You are on page 1of 34

Chương 1: BẢN CHẤT CỦA MARKETING

I. Câu hỏi lựa h!n: Ch!n 1 "hương #n $%& l'i ()ng nh*$
1. Trong một tình huống marketing cụ thể thì marketing là công việc của:
a. Ngưi !"n
!. Ngưi mua
c. #$ng thi của c% ngưi !"n và ngưi mua
&. '(n nào t)ch c*c h+n trong việc tìm c"ch trao ,-i v.i !(n kia.
/. '0n ,ang ch1n hình th2c gi%i tr) cho / ngà3 ngh4 cuối tu5n 678 t.i. 9* l*a
ch1n ,: ,ư;c <u3=t ,>nh !?i:
a. 9* ưa th)ch của c" nh@n !0n
!. Ai" tiBn của tCng lo0i hình gi%i tr)
c. Ai" tr> của tCng lo0i hình gi%i tr)
&. TDt c% c"c ,iBu n(u tr(n
E. Fuan ,iểm marketing ,>nh hư.ng 6%n GuDt cho rHng ngưi ti(u &Ing 6J ưa
th)ch nhKng 6%n 8hLm:
a. #ư;c !"n rộng rMi v.i gi" h0
!. #ư;c 6%n GuDt !Hng &@3 chu3Bn công nghệ cao.
c. N: kiểu &"ng ,ộc ,"o
&. N: nhiBu t)nh nOng m.i.
P. N: thể n:i rHng:
a. Qarketing và !"n hàng là / thuRt ngK ,$ng nghSa.
!. Qarketing và !"n hàng là / thuRt ngK kh"c !iệt nhau.
c. '"n hàng !ao g$m c% Qarketing
&. Qarketing !ao g$m c% ho0t ,ộng !"n hàng.
T. Qong muốn của con ngưi 6J tr? thành 3(u c5u khi c::
a. Nhu c5u
!. 9%n 8hLm
c. NOng l*c mua 67m
&. U.c muốn
V. 9* hài lWng của kh"ch hàng 6au khi 6X &ụng hàng ho" tuY thuộc vào:
a. Ai" của hàng ho" ,: cao ha3 thD8
!. ZY v1ng của ngưi ti(u &Ing vB 6%n 8hLm ,:
c. 9o 6"nh giKa gi" tr> ti(u &Ing và kì v1ng vB 6%n 8hLm.

&. 9o 6"nh giKa gi" tr> ti(u &Ing và 6* hoàn thiện của 6%n 8hLm.
[. Trong nhKng ,iBu kiện n(u ra &ư.i ,@3\ ,iBu kiện nào không nhDt thi=t
8h%i tho% mMn mà 6* trao ,-i t* ngu3ện v]n &i^n ra:
a. _t nhDt 8h%i c: / !(n
!. `h%i c: 6* trao ,-i tiBn giKa hai !(n
c. Qai !(n 8h%i kh% nOng giao ti=8 và giao hàng
&. Qai !(n ,ư;c t* &o chD8 nhRn hobc tC chối ,B ngh> cchào hàngd của
!(n kia.
e. Qai !(n ,Bu tin tư?ng việc giao &>ch v.i !(n kia là h;8 le.
f. N@u n:i nào &ư.i ,@3 thể hiện ,gng nhDt tri=t le kinh &oanh theo
,>nh hư.ng Qarketingh
a. Nhgng ta ,ang cố g7ng !"n cho kh"ch hàng nhKng 6%n 8hLm
hoàn h%o.
!. Zh"ch hàng ,ang c5n 6%n 8hLm i\ hM3 6%n GuDt và !"n cho
kh"ch hàng 6%n 8hLm i
c. Nhi 8h) cho ngu3(n vRt liệu ,5u vào của 6%n 8hLm ' ,ang rDt cao\ hM3
cố gi%m n: ,ể !"n ,ư;c nhiBu 6%n 8hLm ' v.i gi" rj h+n.
&. koanh 6ố ,ang gi%m\ hM3 tR8 trung m1i ngu$n l*c ,ể ,L3 m0nh !"n
hàng.
l. Theo <uan ,iểm Qarketing th> trưng của &oanh nghiệ8 là:
a. TR8 h;8 của c% ngưi mua và ngưi !"n 1 6%n 8hLm nhDt ,>nh
!. TR8 h;8 ngưi ,M mua hàng của &oanh nghiệ8
c. TR8 h;8 của nhKng ngui mua th*c t= và tiBm Ln
&. TR8 h;8 của nhKng ngưi 6J mua hàng của &oanh nghiệ8 trong tư+ng
lai.
e. Zhông c@u nào ,gng.
1m. Trong c"c kh"i niệm &ư.i ,@3\ kh"i niệm nào không 8h%i là tri=t le vB
<u%n tr> Qarketing ,M ,ư;c !àn ,=n trong 6"chh
a. 9%n GuDt
!. 9%n 8hLm
c. k>ch vụ
&. Qarketing
e. '"n hàng

11. Fuan ,iểm nnnn.. cho rHng ngưi ti(u &Ing ưa th)ch nhKng
6%n 8hLm c: chDt lư;ng\ t)nh nOng và hình th2c tốt nhDt và vì vR3 &oanh
nghiệ8 c5n tR8 trung na l*c không ngCng ,ể c%i ti=n 6%n 8hLm.
a. 9%n GuDt
!. 9%n 8hLm
c. k>ch vụ
&. Qarketing
e. '"n hàng
1/. Fuan ,iểm !"n hàng ,ư;c vRn &ụng m0nh mJ v.i
a. oàng ho" ,ư;c 6X &ụng thưng ngà3
!. oàng ho" ,ư;c mua c: ch1n l*a
c. oàng ho" mua theo nhu c5u ,bc !iệt
&. oàng ho" mua theo nhu c5u thụ ,ộng.
1E. Theo <uan ,iểm Qarketing ,0o ,2c GM hội\ ngưi làm Qarketing
c5n 8h%i c@n ,ối nhKng kh)a c0nh nào khi G@3 &*ng ch)nh 6"ch Qarketingh
a. Qục ,)ch của &oanh nghiệ8
!. 9* tho% mMn của ngưi ti(u &Ing
c. `hgc l;i GM hội
&. c!d và ccd
e. TDt c% nhKng ,iBu n(u tr(n.
1P. Tri=t le nào vB <u%n tr> Qarketing cho rHng c"c công t3 c5n 8h%i 6%n GuDt
c"i mà ngưi ti(u &Ing mong muốn và như vR3 6J tho% mMn ,ư;c ngưi ti(u
&Ing và thu ,ư;c l;i nhuRnh
a. Fuan ,iểm 6%n GuDt !.
Fuan ,iểm 6%n 8hLm c.
Fuan ,iểm !"n hàng &.
Fuan ,iểm Qarketing
1T. Fu%n tr> Qarketing !ao g$m c"c công việc: c1d `h@n t)ch c"c c+ hội th>
trưng\ c/d Thi=t lR8 chi=n lư;c Qarketing\ cEd `h@n ,o0n th> trưng và l*a
ch1n th> trưng mục ti(u\ cPd oo0ch ,>nh chư+ng trình Qarketing\ cTd
T- ch2c th*c hiện và kiểm tra c"c ho0t ,ộng Qarketing.
Trình t* ,gng trong <u" trình nà3 là:
a. c1d c/d cEd cPd cTd
!. c1d cEd cPd c/d cTd
c. cEd c1d c/d cPd cTd
&. c1d cEd c/d cPd cTd

e. Zhông c@u nào ,gng
II. C# âu +au l, ()ng ha- +ai.
1. Qarketing cpng ch)nh là !"n hàng và <u%ng c"oh
/. N"c t- ch2c 8hi l;i nhuRn không c5n thi=t 8h%i làm Qarketing
E. Qong muốn của con ngưi là tr0ng th"i khi anh ta c%m thD3 thi=u
thốn một c"i gì ,:.
P. NhKng th2 không thể q6 m:r ,ư;c như &>ch vụ không ,ư;c coi là
6%n 8hLm như ,>nh nghSa trong 6"ch.
T. '"o in ninh th= gi.i vCa <u3(n g:8 /m triệu ,$ng cho <us tì trj
th+. tiệc <u3(n g:8 nà3 ,ư;c coi như là một cuộc trao ,-i.
V. Fuan ,iểm 6%m 8hLm là một tri=t le th)ch h;8 khi m2c cung vư;t
<u" c5u hobc khi gi" thành 6%n 8hLm cao\ c5n thi=t 8h%i n@ng cao
nOng GuDt ,ể gi%m gi" thành.
[. Fuan ,iểm !"n hàng chg tr1ng ,=n nhu c5u của ngưi !"n\
<uan ,iểm Qarketing chg tr1ng ,=n nhu c5u của ngưi mua.
f. Nhà kinh &oanh c: thể t0o ra nhu c5u t* nhi(n của con ngưi.
l. Qục ti(u ch)nh của ngưi làm Qarketing là 8h"t hiện ra mong muốn
và nhu c5u c: kh% nOng thanh to"n của con ngưi.
1m.Fuan ,iểm na l*c tOng cưng !"n hàng và <uan ,iểm
Qarketing trong <u%n tr> Qarketing ,Bu c: cIng ,ối tư;ng <uan
t@m là kh"ch hàng mục ti(u.
CH/0NG 1: H2 TH3NG TH4NG TIN 56 NGHI7N C89
MARKETING
I. Câu hỏi lựa h!n: Ch!n 1 "hương #n $%& l'i ()ng nh*$
1. 'ư.c ,5u ti(n trong <u" trình nghi(n c2u Qarketing là gìh
a. NhuLn !> 8hư+ng tiện m"3 m:c ,ể ti=n hành GX le &K liệu
!. u"c ,>nh vDn ,B và mục ti(u c5n nghi(n c2u.
c. vR8 k= hoach nghi(n c2u c hobc thi=t k= &* "n nghi(n c2ud
&. Thu thR8 &K liệu

/. 9au khi thu thR8 &K liệu Gong\ !ư.c ti=8 theo trong <u" trình nghi(n c2u
Qarketing 6J là:
a. '"o c"o k=t <u% thu ,ư;c.
!. `h@n t)ch thông tin
c. Tìm ra gi%i 8h"8 cho vDn ,B c5n nghi(n c2u.
&. Nhu3ển &K liệu cho nhà <u%n tr> Qarketing ,ể h1 Gem Gwt.
E. kK liệu th2 cD8 là &K liệu:
a. N: t5m <uan tr1ng th2 nhì
!. #M c: 6xn tC trư.c ,@3
c. #ư;c thu thR8 6au &K liệu 6+ cD8
&. c!d và ccd
e. Zhông c@u nào ,gng.
P. N@u nào trong c"c c@u 6au ,@3 ,gng nhDt khi n:i vB nghi(n c2u
Qarketing:
a. Nghi(n c2u Qarketing luôn tốn kwm vì chi 8h) ti=n hành 8hyng vDn
rDt cao.
!. N"c &oanh nghiệ8 c5n c: một !ộ 8hRn nghi(n c2u Qarketing cho
ri(ng mình.
c. Nghi(n c2u Qarketing c: 8h0m vi rộng l.n h+n 6o v.i nghi(n
c2u kh"ch hàng.
&. Nhà <u%n tr> Qarketing coi nghi(n c2u Qarketing là ,>nh hư.ng cho
m1i <u3=t ,>nh.
T. N: thể thu thR8 &K liệu th2 cD8 tC c"c ngu$n:
a. '(n trong &oanh nghiệ8
!. '(n ngoài &oanh nghiệ8
c. N% !(n trong và !(n ngoài &oanh nghiệ8
&. ThOm &W kh%o 6"t
V. Nghi(n c2u Qarketing nhHm mục ,)ch:
a. Qang l0i nhKng thông tin vB môi trưng Qarketing và ch)nh 6"ch
Qarketing của &oanh nghiệ8.
!. Th@m nhR8 vào một th> trưng nào ,: c.
#ể t- ch2c k(nh 8h@n 8hối cho tốt h+n
&. #ể !"n ,ư;c nhiBu 6%n 8hLm v.i gi" cao h+n.
e. #ể làm 8hong 8hg th(m kho thông tin của &oanh nghiệ8

[. kK liệu 6o cD8 c: thể thu thR8 ,ư;c !Hng c"ch nào trong c"c c"ch &ư.i
,@3h
a. Fuan 6"t
!. Th*c nghiệm
c. #iBu tra 8hyng vDn.
&. c!d và ccd
e. TDt c% c"c c"ch n(u tr(n.
f. N@u hyi ,:ng là c@u hyi:
a. Nh4 c: một 8hư+ng "n tr% li &u3 nhDt
!. Z=t thgc !Hng &Du chDm c@u.
c. N"c 8hư+ng "n tr% li ,M ,ư;c liệt k( ra tC trư.c.
&. Zhông ,ưa ra h=t c"c 8hư+ng "n tr% li.
l. Trong c"c c@u 6au ,@3\ c@u nào không 8h%i là ưu ,iểm của &K liệu 6+ cD8
6o v.i &K liệu th2 cD8:
a. T)nh cR8 nhRt cao h+n
!. Nhi 8h) tìm ki=m thD8 h+n
c. #ộ tin cR3 cao h+n
&. Zhi ,M thu thR8 Gong thì việc GX le &K liệu 6J nhanh h+n.
1m. Trong c"c c"ch ,iBu tra 8hyng vDn 6au ,@3\ c"ch nào cho ,ộ tin cR3 cao
nhDt và thông tin thu ,ư;c nhiBu nhDth
a. `hyng vDn <ua ,iện tho0i
!. `hyng vDn !Hng thư t)n.
c. `hyng vDn tr*c ti=8 c" nh@n
&. `hyng vDn nh:m.
e. Zhông c: c"ch nào ,%m !%o c% hai 3(u c5u tr(n
11. N@u nào 6au ,@3 là ,gng khi 6o 6"nh 8hyng vDn <ua ,iện tho0i và 8hyng
vDn <ua !ưu ,iện cthư t)ndh
a. Thông tin 8h%n h$i nhanh h+n.
!. 9ố lư;ng thông tin thu ,u;c nhiBu h+n ,"ng kể.
c. Nhi 8h) 8hyng vDn cao h+n.
&. N: thể ,eo !"m &^ &àng h+n.
1/. N"c thông tin Qarketing !(n ngoài ,ư;c cung cD8 cho hệ thông thông tin
của &oanh nghiệ8\ ngo0i trC:
a. Thông tin tình !"o c0nh tranh.
!. Thông tin tC c"c !"o c"o lư;ng hàng t$n kho của c"c ,0i le 8h@n 8hối.

c. Thông tin tC c"c t- ch2c &>ch vụ cung cD8 thông tin.
&. Thông tin tC l*c lư;ng công chgng ,ông ,%o.
e. Thông tin tC c"c c+ <uan nhà nư.c.
1E. N@u hyi mà c"c 8hư+ng "n tr% li chưa ,ư;c ,ưa ra 6xn trong !%ng c@u
hyi thì c@u hyi ,: thuộc lo0i c@u hyih
a. N@u hyi ,:ng
!. N@u hyi m?
c. N: thể là c@u hyi ,:ng\ c: thể là c@u hyi m?.
&. N@u hyi cDu trgc.
1P. Th2 t* ,gng của c"c !ư.c nhy trong !ư.c 1 của <u" trình nghi(n c2u
Qarketing là gìh
a. tDn ,B <u%n tr>\ mục ti(u nghi(n c2u\ vDn ,B nghi(n c2u.
!. tDn ,B nghi(n c2u\ mục ti(u nghi(n c2u\ vDn ,B <u%n tr>.
c. Qục ti(u nghi(n c2u\ vDn ,B nghi(n c2ư\ vDn ,B <u%n tr>.
&. tDn ,B <u%n tr>\ vDn ,B nghi(n c2u\ mục ti(u nghi(n c2u.
e. Zhông c: ,"8 "n ,gng.
1T. Qột cuộc nghi(n c2u Qarketing g5n ,@3 của &oanh nghiệ8 u ,M
G"c ,>nh ,ư;c rHng n=u gi" !"n của 6%n 8hLm tOng 1Tz thì &oanh thu 6J
tOng
/Tz{ cuộc nghi(n c2u ,: ,M &Ing 8hư+ng 8h"8 nghi(n c2u nào trong c"c
8hư+ng 8h"8 nghi(n c2u 6au ,@3h
a. Fuan 6"t
!. Th*c nghiệm
c. `hyng vDn tr*c ti=8 c" nh@n
&. ThOm &W
II. C# âu hỏi +au (â- ()ng ha- +ai.
1. Nghi(n c2u Qarketing cpng ch)nh là nghi(n c2u th> trưng
/. kK liệu th2 cD8 c: ,ộ tin cR3 rDt cao n(n c"c nhà <u%n tr> Qarketing hoàn
toàn c: thể 3(n t@m khi ,ưa ra c"c <u3=t ,>nh Qarketing &*a tr(n k=t <u%
8h@n t)ch c"c &K liệu nà3.
E. Nông cụ &u3 nhDt ,ể nghi(n c2u Qarketing là !%ng c@u hyi
P. Th*c nghiện là 8hư+ng 8h"8 th)ch h;8 nhDt ,ể kiểm nghiệm gi% thu3=t vB
mối <uan hệ nh@n <u%.
T. Nh4 c: một c"ch &u3 nhDt ,ể thu thR8 &K liệu 6+ cD8 là 8hư+ng
8h"8 8hyng vDn tr*c ti=8 c" nh@n.
V. tiệc ch1n m]u %nh hư?ng không nhiBu l7m ,=n k=t <u% nghi(n c2u.

[. Qột !"o c"o khoa h1c của một nhà nghi(n c2u ,M ,ư;c công !ố trư.c ,@3
v]n ,ư;c Gem là &K liệu th2 cD8 mbc &I k=t <u% nghi(n c2u nà3 ch4 mang
t)nh chDt ,>nh t)nh ch2 không 8h%i là ,>nh lư;ng.
f. 9ai 6ố &o ch1n m]u luôn G%3 ra !Dt kể m]u ,: ,ư;c lR8 như th= nào.
l. N"ch &i^n ,0t c@u hyi c: %nh hư?ng nhiBu ,=n ,ộ ch)nh G"c và 6ố lư;ng
thông tin thu thR8 ,ư;c.
1m. Qột vDn ,B nghi(n c2u ,ư;c coi là ,gng ,7n 8hI h;8 n=n như n: ,ư;c
G"c ,>nh hoàn toàn theo chủ e của ngưi nghi(n c2u.
CH/0NG :: M4I TR/;NG MARKETING
I. Câu hỏi lựa h!n: Ch!n 1 "hương #n $%& l'i ()ng nh*$.
1. Trong c"c 3=u tố 6au ,@3\ 3=u tố nào không thuộc vB môi trưng
Qarketing vi mô của &oanh nghiệ8h
a. N"c trung gian Qarketing
!. Zh"ch hàng
c. T| lệ l0m 8h"t hàng nOm.
&. #ối thủ c0nh tranh.
/. Qôi trưng Qarketing vS mô ,ư;c thể hiện !?i nhKng 3=u tố 6au
,@3\ ngo0i trC:
a. k@n 6ố
!. Thu nhR8 của &@n cư.
c. v;i th= c0nh tranh.
&. N"c ch4 6ố vB kh% nOng ti(u &Ing.
E. Trong c"c ,ối tư;ng 6au ,@3\ ,ối tư;ng nào là v) &ụ vB trung gian
Qarketing h
a. #ối thủ c0nh tranh.
!. Nông chgng.
c. NhKng ngưi cung 2ng.
&. Nông t3 vRn t%i\ ô tô.

P. T)n ngư}ng và c"c gi" tr> nnn rDt !Bn vKng và )t tha3 ,-i nhDt.
a. Nh@n khLu
!. 9+ cD8
c. Nh"nh vOn ho"
&. NBn vOn ho"
T. N"c nh:m !%o vệ <u3Bn l;i của &@n chgng không !(nh v*c cho:
a. Nhủ nghSa ti(u &Ing.
!. Nhủ trư+ng !%o vệ môi trưng của ch)nh 8hủ.
c. 9* m? rộng <u3Bn h0n của c"c &@n tộc thiểu 6ố
&. Qột &oanh nghiệ8 tr(n th> trưng t* &o.
V. tOn ho" là một 3=u tố <uan tr1ng trong Qarketing hiện ,0i vì:
a. Zhông 6%n 8hLm nào không ch2a ,*ng nhKng 3=u tố vOn ho".
!. oành vi ti(u &Ing của kh"ch hàng ngà3 càng giống nhau.
c. Nhiệm vụ của ngưi làm Qarketing là ,iBu ch4nh ho0t ,ộng
marketing ,gng v.i 3(u c5u của vOn ho".
&. Tr(n th= gi.i cIng v.i <u" trình toàn c5u ho" thi vOn ho" giKa
c"c nư.c ngà3 càng c: nhiBu ,iểm tư+ng ,$ng.
[. Qôi trưng Qarketing của một &oanh nghiệ8 c: thể ,ư;c ,>nh nghSa là:
a. Qột tR8 h;8 của nhKng nh@n tố c: thể kiểm 6o"t ,ư;c.
!. Qột tR8 h;8 của nhKng nh@n tố không thể kiểm 6o"t ,ư;c.
c. Qột tR8 h;8 của nhKng nh@n tố !(n ngoài &oanh nghiệ8 ,:.
&. Qột tR8 h;8 của nhKng nh@n tố c: thể kiểm 6o"t ,ư;c và không thể
kiểm 6o"t ,ư;c.
f. NhKng nh:m ngưi ,ư;c Gem là công chgng t)ch c*c của 1 &oanh nghiệ8
thưng c: ,bc trưng:
a. koanh nghiệ8 ,ang tìm 6* <uan t@m của h1.
!. koanh nghiệ8 ,ang thu hgt 6* chg e của h1.
c. o1 <uan t@m t.i &oanh nghiệ8 v.i th"i ,ộ thiện ch).
&. o1 <uan t@m t.i &oanh nghiệ8 vì h1 c: nhu c5u ,ối v.i 6%n 8hLm của
&oanh nghiệ8.
l. Zhi 8h@n t)ch môi trưng !(n trong &oanh nghiệ8\ nhà 8h@n t)ch 6J thD3
,ư;c:
a. N+ hội và ngu3 c+ ,ối v.i &oanh nghiệ8.
!. #iểm m0nh và ,iểm 3=u của &oanh nghiệ8
c. N+ hội và ,iểm 3=u của &oanh nghiệ8.

&. #iểm m0nh và ngu3 c+ của &oanh nghiệ8
e. TDt c% ,iểm m0nh\ ,iểm 3=u\ c+ hội\ ngu3 c+.
1m. Trong c"c 3=u tố 6au\ 3=u tố nào không thuộc 8h0m vi của môi trưng
nh@n khLu h1c:
a. Fu3 mô và tốc ,ộ tOng &@n 6ố.
!. N+ cDu tu-i t"c trong &@n cư.
c. N+ cDu của ngành kinh t=.
&. Tha3 ,-i <u3 mô hộ gia ,ình.
11. Zhi Qarketing 6%n 8hLm tr(n th> trưng\ 3=u tố ,>a le và 3=u tố kh) hRu
%nh hư?ng <uan tr1ng nhDt &ư.i g:c ,ộ:
a. Thu nhR8 của &@n cư không ,Bu.
!. #Wi hyi 6* th)ch 2ng của 6%n 8hLm
c. Nhu c5u của &@n cư kh"c nhau.
&. Zhông t"c ,ộng nhiBu ,=n ho0t ,ộng Qarketing.
1/. #ối thủ c0nh tranh của &5u gội ,5u Nlear là tDt c% c"c 6%n 8hLm &5u gội
,5u kh"c tr(n th> trưng. tiệc Gem Gwt ,ối thủ c0nh tranh như tr(n ,@3 là
thuộc cD8 ,ộ:
a. N0nh tranh mong muốn.
!. N0nh tranh giKa c"c lo0i 6%n 8hLm.
c. N0nh tranh trong cIng lo0i 6%n 8hLm.
&. N0nh tranh giKa c"c nhMn hiệu.
1E. N"c t- ch2c mua hàng ho" và &>ch vụ cho <u" trình 6%n GuDt ,ể ki=m l;i
nhuRn và th*c hiện c"c mục ti(u ,B ra ,ư;c g1i là th> trưng nn
a. Qua ,i !"n l0i.
!. Fuốc t=.
c. Nông nghiệ8.
&. Ti(u &Ing.
e. Nh)nh <u3Bn.
II. C# âu +au (â- ()ng ha- +ai.
1. NhKng 3=u tố thuộc môi trưng kinh t= thưng c: )t gi" tr> cho việc &*
!"o tiBm nOng của một ,o0n th> trưng cụ thể.
/. Nông t3 nghi(n c2u th> trưng là một v) &ụ cụ thể vB trung gian
marketing.

E. N:i chung thì c"c 3=u tố thuộc môi trưng vS mô của &oanh nghiệ8
,ư;c coi là 3=u tố mà &oanh nghiệ8 không kiểm 6o"t ,ư;c.
P. Qôi trưng công nghệ là một !ộ 8hRn trong môi trưng Qarketing vi
mô của &oanh nghiệ8
T. N"c 3=u tố thuộc môi trưng Qarketing luôn ch4 t0o ra c"c mối ,e &o0
cho &oanh nghiệ8.
V. N"c nh"nh vOn ho" không ,ư;c coi là th> trưng mục ti(u vì chgng c:
nhu c5u ,bc thI.
[. N"c gi" tr> vOn ho" th2 8h"t thưng rDt !Bn vKng và )t tha3 ,-i nhDt.
f. Trong c"c cD8 ,ộ c0nh tranh\ c0nh tranh trong cIng lo0i 6%n 8hLm là
ga3 g7t nhDt.
l. Zh"ch hàng cpng ,ư;c Gem như là một !ộ 8hRn trong môi trưng
Qarketing của &oanh nghiệ8.
1m. #M là kh"ch hàng của &oanh nghiệ8 thì nhu c5u và c"c 3=u tố ,ể t"c
,ộng l(n nhu c5u là kh"c nhau !Dt kể thuộc lo0i kh"ch hàng nào.
CH/0NG <: H6NH 5I M9A CỦA KH=CH H6NG
I. Câu hỏi lựa h!n: Ch!n 1 "hương #n $%& l'i ()ng nh*$.
1. Trong c"c 3=u tố 6au ,@3\ 3=u tố nào không 8h%i là t"c nh@n môi trưng
c: thể %nh hư?ng ,=n hành vi mua của ngưi ti(u &ungh
a. Zinh t=
!. tOn ho"
c. Nh)nh tr>
&. Zhu3=n m0i
e. Zhông c@u nào ,gng.
/. Aia ,ình\ !0n !~\ hàng G:m\ ,$ng nghiệ8n là v) &ụ vB c"c nh:m:
a. Th2 cD8
!. 9+ cD8
c. Tham kh%o tr*c ti=8
&. c!d và ccd
e. c!d và cad

E. Qột kh"ch hàng ,M c: e ,>nh mua chi=c Ge m"3 i nhưng l0i nhRn ,ư;c
thông tin tC một ngưi !0n của mình là &>ch vụ !%o &ư}ng của hMng
nà3 không ,ư;c tốt l7m. Thông tin tr(n là:
a. Qột lo0i nhi^u trong thông ,iệ8
!. Qột 3=u tố c%n tr? <u3=t ,>nh mua hàng.
c. Qột 3=u tố c@n nh7c trư.c khi 6X &ụng
&. Thông tin th2 cD8.
P. Zhi một c" nh@n cố g7ng ,iBu ch4nh c"c thông tin thu nhRn ,ư;c theo e
nghS của anh ta thì <u" trình nhRn th2c ,: là:
a. '%o lưu c: ch1n l1c
!. Tri gi"c c: ch1n l1c
c. ':8 mwo c: ch1n l1c.
&. vSnh hội c: ch1n l1c.
T. Zh"i niệm q,ộng c+r ,ư;c hiểu là: a.
oành vi mang t)nh ,>nh hư.ng. !.
Nhu c5u c: kh% nOng thanh to"n.
c. Nhu c5u ,M tr? n(n !2c thi=t !uộc con ngưi 8h%i hành ,ộng ,ể tho%
mMn nhu c5u ,:.
&. T"c nh@n k)ch th)ch của môi trưng.
V. Qột kh"ch hàng c: thể không hài lWng v.i 6%n 8hLm mà h1 ,M mua và 6X
&ung{ tr0ng th"i cao nhDt của 6* không hài lWng ,ư;c !iểu hi•n !Hng th"i ,ộ
nào 6au ,@3h
a. Tìm ki=m 6%n 8hLm kh"c tha3 th= cho 6%n 8hLm vCa mua trong l5n
mua k= ti=8.
!. Zhông mua l0i tDt c% c"c 6%n 8hLm kh"c của &oanh nghiệ8 ,:.
c. TL3 cha3 và tru3Bn tin không tốt vB 6%n 8hLm ,:.
&. `hàn nàn v.i 'an lMnh ,0o &oanh nghiệ8
e. ti=t thư hobc g1i ,iện theo ,ưng &@3 n:ng cho &oanh nghiệ8.
[. Theo le thu3=t của Qa6lo€\ nhu c5u của con ngưi ,ư;c 678 G=8 theo th2
!Rc nàoh
a. 9inh le\ an toàn\ ,ư;c tôn tr1ng\ c" nh@n\ t* hoàn thiện.
!. in toàn\ 6inh le\ t* hoàn thiện\ ,ư;c tôn tr1ng\ c" nh@n.
c. 9inh le\ an toàn\ GM hội\ ,ư;c tôn tr1ng\ t* hoàn thiện.
&. Zhông c@u nào ,gng.

