HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng

nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

®Ò tµi: gi¶i ph¸p thiÕt kÕ hÇm chui vµ nót giao trung t©m héi nghÞ quèc gia
1. Néi dung ®å ¸n

1.1

Giíi thiÖu chung

Trung t©m héi nghÞ Quèc gia (viÕt t¾t lµ TTHNQG) ®-îc §¶ng, ChÝnh Phñ quyÕt ®Þnh x©y dùng ®Ó tæ chøc c¸c héi nghÞ lín cña §¶ng, Nhµ n-íc vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi. TTHNQG n»m trong huyÖn Tõ Liªm , CÇu GiÊy – thµnh phè Hµ Néi. Theo quy ho¹ch, tæ hîp TTHNQG ®-îc x©y dùng trªn diÖn tÝch kho¶ng 64 ha n»m ë gãc giao gi÷a ®-êng L¸ng- Hoµ L¹c víi ®-êng Vµnh ®ai III do h·ng t- vÊn §øc GMP thiÕt kÕ . TTHNQG cã 1 cæng chÝnh ra ®-êng L¸ng – Hoµ l¹c, 6 cæng phô ra ®-êng vµnh ®ai III vµ ®-êng bao xung quanh. §Ó ®¶m b¶o c«ng tr×nh TTHNQG ®-îc ®ång bé víi hÖ thèng giao th«ng khu vùc, theo ý kiÕn chØ ®¹o cña ChÝnh Phñ, Bé Giao th«ng VËn t¶i ®· giao cho Tæng C«ng ty t- vÊn thiÕt kÕ GTVT (TEDI) nghiªn cøu, ®Ò xuÊt ph-¬ng ¸n thiÕt kÕ kÕt nèi tõ TTHNQG vµo hÖ thèng giao th«ng khu vùc, ®Æc biÖt lµ kÕt nèi vµo ®-êng L¸ng – Hoµ L¹c, ®-êng Vµnh ®ai III. ThiÕt kÕ ph¶i ®¶m b¶o giao th«ng thuËn lîi, phï hîp víi c¶nh quan khu vùc, ®¶m b¶o an toµn, an ninh trong khai th¸c vµ kÞp hoµn thµnh ®ång bé víi tæ hîp c¸c c«ng tr×nh TTHNQG, ®-a vµo sö dông phôc vô héi nghÞ hîp t¸c kinh tÕ c¸c n-íc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh d-¬ng APEC2006. Nhãm nghiªn cøu ®· xem xÐt c¸c nghiªn cøu c¸c h¹ng môc mµ träng t©m chÝnh lµ Nót giao TTHNQG n»m tr-íc cöa TTHNQG, nót Trung Hoµ kÕt nèi vµo ®-êng vµnh ®ai III, Nót giao MÔ Tr× KÕt nèi giao th«ng ®-êng vµnh ®ai phÝa t©y vµ kÕt nèi c¸c cöa phô cña TTHNQG.

KS.NguyÔn Duy Kh«i -CTy TVTK§B -TEDI

Trang 1/13

HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

Trung t©m HNQG Nót giao Trung Hoµ

Nót giao MÔ tr×

Nót giao TTHNQG

1.2

Nghiªn cøu quy ho¹ch tæ chøc giao th«ng khu vùc

§-êng L¸ng – Hoµ L¹c ®· hoµn thµnh thiÕt kÕ kü thuËt, dù ¸n ®-êng Vµnh §ai III ®· ®-îc phª duyÖt dù ¸n vµ ®o¹n tõ Mai DÞch ®Õn nót giao Trung Hoµ ®· x©y dùng xong giai ®o¹n 1, giai ®o¹n 2 trong t-¬ng lai sÏ cã cÇu c¹n ®i trªn cao cho lµn ®-êng cao tèc liªn tØnh. Khi xuÊt hiÖn c«ng tr×nh TTHNQG, c¸c thiÕt kÕ trªn sÏ kh«ng cßn phï hîp cÇn nghiªn cøu thiÕt kÕ l¹i, kÕt nèi vµo ra cña khu TTHNQG víi hÖ thèng mét c¸ch thuËn lîi ®ång thêi ®¶m b¶o tÝnh an ninh cao vµ mü quan khu vùc còng nh- c¸c yªu cÇu kü thuËt. Ph-¬ng ¸n giao th«ng tæng thÓ kiÕn nghÞ bao gåm: · Nót giao trung Hoµ:
nót giao trung hoµ t­¬ng lai

