Het dagboek der Klankherinneringen

jwr47
Zintuiglijke herinneringen
Beelden en kleuren vormen samen de omvangrijkste zintuiglijke ervaringen, die wij als mensen
waarnemen. Deze informaties zijn zo talrijk, dat het oog als onze belangrijkste informatiebron
fungeert.
Alles, wat wij denken en bedenken,bestaat uit via de zintuigen verwerkte gegevens. Als wij over
God denken, gebeurt dat ook met beelden, die via de zintuigen zijn ingegeven.
Het is dan ook natuurlijk, dat vele religieuze concepten op beelden en kleuren baseren. Dit thema
leek mij bijzonder beduidend voor enkele hoofdstukken in het project !intuiglijke herinneringen",
dat uit een aantal naar zintuigen gerangschikte hoofdstukken bestaat#
$. Het dagboek der geurherinneringen
Het waarnemen van geuren behoort tot de meest archa%sche ervaringen, die het leven
uitmaken. Daarbij blijken geurherinneringen onveranderlijk bij e&istenti'le keerpunten van
ons leven te behoren. Geuren zijn de ankers, die het begin of einde van e&istenti'le episoden
markeren en ver uiteenliggende levenservaringen tot ketens kunnen samensmeden.
(. Het dagboek der beeld) en kleurherinneringen
met als hoofdinformatiebron het dagboek uit de jaren (*$* +Ein Jahr Voller Farben ,
-. Het dagboek der klankherinneringen +wellicht herleidbaar tot vocalenherinneringen,
met als hoofdinformatiebron het dagboek uit de jaren (*$$).$( +Een jaar boordevol
klanken ,. De oud)/uropese taal met het grootste aantal klinkers is het Grieks +0 klinkers,,
gevolgd door 1atijn met 2 klinkers A/345.
6. Het dagboek der smaakherinneringen
2. Het dagboek der tastherinneringen
Beeldherinneringen
De eerste ervaringen, die ik met kleuren maakte, zijn ontstaan in de Godsdienstles $726)$722,
waarvan het schoolschrift met de tekeningen van
• een roodgekleurde Adam en blauwgekleurde /va +v88r de zondeval,
• een in het paars gekleed echtpaar Adam en /va +na de zondeval,
duidelijk een kleurs9mboliek lijken te coderen.
/en tweede contact met de s9mbolische betekenis van rood en blauw kwam tot stand bij de
aswoensdagviering $7:*, die mij in de ;unsterkerk te <oermond voerde, waar ik het graf van de
graaf van Gelre met zijn echtgenote waarnam += <ood en Blauw in <oermond,. >alloze graven in
de abdij ?ontevrault van onder andere Henr9 33 @lantagenet +$$-- A $$B7, en zijn vrouw /leonora,
koning <ichard 3 1eeuwenhart" in roodCoranje, wit en blauw verduidelijken de betekenis van deze
primaire kleuren voor de middeleeuwse koningshuizen
$
.
@as later werd mij duidelijk, dat deze kleurencodes geschikt zijn voor zeer elementaire,
fundamentele elementen. 3n de Bijbel stootte ik vervolgens op de passages in /&odus en Dronieken,
waarin de kleuren zonder nadere uitleg als goddelijke voorschriften worden beschreven.
3n de Bijbel documenteert de profeet /zeki'l
(
met name in het hoofdstuk Ezekiël 27 de ondergang
van >9rus, waarin hij de belangrijkste handelswaren beschrijft, met name de kleurstoffen voor de
kleuren rood, blauw, purper en wit.
5it deze gegevens is wellicht afleidbaar, welke rol de elementaire kleuren rood en blauw wellicht
als antipoden spelen, waarvoor paars als s9nthese van rood E blauw een religieuze betekenis kan
hebben. Foor de kleur paars werd daarom onderzocht of er voor deze benaming een et9mologische
afleiding in de betekenis van echtpaar" denkbaar is
-
.
Het onderzoek naar deze samenhangen der kleuren vond grotendeels plaats in het jaar (*$*, zodat
• het dagboek uit die jaren (*$* +/in Gahr Foller ?arben +(*$*, een goede documentatiebron
voor de studiefase der kleuren vormt en
• het dagboek uit die jaren (*$$)(*$( +/en jaar boordevol klanken +(*$$)(*$(, een goede
documentatiebron voor de studiefase der klanken vormt.
Klankherinneringen
/erste stappen op het gebied van de klankherinneringen zijn inmiddels al weer ($ jaar geleden in
$77- begonnen met de these, dat de klinkers of afbeeldingen 3, 4 enCof 5 religieuze s9mbolen
vormen
6
. Het idee van de s9mboliek der klinkers en de oorsprong van de naam God stamt van
Helena Blavatsk9
2
. Het idee was aanstekelijk genoeg voor een nader onderzoek, niet zozeer
omwille van de religieuze betekenis, maar om de betekenis voor de regeltechnische stabilisering
van de samenleving.
De belangrijkste klank is ongetwijfeld de Hod, gevolgd door de A en de 5. De belangrijkste klinkers
waren oorspronkelijk ongetwijfeld lang.
$ /en Dleine 1egende Fan <ood, Iit en Blauw +juni (*$*,
( 27-)20$ v.Jhr.
- /t9mologie van het woord K@aarsK +januari (*$*,
6 >he Hippocratic 4ath <evisited ) G. I. <ichter +$776,
2 >o the 1atin races the word God comes from the Ar9an Dyaus +the Da9,L to the Mlavonian, from the Greek Bacchus
+Bagh-bog,L and to the Ma&on races directl9 from the Hebrew Yodh or Jod. >he latter is , the number)letter $*,
male and female, and God the phallic hook# N hence the Ma&on odh, the Germanic o!!, and the /nglish od. >he
Mecret Doctrine b9 H. @. Blavatsk9, Fol $, bk (, ch 6
/erste resultaten zijn bijvoorbeeld in Gamma 3n de naam van God
:
" +$770, gedocumenteerd, maar
de anal9se van de enorme hoeveelheid ongesorteerd bronnenmateriaal verliep moeizaam. 3n de
beginfase moesten nog veel bronnen +zonder cop9Cpaste)technologie, op papier worden onderzocht.
3n de De "abbala in onze !aal
0
+(**$, wordt reeds de betekenis van de klinkers in de ego)
pronomina beschreven.
3nteressante thema.s zijn de eerste woorden, die volgens de overlevering zijn geuit. Folgens Dante
was de eerste naam van God 3, die later in /l werd veranderd
B
. Oiet alleen Dante, maar ook I9cliffe
gebruikten de naam 3". Bij I9cliffe was het oorspronkelijk een H# Y a# hooli in !he #yddis o$
!hee
%
. 4ok de anal9se van de losse letterwoorden A, P, /, H, 3, 4, 5, H levert een aantal religieuze
s9mbolen op.
@arallel aan het onderzoek naar de kleurcodering volgde een onderzoek naar de klanken, dat eind
(*$* werd begonnen met De hi'rogl9fen in onze taal +de letters 3, G, H, 5, F, D, >h resp. Q e... . ;et
name de klinkers blijken eenzelfde rol te spelen als de elementaire kleuren. Foor de klinkers werd
een triade A, 3, 5 +wellicht ook als oorsprong voor de goddelijke naam Dyaus, vastgesteld, dat later
bijvoorbeeld door /, 4 en H
$*
werd aangevuld.
4orspronkelijk omvatte het <omeinse alfabet slechts vijf klinker# A/345
$$
, die zonder nadere
uitleg als levensmotto van de Habsburgse keizer ?rederik 333 +$6$2)$67-, op veel representatieve
gebouwen in Ienen was aangebracht. A/345 is tevens een anagram voor &eoua +Gehova,.
Fervolgens werd het ego)pronomen
$(
ge%dentificeerd als Het belangrijkste Ioord, dat er bestaat
+(*$$,
$-
. Deze ego)pronomina bestaan merendeels uit klinkers, die vaak op de bijbehorende
goddelijke namen berusten. !o behoort ieu als ego)pronomen tot Dieu, wat men in de @rovenRaalse
taal gemakkelijk kan controleren.
Foor de ego)pronomina zijn er woorden in gebruik, die reiken van $ tot - klinkers lengte. >ot de
SSnletterige ego)pronomina behoren de /ngelse woorden &' Y en tot de Mcandinavische (. >ot de
tweeletterige ego)pronomina behoren io' yo' iu en tot de drieletterige ieu' iau' iou.
/r zijn zuivere vocale woorden als magische spreuken or goddelijke namen in gebruik geweest, die
van reiken van $ tot 0 klinkers lengte, bijvoorbeeld 3, 3HF, 3AT, 3HFH, UVWXYZT
$6
.
3nschriften documenteren de klinkers, die in de oudheid een bijzondere rol hebben gespeeld, zoals
de / boven het portaal van de tempel van Apollo te Delphi
$2
moet hebben gestaan, zoals dat op
sommige oude munten K?austina MeniorK afgebeeld is. 5it de inscriptie op de oude omphalos, die te
Delphi gevonden is, kan men de /" en twee of drie andere letters aflezen. 5it vergelijkend
onderzoek blijkt nu, dat de tempel te Delphi oorspronkelijk niet aan Apollo, maar aan !eus geweest
was, wiens naam !9eus" op de centrale letterpositie een /" bevat
$:
.
3n de oudheid en middeleeuwen werden de bevolkingsgroepen door een overmaat aan s9mbolische
kleuren en klanken moeiteloos en goedkoop in klassen verwezen. De kleurcode der kleding,
Bijbelse afbeeldingen en de letters9mbolen maakten duidelijk, welke stand gehoorzaamd moest
worden. Deze kleur) en klankcoderingen hebben door de moderne reclame en media hun betekenis
en s9mboliek verloren.
: Gamma)jrg*6)nr*2)aug70.pdf
0 Gamma)jrg*B)nr*()apr*$.pdf
B Bron # Divina commedia ) @aradiso, Janto [[F3
7 Book 4see +Hosea $$)7, in I9clif.s Bible
$* De M9mbolische Betekenis Fan de 1etter H vastgelegd door Deizer Jlaudius +6*AD,
$$ 4n the M9mbolism of the Fowels A)/)3)4)5
$( Het persoonlijke voornaamwoord der eerste persoon enkelvoud
$- Het 4ntstaan Fan de Iest)/uropese /go)@ronomina +overzicht,
$6 AEEIOYO \ Alpha, /psilon, /ta, 3ota, 4micron, 5psilon, 4mega , from )agi* +ords, - Di*!ionary
$2 / ) of the /)s9mbol /ngraven 4ver the Gate of Apollos >emple en / for /nigma +An 4verview,
$: >he /)3nscription at the 4mphalos of Delphi
Synthese van kleuren en klanken
Deze samenhangen van kleuren en klinkers worden in successieve manuscripten gedocumenteerd,
waarin de laatste versie om praktische redenen zonder afbeeldingen werd samengesteld#
$. &n de .aa# van od +Gamma $770, jaargang 6Cnummer 2
$0
,, waarin het mannelijk s9mbool
3 en het vrouwelijke s9mbool 4, 5 of F worden voorgesteld.
(. De odss/iegel +Gamma (**6
$B
,, waarin de letters 3 en 5 als religieuze s9mbolen worden
onderzocht.
-. >he Mk9)God D9aeus +$2.2.(**7,
6. Het Boek >uisco ) over de oorsprong van het Oederlands +(*$*,
2. >he Hermetic Jode& 33 ) Bipolar ;onotheism +($.$(.(*$$,
:. >he Hermetic Jode& 333 ) Fowel M9mbolism +(0.-.(*$-,
4ok staan er enkele thematische overzichten ter beschikking#
• @roceedings in the /go)@ronouns. /t9molog9 +4verview,
• / for /nigma +An 4verview,
• 4verview of m9 manuscripts in a Outshell
• A compact 4verview of Bipolar M9mbolism
• Jolor Jodings in the 1ast Mupper +4verview,
• >hreads of Bipolar M9mbolism in <eligion
• Joloured 3dols ) >he international e&hibition Bunte G]tter
• An 3ntegrated @roto 3ndo /uropean Joncept +4verview,
• ...
$0 Gamma)jrg*6)nr*2)aug70.pdf
$B Gamma)jrg$$)nr*2)okt*6.pdf en Gamma)jrg$$)nr*:)dec*6.pdf
Voorbereidende Analysen
e eerste woorden Ego en !u "#$%%&
3n de 4ndergang van het Avondland" suggereert 4swald Mpengler
$7
het idee van de prioriteit der
eers!e 0oorden"
(*
, die aanvankelijk uitsluitend door de priesters werden beheerst. 3n het
Folkslatijn worden de persoonlijke voornaamwoorden /go en >u rond de geboorte van Jhristus
algemeen toegepast +bijvoorbeeld bij @etronius,
($
.
Ego verloor uiteindelijk vrijwel overal de g. Folgens ;e9er)1^bke, 1at. Mpr. 6B6, vindt men eo in
manuscripten uit de zesde eeuw.
((

Dante
3n dit kader onderzoek ik ook de citaten van Dante, die men in het internet met de /ngelse vertaling
kan aflezen#
Divina commedia - Paradiso, Canto XXVI
!
3n de volgende passages past Dante 3" en /l" toe#
1a lingua ch.io parlai fu tutta spenta $(6 .>he tongue 3 spoke was utterl9 e&tinct
innanzi che a l.ovra inconsummabile $(2 before the followers of Oimrod turned their minds
fosse la gente di Oembr_t attenta# $(: to their unattainable ambition.
chS nullo effetto mai raz%onabile, $(0 .?or nothing ever produced b9 reason ))
per lo piacere uman che rinovella $(B since human tastes reflect the motion
seguendo il cielo, sempre fu durabile. $(7 of the moving stars )) can last forever.
4pera naturale ` ch.uom favellaL $-* .3t is the work of nature man should speak
ma cosa o cosa, natura lascia $-$ but, if in this wa9 or in that, nature leaves to 9ou,
poi fare a voi secondo che v.abbella. $-( allowing 9ou to choose at 9our own pleasure.
@ria ch.i. scendessi a l.infernale ambascia, $-- .Before 3 descended to anguish of Hell,
I s.appellava in terra il sommo bene $-6 I was the name on earth of the Movereign Good,
onde vien la letizia che mi fasciaL $-2 whose jo9ous ra9s envelop and surround me.
e El si chiam_ poi# e ci_ convene, $-: .1ater El became His name, and that is as it should be,
chS l.uso d.i mortali ` come fronda $-0 for mortal custom is like a leaf upon a branch,
in ramo, che sen va e altra vene. $-B which goes and then another comes.
'y(li))e*s Bijbel "%+,-&
Oiet alleen Dante, maar ook I9cliffe gebruikten de naam 3". Bij I9cliffe was het oorspronkelijk
een H, zoals uit het volgende citaat blijkt#
"osea ##-$
%
% Y s*hal no! do !he s!rong veniaun*e o$ #y 0ra!h!he. Y s*hal no! !urne' !o leese
E$$ray#1 $or Y a# od' and no! #an. Y a# hooli in !he #yddis o$ !hee' and Y s*hal no!
en!re in !o a *i!ee.
$7 Bron# Decline of the Iest# Folume 3, ?orm and Actualit9 en Decline)of)the)Iest)Folume)33)@erspectives)of)Iorld
ge/ubli*eerd 2%23-2%24 door 5s0ald 6/engler
(* >he @rime Iords in Adam.s 1anguage
($ Bron# Fulgar 1atin +page -6,
(( Bron# Fulgar 1atin +Mee b(:-,, +page $:$,.
(- Bron # Divina commedia ) @aradiso, Janto [[F3
(6 Book 4see in I9clif.s Bible
!riades van kleuren en klanken .oals IA/ "#$%#&
#-
Oiet alleen het Goodse volk, maar ook de <omeinen en de Delten hebben aan de primaire kleuren
rood, blauw en purper een s9mbolische betekenis toegekend. @urper is vrijwel ten allen tijde als
vorstelijk, respectievelijk religieus s9mbool in gebruik geweest. <ood behoorde bij de <omeinen tot
de beduidende militaire signaalkleuren. Blauw werd vooral in combinatie met rood in decoraties,
veelkleurige weefsels en heraldische s9mbolen toegepast.
De globale toepassing van de kleuren rood, blauw en purper in de oudheid duidt wellicht op een
s9mbolische, religieuze achtergrond, die wellicht ook op de speciale locatie van rood en blauw in
de regenboog samenhangt. <ood en blauw zijn de randkleuren van de regenboog, terwijl purper als
mengkleur van rood en blauw geen spectrale kleur vormt, maar ontstaat als een mengsel van rood
en blauw. Dit mengsel kan eventueel naast de eenvoudige toepassing van in purper geverfde
weefsels ook als weefsel van afzonderlijke, rood en blauw geverfde, garens ontstaan.
3n de s9mboliek der kleurcombinaties speelt de veelkleurenweeftechniek wellicht een grote rol,
omdat de goddelijke voorschriften speciaal deze weeftechniek benadrukken.
&ymbolische 'riades
De drievoudige s9mboliek, die op de triade rood, blauw en purper baseert, is wellicht ook op andere
bereiken toegepast, waar de samenhangen interessanter en eventueel beter controleerbaar zijn. 4p
de eerste plaats kan men aan een samenhang met het goddelijke >riniteitsconcept denken.
/en tweede triade werd gevonden in het M9mposium van @lato, waarin de androg9ne mens werd
gevormd. Folgens @lato bestonden er drie mensent9pen# de mannelijke, de vrouwelijke en de
androg9ne mens. De man stamde van de zon, de vrouw van de aarde en de androg9ne mens van de
maan. Alle varianten bestaan al voorafgaand aan de latere scheiding in man en vrouw, die !eus
uiteindelijk heeft moeten doorvoeren.
/erst immers waren er drie geslachten van mensen, niet twee zoals nu# mannelijk en
vrouwelijk. /r was nog een derde bij, dat aan beide andere deel hadL de naam is nog over,
zelf is het verdwenen. De reden, waarom er drie zulke geslachten waren, was dat het
mannelijke oorspronkelijk afstamde van de zon, het vrouwelijke van de aarde en het derde,
dat aan beide deel had, van de maan, omdat ook de maan aan zon en aarde deelheeft. !ij
waren rond, zij zelf `n hun gang, omdat zij gelijk waren aan hun ouders
(:
."
De voorstellingen van een opsplitsing van de eerste mens in man en vrouw komen al in andere
vormen voor bij de Bab9loni'rs. Mporen van deze visie op de mens in de oertijd vinden we terug in
de bijbel# in het scheppingsverhaal in Genesis spreekt God#K1aat ons mensen maken naar 4ns beeld
en gelijkenisK.K/n God schiep den mens naar !ijn beeld, naar Gods beeld schiep Hij hem, man en
vrouw schiep Hij henK. Blijkbaar waren man en vrouw voordien bij God SSn. 3s het denkbaar, dat
deze triade onder andere met de drievoudige kleurcodes rood, paars en blauw samenhangtc
Foor de verdeling van de s9mbolische kleuren is duidelijk, dat de zon aan het mannelijke rood, de
maan aan het vrouwelijke blauw en het androg9ne geslacht aan de mengkleur purper wordt
toegewezen. /r staat weliswaar nergens geschreven, dat de Bijbelse kleuren op deze wijze mogen of
moeten worden ge%nterpreteerd, maar twee van de drie kleuren zijn in de <omeinse
geschiedschrijving van @lutarchus uitvoerig behandeld# purper is een vorstelijke, respectievelijk
goddelijke s9mboolkleur, terwijl rood met name de dapperheid en de moed van de +destijds
e&clusief mannelijke, legerleiding markeert.
(2 De kleuren en klanken van >9rus +0.$$.(*$(,
(: vo&clamantis# - geslachten C - se&es
Als een derde triade valt mij nog een derde triniteit A, 3, 5 ofwel A, 3, 45 in, die als de oudste
vocale hi'rarchie wordt beschouwd#
Kde ideale triade A, 3, 45, het protot9pe van elk vocaal s9steem, waarin enkele primitieve
modulaties ons al tot een zevental leidenK
(0
IAΩ
28
De belangrijkste bijdrage van de ?enici'rs aan de wereld was het fonetische ?enicisch alfabet. Fan
deze letters vormden de vocalen de hoogste hi'rarchie, waarin de 3 de oudste triade 3, A, 45
aanvoert. De 45 wordt uiteindelijk in het Grieks ook als T geschreven, waardoor de fundamentele
triade optisch gezien de Griekse schrijfwijze 3AT aanneemt.
5it de eerste eeuwen van de jaartelling zijn er meer getuigenissen van het gebruik van deze vorm
van de Godsnaam bekend
(7
. 3n de eerste eeuw voor onze jaartelling beweert ook de
geschiedschrijver Diodorus van Micili' dat de God van de Goden wordt aangeroepen met de naam
3ad.
De vocalen 3 en 5 kan men naast 3AT in talloze godennamen terugvinden, zoals 35)piter, Dieus,
3HFH, en vele anderen
-*
. De drie letters vormen een reeks klinkers, die tezamen een religieus
s9mbool vormen. De religieuze kern vormt in het algemeen een triade, zoals 3AT, 345 +de
oorspronkelijke vocale kern voor Gupiter, 345)pater,, 3HF, enzovoorts.
4mdat de scheppingslegende een opsplitsing van een eerste mens in man en vrouw beschrijven,
wordt ter verklaring van deze vocalen de opsplitsing van de originele kern 345 +3T, in een
mannelijk element 3 en een vrouwelijke element 45 +T, aangenomen.
Als wij deze drie triaden in een tabel samenvatten, ontstaat een overzicht van vier met elkaar
gekoppelde triaden#
Mensvorm Planeet (volgens Plato,
Symposium)
Kleurcode Kliner
;an !on <ood 3
Androg9n ;aan @urper A
Frouw Aarde Blauw 45 +T,
7abel 2, 7riade van de s*he//ingslegende 89la!o' 6y#/osiu#:
()*+,-.
Dit zeven!al klinkers is ongetwijfeld 0123456
-$
respectievelijk in hoofdletters
ΑΕΗΙΟΥΩ
-(
, dat als uitdrukking ook wel eers!e begin van al #ijn beginselen" wordt
genoemd
--
.
(0 Bailly' ;uo!ed in Goscel9neGodwine)e;9ster9eofetheeMeveneFowelse+$77$, - Bailly 0ri!es 8ibid.' /. 42:, <a' i, u<
bu! !he las!le!!er is surely a misprint for au. Beside the evidence of fact, the end of the song ampl9 supports this
emendation.
(B Fan Harran via >imaeus tot XUT ) De zeven tempels van Harran
(7 Gods naam in de eerste eeuwen van onze 777 ) <iemer <oukema
-* >he Hermetic Jode& 33 ) Bipolar ;onotheism
-$ AEEIOYO in the Oag Hammadi 1ibrar9 cited in ;agic Iords# - Dictionar9
-( AEEIOYO \ Alpha, /psilon, /ta, 3ota, 4micron, 5psilon, 4mega , from )agi* +ords, - Di*!ionary
-- K?irst )origin of m9 origin, A//34H4, first beginning of m9 beginning" ) ;ithras 1iturg9
Zeven klinkers, /oals ()*+,-. 01##2
Goscel9n Godwin heeft de klinkers aan een nader onderzoek onderworpen en komt tot de conclusie,
dat de klinkers in de namen voor God een beduidende rol spelen
-6
. ;erkwaardigerwijze onderzoekt
Godwin echter niet de persoonlijke voornaamwoorden en jawoorden, alhoewel deze eveneens een
grote concentratie aan klinkers vertonen.
Godwin vermeldt o.a. ook de numismatische studies van Abbe Gean Gacfues Barthelem9 +$0$:)72,,
die de relaties tussen de 0 planeten en de 0 klinkers van het Griekse alfabet heeft ontdekt. Het
betreft de A, /, H, 3, 4, 5 respectievelijk H en T +Alpha, /psilon, /ta, 3ota, 4micron, 5psilon en
4mega,. Barthelem9 documenteert ook de inscriptie in het theater te ;iletus +Dlein)Azi',, waarin
op zeven zuilen met elk een zevental klinkers staan, die de stad ;ilete met gebeden moeten
beschermen
-2
.
De inscriptie luidt in het Grieks# topos eioudeon ton kai theosebion." Fertaling# @laats van de
8oden, die men ook godvrezend noemt"
-:
.
Vij3 o3 drie klinkers4
Het Griekse alfabet had net als het 1ineair B script en het @unische alfabet oorspronkelijk slechts
vijf klinkers. De 5psilon en 4mega zijn pas 6*- BJ/ ingevoerd. Iellicht zijn er zelfs
aanvankelijk slechts drie klinkers toegepast# de 3, A en 5.
/r zijn talloze zinspelingen op het oproepen van de goddelijke namen in klinkers. 3n /g9pte wordt
gewag gemaakt van de oproep in zeven klinkers, die klinken als een citer.
3n -na*aly/sis s9stematiseert od$rey =iggins 82772-2344: de goddelijke namen als volgt#
$. De naam met SSn letter I, die, uitgaande van 3HFH, tot de eerste letter gereduceerd wordt.
(. De naam met twee letters IE, die op de zelfstandige G ah ofwel GehovahK +cf. @salm :B#6 in
de /ngelse @salters waarin God KGAHK genoemd wordt,. Deze naam is tevens het /3 op het
Apollo)heiligdom in Delphi. 3n het oude Grieks las men volgens Higgins van rechts naar
links, zodat /3 overeenkomt met 3/ A en 3HFH dus de zonnegod representeert.
-. De naam met drie letters lA!, die voor de Grieken de Goodse God representeert. 3n het
Hebreeuws zij dit de letters iod)he)vau.
6. Het >etragrammaton I"#", iod)he)vau)he, dat in de oudheid als GAH4, G/F4, en soms
ook 3A45 werd geschreven, is lA4 ofwel 3/5 met een e&tra letter. Dit komt overeen met
Juve der /trusken, waaruit de <omeinen Jove hebben afgeleidL Ju/i!er behoort tot dezelfde
stam, onder toegave van /i!er' Kfather,K. Dezelfde naam wordt toegepast in 3ndia, waar men
deze God aanroept met KG/H/g G/H/gK
2. De naam $E"!#A ofwel G/H4FAH, die vaak uit het >etragrammaton wordt afgeleid en
door de ;asoretische leesmoeders wordt ge%nterpreteerd. -donai betekent GeHoFaH. Ie
hebben al gesteld dat de Goden volgens /usebius de naam van God met zeven klinkers
uitdrukken. Higgins voegt daaraan toe, dat de Bacchanten om dezelfde redenen K/F4H/gK
uitroepen.
-6 4n the M9mbolism of the Fowels A)/)3)4)5 h en >he Macred Fowels in @ronouns ) notes to >he ;9ster9 of the
Meven Fowels" +$77$, Goscel9n Godwin
-2 >he ;9ster9 of the Meven Fowels b9 Goscel9n Godwin +$77$,
-: >igh! $ro# !he -n*ien! Eas!, door Adolf Deissmann, p. 62$ A zie# Gewish 3nscription at ;iletus >heater
S9elling :o9 nu::er #; "#$%%&
4nlangs vond ik op de website ?unn9 6/elling Gokes een aantal grapjes met betrekking tot de
spelling. !ij waren genummerd $...-B en nummer (: luidt#
=oe s/el! #en 8in he! Engels: %e" met twee letters zonder de I en / te gebruikenc
=e! an!0oord luid!, & en I.
