You are on page 1of 2

Firma

Wpiszszukanfraz
Strona gwna Biznes i finanse Firma
Analiza SWOT
pole na NK
Analiza SWOT - definicja
Analiza SWOT to jedna z technik analitycznych, s!"cych do #orz"dkowania
wszelkich informacji na temat danej firmy, #rzedsi$%iorstwa czy kor#oracji& 'est
%ardzo wa!nym narz$dziem #ocz"tkowego eta# analizy strategicznej& (omaga w
analizie zewn$trznej jak i wewn$trznej danego )rodowiska, dlatego jest niez%$dnym
elementem #rzy tworzeni strategii marketingowej danego #rojekt, czy te! o%iekt&&
Analiza SWOT - zasady
*& ST+,-./TS 0 czyli silne strony, to co stanowi att, zalet$ danego #rojekt
1& W,A2-,SS,S 0 czyli sa%e strony, %ariery, wady danego #rojekt
3& O((O+T4-5T5,S 0 czyli mo!liwo)ci korzystnych zmian dla danego o%iekt
6& T/+,ATS 0 czyli zagro!enia, niekorzystne w#rowadzenie zmian dla danego #rojekt
Pytania w analizie SWOT od wewntrz do zewntrz danego obiektu:
*& 7zy dana mocna strona #ozwoli nam wykorzysta8 dan" szans$9
1& 7zy dana mocna strona #ozwoli nam zniwelowa8 dane zagro!enie9
3& 7zy dana sa%a strona ogranicza mo!liwo)8 wykorzystania danej szansy9
6&7zy dana sa%a strona #ot$gje ryzyko zwi"zane z danym zagro!eniem9
Pytania w analizie SWOT od zewntrz do wewntrz danego obiektu:
*& 7zy dana szansa wzmacnia dan" siln" stron$9
1& 7zy dana szansa #ozwala zniwelowa8 dan" sa%o)89
3& 7zy dane zagro!enie niwelje dan" siln" stron$9
6& 7zy dane zagro!enie wy#kla dan" sa%o)89
Pomocniczo! "yta#:
Od#owiedzi na wy!ej #ostawione #ytania #ozwol" zidentyfikowa8 tzw& silne
#owi"zania, o%szary #ro%lemowe w o%r$%ie ktrych %$dzie mo!na roz#ocz"8 tworzenie rozwi"za:, strategii cz"stkowych
; co czyni z analizy SWOT nie tylko narz$dzie analityczne ale rwnie! #lanistyczne&
Analiza SWOT - "rzyk$ad na "odstawie osoby
Silne strony:
< Bardzo do%ra inticja #sychologiczna w stosnk do ldzi, oraz dziej"cych si$ zdarze:&
< S#ora ilo)8 #raktyk dziennikarskich&
< Bardzo do%ra znajomo)8 j$zyka angielskiego i hisz#a:skiego&
< =ostosowywanie si$ do ka!dej sytacji&
< 'estem oso%" mod", kreatywn", kochaj"c" wyzwania&
< 'estem oso%" dys#ozycyjn"&
< Szy%ko si$ cz$&
< >atwo nawi"zj$ kontakty z innymi ld?mi&
S$abe strony:
< Brak znajomo)ci mojej oso%y na rynk dziennikarskim&
< Sa%a znajomo)8 j$zyka niemieckiego, rosyjskiego&
Szanse i mo%liwoci:
< @o!liwo)8 zatrdnienia n#& w mzycznych #ortalach internetowych, rozgo)niach radiowych, %"d? gazetach,
magazynach o tej tematyce&
< (rowadzenie wasnego %loga dziennikarskiego&
< Analezienie s#onsorw i #romocja %loga&
&agro%enia:
< /ermetyczno)8 rynk dziennikarskiego B%ez znajomo)ci nie ma siy #rze%icia si$C&
< A%yt d!a ilo)8 os% z #odo%nym wyksztaceniem&
false
Analiza SWOT - czym jest i do czego suy? Poznaj definicj analizy ... http://www.megapedia.pl/analiza-swot.html
1 of 2 2014-05-09 17:51
< O%cokrajowcy #rzy%ywaj"cy do kraj mog" sta8 si$ zagro!eniem i zaj"8 miejsca #racy&
< (rowadzenie zej #olityki wewn$trznej kraj&
Komentarze:
=odaj swj komentarz&&&
Podpiszsi... Dodajkomentarz
2014 Megapedia.
Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacj regulaminu
Analiza SWOT - czym jest i do czego suy? Poznaj definicj analizy ... http://www.megapedia.pl/analiza-swot.html
2 of 2 2014-05-09 17:51