You are on page 1of 18

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREȘTI

PROIECT TEHNOLOGIA
MATERIALELOR
Tachet
Profesor indr!"tor#
Stdent#
$i!itresc $an
%ac&tatea de In'inerie Aeros(a)ia&"
Gr(a *+
+
,-+. / ,-+0
C(rins
+1 Necesitatea rea&i2"rii (iesei
,1 Caiet& de sarcini a& (iesei
.1 A&e'erea !ateria&&i o(ti!
01 Tehno&o'ii de o3)inere a se!ifa3ricat&i 4i (iesei
51 Proces& tehno&o'ic de o3)inere a (iesei c randa!ent !a6i! de ti&i2are a
!ateria&&i
71 Procede& tehno&o'ic o(ti! din (nct de 8edere a& cost&i
91 $oc!enta)ia tehno&o'ic"
:1 Ana&i2a tehnico;econo!ic" a do" 8ariante de (roces tehno&o'ic
*1 Conc&2ii
+-1 Bi3&io'rafie
Tachet
,
Ca(ito&& +1 Necesitatea rea&i2"rii (iese
Comanda socială: 75000 piese/an

Tachetul este o co!(onent" a sistemului de distribuție care trans!ite !i4carea
de &a ca!" &a s(a("1 Tache)ii snt (iese de for!" ci&indric"< nitar"< ce se !ontea2"
=n chiulasă< =ntre s(a(e 4i ar3ore&e c ca!e >siste! de distri3)ie OHC? sa =ntre
ti@e&e =!(in'"toare 4i ar3ore&e c ca!e >siste! de distri3)ieOHV?1
S(rafa)a de contact dintre ca!" 4i tachet este (&an" 4i s(ort" (resini s(ecifice
!ari care (ot (rodce 2ri se!nificati8e1 Pentr a &i!ita 2ra se tinde =n &"r'irea
s(rafe)ei de contact a ca!ei iar s(rafe)e&e de contact snt &3rifiate c &ei1
$e ase!enea< (entr a asi'ra o 2r" nifor!" a s(rafe)ei tachet&i< acesta
se rotește în urul a!ei lon"itudinale1 Acest &cr este (osi3i& (rin deca&area a6ei
&on'itdina&e a tachet&i c +;, !! fa)" de !i@&oc& ca!ei1 Astfe&< datorit" frec"rii< 8a
a("rea n c(& de rota)ie =n @r& a6ei tachet&i care 8a roti tachet& &a fiecare
ac)ionare a ca!ei1
$atorit" feno!en&i de di&atare ter!ic" a (iese&or siste!&i de distri3)ie< atnci
cAnd !otor& este rece< e6ist" n @oc =ntre ti@a =!(in'"toare 4i c&3tor >distribuție
OHV? sa =ntre ca!" 4i tachet >distribuție OHC?1 Acest @oc se n!e4te oc termic 4i
este s(ecific siste!e&or de distri3)ie c tache)i !ecanici1
Odat" c cre4terea 2rii (iese&or< @oc& (oate cre4te (este &i!ita !a6i!" ad!is"1
$in acest !oti8 siste!& de distri3)ie 8a fnc)iona c 2'o!ot >feno!en& cnosct s3
n!e&e de #bătaie$ a tacheților? iar !o!ent& de deschidere 4i =nchidere a& s(a(e&or
8a fi (ertr3at1
Siste!e&e de distri3)ie !ecanice snt (re8"2te c 4r3ri s(ecia&e (entr
re'&area @oc&i ter!ic1 $e e6e!(&< &a c&asic& !otor de $acia +.+-< c siste! de
distri3)ie OHV< =n ca("t& c&3tor&i< dins(re ti@a =!(in'"toare< se af&" n 4r3 (rin
care se re'&ea2" @oc& dintre c&3tor 4i ti@"1
Tachetul hidraulic< datorit" (rinci(i&i de fnc)ionare< e&i!in" acest
incon8enient< ocul între camă și tachet %iind redus la &ero1
Capitolul '( Caietul de sarcini al piesei
.
)specte ale per%ormanței unui tachet:
• Re2isten)" &a stri8ire 4i &a o3osea&"B
• $efor!"ri !ini!eB
• Re2isten)" !are &a 2r" (entr s(rafa)a de &crB
• Mas" !ic"B
• Si!(&itate =n constrc)ie1
Aceste as(ecte tre3ie =nde(&inite (entr a asi'ra o fnc)ionare corect" a
=ntre'&i siste! din care face tachet&1 Chiar dac" aceste as(ecte snt =nde(&inite<
e6ist" n as(ect care n (oate fi e8itat 4i care inf&en)ea2" (erfor!an)e&e tachet&i =n
ti!(< =n cida ca&it")ii !ateria&&i din care este fa3ricat< 4i an!e 2ra1
*&ura tachetilor
U2ra &a care este s(s tachet& este datorat" fa(t&i c" tachet& se af&a intr;o
contina frecare c ca!a cores(n2atoare< s(si astfe& si &a o forfecare constanta1
Pentr a se redce astfe& 2ra< se creste s(rafata de contact dintre ca!a si tachet<
acestea fiind in (er!anenta &3rifiate1
Cn fncDie de so&icit"ri 4i do!eni& de ti&i2are >fi6are sa =ncastrare?< (i&i)e&e se
e6ect" din o)e& fosforos >OL%? STAS :*0*;:,< OLC .5< 3ron2ri 4i fonte
antifric)ine1
Caracteristici&e !ecanice 4i tehnico;fnctiona&e snt confor! STAS :50+;:7#
0
%i'1 + E6e!(& de (i&i)" he6a'ona&"
Se o3ser8" c" (iesa este na de rota)ie 4i se e6ect" (rin trnare< iar a(oi
se!ifa3ricat& este '"rit< iar fi&et& interior se rea&i2ea2" (rin strn@ire1 Piesa se =nscrie
=n c&asa se e6ec)ie !i@&ocie1 Cn conc&2ie< (iesa este tehno&o'ic"< deci n ridic"
(ro3&e!e de e6ec)ie1
5
Marca
oDe&&i
C&asa
de
ca&itat
e
Li!ita
de
cr'ere
R(-<,
ENF!!
,
G
Re2istenD
a &a
tracDine
R!
ENF!!
,
G
Re2isten)
a &a
=nco8oier
e Ri
ENF!!
,
G
Re2isten)a &a
co!(resine
ENF!!
,
G
Mod&& de e&asticitate E
ENF!!
,
G
%cH
,5-
, ,0- ,5- 00- ::- +-5I+-
:
Ca(ito&& .1 A&e'erea !ateria&&i o(ti!
$(" sta3i&irea ro&&i fncDiona& se a&e'e !ateria&& o(ti! ce 8a fi fo&osit &a
o3Dinerea (iesei1 Ro&& fncDiona& ne arat" Ji (ro(riet"Di&e (e care tre3ie s" &e
=nde(&ineasc" (iesa 1 O a&e'ere o(ti!" a ni !ateria& (entr o an!it" destinaDie< este
o (ro3&e!" foarte co!(&e6" ce tre3ie re2o&8at" de (roiectant1 Conc&2ia este c" dac"
se doresc an!ite (ro(riet"Di se face o (roiectare a !ateria&&i c o astfe& de strctr"
care s" i!(&ice cerinDe&e certe de ro&& fncDiona& 1 Adic" se a&e'e ace& !ateria& care s"
=nde(&ineasc" cerinDe&e !ini!e de re2istenD" Ji dra3i&itate a&e (iesei =n condiDii&e ni
(reD de cost !ini! Ji a& nei fia3i&it"Di s(orite1 Pro(riet"Di&e ni !ateria& tre3ie
considerate ca o s!" de re&aDii =ntre !ateria& Ji !edi& =ncon@r"tor =n care 8a &cra1
Pre2ent"! o c&asificare a (ro(riet"Di&or din (nct de 8edere a& a&e'erii !ateria&&i o(ti!
Ji a caracteristici&or acestia#
+roprietă,i
%unc,ionale
-i&ice
Gretate s(ecific" < te!(eratra de to(ire <
condiDii ter!ice
Chimice Re2istenDa &a coro2ine
.ecanice Re2istenDa &a r(ere < dritatea
/lectrice Condcti3i&itate < i!(edanD"
.a"netice Per!ea3i&itate !a'netic"
Optice O(acitate < ref&e6ie
0ucleare
Perioada de =n@!"t"Dire < a3sor3Dia <
atenarea
/stetice C&oare < as(ect < 'rad de nete2i!e
+roprietă,i
tehnolo"ice
Turnabilitate %oarte 3n"
1e%ormabilitate Mare
*&inabilitate Bn"
Călibilitate Medie
2udabilitate Satisf"c"toare
+roprietă,i
economice
PreD de cost < cons! de resrse Ji de
ener'ie < coeficient de (o&are si coeficient de
(rotecDie a o(erator&i
7
O
3
s
(
,
.
O
(
t
i
!

