You are on page 1of 20

PROJEKT ZAOE PROJEKTU USTAWY O PONOWNYM

WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO


Projekt z dnia 14 maja 2014 r.
I. Cel uch!le"#! $%&'e()&!"e' u*)!+
Celami projektu ustawy s implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2013/37/E ! dnia 2" c!erwca 2013 r# !mieniajc dyrektyw$ 2003/%&/'E w sprawie
ponownego wykor!ystywania in(ormacji sektora pu)lic!nego *+!# r!# E , 17-/1./
a jednoc!e0nie nowy spos1) wdro2enia !mienianej dyrektywy w polskim por!dku
prawnym/ kt1ry !apewni/ 2e ro!wi!ania dotyc!ce ponownego wykor!ystywania )$d
)ard!iej pr!ejr!yste i 3atwiejs!e w stosowaniu#
Pr!yj$ta w 2013 r# dyrektywa stanowi wykonie cel1w/ o kt1ryc4 mowa w 5omunikacie
*2011. &&2 Otwarte dane sia napdowa innowacji, wzrostu gospodarczego oraz
przejrzystego zarzdzania. +okument ten jest jednym ! tr!ec4 opu)likowanyc4 pr!e!
5omisj$ Europejsk w ramac4 pakietu Open !ata Package, kt1ry !ak3ada leps!e
wykor!ystanie potencja3u in(ormacji sektora pu)lic!nego dla w!rostu konkurencyjno0ci
i innowacyjno0ci gospodarki europejskiej#
Podstawow !mian dyrektywy 2003/%&/'E jest ro!s!er!enie !akresu podmiotowego
r1wnie2 na )i)lioteki/ mu!ea i arc4iwa# 6re0ci )$dce w posiadaniu tyc4 podmiot1w
na gruncie dyrektywy 2003/%&/'E podlega3y wy3c!eniu ! ponownego wykor!ystywania#
' dokumencie "#$e %u&tura& 'nstitutions in t$e %ommission proposa& to amend !irecti(e
200)*+,*-% on re.use o/ pu0&ic sector in/ormation1 pr!edstawiono opini$/ i2 ro!s!er!enie
!akresu dyrektywy od!wierciedla jedynie stan r!ec!ywisty/ gdy2 wiele instytucji ju2 o)ecnie
udost$pnia tre0ci do ponownego wykor!ystywania do cel1w komercyjnyc4
i niekomercyjnyc4# Podkre0lenia wymaga/ 2e ponowne wykor!ystywanie powinno od)ywa7
si$ ! pe3nym pos!anowaniem praw w3asno0ci intelektualnej# 8a3o2enie to stanowi podstaw$
niniejs!ego projektu 9 in(ormacje sektora pu)lic!nego )$dce pr!edmiotem praw w3asno0ci
intelektualnej os1) tr!ecic4 s wy3c!one ! ponownego wykor!ystywania#
5olejn kluc!ow !mian dyrektywy jest wprowad!enie og1lnej !asady/ !godnie ! kt1r
ws!ystkie dokumenty udost$pniane pr!e! organy sektora pu)lic!nego mog )y7 ponownie
wykor!ystane do dowolnyc4 cel1w: komercyjnyc4 lu) niekomercyjnyc4/ c4y)a 2e s one
!a)e!piec!one prawami w3asno0ci intelektualnej os1) tr!ecic4# ;ale2y podkre0li7/ i2 !asada
ta ju2 o)ecnie (unkcjonuje w ustawie ! " wr!e0nia 2001 r# o dost$pie do in(ormacji pu)lic!nej
*+!## ;r 112/ po!# 11%&/ ! p1<n# !m# 9 dalej =udip>.# 8osta3a ona wprowad!ona noweli!acj
udip ! 1" wr!e0nia 2011 r#
1
/ kt1ra stanowi3a implementacj$ dyrektywy 2003/%&/'E
Parlamentu Europejskiego i Rady ! 17 listopada 2003 r# w sprawie ponownego
wykor!ystywania in(ormacji sektora pu)lic!nego# +yrektywa 2003/%&/'E nie wprowad!a3a
takiego prawa#
?n(ormacja sektora pu)lic!nego jest wa2nym materia3em wyj0ciowym dla produkt1w i us3ug
!wi!anyc4 ! !aso)ami cy(rowymi o dotyc4c!as niewykor!ystanym potencjale# Podmioty
1
stawa ! 1" wr!e0nia 2011 r# o !mianie ustawy o dost$pie do in(ormacji pu)lic!nej ora! niekt1ryc4 innyc4
ustaw *+!## ;r 20@/po!# 11%-.#
1
pu)lic!ne wytwar!aj/ gromad! lu) pr!ec4owuj ogromn ilo07 in(ormacji i tre0ci/
poc!ynajc od danyc4 statystyc!nyc4/ gospodarc!yc4 lu) 0rodowiskowyc4/ popr!e! materia3y
arc4iwalne/ po !digitali!owane ksi$go!)iory lu) kolekcje d!ie3 s!tuki# 'ra! ! rewolucj
cy(row istotnie w!ros3a warto07 tego <r1d3a dla innowacyjnyc4 produkt1w lu) us3ug
wykor!ystujcyc4 takie !aso)y#
8wraca si$ tak2e uwag$/ 2e opr1c! nap$d!ania innowacji i kreatywno0ci/ kt1re stymuluj
w!rost gospodarc!y/ mo2liwo07 ponownego wykor!ystywania in(ormacji w!macnia r1wnie2
po!ycj$ o)ywateli/ w!macniajc tym samym demokracj$ uc!estnic!c i promujc
pr!ejr!yst/ odpowied!ialn i wydajniejs! administracj$#
A)y !reali!owa7 cele/ o kt1ryc4 mowa powy2ej proponuje si$ pr!yj$cie nowej koncepcji
wykonania dyrektywy# 8ak3ada ona wyodr$)nienie pr!epis1w o ponownym wykor!ystywaniu
! udip !awartyc4 w ro!d!iale 2a i uregulowanie ponownego wykor!ystywania in(ormacji
sektora pu)lic!nego w projektowanej ustawie/ kt1rej proponuje si$ nada7 tytu3 o ponownym
wykor!ystywaniu in(ormacji sektora pu)lic!nego# Projektowana ustawa uc4yli !atem
pr!episy o ponownym wykor!ystywaniu ! udip ora! wprowad!i pr!episy koli!yjne
okre0lajce relacje mied!y tymi ustawami#
Bkre0lenie !asad ponownego wykor!ystywania w odr$)nej regulacji jest u!asadnione ! wielu
powod1w#
Po pierws!e/ po!woli w spos1) precy!yjniejs!y i )ard!iej !ro!umia3y dla adresat1w norm
prawnyc4 ro!r12ni7 instytucje =dost$pu do in(ormacji> ora! =ponownego wykor!ystywania>#
Bdr$)na regulacja ustawowa okre0lajca ponowne wykor!ystywanie jest c!$0ciej
stosowanym !a)iegiem legislacyjnym w paCstwac4 nii EuropejskiejD jak wska!uje 5omisja
Europejska
2
1- ! 27 kraj1w europejskic4
3
wy)ra3o drog$ uc4walenia oso)nyc4/ specjalnyc4
akt1w dotyc!cyc4 ponownego wykor!ystywania in(ormacji sektora pu)lic!nego
*np# Eis!pania/ ;iemcy/ F!wecja/ 'ielka Grytania/ '3oc4y.#
F!c!eg1lnie istotne jest ro!r12nienie pomi$d!y reali!acj prawa dost$pu do in(ormacji sektora
pu)lic!nego *access to pu0&ic sector in/ormation./ a dals! eksploatacj in(ormacji
po!yskanyc4 w ten spos1) *re.use o/ pu0&ic sector in/ormation2. +ost$p do in(ormacji
pu)lic!nej stanowi implementacj$ wyra2onej w art# "1 5onstytucji !asady jawno0ci# Prawo
do in(ormacji jest uwa2ane !a jedno ! podstawowyc4 praw c!3owieka# ;atomiast
w odniesieniu do ponownego wykor!ystania podkre0la si$ jego gospodarc!y i spo3ec!ny
c4arakter# Prawodawca E podkre0la3 !nac!enie ponownego wykor!ystywania in(ormacji
dla konkurencyjno0ci pr!edsi$)iorstw/ kt1ryc4 produkty i us3ugi opieraj si$ na in(ormacji
sektora pu)lic!nego/ ale tak2e dla transparentno0ci (unkcjonowania administracji pu)lic!nej#
5omisja Europejska w ocenie skutk1w wniosku !miany dyrektywy 2003/%&/'E wska!uje/
i2 ponowne wykor!ystywanie in(ormacji sektora pu)lic!nego o!nac!a ws!elkie tw1rc!e
wykor!ystywanie danyc4/ np# popr!e! !wi$ks!enie warto0ci danyc4/ 3c!enie danyc4
! r12nyc4 <r1de3 w celu wytwor!enia po2danego re!ultatu i ro!wijanie aplikacji/ !ar1wno
w celac4 komercyjnyc4/ jak i niekomercyjnyc4# ReHuse koncentruje si$ na wykor!ystywaniu
gospodarc!ej warto0ci in(ormacji sektora pu)lic!nego/ gd!ie s3u2y ona jako materia3 surowy
dla ro!woju nowyc4 produkt1w i us3ug# Podc!as/ gdy podmioty pu)lic!ne s tw1rcami
i dostawcami oryginalnego materia3u/ sektor prywatny odgrywa istotn rol$ jako uc!estnik
i po0rednik procesu pr!etwar!ania in(ormacji pomi$d!y <r1d3em in(ormacji *podmiot
2
4ttp://ec#europa#eu/in(ormationIsociety/policy/psi/rules/ms/indeJIen#4tm
3
Ge! uw!gl$dnienia C4orwacji
2
pu)lic!ny. a koCcowym u2ytkownikiem
@
# ;ie )e! !nac!enia jest r1wnie2 (akt/
2e implementowana dyrektywa !osta3a pr!yj$ta na podstawie art# 11@ 6KE *%- 6'E.