Ou is voor mij natuurlijk de vraag# is het wel een mopc
3n het kader van het onderzoek naar de s9mbolische betekenis van de klinkers & en I kan men ook
stellen, dat we" oorspronkelijke inderdaad als &&I werd uitgesproken. 3n het /ngels is de &&
immers per definitie de dou'le(& en tussen de vocalen E en de I is het verschil inderdaad minimaal.
Fandaar dus de documentatie van mijn anal9se in# Mpelling Goke (: ) 3s it a joke at allc
Het belangrijkste 'oord< dat er bestaat< bestaat uit louter klinkers "#$%%&
Pronomina
Foor het eerst sinds lange tijd vat ik enkele thesen weer eens samen in een Oederlands manuscript
+Het belangrijkste Ioord, dat er bestaat,. Het belangrijkste woord wordt niet door mij, maar door
60adesh vastgelegd en is het persoonlijke voornaamwoord der $e persoon enkelvoud, dat in vele
van mijn manuscripten met /go)pronomen wordt afgekort
-0
.
Het woordje ik", dat merkwaardigerwijze en bij wijze van uitzondering ten opzicht van het ?ranse
je", het /ngelse 3", het Mlavische ja" en het 3taliaanse io" een #edeklinker k" bevat, schijnt mij
van het !uid)Duitse i)" af te stammen, waarin men de medeklinker h" bij nader inzien ook als de
eta +d.w.z. de klinker *, kan opvatten. De k" kan echter ook van de verloren gegane g" in ego"
stammen.
De Al5en
3n de Alpen vindt men een opvallend concentratie van de /go)pronomina ieu, iau en iou rondom
de oudste bisschopszetel Jhur ten noorden van de Alpen, waar bisschop -sinio in het <ijndal de
verspreiding van het christendom co]rdineert. !ijn naam wordt vermeld in de annalen van het
concilie van Jhalcedon. 4p dit concilie werd de eu!y*his*he doctrine van het #ono$ysi!is#e
verworpen en de ?hal*edonis*he geloofsbelijdenis aangenomen, waarin beschreven wordt dat
Jezus, als tweede persoon in de Heilige Drie)eenheid, zowel volledig mens als volledig goddelijk
was.
3n grotere kringen rondom de Alpen verliezen deze /go)pronomina ieu, iau en iou als in
ringvormige schokgolven de laatste klinker u" en gaan over in de bekende /go)pronomina +e
+?rans,, +a +Mlavisch, en io +3taliaans en Mpaans,. Folgens mij zijn deze klinkers oeroude s9mbolen,
waarvan de i en u de geslachtss9mbolen en de overige klinkers althans ten dele een goddelijke kern
vormen.
&ymboliek der klinkers
5it de voorafgaande studies blijkt duidelijk, dat de klinkers I en & de antipoden man en vrou%
s9mboliseren. De rol van de klinker E" kan de rol van de centrale kern vervullen, maar deelt deze
rol wellicht me de veel oudere klinker A" of ook wel de !". het lijkt erop alsof men in de loop der
tijden allerlei verschillend klinkercombinaties heeft getest, waaronder ook 3/H45A, 3H5H, etc.
-0 Het persoonlijke voornaamwoord van de eerste persoon enkelvoud
e 'est=Euro9ese Ego=9rono:ina "#$%%&
5it dit overzicht
-B
blijkt welke grote rol de klinkers bij de naamgeving der Goden, /go)pronomina
-7
en jawoorden hebben gespeeld. De 3 en 5 gelden weliswaar als de prominente mannelijke,
respectievelijk vrouwelijke s9mbolen, maar het heiligste een meest verzwegen s9mbool schijnt
althans in Griekenland en in het ;idden)4osten de klinker /", ofwel de klinker P, (/ta ,H", te
zijn geweest.
De afleiding van de historische ontwikkeling kan als volgt geschetst worden#
• 3n het Folkslatijn worden de persoonlijke voornaamwoorden Ego en -u rond de geboorte
van Jhristus algemeen toegepast +bijvoorbeeld bij @etronius,
6*
. Ego verloor uiteindelijk
vrijwel overal de g. Folgens ;e9er)1^bke, 1at. Mpr. 6B6, vindt men eo in manuscripten uit
de zesde eeuw.
6$

• De Grieken kenden drie +3, A en 5, , vijf tot zeven +A, /, H, 3, 4, 5 respectievelijk H en T,
klinkers.
6(
• De Goden drukten volgens /usebius de naam van God +3HFH, Gehovah, met zeven klinkers
uit
6-
. De Griekse naam eioudeon voor de Goden" bevat een overmaat aan klinkers. /en
inscriptie +op 0 zuilen, in het theater te ;ilete luidt in het Grieks# topos eioudeon ton kai
theosebion." Fertaling# @laats van de $oden, die men ook godvrezend noemt"
66
.
• 3n Divina commedia - 9aradiso' ?an!o @@V&
62
documenteert Dante ca. $-:* de eerste
goddelijke naam als I" en vervolgens als El" +in de /ngelse vertaling
6:
,# I was !he na#e
on ear!h o$ !he 6overeign ood' 0hose joyous rays envelo/ and surround #e. A>a!er El
be*a#e =is na#e' and !ha! is as i! should be."
• I9cliffe gebruikte als /go)@ronomen aanvankelijk het woord ." +I9cliffe Bijbel, $-72,.
• <ondom de eerste bisschopszetel Jhur concentreren zich taalgebieden met de /go)
pronomina ieu, iau en iou
/0
1 3n de omliggende landen luiden de /go)pronomina +e +?rans,,
+a +Mlavisch,, i) +zuid Duits dialect, en io +3taliaans en Mpaans,.
• >ot ca. $7:* leerde de kerk, dat de vrouw eigenlijk niets anders is dan een lidmaat van de
man,
/8
en !ij zullen t%ee 2i+n in 33n vlees" +pag. $$-,. 4ngetrouwd werden man en vrouw
als halve" mensen beschouwd
67
.
• Folgens ;orris Mwadesh is het /go)pronomen het belangrijks!e 0oord in alle !alen.
• De /go)pronomina en jawoorden zijn bijzonder kort en rijk aan klinkers.
• Folgens de Iikipedia)documentatie 4ccitaans" worden vele Iest)/uropese jawoorden uit
1atijnse leenwoorden +met name )ic ille en )oc, afgeleid. Het woord nee" is echter een
erfwoord, dat al zeer oud is
2*
.
-B Het 4ntstaan Fan de Iest)/uropese /go)@ronomina
-7 Het persoonlijke voornaamwoord van de eerste persoon enkelvoud
6* Bron# Fulgar 1atin +page -6,
6$ Bron# Fulgar 1atin +Mee b(:-,, +page $:$,.
6( 4n the M9mbolism of the Fowels A)/)3)4)5 h en >he Macred Fowels in @ronouns ) notes to >he ;9ster9 of the
Meven Fowels" +$77$, Goscel9n Godwin
6- Bron# -na*aly/sis van od$rey =iggins 82772-2344:
66 >igh! $ro# !he -n*ien! Eas!, door Adolf Deissmann, p. 62$ A zie# Gewish 3nscription at ;iletus >heater
62 Bron # Divina commedia ) @aradiso, Janto [[F3
6: I s.appellava in terra il sommo bene onde vien la letizia che mi fasciaL e El si chiam_ poi# e ci_ convene,
60 !ie de Mwadesh)lijsten voor de talen
6B pag. $$$ van 7erra 9ro#issa A Henri de Greeve @r. +$76$,
67 Mohar
2* iOein ist ein /rbwort, geh]rt mithin zum jltesten Bestand des deutschen Iortschatzes und seine /ntsprechungen
• 3n de twaalfde eeuw was ?rankrijk in twee taalgebieden verdeeld
2$
. De talen werden
benoemd naar het respectievelijke woord voor .ja.# 4c +1atijn# ho*, in het zuiden en 4%l +een
oude vorm van oui, 1atijn# ho* ille, in het noorden. Dante Alighieri, die deze namen voor de
taalgroepen bedacht, gebruikte verder de term 1angue di Mi +1atijn# 6i*, voor de 3taliaanse
dialecten. De taal 4ccitaans", die ieu" als /go)pronomen toepast, stond internationaal in
een dermate hoog aanzien, dat Dante Alighieri overwoog zijn Divina Jommedia in de
1angue d.4c te schrijven +een aantal andere werken schreef hij daadwerkelijk in deze taal,.
• 3n den Duitse Dialecten zijn talloze ja0oorden in gebruik, bijvoorbeeld# iGou, iGupp, iGo,
i3u, iGepp, iGoa, i/, KGauK, KHoK,KGodihooK, KGausenK, KAJDK, KkK, K9K, KjappK, K9eK,
K9aK, K9ihaaK.
• De correlatie tussen de goddelijke namen en de ego)pronomina +ieu, iau en iou)
respectievelijk jawoorden kan uit het overzicht van ;asse9 worden afgelezen
2(
#
3t is the religious communit9, not the race, that will account for the Gews who emigrated to
the ends of the earth, and for the names of the Gewish god, who was the /g9ptian Iu,
@hoenician Iao, Hebrew Ia), Ass9rian Iau, /g9pto)gnostic Ieou +greater and lesser,,
Jhinese Iaou, @ol9nesian I)o(I)o, D9ak Iaou), Oicobar 3slands Ee%u, ;e&ican Ao, >oda
Au, Hungarian Iao, ;an& Iee, Jornish Iau, Ielsh Iau +greater and lesser,, Hebrew Iao(
Sa'aot), Jhaldean Iao("eptatis, Greek Ia, and IE
45
, 1atin $upiter and $ove.
• 4m deze redenen kan men de /go)pronomina ieu", iau", iu
26
" en iou" wellicht als
afbeeld van een goddelijke namen Ieou,, 6Iau,, respectievelijk $u(piter beschouwen.
• Het /go)pronomen ieu", iau", iu" en iou"bestaat in een dergelijk geval uit een 3)
s9mbool en een vrouwelijk 5)s9mbool, dat als s9mbool voor de eerste androg9ne mens"
als afbeeld van God moet worden ge%nterpreteerd.
/r bestaat dus een duidelijke correlatie tussen de /go)pronomina ieu", iau", iu
22
" en iou" en de
goddelijke namen, die het duidelijkst uit de in de ;iddeleeuwen hoog aangeziene taal 4ccitaans"
kan worden afgelezen. Foor het ontstaan van deze /go)pronomina kan men de eerste eeuwen na
Jhristus aannemen, omdat de persoonlijke voornaamwoorden Ego en -u pas rond de geboorte van
Jhristus in het Folkslatijn algemeen ingevoerd werden.
in anderen indogermanischen Mprachen sind lautlich oft sehr jhnlich.
2$ 3nfo uit# 4ccitaans"
2( Bronvermelding# Ancient /g9pt A >he 1ight of the Iorld +Fol. $)page 2*$, door Gerald )assey
2- Dit correleert met /3 en de letter / op de Apollo)tempel zoals beschreven door @lutarchus in 5$ !he 0ord E&
engraven over !he ga!e o$ a/olloAs !e#/le a! del/hi. ) ;oralia, vol. 6
!ie de details en foto in# / ) of the /)s9mbol /ngraven 4ver the Gate of Apollos >emple at Delphi
26 Miciliaans
22 Miciliaans
Huwen "#$%%&
/r is een 0ereld van klanken voor de bijzienden en een 0ereld der kleuren voor de kwartels.
Alles moet uitgeprobeerd worden. Iij willen proberen in hoeverre het succes van ;iller kan
worden nagebootst. Iij zijn daartoe ook bereid onze "ree$!skeerkring met een vervolg op de
biografie van -lraune driemaal te herschrijven, als dat nodig is...
Iij houden ons vooral bezig met zaken, die niets opbrengen en dus door niemand worden
waargenomen, zoals de reconstructie van de belangrijkste woorden, die er bestaan.
Fergeleken met de bouw van satellieten of de verkoop van auto.s kan men met et9mologie
kan men geen korst droog brood verdienen.
De heilige klinker 6"7
4pgevallen is ons dus nu weer eens het huwelijk", dat in het Duits /he" wordt geschreven. Oa de
ontdekking, dat de H" als een klinker moet worden beschouwd, is duidelijk, dat de /he" een
zuiver klankwoord moet zijn geweest. Het huwelijk is dan ook niet het aanbieden van een zuiver
vrouwelijk s9mbool 5", maar het invoegen van de B=C !ussen de #an 8B&C: en vrou0 8BDC:.
Iij beschouwen de H" nu als een heilige klinker. =u0en" +Duits# eheli*hen, betekent dan, dat
man en vrouw door invoeging van de H" tot het klank0oord 3H5" worden gevormd. Die
klankenreeks moet dan wel de mens" geweest zijn, die men later tot ih" en i*h" heeft laten
afslijten. 3n het @rovenRaals en in de afgelegen regionen +raubEnden, der !witserse Alpen is deze
slijtage veel minder sterk opgetreden.
Hier kan men de H", die in het ?rans als /" wordt geschreven, nog identificerenc Iij stoten op
het woord Spouse" +de echtgenote, Mpaans# la esposa",, dat eveneens een /" begint.
Gos maakt mij erop attent, dat las esposas de handboeien zijn, die ongetwijfeld la esposa
samenhangt. 3nderdaad stammen deze woorden van dezelfde 1atijnse stam spondere
+beloven,. De handboeien s9mboliseren in deze samenhang de band tussen de echtgenoten
2:
.
3n de oorspronkelijke stam spondere is echter geen spoor van een H of / te vinden...
2: >hread# esposa k wife and handcuffsc
>o(alenrijke 'oorden "#$%%&
5iteindelijk gelukt het mij een enigszins overtuigende woordenlijst met goddelijke namen, ego)
pronomina, jawoorden en andere vocalenrijke woorden samen te stellen.
Had men dit soort afleidingen destijds op school behandeld, was mijn interesse voor de religieuze
geheimen ongetwijfeld aangewakkerd. Ou echter beschouw ik het nuchter als een van de vele
bedenksels, die men in de loop der tijden heeft doorgewerkt.
• Het oudste bewijs voor de naam 3HFH is vermoedelijk de ;esha)stele uit het jaar B6* BJ
• De Grieken vereerden de klinker / met name in de Apollo)tempel, zoals door @lutarchus +l
62 3 )m c. $(2, werd gedocumenteerd.
• De <omeinen vereerden ?Iou +Gupiter, oudste tempel ca. :** BJ,,
;et name de Griekse schrijfwijze Iao vormt uiteindelijk een basis voor een groot aantal worden,
die een religieuze s9mboolkarakter dragen. Feel van deze woorden hebben betrekking op de
eeuwigdurende eigenschappen van geheiligde concepten. God is eeuwig. 3kzelf eveneens, maar dan
alleen als mens, d.w.z. als een getrouwd echtpaar.
8linkers voor de eeu9igheid
Het inzicht in de s9mbolische wereld der klinkers neemt vormen aan, nadat ik door toeval +steeds
maar weer door toevalgg, in de et9mologie van de oeroude woordjes nF, nG +4ud)/ngels# nooit",
aflees, dat de zich daarin bevindende klinkers de eeu0igheid aanduiden
20
.
De oorspronkelijke ego)pronomina, die zich op een centrale plaats nagenoeg onveranderd +ieu, iou,
iau, in de naam van de hemelse God Dyaus bevinden, worden steeds op dezelfde manier gevormd.
4p de eerste plaats staat een sterfelijk, mannelijk s9mbool 3"L dan volgt een klinker uit de reeks a,
*
48
, e, o, die alle eeuwigheid s9mboliserenL tot slot wordt het woord afgerond met een sterfelijk,
vrouwelijk s9mbool 3".
4mdat D9aus als origineel @3/)bestanddeel al enkele duizenden jaren oud is, moet ook deze
vruchtbaarheidscultus tenminste al uit het begin van de @3/)fase stammen. De Hebreeuwse 3HFH)
religie en de <omeinse GupiterAcult baseren echter op dezelfde fundamenten.
>wee eenzame stervelingen, man en vrouw, worden met behulp van een klinkende band geboeid,
die hen onsterfelijk maakt. 4nsterfelijk zijn zij slechts in de gedachten van hun nageslacht, de
kinderen en kleinkinderen. Het is de wonderwel klinkende boei, die de mensen in de oudheid heeft
geboeid, de boei van de letters A, 4 en /.
Iij geloven niet in een persoonlijke God en zeker niet in de oude grijsaard. Iij denken aan Dyaus
als aan een denker, die zijn dromen heeft geschreven A de droom van een talrijke kroost. Hij is
kennelijk ook een 3ndo)/uropeaan geweest, en wij stellen ons zijn kribbe voor op een heuvelrug in
de nabijheid van Mtalingrad, waar de naam Dyaus moet zijn ontstaan.
/en detail blijft echter nog onopgelost. Het betreft de ware achtergrond van de consonanten D" en
s" aan het begin, respectievelijk einde van de naam Dyaus. Iij denken aan een /g9ptische
cartouche, die uiteindelijk ook een D")vorm heeft aangenomen. De s" krijgt 5 van ons geschenkt
A als een toegift, zogezegd. -lso s/ra*h Hara!hus!ra...
20 Fowels for /ternit9 +a fuest for the most important s9mbols and words in an9 language,
2B Fertegenwoordigd door H +/ta, de klinker *,
De :go-5ronomina in de ;aam Dyaus
Het tot @3/ behorende /go)pronomen werd ontdekt in de afgelegen dalen van de Alpen, waar men
eeuwenlang ongestoord heeft kunnen leven. ;et name in de omgeving van Jhur vind ik enkele
fraaie, originele proto9pen, zoals +au, ieu en iou. De mensen, die +au zeggen, noemt men de +au 7
zeggers.
D9aus ontwikkelde zich tot het 1atijnse woord deus en het Griekse !eus, terwijl de naam Gupiter
+&u//i!er' ID9nus-/J!Kr: uit een samenstelling van de 4udduitse vocativus 8Iou en /a!er +KvaderK,
is ontstaan.
Dennelijk mag men de yau)kern in D9aus ook spreken en schrijven als ieu en iou. De centrale
klank in D9aus mocht tussen a, e, en o vari'ren, waarbij de naam overgaat van D9aus naar D9eus,
en D9ous.
De ego)pronomina +au, ieu en iou kan nu eenvoudig worden ge%dentificeerd als de kern binnen
9yaus, 9ieus, respectievelijk 9ious. Alleen al dit insluitsel duidt op het enorme belang van de
ego)pronomina in de taal. Daarnaast heeft echter ook ;orris Mwadesh al aangeduid, dat het ego)
pronomen het belangrijkste woord in elke taal vormt.
3ndien echter zoveel bewijzen voor de opslag van het belangrijkste woord binnen een goddelijke
naam zijn gevonden, is het zinvol de s9mbolische betekenis van deze woorden te anal9seren. 4mdat
dit onderzoek zich over een groot aantal jaren uitstrekt vat ik de documentatie samen in een soort
journaal met de titel >he Mecrets of the @ronouns +Diar9 ?ragments (**7)(*$$,.
e @aeto=@o:aanse diale(ten "#$%%&
Het verschijnsel, dat de /go)pronomina de kern van de hemelse god Dyaus vormen, heeft zich het
duidelijkst in de Alpenregio rond de !witserse stad Jhur ontplooid. >er bestudering van deze
taalkundige anomalie ondernam ik uitgerekend in de tijd van de ineenstortende /urokoers met mijn
echtgenote ?. en twee vrienden O. en 1. in september (*$$ een korte reis naar de Alpen.
Foor de heenreis volgen wij min of meer de <ijn via het 4ostenrijkse Bregenz tot Jhur. De weg
volgt een gemakkelijke en ongevaarlijke route door een breed dal, dat een circa $** km lange,
optimale weg naar het midden van de Alpen vormt. 3n Jhur echter splitst de <ijn zich op in twee
armen, de Vorderrhein en de =in!errhein, die elk een eigen dal hebben gevormd. 3n deze regio, die
Graub^nden wordt genoemd spreekt men de zogenaamde Lae!o-Lo#aanse dialecten.
De =in!errhein loopt door naar het zuiden, waar de reiziger op het obstakel Via )ala" stoot en na
overwinning van deze hindernis via de 6an Bernadino/as 3tali' bereikt. 3n het gebied van de
Hinterrhein spreekt de bevolking Mutsilvaans"
27
, dat wordt gekenmerkt door het /go)@ronomen
+ou,. 3n het oostelijke gedeelte van deze streek spreekt men +in de richting van de Guliapas, een
Murmeirisch dialect, dat zich van Mutsilvaans onderscheidt door een /go)pronomen i+a, dat mijns
inziens uit het oostelijk daarvan toegepaste +au" van het Fallader)dialect is afgeleid. Fallader
wordt gesproken in het oostelijkste !witserse kanton, genaamd /ngadin, dat door de bovenloop van
de 3nn wordt gevormd. >ussen Murmeirisch en Fallader)dialect bevindt zich nog een dialect @utSr
met het /go)pronomen ieau, dat eveneens een overgang vormt tussen i+a en +au".
Het dal van de Vorderrhein voert de reizigers daarentegen in westelijke richting, waar men eveneens
op een obstakel stoot, dat als <ijnkloof bekend staat. Het obstakel heet Luinaul!a", dat wil zeggen
hoge s!eenhoo/", omdat zij een weg moet banen tussen een enorme aardverschuiving, die hier in
prehistorische tijd heeft plaatsgevonden. 4p de plaats van dit obstakel ligt het stadje ?lims", waar
wij ons eerste hotel hebben geboekt. 3n het dal van de Forderrhein spreekt de bevolking
Murselvisch", dat wordt gekenmerkt door het /go)@ronomen +eu". Mamenvattend +en sterk
vereenvoudigend, kan men stellen, dat de /go)pronomina vanuit Jhur zich in westelijke richting tot
+eu", in zuidelijke richting tot +ou" en in oostelijke richting tot +au" hebben ontwikkeld. De
laatste volksgroep wordt omwille van dit pronomen ook wel $auers" +jau)zeggers, genoemd. /r
zijn ook familienamen Gauers, die wellicht uit deze streken afkomstig zijn
:*
.
;erkwaardig is, dat de spreidingspatroon der /go)pronomina zich op grotere schaal heeft
voortgezet. 4nder verlies van de laatste letter u" kan men vaststellen, dat de /go)pronomina vanuit
Jhur zich in westelijke richting tot het ?ranse +e", in zuidelijke en zuidwestelijke richting tot +o"
of liever gezegd het 3taliaans)Mpaanse io" en in oostelijke richting tot het Mlavische +a" hebben
ontwikkeld.
Oa afloop van de reis kan ik de resultaten van het taalkundig onderzoek in een tabel samenvatten.
De ego)pronomina ++au, +a, io, ie, ieu, eu, ioou, i:u en +ou, zijn duidelijk met de godennamen
+9yaus, 9ia, 9ios, 9ieu, 9eus, 9ioou, 9i:u en I!&)piter, maar ook met het woord dag"
gecorreleerd. Het /ngelse /go)pronomen 3", uitgesproken a9", is in het woord da9" duidelijk
zichtbaar. Dit geldt uiteraard ook voor 9au" in D9aus" en ieu" in Dieu". Het lijkt wel wat op de
scheppingslegende, waarin de hemelse God van het daglicht een ik" als een evenbeeld van
D9aus" schept
:$
.
27 De religieuze basis van het @roto)3ndo)/uropees
:* Jauers or other spellings of this name ) Gawor ) ?amil9 Histor9
:$ Anal9sis of a 1inguistic Anomal9 in the Alps
e letter Y van kei.er Alaudius "#$%%&
Deizer Jlaudius heeft rond 6* AD drie nieuwe letters in het 1atijnse alfabet ingevoerd. Deizer
Jlaudius ontwierp drie nieuwe letters, die voor een korte tijd gebruikt werden in enkele offici'le
documenten. Oa de dood van de keizer vielen ze geheel in onbruik. Deze letters zijn +naar een
informatie in Iikipedia, #
• /en achterstevoren geschreven KJK, om de lettercombinatie KBMK of K@MK te vervangen,
zoals de Griekse letter o +psi,.
• /en omgedraaide K?K, om de 1atijnse letter KFK, die op dat moment zowel de klinker KuK als
de medeklinker KvK aanduidde te kunnen differenti'ren +de nieuwe letter zou gebruikt
worden om een als medeklinker gebruikte KFK aan te duiden,
• /en afgekapte KHK, die een klinker voorstelde# waarschijnlijk bedoeld om de Griekse Z
+9psilon, te translitereren, enCof om een klank tussen KiK en KuK weer te geven. 4p dat
moment bestond de KHK nog niet in het 1atijnse alfabet.
Fan deze letters is ongetwijfeld de Hpsilon het belangrijkste religieuze s9mbool, omdat men volgens
de oude religieuze tradities aan een lan tussen ;i; en ;u; nu eenmaal een androg9ne betkenis
moet toekennen. 3n een dergelijk concept is het androg9ne letters9mbool H opgebouwd als een
combinatie van een bovenliggend vrouwelijk element F", respectievelijk 5" en een onderliggend
mannelijk s9mbool 3".
Dit concept komt overeen met de aan Albertus ;agnus toegewezen s9mbolische letter H, die door
een androg9ne persoon wordt hoog gehouden. 4ok de in het @rovenRaalse dialect gebruikelijke
vorm van het /go)pronomen i3u als bestanddeel en Gods afbeelding Di3u moet in dit kader als een
androg9n s9mbool worden beschouwd.
5it deze samenhangen kan men afleiden, dat het eerste /go)pronomen H", dat door I9cliff in zijn
eerste vertalingen van de Bijbel uit eerbied voor de religieuze s9mboliek met een hoofdletter werd
geschreven, wellicht eveneens als een androg9n s9mbool moet worden beschouwd
:(
.
:( >he H)@roceedings +>he H)De9 to the /nglish /go)@ronouns,
Sa:envatting van het redundante )iloso)is(he kern=systee:
Het bovenste hi'rarchische bereik van de filosofische kern bestond oorspronkelijk uit meerdere
redundante structuren, die uit de volgende componenten zijn samengesteld#
• de prehistorische Jup)and)<ing);arks, die hoofdzakelijk in Groot)Brittanni', maar in Iest)
/uropa ook aan de Atlantische kust, Mpaans Galici' en in de Alpen worden gevonden.
• /en gestandaardiseerde, op de regenboog gebaseerde kleuren)hi'rarchie +met de hoofdkleuren rood,
blauw en magenta,, die met name in de oudheid en middeleeuwen voor de de ontwerpen van
tempels, gewaden, grafmonumenten en wapens werd toegepast.
• /en op antipoden gebaseerde scheppingslegende +Genesis, met de tegenstellingen licht)
donker, dag)nacht, zout water)zoet water, man A vrouw,, die echter wat betreft de schepping
der eerste mens aanzienlijk van de oorspronkelijke versie kan afwijken.
• /en op de klinker)antipoden 3 en 5 baserende klinker)hi'rarchie, die wordt aangevuld met andere
klinkers, met name het /)s9mbool en later ook met het s9nthese)s9mbool H, dat een klank tussen de
3 en 5 representeert. De klinkers zijn met name vaak toegepast voor de naamvorming van de goden
+Gupiter = 35, GHIH = 35,.
• /en woorden)hi'rarchie, die wordt aangevoerd door het belangrijkste woord +het ego)pronomen
:-
,,
dat vaak als een reeks klinkers +i3u' yo' io' eu, bestaat en in de naam van de bijpassende God
+9i3u, Dios' Dio' Deus, is ingebed.
• /ine +h9pothetische, klanken)hi'rarchie, die aan de passende +roodCblauwCmagenta, kleuren
en +3C5CH,)klinkers een bijbehorende toon toewijst, voor zover deze h9pothese kan worden
bevestigd.
>er reconstructie van beschadigde hi'rarchie'n kan men de ter beschikking staande redundante
informatie toepassen. De redundantie stelt ons in staat de scheppingslegende te reconstrueren en de
vertalingsfouten in de regel /&odus (2)6 in de Delfter Bijbel +$600, en de 1uther)Bijbel +$262, te
herstellen.
De appendi& 33 bevat een overzichtstabel der vijf bronnen voor het redundante filosofische kern)
s9steem. Hieruit kan men aflezen, dat elke filosofische hi'rarchie op zichzelf een antipoden)paar en
een e&tra s9nthese)s9mbool bevat. De vijf hi'rarchie'n +de Jup)and)<ing);arks, de kleuren)
hi'rarchie, de scheppingslegende, klinker)hi'rarchie en de woorden)hi'rarchie, eventueel ook de klanken)
hi'rarchie, vormen een ononderbroken bipolaire s9mboolketen van de prehistorie tot de moderne tijd.
:- 3n dit manuscript wordt het /go)pronomen als afkorting voor het persoonlijke voornaamwoord van de eerste
persoon enkelvoud toegepast.
Het belangrijkste :or)ee: I?B "#$%#&
;en kan uit (6 letters :(*,66B,6*$,0--,(-7,6-7,-:*,*** lettercombinaties vormen, maar dat zijn
dan nog geen woorden. Iat een lettercombinatie tot een woord maakt, is een morfeem
:6
. 4p zoek
naar het belangrijkste morfeem is mij nu ingevallen, dat men in de namen voor de weekdagen, die
al vele eeuwen oud zijn, de oude godennamen in de destijds geldige afkorting kan aflezen.
!o heeft men in ?rankrijk bijvoorbeeld rond (** na Jhristus de naam Gupiter" als Geu" afgekort
en de naam Donderdag Geudi", d.w.z. de Gupiterdag" genoemd. De 3taloCGriekse weekdagen zijn
rond twee eeuwen na J., de Germaanse weekdagen enkele eeuwen later vastgelegd.
5it eerder onderzoek
:2
wist ik reeds, dat het belangrijkste morfeem is een combinatie van ca. drie
klinkers moet zijn, die vermoedelijk met de kern van de oudste religieuze @3/
::
)kernen lD9aus,
respectievelijk lDeiwos overeenkomen. ;ij interesseerden dus met name de 3ndo)/uropese
godennamen, die van deze oudste religieuze @3/)kernen zijn afgeleid en in Donderdag voor de
3taloCGriekse, respectievelijk Dinsdag voor de Germaanse weekdagen kunnen worden ontcijferd.
De 3taloCGriekse namen zijn op de <omeinse oppergod Gupiter, de Germaanse op de eigen goden
>9r, respectievelijk diens alternatieve namen >iw of !iu gebaseerd. De uit de onderzochte
weekdagen afgelezen afkortingen blijken nu grotendeels met de /go)pronomina
:0
overeen te
komen. Deze correlatie, die in de appendi& 333 en in een voorafgaand manuscript
:B
wordt
verduidelijkt, werd nu samen met de landkaarten ter documentatie van de verspreiding van de
pronomina rondom het Alpencentrum Jhur nogmaals samengevat
:7
.
Deze nieuwe combinatie van de weekdagen, de godennamen, de /go)pronomina en de woorden
voor dag" stelde mij in staat een aantal goede correlaties van de belangrijkste morfemen af te
leiden.
<rans
3n ?rankrijk vindt men het morfeem ieu" in Geudi, in Dieu, in het @rovenRaalse ego)pronomen
ieu" en met een geringe afwijking in het ?ranse woord jour" voor dag".
Italiaans
3n het 3taliaans noemt men Donderdag gioveda, dat is gebaseerd op Jovis dies, giorno di iove
+Gupiter)dag,. !owel het ego)pronomen io" als ook de godennaam Giove +Gove, correleren met het
woord iorno voor dag". De naam voor de oppergod Gupiter baseert op de woordkern l345.
Daarom is het belangrijkste morfeem in het 3taliaans iou".
:ngels
Het oud)/ngelse woord voor dinsdag is >pwesdqg, dat op >iwaz resp. 7i0' 7iuu
7M
of Hiu baseert en
in feite in verbinding staat met de @3/)kern IDei0os. Het /ngelse pronomen is een 3 of een H
0$
, die
als letter van Jlaudius wellicht op een 35)combinatie berust. Het oude woord voor dag" werd
wellicht als dqg", wat op een /ngels morfeem i*u" of y" kan wijzen.
:6 /en morfeem is een deel van een woord met een eigen betekenis, dat niet in kleinere woorddelen met eigen
betekenissen kan worden opgesplitst.
:2 Details# Bipolar ;onotheism
:: Het Croto=Indo=Euro9ees +@3/, is de h9pothetische voorouder van de 3ndo)/uropese talen.
:0 @ersoonlijke voornaamwoord van de eerste persoon enkelvoud +ik",
:B Details# A Divine Mefuence of Fowels
:7 Details# >he De9 ;orpheme ) anal9zing the @3/)concept
0* De I +double)5, wordt in het /ngels nog steeds de dubbele 5 +55, genoemd.
0$ De letter H werd destijds als klank tussen 3 en 5 uitgesproken A men vergelijke# Gumnasium" rAs Gimnasium"
=elsh
De Ielshe naam d9dd 3au voor donderdag verwijst naar de naam 3au
0(
voor Gupiter en is een kern,
die met D9aus correleert. Alhoewel het Ielshe ego)pronomen mi, fi niet met de weekdagen
correleert, kunnen wij uit de godennaam 3au en het proto)Deltische woord ldi9)
0-
" voor dag"
afleiden, dat het Ielshe morfeem iau" of iy" kan zijn.
>retons
3n het Bretons is de naam voor Donderdag Diriaou, dat op Haou, Govis +Gupiter, correlerend met
D9aous, baseert. Alhoewel het Bretonse ego)pronomen me" niet met de weekdagen correleert,
kunnen wij uit de godennaam Haou en het proto)Deltische woord ldi9)" en het Bretonse woord
deiz"voor dag" afleiden, dat het Bretonse morfeem iaou" of ei" kan zijn.
Duits
3n het Duits luidt het woord voor Dinsdag#
• Dienstag )s dingesdac), dat op de >hing)dag +)ars 7hingsus, baseert, die onder
bescherming van de god >9r viel. 7yr komt overeen met Hiu en de stam# l>twaz.
• o$0el .iestagD.iostag +oud)Duits en 9ro!o-er#aans, !iu.s)dag, die op l>twaz +l>n waz, ₂
baseert.
Het oud)Duitse /go)pronomen is 3h". Het woord voor dag" luidt >ag", wat op een centrale a")
klank in het drie klinkers lange morfeem kan duiden. 3n de Duitse taal kan men dus het morfeem
ia)" in het Diens!ag)bereik, respectievelijk iau" +in het HiuAs-dag)bereik, afleiden.
&amenvatting
3n een groot aantal /uropese talen bestaan de belangrijkste morfemen bestaan uit een reeks van een
tot circa vijf klinkers, zoals bijvoorbeeld iou", ieu", i*u", iau", iaou", ia)", iy", y", en
ei", die over het algemeen aan het patroon 3l5 voldoen, waarin op een beginletter 3 een
willekeurige klinker A, P, /, 4, 45, of 4mega en ter afsluiting normaal gesproken een slotletter 5
volgen.
0( De Ielshe weekdagen zijn# d9dd Mul d9dd 1lun d9dd ;awrth d9dd ;ercher d9dd Iau d9dd Gwener d9dd Madwrn
+uit# Oames of the da9s of the week,
0- d9dd is het Ielshe woord voor dag"
e s(he99ingslegende in de klinker E "#$%#&
3n de Germaanse m9thologie valt mij de enorme invloed van de klinker P op, die rond het begin
der middeleeuwen allereerst als rune werd ingevoerd en vijf eeuwen later ook aan het <omeinse
alfabet is toegevoegd.
De P wordt in vele Mcandinavische dialecten nog steeds als /go)pronomen
06
toegepast, maar geldt
daarnaast ook nog in een aantal talen als substantief voor levensbelangrijke" onderwerpen zoals
het hu0elijk, de 0e!geving, de uniekheid, s!ro#end 0a!er, etc.
02
. Het concept van de P)klinker
s9mboliseert en ondersteunt kennelijk de stabiliteit van de samenleving.
4p basis van deze gegevens mag men aannemen, dat de Germanen de letter P analoog aan de
Hebreeuwse letter Hod" als het fundament van de scheppingslegende hebben beschouwd. 3n de
Mcandinavische m9thologie vormde de P de spil van de wereld, de as, waarom alles draaide. Het
manuscript q +>he Jreation 1egend encoded in a Mingular Fowel, beschrijft dan ook parallel aan de
de scheppingslegende in SSn woord += Het belangrijkste Ioord, dat er bestaat", hoe men in de
middeleeuwen heeft geprobeerd de schepping in een enkele klinker te verwoorden.
/r zijn meerdere studieberichten over diverse aspecten van het gebruik van de letter P
gedocumenteerd#
• De scheppingslegende in SSn enkele klinker P (*.(.(*$(
• P for Pternit9 ) A Iorld made of Iord+s, $6.(.(*$(
• q +>he Jreation 1egend encoded in a Mingular Fowel, $:.(. (*$(
• /t9molog9 of the P)words /inde (*$(
De ?-9oordenlijst
@A
Baserend op de voorgaande thesen mogen wij misschien stellen, dat de Germaanse taal inclusief de
religie op P)kern is opgebouwd. De in de P)kern gecodeerde vocalen A en / verwijzen op de Ask
en /mbla als eerste mens P, die later door de goden +Psc, in man en vrouw werden gescheiden.
4din gaf hen leven, adem en spraak. Fili gaf hen bewustzijn en beweeglijkheid. FS, tenslotte, gaf
hen uiterlijk en gehoor. Het eerste echtpaar A. en /. bouwde de godenburcht in Asgaard +De tuin
van Ash,. 5it dit laatste kan men afleiden dat het nog niet om .gewone. menselijke wezens gaat,
maar om een soort levensprincipes of blauwdrukken voor verder leven +een evolutieboom,.
De Asen +4udnoords# Psir, zijn de volgelingen van 4din. !ij staan tegenover de Ianen. De (sir
worden van een ()klinker voorzien. Het gaat er nu om, of de klinker P wellicht een s9mbolische
betekenis voert. De P)rune is rond 2** AD door opsplitsing van de A)rune ingevoerd en is in een
groot aantal belangrijke woordbegrippen toegepast. 5it een et9mologische anal9se van de
Germaanse runen, die een P voeren, kunnen wij een aantal op de P)klinker baserende woorden
afleiden
00
.
4pvallend is de op drie klinkers baserende qi)structuur. Het woord qi betekent op zichzelf
eeuwig" en is ook in het Grieks uvw" als zodanig bekend. /r zijn een aantal oud)Germaanse
woorden bekend, die bijzonder rijk aan klinkers en dus bijzondere zijn, omdat zij op de heilige qi)
kern baseren. Foorbeelden daarvan zijn# qinigx +enig", uniek",, qiya +moeder A in po'tische
bewoordingen, en qiga +eigendom",.De veldlijnen der @ronomina
06 Het persoonlijke voornaamwoord der eerste persoon enkelvoud
02 P for Pternit9 ) A Iorld made of Iord+s,
0: De scheppingslegende in SSn enkele klinker P
00 Dictionar9 of the Germanic De9words +based on the P) respectivel9 P3)ke9s,
De veldlijnen der ego-5ronomina 01#2
3n een kaartje van /uropa schets ik de polen voor de Deense ego)pronomina q" en de vier
varianten 3l5, die in Jhur kunnen worden ge%dentificeerd
0B
. Fanuit deze polen kan men een veld
+met veldlijnen, schetsen, waarin de overige ego)pronomina zich volgens de taalkundige regels tot
een veld met vloeiende overgangen aanpassen.
0B >he /t9mological ?ieldlines ) visualizing the pronouns. distribution in /uropean languages +B.6.(*$(, en
/t9mologische ?eldlinien ) die Darstellung der Mprachgrenzen f^r /go)@ronomina
Hoedoe "#$%#&
Doei
Houdoe, oudoe en oudogo, Hadich, Hojje, Doeg en Doei baseren kennelijk alle op de
gecombineerde AdiS, Aju, Adieu)betekenissen, waarin 3ndo)/uropese woorden voor God en Dag als
gelijkwaardig worden beschouwd. Het Oederlandse Goeden Dag", het Duitse Gr^ss Gott" +God
zij gegroet", en het ?ranse Adieu" +bij God", zijn in dergelijke et9mologische constructies
volkomen gelijkwaardig
07
.
De oudste constructie God geve u goeden dach" combineert duidelijk op God", goed" en dag".
De mens begroette zijn evenbeeld als een afbeelding van God en drukte dit in zijn groet uit. 4mdat
de oude religies het daglicht als goddelijk s9mbool beschouwden en voor God een eensluidend
woords9mbool toepasten, is Goeden Dag" echter gelijkwaardig met God zij gegroet".
zberhaupt baseren de groetwoorden der /uropese talen hoofdzakelijk op een goedendag" en men
kan een algemene verbinding leggen tussen de woorden voor dag", God" en ik"
B*
.
07 Ootities bij de KDialect Atlas van het OederlandsK +(*$$, , Houdoe +alternatieve et9mologie,
B* Malutations, Divine Oames, Ieekda9s and /go)pronouns in ;an9 1anguages
Fiddelhoogduits "#$%#&
3n de boeken van de auteur uy Deu!s*her
B$
staan een aantal nieuwe idee'n, die mij inspireren, o.a.
het nieuwtje, dat de @3/)taal oorspronkelijk slechts met SSn klinker +de e", werkte. 3s het
misschien de centrale e" van D9eusc
&lordigheden
3n een eerste pleidooi
B(
ga ik ervan uit, dat wij in onze taal een aantal identiteitsbepalende s9mbolen
verloren laten gaan. Het gaat daarbij om vertaalfouten en foutief geschilderde regenbogen, die tot
het verlies van kleurs9mbolen leiden. Deze slordigheden vormen echter slechts een inleiding tot de
these, dat de geschiedenis en de taal talloze fouten bevatten.
Het gaat daarbij met name om de vocalen en wel voornamelijk om de vocalen in de belangrijkste
woorden van de taal# de ego)pronomina, die men oorspronkelijk uit een reeks klinkers heeft
samengesteld. Deze reeksen klinkers vindt men in vrijwel alle /uropese talen en dialecten als de
s9mbolische kern van het taalconcept.
Fan deze vocalen werden er twee, te weten de 3 en 5, omwille van de s9mbolische betekenis in het
Oederlands met behulp van een trema gescheiden, zodat men bijvoorbeeld het woord Dru%de en de
naam >u%sco eenduidig leerde uitspreken. Dit is de eerste stap op weg naar de reconstructie.
Biddelhoogduits
3n het ;iddelhoogduits blijken de woorden Diets", Du%ts", deutsch" via ;HD diutisch" samen
te hangen met Dieu", dieutsch", waarin de klinkers i" en u" omwille van de s9mbolische
betekenis ge%soleerd uitgesproken worden.
Doordat de volgorde van de ge%soleerde klinkers 3 en 5 in het modernere Oederlands verwisseld
werden, is analoog aan de offici'le spelling voor druGde en !uGscoC!uGsto de schrijfwijze met een
trema nodig voor alle uit ;HD diu l" en liul) afgeleide woorden, zoals bijvoorbeeld# duGdelijk",
uGts", armeluG, buGt, buGdel, bruGd, bruGloft, huGlen, tuGn, getuGge, spuGten, HuGtsers",
enzovoorts.
B-
B$ 3n Du Jane' i*h oe!he, Eine Geschichte der Mprache
B( Alles du%delijk c ) Ga, tochg +4ver de ompoling van de geschiedenis,
B- Alles Dieutlichc ) Ga, >ochg +De reconstructie van een /uropees Ioordenboek,
Feta)oren "#$%#&
3n Gu9 Deutschers boek i7he Dn$olding o$ >anguageB vind ik een inspirerende theorie over het
ontstaan en de evolutie van talen
B6
.
3nteressant is ook de kleurentheorie# ?^r viele ist der Himmel meistens schwarz", waarin naar
voren komt, dat veel talen geen onderscheid tussen blauw en groen kennen. 4orspronkelijk moet
men zelfs slechts zwart, wit en rood hebben onderscheiden, waarin alle donkere kleuren tot zwart"
werden gerekend. Dan is echter onverklaarbaar, dat God in /&odus rood, blauw en paars bestelt.
De regenboogkleuren van ;ederlands taal
/en schoolboek uit $7$0 levert nog wat verrassend inzicht op# /nkele ;erkwaardige
Ioordspelingen in de Oederlandse >aal. 4p het Ooordwijksche strand kan men af en toe kennelijk
ook Alamannentaal horen#
{4wel +wel,, Gorsie mijn
B2
g +bastaardvloek, I| ben je grooat eworde, >rijng ik sou je zuiver iet
+niet, +, ekeune hebbe, azzie je taaet +vader, nie bij je h|.
Iet ) ;eestal de vorm voor niet. /en enkele keer vindt men in dit stuk ook den vorm niet.
3N
3t" +niet", behoort in !uid)Duitsland nog steeds tot het normale Alemanse dialect#
Ieitere Dennzeichen des >iroler 4berlandes sind gsejt statt gs}gt +gesagt, und i! statt nit +ni*h!,.
/s wird auch eine t9pisch alemannische <edensart verwendet.
B0
e IO=Iod van 'ales "#$%#&
/en anal9se van een woordenboek uit Iales laat zien, dat men ter plekke God Ion noemt en de
daarmee samenhangende maand Ganuari Iona%r. Het is duidelijk, dat deze samenhangen op de
klinkers 3 en 4 baseren
BB
.
e AEIOB=signatuur van Kei.er Jrederik de erde "#$%#&
K,

AEIOB is een klinker)combinatie die de Habsburgse keizer ?rederik 333 +$6$2)$67-, op veel
representatieve gebouwen in Ienen liet aanbrengen.
B6 An /ndless Jhain of ;etaphors en >he Art of <eading and >ranslating ;etaphors
B2 !ie ook Gossie ;ijne"
B: De regenboogkleuren van .ederlands !aal ) ;almberg, Oijmegen ) $7$0, pag. (2*
B0 Dialekte in >irol A Iikipedia
BB >he 34)Iords in the Ielsh Dictionar9
B7 Die A/345)Migna tur des Daisers ?riedrich 333 @ublished $$ C $- C (*$(
&ynthese der gegevens uit CZeusC van Arthur >D Cook 0#$E2
$1
De angst van de 8elten voor een ineenstortende hemel
De enorme angst van de Delten voor een ineenstortend heelal moet gecompenseerd worden door
een geheiligde steunpilaar in een allerheiligste plaats# de omphalos.
Mtrabon en Arrianus
7$
verhalen beide, dat de fors gebouwde Adriatische Delten in --2
B.J. met Ale&ander vriendschap wilden sluiten. De ;acedoni'r ontving hen daarop en
vroeg, wat hen het meest angst aanjoeg. Hij verwachtte als antwoord u", maar tot zijn
verbazing verklaarden de bezoekers, dat zij maar een angst kenden A dat de hemel hen
op een dag zou verplettereng
,#
Andere uits9raken over de angst voor een instortende he:el
,+
De nationale eed, waarmee de Delten het verbond met Ale&ander afsloten luidde# Als wij dit
verbond niet heiligen", verklaarden zij, :oge de he:el o9 ons neerstorten en verpletteren, moge
de aarde opensplijten en ons verslinden, moge de zee uitbreken en ons overspoelen."
De helden van 5lster antwoordden hun koning, die hen wilde laten standhouden in een oorlog# De
hemel staat boven ons, de aarde ligt beneden en de zee omringt ons. >enzij de hemel met een
sterrenregen neerstort in ons kamp, of de aarde door een aardbeving uiteenvalt of de blauwe zee de
bossen overspoelt, zullen wij niet van onze plaats wijken.
76
K
A9ollo AgyieLs
3n de oudheid baseert de Griekse civilisatie op de handel. De handelsrouten zijn sterk afhankelijk
van Apollo. Fele handelsposten worden benoemd naar Apollo# Apollonia in 3ll9ria +Albania,,
Apollonia in Acarnania +/pirus c, en Apollonia in Aitolia
72
. De Delten beschouwen de barnstenen
niet als de tranen van populieren, maar van Apollo
7:
. 4ok het eiland >enedos direct >roje moet bij
de handel een grote rol hebben gespeeld. De belangrijkste handelswaar wordt niet genoemd. De
slavenhandel is echter steeds een bijproduct geweest.
Herodotus beschrijft de handelswaar als heilige dingen, die in tarwestro gewikkeld werden. Als
handelsposten noemt hij Dodona, Dar9stos, Andros, >enos, Delos. @ausanias omschrijft de
handelswaar als de eerste vruchten", die eveneens in tarwestro gewikkeld werden. Als
handelsposten noemt hij @rasiai en Delos
70
. Foor de transporten werd een estafettes9steem
toegepast, waarbij de goederen door locale bevolking van de ene grens naar de andere werd
gebracht.
7* Bestanddeel van Ootes to K!eusK b9 Arthur Bernard Jook +$7(2,
7$ @tolem9 Moter recorded this in his histor9 of the wars of Ale&ander. @tolem9, a friend, and probabl9, indeed, half)
brother, of Ale&ander, was doubtless present when this incident took place. His work has not survived, but is fuoted
b9 Arrian and other historians. >he Jelts said# KIe fear no man # there is but one thing that we fear, namel9, that the
sk9 should fall on usL but we regard nothing so much as the friendship of a man such as thou.K Jhapter 3# >he ?el!s
in Ancient Histor9
7( @age 22 in !eus a Mtud9 in Ancient <eligion Fol ( @art 3 +%,#-& b9 Arthur Bernard Jook
7- Jhapter 3# >he ?el!s in Ancient Histor9
76 from the K>~in Bo Juailgne,K in the Book of 1einster, •>he Book of 1einster is a manuscript of the twelfth centur9€
72 near Oaupactus
7: 1ucianus in het boek !n Am'er or S%ans1 <eciteerd op# page 6B6 in !eus a Mtud9 in Ancient <eligion Fol ( @art 3
+%,#-& b9 Arthur Bernard Jook
70 B9 the time of the 4d9sse9 the island was alread9 famous as the birthplace of the twin gods Apollo and Artemis.
Het heiligste der heiligen in Griekenland is in de oudheid het heiligdom te Delphi, dat men officieel
aan Apollo gewijd heeft.
-/ollo -gyie ú s was de beschermer van de handelswegen en werd door een zuil gerepresenteerd. De
-gyie ú s)kult werd door de afwezigheid van afbeeldingen +aniconisme, gekenmerkt. -gyie ú s-/ilaren
bevinden zich op de weg naar Delphi in Apollonia, 4rikos, 4l9mpe, A:bra(ia
,K
7
3n de oudheid vrezen met name de Delten, dat de hemel hen op het hoofd kan vallen, wat door
kunstmatige zuilen zoals meibomen, 3rminsuls, zuilen van Diana respectievelijk -gyie ú s moest
worden tegengegaan.
)eibo#en en &r#insuls lijken sterk op de zuilen van Diana respectievelijk -gyie ú s. 3n feite zijn deze
zuilen ontworpen om het heelal te dragen. De ;eibomen gelden daarnaast ook als
vruchtbaarheidss9mbolen
77
.
e E=ins(hri)t o9 de o:9halos van el9hi
%$$
4p de oude omphalos +navel, te Delphi, die door ?. Jourb9 $7$- is gevonden, is een letter i/ en het
woord KgaK +Grieks# GaiaL AardeL naam van de godin van de Aarde, en nog een vierde letter i!
gegrift
$*$
. 4ver deze letter / heeft @lutarchus ook al in de oudheid een bericht i>he / at Delphi
geschreven, waaruit blijkt, dat de Apollo)priesters de betekenis van deze letter i/ destijds al
hadden verloren.
$*(
4ver die letter i/ zijn al talloze studies gepubliceerd, maar deze baseren op het idee, dat het
heiligdom te Delphi vanaf het begin der tijden een Apollo)tempel is. Dit blijkt echter niet het geval
te zijn
$*-
.
Het heiligste heiligdom
$*6
te Delphi blijkt drie religieuze fasen te vertegenwoordigen. De oudste
fase bestaat uit de verering van !eus -/hesios en e 7he#is +Gaia,, die wordt gevolgd Dion9sos)
periode. Dion9sos betekend nieuwe god" += Dios nysos,. 4p de Dion9sos)periode volgt de
Apollo)periode.
Apollo is dus een laatkomer in Griekenland en beschikt over een kosmopolitisch karakter
$*2
. Apollo
stamt uit het H9perbore%sche land ten noorden van Griekenland, een gebied aan de barnsteenroute
$*:
. !eus en Ge zijn daarentegen zuiver Helleense godheden.
4orspronkelijk was de tempel dus een !eus) E Ge)tempel, waarin de omphalos wellicht al vanaf
het begin een aan Heus +als hemelse god, en e 7he#is +de aardgodin, gewijd instrument
vormde
$*0
, waarin de navelstreng van !eus werd bewaard
$*B
.
De ingegraveerde letters /" en Ga" behoorden dan wellicht ook een aan !eus en Gaia toegewijde
inscriptie, die op diverse munten uit de oudheid als de letter /" vereeuwigd is.
1ater heeft men drie letters +een houten, daarna een bronzen en uiteindelijk een gouden letter, /"
vervaardigd en op de tempel aangebracht.
7B >he ver9 name Ambracia alread9 indicates Amber)trading
77 !eus a Mtud9 in Ancient <eligion Fol ( @art 3 +%,#-& b9 Arthur Bernard Jook
$**>he /)3nscription at the 4mphalos of Delphi A published (2 C 2 C(*$6
$*$ >he /)3nscription at the 4mphalos of Delphi ) Ootes +$,
$*(>he ;eaning of the / at Delphi
$*->he /)3nscription at the 4mphalos of Delphi ) Ootes +$,
$*6!ie de schets >he Holiest Mpot in All Hellas ) Ootes +-,
$*2Mource# page 627 in !eus a Mtud9 in Ancient <eligion Fol ( @art 3 +%,#-& b9 Arthur Bernard Jook
$*:Mource# page 67: in !eus a Mtud9 in Ancient <eligion Fol ( @art 3 +%,#-& b9 Arthur Bernard Jook
$*0!eus a Mtud9 in Ancient <eligion Fol ( @art 3 +%,#-& b9 Arthur Bernard Jook
$*B @age B6* in !eus a Mtud9 in Ancient <eligion Fol ( @art 3 +%,#-& b9 Arthur Bernard Jook
3n een oud stuk marmer heeft men 345 respectievelijk 3/ H! ingegraveerd
$*7
. Deze inscripties
lijken op de namen, die Dante in Divina commedia ) @aradiso, Janto [[F3
$$*
als de eerste namen
van God heeft vermeld. 3n de oudheid was het kennelijk ook gebruikelijk als godennaam een
vocatief !/5, 3/5, of 345 toe te passen
$$$
. Deze godennamen zijn allemaal uiterst kort en bestaan
voornamelijk uit klinkers.
Mtelling# De letter /" fungeert in de naam !eu en 3/5 als de centrale letter A" in 3AT,
respectievelijk H in HHF +Gehova,.
3n vele gevallen worden goden +zoals de de <omeinse scheppergod Ganus en de door Jaesar in zijn
oorlogsbericht Galli'" vermeldde Deltische god Dis, met twee gezichten afgebeeld
$$(
. De
tweeslachtigheid suggereert de begin) en eindletters van namen +bijvoorbeeld de 3 en T in 3AT, als
antipoden of tweelingen
$$-
te beschouwen. 1eicester en Afuileia schijnen een belangrijke centra van
dit soort religies geweest te zijn.
8anus
Ganus of Gan +met de twee gezichten, werd door Juvenalis als oudste 3talische god beschouwd en
was de voorganger van Gou)piter
$$6
. 3n de Dorische taal werd Gan als !an uitgesproken. !an was de
hemelse god op Dreta
$$2
, die later overgaat in !eus.
Ganus, Gan en !an waren oorspronkelijk niet antropomorf
$$:
. Aanvankelijk werd Ganus afgebeeld als
een dubbele poort met zuilen A als een heelal, dat als afdak op vier zuilen rust en wel wat lijkt op
een <omeinse ereboog
$$0
. 1ater werd Ganus afgebeeld met twee gezichten, staande onder de
ereboog.
3n de gezichtsvorm werden vaak antipoden afgebeeld# met baardCzonder baard, blond versus
donkerharig, etc. waarmee men wellicht het contrast tussen de dag en de nacht s9mboliseerde.
De hemelse pilaren werden later door tweelingen zoals de dios*uren gepersonifieerd. Iellicht lag
daaraan het inzicht ten grondslag, dat de platte aarde met een overkoepelend, door vier zuilen
gedragen dak nu verouderd was en door een nieuw concept met een helle dag en een donker nacht
moest worden vervangen.
;erkwaardigerwijze is steeds een van de tweelingen zwakker dan de ander. Arthur Bernard Jook
suggereert, dat dit sterktecontrast ook als de opdeling in twee geslachten mannelijk E vrouwelijk
heeft geleid
$$B
. Als voorbeeld noemt hij Apollo en Artemis.
Gezien de betekenis van de hemelpilaren is er wellicht ook in de namen van Ganus en !an een
aanwijzing van een s9mbolische steunpilaar aanwezig, die als drager in het woord aanwijsbaar is.
De letter /", die op de omphalos +navel, was ingegraveerd, s9mboliseert m.i. de kern +de navel",
van de namen !eus en Geu)piter.
Deze kernletters zijn dan vergelijkbaar met de centrale letter A" in Gan" en !an", respectievelijk
3AT", respectievelijk H" in GHF +Gehova,, die later door een /" in !eus en Geu)piter,
respectievelijk een 4" in Gou)piter werd vervangen.
$*73n the Oame of !eus ) Ootes +(,
$$* source # Divina commedia ) @aradiso, Janto [[F3
$$$ •uotation +in German, from# @. Dretschmer in lo!!a $7*7 i. (0 f.
$$(Ganuslike Deities ) Ootes +6,
$$-Mource# page -0B in !eus a Mtud9 in Ancient <eligion Fol ( @art 3 +%,#-& b9 Arthur Bernard Jook
$$6Ganuslike Deities ) Ootes +6,
$$2Mource# page -62 in !eus a Mtud9 in Ancient <eligion Fol ( @art 3 +%,#-& b9 Arthur Bernard Jook
$$:Oeither !an nor lanus was, to begin with, anthropomorphic. ) @age B6* in !eus a Mtud9 in Ancient <eligion Fol (
@art 3 +%,#-& b9 Arthur Bernard Jook
$$0<etrospect ) Ootes +:,
$$B<etrospect ) Ootes +:,
Het letters9mbool A", de eerste en belangrijkste letter van het alfabet, is dan in de et9mologie
toegepast als oorspronkelijke dragende pijler in Gan", !an", 3AT" als het s9mbolische heelal.
e dubbele bijl
4ok de dubbele bijl
$$7
schijnt volgens Mir Arthur /vans de tweeslachtigheid van de oude goden te
hebben ges9mboliseerd
$(*
. Arthur Bernard Jook leest uit de munten een huwelijk tussen de
hemelse god en de aardgodin als basiss9mbool der tweeslachtigheid af. De dubbele bijl is ook een
belangrijk s9mbool op het eiland >enedos
$($
, dat met Delphi in verbinding staat
$((
.
;et de overgang van het bronzen naar het ijzeren tijdperk werd de ;inoische Dronos door de
Helleense !eus vervangen, die ook het s9mbool van de dubbele bijl erfde.
Deze s9mbolische erfenis wordt verduidelijkt door de dubbele bijl als s9mbool op de munten van
>enedos, die gepaard gingen met de afbeelding van een mannelijke hemelse god en een aardgodin#
>enes +of >ennes, en =e#i!hea
$(-
.
De bijl geldt ook als s9mbool voor zowel de geslachtsdaad van de hemelse vader en de aardgodin
als de voortplanting
$(6
. @enelope paste wellicht een s9mbolische huwelijkstest" toe, waarbij zij een
pijl door $( opgestelde bijlen liet schieten
$(2
.
De dubbele bijl is wellicht ook de voorloper van het labarum)s9mbool voor Jhristus met de chi en
rho)letters
22N
.
Yggdrasil "dit gedeelte wordt in MHeusM niet behandeldN&
3n het s9mbool van de Hggdrasil
$(0
herkennen wij dezelfde wereldpijler +de a&is mundi,, die
overigens door Arthur Bernard Jook niet eens wordt vermeld. De Hggdrasil wordt traditioneel een
es" genoemd, maar is waarschijnlijk oorspronkelijk een altijd groene !aOus geweest
$(B
.
De letter P, die Ps* +Kash treeK, es"
$(7
, wordt genoemd, heeft in de Germaanse talen een bijzondere
betekenis en betekent in het oud)/ngels 0e!' ges*hiedenis' *ere#onie' gebruik' hu0elijk
$-*
en in het
oude Ooors al!ijd' eeu0ig".
3n het Ooors is P in enkele dialecten een persoonlijk voornaamwoord van de eerste persoon
enkelvoud +ego)pronomen,
$-$
, dat althans volgens )orris 60adesh het belangrijkste woord is. Fan
Mwadesh stammen de 60adesh lis!s, waarin het ego)pronomen op de eerste plaats staat.
3n de Germaanse talen s9mboliseert de ( 8 liga!uur : +a Q e R P, de wereldpijler Yggdrasil, die men
in het oud)/ngels in beduidende woorden 0e!' ges*hiedenis' *ere#onie' gebruik' hu0elijk en in het
Ooorse dialect als ego)pronomen 8BikC: terugvindt.
$$7<etrospect ) Ootes +:,
$(* @age :2- in !eus a Mtud9 in Ancient <eligion Fol ( @art 3 +%,#-& b9 Arthur Bernard Jook
$($@age ::7
$((<etrospect ) Ootes +:,
$(-<etrospect ) Ootes +:,
$(6page :00
$(2@age :7*
$(: @age :*B in !eus a Mtud9 in Ancient <eligion Fol ( @art 3 +%,#-& b9 Arthur Bernard Jook
$(0De wereldpijler Hggdrasil werd door de rune Eih0az ges9mboliseerd, die ook wel Eoh genoemd werd en als H" or
/", respectievelijk /i" werd uitgesproken. >oegepast wordt de rune meestal voor klanken als S ofwel P.
$(Been venijnboom +>a&us baccata,
$(7/ssenhout werd in de oudheid kennelijk als hout voor het maken van speren toegepast.
$-*la0, s*ri/!ure, *ere#ony, *us!o#, #arriage
$-$E O 3 +first)person singular personal pronoun,+dialectal, mostl9 found in >r‚ndelag, northern Oorwa9, and parts of
western and southern Oorwa9,.
Synthese
Het boek !eus van Arthur Bernard Jook +$7(2, is nog steeds goed leesbaar en bevat enorm veel
uitstekende afbeeldingen, maar wordt ontsierd door een gigantisch aantal voetnoten.
Het boek documenteert de fascinerende geschiedenis van de <omeinsCGriekse handel en de
bijbehorende religieuze ontwikkeling van GanusC!an als de pijlers van het heelal, diens navolgers
Gou) respectievelijk Geu)piterC!eus, die uiteindelijk door nog jongere goden werden vervangen.
De angst voor een instortende hemel moest gecompenseerd worden door een heilige steunpilaar in
een allerheiligst voetstuk +de omphalos,.
De in Delphi gevonden omphalos +navel, was wellicht een s9mbolische wereldpijler, waarin de
navelsnoer van !eus werd bewaard. De navel was de as" van de hemel, d.w.z. de dragende
wereldpijler. 3n het /ngels is een nave" een ronddraaiende as, bijvoorbeeld van een wiel.
De pijlers van het heelal zijn als s9mbolen nog steeds in de meibomen zichtbaar, die men in
Duitsland nog in vele dorpen als vruchtbaarheidss9mbolen kan waarnemen. 3n latere fasen der
religie zijn deze door s9mbolische tweelingen zoals Apollo en Artemis vervangen.
De letter /", die op de omphalos +navel, was ingegraveerd, s9mboliseert m.i. de kern +de navel",
van de namen !eus en Geu)piter.
Deze kernletters zijn dan vergelijkbaar met de centrale letter A" in Gan" en !an", respectievelijk
3AT", respectievelijk H" in GHF
$-(
+Gehova,, die later door een /" in !eus en Geu)piter,
respectievelijk een 4" in Gou)piter werd vervangen.
Het letters9mbool A", de eerste en belangrijkste letter van het alfabet, is dan in de et9mologie
toegepast als oorspronkelijke dragende pijler in Gan", !an", 3AT" als het s9mbolische heelal.
3n de Germaanse talen s9mboliseert de E + liga!uur , +a Q e R P, de wereldpijler Hggdrasil, die men
in het oud)/ngels in beduidende woorden 0e!' ges*hiedenis' *ere#onie' gebruik' hu0elijk en in het
Ooorse dialect als persoonlijk voornaamwoord van de eerste persoon enkelvoud 8BikC: terugvindt.
Daarmee is de werkelijk betekenis van de letter /" te Delphi m.i. met de kernklinkers in de namen
GAO", !AO", 3E5", !E5", GO5", 3AT", GHF" en E" afdoende verklaard.
De oorspronkelijke wereldpilaar A" +in GAO", !AO", veranderde in het <omeinseCGriekse
territorium in de loop der tijden in een /" of 4" +in 3E5", !E5", GO5", en in het Germaanse
cultuurbereik in een ligatuur (". 3n het Hebreeuwse s9steem is de centrale klinker een A" +in
3AT" respectievelijk GHF"
$--
,.
$-( Folgens de ;ater lectionis kan men de He +H", in GHF" als ƒ, „, …, †, d lezen, meestal echter als P of e
$-- Folgens de ;ater lectionis kan men de He +H", in GHF" als ƒ, „, …, †, d lezen, meestal echter als P of e
Dagboek der kleur- en klankherinneringen
3n dit dagboek worden chronologisch alle /ngelstalige manuscripten opgevoerd, die samenhangen
met het concept der et9mologie en het s9mbolisme der kleuren, wereldpijler, godennamen en
pronomina.
De lijst begint met de eerste publicatie >he Mk9)God D9aeus in Mcribd, gedateerd Apr $B, (**7 en
is afgeleid uit# @roceedings in the /go)@ronouns. /t9molog9 +4verview,.
#$$, Q %% :anus(ri9ten
$. >he Mk9)God D9aeus A Het Boek Diqus ) 4ver de dubbele, bipolaire kern van de religie
(. >he Brabantian Dictionar9
-. Hochdorf <evisited ) A reconstructed Jeltic Mite
6. >he ?undamental Jolor M9mbols Blue and <ed
2. Ootes to the Macred M9mbols of ;u
:. Mecret color Jodes in the Bible
0. Genesis ) Ieaving the Iords in <ed and in Blue
B. @aint 3t @urple ) A short Histor9 of painting <ed and Blue
7. Another /t9molog9 for @urple
$*. /t9molog9 for ?lags
$$. Gender <eferences for @urple, <ed and Blue
#$%$ Q -7 :anus(ri9ten
$. A compact 4verview of Bipolar M9mbolism
(. A 1oss of M9mbolism in Jommunications
-. >he M9mbolic color Green in 3slam
6. @atrism, ;atrism and Androg9n9
2. Dies ?asti ) 5nderstanding the ?astened Mculptures
:. Jross)references for Deities and ;an
0. Mummar9 of some religious color Jodes
B. Bod9 ;irroring at Burials
7. Blue and <ed in ;edieval Garments
$*. 1anguage and <eligion
$$. Hellow for Gudas
$(. Jolor Joding in the 1ast Mupper +b9 1eonardo Da Finci,
$-. Jolor Jodings in the 1ast Mupper +4verview,
$6. Blue and <ed in <oermond
$2. >he Dingfisher ) >he et9molog9 of kingfisher
$:. <ed and Blue in the ;iddle Age
$0. >he ;ajestic Mingular in Iilliam of 4range.s 1etter
$B. M9mbolism in the Garden of Delights b9 Hieron9mos Bosch
$7. >hreads of Bipolar M9mbolism in <eligion
(*. >he Hermetic Jode&
($. D9eing @urple in the ;iddle Age
((. Japita Melecta for the religious s9mbols <ed and Blue
(-. M9mbolism in the @aintings b9 Hieron9mos Bosch
(6. Hellow for Maint @eter
(2. colored 3dols
(:. Blue and <ed in Ootitia Dignitatum
(0. 3lluminated ;anuscripts
(B. Blue and <ed M9mbolism in ?reemasonar9
(7. >he Ouns. Jhurch at Iaiblingen
-*. <ed and Blue as Gender M9mbols
-$. <ed and Blue in British <o9alt9 + )s ?ontevraud Abbe9 ,
-(. 1iturgical +and <o9al, colors
--. >he Hermetic 1ibrar9
-6. Mummar9 ) Archaic <ock 3nscriptions +$B7$,
-2. D9aus. 1egac9 ) A •uest for the 4rigin of <eligion
-:. >he De9stone to <eligion ) 3nterpreting the D9lver rune)stone
-0. Gupiter.s 1egac9
-B. Ding /dward F3.s 1egac9 +$2-0)$22-,
-7. /t9molog9 for the @ronoun .3.
6*. >he Book Genesis 3nside of a Mingle Iord +B9 ?rederi ;istral, in a poem ;ir`io,
6$. >he De9words in God.s Oame
6(. >he @3/ Joncept ) Decoding the @roto 3ndo /uropean 1anguage
6-. An 3ntegrated @roto 3ndo /uropean Joncept +4verview, >)F)Distinction in the @3/)Joncept
66. <econstruction of the @3/)Histor9
62. A Jultural /arthfuake +>he @roto)3ndo)/uropean)concept,
6:. >he 3ndo /uropeans ) A Ground !ero for Jivilisation
60. Hierogl9phs in 3ndo)/uropean 1anguages
6B. >he Deit9 Dis in the Gallic Iars
67. Antithesis to the Mtandard @3/)Joncept
2*. Iidukind.s >omb
2$. A Histor9 of @roto)3ndo)/uropean <eligion
2(. Macred @honemes ) ;oulding the sacred words
2-. >he Hierogl9phs in the /go)@ronoun
26. Decoding the /go)@ronoun +i3,
22. /t9molog9 of the /go)@ronoun +i3,
2:. >he Jentral <eligious 3mages in the Garden of /arthl9 Delights
20. >he I9cliffe Bible
#$%% Q +$ :anus(ri9ten
$. <ed and Blue in Architecture and Artwork
(. M9mbolism of @urple and Mcarlet in Greek and <oman Mocieties
-. / ) of the /)s9mbol /ngraven 4ver the Gate of Apollos >emple at Delphi
6. / for /nigma +An 4verview,
2. /nglish and Globish ) 4ptimized 1inguistic Designs
:. >he Diet9 35
0. 4n the M9mbolism of the Fowels A)/)3)4)5 h Goscel9n Godwin
B. Mome Jolor De9s in @aintings
7. Anal9sis of the >ranslation /rrors in /&odus (2)6
$*. >he Macred Fowels in @ronouns
$$. >he @rime Iords in Adam.s 1anguage
$(. A Mhort Histor9 of 1anguage
$-. >he [) And H)/vents in the <oman /mpire
$6. Anal9sis of Plfric.s 1anguage +4ld /nglish te&t ) before $*(2,
$2. An Androg9nous Allegor9 ) A Fisual Jhautaufua
$:. 5pdating ;9 $( @aradigms +an overview E summar9,
$0. Gender)Joncepts in Jreation 1egends
$B. >he <econstruction of Mome 4riginal /go)@ronouns
$7. 1anguages, <eligions and Oames
(*. Mpelling Goke (: ) 3s it a joke at allc
($. >hou, 3 and Ie ) An Anal9sis of @ronouns
((. A Jeltic <eligious Jentre in the Alps
(-. Andermatt A Jenter of the Jeltic Anderworld
(6. >he Jreation of Iest)/uropean @ronouns +Mummar9,
(2. Dictionar9 of Macred Iords
(:. Fowels for /ternit9
(0. >he Mecrets of the @ronouns +Diar9 ?ragments (**7)(*$$,
(B. Anal9sis of a 1inguistic Anomal9 in the Alps
(7. >he H)@roceedings +>he H)De9 to the /nglish /go)@ronouns,
-*. Bipolar ;onotheism
#$%# Q 4K :anus(ri9ten
$. M9mbolism in Antipodal Jolors
(. >he @hilosophical Oucleus
-. A Divine Mefuence of Fowels
6. >he De9 ;orpheme ) anal9zing the @3/)concept
2. >he 3.s Antipodes
:. D9aus in the Germanic Ieekda9s
0. >he Fowels A//34H4 in the ;ithras 1iturg9
B. Addenda to the ;ithras 1iturg9.s >ranslations
7. Fowel)Mefuences in Archaic ;anuscripts
$*. P for Pternit9 ) A Iorld made of Iord+s, ) M9mboliek der /euwigheid
$$. q +>he Jreation 1egend encoded in a Mingular Fowel,
$(. Dictionar9 of the Germanic De9words +based on the P) respectivel9 P3)ke9s,
$-. Malutations, Divine Oames, Ieekda9s and /go)pronouns in ;an9 1anguages
$6. >he ?irst of April as Oew Hear
$2. >he /t9mological ?ieldlines
$:. >he double rainbow in the Mtuppach ;adonna"
$0. /t9molog9 for Dq9, >iw and q +3",
$B. ?alse <ainbow M9mbols +in s9mbolic and religious paintings,
$7. An /ndless Jhain of ;etaphors
(*. Ih9 Blue has been ;ade an 3nferior Jolor +e&plaining the s9mbolism in positive <ed and
negative Blue,
($. >he ?lag.s Jolors of Bad Iimpfen
((. ;adonna Fasa Fasa
(-. Mome Ootes to K>he Jhronicles of the @ictsK
(6. Mome Ootes to the Iord iAwe
(2. >he 34)Iords in the Ielsh Dictionar9
(:. 1anguage as an K3ntelligent DesignK ) Designing a High)precision 1anguage
(0. <einterpretation of the Jreation 1egend
(B. Japita Melecta on <ed and Blue Joloration
(7. <ed and Blue in J.G. Gung.s K>he <ed BookK
-*. >he Muperman Archet9pe.s Jolors
-$. Ootes to the >urkic <unic Alphabet
-(. >he >rinit9 Joncept
--. >he M9mbolism of the Jolors @urple, Ihite, <ed and Blue
-6. A <etrospect on the @ronouns. /t9molog9
-2. ;emories of 1anguages
-:. <econstruction of the @3/)>rinit9)Joncept
-0. A Mhort >reatise of Fowel)M9mbolism
-B. M9mbolizing /ternit9 ) >he >able of Fowel)M9mbolism
-7. 1amentation for >9re
6*. >he A./.3.4.5)device of ?rederick 333
6$. Designing a new 1anguage ) >he Dictionar9 of sacred Fowel >riads
6(. 1ove is a five)letter bird A/345) device of ?rederick 333
6-. Hiou" E D%ou" in the dialect of Oimes
66. >he /go)pronouns and Divine Oames in Mavo9 ?rench Dialects
62. >he /go)@ronouns in the Divine Oames
6:. 3mages of God ) >he 4rigin of the /go)@ronouns in God.s Oame
60. As Mlow As @ossible A M+t,imulating /ternit9
6B. Archaic @hrases
#$%+ Q #K :anus(ri9ten
$. Mome Ootes to K/t9mons of /nglish IordsK b9 Gohn >homson +$B(:,
(. Ootes to K4rigins of a @ronounK b9 @almer, M.B. +(**2,
-. <ed, Ihite and Blue in some Artworks +Hamburg,
6. Ootes to Jolors + sensation A association A ps9cho)energetics, b9 ?ranz 3mmoos
2. Memiotic Mtudies +e&plaining the shibboleths,
:. Ootes to Jolors +sensation A association A ps9cho)energetics, b9 ?ranz 3mmoos
0. A <econstruction of the Jlaudian Book K4n the Alphabet.s <edesignK
B. Ootes on the Fowels +as a ?oundation for the M9mbolism of the Jlaudian 1etters,
7. >he Fowels in the Divine Oame+s,
$*. A <eview of Fowel)M9mbolism
$$. >he >imeline of Fowel M9mbolism
$(. >he Fowels. M9mbolism in Archaic H9mns )
$-. .o!es !o !he vo0els in De Elo*u!ione of De#e!rius
$6. >he Hermetic Jode& 333 ) Fowel M9mbolism
$2. Archaic ?etishism
$:. +<e ,Designing a @3/ Mtructure
$0. >he Derivation of /uropean /go)@ronouns from the @3/)Mk9)God D9aus
$B. @ermutating the Fowels ) @ermutations in the /volution
$7. Mome Ootes to Mabian @hilosoph9 and >imaeus
(*. >he Meven >emples of Harran ) /&plaining the vowel s9mbols in XUT
($. Ootes to @lato.s >imaeus and M9mposium
((. Ootes to /t9mons of /nglish Iords +$B(:,
(-. @ermutations of the >rigrammaton HHI
(6. Ootes to Mefer Hetzirah
(2. /ncr9ption and Decr9ption of the Alphabetical Hierogl9phs
(:. An Anal9sis of 1anguage ) >esting Google.s Ogram >ool
(0. <ed and Blue in the @aintings >itled Jleansing the >emple
(B. /t9molog9 of the P)words
#$%4 Q , :anus(ri9ts
$. <ed E Blue and 4ther M9mbolism at the Heart of /urope
(. Androg9nous M9mbols in <embrandt.s <eturn of the @rodigal Mon
-. >he /)3nscription at the 4mphalos of Delphi ) Ootes +$,
6. 3n the Oame of !eus ) Ootes +(,
2. >he Holiest Mpot in All Hellas ) Ootes +-,
:. Ganuslike Deities ) Ootes +6,
0. Amber >rading ) Ootes +2,
B. <etrospect ) Ootes +:,
7. M9nthesis of the Data in .!eus. b9 Arthur B. Jook +$7(2,
Inhoud
!intuiglijke herinneringen...............................................................................................................$
Beeldherinneringen.....................................................................................................................(
Dlankherinneringen.....................................................................................................................(
M9nthese van kleuren en klanken................................................................................................6
Foorbereidende Anal9sen................................................................................................................2
De eerste woorden /go en >u +(*$$,..........................................................................................2
I9cliffe.s Bijbel +$-72,..............................................................................................................2
>riades van kleuren en klanken zoals 3AT +(*$(,......................................................................:
Mpelling mop nummer (: +(*$$,................................................................................................7
Het belangrijkste Ioord, dat er bestaat, bestaat uit louter klinkers +(*$$,..............................$*
De Iest)/uropese /go)pronomina +(*$$,................................................................................$$
Huwen +(*$$,...........................................................................................................................$-
Focalenrijke Ioorden +(*$$,....................................................................................................$6
De <aeto)<omaanse dialecten +(*$$,.......................................................................................$:
De letter H van keizer Jlaudius +(*$$,.....................................................................................$0
Mamenvatting van het redundante filosofische kern)s9steem...................................................$B
Het belangrijkste morfeem 3l5 +(*$(,.....................................................................................$7
De scheppingslegende in de klinker P +(*$(,.........................................................................($
Hoedoe +(*$(,...........................................................................................................................(-
;iddelhoogduits +(*$(,............................................................................................................(6
;etaforen +(*$(,......................................................................................................................(2
De 34)God van Iales +(*$(,....................................................................................................(2
De A/345)signatuur van Deizer ?rederik de Derde +(*$(, ...................................................(2
M9nthese der gegevens uit K!eusK van Arthur B. Jook +$7(2,......................................................(:
De angst van de Delten voor een ineenstortende hemel................................................................(:
Andere uitspraken over de angst voor een instortende hemel...................................................(:
Apollo Ag9ie‡s ........................................................................................................................(:
De /)inschrift op de omphalos van Delphi...............................................................................(0
Ganus..........................................................................................................................................(B
De dubbele bijl..........................................................................................................................(7
Hggdrasil +dit gedeelte wordt in K!eusK niet behandeldg,........................................................(7
M9nthese....................................................................................................................................-*
Dagboek der kleur) en klankherinneringen....................................................................................-$
(**7 A $$ manuscripten............................................................................................................-$
(*$* A 20 manuscripten............................................................................................................-$
(*$$ A -* manuscripten............................................................................................................-(
(*$( A 6B manuscripten............................................................................................................--
(*$- A (B manuscripten............................................................................................................-6
(*$6 A 7 manuscripts................................................................................................................-6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful