You are on page 1of 130

n i"."W'.

; ; ;,&>
"$%- ."?: i<" ' >;
- 5, ,.: 7~i >. ;
$;7~:i"" .- < h.
<s!;$,8:?:::< =: $#$: , ------ B?.~ ~ %?.:. . . . _ . I,.
..%$ H r ,#., z- .$,.
i , . e :: 7.
. .,
;*,. .,.?i-p? P;;
..' ?:it.,, .i . ,: -
+,.,i. ..
111 ,: 8 ;.&
...~ ,is:- a\ :J$
I
.r,. ;3,1,.2
;: .::,"g& 7 +.i!f"il
-.-.. ,:
: 's , ~. .
, -._:.;:---.
.-.,. .. . :,.. .~ : : , , >: ; : ! + .,;\ .~ ;,.'.&.x;;. .- 8 % ".,
. I
- : ,&. ,!, :i.
.. -
. .
, I ; :pi: ;*
r--
. : ; : , ,'L.p:g: ,.,\
~* ~: 'A!$ , , .
,:?(.(.?..;% j3
. ' 7
:<>iy~.:*,',:.':d.
I
Can Seo
" . . ........
.... "
Can Sso
Contents
~f - j f ~~( j l - ~i ; ~: ( j 11
.. .
4,.la,-vI:?: ;3 l.kl,.] :.$id 7
pi, k j 1-1 ; 1 f p~ 1. 1 3 (2 $ .d 3 !,,A I (j ! : < , :J [,:I $ (3 I > '7
, Anps <,' h+,'jp-,
0. ,<<,$:$,-:sic, ." '., . , rc1h;l~l-l 1 ~ ~ 7
A;. ;.;' bk;ata
At:? -:/iLi a rig[2lr;ri a n ce-, t ~i , ; ;
I34 i j 3 i r a ri.1.3 e7
do <.-;h(jjr a - ? v z ~ , f ~ arj ~ ; 3 5
F;-;~r$<-:l-~ rrj~<j?a;,-j
Sl;aab1(*a l,A%;ith I \ r
arp i;iclc 1- 11 sil!-jcn:;]h '
{::-,(al"rta ;iia
Fa..: ri;. h ~ ; d i ? ~ i ! ~
Cari 3- : itI?ls"
Car? : 3. +. l t / ?; ~: i> - ; ? . : ' ~ ~ ~ ; i ; ~
Se aq-!acia!i a tfl s ai i naJ I
Nact-I 311 3 i i 1 i a tha a n latf-r? --i6:n'
\/'b's f h * ~ r r c ~ f a ! ~ j [ ~ ..;a :i 7
,A, ~ i u ; c ] h i n ~ - ~ :i cb&: / p
pvjj ,d1 :s I [:
" .
(3ui ae t ? pror?i.s?c;alion
*-' .< '-a ,-
. . r t i l ~.d?y .jf griiii?rs:i:i ., \.
May ro e x e r c i ~ p ~
% .
;$a tacl an ({^;,::r-;pra/ gl<:jssar':;)
-~2kj/31.31!-;:-1~?3[> { E, ~ ~ j l i < : > ~ : ~ ~ ~ / l i ; )
Tk s grsgramrnes
The baok
Usi ng t h e course
Aon
Ciamar a t ha t hu 7
The f~8lowing warne% wall ~Bso he used si-8 %he ~ XBTCI BBB
fram tame to tkme
Can S@O Tha mi ag &air
Tha
I
Ti' I
: / 7 1 ~
. . . . . . . . . . . . . . a I Tha mi ag &air:
T
. . . . . . . . . . . . . . . . . b ? ha gu i ~ y ? i i i ^ i , ga~adt ? lea:;
. . . . . . . . . c 7 Baiqne, :apedh lest;
. . . . . . . . . . . . . . . . . d 1 -"; rr:;i ag 41 /agzr.
A dhi
A bheil t hu ag iarraidh
cofaidh 7
CATRIONA
DOMWNAI I . .
CATRIONA
DOMHYALL
CATRIONA
DOMHNALL
DOMHNALL
CAIWIBNA
DOVHYALL
CATR1898t\
aoMHYALL
CATRIONA
?here
bag
rweed
&$hat';: :;our 0pi ni ~2, ~ '
sor?-y
thep
rei?oro
C"eei.s'
,-,a c-
,t;:i /t" /P)
Can ses Tha mi sgi t h
? -)-la r\jj] ' ;(;I ; *: r*leans a" tl[rcj'
Chan ei l mi sgl t h
TRa
A bhci i i 1
Ghan el;
Tha ' ' 1 1
~ f j u , :g\jk
Chan cii
1 .
A bheil1 P
TRa / l - r i i (etc.'i
Ghan eii I
A bheil? :
Am bi adh si n
flpr7::~mQer. ,L?,J ??-rCar;r, t he' . 15;s ( j ~ e ~ j kk>i i i - : n?as( - / ~/ i / ~p nf i ui -~j
beginning vd~th E, P F kt?
1 A bi-ieil?
T&a
Khan eii
it." ; ; i , , ~ , : .diJ : n 3.5 an?/ :;r;,,?[e-cp, 2s ,.,-,.: ,jL , , . #
;in, ; ; ; I ng :;;-;(? :jt,:.)*.~
( Cl i ~!:r;:;t?) fr,??~! r'.;iii: t ~ ' ~ i . ~ ) i . i , ??a(> & ~ h s&nt.=llce jlor,.rd 2.; ,.i;u
. .
dc;
Try .;tart;na off eoi:h trrrl e :fil;l/-j 3 ql .j e~i ;o;? ,L; /:hci/ 3 znd
2r \ swer ; na \with ;: ' \ , "- !e-,
(Th6j 2nd a n o ' (c/?di? gj;) $rntenc+
rg 4 hihe;! [/!ti ~ g , [ i ) i m& )??! zgifh a[;>;', Chhi1 @; / ,~,)i sgi7/?
Tri
Anns a' bhQt h
BAIN
EihtDM
ANNA
BAi&
ANNA
Can Sea Ai r 8' b h h d
3 A bheii
Tha
Char; cii
EaLitliH Seall briogais hr Aiasciair. Seo paipear.
AW&A Suidh sj m, Ai asdai rf
A ~ ~ I ~ N A C~ i ? i h g in. Seal1 bri ogai s Alas'air! She i;.?& it ,/euy f ~; nn~/ :
A/;is&ir dossn'z.
. L A ~ D A ~ R Wr;ogais Aiasdair! Brlogais Al asdai i ! Oidhche mi-lati-.
He ,yr{j,r):?C- our
k - i t ] ~ ~ T~t ni ~, r: g Dbi?ihi.a// De [ / - I c~ 3' d&$3~~:17/3, a Di ; ~! r : ~: ~: ~~; l ; '
rwklN8.a/%bh Tha mi a' deansn-~h oaaz tartain, "afar? dub/-1 agl.ls dearg. Seal/
bag; "rarslrt
p> + .
UL! .la
mat h t st h
fuar
. , .
Pemein&ler: WDen an aajec:l~,e 8s US& alon:: v vyhi.is"i 8 feivlinl13e
notin sucl- as O~ DHCHE t he beginning of .the adjt.cri&e is
'aspirated. There is a fuller
on ti -s on page 9
Tha c 8 ~ ggm?
b Fa_iar uisge; cofaidh: i et i i i ; bainne; oidhche; latila
3 these p'l.iras.;s intc, ~ , 2 ~ ~ , : h a ~ / ~ ~ - i -i;li.lk are cfl e appropl la:?
gaos in tile dialogue
. . . . . .
. .
Tha gu deerhi: lat'-&a tj -rayhe,
, , ( - I
ii:t-J;l, a b/?rs1l thu ag 18t.fa;Ldi-1 cofai dh?
Tha, tapadi-; lea?.
A bhejl :hu ag iarraidh b;ajnrie arms c."~faidki?
. . . . . . . . . . . . Chat- sii:
C6ig
Ai r a" bhata
EjLjDH 1, n. ?~y- y[ ) ~ I { , ?:-la i k : ~ 3 ~ ~ & ~ : - f ~ p ~ k ~ 3
noMi-ii$J%zL D63 . , . . .
EIL~DH i?& [ha a- sir1 a g a d ?
-.
D0WIMNALL Trobhad ;n ~e i i Ei!1,3k1. Seal I ! S,/-ovb'/ijd Ti-8 f3r:arj -:awp/ss,
EI1_IDH ',," due\ \ , ell i
S30MHNALl.. An ioigh iuni iad:'
- .
E;lLlDH 0 ' $ [cii:j/i 1 1 /1:3 ~ a c j ~ J : & ~ ! - ~ ~ ~ , 2 ~ ~ - l . < , ~ ; ~ - , ~ - f p ~ ~ f , 's ~ C J Q ~ , -, ;e,3[;1 ;:r,
. . . . cub!-l r! \ ~. i s rj cL?f g ayrj s 02~31
DOMi Y4Li
EILID-i
ANPv4
EfLlDH
AMNA
DOMH MALL
ANNA
DOMHNAL-
ANNA
El Lf DH
DOMH@ALL
ANNA
D0MHN4hL
AN I%BA
n "
& <?;i:![j , , ~ / ? . , q j ~ , ~ ~ / ' j :;ci;~j;)/c+:; i ~~~~~ 13 $ ; idi/a k ; : I-~, i j cj i,; [j {J,,,{S I
TI--, i,,
-,kebbclr: Cav~pbei l ~:)f / ~ , r l ~ s , j \ i , c!, ~ l & g t - ~ ~
7
i 113 Dp ti i n an 520)
eil [h;os a:;4arn . , .
" .
b/"i er\ ,dg iariaioh coiaid'-;,
[/13, -tapad& isat,
,A ~ ~ I - ~ & ~ ~ ) n . ~ i ! /
0.
. . ,
,4 bhsj i [i.,~ jg iarrata/-! cofaidh?
Cofagdp? Tha . . . ar; . . .
. . g;& rnriatt~, tapac-9 leaf, btjmrr-
+"h'i-:d 3) ; -Dl-,
!\I-133 . . ' . LiiJL; L: : c* .,d.
r3& tt,?3, af3n :'
Tha iai_7i ma:h, a D'-;orr~kl.lai'i - ' s toigki learn iad,
-
I robhad, Anna . . . .
7. j ~3 ,02jS8 a' dt-- -$ r
iirilki c ~f ai dh.
h 8
'vimrn . . , . ?ha mi dui l ~ch . . . .
-.
. ,
ki l i dl i , a bherl .t/-~ta erg [arraidh bairine agiis sli.icar ar;os 2'
.- $- -, & T
L,: )4J$<jIcjj-) ?
~.. :
id;-la- i?i . t ha r r : ag iailaitjh ~ ~ ~ f a l c i l - ~ cftibjl a g i j ~ !:piaii
iri\
, . . ( -1 ,,j h c..*:
.. : .-<. 0 - ' : "'"C3' I;!;"
ZWNAB.'
ANNA
Hai qover 7
Oct? ' so.
Tha an cofaidh agaibt? ail- a' kh6.d
Ah, gi& .~-.haTh . . rapi,dj-$ ~eaz.
cyr?p,!]af~,: {?>r,r/? ( I / <3<;t,?;?j
ror:i;j!~ l
bi;al
kF8chp: 8
!i$//jo :.>: jr '
VLfh'?r is ir?
ma,? person
ieieahone
y ~ k i j ~e
l;ss,oi~ai fan l - OS~~J Q! %~~. rho ~~:;.spi ' j i /l
n See 'S foigh Beam
Sia
Am bi thrr a' tighinn an
seo tri e7
ChIRrONA
ANNA
CATRQONA
ANNA
CATRIONPs
ANNA
CA THIONA
AKhA
ZA'i;iONba,
ANNA
CATPBQNA
ANNA
i,.-\ai,o ,b,nna, a i2\2ei; e a -;iurg?l ?
