You are on page 1of 4

Pangalan: ____________________________ Baitang at Pangkat: ___________

Pagganyak: Saan sa magagandang tanawin sa Pilipinas ang napuntahan mo na?
Gr. IV
Bilang ng mga Salita: 147
Mga Tanong:
1. Sino ang nagsagawa ng pananaliksik sa
paghanap ng mga kahanga-hangang
tanawing kalikasan? ________
Sagot: pandaigdigang pananaliksik
. !ailan isinagawa ang pananaliksik? ________
Sagot: Mayo 2008
". Ilan ang napa#ilang sa $%agi& 1'( sa mga landmarks
sa Pilipinas? ________
Sagot: tatlo
4. Bakit mahalaga ang )u##ahata *++,? ________
SY 2012-2013
Phil-IRI Form 1 – Posttest
Kahanga-hangang Tanawing Kalikasan
Sa pangunguna ng Pangulo ng Pilipinas tatlong nangungunang landmarks sa #ansa
ang napa#ilang sa $%agi& 1'( sa paghahanap ng mga kahangahangang tanawing kalikasan
na isinagawa ng pandaigdigang pananaliksik nitong %a-o ''..
/ng )u##ataha *++, sa Palawan #ilang 7. )irahan ito ng mga isda at i#a pang mga
kauri nito ga-a ng Manta Rays at Lion Fish.
/ng ka#igha-#ighaning Choolate !ills sa Bohol na ma- 10. na magkakatulad
ang laki at hugis. /ng mga damo na kula- tsokolat+ kapag tag-init.
/ng makapigil-hiningang Pu+rto Prins+sa Su#t+rran+an *i1+r 2ational Park sa
Palawan na naglalantad ng limestone na hugis #undok. /ng ilog na ito sa ilalim ng -ungi#
na malalak#a- sa ma- .. kilom+tro at napapalamutian ng naglalakihang "talatites at
"talagnites. Sinasa#ing ang ilog sa ilalim ng lupa ang pinakamaha#ang ilog sa #uong
mundo. /ng #a-#a-in nito sa #unganga ng -ungi# a- katatagpuan ng mga tsonggo at
naglalakihang #utiki at s#$irrels.
Kahanga-hangang Tanawing Kalikasan
Sa pangunguna ng Pangulo ng Pilipinas tatlong nangungunang landmarks sa #ansa
ang napa#ilang sa $%agi& 1'( sa paghahanap ng mga kahangahangang tanawing kalikasan
na isinagawa ng pandaigdigang pananaliksik nitong %a-o ''..
/ng )u##ataha *++, sa Palawan #ilang 7. )irahan ito ng mga isda at i#a pang mga
kauri nito ga-a ng Manta Rays at Lion Fish.
/ng ka#igha-#ighaning Choolate !ills sa Bohol na ma- 10. na magkakatulad
ang laki at hugis. /ng mga damo na kula- tsokolat+ kapag tag-init.
/ng makapigil-hiningang Pu+rto Prins+sa Su#t+rran+an *i1+r 2ational Park sa
Palawan na naglalantad ng limestone na hugis #undok. /ng ilog na ito sa ilalim ng -ungi#
na malalak#a- sa ma- .. kilom+tro at napapalamutian ng naglalakihang "talatites at
"talagnites. Sinasa#ing ang ilog sa ilalim ng lupa ang pinakamaha#ang ilog sa #uong
mundo. /ng #a-#a-in nito sa #unganga ng -ungi# a- katatagpuan ng mga tsonggo at
naglalakihang #utiki at s#$irrels.
Literal
Pagpapaka-
h$l$gan
%aaring sagot:
• %ahil tirahan ito ng mga isda at i&a pang ka$ri nito.
• %ahil dito nangingitlog ang mga isda at i&a pang
• ka$ri nito.
• %ahil isa ito sa magagandang tana'in sa ating &ansa.
()anggapin ang i&a pang kat$lad na sagot.*
3. Bakit ka-a tinawag na 4ho&olat+ 5ills ang ma-
10. na mga #undok? ________
%aaaring Sagot:
• %ahil ang mga damo nito ay nagiging k$lay
tsokolate kapag tag-init.
• %ahil h$gis tsokolate ang mga &$ndok
()anggapin ang i&a pang kat$lad na sagot.*
0. /no ang magandang dulot sa ating #ansa ng
pagkakaroon ng mga kahanga-hangang
tanawing kalikasan? ________
%aaaring Sagot:
• Lalakas ang t$rismo sa ating &ansa.
• Lalaki ang kita ng &ansa.
• +aganda ang ekonomiya ng &ansa.
• Magkakaroon ng maraming tra&aho.
()anggapin ang i&a pang kat$lad na sagot.*
7. Papaano ka makatutulong sa pangangalaga
sa mga kahangahangang tanawin sa in-ong pook? ________
%aaaring Sagot:
• Iingatan ang mga tirahan ng mga isda
at i&a pang ka$ri nito.
• Pananatilihing malinis ang kapaligiran.
• Pangalagaan ang kag$&atan na tirahan ng mga i&on,
tsonggo, at i&a pang ka$ri nito.
• )$m$long sa &arangay sa pagsasaga'a ng mga ka$t$sang ipinat$t$pad
nito $kol sa pangagalaga ng magagandang tana'in.
()anggapin ang i&a pang kat$lad na sagot.*
.. /lin sa mga napuntahan mo na magagandang pook
sa Pilipinas ang nais mong #alikan muli? Bakit? ________
%aaaring Sagot:
SY 2012-2013
Paglalapat
• -ag$io, dahil malamig po doon at maraming &$laklak
• )aal, g$sto ko pong s$makay $li ng -angka
• L$neta, nais ko pong magpak$ha ng la'aran sa
-antayog ni Ri.al.
()anggapin ang i&a pang kat$lad na sagot.*
SY 2012-2013
Phil-IRI Form 1 - Posttest
SY 2012-2013
Kahanga-hangang Tanawing Kalikasan
Sa pangunguna ng Pangulo ng Pilipinas tatlong nangungunang landmarks sa #ansa
ang napa#ilang sa $%agi& 1'( sa paghahanap ng mga kahangahangang tanawing kalikasan
na isinagawa ng pandaigdigang pananaliksik nitong %a-o ''..
/ng )u##ataha *++, sa Palawan #ilang 7. )irahan ito ng mga isda at i#a pang mga
kauri nito ga-a ng Manta Rays at Lion Fish.
/ng ka#igha-#ighaning Choolate !ills sa Bohol na ma- 10. na magkakatulad
ang laki at hugis. /ng mga damo na kula- tsokolat+ kapag tag-init.
/ng makapigil-hiningang Pu+rto Prins+sa Su#t+rran+an *i1+r 2ational Park sa
Palawan na naglalantad ng limestone na hugis #undok. /ng ilog na ito sa ilalim ng -ungi#
na malalak#a- sa ma- .. kilom+tro at napapalamutian ng naglalakihang "talatites at
"talagnites. Sinasa#ing ang ilog sa ilalim ng lupa ang pinakamaha#ang ilog sa #uong
mundo. /ng #a-#a-in nito sa #unganga ng -ungi# a- katatagpuan ng mga tsonggo at
naglalakihang #utiki at s#$irrels.
Kahanga-hangang Tanawing Kalikasan
Sa pangunguna ng Pangulo ng Pilipinas tatlong nangungunang landmarks sa #ansa
ang napa#ilang sa $%agi& 1'( sa paghahanap ng mga kahangahangang tanawing kalikasan
na isinagawa ng pandaigdigang pananaliksik nitong %a-o ''..
/ng )u##ataha *++, sa Palawan #ilang 7. )irahan ito ng mga isda at i#a pang mga
kauri nito ga-a ng Manta Rays at Lion Fish.
/ng ka#igha-#ighaning Choolate !ills sa Bohol na ma- 10. na magkakatulad
ang laki at hugis. /ng mga damo na kula- tsokolat+ kapag tag-init.
/ng makapigil-hiningang Pu+rto Prins+sa Su#t+rran+an *i1+r 2ational Park sa
Palawan na naglalantad ng limestone na hugis #undok. /ng ilog na ito sa ilalim ng -ungi#
na malalak#a- sa ma- .. kilom+tro at napapalamutian ng naglalakihang "talatites at
"talagnites. Sinasa#ing ang ilog sa ilalim ng lupa ang pinakamaha#ang ilog sa #uong
mundo. /ng #a-#a-in nito sa #unganga ng -ungi# a- katatagpuan ng mga tsonggo at
naglalakihang #utiki at s#$irrels.