KS.NguyÔn Duy Kh«i -CTy TVTK§B -TEDI

Trang 2/13

HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

-

HÇm chui cho c¸c lµn ®-êng ®i th¼ng h-íng Mai DÞch – Thanh Tr×. KÕt nèi v¶o cña ®-êng Vµnh ®ai III vµo ®-êng L¸ng - Hoµ L¹c lµ c¸c nh¸nh hÇm hë. Liªn kÕt c¸c giao th«ng néi ®« b»ng ®¶o trßn b¸n kÝnh 40m. Tr-íc m¾t x©y dùng nót giao b»ng tù ®iÒu chØnh b¸n kÝnh 40m, kÕt nèi ®-êng L¸ng – Hoµ l¹c vµ vµnh ®ai III. · Nót giao vµo Trung t©m héi nghÞ quèc gia lµ nót giao kh¸c møc hai tÇng gåm: - C¸c ph-¬ng tiÖn trªn hai lµn ®-êng cao tèc L¸ng – Hoµ l¹c chui qua hÇm chui ®i th¼ng, - Giao b»ng cho c¸c ph-¬ng tiÖn vµo ra TTHNQG th«ng qua ®¶o xuyÕn trßn b¸n kÝnh 40 bè trÝ trªn hÇm chui, vµ hai ®-êng néi ®« cña ®-êng L¸ng – Hoµ L¹c. · KÕt nèi giao th«ng ®-êng phÝa t©y TTHNQG lµ cÇu v-ît MÔ Tr× · KÕt nèi GT cña c¸c cæng phô kh¸c TTHNQG giao b»ng vµo ®-êng Vµnh §ai III. 1.3 Quy m« vµ Tiªu chuÈn thiÕt kÕ 1.3.1 Quy m« thiÕt kÕ: · §-êng cao tèc: Lµ ®-êng lo¹i A, cÊp tèc ®ä 120km/h · §-êng gom : Lµ ®-êng ®« thÞ, cÊp tèc ®é 60km/h · MÆt c¾t ngang cho mçi lµn ®-êng cao tèc (hÇm chui): B= 16,25m gåm - PhÇn xe ch¹y : 3 x 3,75= 11,25m - LÒ ®-êng: 2x1,0 = 2,0m - Lµn ®ç xe khÈn cÊp: 3,0m · Gi¶i l-u kh«ng gi÷a: 20,0m
KS.NguyÔn Duy Kh«i -CTy TVTK§B -TEDI Trang 3/13

HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

· MÆt c¾t ngang mçi ®-êng gom (khu vùc TTHNQG): B= 14,0m gåm - 03 lµn xe c¬ giíi: 3 x 3,50 = 10,50m - Lµn xe th« s¬: = 2,50m - D¶i an toµn phÝa ngoµi: = 1,0m · VØa hÌ vµ ta luy: = 10,0m · D¶i l-u kh«ng gi÷a phÇn ®-êng cao tèc vµ ®-êng gom cã Btb= 20m. · Tæng bÒ réng thiÕt kÕ B=140m. · C-êng ®é thiÕt kÕ mÆt ®-êng: Eyc=1960daN/cm2 1.3.2 Tiªu chuÈn thiÕt kÕ : §-êng ®-îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn §-êng «t« - Yªu cÇu thiÕt kÕ TCVN 4054-1998. HÇm chui ®-îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÇu 22 TCN 272-01. - T¶i träng thiÕt kÕ hÇm: HL93 (KiÓm to¸n víi H30, XB80). - T¶i träng thiÕt kÕ nÒn mÆt ®-êng : T¶i träng trôc 12 T - CÊp ®éng ®Êt: CÊp 8. - TÜnh kh«ng tèi thiÓu hÇm chui: H=4.75m. - §é dèc däc tèi ®a trong hÇm: i = 4% - B¸n kÝnh ®-êng cong låi, lâm tèi thiÓu: R=3000m. 1.4 gi¶i ph¸p thiÕt kÕ hÇm chui vµ nót giao TTHNQG

1.4.1 ThiÕt kÕ mÆt b»ng: Trong mét kh«ng gian h¹n chÕ víi kho¶ng c¸ch tõ nót giao Trung Hoµ ®Õn cæng TTHNQG kho¶ng 300m ph¶i nghiªn cøu bè trÝ ®ñ cho c¸c nót giao, hÇm chui, hÖ thèng cÊp, tho¸t n-íc, hÖ thèng c¸p ngÇm ®iÖn ¸p cao 110Kv cña thµnh phè vµ cÊp ®iÖ khu vùc vµ diÖn tÝch bè trÝ c©y xanh vµ chiÕu s¸ng. C¸c h¹ng môc nghiªn cøu thiÕt kÕ gåm : - Hai lµn ®-êng cao tèc cña ®-êng L¸ng- Hoµ L¹c nèi vµo nót giao Trung Hoµ lµ hai hÇm chui réng 16,25m ®i ngÇm xuèng d-íi, song song víi nhau theo b¸n kÝnh R=1000m.. - C¸c ®-êng gom hai bªn tr-íc TTHNQG ®-îc më réng ®ñ 3 lµn xe c¬ giíi vµ mét lµn xe th« s¬ víi tæng bÒ réng ch¹y B=14m vµ bè trÝ c¸c lµn rÏ vµ nhËp tõ TTHNQG vµo ®-êng L¸ng – Hoµ l¹c. L-u kh«ng gi÷a c¸c ®-êng gom vµ ®-êng cao tèc ®-îc trång hoa vµ c©y c¶nh. - Nót giao gi÷a ®-êng L¸ng – hoµ L¹c vµ ®-êng Vµnh §ai III lµ nót giao b»ng tù ®iÒu chØnh lµ ®¶o xuyÕn trßn b¸n kÝnh R=40m. MÆt ®¶o trång hoa vµ c©y xanh víi h×nh ng«i sao vµng n¨m c¸nh. - Cèng tho¸t n-íc chÝnh cña thµnh phè víi mÆt c¾t hai cöa cèng hép BTCT 3,5 x 3,5m. §©y lµ cèng lín tr-íc ®©y ®i ngang qua TTHNQG, cÇn phµi thiÕt kÕ d-íi vØa hÌ. - ThiÕt kÕ hÖ thèng tho¸t n-íc chung nèi kÕt vµo cèng §ång B«ng, ®-a vÒ tr¹m b¬m tho¸t ra s«ng NhuÖ. - HÖ thèng c¬ së h¹ tÇng kü thuËt ngang vµ däc hai bªn ®-êng chøa c¸p th«ng tin, ®iÖn tho¹i, ®-êng cÊp n-íc....

KS.NguyÔn Duy Kh«i -CTy TVTK§B -TEDI

Trang 4/13

HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

1.4.2 ThiÕt kÕ kiÕn tróc: §©y lµ sù quan t©m ®Æc biÖt trong suèt qu¸ tr×nh thiÕt kÕ v× khu vùc trung t©m héi nghÞ quèc gia lµ ®Çu ®-êng cao tèc ®-êng L¸ng – Hoµ L¹c, tËp trung nhiÒu h¹ng môc c«ng tr×nh c«ng céng ®ßi hái tÝnh thÈm mü vµ c¶nh quan kiÕn tróc hµi hoµ. C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®· ®-îc nghiªn cøu thiÕt kÕ trªn ®-êng cong b»ng b¸n kÝnh lín víi kÕt cÊu bª t«ng xen kÏ trong th¶m c©y xanh víi mµu s¾c hoµ hîp víi thiÕt kÕ qu¶ng tr-êng cña TTHNQG. ThiÕt kÕ c©y xanh võa mang tÝnh mü quan võa mang tÝnh lÞch sö vµ d©n téc ®ång thêi mang phong c¸ch hiÖn ®¹i. C¸c chi tiÕt kÕt cÊu ®-îc nghiªn cøu kü tõ h×nh d¸ng, kÝch th-íc ®¶m b¶o tû lÖ kiÕn tróc hîp lý vµ mµu s¾c sao cho hoµ vµo tæng thÓ chung g©y c¶m gi¸c tèt cho ng-êi ®i qua. C¶ hÇm chui n»m trong ®-êng cong xuyªn qua ®¶o xuyÕn h×nh trßn b¸n kÝnh lín, nèi vµo nót giao Trung Hoµ t¹o nªn mét mÆt b»ng uyÓn chuyÓn. Lan can Inox xuyªn qua c¸c cét vu«ng ch¹y vßng quang miÖng hÇm hë, ph©n chia c¸c m¶ng c©y xanh vµ bª t«ng t¹o nªn nÐt mÒm m¹i vµ duyªn d¸ng. §Æc biÖt nh×n theo h-íng vÒ Hµ Néi hÇm chui ®Æt tr-íc c¸c khu ®« thÞ míi, hiÖn ®¹i cïng víi Trung t©m HNQG t¹o cho ng-êi ®i cã c¶m gi¸c Hµ Néi míi, hoµnh tr¸ng, hiÖn ®¹i vµ v¨n minh. 1.4.3 ThiÕt kÕ tr¾c däc: Do c«ng tr×nh n»m tr-íc cöa TTHNQG nªn c¸c ®iÓm khèng chÕ cao ®é phô thuéc vµo cao ®é mÆt ®-êng vuèt nèi t¹i cæng ra cña TTHNQG. Nót giao n»m gÇn nót Trung Hoµ, nªn viÖc chän lùa c¸c yÕu tè kü thuËt rÊt khã kh¨n. ChiÒu cao tÜnh kh«ng vµ kÕt cÊu ®-îc thiÕt kÕ tiÕt kiÖm vµ chÝnh x¸c ®Ó thiÕt kÕ vuèt nèi. MÆt c¾t däc ®-êng cao tèc ®i tõ nót giao Trung Hoµ h¹ dèc ®i xuèng hÇm råi ®i lªn nhËp vµo cao ®é ®-êng hiÖn t¹i. §é dèc däc ®-îc thiÕt kÕ tèi ®a i=4%, b¸n kÝnh ®-êng cong låi vµ lâm R=3000m. §©y lµ h¹ng môc thiÕt kÕ khã kh¨n do nót giao Trung Hoµ qu¸ gÇn TTHNQG mµ ph¶i ®¶m b¶o ®é dèc tèi ®a vµ chiÒu cao tÜnh kh«ng tèi thiÓu. 1.4.4 ThiÕt kÕ kÕt cÊu hÇm chui: HÇm chui trong nót giao th«ng kh¸c møc ®-êng « t« ®-îc nghiªn cøu thiÕt kÕ vµ x©y dùng lÇn ®Çu t¹i ViÖt Nam. §©y lµ thiÕt kÕ kÕt cÊu míi, c¸c kü s- ®· t×m tßi tham kh¶o nhiÒu tµi liÖu thiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n trong vµ ngoµi n-íc ®Ó ®-a ra lo¹i h×nh kÕt cÊu phï hîp vµ m« h×nh tÝnh to¸n thiÕt kÕ ®¸p øng c¸c yªu cÇu chÞu lùc trong khai th¸c. Toµn bé hÇm chui cã tæng chiÒu dµi lµ L = 542.75m (bªn ph¶i) vµ L = 545.50m (bªn tr¸i). KÕt cÊu hÇm b»ng BTCT th-êng ®-îc chia thµnh 3 lo¹i: T-êng ch¾n träng lùc ®Çu hÇm dµi 30 ~ 50m, ®©y lµ kÕt cÊu t-êng ch¾n b»ng bª t«ng cèt thÐp, mãng ®Æt trªn nÒn c¸t ®Çm chÆt k > 0,95. HÇm hë bª t«ng cèt thÐp, kÕt cÊu d¹ng m¸ng ch÷ U, ®-îc chia thµnh nhiÒu ®èt, mçi ®èt dµi 20m, tæng chiÒu dµi mçi ®Çu 180m.

KS.NguyÔn Duy Kh«i -CTy TVTK§B -TEDI

Trang 5/13

Mt® n b t Ý h m h i T u gt m én hq è g Æ ø g è r Ç c u r n © h i g Þ u c ia
H µL c o ¹

Ln ¸g

CiÒ d i to nh mL =5 5 0 h u µ µ Ç th 4 5 0 HmkÝnL 5 1 0 =1 5 0 Ç = x2 1 0 0 5 0 Hmh L 9 0 0 = 8 0 0 Ç ë = x2 0 0 1 0 0 T ê gch n L 5 0 0 ­n ¾ =00

T ê gch n L 3 0 0 ­n ¾ =0 0

Hmh L 9 0 0 = 8 0 0 Ç ë = x2 0 0 1 0 0

KS.NguyÔn Duy Kh«i -CTy TVTK§B -TEDI

R3 0 =00
4 %
% 4

R3 0 =0 0

R3 0 =00

HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

Trang 6/13

M c¾t ng Æt anghÇmkÝn
TimTuyÕn

140000 80000 13750 16250 10000 10000 16250 13750 25500 4500

10000

20000

Tim®­êng gom TimtuyÕn tr¸i TimHÇm TimHÇm TimtuyÕn ph¶i

2%

2%

1500

6100

5000

C¸t lÉn sái s¹n
1/1

C¸t lÉn sái s¹n
i = 2%

C¸t lÉn sái s¹n
1/1
i = 2%

6100

1500

C¸t lÉn sái s¹n
1/1

1500

Cäc ®ãng BTCT 40x40cm Ldk=11.7m

100

18650

100

100

18650

100

1500
Cäc ®ãng BTCT 40x40cm Ldk=11.7m

KS.NguyÔn Duy Kh«i -CTy TVTK§B -TEDI
1000
1/1

1000

M c¾t nganghÇmhë Æt
TimtuyÕn

TimtuyÕn tr¸i

TimhÇm

10000
Trång hoa, c©y c¶nh

14000 300
C¸t lÉn sái s¹n
i = 1% i = 2%

19750 16250 20000

8125

18125

140000

TimhÇm

TimtuyÕn ph¶i

18125 16250

8125 300

19750
Trång hoa, c©y c¶nh C¸t lÉn sái s¹n

14000
Tim®­êng gom 2%

10000

VØa hÌ C¸t lÉn sái s¹n

Tim®­êng gom 2%

7000 1000

3000

1:1

C¸t lÉn sái s¹n 1:1 C¸t ®Öm®ÇmchÆt K=0.95

1000

i = 2%

i = 1%

HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

Trang 7/13

HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

1.4.5 ThiÕt kÕ hÖ thèng tho¸t n­íc: C¸c c«ng tr×nh tho¸t n-íc trªn tuyÕn ®Òu ®-îc thiÕt kÕ víi tiªu chuÈn cao, phï hîp víi quy m« vµ tiªu chuÈn cña c«ng tr×nh ®-êng cao tèc. HÖ thèng tho¸t n-íc trong hÇm chui th«ng qua r·nh tho¸t ®-a vÒ trung t©m, dÉn ®Õn hÇm chøa, läc th« ®-a vµo bÓ b¬m vµ ®-îc b¬m hót b»ng b¬m ch×m tù khëi ®éng. Tr¹m b¬m gåm 3 m¸y ho¹t ®éng theo c¸c chÕ ®é vµ 01 m¸y b¬m dù phßng. HÖ thèng tho¸t n-íc mÆt ®-îc gom b»ng c¸c lo¹i r·nh BTCT ®·n vÒ cèng tho¸t n-íc §ång B«ng. 1.4.6 ThiÕt kÕ hÖ thèng ®iÖn vµ thiÕt bÞ: C«ng tr×nh n»m trong khu vùc TTHNQG lµ khu vùc nh¹y c¶m cã tÇm quan trong nªn tÊt c¶ hÖ thèng b¬m tho¸t n-íc, m¸y ph¸t ®iÖn vµ c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ho¹t ®éng theo chÕ ®é vËn hµnh tù ®éng theo chÕ ®é thêi gian vµ chÕ ®é ¸nh s¸ng. C¸c thiÕt bi ®Òu ®-îc thiÕt kÕ víi tiªu chuÈn kü thuËt cao cña c¸c n-íc tiªn tiÕn. 1.4.7 BiÖn ph¸p chèng thÊm: §©y lµ c«ng tr×nh ngÇm, viÖc chèng thÊm hÕt søc quan träng ®¶m b¶o c«ng tr×nh ho¹t ®éng tèt trong khai th¸c, chi phÝ söa ch÷a rÊt cao nªn cÇn ¸p dông c¸c lo¹i s¶n phÈm c«ng nghÖ cao. C¸c kü s- ®· xem xÐt lùa chän vµ thiÕt kÕ chèng thÊm kÕt cÊu hÇm b»ng 3 lo¹i vËt liÖu: - Chèng thÊm ®¸y: Dïng lo¹i tr¶i s½n tr-íc khi ®æ bª t«ng, sau khi ®æ bª t«ng líp chèng thÊm b¸m chÆt vµo ®¸y hÇm ®¶m b¶o chèng thÊm ng-îc tõ nÒn ®Êt. - Chèng thÊm thµnh bªn : Dïng lo¹i d¸n nguéi sau khi ®æ bª t«ng ®Ó chèng thÊm theo ph-¬ng ngang; - Chèng thÊm ®Ønh : Dïng lo¹i d¸n nguéi trªn mÆt bª t«ng ®· ®«ng cøng, líp nµy cã tÝnh n¨ng chÞu nhiÖt khi r¶i th¶m bª t«ng nhùa. - Chèng thÊm khe nèi : C¸c khe nèi ®-îc chÌn b»ng 2 lo¹i: Lo¹i tr-¬ng në khi gÆp n-íc, ®Æt tr-íc khi ®æ bª t«ng, bÞt kÝn mÆt sau t-êng chèng thÊm ngang, lo¹i ®µn håi dÎo ®-îc ®óc sau khi bª t«ng ®«ng cøng, che khe nèi phÝa mÆt lé ra ngoµi kh«ng khÝ t¹o thÈm mü cho c¸c ®èt hÇm. 1.4.8 Gi¶i ph¸p cÊu t¹o KÕt hîp c¸c c«ng n¨ng cña tõng h¹ng môc kÕt cÊu ®Ó t¹o ra cÊu tróc tæng thÓ hîp lý. KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp th-êng lµ phï hîp víi yªu cÇu c©n b»ng tÜnh cña kÕt cÊu. - PhÇn hÇm kÝn lµ kÕt cÊu hép vu«ng chÞu t¶i träng xe ch¹y bªn d-íi vµ trªn ®Ønh hÇm. ChiÒu dµy kÕt cÊu phï hîp víi kh¶ n¨ng chÞu lùc, ®¸y vµ ®Ønh hÇm dµy 1500mm, thµnh bªn dµy 1200 mm. - PhÇn hÇm hë cã d¹ng ch÷ U, ®Æt trªn nÒn ®µn håi. §¸y cã chiÒu dµy tõ 900mm ®Õn 1100 mm. Thµnh bªn cã chiÒu dµy thay ®æi theo néi lùc. §o¹n cuèi hÇm lµ t-êng ch¾n träng lùc BTCT. - Thay ®æi mËt ®é bè trÝ cäc BTCT vµ dïng chèt thÐp liªn kÕt ®Ó h¹n chÕ lón lÖch gi÷a c¸c ®èt hÇm.
KS.NguyÔn Duy Kh«i -CTy TVTK§B -TEDI Trang 8/13

HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

-

Lan can b»ng Inox vµ c¸c cét vu«ng kim lo¹i ®Ó thÓ hiÖn h×nh d¸ng vµ mµu s¾c theo yªu cÇu kiÕn tróc.
1/2 mÆt c¾t ngang liªn kÕt c¸c khèi hÇm kÝn
18650/2 400 400 200 500 500 28x300=8400 250/2 500 1200

1/2 mÆt c¾t ngang liªn kÕt hÇm kÝn víi khèi hÇm hë H1
18650/2 150 200 850

5-a VËt liÖu ng¨n n­íc d=20mm 5-b VËt liÖu ng¨n n­íc d=20mm Tim hÇm
H1®
25x300

23x300=6900

9100

B

B

5-a VËt liÖu ng¨n n­íc d=20mm 4 -TÊm ng¨n n­íc 5-a VËt liÖu ng¨n n­íc d=20mm PVC waterstop-20 4 -TÊm ng¨n n­íc 5-a VËt liÖu ng¨n n­íc d=20mm 5-a VËt liÖu ng¨n n­íc d=20mm waterstop-20 PVC
300 1200 100 300

A

HÇm kÝn K3 Khèi H1
400 400 400

C

400 400 400 325

500 500

400 400

28x300=8400 18650/2 18650/2

250/2

286/2

A

28x300=8400 18650/2 19500/2

A

c¾t ngang c¸c ®èt hÇm kÝn

1.4.9 BiÖn ph¸p thi c«ng: §©y lµ c«ng tr×nh thi c«ng theo c¸c c«ng nghÖ thi c«ng bª t«ng cèt thÐp th«ng th-êng Do thi c«ng trong mïa kh«, mùc n-íc ngÇm thÊp nªn hÇm ®-îc ®µo hë toµn bé. Bª t«ng ®-îc lÊy tõ tr¹m trén b¬m ®æ t¹i chç trªn ®µ gi¸o. T- vÊn thiÕt kÕ ®· hîp t¸c chÆt chÏ víi nhµ thÇu, ®-a ra c¸c b-íc thi c«ng hîp lý, ®¶m b¶o qu¸ tr×nh thi c«ng ®ång thêi Trung t©m héi nghÞ quèc gia, cèng §ång B«ng vµ hÖ thèng ®-êng L¸ng –Hoµ L¹c. Khèi l-îng thi c«ng trong mét thêi gian rÊt ng¾n vµ hoµn thµnh c«ng tr×nh ®-a vµo khai th¸c phôc vô häi nghÞ APEC-2006.

KS.NguyÔn Duy Kh«i -CTy TVTK§B -TEDI

Trang 9/13

300

1300

9100

1 -Chèt thÐp m¹ kÏm D32, L=1000, a=300

1 Chèt thÐp m¹ kÏm D32, L=1000, a=300

HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

thi c«ng hÇm chÝnh
2. C¸c ý t-ëng s¸ng t¹o vµ øng dông c«ng nghÖ

2.1

ý t­ëng s¸ng t¹o: §©y lµ c«ng tr×nh ®-îc nghiªn cøu thiÕt kÕ míi lÇn ®Çu, nhãm thiÕt kÕ ®· ®-a ra c¸c ý t-ëng míi, cã tÝnh c«ng nghÖ cao vµ mü quan ®Ñp. · ThiÕt kÕ kiÕn tróc ®Ñp: §©y lµ c«ng tr×nh n»m trong tæng thÓ kiÕn tróc cã quy m« lín, sau khi hoµn thµnh ®-îc ®¸nh gi¸ ®©y lµ c«ng tr×nh hµi hoµ vÒ kiÕn tróc, Hîp Lý vÒ mÇu s¾c vµ cã tÝnh thÈm mü. · Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ míi: HÇm chui trong nót giao th«ng kh¸c møc ®-êng « t« ®-îc nghiªn cøu thiÕt kÕ vµ x©y dùng lÇn ®Çu t¹i ViÖt Nam. §©y lµ thiÕt kÕ kÕt cÊu míi, c¸c kü s- ®· t×m tßi tham kh¶o nhiÒu tµi liÖu thiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n trong vµ ngoµi n-íc ®Ó ®-a ra lo¹i h×nh kÕt cÊu phï hîp vµ m« h×nh tÝnh to¸n thiÕt kÕ ®¸p øng c¸c yªu cÇu chÞu lùc trong khai th¸c. · ThiÕt kÕ ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ tù ®éng : HÖ thèng b¬m tho¸t n-íc, m¸y ph¸t ®iÖn tù khëi ®éng vµ c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng ho¹t ®éng theo chÕ ®é tù ®éng. C¸c kü s- ®· nghiªn cøu thiÕt kÕ hÖ thèng m¹ch ®iÒu khiÓn tù ®éng ®ång bé cho c¸c lo¹i thiÕt bÞ. · ThiÕt kÕ chèng thÊm b»ng c¸c lo¹i s¶m phÈm c«ng nghÖ cao. 2.2 øng dông c«ng nghÖ: 2.2.1 M« h×nh tÝnh to¸n kÕt cÊu: S¬ ®å tÝnh to¸n kÕt cÊu lµ khung tùa trªn c¸c gèi ®µn håi, mçi cäc lµ mét gèi tùa ®µn håi. Néi lùc ®-îc tÝnh to¸n theo c¸c tr¹ng th¸i chÞu lùc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ. Néi lùc kÕt cÊu ®-îc tÝnh b»ng c¸c phÇn mÒm Sap 2000-9.0.1, Midas. Kü s- tÝnh to¸n ®· tÝnh kÕt kÕt trªn m« h×nh kh«ng gian víi ®iÒu kiÖn tÝnh to¸n s¸t víi thùc tÕ: NÒn ®Êt phÝa d-íi ®-îc m« h×nh theo kh«ng gian biÕn d¹ng b¸n ®µn håi. KÕt cÊu bª t«ng m« h×nh theo kh«ng gian biÕn d¹ng ®µn håi

KS.NguyÔn Duy Kh«i -CTy TVTK§B -TEDI

Trang 10/13

HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

T¶i träng ®-îc xÕp theo kh«ng gian thùc.
m« h×nh kÕt cÊu vµ øng suÊt trong kÕt cÊu

2.2.2 C©n b»ng tÜnh: Mét trong c¸c tr-êng hîp tÝnh to¸n bÊt lîi cña hÇm lµ lùc ®Èy næi khi mùc n-íc ngÇm d©ng cao. Do ®-îc thiÕt kÕ chèng thÊm kÝn, toµn bé lùc ®Èy næi do hÇm chiÕm chç t¸c dông vµo kÕt cÊu, ®Ó th¾ng lùc ®Èy næi cÇn chÊt t¶i b»ng bª t«ng nghÌo hoÆc vËt liÖu nÆng nh- c¸t, ®¸ ...., trong hÇm chui Trung t©m héi nghÞ quèc gia chän bª t«ng nghÌo ®Ó c©n b»ng lùc. 2.2.3 Tù ®éng ho¸: Do hÖ thèng ®iÖn vµ b¬m tho¸t n-íc ®-îc thiÕt kÕ vËn hµnh tù ®éng nªn c¸c thiÕt bÞ lùa chän ph¶i cã tiªu chuÈn cao vµ tõng bé phËn ®-îc thiÕt kÕ tù ®éng ho¸ nh- m¹ch chuyÓn nguån vµ c©n b»ng dßng vµ ®iÖn ¸p tù ®éng, c¸c tñ ®iÒu khiÓn cho b¬m tho¸t n-íc.

KS.NguyÔn Duy Kh«i -CTy TVTK§B -TEDI

Trang 11/13

HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i

hÇm chui TTHNQG sau khi thi c«ng

3.

KÕt luËn kiÕn nghÞ

HÇm chui TTHNQG lµ h¹ng môc bæ sung khi x©y dùng tæ hîp TTHNQG. C«ng tr×nh ®-îc thiÕt kÕ, thi c«ng trong mét thêi gian rÊt ng¾n. ThiÕt kÕ kü thuËt ®· ®-îc Bé GTVT phª duyÖt, b¶n vÏ thi c«ng ®-îcphª duyÖt cho triÓn khai thi c«ng. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®· chøng minh sù hîp lý cña thiÕt kÕ ®©y lµ sù thµnh c«ng cña nhãm thiÕt kÕ c«ng tr×nh. C«ng tr×nh ®· ®-îc hoµn thµnh vµo th¸ng 10 n¨m 2006 cïng ®-a vµo khai th¸c víi hÖ thèng c¸c c«ng tr×nh TTHNQG phôc vô héi nghÞ APEC t¹i ViÖt Nam. C¸c thµnh qu¶ ®¹t ®-îc sÏ ®-îc rót kinh nghiÖm, ¸p dông tÝnh to¸n thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh hÇm cho c¸c nót giao th«ng lËp thÓ trong ®« thÞ. ViÖc thiÕt kÕ vµ thi c«ng thµnh c«ng hÇm chui cÇn tæng kÕt rót kinh nghiÖm ®-a vµo thiÕt kÕ c¸c nót giao kh¸c møc ®-îc x©y dùng trong t-¬ng lai.

KS.NguyÔn Duy Kh«i -CTy TVTK§B -TEDI

Trang 12/13

HiÖp héi T- vÊn X©y dùng ViÖt Nam - VECAS Héi th¶o øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i toµn c¶nh nót giao TTHNQG sau khi thi c«ng

KS.NguyÔn Duy Kh«i -CTy TVTK§B -TEDI

Trang 13/13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful