Pangalan: ____________________________________________________

Baitang at Pangkat: ___________________________________________
Nagugol na Oras sa Pagbasa: ____________ Iskor: _______________
(Reading Time in Seconds) (Score)
Panuto: Basahin nang tahimik ang seleksyon !ata"os magbasa# isulat ang
oras na nagugol sa "agbasa Basahin ang mga tanong at bilugan ang
titik ng tamang sagot
$r III
Bilang ng mga salita: %&'
SY 2012-2013
Sayaw sa Palatuntunan
Nanlalamig ang kamay ni (ita dahil sa kaba !ala"it na kasi silang
sumaya) ng kanyang kaibigang sina Rina at *itas ng "andango sa ila)
Nila"itan sila ng kanilang guro na si $ng Ramos bago sila
umakyat sa entabalo# +,anda na ba kayong tatlo- ,u)ag ninyong
kalimutang ngumiti habang sumaya)#. ang mahig"it na bilin ng kanilang
guro
+Bigyan natin ng masigabong "alak"akan ang mga mag/aaral mula
sa ikatlong baitang sa "amamahala ni $ng Rosa Ramos#. ani ng guro ng
"alatuntunan
,abang sumasaya)# binalanse nila ang mga ila) na may ningas sa
kanilang ulo at "inaikot nila sa kanilang dala)ang kamay ang may
sinding lam"ara Bilib na bilib sa kanila ang lahat ang mga nanonood
!ata"os ang saya)# niyaka" sila nang mahig"it ng kanilang guro
dahil sa i"inamalas nilang galing

Phil-IRI Form 1 – Pretest
Mga Tanong:
% 0no ang "amagat ng ku)ento-
a 0)it sa Palatuntunan
b Tula sa Palatuntunan
c Saya) sa Palatuntunan
d Balagtasan sa Palatuntunan
& Sino ang $urong Taga"amahala sa ku)ento-
a $ng (ru1
b $ng $arcia
c $ng Santos
d $ng Ramos
2 0no ang kanilang sinaya)-
a Rabong
b Singkil
c Tinikling
d Pandango sa Ila)
3 0no kaya ang "akiramdam ng guro habang sila ay sumasaya)-
a Natatakot
b Nagagalit
c Nasisiyahan
d Nalilito
4 Bakit nila binabalanse ang baso na may ningas sa kanilang ulo-
a *ahil mabigat
b *ahil magaan
c Para hindi mahulog
d Para magandang tingnan
' !agaling kang sumaya) kaya isinali ka ng guro sa "alatuntunan 0no ang
sasabihin mo sa kanya-
SY 2012-2013
a $agalingan ko "o
b *i "o ako sasali
c Nahihiya "o ako
d Nalulungkot "o ako
5 6ung ika) ay nagkamali habang nagsasaya) sa entablado# ano ang gaga)in
mo-
a Titigil sa "agsasaya)
b Itutuloy ang "agsasaya)
c I"a"aulit muli ang saya)
d 7ahat ng ito ay tama
SY 2012-2013