TIla [ha c uab!iasa=.l-\ i.jar.
,4 bsiej! rhu ac; sari-31di-j %-!3;?
Chal-I ei i - - rhs mi ag i,:~rrai:ji-~ sanc$i~v.\t;!-ips le f p b I f pi t ~s- .
i l i . 3 s;nc :rang arirls 3 i-jhut/l ;ir! tj;ljgkI.
<? 7
T~I,:I, i 3 h ~ n ai l kl/;;gi] aq cii^,alr id;r ,317 ejugtl Who I -ilq 8-i
oc,pad&.
41-1 I O/ >Y: ' ,4CJ(l t:!di?-sRI ,$ 31->;1 [ . 3 1 7 ~ )
j 35 : > <. t )i j <, kjl
,,'\ i ~ k j ~ z j l ' c', \:bid r l i j A,(J{)~ d l a r < ~ ~ ~ i ;j ~hzj k-!icj/,
> ~
811.3 I a .,ar>,3il air a' f13n ,:2<-1-1 / -~I c; / I I cA;?,:j:t (311 .e:~c
r,
, l i ; l l l ?j l - . ";e<> d(3 ~J - l ~l , , o r ) : j ! ~; ~/ ? f i
Taptidc /pcrl-
AN&A A;asda:r
,g\h;e,S",$.iR !-ja\\o, Ai-lria, A bheil rhu a fa1h-i;
ANNA
Th;i tt'ia $;i]ll u,3\>h&sach ?rang arms J' $hG[k di-'-dl~.~yh
CATRIONA &i:ari Eiiidh aa obair an-diugh idly
ALASDAlR a ? rZ$i/e b/?ei/ i '
ANNA
I ai q an ospads: sgirs bkis i a' itnailih BITE: I "r {jcl
>-{b ,- , . &. -: ~-
LA r i c: c. i i a i , : I j7
c ~ ~ i - a i a ~ ~ 'Z&;re hi-$ell ti-L.: a' dal 7
ALASDA~R i l ha bhi 1-17: fada. Tha ar3i cjiach anns $ chlcisin Bidh [hu 13~,3r;
gtj
C~%TR~O@A C/ja b"? i r ~i ceart lphr. Ai asda; ~, [r<j5i?cid an se(2. chi 1 9 ~
ki-'::s:jar ..
n Seo Bha mi ag ohair an- d&
An robh Phu ag sbei r an-d& 7
Bidh mi ag obair a-nsckd
Am nibi thu a-pighinn an seo f r i ~ ' ?
Tha Bha BiPhidhjbidh
, . p. -p. . p -
A; bReii
A ,-, ; robh
,b, 3-$ 7 bi
- . . . -
Chan eii
c : :-fa r ~ b h bhi
1
Read Townod's s.;c.-\i oi_r'. a/otid, and apscver t/?e qdestioQs,
. .
~i possible from ~l . e ~l ? ~r v .
Seachd
DB an uair a t ha el
&ainne. a 3h:l-rlt7i-a./i'
- . , .
Tapadh \ea"l;ldh,
Sj Li mr ?
Trl 5!3&ine&u
Tri sa$i nean i
SiGcar, 3 Chatr.l~i-jal
.... .
Aun spain, t ; ; ~a d/ i : lea:, t l ! l GA f i
Rha an cPilid!-i i??a!h 30 i.301~. ria& rc.bkl?
:an %eo Aon rnhionaid
Mi snai di Mi onai dean; Not, Not a i c he a n; Bhrd 'Bbird
Chtaichean hra
Obair
1 Dk i?a t k a a i r bi adh? Read oa: eacl-I it.fm : i 7~' - : :p,i e ;j-.e ;3:a!
Ochd
An do chuir thu a-mach
E1klDk-i Chji-; i.11 I.-i:ic,y ~~i.;k;kasac\i rn:-afIr
aiASDAlR Or h . . He? sir.: 4;~n:~iiii: on ;i cbdj:.
EiktDH s+,dil Sh!.ridh b".i.j zl r <.&? /,din.
tLPfaSDAlR T1-:;: ij:! d!jj!~(;tl
E ~ L ~ D M Arl rjr:) r:f.ijir ! ki l j 3" )
\LWSDAIR c;h:jii. 9.1: ai r 3n ~ r l : r ? t ? .
~8ki~i.j 4 bbeil tht.4 ag ohaii a.1-idir.igv:
\LASDAIR Bid11 mi ag obatr feasga.
EII.IDM Caite bheil : A ~ I s gi ar i Aiasciaii.7
~LASDA~R Chan ell fktios ag8n-t.
E1Liek-i Bha ; awd an-diugh. C$lte an do dh' kag thcl i ?
e ~ { ~ $ ~ ~ ~ ~ ~i / f s i'{?$ (:fiaii' bat:/< o/y l c) jrs l[/i,'c? l ~ ~ ? <; b ; :e~;;
Dajanres hk heei or; [he edge of ?he eibie.
EILIDH :Xi.; Cu l r 139 asan an 21r a ' bh(>ra
liws~AiR i ha rrii duilich
-- ,
Scene i V: i ne spaye bedroom in lain and Eliidh's house.
. . " .
,A/as&ir 1s ~ i i l l a~r?o:qed,
EILlilaH
IXLASDAI R
EBLICIM
ALASDAIR
EBLIDH
ALAS JWi2
Caw S@o Chuir mi a-mach a n cet
Rec/ieiiiLjpr: Starnlrlg frcrrri elin ~ t d e r r0i.w af vi.~;~, Jc;:i. -
~1.j11;:) p ~ i s ~ tsnsr:. 15 made b%/ aspi rti ot7 of "le "r.1 ir::~;?r
CHI,;^) / f tbr: ~erj : h - g l n ~ wilh a i.,o,,xi\j~l,
pas[ tense i s
?-ia&; GJ,J puetirjc~ a ~ ' bef or e i t , Eg. o i - DH QL i)etbs \>egil3ni-;g
,,,,i+$-! ,,,,., . i are si rnl i ar, sy. FAIL- - DH' F~I AG.
An do c hu i r t ku a-meek %n cet 2
-
Raniemba/-; I "i QC: L I E~ " ~ ; ~ ; ~ forrn of tlie pas'. ter-lse
~ r 4 DO
, . -
!-,teft3re t i . P I ~ neQa:l:!e for~:: [:as . J S ~ 02 "'i','"ei-i.' ~ ~ ~ ~ ~ i i ~ t i l e pas1
:C~ISB :5 nfi ,i *~ &p.j 1307
( : ~l i : chuir
-< 2
Li i ghakih
s LI id 1-1 shesidh
f i g dh'fbi8g
i ~ l b ; ~ dh' fhalbh
3 1 dh4&i
Ohsi r
3 Re%& each of these spl;;encec au: alo:;d rhen answer 'yes'
and 1-10, 'in each or e.
i4c'o;i:itig roday . . . . lef;. hc$r?-ie 7.50am . . . . . bus,! . .
very rlred . . . . . . . . h o ~ e 5,'l 5 p 1 ~ . . . . . jacke::
o f . . . . sat down . . . . . ' i s;~vi si oo on . . . . . . good . . . .
of:" . . . . . i-lad foc~d - coid meat . . . mads coffee . . . .
didn't havs milk . . . . had black c of k e . . 'ii~ei-~: oijt
7.30pr-I . . \ , i <, j ~s t/-le bar tJrltl$ { Q L ~ ' ) J t J h ~ n .. ,-jrit-lp,i~lq &er
Naoi
Fuirich Mionaid
AIN
WMSDAIR
&IN
ALASESAIR
1AlN
AWSCABR
Scenil: I . Al asdai r is about to leave iairj and Eiiidll'; i?<::tisi:
/S I:lieil thii a fa/b/7, i l i / a ~ r j a ; d
Tha, Bafn, eila eagai orm.
Carso;; 7
i^ha ft31ocj agad cars,,on.
! S, <- F . .
,7,t7 . ; Li ~r i i - l ? c.tm!?Ia :ijl-i?i ' r ha F: (:,?art c;j 4 "c!r
CI.?an el i e iserr g u l i ?&r , lali? R] i a :,s;r?i; 2' pad, Rba Ellidpi aat:cj
E , ~ f l ~ j f j 3, tri><j ?,jliif stl-l, (;f2;.3D J. : : r: r$. L g . n ~ dh<; n~t i ~ L ~ I ~ C < : ~ ; [ I ,317 SC-;CI
a-rirse,
. .
-
!-!a fries rc?p;f; i j p hed$i ; r~, : yf i , . >cl ~ ! j i ~ , ; y i j hi j i . >h dc
;arzk T;:@a(jk iccIi
, >
k".ljr;ar 3 :k;, do $:ha:
kl o ckns? Clian eil i iiah;hasac\j :Q;y, tkn ~,:IFJ~\ oils.)
Wet! . . cheeri o, l ai r$ . agi l s eapadh i ~ a ~ ~ ~ j ~ ~ a f ; j ~ lijs
spa@ 6j ~?t ' i ~0~31?1.
o c h t ha sit? 2e3ry ~ I J l?C!i
t l & an uaii. a rha e7
Let huai i - ar; dsidb a ai?ao;. C:~ir? a 6/38 an t axai dh a' l.igt3ini-j'
Gl i a bhi e kda. 13, ser: c: a- ni se Cheerlo, lair)
Cheerrc, Ai asdai r.
Gheerj e ,A/asdai r. As jf fr: hj n?~s/ f
A' 17. ; adh U r Thje \'ear
,, -,*
0 4 iacf fcrm of 'a!&?
al ge his', 'he has '
ij~&jhe \ie//s v%+d
, ' i b 4 ; ~ i ! ~ / ~ ; i f p [ j i * . . . . ,
ci3:-nl1ia ri . si rj i -i ~c~/ i i h US
dhin d o bhw~i shu! you* rr!i;ur"i
IBmh
mar sin
no
par:,3i<j 11
raicdidh
croci
traine
Phoir dhomh
Chan urrainn d k s mh
Tha an t-acras a r m
Tka eagal or m
Fuirich rium
G&mhl a rium
-. -. . - -- . .. . .- --
Do Dhon3l-a Air , I - Rium
arm Ri ' R \
D hut Out Ri ut
CEU . MAS
B 0 PA i -1 ik A I- 1-
,s;U n,n,IAS
DOMHNALL
SEt J MAS
DO' \,$HQALL
SEU?vqAS
;:!r?MHNALL
REi i MAS
DOMI-t NALL
SEIJ ?ilBS
DOMHNALL
SEIJ'MAS
Sea do ch~f al dh
Tapad!- lea1 0 ilia p ~ e r h ,He his cup do:/lin.
Na cuir air 2' bi>bra sin irjir e. Cuil an sail? a.
1:yar.t , E ~ 2 n I t L, L li?Ar- 8 , , An ffii:, ! h j ~ d k ~ p , q k j ~a j , ? ?
- r 1 7 ~ q'i di.ji;lc]-i z>e13, rz5;:e rob\-.
Dl-SaThui.na"
BI-ta 3-11 a-rrluigh c&r l hi 3 rj ,',b/lk:ri Di Sa~i -~urna,
0' ;?hmhla r l l ,j 3i ri V"" ;all6 :oi;h s3bk. 7
B-a $l!:r: a-rr-uig- a:g tllad!? ar-jns a t-1,3tei
A,] l nbl i sir? mar.-
Fjha ? .Aaot-la:a=i-2 lp-aytl ,A,gLs; ,25-lk;lr rrj; ~fi~i~-~i;,l:Ji3 i .
,4nt]s 21-27 ag:ai
Ann5 a 2/-:&i. ag;:y:, , L ' ~ ~ J I J ~ gflrjj3ii s:';'; ~ i i p 3 r o f a r p
;inns ;rl :algh aiy +*la;rl
. .
/??(i low:: sir) r;ati] 7
'\JI( ( . >.: : i-jtia ~ o f j i d / ~ ~-qe[/-~
. . ?hh $kli!js i)::j:-f~e C'.:I-II sjk-,f; ,jfl<j.f~ ar '
_I -
s<>Ij.;, a ? <j(:) <:~.ILI *,'
L:!?a ;.k3 c\::llr
Ayi.is c!?aii sitkr 211 rt.kf~cord
t:i 7a .& r;k-;~31:.
cjlliir ~ i - ~ u arjic:? :-jc s\~?ac,3ld , . .
C;-13 <;/7~4ir.
. . :-isgr-beatt-ia. Agus - ' T: o~t ~aa an 5c:o a
, -
kfii?,31r: . i . /-a f hi cj s agarl-; !
(-' b. . <$. : r, :- ell flllos ,3gad. il;habl-~ ~ ~ S - ~ I - I --,on c-.,p;i
r-%~;al.g;-! a<2(, ~$ rjb rl-lalbh ril.ii.: ,-;?arhaig$.. An1-s 1
'-' I I 2 I : I 51 <?) r L;, . ? ~r '1-1 , 1. 1 i
i'~&, 1 ) , >,J (-; 1
, " "
TI73 k3t':a!).i's 1.31 B < ~ x / .
1'1-,,? Ch,.-nr-:ai(: r l - 1: anl-85 $ kr?-,:~,3;b1 . a r : ~ ~ ~ ; j i j , !:\'!
2,31 ; >
5 [:.-,:(-Jk, ' " -[lit, i f j y $>. ( - l ' ?> t - \ / ~ r f - ) , -'
_' ' &_
. .. .. -1 111 . .,.
Bh.j 1 fic]-,ca< :'ic,r r?,gijr. :I, flci-s~za sr-;l:ly
-
Cha r ~ b r ~ sin con2
" h
L$ :LC rc>t,t1 gu 122ar$?tl.
A bheil [ h ~ j ag ~a~r-aicji- ruil sadh cr:faidl-1'
;?hTi^ ,,.. at,. t apat - ieai. Eh3 slud gu It.6:. Acl , sea!
ail us;r - t ha c: r ei ck r?-;ic>~-~al!;il_aq 5017 c : ~ , : ~ g
T-8 :r!;5e a' -a:$n.
F::,rlct> yl i ~rl :3i a.
Cl-~arj t;iiaicn dh~3t ~I - I
<, : 3 rs<: r-t 7
-
; na n:~ uabr>asar;kr sgjt-..
Ciaii-;ar 2 rha ?I:EJ $ t-jh.~ci;algri> A bj-:eil 317 chi.
aga~i ?
C:l:~r~ r:ll D17'fh$g ~i a;g ;n :aig(? Tha '-,-:i 8'
?-$ i;;l,z~:;i.~aigt~ - . air a b111ns. ,A:;/;. i:i-a;-; eil sgil is-$ aSai:1,
:b ttagai oiii?. Dt-l'fiag i ?] ~ n3c~ sporan aid an I a i ~ i - ~
,A[] Iaii. r5-1, dfi~l?-~!.i i y; t j ~I . l ?~a ~!;~:i l n
I- - ,, ,. gu l e;' 5".3
Aon deug
Am faod mi smocadh 7
1 PI J~ in your own wof-ds as "ol;gh y u ',Jjere tt=;i;!-lg so!-nefii?e
else, what Aiasdair has toid i j ~ ~ i .
El i ICM
Gen Seo Gabhaidh mi briosgeid
An gebh thu cofaidh 7
D$ ghabhas tu 3
Ga bha i dh
--
Bi t hi dhi Bi dh
A\:, z.7 Gabh
i'i:a(- as p j : :h,3i.? &I
C,1;1[2 ~ m l a n i b i
r'\l a c h ?
G IJ ? : g u 1-1
S E J MA S
S E (j fix/] ,&s
Ablh.!A
SEU1AAS
ANNA
8EU \%fi,&S
~4 t\i hJ fi,
S E [J .:\A 4 .:,
,91 p i n
n:. r Tt
, s i r t i MAS '.
, ! \ , p< p,j
5, t-l I> j g
.' \ *\: la $5
Tri deug
Fad na h-oidhche
S@er?e I : lair; a nd Ei i l d+' s p121.jse, ,ii,r?n,3
ANN,%
TRiONA
AMMA
TRIONA
ANNA
TRIONA
TRIONA
ANNA
.PAlONA
&NNA
,TRI&BNA
AM %A
Fad na h-oidhche
s~\,jkjias Di set r sa!
O{GI?WIG 0, sebrsa sijm bieh.
S E U M A ~ An fkeacbhaion sso 7
O"~IF(IG Gl i ~ ~ h a t h . D6 phacz;id . . . . . , agus ~ Q Q / b i n n ~ ,
Tha mi 3' srriaoinear:nadh ~ L I bk:ei[ 5 /-f-~-j;!e ,?gar%
6. "i s? gr> n - $
. . . _, 2 :r>a S ~ O ?
S:~U~,,,\,&S 7-5.- i la dA
E R G Sin r .
SEC!%?AS T~rpsc h leihi?
Ceithir deug
Can a-ri thi st e
' BURI S' T
ANNA
'OURIST
ANNA
..r.
E,YCI.IS': vi e Ar.fia s i ~ p , ~ , 1 ria in: a ' .r-n-3fii-.e::c-ac?;l-1 r ~. : rj+:I 1-1:
. . ,
6- ~$r r , \, ., . -" a mi ag far:z/ac - .).-I - dirnear,
S!srri.. cjr-l i 3e.p 7
, .
:',lo, n o i I t i an 1-1. ag iayi-?' dl? BeIJ,,,>l:l IsglI Tna mi ,2y
~j nr zaci . ; aah Gal cF/ l =
,-
I:! (Ah vn/l a./l C,?i- sea, r/ ; a .n; a:i ;,~rlf-:z,3;[-~a~_ij7 (<&cjb,lc
-,
-8-
f i f ? lorir-Isrlc:i,:l.jk C&,d..,by
Slv? ijg,j:j 5 G/ c ~ ~ i ~ \ : . i . ~ i i;; $3 [ i $a I::\-, 7
C ;: , *-. C" 2:-.
, .
,: ~ < : : ; I g ; ~ ,-;r) tr'~.j,(j; r s v '
, I
i.,~) ,:IS <3 ?ha :I-I[,~ !
c;) Lz, ; .. ~ 3 . 3 I-!? 5 . c ~ 3 ~ ( j ~ , ~k~ I - ~- ~, J' c4. ;, , 2+<8, >+, -. ,. . : G $1 J e 1-1
{Jc;i,t;~k~a "5 rhr: fi?ap sin e Ack - cJ- ~ - 1/13 i;'.; t-;li.-ya~ 0 1 ~
ayi.rs !/i~ 3-1: ~g 1.3;:ai~t? di y>;?ear
Cearr lei):. Sa,3// -"i aiad 2' d+,31;3q>/-, ;j;i?!?eara;? ai - l n~ a i-ii->-.. x i $ :c:
C;lijd i'
Agus 1% 6-n; ;c :a?-a!t2h I ~i ! b/ - , ar - eh - airsor! .. el-,
c.7
d uhi d?l ;g.
Seadh p.c;:i>?~'/;<~. ~ ~ _ s I , - - s i ~ i d agaJ a' kj'-;::i:i- ~: ~, l ~l hr i i ;hs
/ eabi ~( a' c/ l eai . j ,3ri sin. ,A t-,hei; l kl t i ge ~ 3 3 t/?i.ilgsi--?
. ..
i l ?a. T f l ~ rfli ga ei.l :btitgsir>?, Iaparii-; /?a: La"-,a mat / ?
&h?ei . . . el-) . . , : z; hc q l ~ : h
[ , t , ?: ~ [,-, . r r.yls .i)tre5pi>ridin~~ - . 1;:) I hc c: i t \ ?~r r:r12n:ir~r)s i s !$Ivan bpl i 3: ~
{ Asp. ~raricls for ' asprrati:ir-' .)
. ,
,4n do gjilai- j)-j:j sn i,,ijg!? 2 ; ) - drriyh :'
TI.i.3 mi 92 {.jhlarradj- ( i ;jri! c-l?:~~t,P-/g t i . )
Ari d 3 g!-t/ar) ?/?ti [la aji,~53n 2
Tha m i gar? gizi-adi3.
A:-{ yhla:? kkll; &i ci?&a?
, .
A? do ghi an tihu an .y,o;j~liai/~ agad3
An ~ C I ykiiar; l hu /-.a h-i_ljnneagdn:
,413 do riot-) t ! ; ~ [: dhomh 7
I n d:) i i nr~ i i i ~ i b i g g i i
Ail ~j h' &/ :/?ti dij ,-i?t;.f3;~'~+ ':
Ari d;:: g/-.abk~ t hu do d?i;iazdi??
,&I-I do gk-~ahi) thir rj~' dkin/?eai-?
2 Cali.j#? Is "lid of hearlr?y ar i d 1-1;:: friend fa[-@. a s6f-r
voice Tty helping th2rr: ~:orri~?-~;irlii;aic: 2s I ? 3
Ah i %DAI R
ANNA
ALAilSOd4i"i
rci.?-:? ,., -, C O - ~ ~ ~ L I ~0n~~/ ~T&! i ~, , : 17f j - ' #~~~i ~;
: 1-1 i li? her
, .
I : t 2 'on he!-; ;' f ~ n n o! aii
3'. 10s sn- i-ja 1 e do ,,vn /!/7 [fie; x ~ q / i 7
G~ I ;? ' 1 3 5 17 GJ?/<-7/j
1 ) 9
I-<> 1, ,,A c313
,-, *
1 , ,&% i. I . i M
-roRMOCl
GALL:M
1°C: R 0 I2
C h i , i \ ~
:.,i-i,,;. .; .Ji
: n F; w r: i\
C&L!. ~ l \ ~A
TORR'lijD
LALU rtlt
ALASB,&I @
CALUM
ALASDAEP
C A 1- L,! PA
ALASOAI R
CAbCl ki
A!-ASDA: R
CAI. u R/P
,&L,&Sr?Ai F;
CAI.. t-i P.J$
ALASCA! H
i 3Abi i bl
ALASCIAI R
tJ.%i.l!M
Al..Asual R
CAI-UM
~ i i c 0111. i 7 j n i r r i a rulreacr art17 an sreorr,ai-jl-jagfl, ,
Aqus c j 35 a 7"s [ hG?
B
Tha mi a Glaschu.
Agins -tha Chidhlig gu IeCr a g a ~? ?
iA{eIi. ilia beagari agar0 - :];a rni ag i,~rli?sac!la(-jR
Gaidklig.
,&gus at?? g3i 1k1.j ,a' -fu;i.eacti fad3 CIni-; a.3
<l&rnebhagP 7
.,
BB?
A $hpii 12ii r j a i-ro ;~_;l;-sir-~n? i 8
f- ~_. i. .a6$ ,> ,- I . -I-, . < ; ,. .<, .,n!jcI ,-, br ni , Th;i t / l ~ ~ ,3 $i.gldk!;n:l
. .
'.? L. Cap a [lI.bils[
/ip-r1 k ~ ; ini.i 21' ~I . , I ' c~c~I f ddz 3 ~ " an S f ~ r ~ i r ~ , ~ b l ~ a ~ ps
0, IF12 :71: ?!.i.li?:h Thri TI[ qa d~ ?hc~igsl.-.- a-tlrse
T . , .,
It18 rrll ,3' ~~l'~r.'ll~1i.;i:~,h8~dh qL: "t ) o!
" Tfilgi-: \r:ar~) p
. ,
,-! ::;4:2 [-jk,>,&a<,jp:ii ~+-~; i l r g$J % + ~ r , ij\,/sl/ ;t-,;i <?'
4: . .
~~!'iLiitAbdi{J &CJFiC/ l.j;jkjl',a53ch i!);j:f), ?:<! <Jr - 13: A
Yh,? *?-li ~?-lnti-i crl l ie.?br i l ' cl ~~f ?ar _i r i 393"
~ ( , r i ' - $ ~ ~ : ~ f , {i&.dh:rcj - a,zk. r;Fnf; ci l rrl: ua$k>as;sr-.li
ni&:$i 3; . bru;d*;jl:n, tha e;ig,3/ 13rnl
C.Ihati ?:I ~I I I - ~ dc)i-~a ~ { j j i I - ~ I ~ c = ; - r yl !
. .
kjrLilfii-lii.;r; &&ldi.lrlc - fad 3-1 Iatiia ach ,:;Qlan iirra;rirl
chcmh sgi-iai2t-ladh G&iJhliy.
C ,M,2Lirjl.i 7
i:,bar; ucra;nn. Birjh r l l ,3' i:tqrjt3bj-ia<j/3 iT!O lit.rlci-lear;
arir. arr, E $ ~ $ ~ ; ~ ,&!;I7 ,-. ,c~-Ohi~... iAQ :ha T ~ I J ;lq larraldf-i 7
A bhol: ci;ise ,3g:;id '
-.
I l l a. Ih;; ~ i o : .r:;j[l, a!? s ; ~ -. a hi-.el/ c: : ! : ; anp?
6 ' 1..,r,
. .
& , eil %%id/? ~ e a ~ t .gti :POI it,-l;isfi, :i.::lr
< A ~ I < - , ~ T I ~ I h3;a/ k>.%a-,i~? i'5.<;jt-j$ ;' <$
/t ,<s r I $ - f?:::~? :,,kc 2
r{;ch (4'6 n?i?aff-i /jij!.j:; pazai<:i
Ar: [+ $20 i
j- :
<.,-a 13i<j/l /pat?.> i-2 +e $;I; tclt, tt.3 saga/ !3/:37. "' . f l Oi -
cj 11 a i-; 14 ii d.
i;le 1. 7 tiaih. St;?
Tdg~adii !eat. A-eiise a &\?el: 1~Tg\ ?~a~7 aqarj?
Tha, De seC>r.-.a 7
'4.-i fheadtlanrl j~-,hira
S.0.
Ay1.15 da pilacaid bhrit?.;ga;d?a.-
D@ sel)r" a;'
5 ' c... "
ee.rs; saw h t h
An ti-igh iedt a7 ihe9dklaliirj L; ~o; (
-
i ha mi di ~l i l ct i , cha tfilgh : '
An fhcadhaii-;n seo?
Gabt?aidi? mi iad sin 'S roiyh iaal-I bad D& -;a th;3 na
r~.jJan %In, ixa t ha?
NoI: agkir cei'i-ili fit:/;~d::i t:gi/ji~-1.
Sl-I agaJ 2
ALASBAlR
CALUM
-T -
i i.i R tiiP : . I D
CALUM
TrJc;n/iO!.?
CALUM
CALUM
CALUM
Sin thi i
S/ af j ?xa -Tagsadj- leaf,
S; g~i j ei =. C@ bi;;8 ar-in.t: 3' i-h(rth7
Che rob[? aci i dl-I duine: itikin
Alasda;i :' Dn g?113 g 3' cj &el l i j rnk?
. .
gkhf2 p ,?' c j / ~j - $a i " j k~ d r ~ ; j k j - ; j ~ r > q + i ~ r : t ~ j : ~ l ~ ,3 c;f~:t~~j!: j ~ , j
;i -5t.a~gii
Be blra s a iBdh?
, > .
Eha e a {arjll ~ I - I k:-iir-:~l C;kliil?l;cr r-fi/:a~h agan-.
g:j i ;i y;.,titi e :;p:lr.r at? ~ g i ? - l ~ j i j
,4 bk.ieil [hi) 3' .;lmoi;atrdh 1'
Cha-; pi1
faocl rr;lse smocadt,?
8, tawidaidti gu d?iifb/l. Sr ur hd - tha mine con?a.
A bheil ijiadh arlrls ;a' bhily ,,,I
13i~an eii :-rt3rat7 arm> aeh t ha Bror arm, agus f &l $
"i~uar. A hheii an t-;acras of t ?
Tha. Ch ~ i di: ghabt? rnl biacit-1 rdir an-diugi.: aig uaii
Bha rrii ro rhrai:g.
. .
TOFMOI ) Bid"; e cmr f g ~ 1 / pbr. 217 g~ a...?7ajre~~i',
A <:h. @hi - rba ~613 no-a;ch.5ai? aqns a' ~ 2 6 ~ 3 aGbs
bidh . . . . . . .
ToR&i:iOa Tha f!-.jos a g a r , - bid\? :vl~ir. i a' trLsd
(-&J [ $
. , > L 2 I>?% ~h : . . 3 I TI 3' ;do1 , a r 315
Fuiy;ch r!L~rl;. ct?a
b t i t t-71 i 771 I ct 1-1 a i c;
To&r~tfoD
c k a n f j ~ ~ l i r i ~ h ! Tha l ~i ; ? a' f a/ bh dt-lzckaigh,
f
d
Sia deug I
'Se amadan a tha annad!
k
ceart ,p[opei,/y
'?,!io ni gher s; ~ don13 bt~bidheach' 'PL,/ib/ &!~,i~i$bi.oks/'~; MR;&TI'
. .
g: ~n - i i h d ~ she by!/- come
V"
. .3 [a him
sgith c h e t h p,i,.?o O$ if
. - a t h a i(35d
<. 7
. ,
t b ~ h t i a i i t adiQ
an Ses % ~ e ernadan a Pha annad
Nech s t ha f u a ~ an-di ugh
D& aan t-einm a t hs ai r . , . . . 7
#A! N
DRAIBHEAR
1 ,L$/ r\;
DRAIBHEAR
119; l\j
DR,&;BHE,a3R
iAI T\J
DRAlBbiEAR
IAlN
D R , A , I E H E
I i.i t i M 0 I . !
1Al N
TORMOD
IAl U
. . . . . . .
[)& an t-ainev a :/la cjir t[-:@ln'
-? -
1 I ?2r vl ~c, (I;(? 55 :!la ?
-
rr-il 2 Blir~li~gi;,:l~-{;
Agus r J& tha ; hu 2' dkdnarfih 511 s;177
, (-.
se draibhear bus a the! ~t71-1:lrr.:
{On tt-5 prcgve&lal bLisn-an k i ~ l ~ a a y ~ ~ V I O; ; S : I ~ )
D& -:$la fk&;l-$ 5 cI&anzjn?h?
Hal/(=, Anna. Nach F. -[ha il;uch an-.;iug/l?
Ti25 <:ii _I - dg3rbi.j. ,fi\g~js yuak
,goes
Seachd deug
Nach ann ann a t ha an
latha mat h I
'S ann liearnw a t ha an ieabhar sin
Rp n ) p r ~, h l , r ',)V"r:ti-:;js A:[;~,&,c&M +"Ti: r-leaf:s i - , , ~vj i - ~; ~' ~~! f ?, @?"i i l j g
!",p,!:.[kloiii rli.c?ssarii\,; c;\>,y,.nlr;g IV LE.:~_LAM et c. i:; \lied c!f
~w! : e t s l ^ ~1 c ~ 17 1s ia":u;81/y :/..lkl? 1.c~; 'S AN".; (1~3n';t~.~f(""i:ji: 11:
. .
$.F,L?~P.~J ~ j ~ l ~ j ~ ~ ~ ~ , ! /las F[rl < ; r ~ ~ ~ ~ - l ~ ~ ~ ~ ( ~ ~ l [ ~ ; l l t ; j ~
Mach ann a m 3 t h a an l at ha n-aath 7
, NACl-1 BN( 4 AN*\ A TI+/$ AfQ L,&T-,& MAT' -I 1 [?-iPal-lS
, $ . ,
:.n r 1'[ 3 !. :Ic~ ( j a g ? '
1 3 ' ( c! ~ r$: i,\?~; 1r.l (,\jer;:::$ - , , j c J L; ,,2,)3:-,~:4~ :$$k;r!e
i-) t j-,c>r 1 r j , j 1,':; [ ) *<.; b > (, , .; . ~ { j : :-I<:{ 8.1 <js,(:e
,, -
, ~
Sfa; r .
; ;I i-< r-t
-, '
,L{si,- [",' ,,v;\,,;r:!(jn!;?r.) 1' :ijc n::r~n 1.1er5
3 : ' An arirl . .
? '
3 , Using ' s ~ ~ ; i $ , CHAP; ~ ~ 5 3 A?,: A?G! \ ~? rep/lr,3se i hs s e
sei-l:eilse.;, pLi;i:ng ?he Frr1p:lasls on tile ur;i.iai.;li-le<d
' 7
\ f i em?rnb~. i t 3 make an:; necessar y changes in !i-Y main verb).
Ochd deug
C6' s fhelrr feat cofaidh
AhWSDAiR
ANNA
ALASBAIR
ANNA
ALWSDAiR
AWPJA
A LAS DA: R
ANFdA
ALASDAIP
AN%,&
AlAiiaSDABR
Can Sea Tlgra an G&T ~ g a m s 8 nas bire na aarn c&r agadsa
'Se Dbmhnall as motha de na baeaich
'S fhezirr learn
% mmath sin
T&a e cho m6r r i Psigh
Tha an cnatan a r m
Tha an t -ui %ge snn
-
A :(-j >7 Birde
. \ .
ji;a:j? blAi*ihe
deai-g deirge
~ I J D ~ duibhe
fiiiich fliische
breach3 br6agha
buicr;he buidhe
t ~i l i c ht e tsiiichte
~ l a i r ~ e kiaine
. . . . .-
seal gile ; ~ a d ~ ~ fhaide
l uat i ~ iuaithe i "2, f hk ~~i ' &
SCJ: 1.k' sgithe : --
1.r2r;g trainge bdzg ikagila
,.; i 0 ire Z C I ~ I J miosa
3 ~ i l ; l ~ , i > d~i i l ghe
rvi2th fl.seBrr
'q- $2. r moaha
4 ,AS yourself, ar;s:/./ei. these q u t . s ~ ~ ~ n s with 'S ff-;&rj le,37i
' Tha rni corria' ( I don't rrlind) or ' cha toig!? iealn
, ,
Y"QI?' ~ ;ikc . . , , )
Naoi deug
A' bruidhinn ri cheile
ANNA
DOkfikiMAII
ANNA
D0ViHIhaALk
ANNA
DOMHNALL.
AkNA
DOkAHKALL
ANNA
a chsrpas p7l.e rT?aa I say
g l ~ j s - , T yd: : ?r n - , ?
shuas U,D
sat-:-, [;I:*- a'+' Ti:?'&
Sea Tha MBi r i a' do! a s he i nn
The eabhag arm
Cia mheud duine
. P - sect,' thibhair: Se~ri -as, a ~ s s t %~ g e 3r.j mi pea. do
3 1 7 .
;I;- ,:Lj ;e.ch ,? uz~teat> ~5 j-Il.i~i-; l 2. n 'T-3,; t-j~:se ~ ~ j r h Q:dl i ~ ; l i g~
,e.5r a-i l ockd, l a c r bf 7 ,&.~l-i l!3^iji;ki,31r[ Se~.ll-ias, ' Cha $h;
- clean
e'l si-n d;-iseil fqstj-asr '
" ,.:.
'TI?' thubi-~aii-t lain. 1 ha 3,-fi pat l ~ai ~k rilrq. A b ~ ~ + ; / /,-;?ri,l :dgr:d7
Chari 21; 'carin R33:>7 I CI I ' , ~i 7i ~hl : a, i ~ /:jii-l 'c;hd : ~ g / . , leap., led2:\
Ni rnl t! -.- a bherl :?:! ag lai.*a:cih [-,:;dh;' Ti-.a ola;-/h q,, /e-r
, ,
,3c;al?. c",3n .3n ,-acres or!?-,' t",~bha;:.t 1 2 ; ~ ,3ch 7.;~ a1. 1
p3~h5dl-j orrli :'i,qt-j5 ttlij y l , 1 scj ; t l l , i:,hu;: iarn ai r a-: t -si.a;ilc.; a' q-
' a
, ~ f : a;.,, 8' tag[-,$- \,, 2 t!-~;> . ;I:!I -~-t:l:>/l;,l~: :jv5L-lr:s ' ~ : , : 1 ~ ~ 1 :>,-;jkz:j
1; 2, r7
p: 3Sik1iel-I lAe1: g x f!.$;~$(-l n~ y>? 7173,' t ~ ~ l j p %~ - ; ~ l r ~ s-:,~y)$z, ' p c , f , t - j A >I.-. . A '
r\-lclbhairr /.2jn, a!:jL;s .3 :d'j~-dd/i ,311 d:ji.ais,
i:aLu9,4 T'.4 thu 2i.lrl oidklc."e i nkj r h arm
sEiikf?pz,s TI13 gu t j e~r bh - ojdl-icl-ie biirpagfi,3. i:aire rob!? tllLj ag
,2$air an..diugh
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAI-UM Feascar.,
kiba i r ~ i a g c.,!>air gr ei sear ~ cbii-i-~la ti /airl ai i 2- k3igk3 1 : ; :
"2J.J ?MAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
. i d Tha - - cSia biir e fada a-nlse.
sEl)P\fIAE 4; rn;?-Lh ~ $ 2 . T i ~ s rslise 2' dfil a ~i / ?&aq~?-t j 7 taigh i:jr pi ;
fk?:-;'i-; - ~/.ia,;js alg 3
i;h?;nn 311 sir-.
i- a] i i nn
Cc: rt?ubj?a;rt e l
Thi;bhairt M&ir; - t ha i h i ~ s dig M2i.i air
h-miie rud a
tha a' do:.
Ttm gun ttagawnh. Cia v-i-lheud du:l?e a bk-ia agad fhAif7
ai r i? bhus an-diugh 7
. . . . . . . . . baiach agus nighean. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . Fkuair wise e agus Thug mi do' [?
, , asmars e. pl;s71
<- .,c~t% :- h h e ~? thu a' dol 2-nise?
Ti-~a mi a' dcll sios an-I barle A bi-leli t f 7 i l a' -:ghinr>?
p:
\.,nar-; tlr1.3rrii-I dl-iornil, ttia eagal or ? . . . . . ,
Var ~ i - i lea: n.2 efl,3.
yj 12~ sri- icje ii-l(:i~l
Fichead
Mar sirr leibh
ALASDAIR
f i 3k1;1..:~n,3 i rl,z;_.d : ri l e ' BI I : ~! - 1 5 1 ~ a-5talgl- i!lia - ~ - ~ ~ ~ i ~ k j
Ha: lo, . 4: ~s da i - SIj p , yj [ , ~: i j ' ; ~kk. , j , i ( j ~ j : / p ) g vs).y :I~7hag;',o;,
Aciris c ;*-:,' .,
-, - i l i r : ci : a th; "ji?!~ 2 Cba[r;(;i;a? 7i;a t ~ ~ i / ~ & ' - ; t ~ gt i i>hcl:
: I ~I J 31r 21:;
(1, Ai:i$darr, [':a -0; c,klc ;. glb. S,':p {)~)p/n:; (0 C P ~ ,
fsd 2-1-,i:>r; ~ , ~ l ! j : ; ~ ~ ~ ~ ~ j ~ r j , f ~ > ~ ~ ; r 7 f i t ! j sr t!);-I:ja, Q - , ~ , v > L 2 - 7 v 7 - , :,,:.. f.;;l[)
a 4 - 1 - r , - , 1 ss:::;h
"is,gifi:-!ir?,g To lai/!gil niil,\, A(-'.; J>/ azcJ3i r L,,, .~ @ C. ,' I-,'l h i" : A : : - n ; + I ~I S
,LJ r I r , ' : I (-:
1 - f , I - jet) , " 3 ~ t , > ! ~ ? L < l : ~ / l Y k j :j\:IIr ;a ='-,pa;; ~, >' >?; , " 1 it,,.]
3' Q<)I all ,315 :3 <2>-,12$ck;j?
p , di +, ii., -, eil f h l ~ s agar" 'S dj ci ?a
,A i-j h 1 ' a, -> k3 8 : 8 g ; 3 ;i ?
i,i-)an cil
Ai-1 tig t h l ~ air ai-; cb!nkii& iLbn-lsri sea 7
:--3 7 L, C
I
I ha v i s e :-;rig 8 h-~.l;le l ar f f j . il-5 ciis 13$81' art:) si rson
dui ne. Feu.ma;dh cu'dergrn ?i / z. fuiricr-; t'-rLisa en
rriionairl
She goes Thr~ilgl; k ~ i r h l7in-1.
4TWiQRA 0 ;'! Sy/via !
SYLi j i A /"a:lo, a Cj7a$ior>a. Ciamar 3 TI-;a tRli)
4fRIORA Gk6 rnha;h, :spadh leal, A~cMbha TI: 2 srj?ar;;rleachadh gri robh
thusa anr- an Csnada.
sukvi,& Thainig ml aii- ais .[ha 2-1: ag obaii ar;r; ar7.1 btiih r-q'-;,fji an;-& 3.-;
i url nai n a-nise.
MHNALk "Ihuair 91; do phostcard a C'-:atriofia.
&TRl srQn Agus ffiuail ~yli$e Q ~ E ; ~ - dri ~ 2 0 .
MMRALL Clia b1.1 toigh lea? a btiLtb LO-diiiir
&y~l op&& 's +h$art lc:ayr-i ~ f - ~ c~ba:r sc:<:>
MHNALL (d~)-:j/?!:l: :ha t<;:li<;ilIs+, ~ab/ l , ; c~~~- , / l : ~\ Ll r f j [ e gi-: O\-I+~/ t bu ,;ir
-.
;r;s ~ & i > ? k e : i rUI ri r? ~1 i . 2: j h l li\q,j
4TRIONA Ti-;a mi$? t~r;ilFci-'ta t;uideact-~d
Al. dcj dfl-.sg[l s: j . , i i r: ~~\ '
i j l ) ( 8 ~ 1 ll-ltl
8-rl[l?;$;
bhldj-:ecac$
Btr :oigh l~:ai% Tapa~3h Lclbli
a r5dk
ceud li)jle -f,5i;tk
i l Ja; i t
chernhsa
Ikiitha
171tj dhi'-~ri-~icB t i
?,
s l ?~ nte Cj ti rona '
B -!-;a gii ~ ~ 1 ~ 3 t h ~~dpadh 1~37.
b . . . f tian $311.
eaqa' ortx. Can a .:;-/-list i'.,
c . . . . . . f tian E, ~e dral bbea~ 3 annalx.
d . . . . . . . V i a Dbi -~Pnal l b,,!lacLetjici
B . . . . , Bha, ach 1i.h i ~ l i fhesl -i a-cls?
f . . Cha-: *.r-pad]~ lea: ci:a-i ; I a- c-aci.as c ~ r r i l ,
. . TI-13, tapadli leak. -[i -~a 3% f:~a:tiadh (310-i.
h . . . . . Gai;haic:t? mi d:ar?-ja zapad" ' ej*..
i . . . . . . . t'i-~ar? eil. -/?a an c6:a I : I ~ se6 g;& l ~hl &. ~h.
1
. . . . . @t?aii ell, 'a f i i e~i r : e~i ?- ~ r,c!fal:gk; dl.~$l..;.
T'
k . . i ca e ;li;t:pad r~-:ionaid g ~ i ~eacj!-~d.
I . , , . . . . T'-;a il: J$ no[ ayi,a cb;g sglllin deug
m . . . . F~oci ai dh g ~ i dcorbt?. The r:-ti fi-:ir: a' si -~scadh
cuideachri.
IP t-j + r-dijj:aj';p ., ,. . $a?>-! b111-;
- T h r l rc-I ; i ~ ~ r - i ? . ? > o
, f . >
: ,-,, ) T q ~ a d I - : !..at airsort ar! tiisge-bhea.tha 1 'S t si gh Iea~-:i an? f ear seo.
Guide to pronunciation
gh ghabh
?"\!hen it comes before or after 3, 0 u, gi, 1s pronounced
cii':: see / I maif help y ~ i j to prol2ounce this sound if yo[]
remen-~ber t hat ?hi;- differel-ice between it ;rid rh i s sinyilar tsc: That
bekweer~ iq ancd c.
After i , gii is sometit-nes p~rlraoi.inC,ed y, eg. : ai ~/ i , but -(-a:, also
be si/er;[, eg ~f i a~i 7; ; gh.
f'i i'a"??,
Whep jr copies after a, o or u, ?hi. letier i- i s usually arr:nciiii?ced
0 11; Er~qliari '70.1
Summary of grammar
Aspiration
Sentence sarucaurps
Yes and no
The verb
-:
i'F SII'~::!C~ h/ , ! l i TB is for.??&, st ar t l ~g :'ICE !he ir:loer,3flvs, $x,)
addkg -jdh or a/d,h Eg. cujr $, zu,,rl&: ooi + o:d/d,?
After an? tiest st ion), chs (r2egaliiie; ~ i - 3 ~ - before vo,,p,,t21s and '?,I,
n3c.h.' inega'fiiv? aueslion), cii;e? i.livl7e-p ?;, 9u,v7;g,J,? ( , ~k, ~i ~' ) :
- -
:~~t-;:.e !has r;o epdi ni j
- i i-, $ , , o p r ~ ~ p ~ 7 1 S ~ R S Z itla recr1.1;ar verb: Is i orn?~-d :;y IJC:I~:C tk-$e
: ,
'~,~er:3 1 ~ : a/cng ~ i r i - ~ -"j 've-ba, r ~l : ; ~l - ' , eg. Th, rj;! ag . p~, j i - ' I
33.j ?, >, #, . '
,, I - T/i? f i ~t ~j r : :jrjd rkle past 0.' :he verb 't; be' imay $2
cjspd wleh :ierba! nolj:; - : r n d k p u~ ' con~i nui nr; 4 action'
Yerlst.5 {cornpare English ' I -\%as making' as disezncu"rv ' I r r i adg)
The verb %to be"
The pas: P,.;ns-? of rhe i.ierb 'To br-' h35 ti+,\+>:. di f kr er - ! . foims: hi?;
(correspo-ing To ''id), 3r)d f ~ % / ? ( c o r ~ ~ ~ p o ~ ~ d i r ~ g e,i/fi/?ei!)
The defi ni te arti cl e
Pr onouns
si g r i
.- - - - ... .
(is
.s2 1-1 ; c, ,., f-r ,-:
t ! % l : 1 , $ 1 ' k;- r I
'<,; i:;$b '001"_"
i-.j~l-la
Irreggiular verbs
!rn~eraQibie i"B8sf. Fut ur e "Verbal Ncxurr'
canaid";
ci t Ji nn: j / l
rj:
chi
~ i - ~ e i h h
t k' C: i j
7p.c
kl t . 121~
,A' Ghearn.a;lt Ge,;.ridi?;..
/asck7ii
112 i s/ a. , >/
I n I i r - 4 is /i? !,'em ess
Leo d I? a s !. e PI~' S
Lucnairi bci7don
Sla Heaiadh iiai-ris
O b a ~ [3h:2adj-;aii\~i .clD?jdze,q
Peair*: Pa,-[/?
Pc,rlrigh PorrJree
Sasain.1 Engiand
Srebrnabhagh S!cmc.?rl,ay
Tjrisdh Ti res
f 5 ; :&, c ,:pynzse i Ji ,sr
Key to exercises
Bdirt Aon/Bart One
1
Tlla V!I d y larrnicih islsyc: Tha n>i ag l arrl dki i.ofagLji.., l l l a p,,i 3 ~ ;
ldrrardr~ hcj~f-rt-ie. TI?:] mg ag iarrarcjh tj!:;g~-kjekjL/l:j, 1\13 r yl { 3 : ~
lairaid/-I ci;c~i-,oia?e I ha n?; ag ;airaid!-$ lagci, Ti-\;.: r i l l ag iari81~411
$rot. Ttia rrli aq t! Ttia nli aq Qi uisge. Tha mi :ig bl coraidl-.
T'33 mi ag 61 b- . ,ia:nr?e. t^ha r7i ay ti ui sg~-i seafha Thi i mi eg (31
laser. ., Tha ~ 1 1 a ' eana- np cofa:e-; Ti-?, n; 2' d2znari.h arat i - , a
t - v! g ooair i R?nea; :?/ilk ?";(I' 3r\d !a;n' )
4 a D$ tka :/7u a' dpan_;n?hi b t ; , ~ ~ ~ ~ ~ a xfls 1
c Di; l hu aq ;dj.raldl,? d D& ?ha rhu ag , 3t ?
5
Tha B L ~ math. 68 tPa :i.:,-; a' d$analxh? D& ;ha :hu ,3g 617 ~i~~
ini ag jarraidh,
Pdirt A dh&gPa~t Two
1 ,& bi-;ei/ ?\ ?t j ag obai r? -ha: Ti-ia ay obair. Gha.; egl; ;ha;- ell
I-ii ag obair, A $i?eil thu [ uar ? Tha: ti?a mi fuar. C/-,ac eii; than
e;l n?i f ~i ar , A k.i?eil l hu ag b/ cofaidk~ 7 Tk~a: tha i " ~ r ag ol cotardi?.
. , .
Ct-,art eii; chan 31; rn: ag dl cofaidh. ,A bheil rhu ssgi:i-i? Ti-\a; :bd
mi sgi"ih. Char1 eil: than el i mi sgirh. A bheii ti-;^ ag iarraid1-i
balnni.;? Tha; rha ml ag ia-raldtl $arr?ne. CI.i,30 eel; than er' - f : e
iai-.a:&j baljine {,2_pd r?pe?_a: ~ i t f , 'e', '1') :\ k;)hei/ a n ~ofakdt-~
1 e RiLth inhath: biadh math; b-iogais rfihath, c&iiidh matf;;
i?igi:?a~ r:~hati?; latila ma;i.j; oidfjche mlhath $ Uisge "jar,
eoFeidh "jar; "eQi/ ii-u,3r. bi~ini3e fuav, ridilr_.he fkiuai. lackla war,
c C&r brb;bai>a; - riighrza- h!?r$ayha; lath6 h. - &a. g[ ~~. / - ~t ?, - j
br$agha; oidiieha bhr&agha; briogais bhr$ayha
2 a Tha; tha :,ofaidh agam $ Chan el /, than 211 ;?> hiad5
I . c Ch ar; - ?I : - ' . ~ [ l a n . -- eil a bh-;i>qafs hre,:>g!la. d The;
ti-ta bj-o":ga~-(l. e Tila :ha iilsgp-heati?a ag,3:1:, f "' e, tian
ni , ~ 1 7 3 ~ ~ ; l l 3~ chi ,gar?] i j ?al h,
g
Ths; thd a' [,r-ki:,:h .-.-.I,:?
Bl i p% Cdigj Bart F Five
1 a Bkia Torrnob ag ol_.aii arms bhGtki a--d&. h Bha; bl-la
e sq;th. c Bhs lain ag~i s wighean bhr&agha arms a' bl-lil",
d Btia :sin ay iarraidk hriogai; ag:is hi-$,? a n nighearl
ag 'arraidh cola cub/ ?. e Bha a n nighear! aig a chkriidh
an-ra:yir. i: Ps;ha : a seinl;. g Rha ,317 nighe3.i a'
gagjba;l b;;ldi-i arrrls a' c/ ?af ~ - bh;! i a aabp;ail - fe&;l 3 g ~ $
saiad agus ag bi half-lne h Chcinnaic i oi r nod an rilghean
arlns 6' ~ h h : aig laill nuair a bh% e a ' tigh;nn dhaci?aiab a-nr;chd
. ,
I S t oj gh le Toi.~~l.lod an nighaan. j Cha toig-ii ie Tor - r l o~
. " . .
'sin rd;r
3 'Ciamar a :ha r h u ? ' 'Mise lain.' 'Bidmmlse an seo a
h-ullfi r;,dhchfi.' 'Cha Dhi mi ag hi idlr.' 'Tha mr a' falbh
dhachaigh.' 'Bithidtl.' 'Qldhct-le rni;a[h leaf fibin.'
PI l r t S~schd/ Par t Seven
1 Tha am bb.0.e lethcheud sgi'l'n. Tha fei j i j fhiiar d3 n; t , Ti-.a an
cofaidpi d$ fhichearj sglilin, i h a ri a briosg;i;di;an de;c:h sgi'lin
"f ha .3m biadh 7.: noxaichean.
3 Tri uaiican. *b Naoi uai y~a: ? c 1;6,g mron:ii<.iean
aeidh a c~::i.thi;. d De$<;j-~ r~~tc>rf;~fl~jk,dr~ gt.1 (,a) :;id
Lett~uair at-I deldh a k-or:":d f Caitrpai ar-i ci ~rdt i a d~!ich-~
4 r ba ce:Ghir cuparinan air bhbrd. b "/'[?a 1.i ch;alck~ean
arms a' bhdth. c Tha c15ig wgheanan ( a seinn) arg a
il.kBil;dh.
Peirt Ockd/Psrt Ei ght
3 a i hai i ?i g lain (a-staighj, b Chu;r e air an solas
c Cha do -inn e cofaidtl. d (Zht.1~ e an cups 1 . 1 air 3' bk6-a.
e St ~ui dh lain aig a bhbrd *F Cl-ia do chuir e bait-ios ap>?s
at7 ti.
g
Chuir e siircar - " ; I spainean - 3nns ai? 11.
h Nuair a ghabh e an t ~ , chulr lain air ct!!ta. chuir e chefkt a-
[eiekjhiisean agrns chaidh F; R - ~ T I ~ c ~ I .
John: Will yoid give me food 7 'C:'oma,q: !~&l?xd! John; at 3
hungry. Norman. I am sorry, I can't. John: Why,? ,j/on??an. dot?';
iiave (any) f ~ t ~ d , I an? afia'd, Jc.hi?: I arrj /eavi13g, Honnan: 1 a m
leaving too '\j\j5v7 Nor j ?i a~. / 3.c hlincrV -
PBi r t Dei chl Pa~t Ten
5 El J MAS
CC)MH@,A'hL
SEUPdAS
DOMMNALL
SEUMAS
DOMHNALL
j i a[ : o, Donald, How 2" ~: j t -~i ; 7
I ' m well, thanks. How are vc~i j (\yourself! 7
No: bad. gn
,&'I qghr
CiE:je Cmaf
I ' VI C G ~ G
E[jh;l?; Wdr f ?? : r > ticre
411 r:ght ! . / : ; i t : ,
'&fia.: s Ocil$-iQ 2
-,
Noriling fresh.
&ere : ; ( ~i i b1.4sy tl;&y .(
ii r es, I was i i ev busti. tciaa?yii. ! was \,2p,~i2rking 0-1 &1~:
boat t i ; / f,,,? .;.; o'clock and, in t h? evellrng, when I'd had
n-j?, i i ? ~ ~ j - - 1 .A,'$ l,o wor~;!?-;a on the car WJ;,,~~PI ,ii.hn.
Where did you food [olllgji:?
iri rl-je cafe.
,V"\i
as rt good !
It wasn' t bad.
What did you haite?
-
I iiad sou= and ineat arid DC?tjtrr)e5. I PI? soup ~/%)ai/ae
c ~ i d ancj [fiere ~ a ~ i ' ' t erlougb salt or-j ~ ~ l ~ o t ; 3 1 0 p S .
Bur ;9: wasn'r bad.
. . .
Do !IQ~ haiiF: .;..our -oo! In !!ie cafe often i>
'fees -- ever-y day. Bi_it . . ,
dr: you kri ow \p/ho
I saw in t he cafe s,jearerday.
No WI?!.'
Norinan
0, P1oVv Is l i e?
H e s firlF: H; /?as 2 lcbveiy hiy car.
SEUMAS
DO%?qHNALL
SEUWIAS
CIQ~IJ~HNALL.
SEUMAS
DOhAHNALIL
SEl-1 P5,qAS
OrC?P\4ti l i ALL
SElrMAS
L?c?MH21AL.L
::FI+IW,&Y
D "\;r t( ", A ; I..
SECj M A",
; 3OMt - : MAi L
%EUrc';AS
D 0 rk?? tl N A L L
S E U fix>? tx S
D 0 I\/$ H b< A L I..
SEi j ?11 AS
PI i r l As n deug/Pa@ Elevsn
TQRMQi3
.ZAbU M
7 0 pvd f) D
CALU R;I
TCJR!!'~ 0t:I
CALiJ h, 4
T",r,
: L; $.\ b ~ ? (3 1 3
L A I. . li 91
Ti)tiMC?L:
r*: I ~ . j I./?
2 a ' Se . b char-. a
,-. .
c [- 1; a 3 & (-, . k-, on - &
e Se. Try 3y.3wer!Iny I F- : fuli ssnl srl c%i (,,;I>%:. ,pC a si' TIC!se3l
- ..
<, * . / ) a 1r>,,;p e:<
BBir% %eac&d deug / Pap% %eventeen
PIiirt Ochd deugjPav% Eighteen
1 ~CB
Th a i ?as Birde ::a tk saw b ~ t h e.1-
c -ha iad nas fhearr ;3a a" fhead/?aln:: a-1-15 a bhaiie rl-i30r
Tha i nas t-rio-[ha pa a 3 balaci-I.
, ,
Tl;a
-18s fi-,uai?? 1-a ne; e an- 66,
$
Tha ; r ~a s blai:ke -a c0t a.
CJ
Tha e er?as fhaide tia a r - fear eile.
, , ,
Ti-.s e nas pqios; :-.a biia e a"$;._ a r3mzal-r
Pl i r t Fi chead/ Pa~t Twenty
3 S3sT!pis i;";stJ\~&i.s
-7 8 .
a ; "a glj l??ak, tac:ladh ;(:at, Chr;rl ei / pi ; uabklasacil , ~ ; 3 7 - ' ~di r ,
-
t!?a e a g l oil-" 1 k18 art ~r t i j Ta11 ail').
b Ohrr nx ;g or:iilr B!'i;? nj; a' gl a~-~zdh art r;31:qr)i-. Bk-la mi a
br~.j;l:ji.j:r~r~ r l M5li.I 6S;j rr.1; ar-ji-is 3' b ~) ~: ~t " . Lr,hc> rnL3i- r:klt
c Dk-$ ti.]& . i l l ;.n -;iirgi.l aig cct1l-i \izlle;irl ;iri;::; ci ' rclhadail?-, at:;,l:.,
. .
. . 1 -
, ,. . . >:
::l;jtl] , : :4 a! > , 3$$ 2.1g ,;(:!l(d ,6:<:r*~:,t-~ ~ . - , ?p&O;?? " ( - , v>, 2 , , ( >I >/ ? s r s i
, 3- l - r t ~i : ~/ ) i ~ 1 . r ;l.;-d;,J.sl-
d ~ ~ ' f ~ ~ ~ ~ ! ~ ; y I--11 ai-1 $$! j r a ~, <;;,:-I!- ,.),( ~ ~ 8 7 ~ 4 ; ~ , ~ ~ ~ ~ j - l ~ j s ~ ~ mi k~lz.f;r\
. ,
!? ~ / I E , T r i ~- ~p !-;?I P T ~ ~ J ck,.tj,l)edr 71, hha ~j 3'
'..3 ' . , , ,.,,
6 .. -, - -. - ,-,
. . , . , . .
~, ~.uc.,n,-:h, bl-$8 .r: n .~;:!g?i.Ci/-l /i.ah.;al, $na 2-1. a sl:jrl:l<~.-h~d/>
' l t r r , chair. ;:$; 2;' 3:- l?le3.;h;sc:ap
s Gha$kt. cha do gi3abi-i. Gn;?b/? 1-qi bror, f&;l a:ji-js jjunthra,
. , . .
ag: j s b-i~sg;lrx.?,?n ~g:i-; cats?.
f Chan ei : at? t - a:l -;s or37 ach tka al-I pai.i?ad/i O1-ri . Tne 1.1; ac;
CI uisce, - bei n-e, c f a l d Q, t', /earl1 8.35 C ~ E I - ~ ei/ mi 2g i l Qe
,? 4 1 ( <-4 3
L uq 2 >, ..;. < c 1
S toigki I ' c11d ~cl t g/ l 1 ' .
h Bi' rli~dh. Cha bk~i .
i Ti.-!a :Eh,;- E! ' , T;-:3 ,-pi 73s f / l ~, ar (-5 b/-!a I ?- $. ) , {3i7ap l-y-!;
.,as f i Ckr: . idjr - yli n 3 ~ rpiS3sa
-
. . , .
j
; ha 773 ajg a h/ -l bi . ~ - 31' $3 b " ~ - 2- nj 2 ;"ST - an-5 ;?'
1. ) jl - .
- . .ai
Bs: Ti-;;? hnsir-i cbrr-ikla ~ i i j i ~ j CR,~I] ;i/ dijine i:i,r?-:tl;e ~;IJI-;?
Ti-la S ; ? I ~ ~ : ? ~ S - ia;l-! - Anna -- iliahrlcy L, . .
.,..
m ; 113 F: r;;?;i.lea/ gu a i;-oihd - l;thi.ja;y cipldi. 3 seac.i~d - t)i'~lg
r-i;l.neit3esrl r : $ ~ aorl r ~ , 3 ! r det.lg . . .
t .-
n ae. Chan ti. ' Se m:i71stear-draibhs&r-r1urs a 1/72 a1ilia"r:
o 'S anii. Ghan ann. 'Sann 5 Dun Eidea1-117 a t l i a mi.
Tha mi a Dun Eideann.
-
'S sun. Chan an- - ' ha mi a' f ~~i - each avrl am bai'e beag.
q Tha. Chan eii.
r i h a . Gi - 3 ~ ~ i l - ~ / ^ l ~ 3 ~ i d t i ~ k ~ e rnjlati? 31-1i?
--
o
i l i a am- a dlia-a t r i . . .
t Th; cbia - sail!ii- ., iethcheud saii'in, t r \ fichead sgillin, no?,
dele!; poralck,ean, i ) ~?~- i -{c,:, i:l;ie ng:
cj 'S urrainn. cfi an tii.ya;r~rl.
-
BB ; h a briogars dtlii$ki agar ai:h chsi? co:e dub11 dgarr) idlr
Tha
86 Tkr; $r.ayaij, r i l l acj ~;irinsar;k~adi~ &&idk-;'ig. TI73 i:;ardhi:g
yu ' $ 0 1 sgaw.
v f f l t h~dl i . GI-ka $6 ttia mr $.i: ttir3;-ig, r ha eagal ori--I
7
15: ; t ? ~ '
a
2 l 1 que;[/c)i ; A !$/;pi! ? / s 1.' 7
3 :,:'Y>',J. i,;'t,j!;h [/;sf
-
hi,^ {i,*",j{/? & zp ), '17pJr
7 - / - / , * -
'
r: ~ . C , i , r J t j . . : : . ~ , ! , , J : , Qi 30
a ! 'u , . ; L c
4~0~77
2 k:he:/ 7 iL;.:ai.s;a:?; 7 Qs.esr;,ii7
ion?! c? tl' :l
,", I --
[I, k $ / , , / l , s ( j / ) * - ) ~: , l /[i,p?,,],<,%,\;
'>/ - -. , , ?' r r J?
.I L: h :l Tiit',;
, .
3 v;-f><:<!O S/ { J/ ' ! [
3 - 1 - , I s:.:,.-!.:, <.//
' 7 c; ( f,-. i771 ,-, i 6 , ;J
j:;3 /<G,-* ,*-,, ,, , , >
i i 3/ 1 eXCep[, Dl./[
; c; a >r 31; f-?r,[,1~ 4iui1,:{2,r
T' j a a)? r- acr-L?s o!-.r: - ! a>y!
j3 t",)-tQ/->'
, .
ag,3rJ ' TAU' form ci aig
ag;ln- rr.!i /'o,r??; ~f a i ~g
aga b "' sib/; ' fop:)? (3-f a ',a
. ,
agal-n . ~ i / 7 i > r~inn of ai g
aaiis 2ijQ
~. 7
a:ce : ;~n-? oi ai g
a I ,2~, ;q,/jfb), *)t$e!0t7gjt72 fg2
'lo tf)a posssssion of '
, >
3;-a .3 ,? fcinn sf aiy
a 1 r gn-1 m ;it; " -2 1 i7 1-rl
;lli7rqe~nr>dil name
, ,
ai r on. 3/37 ?; . ft:>17j7 i:j [i j e
L S T ~ P ? ~ ~ . S ~ ~ ~ O; ?
at-I ar asa2 jusl ~O: / I;
. .
a 17 e ? /.y !? ,3
a17 heiu
an sir? ?here ;i?ep;
an s l ud ihet-P
d l l - d k : / ~~i er c; i ~: ,
3r:-d;ugh l&r;,
a- nj se i:ocr/
{ - r ' -1 2 1 /,7
, , -
r - ;: f(7t777 or 'j39)[;,,: a17 ,
' p -* ..,
( 3 ! < ~ / t f,? / r
Tji.3 ;hl; a.rjr! - / T : , : / r>; ;
--
/ 7 3 7 7 / i : >
<) [?i ce (j3 y
A r j ' ! ~ ,'ji;i?, A:.))?e
t i *.? r 1 ,J rj
'r+I (1 ' $J , r , ~ (3: :J I j I j
:jrfr,fiiyl ' j ; > / ' i / { > ; ~ G <,)r ; j : > , j
5 { f t ~ / : ^ j , ;ii:?(f ~*~,i;h
d(:.,f/rjize 3j~/(:!f:/
;.-i-cichd zc>/jj;~f+I?
al-? :jc,lr /3:;[ j j i t ~ l ; ~
acdacr - ) a! ; one
,, P.
a OUT
, - 01,p-i it*,'d)?').
j l ar ) , r;i of?;-a?a+,> ~ ) i . t ? ~ ~ i ~
31 d /?i&/, /uy<:j
<3 .. rl;/) : t : , [ a{jbiij, 12 ref
2 ;
fr[])?-t (fj:>rf).j < / ~ @< j : z l ; { l / > (!).$$
!;4$)n{?,: <3/ l)?/?,!
- sl ~i i gh /T?:;/u6
,, - + - q -
<2 - > { c . : < . < ,/? , ;;s/[j~~ f ' ~i / j ~( ~, : ~: ( ; o
b-: sl e $f~ke;?
@bg, f, a' bhrdg, brhgan shoe
briot, n-l, an? hrot br0r.h. .ZQL:P
bri;tdhi~nn {ri) s,~-k;eak;r;g [to)
ba tsigtn learn 1 kvo;;)d !ike
bu i d 1- c yeiisi~;.
buntala, rn am btrn?htz
putaro, pstaroes
k n ~ ; ~ , n-!, am bus, b u s i c h ~ a ~ i
b b<s
. \
$t , l b, f , ,j' bhlltQ1, b~:;:!-;eal-j
siioi;
;e,;d /1ui;@reO
eeud mi e f ai i ~e - a
!;iii)~iF?d thousatid
we/cor?e,c
:haidh jt~ep;r
:bane ;risnor
:h;n j; /?or - / ? ~ g 3 t i : / ~
of p ~ s e n r Tense o f
I , i f t b , - 'to he'
,,C, ,:,= fi pi ) chi' - /7~[/7i/79,
There i5;i.j !' ai?j..f/7;i:y
: h ~ ~v ; l l sae
: h o ( r r j 35, so
-hi a : - heard
:k>u" [[I
:"irji;:jtc ~ a c * ~
..is i.;?i-purj 2 hn*%, /l;aiiy'
:;3rrri31 6 7 h~!jqi
:idsirl, pi , Sf; i i c j 6' r l kifl;/7@{t
:l;;dai.h, r-j, r;n <;lad;?r:i-;,
,lada;chean .shi;re
: >
:to, m, 30 clci, cliliteari ,~~+,eed
: l i r i n~ hear
c)l-if;r?idk; - b,ya,ji! heal.
c/~{j{?p;!jn,q - ) h~ar i na
;r;a"iar?, in, an c~cit;?i-I
j/?e ( ; &t j 7/ 7?~~! ~[ >1<, 2
317 <:/.)8!tj i 7 i7j"/?7 - / hah'?;(
3 co'J
, - < < ~ * , ?
$J { <$ ) ',Fbj /> c3 1 2 : > 1 ' j
~ ( 3 2 5 ;,?,,,here fr("I/??
c&s fhe8.i. I , ~, , , ~! cP~'
,q,,+o.v: '0 :/cu prefer '
~ $ 5 agri 7 !&'ho is ![?
cbt:aire, -p, an c&caii.c, c?lc:.dire311
cook, chef
co-dl2i4 3n!y~4,,.~3y
zofaidh, n-1, at; cofaidh
cotaidhean coffee
cj i g five
$2 0 5 e a C 17a b4"/3 /,b:i,!-?
csi-na ino'//.feren?
/ "8 /?ii cor;:a - / d ~ r ? ' f care
'7 " 0 1 ~ 3 - /f dde%,q'[ {?;abrer
corn3 co-&ji; -
cornpierely ii?diiieren?
* -.
:.&mi? l a rl ( a/ ~f i g) ~q//'Th
cj:?? m, a:? c_.bta, cbraii;hean
CL?d 7
c;:, mi, ai? cii, co!n
dog
d
j ] ?&$.Q
dad ate/;.li?ii?g
3 SdCt 70U
" @
. 1 ., 0"
c;.~/rh de . qj r i . J of
6 ,
: ? :n,/!ai ?
, ,
L'e L;lii.ji/i/;/!g 3 :";3 a: [ .'
[,+'{?a[ is (/?c Gdgjic $3~, ' -
De aij [-air?n? 3 r l j d _ajr? -
? -,
[$Jha- ;_i fha ~; 3; ~r 79 or,,
i76 an ~ : d j l a iha ;.a .> -
~ ~ ~ , h ; r ~ I.; pk:e fi.776 ,-'
D,2 ~ ( 2 D/+3c,bc;,-' -
[4,//73[ j.n~flp,7)0!; '
/J6 !,ha i$nr? !7 - ii.\'hac 1s 1- '
D ;/:a a ' [{(ji ' - licI:/?,3 j
,..r do/i-/g ;
(..& - - ,,; ; :. ,() - -' '
, ! ? ( ] ; , I / ( ;,?y,/rp& , 3~: / ~><- - / ',(;>
d& n,:] ' /:/.!(.!; ;77(i& .'
di: sr-.olitj :?./-!a'. k j ~ d '
aeagh q $ ~ ~ - ~ , y '
,qir Jr dheagrz r/j;iigjr;(6 -
Yoti. g:?tod JJzea/~/i '
,4 ,e;.,n ;, ,sjo, m~ k e . aiso 1or,~j o f
;,be fu;~i.s
ds a na-n i- Cdoii?~. inakjl;~j
$2Q/ &? ,;!~&#qs/?~,/~ -
ga/.,qg f(1 dg
tzearg
d 2 1 c I-; t6.n
d~i s e: / ,read:<,, fi/jis/7e&
d e o ~ i - ~ f, ao deoch, i?ec;cj-:~n
c?ri!7 k
r hs d = ~ ~ h L)).I?; - I a.ri
(d>r~))7
ir
, ,., j - {c?er?
,7soi dai l g - ??/ i ?ZZl t i 7
dile c' 1';3rriy 0: dd
di;$ - !ir,,c
dk-achaig k- {inme jad\,,er&)
di7aibi.l >ad' form of do
,zhe/dhe:h 13' f~/-'?; gf de; off
(adl,,srD , J
,.,
d i-1 ! / ,f(3/.)?? af cje
7 figrj-0 !3,f (j 0
dhibh j' ad' /orryjof&
ci"in- '.ijnn'fi;p.n;gCde
c 2- 1 J*: '/xi ' fL)rrj~ <J ,f
d k$ is? ':j7< fiji.{7 c>f ~ j p
dh; i ht l ' j a c ~ ' f ~ ~ q ~ / ~ ~
d 11 rr: 17 ,<cji 1' ;:i ,7!?3 gf rj cj
I? i .1 I b i : .sifi;.i. "3i-6.. Q i (-1 $3
rJlii.r,nr, >i/:!/1'L3rfiqcfc1<j
c-jhtlt :,Q(/ f ~; r J~~c! c: ~~
Di -arcj ~oi n Thu:;;&i,,
- (1 .;3 a $ : r l.',:pd~ esd3 \,
. .
$a; ~ ) ~ b m~ . l ~ f p : ( k; ,SL{/.)>,< ,,,
~:-,:-,. ,",a ,,z
.-
-)i-Lsc,jpe ,Fflcjd;y
6 - LJ ' - . i .; a ' 17:
fi,Qorjda i;
.- .
,1;-1q&jq fiiesddy
!:ji-pga~, f , a ~ ) dinnear,
dinn=-ar-an f.;/~Jnfie/,
7,
oi-salk!uf$;a sarij,r&<ai.
$;:his !~,~.i: ipa0p.r)
: j ~ : [LJ
\ ; <; t j ) , ~ ~ { ~ j ~ j , , !
;&JL><;l)z &!<!)
. i l i
, ,-.
dl .y p! 2 ' -; '
/., , \ . tl . l
d d 9 ~ : i f i ~
l ) t 5 ,?f)Z 3 J(,-:/ 3 \/\!,t737 :;
Q'c) ;/-/ ~7 :>
do/ a J,+e;fiaf,q/7 - :?cfi1g
d.3
do! a .sheinn - g~j i i g fo sing
Dhmhnal; Do,qa/d
don, bad
c: n n ~/ -~C/ ; I I ?
r 3 - v - p ..;~~a;, W, a/? d6i . s~ d~r-S;I~
&'~1lJ P
d.r>rc<;r
,,, .,,(, rrl, an d ~ i a ~ r , d ~ t a i i ~ a r :
d~czo!
craij-, , p :ear, pi , at? jra;bheac,
dra~bi-learan iJy/:/ri
6-39-i,3, f , YP? eia2-r:a
dramarchean 6g,r~yj
u u b'? A/: ^ L
h.' ./<.A
,-4 , : ; , a . <-: ll
ssriy
!-/;A n?/ ou///i:ij / / r?;
8
ya ga::!{ga $20, gaii?;ga ri.;
y a rr-i / g a :-: 21 c "rot; <3 1; ,n
!?bjerTi wj[h vi:.rb;/ /;:>Ltii:
see &s,s~,rj 74 an J Sun-/mar;.
of G,raqji??nr ' j fj y s q ~ GO
gabh ?aka laccep,!,l. hab,t,
qdbk n o ,/eisa;3ui -- excuse
/;y 2
r,~ahi-,aii ?3ki/7g p ~ l , : io J , P ; ! ~
b,
&&ldf./ig, f , a Gb$idhr;g
Gae/ic
ge :2 / 7 >~v , a , , >r r v L b
y sa l i.:,iiili.
geansai di -I, 7- sf; ge,3nsaidh,
g~; r-rai dheal l Q L J / / Q ~ ~ , -
gi n any / o/ r/(irnher,'
g ls r- c'llor!
oi ci heneannav i?;gnf
Oidhche r7a Biiadhna Uir -
i;.Je~,+v \'gar ' : Eve
Oighiig Effie
~ i r b h ~j bhf i yr y! oj aj y 1
> ,
t3jl.n- 2,nfi f c ) . r . r ~~~f ai .
~i r r a 'i i ~, ~n? oJ a i r
I
i cjl;i?k; drinking
3rarl, .n, ,-p. [ - ~3r an. j yai t?
c 7 r i
.-. J , 1 ;7
, .,
.?in jv) f ~ r u j ~f a ~ r
nrr;. 'iaJ f ~ n . r ! ~ f a i i
aspacial, in, ai? C- o s p a c ~' ,
ospad. 3~; ho~, t ~j f ai
or: ' [ r; u' f orf rj <)f ; 3i r
P
pacai a, f, 3 c!_l:-;et;a;d, p;~cair:e,-:-
pac,kei
naIg,!ear, 1\ paiuesl-,
K,aipearar: papet'
pal i sea; , IT, an3 aal rseal
pai rseal an 6;arcsi
< .
];a{r-t, [, ,.' 1;hhi.t. ~;',rjirt<:a":
,oar[
p.31:aidfi 1-1, 8,- rjar-aic!k,
ysr &i dki ej r i i ~af rj '
path.sciQ1, r n am c~;:-!k-iaijli
rh j,rs (+
"., >
1 ;/7<3<.;//-, L),P!(? ,- / :+r,f!
[ p; j j -5 [\,,
~?~.:l l !i l , am pe,3rlll, r>lPr,
pen
uinr;l, ; a' pi.il;;nt, pi nnr ear i
pi>7 r
pic<, m, am pies, piosa::
, ~i ece
Por t r i g? ,Pc.,riree
PC+,: QiTis rrl. a,q P~c- . t C:ifi$
P,gsr Office
*(Jr/:.?o'gus
's <sm? of fi-e ~/ s ) $ i~
. ,
'3 corn,? - {[ ugesr; '1 mafTGf
's ,;lo~,fiia (gij) - mayke
, c ,
s ,?!ie&.u i j h~n?k; - / be~r er
3 f j ~e~f - i . !ear;? - i
, .
.:; /..jar!? si; fi76f.s g~;::~d
' f f ? , /:kc
. $a) - SF' - 2 :->:3?) &r~)&$),~(i[~
j ;rt>c?~)g,~,q t:~r?(-///?g:;
- - . , -
I - , r , r 5 sau
,, ,
c:a0l1 a!an!a.i;' JG y g~[ / ; . I ?, t i
Saoi! an rhu dhornh ?
;Zi: yoi j :!?,!"";< yi' , :j c-ttid
(:?4,,j //j !/*C mc? -:
anv
san:/*:radh, m, arj samhr,.rii-
Sl ( r yi , ~yi ~t '
. .
saQn
Sai ~rnnach, rn, Sastrnnat:;h
SasUar!a!ch E/-ig//;ii?n:ari
'se {[ [s
. ,
seacaid, f . ai? r seac,alo,
seacairjasri +cker
seachd sci,,e:?
seachdalf-s, f, a,? [-sear,n~jair?
s.?a~/3dai ~~payi ;n,tecii:
sea3k1 yes ii;P
ack/?c; c'~//c.~d~ns.-;.r7f,j
seacihar, m a,? skai har ,
s8adhrs1clheen chair
seal1 i cck iar,,! see
sei 17 7. sing, si,ng-?g
seo ;his; rhis ;S. b e ~ e i s
sea ayad - ';ere, hi:re j;
f$ ere ;yro~i h& t/,e
fi
seb-aid .jar,?ar J~ssi ' , ~
s~.&rsa, pi , d,; 3a13'55,
5ebrc;alctl~;n ki,qd
Sei.jnac Jhi ??g~.
sidiarl, i , ~n S~I;II. ;ge.i.:i.ar
kr)ffa
~ \ ~ i i l i I > , f, , J / > ;<ji!Il?, Sgl /l l l i ~al -l
pC?i?n p, J%t?/?i'e
7 f l ,l.l~o?:, t , an c,g;or :,
~ C J ~ C I ~ ~ ~ ~ I C . / ~ < ~ : J ~ I ,~j,ki/.f
:;gi[ii fi/"?d
.T<:/{f/? <.+c -. f i / ! j f
. .
sgr':,$flach >,:,jf~/,9g
1 sf;;,"; ei?,g
shias iJCjl,t'r'
. .
~h!' r7~ d!?? bat!.: - r"o!,vn (i/s,,
po;2,")
st1~193 U!?
S I FI ,Six
si b I-. b/(-J[j /,'/::/[Jrs/ <Y[?~.;! !)<.2//
j j j f ~?? 1
51 bh 5" pr~?~j,k?:j[{c; {c?ri,r; : > i;h
"., .
C t : i y L., b/,?<)(->rt
? . > . i s, rj?pre i.;
C , i t I S l L'L'F LAP
c : 93 , - I emp,!jaric fl;/,/- of T I 1r.i'
s i 05 do :?,/,q ('l$)arcJ,r,j
si ~.: bai!e - &j :?;f; i~ l"r;ij
. ,
:rsr-
. ,
- .J , rn. an s ,;I ca i sugar
a:u d ri7ar j , ~ ; s-erp is
s;uth%d gg Qfi
,> I;\ 17", ! ! / ?ee~~ ! '-\:,'
,4;r s!ajp;rp f - \ / ( ~C/ Y
j~eaif,!?
/".,;:- .ri~] Jheaa/- sA/;ljj?re i -
Your good hic.~/f/? i
srnaoineazhadh rhjnkip;~
srnocad h sinoki-i,g
srnCrld,?, an srr31liid bi i l ge
snoq nice pp- p~l y
sol;ds, m, sn sr~lns, solais /{Ly!i~
. . . .
sp.5ii-I, f, a/- sgiaip, s p ~ ~ p e a n
.ypciiin, s~Go' sJ/.,/

Related Interests