You are on page 1of 2

14 #4 2013 S ODA GRANS KAR

När debatten tystnar
dör demokratin
Inför årets val har åsiktskorridorerna smalnat. Med Sverigedemokra-
terna i riksdagen förändras debattklimatet hos Sveriges Radio. Kan man
kalla Sverigedemokraterna för fascister och fortfarande vara opartisk?
– Tittar man på ideologin så har vi ett
riksdagsparti som är fascistiskt, Sverigede-
mokraterna.
Längre än så hinner Henrik Arnstad inte
komma innan han blir avbruten av pro-
gramledarna. Det går inte att uttrycka sig
så om ett riksdagsparti. I alla fall inte om
Sverigedemokraterna saknar möjlighet att
bemöta påståendet. Just denna efermid-
dag i P1’s Studio Ett.
Journalisten Henrik Arnstad var en av
de inbjudna gästerna till ett samtal om na-
zistiska och rasideologiska rörelser. En ny
rapport från Expo visade högre aktivitet
från dessa rörelser än på länge. Frågan var
hur övriga politiska partier skulle hantera
Svenskarnas Parti och Sverigedemokrater-
na i landets kommuner.
Frågan jag ställer mig är varför Arnstad
blev avbruten? Varför han inte tilläts ut-
trycka sin analys om ett svenskt riksdags-
parti? Det enkla svaret är att Sveriges Radio
inte vill bli fällda hos Granskningsnämn-
den. Och visst har svensk public service ett
krav på opartiskhet. ”Att en klart utpekad
part som utsätts för kritik ska få möjlighet
att bemöta kritiken” står det i Gransknings-
nämndens regler för public service.
Är det så att Sveriges Radio tidigare bli-
vit fällda för yttranden om fascism? Finns
det fog för den försiktiga hållningen? I
verkligheten har Sveriges Radio inte blivit
fällda för opartiskhet eller osaklighet gäl-
lande fascism. Inte en enda gång sedan Sve-
rigedemokraterna kom in i riksdagen 2010.
Problemet här har många orsaker. Dels
är det supervalår. Sveriges Radio har bevis-
ligen en snävare linje för vad som är okej
att kritisera hos politiska partier under
valår. Den 10 april i år avbröts Bert-Olof
Brännström i ett samtal om den krympan-
de lokala journalistiken. Han ifrågasatte att
TV4’s nya sändningstillstånd inte innehöll
krav på fortsatt lokal bevakning. Efersom
kulturministern inte fanns med i studion
valde programledarna att avbryta honom,
förtydliga att hon inte kunde bemöta kri-
tiken för att sedan gå vidare. Även detta i
P1’s Studio Ett.
Går det inte att kritisera den sittande
regeringen eller oppositionen i Sveriges
Radio? Annars har en millimeterrättvisa
uppstått. Att den som omtalas, om så även i
en mening, inte får stå oemotsagd i samma
inslag.
Enligt Henrik Arnstad är orsaken till
en större försiktighet inför detta val Sveri-
gedemokraterna. När de nu är ett riksdags-
parti skärps kraven på hur bevakningen ser
ut. En situation som Sveriges Radio aldrig
behövt hantera tidigare.
– Det fnns absolut en ängslighet och
en medvetenhet om att det är ett konstigt
parti. Som journalist eller chef på Sveriges
Radio vet man inte hur man ska klassifcera
dem, säger Henrik Arnstad.
Millimeterrättvisan har alltså drivits
fram av rädsla enligt Arnstad. En rädsla för
att bli fälld av Granskningsnämnden. Och
även om Sveriges Radio vill visa att de be-
handlar alla demokratiskt valda partier lika
fnns här en stor skillnad. Tittar man ige-
nom alla anmälningar om opartiskhet till
Granskningsnämnden under en månads
tid märker man att Sverigedemokraterna
endast är en bråkdel av alla anmälningar.
Trots att de är det parti som ofast blir
opartiskt behandlat enligt anmälarna.
En annan tänkbar orsak till Sveriges
Radios försiktighet är att begreppet fascism
har förvanskats. Att det blivit ett skällsord
som kastas på nya högerpartier med kon-
servativa värderingar. Historikern Dick
Harrison hävdar att Arnstad gör en god-
tycklig tolkning av fascismens historia när
Fascismen och medierna
FAKTA. Så fungerar Granskningsnämnden
Granskningsnämndens uppdrag är att undersöka om tv- och radioprogram som sänts följer radio-
och tv-lagen. För SVT, SR och UR fnns även krav på opartiskhet, saklighet samt en rad andra
punkter. Bara program som anmäls kan fällas och vem som helst kan anmäla ett program till
Granskningsnämnden. Endast hälften av alla anmälningar tas upp för grankning av nämnden.
KÄLLA: GRANSKNINGSNÄMNDEN
Utdrag av anmälningar hos Granskningsnämnden under en månad 2013
Från Radiohuset på Gärdet i Stockholm sänds Studio Ett. Ett aktualitetsmagasin med fördjupande journalistik.
#4 2013 S ODA GRANS KAR
han kallar Sverigedemokraterna för fascis-
ter. De överensstämmer inte med ideolo-
gins historiska grunder.
– Arnstad noterar att dessa partier för-
visso inte har kallat sig fascistiska men icke
desto mindre har fascismen som ideologi.
Det faktum att [Sverigedemokraterna] inte
motsätter sig det parlamentariska systemet
utan vill styra genom ”majoritetssamhällets
tyranni” är en bisak i sammanhanget, skri-
ver Harrison i magasinet Neo.
Enligt Harrison kan alltså en begrepps-
förvirring ha orsakat Sverigedemokrater-
Henrik Arnstad är journalist och historiker.
nas fascistiska epitet. Är anmälningarna
hos Granskningsnämnden befogade klago-
mål på ett skällsord som Sverigedemokra-
ter får utstå? Ja kanske. Om det vore så att
ett enda fall lett till en fällande dom. För
det har inget.
Trots enbart friande domar väljer Sveri-
ges Radio att vara ännu mer försiktiga. Där
de kanske borde testa gränserna för vad
som är accepterat.
Enligt Arnstads bok, Älskade Fascism,
är den hårda press som Sverigedemokra-
terna utsätter medierna för bara en del i
den normaliseringsprocess som fascistiska
partier använt. Man vill helt enkelt skräm-
ma medierna till tystnad. Samtidigt så ser
reglerna uppenbarligen inte lika ut för Sve-
rigedemokraternas politiska motståndare.
– Om vi tar statsminister Fredrik Rein-
feldt som exempel. Det är ju fullständigt
omöjligt att han ska bemöta varje inter-
vjuad person som kommenterar Fredrik
Reinfeldt i Sveriges Radio, säger Henrik
Arnstad.
Det som då sker är en positiv särbehand-
ling av ett parti. Medieutrymmet i Sveriges
Radio som skulle kunna användas till att
utveckla den politiska debatten blir istäl-
let ett stilla skval. Där meningsmotstån-
dare både till höger och vänster får hålla sig
inom ramen för radions hjärnspöken. För
Henrik Arnstad råder dock inget tvivel om
Sverigedemokraternas ideologiska tillhö-
righet.
– Skulle det här bli ett case och man för-
hör sig med fascistforskare om Sverigede-
mokraterna. Då tror jag nog att man kan
avfärda klagomålet jag fck, säger Arnstad.
Är inte public service till för att gran-
ska och ifrågasätta aktuella begrepp? Att
fördjupa debatten och ge medborgarna en
bred bild. För när åsiktskorridorerna smal-
nar av i vår enda oberoende mediekanal
ger demokratin vika. För de antidemokra-
tiska värderingar som fascister för med sig.
Att inte ta debatten om fascism på allvar är
farligt för demokratins framtid. Att inte ta
debatten alls är att förlora den.
Från Radiohuset på Gärdet i Stockholm sänds Studio Ett. Ett aktualitetsmagasin med fördjupande journalistik.
FOTO: HOLGER ELLGAARD
FOTO: BJÖRN LEIJON
ERIK MAGNUSSON