+
-


K
t
L
d
L

L
M
+
,
,
,
<
+
5
,
<
+
-
,
<
0
5
+
<
*
-
,
<
.
5
,
<
5
-
'
3
5
5
,
<
.
-
,
<
5
5
,
<
.
5
,
<
+
5
,
<
,
-
+
<
*
5
,
<
0
-
+
<
9
5
+
r
o
p
r
i
e
t
ă
,
i

e
c
o
n
o
m
i
c
e
+
r
e
,
u
l

d
e

c
o
s
t

4
l
e
i
/
5
"
6
T
7
0
,
+.,.,..8..,+.,.+
V
,
-
5
-
-
+
-
-
-
.
-
-
*
-
-
0
5
-
0
9
5
9
0
0
0
,
5
9
5
-
9
5
-
+
.
-
-
.
5
-
7
,
5
.
*
-
+
,
-
-
+
r
o
p
r
i
e
t
ă
,
i

t
e
h
n
o
l
o
"
i
c
e
*
&
i
n
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a
T
:
+
*......8..,,....
C
a
l
%
i
c
a
t
i
;
+
:
%
B
%
B
%
B
%
B
%
B
%
B
-
<
%
B
%
BBB
%
B
%
B
%
B
%
B
1
e
%
o
r
m
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a
T
=
+
9.+++++7++++-,-+
C
a
l
i
%
i
c
a
t
i
;
+
7
%
BSSSSS2SSSSNBNS
T
u
r
n
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a
T
7
+
5....,,8...,....
C
a
l
i
%
i
c
a
t
i
;
+
0
%
B
%
B
%
B
%
BBB
-
<
%
B
%
B
%
BB
%
B
%
B
%
B
%
B
+
r
o
p
r
i
e
t
ă
,
i

-
u
n
c
,
i
o
n
a
l
e
.
e
c
a
n
i
c
e
>
/
?
7
0

p
@
A
4
d
a
0
/
m
m
'
6
T
@
+
.+,,,,.8....,+,,
V
+
,
-
1
9
0
+
1
,
+
1
7
+
1
5
+
1
9
,
1
+
'
(
7
,
1
+
,
1
+
,
1
+
,
1
+
+
1
.
-
1
:
+
1
7
+
1
,
T
5
+
++..+,,'+,.,++.+
9
0r(
crt(
+roprietatea Bame de ;ariație 0ota Obs(
7 $ensitatea !ateria&&i1 N
in EO'Fd!
.
G
P 5<- +
5<-Q+-<- ,
R+- .
' Condcti3i&itate ter!ic" Cr
in Eca&Fc!IsIS CG
P-<, +
-<,Q-<0 ,
R-<0 .
8 Re2isten)a &a coro2ine1 Rc 8ite2a de
coro2ine
inE!!FanG
P-<-, .
-1-,Q-<-5 ,
R-<-5 +
9 $ritatea1 HB<
in EHBG
P*- +
*-Q+7- ,
R+7- .
5 Mod&& de e&asticitate1 E
in EdaNFc!
,
G
P+-
7
+
+-
7
Q,<-I+-
7
,
R,<-I+-
7
.
@ Re2isten)a &a cr'ere a !ateria&&i R( -<,
In ENF!!
,
G
P9-- +
9--Q+5-- ,
R+5-- .
7 Re2isten)a &a r(ere1 R! <
in EdaNF!!
,
G
P.5<- +
.5<-Q7-<- ,
R7-<- .
= Re2istenta &a o3osea&"1 T+
In ENF!
,
G
P.-- +
.--Q+--- ,
R+--- .
: A&n'irea re&ati8" At
EUG
P,-U +
,-UQ0-U ,
R0-U .
70 Re2i&ienDa OCU .-F,
in EVFc!
,
G
P5- +
5-Q+-- ,
R+-- .
77 Re2istenDa &a f&a@
in ENF!!
,
G
P+-- + Se Dine cont Ji
de
te!(eratra
+--Q.-- ,
R.-- .
7' Pro(riet"Di&e tehno&o'ice >trna3i&itatea
<defor!a3i&itatea < 2ina3i&itatea <
sda3i&itatea < c"&i3i&itatea?
Satisf"c"toare + Notarea se
face c
ca&ificati8e
Bn" ,
%oarte 3n" .
78 PreD& de cost < PC
in E&eiFL'G
P5-- .
5--Q+--- ,
R+--- +
C
e
&
i
s
t
e
n
D
,
a

l
a

r
u
p
e
r
e
4
d
a
0
/
m
m
'
6
V
+
-
.
-
7
0
9
-
7
-
0
5
5
:
5
9
0
-
7
-
*
5
7
-
0
-
,
-
7
5
.
-
1
u
r
i
t
a
t
e
a

4
H
<
6
T
9*++.+..8,....+.+
V
:
5
-
7
-
,
:
-
,
-
+
,
-
+
7
0
7
=
7
+
+
-
+
7
*
,
+
9
+
:
9
,
7
-
*
-
,
5
-
7
5
C
h
i
m
i
c
e
C
e
&
i
s
t
e
n
D
,
a

l
a

c
o
r
o
&
i
u
n
e
4
m
m
/
a
n
6
T
89.,+,,,',,,.+.+,
V
7
P
1
-
5
R
1
-
5
R
1
-
5
R
1
-
5
P
1
-
5
P
1
-
5
E
(
0
5
P
1
-
5
P
1
-
5
P
1
-
5
P
1
-
,
R
1
-
5
P
1
-
+
R
1
-
5
P
1
-
.
-
i
&
i
c
e
C
o
n
d
u
c
t
i
b
i
l
i
t
a
t
e
a

t
e
r
m
i
c
ă
4
c
a
l
/
c
m
?
s
?
F
C
6
T
'5,,+,++7+++,+,+,
V
0
-
1
,
5
-
1
.
-
1
-
+
-
1
,
5
-
1
,
-
1
,
0
(
'
-
1
,
-
1
,
-
1
,
-
1
.
-
1
+
0
-
1
,
-
-
1
+
0
-
1
,
T
7..,,,,,',,,,,.,,
:
1
e
n
s
i
t
a
D
t
e
a
4
G
"
/
d
m
8
6
V
,
,
1
:
:
1
:
9
1
.
,
:
1
:
9
1
.
9
1
.
7
(
7
9
1
0
9
1
0
9
1
5
9
1
5
9
1
.
,
1
7
9
1
.
7
:
1
0
.
a
D
t
e
r
i
D
a
l
u
l
+
$

r
a
&

!
i
n
i

C

W
n
+
5
%
'
n
;
9
-
-
;
,
C

S
n
+
-
O
L
.
9
O
L
5
-
O
H
C
9
5
O
T
0
-
O
T
7
-
0
+
M
o
C
r
+
+
+
,
C
r
+
.
-
+
.
-
%
c
.
-
-
A
T
S
i
5
C

%
!
.
,
-
(
C

W
n
.
*
P
3
,
0
r
(

c
r
t
(
-+,.0577:*
+
-
+
+
+
,
+
.
+
0
+
5
*
O
3
s
(
,
.

+
-


I


t
L
d
L

L
M
+
,
,
,
<
5
5
,
<
.
-
,
<
0
-
+
<
:
5
,
<
5
5
,
<
0
-
,
<
.
5
,
<
.
5
,
<
.
5
,
<
,
-
,
<
.
5
,
<
0
-
,
<
5
-
,
<
0
-
,
<
0
-
+
<
-
-
+
r
o
p
r
i
e
D
t
ă
,
i

e
c
o
n
o
m
i
c
e
+
r
e
,
u
l

d
e

c
o
s
t

4
l
e
i
/
5
"
6
T
7
0
,
+,++,.........,,
-
<
,
-
V
,
-
+
-
-
-
,
+
-
-
,
-
-
-
+
5
-
-
5
-
-
,
-
-
,
-
-
,
-
-
,
+
-
.
-
-
.
+
-
.
+
-
.
+
-
.
+
-
.
,
-
+
r
o
p
r
i
e
t
ă
,
i

t
e
h
n
o
l
o
"
i
c
e
*
&
i
n
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a
T
:
+
*...,...........
-
<
+
5
C
a
l
%
i
c
a
t
i
;
+
:
%
B
%
B
%
BB
%
B
%
B
%
B
%
B
%
B
%
B
%
B
%
B
%
B
%
B
%
B
1
e
%
o
r
m
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a
T
=
+
9,...+,+++++,+,,
-
<
-
5
C
a
l
i
%
i
c
a
t
i
;
+
7
B
%
B
%
B
%
BSB
B
B
B
SSSSSBSBB
T
u
r
n
a
b
i
l
i
t
a
t
e
a
T
7
+
5...............
-
<
-
5
C
a
l
i
%
i
c
a
t
i
;
+
0
%
B
%
B
%
B
%
B
%
B
%
B
%
B
%
B
%
B
%
B
%
B
%
B
%
B
%
B
%
B
+
r
o
p
r
i
e
t
ă
,
i

-
u
n
c
,
i
o
n
a
l
e
.
e
c
a
n
i
c
e
>
/
?
7
0

p
@
A
4
d
a
0
/
m
m
'
6
T
@
+
..,,+.+++++++,,,
-
<
-
5
V
+
,
,
<
,
+
<
*
+
<
:
+
<
0
,
<
,
-
<
*
+
<
-
5
+
<
,
+
<
.
+
<
*
+
<
*,
,
<
+
,
<
+
,
<
+
C
e
&
i
s
t
e
n
D
,
a

l
a

r
u
p
e
r
e
4
d
a
0
/
m
m
'
6
T
5
+
+....,..........
-
<
+
-
V
+
-
9
*
:
*
+
+
9
*
:
5
-
9
0
<
5
:
:
*
:
+
+
.
9
7
9
5
,
.
-
+
+
5
+
,
-
+
:
-
T
9
*...+.....,.....
+-
1
u
r
i
t
a
t
e
a

4
H
<
6
-
<
+
- V:
+
9
0
,
-
9
,
-
:
,
+
9
+
*
-
+
*
5
.
-
-
.
:
-
.
:
5
+
:
-
+
:
-
+
9
-
,
0
-
,
7
-
,
:
-
C
h
i
m
i
c
e
C
e
&
i
s
t
e
n
D
,
a

l
a

c
o
r
o
&
i
u
n
e
4
m
m
/
a
n
6
T
8
9,,,,,,,,,,,,,,,
-
<
+
5
V7
P
1
-
5
P
1
-
5
P
1
-
5
P
1
-
5
P
-
<
5
P
-
<
5
P
-
<
5
P
-
<
5
P
-
<
+
P
-
<
+
P
-
<
+
P
-
<
+
P
-
<
+
P
-
<
+
P
-
<
+
-
i
&
i
c
e
C
o
n
d
u
c
t
i
b
i
l
i
t
a
t
e
a

t
e
r
m
i
c
ă
4
c
a
l
/
c
m
?
s
?
F
C
6
T
'
5+++++++++++++++
-
<
-
5
V0
-
<
,
,
-
<
+
*
-
<
,
-
-
<
+
-
-
<
,
-
-
<
-
+
-
<
-
+
-
<
-
+
-
<
-
9
-
<
-
+
-
<
-
+
-
<
-
,
-
<
-
+
-
<
-
+
-
<
-
.
1
e
n
s
i
t
a
D
t
e
a
4
G
"
/
d
m
8
6
T
7
.,,.,,,,,,,,,,,,
-
<
+
-
V,
9
<
*
:
<
-
7
<
5
9
<
,
9
<
0
9
<
+
9
<
+
9
<
,
9
<
+
9
<
0
9
<
.
9
<
+
9
<
,
9
<
,
9
<
.
.
a
t
e
r
i
a
l
u
l
+
+
5
C
r
-
:
+
:
M
'
C
r
+
-
,
-
M
o
N
i
.
5
0
-
C
r
+
-
O
L
C

7
-
%
c
H

,
-
-
%
c
H
,
5
-
%
c
H
.
-
-
%
c
H
.
5
-
%
c
+
-
-
%
c
+
5
-
%
c
,
-
-
%
c
,
5
-
%
c
.
-
-
%
c
.
5
-
+
o
n
d
e
r
e
a
N
r

c
r
t
1
-
+
7
+
9
+
:
+
*
,
-
,
+
,
,
,
.
,
0
,
5
,
7
,
9
,
:
,
*
.
-
++
Ca(ito&& 01 Tehno&o'ii de o3)inere a se!ifa3ricat&i 4i
(iesei
Se!ifa3ricat& este o 3cat" de !ateria& sa o (ies" 3rt" care a sferit o serie
de (re&cr"ri !ecanice sa tehnice< dar care necesit" =n continare a&te (re&cr"ri
(entr a de8eni o (ies" finit"1 Sr(&s& de !ateria& care tre3ie =nde("rtat de (e
s(rafaDa se!ifa3ricat&i (oart" den!irea de adaos de prelucrare1 Un se!ifa3ricat
3n are cAt !ai !&te s(rafeDe identice c a&e (iesei finite< iar adaos& de (re&crare
este reds &a !ini!!1 Se!ifa3ricate&e (ot fi de !ai !&te fe&ri# 3c")i de3itate din
(rodse &a!inate< (iese 3rte o3)inte (rin trnare< (iese 3rte for@ate &i3er< (iese 3rte
for@ate =n !atri)"< (rodse trase &a rece1
A&e'erea ni an!it ti( de se!ifa3ricat este &e'at" de seria de fa3rica)ie1
Se!ifa3ricate&e trnate sa !atri)ate n (ot fi fo&osite decAt atnci cAnd n!"r&
(iese&or de ace&a4i ti( (re&crat este !are1
Adaos& de (re&crare este sr(&s& de !ateria& care tre3ie =nde("rtat de (e
s(rafa)a se!ifa3ricat&i1 Ca re'&a 'enera&< adaos& de (re&crare tre3ie s" ai3"
8a&oarea deter!inat" de for!&a#
ε ρ + + + = S R A
z min
E!!G
=n care#
z
R
; =n"&Di!ea nere'&arit"Di&or s(rafeDei care se (re&crea2"B
S ; 'rosi!ea strat&i de'radatB
ρ
; 8a&oarea a3ateri&or s(aDia&eB
ε
; erori&e de aJe2are1
XinAnd sea!a de fa(t& c" o s(rafaD" de o3icei necesit" !ai !&te o(eraDii
sccesi8e de (re&crare< adaosri&e de (re&crare (ot fi#
• tota&e< re(re2entAnd strat& de !ateria& necesar (entr efectarea ttror
o(eraDii&or de (re&crare !ecanic" (e s(rafaDa se!ifa3ricat&i (An" &a
o3Dinerea (iesei finiteB
• inter!ediare< re(re2entAnd strat& de !ateria& ce se =nde("rtea2" &a o sin'r"
o(eraDie1
Cn conc&2ie< se!ifa3ricat& de (i&i)" se (oate o3)ine (rin !atri)are sa trnare<
dat fiind n!"r& !are de (iese din seria de fa3rica)ie >5 !i&ioane de (ieseFan?1 Cn
fnc)ie de (rocede& a&es (entr o3)inerea se!ifa3ricat&i< acesta (oate fi (re&crat =n
continare (rintr;o !atri)are =n 8ederea o3)inerii (iesei finite sa dac" este ne8oie<
(re&cr"ri (rin a4chiere (entr a adce se!ifa3ricat& &a o for!" cAt !ai a(ro(iat" de
(iesa finit"1
+,
Ca(ito&& 51 Proces& tehno&o'ic de o3)inere a (iesei c
randa!ent !a6i! de ti&i2are a !ateria&&i
$efor!area (&astic" este !etoda de (re&crare a(&icat" !eta&e&or 4i a&ia@e&or =n
sco(& o3)inerii nor se!ifa3ricate sa (rodse finite1 $efor!area !ateria&e&or este
(er!anent"< fiind rea&i2at" =n stare so&id"< &a ca&d sa &a rece1 Printre a8anta@e&e
!etodei se n!"r"#
• se o3)in (iese c (ro(riet")i !ecanice s(erioare ce&or trnateB
• se o3)ine o strctr" c crista&e fineB
• cons! !ini! de !eta&B
• (reci2ie !areB
• (osi3i&itatea rea&i2"rii nei (iese c for!e co!(&e6e1
$efor!area (&astic" are< de ase!enea< 4i de2a8anta@e< dintre care cost& ridicat
a& !a4ini&or 4i insta&a)ii&or 4i ti&i2area nor for)e !ari de defor!are< dar (er ansa!3&
defor!area (&astic" r"!Ane cea !ai a8anta@oas" !oda&itate de o3)inere1
Pre&crarea (rin defo!are (&astic" are o a(&ica3i&itate din ce =n ce !ai !are
deoarece (iese&e 4i s3ansa!3&ri&e snt tot !ai so&icitate din (nct de 8edere
!ecanic1 Princi(a&e&e (rocedee de (re&crare (rin defor!are (&astic" fo&osite &a scar"
indstria&" snt &a!inarea< trefi&area< for@area< !atri)area 4i e6trdarea1
Matri)area este (rocede& de (re&crare (rin defor!are (&astic" &a ca&d c
a@tor& nor sc&e n!ite !atri)e< care &i!itea2" 4i diri@ea2" cr'erea (&astic" a
!ateria&&i1 Metoda (re2int" o serie de a8anta@e fa)" de for@area &i3er"# cons! sc"2t
de !eta&< (rodcti8itate ridicat"< !ano(er" de (re&crare (rin a4chiere reds"<
nifor!itatea 4i (reci2ia (iese&or >to&eran)e&e de &cr snt de .;0 ori !ai !ici< ceea ce
asi'r" o (reci2ie di!ensiona&" ridicat"?1 $in (nct de 8edere a& caracteristici&or fi2ico;
!ecanice< (iese&e !atri)ate snt s(erioare< =ntrcAt (re2int" n fi3ra@ contin 4i
orientare cores(n2"toare1 Matri)area este< tot4i< &i!itat" de cost& ridicat a& !atri)e&or
4i necesitatea dot"rii c ti&a@e s(ecia&i2ate (entr rea&i2area (iese&or1
Proces& !atri)"rii const" =n defor!area !eta&&i (rin ref&are 4i =ntindere< =n
ca8itatea !atri)ei1 Te!(eratra &a care este =nc"&2it !eta&& asi'r" cr'erea (&astic" =n
condi)ii o(ti!e< (entr a !(&e cAt !ai 3ine toate deta&ii&e !atri)ei1 E6ist" do" ti(ri de
!atri)are# !atri)area (rin (resare 4i !atri)area (rin (oansonare1
Matri)area (rin (resare este (rocede& ce& !ai &ar' ti&i2at =n ca2& (iese&or de
for!" (&at" sa ci&indric"1
+.
Ca(ito&& 71 Procede& tehno&o'ic o(ti! din (nct de
8edere a& cost&i
Procede& tehno&o'ic re(re2int" tota&itatea o(era)ii&or =n sccesinea necesar"
(re&cr"rii !ateriei (ri!e (An" &a o3)inerea (rods&i finit1 O(eraDia este acea (arte a
(roces&i tehno&o'ic efectat" de n !ncitor sa de o echi(" de !ncitori &a n &oc
de !nc" c ti&a@e&e Ji ne&te&e necesare c sco(& !odific"rii (ro(riet"Di&or fi2ico /
chi!ice a for!ei Ji di!ensini&or< nete2i!ii Ji as(ect&i s(rafeDe&or se!ifa3ricat&i
s(s (re&cr"rii1 O(eraDia este co!(s" din na sa !ai !&te fa2e1 %a2a este o (arte
a o(eraDiei tehno&o'ice care se rea&i2ea2" =ntr;o aJe2are Ji (o2iDia (iesei de (re&crat c
ace&eaJi ne&te de &cr Ji ace&aJi re'i! de aJchiere1 Strat& de !ateria& care tre3ie
=n&"trat de (e s(rafaDa (iesei cores(n2"toare nei fa2e (oate fi =nde("rtat =n na
sa !ai !&te treceri a&e sc&ei1Trecerea este o (arte a fa2ei care se re(et" de !ai
!&te ori< ("strea2" neschi!3at" sc&a Ji re'i!& de aJchiere1
Oricare tehno&o'ie tre3ie s" rea&i2e2e !a6i!! de eficienD" (entr care a fost
(roiectat" =n !o!ent& a(&ic"rii ei1 Piesa tre3ie rea&i2at" #
• !ai re(ede B
• !ai 3ine B
• !ai ieftin B
• &a !o!ent& o(ortn1
%actorii care inf&enDea2" eficienDa (rocede&i tehno&o'ic snt #
; cost&B
; (rodcti8itateaB
; fia3i&itateaB
; cons!& de ener'ieB
; cons!& de !ateria&B
; (rotecDia !edi&iB
; (rotecDia o(erator&i1
EficienDa (res(ne optimi&area din (nct de 8edere a& ttror acestor factori1
Acest &cr este foarte difici& de rea&i2at< =ntotdeana e6istAnd factori (rioritari1
%oarte i!(ortant (entr =ntoc!irea nei tehno&o'ii de rea&i2are a (iesei este
n!"r& de 3c"Di care tre3ie rea&i2ate>(ro'ra!a de (rodcDie?1 $in acest (nct de
8edere se deose3esc#
;produc,ie indi;idualăD care se refer" &a rea&i2area ni sin'r (rods sa a
ni n!"r foarte !ic de (rodse care n se !ai reia =n ti!(B fo&oseJte !aJini ne&te
ni8ersa&e< S1$1V1;ri ni8ersa&e< (rodcti8itatea este foarte !ic"< (reD& de cost este
foarte !are< necesit" !ncitori c =na&t" ca&ificareB
+0
;produc,ie de serie D se refer" &a n n!"r !are de (rodcDie< fo&oseJte !aJini
ne&te ni8ersa&e Ji s(ecia&i2ate< S1$1V1;ri ni8ersa&e Ji s(ecia&i2ate< (rodcti8itatea
este !edie< (reD& de cost este !edi< necesit" !ncitori ca&ificare !edieB
; produc,ie de masă D n!"r foarte !are de (rodse de ace&aJi fe& care se
re(et" d(" o an!it" (erioad" de ti!(B fo&oseJte ti&a@e s(ecia&e Ji s(ecia&i2ateB
S1$1V1;ri s(ecia&e Ji s(ecia&i2ateB !ncitori c ca&ificare reds" >c e6ce(Dia
!ncitor&i re'&or?B (rodcti8itate foarte !areB (reD de cost !ic>3nri de &ar' cons!?1
Ca(ito&& 91 $oc!enta)ia tehno&o'ic"
Cn cadr& (rodcDiei indi8ida&e Ji de serie !ic"< doc!entaDia tehno&o'ic" este
co!(s" doar din fiJa tehno&o'ic"1 Cn aceasta se indic" ordinea o(eraDii&or< !aJini&or /
ne&te< S1$1V1;ri&e ti&i2ate< ti!(& (e 3cat"F(ies" Ji o(eraDie< (rec! Ji cate'oria de
sa&ari2are a &cr"tor&i1
Cn (rodcDia de serie !are Ji de !as" < doc!entaDia tehno&o'ic" este a&c"tit"
din fiJa tehno&o'ic" Ji (&an& de o(eraDii1
Cn (&an& de o(eraDii snt c(rinse =n !od deta&iat toate infor!aDii&e necesare
(re&cr"rii nei an!ite (iese Ji =n confor!itate c o an!it" conce(Die tehno&o'ic"1
Astfe& este indicat" sccesinea tehno&o'ic" o o(eraDii&or Ji a fa2e&or1 $e ase!enea se
(reci2ea2" echi(a!ent& tehno&o'ic care tre3ie ti&i2at< S1$1V1;ri&e necesare<
(ara!etrii re'i!&i de aJchiere >t<s<8<n<i?< ti!(& (e 3cat" F (ies"< o(eraDie sa fa2"
>dac" este ca2&?1 Totodat" se indic" (ara!etrii de (reci2ie ce tre3ie o3DinDi
>'eo!etrie< to&eranDe< r'o2it"Di?1 Este foarte i!(ortant ca =n cadr& fiec"rei o(eraDii s"
se (reci2e2e indicAnd (rin si!3o&ri sche!e&e de orientare;fi6are >3a2are? a&e
se!ifa3ricat&i1
Se (ot indica =n an!ite sitaDii Ji sche!e de re'&are a sc&e&or1 Cn !od
o3&i'atori orice (&an de o(eraDii tre3ie s" conDin" si!3o&& !ateria&&i (iesei< n!e&e
Ji (ren!e&e ce&i care a conce(t tehno&o'ia< (rec! Ji &oc& necesar !odific"ri&or
f"cte s3 se!n"tr" Ji dat"1
+5
Ca(ito&& :1 Ana&i2a tehnico;econo!ic" a do" 8ariante de
(roces tehno&o'ic
Pentr rea&i2area ana&i2ei tehnico;econo!ice 8o! &a =n considerare (rocese&e
tehno&o'ice de trnare Ji de !atriDare1
)nali&a economică a procedeului de turnare
Ști! c" (rodc)ia de (i&i)e he6a'ona&e este =n n!"r de 5 !i&ioane de 3c")i (e
an1 Vo! face r!atoare&e nota)ii#
• CT / cost tota&B
• C% / cost fi6B
• CV / cost 8aria3i&B
• n / n!"r& de (iese1
Știind cost& fi6F3cat" 4i cost& 8aria3&F3cat"< se (ot ca&c&a costri&e fi6< 8aria3i&
4i tota& (entr (rodc)ia ana&" de (i&i)e he6a'ona&e o3)inte (rin trnare1
C%F3c M -1: RON C%Fan M C%F3c In M 0------ RON
CVF3c M . RON CVFan M CVF3c In M +5------ RON
CTFan M C%Fan Y CVFan M +*------ RON
)nali&a economică a procedeului de %orare >matrițareA
Ști! c" (rodc)ia de (i&i)e he6a'ona&e este =n n!"r de 5 !i&ioane de 3c")i
(e an1 Vo! face r!atoare&e nota)ii#
• CT / cost tota&B
• C% / cost fi6B
• CV / cost 8aria3i&B
• n / n!"r& de (iese
Știind cost& fi6F3cat" 4i cost& 8aria3&F3cat"< se (ot ca&c&a costri&e fi6< 8aria3i&
4i tota& (entr (rodc)ia ana&" de (i&i)e he6a'ona&e o3)inte (rin !atri)are1
C%F3c M +10 RON C%Fan M C%F3c In M 9------ RON
CVF3c M -17 RON CVFan M CVF3cInM .------ RON
CTFan M C%Fan Y CVFan M +------- RON
Compararea celor două procedee tehnolo"ice de obținere a piesei
+7
Pentr deter!inarea (rocede&i de o3Dinere o(ti!< fo&osi! o !etod" 'rafic"1
N!"r& de 3c"Di (entr care costri&e de (rodcDie (entr ce&e do" (rocedee snt
ace&eaJi este#
Trnare Matri)are
+------ 7..---- ...----
+5----- +,77---- 777----
.------ +*------ +-------
Ana&i2And date&e re2&tate din ca&c&e&e de !ai ss 4i 'rafic& co!(arati8 =ntre
ce&e do" (rocedee de fa3ricare a (i&i)e&or he6a'ona&e< (te! conc&2ia c" (rocede&
de %orare >matrițareA este !ai eficient din (nct de 8edere econo!ic1
Ca(ito&& *1 Conc&2ii
Pi&i)e&e he6a'ona&e snt (iese i!(ortante< '"sind;se acta&!ente =n cadr&
!&tor asa!3&"ri de!onta3i&e< fi&etate sa chiar =ncastrate =n di8erse sc&e fo&osite =n
indstrie >cricri c (i&i)" fi6" sa rotitoare< (rese< e6tractoare?1
$at" fiind co!anda socia&" de 5 !i&ioane de (ieseFan (te! s(ne c" (i&i)e&e
he6a'ona&e snt (iese standardi2ate fiindc" se (rodc =n n!"r !are1 Materia&e&e din
care (ot fi fa3ricate snt o)e&ri car3on sa c caracteristici s(ecia&e >OL%? de diferite
co!(o2i)ii< 3ron2ri 4i fonte antifric)ine< dar se 8i2ea2" o)e&ri&e car3on 4i fonte&e
antifric)ine< fiind (iese c 2r" &a frecare1 Ca 4i (rocedee de fa3rica)ie< se a!intesc
ce&e !ai i!(ortante< 4i an!e for@area (rin !atri)are sa trnarea< fiind !ai
a8anta@oas" din (nct de 8edere econo!ic for@area (rin !atri)are1
Ca(ito&& +-1 Bi3&io'rafie
+9
 ZSiste!e c 4r3ri de !i4care[ / Cndr!ar de (roiectare
 G1S1 Geor'esc / Cndr!"tor (entr ate&iere !ecanice
 C1 PicoJ / Ca&c&& adaosri&or de (re&crare Ji a& re'i!ri&or de
aJchiere
 htt(#FF\iLi(edia1or'
 \\\1'oo'&e1ro
 \\\1scri3d1co!
+: