You are on page 1of 4

HİTLER’İN AGARTALILARLA YAPTIĞI GİZLİ GÖRÜŞME

“Gerçeği aramak onu elde etmekten daha kıymetlidir.”
Albert EINSTEIN

Uzak geçmişte var olup sonradan kayıp olan bir
kara parçasından hep söz edilir. Batık Atlantis kentinin de bu kara parçası üzerinde olduğu
savunulur. Eski Ahitin Exodus kitabına esin kaynağı oluşturan bir afetler zinciri, onuncu
gezegen Nibiru/Marduk”un olağan yörünge periyodu içinde dünyaya tehlikeli biçimde yakın
geçişiyle ortaya çıkmıştı. Sümer kaynaklarında yörünge periyodunun tanrısal 3600 sayısıyla
anlatılmıştır. Bu kayıp kara parçasının adı “Mu” idi.
“kayıp kıta Mu" Pasifik Okyanusu'nda, Asya ile Amerika arasındaydı. Avustralya'nın iki katı
büyüklüğündeydi. Günümüzden yaklaşık 7 bin yıl önce şiddetli yer sarsıntıları sonunda battığı
öne sürülen Mu, eski çağlardan günümüze ulaşan tabletlere göre ilk insanın da anavatanıydı.
James Churchward’ın yaptığı araştırmalar bundan 70.000 yıl belki de daha eskiye dayanan,
bugünkü dünyasal konumu itibariyle Pasifik Okyanusu’nu kaplayan bir kıtadan söz edilir. Bu
ana kıtaya Mu adı verilmişti. Mu bir rahip kral tarafından yönetilmekte kendisine "Ra Mu"
denilmekteydi. Atlantis te bu kara parçasında bulunan bir kentti..
Anlatılana göre, bir dönemde büyük sayıda bilge kişi, gördükleri gereklilik uyarınca, “kayıp
kıta Mu” yu terkederek bu günkü Nepal dolaylarına gelmişler. Mu’ dan ayrılma gerekçeleri
tam olarak bilinemiyor. Geldikleri bu dağlık bölgede yer yüzünde yaşamayı sakıncalı
bulduklarından, dağlar içinde, yer altında birbiriyle bağlantılı büyük mağaralarda yaşamaya
başlamışlar.
Önceleri beşeriyetle açık temas halinde olan bu organizasyon, bu devrenin koşullarından
ötürü gizlenme gereği görmüş, yerleşim yeri olarak birbirlerine tünellerle bağlanan, dağlar
içindeki yeraltı kentlerini tercih etmiştir. Bu topluluğa Agarta (*) deniyor.
Agarta, dünya insanlığının gelişiminde sorumluluk sahibidir. İlahi Hiyerarşi'ye hizmet eder.
Dünyanın Efendisi ya da "Kutup" olarak söylenilen, "Brahatma" ya da "Brahitma" adıyla
belirtilen Agarta'nın lideri, Dünya'yı sevk ile idare eden İlahi Hiyerarşi'nin fizik alemdeki
temsilcisidir.
1912'de Müslüman olduktan sonra Abdül Vahid Yahya adını alan; ezoterik, okült ile mistik
konularda çok sayıda yapıtı bulunan Fransız asıllı Mısırlı düşünür/yazar Rene Guenon'a göre
tradisyonlarda "Kutsal Dağ", "Dünyanın Merkezi" olarak söz edilen yer, O'nun mekânıdır.
Kimilerine göre, dünyanın tüm geçmişi, yitik kıtalara indirilmiş dinler ile kozmik öğretiler,
Agarta arşivlerinde kayıtlıdır. Bir çok peygamber (Musa, İsa), dinlerini kurmadan önce, bu
arşivleri incelemişlerdir ki, bazıları burada 'inisiyasyon'dan da geçmiştir.
Agarta'nın yeryüzüne açılan 7 (kimi kaynaklara göre 4) ana çıkış noktası bulunmakla birlikte,
mağaralarda inzivaya çekilen bilgeler ile mağaralarda etkinliklerini sürdüren bazı inisiyatik
toplulukların Agartalılar ile ilişki içinde oldukları ileri sürülür.
Rene Guenon'a göre bu durum, en çok, Türklerin yaşadığı Orta Asya'da görülmektedir. Kimi
yazarlara göre, Göktürk, Uygur ve Hun masallarındaki, "ataların kutsal mağaraları" ve bir
mağaradan geçilerek ulaşılan "gizli ülke" inanışında Agarta'nın sembolizmi bulunmaktadır.
Tibet tradisyonlarına göre, Agartalılar şimdiki devrenin sonunda dışarı çıkacak, Agarta'nın
lideri yeryüzündeki menfiliği yenecektir.
Ne var ki, geçen yüzyılın önemli yüzlerinden biri olan Adolf Hitler’ in bazı garip davranışları
bizlerin Agarta çağrışımı yapmamızı gerektiriyor gibi görünüyor.
“Yakınlarının anlattıklarına göre Adolf Hitler geceleri çığlıklar atarak uyanıyordu; titreyerek
anlaşılmaz sözcükler söylüyor, soluk soluğa yatağından fırlıyor, odanın ortasına dikiliyor,
görmeyen gözlerle bakarak ‘İşte o, buraya da gelmiş, işte o’ diye inliyor sonra yine anlamsız
garip sözcükler mırıldanmaya başlıyordu. Zorla yatıştırılıp yatağına yatırılıyor ama yine
fırlayarak ‘İşte yine orada, köşede..’ diye haykırarak tepinip, çığlıklar atıyordu.”
Herman Rausching, “Hitler Bana Dedi ki” adlı kitabında Hitler’le ilgili bunları savunuyor.
Bu tablo bize Hitlerin psikopatolojik durumu hakkında bilgi vermekle birlikte, onun mistik
yönü için de ipuçları vermekte...
Hitler’in bu gizemli konumuyla ilgili en önemli kaynaklardan biri olan Rausching’in “Hitler
Bana Dedi ki” kitabı Hitler’le ilgili başka tanıklıklarda daha bulunuyor: “Hitler, sürekli
olarak zamanın çok az kaldığı endişesinde olup, sürekli korkuyordu. Sık söylediği şeyler
arasında, ‘Evrenin Kesin Dönemeci’ sözü vardı ama eğitilmemiş olan bizler, gezegende
olacak bir kıyameti tam anlamıyla kavrayamazdık. Kitle için ‘ruhun yanlış yolu’ deyimini
kullanıyordu. ‘Büyüsel görüşe’ sahip olmak, insan gelişiminin amacıydı. Kendisi, o an ile
gelecekteki başarıların kaynağı olan gizemli bilginin eşiğindeydi. İlkel dünyaya değinen
efsaneleri inceliyor, ilk toplumlar ile kitleleri etkileyen mitleri araştırıyordu. Doğa yasalarının
değiştirilmesi için kullanılan büyüsel antik yöntemler hakkında bir kitap bile yazdı. Kendi
gücünün, gizli güçlerden kaynaklandığına emindi. İnsanlığa yeni İncil’i bir an önce bildirmek
hevesi içindeydi.” Rausching’in bu sözleri eğer doğruysa, Hitler’in büyüyle olan ilişkisi
açıkça görülüyor. Gerçekten de ünlü Fransız bilim adamı Jacques Bergier, “Büyü ile Politika”
adlı çalışmasında büyünün 20. yüzyılda birçok biçimde politikayı gizli olarak yönettiği
düşüncesini ortaya koyuyor. Bergier, büyünün soyut olmadığını, her biçimde ortaya çıktığını
söylerken, çok gizli politik büyü gruplarının gizli bir savaş içerisinde olduklarını, bu savaşta
hatanın kabul edilmediğini, acımasızlığın ana ilke olduğunu belirtiyor. Artık bu akıl ötesi
politik—büyü örgütleri, ulusların ötesinde, kendi çıkarları için mücadele etmektedirler, bu
güce bilinçsizce karşı çıkanlar, aldatılarak silinmekte ya da kurban edilmektedir.”
Bazı görüşlere göre Hitler, Nazi öğretisinden çok daha ürkütücü güçlerin denetimi altındaydı.
Hitler kendisinden çok daha büyük olan, kendisini aşan öğretinin basitleştirilmiş, küçük bir
kısmını halka açıklıyordu... Bütün gezegendeki yaşamı değiştirmekle ilgili düşüncelerini
Rausching’e ile öteki arkadaşlarına zaman zaman şöyle söylüyordu : “Hakkımda hiçbirşey
bilmiyorsunuz. Parti arkadaşlarım, peşimi hiç bırakmayan hayaller, öldüğüm zaman temelleri
atılmış olacak olan o görkemli yapı hakkında ufak bir görüşleri bile yok. Dünya bir dönüm
noktasına ulaşmıştır. Sizler anlamayacaksınız ama gezegen altüst olacaktır. Olup bitenler yeni
bir dinin oluşumunu çoktan aşmıştır.”
Bazı savunmalara göre Hitler, Germen mitololojisindeki Thule Efsanesi’nden etkilenmişti.
Thule Efsanesi de tıpkı Atlantis gibi kayıp bir ülkenin efsanesiydi. Hitler’in arkasındaki gizli,
büyülü güç de Thule örgütüydü. Bu örgütün en önemli ismi Münih Üniversitesi
profesörlerinden Karl Haushoffer adlı bir bilim adamıydı. Karl Haushoffer’ın kimliği de en az
Hitler kadar ilgi çekici. Haushoffer ile Hitler’i tanıştıran Rudolf Hess’ti.
Hess’i farklı kılan, savaşın farklı nedenleriyle ilgili olarak bildikleri, Hitler ile Haushoffer’e
olan yakınlığıydı. Hitler iktidara gelişinden önce yaşanan ayaklanmadan ötürü hapse atılınca,
Haushoffer onu hergün ziyaret ediyordu. 1869 doğumlu olan Haushoffer, Hindistan ile Uzak
Doğu’nun çeşitli yerlerinde uzun yıllar görevli olarak bulunmuştu. Japonya’ya gitmiş,
Japonca öğrenmişti. Ona göre Alman ırkının kökenleri Orta Asya’da idi. Haushoffer, en gizli
Budist örgütlerinden birine alınmış, görevinin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda harakiri
yapmaya yemin etmişti. 1914 yılında genç bir generalken olayları önceden kesinlikle
çıkarımsaması ile dikkatleri üstüne toplamıştı. Düşmanın saldıracağı saati, top mermilerinin
düşeceği yerleri, fırtınaları, yabancı ülkelerdeki siyasal değişimleri önceden biliyordu. Hitler
de ordusunun Paris’e ilk gireceği günü, çeşitli cephelerde düşmanın ne kadar dayanabileceğini
ile Roosvelt’in ölüm tarihini önceden doğru tahmin etmişti.
Hitler’in başında bulunduğu Nazi Partisi 1925 yılından başlıyarak hızla büyümeye, iktidara
yürümeye başladı. Partinin yedi kurucusu da kara güçler tarafından yönetildiklerine ruhen ,
bedenen emindiler. Onları birleştiren yemin, enerji ile şans kaynağı bir Tibet Efsanesi’ne
dayanıyordu. Araştırmacı yazar Ergun Candan, “Gizli Sırlar Öğretisi” adlı kitabında bu
konuyla ilgili son derece çarpıcı bulgulara yer veriyor: “II. Dünya Savaşı sonlarına doğru
yıkılan Nazi Karargahı’na girildiğinde, hiç akıllara gelmeyen bir şeyle karşılaşılmıştı.
Yıkıntılar arasında 12 Tibetli rahibin cesetleri bulunuyordu. Bu duruma o yıllarda hiç bir
anlam verilememişti. Aslında savaş atmosferi içinde bunu hiç kimsenin düşünecek hali de
yoktu. Savaş bitip de her şey normale dönmeye başladıktan sonra bu durum bir çok kimsenin
dikkatini çekmeye başladı: Nazi Karargahı’nda 12 Tibetli rahibin işi neydi? Bu soru uzun bir
süre zihinleri meşgul etti. Naziler ile Tibetli rahiplerin ne gibi bir birlikteliği olabilirdi?.. İşte
bu konu inceden inceye araştırılmaya başlandı. Ortaya çıkan sonuçlar bir hayli
düşündürücüydü: Naziler bir yer altı uygarlığı olduğuna inanılan Şambala (**) ile
irtibatlıydılar!..”
Her şey Thule Efsanesi’yle başlıyordu. Thule Efsanesi’nin kökeni ise kayıp bir uygarlığa
dayanıyordu. Bu da Nazizm’in temelini oluşturuyordu. Bu efsane etrafında birleşen bir grup,
Thule adında gizli bir tarikat kurdu. Nazi Partisi’nin yedi kurucusundan biri olan Diettrich
Eckardt, Thule tarikatinin temel felsefesini şöyle açıklıyordu: “Thule’un tüm sırları, eski
kayıp bir uygarlığa dayanır. İnsanoğlu ile ‘dış zekâlar’ arasında bulunan bazı aracı varlıklar,
bu sırlara erenlere büyük bir güç kaynağı oluşturmaktadır. Bu güç kaynağı Almanya’yı
dünyaya egemen kılacaktır. Yine bu güç kaynağı geleceğin üstün insanının ortaya çıkmasını,
insan türünün değişimini sağlayacaktır.” İşte bu sözler özetle Nazizm’in de temelini
oluşturmaktaydı. Gizli Thule Tarikati’nin üyeleri arasında Rudolf Hess, Karl Haushoffer,
Alfred Rosenberg ve Adolf Hitler gibi önde gelen isimler bulunmaktaydı. Daha sonraları
Hitler’in büyü çalışmaları da gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Bunlardan en belirgin olanı
radyodan yaptığı konuşmalarda kullandığı ‘ses büyüsü’ denilen bir yöntemdi. Bu yöntem
büyük kitlelerin etki altına alınmasında büyük bir işlev görmüştü.
Gamalı Haç, Mu tabletlerinde ilk bulunduğu biçime dayanıyordu. Bu simge dünya üzerinde
yüze yakın yerde bulunmuş, Mu uygarlığıyla ilgili bilgi ile belgeleri ortaya çıkaran Niven ile
Churchward’ın kayıtlarında da yer almıştı. Bu sembol Mu’nun gizli bilgilerinin en önemli
sırlarından birini içinde saklıyordu. Simgenin anlamı Eski Mısır ile Tibet’teki mabetlerde
bulunan rahiplerce, büyük bir giz olarak saklanmış, kimseye bu sırla ilgili bir açıklama
yapılmamıştı. Bu simgenin gizini sadece gizli eğitimden geçen rahipler bilmekteydi. Kökeni
Mu’ya dayandığı için bu simge iki yer altı uygarlığı olan Agarta ile Şambala’da bilinen,
kullanılan bir simgeydi. Naziler’in bu simgeyi ele geçirmeleri de Tibet’teki gizli çalışmalarına
dayanmaktaydı. Şambala üyesi bazı rahiplerden öğrendikleri gizler arasında bu simge de
bulunmaktaydı. Böylece simge Şambala’nın karanlık güçlerine hizmet eden Naziler
tarafından dejenere edilerek karanlık amaçları doğrultusunda bayraklaştırıldı.
Hitler, kendi liderliğindeki dönemde ateş çağının yaşanacağına, buz ile soğuğun yenileceğine
inanıyordu. Bazı savlara göre, Rusya’daki buz çöllerine askerlerini yazlık giysilerle
göndermesi bu yüzdendi. Kafkasya’ya girdikten sonra yüksek rütbeli üç SS subayı, yüksek bir
dağın zirvesine Gamalı Haçlı kara tarikat bayrağını dikti. Stalingrad yenilgisinden sonra Nazi
söylevcisi Goobels haykırıyordu. “Anlamıyor musunuz? Evrensel anlayış yenildi, ruhsal
güçler yeniliyor. Hüküm saati geliyor, tüm insanlar acı çekecekler, çekmeliler.” Hitler
ekliyordu: “Yeterince kayıp verilmedi!...” Hitler ile yandaşları korkuyorlardı. Karşıt güçler
harekete geçmişti, cezalandırılacaklardı. Son anda bile, Berlin düştüğünde, metroya sığınmış
300 bin Alman için Hitler çılgınca emir verdi: “Metroyu sular altında bırakın, herkes ölsün,
bu bir ayindir, kurban gerektirir. Böylece yerdeki güçler yardımımıza koşacaktır.” Gerçekten
çıldırmış mıydı yoksa öğretisini mi uyguluyordu?.. Bilinemaz!...
Yazılanlara göre Thule örgütünün ardında Cermen kökleri yatıyordu. Dünyanın gizli tarihinde
kuzey kutup bölgesinde batmış bir ada olduğundan söz ediliyordu. Kökleri Mu uygarlığına
dayanıyordu. Öğretinin temel taşlarını “insan psikolojisinin bilinmeyen yanları” ile “zaman
boyutları” oluşturmaktaydı. Eckardt ile dostları, Thule’un dünyadaki temsilcileriydi.
Dünyanın kaderini değiştirip üstün bir ırk meydana getirerek, “üst zekalılarla” diyaloğa
geçmeyi hedefliyorlardı. Thule’un temsilcileri Karl Haushoffer ile Dietrich Eckardt, medyum
özelliğine sahip Adolf Hitler ile Rudolf Hess’i kendi amaçları için kullanmışlardı. 1926
yılında Berlin’de, Berlin ile Münih’e küçük bir Tibet kolonisi yerleşti. Ruslar Berlin’e
girişleri sırasında cesetler arasında rütbesi olmayan bin kadar Tibet ölüm gönüllüsüne rastladı.
Nazi hareketi başarıya ulaşır ulaşmaz Tibet’e heyetler gönderilmiş, bu 1943’e kadar kesintisiz
sürmüştü. Thule grubu üyeleri uzlaşmayı bozacak bir hata işleyecek olurlarsa intihar etmeye
yemin etmişlerdi. 14 Mart 1946’da Karl Haushoffer, karısı Martha’yı öldürüp, Japon usulü
harakiri yaptı. Mezarına hiç bir anıt ya da haç dikilmedi. Oğlu, Hitler’e karşı düzenlenen
süikaste karışanlardan biri olarak idam edildi. Ceketinin cebinde şiir şeklinde yazılmış olan şu
yazı bulundu: “Babam kötülüğün sesini duymadı. Şeytanı dünyaya saldı.”
(*) Sanskritçe’de ele geçirilemeyen, ulaşılamayan, her şeyden korunmuş, şiddetin
yakalayamayacağı, anarşinin erişemeyeceği anlamına gelir Agarta ya da Agartha (bazı kez
Agartta, Agharti ya da Agarttha) ...
Son günlarde Türkiyede adli kovuşturma yürütülüp, haklarında dava açılan “Ergenekon”
örgütünün bu Agarta ile ilintisi olduğu savında bulunuluyor. Bunun doğruluk derecesini
bilemeyiz!.. Ama İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne teslim edilen iddianamedeki "örgüt",
Ergenekon’u 7 bin yıldan uzun geçmişi olan "Agarta" efsanesine dayandırılıp tarikatvari bir
örgütlenme olarak tanımlandı.
(**) Tibet ve Kuzey Hindistan söylencelerinde Şambala adlı bir yerden söz edilir. Efsaneler,
Şambala’nın gizemli ile görkemli bir imparatorluk olduğunu söylüyorlar . Şambala
Himalaya’ların öte yanındadır. Eski yazılarda oraya gitmek için belli bir dağın çıkış noktasını
bulmak gerekir. Oradan sonra geziye havadan devam edilebilir. Acaba Şambala bir sava göre,
dünyada değil de, uzak bir gezegende mi olabilir mi?... Hindistan ile Tibet’deki eski yazıtlar,
Şambala’yı antik çok eski bir krallık olarak tanımlıyorlar. Bir çok söylence oradaki insanların
olağanüstü şartlar altında yaşadıklarını da belirtiyor. Saklı krallığın varlığını gösteren ilk
anlatıları Tibet Budizm’inin kutsal kitapları olan Kanjur ile Tandjur’da bulabiliriz. Aşağı
yukarı 11. Yüzyıl‘da Şambala’dan söz eden en eski yazmalar Sanskritçe’den Tibet’ceye
çevrildi. Bu tarihten sonra Tibetli ile Moğolistanlı bir çok rahip,ozan, yogi ile bilgin bu
gizemli imparatorluk hakkında çeşitli yapıtlar kaleme aldılar.