You are on page 1of 4

Pangalan: _____________________________________ Baitang at Pangkat: ___________

Pagganyak: Ano ang mga ginagawa mo sa mga basurang nasa loob ng inyong bahay?
Gr. VI
Bilang ng mga Salita: 204
Mga Tanong:
. Ano ang !amagat ng t"kstong inyong binasa? ________
Sagot: Basura: Isang Malaking Problema
SY 2012-2013
Phil-IRI Form 1 – Pretest
Literal
Basura: Isang Malaking Problema
Inihahan#a na ni $un" ang mga basura tula# ng !lasti%& bot"& gara!a at mga
lumang magasin at #yaryo galing sa kanilang bahay na i!agbibili niya kay 'ang
P"#ring na magbobot". (a!atigil siya nang matawag ang kanyang !ansin ng isang
)#itoryal tungkol sa Basura ng Pili!ino Star (gayon& na i!inalabas noong (oby"mb"r
*& 2000. Ito ang ilan sa kanyang nabasa:
Problema ang basura sa Metro Manila ngayon at lalo pang magiging ga-bundok
sa hinaharap kung hindi kikilos ang pamahalaan. agbabala ang !reenpea"e# isang
international "ampaign group# na lulubha ang problema sa basura sa Metro Manila
kung hindi gaga$a ng estratehiya ang pamahalaan tungkol dito. Isinusulong ng grupo
ang paraan ng re"y"ling at "omposting kaysa sa tradisyonal na %dump# bury# burn&.
'a mga nakaraan naming editoryal# madalas naming sabihin na ang "omposting
ay isang magandang paraan para malutas ang problema sa basura. (ng sapat lamang
ga$in ay katulungin ang )epartment o* (gri"ulture upang maisulong ito at matiyak na
makikinabang ang mga magsasaka.
'ata!os mabasa ang artiko& na!aisi! si $un" at tiningnang muli ang mga bagay
na i!agbibili na sana niya. 'ay ilan sa mga yun na maari !a nilang magamit sa ibang
bagay. +ali,#ali niyang ibinuko# ang mga iyon at ibinalik sa loob ng kanilang bahay.
2. Sino ang nagbabala tungkol sa lumulubhang !robl"ma
sa basura? ________
Sagot: !reenpea"e
-. Saang !ahayagan nabasa ni $un" ang )#itoryal?
Sagot: Pilipino 'tar gayon
4. Bakit kaya magiging malaking !robl"ma ang basura
sa '"tro 'anila kung #i ito masusulusyunan? ________
'aaaring Sagot:
• )udumi ang Metro Manila.
• Maraming magkakasakit dahil sa basura.
• Babaho ang paligid sa Metro Manila.
+,anggapin ang iba pang katulad na mga sagot.-
.. Bakit kaya mas magan#a ang "omposting at re"y"ling
kaysa sa dump# bury# burn bilang solusyon sa !agtata!on
ng basura? ________
'aaaring Sagot:
• )ahil magiging pataba sa lupa ang mga nabulok
na bagay mula sa "ompost.
• .indi lahat ng bagay ay patapon na# maaaring
magamit pa sa ibang paraan ang mga bagay
sa tingin natin ay di na magagamit.
+,anggapin ang iba pang katulad na mga sagot.-
/. Sa !aanong !araan mo kaya magagamit ang mga
gulong ng sasakyan ibang !araan? ________
'aaaring sagot:
• !aga$ing duyan.
• !aga$ing taniman ng halaman.
• !aga$ing bakod.
+,anggapin ang iba pang katulad na sagot.-
0. 'agbigay ng mga bagay sa inyong bahay o #ito
sa ating sili#,aralan na !ata!on na& !agkata!os
ay umisi! ng !araan kung !aano !a ito maaaring
!akinabangan u!ang #i maita!on? ________
SY 2012-2013
Pagpapaka-
hulugan
Paglalapat
'aaaring sagot:
• Mga balat ng kendi# gaga$ing artipisyal na mga
bulaklak.
• Basyong bote# gaga$ing *lo$er /ase.
• Balat ng saging at iba balat ng gulay
o prutas# ibabaon sa lupa upang maging pataba.
+,anggapin ang iba pang katulad na sagot.-
1. (akita mong magsisiga ang iyong kaibigan sa kanilang
bakuran& kabilang sa kanyang susunugin ay mga !lasti%
na bot". Ano ang gagawin mo? ________
'aaaring sagot:
• ,ata$agin ko siya at sasabihing hu$ag niyang
isamang sunugin ang mga boteng plastik.
Makakasira ito ng o0one layer.
• Pagsasabihan ko siya at sasabihing p$ede pang
gamitin ang plastik ng bote bilang lagayan ng inumin
o ipagbili para maging pera.
+,anggapin ang iba pang katulad na sagot-
SY 2012-2013
Phil-IRI Form 1 – Pretest
Basura: Isang Malaking Problema
Inihahan#a na ni $un" ang mga basura tula# ng !lasti%& bot"& gara!a at mga
lumang magasin at #yaryo galing sa kanilang bahay na i!agbibili niya kay 'ang
P"#ring na magbobot". (a!atigil siya nang matawag ang kanyang !ansin ng isang
)#itoryal tungkol sa Basura ng Pili!ino Star (gayon& na i!inalabas noong (oby"mb"r
*& 2000. Ito ang ilan sa kanyang nabasa:
Problema ang basura sa Metro Manila ngayon at lalo pang magiging ga-bundok
sa hinaharap kung hindi kikilos ang pamahalaan. agbabala ang !reenpea"e# isang
international "ampaign group# na lulubha ang problema sa basura sa Metro Manila
kung hindi gaga$a ng estratehiya ang pamahalaan tungkol dito. Isinusulong ng grupo
ang paraan ng re"y"ling at "omposting kaysa sa tradisyonal na %dump# bury# burn&.
'a mga nakaraan naming editoryal# madalas naming sabihin na ang "omposting
ay isang magandang paraan para malutas ang problema sa basura. (ng sapat lamang
ga$in ay katulungin ang )epartment o* (gri"ulture upang maisulong ito at matiyak na
makikinabang ang mga magsasaka.
'ata!os mabasa ang artiko& na!aisi! si $un" at tiningnang muli ang mga bagay
na i!agbibili na sana niya. 'ay ilan sa mga yun na maari !a nilang magamit sa ibang
bagay. +ali,#ali niyang ibinuko# ang mga iyon at ibinalik sa loob ng kanilang bahay.
SY 2012-2013