! uwagi na to/ i2 jej pr!edmiotem jest swo)odny pr!ep3yw us3ug i w3a0ciwe (unkcjonowanie
rynku wewn$tr!nego# Celem ustanowionyc4 pr!e! dyrektyw$ ram prawnyc4 jest !apewnienie
warunk1w/ kt1re maksymalnie !wi$ks! potencjalne kor!y0ci ! ponownego wykor!ystywania
!aso)1w danyc4 pu)lic!nyc4 w Europie# 8ar1wno podstawa prawna/ jak i cele o kt1ryc4
mowa w pream)ule do dyrektywy/ akcentuj gospodarc!y c4arakter regulacji#
Ftosownie do art# 1 ust# 3 dyrektywy 2003/%&/'E !mienionego dyrektyw 2013/37/E
jej pr!episy =opieraj si$ na systemac4 dost$pu o)owi!ujcyc4 w paCstwac4 c!3onkowskic4
i po!ostaj )e! us!c!er)ku dla tyc4 system1w#> Bd!wierciedleniem tego jest wprowad!ona
w udip regu3a/ kt1ra ro!str!yga o relacji mi$d!y/ ! jednej strony konstytucyjnymi
gwarancjami =prawa do in(ormacji> *art# "1 5onstytucji. ora! =wolno0ci wypowied!i>
*art# -@ 5onstytucji./ ! drugiej !a0 !asadami ponownego wykor!ystywania/ a tak2e
ro!r12nienie instytucji ponownego wykor!ystywania in(ormacji pu)lic!nej
od jej ro!pows!ec4niania# 5westie !ar1wno dost$pu do in(ormacji/ jak i ponownego
wykor!ystywania uregulowane w jednym akcie normatywnym ora! oparte na tyc4 samyc4
poj$ciac4/ pomimo !awartej w art# 2a ust# 2 udip normy/ nie wyeliminowa3y wtpliwo0ci
w tym w!gl$d!ie/ kt1re pojawi3y si$ na etapie wprowad!ania instytucji ponownego
wykor!ystywania in(ormacji pu)lic!nej w udip# ?stotne jest !atem wyra<ne podkre0lenie/
2e ponowne wykor!ystywanie nie narus!a prawa do in(ormacji pu)lic!nej ora! wolno0ci jej
ro!pows!ec4niania# Lednoc!e0nie w celu unikni$cia kwestii koli!yjnoprawnyc4 w ustawie
nale2y !awr!e7 )ard!iej s!c!eg13ow norm$ koli!yjn stanowic/ 2e dost$p do in(ormacji
pu)lic!nej jest reali!owany na !asadac4 okre0lonyc4 udip#
Po drugie/ !a pr!yj$ciem odr$)nej ustawy pr!emawiaj w s!c!eg1lno0ci !nac!ce r12nice
w !akresie podmiotowym wspomnianej dyrektywy ora! udip/ jak r1wnie2 wtpliwo0ci
co do u2ycia poj$cia =in(ormacja pu)lic!na> dookre0lania pr!edmiotu ponownego
wykor!ystywania# ' c4wili o)ecnej w udip dost$p do in(ormacji pu)lic!nej reguluje ro!d!ia3
1/ a ponowne wykor!ystywanie tej2e in(ormacji 9 ro!d!ia3 2a# 8atem o)ie instytucje oparte
!osta3y na poj$ciu in(ormacji pu)lic!nej#
+ost$p do in(ormacji pu)lic!nej o)ejmuje swoim !akresem podmioty wykonujce !adania
pu)lic!ne )$dce w posiadaniu in(ormacji pu)lic!nyc4 *art# @ udip.# ' pr!yk3adowym ic4
wylic!eniu !najduj si$ m#in# organy samor!d1w gospodarc!yc4 i !awodowyc4
*art# @ ust# 1 pkt 2 udip.# +o stosowania ustawy s tak2e !o)owi!ane partie polityc!ne/
a tak2e organi!acje !wi!kowe i pracodawc1w *repre!entatywne w ro!umieniu ustawy
o 6r1jstronnej 5omisji do Fpraw Fpo3ec!noHMospodarc!yc4 i wojew1d!kic4 komisjac4
dialogu spo3ec!nego.# 6ak s!erokie ustalenie !akresu udip jest !asadne/ poniewa2 celem
ustawy po!ostaje !apewnienie jak najwi$ks!ej transparentno0ci i jawno0ci 2ycia pu)lic!nego#
6ymc!asem ponowne wykor!ystywanie in(ormacji sektora pu)lic!nego/ w 0lad !a dyrektyw
2003/%&/'E wy!nac!a r12ny !akres swojego stosowania w por1wnaniu do dost$pu
do in(ormacji pu)lic!nej# +yrektywa 2003/%&/'E opiera sw1j !akres podmiotowy
o dyrektywy %2/-0/E'M/ %3/3"/E'M/ %3/37/E'M w sprawie !am1wieC pu)lic!nyc4 ora!
dyrektywy %&/@/'E# ' polskim prawodawstwie katalog podmiot1w prawa pu)lic!nego
9 w!orowany na de(inicji !awartej w pr!episac4 unijnyc4 9 !najduje si$ w art# 3 ust# 1 pkt 3
ustawy ! dnia 2% styc!nia 200@ r# 9 Prawo !am1wieC pu)lic!nyc4# 'o)ec powy2s!ego
@
?NPAC6 AFFEFFNE;6 Accompanying t4e document Proposal (or a +?REC6?OE BK 6EE ERBPEA;
PAR,?ANE;6 A;+ 6EE CB;C?, amending European Parliament and Council +irectiPe 2003/%&/EC
on t4e reHuse o( pu)lic sector in(ormation FEC*2011. 1--2 (inal/ s# 10#
3
o)ecne pr!episy udip/ w ro!d!iale 1 udip i ro!d!iale 2a udip wy!nac!aj swoje w3asne
!akresy podmiotowe/ tj# otwarty katalog podmiot1w !o)owi!anyc4 do udost$pniania
in(ormacji pu)lic!nej *art# @ udip. ora! !amkni$ty katalog podmiot1w !o)owi!anyc4
do udost$pniania in(ormacji pu)lic!nej w celu jej ponownego wykor!ystywania *art# 23a
ust# 2 udip.# F!eroka kategoria podmiot1w o)j$ta !osta3a regulacjami w o)ydwu pr!episac4#
Po tr!ecie/ uregulowanie ponownego wykor!ystywania w projektowanej ustawie u!asadnione
jest pos!er!eniem !akresu podmiotowego dyrektywy 2003/%&/'E o )i)lioteki/ arc4iwa
i mu!ea# 8aso)y )$dce w posiadaniu tyc4 instytucji/ mies!c!ce si$ w poj$ciu dokumentu/
o kt1rym mowa w dyrektywie/ wykrac!aj po!a !akres poj$cia in(ormacja pu)lic!na#
;ac!elny Fd Administracyjny w swoim or!ec!nictwie pr!yj3 s!erokie poj$cie in(ormacji
pu)lic!nej i sprawy pu)lic!nej# Ftwierd!i3 )owiem/ 2e mo2e )y7 ona wyodr$)niana !ar1wno
na podstawie kryterium podmiotowego/ jak i pr!edmiotowego# !na3 w !wi!ku ! tym/
2e in(ormacj pu)lic!n jest ka2da wiadomo07 wytwor!ona pr!e! s!eroko ro!umiane w3ad!e
pu)lic!ne ora! oso)y pe3nice (unkcje pu)lic!ne/ a tak2e inne podmioty/ kt1re t$ w3ad!$
reali!uj )d< gospodaruj mieniem komunalnym lu) majtkiem Fkar)u PaCstwa w !akresie
swyc4 kompetencji# 6aki c4arakter )$d!ie mia3a r1wnie2 wiadomo07 niewytwor!ona pr!e!
podmioty pu)lic!ne/ lec! odnos!ca si$ do tyc4 podmiot1w# Ftd in(ormacj pu)lic!n jest
ka2da wiadomo07 wytwor!ona lu) odnos!ca si$ do w3ad! pu)lic!nyc4/ a tak2e wytwor!ona
lu) odnos!ca si$ do innyc4 podmiot1w wykonujcyc4 (unkcje pu)lic!ne w !akresie
wykonywania pr!e! nie !adaC w3ad!y pu)lic!nej i gospodarowania mieniem komunalnym
lu) majtkiem Fkar)u PaCstwa *wyroki ;ac!elnego Fdu Administracyjnego:
! dnia 30 pa<d!iernika 2002 r# sygn# akt ?? FA 1&1/02/ ?? FA 1%-"/02 i ?? FA 203"H2037/02/
niepu)l#D ! dnia 1" c!erwca 200% r#/ sygn# akt ? BF5 &%/0%
-
D ! dnia 7 grudnia 2010 r#D sygn#
akt ? BF5 177@/10.#
Projektowane poj$cie in(ormacji sektora pu)lic!nego nale2y odnie07 do dokumentu
w ro!umieniu art# 2 pkt 3 dyrektywy 2003/%&/'E/ kt1ry stanowi pr!edmiot ponownego
wykor!ystywania# Prawodawca nii Europejskiej pos!er!ajc !akres podmiot1w
!o)owi!anyc4/ jednoc!e0nie ro!s!er!y3 !akres pr!edmiotowy katalogu dokument1w
udost$pnianyc4 w celu ponownego wykor!ystania/ tj# )$dcyc4 w posiadaniu )i)liotek
*w tym naukowyc4./ mu!e1w i arc4iw1w# Giorc pod uwag$ pr!edstawion wy2ej s!erok
interpretacj$ in(ormacji pu)lic!nej nie mo2na jednak u!na7/ i2 dokumenty 9 w ro!umieniu
art# 2 dyrektywy 2003/%&/'E 9 )$dce w posiadaniu tyc4 podmiot1w/ takie jak m#in#
-
Pr!ywo3ane w dokumencie or!ec!enia s dost$pne na stronie internetowej Centralna Ga!a Br!ec!eC Fd1w
Administracyjnyc4/ 4ttp://or!ec!enia#nsa#goP#pl/doc/%K21&@+11"
@
materia3y )i)liotec!ne
"
/ materia3y arc4iwalne
7
ora! mu!ealia
&
stanowi in(ormacj$ pu)lic!n#
8asadnic!a c!$07 tyc4 !aso)1w wykrac!a po!a poj$cie in(ormacji pu)lic!nej# ;ale2y
wska!a7/ 2e statusu in(ormacji pu)lic!nej nie posiadaj co do !asady materia3y )i)liotec!ne
ora! mu!ealia# 8a in(ormacj$ pu)lic!n mog natomiast !osta7 u!nane niekt1re materia3y
arc4iwalne/ o ile =dotyc! spraw pu)lic!nyc4># ?stotne w tym w!gl$d!ie ma art# 3 ust# 2 udip/
!godnie ! kt1rym prawo do in(ormacji pu)lic!nej o)ejmuje uprawnienie do nie!w3oc!nego
u!yskania in(ormacji pu)lic!nej !awierajcej aktualn wied!$ o sprawac4 pu)lic!nyc4#
;ale2y !auwa2y7/ i2 wi$ks!o07 !aso)1w )$dcyc4 w posiadaniu )i)liotek/ arc4iw1w
i mu!e1w tej cec4y aktualno0ci nie posiada#
8aso)y te natomiast mies!c! si$ w poj$ciu dokumentu *art# 2 pkt# 3 dyrektywy
2003/%&/'E./ kt1re opiera si$ na kryterium tre0ciowym *=dokument o!nac!a jakkolwiek
tre07 nie!ale2nie od !astosowanego no0nika>.#
II. Z!(%e* $%,e#-+!"e' %e.ul!c'# # ,!*!-"#c,e (e*)#e +/!.!'0ce
u%e.ul&!"#!
1. Z!(%e* $%,e-/#&)&+ $%&'e()&!"e' u*)!+
Projektowana ustawa okre0la7 )$d!ie ramy prawne dla ponownego wykor!ystywania
in(ormacji sektora pu)lic!nego )$dcyc4 w posiadaniu podmiot1w !o)owi!anyc4#
Pr!e! ponowne wykor!ystywanie nale2y ro!umie7 wykor!ystywanie pr!e! oso)y (i!yc!ne/
oso)y prawne i jednostki organi!acyjne nieposiadajce oso)owo0ci prawnej in(ormacji
sektora pu)lic!nego )$dcyc4 w posiadaniu podmiot1w !o)owi!anyc4 w celac4
komercyjnyc4 lu) niekomercyjnyc4/ innyc4 ni2 pierwotny pu)lic!ny cel dla kt1ryc4 !osta3y
wytwor!one#
' ro!umieniu projektowanej ustawy in(ormacja sektora pu)lic!nego o!nac!a jakkolwiek
tre07 lu) jej c!$07 nie!ale2nie od sposo)u utrwalenia *w postaci papierowej/ elektronic!nej/
d<wi$kowej/ wi!ualnej lu) audiowi!ualnej. )$dca w posiadaniu podmiotu !o)owi!anego#
+e(inicja in(ormacji sektora pu)lic!nego stanowi !atem od!wierciedlenie de(inicji
"
8godnie ! art# - ustawy ! dnia 27 c!erwca 1%%7 r# o )i)liotekac4 *+!## ;r &-/ po!# -3%/ ! p1<n# !m#.
materia3ami )i)liotec!nymi s w s!c!eg1lno0ci dokumenty !awierajce utrwalony wyra! my0li lud!kiej/
pr!e!nac!one do ro!pows!ec4niania/ nie!ale2nie od no0nika (i!yc!nego i sposo)u !apisu tre0ci/ a !w3as!c!a:
dokumenty gra(ic!ne *pi0miennic!e/ kartogra(ic!ne/ ikonogra(ic!ne i mu!yc!ne./ d<wi$kowe/ wi!ualne/
audiowi!ualne i elektronic!ne#
7
8godnie ! art# 1 ustawie ! dnia 1@ lipca 1%&3 r# o narodowym !aso)ie arc4iwalnym i arc4iwac4 *+!## 1%&3
;r 3& po!# 173 ! p1<n# !m#/ dalej: un!a.Nateria3ami arc4iwalnymi wc4od!cymi do narodowego !aso)u
arc4iwalnego/ !wanymi dalej =materia3ami arc4iwalnymi>/ s ws!elkiego rod!aju akta i dokumenty/
korespondencja/ dokumentacja (inansowa/ tec4nic!na i statystyc!na/ mapy i plany/ (otogra(ie/ (ilmy i
mikro(ilmy/ nagrania d<wi$kowe i wideo(onowe/ dokumenty elektronic!ne w ro!umieniu pr!epis1w ustawy !
dnia 17 lutego 200- r# o in(ormaty!acji d!ia3alno0ci podmiot1w reali!ujcyc4 !adania pu)lic!ne *+!## ;r "@/
po!# -"- ! p1<n# !m#. ora! inna dokumentacja/ )e! w!gl$du na spos1) jej wytwor!enia/ majca !nac!enie jako
<r1d3o in(ormacji o warto0ci 4istoryc!nej o d!ia3alno0ci PaCstwa Polskiego/ jego pos!c!eg1lnyc4 organ1w i
innyc4 paCstwowyc4 jednostek organi!acyjnyc4 ora! o jego stosunkac4 ! innymi paCstwami/ o ro!woju 2ycia
spo3ec!nego i gospodarc!ego/ o d!ia3alno0ci organi!acji
o c4arakter!e polityc!nym/ spo3ec!nym i gospodarc!ym/ !awodowym i wy!naniowym/ o organi!acji i ro!woju
nauki/ kultury i s!tuki/ a tak2e o d!ia3alno0ci jednostek samor!du terytorialnego i innyc4 samor!dowyc4
jednostek organi!acyjnyc4 H powsta3a w pr!es!3o0ci i powstajca wsp13c!e0nie#
&
'i!erunki mu!eali1w/ !godnie ! art# 2-a ust# 1 ustawy o mu!eac4 mog )y7 utrwalone i pr!ec4owywane
na in(ormatyc!nyc4 no0nikac4 danyc4 w ro!umieniu pr!epis1w ustawy ! dnia 17 lutego 200- r# o in(ormaty!acji
d!ia3alno0ci podmiot1w reali!ujcyc4 !adania pu)lic!ne *+!# # ;r "@/ po!# -"-/ ! p1<n# !m#.#
-
dokumentu/ o kt1rej mowa w art# 2 pkt 3 dyrektywy 2003/%&/E# +e(inicja ta jest s!ers!a
ni2 poj$cie in(ormacji pu)lic!nej/ o kt1rej mowa w art# 1 udip# 6ym samym w poj$ciu
=in(ormacja sektora pu)lic!nego> !awiera si$ poj$cie =in(ormacja pu)lic!na>#
' celu u3atwienia adresatom identy(ikacji !akresu poj$cia in(ormacji sektora pu)lic!nego
proponuje si$ wprowad!i7 pr!yk3adowy katalog in(ormacji sektora pu)lic!nego/
podlegajcyc4 ponownemu wykor!ystywaniu# ?n(ormacjami sektora pu)lic!nego
s w s!c!eg1lno0ci:
9 in(ormacje pu)lic!ne w ro!umieniu art# 1 ustawy ! dnia " wr!e0nia 2001 r# o dost$pie
do in(ormacji pu)lic!nejD
9 materia3y )i)liotec!ne w ro!umieniu art# - ustawy ! dnia 27 c!erwca 1%%7 r# o )i)liotekac4
ora! inne materia3y s3u2ce reali!acji !adaC )i)liotek/ o kt1ryc4 mowa w art# @ tej ustawyD
9 wi!erunki mu!eali1w/ o kt1ryc4 mowa w art# 2-a ustawy ! dnia 21 styc!nia 1%%7 r#
o mu!eac4/ ora! inne materia3y s3u2ce reali!acji cel1w/ o kt1ryc4 mowa w art# 1 tej ustawyD
9 materia3y arc4iwalne w ro!umieniu art# 1 ustawy ! dnia 1@ lipca 1%&3 r# o narodowym
!aso)ie arc4iwalnym i arc4iwac4 ora! inne materia3y s3u2ce reali!acji cel1w/ o kt1ryc4
mowa w art# 2 ust# 1 tej ustawy#
' projektowanej ustawie 9 w!orem art# 2a ust# 1 udip 9 s(ormu3owane !ostanie prawo/
i2 ka2demu pr!ys3uguje prawo do ponownego wykor!ystywania in(ormacji sektora
pu)lic!nego# 6akie ro!wi!anie )y3o konsekwencj na3o2enia o)owi!ku na podmioty
!o)owi!ane do pr!eka!ywania in(ormacji do ponownego wykor!ystywania#
5orelatem pows!ec4nego prawa do ponownego wykor!ystywania jest wspomniany
o)owi!ek podmiot1w !o)owi!anyc4#
Lak stwierd!ono powy2ej pr!episy o ponownym wykor!ystywaniu in(ormacji sektora
pu)lic!nego nie okre0laj w3asnyc4 !asad dost$pu do in(ormacji# ' celu wyeliminowania
jakic4kolwiek wtpliwo0ci w projektowanej ustawie !ostanie utr!ymana !asada 9 wyra2ona
o)ecnie w art# 2a udip 9 potwierd!ajca/ 2e ponowne wykor!ystywanie nie narus!a prawa
do in(ormacji pu)lic!nej ora! wolno0ci jej ro!pows!ec4niania ora! innyc4 ustaw
okre0lajcyc4 !asady dost$pu do in(ormacji# +ost$p do in(ormacji pu)lic!nej jest reali!owany
na !asadac4 okre0lonyc4 w udip#
8godnie ! art# 1# ust# 1 lit# ). dyrektywy 2013/37/E projektowana ustawa nie narus!a
pr!epis1w regulujcyc4 dost$p do in(ormacji/ kt1re w ro!umieniu projektowanej ustawy
s in(ormacjami sektora pu)lic!nego#
2. Z!(%e* $&-/#&)&+ $%&'e()&!"e' u*)!+
5atalog podmiot1w !o)owi!anyc4 do udost$pniania in(ormacji sektora pu)lic!nego w celu
ponownego wykor!ystywania w projektowanej ustawie )$d!ie to2samy ! o)owi!ujcym
art# 23a ust# 2 udip ! t r12nic/ 2e nastpi pos!er!enie podmiot1w !o)owi!anyc4
o te/ wo)ec kt1ryc4 o)ecna regulacja nie mia3a !astosowania/ tj# mu!ea paCstwowe
i samor!dowe/ arc4iwa paCstwowe ora! )i)lioteki pu)lic!ne i naukowe#
Podmiotami !o)owi!anymi do udost$pnienia in(ormacji sektora pu)lic!nego w celu
ponownego wykor!ystywania na !asadac4 i w try)ie okre0lonym projektowan ustaw s:
"
1. Pre!es Rady Ninistr1w/
2. jednostki sektora (inans1w pu)lic!nyc4 w ro!umieniu pr!epis1w o (inansac4 pu)lic!nyc4/
3. inne ni2 okre0lone w pkt 2 paCstwowe jednostki organi!acyjne nieposiadajce oso)owo0ci
prawnej/
@. inne ni2 okre0lone w pkt 2 oso)y prawne/ utwor!one w celu !aspokajania potr!e)
o c4arakter!e pows!ec4nym/ niemajcyc4 c4arakteru pr!emys3owego ani 4andlowego/ je2eli
samod!ielnie al)o wsp1lnie ! podmiotami/ o kt1ryc4 mowa w pkt 2 i 3/ )e!po0rednio al)o
po0rednio:
a. (inansuj je w ponad -0Q lu)
). posiadaj ponad po3ow$ ud!ia31w al)o akcji/ lu)
c. sprawuj nad!1r nad organem !ar!d!ajcym/ lu)
d. maj prawo do powo3ywania ponad po3owy sk3adu organu nad!orc!ego
lu) !ar!d!ajcego/
-. !wi!ki podmiot1w/ o kt1ryc4 mowa w pkt 29@#
3. W+40c,e"#! # &.%!"#c,e"#! *)&*&!"#! $%,e$#*5 u*)!+
' projektowanej ustawie nale2y !mieni7 9 w stosunku do o)owi!ujcyc4 na mocy
art# 23a ust# 3 udip 9 katalog wy3c!eC podmiotowyc4# 'ynika to ! pr!yj$tyc4 !mian !akresu
podmiotowego dyrektywy 2003/%&/'E/ tj# art# 1 ust# 1 lit# a ppkt# iP i P dyrektywy
2013/37/E/ polegajcyc4 na w3c!eniu w !akres ponownego wykor!ystywania arc4iw1w/
)i)liotek ora! mu!e1w#
a. R3yczenia podmiotoweS Pr!episy ustawy nie )$d stosowane do:
9 jednostek pu)lic!nej radio(onii i telewi!ji w ro!umieniu ustawy ! dnia 2% grudnia
1%%2 r# o radio(onii i telewi!ji *+!## ! 2011 r# ;r @3/ po!# 22"/ ! p1<n# !m#./
w !akresie audycji radiowyc4 i telewi!yjnyc4 ora! innyc4 pr!eka!1w/
9 instytucji kultury/ samor!dowyc4 instytucji kultury ora! innyc4 podmiot1w
prowad!cyc4 d!ia3alno07 kulturaln/ o kt1rej mowa w art# 2 ustawy
! dnia 2- pa<d!iernika 1%%1 r# o organi!owaniu i prowad!eniu d!ia3alno0ci kulturalnej
*+!## ! 2012/ po!# @0-/ ! p1<n# !m# w !akresie in(ormacji sektora pu)lic!nego s3u2cyc4
ic4 d!ia3alno0ci kulturalnej/ ! wy3c!eniem mu!e1w paCstwowyc4 i mu!e1w
samor!dowyc4/ w ro!umieniu ustawy ! dnia 21 listopada 1%%" r# o mu!eac4
*+!## ! 2012 r# po!# %&7. ora! )i)liotek pu)lic!nyc4 w ro!umieniu ustawy
! dnia 27 c!erwca 1%%7 r# o )i)liotekac4 *+!## ! 1%%7 r# ;r &- po!# -3% ! p1<n# !m#./
9 s!k13 wy2s!yc4/ Polskiej Akademii ;auk ora! innyc4 jednostek naukowyc4
w ro!umieniu ustawy ! dnia & pa<d!iernika 200@ r# o !asadac4 (inansowania nauki
*+!## ! 200& r# ;r 1"%/ po!# 10@%. w !akresie in(ormacji sektora pu)lic!nego s3u2cyc4
ic4 d!ia3alno0ci )adawc!ej ora! dydaktyc!nej/ ! wy3c!eniem )i)liotek naukowyc4 w
ro!umieniu ustawy ! dnia 27 c!erwca 1%%7 r# o )i)liotekac4 *+!## ;r &-/ po!# -3%/ !
p1<n# !m#./
7
9 podmiot1w o)j$tyc4 systemem o0wiaty/ o kt1ryc4 mowa w art# 2 ustawy ! dnia
7 wr!e0nia 1%%1 r# o systemie o0wiaty *+!# # ! 200@ r# ;r 2-"/ po!# 2-72/ ! p1<n# !m#.
w !akresie in(ormacji sektora pu)lic!nego s3u2cyc4 ic4 d!ia3alno0ci o0wiatowej#
Ponadto/ ! katalogu wy3c!eC podmiotowyc4 w o)ecnym )r!mieniu udip s(ormu3owanyc4
w art# 23a ust# 3 !osta3o usuni$te wy3c!enie dla arc4iw1w paCstwowyc4/ o kt1rym mowa
w pkt# 1 pr!ywo3anego pr!episu#
+yrektywa wprawd!ie pos!er!a !akres podmiotowy pos3ugujc si$ s(ormu3owaniem
)i)lioteka uniwersytecka *art# 1 ust# 1 lit# a. ppkt *iP. dyrektywy 2013/37/E. ora! og1lnym
poj$ciem )i)lioteka *art# 1 ust# 1 lit# a. ppkt *P..# Fystematyka wy3c!eC s(ormu3owana
w dyrektywie wska!uje/ 2e c4od!i o )i)lioteki naukowe ora! )i)lioteki pu)lic!ne# ;atomiast
do katalogu podmiot1w !o)owi!anyc4 nie wc4od! )i)lioteki s!kolne i pedagogic!ne
ora! inne/ o kt1ryc4 mowa w ustawie o )i)liotekac4#
Po!osta3e regulacje okre0lajce wy3c!enia o c4arakter!e pr!edmiotowym *art# 23a ust# @
udip. ora! ogranic!enia ponownego wykor!ystywania *art# 23g ust# & udip. !ostan
!ac4owane w projektowanej ustawie/ tj:
). R3yczenia przedmiotoweS Pr!episy projektowanej ustawy nie !najd tak2e !astosowania
do:
9 pr!eka!ywania w tym celu in(ormacji sektora pu)lic!nego mi$d!y podmiotami
wykonujcymi !adania pu)lic!ne/ w celu reali!acji !adaC okre0lonyc4 prawem#
suni$te !a0 !ostanie ogranic!enie/ o kt1rym mowa w art# 23 ust# @ pkt 1 *!e w!gl$du
na wyka!anie interesu prawnego lu) (aktyc!nego na podstawie odr$)nyc4 pr!epis1w./
!godnie !e !mian wprowad!on art# 1 ust#1 lit# ). dyrektywy 2013/37/E#
c. ROgraniczenia ponownego wykorzystaniaS Ponownemu wykor!ystywaniu nie podlegaj:
9 utwory ora! )a!y danyc4/ do kt1ryc4 prawa w3asno0ci intelektualnej pr!ys3uguj
podmiotom tr!ecim/
Bgranic!enie to/ o kt1rym o)ecnie mowa jest w art# 23g ust# & pkt 2 udip *stanowi3o
implementacj$ art# 1 ust# 2 lit# a. dyrektywy 2003/%&/'E. mo2e mie7 !nac!enie
w odniesieniu do c!$0ci !aso)1w )i)liotek/ arc4iw1w i mu!e1w# Podmioty te posiadaj
w swoic4 !)iorac4 in(ormacje sektora pu)lic!nego spe3niajcyc4 cec4y utworu
*w ro!umieniu art# 1 ust# 1 ustawy o oc4ronie praw autorskic4 i praw pokrewnyc4
%
/ dalej:
pr#aut#./ do kt1ryc4 prawa autorskie pr!ys3uguj oso)om tr!ecim.
Gi)lioteki/ arc4iwa i mu!ea w ramac4 swojej d!ia3alno0ci kor!ystaj ! materia31w
stanowicyc4 utw1r/ podlegajcy oc4ronie prawnoautorskiej/ w pr!ypadkac4 w kt1ryc4
instytucje te nie s pierwotnie uprawnione do posiadanyc4 materia31w/ na postawie pr!epis1w
o do!wolonym u2ytku pu)lic!nym al)o na podstawie umowy licencyjnej lu) umowy
pr!enos!c autorskie prawa majtkowe !awart ! podmiotem praw autorskic4#
;ale2y !auwa2y7/ i2 ustawowe !e!wolenie do kor!ystania pr!e! )i)lioteki/ mu!ea ora!
arc4iwa ! c4ronionyc4 materia31w !awarte w pr!episac4 o do!wolonym u2ytku pu)lic!nym
%
stawa ! dnia @ lutego 1%%@ r# o prawie autorskim i prawac4 pokrewnyc4 *+!# ! 200" r# ;r %0/ po!# "31/
! p1<n !m#.
&
*tj# art# 2&
10
i 32
11
pr# aut#. nale2y u!na7 !a !)yt wskie/ a)y na ic4 podstawie mo2liwe )y3o
ud!ielenie pr!e! podmiot !o)owi!any *)i)liotek$/ mu!eum/ arc4iwum. !e!wolenia na ic4
ponowne wykor!ystywanie# !yskanie pr!e! podmiot !o)owi!any s!ers!yc4 uprawnieC
ni2 pr!ewid!ianyc4 w ww# pr!episac4/ umo2liwiajcyc4 ic4 dals!e udost$pnienie
do ponownego wykor!ystywania !godnie ! pr!episami projektowanej ustawy *ora!
dyrektywy 2013/37/E./ wymaga wi$c u!yskania stosownego !e!wolenia tw1rcy/podmiotu
majtkowyc4 prawa autorskic4 *np# w drod!e umowy licencyjnej.# Bso)ie (i!yc!nej
!ainteresowanej kor!ystaniem ! ww# materia31w pr!ys3uguje natomiast samod!ielne
ustawowe !e!wolenie !awarte w art# 23 pr# aut#/ na podstawie kt1rego do!wolone jest
kor!ystanie *w !akresie okre0lonym pr!e! ten pr!epis. ! udost$pnionyc4 pr!e! ww# instytucje
materia31w/ )e! koniec!no0ci u!yskania !gody *!e!wolenia. od tw1rcy/podmiotu
majtkowyc4 praw autorskic4/ a tak2e )e! koniec!no0ci u!yskania !gody od )i)lioteki/
arc4iwum lu) mu!eum/ w kt1ryc4 posiadaniu !najduj si$ c4ronione materia3y
12
#
?n(ormacje sektora pu)lic!nego mog stanowi7 r1wnie2 element )a!y danyc4 sui generis
c4ronionej *jako ca3o07. na podstawie stawy o oc4ronie )a! danyc4
13
/ nie!ale2nie od tego
c!y pos!c!eg1lne elementy tej )a!y o)j$te s oc4ron prawnoautorsk/ c!y te2 nie# ' takim
pr!ypadku/ je2eli podmiot !o)owi!any *np# mu!eum/ arc4iwum lu) )i)lioteka. nie jest
pierwotnie uprawnione do )a!y danyc4 sui generis/ podstaw do kor!ystania ! c4ronionej
)a!y danyc4 mo2e )y7 umowa licencyjna !awarta ! producentem )a!y danyc4 lu) umowa
pr!enos!ca prawa do )a!y danyc4 sui generis *ca3o07 praw lu) ud!ia3.#
9 in(ormacje sektora pu)lic!nego/ do kt1ryc4 dost$p jest ogranic!ony na podstawie ustaw
s!c!eg1lnyc4D
d. ROgraniczenie prawa do ponownego wykorzystywania in/ormacji sektora pu0&icznegoS
9 wprowad!one !ostanie ogranic!enie prawa do ponownego wykor!ystywania in(ormacji
sektora pu)lic!nego 9 symetryc!ne do pr!ewid!ianego w art# - udip 9 !e w!gl$du
na oc4ron$ in(ormacji niejawnyc4 ora! oc4ron$ innyc4 tajemnic ustawowo c4ronionyc4
ora! !e w!gl$du na prywatno07 oso)y (i!yc!nej lu) tajemnic$ pr!edsi$)iorcyD
9 in(ormacje sektora pu)lic!nego/ do kt1ryc4 dost$p jest ogranic!ony na podstawie innyc4
ustaw s!c!eg1lnyc4D
6. W!%u"(# $&"&"e.& +(&%,+*)+!"#!
10
=Gi)lioteki/ arc4iwa i s!ko3y mog: 1. udost$pnia7 nieodp3atnie/ w !akresie swoic4 !adaC statutowyc4/
eg!emplar!e utwor1w ro!pows!ec4nionyc4D 2. spor!d!a7 lu) !leca7 spor!d!anie eg!emplar!y
ro!pows!ec4nionyc4 utwor1w w celu u!upe3nienia/ !ac4owania lu) oc4rony w3asnyc4 !)ior1wD 3. udost$pnia7
!)iory dla cel1w )adawc!yc4 lu) po!nawc!yc4 !a po0rednictwem koCc1wek systemu in(ormatyc!nego
*terminali. !najdujcyc4 si$ na terenie tyc4 jednostek#>
11
='3a0ciciel eg!emplar!a utworu plastyc!nego mo2e go wystawia7 pu)lic!nie/ je2eli nie 3c!y si$ ! tym
osiganie kor!y0ci majtkowyc4#>
12
=Ge! !e!wolenia tw1rcy wolno nieodp3atnie kor!ysta7 ! ju2 ro!pows!ec4nionego utworu w !akresie w3asnego
u2ytku oso)istego# Pr!epis ten nie upowa2nia do )udowania wed3ug cud!ego utworu arc4itektonic!nego
i arc4itektonic!noHur)anistyc!nego ora! do kor!ystania ! elektronic!nyc4 )a! danyc4 spe3niajcyc4 cec4y
utworu/ c4y)a 2e dotyc!y to w3asnego u2ytku naukowego nie!wi!anego ! celem !aro)kowym# 2# 8akres
w3asnego u2ytku oso)istego o)ejmuje kor!ystanie ! pojedync!yc4 eg!emplar!y utwor1w pr!e! krg os1)
po!ostajcyc4 w !wi!ku oso)istym/ w s!c!eg1lno0ci pokrewieCstwa/ powinowactwa lu) stosunku
towar!yskiegoD t!w# do!wolony u2ytek prywatny>
13
stawa ! dnia 27 lipca 2001 r# o oc4ronie )a! danyc4 *+!# ! 2001r# ;r 12&/ po!# 1@02/ ! p1<n# !m#.
%
Projektowana ustawa !ac4owa podstawow !asad$ s(ormu3owan w art# 23) ust# 1 udip/
!godnie ! kt1r udost$pnianie in(ormacji sektora pu)lic!nego w celu jej ponownego
wykor!ystywania jest udost$pniane )e! ogranic!eC warunkami i )e!p3atnie#
Lednoc!e0nie projektowana ustawa w!orem ust# 2 okre0la7 )$d!ie katalog warunk1w
ponownego wykor!ystywania in(ormacji sektora pu)lic!nego/ jakie podmiot !o)owi!any
mo2e ustanowi7/ udost$pniajc in(ormacj$ sektora pu)lic!nego do ponownego
wykor!ystywania# +otyc! one:
1. o)owi!ku poin(ormowania o <r1dle i c!asie wytwor!enia i po!yskania in(ormacji
od podmiotu !o)owi!anego/
2. o)owi!ku dals!ego udost$pniania po!yskanej in(ormacji innym u2ytkownikom/
3. o)owi!ku in(ormowania o pr!etwor!eniu in(ormacji ponownie wykor!ystywanej/
@. !akresu odpowied!ialno0ci podmiotu !o)owi!anego !a pr!eka!ywane in(ormacje#
Ponadto/ podmiot !o)owi!any okre0la7 )$d!ie spos1) kor!ystania ! in(ormacji sektora
pu)lic!nego spe3niajcyc4 cec4y utworu w ro!umieniu ustawy ! dnia @ lutego 1%%@ r#
o prawie autorskim i prawac4 pokrewnyc4 *+!# # ! 200" r# ;r %0/ po!# "31/ ! p1<n# !m#.
lu) stanowicyc4 )a!$ danyc4 w ro!umieniu ustawy ! dnia 27 lipca 2001 r# o oc4ronie )a!
danyc4 *+!# # ;r 12&/ po!# 1@02/ ! 200@ r# ;r %"/ po!# %-% ora! ! 2007 r# ;r %%/ po!# ""2
i ;r 17"/ po!# 123&. !apewniajcy mo2liwo07 dowolnego wykor!ystywania utworu/ do cel1w
komercyjnyc4 i niekomercyjnyc4/ twor!enia i ro!pows!ec4niania kopii utworu/ w ca3o0ci
lu) we (ragmentac4 ora! wprowad!ania !mian i ro!pows!ec4niana utwor1w !ale2nyc4
*aktualny art# 23) ust# 3 udip.#
7. O$4!)+
+yrektywa 2013/37/E !mieni3a ca3kowicie !asady po)ierania op3at (unkcjonujce
w dyrektywie 2003/%&/'E# Co do !asady w pr!ypadku po)ierania op3at pr!e! podmiot
!o)owi!any powinny )y7 one ogranic!enie do kos!t1w kraCcowyc4# No2liwo07 ta 9 jako
wyjtek od og1lnej !asady )e!p3atno0ci 9 !ostanie te2 wprowad!ona w projektowanej ustawie
*lit# a.# ;ale2y jednak podkre0li7/ i2 projektowana ustawa )$d!ie utr!ymywa3a podstawow
!asad$ nieodp3atnego udost$pniania in(ormacji sektora pu)lic!nego w celu ponownego
wykor!ystywania *aktualnie art# 23) ust# 1 udip.#
Ponadto podkre0lenia wymaga/ 2e projektowana ustawa po!a wyjtkiem pr!ewid!ianym
w lit#)/ nie )$d!ie pr!ewidywa3a mo2liwo0ci nak3adania op3at uw!gl$dniajcyc4 ro!sdny
!wrot ! inwestycji# No2liwo07 tak )$d mia3y mu!ea/ arc4iwa i )i)lioteki *wynika
to )e!po0rednio ! art# " ust# @ dyrektywy 2013/37/E.# Lest to u!asadnione specy(ik tyc4
instytucji i posiadanyc4 pr!e! nie !aso)1w d!ied!ictwa kulturowego# Po)ierane op3aty
po!wol na cy(ry!owanie kolejnyc4 !aso)1w/ c!yli powi$ks!anie !)ior1w cy(rowyc4
nadajcyc4 si$ do ponownego wykor!ystywania#
;ak3adanie op3at !aws!e musi spe3nia7 wymagania okre0lone !asad pr!ejr!ysto0ci/ opisane
w pkt " 8a3o2eC#
!8 P&-*)!&! ,!*!-! "#e&-$4!)"&9c#
1
'!orem o)ecnego )r!mienia art# 23) ust# 1 podmiot !o)owi!any pr!ekuje in(ormacje
sektora pu)lic!nego do ponownego wykor!ystywania nieodp3atnie#
:8 O$4!)+ &.%!"#c,&"e -& (&*,)5 (%!;c&+ch
Podmiot !o)owi!any )$d!ie mia3 mo2liwo07 na3o2enia op3aty !a ponowne wykor!ystywanie
in(ormacji sektora pu)lic!nego udost$pnianej na wniosek/ je2eli pr!ygotowanie in(ormacji
w spos1) wska!any we wniosku wymaga poniesienia dodatkowyc4 kos!t1w#
;ak3adajc op3at$/ uw!gl$dnia si$ kos!ty pr!ygotowania in(ormacji pu)lic!nej w okre0lony
spos1) i w okre0lonej (ormie# Tc!na wysoko07 op3aty ogranic!ona jest do kos!t1w
kraCcowyc4 poniesionyc4 w celu pr!ygotowania i pr!eka!ania in(ormacji sektora pu)lic!nego
w celu ponownego wykor!ystywania w okre0lony spos1) i w okre0lonej (ormie#
Podmiot !o)owi!any na wniosek )$d!ie !o)owi!any wska!a7 spos1) o)lic!enia op3at
w odniesieniu do konkretnego wniosku o ponowne wykor!ystywanie#
c8 O$4!)+ ,! $&"&"e +(&%,+*)+!"#e #"<&%/!c'# *e()&%! $u:l#c,"e.& :=-0c+ch
$&*#!-!"#u /u,e5 $!;*)&+ch # *!/&%,0-&+ch> :#:l#&)e( $u:l#c,"+ch
# "!u(&+ch &%!, !%ch#5 $!;*)&+ch.
Podmioty te )$d mog3y po)iera7 op3aty wy2s!e/ ni2 te o kt1ryc4 mowa powy2ej# 'yjtek
ten !osta3 pr!ewid!iany w art# 1 ust# " dyrektywy 2013/37/E# Lednak2e op3aty te nie mog
pr!ekrac!a7 kos!t1w wytwar!ania/ pr!ec4owywania/ pr!ygotowania/ pr!eka!ywania/ oc4rony
i ustalania praw wra! ! ro!sdnym !wrotem ! inwestycji#
?. Z!*!-+ &.5l"e u-&*)=$"#!"#! celu $&"&"e.& +(&%,+*)+!"#!
dost$pniajc in(ormacj$ sektora pu)lic!nego w celu ponownego wykor!ystywania/ podmiot
!o)owi!any )$d!ie musia3 uw!gl$dni7 poni2s!e !asady:
a. niedyskryminacji *o)ecny art# 23d udip.
8godnie ! ni 9 tak jak dotyc4c!as 9 pr!eka!anie in(ormacji sektora pu)lic!nego powinno
nastpi7 na warunkac4/ kt1re wyeliminowa3y)y lu) ogranic!a3y konkurencj$# +o takiego
niekor!ystnego !jawiska mog3o)y doj07 w pr!ypadku o(erowania pr!e! podmiot !o)owi!any
!r12nicowanyc4 warunk1w dla podo)nyc4 *por1wnywalnyc4. sytuacji wykor!ystywania
in(ormacji# 8 tyc4 pr!yc!yn w projektowanej ustawie utr!ymany !ostanie !aka! stosowania
w umowac4 ! oso)ami !ainteresowanymi niejednolityc4 warunk1w pr!eka!ywania
in(ormacji sektora pu)lic!nego na cele ponownego wykor!ystywania#
). niewy3c!no0ci *o)ecny art# 23e udip.
tr!ymany !ostanie generalny !aka! !awierania um1w na wy3c!no07# ' projektowanej
ustawie !ac4owane !ostanie ro!wi!anie/ !godnie ! kt1rym warunki ponownego
pr!eka!ywania in(ormacji sektora pu)lic!nego na cele ponownego wykor!ystywania nie
mog wprowad!a7 ogranic!enia kor!ystania ! tej in(ormacji pr!e! innyc4 u2ytkownik1w#
8awarcie umowy wy3c!nej jest dopus!c!alne jedynie wyjtkowo/ w sytuacji gdy jest
to nie!)$dne do prawid3owego wykonywania !adaC pu)lic!nyc4# R1wnoc!e0nie !godnie
! !asad transparentno0ci/ w pr!ypadku gdy warunki ponownego wykor!ystywania in(ormacji
sektora pu)lic!nego pr!ewiduj pr!y!nanie wy3c!no0ci danemu podmiotowi ic4 tre07
powinna )y7 og3as!ana na stronie podmiotowej Giuletynu ?n(ormacji Pu)lic!nej#
1
'yjtki od tej !asady !osta3y pr!ewid!iane w odniesieniu do um1w dotyc!cyc4 projekt1w
digitali!acyjnyc4 prowad!onyc4 pr!e! mu!ea paCstwowe i samor!dowe/ )i)lioteki pu)lic!ne
i naukowe ora! arc4iwa paCstwowe/ o kt1ryc4 mowa w ust# 10 niniejs!yc4 !a3o2eC *Pr!episy
pr!ej0ciowe i dostosowujce.#
c. pr!ejr!ysto0ci
' pr!ypadku warunkowego udost$pnienia in(ormacji sektora pu)lic!nego na cele
ponownego wykor!ystywania/ podmioty !o)owi!ane )$d mia3y 9 tak jak dotyc4c!as 9
o)owi!ek pu)lic!nego og3os!enia tyc4 warunk1w# +!i$ki temu podmioty !ainteresowane
mog dokona7 sprawd!enia warunk1w jes!c!e pr!ed podj$ciem po!ytywnej decy!ji
o !awarciu umowy w pr!edmiocie udost$pnienia in(ormacji pu)lic!nej# 8asada ta wymaga
podania nie tylko in(ormacji o warunkac4 ponownego wykor!ystywania/ ale tak2e in(ormacji
o 0rodkac4 pr!ys3ugujcyc4 oso)om !ainteresowanym w pr!ypadku odmowy udost$pnienia
in(ormacji sektora pu)lic!nego na cele ponownego wykor!ystywania al)o kwestionowania
pr!e! nie !aproponowanyc4 warunk1w# ?stotne !nac!enie )$d!ie mia3 tak2e o)owi!ek
podania in(ormacji o dost$pno0ci danej in(ormacji sektora pu)lic!nego na cele ponownego
wykor!ystywania#
8godnie !e s(ormu3owan w art# 1 ust# 7 dyrektywy 2013/37/E !asad pr!ejr!ysto0ci/
w pr!ypadku nak3adania standardowyc4 op3at/ o kt1ryc4 mowa w c!$0ci ?O pkt - lit# a
projektowanyc4 !a3o2eC/ ws!ystkie stosowane warunki i r!ec!ywista wysoko07 op3at
!a ponowne wykor!ystywanie/ w tym podstawa do o)lic!enia takic4 op3at/ s wc!e0niej
ustalane i pu)likowane/ o ile to mo2liwe w (ormie elektronic!nej#
' pr!ypadku po)ierania op3at innyc4 ni2 te/ o kt1ryc4 mowa powy2ej podmiot !o)owi!any
wska!uje ! wypr!ed!eniem/ jakie c!ynniki s )rane pod uwag$ pr!y ustalaniu tyc4 op3at#
Podmiot !o)owi!any podaje na 2danie wnioskodawcy in(ormacj$ o sposo)ie o)lic!ania
tyc4 op3at w odniesieniu do konkretnego wniosku o ponowne wykor!ystywanie#
@. F&%/!)+
' projektowanej ustawie !ac4owana !ostanie s(ormu3owana w art# 23( udip !asada/
i2 podmioty !o)owi!ane/ kt1re pr!eka!uj in(ormacje sektora pu)lic!nego ! u2yciem
system1w telein(ormatyc!nyc4/ s o)owi!ane do stosowania (ormat1w danyc4 ora!
protoko31w komunikacyjnyc4 i s!y(rujcyc4/ umo2liwiajcyc4 odc!yt mas!ynowy/
wykor!ystane )$d pr!episy o in(ormaty!acji d!ia3alno0ci podmiot1w reali!ujcyc4 !adania
pu)lic!ne/ kt1re !apewni optymalne wykor!ystywanie in(ormacji sektora pu)lic!nego#
Pr!episy te !apewniaj jednolite (ormaty danyc4 ora! protoko3y komunikacyjne i s!y(rujce
dla in(ormacji )$dcyc4 pr!edmiotem trans(eru#
Kormaty danyc4/ o kt1ryc4 mowa w ro!por!d!eniem Rady Ninistr1w ! dnia 12 kwietnia
2012 r# w sprawie 5rajowyc4 Ram ?nteroperacyjno0ci/ minimalnyc4 wymagaC dla rejestr1w
pu)lic!nyc4 i wymiany in(ormacji w postaci elektronic!nej ora! minimalnyc4 wymagaC dla
system1w telein(ormatyc!nyc4

*+!# # po!# -2"./ spe3niaj kryteria okre0lone dyrektyw/ tj#
=otwarty/ o(icjalny standard> ora! =otwarte (ormaty> *art# -1 ust# - dyrektywy 2013/37/E.#
Podmiot mo2e odm1wi7 ponownego wykor!ystywania in(ormacji sektora pu)lic!nego/
gdy konsekwencj wykonania wniosku )$d!ie koniec!no07 dodatkowego opracowania
in(ormacji# 8atem w projektowanej ustawie !ac4owane !ostanie 9 pr!ewid!iane o)ecnie
w art# 23( ust# 2 udip 9 wy3c!enie o)ligatoryjno0ci dodatkowego opracowania in(ormacji
1
sektora pu)lic!nego na potr!e)y reali!acji wniosku o ponowne wykor!ystanie# Bpracowanie
o)ejmuje twor!enie/ dostosowywanie in(ormacji sektora pu)lic!nego lu) twor!enie ! nic4
wycig1w w celu u!yskania !godno0ci ! wnioskiem *art# - ust# 1 dyrektywy 2003/%&/'E.#
+otyc!y to wy3c!nie sytuacji/ w kt1rej dokonanie okre0lonyc4 we wniosku c!ynno0ci
wymaga nieproporcjonalnego wysi3ku/ pr!ekrac!ajcego proste operacje na in(ormacji#
Pr!epis ten )$d!ie istotny w odniesieniu do mu!e1w paCstwowyc4 i samor!dowyc4/
)i)liotek pu)lic!nyc4 i naukowyc4 ora! arc4iw1w paCstwowyc4 !e w!gl$du (ormaty
posiadanyc4 pr!e! nie in(ormacji sektora pu)lic!nego# ' pr!ypadku/ gdy)y wniosek
o)ejmowa3 np# dany materia3 )i)liotec!ny w postaci elektronic!nej/ a podmiot !o)owi!any
)y3)y w posiadaniu jedynie jego eg!emplar!a/ nie )$d!ie w1wc!as o)owi!any
do opracowania tego materia3u w posta7 elektronic!n/ c!yli dokona7 digitali!acji
eg!emplar!a#
A. P%&ce-u%!
Procedura dost$pu do in(ormacji sektora pu)lic!nego w celu ponownego wykor!ystywania
w projektowanej ustawie opiera7 si$ )$d!ie na dotyc4c!asowym 9 pr!ewid!ianym w art# 23g
udip 9 try)ie wnioskowym i majcym pierws!eCstwo pr!ed nim try)ie )e!wnioskowym#
a. )%+: :e,"#&*(&+
Na !astosowanie do in(ormacji sektora pu)lic!nego/ kt1re podmiot !o)owi!any:
9 udost$pni3 na stronie podmiotowej Giuletynu ?n(ormacji Pu)lic!nej *dalej: G?PD dotyc!y
wy3c!nie in(ormacji pu)lic!nej w ro!umieniu udip.D
9 udost$pni3 w centralnym repo!ytorium *o kt1rym mowa w art# %a udip./
9 udost$pni3 pu)lic!nie w inny spos1) *np# !amies!c!enie w internetowym serwisie podmiotu
al)o w podmiotowym repo!ytoriumD ten kana3 dystry)ucji )$d!ie mia3 !nac!enie
dla pr!eka!ania dla ponownego wykor!ystywania in(ormacji sektora pu)lic!nego )$dcyc4
w posiadaniu mu!e1w paCstwowyc4 i samor!dowyc4/ )i)liotek pu)lic!nyc4 i naukowyc4
ora! arc4iw1w paCstwowyc4# Lu2 o)ecnie wiele ! tyc4 podmiot1w udost$pnia swoje !aso)y
w (ormie elektronic!nej na swoic4 stronac4 internetowyc4 c!y twor!onyc4 pr!e!
nie repo!ytori1w.#
Podmiot !o)owi!any udost$pniajc in(ormacje sektora pu)lic!nego jest o)owi!any w tym
miejscu wska!a7 warunki ponownego wykor!ystywania/ je2eli !osta3y okre0loneD in(ormacje
o op3atac4/ o kt1ryc4 mowa w c!$0ci ?O pkt - 8a3o2eC !godnie ! !aproponowan !asad
pr!ejr!ysto0ciD in(ormacje o 0rodkac4 prawnyc4 pr!ys3ugujcyc4 w pr!ypadku odmowy
pr!eka!ania in(ormacji sektora pu)lic!nego w celu ponownego wykor!ystywania#
Grak odpowiednic4 in(ormacji w menu pr!edmiotowym strony podmiotowej G?P/ w kategorii
=Ponowne wykor!ystywanie in(ormacji pu)lic!nyc4> dla in(ormacji udost$pnianyc4 popr!e!
G?P/ a tak2e )rak wska!ania warunk1w w pr!ypadku udost$pnienia in(ormacji sektora
pu)lic!nego w centralnym repo!ytorium lu) w inny pu)lic!ny spos1)/ uwa2a si$ !a !god$
na ponowne wykor!ystywanie udost$pnianej in(ormacji pu)lic!nej )e! ogranic!eC
warunkami#
' pr!ypadku udost$pnionyc4 in(ormacji sektora pu)lic!nego/ je0li !osta3y okre0lone warunki
ic4 ponownego wykor!ystywania !asad jest/ 2e !ainteresowany wykor!ystuje je )e!
koniec!no0ci sk3adania odr$)nyc4 wniosk1w# 'yjtkiem jest sytuacja/ gdy !ainteresowany
1
!amier!a wykor!ystywa7 in(ormacje na innyc4 warunkac4 ni2 to okre0li3 podmiot
!o)owi!any# ' takim pr!ypadku !ac4od!i potr!e)a !3o2enia wniosku#
). )%+: "#&*(&+
83o2enie wniosku o ponowne wykor!ystywanie in(ormacji sektora pu)lic!nego )$d!ie mia3o
miejsce w sytuacji/ w kt1rej:
9 in(ormacja sektora pu)lic!nego )$dca w posiadaniu podmiotu !o)owi!anego nie !osta3a
udost$pniona w spos1)/ o kt1rym mowa w lit a.D
9 !ainteresowany c4ce wykor!ysta7 in(ormacj$ sektora pu)lic!nego udost$pnion w spos1)/
o kt1rym mowa w lit a./ ale na innyc4 warunkac4/ ni2 !osta3y dla tej in(ormacji okre0lone
pr!e! podmiot !o)owi!anyD
9 !ainteresowany posiada ju2 in(ormacj$ sektora pu)lic!nego i c4ce j ponownie
wykor!ystywa7 *np# u!yska3 j w try)ie dost$pu.#
'niosek powinien !osta7 ro!patr!ony )e! !)$dnej !w3oki/ nie p1<niej jednak ni2 20 dni
od jego otr!ymania# ' sprawac4 s!c!eg1lnie skomplikowanyc4 podmiot !o)owi!any mo2e
pr!ed3u2y7 !a3atwienie sprawy o kolejne 20 dni/ po !awiadomieniu wnioskodawcy w terminie
20 dni od dnia otr!ymania wniosku# ' pr!ypadku niespe3nienia warunk1w (ormalnyc4
wniosku w!ywa si$ wnioskodawc$ do u!upe3nienia )rak1w/ wra! ! pouc!eniem/ 2e ic4
nieusuni$cie w terminie 7 dni od dnia otr!ymania we!wania spowoduje po!ostawienie
wniosku )e! ro!po!nania#
'niosek o ponowne wykor!ystywanie in(ormacji pu)lic!nej mo2na !3o2y7 w s!c!eg1lno0ci
w (ormie dokumentu elektronic!nego w ro!umieniu ustawy ! dnia 17 lutego 200- r#
o in(ormaty!acji d!ia3alno0ci podmiot1w reali!ujcyc4 !adania pu)lic!ne#
'!1r wniosku o pr!eka!anie in(ormacji sektora pu)lic!nego w celu jej ponownego
wykor!ystywania !ostanie okre0lony w drod!e ro!por!d!enia pr!e! ministra w3a0ciwego
do spraw in(ormaty!acji# 8miana w!oru o)ecnie stosowanego okre0lonego ro!por!d!eniem
Ninistra Administracji i Cy(ry!acji ! dnia 17 styc!nia 2012 r# w sprawie w!oru wniosku
o ponowne wykor!ystywanie in(ormacji pu)lic!nej !osta3a opisana w pkt 11 *powa2nienia
do wydawania akt1w wykonawc!yc4.#
c. %e!l#,!c'! "#&*(u
' wyniku reali!acji wniosku podmiot !o)owi!any:
9 pr!eka!uje in(ormacj$ sektora pu)lic!nego w celu ponownego wykor!ystywania
)e! ogranic!eC warunkamiD
9 w pr!ypadku posiadania in(ormacji sektora pu)lic!nego pr!e! wnioskodawc$ !awiadamia
o )raku ogranic!enia warunkamiD
9 pr!edstawia wnioskodawcy o(ert$ !awierajc warunki ponownego wykor!ystywania
in(ormacji sektora pu)lic!nego/ a tak2e wysoko07 op3at !a ponowne wykor!ystywanie
in(ormacji pu)lic!nej/ je2eli s pr!ewid!ianeD
9 odmawia/ w drod!e decy!ji/ ponownego wykor!ystywania in(ormacji sektora pu)lic!nego#
1
8ainteresowanym !ostanie !apewniona mo2liwo07 kwestionowania tre0ci pos!c!eg1lnyc4
warunk1w/ a tak2e wysoko0ci op3at !a ponowne wykor!ystywanie in(ormacji sektora
pu)lic!nego# 'nioskodawca/ kt1ry otr!yma3 o(ert$ mo2e/ w terminie 1@ dni od dnia
otr!ymania o(erty/ !3o2y7 spr!eciw ! powodu narus!enia pr!epis1w ustawy# ' pr!ypadku
otr!ymania spr!eciwu podmiot !o)owi!any/ w drod!e decy!ji/ ro!str!yga o warunkac4
ponownego wykor!ystywania in(ormacji sektora pu)lic!nego lu) o wysoko0ci op3at#
'arunki ponownego wykor!ystywania in(ormacji sektora pu)lic!nego/ a tak2e wysoko07
op3at !a ponowne wykor!ystywanie in(ormacji stanowi o(ert$ w ro!umieniu art# "" ustawy
! dnia 23 c!erwca 1%"@ r# 9 5odeks cywilny *+!# # ! 201@ r# po!# 121 9 dalej =k#c#>. '
pr!ypadku ic4 pr!yj$cia pr!e! oso)$ !ainteresowan doc4od!i do !awarcia pr!e! ni umowy
cywilnoprawnej ! podmiotem !o)owi!anym# 8astosowanie !najd w1wc!as pr!episy k#c#
dotyc!ce !awierania um1w pr!e! o(ert$ i jej pr!yj$cie/ w tym o(ert$ w postaci elektronic!nej
*art# "" i nast# k#c#.# 8atem w pr!ypadku narus!enia warunk1w okre0lonyc4
w umowie !astosowanie !najd og1lne !asady odpowied!ialno0ci cywilnoprawnej#
d. &-/&! $&"&"e.& +(&%,+*)+!"#!
Podmiot !o)owi!any odmawia ponownego wykor!ystywania in(ormacji sektora
pu)lic!nego/ w pr!ypadku gdy:
9 prawo dost$pu tyc4 in(ormacji podlega ogranic!eniom/ o kt1ryc4 mowa w pkt 3 lit# dD
9 ponowne wykor!ystywanie narus!y prawa w3asno0ci intelektualnej pr!ys3ugujce
podmiotom tr!ecim/
Podmiot !o)owi!any mo2e tak2e odm1wi7 reali!acji wniosku w pr!ypadku/
gdy konsekwencj wykonania wniosku )$d!ie koniec!no07 dodatkowego opracowania
in(ormacji w celu u!yskania !godno0ci ! wnioskiem i wymaga nieproporcjonalnego wysi3ku/
pr!ekrac!ajcego proste operacje na in(ormacji *o c!ym mowa powy2ej w pkt 7 Kormaty.#
e. +-!"#e -ec+,'# $%,e, $&-/#&) ,&:&#0,!"+
Podmiot !o)owi!any w drod!e decy!ji administracyjnej:
9 odmawia udost$pnienia in(ormacji sektora pu)lic!negoD
9 ro!str!yga o warunkac4 ponownego wykor!ystywania lu) o wysoko0ci op3at/ w pr!ypadku
!3o2enia spr!eciw/ o kt1rym mowa w lit# c.#
' pr!ypadku decy!ji odmownej podmiot !o)owi!any in(ormuje wnioskodawc$
o pr!yc!ynac4 odmowy# ' pr!ypadku/ gdy podstaw odmowy s prawa w3asno0ci
intelektualnej pr!ys3ugujce oso)om tr!ecim/ podmiot !o)owi!any wska!uje oso)$ (i!yc!n/
oso)$ prawn lu) jednostk$ organi!acyjn nieposiadajc oso)owo0ci prawnej/ kt1ra posiada
prawa w3asno0ci intelektualnej/ je2eli jest !nana/ al)o licencjodawcy/ od kt1rego podmiot
!o)owi!any u!yska3 dany utw1r# 8godnie ! )r!mieniem art# 1 ust# @ dyrektywy 2013/37/'E
! tego o)owi!ku !wolnione )$d mu!ea paCstwowe i samor!dowe/ )i)lioteki pu)lic!ne
i naukowe ora! arc4iwa paCstwowe#
(. 9%&-(# ,!*(!%Be"#!
1
+o post$powania koCc!cego si$ wydaniem decy!ji odmawiajcyc4 udost$pnienia in(ormacji
do ponownego wykor!ystywania ora! stwierd!ajcej warunki ponownego wykor!ystywania
!astosowanie !najd pr!episy ustawy ! dnia 1@ c!erwca 1%"0 r# 9 5odeks post$powania
administracyjnego/ co powoduje/ 2e ro!str!ygni$cie podmiotu !o)owi!anego podlega
kontroli instancyjnej/ a nast$pnie sdowoadministracyjnej#
' projektowanej ustawie !ac4owany !ostanie 9 !godnie ! o)ecnym )r!mieniem art# 23i udip
9 try) kontroli sd1w administracyjnyc4# +o skarg ro!patrywanyc4 w post$powaniac4
o udost$pnienie in(ormacji pu)lic!nej ora! o ponowne jej wykor!ystywanie stosowa3o si$
pr!episy ustawy ! dnia 30 sierpnia 2002 r# 9 Prawo o post$powaniu pr!ed sdami
administracyjnymi *+!# # ;r 1-3/ po!# 1270/ ! p1<n#!m#./ ! tym 2e pr!eka!anie akt
i odpowied!i na skarg$ nast$puje w terminie 1- dni od dnia otr!ymania skargi/ natomiast
skarg$ ro!patruje si$ w terminie 30 dni od dnia otr!ymania akt wra! ! odpowied!i na skarg$#
C. Z/#!"+ $%,e$#*!ch &:&#0,u'0c+ch
8miany w ustawie ! dnia " wr!e0nia 2001 r# o dost$pie do in(ormacji pu)lic!nej
*+!## ;r 112/ po!# 11%&/ ! p1<n# !m#. )$d konsekwencj wyodr$)nienia regulacji
dotyc!cyc4 ponownego wykor!ystywaniu in(ormacji pu)lic!nej ! pr!edmiotowej ustawy/
tj# art# 1 ust# 1/ art# 2a/ %a ora! uc4ylenia Ro!d!ia3u 2a#
' pr!episac4 ni2ej wymienionyc4 ustaw/ ilekro7 w !akresie ponownego wykor!ystywania
pr!episy tyc4 ustaw odsy3aj do udip/ nale2y odpowiednio !mieni7 )r!mienie tyc4 pr!epis1w/
a)y odsy3a3y do projektowanej ustawy:
a# ustawa ! dnia 2% styc!nia 1%%- r# o statystyce pu)lic!nej *+!# # ! 2012 r# po!# -%1/
! p1<n# !m#.
)# ustawa ! dnia 20 c!erwca 1%%7 r# 9 Prawo o ruc4u drogowym *+!# # ! 2012 r#
po!# 1137/ ! p1<n# !m#.D
c# ustawa ! dnia 1& lipca 2001 r# 9 Prawo wodne *+!# # ! 2012 r# po!# 1@-/
! p1<n# !m#.D
d# ustawa ! dnia 2 lipca 200@ r# o swo)od!ie d!ia3alno0ci gospodarc!ej *+!# # ! 2013
r# po!# "72.
e# ustawa ! dnia 17 lutego 200- r# o in(ormaty!acji d!ia3alno0ci podmiot1w
reali!ujcyc4 !adania pu)lic!ne *+!# # ! 2013 r# po!# 23-/ ! p1<n# !m#.D
(# ustawa ! dnia 2@ wr!e0nia 2010 r# o ewidencji ludno0ci *+!# # ;r 217/ po!# 1@27
! p1<n# !m#.
g# ustawa ! dnia 10 kwietnia 1%7@ r# o ewidencji ludno0ci i dowodac4 oso)istyc4
*+!## ! 200" r# ;r 13%/ po!# %%3/ ! p1<n# !m#.#
Proponuje si$ wprowad!enie !mian w ustawie ! dnia 1@ lipca 1%&3 r# o narodowym !aso)ie
arc4iwalnym i arc4iwac4 *+!## 1%&3 ;r 3& po!# 173 ! p1<n# !m#. polegajce na:
!mianie )r!mienia art# 1" ust# 1 polegajcego na wprowad!eniu pows!ec4nego
nieodp3atnego prawa dost$pu do materia31w arc4iwalnyc4D
1
!mianie art# 1" ust# 2 polegajcej na odes3aniu do cel1w okre0lonyc4 w art# 2 ust# 1
un!a/ w miejsce odes3ania do ust# 1#
uc4ylenie art# 17 ust# 1 i 2#
Proponuje si$ tak2e wprowad!enie !miany w ustawie ! dnia 17 maja 1%&% r# 9 Prawo
geode!yjne i kartogra(ic!ne *+!# # ! 2010 r# ;r 1%3/ po!# 12&7/ ! p1<n# !m#./ polegajcej
na wprowad!eniu normy odsy3ajcej do pr!epis1w projektowanej ustawy: w !akresie
nieuregulowanym ustaw 9 Prawo geode!yjne i kartogra(ic!ne stosuje si$ pr!episy o ustawy
o ponownym wykor!ystywaniu in(ormacji sektora pu)lic!nego#
1D. P%,e$#*+ (&;c&e # $%,e'9c#&e
8godnie ! art# 1 ust# 10 lit# ). dyrektywy 2013/37/E w odniesieniu do um1w na wy3c!no07/
kt1ryc4 pr!edmiotem jest digitali!acja in(ormacji sektora pu)lic!nego )$dcyc4 w posiadaniu
mu!e1w paCstwowyc4 i samor!dowyc4/ )i)liotek pu)lic!nyc4 i naukowyc4 ora! arc4iw1w
paCstwowyc4/ c!as o)owi!ywania takiego prawa wy3c!nego nie pr!ekrac!a 10 lat#
' pr!ypadku/ gdy okres ten pr!ekrac!a 10 lat / umowy takie podlegaj pr!egldowi
w 11 roku o)owi!ywania umowy/ a nast$pnie co 7 lat#
Ftrona umowy/ o kt1rej mowa powy2ej/ w ramac4 jej wykonania jest !o)owi!ana
do nieodp3atnego pr!eka!ania podmiotowi !o)owi!anemu kopii postaci elektronic!nej
digitali!owanego eg!emplar!a# Posta7 elektronic!na niniejs!yc4 in(ormacji sektora
pu)lic!nego podlega ponownemu wykor!ystywaniu po up3ywie c!asu o)owi!ywania prawa
wy3c!nego#
mowy !awarte na wy3c!no07 s jawne# Podmiot !o)owi!any ma o)owi!ek pu)likowania
um1w na swojej stronie podmiotowej Giuletynu ?n(ormacji Pu)lic!nej#
Postanowienia innyc4 um1w o wy3c!no07 ni2 te/ o kt1ryc4 mowa powy2ej o)owi!ujce
w dniu 17 lipca 2013 r# wygasaj w terminie w nic4 pr!ewid!ianym/ nie p1<niej jednak ni2
dnia 31 grudnia 20@3 r#
Pr!episy powinny pr!ewidywa7 3 miesi$c!ny okres na dostosowanie si$ mu!e1w
paCstwowyc4 i samor!dowyc4/ )i)liotek pu)lic!nyc4 i naukowyc4 ora! arc4iw1w
paCstwowyc4 do okre0lonyc4 w projektowanej ustawie !asad udost$pniania w celu
ponownego wykor!ystywania in(ormacji sektora pu)lic!nego/ kt1re do wej0cia w 2ycie
projektowanej ustawy nie podlega3y ponownemu wykor!ystywaniu#
8ak3ada si$/ 2e ustawa wejd!ie w 2ycie po up3ywie 3 miesi$cy dni od daty jej og3os!enia w
+!ienniku staw RP#
11. U$&!B"#e"#! -& +-!!"#! !()5 +(&"!c,+ch
powa2nienie ministra w3a0ciwego do spraw in(ormaty!acji do okre0lenia w drod!e
ro!por!d!enia w!oru wniosku o pr!eka!anie in(ormacji sektora pu)lic!nego w celu jej
ponownego wykor!ystywania#
'!1r wniosku stanowicy !a3c!nik do ro!por!d!enia Ninistra Administracji i Cy(ry!acji
! dnia 17 styc!nia 2012 r# w sprawie w!oru wniosku o ponowne wykor!ystywanie in(ormacji
pu)lic!nej *+!# # po!# %@. !ostanie dostosowany do !mienionego !akresu pr!edmiotowego
projektowanej ustawy# ' celu usuni$cia niepewno0ci w !akresie ro!r12nienia try)1w dost$pu
1
do in(ormacji pu)lic!nej i ponownego wykor!ystywania in(ormacji sektora pu)lic!nego
!ostanie !mieniona tre07 wniosku w !akresie wymogu wska!ania celu ponownego
wykor!ystywania# B)owi!ujcy w!1r nak3ada na wnioskodawc$ o)owi!ek podania
wy3c!nie/ c!y cel ponownego wykor!ystania ma c4arakter komercyjny/ c!y niekomercyjny#
Pr!yj$te ro!wi!anie spotka3o si$ ! krytyc!n ocen# 'ska!uje si$/ i2 mo2e ono powodowa7
trudno0ci w ro!r12nianiu try)1w dost$pu i ponownego wykor!ystywania# +latego te2 w
nowym w!or!e wniosku na3o2ony !ostanie o)owi!ek opisania celu dla jakiego
wnioskodawca domaga si$ in(ormacji do ponownego wykor!ystywania# Pr!yj$cie takiego
ro!wi!ania )$d!ie kor!ystne !ar1wno dla podmiotu !o)owi!anego w !akresie wy)oru
try)u/ jak i wnioskodawcy# Mdy)y np# omy3kowo wy)ra3 on druk wniosku o ponowne
wykor!ystywanie podajc jako cel u!yskania in(ormacji o sprawac4 pu)lic!nyc4/ wniosek ten
powinien )y7 traktowany jako wniosek o udost$pnienie in(ormacji pu)lic!nej# 5oniec!ne jest
wyeliminowanie ry!yka udost$pniania in(ormacji pu)lic!nej w try)ie ponownego
wykor!ystywania w sytuacji/ gdy w3a0ciwym jest try) dost$pu# Procedura ponownego
wykor!ystywania jest )owiem )ard!iej s(ormali!owana# Ponadto wym1g okre0lenia cel1w
ponownego wykor!ystywania po!woli na precy!yjne ustalenie warunk1w ponownego
wykor!ystywania pr!e! podmiot !o)owi!any# B)ecny wym1w okre0lenia c!y cel
ponownego wykor!ystywania ma wy3c!nie c4arakter komercyjny c!y niekomercyjny tego
procesu nie u3atwia# 'arunki powinny )y7 dostosowane do celu ponownego
wykor!ystywania opisanego we wniosku#
12. Z.&-"&9E , $%!e/ UE
Pr!edmiot projektowanej regulacji jest !godny ! prawem nii Europejskiej#
Projektowana regulacja nie !awiera pr!epis1w tec4nic!nyc4 w ro!umieniu ro!por!d!enia
Rady Ninistr1w ! dnia 23 grudnia 2002 r# w sprawie sposo)u (unkcjonowania krajowego
systemu noty(ikacji norm i akt1w prawnyc4 *+!# # ;r 23%/ po!# 203%/ ! p1<n# !m#.
i nie podlega noty(ikacji 5omisji Europejskiej#
Projektowana regulacja nie )$d!ie wymaga3a noty(ikacji 5omisji Europejskiej w try)ie
ustawy ! dnia 30 kwietnia 200@ r# o post$powaniu w sprawac4 dotyc!cyc4 pomocy
pu)lic!nej *+!# # ! 2007 r# ;r -%/ po!# @0@/ ! p1<n# !m#.#
Projekt nie wymaga pr!ed3o2enia instytucjom i organom nii Europejskiej ora!
Europejskiemu Gankowi Centralnemu w celu u!yskania opinii/ dokonania konsultacji
lu) u!godnienia#
13. K&"*ul)!c'e $u:l#c,"e
' ramac4 otwartyc4 i og1lnodost$pnyc4 konsultacji pu)lic!nyc4 projekt !a3o2eC !ostanie
umies!c!ony w Giuletynie ?n(ormacji Pu)lic!nej na stronac4 Ninisterstwa Administracji
i Cy(ry!acji/ R!dowego Centrum ,egislacji#
Projekt !a3o2eC !ostanie pr!es3any do nast$pujcyc4 podmiot1w:
1# Meneralny ?nspektor Bc4rony +anyc4 Bso)owyc4/
2# ;ac!elny Fd Administracyjny/
3# Fd ;ajwy2s!y/
@# 5rajowa Rada Fdownictwa/
1
-# 5ancelaria Pre!ydenta RP/
"# ;ac!elna +yrekcja Arc4iw1w PaCstwowyc4/
7# ?nterdyscyplinarne Centrum Nodelowania Natematyc!nego i 5omputerowego *?CN.
niwersytet 'ars!awski/
&# ?nstytut Pami$ci ;arodowej/
%# Polska 6owar!ystwo ?n(ormatyc!ne *P6?./
10# Polska ?!)a ?n(ormatyki i 6elekomunikacji *P??6./
11# 5rajowa ?!)a Mospodarc!a Elektroniki i 6elekomunikacji *5?MEi6./
12# Ftowar!ys!enie Fie7 B)ywatelska H 'atc4dog Polska
13# Kundacja Panoptykon/
1@# Kilmoteka ;arodowa/
1-# Polski ?nstytut F!tuki Kilmowej/
1"# ;arodowy ?nstytut Audiowi!ualny/
17# Gi)lioteka ;arodowa/
1&# Ftowar!ys!enie Gi)liotekar!y Polskic4/
1%# ;arodowy ?nstytut Nu!ealnictwa i Bc4rony 8)ior1w/
20# Ftowar!ys!enie Nu!ealnik1w Polskic4/
21# Polska ?!)a 5si2ki/
22# ?nstytut 5si2ki/
23# Kundacja na R!ec! ;auki Polskiej/
2@# 5rajowy B0rodek GadaC i +okumentacji 8a)ytk1w/
2-# 5rajowa ?!)a Producent1w Audiowi!ualnyc4/
2"# 5on(erencja Rektor1w Akademickic4 F!k13 Polskic4/
27# 5on(erencja Rektor1w 8awodowyc4 F!k13 Polskic4/
2&# 5on(erencja Rektor1w Pu)lic!nyc4 F!k13 8awodowyc4/
2%# Polska Akademia ;auk/
30# ;arodowe Centrum GadaC i Ro!woju/
31# ;arodowe Centrum ;auki/
32# ?nstytut Fpraw Pu)lic!nyc4/
33# Kundacja Ro!woju Fystemu Edukacji/
3@# Ftowar!ys!enie autor1w 8Ai5F/
3-# Kundacja ;owoc!esna Polska/
3"# Centrum Cy(rowe Projekt: Polska/
37# Ftowar!ys!enie EG?G/
3&# 8wi!ek Producent1w Audio Oideo/
3%# Polska ?!)a 5omunikacji Elektronic!nej/
@0# Centrum F!tuki 'sp13c!esnej 8amek ja!dowski/
@1# 8ac4$ta ;arodowa Maleria F!tuki/
@2# Nu!eum ;arodowe w 'ars!awie/
@3# Nu!eum ;arodowe w 5rakowie/
@@# Nu!eum ;arodowe w MdaCsku/
@-# Ftowar!ys!enie Kilmowc1w Polskic4/
@"# 8wi!ek Pracodawc1w Gran2y ?nternetowej ?nteractiPe AdPertising Gureau Polska/
@7# Kederacja 8wi!k1w 8awodowyc4 Pracownik1w 5ultury i F!tuki/
@&# 5on(ederacja ,ewiatan/
@%# 8wi!ek ;auc!ycielstwa Polskiego/
-0# Gusiness Centre Clu)/
-1# ;ie!ale2ny Famor!dny 8wi!ek 8awodowy =Folidarno07>/
-2# Bg1lnopolskie Poro!umienie 8wi!k1w 8awodowyc4/
-3# Pracodawcy RP/
1
-@# 8wi!ek R!emios3a Polskiego#
2