Immanuel Kant

C e su n t L u m i n i l e
Was i st Aufklär ung
Ed. Monatsschri ft, Berl i n
1784
I mmanuel Kant – Ce sunt Lumi ni le
2
1. Ce sunt Lumi ni le? I esi rea omului di n mi noratul de care el însusi este
responsabi l. Mi norat, adi cù i ncapaci tatea de a se servi de j udecata sa fùrù
îndrumarea altui a, mi norat de care este el însusi responsabi l, deoarece cauza
acestui a rezi dù nu într-un defect de j udecatù ci în absenLa deci zi ei si a
curaj ului de a se folosi de ea fùrù îndrumarea altui a. Saper e aude!
1
Ai curaj ul
de a te sluj i de propri a-Li j udecatù. I atù devi za Lumi ni lor.
2. Lenea si lasi tatea sunt cauzele care expli cù de ce un numùr atât de
mare de oameni , dupù ce natura i -a eli berat de mult de sub ori ce înrâuri re
strùi nù, rùmân totusi pri n propri a lor vrere, de-a lungul vi eLi i , mi nori , si de ce
altora le este usor sù se i nsti t ui e în tutori ai celor di ntâi . E atât de usor sù fi i
mi nor! Dacù am o carte care-mi Li ne loc de j udecatù, un îndrumùtor care-mi
Li ne loc de consti i nLù, un doctor care hotùrùste asupra regi mului meu de vi aLù
etc., înt r-adevùr, nu e nevoi e sù-mi mai dau vreo ostenealù. Nu e nevoi e sù mù
gândesc dacù mù voi putea achi ta de o îndatori re: se vor însùrci na alLi i cu
aceastù treabù pli ct i coasù. Astfel, faptul cù marea maj ori tate a oameni lor
(i nclusi v sexul slab în i ntegrali tatea lui ) consi derù ca foarte peri culos pasul
acesta înai nt e care duce la maj oratul lor, în afarù cù este ceva peni bi l, este
lucrul pe care se spri j i nù cu multù plùcere tut ori i , atunci când îsi i au
îndreptùLi rea de a exerci ta o înaltù tut elù asupra umani tùLi i . Aceasta dupù ce
si -au adus turma într-o stare de nerozi e, si dupù ce s-au îngri j i t ca blândele
creaturi sù nu ai bù permi si unea si îndrùzneala de a face cel mai mi c pas în
afara Larcului în care au fost închi se. Ei le expun peri colelor care le pândesc
dacù se încumetù sù se aventureze si ngure în afarù. Or, peri colul acesta nu e cu
1
Î ndrùzneste sù gândesti .
I mmanuel Kant – Ce sunt Lumi ni le
3
adevùrat atât de mare, cùci dupù câteva poti cneli învaLù sù meargù si ngure; cu
toate astea, un acci dent de ti pul acestor poti cneli le face temùtoare, i ar fri ca
i vi tù de ai ci le opreste îndeobste de la gândul de a mai încerca.
3. Este deci di fi ci l pentru fi ece i ndi vi d în parte sù i asù di n mi noratul
care i -a deveni t , aproape, naturù. S-a complùcut atât de bi ne în el, si
deocamdatù e într-adevùr i ncapabi l sù se foloseascù de propri a-i j udecatù,
pentru cù nu a fost lùsat ni ci odatù sù încerce. Precepte si formule, aceste
i nstrument e mecani ce de folosi re a cuvântului sau mai degrabù ale unei
proaste exerci t ùri a însusi ri lor naturale, i atù clopoLei i ce i s-au atârnat de gât
unei pùrLi aflate în mi norat. Chi ar respi ngându-le, ci neva n-ar proceda astfel
decât la un salt ri scant peste sanLuri le cele mai pri mej di oase, dar atâta tot, cùci
nu e obi snui t sù-si foloseascù pi ci oarele în depli nù li bertate. Deopotri vù de rari
sunt si acei a care au aj uns pri n osteneala propri ei lor mi nLi sù se smulgù di n
mi norat si sù poatù înai nta cu pasul si gur.
4. Dar ca un publi c numeros sù rùzbatù si ngur la lumi nù, i nt rând de
acum în domeni ul posi bi lului , i at ù o li bertate aproape i nevi t abi lù de care si
mai puLi n au parte. Cùci vom întâlni mereu uni i oameni care sù ai bù gânduri
bune despre seful lor, socoti ndu-l pri ntre cei mai di sti nsi di n toatù masa
cel orlalLi , si care, dupù ce ei însIsi si -au rupt j ugul , îl forLeazù apoi chi ar ei spre
a i ntra di n nou în el, îndatù ce-au fost împi nsi la revoltù de uni i tutori
i ncapabi li ei însIsi de i lumi nare: moti vul pentru care e atât de dùunùtor sù
transmi Li mai departe prej udecùLi e acela cù la sfârsi t ele se rùzbunù pe autori i
lor sau pe predecesori . Tot astfel, publi cul nu poate parveni ni ci el decât într-
un mod lent la i lumi nare. O revoluLi e poate determi na cùderea despoti smului
personal si a opresi uni i vi novate si autori tare, dar ni ci odatù o adevùratù
reformù a metodei de gândi re; di mpotri vù, noi prej udecùLi vor apùrea la
suprafaLù, la fel de numeroase ca si acelea vechi pentru marea masù pri vatù de
gândi re.
I mmanuel Kant – Ce sunt Lumi ni le
4
5. Or, pentru aceastù i lumi nare, nu e nevoi e de ni mi c altceva decât de
li bertate; si la drept vorbi nd de li bertatea cea mai nevi novatù faLù de tot ce
poate purta acest nume, cum ar fi aceea de a te folosi publi c de propri a-Li
j udecatù în toate domeni i le. Î n prezent, însù, aud stri gându-se di n toate
pùrLi le: „Nu gândi Li !”. Ofi Lerul spune: Nu gândi Li , executaLi ! Perceptorul: Nu
gândi Li , plùti Li ! Preotul: Nu gândi Li , credeLi ! (Nu exi stù decât un si ngur stùpân
pe lume care spune: "Gândi Li cât vreLi si despre ce vreLi , numai supuneLi -
vù!".
2
) Peste tot sunt li mi t ùri ale li bertùLi i . Dar oare care li mi tare e contrarù
i lumi nùri i ? Si care nu este, ci , di mpotri vù, o avantaj eazù pe aceasta? -
Rùspund: exerci tarea publi cù a j udecùLi i noastre trebui e sù fi e înt otdeauna
li berù, si numai ea poate sù aducù i lumi narea pri ntre oameni ; dar exerci tarea
ei pri vatù poate sù fi e li mi t atù stri ct, fùrù a împi edi ca pri n aceasta în mod
sensi bi l progresul Lumi ni lor. Î nLeleg pri n exerci tarea publi cù a j udecùLi i
noastre pe aceea folosi tù în mod erudi t di nai ntea publi cului ci ti t or. Numesc
exerci tare pri vatù o j udecatù pe care ai dreptul s-o folosesti într-un post ci vi l
sau într-o funcLi e determi natù care Li -e încredi nLatù. Or, sunt un mare numùr
de treburi care preti nd de la i nteresul comuni tùLi i un anumi t mecani sm care e
necesar si pri n mi j loci rea cùrui a uni i membri ai comuni t ùLi i trebui e sù se
comporte pasi v pentru a fi îndreptaLi , pri n guvernare, mulLumi tù unei
unani mi tùLi arti fi ci ale, cùtre o fi nali tate publi cù sau cel puLi n pentru a fi
împi edi caLi sù di strugù fi nali tatea aceasta. Ai ci nu e deci permi s sù gândesti ;
trebui e sù te supui . Dar, pent ru ca o roti Lù a angrenaj ului sù fi e în acelasi ti mp
un membru al unei comuni tùLi , si chi ar al soci etùLi i ci vi le uni versale, ca învùLat
care, spri j i ni ndu-se pe propri a-i j udecatù, se adreseazù publi cului pri n scri eri ,
el poate sù gândeascù fùrù a tulbura treburi le pentru care e pregùti t parLi al ca
membru pasi v. Ar fi foarte peri culos ca un ofi Ler cùrui a superi orul sùu i -a dat
un ordi n sù vrea sù reflect eze în ti mpul sluj bei asupra uti li tùLi i sau i nuti li tùLi i
acestui ordi n; trebui e sù se supunù. Dar, dacù vrem sù fi e drept, nu-i poate fi
2
Referi re la Frederi c al I I -lea al Prusi ei – v. i nfr a.
I mmanuel Kant – Ce sunt Lumi ni le
5
îngùdui t, ca învùLat, sù facù remarci asupra erori lor di n vreme de rùzboi si a le
supune publi cului sùu spre j udecatù. Cet ùLeanul nu poate refuza sù-si
plùteascù i mpozi t ele care-i revi n: chi ar si o cri ti cù perti nentù a acestor
îndatori ri , dacù t rebui e sù le suporte, poate fi pedepsi tù ca fi i nd un scandal
(care-ar putea oferi ocazi a unei nesupuneri generali zate). Cu aceastù rezervù,
acelasi i ndi vi d nu va putea avea aceleasi drepturi precum cetùLeanul, dacù îsi
expri mù ca învùLat, în mod publi c, vi zi unea sa contra nepotri vi ri i sau a
i nj usteLi i acestor i mpuneri . La fel cum si un preot e obli gat sù facù educaLi e
cateheti cù elevi lor în parohi a sa potri vi t crezului Bi seri ci i pentru care sluj este,
cùci a fost admi s în ea cu condi Li a aceasta. Î nsù, ca învùLat, el are depli na
li bertate, si chi ar mai mult: are datori a de a comuni ca publi cului toate
j udecùLi le atent gândi te si bi ne i ntenLi onate asupra a ceea ce este i ncorect în
acest crez si de a-i supune propuneri le sale pentru o mai bunù organi zare a
treburi lor reli gi oase si eclezi asti ce. Ni ci în aceasta nu este ceva care ar putea fi
i mputat consti i nLei sale. Cùci ceea ce t ransmi te pri n funcLi uni le lui , ca tri mi s al
Bi seri ci i , e prezentat drept ceva faLù de predarea cùrui a nu are li berù putere în
raport cu opi ni a sa personalù, ci pe care e angaj at sù o exerci te în numele unei
autori tùLi i strùi ne.
6. El va spune: "Bi seri ca noastrù propovùdui este cutare sau cutare
lucru. I atù argumentele ei ." Di n aceastù împrej urare va extrage pentru parohi a
sa toate avantaj ele pract i ce ale propozi Li i lor la care el unul nu ar subscri e în
totali tate, dar pe care s-a angaj at tot usi sù le expunù pentru cù nu-i e complet
i mposi bi l sù gùseascù în ele un adevùr ascuns, si pent ru cù, în ori ce caz, cel
puLi n în ele nu se aflù ni mi c care îi contrazi ce credi nLa i nteri oarù. Cùci , dacù ar
crede cù nu mai gùseste asa ceva, nu si -ar pùstra funcLi uni le; ar trebui sù le
pùrùseascù. Î n conseci nLù, felul în care un educator îsi foloseste raLi unea în
faLa asi stenLei sale este doar o exerci tare pri vatù, fi i ndcù e vorba doar de o
reuni une de fami li e, ori cât ar fi aceasta de mare, si , în raport cu ea, ca preot,
nu e li ber si nu trebui e sù fi e astfel, pentru cù exerci tù o funcLi e strùi nù.
I mmanuel Kant – Ce sunt Lumi ni le
6
Di mpotri vù, ca învùLat, ca om care vorbeste pri n scri eri publi cului propri u-zi s,
adi cù lumi i , - asadar ca membru al clerului în exerci tarea publi cù a j udecùLi i
sale - se bucurù de o li bertate fùrù îngrùdi ri de a-si folosi j udecata propri e si a
vorbi în nume propri u. Cùci a preti nde cù tutori i poporului (în chesti uni le
spi ri tuale) trebui e sù fi e la rândul lor mi nori este o i nepLi e, una care duce la
perpetuarea eternù a i nepLi i lor.
7. Dar o asemenea soci etate eclezi asti cù, într-un anumi t sens un si nod al
Bi seri ci lor, sau o clasù a preoLi lor (cum se i nti tuleazù ea chi ar la olandezi ), n-
ar trebui oare sù fi e fondatù pe dreptul de a Li ne predi ci despre un anumi t crez
i muabi l, pentru ca pri n aceastù procedurù sù sporeascù greutatea unei tutele
conti nue asupra fi ecùrui a di ntre membri i sùi , si , pri n mi j loci rea lor, asupra
poporului , si spre a et erni za, t ocmai , tutela aceasta? Eu spun cù este complet
i mposi bi l. Un asemenea contract, care ar hotùrî sù îndepùrteze pentru
totdeauna ori ce i lumi nare nouù a neamului omenesc, este radi cal nul si
neaveni t; ori cât ar fi el rati fi cat de autori tatea supremù, de parlamente si de
cele mai solemne t ratate de pace. Un veac nu se poate reuni si hotùrî sù punù
veacul urmùtor într-o si tuaLi e care i -ar face i mposi bi lù exti nderea cunoasteri i
(mai ales a celei asupra unor lucruri de un atât de înalt i nteres), debarasarea
de erori , si în general progresul în i lumi nare. Ar fi o cri mù contra naturi i
umane, a cùrei desti naLi e ori gi narù constù tocmai în acest progres; succesori i
sunt ca urmare pe depli n îndreptùLILi sù respi ngù asemenea decrete,
denunLând i ncompetenLa si usurùtatea lor. Pi atra de încercare a tot ceea ce
poate fi hotùrât pentru un popor sub formù de lege depi nde de întrebarea
urmùtoare: „Ar accepta un popor sù-si dea el însusi o asemenea lege?” S-ar
putea întâmpla eventual ca aceastù lege sù fi e într-un anumi t fel posi bi lù doar
pentru o duratù determi natù si scurtù, în asteptarea unei legi mai bune, în
vederea i ntroduceri i unei anumi te ordi ni . Î nsù numai cu condi Li a de a lùsa în
acelasi ti mp fi ecùrui a di ntre cetùLeni , si în speci al cl eri cului
3
, în cali tatea l ui de
3
Ai ci, si cu sensul de învùLat, îndrumùtor al poporului .
I mmanuel Kant – Ce sunt Lumi ni le
7
învùLat, li bertatea de a formula remarci asupra vi ci i lor i nerente i nsti tuLi ei
actuale, si de a le formula într-o mani erù publi cù, adi cù pri n scri eri , lùsând
totodatù sù subzi ste ordi nea stabi li tù. Si aceasta pânù în zi ua în care
exami narea naturi i acestor lucruri va fi condus destul de departe si destul de
si gur pentru ca, susLi nut de acordul unor voci (dacù nu de al tuturor), un
proi ect sù poatù fi prezentat tronului : ar fi un proi ect desti nat sù protej eze
comuni t ùLi le care s-ar uni , dupù propri i le lor concepLi i , spre a modi fi ca
i nsti tuLi a reli gi oasù, dar care nu i -ar contrazi ce pe acei a care ar vrea sù rùmânù
fi deli acelei a vechi . Sù te unesti , însù, împotri va unei consti t uLi i durabi le care,
fi e si numai pe durata unei vi eLi de om, n-ar trebui sù fi e pusù la îndoi alù de
ni meni , steri li zând pri n aceasta, o anumi tù bucatù de vreme, progresul
umani tùLi i , si chi ar fùcându-l dùunùtor pentru posteri tate, i atù ce este cu
desùvârsi re i nterzi s.
8. Un om poate foarte bi ne, în ce-l pri veste, sù nu-si actuali zeze
cunoasterea pe care-ar trebui s-o deLi nù. Î nsù a renunLa la ea, fi e cù o face
pentru propri a lui persoanù, fi e, cu atât mai mult, pentru posteri tate, asta se
numeste a fura drepturi le sacre ale umani tùLi i si a le cùlca în pi ci oare. Or, ceea
ce un popor nu are dreptul sù hotùrascù referi t or la soarta lui , un monarh are
cu atât mai puLi n dreptul sù facù în pri vi nLa poporului sùu, cùci autori tatea sa
legi slati vù provi ne t ocmai di n faptul cù reuneste voi nLa generalù a poporului în
a sa propri e. Î nsùrci nat doar sù vegheze pentru ca ori ce ameli orare realù sau
presupusù sù fi e în acord cu ordi nea ci vi lù, el poate, în rest, sù-si lase supusi i
sù facù di n propri ul lor sef ceea ce gùsesc de cuvi i nLù pentru salvarea sufl etul ui
lor; nu este treaba lui aceasta, ci numai aceea de a veghea pentru ca uni i sù nu-
i împi edi ce pri n forLù pe cei lalLi de la a trudi di n toate puteri le lor întru
reali zarea si grùbi rea acestei salvùri . El este chi ar dùunùtor pentru însùsi
maj estatea lui dacù se amestecù în aceastù afacere dând o consacrare ofi ci alù
scri eri lor în care supusi i sùi se strùdui e sù se regùseascù, fi e cù o face sub
propri a si înalta lui autori tate, caz în care se expune la întâmpi narea „Cezarul
I mmanuel Kant – Ce sunt Lumi ni le
8
nu e deasupra grùmùti ci lor sùi ", fi e, mai mult, dacù îsi coboarù mùreaLa-i
putere destul de j os pentru a protej a în statul sùu despoti smul cleri cal si câLi va
ti rani împotri va restului supusi lor sùi .
9. Dacù pri n urmare ne întreabù ci neva: „Trùi m noi astùzi într-un veac
lumi nat?”, i atù rùspunsul: „Nu, însù înt r-un veac aflat în mars cùtre
i lumi nare.” Mai trebui e însù mult, asa cum aratù acum lucruri le, pentru ca
oameni i , consi deraLi în întregul lor, sù fi e dej a în stare, sau numai sù poatù fi
adusi în acea stare, de a uti li za cu pri cepere si profi t propri a lor j udecatù, fùrù
aj utorul altora, în lucruri le ce Li n de reli gi e.
10. Cu t oate acestea, faptul cù ei au acum câmp li ber sù se desfùsoare
neînfrânat, si obstacolele di n calea lor sù devi nù tot mai rare, cele care se opun
veni ri i unei ere generale a lumi ni lor si unei i esi ri di n aceastù stare de mi norat
de care oameni i sunt ei însIsi responsabi li , este un lucrul asupra cùrui a avem
i ndi ci i certe. Di n acest punct de vedere, secolul acesta este secolul Lumi ni lor,
sau secolul lui Frederi c.
11. Un pri nci pe care nu gùseste cù e nedemn sù i se spunù cù nu-si face o
datori e di n faptul de a se pronunLa în chesti uni Li nând de reli gi a oameni lor, ci
le lasù în aceasta o depli nù li bertate, care în conseci nLù meri tù epi tetul mândru
de t olerant, este el însusi i lumi nat: si meri tù sù fi e onorat de contemporani i sùi
si de posteri tatea recunoscùtoare, dat fi i nd cù el scoate neamul omenesc di n
mi norat, cel puLi n într-un sens guvernamental, si lasù li ber pe fi ecare sù se
foloseascù, în tot ce Li ne de consti i nLù, de j udecata propri e. Sub el, venerabi li i
preoLi au dreptul, fùrù ni ci un prej udi ci u asupra îndatori ri lor profesi onale, sù-
si lanseze j udecùLi le si vederi le lor care se îndepùrteazù de la crezul ofi ci al, în
cali tate de învùLuLi , si au dreptul sù îl supunù li ber si publi c unui examen al
lumi i , si cu atât mai mult are dreptul sù facù asta ori care altù persoanù care nu
e li mi tatù de ni ci o îndatori re profesi onalù. Acest spi ri t de li bertate se înti nde
si în afarù, chi ar si acolo unde el se i zbeste de obstacole exteri oare di n partea
unui guvern care nu-si cunoaste rolul. Aceasta îi serveste cel puLi n de exemplu
I mmanuel Kant – Ce sunt Lumi ni le
9
celui di n urmù pentru a înLelege cù nu se poate concepe uni tatea lucruri lor
comune într-o atmosferù de li bertate. Oameni i îsi dau tot mai mult si li nLa sù
i asù di n grosolùni e, numai de nu si -ar da si li nLa atât de tare sù rùmânù în ea.
12. Am înfùLIsat argumentul esenLi al al sosi ri i Lumi ni lor asupra acelora
pri n i ntermedi ul cùrora oameni i i es di ntr-un mi norat de care sunt ei însIsi
responsabi li - mai ales asupra chesti uni i reli gi ei ; deoarece, în ce pri veste artele
si sti i nLele, stùpâni i nostri nu au ni ci un i nt eres sù j oace rolul de tutori asupra
supusi lor lor; în afara pi eLei , acest mi norat despre care am vorbi t este cel mai
prej udi ci abi l si în acelasi ti mp cel mai dezonorant di ntre toate. Î nsù felul de a
gândi al unui sef de stat care favori zeazù Lumi ni le merge si mai departe,
recunoscând astfel cù, chi ar di n punct ul de vedere al legi slaLi ei , nu e peri culos
sù îngùdui supusi lor tùi exerci t area publi cù a j udecùLi i lor propri i si de a-si
produce în publi c, di nai ntea lumi i , propri i le lor i dei pri vi t oare la o elaborare
mai bunù a acestei l egi slaLi i , în ci uda chi ar a unei cri ti cùri si ncere a cel ei care a
fost dej a promulgatù; avem în aceasta un exemplu i lustru, în care ni ci un
monarh nu l-a depùsi t pe acela pe care-l onorùm.
13. De asemenea, numai cel care, lumi nat el însusi , nu se teme de
umbre, având tot odatù sub braLul sùu o armatù numeroasù si bi ne di sci pli natù
pentru a garanta stabi li tatea poli ti cù, poate sù spunù ceea ce un stat li ber nu
îndrùzneste: „RaLi onaLi atât cât vreLi si despre subi ectele care vù vor plùcea,
dar supuneLi -vù!”.
14. Î n felul acesta treburi le omenesti i au ai ci un curs strani u si
neasteptat: în ori ce caz, dacù vom consi dera acesta în ansamblu, aproape totul
în el e paradoxal. Un grad superi or de li bertate ci vi lù ar pùrea avantaj os
li bertùLi i de spi ri t a poporului , i mpunându-i acestui a, nu mai puLi n, li mi t e de
netrecut; un grad mai mi c îi oferù ocazi a de a se desfùsura în toatù puterea sa.
Pri n urmare, o datù ce natura sub acest aspru înveli s a eli berat o sùmânLù,
asupra cùrei a vegheazù cu toatù tandreLea, adi cù aceastù încli naLi e si aceastù
di sponi bi li tate a gândi ri i li bere, tendi nLa aceasta acLi oneazù atunci gradual si
I mmanuel Kant – Ce sunt Lumi ni le
10
în sens opus asupra senti ment elor poporului (cùci pri n ce altceva îsi dezvoltù
poporul puLi n câte puLi n apti tudi nea de a se comporta în l i bertate) si , pentru a
închei a, ea acLi oneazù chi ar în acest sens asupra fundamentelor guvernùri i , cel
ce gândeste profi tabi l pentru el însusi trebui nd sù trateze omul, care este astfel
mai mult decât o masi nù, potri vi t cu demni tatea pe care acesta o meri tù.
15. Î n ti r i le sptmânale di n Bueschni ng di n 13 septembri e, ci tesc
astùzi 30 ale acelei asi luni anunLul Revi stei Lunar e Ber li neze, în care s-ar afla
rùspunsul domnului Mendelssohn la aceeasi întrebare. Nu l-am avut încù în
mânù; altmi nteri el ar fi opri t rùspunsul acesta al meu, care nu mai poate fi
consi derat acum decât un eseu si care vùdeste în ce mùsurù hazardul poate sù
reali zeze acordul gânduri lor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful