You are on page 1of 3

Nieuwsbrief oktober 2009

Tegenvallende maand QTR Fund bijvoorbeeld het nieuwe webadres of de
nieuwe visitekaartjes, worden door onszelf
Oktober was een matige maand voor het QTR
gedragen.
Fund met een verlies van -2,55%. De
benchmark van het fonds, de BTOP50 index, Hollandse Hedge Fund index
boekte eveneens een verlies: -1,31%. In
Vanaf 1 november maakt het QTR Fund deel
oktober vielen ook de prestaties van onze
uit van de Hollandse Hedge Fund index, een
peer group op. Deze groep bestaat uit de vier
initiatief van Finles en IEX. Deze index,
grootste kwantitatieve fondsen in Nederland.
opgericht op 1 januari 2009, bestaat
Zonder uitzondering noteerden zij verliezen in
momenteel uit 28 Nederlandse hedge funds
in oktober:
en wordt iedere maand geüpdate. Op deze
DQS Fund -11,21% manier kunnen beleggers de prestaties van
Nederlandse hedge funds volgen. De
Superfund -11,00% belangrijkste kenmerken van deze index zijn:
Transtrend -2,49%
• Er worden alleen fondsen opgenomen die
Man AHL -1,70% zowel long- als shortposities mogen
innemen en dat ook daadwerkelijk doen;
Oktober bleek dus een uitermate lastige • De fondsen kennen aan het begin van
maand voor kwantitatief ingestelde fondsen. iedere maand een gelijke weging;
Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief
wordt het rendement van het QTR Fund • Fondsen die sluiten voor nieuwe beleggers
geanalyseerd middels de prestatie- worden verwijderd uit de index.
indicatoren. Het is vooralsnog onduidelijk wat
de negatieve resultaten van de peer group
heeft veroorzaakt. De rendementen van de Hollandse Hedge
Fund index worden voortaan toegevoegd aan
Met het verlies van oktober is het rendement de prestatiepagina op onze website. Zo kan
van het QTR Fund sinds oprichting negatief: het QTR Fund gemakkelijk worden vergeleken
-1,81%. De BTOP50 index leed over diezelfde met andere Nederlandse hedge funds.
periode een iets kleiner verlies: -0,26%.
QTR Fund in de media
Naamsverandering: MTR wordt QTR
In oktober verschenen er in de media diverse
In oktober ontvingen wij aandacht uit een artikelen over ons fonds, variërend van het
onverwachte hoek: een advocaat van het FD tot de website van IEXprofs. Al deze
bedrijf Miller Tabak Roberts verzocht ons artikelen zijn terug te vinden op de nieuws-
vriendelijk te stoppen met het gebruik van de sectie van onze site. Het QTR Fund heeft als
naam 'MTR'. De Amerikanen stelden namelijk gevolg van deze media-aandacht een brede
dat wij inbreuk maakten op hun merkrechten. belangstelling genoten. Een grote groep
Wij hebben er bewust voor gekozen hier geen mensen waardeert de koers die QTR Invest
juridische strijd van te maken. Dit zou heeft gekozen: emotieloos handelen waarbij
namelijk een hoop tijd, geld en energie een eerlijke beloningsstructuur wordt
kosten. gehanteerd.
Daarom hebben wij de bedrijfsnaam 'MTR Voor deze groep geïnteresseerden gaan wij
Invest' gewijzigd in 'QTR Invest'. 'QTR' staat in de toekomst presentaties organiseren op
voor 'Quantitative Trading Research'. Het logo het Science Park in Amsterdam. Binnenkort
is opnieuw ontworpen en aangepast zoals u verschijnt hierover meer informatie op de
bovenaan deze nieuwsbrief kunt zien. Ook de website.
naam van het MTR Quant Fund is gewijzigd.
Het fonds draagt vanaf nu de naam 'QTR
Fund'.
Voor huidige en toekomstige beleggers heeft Bas Nagtzaam
deze naamsverandering geen bijkomende Managing Partner QTR Invest
gevolgen. Alle kosten van de wijziging,
Nieuwsbrief oktober 2009

Maandelijkse rendementen
Tot oktober 2008 staan in deze tabel de resultaten van de backtest. Vanaf die maand zijn de
oprichters van QTR Invest met €100.000 de strategieën van het QTR Fund gaan toepassen. In
september 2009 is het fonds geopend voor beleggers. Rendementen in de tabel zijn
gecorrigeerd voor de alle kosten.

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec YTD
2001 3,74 -1,82 5,83 6,74 3,80 0,47 4,77 7,84 -3,09 -7,29 21,79
2002 13,82 1,99 6,98 -2,16 -0,06 3,54 -1,91 8,66 -8,67 22,19 -3,83 1,96 46,61
2003 14,33 5,12 5,06 0,55 9,15 7,78 1,23 1,43 -3,39 2,29 6,73 -1,63 59,09
2004 3,50 2,31 -3,90 0,18 -4,25 1,51 -0,25 0,90 -0,47 3,37 1,36 2,10 6,18
2005 2,66 0,77 3,28 -2,63 1,75 2,95 3,19 -3,78 3,97 1,35 1,66 1,13 11,15
2006 -2,18 4,83 4,64 1,95 1,89 9,80 -5,85 9,40 -3,11 2,16 -1,26 3,10 27,01
2007 4,02 -0,71 7,64 -0,42 3,87 0,93 3,01 6,80 0,67 1,53 6,98 -10,56 24,87
2008 -0,69 9,43 5,89 -1,31 0,22 1,44 10,80 -1,19 -5,26 4,50 2,20 8,12 38,27
2009 -1,74 -7,62 1,16 9,88 -0,47 -6,67 -1,14 5,32 0,76 -2,55 -4,00

Cumulatief rendement
Onderstaande grafiek bevat het cumulatieve nettorendement van het QTR Fund, op basis een
investering van €100 in maart 2001.
Nieuwsbrief oktober 2009

Pres tatie-indicatoren
De prestaties van het QTR Fund zijn uitgedrukt in drie indicatoren:
1. Rendement
2. Success rate
3. Winst & Verlies

Het negatieve rendement van oktober valt onder het middenbereik (50% van alle
waargenomen rendementen uit het verleden) en komt daarom minder vaak voor. Het
negatieve rendement kent twee oorzaken. Ten eerste was de success rate van de systemen
lager dan gemiddeld: 47%. Dit betekent dat de systemen dus vaker verkeerde dan juiste
beslissingen namen in oktober. Daarnaast werd in oktober één individuele trade genoteerd die
resulteerde in een verlies van -2,5%. Hier stonden helaas geen grote winsten tegenover.
Kortom, in oktober lag de success rate lager dan gemiddeld en werd één significant
verliesgevende trade genoteerd.

QTR Invest | www.qtrinvest.nl | info@qtrinvest.nl | +31 (0)20 4656406

Het QTR Fund wordt beheerd door QTR Invest BV. De minimale inleg in het fonds bedraagt €50.000 per deelnemer.
Vanwege dit vereiste is het fonds vrijgesteld van vergunningplicht in het kader van de Wet op het financieel toezicht.
QTR Invest staat derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van uw belegging kan
fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.