Was de schietpartij aan het Joods Museum in Brussel

wel een terroristische aanslag?
Thierry Debels
@thierryd
25/5/14
Op 24 mei 2014 net voor zestien uur vond een
schietpartij plaats in de iniemenstraat aan de !rote
"avel te #russel$ %en schutter !in! het &oods useum
binnen en maa'te vier slachto((ers$
T)ee vrou)en en een man overleden onmiddellij'$ %en
vierde slachto((er )erd z)aar !e)ond over!ebracht naar
het zie'enhuis$ *ij overleed later$ Onder de dodelij'
!etro((en slachto((ers een +sra,lische man en vrou)$
1
bron: Haaretz
-ol!ens Het Nieuwsblad schoot de dader blindelin!s de
lader van zijn automatisch !e)eer lee!$
Dat 'lopt niet$ De schutter !in! net zeer doel!ericht te
)er'$ De man handelde alleen en blee' .!oed
voorbereid/$ 0a de (eiten )andelde hij 'oelbloedi! )e!$
De dader schoot doelbewust in het hoofd en de keel
van het 'oppel toeristen uit +sra,l$
-ol!ens de +sra,lische 'rant &erusalem 1ost !aat het om
%manuel en iriam 2iba$ -ol!ens timeso(israel$com is
de (amilienaam 2iva$ iriam is ira$
*et 'oppel droe! !een identi(icatiepapieren bij zich$
*et paar hee(t !e)er't voor overheidsinstanties$ "e
)aren oo' te)er'!esteld in Duitsland$
‘They were also patriots – worked at the inance
Ministry and other go!ernment agencies for years" #t
was just two years ago that they returned from
$ermany after an assignment in Berlin% where they
worked as accountants at a go!ernment corporation%&
the friend e'plained% according to the (net news site"
bron) The Times of #srael
2
-ol!ens Haaretz is het scenario van een aanval door
radicale moslims het meest )aarschijnlij'$ %en aansla!
door neo3nazis is oo' )aarschijnlij' vol!ens de
+sra,lische 'rant$
bron: Haaretz
0ochtans is een derde mo!elij'heid realistischer$ De
dader !in! immers zeer doel!ericht te )er'$ *ij had het
speci(ie' op de +sra,lische man en/o( vrou) !emunt$ "ij
)erden eerst uit!escha'eld$ Oo' de manier )aarop de
personen )erden neer!eschoten4 )ijst op pro(essionele
trainin!$
-ol!ens een !etui!e nam de man eerst het +sra,lische
paar onder vuur$ 1as daarna schoot hij op andere
aan)ezi!e personen$
De schutter !in! oo' zeer 'oelbloedi! te )er'$ *ij
schoot !ericht in het hoo(d en de 'eel van de eerste
personen$ *ij zei oo' !een )oord$ Dat zou 'unnen
)ijzen op het uitscha'elen van de personen door een
!etrainde schutter$ Om de indru' te )e''en van een
terroristische aansla!4 )erden oo' andere personen
beschoten$
5
*et onderzoe' zal moeten uit)ijzen )at de e6acte
toedracht van deze zaa' is$
4