A

†õÚô ^Âø àûÂø (Œõ]†ø Êô àûÂø (ðö ^m$†ôÒø‡ø ^ßø$ø‚$ uø (Üõnû Ãø Þö çeö ]* ^ßø$ø‚$ uø !M
èöÛø›ô^Êø kû×øfø Îûœø VkûÖø^Îø j èøŽøñô^Âø àûÂø (Ñõæ†ö ŠûÚø àûÂø (±ùô fôÃû Ž$ Ö]

^f÷ uø†û Úø Va ±% fôß$Ö] Ùø^ÏøÊø (a ±ùô fôß$Ö] ±öŽûÚø ^ãø jønø ŽûÚô á$ ªøÒø ±ŽôÛûiø
^%÷mû‚ôuø ^ãø nû Öøāô †$ ‰øœø Ü$ $ö (ä´Öô^Ûøô àûÂø æû œø ä´ßô nû Ûômø àûÂø ^ãø Šø×øqûœø Ü$ $ö ±jô ßøeû ^eô
(kûÓøvô–øÊø ^%÷mû‚ôuø ^ãø nû Öøāô †$ ‰øœø Üø$% [àønû Óôfû iø ÜøÖô V^ãø Öø kö×ûÏöÊø (kûÓøfø Êø
^Û$ Âø ^ãø jöÖûªøŠøÊø Ô áõˆû uö àûÚô hö†ø Îûœø ^u÷†ø Êø Ýôçû nø Öû^Òø kömûœø…ø ^Úø Vkö×ûÏöÊø

ô ] Ùôçû ‰ö…ø †$ ‰ô ±øŽôÊûŸô. kößûÒö ^Úø VkûÖø^ÏøÊø (Ùø^Îø
˜øfôÎö oj#uø (a ²
±øßô •ö…ô^Ãø mö áø^Òø Øømû†ôfû qô á$ āô ±$ Öøāô †$ ‰øœø VkûÖø^ÏøÊø (^`ø jöÖûªøŠøÊø a ±% fôß$Ö]

Ÿ$ āô åö ]…ø œö Ÿøæø (àônû iø†$ Úø Ýø^Ãø Öû] ±øßô •ø…ø ^Âø äü Þ$āôæø (é÷†$ Úø èõ ßø‰ø Ø$ Òö áøM†û ÏöÖû]
VÙø^ÏøÊø (könû Óøfø Êø !±eô ^Î÷^vøÖø ±jô nû eø Øôâû œø Ùöæ$ œø Ô
ô Þ$āôæø (±×ô qøœø †ø –øuø

ðø ^ŠøÞô æû œø (èô ß$røÖû] Øôâû œø ðô ^ŠøÞô éø‚ønùô ‰ø ±Þôçû Óöiø áûœø (àønû •ø†û iø ^Úø œø
l^Ú¡Â h^e (gÎ^ßÛÖ] h^jÒ (xnv’Ö] ±Ê °…^ífÖ] äq†ìœ
(OPNR VÜΆÖ] (MONS (MONRKO (Ý¡‰¦] ±Ê éçfßÖ]
!O P N S

VM

—h àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éö‚ønôù‰ø èöÛø›ô^Êø™ &ômû‚ôvøÖû] Ñô†ö ›ö ±Êô ànû ßô Úô ç+ ÛöÖû] èöuø†û Êø

—N™

ø Öô„FÖô köÓûvô–øÊø (àønû ßô Úô ©ûÛöÖû]

àûÂø †õÚô ^Âø àûÂø Œº]†ø Êô ^ßø$ø‚$ uø èøÞø]çø Âø ±eô]* àûÂø o‰øçÚö ^ßø$ø‚$ uø !N
Vè×mç› èm]æ… ±Ê (j kûÖø^Îø àønôßô Úô ç+ ÛöÖû] Ý% ]. èöŽøñô^Âø ±ßô jû$ø‚$ uø Ñõæ†ö ŠûÚø
ô ] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø
ðô ^ŠøÞô éø‚ønùô ‰ø ±Þôçû Óöiø áûœø àønû •ø†û iø Ÿøœ (èöÛø›ô^Êø ^mø Va ²
!èô Ú$ Ÿ. ]û åø „ôâF ðô ^ŠøÞô éø‚ønùô ‰ø æû œø (àønû ßô Úô ©ûÛöÖû]

ô ] Ùôç‰ö…ø èô eø ]†ø Îø gôÎô ^ßøÚø hö^eø ±Ê °…^ífÖ] °æ… !O
(a ²
Va ±% fôß$Ö] Ùø^Îøæø a ±ùô fôß$Ö] kôßûeô Ýöø¡Š$ Ö] ^`ø nû ×øÂø èøÛø›ô^Êø èô fø ÏøßûÚø æø
!èô ß$røÖ] Øôaû ]* ðô ^ŠøÞô éö‚ønùô ‰ø èöÛø›ô^Êø
^ßø$ø‚$ uø (àõnû Šøuö àöeû Øönû –øÊö °% …ô‚øvûrøÖû] ØõÚô ^Òø çeö ]* ^ßø$ø‚$ uø
j èøŽøñô^Âø àûÂø (Ñõæ†ö ŠûÚø àûÂø (†õÚô ^Âø àûÂø (Œõ]†ø Êô àûÂø (èøÞø]çø Âø

!P
çeö ]*

±q^Þ àÚ h^e (á]„òj‰Ÿ] h^jÒ (xnv’Ö] ±Ê °…^ífÖ] äq†ìœ
VÜΆÖ] (NOMSKQ (äfu^‘ †Še †fím ÜÖæ Œ^ßÖ] °‚m àne
!Q U N T
h^e (a ±fßÖ] h^v‘œ h^jÒ (xnv’Ö] ±Ê °…^ífÖ] äq†ìœ
!MORLKO (a ²] Ù牅 èe]†Î gÎ^ßÚ
Øñ^–Ê h^e (èe^v’Ö] Øñ^–Ê h^jÒ (xnv’Ö] ±Ê Ü×ŠÚ äq†ìœ
!NPQL VÜΆÖ] (MULPKP (a ±fßÖ] kße èÛ›^Ê

VN

(é÷‚øuô]æø à$ `ö ßûÚô …û ô ^Çømö ÜûÖø (åö ‚øßûÂô a ±ùô fôß$Ö] tö]æø ‡û ]* à$ Òö VkûÖø^Îø

VOO
VPP

]û éô †$ ÛøÖû] ±Êô ±Þô…$ ^‰ø àønuô (àônû iø†$ Úø áø«Öû] äö •ø…ø ^Âø äö Þ$āôæø (àônû iø†$ Úø æû ]* é÷†$ Úø èõ ßø‰ø Øùô Òö ±Êô áøM†û ÏöÖû] ÜøÃû Þô äö Þ$¬ôÊø (p†ôfô‘û]æø ø²] ±Ïô i$^Êø (hø†ø jøÎû] ‚ôÎø Ÿ$āô ØøqøŸ* ]û p…ø ]. Ÿø ±Þôùāôæø p]*…ø ^Û$ ×øÊø (kômû*]…ø °„ôÖ$] ±ñô^Óøeö könû Óøfø Êø VkûÖø^Îø (Ô ô Öø ^Þø]* Ìö×øŠ$ Ö] ±Þôçû Óöiø áû]* àønû •ô†û iø ^Úø ]* èöÛø›ô^Êø ^mø VÙø^ÏøÊø èønø Þô^%$Ö] ±Þô…$ ^‰ø ±Âô ˆø qø VkûÖø^Îø èô Ú$ Ÿ. ]û åô „ôaF ðô ^ŠøÞô éø‚ønùô ‰ø æû *] (àønßô Úô ©ûÛöÖû] ðô ^ŠøÞô éø‚ønùô ‰ø .ô ] Ùôç‰ö…ø èô nø ŽûÚô àûÚô ^`ø jönø ŽûÚô ðö ¼ôíûiö ^Úø (oŽôÛûiø èöÛø›ô^Êø kû×øfø Îû^*Êø ² ^`ø Šø×øqû]* Ü$ $ö ±jô ßøeû ^eô ^f÷ uø†û Úø VÙø^ÏøÊø (^`ø eô gøu$ …ø ^aø M…ø ^Û$ ×øÊø (^ò÷nû ø a ^Û$ ×øÊø (]‚÷mû‚ôø ð÷ ^Óøeö kûÓøfø Êø ^aø …$ ^‰ø Ü$ $ö (äô Öô^Ûøô àûÂø æû ]* äô ßô nÛômø àûÂø Ô ô ’$ ìø V^`ø Öø kö×ûÏöÊø (kûÓøvô–øÊø èønø Þô^%$Ö] ^aø …$ ^‰ø ^`ø Âø ˆø qø p]*…ø Ýø^Îø ^Û$ ×øÊø [àønÓôfû iø kôÞû]* Ü$ $ö (…ô]†ø ŠôùÖ^eô äô ñô^ŠøÞô àônû eø àûÚô a ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø ô ] Ùöç‰ö…ø Ô ô Öø Ùø^Îø ^Úø ^`ø jöÖû^*‰ø (a ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø ^Úø VkûÖø^Îø [a ² Ùöçû ‰ö…ø oøÊôù çö iö ^Û$ ×øÊø VkûÖø^Îø (åö †$ ‰ô a ² ô ] Ùôç‰ö…ø o×øÂø ±ŽôÊû]. kößûÒö ô ] ^ÛøÖø (Ðùô vøÖû] àøÚô Ô ô nû ×øÂø ±Öô ^Ûøeô (Ô ô nû ×øÂø köÚû ˆø Âø Vkö×ûÎö a ² ^Ú$ ]* (ÜûÃø ßøÊø (áø«Öû] ^Ú$ ]* VkûÖø^ÏøÊø (a ² ô ] Ùöç‰ö…ø Ô ô Öø Ùø^Îø ^Úø ±ßô jô $û‚$ uø äö •ö…ô^Ãø mö áø^Òø Øøm†ôfû qô á$ *] ±Þô†ø fø ìû^*Êø (oÖøæŸ.

kößûÒö a² ô ] Ùöç‰ö…ø Ô ô ’$ ìø]* kûÓøeø àønuô ^`ø Öø kö×ûÏöÊø áõˆû uö àûÚô hø†ø Îû]* kößûÒö ^Úø VkûÖø^ÏøÊø VÙø^Îø ^Û$ Âø ^`ø jöÖû^*‰øæø àønÓôfû iø Ü$ $ö ^ßøÞøæû ö äô %ô m‚ôvøeô áø^Òø äö Þ$āô kûÖø^ÏøÊø ^`ø jöÖû^*‰ø ˜øfôÎö ]ƒøāô oj$uø a ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø †$ ‰ô ±øŽôÊûŸô.—h àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éö‚ønôù‰ø èöÛø›ô^Êø™ &ômû‚ôvøÖû] Ñô†ö ›ö ±Êô ànû ßô Úô ç+ ÛöÖû] èöuø†û Êø —P™ !kômû]*…ø °„ôÖ$] ±Óôvô•ø köÓûvô–øÊø (†õnû ÛøÞö àöeû ² ô ] ‚öfû Âø ^ßø$ø‚$ uøæø èøfø nû ø ±eô]* àöeû †ôÓûeø çû eö ]* ^ßø$ø‚$ uø !Q ðö ^m$†ôÒø‡ø ^ßø$ø‚$ uø (±eô]* ^ßø$ø‚$ uø (†õnû ÛøÞö àöeû ] ^ßø$ø‚$ uøæø | (ðø ^m$†ôÒø‡ø àûÂø ÄøÛøjøqû] VkôÖø^Îø j èøŽøñô^Âø àûÂø Ñõæ†ö ŠûÚø àûÂø †õÚô ^Âø àûÂø Œõ]†ø Êô àûÂø ±ŽôÛûiø èöÛø›ô^Êø lûðø ^røÊø é÷]*†ø Úû ] à$ `ö ßûÚô …û ô ^Çømö Üû×øÊø a ±ùô fôß$Ö] ðö ^ŠøÞô ^`ø Šø×øqû^*Êø ±jô ßøeû ^eô ^f÷ uø†û Úø VÙø^ÏøÊø a ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø èönø ŽûÚô ^`ø jønø ŽûÚô á$ ^*Òø Ü$ $ö èöÛø›ô^Êø kûÓøfø Êø ^%÷mû‚ôuø ^`ø nû Öøāô †$ ‰ø]* äö Þ$āô Ü$ $ö äô Öô^Ûøô àûÂø æû *] äô ßô nû Ûômø àûÂø ^Úø kûÖø^ÏøÊø Ô ô nû Óôfû mö ^Úø ^`ø Öø kö×ûÏöÊø ^–÷mû]* kûÓøvô–øÊø ^aø …$ ^‰ø äö Þ$āô ^u÷†ø Êø Ýôçû nø Öû^Òø kömû]*…ø ^Úø kö×ûÏöÊø a ² ô ] Ùôç‰ö…ø †$ ‰ô ±øŽôÊûŸô. äö Þ$āôæø é÷†$ Úø Ýõ^Âø Ø$ Òö áôM†û ÏöÖû^eô äö •ö…ô^Ãø mö áø^Òø Øøm†ôfû qô á$ ]* ±ßô $ø‚$ uø Ô ô Þ$āôæø ±×ô qø]* †ø –øuø ‚ûÎø Ÿ$āô ±Þô]…ø ]. Ÿøæø àônû iø†$ Úø Ýô^Ãø Öû] ±Êô äô eô äö •ø…ø ^Âø ø Öô„øÖô könû Óøfø Êø Ô Ü$ $ö Ô ô Öø ^Þø]* Ìö×øŠ$ Ö] ÜøÃû Þôæø ±eô ^Î÷çvöÖö ±×ô aû ]* Ùöæ$ *] Øñ^–Ê h^e (èe^v’Ö] Øñ^–Ê h^jÒ (xnv’Ö] ±Ê Ü×ŠÚ äq†ìœ !NPQL VÜΆÖ] (MULQKP (a ±fßÖ] kße èÛ›^Ê VQQ .

