You are on page 1of 2

Állj vagy lövök!

A puskázással kapcsolatban csupán két dolog biztos. Egy: szigorúan tiltott, ktt!: "égis
"indnki csinálja.
Alig#a #isz", #ogy ltt volna olyan "br, aki diákkorában, vagy kés!bbi diplo"ák
"gszrzéskor n" $rt volna puskát, "rt n" volt százszázalékosan biztos a
tudásában, az prsz "ás dolog, #a a #asználatára vég%l n" kr%lt sor.
El"últak "ár azok az id!k, a"ikor a pad &l%ltéb klltt vésni az évszá"okat vagy
rad$rra &lvázolni a "at"atikaképltkt. A tc#nika &jl!désévl a puskázási
"'dszrk is tljsn "gváltoztak: "anapság "ár a szá"ol'gép blsjéb is l l#t
rjtni kis lapokat, ráadásul #osszú #ajúak szá"ára az l!r dikta&onon &l"ondott
szövg vissza#allgatása s" l#ttln. (annak prsz nnél érdksbb és
ll"énysbb ötltk is, például a #ibajav$t' rollr blsjéb val' anyag kicsrélés az
l!r $rt szövggl vagy éppn a "iniszoknya alá bcsúsztatás.
A puskázás #agyo"ánya nagyjáb'l gyid!s az oktatás "gsz%ltésévl. )indig voltak,
vannak és lsznk diákok, akik úgy érzik "ajd, n" képsk "gtanulni az anyagot,
zért gy kis sg$tségr van sz%kség%k. Ez tr"észtsn n" baj, #iszn a lck
össz$rása "ár ön"agában sg$t a tanulnival' "gértésébn, a problé"a ott kzd!dik,
a"ikor valaki úgy gondolja, &lslgs l%lni is"étlni, a puska "ajd úgyis kisg$ti, a"i
gy közkdvlt, d #a"is áll$tás * #a a diák úgy "gy b 'rára, #ogy s""it n" tud,
&%ggtln%l a puska #atékonyságát'l alig#a tud "ajd jls dolgozatot $rni.
A "'dszrk lgtöbbj ráadásul tanár* és tantárgy&%gg!, például gy szá"ol'gépt n"
l#t l!vnni irodalo"'rán, vala"int vannak sz"&%ls oktat'k, akik gy pillanat után
kiszúrják, #a vala"i n" úgy történik, a#ogy klln. +k" például van, olyan
tanáro", aki kijlnttt, #ogy #a valakit puskázáson kap, "gvárja a jlz!csng!t, és
"ajd 'ra vég l!tt gy prccl ad gy tljsn új dolgozatot a puskáz'nak.
Eltkintv a vszélykt!l, "égis sok diák alkal"azza, k%lönös igaz z a gi"náziu"
utols' évibn és az gyt"n, a#ol né#a ténylg val'ban n#éz részltsn
vissza"lékzni "indn gys olvas"ány részltkb "n! l"zésér.
,a rákrs%nk az intrntn, "glp!, #ány #onlap &oglalkozik k%lön&él * gyakran
nagyon ll"énys * "'dszrkkl. A klasszikus, lavult változatokkal "ár csak lvétv
találkozunk, #lytt "gjlntk a -ord*bn géplt, &or"ára igaz$tott szövgk, a"ikt
csak &l kll darabolni és &lragasztani a "g&ll! #lykr * lgyn az akár a pad vagy
vala"lyik tstrész%nk. A diákok gyr újabb és újabb ötltkt találnak ki, #ogy
kicslzzék a tanárok &igyl"ét, akár "ég a társaikkal is #ajland'k összszövtkzni gy
jobb jgy érdkébn.
Az, #ogy vajon a puskázás tikus*, "indnki dönts l saját "aga. .yakran vagyunk
olyan szorult #lyztbn, a"ikor nagyon j'l jön a puska sg$tség * csak aztán n#ogy
úgy "lékzz%nk vissza a diplo"ánkra, #ogy csalás nélk%l "g s" tudtuk volna
szrzni.