L E G E

privind statutul ofiţerului de urmărire penală

nr. 333-XVI din 10.11.2006

Monitorul Oficial nr.195-198/918 din 22.12.2006

* * *
! " # I $ %

apitolul I
&I%"'(I)II GE$E#*LE
Articolul 1. Ofiţerul de urmărire penală
Articolul 2. Cadrul juridic
Articolul 3. Principiile de activitate
Articolul 4. Organele administraţiei pulice centrale !n care activea"ă ofiţeri de urmărire penală

apitolul II
'#G*$I(*#E* *+IVI+,)II '-I)E#!L!I &E !#.,#I#E "E$*L,
Articolul #. Atriuţiile
Articolul $. Conducătorul organului de urmărire penală %i atriuţiile lui
Articolul &. Controlul legalităţii acţiunilor de urmărire penală
Articolul '. (elaţiile dintre procuror %i ofiţerul de urmărire penală
Articolul ). *uordonarea ofiţerului de urmărire penală
Articolul 1+. ,nter"icerea imi-tiunii !n activitatea de urmărire penală
Articolul 11. ,nadmisiilitatea atragerii ofiţerului de urmărire penală !n unele activităţi

apitolul III
&#E"+!#ILE /I '0LIG*)IILE '-I)E#!L!I &E !#.,#I#E "E$*L,
Articolul 12. .repturile
Articolul 13. Oligaţiile

apitolul IV
%E#VII!L 1$ '#G*$ELE &E !#.,#I#E "E$*L,
Articolul 14. (eglementarea raporturilor de muncă
Articolul 1#. Condiţiile pentru numire !n funcţia de ofiţer de urmărire penală
Articolul 1$. (estricţii
Articolul 1&. /ermenul de !ncercare
Articolul 1'. 0radele speciale
Articolul 1). 1urăm!ntul
Articolul 2+. 2umirea %i elierarea din funcţie
Articolul 21. Atestarea
Articolul 22. 3egitimaţia de serviciu
Articolul 23. *timularea ofiţerului de urmărire penală
Articolul 24. (ăspunderea disciplinară
Articolul 2#. 4mputernicirile privind acordarea stimulărilor %i aplicarea măsurilor de sancţionare
Articolul 2$. /ragerea la răspundere penală sau administrativă
Articolul 2&. *uspendarea din funcţie
Articolul 2'. 4ncetarea serviciului !n organele de urmărire penală
Articolul 2). Perfecţionarea profesională

apitolul V
"#'+E)I* &E %+*+2 *%IG!#*#E* .*+E#I*L, /I G*#*$)IILE
%'I*LE *LE '-I)E#!L!I &E !#.,#I#E "E$*L,
Articolul 3+. Protecţia de stat
Articolul 31. Asigurarea materială %i garanţiile sociale

apitolul VI
&I%"'(I)II -I$*LE
Articolul 32. 4ndatoririle 0uvernuluiParlamentul adoptă pre"enta lege organică.

apitolul I
&I%"'(I)II GE$E#*LE
*rti3olul 1. Ofiţerul de urmărire penală
516 Ofiţerul de urmărire penală este persoana care7 !n numele statului %i !n limitele
competenţei sale7 efectuea"ă nemijlocit urmărirea penală !n cau"e penale %i e-ercită alte activităţi
prevă"ute e-pres de lege.
526 2u pot avea calitatea de ofiţer de urmărire penală angajaţii organelor de urmărire
penală ailitaţi cu funcţii de menţinere a ordinii pulice7 de control sau de e-ercitare a activităţii
operative de investigaţii7 care au statut de persoane !nvestite cu funcţii de constatare a
infracţiunilor7 stailit prin lege.
[Art.1 modificat prin Legea nr.85 din 19.0.201!" #n $igoare 10.05.201!%

*rti3olul 2. Cadrul juridic
Activitatea ofiţerului de urmărire penală este reglementată de Constituţia (epulicii
8oldova7 de Codul de procedură penală7 de pre"enta lege7 de alte legi %i acte normative7 precum
%i de normele dreptului internaţional.

