturèo anti-malwarè program will
prèvènt many attacks ano sèvèral
anti-virus
companiès will
continuè to
support
Vinoows XP íor
at lèast two yèars (bit.ly/xpav342).
s i rue ha ndroid
devices don' need
securiy apps7
Suar Hordern, Faceook
Traoitional sècurity apps, such
as anti-virus ano íirèwalls, arè
lèss important on /noroio
oèvicès than on Vinoows PCs.
Howèvèr, othèr sècurity apps arè vèry
usèíul. For èxamplè, VPN sèrvicès
such as thosè oííèrèo by F-Sècurè
Frèèoomè (írèèoomè.í-sècurè.com)
lèt you connèct to thè intèrnèt using
public Vi-Fi without èxposing your
pèrsonal oata.
DECODED
|
Security |arQon expIained
EmaiI us your security questions at webuser§dennis.co.uk
08ó5 óóó 7750
www.beartinternet.cc.uk
CaII us ncw
Find cut mcre
www. b e a r t i n t e r n e t . c c . u k
Web hosl i ng l Resel l er hosl i ng l \PS l Ser v er s
Dcmain Names cnIy £2.99 UK suppcrt 2óx7 30 day mcney back guarantee
·
g
11010
00101
O
¢
W

Q
Q
Ç
Ç
Ç
p
Q
L
L
þ
æ
+
@

M
º
v
c
E


_

4
/
º
ßPEATWEBR05TINß
WITRT0TALCL0UDC0¥EPAßE
0ur web hosling is 1OO% powered by cloud lechnology, giving you
super-fosl UK hosling wilh incredible reliobilily ond slobilily
Rcwever ycu buiId it, ycur website deserves great cIcud bcsting
U5INß RTHL AND C55
WEBR05TINß
- New 100% 0loud hosting
- Award winning hosting
- No data limits
- Host multiple websites
U5INßC0NTENTHANAßEHENT5Y5TEH5
W0PDPPE55
- Unlimited installs
- Easy one-click set up
- Free with our cloud hosting
- 70+ one-click apps to choose Irom
U5INß WEB5ITE BUILDEP 50FTWAPE
5ITEDE5IßNEP
- No coding required
- Drag & drop design
- Fully hosted solution
- 100+ templates or create your own
F
r
c
m
c
n
Iy
£
2

9
p
e
r
m
c
n
tb
1
0
0
%
U
K
B
A
5
E
D
5
U
P
P
0
P
T
eciaIist tips, top tooIs and practicaI heIp

MINI WORKSHOP bsite scroII down forever
lnfinite-scroII pIugin: bit.IJinfscroII342 5 mins WordPressJTumbIr
1
1
1
n±|| a: {car we|:||e |a||i|rj ¢ae:||cr: ±| we|a:er_ierr|:.cc.a\
or ¢èsions ansèrèo by proíèssional èpèrs.
This issue: Richard WinsIow, Head of
ppIication HostinQ, 123-reQ
(www.123-reQ.co.uk)

When pre-registering
for the new domain
names, what chance
have appIicants got of
getting the name the
want7 Does it depend on
who ou register the name
with7
FratPark, Web User Forums

Gèing yor namè oí choicè is
èasièr han èèr ih hè
inroocion oí hè nè
oomains. hèrèas è èrè oncè
rèsricèo o a hanoíl oí oomains,
yo'll soon bè ablè o choosè írom
oèr ¹,4, b i's imporan o gè in
èarly or yo may miss o!
For oomains ha arèn' yè
aailablè, scopè o hè aoorèssès yo
migh an ano prè-règisèr yor
inèrès ih a rèpablè règisrar.
¹-règ has a 95 pèr cèn sccèss raè
in sècring prè-oroèrs. lí yo choosè
anohèr règisrar, oon' hano oèr
monèy íor oomains ha arèn'
WEB DESIGN8 HOSTINGQ8A
aailablè yè. hical règisrars ill
ènsrè ha yo arè noiíièo as soon as
yor prèíèrrèo oomain bècomès
aailablè ano oííèr a 'no in, no íèè'
policy íor any yo missèo o on.

What's the best wa
of finding out how
man peopIe actuaII
visit m web page7
James Davies, via emaiI

onnècing yor èbsiè o
Googlè nalyics (
.googlè.comanalyics)
proioès hè bès iníormaion on ho
is isiing yor siè. l's írèè ano can bè
sèo by any èbsiè. l oííèrs alablè
saisics on ho is coming o yor
siè, ha oèicès hèy arè sing ano
hèrè hèy arè isiing írom. his ill
lè yo makè inèlligèn changès, so
yo can arac hè maimm nmbèr
oí isiors. èb proioèrs also proioè
saisical soíarè b i ènos o bè
morè basic.
eport scrapers to GoogIe
lí yo haè gooo-¢aliy conèn on
yor siè, yo migh oiscoèr ha
ohèr siès arè 'scraping' i, or
copying hè conèn írom yor siè
ano sing i on hèir on. lí hè
scrapèr's siè ènos p highèr han
yors in Googlè sèarchès, yo can
rèpor i. Googlè's èb-spam gr
a s annoncèo i ih a èè
a bi.lyscrapè4. o can go
sraigh o hè íorm a bi.lyíorm4.
Break out your site¹s CSS
os pèoplè sar lèarning abo SS
(cascaoing sylè shèès, hich yo
can sè o íorma hè conèn oí èb
pagès) by riing i ino hèir H,
hogh haing i in a sèparaè íilè is
bèèr pracicè. lí yo'è lockèo yor
SS ino yor H oocmèn, sè
cracSS (èraccss.com) o
sèparaè i. asè yor H ino hè
lèí colmn, ano copy hè SS írom
hè righ.
·TOP TIPS·
DeaI of the fortnight
Get a free .uk site from Names.co.uk
when the domain Iaunches in June,
by reQisterinQ the .co.uk equivaIent
now.
1
Somè siès lè yo kèèp scrolling
oon, loaoing nè conèn insèao
oí hiing hè boom.
1
his is callèo
'iníiniè scroll' ano is a simplè b
isior-íriènoly rick ha aomaically
loaos hè nè pagè oí conèn insèao
oí ping in a 'nè pagè' link. hèrè's a
hanoy ororèss plg-in a bi.ly
iníscroll4 ha can oo his èasily.
2
From hè ashboaro, click lgins,
1
hèn oo è. Sèarch íor
infinite~scroll ano click lnsall o.
íèr insallaion, click hè ciaè lgin
link. l orks aomaically, so ií yo
rèloao yor íron pagè ano scroll o hè
boom oí yor lisèo poss, hè nè
pagè ill aomaically loao a hè
boom.
3
lí yo haè a mblr blog, yo can
aoo hè samè íncion by pasing a
singlè linè oí H cooè ino hè èno
oí yor mblr oèscripion.
1
og in
ano click somizè. hè cooè yo
nèèo o aoo can bè íono a bi.ly
iním4. his pagè also has
alèrnaiè opions ií yor hèmè isn'
compaiblè.
.|c
n
d
c
n
1he UK's #¡ Dcmo|n keg|stror
AC1 NDW tc grob the |deo| dcmo|n fcr ycur bus|ness.
\isif gfld.I23-reg.co.uk
.G
ULÏ
ÅNYUNLÝ
U
NLLÅ
b
H
Y
U
U
Ñ
íNNLÑ
NíNJÅ
l
ÜVLÑ ¡,500 UÏ Ub
ÏUÑ YUU
TU LHUUbL ÏÑUM
PLLNTY MUÑL
LíKL ML
LUMíNG bUUN
A s|gn cf th|ngs tc ccme!
To gef fhe new domoin you reolly wonf pre-order wifh I23-reg
Pre-crder ycur perfect new dcmo|n ncw w|th ¡23-reg ond g|ve
ycur bus|ness the best chonce cf success!
Here's why:
We've secured mcre dcmo|ns for our cusfomers fhon ony ofher regisfror for every new
domoin lounched in fhe losf 5 yeors.
95X success rote in securing domoins fhof our cusfomers pre-order.
kemember - we only chorge you if we ocfuolly gef fhe domoin you wonf.
:ca:: |: rrw | cran.wa:r.cc.a\

D My CIud EX2
e test the Iatest hardware and software

his latèst aooition to VD's rangè oí NS
orivès íor thè homè usès multiplè orivès íor
èxtra storagè spacè, upgraoability ano
incrèasèo sècurity
duaI-drive NS such as
the EX2 offers security
benefits over sinQIe-drive
versions, but this feature
makes it a Iot more
expensive.
For basic streaminQ and
sharinQ, we'd recommend a
sinQIe-drive, but if you
want the enhanced security
that a duaI-drive brinQs,
you'II have to pay
siQnificantIy more and end
up with Iess storaQe space.
èithèr buy it èmpty (to slot
your own haro orivès into) or
prè-íittèo with two Vèstèrn
Digital Rèo haro orivès, with a
total capacity oí 4GP, 6GP or
8GP Fitting your own orivès
or upgraoing to nèw onès is
simplè - |ust unclip thè lio ano
slot thèm in
lí your oata is particularly
sènsitivè, it makès sènsè to
gèt a oual-orivè systèm likè
this lt can bè sèt to usè RlD
(Rèounoant rray oí
lnèxpènsivè Disks) to
ouplicatè all your oata across
thè two orivès, so ií onè íails,
èvèrything is still availablè on
thè othèr Howèvèr, this
mèans you'll havè to sacriíicè
halí thè capacity oí your NS
orivè to allow
íor thè
rèounoancy,
ano it still
won't
protèct you
against
losing oata
ií thè orivè
ano you won't havè to look at
thè coníiguration options s
soon as wè'o pluggèo thè
orivè into our routèr ano
powèrèo it up, it appèarèo in
thè Nètwork sèction oí
Vinoows Explorèr, so it coulo
bè usèo straight away
Shopping arouno onlinè, wè
íouno pricès ranging írom
£¹7999 íor thè èmpty casè
through to a whopping
£46799 íor thè 8TP vèrsion
Hèrè, wè'vè rèvièwèo thè 4TP
vèrsion, which has two 2TP
orivès installèo ano costs
arouno £258 Howèvèr, this is
a lot morè monèy to pay
simply íor thè èxtra sècurity
oííèrèo by RlD whèn you
consioèr that thè 4TP
singlè-orivè vèrsion only costs
£¹7C
is èithèr stolèn or
physically oamagèo
Vhèn you sèt up thè
orivè, it's coníigurèo to
provioè thè maximum
storagè spacè, but
switching to thè RlD ¹
sètting is as èasy as prèssing
a button
Thè My Clouo EX2's
intèríacè is vèry similar to thè
stanoaro singlè-orivè My
Clouo oèvicès, with |ust a íèw
morè options thrown in to
control its èxtra bits ano bobs
This makès it vèry simplè to
usè, èspècially whèn you
consioèr how complicatèo it
can bè to coníigurè a haro
orivè that's connèctèo to a
nètwork Thè EX2's
coníiguration is all browsèr-
basèo, with complèx sèttings
maoè accèssiblè via a slick
intèríacè oí icons ano tabs
This kèèps thè coníiguration
procèss as clèar as possiblè
lí èvèn this lèvèl oí tèchnical
twèaking puts you oíí, |ust
usè thè EX2's oèíault sèttings

WD MY CLOUD
EX2
www.wd.com
Price: from £179.99
(diskIess) From
www.misco.co.uk

||IJ||\

||||â|H4C|

|\| â| J\|

\|J| |â| Hâ4|\

Gigabit Ethèrnèt
Empty, 4TP (2 x 2TP),
6TP (2 x 3TP) or 8TP
(2 x 4TP) options availablè
Supports RlD C,
RlD ¹, JSON
¹7¹ x ¹55 x 99mm
¹6kg

Morè sècurè than
singlè-orivè altèrnativès
Upgraoablè
Easy to sèt up ano usè

Signiíicantly morè
èxpènsivè than a singlè-
orivè NS
W
D's rangè oí NS
(nètwork attachèo
storagè) orivès arè
among 's currènt
íavouritès Thè singlè-orivè
VD My Clouo camè top in
lssuè 34C's Group Tèst,
èarning our Golo waro íor
its èxcèllènt balancè bètwèèn
pricè, capacity ano íèaturès
Thè My Clouo EX2 takès
things to thè nèxt lèvèl lt has
two orivè bays ano you can
PRODUCT

||:ca:: |||: rer|ew ±| |cran.we|a:er.cc.a\


You'd have to reaIIy hate
the current state of your
remote-controI set-up to
spend £6D on an
aIternative, but the more
QadQets you've Qot around
your TV, the more
beneficiaI the One For II
wiII be. That said, it's as
easy to Iose your tabIet
down the side of the sofa
as your remote controI.

www.oneforaII.co.uk
Price: £59

||IJ||\

||||â|H4C|

|\| â| J\|

\|J| |â| Hâ4|\

ndy Shaw

Use your tablet to control your
television viewing
±| |cran.e|a:er.cc.a\

We es and comare he Iaes roducs
ROUPTST

he nex ime you buy a PC, consider QeinQ
one wihou aII he exernaI bis and bobs ha
accomany i !f you've aIready uQraded your
monior, you're unIikeIy o Qe a beer one bundIed
wih a new PC nd if you're comforabIe wih your
exisinQ keyboard and mouse, here's no oin in
ayinQ for anoher se ha wiII end u QaherinQ dus
in a cuboard
!n his Grou Tes, we rae and review he bes basic
PC unis avaiIabIe
hillblas's is hè |in ms èxènsivè in his
r Tès, ano hèrè's n ical orivè incloèo
in hè ricè, b wè sill hink i's wèll wrh hè
èxra mnèy
n r Vinows bènchmarkin ès, i was hè
asès all hè s wè rèvièwèo, wih a
bènchmark scrè ¹.¹4. l oio paricularly wèll in
hè ès mèasuring how ¢uickly soíwarè can bè
loaoèo. This is parly ouè o is lnèl Corè
i5-467CK procèssor, supporèo by 8GP oí
mèmory in wo 4GP mooulès. Howèvèr, i gès
aooèo powèr írom hè inclusion oí Sèagaè's
nèw SSHD haro orivè, which is a hybrio oí boh
règular haro orivè (o provioè is rèasonablè ¹TP
oí spacè) ano SSD (solio-saè orivè, which
improvès hè spèèo wih which Vinoows can
loao ano savè oaa). Our èss showèo ha his
can boos hè pèríormancè oí a PC signiíicanly
ano wè hink i's a brillian aooiion.
Thè Ouasar's gaming pèríormancè was hiro
bèhino hè CCL ano hè Vilo2Firè, hough i sill
managèo a supèrb 7¹íps (íramès pèr sècono)
whèn running our Crysis gamè ès a a rèsoluion
oí ¹,92C x ¹,C8C pixèls. You'o havè o bè
èxrèmèly íussy abou high-rèsoluion 3D
pèríormancè o bè unimprèssèo wih his.
Thè casè ooèsn' look likè much on hè ousioè
bu i's imprèssivè wihin. Thèrè's vas
amouns oí room íor èxpansion, wih
spacè íor hrèè morè haro orivès
(which can bè íièo wihou
nèèoing any ools or DlY know-
how) ano wo morè mèmory
mooulès. On hè ousioè,
hèrè arè hèaophonè
ano microphonè
sockès, ano hrèè USP
pors a hè íron (onè
oí which is USP 3).
Rouno hè back, hèrè's
a Gigabi Ehèrnè por,
íour USP 3 pors ano
wo USP 2.
Thè casè lèavès abou
an inch oí spacè arouno
hè mohèrboaro, which
has bèèn usèo o sash
away hè cablès, making
hè ènirè uni nèa ano
ioy.

Savè monèy on your nèx PC by kèèping your olo monior ano
pèriphèrals. ndy Shaw íinos hè bès valuè basè unis

O

A

A
R

S

R
A

A
R

B
R
O
N

A

A
R

I|e |e:|
¢rciac|l:err|ce
|r ||: c±|ejcr{
Ccci, |a| ja:|
n|::e: ca| cr
|c¢ |||||rj
|re||{ jcci,
|a| ||| :cne
:|cr|ccn|rj:
B USR
AARS
OTST
ï|e ´||||||±.| |a.|.º
âa±.±| |. ± ||e±| ±||·|.aº1
|´ .||e||º| .a(e||
(e||.|m±º:e ,|.|| |º
W|º1.w. ±º1 |±me.) ±º1
± |.| .| |..m |.| |a|a|e
e\(±º.|.º |º ||.
we||·.||±º|.e1 :±.e. /.
±º |.ºa., || ±|..
:.me. w||| ± ||:e
;e±| w±||±º|;,
w||:| |. m.|e
|eºe|.a. ||±º ±º;
.| ||e .||e| |´.
|e:|ewe1 |e|e.
/|||.a|| ||'. ±| ||e
|.( eº1 .| ||e (||:e
|±º|e .| |´. |º |||.
C|.a( ïe.|, we |||º|
||. (e||.|m±º:e ±º1
a(||±1±|||||; m±|e
|| w.||| .(eº1|º|
||e e\||± m.ºe;.
RT
||IJ||\ ||||â|H4C| |\| â| J\| \|J| |â| Hâ4|\
Vè ran èach PC hrough wo sès oí èss. Thè íirs runs a sèriès oí
èvèryoay Vinoows asks ano mèasurès hè pèríormancè, giving a
scorè basèo on how much bèèr or worsè i is han our
bènchmark PC, a 3.4GHz lnèl Corè i7 wih 4GP oí mèmory, which
scorès ¹. Vè also ran our Crysis ès, which mèasurès hè íramè
raè whèn running a graphically inènsivè 3D gamè in Full HD
rèsoluion (¹,92C x ¹,C8C pixèls).
BAST USON QUASAR wwwchiIIbIascom
W|
±

O

A

A
R

SEUNITPC GRUPTEST
|:ca:: |||: rer|ew ±| |cran.we|a:er.cc.a\

as bèèn sparèo on thè corè
harowarè in thè Elitè Kèstrèl lV ano it shows
in its high-¢uality gaming pèríormancè,
whèrè it was íastèst in our tèst with a íramè
ratè oí 82íps. lt was also thiro íastèst in
Vinoows, with a bènchmark scorè oí .9.
Howèvèr, thè casè isn't as upgraoèablè as our awaro
winnèrs, ano it was also onè oí thè noisièst computèrs in this
group.
incè wè tèstèo it, PC pècialist has upgraoèo thè alrèaoy
èxcèllènt graphics caro but kèpt thè samè pricè, so you may
sèè an èvèn biggèr boost to pèríormancè.
hè DinoPC Kavèrian is a vèry similar builo to
thè PC pècialist lníinity X, sharing MD's
Kavèri ¹-785 procèssor ano thè samè casè.
Howèvèr, thè PC pècialist mooèl is £6
chèapèr.
Uníortunatèly, it was slowèr than thè lníinity X in our
Vinoows tèst, coming bottom oí this group with a bènchmark
scorè oí .68. lt íarèo bèttèr in our gaming tèst, placing íiíth
with a íramè ratè oí 24íps. hè pèríormancè is gooo, but you
can gèt bèttèr íor lèss monèy. hè casè is supèrb, though,
with a vast amount oí spacè íor upgraoing, which oííèrs somè
rèoèmption against its pèríormancè.
hè Virèo2Firè Diablo Ultima is so similar to
thè Chillblast Fusion Ouasar, it almost
coulon't íail to comè sècono. lt has thè
samè casè, procèssor ano mèmory. Vhat it
ooèsn't havè is thè samè haro orivè - thè
Virèo2Firè has a stanoaro èagatè ¹P
mooèl, without thè èxtra boost thè Chillblast
gèts írom its hybrio haro orivè/D.
lt still camè closè to matching thè
Chillblast's Vinoows pèríormancè, with a
bènchmark scorè oí ¹.7. hè Ml-branoèo MD
Raoèon R7 26X graphics caro gavè it an èogè in gaming
pèríormancè, though, coming sècono only to thè CCL unit,
with a íramè ratè oí 75íps in our high-¢uality Crysis tèst.
Having thè samè casè mèans thè Virèo2Firè has thè samè
roominèss ano upgraoability as thè Chillblast. Howèvèr, this
PC makès a lot morè noisè èvèn whèn it's iolè, ano wè íouno
thè air intakè ano èxhaust íans oistractingly louo.
You'll nèèo a lot oí spacè íor thè PC
pècialist lníinity X, bècausè it towèrs
abovè all thè othèr PCs rèvièwèo hèrè,
apart írom thè DinoPC, which usès thè
samè casè. hèy also sharè thè samè MD
Kavèri ¹-785K procèssor ano 8GP oí
mèmory.
hè lníinity X oion't light up our
pèríormancè tèsts. lt scorèo .73 in our
Vinoows bènchmark, which puts it
sècono írom last, ano managèo |ust 2íps
(íourth írom bottom) in our high-¢uality Crysis gaming tèst.
his oècrèasè in pèríormancè, howèvèr, is oíísèt by a £¹
(nèarly 2-pèr-cènt) orop in pricè comparèo to thè othèr
awaro-winnèrs. lntèrnally, it's nèatly built ano has massès oí
upgraoè spacè. lt's also thè only unit to havè a oèoicatèo D
(¹28GP) installèo alongsioè thè stanoaro haro orivè (¹P), ano
it still has room íor six morè orivès.
CCI EIITE KESTREI IV
wwwoieo
DINPC KVERIN K
wwwioo
PC SPECIIIST INFINIT
wwwseiistou
WIREDFIRE DII UITIM
wwwwire2ireou
IJ|\ ||â|H4
\ â J\ \|J â| Hâ4\
ï||. |. ± |±º|±.||: ±||·|.aº1 |´ ||±|'. (±|||:a|±||; |..1 |.| |±me|., ±º1 |±.
(|eº|; .| .(±:e |.| a(||±1|º|. |.we:e|, || |. .||||||; .|.we| ||±º ||e ´||||||±.| |º
|eºe|±| W|º1.w. (e||.|m±º:e ±º1 |. ma:| º.|.|e| w|eº |aºº|º|. |.| e\±:||;
||e .±me (||:e, we |||º| ||e ´||||||±.| |´ ,a.| (|(. || |. ||e C.|1 /w±|1.
ï|e |´ :(e:|±||.| |º||º||; / |. º.| ||e |±.|e.| |´ we |e.|e1, |a| ||'. :e||±|º|; |±.|
eº.a|| |.| ±|| |a| ||e m..| :|±||eº||º| .||a±||.º.. ||'. we|| |a||| w||| (|eº|; .|
a(||±1e .(±:e ±º1 |. |±º|±.||: :±|ae |.| m.ºe; ±| ,a.| l'11.
VERDICT VERDICT
IJ|\ ||â|H4
\ â J\ \|J â| Hâ4\
S
II
V
E
R

W

R
D

R

N

E

W

R
D
OveraII enchark c
TESTRESUITSCHRT

Chist Fusion Ouasar
Wired2Fire DiabIo UItima
CCL EIite KestraI !V
PC WorId dvent DT 34
DeII !nsiron 66D
Yoyotech Warbird RS3
Fu|itsu Esrimo P42D E85
PC SeciaIist !nfinity X
DinoPC Kaverian 785DK
Chi
G
PC
Wi
S
Yoyotech arbird RS3 £59D,
eII lnspiron 660 £48D,
ujitsu sprimo P420 SS+ £436,
PC WorId dvent T 3411 £48D,
ISTESTED
:a:: |: rrw | ra.wa:r..a

d ward-winninQ ChiIIbIast Fusion Ouasar did
weII in both our Windows and QaminQ tests, provinQ itseIf
an exceIIent aII-rounder. !ts IarQe case has stacks of room
for upQradinQ, which shouId extend the Iife of the PC
considerabIy.
Our SiIver ward Qoes to the Wired2Fire DiabIo UItima,
which is very simiIar to the ChiIIbIast, but is confiQured
sIiQhtIy differentIy. !t's aIso sIiQhtIy quicker, makinQ it top
choice if QaminQ performance is your priority.
You can save £1DD if you opt for the Bronze ward-
winninQ PC SpeciaIist !nfinity X. This isn't as stronQ a
performer but wiII be fine as IonQ as you aren't pIanninQ
to run the Iatest Qames in fuII resoIution or work with
very processor-intensive Windows software. !t aIso has
huQe upQrade potentiaI.
Hk4|kCIJ||| C||||||±:| W|reiI||re |C \¢et|±||:| CC| ||rc|C
Hâ||| |a:|cr âa±:±r ||±||c J|||n± |r||r||{ I ||||e Ke:|re| |\ K±rer|±r IäJ1K
W||\|I| www.t||||||±:|.tcn www.w|reiI||re.tc.a\ www.¢t:¢et|±||:|.tc.a\ www.tt|cr||re.tcn www.i|rc¢t.tcn
|||C| ít11 ít11 íJ11 íJI1 íJt1
||âC|\\â| I.1Cät |r|e| Ccre |J-1tI1K
(I.äCät) crert|ct\ei |c
1.ICät
I.1Cät |r|e| Ccre |J-1tI1K
(I.äCät) crert|ct\ei |c
1.1Cät
I.ICät kH| kI1-IäJ1K
(1Cät)
I.ICät |r|e| Ccre |J-1111K
(I.ICät)
I.ICät kH| kI1-IäJ1K
(1Cät)
H|Hâ|\ |4\Ik|||| äC| |||I äC| |||I äC| |||I IC| C|||J äC| |||I
HâIä|||âk|| C|j±|{|e Ck-läI-ä|I k\rct\ läI |rcI k:a: kääIH-||a: k:a: ääIH-||a: C|j±|{|e Ck-|IkääI-|Iä
J\| |â|I\ |rcr|. I \ J\| I, I \ J\| I,
|e±r. 1 \ J\| I, I \ J\| I
|rcr|. I \ J\| I, I \ J\| I,
|e±r. 1 \ J\| I, I \ J\| I
|rcr|. I \ J\| I, I \ J\| I,
|e±r. I \ J\| I, 1 \ J\| I
|rcr|. I \ J\| I,
|e±r. I \ J\| I, 1 \ J\| I
|rcr|. I \ J\| I, |e±r. I \
J\| I, 1 \ J\| I
Ck\| \|l| 1tJ \ 1I1 \ I³Inn 1tJ \ 1I1 \ I³Inn 1tJ \ 1II \ I³1nn 1II \ IJt \ II³nn JII \ 1Iä \ I1³nn
äk||-|||\| \Iâ|kC|
Ck|kC|I\
II| |{|r|i ä|l\\| II| |±ri ir|re II1C| \\|, II| |±ri ir|re II| |±ri ir|re II| |±ri ir|re
C|k|ä|C\ Ck|| \±¢¢||re |±iecr |I It1I kH| |±iecr |I It1I kH| |±iecr |I IJ1
(|r|ejr±|ei)
I|I kH| |±iecr ä| IäJ1 \±¢¢||re |±iecr |I IJ1
â|I|Ck| |||\| I\|| 4cre |\| wr||er |\| wr||er |\| wr||er |\| wr||er
â|||kI|4C \\\I|H W|ricw: ä.I t1-||| W|ricw: ä t1-||| W|ricw: ä.I t1-||| W|ricw: ä.I t1-||| W|ricw: ä.I t1-|||
|k|I\ k4| |k|âJ|
Wk||k4I\
J {e±r: re|arr |c |±:e I {e±r: re|arr |c |±:e I {e±r re|arr |c |±:e I {e±r: re|arr |c |±:e t ncr||: CK|,
I {e±r: ¢±r|:lI {e±r: |±|car
re|arr |c |±:e

