УНИВЕРЗИТЕТ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” - ШТИП

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ – СТРУМИЦА
НАСОКА: ТРАНСПОРТ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ЛОГИСТИКА

ПРЕДМЕТ: МЕХАНИКА НА ФЛУИДИ
ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА
ТЕМА: ОСНОВНИ ЗАКОНИ НА СТАТИКАТА НА ФЛУИДИТЕ

Ментор:

Студент:

Проф. Радомир Цветаноски

Маријана Маџункова
Бр.на индекс 19324
1

СОДРЖИНА:
1.

Вовед...........................................................................................................3

2.

Хидростатички притисок........................................................................4

3.

Хидростатички притисок и неговите особини....................................6

4.

Ојлерови равенки – диференцијални равенки на рамнотежа на флу-

идите при мирување...........................................................................................7
5.

Површини на еднакви притисоци – еквипотенцијални површини.....8

6.

Резиме.........................................................................................................9

7.

Користена литература.........................................................................10

2

1.

Вовед
Сите тела што можат да течат со заедничко име се нарекуваат флуиди. Тука

спаѓаат течностите и гасовите, коишто во голема мера се разликуваат од тврдите
тела. Сепак и помеѓу течностите и гасовите постои разлика. Течноста која се наоѓа
во отворен сад целосно го исполнува волуменот на садот, при што се формира
слободна површина. Слободната површина на течноста претставува граница помеѓу
атмосверата и течноста. Таа секогаш е поставена нормално на дејството на
надворешната сила. Гасовите исто така го исполнуваат целосно волуменот на садот,
но само ако тој е затворен и не формираат слободна површина поради нивното
својство за експанзија. Течностите според своите својства се наоѓаат помеѓу
гасовите и тврдите тела. На ниски температури тие се слични со тврдите тела, а на
високи со гасовите. За флуидите општо можеме да кажеме дека нивните молекули
слободно се движат во сите правци. Подвижноста на молекулите е причина
дејството на секоја надворешна сила врз нив да се пренесува не само во правецот
на силата туку и во сите други правци.

3

2.

Хидростатички притисок
Притисокот што се јавува во внатрешноста на секоја течност што мирува се

нарекува хидростатички притисок.
Хидростатичкиот притисок е резултат од дејствувањето на Земјината тежа
врз молекулите на течноста.
Имено, сите молекули имаат маса и со својата тежина дејствуваат на дното на садот,
при што вршат притисок врз него. Ако замислиме дека течноста во садот е составена
од голем број слоеви, тогаш следува заклучокот дека секој слој со својата тежина
дејствува на слојот под него, но и на дното на садот. Ова покажува дека колку што е
поголем бројор на слоеви од течноста во садот толку притисокот на дното ќе биде
поголем. Или можеме да кажеме дека притисокот на дното зависи од висината на
течноста во садот, т.е. тој се зголемува со зголемување на нејзината висина. Од
Паскаловиот закон следува дека овој притисок не се јавува само на дното на садот,
туку го има на сите страни еднакво и можеме да го определиме од равенката:

Каде што

е густина на течноста, а h е нејзина висина во садот, g е Земјиното

забрзување.
Како резултат на појавата на хидростатички притисок кај течностите, во сврзаните
садови, нивото на течноста е секаде исто, независно од обликот на садот .

4

Тоа произглегува од равенката

според која хидростатичкиот притисок на

дното на сврзаните садови зависи само од висината h на столбот од течност, а не и
од нејзиниот волумен. Оваа појава е позната како хидростатички парадокс.
Направите за мерење притисок со користење на законитостите што важат за
хидростатичкиот притисок се нерекуваат манометри. Кај сите манометри притисокот
се мери преку мерење на висината на столбот од течност, користење на равенката
.
Овој манометар ја покажува разликата помеѓу
атмосверскиот притисок

и притисокот

во

затворениот сад. Стаклента цевка во форма
на буквата U содржи одпределено количество
течност. На едниот крај на течноста дејствува
притисок

во садот, а на другиот крај

атмосверскиот притисок
Ако притисоците

.
се еднакви на принцип

на сврзани садови, нивото на течноста во
двата крака на U-цевката ќе биде исто. Ако
притисокот

e поголем од

тогаш нивото во

кракот поврзан со садот ќе биде спуштено за
определена висина

. Разликата во притисоците

e еднаква на

хидростатичкиот притисок на столбот од течност:
За манометрите како течност најчесто се користи вода или жива преку кои се
определува хидростатичкиот притисок.

5

Хидростатички притисок и неговите особини

3.

Единица мерка [Pa=N/m2]

-

Силата

на

хидростатичкиот

притисок

секогаш

делува

нормално

на

површината која го прима тој притисок.
-

Силата на хидростскиот притисок секогаш делува нормално на површината

која го прима тој притисок.

-

Хидроститскиот притисок во дадена точка во сите правци делува со еднаков

интензитет.

6

4.

Ојлерови

равенки

диференцијални

равенки

на

рамнотежа

на

флуидите при мирување

7

Oсновна диференцијална равенка на хидростатиката:

-

Koja jа искажува зависноста на промената на притисокот во било која точка од

флуидот во функција од густината на флуидот во таа точка и од зборот на
единечните масени сили по сите оски.
-

Овозможува определување на притисокот во секоја точка од флуидот кој е во

мирување..
-

Овозможува определување на рамнините изложени на еднаков притисок, т.е

еквипотенцијални површини.

5.

Површини на еднакви притисоци – еквипотенцијални површини

Површините/рамнините изложени на еднаков притисок, т.е еквипотенцијалните
површини се такви површини кај кои, во сите точки кои ним им припаѓаат, притисокот
има еднаква вредност.

8

РЕЗИМЕ:
Статиката на флуидите ги проучува законите за апсолутно и релативно
мирување на флуидите.
Односот помеѓу силата и површината на којашто силата дејствува се дефинира со физичката величина притисок:
Притисокот кој што се јавува во внатрешноста на секоја течност што мирува
се нарекува хидростатички притисок.
Ојлеровите равенки

9

Користена литература

ФИЗИКА – (прва година стручно образование) – Маргарита Гиновска,

Христина Спасевска, Невенка Андоновска

Механика на флуидите – Д-р Радомир Цветаноски

http://www.tehnikum.edu.rs/predmeti/0003/Predavanje06.pdf

http://www.mf.edu.mk/sites/default/files/Lect1_0.pdf

10