EXPOSICIÓN RESUMIDA DE LA

:

TEORÍA DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA, I
RACIONALIDAD DE LA ACCIÓN Y RACIONALIZACIÓN SOCIAL
de JURGEN HABERMAS
extraída de la edició !a"r"#$ Madrid$ %&&&'
C- Excurso sobre l !eor" #e l r$u%e&!c'(&) *+),-.
(() *A +", #e re-iere #e./ Ha0er1a#$ la ló.ica de la ar."1etació 2 +", #e la
di-erecia de la ló.ica -3r1al4
La ló.ica de la ar."1etació 3 #e re-iere$ c313 la -3r1al$ a relaci3e# de i-erecia
etre "idade# #e15tica# 63raci3e#)$ #i3 a relaci3e# itera#$ ta10i, de ti73 3
ded"cti83$ etre la# "idade# 7ra.15tica# 6act3# de 9a0la) de +"e #e c3173e l3#
ar."1et3#'
T'+os #e Ar$u%e&!c'(&:
30:et3 de la ar."1etació Mai-e#taci3e# 3
e1i#i3e# 7r30le15tica#
;rete#i3e# de 8alide<
c3tr38ertida#
-3r1a# de ar."1etació
di#c"r#3 teóric3 c3.iti83=i#tr"1etale# 8erdad de la#
7r373#ici3e#> e-icacia de
la# acci3e# tele3ló.ica#
di#c"r#3 7r5ctic3 7r5ctic3=13rale# rectit"d de la# 3r1a# de
acció
crítica e#t,tica e8al"ati8a# adec"aci3e# de l3#
e#t5dare# de 8al3r
crítica tera7,"tica ex7re#i8a# 8eracidad de la#
1ai-e#taci3e# 3
e1i#i3e# ex7re#i8a#
di#c"r#3 ex7licati83 =============================== iteli.i0ilidad 3 c3rrecció
c3#tr"cti8a de l3#
7r3d"ct3# #i10ólic3#
(?) *A +", 7re."ta# trata de dar re#7"e#ta la ló.ica de la ar."1etació4
A@ *có13 7"ede la# 7rete#i3e# de 8alide<$ c"ad3 #e t3ra 7r30le15tica#$
+"edar re#7aldada# 73r 0"ea# ra<3e#4 *Có13 7"ede$ a #" 8e<$ e#ta# ra<3e# #er
30:et3 de crítica4 *A", e# l3 +"e 9ace a al."3# ar."1et3#$ 2 c3 ell3 a la# ra<3e#
+"e re#"lta rele8ate# e relació c3 al."a 7rete#ió de 8alide<$ 15# -"erte# 3
15# d,0ile# +"e 3tr3# ar."1et3#4
(B) *Ba:3 +", tre# a#7ect3#$ #e./ Ha0er1a#$ 7"ede c3te17lar#e el 9a0la
ar."1etati8a4
Ba:3 el a#7ect3 de 7r3ce#3$ 0a:3 el a#7ect3 de 7r3cedi1iet3 2 0a:3 el a#7ect3 de
7r3d"ct3'
(C) *;3r +", el 9a0la c313 7r3ce#3 e# "a -3r1a de c31"icació i-rec"ete 2
rara4
;3r+"e #e trata de "a -3r1a de c31"icació +"e 9a de a7r3xi1ar#e #"-iciete1ete
a c3dici3e# ideale#' Ba:3 e#te a#7ect3 la ar."1etació 7"ede eteder#e c313
"a c3ti"ació c3 3tr3# 1edi3#$ a93ra de ti73 re-lexi83$ de la acció 3rietada al
etedi1iet3'
(&) *A", #eDala Ha0er1a# al c3#iderar al 9a0la ar."1etati8a 3 a la ar."1etació
c313 7r3cedi1iet34
C"ad3 #e c3#idera a la ar."1etació c313 7r3cedi1iet3 #e trata de "a -3r1a
de iteracció #31etida a "a re."lació e#7ecial' El 7r3ce#3 de etedi1iet3 e#t5
re."lad3 de tal 13d3 e -3r1a de "a di8i#ió c337erati8a del tra0a:3 etre
7r373ete# 2 373ete#$ +"e l3# i17licad3#@ a) te1ati<a "a 7rete#ió de 8alide<
+"e #e 9a 8"elt3 7r30le15tica$ 0) 2 73r e#3 7"ede 8er#e ex3erad3# de la 7re#ió de
la acció 2 la ex7eriecia 2 7"ede ad37tad3 "a actit"d 9i73t,tica$ c) exa1iar c3
ra<3e#$ 2 #ól3 c3 ra<3e#$ #i 7r3cede rec33cer 3 3 la 7rete#ió de-edida 73r el
7r373ete'
?E) *A", 7a#a c"ad3 Ha0er1a# c3#idera la ar."1etació de#de el 7"t3 de 8i#ta
de la 7r3d"cció de ar."1et3#4
La ar."1etació 7"ede #er c3#iderada de#de " tercer 7"t3 de 8i#ta$ la
7r3d"cció de ar."1et3# 7ertiete# +"e c38e<a e 8irt"d de #"# 7r37iedade#
itrí#eca#$ c3 +"e de#e17eDar 3 rec9a<ar la# 7rete#i3e# de 8alide<'
?%) *A", #3 l3# ar."1et3#4
L3# ar."1et3# #3 l3# 1edi3# c3 c"2a a2"da 7"ede 30teer#e " rec33ci1iet3
iter#"0:eti83 7ara la 7rete#ió de 8alide< +"e el 7r373ete 7latea 73r de 7r3t3 de
-3r1a 9i73t,tica$ 2 c3 l3# +"e$ 73r tat3$ "a 37iió 7"ede tra#-3r1ar#e e #a0er'
?F) *C"5l e# la e#tr"ct"ra .eeral de l3# ar."1et3#4
U ar."1et3 #e c3173e de "a e1i#ió 7r30le15tica 6c3cl"#ió) la c"al lle8a
ic3r73rada "a 7rete#ió de 8alide< 2 de la ra<ó 3 -"da1et3 c3 +"e 9a de
decidir#e acerca de e#a 7rete#ió' !iee +"e +"edar clar3 +", cla#e de a#"t3# trata
de #"#citar el ar."1et3 6e#t,tic3#$ cietí-ic3#$ :"rídic3#) 2 c"5l e# el 7r37ó#it3
#"02acete' La# ra<3e# e +"e #e 0a#a tiee +"e #er rele8ate# e relació c3 la
7rete#ió 7lateada e el ar."1et3 2 #er #"-iciete 7ara a732arla'
?G) Se./ l3# tre# a#7ect3# 1eci3ad3# *có13 73dría de#lidar#e etre #í la#
di#ci7lia# del ca3 ari#t3t,lic34
La retórica #e 3c"7a de la ar."1etació c313 7r3ce#3$ la dial,ctica de l3#
7r3cedi1iet3# 7ra.15tic3# de la ar."1etació 2 la ló.ica de l3# 7r3d"ct3# de la
ar."1etació'
?H) *;3r +",$ #e./ Ha0er1a#$ e# i173rtate la di#tició del a#7ect3 0a:3 el +"e #e
c3#idera a la ar."1etació4
Se./ c"5l #ea el a#7ect3 0a:3 el +"e c3#idera13# la ar."1etació$ la# e#tr"ct"ra#
+"e e ella de#c"0ri13# #3 di#tita#@ a) e el ca#3 de la ar."1etació c313
7r3ce#3 ec3tra13# la# e#tr"ct"ra# de "a #it"ació ideal de 9a0la e#7ecial1ete
i1"i<ada c3tra la re7re#ió 2 la de#i."aldad> 0a:3 e#te a#7ect3$ l3 +"e 1e:3r
73dría caracteri<ar a la ar."1etació e# la iteció de c38ecer a " a"dit3ri3
"i8er#al 2 de alca<ar 7ara la 1ai-e#tació 3 e1i#ió " a#eti1iet3 .eeral' 0)
Ba:3 el a#7ect3 de 7r3cedi1iet3$ ec3tra13# "a e#tr"ct"ra de c317etició
rit"ali<ada$ 73r l3# 1e:3re# ar."1et3#$ 0a:3 e#te a#7ect3 el 30:eti83 e# cerrar la
di#7"ta e t3r3 a 7rete#i3e# de 8alide< 9i73t,tica# c3 " ac"erd3 raci3al1ete
13ti8ad3' c) Ba:3 el a#7ect3 de 7r3d"ct3$ ec3tra13# la# e#tr"ct"ra# +"e de-ie la
-3r1a itera de l3# ar."1et3# 2 la# relaci3e# +"e ."arda etre #í$ 0a:3 e#te
a#7ect3 la iteció e# de#e17eDar 3 -"da1etar "a 7rete#ió de 8alide< 73r
1edi3 de 7r3d"ct3#'
?() *A +", lla1a Ha0er1a# e17re#a# raci3ale#4
E t3d3# l3# ca173# de la acti8idad 9"1aa$ el ra<3a1iet3 2 la ar."1etació
tiee l".ar c313 ele1et3# cetrale# detr3 de "a e17re#a 9"1aa 15# a17lia' Y
7ara #"0ra2ar e#te ra#.3 Iel 9ec93 de +"e t3da# e#ta# acti8idade# 73.a #"
c3-ia<a e la ale.ació 2 e8al"ació crítica de ra<3e# 2 ar."1et3#=$ 3#
re-erire13# a t3da# ella# c313 e17re#a# raci3ale#'
??) *A", a10i.Jedad ec"etra Ha0er1a# a la tetati8a de 9acer deri8ar de la#
di8er#a# e17re#a# raci3ale# 2 de l3# c3rre#73diete# ca173# de ar."1etació
i#tit"ci3ali<ad3# la di8er#idad de ti73# de ar."1etació 2 de 7rete#i3e# de
8alide<4
N3 +"eda clar3 #i e#a# t3talidade# +"e c3#tit"2e el derec93 2 la 1edicia$ la ciecia
2 la direcció de e17re#a#$ el arte 2 la i.eiería$ #ól3 7"ede de#lidar#e "a# de
3tra# -"ci3al1ete$ e# decir$ #3ci3ló.ica1ete 3 #i ta10i, 7"ede 9a0er " de#lide
e t,r1i3# de ló.ica de la ar."1etació'
?B) *C"5l e# la 7ri1er #3l"ció "i8er#ali#ta +"e da Ha0er1a# a e#te 7latea1iet3
#ect3ri<ad3r4
!3da# la# ar."1etaci3e#$ 2a 8er#e #30re c"e#ti3e# de derec93 3 de 13ral$ 3
#30re 9i7óte#i# cietí-ica# " 30ra# de arte$ exi.e la 1i#1a -3r1a de 3r.ai<ació
05#ica de "a 0/#+"eda c337erati8a de la 8erdad +"e #"03rdie l3# 1edi3# de la
ar."1etació al 30:eti83 de 30teer c38icci3e# iter#"0:eti8a# 0a#ada# e l3#
1e:3re# ar."1et3#'
?C) A tra8,# de l3# e:e17l3# +"e c31eta Ha0er1a#$ aalice la# di#tici3e# etre
7rete#i3e# c38eci3ale# de7ediete# de l3# c3text3# de acció 2 7rete#i3e#
"i8er#ale# de 8alide<'
a) Se."r3 +"e e#te aD3 l3# OaKlad Raider# .aa la #"7erc37a'
0) La e7ide1ia #e de0ió a "a i-ecció de 3ri.e 0acteria3 tra#1itida de
."ardería e ."ardería 73r el 1aterial del #er8ici3 de ali1etació'
c) C313 1edida 7r38i#i3al$ l3 1e:3r #ería +"e la c317aDía c3l3cara e#e dier3 e
033# 1"ici7ale# a c3rt3 7la<3'
d) !e.3 derec93 a exa1iar c"al+"ier d3c"1et3 relaci3ad3 c3 l3# de#7id3# de
e#ta e17re#a'
e) De0e "#ted 9acer 15# e#-"er<3# 73r recl"tar e:ec"ti83# +"e #ea 1":ere#'
-) E#ta "e8a 8er#ió de Li. L3. tiee 7#ic3ló.ica1ete 15# #etid3 +"e la
ateri3r'
.) L3# e#75rra.3# 7erteece al .,er3 de la# lili5cea#'
La# 3raci3e# de a) a .) re7re#eta e1i#i3e# c3 +"e " 7r373ete 7"ede
7latear "a 7rete#ió de 8alide< -rete a " 373ete' El ti73 de 7rete#ió e# al.3
+"e e la 1a23ría de l3# ca#3# #ól3 7"ede c3le.ir#e del c3text3'
?&) *Có13 aali<a Ha0er1a# el ca#3 a) 2 +", decide el ti73 de 7rete#ió de 8alide<4
C"ad3 " a-ici3ad3 dice M#e."r3 +"e e#te aD3 l3# OaKlad Raider# .aa la
#"7erc37aN$ 3 #e trata de "a 7rete#ió de calide< de#e17eDa0le c3 ar."1et3#$
#i3 de la 7rete#ió de +"e 8a a .aar la a7"e#ta$ 7rete#ió +"e #e decide 73r
1edi3 de la# re.la# c38eci3ale# de la# a7"e#ta#' ;er3 #i "3 7r3"cia e#a -ra#e
e " de0ate etre ex7ert3# del de73rte #e trata de " 7r3ó#tic3 +"e 7"ede a732ar#e
3 73er#e e c"e#tió c3 ar."1et3#' Icl"#3 e l3# ca#3# e +"e 2a la# 3raci3e#
7er1ite rec33cer +"e #ól3 7"ede 7r3"ciar#e 8ic"lada# a 7rete#i3e# de
8alide< di#c"r#i8a1ete decidi0le#$ e# el c3text3 el +"e decide #30re el ti73 de
7rete#ió de 8alide<'
BE) *Có13 aali<a Ha0er1a# el ca#3 .)4
S"73.a13# +"e "3# le.3# a-ici3ad3# 3 "3# 0iól3.3# e#t5 di#c"tied3 #30re la
cla#i-icació 03t5ica de l3# e#75rra.3# 2 dice Ml3# e#75rra.3# 7erteece al .,er3
de la# lili5cea#N' E e#te ca#3 el 9a0late 7latea la 7rete#ió de +"e #" a-ir1ació
e# 8erdadera' ;er3 c"ad3 " 7r3-e#3r e#t5 ex7licad3 e "a cla#e de 0i3l3.ía la
tax331ía 0i3ló.ica 2 dice Ml3# e#75rra.3# 7erteece al .,er3 de la# lili5cea#N 7ara
c3rre.ir a " al"13 +"e 3 cla#i-ica c3rrecta1ete l3# e#75rra.3# e#t5 7latead3
"a 7rete#ió de iteli.i0ilidad de "a re.la #e15tica'
B%) *E#t3 +"iere decir$ #e./ Ha0er1a#$ +"e l3# ca173# de ar."1etació
di#cri1ia #"-iciete1ete etre l3# di8er#3# ti73# de 7rete#i3e# de 8alide<4
N3' A"+"e d) 2 e) 7ertee<ca a di#tit3# ca173# de ar."1etació$ a #a0er@ al de
la 13ral 2 al del derec93$ " 9a0late #ól3 7"ede 7latear c3 e#a# e1i#i3e#$ c"ad3
la# e-ect/a e c3dici3e# e#t5dar$ 7rete#i3e# de 8alide< 3r1ati8a#@ e a103#
ca#3# a7ela a "a 3r1a de acció$ #ied3 de 7re#"1ir +"e e el ca#3 d) e#a 3r1a
8e.a re#7aldada 73r l3# e#tat"t3# de la e17re#a 2 te.a$ 73r tat3$ " car5cter
:"rídic3'
BF) *A", a73rta el 13d3 e +"e la e1i#ió #e ex7re#a$ #e./ Ha0er1a#4
Ua 1i#1a 7rete#ió de 8alide<$ 2a #e trate de la 8erdad 7r373#ici3al 3 de la
rectit"d 3r1ati8a$ 7"ede a7arecer e -3r1a# 13dali<ada#' La# a-ir1aci3e# +"e #e
-3r1a c3 3raci3e# e"ciati8a# #i17le#$ c3 e"ciad3# .eerale# 3 c3
3raci3e# de exi#tecia$ al i."al +"e la# 7r31e#a# 3 l3# 1adat3# +"e #e -3r1a c3
3raci3e# de de0er #i."lare# 3 .eerale#$ 7"ede eteder#e$ cierta1ete$ c313
ca#3# 7aradi.15tic3# de l3# 13d3# 05#ic3# +"e la# e1i#i3e# #"#ce7ti0le# de 8erdad
2 la# e1i#i3e# #"#ce7ti0le# de rectit"d re7re#eta' ;er3 e 7r3ó#tic3# c313 a)$
ex7licaci3e# c313 0)$ 3 e de#cri7ci3e# cla#i-icat3ria# c313 .)$ e relaci3e# c313
d) 3 e a13e#taci3e# c313 e) +"eda clar3 +"e$ 3r1al1ete$ el 13d3 de "a
e1i#ió #i.i-ica al.3 15# e#7ecí-ic3@ ex7re#a ta10i, "a 7er#7ecti8a e#7aci3=
te173ral 2 de c3teid3 de#de la +"e el 9a0late #e re-iere a "a 7rete#ió de
8alide<'
Ca173# de ar."1etació c313 la 1edicia$ la direcció de e17re#a#$ la
73lítica$ etc,tera$ #e re-iere e l3 e#ecial a 1ai-e#taci3e# #"#ce7ti0le# de 8erdad$
7er3 #e di-erecia e #" re-erecia a la 7r5ctica' Ua rec31edació de e#trate.ia# 3
tec3l3.ía# c313 e c) 8a directa1ete a#3ciada a la 7rete#ió de +"e la# 1edida#
ac3#e:ada# #3 e-icace#' ;ara l3 c"al #e a732a e la 8erdad de l3# c3rre#73diete#
7r3ó#tic3#$ ex7licaci3e# 3 de#cri7ci3e#' Ua e1i#ió c313 0) re7re#eta$ 73r el
c3trari3$ "a ex7licació$ a 7artir de la c"al$ e c3text3# 7r5ctic3#$ c313 e# 73r
e:e17l3 el de la #aidad$ #"7"e#t3 el i17erati83 de e8itar la 7r37a.ació de la
e7ide1ia$ 7"ede ded"cir#e$ #i 15#$ rec31edaci3e# t,cica#'
BG) *Có13 #e di-erecia#$ #e./ Ha0er1a#$ la# -3r1a# de ar."1etació4
N3 e# rec31eda0le la tetati8a de c38ertir la# 7la#1aci3e# i#tit"ci3ale# de l3#
ca173# de ar."1etació e 9il3 c3d"ct3r de la ló.ica de la ar."1etació' La#
di-ereciaci3e# extera# 7arte$ 15# 0ie$ de di-ereciaci3e# itera# etre di#tita#
-3r1a# de ar."1etació$ la# c"ale# tiee +"e 7er1aecer cerrada# a " ti73 de
a5li#i# +"e #e ."íe 73r la# -"ci3e# 2 -ie# de la# e17re#a# raci3ale#' La# -3r1a#
de ar."1etació #e di-erecia #e./ 7rete#i3e# "i8er#ale# de 8alide< +"e c3
-rec"ecia #ól3 3# re#"lta rec33ci0le# a 7artir del c3text3 de "a 1ai-e#tació$
7er3 +"e 3 8iee c3#tit"ida# c313 tale# 73r l3# c3text3# 2 510it3# de acció'
BH) *A", re+"i#it3# de0e teer "a te3ría de la ar."1etació #e./ Ha0er1a#4
Ua te3ría de la ar."1etació tiee +"e 9acer -rete a 3ta0le# 30li.aci3e# e l3
+"e a de13#traci3e# #e re-iere$ 7"e# tiee +"e 73der detallar " #i#te1a de
7rete#i3e# de 8alide<$ e# decir " 7r3cedi1iet3 -ia0le 7ara la c317r30ació de la#
c3rre#73diete# 9i7óte#i# rec3#tr"cti8a#'
B() *A", e# "a 7rete#ió de 8alide< 2 +"e di-erecia 9a2 -rete a la t31a de
73#ició de la# 7rete#i3e# de 73der$ #e./ Ha0er1a#4
Ua 7rete#ió de 8alide< e+"i8ale a la a-ir1ació de +"e #e c"17le la# c3dici3e#
de 8alide< de "a 1ai-e#tació 3 e1i#ió' L3 1i#13 #i el 9a0late 7latea #"
7rete#ió de 8alide< i17lícita1ete +"e #i l3 9ace de 1aera ex7lícita$ el 32ete 3
tiee 15# elecció +"e ace7tar la 7rete#ió de 8alide<$ rec9a<arla$ 3 de:arla e
#"#7e#3'
La# t31a# de 73#t"ra -rete a ex7re#i3e# de " ar0itri3 idi8id"al$ c3 "a
a-ir1ació 3 "a e.ació 3# 73e -rete a 7rete#i3e# de 73der +"e ace7ta13# 3
rec9a<a13# 2 #3 ex7re#ió de la ace7tació 3 el rec9a<3 de #31eter#e al ar0itri3 e
c"e#tió' ;3r el c3trari3 la# 73#t"ra# de a-ir1ació 3 e.ació -rete a 7rete#i3e#
de 8alide< #i.i-ica +"e el 32ete a#iete c3 ra<3e#$ 3 3 a#iete$ a "a 7rete#ió
de 8alide< #"#ce7ti0le de crítica 2 #3$ 73r c3#i."iete$ ex7re#ió de la itelecció de
" ex3 de 8alide<'
B?) *Có13 #e relaci3a la# 7rete#i3e# de 8alide< c3 l3# e:e17l3# dad3#4
E el ca#3 de +"e a) te.a el #etid3 de " 7r3ó#tic3 el 32ete t31a 73#t"ra c3 #"
#í 3 c3 #" 3 -rete a la 8erdad de "a 7r373#ició' L3 1i#13 8ale 7ara 0)' U #í 3 "
3 -rete a d) #i.i-ica t31ar 73#t"ra -rete a "a 7rete#ió :"rídica$ 3 15# e
.eeral$ -rete a la rectit"d 3r1ati8a de "a -3r1a de act"ar' L3 1i#13 8ale 7ara e)'
U t31a de 73#t"ra -rete a -) #i.i-ica +"e el 32ete c3#idera 3 3 c3#idera
a7r37iada la a7licació de " e#t5dar de 8al3r' Se./ .) #e "#e e #etid3 de "a
de#cri7ció 3 c313 ex7licació de "a re.la #e15tica$ el 32ete #e re-iere c3 #"
t31a de 73#t"ra$ 3 0ie a "a 7rete#ió de 8erdad$ 3 0ie a "a 7rete#ió de
iteli.i0ilidad 3 de c3rrecció e el "#3 de l3# 1edi3# de ex7re#ió'
BB) *Có13 #e deter1ia al 13d3 de la# 1ai-e#taci3e#4
Se deter1ia 73r la# 7rete#i3e# de 8alide< +"e i17lícita1ete lle8a a#3ciada#@ la
8erdad$ la rectit"d 3r1ati8a$ la adec"ació 3 la iteli.i0ilidad 3 c3rrecció e el "#3
de l3# 1edi3# de ex7re#ió'
A e#t3# 1i#13# 13d3# c3d"ce " a5li#i# de e-3+"e #e15tic3 de la#
-3r1a# de e"ciació' La# 3raci3e# de#cri7ti8a# 7"ede #er e.ada# 3 ace7tada#
0a:3 el a#7ect3 de 8erdad de la 7r373#ició' La# 3raci3e# 3r1ati8a# +"e #ir8e a la
:"#ti-icació de acci3e#$ 0a:3 el a#7ect3 de rectit"d de "a -3r1a de act"ar' La#
3raci3e# e8al"ati8a# 6l3# :"ici3# de 8al3r) +"e #ir8e a la 8al3ració de al.3$ 0a:3 el
a#7ect3 de adec"ació de l3# e#t5dare# de 8al3r' Y la# ex7licaci3e# de re.la#
.eerati8a# +"e #ir8e de ex7licació de 37eraci3e# tale# c313 9a0lar$ cla#i-icar$
calc"lar$ ded"cir$ :"<.ar$ etc,tera$ 0a:3 el a#7ect3 de iteli.i0ilidad 3 c3rrecció -3r1al
de la# ex7re#i3e# #i10ólica#'
BC) *Có13 ca10ia el c3ce7t3 de -"da1etació$ #e./ Ha0er1a#$ de ac"erd3 c3
el de#e17eD3 di#c"r#i83 de la# 7rete#i3e# de 8alide<4
C"ad3 el a5li#i# #e itera e la c"e#tió de la# 73#i0ilidade# de -"da1etació de
la 8alide< de l3# e"ciad3# #e 73e de 1ai-ie#t3 la# i17licaci3e# 7ra.15tica# del
c3ce7t3 de 8alide<' El #i.i-icad3 de -"da1etació #e aclara rec"rried3 a la#
c3dici3e# de de#e17eD3 di#c"r#i83 de la# 7rete#i3e# de 8alide<' C313 l3#
e"ciad3# de#cri7ti83#$ 3r1ati83#$ e8al"ati83#$ ex7licati83# 2$ 73r l3 de15#$ ta10i,
l3# ex7re#i83# #e di#ti."e 73r #" -3r1a$ #3 7reci#a1ete l3# a5li#i# #e15tic3#
l3# +"e 3# a8i#a de +"e c3 la -3r1a de l3# e"ciad3# ca10ia ta10i, de 13d3
e#7ecí-ic3 el #etid3 de la -"da1etació' La -"da1etació de e"ciad3#
de#cri7ti83# #i.i-ica la de13#tració de la exi#tecia de e#tad3# de c3#a#> la
-"da1etació de e"ciad3# 3r1ati83#$ la de13#tració de la ace7ta0ilidad de
acci3e# 3 de 3r1a# de acció> la -"da1etació de e"ciad3# e8al"ati83#$ la
de13#tració de la 7re-eri0ilidad de e#t3# 3 de a+"ell3# 8al3re#> la -"da1etació de
e"ciad3# ex7re#i83#$ la de13#tració de la tra#7arecia de la#
a"t3re7re#etaci3e# 2 la -"da1etació de e"ciad3# ex7licati83# la de13#tració
de +"e la# ex7re#i3e# #i10ólica# 9a #id3 c3rrecta1ete .eerada#' El #etid3 de
la# c3rre#73diete# 7rete#i3e# de 8alide< di-ereciada# 7"ede et3ce#
ex7licitar#e e#7eci-icad3 e t,r1i3# de ló.ica de la ar."1etació la# c3dici3e#
0a:3 la# +"e 7"ede 9acer#e e cada ca#3 #e1e:ate de13#tració'
Ha2 +"e teer e c"eta$ ade15#$ +"e 3 #ól3 la# e1i#i3e# c31"icati8a#
c3tiee 7rete#i3e# de 8alide< 2 +"e 3 t3da# la# 7rete#i3e# de 8alide<
c3teida# e la# e1i#i3e# c31"icati8a# tiee c3exió directa c3 la#
c3rre#73diete# -3r1a# de ar."1etació'
B&) *A", #"cede$ #e./ Ha0er1a#$ c"ad3 #e di-erecia l3# #i#te1a# c"lt"rale# de
acció4
E c"et3 #e di-erecia l3# #i#te1a# c"lt"rale# de acció$ =c313 #3 la ciecia$ la
13ral 2 el derec93=$ la# ar."1etaci3e# a la# +"e la i#tit"ci3ali<ació de e#3#
#i#te1a da c3ti"idad$ =ar."1etaci3e# a93ra reali<ada# 73r ex7ert3#=$ #e re-iere
a 7rete#i3e# de 8alide< de i8el #"7eri3r +"e 2a 3 8a li.ada# a 1ai-e#taci3e#
c31"icati8a# #"elta#$ #i3 a 30:eti8aci3e# c"lt"rale# c313 #3 la# 30ra# de arte$ la#
3r1a# 13rale# 2 :"rídica# 3 la# te3ría# cietí-ica#'
CE) *A", c3 l3# 8al3re# c"lt"rale# e t3r3 a la "i8er#alidad 2 có13 de-ie
Ha0er1a#Ndi#c"r#3N4
L3# 8al3re# c"lt"rale# 3 #3 85lid3# "i8er#al1ete> #e re#tri.e$ c313 #" 1i#13
310re l3 idica$ al 93ri<3te de " deter1iad3 1"d3 de la 8ida' !a173c3 #e l3#
7"ede 9acer 7la"#i0le# #i 3 e# e el c3text3 de "a -3r1a de 8ida 7artic"lar' De a9í
+"e la crítica de l3# e#t5dare# de 8al3r #"73.a "a 7rec317re#ió c31/ de l3#
7artici7ate# e la ar."1etació$ de la +"e 3 #e 7"ede di#73er a 83l"tad$ #i3
+"e #e c3#tit"2e$ a la 8e< +"e deli1ita$ el 510it3 de la# 7rete#i3e# de 8alide<
te1ati<ada#' Sól3 la 8erdad de la# 7r373#ici3e#$ la rectit"d de la# 3r1a# 13rale# 2
la iteli.i0ilidad 3 c3rrecta -3r1ació de la# ex7re#i3e# #i10ólica# #3$ 73r #" 7r37i3
#etid3$ 7rete#i3e# "i8er#ale# de 8alide< +"e 7"ede #31eter#e a exa1e e
di#c"r#3#' Sól3 e l3# di#c"r#3# teóric3#$ 7r5ctic3# 2 ex7licati83# tiee +"e 7artir l3#
7artici7ate# e la ar."1etació del 7re#"7"e#t3 de +"e #e c"17le c3 #"-iciete
a7r3xi1ació la# c3dici3e# de "a #it"ació ideal de 9a0la' Sól3 9a0lar,$ 7"e#$ de
di#c"r#3# c"ad3 el #etid3 1i#13 de la 7rete#ió de 8alide< +"e #e 9a t3rad3
7r30le15tica -"erce c3ce7t"al1ete a l3# 7artici7ate# a #"73er +"e e 7rici7i3
73dría alca<ar#e " ac"erd3 raci3al1ete 13ti8ad3$ #i.i-icad3 a+"í Me 7rici7i3N
la #i."iete re#er8a ideali<ad3ra@ c3 tal +"e la ar."1etació -"era #"-iciete1ete
a0ierta 2 d"rara el tie173 #"-iciete'

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful