You are on page 1of 1

Adnotare

Contabilitatea înregistrează, urmărește și controlează numai acele laturi ale activității care
pot fi exprimate valoric.
Autorul a ales tema ,, Contabilitatea retribuirii muncii și analiza economică a utilizării fondului
de salariu ” , deoarece în teoria și practica economică, salariul ocupă un loc deosebit de
important.
În cadrul studiului care v-a efectuat asupra temei date autorul v-a cerceta aspectele ce țin
de formele principale de salarizare, structurile salariale și principiile de bază privind salarizarea.
La fel autorul v-a analiza și contabilitatea datoriilor privind retribuirea muncii , tipurile de
rețineri din salariu și regula de calcul a concediului de boală și a concediului de odihnă la
întreprinderea CRPII ,,Bunătate” SRL. Autorul va studiat documentele întreprinderii legate de
contabilitatea datoriilor privind retribuirea muncii și va efectuat analiza productivității muncii,
analiza fondului de remunerare și calculul influenței factorilor de muncă la modificarea
indicatorilor activității de bază a întreprinderii.
Studierea acestor aspecte îi v-a permite autorului să afirme faptul că compartimentele
contabilității ce țin de salariu reprezintă compartimentele cărorara li se acordă o mare atenție.

Annotation
Accounting records, track and control only those sides of activity which can be expressed
in value.
The author chose theme ,, Accounting and economic analysis obstruct the use of wage
fund ” , because in theory and practice, the salary is a particularly important.
In the study which has been carried out on the data theme author will investigate aspects
related to the main forms of pay, salary structures and the basic principles on remuneration.
As the author of the analysis and accounting of debts relating to remunerate work, types of
deductions from salary and the rule for the calculation of sickness leave and paid holidays to
CRPII ,,Bunătate” SRL.
The author studied the enterprise documents related to accounts payable relating to remunerate
work and analysis of productivity work, analysis of compensation fund and calculation of the
influence factors of work amendments to the basic indicators of activity of the enterprise.
The study of these issues it will allow the author to assert the fact that the accounting
departments pertaining to salary represent compartments shall be accorded attention.