*rti3olul 3. Principiile de activitate
516 4n e-ercitarea atriuţiilor7 ofiţerul de urmărire penală este independent7 se supune
numai legii7 indicaţiilor scrise ale conducătorului organului de urmărire penală7 ale procurorului
%i 9otăr!rilor instanţei de judecată7 emise !n limitele competenţei lor %i !n conformitate cu
legislaţia !n vigoare.
526 :rmărirea penală !n cau"e penale se efectuea"ă !n strictă conformitate cu prevederile
Constituţiei (epulicii 8oldova7 ale Codului penal %i ale Codului de procedură penală7 ale altor
legi7 cu principiile %i normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional.
536 Activitatea ofiţerului de urmărire penală se a"ea"ă pe principiul legalităţii7 egalităţii
tuturor persoanelor !n faţa legii %i pre"umţiei nevinovăţiei.
546 Ofiţerul de urmărire penală este oligat să asigure participanţilor la proces deplina
e-ercitare a drepturilor procesuale7 !n condiţiile legii.
5#6 :rmărirea penală se efectuea"ă pe principiul egalităţii cetăţenilor !n faţa legii7 fără
deoseire de rasă7 naţionalitate7 origine etnică7 limă7 religie7 se-7 opinie7 apartenenţă politică7
avere7 origine socială sau orice altă situaţie.
5$6 Ofiţerul de urmărire penală are oligaţia de a porni7 !n limitele competenţei7 urmărirea
penală !n ca"ul !n care este sesi"at7 !n modul prevă"ut de legislaţie7 că s;a săv!r%it o infracţiune %i
de a efectua acţiunile necesare !n vederea constatării faptei penale %i a persoanei vinovate.
5&6 Ofiţerul de urmărire penală aprecia"ă proele !n conformitate cu propria convingere7
formată !n urma cercetării tuturor proelor administrate7 do!ndite !n modul stailit de legislaţie.

*rti3olul 4. Organele administraţiei pulice centrale !n care activea"ă ofiţeri de urmărire
penală
516 Ofiţerii de urmărire penală s!nt desemnaţi %i !%i desfă%oară activitatea !n organele de
urmărire penală constituite7 conform legii7 !n cadrul 8inisterului Afacerilor ,nterne7 *erviciului
<amal %i Centrului 2aţional Anticorupţie.
526 *istemul organelor de urmărire penală include7 după ca"7 departamente7 direcţii
generale7 direcţii7 secţii7 servicii sau irouri de urmărire penală constituite !n cadrul instituţiilor
menţionate la alin.516 %i al sudivi"iunilor teritoriale ale acestora.
536 Constituirea7 reorgani"area %i lic9idarea organelor de urmărire penală de toate
nivelurile se efectuea"ă7 !n condiţiile legii7 de către conducătorii instituţiilor menţionate la alin.
516.
546 Angajaţii unor alte sudivi"iuni din instituţiile menţionate la alin.516 pot avea atriuţii
de ofiţer de urmărire penală numai !n ca"ul desemnării lor prin ordonanţă a procurorului7 la
propunerea ofiţerului de urmărire penală.
[Art. modificat prin Legea nr.120 din 25.05.2012" #n $igoare 01.10.2012%

apitolul II
'#G*$I(*#E* *+IVI+,)II '-I)E#!L!I &E !#.,#I#E "E$*L,
*rti3olul 5. Atriuţiile
516 Atriuţiile ofiţerului de urmărire penală s!nt stailite !n Codul de procedură penală.
526 4n cadrul urmăririi penale7 ofiţerul de urmărire penală ia !n mod independent 9otăr!rile
prin care dispune asupra acţiunilor sau măsurilor procesuale7 cu e-cepţia ca"urilor c!nd legea
prevede !ncuviinţarea7 autori"area sau confirmarea de către procuror ori7 după ca"7 de către
judecătorul de instrucţie.
536 Ofiţerul de urmărire penală este responsail de efectuarea urmăririi penale !n
conformitate cu prevederile legale7 !n termenele stailite7 !n volum deplin %i !n mod oiectiv.
546 3a desfă%urarea urmăririi penale7 ofiţerul de urmărire penală dispune asupra acţiunilor
sau măsurilor procesuale7 !n condiţiile Codului de procedură penală7 prin ordonanţă7 re"oluţie sau
proces;veral. Ordonanţele ofiţerului de urmărire penală emise7 !n condiţiile legii7 !n cau"ele
penale !n care efectuea"ă urmărirea penală s!nt e-ecutorii pentru toate autorităţile pulice7
persoanele juridice7 persoanele cu funcţie de răspundere %i persoanele fi"ice.
5#6 ,nformaţia statistică %i de altă natură7 certificatele7 documentele %i copiile de pe ele
solicitate de ofiţerul de urmărire penală !n cau"ele !n care efectuea"ă urmărirea penală se pre"intă
gratuit.
5$6 2e!ndeplinirea cerinţelor ofiţerului de urmărire penală care derivă din atriuţiile lui7
precum %i nepre"entarea la citaţia acestuia atrag răspunderea stailită de legislaţie.

*rti3olul 6. Conducătorul organului de urmărire penală %i atriuţiile lui
516 4n cau"ele penale7 atriuţiile de conducător al organului de urmărire penală le e-ecută
ofiţerul de urmărire penală din 8inisterul Afacerilor ,nterne7 *erviciul <amal7 Centrul 2aţional
Anticorupţie7 numit !n această funcţie !n conformitate cu legislaţia.
526 4n funcţia de conducător al organului de urmărire penală poate fi numită persoana care
are o vec9ime !n muncă !n funcţia de ofiţer de urmărire penală de cel puţin 3 ani %i posedă
calităţi profesionale %i organi"atorice necesare.
536 Atriuţiile de conducător al organului de urmărire penală nu pot fi e-ercitate !n cumul
cu atriuţiile de conducător al instituţiei !n cadrul căreia este constituit organul de urmărire
penală %i de conducător al sudivi"iunii !n care activea"ă acest organ.
546 *arcinile %i atriuţiile conducătorului organului de urmărire penală !n cau"e penale s!nt
stailite !n Codul de procedură penală.
5#6 4n e-ercitarea atriuţiilor7 conducătorul organului de urmărire penală=
a6 transmite ofiţerului de urmărire penală spre soluţionare sesi"ările %i materialele
referitoare la săv!r%irea infracţiunilor>
6 transmite ofiţerului de urmărire penală spre e-ecutare cererea de comisie rogatorie7
delegaţia privind efectuarea acţiunilor de urmărire penală parvenite de la alte organe de urmărire
penală>
c6 reparti"ea"ă7 prin re"oluţie7 ofiţerilor de urmărire penală cau"e penale pentru efectuarea
urmăririi penale>
d6 dispune7 cu !ncuviinţarea procurorului7 efectuarea urmăririi penale de către mai mulţi
ofiţeri de urmărire penală>
e6 retrage7 !n condiţiile Codului de procedură penală7 prin ordonanţă7 materialele %i cau"a
penală de la un ofiţer de urmărire penală %i le transmite altui ofiţer de urmărire penală pentru
efectuarea urmăririi penale7 inform!nd despre acest fapt procurorul care conduce urmărirea
penală>
f6 are dreptul să reţină pentru sine sesi"ările7 cau"ele penale pentru ca personal să efectue"e
urmărirea penală7 emiţ!nd o ordonanţă de primire a cau"ei. 4n acest ca"7 el e-ercită atriuţiile
ofiţerului de urmărire penală>

[Lit.g& e'clu() prin Legea nr.85 din 19.0.201!" #n $igoare 10.05.201!%

96 !naintea"ă procurorului demersuri cu privire la anularea unor acte juridice nelegitime ale
ofiţerului de urmărire penală>
i6 efectuea"ă %i alte acţiuni prevă"ute de legislaţie.
5$6 ,ndicaţiile conducătorului organului de urmărire penală !n cau"ele penale se dau !n scris
ofiţerului de urmărire penală sau7 după ca"7 conducătorului organului de urmărire penală ierar9ic
inferior7 poartă caracter oligatoriu %i s!nt e-ecutorii7 cu e-cepţia ca"urilor !n care au fost
contestate imediat %i au fost anulate de procurorul care conduce urmărirea penală sau de
procurorul ierar9ic superior.
5&6 Conducătorul organului de urmărire penală coordonea"ă activitatea ofiţerilor de
urmărire penală %i acordă asistenţă metodică %i ajutor practic la efectuarea urmăririi penale7
contriuie la oţinerea datelor %i materialelor necesare7 ia măsuri !n vederea e-ecutării !n termen
a misiunilor ofiţerilor de urmărire penală privind efectuarea măsurilor speciale de investigaţii.
5'6 .acă nu este de acord cu deci"iile sau cu indicaţiile conducătorului organului de
urmărire penală privind efectuarea acţiunilor de urmărire penală7 ofiţerul de urmărire penală are
dreptul să le conteste !n condiţiile stailite de Codul de procedură penală7 !naint!nd procurorului
care conduce urmărirea penală materialele aferente %i oiecţiile sale !n scris.
5)6 Conducătorul organului de urmărire penală ierar9ic superior este !n drept să solicite7 !n
a"a sesi"ării procurorului7 organului ierar9ic inferior cau"ele penale pentru control.
51+6 Conducătorul organului de urmărire penală ierar9ic inferior este oligat7 !n a"a
sesi"ării procurorului7 să pre"inte cau"ele penale pentru control7 aduc!nd faptul la cuno%tinţă
procurorului care conduce urmărirea penală.
[Art.6 modificat prin Legea nr.85 din 19.0.201!" #n $igoare 10.05.201!%
[Art.6 modificat prin Legea nr.120 din 25.05.2012" #n $igoare 01.10.2012%

*rti3olul 6. Controlul legalităţii acţiunilor de urmărire penală
Controlul asupra respectării dispo"iţiilor legale !n efectuarea urmăririi penale7 !n
conformitate cu legislaţia !n vigoare7 se e-ercită de judecată %i de procuror.

