EXPLICACIÓ I VALORACIÓ PERSONAL en un comentari de text La finalitat d’aquesta part del comentari és doble: d’una banda, demostrar el bagatge

cultural sobre el tema que proposa el text i, de l’altra, donar l’opinió personal tant sobre el contingut del text com sobre l’adequació, coherència i cohesió del mateix. D’acord amb això, és convenient que tingueu en compte les recomanacions següents: • L’explicació i valoració personal ha de presentar l’estructura pròpia d’un text expositivoargumentatiu. • Quan doneu la vostra opinió sobre el text, ho heu de fer amb arguments sòlids i raonats. Procureu, per tant, evitar les afirmacions gratuïtes que no pugueu justificar amb exemples extrets del text. • Recordeu la importància dels criteris d’autoritat en els textos argumentatius. Així doncs, per avalar la vostra tesi podeu utilitzar citacions (del text, d’altres textos del mateix autor o d’un altre origen), posar exemples, fer referències a altres autoritats en la matèria, oferir informacions recents sobre el tema... • • Sigueu sempre respectuosos amb l’autor/a del text: és més probable que tingui uns coneixements del tema molt més complets que no pas els vostres. Sigueu prudents a l’hora d’expressar les vostres opinions, sobretot les que siguin contràries a l’autor. Val més “fer una sèrie de matisacions” al text que dir que “s’està completament en desacord” o que “no m’agrada perquè és avorrit”. • • • Opinar no vol dir només manifestar el desacord sinó també la coincidència amb l’autor. Una via sempre vàlida per encaminar aquest apartat és la d’afegir arguments nous, a favor de la tesi defensada, que l’autor ha oblidat o desconeix. Aquest apartat no es redueix només a fer una valoració del contingut estricte del text sinó que també permet incorporar noves reflexions que el text us hagi suggerit. • • També podeu expressar les conclusions a què hàgiu arribat després de l’anàlisi del text. El “bagatge cultural” que es demana que demostreu en aquest apartat no són només els coneixements que hàgiu adquirit en l’experiència acadèmica, sinó també aquells que pugueu aportar per la vostra experiència privada, per les vostres lectures...

Aquest és l’apartat més subjectiu del comentari i, per tant, on més es demostra la vostra capacitat crítica i d’anàlisi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful