You are on page 1of 2

ANAFILAKTIKI OK

Akutna sistemska reakcija predhodno senzibilisanog organizma na ponovni, najee parenteralni,


unos istog alergena.Javlja se preteno kod osoba sa atopijskom dijatezom ( g! "#
Uzronik je bilo koji alergen ili hapten, najee
lijekovi ( penicilinska skupina lijekova ),
serumi i cjepiva,
kontrastna sredstva koja sadre jod,
alergeni za testiranje i hiposenzibilizaciju,
otrovi insekata,
nedovoljno proieni hormonski preparati
hrana ( jagode, plodovi mora, gljive, bjelanjak jajeta )
transfuzije krvi, infuzijske otopine
anestetici ( naroito barbituratni )
Karakteri!tike ana"ilaktikog oka
1 Nagli poetak ( do !" minuta nakon parenteralnog unosa alergena )
u #$ % poinje u prvih 1$ minuta
&rz razvoj simptoma
klonulost, osjeaj ekstremne slabosti uz svrbe ( dlanovi, tabani'itavo tijelo),drhtavica
bolesnik se rui, izgled mu se naglo mijenja(
lice( sivo'cijanotino
zjenice( proirene
disanje( ubrzano i povrno
puls( ubrzan, filiforman' nemjerljiv
ope stanje( znojenje, hladni ekstremiteti, cijanoza, hipotermija
stanje svijasti( bori se sa nesvjesticom, zbog pada pritiska i hipoksije )*+'a, konvulzije ili
koma
,#$poriji raz%oj !i&pto&a
urtikarija i angioedem
injekcija konjuktiva
edem sluznice nosa, larinksa ( -uincke ), bronhospazam
dramatina slika moe biti potpuno reverzibilna spontano ili uz primjenjenu terapiju
Lijeenje ana"ilaktikog oka
'# A()*NALIN (epinefrin) ampule 1%o otopina 1 ccm u dozi od ","1 mg.kg subkutano ili
intramuskularno / naroito tekim stanjima polako intravenski razre0en sa fiziolokom otopinom u
omjeru 1(1"
1o potrebi ponoviti dozu svakih 1" 2 ,o minuta jo 1 2 , puta
3dmah nakon aplikacije adrenalina nai venu dok jo nije nastupio kolaps i
nastaviti infuziju ",4 % *a)l i $ % 5lucosae u omjeru 1(,
+# ANTI,I$TA-INIK intravenski ( npr +6nopen ",$ mg.kg polako'tokom $ minuta)
.# A-INOFILIN intravenski $'7 mg.kg tokom 1"'," minuta samo ako se razvije laringospazam ili
bronhospazam 8alje nastaviti u infuziji 1$',$ mg.kg.,9h:oe se dati i mikronefrin inhalacija ili
neki beta, selektivni simpatomimetik brzog djelovanja ( salbutamol ili prokaterol )
/# Nora0renalin u infuziji( 9'# mg u l""" ml otopine ) posebnim sistemom radi regulacije brzine,
ako je pritisak ostao nizak nakon svih predhodnih intervencija&rzina infuzije ",$ 2 ! ml.min;ko
ni to nije dovoljno , moe se dati 8opamin 1'1" mikrograma.kg.min uz kontrolu pritiska
1# Kortiko!teroi0i nisu terapija akutnog anafilaktikog oka radi sporog djelovanja,ali se daju radi
spreavanja daljeg razvoja alergijske reakcije ;plikacija iv (im) u velikim dozama /ltrakorten
l" mg.kg :etilprednizolon # mg.kg po dozi, ili vie
Uz &e0ika&entn2 terapij2 potrebno je
' 1olei bolesnika
' <isik 2 putem maske ili nosnog katetera ( $ =.min ), po potrebi osigurati dini put putem
orofaringealnog ili endotrahealnog tubusa ;ko intubacija nije mogua zbog jakog edema
potrebna je krikoidotomija
' ;spirirati sekret iz dinih puteva, povremeno
' ;spirirati eludani sadraj ( sonda ) zbog opasnosti od aspiracije pri eventualnom
povraanju
' 1onavljano kontrolisati krvni pritisak i puls
' ;ko do0e do sranog zastoja potrebna je masaa srca uz vjetako disanje
*ajbolja pevencija anafilaktikog oka je dobra anamneza 1rije svake injekcije pacijenta
pitati o eventualnim alergijskim manifestacijama kako njega tako i njegove porodice
+estru, koja prva doivljava poetak anafilaksije, treba obuiti da ima spremanu antiok
terapiju, te da zna dati adrenalin
ANTIOK T*)A3I4A I 3)I5O)
1 ;drenalin, ! ampule
, ;ntihistaminik za iv primjenu, ! ampule ( *pr 8imidril, +6nopen )
! <ortikosteroid u velikim koliinama ( *pr :etilprednizolon za iv primjenu a 1,$ i ,$"
mg )
9 *oradrenalin, ! ampule
$ ;minofilin, $ ampula za iv primjenu
> ?nfuzijske otopine( !'$ boca, glukosaline, fizioloke otopine *a)l ili $% glukoza
7 @ri sistema za davanje infuzije, $ braunila i bebi sistema
# 1o $ sterilinih prica od ,,$,1" ccm, uz desetak igala
4 Asmarhova maneta,
1" @lakomjer
6a opti&aln2 po&o !ta7ionarne 2!tano%e &oraj2 i&ati
1 bocu sa kisikom,
, set za provo0enje umjetnog disanja ( maska i balon ';mbu ),
! aspirator,
9 laringoskop, nekoliko endotrahealnih tubusa, airBa6'i raznih veliina
$ set za traheotomiju
> ekg monitor
7 defibrilator
# sistem za mjerenje centralnog venskog pritiska