kößûÒö ^Úø VkûÖø^ÏøÊø (Ùø^Îø (e Øømû†ôfû qô á$ āô VÙø^ÏøÊø (±$ Öøāô †$ ‰ø]* äö Þ$āô VkûÖø^ÏøÊø (^`ø jöÖû^*‰ø !a ±% fôß$Ö] Ýø^Ãø Öû] äô eô ±ßô •ø…ø ^Âø äö Þ$āôæø (é÷†$ Úø Ýõ^Âø Øùô Òö ±Êô áôM†û ÏöÖû^eô ±ßô •ö…ô^Ãø mö áø^Òø ±jô nû eø Øôaû ]* Ùöæ$ ]* Ô ô Þ$āôæø (o×ô qø]* †ø –øuø ‚ûÎø Ÿ$āô åö ]…ø ]. ]û åô „ôaø ðô ^ŠøÞô éø‚ønùô ‰ø ±ÞôçÓöiø áû]* àønû •ø†û iø Ù牅 kße èÛ›^Ê &m^uœ (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ !NRPQR VÜΆÖ] (NTNKR (a ²] VRR . ]û åô „ôaø ðô ^ŠøÞô éø‚ønùô ‰ø !Ô àöeû ^m$†ôÒø‡ø ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (àõnû Òøö àöeû Øö–ûËøÖû] Üõnû Ãø Þö çeö ]* ^ßø$ø‚$ uø !R èøŽøñô^Âø àûÂø (Ñõæ†ö ŠûÚø àûÂø (±ùô fôÃû Ž$ Ö] àôÂø (Œõ]†ø Êô àôÂø (éø‚øñô]‡ø ±eô*] ô²] Ùôçû ‰ö…ø èönø ŽûÚô ^`ø jønø ŽûÚô á$ ^*Òø ±ŽôÛûiø èöÛø›ô^Êø kû×øfø Îû]* VkûÖø^Îø (j (äô Öô^Ûøô àûÂø æû ]* (äô ßô nÛômø àûÂø ^`ø Šø×øqû]* Ü$ $ö !±jô ßøeû ^eô ^f÷ uø†û Úø VÙø^ÏøÊø (a Ùöç‰ö…ø Ô ô ’$ íøjø‰û] V^`ø Öø kö×ûÏöÊø (kûÓøfø Êø (^%÷m‚ôuø ^`ø nû Öøāô †$ ‰ø]* äö Þ$āô Ü$ $ö (kûÓøvô–øÊø ^%÷m‚ôuø ^`ø nû Öøāô †$ ‰ø]* äö Þ$āô Ü$ $ö àønÓôfû iø Ü$ $ö (äô %ô m‚ôvøeô a ² ô ] ^Û$ Âø ^`ø jöÖû^*ŠøÊø (áõˆû uö àûÚô hø†ø Îû]* ^u÷†ø Êø Ýôçû nø Öû^Òø kömû]*…ø ^Úø Vkö×ûÏöÊø ˜øfôÎö ]ƒøāô oj#uø a ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø †$ ‰ô ±øŽôÊûŸô.—Q™ —h àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éö‚ønôù‰ø èöÛø›ô^Êø™ &ômû‚ôvøÖû] Ñô†ö ›ö ±Êô ànû ßô Úô ç+ ÛöÖû] èöuø†û Êø æû ]* àønßô Úô ç+ ÛöÖû] ðô ^ŠøÞô éø‚øn(‰ø ±ÞôçÓöiø áû]* àønû •ø†û iø Ÿ]ø* Ùø^ÏøÊø ±Þô…$ ^‰ø äö Þ$āô ø Öô„øÖô köÓûvô–øÊø èô Ú$ Ÿ. Ÿøæø (àônû iø†$ Úø ø Öô„øÖô könû Óøfø Êø Ô Ÿ]ø* VÙø^Îø Ü$ $ö (Ô ô Öø ^Þø]* Ìö×øŠ$ Ö] ÜøÃû Þôæø (±eô ^Î÷çû vöÖö [àønßô Úô ©ûÛöÖû] ðô ^ŠøÞô æû ]* (èô Ú$ Ÿ.

—h àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éö‚ønôù‰ø èöÛø›ô^Êø™ &ômû‚ôvøÖû] Ñô†ö ›ö ±Êô ànû ßô Úô ç+ ÛöÖû] èöuø†û Êø —R™ ø Öô„øÖô köÓûvô–øÊø VkûÖø^Îø !Ô àûÂø (éøø ^jøÎø àûÂø (†ºÛøÃû Úø ^Þø†ø fø ìû]* VÙø^Îø Ñô]‡$ †$ Ö] ‚öfû Âø ^ßø$ø‚$ uø !S ø fö Šûuø VÙø^Îø a ±$ fôß$Ö] á$ ]* (g ‹õÞø]* Üömø†û Úø àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô àûÚô Ô (‚õÛ$ vøÚö èößøeû ] èöÛø›ô^Êøæø (‚õ×ô mûçø ìö kößûeô èörømû‚ôìøæø (áø]†ø ÛûÂô èößøeû ] !áøçû Âø †û Êô éö*]†ø Úû ] èönø ‰ôMæø (ðø ^fø ×ûÂô àûÂø (lô]†ø ËöÖû] ±eô]* àöeû ö æö ]ø ^ßø$ø‚$ uø (‹öÞöçû mö ^ßø$ø‚$ uø !T ±Êô a ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø ¼$ ìø VÙø^Îø k Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø (èøÚø †ôÓûÂô àûÂø äö Ööç‰ö…ø æø ² ö ] V]çÖö^ÏøÊø []„øaø ^Úø áøæ…ö ‚ûiø VÙø^Îø (½õç_öìö èøÃø eø …û ]* šô…û Ÿ* û] èörøm‚ôìø Vèô ß$røÖû] Øôaû ]* ðô ^ŠøÞô Øö–øÊû]* Va ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^ÏøÊø !Üö×øÂû ]* éö]*†ø Úû ] Üõuô]ˆø Úö kößûeô èönø ‰ôMæø (‚õÛ$ vøÚö kößûeô èöÛø›ô^Êøæø (‚õ×ô mûçø ìö kößûeô !áø]†ø ÛûÂô èößøeû ] Üömø†û Úø æø (áøçû Âø †û Êô àöeû ‚ömûˆômø ^ßø$ø‚$ uø (² ô ] ‚ôfû Âø àöeû ‚öÖô^ìø ^ßø$ø VÙø^Îø (áö^Ë$ Âø ^ßø$ø‚$ uø !U °ùô …ô‚ûíöÖû] ‚õnû Ãô ‰ø ±eô*] àûÂø (ÜõÃû Þö ±eô]* àôeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àûÂø (õ ^mø‡ô ±eô*] (g ÔõÖô^Úø àôeû ‹ôÞø*] ‚ößøŠûÚö (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ !MNPMP VÜΆÖ] (MOQKO !NRRTKÜΆÖ] (NUOKM (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ !MMRORKÜΆÖ] (RPKO (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VSS VTT VUU .

—S™ —h àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éö‚ønôù‰ø èöÛø›ô^Êø™ &ômû‚ôvøÖû] Ñô†ö ›ö ±Êô ànû ßô Úô ç+ ÛöÖû] èöuø†û Êø Øôaû ]* hô^fø ø ]‚ønùô ‰ø àönû ŠøvöÖû]æø àöŠøvøÖû] Va ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø g !áø]†ø ÛûÂô kôßûeô Üømø†û ÛøÖô áø^Òø ^Úø Ÿ$āô Üû`ôñô^ŠøÞô éö‚ønùô ‰ø èöÛø›ô^Êøæø (èô ß$røÖû] ‚öÖô^ìø ^Þø VÙø^Îø (áö^Ë$ Âø ^Þø (±eô]* ±ßô $ø‚$ uø VÙø^Îø (² ô ] ‚öfû Âø ^ßø$ø‚$ uø !ML ±eô*] àôeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àûÂø (õ ^mø‡ô ±eô]* àöeû ‚ömûˆômø ^Þœ VÙø^Îø (² ô ] ‚ôfû Âø àöeû ! g‚õnû Ãô ‰ø ±eô]* àûÂø (ÜõÃû Þö ‚ømûˆômø àûÂø †ºmû†ôqø ^Þø†ø fø ìû]* Ùø^Îø Üønû aô]†ø eû āô àöeû Ñö^vø‰ûāô ^Þø†ø fø ìû*] !MM !g ‚õnû Ãô ‰ø ±eô]* àûÂø Üõnû Ãø Þö ±eô*] àôeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àûÂø (õ ^mø‡ô ±eô]* àôeû ‚ømûˆômø àûÂø †ºmû†ôqø ^ßø$ø‚$ uø (èøÛø%ønû ìø çû eö ]* ^ßø$ø‚$ uø !MN ! g °ùô …ô‚ûíöÖû] ‚õnû Ãô ‰ø ±eô]* àûÂø ÜõÃû Þö ±eô]* àôeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àûÂø °% …ô^’øÞûŸ* ]û ‚õnû Ãô ‰ø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àöeû àöŠøvøÖû] ±ùõ ×ô Âø çû eö ]* ^ßø$ø‚$ uø !MO àŠvÖ] Øñ^–Ê (èe^v’Ö] Øñ^–Ê ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ !MORLKÜΆÖ] (SSMKN (k ànŠvÖ]æ †Òƒ (“ñ^’íÖ] h^jÒ (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ] äq†ìœ Øaœ ð^ŠÞ é‚n‰ a ²] Ù牅 èße] èÛ›^Ê áªe é…ç$ªÛÖ] …^fì¢] !TQMPKÜΆÖ] (MPQKQ (á]†Û kße Üm†Ú Ÿā èßrÖ] !MMRUKÜΆÖ] (OUQKN (‚ߊÛÖ] ±Ê o×Ãm çeœ äq†ìœ ànŠvÖ]æ àŠvÖ] Øñ^–Ê h^jÒ (èÃm†ŽÖ] ±Ê °†q¤] äq†ìœ Øaœ h^f ]‚n‰ ànŠvÖ]æ àŠvÖ] Va ±fßÖ] ÙçÎ †Òƒ h^e (k !MRNTKÜΆÖ] (NMPPKQ (èßrÖ] VM L VM M VM N VM O .

—h àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éö‚ønôù‰ø èöÛø›ô^Êø™ &ômû‚ôvøÖû] Ñô†ö ›ö ±Êô ànû ßô Úô ç+ ÛöÖû] èöuø†û Êø —T™ VÙø^Îø :Øõnû –øÊö àöeû ] Ùø^Îø ±% Ïô mû†ô_$ Ö] …ô„ôßûÛöÖû] àöeû ±% ×ô Âø ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø ‚õnû Ãô ‰ø ±eô]* àûÂø (ÜõÃû Þö ±eô]* àôeû ] àôÂø (õ ^mø‡ô ±eô]* àöeû ‚ömûˆômø ^ßø$ø‚$ uø ! g °ùô …ô‚ûíöÖû] àöeû Øönû Âô ^Ûø‰ûāô ^ß$ (‚ônû Öôçø Öû] àöeû Ìö×ûìø ‚ônû Öôçø Öû] çeö ]* ^ßø$ø‚$ uø !MP àûÂø ÜõÃû Þö ±eô]* àôeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àûÂø (õ ^mø‡ô ±eô]* àôeû ‚ømûˆômø àûÂø (^m$†ôÒø‡ø ! g °ùô …ô‚ûíöÖû] ‚õnû Ãô ‰ø ±eô*] éø†ø Šønû Úø àûÂø (Øönñô]†ø ‰ûāô ^ßø$ø‚$ uø (‚õÛ$ vøÚö àöeû àönû Šøuö ^ßø$ø‚$ uø !MQ àûÂø (õnû fø uö àôeû …ùô ‡ô àûÂø (æ†õÛûÂø àôeû Ùô^`ø ßûÛôÖû] àôÂø (gõnfôuø àôeû ^Úø ]* VÙø^Îø Ü$ $ö Va ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø è×mç› èm]æ… ±Ê (g èøËømû„øuö VÙø^Îø (o×øeø Vkö×ûÎö VÙø^Îø [Øönû fø Îö ±Öô šø†ø Âø °„ôÖ$] šø…ô^Ãø Öû] kømû]*…ø º ×øÚø çø `ö Êø (èô ×ønû ×$ Ö] åô „ôaF Øøfû Îø šø…û Ÿ* û] ¼ôfô`û mø ÜûÖø èô Óøñô¡øÛøÖû] àøÚô Ô k àønû ŠøvöÖû]æø àøŠøvøÖû] á$ ]* ±Þô†ø Žôùfø möæø ±$ ×øÂø Üø×ôù Šømö áû]* äü e$…ø áøƒø^+ jø‰û^Êø !èô ß$røÖû] Øôaû ]* ðô ^ŠøÞô éö‚ønùô ‰ø j èøÛø›ô^Êø á$ ]*æø (èô ß$røÖû] Øôaû ]* hô^fø ø ]‚ønùô ‰ø Ø–Ê ±Ê h^e (gÎ^ßÛÖ] h^jÒ (‚ߊÛÖ] ±Ê '…^vÖ] äq†ìœ (ULTKN (ànŠvÖ]æ àŠvÖ]æ (²] Ù牅 kße èÛ›^Ê !UTUKÜΆÖ] !NOOSSKÜΆÖ] (OUMKQ (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VM P VM Q .