NZE
AW
ARD
GROUPTESTBASEUNITPCe
G
O
I
D
A
W
A
R
D
GO
ID
AW
ARD
WEB USERS BESTBUYS
Web User nd its sister titIes test over 2,5DD products every yer. Here's the pick of the bunch


NAS DRIVE
My CIoud 2T
írom www.dbs.com
e tested: Fèbruary 2C¹4
This solio N/S orivè, which comès with a 2TP
orivè prè-installèo, is grèat valuè íor monèy
ano is rèasonably straightíorwaro to sèt up. lt
lacks aovancèo íèaturès, such as R/lD, but
shoulo provè ioèal íor most homè usèrs.
KEY SPECS
65CMHz Marvèll /rmaoa XP procèssor 256MP R/M
2TP capacity /noroio ano iOS apps Onè USP 3 port
Onè orivè bay Extèrnal oèvicè support UPnP/DLN/
ano iTunès mèoia sèrvèr íunctions ¹7C x ¹39 x 49mm
/
l
l
p
r
i
c
è
s
c
o
r
r
è
c
t
a
t
t
i
m
è
o
í
r
è
v
i
è
w
HARDWARE
BUDGETIAPTP
Toshiba SateIIite CS0--1S6
£349.99 írom www.rQos.co.uk
Date tested: Dècèmbèr 2C¹3
This no-nonsènsè laptop has a
stanoaro kèyboaro ano a matt
scrèèn, but its lack oí èxtèrnal írills is morè than maoè up
íor by its íast procèssor ano graphics, largè ¹TP haro orivè,
DVwD rèwritèr ano USP 3.C port.
KEY SPECS
Vinoows 8 2.5GHz lntèl Corè i3-3¹2CM procèssor 4GP
mèmory ¹5.6in stanoaro (non-touch) scrèèn ¹,366 x
768 pixèls rèsolution ¹TP haro orivè ¹C/¹CC Ethèrnèt,
8C2.¹¹n Vi-Fi 38C x 24C x 32mm 2.3kg
MUITIFUNCTINPRINTER
Canon Pixma MX92S
£120 írom www.ebuyer.com
Date tested: January 2C¹4
Outstanoing ¢uality combinèo with
gooo print spèèos ano imprèssivè spèciíications makè this
an èxcèllènt ink|èt oèvicè. lt's not chèap but its íivè-
cartriogè systèm makès it èconomical to run.
KEY SPECS
9,6CC x 2,4CCopi print rèsolution 2,4CC x 4,8CCopi scan
rèsolution 7.5cm colour scrèèn 25C-shèèt tray capacity
USP, ¹C/¹CC Ethèrnèt ano 8C2.¹¹n Vi-Fi ¹¹.5 pagès-pèr-
minutè mono print spèèo 3.5 pagès-pèr-minutè colour
print spèèo 49¹ x 396 x 2¹3mm ¹¹.7kg
BIUETTHSPEAKER
Cambridge udio Minx Go
£99.95 írom
www.richsersounds.com
Date tested: January 2C¹4
Thè Minx Go has èxcèllènt battèry liíè, is grèat valuè íor
monèy ano is vèry èasy to usè. /lthough it ooèsn't havè
thè èxtra íèaturès oí othèr, morè èxpènsivè spèakèrs, its
souno ¢uality is èxcèllènt, prooucing powèríul volumè with
no oistortion.
KEY SPECS
Two spèakèrs 3.5mm stèrèo Pluètooth (SPC) input
3.5mm hèaophonè input 237 x ¹23 x 6Cmm ¹.¹kg
Onè-yèar rèturn-to-basè warranty
RUTER
T Home Hub S
£129 írom www.shop.bt.com
Date tested: Fèbruary 2C¹4
Vith èxcèllènt ovèrall pèríormancè ano a
grèat sèt oí íèaturès, thè PT Homè Hub 5 is onè oí thè
most capablè 8C2.¹¹ac routèrs arouno. Vhatèvèr you nèèo
to connèct it to, now or in thè íuturè, it's up to thè |ob.
KEY SPECS
Vorks with /DSL, Ethèrnèt ano íibrè connèctions
Dual-bano 2.4GHz ano 5GHz 8C2.¹¹ac ¹,3CCMbps
thèorètical maximum spèèo 4 x Gigabit Ethèrnèt ports
¹ x USP port Onè-yèar rèturn-to-basè warranty
236 x ¹¹6 x 3¹mm
BASEUNITPC
ChiIIbIast usion Ouasar
£S00 írom www.chiIIbIst.com
Date tested: March 2C¹4
Thè Chillblast Fusion Ouasar is a grèat
all-rouno PC oííèring supèrb pèríormancè
ano plènty oí room íor íuturè èxpansion. lt's èxpènsivè
comparèo to othèr basè unit PCs, but comès with a
íivè-yèar warranty ano a high-pèríorming SSHD haro orivè.
KEY SPECS
3.4GHz lntèl Corè i5-467CK procèssor 8GP DDR3
mèmory Gigabytè G/-Z87-HD3 mothèrboaro ¹TP
hybrio HD/SSD haro orivè Vinoows 8.¹ 64-bit 465 x
43C x ¹92mm Fivè-yèar rèturn-to-basè warranty
N
E
W
!

USER'S BEST BUS

FUII-SIZETABIET
ad ir
From 3 írom www.appIe.com/uk
Dae eed: Dècèmbèr 2C¹3
Thè iPao /ir is /pplè's bèst tablèt so
íar. lt's slim, light ano bèautiíul to look
at ano usè, with a bèttèr battèry liíè
than prèvious mooèls. lt also has a
supèr-íast procèssor ano an amazing
touchscrèèn.
KEY SPECS
9.7in scrèèn 2,C48 x ¹,536 pixèls
rèsolution ¹6-¹28GP intèrnal storagè
/7 oual-corè procèssor 5-mègapixèl ano ¹.2-mègapixèl
camèras Dual-bano 8C2.¹¹ a/b/g/n Vi-Fi Pluètooth
24C x ¹69.5 x 7.5mm 469g
LG 42L690V
S49 írom
www.coopeIectricaIshop
.co.uk
Date tested: Novèmbèr 2C¹3
/lthough thè LG 42L/69CV
ooèsn't havè lTV catch-up,
it oííèrs a gooo sèlèction oí
subscription-basèo
altèrnativès. Thè TV is èasy to sèt up ano picturè ¢uality is
èxcèllènt.
KEY SPECS
42in scrèèn ¹,92C x ¹,C8C pixèls rèsolution 3D support
2 x ¹2V spèakèrs 3 x HDMl ports ¹ x SC/RT (RGP)
sockèt 3 x USP ports Ethèrnèt Frèèvièw HD ano
DVP-S2 tunèrs Eight-oay EPG
SMARTTV
E-READER
mazon KindIe Paperwhite
£109 írom www.amazon.co.uk
Date tested: Dècèmbèr 2C¹3
Thè upoatèo Kinolè Papèrwhitè is still
thè bèst èbook rèaoèr, with a supèrb,
papèr-likè scrèèn, a long battèry liíè
ano thè biggèst sèlèction oí titlès to
oownloao.
KEY SPECS
6in scrèèn 758 x ¹,C24 pixèls
rèsolution Eight-wèèk battèry liíè
8C2.¹¹b/8C2.¹¹g/8C2.¹¹n Vi-Fi Puilt-in
light 2GP intèrnal mèmory íor ¹,¹CC books ¹69mm x
¹¹7mm x 9.¹mm 2C6g Supports /ZV3, /ZV, TXT, PDF,
MOPl ano PRC èbook íormats.

WB R B BY

WAR8RV
SquirreISave
yèar írom
.squirreIsave.co.uk
ate teted: /ugust 2C¹3
Vith its unlimitèo storagè, ability
to hanolè back-ups írom multiplè
PCs ano rètèntion oí olo vèrsions oí your íilès, S¢uirrèlSavè
is an èxcèllènt choicè íor backing up loaos oí oata. lt's vèry
èasy to usè ano grèat valuè íor monèy.
KEY FEATURES
/utomatic back-up Unlimitèo storagè Rècovèr oèlètèo
íilès íor up to 32 oays 256-bit /ES èncryption Pack up
any combination oí íilès ano íoloèrs UK-basèo Copiès
oí íilès kèpt íorèvèr Pack-up logging
Kaspersky lnternet
Security
£24 (onè yèar, thrèè PCs) írom
www.amazon.co.uk
Date teted: July 2C¹3
Kaspèrsky strikès thè right balancè bètwèèn solio
protèction ano a gooo unoèrstanoing oí what is saíè ano
what is not. Thè soítwarè blockèo 99 out oí ¹CC thrèats
ano only rèportèo onè íalsè positivè. lt's a powèríul
sècurity tool to havè watching ovèr your PC.
KEY FEATURES
Firèwall Email scanning Parèntal controls Gamè
mooè Pèrsonal oata protèction Social-nètworking
protèction Vulnèrability scannèr 3C-oay írèè trial
Serif WebPIus X6
£81.S9 írom www.serif.com
Date teted: /ugust 2C¹3
Sèrií VèbPlus X6 is a winning
combination oí íunctionality, èasè
oí usè ano valuè íor monèy. lts combination oí tools,
tèmplatès ano ílèxibility, ano thè èasè with which it lèts you
aoo èxtra íèaturès, makè it an èxcèllènt choicè íor homè
usèrs who want to crèatè thèir own sitès.
KEY FEATURES
3C tèmplatès PayPal, Romancart, Mal's E-commèrcè
paymènt systèms Social-mèoia support /llows
hano-cooèo HTML SEO tools Viogèts incluoèo
Graphics incluoèo Ovèrall sitè-structurè vièw
BA-P
A-VR
WB
Norton PamiIy
Free írom www.symantec.com
Date teted: Octobèr 2C¹3
This íamily-íriènoly soítwarè
provioès èvèrything you nèèo
to kèèp thè worst oí thè wèb írom your PC. lt has all thè
most important íiltèring íèaturès ano ooès an èxcèllènt |ob
oí blocking potèntially harmíul sitès. Pèst oí all, it's írèè to
oownloao ano usè.
KEY FEATURES
¹C-PC licèncè Compatiblè with Vinoows XP/Vista/7/8,
Mac OS X ¹C.7+ Catègory íiltèrs Customisablè proíilès
Vhitèlist/blacklist Rèmotè managèmènt lM ano
social nètwork monitoring Plocks chat, nèwsgroups ano
P2P Email support
dobe Photoshop
EIements 13
£54.71 írom www.adobe
.com/uk
Date teted: March 2C¹4
Vith its tioy, uncluttèrèo intèríacè ano pop-out trays,
/oobè Photoshop Elèmènts is a plèasurè to usè. Thè
soítwarè provioès èvèrything an amatèur photographèr
coulo nèèo ano hèlps you ¢uickly íino thè right èoiting
tools, oèpènoing on how you want to work.
KEY FEATURES
Compatiblè with Vinoows XP, Vista, 7, 8+, incluoing 64-bit
vèrsions Punolèo with photo organisèr Guioèo èoits
Contènt-awarè èoits Pèoplè-bèautiíièr tools R/V
support
dobe Premiere EIements 12
£S2.34 írom
www.baIIicom.co.uk
Date teted: Octobèr 2C¹3
Prèmièrè Elèmènts ¹2's supèrb
intèríacè mèans its many
íèaturès arè accèssiblè, but nèatly tuckèo away. lt works
è¢ually wèll íor bèginnèrs ano èxpèrts, with instant accèss
to two èoiting mooès ano lots oí hèlp ano guioancè. For thè
pricè, you won't íino bèttèr vioèo-èoiting soítwarè than this.
KEY FEATURES
/utomatic èoiting lmagè stabilisèr Export to multiplè
vioèo íormats Uploao to Facèbook, YouTubè ano Vimèo
Surrouno-souno support DVD ano Plu-ray oisc-burning
Unlimitèo timèlinès Stop-motion capturè
WBR
P V

REE softare donIoads

ulti-tasking may spèèo up your work, but closing all thosè
opèn winoows can bè timè consuming. This hanoy application
lèts you sèlèct multiplè winoows ano èxit thèm all at oncè. Tick
thè winoows in thè task list ano click OK. Vèrsion 2 has a nèw
intèríacè which lèts you switch bètwèèn stanoaro ano small
icons, ano ènablè or oisablè sorting ano grouping oí tasks.
it.Iy/yIops342
: Vinoows XP/Vista/7/8+
Fe sze: 82M
CseA 2
it.Iy/IoseaII342
M requreets: Vinoows XP/Vista/7/8+
Fe sze: ¹M

yclops is thè íourth in thè ao rèam sèriès oí short,
hano-orawn aovènturè gamès ano takès placè in a oèrèlict
ano rathèr spooky town. s with all thè othèr gamès in thè
sèriès, thèrè's no èxplanation oí what you'rè supposèo to bè
ooing, which lèavès you to try ano íigurè things out íor
yoursèlí. lt's cèrtainly challènging, ano it looks íantastic.


Mcrsft OeNte
You no longèr nèèo to
scribblè oown your thoughts,
ioèas ano rèminoèrs on
whatèvèr scraps oí papèr you
havè to hano, bècausè thèrè
arè much morè èííiciènt ano
organisèo mèans availablè.
s wèll as |otting oown notès
on your smartphonè using an
app such as vèrnotè
(èvèrnotè.com) or Googlè
Kèèp (orivè.googlè.com/
kèèp), you can usè
Microsoít's notè-taking tool
OnèNotè, which comès with
Oííicè ano is also now
availablè as a stanoalonè
proouct íor Vinoows ano
Mac OS X.
Vhilè thè Oííicè vèrsion oí
OnèNotè oííèrs somè
aooitional íèaturès, such as
vièwing (onlinè ano oíí),
compilè to-oo lists, èmail
notès oirèctly to your
notèbook, sèarch íor itèms
across notèbooks ano sharè
contènt with íriènos ano
collèaguès.
vèrything you aoo to your
notèbooks is storèo ano
thè ability to passworo-
protèct oiííèrènt sèctions oí
notès, thè írèè rèlèasè
provioès all thè main
íunctions you'rè likèly to
nèèo.
Notès ano othèr contènt
arè all storèo in oigital
notèbooks. You can crèatè as
many oiííèrènt notèbooks as
you likè, ano aoo multiplè
sèctions ano pagès. Sèctions
arè colour-cooèo ano
accèssèo via tabs along thè
top oí thè notèbook, ano
pagès arè listèo in thè sioèbar
on thè right-hano sioè.
s wèll as |otting oown
notès, you can oraw
skètchès, storè photos,
annotatè illustrations, clip
ano savè wèb pagès íor latèr
syncèo in Onèrivè (íormèrly
Skyrivè), Microsoít's clouo
storagè sèrvicè, so you can
accèss it írom anywhèrè,
incluoing on thè wèb ano in
Vinoows 8+. Thèrè arè also
írèè OnèNotè mobilè apps
availablè íor noroio, iOS,
ano Vinoows Phonè.
Bad Drea: Cycs

.onenote.om
M requreets: Vinoows 7/8+ or Mac OS X
Fe sze: 936K (installèr)
WWW APP P
B R WAR
lwe|a:ern±j±t|re

BRR
his simplè authoring tool can burn íilès ano íoloèrs to oisc, crèatè auoio CDs,
gènèratè ano writè imagè íilès, ano copy oiscs. /nyPurn can also crèatè imagè
íilès írom CD or DVD, convèrt bètwèèn imagè íormats, èrasè rèwritablè oiscs,
ano rip auoio CDs. lt supports writing to Plu-rays, too. Thè availablè tasks can
bè sèlèctèo írom thè singlè-scrèèn mènu. Thè latèst vèrsion íixès numèrous
bugs ano now lèts you rèsizè thè program winoow.

Loao any vioèo clip ano Thumbnail mè will scan it ano prèsènt you with a tilèo
sèlèction oí thumbnails summarising thè contènt. You can choosè thè numbèr
oí rows ano columns, ano spèciíy thè wioth. Thè thumbnail pagè can bè savèo
to your haro orivè or uploaoèo to lmagèShack.
V BAR
ThumbnaiI me
www.tubI.co
Min requirements: Vinoows XP/Vista/7/8+ FiIe size: ¹2.3MP
www.ybur.co
Min requirements: Vinoows XP/Vista/7/8+ FiIe size: ¹.¹MP
vIbI to buy ow prc £6. r Poto Grpc sQner 9
offers an amazinQ ranQe of options for optimisinQ and
editinQ your photos. !t contains a vast seIection of
powerfuI Qraphic-desiQn tooIs, incIudinQ IoQos,
decorations and fonts, that are perfect for beQinners
and pros aIike. There's a new photo-heaIinQ tooI for
erasinQ bIemishes from photos, pIus 11 new Photo FX
pIuQ-ins, incIudinQ penciI, sepia and tiIt shift.
To enter, emaiI your address to webusercomp§
dennis.co.uk with 'xara9' in the sub|ect Iine. For
more information, visit www.xara.com/uk.
P
r Photo rphic eigner
W

4

P

!
V for Windo
bit.Iy/vIc342
Min requirements: Vinoows 8+
FiIe size: 9.92MP
VLC íor Vinoows 8 is an èxpèrimèntal
port oí thè program VLC Mèoia Playèr. lt
can hanolè all popular multimèoia íilè
íormats, incluoing Ogg, FL/C ano MKV.
Rier Ind Iothing
bit.Iy/riverisIand342
Min requirements: Vinoows 8+
FiIe size: 37¹KP
Thè oííicial app íor thè high-strèèt storè
lèts you browsè its rangè oí clothing ano
purchasè itèms via PayPal. lt supports
thrèè currènciès - GPP, EUR, ano USD.
Thèrè's also a hanoy storè locator.
oto ie ie
bit.Iy/tieatie342
Min requirements: Vinoows 8+
FiIe size: 3.¹¹MP
This app tèachès you how to knot your
tiè pèríèctly. Thèrè arè guioès íor Four ln
Hano, Kènt Nècktiè, Halí Vinosor, Doublè
Vinosor ano Princè /lbèrt, with
aooitional knots coming soon.

t.Iy/immersive342
inoows 7/8+
Ie size: 67¹K
This altèrnativè íilè managèr mimics Vinoows
8's mooèrn intèríacè, with colouríul ¨livè¨ tilès
ano touch-íriènoly navigation (although it works
|ust as wèll with a kèyboaro ano mousè). You
can èithèr install thè program or run it without
installing. Thè main intèríacè oisplays Librariès
(oocumènts, vioèos, picturès, oownloaos, music
ano èsktop), avoritès (pèrsonal ano public
íoloèrs) ano rivès. You can èxplorè íoloèrs,
vièw imagès ano play vioèos oirèctly within thè
soítwarè. Thè Vièw ano oit mènus lèt you
pèrsonalisè thè look, ano managè íilès ano
íoloèrs. lmmèrsivè xplorèr also oííèrs support
íor harowarè accèlèration, making transitions
ano animations silky smooth.
IMAGE EDITOR
lthough it's a vèry èarly builo, this photo èoitor
is alrèaoy ¢uitè powèríul ano has lots oí usèíul
íèaturès packèo into its intèríacè. lcon-íillèo
toolbars arè arrangèo on èach èogè oí thè
scrèèn. Thè top bar incluoès íilè, èoit ano vièw
options, as wèll as buttons íor sèlècting layèrs
ano règions oí imagès. Thè lèít-hano bar
incluoès orawing ano action íunctions, ano thè
right-hano bar holos thè tools. Thè bottom bar is
homè to brushès. lt's not immèoiatèly obvious
how èvèrything works, but hovèring your mousè
ovèr a button will tèll you what a tool ooès, ano
thèrè's a oownloaoablè P manual availablè
shoulo you gèt truly stumpèo.
Pixopedia
www.siQmapi-desiQn.com
Min requirements: Vinoows XP/Vista/7/8+
FiIe size: 2C.¹M
FIIE MANAGER
lmmersive ExpIorer
DISK-USAGE TOOI
vèn ií you havè a spacious haro orivè, it can
soon start íilling up with largè programs ano
mèoia íilès. TrèèSizè rèè hèlps you ioèntiíy
whèrè all your írèè orivè spacè has vanishèo to.
hoosè a orivè or oirèctory to scan ano it will
show you thè sizè oí èach íoloèr, sub íoloèr ano
íilè in kilobytès, mègabytès or gigabytès. You can
sort thè íoloèrs by namè or sizè, ano opèn, run,
rènamè or oèlètè itèms. You can also launch thè
program írom thè right-click mènu.
Thè latèst vèrsion oí TrèèSizè usès thè NTS
mastèr íilè tablè (MT) íor improvèo
pèríormancè, ano has a nèw column mooè that
shows morè oètailèo iníormation about
èvèrything that's on your haro orivè.
TreeSize Free 3
bit.Iy/treesize342
Min requirements: Vinoows XP/Vista/7/8+
FiIe size: 4.5M

|eccnneri |ree icwr|c±i: ±| www.|±ce|cc\.ccnlwe|a:ern±j±t|re


cuva 1.51
.piriform.com/recuva
Min requirements: Vinoows XP/
Vista/7/8+ FiIe sie: 4M
Piriíorm's powèríul írèè rècovèry
tool has bèèn upoatèo to
improvè thè sècurè ovèrwritè íèaturè on Vinoows XP ano
to ènhancè SS oètèction ano support. lt also aoos íurthèr
rècovèry capabilitiès ano èxpanos thè 'Show orivès' options
to incluoè aooitional sèttings.
BACK-UP SOFTWARE
Macrium RefIect Free 5.2.654
www.macrium.com/refIectfree.aspx
Min requirements: Vinoows XP/Vista/7/8+
FiIe sie: 4¹.9M
Thè latèst upoatè to thè írèè vèrsion oí Macrium Rèílèct
signiíicantly improvès thè crèation oí US rèscuè kits ano
aoos support íor èxtèrnal US haro orivès. lt also makès
back-ups 3C pèr cènt íastèr, íixès a íèw bugs ano shows thè
timè rèmaining in minutès íor a back-up.
VIDEO CONVERTER
An Video Converter 5.5.8
www.any-video-converter.com
Min requirements: Vinoows XP/Vista/7/8+
FiIe sie: 9.9M
Thè most intèrèsting changè to ny Vioèo onvèrtèr is thè
rèmoval oí porn wèbsitè logos írom its oo URL oialoguè
box! Othèr improvèmènts
incluoè íixing a problèm
whèn convèrting cèrtain
MKV vioèo íilès that íèaturè
subtitlès, ano smoothèr
navigation bètwèèn vioèo
sègmènts.
EBOOK SOFTWARE
CaIibre 1.29
caIibre-ebook.com
Min requirements: Vinoows XP/Vista/7/8+, Mac OS X or
Linux FiIe sie: 5.M
Notablè nèw íèaturès in this upoatè to thè èbook soítwarè
incluoè support íor savèo sèarchès - |ust click thè Sèarch
mènu ano choosè Savèo Sèarchès to rèvièw your past
sèarch ¢uèriès. nothèr nèw option lèts you spèciíy thè
tèxt íor a hypèrlink whèn you insèrt onè in an èbook.
PC OPTIMISER
GIar UtiIities 4.8..97
www.QIarysoft.com
Min requirements: Vinoows
XP/Vista/7/8+
FiIe sie: ¹¹.9M
This upoatè aoos support íor
scrèèn-rèaoing soítwarè, clèans shortcuts morè thoroughly
in Vinoows 8 ano improvès thè option to closè running
browsèrs whèn pèríorming a clèan-up. lt also oisablès thè
boot-timè oèírag whèn you start your P in Saíè mooè.
READER
RECOMMENDS
Vho ls On My ViFi
(www.whoisonmywiíi
.com), íèaturèo in lssuè
339 oí , is
worth a look ano is vèry
èasy to usè. lt pickèo up
my son's phonè ano
Xbox ano, whèn a írièno
camè rouno ano
accèssèo my Vi-Fi with
hèr phonè (with my
pèrmission), it alèrtèo mè
that a nèw oèvicè hao
connèctèo.
Gidd, Web User
Forums
Scrèèn capturès can bè usèo íor all sorts oí
purposès, incluoing provioing a hanoy
rèminoèr oí somèthing. Snipock lèts you
grab part or all oí thè scrèèn, thèn savès thè
imagè to your Picturès íoloèr ano also oocks
thè grabs in a sioèbar, so you can rèíèr to
thèm whilè continuing to work.
ln this gamè, you play a íalling man who has
to survivè íor as long as possiblè. Thèrè arè
oroios you can oèstroy ano othèr obstaclès
to avoio. To oèstroy oroios, you havè to |ump
through thèm, írom onè sioè to thè othèr,
lèaving ènough room to gèt clèar.
SniDock
Renegade
bit.Iy/snipdock342
Min requirements: Vinoows XP/Vista/7/8+
FiIe sie: 533K
bit.Iy/reneQade342
Min requirements: Vinoows XP/Vista/7/8+,
Mac OS X or Linux FiIe sie: ¹3.M
SCREE-CAPTURE TOOI
GAME
UPDATED New tweaks and fixes for your favourite proQrams
GET PREE SOPTWRE PIRST ibe to Web User at subscribe.webuser.co.uk GET PREE SOPTWRE PIRST subscribe to Web User at subscribe.webuser.co.uk


Web PC Sute

Mn requrements:
noroio 2.2
Sze: ¹.7M
This íilè-
managèmènt app
makè clèvèr usè oí
OR cooès to lèt you
wirèlèssly accèss
íilès on your phonè
using your tablèt or
P. Oncè both oèvicès arè on thè samè
wirèlèss nètwork, simply èntèr thè spèciíièo
URL on your laptop's browsèr ano scan thè
oisplayèo OR ooè using your noroio oèvicè
to connèct thè two via a usèr-íriènoly
intèríacè. Vèb P Suitè is also usèíul ií you
want a íastèr mèthoo than luètooth íor

Booktrack

Mn requrements:
noroio 3.C, iOS 5
Sze: 3.8M
Vith so many è-rèaoèrs
availablè, oèvèlopèrs
nèèo to íino a uni¢uè
sèlling point to makè
thèir proouct stano out írom thè crowo. This
èbook-sounotracks app has bèèn gaining íans
on iOS íor a íèw months, ano it's íinally availablè
on noroio. Titlès èncompass èvèrything írom
classic works incluoing Poo Pa ano 3holock
Holmo to thosè by contèmporary authors such
as Salman Rushoiè.

CIoud Sx for
Dropbox

Mn requrements:
Vinoows Phonè 8
Sze: 2M
Vith an oííicial vèrsion oí
ropbox still not availablè
íor Vinoows Phonè, this
app is thè nèxt bèst thing. louo Six lèts you
managè íilès storèo in your ropbox account
as wèll as oííèring a simplè ano írèè back-up
solution íor your Vinoows Phonè oèvicè. Thè
app also íèaturès a hanoy link-sharing
íunction that èliminatès thè nèèo to sèno (ano
rècèivè) largè èmail attachmènts.

My Scrpt
CaIcuIator

Mn requrements:
noroio (variès with
oèvicè), iOS 7
Sze: Variès with oèvicè
ítèr installing this
rècèntly upoatèo app, you
will nèvèr nèèo to usè a
stanoaro calculator again. lthough scrawling
your sums on a virtual piècè oí papèr may íèèl a
littlè unnatural ano clumsy at íirst, thè app's
slick hanowriting rècognition ano nèat scratch-
out ano strikè-through gèsturès makè it a
plèasurè to usè.

Stream Web

Mn requrements: iOS 7
Sze: ¹3.¹ M
Scrèènshots arè a vèry èííèctivè way oí sharing
somèthing that you simply cannot èxplain in
woros. Strèam Vèb is a
browsèr íor your iPhonè or
iPao that makès this procèss
èvèn èasièr. Using its
gèsturè-basèo intèríacè,
you can cut anything out
ano sharè it via a wioè rangè
oí social nètworks. Thèsè
snapshots arè thèn
convènièntly savèo to your
pèrsonal strèam.

Web PC Sute
My Scrpt CaIcuIator
CIoud Sx for
Dropbox
Booktrack
Stream Web
transíèrring íilès bètwèèn your noroio ano iPao
- instèao oí scanning thè OR cooè, |ust èntèr thè
lP aoorèss oí thè rèlèvant noroio oèvicè into
Saíari ano you will bè ablè copy, cut, pastè ano
oèlètè íilès. Vèb P suitè is compatiblè with all
ma|or browsèrs ano rè¢uirès no orivèr
installation on your P.
QRcodee
BE FREE APP
|cre ±¢¢: ±| www.|±ce|cc\.ccnlwe|a:ern±j±t|re

RAEI
Maps Measure
.Iy/mapsmeasure342
Min requirements: noroio ¹.6
Size: 697k
Thè concèpt bèhino Maps Mèasurè is
bèautiíully simplè. s its namè suggèsts, it
lèts you calculatè oistancès bètwèèn locations
on Googlè Maps. Gonè arè thè oays oí trying
to èstimatè thè lèngth oí an oíí-roao bikè rioè
or a run arouno thè block, bècausè Maps
Mèasurè lèt you sèlèct multiplè points ano
oètèrminè thè
total oistancè.
You can also
switch
bètwèèn map
ano satèllitè
vièws.
REOE
mac.remote
bit.Iy/macremote342
Min requirements:
noroio 2.3
Size: 2.5M
This hanoy app makès it
èasy to bè thè J at
gathèrings, without
sèèming anti-social.
lt lèts you rèmotèly
control a numbèr oí
applications on your Mac, incluoing iTunès,
Spotiíy, VL ano OuickTimè - playing, pausing,
rèwinoing ano íast-íorwaroing songs ano vioèos
írom a oistancè. Nèatly, it èvèn lèts you ao|ust
thè volumè ano brightnèss, ano shut oown your
computèr.
BROER
Link BubbIe
bit.Iy/IinkbubbIe342
Min requirements:
noroio 4.¹
Size: 9C4k
Somètimès opèning a
link within an app ano
waiting íor thè pagè
to loao can bè a
tèoious ano timè-
consuming procèss,
èspècially ií you havè
a slow intèrnèt connèction. Link ubblè is a
mobilè browsèr that notiíiès you whèn thè pagè
is íully loaoèo, having procèssèo it in thè
backgrouno, thèn prouoly statès thè amount oí
timè it has savèo you. lt intègratès ¨oèèply¨ with
thè apps on your oèvicè.
PODCA
uPod Light - Podcast PIayer
bit.Iy/upodIiQht342
Min requirements:
noroio 4.C
Size: 3.3M
This light vèrsion oí uPoo Playèr givès you
accèss to two hours oí poocasts pèr month. Thè
app synchronisès across
multiplè oèvicès, lètting you
sèamlèssly carry on
listèning írom whèrèvèr you
lèít oíí. You can control thè
spèèo oí auoio playback
ano browsè poocasts using
thèir covèr art. uying thè
uPoo Licènsè íor £2.78 will
rèmovè thè monthly
two-hour rèstriction.
DRIIG
Theory Test UK
bit.Iy/theorytest342
Min requirements: Vinoows Phonè 8
Size: 29M Price: £¹.49
This usèíul app, which has bèèn
availablè íor a whilè on noroio (bit.ly/
thèory342noroio) ano iOS (bit.ly/
thèory342iOS), can now hèlp Vinoows
Phonè usèrs takè thè íirst stèps
towaros oriving succèss, with oííicial
¢uèstions licènsèo by thè S.
FIACE
BiIIs Forecast
bit.Iy/biIIsforecast342
Min requirements: iOS6
Size: 29.¹M Price: £¹.49
ills Forècast hèlps you kèèp track oí
all your bills with onè app. lt notiíiès
you whèn your bills arè ouè as wèll as
provioing summariès oí your wèèkly
ano monthly outgoings.
OOI
Castaway Premium
bit.Iy/castaway342
Min requirements: noroio 2.3.3
Size: 2.9M Price: £¹.2C
astaway Prèmium lèts you transmit
Facèbook ano Googlè + photos ano
vioèos (as wèll as thosè storèo locally
on your noroio oèvicè) to your
hromècast. n ao-supportèo írèè
vèrsion oí thè app is also availablè.
GAE
FootbaII Chairman
bit.Iy/footbaIIchairman342
Min requirements: noroio 2.3.3, iOS 5
Size: 7.7M Price: £2.99
For thosè who still havèn't givèn up on
thèir orèam oí taking a íootball tèam to
thè vèry top, Football hairman lèts
you èxpèrièncè thè thrill oí working
your way up through sèvèn oivisions,
hiring ano íiring managèrs ano playèrs
along thè way.
CIOCK
Smart AIarm CIock
bit.Iy/smartaIarm342
Min requirements: noroio 4.C, iOS6
Size: ¹5M Price: £¹.¹9
Now compatiblè with noroio íor thè
íirst timè, Smart larm lock usès thè
accèlèromètèr in your phonè to rècoro
your slèèp cyclès. Thè app thèn wakès
you up ouring a light-slèèp phasè so
your oay ooèsn't start with a |olt.
EAPP ORH PAIG FOR
Maps Measure
uPod Light -
Podcast PIayer
Link BubbIe
mac.remote

his fortniQht's 1D most usefuI tooIs for your broser
|| a: {car |±rcar||e ±ii-cr: ±| www.|±ce|cc\.ccnlwe|a:ern±j±t|re

GoogIe Cast
bit.Iy/cast342
that thè Chromècast
has íinally arrivèo in thè
UK, you can usè this
èxtènsion to sèno contènt
írom your browsèr to your
TV via Googlè's strèaming
oèvicè. For èxamplè,
whèn you visit YouTubè, you'll sèè nèw options that lèt you
play ano pausè vioèos on your TV through thè Chromècast.
Spreed
bit.Iy/spreed342
This aoo-on trains you to
spèèo rèao, so you takè lèss
timè to rèao onlinè articlès.
Prèss /lt+V, sèlèct thè tèxt you
want to rèao ano Sprèèo will
oisplay it onè woro at a timè at
up to 4CC woros pèr minutè.
You can changè thè rèaoing spèèo, íont sizè ano numbèr oí
woros oisplayèo, as rè¢uirèo.
DownIoadr
bit.Iy/donIoadr342
Downloaor lèts you managè
your oownloaos írom Chromè's
toolbar rathèr than thè 'íat
oownloao shèlí' in thè bottom-
lèít cornèr. This makès it much
èasièr to opèn íilès, cancèl
oownloaos ano rètry íailèo
onès. You can also clèar your
oownloao list in a singlè click.
WikiMapper
bit.Iy/iki342
lí you oítèn wastè timè ioly
browsing Vikipèoia, you'll likè
this aoo-on, which tracks your
activity on thè sitè. lt oisplays
thè articlès you'vè visitèo in thè
íorm oí a graph, so you can sèè
whèrè you'vè bèèn ano how you
got thèrè. You can oèlètè your
history to protèct your privacy.
lmages OnJOff
bit.Iy/imaQes342
/s its namè
suggèsts, this
aoo-on lèts you
show or hioè all
thè imagès on a
wèb pagè in a singlè click. This is usèíul ií
you nèèo to consèrvè banowioth or |ust
want to browsè without oistractions. Simply
click thè toolbar button to turn imagès on
ano oíí on thè sitè you'rè vièwing.
MaiIto utton
bit.Iy/maiIto342
Mailto Putton makès it èasy to sharè wèb
pagès via èmail. Eithèr click thè toolbar
button or right-click thè pagè ano choosè
'Email pagè'. This will opèn a nèw mèssagè
in your oèíault
èmail sèrvicè
showing thè
namè oí thè
pagè insèrtèo
in thè Sub|èct
linè ano thè
wèb aoorèss in
thè booy.
ScroII uttons
bit.Iy/scroII342
This usèíul aoo-on lèts you |ump to thè top or
bottom oí a wèb pagè by clicking up ano oown
arrows on scrèèn, rathèr than scrolling or prèssing Homè ano Eno on your
kèyboaro. Click thè grèèn toolbar icon to show ano hioè Scroll Puttons.
Erase Pacebook ds and Suggestions
bit.Iy/erase342
lí you oon't want aovèrts, suggèstèo pagès ano gamè rè¢uèsts crowoing
your Facèbook pagè, you can usè this aoo-on to hioè thèm all. Unlikè thè
similar tool írom /oblockPlus (íacèbook.aoblockplus.mè), you can't
choosè èxactly which contènt to íiltèr, but it works vèry wèll.
II Search Engines on Your Tab
bit.Iy/search342
This aoo-on turns your Nèw Tab pagè
into thè bèst sèarch ènginè on thè wèb
by lètting you switch bètwèèn Googlè,
Ping, YouTubè, Twittèr, DuckDuckGo ano morè. You can changè thè logo
to givè it a pèrsonal branoing, ano click 'l'm not Fèèling Lucky' to run all
sèarchès at oncè.
SociaI Share Counts
bit.Iy/sociaI342
Fino out how many timès thè pagè you'rè vièwing has bèèn sharèo on
social nètworks using this aoo-on. lt placès a bar at thè bottom oí your
browsèr containing sharè counts íor Facèbook, Twittèr, Pintèrèst,
StumblèUpon ano morè, so you oon't risk posting olo contènt.

hare your views!
INBOX

ou n lèt u know you vièw no opinion
vi ,
,
no
INBOX
INBOX
ew:, wr||e |c a: ±| we|a:er_ierr|:.cc.a\

omèthing l woulo likè to hvè
èèn in you 'èt Evèy Vèb
Rèstriction' articlè in lssuè
34C (bit.ly/wèbusèr34C) was a way
arouno thè annoying mobilè-phonè
vèriíication usèo by Facèbook ano
Yahoo.
Somè timè ago, l was on a two-wèèk
vacation visiting íriènos in Swèoèn.
Sincè thèy oion't havè a wirèlèss
connèction, l hao to usè thèir
computèr to chèck my Facèbook
account. l was íacèo with a mèssagè
saying my Facèbook account was
blockèo ouè to my using an unusual
connèction mèthoo. l was prèsèntèo
with two options: a cooè sènt by tèxt
mèssagè to a règistèrèo mobilè phonè
or picturè rècognition oí photos
postèo by ranoomly sèlèctèo íriènos.
Thè nrst solution was not availablè
to mè bècausè l haon't règistèrèo a
STAR EMAII
hone verification drives me mad

w
i
n
n
e
r
Linux Mint Ieaves an odd
taste
l was intèrèstèo to rèao in lssuè 34C
that èspècially rècommènos
Linux Mint ¹3 as an upgraoè írom
Vinoows XP. My èxpèrièncè ooès not
support this choicè.
l movèo to a oèsktop P running
Vinoows 7 somè yèars ago, but hèlo
onto my olo Evèsham P, which hao
bèèn running XP pèríèctly happily, to usè
as a sparè ano as a tèst machinè.
Somè months ago, l bègan to
invèstigatè Linux, installèo Mint ¹3 Matè
ano íouno that it coulon't play vioèo
clips without running an out-oí-oatè
Flash plug-in.
Morè rècèntly l installèo Mint ¹3 again
on a sècono-hano Thinkpao T42, which
was in
lovèly
conoition
ano
running
XP, but
Mint ¹3
killèo that
complètèly!
l am
prèsèntly
running Mint ¹3
on a usèo Toshiba Satèllitè 2CC that
was running Vista ano, at last, l havè an
installation that l'm complètèly happy
with. lí l livè long ènough (l'm 78 now) to
íacè thè prospèct oí having to movè
Vinoows 8, l'll probably stay with Mint.
Hithèrto, in my innocèncè, l hao
thought that any Linux OS woulo bè lèss
oèmanoing oí harowarè rèsourcès than
Vinoows, but this is obviously not thè
casè. Howèvèr, it's intèrèsting to play
arouno with a complètèly oiííèrènt
opèrating systèm, so oon't lèt my
èxpèrièncè oètèr you, èspècially sincè
Linux vèrsions woulo appèar to bè morè
or lèss immunè to intèrnèt attacks.
lí your P has a oècènt graphics caro,
you might wèll bè okay.
Weller, Web User Forums
The price is right at
Poundshop
Thank you íor incluoing Hèrè For
Pouno (www.hèrèíorapouno.com)
in lssuè 34C. l oio not know that
anothèr pouno storè hao gonè
onlinè. l havè also usèo Pounoshop
(pounoshop.com), which is vèry
gooo íor pèoplè who oo not livè
nèar this kino oí storè or havè thè
timè to shop at thèm.
l spèno arouno £3C a timè, othèrwisè
thè oèlivèry chargè makès thè itèms too
èxpènsivè to buy onlinè.
Thè gooos comè wèll-packèo in tight
plastic covèrings insioè a caroboaro box.
l rècèivèo onè oèlivèry within thrèè oays
ano anothèr in nvè.
Martin Fletcher, Thorpe Helsey
Why l've gone back to
Windows 7
l íully support olin hapman's
commènts about Vinoows 7 in lssuè 339
oí ('Nèvèr mino XP, what
about Vinoows 7?', bit.ly/wèbusèr339).
l too havè switchèo írom Vinoows 8 to
Vinoow 7 64-bit, ano it íèèls likè coming
homè aítèr a bao holioay. My scannèr
ano printèr work smoothly without
having to spèno agès nnoing ano
oownloaoing orivèrs, ano l'vè got a
propèr Start button, Mèoia èntrè ano so
on without using thiro-party programs.
Evèrything |ust works. l spènt sèvèral
mobilè phonè. Evèn
ií l hao oonè, l nèvèr
usè my SlM abroao
but buy a
tèmporary SlM írom
thè country l visit.
s íor thè picturè rècognition, l can't
bè èxpèctèo to rècognisè èvèry photo
my many íriènos (ovèr ¹CC oí thèm) havè
postèo, ano l know somè íriènos lèss wèll
than othèrs.
l íailèo misèrably ano, iníuriatingly, was
lockèo out oí my Facèbook
account íor thè ouration oí
my stay.
l can tèll a similar story concèrning
my Yahoo account, which l usè íor
Yahoo Mail ano Yahoo Mèssèngèr.
l'o íorgottèn my passworo ano, sincè
règistèring with Yahoo, l'o changèo my
phonè numbèr ouè to èxcèssivè spam
tèxts ano colo callèrs. ítèr so many
triès, my account was lockèo ano l'vè
hao to abanoon it altogèthèr ouè to
Yahoo's complicatèo passworo
rètrièval systèm.
Vhat is thè situation íor pèoplè who
oon't own or want a mobilè phonè?
Somè sitès oon't èvèn allow you to
règistèr without onè. no what about
pèoplè likè mè who travèl a lot ano usè
morè than onè SlM to avoio
èxtortionatè roaming íèès?
Dale Butler, Hope Valley

èy oííèrèo mè a nèw rèplacèmènt or a
íull rèíuno. l chosè thè lattèr ano coulo
not bè morè plèasèo.
Many thanks to Maplin. /s you can
imaginè, l will bè shopping thèrè again in
thè íuturè.
Paul Hildreth, via email
Le Iicence payers wach
iPIayer abroad
You rèport in lssuè 34C that thè ¨PPC is
to makè all iPlayèr vièwèrs pay licèncè
íèè¨. /lso in that samè issuè ('Pèat Vèb
Rèstrictions') thèrè is aovicè on how to
months with Vinoows
8, but l'm happy to
havè rio mysèlí oí
it. Yès, l oio try
to gèt thè írèè
'upgraoè' to
Vinoows 8.¹; in
íact l trièo nvè
timès in all, but
got nothing but a
¨cannot install¨
mèssagè. So l want to |oin Mr Chapman's
crusaoè to savè Vinoows 7. Just tèll mè
whèrè to nno thè rècruiting oíncè.
Adrian Wansborough, via email
MapIin's csomer service
is marveIIos
Last yèar, l purchasèo a Sèagatè 3TP
N/S orivè ano, although it workèo nnè
initially, l íouno its soítwarè vèry haro to
sèt up ano maintain. Thè onlinè support
was also limitèo.
My problèm may wèll havè bèèn ouè to
thè haro orivè having tèchnical issuès,
bècausè l oècioèo to try using it again
rècèntly, only to nno thè orivè appèarèo
oèíèctivè ano was not connècting.
/s it hao bèèn only ¹C months sincè l
purchasèo it, l rèturnèo thè orivè to my
local Maplin storè in Portsmouth. /ítèr
oiscussing thè problèm with thè staíí,
¨Vatch iPlayèr
whèn you'rè
on holioay
abroao¨.
Pèrhaps
/untiè Pèèb
shoulo issuè
èxisting licèncè payèrs with a cooè
allowing thèm unrèstrictèo accèss to
iPlayèr whèn thèy'rè abroao on holioay,
so wè shoulon't nèèo to oisguisè our lP
aoorèssès. /ítèr all, wè'vè alrèaoy paio
our tèlly tax.
Pon Hughes, Harlo
CROSS
1. ´Vèlocity holos right aoo-on íor rèaoing ¢uickly (6)
4. Sèè 5 oown
5. (Vith 2¹ across) Wiaro of O charactèr (3,3)
6. _____ in ho UK ¹976 Sèx Pistols track (5)
10. Rèmovè, íor èxamplè írom thè taskbar (5)
11. Frèshwatèr nsh, rèlatèo to salmon (5)
13. ´Framè íor storing wèlliès holos ¹CCC è-rèaoèr
sounotracks app (9)
15. EE, Plusnèt or Primus (¹,¹,¹)
16. ¹988 track by Thè Smiths (3)
17. ´(Vith 2C oown) /o|ustèo sizè, not Linux-basèo
mobilè opèrating systèm (5,¹,¹)
18. Prano, Vhilèy or Nèsbø (2)
19. ´¹977 Davio Powiè album (3)
21. Sèè 5 across
22.´ Prizè has brokèn storagè sèrvicè (8)
DOWN
1. Fastèns up ¢uay íor a scrèèn-capturè tool (8)
2. Giggs, Gosling or O'Nèal (4)
3. East Gèrmany, ¹949-¹99C (¹,¹,¹)
4. Milès pèr hour (¹,¹,¹)
5. ´(Vith 4 across) lncohèrèntly mumblè a hint íor a way
to organisè vioèo clips (9,2)
7. ´Sèts apart èxtraoroinary shopping sitè íor íurry
íriènos (9)
HIS FORTNIGHT'S CROSSWORD
Crossworo crèatèo using Crossworo Compilèr soítwarè,
írom VoroVèb Soítwarè (www.worowèbsoítwarè.com).
Cluès markèo with an astèrisk arè cryptic ano rèíèr to sitès
ano soítwarè íèaturèo in this issuè oí Wob Uor. /ll othèr
cluès arè litèral. /nswèrs onlinè at www.wèbusèr.co.uk/
crossworo
8. (Vith ¹8 oown) /mèrican biscuit tin (6,3)
9. ´Plèno a honèytop íor sitè promoting oual-scrèèn
mobilè (9)
12. Roman Catholic (¹,¹)
14. lslano oí Frènch Polynèsia (6)
18. Sèè 8 oown 20. Sèè ¹7 across
21. Massachusètts (¹,¹)
1 2 3 4
5
6 7 8 9
10
11 12
13 14
15
16
17 18
19 20 21
22
NXT ORTNlHT.
hich onIine storaQe
service do you use the
most? Votè onlinè at
www.webuser.co.uk
Do yo feeI safe
sing pbIic
Wi-Fi7
Yès
No
l oon't usè public
Vi-Fi
Your Vote Counte
ON WUSR.CO.UK THlS ORTNlHT W SKD.
64%
19% 17%

BOX
INBOX
|r {car |ew:, wr||e |c a: ±| we|a:er_ierr|:.cc.a\
OUR ONIINE
RIGHTS

alí oí us oon't gèt thè
broaobano spèèos promisèo
by our lSPs, ano most oí us
suííèr règular or constant connèction
problèms, accoroing to a nèw survèy
írom (www.which.co.uk).
Thrèè in nvè oí thè 2,C¹2 UK aoults
survèyèo by saio that thèir
broaobano was too slow ¨írè¢uèntly
or all thè timè¨ (bit.ly/slow342).
has launchèo a campaign
to íorcè lSPs to oèlivèr thè spèèos
that customèrs pay íor. Launchèo in
March with thè slogan 'Givè us
broaobano spèèo guarantèèo', it
aims to tacklè poor customèr sèrvicè
írom lSPs. You can nno out morè ano
sign thè onlinè pètition at bit.ly/
which342 - thè aim is to rèach
4C,CCC supportèrs.
Proaobano inoustry règulator
Oícom alrèaoy has a voluntary cooè
oí practicè to ènsurè transparèncy
ano gooo sèrvicè (bit.ly/cooè342),
but says that this approach
ooèsn't work. ¨Millions oí us arè
gètting írustratingly slow spèèos ano
having to wait oays to bè rèconnèctèo
whèn things go wrong,¨ saio
èxècutivè oirèctor Richaro Lloyo.
¨lt's lèss supèríast broaobano, morè
supèr-slow sèrvicè írom companiès
that èxpèct pèoplè to pay íor spèèos
thèy may nèvèr gèt.¨
Proaobano spèèo is innuèncèo by
many íactors, incluoing your oistancè
írom thè tèlèphonè èxchangè ano thè
agè oí your computèr. Sèè
ThinkProaobano.com's Spèèo Guioè
íor morè on this (bit.ly/spèèo342).
Put ií thèrè's a signincant
oiííèrèncè bètwèèn your broaobano
spèèo ano thè èstimatè your lSP gavè
you, or your spèèo is inconsistènt, it's
up to your lSP to sort it out.
You can chèck your actual spèèo
using thè írèè onlinè tool Spèèotèst
.nèt (www.spèèotèst.nèt). lí it's not
what you'rè paying íor, complain to
your lSP using thè stèps outlinèo by
Vhich at bit.ly/complain342.
ND YOUR EMAlLS TO
WEBUSER§DENNlS.CO.UK
Get the broadband
speed you pay for
A
RE YOU WORRlED ABOUT
HACKERS STEALlNG
YOUR PERSONAL lNFO ON
PUBLlC Wl-Fl7
No, bècausè l nèvèr usè it. l usè Thrèè
MiFi mobilè broaobano, or |ust usè 3G
on my phonè.
$teve Ellis
l nèvèr usè pèrsonal oètails whèn out
anywhèrè. lí l'm sharing Vi-Fi, l'll
browsè onlinè, but only èntèr crèoit
caro oètails írom a sècurè location.
Hesperus Crescent
No, bècausè l oon't usè it íor anything
othèr than accèssing Facèbook. lí l log
in to my bank or buy anything, l usè
3G or oo it at homè.
Gerrit Max
Simplè - oon't sharè pèrsonal oètails
whèn you'rè out ano about.
Pob Brown
W
lLL YOU BUY GOOGLE
CHROMECAST NOW lT'S
ARRlVED lN THE UK7
l'm hoping it will bè rèasonably pricèo,
so it's an impulsè buy. Thè íact that
you can strèam contènt írom thè
Chromè browsèr or a Plèx sèrvèr
(https://plèx.tv) makès it a vèry usèíul
aooition to any TV.
Ezyduzzit
l'm going to bè a íèncè-sittèr on this
onè, wait íor thè UK rèvièws ano sèè
how thè Roku HDMl stick pèríorms
(bit.ly/roku342). lt looks likè a nicè giít
to givè or rècèivè, but l think thè Roku
is going to win this racè.
Bedstor
l bought onè írom /mazon last
Dècèmbèr. l'll givè it sèvèn out oí ¹C,
bècausè it has a limitèo sèlèction oí
apps at thè momènt, though it's
bouno to èxpano latèr this yèar.
Justin Lawes
/lrèaoy got onè írom èPay. lt's a grèat
oèvicè that wè usè constantly íor
watching oownloaoèo íilms via
RèalPlayèr (www.rèal.com). Vè may
buy anothèr íor upstairs, too!
Caroline Pooney
A
RE YOU SURPRlSED THAT
BT lS THE MOST
COMPLAlNED-ABOUT lSP
{bit.IyJbt342)7
On thè rarè occasion l'vè hao a
problèm, it has bèèn rèsolvèo ¢uickly.
Lynn $harpe
lt's thè biggèst lSP, but it can bè
prètty arrogant in its approach to its
customèrs. l'm onè oí thèm ano l'm
not surprisèo.
lan Phipps
l was with PT íor many yèars ano havè
to aomit l oion't havè any problèms
èxcèpt with a Hub, which PT ¢uickly
rèplacèo. l'vè switchèo to Sky bècausè
it's truly unlimitèo ano chèapèr!
Jason Cooper
l thought TalkTalk woulo still bè thè
most complainèo-about lSP. Put lèt's
íacè it, thèy arè all thè samè no mattèr
who you go with. /ll thèy want is your
monèy.
$hawn Adams
l'vè bèèn with PT íor yèars, but l'm
unhappy with thè pèríormancè oí thè
PT TV box. /nyonè èlsè noticè how
slow it is to navigatè thè intèríacè?
Chris Armstrong
D
O YOU HAVE A SECURlTY
APP ON YOUR PHONE OR
TABLET7
l havè thè paio-íor vèrsion oí Norton
on my mobilè. l can't rèmèmbèr
èxactly how l got it, but it was írèè at
thè timè. lt ooès a oècènt ènough |ob
ano it hasn't causèo any problèms yèt.
Kevin Pivers
Yès, /vast. l woulo prèíèr Comooo,
but it's rèsourcè-hungry ano my
/noroio oèvicè is low-spèc.
lan Maddock
l usè /VG on my sècono phonè, which
is /noroio.
Emmy UpTo-NoGood
l havè Lookout on my phonè ano
tablèt. Nèvèr hao any problèms with
it. lt's írèè ano it èvèn hèlps you íino
your oèvicè ií it's lost or stolèn.
Peter Harris
NE
Jane Hoskyn answers aII
your consumer questions
NINSTANT EXPERT GUIDE TO

/ rating systèm
looks sèt to challèngè /noroio's
suprèmacy on phonès ano tablèts.
avid Crookes takès a closèr look
at Tizèn

O
WHAT lS lT7
A
lt may souno likè a soít orink, but
Tizèn OS (www.tizèn.org) is an
opèn-sourcè opèrating systèm basèo on
Linux. lt has thè potèntial to rival
/noroio, iOS, PlackPèrry ano Vinoows
Phonè, bècausè it can bè run on
smartphonès, tablèts, nètbooks, smart
TVs ano in-car iníotainmènt systèms.
O
WHERE HAS lT COME
FROM7
A
Tizèn has bèèn in oèvèlopmènt íor a
couplè oí yèars as an opèn-sourcè
pro|èct within thè Linux Founoation
(www.linuxíounoation.org) unoèr thè
namè Tizèn /ssociation (www
.tizènassociation.org). lts backèrs incluoè
Huawèi, Fu|itsu, Orangè, Panasonic ano
Vooaíonè, but Samsung currèntly
appèars to bè thè strongèst chèèrlèaoèr
íor Tizèn.
O
WHY WAS lT CREATED7
A
Cèrtain companiès in thè mobilè
inoustry sèèm kèèn to cut tiès with
Googlè. /lthough thè /noroio opèrating
systèm has sèrvèo thè smartphonè ano
tablèt markèt wèll, it puts a grèat oèal oí
control in thè hanos oí thè sèarch giant.
Vhat's morè, whilè
Samsung has comè up
with somè massivèly
popular oèvicès, such as
thè Galaxy S rangè, it's
strugglèo to lock usèrs
into using its own
sèrvicès. lnstèao, thèy
buy apps írom Googlè
Play, strèam songs
through Googlè Music,
ano sèno ano rècèivè èmails using Gmail,
whilè Samsung's own apps arè largèly
ignorèo. Googlè, in turn, rakès in a
hèalthy proíit oí which thè oèvicè
manuíacturèrs woulo likè a largèr slicè.
O
HASN'T SAMSUNG
TRlED THlS BEFORE7
A
lt has, with an OS callèo Paoa
(www.baoa.com), but oèvèlopmènt
stoppèo in Fèbruary 2C¹3. Thè intèntion
was to usè Paoa alongsioè /noroio ano
Vinoows Phonè in Samsung
smartphonès, but Paoa has now bèèn
mèrgèo into thè Tizèn pro|èct.
O
lS TlZEN BElNG USED
NOW7
A
Yès. Thè íirst proouct basèo on
Tizèn was Samsung's NX3CCM
smart camèra (bit.ly/samsungnx342),
which wènt on salè in South Korèa ano
thè US last yèar. Mèanwhilè, Systèna
crèatèo a Tizèn OS tablèt that's availablè
in Japan. Thè most high-proíilè prooucts
so íar - ano thè onès that havè got many
pèoplè asking ¢uèstions about Tizèn -
arè thè Samsung Gèar Fit smartbano ano
Gèar 2 smartwatchès, which wèrè
announcèo at this yèar's Mobilè Vorlo
Congrèss (as covèrèo in last issuè's
lnstant Expèrt, bit.ly/wèbusèr34¹). Tizèn
has also bèèn sèèn running on prototypè
vèrsions oí íorthcoming smartphonès.
O
WHAT lS TlZEN LlKE7
A
lt's a bit likè /noroio with somè
èlèmènts oí iOS. lt has homèscrèèn
wiogèts, a notiíication tray ano an apps
orawèr. Dynamic boxès on thè
homèscrèèn can bè rèsizèo ano Tizèn
closèly supports wèb apps as wèll as
morè traoitional, installablè apps. Thè
app icons arè rouno rathèr than s¢uarè
ano it comès complètè with a stanoaro
sèt oí apps, incluoing Mèssagès, Contacts
ano Camèra.
O
WHAT ELSE DOES lT
OFFER7
A
/ccoroing to thè Tizèn /ssociation,
thè OS has aovancèo multimèoia
íèaturès, usès location-basèo sèrvicès
f $amsung's Bada O$
stopped last year, and it's now part of Tizen
$amsung's NX3M smart camera was the
first product based on Tizen O$

Firefox O
www.moziIIa.orQ/
mobiIe
Created by the
peopIe behind the
irefox browser, this
OS has a simiIar Iook
to ndroid. ike
Tizen, it's based on
inux, is open source
and aIIows you to
use HTML5 apps. !t is intended for
smartphones and tabIets, but pIans
are afoot for it to be used on smart
TVs, too.
buntu ouch
www.ubuntu
.com/phone
Iready the most
popuIar Linux
distro, Ubuntu's
mobiIe OS has
the same core
technoIoQies as
its Desktop version, which means its
apps can run on either system. !ts core
apps incIude Facebook, YouTube and
an RSS reader, as weII as emaiI and a
fiIe manaQer.
aiIfish O
saiIfishos.orQ
SaiIfish OS was
created by the
Nokia spinoff, JoIIa,
which recentIy
finaIised the fuII,
compIete version of
the operatinQ
system. !t can run
on some
ndroid
devices and works with
ndroid apps, too. TaiIor-
made Facebook, Twitter,
Whatspp and Foursquare
apps are aIso ready, and
SaiIfish has a IarQe,
supportive community.
ano è thè abilit t multi-tak Uè
can takè aovantagè thè multi-tuch,
calablè cèèn bècauè thè cèèn
èlutin makè it èa t cèatè
mathnè ano tablèt oila
oièènt iè
O
HOWWlLL lT WORK lN
THE CAR7
A
Pth /lè ano /noio havè
annuncèo in-ca intainmènt
tèm ano Tièn i èèking a haè in
what miè bè a at-gwing,
lucativè ano buant makèt vè thè
nèt èw èa èè u lntant Eèt in
luè 8 (bit.ly/wèbusèr338). Thè Tizèn
ln-Vèhiclè platíorm is also oèsignèo íor
usè on aèroplanès ano busès.
O
WlLL THERE BE A
DlFFERENT APP STORE7
A
Yès, thèrè will. ln oroèr to builo up a
library oí apps, Tizèn launchèo an
/pp Challèngè last yèar (bit.ly/tizèn342).
This askèo oèvèlopèrs to prooucè nativè
apps íor Tizèn using HTML5 - thè OS on
which thè wèb stanoaro is basèo. To
ènticè thèm, a $4 million incèntivè was
oanglèo in íront oí thè 54 winnèrs who
compètèo in ninè catègoriès. Thè ¹C top-
ratèo HTML5 apps rècèivèo $5C,CCC
(£3C,¹¹C) èach.
O
ARE THERE MANY APPS
OUT YET7
A
Thèy arè slowly growing in numbèr.
For èxamplè, music sèrvicè 7Digital
(www.7oigital.com) rècèntly announcèo
that it's working on a Tizèn-basèo MP3-
oownloao app that will work on Gèar
smartwatchès. This will provioè accèss to
7Digital's 25 million songs.
O
WHAT APPS CAN WE
EXPECT lN THE FUTURE7
A
Thè organisèrs oí thè Tizèn /pp
Challèngè noticèo that many oí thè
submittèo apps also appèarèo on othèr
mobilè platíorms ano that app
oèvèlopèrs arè commonly using
mioolèwarè that allows íor Tizèn apps to
bè èxportèo. This mèans it shoulo bè èasy
íor oèvèlopèrs crèating apps on anothèr
platíorm to èxport thèm to Tizèn (inoèèo,
a company lnírawarè in Korèa has
crèatèo an /noroio-to-Tizèn convèrtèr).
That saio, it ooès mèan that ií you havè
sèvèral oèvicès using oiííèrènt opèrating
systèms, you'll havè to pay twicè íor
cèrtain apps.
O
WlLL SAMSUNG DROP
ANDROlD7
A
This is an important ¢uèstion,
consioèring that Samsung appèars
to bè thè main backèr oí Tizèn OS at this
stagè. For thè momènt, Samsung is
saying its stratègy is íor a multi-OS
approach, which mèans launching both
/noroio ano Tizèn oèvicès. Put that
coulo èasily changè ií Tizèn provès
popular with mobilè usèrs.
Howèvèr, thè switch won't bè
immèoiatè. /rouno 6C pèr cènt oí all
/noroio phonès solo arè currèntly maoè
by Samsung, ano /noroio is a ma|or
rèason why pèoplè buy thèm.
O
WHAT MlGHT HAPPEN lF
SAMSUNG SWlTCHES7
A
Looking at thosè íigurès, onè oí two
things. Eithèr Samsung salès will
nosèoivè bècausè pèoplè havè grown
attachèo to /noroio or consumèrs will
continuè to èn|oy Samsung prooucts ano
/noroio's markèt sharè will shrink, whilè
Tizèn's incrèasès. Samsung coulo èno up
with thè è¢uivalènt oí Vinoows Phonè -
a oècènt OS that works vèry wèll but, íor
whatèvèr rèason, ooèsn't gèt thè samè
attèntion as iOS ano /noroio.
O
WlLL GOOGLE RESPOND7
A
lt may oo. lt's íèasiblè that ií it íèèls
thrèatènèo, Googlè coulo makè its
sèrvicès morè oiííicult to usè on Tizèn
oèvicès. Googlè coulo also rèíusè to
makè apps íor Tizèn which woulo mèan
no Googlè Maps, no Googlè Now ano no
YouTubè.
O
COULD l MAKE APPS FOR
TlZEN7
A
Yès, ií you havè thè skills. Tizèn
allows íor thè crèation oí HTML5
apps. lntèrèstingly, thè gamè-making
application GamèSalao has tèamèo up
with lntèl ano Samsung on a Tizèn
promotion (bit.ly/gamèsalao342). lí you
íancy making a gamè using GamèSalao,
thè oèal oííèrs $5C cash (£3C.¹C) ano
thrèè months Pro mèmbèrship íor èvèry
app publishèo to thè Tizèn storè.
sic service 7 Digital is developing a Tizen
MP3 app for Gear smartwatches
Design a game app sing Game$alad and
yo cold win a prize

u can avoio paying íor all kinos oí things ií you
know whèrè to look onlinè. rèvèals
how to savè monèy by gètting èvèryoay stuíí íor írèè

ST FREE STUFF

R

R

on¹t py for moiIe
rodnd
m oilè (www.smmoilè.om)
lèts you rowsè thè wè íor írèè y
èrning moilè t íor your tlèt or
lptop. lt works on ll 3G èviès s
wèll s Cs with onglè or iFi unit.
/ll you hvè to o is wth somè vièo
s (èh onè is typilly ètwèèn 3C
n 6C sèons long) n you'll ruè
3.5P oí rèit pèr vèrt. You n
hoosè thè s you wth n èrn
itionl rèit y rèíèrring írièns. lí
you nèè lot morè rèit without
sitting through ènlèss s you n uy
t unlès whih ost £3.5C íor
25CP íor or £5 íor 5CCP. m
oilè usès thè hrèè nètwork (www
.thrèè.o.uk) so onnètions rè
gènèrlly íst n rèlilè.
ntil rèèntly thèrè ws nothèr írèè
ron provièr llè vivo whih
usè thè oíonè nètwork ut this
unèxpètèly losè on ¹9 rh
(www.ovivomoilè.om).
What's the catch7
viously you nèè to spèn timè
wthing vèrts to uil up your
moilè rèit èusè 3.5P oí t
oèsn't go vèry ír. Dèpèning on thè
èviè you'll è using to rowsè thè
wè you'll nèè to purhsè m
l (or iro-l) íor £5 èíorè you
n lim your írèè ron.
ind free i-i wherever
you re
hèrè rè wirèlèss èss points to è
íoun lmost èvèrywhèrè you go thèsè
ys - in hotèls rèsturnts oííèè
rs irports n èvèn on trins.
hè trik is to íin thè èst onès tht
on't rè¢uirè you to |ump through
hoops or py èxtr to usè thèm. Go to
írèè-hotspot.om (www.írèè-hotspot
.om) èntèr your lotion n thè sitè
will isply omplètè list oí írèè èss
points in thè immèitè viinity.
i-Fi Hotspot Dirètory (www
.hotspot-lotions.om) n Jiirè
(it.ly/|iwirè342) rè similr sitès n
oth rè vèry
omprèhènsivè.
hè lttèr oííèrs
írèè i-Fi Finèr
pps íor /nroi
(it.ly/
|iwirènroi3¹¹)
n i (it.ly/
|iwirèios342) so
you n íin thè
strongèst
hotspots írom
your phonè or
tlèt.
What's the catch7
You'll nèè to mkè surè you'rè
èssing lègitimtè n síè wirèlèss
hotspot n not onè tht's èèn sèt up
to íool unwry usèrs n potèntilly
stèl pèrsonl t.
rder free crd for ny
network
You n uy l rs írom shops ut
moilè nètworks will hppily sèn thèm
to you íor írèè. Just go to thè Frèè l
sètion oí ompny's wèsitè íor
èxmplè EE (shop.èè.o.uk/írèè-sim)
2 (www.o2.o.uk/írèèsim) or oíonè
(írèèsim.voíonè.o.uk) thèn hoosè
thè numèr oí ls you rè¢uirè n thè
typè (stnr iro or no whih is
thè l usè y thè ihonè 5+). è'rè
ig íns oí GiííGíí (giíígíí.om/
orèrs/írèè-sim) whih lèts you orèr
oth stnr n iro ls íor írèè
èíorè you èiè how muh to top up
èh month.
What's the catch7
Eh provièr oííèrs iííèrènt py-s-
you-go options n you'll nèè to sign
TECHNOIOGY
D
espite what the adaQe cIaims, the est thinQs in Iife
QeneraIIy aren't free, in fact, they're often pretty
expensive. hich is why an advert for a "free iad"
is much more IikeIy to e a scam than one in which ppIe's
taIet is priced at £399.
However, thanks to the web, there are pIenty of
everyday products and services that you can now Qet hoId
of - from fiIms and food to bets and broadband -
provided you know where to Iook. Many of these don't
require you to spend anythinQ to cIaim the freebie and
won't ask you to siQn over your personaI detaiIs to
unscrupuIous marketinQ companies.
!n this feature, we reveaI our favourite sources of web
Qiveaways that save you money on thinQs you aIways
thouQht you had to pay for. nd, because there's usuaIIy
no such thinQ as a free Iunch (not a three-course, Qourmet
one, at Ieast), we reveaI any catches that miQht take the
sheen off the freebie.


vèrything bècausè apps arè
oítèn only írèè íor a limitèo timè, such
as a wèèk or |ust 24 hours. Many apps
nèvèr orop in pricè, lèt alonè bècomè
írèè, but ií you consioèr that many cost
as littlè as 69p, you may as wèll |ust buy
it ií you rèally want it, rathèr than wait
íor a promotion that may nèvèr happèn.
et a free sat-nav for your
car
Many nèw cars comè with built-in
satèllitè navigation, but you can also
buy stanoalonè (ano oítèn èxpènsivè)
sat-nav systèms írom companiès
incluoing TomTom, Garmin ano Navman.
You oon't nèèo to pay íor a oèoicatèo
unit, howèvèr, bècausè thèrè arè plènty
oí apps availablè íor your smartphonè,
incluoing írèè onès such as Navírèè
(www.navmii.com). lí you own a
smartphonè or tablèt, you probably
havè a sat-nav app installèo alrèaoy,
bècausè thè noroio ano iOS vèrsions
oí Googlè Maps now oííèr turn-by-turn
oirèctions. Just èntèr whèrè you'rè
hèaoing to ano tap 'Start navigation'.
Thè app will oisplay your location on a
map, ano provioè spokèn oirèctions,
automatically upoating thè routè ií you
makè a wrong turn.

Spokèn navigation in Googlè Maps is
still in bèta, so you may bè routèo
incorrèctly or it might crash. Vè'vè usèo
thè app èxtènsivèly ano havè hao no
problèms so íar, but you may want to
bèar in mino its bèta status bèíorè
rèlying on it íor vèry long |ournèys. Thè
app can èat through your battèry liíè
too, so you'll want to kèèp your oèvicè
pluggèo in. Onè trick is to turn thè
scrèèn oíí ano |ust listèn to thè auoio
guioancè, which will savè you somè
|uicè ano kèèp your èyès on thè roao!
Back up your fiIes for free
acking up your important pèrsonal
íilès onlinè ènsurès that thèy'll still bè
availablè èvèn ií your computèr gèts
stolèn, iníèctèo by malwarè or crashès
bèyono rèpair, ano your local back-ups
íail. Thèrè arè lots oí írèè onlinè-storagè
sèrvicès, incluoing Googlè rivè (orivè.
googlè.com), Onèrivè (onèorivè.com)
ano ropbox (www.oropbox.com), but
thèy usually rèly on you rèmèmbèring to
uploao your íilès manually.
lí you'rè thè íorgètíul typè, you might
bè bèttèr oíí using Mozy, which
provioès automatic back-ups (mozy
.com/írèè) so your íilès arè always
protèctèo. Vith a MozyHomè account,
you gèt 2G oí onlinè storagè íor írèè,
ano can èarn an èxtra 256M íor èach
írièno you rèíèr to thè sèrvicè.
n altèrnativè is uooyackup (www
.buooybackup.com), which lèts you
back up your íilès íor írèè to computrès
bèlonging to your íriènos, íamily ano
collèaguès. Thè back-ups arè íully
èncryptèo, so only you can vièw thèir
contènts.

Mozy asks you to provioè pèrsonal
oètails, incluoing your namè, postcooè,
|ob ano company sizè. Howèvèr, you can
makè somè oètails up ií you want to
protèct your privacy. uooyackup
rè¢uirès you to connèct to multiplè
íriènos to ènsurè your íilès rèmain
backèo up. This will kèèp thèm
accèssiblè èvèn ií onè oí your nètwork
uninstalls thè soítwarè, oèlètès thè
back-up or goès oíílinè.
up to onè oí thèm to usè your SlM.
hèck to sèè which PYG oííèr bèst
appèals to you, ano oroèr a írèè SlM
írom that company.
Get paid-for mobiIe apps for
free
Thèrè arè loaos oí grèat írèè apps
availablè íor noroio ano iOS oèvicès,
but a lot oí thè bèst onès havè to bè
paio íor, particularly ií you oon't want
your scrèèn to bè plaguèo by aovèrts.
Fortunatèly, oèvèlopèrs règularly host
salès to boost oownloaos oí thèir
prooucts, ano occasionally givè away
paio-íor apps íor írèè, íor a limitèo timè.
pplè makès onè iOS app írèè èvèry
wèèk, which you can vièw in thè
Fèaturèo sèction oí thè pp Storè, whilè
mazon givès its ppstorè usèrs (www
.amazon.co.uk/appstorè) a oiííèrènt írèè
paio-íor app èvèry oay.
To bè notiíièo whèn an app you'rè
intèrèstèo in bècomès írèè (or orops in
pricè), install ppZapp (www.appzapp
.nèt/èn) ano sèt up an alèrt, which you
can choosè to havè oèlivèrèo via èmail
or push notiíication. ppZapp is
availablè íor both noroio ano iOS, ano
also has a Now Frèè sèction oí apps that
you usèo to havè to pay íor.
ST FREE STUFF

IIFESTYIE
vr py for poto prnts
ough onlinè photo-procèssing
sèrvicès such as Snapíish (www
.snapíish.co.uk) ano Photoox (www
.photobox.co.uk) oon't chargè much íor
inoivioual prints, thè pricè can soon
rockèt ií you règularly oroèr big
batchès. ortunatèly, most ma|or photo
oèvèlopèrs havè írèè introouctory oííèrs
íor prints ano ií you'rè clèvèr ènough,
you can gèt hunorèos oí photos
procèssèo íor írèè. Thè trick is èithèr to
switch írom sitè to sitè or to rèrègistèr
with thè samè onè using oiííèrènt èmail
aoorèssès. MonèySavingxpèrt.com's
hanoy Photo Print inoèr (bit.ly/
msèphoto342) hèlps you track oown thè
bèst oííèrs across all thè main photo-
printing sèrvicès. Just choosè thè
numbèr oí prints you nèèo, along with
thè sizè ano papèr typè, thèn click
omparè. t thè timè oí writing,
Photobox was oííèring 6C írèè prints,
Pixum (www.pixum.co.uk) 5C ano
Snapíish 4C.

Most oííèrs arè only availablè to
íirst-timè customèrs, as you'll oiscovèr
ií you oèsèlèct Photo Print inoèr's
'lncluoè írèè prints íor nèwbiès' oèals'
option. Oncè you'vè signèo up ano usèo
your írèè allocation, you'll nèèo to look
èlsèwhèrè íor your nèxt batch oí írèè
prints, ano thèrè arèn't as many gooo
oèals availablè as thèrè usèo to bè, with
many sitès prèíèrring to oííèr timè-
limitèo oiscount cooès. lso, you'll nèèo
to pay íor postagè, so your oroèr won't
bè complètèly írèè.
to up on fr foo
smps
Lots oí companiès givè away írèè íooo
ano orink samplès, èithèr as physical
prooucts sènt in thè post or as vouchèrs
that can bè rèoèèmèo at your local
supèrmarkèt. Thè bèst way to íino out
what's bèing oííèrèo is to kèèp an èyè
on thè ooo & rink sèctions oí írèèbiè
sitès such as LatèstrèèStuíí.co.uk (bit
.ly/latèst342), ooo To Know (bit.ly/
gtkíooo342) ano Magicrèèbiès (bit.ly/
mííooo342). MonèySavingxpèrt.com
also has a gooo ooo & rink sèction on
its rèèbiès rèèbiès rèèbiès pagè
(bit.ly/msèíooo342).
t thè timè oí writing, tasty-sounoing
samplès incluoèo Robinson's Orangè &
Pèach S¢uash'o |uicè, a írèè pot oí
Moma porriogè, Krispy Krèmè
ooughnuts, packs oí orsèt èrèals
muèsli ano a Livwèll
glutèn-írèè wèlcomè pack.
Vè'rè not suggèsting you
coulo èat íor a wèèk ano
pay nothing, but you coulo
cèrtainly stuíí yoursèlí íor a
oay ano èvèn strikè thè
right balancè bètwèèn
hèalthy snacks ano ano
naughty trèats.

You'rè usually limitèo to
onè samplè pèr housèholo,
ano thèsè can bè ¢uitè
small (|ust a couplè oí
tèabags, íor èxamplè).
You might havè to íill in a
lot oí pèrsonal oètails to bè
sènt thè itèms or vouchèrs,
or 'likè' a company on acèbook. lt's
worth sètting up a sèparatè èmail
aoorèss to usè íor this purposè ano
ènsuring your acèbook privacy
sèttings prèvènt thè company posting
on your bèhalí.
r fr ost off
lí you havè a osta oííèè lub caro
(www.costa.co.uk/coííèè-club), connèct
it to thè company's acèbook pagè
(www.íacèbook.com/ostaoííèè) ano
you'll bè ablè to èntèr promotions to win
írèè orinks ano íooo - or at lèast thè
points è¢uivalènt.

Thè promotions only comè along èvèry
so oítèn, ano thèrè's no guarantèè you'll
win ènough points to claim thè orink
you want - at lèast íirst timè arouno.
v your w wrttn for
fr
ètting a solicitor to oraít a will íor you
can bè èxpènsivè (£¹5C or morè), but ií
you livè in nglano or Valès ano arè
ovèr 55, you can makè usè oí rèè Vills
Month (írèèwillsmonth.org.uk). s wè
mèntionèo in last issuè's 'rab it bèíorè

it's gn' íatur, this is a charity-
backo xrcis in which slicitrs
aruno th cuntry oraít siml wills ír
ír lí yu havn't yt hao a will orawn
u, this is th ríct rtunity t
nsur yur lvo ns ar rvioo ír
aítr yur oath

aoly, th mst rcnt r Vills Mnth
was March, s yu'v |ust misso it
Hwvr, yu may nt hav t wait a
u uy up
t t £1
tu t w
pu p A
Pound (www.hereforapound
.com) and Poundshop.com
(poundshop.com). These are the
same as the hiQh-street pound
shops, with one obvious exception:
you'II need to pay for postaQe,
which usuaIIy costs from £3.5D.
Here For A Pound offers free
deIivery on orders over £15, and
Poundshop has a minimum £1D
spend requirement on any order.
The massive hiQh-street chain
PoundIand is aIso set to start
seIIinQ onIine soon.
You can find pIenty of items
incIudinQ ebooks and MP3 aIbums
for under £1 on Amazon by sortinQ
a cateQory by 'Price: Low to HiQh',
and use MoneySavinQExpert.com's
Amazon Discount Finder to
uncover further barQains in the
onIine meQastore. Wow Gifts
OnIine (bit.Iy/wowQifts342) has
toys for Iess than a quid, and Last
Minute Auction (www.Iastminute-
auction.com/uk) identifies eBay
products which are currentIy
avaiIabIe for under a pound and
have Iess than an hour before their
auctions finish.
The exceIIent supermarket-
comparison site mySupermarket
(www.mysupermarket.co.uk) Iists
aII the items currentIy avaiIabIe for
under a pound in aII the ma|or
supermarkets. For exampIe, you
can see Tesco's cheapest products
at bit.Iy/mysupermarket342, but
it's easy to switch to any other
retaiIer.
FinaIIy, MeQabus (uk.meQabus
.com) offers Iow-cost fares around
the UK and Europe, and if you're
Iucky and traveI on a Wednesday,
you miQht be abIe to find a |ourney
for £1 (pIus 5Dp bookinQ fee),
aIthouQh these tickets are Iess
common than they once were.


h fiIms for free onIine
athr than aying t watch mvis
n-omano, yu can stram thm ír
ír n iPlayr bitly/
ilayríilms342, which íaturs íilms
braocast n th main íur
channls in th ast svn oays
sc's lubaro V www
clubcarotvcm/mvis currntly
íírs titls incluoing th awaro-winning
Tho Girl in ho Cafó, oystian thrillr
Cooo 4 ano Jhn Vatrs' Hairspra
Yuub als íírs a slctin í ír
mvis bitly/ytíilms342
mazn's nw Prim lnstant Vio
srvic bitly/rim342 lts yu
stram unlimito blckbustr mvis
ano V shws n yur iPao, iPhn,
Kinol ir ano smart V, with mr
than 5,CCC titls t chs írm Yu'll
no an mazn Prim accunt, which
csts £ a yar, but nw custmrs
can sign u ír a ír 3C-oay trial ano
cancl with n bligatin Likwis,
Ntílix wwwntílixcm, which has an
vr-xanoing íilm ano V-shw
library, lts yu try its £5-a-mnth
straming srvic ír ír ír 3C oays
r lor íilms, th Mving lmag
rchiv archivrg/otails/mvis has
thusanos í íull-lngth classics,
ocumntaris ano shrt íilms t stram
r ownlao, ano th l's nw vio-
n-omano srvic, l Playr layr
bíirguk, has sm amazing archiv
ítag yu can watch ír ír

lt í th íilms availabl t watch ír
ír n th wb ar, it has t b saio, í
ngligibl uality, althugh thr ar
sm hioon gms t b íuno lurking
amiost th orss n't írgt t cancl
mazn Prim lnstant Vio r Ntílix
bír th ír trial nos r yu'll b
chargo th íull ric
See fiIms at the cinema for
free
Orang has lng ííro its mbil-
hn custmrs tw cinma tickts ír
th ric í n vry Vonsoay
wwwrangcuk/
rangwonsoays, but ií yu on't
want t ay anything ír tickts r
yu'r nt with Orang, thr ar a
cul í tins availabl
hwilmirst wwwshwíilmíirstcm
íírs ír aovanco tickts t rviw
íilm scrnings in yur ara Virgin
Moia custmrs can als gt ír
tickts thrugh Mvis irst bitly/
mvisíirst342, which is arrango in
cn|unctin with hwilmirst

Only crtain mvis will b availabl in
yur ara ano thy rbably wn't b
th mst xciting rlass í th yar
Onc yu'v signo u with
hwilmirst r Mvis irst, yu'll
rciv ccasinal invitatins t
íull yar t us th schm bcaus
accroing t Mnyavingxrtcm,
thr will b anthr r Vills Mnth in
Octbr bitly/írwills342 h
charitis that back th schm h yu
will thank thm by making a bust in
yur will, but it's nt cmulsry
inally, aintmnts ar limito ano
th schm is nly availabl in crtain
twns ano citis, s ií yu on't liv nar
a articiating slicitr it may nt b
wrth making th |urny

R
P
E

T
U
R
E
Xbox
Music (www.xbox.
com/èn-G/Music)
ano èèzèr (www.
oèèzèr
.com), which both
havè èxtènsivè music
librariès, although
thèy only oííèr
unlimitèo írèè strèaming íor six ano ¹
months rèspèctivèly.
lí you want to oownloao ano kèèp
songs without paying íor thèm, consioèr
grabbing thèm írom YouTubè using a
tool such as Frèèmakè's Frèè YouTubè
to MP3 oom (bit.ly/mp3boom34),
which savès thè auoio track in MP3
íormat.
Rèmèmbèr also that mazon's
utoRip sèrvicè (www.amazon.co.uk/
autorip) givès you írèè MP3 vèrsions oí
èvèry you'vè èvèr bought írom thè
sitè. Just go into your louoPlayèr
(www.amazon.co.uk/clouoplayèr) ano
you'll íino all thè songs waiting íor you.

Vith írèè music-strèaming sèrvicès, you
havè to listèn to occasional aovèrts.
onvèrting YouTubè vioèos into auoio
íilès is lègally oubious, ano you cèrtainly
shoulon't sharè or rèusè thè tracks, but
it's much saíèr than oownloaoing
albums via itTorrènt.
Onè orawback to mazon utoRip is
that it also convèrts s you'vè bought
íor othèr pèoplè, which might not
always bè to your tastè!
Read aII your ebooks for free
lí you havè a Kinolè è-rèaoèr, or usè thè
írèè Kinolè app on your phonè or tablèt,
you can gèt lots oí èxcèllènt írèè èbooks
írom mazon. Thè rètailèr has a sèction
listing thè top ¹CC írèè Kinolè
publications (bit.ly/kinolèírèè34)
which incluoès titlès írom wèll-known
authors, such as Jack Higgins, Lèn
èighton, listair MacLèan, ano F Scott
Fitzgèralo. lí you'rè a mèmbèr oí
mazon Primè, you can also borrow
Kinolè titlès íor írèè - thèrè arè morè
than 5CC,CCC to choosè írom. no
oon't íorgèt mazon's 'Sèno samplè
now' option, which sènos you írèè
èxtracts írom èbooks so you can try
bèíorè you buy.
lí you'rè an avio rèaoèr, it's worth
bookmarking èRèaoèrlO's oaily-
upoatèo sèlèction oí írèè èbooks
(uk.èrèaoèri¢.com/írèèbiès), so you
oon't miss any nèw titlès aooèo to
thè Kinolè Storè.
lí you own an noroio phonè or
tablèt, you can oownloao a gooo
sèlèction oí írèè books írom Googlè
Play (bit.ly/googlèbooks34). no ií
you'rè kèèn on thè classics, thèrè arè
morè than 4,CCC out-oí-copyright
titlès availablè at Pro|èct Gutènbèrg
(www.gutènbèrg.org).

Many írèè èbooks arè sèlí-publishèo,
which mèans thèir ¢uality is variablè,
although thèrè arè plènty oí grèat titlès
írom nèw ano upcoming writèrs. Somè
books arè only availablè íor spèciíic
è-rèaoèrs, so you'll nèèo to usè a tool
such as alibrè (calibrè-èbook.com) to
convèrt thèm to thè íormat you want.
apply íor tickèts on a 'íirst comè, íirst
sèrvèo' basis. You'll bè èmailèo a
six-oigit scrèèning cooè that you èntèr
on thè wèbsitè to accèss a spèciíic
íilm-booking pagè. Thèrè's a oiííèrènt
cooè íor èach íilm ano èach scrèèning.
lso, you won't bè ablè to gèt írèè
tickèts íor all your íriènos.
ShowFilmFirst oííèrs its mèmbèrs up to
two tickèts íor aoult scrèènings, ano up
to íour íor íamily íilms, although this is
still prètty gènèrous.
Listen to aII your music for
free
You oon't nèèo to pay 99p pèr track to
oownloao songs írom iTunès or Googlè
Play Music any morè, bècausè thèrè arè
morè írèè onlinè strèaming sèrvicès to
choosè írom than èvèr. Vè'rè
particularly big íans oí thè nèw linkbox
Music (www.blinkboxmusic.com), thè
simplè but imprèssivèly varièo onlinè
raoio sèrvicè that oííèrs stations basèo
arouno gènrès, oècaoès, artists, mooos
ano charts. Howèvèr, thè bèst music-
strèaming sèrvicè is unooubtèoly
Spotiíy (www.spotiíy.com/uk), which
won our Golo waro in lssuè 336 (bit.ly/
wèbusèr336). lí you'rè a íormèr usèr
who abanoonèo thè sèrvicè whèn it
startèo imposing rèstrictions, you'll bè
plèasèo to lèarn that it rècèntly
rèmovèo its limits ano oííèrs írèè
strèaming íor all. This mèans you can
now listèn to as much music as you


Cmèlot ooublèo thè pricè oí
its Lotto gamè írom £¹ to £2. lí you play
a lot oí linès on both thè Vèonèsoay
ano Saturoay oraws, you might èno up
spènoing a íortunè on tickèts, with littlè

LibriVox (librivox.org) oííèrs an
imprèssivè collèction oí írèè public-
oomain auoiobooks, which havè all bèèn
rèao ano rècoroèo by voluntèèrs. Thèsè
incluoè talès by Charlès Dickèns, Sir
/rthur Conan Doylè ano Lèwis Carroll.
/uoioPooksForFrèè (www
.auoiobooksíorírèè.com) also has a
grèat collèction to browsè, whilè Pro|èct
can tip thè author. Finally, ií you sign up
íor an /uoiblè subscription (www
.auoiblè.co.uk/oííèrs/írèètrial), you can
oownloao onè commèrcial auoiobook
íor írèè to listèn to on your phonè,
tablèt, MP3 playèr or computèr. Thè
basic plan costs £7.99 pèr month but
you can cancèl it at any timè.

Thè ¢uality oí LibriVox rèaoings variès
¢uitè oramatically, ano not |ust írom
book to book, bècausè oiííèrènt
chaptèrs arè somètimès rèao by
oiííèrènt pèoplè. /s you woulo èxpèct,
thè írèè /uoiblè book oííèr is only íor
nèw customèrs, ano you'll nèèo to
rèmèmbèr to cancèl your subscription
bèíorè thè trial is up.
Gutènbèrg's /uoio Pooks Pro|èct (bit
.ly/gutènbèrgauoio342) oííèrs írèè,
oownloaoablè tèxts rèao by humans
ano (lèss íluèntly) by computèrs.
Pooiobooks (pooiobooks.com) takès
a slightly oiííèrènt routè ano oèlivèrs
sèrialisèo auoiobooks in thè íorm oí
poocasts. lí you likè what you hèar, you
HOUSEHOID
GAMBIING
chancè oí winning. Happily, thèrè arè
altèrnativè lottèriès availablè, incluoing
sèvèral írèè onès. Our íavouritè rècènt
oiscovèry is Frèè Postcooè Lottèry
(írèèpostcooèlottèry.com), which |ust
rè¢uirès you to èntèr your èmail aoorèss
(which it won't sharè) ano postcooè. lí
your postcooè is orawn ranoomly írom
thè sitè's oatabasè you win £4C or morè.
Onè oraw is hèlo èvèry oay, ano
winnèrs must chèck thè sitè to claim.
Missèo claims roll ovèr. Thè prizè monèy

/ lot oí pèríèctly gooo íurniturè gèts
thrown away èvèry yèar. lí you'rè in thè
markèt íor a nèw tablè ano chairs,
sèttèè or oisplay unit, takè a look at
Frèèlovèo (www.prèlovèo.co.uk/írèè),
thè írèè classiíièos sèction oí sècono-
hano sitè Prèlovèo (www.prèlovèo
.co.uk). Gumtrèè's írèè sèction oítèn has
somè grèat housèholo givèaways
(bit.ly/gumtrèè342), incluoing soías ano
bèos. lt's worth taking a look at
Frèècyclè (uk.írèècyclè.org), too.
You |ust íino ano |oin a local group,
thèn browsè thè aos.

Furniturè is oítèn largè, ano you'll èithèr
havè to pay a íortunè to havè it
oèlivèrèo or collèct it yoursèlí. This may
rè¢uirè you to travèl somè oistancè, ano
maybè èvèn hirè a van. Thè savings you
makè coulo bè signiíicantly rèoucèo
oncè you'vè íactorèo in timè, íuèl ano
hirè costs, so try to limit your browsing
to listings within a cèrtain oistancè.
Swap home and garden
wares
Nètcyclèr (www.nètcyclèr.co.uk) oííèrs
hunorèos oí itèms íor írèè, ano lèts you
swap prooucts you oon't want íor onès
you oo. /s wèll as homè ano garoèn
è¢uipmènt, thè sitè lèts you snap up ano
swap books ano magazinès, èlèctronics,
builoing gèar, íurniturè ano much morè.

You can only swap itèms ií thè pèrson
oííèring thè proouct you want is
intèrèstèo in what you havè. /no you'll
probably nèèo to arrangè to pick it up.
lnsuIate your home for free
Enèrgy supplièrs arè working with thè
govèrnmènt to oííèr írèè or subsioisèo
cavity-wall ano loít insulation. Visit your
supplièr's wèbsitè, ano answèr somè
¢uèstions about your homè ano
pèrsonal circumstancès to chèck your
èligibility onlinè. For èxamplè, Pritish
Gas has a pagè at bit.ly/insulatè342.

Your homè may not bè suitablè íor thè
oííèrèo ènèrgy-saving improvèmènts,
ano you currèntly nèèo to bè claiming
cèrtain bènèíits to ¢ualiíy, incluoing
Chilo Tax Crèoit (with an incomè oí
£¹5,86C or lèss) or Statè Pènsion Crèoit.
Thè critèria will soon changè, though, so
you might bècomè èligiblè in thè íuturè.
What you
eay...
BEST FREE STUFF
C
O

R
P

R

he Chromecst
couId chnQe home
entertinment forever
NEXTISSUE ONSAIEWEDNESDAY APRII
PIUS...
R 2.0
Vhy thè írèè sècurity
program is bèttèr than èvèr
PORCRROR
Thè tiny tèch mistakès that
coulo cost you oèarly
O GOOG O7
Vè tèst Googlè's nèw
voicè-controllèo sèarch tool
CR O R
CR.R.CO.
CR O R
We sked reders bout
the best freebies they've found
onIine. Here's wht you toId us
Frèè pizza, írèè cinèma tickèts, a £5
vouchèr íor Coca-Cola, Huggiès
ano two írèè tickèts to Thè Gaogèt
Show Livè. Rèsult!
Hopwood
/shampoo Purning Stuoio Frèè
(bit.ly/ashampoo342) ano /VG Frèè
(írèè.avg.com).
Maxx
LibrèOííicè (www.librèoííicè.org).
Emmy UpTo-NoGood
Frèè èbooks írom /mazon UK.
Maire Hardisty
Stèllarium (www.stèllarium.org) ano
Googlè Earth (èarth.googlè.com).
Poth amazing ano vèry èoucational
avènuès íor iníinitè èxploring ano
lèarning without lèaving thè loungè!
Hesperus Crescent
l got a írèè Jolly Grèèn Giant hèight
chart by 'liking' thè Facèbook pagè.
lt saio ¨ho, ho, how tall arè you?¨
$teve Chalmers
l tèno to íino most oí my írèèbiès
oíílinè, ano somè oí thèm havè èvèn
maoè mè ¢uitè a lot oí monèy.
Gerrit Max
l got somè írèè swèèts oncè. l can't
rèmèmbèr whèrè írom, though, or
what íor.
Jackie Barry
comès írom aovèrtisèrs ano is
incrèasing all thè timè (it was £2C èarlièr
this yèar, but thè sitè has sincè soarèo in
popularity). Thèrè's also a oaily Mini
Draw, which takès placè bètwèèn 6pm
ano mionight ano pays you £¹C plus
your bonus ií your postcooè is orawn.
Your bonus incrèasès by ¹p èach timè
you visit thè sitè ano can bè boostèo
íurthèr by rècommènoing Frèè
Postcooè Lottèry to íriènos ano
shopping through its partnèr sitès.
Not ¢uitè as much íun but still worth a
look is Sèarch Lotto (sèarchlotto.co.uk),
which givès away tickèts to thè National
Lottèry (Lotto or Euromillions). You
havè to sèarch thè wèb through thè sitè
25 timès to gèt onè írèè èntry into thè
oraw oí your choicè.

Vith Frèè Postcooè Lottèry, you must
rèmèmbèr to chèck thè sitè èvèry oay,
although it ooès sèno oaily oraw
rèminoèrs, which you can unsubscribè
írom at any timè. Vith Sèarch Lotto,
your National Lottèry èntry will bè as
part oí a synoicatè with ¹9 othèr playèrs.
Thè sèarch rèsults arè provioèo by
Yahoo, which you may íino arèn't as
gooo as thosè írom Googlè.
Gt r onn bt
Thè oays whèn you nèèoèo to go into a
high-strèèt bookmakèr to placè a bèt
arè long gonè (although thèy oon't
show any signs oí going out oí
businèss). Onlinè gambling sitès ano
mobilè bètting apps arè massivèly
popular, ano to oraw in puntèrs, thèy
oítèn oííèr írèè monèy bèts. Pètírèo
(www.bètírèo.com/promotions/mobilè)
is currèntly giving mobilè gamblèrs a
írèè £¹C stakè with no oèposit rè¢uirèo.
Sky Pèt (www.skybèt.com) is oííèring
£5, ano Villiam Hill (www.williamhill
.com) will givè you an (up to) £25 írèè
matchèo bèt, ano a £25 íirst-oèposit
bonus on mobilè gaming.

Thè oííèrs arè only availablè to nèw
playèrs, ano usually onè playèr pèr
housèholo. Thèrè will likèly bè somè
tèrms ano conoitions to bè awarè oí
- you'll nèèo to placè bèts at ooos oí
¹-to-2 or grèatèr, íor èxamplè.
Rèmèmbèr to always rèao thè small
print bèíorè signing up.ch fiIes
CCIeaner removes
(www.piríorm.com/cclèanèr)
is a brilliant írèè tool íor clèaning ano
spèèoing up your P, but it's sèt to
oèlètè somè potèntially important íilès
by oèíault. Thèsè incluoè all your
browsèr cachès, your rècènt oocumènts
list in Vinoows xplorèr ano èvèrything
in your Rècyclè in. or this rèason, it's
worth chècking èxactly which options
arè sèlèctèo on thè Vinoows ano
pplications tabs ano unticking any
itèms that you want to kèèp bèíorè you
click Run lèanèr.
lèanèr also lèts you blitz cèrtain
cookiès whilè kèèping othèrs, such as
thosè that storè your usèrnamès ano
passworos íor wèbsitès. Thè èasièst way
to oo this is to usè lèanèr's lntèlligènt
ookiè Scan tool, which oètècts ano
protècts cookiès that contain login oata.
lick Options, thèn ookiès to vièw all
cookiès on your computèr, thèn
right-click thè lèít-hano column ano
choosè lntèlligènt Scan. lick Yès whèn
promptèo to movè all your important
cookiès to thè right-hano 'ookiès to
Kèèp' column. To aoo morè, sèlèct thèm
ano click thè right-arrow button.
To stop lèanèr rèmoving spèciíic
íilès ano íoloèrs, go to Options, xcluoè
ano click thè oo button. Now choosè
all íilès, íoloèrs ano íilè typès you want
it to ignorè.
Preserve essentiaI
browser data
Règularly clèaring out your browsèr
hèlps to kèèp it running smoothly ano
protècts your privacy, but you oon't
nèèo to oèlètè all storèo oata èvèry
timè. Your browsèr's cachè storès
èlèmènts írom wèb pagès so it can loao
thèm ¢uickly nèxt timè you visit, so
èmptying thè cachè can actually slow
you oown. Likèwisè, oèlèting login ano
auto-íill íorm oata mèans you'll havè to
èntèr thè oètails manually, which can
provè írustrating ií you'vè íorgottèn
your usèrnamè or passworo. ll thè
main browsèrs lèt you choosè what to
rèmovè bèíorè pèríorming a clèan-up: in
hromè, go to Sèttings, 'Show
aovancèo sèttings', 'lèar browsing
oata'; in irèíox, choosè Options,
Privacy, 'lèar your rècènt history'; ano
in lntèrnèt xplorèr, go to lntèrnèt
Options, 'rowsing history', èlètè.
n èvèn bèttèr option is to usè thè
hromè ano irèíox aoo-on lick&lèan
(www.hotclèanèr.com). This lèts you
oècioè èxactly what to oèlètè ano what
to kèèp by clicking its toolbar icon ano
choosing Options. lí you'rè not surè
what an option rèlatès to, click thè
magniíying glass nèxt to it to vièw thè
Règular clèan-ups kèèp your P running
smoothly, but rèmoving cèrtain íilès
coulo slow it oown. Robert !rvine
èxplains how to makè surè important
oata stays put
rèlèvant oata. ltèrnativèly, choosè onè
oí lick&lèan's prèsèts - Low, Mèoium
or High - to sèlèct oèlètion sèttings
automatically (High warns that it will
èrasè your passworos). Oncè you'vè
coníigurèo thè aoo-on, you can pèríorm
a clèan-up by choosing lèar Privatè
ata írom thè toolbar mènu.
Take care when deIeting
dupIicates
èlèting ouplicatè íilès is a gooo way to
írèè up spacè on your haro orivè, but it
isn't without risks. Programs such as
llup (www.alloup.oè/èn_alloup.htm),
uslogics uplicatè ilè inoèr (www
.auslogics.com) ano lèanèr, which
now has a built-in ouplicatè-íilè íinoèr,
gènèrally oo a grèat |ob oí locating
surplus copiès, but thèy'rè not ¹CC-pèr-
cènt rèliablè. Somètimès thè algorithms
thèy usè, which match contènt ano sizè
as wèll as namès, rèsult in íilès bèing
incorrèctly ioèntiíièo as ouplicatès. This
mèans that ií you oèlètè thè supposèo
copy, you'll actually losè thè original.
You shoulo ooublè-chèck that thèrè arè
two vèrsions oí a íilè bèíorè you rèmovè
What NOT to deIete
CIEN-UP TIPS
-a¢ ||¢: ±| |cran.we|a:er.cc.a\

onè, no èè èsoè poin èíoè
pèíoming lèn-p.


èlèing olo Sysèm Rèsoè poins
íèès p spè on yo ho oivè, i
lso mèns yoll losè opiès oí sysèm
sèings no pèvios vèsions oí íilès.
o his èson, is isè o kèèp lès
onè èsoè poin hèn yo lèn p
yo P - pèíèly hè ls onè
èèo hèn èvèyhing s oking
popèly. o n oo his in inoos y
going o S, yping disk cleanup
no pèssing nè. hoosè hè oivè o
lèn, ií pompèo, hèn lik lèn p
sysèm íilès. lik hè Moè Opions
no noè Sysèm Rèsoè no Shoo
opiès, lik lèn p, èlèè o
èmovè ll hè mos èèn èsoè
poin.
Js in sè hèès polèm ih
h èsoè poin, yo my n o
kèèp moè hn onè. lènè lès yo
oèlèè poins inoiviolly hogh Tools,
Sysèm Rèsoè - sèè Pks ip
on pgè oí his issè. lènivèly,
yo n sè hè iny íèè pogm
Sysèm Rèsoè xploè (i.ly
sysèm4), hih lès yo oèlèè
spèiíi Sysèm Rèsoè poins, o svè
hèi onèns o íoloè so yo n
osè no opy inoiviol íilès.


o poly kno h yo sholo
ninsll nnèo pogms hogh
hè inoos onol Pnèl, o y sing
hè spplièo ninsllè, hè hn
oèlèing hèm mnlly. somèimès
is nlè èxly h n èny èlès
o no is ho o èll hèhè is síè
o èmovè. Thè èxèllèn íèè ool
Sholo l Rèmovè l (.
sholoièmovèi.om) liss ll hè
pogms insllèo on yo ompè
no hèlps yo oèioè hih onès è
síè o gè io oí. h ièm is èo o
oí íivè no givèn èmovl pèèngè
oèpènoing on ho noèsilè i is.
Sèlè h is i?' to vièw morè
iníormation about thè soítwarè,
incluoing oètails oí èvèry íilè it installs
on your systèm, its ¨èxhibitèo
bèhaviours¨, how many othèr pèoplè
havè it installèo ano how long íor. lí it
sounos likè somèthing you oon't want or
nèèo, click Uninstall to rèmovè it.


Onè oí thè most common Vinoows
myths is that clèaring thè Prèíètch
íoloèr, which is locatèo in :\VlNOVS,
will spèèo up your P. Thè rèason
usually givèn is that thè íoloèr íills up
ovèr timè so èmptying it will thèrèíorè
boost systèm pèríormancè. ln íact, thè
oppositè is truè, bècausè thè Prèíètch
íoloèr storès usèíul iníormation about
how Vinoows ano programs loao, such
as boot-systèm íilès. lèaring thè íoloèr
manually rèmovès thè oata that hèlps
thè OS ano soítwarè launch ¢uickly, so
your start-up timè will actually bè
slowèr. ooitionally, unlikè your browsèr
cachè, which can slow your suríing
spèèo whèn it's too íull, thè Prèíètch
íoloèr is sèlí-maintaining. lt's rèstrictèo
to storing ¹3C-¹5C èntriès ano clèans
itsèlí automatically whèn this limit is
rèachèo to makè room íor nèw itèms. So
although thèrè's no rèal harm in
èmptying it, thèrè isn't much point
èithèr.


lt sèèms likè common sènsè, but it's
worth rèitèrating that you shoulo nèvèr
oèlètè a systèm íilè or íoloèr unlèss you
know èxactly what it rèlatès to, or you
coulo causè sèrious problèms on your
P. ilès storèo in thè :\VlNOVS\
systèm32 íoloèr arè particularly
important, so avoio moving, rèmoving
or mooiíying thèm at all costs. lèan-up
tools such as lèanèr gènèrally lèavè
systèm íilès alonè, so manual oèlètion is
thè biggèst thrèat. ln íact, thèrè's èvèn a
nasty intèrnèt mèmè callèo Systèm32
oèsignèo to ¨hoax inèxpèrièncèo P
usèrs into oèlèting thè Vinoows systèm
oirèctory. lt is èssèntial to thè running oí
Vinoows OS ano without it thè
computèr woulo not work at all¨ (bit.ly/
oèlètèsystèm342).n m l nhing n
mn i g
in h lking . h i
l ih gi n
mmnin l h n hin
h h p h hn hlp i.
hm nin h mn
(i.l/sèarcham342) cuts through thè
cluttèr by lètting you sèarch mazon
írom any pagè, èithèr by clicking a
sèarch bookmarklèt or right-clicking
tèxt to run a sèarch. To gèt a notiíication
whèn your sèarchèo itèms íall in pricè,
usè mazon's ¹utton èxtènsion íor
hromè, irèíox ano lntèrnèt xplorèr
(bit.ly/¹button342).
irèíox aoo-on mabayox (bit.ly/
amabay342) aoos a button to itèm
pagès on mazon ano èay, which lèts
you sèè whèthèr thè itèm is chèapèr
èlsèwhèrè.
Thè oloèst èay sèarch trick is to
misspèll your sèarch tèrm. rèè onlinè
tool at ingèrs (www.íatíingèrs.co.uk)
has a grèat ovancèo Sèarch tool that
íinos auctions in which titlès or
oèscriptions arè misspèllèo, ano
thèrèíorè oon't turn up in rival biooèrs'
sèarchès.

V
Thèrè's no 'Vhat's nèw' catègory or
aovancèo sèarch on Nètílix (www
.nètílix.com), thè íilm ano TV strèaming
sèrvicè that hosts thè blockbustèr
shows Boakig Bao ano Houo of
Cao. Unoííicial sitè Vhat's On Nètílix
(whats-on-nètílix.com) is an èssèntial
companion that rèvèals which titlès havè
|ust bèèn aooèo to Nètílix UK
(bit.ly/nètílixnèw342) or intèrnationally.
Othèr pagès incluoè 'ilm oí thè Vèèk',
'Popular on Nètílix' ano Last hancè.
TankTopTV (moviès.tanktop.tv) lèts
you sèarch íor contènt across a rangè oí
on-oèmano sèrvicès. You can coníigurè
it to trawl your choicè oí írèè sitès such
as iPlayèr, ano paio sèrvicès such
as linkbox (www.blinkbox.com) ano
mazon lnstant Vioèo (bit.ly/primè342).
To íino mazon's bèst on-oèmano
oèals, usè thè hromè èxtènsion
mazon lnstant Vioèo inoèr (bit.ly/
amvio342).
lí you want to íino out morè about a
íilm or programmè bèíorè or aítèr you
watch it, install thè lMb ontèxt Mènu
hromè èxtènsion (bit.ly/imob342) ano
right-click somè tèxt anywhèrè onlinè to
sèarch íor inío on thè lntèrnèt Moviè
atabasè (www.imob.com).
Find an oId GmaiI
meage
To íino spèciíic mèssagès in thè oigital
lanoíill oí your mail archivè, click thè
tiny arrow at thè right oí thè sèarch box
ano usè thè sèarch paramètèrs such as
Sèarch boxès oon't always íino you what
you'rè looking íor. Jane Hoskyn looks at íastèr,
smartèr ways to sèarch your íavouritè sitès
'lncluoès thè woros', attachmènt sizè
ano oatè rangè. lick 'rèatè íiltèr with
this sèarch' to sèt up an automatic
action íor èxisting or incoming
mèssagès that match your sèarch,
such as sènoing thèm all to thè in.
To savè timè, you can usè simplè
mooiíièrs in thè main mail sèarch box.
Mooiíièrs arè woros that you typè
alongsioè your sèarch tèrm in thè main
sèarch box. or èxamplè, typè
sub¸ect:saturday to íino mèssagès
with 'Saturoay' in thè titlè. Somè
mooiíièrs work togèthèr without thè
nèèo íor a sèarch tèrm. or instancè,
typè has:attachment to íino all
mèssagès with attachmènts. Sèè
ooglè's 'ovancèo sèarch tips' pagè
íor thè íull list oí mooiíièrs (bit.ly/
aovancèo342).
lmrove GoogIe' image
earch
Vè'rè amazèo by thè inèííicièncy oí thè
ooglè lmagès sèarch tool. lt oisplays
rèsults as pop-up thumbnails that you
MRTER WYS
TOSERCH
'lncluoès thè woros', attachmènt sizè
ano oatè rangè. lick 'rèatè íiltèr with
SMRT SERCHTIPS
n±r| :e±rc| ||¢: ±| |cran.we|a:er.cc.a\

h o lik
i o in
o h h
pi om. l
im-onming n
n p o ik om
og i o n
m ml.
Googl lmg Rippèr (www
.googlèimagèrippèr.com) is thè bèst
altèrnativè. lt's not pèríèct - it's not as
íast as Googlè ano it oítèn links to oèao
pagès - but it's simplè, írèè ano has no
aos or login rè¢uirèmènts. Just typè in
your tèrm, choosè options such as
imagè sizè (which Googlè hioès) ano
click 'Go!'. Thè rèsults arè oisplayèo as
plain thumbnails, with no Flash or
pop-up boxès to coníusè you. Each
thumbnail is captionèo with a Downloao
link that incluoès imagè oimènsions ano
a Vièw Vèbsitè link that you can hovèr
ovèr to sèè thè URL bèíorè clicking it.
faer
YTbe
YouTubè is anothèr Googlè sèrvicè with
bèlow-par sèarch tools. lt lèts you íiltèr
sèarch rèsults by conoitions such as
vioèo typè, lèngth ano uploao oatè, but
thè procèss is clunky ano oítèn ooèsn't
work. Chromè èxtènsion YouTubè
SmartSèarch (bit.ly/youtubèss342) is a
simplè altèrnativè that spèèos up ano
strèamlinès your sèarch. lt also improvès
on YouTubè's buggy Vatch Latèr tool.
Firèíox usèrs havè morè choicè oí
YouTubè aoo-ons, incluoing thè
èxcèllènt YouTubè Grio Sèarch (bit.ly/
griosèarch342). lt oisplays your normal
YouTubè sèarch rèsults as a grio with
ratings ano a prèvièw playèr to savè you
many oèao-èno clicks. Sèarch ln
YouTubè (bit.ly/sèarchtubè342),
also íor Firèíox, lèts you right-click tèxt
anywhèrè onlinè ano sèlèct 'Sèarch in
YouTubè' írom thè contèxt mènu.
Search yr brwig
hiry
ln thèory, you can íino any wèb pagè
you'vè èvèr visitèo (sincè you last
clèarèo your browsèr history) by
prèssing Ctrl+H ano using thè sèarch
box. Put thèsè built-in tools arè rarèly
powèríul or accuratè. Thè Chromè
èxtènsion Pèttèr History (bit.ly/
bèttèrhistory342) livès up to its namè by
provioing aovancèo sèarch tools such as
multiplè kèyworo sèarch, oatè íiltèrs,
tagging tools ano a supèrb sèlèctivè
history-oèlètè tool that lèts you prunè
ano organisè your history.
For Firèíox, History Submènus (bit.ly/
historysub342) automatically organisès
your oaily browsing history into sub
mènus that makè it much èasièr to
rètracè your stèps.
Dicver wh'
eied y Twier
Frèè onlinè tool Snap Piro (snapbiro
.org) is a hugè improvèmènt on Twittèr's
own sèarch tool, which only covèrs
twèèts postèo in thè last ¹C oays. Unlikè
Twittèr's sèarch, Snap Piro lèts you íino
all thè timès you'vè bèèn mèntionèo on
Twittèr; looks íor kèy woros ano phrasès
in your own twèèts or írom a spèciíic
pèrson; sèarchès your sènt ano rècèivèo
oirèct mèssagès; ano èvèn lèts you limit
your sèarch to somèonè's íavouritè
twèèts. You can savè any rèsults as a
pèrmalink. Snap Piro rè¢uirès cèrtain
pèrmissions to work, but it can't accèss
your Twittèr passworo ano will nèvèr
post on your bèhalí.
Fid ayhig i yr
Facebk ieie
Facèbook rècèntly stoppèo lètting you
sèarch your timèlinè, ano its Graph
Sèarch tool has only hao a limitèo
roll-out. OSèarch (bit.ly/¢sèarch342) is
a thiro-party altèrnativè which lèts you
sèarch your own ano your íriènos'
timèlinès, as wèll as othèr pèoplè's
public posts. lt's particularly usèíul íor
íinoing YouTubè vioèos ano wèb links
that you'vè postèo ovèr thè yèars. On
thè oownsioè, it asks íor somè onèrous
pèrmissions, incluoing posting on your
timèlinè. Disablè this by sèlècting 'Only
mè' unoèr 'Vho can sèè posts' whèn
ènabling thè app.
lí you'o rathèr not install an aoo-on,
you can rètrièvè all your status upoatès,
commènts, likès ano othèr Facèbook
activity írom /rchivèobook
(archivèobook.com). You only havè to
click oncè, but thè oata takès a whilè to
assèmblè, èspècially ií you'vè bèèn on
Facèbook íor sèvèral yèars.
Frèè onlinè tool Social Sèarchèr
(www.social-sèarchèr.com) lèts you
sèarch public contènt on Facèbook,
Twittèr ano Googlè+. You can thèn íiltèr
thè rèsults by location or popularity.
havè to click
twicè to íino
out whèrè thè
picturès arè írom. lt's
timè-consuming ano
can put you at risk írom
ooogy sitès or èvèn
ra
ma
Yo
al
an
Yo
S
h
ln
yo
cl
pr
bo
po
èx


orst Iive webcam
Thè Lèprèhaun Vath 'air-ath
èbam' (bit.l/lèprèhaun342) ails on
so man lèvèls. or a start, thèrè arè no
lèprèhauns to sèè ano thè rèports o
supposèo sightings arè risiblè. Thè
èbam isn't ironi, |oll or lèvèr ano
bèausè it's in lrèlano, ou'rè basiall
staring at a oamp ièlo.
Still, thè lak o lèprèhaun ativit is
positivèl èngaging hèn omparèo to
thè suttling storm that is thè nivèrsit
o South arolina's Roah am (bit.l/
roah342), hih has bèèn apturing
riggling losè-ups o livè okroahès
(giant aoagasar Hissing okroahès,
no lèss) sinè ¹993.
ltèrnativèl, sinè thè point o a
èbam is to ath somèthing
happèning, lèt's raisè a glass to thè
'èpi ail' that is thè nivèrsit o
uèènslano's
ith rop
èxpèrimènt
(.
thèninthath.
om) hèrè
multiplè
èbams arè
trainèo on a
samplè o pith in
a glass unnèl
hih is slol - ano wè mèan slowly
- oripping írom thè bottom. ach orop
takès yèars to íorm ano, sincè thè
èxpèrimènt bègan in ¹927, no-onè has
èvèr sèèn a orop íall, èvèn though it's
oonè so èight timès.
Worst designed website
Vhilè it's tèmpting to nominatè all
travèl-booking wèbsitès (èspècially
cross-channèl íèrry companiès), wè
havè biggèr íish to íry. So ií it's plug-
ugly you'rè aítèr, thèn thè Hosanna¹
Portal (www.hosanna¹.com) is haro to
bèat, with its hioèous, èyè-popping
graphics, baííling 'navigation' ano
animatèo buttèríliès that crawl all ovèr
your scrèèn likè Maoagascan Hissing
ockroachès. lt's apparèntly 'bèst
vièwèo with lntèrnèt xplorèr 6', but
èvèn that wrètchèo browsèr ooèsn't
oèsèrvè this. or an èxtra nèèolès-in-
your-èyès visual trèat, try thè sitè on
your phonè.
ltèrnativèly, ií you'o likè to visit
Vith èvèryonè cèlèbrating 25 yèars oí thè
Vorlo Vioè Vèb, it's èasy to íorgèt that it
hasn't all bèèn íun, írèè ano liíè changing.
rounos up somè oí our lèast
íavouritè things
usèr-èxpèrièncè hèll, hèao to rèativè
anaoa (crèativècanaoa.gc.ca), whèrè
lèít is right ano up is oown (try scrolling
on thè íirst pagè), crèèpy vioèo avatars
rèplacè morè convèntional navigational
tools such as buttons ano tèxt links, ano
thè ack button has bèèn rèplacèo by
thè Spacè bar.
Worst Youube video
gain, wè'rè èschèwing thosè íilms that
havè any whiíí oí proíèssionalism about
thèm ano zooming in on thè onès that
highlight what makès us írail human
bèings. So lèt's hèar it íor Joanna
Rohrback ano hèr bizarrè èxèrcisè vioèo
'Prancèrisè', which rè¢uirès participants
to high stèp likè My Littlè Pony (bit.ly/
prancè342). Notè how, oèspitè thè
winoy oay, Joanna's hair barèly movès.
Vè'rè obviously partial to tèchnology
rèvièws, so wè'vè got to rècommèno
The WORST
of the Web
op
has usèr-èxpèrièncè hèll, hèao to rèativè
ano wè mèan slowl
thè bottom. ach or
ars oí thè
gèt that it
hanging.
our lèast
wly
orop
WORST OF THE WEB
|e we| ±| |±ce|cc\.ccnlwe|a:ern±j±t|re

/ Cboy's Viíè ano hèr singularly
pointlèss unboxing oí a Dèll Mini
nètbook (bit.ly/oèllmini342) whèrè,
halíway through ano rapioly losing thè
will to livè, you rèalisè that you'rè |ust
watching hèr waiting íor it boot up.
feed
Halí a billion pèoplè usè Twittèr, so wè'rè
spoilt íor choicè, but givèn that thè sitè
is all about currènt trènos, wè'rè going
to givè our awaro to thè attèntion-
sèèking Katiè Hopkins (§KTHopkins).
Thè èx-Appontico 'star' pèoolès ooious
vièws oí such staggèring insènsitivity -
about poor pèoplè, ovèrwèight pèoplè,
|oblèss pèoplè, in íact any pèoplè who
arèn't Katiè Hopkins - that it can only bè
oèlibèratè.
Our runnèrs-up in this catègory arè
Hugh Hèínèr (§hughhèínèr), whosè
Twittèr íèèo consists oí thè íilms hè ano
thè girls arè watching that èvèning at
thè Playboy Mansion (whèn thèrè arè
surèly morè intèrèsting things going on)
ano Vlaoimir Putin (§PutinRF_Eng),
who rèíèrs to himsèlí in thè thiro pèrson
ano lists thè worlo lèaoèrs hè's bèèn
talking to on thè phonè (no insècurity
thèrè, thèn, Vlao?).
Worst Wikipedia articIe
Our choicè in this catègory isn't
bècausè thè èntry is inaccuratè or too
brièí; nor is it too opinionatèo or littèrèo
with 'citation missing' notès. Thè rèason
it's our pick íor thè worst oí Vikipèoia is
that it's an èxtraoroinary wastè oí timè
ano ènèrgy. ln íact, wè'rè not èvèn
going to tèll you èxactly what it's about,
although wè can rèvèal that it involvès
toilèts. /no sitting oown. /no
clèanlinèss. /no èasè oí usè. Chèck it
out íor yoursèlí at bit.ly/wikipèoia342 to
oiscovèr thè èpitomè oí a bog-stanoaro
Vikipèoia articlè. lt's prètty much
summèo up by thè mèssagè at thè top:
¨Thè èxamplès ano pèrspèctivè in this
articlè may not rèprèsènt a worlowioè
vièw oí thè sub|èct¨.
Worst internet ceIebrity
Most oí thè classic wèb 'cèlèbritiès' - íor
èxamplè Psy or Justin Pièbèr - arrivè
courtèsy oí a 'mèoia stratègy' so wè'll
ignorè thèm in íavour oí thè sèlí-maoè
mastèrs oí thè art such as Daym Drops
(www.oaympattèrson.com), who
rèvièws íast íooo in his car, has hao 2C
million vièws on YouTubè ano can bè
hirèo to rèvièw your rèstaurant. /ítèr all,
who ooèsn't want to sèè a man èat
chickèn wings bèhino a stèèring whèèl?
Thèn thèrè's /nnoying Orangè (www
.annoyingorangè .com) - èyès ano
mouth graítèo
onto an orangè
that tèlls
monotonous
'|okès' uníunny
ènough to orivè
a Puoohist
vègètarian to
íruitricioè. Or
how about, hanos-oown worst in tèrms
oí l'm-so-angry-l-coulo-èat-my-scrèèn,
Mèlissa Pachman (www.
mèlissabachman.com)? Vhèn shè
twèètèo a photo oí hèrsèlí with a lion
shè hao killèo in South /írica, it
promptèo so much outragè that thè
intèrnèt nèarly èxplooèo.
Worst internet memes
Our currènt bêto noi is thè ¢uiz that
asks: 'Vhich [TV show/íilm/book
charactèr] arè you?' Cuè prèoictablè,
timè-wasting tosh as your answèrs
gènèratè a ranoom ano unsatisíying
answèr that lèavès you íèèling
oisappointèo ano oirty, but which
ooèsn't stop your social-mèoia 'íriènos'
chèèrily sharing
thèir rèsults.
Hèrè's an èxamplè
írom Puzzíèèo:
Vhich Shèrlock
Charactèr /rè
You? (bit.ly/
shèrlock342). Vè
givè up. Una
Stubbs? Thè onè írom Tho Hobbit?
Worst onIine game
This is almost too èasy, bècausè it's
actually callèo Vorst Gamè Evèr (bit.ly/
worstgamè342), but íor oncè thè wèb
ooès not liè ano this sioè-scrolling
misèrablè èxcusè íor a gamè rèally
oèlivèrs. Your |ob is to guioè a milkshakè
ano a mèatball írom lèít to right,
avoioing thè occasional obstaclè by
using thè Spacè bar. /no wè mèan
occasional - wè'vè bèèn playing it íor
thrèè minutès ano havè hao to avoio |ust
onè thingummy, which lookèo likè a
chocolatè button. Pitiíul.
Worst onIine review
Thèrè is nothing it sèèms, as spitèíul as
a rèvièwèr who has oownloaoèo a írèè
titlè íor thèir Kinolè (bit.ly/amazon342)
ano íèèls haro oonè by. ¨Vith its puèrilè
attèmpt at
humour, l
íirst thought
this might
bè suitablè
íor thrèè-
yèar olos.
Put thèn thè
introouction
oí a poor
attèmpt at
porn rulèo
that out.
Just íorgèt
it.¨ Thè book? Lonoon, tho Dogg ano
Mo, although wè suspèct thè rèvièwèr
isn't bèing èntirèly sèrious.
Mino you, that's milo comparèo with
this rèstaurant rèvièw írom Tripaovisor
- ¨Horriblè placè with horriblè staíí.
Callum bèhino thè bar likès to sèrvè his
íriènos whilè ignoring you, ano thè
managèr is a snivèlling wèasèl.¨
(bit.ly/tripaovisor342).
/ C / C / C / C / C / CCC
poi po
nèt nè nè nè nè nè
ha hal hal hal hal halíw íw íw íw íw
wil wi l
wa wa wat wat
W
Halí
spo
is al
to gi
sèè
Thè
vièw
abo
|ob
arè
oèl

ad aII your GoogIe data
2
ault, all your mail labèls arè incluoèo in your
archivè, so èmpty Trash ano Spam íirst. To èxcluoè somè
labèls írom your archivè, click oit, 'Sèlèct labèls'.
1
lick
'Sèlèct all' twicè to oèsèlèct èvèrything,
z
thèn click thè labèls
you want to incluoè.
§
lick OK,
µ
thèn onè.
§
1
o to googlè.com/takèout, log in ií promptèo ano click
'rèatè an archivè'. ll availablè sèrvicès arè sèlèctèo.
1
To makè thè procèss ¢uickèr ano simplèr, archivè onè
sèrvicè at a timè. lick 'Sèlèct all'
z
to oèsèlèct thè tick boxès
ano click onè, íor èxamplè Mail (mail), to sèlèct it.
§
3
lick rèatè rchivè. Thè 'My archivès' pagè will opèn
ano show an 'ln progrèss' mèssagè
1
with your archivè's
sizè.
z
lí largèr than 2, it will bè split into multiplè ZlP
íilès. ooglè oííèrs TZ ano TZ archivè íormats íor crèating
largèr archivès, but thèsè arèn't as wioèly supportèo as ZlP.

You can closè your browsèr whilè ooglè prèparès your
archivè. Vhèn it's rèaoy to oownloao, you'll gèt an èmail
èntitlèo 'Your ooglè oata archivè is rèaoy'.
1
lick 'Sèè
your availablè archivès'
z
to opèn thè 'My archivès' pagè. You
can crèatè morè archivès ano accèss thèm írom this pagè.

ooglè's Takèout íèaturè lèts you oownloao your pèrsonal
oata írom ¨2C ano counting¨ ooglè sèrvicès, incluoing
rècèntly aooèo mail ano ooglè alènoar. You can savè thè
oata as a back-up or, in somè casès, import it into anothèr
program, such as your èsktop èmail or Notèpao.
ln this Vorkshop, wè'll show you how to crèatè ano
oownloao an archivè oí sèlèctèo oata írom your ooglè
account, ano givè you somè pointèrs on what to oo with it nèxt.
Only you can oownloao your oata, ano ooglè has imposèo
rèstrictions on how many archivès you can crèatè. ino out


morè in thè 'ownloao your oata
O' (bit.ly/oata342).
Thè mèrican-sounoing
'Takèout' has oííicially
bèèn changèo to
'Takèaway' outsioè thè US,
but you'll sèè both woros usèo
on oiííèrènt pagès, ano thè URL
still says 'takèout'. on't lèt this
coníusè you: it's vèry much onè sèrvicè.
1 ps o worksops tips
pro|ts n proIm soIvin
z
§
1
z
§
§
1
µ
z
1
KSHOP

èpaèo achiè on o achiè pagè haè a blè
Donloao bon
1
hich èpiè aíè a íè oa. hèn
o click Donloao, o ma nèèo o è-ènè o
Googlè paoo o ènè ha onl o can aè o oaa. ln
hè aè / inoo, chooè o cèaè a oèinaion íoloè.
z

pèn hè Zl íilè, click Eac all íilè,
1
Eac.
z
Doblè-click hè èacèo íoloè ano opèn hè conaining
íoloè o accè o oaa íilè. hè íoloè ha hè amè
namè a hè Googlè pooc. Cop hè oaa íilè o o cloo
oagè a a back-p o impo i o a ppoèo pogam.

hè íilè íoma oí o oonloaoèo oaa oèpèno on hè
Googlè pooc. Conac ano oaa íom Googlè Ciclè
aè aèo in hè Cao íoma
1
ano Gmail mèagè aè
aèo a onè P èmail íilè.
z
Googlè hoo ano Yobè
ioèo aè oonloaoèo in hèi oiginal ploao íoma.

omè Googlè pooc, ch a Googlè Diè, lè o
chooè hich íilè íoma o oonloao. o coníigè
Googlè Diè, a a nè achiè, click Diè
1
ano click
i Eoi link.
z
Click èlèc íilè ano íoloè
§
ano chooè
ha o incloè in o achiè.

o aníè Googlè oaa bèèèn o Googlè
accon, a a nè achiè, coll oon o
Googlè Ciclè
1
ano click hè íoloè icon
z
o
aníè oaa a a Cao.
§
Googlè alo ppo mliplè
Yobè accon, b o can aníè oaa bèèèn hèm.

Click hè Filè ano íoloè
1
bon o changè o
èlècion. noè Filè íoma,
z
opèn hè oop-oon
mèn ano èlèc a íoma ío èach íilè pè. Fo èamplè,
chooè lain è
§
ío Docmèn ií o an o opèn íilè in
oiííèèn pogam. Click Donè, hèn Cèaè /chiè.
EXPERTTIP
JANE HOSKYN y
Pèíoè oonloaoing Googlè oaa, chèck ha o can opèn i. Fo èamplè, ií o an o impo
o Gmail P íilè ino look o hnoèbio, oll nèèo hè igh aoo-on (bi.lmbo34). lí
o an o oonloao o Googlè o Ploggè acii o èao in a è èoio, go ío J ahè
han hè oèíal H. Fo moè on íilè íoma, ii hè Googlè Hèlp Cènè: bi.líoma34.
z
1
z
1
1
z
1
§
z
§
1
z 1
§
z

WORKSHOP

o uploao a íilè to thè sèrvicè, èithèr orag it írom a
Vinoows Explorèr winoow, or click '/oo írom my
computèr'
1
ano sèlèct thè onè you want to sèno. You can
also transíèr íilès írom othèr storagè sèrvicès such as Googlè
Drivè ano Dropbox,

but only oncè you'vè règistèrèo.

To règistèr, typè your èmail aoorèss into thè From box.
1
You'll bè promptèo to crèatè ano rè-èntèr a passworo.

Nèxt, choosè how you want to sharè thè íilè. lí you tick
thè Email box,
§
you can èntèr an aoorèss ano typè a mèssagè.
Click Sharè.
µ

Oncè you'vè règistèrèo, you can click thè '/oo írom
clouo' button. lí you choosè a oiííèrènt clouo sèrvicè,
you'll nèèo to log in ano règistèr thè ZipSharè sèrvicè so
thè two can communicatè.
1
Thè contènts oí thè sèrvicè will
bè availablè íor you to vièw ano sharè.

lí you want to sharè a íilè with as many pèoplè as
possiblè, you can post thè link on Facèbook, Twittèr ano
Linkèoln, ano sèno it by èmail.
1
Tick thè rèlèvant box
ano sign into thè sèrvicè ií you nèèo to. /oo a mèssagè

ano
click thè Sharè button.
§

/ítèr uploaoing a íilè, click thè 'Eoit storagè prèíèrèncès'
link. Hèrè, you can choosè which sèrvicès can bè usèo íor
storing íilès
1
ano rèmovè thè connèction to ZipSharè ií
you wish.

You can rèmovè thè links to your social-nètworking
sèrvicès írom hèrè, too.
§

Click thè 'My íilès' link
1
to sèè all your sharèo íilès. You
can sèè whèrè thè íilè is storèo

ano whèthèr thè
pèrson you sharèo it with has lookèo at it.
§
You can
accèss your clouo sèrvicès by clicking thèir icons
µ
ano aoo
morè sèrvicès, too.
§
Ue aII r cId trage erice t hare fiIe

inZip's nèw onlinè storagè sèrvicè only oííèrs a
mèasly 5CMP oí spacè but thèrè's a nèat trick to
gèt you a lot morè. Py linking othèr írèè storagè
accounts (incluoing OnèDrivè, Googlè Drivè ano
Dropbox), you can sharè lots oí largè íilès without
having to worry about whèrè thèy'rè storèo.
ZpShare: www.zpshare.c 10 s Chre, Frefx, lteret Exprer
1

1
1
§
1

§
µ
1

ORKSHOP

ownloao, install ano run
attèry H. Thè app will
oisplay your currènt
battèry pèrcèntagè
1
as wèll
as a summary oí how many
hours you can èxpèct it to
last,

oèpènoing on thè
activitiès you carry out on
your phonè.
§
Swipè lèít to
gèt a morè oètailèo list oí
activitiès.

On thè app's homè
scrèèn, sèlèct thè cog
in thè top-lèít, thèn tap
Notiíication. Tick thè box ií
you want your Notiíication
rèa to oisplay thè
pèrcèntagè oí chargè
rèmaining on your phonè's
battèry.
1
You can also
choosè to oisplay thè timè
rèmaining íor two oiííèrènt
typès oí activity in your
Notiíication rawèr.

lí you want to bè
alèrtèo whèn your
battèry has orainèo or
chargèo by a cèrtain amount,
go to Sèttings, tap 'hargè
lèvèl alèrts' ano thèn 'nablèo
lèvèls'.
1
Hèrè, you can sèt
thè pèrcèntagè oí your
battèry's chargè at which you
will rècèivè a notiíication. Tap
thè back arrow ano choosè a
combination oí souno, voicè
or vibration alèrts.

ln Sèttings, you can
also sèlèct 'Livè
wallpapèr.' to makè
your noroio oèvicè show a
livè rèprèsèntation oí your
battèry-chargè lèvèl on your
homè ano lock scrèèns. Tap
Sèttings
1
to bring up a
sioèbar whèrè you can tap
thè up ano oown arrows

or
pèrcèntagè symbol
§
to
customisè thè animation.

On thè app's homè
scrèèn, tap thè graph
symbol bèlow thè cog.
Hèrè, you will sèè a oètailèo
graph oí your battèry usagè
ovèr timè. Usè thè plus ano
minus buttons
1
to changè
thè scalè oí thè graph, or tap
thè pèrcèntagè symbol

to
togglè through othèr graphs
oisplaying voltagè or
tèmpèraturè.

Rèturn to thè homè
scrèèn ano sèlèct thè
thrèè-linè mènu icon.
Hèrè, attèry H oraws your
attèntion to somè nativè
noroio íèaturès incluoing
Usagè, which is a summary oí
thè proportion oí battèry
powèr usèo by èach app
sincè charging. Tap any app
íor morè iníormation,
1
or to
¢uit

or uninstall it.
§
Make yor martphone' battery Iat Ionger

nè oí thè biggèst problèms with smartphonès is that
thèir battèriès can ¢uickly run oown. attèry H
provioès iníormation about thè biggèst orains on
your powèr, so you can èconomisè in targètèo
arèas to makè it last longèr. lt coulo provioè vital
èxtra minutès whèn you'rè out with your phonè.
attery HD: bit.IyJbatthd342 10 mins Android

§
1

1

1

§
1

1

§
1

ur tst vrur rrs. t l
r r t ttrs vst ru.wusr..u
\|:|| car ä|r|: K I|¢: |cran ±| |cran.we|a:er.cc.a\
GENERI PC
ow y rstor pots
shou you p7
yst str ts t u s
yur r rv s t's t
lt s s rt yur rl C
us. ls st
CClr www.rr./lr)
s sl rstrts r
sw ts tls w lts yu
rv t s yu 't .
st rt rstr t s
ry ut CClr t rvt yu
r rv t ut l' vs
r t s tt yu v ul
t s r s t st rt
t s't ully rstr. s
t t tr y l t u
ss tll t s
ltrtv rstr t. uly l
ul t s r s l ws l t
lt t rss. tut tt
l wul v rls
rtr sr orus
WINDOWS XP
u o XP PC
w tt rst s wtrw
surt r ws l' wrr
ut t surty lts us
usurt rt syst.
Hwvr l stll wt t ru y vurt
l stwr. /s slut l'v
w C tt rus ltly l.
l ut l Dll Ev Dst
tt tw w r rvs t x ut
t ry tt w su
v rs. l l stll
ws wt ll t vll
uts u vryt t
t s rv us rt Gst
w s ls stu).
Flly tr st l rsry t t
s tl) l stll ll y
vurt l rrs.
/rl l st t Dll
r y r ust us t r
ts vurt rrs. l l wt t
y rrs t t ltr l tst t
rst y ully surt ws 7
lt r trsrr t t t
Dll v P st. r vrus
rs
Nick Ford, via emaiI
WESITES
Finding aIbum artwork
Furtr t rly's v
yur w lu rtwr t us lssu
3C t.ly/wusr3C) l' l t
r t wst CvrHut
www.vrut.). Just ty
lu s r rtst t t
sr x t wll u wt lst
t vry sur t CD
vrs tt us ls t . r r
ls t uy t lus /z ut
t tt ts ts yu t /z .
Eric Page, via emaiI
GENERI PC
ControI different voIumes
u t t v rls tt yu
trl t vlu rt rsss
rrs yur C tly
tr r sl ww. l
u ts y t w l ul
l t vlu
lu xr x t
t vlu slrs r ll y
rrs s wll s r syst
sus y srs r s.
u v ll ts slrs
tly y l r.
TOP TIP
C lyr www.vl.r)
s rt rr r ly vs
yur C t ls lst vry
l ty l'v tr ly t. t
s t v r usul s tt t lts
yu vrt vs r rt t
tr ¢uly sly.
G t t u slt
Cvrt/v. t Fl t r
r v ls t lst
ts t vrt. Cl Cvrt/v
yu s t ty l
yu wt t vrt t t. r r
Convert video
with VLC
VIDEO
Convert/$ave from the VLC
Media menu to convert video formats

w
in
n
e
r
s usul rst urts su
s uu D HD; /r
/l vs; 72C CC
s. C t rsss t lst ls
rts t v.
PauI Johnson, via emaiI
CCleaner lets you remove old restore
points, but you should keep more than one
Double-click the volume icon to get more
control over your PC's sound levels
Find all your missing album covers with
music search site Coverhunt
READERS TPS
r ||¢: |c we|a:er_ierr|:.cc.a\ - w|r íIJ |cr ||e |e:| ||¢!
Pight-click a word or phrase in Word to
see its dictionary definition
u xr x s ts yu s
w rsss r s wt
r rs t t tr vu w
l v y us u wt y syst
sus r rwsr tur w
Luc CoIes, via emaiI
OFFE
Word definitions
Hv yu vr us r 2
wr yuv us wr
rrty? lí you arèn't surè what a
woro or phrasè mèans, you can íino out
by right-clicking it ano sèlècting Dèíinè
or 'Look up' (oèpènoing on your vèrsion
oí Voro) in thè contèxt mènu. Thè íirst
timè you try this, you arè askèo to
choosè a oictionary. l was oííèrèo thrèè,
ano chosè Ping bècausè it hao thè
highèst scorè. From thèn on, Voro shows
thè oictionary oèíinition íor thè sèlèctèo
woro using your chosèn oictionary. To
look up thè oèíinition oí a woro using
Googlè or Ping in a browsèr, typè
define: íollowèo by thè woro.
Dave Jacob, via emaiI
SOFTARE
Free tooIs for faster
downIoads
l usè morè than onè browsèr, so l likè to
usè a oownloao managèr that lèts mè
track ano organisè all my oownloaos
maoè írom oiííèrènt browsèrs in onè
placè. l sèt it to work with whichèvèr
browsèr l'm using, incluoing Firèíox ano
lntèrnèt Explorèr, so that all my
oownloaoèo íilès arè sènt to my
Downloaos íoloèr.
Pècausè oownloao managèrs work
inoèpènoèntly oí your browsèr, you gèt
íastèr oownloaos ano no intèríèrèncè
with your browsèr pèríormancè. SoMuo
is a brilliant èxamplè (somuo.com). lt's
írèè ano works across all platíorms,
incluoing Linux. Unlikè browsèr-basèo
oownloaoing, it ooèsn't rèly on onè
connèction to thè oownloao sèrvèr.
lnstèao, it brèaks thè íilè into piècès ano
rè¢uèsts sèrvèr accèss íor èach onè. Thè
rèsult is íastèr oownloaos, èvèn with
rèally big íilès. /no ií you'rè oownloaoing
auoio or vioèo, SoMuo lèts you prèvièw
thè íilè bèíorè it's íinishèo oownloaoing.
You can coníigurè it to oownloao via
proxy ií you'rè worrièo about anonymity.
Thè opèn-sourcè program Frèè
Downloao Managèr
(írèèoownloaomanagèr.org) also brèaks
up íilès to spèèo up your oownloaos, ano
its latèst vèrsion lèts you sèè all your
activè ano complètèo oownloaos
rèmotèly via a sècurè wèbsitè. This is
èspècially usèíul ií you want to lèavè
torrènts oownloaoing at homè whilè
you'rè out.
MadeIine, Web User Forums, and
P AdIington, via emaiI
SOFTARE
VisuaI Basic 6 lDE on
Windows 7
lí you'vè bèèn using Microsoít Visual
Pasic 6 lDE íor basic programming on
Vinoows XP, you oon't havè to oitch it
along with thè èxpiring OS. Thèrè's no
lDE vèrsion íor Vinoows 7 (sèè /sk thè
Expèrts, lssuè 34C, bit.ly/wèbusèr34C),
but thèrè is a way you can gèt it to run
on Vinoows 7. You'll nèèo a bit oí
tèchnical know-how, but it's all èxplainèo
in íull by cooing bloggèr Dèrèk Virch
(bit.ly/vb6-342).
To summarisè, you insèrt thè VP6
installation CD as normal but èxit thè
/utorun sèt-up ano browsè to thè root
íoloèr oí thè CD. Right-click thè sèt-up
íilè, sèlèct 'Run as aoministrator' ano run
thè program. Sèlèct Custom Sètup,
chèck thè spèciíic options givèn ano opt
out oí aooitional soítwarè. lt's a littlè
morè complicatèo than that, so takè a
look at thè blog pagè íor instructions.
Thè lDE can apparèntly bè a bit
sluggish on Vinoows 7, so you may nèèo
to changè thè EXE íilè's compatibility
sèttings. /lso, you shoulo crèatè a zèro-
bytè DLL íilè in your Règistry bèíorè
installation, othèrwisè VP6 will try to
install an olo vèrsion oí Java on your
computèr. This is all èxplainèo on thè
blog pagè, too.
Thanks to this littlè hack, l havè bèèn
running VP6 on Vinoows 7 íor ovèr a
yèar now with no problèms.
JC, via emaiI
SEAR
Use Bing's hidden
advanced search
Ping (www.bing.com) has an aovancèo
sèarch tool that many pèoplè oon't
rèalisè èxists. Carry out a normal sèarch,
thèn click thè sèarch box containing your
sèarch tèrm. lt oisplays a list oí sèarch
suggèstions, with '/ovancèo sèarch'
oown at thè bottom. Click it to sèè
options to sèarch íor all thè tèrms, any oí
thè tèrms, thè èxact phrasè or nonè oí
thè tèrms. lt rèíinès thè èxisting sèarch,
aooing èxtra itèms to thè sèarch box
èach timè you usè it.
WiII Townsend, via emaiI
NDOS
Sto a udates
Vinoows 8 automatically upoatès thè
apps on thè Start scrèèn by oèíault, but
this can orain your laptop battèry whèn
you'rè out ano about. To turn oíí auto
upoating, opèn thè Storè írom thè Start
scrèèn, go to thè charms bar
(Vinoows+C) ano click Sèttings. Click
'/pp upoatès' on thè right ano turn oíí
'/utomatically upoatè my apps'. Comè
back to this pagè ano click 'Chèck íor
upoatès' whèn it suits you. You can also
usè this pagè to sync ano storè licèncès
íor thè apps you own, to avoio having to
pay again íor apps aítèr thèy upoatè.
J O'Brien, via emaiI
Click Bing's search box on the results
page for an advanced search feature
$peed up downloads and manage torrents
with a free download manager
f you s wors tht look like
they've been typed in a
typewriter, foIIow th instrutions
n typ thm xtIy s thy
ppr, pyinQ Ios ttntion to
sps n puntution.
You can run Visual Basic 6 on Windows 7
with a clever hack
Reder' heIpdek
GENERI PC
l ecyce fie fom my
extena dive7
O
l
D

P l l
D

l
P
Jack God, Web Ue Foum
A
/P
D
P
P

P
l

P
l

Sheia Tey, via emai, and Madeine,
Web Ue Foum
GENERI PC
How do you open
incompatibe fie7
O
l D
D


P
l C
l

/
C H

Spiaeye, Web Ue Foum
A
F
DO
l

D D l

l / /G

Wiibob, Web Ue Foum
A
D
l


D


C

l/ F
/
D
/
D
/

H
C
F

D

/
/G // /G
Fazza, Web Ue Foum, and Benie
McNay, via emai
Do l need Window
Defende7
SECURITY
E
l

DC
l
l/ D

G D

D
D


D
Windows Defender can conflict with
other real-time anti-virus tools
You can read DOC files in OpenOffice, but
you may not be able to create them
HIPSK
¢: ±| |cran.we|a:er.cc.a\

oèèè hig í è
íoè l è èí
- o èè èè i èíè
ig g í hi io
nt n n Fou
SOTWR
How o l owno
ouu vo
O
C o èèo go,
iè, íèè Tè ooè?
l'vè íouno a íèw, but thèy all ask mè to
oownloao othèr soítwarè that l oon't
want. l rèalisè that thèrè's no such thing
as a írèè lunch, but ooès a oècènt írèè
oownloaoèr èxist?
Headman, Web User Forums
A
l usè thè írèè vèrsion oí YTD
YouTubè Downloaoèr
(youtubèoownloao.altèrvista.org) ano
íino it vèry èasy to usè. lt lèts you
oownloao ano convèrt vioèos írom
Facèbook ano Googlè Vioèo, as wèll as
YouTubè. Thè írèè vèrsion ooès try to
install othèr programs on your PC, but
you can opt out oí thèm ií you choosè
thè Custom option ouring installation.
Thè wèbsitè oííèrs lots oí hèlp with
installing ano using thè program.
/ltèrnativèly, usè a browsèr aoo-on.
Thèrè arè lots oí YouTubè oownloaoèr
aoo-ons íor Firèíox, but rèao thè usèr
rèvièws bèíorè choosing onè. Somè oí
thèm |ust sèno you to wèbsitès that makè
you oownloao soítwarè. l'o rècommèno
YouTubè Cèntèr, which aoos a simplè
Downloao button bèlow thè YouTubè
vioèo playèr. lt's availablè íor Firèíox (bit
.ly/ytcíox342) ano Opèra (bit.ly/
ytcopèra342). You can't usè it oirèctly in
Chromè, but thèrè's a workarouno: install
thè brilliant Chromè usèrscript èoitor
Tampèrmonkèy (bit.ly/monkèy342) ano
usè it to install thè YouTubè Cèntèr script
(bit.ly/cèntèr342). Thèrè's a Vorkshop on
this in lssuè 329 (bit.ly/
wèbusèr329). lt's straightíorwaro, ano
thè script is èasy to usè ano vèry rèliablè.
Papi11on, Web User Forums, and D
James, via emaiI
O
My Dèll lnspiron laptop won't
chargè. Thè original Dèll battèry
lost capacity ano woulo only last íor 2C
minutès, so l rèplacèo it with a gènèric
non-Dèll battèry, which oion't work
èithèr. l thèn borrowèo a gènuinè Dèll
battèry írom anothèr computèr, ano
this sèèmèo to work bècausè thè LED
battèry inoicator shonè bluè whèn l
pluggèo it in. Put it still wasn't actually
charging.
Has thè laptop hao it? Shoulo l
rèmovè thè basè ano look insioè to
chèck that nothing is blown?
Mikepj, Web User Forums
A
This is probably a mattèr oí
gètting thè right battèry ano
chargèr. My brothèr's kios all havè Dèll
lnspiron laptops with various battèriès,
so l'vè bèèn ablè to sèè thè oiííèrèncè
that a gènuinè battèry makès. l suspèct
that thè last battèry you'vè trièo is a
Dèll P/-¹C or similar, which prooucès
ènough powèr to light thè LED, but not
Why won't my
Iaptop charge7
HRWR
convèrt your ODT oocumènts to HTML so
that your rècipiènts can vièw thèm in a
browsèr.
OpènOííicè ano LibrèOííicè wèrè
oèvèlopèo by mèmbèrs oí Thè Documènt
Founoation, which campaigns íor grèatèr
cross-platíorm support ¨to èliminatè thè
oigital oivioè¨. You can rèao its maniíèsto
at bit.ly/oocíounoation342 - but only ií
your browsèr supports PDF!
Joe_London, Web User Forums, and
E GiIIespie, via emaiI
GNRI PC
What's the best way to
remove dupIicate fiIes7
O
My computèr is cloggèo with
multiplè vèrsions oí íilès. Can
anyonè rècommèno a gooo program íor
íinoing ano rèmoving ouplicatès?
Norman Moore, Web User Forums
A
lt's èasy to builo up ouplicatès
through rèpèatèo back-ups ano
opèning íilès in oiííèrènt locations. Thèy
can bè a nightmarè to organisè, ano takè
up hugè amounts oí haro orivè spacè.
Thèrè arè a lot oí ouplicatè-íinoing
programs. Easy Duplicatè Finoèr (www.
èasyouplicatèíinoèr.com) is worth a look
- you |ust orag ano orop íoloèrs into thè
program winoow to scan íor ouplicatès,
thèn choosè which onès to rèmovè.
Howèvèr, l think thè írèè vèrsion only lèts
you rèmovè a cèrtain numbèr oí
ouplicatès, ano it triès to install various
unwantèo èxtras ouring sèt-up, so makè
surè to run a custom install.
Thèrè's a list oí altèrnativè programs at
bit.ly/ouplicatè342, which all look
promising. Put whichèvèr onè you usè,
run it carèíully ano oon't assumè that it's
accuratè. Many oí thèsè programs |ust
look íor ioèntical íilè namès, which can
lèao to oisastèr ií you blinoly click Dèlètè,
bècausè thèy coulo bè complètèly
oiííèrènt íilès. Only usè a program that
íinos gènuinè ouplicatès by comparing
èxact sizè ano contènt, as wèll as namès,
(as Easy Duplicatè Finoèr ooès) ano
nèvèr usè a tool that automatically
oèlètès ouplicatès. /lso, makè surè it
The YuTube Ceter add- laces a
Dwlad butt the YuTube layer
Use a dulicate fider t remve multile
cies f the same files frm yur PC
ènough to run your laptop.
lt may also not bè a Dèll battèry at
all. Thèrè arè lots oí íakè Dèll battèriès
ano aoaptèrs arouno. lí Dèll chargès
upwaros oí £¹CC íor a Dèll componènt
or accèssory írom its onlinè storè but
you íino thè samè thing nèw írom
Hong Kong on èPay íor £2C, it's
unlikèly that thè èPay onè is rèal.
Lots oí othèr companiès oííèr
gènèric rèplacèmènts, but again thèy
tèno to bè unoèrpowèrèo ano not
worth thè bothèr. Don't wastè your
monèy. You can chèck which battèry
ano chargèr you nèèo íor your laptop
on Dèll's wèbsitè at bit.ly/oèll342.
Dannyboy99, Web User Forums
D't buy chea cmets because
they may t be geuie

|C ±ri we| ¢rc||en: ±| |cran.we|a:er.cc.a\
Ae t te

E §oènnis.co.uk
BK READERS

O
My Kinolè is only showing halí a
scrèèn. lt happènèo aítèr l
switchèo it oíí, thèn latèr switchèo it
back on.
Joyce McGrah, via emaiI
A
This harowarè íault occasionally
aíílicts somè Kinolè oèvicès but,
uníortunatèly, thèrè is no known íix. lí
thè Kinolè is still unoèr warranty, you
can rèturn it ano gèt a rèplacèmènt
írom /mazon customèr sèrvicès. lí thè
oèvicè is out oí warranty, wè havè hèaro
oí /mazon oííèring gooo oiscounts on
nèw Kinolès ií you rèturn thè brokèn
onè. Your purchasèo books arè all
storèo onlinè so you won't losè any.
SOFTWARE
DownIoad a websie
O
l sèèm to rècall an issuè oí
last yèar íèaturing soítwarè
that can oownloao èlèmènts oí oata
írom a wèbsitè, such as music, picturès
ano othèr íilès, without oownloaoing thè
wholè sitè. l nèèo to oownloao a mass oí
oata írom a wèbsitè but l can only oo so
onè pagè at a timè, ano thèrè arè about
¹,CCC pagès! /ny soítwarè that spèèos
up thè task woulo bè vèry wèlcomè.
AIan LesIey-Bayne, via emaiI
A
Thèrè arè sèvèral tools that copy
èntirè wèbsitès or sèlèctèo contènt
írom wèbsitès. Popular onès incluoè
Cyotèk VèbCopy (cyotèk.com),
PagèNèst (pagènèst.com), NCollèctor
Stuoio Litè (www.calluna-soítwarè
.com), ano HTTrack Vèbsitè Copièr
(www.httrack.com). You can also usè
íiltèrs to spèciíy thè typès oí íilès you
want to savè. For èxamplè, in HTTrack,
go to Options. On thè Scan Rulès tab,
you can usè to savè all GlF íilès
or to ignorè thèm (using plus
ano minus in íront oí íilè typès incluoès
or èxcluoès thèm).
You shoulo bè carèíul with thèsè tools
bècausè it isn't always lègal to copy thè
contènt oí a sitè. Put thèsè programs
can bè usèíul whèrè you nèèo to rèbuilo
an olo wèbsitè íor somèonè ano thè
ownèr has lost thè login oètails. Vèbsitè
copièrs can ovèrloao thè wèb sèrvèr, so
sèt banowioth limits ano aoo pausès in
thè sèttings so that you oownloao
slowly. Usè thè Limits tab in HTTrack's
options, íor èxamplè.
SECURITY
ConfIicing ani-virs
sofware
O
l am gètting sporaoic mèssagès
írom Norton 36C (uk.norton.com)
saying thèrè is a conílict with Microsoít
Sècurity Essèntials (bit.ly/msè342) ano l
shoulo uninstall thè lattèr. ls thèrè any
way l can kèèp both?
Richard, via emaiI
A
No. Norton 36C ano Microsoít
Sècurity Essèntials pèríorm
ioèntical tasks. Thèy arè both anti-virus/
anti-spywarè tools that prèvènt malwarè
írom iníècting your computèr. Conílicts
likè this can occur with any two sècurity
programs, so you shoulo only havè onè.
Thè èxcèption to this rulè is clèan-up
tools so, íor èxamplè, you coulo run
Norton 36C ano Panoa Clouo Clèanèr
(panoaclouoclèanèr.panoasècurity
.com) togèthèr.
SECURITY
Windows 8 secriy
O
Vhèn l bought a nèw Vinoows 8
computèr six months ago, l was
tolo that Vinoows 8's built-in protèction
woulo bè ènough to protèct my
computèr. l havèn't hao any problèms,
but woulo you aovisè èxtra protèction?
Derek Skinner, via emaiI
A
Vinoows 8 oííèrs morè sècurity
than any prèvious vèrsion oí
Vinoows, but that ooèsn't mèan it is
pèríèct ano can't bè improvèo upon. lt
has only thè most basic protèction írom
malwarè ano thrèats on thè intèrnèt,
ano it can bè strèngthènèo by installing
írèè anti-virus soítwarè such as /vast
O
l havè a 25CGP orivè írom an olo
TV rècoroèr. ls thèrè a program l
can usè to íormat it íor usè?
lan WiIIiamson, via emaiI
A
Haro orivès usèo by TV rècoroèrs
ano sèt-top boxès arè stanoaro
orivès, ioèntical to thè onès usèo in
PCs, so yès, you can íormat it.
/ooing an intèrnal orivè to your PC
is usually straightíorwaro. You nèèo to
havè a sparè orivè slot, a powèr cablè
ano a oata cablè connèctor. Mooèrn
PCs ano orivès usè S/T/ connèctions,
but olo PCs or TV rècoroèrs may usè
lDE, so thèrè coulo bè a mismatch.
/ simplè solution is to buy a orivè
ènclosurè, which is an èmpty USP
èxtèrnal orivè box. lnstall thè orivè
into that ano connèct it to thè PC with
a USP cablè. lí you want to usè thè
orivè with a laptop, this is thè only
option bècausè you can't aoo an
èxtra intèrnal orivè into thèir small
casès.
Oncè thè orivè is attachèo to thè
computèr, go to thè Control Panèl ano
opèn /oministrativè Tools. Opèn
Computèr Managèmènt ano sèlèct
Disk Managèmènt unoèr Storagè.
Right-click thè orivè íor thè option to
íormat it.
Rese a hard drive
from a TV recorder
HARDWARE
Use the Disk Management tool to
format a drive before you use it
Cyotek WebCopy is one of several tools
that can download all or part of a site
SK THE EXPERTS

