You are on page 1of 3

LATÍN I / Unidade 7.

Actividades para lle remitir ao Titor
1

Apelidos e Nome: SOLUCIÓN LATÍN I
Data: 7ª Unidade


Actividades para lle remitir ao Titor


Morfosintaxe
1
Senātus cum magistratĭbus urbem Romam magno labōre administrābat
magistrātus, -us (maxistrado): magistratĭbus é:
A) xenitivo sing.
B) nominativo plural.
C) acusativo pl.
D) ablativo pl.
2
Senātus cum magistratĭbus urbem Romam magno labōre administrābat
senātus, -us (senado): senātus é:
A) nominativo sing.
B) nominativo plural.
C) ablativo sing.
D) xenitivo sing.
3
Senātus cum magistratĭbus urbem Romam magno labōre administrābat
O texto tradúcese: (NOTA: administro, -as, -āre: administrar)
A) Os maxistrados do Senado administraban a cidade de Roma con gran traballo
B) O Senado administraba a cidade de Roma cos maxistrados con gran traballo
C) A cidade de Roma era administrada polo Senado e os maxistrados con gran traballo
D) O Senado e os maxistrados administraban o traballo na gran cidade de Roma
4
Equitātus Romānus forti impĕtu hostium copias fugāvit
equitātus, -us (cabalería): equitātus é:
A) dativo pl.
B) nominativo sing.
C) nominativo pl.
D) acusativo pl.
5
Equitātus Romānus forti impĕtu hostium copias fugāvit
O texto tradúcese: (NOTA: fugo, -as, -āre: poñer en fuga)
A) A cabalería romana puxo en fuga ás tropas dos inimigos cun forte ataque
B) A cabalería romana fuxiu ante o forte ataque das tropas dos inimigos
C) A cabalería romana puxo en fuga aos inimigos cun forte ataque das tropas
D) Os inimigos puxeron en fuga á cabalería romana cun forte ataque das tropas
LATÍN I / Unidade 7. Actividades para lle remitir ao Titor
2

6
Mater cum filio venit et postea cum patre mansit
maneo, -es, -ēre (quedar, permanecer): mansit é:
A) 3ª pers. sing. pret. imperf. ind. act.
B) 3ª pers. sing. pret. imperf. ind. pas.
C) 3ª pers. sing. pret. perf. ind. pas.
D) 3ª pers. sing. pret. perf. ind. act.
7
Mater cum filio venit et postea cum patre mansit
O texto tradúcese: (NOTA: postea: logo)
A) A nai e o pai chegaron co seu fillo e logo quedaron con el
B) O fillo veu coa súa nai mais logo quedou co seu pai
C) O fillo, logo de vir coa súa nai, quedou co seu pai
D) A nai veu co seu fillo e logo quedou co seu pai
8
Milĭtes oppĭdum defendĕrant, nam omnia templa servavĕrant
defendo, -is, -ĕre: defendĕrant é:
A) 3ª pers. pl. pret. plusc. ind. pas.
B) 3ª pers. sing. pret. pref. ind. act.
C) 3ª pers. pl. pret. plusc. ind. act.
D) 3ª pers. pl. pret. plusc. subx. act.
9
Milĭtes oppĭdum defendĕrant, nam omnia templa servavĕrant
omnis, -e: omnia:
A) acompaña a templa e é suxeito.
B) acompaña a templa e é obxecto directo.
C) acompaña a oppĭdum é é obxecto directo
D) acompaña a milĭtes e é suxeito
10
Milĭtes oppĭdum defendĕrant, nam omnia templa servavĕrant
O texto tradúcese:
A) Os soldados defenderan a cidade, pois protexeran todos os templos
B) Os soldados defenderan a cidade para protexer todos os templos
C) Os soldados defenderan a cidade ou protexeran todos os templos
D) Despois de defender a cidade, os soldados protexeron todos os templos
11
Romāni exercĭtus Carthaginiensium vincunt aut urbem amittunt
aut é unha conxunción:
A) copulativa
B) ilativa
C) disxuntiva
D) adversativa
12
Romāni exercĭtus Carthaginiensium vincunt aut urbem amittunt
O texto tradúcese
A) Despois de ser vencidos polos cartaxineses, os romanos perden a cidade
B) Os romanos vencen aos exércitos cartaxineses ou perden a cidade
C) Os romanos vencen aos exércitos dos cartaxineses ou perden a cidade
D) Os cartaxineses vencen aos exércitos romanos e perden a cidade
LATÍN I / Unidade 7. Actividades para lle remitir ao Titor
3

13
Pompeius duas legiōnes in cornu sinistro comparavit quattuorque in dextrum duxit
A conxunción presente na frase é:
A) -que
B) in
C) qua-
D) duas
14
Pompeius duas legiōnes in cornu sinistro comparavit quattuorque in dextrum duxit
O texto tradúcese: (cornu, -us: flanco ; sinister, -tra, -trum: esquerdo).
A) Pompeio levou dúas lexións ao flanco esquerdo e colocou catro no dereito
B) Pompeio colocou dúas lexións no flanco esquerdo e conduciu catro ao dereito
C) Pompeio colocou dúas lexións no flanco dereito e conduciu catro ao esquerdo
D) Pompeio levou dúas lexións ao flanco dereito e colocou dúas no esquerdo
Léxico
15
A secuencias fonéticas [-kul-], [-tul-] e [-gul-]:
A) Mantéñense en galego e castelán
B) Perden o –u- e pasan a [x] (escrito j) en castelán e [λ] (escrito ll) en galego
C) Perden o –u- e pasan a [x] (escrito j) en galego e [λ] (escrito ll) en castelán
D) Caen por completo tanto en galego como en castelán
16
in albis quere dicir :
A) Ao amencer
B) En branco.
C) Ao albariño.
D) Branqueando.
Legado
17
Dous dos monumentos máis importantes dos Foros Imperiais eran:
A) O Templo da Tríada Capitolina e o Coliseo
B) A Basílica Emilia e o Templo da Tríada Capitolina
C) As Basílicas Xulia e de Maxencio
D) O Pazo de Augusto e o Circo Máximo
18
No Circo Máximo e no Coliseo celebrábanse, respectivamente:
A) carreiras de carros e combates de gladiadores
B) combates de gladiadores e carreiras de carros
C) obras de teatro e combates de gladiadores
D) combates de gladiadores e obras de teatro
19
A casa unifamiliar romana denomínase, segundo estea no campo ou na cidade:
A) domus se está no campo e villa se está na cidade
B) insŭla se está na cidade e villa se está no campo
C) insŭla se está no campo e villa se está na cidade
D) domus se está na cidade e villa se está no campo
20
O comedor da casa unifamiliar chámase:
A) tablīnum
B) triclinium
C) peristylium
D) atrium

═> Nota : Cada ítem correcto = 0,50 puntos.