You are on page 1of 15

Seminarski rad

Predmet:
Osiguranje
Tema:
Pojedine vrste osiguranja
Mentor: Student:
doc.dr. Rajko Tepavac Dušan Mladenović
Broj indeksa:
ST-4!"#$
$%#!.&odine
SADRŽAJ:
1.UVOD
2.POJAM OS!URA"JA
#.$POV VRS$% OS!URA"JA
!.#.'()*T+* *S(,-R.+/0
!.$.1DR.ST)0+* *S(,-R.+/0
!.!.*S(,-R.+/0 (,.R. +. SR02-
&.DU"AV OS!URA"J%
4.#.,3.)+( *DS04( 5*MP.+(/0 D-+.) *S(,-R.+/0
4.#.#.Dunav R0
4.#.$.Dunav pen6ije
4.#.!.Dunav Stock7roker
4.#.!.#.-slu&e Dunav Stock7roker
4.#.4.Dunav .uto
4.#.8.5osi& Dunav osi&uranje
'.(A)*JU+A)
,.*$%RA$URA
1.UVOD
Osiguranje je jedan o7lik upravljanja ri6ikom9 prvenstveno usmeren na smanjenje
:inansijski; &u7itaka. *si&uranje je prenos ri6ika sa osi&uranika na osi&uravajuće društvo9 u6
plaćanje premije osi&uranja.Svakako danas kada je na :inasiskom tr<ištu prisutni veliki 7roj
takvi; o&rani6acija koji imaju svr;e osi&uranja upo6navanje samim radom i principom
:unkcionisanja osi&uranja je ono što nas navodi na pravi put. *snovna ideja koja le<i i6a
osi&uranja je pove6ivanje ri6ika veliko& 7roja sli=ni; a&enata u jedan :ond9 tako da 6akon
verovatnoće"6akon veliki; 7rojeva o7e67edi da se samo relativno mali 7roj nepovoljni;
do&a>aja ostvari u jednoj &odini. Trošak to& malo& 7roja do&a>aja mo<e lako 7iti podnet od
strane veliko& 7roja osi&uranika. +a primer9 pojedinci 6naju da je ri6ik po<ara u nji;ovoj kući
mali9 ali &a se 7oje 6ato što 7i posledice 7ile veoma nepovoljne? sto&a su spremni da plate
osi&uranje protiv po<ara? osi&uravajuća društva primaju uplatu premija 6ašto što 6naju9 a na
osnovu statistike9 da će se kod velike &rupe a&enata do&oditi mali 7roj po<ara? sto&a je i
osi&uravajuća premija 6a po<are o7i=no niska.*si&uravajuće kompanije predstavljaju vrlo
6na=ajnu &rupu u=esnika na :inasiskim tr<ištima =ija suština poslovanja se sastoji u pru<anju
uslu&a osi&uranja od eventualnosti dešavanja odre>eni; do&a>aja.-pravo će se u ovom
kratkom analiti=kom procesu pokušati dati pravi od&ovor na sva 7itna i :udamentalno
6na=ajna pitanja i u ve6i poslovanja ali i ostvarivanja uspe;a osi&uravajući; kompanija i kod
nas i u inostrastvu.
2.POJAM OS!URA"JA
*si&uranje je pojam koji ima široko 6na=enje pa se 6ato o7jašnjava na ra6ne na=ine. -
etimološkom smislu9 re= osi&uranje o6na=ava si&urnost9 poverenje u nešto9 6aštitu9
o7e67enenje9 6ajam=enost. Pored etimološko&9 osi&uranje ima i privredno9 pravno i te;ni=ko
6na=enje. - najširem smislu re=i i u svakodnevnom <ivotu9 osi&uranje se s;vata kao
ekonomska institucija od koje se9 pod odrenenim uslovima9 mo<e o=ekivati nadoknada štete
nastale usled ra6ni; okolnosti.
#
*si&uranje se danas de:iniše na ra6ne na=ine9 u 6avisnosti sa ko& aspekta se osi&uranje
posmatra. Sa ekonomsko& aspekta posmatrano9 osi&uranje se de:iniše kao institucija-pojam
putem koje se =ovek štiti od opasnosti koje u&ro<avaju nje&ovu imovinu ili nje&ovu li=nost. -
okviru ekonoski; nauka9 pose7no su 6astupljene dva s;vatanja-teorije pojma osi&uranja:
@teroija potre7e@ i Ateorija si&urnosti@.
Prema teoriji potre7e osi&uranje je slu<i radi 6aštite =oveka i nje&ove imovine od
opasnosti koje je u&ro<avaju.
Prema treoriji si&urnosti9 osi&uranjem se o7e67enuje si&urnost da se uništena do7ra 7iti
nadoknanena. Sa pravno& aspekta osi&uranje se takone de:iniše na više na=ina. Prema teoriji
odštete9 cilj svako& osi&uranja je naknada štete9 6ato se i u&ovor o osi&uranju de:iniše kao
u&ovor o odšteti.
Prema teoriji prestacije9 osnov u&ovorni; o7ave6a =ine menuso7ne prestacije na koje se
o7ave6uju u&ovorne strane.
$
* teorijskim s;vatanjima pojma osi&uranja mo&lo 7i se raspravljati veoma opširno.
Menutim9 i6 prakti=ni; ra6lo&a ali i i6 ra6lo&a što je pojam osi&uranja de:inisan 1akonom o
osi&uranju i 1akonom o o7li&acionim odnosima9 6a naše potre7e 6adr<aćemo se na de:iniciji
osi&uranja koje sadr<e ovi i6vori prava. Pri tome tre7a na&lasiti da se prema 1*S pojam
osi&uranja posmatra sa aspekta delatnosti osi&uranja9 dok se prema 1** pojam osi&uranja
posmatra9 sa aspekta o7ave6a u&ovorni; strana i6 u&ovora o osi&uranju.
Prema =lanu $9 stav # 1*S delatnost osi&uranja =ine poslovi osi&uranja9 poslovi
saosi&uranja i poslovi reosi&uranja9 kao i poslovi neposredno pove6ani sa poslovima
osi&uranja. Poslovi osi&uranja smatraju se 6aklju=ivanje i i6vršavanje u&ovora o osi&uranju i
predu6imanje mera 6a spre=avanje i su67ijanje ri6ika koji u&ro<avaju osi&uranu imovinu i
lica.
Poslovima saosi&uranja99 smatraju se poslovi 6aklju=ivanja i i6vršavanja u&ovora o
osi&uranju sa više društava 6a osi&uranje koja su se spora6umela o 6ajedni=kom snošenju i
raspodeli ri6ika. Poslovima reosi&uranja smatraju se 6aklju=ivanje i i6vršavanje u&ovora o
reosi&uranju viška ri6ika i6nad samopridr<aja jedno& društva 6a osi&uranje kod dru&o&
društva 6a osi&uranje. Poslovi neposredno pove6ani sa poslovima osi&uranja su posredovanje
1
5ukoleća. S: *r&ani6aciono poslovni leksikon. - Beo&rad9 #BC9 tom #. str.BC#.
2
/ovanović. ).: Moderno s;vatanje o osi&uranju i u&ovor o osi&uranju9 *si&uranje i privreda9 #BC!.
str.#%.
i 6astupanje u osi&uranju9 utvr>ivanje i procena ri6ika i šteta9 posredovanje radi prodaje i
prodaja osi&urani; oštećeni; stvari i pru<anje dru&i; intelektualni; i te;ni=ki; uslu&a u ve6i
sa poslovima u osi&uranju.
Prema 1** @-&ovorom o osi&uranju o7ave6uje se u&ovara= osi&uranja9 da na na=elima
u6ajamnosti i solidarnosti udru<uje odreneni i6nos u 6ajednici osi&uranja odnosno 6ajednici
ri6ika Dosi&urava=E9 a 6ajednica se o7ave6uje da9 ako se desi do&anaj koji predstavlja
osi&uranislu=aj9 isplati osi&uraniku ili nekom trećem licu naknadu9 odnosno u&ovorenu svotu
ili u=ini nešto dru&o.

Svr;a osi&uranja je 6aštita oni; =ija su do7ra i6lo<ena opasnostima. Potre7a 6a
osi&uranjem javila se veoma davno i to od perioda kada je =ovek uvideo da ra6ne opasnosti
u&ro<avale nje&a i nje&ovu imovinu. Menutim9 sa stalnim ra6vojem društva javljale su se i
nove opasnosti Dopasnosti od odreneni; stvari i delatnosstiE9 pa je =ovek i dalje morao da
i6nala6i i usavršava ra6ne o7like 6aštite. To je imalo 6a re6ultat da se pored do7rovoljno&
ra6vija i o7ave6no osi&uranje. 3judi su 7ili svesni da se osi&uranje postići svoj cilj ako ri6ik
preu6me pro:esionalna institucija i ako osi&uranjem 7ude o7u;vaćeno više lica. 1ato se danas
poslovima osi&uranja 7ave pro:esionalni privredni su7jekti9 =ija je delatnost pod nad6orom
dr<ave9 upravo radi ostvarivanja svr;e osi&uranja - o7eštećenje oštećeni;.
#.$POV VRS$% OS!URA"JA
Postoje 7rojni tipovi osi&uranja. +ajva<nija podela je na:
 Životno osiguranje Dosi&uranje <ivota9 rentno9 dopunsko osi&uranje u6 osi&uranje
<ivota9 do7rovoljno pen6ijsko osi&uranje i dru&e vrste <ivotni; osi&uranjaE
 "e-ivotno osiguranje i.i o/0te osiguranje Dosi&uranje od posledica ne6&ode9
do7rovoljno pen6ijsko osi&uranje9 osi&uranje motorni; vo6ila9 osi&uranje imovine od
po<ara i dru&i; opasnosti9 ostala osi&uranja imovine9 osi&uranje od od&ovornosti 67o&
upotre7e motorni; vo6ila i osi&uranje od opšte od&ovornosti 6a imovinuE.
#.1.ŽVO$"O OS!URA"J%
- ra6vijenim 6emljama tr<išne ekonomije osi&uranja lica su dominantna. - našim
uslovima osi&uranje lica9 sa svim svojim o7licima9 postaje sve 6astupljenije i ekonomski
popularnije kod &ra>ana9 koji u osi&uranju nala6e svoj interes i na=in 6a 6adovoljenje
odre>eni; potre7a. *si&uranje lica o7u;vata one vrste osi&uranja sa pokrivenim osi&uranim
slu=ajevima-ri6icima koji neposredno u&ro<avaju =ovekov <ivot ili telo.
)rste osi&uranja koje o7u;vata osi&uranje lica su: osi&uranje <ivota9 osi&uranje od
posledica nesrećno& slu=aja-ne6&ode9 6dravstveno osi&uranje i pen6ijsko osi&uranje. 3judski
<ivot nema vrednost koja se mo<e komercijali6ovati i proceniti9 pa se ostvareni osi&urani
slu=ajevi-ri6ici kod osi&urani; lica ne mo&u realno nadoknaditi9 ali se mo&u u7la<iti posledice
nastupanja ri6ika materijalnom nadoknadom9 odnosno isplatom osi&urane sume.
*si&uranje <ivota u svetu tr<išne ekonomije9 kao delatnost osi&uranja9 6au6ima dominantno
mesto. *si&uranje <ivota pru<a nam mo&ućnost da putem plansko& ula&anja vlastiti;
sredstava o7e67edimo kako svoju9 tako i si&urnost svoje porodice. Pru<a si&urnost našim
naj7li<ima9 planira 7udućnost9 štedi nam9 a u6 sve to smo i istovremeno osi&urani.
*si&uravajuće kuće kao kompanije sa decenijskom tradicijom 7avljenja osi&uranjem
<ivota ra6vile su nekoliko pro&rama osi&uranja <ivota:
 Mešovito osi&uranje <ivota
 *si&uranje <ivota 6a slušaj smrti korisnika kredita
 Popularno ri6iko osi&uranje <ivota
1aklju=ivanjem polise osi&uranja <ivota ula<emo u svoju si&urnost9 si&urnost svoje
porodice9 istovremeno štedimo i planiramo svoju 7udućnost. *si&uranje <ivota o7e67e>uje
6aštitu od :inansijski; &u7itaka koji mo&u nastati kao posledica nei6vesni; do&a>aja ve6ani;
6a <ivot svake oso7e. 5ro6 du&oro=nu štednju9 osi&uranje <ivota o7e67e>uje socijalnu
si&urnost i o=uvanje
nivoa <ivotno& standarda u kasnijim &odinama9 ali i :inansijsku 6aštitu porodice u slu=aju
kada je to najpotre7nije. 1aklju=ivanjem polise osi&uranja <ivota istovremeno ostvarujete
po&odnosti osi&uranja i štednje. -&ovorena osi&urana suma9 6ajedno sa o7ra=unatom do7iti
uvek se isplaćuje u celosti osi&uraniku9 u slu=aju isteka u&ovora ili korisniku osi&uranja9 u
slu=aju nastupanja smrti. -6 ovo osi&uranja mo<emo 6aklju=iti i osi&uranje od posledica
nesrećno& slu=aja Dsmrt usled ne6&ode9 invaliditet9 troškovi le=enja9 dnevna naknadaE. +a ovaj
na=in u6 štednju o7e67e>ujemo i dodatnu si&urnost.
Tradicija si&urnosti i renome osi&uravajući; kuća više su ne&o do7ar &arant da su
sredstva koja su uplaćena 6a osi&uranje <ivota9 ne samo realno o=uvana ne&o i uvećana
pripisom dodatni; suma po osnovu u=ešća u do7iti.
*si&urati se mo&u sva lica sa navršeni; #4 do F% &odina <ivota sa ili 7e6 lekarsko& pre&leda.
*si&uranje <ivota se mo<e 6aklju=iti na period od 8 do !% &odina. -&ovoreni i6nos na koji se
6aklju=uje ovo osi&uranje 6avisi od to&a koliko se i6dvaja Dmese=no9kvartalno9 polu&odišnje9
&odišnje ili jednokratnoE9 i6a7rano& perioda trajanja osi&uranja i &odina starosti.
*si&uranje <ivota mo<e se 6aklju=iti kao devi1no ili dinarsko osi&uranje. -koliko se
6aklju=i devi6no osi&uranje <ivota sve uplate9 ali i sve isplate po ovom osi&uranju su u evrima
i na taj na=in se o7e67e>uje maksimalna 6aštita.
Pored navedeni; tipova osi&uranja postoje još nekoliko vrlo po6nati; i korišćeni; tipova
osi&uranja.Tako da su naj=ešći tipovi osi&uranja su :
#. *si&uranje automo7ila9 koje mo<e o7u;vatiti kako osi&uranje od štete na vo6ilu
osi&urano&9 tako i osi&uranje od nje&ove od&ovornosti 6a pri=injenu štetu.
$. 1drastveno osi&uranje9 koje pokriva predvi>ene troškove le=enja9 lekovi i poma&ala 6a
osi&urano&.
!. *si&uranje imovine9 koje o7e67e>uje od po<ara9 poplave9 6emljotresa9 provale i
sli=ni; do&a>aja.
4. Putni=ko osi&uranje9 koje o7i=no pokriva osi&uranje od nesreće na putu9 od kra>e i
7olesti.
8. Pen6isko osi&uranje9 ono o7e67e>uje do;odak u starosti.
C. *si&uranje od od&ovornosti9 koje pokriva tu<7ene 6a;teve protiv osi&urano&.
F. *si&uranje od :inasiski; &u7itaka u u<em smislu9 koje o7u;vata osi&uranje od kursni;
promena9 od neuspe;a naplate potra<ivanja.
. *si&uranje i&ara na sreću
#.2.(DRAS$V%"O OS!URA"J%
(dravstveno osiguranje je sistem 6a pokrivanje troškova 6dravstvene 6aštite unapred9
preko doprinosa DBi6markov sistemE ili pore6a DBeverid<ov sistemE koji se uplaćaju u
6ajedni=ki :ond ili 6avod 6dravstveno& osi&uranja 6a sve ili neke 6dravstvene uslu&e odre>ene
6akonom9 pod6akonskim aktima ili polisom osi&uranjaDkod privatno& osi&uranjaE.
1dravstveno osi&uranje mo<e se odnositi na o&rani=en ili sveo7u;vatni raspon 6dravstveni;
uslu&a i mo<e slu<iti kao potpuno ili delimi=no pokrivanje troškova odre>ene uslu&e9 leka ili
medicinsko& sredstva. Povlastice se mo&u sastojati u pravu na odre>ene 6dravstvene uslu&e ili
na re:undaciju osi&uraniku 6a odre>ene troškove. Dr<avno 6dravstveno osi&uranje ure>uje i
vodi dr<ava9 privatno osi&uranje je tako>e ure>eno 6akonom i vo>eno od strane
osi&uravajuće& društva ili neke dru&e privatne a&encije koja 6a to ima do6volu. 1dravstveno
osi&uranje mo<e 7iti o7ave6no i do7rovoljno. *7ave6no 6dravstveno osi&uranje pokriva
osnovni paket 6dravstveni; uslu&a propisani; 6akonom. Do7rovoljno osi&uranje je ono
osi&uranje koje 6aklju=uju ona lica koja nisu o7ave6no osi&urana po 6akonu9 7ilo 6a osnovni
ili dodatni paket uslu&aDdodatno osi&uranjeE.
#.#.OS!URA"J% !ARA "A SR%2U
5ao i i&rama na sreću9 i osi&uranjem prenosimo ri6ik i do7itak Dili &u7itakE. .li tu je
sli=nostima kraj.
(&re na sreću nude mo&ućnost do7itka ili &u7itka. *si&uranje ne omo&ućava do7itak.
*si&uranje o7e67e<uje samo :inansijsku naknadu &u7itka.
5ockari mo&u da ula<u i &u7e ri6ikujući dotle dokle mo&u da plate. *si&urana suma koju
mo<ete u&ovoriti o&rani=ena je vrednošću stvari koje se osi&uravaju
(&re na sreću mo&u uništiti imovinu9 pa i samo& i&ra=a. *si&uranje smanjuje :inansijski
teret i tako poma<e oporavak oštećeni;. *si&uranje o7e67e>uje novac 6a trenutak kada je
ljudima najpotre7niji9 neposredno posle ne6&ode i posle &u7itka.
5ockanje9 iako stvara i do7itnike i &u7itnike9 ne nudi podršku &u7itnicima ni nji;ovim
porodicama. +aknade i6 osi&uranja su korist ne samo 6a pojedinca? osi&uranje spre=ava da
cela jedna klasa mo&ući; &u7itnika postane socijalno u&ro<ena kate&orija. 5ada se do&odi
šteta9 osi&uranje o7e67e>uje novac da se ponovo i6&radi ono što je već jednom postojalo ili da
:inansijski nadoknadi nepovratni &u7itak.
5ockanje preusmerava novac ne mareći 6a sposo7nost ili od&ovornost primaoca? 7e6
o76ira na na=in na koji do7itnik raspola<e novcem. *si&uranje daje novac onome ko je već
dosti&ao nivo :inansijske od&ovornosti potre7ne 6a plaćanje premije i predu6imanje koraka
kojima će umanjiti posledice veliki; &u7itaka.
5ockanje povećava ri6ik. Stvara novi ri6ik koji nije morao nastati. *si&uranje preu6ima
postojeći ri6ik i upravlja njime kako 7i osi&uranik umanjio ri6ik koji nema na=ina da i67e&ne.
Ri6ik koji nastaje pri kockanju nema nikakve ve6e sa li=nim i porodi=nim prilikama
kockara. 5upci osi&uranja moraju imati valjan ra6lo&: o7i=no neki spoljašnji ra6lo& -
porodi=ni ili ekonomski.
5ockari <ele i tra<e ri6ik. 5upci osi&uranja <ele da ri6ik i67e&nu ili 7ar da u7la<e
posledice veliki; &u7itaka.
Ponašanje kockara ne uti=e na re6ultat i&re. Me>utim9 da 7iste se osi&urali od po<ara
moraćete da imate instalirane protivpo<arne aparate i alarm. - protivnom će vam naknada u
slu=aju štete 7iti umanjena.