*rti3olul 7. (elaţiile dintre procuror %i ofiţerul de urmărire penală
516 (elaţiile dintre procuror %i ofiţerul de urmărire penală !n cadrul urmăririi penale se
!ntemeia"ă pe respectarea strictă a Codului de procedură penală.
526 .acă nu este de acord cu deci"iile sau cu indicaţiile procurorului privind efectuarea
unor acţiuni procesuale7 ofiţerul de urmărire penală are dreptul să le conteste7 !n condiţiile
stailite de Codul de procedură penală7 procurorului ierar9ic superior.
[Art.8 completat prin Legea nr.85 din 19.0.201!" #n $igoare 10.05.201!%

*rti3olul 8. *uordonarea ofiţerului de urmărire penală
516 Ofiţerul de urmărire penală se suordonea"ă organi"atoric conducătorului instituţiei !n
cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală %i conducătorului de sudivi"iune
teritorială7 !n măsura !n care nu afectea"ă e-ercitarea atriuţiilor sale procesuale.
526 Conducătorul instituţiei !n cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală7
conducătorul sudivi"iunii teritoriale s!nt oligaţi să !ntreprindă măsuri de asigurare a ofiţerului
de urmărire penală cu mijloace te9nico;materiale necesare activităţii lui operative7 e-ercitării
atriuţiilor ce !i revin7 să contriuie la completarea funcţiilor de ofiţeri de urmărire penală %i la
asigurarea perfecţionării profesionale %i ridicării prestigiului activităţii lor.

*rti3olul 10. ,nter"icerea imi-tiunii !n activitatea de urmărire penală
516 Ofiţerul de urmărire penală nu este oligat să dea e-plicaţii referitor la cau"ele penale
!n care efectuea"ă urmărirea penală %i nici să le pre"inte spre a se lua cuno%tinţă de ele dec!t !n
ca"ul %i modul prevă"ute de legislaţie.
526 .ivulgarea datelor urmăririi penale de către ofiţerul de urmărire penală sau de către
persoana ailitată cu control asupra activităţii de urmărire penală7 dacă această acţiune a cau"at
daune morale sau materiale martorului7 părţii vătămate sau repre"entanţilor acestora sau dacă a
prejudiciat procesul de urmărire penală7 atrage răspunderea prevă"ută de legislaţie.
536 ,mi-tiunea su orice formă !n activitatea organelor de urmărire penală atrage
răspunderea stailită de legislaţie.

*rti3olul 11. ,nadmisiilitatea atragerii ofiţerului de urmărire penală !n unele activităţi
2u se admite atragerea ofiţerului de urmărire penală !n activităţi de menţinere a ordinii
pulice7 !n alte activităţi ale instituţiei !n cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală
care nu s!nt legate nemijlocit de efectuarea urmăririi penale !n cau"e penale dec!t !n ca"ul unor
situaţii e-cepţionale care pun !n pericol integritatea7 suveranitatea7 capacitatea de apărare %i
securitatea statului7 drepturile %i liertăţile constituţionale ale cetăţenilor %i numai la indicaţia
scrisă a conducătorului instituţiei respective.

apitolul III
&#E"+!#ILE /I '0LIG*)IILE '-I)E#!L!I &E !#.,#I#E "E$*L,
*rti3olul 12. .repturile
516 Cerinţele ofiţerului de urmărire penală legate de efectuarea urmăririi penale7 !n
condiţiile legii7 s!nt oligatorii pentru toate persoanele fi"ice %i juridice.
526 4n e-erciţiul funcţiunii7 ofiţerul de urmărire penală are dreptul=
a6 să sesi"e"e persoanele cu funcţie de răspundere din autorităţi pulice7 !ntreprinderi7
instituţii sau organi"aţii7 indiferent de tipul de proprietate %i forma juridică de organi"are7 cu
privire la luarea de măsuri pentru !nlăturarea cau"elor %i condiţiilor care au contriuit la
săv!r%irea infracţiunilor>
6 să păstre"e %i să poarte armă de foc7 alte mijloace de apărare din dotare>
c6 să ceară compensarea7 de către instituţia !n care este constituit organul de urmărire
penală7 a tuturor c9eltuielilor de deplasare !n interes de serviciu.
536 Ofiţerii de urmărire penală au dreptul la !ntemeierea unor organi"aţii o%te%ti ori la
afiliere la astfel de organi"aţii pentru repre"entarea intereselor lor7 perfecţionare profesională %i
apărarea statutului lor7 cu e-cepţia ca"urilor !n care interdicţia este stailită direct de legislaţie.
546 Ofiţerul de urmărire penală dispune %i de alte drepturi prevă"ute de legislaţie.

*rti3olul 13. Oligaţiile
516 Ofiţerul de urmărire penală este oligat=
a6 să e-ercite atriuţiile de serviciu !n strictă conformitate cu legislaţia>
6 să pornească urmărirea penală după !nregistrarea sesi"ării despre comiterea infracţiunii
%i verificarea informaţiei7 !n ca"ul pre"enţei indicilor infracţiunii7 %i7 potrivit dispo"iţiilor din
Codul de procedură penală7 să efectue"e acţiuni de urmărire penală !n vederea descoperirii
infracţiunii %i fi-ării proelor care confirmă sau infirmă săv!r%irea ei7 să ia măsuri de asigurare a
acţiunii civile sau a unei eventuale confiscări de unuri do!ndite ilicit>
c6 să primească pl!ngeri sau denunţuri referitoare la infracţiunile săv!r%ite7 pregătite sau !n
curs de pregătire7 c9iar %i !n ca"ul !n care cau"a nu este de competenţa lui>
d6 să e-plice participanţilor la proces penal drepturile %i oligaţiile lor>
e6 să e-amine"e cererile %i demersurile participanţilor la proces penal !n condiţiile stailite
!n Codul de procedură penală>
f6 să ia măsurile prevă"ute de legislaţie pentru ocrotirea vieţii7 sănătăţii7 onoarei7 demnităţii
%i unurilor părţii vătămate7 ale martorului sau ale altor participanţi la proces7 ale memrilor de
familie ai acestora ori ale rudelor apropiate dacă e-istă temeiuri suficiente de a considera că pot
fi ori s!nt ameninţate cu moartea7 cu aplicarea violenţei7 cu deteriorarea sau distrugerea unurilor
ori cu alte acte ilegale>
g6 să stailească7 !n cursul urmăririi penale7 cau"ele %i condiţiile săv!r%irii infracţiunii>
96 să respecte regulamentul intern7 disciplina muncii7 normele de conduită %i ţinuta
vestimentară stailită>
i6 să aiă un comportament demn !n societate %i să se aţină de la fapte ce ar compromite
demnitatea %i onoarea de ofiţer de urmărire penală.
526 Ofiţerul de urmărire penală are %i alte oligaţii prevă"ute de legislaţie.
536 2e!ndeplinirea de către ofiţerul de urmărire penală a oligaţiilor sale atrage
răspunderea prevă"ută de legislaţie.

apitolul IV
%E#VII!L 1$ '#G*$ELE &E !#.,#I#E "E$*L,
*rti3olul 14. (eglementarea raporturilor de muncă
(aporturile de muncă ale ofiţerilor de urmărire penală s!nt reglementate de Codul muncii7
de alte acte legislative %i normative care conţin norme ale dreptului muncii7 precum %i de actele
legislative %i normative care reglementea"ă activitatea instituţiilor !n cadrul cărora s!nt constituite
organe de urmărire penală7 lu!ndu;se !n vedere particularităţile prevă"ute de pre"enta lege.

*rti3olul 15. Condiţiile pentru numire !n funcţia de ofiţer de urmărire penală
516 4n funcţia de ofiţer de urmărire penală poate fi numit cetăţeanul (epulicii 8oldova
care are studii juridice superioare %i cunoa%te lima de stat7 dispune de calităţile profesionale %i
morale necesare7 este apt din punctul de vedere al stării de sănătate să e-ercite atriuţiile care !i
revin.
526 2u poate fi numită !n funcţia de ofiţer de urmărire penală persoana care=

[Lit.a& e'clu() prin Legea nr.229 din 25.11.2011" #n $igoare 1!.01.2012%

6 a fost declarată7 !n modul stailit de legislaţie7 incapailă sau limitată !n capacitatea de
e-erciţiu>
c6 este privată7 prin 9otăr!re judecătorească definitivă7 de dreptul de a ocupa funcţii !n
cadrul autorităţilor pulice>
d6 a fost trasă la răspundere penală>
e6 suferă de o maladie care7 potrivit conclu"iei medicale7 !mpiedică e-ercitarea atriuţiilor
de serviciu>
f6 refu"ă să treacă procedura privind !ntocmirea accesului la informaţia ce constituie secret
de stat7 dacă e-ercitarea atriuţiilor de serviciu este legată de folosirea unei asemenea informaţii.

*rti3olul 16. (estricţii
Pe l!ngă restricţiile prevă"ute de legislaţie7 ofiţerului de urmărire penală i se inter"ice=
a6 să fie memru al unor organe elective sau organe constituite !n cadrul autorităţilor
pulice>
6 să desfă%oare activitate de !ntreprin"ător ori altă activitate remunerată sau neremunerată7
cu e-cepţia activităţii didactice7 %tiinţifice sau de creaţie>
c6 să fie memru al unor partide7 altor organi"aţii social;politice care urmăresc scopuri
politice %i să participe la activitatea acestora7 să facă u" de situaţia de serviciu !n interesul lor.

*rti3olul 16. /ermenul de !ncercare
516 Persoanei angajate pentru prima dată !n serviciul organului de urmărire penală !n
funcţia de ofiţer de urmărire penală i se poate da7 cu acordul ei7 un termen de !ncercare de p!nă la
$ luni7 stailit de conducătorul instituţiei !n a cărei competenţă intră numirea !n funcţie.
/ermenul de !ncercare se include !n vec9imea !n muncă !n organul de urmărire penală.
526 Persoana specificată la alin.516 se nume%te !n funcţia de ofiţer de urmărire penală ?
interimar %i e-ercită7 !n termenul de !ncercare7 atriuţiile de serviciu !n conformitate cu Codul de
procedură penală.
536 (e"ultatele !ncercării s!nt evaluate de o comisie de atestare7 creată prin ordin al
conducătorului instituţiei !n cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală. Pentru
evaluarea acestor re"ultate7 comisia va solicita %i opinia conducătorului organului procuraturii de
nivelul organului de urmărire penală.
546 Persoana care a trecut cu succes termenul de !ncercare este numită !n funcţia de ofiţer
de urmărire penală.
5#6 (egulamentul comisiei de atestare se aproă de conducătorul instituţiei !n cadrul căreia
este constituit organul de urmărire penală.

*rti3olul 17. 0radele speciale
Ofiţerilor de urmărire penală li se conferă grade speciale conform actelor normative care
reglementea"ă modul %i ordinea de acordare a gradelor speciale angajaţilor din instituţiile !n
cadrul cărora s!nt constituite organe de urmărire penală.

*rti3olul 18. 1urăm!ntul
516 Persoana numită pentru prima dată !n funcţia de ofiţer de urmărire penală depune
jurăm!nt !n conformitate cu legislaţia care reglementea"ă activitatea instituţiei !n care activea"ă.
526 8odalitatea de depunere a jurăm!ntului se staile%te de conducătorul instituţiei !n
cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală.

*rti3olul 20. 2umirea %i elierarea din funcţie
Ofiţerul de urmărire penală este numit %i elierat din funcţie de către conducătorul
instituţiei !n cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală.

*rti3olul 21. Atestarea
516 Atestarea ofiţerului de urmărire penală se face pentru constatarea corespunderii lui
funcţiei ocupate7 ridicarea nivelului de calificare %i !ntărirea disciplinei de muncă.
526 Ofiţerul de urmărire penală este atestat !n condiţiile legislaţiei care reglementea"ă
activitatea instituţiei respective.

*rti3olul 22. 3egitimaţia de serviciu
516 Ofiţerului de urmărire penală i se elierea"ă legitimaţie de serviciu de modelul %i !n
modul stailite pentru angajaţii instituţiei !n care activea"ă.
526 3egitimaţia de serviciu conţine date despre gradul special al ofiţerului de urmărire
penală7 despre dreptul la portarmă7 despre alte drepturi %i atriuţii acordate prin lege.

*rti3olul 23. *timularea ofiţerului de urmărire penală
516 Pentru !ndeplinirea e-emplară a oligaţiilor de serviciu7 pentru activitate !ndelungată %i
impecailă !n organele de urmărire penală7 pentru e-ecutarea unor misiuni de importanţă %i
comple-itate deoseită7 pentru alte merite !n serviciu7 ofiţerului de urmărire penală i se acordă
stimulările prevă"ute de legislaţia muncii7 precum %i=
a6 grad special mai !nalt>
6 grad special ulterior mai !nalt cu o treaptă dec!t gradul special corespun"ător funcţiei
deţinute>
c6 insignă onorifică de modelul stailit !n instituţia !n cadrul căreia este constituit organul
de urmărire penală>
d6 anularea7 !nainte de termen7 a unei sancţiuni disciplinare>
e6 alte stimulări prevă"ute de actele legislative sau normative care reglementea"ă modul de
stimulare a angajaţilor instituţiei !n cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală.
526 Pentru merite deoseite faţă de societate %i stat7 pentru succese !n serviciu7 ofiţerul de
urmărire penală poate fi propus spre decorare cu distincţie de stat.

*rti3olul 24. (ăspunderea disciplinară
516 Pentru ne!ndeplinirea sau !ndeplinirea necorespun"ătoare a oligaţiilor de serviciu7
inclusiv pentru emiterea@adoptarea unui act administrativ sau !nc9eierea unui act juridic cu
!ncălcarea dispo"iţiilor legale privind conflictul de interese7 fapt stailit prin actul de constatare
rămas definitiv7 pentru !ncălcarea disciplinei de muncă %i săv!r%irea unor acţiuni care
de"onorea"ă angajatul organului de urmărire penală7 ofiţerului de urmărire penală i se aplică=
a6 oservaţia>
6 mustrarea>
c6 mustrarea aspră>
d6 retrogradarea din grad special>
e6 retragerea insignei onorifice>
f6 concedierea>
g6 alte sancţiuni disciplinare prevă"ute de actele legislative sau normative care
reglementea"ă modul de sancţionare disciplinară a angajaţilor instituţiei !n cadrul căreia este
constituit organul de urmărire penală.
526 *ancţiunea disciplinară se aplică !n termen de o lună de la data depistării aaterii
disciplinare7 dar nu mai t!r"iu de $ luni de la data săv!r%irii ei.
536 4n ca"ul !ncălcării art.1$ sau săv!r%irii unor fapte care au drept re"ultat cau"area
nejustificată a unui prejudiciu !n proporţii mari statului7 ofiţerul de urmărire penală este
concediat indiferent de timpul care a trecut de la !ncălcare sau săv!r%ire.
[Art.2 completat prin Legea nr.181 din 19.12.2011" #n $igoare 01.0!.2012%

*rti3olul 25. 4mputernicirile privind acordarea stimulărilor %i aplicarea măsurilor de
sancţionare
516 *timulările ofiţerului de urmărire penală enumerate la art.23 se acordă prin ordin al
conducătorului instituţiei !n cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală.
526 *ancţiunile disciplinare se aplică ofiţerului de urmărire penală de către conducătorul
instituţiei !n cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală7 !n a"a conclu"iei cercetării
de serviciu7 efectuate de organul de urmărire penală sau cu participarea lui.
536 Ordinul privind aplicarea sancţiunii disciplinare poate fi contestat !n instanţă de
judecată7 !n condiţiile legislaţiei.
546 *timularea ori sancţionarea ofiţerului de urmărire penală poate fi iniţiată %i de
procurorul care conduce urmărirea penală7 prin demers sau sesi"are adresate conducătorului
instituţiei !n cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală.

*rti3olul 26. /ragerea la răspundere penală sau administrativă
516 :rmărirea penală a ofiţerului de urmărire penală se porne%te %i se efectuea"ă de
procuror.
526 Pornirea urmăririi penale7 precum %i reţinerea7 controlul corporal al ofiţerului de
urmărire penală7 controlul unurilor care !i aparţin %i al mijloacelor de transport de care se
folose%te pot fi efectuate doar !n condiţiile %i cu respectarea procedurii prevă"ute de Codul de
procedură penală.
536 Ofiţerul de urmărire penală poartă răspundere administrativă !n conformitate cu
legislaţia7 cu e-cepţia ca"urilor !n care asupra lui se e-tinde acţiunea regulamentelor sau
statutelor disciplinare ale instituţiei !n cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală !n
care activea"ă.

*rti3olul 26. *uspendarea din funcţie
516 Ofiţerul de urmărire penală poate fi suspendat din funcţie prin ordin al conducătorului
instituţiei !n care este constituit organul de urmărire penală !n ca"ul !n care=
a6 !n privinţa lui este pornită urmărire penală7 p!nă la adoptarea unei 9otăr!ri definitive
privind vinovăţia sau nevinovăţia lui>
6 suferă de o maladie7 constatată !n conclu"ia unei comisii medicale speciale7 care nu;i
permite să;%i e-ercite atriuţiile de serviciu>
c6 este considerat dispărut fără urmă7 p!nă la declararea acestui fapt prin 9otăr!re
judecătorească>
d6 a comis o aatere disciplinară gravă ori a săv!r%it acţiuni compromiţătoare pentru care
poate fi concediat7 p!nă la adoptarea unei 9otăr!ri definitive>
e6 participă la campanie electorală !n calitate de candidat pentru o funcţie electivă !n
autorităţile pulice>
f6 nu corespunde funcţiei7 fapt constatat de comisia de atestare7 p!nă la soluţionarea
prolemei transferului !n o altă funcţie sau la elierare din organul de urmărire penală.
526 3a confirmarea sau infirmarea temeiurilor pentru care a fost suspendat din funcţie7
ofiţerul de urmărire penală este elierat din organul de urmărire penală ori este repus !n toate
drepturile7 plătindu;i;se7 conform legislaţiei7 drepturile ăne%ti de care a fost privat.

*rti3olul 27. 4ncetarea serviciului !n organele de urmărire penală
516 *erviciul ofiţerului de urmărire penală !n organul de urmărire penală !ncetea"ă la
elierare din funcţie sau la transfer !n o altă funcţie. Pe l!ngă temeiurile prevă"ute de legislaţia
muncii %i de legile speciale care reglementea"ă activitatea instituţiei !n cadrul căreia este
constituit organul de urmărire penală7 ofiţerul de urmărire penală este elierat din funcţie la
cerere7 precum %i la iniţiativa conducătorului acestei instituţii7 !n ca"ul !n care=
a6 a atins limita de v!rstă de aflare !n serviciu !n organele de urmărire penală7 iar termenul
de aflare !n serviciu nu a fost prelungit>
6 a pierdut cetăţenia (epulicii 8oldova>
c6 a !ncălcat jurăm!ntul7 depus !n conformitate cu art.1)7 a comis aateri care compromit
onoarea de angajat al organului de urmărire penală>
d6 a !ncălcat prevederile privind incompatiilitatea funcţiei>
e6 a divulgat date ce constituie secret de stat sau un alt secret apărat prin lege>
f6 e-istă alte situaţii prevă"ute de legislaţia care reglementea"ă activitatea instituţiei !n
cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală.
526 3imita de v!rstă de aflare !n serviciu a ofiţerului de urmărire penală este stailită prin
legi care reglementea"ă activitatea instituţiei !n cadrul căreia este constituit organul de urmărire
penală. Prin deci"ie a conducătorului instituţiei respective7 se admite prelungirea termenului de
aflare !n serviciu a ofiţerului de urmărire penală care a atins limita de v!rstă7 perioadă !n care este
apt să;%i e-ercite atriuţiile.
536 Ordinul de elierare din funcţie a ofiţerului de urmărire penală poate fi contestat !n
instanţă de judecată7 !n modul stailit de legislaţie.
[Art.28 modificat prin Legea nr.229 din 25.11.2011" #n $igoare 1!.01.2012%

*rti3olul 28. Perfecţionarea profesională
516 (idicarea nivelului de profesionalitate este o oligaţie de serviciu a ofiţerului de
urmărire penală. Atitudinea ofiţerului de urmărire penală faţă de studii %i de perfecţionarea
profesională se ia !n considerare la e-aminarea corespunderii funcţiei ocupate7 la stimularea %i
promovarea lui.
526 2ivelul !nalt de pregătire profesională se asigură printr;un sistem de studii %i de ridicare
a calificării care include stagierea !n organele de urmărire penală ierar9ic superioare %i pregătirea
profesională !n instituţiile %i centrele de perfecţionare speciali"ate7 !n instituţiile de !nvăţăm!nt
superior cel puţin o dată la 4 ani.
536 ,nstruirea %i perfecţionarea profesională continuă a ofiţerului de urmărire penală au loc
!n instituţia !n care este constituit organul de urmărire penală.

apitolul V
"#'+E)I* &E %+*+2 *%IG!#*#E* .*+E#I*L, /I G*#*$)IILE
%'I*LE *LE '-I)E#!L!I &E !#.,#I#E "E$*L,
*rti3olul 30. Protecţia de stat
516 Ofiţerul de urmărire penală7 memrii lui de familie7 averea sa se află su protecţia
statului.
526 Prejudiciul material cau"at ofiţerului de urmărire penală sau rudelor lui apropiate !n
legătură cu e-ercitarea atriuţiilor de serviciu se repară integral de la ugetul de stat cu drept de
regres !mpotriva persoanelor culpaile.

*rti3olul 31. Asigurarea materială %i garanţiile sociale
*alari"area7 asistenţa medicală7 asigurarea cu pensii7 acordarea de concedii7 alte măsuri de
asigurare materială %i socială a ofiţerilor de urmărire penală7 a pensionarilor din r!ndul lor se
efectuea"ă !n volumul7 mărimea7 condiţiile %i ordinea stailite pentru angajaţii instituţiei !n
cadrul căreia este constituit organul de urmărire penală.

apitolul VI
&I%"'(I)II -I$*LE
*rti3olul 32.
0uvernul7 !n termen de 3 luni=
a6 va pre"enta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei !n vigoare !n
concordanţă cu pre"enta lege>
6 va aduce actele sale normative !n concordanţă cu pre"enta lege.

"#E/E&I$+ELE "*#L*.E$+!L!I .arian L!"!
9i:inău2 10 noiem;rie 2006.
$r.333-XVI.
__________
Legile Republicii Moldova
333/10.11.2006 Lege privind statutul ofiţerului de urmrire penal //Monitorul Oficial 195-198/918, 22.12.2006