You are on page 1of 2

28

Mga Pangamba

M g a kaisipan sa edukasyon ang paksa ng pitak
n i B e n Z a y b nang i l a n g araw. A n g isa dito a y
nagsasabing ang pagkatuto raw ng kabataan ay
nakapagdudulot ng l a g i m sa lipunan.
A n g panganib ng rebolusyon ay halos
nararamdaman ng lahat. Ipinagbawal ni Quiroga ang
mga Indiong di k i l a l a sa kanyang sugalan. Sari-sari
ang bulung-bulungan: T u n g k o l sa pagdakip sa mga
estudyante, sa himagsikan, sa higit na pagmamalupit
ng mga gwardia s i b i l .
Pumunta si Quiroga sa bahay ni S i m o u n ngunit
ayaw itong magpakita sa kanya. Pumunta naman kay
D o n C u s t o d i o , pero tulad n i S i m o u n , ayaw ding
makipag-usap sa kanya d a h i l naghahanda raw sa
pagtatanggol sa sarili masukot man ng mga kabataang
mag-aalay ng buhay.
Pumunta siyang huli kay B e n Z a y b , at nang
makitang handa ang mga baril nito sa pakikilaban,
nagtatakbong pauwi ang Intsik at nagsakit-sakitan.
T u m i n d i l a l o ang usapan noong hapon.
N a k i k i p a g p u l o n g raw ang mga estudyante sa mga
tulisan sa bundok. K u k u n i n na raw sapilitan ang mga

-128
ang nawala si Tandang Selo na taglay ang kanyang
i bat sa pangangaso.

M g a Tulong sa Pag-aaral

A. M g a Tanong
1. S a p a l a g a y m o , sino nga kaya ang may gawa
ng mga paskel? B a k i t nila ginawa ito?
2. A n o ang payo kay J u l i para makatulong kay
Basilio?
3. A n o ang pakiramdam ni J u l i tungkol ay Padre
Camorra?
» 4. B a k i t napilitan si Juli na lumapit sa pari?
5. Magbigay ng kurukuro tungkol sa nangyari
sa kanya; kay Hermana B a l i ; kay Tandang
Celo.
6. M a y nangyayari bang tulad ng nangyari kay
J u l i sa kasalukuyan?

B. Talasalitaan
1. naghangad ang pari
2. sinangguni ang matanda
3. pagbigyan ang h i l i n g
4. magkaluray-luray ang katawan
5. nangagdaop-palad ang mga babae

~141~