You are on page 1of 7

Nanismul hipofizar.

Acondroplazia
Posibilităţi de intervenţie prin kinetoterapie
I. Scopul lucrării
Scopul lucrării de faţă este găsirea unor posibilităţi de a introduce tratamentul
kinetic în planul terapeutic al unui pacient diagnosticat cu nanism hipofizar şi
acondroplazie.
II. Prezentarea pacientului
Nume şi prenume: A. C.
!rsta: "# ani
$iagnostic: Nanism hipofizar% acondroplazie
&ablou clinic:
• &alie "#' cm
• (iperla)itate ligamentară
• *enu +arum
• (iperlordoză lombară
• Scolioză dorso,lombară sinistrocon+e)ă
• -ers legănat
• .nt!rziere în maturarea osoasă /+!rsta osoasă: 0 ani1
• 2asele membrelor scurte şi grosiere
III. Consideraţii teoretice
Nanismul hipofizar sau nedez+oltarea staturală este consecinţa secreţiei
insuficiente de hormon somatotrop. Copiii cu nanism au greutate normală la naştere%
dar după +!rsta de un an creşterea încetineşte. .nălţimea definiti+ă nu depăşeşte "%3#,
"%'# m. Capul este mic% la fel şi e)tremităţile. &egumentele sunt fine% palide.
4nteligenţa este cel mai des normală.
Acondroplazia este o boală congenitală caracterizată prin oprirea creşterii
oaselor membrelor şi deformarea acestora. Acondroplazia poate duce la nanism.
*enu +arum constituie o deformaţie cu încurbarea a)ei membrelor inferioare
a+!nd con+e)itatea îndreptată în afară% astfel înc!t genunchii răm!n depărtaţi între ei
chiar şi c!nd călc!iele sau gleznele sunt apropiate. *enunchiul este deplasat în afara
a)ei membrului.
"
5ordoza este o de+iaţie în plan sagital a coloanei +ertebrale% con+e)itatea fiind
îndreptată anterior. (iperlordoza este o e)agerare a lordozelor fiziologice cer+icală şi
lombară.
Scolioza dorsolombară este o de+iere în plan frontal a sgmentului +ertebral
dorsolombar% antren!nd modificări ale celorlalte componente ale toracelui /umeri%
omoplaţi% coaste1% precum şi ale organelor intra,toracice% de+iaţie a cărei e+oluţie este
foarte greu de controlat.
IV. biectivele !i mi"loacele tratamentului kinetic
A. #enu varum
biective terapeutice$
". tonifierea în regim de scurtare a musculaturii de pe părţile laterale ale
coapselor şi gambelor6
3. tonifierea în condiţii de alungire a musculaturii de pe faţa internă a coapselor
şi gambelor6
7. dez+oltarea mobilităţii articulare a genunchilor6
0. formarea deprinderii de a merge corect.
%i"loace$
". 8)erciţii statice sub forma poziţiilor corecti+e deri+ate din poziţiile
fundamentale:
• St!nd cu +!rfurile picioarelor îndreptate în afară% depărtat pe marginea
internă a plantei6
• 9ez!nd cu genunchii flectaţi6
• :e genunchi depărtat% pe călc!ie şez!nd6
• $ecubit dorsal6
• At!rnat.
3. 8)erciţii dinamice:
• 8)erciţii de membre inferioare6
• 8)erciţii aplicati+e cu caracter corecti+ sub formă de mers% t!r!re%
echilibru6
• 8)erciţii de redresare pasi+ă şi acti+ă a genunchilor.
&'emple de e'erciţii:
• -ers pe marginea internă a plantelor% cu +!rfurile îndreptate în afară şi
genunchii apropiaţi6
• -ers pe +!rfuri cu paşi mici% +!rfurile îndreptate în afară6
• St!nd depărtat: fandare lateral spre st!nga ţin!nd +!rful piciorului
fandat îndreptat în afară% braţele lateral6 idem spre partea dreaptă6
3
• 9ez!nd% depărtarea şi apropierea gambelor% prin alunecarea tălpilor pe
sol% menţin!nd genunchii apropiaţi6
• $in poziţia pe genunchi depărtat% cu gambele îndreptate în afară%
braţele pe şolduri% lasarea şezutei pe călc!ie6
• $in decubit dorsal% cu genunchii flectaţi şi apropiaţi% depărtarea
gambelor prin ridicarea alternati+ă de pe sol a +!rfului şi călc!iului%
menţin!nd genunchii apropiaţi.
(. )iperlordoza lombară
biective terapeutice:
• Asuplizarea coloanei +ertebrale6
• ;edresarea c.+. lombare prin tonifierea în condiţii de scurtare a
muşchilor abdominali% concomitent cu tonifierea în condiţii de
alungire a muşchilor lombo sacrali6
• ;etro+ersia bazinului prin tonifierea în condiţii de scurtare a
muşchilor abdominali% fesieri şi ischiogambieri6
• <ormarea refle)ului de atitudine corectă a corpului în situaţii statice
şi dinamice6
• :re+enirea compensării lordozei prin cifoză dorsală6
• .mbunătăţirea funcţiei respiratorii6
• &onifierea generală a musculaturii.
%i"loace:
". 8)erciţii statice sub forma poziţiilor corecte% corecti+e şi hipercorecti+e%
iniţiale sau menţinute% după cum urmează:
, poziţia şez!nd cu genunchii îndoiţi% călare% cu picioarele depărtate6
, poziţia pe genunchi: pe călc!ie şez!nd% cu spi=in pe palme /cu trunchiul
deasupra orizontalei16
, decubit dorsal% cu genunchii îndoiţi% cu picoarele spri=inite pe şipca a
doua,a treia a scării fi)e6
, decubit lateral cu genunchii flectaţi6
, at!rnat cu genunchii flectaţi.
3. 8)erciţii dinamice sub forma e)erciţiilor în regim de scurtare% prin contracţii
concentrice înăuntrul segmentului de contracţie pentru muşchii abdominali%
musculatura fesieră şi ischiogambieri:
, e)erciţii ale membrelor inferioare efectuate numai în plan anterior
pentru a redresa bazinul6
, e)erciţii pentru membrele superioare efectuate în plan posterior% cu
scopul de a menţine centura scapulară în poziţie corectă şi de a pre+eni
accentuarea cifozei dorsale6
, e)erciţii de trunchi: înclinări laterale% aplecări% răsuciri6
7
, e)erciţii aplicati+e: mers ghemuit% mers apuc!nd gleznele cu m!inile%
e)erciţii de echilibru6
, respiraţii diafragmatice6
, e)erciţii de redresare cu menţinerea unor poziţii corecti+e şi
hipercorecti+e.
&'emple de e'erciţii:
". mers obişnuit cu ridicarea alternati+ă a unui genunchi la piept6
3. mers pe călc!ie şi m!inile pe şolduri6
7. mers cu fandare înainte% cu trunchiul înclinat înainte% m!inile pe şolduri6
0. ghemuit cu m!inile pe şolduri% deplasarea înainte prin sărituri6
'. st!nd în faţa oglinzii% inspiraţie% cu redresarea bazinului şi menţinerea
poziţiei corecte prin sugerea abdomenului% contracţia muşchilor fesieri%
tragerea umerilor înapoi6
>. din poziţia pe genunchi cu spri=in pe palme% spatele rotund% deplasare
înainte şi lateral spre dreapta6
?. şez!nd pe saltea% picioarele depărtate% braţele lateral% aplecarea
trunchiului cu ducerea palmelor pe saltea6
@. decubit dorsal% ducerea alternati+ă şi simultană a genunchilor la piept şi
re+enire6
A. decubit dorsal% ducerea genunchilor la piept% simultan cu ridicarea
trunchiului% prinderea genunchilor în braţe% rularea pe spate% re+enire în
poziţie iniţială6
"#.at!rnat la scară fi)ă% cu spri=inul picioarelor pe sol la 7# cm% ducerea
simultană a genunchilor p!nă la orizontală sau la piept.
C. CI*SC+I,A -.S+%(A./ SINIS0.CNV&1/

biective terapeutice:
2. Ameliorarea mobilităţii coloanei vertebrale:
, întinderea în lungime are efecte corecti+e at!t asupra de+iaţiei laterale a
coloanei +ertebrale% c!t şi asupra rotaţiei +ertebrale6 întinderea pasi+ă se obţine
prin acţiunea propriei greutăţi din at!rnat la bară6 întinderea acti+ă se
realizează prin autoe)tindere /destul de greu de realizat16
, înclinarea laterală se face înspre con+e)itate% întruc!t mobilitatea coloanei este
redusă în special în acest sens6
, derotarea +ertebrală , în scolioze se produce o rotaţie a +ertebrelor din curbură%
corpul +ertebral se deplasează înspre con+e)itate% iar apofiza spinoasă înspre
conca+itate% în rotaţie fiind antrenate şi coastele% acestea din urmă pro+oc!nd
apariţia gibozităţii în hemitoracele din partea con+e)ităţii6 derotarea +ertebrală
se face în sens in+ers rotaţiei.
3. .edresarea posturală în scolioze este incomparabil mai grea dec!t cea din
de+iaţiile în plan sagital6 pentru a o facilita şi pentru a dez+olta simţul ţinutei
corecte globale şi segmentare% kinetoterapeutul +a a=uta pacientul prin contact
0
manual cu segmentele pe care acesta trebuie să le redreseze6 în faţa oglinzii
kinetoterapeutul +a a=uta şi corecta deplasarea bazinului şi a umerilor.
4. Ameliorarea funcţiei respiratorii , prin gimnastică respiratorie adec+ată.
5. Antrenarea 6enerală a or6anismului urmăreşte creşterea capacităţii de efort%
deoarece aceasta poate fi scăzută prin influenţele negati+e e)ercitate de de+iaţia
+ertebrală asupra funcţiei respiratorii% circulatorii şi chiar a organelor digesti+e.
7. 0onifierea selectivă a musculaturii$ muşchii para+ertebrali din partea
conca+ităţii /dreapta1 sunt scurtaţi şi cu tonus scăzut deoarece nu depun efort de
susţinere a coloanei% în timp ce muşchii para+ertebrali de partea con+e)ităţii
/st!nga1 sunt alungiţi şi cu tonus crescut deoarece se opun tendinţei de înclinare
a coloanei în partea opusă6 în consecinţă% muşchii de partea con+e)ităţii +or
lucra înăuntrul segmentului de contracţie /alungire incompletă1 prin contracţii
concentrice% iar cei de partea conca+ităţii +or lucra în afara segmentului de
contracţie /alungire completă1 fie prin contrcţii e)centrice% fie concentrice.
8. Corectarea atitudinilor deficiente ale umerilor9 omoplaţilor !i bazinului.
:. -ezvoltarea toracelui cu accent pe redob;ndirea formei sale simetrice.
%i"loace$
". 8)erciţii statice:
, poziţii asimetrice ale corpului care urmăresc corectarea curburii6
, redresări posturale% a+!nd rolul de a forma refle)ul de atitudine corectă.
3. 8)erciţii dinamice const!nd din mişcări ale trunchiului şi membrelor% efectuate
în sensul corectării poziţiei.
&'emple de e'erciţii$
". -ers obişnuit% cu trunchiul drept% braţul drept sus% cel st!ng ţinut la spate6
3. -ers pe +!rfuri cu ridicarea genunchiului st!ng sus% simultan cu ducerea
braţului drept sus în e)tensie% iar a celui st!ng =os în e)tensie% cu arcuire la
fiecare pas6
7. -ers cu fandare înainte pe piciorul st!ng% cu trunchiul înclinat înainte%
coloana în e)tensie% simultan cu ridicarea braţului drept sus% iar a celui st!ng
înapoi =os6
0. -ers pe +!rfuri% cu o minge medicinală pe cap ţinută din lateral cu m!na
dreaptă% cea st!ngă ţinută la spate6
'. -ers cu piciorul st!ng pe o bancă de gimnastică% dreptul pe sol% ţin!nd
m!na dreaptă su pe cap% iar cea st!ngă pe şold6
>. St!nd depărtat cu un baston ţinut în diagonală la spate% m!na dreaptă
apuc!nd de sus% st!nga de =os% îndoirea trunchiului spre st!nga şi răsucire
spre dreapta6
?. St!nd pe genunchi cu spri=in pe palme% ridicarea m!inii drepte şi a
piciorului st!ng cu trecerea lor în e)tensie6
@. St!nd pe genunchiul drept% piciorul st!ng întins lateral% trunchiul înclinat
înainte% braţele întinse în faţă cu palmele pe sol% coloana în e)tensie sub
orizontală: îndoirea laterală a trunchiului spre st!nga prin paşi mărunţi cu
palmele pe sol6 re+enire în poziţie iniţială tot prin păşire cu palmele6
'
A. Călare pe banca de gimnastică% a+!nd sub fesa st!ngă un săculeţ cu nisip%
m!na dreaptă la ceafă% st!nga pe şold% înclinarea trunchiului spre st!nga%
altern!nd cu răsucire spre dreapta% cu inspiraţie% re+enire cu e)piraţie6
"#.$ecubit +entral% braţul drept întins în prelungirea trunchiului% cel st!ng la
spate% e)tensia trunchiului şi înclinarea lui ma)imă spre st!nga% urmată de
re+enire în poziţia iniţială6
"".$ecubit dorsal% m!na dreaptă la ceafă% st!nga pe abdomen% ridicarea
trunchiului şi răsucire spre dreapta% re+enire6
"3.$in at!rnat cu spatele la scara fi)ă% apucat asimetric% cu m!na dreaptă mai
sus% flectarea genunchilor şi răsucirea bazinului spre dreapta.
IV. Concluzii
Alături de tratamentul medicamentos indicat de medic este necesar un
regim alimentar echilibrat% în ceea ce pri+eşte conţinutul de substanţe nutriti+e%
minerale şi +itamine.
Binetoterapia nu +a trebui să lipsească din programul zilnic al copilului%
a+!nd în +edere tabloul clinic prezentat. :rogramul de recuperare prin
kinetoterapie trebuie să respecte anumite principii pedagogice impuse de +!rsta
fragedă a pacientului. .n primul r!nd% trebuie să,i e)plicăm care este problema
lui de sănătate% cauzele care au generat,o% ceea ce nu este foarte simplu6
asemenea demersuri înt!mpină% de obicei% dificultăţi cauzate de lipsa de
cunoştinţe anatomice şi medicale ale copilului. Concomitent cu transmiterea
acestor noţiuni informati+e cu pri+ire la starea lui de sănătate% +a trebui a=utat
să conştientizeze fiecare deficienţă pe care o prezintă şi să înţeleagă
consecinţele care pot să apară în timp prin ignorarea acestor probleme.
A+!nd o +!rstă at!t de mică% pacientul poate a+ea probleme în a considera
aceste deficienţe anormale% el le poate crede fireşti. 8ste datoria profesorului
kinetoterapeut de a găsi metodele cele mai eficiente care să,i stimuleze
interesul în +ederea propriei +indecări.
Cn alt principiu de respectat este cel al participării acti+e şi conştiente a
pacientului. :rogramul terapeutic trebuie să fie +ariat şi atracti+% e)erciţiile
terapeutice +or fi incluse în cadrul unor concursuri% ştafete% =ocuri de echipă%
acti+ităţi distracti+e% e+it!ndu,se astfel şedinţele plictisitoare şi monotone. :rin
aceasta se dez+oltă şi calităţi psihice ca încrederea în sine% +oinţa% perse+erenţa%
spiritul de echipă% uşurinţa de a comunica. Afecţiunea pe care o prezintă nu
trebuie să,l izoleze de alţi copii de aceeaşi +!rstă.
Cn rol important în ceea ce pri+eşte rezultatele terapiei îl are c!ştigarea
încrederii copilului şi construirea unei relaţii cordiale terapeut,pacient. :entru
aceasta talentul pedagogic al profesorului este decisi+.
:e tot parcursul programului terapeutic se +or face e+aluări în funcţie de
rezultatul cărora se modifică şi conduita terapeutică.
Se +a respecta principiul în+ăţării de la simplu la comple)% de la uşor la
greu% de la cunoscut la necunoscut. Copilul îşi însuşeşte astfel un set de
>
e)erciţii pe care le e)ecută indi+idual acasă% form!ndu,şi deprinderea de a
practica singur e)erciţii fizice şi în afara orelor de kinetoterapie.
&oate aceste demersuri +or a+ea drept rezultat adoptarea unui regim de
+iaţă sănătos% din care să nu lipsească mişcarea în aer liber. Copilul +a fi
încura=at chiar să practice un =oc sporti+.
2biecti+ele% mi=loacele şi e)erciţiile prezentate în această lucrare au creat
un cadru% un model pentru dez+oltarea unor programe comple)e de
kinetoterapie ce trebuie să respecte particularităţile indi+iduale ale pacientului.
:e l!ngă e)emplele de e)erciţii prezentate% e)istă foarte multe alte posibilităţi
şi +ariante% în funcţie de imaginaţia fiecărui terapeut% iar în cazul copiilor este
deosebit de importantă +arietatea.
(iblio6rafie
". 8ugen $uma% Deficienţele de dezvoltare fizică% Clu= Napoca% 8ditura
Argonaut% "AA?
3. Alois *herguţ% Sinteze de psihopedagogie specială% 4aşi% 8ditura :olirom%
3##'
7. 4arosla+ Biss% Fizio-kinetoterapia şi recuperarea medicală% Ducureşti%
8ditura -edicală% 3##3
?