Ce| nre |¢: | |ran.we|a:er.c.a\
Downloao ano burn thè oiscs yoursèlí,
thèn boot your computèrs írom thèm
without installing anything. èè which
onè works thè bèst, ano install it írom
within inux.
WE IDIN
ite buiIder
O
l'm starting a company ano woulo
likè to builo a basic wèbsitè to
promotè it. y l skills arè avèragè to
gooo. Can you oííèr aovicè about onlinè
sèrvicès l can usè to builo ano publish
my sitè to thè wèb, prèíèrably íor írèè or
at low cost?
Tim Sharratt, via emaiI
A
You arè spoilt íor choicè bècausè
thèrè arè lots oí wèb-hosting
companiès ano pricès arè vèry
compètitivè. You can gèt írèè wèb
hosting but thè orawback is you will
(www.avast.com), /VG (www.avg.com),
/vira (www.avira.com) ano othèrs.
lnstalling an intèrnèt sècurity suitè
oííèrs èvèn morè protèction. Thèsè
incluoè a íirèwall, privacy íèaturès,
parèntal controls ano morè. Thè thrèè
companiès mèntionèo prèviously havè
sècurity suitès, or you coulo try
Kaspèrsky (www.kaspèrsky.co.uk),
Norton (uk.norton.com), Pitoèíènoèr
(www.bitoèíènoèr.co.uk) ano othèrs.
Thèrè arè numèrous options íor
incrèasing sècurity ano all oííèr írèè
trials. Try thèm to sèè which suits you
bèst. You'll gèt oiscount oííèrs oí
signiíicant savings in your èmail inbox
as thè trial pèrioo nèars thè èno.
/s outlinèo in thè prèvious tip, you
shoulo only run onè anti-virus program
or sècurity suitè at a timè.
ENER PC
RepIace XP with Ubuntu
O
l want to rèplacè Vinoows XP with
Ubuntu (www.ubuntu.com) on my
Dèll lnspiron 5¹5C laptop. Rathèr than
oownloaoing ano burning thè soítwarè
mysèlí, l bought an installation oisc írom
Ubuntu. l'vè trièo thè laptop's CD orivè
ano an èxtèrnal Litè-On orivè, but it
won't run. l also havè a Sony V/lO
VGN-Z¹¹VN, but l wantèo to run Ubuntu
on thè Dèll íirst.
Thè oisc sèèmèo to rèact oiííèrèntly in
thè èxtèrnal orivè, appèaring to install,
but thè laptop crashèo whilè a rèpèatèo
clicking ano whirring souno camè írom
thè haro orivè. l can't íino any
iníormation on thè Ubuntu Hèlp blogs.
Martin BiIIings, via emaiI
A
Ubuntu ano many othèr vèrsions oí
Linux can run oirèctly írom thè CD.
Put thè oisc in thè orivè, rèstart thè
computèr ano íino thè option to èithèr
install thè opèrating systèm or start thè
systèm írom thè oisc. Starting írom thè
CD ooès not install Linux or makè any
changès, so it's a grèat way to íino out
whèthèr Linux is compatiblè with your
PC. You can thoroughly tèst it bèíorè
installing it.
Start thè Dèll laptop using thè Ubuntu
oisc ano sèlèct thè option to start
Ubuntu rathèr than installing it. lí it
boots to thè Dèsktop ano runs, usè thè
install icon on thè Dèsktop to install it. lí
Ubuntu ooès not start, try a oiííèrènt
vèrsion oí Linux. Thèy arè all slightly
oiííèrènt ano anothèr onè may havè
bèttèr support íor your harowarè. Mint
(linuxmint.com) is currèntly onè oí thè
most popular vèrsions oí Linux, but
Fèoora (íèoorapro|èct.org), OpènSUSE
(www.opènsusè.org) ano PC LinuxOS
(www.pclinuxos.com) arè grèat too.
A
Linux
oííèrs
somè
èxcèllènt
altèrnativès to Vinoows,
but ií its systèm won't run thè
soítwarè or support thè harowarè you
usè, it's not worth consioèring. ln your
situation, a Vinoows laptop is thè
bèst option.
Thè spèciíications you list, in
particular thè ¹7in scrèèn ano solio
statè orivè (SSD), will limit your
options bècausè thèrè arèn't many
laptops arouno that havè both. /
Toshiba Oosmio X7C-/ (www.toshiba
.co.uk) woulo appèar to íit thè bill, but
at £¹,699, it isn't chèap. Howèvèr, you
say that you arè looking to buy in six
to ¹2 months timè, by which timè a
laptop with thèsè spèciíications coulo
bè signiíicantly chèapèr.
Upgrade options
HRDWRE The Toshiba
Oosmio
X7D-A has a
op-end
specificaion
b a price
o mach
havè to havè a gènèric oomain namè
ano èmail aoorèss, which might bè
oíí-putting to potèntial customèrs. You
can buy a oomain namè, such as
mycompany.com, ano point it to a írèè
wèbsitè, but wè woulo rècommèno
paying íor a wèb-hosting ano oomain-
namè bunolè. / Googlè or Ping sèarch
will prooucè oozèns oí wèb-hosting
companiès oííèring oomain namès,
storagè ano èmail íor as littlè as £3 or
£4 a month.
Most wèb-hosting companiès provioè
somè sort oí wèbsitè builoèr that can bè
èasily mastèrèo. Thèy usually involvè
sèlècting a tèmplatè ano rèplacing thè
tèxt ano imagè placèholoèrs with your
own. Howèvèr, oon't only consioèr what
you nèèo now, but whèrè you might
want to bè in íivè yèars' timè. lí your
nèw company takès oíí, you might want
to èxtèno thè wèbsitè, pèrhaps aooing a
shopping cart so you can sèll prooucts,
builoing a mèmbèrship ano so on. For
this rèason, it's bèst to usè a wèbsitè
builoèr that ooèsn't imposè limits. /
VoroPrèss (www.woroprèss.org) sitè is
ovèrkill íor what you nèèo right now, but
it's íairly èasy íor bèginnèrs to lèarn ano
it can grow with your company. You'll
íino a list oí rècommènoèo wèb hosts at
www.woroprèss.org, but any company
oííèring onè-click installation shoulo bè
íinè.
O
ln thè nèxt six to ¹2 months, l
want to upgraoè my laptop,
which l usè whilè l am out ano about.
l'll nèèo a high-rèsolution
¹7in scrèèn, an lntèl
Corè i7 procèssor, a
graphics caro with at
lèast 2GP oí mèmory, a
75CGP haro orivè, a ¹28GP SSD ano
íour USP sockèts.
l havè usèo many vèrsions oí
Vinoows, incluoing XP, Vista ano 7
Pro, ano am satisíièo that all thè
soítwarè ano harowarè l havè arè
compatiblè ano íunction wèll.
Howèvèr, l am concèrnèo that
Vinoows 8 might bè anothèr
Vinoows Vista, which íor a pèrioo
maoè mè lèss èííiciènt ano grumpy.
/t thè timè, l wènt to my local /pplè
storè, only to lèarn that my soítwarè
ano storagè oèvicès woulo not bè
compatiblè with a Mac.
Shoulo l consioèr moving to Linux
instèao?
AIan D KidsIey, via emaiI
Always se he opion o ry Ubn
before sing he insall bon
ADANCED TPS
Uer'e top tipe
\|:| car ä|r: K I|¢: cran cran.w|a:r.cc.a

cè tab.
Thè losè Tabs (bit.ly/closè342)
hromè èxtènsion aoos usèíul íèaturès.
Right-click a pagè íor options to closè
tabs to thè lèít, to thè right, othèr tabs,
this tab, tabs írom this oomain or tabs
írom othèr oomains.
h tabs
To ¢uickly cyclè through thè tabs ano
switch írom onè to anothèr, holo oown
trl ano prèss thè Tab kèy. irèíox has a
sècrèt sètting that takès this a stèp
íurthèr by oisplaying tabs as thumbnails.
Typè about:config into thè aoorèss
bar ano typè ctrltab in thè sèarch
box, thèn ooublè-click 'browsèr.ctrltab
.prèvièws' to changè it írom alsè to
Truè. losè irèíox, rèstart it ano opèn
somè tabs. Prèss trl+Tab to oisplay thè
tabs as thumbnails ano kèèp prèssing
trl+Tab til you gèt to thè onè you want.
Suspend unused tabs
Vhèn you havè a lot oí tabs opèn, thè
P can run short oí mèmory, which can
slow it oown. TooManyTabs solvès thè
problèm by suspènoing unusèo tabs,
ano also acts as a tab managèr. Thè
aoo-ons íor irèíox ano hromè look
oiííèrènt but work in a similar way. Thè
irèíox vèrsion (bit.ly/toomany342)
aoos a toolbar to which you orag ano
orop tabs to storè thèm. Thè browsèr
tabs can thèn bè closèo, írèèing up
mèmory. t thè lèít is a button that
provioès accèss to six toolbars íor
storing tabs.
Thè hromè aoo-on (bit.ly/
tmchromè342) placès a button to thè
right oí thè aoorèss box, which opèns
a TooManyTabs panèl ovèrlaying thè
pagè. Tabs arè oisplayèo as
thumbnails ano you click an arrow to
movè thèm to thè right ano suspèno
thèm, to írèè up mèmory.
Modify tab behaviour
Tab è¢uè (bit.ly/oè¢uè342) is a
irèíox aoo-on that mooiíiès thè way
tabs work. lt kèèps track oí opèn ano
rècèntly usèo tabs, ènabling you to
switch bètwèèn thèm morè èasily.
Vith Tab è¢uè installèo, nèw tabs
opèn immèoiatèly to thè right oí thè
currènt tab, rathèr than at thè íar right
at thè èno oí all your opèn tabs
Tab è¢uè also lèts you activatè thè
last tab you wèrè on without having to
movè your cursor to it. Opèn sèvèral
tabs, thèn sèlèct tab ¹, tab 3, thèn tab
2. Now click tab 2 again (thè onè you
arè currèntly vièwing) ano Tab è¢uè
will switch to tab 3. Now click tab 3
ano it will switch back to tab ¹,
backtracking through all thè tabs
you'vè vièwèo. You can also switch
back ano íorth bètwèèn two tabs by
clicking thè samè onè rèpèatèoly.
Holo oown trl ano click a link on a
pagè to opèn a nèw tab nèxt to thè
currènt onè. lí you prèíèr having nèw
tabs aooèo at thè èno on thè right,
typè about:config into thè aoorèss
bar, typè tabdeque into thè sèarch
box ano ooublè-click 'èxtènsions
.taboè¢uè.opènTabsNèxtTourrènt' to
changè it írom Truè to alsè.
TOP TPS FOR BROSER TABS
l
í you règularly visit thè samè
group oí wèbsitès, you can sèt
thèm to opèn togèthèr in onè
click. Opèn thè sitès on sèparatè
tabs in hromè or irèíox, thèn
right-click a tab ano sèlèct
'ookmark all tabs' to savè thèm to
a íoloèr. Vhèn you sèlèct thè íoloèr
on thè bookmarks mènu or toolbar,
you'll gèt an option to rèopèn all
Bookmark tabs
Rearrange tabs
lt's èasy to losè an important tab
among a oozèn othèrs you havè opèn.
To avoio this, click ano orag thè tab to
thè íar lèít or right, whèrè it's èasy to
íino. ln hromè ano irèíox, right-
click a tab ano sèlèct 'Pin tab' to
shrink it ano placè it at thè íar lèít.
Pinnèo tabs arè loaoèo automatically
whèn thè browsèr is launchèo. Tabs
can bè torn oíí ano opènèo in a
sèparatè winoow by clicking ano
oragging thèm out oí thè browsèr.
Thèrè is a sècrèt tab sètting in
hromè that lèts you highlight a
group oí tabs írom thè samè sitè.
Typè chrome://flags into thè
aoorèss bar ano íino 'oo grouping to
tab contèxt mènu'. nablè it, closè
hromè ano rèstart it. Opèn somè
tabs, right-click onè ano click 'Sèlèct
by oomain' to sèlèct all thè tabs on a
particular wèbsitè, such as all
wèbusèr.co.uk tabs. You can thèn
click ano orag thèm all, right-click ano
closè thèm all, ano so on. hoosing
'Sèlèct by opènèr' sèlècts all tabs that
wèrè opènèo by clicking links írom a
Our tèam oí èxpèrts shows you how to accèss
sècrèt sèttings via
thè bookmarks as tabs.
Vhèn you bookmark a avoritè in
lntèrnèt xplorèr (by clicking thè star
icon), you gèt thè option to crèatè a
íoloèr. You can savè sèvèral sitès in
thè samè íoloèr. lick thè avoritès
icon ano right-click thè íoloèr to sèè
an option to 'Opèn in tab group'. This
opèns all thè avoritès in thè íoloèr as
a group oí tabs.

s ortnQt's top ron Is
CaII FREE on 0800 083 2357 to awitch your broadband today
Prov|der Package name Month|y pr|ce
Contract
|ength
Broadband
speed
A||owance
F|rst-year
cost*
1
P|usnet: Broadband
& Ca||s
£9.99 12 16Mbps ×
£35.88 (£2.99 for months max speed un||m|ted
CaII 0800 083 2357 or viait www.bzoadbandgenIe.co.ukIwebusez
Terms & 0ood|t|oos app|y - see |SP s|tes Ior deta||s
*First-]ear cost does not include line rental. Cost is calculated at monthl] price x12 with all introductor] offers suotracted. Additional charges incurred
outside of free inclusive calls not included in frst-]ear cost.
** Fair-usage or restriction polic] applies.
*** EE - £8 for 12 months (£G thereafterj onl] for existing EE/0range/T-Nooile customers.
Data supplied o] www.oroadoandgenie.co.uk. Correct as of 25 Narch 2O14
Broadoand 0enie's helpline
is powered o] 8implif]
Digital, the 0fcom-
accredited switching service
Prov|der Package name Month|y pr|ce
Contract
|ength
Broadband
speed
A||owance
F|rst-year
cost*
1
P|usnet: Broadband
& Ca||s
£9.99 12 16Mbps ×
£35.88 (£2.99 for
12 months|
months max speed un||m|ted
2
Pr|mus: Broadband
& Ca||s
£4.00 18 15Mbps × £36.00
(HALF PRICE
for 6 months|
months max speed un||m|ted
**
3 Ta|kTa|k: Broadband
£3.50 12 16Mbps × £42.00
per month months max speed un||m|ted
4
Sky: Broadband
& Ca||s
£10.00 12 16Mbps × £60.00
(HALF PRICE
for 12 months|
months max speed un||m|ted
5
EE: Broadband
& Ca||s
£12.00 12 16Mbps × £72.00
(HALF PRICE
for 12 months|
months max speed un||m|ted
**
***
6
Ta|kTa|k: TV,
Broadband & Ca||s
£8.50 18 16Mbps × £87.00
(£6 for
6 months|
months max speed un||m|ted
7
V|rg|n: Broadband
& Ca||s
£15.50 18 50Mbps × £138.00
(£7.50 for
6 months|
months max speed un||m|ted
**
8
P|usnet: F|bre
Broadband & Ca||s
£19.99 18 76Mbps ×
£172.47
(£12.50 for
9 months|
months max speed un||m|ted
9
Sky: F|bre Broadband
& Ca||s
£20.00 12 38Mbps ×
£180.00
(HALF PRICE
for 6 months|
months max speed un||m|ted
10
V|rg|n: Broadband
& Ca||s
£28.00 18 152Mbps ×
£288.00
(£20 for
6 months|
months max speed un||m|ted
**
r rcr ¢ cran.wa:r.c.a
kendproject
et toQrips withsomeserious Y
tooost your computer's performnce

loao on a slow mobilè connèction, nor
will thèy want to pinch ano strètch it to
sèè thè contènt oisplay propèrly. no
oncè somèonè has hao a bao èxpèrièncè
with a wèbsitè, thèrè's a gooo chancè
thèy won't bothèr coming back again.
ross-In vs rsponsv
Vhilè somè pèoplè only browsè thè wèb
on thèir PCs ano a growing numbèr
èxclusivèly surí on thèir mobilè phonès,
most pèoplè usè whatèvèr oèvicè is
closèst to hano whèn thè urgè to go
H
o
w
to
... rt oI-rnI
wst
yne iIIims èxplains why your wèbsitè nèèos to work pèríèctly
on mobilè oèvicès ano sharès somè tools that can hèlp you aoapt it
go mobiIe7
lí you havèn't alrèaoy èmbracèo thè
mobilè rèvolution, you'rè probably
wonoèring why you shoulo think about a
crèating a spècial wèbsitè |ust íor vièwing
on smartphonès or tablèts. ítèr all, it is
possiblè to zoom in ano out on a mobilè
oèvicè's scrèèn, so provioèo thè sitè
oisplays without tèchnical oiííicultiès,
why go to a lot oí èxtra èííort craíting a
oiííèrènt vèrsion? lt's a logical ¢uèstion,
but thè rèality is that phonè ano tablèt
usèrs oon't want to wait íor a big sitè to
A
ccording to research
commissioned b
GoogIe, 62 per cent of
the totaI UK popuIation owns a
smartphone, and this figure is
expected to rise to 75 per cent
in 2014. Of those owners, 74 per
cent sa the use their device to
browse the web on a daiI basis.
So out of an estimated UK
popuIation of 63 miIIion, 29
miIIion peopIe are using their
smartphones to access the web
ever da. And remember, those
figures are just for the UK - most
websites attract visitors from aII
over the worId.
These high figures make it
cIear that if ou own a
website, it's essentiaI
that ou make it
mobiIe-friendI, so it
dispIas properI on
smartphones and
tabIets as weII as on
PC screens. lf ou
don't, ou might be
turning awa
miIIions of
potentiaI visitors.
onlinè strikès. ln íact, accoroing to a 2C¹4
Global ènumèration stuoy by TNS/
Googlè, thè avèragè numbèr oí oèvicès
usèo pèr pèrson is now 3.¹.
lí you want your sitè to catèr íor
èvèryonè ano èvèry èvèntuality, you nèèo
to oèsign it to aoapt accoroing to thè
oèvicè it's bèing vièwèo on. Vhèn
somèonè visits your sitè, you want thèm
to sèè it prèsèntèo at its bèst so thèy
íully èn|oy thè èxpèrièncè.
You havè two choicès whèn trying to
appèal to mobilè usèrs. You can èithèr
JCT
a|:cr||e |c We| J:er ±| :a|:cr||e.we|a:er.cc.a\
o two sèparatè (cross-linkèo) sitès
(onè oèsignèo íor vièwing on computèrs,
ano onè íor mobilè oèvicès) or you can
crèatè a singlè rèsponsivè wèbsitè that
changès its layout oynamically,
rèoroèring contènt to suit thè oisplay it's
bèing vièwèo on, írom thè smallèst
mobilè to thè largèst TV.
Thè bènèíit oí a sitè oèsignèo
spèciíically íor mobilès is that you can
tailor thè contènt to suit your auoièncè. lí
you oiscovèr that mobilè usèrs tèno to
íocus on a oiííèrènt sèction oí thè sitè to
P usèrs, you can rèoroèr thè contènt to
bring thosè sèctions to thè íorèíront.
lníormation showing thè oiííèrènt trènos
oí mobilè ano P usèrs can bè íouno
using Googlè nalytics (www.googlè.
com/analytics).
rèsponsivè sitè, on thè othèr hano,
provioès visitors with consistèncy. Thèy
know what thèy'll sèè whèn thèy visit
your sitè ano thè contènt won't changè
much, èvèn ií thèy switch oèvicès.
growing numbèr oí big sitès ano sèrvicès
arè turning rèsponsivè - thè , íor
èxamplè, is rolling out rèsponsivè sitès íor
its Nèws, Vèathèr ano iPlayèr sitès
lt's bèèn suggèstèo that bèing
rèsponsivè to scrèèn sizè might havè a
positivè impact on sèarch ènginè
position, ano at thè vèry lèast it will
provioè a bèttèr èxpèrièncè íor your
visitors. Howèvèr, it's also a lot morè work

Once you've siQned up for a free
triaI, Qo to home.sitebuiIder.tsohost
.com and cIick the TempIates button.
Browse the seIection on offer. The
thumbnaiIs show how the site wiII Iook
when viewed on a biQ screen and on a
mobiIe phone.
1
You can fiIter the
seIection by cateQory
z
or search for
somethinQ.
§

CIick a tempIate to view it. You can
switch to fuII screen by cIickinQ the
arrows.
1
SeIect any of the devices at
the top
z
to see how the site wouId Iook
when viewed on a computer, tabIet or
mobiIe phone. !f you're happy with your
choice, cIick the 'Use tempIate' button.
§

CIick any item to edit it. You can
add paQes and foIders
1
and
introduce text, chanQe coIours, and
add imaQes and widQets
z
to the
paQe. Switch devices
§
to see how
your chanQes wiII transIate. When
done, you can preview the resuIt or
pubIish your site.
µ
MN WORKSHOP Id a ie uing Toho Webie BuiIder
íor you. lí you havè an èxisting wèbsitè,
aooing a cross-linkèo mobilè vèrsion to it
won't rè¢uirè you to totally ovèrhaul
èvèrything, ano thèrè arè plènty oí tools
that can builo thè sitè íor you.
Toho Webie BuiIder
www.tsohost.com/website-buiIder
Tsohost's èxcèllènt Vèbsitè uiloèr
provioès morè than 4C rèsponsivè
tèmplatès that arè íully customisablè ano
aoapt to thè scrèèn thèy'rè vièwèo on, so
your sitè will oisplay as intènoèo across
Ps, tablèts ano mobilè phonès. Likè
most wèbsitè builoèrs, you |ust havè to
orag itèms onto thè pagè ano thè sitè will
bè built íor you in HTML5. pèrsonal
wèbsitè costs £4.99 a month; a businèss
sitè is £¹¹.99 a month. Thèrè's a 3C-oay
írèè trial availablè, ano you oon't nèèo to
èntèr your crèoit caro oètails to start it.
lncomedia' Webie X5
www.websitex5.com
To crèatè a wèbsitè with thè Vèbsitè X5
soítwarè, |ust íollow thè wizaro ano íill in
bsites are switching to a mobile-friendl format - shouldn't ours?
1
z §
1
z
§
1
z
§
µ
MOBI ST BUIRS

è blanks. Thè program has a gallèry
oí ¹,5CC tèmplatès to choosè írom, ano a
Mobilè Tèmplatès pack oèsignèo
spèciíically íor wèbsitès on mobilè
oèvicès. Thè pack is availablè in Evolution
(£59.99) ano Proíèssional (£¹69) vèrsions.
Thèrè is a írèè èoition oí thè wèbsitè
builoèr availablè, which you can try with
no limitations. nything you crèatè in thè
írèè èoition can bè importèo ano èoitèo
in thè paio-íor vèrsion oí Evolution.

heineneomoiIe-
eie-iIe
Hèart lntèrnèt's wèb builoèr lèts you
crèatè a mobilè sitè optimisèo íor
smartphonès ano tablèts, with íast-
loaoing pagès ano automatic oèvicè
oètèction. Thè sèrvicè has a wizaro that
guioès you through thè crèation procèss,
you can aoo ano rèmovè pagès as
rè¢uirèo, ano changè thè layout in
sèconos. Thèrè's also a choicè oí
attractivè tèmplatès to choosè írom.
lt has a livè onlinè oèmo you can play
arouno with, so you can chèck that it
ooès èvèrything you want bèíorè you
sign up. uiloing your own sitè costs
£3.99 a month.

eeeno
Vith Vèbèoèn's írèè builoèr, you can
crèatè ano publish your sitès in HTML5
ano migratè èxisting sitès to thè nèw
íormat. hoosè írom ovèr 4,CCC
tèmplatès, thèn aoo, orag ano orop
contènt arouno thè pagè. lt oííèrs an
automatic mobilè sitè crèator ano you

Ii he oQm on
eIe ee ne Pro|ect', and
Qive it a name. You can edit an existinQ
pro|ect if you have one. FiII in the site
detaiIs, incIudinQ titIe,

website
address,

description

and
keywords.

You can aIso upIoad a
WebSite !con

(aIso known as a
favicon).

Next, you'II be taken to the tempIates
seIection. CIick the cateQories
drop-down box and seIect MobiIe

to
view the avaiIabIe tempIates. You can
switch between smaII, medium and IarQe
previews.

SeIect one and cIick Next.
You can aIso create a new tempIate or
modify an existinQ one.

Customise the tempIate's header
and footer, then create a sitemap
for your new site. Now start buiIdinQ
your first paQe. raQ ob|ects from the
riQht

onto the paQe

and doubIe-
cIick them to insert their contents.
Repeat the process for each paQe,
customise the advanced settinQs,

then upIoad or export the finished site.
MN WORKSHOP 5 EvIti
can changè thè colours ano prèvièw it in
thè wèb builoèr. You can also sèè how
thè main sitè woulo look whèn vièwèo on
a mobilè oèvicè.
123-reg Bsiess MbiIe
www.123-reQ.co.uk/website-buiIder
¹23-règ's wèb crèation tool costs írom
£4.79 a month ano incluoès a írèè
oomain ano wèb hosting, but it's slightly
rèstrictivè. lí you want unlimitèo pagès,
proíèssional tèmplatès, no oata limit ano
- most important oí all - thè mobilè sitè
crèator componènt, you'll nèèo to go íor
thè usinèss Mobilè packagè which costs
£¹4.38 a month. Howèvèr, you can try it
out íor a month, írèè oí chargè.
NXT SSU
HwT... ontrol your Píromyour tablèt
O
n
eaIe
W
edneeda

priI
§
1

µ
1

1
WKNPROJCT
Exsie ffers d ey-si ips

|r±||{, w±|c| |||:. www.we|a:er.cc.a\l|cc||

Win 2 Huma ouViw R-T11
Hm nè P èin í è iè
D¹¹ è oèliè
¹ í noo èoing è no
in HD l mè i è no oi nnèl
no lè n PPC ilè l lè
4D no Dèmno ènè èmil ooè
èèm§oènnis.co.uk with 'humax' in thè sub|èct
linè. For morè inío, visit www.humaxoirèct.co.uk.

Get 16% off at Pebo

CaII 8 numbe
fee on Thee
i.y/ree
From Junè 2C¹5, it will bè
írèè to call C8CC numbèrs
írom your mobilè phonè,
but Thrèè has alrèaoy
oroppèo thè chargè íor
nèw customèrs ano cut
thè cost oí C84 ano C87
numbèrs to 5p a minutè.
Existing customèrs nèèo
to upgraoè thèir plan to
gèt thè írèè calls.

Get 5 fee Necta
point fom eBa
pr.ey../xffer
lí you havè a Nèctar caro,
you can claim 5C írèè
points by linking thè caro
with your èPay account,
thèn visiting thè abovè
link ano choosing 'Click to
Collèct'. You'o usually
havè to spèno £5C to èarn
that many points, which
will bè aooèo to your
account within 28 oays.
£ £
Deamate SIeeping Aid
i.y/seep
This gaogèt hèlps you gèt to slèèp by
massaging acuprèssurè points on your
wrist to rèlax you. lt can bè usèo to
corrèct poor slèèping pattèrns ano to
rèoucè thè èííècts oí |èt lag.
NORMAL PRlCE: £49.95
OFFER PRlCE: £41.96
Teti Light
www.prezzyx./eris-i.spx
This oííicially licènsèo Tètris proouct
íèaturès sèvèn 'tètrominoès' that light
up as you stack thèm onto thè basè. You
can rèarrangè thè Tètris shapès in any
way you likè.
NORMAL PRlCE: £29.95
OFFER PRlCE: £25.16
HOW TO GET THlS OFFER
i yr 6-per-e dis, s www
.prezzyx., i 'y w' ex e ie y
w d eer e de WEE6 e
e. e ffer
exdes se ies d
rs i 6 y D.
se srs .9.
Giít wèbsitè Prèzzybox is oííèring èvèry
rèaoèr a ¹6-pèr-cènt oiscount on
oroèrs until 6 May
1

Video Head - Recoding HeImet
i.y/ee
Rècoro your outooor activitiès using this hèlmèt è¢uippèo
with a camèra ano microphonè. lt capturès up
to 3C minutès oí íootagè ano is wèathèrprooí
ano shockprooí íor tricky shooting conoitions.
NORMAL PRlCE: £59.95
OFFER PRlCE: £5.36
rezzyx is ped wi re ifs fr eerye. rwse e sie y
prie, eder, e rp, ieres d si, d se 6 per e
yr rder. ere re se f r frie ies

AVM FRlTZ!Bo 339 oute
Thè nèw /VM FRlTZ!Pox 339C
wirèlèss N routèr crèatès two
45C-Mbps wirèlèss nètworks at thè samè
timè: onè in thè 2.4GHz rangè ano thè othèr in 5GHz. You
can èasily accèss èxtèrnal storagè connèctèo to thè
FRlTZ!Pox írom anywhèrè on your nètwork. To èntèr, èmail
your aoorèss to wèbusèrcomp§oènnis.co.uk with 'íritz' in
thè sub|èct linè. For morè inío, visit www.avm.oè/èn.
Nl·fl
¯ Rcqu|rcd. broadband lntcrnct conncct|on, routcr and act|.c powcr soc|cts w|th|n onc propcrt,.
ßeller lhah ahy Wi-íi repealer
Lh|oy Wi-íi ih ahy roon*
ßesl receplioh Ior snarlphohes
ahd lablels
dLAN' 500 Wiíi Slarler Kil
- Unpac|, p|uq |n, qe¦ ·¦ar¦ed
- ¦nprove· \|¦| recep¦|on and ranqe
- ¦nq|neered |n Cernan,
- ¯,ear nanu'ac¦urer· varran¦,
flß8ll¶ lß 8߶ f00M`
N0f0 lßl0fM8ll0ß.
NNN.0090l0.00.0klNl·ll
10l.. ÷44 I0l18ëâ ¡84J44
lM8ll. 88l08@0090l0.00.0k