You are on page 1of 30

မဇၩိမစာဖတ္သူ

သေဘာထားစစ္တမ္း

ေမးခြနး္ မ်ားကို ေျဖဆိ၍


ဲ ်ားကို ရယူႏင
ၿ္ ပီ။
ဆုမမ်ားကု
ုိ ၿပ။

အူရီးဒူးက ေက်ာင္းမ်ားအပါအ၀င္
ေနရာတစ္ရာခန္႕ အင္တာနက္အခမဲ့
သံုးႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္
အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၅၇

ေမ ၂၇ ရက္ ၂၀၁၄။ (အဂၤါေန႔)

စာမ်က္ႏွာ - ၁၇ ႏွင့္ ၁၈

wyfrawmfukd pdefac:onf[kqdkum a':pk ukd
jynfaxmifpka&G;aumufyGJaumfr&Sif owday;
သတင္းအျပည့္အစံု စာမ်က္ႏွာ - ၁၀

မိုင္ ၉၀ သာရွိသည့္ လႈိင္သာယာဟသၤာတ ရထားလမ္း ရာႏႈန္းျပည့္
ႀကံ့ခိုင္မႈမရွိဟုဆို

ျမန္မာရဲ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ
ဥေရာပ သမဂၢ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
လက္ေတြ ႕မျဖစ္ေသး

ျမ၀တီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း
ေန႕စဥ္ကုန္သြယ္မႈ ကန္ေဒၚလာ
သတင္းအျပည့္အစံု စာမ်က္ႏွာ - ၂၅

tmPmodr;f rItwGuf uefu
Y u
G q
f E´jyrIrsm;udk onf;cHawmhrnfr[kw[
f k ppfwyfuqdak omfvnf; uefu
Y u
G q
f E´jyaeonhf xdik ;f jynforl sm;udk arv 26
&ufu befaumufNrdKUawmfwiG f awGU&pOf/ xdik ;f bk&if blrzD eG ;f u tmPmodr;f ppfacgif;aqmif Adv
k cf sKyfBuD;y&m,Gw\
f acgif;aqmifru
I akd xmufco
H nf[k
k w
f m
ar 26 &ufwiG f xkwjf yefaMunmcJNh yD; Nidr;f csrf;a&;ESihf Nidr0f yfyjd ym;rIxed ;f odr;f a&;aumifpaD cgif;aqmiftjzpfvnf; wifajr§mufvu
kd o
f nf/ "mwfy-kH ½du

တစ္သန္းခန္႕ျဖင့္ ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္လာ

၂ | ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ (အဂၤါေန႔)

ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ (အဂၤါေန႔) |

ျပည္တြင္းသတင္း

ျပည္တြင္းသတင္း

t,f'DwmUtmabmf
jynfe,fESifhwdkif;a'oESifh wef;wltcGifhta&;
aejynfawmfvkd tkycf sKyo
f nfh tpd;k &½H;k pdu
k &f mNrKd UawmfwiG f rvdt
k yfaomfvnf;
&Spfvrf;oGm; 12 vrf;oGm; uGefu&pfvrf;rBuD;rsm;? BuD;rm;rsm;jym;vSonfh
½Hk;taqmufttkHrsm; aqmufvkyfcJhMuovdk ,aeYvuf&SdtcsdefwGifvnf;
aqmufvyk af eqJvnf;jzpfonf/ pD;yGm;a&;NrKd Uawmf[ak c:qdo
k nfh &efuek Nf rKd UwGif
vnf; uGeu
f &pfvrf; yvufazmif;vdrk sK;d udk wpfEpS rf jynfrh yD if jyefzsuf jyefjyif?
yHkpHajymif;aeonfh vkkyfaqmifaerIrsKd;vnf; awGUjrifae&onf/
e*du
k wnf;u a&&Snt
f wGuf pdwu
f ;l wGuq
f um tpDtpOfjzifh vkyk o
f ifyh g
vsuEf iS hf rMumcP zsuv
f u
kd f jyifvu
kd f vkyaf qmifaeonfrsm;udk jynfow
l pfO;D
tjzpf jrif&onft
h cg jynfe,fEiS w
hf ikd ;f tcsKUd wGif vQypf pfr;D r&Sad o;onft
h jzpf?
uwå&mvrf; aumif;aumif;r&Sb
d J ausmufcif;vrf;omomvrf;jzifh jynfe,fNrKd U
awmfrsm;odYk qufo,
G o
f mG ;vm ae&jcif;u rnforYdk Q rQwonf[k rqdEk ikd af y/
Oyrmtm;jzifh csif;jynfe,fNrdKUawmf [m;cg;vdkNrdKUESifh qufoG,fxm;onfh
vrf;rBuD;onf tcsKdUae&mwGif 10 ay? tcsKdUae&mwGif 12 ayomom
us,f0ef;onfhvrf; jzpfaeayonf/ jrifhrm;onfh awmifcg;yef;udk ywfum
azmufvkyfxm;onfh usOf;ajrmif;vSonfh vrf;\eHab;udkMunfhvdkufvQif
ay&mESifhcsD eufonfh acsmufurf;yg;udk awGU&onf/ tu,fí rawmfwq
um;vrf;acsmfcJhvQif umqD;ay;rnfh vHkavmufonfhwdkif? tumt&Hvnf;
r&Sdonfhae&mu trsm;pkkjzpfonfudkvnf; awGU&onf/
NyD;cJhonfh &ufydkif;uyif [m;cg;-uav; vlpD;,mOfi,fwpfpD;acsmufxJ
usNyD; ,mOfarmif;oltygt0if c&D;onf ig;OD;aoqHk;cJh&onf/ rawmfwq
jzpf&onfh taMumif;&if;udk rod&Sd&ao;aomfvnf; vrf;usOf;ajrmif;jcif;
tauGUtaumufrsm;jcif;ESihf tEÅ&m,fumuG,af y;rnfh vrf;tumt&Hwikd rf sm;
rvkyaf qmifEikd jf cif;wdo
Yk nf taMumif;tcsuf wpfcsucf sut
f jzpf yg0ifaeay
vdrrhf nf/ csi;f jynfe,f\ NrKd UwpfNrKd UESiw
hf pfNrKd U tuGmta0;rSm rdik t
f m;jzifh 20?
30 omom&Sdaomfvnf; armfawmf,mOfjzifh armif;ESif&onfh tcsdefem&D
pGefYpm;rIu rsm;jym;vSonfudk awGU&onf/
csif;jynfe,fonf &Srf;jynfe,fuJhodkY us,f0ef;onfh jynfe,fBuD;wpfck
r[kwaf y/ awmifwef;rsm;xlxyfonfrmS rSeaf omfvnf; a'ocHrsm;aexdik o
f nfh
NrKd UtcsKUd rSm vufcsKd ;a&í &avmufatmif enf;yg;vSayonf/ ,ckEk pS yf ikd ;f wGif
ajymqdak eMuonfh ppfreS o
f nfh jynfaxmifppk epfqo
kd nfh pum;vH;k \ tESpo
f m&
wpfpw
d w
f pfyikd ;f rSm ,ckuo
hJ aYkd om a'ozGUH NzKd ;a&;vkyaf qmifrI rsm;wGif jynfrESihf
jynfe,f wwfpGrf;orQ uGm[csufrBuD;rm;ap&ef tpdk;&u vkyfaqmifzdkY
vdktyfvSayonf/
,cif rqvtpdk;&vufxufESifh ppftpdk;&vufxufwGif jynfaxmifpk
pdw"f mwf rNyKd uaJG &;? wkidk ;f &if;om; pnf;vH;k nDñw
G af &;qdo
k nfh pum;vH;k rsm;udk
wGiw
f iG u
f s,u
f s,f oH;k pGcJ MhJ uaomfvnf; ,ckaxmufjyonfh vrf;yef;qufo,
G f
a&;aumif;rGeaf tmif vkyaf qmifrrI sK;d vdk vufawGUudprö sm;wGif vHak vmufonfh
taumiftxnf azmfaqmif&GufcJhrIrsm; r&SdcJhay/
pepfajymif;rnf toGiu
f ;l ajymif;aeonfh ,cktpd;k &vufxufwiG f ppfreS f
onfh jynfaxmifpkpdwf"mwfudk azmfjyvdkygu jynfe,fa'orsm;\ wu,fh
vufawGU &ifqikd af e&onfh rzGUH NzKd ;ao;onfh vrf;yef;qufo,
G af &;vdk udp&ö yf
rsK;d udk zdzpd ;D pD; udik w
f ,
G af qmif&u
G jf cif;jzifh jynfaxmifppk pfreS jf cif;udk wpfenf;
wpfvrf; jyoEdkifygaMumif; rZÑdru wdkufwGef;a&;om;vdkuf&ayonf/

wyfrawmfukd pdefac:onf[kqdkum a':pkukd
jynfaxmifpk a&G;aumufyGJaumfr&Sif owday;
/ rZÑdrowif;tzGJY
&efukef? ar 26

zGpYJ nf;yHjk yifqifa&; a':atmifqef;
pkMunf\ ajymqdrk rI sm;onf wyfrawmf
ukd pdefac:onfh ajymqdkcsufrsm; yg0if
onf[q
k u
kd m jynfaxmifpak &G;aumufyJG
aumfr&Siu
f ar 22 &ufpjJG zifh owday;
vkdufonf//
a':atmifqef;pkMunfu ar 18
&ufu rEÅav;wGif ajymqkdrIrsm;udk
ud;k um;um ]]tajccHOya'u cGijhf yKxm;
onfhabmifukd ausmfvGef&ma&mufyg
onf}}[k jynfaxmifpak &G;aumufyaJG umf
r&S i f O uú | uk d , f p m; twG i f ; a&;rS L ;
OD;wifxGef;u vufrSwfa&;xkd;vsuf
owday;vkdufjcif;jzpfonf/
rEÅ a v;Nrd K Uvl x k E S i f h awG U qH k p Of
a':atmifqef;pkMunfu ]]uREyfk w
f aYdk wG
[m tmPmrufarmvkdY? txl;tcGifh
ta&; rufarmvkdY? ae&mrufarmvkdY
vkyaf ewmr[kwb
f ;l qkw
d mukd oufao
xlvkdufygvkdY uGßefru wkdufwGef;csifyg
w,f/ wkdufwGef;w,fqkdwJh pum;[m
wpfenf;tm;jzifah jym&&if pdeaf c:rIvv
Ydk J
ajymvk&Yd ygw,f/ uRerf pdeaf c:ygw,f}}
[kvnf; xkwfjyefcsufwGif xnfhoGif;
a&;om;xm;onf/
a':atmifqef;pkMunfonf zGUJ pnf;
ykH Z,m;(4)yg ]]zGUJ pnf;ykt
H ajccHOya'ukd
xdef;odrf;? umuG,f? apmifha&SmufNyD;}}
[k usrf;opömqkdxm;onfh vTwfawmf
ukd,fpm;vS,fwpfOD;jzpfonfhtwGuf
zGJUpnf;ykHygtwkdif; cefYtyfxm;onfh
wyfrawmfom; ukd,fpm;vS,frsm;ukd
pdeaf c:vku
d jf cif;onf zGUJ pnf;ykyH g jy|mef;
csufrsm;udk csKd;azmuf&ma&mufonf[k
vnf; aumfr&Siu
f xkwjf yefxm;onf/

zGJUpnf;ykHjyifqifa&; vlxka[majymyGJudk trsKd;om;'Drdkua&pDtzGJUcsKyfESihf 88 rsKd;qufwkdY yl;aygif;um rEÅav;NrdKU? atmifyifv,fuGif;wGif
arv 18 &ufu usif;ypOf/ ("mwfyHk-[def;xuf)

owday;pmESifhywfoufí tifef
t,fv'f D vTwaf wmfu,
dk pf m;vS,w
f pfO;D
jzpfol OD;0if;jrifu
h ]]wyfrawmfom;awG
rSmvnf; zGUJ pnf;yHjk yifqifzYkd qE´&adS tmif
Ouú|u wdu
k w
f eG ;f w,fAsm/ tJv
h kd wdu
k f
wGe;f wmu b,fzUJG pnf;yHt
k ajccHOya'eJY
wnfqOJ ya'udrk S csK;d azmufwm r[kwf
bl;/ uRefawmfudk,fwdkifvnf; Oya'
orm;qdak wmh tJvykd aJ jymr,f/ ajymwJh
[mu uReaf wmfu,
kd w
f ikd f ikww
f w
k &f adS e
wJhtcgusawmh Oya'csKd;azmufwm
bmrS rygbl;}}[k ajymonf/

owday;pmtay: tifet
f ,fv'f \
D
ajymqkcd iG &hf o
dS \
l oabmxm;rSm ]]Oya'
abmifxu
J yJ vkyaf ewmjzpfwt
hJ wGuf
uGßeaf wmfwYkd tpDtpOftwdik ;f qufvyk f
oGm;zdyYk &J w
dS ,f}}[k qko
d nf/
a':atmifqef;pkMunfonf 88
rsK;d qufausmif;om;rsm;ESihf yl; aygif;í
yk'fr 436 jyifqifa&; twGuf ,aeY
ar 27 &ufwiG f ¤if;uk,
d f wkid f vufrw
S f
xkd;um qE´xkwfazmfrIukd wpfjynfvkH;
twkid ;f twmjzifh jyKvyk rf nf jzpfonf/
88 rsKd;qufausmif;om; ukdjrat;

u ]]a&G;aumufyGJaumfr&SiftaeeJY ol
vky&f r,ft
h vkyu
f a&G;aumufyaJG wGukd
w&m;rQwzd?Yk vGwv
f yfzu
Ykd kd vkyu
f ikd &f rSm
yg/ 'Dvkd [do
k wday; 'Dowday; vkyw
f m
u oleJYrqdkifbl;vdkY jrifw,f/ olu
tmPmydik v
f nf; r[kwb
f ;l ? vGwv
f yf&
r,favAsm/ aemufwpfcku owday;
w,fq&kd ifvnf; tcsut
f vufcikd rf m&
r,f/ tcku axmufjywJh tcsut
f vuf
awGuvnf; cdik rf mrIr&Sb
d ;l / a':atmif
qef;pkMunf ajymwJh rdefYcGef;awGudk jyef
ajymwJhtcgrSmvnf; axmufjywm

cdkifvHkrIr&Sdbl;}}[k okH;oyfvkdfufonf/
wpfEdkifiHvHk; typftcwf&yfpJa&;
qkid &f m ndE§ iId ;f a&;tzGUJ (NCCT)uvnf;
wyfrawmfESifh zGJUpnf;yHktajccHOya'
onf tcsi;f csi;f tjyeftvSef umuG,f
aejcif;jzpfNy;D tvm;tvmraumif;[k
a0zefxm;onf/
&Srf;trsKd;om; 'Drkdua&pDtzGJYcsKyf
SNLD rS twGi;f a&;rSL; OD;pki
d ;f ñGev
Yf iG u
f
]]wyfuawmh bmrSrwHkYjyefbJeJY a&G;
aumufyGJaumfr&Sifu wHkYjyefvmwJh
oabmaygh/ wyfurkd xdeq
YJ w
kd hJ oabm
rsK;d ayghav/ uGßeaf wmfwdYk jzpfapcsiw
f m
uawmh a&G;aumufyGJaumfr&Sifqdkwm
a&G;aumufyrJG mS vGwv
f yfatmif? w&m;
rQwatmifvkyfzdkYyJ jzpfapcsifwmaygh/
ygwDawGukd Bu;D Muyfaewm raumif;bl;
vdx
Yk ifw,f}}[k a&G;aumufyJG aumfr&Sif
\ vkyf&yfukd a0zefonf/
a&G ; aumuf y G J a umf r &S i f t aeES i f h
,ckwpfBudrfowday;jcif;onf 2015
a&G;aumufyGJrwkdifrD tifeft,f'DESifh
ywfoufí jzpfay:vmonfh 'kwd,
ajrmuf taMumif ; t&mvnf ; jzpf
onf/
yxrwpfBurd rf mS arvqef;u ygwD
rsm;okdY jzefYa0cJhonfh jynfaxmifpka&G;
aumufyaJG umfr&Siñ
f eT Mf um;csurf Ml urf;
jzpfNyD; ukd,fpm;vS,favmif;r[kwfol
a[majymvdyk gu BuKd wifciG jfh yKcsu,
f &l ef
vdt
k yfjcif;tygt0if rJq,
G pf nf;½H;k jcif;
qdik &f m pka0;a[majymyGjJ cif;ESifh rD',
D mrS
wpfqihaf jymqdrk rI sm;udk cGijfh yKcsu,
f &l ef
vdktyfjcif;? oufqdkif&m rJqE´e,f\?
rJq,
G pf nf;½H;k a&;umvudk a&G;aumufyJG
pwifrnfah eYrwdik rf D wpfvowfrw
S jf cif;
ponf yg0ifaejcif;jzpfonf/ „

tjrifhqkH; &Spfxyfxdaqmufrnfh taqmufttkH 'kwd,ajrmuf em;rMum;ausmif; zGifhNyD? ZGef 2 &ufwGif ausmif;tyfvufcHrnf
wef;tqift
h xd xyfw;kd Edik zf Ykd pDpOfxm;
120 ESifh toufarG;0rf;aMumif; ynm rsm;u zGihfay;xm;aom ar&Dcsuf(yf)
'DZdkif;yHk ppfaq;csdefrsm; pnfyifu avQmhay;rnf
w,f/ wpfEikd if v
H ;Hk rSm em;rMum;ausmif;
&yftwGuf 30 OD; udkom vufcHrnf rif;ausmif;ESihf rEÅav;NrKd UwGif vlrI 0ef
/ Mu,fjym
&efukef? ar 26

/ eef;jrihf
&efukef? ar 26

txyfjrihaf qmufvyk rf nhf taqmuf
ttkrH sm;twGuf 'DZikd ;f yHpk pfaq;csed rf sm;
ajzavQmhoGm;rnf[k &efukef pnfyif
taqmufttkHXme? vufaxmufXme
rSL; OD;ae0if;u ar 26 &ufwiG f rZÑrd udk
ajymonf/
tqdkygaqmif&Gufcsufrsm;rSm SEC
('DZdkif;tif*sief ,
D mvufrw
S &f 'DZikd ;f a&;
qGo
J )l wpfO;D wnf;u 'DZikd ;f rsm;udk wm0ef
,lrIaMumihf XmeESihf SEC wkdYtMum;
'DZik d ;f yHpk v
H t
k d yfcsurf sm;tm; vkyx
f ;k H vkyif ef;

owfrw
S yf pkH EH eI ;f rsm;ESifh nDñw
G o
f nftxd
tBurd Bf urd f pdppfaeaom tcsdefumv
udk ajzavQmhvkdufjcif;jzpfonf/
]]'DZdkif;vdktyfcsuf&SdvdkY uGßefawmfwdkY
u cdkif;vdkufwm/ 'Dvdktyfcsufudk
jyefwifz&Ykd mtwGuf tdr&f iS ef JY SEC eJY
tqifajyNy;D tydik af rG;xm;wJo
h rl sK;d qd&k if
jyóemr&Sdbl;/ 'DwpfvHk;NyD;oGm;&if
aemufxyf qufqHp&mr&SdwJhtwGuf
olu
Y kd ta&;w,lvyk cf siv
f yk rf ,f rvkyf
csifrvkyfbl;/ ajrjyifrSmvJ wu,fjzpf
aewmyJ}} [k OD;ae0if;u qkdonf/
SEC udk ppfaq;onfhtzGJUu ppf
aq;NyD; tjyeftvSepf pd pfa&;qGí
J vkyf

xH;k vkyef nf; pHcsed pf ñ
H eT ;f ESifh udu
k n
f aD om
'DZikd ;f yHpk u
H Xkd meodYk wifjyapjcif;jzihf Xme
rS t"dutcsufrsm;udkom ppfaq;NyD;
cGihfjyKred t
Yf jrefq;kH &&SEd idk af wmhrnf[k pnf
yifu xkwjf yefonf/
vufaxmufXmerSL; OD;ae0if;u
]]XmerSm wu,fppfEikd w
f o
hJ u
l av;? ig;
a,mufyJ &Sw
d ,f/ wpfaeYukd tvH;k av;
ig;q,fwifwJhtcgusawmh 'Dav;ig;
a,mufuae owfrw
S w
f &hJ uftwGi;f Ny;D
atmif ppfzdkYqdkwmrjzpfEdkifbl;/ avm
avmq,f uGßefawmfwdkY vkdifpif&ajr
wkid ;f awGu ppfaq;aew,f/ ajrjyifrmS
BuD;MuyfrItm;enf;w,f}}[kqkdonf/ „

jrefrmEdkifiHwGif tpdk;&u zGifhvSpf
aom 'kw,
d ajrmuf em;rMum;ausmif;udk
&efuek Nf rKd UwGif zGiv
hf u
kd Nf y;D ZGev
f 2 &uf
wGif ausmif;tyfvufcHrnf[k vlrI
0efxrf;? u,fq,fa&;ESifh jyefvnf
ae&mcsxm;a&; 0efBu;D Xme? vlr0I efxrf;
OD;pD;Xme? 'kwd,ñTefMum;a&;rSL;csKyf
OD;atmifxeG ;f cdik u
f rZösrd udk ajymonf/
tqdkygausmif;udk wmarGNrdKUe,f
arwåmñGefY&yfuGufwGif zGifhvSpfum
tcrJh oifMum;ay;rnfjzpfonf/
]]tckrv
l wef;tqift
h xdyJ vufcH
Edik af o;w,f/ aemufEpS af wGrmS tv,f

awG trsm;BuD;zGifhzdkY vdktyfaeygw,f/
bwf*suft& 'DavmufyJ vkyfEdkifao;
wmyg}}[k OD;atmifxGef;ckdifu ajym
onf/
tqdkyg ausmif;wGif oli,fwef;rS
pwkww
¬ ef;txd ausmif;om;OD;a& 150
vufcHrnfjzpfum tajccH ausmif;pm
ESihf toufarG;0rf;ausmif; ynm&yf[í
l
ESpfck cGJjcm;xm;onf/ toufarG;0rf;
ausmif;ynm&yfrsm;wGif rde;f uav;rsm;
udk pufcsKy?f Zmxd;k yef;xd;k ESihf a,musmf ;
av;rsm;twGuf wHqyd ½f u
kd jf cif; ynm&yf
rsm; oifMum;ay;rnfjzpfonf/
ausmif;pmtwGuf ausmif;om;OD;a&

jzpfonf/ ausmif;om;rsm;ESihf oifMum;
jyornfh q&mrsm;Mum;wGif bmomjyef
jyKvkyfay;rnfh vlajcmufOD;ESifh t
axmuftuljyKol 18 OD;xm;&Sdonf/
vlr0I efxrf;OD;pD;Xme? roefprG ;f jyef
vnfxlaxmifa&;XmerS 'kwd, ñTef
Mum;a&;rSL; a':,k,kaqGu ]] aemuf
ESpfrSm 'Dausmif;wufrJhuav;awGudk
ausmif;tdyfausmif;pm; aepm;tcrJh
vkyfay;rSmyg}} [k rZösdrudk ajymonf/
,cifu jrefrmEdkifiHwGif pum;
rajymEdkif? em;rMum;olrsm;twGuf pm
oifausmif;(em;rMum;ausmif;)rsm;onf
&efukefNrdKUwGif bmoma&;tzGJUtpnf;

xrf;OD;pD;Xmeu zGifhxm;aom ausmif;
ESpfausmif;om &SdcJhaomfvnf; ausmif;
rsm;wGif okH;pGJonfh vuf[efjybmom
pum; Sign Language rsm;onf uGjJ ym;
rIrsm;&Sdaeonf/
vlr0I efxrf;OD;pD;Xmeu *syeftpd;k &
\ ulnDrIjzifh em;rMum;olrsm; vlYt
odkif;t0dkif;twGif; 0ifqHhrIjr§ifhwifa&;
pDrHcsuf 'kwd,tqifhudk *syef tjynf
jynfqidk &f m yl;aygif; aqmif&u
G af &; at
*sifpD (JICA- Japan International
Cooperation Agency) ESifh yl;aygif;í
jyKvkyfaeonf/ „

ygwDrsm; acgif;pOfrsdK;pHkjzifh rJqG,fpnf;½kH;cGifhr&Sd
/ [def;udkpdk;
&efukef? ar 26

EdkifiHa&;ygwDrsm;acgif;pOfrsdK;pHkjzifh
rJqG,fpnf;½Hk;aeonf[k ,lqygu
rnfonfh ygwDurdk qdk oufqidk &f mcGijhf yK
csufay;onfh tmPmydkiftzGJUtpnf;
rsm;odYk wdik Mf um;Edik o
f nf[k jynfaxmifpk
a&G;aumufyGJaumfr&Sif a&G;aumufyGJ
Xme ñTefMum;a&;rSL; OD;aomif;vIdifu
rZÑdrudkajymonf/
EdkifiHa&;ygwDrsm;onf pnf;½Hk;a&;
vkyfief;rsm;udk tcsdefra&G;aqmif&Guf
cGi&hf NSd y;D ygwD½;kH rsm;wGif vkyaf qmifonfh
pnf;½Hk;a&;udkcGifhjyKcsuf r,lbJ jyKvkyf
Ekdifaomfvnf; ½Hk;jyifywGif vlpk vla0;
jzifh aqmif&Gufygu wnfqJNidrf;?pk?pD
Oya't&om aqmif&u
G &f rnf [k qdo
k nf/
]]cGijhf yKcsurf mS ygwJt
h wdik ;f r[kwb
f J
ausmv
f eG Nf y;D rJq,
G w
f myJ jzpfjzpf? a[m

ajymwmyJjzpfjzpf &dw
S ,fq&kd if rauseyf
wJholuwdkif&r,f/ wdkifrS oufqdkif&m
uvnf; ta&;,lr,f/ aumfr&Sifu
vnf; tmPmydik u
f taMumif;Mum;awmh
rS ygwDawGukd jyefo;kH oyfwm? ygwDtjzpf
u y,fzsuw
f mwdYk ta&;,lEikd rf ,f}} [k
OD;aomif;vdIifu ajymonf/
Edik if aH &;ygwDtrsm;pkonf ygwDpnf;
½H;k a&;omru a&G;aumufyrJG sm; twGuf
acgif;pOfrsKd ;pHjk zifh rJq,
G pf nf;½H;k jcif;rsm;
&dSaeonf[k zuf'&,fjynfaxmifpk
ygwDOuú| OD;apmoef;jrifhu qdkonf/
]]tiftm;MuD;ygwDMuD;awG rJqG,f
pnf;½Hk;wmawG Mum;ae&wm&dSw,f/
'gu Oya't&qd&k ifawmh rnDñw
G b
f ;l /
Oya'udk vufwpfv;kH jcm;vkyw
f m/ wcsKUd
udpöawGqdk&if aumfr&Sifu Oya't&
raqmif&GufwmawG vspfvsL½Ixm;
w,f}} [k ajymonf/
ygwDpnf;½Hk;a&;vkyfief;rsm;ukd

,cifu jynfaxmifpka&G;aumufyGJ
aumfr&Sifu 1^2010 ñTefMum;vTm
jzifh wdkuf½dkufcGihfjyKcJhaomfvnf; Nidrf;pk
pDOya'xGuf&dSNyD;aemufwGif 1^2010
udzk suo
f rd ;f um ,if;Oya'ESio
hf m ouf
qdkif&m a'otmPmydkifrsm;u cGifhjyK
xm;onf[k aumfr&SifxHrS od&onf/
zGpYJ nf;yHjk yifqifa&;vlxak [majymyGJ
rsm; jyKvyk af eonfh trsK;d om;'Dru
kd a&pD
tzGJUcsKyfrS tvkyftrIaqmif A[dk
aumfrwD0if a':eef;cifaxG;jrifhu
]]uRerf wdYk 'Dvrkd vkycf if acgif;aqmifcsi;f
awGUzdkY nd§EdIif;w,f/ tckurJqG,fwm
vnf;r[kw?f vkyo
f ifw
h mudyk v
J yk w
f myg}}
[k ajymonf/
tiftm;MuD;ygwDrsm;onf wdkif;ESifh
jynfe,ftcsKUd wGif rJq,
G pf nf;½H;k ouJo
h Ykd
wpftdrfwufqif; vlxkawGUqHkrIrsm;?
a[majymrIrsm; jyKvkyfaeonf[k ygwD
i,ftcsKdUu a0zefrIrsm;&Sdaeonf/ „

jrefrmhjyKjyifajymif;vJa&;udk tultnDay;rnfh
a':vmoHk;oef;wef tar&dueftpDtpOf pNyD
/ rif;rif;
&efukef? ar 26

tar&duefjynfaxmifpk Edik if w
H um
zGHYNzdK;wdk;wufa&; at*sifpD (USAID)?
Chevrom/Unocal Myanmar ESifh Pact
wdYk yl;yl;aygif; use;f rma&;u@twGuf
tar&duefa':vm oHk;oef;cefYukefus
rnfh oHk;ESpfMum (Sustainable Health
and Empowerment-SHINE ) pDrc
H suu
f kd
w&m;0ifpwifNy[
D k ,if;tzGUJ tpnf;wdYk
u ar 26 wGif xkwjf yefaMunmonf/
]]'DEdkifiHrSm vuf&Sdjzpfay:aewJh
jyKjyifajymif;vJa&;awG a&SUc&D;qufEikd zf Ydk
ydkrdkaxmufulay;Edkifr,fvdkY ,HkMunfyg

w,f}}[k jrefrmEdik if q
H ikd &f m oHtrwfBu;D
'J&pfcfrpfcs,fu ajymonf/
tar&d u ef jynf a xmif p k o nf
Chevrom uJo
h Ykd wm0ef,rl &I adS om &if;ES;D
jrK§ yEf o
HS rl sm;ESihf yl;aygif;aqmif&u
G &f jcif;
udk auseyftm;&rdonf[v
k nf; ¤if;u
ñTef;qdkcJhonf/
]]'DEikd if u
H jynfoal wGtm;vH;k yg0if
wJh yGiv
hf if;jrifomrI&w
dS hJ xdawGUrIrsK;d udk
qufvufw;kd jri§ hf aqmif&u
G o
f mG ;ygr,f}}
[k tar&duefoHtrwfu uwdjyKcJh
onf/
,cktpDtpOfonf ,if;tzGUJ tpnf;
wdMYk um; 10 ESpaf usmyf ;l aygif;aqmif&u
G f
cJhrIrS xGufay:vmonfh 'kwd,tqifh

pDrcH sujf zpfonf/ ,cifu atmifjrifpmG
taumiftxnfazmfEikd cf o
hJ nfh a&&Snf
wnfwahH om use;f rma&;apmifah &SmufrI
rsm; &&Sda&;ESifh pGrf;tm;jr§ifhwifa&; pDrH
csu\
f aemufqufw[
JG k xkwjf yefcsuu
f
ñTef;qdkonf/
2014-17 ckESpfrsm;twGif; jrefrm
EdkifiHtv,fydkif;&Sd aus;&Gmaygif; 393
&GmwGif aexdkifol 160ç000 ausmf\
vlaerIb0tajctaersm;udk jr§ifhwif
ay;&ef &nf&G,fonf[kqdkonf/ ,if;
wGif trsKd ;orD;rsm;\ pD;yGm;a&;pGr;f tm;
jrifhwufvmapa&;twGuf aus;&Gm
usef;rma&;ESifh zGYHNzdK;a&;&efyHkaiGrsm;
xlaxmif&efvnf;ygonf/ „

၄ | ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ (အဂၤါေန႔)

ျပည္တြင္းသတင္း

www.mizzimaburmese.com

a&G;aumufyGJ
avYvmcGifhtwGuf
pnf;urf;csufrsm;
xkwfjyefrnf

tw¬&EH iS *hf sKid ;f BuKd ;wHwm;rsm;
topfwnfaqmuf&ef
JICA ESifh a'ocHrsm; awG YqHk
/ Dawei Watch

armfvNrdKif? ar 26

rGefjynfe,fESifh u&ifjynfe,fudk
qufo,
G x
f m;onfh tw¦&jH rpfEiS hf *sKid ;f
(Zmojyif)jrpfjzwf BuKd ;wHxm;ESppf if;udk
topfwnfaqmuf&eftwGuf Japan
International Cooperation Agency-JICA

ESifh a'ocHrsm;u arv 25 &ufwGif
awGYqHkMuonf/
,if;wHwm;ESpfpif;udk JICA acs;aiG
jzifh topfjyefvnfwnfaqmufrnf
jzpfNy;D wHwm;wnfaqmufjcif;ESihf ywf
oufNyD; JICA ESifh *syefynm&Sifrsm;
udk,fwdkif a'ocHrsm;\ oabmxm;
qE´uo
kd &d &dS ef Zmojyif&mG ESihf anmifyif
qdyaf us;&Gma'ocHrsm;ESihf awGq
Y ckH jhJ cif;
jzpfonf/
]]topfaqmufr,fh wHwm;u uGef
u&pfBudK;wHwm;jzpfw,f/ tckvuf&Sd
BudK;wHwm;xuf tenf;i,fjrifhr,f/
cHEdkif0eftm; wef 60 jzwfoef;EdkifwJh
wHwm;jzpfw,f/ a&&SnftoHk;jyKEdkifzdkY
ydkrdkcdkifcefYwJh wHwm;topfjzpfygw,f}}
[k JICA tzGUJ rS wm0ef&o
dS w
l pfO;D jzpfonfh
OD;wifatmifpdk;u ajymonf/
topfwnfaqmuf&ef vsmxm;
onfh uGefu&pfBudK;wHwm;onf ,ck
vuf&Sd toHk;jyKaeonfh oHabmifBudK;
wHwm;xuf wHwm;cHEdkif0eftm; ydkrsm;
Ny;D ydrk ckd ikd cf ef&Y ef wnfaqmufomG ;rnf[k

¤if;uajymonf/
]]oabmusygw,f/ uRefawmfwdkY
jynfe,frSm 'DvdkwHwm;rjzpfrcsif;u
'kuj© zpfaer,f/ tck BuKd ;wHwm;u qdik f
u,fvnf; oGm;vkYd r&bl;/ tckqkd um;
awG? qdik u
f ,fawG awmf½w
Hk ef½Hk vli,f
awGyJ oGm;vd&Yk w,f/ oGm;vd&Yk w
J ,f}[k
Zmojyif&mG taemufyikd ;f rS OD;wifat;u
ajymonf/
a'ocHtrsm;pkuvnf; ,ckvuf&dS
toH;k jyKae&onfh oHabmifBuKd ;wHwm;
tay: jzwfoef;oGm;vmae&onfrSm
tEÅ&m,f&EdS ikd o
f nfh taetxm;aMumifh
wHwm;topfwnfaqmufjcif;udk BuKd qkd
aMumif; ajymqdkaeMuonf/
vuf&SdtoHk;jyKaeonfh tw¬&HESifh
*sKdif; BudK;wHxm;ESpfpif; aqmufvkyfcJh
pOfu enf;ynmydik ;f tm;enf;rI&cdS jhJ cif;
aMumifh ESpMf umvmonfEiS t
hf rQ tEÅ&m,f
jzpfEdkifonfhtwGuf vuf&SdtcsdefwGif
wHwm;cHEdkif0eftm;udk wef 20 xdom
jzwfoef;cGifhjyKxm;onf/
BudK;wHwm;\ atmufajcMurf;jyif
wGif cif;xm;onfh oHjym; wpfcEk iS w
hf pfck
wpfvufrcGJcefY usJaeonfhtwGuf
wHwm;udk toH;k jyKNy;D armfawmfqikd u
f ,f
jzifh jzwfoef;oGm;vmaeMuolrsm;
oHjym;Mum; bD;nyfNy;D ,mOfwrd ;f arSmuf
rItEÅ&m,fESifh rMumcP BuHKawGYae&
aMumif; a'ocHrsm;u ajymonf/
tw¬&w
H x
H m;udk 1996 ckEpS ?f Zefe

/ a&T&nf0if;xuf
&efukef? ar 26

*sKdif;(Zmojyif)wHwm;ukd awGY&pOf/ ("mwfyHk-,OfpEkdif;)

0g&Dv 22 &ufwiG f pwifwnfaqmuf
cJhNyD; wHwm;t&Snf ay 1ç420 &Sdum
*sKdif;(Zmojyif)wHwm;udk 1996 ckESpf?

rwfv 26 &ufwiG f pwifwnfaqmuf
cJhNyD; t&Snf ay 2ç900 &Sdonf/ 

ygwDrsm; tcGev
f w
G ,
f mOfoiG ;f cGiEfh iS fh ajrae&may;&ef or®w½H;k pOf;pm;ae
/ [def;udkpdk;
&efukef? ar 26

Edik if aH &;ygwDwpfcv
k Qif tcGev
f w
G f
armfawmf,mOf ig;pD;wifoGif;cGifhESifh
tpd;k &ydik af jrae&mrsm;wGif ½H;k cGrJ sm; zGifh
vSpcf iG jhf yK&ef jynfaxmifpak &G;aumufyJG
aumfr&Sif\ wifjyvmrIudk EdkifiHawmf
or®w½Hk;u pOf;pm;aeonf[k or®w
½H;k rS tMu;D wef;t&m&dw
S pfO;D u ar 26
&ufwGif rZösdrudkajymonf/
]]tao;pdwu
f akd wmh ajymcGirfh &Sad o;

bl;}}[k tqdkyg wm0ef&dSoluqdkonf/
,if;udpöudk ar 22 &ufpGJjzihf jynf
axmifpka&G;aumufyGJaumfr&Sif Ouú|
OD;wifat;\vufrSwfjzihf EdkifiHawmf
or®w½kH;odkY ay;ydkYjcif;jzpfonf/
aumfr&Siüf w&m;0ifrw
S yf w
kH ifxm;
onfh ygwD 65 ck wnf&dS&ma'o odkY
r[kwf &efukefNrdKU oifhavsmfaomae
&mwGif ½H;k csKyzf iG v
fh pS Ef ikd &f ef[k or®w½H;k
odkY wifjypmwGifyg0ifonf/
xdkYjyif ygwDpnf;½Hk;a&;ESihf rJqG,f
pnf;½Hk;a&;vkyfief;rsm; aqmif&Guf&ef

vdktyfEdkifonfh armfawmf,mOfrsm;udk
tcGeu
f if;vGwf cGijfh zihf wifoiG ;f cGijfh yK&ef
oD;jcm;pmwpfapmifuv
kd nf; jynfaxmif
pka&G;aumufyaJG umfr&Siu
f or®w½H;k xH
ay;ydkYcJhonf/
trsKd;om;'Drdkua&pDtzGJUcsKyf? A[dk
tvkyt
f rIaqmif OD;0if;jrihu
f rl zGUJ pnf;
yHktajccHOya'ESifh EkdifiHa&;ygwDrsm;
rSwyf w
kH ifa&;Oya'rsm;ü `ciG ;f csut
f ae
jziho
f m Edik if aH wmfyidk f taqmufttkrH sm;
udk ygwDwo
Ykd ;kH pGcJ iG &fh o
Sd nf[k ajymonf/
]]ygwDwpfcu
k awmh tpuwnf;u

toHk;jyKcGifh&cJhwmyJ/ tck 'Dvdkvkyfay;
wmu zGJYpnf;yHkjyifa&;rSm 'Drdkua&pD
tiftm;pkawG yl;aygif;aqmif&GufoGm;
rSmpdk;vdkYvm;vdkYawmh pOf;pm;rdw,f}}[k
¤if;uoHk;oyfonf/
jynfaxmifpk a&G;aumufyGJaumf
r&Siu
f rl Edik if \
H 'Dru
dk a&pD jyKjyifajymif;
vJa&;? wnfNird af t;csr;f a&;? zGUH NzKd ;a&;
vkyfief;rsm;udk vTwfawmf wGif;^jyifü
EdkifiHa&;ygwDwdkYu jynfolwdkYudk xd
a&mufpGm pnf;½kH;Edkif&ef &nf&G,fonf
[k taMumif;jyxm;onf/ 

a&G;aumufyGJrsm;wGif avhvmcGifh
&rnfh EdkifiHwumtzGJYtpnf;rsm;ESifh
jynfwiG ;f rS t&yfbuftzGt
YJ pnf;rsm;
vdu
k ef m&rnfh pnf;urf;csurf sm;udk a&G;
aumufyGJaumfr&SifrS a&;qGJaeNyD;
okH;vtwGif; xkwfjyefrnf[k jynf
axmifpka&G;aumufyGJaumfr&Sif a&G;
aumufyGJXme? ñTefMum;a&;rSL; OD;
aomif;vIdifu rZÑdrudk ajymonf/
]]aumfr&Sifu trdefYñTefMum;vTm
xkwfNyD; aMunmr,f/ b,fEdkifiHu vl
udkzdwfr,f? b,foludkY zdwfrvJqdkwm
trdefYñTefMum;vTm a&;aew,f/ Mum;
jzwfrmS vmavYvmr,ft
Y zGu
YJ kd wku
d ½f u
kd f
zdwfrSm/ t&ifu EdkifiHjcm;a&;0efBuD;
Xmeu zdwfwm}}[kajymonf/
aumfr&Sit
f aejzifY rnfonfh pnf;
urf;csurf sm; xkwrf nfqo
kd nfurkd l a&;
qGJaeqJtqifYom &Sdao;onf[kqdk
onf/ trsKd;om;'Drdkua&pDtiftm;pk
ygwDtaejzifY xdkif;EdkifiH? csif;rdkifNrdKU&Sd
a&G;aumufyGJavYvmapmifhMunfha&;
tzGJYudk zdwfMum;xm;NyD; a&G;aumufyGJ
aumfr&SifbufrS zdwfMum;rnfholESifY
uGJvGJrI&Sdygu nd§EIdif;aqmif&Gufum
trsm;qE´tavsmuf aqmif&u
G rf nf[k
ygwDOuú|OD;cifarmifaqGuqdo
k nf/ 

jyifqifzwf½Iyg&ef
rZÑdrowif;pm twGJ 3? trSwf
56? arv 26 &uf 2014 (wevFm
aeY) aeYpGJyg pmrsufESm 4? aumfvH
1 wGif yg&Sdaom ]]rZÑdrowif;rsm;
rdb
k ikd ;f zke;f rS SMS ? a&'D,jkd zifh &,lEikd }f
owif; wwd,aumfvw
H iG yf g&So
d nfh
]],if;0efaqmifrIudk vay;pepfjzifh
zwf½Iem;qifEdkifNyD}} tpm;,if;0ef
aqmifru
I kd ]]oifzh ek ;f jznfo
h iG ;f aiGxrJ S
aeYpOf 70 usyfudk tvdktavsmuf
aumufcHonhf pepfjzifh zwf½I?
em;qifEidk Nf y}D }[k jyifqifzwf½yI g&ef/

,aeYrdk;av0ocefYrSef;csuf
arv 27 &uf (t*FgaeY)

wnfae&m
&Srf;jynfe,f (awmifydkif;)

rdk;ZvrSul;,lazmfjyonf/

wnfae&m
ucsifjynfe,f

pifwD*&dwf
32-24

rdk;av0o

pifwD*&dwf
30-20

rdk;av0o

wnfae&m
aejynfawmf

rdk;av0o

wnfae&m
{&m0wDwdkif;

pifwD*&dwf
34-25

csif;jynfe,f

26-18

rauG;wdkif;

39-24

u,m;jynfe,f

38-25

ppfudkif;wdkif;(txufydkif;)

33-25

&cdkifjynfe,f

35-26

u&ifjynfe,f

36-26

36-24

rGefjynfe,f

34-26

34-25

weoFm&Dwdkif;

34-25

&Srf;jynfe,f(ajrmufydkif;)

36-22

ppfudkif;wdkif;(atmufydkif;)

36-26

yJcl;wdkif;

&Srf;jynfe,f (ta&SUydkif;)

33-21

rEÅav;wdkif;

37-25

&efukefwdkif;

ae&mtESHU rdk;xpfcsKef;&GmEdkif

pifwD*&dwf
39-26

ae&muGufusm; rdk;xpfcsKef;&GmEdkif

ae&musJusJ rdk;xpfcsKef;&GmEdkif

ae&muGufusm; rdk;tenf;i,fxpfcsKef;&GmEdkif

wdrftoifhtwifhjzpfxGef;

trsm;tm;jzifhom,mrnf

rdk;av0o

wdrfxlí rdk;tHkYrnf

ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ (အဂၤါေန႔) |

ျပည္တြင္းသတင္း

rdkif 90 om&Sdonfh vIdifom,m-[oFmw
&xm;vrf; &mEIef;jynfh BuHhcdkifrIr&Sd[kqdk

wdkYu
u&ifjynfe,fwGif
rl;,pfaq;0g;
todynmay;rnf

/ ausmfpGm0if;
&efukef? ar 26

/ ausmfpdk;rdk;
&efukef? ar 26

ig;ESpaf usmt
f csed ,
f al zmufvyk cf NhJ y;D
vGefcJhaom oHk;&ufu pwifajy;qGJae
onfh &efukef (vdIifom,m)- [oFmw
&xm;vrf;BuHhcdkifrI &mEIef;jynfhr&dSao;
[k wm0ef,lazmufvkyfcJhonfh trnf
razmfvdkol &efukef-ykodrf &xm;vrf;
azmufvyk af &;pDru
H ed ;f wm0ef&o
Sd w
l pfO;D
ESifh c&D;oGm;rsm;u ar 26 &ufwGif
rZÑdrudkajymonf/
]]'Dvrf;udk avmavmq,f&atmif
wnfxm;wm/ 'gayrJh rdk;wGif;rSm a&
t&rf;rsm;vm&if obm0ab;tEÅ&m,f
u rjrif&bl;av/ tJ'Y t
D cgus&if b,f
vdkjzpfvmrvJawmh rajymEdkifao;yg
bl;}} [k tqdyk gwm0ef&o
Sd u
l ajymonf/
tqdyk g&xm;vrf;onf {&m0wDjrpf
ta&SUbufjcrf; &efukef (vIdifom,m)
ESifh taemufbufjcrf; anmifwkef;pauúm-h ZvGe-f [oFmw ponfNh rKd Ursm;udk
qufo,
G af zmufvyk x
f m;jcif;jzpfonf/
a&eufuGif;rsm;? ig;uefrsm;udk oJ?
ajr? xHk;ausmufwdkYjzihf ajrzdkYí vrf;
cif;xm;jcif;jzpfonf[k tqdyk gwm0ef&Sd
olu ajymonf/ ]]ab;uaeNy;D arsmawG
½du
k ?f ausmufawGxnfw
h m abmift&Snf
awGeJYum&wJhtydkif;awGvnf; &Sdw,f}}
[k ¤if;u qdkonf/
&efuek (f vdiI o
f m,m)blwmrS [oFm
w c&D;pOfudk wpf&ufvQif wpfBudrf

u&iftrsK;d om;tpnf;t½k;H KNUESihf
u&iftrsKd;om;vGwfajrmufa&;wyfr
awmf KNLA wdyYk ;l aygif;um ar 21 &uf
rS 28&uftxd u&ifjynfe,f aus;&Gm
rsm;wGif rl;,pfaq;0g;qkid &f m todynm
ay;a[majymyGrJ sm; jyKvyk v
f su&f o
dS nf[k
KNU rSpD;yGm;a&; wm0efcH AdkvfBuD;apm
rdk;Zufu ar 26 &ufwGif ajymonf/
]]rl;,pfaq;0g;eJYywfoufwJh qdk;
usdK;awGudk todynmay;a[majym
oGm;rSmyg/ rl;,pfaq;pGaJ ewJo
h al wGukd
aq;jzwfEikd af tmif ulno
D mG ;rSmyg}} [k
¤if;uqdkonf/
,if;aemufykdif;rMumrDumvwGif
rl;,pfaq;0g;jzifh pD;yGm;a&;vkyu
f ikd af e
olrsm;ukd tpkd;&tzGJUESifh yl;aygif;um
pHkprf;zrf;qD;oGm;rnf[kvnf; AdkvfBuD;
rdk;Zufu qkdonf/
u&ifjynfe,f zvHpk a0:ygwDOuú|
OD ; apmoef ; atmif u ]]'D a 'orS m
vli,fawG&JU rl;,pfaq;0g;oHk;pGJrIEIef;
t&rf;rsm;ygw,f/ tcsdKUqdk&iftouf
16 ESpft&G,favmufyJ &Sdao;w,f}}
[kajymonf/
u&ifjynfe,fvOl ;D a&\ 50 &mcdik f
EIef;cefYonf rl;,pfaq;0g;oHk;pGJaeMu
Ny;D touf 16 ESprf S 20 0ef;usit
f wGi;f
&Sv
d il ,frsm; trsm;qH;k yg0ifonf[k ¤if;
u qufajymonf/

&efukef(vdIifom,m)-[oFmw c&D;pOfrxGufcGmrD &xm;wpfpif;udk vdIifom,mblwmwGif arv 25 &ufuawGU&pOf/

vGef;jyef ajy;qGJaeonf/
]]pwifajy;qGJwmrdkYvdkY wpfacgufyJ
avmavmq,fqGJao;w,f/ vrf;ydkif;
awGvnf; tqifajyoGm;Nyq
D &dk if c&D;pOf
xyfwdk;zdkY&dSygw,f}} [k blwm½HkydkifBuD;
OD;&J0if;atmifu rZÑdrudk ajymonf/
c&D;pOfwGif txufwef;wGJ 1wGJ?
½dk;½dk;wef;wGJ 3wGJESihf ukefwGJ 1wGJwdkYjzihf

&efukef(vdIifom,m)blwmrS rGef;vJG
ESpfem&DwGif xGufcGmNyD; aemufwpfaeY
eHeuf 5em&Dü [oFmwNrKd UrS &efuek o
f Ykd
jyefvnfajy;qGJaeonf/
]]ajrBu;D awG tom;usomG ;&ifawmh
aumif;ygyD/ vrf;wpfavQmufvnf; om
,mygNyD}} [k [oFmwNrdKUodkY xGufcGm
rnfh &xm;udpk ;D eif;vdu
k yf grnfh c&D;onf

wpfOD;u ajymonf/ toGm;tjyefc&D;
pOfwpfckvQif ysrf;rQ c&D;onf 150 OD;
cefY vdu
k yf gonf[k &efuek (f vdiI o
f m,m)
blwm½HkydkifBuD;u qdkonf/
&xm;vrf;ydkif;onf rdkif 90 cefY
&Snv
f sm;Ny;D c&D;pOf (&efuek -f [oFmw)
wpfyikd ;f vQif ajcmufem&DcefY Mumjrihrf nf
jzpfonf/ 

KNUESifh KNLA

rlq,frS ucsif ppfajy;'ku©onf tdwfcsftkdifAD? wDbDESifh iSufzsm;wdkufzsuf&ef
100 ausmf rdrdae&yfokdY jyef
o&D;trf'D*sDu a':vm 91oef; axmufyhH
/ zed'g
csif;rkdif? ar 26

autkid af tESihf tpd;k &wyfwt
Ydk Mum;
{Nyv
D u wku
d yf rJG sm;aMumifh &Sr;f jynfe,f
ajrmufykdif;? 0def;qkdifNrdKUe,ftwGif;&Sd
aus;&Gmrsm;rS rlq,fNrdKUe,ftwGif;okdY
xGufajy;wdrf;a&SmifcJh&onfh ucsifppf
ajy;'ku©onf 500 xJrS 100ausmfudk
ae&yfokdY jyefvnfaexkdif&ef pDpOfay;
aeNy[
D k 'kuo
© nfrsm;udk vma&mufac:
,lol 0def;qkdifaus;&Gm tkyfcsKyfa&;rSL;
OD;vbefausmfatmifu ajymonf/
&Sr;f jynfe,fajrmufyikd ;f ? 0de;f qkid Nf rKd U
e,ftwGi;f &Sd 0de;f qkid ?f befurf;? [kyd ef?
cgeef? befurf; ponfh aus;&Gmrsm;rS
tdrfaxmifpk 43 pkrS ppfajy;'ku©onf
aygif; 100 ausmu
f kd arv 26 &ufwiG f
rdrad e&yfojYdk yefEidk af &;twGuf um;rsm;
pDpOfay;aeonf [kajymonf/
]]jyefcsiw
f v
hJ l b,favmuf&dS r&Sq
d dk

wmeJYywfoufvkdY raeYnu uRefawmf
wdYk tpnf;ta0;xkid Mf uw,f/ uReaf wmf
wdkY jyefcsifwJhvlawGukd pm&if;,lw,f/
'DaeYawmh um;awGac:ay;w,f/ raeY
utxd jyefcsiw
f v
hJ al wG pm&if;&wmu
tdrfaxmifpk 43 pk&Sdw,f/ cke pm&if;
rxnfah o;wJv
h al wGvnf;&Sad o;w,f}}
[k OD;vbefausmfatmifu rZößdrukd
ajymonf/
0def;qkdiftkyfcsKyfa&;rSL; tygt0if
bmoma&;q&mrsm;u rdrad e&yfoYdk jyef
rnfh tqkyd gppfajy;'kuo
© nfrsm;ukd vm
a&mufac:,ljcif;jzpfNyD; vuf&Sd KBC
ESpfjcif;c&pf,mefu,fq,fa&;pcef;
wGif ppfajy;'ku©onf 300 ausmf cdkvIH
aeqJjzpfonf[k oluqufajymonf/
]][kdrSm bmrS vkyfp&mr&Sd pm;p&m
r&SdwJhvlawGu 'DrSm ae&OD;r,f}} [k
OD;vbefausmfatmifu qufvuf
ajymMum;onf/ 

/ 0if;ukdukdvwf
aejynfawmf? ar 26

jrefrmEkid if &H dS tdwcf st
f idk Af ?D wDbED iS hf
iSufzsm;a&m*g&Sdol vlOD;a& &Spfoef;t
wGuf axmifpEk pS zf UHG NzKd ;wk;d wufa&;&nf
rSef;csuf 3 &yf? (3 MDG) tzGJUu uef
a':vm 91 oef; axmufyo
Hh mG ;rnf[k
tqkdygtzGJUu xkwfjyefxm;onf/
,if;tzGUJ onf 2016 ckEpS u
f ek t
f xd
tdwfcsftkdifADtwGuf uefa':vm 27
'or 4 oef;? wDbaD &m*gtwGuf uef
a':vm 21 oef;ESifh iSufzsm;a&m*g
twGuf 42 'or 6 oef; cGaJ 0axmuf
yHhoGm;rnfjzpfonf/
tqkyd gpDrcH suu
f dk use;f rma&;0efBu;D
XmeESihf yl;aygif;í rl;,pfaq;0g;ok;H pGJ
olrsm;twGuf ab;tEÅ&m,favsmyh g;a&;
vkyfief;pOfrsm;? wDbDa&m*g&SmazGuko
rIrsm;wkd;jrSifhjcif;? iSufzsm;a&m*g um

uG,fa&;ESifh xdef;csKyfa&;vkyfief;rsm;
ponfhu@rsm;wGif aqmif&GufoGm;
rnfjzpfonf/
rl;,pfaq;0g;okH;pGJolrsm;twGuf
ab;tEÅ&m,favsmhyg;a&;vkyfief;pOf
rsm;wGif 2014 ckESpf? {NyDvrS 2016
ckESpf? 'DZifbmvtxd rl;,pfaq;0g;
ok;H pGo
J l 40ç000 ausmEf iS hf rdom;pk0ifrsm;
twGuf okH;pGJoGm;rnfjzpfonf/
,if;uJo
h aYdk qmif&u
G jf cif;jzifh tdwcf sf
tkdifADykd;ESifh tjcm;tcGifhta&;,l 0if
a&mufonfha&m*grsm; jyefUyGm;jcif;ukd
avQmch sEidk rf nf[k trsKd ;om;ckct
H m;us
qif;rIu;l pufa&m*gwku
d zf surf pI rD cH suf
uvnf; axmufjyxm;onf/
xkjYd yif oGm;vm&cufco
J nfh NrKd U 75
NrKd UESihf NrKd Ujyqifajczk;H a'orsm;wGif wDbD
a&m*g&So
d rl sm;tm; vdu
k v
f &H mS azG&onfh
pDrHcsufvnf; yg0ifrnfjzpfonf/
iSufzsm;a&m*gESifhywfoufí yJcl;?

weoFm&D? ucsif? u,m;? u&ifESifh
rGejf ynfe,frsm;wGif NrKd Ue,f 54 NrKd Ue,f
wGif iSuzf sm;a&m*g xde;f csKyaf &;vkyif ef;
rsm;? aq;pdrfjcifaxmifrsm;jzefYa0jcif;
ponfhvkyfief;rsm;wGif okH;pGJrnfjzpf
onf/
axmifpkESpf&nfrSef;csuf zGHUNzdK;wkd;
wufa&;&nfrSef;csuf okH;rsdK;tzGJUonf
jrefrmEkid if w
H iG f uav;aoqk;H rIavQmch s
jcif;? rdcifrsm; usef;rma&;wkd;wuf
aumif;rGef&ef? tdwfcsftkdifADESifh wDbD
a&m*grsm;wku
d zf su&f ef ulnaD y;aeonfh
tzGJUjzpfonf/
,if;tzGUJ ukd 2012 ckEpS w
f iG f pwif
wnfaxmifcNhJ y;D MopaMw;vs? 'de;f rwf?
Oa&myor*¾? aemfa0? qGpfZmvef? NAd
wdefESifh tar&duefjynfaxmifpkwkdYrS
&efykHaiGpkpkaygif; 334 oef; ulnDyHhykd;
xm;onfh ig;ESpfpDrHudef;jzpfonf/ 

၆| ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ (အဂၤါေန႔)

ျပည္တြင္းသတင္း
www.mizzima.com,
www.mizzimaburmese.com,
www.mzineplus.com

trIaqmift&m&SdcsKyf
qefeDaqG
taxGaxGrefae*sm
a0vif;
t,f'DwmcsKyf
pdk;jrifh
wm0efcHt,f'Dwm (t*Fvdyf)
*sufz&Da*gh'wf
wm0efcHt,f'Dwm (jrefrm)
rsdK;oefY
½kyfoHwm0efcH
&Jrif;
twdkifyifcHt,f'Dwm
(usm;^ra&;&mESifh rwluGJjym;rI)
oif;oif;atmif
twdkifyifcH t,f'Dwm
rsKd;omxuf?
jrifhausmf? *sLvD,ef *J&if;? c&pöwdkzm &SD&m;/
t,f'Dwmrsm; jrifhpdk;? udkudkatmif? vif;udu
k x
kd uf? Nird ;f a0?
jzLjzLZif? wifZmatmif? wnfMunfat;? a0rmodr?hf pkjrwfa0?
0if;udu
k v
kd wf? eDeDjrifh? jrwfausmfol? bkef;aev? ÓPfvdIifvif;?
od*ÐxGef;? atmifrif;pdk;
yifwkdifaqmif;yg;&Sif
pnfolatmifjrifh
"mwfyHkt,f'Dwm
a[mifqm(&mrn)
vufaxmuft,f'Dwmrsm;
&J&ifhaX;? aZ,smNzdK;?
udknDnD? &JxG#fodef;? 0if;udkudk? ausmfol&
owif;axmufrsm;
xifvif;atmif? eef;jrifhoif;oif;[def;? yef;jrwfaZmf? rif;rif;?
auZifOD;? oD[udkudk ? p,csKd uu
kd ?kd ,ka0? eef;vGiEf iS ;f yGi?hf
at;jrifph ef;? zdk;pdk;ol? oD[aZmf? cspfudkudk? rdk;ol? Mu,fjym?
cifjrwfjrwfa0? udkudkBuD;? [def;udkpdk;? a&T&nf0if;xuf?
arESif;Munf? rsKd;jrifhatmif? cifZmjcnfodrfh? jrifhjrifhpdk;?
rdkYrdkYoEÅm? cifvjynhf0ef;? Zmenfatmif? odrfhoÍÆmZif?
NzdK;rrarmif? wifudkudkaX;? nDnDrdk;atmif/
e,fowif;axmufrsm; uGef;csrf;? [oFmeD(rGefajr)? a&cJ(jynf)?
*RefcspfNidrf;? wdk;BuD;(rHk&Gm) ? 0dkif;atmif(rauG;)? zed'g?
pnfolarmifarmif(ykodrf)/
0ufbfqdk'fwm0efcH
ay:&Sefuif? pkdif;qdkifrdef;
okawoeESifhzGHUNzdK;a&;?Oya'tBuHay; OD;oef;xkduf
bmomjyef
OD;udkudk (XmerSL;)? Adv
k rf LS ;Bu;D vSr;kd (Nird ;f )?
OD;wifO;D (usL&Si)f ? aumif;uifu?kd qkvmbf&wem? cdik cf ikd 0f if;?
apm&nfreG ?f NzKd ;0if;udu
k ?kd aZmfjrifv
h iG ?f Ekid 0f if;ud/k
"mwfyHk
&efaemifbdk?
[def;xuf? NidrfopfnD? vGifarmifarmif? &J[def;/
½kyfoHxkwfvkyfa&;refae*sm
at;oufvdIif
½kyfoHowif;axmuf
½Ir0atmif?
atmifol&? xufxufatmif? vif;qufatmif? atmifodcF?
ckdifrGefcsKd? pkd;xGef;odef;? oJZmjcnfcdkif?
atmifausmfvwf (xkwfvkyf)/
½kyfoHuifr&m
pnfolatmif
½kyfoHtxl;jyKvkyfcsuf
aevif;xuf
pmjyifq&m
avajyokef? NzdK;a0vif;/
owif;cef;twGif;a&;rSL;
rlrlaqG
xkwfvkyfa&;refae*sm
atmifausmfOD;
tBuD;wef;pmrsufESmzGUJ pnf;rIESifh'DZdkif; xGef;rif;pdk;
pmrsufESmzGJUpnf;rItzGJU
ausmfausmfxGef;?
ausmfZifOD;? EdkifEdkifat;?0g0gvGif? jroEÅm? ra[mf?
ausmfvif;OD;? pnfolatmif? atmifrsKd;vGif? vSvSa0/
aps;uGufESifh aMumfjimta&mif;'g½dkufwm cifoEÅmaX;
aps;uGufESifh aMumfjimta&mif;refae*sm jynfhNzdK;atmif?
rsdK;oDwm/
aps;uGufESifh aMumfjimta&mif;vufaxmuf tdcdkifZm?
[efoDatmif? ZifrsKd;at;/
jzefYcsda&; refae*sm
&Jvif;aX;
0efxrf;a&;&mXmerefae*sm
eef;arpDausmf
tkyfcsKyfa&;ESifh pDrHcefYcGJrIrefae*smrsm; ta[mif;
apma&Tvif;/
yHkESdyfXmerSL;
aX;armif
aiGpm&if;t&m&Sd
oZifeD
pm&if;udkif
auoG,fatmif
jyifyqufoG,fa&;
zl;yGifha0
aejynfawmf ½Hk;cGJwm0efcH
pdk;oef;vif;
owif;axmufrsm;
atmifol&xGef;
rEÅav; ½Hk;cGJwm0efcH
a&Tpifcdkif
owif;axmufrsm;
atmifudkOD;? NzdK;? rsKd;oefY/
pDrH^0efxrf;a&;&mrefae*sm
aoG;aoG;wif
aps;uGuEf iS ahf Mumfjimta&mif;vufaxmuf ouf0g0gaqG
jzefYcsda&;wm0efcH (rEÅav;)
&JxGef;Edkif
xkwfa0ol
OD;jrwfaqG(,m,DrSwfyHkwiftrSwf 2153)
ykHESdyfol
a':pkpkpdk;ñGefY(rSwfykHwiftrSwf-12231)
7 Day ykHESdyfwdkuf? trSwf-289^291? pufrIZkefvrf;rBuD;ESifh
rauG;vrf;axmifh? pufrIZkef(1)? '*kHNrdKUopfawmifydkif;NrdKUe,f/
qufoG,f&ef - rZödsr rD'D,m *½k(yf)
tcef;trSwf 407 ? 4vTm? ykvJ uGef'dk? (pD)aqmif?
urÇmat;apwDvrf;? A[ef;NrdKUe,f/ &efukef 11201? jrefrm/
tD;ar;vf mizzima@mizzima.com
aps;uGufESifh aMumfjimta&mif;Xme
adsales@mizzima.com

rdkbdkif;vf + 95- 9 421010 111? zkef; + 95-1- 558675
rEÅav;½H;k cGJ - trSw(f 273)? 76 vrf;? 32vrf; ESihf 33 vrf;Mum;?
arm&*D0g&yf? csrf;at;ompH? rEÅav;NrdKU/ zkef; - 02-36835
aejynfawmf½Hk;cGJ - trSwf(y^70)? oajyukef;yGJ½kHwef;? ZrÁL
oD&dNrdKUe,f? aejynfawmf/ zkef; - 067-432055

rHk&Gmenf;ynmwuúodkvftwGuf ajrxyfrHodrf;qnf;rI
rlvydkif&Sifawmifolrsm;u vufrcH
/ udkwdk;BuD;
rHk&Gm? ar 26

rkH&Gmenf;ynmwuúodkvfq&m? q&mrrsm;
aexdik &f ef taqmufttkrH sm; wd;k csUJ aqmufvyk f
a&;twGuf aemufwdk;ajr,modrf;qnf;rIrsm;&SdcJY
&m a'ocHawmifolrsm;ESifh ajyvnfrIr&&Sdao;
aMumif; acwåausmif;tkyBf u;D a'gufwmOD;0PÖaqG
u ajymcJhonf/
q&m? q&mrrsm;aexkdif&ef taqmifrsm;ukd
2013 - 2014 b@ma&;ESpt
f wGi;f ajcmufcef;wGJ
ESpx
f yfwnfaqmuf&ef ,cifppftpk;d & vufxuf
uwnf;u wdk;csJUajr,m 5 'or 59 {u odrf;
qnf;cJhjcif;jzpfonf/
]]aemuf w k d ; ajrawG e J Y y wf o uf N yD ; a'ocH
awmiforl sm;eJY ajyvnfrrI &&Sad o;bl;}} [k a'guf
wmOD;0PÖaqGu v,f,majrodrf;cHcJh&onfh
awmifolrsm;ESifh arv25 &ufu awGUqkHnd§EIdif;

tNyD;wGif ajymonf/
¤if; pDrHudef;taqmufttkHrsm;udk EdkifiHawmf
cGijhf yK&efyakH iG aiGusyo
f ed ;f aygif;oH;k axmif oH;k pGu
J m
aeMu,fO;D aqmufvyk af &; ukrP
Ü u
D wm0ef,w
l nf
aqmufrnfjzpfaMumif; ukrP
Ü w
D m0efcH OD;jrifph ;kd u
ajymonf/
tqdkyg taqmufttkHrsm; wdk;csJUaqmuf
vkyEf ikd &f ef ,ciftpd;k &vufxufppfuikd ;f wdik ;f at;
csr;f om,ma&;ESihf zGUH NzKd ;a&;aumifp\
D 2004 ckEpS ?f
rwfv14&uf? &ufpyJG gpmtrSwf 5^(1-5^808)^
OD;(6)t& ajrae&mwdk;csJUEdkifa&;twGuf (v^e39)avQmufxm;cGifYrsm;&&SdcJYaom ajr,mrsm;jzpf
aMumif; NrKd Ue,fprD cH efcY rJG aI umfrwD\ rSww
f rf;rsm;
t& od&onf/
ajr,mwd;k csUJ Edik af &;twGuv
f nf; rH&k mG NrKUd e,f?
qnfBu;D awmaus;&Gmtkypf ?k uGi;f trSw(f 707)ESiYf
rif;&GmtkyfpkuGif;trSwf(708- c)uGif;&Sd ajr 18
'or 8 {urS rif;&Gmtkypf u
k iG ;f trSwf (708 -c)

uGif;twGif;&Sd 5'or59{uudk wdk;csJUajr,mt
jzpf enf;ynmwuúodkvfu&,l odrf;qnf;cJhjcif;
jzpfonf/
]]uGefysLwmwuúodkvf aqmufwkef;uvnf;
ajr,mawG todr;f cH&w,f/ enf;ynmwuúov
kd f
a&mufawmYvnf; xyfNy;D todr;f cH&,f/ tckwpfcg
odrf;,lOD;r,fqdk&if ajr,mvufrJYb0udk vHk;vHk;
vsm;vsm;a&mufoGm;NyD/ vkyfudkifpm;aomufp&m
r&Sad wmYygbl;}} [k ajrodr;f cH awmifow
l pfO;D jzpfol
OD;zdk;i,fu ajymonf/
aemufw;kd ajr,modr;f qnf;jcif;cH&olrsm; onf
¤if;wdkY\ ajr,mrsm;wGif taqmufttkHrsm;
wdk;csJUaqmufvkyfaeonfudk tqufrjywf uefY
uGufvsuf&Sd&m wpfvausmfMumvmNyDjzpfonf/
,if;okdY uefYuGufrIrsm;aMumifh rkH&GmNrdKUe,f
tkycf sKyaf &;tzGUJ u a'ocHawmiforl sm;ESiYf oH;k Burd f
wdwad c:,laqG;aEG;cJaY omfvnf; ,cktcsed x
f d ajy
vnfrI r&Sdao;ay/ 

aejynfawmftjrefvrf;
jynfyukrÜPDrsm;jzifh
tqifhjr§ifhrnf
/ vjynfU0ef;
&efukef? ar 26

uGefysLwmwuúodkvfrS pGefYvTwfajrrsm; rlvydkif&SifxH jyefvnfay;tyfa&; a'ocHawmifolrsm;ESifhn§dEIdif; tpnf;
ta0;jyKvkyfaeonfudk arv26&ufu awGU&pOf/ ("mwfykH-*RefcspfNidrf;)

awmifBuD;uGefysLwmwuúokdvf pGefYvTwfajrrS
{uxuf0ufausmf ,m,DvkyfukdifcGifhjyefcs
/ *RefcspfNidrf;
awmifBuD;? ar 26

&Sr;f jynfe,f? awmifBu;D uGeyf sL
wm wuúodkvfwnfaqmufpOfu
odrf;qnf;cJYonfh v,f,majrrsm;
xJrS pGev
Yf w
T af jr {u250 ausmu
f dk
awmifolrsm;vufokdY jyefvnfay;
tyfomG ;&ef ,m,Dvyk yf ikd cf iG hf yHpk (H 3)
pwifxw
k af y;aeonf[k awmifBu;D
NrKUd e,f ajrtoH;k csrpI rD cH efcY rJG I aumf
rwD Ouú|OD;aZmfjrifhodef;u arv
26wGif rZÑdrudk ajymonf/
]]rlv vufiw
k af wmifoal wG&,f?
&yfrd &yfzu wifjyaxmufcaH y;wJh
awmifolawG&,fudk &yfaus;ajr
toH;k csrI pDrcH efcY rJG aI umfrwDawGu

twnfjyKppfaq;Ny;D ay;aeygw,f}}
[k OD;aZmfjrifhodef;u ajymonf/
odrf;qnf;ajr {u 480 ausmf
wGif 25 {uuko
d m wuúov
dk w
f nf
aqmufajrtjzpf tokH;jyKxm;NyD;
ykv
d QaH jrrsm;xJrS 252 'or 16 {u
ukd awmiforl sm;xH jyefvnfay;tyf
aejcif;jzpf&m {uxuf0ufe;D yg;ukd
qufvufodrf;qnf;xm;jcif; jzpf
aMumif;vnf; a'ocHawmifolrsm;
u axmufjyxm;onf/
]]uRefawmfwdkY jyef&zdkY wifcJhwm
ta,muf 90ausmyf gw,f/ 'Dxu
J
wcsKUd wpf0ufjyef&ygw,f/ ausmif;
ajrtwGuf vdt
k yfwt
hJ wdik ;f twmudk
csefxm;NyD; usefaeao;wJh ajr{u
jyef&zdv
Yk nf; oufqikd &f mtqifq
h ifh

udk uReaf wmfwUkd awmifoal wG to
em;cHpmxyfwifNy;D awmif;qdo
k mG ;zdYk
&Syd gw,f}}[k rJawmif;aus;&GmrS ajr
odr;f cHawmifow
l pfO;D jzpfol OD;xGe;f
a&Tu ajymonf/
1992ckEpS u
f ppfajrjyiftif*sif
eD,mwyf&if;rS qufo,
G af &;tvkyf
½kw
H nfaqmuf&ef[q
k u
dk m aemifav
aus;&Gmtkypf &k dS rJawmif;? xDt?kH rGL;
a&mif;ESifh xDoajy&Gmav;&GmrS
awmiforl sm;\ ajr{u 480 'or
78{uudk odrf;qnf;cJhNyD; ve 39
&&Sx
d m;onfh wyfajrjzpf&m odyEÜH iS hf
enf;ynm0efBu;D Xme\pDru
H ed ;f jzpf
aom uGefysLwmwuúodkvfodkY vTJ
ajymif;ay;cJhonf[kqkdonf/ 

vrf;zGifhvSpfcJhonfh 2009 ckESpf
rwfvrS ,aeYtxdval ygif; 360ausmf
aoqHk;cJhaom &efukef-rEÅav; tjref
vrf;rS &efuek -f aejynfawmfvrf;ydik ;f udk
tqifjh riS &hf ef jynfyukrP
Ü rD sm;udk wif
'gac:,loGm;rnf[k aqmufvkyfa&;
0efBu;D Xme? jynfoaYl qmufvyk af &;vkyf
ief;? tjrefvrf;tif*sifeD,mrSL;BuD; OD;
MunfaZmfjrifhu rZÑdrudk ajymonf/
]]vrf; tokH;jyKolawG ,HkMunfvm
atmif tjrefvrf;udk Edik if w
H umtqifrh D
tqifjh ri§ w
hf ifomG ;r,f/ tckavmavm
q,fawmh avhvmrIawG vkyaf ew,f/
tqifw
h pfcNk y;D wkid ;f tm;vH;k udk csjyoGm;
rSmyg}}[k ¤if;u ajymonf/
arv 13&ufu jynfxaJ &;0efBu;D
XmeESihf aqmufvyk af &;0efBu;D Xmetyg
t0if tpkd;&0efBuD;Xmersm; pkHnDpGm
wufa&mufaom &efuek -f aejynfawmf
tjref vrf;rawmfwqrI avsmeh nf;a&;
pDrcH sut
f & tjrefvrf; tqifjh ri§ w
hf ifa&;
tpnf;ta0;t& qH;k jzwfjcif;jzpfonf/
xdktpnf;ta0;t& &efukef-ae
jynfawmf tjrefvrf;{&d,mukd wkd;csJU
&ef? rkdif 200 &Snfvsm;aom &efukef
–aejynfawmftjrefvrf;rBuD;ukd EkdifiH
wumtqifhrD ajcmufvrf;oGm; odkYr
[kwf &Spv
f rf;oGm;vrf;rBu;D tjzpftqifh
jri§ w
hf ifomG ;rnf jzpfonf[k qk;H jzwfchJ
onf/
Edik if aH wmfor®wOD;ode;f pdeu
f vnf;
arv19&ufwiG f &efuek -f aejynfawmf
tjrefvrf;BuchH ikd rf u
I pkd pfaq;cJo
h nf/ 

ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ (အဂၤါေန႔) |

ျပည္တြင္းသတင္း

www.mizzimaburmese.com

y#dyu© ajz&Sif;a&;
tzGJY0ifrsm;
autdkiftdkbufu
a&G;cs,fNyD;pD;
/ ,ka0
&efukef? ar 26

ajrmufOuúvmy trSwf(9) &Jwyf&if;u &J0efxrf;rsm;udk Oa&myor*¾rS oifwef;ay;vsuf&Sdonfukd 2014 ckESpf? azazmf0g&D 20 &ufu awGY&pOf / ("mwfykH-[def;xuf)

jrefrm&J0efxrf;rsm;tay: Oa&myor*¾xm;&Sdonfh
arQmfvifhcsuf vufawGYtaumiftxnfray:ao;
/ NzdK;a0vif;? ausmfpdk;rdk;
&efukef? ar 26

jrefrmEdkifiHtwGif;&Sd &J0efxrf;rsm;
onf jynfol? rD'D,mrsm;ESifh xdawGY
qufq&H mwGif tqifajyap&ef EU u
oifwef;rsm;ay;í &J0efxrf;rsm;ESifh
rD'D,mrsm;owif;udpö xdawGYrIrsm;
ydkrdk&&Sdvmrnf[k arQmfvifhxm;aomf
vnf; vufawGYwGif rD'D,mrsm;ESifhxd
awGYrIrSm tm;enf;aeao;onfukd
awGY&onf/
&efuek w
f ikd ;f twGi;f &Sd r*Fvmawmif
ñGepYf cef;rS &J0efxrf;rsm;ESihf prf;acsmif;
NrKd Ue,f&pJ cef;rS &J0efxrf;rsm;udk ]jynfol
A[dkjyK&Jvkyfief;pOf} acgif;pOfjzifh EU
u vma&muf oifwef;ydkYcsaeNyD; &J0ef
xrf;rsm;onf jynfol? rD'D,mrsm;

ESifh xdawGYqufqHrIrsm;ap&ef &nf
&G,í
f txufygoifwef;udk vma&muf
ydkYcsjcif;jzpfonf[k ,if;oifwef;udk
vma&mufycYkd sonfh EU tzGUJ acgif;aqmif
Mr. David Hamilton uajymonf/
]]rD'D,mawGudk owif;xkwfjyefwJh
ae&mrSmvnf; owif;xdrfcsefrIawG
rsm;vmwmudk awGY&w,f/ tck EU u
tzGJYawGvmawmhrS wpfaeYwmjzpfwJh
rIcif;zdkifBuD;udkxkwfNyD; rD'D,mawGudk
aeYpOf tJ'DyHkpHtwdkif; owif;jzefYa0yg
w,fvaYkd jymaeayr,fh wu,fjzefaY 0iS
ay;wJhowif;u ckepfyk'frausmfygbl;/
wcgwav okH;yk'favmufyJ ay;wm
&Sdw,f}}[k &efukefwdkif;&JwyfzGJU½kH;wGif
aeYpOfowif;,laeonfh owif;axmuf
wpfOD;uajymonf/
&efukefwkdif;a'oBuD; &JwyfzJGYu

2014 ckEpS f Zefe0g&DrS pí rIcif;owif;
rsm; xkwfjyefay;rIudk rZÑdrowif;pm
tygt0if jynfwiG ;f owif;pm? *sme,f
rsm;tay: taMumif ; jycsuf r &S d b J
owif;xkwfjyefay;rIudk uefYowfrI
jyKvkyfcJhonf/
]]uGsefrwdkYtaeeJY wcsKdUowif;
awGqkd&if &Jvkyfief;pOft& rD'D,m
awGuakd jymvdYk rjzpfao;wJh owif;awG
&Sdygw,f/ rD'D,mawGudk ajymvdkY&wJh
owif;awGqdk uGsefrwdkYay;ygw,f}}[k
&efukefwdkif; &JwyfzGJY½kH;twGif;&Sd rIcif;
XmerS wm0ef u st&m&S d w pf O D ; u
qkdonf/
&J 0 ef x rf ; rsm;onf jynf o l r sm;
ESifhqufqH&mwGif ajymif;vJrI &SdvmNyD;
pDtkdif'D? rl;,pf? ,mOfxdef;wyfzGJU0if
rsm;uvnf; ¤if;wdkY\ vkyfief;pOfrsm;

udk jynfolrsm;od&Sdap&ef csjycJhonf[k
uajymonf/
&efukefwdkif;&JwyfzGJYonf rIcif;
owif;uefo
Y wf&jcif;onf wyfrawmfrS
usL;vGefonfh trItcif;rsm;? tpdk;&
Xmeqdkif&mrsm;ESifh ywfoufonfhtrI
tcif;rsm;? &[ef;oHCmrsm;ESiyhf wfouf
onfh trItcif;rsm;tjyif bmoma&;?
vlrsK;d a&;yg0ifonfh owif;rsm;udv
k nf;
azmfjyjcif;rjyKEdkif&ef xdef;csKyfxm;
jcif;jzpfonf[v
k nf; rD',
D mrsm;udk ajym
Mum;xm;onf/
vuf&dS &efuek w
f ikd ;f wpfwidk ;f vH;k wGif
aeYpOf trItcif;aygif; ysrf;rQ tenf;
qHk; 20 cefYrS 50 ausmftxd jzpfyGm;
aevsuf&SdNyD; rD'D,mrsm;udk trItcif;
tenf;qHk; okH;rI? ig;rItwGif;om
xkwfjyefay;vsuf&Sdonf/ 

Mr. David Hamilton

tpdk;&ESifh autdkiftdkwdkY ESpfzuf
oabmwlzGJUpnf;rnfh y#dyu©nd§EdIif;
ajz&Sif;a&;tzGJUwGif autdkiftdkbufrS
yg0ifrnft
h zGUJ 0if ig;OD;udk a&G;cs,Nf y;D jzpf
onf[k ucsiNf ird ;f csr;f a&; tusK;d awmf
aqmiftzGUJ rS OD;vrdik *f rG *f smu ajymonf/
tpk;d &ESihf ucsiv
f w
G af jrmufa&;tzGUJ
KIO wdkY y#dyu©nd§EdIif;ajz&Sif;a&;tzGJU
zGUJ &ef arv 13 &uf aqG;aEG;yGt
J Ny;D wGif
oabmwlco
hJ nf/ ,if;tzGUJ udk ESpzf uf
ud,
k pf m;vS,f ig;OD;pDjzifh arv 21 &uf
wGif w&m;0ifzGJUpnf;NyD; tajccHrIig;
csufESifh pnf;urf; 18 csufudk a&;qGJ
rnfjzpfonf/
]]w&m;0ifzGJYpnf;r,fhaeYudk yxr
21 &ufvUkd ajymxm;ayr,fh taMumif;
trsKd;rsKd;aMumifh ysufoGm;ygw,f/ tck
vukefeJY aemufvqef;ydkif;avmufudk
ESpfzufawGUqHkNyD; w&m;0ifzGJUpnf;jzpf
rSmyg/ autdik t
f b
kd ufu vla&G; Ny;D oGm;
ygNyD}}[k OD;vrdkif*Grf*smu ajymonf/
autdik t
f b
kd ufrS y#dyu©nE§d iId ;f ajz
&Sif;a&;tzGJU0iftjzpf a&G;cs,fxm;ol
rsm;rSm autdik t
f Akd [dXk mecsKyrf S Adv
k rf LS ;
BuD;aZmfaomif? AdkvfrSL;BuD;cGefaemif?
Adv
k rf LS ;Bu;D aemfv?D Adv
k rf LS ;ode;f abmrfEiS hf
Techinical Team bufrS wpfOD; yg0if
rnfjzpfonf/ autdik t
f b
kd ufrS y#dyu©
Nird ;f csr;f a&;tzGUJ 0iftjzpf a&G;cs,x
f m;
onfh vlpm&if;udk 0efBuD;OD;atmifrif;
xHodkY w&m;0ifpmydkYxm;NyD; rdwåLudk
ucsiNf ird ;f csr;f a&; tusK;d aqmiftzGo
YJ Ykd
ay;ydkYxm;onf[kqdkonf/
tpdk;&ESifh autdkiftdkwdkY y#dyu©
ndE§ iId ;f ajz&Si;f a&;tzGUJ zGUJ jcif;rSm 2013
ckEpS f atmufwb
kd m 10 &uf oabmwl
nDcsuyf g ]yl;wJaG pmifMh unfh Bu;D Muyfa&;
,EÅ&m;}yxrtqifu
h dk taumiftxnf
azmfjcif; jzpfonf/ 

oHk;Budrf0ifppfcH&onfh 'DaubDatwyfrSL;tdrfudpö umuG,fa&;0efBuD;Xme ajz&Sif;ray;ao;
/ [oFmeD (rGefajr)
pHcvyl&D? ar 26

aetdrftm; tpdk;&wyfrS oHk;Budfrf
wdkif0ifa&mufppfaq; cH&jcif;aMumifh
xdkif;-jrefrme,fpyf bk&m;oHk;qlwGif
aexdik o
f nfh 'Dru
dk a&pDtusK;d jyK u&if
wyfrawmf DKBArS Adv
k rf LS ;apmat0rf;
u aejynfawmfumuG,fa&;0efBuD;
XmeodYk wdik Mf um;xm;onfrmS v0ufe;D
yg;MumNyDjzpfaomfvnf; wpfpHkwpf&m
taMumif;jyefcsufr&ao;[k AdkvfrSL;
apmat0rf;u rZÑrd udk ajymonf/

]]uRefawmfhudkajymawmh tdrfudk
tvnfvmr,fvYkd taMumif; Mum;w,f?
tdrfudka&mufawmh vlb,favmuf
&Sdw,f? bmvufeuf awG&SdvJqdkwm
ppfaq;ar;jref;w,f/ jzpfyu
kH tJ'aD eYu
uRefawmftdrfrSm &Sdraebl;/ NcHxJ
a&mufaew,f}}[k ¤if;u ajymonf/
arv 12 &uf n 7 em&D 45 rdepf
u cv& 32 rS 'kwd,wyf&if;rSL;
AdkvfrSL; rsKd;rif;odef; OD;aqmifum um;
ESpfpD;wGif vltiftm; 20 cefYu vuf
euftjynfhtpHkjzifh a&Smifwcif 0if
a&muf ppfaq;cJhonf[k qkdonf/

,if;jzpfpOfaMumifh cv& 23 wyf
&if;rSL;ESifh oHjzLZ&yf-bk&m;oHk;ql um;
vrf;ay:&Sd teef;uGi;f txdik f AsL[mrSL;
wdkYudk qufoG,far;jref;cJh&m ,if;odkY
a&SSmifwcif 0ifa&mufppfaq;rIudk
txufrS ñTefMum;xm;jcif; r&Sd[k
jyefvnfajzMum;cho
J jzifh oufqidk &f mudk
wkid Mf um;cJjh cif;jzpfonf[k Akv
d rf LS ; apm
at0rf;u ajymonf/ xdkwdkifMum;rI
twGuf 0ifa&muf ulnaD y;cJah omfvnf;
,aeYtxd txufrw
S jYkHyefrw
I pfpw
kH pf&m
r&&Sad o;aMumif; bk&m;oH;k ql tajcpdu
k f
wyfrawmfrS trnfrazmfvdkonfh

ppfbuft&m&Sw
d pfO;D u ajymonf/
]]aejynf a wmf umuG , f a &;
0efBuD;Xmeudk vdyfrl NyD;awmh today;
oifw
h o
hJ ?l wdik Mf um; oifw
h o
hJ al wGqu
D kd
wdik Mf um;xm;ygw,f/ wkjYH yefru
I awmh
rvmao;bl;/ wyfu taMumif;jywm
awmh tJ'DbufrSm&SdwJh e,fjcm; apmifh
wyfu AdkvfBuD;&JxG#fwdkYtdrf oGm;vnf
&if;eJY tJ'Dbufudk cP0ifw,fvdkY
ajymw,f}}[k txufyg wyfrawmfrS
t&m&Sdu rZÑdrudk ajymonf/
AkdvfrSL;apmat0rf;\ aetdrfudk
azazmf0g&Dv 11 &ufu wpfBurd ?f rwf

v 19 &ufu a&Smifwcif0ifa&muf
um ppfaq;cJhNyD; ,ck 0ifa&mufppf
aq;rIrSm okH;Budrfajrmufjzpfonf/
a'oqdkif&mtqifhjzifh nSdEIdif;&ef
tqifrajycJo
h jzifh aejynfawmfwYkd wdik f
Mum;&jcif;jzpfonf[kvnf; txufyg
ppfbuft&m&Sdu qkdonf/ tqdkyg
a&Smifwcif 0ifa&mufppfaq;rIrSm
vufeufarSmifcdkrIESifh qufpyfonf[k
,lq&aMumif; ta&SUawmifwdkif;ppf
XmecsKyfESifh eD;pyfonfh trnfrazmf
vdo
k l tjcm;wyfrawmft&m&Sw
d pfO;D u
ajymonf/ 

၈ | ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ (အဂၤါေန႔)

ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ (အဂၤါေန႔) |

ျပည္တြင္းသတင္း

ျပည္တြင္းသတင္း

or®wu jyefay;cdkif;onfh
aygif;avmif; tm;upm;uGif;
a'ocHjynfolwdkYxH ra&muf
/ armifoifwkef;? atmifol&xGef;
aejynfawmf? ar 26

aejynfawmf FC abmvHk;toif;
uGif;ydkiftoHk;jyKaeaom ysOf;rem;NrdKU
e,f&Sd aygif;avmif;tm;upm;uGif;u
jynfoyl ikd u
f iG ;f jzpfonft
h wGuf or®w
ñTefMum;csufESifhtnD jyefvnf&&Sd&ef
BudK;yrf;aqmif&GufoGm;rnf[k aygif;
avmif;uGi;f Bu;D Muyfxed ;f odr;f a&;aumf
rwD(,m,D)rS wm0ef&Sdol OD;ausmfrif;
[efu ajymonf/
Ed k i f i H a wmf o r® w OD ; od e f ; pd e f u
jrefrmae&Sief ,fv*d f NyKd iyf 0JG iftoif;rsm;
toH;k jyKaeaom tm;upm;uGi;f 24 ck
xJrS jynfolydkiftm;upm;uGif;rsm;udk
a'ocHjynforl sm;xH jyefvnfay;tyf&ef
ñTefMum;xm;onf/
aygif;avmif; tm;upm;uGif;udk
aejynfawmf FC toif;u EdkifiHawmf
abmvHk;tzGJUcsKyf cGifhjyKcsufjzifh jyKjyif
um oH;k ESpf tcrJu
h pm;cGi&hf &Sx
d m;onf/
vuf&SdtcsdefwGif tqdkyguGif;tm;
wpfvvQif usyo
f ed ;f 30 jzifh ESpaf ygif;
30 tiSm;pmcsKyfjzifh csKyfqdk&ef jyifqif
vsuf&Sdonf/
tqdkygabmvHk;uGif;ukd a'ocH
jynf o l r sm;u jyef v nf a y;tyf & ef

awmif;qdv
k monft
h wGuf aejynfaf wmf
FC toif; wm0ef&o
dS rl sm;? aejynfawmf
aumifpD wm0ef&Sdolrsm;ESifh a'ocH
jynfolrsm; {NyD 24 &ufwGif w&m;0if
awGUqHkn§dEIdif;cJhonf/
txufygaqG;aEG;yGJwGif aejynf
awmfaumifpD wm0ef&o
dS rl sm;u aejynf
awmf FC abmvHk;toif;onf aygif;
avmif; tm;upm;uGi;f udk a'ocHjynfol
rsm;xH jyefvnfay;tyfvQif tpm;xdk;
tjzpf aejynfawmfaumifpyD ikd f abmvH;k
uG i f ; wpf c k jyef v nf a y;tyf r nf [ k
tmrcHxm;onf/
aejynfawmf FC abmvHk;toif;
trIaqmift&m&Scd sKyf (CEO) OD;ñGeaYf 0
u aygif;avmif;tm;upm;uGif;ESifh
ywfoufNy;D ]]uReaf wmfwn
Ykd Ed§ idI ;f qJumv
yJ jzpfao;w,f/ bmrS twdtusajym
vdrYk &ao;bl;/ aemufxyfawGUqHn
k EdS idI ;f
&OD;r,f/ usew
f mbmrS ajymvdrYk &ao;
bl;}}[k rZösdr udkajymonf/
ysOf;rem; aygif;avmif;tm;upm;
uGi;f ESihf ywfoufNy;D aqG;aEG;yG&J &Scd suf
rsm;udk aejynfawmf FC toif;ydik &f iS x
f H
wifjyNyD;vQif wpfywftwGif; aejynf
awmfaumifpo
D Ykd wifjyoGm;&ef qH;k jzwf
xm;aomfvnf; oHk;ywfausmfMumonf
txd taMumif;jyefjcif;r&Sday/ „

jrefrmhoD;ESHtmrcHpepfwGif *syefukrÜPDokH;ck 0ifa&mufvkyfudkifrnf
/ 0if;ukdukdvwf? armifoifwkef;
aejynfawmf? ar 26

NyD;cJhonfh ESpfESpfqufwkduf rkd;pyg;
pku
d {f uig;ode;f cefY ysupf ;D cJo
h nfh jrefrmh
v,f,mu@wGif yxrqk;H tBurd t
f jzpf
oD;ESHtmrcHpepfvkyfief;ü *syefEkdifiH\
tBu;D qk;H taxGaxGtmrcHurk P
Ü D ok;H ck
u 0ifa&mufvyk u
f idk &f efjyifaeonf[k
b@ma&;0efBuD;Xme? 'kwd,0efBuD;
a'gufwmarmifarmiford ;f u ajymonf/
jrefrmhtmrcHvkyfief;? taxGaxG
refae*smtjzpf ESpfaygif;rsm;pGmwm0ef
xrf;axmifcJholvnf;jzpfol a'gufwm
armifarmiford ;f u ]]&moDOwkudk tajc
jyKwhJ oD;ESt
H mrcHpepfudk *syeftaxGaxG
tmrcHukrÜPDBuD; okH;ckeJY pvkyfzkdY jyif
qifaeygw,f}}[k ajymonf/
&moDOwktajcjyKq;Hk jzwfaom oD;ESH
tmrcHpepfrsKd ;vkyk u
f idk &f ef tqkyd g *syef
tmrcHukrÜPDBuD;okH;ckonf tBudKavh
vmrIrsm; vma&mufvyk af qmifaeonf
[k qkdaomfvnf; ,if;ukrÜPDokH;ck\
trnfukdrl a'gufwmarmifarmifodrf;
u xkwaf zmfajymMum;&ef jiif;qkcd o
hJ nf/
]]aocsmygw,f/ aemuf ESpfqef;
avmufqdk&if 'D[mawG ay:vmr,f}}
[k ¤if;u jznfhpGufajymonf/
jrefrmEkdifiH qefpyg;toif;csKyf?
taxGaxGtwGi;f a&;rSL; OD;&Jrif;atmif
u tmrcHaps;EIe;f rsm;onf awmiforl sm;
vufvSrf;rDonfhaps;EIef;rsm;jzpf&ef vdk

a':pkudk axmufcHonfh pwpfumvIyf&Sm;rI
NrdKUe,f 140 wGif wpfNydKifeufvkyfrnf

&moDOwkazmufjyefrI? obm0ab;usa&mufrIrsm;aMumifh ysufpD;qHk;½IH;rIrsm;&Sdaeonfh jrefrmEkdifiH v,f,mu@rsm;wGif *syefEdkifiH
ukrÜPDoHk;ckrS tmrcHvkyfief;rsm; vkyfaqmifawmhrnfjzpfonf/ ("mwfyHk-tD;yDat)

tyfrnfjzpfNyD; ,if;tmrcHpepfonf
jrefrmEkdifiHwGif yxrOD;qkH;jzpfonfh
twGuf awmifolrsm;u pdwf0ifpm;Mu
rnf[kvnf; qkdonf/
¤if;u ]]awmifoal wGu ray;Ekid &f if
vnf; tusKd;jyKukrÜPDawGu pkdufNyD;

2010 jynfhESpftwGif;u aetdrftus,fcsKyfrS jyefvTwfvmol
a':atmifqef;pkMunfudk axmufcHBudKqdkaeolrsm;udk awGU&pOf/ "mwfyHk-tD;yDat

[k udka0NzdK;atmifu ajymonf/
,if;urfydef;udk 2008 zGJUpnf;yHk
tajccHOya' jyifqifEdkifa&;? jynfol
a&G;cs,o
f nfh tpd;k &wpf&yf ay:ayguf
vma&;? a':atmifqef;pkMunf or®w
jzpfvmEdik af &;wdt
Yk wGuf &nf&,
G jf yKvyk f

jzpfonf/
pwpfumurfyed ;f jyKvyk Ef ikd &f ef {NyD
v 'kw,
d ywfrS pwifvyk af qmifaejcif;
jzpfonf/ urfydef;udk pdwfyg0ifpm;ol
rsm; vSL'gef;onfh &efyHkaiGodef; 40 jzifh
jyKvkyfoGm;rnfjzpfonf/ „

tmrcHoGif;ay;Mur,f/ 'DESpfxJrSm jzpf
vmEkid rf ,f arQmv
f if&h wmyJ}}[k rSwcf suf
jyKonf/
ajrmif;jrNrdKUe,f? v,f 11 {uykdif
ol awmifolOD;oef;aZmfOD;u oD;ESH
tmrcHpepfESifhywfoufí rnfrQay;

[dE´m;owåKwGif; Mum;emppfaq;rI
arv 29 &ufwGif pwifrnf
/ ZmPDxGPf;
&efukef? ar 25

/ ,ka0
&efukef? ar 26

a':atmifqef;pkMunfukd axmufcH
onfh pmom;ygpwpfumrsm; vdu
k af 0iS
rnfv
h yI &f mS ;rIukd ar 30 &ufwiG f NrKd Ue,f
140 cefüY wpfNyKd ief ufjyKvyk o
f mG ;rnf[k
tqdkygurfydef;vIyf&Sm;rI\ ajyma&;
qdck iG &hf o
dS l udak 0NzKd ;atmifuajymonf/
pwpfumyg pmom;rsm;rSm ]]atmif
qef;aoG;udk 'dkY,HkMunf? atmifqef;
raobl ; ? atmif q ef ; awG Y c sif & if
atmifqef;pkMunfuMkd unf}h } wdjYk zpfonf/
pwpfumrsm;udk ESpfvufr? av;
vufrt&G,frsm; jyKvkyfNyD; &efukef?
rEÅav;? ppfuikd ;f ? rauG;? aumhaomif;?
yJc;l ponfh NrKd UBu;D rsm;rsm;wGif a0iSomG ;
rnfjzpfonf/
]]ygwD tpktzGJUyHkpHrsKd;eJYvkyfwm
r[kwfygbl;/ tGefvdkif;uaeqdk'fwpfck
axmifNy;D pdwyf g0ifpm;wJo
h al wG pka0;Ny;D
'Durfydef;udk jyKvkyfMuwmyg/ jyu©'def
eJY A3 qdkufa0g&SdawGvnf; vkyfxm;yg
ao;w,f/ qdik af wGrmS uyfv&Ykd atmifyg}}

weoFm&Dwkdif;a'oBuD;? xm;0,f
c½dkif? arwåmNrdKUe,f&Sd [dE´m;owåKwGif;
aMumihf ajrmif;NydKaus;&Gm a'ocHrsm;?
xdcdkufcHpm;&rIESifh ywfoufNyD; a'ocH
uk;d OD;u pDru
H ed ;f udk taumifxnfazmf
aqmif&u
G af eonfh oufqidk &f mtzGUJ rsm;
ukd arv 9 &ufu w&m;pGJcJh&m yxr
qk;H Mum;emppfaq;rIudk arv 29 &uf
wGif pwifrnfjzpfaMumif; w&m;pGq
J o
dk l
rsm;bufrS aqmif&u
G o
f l xm;0,fa&SUae
tzGJU0if w&m;½Hk;a&SUae a':wifwif
oufu ajymMum;onf/
owåKwiG ;f ukd taumiftxnfazmf
aeonfrmS trSw-f 2 owåKwiG ;f vkyif ef;
ESihf xdkif;ukrÜPDjzpfaom Myanmar
Pongpipat wkdYjzpfNyD; yxrqkH;Mum;em
ppfaq;rIukd xm;0,fc½kdifw&m;½kH;wGif
jyKvkyfrnfjzpfonf/
[dE´m;owåKwGif; pDrHudef;aMumihf
ajrmif;NyKd aus;&GmteD;&Sd ajrmif;NyKd acsmif;
wdraf umcJNh y;D rk;d &moDwiG f pdu
k cf if;rsm;?
aetdrfrsm;? a&wGif;rsm;? bmoma&;

taqmufttHkrsm;rSm owåKwGif;rS pGefY
ypfaom tenfrsm;aMumihf ysufpD;cJh&
um 2012 ckESpfwGif tBuD;tus,f
a&Bu;D cJNh y;D ajrmif;NyKd acsmif;wpfavQmuf&dS
pdu
k cf if;rsm;? aetdrrf sm;? a&xGuyf if&if;
rsm; a&vTrf;ysufpD;cJh&onf/
]]aus;&GmxJu aomufa&? oHk;a&
wGi;f awGukd jrefrmEkid if H trsK;d om;"mwfcJG
cef;rSm prf;oyfppfaq;cJhw,f/ a&awG
rSm tmqif;epfeYJ cJ"mwfyg0ifrrI mS WHO
u owfrw
S x
f m;wJh yrmPxuf &Spq
f
avmuf ydrk sm;aew,f}}[k xm;0,fzUHG NzKd ;
wkd;wufa&;tzGJU0if OD;oefYZifu rZÑdr
udk ajymonf/
ajrmif;NydKaus;&Gm a'ocHwpfOD;jzpf
NyD; w&m;pGJqkd&mwGif yg0ifcJhol OD;pdk;
atmifuvnf; ]]a&xnhfxm;wJh tdk;
EIwcf rf;rSm tqDawGwufaew,f/ teHY
uvnf; oHacs;apmfeHw,f/ oHk;a&r&Sd
awmh tJ'aD &udo
k ;kH &if? csK;d &if temawG
aygufw,f/ ysupf ;D wJv
Y ,fawGtwGuf
vnf; avsmfaMu;r&bl;}}[k xm;0,f
zGHUNzdK; wkd;wufa&;tzGJU0if OD;oefYZifu
OD;oefYZifu qdkonf/ „

oG i f ; &rnf ? rnf r Qavsmf a Mu;&rnf
ponfwkdYukd awmifolrsm;od&Sdap&ef
today;rIrsm; jyKvkyfapvdkonf[k
qkdonf/
¤if;u ]]'gu awmifoal wGarQmv
f ifh
aewJht&myg}}[k rSwfcsufjyKonf/

oD;ESHtmrcHpepf trsdK;tpm;ukd
r&dwo
f rd ;f &ao;onfh pku
d yf sK;d xm;onfh
pyg;ponfh yifaxmifoD;ESHrsm;ukd um
uG,o
f nfph epfEiS hf &dwo
f rd ;f Ny;D pyg;? qef
ponfrh sm;ukd &eforl sK;d ig;yg;tEÅ&m,frS
umuG,fonfhpepf[k cGJjcm;xm;onf/
¤if;u ]]oD;ESt
H mrcHpepfvyk &f ifawmh
uReaf wmfwYdk aocsmayguf½;HI r,f/ 'gay
rJh awmifolawGtusKd;pD;yGm;wGuf vkyf
&r,fht&myg}}[k 0efcHajymMum;onf/
okawoejyKcsufrsm;t& rkd;a&csdef
&Spv
f ufr&&So
d nfh a'owpfcük tqkyd g
rk;d a&csed yf rmPxuf ausmv
f eG o
f mG ;ygu
oD;ESyH suo
f nfjzpfap? rysuo
f nfjzpfap
avsmaf Mu;ay;&onft
h wGuf pGeUf pm;&rI
rsm;jym;onf[kvnf; ajymonf/
v,f , mu@ES i f h ywf o uf í
aemufq;Hk ay: tmrcHpepftrsK;d tpm;jzpf
onfh oD;ESHtmrcHpepfonf ,if;uJhodkY
pGefYpm;rIrsm;jym;jcif;aMumifh aqG;aEG;rI
rsm;twGuf ESpEf pS Mf umtcsed ,
f cl &hJ onfh
tjyif a'otvku
d &f moDOwk? rk;d a&csed f
rSwfwrf;a[mif;rsm;onfvnf; rsm;pGm
ta&;ygonf[k ¤if;u qkdonf/
jrefrmEdik if w
H iG f ,cifusio
hf ;kH cJah om
tmrcHpepfonf oD;ESHysufpD;rI tajc
taeay:wGif rlwnfq;kH jzwfjcif;aMumifh
ysufpD;oGm;&aom oD;ESHpdkufcif;rsm;udk
vd k u f v H w G u f c suf & um tcsd e f , l &
aMumif;? xkaYd Mumifh v,form;rsm;vnf;
pdwf0ifpm;rIenf;cJhaMumif; a'gufwm
armifarmifodrf;u qdkonf/ „

&mZmrif;um; pkHprf;a&;aumfr&Sif tpD&ifcHpm
or®wxH wifjyxm;
/ 0if;ukdukdvwf
aejynfawmf? ar 26

&mZmrif;um; wdr;f arSmufrpI pkH rf;&ef
arv 14 &ufu zGUJ pnf;cJo
h nfh jynfxJ
a&; 0efBuD;Xme? 'kwd,0efBuD; AkdvfrSL;
csKyf ausmfausmfxGef; OD;aqmifonfh
tzGUJ 0if&pS Of ;D yg pkpH rf;ppfaq;a&;aumf
r&Si\
f tpD&ifcpH mukd or®wOD;ode;f pdef
xH wifjyxm;onf[k aumfr&Sit
f zGUJ 0if

tjref vrf;&JwyfzUJG rSL;? &JrLS ;Bu;D ae0if;u
ajymonf/
okaYd omf rnfonfh &ufwiG o
f r®wxH
wifjycJo
h nf? rnfonft
h aMumif; t&m
rsm;yg&Sdonf? &v'frsm;ukd rnfonfh
tcsed w
f iG f jynfov
l x
l t
k m;today;rnf
wkdYukdrl ajymMum;cJhjcif;r&Sday/
&efuek -f rEÅav;c&D; ajy;qGaJ eonfh
&mZmrif;um; arv 12 &uf wdr;f arSmuf
rIü c&D;onf 16 OD;aoqkH;cJhonf/ „

jrefrmEkdifiH &JwyfzGJU? &efukefwkdif;a'oBuD; &JwyfzGJUtm;
txl;yif aus;Zl;wif*kPfjyK
yKjcif;
&efuek w
f ikd ;f a'oBu;D ? A[ef;NrKd Ur &Jpcef; (y) 199^2014? jypfryI 'k rf 380
(ykvJuGef'dktwGif;&Sd e-city zkef; ta&mif;qkdifrS aysmufqkH;cdk;,lcH&rI) tm;
&efuek w
f ikd ;f a'oBu;D &JwyfzUJG rSL;\ OD;aqmifprD u
H yG u
f rJ jI zihf &efuek w
f ikd ;f a'oBu;D
&JwyfzGJU0ifrsm;rS pGrf;pGrf;wrH aeYrtm;? nrem; BudK;yrf;azmfxkwfrIaMumifh
tcif;jzpfyGm;NyD; (4)&uftwGif; w&m;cHrsm;tm; azmfxkwfzrf;qD;EkdifcJhNyD;
aysmufqkH;ypönf;aiGusyf 113 odef;cefYtm; jyefvnfodrf;qnf;EkdifcJhjcif;
twGuf jrefrmEkdifiH&JwyfzGJU &efukefwdkif;a'oBuD; &JwyfzGJUrSL;ESihf wdkif;? c½kdif?
NrdKUe,f&JwyfzGJU0ifrsm;\ BudK;pm;tm;xkwfrItm; txl;yifvIdufvSJpGm *kPfjyK
tyfygonf/



]]ppfAdkvfcsKyfawG qufNyD;
<u,f0csrf;omvmMuOD;r,f}}
pnfolatmifjrifh
ckwpfywftwGif; jynfwGif; pD;yGm;
a&; todik ;f t0dik ;f rSma&m? ukvor*¾eYJ
Edik if w
H um tife*f st
D kd todik ;f t0dik ;f awG
tMum;rSmyg *,uf½u
kd o
f mG ;wJh owif;
wpfcu
k awmh &efuek ?f A[ef;a&Tawmif
Mum;xJu AdkvfcsKyfa[mif;wpfa,muf
ydkifwJhNcHeJY taqmufttkHawGudk urÇmh
ukvor*¾ uav;rsm;&efyHkaiGtzJGU
UNICEF u ½H k ; cef ; tjzpf t oH k ; jyKzd k Y
wpfv a':vm 87ç000? wpfEpS af ':vm
wpfoef;ausmef YJ iSm;&rf;toH;k jyKaew,f
qdw
k hJ owif;yg/ {&m0wD owif;Xmeu
pNyD; azmfxkwfvkdufwJh tJ'Dowif;eJY
qufpyfjyD; jynfolawG pdwf0ifpm;Mu
wmu &efuek rf mS tdrNf caH jr aps;EIe;f awG
'Davmufawmif wufaeNyDvm;? 'grS
r[kwf UNICEF u iSm;xm;wJhEIef;uyJ
obm0ruspmG rsm;aeovm;? Adv
k cf sKyf
a[mif;awG 'Davmufwefzdk;&SdwJh tdrf
awG? NcHawG b,favmufrsm; ydkifaeMu
ovJ? b,fvdkenf;eJY &vmMuovJ?
jrefrmjynfrSm tdrfNcHajraps;EIef;awG
usa&m usO;D rSmvm; pwJh udpaö wG jzpfyg
w,f/ 'DuaeY tJ'DtaMumif;awG
aqG;aEG;wifjyoGm;yghr,f/
tck UNICEF u iSm;&rf;xm;wJNh c[
H m
tar&dueftpd;k &u emrnfysuf pm&if;
oGi;f rxm;wJh trsK;d orD;wpfa,mufyikd f
w,fvYkd UNICEF bufu xkwaf zmfajym
qdak yr,fh &efuek u
f 0g&ift
h usKd ;aqmif
awGtm;vHk;uawmh tJ'DNcH[m t&if
EdkifiHawmfat;csrf;om,ma&;eJY zHGUNzdK;
a&;aumifpD etzacwf vnf,mqnf
ajrmif ; 0ef B uD ; Ad k v f r S L ;csKyf a [mif ;
ñGew
Yf if ydik q
f ikd w
f ,fvYkd odxm;Muwmyg/
olw&Ykd UJ ajymjycsut
f & Adv
k cf sKyñ
f eG w
Yf if
[m 'DNcHwpfckwnf; ydkifqkdifxm;wm
r[kwfbl;? tjcm;wefzdk;BuD; tdrfNcHajr
awG ydik q
f idk x
f m;ao;w,fvYkd qkyd gw,f/
wu,fqdkawmh AdkvfcsKyfñGefYwif[m
2003 ckESpfuwnf;u &mxl;uae
t&musomG ;cJ&h olyg/ 'Dbufacwftxd
wefc;kd xGm;cJ?h wefc;kd xGm;qJ ppfAv
kd cf sKyf
awmif r[kwfao;ygbl;/ tJvdkqdk
tjcm;ppfAv
kd cf sKyaf wG? ppfAv
kd cf sKyaf [mif;
awGua&m ydik q
f ikd rf I b,favmuf&adS e
rvJ ar;p&m &Syd gw,f/ tvGerf sm;w,f
vdkYyJ wpfcGef;wnf; ajz&rSmyg/
tJ'AD v
kd cf sKyaf wG[m a&mif;&if usyf
aiG odef;aygif;aomif;csDwefwJh tdrfNcH
ajrawG? iSm;&if ckvdkyJ wpfESpf a':vm
oef;*Pef;avmuf&EkdifwJh tdrfNcHajr
awG? pufrIZkefu ajruGufawGwifru
wdkufcef;trsKd;rsKd;? wkdif;eJY jynfe,f

tESHUu ajruGufaygif; ajrmufjrm;pGm
vnf; ydik q
f idk Mf uygw,f/ Oyrmtm;jzifh
&efuek Nf rKd UrSm tvGew
f efz;kd Bu;D wJh ok0PÖ
AdkvfcsKyf&Gm? a&TawmifMum; a&T0wfrIH
tdr&f m? urÇmat;ADvm pwJh ae&mawG
uawmh xif&Sm;ygw,f/ AdkvfcsKyfawG
w&m;0if&xm;wJh tdrf&mawGyg/
1988 ppfwyfu tmPmodrf;pOf
wke;f uawmh ppfAv
kd cf sKyaf wG&UJ ydik q
f idk rf I
[m bmrSoyd &f w
dS mr[kwyf gbl;/ tMurf;
zsi;f tm;jzifh ppfAv
kd cf sKyaf wG[m tJ't
D rd f
NcaH jrawGukd enf;vrf;ok;H oG,ef YJ ydik q
f ikd f
vmw,fvdkY ajymEkdifygw,f/ yxr
wpfenf;uawmh tdrNf caH jr? wdu
k cf ef;awG
udk udk,fhbmomudk,f rw&m;enf;eJY

ajruGufudpˆ?
tdrfNcHajrudpˆ ajym&if
]]tbydkif}}qdkwm
vufnßdK;xdk;
rvGwfwmyg . . .
t& ,lwmyg/ NrKd Uopfazmfw,f? ,lw,f?
pufrIZkefazmfw,f? a0pk,lw,f? uGef'dk
aqmufw,f? a0pk,w
l ,f? aps;aqmuf
w,f? a0pk,w
l ,f? 0efBu;D Xmeydik af wGukd
aps;aygaygeJY udk,fhbmomudk,f0,f,l
w,f pwJeh nf;eJY ajruGuaf wG? wku
d cf ef;
awG? qdik cf ef;awG trsm;Bu;D &Muygw,f/
ajruGuf&NyD;awmhvnf; vG,fygw,f/
udk,feJYvkyfpm;udkifpm;aewJh pD;yGm;a&;
orm;wpfa,mufa,mufut
kd rd af qmuf
cdkif;vdkuf½HkygyJ/ tJvdkenf;eJY ydkifqkdifrI
aygif;rsm;pGm &vmMuwm jzpfygw,f/
aemufwpfenf;uawmh a&S;bk&if
acwfuvdk armifvS,fESrvS,fenf;eJY
ajruGufawG? taqmufttkHawG &Mu
wmyg/ wpfae&mrSm ppfwdkif;rSL;vkyfwJh
ol[m NrKd Uopfazmf&if olb
Y momol ,l½kH
ru tjcm;wkdif;rSL;awGudkvnf; a0pk
vSrf;ay;ygw,f/ ppf½Hk;csKyfu AdkvfcsKyf
awGudkvnf; ay;ygw,f/ aemufqHk;
Ekid if jH cm;a&mufaewJh ppforH LS ;vkyo
f al wG
udak wmif cJaG 0ay;ygw,f/ 'Dvykd J tjcm;
wdik ;f rSL;awG? 0efBu;D Xme wm0ef&o
dS al wG
uvnf; olu
Y kd jyefay;MuvdYk ppfAv
kd cf sKyf
wpfOD;csif;pD[m jrefrmEkdifiHtESHUtjym;
u NrKd UawGrmS ajruGuyf idk ?f tdrjf cyH ikd af wG
jzpfaeMuwmyg/ wcsKUd ppfAv
kd cf sKyaf wGqkd
olwyYkd ikd q
f ikd rf t
I m;vH;k udak wmif rrSwrf d

bl;vdkY qkdygw,f/
aemufqHk;wpfenf;uawmh t*wd
vdkufpm;rIvkyfvdkY &vmwJh? vmbfpm;
vdkY&vmwJh w&m;r0ifaiGawGeJY 0,f,l
&if;ES;D jrK§ yEf x
HS m;wmyg/ ud,
k yf ikd af iGa&m?
tmPmudyk g aygif;vdu
k w
f t
Jh cg ppfAv
kd f
csKyfawG[m &efukef a&TawmifMum;vdk
wu,fah jraps;acgifcu
kd af ewJh ae&mrsK;d
u ajruGuaf wGukd ydik q
f idk Ef idk w
f o
hJ al wG
jzpfoGm;cJhMuygw,f/ 'gaMumifhvnf;
'DaeYajruGuu
f pd ?ö tdrNf caH jrudpö ajym&if
]tbydik }f qdw
k m vufnKd§ x;kd rvGww
f m
yg/ vuf&Sd jrefrmEkdifiH&JU tBuD;qHk;
ajrydkif&SifBuD;awGqdkwm ppfAdkvfcsKyf
a[mif;awGyg/ wu,fh wefzdk;BuD;
ajruGufawG trsm;pk olwdkYrdom;pk
aqGrsKd;om;csif;awG vufxJrSmyg/
jrefrmEkdifiHrSm aps;uGufpD;yGm;a&;
wu,fvkyfawmhr,f? &if;ESD;jr§KyfESHrIudk
wu,f cGijhf yKawmhr,f? wHcg;udw
k u,f
zG i f h a wmh r ,f q d k w J h t cg td r f N cH a jr
aps;awGu w&dyf&dyfwuf? jyóemBuD;
wpfcv
k kd jzpfaew,fqw
kd m tpd;k &tzGUJ
a&m? Ekid if w
H umuvnf; odMuygw,f/
'DtwGuf jrefrmEkdifiH pD;yGm;a&;zHGUNzdK;
wd;k wufz?Ykd &if;ES;D jrK§ yEf rHS aI wG vG,v
f ,
G f
ulul acsmacsmarGUarGU 0ifa&mufvmEkid zf Ykd
ajraps;awG usqif;atmif vky&f r,fqkd
NyD; tBuHawGay;Muygw,f/ vkyfzdkYu
vnf; vG,yf gw,f? Edik if w
H um ukrP
Ü D
wpfcu
k akd c: &efuek t
f eD;em;ywf0ef;usif
rSm pD;yGm;a&;vkyif ef;awG toH;k jyKEidk w
f hJ
ajruGufopfawG tajrmuftjrm; azmf
xkwf½HkygyJ/ xGufvmwJhajruGufudk
tpd;k &eJY tJ'&D if;ES;D jrK§ yEf rHS v
I yk w
f hJ ukrP
Ü D
cJGa0,l½HkygyJ/
'gayrJh or®wOD;ode;f pdet
f pd;k &tzGUJ
[majraps;awGusqif;apr,fh tJvdk
pDru
H ed ;f rsK;d awGukd vufzsm;eJaY wmif oGm;
rwdkY&Jygbl;/ taMumif;&if;uawmh
'Dajraps;awG acgifcdkufaewJhtay:rSm
ppfAv
kd cf sKyaf wGeYJ aqGrsK;d om;csi;f tm;vH;k
eD;yg;&JU ud,
k u
f sKd ;pD;yGm;eJY wdu
k ½f u
kd q
f uf
pyfaevdkYygyJ/ 'gaMumifh odyfrMumcif
jrifEdkifwJh tem*wfumvtxd jrefrm
Ekid if rH mS tdrNf caH jraps;EIe;f awG usqif;zdYk
r&Sdao;ygaMumif;? ppfAdkvfcsKyftodkif;
t0dik ;f rdom;pk0ifawG[mvnf; Adv
k cf sKyf
ñGew
Yf if rdom;pk0ifawGvkd jrefrmEkid if &H UJ
pD;yGm;a&;tajymif;tvJ azmfaqmifaerI
uae tusKd;tjrwf tvGefYtvGef &&Sd
cHpm;aeMu&OD;r,f? ydyk Nkd y;D <u,f0csr;f om
vmMuOD;r,f jzpfygaMumif; oHk;oyf
wifjyvdkuf&ygw,f/ „

၁၀ | ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ (အဂၤါေန႔)

မႏၱေလးသတင္း

ausmufawmfBuD;ta&SUbufapmif;wef;
zsufjcif;onf bkHckepfqifhjymom'f
jyefvnfwnfaqmuf&ef jzpf
/ rsdK;oefh
rEÅav;? ar 26

tjrefvrf;ray:wGif udk,fydkifum;jzifh c&D;oGm;aeonfudk awGU&pOf/ ("mwfykH-NzdK;)

udk,fydkifum;jzifh c&D;a0;oGm;olrsm;
wpf&ufom tusKH;0ifonfh c&D;oGm;
tmrcH ,ckESpftwGif; 0,f,lEdkifrnf
/ jzdK;
rEÅav;? ar 26

ta0;ajy;c&D;onfwif,mOfBu;D rsm;
omru ukd,fykdifum;jzihf c&D;a0;oGm;
vmolrsm;twGuf c&D;oGm;tmrcH0,f,l
Ekdifap&ef ,ckESpftwGif; pDpOfay;oGm;
rnfjzpfaMumif; jrefrmhtmrcHvyk if ef;rS
OD;aqmifñTefMum;a&;rSL; OD;at;rif;
odef;u ajymonf/ tqkdyg c&D;oGm;
tmrcHonf 0,f,lonfhwpf&ufom
tusKH;0ifonf/
]]tu,fí wpf&uftwGuf tmrcH
0,fxm;qd&k if wpf&ufausmNf y;D ? ESp&f uf
ukd a&mufomG ;wmeJY ravsmaf wmhygbl;/
tJ'w
D u
G f ESp&f ufomG ;&if ESp&f ufpm0,f
,lwmykad umif;ygw,f}} [k ¤if;u &Si;f
jyonf/
ukd,fykdifum;ESihf c&D;a0;oGm;rnfh
c&D;oGm;rsm;twGuf armif;ESiftokH;jyK
rnfh um;eHygwf? oGm;rnf&h ufp?JG c&D;pOf?
,mOfarmif;trnf? rSwfykHwifESihf c&D;

onfO;D a&wdu
Yk dk pm&if;ay;um wpf&uf
pmc&D;oGm;tmrcH0,f,lEkdifrnfjzpf
onf/ okdYaomftqdkyg tmrcHonf
wpf&ufpmtwGuo
f m tusK;H 0ifojzihf
oGm;vmrnfhtcsdefESihfaeY&ufukd wGuf
csufum &uftvdkuf0,f,ljcif;onf
ykdrkdoifhawmfNyD; tu,fí,mOfrawmf
wqrIBuKaH wGUjzpfymG ;cJyh gu &uftvdu
k f
0,f,lxm;onfhtmrcHjzihfom tmrcH
avsmfaMu;udk ay;avsmfrnf jzpfonf/
]]tckavmavmq,fawmh c&D;onf
wifum;Bu;D awGukd txl;c&D;oGm; tmr
cHtwGuf tvsirf aD tmif t&ifaqmif
&Gufaeygw,f/ 'gayrJh aemifrSmawmh
ukd,fykdifum;eJYoGm;&ifvnf; c&D;oGm;
tmrcH0,fvdkY&atmif pDpOfay;oGm;rSm
jzpfygw,f/ odyrf Mumygbl;/ 'DEpS x
f rJ mS
taumiftxnfazmfEkdifrSmyg}} [k ¤if;
u ajymonf/
tqdkyg tmrcHvkyfief;udk c&D;oGm;
rsm;u pdw0f ifwpm;&Sv
d mygu24em&Dv;Hk
0,f,lEkdif&efpDpOfay;oGm;rnfjzpfNyD;

jrefrmhtmrcHvyk if ef;üomru oGm;rnfh
c&D ; vrf ; aMumif ; &S d wk d ; vf * d w f r sm;?
"mwfqq
D ikd rf sm;? c&D;oGm;trsm;pk em;ae
pm;aomufonfh pm;aomufqidk Bf u;D rsm;
wGif ¤if;tmrcHudk a&mif;csay;Ekdif&ef
twGuf tpDtpOfrsm;jyKvkyfoGm;rnf
jzpfonf/
¤if;c&D;oGm;tmrcHukd wpfOD;vQif
300 usyjf zihf (w&ufpm) 0,f,El idk rf nf
jzpfNy;D ueOD;tjzpf ,mOfrawmfwqrI
rMumcP jzpfymG ;avh&o
dS nft
h jrefvrf;
rBuD;wGif oGm;vmonfhc&D;pOfrsm;udk
OD;pm;ay; pDpOfay;oGm;rnfjzpfonf/
c&D;oGm;tmrcH0,f,lxm;NyD; ,mOfr
awmfwqrIjzpfyGm;ygu tu,fíao
qkH;vQif usyfodef; 30? 'Pf&m&vQif
jrefrmhtmrcHvkyfief;rS owfrSwfxm;
onfh'Pf&mjzpfpOftrsKd;tpm;tvdkuf
85&mcdkifEIef;txd trsm;qkH;ay;avsmf
oGm;rnf/pm&Gufpmwrf;rSefuefjynfh
pkHygu jzpfpOfjzpfNyD; tvGefqkH;okH;&uf
twGif;ay;avsmfoGm;rnfjzpfonf/ 

ausmufawmfBu;D bk&m; ta&SUbuf
apmif;wef;ESihf ok"r®mZ&yfEpS af qmifukd
qufpyfum bkcH ek pfqifjh ymom'fapmif;
wef;tjzpf a&S;,cifuwnf&cdS &hJ m a&S;rl
rysufjyefvnfwnfaqmufvdkojzihf
vuf&Sdapmif;wef;udk zsuf&efpDpOfjcif;
jzpfaMumif; wrÜ0wDO;D 0if;armifu ar
v26&ufu rZÑdrudk ajymonf/
]]awmfvSefa&;aumifpDvufxuf
jzpfwhJ 1962ckEpS u
f vuf&t
dS a&SUbuf
apmif;wef;udk wnfaqmufcJhwmjzpf
ygw,f/ tcko"k r®mZ&yfawmfBu;D vnf;
wnfaqmufNyD;jzpfwJhtwGuf a&S;rl
rysufwnfaqmufzkdYtwGufzsufzdkY pD
pOfwmjzpfEikd w
f ,f}}[k ¤if;u ajymonf/
a&SUbufapmif;wef;wGif qkdifcef;
aygif;28cef;&SdNyD; qkdifcef;&Sifrsm;tae
jzifh ajymif;a&TUvkdjcif;r&SdaMumif; ajym
qkrd rI sm;&Sv
d mjcif;aMumifh bk&m;a*gyu
tzGUJ u ndE§ iId ;f vkyaf qmifaeNy;D ajymif;
a&TUjcif;udpu
ö rkd l vkyaf qmifoifh roifh
pOfpm;aeqJjzpfaomfvnf; a&S;rlrysuf
vkyaf qmifrnfqv
dk Qif ta&SUbufapmif;
wef;rsm; zsuf&rnfhtajctaewGif
&Sdonf[kqkdonf/
]]qkdifcef;awGudk ajymif;a&TUzGifhvSpf
zdt
Yk wGuf tvSL&Siaf wGtaeeJY ajymxm;
w,f/ ajymif;a&TUzdt
Yk wGuv
f nf; ukeu
f s
p&dwcf rH ,fvv
Ykd nf; ajymwJt
h wGuf bm
rS rajymvdyk gbl;/ tJ'u
D pd t
ö wGuv
f nf;

e,kefvjynfhaeYrSm oDw*lq&mawmfeJY
rEÅav;wkid ;f 0efBu;D csKyw
f eYkd YJ oufqidk &f m
wm0ef&SdolawG aqG;aEG;? awGUqkHyGJrSm
qk;H jzwfomG ;rSmyg/ uReaf wmftaeeJaY wmh
twdtusrodygbl;}}[k ausmufawmf
BuD; bk&m;a*gyu Ouú|OD;pdefÓPfu
ajymonf/
vuf&t
dS csed w
f iG f ajymif;a&TUjcif;udpö
rvkyfaqmifao;jcif;rSm owåXmersm;
tm; wnfaqmufrItNyD;owf&ef vkyf
aqmifaeonfhtjyif vdktyfaomjyif
qifrrI sm;? xyfrx
H nfo
h iG ;f rnfh tjyift
qifrsm;udk vkyfaqmifaeao;ojzihf
vwfwavmwdusaom taMumif;&if;
udk rajymao;jcif; jzpfonf/
]]ajymif;a&TUrnf ta&SUbufapmif;
wef;awGukd taemufbufeaYJ wmifbuf
rSm vlaeqkid cf ef;tjzpf wnfaqmufz&Ydk dS
aeygw,f/ a*gyutzGUJ eJv
Y nf; ndE§ iId ;f
aeygw,f/ vQypf pfr;D u pwyfqifay;
rSmjzpfygw,f}}[k ref;ajr&mZm OD;ausmf
0if;u ajymonf/
qkid cf ef;ajymif;a&TUjcif;twGuv
f nf;
owåXmeokH;XmeESifh oHCmobm (oH
CckH½kH;)wpfOD;wnf; tvSL&Sif jzpfonfh
ref;ajr&mZmtdrfNcHajr tusdK;awmf
aqmifvyk if ef;ykid &f iS f OD;ausm0f if;u a&SU
bufapmif;wef;rSqdkifrsm;udk taemuf
bufESifhawmifbufodkY ajymif;a&TUzGifh
vSpEf idk af p&ef wnfaqmufay;oGm;rnf
jzpfumqkid cf ef;ykid &f iS w
f pfO;D csi;f udv
k nf;
ajymif;a&TUp&dwt
f jzpf aiGusyf wpfoed ;f
ay;&ef pDpOfxm;onf/ 

,mOfxdef;wyfzGJU0ifu &rf;um;onfholudk
rl;,pf&rf;um; yk'frjzifh ta&;,lxm;
/ rsdK;oefh
rEÅav;? ar 26

rEÅav;NrdKU atmifajrompHNrdKUe,f
19vrf;ESihf 66vrf;axmifh arv23&uf
n 8 em&Du eef;a&SU rD;yGKd iw
fh iG f wm0ef
us,mOfxdef;&JwyfzGJU0ifu qkdifu,f
vkdifpifppfaq;&mwGif qdkifu,farmif;
olu rl;,pf&rf;um;ojzifh rl;,pf&rf;
um;&JtufOya'yk'rf 47t& ta&;,l
xm;aMumif; trSw(f 1)? &Jpcef;rS wm0ef
us &Jt&m&SdwpfOD;u ajymonf/
]]jyóem&SmwJholu AkdvfrSL;vkH;0
r[kwyf gbl;/ ,mOfxed ;f &Jppfaq;wmudk
vufrcHbJ rl;,pf&rf;um;w,f/ NyD;
awmh eef;wGif;xJu olYrdwfaqGawGudk
zke;f quftultnDawmif;w,f/ 'gayrJh
rl;,pf&rf;um;wJhtwGuf &Jtuf47
Oya'eJY w&m;pGx
J m;w,f }}[k wm0efus
&Jt&m&SdwpfOD;ajymonf/
tqkdygjzpfpOfESifh ywfoufum
,mOfxed ;f &JwyfzUJG xHoYkd ar;jref;&m jzpf

pOf tao;pdwfudk rod&SdaMumif;? e,f
ajrpcef;rSL;udk qufoG,far;jref;rS
od&rdS nfjzpfaMumif;? vlrpI mrsuEf mS ay:
wGif azmfjycsufrSm r[kwfrSefaMumif;
jiif;qkdcJhonf/ ,ckuJhodkYjzpfyGm;jcif;rSm
{Nyv
D rS arvtxd nykid ;f txl;pDrcH suf
jzifh ,mOfpnf;urf;? vrf;pnf;urf; ppf
aq;jcif;wGif vufoifrh cHbJ &rf;um;rI
yxrqkH;vnf; jzpfonf[kqkdonf/
arv23&uf nujzpfyGm;cJhaom
trIudkatmifajrompHNrdKUe,f w&m;½kH;
wGif arv26&ufwGif w&m;pGJqkdxm;
NyDjzpfaMumif; trSwf(1)&Jpcef;u t
wnfjyKajymMum;vkdufonf/
rwfv 23 &ufrS nykdif;,mOfpnf;
urf; xde;f odr;f jcif;udpk wifcNhJ y;D rwfv
wGif 2ç085 rI? {NyDvwGif 2ç514rI?
arv 19 &uftxd 1ç628 rI? pkpak ygif;
6ç227 rI jzpfyGm;cJhaMumif; wkdif;,mOf
xdef;&JwyfzGJUrSL;½kH;&Sd pm&if;rsm;wGif
azmfjyxm;onf/ 

ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ (အဂၤါေန႔) | ၁၁

မႏၱေလးသတင္း

a&eHYomtemBuD;a&m*gonfrsm; vkyfudkifonfhajrrsm;udk
tv,fydkif;wkdif;ppfXmecsKyfu odrf;,lcJh
/ atmifudkOD;
rEÅav;? ar 26

rEåav;wdkif;? rwå&mNrdKUe,f a&eHY
omaus;&Gmtkypf k eHo
Y mNrKd iaf us;&GmwGif
aexdkifaom temBuD;a&m*gonfrsm;
pd k u f y sKd ; vk y f u d k i f p m;aomuf a eonf h
v,fajr{u 90 ausmt
f m; 1991 ckEpS f
wGif tv,fyikd ;f wdik ;f ppfXmecsKyrf S odr;f
,lcJYonf/
xdo
k Ykd odr;f ,lomG ;aom ,majrrsm;
udk jyefvnf&&Sd&ef arv27&ufwGif
oufqikd &f mtqifq
h ifo
h Ykd wifjyawmif;
qdkoGm;qdkoGm;rnf[k temBuD;a&m*g
onfrsm; ulnDaqmif&Gufay;aeaom
OD;tk;H aiG(vlev
YJ )l u rZÑrd udk ajymonf/
]]todrf;cH&wJh v,f,majrawGu
temBuD;a&m*g aysmufoGm;wJh a&m*g
onfawG vkyfudkifpm;aomufzdkY csxm;
ay;cJhwJhv,f,majrawGyg/ NyD;awmh
pdu
k yf sKd ;vd&Yk atmif ud,
k w
f ikd cf w
k x
f iG &f iS ;f

vif ; cJ Y M u&w,f / tJ v d k p d k u f y sd K ;pm;
aomufaewJh v,f,majrudk ajrtpm;
vnf; jyefray;bl;/ oD;ESHavsmfaMu;
vnf;ray;bJ 'Dtwdkif;vm odrf;oGm;
w,f/ tJvdkodrf;cH&awmh tjyifxGuf
awmif;pm;ae&w,f/ 'gaMumifh ajrjyef
&atmifoufqikd &f mudk wifjyawmif;qdk
zdkY pDpOfaqmif&Guf&wmyg}}[k OD;tkH;aiG
(vleJYvl)u ajymonf/
odrf;qnf;cH&aom v,f,majr
rsm;onf &GmwnfpOfuyif tpdk;&u
w&m;0ifpdkufysdK;vkyfudkif pm;aomuf
cGifhay;xm;aomajrrsm;jzpfNyD; ESrf;?
yJtrsKd ;rsKd ;ESihf c&rf;csOo
f ;D rsm; pdu
k yf sKd ;cJh
onf/
xdo
k pYkd u
kd yf sKd ;vkyu
f ikd cf iG &hf pOf a&m*g
onfrsm;rSm pm;0wfaea&;tqifajycJh
MuNy;D v,fajrrsm; todr;f cHvu
kd &f aom
tcg NrdKU&GmtESHYoGm;a&muf awmif;
&rf;pm;ae&aMumif; temBuD;a&m*g
onfrsm;u qdkonf/

w½kwfEdkifiHu wifoGif;onfhukefpnf
rsm;wGif qdk;usdK;awGU&Sdyguta&;,l
Edkif[k w½kwfaumifppf0efcsKyf qdk
/ NzdK;
rEÅav;? ar 26

w½kwfEkdifiHrS wifoGif;vmonfh
ukefpnfrsm;teuf pm;okH;oltwGuf
qd;k usK;d &So
d nfh ukeyf pön;f rsm;ukd ppfaq;
awGU&Syd gu jrefrmEdik if rH S oufqikd o
f nfh
Xmersm;taejzihf Oya't& ta&;,lEidk f
ygaMumif; rEÅav;NrdKU w½kwfjynfolY
or®wEkid if H aumifppf0efcsKy½f ;Hk rSaumif
ppf0efcsKyf Mr. Wang Yu u ajymMum;
vdkufonf/
w½kwfEkdifiHtpkd;&u rdrdEkdifiHwGif;
vkyfief;&Sifrsm;ukd t&nftaoG;rDNyD;
pHcsed pf EH eI ;f &Sad om ukeyf pön;f rsm;uko
d m
xkwv
f yk &f ef wdu
k w
f eG ;f rSm Mum;xm;onf
[k ar 26 &ufu tqkyd g aumifppf0ef
csKy½f ;Hk wGif rD',
D mrsm;\ ar;jref;jcif;ukd
¤if;u jyefvnfajzMum;jcif;jzpfonf/
]]jrefrmEkid if u
H w½kwyf pön;f qdk aps;
aygwJh ypön;f vdyYk t
J rsm;pk xifMu w,f/
'g[m tJ'Dukefypönf;udk xkwfvkyfwJh
ukrÜPDu ol&JUemrnfeJY ukefypönf;ukd
tav;rxm;wmjzpfygw,f/ tJwGuf
t&nftaoG;jynhfrDwJh ypönf;rsKd;om
xkwfvkyfa&mif;cszdkY BudK;pm;ay;ygvdkY
wku
d w
f eG ;f ay;zdyYk gyJ}}[k aumifppf0efcsKyf
Mr. Wang Yu u qkdonf/
jrefrmEkdifiHaps;uGufwGif pm;okH;ol
twGuf tEÅ&m,f&Sdonfh w½kwfEkdifiH

xkwf tpm;tpm? tok;H taqmifypön;f
rsm;ukd ppfaq;awGU&SdNyD; jrefrmEkdifiH\
tpm;taomufEiS fh aq;0g;rsm; Bu;D Muyf
a&;uG y f u J r I O D ; pD ; Xme FDA u
pm;okH;&efroihf[k xkwfjyefaMunmNyD;
oufqidk o
f nfw
h m0ef&XdS mersm; ta&;,l
Ekdifonf[k ¤if;u xyfavmif;ajym
Mum;onf/ xkt
Yd wl aumifppf0efcsKy½f ;Hk
taejzihfvnf; w½kwfjynfrS ukefoG,f
rIESihf oufqkdifonfhXmersm;xH wifjy
ay;oGm;rnfjzpfonf/
w½kwfEkdifiHwGif ukefypönf;rsm;
xkwv
f yk af &mif;csawmhrnfqykd gu Ekid if H
\pnf;rsO;f pnf;urf;t& t&nftaoG;
jynhrf rD o
S m tjcm;jynfyEkid if rH sm;okYd wif
ykdYa&mif;cscGihfjyKxm;aomfvnf; vuf&Sd
jrefrmEkid if aH ps;uGuEf iS fh ausmif;rkeYf aps;
wef;rsm;wGif w½kwfEkdifiHxkwf trsKd;
trnfrodaom rket
Yf rsm;pku ae&m,l
vmum pm;ok;H oltcsKUd uvnf; ESpNf cKd uf
pGm pm;ok;H aeMuonfudk awGUjrif&onf/
,ckynmoifEpS 2f 014-2015ckEpS f
wGif wdik ;f ESifh jynfe,f&pS cf w
k &Ykd dS ausmif;
usef;rma&;wm0efcHrsm;&SdonfhtajccH
ynm ausmif;rsm;\ausmif;rkefYaps;
wef;rsm;wGif FDA OD;pD;um ul;oef;
a&mif;0,fa&;ESihfpm;okH;ola&;&mOD;pD;
Xmewdu
Yk qk;d aq;yg0ifonft
h pm;tpm
rsm; a&mif;csjcif;&Sd?r&Sdukd ppfaq;oGm;
rnf jzpfonf/ 

]]tarwdkY pdkufysdK;ajrav;&Sdawmh
pm;0wfaea&; ryl&bl;/ 'Dajrtm;udk;
Ny;D vkyu
f ikd pf m;aomufc&YJ w,f/ todr;f
cHvdkuf&awmh tarhuav;awGyg 'ku©
a&muf&wmayghuG,f/ bmyJjzpfjzpf
tarwdaYk &m*gonfawGpu
D odr;f xm;wJh
ajrav;awmh jyef&csifw,f/ ay;vdrfh
r,fvdkYvnf; arQmfvifhygw,fuG,f}}[k
a':aomif;aomif;u ajymonf/
eHYomNrdKifaus;&Gmonf temBuD;
a&m*gonfrsm; aexdkifaom aus;&Gm
jzpfNy;D tdraf jc 500 cef&Y o
dS nf/ tqdyk g
aus;&GmwGif aexdkifolrsm;onf jrefrm
jynftESt
HY jym;rS vma&mufí temBu;D
a&m*gtm; a&eHYomtemBuD;a&m*guk
aq;½ko
H aYkd &mufuo
k Muolrsm;jzpfonf/
ukoíaysmufuif;olrsm;onf ae&yfoYkd
rjyefawmhbJ tqdkygaus;&GmwGif &Gm
wnfí aecJYonf/
tqdkyg eHYomNrdKifaus;&Gmudk jynf
xJa&;rS 2000 ckEpS w
f iG f aus;&Gmtjzpf

owfrSwfay;cJYonf/ xdkodkYowfrSwf
ay;onfhtjyif vkyfudkifpm;aomuf&ef
twGuf wpftdrfaxmif v,f,majr
wpf{upDay;onf[kvnf; temBuD;
a&m*gonfrsm;u qdkonf/
xdv
k ,f,m ajrrsm;rSmodr;f qnf;rcH
&aomfvnf; &GmwnfpOfuyif "m;rOD;
csvk y f u d k i f c J Y a omv,f a jrrsm;ud k
ppfwyfu odrf;cJYjcif; jzpfonf/ xdkodkY
odrf;cJYaom v,fajrrsm;udk jyefvnf
ay;tyf&ef temBuD; a&m*gonf 100
ausmfuoufqdkif&modkY vufrSwfxdk;
awmif;qdkoGm;rnf/
odrf;qnf;cHv,f,majrrsm; jyef
vnfay;tyf&eftwGuf {Nyv
D wGiv
f nf;
oufqdkif&modkY pmwifawmif;qdkrIrsm;
vkycf &YJ m taMumif;jyefMum;jcif;r&Sad om
aMumifh arv27 &ufwiG f xyfrpH mwif
íawmif;qdkjcif;jzpfonf/
]]jyef&rSmyg/ wyfu pGefYvTwfxm;
wJYuGif;trSwf 113eJY 114xJrSm olwdkY

{u 90 ygw,f/ pdppfaeygw,f/olwYkd
bufuvnf; pmwif&ygOD;r,f/uRef
awmfxyfwifcikd ;f xm;ygw,f/ (6)vydik ;f
rSm tJ'u
D iG ;f u pGev
Yf w
T af jrawGukd rlv
ydkif&SifawGpDay;oGm;rSmyg/ uGif;qif;
ppfaq;rIawG vkyNf y;D Ny/D ajrwdik ;f zdYk usef
aeao;w,f/ temBuD;a&m*gonf&JU
ajrawGygaewmvnf; [kwfaeawmh
uRefawmhfbufuvnf; twwfEkdifqkH;
ulnaD y;oGm;r,f/ tckpeG v
Yf w
T f ajrawG
xJrmS olwaYkd jrygwm rSeaf yr,fh olwu
Ykd kd
jyefay;r,fhpm&if;xJ ygrv ao;bl;/
tJ'gaMumifh pmjyefwifcdkif;xm;w,f}}
[k ajr,mpDrHcefYcGJrIaumfrwDOuú| OD;
cspfyu rZÑdrudk ajymonf/
rwå&mNrKd Ue,fwiG f ppfwyfrS pGex
Yf m;
aomajr 538 {u&Sd tqdyk gajrrsm;tm;
ZGefvwGif ykHpH-3csxm;ay;um ,m,D
vkyfpm;cGifhjyKoGm;rnf/ 

၁၂ | ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ ( အဂၤါေန႔)

စီးပြားေရးသတင္း

ajraps;EIef;tqrwefBuD;jrifhrIaMumifh
NrdKUjypDrHudef;rsm;twGuf t[efYtwm;jzpfae
/ oD[udkudk
&efukef? ar 26

tdrfNcHajraps;EIef; tqrwefBuD;
jrifah ejcif;aMumifh NrKd UjyzGNYH zKd ;a&;pDru
H ed ;f
rsm;taumiftxnfazmf&ef cufcv
J m
apEdik o
f nf[k aqmufvyk af &;0efBu;D Xme
NrdKU&GmESifh tdk;tdrfzGHYNzdK;rI OD;pD;Xme\
ñTefMum;a&;rSL; a':at;at;jrifh u
ajymonf/
NrKd UjypDru
H ed ;f rsm;onf a&&Snpf rD u
H
def;rsm;jzpfonfhtwGuf &efukefNrdKUwGif
vlOD;a&wdk;yGm;vmonfESifhtrQ NrdKUjy
{&d,mwdk;csJU&ef vdktyfrnfjzpf&m ajr
aps;EIef;BuD;jrifhaerIonf NrdKUjyzGYHNzdK;rI
aqmif&u
G &f ef t[eft
Y wm;jzpfaponf
[k 4if;u ajymonf/
a':at;at;jrifh u ]] &efukefrSm
vlO;D a& 10-11 oef; jzpfvmr,fq&kd if
NrdKUudk csJUzdkYvdkvmr,f/ a&&SnfrSm New
Satellite Town (NrdKUuGufopf) awG
wnfaumif;wnfvm&r,f/ 'DvdkrsKd;
pDrHudef;awG tao;pdwfvkyfvmr,f
qdk&if tJ'DtwGufudk ajr&zdkYvdkw,f/
tpd;k &ydik af jrqd&k ifawmh jyóemr&Sb
d ;l /
'gayrJh aps;upm;zd0Yk ,fxm;wJh yk*v
¾ u
d
ajrawGudk Develope (zGHUNzdK;rI) vkyfzdkY
t&rf;cufcJoGm;NyD }} [k ajymonf/
arv 26 &ufwiG f usi;f yonfh Nrd
KUjyzGYHNzdK;a&;wnfaqmufrIESifh tdrfNcH

tdrf? NcH? ajraps;EIef;tqrwefBuD;jrifhrIonf &if;ESD;jr§KyfESH&ef tcuftcJjzpfapNyD;
zGHYNzdK;wdk;wufrItwGuf aESmifhaES;aponf/ ("mwfykH-[def;xuf)

ajrqdkif&mjyyGJrsm;jzpfonfh

Myanmar

Urban Development Conference

ESifh
Real Estate Show Myanmar ud k
pDpOfonfh Sphere Conferences \ Ouú|
Mr. Chua Wee Phong uvnf; jrefrm
Ed k i f i H w G i f NyD ; cJ h o nf h E S p f E S p f t wG i f ;
&efukefESifh rEÅav;ü tdrfNcHajraps;
EIe;f rsm;odompGmjrifw
h ufc&hJ m &efuek Nf rKd U
wGi;f wpfp wke;f &ef;rDwmajraps;onf
a': vm 1ç000 rS 3ç000 txd&EdS ikd Nf y;D
NrdKUjyif {&d,mwGif a':vm 800 rS

1ç500 twGi;f &SEd ikd o
f nf [k ajymonf/
a':at;at;jrifh u ]] NrdKUjyudk
Develope vkyfzkdYu pD;yGm;a&;twGuf
csnf;yJ vkyfwmr[kwfbJeJY udk,fhwdkif;
jynfom;awGudk ae&mjyefcszdkY vdkw,f/
'gawGvyk zf Ykd Reserve Plan awGtwGuf
csefxm;zdkYvdktyfw,f/ 'DvdkyJ Private
vufxaJ &mufNy;D bmrSvnf;jzpfrvmbJ
ajraps;awG atmfac:aer,fq&kd ifawmh
vlawGtwGuf wu,fvdktyfwJh NrdKUjy
pDru
H ed ;f awGay:vmzdcYk ufco
J mG ;r,f}}[k

ajymonf/
EdkifiHawmftpdk;&onf tdrf&mrJhrsm;
twGuf City Development Plan ESifh
Township Development Plan rsm;
a&;qGjJ cif;ukd pwifaqmif&u
G af eonf[k
or®w½H;k 0efBu;D Xme? jynfaxmifp0k efBu;D
OD;pd;k ode;f u azazmf0g&DvtwGi;f xkwf
azmfajymMum;xm;onf/
jrefrmEdkifiH\tdrf&maps;uGufukd
EdkifiHwumpdwf0ifpm;rI&Sdaomfvnf;
ajraps;EIe;f Bu;D jrifah erIonf Edik if w
H um
&if;ESD;jr§KyfESHolrsm;twGuf tcufawGY
vsu&f adS eonfh t"du tcsuw
f pfcsuf
tjzpfvnf; &Sad eonf/ ajraps;EIe;f Bu;D
jrifrh o
I nf Edik if jH cm;&if;ES;D jrK§ yEf rHS rI sm;t
wGuo
f mrubJ tpd;k &zGNYH zKd ;a&;pDru
H ed ;f
rsm;twGufyg t[efYtwm;&Sdvmjcif;
jzpfonf/
jrefrmEdik if u
H dk pD;yGm;a&;vkyu
f ikd &f ef
tvm;tvmtaumif;qHk;EkdifiHtjzpf
Edik if w
H um&if;ED;S jrK§ yEf o
HS rl sm; pdw0f ifpm;
vsuf&Sdaomfvnf; ajraps;EIef;tqr
wefBu;D jrifrh o
I nf &if;ES;D jrK§ yEf &HS ef tcuf
tcJjzpfapNyD; zGHYNzdK;wdk;wufvma&;
twGuf aESmifah ES;aponf[k pD;yGm;a&;
ynm&Sirf sm;u oH;k oyfajymqdx
k m;onf/
tjcm;&if;ESD;jr§KyfESH&ef tcGihftvrf;rsm;
r&Sdjcif;aMumifh aps;upm;&ef&nf&G,f
csufjzihfajr,m0,f,ljr§KyfESHrIukd quf
vufaqmif&GufaeMuqJjzpfonf/ 

taumufcGefpepf 2015wGif ajymif;vJrnf
/ pnfolatmif
&efukef? ar 26

taumufceG Of ;D pD;Xmeu a&aMumif;?
avaMumif;rS0ifa&mufvmaom ukef
ypön;f rsm;ukd tvkt
d avsmufuek yf pön;f
&Sif;vif;a&;pepfjzihf 2015 ckESpfwGif
ajymif;vJaumufcHoGm;rnfjzpfaMumif;
taumufcGefOD;pD;Xme\ wm0ef&Sdol
wpfOD;u ajymonf/
taumufceG Of ;D pD;Xmeonf oGi;f uke^f
xkwfukef &Sif;vif;a&;vkyfief;pOfrsm;
oGuv
f ufreS u
f efjrefqefap&ef? acwf
rDzUHG NzKd ;wk;d wufap&efEiS fh tmqD,jH ywif;
wpfaygufpepf ASEAN Single Window
ukt
d axmuftyHjh zpfap&eftwGuf tvkd
tavsmufukefypönf;&Sif;vif;a&;pepf
Automated Cargo Clearance System
-MACCS ESihf

acwfreD nf;pepfjzihf tcGef
aumufcHrIpepf Myanmar Customs
Intelligence System - MCIS wkdYjzihf
tcGef aumufcHoGm;&ef pDpOfaejcif;
jzpfonf/
]] 'DpepfawGudk *syefEidk if &H UJ b@m
a&;tultnDeJY taumiftxnfazmf

aewmyg/ 2015 rSm pwifEidk zf Ydk &nfreS ;f
xm;ygw,f}} [k ¤if;u ajymonf/
tqkdyg MACCS pepfESifh MCIS
pepfrsm;aqmif&Guf&ef *syeftpkd;&rS
jrefrmtpkd;&ukd acs;aiG Grant Agreement ,ef; 3ç990 oef; (tar&duef
a':vm 39 'or 1 oef;) axmufyHh
cJhonf/
tqkdygacs;aiGukd jrefrmtpkd;&u
tmqD,Hjywif;wpfaygufpepft& t
aumufceG u
f @wGif tvkt
d vsmuf ukef
ypönf;&Sif;vif;a&;pepfukd toHk;jyKí
acwfreD nf;pepfjzihf tcGeaf umufcjH cif;
ESifh Ekid if aH wmfjywif;wpfaygufpepf Nat
ional Single Window pDrc
H sut
f wGut
f oH;k
jyK&rnfjzpfonf/
MACCS pepfESihf MCIS pepfrsm;
taumiftxnfazmf&ef *syef-jrefrm
n§Ed idI ;f aqG;aEG;yJG 10 Burd cf efjY yKvyk cf NhJ y;D
jzpfonf/ tqkdyg aqG;aEG;yJGrsm;wGif
MACCS pepfwnfaqmufry
I pkH ?H aumuf
cHrnfhtcGefEIef;xm;? o,f,lykdYaqmif
a&;qkdif&mtcsuftvufrsm;jznhfoGif;
rI? tcsuftvufrsm;xm;okdEkdif&ef
uGeyf sLwmqmAm xm;&S&d ef jyifqifrEI iS fh

taumufcGefpepf ajymif;vJ&eftwGuf *syefEkdifiHrS acs;aiG,ef; 3ç990 oef;
ulnDcJhonf/ ("mwfykH-[def;xuf)

tjcm;0efBu;D Xmersm;ESifh csw
d q
f ufEidk rf I
tajctaersm;ukd aqG;aEG;n§Ed idI ;f cJjh cif;
jzpfonf/
*syefEidk if o
H nf tjcm;tmqD,EH idk if H
wpfEkdifiHjzpfaom AD,uferfEkdifiHwGif
vnf; tvkdtavsmufukefypönf;&Sif;

vif;a&;pepf VNACCS ESifh acwfreD nf;
pepfjzihf tcGefaumufcHrIpepf VCIS
pepfrsm;vkyu
f idk Ef idk &f eftwGuf yhyH ;dk ay;
cJhNyD; jrefrmEkdifiHwGifvnf; tqkdygpepf
rsm;usio
hf ;kH Ekid af p&ef taxmuftulay;
aejcif; jzpfonf/ 

ar 26 &uf aiGvJEIef;
aiGaMu;
tar&duef
,l½dk
pifumyl

0,f
963
1ç309
763

a&mif;
966
1ç321
770

ar 26 &uf a&Taps;
15 yJ - 622ç000 usyf
16 yJ - 662ç000 usyf
urÇmha&Taps;
1ç292 a':vm (tar&duef)
wdwfpdef&wema&TqdkifrS &&Sdaom
aps;EIef; jzpfygonf/

ar 26 &uf pm;aomufukef
aps;EIef;rsm;
aps;EI
qef (wpftdwfEIef;)
ay:qef;arT;
31ç000
(ajrmif;jr)
ay:qef;arT;(zsmyHk) 27ç500^28ç000
ZD,m
17ç500
awmifysH
27ç000
a&T{&mqefyJG½HkrS ulnDonf/
bk&ifhaemif ukefpnf'dkifaps;EIef;
qD (wpfydómEIef;)
ajryJqD
3ç600
ESrf;qD
4ç600
pm;tkef;qD
1ç540
yJrsKd;pHk (wpfydómEIef;)
ukvm;yJvHk;
780
pm;awmfyJvHk;
1ç150
rwfyJ RAW
1ç250
ukvm;yJjcrf;
1ç000
MuufoGefeD (wpfydómEIef;)
qdyfjzL&S,f
460
qdyfjzLvwfBuD;
440
qdyfjzLvwfoefY
410
qdwfjzLvwfacsm
280
MuufoGefjzL (wpfydóm)
atmifyef; xl;-1
750
atmifyef; xl;-2
950
atmifyef; xl;-3
1ç100
atmifyef; xl;-4
1ç350
xef;vsuf (wpfydómEIef;)
awmifomxef;vsuf
785
anmifOD;aq;&S,f
950
refusnf; (wpfydómEIef;)
&rnfoif;yGifhuyf
700
ausmufyef;awmif;
900
(tom;)
oMum; (wpfydómEIef;)
oMum; (&S,f)
920
oMum; (½dk;½dk;)
900
tmvl; (wpfydómEIef;)
[J[kd; OK
520
[J[kd; S1
570
[J[kd; S2
590
ykpGefajcmuf (wpfydómEIef;)
zsmyHka&TykpGef&S,f 25ç000^26ç000
Nrdwf ykpGefvwf 14ç000^15ç000
&cdkifa&TykpGef &S,f 14ç000^15ç000
ig;ajcmuf (wpfydómEIef;)
ig;usnf;usyf
23ç000^24ç000
wdkufBuD;
ig;&HUajcmufBuD; 21ç000^22ç000
ig;uGrf;&Syf
9ç500^10ç000

rSwfcsuf
aps;EIef;twuftus&SdEdkifonf/

ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ ( အဂၤါေန႔) |

၁၃

စီးပြားေရးသတင္း

jr0wDe,fpyfukefoG,fa&;pcef; aeYpOfukefoG,frI
uefa':vm 1 oef;cefYjzihf yHkrSefjyefjzpfvm

rwfyJwifydkYrI wefcsdef
wpfodef;ausmf&SdNyD;
,cifESpfxuf
oHk;qausmfrsm;jym;

/ xifvif;atmif
/ oD[udkudk
&efukef? ar 26

&efukef? ar 26

jrefrm-xkid ;f ESpEf idk if eH ,fpyf nbuf
oGm;vmcGihf wm;jrpfxm;qJjzpfaomf
vnf; aeYpOfukefoG,frI tar&duef
a':vm 1 oef;cef&Y o
dS nf[k jr0wDe,f
pyfuek o
f ,
G af &;pcef; vufaxmufñeT f
Mum;a&;rSL; OD;wifr;kd aqGu ajymonf/
OD;wifrdk;aqGu ]] xkdif;-jrefrm
cspfMunfa&;wHwm;uawmh t&ifu
wnf;u oGm;vk&Yd aeygw,f/ tckawmh
e,fpyfukefoG,fa&;pcef;ukdvnf; jyef
Ny;D zGiv
hf u
dk yf gNy/D aomif&if;jrpfwpfavQmuf
vkH;rSm&SdwJh pufavSeJYoGm;vkdY&wJhae&m
awG? wHwm;tao;av;awG&SdwJhae&m
awGuawmh ydwx
f m;qJygyJ/ vuf&rdS mS
ukeo
f ,
G rf u
I awmh ykrH eS t
f wkid ;f jyef&adS e
ygNyD }}[k ajymonf/
ukepf nfyaYdk qmifrI &yfqidk ;f aeonfh
jr0wDe,fpyf*dwfukd xkdif;EkdifiHwGif
ppfwyf tmPmodr;f ,lNy;D aemufyidk ;f ykH
rSeftwkdif; jyefvnfcGifhjyKay;NyD; jzpf
onf[k jr0wDe,fpyfta0;ajy;ukepf nf
yk d Y a qmif a &;toif ; b@ma&;rS L ;
OD;aZmf0if;Edkif u ar 26 &ufwGif
rZÑdrukd ajymonf/
xkdif;ppfwyf\ tmPmodrf;,lrI
rjyKvyk rf w
D pfywftwGi;f ukepf nfjywf
vyfonfhtaetxm;txd jzpfyGm;cJh

jr0wDe,fpyfukefoG,fa&;pcef;ukd arv 23 &uf eHeuf 7 em&DcGJwGif jyefvnfzGifhvSpfcJhjcif;jzpfonf/ ("mwfykH-eef;vGifESif;yGihf)

aom ukefoG,frIonf vuf&SdwGifykHrSef
twkdif;jyefvnf&&SdaeNyDjzpfaomfvnf;
nbufomG ;vmrIrsm;ukrd l qufvuf wm;
jrpfxm;qJjzpfonf[k 4if;u qkdonf/
OD;aZmf0if;Ekdif u ]] ukefpnfawGu
ykHrSefjyefjzpfoGm;NyDqkdawmh aps;EIef;awG
vnf; ykHrSeftwkdif;jyefjzpfoGm;ygNyD/ n
bufwm;xm;ayr,fh aeYbufrmS t0if
txGuv
f yk v
f &Ydk aeawmh ukeo
f mG ;vmrI
u ykHrSeftwkdif;ygyJ }} [k ajymonf/
xkdYtwl xkdif;EkdifiHESifh ukefoG,frI

jywf awmufygu 0rf;a&;aqmif&u
G rf I
tcuftcJjzpfEkdifaom weomF&Dwkdif;
bkwfjyif;NrdKUe,fykdif uRef;pkaus;&Gmrsm;
onfvnf; aumhaomif;e,fpyf*dwf rS
wpfqifh ukefoG,frIjyKaejcif;rSm ykHrSef
twkid ;f oGm;vmaeEkid jf cif;aMumifh tcuf
tcJr&S[
d k bkwjf yif;NrKd Ue,f u&ol&d NrKd U
e,fcGJ BudrfrJawmif aus;&GmrS a'ocH
trsKd;orD;u ajymonf/
a'ocHtrsdK;orD;u ]] &Srf;jynf
(xkid ;f Ekid if )H ukd atmufqif;avS(xkid ;f okYd

ukeu
f ;l onfph ufavS)awGu t&ifwidk ;f
oGm;vmaewmyJ/ &Gmu(BudrfrJawmif
aus;&Gm)avSawGawmif qif;aeMu
wmyJ/ ykrH eS t
f wkid ;f ygyJ }} [kajymonf/
xkdif;EkdifiHtwGif; vHkNcHKa&;tajc
taersm;aMumifh xkdif;EkdifiHbufrSukef
oG,fa&;vkyfief;rsm; aqmif&GufcGihfukd
ar v 23 &uf eHeuf oH;k em&DwiG f ydwf
cJhNyD; eHeuf 7 em&DcGJwGif jyefvnf
zGifhvSpfcJhjcif;jzpfonf[k OD;aZmf0if;Edkif
u rZÑdrukdajymonf/ 

NrKdUjyrGHYNzKd;vQif aus;vufzG HYNzKd;rIa&&Snfr&SdEkdif[k
A[kdbPf 'k-Ouú| OD;qufatmif ajym
/ eDeDjrifh
&efukef? ar 26

aus;vufa'orS a&TUajymif;aexkid f
olrsm;ukdykdrkdaumif;rGefpGmae&mcsxm;
ekdifa&;twGuf NrKdUjyzGHYNzKd;rIr&SdvQif a&TU
ajymif;aexkid o
f rl sm;twGurf cDS t
dk m;xm;
Ekid rf nfah ps;uGurf sm; NrKUd jywGirf &Scd v
hJ Qif
aus;vufa'ozGNYH zK;d a&;rSm a&&Snw
f nf
wHEh idk rf nfr[kwaf Mumif; oDv0gtxl;pD;
yGm;a&;Zkef pDrHcefYcGJrIaumfrwD Ouú|
OD;qufatmif(Ekid if aH wmfA[kb
d Pf 'kw,
d
Ouú|)uajymonf/
]] NrKUd jyzGUH NzK;d wk;d wufru
I aus;vufeYJ
NrKUd jyMum;csw
d q
f ufrt
I wGuf ta&;Bu;D
whJtcef;u@rSm&Sdygw,f/ aus;vuf
uae a&TUajymif;aexkid w
f o
hJ al wGtwGuf
ykrd adk umif;rGew
f hJ ae&mxkid cf if;awGyyhH ;dk
ay;&ygr,f/
]] NrKUd jyzGNYH zK;d wk;d wufru
I adk jymNyq
D dk &if
aps;uGufawG taMumif;ygr,f/ aps;
uGufqkdwJhae&mrSm vufvDvufum;

aps;uGuo
f mrubJ Ekid if jH cm;eJY a'ocH
pD;yGm;a&;vkyfief;&SifawG&JU t&if;tESD;
aps;uGufawGu ygvmrSmjzpfygw,f }}
[k ¤if;u arv 26 &ufwiG f &efuek Nf rKUd
ql;av&Sef*&Dvm [kdw,f (,cif
ukeo
f nfBu;D rsm;[kw
d ,f)ü usi;f yaom
jrefrmEkdifiH\ yxrOD;qkH; tdrfNcHajrESifh
NrKUd jywnfaqmufrq
I idk &f m uGezf &ifw
h iG f
ajymonf/
&if;ES;D jrK§ yEf rHS rI sm;ESihf ywfoufonfh
tcgwGiv
f nf;zGNYH zK;d qJEidk if rH sm;ESihf zGNYH zK;d rI
r&Sdao;aomEkdifiHrsm;tzkdY tajccH
taqmufttkrH sm;ESihf ywfoufNy;D tm;
enf;csurf sm; rsm;pGm&Sad eonf/ tajccH
taqmufttkHESifh ywfoufNyD;vnf;
½kyfykdif;qkdif&mtajccHtaqmufttkH
rsm;omru tawG;tac:? uRrf;usif
rIESifh pnf;rsOf;pnf;urf;rsm;[lonfh
ÓPfynmykid ;f qkid &f m tajctcHtaqmuf
tODrsm;onfvnf; ta&;ygaMumif;
vnf; OD;qufatmif u ajymonf/
]] jrefrmjynfrmS &if;ES;D jrK§ yEf rHS eI YJ ywf

zGHYNzKd;qJEkdifiHrsm;ESifh zGHYNzKd;rIr&Sdao;aomEkdifiHrsm;tzkdY tajccHtaqmuftODrsm;ESifh
ywfoufNyD; tm;enf;csufrsm;pGm&Sdaeonf/ ("mwfykH-[def;xuf)

oufNyD; EkdifiHjcm;&if;ESD;jr§KyfESHrI Oya'?
EkdifiHom; &if;ESD;jr§KyfESHrIOya' qkdwm&Sd
ygw,f/ 'ghtjyif txl;pD;yGm;a&;Zkef
awGeq
YJ idk w
f OhJ ya'ukv
d nf; tcktcg rl
Murf;tjzpfa&;qGNJ y;D ygNy/D NrKUd jyzGNYH zK;d rIrmS
ta&;ygwJh ÓPfynmykid ;f qkid &f mtajc

cHtaqmuftODtjzpf 'DOya'ukd ykdrkd
tm;aumif;atmif EkdifiHwumpepf?
tavhtusiahf wGeYJ ykNd y;D tH0ifciG u
f sjzpf
atmif &if;ES;D jrK§ yEf o
HS al wGeYJ ynm&Siaf wG
ukd a0zeftBuaH y;zkYd zdwaf c:ygw,f}}[k
OD;qufatmifu qkdonf/ 

,ckESpfb@ma&;ESpftwGif; NyD;cJh
onfu
h mvwlEpS x
f uf pHcsed w
f ifwifyrYdk I
tjzpf rwfyJwefcsdef wpfodef;ausmf
wifydkYcJhNyD;,cifb@mESpf umvwl
xuf oH;k qausmrf sm;jym;onf[k jrefrm
Edik if yH rJ sK;d pHEk iS Ehf rS ;f ukeo
f nfrsm;toif;\
A[dktvkyftrIaqmifa'gufwmjrwfpdk;
u rZdösr udk ajymonf/
NyD;cJhonfhESpf umvwlwGif rwfyJ
wefcsed f av;aomif;cGJ 0ef;usio
f m wif
yd&Yk aomfvnf; ,ckEpS w
f iG f rwfyw
J efcsed f
wpfodef;ausmf wifydkYcJhNyD; jzpfonf/
,cifEpS w
f iG f rwfyw
J pfwefvQif usyif g;
odef;0ef;usifom aps;&&SdcJhaomfvnf;
,ckESpfwGif rwfyJwpfwefvQif usyf
ckepfodef;ig;axmif0ef;usiftxd aps;
EIef;&&Sdvsuf&SdNyD; aps;EIef;t&vnf;
,cifESpfxuf rsm;pGm&&Sdvsuf&Sdonf
[k yJrsKd;pHkukefonfrsm;u ajymonf/
a'gufwmjrwfp;dk u ]] tck&ufyikd ;f
twGif;awmh yJaps;EIef;Nidrfaew,f/
&moDOwktajctaetay:rlwnfNyD;
awmh tdE,
´d a&m jrefrmukeo
f nfawGyg
apmifhMunfh&wJhtcsdefyJ &Sdaao;w,f/
tdEd´,bufrSm &moDOwkMurf;&ifawmh
rwfyJaps;wufzdkYawmh&Sdw,f/ yJaps;u
olwdkY0,fwJhtay:rlwnfNyD;twuft
usjzpfaewm }} [k ajymonf/
{NyDvESifh arvtwGif; rwfyJwef
csdef wpfodef;ausmf wifydkYEkdifcJhNyD;
tdE,
´d Edik if w
H iG v
f nf; rwfyv
J akH vmufrI
tweftoif&h o
dS mG ;jcif;aMumifh ,ck&uf
owÅywftwGi;f rwfyaJ ps;EIe;f wpfwef
vQif usyfckepfodef;cGJ0ef;usifjzifh aps;
EIef;Nidrfaeonf[k ¤if;u ajymonf/
arvqef;ydik ;f wGif jynfwiG ;f rS yJrsK;d
pHu
k rk P
Ü BD u;D wpfc\
k jynfwiG ;f jynfyyJ
ukrÜPDrsm;ESifh jzpfyGm;onfh aiGaMu;
jyóemrsm;aMumifh yJaps;EIe;f twuftus
rsm;jzpfay:cJhaomfvnf; vuf&Sdtcsdef
wGif ,if;jyóemukd ajz&Sif;NyD;pD;oGm;
onfhtwGuf aps;uGuftay: ouf
a&mufrIr&SdawmhaMumif; bk&ifhaemif
uk e f p nf ' d k i f r S wm0ef & S d o l w pf O D ; u
ajymonf/
2013 - 14 b@ma&;ESpfwGif
yJrsK;d pHk jynfyodw
Yk ifyrYkd I wefcsed w
f pfoef;
oH;k ode;f ausmf wifycYkd NhJ y;D 0ifaiG uefa':
vm oef; 950 cefY&&SdcJhonf/ yJrsKd;pHk
jynfyodkYwifydkYrIwGif jrefrmEdkifiH\
t"duyJ0,fvufjzpfonfh tdE,
d´ Edik if o
H Ykd
om trsm;qHk;wifydkYcJhjcif;jzpfonf/
rwfyJwifykdYrI pHcsdefwifjrifhwufae
aomfvnf; qeftygt0if tjcm; v,f
,mxGuyf pön;f rsm; wifyrYdk yI rmPonf
,cifESpfumvwlxuf avsmhusvsuf
&Sdonf/ 

၁၄ | ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ ( အဂၤါေန႔)

စီးပြားေရးသတင္း

pkdufysdK;p&dwfa<u;usef usyf 108 bDvD,Hausmf&Sd
/ rdkYrdkYMunf
&efukef ar 26

jrefrmhv,f,mzGUH NzK;d a&;bPfrS 2013
ckEpS f rk;d pyg;twGuf jrefrmwpfEikd if v
H ;Hk &Sd
awmifov
l ,form;rsm;okYd pdu
k yf sK;d p&dwf
acs;aiG 933 bDv,
D H xkwaf cs;ay;xm;
cJhNyD; 2014 ckESpf arv 23 &uftxd
acs;aiGppk ak ygif;\ 88 &mcdik Ef eI ;f ausmf
omukdom jyefvnfaumufcH&&Sdao;
onf[k jrefrmhv,f,mzGHUNzdK;a&;bPf
rS vufaxmufrefae*sm a':eDvm&Sdef
u arv 26 wGifrZÑdrudk ajymonf/
2013 ckESpftwGufxkwfacs;ay;
xm;cJah om rk;d pyg;acs;aiGrsm;ukd 2014
ckEpS f rwfv aemufq;kH xm;í jyefvnf
ay;qyf&efowfrSwfay;xm;cJhonf[k
vnf; ¤if;u ajymonf/
]] pdu
k yf sK;d p&dwaf iGu aemufq;kH qyf
&r,fh&ufrSm pdkufp&dwfacs;aiGawGukd
tukeftaMujyefqufzkdYowfrSwfay;
xm;ygw,f/ wcsdKUv,form;awGu
jyefrqyfEidk Mf ubl;/ vmqyfr,f&h ufukd
apmifah y;ae&w,f/a<u;a[mif;r quf
wJYoludkawmh aemufxyfaiGxyfracs;
ay;awmhb;l }}[kvnf; ¤if;u ajymonf/
]] t&ifEpS u
f pyg;pdu
k rf ,ft
h csed rf mS
rdk;uacgifw,f/ qnfuvnf;a&vHk
avmufatmifray;bl;/ ysKd;axmifNyD;
pdu
k v
f rYdk &wmawGvnf; awmfawmfrsm;
w,f/ pyg;txGuu
f sawmhvnf; odyrf
aumif;cJb
h ;l }} [k rEÅav;wdifk ;f a'oBu;D ?
ausmufyef;awmif;NrKd Ue,f&dS v,form;

/ odrfhoÍÆmZif
&efukef? ar 26

acs;aiGjyefvnfay;qyfEkdifjcif;r&Sdolrsm;ukd acs;aiGtopfrsm; xkwfacs;ay;rnfr[kwf[k qkdonf/ ("mwfykH-[def;xuf)

wpfOD;u arv 26 wGif ajymonf/
2013ckEpS f rd;k pyg;acs;aiG jyefvnf
ay;qyf&efuse&f o
dS nfh wdik ;f ESijhf ynfe,f
rsm;rSmaejynfawmf? ppfuikd ;f ? yJc;l wdik ;f ?
rEÅav;wdkif;? weoFm&Dwdkif;? &cdkifjynf
e,fEiS hf &Sr;f jynfe,fwjYkd zpfonf[v
k nf;
a':eDvm&Sdefuajymonf/
{&m0wDwdkif; ESihfyJcl;wkdif;wkdUwGif
2102 ckESpf rdk;&moDpdkufysKd;p&dwfacs;
aiG\ 99 &mcdik Ef eI ;f ausmu
f o
dk m jyefvnf
ay;qyfr&I adS o;Ny;D usefaiGrsm;ukd quf
vufaumufcHvsuf &Sdonf[kvnf;
a':eDvm&Sdef u ajymonf/

2014-15 b@mESpfwGif rdk;&moD
pdkufysKd;p&dwfacs;aiG usyf 983 'or
577 bDvD,Hukd b@ma&;0efBuD;Xme
jrefrmhp;D yGm;a&;bPfu wdik ;f ^jynfe,f
tpd;k &tzGUJ rsm;\ wm0efcBH u;D MuyfrjI zihf
awmifolv,f orm;rsm;vuf0,fokdU
tcsed rf aD &muf&adS &;? wku
d ½f u
kd x
f w
k af cs;
ay;oGm;rnfjzpfonf[k v,f,mpdu
k yf sK;d
a&;ESihfqnfajrmif;0efBuD;Xmeu xkwf
jyefxm;onf/
awmifolv,form;rsm;ukd xkwf
acs;cJo
h nfh pdu
k yf sKd ;p&dwaf cs;aiGudk ,cif
uaiGusyf 100 vQif wpfESpftwGuf

twd;k EIe;f 8 'or 5 &mcdik Ef eI ;f ( wpfv
vQif 71 jym;EIe;f ) aumufcv
H su&f &dS mrS
,ck2014 ckEpS rf ;kd &moDacs;aiGrpS wifí
aiGusyf 100 vQif wpfEpS t
f wGuf twk;d
EIe;f ig;&mcdik Ef eI ;f (wpfvvQif 42 jym;)
jzihf xkwfacs;ay;oGm;rnfjzpfonf [k
vnf; v,f,mpdkuftysdK;a&;ESihfqnf
ajrmif;0efBuD;Xme\ xkwfjyefcsufwGif
azmfjyonf/ 2014 ckEpS t
f wGuf rk;d &moD
pdu
k yf sKd ;p&dwaf cs;aiGrsm;ukd arv aemuf
qH;k tywfwiG f xkwaf cs;ay;rnfjzpfonf
[k jrefrmhv,f,mzGUH NzKd ;a&;bPfrS wm
0ef&SdolwpfOD;u ajymqkdxm;onf/ 

jrefrmhobm0ywf0ef;usif
qdik &f m c&D;oGm;vmrI
aps;EIe;f jrifrh m; [kqdk

a&ay;a0a&;vkyu
f u
G af vhvmrI Ny;D pD;&efe;D uyfvm

/ wDwData'ghuGef;
&efukef ar 26

&efukefNrdKUawmf pnfyifom,ma&;
aumf r wD o nf reD v ma&vk y f i ef ;
ukrÜPDESifh rpfqlbD&SD aumfydka&;&Sif;wdkY
yl;aygif;í jrefrmEkdifiHwGif ,ckESpf
twGif; a&ay;a0a&;pDrHudef; vkyfief;
wGif tusKd;wlyl;yaygif;aqmif&Guf&ef
oabmwlpmcsKyfrlMurf;ukd NyD;cJhonfh
rwfvtwGif; vufrSwfa&;xdk;xm;NyD;
jzpf&m pDrHudef;\yxrvkyfief;pOf jzpf
aomvkyu
f u
G af vhvmrI tajctaerSm
Ny;D pD;awmhrnfjzpfaMumif; reDvma&ay;
a0a&;vkyif ef;ukrP
Ü rD S xdyw
f ef;wm0ef
&So
d l wpfO;D uajymaMumif; bdpeufa0g
tGev
f ikd ;f owif; wGif ar v 25 &ufu
a&;om; azmfjyonf/
]]yxrqH;k vkyif ef;u@u jzpfEidk w
f hJ
avhvmrIawG vkyfaqmifaewmygyJ/
uRefawmfwdkY 'gudkpNyD;vkyfaqmifae
ygNyD }} [k reDvma&vkyif ef;rS Ouú|ESihf
trIaqmift&m&Scd sKyf *g&m'dpk t
D bvm
Zm*sLeD,mu zdvpfyidk Ef ikd if H jyK vkyaf om
tifwmAsL;wpfckwGif ajzMum;oGm;
cJhonf/

tajccHtaqmufttHkrsm; enf;
yg;jcif;ESihf vrf;yef;qufo,
G af &;tajc
aeaumif;rGerf rI &Sjd cif;wkUd aMumihf jrefrm
EkdifiHtwGif;&Sd obm0ywf0ef;usif
qdik &f mc&D;oGm;vmrIrsm;onf tdref ;D csi;f
Ekid if rH sm;ESiefh idI ;f ,SOyf guaps;EIe;f jrifrh m;
aeaMumif; c&D;oGm;vkyfief;uRrf;usif
ynm&Sifrsm;u ajymonf[k wDwDat
owif;wGif arv 26 &ufu a&;om;
azmfjyonf/
zdk;usm;qifpcef;? ewfrawmifESifh
Nrw
d u
f ßeG ;f pkrsm;odYk c&D;oGm;vmrIrsm;onf
aiGaqmifurf;ajcESifh acsmif;omurf;
ajc&So
d Udk c&DomG ;jcif;xuf ukeu
f sp&dwf
ykdrkdrsm;jym;vsuf&Sdonf/ aps;EIef;jrifh
rm;&jcif;\ t"dujyóemonf ydkY
aqmifa&;pepf uif;rJhjcif;aMumifh jzpf
aMumif; uRrf;usifynm&Sifrsm;\ajym
Mum;csuft&od&onf[k wDwDtm
owif;wGifa&;om; azmfjyonf/ 

o&ufoD;txGuf
rsm;aomaMumihf
aps;EIef;usqif;

/ bdepfuftGefvkdif;
reDvm? ar 26

]]avhvmokawoejyK vkyif ef;pOfu
ajcmufv Mumygr,f/ vkyif ef; paewm
ESpfveD;yg;&SdaeygNyD/ usefav;vrSm
vnf;ydkaumif;atmifvkyfaqmifoGm;
rSmyg }}[k *g&m'dku ajymonf/
,if;odkY avhvmokawoejyKjcif;
u &efukefNrdKU a&ay;a&a0 pepf ydkrdk
tusK;d &S&d dS vkyaf qmif oGm;Ekid af &;twGuf
taxmuftuljyKEdkif ygvdrfhr,f[k
vnf;¤if;u qdkonf/

yxr vkyif ef;pOf Ny;D cJv
h Qif a&SUajy;
prf;oyfrI tygt0if 12 vMumrnfh
'kw,
d vkyif ef;pOfukd reDvma& ukrP
Ü D
u qufvufvkyfaqmifoGm;rnf jzpf
aMumif; *g&m'dku ajymonf/
wwd, ajrmufvkyfief;pOfrSmrl NrdKU
a&jzefYjzL;rI pepfwdkYjr§ifh&mwGif toHk;
jyKEkdifrnfh armf',fvfyHkpHudk taumif
txnfazmfaqmif&u
G rf nf jzpfonf[k
¤if;u ajymonf/ 

&efukefNrKdUawmfpnfyifom,ma&;aumfrwDESifh jynfyukrÜPDrsm; yl;aygif;aqmif&Guf
onhfvkyfief;pOfwpfckjzpfonf/ ("mwfykH-NidrfopfnD)

,ck&ufydkif;twGif; o&ufoD;rsm;
pkNyHK&ifhrSnhfvmjcif;aMumihf o&ufoD;
aps;uGuo
f Udk o&ufo;D rsm;tvH;k t&if;
jzihf0ifa&mufvsuf&Sd&m o&ufoD;aps;
EIef;rsm; usqif;vsuf&Sdonfonf[k
o&uf u k e f o nf r sm;u arv 26
&ufwGif rZÑdrukd ajymonf/
]]'DEpS f o&ufo;D u txGuEf eI ;f enf;
w,fqakd yr,fh ydu
Yk ek w
f ifyw
Ykd ifyrYkd aI wmh
ravQmhbl;/ 'gayrJh tckaps;uGwfxJrSm
NyHK0ifaewJh o&ufawGu &efuek u
f
o&ufo;D awGrsm;w,f/ &efuek o
f &uf
awGu jyKjyifrrI &Sb
d ;l / obm0twdik ;f yJ
pdkufwmqdkawmh ydkYukefwifydkYzdkYpHcsdef
rrDb;l / tJ'h gaMumifh jynfwiG ;f aps;uGwf
rSm aps;edrfhNyD; a&mif;0,faeMuwmyg }}
[k jrefrmEdik if H yef;refEiS hf [if;oD;[if;
&GufpdkufysdK;xkwfvkyfa&mif;csolrsm;
toif;rS twGi;f a&;rSL; OD;qef;vif;u
rZÑdrudkajymonf/
rEÅav;? ppfuikd ;f ESihf txufjrefrm
jynfe,fpHkrS t&nftaoG;rSDo&uf
rsm;tm; jynfyedkifiHodkY wifydkYvQuf&Sd
aMumif;ESifvuf&SdwGif w½kwfEdkifiH
rlq,fe,fpyfoYkd t"duwifyv
Ykd su&f jdS y;D
aps;uGwfwdk;csJUaom tm;jzifh pifumyl
Edik if o
H w
Ykd ifyv
Ykd su&f o
dS nf[k o&ufuek f
onfrsm;u ajymonf/
]] tck w½kwfudkwifydkYwm enf;
enf;em;xm;w,f? 'Dtcsed u
f o&uf&m
oDtv,fjzpfNyD; w½kwfudkykdYwmrsm;
awmh ydkYwJho&ufawGudk w½kwfuaps;
ESdrfw,f/ aps;ESdrfcH&awmh o&ufukef
onf a wmf a wmf r sm;rsm;u &ef u k e f
aps;uGwu
f ykd J ydaYk wmhw,f ? tJ'h gaMumifh
&efukefaps;uGwfrSm o&ufawGrsm;jyD;
aps;enf ; aewmyg}}[k rEÅ a v;rS
o&ufjcHydkif&Sif OD;ausmfpdk;edkifu rZösdr
udkajymonf/
,ckESpf arv&moDtukefcefYwGif
jynfwiG ;f wGio
f &ufo;D txGuEf eI ;f rsm;
jyefvnfavsmeh nf;vmrnf jzpfNy;D ZGev
f
tv,fwiG f &Sr;f jynfe,f awmifBu;D NrKd UrS
pdefwpfvHk;o&ufESifh &ifuGJo&ufrsm;
jynfwiG ;f aps;uGwo
f Ykd jyefvnf0ifa&muf
vmrnfjzpfonf[k o&ufuek f onfrsm;
uajymonf/
awmifBuD;o&ufrsm; aps;uGuf0if
csdefwGif o&ufoD;aps;EIef;rsm;jyefvnf
aumif;rGev
f mEdik rf nfjzpfonf[o
k &uf
yG½J ykH ikd &f iS rf sm;u oH;k oyfvsuf &Sad Mumif;
od&onf/
o&ufoD; aps;uGufwGif NyD;cJhonfh
vu wpfvkH; 300 usyfaps;&Sdaom
o&ufo;D rsm;rSm ,cktcg wpfv;kH vQif
200 usyfokdU usqif;oGm;onf[k
&efukefNrKdUay:&Sd o&ufoD;ta&mif;
qkdifrsm;u qkdonf/ 

ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ (အဂၤါေန႔) |

၁၅

အေတြးအျမင္

nDnGwfrQw Nidrf;csrf; BuD;yGm;a&;qDoY kd
/ ql;iSuf

,refaeYrStquf eHygwf(4)tcsufudkawmh anmif
wke;f a&T[oFmq&mawmfBu;D u ]](4) jref
rmwdkYwGif? tMuifool? BuD;ygrlum;?
xdkoltm;udk ?jyKjim;½dkao? jyKavav;
jrwf? ylaZmftyfvsuf? EIwfxGufpum;?
rSwfom;xdkufpGm? xifukef&m\}} vdkY
zGiq
hf ykd gw,f/ ]]vltjkd zpfuek af om vlrsK;d
wdkYonf tMuifrQavmufaom umv
ywfv;kH t½dt
k aojyKuek t
f /hH tav;t
jrwfjyKukeftHh/ jrwfEdk; pHkrufukeftHh/
ylaZmf csD;ajr§mufukeftHh/
xdkvltdkwdkY\ pum;udkvnf; em;
axmifxu
kd o
f nf[í
l ]]atmufarhuek f
jim;th/H xdrk Qavmufaom umvywfv;kH
BuD;yGm;jcif;udkomvQif tvdk&dSMuukef?
rqkwf,kwfEdkifukef}} qdkwJh teuf&JU
tESpfcsKyfyg/ touft&G,fBuD;&ifhvdkY
rokH;awmhbl;/ touft&G,fvnf;
BuD;&ifh? udk,feJYoabmxm;csif;vnf;
rwlvdkY z,f&Sm;vdkufw,f acsmifxdk;
vdkufw,f? Oyu©mjyKvdkufw,fqdkwm
rsKd; rjyKrl raqmif&GufMuygeJYwJh/
EdkifiHa&;?pD;yGm;a&;? ynma&;? vlrI
a&;? ,Ofaus;rIpwJh bufaygif;pHkrSm
ouf B uD ; 0gBuD ; yk * ¾ d K vf B uD ; rsm;xH r S
tBuHÓPfawG &,laumif;ygw,f/
olwdkYrSmwefzdk;rjzwfEdkifwJh jzwfoef;rI
tawGUtBuHKawG &dSMuw,f r[kwfyg
vm;/ 'Dae&mrSm BuHKvdkY ajymyg&ap/
,Ofaus;rItEkynm tpOftvmBu;D rm;
cJhwJh rEÅav;u touf 60? 70? 80
ausmf ynm&SiBf u;D awGu olwyYkd nm&yf
awG&UJ tESpaf wGukd pkpnf;Ny;D tEkynm
rSwfwrf; ADpD'Dwpfcsyfudk cufcufcJcJ
½du
k u
f ;l cJyh gw,f/ xH;k pHtwdik ;f pdppfa&;
qifqmxHwifawmh touf 30 eJY 40
0ef;usif ynm&Siq
f o
kd l wm0ef&o
Sd rl sm;u
olwrYkd odz;l ? rMum;zl;? rjrifz;l wmawGrYkd
cGirhf jyKEikd yf gbl; qdw
k mrsK;d raeYwpfaeYu
yJ BuHKvdkuf&ygao;w,f/ 'Dvdk tjzpf
tysufrsKd;u tao;tzGJyg/
trsKd;om;a&;qdkif&m jyóemBuD;
awGrmS txd oufBu;D 0gBu;D 0g&ifah wGukd
y,f&mS ;cJv
h Ykd cGucf u
G v
f efcw
hJ mawGvnf;
vlwdkif;todyJ r[kwfygvm;/aemuf
aemif 'grsK;d awG rjzpfMuzdYk a&Smif&mS ;Mu
&ygr,f/
jrefrm&Sifbk&ifawGrSm rSL;awmf
rwfawmf 60ausmf? 70avmufrSm
oufBuD;0gBuD;? rSL;BuD;? rwfBuD;awGu
trsm;pkygwJh/ oufawmf&SnfqdkNyD;
rif;wdik yf ifawGtjzpfvnf; cefx
Y m;cJMh u
ygowJh/ 'g[m ty&d[med,w&m;eJY
tnD usifhBuHwmyg/
xxx xxx xxx

ty&d[med,w&m;yÍörrSm ]]tMuif
rde;f rwdo
Yk nf vnf;aumif;? tMuif t
rsK;d orD;ysKw
d o
Ykd nf vnf;aumif; &du
S ek f
\/ xdkrdef;rwdkYudkqGJiSifí? ESdyfpufí?

tMuifrQavmufaom umvywfvHk;
tpd;k &wdt
Yk rd üf raeapuket
f /hH tMuifrQ
avmufaom umvywfv;kH Bu;D yGm;jcif;
udo
k mvQif tvd&k &Sd uke\
f / rqkw,
f w
k f
Edkif}} vdkY yg&dSygw,f/ ]]BuD;yGm;aMumif;
w&m;ckepfyg;}} rSm q&mawmfBu;D u ]](5)
rsm;pGmayx? rdef;rBuD;i,f? &G,fvwf
wdu
Yk ?kd tvdrk wl? &drS yl ,fcmG ? a&SmifMuOf
&m\}} vdkY tESpfcsKyfxm;ygw,f/
acgif;aqmifqw
kd m? tBu;D tuJqw
kd m?
tm;Bu;D wJh a,mufsm;om;qdw
k m trsK;d
orD ; rsm;ud k tEd k i f t xuf , l j cif ; ?
odr;f ydu
k jf cif; rjyK&bl;/ &Sib
f &k ifrt
S p
aemufvdkufi,fom; wyfrSL;wyfom;
txd wnDwñGwfwnf; vdkufemMu
&r,f/ oabmrwlbJ t"r®enf;eJY
ysKyd sKt
d t
kd kd rnfoUl udrk S rodr;f ydu
k &f bl;/
tcgrvwf ]]r}} zufupd u
ö ckd sn;f rjzpf
rae? r&rae BuaH qmifjcif; rjyK&bl;vdYk
qdkvdkwmyg/
'DacwfrmS awmh rde;f rysKad v;awGukd
vufeuftm;udk;eJY t"r®zsufqD;wm?
odrf;ydkufwmrsdK;[m 'Dw&m;udk azmuf
zsufwmygyJ/
aps;uGufpD;yGm;a&;pepf pwifusifh
oH;k wJh vGecf w
hJ hJ ESp2f 0 ausm0f ef;usiu
f yJ
ukrP
Ü yD ifkd &f iS ?f pwd;k qdik yf ikd &f iS ?f refae*sm
pwJh vkyyf ikd cf iG &hf o
Sd al wGu vufatmuf
i,fom;vcpm; rde;f rysKad v;awGtay:
Edik x
f ufp;D eif; jyKrw
l mrsK;d awG zefw&m
aw Mum;zl;&w,f/
tckaemufyikd ;f em;rqefaY tmif Mum;
&wmrsK;d u tvH;k t&if;eJY 0ifa&mufum
"etm;? vltm;eJY vkyfaqmifvmwJh
Edik if jH cm;ukrP
Ü BD u;D awGu rde;f rysKad v;
awGtay: tazsmaf jzcHtjzpf odr;f oGi;f
apmfum;vmMuNy;D trsK;d zsuv
f mwmrsK;d
awGyg/ zufqpfacwfu aqmifMum
NrdKifcef;? aqmifMumNrdKifr,fawG wpf
ausmjh yefrvmEdik af tmif trsK;d ? bmom?
omoemudx
k yd g;vmwJh udpw
ö pfct
k oGif
wm;qD;Mu&ygr,f/ {&m0wDjrpfnmydik ;f
a'owpfcrk mS tvH;k t&if;eJ0Y ifa&muf
ae&m,lvyk u
f ikd v
f mwJh Edik if jH cm;ukrP
Ü D
wpfcku ynm&SifrSonf tvkyfMurf;
0efxrf; EdkifiHjcm;om;axmifcsDOD;a&
awGaMumifh jrefrmaus;vuf rdef;rysKd
av;awG wdr;f yg;&dr;f yg; jzpfuek Mf uwm
em;eJYqwfqwf Mum;cJh&ygw,f/
xxx xxx xxx

]]vlrsKd;wdkY\ NrdKUwGif;ürlvnf; jzpf
ukeaf om NrKd Ujyifüvnf;jzpfuek af om t
MuifNrKd Uawmf &Gmapmifeh wfwo
Ykd nf &du
S ek f
\/ tMuifNrKd Uapmif?h &Gmapmifeh wfwu
Ykd kd
tMuifrQavmufaom umvywfvHk;
t½dktaojyKMuthH? tjrwfwEdk; jyKMu
tHh}} vdkY ty&d[med,w&m;rSm q|r
tcsuftaeeJY teufay;xm;ygw,f/
anmifwek ;f a&T[oFmawm&pHausmif;
q&mawmfBuD;u ]](6) jrefrma&S;u?
ylaZmfMutyf? t&yfwGif;y? xdkXmeudk?
jyKMu½dkao? jyLavpNrJ? a&S;enf;wdkif;

vm;? w&m;ESio
hf m? avsmpf mG yo? ylaZmf
Mu\}} vdYk zGiq
hf x
kd m;ygw,f/ 'DtvG,f
qH;k t&Si;f qH;k taeeJY NrKd U&Gmwdik ;f jynfrmS
&dw
S hJ rd½;kd zvmewfawG? ewfueG ;f awGukd
ylaZmfyo&r,f qdw
k mrsKd ;yg/ rif;wke;f rif;
Bu;D qd&k if &wemyHk rEÅav;a&TNrKd Uawmf
wnfpOfuyJ rEåav;awmif bd;k bd;k Bu;D
ewfutp a&TzsO;f nDaemifewftv,f?
NrdKUapmifh½Gmapmifh oufqdkif&mewfawG
udk ylaZmfyow,f/

ty&d[med,mw&m;
q|rtcsufrSmygwJh
]]apwd,med}} udk
zGifhqdk&mrSm apwDxdkuf
w,fqdkwJh
txGwftjrwfawGrSm
EdkifiHeJYvlrsKd;eJYcsDNyD;
oufqdkifwJh
vGwfvyfa&;
ausmufwikd o
f nfyifvQif
apwDxdkufw,fvdkY
qdkygw,f . . .

'grQru eef;awmfxJrSmvnf; vGef
avNy;D wJh ab;avmif;awmf? bd;k avmif;
awmfawG&UJ a&Tom;½kyx
f ak wGukd ylaZmf
yow,fwJh/
'Dae&mrSm jrefrmynm&dSBuD; a&T
jynfO;D bwifu xyfrzH iG q
hf &kd mrSm ty&d
[med,mw&m; q|rtcsufrSmygwJh
]]apwd,med}} udk zGiq
hf &kd mrSm apwDxu
kd f
w,fqw
kd hJ txGwt
f jrwfawGrmS Edik if eH YJ
vlrsKd;eJYcsDNyD; oufqdkifwJh vGwfvyfa&;
ausmufwdkifonfyifvQif apwDxdkuf
w,fvYkd qdyk gw,f/ 'Dtcsuu
f ae qifh
yGm; pOf;pm;vdkufwJhtcg EdkifiHeJYvlrsKd;eJY
oufqdkifwJh AdrmefawG? txdrf;trSwf
taqmufttHak wGuvnf; apwDxu
kd f
EdkifwmygyJ/ 'gaMumifhvnf; q&mBuD;
ocifudk,fawmfrIdif;u 1947 ckESpf
Zlvdkifv 19 &ufrSm rxifrSwfbJ Adkvf
csKyfatmifqef;eJY tmZmenfBuD;awG
usq;kH awmh 0rf;enf;yufvuf rcsw
d if
uJeYJ ]]aMomf ... taqmifaqmifeef;
awG MuiSef;awGESifhaESm? tacgifrjref;
cifu? atmifpmwrf;csKUd apzd?Yk atmifyef;
ñ§KdU&&SmwJh? awmifwref;wkdYArmrSm?
ta[mif;oHo&mtikwaf wGEiS ?hf atmif
qef;wdkY romr,m[m? ¤if;uHMur®m
tvkyfayxifh ...}} vdkYtpcsDwJh
]]tmZmenfArd mef}} av;csKd ;Bu;D rSm ...
]]aMomf ... tarSmifp½du
k u
f ,fEiS hf
ajymifajymifyJ rdkufrayghvdkY

ajAmifuu
kd o
f [mrSm ,m,D,Mwm
tcsdefeJY
ZmwmrSdefvdkYrdkY ...
*PmrNidrf wm0wð,Gef;Muaygh?
ajzrMunf ae&Dawmh vGrf;apzdkY
jrefrmjynfay:udk "r®pnfawmf &Gr;f csed rf Ykd
tpGrf;ukefonf wpfcgjzifh
jynf&GmnDnmzdkY tvkyfayaygh
okomefwHcGef apmif;&&SmwJh
½kyftusef ckepfavmif;&,fESifh
tvGefaumif;pGm urÇmwnfrnfh
tmZmenfAdrmefykxdk;udkjzifh
yg&rDt"d|mefwpfrsdK;&,fESifh
&dcS ;kd umq&muefawmhcsi&f UJ ...}}
vdkY a&;pyfcJhygw,f/
'gaMumifh q&mBu;D ocifu,
kd af wmf
rIid ;f uvnf; Edik if v
H ;kH qdik &f m? trsK;d om;
vH;k qdik &f m txGwt
f jrwfxm;&r,fh Adv
k f
csKyfatmifqef;ESifhwuG tmZmenf
yk*K¾dvBf u;D rsm;&JU tmZmenfArd mefuv
kd nf;
apwDxu
k d Nfy;D awmfveG ;f wJh wynft
h wGuf
q&mud,
k Ef u
dI u
f &dcS ;kd uefawmhvu
kd cf sif
ygw,fvrYkd yS if *kPjf yKpyfqx
kd m;wm[m
q&mBu;D &JU pdw"f mwfjrifrh m;rIjy,k*yf gyJ/
'gaMumifh uRefawmfwdkY rEÅav;NrdKU
wrÜ0wDolýu,fukef;rSm&dSwJh ]]tmZm
enf 17 OD;Adrmef}} qdkwmudkvnf; ypf
y,f rxm;oifhaybl;aygh/
vGwfvyfa&;wdkufyGJ umvtwGif;
1939ck azazmf0g&D 10 &ufu rEÅav;
NrKd UrSm &[ef;&Siv
f l ausmif;om;awG[m
toufuAkd "merxm;bJ pGev
Yf w
T w
f u
kd yf JG
0if usq;kH cJMh u&mrSmu tmZmenftjzpf
todtrSwf&jyKNyD; Adrmefwnfxm;
*kPjf yKcw
hJ myg/ tckawmh rEÅav; ]]tm
Zmenf 17 OD; Adrmef}} [m aomhtxyf
xyfcwf? NcHKEG,fydwfaygif; zHk;vTrf;ydwf
qdNYk y;D wdrjf rKyaf ysmufu,
G rf wwf jzpfae
jcif;uvnf; ty&d[med,w&m;eJY rnD
ñGwfbl;aygh/ tvm;wl ocifA[def;
qdw
k yhJ *k Kd¾ vu
f vnf; vGwv
f yfa&;wdu
k yf JG
umvtwGi;f Adv
k cf sKyaf tmifqef;wkeYd YJ
vufwNJG y;D use;f rma&;udyk if *½krjyKEikd f
bJ t½d;k ausausta&cef;cef; pdw"f mwf
eJY EdkifiHtusKd; aqmif&GufcJhwmygyJ/
vGwv
f yfa&;r&rD zufqpf*syef awmfveS f
a&;twGuf tonf;toef tvkyf½Iyf
tvkyfrsm;aeMuwJhumv 1946 ck?
Ed0k ifbm 20 &ufrmS iSuzf sm;a&m*gESihf
rEÅav; pdeyfY w
D maq;½HBk u;D rSm uG,v
f eG f
cJ&h mS wmyg/ ocifA[de;f &JU*l[m ½Gm[dik ;f
okomefrSm &dSygw,f/ ,ckxdawmh &Gm
[dik ;f okomefwpfjzpfvJ r[matmifajr
ausmufrsufaps;a&SU qdkifcef;awGMum;
vlrodrxif&Sm; t&mrQavmufom
&dyS gawmhw,f/ ocifA[de;f *l[mvnf;
]]Adrmef}} toGif tav;tjrwfjyK&r,fh
ae&mwpfckygyJ/
xxx xxx xxx

ty&d[med,w&m;&JU aemufqHk;
owÅrtcsufrSm ]](7) udk;uG,faom
&[EÅmwko
Yd nfvnf; tb,ftcg vm

ygukeftHhenf;/ vma&mufukefNyD;aom
&[EÅmwkdYonfvnf; EdkifiHawmfü csrf;
ompGm oDwif;oH;k ukeMf uygtHeh nf;}} vdYk
teufay;ygw,f/ anmifwek ;f a&T[oFm
awm&pHausmif; q&mawmfBu;D uawmh
]]xdrk w
S zef? Edik if NH rKd U&Gm? þXmeod?Yk rvm
ao;jim;? &[ef;rsm;wdkY? vm;jim;zdkY&ef?
wzefvmNyD;? bkef;BuD;oHCm? csrf;om
ae&ef? BuzH efíom? oHCmwdt
Yk m;? ab;
&efrsm;rS? wm;qD;orI? jyKvyk Mf u&m}} vdYk
tESpfcsKyfygw,f/
ud,
k w
hf ikd ;f ? ud,
k jhf ynf? ud,
k Ehf ikd if rH mS
olawmfaumif;awGvmatmif BuKd ;pm;
Muyg/ 'DrmS &SNd y;D om; olawmfaumif;awG
vnf;yJ 'DrSmaysmfatmif? raeomvdkY
ta0;udk xGufcGmroGm;atmif? pdwfr
ysufatmif jyKpkapmifha&SmufMu&r,f/
olawmfaumif;udk rif;tpdk;&wdkYu
arG;xm;&r,f/
wdik ;f jcm;ta0;rSm&d&S ifryS if ud,
k q
hf D
yifah c:&r,f? jyKpak pmifah &Smuf&r,fvYkd
qdkvdkwmyg/
yk*aH cwfu e&olb&k if[m tvGef
qdk;oGrf;aumufuspfwJh bk&ifyg/ ol
tmPm&a&;twGuf yHhoulrax&f
udyk if vdrn
f mcsO;f uyf ckw;kH vkyNf y;D t
oHk;cs&JcJhwJh? toHk;cs&ufcJhwJhtwGuf
q&mawmfu 'DtaMumif;udk odonfEiS hf
wpfNyKd ief uf cyfrqdyrf ae? csucf si;f yif
e&olxu
H o
dk mG ;Ny;D ]][,f ... rif;qd;k
rif;npf? eifum; oHo&m0,fc&H thaH om
raumif;rIudkraMumuf? þpnf;pdrfudk
&vQif eif\ud,
k cf E¨mvnf; rtdrk aoNyD
[lí rSwo
f avm/ avmuwGif eifx
h uf
ysuaf om rif;onfum;r&d/S vlUjynfwiG f
eifhxuf qdk;&Gm;npfnrf;olr&dS}} vdkY
EIwfa&;eJY awmfvSefcJhowJh/ yHhoul
rax&f[m 'grQru rif;qd;k rif;npf tkyf
pdk;&m yk*HjynfrSmrae? oD[dkVfuRef;udk
<uoGm;ygawmhw,f/ ty&d[med,
w&m;eJY rnDñGwfwJhrif;&JU tkyfpdk;rI
atmufrmS b,f olawmfaumif;ynm&drS S
aexdkifvdkYr&wJh om"uygyJ/
xxx xxx xxx

]]ty&d[med,w&m;ckepfyg;}} [m
wu,fawmh tkyfpdk;wJhbk&if? &mZm?
{u&mZf? rif;wdu
Yk siBhf ut
H yfonfh w&m;
rQom r[kwfygbl;/
tpd;k &tzGUJ wpfzUJG usiBhfu&H r,fw
h &m;?
ygwDtzGJUtpnf;wpfck usifhBuH&r,fh
w&m;? vkyif ef;tzGUJ tpnf;wpfck usiBhfuH
&r,fhw&m;? tpktpnf;or*¾wpfck
usiBhf u&H r,fw
h &m; jzpfygw,f/ anmif
wkef; a&T[oFmawm&pHausmif; q&m
awmfBuD; t"dyÜm,fzGifhovdk wkdif;jynf?
Edik if ?H vlrsK;d ? tzGUJ tpnf;? or*¾wpfc&k UJ
BuD;yGm;aMumif;w&m;qdkwm trSef
w&m;ygyJ/ nDñGwf&if Nidrf;csrf;r,f/
Nird ;f csr;f rS rQwr,f/ nDñw
G Nf ird ;f csr;f rQ
wrS EdkifiHESifhvlrsKd;BuD;yGm;rSmaygh/
'gaMumifh 'Dw&m;[m tckxd acwfrD
aeqJyg/ /

ar;-1/ omreftm;jzihf owif;pmudk oif rnfokdYzwf½Iavh&Sdoenf;/
(wpfckwnf;a&G;yg/)
aeYwkdif;
wpfywf 4 BudrfrS 6 Budrf
wpfywf 1 BudrfrS 3 Budrf
wpfywf 1 Budrfxufenf;

ar;-7/ rZÑdr owif;pmudk wpfywf b,fEBS udrf 0,foenf;/ (wpfckwnf; a&G;yg/)
aeYwkdif;
wpfywf 4 BudrfrS 6 Budrf
wpfywf 1 Budrfxufenf;
wpfywf 1 BudrfrS 3 Budrf

ar;-2/ owif;pm zwfonfqydk gu atmufygrnfonft
h csuo
f nf oifEiS u
fh u
kd n
f o
D enf;/
(wpfckwnf;a&G;yg/)
½kH;zGihf&ufrsm;wGif owif;pmzwfjzpfonf/
½kH;ydwf&ufrsm;wGifom owif;pmzwfjzpfonf/
½kH;zGihf&uf? ½kH;ydwf&uf tm;vkH;wGif zwfjzpfonf/

ar;-8/ rZÑdrowif;pmudk rnfonfah e&mu oif &&Syd goenf;/ (wpfcx
k uf ydak &G;Ekid o
f nf)
vufayGU ta&mif;onf
vrf;ab; pmtkyfqkdif
rdom;pk0if (okdY) rdwfaqGxHrS zwfonf
pwkd;qkdif
vay;pepfjzihf rSm,lonf/
tdrfjyifywGif
(Oyrm aumfzDqkdif odkYr[kwf em;aecef;)

ar;-3/ wpfaeYwm\ rnfonft
h csed w
f iG f owif;pmzwf½&I onfukd BudKuEf pS o
f ufygoenf;/
(wpfckwnf; a&G;yg/)
1/ reuf 6 em&DrS 9 em&DtwGif;
2/ reuf 9 em&DrS aeYv,f 12 em&DtwGif;
3/ aeYv,f 12 em&DrS 3 em&DtwGif;
4/ aeYv,f 3 em&DrS nae 6 em&DtwGif;
5/ nae 6 em&Daemufykdif;

ar;-9/ 1 rS 10 pau;twGi;f rZÑdrowif;pmudk oif rnfuo
hJ Ykd owfrw
S rf nfenf;/
(taMumif;t&m wpfckcsif;pDtwGuf oihfawmfaom trSwfudk 0kdif;ay;yg/)
1/ ykHESdyft&nftaoG;

ar;-4/ atmufazmfjyyg owif;pmrsm;xJrS rnfonfo
h wif;pmudk wpfvvQif tenf;qk;H
wpfBudrf zwf½o
I enf;/ (wpfckxuf ydka&G;Ekdifonf/)
rZÑdr
owif;pm

owif;pm

Daily
Eleven

The Voice

pHawmfcsdef
owif;pm

7 Days

'Drkdua&pD
wla';

jynfjrefrm
aeYpOf

jynfaxmifpk
aeYpOf

Daily

jrefrmhtvif;

1

1

4/

5

6

7

2

3

4

5

6

7

8

2

2

2

3

4

5

6

3

4

5

6

9

10

7

8

3

9

10

aMumfjimrsm;jzihf
azmif;yGaeonf
7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

owif;rsm;
tvGef aemufusonf

ar;-10/ atmufazmfjyyg owif;taMumif;t&mrsm;teuf rZÑdrowif;pmwGif rnfonfh
taMumif;t&mudk ykNd yD; odrYk [kwf avQmhNyD; zwf½cI sifygoenf;/ (vkid ;f wpfvidk ;f pDwiG f
wpfckom a&G;yg/)

'Drkdua&pDwla';owif;pm
aMu;rkH owif;pm

þtaMumif;t&mrsKd;
rsm;rsm; zwfcsifonf

rZÑdr owif;pm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7 Days

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

pHawmfcsddef owif;pm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

The Voice Daily

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

jynfaxmifpk aeYpOfowif;pm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Daily Eleven

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

jynfjrefrm aeYpOfowif;pm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

'Drkdua&pD wla'; owif;pm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

jrefrmhtvif; owif;pm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

aMu;rkH owif;pm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

þtaMumif;t&m
þtaMumif;t&mudk
yg0ifrIonfoihfawmfaom avQmhapcsifonf
tajctaewGif &Sdonf

jynfwGif;jrefrmhowif;
EkdifiHwumowif;
tm;upm;owif;
t,f'Dwmhtmabmf
t,f'DwmhxHay;pm
pD;yGm;a&;owif;
aiGaMu;qkdif&m pD;yGm;a&;owif;rsm;
tEkynm&Sifrsm;ESifh vlrIb0owif;rsm;
c&D;oGm;owif;rsm;
pm;aomufqkdifrsm;ESihf azsmfajzrIowif;rsm;
usef;rma&;owif;rsm;
zuf&SifESihf tvStya&;&m
aMumfjimi,frsm;u@
tvkyftukdif tcGifhtvrf;rsm;
tdrfNcHajrowif;rsm;
½kyf&Sif? pmtkyfESihf tEkynmowif;rsm;

2014 pmzwfol ppfwrf;wGif yg0ifajzqdkol jznhfoGif;&ef
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10

vkH;0 pdwf0ifpm;zG,f
raumif;yg

jzpfjzpfcsif;owif;rsm;
yg0ifonf

ar;-6/ 1 rS 10 pau;twGi;f (]]1}} onf tqk;d &Gm;qk;H ESifh ]]10}} onf taumif;qk;H )
atmufazmfjyyg owif;pmrsm;udk oif rnfuo
hJ Ykd owfrw
S rf nfenf;/
(owif;pmwpfckcsif;pDtwGuf eHygwfrsm;udk 0kdif;í owfrSwfay;yg/)

trnf
touf
rSwfykHwifeHygwf
usm;^r

9

vkH;0royf&yfyg
zwf&cufcJonf

aMumfjimESihf owif;
oihfawmfaomtcsKd; &Sdonf
pdwf0ifpm;zG,faumif;aom taMumif;t&myg0ifrI

1

7 Days owif;pm
The Voice Daily
Daily Eleven

8

tvGen
f o
hH nf

pdwf0ifpm;zG,f
aumif;onf
5/ aemufqkH;ay: owif;yg0ifrI

ar;-5/ aus;Zl;jyKNyD; oiftESpo
f ufq;Hk owif;pm 3-apmifukd ]]1}} (tBudKufq;Hk )? ]]2}}
('kw,
d tBudKufq;Hk )? ]]3}} (wwd,tBudKufq;Hk ) ponfjzihf atmufazmfjyyg
Z,m;uGuw
f iG f jznfah y;yg/

aeYpOf owif;pm

4

tvGefoyf&yfNyD;
zwf&vG,fonf
3/ aMumfjimta&twGuf

1

rZÑdr owif;pm
pHawmfcsdef owif;pm
jynfaxmifpk aeYpOfowif;pm
jynfjrefrm aeYpOfowif;pm
jrefrmhtvif; owif;pm

3

txl;aumif;rGefonf
2/ owif;pmtjyiftqif

1

aMu;rkH

2

ae&yfvdyfpm
qufoG,f&efzkef;eHygwf
tD;ar;vf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ar;-11/ rZÑdrowif;pmonf rnfonft
h &mwGif txl;aumif;rGeo
f nf[k oif,q
l oenf;/
(jynfhpkHpGm a&;jyyg/)

ar;-19/ atmufazmfjyyg rnfonfzh ek ;f 0efaqmifru
I kd tok;H jyKaeygoenf;? odrYk [kwf tok;H jyK
csifygoenf;/ (wpfvkdif;udk trSefjcpfwpfckom jcpfay;yg/)
aeYpOf
okH;onf

ar;-12/ rZÑdrowif;pmudk ydkaumif;atmif b,fvkdvkyf&if aumif;rvJ/

tenf;qkH; wpfywfwpfcg
wpfywfwpfcg xufavsmhokH;

tokH;jyKcsif
ygonf

tokH;jyKzdkY
pdwfr0ifpm;

zkef;ac:&ef
rufaqhcsfykdY&ef

tGefvdkif;owif;rsm;
ar;-13/ jrefrmtGev
f idk ;f owif;pmrsm;udk zwf½zI ;l ovm;/

omreftifwm
eufokH;&ef

zwf½Izl;onf
rzwf½Izl;yg

tGev
f idk ;f owif;rsm; rzwfz;l ygu (enf;ynmqkid &f mypön;f rsm; ykid q
f idk rf ?I tdrw
f iG ;f tok;H jyKr)I
tcef;udk qufajzyg/
ar;-14/ trsm;tm;jzihf b,fEBS udraf vmuf tGev
f ikd ;f jrefrmowif;pmrsm;udzk wfjzpfygovJ/
aeYpOf

tenf;qkH;
tenf;qkH;
wpfvvQif
vkH;0rzwfyg
wpfywfwpfBudrf wpfvwpfBudrf wpfBurd x
f ufenf;

rZÑdr

vlrIuGef&uf
rD'D,mrsm;okH;
*drf;upm;&ef
oDcsi;f em;axmif&ef
AD'D,kdMunfh&ef
owif;zwf&ef

ar;-20/ atmufazmfjyyg rnfonfb
h Pf0efaqmifru
I kd tok;H jyKaeygoenf;? (od)Yk toH;k jyKvkyd g
oenf;/ (wpfvkdif;udk trSefjcpfwpfckom jcpfay;yg/)

DVB

tokH;jyKaeonf tok;H jyKcsiyf gonf tokH;jyKzdkY pdwfr0ifpm;

{&m0wD

aiGpkjcif;

jrefrmwkid ;f (rf)

ATM

pufrS aiGom;xkwfjcif;
ta<u;0,fuwfokH;jcif;

Eleven Media

um;tmrcH

ar;-15/ 1 rS 10 pau;twGi;f (1 onf tqk;d &Gm;qk;H ESifh 10 onf taumif;qk;H atmufazmfjy
yg owif;0ufbfqkd'frsm;udk rnfuJhokdY owfrSwfrnfenf;/ (owif;pm wpfckcsif;pD
twGuf 0kdif;í owfrSwfay;yg)

rZÑdr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DVB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

{&m0wD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

jrefrmwkdif;(rf)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Eleven Media

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ar;-16/ rnfonhef nf;vrf;jzihf rZÑdrtGev
f idk ;f owif;rsm;udk zwfygoenf;/
(wpfcx
k uf ykda&G;Ekdifonf/)
0ufbfqkd'f Mizzima.com
Mizzima Facebook page
rZÑdrrkdbkdif;(vf)
rZÑdrtGefvdkif;udk tokH;rjyKzl;yg/
enf;ynmqkdif&mypönf;rsm; ykdifqkdifrIESihf okH;pGJrI
ar;-17/ atmufazmfjyygypönf;rsm;teuf rnfonfwdkYudk oifykdifqkdifygoenf;/
uGefysLwm
tdrfwGif;tifwmeuf
rkdbkdif;(vf)zkef;
um;
TV rsufESmjyiftjym;
tcay; ½kyfoHvkdif;
a&cJaowåm
avat;ay;puf

t0wfavQmfpuf

aexkdif&eftdrf(odkY) wkdufcef;
&if;ESD;jr§KyfESH&eftdrf(odkY) wkdufcef;

ar;-18/ vmrnfh 12 vtwGi;f rnfonfyh pön;f rsm;udk t"du0,f,&l ef pdwu
f ;l aeygoenf;/
(yxrtBudrf 0,f,ljcif; odkYr[kwf ypönf; topfvJjcif; ESpfckpvkH;tusKH;0ifonf)
(wpfckxuf ykda&G;Ekdifonf)
rkdbkdif;zkef;
uGefysLwm
tdrfwGif;tifwmeuf
um;
TV rsufESmjyiftjym;
tcay; ½kyfoHvkdif;
a&cJaowåm
t0wfavQmfpuf
aexkdif&eftdrf(odkY) wkdufcef;
avat;ay;puf
&if;ESD;jr§KyfESH&eftdrf(odkY) wkdufcef;

tdrfNcHajr tmrcH
usef;rma&;tmrcH
touftmrcH
aiGvTJ&ef

ar;-21/ ykrH eS t
f m;jzifh b,fEBS udraf vmuf tyef;ajzc&D; (od)Yk tvkyu
f pd jö zifh c&D;xGuaf vh
&Sdoenf;/ (wpfvkdif;udk trSefjcpfwpfckom jcpfay;yg/)
wpfv
okH;vvQif wpfBudrf
wpfBudrf
ESpfBudrf

ajcmufv
wpfBudrf

wpfESpf
wpfacguf

wpfESpf wpfBudrf
xufenf;

jynfwGif;tvkyf
udpöc&D;
jynfytvkyf
udpöc&D;
jynfwGif;
tyef;ajzc&D;
jynfy
tyef;ajzc&D;

ar;-22/ aemufq;Hk tBudrf av,mOfvufrw
S u
f kd rnfoYkd BudKwif0,f,cl o
hJ enf;/
(wpfckom a&G;yg/)
jynfwGif;avaMumif;c&D;

jynfyavaMumif;c&D;

c&D;oGm;at;*sifh
tifwmeufrS BudKwif0,f,l
avaMumif;vkdif; rS
wkduf½kdufBudKwif0,f,l
wjcm;enf;vrf;
roufqkdifyg

ar;-23/ aemufqkH;tBudrf [dkw,ftcef;udk rnfodkY BudKwifiSm;&rf;cJhoenf;/
(wpfckom a&G;yg/)
c&D;oGm;at;*sifh
tifwmeufrS BudKwifiSm;&rf;
[kdw,fESihf wkduf½kduf BudKwif
iSm;&rf;onf
wjcm;enf;vrf;
roufqkdifyg

ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ (အဂၤါေန႔)

| ၁၉

အေတြးအျမင္

enf;ynmjrifUzefwD;rIrsm;jzifU

qGJaqmifxm;aom NrdKYawmf
/ pkjrwfa0

tcsed f wpfred pftwGi;f rSmyif xdik cf Hk
2ç000 qH½h t
Hk wGi;f tv,fA[d&k dS Murf;
jyifrmBuD;u tdkvHypft&G,ftpm; a&
ul;uef tqif(h 5)ESin
hf rD Qaom a&jyif
us,fBuD;toGifodkY ajymif;oGm;onf/
xdka&jyifBuD;ajymif;vJoGm;NyD;aemuf
avSi,fav;wpfpif; yifv,fjyifwiG ;f
oufqif;&onfhjyuGufu ab;ywf
vnfwGifMunfhaeaom y&dowfrsm;
tHhMo rSifwufapavmufonf/
Murf;jyifBuD;rS a&jyifBuD;toGif
csufcsif;ajymif;oGm;vdkuf? a&jyifBuD;rS
Murf;jyiftoGif csufcsif;ajymif;vdkuf?
Murf;jyifxufraS &yef;aygif; 200 ausmf
,dr;f xd;k xGuv
f mvdu
k ?f a&jyifwiG ;f rSeef;
aqmifjyom'frsm; xGuv
f mvdu
k ?f wdu
k f
txyf 20 avmuf&adS om tjrifrh v
S rl sm;
'dik yf ifx;kd jyvdu
k Ef iS hf jyZmwfjyuGuw
f pfck
udk vljzL? vlrnf;aygif;pkjH zifh o½kyaf zmf
aeMuonf/ o½kyaf zmfcsed f 45 rdepfcefY
tMumwGif puf,EÅ&m;Bu;D rsm;\ atmf
jrnfoaH Mumifh Nird af eaom y&dowfrsm;
vIyv
f yI &f mS ;&Sm; rsuv
f ;Hk jyL;oGm;&avmuf
atmif qdkifu,frsm; wpfpD;NyD;wpfpD;
avay:ajrmufwuf uRr;f xd;k jyuGurf sm;
u ½kHwpfckvkH;twGif; vufckyfoHrsm;?
vufacgufrw
I o
f rH sm;jzifh qlno
H mG ;ap
onf/ urÇmwGit
f ausmMf um;qH;k o½kyf
aqmifrsm;\ urÇmausmjf yuGurf sm; yg0if
aom emrnfBuD; The House of
Dancing Water jyZmwfukd Edi
k if w
H umrS
o½kyfazmfZmwfaumif 80 ESifh urÇm
wpf0ef;&Sd Edik if aH ygif; 25 Edik if rH S xdyw
f ef;
xkwv
f yk rf EI iS h f enf;ynm&Sit
f zGUJ 0ifaygif;
160 wdkYu ykHazmfxm;Muonf/
xdjk yZmwfukd w½kwEf ikd if H e,ferd w
d f
twGif;&Sd rumtdkNrdKUawmfrS City of
k ,fBu;D \ jyZmwf½t
Hk wGi;f
Dream [dw
wGif wpfywfav;&ufEIef; jyovsuf

c&D;oGm;rsm;udk qGJaqmifvsuf&Sdonf/
jrefrmaiGjzifh wGuMf unfv
h Qif vufrw
S f
wpfapmifukd usycf ek pfaomif;rS ESpo
f ed ;f
Mum; ay;&Edkifaomfvnf; xdk½kHxJwGif
y&dowfaygif; 2ç000 cefq
Y o
hH nfh xdik cf Hk
rsm;uawmh jynfhESufaeonf/
rumtdo
k nf w½kwEf ikd if H e,ferd w
d f
twGif;wGif&Sdaomfvnf; ESpfaygif; 50
ud,
k yf ikd t
f yk cf sKycf iG hf &&Sx
d m;onfh a'o
av;wpfck jzpfonf/ 31 'or 3 uDvkd
rDwmrQom us,0f ef;vSaomfvnf; Bu;D
rm;us,f0ef;crf;em;aom tqifhjrifh
[dw
k ,fBu;D rsm;jzifh urÇmvSnchf &D;onf
rsm;vma&muf&ef qGJaqmifxm;aom
NrdKUawmfwpfckvnf; jzpfonf/
rumtdNk rKd Uudk umpDENkd rKd Uawmftjzpf
vnf; wpfenf;wpfzHk vlord sm;Muonf/
us,f0ef;vSaom [dkw,fBuD;rsm;wGif
umpDEdk0dkif;aygif;rsm;pGm &Sdonf/ xdk
umpDEdk0dkif;rsm;&Sdaom [dkw,fwdkif;udk
crf;em;aom tjyiftqifrsm;? Bu;D us,f
aomjyyGrJ sm;jzifh xyfrrH rG ;f rHxm;onfrmS
qGJaqmifrIwpfckyif jzpfonf/
jrefrmaiGjzifw
h u
G v
f Qif ysr;f rQ[w
kd ,f
wnf;c tedrq
hf ;Hk usyw
f pfoed ;f ausmrf S
ode;f 40 0ef;usix
f &d adS om rumtdNk rKd U
awmfodkY c&D;oGm;{nfhonfaygif; oef;
20 ausmf ESpfpOf vma&mufMuonf/
2012 ck E S p f p m&if ; Z,m;rsm;t&
rumtdo
k Ykd urÇmv
h n
S chf &D;oGm;{nfo
h nf
vma&mufvnfywfEIef;rSm urÇmay:
wGif tqifh 20 csdwfNyD; tm&Sypdzdwf
a'owGif tqifh(5) ae&m &SdcJhonf/
2013 ckESpf wpfESpfwGifyifrumtdkodkY
vma&mufonfh urÇmvSnfh c&D;onf
aygif; 29 oef;ausmf &Sdonf/
,if;wGif jrefrmEdkifiHrS oGm;a&muf
vnfywfaom c&D;oGm; 5ç000 eD;yg;
yg0ifonf/ 2014 ckEpS f av;vtwGi;f

wGif jrefrmywfpfydkYudkifaqmifNyD; vm
a&mufvnfywfonfh OD;a& 2ç200 &Sd
onfhtwGuf ,cifESpfrsm;xuf &Spf&m
cdkifEIef;wdk;vmonf[k rumtdktpdk;&
c&D;oGm;XmexHrS od&onf/ rumtdw
k iG f
vlO;D a&ajcmufoef;ausm&f NdSy;D jrefrmjynf
rS vma&mufaexdik af eaom jrefrmESihf
w½kwv
f rl sK;d OD;a& ig;aomif;cefY &Sad om
aMumifh ESppf Of jrefrmh½;kd &moBueF yf aJG wmf
usi;f yonfrmS ,ck 2014 ckEpS q
f v
kd QiEf pS f
20 jynfNh y[
D k rumtdak &muf jrefrm vl
rsKd;rsm;u qdkonf/ jrefrmvlrsKd;rsm; &Sd
aeaomrumtdo
k Ykd jrefrmEdik if rH S c&D;oGm;
rsm; ydrk kd vma&mufvnfywfEikd &f ef rum
tdktpdk;&u vkyfaqmifvsuf&Sdonf/
rumtdEk ikd if w
H iG f vnfywfp&mrsm;
tjzpf a&S;cHwyfukd aqmufvyk x
f m;aom
rumtdjk ywdu
k ?f teD;&Sd rD;avmifomG ;í
a&SUrsufESmpmusef&pfcJhaom crf;em;
xnf0gvSonfh Adou
k mvuf&mrsm;jzifh
ausmfMum;aom Ruins of St.Paul’s
bk&m;ausmif;Bu;D ? ay:wluAD o
d u
k mo
rdkif;0iftaqmufttkHrsm;wnf&Sd&m
Senado Square? tjrifa
h y 338 rDwm
jrifhaom urÇmhtjrifhqkH;tqifh 10 &Sd
rumtdkwm0g? &Sm;yg;yef'g0uf0Hav;
ESpaf umif&o
dS nfh Giant Panda Pavilion?
Grand Prix NyKd iu
f m;rsm; jywdu
k ?f 0dik jf y
wdkuf? Taipa House ay:wluD a&S;
a[mif;tdrjf ywdu
k ?f tDwvDEikd if H Aif;epf
NrKd UykpH w
H nfaqmufxm;aom Venetian
Hotel & Shopping Mall ESifh Mu,fig;
yGit
hf qif&h dS tqifjh rif[
h w
kd ,fBu;D rsm;&Sd
jyyGrJ sm;udk oGm;a&mufMunf½h I vnfywf
Edik o
f nf/ jrefrmEdik if o
H m;rsm; tygt0if
Edik if o
H m;tcsKUd twGuf qdu
k af &mufAZD m
rumtdak iG 100 MOP (jrefrmaiG12000
usy0f ef;usi)f ay;½kjH zifh tvG,w
f ul 0if
a&mufvnfywfEdkifaom NrdKUNrdKUvnf;

jzpfonf/
]]rumtdu
k t&rf;pnf;vk;H wJyh ef;wdik f
udk oGm;aeygw,f/ Oa&my ,Ofaus;rI
awG<u,f0wJh NrdKUawmfvnf;jzpfw,f/
ta&SUwdik ;f w½kw,
f Ofaus;rIeYJ taemuf
wdik ;f ay:wlu,
D Ofaus;rIawGMum; aygif;
pyfaewJh ,Ofaus;rIawGvnf; &Sad ewm
aMumifh 'Dvkd aemufxyfwpfae&m rawGU
Edkifbl;vdkYjrifw,f}} [k rumtdktpdk;&
c&D;oGm;½kH;rS vufaxmufñTefMum;
a&;rSL; Ms. Cecilia u qdkonf/
[dkw,fBuD;rsm;wGif;okdY 0ifvdkuf
onfEiS hf [dw
k ,fwpfcw
k ikd ;f wGif jyifqif
rIwpfrsK;d pDjzifh {nfo
h nfrsm;udk qGaJ qmif
xm;onf/
rumtdkNrdKUe,fedrdwftwGif; rum
tdyk ,feq
D v
l muRe;f wpfzufurf; Cotai
uRef;ay:&Sd Galaxy [dkw,ftwGif;odkY
0ifvdkufvQif rD;a&mifpkHxGef;xm;aom
a&yef;0dkif;BuD;udk awGYEdkifonf/
[dw
k ,f{nfch ef;rtwGi;f xGuaf y:
vmaom crf;em;Nidrfhanmif;onfh wD;
vk;H oHEiS t
hf wl a&yef;0dik ;f Bu;D jrifw
h uf
vmonf/ xdak &yef;0dik ;f Bu;D jyefusvm
csed w
f iG f ta&mifwvufvuf awmuf
aeaompdew
f ;H k Bu;D u avay:wGif ajrmuf
use&f pfonf/ rMumcifcsed w
f iG ;f rSmawmh
xdkpdefwkH;BuD;udk a&yef;0dkif;BuD;u jyef
vnf odrf;,loGm;onf/
]][dkw,fwdkif;rSm Show wpfckpD &Sd
w,f/ tcsed yf ikd ;f eJjY yow,f/ tJ'gawG
u ESpfpOfykHaoawmh r[kwfbl;/ tNrJ
ajymif;NyD; vkyfaew,f}} [k Galaxy
azsmfajza&;tzGJUrS pDrHcefYcGJa&;rSL; Ms.
Agnes Vong u ajymonf/
MGM Hotel cef;rtwGif;odkY jzwf
0ifvdkufcsdefwGifawmh ta&mifpkH tvS
arG;ig;Bu;D rsm; trsK;d pkv
H ifpmG ul;cwfae
aom ay 30 tjrif&h dS zefaygif;acsmifBu;D
udk awGUEdkifonf/ rMumrDtcsdefwGif
tqdyk g zefaygif;acsmifBu;D xJoYkd tar&d
uefEdkifiHom;wpfOD; qif;vmum ig;
rsm;udk tpmauR;jyvsuf [dw
k ,foYkd vm
a&mufaom {nfhonfrsm;ESifhtwl
zefaygif;acsmiftwGif;rS ykHpHrsKd;pkHjzifh
"gwfykH t½dkufcHaeonf/
,if; zefaygif;acsmifwGif;wGif
,cifEpS u
f ig;rsm;r[kwb
f J ta&mift
aoG;pkH vdyfjymrsKd;pdwfpkHudk xnfhoGif;
jyocJhonf/ ab;ywfvnfwGif&Sdaom
opfyifypHk jH yKvyk x
f m;onfh opfyifrsm;rS
a&olr½kyrf sm; wGv
J cJG akd e&mae&mrsm;wGif
vnf; ESpfpOfajymif;vJ tvSqifavh
&Sdonf[k qdkonf/
]]t&nftaoG;udyk J OD;pm;ay;csiw
f hJ
twGuf ydkufqHudk rMunfhygbl;/ 'D t
jyiftqifawGu ESppf Ofajymif;aeovdk
tJvakd jymif;vJraI wGtwGuf Edik if w
H um
u uRr;f usiyf nm&Siaf wG? Adou
k mynm

&SifawGudk iSm;vkyfygw,f}} [k MGM
[dw
k ,frS vlxq
k ufqaH &; refae*smu
ajymonf/
ay:wlut
D yk cf sKyrf aI tmufwiG f 16
&mpktv,frS 1999 ckEpS t
f xd aexdik f
cJh&aom rumtdkNrdKUawmfwGif obm0
tvS½cI if;rsm;xuf taemufwikd ;f ay:
wl*aD &S;a[mif; ,Ofaus;rItarGtESprf sm;
ydrk kd avhvmEdik o
f nf/ rD;a&mifpEHk iS hf rSef
csyfBuD;rsm;jzifh tvSqifxm;aom n
½Icif;rsm;u rumtdkNrdKUawmf\ qGJ
aqmifrIwpfckvnf; jzpfonf/
wpf&uf[dkw,fwnf;c usyf &Spf
aomif;rSodef;csD&Sdaom jrefrmEdkifiH [dk
w,fBu;D rsm;wGiaf wmh tjyiftqifrsm;
u ESppf OfyaHk ojzpfum qGaJ qmifrI tm;
enf;vSonf/ obm0tvS½Icif;rsm;
aygrsm;vSaom jrefrmEdik if o
H nf rumtdk
uJhodkY [dkw,fvkyfief;wGif EdkifiHwum
uRrf;usifynm&Sifrsm; tokH;jyKum qGJ
aqmifEdkifrnfqdkvQif urÇmvSnfh c&D;
oGm;rsm; rsufpdusaom EdkifiHwpfEikd if ?H
txl;ojzifh xdik ;f Edik if x
H ufyif c&D;oGm;
rsm;pGm 0ifvmEdik af om Edik if w
H pfEikd if H jzpf
vmEdkifayonf/
rumtdEk ikd if o
H Ykd avhvma&; vdu
k yf g
vmaom Odyssey c&D;oGm;ukrÜPDrS
Bu;D Muyfa&;rSL; udak t;rif;aZmfu ]]uRef
awmfwdkYEdkifiHu [dkw,fvkyfief;rSm t
&rf; tm;enf;aew,f/ [dw
k ,fcef;awGu
c&D;oGm;rsm;wJh&moDqdk vkHavmufrI
r&SdwJhtjyif decoration awGuvnf;
taoyJ/ ESpfpOf ajymif;vJrIr&Sdbl;/
wu,fwrf;ay;&awmh a':vm 1000
txufawG trsm;Bu;D yJ/ ydu
k q
f aH y;&Ny;D
rwefb;l ayghAsm/ rumtdv
k o
kd m [dw
k ,f
vkyfief;u xyfqGJaqmifEdkifr,fqdk&if
jrefrmud0k ifr,fh urÇmvSnchf &D;onfawG
wm;vdaYk wmif&rSm r[kwb
f ;l }} [k jrefrm
EdkifiHc&D;oGm;ESifh EdIif;,SOfjyonf/ ,ck
qdv
k Qif jrefrmrSbefaumuf? befaumufrS
wpfqifh rumtdo
k Ykd Air Asia avaMumif;
vdkif;jzifh oGm;vmEdkifNyD jzpfonf/
av,mOfvufrSwf BudKwifrSmvQif
wpfO;D udk a':vm 100 yif rusawmhbJ
rumtdo
k Ydk oGm;Edik Nf yjD zpfonf/ aemifwiG f
c&D;oGm;ukrÜPDrsm;uvnf; rumtdk
odYk c&D;pOfrsm; pDpOfawmhrnf jzpfaom
aMumifh jrefrmEdkifiHom;rsm;yif O'[dk
oGm;a&mufEdkifawmhrnf jzpfonf/
xko
d Ykd aps;uGux
f ;kd azmufvmaom
rumtdktpdk;& c&D;oGm;Xme\ vkyf
aqmifrrI sm;udek rlem,lí jrefrmEdik if u
H
vnf; urÇmwpf0ef;rS c&D;oGm;rsm; vm
a&mufEdkifap&ef aps;uGufxdk;azmufrI
rsm;? [dkw,fc&D;vkyfief; wdk;jr§ifhrIrsm;
vkyaf qmif&efrmS rvG{J uef vdt
k yfaeNyD
jzpfonf/ /

၂၀ | ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ (အဂၤါေန႔)

ေဖ်ာ္ေျဖေရးသတင္း

owif;wdkrsm;

yxrtBudrf ]]jrefrmhvli,f½kyf&SifyGJawmf}} usif;yrnf

/ arESi;f Munf pkpnf;onf/
&efukef? ar 26

aumif;usKd;udk,fü
wnfaprif;
'g½dkufwmaZydkif ½dkuful;onfh
]aumif;usKd;udk,fü wnfaprif;}
½ky&f iS Zf mwfum;udk arv 29 &uf
wGif *sef&Sif;puGJ½kyf&Sif½HkwGif
txl;yGJjyornfjzpfonf/
tqdkyg½kyf&SifZmwfum;wGif
cefYpnfolESifh tdacsmydkwdkY
t"duyg0ifxm;onf/ 

eDeDcifaZmf
tqdkawmfeDeDcifaZmf\
wpfudk,fawmfpD;&D; ]rm&D,dk}udk
Bo Bo Music Production u
Audio? DVD tjzpf rMumrD
xGuf&Sdrnfjzpfonf/ pufwif
bmwGif MopaMw;vsodkY
oDcsif;oGm;qdk&ef&SdaMumif;
eDeDcifaZmfu ajymonf/ 

a&TrIH&wD
Zmwfum;½dkuful;rIpdyfaeonhf
o½kyfaqmifa&TrIH&wDonf
vuf&SdwGif 'g½dkufwmausmfaZm
vif;(tawG;yHk&dyf) ½dkuful;onfh
]cspfMunfhvdkuf &ifxJaygYoGm;
atmif} AD'D,dkZmwfum;udk
jyifOD;vGifwGif ajywDOD;ESifh
o½kyfaqmifaeNyD; arvukef
wGif &efukefodkY a&mufrnf/ 

2013 ckEpS f 0óef½yk &f iS yf aJG wmfwiG f qk&&Scd o
hJ nfh rSww
f rf;½ky&f iS Zf mwfum;wpfum;rS Zmwf0ifcef;udk awGU&pOf/ ("mwfy-Hk bdb
k )kd
/ yef;jrwfaZmf
&efukef? ar 26

yxrtBudrf ]jrefrmhvli,f½kyf&Sif
yGJawmf} udk Mo*kwf 7 &ufrS 8 &uftxd
*sef;&Sif;puGJwGif usif;yrnfjzpfNyD; qk
csD;jr§ifhyGJtcrf;tem;udk Mo*kwf 12 &uf

Ekid if w
H umvli,frsm;aeY (International
Youths Day) txdr;f trSwt
f crf;tem;
tjzpf Sky Star Hotel wGif rGe;f vGJ 1 em&D
rS 3 em&Dtxd yl;wGu
J si;f yjyKvyk rf nf[k
jrefrmhvil ,f½yk &f iS yf aJG wmfjzpfajrmufa&;
aumfrwDrS twGi;f a&;rSL; r&Te;f vJah rmif
u ajymonf/

]]'DESpfrSmusa&mufr,fh EdkifiHwum
vli,frsm;aeYukd &nf&,
G Nf y;D jrefrmEdik if u
H
vli,fawGtwGuf jyKvyk af y;wJyh w
JG pfck
yg/ vlOD;a&uefYowfxm;wmrsKd;vnf;
r&Syd gbl;/ b,forl qdk 0ifa&muf,OS Nf yKd if
Edkifygw,f}}[k ¤if;uajymonf/
]jrefrmhvil ,f½yk &f iS yf aJG wmf} (2014)

ckEpS t
f wGuf qkav;qk cs;D jri§ rfh nfjzpfNy;D
csD;jr§ihfrnfhqkrsm;onf Documentary
Film, Short Film, Animation Film wdkY
tjyif Voting System tjzpf a&G;cs,Nf y;D
y&dowfrJtrsm;qHk;qkudkvnf; xyfrH
csD;jr§ifhoGm;rnfjzpfonf/
,if;yGaJ wmfwiG f jyornfh rSww
f rf;
½ky&f iS Zf mwfum;rsm;onf rnfonfZh mwf
um;rqdk yg0if,OS Nf yKd iEf ikd Nf y;D vli,frsm;
udk todynmwpfck xdxad &mufa&muf
ay;Edik rf nfZh mwfum;rsm;om yg0if&rnf
jzpfonf/ ,SONf yKd io
f nfZh mwfum;rsm;xJ
rS qefcgwif Zmwfum; 30 udk a&G;cs,f
jyornfjzpfNy;D jyornft
h csed af y:rlwnf
um Zmwfum;ta&twGufonfvnf;
tajymif;tvJ&Sdrnfjzpfonf/ a&G;cs,f
xm;onfhZmwfum;rsm;udk OD;Zm*em?
a':aqGZifxu
kd w
f t
Ykd ygt0if ½ky&f iS yf ikd ;f
rS pG,fpHk&tEkynm&SifokH;OD; yg0ifonfh
'dik v
f Bl u;D ig;OD;u Zmwfum;rsm;ukd tuJ
jzwfa&G;cs,fMurnfjzpfonf/
]jrefrmhvli,f½kyf&SifyGJawmf}wGif
Documentary Film twGuf qkaiG usyf
10 ode;f ? Short Film twGuf qkaiG usyf
10 ode;f ? Animation Film twGuf qkaiG
usyf 10 odef;? Voting System twGuf
qkaiG usyf 10 ode;f wdu
Yk kd cs;D jri§ o
hf mG ;rnf
jzpfonf/ ,if;NyKd iyf u
JG kd 0ifa&muf,OS Nf yKd if
vdo
k rl sm;onf Zlvikd f 21 &uf aemufq;kH
xm;ay;ydkY,SOfNydKifEkdifonf/ 

aw;a&;q&mrsm;\ t&nftaoG;aumif; rSwfwrf;½kyf&Sif
aqG;aEG;jcif;
oDcsif;rsm;udk *kPfjyKonfhtpDtpOf
jyKvkyfrnf
trftm&fwDAD-4 rS xkwfvTifhrnf
/ yef;jrwfaZmf

&efukef? ar 26

c&pöwD;em;

/ jrifUjrifUpdk;
&efukef? ar 26

o½kyfaqmifc&pöwD;em;
onf ¤if;ESifhvdkufzufonfh
Zmwfum;rsm;&SdrSom Zmwfum;
½dkuful;jzpfrnf[k qdkonf/
¤if;onf vuf&SdwGif r*¾Zif;?
"mwfyHk ½dkuful;rlrsm;jzifhom
tvkyfrsm;aejcif;jzpfonf[k
ajymonf/ 

e'D0ifhEkdif
o½kyfaqmif? tqdkawmf
e'D0ifhEdkifonf rdk;wGif;jzpf
onfhtwGuf oDcsif;qdk
&yfem;xm;NyD; zcifjzpfol
oDqdkcJhonfh jrefrmoHpOf
oDcsif;rsm;udk jyefvnf
oDqdkum pD;&D;xGuf&Sdrnf
jzpfonf/ 

arv 13 &ufu Myanmar Event Park
wGif azsmfajzcJhonfh wifZmarmf/

aw;a&;q&mrsm;\ oDcsi;f aumif;
rsm;udk t&nftaoG;aumif;aumif;jzifh
xdef;odrf;vdkonfh &nf&G,fcsufrsm;jzifh
Forever Music Tribute tpDtpOfudk
½dkuful;NyD; MRTV–4 ü ZlvdkifvtwGif;
xkwfvTifhjyornfjzpfonf/
]]t"duu aw;a&;q&mawGa&;
vdYk atmifjrifausmMf um;Ny;D vlBuKd urf sm;
cJw
h o
hJ cD si;f awGukd vkycf siw
f myg}}[k ,if;
tpDtpOfudk pDpOfonfh aw;a&;jrifhrdk;
atmifu ajymonf/
,if;tpDtpOfwGif tqdkawmfrsm;
ESihf aw;a&;q&mwd\
Yk atmifjrifausmf
Mum;onfh rnfonfh*DwoDcsif;trsKd;
tpm;udkrqdk xnfhoGif;½dkuful;rIonf
aw;a&;q&maygif;pH\
k aw;oDcsi;f rsm;
udk aumif;onfxufaumif;atmif a&G;
cs,w
f ifqufomG ;rnfh *kPjf yKonft
h pD
tpOfwpfckjzpfonf/

Forever Music Tribute tpDtpOf
twGuf aw;oDcsif; tyk'faygif; 100
ausmfudk a&G;cs,fNyD; wD;0dkif;topfrsm;?
tqdkawmftopfrsm;jzifh jyefvnfqef;
opf½u
kd u
f ;l toHoiG ;f rnfjzpfonf/ ,if;
tjyif tqdak wmfwifZmarmf Edik if jH cm;odYk
rjyefcif arv 13 &ufu &Siaf pmykvrf;
&Sd Myanmar Event Park wGif jyKvkyfcJh
onfh tcrJhazsmfajzyGJü aw;a&;jrifhrdk;
atmif a&;om;cJo
h nfh aw;oDcsi;f rsm;udk
wifZmarmfu oDqdkNyD; ,if;tpDtpOf
twGuf ½dkuful;cJhonf/
Forever Music Tribute tpDtpOf
wGif Mo*kwf 14 &ufü usa&mufrnf
jzpfonfh aw;a&;? aw;qdk xl;tdrfoif
uG,v
f eG jf cif; (10) ESpjf ynft
h xdr;f trSwf
udkvnf; xnfhoGif;½dkuful;Edkif&ef pDpOf
vsuf&dSonf/ ,if;tjyif xGuf&SdcJhNyD;
MumjrifhNyDjzpfonfh aw;oDcsif;aumif;
rsm;udv
k nf; jyefvnfjyKjyifum xkwv
f iT hf
wifqufoGm;rnfjzpfonf/ 

Edik if w
H umrSww
f rf;½ky&f iS f twlwuG
Munhf½IaqG;aEG;jcif;tpDtpOfudk arv
28 &ufü Human Dignity Film Institute
½H;k cef;wGif jyKvyk rf nfjzpfonf/ ,if;tpD
tpOfudk Human Dignity Film Institute
½Hk;cef;&Sd&m jynfvrf;? r&rf;ukef;NrdKUe,f
(udk;rdkif)? oD&duGef'dkwGif rGef;vGJ 2 em&DrS
nae 5 em&Dtxd usif;yrnfjzpfonf/
“Women are Heroes” (85') Zmwfum;
\ Zmwfvrf;tusO;f onf jyifopfvil ,f
"mwfyHkq&mwpfa,mufonf b&mZD ;
Edik if w
H iG f usi;f ycJo
h nfh "mwfyjkH yyGw
J pfck
ü ppfyJ?G &mZ0wfr?I rk'rd ;f rIrsm;tjyif Edik if H
a&;ESihf bmoma&; t"du½kP;f rsm;wGif
om;aumifjzpfc&hJ onfh urÇmt&yf&yfu
trsKd;orD;rsm;\ "mwfyHkrsm;? ydkpwm
Bu;D rsm;jzifh jyKvyk Nf y;D jyocJo
h nft
h ay:
wHkYjyefrIrsm;u pwifcJhjcif;jzpfonf/
tqdyk gtpDtpOfwiG f “Women are
Heroes” (85') qdo
k nfh jrefrmpmwef;xd;k
rSwfwrf;½kyf&Sifudk jyornfjzpfonf/ 

ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ (အဂၤါေန႔) |

၂၁

ေဖ်ာ္ေျဖေရးသတင္း

tvSr,fxm;xufxuf
awmifudk&D;,m;EdkifiHtwGuf
c&D;oGm;vrf;ñTeftjzpf ½dkuful;rnf
/ Ekdif&m?
&efukef? ar 26

tvSr,fxm;xufxufonf Korea
Airline \ zdwMf um;csujf zifh awmifu&
kd ;D

tEkynmESihf y&[dwvkyif ef;rsm;ü yg0ifvmonfh tvSr,fxm;xufxuf/

,m;Edik if &H Sd obm0tvStyrsm;ESihf c&D;
oGm;&efaumif;onfh ae&moHk;ae&mt
wGuf c&D;oGm;vrf;ñTeo
f t
l jzpf ½du
k u
f ;l
rnfjzpfonf/ ,if;tpDtpOftwGuf
ZGefv'kwd,ywfwGif MRTV-4 ESifh oGm;
a&muf½u
kd u
f ;l rnf[k tvSr,fxm;xuf
xufu ajymonf/
]]y&dowfawGeJY udk,fhtwGuf A[k
okw&&dSapr,fxifvdkY vufcH½dkuful;cJh
wmyg}}[k ¤if;uajymonf/ tvSr,f
xm;xufxufonf awmifudk&D;,m;
Edik if &H Sd qd;k vfNrKd U? blqefNrKd UESihf a*s*sL;uRe;f
rsm;&dS obm0tvStyrsm;ESifh c&D;
oGm;&efaumif;onfhae&mrsm;oYdk oGm;
a&muff½dkuful;rnfjzpfonf/
awmifu&kd ;D ,m;Edik if w
H iG f ½du
k u
f ;l rI
tm;vH;k twGuf tvSr,fxm;xufxuf
onf 'DZdkifemrsKd;rif;pdk; wDxGifqef;opf

udk&D;,m;
ΩkyfoHvdkif;rsm;ü
xkwfvTifhjyoEdkif&ef
ndßEdIif;vsuf&dSf . . .

onfh jrefrm0wfpHkrsm;udkom 0wfqif
½dkuful;oGm;rnfjzpfonf/
]]jrefrm0wfpu
kH kd ud&k ;D ,m;a&mufwhJ
tcsed rf mS xnfo
h iG ;f ½du
k u
f ;l wmu jrefrmh
,Ofaus;rIudk odapcsifwmrdkYyg/ jrefrm
qefNy;D acwfvil ,fqefwhJ t0wftpm;
awGuykd J 0wfqifomG ;rSmyg}}[k xm;xuf
xufu ajymonf/
,if;c&D;oGm;tpDtpOfudk tcrJh
Munfh½IcGifh&onfh MRTV-4 ½kyfoHvdkif;
wpfckwnf;üom Edk0ifbmvESifh 'DZif
bmvrsm;wGif xkwfvTifhjyooGm;rnf

jzpfaomfvnf; ud&k ;D ,m;½kyo
f v
H ikd ;f rsm;ü
xkwv
f iT jhf yoEdik &f ef ndE§ iId ;f vsu&f o
Sd nf/
vuf&w
Sd iG f tvSr,fxm;xufxuf
onf ¤if;\azhpfbGwfrSoli,fcsif;rsm;
ESit
hf wl 'vNrKd Ue,f&Sd qif;&JErG ;f yg;onfh
uav;i,frsm;twGuf ausmif;zGifhcsdef
trD ausmif;0wfprkH sm;ESihf pma&;ud&,
d m
rsm;udk oGm;a&mufvLS 'gef;rnfjzpfonf/
,if;tjyif tEkynmvIyf&Sm;rIrsm;
tjzpf tuf&SifZmwfum; ½dkuful;&ef
uRr;f bm;ESihf 0l½LS ;tm;upm;rsm;udk avh
usiahf eNy;D tpfrjzpfox
l rH v
S nf; um&m
aw;ynm&yfrsm;udk oifMum;aeonf/
¤if;onf ukeyf pön;f rsm;\ oHwref
tjzpf yg0ifvyk u
f ikd af eolwpfO;D jzpfonfh
tjyif y&[dwvkyif ef;rsm;ü 0ifa&mufvyk f
udik v
f molwpfO;D jzpfum ¤if;\y&dowf
rsm;onf AD',
D Zkd mwfum;rsm;wGif yg0if
o½kyfaqmif&ef arQmfvihfaeMuonf/
tvSr,fxm;xufxufonf Miss
Grand International 2013 NydKifyGJwGif
yg0if,SOfNydKifcJhNyD; qkrsm;pGm&&dScJhonfh
tvSr,fwpfOD;jzpfonf/ 

"A MILLION WAYS TO DIE IN THE WEST" ukd&D;,m;½kyf&SifZmwfum;BuD;

'DAD'DZmwfum; Munfh½IcGifh&awmhrnf

“Obsessed”

Munfh½IolEIef; oef;csD&Sdae

qkd;vf? ar 26

avmhtdef*svdpf? ar 26

'g½ku
d w
f mquforf ufzmvde;f pDpOf
½dkuful;xm;onfh “A MILLION WAYS
TO DIE IN THE WEST” Zmwfum;udk
Universal Pictures ukrÜPDu xkwfvkyf
Ny;D ,if;Zmwfum;onf ar 30 &ufwiG f
xGuf&dSvmrnfjzpfonf/
,if;Zmwfum;wGif rif;orD;tref
'gqJz½ku
d Ef iS hf csmvku
d o
f &D eG w
f u
Ydk tNyKd if
o½kyaf qmifxm;Ny;D owåed nf;onfh ok;d NcH
ykdif&SifwpfOD;u ¤if;ukdxm;oGm;onfh
rde;f uav;ukd jyefNy;D tEkid &f ap&ef aoewf
orm;wpfO;D \ZeD;xHrS tultnDawmif;
cHcJhonfhtaMumif;udk Zmwfvrf;zGJU½kduf
ul;xm;jcif;jzpfonf/
ol&JabmaMumifonfh okd;NcHykdif&Sif
t,fbwftjzpf 'g½ku
d w
f mquforf uf
zmvde;f uk,
d w
f idk f yg0ifo½kyaf qmifxm;
Ny;D ¤if;ukx
d m;í wjcm;a,musmf ;wpfO;D
qD ckeful;oGm;onfh cspfolrdef;uav;
tjzpf tref'gqJz½kdufu o½kyfaqmif
xm;ouJo
h Ykd t,fbwfudk uln&D efa&muf
vmonfh em;vnf&cufaom trsKd;
orD;ae&mwGif csmvku
d o
f &D eG u
f ykid Ef idk pf mG
o½kyfaqmifxm;onf/ 

awmifu&dk ;D ,m;Ekid if &H dS ½ky&f iS ½f rkH sm;
wGif a[mvd0'k ½f yk &f iS Zf mwfum;rsm; vTr;f
rk;d Bu;D pk;d vsu&f adS omfvnf; “Obsessed”
Zmwfum;BuD;rSmrl ukd&D;,m;½kyf&SifukdrS
pdwf0ifpm;olrsm;\ tonf;ESvHk;ukd
odrf;ykdufxdef;csKyfxm;Ekdifonf/
“Obsessed” Zmwfum;udk arv
14 &ufrSpí xkwfvTifhjyocJhonfrSm
11 &ufMumjrifhcJhNyD;onfhwkdif Munfh½IrI
trsm;qk;H abvfbw
k \
f xdyq
f ;kH ae&mrSm
vnf; oef;cs&D adS ejcif;aMumifh atmifjrif
rItjynft
h 0&&So
d nfh Zmwfum;aumif;
wpfum;jzpfonfrSm xif&Sm;onf/
“Obsessed” Zmwfum;onf wkef
vIyfacsmufcsm;zG,f&m olvQKdZmwfvrf;
rsK;d jzpfNy;D 'g½ku
d w
f muif',f0;l pDpOf½u
kd f
ul;xm;aomZmwfum;jzpfonf/ ,if;
Zmwfum;onf 1969 ckEpS w
f iG f ppftajc
pkdufpcef;wpfcktwGif; ta&;BuD;aom
w&m;r0ifupd &ö yfwpfcu
k dk usL;vGex
f m;
onfv
h El pS Of ;D \taMumif;ukd Zmwfvrf;
zGJU½kduful;xm;jcif;jzpfonf/
Zmwfum;twGif; rif;om;aqmif;
qef[eG o
f nf Adv
k rf LS ;Bu;D uif*siNf yKH tjzpf
acgif;aqmifrif;om;ae&mrS yg0ifo½kyf

aqmifxm;onf/ ,if;tjyif tif*s,
D eG f
u *sKH*g[Gef;tjzpfvnfaumif;? *sKd,kd
*Ref;u *sifNyHK\ZeD; vD[Gwf*siftjzpf
vnf;aumif;? tGef*sKd0efu *g[Gef;\
cifyeG ;f 0l*si;f tjzpfvnf;aumif;? ,kad [;
*sifu *Dwem;qifa&;cef;rBuD;ykdif&Sif
tifrt
f jzpfvnf;aumif; toD;oD;yg0if
o½kyfaqmifxm;aMumif; Star News
owif;at*sipf u
D aMunmxm;onf/ 
rZÑdr ckdifzl;

pkpnf;a&;om;onf/

၂၂ | ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ (အဂၤါေန႔)

ေဖ်ာ္ေျဖေရးသတင္း

EdkifiHa&;½kyf&SifZmwfum;udk 2016 rSm½dkuful;rnfh
'g½dkufwm0dkif;ESifh awGUqHkjcif;
Zmwfum;awG½dkuful;&if uGJjym;wJUtawG;tac:awG awG;ac:wwfwJUtjyif trSefudk trSeftwdkif;jrifNyD;
ajymqdkwwfwJU olY udk vlwdkif;pdwf0ifpm;aeMuygw,f/ jrefrmEdkifiH½kyf&Siftpnf;t½Hk;&JY trIaqmifopfa&G;cs,fyGJrSm
0ifa&mufta&G;cHr,fqkdwJU pum;oHrsm;xGuf&dSvmcJUjcif;aMumifU 'g½dkufwm0dkif;udk rZÑdru awGYqHkar;jref;cJUygw,f/
/ yef;jrwfaZmf
&efukef? ar 26

udk,fu rSefaeayr,fh ½IH;aerSawmh
vlwpfa,muftwGuf olwdkY&JUb0u
vHNk cKH pw
d cf srrI &SEd ikd af wmhb;l av jynfol
wpfa,muf[m/ tJ'Dawmh taMumuf
w&m;qdw
k m &ifxaJ &mufvmw,f/ tjyef
tvSef trDo[JjyKwm/ w&m;Oya'
pd;k rd;k a&;eJY w&m;pD&ifa&; rQwrIr&So
d a&GU
b,fawmhrS wd;k wufrmS r[kwb
f ;l / tck
or®wBu;D b,favmufajymajym? 0efBu;D
awG b,favmufajymajym wu,fa&m
wd;k wufNyv
D m;? ud,
k b
hf mom jyefar;Munfh
vdkufyg/

½k y f & S i f t pnf ; t½H k ; a&G ; aumuf y G J r S m
0ifNydKifzdkY pdwful;&Sdvm;/
r&Sdygbl;/ bmvdkYvJqdkawmh tpfudkY
taeeJY tEkynmudk t"duxm;NyD;vkyf
csifygao;w,f/ ½kyf&Sifta&;udkvnf;
wwfEikd w
f b
hJ ufu ulnyD gw,f/ tpfukd
vkyfr,fqdk&if tpfudku tawG;tac:
wpfrsK;d ? usew
f o
hJ al wGu tawG;tac:
wpfrsKd;jzpfaewmawGvnf; ygygw,f/
½kyf&Siftpnf;t½Hk;Ouú|vkyfzdkY tpD
tpOfvnf; r&Sdbl;aygh/
r&Syd gbl;/ Ouú|rS r[kwyf gbl;? CEC
vnf; vkyfzdkYtpDtpOfr&Sdygbl;/
EkdifiHa&;Zmwfum; ½dkufr,fqdkwmu .
. ./
2015 ESpfukef 2016 avmufrSm
awmh Edik if aH &;eJq
Y ufE,
T w
f u
hJ m;wpfum;
½du
k jf zpfr,fxifygw,f/ Edik if aH &;eJq
Y uf
ET,w
f u
hJ m;qdu
k wnf;udu
k pmzwftm;
aumif;zdYk vdw
k ,f/ pmzwftm;aumif;rS
aemufcjH zpf&yfreS u
f rSerf mS yg/ w&m;a&;
udpö jycsifw,fqdk w&m;a&;udpöudk

wpfESpfausmf Zmwfum;½dkuful;rI rjyKvkyfbJ EkdifiHa&;Zmwfum;twGuf
ZmwfñTef;a&;aeonfh 'g½dkufwm0dkif;/ ("mwfyHk-NidrfopfnD)

udk,fudk,fwdkifrodvdkY r&bl;/
a&;zGUJ xm;wJt
h aMumif;t&mu . . ./
rw&m;cHae&wJh Oya'a&;&mbuf
udk aZmif;ay;NyD;½dkufrSmyg/ bmvdkY½dkufzdkY
a&G;ovJqakd wmh Edik if w
H pfEikd if rH mS Oya'

pdk;rdk;rIaygh/ Oya'pdk;rdk;rIeJY w&m;a&;
rQwrIr&Sjd cif;onf vlawG&UJ ,HMk unfcsuf
eJY taMumufw&m;udk jzpfapw,fvdkY
xifw,f/ ,HMk unfrrI S r&Sd Muawmhwm/
w&m;½Hk;oGm;vnf; udk,fu rSefaeay
r,fh ½IH;&if ½IH;rSm/ &Jpcef;oGm;vnf;

'DZmwfum;½dkufzdkY jyifqifaeNyDvm;/
ZmwfñTef;awmif rNyD;ao;awmh
bmrS tao;pdwf rpDpOf&ao;ygbl;/
2014 ESpq
f ef;ydik ;f rSm Zmwfum;wpfum;
½du
k Nf y;D w,f/ tJ'u
D wnf;u bmrSr½du
k f
awmhbJ oH;k vavmufukd ZmwfñeT ;f xdik f
a&;w,f/ 'gayrJh oHk;va&;wmawmif
ZmwfñeT ;f wpf0ufyJ Ny;D ao;w,f/ aemuf
xyf oHk;av;vavmuf xyfa&;&OD;
r,f/ ZmwfñeT ;f twGuf ckepfvtcsed ,
f l
xm;w,f/ yHkpHwpfckajymif;zdkYu ajym
awmhom vG,w
f myg/ tcuftcJtrsm;
BuD;awmh &Sdwmaygh/ 

jrefrmhyef;csDum;rsm; rav;&Sm;EkdifiHwGif avvHwifa&mif;csEdkif
/ rkd;ol
&efukef? ar 26

rav;&Sm;Edik if ?H uGmvmvrfyNl rKd UwGif
Edik if aH ygif;ajcmufEikd if &H Sd yef;csq
D &mrsm;\
yef;csu
D m;rsm;udk avvHwifa&mif;cs&m
jrefrmEdkifiHrS yef;csDq&m BuD;jrifhapm\
We are The Night 2014 yef;csu
D m;onf
tar&duefa':vm 9ç946? yef;csrD if;a0
atmif\ Towards Monastery 2, 2012
onf tar&duefa':vm 5ç488 ESifh
yef;csjD rifph ;kd \ Walk On The Beach 2008
onf tar&duefa':vm 5ç145 toD;oD;
&Ny;D avvHatmifjrifonf[k The Ebge
Galerie 0ufbq
f 'dk w
f iG f azmfjyxm;onf/
,if;avvHwifa&mif;csyu
JG kd rav;
&Sm;Edik if ?H uGmvmvrfyNl rKd U&dS avvHurk P
Ü D
The Edge Galerie wGif arv 10 &ufü
usif;ycJhjcif;jzpfonf/
]]tckyGJu a&mif;csr,fhyGJoufouf
ygyJ/ jyyGJr[kwfwJhtwGufaMumifh olwdkY
u a&mif;&r,fxifwhJ yef;csq
D &mawG&UJ
yef;csu
D m;awGukd a&G;cs,cf w
hJ myg/ uRef
awmfwkdYu zdwfMum;vdkYom 0ifa&muf

avvHwifcGifh&cJhwmyg/ udk,fhbmom
ud,
k 0f ifr,fq&dk if 0ifaMu;uay;&w,f/
0ifa&mufzkdYuvnf; rvG,fygbl;}}[k
yef;csDjrifhpdk;u ajymonf/
,if;avvHwifa&mif;csonfyh w
JG iG f
avvHtjrifq
h ;kH atmifjrifco
hJ nfh yef;csD
um;onf tar&duefa':vm 180ç000
wefz;kd jzpfNy;D avvHtedrq
hf ;kH yef;csu
D m;
onf tar&duefa':vm 857 yef;csD
um;rsm;jzpfMuonf/ avvHtjrifhqHk;
atmifcJhonfh Abdul Latiff Mohidin \
Seascape, 2013 yef;csu
D m;onf rav;
&Sm;Edik if rH jS zpfNy;D avvHtenf;qH;k yef;csD
um; Yusuf Hasim \ Lembah Landscape,
1995 yef;csDum;onfvnf; rav;&Sm;
EdkifiHrSyifjzpfonf/
,if;avvHa&mif;csyw
JG iG f jrefrmEdik if H
rS yef;csDq&mrsm;\ yef;csDum;rsm;udk
0ifa&mufa&mif;cs&ef zdwaf c:jcif;aMumifh
jrefrmEdik if t
H aejzifh 'kw,
d tBurd f yg0if
a&mif;cscv
hJ mjcif;jzpfonf/ ,if;jyyGw
J iG f
jrefrmEkid if &H dS yef;cst
D Ekynmvuf&mrsm;
udk 0ifa&mufjyojcif;jzifh jrefrmtEk
ynm&Sifrsm;udk EkdifiHwumu ydkrkdod&Sd

,aeY
tpDtpOf

MRTV-4

04;00
04;30
05;00
06;00
06;15
06;20

07;15

08;00
08;15
08;30

09;15

09;50
10;30
11;15
12;00

Cartoon Series
Kid's Show
Minute to Win It
MRTV-4 owif;
Health Fix
MRTV-4 ½kyfoHZmwfvrf;wGJ
]]rdef;rom;av;uRefr}}
(tykdif;-2)
MRTV-4 ½kyfoHZmwfvrf;wGJ

]]a&To&zl}}
(tykdif;-27)
MRTV-4 owif;
&efukefjrifuGif;us,f
MRTV-4 ½kyfoHZmwfvrf;wGJ
]]om;wdkYtdrfuav;}}
(tydkif;-61)
MRTV-4 ½kyfoHZmwfvrf;wGJ
]]yef;rif;orD;&JUol&Jaumif;}}
(tydkif;-31)
Global Panorama
Minute to Win It
World of Knowledge

w&m;awmf
CHANNEL-7

04;00
04;45
05;05
05;15

06;00
07;00
07;30
08;00

09;00
10;00

11;00

ÓPf&nfESihfcGeftm;
7 Feeling.com
Happy Birthday to You
Channel-7 ½kyfoHZmwfvrf;wGJ
]]cspfEkdifr,fqdk&if}}
(tydkif;-15)
ig;wef;ESihfNydKif b,folEkdif
The Model Academy
The Guys View
Channel-7 ½kyfoHZmwfvrf;wGJ
]]yef;ysKd;wJhvufuav;}}
(tydkif;-83)
tdyfrufqkH&m
Channel-7 ½kyfoHZmwfvrf;wGJ
]]avajyaoG;wJt
h cspfZmwfvrf;}}
(tydkif;-2)
Channel-7 ½kyfoHZmwfvrf;wGJ

]]cspfEkdifr,fqdk&if}}
(tydkif;-15)
The Edge Galerie

wGif avvHwifa&mif;cscJhonfh yef;csDum;udk awGU&pOf/

vmEkid o
f nf[k yef;csq
D &mjrifph ;kd u xyfrH
ajymMum;onf/
,if;yef;csDum;rsm; avvHwif
a&mif;csyGJwGif tif'dkeD;&Sm;? rav;&Sm;?
zdvpfyikd ?f xkid ;f ? pifumylEiS hf jrefrmEdik if rH S

OD;vGef;<u,f? BuD;jrifhapm? bkdMunf?
0if;azjrif?h rif;a0atmifEiS hf jrifph ;kd wk\
Yd
yef;csDum;rsm;udk avvHwifa&mif;cscJh
Mujcif;jzpfonf/ 

11;45
12;10
12;20
01;00
TV Gide

7 Feeling.com
Happy Birthday to You
Player's Life

w&m;awmf
ESifh jrefrmh½kyfjrifoHMum;wkdYrS
ul;,lazmfjyonf/

ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ (အဂၤါေန႔) |

၂၃

နည္းပညာသတင္း

tl&D;'l;u ausmif;rsm;tygt0if ae&mwpf&mcefY jynfwGif; qm;Apfpifwmrsm;udk
Swfxkwfay;rnf
tifwmeuftcrJhoHk;Edkifatmif aqmif&Gufrnf todtrSwfjyKvufrynm&S
ifrsm;\ t&nftaoG;ESifh puf
/ armifref;
&efukef? ar 26

/ pç csdKudk
&efukef? ar 26

qufoG,fa&;vkdifpif& tl&D;'l;
atmfya&wmu pmoifausmif;ESifh
trsm;jynfol toHk;jyKEkdifaomae&m
wpf&mcefYwGif wpfESpftwGif; tifwm
euf toH;k jyKEikd af tmif aqmif&u
G af y;
oGm;rnfjzpfonf[k ukrÜPD\ jrefrm
Edik if q
H ikd &f m trIaqmift&m&Scd sKyf Ross
Cormack u ajymonf/
tl&;D 'l;onf qufo,
G af &;vdik f pif
pwifavQmufxm;pOfu jrefrmEdkifiH &Sd
pmoifausmif;rsm;ESifh ae&maygif;
5ç000 cefw
Y iG f tifwmeuf&&Sd toH;k jyK
Edkif&ef pDpOfay;oGm;rnf[k ajymMum;
xm;Ny;D aemuf ar 25 &ufu &efuek Nf rKd U
ql;av &Sef*&Dvm[dkw,fwGif jyKvkkyf
aom pme,fZif;&Si;f vif;yGw
J iG f ,if;odYk
xnfhoGif; ajymMum;oGm;jcif;jzpfonf/
Ross Cormack u]]uRefawmfwdkY
wif'gavQmufpOfuawmh pmoifausmif;
vdk ae&maygif; 5ç000 avmufrmS tif
wmeuf&&St
d oH;k jyKEikd af tmif tcrJv
Y yk f
ay;r,fvkdY ajymxm;ygw,f/ tck 0ef
aqmifraI y;r,fh wpfEpS t
f wGi;f rSmawmh
ae&maygif; 100 avmuftxdudk tif
wmeuf&&Sad tmifjyKvyk f ay;oGm;zdYk &nf
&G,fxm;ygw,f}}[k ajymonf/
tl&D;'l;onf 2014 ckESpf wwd,
oH;k vywf (Zlvikd ?f Mo*kwf ? pufwifbm)
vrsm;twGif; rdkbdkif;qif;rfuwfrsm;
pwifcsxm;ay;Edik rf nfjzpfNy;D 3G rdb
k ikd ;f
qufo,
G af &;pepfukd toH;k jyKEikd rf nfjzpf

qufoG,fa&;vdkifpif& tl&D'l;ukrÜPD\ &efukefNrdKU&Sd aMumfjimqdkif;bkwfwpfckudk
awGU&pOf/ tl&D'l;u ae&mwpf&mcefYwGif tifwmeuf toHk;jyKEdkifatmif
aqmif&GufoGm;rnf/ ("mwfyHk-NidrfopfnD)

onf/ vuf&w
dS iG v
f nf; rdb
k ikd ;f wm0gwdik f
aygif; wpf&mausmf wnfaqmufxm;Ny;D
zdu
k b
f maub,f t&Snf 1200 uDvrkd D
wmudk qufo,
G cf sw
d q
f ufrrI sm; jyKvyk f
xm;NyD;jzpfonf/
jrefrmEdik if w
H iG f tifwmeufukd aps;
EIef;csKdompGmESifh vdkif;tiftm; ydkrdk
aumif;rGev
f map&ef 0efaqmifraI y;yg
u toH;k jyKorl sm;twGuf tqifajyap
rnf[k jynfwGif;&Sd tdkifwDynm&Sifwpf
OD;jzpfonfh udknDnDu ajymonf/
¤if;u]]ausmif;eJY vltrsm;pk aewJY
ae&mawGrmS tifwmeuf tcrJaY y;ok;H
w,fqdkayr,fh tifwmeufvdkif;u
aumif;rGefatmifawmh vkyfay;oifh
w,f/ aemufNy;D qufo,
G af &;0efaqmif
rIay;wJY ukrÜPDawGtaeeJY trsm;jynf
oltoH;k jyKEikd af tmif aps;EIe;f oufompGm
eJY tifwmeufvikd af umif;aumif; toH;k

u qif;rfuwfxnfhoGif;
toHk;jyKEkdifrnfh prwfem&Dxkwfrnf

Samsung

/ CNET

u,fvDzdk;eD;,m;? ar 26
Samsung u prwfem&Dqef;rsm;
xkwv
f yk jf cif;ESit
fh wl vmrnfh tem*wf
umvwGif zkef;ac:qdkrI jyKvkyfEkdifrnfh
prwfem&Dopfudk xkwfvkyfoGm;rnf[k
owif;rsm; xGufay:cJhonf/
tqkyd gprwfem&DrmS ,cifxw
k v
f yk f
cJah om prwfem&Drsm;twkid ;f zke;f rsm;ESifh
csdwfquftoHk;jyK&rnf r[kwfbJ oD;
oefY zke;f -em&DjzpfaMumif;? tqkyd g prwf
em&Dxw
J iG f qif;rfuwf xnfo
h iG ;f toH;k
jyKomG ;Ekid Nf y;D 2014 ckEpS f aESmif;ydik ;f wGif
xk w f v k y f o G m ;rnf j zpf o nf [ k Wall
Street Journal owif;wpf&yfwi
G f azmf
jyxm;onf/
,if;prwfem&D\ yHkpH'DZkdif;udk rod
&S&d ao;aomfvnf; Samsung u vuf&dS
xkwfvkyfxm;aom prwfem&Drsm;jzpf
onfh Samsung Gear 2 ESifh Gear 2 Neo
wkdY\ 'DZkdif;twkdif; jyKvkyfoGm;Ekdifacs&Sd

onf/ ,if;prwfem&DwGif ESvHk;ckefEIef;
wkdif;pepf? uifr&m? Tizen application
rsm;tjyif a&ESifh zkef umuG,af &;pepf
rsm;vnf; yg0ifEdkifonf/
Samsung rSm vuf&t
dS csed w
f iG f ¤if;
\ udk,fydkifrkdbdkif; OS wpfckjzpfaom
Tizen udkvnf; pwifprf;oyftoHk;jyK
aeNyD; ¤if;\ prwfem&Dopfrsm;? prwf
wDAGDopfrsm;wGif wGifus,fpGm toHk;jyK
oGm;&ef BudK;yrf;vsuf&Sdonf/
prwfem&D aps;uGuftwGif; rnf
onfzh ek ;f ESirhf S rcsw
d q
f ufxm;aom oD;
oefpY rwfem&DrmS Omate TrueSmart em&D
jzpfNyD; ¤if;\ tm;enf;csufrSm rsufESm
jyifao;i,fjcif;jzpfum vHak vmufaom
application rsm; r&Sdjcif; jzpfonf/
prwfem&DavmuwGif enf;ynm&Sif
trsm;pk arQmv
f ifah eonfrmS Apple ESifh
Google wk\
Yd prwfem&DjzpfNy;D ¤if;wk\
Yd
prwfem&DwGif OS opf? 'DZkdif;opfrsm;
yg0ifvmEkdifacs&Sdonf[k Wall Street
Journal u cefYrSef;xm;onf/ „

jyKEikd af tmif vkyaf y;zdv
Yk w
kd ,f}}[k ¤if;\
tjrifudk ajymonf/
tl&;D 'l; trIaqmift&m&Scd sKyf Ross
Cormack u]]0efaqmifrIay;wJYtcg
t&iftifwmeufvikd ;f oH;k vdYk r&bl;qdk
wJY ae&mawGrmS vnf; rdb
k ikd ;f tifwmeuf
toHk;jyKEdkifwJY 3G qufoG,fa&;uGef
&ufudk wnfaqmufay;oGm;rSmyg/
qif;rfuwf0,f,w
l t
YJ cg 3G uGe&f ufukd
toHk;jyKEdkifr,fh [ef;quftrsKd;tpm;
udk toHk;jyKzdkYtwGufvnf; tBuHÓPf
ay;Ny;D a&mif;cswmrsK;d vkyaf y;oGm;r,f}}
[k ajymonf/
tl&;D 'l;onf qufo,
G af &;0efaqmif
rIrsm;tjyif tm&Sa'otwGi;f tGev
f ikd ;f
0efaqmifrIrsm;? e-commerce ESifh
'D*spw
f ,f0efaqmifrrI sm;udk vkyu
f ikd Ef ikd f
a&; Rocket Internet ESifh yl;aygif;oGm;
rnfjzpfonf/ „

jynfwGif; Service Center rsm;udk
t&nftaoG;pdppfNyD; todtrSwfjyK
vufrw
S x
f w
k af y;Edik &f ef Service Center
rsm;onf &efukefwdkif;a'oBuD; uGefysL
wmvkyif ef;&Sit
f oif;wGif avQmufvmG
wifoiG ;f Edik Nf yD jzpfonf[k &efuek w
f ikd ;f
a'oBu;D uGeyf sLwmvkyif ef;&Sit
f oif;
'kw,
d Ouú| a'gufwmoef;0if;u rZÑrd
udk ajymonf/
a'gufwmoef;0if;u]]Service Center awGudk t&nftaoG;pdppfNyD; tod
trSwjf yKvufrw
S af wG xkwaf y;Edik zf t
Ykd
wGuf avQmufvmT azmifawGukd &efuek f
wdkif;a'oBuD; uGefysLwmvkyfief;&Sif
toif;rSm &,lNy;D avQmufvmT wifoiG ;f
Edkifygw,f}}[kqdkonf/
,if;uJhodkY todtrSwfjyKvufrSwf
xkwaf y;jcif;onf Service Center rsm;\
t&nftaoG;udk jri§ w
hf ifEikd af p&efaqmif
&Gufjcif;jzpfNyD; Service Center rsm;&Sd

ypön;f rsm;\ t&nftaoG;rsm;udk uGef
ysLwmynm&Sirf sm; tif*sief ,
D mynm&Sif
rsm;yg0ifonfh ppfaq;a&;tzGUJ u pdppf
NyD; wpfESpfoufwrf;&Sd todtrSwfjyK
vuf r S w f xk w f a y;rnf j zpf o nf [ k
a'gufwmoef;0if;u qdkonf/
¤if;u]]pdppfwt
hJ zGUJ xJrmS uGeyf sLwm
ynm&Siaf wG? tif*sief ,
D mawG yg0ifrmS
jzpfygw,f}}[kqdkonf/
todtrSwjf yKvufrw
S f xkwaf y;&ef
twGuf owfrw
S cf surf sm;udk Edik if w
H um
wGif usio
hf ;kH aeonfyh pkH rH sm;xJrS jrefrm
Edik if EH iS hf udu
k n
f rD nfyh pkH rH sm;udk xnfo
h iG ;f
owfrSwfxm;onf[k a'gufwmoef;
0if;u qdkonf/
vuf&SdtcsdefwGif Service Center
rsm;ESiyhf wfoufNy;D todtrSwjf yKvuf
rSwfxkwfay;&ef aqmif&GufaeNyD; vdk
tyfcsuftay:rlwnfNyD; IT Training
k g todtrSwjf yKvufrw
S f
Center rsm;udy
rsm; xkwaf y;oGm;&ef tpDtpOf&o
dS nf[k
a'gufwmoef;0if;u qdkonf/ „

uGefysLwmypönf;rsm; a&mif;csjcif;ESifh 0efaqmifrIudkygay;aom KMD Showroom/

၂၄ | ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ (အဂၤါေန႔)

မႈခင္းသတင္း

uGßef;opfcGJom;rsm; o,faqmifvmonfh rkH&GmNrdKU jynfcdkifNzdK;ygwD½kH;0if;
,mOfwpfpD; ta0;ajy;vrf;wGif zrf;rd twGif;rS qdkifu,f cdk;,lcH&
/ NzdK;a0vif;
&efukef? ar 26

&efukef-jynf ta0;ajy;vrf;ray:
wGif uRef;opfcGJom; tacsmif; 300
cefY wifaqmifvmonf,
h mOfukd ar 25
&uf ? eH e uf 4 em&D c G J 0 ef ; usif u
wdu
k Bf u;D NrKd Ue,ftwGi;f ppfaq;awG&Y o
dS
jzifh opfawmOya'jzifh ta&;,lxm;
onf [ k &ef u k e f w d k i f ; &J w yf z G J Y ½ k H ; u
owif;xkwfjyefxm;onf/
jynfbufrS &efuek b
f ufoaYkd rmif;ESif
vmonfh MAZDA CAPELLA tjzLa&mif
um;ay:wGif uGßef;opfcGJom; 283

acsmif; (usyfwpfodef;cGJausmf)wefzdk;&Sd
onfh opfrsm;udk w&m;r0ifo,faqmif
vmjcif;jzpfonf[k &Jrw
S w
f rf;wGif azmf
jyxm;onf/
tqdkygjzpfpOfESifhywfoufí uRef;
opftydkif;tprsm;udk o,faqmifvm
onhf udak tmifp;kd rif;ESihf udrk sK;d cspt
f ay:
ta&;,lay;yg&ef wku
d Bf u;D NrKd Ue,f opf
awmOD;pD;XmerS awmtkyBf u;D OD;atmif
jr\ w&m;vkjd yK wdik w
f ef;csuu
f kd wdu
k f
Bu;D NrKd Ur&Jpcef;u (y)184^2014? opf
awmOya'yk'fr 43(u)jzifh ta&;,l
xm;NyD; ppfaq;vsuf&Sdonf/
NyD;cJhonhf ar20 &ufu arSmfbDNrdKU

a&TarQmusif;twGif; touf½SL
&yfí vlESpfOD;jyKwfus aoqHk;
/ udkwdk;BuD;
0ef;odk? ar 26

a&TarQmusi;f twGi;f tvkyv
f yk af e
pOf atmufqD*sif rvkHavmufawmhbJ
avjywfí vlEpS Of ;D aoqH;k cJo
h nfjh zpfpOf
wpfck ppfuikd ;f wdik ;f ? 0ef;okNd rKd Ue,f? wwf
vGifaus;&Gmtkyfpk? qifuef;aus;&Gm
taemufbuf&dS ausmufa&TarSmw
f iG f ar
25 &ufwiG f jzpfymG ;cJo
h nf[k 0ef;odNk rKd U
e,f &JwyfzGJYrSL;½kH;u owif;xkwfjyef
xm;onf/
vlaoqH;k &mt&yfoYkd erf;crf;e,fajr
&Juif;pcef;rS pcef;rSL; &Jtkyf at;vdIif
ESifhtzGJYu oGm;a&mufppfaq;cJh&m
teuf 14 ay? tus,f ESpfaycGJ&Sd a&T
arQmusi;f twGi;f odYk a&yH;k qif;q,f,l
ol touf(17)ESpft&G,f&Sd udk0if;rdk;
atmifqdkolrSm atmufqD*sifjywfí

tqdyk g a&TarQmusi;f xJoYkd jyKwu
f somG ;cJh
onfukd awGY&SdcJhonf/
udk0if;rdk;atmif a&TarQmusif;xJodkY
jyKwfusoGm;onfudk jrifawGYvdkufonfh
a&TarQmusi;f ydik &f iS f ud0k if;xGe;f qdo
k u
l
ulnu
D ,fq,f&ef ¤if;usi;f xJoYkd qif;
oGm;pOf ¤if;yg atmufqD*sifjywfí
usif;xJodkY jyKwfusaoqHk;oGm;cJhjcif;
jzpfonf[k &JxH xGufqkdxm;onf/
xdaYk emuf tqdyk g a&TarQmusi;f teD;&Sd
tjcm;a&Tvyk o
f m;rsm;u avxd;k pufrsm;
jzifh ¤if;usi;f twGi;f odYk avrsm;xd;k oGi;f
um jyKwfusaoqHk;ol vlESpfOD;ukd
q,f,lcJhMuonf/
tqdkyg vlaoqHk;rIudk 0ef;odkNrdKUr
&Jpcef;u aorIaocif;trSwfpOf 8^
2014t& trIa&;zGií
hf rIcif; aq;pm
xifjrifcsu&f ,lEidk &f ef qufvufaqmif
&Gufvsuf&Sdonf/ „

e,ftwGi;f w&m;r0ifuRe;f opf tydik ;f
tp 600 ausmf wifaqmifvmonhf
,mOfonf arSmb
f ND rKd Ue,ftwGi;f ,mOf
wdkufrIjzpfNyD; armif;ESifxGufajy;oGm;
onhf jzpfpOfwpfck jzpfyGm;cJhonf/
,ckv yxrywftwGif;uvnf;
wdu
k Bf u;D NrKd Ue,f? v,f,mpdu
k yf sKd ;a&;ESihf
qnfajrmif;0efBuD;Xme? pdkufysKd;a&;0ef
Bu;D Xmeydik f ajrmufvidI o
f pfawmBuKd ;0dik ;f
twGi;f &SNd ct
H rSwf (9)ESi(hf 10)rS av;ESpf
om;t&G,f ,luvpfyif 150 udk ckwf
vSJcdk;,loGm;onfhjzpfpOfwpfck jzpfyGm;cJh
ao;onf/ „

/ udkwdk;BuD;
rHk&Gm? ar 26

ppfudkif;wdkif;? rHk&GmNrdKU? eE´0ef&yf
uGu?f wdik ;f jynfcikd Nf zKd ;ygwD ½k;H 0if;twGi;f
Zufaomhcwfí xm;&Sdaom qdkifu,f
wpfpD; 0ifa&mufcdk;,ljcif;cH&aom
jzpfpOfwpfck ar 24 &uf rGef;vGJ 12
em&Dtcsed u
f jzpfymG ;cJo
h nf[k rH&k mG e,f
ajr&Jpcef;u xkwfjyefxm;onf/
wdik ;f ygwD½;Hk 0if;twGi;f 0ifa&mufc;kd
,ljcif;cH&aom qdik u
f ,fyikd &f iS rf mS wdik ;f
jynfcdkifNzdK;ygwD ti,fwef;pma&; 0ef
xrf; OD;Zm;ayghqdkoljzpfonf[k &JrSwf
wrf;wGif azmfjyxm;onf/

aysmufqHk;oGm;onfh qdkifu,frSm
trsKd;tpm; teufa&mif
qdkifu,fjzpfonf/ ¤if;qdkifu,fudk
arv 24 &uf nu ygwD0efxrf;tdr&f m
wdkufcef;a&SUwGif Zufaomhcwfí &yf
xm;cJhjcif;jzpfNyD; aemufwpfaeY eHeuf
25 &uf tdyf&mxcsdefwGif ¤if;\ qdkif
u,faysmufq;kH aeonft
h wGuf &Jpcef;
odYk oGm;a&mufwikd Mf um;cJjh cif;jzpfonf/
tqdyk g wdik Mf um;csuu
f dk rH&k mG e,fajr
&Jpcef;u(y)208^2014 jypfrIyk'fr
379 (qdik u
f ,f)t& trIziG hf vufcNH y;D
trIppf&Jt&m&Sd 'k-&Jtkyf &Jatmifu
ppfaq;aqmif&Gufvsuf&Sdonf/ „
Dream 110

pnf;urf;rJh&yfem;aom,mOfrsm; ta&;,lrI
wpfvvQif tpD;a& 1ç300 cefY&Sd
/ ausmfpdk;rdk;
&efukef? ar 26

&efukefNrdKUawmfpnfyifom,me,f
edrdwftwGif; pnf;urf;rJh&yfem;onfh
,mOfrsm;udk u&def;jzifh qGJ,lonfhpepf
pwifcJhonfh 2013 Edk0ifbmrS 2014
ar 22&ufaeYtxd ajcmufvausmu
f mv
twGi;f wpfvvQif ,mOftpD;a&ysr;f rQ
1ç300 ausmf ta&;,lco
hJ nf[k trSwf
(2) ,mOfxdef;wyfzGJY½kH;u owif;xkwf
jyefonf/
&efuek Nf rKd UwGi;f ,mOfaMumydwq
f rYkd I

rsm; avsmeh nf;ap&ef ,mOfr&yf& vrf;
rsm;owfrw
S u
f m ,if;vrf;ay:wGif &yf
em;aom,mOfrsm;udk u&de;f jzifh ta&;,l
cJ&h m ajcmufvausmu
f mvtwGi;f ,mOf
tpD;aygif; 8ç375 pD; ta&;,lEikd cf o
hJ nf/
]]aeYpOfzrf;qD;rIawG jyKvkyfaeay
r,fh pnf;urf;rJh &yfem;wmawGu&Sdae
wke;f ygyJ/ tckvnf; ,mOfr&yf&vrf;awG
udk xyfrw
H ;kd csUJ xm;Ny;D zrf;qD;ta&;,lrI
awGudk aeYpOfaqmif&GufoGm;rSmyg}}[k
trSw(f 2) ,mOfxed ;f wyfz½YJG ;Hk rS &Jtyk v
f S
ausmfOD;u ajymonf/
pnf;urf;rJ&h yfem;aom,mOfrsm;udk

&efuek Nf rKd Uawmf pnfyifom,ma&;Oya'
yk'rf 63 t& 'PfaiGwpfaomif;rS ig;
ode;f txdjzpfap? axmif'PfwpfEpS t
f xd
jzpfap? 'PfEpS &f yfv;kH jzifjh zpfap jypf'Pf
csrSwfEdkifonf/
,mOfr&yf&vrf;rsm;udv
k nf; pwif
zrf;qD;onfh 2013 Edk0ifbmvu 37
vrf;om owfrSwfxm;NyD;? 'DZifbmv
wGif wpfBudrf? 2014 Zefe0g&DwGif
wpfBurd ?f arvwGif wpfBurd f xyfrw
H ;kd
jriS chf ahJ omaMumifh vuf&w
dS iG f ,mOfr&yf
&vrf;rsm;rSm pkpkaygif; 77 vrf;odkY
a&muf&Sdaeonf/ „

EdkifiHwumrIcif;

tkyfcsKyfa&;½kH;a&SUwGif wa,mxkd;onfh
t0wfrJhvlukd axmifcs
/ atyD
ayghwfvef? ar 26

rZÑdr aehpOfowif;pmwGif aMumfjimrsm;xnfUoGif;vdkygu
zkef; - 09 421010100? 09 421010101? 09 421010111

tar&duefEidk if ?H ayghwv
f efNrKd Uv,f
a'oEÅ& tkyfcsKyfa&;½Hk;a&SUwGifar 23
&ufu ud,
k v
f ;kH wD;ESihf wa,mxd;k aeol
wpfa,mufudk &Jum;qD oGm;&efajym
aomfvnf; roGm;bJ ayuyfaeojzifh
&Ju zrf;csKyfac:aqmifoGm;cJh&onf/
touf 25 ESpft&G,f&Sd xdkol\
emrnfrmS rufo;l ruúav[kqNkd y;D &Ju
trsm;oliga&SU rzG,rf &mjyKr?l ayghwv
f ef
NrKd Uawmf Oya't& axmifcsvu
kd o
f nf/
&Ju ¤if;udk twefwef owday;ae
aomfvnf; xdo
k u
l t0wftpm;rygbJ
xdkae&mrS xGufoGm;&ef jiif;qefaecJh
onf/
ayghwfvefNrdKUwGif ESpfpOfZGefvwdkif;

]]urÇmhudk,fvHk;wD; pufbD;pD;NydKifyGJBuD;}}
usi;f yavh&&dS m vl 8ç000 cefY yg0if,OS f
NyKd iaf vh&o
dS nf/ ayghwv
f efNrKd Uawmf&u
J

xdu
k ,
kd v
f ;kH wD; pufb;D pD;yGt
J wGi;f rl NrKd U
\ rzG,fr&mjyKrI Oya'rSuif;vGwfcGifh
ay;xm;onf[k qdkonf/ „

ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ (အဂၤါေန႔) |

၂၅

အာရွသတင္း

xdkif;tmPmodrf;,lrI
bk&ifaxmufcH?
onf;cHawmhrnf r[kwf[k
ppfwyfajym
/ [oFmeD(rGefajr)
pHcvyl&D? ar 26

xdkif;tmPmodrf; ppfacgif;aqmif
AdkvfcsKyfBuD; y&m,Gwf cseftkdcsmu
xdkif;EkdifiHtm; OD;aqmifcGifhudk xkdif;
bk&ifu arv 26 &ufwGif w&m;0if
twnfjyKay;cJhonf/
befaumufNrdKU&Sd ppfXmecsKyfwGif
jyKvkyfcJhaom awmf0iftcrf;tem;ü
AdkvfcsKyfBuD; y&m,Gwfonf xkdif;bk&if
blrdzGef\ yHkwlum;csyfa&SUwGif 'l;
axmufum t½kdtaoay;cJhonf/
xdkif;bk&if blrdzGefu Munf;wyf
Adv
k cf sKyBf u;D y&m,Gwcf set
f ckd smudk Ekid if H
awmf Nidrf;csrf;a&;ESifh Nidrf0yfydjym;rI
xdef;odrf;a&; aumifpDtzGJY (National
Peace and Order Maintaining Council)

tzGJU\ tzGJUacgif;aqmiftjzpf wif
ajrm§ ufvu
dk o
f nf[v
k nf; ar 26 &uf
wGif bk&ifeh ef;awmfu xkwjf yefaMunm
vkdufonf/
wpfzufwGifvnf; ppftkyfcsKyfa&;
aMunmxm;onfu
h mvü qE´jyrIrsm;ukd
ppfwyfu tMurf;zufNzdKcGif;vmcJhvQif

xdcu
kd 'f Pf&m&rI? aoqH;k rIrsm; jzpfay:
cJhvQif ppfwyfrS wm0ef,lvdrfhrnf
r[kw[
f k Munf;wyf 'kw,
d ajyma&;qdk
cGi&hf o
dS l Adv
k rf LS ;Bu;D 0if;xdik pf 0k g&Du ar
25 &ufwGif xkwfjyefaMunmxm;cJh
ao;onf/
xdt
Yk jyif Ekid if aH &;t& pdw0f rf;uGrJ I
rsm;jzpfyGm;aeaom xkdif;EkdifiHwGif tm
Pmodr;f ppfacgif;aqmifu aemufxyf
qefu
Y sif qE´jyrIrsm;udk onf;cHvrhd rf nf
r[kwfaMumif; owday;csufwpf&yfudk
xkwfjyefcJhonf/
ppftpk;d &acgif;aqmiftjzpf jyKvyk f
cJah om ¤if;\ yxrOD;qH;k owif;pm&Si;f
vif;yGw
J iG f ppfwyftBu;D tuJ y&m,Gwf
cseftkdcsmu a&G;aumufyGJrsm;udk wwf
Ekid o
f rQ jrefjrefusi;f yay;rnfjzpfaMumif;
ajymcJah omfvnf; tcsed pf m&if; twdt
usudk ajymMum;cJhjcif;r&Sday/ vlOD;a&
67 oef;cefY&Sdaom xkdif;EkdifiHwGif ppf
wyfu arv 22 &ufu tmPmodr;f cJh
jcif; jzpfonf/
xkdif;EkdifiHudk upOfhuvsm; jzpfap
cJhaom vaygif;rsm;pGm qE´jyrIrsm;ESifh
Ekid if aH &;tMurf;zufrrI sm; xyfjzpfrvm

befaumufNrdKU&Sd ppfXmecsKyfwGif jyKvkyfcJhaom awmf0iftcrf;tem;ü AdkvfcsKyfBuD; y&m,Gwfonf xkdif;bk&if blrdzGef\
yHkwlum;csyfa&SUwGif 'l;axmufum t½kdtaoay;aepOf/ ("mwfyHk-tD;yDat)

atmif umuG,f&eftwGuf ppftpdk;&
taejzifh jywfjywfom;om; aqmif
&Guo
f mG ;rnfjzpfaMumif;vnf; Adv
k cf sKyf
Bu;D y&m,Gwcf set
f cdk sm u ajymcJo
h nf/
]]qE´jyolawG[m olw&Ykd UJ vIy&f mS ;rI
awGukd &yfoifhygNyD/ bmaMumifhvJqkd
awmh tcktcgrSm Oya'[mwif;usyv
f m
NyDjzpfwJhtwGuf olwkdYeJY olwkdY&JU rdom;
pk0ifawGukd xdcu
dk rf mS jzpfvyYkd g}}[k qE´jy
olrsm;tm; AdkvfcsKyfBuD;u wdkufwGef;
ajymMum;cJhonf/
xdkif;umuG,fa&;OD;pD;csKyfonf
t&yfbuf vGwv
f yfciG t
hf csKUd ukd ydwyf if

cJNh y;D rD',
D mrsm;udv
k nf; uefo
Y wfcu
hJ m?
nrxGu&f (umzsL;)trdeu
Yf v
dk nf; xkwf
jyefxm;onf/ tajccHOya'ukdvnf;
zsuo
f rd ;f vdu
k Nf y;D Oya'rsm;a&;qGjJ y|mef;
Ekid o
f nfh tcGit
hf mPmukv
d nf; tjynfh
t0 &,lxm;onf/
bk&ifeh ef;awmfrS trdepYf mcRev
f mT ukd
zwfMum;aepOfwGif awmf0if tcrf;t
em;rsm;wGif 0wfqif&onfh tjzLa&mif
0wfpjkH zifh &yfaeaom Adv
k cf sKyBf u;D y&m
,Gwf\ yHk&dyfrsm;udk ½kyfoHowif;Xme
rsm;u xkwfvTifhcJhMuonf/
ppfwyf tmPmodrf;rIukd qefYusif

qE´jyonfh tiftm;pkrsm; jrifw
h ufvm
NyD; befaumuftjyif &SyfeD(oufqif
axmufcHonfh tiftm;pk)rsm; trmcH
e,fajr csif;rdkifc½kdifodkYyg ysHUESHYvm
aeonf/
vuf&t
dS aetxm;wGif xdik ;f Edik if \
H
ppfwyf tmPmodrf;rIukd tar&duef
tygt0if taemufEdkifiHrsm;u uefY
uGux
f m;Ny;D 'Dru
kd a&pD t&yfom;tpd;k
&opf tvsiftjref ay:aygufvma&;
aqmif½Guf&ef zdtm;ay; ajymqdkae
Muonf/ „

w½kwfwdkufav,mOfrsm;
tEÅ&m,fBuD;aom vIyf&Sm;rIrsm;
jyKvkyfae[k *syefa0zef

qlwuftygt0if jynfolY'Drdku&ufwpf
aumfrwD acgif;aqmifrsm;udk jyefvTwfay;

/ attufzfyD

/ onfae;&Sif;
befaumuf? ar 26

wdkusKd? ar 25

ta&SUw½kwf yifv,f\ a0[ifwiG f
*syef ppfav,mOfwpfpif;ESihf rDwm 30
cefo
Y m&Sad om tuGmta0;twGi;f wGif
w½kwfwdkufav,mOf ysHoef;oGm;cJh&m
w½kwfEkdifiHonf tEÅ&m,fBuD;vSaom
vIyf&Sm;rIrsm; jyKvkyfcJhjcif;jzpfMumif;
*syefu pGypf cJG o
hJ nf[k arv 25 &ufu
attufzyf D owif;wpf&yfwiG f azmfjy
xm;onf/
ESpfEkdifiH avaMumif;umuG,fa&;
Zkerf sm;xyfvsu&f adS om ae&m\ a0[if
wGif w½kwEf idk if \
H SU-27 trsK;d tpm;
*sufav,mOf wpfpif;onf *syef\
OP-3C trsKd;tpm; apmifhMuyfaxmuf
vSr;f a&; av,mOfwpfpif;ESihf tvGeef ;D
uyfpmG yso
H ef;oGm;cJah Mumif; *syef um
uG,fa&;0efBuD;Xme\ ajyma&;qdkcGifh
&Sdolu qdkonf/
xdkYjyif xdkavykdifeuf ae&mwGifyif
SU-27 trsK;d tpm; tjcm; w½kwf wdu
k f

av,mOf wpfpif;onfvnf; *syef\
YS-11EB av,mOfEi
S hf eD;uyfpmG yso
H ef;
oGm;cJah Mumif; *syefumuG,af &; 0efBu;D
Xmeu qkdonf/
]]tJ'v
D yk &f yfawG[m arQmv
f ifrh xm;
wJh jzpf&yfq;kd wpfcq
k D OD;wnfomG ;Ekid w
f hJ
twGuf tEÅ&m,fBu;D vSwhJ vky&f yfawG
yg}} [k *syef umuG,fa&;0efBuD; twf
qlE&kd t
D Ekd 'kd &D mu owif;axmufrsm;udk
ajymMum;cJhonf/
w½kwf *sufav,mOfwpfpif;rSm
*syefav,mOfwpfpif;ESihf rDwm 50 cefY
tuGmta0;twGif; ysHoef;oGm;cJhjcif;
jzpfNy;D aemufxyf w½kwaf v,mOf wpf
pif;rSm *syefav,mOfwpfpif;ESihf rDwm
30 cefY tuGmta0;twGi;f yso
H ef;oGm;
cJjh cif;jzpfaMumif; *syefumuG,af &;0efBu;D
Xme\ ajyma&;qdck iG &hf o
dS u
l qdck o
hJ nf/
ta&SU w½kwyf ifv,ftwGi;f &Sd *syef
xdef;csKyfxm;aom uRef;rsm;ESifh ywf
oufí ydik q
f ikd cf iG t
hf jiif;yGm;um w½kw-f
*syef qufqaH &; wif;rmaecsed w
f iG f ,ck
jzpf&yf ay:aygufvmcJjh cif; jzpfonf/ /

qlwufESifh jynfolY'Drdku&ufwpf
jyKjyifajymif;vJa&; aumfrwD (PDRC)
rSacgif;aqmif 10 OD;udk ppfpcef;rS jyef
vTwaf y;cJNh y;D ar 26 &uf? eHeuf tapm
ydkif;u a&SUaecsKyf½Hk;odkY vTJajymif;ay;
vdu
k o
f nf[k arv 26 &ufu onfae;
&Si;f owif;wpf&yfwiG f azmfjyxm;onf/
¤if;wdkYonf eHeuf 4 em&Dtcsdefu
ppfpcef;u xGufvmcJhNyD; w&m;½Hk;wGif
w&m;pGEJ idk &f ef a&SUaecsKy½f ;kH odYk ydaYk qmif
jcif;cHcJh&aMumif; vTwfay;cJh&onfh
acgif;aqmifrsm;wGif yg0ifow
l pfO;D jzpfol
tefcsv
J v
f aD y&D&ufpf u ajymMum;cJo
h nf/
vTwfay;cH&onfh acgif;aqmifrsm;
wGif jynfo'Yl rD u
kd &ufwpf jyKjyifajymif;
vJa&;aumfrwD ajyma&;qdkcGifh&Sdol
tmumeufy½dzk m? qmopfacgifaemifwkd
a,;? yufwaD ygifyefemcef? ql&,
D mpdik ;f
umwmqDvmwdkY yg0ifonf/
jynfo'Yl rD u
kd &ufwpf jyKjyifajymif;vJ

qlwuftm; ppfom;rsm;u jyefvw
T af y;&efac:aqmifvmpOf/ ("mwfy-Hk attufzyf )D

a&;aumfrwD acgif;aqmifrsm;onf
e,fajrumuG,af &;qdik &f m oifwef;om;
rsm;xm;&m pcef;uJhodkYaom ppfpcef;
wGifxdef;csKyfcHcJh&NyD; acgif;aqmifrsm;
tm;vH;k use;f rma&;aumif;rGeaf Mumif;

tmumeufu ajymMum;onf/
0efBu;D csKyaf [mif; ,ifvwfuv
dk nf;
jyefvTwfay;vkdufonf[k owif;rsm;
xGuaf y:cJah omfvnf; ,cktcsed x
f d jyef
vnfvTwfay;jcif; r&Sday/ /

၂၆ |

ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ (အဂၤါေန႔)

အာရွသတင္း
owif;wkdrsm;
tdEd´,-ygupöwefqufqHa&;
ajyvnfEdkif
tdE,
´d Edik if w
H iG f arv 12 &uf
ü 0efBu;D csKyo
f pfjzpfvmaom rd'k \
D
usr;f opömused q
f ykd w
JG iG f zdwMf um;cJh
onfh tdE,
´d \ urf;vSr;f csut
f m;
ygupöwef0efBu;D csKyf em0yf&&S pfu
vufccH ahJ omaMumifh ,ckvkd tpOft
vm r&Sad omtjyKtrlrmS Ekid if MH um;
jzpfymG ;aeaom EsLuvD;,m;ta&;
jyóemrsm;aMumifh wif;rmaerIrsm;
udk ajyavsmo
h mG ;apEkid rf nf jzpfonf[k
arv 26 &ufu attufzyf D owif;
wpf&yfwGif azmfjyxm;onf/ /

tar&duefu zsufodrf;
xkid ;f Ekid if üH ppfwyf tmPmodr;f
rI jzpfymG ;Ny;D aemuf xkid ;f Edik if EH iS pfh pf
a&;yl;aygif;avhusifhrIESihf tmPm
ydkifrsm;\ vma&mufvnfywfrnfh
tpDtpOfukd tar&duefuzsuo
f rd ;f
vdu
k o
f nf[k arv 26 &ufu at
tufzyf D owif;wpf&yfwiG f azmfjy
xm;onf/ /

rmvDtpdk;&ESifholykef
typftcwf&yfpJa&;
oabmwl
rmvDEik d if t
H wGi;f vGecf ah J om &uf
owåywfu jynfwiG ;f ppf jyefvnf
jzpfymG ;Ekid o
f nft
h xd jyif;xefco
hJ nfh
wkdufyGJrsm;tNyD; rmvDtpdk;&ESihf cGJ
xGuaf &;olyek t
f zGUJ jzpfonfh Tuareg
tzGJUwkdYMum; typftcwf&yfpJa&;
oabmwlncD su&f &Scd o
hJ nf[k arv
26 &ufu bDbDpD owif;wpf&yf
wGif azmfjyxm;onf/ /

tdE´d,wGif
rD;&xm;vrf;acsmfrIjzpfyGm;
tdEd´,EkdifiH Owå&y&ma'hcsf
jynfe,fü &xm;vrf;acsmfum pm
a&;ud&,
d mypön;f ta&mif;qdik u
f kd
0ifwkdufrIjzpfyGm;&m vdkufygvmol
c&D;onfaygif; 20 cefY aoqH;k cJah Mumif;
tmPmydik rf sm;u ajymMum;onf[k
arv 26 &ufu bDbDpD owif;
wpf&yfwGif azmfjyxm;onf/ /

umZkdif;tpfukdu
tuf'lvfvmukd axmufcH
tmz*efepöwefEkdifiH or®w
[mrpfumZkdif;\ tpfudkjzpfol
rufcsfrGwf'fumZkdif;u ZGefv 14
wGif usi;f yrnfh or®wa&G;aumufyJG
twGuf a'gufwm tuf'lvfvm
tuf'lvfvmtm; axmufcHrnf
jzpfaMumif; ajymMum;cJo
h nf[k ar
v 26 &ufu bDbpD D owif;wpf&yf
wGif azmfjyxm;onf/ /

awmifw½kwfyifv,ftwGif; ykdifeuftjiif;yGm;
uRef;wpfckay:wGif qdyfurf;wpfck xdkif0rfwnfaqmuf
/ ½kdufwm
wdkifay? ar 26

ydkifeuftjiif;yGm;aeaom awmif
w½kwyf ifv,ftwGi;f wnf&adS om uRe;f
wpfcak y:&Sd av,mOfqif;uGi;f jyifwpfck
teD;wGif xkid 0f rfu a':vm oef; 100
wefz;d k &So
d nfh qdyu
f rf;wpfck wnfaqmuf
vsuf&Sdonf[k arv 26 &ufu ½kduf
wm owif;wpf&yfwiG f azmfjyxm;onf/
odaYk omfvnf; w½kwEf idk if u
H xkid 0f rf
tm; jypfwifa0zefjcif; rjyKcJhay/
xdkuJhokdY w½kwfu xdkif0rftm; jypf
wifa0zefrI rjyKvyk &f jcif;ESihf ywfouf
í ppfr[mAsL[mqkid &f m ynm&Sirf sm;u
qkcd MhJ uonfrmS w½kwEf idk if o
H nf xkid 0f rf
tm; ¤if;\ cGx
J u
G f jynfe,fwpfct
k jzpf
,lqxm;&m xkid 0f rfudk jyefvnf&&Scd yhJ g
u tkid w
f t
l bm;uRe;f onfvnf; w½kwf
Ekid if \
H vufxo
J Ydk tvdv
k kd usa&mufrnf
jzpfaomaMumifh xkid 0f rf\ qdyu
f rf;wnf
aqmufru
I kd ra0zefMujcif;jzpfaMumif;
qkdcJhMuonf/
xdkifyif[kvnf; ac:Muonfh tkdif
wltbm;uRef;rSm ao;i,faomfvnf;
tjcm;aom ydik ef uftjiif;yGm; uRe;f rsm;
wGif xdkuJhokdYaom AsL[majrmufonfh
taetxm;rsm; r&Sad y/ awmifw½kwf
yifv,ftwGi;f wnf&o
dS nfh pygwav

awmifw½kwfyifv,ftwGif; uif;vSnhfaeaom xkdif0rfoabFmrsm;ukd awGU&pOf/ ("mwfykH-attufzfyD)

uRef;pkwGif av,mOfajy;vrf;ESpfckom
&SNd y;D xkEd pS cf t
k euf tkid w
f t
l bm;uRe;f
ay:&Sd av,mOfajy;vrf;u ykdí BuD;
rm;onf/ xkdYjyif xkduRef;wGif ukd,fykdif
a&csKdt&if;tjrpfvnf; &Sdonf/
tkdifwltbm;uRef;ay:&Sd qdyfurf;
tqifjh ri§ w
hf nfaqmufa&; vkyif ef;rsm;
tm; vmrnfhESpfaESmif;ykdif; aemufqHk;
xm;í tNy;D owf wnfaqmufomG ;&ef

pDpOfxm;aMumif; xkid 0f rf\ umuG,af &;
ESihf o,f,yl aYdk qmifa&; 0efBu;D Xmersm;rS
t&m&Sdrsm;u qkdMuonf/ oabFmi,f
rsm;uko
d mvufcEH idk o
f nfh vuf&dS qdycf H
wHwm;ukd tqifjh rifq
h yd u
f rf;jzifh tpm;
xk;d Ekid &f ef wnfaqmufaejcif; jzpfonf/
xdkqdyfurf;wnfaqmufNyD;pD;ygu
xkdif0rf\ wefcsdef 3ç000 &Sd a&wyf
z&D;*dwfoabFmrsm;ESifh urf;ajcapmifh

oabFmi,frsm; xdkqdyfurf;wGif qdkuf
uyfEidk rf nfjzpfum uRe;f ay:&Sd av,mOf
ajy;vrf;ukdvnf; rGrf;rH tqifhjr§ifhjcif;
rsm; jyKvkyfvsuf&SdNyD; xdkav,mOfqif;
uGi;f jyifrmS xkid 0f rf\ Hercules C-130
o,f,yl aYdk qmifa&; av,mOfrsm;twGuf
jzpfaMumif; ¤if;wkdYu ½kdufwm owif;
Xmeukd ajymjycJhonf/ /

aMunmxm;jcif;r&SdbJ tmz*efodkY tdkbm;rm;a&muf&Sd awmifudk&D;,m;wGif
bwfpfum;*dwf
taqmufttHk
rD;avmif

/ attufzfyD
ubl;vf? ar 26

tar&duef\ t&SnfMumqHk;aom
ppfyJGrSm 2014 ckESpftukefü ]]wm0ef
odr&I adS om tqH;k owfrw
I pfc}k } jzpfvm
vdrrhf nf[k tmz*ef&dS tar&duefwyfzUGJ
0ifrsm;tm; or®wtdkbm;rm;u ajym
Mum;vdkufonf[k arv 26 &ufu
attufzyf D owif;wpf&yfwiG f azmfjy
xm;onf/
ubl;vfNrdKUawmf tjyifbuf&Sd bm
*&rfavqdyfokdY BudKwifaMunmjcif;
r&Sb
d J a&muf&v
dS mpOf or®wu ,ckuhJ
odkY ajymMum;vdkufjcif;jzpfNyD; ¤if;tm;
ppfom;rsm;u aomif;aomif;jzjz BuKd qdk
Mobmay;cJhMuonf/
trIxrf;aepOftwGi;f usq;Hk cJo
h nfh
&Jabmfrsm;tm; trSww
f & *kPjf yKonfh
tcrf;tem; rwkdifrDwpf&ufwGif oGm;
a&mufcJhjcif;vnf; jzpfonf/
tmz*efEdkifiHtwGif;&Sd EdkifiHwum
wyfzJGU0ifrsm;rSm ,ckESpftukefydkif;udk
aemufqHk;xm;um xkwfjyefvdkufjcif;
vnf; jzpfonf/
odkYaomf tmz*efEdkifiHtwGif;ü t
ar&duef wyfzUGJ 0if tenf;i,ftm; quf
vufxm;&Srd nfjzpfNy;D ,if; tpDtpOfrmS

/ bDbDpD
qdk;vf? ar 26

tkb
d m;rm;ESif h tmz*efa&muf tar&duefppfom;rsm;tm; awGU&pOf/ ("mwfy-H k attufzyf )D

vnf; vmrnfhvwGif ta&G;cs,fcHrnfh
tmz*ef or®wopftay:wGio
f m rlwnf
onf/ tar&duefESifh tmz*eftMum;
csKyq
f rkd nfh ESpEf ikd if H vHNk cKH a&; oabmwlnD
csuu
f kd vufrw
S af &;xd;k &ef vuf&o
dS r®w
umZdik ;f u jiif;qefaeaomaMumifh or®w
opfvufxuftxd apmifq
h ikd ;f ae&jcif;
jzpfonf/
tdkbm;rm;u ¤if;\c&D;pOftwGif;
zdwMf um;rIukd tmz*efor®wu jiif;qef
cJNh y;D ubl;vf&dS ¤if;\eef;awmfwiG o
f m
qHak wGU&ef ajymMum;cJo
h nf[k tar&duef
t&m&Sdrsm;u qdkonf/

rpöwmtkb
d m;rm;uvnf; tmz*ef
acgif;aqmiftm; trSwf (1) avwyf
pcef;rS tar&duefjynfaxmifpkokdY t
jyefwGif zkef;jzifhom EIwfcGef;qufocJh
aMumif; tqdyk gt&m&Srd sm;u qko
d nf/
xdt
Yk wl tmz*efwiG f rdrw
d w
Ydk yfzUJG 0if
rsm;tm; 2014 ckEpS f aemufyidk ;f ü quf
vufxm;&S&d ef qk;H jzwfcsuf wpfpw
Hk pf&m
raMunmrcsi;f tmz*efacgif;aqmifEiS hf
tquftoG,rf jywf jyKvyk af ernfjzpf
aMumif;vnf; xnfo
h iG ;f ajymMum;cJo
h nf
[k tqdkygt&m&Sdrsm;u xyfavmif;
ajymMum;cJhonf/ /

awmifu&kd ;D ,m;Ekid if H *ke;f csD jynfe,f
&Sd bwfpu
f m;*dwq
f ;kH &yfem;½Hw
k pf½w
kH iG f
wevFmaeYu rD;avmifrIjzpfyGm;í vl
ckepfOD;aoqHk;um xdcdkuf'Pf&m&&Sdol
20 OD; &Scd ahJ Mumif; arv 26 &uf bDbpD D
owif;wpf&yfwGif azmfjyxm;onf/
*d,
k efbwfpu
f m; &yfem;½Hk ajratmuf
xyf&Sd aqmufvkyfa&;vkyfief;cGifwGif
eHeuf 9 em&Dcefu
Y rD;pwifavmifcjhJ cif;
jzpfonf/ ,if;taqmufttHkrS rD;cdk;
rnf;rsm; tvdyv
f u
kd x
f u
G &f adS eonfukd
XmaerD'D,m "mwfyHkrsm;awGU&Sd&onf/
rD;avmifrjI zpfymG ;&mae&modYk rD;owf
um;av;pD;ESifh ta&;ay: um;ig;pD;
a&muf&v
dS mcJo
h nf/ rD;avmifrI jzpfymG ;
&mae&monf txyfjrifh taqmufttHk
wpfcjkzpfNy;D bwfpu
f m;&yfem;½Hk taqmuf
ttHkomru ½kyf&Sif½Hkwpf½HkESifh plygrm;
uwfwpfcw
k t
Ykd ygt0if tjcm;tyef;ajz
0efaqmifrItcef;rsm;vnf; &Sdonf/ /

ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ (အဂၤါေန႔) |

၂၇

ကမၻာ႕သတင္း

,lu&def; or®wa&G;aumufyGJwGif
bDvsHemolaX;ay:½kd&Sefukd tEkdif&zG,f&Sd
/ ½kdufwm
uD;,ufAf? ar 26

we*FaEGaeYu usif;ycJhaom ,lu
&de;f or®wa&G;aumufyw
JG iG f acsmu
h vuf
vkyif ef;&Sif bDvseH molaX; yufx½kd ay:
½k&d eS u
f dk tEkid &f zG,&f adS Mumif; rJppfwrf;
rsm;u nTejf yae&m ½k&v
S v
dk m;ol olyek f
rsm;ukd ESrd ef if;&rnfv
h yk if ef;pOfEiS hf upOfh
uvsm;jzpfaeaom ,lu&def;EkdifiHukd
taemufEkdifiHrsm;ESifh ykdrkdeD;pyfatmif
BudK;yrf;rnfh vkyfief;pOfukd OD;aqmif
taumiftxnfazmfz,
G f &Sad eonf[k
arv 26 &ufu ½ku
d w
f m owif;wpf&yf
wGif azmfjyxm;onf/
½k&u
S vdv
k m;axmufcaH om ,cif

,lu&def;tpdk;&udk vGefcJhaom oHk;v
cefu
Y tmPmrS jyKwu
f somG ;apcJo
h nfh
ykeu
f efrt
I m; t&Sed t
f 0gESihf aiGaMu;rsm;
jzifh yHhykd;ulnDcJhaom touf 48 ESpf
t&G,f ay:½kd&SefukdrSm a&G;aumufyGJ
yxrtausmhwGif 55 &mckdifEIef;cefY
tEkid &f zG,&f adS Mumif; rJppfwrf;rsm;t&
od&onf/ okdY&mwGif we*FaEGaeY a&G;
aumufyüJG rwnfrNird jf zpfvsu&f adS om
,lu&de;f ta&SUykid ;f a'orsm;wGif vloef;
aygif;rsm;pGm rJray;EkdifcJhaomaMumifh
a&G;aumufyGJrSm ½kyfysufcJh&onf/
a&G;aumufyJG &v'frsm;ukd wevFm
aeYtxd aMunmOD;rnf r[kwaf o;aomf
vnf; rJppfwrf;t& 13 &mckdifEIef;
tEkid &f &Scd ahJ om 'kw,
d ae&mrS ,lv,
D m

wDrkd&Sefukdu ¤if;ta&;edrfhvdrfhrnfjzpf
aMumif; 0efcHcJhonf/
½k&Sbmompum; ajymqdkMuaom
,lu&de;f ta&SUykid ;f a'owGif cGx
J u
G af &;
0g'Drsm;ESiw
hf u
kd cf u
dk af eonfh ppfyJG tqH;k
owfoGm;a&; uwdu0wfrsm; ½k&SESifh
wnfNidrfaom qufqHa&; jyefvnfxl
axmifEidk &f ef ndE§ iId ;f a&;udpEö iS hf upOfu
h
vsm;tajctaersm; vaygif;rsm;pGm jzpf
ay:cJhonfhtwGufaMumifh qkwf,kwf
oGm;aom pD;yGm;a&;udk jyefvnfxal xmif
a&; udpörsm;udk ]]acsmuvuf bk&if}}
[k vlodrsm;aom rpöwm ay:½kd&Sefukd
u tvsiftjrefaqmif&Guf&ef vdktyf
ayonf/
u½kdif;rD;,m;uRef;qG,fudk odrf;,l

acsmhuvufvkyfief;&Sif bDvsHemolaX; ay:½kd&Sefudk/ ("mwfyHk-½dkufwm)

&ef ½k&o
S r®w Avm'Drmylwifu toH;k
cscJhonfh ,lu&def;EkdifiHa&; jyóem
tqH;k owfomG ;a&; arQmv
f ifch surf sm;jzifh
a&G;aumufyw
JG iG f ay:½k&d eS u
f t
kd m; rJay;
cJhMujcif;jzpfaMumif; ¤if;jywfjywfom;

om; tEkdif&&Sdvkdufjcif;u nTefjyae
onf/ ,lu&def;EkdifiHrS cGJxGufum ½k&S
vufatmufcHjzpfvkdonfh ,lu&def;
ta&SUykdif;rS olykefrsm;ukdvnf; ½k&Su
axmufcHtm;ay;cJhonf/ „

၂၈ |

ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ (အဂၤါေန႔)

ကမၻာ႕သတင္း
owif;wkdrsm;
tdE´,
d tusOf;om; 59 OD;
vTwaf y;
ygupöwefu ig;zrf;vkyo
f m; t
rsm;pkyg0ifonfh tdE,
´d tusO;f om;
59 OD;udk arv 25 &ufwGif vTwf
ay;cJhNyD; ¤if;rSm tdEd´,0efBuD;csKyf
opf rdk'D\ 0efBuD;csKyftjzpf usrf;
opömusdefqdkrnfhyGJodkY oGm;a&muf
rnfh 0efBuD;csKyfem0yf&S&pf\ e,l;
a'vDc&D;pOfrwkdifcif aumif;rGef
aom tjyKtrlwpf&yfyifjzpfaMumif;
ygupöweftmPmydkifrsm;u ajym
Mum;vdu
k o
f nf[k arv 26 &ufu
attufzfyD owif;wpf&yfwGif
azmfjyxm;onf/
t,fvpf pD D or®wjzpf&ef
tvm;tvmaumif;
tD*spEf idk if t
H wGi;f oH;k ESpaf usmf
Mum y#dyu©rsm; jzpfyGm;NyD;aemuf
EkdifiHtwGif;&Sd rJqE´ay;olrsm;u
ppfOD;pD;csKyfa[mif;jzpfol t,fvf
pDpDtm; or®wtjzpf a½G;cs,fwif
ajrm§ uf&ef pdwt
f m;xufoefaeMu
Ny;D ¤if;vufxufwiG f Ekid if rH mS wnf
Nird u
f m pD;yGm;a&; zGUH NzKd ;wd;k wufvm
rnf[k jynfolrsm;u ,HkMunfae
onf[k arv 26 &ufu at
tufzyf D owif;wpf&yfwiG f azmfjy
xm;onf/
vlajcmufO;D owfco
hJ rl mS a[mvD;
0k'f ½ky&f iS 'f g½ku
d w
f m\ om;jzpf
tar&duefEkdifiH u,fvDzkd;eD;
,m;jynfe,ftwGif; vlajcmufOD;
owfco
hJ rl mS touf22 ESpt
f ½G,&f dS
tDv&D wfa&mf*smjzpfaMumif; tar&d
uef &JwyfzUJG u twnfjyKcNhJ y;D ¤if;
rSm emrnfausmf ½ky&f iS u
f m;jzpfonfh
The Hunger Games ½ky&
f iS w
f iG f vuf
axmuf 'g½du
k w
f mtjzpf wm0ef,l
cJah om a[mvD;0k'f ½ky&f iS 'f g½ku
d w
f m
yDwm a&mf*sm \ om;jzpfonf[k
arv 26 &ufu attufzyf o
D wif;
wpf&yfwGif azmfjyxm;onf/
rmvm0D txl;cH½k ;kH u y,fcs
rmvm0DEkdifiHtwGif; ,ckwpf
ywf usi;f yrnfh taxGtaxG a&G;
aumufyGJudk y,fzsufrnfh or®w
*sKu
d b
f ef'g\ qH;k jzwfcsut
f m; rm
vm0D txl;cH½k ;kH u y,fcsco
hJ nf[k
arv 26 &ufu bDbDpD owif;
wpf&yfwiG f azmfjyxm;onf/ ,if;
a½G;aumufyw
JG iG f or®w*sKu
d f ud,
k f
wkdifvnf; udk,fpm;vS,favmif;
wpfOD;tjzpf yg0ifonf/
tD*spw
f iG f AH;k uGJ
tD*spfEkdifiH? t,fvfckbmNrdKU
awmf rJ½jkH yifywGif vufvyk Af ;kH wpf
vH;k aygufurJG jI zpfymG ;cJah Mumif; Ekid f
iHyikd ½f yk o
f XH mewGif azmfjycJo
h nf[k
arv 26 &ufu bDbDpD owif;
wpf&yfwGif azmfjyxm;onf/

paumhwvef vGwfvyfa&;&ygu qkd;½Gm;onfh
b@ma&;tajctaersm; BuHKawGUEdkif
/ ½kdufwm
vef'ef? ar 26

NAd w d e f b @ma&;0ef B uD ; Xmeu
paumhwvef tpk;d &\ vGwv
f yfa&;&&Sd
&ef pDpOfxm;rIrsm;udk arv 26 &ufu
a0zefcNhJ y;D tpk;d &opfzUJG pnf;a&;twGuf
vHak vmufaom b@ma&; axmufyrHh I
rsK;d r&Sad Mumif;ESifh paumhwvef tcGef
xrf;jynfolrsm;udk a':vm 2 'or 5
bDv,
D aH usmf ukeu
f somG ;apEkid af Mumif;
ajymMum;cJhonf[k arv 26 &ufu
½kdufwm owif;wpf&yfwGif azmfjy
xm;onf/
paumhwvefjynforl sm;u ESpaf ygif;
307 ESpfMum t*Fvef vufatmufcH
Ekid if t
H jzpf wnf&adS erIukd tqH;k owfNy;D
NAdwdefrS vHk;vHk;vsm;vsm; cGJxGuf&ef
vmrnfh pufwifbm 18 &ufwiG f rJqE´
ay;oGm;rnfjzpfonf/
paumhwvefonf vGwfvyfa&;
&&Scd yhJ gu ,ckxufyrkd q
kd ;dk ½Gm;onfb
h @m
a&;tajctaersm; BuHKawGUrnfjzpf
aMumif; NAw
d ed f b@ma&;0efBu;D Xmeu
jiif;ckHajymqkdcJhonf/

NAdwdef vufaxmufb@ma&;0efBuD; 'efeDtvufZef;'g;/ ("mwfyHk-½dkufwm)

paumhwvef tcGefaumufcHa&;
tmPmydkiftzGJUtpnf;ESifh b@ma&;
xde;f csKyaf &;uJo
h aYkd om tzGUJ topfrsm;

xlaxmifjcif;rSm paumhwvef&dS aetdrf
wkid ;f tm; tenf;qH;k aygif 600 cefY ydrk kd
ukefusaprnfjzpfNyD; ,if;yrmPxuf

yif ydkrkdrsm;jym;vdrfhrnfjzpfaMumif;
NAdwdefb@ma&; 0efBuD;Xmeu arv
26 &ufwGif ajymMum;cJhonf/
]]paumhwveftpdk;&u NAdwdefudk
pGecYf mG zkBYd uKd ;pm;aeayr,fh vGwv
f yfa&;
wpfct
k wGuf ay;qyf&r,fu
h ek u
f sp&dwf
udak wmh olwt
Ydk aeeJY b,forl u
S kd rajym
ygbl;}}[k vufaxmuf b@ma&;0efBu;D
'efeD tvufZef;'g;u ajymMum;cJo
h nf/
¤if ; u paumh w vef v G w f v yf
a&;BudK;yrf;rItwGuf cefYrSef;xm;onfh
ukefusp&dwfrsm;ESihf b@ma&;vdkaiG
yrmPrsm;udk ydrk t
kd ao;pdwaf zmfjyoGm;
Ekdif&ef BudK;yrf;vsuf&Sdonf/ paumh
wveftpdk;&url ,if;owif;rsm;udk
]]owif;rSm;}}[kqkdum jiif;qkdcJhonf/
paumhwvefonf tpdk;&opf zGJU
pnf;cJyh gu ¤if;wk\
Yd wpfEpS w
f m pD;yGm;
a&;qkdif&m oHk;pGJp&dwf\ 1 &mckdifEIef;
(od)Yk 1 'or 5 bDv,
D H ukeu
f srnfjzpf
aMumif; uae'gEdkifiH? uGdbwfa'orS
vGwfvyfa&;twGuf qE´aumuf,lrI
rsm; jzpfymG ;cJNh y;D aemufyikd ;f cefrY eS ;f rIrsm;
udk tajccHNyD; NAdwdefb@ma&;0efBuD;
Xmeu ajymMum;cJhonf/ „

'ku©onfrsm;twGuf uifqma&m*g
ukorIwGif vdktyfcsufrsm; BuD;rm;
/ attufzfyD
0g&Sifwef? ar 26

ydkvef\ uGefjrLepfacgif;aqmif
,m½SLaeZJvfpuD uG,fvGef
/ bDbDpD
0gaqm? ar 26

ydv
k ef\ aemufq;kH vufusef uGejf rL
epfacgif;aqmifjzpfol 0dpk ,
D uf,m½SLZJvf
puDonf touf 90 t&G,w
f iG f uG,f
vGefoGm;cJhNyD[k arv 26 &uf bDbDpD
owif;wpf&yfwGif azmfjyxm;onf/
ydkvefEkdifiHudk 1981 ckESpfwGif ppf
tkycf sKyaf &;aMunmí aoG;pnf;nDnw
G f
a&;ygwD\ tvkyo
f rm;vIy&f mS ;rIukd ESrd f
eif;um uGejf rLepfacgif;aqmifru
I kd um
uG,foGm;cJhol jzpfonf/
1983 ckEpS t
f xd Mumanmif;cJah om
ppftkyfcsKyfa&;atmufwGif 'gZifESifh csD
aom qE´jyolrsm; aoauscMhJ uNy;D aoG;
pnf;nDnw
G af &;ygwD\ acgif;aqmifjzpf
ol vdcs0f ,fvq
D mtygt0if axmifEiS hf
csaD omolrsm;tm; axmifoiG ;f tusO;f

csxm;cJhonf/
odkY&mwGif 'kwd,urÇmppfuvnf;
yg0ifwdkufcdkufcJhaom ppfjyefvnf;jzpf
umuG,af &; 0efBu;D a[mif;vnf; jzpfol
,m½SLZJvpf uDonf pnf;vH;k nDñw
G af &;
tvkyo
f rm;vIy&f mS ;rIEiS hf tjcm;tzGUJ rsm;
wdEYk iS hf awGUqHak qG;aEG;um odomxif&mS ;
aom tpdk;&ajymif;vJrIrsm; jzpfatmif
jyKvkyfay;cJhonf/
1989 ckEpS w
f iG f ygvDrefu ¤if;tm;
or®wtjzpf a&G;cs,w
f ifajrm§ ufco
hJ nf
udk ¤if;&mxl;wGif 1990 jynfhESpf 'DZif
bmvtxd xrf;aqmifcNhJ y;D aemuf aoG;
pnf;nDñw
G af &; tvkyo
f rm;vIy&f mS ;rI
acgif;aqmif vdcsf0,fvDqm or®w
jzpfvmcJhonf/ ,m½SLZJvpf uDonf em
wm&Snaf &m*gjzifh uG,fvGefcJhaMumif;
ppfwyfaq;wuúov
kd af q;½Hu
k we*FaEG
aeYwGif aMunmcJhonf/ „

urÇmay:&Sd 'ku©onfrsm;twGuf
use;f rma&;apmifah &Smufrt
I ydik ;f wGif jzpf
yGm;rIEIef;jrifhrm;aom uifqma&m*g
ukorItwGuf vdt
k yfcsujf rifrh m;vsu&f dS
Ny;D tqdyk gudpu
ö kd jznfq
h nf;aqmif&u
G f
Ekdif&efcufcJaeonf[k uRrf;usifynm
&Sirf sm;u ajymMum;vdu
k o
f nf[k arv
26 &ufu attufzyf D owif;wpf&yf
wGif azmfjyxm;onf/
vuf&dS 'kuo
© nf use;f rma&; apmifh
a&SmufrItydkif;wGif ul;pufwwfaom
a&m*grsm;ESifh tm[m&csKdUwJhrIwdkYrSm
t"duawGUBuKH &avh&adS om jyóemrsm;
jzpfonf/ odkY&mwGif uifqma&m*grSm
'ku©onfrsm; t"duBuHKawGUaeaom
jyóemwpf&yfjzpfNy;D ¤if;wdu
Yk kd vufcH
apmifah &Smufxm;aom Ekid if rH sm;twGuf
vnf; ,if;jyóemudk udik w
f ,
G af jz&Si;f
&ef cufcJaponf[k ukvor*¾ 'ku©
onfrsm;qdkif&m r[mrif;BuD;u ajym
Mum;onf/ ¤if;u 'kuo
© nfpcef;rsm;wGif
aiGaMu;axmufyrhH I tpDtpOf topfrsm;
ESihf uifqma&m*gppfaq;rI vkyif ef;rsm;
rSm 'ku©onfrsm;twGuf tultnD
jzpfaponf[k qdkonf/
vuf&w
dS iG f a'gufwm aygpydik *f ,f

OD;aqmifaomtzGJYrSm ukvor*¾ 'ku©
onfrsm;qdik &f m r[mrif;Bu;D ½H;k \ txl;
usef;rma&;apmifha&SmufrI aumfrwD
(ECC )udk zGJYpnf;í 'ku©onfrsm;xHrS
a&m*guko&ef aiGaMu;axmufyrhH q
I ikd f
&mavQmufvTmrsm;udk vufcHppfaq;
aqmif&Gufay;cJhonf/
tqdyk gaumfrwDrmS Ny;D cJo
h nfh 2010
jynfhESpfESifh 2012 ckESpf tMum; umv
wGif a*smf'efEkdifiH&Sd 'ku©onfrsm;xJrS
avQmufvTmaygif; 1989 ckudk vufcH
ppfaq;cJhonf/ ¤if;wdkYu avQmufvTm
511 ckrmS uifqma&m*gESihf ywfoufNy;D
,if;wGif trsm;qHk;jzpfyGm;avh&Sdaom
&ifom;uifqmESihf tlrBu;D uifqmrsm;
yg0ifonf/ xdkYjyif vuf&SdavQmufvTm
rsm;xJrS xuf0ufcefu
Y v
kd nf; twnfjyK
í aiGaMu;axmufyHhay;cJhonf/
odkY&mwGif avQmufvTmrsm;xJwGif
a&m*gjzpfyGm;aom vlemrSm ¤if;a&m*g
tvm;tvm qufvufíraumif;awmh
onfh tajctaewGif &Sad ejcif;ESihf uko
rIrSm p&dwfpu tvGefBuD;rm;aevQif
¤if;aiGaMu; axmufyrhH I avQmufvmT rsm;
udk y,fzsurf nf jzpfonf/ xdjYk yif wpfO;D
csi;f twGuf trsm;qH;k cGijhf yKay;cJah om
axmufyrhH I yrmPrSm 2011 ckEpS u
f a':
vm 4ç600ESifh 2012 ckESpfu a':vm
3ç500om jzpfonf/ „

ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ (အဂၤါေန႔)

| ၂၉

အားကစားသတင္း

&moD0ufajcprf;yGJrsm;wGif
{&m0wDtoif; &v'faumif;ae
/ aomMum
&efukef? ar 26

tm&StrsKd;orD;zvm;NydKifyGJwGif yGJrprD avhusifhrIjyKvkyfaeaom jrefrmtrsKd;orD;toif;/ ("mwfyHk- MFF)

jrefrmtrsKd;orD;toif;
ZGefvtwGif; jyefvnfavhusifhrnf
/ &J&ifha|;
&efukef? ar 26

jrefrmhvufa&G;pif trsK;d orD; abmvH;k
toif;taejzifh tm&StrsK;d orD;zvm;
NydKifyGJNyD;onfhaemuf tem;,lae&mrS
vmrnfh ZGev
f twGi;f jyefvnf pcef;0if
avhusifh&ef pDpOfxm;onf/
jrefrmtrsKd;orD;toif;rSm tm&S
trsK;d orD;zvm;NyKd iyf w
JG iG f awmifu&kd ;D
,m;toif;udk 0-12 *d;k ? w½kwt
f oif;
udk 0-3 *dk;? xdkif;toif;udk 1-2 *dk;
wdkYjzifh yGJwdkif;½IH;edrfhum tkyfpktqifhrS
xGucf &YJ onf/ jrefrmtrsK;d orD;toif;

taejzifh Mo*kwv
f twGi;f xdik ;f Edik if w
H iG f
usi;f yrnfh tmqD,H trsK;d orD; cseyf ,
D H
&SpNf yKd iyf o
JG Ykd 0ifa&muf,OS Nf yKd i&f eftwGuf
jyefvnf jyifqifavhusifh&ef pDpOfae
jcif; jzpfonf/
]]ZGev
f xJrmS toif;avhusirhf aI wG
jyefpzdkY pDpOfxm;ygw,f/ tm&Szvm;
NyKd iyf u
JG trSm;awGujkd yifqifNy;D vmr,fh
tmqD,NH yKd iyf rJG mS taumif;qH;k jzpfatmif
jyifqifrmS yg/ toif;&JU avhusirhf aI wG
udak wmh ZGev
f xJrmS jyefpzdYk pDpOfxm;yg
w,f/ yPmrupm;orm; 30 avmuf
a&G;Ny;D avhusirhf mS yg/ vla&G;cs,rf t
I ydik ;f
uawmh *syefenf;jy ukrm'g pdwBf uKd uf

2014 jrefrmae&Sief ,fv*d f 'kw,
d
tausmjh yefvnfrpwifrD &moD0uf ajc
prf;yGJrsm;wGif {&m0wD,lEkdufwuf t
oif;taejzifh &v'faumif;rsm; &,lEidk f
cJhonf/ jrefrmae&Sife,fvd*f yxr
tausmh yGJpOfrsm;tNyD;wGif EkdifyGJokH;yGJ
om&&SdcJhNyD; trSwfay;Z,m;\ tqifh
(8)ae&mwGif &yfwnfaeonfh {&m0wD
taejzifh vmrnfh 'kwd,tausmhyGJpOf
rsm;ü &v'faumif;rsm;&,l&ef arQmv
f ifh
aeonf/
]]tcktoif;ukd t"du wnfaqmuf
aewm toif;pnf;vkH;nDnGwfrI pdwf
"mwf rsm;rsm;&atmif vkyfaeygw,f/
'kwd,tausmh vufusef 12 yGJrSm 12
yGJpvkH; tEkdif&atmif BudK;pm;r,f}} [k
{&m0wDtoif;\ enf;jyOD;qef;0if;u

qkdonf/
{&m0wDtoif;onf vuf&t
dS csed x
f d
ajcprf;yGcJ ek pfyx
JG d upm;xm;Ny;D tqkyd g
ajcprf;yGcJ ek pfyw
JG iG f av;yGEJ idk ?f ESpyf o
JG a&?
wpfy½JG ;HI jzifh &v'faumif;rsm; &&Sad eonf/
{&m0wDtoif;upm;cJhonfh ajc
prf;yGJrsm;wGif ,l-19 toif;udk 3-2
*kd;? uarÇmZtoif;udk 2-0 *kd;? rauG;
toif;udk 3-1 *kd;? ZGJuyiftoif;udk
3-0 *k;d wkjYd zifh tEkid &f &Scd o
hJ nf/ okaYd omf
{&m0wDtoif;onf jrefrmhvufa&G;pif
abmvk;H toif;ESihf wpf*;dk pDoa&? csi;f
,lEu
dk w
f uftoif;ESihf ESp*f ;dk pD oa&us
cJNh y;D uarÇmZtoif;ukd 1-0 *k;d jzifh ½I;H edrfh
cJhonf/
{&m0wDtoif;taejzihf &moD0uf
tajymif;ta&TU umvtwGi;f Edik if jH cm;
om;upm;orm;vJ&ef rlvu pDpOfcJh
aomfvnf; taMumif;trsKd;rsKd;aMumifh
ysufjy,fcJhonf/ /

a&G;cs,frSmyg}} [k jrefrmtrsKd;orD;
toif;refae*sm a':jrwfjrwfOD;u
ajymonf/
tmqD,H trsK;d orD;cseyf ,
D &H pS Nf yKd iyf JG
udk 2004 ckESpfwGif yxrqHk;tBudrf
pwifusif;ycJhNyD; jrefrmtrsKd;orD; t
oif;u cseyf ,
D jHzpfcu
Y J m yxrqH;k cseyf ,
D H
toif;tjzpf rSwfwrf;0ifxm;onf/
jrefrmtrsK;d orD;toif; taejzifh tm
qD,H trsK;d orD;cseyf ,
D &H pS Nf yKd iyf JG ajcmuf
Burd w
f iG f cseyf ,
D EH pS Bf urd ?f 'kw,
d ESpBf urd ?f
pwkw¬oHk;Budrf &zl;onf/ /
{&m0wDtoif;ESifh uarÇmZtoif;wkdY ajcprf;upm;pOf. ("mwfyHk- AUFC)

½kd;&mtm;upm;tzGJUcsKyf
&efykHaiG ½kd;&mvufa0SYpdefac:yGJwGif
yg0ifrnfhwGJqkdif;rsm; xGufay:
/ aomMum
&efukef? ar 26

jrefrmEkid if H ½k;d &mtm;upm;tzGUJ csKyf
rS Bu;D rSL;í&efyaHk iG½;dk &mvufa0SY pdeaf c:
yGu
J kd vmrnfZh eG v
f wGif &efuek Nf rKd U? r*Fvm
awmifneG NYf rKd Ue,f&dS odrjf zLtm;upm;½kH
wGif usi;f yrnfjzpfNy;D tqkyd gyGw
J iG yf g0if
rnfh wGq
J idk ;f 12 qkid ;f udk jrefrmEkid if H ½k;d &m
tm;upm;tzGJUcsKyfrS xkwfjyefcJhonf/
vmrnfh ZGef 1 &ufwiG f usi;f yrnf
jzpfonfh &efyaHk iG ½k;d &mvufa0SY pdeaf c:
yGJwGif ig;csDwGJqkdif;ukd;qkdif;ESifh okH;csDwGJ
qkid ;f ok;H qkid ;f yg0ifrnfjzpfNy;D qD;*dr;f arG
vufa0So
Y rm;rsm; jzpfMuonfh pk;d vif;OD;
(a&Tz;l )ESihf wl;wl;(e*g;rmef) wk\
Yd ig;csD
wGq
J idk ;f rSm y&dowf pdw0f ifpm;rnfyh pJG Of
jzpfvmcJhonf/
ig;csw
D q
JG idk ;f rsm;wGif pk;d vif;OD; (a&T
zl;)ESifh wl;wl; (e*g;rmef)? zkd;om;BuD;

(rEÅav;)ESifh &J&ifhatmif (e*g;rmef)?
zk;d vjynfh (a&Tz;l )ESihf atmifEidk x
f ;l (a&T
ukuúKd)? 0rf;pwm; (a&Tzl;)ESifh ae½lbD
(T & T)? apm'gydk (ac:) rku
d ½f idk ;f (a&Tz;l )
ESihf tm;rmef (T & T)? apma&Ta*smf (a&Tz;l )
ESihf apmoJrif; (yGijhf zL'decf sO)f ? uanmzk;d
(a&TukuúKd) ESifh &Srf;av; (0gqkd)? apm
NzKd ;a0 (tjzLa&mifaoG;opf)ESihf rku
d rf u
dk f
(T & T)? ykn (a&Tz;l )ESihf Zifuzdk ;l (0gqk)d
wkdY xkd;owfMurnf jzpfonf/
okaYd omf ok;H csw
D q
JG idk ;f wGif yg0ifrnfh
yGpJ Ofo;Hk yGt
J m; xkwjf yefjcif;r&Sad y/ &ef
ykHaiG ½kd;&mvufa0SYpdefac:yGJ ½kH0ifaMu;
vufrw
S rf sm;udk aiGusycf ek pfaxmif? aiG
usyw
f pfaomif;ESihf aiGusyw
f pfaomif;cGJ
owfrw
S x
f m;Ny;D vufrw
S rf sm;udk jrefrm
EkdifiH ½kd;&mtm;upm;tzGJUcsKyf ½kH;cef;?
atmifqef; tm;upm;NyKd i0f if;wGif 0,f
,l &&SdEkdifonf/ /

awmifBuD;NrdKU&Sd uarÇmZtoif;\tdrfuGif; KBZ Stadium/

&efukefwGif tdrfuGif;upm;jzpfygu
y&dowfrsm;vma&muftm;ay;Edkif&ef uarÇmZpDpOf
/ &J&ifha|;
&efukef? ar 26

awmifBu;D NrKd U&Sd tdru
f iG ;f udk a'ocH
rsm;xH jyefvnftyfESHcJhaom uarÇmZ
abmvH;k toif;taejzifh tdru
f iG ;f yGpJ Of
rsm;udk &efuek Nf rKd UwGif vufcu
H pm;&zG,f
&SdaeNyD; tu,fí upm;jzpfygu &Srf;
jynfe,fryS &dowfrsm; vma&muf tm;
ay;Edik f pDpOfomG ;rnf[k toif;pDt;D tdk
OD;0if;jrifhOD;u ajymonf/
uarÇmZtoif;tdru
f iG ;f udk jyefvnf
toH;k jyKciG &hf &eftwGuf jrefrmEdik if H abm

vH;k tzGUJ csKyEf iS hf &Sr;f jynfe,f tm;upm;
0efBuD;|mewdkY jyefvnf n§dEdIif;rIrsm; jyK
vkyfaeaomfvnf; uGif;jyefr&ygu
uarÇmZtoif; tdrfuGif;yGJpOfrsm;udk
&efuek Nf rKd Uüyifusi;f y&ef NyKd iyf u
JG si;f ya&;
aumfrwDrS pDpOfxm;onf/
]]uReaf wmfwt
Ykd rd u
f iG ;f udk &efuek rf mS yJ
usi;f yjzpfr,fq&kd if &Sr;f jynfe,fu y&d
owfawG vmtm;ay;Edik zf t
Ykd wGuf pDpOf
ay;oGm;ygr,f/ &Sr;f jynfe,f tm;upm;
0efBuD;Xmeu wm0ef,lpDpOfay;rSmyg/
tdru
f iG ;f jyef&zdYk n§Ed idI ;f aeayr,fh vuf&dS
tcsed rf mS awmh twnfrjyKEikd af o;ygbl;}}

[k OD;0if;jrifhOD;u ajymonf/
uarÇmZtoif;\tdru
f iG ;f jyefvnf
&&Sd&ef n§dEIdif;rItqifrajyygu jrefrm
ae&Sief ,fv*d f 'k-tausmyh pJG Of tcsKd Uudk
jyifqifa&;qGJ&rnf[k jrefrmae&Sif
e,fvd*fNydKifyGJ usif;ya&;wm0efcH OD;&J
rsKd;[def;u ajymonf/
]]uarÇmZtoif; tdru
f iG ;f yGpJ OfawG
udk &efuek rf mS vkyrf ,fq&kd if uReaf wmfwYkd
taeeJY yGJpOfZ,m;udk tajymif;tvJ
vkyfzdkY vdkygvdrfhr,f/ yGJpOfwcsKdUudk jyif
qif a&;qG&J rSmyg/ tdru
f iG ;f udpu
ö awmh
n§dEIdif;aeqJyg}} [k ¤if;u qdkonf/ /

၃၀ | ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ (အဂၤါေန႔)

အားကစားေဆာင္းပါး

aygUapvkdvkdh aMumif½kyfxkd;&ayr,fU aq;twGuf rav;ygapESifU
/ [def;xufatmif

jrefrmEkid if H abmvk;H tzGUJ csKyf (MFF)
vufatmufcH jrefrmae&Sief ,fv*d Nf yKd iyf JG
usi;f ya&;[m jrefrmhabmvk;H zGUH NzKd ;a&;
twGuf ta&;ygvSwJh tajymif;tvJ
wpfckukd pGrf;pGrf;wrH vkyfaqmifvQuf
&Sdygw,f/ tJ'gu rsKd;qufopfvli,f
abmvkH;orm;awG toufrSefuefa&;
pdppfjcif;qkw
d hJ udpyö g/ 'Dvdk toufppd pf
wJt
h cgrSm ae&Sief ,fv*d f uvyftoif;
awGu uk,
d pf m;vS,af wGyg0ifwhJ touf
rSeu
f efa&; pdppfraI umfrwDuzdk UJG pnf;Ny;D
ppfaq;wm jzpfygw,f/ 2014 ae&Sif
e,fv*d Nf yKd iyf eJG t
YJ wl abmvk;H &moDwpfck
twGi;f usi;f yNrjJ zpfwhJ vli,fv*d Nf yKd iyf JG
twGuf &nf&,
G w
f mupNy;D ESpaf ygif;rsm;
pGm odwpfrsKd;? rodwpfrsKd; vkyfvmcJhwJh
toufvrd rf jIyóemukd awmfveS f ajymif;
vJzkdY vkyfaqmifvmjcif; jzpfygw,f/
jrefrmae&Sief ,fv*d f uvyftoif;
awGtwGuf 1994 ckEpS af emufyidk ;f arG;
zGm;olawGom yg0ifcGifh&r,fh ,l-20
vli,fNydKifyGJeJY yxrwef;toif;awG
twGuf 1996 ckEpS af emufyidk ;f arG;zGm;
olawGom yg0ifciG &hf r,fh ,l-18 NyKd iyf JG
usi;f yzkYd pDpOfwt
hJ cgrSm tckvdk touf
ppfaq;zkYd taMumif;zefvmcJw
h m jzpfyg
w,f/ 'Dvdk ppfaq;wJt
h cgrSm Ekid if o
H m;
rSwfykHwif? tdrfaxmifpkpm&if;? aiGpm
&if;pwJh taxmuftxm;awGeJYwuG
wku
d q
f idk pf pfaq;Ny;D vkt
d yf&if ESpw
f pf&m
jyu©'ed v
f dk taxmuftxm;rsK;d eJaY wmif
wif;usyfpGm ppfaq;cJhw,fvkdY od&yg
w,f/ 'Dvd k ppfaq;vdu
k w
f t
h J cgrSm tHt
h m;
oifzh ,
G f aumif;avmufatmif Ekid if o
H m;
rSwyf w
Hk ifuwftwkawG tvQyH ,f xGuf
ay:vmwmukd tHt
h m;oifzh ,
G f awGU&Scd hJ
&ygw,f/
'g[m abmvk;H upm;cGi&hf zkYd &S&d if;pGJ
toufxufi,fatmif enf;vrf;trsK;d
rsKd;eJY rSwfykHwiftwk jyKvkyfvkdufwm
jzpfayr,fh wnfqOJ ya'wpf&yfudk csK;d
azmufrd&ufom; jzpfaewmukdawmh
owdjyKryd Hk ray:ygbl;/ Ekid if o
H m; rSwyf Hk
wifqkdwm EkdifiHwpfEkdifiHtwGuf? EkdifiH
om;wpfOD;twGuf ta&;BuD;vSovkd
Ekid if o
H m; t&nftcsi;f jynfrh rD o
S m vuf
0,fuidk af qmifciG &hf w
dS hJ taxmuftxm;
wpfcyk g/ tckvdk Ekid if o
H m; rSwyf w
Hk ifuwf
awG tjyifrmS azmazmoDoD xGuaf y:ae
wm[m b,foUl rSm wm0eft&Sq
d ;Hk vJvYdk
ar;cGef; xkwf&rSmyg/ jrefrmae&Sife,f
vd*f NyKd iyf u
JG si;f ya&;wmefcH OD;&JrsK;d [de;f
uawmh vleJYrSwfykHwif uGJvGJcsuf[m
axmifyifusomG ;Ekid af Mumif; rSwcf sujf yKchJ
wmukd owif;wpfy'k rf mS awGUvu
d k &f ygw,f/
wu,fawmh jrefrmhabmvk;H avmu
rSm toufvdrfw,fqdkwm vkyf½kd;vkyf
pOfwpfckvkd t½kd;pGJaecJhwm q,fpkESpf
rsm;pGm Mumjrifch yhJ gNy/D Ekid if w
H um NyKd iyf JG
awGrSm t½IH;rcHEkdifbJ rjzpfrae tEkdif
,lzYdk BuKd ;pm;&mu owfrw
S t
f &G,x
f uf
BuD;&ifhwJh upm;orm;awGukd touf
vdrfum 0ifa&muf upm;cJhMuygw,f/

tJ'aD emufyidk ;f oufwrf;tvku
d f wkid ;f
a'oBuD;eJY jynfe,fNydKifyGJ? &yfuGuf?
aus;&Gm? NrKd Ue,fNyKd iyf aJG wGrmS yg touf
ausmf upm;orm;awG[m emrnftrsK;d
rsK;d ? ykpH t
H rsK;d rsK;d eJY 0ifa&mufupm;cJMh uNy;D
upm;orm; touf v d r f j cif ; qk d w J h
jyóem[m jrefrmhabmvk;H avmu wpfck
vk;H ukd ul;pufa&m*gyrm ysUH ESYH tjrpfw,
G f
oGm;cJyh gw,f/ 'DaeY 'Dtcsed t
f xdvnf;
jrefrmhvufa&G;pif upm;orm;a[mif;
awG? vuf&u
d S pm;aewJh olawGxrJ mS vnf;
uk,
d eh f mrnferY J [kwb
f J tjcm;wpfa,muf
&JUemrnfeJY &yfwnfae&olawG &Sdae
wmu xif&Sm;whJ oufaoygyJ/
tusK;d quftaeeJY Ekid if w
H umNyKd iyf JG
awGrSm jrefrmhvufa&G;pif toif;awG
acgif;razmfEkdifatmif t½IH;EGHepfcJh&NyD;
jrefrmabmvkH;avmu wpfckvkH; Akef;
Akef;vJ usqif;oGm;cJhygw,f/
'Dvdk tajctaersK;d rSm upm;orm;
awG&JU toufvdrfvnfrI jyóem[m
&yfwefYroGm;bJ jrefrmae&Sife,fvd*f
vli,fNydKifyGJawGtxd a&muf&SdvmcJhyg
w,f/ jrefrmae&Sife,fvd*f[m 2010
jynfEh pS f &moDuwnf;u abmvk;H &moD
wpfcktwGif;rSm ae&Sife,fvd*f vli,f
NyKd iyf u
JG dk usi;f yay;cJyh gw,f/ 'Dvdk usi;f y
ay;wJhtcgrSm NydKifyGJemrnf trsKd;rsKd;?
toufuefYowfcsuf trsKd;rsKd;? rl0g'
pnf;rsn;f trsK;d rsK;d eJY usi;f yay;cJw
h myg/
vli,fNydKifyGJqkdwJhtwkdif; oufwrf;t
vku
d f NyKd iyf w
JG pfct
k aeeJY usi;f yay;wm
jzpfwt
h J wGuf toufvrd v
f nfrI jyóem
[m Ny;D cJw
h hJ 2013 &moDtxd ajcmufypf
uif;oJvJpif rjzpfcJhygbl;/ 'gaMumifh
2014 &moDtwGuf vli,fNydKifyGJawG
usi;f yzkYd pDpOfwt
hJ cg ESpaf ygif;rsm;pGm zuf
wG,v
f mcJw
h hJ pepfq;dk wpfcu
k dk tNy;D wkid f
½kdufcsKd;zkdY BudK;pm;vmcJhwm jzpfygw,f/
upm;orm; toufvrd rf jI yóemukd
rnfou
l rnfoyYdk ifjyKvyk cf o
hJ nfjzpfap?
vlt
Y wåraemt& tEkid ,
f cl siv
f Ydk vkycf hJ
onfjzpfap ckcsed rf mS awmh 'g[m orkid ;f
wpfck jzpfomG ;cJyh gNy/D 'Djyóem ajz&Si;f
zkt
Yd wGuf tm;xkwo
f al wG? ae&Sief ,fv*d f
uvyftoif;awG? abmvkH;avmueJY
yg0if ywfoufaeolawG tm;vkH;[m

trsm;nD ]]þ}} ukd uRJzwfEkdifonf qkd
onfhtwkdif; ta&GUwpfckrSm rjzpfrae
vkdufyg&awmhrSm jzpfygw,f/ 'gayrJh
pepfwpfcu
k ae aemufwpfcu
k dk tajymif;
tvJvkyf&mrSm tenf;eJYtrsm; tcuf
tcJawG? tusyt
f wnf;awG ay:ayguf
vmrSmukd tckvkd touftrSeftwkdif;
rjzpfrae upm;&r,fqw
dk hJ tpDtpOf[m
aumif;ayr,fhvnf; ab;xGufqkd;usKd;
awG &Sad ewmukad wmh owdjyKzv
Ydk ydk gw,f/

t&ifwkef;u
toufrSefzkdY rvkdbl;/
vdrfvkdY&w,fav/
tm;vk;H vnf; vdrMf uwmyJ/ 'DtxJuajcpGrf;ukd
t"duxm;a&G;&wm
jy emr&Sdbl;/
tckusawmh
vdrfvkdYr&awmhbl; . . .
wu,fawmh jrefrm abmvk;H orm;
awG[m EkdifiHwumawGrSmvkd abmvkH;
ynm pepfwusoifMum;ay;wJh abmvk;H
tu,f'rDawGuae xGufay:vmwJh
upm;orm;awG r[kwfygbl;/ vli,f
obm0 vrf;rawGay: ajy;&if;vTm;&if;
abmvkH;upm;cJholawG jzpfygw,f/ 'g
aMumifh olw&Ydk UJ abmvk;H ynm oif,rl I
[m tcsed rf sm;pGmay;cJ&h ovkd wwfuRr;f
rItqifu
h vnf; tcsed af y;&oavmuf
jyefr&Mu&Smygbl;/ 'Dvdk taetxm;eJyY J
ae&S,fe,fvd*f uvyftoif;awGukd
a&muf&v
dS mcJMh uNy;D y½kzd uf&iS ef ,f upm;
orm;b0ukd pwifcJh&wmyg/
'gaMumifh vuf&SdtcsdefrSm touf
t&G,t
f & rqkpd avmuf ausmv
f eG o
f mG ;
wJh tvm;tvm&Sd upm;orm;awG t
wGuaf wmh toufreS u
f efa&;pdppfr[
I m
olwb
Ydk 0ukd owfovkd jzpfomG ;Ekid w
f m
vnf; &Sad eygw,f/ txl;ojzifh touf
rSefuefw,f/ taxmuftxm; jynfhpkH
rSeu
f efw,f/ 'gayrJh abmvk;H ukd 0g;wpf

½ku
d af &mufatmif ruefEid k w
f h J upm;orm;
rsK;d eJY touf ajcmufv? wpfEpS f ausmaf e
w,f/ 'gayrJh uvyftoif;twGu?f vuf
a&G;piftoif;twGuf wpfcsed rf mS jzpfEidk f
w,fqw
dk hJ tvm;tvm&Sd abmvk;H orm;
rsK;d ukd EIid ;f ,SOf pOf;pm;oifyh gw,f/ b,f
vkdyJjzpfjzpf toufrSefuefa&;ukdom
rjzpfrae OD;pm;ay;r,fq&dk if jrefrmae
&Sief ,fv*d &f UJ tqift
h wef;[m &S&d if;pJG
taetxm;xuf qkw,
f w
k o
f mG ;Ekid w
f m
ukd owdjyKzkdY vkdygw,f/
'geJyY wfoufNy;D ae&Sief ,fv*d f uvyf
toif;wpfcu
k enf;jywpfO;D u tckvdk
ajymygw,f/ ]]t&ifwek ;f u toufreS zf Ydk
rvkb
d ;l / vdrv
f &Y d k w,fav/ tm;vk;H vnf;
vdrMf uwmyJ/ 'DtxJuajcpGr;f ukd t"du
xm;a&G;&wm jyóemr&Sb
d ;l / tckusawmh
vdrv
f rYdk &awmhb;l / vdrv
f rYdk &awmh u
pm;orm;wpfa,muf b,favmuf ajc
pGr;f aumif;aumif; toufausmo
f mG ;&if
bmrSvyk v
f Ydk r&awmhb;l / uReaf wmfwYdk
taeeJv
Y nf; ajcpGr;f rMunfb
h J touf
MunfNh y;D a&G;ae&awmh toif;wpfoif;
jzpfzkdYawmif renf;vkyfae&w,f}} vkdY
ol BuKaH wGUae&wJh taetxm;ukd tckvdk
ajymygw,f/
]]toufvdrfwmuawmh tm;vkH;
vnf; vdrcf MhJ uwmyg/ b,foYl b,forl S
tjypfajymvk&Yd r,f rxifb;l / 'DtxJrmS
uRefawmfwkdYvnf; ygcJhwmyJ/ tm;vkH;
rk;d cg;a& aomufcw
hJ myJav/ 'Dvdk touf
vdrcf MYJ uwJt
Y wGuf jrefrmabmvk;H tqifh
twef;u cifAsm;wkdYrsufjrifyJ/ 'gukd
rjzpfraeajymif;rSom jrefrmhabmvkH;
acgif;axmifEidk rf mS yg/ 'gukd uReaf wmfwYdk
BuKd ;pm;aewmyg/ uReaf wmfwyYdk J vkyv
f Ydk
r&ovkd um,uH&Sifupm;orm;awG?
uvyftoif;enf;jyawG? tkycf sKyo
f al wG?
rdbawGyg tm;vkH;0kdif;0ef;BudK;pm;rS &
Ekid rf mS ygqkNd y;D toufppfaq;wJh aumfrwD
rSm yg0ifow
l pfa,mufuvnf; ajymjy
ygw,f/
'gaMumihf ae&Sief ,fv*d u
f pm;orm;
toufppfaq;wm[m tjriftrsK;d rsK;d ?
½IaxmifYtrsKd;rsKd;eJY toHawG xGufay:
vmygw,f/ ae&Sief ,fv*d f uvyftoif;
awGtaeeJYvnf; pepfwpfck tajymif;

tvJrmS 'a&maomyg; trDvu
dk af ewm
awG&Y ygw,f/ upm;orm;awG taeeJY
vnf; ajy;vkyf&? ausmif;axmufcHpm
,l & ? (v0u) axmuf c H p m,l & eJ Y
tcsed af wG ay;cJ&h ygw,f/ 'ghjyif touf
pdppfrI aumfrwD0ifawGvnf; rem;&bJ
reufyidk ;f uk;d em&D0ef;usiu
f ae nykid ;f
ukd;em&Dausmftxd tcsdefay; pdppf&wJY
twGuf yifyef;Muw,fvkdY qkdygw,f/
'gYaMumifh rlvu arvtwGif;pwifzkdY
&nf&G,fxm;wJh ae&Sife,fvd*f vli,f
NydKifyJG[m rpwifEkdifao;bJ aESmifYaES;
MuefYMumrIawG jzpfcJh&NyD; ZGefvxJrSmrS
usif;yEkdifawmhr,fvkdY od&ygw,f/
Ekid if w
H umrSmawmY 0ifciG hf owfrw
S f
csufukd touft&G,f? usm;^r cJGjcm;
wmrsK;d &Sad umif;&Sad yrJY t"duuswYJ t
&nftcsi;f ukd OD;pm;ay; pOf;pm;avY &Syd g
w,f/ 1994 urÇmhzvm;qk& csefyD,H
b&mZD; vufa&G;piftoif;rSm upm;cJh
wJh qkdua&wD;[m abmvkH;avmuu
tem;,lNyD;aemufykdif; aq;ynmukd
vkdufpm;cJhNyD; tckqdk&if q&m0efwpf
a,muftjzpfeYJ toufarG;0rf;ausmif;
aeygw,f/ tvm;wl Ekid if w
H um owif;
awGrSm toufb,favmufa&mufrS
bJGU&wJh trsKd;om;BuD;? trsKd;orD;BuD;
ponfjzifh yg0ifwwfwmukd zwfzl;Mu
rSmyg/ 'g[m touft&G,q
f w
dk mxuf?
pdwf0ifpm;rI? tmomqE´jyif;jyrIawG
vkYd ajymEkid af yr,fh wu,fwrf;rSm ouf
qkdif&me,fy,frSm uRrf;usifrIqkdwJh t
&nftcsif;aMumifhom Nzpfygw,f/
tckvnf; jrefrmhabmvkH;avmu
zGHYNzdK;wkd;wufa&;qkdwJY &nf&G,fcsufeJY
upm;orm;touf rSeu
f efa&;ukd pDpOf
aqmif&u
G w
f m[m BuKd q&dk r,fh udpw
ö pfck
jzpfayr,fh t&nftcsif;&Sdolukd avQmh
ayghpOf;pm;zkdY tBuHjyKvkdygw,f/ EkdifiH
wum vufa&G;piftoif;awGrmS vnf;
toif;wkid ;f rSm touftrSef upm;orm;
awGcsn;f yJ ygygw,fvYdk b,forl S tmr
rcHEidk yf gbl;/ toif;wpfoif;rSm upm;
orm; ckepfa,muf? &Spaf ,mufavmuf
toufrSefygw,fqkd&ifawmif jrefrm
EkdifiHvkd abmvkH;tqifYtwef; zHGYNzdK;qJ
vufa&G;pif toif;wpfoif;twGuf
em;vnf vufcaH y;&rSmyg? txl;ojzifh
pepfwpfck tajymif;tvJrmS rjzpfrae
vkyaf qmif&w,fqw
dk t
hJ csuef YJ t&nf
tcsi;f &So
d al wG usecf rhJ ,fq&dk if pOf;pm;
&r,fhudpö jzpfygw,f/
rnfoyY d k ifqad k p jrefrmYabmvk;H avmu
uawmY ta&GUwpfckqD trSefwu,f
OD;wnfaevsuf &Syd gw,f/ oufwrf; rSef
uefrS jrefrmhabmvk;H zGNYH zKd ;wk;d wufvrd Yf
r,fvYdk w&m;ao,lqxm;vkYd r&ovk?d
toufausmf upm;orm;awGtok;H jyKNy;D
,aeYtcsdeftxd atmifjrifrI r&wm
vnf; trSeyf gyJ/ 'gaMumihf jrefrmhq½dk ;kd
pum;wpfckjzpfwJh ayghapvkdvkdY aMumif
½kyx
f ;dk rS aq;twGuf av;&w,fqw
dk hJ
pum;eJY ynm&So
d wdrvGw&f atmif tjyK
oabm a&;om;vkdufygw,f/ /

ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ (အဂၤါေန႔) |

၃၁

အားကစားသတင္း

*a&mhpfESifhyGJpOftwGuftoifhjzpfae[k um;vfza&mhcsfBuHK;0g;
vef'ef? ar 26

vmrnfph aeaeYwiG f vef'efNrKd U&Sd 0if
bavtm;upm;uGif;BuD;ü y&dowf
80ç000 a&SUwGifxdk;owfrnfh a*smhcsf
*a&mhpEf iS hf yGpJ OftwGuf t*Fvef vufa0SY
orm;um;vfza&mhcsu
f tqifoifh jzpf
aeNyD[k BuHK;0g;ajymMum;onf/ IBF
ESifh WBA plygrpf',f0dwfcsefyD,Hvnf;
jzpfozl a&mhcsu
f ¤if;b0twGuf tBu;D
us,fqHk;jzpfvmrnfh ,if;yGJpOftwGuf

pdwfvIyf&Sm;aeaMumif;vnf; qdkonf/
]]aemfwif[rf[m BuD;us,fwJh NrdKU
Bu;D wpfNrKd Uyg/ wpfNrKd UvH;k u uReaf wmf&h UJ
aemufrmS &Sad ewJt
h wGuf tm;wuf&yg
w,f/ 'Dvykd BJG u;D rsK;d udk aemfwif[rfNrKd Uu
tm;upm;uGif;BuD;rSm rusif;yEkdifwm
&Sufp&mawmif aumif;ygw,f/ bmyJ
jzpfjzpf NrKd Uuy&dowfawGtm;vH;k 0ifb
avudv
k mNy;D tm;ay;Mur,fvYkd ,HMk unf
ygw,f}} [k aemfwif[rfNrKd Uom; wpfO;D
jzpfol za&mhcsfu ajymonf/

,ckypJG Ofonf ppfNy;D acwfaemufyikd ;f
NAw
d ed v
f ufa0So
Y rdik ;f wGif tBu;D us,q
f ;kH
yGpJ Oftjzpf owfrw
S x
f m;MuNy;D xd;k owf
yGJtwGuf &ufowfrSwfNyD; wpfem&DcefY
tMumwGifyif vufrSwf 60ç000 cefY
a&mif;cscJh&um pkpkaygif;vufrSwf
80ç000 cefY a&mif;csxm;&onf/
za&mhcsEf iS *hf a&mhpw
f o
Ydk nf Ny;D cJo
h nfh
Edk0ifbmvu xdk;owfcJhMuNyD; za&mhcsf
utEdik &f &Su
d m cseyf ,
D cH g;ywfrsm;udk um
uG,Ef idk cf ahJ omfvnf; tjiif;yGm;zG,&f m

tqHk;tjzwfrsm;aMumifh jyefvnf xdk;
owfyGJusif;yay;&ef awmif;qdkrIrsm;
aMumifh ,ckypJG Of jyefvnf taumift
xnfay:vmjcif; jzpfonf/
touf 36 ESpt
f &G,f za&mhcso
f nf
vufa0So
Y rm;b0wpfavQmuf yGpJ Of 32
yGw
J iG Ef pS yf o
JG m½H;I edrx
hf m;Ny;D tvJx;kd yGpJ Of
23 yGJtxd tEdkif&&Sdxm;onf/
/ atmifokw bmomjyefonf

&nfñTef; - aemfwif[rfykdYpf
t*Fvefvufa0SYausmfum;vfza&mhcsf/

[mrDvfwef\ EdkifyGJqufrIudk&yfwefYNyD;
rdkemudk *&if;y&DNydKifyGJwGif a&mhpfbmh*fAdkvfpGJ

BMW PGA

csefyD,H&SpfNydKifyGJ
csefyD,Hqkudk
ruftD½GdKif;qGwfcl;

rdkemudk? ar 26

we*FaEGaeYu usif;yNyD;pD;cJhaom
rdek mudk *&if;y&D azmfjrLvm0rf; um;armif;
NyKd iyf w
JG iG f rmpD;'D;um;armif;orm;eDukd
a&mhpb
f mh*u
f toif;azmf vl;0pö[mrDvf
wefuakd usmjf zwfum tEdik &f Adv
k pf o
JG mG ;
cJo
h nf/ Ny;D cJo
h nfh NyKd iyf aJG v;ckqufwu
kd f
AkdvfpGJxm;cJhaom [mrDvfwef\ EdkifyGJ
qufru
I kd &yfwefEY idk cf jhJ cif;vnf;jzpfum
a&mhpfbmhpftwGuf ,ck&moD 'kwd,
ajrmufEkdifyGJvnf; jzpfonf/
*smreD um;armif;orm; a&mhpb
f mh*f
onf paeaeYujyKvyk cf ahJ om vuf&nf
ppfyw
JG iG f tjiif;yGm;zG,t
f aetxm;jzifh
NyKd iyf t
JG wGuw
f m xGucf iG u
hf kd &,lEikd cf NhJ y;D
we*FaEGaeYuNydKifyGJwGif AdkvfpGJcJhjcif;
jzpfonf/ a&mhpfbmh*fonf NyD;cJhonfh
*&if;y&Dav;ckqufwu
kd f [mrDvw
f ef\
aemuf'w
k ,
d ae&mü &yfwnfEidk cf ahJ omf
vnf; urÇmch seyf ,
D q
H t
k wGuf &yfwnfrI
Z,m;wGif &rSwu
f mG [rI usO;f ajrmif;cJh
NyD; ,ckEdkifyGJaMumifh &yfwnfrIZ,m;udk
av;rSwt
f omjzifh OD;aqmifEidk cf o
hJ nf/
[mrDvw
f efonf a&mhpb
f mh*u
f kd t
aumif;qH;k zdtm;ay;,SONf yKd iEf ikd cf ahJ omf
vnf; rsuv
f ;kH jyóemtenf;i,faMumifh
aemufq;kH ywfvrf; rwdik rf w
D iG f tavQmh
ay;cJ&h jcif;jzpfum NyKd iyf iJG g;yGq
J ufwu
kd f
tEkdif&&SdEdkifrnfh tcGifhta&;udk vuf
vTwcf &hJ onf/ rdek mudk *&if;y&DNyKd iyf w
JG iG f
&uf'fbl;vftoif; um;armif;orm;

qma&;(t*Fvef)? ar 26

rsm;wGif tjcm; emrnfausmrf sm; jzpfMu
onfh &uf'0f efpum? AD;eyfp0f v
D s?H umbm?
[efwcl sKAd m tp&So
d w
l rYkd mS vnf; NyKd ib
f uf
rsm;udk toD;oD;tEdkif&&SdcJhNyD; 'kwd,
tqifhudk wufvSrf;vmEkdifcJhMuonf/

t*FvefEdkifiH? qma&;e,f&Sd 0efYof
a0ghofa*gufuvyfwGif we*FaEGaeYu
usif;yNyD;pD;cJhaom 2014 BMW PGA
csefyD,H&Spf a*gufoD;NydKifyGJwGif ajrmuf
tdik ,
f mvefa*gufo;D orm; ruft½D KdG i;f
u NyKd ib
f ufrsm;jzpfMuonfh &Sed ;f avmf&?D
vkcfa':e,f? aomrwfpfbDa*smwdkYudk
tompD;&NyD; csefyD,Hqkudk odrf;ydkufcJh
onf/
touf 25 ESpft&G,f ruftD½GdKif;
onf tapmydik ;f ywfvnftqifrh sm;wGif
&v'faumif;rsm; &,lEkdifcJhjcif; r&SdcJh
aomfvnf; aemufq;kH ywfvnftqifh
wGif taumif;qHk; vufpGrf;jyoNyD;
pkpkaygif; ½dkufcsuf 274 csufwGif 14
csux
f ad vQm½h u
kd cf u
hJ m teD;uyfq;kH NyKd if
bufjzpfonfh tdkif,mvef a*gufoD;
orm;&Sdef;avmf&Dudk wpfcsuftom&
Akv
d pf cJG jhJ cif; jzpfonf/
tapmydik ;f ywfvnftqifrh sm;wGif
vufprG ;f aumif;jyoum &v'faumif;cJh
onfh 'de;f rwfa*gufo;D orm;aomrwf
bDa*smrSm aemufqHk;aeYwGif trSm;t
,Gi;f rsm;cJu
h m cseyf ,
D q
H u
k &kd ,lEidk rf nfh
tcGifhta&;udk qHk;½HI;cJh&onf/ urÇmh
tqifh (1) a[mif; ruftD½GdKif;twGuf
rl Oa&myajray:wGif yxrqH;k Oa&my
wd;k cseyf ,
D q
H u
k kd &,lEidk cf jhJ cif;jzpfNy;D ,ck
NyKd iyf w
JG iG f Akv
d pf EJG idk o
f nfh yxrqH;k ajrmuf
tdik ,
f mvef a*gufo;D orm;tjzpfvnf;
rSwfwrf; a&;xdk;EkdifcJhonf/
,ckNydKifyGJrwdkifrDu ¤if;\cspfol
jzpfol 'de;f rwfwif;epfr,f a0ghZeD,muD
ESihf vrf;cGjJ ywfpcJ o
hJ nft
h wGuf pdww
f nf
NidrfrI&&ef vdktyfonf[k 0efcHcJhaomf
vnf; ruft½D KGd i;f taejzifh NyKd iyf t
JG wGi;f
vufpGrf;aumif;jyoum csefyD,Hqkudk
&,lEkdifcJhjcif;vnf; jzpfonf/

/ atmifokw bmomjyefonf

/ atmifokw bmomjyefonf

&nfñTef;-bDbDpD

&nfñTef;-pukdif;pykdY

rkdemukd *&if;y&DNydKifyGJwGifcsefyD,Hqk qGwfcl;oGm;cJhaom a&mhpfbmh*f/

&Dum'du
k wwd,ae&mwGif &yfwnfcNhJy;D
zm&m&Dtoif;\ zmeef'dktvGefqdku
tqifhav;ae&mwGif &yfwnfcJhonf/
]]pyg,f&S,f EkdifyGJwpfyGJygyJ/ vHk;0
aumif;rGefygw,f/ vl;0pö[m t&rf;
t&Sed af umif;aumif;eJY Ekid yf aJG wGqufNy;D
t&mtm;vH;k aumif;rGef aecsed rf mS olu
Y kd
uReaf wmf &yfwefEY ikd af pcJyh gw,f/ uRef
awmf 'gudk taumif;qHk;BudK;pm;cJhwm
jzpfNyD; wu,fvnf; vkyfEkdifcJhygw,f}}
[k a&mhpb
f mh*u
f NyKd iyf t
JG Ny;D wGif owif;
axmufrsm;udk ajymMum;onf/
paeaeYu vuf&nfppfyw
JG iG f [mrDvf

wef&&SdEdkifonfh wmxGufcGifhae&mudk
a&mhpfbmh*fu tjiif;yGm;zG,f taet
xm;jzifh &,lomG ;cJo
h nft
h jyif NyKd iyf \
JG
csefyD,Hqkudkvnf; &,lum &yfwnfrI
Z,m;xdyq
f ;k H ae&mudyk g vTaJ y;vdu
k &f onfh
twGuf [mrDvw
f efEiS hf a&mhpb
f mh*w
f \
Ykd
qufqHa&;rSm ydkrdk wif;rmvmcJhonf/
¤if;wdkYESpfOD;rSm rmpD;'D;toif;twGuf
armif;ESiaf y;aeMuaom um;armif; o
rm;rsm; jzpfMuaomfvnf; [mrDvw
f efu
a&mhpb
f mh*Ef iS hf rdwaf qGrsm;r[kwMf u[k
rdek mudNk yKd iyf t
JG Ny;D wGif ajymMum;cJo
h nf/
]]uReaf wmfwu
Ykd rdwaf qGawG r[kwf

Muygbl;/ uReaf wmfw[
Y k d m wpfoif;wnf;
om;awGyJ jzpfMuygw,f}} [k [mrDvw
f ef
u pudkif;pydkY ½kyfoHudk ajymMum;onf/
odaYk omf rked mud*k &if;y&Dcseyf ,
D aH &mhpf
bmh*u
f rl ]]uReaf wmfwu
Ykd tNrw
J rf; rdwf
aqGawG jzpfaeMurSmyg/ uReaf wmfwu
Ykd
rdwfaqGawGygyJ/ uRefawmfwdkYMum;rSm
aumif;rGew
f hJ qufqaH &;&Sad eovdk t
vkyu
f v
kd nf; twlwl yl;aygif;vkyaf eMu
wmyJav}} [k aemufyikd ;f wGif jyefvnf
ajymMum;cJhonf/
/

atmifokw bmomjyefonf

&nfñTef;-pukdif;pykdY

jyifopftdk;yif;tzGifhyGJpOfrsm;wGif emrnfBuD;rsm; EkdifyGJ&&Sdxm;
yJ&pf? ar 26

we*FaEGaeYu pwifusif;ycJhaom
jyifopftdk;yif;wif;epfNydKifyGJ\ yxr
tqifyh pJG Ofrsm;wGif 0ifa&muf,OS Nf yKd iaf e
Muonfh emrnfBu;D wif;epftausmt
f
armfrsm;rSm Edik yf t
JG oD;oD;&&SNd y;D 'kw,
d
tqifhrsm;odkY wufvSrf;EkdifcJhMuonf/

qD'iftqifah v; owfrw
S cf x
H m;&
aom *&if;qvif; (17) Budrf csefyD,H
zuf'g;&m;onf qvdkAufuD;,m;wif;
epform;vl;upfvufudk udk 6-2? 6-4?
6-2 yGJrsm;jzifh tEdkif&&SdcJhonf/ urÇmh
tqifh 93 &Sd vufut
kd aejzifh zuf'g;&m;
udk tbufbufrS r,SOEf ikd cf b
hJ J tjywf
towf ½H;I edrchf jhJ cif;jzpfNy;D zuf'g;&m;rSm

'kw,
d tqifw
h iG f tm*siw
f ;D em;Ekid if o
H m;
&S0Zfref;ESifh &ifqdkif&rnf jzpfonf/
trsKd;orD;wpfOD;csif; vuf&Sd csef
yD,jH zpfol tar&duefwif;epfr,f q&D
em0DvsrH mS vnf; tdr&f iS jf yifopfwif;epf
r,f tvpfZv
f rfukd 6-2? 6-1 yGrJ sm;jzifh
ESpfyGJjywf tEdkif&&SdcJhonf/ trsKd;orD;
wpfOD;csif;NydKifyGJ\ yxrtqifhyGJpOf

၃၂ | ေမ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄ (အဂၤါေန႔)

အားကစား

,refESpf&v'frsm;aMumifh wpfESpftwGif; ref,ltoif;
trSwfwHqdyfwefzdk; aygifoef; 60 eD;yg; avsmhus
csefyD,Hvd*fzvm;&aom &D;,Jvfruf'&pfxuf bdkif,efjrL;epftoif;trSwfwHqdyfu ydktzdk;wef
refcsufpwm? ar 26

2013-14 y&D;rD;,m;vd*f abmvH;k
&moDu enf;jy rd,
k ufpv
f ufxufwiG f
&v'frsm;qd;k &Gm;cJah om ref,t
l oif;rSm
wpfESpftwGif; toif;trSwfwHqdyf
wefzdk; aygifoef; 60 eD;yg;txd avsmh
usoGm;onf/
ESpftawmfrsm;rsm; wefzdk;t&SdqHk;
trSwfwHqdyfwpfcktjzpf &yfwnfEdkif
aom ref,\
l 2014 twGuf wefz;kd rSm
aygif 439 oef;jzpfNy;D 2013ckEpS f zm*l
qefvufxufuESifhEdIif;,SOfvQif aygif
oef; 60 eD;yg; avsmhenf;oGm;jcif;jzpf
onf/ 2013-14 &moDy&D;rD;,m;vd*f
trSwfay;Z,m;wGif tqifhckepfom&
aom ref,\
l NrKd UcHNyKd ib
f uf y&D;rD;,m;
vd*fcsefyD,H refpD;wD;rSm trSwfwHqdyf
wefzdk;tvdkuf tqifhowfrSwfcsuf
Z,m;ü tqif&h pS rf S ig;ae&mtxd wuf
a&mufvmonf/ uufyw
D ,f0rf;zvm;
udkyg&&Sdxm;aom refpD;wD;toif;\
trSwfwHqdyfwefzdk;rSm vsifjrefpGm wdk;
wufvmNyD; aygifoef; 300 ausmfodkY
a&mufvmonf/
refpD;wD;toif; ydkif&Sifrsm;onf
e,l;a,mhcf,ef;uD;? e,l;a,mhcfpD;wD;
MLS toif;wdkYESifh ygwemtjzpf vuf
wGJNyD;aemuf refpD;wD;toif;rSm urÇm
odtrSwfwHqdyfwpfck ydkjzpfvmonf/
*smrefbeG 'f ufpv
f *D gNyKd iyf w
JG iG f pHcsed f
wif&rSwjf zifAh v
kd pf aJG om bdik ,
f efjrL;epf
toif;rSm csefyD,Hvd*fwGif AdkvfpGJaom
pydefuvyf &D;,Jvfruf'&pf\txuf
eHygwfwpfae&mü aygif 531 oef;jzifh
&yfwnfEdkifcJhonf/ wpfcsdefu &D;,Jvf
ruf'&pftoif;onf urÇmheHygwfwpf
jzpfcJhaomfvnf; rMumao;rDESpfrsm;u

rdk,ufpfvufxuf &v'frsm;aMumifh ref,ltoif; trSwfwHqdyfwefzdk; avsmhusoGm;aomfvnf; wefzdk;t&SdqHk;pm&if;wGif tqifhoHk;ae&m&&Sdxm;onf/

h qifu
h pm; orm; tDA&m[DrAkd pf
pydefpD;yGm;a&;tusyftwnf;'Pfudk bmpDvdkemtoif;rSm trSwfwHqdyf urÇmt
cHc&hJ Ny;D wefz;kd usqif;cJ&h onf/ odaYk omf wefzdk; tajcjyZ,m;wGif tqifhav; udk ydkifqdkifxm;onfhtjyif cs,fvfqD;
H l a';Apfv;l 0pöuv
kd nf; aygif
vnf; urÇmhtaumif;qHk;upm;orm; jzifhom auseyfcJh&onf/ csefyD,Hvd*f aemufcv
rsm;udk ydkifqdkifxm;jcif;? 0ifaiGrsm;wdk; 'kwd,ESifh vmvD*gcsefyD,Hqk&,lxm; oef; 50jzifh ac:,l&ef oabmwlnD
yGm;vmjcif;wdaYk Mumifh b&ef;wefz;kd jyef aom tufovufwDudktoif;rSm t rI&xm;aom jyifopfNrdKUawmfuvyf\
qifh 19 ae&mwGif &yfwnfaeonf/ trSwfwHqdyfwefzdk;rSm wpfESpftwGif;
vnfjrifhwufvmjcif;jzpfonf/
jyifopfv*D ;l zvm;cseyf ,
D H yDtufpf av;qcefYwdk;vmjcif;jzpfonf/
q,fBurd af jrmuf cseyf ,
D v
H *d zf vm;
y&D;rD;,m;vd*frS pyg;u 12? tJAm
&tNyD;wGif &D;,Jvftoif;onf 2010 *sDtoif;rSm yxrqHk;tBudrftjzpf
aemufydkif; yxrqHk;tBudrftjzpf y&D; tqifhwpfq,ftwGif; 0ifEdkifcJhonf/ wefu 20&NyD; ADvm? 0ufpf[rf; ESifh
e,l;umq,fwdkYrSm tqifh 30
rD ; ,m;vd * f t oif ;
twGi;f 0ifa&mufEikd cf o
hJ nf/ y&D;
rsm;\txufü &yf
trSwfwHqdyfwefzdk; xdyfqHk; ckepfoif;
rD;,m;vd*rf S wef;qif;&aom zlvf
wnfEikd cf o
hJ nf/ ruf 2014 tqifh 2013 tqifh toif; wefzdk; (aygif)
[rftoif;rSm trSww
f q
H yd w
f efz;kd
qDESifh toif;azmf
1
1
bdkif,ef
531 oef;
36 &mcdkifEIef; avsmhusoGm;NyD;
rsm; ajcpGrf;usqif;
2
3
&D;,Jvf
456 oef;
tqifh 50 om&&Sdonf/
aomaMumifh pdwf
3
2
ref,l
439 oef;
ysufzG,f abmvHk;
4
4
bmpDvdkem
369 oef;
trSwfwHqdyfwefzdk; wGufcsufyHk
&moDESifhBuHKawGUcJh&
5
8
refpD;wD;
303 oef;
trSww
f q
H yd w
f efz;kd wGucf suf
aom t,f v f u
6
6
tmqife,f 300 oef;
&mwGif wwd,tzGJUtpnf;u
vufpDudkNydKifbuf
7
5
cs,fvfqD;
298 oef;

,if;trSwfwHqdyf toHk;jyKcGifhtwGuf
ay;acs&aom ukeu
f sp&dwaf y: rlwnf
wGucf sujf cif;jzpfonf/ trSww
f q
H yd \
f
tm;aumif;rIukd qef;ppf&mü NyKd ib
f uf
rsm;ESifh ,SOfNydKiftusdK;oufa&mufrI?
wm&SnfcHt&nftaoG;&SdrI? tem*wf
wdk;wufEdkifrnfhtvm;tvm&SdrIwdkYudk
pOf;pm;wGufcsufjcif;jzpfonf/ aiGpm
&if;wGufcsufrIwGif tjrwftpGef; wdk;
wufvmrI? abmvHk;aps;uGufESifh ywf
oufí wGucf su&f mwGif qkwq
H yd rf sm;?
toif;vlpm&if;wefzdk;? toif;ordkif;
aMumif;? upm;orm;rsm;\ pGr;f aqmif
&nf? ,lt;D tufzaf trS tqifo
h wfrw
S f
csu?f wpfyyJG sr;f rQyMJG unfyh &dowf ponf
wdkYudk tajccHwGufcsufjcif;jzpfonf/
/ a0bkef;vl bmomjyefonf/
&nfnTef;-a';vD;ar;vf

urÇmhzvm;&&Sd&efrvG,fulaMumif; jyifopfenf;jy'ufcsrfh 0efcH
jyifopf? ar 26

2014 b&mZD; urÇmhzvm;wGif
jyif o pf t oif ; Ad k v f p G J & ef rvG , f u l
aMumif; enf;jy'ufcsru
hf 0efcaH jymMum;
vdkufonf/ ¤if;wdkYtoif;onf rjzpf
Edkifonfh tjzpftysufrsm; jzpfysufcJhrS
om urÇmhzvm;BuD;udk &&SdEdkifvdrfhrnf
[k ajymqdkcJhonf/
1998 urÇmhzvm;csefyD,Hjyifopf
toif;onf qGpfZmvef? tDauGa'g?
[Gef'l;&yfpfwdkYESifh tkyfpk (C)wGif us
a&mufvsuf&Sdonf/ jyifopftoif;
onf 2006 urÇmhzvm;NydKifyGJwGif
'kwd,&&SdcJhaomfvnf; urÇmhzvm; qk

zvm;Bu;D ESiahf 0;uGmaeonfrmS 16 ESpf
&SdoGm;NyDjzpfonf/
jyif o pf t oif ; onf NyD ; cJ h o nf h
2010 urÇmhzvm;NydKifyGJwGif O½ka*G;?
awmiftmz&du? ruúqDudkwdkYESifh wpf
tkypf w
k nf; usa&mufcahJ omfvnf; Ekid yf JG
r&SdcJhbJ tkyfpktqifhrSom vSnfhjyefcJh
&onf/ xdkYtjyif jyifopftoif;onf
ajcppfyGJpOfrsm;wGifvnf; tkyfpk'kwd,
om&&SdcJhNyD; Play off wGif ,lu&def;
toif;udk ESpfausmhaygif; 3-2 *dk;jzifh
cufcufcJcJ tEdkif,lcJh&onf/
xdkYaMumifh 'ufcsrfhu ]]BuD;rm;wJh
&nfrSef;csufeJY b&mZD;udkoGm;rSmyg/
'gayrJh jzpfEdkifwJh &nfrSef;csufrsKd;yg/

b&mZD;udkvmMur,fh csefyD,Havmif;
toif;awG&UJ pm&Guaf y:u upm;orm;
pm&if;u uRefawmfwdkYxuf trsm;BuD;
ydak umif;ygw,f/ trSew
f &m;udk zk;H uG,f
xm;vdYk r&ygbl;/ Ny;D cJw
h hJ 12 ESpt
f wGi;f
urÇmhzvm;tkyfpkyGJpOfawGrSm wdk*dk wpf
oif;udkom uRefawmfwdkY tEdkif&cJhyg
w,f/ urÇmhzvm;BuD;udk &Edkifw,fvdkY
uReaf wmfrajymEdik yf gbl;}} [k qdck o
hJ nf/
xdkYaemuf'ufcsrfhu vuf&Sdenf;jy
rsm;onf upm;orm;rsm;ESiq
fh ufq&H m
wGif tcuftcJrsm;&SdaMumif; 0efcHcJh
onf/ ]]upm;orm;awG[m rdb
k ikd ;f zke;f
awG tifwmeufawGeJYyJ tcsdefukefNyD;
tjcm;vlawGeJY ajymqdkqufqHrIawG

enf;vmcJhygw,f/ olwdkY[m wpfudk,f
wnf;aexdik rf aI wG wpfu,
kd af umif;qef
rIawG rsm;vmcJyh gw,f/ 'gudk uReaf wmf
rwku
d cf u
kd v
f ykd gbl;/ rSeu
f efwhJ ykpH rH sK;d eJY
ajymif;vJay;csifygw,f/ Oyrm olY&JU
ZeD;? om;orD;awGeJY npmpm;wmrsKd;
'grSr[kwf wpfckckaygh}} [k 'ufcsrfhu
qdkcJhonf/
/ atmifNidrf;aoG; bmomjyefonf/
&nfnTef;-aqmfuma0;

jyifopfvufa&G;piftoif;enf;jy
'D'D,m'ufcsrfh