—h àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éö‚ønôù‰ø èöÛø›ô^Êø™ &ômû‚ôvøÖû] Ñô†ö ›ö ±Êô ànû ßô Úô ç+ ÛöÖû] èöuø†û Êø —U™ éø†ø Šønû Úø àûÂø (Øönñô]†ø ‰ûāô ^ßø$ø‚$ uø (‚õÛ$ vøÚö àöeû àönû Šøuö ^ßø$ø‚$ uø !MR àûÂø (õnû fø uö àôeû …ùô ‡ô àûÂø (æ†õÛûÂø àôeû Ùô^`ø ßûÛôÖû] àôÂø (gõnfôuø àôeû ! g èøËømû„øuö …õç’ößûÚø àöeû àôeû éø†ø Šønû Úø èøËømû„øuö àûÂø Ñö^vø‰ûāôæø àôÛøuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àöeû ² ô ] ‚öfû Âø ^ßø$ø‚$ uø !MS àûÂø Øønñô]†ø ‰ûāô àûÂø Ìø‰öçmö àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø†ø fø ìû]* Ÿø^Îø õnû fø uö àôeû …ùô ‡ô àûÂø æ†õÛûÂø àôeû Ùô^`ø ßûÛôÖû] àôÂø gõnfôuø !äü ×ø%ûÚô ‚õÛ$ vøÚö àöeû àönû ŠøvöÖû] ^Þøœ Ùø^Îø (…õçû ’ößûÚø àöeû àönû ŠøvöÖû] ^Þø†ø fø ìû*] !MT (gõnû fôuø àôeû éø†ø Šønû Úø àûÂø (‹øÞöçû mö àöeû Øönû ñô]†ø ‰ûāô ^Þøœ VÙø^Îø (‚øÛøuû]* çû eö *] !g èøËømû„øuö àûÂø õnû fø uö àôeû …ùô ‡ô àûÂø (æ†õÛûÂø àôeû Ùô^`ø ßûÛôÖû] àôÂø àŠvÖ] Øñ^–Ê (èe^v’Ö] Øñ^–Ê ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ !MPLRKÜΆÖ] (STTKN (ànŠvÖ]æ àŠvÖ] gÎ^ßÚ h^e (gÎ^ßÛÖ] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê °„Ú†jÖ] äq†ìœ !OSTM VÜΆÖ] (RRLKQ (k ànŠvÖ]æ gÎ^ßÚ (gÎ^ßÛÖ] h^jÒ (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ] äq†ìœ àe èËm„u (…^’Þ¢]æ àm†q^ãÛÖ] àÚ a ²] Ù牅 h^v‘œ (TORQ VÜΆÖ] (UQ (^–÷mœæ (TNUT VÜΆÖ] (TLKQ (g á^ÛnÖ] (SR (^–÷mœæ (MUO VÜΆÖ] (QTKèe^v’Ö] Øñ^–Ê ±Ê ^–÷mœæ !NRL VÜΆÖ] VM R VM S VM T .

—h àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éö‚ønôù‰ø èöÛø›ô^Êø™ &ômû‚ôvøÖû] Ñô†ö ›ö ±Êô ànû ßô Úô ç+ ÛöÖû] èöuø†û Êø — ML ™ éø†ø Šønû Úø àûÂø (Øønû ñô]†ø ‰ûāô àûÂø (hô^fø vöÖû] àöeû ‚ömû‡ø ^ßø$ø‚$ uø !MU èøËømû„øuö àûÂø õnû fø uö àôeû …ùô ‡ô àûÂø (æ†õÛûÂø àôeû Ùô^`ø ßûÛôÖû] àôÂø (°ùô ‚ôãû ß$Ö] !]÷†’jíÚ g ðö ^_øÂø ^ß$ xõ•ô]æø àöeû gönùô ŠøÛöÖ] ^Þ (±ùõ ×ô Âø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø$ø‚$ uø !NL àôeû ÜôÖô^‰ø àûÂø ±% Ãô røûŸ* ]û æ†õÛûÂø çû eö ]* ±ßô $ø‚$ uø Íö^ËøíôÖû] Üõ×ô ŠûÚö àöeû !g áô^Ûønø Öû] àôeû èøËømû„øuö àûÂø Ýõ‡ô^uø ±eô]* àôeû ‹ônû Îø àûÂø ‚ôÃû røÖû] ±eô*] àôeû gôÖô^Æø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ß$ (õ ¡$ìø àöeû †ôÓûeø çû eö ]* ^ßø$ø‚$ uø !NM àûÂø (‹øÞöçû mö àöeû Øönû ñô]†ø ‰ûāô ^ß$ (…ö ]ˆ$ fø Öû] èøn$_ôÂø àöeû àöŠøvøÖû] ^ß$ (hõ†û uø (õnû fø uö àôeû …ùô ‡ô àûÂø (æ†õÛûÂø àôeû Ùô^`ø ßûÛôÖû] àôÂø (gõnû fôuø àôeû éø†ø Šønû Úø !g áô^Ûønø Öû] àôeû èøËømû„øuö àûÂø àûÂø (Øønû ñô]†ø ‰ûāô àûÂø (hô^fø vöÖû] àöeû ‚ömû‡ø ^ßø$ø‚$ uø :†õÓûeø çû eö ]* Ùø^Îø !NN ±Ê ð^q ^Ú (Øñ^–ËÖ] h^jÒ(Ìß’ÛÖ] ±Ê èfn ±eœ àe] äq†ìœ !ONNSM VÜΆÖ] (OTTKR (k ànŠvÖ]æ àŠvÖ] !RNTRKÜΆÖ] (NOTKR (¼‰æ¢] ÜrÃÛÖ] ±Ê ±Þ]†f_Ö] äq†ìœ èʆÃÚ ±Ê ^–÷mœæ (MULKP (ð^nÖæ¢] èn×u ±Ê ÜnÃÞ çeœ äq†ìœ ±eœ àe ±× àe àŠvÖ] (àŠvÖ] äÛ‰] àÚ (ð^vÖ] h^e (èe^v’Ö] !MSPNKÜΆÖ] (RQQKN (g gÖ^› h^jÒ (ènÖ^ÃÖ] gÖ^_ÛÖ] ±Ê ±Þ¡ÏŠÃÖ] †ru àe] äq†ìœ VM U VN L VN M VN N .

— MM ™ —h àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éö‚ønôù‰ø èöÛø›ô^Êø™ &ômû‚ôvøÖû] Ñô†ö ›ö ±Êô ànû ßô Úô ç+ ÛöÖû] èöuø†û Êø àôeû …ùô ‡ô àûÂø (æ†õÛûÂø àôeû Ùô^`ø ßûÛôÖû] àôÂø (°ùô ‚ôãû ß$Ö] gõnû fôuø àôeû éø†ø Šønû Úø !ä×%Ú g èøËømû„øuö àûÂø õnû fø uö çeö ]* ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (ÀöÊô ^vøÖû] ² ô ] ‚ôfû Âø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø†ø fø ìû*] !NO àôeû ±ùô ×ô Âø àöeû àöŠøvøÖû] ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (høçû ÏöÃû mø àöeû ‚öÛ$ vøÚö Œô^f$Ãø Öû] | Øönû ñô]†ø ‰ûāô ±ßô $ø‚$ uø VÙø^Îø (hô^f$vøÖû] àöeû ‚ömû‡ø ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (áø^Ë$ Âø VÙø^Îø (ðö ^Ê$ †$ Ö] ±ùõ ×ô Âø çeö ]* ^Þø†ø fø ìû]* VÙø^Îø (éøø ^jøÎø àöeû †ô’ûÞø çeö ]* ^Þø†ø fø ìû]*æø ‚ôfû Âø àöeû ² ô ] ‚öfû Âø ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (søûŸ* û] xõÖô^‘ø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø$ø‚$ uø gõnû fôuø àôeû éø†ø Šønû Úø àûÂø (‹øÞöçû mö àöeû Øönû ñô]†ø ‰ûāô ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (ˆômûˆôÃø Öû] èøËømû„øuö àûÂø õnû fø uö àôeû …ùô ‡ô àûÂø (æ†õÛûÂø àôeû Ùô^`ø ßûÛôÖû] àôÂø (°ùô ‚ôãû ß$Ö] !ä×%Ú g áô^Ûønø Öû] àøeû äü jöqû†ø ìû]* ‚ûÎøæø ÀôÊô ^vøÖû] ² ô ] ‚ôfû Âø ±eô]* &ômû‚ôuø ÀöËûÖø VÙø^Îøæø !ä´Öôçû _öeô Øôñô^–øËøÖû] hô^jøÒô ±Êô !OUPUKÜΆÖ] (MQQKMR (h èÛ›^Ê Øñ^–Ê h^e (gÎ^ßÛÖ] ÙæˆÞ ènËnÒ h]çeœ Å^Ûq (éçfßÖ] ØñŸ ±Ê ±ÏãnfÖ] äq†ìœ àe èËm„u èm¨… ±Ê ð^q ^Ú h^e (a²] Ù牅 o× ±uçÖ] Ù牅 o× Ün׊jÖ] ±Ê äe… ცj‰] äÞœ °æ… °„Ö] Ô×ÛÖ] á^ÛnÖ] ! S T K S ( a ²] VN O .

ðô ^ŠøÞô éö‚ønùô ‰ø ±jô ßøeû ] èøÛø›ô^Êø !èô ß$røÖû] Øôaû *] àöeû ] ‚õÖô^ìø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø$ø‚$ uø …õ^Ž$ eø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø†ø fø ìû*] !NQ Üõô^aø àôeû Üôô^aø àûÂø ±% Ãô Úû ˆ$ Ö] høçÏöÃû mø àöeû o‰øçû Úö ±ßô $ø‚$ uø Ùø^Îø èøÛø%ûÂø ô ] ‚øfû Âø á$ ]* ô ] Ùøçû ‰ö…ø á$ ]* äö iû†ø fø ìû]* j èøÛø×ø‰ø Ý$ ]. á$ ]* åö †ø fø ìû]* gõaû æø àøeû ² ² !kûÓøvô–øÊø ^`ø $ø‚$ uø Ü$ $ö (kûÓøfø Êø ^aø ^qø^ßøÊø xôjûËøÖû] Ýøçû mø èøÛø›ô^Êø ^Âø ø a †Òƒ (“ñ^’íÖ] h^jÒ (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ] äq†ìœ å„a ð^ŠÞ é‚n‰ a ²] Ù牅 kße èÛ›^Ê áªe é…ç$ªÛÖ] …^fì¢] ±× “ñ^’ì ±Ê ^–÷mœæ (TQMQKÜΆÖ] (MPRKQ (èÚ¢] !MOLKÜΆÖ] (MPOKg ±Êô ðø^qø ^Úø hö^eø (gÎ^ßÛÖ] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê °„Ú†jÖ] äq†ìœ !OTSO VÜΆÖ] (SLMKQ (j èøÛø›ô^Êø Øô–ûÊø VN P VN Q .—h àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éö‚ønôù‰ø èöÛø›ô^Êø™ &ômû‚ôvøÖû] Ñô†ö ›ö ±Êô ànû ßô Úô ç+ ÛöÖû] èöuø†û Êø — MN ™ ‚öÛ$ vøÚö °% †ônû eø ˆ% Ö] ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (…õçû ’ößûÚø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø†ø fø ìû*] !NP Ùø^Îø áø]æø †û Úø àöeû ‚öÛ$ vøÚö äü Ûö‰û]æø †õËøÃû qø çû eö ]* ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø ² ô ] ‚ôfû Âø àöeû ^ß$Âø a ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø ^*_øeû ]* VÙø^Îø g éø†ø mû†ø aö ±eô]* àûÂø Ýõ‡ô^uø çû eö ]* ±ßô $ø‚$ uø (² ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^mø V^ßø×öñô^Îø äü Öø Ùø^Îø ±% ŽôÃø Öû] áø^Òø ^Û$ ×øÊø (…ô^`ø ß$Ö] …ø ‚û‘ø ^Ú÷ çû mø ÜûÖø ðô ^ÛøŠ$ Ö] àøÚô ^Ó÷×øÚø á$ āô VÙø^Îø [Ýøçû nø Öû] Õø†ø Þø ÜûÖø (^ßønû ×øÂø Ð$ ø ‚ûÎø á$ ]* ±Þô†ø Ž$ eø æû ]* ±Þô†ø fø ìû^*Êø (±iô …ø ^mø‡ô ±Êô ² ö ] áøƒø^+jø‰û^Êø (±ÞôM…ø àûÓömø hô^fø ø ]‚ønùô ‰ø ^ß÷nû Šøuöæø ^ß÷Šøuø á$ ]*æø (±jô Ú$ ].

kößûÒö ^Úø VkûÖø^Îø (±ßô nû iô †û fø ìû]* ^ÛøÖø (Ðùô vøÖû] ² áø¤] ^Ú$ ]* VkûÖø^ÏøÊø (^`ø jöÖû^*‰ø a ±% fôß$Ö] ±øÊôù çö iö ^Û$ ×øÊø VkûÖø^Îø (åö †$ ‰ô a áø^Òø e Øømû†ôfû qô á$ āô V±Öô Ùø^Îø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø á$ ¬ôÊø (±ñô^Óøeö ^Ú$ ]* (ÜûÃø ßøÊø kße èÛ›^Ê (ð^ŠßÖ] &m^uœ (‚ߊÛÖ] ±Ê ±ŠÖ^n_Ö] äq†ìœ !MOSOKÜΆÖ] (MURKM (j ‚ÛvÚ VN R .— MO ™ —h àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éö‚ønôù‰ø èöÛø›ô^Êø™ &ômû‚ôvøÖû] Ñô†ö ›ö ±Êô ànû ßô Úô ç+ ÛöÖû] èöuø†û Êø !^`ø Óôvô•øæø ^`ø ñô^Óøeö àûÂø ^`ø jöÖû^*‰ø a ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø oøÊôù çö iö ^Û$ ×øÊø VkûÖø^Îø ±Þùô *] ±Þô†ø fø ìû]* Ü$ $ö (könû Óøfø Êø löçû Ûömø äö Þ$]* a ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø ±Þô†ø fø ìû]* VkûÖø^Îø !köÓûvô–øÊø áø]†ø ÛûÂô èøßøeû ] Üømø†û Úø Ÿ$ āô èô ß$røÖ] Øôaû ]* ðô ^ŠøÞô éö‚ønùô ‰ø çeö ]* ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (ø æö ]ø çeö ]* ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (‹öÞöçû mö ^ßø$ø‚$ uø !NR àûÂø (Ñõæû †ö ŠûÚø àûÂø (±ùô fôÃû Ž$ Ö] àôÂø (onø vûmø àôeû Œô]†ø Êô àûÂø (èøÞø]çø Âø ô ] Ùôçû ‰ö…ø ‚øßûÂô ^ß$Òö VkûÖø^Îø j èøŽøñô^Âø lø^Úø °„ôÖ$] äô •ô†ø Úø ±Êô a ² ðö ¼ôíûiö ^Úø ±ŽôÛûiø èöÛø›ô^Êø lûðø ^qø ƒûāô (é÷‚øuô]æø ^ß$Úô …ö ô ^Çømö ^Úø (äô nû Êô ^f÷ uø†û Úø VÙø^Îø ^aø M…ø ^Û$ ×øÊø (^ò÷nû ø a ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø èô nø ŽûÚô àûÚô ^`ø jönø ŽûÚô ðõ ±ûŽøeô ^aø …$ ^‰ø Ü$ $ö (å´…ô^Šømø àûÂø æû ]* (äô ßô nû Ûômø àûÂø ^aø ‚øÃø Îû^*Êø ±jô ßøeû ^eô Ô ô ’$ ìø Vä´ñô^ŠøÞô àônû eø àûÚô ^Þø]* V^`ø Öø kö×ûÏöÊø (kûÓøfø Êø (kûÓøvô–øÊø ðõ ±ûŽøeô ^aø …$ ^‰ø Ü$ $ö [àønû Óôfû iø kôÞû]*æø …ô]†ø ŠôùÖ^eô ^ßøßô nû eø àûÚô a² ô ] Ùöçû ‰ö…ø àøÚô Ô ô nû ×øÂø ±Öô ^Ûøeô æû ]* (±Ïôù vøeô Ô ô nû ×øÂø köÛûŠøÎû]* V^`ø Öø kö×ûÏöÊø VÙø^Îø ô ] Ùôçû ‰ö…ø o×øÂø ±øŽôÊûŸô.

] ^ß$ (±ùõ ×ô Âø àöeû Ýö^Žøaô ^*fø Þû]* (Ñø^vø‰ûāô àöeû †ôÓûeø çû eö ]* ^ßø$ø‚$ uø !NS àöeû ðö ^fø ×ûÂô ^ß$ (lô]†ø ËöÖû] ±eô]* àöeû ö æû ]ø ^ß$ (Øønû Âô ^Ûø‰ûāô àöeû o‰øçû Úö Va ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø k Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø (èøÚø †ôÓûÂô àûÂø (†ø Ûøuû]* kößûeô èöÛø›ô^Êøæø (‚õ×ô mûçø ìö kößûeô èörømû‚ôìø àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô Øö–øÊû*] !áøçû Âø †û Êô éö]*†ø Úû ] Üõuô]ˆø Úö kößûeô èönø ‰ôMæø (áø]†ø ÛûÂô kößûeô Üömø†û Úø æø (‚õÛ$ vøÚö åö ^qø†( íømö ÜûÖøæø ô ^ßø‰û¬ôÖû] xönvô‘ø &ºm‚ôuø ]„øaø VÙø^Îøæø ÜöÒô^vøÖû] åö ]æø …ø ÀôËû×$ Ö] ]„ø`ø eô (Èömô^’$ Ö] Üõnû uøö àôeû ±ùô ×ô Âø àöeû ‚öÛ$ vøÚö †õËøÃû qø çeö ]* ^ßø$ø‚$ uø !NT àÚ ànÚ‚ÏjÛÖ] îm…]çi h^jÒ (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ] äq†ìœ (d Üm†Ú àe oŠn äuæ…æ ²] ±fÞ †Òƒ (àn׉†ÛÖ]æ ð^nfÞ¢] !PMRLKÜΆÖ] (RQLKN †Òƒ (èe^v’Ö] èʆÃÚ h^jÒ (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ] äq†ìœ !PSOOKÜΆÖ] (MRTKO (j ²] Ù牅 kße èÛ›^Ê gÎ^ßÚ VN S VN T . Ÿøæø ² ^Úø ]* (èöÛø›ô^Êø ^mø VÙø^Îø Ü$ $ö (Ìö×øŠ$ Ö] ÜøÃû Þô Ô ô Öø ^Þø]* ±Þôù¬ôÊø W°†ôfô‘û]æø åô „ôaF ðô ^ŠøÞô éø‚ønùô ‰ø æû ]* (àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éø‚ønùô ‰ø ±Þôçû Óöiø áû]* àønû •ø†û iø !köÓûvô–øÊø (èô Ú$ Ÿ.—h àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éö‚ønôù‰ø èöÛø›ô^Êø™ &ômû‚ôvøÖû] Ñô†ö ›ö ±Êô ànû ßô Úô ç+ ÛöÖû] èöuø†û Êø — MP ™ (àônû iø†$ Úø Ýø^Ãø Öû] ±$ ×øÂø äö •ø†ø Ãø Êø ( é÷†$ Úø Ýõ^Âø Ø$ Òö áøM†û ÏöÖû] ±$ ×øÂø šö†ôÃû mø ø ] oÏô i$] V±Öô Ùø^ÏøÊø (könû Óøfø Êø hø†ø jøÎû] ‚ôÎø Ÿ$ āô ±×ô qø]* p…ø ].

]û åô „ôaø ðô ^ŠøÞô éø‚ønùô ‰øæø àønû ÛôÖø^Ãø Öû] !]„øÓøaø åö ^qø†ùô íømö ÜûÖøæø (xºnvô‘ø º^ßø‰ûāô ]„øaø VÙø^Îøæø ÜöÒô^vøÖû] åö ]æø …ø ^ß$ (èøÓ$ Ûøeô ±% Þô^Ãø ßû’$ Ö] ±ùõ ×ô Âø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ² ô ] ‚ôfû Âø çeö ]* ^Þø†ø fø ìû*] !OL àûÂø (†ºÛøÃû Úø ^Þø]* (Ñô]‡$ †$ Ö] ‚öfû Âø ^Þø]* (õ ^f$Âø àôeû Üønû aô]†ø eû āô àöeû Ñö^vø‰ûāô †Òƒ (èe^v’Ö] èʆÃÚ h^jÒ (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ] äq†ìœ !PSPLKÜΆÖ] (MSLKO (j ²] Ù牅 kße èÛ›^Ê gÎ^ßÚ †Òƒ (èe^v’Ö] èʆÃÚ h^jÒ (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ] äq†ìœ !PSPQKÜΆÖ] (MSMKO (j ²] Ù牅 kße èÛ›^Ê gÎ^ßÚ VN U VO L .— MQ ™ —h àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éö‚ønôù‰ø èöÛø›ô^Êø™ &ômû‚ôvøÖû] Ñô†ö ›ö ±Êô ànû ßô Úô ç+ ÛöÖû] èöuø†û Êø àöeû ±% ×ô Âø ^ß$ (àônû ŠøvöÖû] ±eô]* àôeû àônû ŠøvöÖû] àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ß$ (èô ÊøçÓöÖû^eô ±eô]* àôeû àôÛøuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àûÂø (ô çø ‰ûŸ* ]û ±eô]* àöeû …ö çû ’ößûÚø ^ß$ (áö^m$‚$ Ö] kõeô^$ø èöÛø›ô^Êø Va ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø g °ùô …ô‚ûíöÖû] ‚õnû Ãô ‰ø ±eô*] àûÂø (ÜõÃû Þö !áø]†ø ÛûÂô kôßûeô Üømø†û Úø àûÚô áø^Òø ^Úø Ÿ$āô (èô ß$røÖû] Øôaû ]* ðô ^ŠøÞô éö‚ønùô ‰ø ÜûÖøæø (ô ^ßø‰û¬ôÖû] xönvô‘ø &ºm‚ôuø ]„øaø VÙø^Îøæø ÜöÒô^vøÖû] åö ]æø …ø ±ùô fôß$Ö] àôÂø (g o‰øçû Úö ±eô*] &ômû‚ôuø tô]†ø ìû¬ôeô ܺ×ô ŠûÚö ø †$ Ëøiø ^ÛøÞ$āô !åö ^qø†ùô íømö !ĺeø …û *] àønÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô †ö nû ìø Va àûÂø (±ùô fôÃû Ž$ Ö] àôÂø (Œõ]†ø Êô àûÂø (‚õñô]‡ø ±eô]* àöeû ^m$†ôÒø‡ø !NU äô •ô†ø Úø ±Êô çø aö æø I VÙø^Îø a ±$ fôß$Ö] á$ ]* j èøŽøñô^Âø àûÂø (Ñõæû †ö ŠûÚø ðô ^ŠøÞô éø‚ønùô ‰ø ±ÞôçÓöiø áû]* àønû •ø†û iø Ÿø*] (èöÛø›ô^Êø ^mø I äô nû Êô ±øÊôù çö iö °„ôÖ$] [àønßô Úô ©ûÛöÖû] ðô ^ŠøÞô éø‚ønùô ‰øæø èô Ú$ Ÿ.

—h àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éö‚ønôù‰ø èöÛø›ô^Êø™ &ômû‚ôvøÖû] Ñô†ö ›ö ±Êô ànû ßô Úô ç+ ÛöÖû] èöuø†û Êø — MR ™ ø fö Šûuø VÙø^Îø a ±$ fôß$Ö] á$ ]* g ‹õÞø]* àûÂø (éøø ^jøÎø ðô ^ŠøÞô àôÚô Ô (áøçû Âø †û Êô éö]*†ø Úû ] èönø ‰ôMæø (áø]†ø ÛûÂô kößûeô Üömø†û Úø Vĺeø …û ]* àønÛôÖø^Ãø Öû] !‚õÛ$ vøÚö kößûeô èöÛø›ô^Êøæø (‚õ×ô mûçø ìö kößûeô èörømû‚ôìøæø ô ] ‚ôfû Âø ±eôŸô* ‚ôßøŠûÛöÖû] oÊô &öm‚ôvøÖû] ]„øaø VÙø^Îøæø ÜöÒô^vøÖû] åö ]æø …ø ² !]„øÓøaø Øõfø ßûuø àôeû ‚øÛøuû]* kônû fø Öû] Øôaû ]* Øôñô^–øÊø ±Êô (±% Ãô nû _ôÏøÖû] †õÓûeø çeö ]* åö ^Þø†û fø ìû]*æø !OM àôeû ‚øÛøuû]* àöeû ² ô ] ‚öfû Âø ^ß$ (Øõfø ßûuø àôeû ‚øÛøuû]* ² ô ] ‚ôfû Âø ±eô]* Ìönû ßô ’ûiø (°ùô †ôaû ˆ% Ö] àôÂø (†ºÛøÃû Úø ^*fø Þû]* (Ñô]‡$ †$ Ö] ‚öfû Âø ^ß$ (±eô]* ±ßô $ø‚$ uø (Øõfø ßûuø ø fö Šûuø VÙø^Îø a ±$ fôß$Ö] á$ ]* g Ô õ Öô^Úø àôeû ‹ôÞø]* àûÂø ðô ^ŠøÞô àûÚô Ô èörøm‚ôìøæø (áøçû Âø †û Êô éö]*†ø Úû ] èönø ‰ôMæø (áø]†ø ÛûÂô kößûeô Üömø†û Úø àønû ÛôÖø^Ãø Öû] !‚õÛ$ vøÚö kößûeô èöÛø›ô^Êøæø (‚õ×ô mûçø ìö kößûeô ½ô†û ø o×øÂø xºnvô‘ø &ºm‚ôuø ]„øaø VÙø^Îøæø ÜöÒô^vøÖû] åö ]æø …ø !àônû íønû Ž$ Ö] àöeû ² ô ] ‚öfû Âø ^ß$ (±% Ãô nû _ôÏøÖû] †õËøÃû qø àöeû ‚öÛøuû]* †õÓûeø çeö ]* ^Þø†ø fø ìû*] !ON †Òƒ (èe^v’Ö] èʆÃÚ h^jÒ (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ] äq†ìœ !PSPRKÜΆÖ] (MSNKO (j ²] Ù牅 kße èÛ›^Ê gÎ^ßÚ †Òƒ (èe^v’Ö] èʆÃÚ h^jÒ (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ] äq†ìœ !PSQPKÜΆÖ] (MSPKO (j ²] Ù牅 kße èÛ›^Ê gÎ^ßÚ VO M VO N .

Êø äö jöÃû fôiøæø ØøjøËøÞû] Ü$ $ö (ðô ^ŽøÃô Öû] oÖøāô o×$ ’øÊø (hø†ôÇûÛøÖû] äö Ãø Úø könû ×$ ’øÊø VÙø^ÏøÊø ±iô çû ‘ø ÄøÛôŠøÊø äö jöÃû fø i$^Êø gøaø ƒøæø åö „øìø^*Êø (š º …ô^Âø äö Öø šø†ø Ãø Êø ø Öø ^Úø VÙø^ÏøÊø èöËømû„øuö Vkö×ûÏöÊø ]„øaø àûÚø VÙø^ÏøÊø †ôÚû Ÿ* û^eô äö jö$û‚$ vøÊø Ô (TLKQ (gÎ^ßÛÖ] h^jÒ (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ] äq†ìœ !TNUTKÜΆÖ] VO O .— MS ™ —h àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éö‚ønôù‰ø èöÛø›ô^Êø™ &ômû‚ôvøÖû] Ñô†ö ›ö ±Êô ànû ßô Úô ç+ ÛöÖû] èöuø†û Êø àöeû ö æö ]ø ^ß$ (‚õÛ$ vøÚö àöeû ‹öÞöçû mö ^ß$ (±eô]* ±ßô $ø‚$ uø (Øõfø ßûuø àôeû ‚øÛøuû*] Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø (èøÚø †ôÓûÂô àûÂø (†ø Ûøuû*] àôeû ðø ^fø ×ûÂô àûÂø (lô]†ø ËöÖû] ±eô*] ô ] Ùöçû ‰ö…ø ¼$ ìø VÙø^Îø k VÙø^Îø Ü$ $ö ½õçû _öìö èøÃø eø …û ]* šô…û Ÿ* û] ±Êô a ² Va ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^ÏøÊø (Üö×øÂû ]* äü Ööçû ‰ö…ø æø ² ö ] V]çÖö^ÏøÊø []„øaø ^Úø áøæû …ö ‚ûiø]* èöÛø›ô^Êøæø (‚õ×ô mûçø ìö kößûeô èörøm‚ôìø VèºÃø eø …û ]* èô ß$røÖû] Øôaû ]* ðô ^ŠøÞô Øö–øÊû*] !&øm‚ôvøÖû] !‚õÛ$ vøÚö kößûeô ÜûÖøæø ô ^ßø‰û¬ôÖû] xönvô‘ø &ºm‚ôuø ]„øaø VÙø^Îøæø ÜöÒô^vøÖû] åö ]æø …ø !åö ^qø†( íømö VÙø^Îø g áô^Ûønø Öû] àôeû èøËømû„øuö àûÂø (õnû fø uö àôeû …ùô ‡ô àûÂø !OO ]„øÒø „ößûÚö V^`ø Öø kö×ûÏöÊø a ±ùô fôß$Ö^eô Õø‚ö`û Âø ojøÚø „ößûÚö ±Úôù ]. ±ßô jûÖø^*‰ø a ±$ fôß$Ö] ±iô M ±Þôù¬ôÊø ±ßô nû Âô ø V^`ø Öø kö×ûÏöÊø ±ßô jûf$‰øæø ±ßôù Úô kûÖø^ßøÊø (]„øÒøæø (Ô ô Öøæø ±Öô †ø Ëô ÇûjøŠûmø oj#uø äö Âö ø ]* Ÿøæø (hø†ôÇûÛøÖû] äö Ãø Úø ±×ôù ‘ø^.

æø Ô ø Öø ² ^Úø *] (Ô ö ] †ø ËøÆø º ×øÚø çø aö VÙø^Îø o×øeø Vkö×ûÎö Ô á$ ]* ±Þô†ø Ž$ eø æø (o$ ×øÂø Üø×ôù Šømö áû]* äö e$…ø áøƒø^+jø‰û] (èô ×ønû ×$ Ö] åô „ôaø Øøfû Îø ¼% Îø éö‚ønùô ‰ø èøÛø›ô^Êø á$ ]*æø (èô ß$røÖû] Øôaû ]* hô^fø ø ]‚ønùô ‰ø àønû ŠøvöÖû]æø àøŠøvøÖû] !èô ß$røÖû] Øôaû ]* ðô ^ŠøÞô VÙø^Îø hô^a$ çø Öû] ‚öfû Âø ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø …õ^Ž$ eø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø†ø fø ìû*] !OP VkûÖø^Îø j èøŽøñô^Âø àûÂø (èøÛø×ø‰ø ±eô]* àûÂø (æ†õÛûÂø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø$ø‚$ uø a² ô ] Ùôçû ‰ö…ø o×øÂø kûf$Òø^*Êø èöÛø›ô^Êø kûñø^røÊø a ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø šø†ôÚø ^Û$ ×øÊø (kûÓøvô–øÊø ^aø …$ ^ŠøÊø (äô nû ×øÂø kûf$Òø]* Ü$ $ö (kûÓøfø Êø (^aø …$ ^ŠøÊø kºnùô Úø äö Þ$]* ±Þô†ø fø ìû]* äô nû ×øÂø könû f$Òû]* ^Û$ Öø VkûÖø^ÏøÊø ^`ø jöÖû^*‰ø a ±% fôß$Ö] ±øÊôù çö iö ø Öôƒø äô Ãô qøæø àûÚô Åö†ø ‰û]* ±Þùô ]* ±Þô†ø fø ìû^*Êø äô nû ×øÂø könû f$Òû]* Ü$ $ö (könû Óøfø Êø (Ô kôßûeô Üømø†û Úø Ÿ$āô èô ß$røÖû] Øôaû ]* ðô ^ŠøÞô éö‚ønùô ‰ø ±Þôù]*æø (^Î÷çvöÖö äô eô äô ×ô aû *] !köÓûvô–øÊø ±‰ô]+…ø köÃû Êø†ø Êø áø]†ø ÛûÂô àûÂø (onø vûmø àöeû áö]‚øÃû ‰ø ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø †õrûuö àöeû ±% ×ô Âø ^Þø†ø fø ìû*] !OQ göÎô^ßøÚø (gÎ^ßÛÖ] h^jÒ (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ] äq†ìœ !TORRKÜΆÖ] (UQKQ (k ²] Ùôç‰ö…ø kôßûeô èøÛø›ô^Êø göÎô^ßøÚø (gÎ^ßÛÖ] h^jÒ (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ] äq†ìœ !TORTKÜΆÖ] (URKQ (k ²] Ùôç‰ö…ø kôßûeô èøÛø›ô^Êø VO P VO Q .—h àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éö‚ønôù‰ø èöÛø›ô^Êø™ &ômû‚ôvøÖû] Ñô†ö ›ö ±Êô ànû ßô Úô ç+ ÛöÖû] èöuø†û Êø Øöfû Îø ±Öô šø†ø Âø °„ôÖ$] šø…ô^Ãø Öû] kømû]*…ø šô…û Ÿ* ]û oÖøāô ¼ûfô`û mø ÜûÖø èô Óøñô¡øÛøÖû] àøÚô — MT ™ ø Úôù Ÿô.

— MU ™ —h àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éö‚ønôù‰ø èöÛø›ô^Êø™ &ômû‚ôvøÖû] Ñô†ö ›ö ±Êô ànû ßô Úô ç+ ÛöÖû] èöuø†û Êø àûÂø (Ñõæû †ö ŠûÚø àûÂø (±ùô fôÃû Ž$ Ö] àôÂø (Œõ]†ø Êô àûÂø (^m$†ôÒø‡ø VkûÖø^Îø éº]*†ø Úû ] à$ `ö ßûÚô …û ô ^Çøiö Üû×øÊø a ±ùô fôß$Ö] ðö ^ŠøÞô ÄøÛøjøqû] kôÖø^Îø ô ] Ùôçû ‰ö…ø èönø ŽûÚô ^`ø jønø ŽûÚô á$ ^*Òø ±ŽôÛûiø èöÛø›ô^Êø lûðø ^røÊø Ùø^ÏøÊø a ² j èøŽøñô^Âø ô ] Ùöçû ‰ö…ø ^%÷mû‚ôuø ^`ø nû Öøāô †$ ‰ø^*Êø (^`ø Šø×øqû]* Ü$ $ö (±jô ßøeû ^eô ^f÷ uø†û Úø Va ² äô %ô mû‚ôvøeô a ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø Ô ô ’$ ìø kûÓøeø àønuô Vkö×ûÏöÊø kûÓøfø Êø ^Úø Vkö×ûÏöÊø kûÓøvô–øÊø ^%÷m‚ôuø ^`ø nû Öøāô †$ ‰ø]* Ü$ $ö (àønÓôfû iø Ü$ $ö (^ßøÞøæû ö ^`ø Öø Ùø^Îø ^Û$ Âø ^`ø jöÖû^*ŠøÊø (áõˆû uö àûÚô hø†ø Îû]* ¼% Îø ^u÷†ø Êø Ýôçû nø Öû^Òø kömû]*…ø ˜øfôÎö ]ƒøāô oj$uø a ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø †$ ‰ô ±øŽôÊûŸô. kößûÒö ^Úø VkûÖø^ÏøÊø Ø$ Òö ±ßô •ö…ô^Ãø mö Øömû†ôfû qô áø^Òø VÙø^Îø ±ßô $ø‚$ uø áø^Òø äö Þ$āô VkûÖø^ÏøÊø ^`ø jöÖû^*‰ø †ø –øuø ‚ûÎøæø Ÿ$āô ±Þô]…ø ]. û] åô „ôaø ðô ^ŠøÞô æû *] (àønû ßô Úô ©ûÛöÖû] !Ô ±eô*] àûÂø (æ†õÛûÂø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àûÂø (†õ`ôŠûÚö àöeû ±% ×ô Âø ^ßø$ø‚$ uø !OR Va ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø èô ßøeû ] èøÛø›ô^ËøÖô kö×ûÎö VkûÖø^Îø j èøŽøñô^Âø àûÂø èøÛø×ø‰ø ±Ê †Òƒ ^Ú (Øñ^–ËÖ] h^jÒ (Ìß’ÛÖ] ±Ê èfn ±eœ àe] äq†ìœ !ONNSLKÜΆÖ] (OTTKR (a ²] Ù牅 èße] j èÛ›^Ê Ø–Ê VO R . Ÿøæø (àônû iø†$ Úø Ýø^Ãø Öû] ±ßô •ø…ø ^Âø äö Þ$āôæø (é÷†$ Úö Ýõ^Âø Ô ô Öø ^Þø]* Ìö×øŠ$ Ö] ÜøÃû Þôæø (^Î÷çû vöÖö ±eô ±×ô aû ]* Ùöæ$ ]* Ô ô Þ$āôæø (±×ô qû*] ðô ^ŠøÞô éø‚ønùô ‰ø ±Þôçû Óöiø áû]* àønû •ø†û iø Ÿø*] ±Þô…$ ^‰ø äö Þ$āô Ü$ $ö (könû Óøfø Êø ø Öô„øÖô kûÓøvô–øÊø VkûÖø^Îø èô Ú$ Ÿ.

—h àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éö‚ønôù‰ø èöÛø›ô^Êø™ &ômû‚ôvøÖû] Ñô†ö ›ö ±Êô ànû ßô Úô ç+ ÛöÖû] èöuø†û Êø — NL ™ Ü$ $ö (kônû Óøfø Êø (äô •ô†ø Úø ±Êô a ±ùô fôß$Ö] o×øÂø kôfû fø Òû]* àønû uô Ô ô jömû*]…ø äö Þ$]* ±Þô†ø fø ìû^*Êø äô nû ×øÂø köfû fø Òû]* VkûÖø^Îø (kôÓûvô–øÊø è÷nø Þô^$ø äô nû ×øÂø kôfû fø Òû*] äô ×ô aû ]* Ùöæ$ ]* ±Þùô ]* ±Þô†ø fø ìû^*Êø (èønø Þô^%$Ö] äô nû ×øÂø köfû fø Òû*] Ü$ $ö (könû Óøfø Êø kºnùô Úø (áø]†ø ÛûÂô èøßøeû ] Üømø†û Úø Ÿ$āô èô ß$røÖû] Øôaû ]* ðô ^ŠøÞô éö‚ønùô ‰ø ±Þôù]*æø (äô eô ^Î÷çû vöÖö !köÓûvô–øÊø éø†ø Šønû Úø àûÂø (Øønû ñô]†ø ‰ûāô àûÂø (hô^fø vöÖû] àöeû ‚ömû‡ø ^ßø$ø‚$ uø !OS èøËømû„øuö àûÂø (õnû fø uö àôeû …ùô ‡ô àûÂø (æ†õÛûÂø àôeû Ùô^`ø ßûÛôÖû] àôÂø (°ùô ‚ô`û ß$Ö] º ×øÚø VÙø^ÏøÊø äö jöÃû fø i$^Êø tø†ø íøÊø a ² Ô ô ] Ùøçû ‰ö…ø könû iø]* VÙø^Îø g éö‚ønùô ‰ø èøÛø›ô^Êø á$ ]* ±Þô†ø fôíûmöæø (±$ ×øÂø Üø×ôù Šømö áû]* äö e$…ø áøƒø^+jø‰û] ±Öô šø†ø Âø !èô ß$røÖû] Øôaû ]* ðô ^ŠøÞô º mû†ôø ^ßø$ø‚$ uø !OT ±eô*] àôeû àôÛøuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àûÂø (éøæø †û Êø ±eô]* àûÂø (Ô ‚øÃû eø àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éö‚ønùô ‰ø èöÛø›ô^Êø Va ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø (o×ønû Öø !‚õ×ô mûçø ìö èô ßøeû ] èørøm‚ôìøæø (áøçû Âø †û Êô éô *]†ø Úû ] èønø ‰ôMæø (áø]†ø ÛûÂô èô ßøeû ] Üømø†û Úø ±Ê †Òƒ ^Ú (Øñ^–ËÖ] h^jÒ (Ìß’ÛÖ] ±Ê èfn ±eœ àe] äq†ìœ !ONNSMKÜΆÖ] (OTTKR (a ²] Ù牅 èße] j èÛ›^Ê Ø–Ê ±Ê †Òƒ ^Ú (Øñ^–ËÖ] h^jÒ (Ìß’ÛÖ] ±Ê èfn ±eœ àe] äq†ìœ !ONNSOKÜΆÖ] (OTTKR (a ²] Ù牅 èße] j èÛ›^Ê Ø–Ê VO S VO T .

— NM ™ —h àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éö‚ønôù‰ø èöÛø›ô^Êø™ &ômû‚ôvøÖû] Ñô†ö ›ö ±Êô ànû ßô Úô ç+ ÛöÖû] èöuø†û Êø àûÂø (høçû ÏöÃû mø àöeû o‰øçû Úö ±ßô $ø‚$ uø (†ø ÛøÂö àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø†ø fø ìû*] !OU j èøÛø×ø‰ø Ýùô ]. àûÂø èøÃø Úû ‡ø àôeû gôaû æø àôeû ² ô ] ‚ôfû Âø àûÂø Üõô^aø àôeû Üôô^aø ô ] Ùöçû ‰ö…ø †ø –ôuö ^Û$ Öø VkûÖø^Îø a ±ùô fôß$Ö] tôæû ‡ø èøÛø›ô^Êø ^Âø ø a ² ±øÊôù çö iö oj#uø ^`ø Öû^*‰û]* Üû×øÊø (kûÓøvô–øÊø ^aø ^qø^Þø Ü$ $ö (kûÓøfø Êø ^aø ^qø^ßøÊø VkûÖø^ÏøÊø (^`ø Óôvô•øæø ^`ø ñô^Óøeö àûÂø èøÛø›ô^Êø köÖû^*ŠøÊø a ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø èô ß$røÖû] Øôaû ]* ðô ^ŠøÞô éö‚ønùô ‰ø ±Þôù]* ±Þô†ø fø ìû*] Ü$ $ö (löçû Ûömø äö Þ$]* a ±Þô†ø fø ìû]* ø Öô„ø×ô Êø (áø]†ø ÛûÂô kôßûeô Üømø†û Úø ‚øÃû eø !köÓûvô•ø Ô àöeû ð^m†Ò‡ ^Þø†ø fø ìû]* (Üõnû Ãø Þö çeö *] àõnû Òøö àöeû Øö–ûËøÖû] ^Þø†ø fø ìû*] !PL Ñõæû †ö ŠûÚø àûÂø ±ùô fôÃû Ž$ Ö] †õÚô ^Âø àûÂø onø vûmø àôeû Œô]†ø Êô àûÂø éø‚øñô]‡ø ±eô*] lûðø ^røÊø a ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø ‚øßûÂô è÷ŠøÖô^qø kößûÒö VkûÖø^Îø j èøŽøñô^Âø àûÂø ô ] Ùôç‰ö…ø èönø ŽûÚô ^`ø jønø ŽûÚô á$ ^*Òø ±ŽôÛûiø èöÛø›ô^Êø ^f÷ uø†û Úø V Ùø^ÏøÊøa ² ^ò÷nû ø ^`ø nû Öøāô †$ ‰ø]* Ü$ $ö äô Öô^Ûøô àûÂø æû *] äô ßô nÛômø àûÂø ^`ø Šø×øqû^*Êø ±jô ßøeû ^eô ^Ó÷vô•ø kömû]*…ø ^Úø V kö×ûÎö kûÖø^Îø (kûÓøvô–øÊø ^`ø nû Öøāô †$ ‰ø]* Ü$ $ö kûÓøfø Êø ô ] Ùöç‰ö…ø Ô ô ’$ íøjø‰ûM (ðõ ^Óøeö àûÚô hø†ø Îû]* [ àønÓôfû iø Ü$ $ö äô %ô m‚ôvøeô a ² ²] Ù牅 l^ße †Òƒ (p†fÓÖ] l^Ïf_Ö] ±Ê ‚É àe] äq†ìœ ! N P T K N (a ²] Ù牅 l^ße †Òƒ (p†fÓÖ] l^Ïf_Ö] ±Ê ‚É àe] äq†ìœ ! N S I N R K T (a VO U VP L .

—h àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éö‚ønôù‰ø èöÛø›ô^Êø™ &ômû‚ôvøÖû] Ñô†ö ›ö ±Êô ànû ßô Úô ç+ ÛöÖû] èöuø†û Êø — NN ™ kößûÒö ^Úø V kûÖø^Îø [ a ² ô ] Ùöç‰ö…ø Ô ô nû Öøāô †$ ‰ø]* ðõ ±ûø p% ]* V kö×ûÎö Øønñô]†ø fû qø á$ āô V Ùø^Îø V kûÖø^ÏøÊø (^`ø jöÖû^*‰ø ˜øfôÎö ^Û$ ×øÊø (åö †$ ‰ø oøŽôÊûŸ. ] åô „ôaø àöeû áö^Ûø%ûÂö ^ßø$ø‚$ uø (±% ñô^_$ Ö] Íõçû Âø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø$ø‚$ uø !PM Ô ô ×ô ÛøÖû] ‚ôfû Âø àûÂø (èøÃø neô…ø àôeû †ôËøÃû qø àûÂø (èøÃø n`ôÖø àöeû ] ^ßø$ø‚$ uø (‚õnÃô ‰ø VkûÖø^Îø j èøŽøñô^Âø àûÂø (éøæø †û Âö àûÂø (ô çø ‰ûŸ* û] àôeû ô²] ‚ônû fø Âö àôeû a² ô ] Ùôçû ‰ö…ø kößûeô èöÛø›ô^Êøæø ^Þø*] a ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø o×øÂø kö×ûìøø ^Û$ ×øÊø (kûÓøvô–øÊø èønø Þô^%$Ö] ^aø ^qø^Þø Ü$ $ö kûÓøeø Éø†ø Êø ^Û$ ×øÊø (^aø ^qø^ßøÊø àøÚô ðõ ^Óøeö àûÚô hø†ø Îû]* ^Ó÷vô•ø kömû]*…ø ^Úø Vkö×ûÎö a ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø tø†ø ìø ô ] Ùôçû ‰ö…ø †ùô ‰ô o×øÂø Ô ² ô Ãø ×ô ›ûŸô. kößûÒö ^Úø VkûÖø^ÏøÊø ^`ø jöÖû^*ŠøÊø Ýôçû nø Öû] ±% fôÞø &øÃô eö ^Úø VÙø^Îø VkûÖø^ÏøÊø ^`ø jöÖû^*‰ø a ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø ±øÊôù çö iö ^Û$ ×øÊø a à j ànßÚ©ÛÖ] Ýœ èŽñ^ (é†a^_Ö] èm…„Ö] ±Ê ±eŸæ‚Ö] äq†ìœ !MTRKÜΆÖ] (MLMIMLLKa ²] Ù牅 kße èÛ›^Ê VP M . Ýø^Ãø Öû] ±Þô^iø]* äö Þ$āôæø (é÷†$ Úø áôM†û ÏöÖû^eô ±ßô •ø…ô^Ãø nö Êø Ýõ^Âø Ø$ Òö ±ßô niô ^+mø áø^Òø ^Þø]* Ìö×øŠ$ Ö] ÜøÃû Þôæø (†ø –øuø ‚ûÎø ±×ô qø]* Ÿ$ āô à% ¾ö]* Ÿøæø (àônû iø†$ Úø ±ßô •ø…ø ^Ãø Êø V kûÖø^Îø ±eô ^Î÷^vøÖø ±jô nû eø Øôaû ]* Ùöæ$ ]* kôÞû]* V Ùø^Îøæø V kûÖø^Îø (Ô ô Öø ø Öô„øÖô könû Óøfø Êø ðô ^ŠøÞô éöø DŒø oøÞôçÓöiø áû]* àønû •ø†û iø ^Úø ]* V Ùø^Îø Ü$ $ö (Ô !köÓûvô–øÊø V kûÖø^Îø [ àønÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô æû ]* (èô Ú$ Ÿ.

kößûÒö ^Úø VkûÖø^Îø [Ô ô Öø Ùø^Îø ^Û$ ×øÊø åö †$ ‰ô a ² àøÚô Ô ô nû ×øÂø ±Öô °„ôÖ$^eô Ô ô Öö^*‰û]* V^`ø Öø kûÖø^Îø a ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø ±øÊôù çö iö à j ànßÚ©ÛÖ] Ýœ èŽñ^ (é†a^_Ö] èm…„Ö] ±Ê ±eŸæ‚Ö] äq†ìœ !MTTKÜΆÖ] (MLNIMLMKa ²] Ù牅 kße èÛ›^Ê VP N .— NO ™ —h àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éö‚ønôù‰ø èöÛø›ô^Êø™ &ômû‚ôvøÖû] Ñô†ö ›ö ±Êô ànû ßô Úô ç+ ÛöÖû] èöuø†û Êø köÇû×øeø ‚ûÎøæø äö ×øfû Îø áø^Òø °„ôÖ$] †ôÛöÂö Ìô’ûÞô Øö%ûÚô †ôÛöÃö Öû] àøÚô äö Öø áø^Òø Ÿ$āô ðô ^ŠøÞô éö‚ønùô ‰ø Ô ô Þ$āô V±Öô Ùø^Îø Ü$ $ö (±×ô fû Îø áø^Òø àûÚø †ôÛöÂö Ìø’ûÞô Ýøçû nø Öû] !áø]†ø ÛûÂô køßûeô Üømø†û Úø Ÿ$āô èô ß$røÖû] æ] ±eœ Ý^Ú¦] Ðm†› à ±eŸæ‚Ö] Ý^Ú¦] °æ… !PN àöeû …ö ^Ó$ eø †õÓûeø çeö ]* ^ßø$ø‚$ uø (±eŸæ‚×Ö é†a^_Ö] èm…„Ö] V±ŠÖ^n_Ö] ^ßø$ø‚$ uø (èøÞø]çø Âø çeö ]* ^ßø$ø‚$ uø èô ŠøÖô^nø _$ Ö] göuô^‘ø (ø æö ]ø çeö ]* ^ßø$ø‚$ uø (èøfø nû jøÎö j èöŽøñô^Âø ±ßô jû$ø‚$ uø VÙø^Îø (Ñõæû †ö ŠûÚø àûÂø (±ùô fôÃû Ž$ Ö] àôÂø (Œ º ]†ø Êô kû×øfø Îû^*Êø éº]*†ø Úû ] à$ `ö ßûÚô …û ô ^Çøiö ÜûÖø åö ‚øßûÂô a ±ùô fôß$Ö] tö]æø ‡û ]* kûÞø^Òø VkûÖø^Îø ô ] Ùôçû ‰ö…ø èô nø ŽûÚô àûÚô ^`ø jønø ŽûÚô ðö ¼ôíûiö ^Úø ±ŽôÛûiø èöÛø›ô^Êø ^Û$ ×øÊø a ² àûÂø æû ]* äô ßô nÛômø àûÂø ^`ø Šø×øqû*] Ü$ $ö (±jô ßûeô ^mø ^f÷ uø†û Úø VÙø^Îøæø ^`ø eô gøu$ …ø ^aø M…ø ^aø …$ ^‰ø ^`ø Âø ˆø qø p]*…ø ^Û$ ×øÊø ]‚÷mû‚ôø ð÷ ^Óøeö kûÓøfø Êø ^aø …$ ^‰ø Ü$ $ö äô Öô^Ûøô Ô ô ’$ ìø V^`ø Öø kö×ûÎö a ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø Ýø^Îø ^Û$ ×øÊø kûÓøvô–øÊø èønø Þô^%$Ö] ô ] Ùöçû ‰ö…ø ]ƒø^Úø oßô m†ôfôìû]* àønÓôfû iø kôÞû*] Ü$ $ö …ô]†ø ŠôùÖ^eô äô ñô^ŠøÞô àønû eø àûÚô a ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø o×øÂø ±øŽôÊûŸô.

]û åô „ôaø ðô ^ŠøÞô éö‚ønùô ‰ø Ô ô Þ$]* àønû •ø†û iø !kômû]*…ø °„ôÖ$] ±Óôvô•ø köÓûvô–øÊø ( àønÛôÖø^Ãø Öû] oß$%øÛöÖû] àöeû ‚öÛ$ vøÚö o‰øçÚö çeö ]* ^ßø$ø‚$ uø VÙ^Î ±eŸæ‚Ö] °æ… !PO àöeû o‰øçû Úö ^ßø$ø‚$ uø (èøÛø%ûÂø àôeû ‚ôÖô^ìø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø$ø‚$ uø (°% ˆôßøÃø Öû] Ý$ ]. ]û éø†$ ÛøÖû] ±Þô…$ ^‰ø Ÿ$āô ØøqøŸ* ]û p…ø ]* Ÿø ±Þôùāôæø àônû iø†$ Úø Ýø^Ãø Öû] äô eô ±ßô •ø…ø ^Âø äö Þ$]*æø é÷†$ Úø Ýõ^Âø Øùô Òö VkûÖø^Îø (Ô ô Öø Ìö×øŠ$ Ö] ÜøÃû Þô ^Þø]* ±Þôù¬ôÊø °†ôfô‘û]æø ² ø ] oÏô i$^Êø hø†ø jøÎû] ‚ôÎø ^Úø ]* (èöÛø›ô^Êø ^mø VÙø^Îø ±Âô ˆø qø p]*…ø ^Û$ ×øÊø kômû]*…ø °„ôÖ$] áø^Òøæø könû Óøfø Êø ðô ^ŠøÞô éö‚ønùô ‰ø VÙø^Îø æû ]* èô Ú$ Ÿ.—h àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éö‚ønôù‰ø èöÛø›ô^Êø™ &ômû‚ôvøÖû] Ñô†ö ›ö ±Êô ànû ßô Úô ç+ ÛöÖû] èöuø†û Êø — NP ™ ÜûÃø ßøÊø áø«Öû] ^Ú$ ]* VkûÖø^Îø a ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø äô eô Õô…$ ^‰ø ^Ûøeô oßô mû†ôfôìû]* Ðùô vøÖû] ±Êô áôM†û ÏöÖû^eô ±ßô •ö…ô^Ãø mö áø^Òø Øømû†ôfû qô á$ āô VÙø^ÏøÊø oÖøæŸ. á$ ]* (gõaû æø àôeû ² ô ] ‚ôfû Âø àûÂø (Üõô^aø àöeû Üöô^aø ^ßø$ø‚$ uø (høçû ÏöÃû mø Ü$ $ö kûÓøfø Êø ^`ø $ø‚$ vøÊø èøÛø›ô^Êø ^Âø ø a ô²] Ùøçû ‰ö…ø á$ *] Väö iû†ø fø ìû]* (èøÛø×ø‰ø a² ô ] Ùöçû ‰ö…ø ±øÊôù çö iö ^Û$ ×øÊø Vj èøÛø×ø‰ø Ý% ]. kûÖø^Îø (kûÓøvô–øÊø ^`ø $ø‚$ uø ±Þô†ø fø ìû]* VkûÖø^ÏøÊø ^`ø Óôvô•ø àûÂø æø ^`ø ñô^Óøeö àûÂø ^`ø jöÖû^*‰ø !kûÓøvô–øÊø èô ß$røÖû] Øôaû *] ðô ^ŠøÞô éö‚ønùô ‰ø ±Þôù]* oÞô†ø fø ìû]* Ü$ $ö könû Óøfø Êø äô iô çû Ûøeô a² ô ] Ùöçû ‰ö…ø kße èÛ›^Ê à j èÛ׉ Ýœ (é†a^_Ö] èm…„Ö] ±Ê ±eŸæ‚Ö] äq†ìœ !MUMKÜΆÖ] (MLOKa ²] Ù牅 VP O .

û] ±' fôÞø àûÓömø ÜûÖø äö Þ$]* ±Þô†ø fø ìû]*æø àônû iø†$ Úø Ýø^Ãø Öû] áøM†û ÏöÖû] ±ßô •ø…ø ^Âø äö Þ$]*æø é÷†$ Úø oŠønû Âô á$ ]* ±Þô†ø fø ìû]* äö Þ$]*æø (äö ×øfû Îø áø^Òø °„ôÖ$] †ôÛöÂö Ìø’ûÞô ÷ø^Âø Ÿ$āô o× àe ànŠu kße èÛ›^Ê (é†a^_Ö] èm…„Ö] ±Ê ±eŸæ‚Ö] äq†ìœ !MUPKÜΆÖ] (MLQKl èÛ›^Ê ^`i‚q à gÖ^› oeœ àe VP P . ±Þôù]* kôßûßø¾ø Ü$ $ö †ùõ ‰ô Ùô^uø o×øÂø ±Þô^qø^Þø äô njô mû]*…ø kôÓûøæû *] ø Öôƒø Ð$ ŽøÊø VkûÖø^Îø (±' uø çø aö æø ^`ø Þøæû ö †' ‰ô áøçû Óömø áû]* èøŽøñô^Âø o×øÂø Ô éô †$ ÛøÖû] ±Êô ±Þô^qø^Þø ÜûÃø ßøÊø áø«Öû] ^Ú$ ]* VèöÛø›ô^Êø kûÖø^Îø ² ö ] äö –øfø Îø ^Û$ ×øÊø Ýõ^Âø Øùô Òö ±Êô áôM†û ÏöÖû^eô äö •ö…ô^Ãø mö áø^Òø Øøm†ôfû qô á$ ]* ±Þô†ø fø ìû^*Êø oÖøæŸ. á$ *] (áø^Ûø%ûÂö àôeû æ†ôÛûÂø àôeû ô ] Ùøçû ‰ö…ø á$ āô VÙöçû Ïöiø kûÞø^Òø j èøŽøñô^Âø ˜øfôÎö p„ôÖ$] äô •ô†ø Úø oÊô a ² è÷Âø ^‰ø ^aø ^qø^ßøÊø äô nû ×øÂø kûßøuû^*Êø (±$ ×øÂø ±ßô uû] èön$ßøeö ^mø VèøÛø›ô^ËøÖô Ùø^Îø äô nû Êô Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ü$ $ö (麆ø •ô^uø èöŽøñô^Âø æø ±Óôfû iø ±øaôæø äö ßûÂø kûËøŽøÓøÞû] Ü$ $ö ø Öôƒø ‚øÃû eø a ² äô nû ×øÂø kûßøuû^*Êø (èön$ßøeö ^mø ±$ ×øÂø ±ßô uû] Vèõ Âø ^Šøeô Ô ô ] ö vø–ûiø ±øaôæø äö ßûÂø kûËøŽøÓøÞû] Ü$ $ö è÷Âø ^‰ø ^aø ^qø^ßøÊø kûÖø^ÏøÊø VÙø^Îø Ô VkûÖø^Îø [Õôçeö ]* Õô^qø^Þø ]ƒø^Úø (oßô m†ôfôìû*] èön$ßøeö pû]* VèöŽøñô^Âø åô †ùô Šôeô †ö fôìû].— NQ ™ —h àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éö‚ønôù‰ø èöÛø›ô^Êø™ &ômû‚ôvøÖû] Ñô†ö ›ö ±Êô ànû ßô Úô ç+ ÛöÖû] èöuø†û Êø ±eô*] àöeû ‚önû Ãô ‰ø ^ßø$ø‚$ uø (áõ^ßø‰ô àöeû ‚ömûˆômø ‚õÖô^ìø çeö ]* ^ßø$ø‚$ uø !PP ô ] ‚ôfû Âø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àûÂø (èøm$ˆôÆø àôeû ] àôÂø (‚ømûˆômø àöeû ÄöÊô ^Þø ^Þœ (Üømø†û Úø ² á$ ]* äö jû$ø‚$ uø àõnû Šøuö køßûeô èøÛø›ô^Êø äö Ú$ ].

¡ø³Êþø èõ ßø‰ø èøñø^Úô æø àømû†ôŽûÂô ÷ø^Âø ø Öôƒø ±Þô^Óøeû ^*Êø àønÛô×ô ŠûÛöÖû] ðô ^ŠøÞô àûÚô ‹ønû Öø äö Þ$āô (èön$ßøeö ^mø VÙø^Îøæø (Ô Ü$ $ö (]†÷ fû ‘ø é÷]*†ø Úû ] à$ aö ^Þøû ]* ±ÞôçÓöiø ¡ø³þÊø Ô ô ßûÚô è÷m$…ùô ƒö Üø¿øÂû *] éº]*†ø Úû ] Ô ô Þ$āô VÙø^Îøæø äô eô ^Î÷çû vöÖö äô ×ô aû ]* Ùöæ$ ]* ±Þôù]* ±Þô†ø fø ìû^*Êø éô †ø ìô«Öû] ±Êô ±Þô^qø^Þø áø]†ø ÛûÂô kôßûeô Üømø†û Úø Ùôçjöfø Öû] àøÚô áø^Òø ^Úø Ÿ$āô èô ß$røÖû] Øôaû ]* ðô ^ŠøÞô éö‚ønùô ‰ø ø Öô„øÖô kûÓøvô–øÊø !Ô àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àöeû Üönaô]†ø eû āô Ñø^vø‰ûāô çeö ]* ^ßø$ø‚$ uø !PQ Øönû –øËöÖû] ØõÚô ^Òø çeö ]* ^ß$ (èøjø‰û…ö àôeû ² ô ] ‚ôfû Âø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ß$ (éøˆø Ûûuø àûÂø (±ùô fôÃû Ž$ Ö] àôÂø (Œõ]†ø Êô àûÂø (èøÞø]çø Âø çeö ]* ^ß$ (àônû ŠøvöÖû] àöeû áû]* àønû •ø†û iø ^Úø ]* (èöÛø›ô^Êø ^mø VÙø^ÏøÊø VkûÖø^Îø j èøŽøñô^Âø àûÂø (Ñõæû †ö ŠûÚø ±Óôvô•ø köÓûvô–øÊø [èô Ú$ Ÿ. ]û åô „ôaø ðô ^ŠøÞô æû ]* àønßô Úô ©ûÛöÖû] éø‚ønùô ‰ø ±ÞôçÓöiø !kômû]*…ø °„ôÖ$] Üønaô]†ø eû āô àöeû Ñö^vø‰ûāô ^ß$ (‚øÛøuû]* àöeû áö^Ûønû ×ø‰ö ^ßø$ø‚$ uø !PR g‹ õ Þø]* àûÂø (éøø ^jøÎø àûÂø (†ºÛøÃû Úø ^*fø Þû]* (Ñô]‡$ †$ Ö] ‚öfû Âø ^*fø Þû]* (°% †ôeø ‚$ Ö] ø fö Šûuø Va ² Üömø†û Úø àønÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô àûÚô Ô ô ] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø (OMTTIOMTSKR (èe^v’Ö] èʆÃÚ ±Ê ÜnÃÞ çeœ äq†ìœ VPRIPQ !SONQKÜΆÖ] .—h àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éö‚ønôù‰ø èöÛø›ô^Êø™ &ômû‚ôvøÖû] Ñô†ö ›ö ±Êô ànû ßô Úô ç+ ÛöÖû] èöuø†û Êø — NR ™ àønû jôù ‰ô Œô]+…ø o×øÂø gºaô]ƒø Ÿ$āô ±Þô]…ø ].

— NS ™ —h àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éö‚ønôù‰ø èöÛø›ô^Êø™ &ômû‚ôvøÖû] Ñô†ö ›ö ±Êô ànû ßô Úô ç+ ÛöÖû] èöuø†û Êø éö]*†ø Úû ] Üõuô]ˆø Úö kößûeô èönø ‰ôMæø (‚õ×ô mûçø ìö kößûeô èörøm‚ôìøæø (áø]†ø ÛûÂô kößûeô àûÂø (°% ‡ô]†$ Ö] †õËøÃû qø çeö ]* åö ]æø …ø !h ‚õÛ$ vøÚö kößûeô èöÛø›ô^Êøæø (áøçû Âø †û Êô !åö çø vûÞø g ‹õÞø*] àûÂø (kõeô^$ø †õ’ûÞø àôeû ‚øÛøuû]* àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ß$ (õ ¡$ìø àöeû †ôÓûeø çeö ]* ^ßø$ø‚$ uø !PS àôeû ‚øÛøuû]* àûÂø (èøÃø nû `ôÖø àöeû ] ^ß$ (†õnû Óøeö àöeû onø vûmø ^ß$ (°% „ôÚô †û jôù Ö] ±ùô fôß$Ö] àôÂø k Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø (èô Úø ]*çû j$Ö] oÖøçû Úø (xõÖô^‘ø àûÂø (Ýõ‡ô^uø !èô ß$røÖû] Øôaû ]* ðô ^ŠøÞô éö‚ønùô ‰ø èöÛø›ô^Êø VÙø^Îø a àôeû gôÖô^Æø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ß$ (õ ¡$ìø àöeû †ôÓûeø çeö ]* ^ßø$ø‚$ uø VÙ^Îæ !PT àûÂø (Øönñô]†ø ‰ûāô ^ß$ (…ö ]ˆ$ fø Öû] èøn$_ôÂø àöeû àöŠøvøÖû] ^ß$ (Ýõ^jøÛûiø àôeû hô†û uø (õnû fø uö àôeû …ùô ‡ô àûÂø (æ†õÛûÂø àôeû Ùô^`ø ßûÛôÖû] àôÂø (gõnfôuø àôeû éø†ø Šønû Úø (hø†ôÇûÛøÖû] ±×ôù ’ømö çø aö æø a ±$ fôß$Ö] könû iø]* VÙø^Îø g èøËømû„øuö àûÂø (o×øeø Vkö×ûÎö [šø†ø Âø °„ôÖ$] šø…ô^Ãø Öû] kømû]*…ø ^Úø ]* (èöËømû„øuö ^mø VÙø^ÏøÊø º ×øÚø Õø]ƒø VÙø^Îø ø ] áøƒø^+jø‰û^Êø (èô Âø ^Š$ Ö] Øøfû Îø šø…û Ÿ* û] ¼ôfô`û mø ÜûÖø Ô ² !èô ß$røÖû] Øôaû ]* ðô ^ŠøÞô éö‚ønùô ‰ø èøÛø›ô^Êø á$ ]* ±Þô†ø Ž$ eø æø (±$ ×øÂø Ýô¡øŠ$ Ö] ±Êô ‚ôfû Âø àöeû ‚öÛøuû]* ^ß$ (‚øÛøuû]* àöeû áö^Ûønû ×ø‰ö ^ßø$ø‚$ uøVÙ^Îæ !PU !SONRKÜΆÖ] (OMTTKR (èe^v’Ö] èʆÃÚ ±Ê ÜnÃÞ çeœ äq†ìœ !SONSKÜΆÖ] (OMTTKR (èe^v’Ö] èʆÃÚ ±Ê ÜnÃÞ çeœ äq†ìœ !SONTKÜΆÖ] (OMTTKR (èe^v’Ö] èʆÃÚ ±Ê ÜnÃÞ çeœ äq†ìœ VP S VP T VP U .

—h àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éö‚ønôù‰ø èöÛø›ô^Êø™ &ômû‚ôvøÖû] Ñô†ö ›ö ±Êô ànû ßô Úô ç+ ÛöÖû] èöuø†û Êø — NT ™ àöeû ˆômˆôÃø Öû] ‚öfû Âø ^ß$ (±% ×ô nû Ëøß%Ö] †õËøÃû qø çeö ]* ^ß$ (Ùõ^ÏøÂô àôeû àôÛøuû†$ Ö] àôeû ] àôÂø (gõmû†ø Òö àûÂø (èøfø ÏûÂö àôeû Üønaô]†ø eû āô àûÂø (°% ô …û æø ]…ø ‚$ Ö] ‚õÛ$ vøÚö ô ] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø k Œõ^f$Âø èô ß$røÖû] Øôaû ]* ðô ^ŠøÞô lö]‚ønùô ‰ø Va ² éö]*†ø Úû ] èönø ‰ôMæø (èörøm‚ôìøæø (èöÛø›ô^Êø Váø]†ø ÛûÂô kôßûeô Üømø†û Úø ‚øÃû eø !áøçû Âø †û Êô ‚ôÚô ^uø çeö ]* ^ßø$ø‚$ uø Vèn×vÖ] ±Ê ±Þ^`f‘¢] ÜnÃÞ çeœ pæ…æ !QL ±% ×ô Âø ^ß$ (|ô^f$’$ Ö] àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ß$ (Ñø^vø‰ûāô àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ß$ (èø×øfø qø àöeû ±$ fôß$Ö] á$ *] g àõnû ’øuö àôeû áø]†ø ÛûÂô àûÂø (ðô ]ç$ ß$Ö] †õn%ô Òø àûÂø (Üõô^aø àöeû VkûÖø^Îø àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éö‚ønùô ‰ø Ô ô Þ$]* àønû •ø†û iø ^Úø ]* èön$ßøeö ^mø VÙø^Îø a ø ×ûiô VÙø^Îø [áø]†ø ÛûÂô èößøeû ] Üömø†û Úø àømû^*Êø kôeø ]* ^mø VÙöçû Ïöiø ðô ^ŠøÞô éö‚ønùô ‰ø Ô ±Êô ]‚÷nùô ‰ø Ô ô jöqûæ$ ‡ø ² ô ]æø ^Úø ]* Ô ô ÛôÖø^Âø ðô ^ŠøÞô éö‚ønùô ‰ø kôÞû]*æø ^`ø ÛôÖø^Âø xº‘ô^Þø åö ]æø …ø æø (¡÷‰ø†û Úö Üõô^aø àöeû ±% ×ô Âø åö ]æø …ø ]„øÒø éô †ø ìô«Öû]æø ^nø Þû‚% Ö] ô ] ‚ôfû Âø çeö *] !¡÷’ôj$Úö g éø†ø Ûö‰ø àôeû †ôeô^qø àûÂø (Õõ^Ûø‰ô àûÂø (² ô ] ‚ôfû Âø àöeû àôÛøuû†$ Ö] ‚öfû Âø ^ß$ (‚øÛøuû]* àöeû ‚öÛ$ vøÚö åö ^ßø$ø‚$ uø !QM ² ^ß$ (±% Êô çû ÓöÖû] ±% Êô ç’% Ö] onø vûmø àöeû ‚öÛøuû]* ^ß$ (ðö †ôÏûÛöÖû] ‚õÛ$ vøÚö àôeû !PNKN (ð^nË‘¢] l^Ïf›æ ð^nÖæ¢] èn×u ±Ê ÜnÃÞ çeœ äq†ìœ !PNKN (ð^nË‘¢] l^Ïf›æ ð^nÖæ¢] èn×u ±Ê ÜnÃÞ çeœ äq†ìœ VQ L VQ M .

— NU ™ —h àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éö‚ønôù‰ø èöÛø›ô^Êø™ &ômû‚ôvøÖû] Ñô†ö ›ö ±Êô ànû ßô Úô ç+ ÛöÖû] èöuø†û Êø (Õõ^Ûø‰ô àûÂø (² ô ] ‚ôfû Âø çeö ]* xº‘ô^Þø ^ß$ (Ñö]…$ çø Öû] áø^eø ]* àöeû Øönû Âô ^Ûø‰ûāô !èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçû mø ðô ^Šøßôù Ö] éö‚ønùô ‰ø ^`ø Þ$āô ^Úø ]* VÙø^ÏøÊø g éø†ø Ûö‰ø àôeû †ôeô^qø àûÂø VÙø^Îøæø (åö çø vûÞø Œõ]†ø Êô àûÂø (éø‚øñô]‡ø ±eô]* àöeû ^m$†ôÒø‡ø åö ]æø …ø !QN Ô ô Öø ^Þø]* Ìö×øŠ$ Ö] ÜøÃû Þôæø (±eô ^Î÷^vøÖûāô ±jô nû eø Øôaû ]* Ùöæ$ ]* Ô ô Þ$āô (Ñõæ†ö ŠûÚø àûÂø (±ùô fôÃû Ž$ Ö] àôÂø (±% Ëô Ãû röÖû] †ºeô^qø åö ]æø …ø æø !QO !åö çø vûÞø j èøŽøñô^Âø àûÂø (Øônû Ëø_% Ö] çeö ]* åö ]æø …ø æø !åö çø vûÞø !j èøŽøñô^Âø àûÂø (èøÛø×ø‰ø ±eô]* àûÂø æ†õÛûÂø àöeû ‚öÛ$ vøÚö åö ]æø …ø æø !QP !j èøŽøñô^Âø àûÂø (éøæø †û Âö àûÂø (Üønaô]†ø eû āô àöeû ‚öÃø ŠûÚö åö ]æø …ø æø !QQ àûÂø (áø^Ûø%ûÂö àôeû æ†ôÛûÂø àôeû ² ô ] ‚ôfû Âø àöeû ‚öÛ$ vøÚö åö ]æø …ø æø !QR !j èøŽøñô^Âø àûÂø (àôŠøvøÖû] kôßûeô èøÛø›ô^Êø ‚ôfû Âø àôeû ô ^f$Âø àôeû onø vûmø àûÂø (Ñø^vø‰ûāô àöeû ‚öÛ$ vøÚö åö ]æø …ø æø !QS !j èøŽøñô^Âø àûÂø (äô neô]* àûÂø (†ônû eø ˆ% Ö] àôeû ² ô ] àûÂø (‚õÛ$ vøÚö Ýùô ]. àûÂø (áø^Âø ‚ûqö àôeû ‚ômû‡ø àöeû ±% ×øÂø åö ]æø …ø æø !QT j èøŽøñô^Âø (OMTRKR (èe^v’Ö] èʆÃÚ ±Ê ÜnÃÞ çeœ äq†ìœ VRLIQN !SONPKÜΆÖ] .

—h àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éö‚ønôù‰ø èöÛø›ô^Êø™ &ômû‚ôvøÖû] Ñô†ö ›ö ±Êô ànû ßô Úô ç+ ÛöÖû] èöuø†û Êø — OL ™ àûÂø (èøvø×û›ø kôßûeô èøŽøñô^Âø àûÂø (æ†õÛûÂø àöeû Ùö^`ø ßûÛôÖû] åö ]æø …ø æøø !QU !j èøŽøñô^Âø àûÂø (‚õnfôÖø ±eô]* àôeû ² ô ] ‚ôfû Âø àûÂø (°ùõ ‚ôÂø àöeû †ö nû eø ˆ% Ö] åö ]æø …ø æø !RL !j èøŽøñô^Âø àöeû àöŠøvøÖû] ^ß$ (høçÏöÃû mø àöeû ‚öÛ$ vøÚö Œô^f$Ãø Öû] çeö ]* ^ßø$ø‚$ uø !RM ^ß$ (o% Öôç×öŠ$ Ö] …õç’ößûÚø àöeû Ñö^vø‰ûāô ^ß$ (p% †ôÚô ^Ãø Öû] áø^Ë$ Âø àôeû o( ×ô Âø …( ‡ô àûÂø (æ†õÛûÂø àôeû Ùô^`ø ßûÛôÖû] àôÂø (gõnfôuø àôeû éø†ø Šønû Úø àûÂø (Øönñô]†ø ‰ûāô ö ×øÚø Ùøˆø Þø Va ² Ô ô ] Ùöç‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø g èøËømû„øuö àûÂø (õnû fø uö àôeû oÞô†ø Ž$ fø Êø (^`ø ×øfû Îø Ùûˆôßûmø ÜûÖø o$ ×øÂø Üø×( Šømö áû*] ² ø ] áøƒø^+jø‰û^Êø ô ð^ÛøŠ$ Ö] àøÚô !èô ß$røÖû] Øôaû ]* ðô ^ŠøÞô éö‚øn(‰ø èøÛø›ô^Êø á$ *] àöeû àönû ŠøvöÖû] ^ß$ (oŠønÂô àôeû àôÛøuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àöeû o% ×ô Âø ^Þø†ø fø ìû]* !RN Üõmø†û Úø çeö ]* ^ß$ (o% Þô†ø Ãö Öû] àônû ŠøvöÖû] àöeû àöŠøvøÖû] ^ß$ (p% ˆônrôÖû] ÜôÓøvøÖû] àûÂø (õnû fø uö àôeû …( ‡ô àûÂø (æ†õÛûÂø àôeû Ùô^`ø ßûÛôÖû] àôÂø (p% …ô^’øÞûŸ* û] º ×øÚø ðô ^ÛøŠ$ Ö] àøÚô Ùøˆø Þø VÙø^Îø a ² (Ô ô ] Ùôç‰ö…ø àûÂø (g èøËømû„øuö èøÛø›ô^Êø á$ ]* oÞô†ø Ž$ fø Êø (^`ø ×øfû Îø Ùûˆôßûmø ÜûÖø o$ ×øÂø Üø×( Šømö áû]* ² ø ] áøƒø^+jø‰û^Êø !MRPKO (ànvnv’Ö] o× Յ‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ] äq†ìœ !MRPKO (ànvnv’Ö] o× Յ‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ] äq†ìœ VR M VR N .

kößûÒö ^Úø VkûÖø^Îø oßniô †û fø ìû]* ^ÛøÖø ^Úø ]* (ÜûÃø ßøÊø áø«Öû] ^Ú$ ]* VkûÖø^ÏøÊø (^`ø jöÖû^*‰ø a o% fôß$Ö] oøÊ( çö iö ^Û$ ×øÊø VkûÖø^Îø ô ] Ùøç‰ö…ø á$ ¬ôÊø oñô^Óøeö šö†ôÃû mø áø^Òø e Øøm†ôfû qô á$ āô VoÖô Ùø^Îø a ² o×ô qø]* Ÿ$āô p…ø *] Ÿøæø àônû iø†$ Úø Ýø^Ãø Öû] šø†ø Ãø Êø é÷†$ Úø Ýõ^Âø Ø$ Òö áøM†û ÏöÖû] o$ ×øÂø (ð^nË‘¢] l^Ïf›æ ð^nÖæ¢] èn×u ±Ê ÜnÃÞ çeœ äq†ìœ VRPIRO !O U KN .— OM ™ —h àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éö‚ønôù‰ø èöÛø›ô^Êø™ &ômû‚ôvøÖû] Ñô†ö ›ö ±Êô ànû ßô Úô ç+ ÛöÖû] èöuø†û Êø !èô ß$røÖû] Øôaû ]* ðô ^ŠøÞô éö‚øn(‰ø !åö ^qø†( íømö ÜûÖøæø (ô ^ßø‰û¬ôÖû] xönvô‘ø &ºm‚ôuø ]„øaø (ø æö ]ø çeö ]* ^ß$ (gõnfôuø àöeû ‹öÞöçmö ^ß$ (†õËøÃû qø àöeû ² ô ] ‚öfû Âø ^ß$ !RO (Ñõæ†ö ŠûÚø àûÂø (o( fôÃû Ž$ Ö] àôÂø (onø vûmø àôeû Œô]†ø Êô àûÂø (èøÞø]çø Âø çeö ]* ^ß$ lø^Úø p„ôÖ$] äô •ô†ø Úø oÊô a o( fôß$Ö] ‚øßûÂô ^ß$Òö VkûÖø^Îø (j èøŽøñô^Âø àûÂø ðö ¼ôíûiö ^Úø oŽôÛûiø èöÛø›ô^Êø lûðø ^qø ƒûāô (麂øuô]æø ^ß$Úô …ö ô ^Çøiö ^Úø äô nÊô !ojô ßøeû ^eô ^f÷ uø†û Úø VÙø^Îø ^aø M…ø ^Û$ ×øÊø (^ò÷nû ø a o( fôß$Ö] èô nø ŽûÚô àûÚô ^`ø jönø ŽûÚô kûÓøfø Êø ðõ oûŽøeô ^aø …$ ^‰ø Ü$ $ö (åô …ô^Šømø àûÂø æû ]* (äô ßô nÛômø àûÂø ^aø ‚øÃø Îû^*Êø àûÚô a ² ô ] Ùöç‰ö…ø Ô ô ’$ ìø Väô ñô^ŠøÞô àônû eø àûÚô I ^Þ]* I ^`ø Öø kö×ûÏöÊø VkûÖø^Îø (kûÓøvô–øÊø !ðõ oûŽøeô ^aø …$ ^‰ø Ü$ $ö àønÓôfû iø kôÞû]*æø …ô]†ø Š( Ö^eô ^ßøßô nû eø Ð( vøÖû] àøÚô Ô ô nû ×øÂø oÖô ^Ûøeô æû ]* oÏ( vøeô Ô ô nû ×øÂø köÛûŠøÎû]* V^`ø Öø kö×ûÏöÊø åö †$ ‰ø a ² ô ] Ùôç‰ö…ø o×øÂø oŽôÊûŸô.

—h àønû ÛôÖø^Ãø Öû] ðô ^ŠøÞô éö‚ønôù‰ø èöÛø›ô^Êø™ &ômû‚ôvøÖû] Ñô†ö ›ö ±Êô ànû ßô Úô ç+ ÛöÖû] èöuø†û Êø — ON ™ ÜøÃû Þô ^Þø]* oÞ(¬ôÊø p†ôfô‘û]æø ² ø ] oÏô i$] VoÖô Ùø^ÏøÊø (könû Óøfø Êø hø†ø jøÎû] ‚ôÎø éø‚øn(‰ø oøÞôçÓöiø áû]* àønû •ø†û iø ^Úø *] èöÛø›ô^Êø ^mø VÙø^Îø Ü$ $ö !Ô ô Öø Ìö×øŠ$ Ö] !kûÓøvô–øÊø [èô Ú$ Ÿ. ]û åô „ôaø ô ð^ŠøÞô æû ]* àønÛôÖø^Ãø Öû] ô ð^ŠøÞô !äö ×ø%ûÚô o( fôÃû Ž$ Ö] àôÂø (o% Ëô Ãû röÖû] †ºeô^qø åö ]æø …ø !RP .