You are on page 1of 9

UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” BRAŞOV

FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI
SECŢIA IDPFL
Proiect TCN
Page. 1
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
FACULTATEA DE INDUSTRIA LEMNULUI
PROIECT-
Tehnica comenzi numerice
Prof. Laborator: Sergiu Racasan
Student: Matei Adrian
An: III
Grupa:6111
Sectia IP!L
UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” BRAŞOV
FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI
SECŢIA IDPFL
Proiect TCN
Page. 2
Tema proiecu!ui
Sa se stabi"easca te#no"ogia pentru rea"i$area unei piese din "e%n
uti"i$and %asina de fre$at cu co%anda nu%erica !R&MMIA CNC '('
si sa se scrie progra%u" de pre"ucrare in "i%ba)u" siste%u"ui de
co%anda nu%erica fo"osit.

UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” BRAŞOV
FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI
SECŢIA IDPFL
Proiect TCN
Page. 3
Cuprin"
I.esenu" piesei pentru care se *a rea"i$a progra%u" de pre"ucrare pe
%asina cu co%anda nu%erica
II.Stabi"irea te#no"ogiei uti"i$ata pentru fabricarea piesei. Stabi"irea
operatii"or de pre"ucrare ce se *or rea"i$a cu co%anda nu%erica
III. Stabi"irea %asini"or+ scu"e"or+ dispo$iti*e"or si *erificatoare"or uti"i$ate
I,. Ca"cu"u" para%etri"or regi%uri"or de asc#iere
1. Ca"cu"u" para%etri"or cine%atici
-. Ca"cu"u" para%etri"or dina%ici
,. Stabi"irea geo%etrii"or traiectori"or scu"e"or
,I. Rea"i$area progra%u"ui de pre"ucrare in "i%ba)u" i%p"e%entat pe
M.CN in cau$a
UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” BRAŞOV
FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI
SECŢIA IDPFL
Proiect TCN
Page. 4
I#De"enu! pie"ei penru care "e $a rea!iza pro%ramu! &e
pre!ucrare pe ma"ina cu coman&a numerica
UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” BRAŞOV
FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI
SECŢIA IDPFL
Proiect TCN
Page.
II#Sa'i!irea ehno!o%iei ui!izaa penru (a'ricarea pie"ei#
Sa'i!irea operaii!or operaii!or &e pre!ucrare ce "e $or
rea!iza pe MUCN
Piesa se *a rea"i$a din panou de brad a*and ur%atoare"e di%ensiuni:

 Lungi%e: /0( %%
 Lati%e: 10( %%
 Grosi%e: -( %%
&peratii"e de pre"ucrare uti"i$ate pentru fabricarea piesei sunt
ur%atoare"e:
 !or%ati$are
 !re$are contur
 !re$are traiectorii "itere
 S"efuire cant
 !inisare
UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” BRAŞOV
FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI
SECŢIA IDPFL
Proiect TCN
Page. !
Pre$entarea operatii"or de pre"ucrare sub for%a de tabe":
Materie pri%a: brad
Nr#
Cr De"en Operai
e
Ma"ina Liere
Dimen"iuni
L L g
1 !or%ati2
$are
!ierestrau
circu"ar
2 /-( 10( -(
- !re$are
contur
!ro%%ia
CNC '('
2 /1( 10( -(
1
!re$are
traiectori
e "itere
!ro%%ia
CNC '('
M 10 1( 0
A 10 1( 0
T 10 1( 0
3 10 1( 0
I 10 1( 0
A 10 1( 0
10 1( 0
R 10 1( 0
I 10 1( 0
A 10 1( 0
N 10 1( 0
UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” BRAŞOV
FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI
SECŢIA IDPFL
Proiect TCN
Page. "
/ S"efuire
cant
SC, 2 /1( 10( -(
0 !inisare Manua" 2 2 2 2
III# Sa'i!irea ma"ini!or) "cu!e!or) &i"pozii$e!or "i
$eri(icaoare!or ui!izae
Nr#
Cr
Operaie Ma"ina Scu!a Di"pozii$ Veri(icaor
1
!or%ati$are !erestrau
circu"ar
Pan$a
circu"ara
4 10(
Rig"a de
g#idare+
%asa
%asinii
Ru"eta+
sub"er
-
!re$are contur !ro%%ia
CNC '('
!re$a
deget
41(
P"aca de
fi5are
pentru
sacrificiu
Ru"eta
1
!re$are
traiectorie "itere
!ro%%ia
CNC '('
!re$a
deget
4 /
P"aca de
fi5are
pentru
sacrificiu
Sub"er
/
S"efuire
cant
Masina de
s"efuit cu a5
*ertica"
6anda
abra$i*a
Masa de
"ucru
,i$ua"
0
!inisare Manua" Pu"*eri2
$ator
Masa de
"ucru
2
UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” BRAŞOV
FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI
SECŢIA IDPFL
Proiect TCN
Page. #
IV# Ca!cu!u! parameri!or re%imuri!or &e a"chiere
1. Ca"cu"u" para%etri"or cine%atici
 ,ite$a de asc#iere 7*8
 Adanci%ea de asc#iere 7#8
 Grosi%ea %edie a asc#iei 7a 9%:8
 A*ansu" pe dinte 7u 9$:8
 ,ite$a de a*ans 7u8
Pentru ca"cu"u" para%etri"or cine%atici adopta%:
2fre$a cu coada cu ;/%%<
2turatia scu"ei n;10(( rot=%in
2nu%aru" de dinti $;-
2ina"ti%ea de taiere #;/
2"ati%ea de taiere b;-
*;>??n=6(((( @%=sA
*;1.1/1?/?1-(((=6((((;-.01 @%=sA
n;1-(((21'(((
.
$
;a
%
?"=#;1(((?u=n?$;/.'
A
%
;(.-
L;/
.
%
;1(((?/.'=1-(((;(./
UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” BRAŞOV
FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI
SECŢIA IDPFL
Proiect TCN
Page. $
-. Ca"cu"u" para%etri"or dina%ici
B;C
u
B
*
;1.-
B
b
;1
C
p
;1.0(
%;(.-1
CD;1.0
C;71.-1?1?1.0(?1=(.-
(.-1
8?1.0;E.1
p;E.1?-?/?/.'=6(((;(.((0
p;!?*=1((
!;1((P=*
!;1((?(.((0=-.01;(.1E