5ockanje je tradicionalno smatrano 6a ri6ik koji se ne mo<e osi&urati. (pak9 u poslednje
vreme pronala6e se i patentiraju o7lici osi&uranja protiv &u7itaka u i&rama na sreću. Primer je
patent C.CB.!C$ S.D: @Met;od and apparatus :or providin& insurance policies :or &am7lin&
losses.@
*si&uranje9 i67e&avanje9 u7la<avanje i prenos ri6ika9 smanjuju nei6vesnost pojedinca i
or&ani6acija. *si&uranjem se omo&ućava inteli&entno upravljanje ri6ikom9 posti6anje
sta7ilnosti i ra6voja.
&.DU"AV OS!URA"J%
5ompanija @Dunav osi&uranje@ je najveća kuća na tr<ištu osi&uranja u 6emlji9 sa
tradicijom du&om #4% &odina.
5ao akcionarsko društvo 6a poslove osi&uranja9 reosi&uranja9 saosi&uranja i ostali; uslu&a
u osi&uranju9 @Dunav osi&uranje@ je jedina kuća na domaćem tr<ištu re&istrovana 6a sve vrste
osi&uranja Dviše do % proi6vodaE.
Stru=no 6nanje 6aposleni;9 =vrsti principi rada i poslovanja9 6asnovani na kvalitetu radni;
procesa9 po=ev od pru<anja in:ormacija klijentima9 kvalitetne pripreme u&ovora sa jasnom
de:inicijom najšire 6aštite osi&uranika9 pa sve do a<urne isplate šteta u slu=aju ostvarenja
ri6ika9 &aranti su si&urnosti i poverenja9 =ineći od 5ompanije 6na=ajan :aktor sta7ilnosti.
Sva istra<ivanja tr<išta uka6uju da je 5ompanija @Dunav osi&uranje@ najja=i srpski 7rend
u osi&uranju. Be6 preterivanja se mo<e reći da je 5ompanija @Dunav osi&uranje@ sinonim 6a
osi&uranje u Sr7iji.
*67iljno s;vatajući svoju društvenu od&ovornost9 5ompanija ula<e u 7rojne sportske
kolektive i pojedince9 kulturne9 nau=ne i umetni=ke projekte sa svešću da samo podrška
pravimvrednostima vodi istinskom napretku.
Br6ina i :leksi7ilnost u radu9 starosna i o7ra6ovna struktura 6aposleni;9 stru=no
usavršavanje kadrova9 uvo>enje novi; vrsta i modusa osi&uranja9 kao i ono najva<nije - 7r6a
isplata šteta u realnim i6nosima9 o7e67e>uje 5ompaniji @Dunav osi&uranje@ lidersku po6iciju
na domaćem tr<ištu osi&uranja.
&.1.!*AV" ODS%+ )OMPA"J% DU"AV OS!URA"J%
@Dunav osi&uranje@ je kompanija sa vodećim ljudskim9 te;ni=kim i :inansijskim resursima
u 6emlji. -vek rukovo>eni istom vi6ijom kvaliteta svoji; uslu&a9 o7avljamo mno&o7rojne
delatnosti i predstavljamo sna<nu osi&uravajuću kuću i jednu od najuspešniji; kompanija u
6emlji.
Predu6eća koja posluju u sastavu 5ompanije o7avljaju široki spektar specijali6ovani;
uslu&a9 koje se kreću od reosi&uranja9 tr&ovine9 preko preventivno& in<enjerin&a9 uslu&a
te;ni=ko& pre&leda i servisiranja motorni; vo6ila.
5ompanija @Dunav osi&uranje@ je $%%$. &odine o:ormila prvi pen6ioni :ond u Sr7iji sa
internacionalnom kompanijom TB(G9 pod na6ivom @Dunav-TB(G@ sa vlasni=kim udelom od
4BH. - $%%C. &odini kompanija je postala #%%H vlasnik Ionda Dsada pod na6ivom @Društvo
6a pen6ijsko osi&uranje Dunav@E. *sim to&a 5ompanija je preu6imanjem većinsko& paketa
akcija9 postala većinski vlasnik @5osi& Dunav osi&uranja@ i6 Banja 3uke9 =ime otvara se7i put
ka re&ionalnom tr<ištu osi&uranja.
&.1.1.Dunav R%
.kcionarsko društvo 6a reosi&uranje @Dunav Re@9 je visoko pro:esionalni
reosi&urava=9 koji preko !% &odina uspešno ostvaruje :unkciju reosi&uravajuće 6aštite
osi&urani; ri6ika svoji; cedenata.
.m7icio6no postavljeni ciljevi poslovne politike ispunjavaju se u potpunosti
6a;valjujući poslovanju @Dunav Re@-a po tr<išnim principima9 uva<avajući ekonomska na=ela
i na=ela struke reosi&uranja.
Pored 5ompanije @Dunav *si&uranje@9 celokupnu reosi&uravajuću 6aštitu port:elja9
Dunav Re je o7e67e>uje 6a još $% osi&uravajućui; društava9 od koji; su ! i6 Repu7like
Srpske i $ i6 Makedonije. -&ovorima o reosi&uranju o7u;vaćeni su svi imovinski i
transportni ri6ici9 J"3 6aštita od katastro:alni; ri6ika9 6elena karta i ostalo.
Prilikom plasiranja ri6ika veći; od sopstveno& samopridr<aja9 @Dunav Re@ je9
6a;valjujući svom u&ledu na tr<ištu reosi&uranja9 ostvaruje u&ovorne odnose sa
najkvalitetnijim reosi&uravajućim društvima na 6apadnoevropskom tr<ištu9 tj. onim koji imaju
rejtin& i6 &rupe @.@.
Svoj u&led vodeće& re&ionalno& i najveće& reosi&urava=a u Sr7iji9 sa preko C% H
port:elja reosi&uranja9 Dunav Re o7e67e>uje poslovnom politikom 6asnovanom na stalnom
unapre>enju nivoa poslovanja9 neprekidnim prila&o>avanjem @6akonima@ tr<išta9 koristeći
kadrovske9 materijalne i dru&e potencijale društva.
(na=e9 $4 6aposleni; u Dunav Re-u9 od koji; je dve trećine sa visokim školskim
o7ra6ovanjem9 stru=no usavršeni; u 6emlji i inostranstvu9 spremni su da i6vršavaju i
najslo<enije poslove reosi&uranja.
&.1.2.Dunav /en1ije
D-+.) društvo 6a upravljanje do7rovoljnim pen6ijskim :ondom do7ilo je . marta
$%%F. &odine do6volu +arodne 7anke Sr7ije 6a or&ani6ovanje i upravljanje D-+.)
do7rovoljnim pen6iskim :ondom.
1akonom o do7rovoljnim pen6ijskim :ondovima i pen6ijskim planovima9 =ija je
primena po=ela #. aprila $%%C. &odine9 na naše tr<ište i :ormalno je uveden t6v. treći stu7
pen6ijsko& osi&uranja. *va vrsta osi&uranja predstavlja do7rovoljno pen6ijsko osi&uranje i
dopuna je o7ave6nom dr<avnom pen6ijskom osi&uranju. *snovni element treće& stu7a jesu
upravo društva koja upravljaju do7rovoljnim pen6ijskim :ondovima kao institucijama
kolektivno& investiranja.
Dunav društvo je nastalo prere&istracijom Pen6ijsko& osi&uranja Dunav a.d.o.9 koje se
od $%%$. &odine 7avilo do7rovoljnim pen6ijskim osi&uranjem.
Sa preko B%.%%% =lanova9 vrednošću imovine od preko # miliona eura i mre<om od #B
prodajni; mesta širom Sr7ije9 D-+.) do7rovoljni pen6ijski :ond najveći je :ond na našem
tr<ištu.
&.1.#.Dunav Sto3k4roker
Brokersko-dilersko društvo koje danas posluje kao D-+.) Stock7roker a.d. osnovala
je u okto7ru #BBF. &odine &rupa mladi; eksperata i6 o7lasti :inansija9 pod na6ivom
99Stock7rokerKK a.d.. *d osnivanja je =lan Beo&radske 7er6e i poseduje licence 6a pru<anje
:inansijski; uslu&a prema va<ećim 6akonima.
- junu $%%C. &odine postali smo deo kompanije 99D-+.) osi&uranjeL9 jedne od
najveći; osi&uravajući; kuća na Balkanu i time o7e67edili si&urnost i sta7ilnost u
7udućnosti.
Tokom =itavo& svo& postojanja Dunav Stock7roker nastoji da poštuje najviše eti=ke
principe u poslovanju i da poverenje svoji; klijenata postavi kao svoj osnovni cilj.
Primarni cilj D-+.) Srock7rokera je da ra6vija i pru<a pou6dane i e:ikasne rslu&e
korporativno& :inansiranja i upravljanja imovinom9 kao i sve vrste 7rokerski; uslu&a D-+.)
Stock7roker klijentima pru<a uslu&e na polju privati6acije9 investiciono& 7ankarstva9
individualni; štedni; me;ani6ama i me>unarodne :inansijske saradnje. 5onstantno ra6vija i
primenjuje nove :inansijske modele koji do danas nisu korišćeni na domaćem :inansijskom
tr<ištu.

Mi nismo posvećeni samo velikim kompanijama i kapitalima. Pose7an pro&ram uslu&a
posvetili smo i :i6i=kim licima9 sa ciljem da povratimo poverenje u osnovne tr<išne vrednosti i
poslovanje9 stvorimo okru<enje u kome će se klijenti osećati si&urno i omo&ućimo im da ne
planiraju od danas do sutra9 već de sa puno si&urnosti predvi>aju vreme koje dola6i.
&.1.#.1.Us.uge Dunav Sto3k4roker
Vo5enje ra6una 7artija od vrednosti k.ijenta:
 *tvaranje ra=una
 Preknji<avanje ;artija od vrednosti Dpoklon9 ostavina...E
 (6vaštavanje o stanju na ra=unu
 *7aveštavanje akcionara o odr<avanju Skupštine i davanju 6astupni=ke i6jave
 5onstituisanje 6alo&e na ;artijama
$rgovanje:
 Posredovanje u kupovini i prodaji ;artija od vrednosti na Beo&radskoj 7er6i i na
van7er6anskom tr<ištu Dakcije9 tre6orski 6apisi9 o7ve6nice...E
Osta.i /os.ovi:
 (n:ormisanje klijenata o stanju na tr<ištu
 +aplata potra<ivanja po osnovu dospeli; ;artija od vrednosti Ddividende9 kamate...E
 Posredovanje u plaćanju uslu&a ;artijama od vrednosti Dosi&uranja imovine9 pen6iono
osi&uranje...E
5valitet :inansijski; uslu&a koje pru<amo po=iva na iskustvu i visokom o7ra6ovanju
naše& pro:esionalno& sastava9 kao i na najsavremenijem in:ormacionom sistemu koji
koristimo9 pomoću koje&a se i klijentim omo&ućava kvalitetna i 7r6 in:ormacija i mo&ućnost
kreiranja du&oro=ne uspešne poslovne strate&ije.
D-+.) Stock7roker je speciali6ovan6a pru<anje sledeći; uslu&a:
 Tr&ovanje M odeljenje tr&ovanja je najva<niji i najra6vijeniji deo kompanije. Trenutno9
odeljenje u potpunosti pokriva najatraktivnije delove domaće& :inansijsko& tr<šta M
kratkoro=ne du<ni=ke instrumente9 dr<avne o7ve6nice i sekundarni promet akcijama
predu6eća.
 -vo>enje emisije na tr<ište D(P*E M+aša kompanija je u poslove pripreme emisije
;artije od vrednosti i uvo>enje emisija na primarno :inansijsko t<ište D(P*E. - tom
smislu9 mi pru<amo klijentu punu ulu&u koja pokriva i sve neop;odne administrativne
radnje u pripremi emisije.
 5orporativni a&ent M - svojstvu korporativno& a&enta našim o7avljamo poslove
ve6ane 6a komunikaciju i 6astupanje pred 4entralnim re&istrom9 o7navljanje
prospekta9 o7ra=un dividendi9 kontrola &lasa=ki; prava i ostvarivanja prava &lasa
DproNO votin&E.
 .nali6a M u odeljenju anali6e i praćenja tr<išni; kretanja D-+.) Stock7roker ima
:ormiranu 7a6u podataka ve6anu 6a poslovno okru<enje9 u=esnike i cenovna kretanja.
 -slu&e korporativno& :inansiranja M Sektor korporativno& :inansiranja pru<a
kompletnu uslu&u kompanijama Dsavetodavnu i te;ni=ku i6ved7uE s ciljem da
naje:ikasnije i najisplativije o7e67ede sredstva neop;odna 6a tekuće poslovanjei
ra6voj. 1a;valjujući odli=nom po6navanju lokalno& poslovno& okru<enja9 u stanju
smo da pru<imo pro:esionalne uslu&e našim klijentima. Pru<amo tako>e9 i konsaltin&
uslu&e koje se odnose na proces pronala<enja strateško& ":inansijsko& partnera i
podr<avamo naše klijente tokom =itavo& procesa transakcije.
+aše redovne delatnosti su i:
 Projektovanje
- i6rada kompletno& projekta trans:ormacije kapitala
- i6rada projekta dokapitali6acije kro6 emisije vlasni=ki; DakcijaE i du<ni=ki; ;artija
Do7ve6nice96apisiE
- re&istracija9 marketin& i plasman emisija ;artija od vrednosti.
 5onsaltin&
- 5onsaltin& u dnevnom poslovanju i u planiranju tr<išne strate&ije9 na osnovu
kretanja va<ni; ekonomski; :aktora Dkursevi9 kamate9 cene ro7a i dru&e pro&no6eE
5onsaltin& uslu&e ve6ane 6a va<eću 6akonsku i pod6akonsku re&ulativu9 Pravila i
-putstva 4entralno& re&istra i svi; ostali; p6itivni; 6akonski; propisa relevantni; 6a
;atije od vrednosti.
5valitet :inansijski; uslu&a koje pru<amo po=iva na iskustvu i visokom o7ra6ovanju
naše& pro:esionalno& sastava9 kao i na najsavremenijem in:ormacionom sistemu koji
koristimo9 pomoću koje& se i klijentima omo&ućava kvalitetna i 7r6a in:ormacija i mo&ućnost
kreiranja du&oro=ne uspešne poslovne strate&ije.
&.1.&.Dunav Auto
@Dunav auto@ d.o.o. ovlašćeno je da u pravnom prometu sa trećim licima 6aklju=uje
sve vrste u&ovora u okviru svoje delatnosti. 1a o7ave6e predu6eća u pravnom prometu
od&ovara predu6eće svim svojim sredstvima. *sniva= od&ovara 6a o7ave6e predu6eća
neo&rani=eno solidarno svim svojim sredstvima9 celokupnom svojom imovinom.
Predu6eće @Dunav auto@ d.o.o. je re&istrovano 6a o7avljanje sledeći; delatnosti:
 prodaja i odr<avanje motorni; vo6ila9
 prodaja delova i pri7ora 6a motorna vo6ila9
 odr<avanje i ne&a kola9
 pomoćne aktivnosti u osi&uranju Dposredovanje i 6astupanje u poslovima osi&uranja
motorni; vo6ila9 snimanje i procena šteta na motornim vo6ilima i te;ni=ke uslu&e u
osi&uranju u ve6i sa poslovima osi&uranja motorni; vo6ilaE9
 te;ni=ko ispitivanje i anali6a9 Dte;ni=ki pre&led vo6ilaE.
1a o7avljanje pomoćni; aktivnosti u osi&uranju u okviru predu6eća or&ani6ovana je
pose7na poslovna jedinica.
&.1.'.)osig Dunav osiguranje
P5*S(, D-+.) *S(,-R.+/0L je akcionarsko društvo osnovano #BB# &odine u
Banja 3uci. *d #BB! &odine priklju=ila mu se i Iilijala 5ompanije Dunav9 na koji na=in je
5ompanija postala dru&i akcionar po veli=ini ulo<eno& kapitala.
- $%%F &odini 5ompanija Dunav *si&uranje je kupila akcija na 7er6i i postala većinski
vlasnik ukupno& kapitala od 8B94F H.
5osi& Dunav *si&uranje je jedno od vodeći; osi&uranja u Repu7lici Srpskoj i Bosni i
Gerce&ovini9o =emu &ovore poka6atelji o poslovanju u $%%C &odini koji slede.
 -kupan 5apital $.4!%.!$! 0-R
 Iakturisana premija B.%!#.48
 -kupan pri;od #%.C8B.8%
 Do7itak 8C#.#C
 -kupna aktiva #%.%C.%!
 Broj 6aposleni; radnika #F8
5osi& Dunav osi&uranej poseduje Serti:ikat 0+ (S* B%%# : $%%% .
- $%%C i $%%F &odini naše predu6eće je od Qasopisa Iinance 4entral 0urope i6 3ondona
pro&lašeno 6a najuspešniju osi&uravajuću kompaniju u Repu7lici Srpskoj.
'.(A)*JU+A)
*d postanka sveta pa do danas =ovekov <ivot i imovina 7ili su u&ro<avani ra6nim
ri6icima9 prou6rokovani 7ilo sti;ijskim do&a>ajima9 7ilo nesrećnim slu=ajevima. Qovek se sa
ovim nedaćama 7orio na ra6li=ite na=ine. Sa ra6vojem društva9 ra6vijao se i sistem od7rane od
nevolja koje su &a snala6ile. Smatra se da je pojava privatne svojine uslovila or&ani6ovanu
6aštitu imovine koja je 7ila prete=a delatnosti osi&uranja.
*pasnosti koje u&ro<avaju imovinu i lica su 7eoma 7rojne9 ponekad i i6u6etno teške.
(ma opasnosti koje su se tokom vremena smanjivale9 dok su se neke povećavale a javljaju se i
nove. Qovek je uvek nastojao da smanji 7roj štetni; do&a>aja slu=ajno& karaktera9 i u toj
te<nji ponekad posti<e do7re re6ultate. (pak9 7e6 o76ira na sve preventivne mere koje se
predu6imaju9 neke štete i6mi=u kontroli9 te 6aštita od nji; mo<e 7iti samo u smislu nadoknade
sredstava 6a o7navljanje uništeni; do7ara.
Samim tim što je osi&uranje ekonomska institucija sa 6adatkom da otklanja
poremećaje koji nastaju usled vanredni; slu=ajeva rušenja9 odnosno nepovoljni; do&a>aja u
<ivotu ljudi9 ono ima 6a društvo veliki 6na=aj. .li ono ima veliki 6na=aj i 6a pojedinca9 jer mu
pru<a potre7nu sigurnost. *tuda 7i9 u savremenim uslovima9 7ilo nera6umno 6anemarivati
sti;ijske do&a>aje i nesrećne slu=ajeve koji ponekad nanose i o&romne štete. 1ato je sasvim
prirodno da svaka 6emlja stavlja osi&uranje u red oni; institucija koje predstavljaju temelje
njene ekonomske or&ani6acije. Prema tome9 osi&uranje je neop;odno.
Situacija na domaćem tr<ištu se menja ulaskom strani; osi&uravajući; društava9 jer oni
unose strani kapital i so:isticiranu te;nolo&iju9 kako u marketin& tako i u menad<ment. Da 7i
mo&li uspešno opstati i ispuniti svoju društvenu9 ekonomsku i socijalnu ulo&u9 domaći
osi&urava=i moraju u svom radu koristiti najnovija svetska nau=na i prakti=na dosti&nuća u
podru=ju osi&uranja.
,.*$%RA$URA
#. Dra&an Mrkšić9 1dravko Petrović9 5atarina (van=ević9 Paravo osiguranja +ovi Sad
$%%C.&odine
$. Paunović9 B.9 D$%%BE9 Finansijsko poslovanje i tržište kapitala, (nstitut 6a ekonomiku
poljoprivrede9 Beo&rad
!. 5ukoleća9 S.9 D#BCE9 Organizaciono poslovni leksikon9 Prosveta9 Beo&rad
4. /ovanović9 ).9 D#BC!E9 Moderno shvatanje o osiguranju i ugovor o osiguranju, Osiguranje
i privreda9 1o&ra:9 +iš
8. Rulejić9 P.9 D#BB!E9 Časopis Osiguranje i naknada štete, Beo&rad
C. Petranović9 ).9 D#B4E9 Osiguranje i reosiguranje, (n:ormator9 1a&re7
F.;ttp:""SSS.dunav.com"Site"GomeSplas;.p;pTint4ate&orO(DU$$Vint3an&(DU#%