f. Qột ngưi mà c"c <u3=t ,>nh của anh ta t"c ,ộng ,=n <u3=t ,>nh cuối
cIng của ngưi kh"c ,ư;c g1i là:
a. Ngưi <u3=t ,>nh
!. Ngưi %nh hư?ng
c. Ngưi kh?i Gư.ng.
&. Ngưi mua 67m.
l. TR8 h;8 c"c <uan ,iểm theo niBm tin của một kh"ch hàng vB một nhMn
hiệu 6%n 8hLm nào ,: ,ư;c g1i là:
a. N"c thuộc t)nh n-i !Rt.
!. N"c ch2c nOng hKu )ch
c. N"c gi" tr> ti(u &Ing.
&. oình %nh vB nhMn hiệu.
1m. Theo ,>nh nghSa\ nnncủa một con ngưi ,ư;c thể hiện <ua 6* <uan
t@m\ hành ,ộng\ <uan ,iểm vB c"c nh@n tố Gung <uanh.
a. Nh@n c"ch.
!. T@m le.
c. Fuan niệm của !%n th@n.
&. NiBm tin.
e. vối 6ống.
11. oành vi mua của t- ch2c kh"c v.i hành vi mua của ngưi ti(u &Ing ?
cha:
a. N"c t- ch2c mua nhiBu lo0i 6%n 8hLm h+n.
!. N"c t- ch2c khi mua thì c: nhiBu ngưi tham gia vào <u" trình mua
h+n.
c. NhKng h;8 ,$ng\ !%ng !"o gi" n thưng không nhiBu trong hành vi
mua của ngưi ti(u &Ing.
&. Ngưi ti(u &Ing là ngưi chu3(n nghiệ8 h+n.
1/. oai kh"ch hàng c: cIng ,ộng c+ như nhau nhưng khi vào cIng một cXa
hàng thì l0i c: 6* l*a ch1n kh"c nhau vB nhMn hiệu 6%n 8hLm\ ,: là &o h1 c:
6* kh"c nhau vB:
a. 9* chg e.
!. NhRn th2c.
c. Th"i ,ộ và niBm tin
&. Zhông c@u nào ,gng.
e. TDt c% ,Bu ,gng.

1E. Trong giai ,o0n tìm ki=m thông tin\ ngưi ti(u &Ing thưng nhRn ,ư;c
thông tin tC ngu$n thông tinnn nhiBu nhDt\ nhưng ngu$n thông tin n.. l0i
c: vai trW <uan tr1ng cho hành ,ộng mua.
a. N" nh@n• #0i chgng.
!. Thư+ng m0i• #0i chgng.
c. Thư+ng m0i• N" nh@n.
&. #0i chgng• Thư+ng m0i.
1P. ‚nh hư?ng của ngưi v; và ngưi ch$ng trong c"c <u3=t ,>nh mua
hàng:
a. `hụ thuộc vào việc ngưi nào c: thu nhR8 cao h+n.
!. Thưng là như nhau.
c. Thưng tha3 ,-i tuY theo tCng 6%n 8hLm.
&. Thưng theo e ngưi v; vì h1 là ngưi mua hàng.
e. Thưng theo e ngưi ch$ng n=u ngưi v; không ,i làm.
1T. Trong c"c c@u 6au ,@3\ c@u nào là không ,gng khi 6o 6"nh 6* kh"c nhau
giKa việc mua hàng của &oanh nghiệ8 và việc mua hàng của ngưi ti(u &Ing
cuối cIngh
a. 9ố lư;ng ngưi mua )t h+n.
!. Fuan hệ l@u &ài và g7n !: giKa kh"ch hàng và nhà cung cD8.
c. tDn ,B thư+ng lư;ng )t <uan tr1ng h+n.
&. Qang t)nh rủi ro 8h2c t08 h+n.
II. C# âu +au (â- ()ng ha- +ai.
1. oành vi mua của ngưi ti(u &Ing là hành ,ộng qtrao tiBn ƒ nhRn hàngr.
/. N=u ngưi !"n 8h:ng ,0i c"c t)nh nOng của 6%n 8hLm thì ngưi ti(u &Ing
6J kY v1ng nhiBu vào 6%n 8hLm\ và khi 6X &ụng 6%n 8hLm nà3 thì m2c ,ộ
tho% mMn của h1 6J tOng l(n.
E. Qột trong nhKng kh"c !iệt giKa ngưi mua là c"c &oanh nghiệ8 và ngưi
mua là nhKng ngưi ti(u &Ing là c"c &oanh nghiệ8 khi mua 67m thưng &*a
vào le tr) nhiBu h+n.
P. Ngưi ti(u &Ing không nhDt thi=t 8h%i tr%i <ua ,53 ,ủ c% T !ư.c trong <u"
trình mua hàng.
T. Ngưi 6X &ụng 6%n 8hLm cpng ch)nh là ngưi kh?i Gư.ng nhu c5u vB 6%n
8hLm ,:.
V. Fu" trình mua hàng của ngưi ti(u &Ing ,ư;c k=t thgc !Hng hành ,ộng
mua hàng của h1.

[. NghB nghiệ8 của một ngưi c: %nh hư?ng ,=n t)nh chDt của 6%n 8hLm mà
ngưi ,: l*a ch1n.
f. N"c 3=u tố t@m le %nh hư?ng 6@u rộng nhDt ,=n t)nh chDt của 6%n 8hLm mà
ngưi ,: l*a ch1n.
l. „reu& cho rHng 8h5n l.n m1i ngưi ,Bu không c: e th2c vB nhKng 3=u tố
t@m le t0o n(n hành vi của h1.
1m. ko khi mua hàng c"c &oanh nghiệ8 thưng &*a vào le tr) nhiBu h+n cho
n(n việc mua hàng của h1 h5u như không c: rủi ro.
11. Nh:m tham kh%o 6+ cD8 là nh:m mà ngưi ti(u &Ing giao ti=8 thưng
Gu3(n h+n nh:m th2 cD8.
CH/0NG >: ?H@N ABCN THD TR/;NG E FGA CHHN
THD TR/;NG MIC TI79 E ADNH 5D THD TR/;NG
I. Câu hỏi lựa h!n: Ch!n 1 "hương #n $%& l'i ()ng nh*$:
1. Qarketing mục ti(u 8h%i ,ư;c ti=n hành theo P !ư.c l.n. Nông việc nào
,ư;c n(u &ư.i ,@3 không 8h%i là một trong c"c !ư.c ,:.
a. #>nh v> th> trưng.
!. 9o0n th%o hệ thống Qarketing QiG cho th> trưng mục ti(u
c. `h@n ,o0n th> trưng
&. `h@n chia 6%n 8hLm.
e. v*a ch1n th> trưng mục ti(u.
/. 'a &oanh nghiệ8 u\ …\ † ho0t ,ộng c0nh tranh trong một ngành mà m2c
ti(u thụ hàng ho" như 6au: koanh nghiệ8 u: fm.mmm‡9k. koanh nghiệ8 …:
[T.mmm‡9k{ koanh nghiệ8 †: PT.mmm‡9k. Theo c"ch t)nh c+ !%n thì th>
8h5n của &oanh nghiệ8 … 6J là:
a. Pmz
!. P/\Tz
c. E[\Tz
&. ETz
e. Zhông c@u nào ,gng

E. 9* trung thành của kh"ch hàng là một v) &ụ cụ thể vB ti(u th2c nn. ,ể
8h@n ,o0n th> trưng:
a. #>a le
!. uM hội
c. T@m le
&. oành vi
P. Theo kh"i niệm ,o0n th> trưng thì q#o0n th> trưng là một nh:m n.. c:
8h%n 2ng như nhau ,ối v.i một tR8 h;8 nhKng k)ch th)ch Qarketingr.
a. Th> trưng
!. Zh"ch hàng
c. koanh nghiệ8
&. Ngưi ti(u &Ing
e. TDt c% ,Bu ,gng.
T. Qarketing c: 8h@n !iệt:
a. ki^n ra khi một &oanh nghiệ8 <u3=t ,>nh ho0t ,ộng trong một 6ố ,o0n
th> trưng và thi=t k= chư+ng trình Qarketing QiG cho ri(ng tCng
,o0n th> trưng ,:.
!. N: thể làm tOng &oanh 6ố !"n ra 6o v.i "8 &ụng Qarketing
không 8h@n !iệt.
c. N: thể làm tOng chi 8h) 6o v.i Qarketing không 8h@n !iệt.
&. c!d và ccd
e. TDt c% c"c ,iBu tr(n.
V. TDt c% nhKng ti(u th2c 6au ,@3 thuộc nh:m ti(u th2c nh@n khLu h1c &Ing
,ể 8h@n ,o0n th> trưng ngo0i trC:
a. Tu-i t"c
!. Thu nhR8
c. Ai.i t)nh
&. vối 6ống
e. Nhu kì của cuộc 6ống gia ,ình.
[. Qarketing tR8 trung:
a. Qang t)nh rủi ro cao h+n m2a ,ộ thông thưng.
!. #Wi hyi chi 8h) l.n h+n !ình thưng
c. 'ao hàm việc theo ,u-i một ,o0n th> trưng trong một th> trưng l.n
&. cad và ccd
e. TDt c% c"c ,iBu tr(n.

f. Qột &oanh nghiệ8 c: <u3 mô nhy\ nOng l*c không l.n\ kinh &oanh một
6%n 8hLm m.i tr(n một th> trưng không ,$ng nhDt n(n ch1n:
a. Nhi=n lư;c Qarketing 8h@n !iệt
!. Nhi=n lư;c Qarketing không 8h@n !iệt
c. Nhi=n lư;c Qarketing tR8 trung
&. Nhi=n lư;c 8h"t triển 6%n 8hLm.
l. #@u là ưu ,iểm của chi=n lư;c Qarketing không 8h@n !iệth
a. Aig8 ti=t kiệm chi 8h).
!. Ab8 8h%i c0nh tranh khốc liệt
c. #bc !iệt 8hI h;8 v.i nhKng &oanh nghiệ8 !> h0n ch= vB ngu$n l*c.
&. cad và ccd
e. TDt c% c"c ,iBu n(u tr(n
1m. #iBu kiện nào 6au ,@3 không 8h%i là ti(u chuLn G"c ,"ng ,ể ,"nh gi"
m2c ,ộ hD8 &]n của một ,o0n th> trưngh
a. Q2c tOng trư?ng 8hI h;8
!. Fu3 mô càng l.n càng tốt
c. `hI h;8 v.i ngu$n l*c của &oanh nghiệ8
&. Q2c ,ộ c0nh tranh thD8.
11. N=u tr(n một th> trưng mà m2c ,ộ ,$ng nhDt của 6%n 8hLm rDt cao thì
&oanh nghiệ8 n(n "8 &ụng chi=n lư;c:
a. Qarketing không 8h@n !iệt
!. Qarketing 8h@n !iệt
c. Qarketing tR8 trung.
&. 'Dt kì chi=n lư;c nào cpng ,ư;c.
1/. t> th= của 6%n 8hLm tr(n th> trưng là m2c ,ộ ,"nh gi" của n. vB c"c
thuộc t)nh <uan tr1ng của n:.
a. Zh"ch hàng.
!. Ngưi 6%n GuDt.
c. Ngưi !"n !uôn.
&. Ngưi !"n lj
1E. N=u &oanh nghiệ8 <u3=t ,>nh !y <ua nhKng kh"c !iệt của c"c ,o0n th>
trưng và th@m nhR8 toàn !ộ th> trưng l.n v.i một 6%n 8hLm thống nhDt thì
,iBu ,: c: nghSa là &oanh nghiệ8 th*c hiện Qarketing nn
a. #a &0ng ho" 6%n 8hLm
!. #0i trà.

c. Qục ti(u
&. Thống nhDt.
e. Zhông c@u nào ,gng.
1P. Fu" trình trong ,: ngưi !"n 8h@n !iệt c"c ,o0n th> trưng\ ch1n một
ha3 vài ,o0n th> trưng làm th> trưng mục ti(u\ ,$ng thi thi=t k= hệ thông
Qarketing QiG cho th> trưng mục ti(u ,ư;c g1i là:
a. Qarketing ,0i trà
!. Qarketing mục ti(u
c. Qarketing ,a &0ng ho" 6%n 8hLm.
&. Qarketing 8h@n !iệt theo ngưi ti(u &Ing.
1T. Trong thông !"o tu3ển 6inh nOm h1c /mmP của trưng #0i o1c ThOng
vong c: c@u: qTr%i <ua h+n 1T nOm tC khi thành lR8 ,=n na3\ #0i h1c ThOng
vong luôn lD3 việc ,%m !%o chDt lư;ng ,ào t0o làm tr1ngr. N@u n:i nà3 c:
t"c &ụng:
a. Fu%ng c"o ,+n thu5n
!. Nh7c nh? 6inh vi(n và gi%ng vi(n c5n cố g7ng
c. #>nh v> hình %nh của trưng trong GM hội.
&. Zhông c: c"c t"c &ụng tr(n.
II. C# âu +au (â- ()ng ha- +ai.
1. `h@n ,o0n th> trưng là chia th> trưng thành c"c nh:m ngưi mua mà
giKa c"c nh:m ,: ,bc ,iểm nhu c5u giống nhau vB một lo0i 6%n 8hLm nào
,:.
/. `h@n ,o0n th> trưng cho 8hw8 &oanh nghiệ8 G@3 &*ng một chư+ng trình
Qarketing 8hI h;8 v.i toàn !ộ th> trưng t-ng thể.
E. Qarketing ,0i trà nhHm t0o ra c"c 6%n 8hLm ,a &0ng ,ể cung cD8
cho ngưi mua mà không chg e ,=n ,o0n th> trưng kh"c.
P. Qarketing mục ti(u và G"c ,>nh th> trưng mục ti(u là hai kh"i niệm ,$ng
nghSa.
T. NhKng ngưi trong một nh:m nh@n khLu h1c c: thể c: nhKng ,bc ,iểm
t@m le h=t 62c kh"c nhau.
V. Nhi=n lu;c Qarketing không 8h@n !iệt c: ưu ,iểm là n: gig8 &oanh
nghiệ8 ti=t kiệm chi 8h).
[. ˆ8 &ụng Qarketing 8h@n !iệt thưng &]n ,=n t-ng &oanh 6ố !"n ra thD8
h+n 6o v.i "8 &ụng Qarketing không 8h@n !iệt.
f. #>nh v> th> trưng c: li(n <uan t.i việc 6%n 8hLm ,ư;c 8h@n 8hối và trưng
!à3 ? ,@u trong cXa hàng.

l. Ngà3 na3\ c"c &oanh nghiệ8 ,ang c: Gu hư.ng chu3ển tC hình
th2c Qarketing ,0i trà và Qarketing ,a &0ng ho" 6%n 8hLm 6ang Qarketing
mục ti(u.
1m. tiệc 8h@n ,o0n th> trưng ,ư;c th*c hiện !Hng c"ch chia th> trưng ch4
theo &u3 nhDt một ti(u th2c nào ,:.
CH/0NG J: C=C K9LMT ADNH 5N OẢN ?HPM
I. Câu hỏi lựa h!n: Ch!n 1 "hương #n $%& l'i ()ng nh*$
1. 9%n 8hLm c: thể là:
a. Qột vRt thể
!. Qột e tư?ng
c. Qột &>ch vụ
&. cad và ccd
e. TDt c% nhKng ,iBu tr(n
/. N: thể Gem Gwt một 6%n 8hLm &ư.i E cD8 ,ộ. #iểm nào trong c"c ,iểm
&ư.i ,@3 không 8h%i là một trong E cD8 ,ộ ,:.
a. 9%n 8hLm hiện th*c !.
9%n 8hLm hKu hình c.
9%n 8hLm !- Gung &.
NhKng l;i )ch c+ !%n
E. tiệc ,bt t(n\ nhMn hiệu ri(ng cho tCng 6%n 8hLm của &oanh nghiệ8 c: ưu
,iểm:
a. Nung cD8 thông tin vB 6* kh"c !iệt của tCng lo0i 6%n 8hLm.
!. Ai%m chi 8h) <u%ng c"o khi tung ra 6%n 8hLm m.i th> trưng
c. Zhông ràng !uộc u3 t)n của &oanh nghiệ8 v.i một 6%n 8hLm cụ thể.
&. cad và ccd
e. TDt c% ,Bu ,gng.
P. N"c 6%n 8hLm mà khi mua kh"ch hàng luôn 6o 6"nh vB chDt lư;ng\ gi" c%\
kiểu &"ng n ,ư;c g1i là 6%n 8hLm:
a. Qua theo nhu c5u ,bc !iệt
!. Qua c: l*a ch1n
c. Qua theo nhu c5u thụ ,ộng

&. 9X &ụng thưng ngà3.
T. #iBu nào 6au ,@3 cho thD3 !ao g:i hàng ho" trong ,iBu kiện kinh &oanh
hiện na3 là c5n thi=t ngo0i trC:
a. N"c hệ thống cXa hàng t* 8hục vụ ra ,i ngà3 càng nhiBu.
!. Zh"ch hàng 6xn 6àng tr% nhiBu tiBn h+n khi mua hàng ho"\ mi^n là n:
tiện l;i và 6ang tr1ng h+n.
c. 'ao g:i g:8 8h5n t0o n(n hình %nh của &oanh nghiệ8 và của nhMn hiệu
hàng ho"
&. 'a8 g:i t0o kh% nOng và e niệm vB 6* c%i ti=n hàng ho"
e. 'ao g:i làm tOng gi" tr> 6X &ụng của hàng ho".
V. 'ộ 8hRn nhMn hiệu 6%n 8hLm c: thể nhRn !i=t ,ư;c nhưng không thể ,1c
,ư;c là:
a. kDu hiệu của nhMn hiệu
!. T(n nhMn hiệu
c. kDu hiệu ,M ,Ong k)
&. '%n <u3Bn
e. N"c ưu ,iểm tr(n ,Bu 6ai.
[. Uu ,iểm của việc vRn &ụng chi=n lư;c ,bt t(n nhMn hiệu cho ri(ng tCng
lo0i 6%n 8hLm là:
a. kanh ti=ng của &oanh nghiệ8 không g7n liBn v.i m2c ,ộ chD8 nhRn
6%n 8hLm.
!. Nhi 8h) cho việc gi.i thiệu 6%n 8hLm là thD8 h+n
c. tiệc gi.i thiệu 6%n 8hLm m.i &^ &àng h+n.
&. cad và c!d
e. TDt c% ,Bu ,gng.
f. 'ao g:i tốt c: thể là:
a. '%o vệ 6%n 8hLm
!. Zhu=ch trư+ng 6%n 8hLm
c. T* !"n ,ư;c 6%n 8hLm
&. TDt c% c"c ,iBu n(u tr(n
l. tiệc một 6ố hMng ms 8hLm oàn Fuốc mang c"c 6%n 8hLm ,M ? giai ,o0n
cuối của chu kì 6ống t0i th> trưng oàn Fuốc 6ang th> trưng tiệt Nam thì
,M:
a. vàm gi%m chi 8h) nghi(n c2u và triển khai 6%n 8hLm m.i
!. T0o cho nhKng 6%n 8hLm ,: một chu kì 6ống m.i

c. Ai%m chi 8h) Qarketing 6%n 8hLm m.i
&. vàm tOng &oanh 6ố !"n 6%n 8hLm.
1m. Th2 t* ,gng của c"c giai ,o0n trong chu kì 6ống của 6%n 8hLm là:
a. TOng trư?ng\ !Mo hoà\ triển khai\ 6u3 tho"i
!. Triển khai\ !Mo hoà\ tOng trư?ng\ 6u3 tho"i
c. TOng trư?ng\ 6u3 tho"i\ !Mo hoà\ triển khai
&. Zhông c@u nào ,gng.
11. Trong một chu kì 6ống của một 6%n 8hLm\ giai ,o0n mà 6%n 8hLm ,ư;c
!"n nhanh tr(n th> trung và m2c l;i nhuRn tOng nhanh ,ư;c g1i là:
a. 'Mo hoà
!. Triển khai
c. TOng trư?ng
&. 9u3 tho"i
1/. Nông việc nào trong c"c công việc 6au ,@3 mà nhà làm Qarketing không
n(n ti=n hành n=u 6%n 8hLm ,ang ? giai ,o0n tOng trư?ng của n:h
a. AiK ngu3(n hobc n@ng cao chDt lư;ng 6%n 8hLm.
!. Ti=8 tục thông tin m0nh mJ vB 6%n 8hLm cho công chgng.
c. #"nh gi" và l*a ch1n l0i c"c k(nh 8h@n 8hối
&. #ưa 6%n 8hLm vào th> trưng m.i.
e. Tha3 ,-i ,ôi chgt vB thông ,iệ8 <u%ng c"o.
1E. N"c 6%n 8hLm tham gia hoàn toàn vào thành 8h5n 6%n 8hLm của nhà 6%n
GuDt ,ư;c g1i là:
a. Tài 6%n cố ,>nh
!. tRt tư &>ch vụ c.
Ngu3(n vRt liệu. &.
Thi=t !> 8hụ tr;
1P. NhDt lư;ng 6%n 8hLm là một trong c"c công cụ ,ể ,>nh v> th> trưng\ vì
vR3 chDt lư;ng 6%n 8hLm c: thể ,ư;c ,o lưng !Hng 6* chD8 nhRn của:
a. Nhà 6%n GuDt
!. #ối thủ c0nh tranh
c. Zh"ch hàng
&. #0i le ti(u thụ

II. C# âu +au (â- ()ng ha- +ai:
1. N"c nhà Qarketing 8h%i tìm c"ch !"n nhKng l;i )ch 6%n 8hLm ch2 không
8h%i c"c t)nh chDt của chgng.
/. 'Dt kì 6%n 8hLm nào ,ư;c tung ra th> trưng ,Bu 8h%i ,ư;c g7n nhMn hiệu
của nhà 6%n GuDt.
E. tiệc 6X &ụng t(n nhMn hiệu ,$ng nhDt cho tDt c% c"c 6%n 8hLm ,ư;c 6%n
GuDt !?i &oanh nghiệ8 6J làm tOng chi 8h) <u%ng c"o.
P. Qột 3(u c5u của t(n nhMn hiệu là n: 8h%i ,ư;c kh"c !iệt 6o v.i c"c t(n
nhMn hiệu kh"c của c"c 6%n 8hLm cIng lo0i.
T. tiệc !- Gung nhKng 3=u tố cho một 6%n 8hLm như l78 ,bt\ !%o hành\ 6Xa
chKa &>ch vụ 6au !"n hàng n làm tOng chi 8h)\ &o ,: &oanh nghiệ8 không
n(n làm nhKng việc nà3.
V. N"ch &u3 nhDt ,ể c: ,ư;c 6%n 8hLm m.i là &oanh nghiệ8 t* nghi(n c2u
và thX nghiệm 6%n 8hLm m.i ,:.
[. Trong <u" trình 8h"t triển 6%n 8hLm m.i\ thX nghiệm th> trưng là giai
,o0n trong ,: 6%n 8hLm m.i cIng v.i c"c chư+ng trình Qarketing
,ư;c triển khai trong !ối c%nh môi trưng th*c t=.
f. Thông thư?ng\ khi chu kì 6ống của một 6%n 8hLm !7t ,5u\ &oanh nghiệ8
không c5n !y nhiBu na l*c ,ể cho n: &i^n ti=n.
l. kanh mục 6%n 8hLm c: 8h0m vi h•8 h+n chủng lo0i 6%n 8hLm.
1m. Theo <uan niệm Qarketing\ 6%n 8hLm m.i là nhKng 6%n 8hLm 8h%i ,ư;c
làm m.i hoàn toàn vB chDt lư;ng\ hình &"ng\ !ao g:i\ nhMn hiệu.
CH/0NG Q: C=C K9LMT ADNH 5N GI= B=N
I. Câu hỏi lựa h!n: Ch!n 1 "hương #n $%& l'i ()ng nh*$:
1. #ưng c5u vB một 6%n 8hLm:
a. `h%n "nh mối <uan hệ giKa gi" !"n và lư;ng c5u.
!. Thưng c: chiBu &ốc Guống.
c. vuôn cho thD3 là khi gi" càng cao thì lư;ng c5u càng gi%m.
&. cad và c!d
e. TDt c% nhKng ,iBu n(u tr(n.
/. N"c nghi(n c2u vB mbt hàng g0o cho thD3 là khi g0o tOng gi" thì lư;ng
c5u vB g0o gi%m nh•. Nhưng t-ng &oanh thu !"n g0o v]n tOng l(n. #ưng
c5u mbt hàng g0o là ,ưng c5u:
a. #i l(n

!. No giMn thống nhDt
c. _t co giMn theo gi"
&. No giMn theo gi"
E. Zhi một &oanh nghiệ8 gb8 kh: khOn &o c0nh tranh ga3 g7t hobc &o nhu
c5u th> trưng tha3 ,-i <u" ,ột ngột\ không k>8 2ng 8h: thì &oanh nghiệ8
n(n theo ,u-i mục ti(u:
a. k]n ,5u vB th> 8h5n
!. k]n ,5u vB chDt lư;ng
c. Tối ,a ho" l;i nhuRn hiện thi
&. #%m !%o 6ống 6:t
e. Qục ti(u nào n(u tr(n cpng 8hI h;8.
P. N@u nào trong c"c c@u 6au ,@3 không n:i vB th> trưng ,ộc <u3Bn thu5n
tueh
a. #ưng c5u của th> trưng cpng là ,ưng c5u của ngành.
!. Ai" ,ư;c <u3=t ,>nh !?i ngưi mua.
c. và th> trưng rDt hD8 &]n nhưng kh: gia nhR8.
&. Ai" !"n là một trong nhKng công cụ ,ể &u3 trì và !%o vệ th=
,ộc <u3Bn.
T. Zhi 6%n 8hLm của &oanh nghiệ8 c: nhKng kh"c !iệt 6o v.i nhKng
6%n 8hLm c0nh tranh và 6* kh"c !iệt nà3 ,ư;c kh"ch hàng chD8 nhRn thì
&oanh nghiệ8 n(n:
a. #inh gi" theo chi 8h) 6%n GuDt
!. #>nh gi" cao h+n 6%n 8hLm c0nh tranh
c. #>nh gi" thD8 h+n 6%n 8hLm c0nh tranh
&. #>nh gi" theo thi vụ.
V. #iBu kiện nào ,ư;c n(u ra &ư.i ,@3 không 8h%i là ,iBu kiện thuRn l;i cho
việc "8 &ụng ch)nh 6"ch gi": q'"m ch7c th> trưngr
a. Th> trưng rDt nh03 c%m vB gi" và gi" thD8 6J m? rộng th> trưng.
!. Nhi 8h) 6%n GuDt tOng l(n khi 6%n lư;ng 6%n GuDt gia tOng
c. Nhi 8h) 8h@n 8hối gi%m khi lư;ng hàng !"n ra tOng l(n
&. Ai" thD8 làm nhụt ch) của c"c ,ối thủ c0nh tranh hiện c: và tiBm Ln.
[. '0n mua một !ộ 6%n 8hLm ‰ohn6on v.i nhiBu lo0i 6%n 8hLm kh"c nhau 6J
,ư;c mua v.i gi" thD8 h+n n=u !0n mua c"c 6%n 8hLm ,: ri(ng lj. #: ch)nh
là &o ngưi !"n ,M ,>nh gi":
a. Nho nhKng hàng ho" 8hụ th(m

!. Nho nhKng chủng lo0i hàng ho"
c. Tr1n g:i
&. Nho 6%n 8hLm k~m theo !7t !uộc
f. tiệc ,>nh gi" của hMng hàng không tietnam iirline theo h0ng 'u66ine66
Nla66 và Šconom3 Nla66 là việc:
a. #>nh gi" 8h@n !iệt theo giai t5ng GM hội
!. #>nh gi" 8h@n !iệt theo nh:m kh"ch hàng
c. #>nh gi" 8h@n !iệt theo ,>a ,iểm
&. #>nh gi" 8h@n !iệt theo thi gian
e. TDt c%
l. Ai" !"n lj 1kg !ột gibt u là 1P.mmmtNk•1kg nhưng n=u kh"ch hàng mua
tC Vkg tr? l(n thì t)nh ra ch4 8h%i thanh to"n 1/.mmmtNk•1kg. koanh nghiệ8
!"n 6%n 8hLm u ,ang th*c hiện ch)nh 6"ch:
a. Nhi=t khDu cho ngưi !"n lj.
!. Nhi=t khDu &o thanh to"n nga3 !Hng tiBn mbt
c. Nhi=t khDu &o mua 6ố lư;ng nhiBu
&. Nhi=t khDu thi vụ
e. Nhi=t khDu thư+ng m0i
1m. Trong tình huống nào thì &oanh nghiệ8 c5n chủ ,ộng h0 gi"h
a. NOng l*c 6%n GuDt &ư thCa.
!. vư;ng hàng !"n ra không ,ủ ,"8 2ng nhu c5u
c. v;i nhuRn ,ang tOng l(n ? m2c cao
&. Th> 8h5n chi=m giK ,ang tOng l(n
e. Zhi gb8 8h%i tình tr0ng ql0m 8h"t chi 8h)r
11.Qột &oanh nghiệ8 muốn n@ng cao kh% nOng c0nh tranh tr(n nhKng vIng
th> trưng Ga n+i 6%n GuDt\ c"ch ti=8 cRn G"c ,>nh gi" nào 6au ,@3 ty ra
không hiệu <u% nhDth
a. „‹'
!. Ai" thống nhDt
c. Ai" tr1n g:i
&. Ai" t0i thi ,iểm giao hàng
1/.Nông t3 Ge 'u6 oà Nội gi%m gi" vw cho nhKng h1c 6inh\ 6inh vi(n khi ,i
Ge !u6. #: là việc "8 &ụng chi=n lư;c.
a. Ai" tr1n g:i
!. Ai" hai 8h5n

c. Ai" 8h@n !iệt
&. Ai" theo hình %nh
e. Ai" chi=t khDu
1E. Qục ti(u ,>nh gi" tối ,a ho" l;i nhuRn thì tư+ng 2ng v.i kiểu chi=n lư;c
gi":
a. ThLm thDu th> trưng
!. Trung hoà
c. o.t 8h5n ngon
&. Tr1n g:i
1P. `hư+ng 8h"8 ,>nh gi" ch4 &*a vào chi 8h) c: h0n ch= l.n nhDt là:
a. koanh nghiệ8 c: thể !> la
!. Zhông !i=t ch7c là c: !"n ,ư;c h=t 6ố 6%n 8hLm &* t)nh !an ,5u ha3
khôngh
c. Zhông t)nh ,=n m2c gi" của ,ối thủ c0nh tranh
&. TDt c%
e. c!d và ccd
1T. Trong trưng h;8 nào 6au ,@3 thì &oanh nghiệ8 n(n chủ ,ộng tOng gi"h
a. NOng l*c 6%n GuDt &ư thCa
!. N5u <u" m2c
c. Th> 8h5n ,ang c: Gu hư.ng gi%m
&. NBn kinh t= ,ang 6u3 tho"i
e. Zhông c: trưng h;8 nào c%
II. C# âu hỏi (â- ()ng ha- +ai.
1. Ai" c% là 3=u tố &u3 nhDt trong hệ thống Qarketing QiG t0o ra &oanh thu
cWn c"c 3=u tố kh"c thể hiện chi 8h).
/. u@3 &*ng chi=n lư;c gi" cho &oanh nghiệ8 ch4 c: nghSa là G"c ,>nh cho
mai lo0i 6%n 8hLm của &oanh nghiệ8 một m2c gi" nhDt ,>nh.
E. #ưng c5u vB một 6%n 8hLm luôn là ,ư;c &ốc Guống.
P. N=u &oanh nghiệ8 ,ang ? trong một th> trưng c0nh tranh hoàn h%o thì
việc &oanh nghiệ8 <u3=t ,>nh một m2c gi" cho ri(ng mình là không
c: e nghSa.
T. N=u ,ối thủ c0nh tranh gi%m gi" !"n thì &oanh nghiệ8 cpng 8h%i n(n gi%m
gi" theo ,ể không mDt nhKng kh"ch hàng hiện t0i.
V. Ai" NŒ„ là gi" mà ngưi !"n không 8h%i ch>u chi 8h) vRn chu3ển và chi
8h) !%om hiểm hàng ho" ,=n n+i ngưi mua l*a ch1n.

[. Nh=n lư;c qh.t 8h5n ngonr là chi=n lư;c ,bt gi" !"n cho một 6%n 8hLm ?
m2c thD8 nhDt c: thể ,ể chi=m ,ư;c 8h5n l.n th> trưng.
f. Ai" thống nhDt !ao g$m chi 8h) vRn chu3ển nghSa là ngưi mua ? g5n thì
,ư;c mua v.i gi" thD8 h+n\ cWn ngui mua ? Ga thì 8h%i mua v.i gi" cao
h+n.
l. N=u c"c 3=u tố kh"c không ,-i thì khi c5u 5( một 6%n 8hLm vư;t <ua cung
vB 6%n 8hLm ,: thì &oanh nghiệ8 n(n tOng gi" !"n 6%n 8hLm.
1m. tiệc gi%m gi" cho nhKng cuộc g1i vào !an ,(m h1Oc ngà3 ngh4\ ngà3 l^
t=t ,ư;c g1i là ch)nh 6"ch ,>nh gi" hai 8h5n.
CH/0NG R: C=C K9LMT ADNH 5N ?H@N ?H3I
I. Câu hỏi lựa h!n: Ch!n 1 "hương #n $%& l'i ()ng nh*$:
1. Trong k(nh Qarketing tr*c ti=8:
a. Ngưi !"n !uôn và !"n lj Gen vào giKa ngưi 6%n GuDt tr*c ti=8 và
ngưi ti(u &Ing.
!. `h%i c: ngưi !"n !uôn
c. Ngưi 6%n GuDt !"n hàng tr*c ti=8 cho ngưi ti(u &Ing
&. TDt c% ,Bu 6ai
/. Nông t3 6Ka Qộc Nh@u ,ưa 6%n 8hLm của mình cho c"c của hàng ti(u thụ
6%n 8hLm\ 6au ,: c"c cXa hàng nà3 !"n 6%n 8hLm của mình cho ngưi ti(u
&Ing. Nông t3 6Ka Qộc Nh@u t- ch2c hệ thống k(nh Qarketing:
a. Tr*c ti=8
!. Qột cD8
c. oai cD8
&. 'a cD8
e. Zhông thuộc lo0i nào kể tr(n.
E. #>nh nghSa nào 6au ,@3 ,gng v.i một nhà !"n !uôn trong k(nh 8h@n
8hốih
a. và trung gian th*c hiện ch2c nOng 8h@n 8hối tr(n th> trưng công
nghiệ8
!. và trung gian c: <u3Bn hành ,ộng h;8 8h"8 tha3 cho nhà 6%n GuDt.
c. và trung gian !"n hàng ho" và &>ch vụ cho c"c trung gian kh"c.
&. và trung gian !"n hàng ho" tr*c ti=8 cho ngưi ti(u &Ing cuối cIng.

P. Nông t3 !ia tiệt oà !"n 6%n 8hLm !ia của mình thông <ua c"c cXa hàng
!"n lj tr(n kh78 miBn '7c và mục ti(u của công t3 là c: nhiBu ,iểm !"n lj
càng tốt. `hư+ng th2c 8h@n 8hối nà3 ,ư;c g1i là:
a. `h@n 8hối c: ch1n l1c
!. `h@n 8hối rộng rMi
c. `h@n 8hối ,bc <u3Bn cho c"c cXa hàng !"n lj
&. `h@n 8hối theo k(nh hai cD8
T. N"c Gung ,ột trong k(nh:
a. A$m c: Gung ,ột theo chiBu &1c và theo chiBu ngang
!. N: thể làm gi%m hiệu <u% của k(nh
c. N: thể làm tOng hiệu <u% của k(nh
&. cad và c!d
e. TDt c%
V. N"c nhà 6%n GuDt 6X &ụng nhKng ngưi trung gian 8h@n 8hối vì nhKng le
&o 6au ,@3\ ngo0i trC:
a. N"c nhà 6%n GuDt thưng không c: ,ủ ngu$n l*c tài ch)nh ,ể th*c hiện
c% ch2c nOng 8h@n 8hối.
!. N"c nhà 6%n GuDt nhRn thD3 r• hiệu <u% của việc chu3(n môn ho"
c. N"c nhà 6%n GuDt không muốn tham gia vào việc 8h@n 8hối 6%n 8hLm
&. Zhông c@u nào ,gng
[. Qột k(nh 8h@n 8hối ,ư;c g1i là k(nh &ài n=u:
a. N: 6ố lư;ng nhiBu c"c trung gian Qarketing
!. N: 6ố lư;ng nhiBu c"c trung gian ? mai cD8 ,ộ k(nh 8h@n 8hối
c. N: nhiBu cD8 ,ộ trung gian trong k(nh.
&. TDt c% ,Bu ,gng
f. Z(nh 8h@n 8hối:
a. và tR8 h;8 c"c t- ch2c và c" nh@n tham gia vào &Wng ch%3 hàng ho"
tC ngưi 6%n GuDt ,=n kh"ch hàng của h1
!. `h%i c: )t nhDt một cD8 trung gian
c. `h%i c: 6* tham gia của c"c công t3 kho vRn
&. TDt c% ,Bu ,gng
l. N@u nào trong c"c c@u 6au ,@3 thể hiện ,gng nhDt 6* kh"c nhau giKa k(nh
marketing tru3Bn thông và tQ9h
a. Z(nh 8h@n 8hối tru3Bn thống là k(nh 8h@n 8hối ,ư;c t- ch2c
theo kiểu cp\ cWn tQ9 ,ư;c t- ch2c theo kiểu m.i.

!. Z(nh 8h@n 8hối tru3Bn thống ch4 c: nhà 6%n GuDt và ngưi ti(u &Ing\
cWn tQ9 ,ư;c t- ch2c theo kiểu m.i.
c. N"c thành vi(n trong k(nh 8h@n 8hối tru3Bn thống ho0t ,ộng vì l;i )ch
ri(ng của h1 cWn trong k(nh tQ9 thì c"c thành vi(n ho0t ,ộng như
một thể thống nhDt vì mục ti(u chung.
&. Trong k(nh 8h@n 8hối tru3Bn thống không c: h;8 ,$ng ràng !uộc
giKa c"c !(n cWn ? tQ9 thì 8h%i c: h;8 ,$ng.
1m. Trong c"c c@u 6au ,@3 n:i vB ngành !"n lj\ c@u nào không ,gngh
a. '"n lj là việc !"n hàng cho ngưi ti(u &Ing cuối cIng
!. '"n lj là một ngành l.n
c. Ngưi 6%n GuDt và ngưi !"n !uôn không thể tr*c ti=8 !"n lj
&. '"n lj c: thể ,ư;c th*c hiện <ua c"c nh@n vi(n !"n hàng\ <ua thư !"n
hàng\ <ua ,iện tho0i và !"n hàng t0i nhà
11. tiệc !"n hàng cho c"c c" nh@n và &oanh nghiệ8 ,ể h1 !"n l0i hobc 6X
&ụng vào mục ,)ch kinh &oanh ,ư;c g1i là:
a. '"n lj
!. '"n !uôn
c. vi(n &oanh
&. 9%n GuDt
1/. Trong c"c <u3=t ,>nh 6au ,@3\ <u3=t ,>nh nào không 8h%i là một trong
c"c <u3=t ,>nh c+ !%n vB 6%n 8hLm mà ngưi !"n lj thông <uah
a. tB chủng lo0i hàng ho"
!. tB c+ cDu &>ch vụ
c. tB !5u không kh) cc"ch trưng !à3 hàng ho"d
&. tB th> trung mục ti(u
1E.tiệc c"c nhà 6%n GuDt ha tr; cho nhKng nhà !"n lj trong việc trưng !à3
hàng ho" và tư vDn cho kh"ch hàng là th*c hiện ch2c nOng nào trong c"c
ch2c nOng 6au ,@3h
a. Thi=t lR8 c"c mối <uan hệ
!. 9an 6j rủi ro
c. Tài tr;
&. ugc ti=n !"n hàng
1P. '"n hàng t0i nhà ngưi ti(u &Ing
a. và !"n lj

!. và Qarketing tr*c ti=8
c. và việc !"n hàng không <ua trung gian
&. TDt c% ,=u 6ai.
II. C# âu hỏi +au (â- ()ng ha- +ai.
1. Z(nh 8h@n 8hối một cD8 cWn g1i là k(nh 8h@n 8hối tr*c ti=8h
/. Theo c"c nhà 6%n GuDt\ khi 6ố cD8 trong k(nh tOng l(n thì việc kiểm tra
gi"m 6"t của c"c nhà 6%n GuDt v.i hàng ho" của mình 6J ,ư;c nh• !.t ,i.
E. #iểm kh"c !iệt chủ 3=u của hệ thống k(nh Qarketing li(n k=t &1c ctQ9d
6o v.i k(nh Qarketing tru3Bn thống là c"c thành vi(n tyng k(nh ho0t ,ộng
như một hệ thống nhDt.
P. `hư+ng th2c 8h@n 8hối ch1n l1c &i^n ra khi 6%n 8hLm ,ư;c !"n ? càng
nhiBu ,iểm !"n lj càng tốt.
T. uung ,ột chiBu ngang trong k(nh là Gung ,ột giKa c"c trung gian ? cIng
một cD8 ,ộ 8h@n 8hối.
V. N=u kh"ch hàng mục ti(u càng ? 8h@n t"n ,>a le thì k(nh 8h@n 8hối càng
8h%i ng7n ,ể ti=t kiệm chi 8h).
[. t.i nhKng 6%n 8hLm &^ hyng thì k(nh 8h@n 8hối 8h%i càng ng7n càng tốt.
f. N"c <u3=t ,>nh vB ,>a ,iểm m? cXa hàng !"n lj )t %nh hư?ng ,=n
kh% nOng thu hgt kh"ch hàng của cXa hàng t* &o.
l. N"c t- ch2c !"n !uôn\ !"n lj c"c &oanh nghiệ8 ,ộc lR8 không n7m <u3Bn
6? hKu ,ối v.i hàng ho" mà h1 !"n.
1m. Nhà !"n !uôn thưng ,bt ,>a ,iểm ? nhKng n+i mà tiBn thu( ,>a ,iểm
thD8\ chi 8h) cho trưng !à3 hàng ho" thD8.
CH/0NG S: C=C K9LMT ADNH 5N TUC TIMN H3N HV?
I. Câu hỏi lựa h!n: Ch!n 1 "hương #n $%& l'i ()ng nh*$:
1. Fu" trình mà c"c e tư?ng ,ư;c chu3ển thành nhKng hình th2c c:
t)nh !iểu tư;ng ,ư;c g1i là:
a. QM ho"
!. Ai%i mM
c. vi(n hệ ngư;c
&. Nhi^u
e. `hư+ng tiện tru3Bn thông

/. Tru3Bn thông Qarketing kh: thành công nhDt khi:
a. QM ho" thông tin nhưng không gi%i mM ,ư;c
!. Ngưi tru3Bn tin và ngưi nhRn tin không tr*c ti=8 n:i chu3ện
v.i nhau
c. N: nhiBu nhi^u trong <u" trình tru3Bn tin
&. Ngưi tru3Bn tin và ngưi nhRn tin không c: cIng mbt !Hng nhRn
th2c.
E. Theo mô hình iZv`N`\ c"c tr0ng th"i li(n <uan ,=n việc mua hàng của
một kh"ch hàng l5n lư;t là:
a. NhRn !i=t\ hiểu\ ưa chuộng\ thiện c%m\ e ,>nh mua\ hành ,ộng mua.
!. NhRn !i=t\ thiện c%m\ ưa chuộng\ hành ,ộng mua.
c. NhRn !i=t\ e ,>nh mua\ ưa chuộng\ hành ,ộng mua
&. Zhông c@u nào ,gng.
P. tiệc gi.i thiệu nhKng t)nh nOng ưu việt của một 6%n 8hLm <ua !ao g:i
của 6%n 8hLm ,: ,ư;c Gem như là:
a. Fuan hệ công chgng
!. '"n hàng c" nh@n
c. '"n hàng <ua !ao g:i
&. Fu%ng c"o
T. '%n chDt của c"c ho0t ,ộng Ggc ti=n han h;8 là:
a. Nhi=n lư;c tR8 trung na l*c vào việc !"n hàng
!. ugc ti=n thư+ng m0i
c. Tru3Bn thông tin vB &oanh nghiệ8\ vB 6%n 8hLm ,ối v.i kh"ch hàng
&. ugc ti=n !"n
V. Qột thông ,iệ8 c: nội &ung ,B cR8 ,=n l;i )ch ti(u &Ing mà kh"ch hàng
6J nhRn ,ư;c khi ti(u &Ing một 6%n 8hLm. #: ch)nh là 6* hD8 &]n vB:
a. N%m Ggc
!. v;i )ch kinh t=
c. Tình c%m
&. #0o ,2c
[. Trong giai ,o0n gi.i thiệu thuộc chu kY 6ống của một 6%n 8hLm ti(u &Ing:
a. tiệc !"n hàng c" nh@n ,ư;c chg tr1ng nhiBu h+n 6o v.i <u%ng c"o
!. Fu%ng c"o và tu3(n tru3Bn là c"c !iện 8h"8 th)ch h;8 nhHm t0o ra 6*
nhRn !i=t của kh"ch hàng tiBm Ln.

c. Zhông c: khu3=n m0i
&. Zhông c: tu3(n tru3Bn
f. '"n hàng c" nh@n tốt h+n <u%ng c"o khi:
a. Th> trưng mục ti(u l.n và tr%i rộng
!. koanh nghiệ8 c: rDt nhiBu kh"ch hàng tiBm nOng
c. N"c thông tin 8h%n h$i nga3 lR8 t2c
&. Quốn gi%m chi 8h) Qarketing
l. N"c hình th2c Ggc ti=n !"n c: thể là:
a. ugc ti=n v.i ngưi ti(u &Ing
!. ugc ti=n v.i c"c trung t@m thư+ng m0i
c. ugc ti=n v.i c"c trung gian trong k(nh
&. cad và ccd
e. TDt c%
1m. tiệc một &oanh nghiệ8 giao ti=8 v.i c"c nhà làm luRt ,ể ủng hộ ha3 c%n
tr? một 67c luRt ,ư;c g1i là:
a. Tham kh%o e ki=n
!. tRn ,ộng hành lang c.
Tru3Bn thông công t3
&. Tu3(n tru3Bn vB 6%n 8hLm
11. Trong 6ố c"c ho0t ,ộng Ggc ti=n han h;8\ ho0t ,ộng nào c: t"c
&ụng thi=t lR8 c"c mối <uan hệ 8hong 8hg\ ,a &0ng v.i kh"ch hàngh
a. Fu%ng c"o
!. '"n hàng c" nh@n
c. ugc ti=n !"n
&. Fuan hệ công chgng
1/.Nhiệm vụ nào &ư.i ,@3 không 8h%i là nhiệm vụ của ngưi !"n hàng
tr*c ti=8h
a. Tìm ki=m kh"ch hàng m.i
!. Thi=t k= 6%n 8hLm cho 8hI h;8 v.i 3(u c5u của kh"ch hàng
c. Tru3Bn ,0t thông tin vB 6%n 8hLm cho kh"ch hàng
&. Nung cD8 &>ch vụ trư.c và 6au khi !"n
e. Nghi(n c2u và thu thR8 thông tin vB th> trưng.

1E.Qarketing tr*c ti=8
a. và việc gb8 g} kh"ch hàng và tr*c ti=8 !"n hàng
!. Thư+ng là 6* k=t h;8 của E 3=u tố <u%ng c"o\ Ggc ti=n !"n hàng và
!"n hàng c" nh@n.
c. Aig8 cho kh"ch hàng l*a ch1n và ,bt hàng thuRn l;i và ti=t kiệm thi
gian
&. cad và ccd
e. TDt c%
1P. Trong th> trưng c"c 3=u tố 6%n GuDt\ công cụ Ggc ti=n han h;8
nào thưng gig8 cho &oanh nghiệ8 ,0t hiệu <u% cao nhDth
a. Fu%ng c"o
!. Tu3(n tru3Bn
c. '"n hàng c" nh@n
&. ugc ti=n !"n
1T. Zhi "8 &ụng chi=n lư;c ,D3\ công cụ nào trong c"c công cụ 6au ,@3 8h"t
hu3 t"c &ụng cao nhDth
a. Fu%ng c"o
!. Tu3(n tru3Bn
c. Uu ,Mi trung gian
&. Zhông c: công cụ nào
II. C# âu hỏi +au (â- ()ng ha- +ai.
1. tiệc ,:ng g:8 của một &oanh nghiệ8 vào <us tC thiện ,ư;c coi là một
trong nhKng ho0t ,ộng thuộc <uan hệ công chgng.
/. tiệc !"n hàng <ua m0ng Œnternet của 6i(u th> ŒntimeG ,ư;c Gem là ho0t
,ộng !"n hàng c" nh@n.
E. Fu%ng c"o là một c"ch hKu hiệu ,ể ti=8 cRn ,ông ,%o ngưi mua 8h@n t"n
vB mbt ,>a le v.i chi 8h) thD8 nhDt cho mai l5n ti=8 Ggc.
P. '"n hàng c" nh@n là 8hư+ng 8h"8 ti=8 cRn kh"ch hàng tốn kwm nhDt t)nh
cho một l5n ti=8 Ggc.
T. Fu%ng c"o tr(n ra&io là hình th2c tr3Bn thông tr*c ti=8 ,ư;c th*c hiện
!Hng kinh 8h) của ngưi <u%ng c"o.
V. Fu%ng c"o tr(n !"o ch) thưng tốn kwm h+n <u%ng c"o tr(n tru3Bn hình.
[. NOn c2 &u3 nhDt ,ể G"c ,>nh ng@n 6"ch cho <u%ng c"o là &*a vào &oanh
thu !"n hàng.

Ngưi th*c hiện:
f. NXa hàng Žinnai tbng <uà cho 1mm kh"ch hàng ,5u ti(n ,=n mua hàng\ ,:
ch)nh là ho0t ,ộng Ggc ti=n !"n.
l. tiệc ,ưa ra công chgng một !ài !"o ha3 vB &oanh nghiệ8 là một trong c"c
ho0t ,ộng <u%ng c"o.
1m. N"c t- ch2c 8hi l;i nhuRn không c5n thi=t 8h%i làm công t"c tru3Bn
thông trong Qarketing•