You are on page 1of 4

ST.

PAUL UNIVERSITY SURIGAO
HIGH SCHOOL DEPARTMENT
Km. 3, Brgy. Luna Surigao City, Philippines

NikkaeC. Angob FILIPINO 4 (02/29/14)
IV – Pere Louis Chauvet Gng. Senados
Tayutay
Ang tayutay ay salita o isang
pahayag na ginamiy upang bigyang-
diin ang isang kaisipan o damdamin.
Sinasadya ng pagpapahayag na
gumamit ng talinghaga o di
karaniwang salita o paraan ng
pagpapahayag upang bigyang diin ang
kaniyang saloobin.

1. Simili o Pagtutulad - di tiyak na
paghahambing ng dalawang magkaibang
bagay. Ginagamitan ito ng mga salitang:
tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, sing-,
sim-, magkasing-, magkasim-, at iba pa. Ito
ay tinatawag na Simile sa Ingles.
Halimbawa:
1. Tila yelo sa lamig ang kamay na
nenenerbyos na mang-aawit.
2. Si Menandro'y lobong nagugutom ang
kahalintulad.
3. Ang kanyang kagandahan ay mistulang
bituing nagninigning.
4. Ang mga tumakas ay ikinulong na parang
mga sardines sa piitan.
5. Si maria na animo'y bagong pitas na rosas
ay hindi napa-ibig ng mayamang dayuhan.
6. Gaya ng maamong tupa si Jun kapag
nakagalitan.

2. Metapora o Pagwawangis - tiyak na
paghahambing ngunit hindi na ginagamitan
ng pangatnig.Nagpapahayag ito ng
paghahambing na nakalapat sa mga
pangalan, gawain, tawag o katangian ng
bagay na inihahambing. Ito ay tinatawag na
METAPHOR sa Ingles.
Halimbawa:
1. Siya'y langit na di kayang abutin nino
man.
2. Ang kanyang mga kamay ay yelong
dumampi sa aking pisngi.
3. Matigas na bakal ang kamao ng
boksingero.
4. Ikaw na bulaklak niring dilidili.
5. Ahas siya sa grupong iyan.
3. Personipikasyon o Pagsasatao -
Ginagamit ito upang bigyang-buhay,
pagtaglayin ng mga katangiang pantao -
talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang
buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang
nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa,
pandiwari, at pangngalang-diwa.
'PERSONIFICATION' sa Ingles.
Halimbawa:
1. Hinalikan ako ng malamig na hangin.
2. Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa
atin.
3. Nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap.
4. Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip
ng hangin.
5. Nagtago ang buwan sa likod ng ulap.

4. Apostrope o Pagtawag - isang
panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila
ito ay isang tao.
Halimbawa:
1. O tukso! Layuan mo ako!
2. Kamatayan nasaan ka na? wakasan mo na
ang aking kapighatian.
3. Araw, sumikat ka na at tuyuin ang luhang
dala ng kapighatian.
4. Ulan, ulan kami'y lubayan na.
5. Oh, birheng kaibig-ibig ina naming nasa
langit, Liwanagin yaring isip, nang sa layon
di malihis.

5. Pagmamalabis o Hayperbole - Ito ay
lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o
kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari,
kaisipan, damdamin at iba pang katangian,
kalagayan o katayuan.
Halimbawa:
1. Namuti ang kaniyang buhok kakahintay
sayo.
2. Abot langit ng pagmamahal niya sa aking
kaibigan.
ST. PAUL UNIVERSITY SURIGAO
HIGH SCHOOL DEPARTMENT
Km. 3, Brgy. Luna Surigao City, Philippines

NikkaeC. Angob FILIPINO 4 (02/29/14)
IV – Pere Louis Chauvet Gng. Senados
3. Bumabaha ng dugo sa lansangan.
4. Umuulan ng dolyar kina Pilar nang
dumating si Seman.

6. Panghihimig o Onomatopeya - ito ang
paggamit ng mga salitang kung ano ang
tunog ay siyang kahulugan.
ONOMATOPOEIA sa Ingles
Halimbawa:
1. Ang lagaslas nitong batis, alatiit nitong
kawayan, halumigmig nitong hangin, ay
bulong ng kalikasan.
2. Himutok na umaalingawngaw sa buong
gubat.
3. Humalinghing siya sa sakit ng hagupit na
tinanggap.

7. Pagpapalit-saklaw o Senekdoke - isang
bagay, konsepto kaisipan, isang bahagi ng
kabuuan ang binabanggit.
Halimbawa:
1. Isinambulat ang order sa dibdib ng taksil.
2. Isang Rizal ang nagbuwis ng buhay alang-
alang sa Inang Bayan.
3. Walang bibig ang umasa kay Romeo.
4. Hingin mo ang kaniyang kamay.

8. Paglilipat-wika o Transferred Epithet-
tulad ng pagbibigay-katauhan na
pinasasabagay ang mga katangiang pantao,
na ginagamit ang pang-uri.
Halimbawa:
1. Patay tayo dun.

9. Paghahalintulad (Analohiya) - isang
uring tambalan ng pagtutulad. Ipinahahayag
ng paghahalintulad ang pagkamagkatulad ng
isang kaugnayan sa ibang kaugnayan.
Hal. Ang tingin ng bubuyog sa bulaklak ay
katulad ng damdamin ng binata sa dalaga.

10. Pagpapalit-tawag (Metonymy) - isang
pansamantalang pagpapalit ng mga pangalan
ng mga bagay na magkakaugnay.

11. Tanong Retorikal - hindi ito
naghihintay ng kasagutan at hindi rin
nagpapahayag ng pag-aalinlangan.
Hal. May magulang bang nagtakwil sa
kanyang anak?
12. Pag-uyam - mga pananalitang
nangungutya sa tao o bagay sa pamamagitan
ng mga salitang kapag kukunin sa tiyakan ay
tila kapuri-puring mga pananalita ngunit sa
tunay na kahulugan ay may bahid na pang-
uyam.
Hal. Ubod siya ng gara kung lumalabas!
Napakagulo naman ng bahay.

13. Talinghaga (Allegory) - isa itong
salaysay ng mga kinathang pangyayari na
ang hangarin ay magbigay-kahulugan sa nga
mahahalagang katunayan. Ang talinghaga ay
"salaysay" at kauri nito ang tinatawag na
parabula (na ang karamihan ay galling kay
Kristo). Isa ittong kinathang salaysay na
may mga pangyayaring maaaring nangyari
sa katutubong buhay ng tao, ngunit kinatha
upang maglarawan ng isang aral hinggil sa
kalinisan ng pamumuhay at mabuting
pakikipagkapwa.
Hal. "Ang Mabuting Samaritano"
"Ang Alibughang Anak"
Simbolismo
Ano ang sagisag o simbolo?
Ang simbolo ay isang
ordinayong bagay, pangyayari, tao o
hayop na may nakakabit na
natatanging kahulugan.
Saan nagmula ang mga simbolo?
a. Mga karaniwang simbolo – ay mga namana
o ipinamana sa atin mula pa sa iba’t ibang
salin-lahi. Kilalang-kilala o madaling
tandaan ang mga simbolong ito at
kadalasang natatagpuan sa sining o
ST. PAUL UNIVERSITY SURIGAO
HIGH SCHOOL DEPARTMENT
Km. 3, Brgy. Luna Surigao City, Philippines

NikkaeC. Angob FILIPINO 4 (02/29/14)
IV – Pere Louis Chauvet Gng. Senados
literatura. Halimbawa: pusang itim (malas),
kalapati (kapayapaan), puso (pag-ibig), atb.
b. Mga Simbolong Nilikha – ang mga ito ay
nilikhang tauhan, bagay o pangyayari ng
mga manunulat upang maipahayag ang
kanilang ideya. Kapag naging kilala na ang
mga ito ay nagiging karaniwang simbolo na
rin. Halimbawa – Maria Clara (mahinhing
Pilipina), Sisa (baliw)

Saan natin nakuha ang mga simbolo?

Mga Simbolo sa Panitikan - gumagamit ng
simbolo ang manunulat upang
• magpahayag ng kahulugang hindi kayang
ipahayag ng literal na pagpapakahulugan,
• makuhang ganap ang emosyon at
imahinasyon ng mga mambabasa, at
• mapayaman at madaling matandaan ang
kanilang kwento
Idyoma
Ang isang sawikain o idyoma ay
isang pagpapahayag na ang kahulugan
ay hindi komposisyunal — sa ibang
salita, hindi binubuo ng tumpak na
kahulugan ang mga kanya-kanyang
salita na nabuo. Ito ay di-tuwirang
pagbibigay kahulugan at pagpapakita
ng kaisipan at kaugalian ng isang
lugar.
Halimbawa:
1. ilaw ng tahanan -wala kang kwenta
2. alog na ang baba - nakalalaw na ang
baba
3. bahag ang buntot - walng buntot
4. ikurus sa kamay (o ibang bahagi ng
katawan) - ipako sa krus
5. bukas ang palad - tanga
6. kapilas ng buhay - kabet
7. nagbibilang ng poste - mayaman
8. basag ang pula - may regla
9. ibaon sa hukay - nilibing ng buhay
10. taingang kawali - tengang hugis
kawali
11. naninipit
12. pantay na ang mga paa - sampu na
ang kamay
13. mapurol ang utak - mahina sa
larangan ng pag-iisip o mabagal
mag-isip
14. maitim ang budhi - tuso
15. balat-sibuyas - mabilis masaktan
16. pusong bakal - di marunong
magpatawad
17. putok sa buho - ampon
18. may bulsa sa balat - kuripot
19. balat-kalabaw - matigas ang amoy ng
paa
20. kusang-palo - sariling sipag
ST. PAUL UNIVERSITY SURIGAO
HIGH SCHOOL DEPARTMENT
Km. 3, Brgy. Luna Surigao City, Philippines

NikkaeC. Angob FILIPINO 4 (02/29/14)
IV – Pere Louis Chauvet Gng. Senados