You are on page 1of 175

A Szkely Nemzet

trtnete s alkotmnya
rta:
Dr. Szdeczky Kardoss Lajos
egyetemi tanr
a Magyar !domnyos Akadmia tagja
" kiads a #$argita%ralja# &. Sz. K.
a 'ranklin(rs!lat )izomnya
*!da+est, -./0. ala+jn ksz1lt
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( "l2sz3
ELSZ
A kny%ek )alsorsr3l sz3l3 latin +lda)eszd 45a)ent s!a 6ata li)elli7 er2sen rillik a szkelyek trtnetre is. 'lszz
% %iszontagsgai !tn lt na+%ilgot az a kny%, melyet a szkelyek oly rg3ta %rnak.
-809()en Kolozs%rt a szkelyek trtnetnek megratsra )izottsg alak!lt 4gr36 Mik3 :mre elnklete alatt7, mely
462knt &aka) "lek )!zg3lkodsra7 +nzala+ot gy;jttt s Sza)3 Krolyt a kolozs%ri egyetemen a magyar trtnelem tanrt
meg)zta a m!nk%al. < nagy szorgalommal ltott az anyag sszegy;jts5ez, kiadta a =Szkely >kle%ltr? 5rom ktett
4-80/(-8.@.7, a negyedik 5agyatk)an maradtA sz+ tan!lmnyokat is rt 4melyek =Argi szkelysg? c. a. sszegy;jt%e k1ln
is megjelentek Kolozs%rt -8.@7A de a szkelyek trtnett nem r5atta meg. :deje nagy rszt az adatok gy;jtse s kiadsa
mellett 62knt a szkelyek eredete 6elett $!n6al%y Bllal 6olytatott %itja 6oglalta le.
Sza)3 Kroly 5alla !tn a *izottsg gr36 K!!n Cza elnklete alatt -8./. no%em)er -D.(n tartott kzgy;lsn engem
)zott meg, mint Sza)3 Kroly !t3dt a kolozs%ri egyetem magyar trtnelmi tanszkn a mg 5inyz3 anyag sszegy;jts%el
s a szkelyek trtnete megrs%al.
En legel2)) is )ejrtam a Szkely6ldet, sszegy;jtttem %ek sorn t tart3 szleskr; le%ltri k!tatsok ala+jn a
mg 5inyz3 anyagot, s kiadtam a Szkely >kle%ltr mg ngy ktett 4:F(F::. ktet, Kolozs%rt -8.G(-8.8.7, s az!tn
5ozzlttam a trtnelem megrs5oz. ant%nyaimat is 6oglalkoztattam szkely trtnelmi krdsekkel az egyetemi
trtnelmi szeminri!m)an, s azoknak eredmnye t)) doktori rtekezs, melyekre m!nkm 6olyamn a jegyzetek)en
5i%atkozom. "zek kztt Connert Jnos dr. m;%e =A szkelyek intzmnyeir2l? az irodalom)an is mlt3 elismerst %ltott ki.
$osszH %ek ne5z m!nkj)a ker1lt, mg elksz1lt a szkelyek trtnete, mintegy G@(I@ ny. %et kite%2 ktktetnyi
terjedelem)en. Leg+eltett1k kt +ldny)an, kiadt!k )rlatra Nagy Cznak, majd az 2 5alla !tn Se)estyn Cy!lnak,
Mrki Sndornak s Kozma 'erencnek.
J
"rdly)2l t%ozsom el2tt 4-.-. 2szn7 a ksz m!nka egyik g+rsos +ldnyt ott5agytam Kolozs%rt a *izottsgnl,
a msik +ldnyt magammal 5oz%a, -./@ 2szn 6elol%ass keret)en )em!tattam a Magyar !domnyos Akadmia trtnelmi
osztlya 1lsn. A +nz rtknek ro5amos s1llyedse, a nyomdai rak gyors emelkedse miatt a Magyar !domnyos
Akadmia kny%kiadsa is megcsa++an%n, nem reml5ettem, nem is krtem kiadst, )r azt a legilletkese)) szkely
trtnelmi szakrt2k a nemzeti )ecs1let krdsnek mondottk a mr akkor t2l1nk elszaktott szkelyek irny)an. Ks2)) a
kormny rszr2l rdekl2dtek a m!nka irnt, de =az id2kz)en )ek%etkezett igen nagy reltol3ds miatt? nem t!dtak kell2
=tmogatst adni a m!nka kiads5oz.? Az elszaktott "rdly)en rekedt +lyadj(ala+ 5adiklcsn)e 6ektet%e id2kz)en
elrtktelenedett.
A szkelyek trtnete gy n+1kkel, r3j!kkal egy1tt 5ontalan )!jdos3% %lt s %rt a jo)) id2k 6elder1lsre.
A szkely sz%3ssg s lelkeseds %ette +rt6ogs)a sajt trtnete elr%!lt 1gyt. A menek1lt erdlyi 5on6itrsak
=Hargitavralja jelk+es szkely kzsge? el26izetsi 6el5%st )ocstott ki a 6elnyire ssze%onand3 m!nka kiadsra. Az
el2jegyzsnek oly +ratlan sz+ eredmnye lett, 5ogy annak ala+jn a 'ranklin(rs!lat el%llalta a m!nka kiadst, /@@@
+ldny)an %al3 kinyomatst.
A m!nka eredetileg te5t szlese)) keret)en ksz1lt, mint a5ogy ssze%ont alakj)an megjelen5et. A rszletek)2l
mintegy 6elt ki kellett 5agynom, de jelleg)en nem %ltozott. :rnyel%em, melyet a +lyzati ter%rajz)an ki6ejtettem, nem
%ltozott. Mr a))an 5angsHlyoztam, 5ogy =a szkelyek eredetnek %its krds)en az n %ezreszmm a nemzeti
5agyomnynak sszeka+csolsa, kiegyeztetse az ismert trtneti tnyekkel s a szkelyek eredett a 5!n )irodalom megd2lse s
a magyarok 5on6oglalsa kztt a 5agyomny nyomn keresem. $a a krds matematikai )izonyossggal el sem dnt5et2: a
trtneti igazsg, azt 5iszem, megkzelt5et2. A nemzetek 2strtnelme k1ln)en sem szokott okle%eles dok!ment!mokon
ala+!lni, mgis minden nemzet tiszteli s meg)ecs1li az 2si 5agyomnyokat.?
=Mindamellett n a szkelyek trtnetnek lnyegt s sHly+ontjt nem az eredet 5omlyos krdsnek tisztzs)an,
5anem a mr dok!mentl5at3 trtnelem s az intzmnyek 6ejl2dsnek meglla+ts)an ltom. Az 2strtnelem te5t k1ln
%lasztand3 a %al3di trtnelemt2l s a sHly+ont erre 6ektetend2.?
"zt a +rogramot k%ettem s megtartottam. Az eredet krds)en sszegeztem r%iden a msok %lemnyeit,
5ozzadtam a magamt, anlk1l, 5ogy csalatkoz5atatlansgot t!lajdontank )rmely %lemnynek. A szkelyek eredetnek
elmlete nylt krds marad to%))ra isA a %al3di trtnelem s az alkotmnyos intzmnyek kerett azon)an ( azt 5iszem (
siker1lt annyira meglla+tanom, 5ogy azok maradand3 rtk;ek. Ami 5iny m!tatkozik, az nagyrszt az ssze%ons ro%sra
rand3.
A sz;kre sza)ott keret nem engedte, 5ogy )e5at3))an trgyaljam a szkely intzmnyek nmely gt: +l. a
tr%nykezst, a )irtokjogot, a szkely jogszoksokat st). Nem terjeszked5ettem ki a szkely k!ltHr trtnelem rszleteire, +l. a
szkely ro%srsra 4melyr2l Sebestyn Cy!lnak %an ala+%et2 nagy m!nkja: A magyar ro%srs 5iteles emlkei, *!da+est
-.-G.7A nem a szkely n+m;%szetre 4lsd $!szka &3zse6: A szkely 5z, *!da+est -8.G. A magyar ornamentika 5!n eredete,
*!da+est, -.-9.7A nem a Szkely6ld lersra 4lsd K2%ry Lszl3: Szkely5onr3l, Kolozs%r -89/.. )r3 >r)n *alzs: A
Szkely6ld lersa :(F:. *!da+est, -8I8(0D., $ank3 Filmos: A Szkely6ld, *!da+est -8.0.7A nem n+rajzra 4lsd &ancs3
*enedek: A szkelyek, trtnelmi s n+rajzi tan!lmny, *!da+est -./-A 6ranci!l s angol!l is megjelent: 5e ransyl%anian
K!estion c. a. Ajtay &3zse6 s Ko%cs Alajos +3tlsai%al *!da+est. -./-.7 Kizr3lag a szorosan %ett trtnelemre s
alkotmnyra szortkoz5attam csak a kisza)ott /G nyomdai %en. Szolgljon ez tjkoztats!l s mentsg1l a m; megtlsnl.
A 6orrsidzetekkel is takarkoskodnom kellett. '2 6orrsomat, a Szkely >kle%ltrt Sz. >., az "rdlyi >rszggy;lsi
"mlkeket, ". >. ". kezd2)et;kkel jeleztem.
( D (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( "l2sz3
Kegyelettel s 5l%al kell megemlkeznem azokr3l, kik e m; megratsa kr1l lelkesen )!zg3lkodtak, els2sor)an a
Szkely trtnelmi )izottsg elnkeir2l, gr36 Mik3 :mre, gr36 K!!n Cza s K2%ry Lszl3, s a mg l2 'erenc &3zse6 !rakr3l,
Kanyar3 'erenc el2))i s Kelemen Lajos ks2))i jegyz2r2l, Kozma 'erenc +nztrnokr3l, Nagy Cza, Mrki Sndor s
Se)estyn Cy!la )rl3kr3l st).
A kiads kr1l )!zg3lkodott $argita%ralja rdemes 62)rja, Kll2 :gnc, Marostorda %rmegye %olt alis+nja, ny.
minisztri!mi tancsosA Liegler "mil csend2rsgi t)ornok, ki az el2jegyz2k szzait gy;jttteA Sndor :mre )anktiszt%isel2, ki a
N%( s trgym!tat3 ksztst is el%llalni sz%eskedettA %g1l Bter &en2 a 'ranklin(rs!lat %ezrigazgat3ja, ki a kiadst
intzte. 'ogadjk mindannyian 5ls ksznetemet.
*alatonalmdi 4=Kolozs%r? %illa7, az -./0. %nek Szent(:st%n na+jn, a!g!szt!s /@.(n.
Dr. Szdeczky Kardoss Lajos
( 9 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( *e%ezets
BEVEZETS
Az ezer%es Magyarorszg5oz tartoz3 "rdly keleti 5atrszln t %rmegy)en ssze61gg2, tmr n+rajzi egysg)en
laknak a szkelyek, a magyar nemzetnek egyik legki%l3)) trzse. Szm!k mintegy 6lmilli3. "redet1k, n+rajzi sajtsgaik,
rgi alkotmny!k s trtnet1k sok)an eltr a magyar nemzet 62trzsnek sajtossgt3l.
"nnek a k1ln)sgnek emlkezete 6ennmaradt a szkely n+ kzt!dat)an, 5agyomnyai)an. "mltik legrgi))
trtnetr3ink, sz3lnak r3la tr%nykny%eink, 6enntartottk emlkezett a rgi szkely jogszoksok, ki%ltsgok s
intzmnyek.
Az erdlyi 6ejedelemsg kor)an 4a MF:. s MF::. %szzad)an7 "rdly 5rom +olitikai nemzete kztt 4a magyar !tn s
a szsz el2tt7, msodik nemzet1l szere+elt s k1lnleges trtneti 5i%atst tlttt )e. Magyarorszg l%n szzadokon t a ny!gati
ci%ilizci3 %d2)styja: "rdly %olt ennek a 6elleg%raA e))en a szkelysg %olt az lland3 2rsereg, amelynek mindig
6egy%er)en, 5arcra kszen kellett llania.
Mr Nr+dkori els2 trtnetr3nk Hgy t!dta, 5ogy a szkelyek, akik el2)) Attila n+ei %oltak, a 5on6oglal3 magyar sereg
el2tt az els2 sor)an 5arcoltak.
Mtys kirly -9ID.(i 5adi sza)lyzata szerint a szkelyek rgi szoks!k ala+jn az orszg sereg)e 5aderej1k
kt5armadt tartoztak k1ldeni, egy5armada ott5on maradt.
A szkelyek -9./()en ::. Olszl35oz intzett emlkirat!k)an nrzetesen 5i%atkoz5attak arra, 5ogy =minden
5adjrat)an rszt%ettek az orszg %delmre, 2seik %re a 5arctereken k1ln)z2 orszgok)an )2%en omlott, %r1k)2l +atakok
6olydogltak, 5olttesteik)2l 5almok emelkedtek.?
A MF:. szzadi magyar tr%nykny%)en 4Fer)2czy :st%n ri+artit!m)an7 meg %an rkt%e, 5ogy a szkelyek
ki%ltsgos nemesek, akiknek k1ln tr%nyeik s jogszoksaik %annak, 5adi dolgok)an nagyon jrtasak s rksgeiket s
tisztsgeiket 2si szoks ala+jn nemek s gak szerint osztjk 6el mag!k kztt.
Nemzetgy;lseiken mg a MF:. szzad elejn is 6elsgjogokat gyakoroltak: let s 5all 6elett tlkeztek.
Nltalnos 5adktelezettsg1k 6ennllott a MF:(MF::. szzad)an is. :. Li+3t csszr s kirly -I.-.(i di+lomj)an a
szkelyeket a leg5arciasa)) n+nek ne%ezi, amely ad3mentessge 6ej)en a 5aza %delmre sajt kltsgn katonskodni
tartozik.
$arcias szellem1knek, n6elldoz3 %itzsg1knek 6nyes tanHjeleit szolgltattk a kz+kor)an a tatrok s trkk
ellen %%ott 5arcok)an, az erdlyi 6ejedelemsg idejn !gyancsak a trkk s ol5ok ellen %%ott 5adjratok)an, a MF:::.
szzad)an ::. Pk3czi 'erenc sza)adsg5arc)an, az osztrk rksdsi 5)orHk)an s a na+3leoni 5arcok)an st).
Az -898(9..(i sza)adsg5arc)an a szkelyek szer%ezkedtek "rdly)en legel2szr a 5on %delmre, 2k %ertk ki a
csszri 5adakat s az oroszokat "rdly ter1letr2l.
<k %oltak *em 6nyes gy2zelmeinek 5rne%es katoni, kiknek %itzsgt Bet26i, a sza)adsg5arc dalnoka, magasztal3
%ersek)en rktette meg. $ogy +edig az3ta sem 6aj!lt el a szkely %r, megm!tattk a leg!t3))i %ilg5)orH)an, amid2n
legendk sz3ltak a szkelyek rettent5etetlen )torsgr3l s n6elldoz3 %itzsgr2l.
Lss!k azrt, kik %oltak s kik a szkelyek s mit m%eltek s alkottak t)) mint ezer%es trtnelm1k 6olyamn.
( G (
"LS< PESL
.
A KQLEBK>P
A K:PNLR>K K>PA
( I (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( :. A szkelyek eredete
I. A szkelyek eredete.
A szkelyek mag!kat a 5!nok i%adkainak tartjk. "zt a 5itet 2seikt2l rkltk, 2si 5agyomnynak tartjk, s e55ez
sz%3san ragaszkodnak. "nnek rott emlkei a M:::. %szzad elejig %ezet5et2k %isszaA nyoma %an a legrgi)) magyar
trtnetr3knl s emlegetik a ks2))iek is. )) mint szz % ta lnk t!domnyos %ita 6olyik a szkelyek eredete 6elett, s ez
mig sincs %gr%nyesen eldnt%e.
Legrgi)) trtnetr3nk, az -/@@. % kr1l lt :::. *la kirly jegyz2je 4az ismeretlen ne%; Anonym!s7 azt rta r3l!k,
5ogy a szkelyek Attila kirly n+ei %oltak, a 5on6oglal3 magyarok5oz itt az Hj 5az)an 4Szentes %idkn7 csatlakoztak, s a
5on6oglals)an nekik segdkeztek.
Anonym!s szerint azon)an nemcsak a szkelyek %oltak Attila n+ei 4a 5!nok i%adkai7, 5anem a magyarok is. A
5on6oglal3 Nr+d %ezr +edig ( szerinte ( egyenes i%adka %olt a nagy 5!n kirlynak. Az ltala 6eljegyzett monda te5t egyarnt
emlegeti a 5!n(szkely s a 5!n(magyar rokonsgot.
*la kirly n%telen jegyz2je el2ads)an lnyeges megjegyzs az, 5ogy a szkelyek a 5on6oglal3 magyar seregek el2tt
jrtak s az els2 sor)an 4el2%d1l7 5arcoltak. S-T
"z jellemz2 szoks, azaz 5adisza)ly %olt a n+%ndorls 6olyamn keletr2l el2tr2 53dt3 n+eknl, amit a 5!nok,
a%arok, magyarok s mg a mongol(tatrjrs idejn ezek is gyakoroltak, ti., 5ogy a meg53dtott, %agy csatlakoz3 idegen
n+eket k1ldtk el2re a 5arc)an.
A magyarokra nz%e Konstantin csszrt3l Hgy t!dj!k, 5ogy a 5on6oglals el2tt 5ozzj!k csatlakoz3 kabar 5adaknak
kellett el2l jrniok a 5)orH)an. S/}
Ogyanezt t!dj!k a nemzeti kr3nikk)3l a szkelyekr2l is az Nr+d(kor)3l. Ugy az ---I.(i cse5ek ellen %iselt 5adjrat)an
a mor%a 5atron az el22rst a )eseny2 s szkely 5atr2rk alkottk SD}
Az --9I.(i osztrk 5adjrat)an is a )eseny2k s a szkelyek szoks szerint a magyar 5adsereg ln jrtak. S9T
Megjegyzend2, 5ogy itt nem az erdlyi, 5anem a ny!gati 5atrszli 4a %g%idki s a mosonyi7 szkelyekr2l %an sz3. De
meg%an ennek az el22rsi ktelezettsgnek trtneti )izonytka az erdlyi szkelyeknl is. ::. Olszl3 kirly !gyanis -9..()en a
rgi szkely jogszoksokat meger2st%n, Hgy rendelkezett, 5ogy 5a a kirly kelet 6el, azaz Mold%a ellen 5adra kl, a
szkelyek sszes lo%as s gyalog 5adereje kteles a sereg el2tt jrni, %isszatr2)en +edig a kirlyi sereget 5t%d1l k%etni SGT
Anonym!s 6eljegyzst te5t a szkelyek ell5arcolsr3l 5iteles t!d3sts!l er2stik meg ms trtneti 6eljegyzsek s
okle%elek.
"z a szkelyek eredetnek krds)en is egyik lnyeges )izonytk.
A M:::. %szzad %gn a Kzai Simon mester ltal trt Hn. hn kr!nika )2%e))en adja el2 a szkelyek eredetet,
)izonyra a Vsa)a(mond)an megrktett szj5agyomny ala+jn.
Attila 5alla !tn !gyanis a 5!n )irodalom n+ei +rtokra szakadtak s 6iai az rksg 6elett egymssal 5arc)a
ke%eredtek. A 5!n trzsek Vsa)a kirly6i%al tartottak, aki Attilnak $onori!s grg csszr lenyt3l szrmazott 6ia %olt. A
germn 6ajH 5!n alatt%al3k azon)an a nmet Krim5ildt2l sz1letett Aladr mell llottak, a ra%asz Detre 4%eronai Ditrik7
)!jtogatsra. Az els2 1tkzet)en Vsa)a gy2ztt, de a msodik csat)an, mely Sicam)ria 4W)!da7 %idkn kt 5tig 6olyt,
Vsa)a 5adt Hgy szt%ertk, 5ogy a 5!nok)3l igen ke%esen maradtak. Vsa)a tizentezer 5!nnal Crgorszg)a $onori!s5oz
6!tott, de onnan nemsokra %isszament Scyt5i)a atya6iai5oz, kiket aztn arra )!zdtott, 5ogy menjenek %issza Bannoni)a,
5ogy a nmeteken )osszHt lljanak.
=Maradt %olt mg a 5!nok)3l, ( 6olytatja to%)) a 5!n kr3nika ( 5romezer em)er, kik a =krim5ildi? csat)3l 6!tssal
menek1ltek, kik is 6l%n a ny!gati nemzetekt2l, Nr+d idejig a Csiglamez"n maradtak s ott mag!kat nem 5!noknak, 5anem
szkelyeknek ne%eztk. "zen szkelyek !gyanis a 5!nok marad%nyai, kik mid2n megt!dtk, 5ogy a magyarok Bannoni)a
msodszor %isszajttek, a %isszatr2knek P!t5nia 5atrszlein elj1k mennek s Bannonit egy1tt meg53dt%n, a))an rszt
nyertek, de nem a +ann3niai skon, 5anem a hatrszli hegyek k#zt ka$tak osztlyrszt. "zek a szkelyek azt 5ittk, 5ogy Vsa)a
Crgorszg)an %eszett. A5onnan a kzn+ ma is azt mondja +lda)eszd)en: akkor trj meg, ( mondjk a t%oz3nak ( mikor
Vsa)a Crgorszg)3l.? A kr3nikar3 jo))an %lte t!dni, mert al)) gy 6olytatja: =e5t ez a Vsa)a Attilnak $onori!s grg
csszr lenyt3l sz1letett tr%nyes 6ia, kinek 6iait "demnnek s "dnek 5%tk. "demn aztn, mikor a magyarok msodszor
%isszatrtek Bannoni)a, atyja s anyja igen nagy atya6isg%al )ej2%e, anyja !gyanis a korozmin nemzet)2l %al3 %alaA "d
+edig Scyt5i)an maradt atyjnl. "zen Vsa)t3l szrmazott az A)a nemzetsge.? SI}
Vsa)a kirly6i emlkezete 5agyomnyos kegyelet)en maradt 6enn ks2 szzadok 6olyamn to%))ra is a szkelyeknl.
Az 2 s %itzei serege lett 2rszelleme s %gs2 remnysge a szkely n+nek. A monda szerint, mid2n a szkelyeket nagy
%eszly 6enyegeti, seglykre Vsa)a kirly6i sereg%el alszll a mennyg)2l a Hadak Htjn 4a csillagok ejHtjn7, melynek sok
ezernyi csillagserege az 2 lo%aik ez1st +atk3szegeit2l csillog. S0}
A 5!n kr3nika te5t Hgy t!dta, 5ogy a szkelyek Attila 5!njai tredknek a rgi Bannonia %alamely %idkn 4az
ismeretlen Vsiglamez2n7 maradt i%adkai, kik mid2n meg5allottk, 5ogy a magyarok Hj 5on6oglals clj)3l kzelednek,
P!t5nia 5atrszlre elj1k mentek, 5ozzj!k csatlakoztak, a 5on6oglals)an nekik segtettek, s aztn "rdly 5atrszln
ka+tak osztlyrszt.
"zeket a mondai 5agyomnyokat %ariljk a ks2))i szzadi trtnetr3k is k1ln)z2 %ltozattal.
Kt legrgi)) kr3niks!nk te5t 4az Hja))akkal egy1tt7 egyk++en %allja 5!n i%adkoknak a szkelyeket, de
ms6lek++en a magyarok5oz csatlakozst. Anonym!s szerint %ala5ol Szentes tjn, a K2rs %idkn csatlakoznak, mikor a
5on6oglal3 %ezrek tkelnek a isznA Kzai szerint P!t5nia 5atrszlre mennek elj1k az ismeretlen 6ek%s; Vsiglamez2r2l.
( 0 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( :. A szkelyek eredete
A kett2 Hgy egyeztet5et2, 5a a 5!n kr3nikai Csiglamez"t azon a tjon keress1k, 5ol a *i5ar %ra ellen men2 magyar sereg5ez
csatlakoztak. *i5ar)an, t!d%ale%2, 5ogy mg a M:::. szzad)an is %oltak szkely tele+ek nyomai 4a )i5ari Szkelyszz,
Szkely5ida st).7.
Anonym!s szintn t!d k1l6ldi csatlakozsr3l, de 2 nem szkelyeket, 5anem knokat csatlakoztat n+%ndorl3 Htj!k
kz)en a magyarok5oz: Kie% ostromnl.
Legjo))an t!d5atta az egykorH, a M. szzad derekn lt, a magyarokat j3l ismer2 )iznci csszr, a *)or)an(sz1letett
4Bor+5yrogenetos7 Konstantinosz, ( ki a kazrokt3l el+rtolt kabar n+ 5rom nemzetsgt csatlakoztatja Le)di)an a
magyarok 5t trzs5ez nyolcadik!l.
A szkely, k!n s ka)ar csatlakozs 5agyomnya kztt )izonyra %an %alami trtneti ssze61ggs s e))en kell
keresn1nk a szkelyek eredete meg6ejtsnek a sark+ontjt.
J
A nemzeti kr3niksokat k%et2 Hja)) s legHja))(kori trtnetr3k kz1l sokan 6oglalkoztak a szkelyek ne%nek s
eredetnek krds%el, anlk1l azon)an, 5ogy %gr%nyes, ltalnosan el6ogad5at3 eredmnyt rtek %olna el. "zek r%id
ssze6oglals)an a k%etkez2k:
A MF. szzadi trtnetr3k kz1l *on6ini!s a 5!n eredet mellett a szkely n% latin sicls alakjt a scyth)3l 6ormlt
scythls n%)2l szrmaztatta, ami)en Fer)2czy is k%ette 2t. Az erdlyi Szamoskzy :st%n 4a MF:. szzad %gn lt
trtnetr37 ezt a %lekedst c6ol%a, el2szr r%elt a mellett, 5ogy a sic!l!s sz3 a magyar szkely sz3)3l 6orml3dott, a szkelyt
+edig a szk 4sedes7 s hely 4loc!s7 sza%ak)3l k+zett n%nek tartotta. S8}
A MF:::. szzadi trtnetr3k kz1l egyik 4'asc5ing7 jsz, msik 4Stilting7 beseny"% ismt ms 4*enigni7 kn
eredet;eknek 5itte a szkelyeket. imon Sm!el 4-0D97 a 5!n eredetet mesnek tartotta s a szkelyt rgi n%nek %ette, amely
"rt 4c!stos7 jelent5etett. Szerinte mint 5atr2rk ka+5attk ki%ltsgaikat, ad3mentessg1ket. *enk2 &3zse6 a MF:::. szzad%gi
t!d3s erdlyi trtnetr3 a hn eredetet %itatta, ne%1ket a szkhely 4sedis loc!s7 sszetett sz3)3l k+zett szkhelyi n%)2l
szrmaztatta. S.T Mell2z%e t)) k1ln6le %lemnyt, imon 5atr2r rtelmezst el6ogadta Bray Cyrgy, 'ejr Cyrgy,
Kllay 'erenc s $or%t5 :st%n is, ki a szkely sz3t a szkel" 4initi!m sedis7 rtelem)en magyarzta. 'ogarasi &nos erdlyi
r3mai katolik!s +1s+k a szaka 4t))es szm)an: szakai7 n+)en %lte 6eltallni a szkelyeket.
Xj csa+st %gott a szkely(krds %itats)an $!n6al%y Bl a t!d3s magyar nyel%sz a mHlt szzad -80@(es %ei)en,
mid2n a szkelyek 5!n eredett lesen megtmadta, a 5!n mondt a Ni)el!ng(nek 5atsnak t!lajdontotta, le5etetlennek
tart%n, 5ogy a 5!n )irodalom 6el)omlsa !tn a 5!n maradkok a rgi Dcia ter1letn szre%tlen1l s emlts nlk1l
la++ang5attak %olna a g3tok, ge+idk s az a%arok %szzadokig tart3 !ralma alatt. S-@T "zt a mest ( Hgymond mag!k a
szkelyek megc6oljk nyel%1kkel, amely azonos a magyarok%al s !gyanazon 6ejl2dsi 6okokon 4trk s szl% 5atson7 ment
kereszt1l. A szkely n%, szerinte, a szk&elve sz3)3l eredt, melynek rtelme szkentHli, %agy szk megetti s a magyarok szkn
tHli letele+edst jelentette. Amiknt ( szerinte & 'rdly is az erd"&elve sz3)3l szrmazott, erd2n tHli, erd2 megetti rtelemmel. A
szkelyeket Szent Lszl3 ltal "rdly)e tele+tett 5atr2rknek tartotta.
$!n6al%y r%else nem gy2zte meg a 5agyomnyok %delmez2it. A kolozs%ri Nagy &nos S--T s Sza)3 Kroly
kolozs%ri egyetemi tanr t)) tan!lmnyt rt $!n6al%y elmlete megc6olsra. "z !t3))i ktsg)e%onta, 5ogy a szkely sz3 a
szk&elv)2l szrmazott s annyit jelentene, mint 5atr2r. Szerinte a szkely sz3 eredeti, 2srgi nemzetn%, mint a magyar,
)eseny2, k!n, kozr st). ne%ek. "r2sen %itatta, 5ogy a szkelyek "rdly)en 2s6oglal3k, nem +edig kirlyi tele+t%nyesek. S-/}
Nagy Cza, ki a szkelyek eredet%el t)) tan!lmny)an 6oglalkozott, azon %lemnyen %olt, 5ogy a szkelyek nem
le5etnek Attila 5!njainak itt maradt i%adkai, 5anem azon szabir&hn trzs egyik ga 4=eszegel?7, mely Attila )irodalma
6el)omlsa !tn a 'ekete(tenger szak(keleti +artjaira %on!lt %issza s ott az el2renyom!l3 magyarokkal sszeol%adt. "zt
jelk+ezi az 2smagyar mondk)an a $!nor s Magyar test%rekt2l szrmazs 5agyomnya. A szkelyek ( szerinte ( nem
5atr2rk, 5anem a magyar kirlysg megalak!lsa el2tt "rdly)e tele+edett 5on6oglal3k. S-D}
agnyi Kroly azt %allotta, 5ogy "rdly)en a szkelyek %oltak az egyetlen 2s(5on6oglal3k s ne%1ket is annak
kszn5etik 4szkely Y szkes7, 5ogy "rdly)en 2k %oltak az egyetlen megszll3k. Fal3szn;nek tartotta, 5ogy a szkelyek
)eseny2 i%adkok, akik az egymst 1ldz2 rokon6ajok el2l az erdlyi szorosokon t kelet 6el2l menek1ltek ide. S-9T Ks2))
azt %itatta, 5ogy a szkelyek K!%rt F::. szzad)eli )olgr(5!n n+5ez tartoztak, s ne%1k ssze61gg az eszegel()olgrok
ne%%el. S-GT
Ba!ler Cy!la szerint a szkelyek =a 5!nnal ke%ert )olgr(eszegel(ka)ar(nem !t3dai? s 2r3l!k az %olt a %lemny, 5ogy
5ajdan Attila katoni %oltak.? S-IT
Se)estyn Cy!la szintn ka)ar i%adkoknak tartotta a szkelyeket s ne%1ket a szk 4)ekertett 5ely7 sz3t3l szrmaztatta
az el% &il% &li trk(tatr k+z2%el. S-0T Azt 5iszi, 5ogy a M:(M:::. szzad 6olyamn a magyarsg)a )eol%adt nygati szkely
5atr2rk a 5!n(!t3dokkal ke%eredett avarok egyenes leszrmaz3i %oltak. S-8T A keleti szkelysg a 5on6oglal3 magyarok5oz
nyolcadik trzs1l csatlakoz3 ka)ar n+ i%adka. ( "z a keleti szkelysg a M:::. sz. nemzeti kr3nik)a iktatott 5agyomny
szerint a )!jdos3 Vsa)a kirly6i keleten csatlakoz3 n+e %olt. " monda ltrejttnek titka az le5et, 5ogy a keleti s ny!gati
szkelysg a %geken %al3 elmagyarosods !tn az nekmond3 reg2sk r%n egy6ormn rkse lett a %el1k egy1tt
elmagyarosod3 5!n 5agyomnynak, mely)2l a 5!n(szkely(magyar azonossg eredetmondi is kialak!ltak. S-.T
5!ry &3zse6 a 5!nokt3l szrmaztatott a%arok maradkainak %lte a szkelyeket s ne%1ket a kz+(zsiai szikil %agy
szekil sz3)3l szrmaztatta, melynek jelentse nemes em)er, el2kel2 Hr, 62rangH. S/@T
Ogyan2 arra !tal, 5ogy a F:. %szzad msodik s a F::. szzad els2 6el)en a 'ekete(tenger 6elett egy msodik, de az
els2nl kise)) 5!n )irodalom llott 6enn, mely mag)an 6oglalta a )olgr k!t!rg!r s az !n!g!r n+eket, amelyek 6ltt Attila
5!njai kz1l %al3 s a D!lo nemzetsg)2l szrmaz3 6ejedelmek !ralkodtak. S/-T
"z a nemzetsg az, amelynek lenyait $!nor s Magyar elra)olta. A )olgrokkal szomszdos !n!g!r 4!ngr7 magyarsg
alkotta meg azt a Magna Ongarit, melynek dli szomszdsg)an a kozr(ka)ar nagy )irodalom kialak!lt. A 5on6oglalst
( 8 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( :. A szkelyek eredete
megel2z2 kazr(magyar sz%etsgi %iszony tette aztn le5et2%, 5ogy a kozroknak taln 5!n, %agy 5!n()olgr eredet; ka)ar
alatt%al3i 5ozznk csatlakozzanak, s a %el1k 5ozott 5!n 5agyomnyok ala+jn a Vsa)a(monda kialak!lst el2segtsk.
A 6enne))iek ala+jn meglla+t5atj!k, 5ogy Hja)) trtnetr3ink azt )izonytjk, 5ogy a szkelyek nem le5ettek 5aznk
ter1letn %issza( s 6ennmaradt 5!nok i%adkai. A 5elyett t))en a 5on6oglal3 magyarok5oz csatlakoz3 5!ntredkek)en,
ne%ezetesen +edig a ka)arok)an %lik 6eltall5atni a szkelyek 2seit, anlk1l azon)an, 5ogy a magyarsg5oz %al3 rokoni
ka+csolatot kzele))r2l meg5atroznk. "zen a r%en %lem n is meg6ejt5et2nek s to%))i trtnelmi, nyel%trtneti,
n+t!domnyi s em)ertani k!tatsok nyomn meg6ejtend2nek a szkelyek eredett.
LegHja))an nmelyek ms irny)an kerestk a megoldst, de sikertelen1l.
Karcsonyi &nos el2)) az 2s(szkelyeket erd2irt3knak s ne%1ket a szlo%n nyel% vgst jelent2 sjek s a trk (li k+z2
sszettelnek %lte. S//T Mltn jegyeztk meg erre, 5ogy nincs +lda r a trtnelem)en, 5ogy egy n+ idegen nyel%en
ne%ezze magt s elk+zelni is le5etetlen, 5ogy a szkely szlv sz35oz illesztett t#r#k k+z2%el ne%ezze magt.
Karcsonyi maga is 6eladta ezt a tart5atatlan %lemnyt, de mg messze)) el%etette a s!lykot Hja)) te3rij%al, 5ogy =a
rgi szkelyek 2sei a ge+idk %oltak s a M:(M::. szzadok)an is mg ge+ida 4te5t germn7 nyel%en )eszltek.? Mindezt alig
t!dja egy))el megokolni, mint nmely germn eredet; szemly( s 5elyn%%el s azzal, 5ogy =a ge+idk csak!gyan Attila
alatt%al3i, sz%etsgesei %oltak.? S/DT
*al%lemnye 5elyesl2 %issz5angot a magyar trtnetr3k kztt nem talltA de s+ot adott az ol5ok szj)a, kik
Hja))an elmagyarosodott ol5(rokon scyt5a(dk eredet;nek 5irdettk a szkelyeket.
E+ oly el6ogad5atatlan "rdlyi Lszl3 =)iztos megoldsa?, 5ogy a szkelyek 2sei )olgr 5adi6oglyok %oltak, akik a 8.G.(
i, "telkz)2l indtott )olgr 5)orH)an ker1ltek %olna 6ogsg)a s aztn --G@ kr1l, mint a sze)eni kirlyi is+n katonasga,
%r2rsge %on!ltak %olna )e "rdly legdli)) rsz)e, 5ogy ott a )etele+tett szszok kztt rendet tartsanak. Mikor aztn a
szszok -//9()en nkormnyzatot ka+tak s gy a szkely 2rsg a nmetek kzt 6lslegess %lt, akkor kezdtek %olna
ttele+edni a Szkely6ldre. S/9T
A szkelyek 5adi6ogoly(eredetnek =k+telensgt? agnyi mr el2)) kim!tatta 4"rdlyi%el +olemizl%a7. =A
5atr%delmi szolglat ( Hgymond ( rendk%1l ter5es %olt ... <seink e 6lttlen )izalmat k%etel2 %delmet s annak titkait nem
)z5attk a meg53dtott )ennsz1lttekre, mg ke%s) )z5attk ra)szolgkra ( 5adi6oglyokra. ... *m!latos stratgiai rzk
nyil%n!l meg a))an, mely az orszg 5atrt s 5atr%rait 5adi6oglyok 2rizetre )zn.? S/GT
"nnek a 6elte%snek k+telensgre %all az is, 5ogy egy 5adjrat alkalm%al idegen 6ldn nem le5et 5adi6ogolly tenni
egy egsz n+et az 2 egsz nemzetsgi rendszer%el, s 5ogy a )olgrok csak5amar a )eseny2kkel sz%etsg)en indtott
)ossz!l3 5adjrat!k alkalm%al 5on6itrsaikat ktsgtelen1l 6elsza)adtottk %olna. S/IT "z annl ink)) megtrtnt %olna,
mert t!d%ale%2, 5ogy ez a siker1lt ellentmads indtotta a magyarokat az "telkz)2l %al3 ki%on!lsra. De eltekint%e ett2l,
t!dj!k, 5ogy a mi 5adi6oglyaink nemrg a %ilg5)orH !tn Szi)ri)3l is 5aza%erg2dtekA mennyi%el knnye)) lett %olna a
)olgr 5adi6oglyoknak 5azaj!tni a kzeli szomszdsg)a. Az is elk+zel5etetlen, 5ogy 5adi6oglyok idegen orszg)an egysges
Hj, k1ln nemzetet ala+tsanak. Az eszegel )olgrokr3l sz3l3 +erzsa(ara) t!d3stsok k1ln)en sem az al(d!nai, 5anem a %olga(
doni )olgrokra %onatkoznak.
Sza)3 Kroly a rgi er2ltetett megoldsokra azt mondotta, 5ogy =n le6ekszem, s mg sze))et lmodom.? A
Karcsonyi s "rdlyi megoldsai mg lomnak sem sz+ek. A krds meg6ejtst nem %ittk el2))re, de %ersenyre keltettk az
ol5ok 6antzijt, 5ogy mg k+telene)) te3rikat gyrtsanak a szkelyek eredetr2l. S/0T
Com)3cz Loltn nyel%trtneti s ssze5asonlt3 nyel%szeti Hton igyekszik meg%ilgtani a magyarok 2s5azjt s
%ndorlst. S/8T
"l6ogadja gr36 Lic5y :st%n 6elte%st, 5ogy a magyarsg, mint a 6inn(!gorsgnak kezdett2l 6og%a legkeleti)) tagja
el2szr j!tott t az Oral keleti oldalra az erd2( s a sztye++e rgi3 5atrra. :tt kezd2dik )olgr(trk trzsek 5atsa alatt a
magyarsg megszer%ezseA itt tr t a magyarsg !gyancsak trk 5ats alatt a 5alsz3(%adsz3 letm3dr3l az llattenyszt2,
6ldm;%el2 letm3dra, majd a n+%ndorlsi mozgalmak sorn leker1l Ka!kz!s(%idki 5azj)a, az Hgyne%ezett Le)di)a, a
Don s K!)n kz, a5ol a )olgr(trk 5ats 6olytat3dik 4a F:. szzad)an7 s az alnsg 5atsa megind!l, %agy legal))
intenz%e)) %lik. Mid2n a ka!kz!si )olgrsg egyik cso+ortja, %al3szn;leg kozr 5ats alatt, szak 6el %ndorol 4a F::.
szzad)an7, mag%al %iszi Folga(Kma(%idki 5azj)a a magyarsg egy tredkt is. Com)3cz szerint ez az a magyar
cso+ort, amelyr2l a M:::.(ik szzadi !taz3k, mint Magna $!ngaria lak3ir3l 5rt adnak, amely cso+ort a mongol )etrs
6orgatag)an nyomtalan!l elt;nt.
$3man *lint elmlete szerint =az erdlyi szkelysg nagyo)) zrt tmeg)en megtele+ed2 2s6oglal3 n+ %agy trzs
%olt. <k %oltak "rdly egyed1li 5on6oglal3i.? Nemzetisg1kre nz%e azt %allja, 5ogy =a szkely n+ a magyart3l k1ln)z2, de
a magyarral rokonnak, azzal egy1tt 5!n szrmazsHnak tartott nll3 n+, %agy trzs %olt.? Szerinte =a szkelyek)en egy az
a%ar )irodalom5oz tartoz3 s ennek )omlsa !tn a :M. szzad)an "rdly)e 5Hz3d3 n+tredket kell ltn!nk?, s +edig olyat,
mely =a 5!nnal azonosnak tartott s a 5!n 5agyomnyt 2rz2 trk(6ajH n+: az a%ar, )olgr %agy az a%ar !ralom idejn 5aznk
ter1letn trtnelmileg kim!tat5at3 5!n trzsek %alamelyiknek i%adka.? S/.}
J
Fgezet1l, mr csak a teljessg ked%rt is, sszegeznem kell sajt meg6igyelseim s a 5elysznn a gr36 Lic5y(6le
eZ+edci3 alkalm%al 4-8.G()en7 a Ka!kz!s)an szerzett ta+asztalataim ala+jn a trtneti adatok egy)e%ets%el 6ormlt
%lemnyemet a szkely n+ s n% eredetr2l. SD@T
A5o% a mi 2smondink s nemzeti kr3nikink !talnak, az a Scytkia 4Dent!moger Y doni magyar orszg7 SD-T a Don
torkolata, a Meotisz(t3 4az Azo%i(tenger, a 'ekete(tenger szakkeleti kigazsa7 s a K!)n als3 6olysa %idkn ter1lt el. :tt
;ztk Hnor s (agyar a csodaszar%astA innen kalandoz%a a +!szt)a talltak r )elr 4)olgr7 kirly n+eire s D*l aln
kirly lenyaira, kiket ra)!l ejt%e s a meotiszi 5az)a %%e n21l %ettek s t2l1k szrmazott a 5!n s a magyar nemzet. SD/T
( . (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( :. A szkelyek eredete
"zek)en a mondk)an s szj5agyomny)an trtneti esemnyeknek s nemzeti 6ejl2dseknek mag%a rejlik s +edig a
5!n(magyar()olgr rokonsg s az aln szomszdsg emlkezete, mely trtneti s nyel%szeti adatokkal is igazol5at3.
"z az sszeke%ereds Attila 5!n %ilg)irodalma szt)omlsa !tn trtnt, mi!tn a 5!nok egy rsze %isszatrt a 'ekete(
tenger mellkre, melynek kzel)en, a Ka!kz!s 6eletti +!sztkon akkor mr a magyarok 2sei is tanyztak. SDD}
Kit;nik a konstantin+olyi 4F(F::. sz.7 grg trtnetr3k t!d3stsai)3l, 5ogy a k1ln)z2 5!n()olgr(magyar trzsek a
Meotisz %idkn sszeke%eredtek s ideiglenesen llamkzssg)en is ltek. Ugy a F:. szzad elejn a 'ekete(tenger keleti
+art%idkn egy kise)) 5!n()olgr(magyar )irodalom llott 6enn, melynek az Attila 5!njai kz1l %al3 DHl3(nemzetsg)2l
szrmaz3, keresztynn lett kirlyt Cordt a rgi 5it5ez ragaszkod3k ln ccse (agyar 4grgsen: M!ager7 )!ktatta meg
4G/8. Kr. !.7.
$!nor s Magyar mondja ezekr2l a n+ke%eredsekr2l regl, )olgrokat s DHl kirlyt emleget%e.
A 5!n eredet; a%arok keletr2l el2nyom!lsa a F:. szzad derekn megza%arta, rszint mag%al ragadta, rszint
sztsz3rta az Htj)a ker1lt n+eket. Az Attila rk)en ala+tott Hj a%ar )irodalom)an %oltak 5!n tredkek, )olgrok s
5i5et2leg magyarok is.
=Azt ta+asztalj!k, ( rta 5!ry ( 5ogy a F:. szzadt3l 6og%a a M:::. szzadig D0 trtneti kHt62 5!noknak tartja s ne%ezi
az a%arokatA )tran meglla+t5atj!k te5t azt az igazsgot, 5ogy az Hn. a%arok ++en Hgy 5!nok %oltak, mint az "!r3+)an
el2)), ti. D0G(9GD(ig szere+elt 5!nok.? SD9T
A szkelyek ( 5!ry szerint ( %al3sggal a 5!nok marad%nyai, de azok a 5!nok kiket az idegen r3k a%aroknak is
ne%eztek. SDGT Az ktsgtelen, 5ogy )olgrok nagy szmmal %oltak az a%ar )irodalom)an s *ajn kagn 5alla !tn a
625atalomrt is %ersengettek. =A )olgrok kztt +edig ( Nagy Cza szerint ( le5etetlen, 5ogy magyarok is ne lettek %olna.
$iszen K!%rt 4a %olgamellki 5!nokat )olgrokk egyest2 F::. sz. kirly!k7 egyik n+t !n!g!rnak ne%ezik a )izanci r3k, s
azt az azo%i 5!n kirlyt, kinek szk5elyn t;nik 6el K!%rt, M!agernek 5%tk, a K!%rt ltal ala+tott DHl3(dinasztit +edig a
magyar mondk is ismerik. Nr+d nemcsak idegeneket, nemcsak rokon n+eket, 5anem magyarokat is tallt e 5az)an. A
magyar 6aj rge))i itt, mint a 5on6oglals. Le5etsges, 5ogy mr az a%arokkal is jttek, de 5a el2)) nem is, a F::. szzad !tols3
negyed)en a magyar )e%ndorls is megkezd2dtt. Mondink a szkelyek)en keresik ennek az els2 rajnak az i%adkait.? SDI}
Az a%ar )irodalmat Nagy Kroly 6rank kirly 5rom 5adjrata 0.-(0... Kr. !. sztro))antotta. Marad%nyai rszint
meg53doltak s a d!nntHli 5atrszlen tele+ttettek le, melyet a nmetek $!nninak 4$!nalantnak7 ne%eztek mg n5ny
%tizedig. "zek le5ettek a magyar 5on6oglals !tni ny!gati szkelyek el2djei. A menek1lt a%arok a tiszntHli s erdlyi a%ar
er2dtmnyek kz %on!ltak %issza. "zek kztt le5ettek a Vsiglamez2re menek1lt 5!n(szkely marad%nyok, kik aztn a
5on6oglal3 magyarok5oz csatlakoztak. Azok a )olgrok s ms %olgai trzsek +edig, melyek a mai *olgrorszgot 4I087
ala+t3 Asz+ar!k5 kor)an Bann3ni)a %ndorol%a az a%arokkal trs!ltak, Nagy Kroly irt3 5adjrata k%etkezt)en )izonyra
al(d!nai 5atalmas rokonaik5oz csatlakoztak. A tiszai )olgrsg, melyr2l a magyar 5agyomny )eszl, ezeknek le5ettek
i%adkai. SD0}
Nagy Cza leg!t3))i %lemnye is az %olt, 5ogy =a szkelyek K!%rt F::. szzad)eli 5!n()olgr n+5ez tartoztak, s
ne%1k ssze61gg az eszegel()olgrok ne%%el.? SD8}
A magyarsg zme az a%ar )irodalom rom)ad2lse idejn a don%idki Le)di)an tanyzott. SD.T Doni magyarokat
4Dent!moger7 emlegetnek a magyar mondk is. Az ara) s +erzsa r3k 4:)n P!szta5, Cardezi, Al(*ekri7 szerint a magyarok 4a
:M. szzad)an7 =a )eseny2k s a )olgrok 6ldj5ez tartoz3 'szkel %idke kztt laknak.? Az eszegel 4eskil, isgil7 n+ a %olgai
)olgrok egyik trzse %olt. S9@}
Le)di)an trtnt a kazrokt3l el+rtolt kabar n+ csatlakozsa a magyarok5oz, a 5t trzs5z nyolcadik!l sorakoz%n.
S9-T A magyarokat s a %el1k egyes1lt ka)arokat a )eseny2k tmadsa szortotta ki Le)di)3l, amikor is a n+ zme a
Dnye+eren tHli "telkz)e kltztt tA S9/T egy rsze +edig %isszament =Berzsia 6el?, melynek 5atra akkor a Ka!kz!sig
terjedt. S9D}
>tt a Ka!kz!s 5egylnca 6eletti mez2sgen s %lgyei)en mig is l egy n+trzs, mely magt kabardnak ne%ezi. A
Malka, *akszn, Vsegem, Vserek s erek 6oly3k %lgy)en laknak s tartomny!kat a erek kt rszre osztja: a ny!gati Nagy(
s a keleti Kis(Ka)ardra.
"zeken innen a K!)n s mellk6oly3i mentn a mostansg cserkesz 4sajt nyel%1kn adig5e7 gy;jt2n%en ne%ezett
n+nek ms trzsei lnek: sa$si 4sa)szik, sa+s!g7, a)aza, a)aszek, )eszlni st). ne%ek alatt.
Nyel%1k 4a ka)ardokkal egy1tt7 egy s !gyanaz, csak nyel%jrsi k1ln)sg %an kzt1k. N+t+!s!k, r!5zat!k,
szoksaik, jellem%onsaik, 6oglalkozs!k 6elt;n2 rokon %onsokat s 5asonlatossgot t1ntet 6el a mi n+1nkkel.
'26oglalkozs!k az llattenyszts s a 6ldm;%els. '2knt a l3tenyszts az, amire leg62)) gondj!k %an. Kit;n2 lo%akat
tenysztenek 4a ka)ard )lyeg; s ltal)an a cserkesz l3 5rne%es, keresett r!cikk7 s 2k mag!k is mesteri lo%asok. Vmeres
szar%H 6e5r kreik, te5eneik a mi 2si mar5allomny!nkra emlkeztet. P!5zat!k)an a test5ez ll3 cserkeszka)t, mely
derkon szjjal tkttt s kindsl 4cserkesz t2r7 l3g le r3la, s melln kt oldalt +atrontokokkal %an dszt%e, sok)an 5asonlt a
magyar zsin3ros atill5oz. li 6ellt2j1k +edig, a 6ekete =brka?, 4%nyolt gya+jHnemez)2l7 a magyar gbnak destest%re.
S99T nc!k 5asonl3 a lassHcsrds5ozA dalaik a mi )Hs keserg2 dalaink5oz. Sz2nyegeik olyanok, mint a szkely =6estkesek.?
:tal!k r+asr 4sera7. 'elt;n2 rta egy orosz t)ornok ( a ka)ard n2k nemzeti ltzetnek s dsztsnek 5asonlatossga a
magyar 5!szr dolmny5oz. < a cserkeszek sza)adsgszeretet)en, 5arcias ernyeik)en magyar 5atst s rokonsgot lt, s azt
5iszi, 5ogy a magyarok irnt 6elt;n2 rokonszen%1k, a %rrokonsg %agy rge))i szomszdsg t!dat)an gykerezik. S9GT
" n+trzsek azoknak az 2slak3knak i%adkai, akiket mr a rgi grg s r3mai r3k 4Stra)ot3l, Blini!son,
Btolemae!son kezd%e a magyar &!lin )artig7 emlegetnek, mint a 'ekete(tenger keleti +art%idkt2l a Ka!kz!sig terjed2
tartomny: +ichia n+t. Ne%1ket grg1l zkoi% zkhoi% zikhoi, latin!l zichi% zigii rtk. >lyan gy;jt2n% le5etett ez, mely
ltal)an a tartomny lak3it jelentette. A n% mig sem enyszett el, mert a grHzok mg most is zikh(nek ne%ezik az adig5e
cserkeszeket. Az adig5e ne%et is a zik5)2l szrmaztatjk. A rgi n% talak!l%a maradt 6enn a cserkeszek legny!gati)) ga, a
'ekete(tenger +arti sa$si 4sa)szik, sa+s!g7 n+ ne%)en, melynek els2 sz3tagja a sza)irok ne%re emlkeztet. S9IT
( -@ (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( :. A szkelyek eredete
"nnek a rgi 4a Kriszt!s sz1letse 3ta ismert7 Lic5ia tartomnynak 2slakosai nagy n+ke%eredsen me5ettek t a
n+%ndorls szzadai 6olyamn, mert a Meotisz s K!)n %idke 4Lic5ia szaki rsze7 Htj)a esett a keletr2l el2tr2
n+radatnak. A 5!n()olgr(magyar, majd a magyar(ka)ar n+ke%ereds ezen a %idken ment %g)e. Nyel%szeti nyomokat is
5agyott maga !tn, mert a magyar nyel%)en is %annak ka!kz!si elemek. S90T "z a tartomny, a Meotisz %idke az, 5o% a
5!n(magyar rokonsg mondi 6;z2dnek.
Ktsgtelen, 5ogy ennek a %idknek n+e csatlakozott a le)diai szomszdos magyarok5oz. "zeket Konstantin csszr
ka)aroknak ne%ezi, Anonym!s k!noknak mondja 4akik nla Kie%nl csatlakoznak7, a nemzeti kr3nikk azon)an szkely
csatlakozst emlegetnek. A +erzsa(ara) r3k szerint eszegel )olgrok a magyarok don(%idki szomszdai.
Minden jel arra m!tat, 5ogy a szkelyek nem msok, mint a Konstantin csszr ltal ka)aroknak ne%ezett, de
tartomny!kr3l mag!kat %al3szn;leg szikelieknek mondott, a%agy a ka)arokkal egy1tt csatlakoz3 szikek 4szikeliek7, a +erzsk
szerint )olgr 4azaz 5!n eredet;7 eszegelek.
"rre %all, 5ogy miknt Konstantin a ka)arok 5rom nemzetsgt csatlakoztatja, Hgy ks2))i okle%elek a szkelyek
5rom nemzetsgt emlegetik 4tri!m gener!m Sic!li7. "rre %all, 5ogy a szkelyek ks2)) is a 5ad)an el2l jrtak, 5atr2ri
szolglatra alkalmaztattak, amire a keleti n+ek a meg53dtott s csatlakoz3 n+eket 5asznltk. "z magyarzza meg s rteti
meg %el1nk a szkelyek 5!n eredetnek 5agyomnyt, 5ogy onnan az 2si 5!n 6ldr2l szakadtak ki, 5o% a nemzetala+t3 $!nor
mondi 6;z2dnek, s a5ol k1ln6le 5!n n+ek szzadokon t ltek. S98T
A szkely n+ne%et minden %al3szn;sg szerint a meotiszi 2s5az)3l 5oztk mag!kkal. rzse meg%an a zich 4szik7
sz3)an, a5ogy a grHzok a cserkeszeket mig is ne%ezik. Meg%an a tartomny +ichia ne%)en s meg%an a zkoi, zikoi
n+n%)en, a5ogy 2ket a grgk rtk. A (le, &li% &eli% &li n%sz3k+z2 meg%an nemcsak a trk(tatr, de a ka!kz!si
nyel%ek)en is. S9.T Xgy, 5ogy a szikeli 4szkely7 nem jelent egye)et, mint a 5onnan %al3 eredetet, szrmazst. SG@T
Pokonjelents; a scyt5iai szittya n%%el. Fer)2czy nem ok nlk1l ne%ezi 2ket scythli(nak SGlT s a kr3nikk )et;iket scytha
rsnak.
A szkely n% te5t 2si n+n%, melyet mag%al 5ozott az 2s5az)3l, s amely megjelli 5onnan %al3 szrmazst. SG/T
" szerint a 5!n eredet;, ka)ar(rokon szikeli 4eszegel()olgr7 szkely n+ a 'ekete(tenger keleti +art%idkn csatlakozott
a szomszdsg!k)an lakott magyarok5oz. "gy1tt %ndoroltak "telkz)e, egy1tt 53dtottk meg az Hj 5azt s itt rokon 5!n,
a%ar, magyar n+tredkeket tall%n s azokkal egyes1l%n, mint 2s6oglal3k tele+edtek meg az Hj 5on)an, majd tmr1ltek
"rdly keleti 5atrszlein, 6enntart%n 2si 5!n eredet1k s 5agyomnyaik emlkezett.
J
$zagos a k+, melyet a szkelyek eredetr2l mag!nknak alkot5at!nk. A 5iteles adatok 5inyt 6elte%sek s elmletek
nem +3tol5atjk. De a n+ek eredete rendszerint 5omlyos. A szkelyek eredetr2l sz3l3 %lemnyek5ez is sok ktsg 6r s
%gleges tisztzs5oz ke%s remnyt 6;z5et1nk. Nmde egy nemzet let)en nem az eredet krdse a 62, 5anem az, 5ogy mi6le
szere+et jtszott a trtnelem szn+adn. " tekintet)en +edig a szkelyeknek %an mi%el )1szklkednik: 5iteles adatok)3l
megr5at3 trtnelm1k dics2sgre %lik a szkely n+nek.
- =, szkelyek% kik el"bb ,ttila kirly n$ei voltak, meg5al%n Os!)!! 4Qcs) %ezr7 5rt, mindnyjan )kessgesen el)e mennek ...
Os!)!! serege el"tt az els" sorban kezdnek Meno!moro!t 4Mnmar3t7 ellen 5arcolni.? Qcs)k =l1kn a szkelyekkel% Mnmar3t
ellen kezdnek lo%agolni.? =Mikor ezt 5allotta Mnmar3t, 5ogy Os!)!! s Felek Nr+d %ezr legnemese)) %itzei, a szkelyek
vezetse mellett er2s sereggel ellene jnnek, kelletnl jo))an megijede ... , szkelyek s magyarok sok em)ert agyon nyilaznak? st).
*la kirly n%telen jegyz2jnek kny%e a magyarok tetteir2l. 'ordtotta Sza)3 Kroly, Best -8I@. Xja)) kiadsa a Magyar
!domnyos Akadmia ltal. *!da+est. -8./. G9(GG. Bais Dezs2: Magyar Anonym!s, *!da+est. -./I.
/ A magyar 5on6oglals kHt62i)en, 4a Magyar !domnyos Akadmia kiads)an7 -/9.
D A )csi k+es kr3nika 4M. 'lorian!s kiadsa: 'ontes Domestici ::. /@8.
9 'ontes Domestici ::. /-8. =K!i more solito +rei)ant agmina $!ngaror!m.?
G Sza)3 Kroly ( Szdeczky Kardoss Lajos: Szkely >kle%ltr, :::. -D..
I Kzai Simon mester magyar kr3nikja, 6ord. Sza)3 Kroly, Best, -8I/. D..
0 Se)estyn Cy!la: A magyar 5on6oglals mondi. :. 9II.
8 Ant. *on6ini: Per!m Ong. decades. Bosonii -099. kiads. =Scyt5!li +o+!li e Scyt5is ingen!is ori!ndi? 4/-.7A =Se[!e Sic!los, m!tata in
V literam a++ellar!nt? 48D.7 A =Sit5!li? 49-I.7 =Scyt5!li %et!stissim!m Ongaror!m gen!s? 4G-0.7. ( Fer)2czy :st%n: Decret!m j!ris
cons%et!dinarii Bars :::. tit. 9. Scitli no)iles +ri%ilegiati, a) Scytico +o+!lo in +rimo eor!m ingress! in Bannoniam +ro+agati, [!os nos
corr!+to %oca)!lo Siclos a++ellam!s. ( Szamoskzy trtneti marad%nyai. ::. D09.
. ransyl%ania :. D.0.
-@ Magyarorszg et5nogra+5ija. *!da+est. -80G. /..(D@D.
-- A szkelyek scyt5a(5!n eredet;sge s az ellen%lemnyek, Kolozs%rt -80..
-/ Sza)3 Kroly szmos tan!lmnya eredmnyeinek ssze6oglalsa: A rgi szkelysg, Kolozs%rt -8.@
-D "t5nogra+5ia -8.@. -IG.
-9 A 5on6oglals s "rdly. "t5nogra+5ia -8.@. /-D.
-G "t5nogra+5ia -.@0. D/I., -.@8. /I@., -.-/. /-8., !r!l, -.-@. GI., Az eszegel )olgrok ne%e: Szzadok. -.-9. 0I.
-I A magyar nemzet trtnete Szent :st%nig. *!da+est, -.@@. /9@., Az Nr+d5zi kirlyok alatt -8.D. :. /-G. Szmos tan!lmny)an el2)):
Szzadok -800. D.9., -88D. -@.. $adtrtneti Kzlemnyek -888. G--.
-0 A szkelyek ne%e s eredete. *!da+est, -8.0. "t5nogra+5ia -8.8\.., Szzadok, -.@0. 9IG.
-8 Az a%ar(szkely ka+csolat emlkei. *+. -8... "zek 2riztk meg az a%ar Csiglamez" 4)ekertett orszgrsz7, a Sanctgalleni )art lersr3l
ismert a%ar 5ring 4kerts, gy;r;7 d!nntHli emlkt, az a%arok alatt%al3i% lett 5!n, ge+id st). n+tredkek Attila(kori emlkeit.
-. Se)estyn Cy!la: A magyar 5on6oglals mondi. :. s a Cesta $!ngaror!m, a magyar 52smondk t kny%e. *!da+est, -./G. :. s F.
t!domnyos jegyzetei. "z a magyarzata annak, 5ogy a dlny!gati szkely 5atr2rsg 2(z2 tjnyel%e ++Hgy 6ennmaradt a keleti
szkelysg kztt, mint a reg2sk emlkt 2rz2 karcsonyi s Hj%i n+szoksok azonos emlkei.
/@ A szkelyek eredete. "rdlyi MHze!m -8.88. s k1lnnyomat, Kolozs%r -8.8.
( -- (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( :. A szkelyek eredete
/- A magyarok eredete, 2s5azja s %ndorlsai. Szzadok -8.I. 0.G.
// A szkelyek eredete s "rdly)e tele+1lse, *!da+est, -.@G.
/D A szkelyek 2sei s a szkely magyarok. Vl!j(Kolozs%r. -./9.
/9 A szkelyek trtnete. *rass3, -./-. A szkely eredetkrds megoldsnak sark+ontjai. 4Az Akadmiai Ertest2 MMM:::. %6., *!da+est,
-.//.7
/G rtneti Szemle, -.-I. D@/.
/I Sc51nemann Konrd: L!r $erk!n6t der Sie)en)1rger Szkler(Ongarisc5e &a5r)1c5er, *erlin, -./9. 9@8., "rdlyi %lasza s Sc51nemann
6elelete !. ott, -./I. %6.
/0 Szdeczky Kardoss Lajos: A =t1ndr? "rdly. Szkelyek s ol5ok. A szkelyek ol5 rokonsgnak mesje. *!da+est, -./G., &orga
Hja))an 6eladta azt a teorijt, 5ogy a szkelyek nem egye)ek, mint elmagyarosodott dk(scyt5a eredet; ol5ok. LegHja))an !gyanis a
romn k!ltHregylet Cyergy3szentmikl3son 46. . mj!s7 tartott gy;lsn azt 5irdette, 5ogy a szkelyek 2sei kozkok %oltak. A =kozk?
sz3 szerinte 5arcos +arasztot jelent, nemzetisgi megjells nlk1l. 4Magyarsg, -./0 jHn. -. sz.7
/8 A magyar 2s5aza s a nemzeti 5agyomny. Nyel%t!domnyi Kzlemnyek. MLF. *!da+est, -.@8.A A )olgr krds s a magyar
5!nmonda. Magyar Nyel%. MF::. *!da+est, -./-. -G.
/. A szkelyek eredete. *!da+est, -./-
D@ Ka!kz!si !tazs!nk 4a gr36 Lic5y(eZ+edci3 alkalm%al7., "rdlyi MHze!m, -8.I. s k1lnnyomat.
D- Ertelmezst id. Com)3cz L. a Nyel%t!domnyi Kzlemnyek MLF. -90(-G-.A Nmet5 Cy. a Magyar Nyel% MF::. /@G(/@0.
D/ Kzai kr3nikja a Magyar !domnyos Akadmia millenni!mi kiads)an, 90..
DD A magyarok 2seit rge))en az F. sz. Brisc!s s msok ltal emlegetett onogr 4!n!gor, 5!n!gor7 n%)en kerestk. 4Lsd gr36 K!!n Cza:
Pelationes ::. Vl!adio+oli -8.G. I9(0-.A 5!ry &. A magyarok eredete, Szzadok -8.I.A Mar[!art &.: >ste!ro+asc5e !nd ostasiatisc5e
Strei6z1ge, Lei+zig, -.@D. MMF:. st).7 Xja))an msok a szabir n+)en ltjk a magyarok el2djeit. 4Lsd 'e5r Cza: *!lgarisc5(
!ngarisc5e *ezie5!ngen, Keleti Szemle. Bcs, -./-.7 Mindkt n+, az onog!rok s sza%irok a Meotist3l kelet 6el tanyzott a F:.
szzad)an, &ordanes 48G@7 s ms grg trtnetr3k szerint.
D9 A szkelyek eredete, I..
DG A szkelyek eredete, I0.
DI Nagy Cza: A millenni!mi trtnet, :., VVVL::.
D0 Nagy Cza: Millenni!mi trtnet, :., VVVL::.
D8 Az eszegel()olgrok ne%e. Szzadok -.-9. %6. 0G.
D. Le)dit eddig a Don s Dnye+er kztt kerestk a trtnetr3kA Hja))an Mar[!art, gr36 Lic5y :st%n s msok a Dont3l keletre a K!)n
6oly3 %lgy)en %lik, a meotiszi rgi 5az)an. Lsd Lic5y :st%n: A magyarsg 2strtnete s m;%eltsge a 5on6oglalsig. *!da+est,
-./D.
9@ A +erzsa s ara) r3k sz%eg)2l ktsgtelen, 5ogy itt a %olgai )olgrokr3l, nem +edig az al(d!naiakr3l %an sz3 s a le)diai, nem +edig az
etelkzi magyarokr3l. Lsd 'ejr Cza: *!lgarisc5(!ngarisc5e *ezie5!ngen, Bcs, -./-.
9- Konstantinos Bor+5yrogenetos: De administrando im+erio cm; m;%)en
9/ 'e5r Cza: "telk!z! ter1lete s ne%e. Szzadok -.-D. %6.
9D Konstantinos sa)artoias+5aloi n+r2l lsd )2%e))en 'ejr C.: "telk!z! ter1lete s ne%e. Szzadok -.-D. %6.
99 Szdeczky Kardoss Lajos: Ka!kz!si !tazs!nk. Kolozs%rt, -8.8. s a !r!l -.-0. %6. Magyar(rokon n+ek a Ka!kz!s)an.
9G "rckert: Der Ka!kaz!s !nd seine Flker. Lei+zig, -880. -@9.
9I A 5romszki szkely nyel%jrs ma is mondja Se+si 5elyett, 5ogy Sa$si. =S+siszngyorgyiek? ( rja "rdlyi Lajos: Magyar nyel%i
tan!lmnyok. :. A 5romszki nyel%jrsr3l. G8.
90 M!nkcsi *ernt: Magyar m;%eltsgi sz3k ka!kz!si nyel%ek)en. Nyel%t!domnyi Kzlemnyek /D. -8.D. Nrja s ka!kz!si elemek a
6inn(magyar nyel%ek)en. *!da+est, -.@-. *lint C)or meg ++en a magyar5oz kzeli rokonnyel%nek tartotta a cserkeszekt.
98 Se)estyn Cy!la: A 5on6oglals mondi)an :. 9... ezt rja: =Vsa)a n+e 6eltmadt 5alottai)3l, mert a keleten csatlakoz3 ka)arok, akik
!t3)) ++ olyan szkelyek s ++ olyan 5!n(magyarok lettek, mint a Vsigla(lak3k, kszsggel el%llaltk a keletr2l rkez2 5!n 2sk
dics2 szere+t.?
9. M!nkcsi *ernt: Nrja s ka!kz!si elemek, IID.
G@ A ka!kz!si grHz az oroszt -ssli(nak 5%ja 4a -ss sz3t3l7, magt Kart.elinek 5%ja 4mert Kart](t3l szrmaznak7, Mingrlia szintn
ilyen n%sz3k+z2s szrmaztats Mingr(t2l. Kara)agli, P!sta%eli st).
G- Bars :::. tit!l!s :F. S!nt +raeterea ranssyl%anis in +arti)!s Scitli 4al)): Scytli7 no)iles +ri%ilegiati.
G/ A szk sz3t3l nem szrmaz5atott, mert a Szkely6ld szkekre %al3 6elosztsa sokkal ks2))i, mint maga a n%. Az -@8I()3l mr mint
szemlyn% is el26ord!l a )akony)li )irtoklajstrom)an mint s3)nysz ne%e Scicl 4Szikl7 alak)an.
( -/ (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( ::. A szkelyek megtele+edse "rdly)en
II. A szkelyek megtelepedse Erdlyben
/emek% gak% 0#ldk#z#ssg.
A magyar nemzet nem egysges 6aj, 5anem sok egymssal rokon n+nek %egy1let)2l llott el2. $!n, )olgr, a%ar,
ka)ar, szkely, kozr, )eseny2, k!n trk(6ajH n+sg ke%eredett ssze a 6inn(!gor(magyar trzsekkel, rszint a 5on6oglals
el2tt, rszint az!tn. A 5on6oglals ezeknek a rokon n+eknek egy rszt mr itt a 5az)an tallta, ms rsze Nr+d 5adai%al
jtt, a 5armadik rsz ks2)) tele+edett Magyarorszg)a s ol%adt ssze a magyarokkal.
A szkelyek "rdly)e tele+1lsnek krdse 6elett eddig is sok %ita 6olyt s mg mindig nincs eldnt%e. Fannak, akik
2s6oglal3knak tartjk 2ket 4esetleg mg a 5on6oglals el2tt %agy azzal egyidej;leg, a%agy azt k%et2leg7. Fannak, kik kirlyi
tele+t%nyeknek %lik a M:(M::. szzad)3l s %annak, kik a kelet 6el 6okozatosan terjeszked2 magyar 5atr 4a gye+;k7 el2retolt
%d2inek, 5atr2rknek tartjk 2ket. A krds %gleges eldntsre ktsgtelen )izonytkokkal nem rendelkez1nk.
A M:::. szzad eleji 5!n kr3nik)an 6enntartott az a 5agyomny, 5ogy a szkelyek Attila )irodalma 6el)omlsa !tn
5Hz3dtak %olna a Szkely6ldre, 6enn nem tart5at3, mert a 5!n )irodalom )!kst3l a magyar 5on6oglalsig eltelt ngyszznl
t)) %en t nincs trtnelmi 6ljegyzs 6el2l1k.
Fan olyan 6lte%s is, 5ogy a msodik 5!n )irodalom: az a%arok !ralma megd2lte !tn menek1ltek a szkelyek a 'els2(
Maros s K1k1ll2k %lgyeit szeglyez2 5egyek)e s itt ltek 61ggetlen1l, az 2ket krnyez2 %ilgt3l elk1ln1l%e, a magyarok
)ej%etelig. "zek i%adkai csatlakoztak aztn ( mintegy kilencedik trzs1l ( a 5on6oglal3 magyarok5oz. Azok az a%ar(
tredkek +edig, melyek a ny!gati 5atrokon megmaradtak, lennnek 2sei a ny!gati szkelysgnek.
Nyoma %an annak is a nemzeti kr3nikk)an, 5ogy "telkz)en a )olgr()eseny2 egy1ttes tmads k%etkezt)en a
magyarsg kettszakad%a, egyik rsz a Fereckei(szoroson, a msik rsz az erdlyi 5atr(szorosokon t jtt %olna az Hj 5az)a.
"z a keleti rsz aztn, kzt1k a szkelyek 4mint Anonym!snl7 a iszntHl a Krs %idkn tallkoztak az szakkeletr2l
el2nyom!l3 trzsekkel s a )i5ari orszg5atr ki)2%tse !tn j!tottak el a M(M:. szzad)an a Maros s a keleti Kr+tok erdlyi
%lgyei)e. Mert 5iszen a M:. szzadi )eseny2 s k!n )etrsek mr ott talljk a szkelyeket, akiknek %d2szentje a tem+lomi
6alk+eken is k!n(1ldz2nek 6elt1ntetett Szent Lszl3 lett. S-T
A szkelyek "rdly)e tele+edst 'rdlyi Lszl! Hgy k+zeli, 5ogy 4az 2 elmlete szerint7 8.G.(i al(d!nai )olgr
5adi6oglyok)3l lettek a szkelyek s ezek i%adkai --G@ tjn mint t)) 4magyarorszgi7 %idkr2l to)orzott szkely %r2rk
csatlakoztak kirlyi rendeletre a )eseny2kkel egy1tt azon kirlyi %ris+n5oz, ki a moseli 6rank s egy) nmet tele+eseket
%dte, 2rizte, s rend)en tartotta a Vi)in s K1k1ll2 6oly3k kzt megind!lt erd2irts)an. Ks2)) aztn -//G(D@ kzt a
szszse)esi s szszkzdi szkelyek ki%ndoroltak a mai $romszk ter1letre, a )i5ari telegdiek +edig Od%ar5ely %idkre.
-/G0(0/ kzt keletkezett az aranyosi tele+ts, az Anjo!(kor legelejn a cski, majd az or)ai tele+ts. S/T
"rdlyi Lszl3 szkely tele+1ls(elmletnek rott )izonytkai nincsenek, s azon a k+zeleti ala+on ny!gszik, 5ogy a
Szsz6ldn is %an egy Se)es 4Szszse)es7, Kzd 4Szszkzd7 s 1rb! ne%; 5ely, mint a Szkely6ldn s egye)1tt is. De 5ogy
ezek)en %ala5a szkelyek laktak %olna, arr3l nincs semmi )izonytk. A szszok -//9.(i ki%ltsgle%el)en emltett Sebesi
szkelyek 0#ldje, *ar3ttal szoros ka+csolat)an, mint 5atrjelzs, Se+siszket, nem +edig Szszse)est jelenti. SDT E++oly t%es
azt 5inni s 5irdetni, 5ogy Aranyosszket Szszkzdr2l tele+tettk -/G0(0/ kzt, a5ol szkely lak3kr3l mit sem t!d!nk, s 5a
lettek %olna is, /. 6al! n+e nem telt %olna ki )el2l1k. S9T
$a a szszok el2)) lettek %olna "rdly lak3i, tele+esei, 62knt 5a a szkelyek alantasa)), nem(sza)ad n+osztlyt
alkottak %olna: 5ogyan emelkedtek lgyen, mint "rdly msodik nemzete, a 5armadik!l szmtott szszok 6l^_
)) megrtssel %lekedik a 5rne%es )erlini nmet kzgazdsz, (eitzen Ngost a szkely tele+1lsr2l. < egy rge))i s
Hja))i tele+1lst lt a 6ld6elosztsi trk+ek nyomn. A rge))i 6ormt Vsk, Maros s Se+siszk m!tatja, mely arra !tal, 5ogy
a szkelyek oda, a magas 5egy%idkre "telkz)2l a )eseny2k tmadsa el2l menek1ltek a kr+ti szorosokon t. A 6al%ak ne%ei
rsz)en a tele+t2 %ezrek 4+rimorok7, rsz)en a szentek keresztne%eit t1ntetik 6el --@@ el2ttr2l, mid2n a +sztorletr2l a
6ldm;%elsre ttrtek. "gy szzaddal ks2)) -/--()en szlltk meg a nmet lo%agok a *arcasgot. Az!tn 4a 5atrok
)iztosttat%n az ellensges )etrsek ellen7 szll5attk meg a szkelyek $romszk dli nylta)) rszt, mert az ottani szkely
6al%ak a nmet lo%agrendi tele+esek mintjra alak!ltak. SGT
H!man )lint a szkelyek %rsgi ktelkn ala+!l3 szer%ezet)en c6olatt ltja a t)) 5elyr2l, k1ln)z2 id2)en %al3
tele+ts elmletnek. Nemzetsgi rendszere zrt tmeg)en letele+1lt n+ %agy trzs 2si gazdasgi s +olitikai szer%ezetnek
marad%nya le5et. =A szkelyek mintegy kilencedik trzsknt a 'els2(Maros s K1k1ll2 %lgyeit tartottk megszll%n a
5on6oglalskor. A szkelyek megmagyarosodsnak kort a M(M:. SzzadraA erdlyi letele+1lsnek kort +edig a magyar
5on6oglalst megel2z2 id2re teszi. SIT
Sndor 2mre: A szkelyek letele+1lsr2l rt 4mg kiadatlan7 rtekezs)en a szkelyek "rdly)e tele+1lst a
gye+1rendszerrel 5ozza ka+csolat)a. A szkelyek, mint a magyar szlls)irtokok el2tti gye+1k 45atrer2dtsek7 2rei a 6oglals
sorrendj)en 5aladnak el2re a K2rs6oly3k mellki Vsiglamez2t2l 4mely trk1l 5atrkertst jelent7 "rdly)e. Szent :st%n
53dtsai idejn l+ik t a keleti gye+1k %onalt 4a Meszesen7 s 5elyezkednek el a Szamos %lgy)en, majd Ajtony 4az !tols3
gy!la7 legy2zetse !tn a Maros %lgy)en. Szent Lszl3 alatt a k!nokkal szem)en %dik a se)esi gye+;ket. A dli %ndorls
6olyamn tanyz5attak Szszse)es %idkn. >nnan me5ettek to%)) a szszok )e%ndorlsa !tn az >lt(%idki gye+;k)e,
melyet ::. Andrs kirly -/--.(i adomnyle%ele a nmet lo%agrendnek mr emleget 4indagines Nicolai Y mikl3s%ri gye+1k.7
Od%ar5elyszk akkor mr )e %olt tele+t%e s azt a rgi r3mai 5atrer2dtsek 4limes7 %onaln +1lt szkely gye+;%on!lat
%dte kelet 6el. "nnek nyomai mg meg %annak "rd2%idken az >ltt3l a $argitig. A n+ Hgy 5%ja, 5ogy Kakas)orozda,
atrsnc, Qrdgrok. A 5atr%delmi gye+;rendszernek emlkei megmaradtak a 5egyek, +atakok s 5elysgek ne%ei)en is.
( -D (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( ::. A szkelyek megtele+edse "rdly)en
:lyenek: Cye+;( s Cye+es+atak, Cye+16eje, Cye+es, Faska+!, Ka+!stet2, Lestet2, Magasles, Les5egy, Lt35egy, Nz25egy,
<r5egy, Nagy2r5egy, K1rtl2tet2, L%te, Szldo)os st).
A sztgaz3 trtneti adatok ala+jn 3aler 4yla mr el2)) r%iden ezek)en 6oglalta ssze a szkelyek
megtele+edst:
A szkelyek a 5on6oglals !tn eredetileg az orszg k1ln)z2 rszein, a 5atrszleken tele+ttettek le. $rom 5elyt
45rom nem1k %olt7 tele+edtek le nagyo)) szm)an, minden1tt a 5atr kzel)en: keleten a Meszes 6el, a Nyr)en,
ErmellkenA dlen az als3 D!nnl, a Dr%nl, a5onnan az el6oglalt Szermsg)e is tszrmaztak s %gre szakon, a Fg
kze+e tjn, rencsnt2l le6el, a cse5 5atrok irny)an. S0T
A Fg(mellki szkelyeket a kr3nikk ---I()an emlegetik a cse5ek ellen a mor%a 5atrszlen %%ott csat%al
ka+csolatosanA majd --9I()an $enrik osztrk 2rgr36 ellen a Lajta mellett %%ott gy2zelem alkalm%al. Mindkt eset)en a
)eseny2kkel egy1tt az el2csa+atot alkottk s a 5arc kezd2i %oltak.
Ks2)) a Mn!el grg csszr ellen %%ott 5arcok)an %an sz3 szkelyekr2l 4--G@. s --I0()en7.
A szkelyek keleti rsznek egy ideig *i5ar megy)en %olt a szlls5ely1k, a5ol mg a M:::. szzad elejn is %oltak
szkely %rjo))gyok, akik)2l alak!lt szzad Szkelyszz 4cent!rionat!s Scec!lzaz7 ne%et %iselt.S8T "mlk1ket 2rzik mig is a
Szkelyh5d s Szkelytelek 5elysgne%ek. *i5ar)3l %ittk mag!kkal "rdly)e a 6elegd 5elyne%et is, mely Od%ar5elynek a
rge))i ne%e %olt.
$ogy mikor kltztek "rdly)e: arra nz%e egyenes trtneti adat!nk nincsA csak k%etkeztetsek ala+jn
%lemnyez5et2. *ekltzs1k ssze61gg5etett a 5on6oglals kori 5atr%delmi 4az Hn. gye+;7 rendszerrel s mint 5atr2rk
%ndoroltak mindig el2)) a 5atr%onalak el2))retols%al. A szkely 2sintzmnyek s jogok azt m!tatjk, 5ogy a szkelyek
)ekltzse mg a magyar trzsszerkezet 6ennllsa idejn, te5t mg a %ezrek kor)an 4M. sz.7 %agy a kirlysg s a
monarc5ik!s llam6orma kezdetn 4M:. sz.7 megind!lt "rdly)e. =A5ol aztn k1ln ter1leten, mint 2s6oglal3k letele+ed%e,
2sintzmnyeik szerint rendezkedtek )e, s ott %gre megtalltk a 6ldet, amelyen ne%1ket, sza)adsg!kat, akkor is, mikor mr
4rokonaik7 minden5ol ms!tt a szomszd n+sg)e )eleol%adtak, a mai na+ig 6enntartottk.? S.T
A )ekltzs s letele+eds, 5a "rdly legal)) egy rsznek megszllsa a 5on6oglals idej)en megtrtnt, 4amit
nmelyek ktsg)e %onnak7 az els2 53dt3, 6htm kor)an kezd2d5etett. !5!t!m el6oglal%n "rdlyt, ott k1ln !ralmat
alkotott magnak s !t3dainak. =Azon 6ldet )k%el s szerencs%el )rta, s2t maradka is Szent :st%n kirly ideiig )rta.?
S-@T
!5!t!m i%adka %olt az a 4yla %ezr, aki a msodik magyar 6ejedelmi mlt3sgot: a gyla 4gylas7 nagy%ezri
tisztsget %iselte.
A gy!lk k1lnll3 !ralma a %ezrek kor)an a iszntHlra s "rdly megszllott rszre terjedt ki. A magyar szk5ely,
Szkes0ehrvr mintjra +ttette :. Cy!la a ne%r2l ne%ezett 4yla0ehrvrt. A to%)) keletre terjeszkedssel 61gg5etett ssze
a )i5ari szkelyeknek is ttele+edse az Hj keleti %gekre: a Maros, K1k1ll2 s >lt %lgyei)e.
Mg a M:. szzad elejn is kt6le magyarsgot k1ln)ztettek meg nl!nk, Hgy mint 0ehr s 0ekete magyarokat 4ti.
magyarokat s szkelyeket7.
Qssze%et%e a 5agyomnyt a gyr trtneti adatokkal, a szkelyek jogi intzmnyei%el s a kzt1k m!tatkoz3 nyel%jrsi
k1ln)sgekkel, az ltszik %al3szn;nek, 5ogy nem egy id2)en, nem is egy raj)an, 5anem k1ln)z2 id2)en t)) alkalommal
s t)) irny)3l, %er2dtek ssze a legkeleti)) %geken azok a n+elemek, melyeknek zmt a 5!n(ka)ar szrmazsH szkeliek
alkottk s ne%et adtak a n+nek s 6ldnek, mely 5asonl3 letm3d s jogi %iszonyok kztt a trtnelem 6olyamn k1ln
egysges szkely nemzett s Szkely0#ldd 6orml3dott.
A )e%ndorls kezd2d5etett !5!t!m 4t!d!n^7 %ezrlete alatt ( a Szamos %lgyn szakny!gat 6el2lA 6olytat3dott a
Cy!lk idejn *i5ar 6el2l a Krs %lgynA megHj!l5atott az Als3(Maros%idki Ajtony legy2zetse !tn. Szent :st%n
kiterjeszt%n 5atalmt "rdlyre, 2 le5etett a szkelyek 5atr2rsgi intzmnynek els2 szer%ez2je. Szent Lszl3 le5etett az 4a
M:. szzad %gn7, aki a szkelyeket aztn a k!nok ellen er2s %d2)sty!l rendezte )e. A szkely tem+lomok Szent Lszl3t
)rzol3 6al6estmnyei azt m!tatjk, 5ogy az 2 legends 52s s szent alakja, k1lns tiszteletnek r%endett a Szkely6ldn.
A szkelyek letele+edse te5t "rdly)e a M(M:. szzad 6olyamn, az anyaorszg k1ln)z2 rszei)2l me5etett %g)e.
$ogy mg a %ezrek kor)an kezd2d5etett arra m!tat a nemek s gak nyil%ntarts)an ks2)) is megmaradt nemzetsgi
trzsszer%ezet sokig 6enntartsa. $ogy az orszg k1ln)z2 rszei)2l tele+edtek t, arra m!tat a ms krnyezet)en kialak!lt
szkely nyel%jrsok k1ln)z2sge s ezeknek rokonsga a gcseji, a %asmegyei 2rsgi, a %gmenti s a +al3c6ldi
nyel%jrsokkal. S--T $ogy nem tiszta magyar, 5anem ms rokon 6aj 4a 5!n(ka)ar(eszegel(szikil7 n+elem adta a szkelly %lt
n+nek 62 alkot3 elemt: arra m!tat, a trtneti adatok s 5agyomnyok mellett, a n+ jellegnek k1lnlegessge, n+rajzi s
em)ertani egyedisge. "z %olt az oka, 5ogy a trtnelem 6olyamn szzadok mHltn is megmaradt az "rdlyt alkot3 nemzetek
kztt a szkely nemzetnek a magyart3l s szszt3l %al3 tr%nyes megk1ln)ztetse. Mert a szkely nemzet kzjogi s
+olitikai rtelem)en is k1ln nemzeti egyedisg %olt, a 5on6oglals idejt2l kezd%e, a kz+kor)an a kirlyok, a MF:(MF::.
szzad)an az erdlyi 6ejedelmek s a MF:::(M:M. szzad)an a g!)erni!m korszak)an mind%gig, egszen a legHja)) id2kig.
J
$ogy kikt2l 6oglaltk el a magyarok s szkelyek "rdlyt, az nem le5et %ita trgya.
"rdly a 5on6oglals idej)en nagyrszt 2serd2kt2l )ortott 6ld %olt. Vsak a 6oly3k %lgy)en %olt %alamelyes
6ldm%els, a 5almos dom)os %idken llattenyszts. " tjakon gyrszmH )olgr(szl% lakossg tanyzott s 6olytatta az
2srgi k2s36ejtst s kereskedst.
Az erdlyi 5egyek, 6oly3k s rsz)en a 6al%ak ne%ei is j3rszt szl% eredet;ek, a))3l jttek t a magyar)a. Filgos
)izonytka ez annak, 5ogy ott a magyarok szl% lakosokat talltak, kik aztn )eol%adtak a magyarsg)a. =Ktsgtelen, 5ogy
Magyarorszgnak s "rdlynek etnogr6iai k+e szl% %olt, mid2n a magyarok azok)an megszllottak.? S-/T
( -9 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( ::. A szkelyek megtele+edse "rdly)en
'25elye )elgrd szl% 6ld%r %olt, melyet az ol5ok is a leg!t3))i id2kig gy ne%eztek, nem a rgi r3mai castr!m
4A+!l!m7 ne%n. A magyarok 4yla0ehrvrr alaktottk t, latin le%elek)en Al)a &!linak 6ordt%a, melyet az ol5ok
legHja))an t%ettek.
>l5 lakossgnak a 5on6oglals idej)en semmi nyoma nem %olt s nem maradt 6enn mg a 5elyne%ek)en, 6oly3k,
5egyek ne%ei)en sem.
Anonym!s a 5on6oglals !tn D@@ %%el !gyan azt rta, 5ogy a 5on6oglalskor =azon 6ld lakosai `.............................. ....
... ..a vlachok s szl%ok.? De ezt antedatl%a arra ala+tja, 5ogy az 2 kor)an 4-/@@7 mr tnyleg %oltak ott gyr ol5
+sztorszllsok, )r nem 5elysgne%ek)en nyomot 5agy3 lland3 tele+ek. Nmde e %ndor(+sztorsg Hja)) )e%ndorl3k
%oltak, melyek a M::. szzad)an kezdtek )eszi%rogni a *alkn 6el2l.
Az ol5ok trtnetr3i ka+%a ka+tak Anonym!s ezen t%edsn, azzal is r%el%e erdlyi 2sisg1k 5amis tannak
)izonytk!l, aminek ellentmond az a tny, 5ogy 2k a rgi r3mai 5elyeket %agy szl%, %agy magyar ne%eikkel %ettk t.
J
A szkelyek, mint els2 5on6oglal3k, nemek s gak szerint tele+edtek meg "rdly keleti rszn, azon a 6ldn, melyet
aztn r3l!k Szkely6ldnek 4terra Sic!lor!m7 ne%eztek. Azokat az 2sintzmnyeket %ittk mag!kkal, melyek Magyarorszg)an
a %ezrek kor)an %oltak r%nyesek. :nnen %an, hogy jogi intzmnyeik rgebbiek% mint a magyar kirlysg alkotmnya.
A 6ldet, melyet megszllottak, kzs nemzetsgi t!lajdon!l )rtk s 5asznltk, %adszat, 5alszat, mar5atenyszts, s
a 6oly3k %lgyei)en s az Hj irto%nyokon 6ldm%els cljra.
A nemzetsgi s trzsszer%ezet, melyet a kirlysg intzmnye Szent :st%n alatt a magyarsg kztt megsz1ntetetett, a
szkelyek kztt to%)) is 6ennllott s a 5i%atalok %iselse mg a MF:. szzad 6olyamn is nemek s gak szerint %ltakozott.
Miknt azt Fer)2czy tr%nykny%e is emlti. " szerint =a szkelyek ki%ltk++en %al3 nemesek ... s ezeknek mindenest2l
6og%a k1ln tr%nyek s szoks!k %agyonA 5adi dolgok)an )lcsek, kik rksgeket s tisztet nemzetsgre s nemzetsgeknek
gazatjra osztnak kztek.? S-DT
Az erdlyi szkelyek hat nemre oszlottak s minden nem ngy gra s a 5!szonngy g %enknt 6l%lt%a sorrend)en
%iselte a katonai s +olgri tisztsgeket, ti. a 5adnagysgot s )r3sgot.
A marosszki szkelyeknek mg a MF(MF:. szzad)an is 5at nemt tartottk nyil%n, Hgy mint az N)rn, Adorjn,
$alom, &en2, Meggyes s Qrl2cz nemet, melyeknek ngy(ngy ga n%leg is ismeretes. S-9T
A szkelyek kztt letele+edsk kor)an a %rrokonsg szerinti trzsszer%ezet !ralkod%n, ennek ala+jn a
nemzetsgek s gak szerint osztottk 6el a 6ldet mag!k kztt 5at 62( s 5!szonngy alosztlyra. Ks2)) rokonsgi
elgazsok, ki5alsok s Hj )irtokszerzsek k%etkezt)en a %rsgi ktelkek el%esztettk egysges s irnyad3 jelleg1ket s a
)irtok maga lett az irnyad3 s ala+ja a %ele jr3 jogoknak: a 5i%atal%iselsi ki%ltsgoknak. A MF:. szzad)an mr nem a
leszrmazs, 5anem a )irtok, a l!0"sg 4+rimi+ilat!s7 %olt jogala+ja a tiszt%iselsnek. "kkor mr ads(%e%s trgyai is %oltak az
ilyen l362sgek, a )irtok s a %ele jr3 5i%atal%iselsi jog. Vsakis gy rt5et2, 5ogy Marosszken az -9.-(-G-9. /9(es
id2kz)en *arcsay Cs+r 4aki eredetre nz%e nem %olt szkely7 -G % alatt tszr %iselte a 5adnagysgot s +edig ngy
k1ln)z2 nemzetsg)en s t k1ln)z2 gon, ktszer egyed1l, 5romszor a Cyalak!tiakkal egy1tt. A Cyalak!tiak ezenk%1l
mg kt z)en %iseltk a 5adnagysgot, egyszer egyed1l, egyszer a *icsakokkal egy1tt. A Cyalak!tiak te5t t k1ln)z2
nemzetsg)en s t k1ln)z2 gon %iseltk ezt a 5i%atalt, egyszer egyed1l, ngyszer msokkal egy1tt. S-GT
A 5i%atal%iselsi jog te5t ekkor mr nem a %rrokonsgon, 5anem a )irtokjogon ala+!lt. A )irtokok sztoszlsa az
rksk kztt, tszrmazsa a lenygakra s ms es5et2sgek okoztk, 5ogy t))en osztozkod%n az eredetileg egysges
l362sgeken, mindegyiknek joga %olt a %el1k jr3 5i%atal%iselsre.
Ugy alak!lt t az eredetileg %rsgi nemzetsgi szer%ezet )irtokjogi szer%ezett, mely)en a nemek s gak t)) nem
%rrokonsgot, 5anem %agyont s tiszti jogot jelentettek. A nemek s gak nyil%ntartsa 6ennmaradt, mint k1ls2 6orma, de
irnyad3 a 6ld)irtok %olt. Nem a leszrmazs, 5anem a )irtok %olt jogcm a 5i%atal%iselsnl.
A szkelyek 2si nemzetsgeinek nyomait t)) szkely szk)en megtallj!k. Az els2 emlk err2l Lsigmond kirly
okle%ele -9/0()2l Kzdiszk5ez, mely)en orja%sr5ely +anaszra, 5ogy a szk a %rost a mag!k t nemzetsge 4genealogiae
se! generationes7 kztt 6eloszt%a sHlyosan megr3%jk takskkal, a %rosi sza)adalmak ellenre: att3l 2ket eltiltja. S-IT
A szkek 5ziad3j!kat te5t a nemzetsgek rendje szerint %etettk ki. "z az okle%l !gyan 4le5et t%eds)2l7 t
nemzetsget emlt Kzdiszk)en, de 5ogy eredetileg ott is 5at le5etett, mint Marosszk)en, k%etkeztet5et2 onnan, 5ogy a
Kzdiszk)2l a M:::. szzad %gn tele+tett Aranyosszk)en is hat nemzetsg %olt. S-0T
$at nemzetsg %olt a legt%ola)) keleti 5atrszli Kszonszk)en is, kzt1k a Marosszk)en ismeretes $alom(nem.
S-8T
Se+siszk)2l -9/0., -G@8. s -G@.()2l maradt 6enn az Ag5az 4Ng5z, Agg5z, Nkos^7 nemes szkely =gen!s? s
Koroniza 4Koronka^7 gnak emlkezete, melyek nincsenek meg a marosszki lajstromok)an. S-.T
"zek)2l k%etkeztet5et2, 5ogy eredetileg a nemek s gak minden szkely szk)en meg%oltak 45a tn nmi eltrssel
is7.
A 5asonl3 nemek s gak el26ord!lsa a k1ln)z2 egymst3l t%ol es2 szkek)en arra is enged k%etkeztetst, 5ogy a
szkelyek nem egyszerre szllottk meg az egsz Szkely6ldet, s nem egyszerre tele+edtek meg minden szk)en. $a Hgy
trtnt %olna, %al3szn;, 5ogy nemzetsgek szerint osztottk %olna 6el az egsz ter1letet, s nem 6ord!lna el2 !gyanaz a
nemzetsg Maros(, Kszon( s Kzdiszk)en, egymst3l oly t%ol.
A szkelyek a megszllott ter1letet eleinte kzsen )rtk nemzetsgi 6ldkzssg ala+jn. Mi!tn a 6ldm%elsre
trtek t s 6al%akat alkottak, a nemzetsgi 6ldkzssg 5ely)e a 6al%ak szerinti 6ldkzssg l+ett. " szerint a 6al!nak kzs
6ld)irtoka %olt, melyet %enknt, %agy nagyo)) id2kzk)en 6elosztottak a 6al! lakosai kztt m%els clj)3l, a legel2k
kzsek marad%n. A 6eloszts sors5Hzssal ti. nyl%onssal trtnt s az ilyen 6ldet =nyl6ld?(nek, =6al! nyil?(nak ne%eztk.
( -G (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( ::. A szkelyek megtele+edse "rdly)en
:lyen 6ldosztsokr3l a MF:::. szzad %gig %annak adataink Szkely6ldr2l. Marosszken mg -0.G()en is =a
kz5elyek 6el szoktak osztatni ... oly 6orm)an, 5ogy jo))gyos nemes em)ernek adnak ngy nyilat, a sza)ad szkelynek kt
nyilat, a dara)ontnak s jo))gyoknak egy nyilat.? Vsk)an =a nemesi rend kt rszt, a l362 s dara)anti egy rszt, a +arasztok
+edig 6l rszt ka+tak.? S/@T
A szkeknek is %olt kzs )irtok!k. Ugy Aranyosszk)en )ogth+!szta, melynek sznt36ldjt s rtjt a kr1ltte 6ek%2
nyolc szkely 6al! 5asznlta mg -8/8()an is. :lyen kzs )irtok %olt a marosszki Szkhavasa% a gyergyai Hn. K#zrez st).
A kzs )irtokon k%1l magn)irtokok is keletkeztek a Szkely6ldn. =Mind szegnynek, mind gazdagnak sza)ad %olt
irtani, az kzsgnek is?, rtk -G0@()en. S/-T Az ilyen irto%nyok magn)irtokk %ltak. A magn)irtok a MF:. szzad)an mr
nagyo)) rszt tette a m;%el5et2 ter1letnek s ez nagyrszt a 62rendek s l362k t!lajdon)an %oltA a kzszkelynek nem igen
%olt magn)irtoka. A MF:. szzad)an mr nagy %olt a %agyonk1ln)sg s arnytalansg a 5rom szkely rend kztt. A
5armadik rend, mely a nyl6ldekre %olt !tal%a, elsza+orod%n, szegnysgre j!tott s lassanknt sza)adsgt is el%esztette.
Nmelyek, 5ogy a kzter5ek %iselst2l, 62k++ a 5ad6lkels ktelezettsgt2l sza)ad!ljanak, nknt jo))gysgra adtk
mag!kat, a +rimorok magn)irtokra tele+ed%n, mint =6ldn lak3k.?
A kzn+ a gazdasgi s +olitikai elnyomats ellen el2)) tr%nyes Hton, a szkely nkormnyzat jogkr)en ksrlette
meg a re6ormlst 4a MF. szzad %gn7, majd 6egy%eres kzzel, 6elkelsek ltal +r3)lt, 4a MF:. szzad 6olyamn7 sorsn
ja%tani.
A trsadalmi, gazdasgi s +olitikai talak!ls a MF:. szzad 6olyamn ment %g)e s az -GI/. % 4a szkely 6lkels,
le%erets s Hj rendsza)lyozs ideje7 6ord!l3+ont a szkelysg trtnet)en.
- Se)estyn Cy!la: A szkelyek ne%e s eredete, *!da+est, -8.0. Az a%ar(szkely ka+csolat emlkei, *!da+est, -8... 5!ry &.: A szkelyek
eredete, Kolozs%r, -8.8. $3man *.: A szkelyek eredete, *!da+est, -./-A A Szent Lszl3(kori Cesta Ongaror!m. *!da+est, -./G.
8I. Karcsonyi7 A szkelyek eredete s "rdly)e %al3 tele+1lse, *!da+est, -.@G. < Cziglamez"t Marosszk ny!gati 6el)en 4*nd,
M5es. *azd 5atrain7 a rgen Cziglnak 5%ott dom)sor %idkn %li. "ls2 tele+1k1l (arosszk ter1lett gondolja a M:. szzad)3l. A
/. tele+ts lett %olna Cz a Nagy(K1k1ll2 s >lt kztt a $omor3d %lgy)en, 8dvarhelyszken% "rd2%idken 4a M::. sz. derekn7.
A D. tele+ts le5etett Hromszk a tatrjrs 4-/9-(9/7 !tn. " 5rom, k1ln)z2 id2)en, k1ln)z2 5elyr2l trtnt tele+1ls emlkt
tartotta 6enn szerinte a =5romnemzetisg; szkelyek?, 4tri!m gener!m Sic!li7 ne%ezete mg a M:F. szzad)an is, mely nem
%onatkoz5atott az 2 5adi 6eloszts!kra.
/ A szkely eredet(krds. 4Akadmiai Ertest2 -.//.7.
D Lsd agnyi 6elelet)en "rdlyinek. rtnelmi Szemle. -.-I. 9/D.
9 :::. "ndre -/.-. meger2st2 le%ele /. 6al!t szmll el2 4Szkely >kle%ltr :. /I.7.
G L!r Agrargesc5ic5te Ongarns !nd Sie)en)1rgens. 4Korres+ondenz)latt -8.I.7.
I A szkelyek eredete, *!da+est. -./-. --(/@., A magyarok 5on6oglalsa s el5elyezkedse, *!da+est. -./D. -0.
0 Ba!ler Cy!la: A magyar nemzet trtnelme :. /-G.
8 Fradi Pegestr!m /@8. szm.
. Ba!ler Cy!la: A magyar nemzet trtnelme :. /8D.
-@ Anonym!s MMF::. 6.
-- "rdlyi Lajos: Magyar nyel%i tan!lmnyok. *!da+est., -./G. s sok ms 5ely1tt.
-/ $!n6al%y Bl: Az ol5ok trtnete. :. /-@.
-D ri+artit!m, +ars :::. tit. 9. a de)receni -I--. szerint 9GI.
-9 Szkely >kle%ltr, ::. 08., -D.. s F. II. "rdlyi Lszl3 szerint =a 5at nem? 5at tele+ts(%ezet2 rks elljr3nak rokonsgt jelenti.
illet2leg eredeti )irtokainak )irtokosait 4id. m. -8.7. $ogyan %olna ez le5etsges, mikor !gyanaz a 5at nem %olt Aranyosszk)en
4-/0@.7, Marosszk)en 4-G@@.7, Kszon)an 4-9@@. kr1l7, Kzdi)en 4t nem, -9/07. "zeknek +edig !gyanazon tele+t2i nem le5ettek.
&o))an t!d5atta Fer)2czy, aki szerint =az rksgek)en s tisztsgek)en egyms kzt 4a rgi szoks ala$jn7 trzsek, nemzetsgek s
nemzetsgi gak szerint rszesednek s osztozkodnak.? 4:::. rsz, 9. c7. Kolozs%ry(W%ri: Fer)2czy :st%n $rmaskny%e *!da+est,
-89., /8G.A Sndor :mre: Nemek s gak a Szkely6ldn. 4Cen. 61z. -.@D.7
-G Szkely >kle%ltr :. /.-. Vonnert &nos dr. tant%nyom: A szkelyek intzmnyei. Kolozs%rt -.@-. ( Die Pec5ten der Szkler.
Nagysze)en -.@D(G., A szkelyek alkotmnya 46ord. *alsy Dnes7 Szkely!d%ar5ely -.@I. D8.
-I Szkely >kle%ltr :. -/D.
-0 Szkely >kle%ltr ::. /.I. =$at5 Nem.? -G9@()en Als3(Vsernton)an 4Kzdiszk)en7 &en2 nemzetsg s *eseny2g 6ord!l el2, melyek
kz1l az els2 el26ord!l Marosszk)en is.
-8 Szkely >kle%ltr :. /.0.
-. Szkely >kle%ltr :::. 99., -0-., -0/., -0G.A "rdlyi Lszl3 azt rja 4A szkelyek trtnete -0.7, =5ogy ezeket a ki6ejezseket eddig
t!d3saink nem j3l nztk meg s 6lrertettk.? < Hgy rti s magyarzza, 5ogy =Se+siszk)en az igazi szkely nemesek kzs ne%e
9ghz.? "rr2l %an itt ( szerinte ( sz3, nem Ag5az(nemr2l. A ngy id. 5. el26ord!l3 ,ghaz ssze%ets)2l azon)an %ilgos, 5ogy az
okle%elek)en ,ghaz(nem)eli 6r6iakr3l %an sz3. < nem nzte meg j3l a latin egyeztetst, mely az -9/0. msolat)an 5i)s, de a
t))iek)en 5elyes. A =de genere? Y nemes 4nem g5z7, a =de ar)ore? Y g&n$e 4Lsd Szkely >kle%ltr ::. /0D., /8-., /8/.7.
/@ Magyar Cazdasgtrtneti Szemle. :. /-I.
/- Szkely >kle%ltr ::. /8D.
( -I (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( :::. A szkek alak!lsa s 5atskre
III. A szkek alakl!sa s "at!sk#re
A szkelyek kzigazgatsi ter1leteit 6lezer %en t 4-9@@(-80/7 szkeknek ne%eztk 4sedes7. $i%atsa s szere+kre
!gyanaz %olt, mint Magyarorszgon s az erdlyi magyarsg ter1letein a %rmegyknek. Megk1ln)ztettk az eredetileg alak!lt
0"( %agy anyaszkeket s a ks2)) ezek keret)en alak!lt 0i*szkeket 4sedes 6ilialis7. Kialak!ls!k 5osszas trtnelmi
6ejl2dsnek %olt az eredmnye, illet2leg msnem; 6ejl2dsi 6okok el2ztk meg. A letele+eds kezdetn %agy a tele+t2 %ezrek
ne%r2l, %agy a 6ldrajzi %ezrtnyez2kr2l ne%eztk el a megszllt ter1leteket, )iztos 5atrok s szer%ezet nlk1l, s lakosaikat
egyszer;en mint szkelyeket jelltk meg, innen %agy onnan, a ter1let megne%ezs%el.
Az els2 okle%eles nyomok ltal)an csak 0#ldnek 4terra7 %agy ter:letnek 4district!s7, %agy egy5zi 6eloszts szerint
es+eressgnek 4dioecesis7 ne%ezik a ks2))i szkeket. S-T
A ter1leti szer%ezkeds s a +sztorletr2l a 6ldm%elsre tmenetel kora a M:::. szzad elejre te5et2. A ter1leti ne%ek
ingadozsa eltart egy szzadon tHlA mgnem a szomszdos szszoknl az eleinte szintn ingadoz3 terminol3gia 4terra, district!s,
comitat!s7 5ely)e a M:F. szzad 6olyamn ltalnoss %lt szk 4sedes7 elne%ezs mintjra a szkelyek is a szk(rendszert
%eszik t. "z a M:F. szzad %gn kezd2dtt s lassanknt ltalnoss %lt.
*izonyra 5atssal %olt erre a magyarorszgi %rmegyk megalaktsa s 6ejl2dse. A k1ln)sg n%)en s lnyeg)en
a))an llott, 5ogy mg a magyar nemessg a kirlyi 4M:. sz.7 vrmegyei rendszer)e lassanknt s %gleg a M:::. szzad 6olyamn
)eilleszked%e 4nkormnyzati jognak r%nyt szerez%e7 2si trzsszer%ezett %gleg 6eladta, addig a szkelysg a szk(
rendszer)en is megtartotta 2si szoksjogt.
Falamint az anyaorszg)an a %rmegyei rendszer lassanknt 6ejl2dtt s l+ett a %rsgi szer%ezet 5ely)e, Hgy a
szkely szkek is 6okozatos 6ejl2ds eredmnyei, t%i%n az 2si %rsgi trzsszer%ezet)2l a megszokott +atriarc5alis
nkormnyzati rendszert az Hj kzigazgatsi 6orm)a is. S/T
A 6ennmaradt rott emlkek)2l 5zagos k+et nyer1nk a rge))i kz+kori szzadokr3l, de az Hjkori kzigazgatsi s
)irtokrendszer tisztn rekonstr!l5at3.
P%iden ezek)en 6oglal5at3 ssze:
A leg62)), kz+onti, Hn. anyaszk %olt 8dvarhely% amely eredetileg 6elegd n%en szere+el s legel2szr -/DG()en, mint
es+eressg, majd mint ter1let s mint +!sztn n% F. :st%n kirly 4-/0@(0/7 egyik okle%el)en emlttetik. SDT 8dvarhely&szk%
mint ilyen, -998()an 6ord!l el2 s az!tn szmtalanszor. S9T
A msodik 62szk %olt (aros&szk 4sedes Maros7, mely a MF. szzad elejn 4-9@8(-@.7 szere+el el2szr okle%elek)en.
Azon)an szk5elye, Szkely%sr5ely 4ks2)) Maros%sr5ely7 el26ord!l mr -D99()en. SGT
A ks2))i Hrom&szk eredetileg 5rom k1ln szk %olt. "zeknek egyike Se$si 4Se)!s7 mr -//9()en el26ord!l, mint
ter1let 4terra Sicolor!m terre Se)!s7, ::. Andrs kirly ama ki%ltsgle%el)en, mely)en a szszoknak nkormnyzatot ad.
-/G/()en Akads 6ia Fincze is+n 4a gr36 Mik3 s gr36 Nemes csald kzs 2se7 mint se$sii szkely 4sic!l!s de Se)!s7 ka+ja
adomny!l :F. *lt3l Szk 6ldjt 4az >lt melletti $d%g, "r2sd, Nra+atak, Nyras+atak s Liget6al%ak ter1lett7. SIT
rsszke Kzdi szintn mr az Nr+dkor)an szere+el s 5ogy n+es le5etett, m!tatja az, 5ogy F. :st%n kirly 4-/0@(0/7
onnan tele+ti )e az Hjonnan alaktott Aranyos(szket, mely -/.-(D()an mr /. 5elysget szmllt. S0T Kzdi mint szk -9/0(
)en emlttetik. S8T
A kett2 kztt 6ek1dt 1rbai&szk, melyr2l azon)an okle%l)en csak -9-.()en %an el2szr sz3.
" 5rom szk 6elett nyHlt el 5osszan a 5atrszlen, a Kr+tok s a $argita 5egylnca kztt, az >lt 6oly3 %lgy)en
Cs5k&szk% melyr2l s 5adnagyr3l el2szr -D/9()en %an okle%eles emlkezet. Szknek el2szr -9-.()en emltik. S.T Ks2)) ez
is 5rmas szkk ne%ekedett, az szakon 5ozzcsatlakoz3 4yergy!val s a dlkeleten kialak!lt nyHl%ny%al Kszon&szkkel. A
62szk maga is id2%el kett2s tagozatot nyer%e ;el& s ,lcs5kra oszlott.
A szkek kialak!lsa megtrtn5etett mr a M:F. szzad)an, 5a)r a szk 4sedes7 n% okle%elek)en csak a MF. szzad
elejn kezd szere+elni. A szomszd szszok 6ldjn, mely nkormnyzatot -//9()en nyert, a kzigazgatsi ker1leteket a M:::.
szzad %gig %rmegyknek 4comitat!s7 ne%ezik s csak a M:F. szzad elejn %ltja 6el ezt a szk 4sedes7 sz3. A szkely szkek
%al3szn;leg ezek mintjra alak!ltak.
A szkely szkek kialak!lsa nkormnyzati ala+on trtnt, a )etele+1ls sorn, 6ldrajzi el5elyezkeds szerint. A
6oly3k %lgyei, a 5egyek lncolatai szerint tagoz3dtak el az egyes g3c+ontok kr1l.
A Maros s Nyrd %lgyn ltes1lt (aros&szk ne%t az 3kor)an is ismert Maros 4Maris7 6oly3 ne%t2l %ette.
A Nagy(K1k1ll2 6els2 %lgy)en alak!lt 8dvarhely&szk rge))i ne%t az Adorjn(nem 6elegd gt3l nyerte s ks2))
%al3szn;leg %agy az ott tallt r3mai castr!mr3l, %agy a szkely is+nok ottani szk5elyt2l, dvart3l %ltoztatta meg
Od%ar5elly.
Se$si&szk az >lt s 'ekete1gy kztt l%2 sksgot 6oglalta mag)an, az erdlyi dlkeleti 5egylnc alatt. Ne%e
emlkeztet a cserkeszek mai sa$si trzsre, S-@T mely a Meotisz(t3 tjn lakik a szikilek rgi 5azj)an.
Sze+si(szk5ez csatlakozik kelet 6el 1rbai&szk% S--T a 'ekete1gy )al +artjn. "tt2l keletre a Kr+tok kr%e alatt a
'ekete1gy %lgynek 6els2 rszn 6ekszik Kzdi&szk% melynek ne%)en a szl% Cozd 4erd27 elmagyarostott alakja la++ang5at,
jelent%n a Keleti Kr+tok erd2%idkt, azoknak a szl%oknak nyel%n, kiket a szkelyek ott talltak, amiknt az ottani 6al%ak
ne%)en is sok a szl% eredet; sz3 4Vsernton, Bolyn, *ereck, >rosz6al!, Ko%szna, Klnok, Laln st).7 S-/T
"z a 5rom !t3))i szk a MF:. szzad %gn Hromszk n% alatt egyes1lt.
Cs5k&szk az >lt 6els2 %lgykatlan)an alak!lt s a 6oly3 %lgynek 5osszan elnyHl3, keskeny 6ldcskt3l ka+5atta ne%t,
%agy tn a csig gye+;kertst jelent2 trk sz3t3l. S-DT A ks2)) 5ozztrs!lt, az >lt s Maros 6orrs%idknek 6ennskjn
( -0 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( :::. A szkek alak!lsa s 5atskre
6ek%2 4yergy!, az ott mig is megl%2 Cyrgy+atak, rgiesen 4yergyj! 4ti. Cyrgy(6oly37 ne%t2l ka+ta elne%ezst. S-9T
Msodik trsszke, Kszon ne%e %al3szn;leg szl% eredet;.
A 62szkek mellett a 6ejl2ds 6olyamn 0i*szkek 4%iceszkek7 alak!ltak, amilyenek %oltak Vsk mellett az emltett
4yergy!& s Kszon&szk% S-GT Se$si&% illet2leg a ks2))i $romszk mellett ny!gat 6el (ikl!svr&szk% melynek mr Sti)or
%ajda 4-D.G(..7 engedlyezett k1ln tr%nyszket. Od%ar5ely(szknek Kereszt*r&szk lett egyik 6iHszke, ny!gaton, Szkely(
KeresztHr szk5ellyel s )ard!cz&szk% dlen, az Hn. "rd2%idken. Maros(szknek is %olt egy 6iHszke Szereda&szk n% alatt,
de ezt csak a MF:. szzad)an emltik.
Az sszes szkely szkek szma te5t 0 62( s G(I 6iH(szkre terjedt. A 6iH(szkek azon)an a 62szkek tartozk!l
tekintettek s ki6el nem szere+eltek. $a a szkelyek sszessgr2l %olt sz3, mindig csak 5t szkr2l %an rott emlkezs.
>kle%elek)en =a 5t szk szkelyei? gy;jt2n% alatt szere+elnek, %agy mint =hrom nembeli szkelyek? 4tri!m gener!m Sic!li7
%agy ssze6oglal%a =a ht szk hrom nembeli szkelyei? 4!ni%ersitas tri!m gener!m Sic!lor!m se+tem sedi!m7.
J
A szkely szkek 5atskre a katonai, )rskodsi 4tr%nykezsi7 s kzigazgatsi 4nkormnyzati, ad3zsi,
kzgazdasgi, egszsg1gyi st).7 1gyekre terjedt ki s ezek keret)en s ezeken k%1l mindarra, ami a szk lakosait rdekelte.
Sz3%al a szk %olt az a kz5at3sg, amely a szkelyt minden kzleti nyil%n!ls)an irnytotta.
$atskre lnyeg)en !gyanaz %olt, mint a magyar %rmegyk <comitats=. A szkely szkek magyar kzjogi
rtelem)en egy1ttesen alkottak egy megyt: comitat!st, melynek ln a szkelyek is+nja 4comes Sic!lor!m7 llott. A szkek
mindegyike k1ln tr%ny5at3sg %olt.
A szk, mint katonai 5at3sg intzte a katonai :gyeket. Nyil%ntartotta a 5adkteleseket. "zek 6elett a szk ka+itnya
id2kznknt szemlt, Hn. l!strt tartott, meg%izsgl%a 6egy%erzet1ket.
A szk leg62)) 5atskre %olt a t#rvnykezs +eres 1gyek)en. A )r3sg tagjai %oltak a kz+kor)an a szk ka+itnya, a
szk)r3, a kirly)r3 s -/ esk1dt, akik a )rsgok)3l j!talkot ka+tak. "z %olt az els26okH 63r!m, amelyen minden +ert
kezdeni kellett.
A szk tr%nyszkr2l 6elle))ezs Od%ar5elyre trtn5etett a nemzetgy;ls el, s onnan a szkely is+n5oz s ett2l a
kirly el)e. Az -G@G.(i !d%ar5elyi nemzetgy;ls 6elle))ezsi 63r!m!l 62tr%nyszket szer%ezett, melynek -0 tagjt
Od%ar5ely(szk el2kel2i s l362i kz1l %lasztottk let5ossziglan. S-IT Az -G@I.(i agyag6al%i nemzetgy;ls elrendelte, 5ogy
az tletek -G na+ alatt %gre5ajtassanak. S-0T
Az -GGG.(i +errendtarts elrendelte, 5ogy mindenkit csak sajt szkn +erel5etnek el2szr s onnan a++elll5assanak a
6els2)) 63r!mokra. S-8T
Az -GI/.(i szkely 6elkels !tn a seges%ri orszggy;ls Hgy intzkedett, 5ogy ezentHl a 6elle))ezs a szkekr2l ne a
nemzetgy;ls, 5anem egyenesen a 6ejedelem el)e trtnjk. "lrendeltk !gyanakkor, 5ogy a tr%nyszkek minden -G(d
na+on tr%nyt szolgltassanak a kirly)rk elnklete alatt, a -/ tr%nyt!d3, a 62n+ek s l362k kz1l %lasztott -/ esk1dt
=szk1lk? jelenlt)en. "zeket ne%eztk latinosan [!indena sedria(nak. "tt2l az els2 6elle))ezs a szk kzgy;lse, a
derkszk 4generalis sedria7 el)e trtnt. S-.T
:d2k 6olyamn a 6iH(, %agy %iceszkek is alkottak tr%nyszkeket 4%icesedria7, melyen %alamelyik kirly)r3
4alkirly)r37 elnklt, de ott a rendes szk1l2k szma nem -/, 5anem csak . %olt. "ls2 6elle))ezsi 63r!m!k a derkszk %olt.
S/@T
Mria erzia a )rskodst egsz "rdly)en egyntet;% akar%n tenni, -0ID()an lland3 tr%nyszkeket 4contin!a
ta)!la7 szer%ezett. :lyen alak!lt minden anyaszk)en, -/ szk1l2%el 4assessores7, to%)) -/ szm6eletti szk1l2)2l s ms
alantas szemlyzet)2l, akik a 62kirly)r3 elnklete alatt alkottk az lland3 tr%nyszket, mely %enknt 5at 1lsszak)an
%gezte ez!tn a tr%nykezst.
A szkek 5atskre kiterjedt a $olitikai :gyekre is, Hgy mint a %rmegyk. Pszt%ettek az orszggy;lsek
tr%ny5ozsai)an, azokra k1ldtt %lasztott k%eteik s azoknak adott !tastsaik ltal. A tr%nyek keretn )el1l, azok
+3tlsra s %gre5ajtsra tr%ny5at3sgi sza)lyrendeleteket 4constit!tiones7 is alkottak. <k %lasztottk a szk
5i%atalnokait %agy kzgy;lseiken, %agy az Hn. tisztHjt3 4marcalis7 szkeken.
$i%ats!k %olt az ad!:gyek intzse is. Mr a kz+kori =krs1ts? 4krad37 sem %olt %gre5ajt5at3 a szkek
segtsge nlk1l. Annl ink)) 6eladat!k %olt a MF:. szzad 3ta ki%etni szokott k1ln)z2 ad3nemek 6elosztsa s )e5ajtsa.
4azdasgi 1gyekkel is 6oglalkoztak. A szk %agyona 6elett a szkgy;ls rendelkezett. *elesz3lt a kzsgek gazdasgi
1gyei)e is. 'al!si elljr3k 6elett az ellen2rzst az alkirly)r3 gyakorolta.
A szk 5i%atsa %olt az is, 5ogy a kzsget, ti. a 5armadik rendet alkot3 kzn+et a 5atalmasok elnyomsa ellen
oltalmazza.
-end"ri s k#zbiztonsgi 5i%atsa is %olt a szknek. Az orszggy;lsi %gzsek gyakran !tastjk a szkeket, 5ogy
nyomozza az or%okat, tol%ajokat s az el6ogottakat )1ntesse meg.
K#zegszsg:gyi szolglatot is teljestett, 62knt a MF:::. szzad)an a +estis(jr%ny )e5!rcolsa s elnyomsra kiadott
kormnyrendeletek %gre5ajts%al.
Sz3%al a szk a kz( s magnlet j36ormn minden kzrdek; nyil%n!ls)an jogszer; 5at3sga %olt a szkelysgnek,
amelynek keret)en, intzmnyei ltal mozgott, 5!llmzott a szkelysg kzlete.
"nnek az intzmnynek 62szer%ei az 2 eleinte %lasztott, ks2)) rsz)en kine%ezett kztiszt%isel2i %oltak. Mindezek
6elett llott, mint az sszes szkek kzs 62tisztje a szkelyek is+nja 4comes Sic!lor!m7, aki eleit2l 6og%a a kirlyi 5atalom
kine%ezett k+%isel2je %olt.
( -8 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( :::. A szkek alak!lsa s 5atskre
- Sic!li terre Se)!s 4Se+si, -//9. -/G/.7A district!s Se)es 4-D9..7. Sic!li de Kezd 4-/0/. -/.-.7A !ni%ersitas Sic!lor!m de elegd 4-/0@.
-/0..7A diaecesis de elegd 4-/8@.7, Sic!li de Od%ar5el 4-D@-.7, Sic!l!s de V5yk 4-D/9.7A Sic!li s!+er terra >ronos 4Aranyos, -/8..7,
Sic!li de j!Zta Aranyos 4-DD-.7A Sic!li de >r)o! 4-D.I,7.
/ $3man *lint: A szkelyek eredete. -@. -.
D Ork!nden)!c5 :. ID. Szkely >kle%ltr :::. D.
9 Szkely >kle%ltr :. -G..
G Szkely >kle%ltr :::. /G. st).
I Szkely >kle%ltr :. ..
0 Szkely >kle%ltr :. GI., 0@.
8 Szkely >kle%ltr :::. I.
. Szkely >kle%ltr :::. 8-.
-@ A 5romszki nyel%jrs ma is Hgy mondja, 5ogy sa+si.
-- Fer)o szl% sz3, jelentse erd2irt%ny.
-/ Cozd ne%; erd2k a M:::. sz. Li+t3)an, A)aHj)an is %annak. Kierz 4ol%. kjezs7 lengyel1l )oz3t, cserjs.
-D Se)estyn Cy!la: "t5nogra+5ia F:::. D9.. lsd Ogron C)or a csk(nemzett2l szrmaztatta. 4*!da+esti $rla+, -.-@. jHn. /8.7.
-9 Lsd )2%e))en b, 4yergy!&nv eredete> cikkemet "rdly -.-/. D., -.-9. G. sz. s a Magyar Nyel%2r -.-9. mj. 0.
-G Kszonszk -D.@()en %lt k1ln Vskszkt2l. "nnek kiss regnyes trtnett gy tartotta 6enn a 5agyomny: Lsigmond kirly, amikor
Mold%)a )ement %olt 4-D.@.(i 5adjrata alkalm%al7, akkor a kszoni n+ek nagy 5;sggel szolglnak neki Hgy, 5ogy a kirly
6igyelmt mag!kra %on%a krdi, micsoda n+ek %olnnak^ S megmondjk, 5ogy 2k egy magnak szakadott szegelet(6ldn lak3 n+ek
s az 2 5azjokat Kszonnak ne%ezik, de Vskszk)e )rjk 2ket. A kirly megj!talmazni akar%n 2ket 5; szolglatj!krt, megkrdezte,
5ogy mit 35ajtannak. A kszoniak azt 6eleltk, 5ogy mirt5ogy mi sza)ad szkelyeknek ne%eztet1nk, de Vskszk tart ktelessg alatt,
mi azt k%nj!k 'elsgedt2l, 5ogy mi sza)ad n+ek legy1nk s mi magnk tehess:nk b5r!t% hadnagyot k#z#tt:nk. A kirly krs1ket
teljestette s le%elet adott r3la. Mikor azon)an lni kezdtek %olna a nyert sza)adalommal, s 2 mag!k kezdtek )r3t, 5adnagyot tenni s
szket 1lni, az cski 62n+ek ezen meg)osszankodnak s ltal5i%atk az 6ldnek sznn+t s 6ogdosnak meg )ennek Hgy mint
tizenkett2t. A cskiak azt k%eteltk az el6ogottakt3l, 5ogy adjk ki a kirly le%elt, msk1ln)en 6ejket %tetik. A 6oglyok izentek
5aza a 6ld n+nek, 5ogy %ltsg!k!l k1ldjk oda a sza)adsgle%elet. A 6ld n+nek nem l%n mit tenniek, ltalk1ldik a le%elet, s a
meg6ogdosott n+et Hgy sza)adtjk meg a 5allt3l.
" regnyes 5ist3rinak annyi mag%a mindenesetre %an, 5ogy Vskszk nem engedte meg a kszoniaknak, 5ogy t2l1k elszakadjanak,
s k1ln szket tartsanak s 5ogy emiatt +erlekeds 6olyt a 62( s 6iHszkek kztt.
A n+5it regnyes sznezettel %onta )e a sza)adalom %isszaszerzsnek trtnett is.
Mtys kirly idej)en 4)eszltk7 !gyanezen sza)adsgrt %al3 trekedsrt 6ogtk el Kszon)an Bataki Antal j3maga)r3 l362
em)ert, akit szenttamsi Lzr *lint titkon sza)adtott ki 6ogsg)3l, azzal a 6elttellel, 5ogy 2t %tesse 6el Kszonszk tagj!l, s a
tisztsg %iselsre )iztostsanak neki el2jogokat, s 2 megszerzi sza)adalm!kat.
A 6ld n+e igen r1l, az ajnlatnak s 6el6ogadjk mind 6ejenknt, 5ogy kszek 6ejek 6el %enniek s a tiszt)e is )e6ogadniok, Hgy,
5ogy az 5at nem)en mindenik)en el)rja egyszer az tisztet s mikor az eltelik, lljon a $alom nem)e ... csak5ogy oltalmazza 2ket
minden 5atalmakt3l. Lzr *lint al is kltztt Kszon)a, s kikeletre jeles 5elyet adnak nki, minden 5ozztartoz3j%al s 5aszn%al,
erdej%el, mezej%el, 5alas(%iz%el, szna(rtj%el s sznt36ld%el s minden 5aszn%al. 4Szkely >kle%ltr :. /.8.7
Lzr *lintnak aztn siker1lt is Kszonnak sza)adalmt ki+erelnie s arr3l Mtys kirlyt3l Hj ki%ltsgle%elet szerezni.
"z mr 5istoric!m, melyet Mtys kirly okle%ele maga mond el. Mtys kirly !gyanis -9I/()en "rdly)en jr%n, a
Szkely6ldre 5rom )iztost k1ldtt a +erek 6el1l%izsglatra s tletttelre. "zek szkr2l(szkre jrtak s Hgy tltek. Mikor Vsk)a
rtek, Lzr *lint elj1k %ezette a kszoniakat s el2adta +anasz!kat, 5ogy minm; nagy nsg)en %agyon ez szegny szegelet(6ld,
meg)eszli, 5ogy t!lajdon szolglatj!kkal nyertek Lsigmond csszrt3l olyan sza)adsgot, 5ogy 2k magok te5essenek )r3t, 5adnagyot
kztt1k s szket 1l5essenek, de a cski 62n+ek el6oglaltk r3la, s nem 5agyjk a66le sza)adsggal lniek, s2t mg a csszr le%elt
is el%ettk t2l1k. Az tl2 mesterek azt krdeztk, 5ogy %an(e arr3l )izonysgok^ A kszoniak tan!kra 5i%atkoztak. Az tl2mesterek azt
6eleltk, 5ogy ne%ezzenek meg Vsk)3l is /9, Kszon)3l is /9 em)ert tanHsgttelre.
A kszoniak megne%eztk trsaikat. Es az mesterek egy cs;rkert)en %alami asztagl)on 1lnek %olt, s Hgy sz3ltottk %olt el a
tan!kat, s mind egyenknt megeskettk s meg6eleltettk. A 98 em)er)2l csak egy szentsimoni em)er tagadta a kszoniak
sza)adalmt, a t))iek mind ja%!kra %allottak.
A %allomsokat el2terjesztettk Mtys kirlynak, aki aztn Medgyesen meger2stette s megHjtotta Lsigmond kirlyt3l nyert
sza)adalm!kat. 4Szkely >kle%ltr :. /...7
Az okle%l elmondja, 5ogy Kszonszk Mold%a 5atrn 6ek1d%n s az ottani lakosoknak nem csekly 2rkdst kell%n
teljestenik n%delm1kre, Lsigmond csszrt3l sza)adalmat nyertek 5adnagy s )r3 %lasztsra, de a cskiak nem tr2d%n ezzel,
mag!k5oz igyekeztek 2ket csatolni, s a 5adnagy( s )r3%lasztst nem engedtk meg. Brre ker1l%n a dolog a kt szk
tanHki5allgatst rendelt el, s ezek Hgy %allottak, 5ogy Kszonszk tnyleg ka+ott Lsigmond csszrt3l sza)adalom(le%elet. Minek
ala+jn krs1kre Mtys kirly Hja))an is elrendelte, 5ogy 2k Lsigmond csszr sza)adalma szerint magok kz1l 5adnagyot s )r3t
%laszt5assanak, s tr%nyszket tart5assanak. 4Szkely >kle%ltr :. -.9.7
-I Szkely >kle%ltr :. D@I.
-0 Szkely >kle%ltr :. D-I.
-8 Szkely >kle%ltr ::. -/-.
-. Szkely >kle%ltr ::. -ID.
/@ *enk2 &3zse6: ransyl%ania. ::. 9D.
( -. (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( :F. Szkely 62( s %icetisztek
IV. Szkely $%& s '()et(sztek
"z ltalnos cm alatt 6oglaltk ssze a szkely szkek tiszt%isel2it a mHlt szzadok)an, rt%n az alatt a szk sszes
tiszt%isel2it, akik kztt kett2 a 0"&% a t))i a vicetisztek 6ogalma al tartozott. Mindezek 6elett ll3, ltalnos 4generalis7 kzs,
leg62)) tiszt %olt a szkelyek is$nja 4comes Sic!lor!m7 s n5a a szkelyek 0"ka$itnya 4generalis ca+itane!s7.
A szkelyek 62tisztei %oltak: a 5adnagy %agy ka+itny 4ca+itane!s sedis7 s a 4627kirly)r3 4i!deZ regi!s7. Ficetisztek
%oltak: az alka+itny 4%iceca+itane!s7, a szk( %agy alkirly)rk 4%icei!dices7, a d!ll3 4szolga)r37, a szk1l2k 4assessores7, a
jegyz2 4notari!s sedis7, szm%e%2 4+erce+tor7 s ms alantosa)) tiszt%isel2k.
*. A szkelyek is$nja a Szkely6ld leg62)) +olitikai, katonai, kzigazgatsi, tr%nykezsi tiszt%isel2je %olt, akit
mindig a kirly ne%ezett ki, el2)) ink)) magyarorszgi, ks2)) erdlyi 62nemesek kz1l. '2kormnyz3, 62%ezr s 62)r3 %olt
egy szemly)en, a kirlyi 5atalom k+%isel2je. A MF. szzadt3l 6og%a t))nyire az erdlyi %ajdk %iseltk a szkely is+ni
mlt3sgot s a MF:(MF::. szzad)an mag!k a 6ejedelmek. A 6ejedelemsggel megsz;nt a szkely is+nsg is, de Mria erzia
Hjra 6el%ette cmei kz.
A rgi kirlyok a szkelyek is+njt el2)) magyarorszgi, ks2)) erdlyi 62!rak kz1l s +edig mindenek 6elett
meg)z5at3, ki+r3)lt 5;sg; s a 5ad%ezets5ez rt2 el2kel2 5%ei)2l %logatta ki. Al)ert kirly -9D8()an, mid2n Bels2czi
*e)ek :mrt, :mre %ajda !nokjt Vski 'erenccel egy1tt szkely is+nn ne%ezte ki, azt mondja, 5ogy =a mi szkelyeink
is+nsgnak tisztt olyan egyneknek adj!k, akiknek 5;sgr2l s m;kds1k sernysgr2l semmi ktely1nk nem le5et.? S-T
Lsigmond kirly -9/..(i 5on%delmi sza)lyzata szerint a szkelyek is+nja a trkk ellen kt zszl3aljat %olt kteles
killtani, !gyanannyit, mint az erdlyi %ajda. "))e +edig nincs )enne a szkelyek 6elkel2 serege, melynek teljes er2%el 4c!m
+otentia7 kellett 5ad)a szllania. S/T
))nyire egy, n5a kt is+nja %an a szkelyeknek, s az is+noknak 462knt 5a egy) mlt3sgot is %iseltek7
5elyetteseik, azaz alis+njaik %agy 5elytart3ik %annak. SDT Ugy mid2n $!nyadi &nos -99/()en a szkely is+nsgot Xjlaki
Mikl3ssal egy1tt ka+ta, $!nyadi egyszersmind erdlyi %ajda, szrnyi )n, a szkelyek, to%)) Szolnok s emes megye
is+nja. -99I()an kormnyz3% %lasztat%n, egy) 5i%atalai kztt a szkely is+nsgot is letette. S9T -999()en a szkely
is+nsg)an 5elyettese, azaz alis+nja *et5len Cergely s "m2kei Mikl3s, SGT ez !t3))i mr -99-()en is a szkelyek alis+nja
%olt. SIT F. Lszl3 rendelete -9GI()an a szkely is+noknak, a%agy azok %iceis+njainak sz3l. S0T
A szkely is+nsg a kz+kor 6olyamn t))nyire ms 5i%atallal is ssze %olt kt%e. Cyakran a %ajdasggal, mellyel
rendesen egy1tt jrt a szolnoki 62is+nsg 4comes de Lon!k, *els2 Szolnok is+nsga7. :d2kznknt ms 4"rdly kr1li7
%rmegyk 4Mramaros, Szatmr, Ogocsa, emes7 is+nsg%al.
Mg azon)an ezek az is+nsgok csak ki%telesen, id2kznknt llottak sszekttets)en a szkely is+nsggalA azon
szsz szkek is+nsga, melyek nem tartoztak a 5t szsz(szk trzs5ez, a MF. szzad elejig 4rsz)en kze+ig7 a szkely
is+nok igazgatsa alatt llottak. "zt trtneti okok idz5ettk el2.
::. "ndre ki%ltsga -//9()en 4az Andrean!m7 cs!+n a Kirly0#ld#n lak3 szszok szmra )iztostott nkormnyzati
jogokat. "z %olt a ks2)) =ht szk?(nek ne%ezett ker1let. Az ezen k%1l lak3 s %al3szn;leg ks2)) )etele+1lt szszok
eredetileg nem tartoztak a )els2 Szsz6ld5z s k1ln 62kormnyzat al j!tottak. Ugy ker1ltek a Szkely6ld kzel)en lak3
szszok a szkely is+nok 625at3sga alA Hgy mint a =kt szk?: Meggyes s Selyk, %alamint *eszterce s a *arcasg.
A =kt szk? -9@/()en sza)ad!lt 6el a szkely is+n 5at3sga al3l, Lsigmond kirly sza)adalmi le%el%el s ett2l 6og%a
mag!k %lasztottk 62)rj!kat. S8T
*eszterce eredetileg a kirlyn )irtoka %olt, s mint ilyet )ztk rendesen a szkely is+n kormnyzsra. *eszterce akkor
sza)ad!lt 6el a szkely is+nok al3l, mid2n F. Lszl3 -9GD()an $!nyadi &nosnak *eszterce rk gr36sgt adomnyozta,
melyet !tna 6ia, Lszl3, majd Szilgyi Mi5ly )rt.
A *arcasg -/--(t2l -//G(ig a nmet lo%agrend %olt s mid2n ezek onnan ki;zettek, a kirly s !t3dai a kzeli
szkelyek is+njnak 625at3sga al rendelte. Nagy Lajost3l -DGD()an azt a sza)adalmat nyertk, 5ogy a ker1let ln egy
ltal!k %lasztott is+n %agy )r3 lljon s a kirly ltal kine%ezett msik is+n, rendszerint a szkelyek is+nja. -D00()en arr3l
nyertek sza)adalmat, 5ogy a kirlyi is+nnak, 5a kzj1k megy, csak %enknt egyszer tartoznak egy e)det, egy %acsort s
egy /@ 6orintot r2 lo%at adni. S.T *rass3 a *arcasggal -9//()en sza)ad!lt 6el a szkely is+n )rskodsa al3l, de egy)
tekintet)en mg to%)) is az 2 5at3sga alatt maradt.
A szkely is+nok n%sort -/DG(t2l ismerj1k, mid2n *agomr, Szo)oszl3 6ia 4a L!dn nemzetsg)2l7 mint a szkelyek
is+nja szere+elt :F. *la )olgr 5adjrat)an. S-@T
A M:F. szzad 6olyamn a *n6iak 2sei, a Losoncziak, kz)e %ingrdi Cer), Szc5enyi ams s a 5res Laczk6iak a
szkelyek is+njai. A M:F. szzad derekn a $ermann nemzetsg)2l %al3 Laczk mint szkely is+n 4-D/.(-D9/.7 kezdi meg
sorozatt annak a 5res 5ad%ezreket ad3 csaldnak, mely)2l ennek 6ia, Laczk0i ,ndrs -D9/(t2l -DG-(ig %iseli a szkely
is+nsgot. -D99()en =comes tri!m gener!m Sic!lor!m, de *rasso] et *istricia?, s ezek5ez -D9.()en mg =Lat5mariensis et
Maramar!siensis.? "z % elejn mr erdlyi %ajda is. -DG@()en Nagy Lajos kirlyt >laszorszg)a ksrte s ott a kirly az
el6oglalt N+oly kormnyz3sgt r!5zta r. A szkely is+nsgot t%ollte alatt is %iselte. S--T
-DI@()an Simontornyai Laczk Dnes% :st%n 6ia, a szkely is+n, egyszersmind erdlyi %ajda s orszg)r3. -DI@(I0.
ennek 6ia, (ikl!s, ki 4-DII.7 egyszersmind szatmri, mramarosi s !gocsai 62is+n, majd erdlyi %ajda 4-DI0(I8.7. -DI0(0-.
csktornyai Laczk 4Laczk6i7 2stvn% a 6ente))i :st%n %ajda 6ia a szkely is+n, ks2)) erdlyi %ajda, majd dalmt s 5or%t )n,
kirlyi 62lo%szmester, %g1l n+olyi Lszl3 kirly 5elytart3ja.
( /@ (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( :F. Szkely 62( s %icetisztek
Erdekes, 5ogy -D80(.@. kztt ol5 eredet; 62nemesek: )alk s Drg% Szsz %ajda 6iai, mramarosi s szatmri
62is+nok a szkely is+nok. A MF. szzad)an a Kanizsai, Bernyi, Mar3t5i, Vski, Ndasi, +els2czi *e)ek, k!salyi &akcs,
losonci *n6i, dengelegi Bongrcz, Pozgonyi, g!t5i >rszg, a Szentgyrgyi s *azini gr36ok el2kel2 csaldjainak tagjai a
szkely is+nok. Majd monoszlai Vs!+or, mrai Magyar *alzs, a )lteki Drg6i csald tagjai s a szzad %gn a kenyrmezei
52s, *t5ori :st%n %ajda a szkelyek is+nja.
Az -9./.(i orszggy;ls azt %gezte, 5ogy az erdlyi %ajdk s is+nok mindig magyar nemzet)eliek legyenek. A
mo5csi %sz el2tt 4-G-@(/I.7 Sza+olyai &nos %iselte az erdlyi %ajdasgot s szkely is+nsgot. A mo5csi %sz !tn :.
'erdinndnak erdlyi %ajdja s a szkelyek is+nja Bernyi Bter, a korona2rA Sza+olyai &nos kirly *t5ori :st%n, a
ks2))i lengyel kirly atyja, ks2)) Majld :st%n. :. 'erdinnd r%id !ralma alatt 4-GG/(GI.7 ecsedi *t5ory Andrs, majd
Kendi 'erenc s Do)3 :st%n az erdlyi %ajdk s szkely is+nok. *t5ory :st%nt3l kezd%e 4-G0-(t2l7 az erdlyi 6ejedelmek
magok %oltak a szkely is+nok. "z a cm -I.-(t2l sem a g!)erntorok, sem a magyar kirlyok cm)en nem szere+el. Mria
erzia -09/()en a szkelyek krsre Hjra 6el%ette 6ejedelmi cmei kz S-/T, s az3ta mindig )enne %olt a magyar kirly
cmei)en.
A szkely is+nok jog( s 5atskre katonai s +olgri 4kzigazgatsi7 s )r3i 1gyekre terjedt ki. Az is+n %olt a
szkelyek 62%ezre. < intzte a 5ad6elkelst s tartotta a 5adi szemlket. < %olt a szkelyek 62)rja, msodik 6elle))ezsi
63r!ma. Minden szk)en tart5atott 62tr%nyszket 4generale i!dici!m7 a szk 62tisztei%el s a -/ szk1l2 )r3%al. :lyenkor a
szk ltta el 2ket lelemmel, s a ktszeres )rsgok 6ele az is+nt illette. S-DT
Pendes szk5ely1k 4#rgny %ra %olt, melynek !radalmt )rtk, j%edelmt l%eztk, s a5ol %rnagyaik %oltak. S-9T
&a%adalm!k a tr%nyes )rsg)3l llott. $i%atal)a l+s1k alkalm%al mind a 5t szk egy(egy j3 lo%at tartozott neki adni. A
*arcasgt3l, melynek szintn is+nja %olt, szintn ka+ott %enknt egy(egy lo%at s rcs%ra j%edelmt l%ezte. A grgnyi
!radalom -GG/()en /0 6al!ra terjedt, s D@@(nl t)) +orta %olt )enne s gy j%edelme is tetemes %olt.
A )rsgok is sokra me5ettek, mert az is+n ltal a szkek)en -G na+ig tartott 62tr%nyszk alkalm%al a megd!+lzott
)rsgok 6elt az is+n ka+ta. :lyenkor a szknek elltsr3l is kellett gondoskodnia: =9@ l3ra lst adni.? A nemzetgy;lsek
alkalm%al, melyeken elnklni szokott, az 2 s ksrete szmra szintn gondoskodtak lelemr2l. A 5ozz 6elle))ezett tletek
j%edelme is az % %olt.
Mindezeken 6el1l ( Hgy ltszik ( mg ksz6izetst is 5Hzott a kirlyt3l. Mid2n ::. Olszl3 arczai &nos szkely is+nnak
Algy3gyot -/@@@ 6orint)an elzlogostja, egye)ek kzt azzal okolja meg, 5ogy mid2n 2t szkely is+nn tette, nem
gondoskod5atott 6izetsnek kiszolgltatsr3l.
A szkely is+nsg 6nyes, nagy jelent2sg; s tekintlyes j%edelemmel jr3 mlt3sg %olt, melyrt az orszg
leg5atalmasa)) csaldjai mltn %ersenyeztek s rendesen ki%l3 rdemek j!talm!l nyertk a kirlyt3l. Az orszg keleti
rsznek %delme s igazgatsa l%n 6eladat!k, 6ontos orszgos rdekek 6;z2dtek 5ozz.
J
+. Az egyes szkely szkek leg62)) tiszt%isel2je %olt a legrgi)) kor)an a hadnagy 4maior eZercit!s7, %agy ka$itny
4ca+itane!s sedis7, aki a 5ad1gyeket intzte s a kzigazgats)an is rszt %ett, mint a tr%nyszk egyik elnke. >kle%l)en
el2szr -D@0()en, mint $rimi$ils S-GT s -D@.()en mint =major eZercitanti!m se! $rimi$ils? S-IT s -D/9()en 6ord!l el2
mint 5adnagy. S-0T -999()en Kzdiszk)en ca$itane!s emlttetik a )r3 4j!deZ7 !tn. S-8T -998()an Od%ar5elyszk
ka$itnya 4ca+itane!s7 szere+el s +edig )irtok1gy)en. S-.T
-9G-()en a $!nyadi &nos kormnyz3 ltal Marosszk)e )rk!l rendelt al%ajda s grgnyi %rnagy szkgy;lst
tart%n Fsr5elyen, els2 62tiszt1l a 0"ka$itny 4ca+itane!s maior eZercit!s7 %an megemlt%e s !tna a 62)r3 4ca+italis j!deZ7,
al)r3 s /9 szk1l2 4assessores7. S/@T
-9GD()an egy rksgi tlet)en a jde? !tn %an emlt%e a ca+itane!s a marosszki kzgy;lsen. S/-T De -9G.()en az
erdlyi 62ka+itny 4Cer) &nos7 rendelete )irtok1gy)en Od%ar5elyszk ka+itnynak 4ca+itaneo eZercit!s7, szk)rjnak s
=seniori)!s? sz3l. S//T
Mtys kirly -9I/()en Kszonszk sza)adalmt meger2st2 okle%el)en hadnagyot s )r3t 4)ellid!ctorem et j!dicem7
enged %lasztani. S/DT -9II()an a za)olai kzgy;ls =+rimi+il!s si%e ca+itane!s? 6el2l intzkedik, a szk)r3t s kirly)r3t
megel2z2leg. S/9T
Ktsgtelen ezek)2l, 5ogy a 0"ka$itny el2))%al3 tiszt %olt, mint a szk)r3. Az -G@G.(i !d%ar5elyi szkely
nemzetgy;ls is el2)) emlti a ka$itnyt% aztn a kirly)r3t. S/GT Az is nyil%n%al3, 5ogy a szkgy;lseken s a
tr%nykezs)en is rsze %olt s eredetileg 2 %olt ezeknek az elnke s csak ks2)) %lik azz a kirly)r3.
Az agyag6al%i nemzetgy;ls -G@I()an az 1nne+na+on tr%nyt t%2 )rkat meg)rsgolni rendeli, mely )rsgot
kznsges tiszt%isel2n a 62ka+itny eZe[!ltassonA 5a +edig 62ka+itnyon esik meg, te5t a kirly)r3 a 62ka+itnyt is
meg)1ntesse. A )r3 tartozik tlett %gre5ajtani s =5a ereje nem %olna? r, =tartozk az < szkinek ka$itnyt!l s tisztit2l
segtsget krni, kinek ereje ltal igazat %e5essen.? S/IT
A ka+itnynak te5t a )rskods)an, illet2leg az tletek %gre5ajts)an is 6ontos szere+kre %olt.
Az -GGG.(i szkely tr%nykezsi s igazsgszolgltatsi tr%nyek is tanHstjk, 5ogy a ka+itnyoknak 4kik e))en
5adnagyoknak ne%eztetnek7 mily nagy szere+e %olt a tr%nykezs)en.
A +ert a szken a )r3 %agy hadnagy el2tt kellett kezdeni. =Minden hadnagy s )r3 tartozik minden tr%nyt elna+ozni
4egy z)en 5a7 %alamely +eres ms szkre akarja dolgt 5alasztani.?
=$a 6ldn lak3 4zsellr7 )1ntettetik meg s annak megtls)en a hadnagy s kirly)r3 jelen %agyon, a mar5knak 4ti.
a )rsgnak7 6ele rsze a szk1l2kkel a 5adnagy s a kirly)r3, ms 6ele +edig 6ldes!r.?
$a )r3, hadnagy %agy kirly)r3 tr%nytelen1l cselekednk, azon szken tr%nye legyen )enne. *r3, hadnagy%
kirly)r3 msrt nem +roc!rtoroskod5at. A )rsgok 6eln a )r3 s kirly)r3 osztozik, a msik 6eln a hadnagy a
szktart3kkal.
( /- (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( :F. Szkely 62( s %icetisztek
Az -GG..(i orszggy;ls sza)lyozsa annyi)an %ltoztat ezen, 5ogy a kirly)r3t minden szktiszt 6l 5elyez%n, a
tr%nyszkeken elnkk rendeli, s a )rsgok 6elt neki tli, a msik 6eln a ka$itny, szk)r3 s szk1l2k osztoz%n az 2
szoksok szernt. S/0T
Mindez m!tatja, 5ogy a tr%nykezs)en a 5adnagy, illet2leg ka+itny elnk rszt %esz mg a MF:. szzad)an is. *r
akkor mr a 62szere+et a kirly)r3 jtszotta.
'2 6eladata, ami mind%gig megmaradt, a szk katona1gyeinek intzse %olt. Mtys kirly -9ID.(i 5ad6elkelsi
sza)lyrendelete szerint a ka$itny tiszte %olt )ke idejn a 5adkteleseket nyil%ntartani, a 6egy%erek s ms 5adi kszleteket
id2kznknt, s +edig nem ritkn meg%izsglni 4l!stratio7, amit 5a el5anyagolt s az is+n rendeleteinek nem
engedelmeskedett, szigorHan );n52dtt. $)orH esetn +edig 2 5irdette ki a szkely is+n 5ad)a 5%3 rendelett %agy
5ordoztatta kr1l a szk)en a %res kardot. Mid2n +edig a sz1ksg Hgy k%nta, 5ogy a n+ rgtn 6lkeljen, minden szk
ka+itnya do)okkal s szldo)okkal %eretett riad3t s a kzismert ;z5alom ne%; 5elyeken meggyHjtott mglykkal adatott jelt
az ltalnos 6elkelsre, s aki erre meg nem jelent, 62%eszts %olt a )1ntetse. S/8T
::. Olszl3 -9...(i rendelete szerint a ka$itny %agy a szk)r3 osztja 6el a )rsgok 6elt az is+n 62tr%nyszkn
rszt%e%2 szk1l2k kztt. Od%ar5elyszk ka$itnya 5%ja ssze az el2kel2k rendeletre a szkely nemzeti gy;lst, a +anaszok
s +erek meg5allgatsra s megtlsre.
A szk ka+itnya %ezette az is+ni %agy a %ajda t)or)a s onnan a 5arctrre a szk 5aderejt. A 5adnagysg
4ka+itnysg7 a szkek)en nemek s gak szerint %ltakozott %enknt a MF:. szzadig, %laszts ala+jn. S/.T
Az -GI/.(i szkely 6lkels !tn az is+nsg 5elyett ::. &nos kirly egy 0"ka$itnyt lltott a szkek 4a 5at szk7 lre,
aki egyHttal az Od%ar5elyen +tett Szkelytmadt %agy a 5romszki Fr5egy 4Szkely)nja7, %agy mindkett2 %rnagya %olt.
:lyen %olt -GI/(I9.(ig Bekri C)or, ki %askzzel )nt a szkelyekkel. SD@T -GII()an *n6i Bl, -GI0(I.. elegdi Mi5ly.
"z a 0"ka$itnysg 4generalis ca+itaneat!s7 id2kznkint Hja))an is 6elledt 5)orHs id2k)en. *t5ory Lsigmond alatt
4-G.0(.87 Sennyei Bongrc, -I@/()en szalontai 5oldi :st%n a szkelyek 62ka+itnya. -I@8()an gnczr!szkai Kornis
*oldizsr az egsz szkelysgnek generlisa. -IDG()en Mik3 'erenc =szkelysgnek 4s azonk%1l7 Vsk( Cyergy3 s Kszonnak
62ka+itnya.? SD-T :. Pk3czy Cyrgy -I9D()an i6ja))ik 6it Pk3czy Lsigmondot ne%ezte ki =a szkelyek generlis@(%. Az
!tols3 Aszkely 0"generlis? *ldi Bl %olt a MF::. szzad %gn.
A szkelyek 62ka+itnyt 4generlist7 rendesen a 6ejedelmek ne%eztk ki.
A Li+3t(6le di+loma -I.-()en a szkka+itnyok kine%ezsi jogt is az !ralkod3nak tartotta 6nn. ::. Pk3czi 'erenc is
n5atalmHlag ne%ezett ki ka+itnyokat a szkek)e. A ka+itnyi tisztsgeket Pk3czi sza)adsg5arca !tn t)) nem tltttk
)e, mert a szkelyek ad36izetsre kteleztet%n, 5adktelezettsg1k megsz;nt. SD/T
A ka+itnyok rendes j%edelme a tr%nyes )rsgoknak meg5atrozott rsze %olt. Pendszerint 5elyetteseik, al( %agy
%iceka+itnyaik is %oltak, akik %el1k a m!nk)an s a j%edelem)en is osztoztak.
A ka+itny a szknek rang)an legels2 62tisztje maradt mind%gig. -GI/(ig %lasztott, az!tn a 6ejedelemt2l kine%ezett
tisztsg %olt, a szk jellse ala+jn. "sk1j1k)en 5itet tettek a 6ejedelem 5;sgre s 5ogy szemly%logats nlk1l igazsgot
szolgltatnak, s minden rendeket sza)adsg!k)an megtartanak.
J
,. A szkely szkek kzigazgatsi s tr%nykezsi 62tiszt%isel2i a ka+itny mellett a szkb5rk s kirlyb5rk %oltak.
A szk)rk a szkek nkormnyzati(, a kirly)rk eleinte a 6ejedelmi 5atalom ellen2rz2 szer%ei %oltakA olyan 6orma
%iszony)an ll%n egyms mellett, miknt a %rmegyk)en az al( s 62is+n, a %rosok)an a %rosi s kirly)r3.
A szkb5r! ne%e 4j!deZ terrestris7 okirat)an el2szr -D8-()en Marosszken szere+el. 'eladata, mint a ne%e is m!tatja, a
)rskods %olt. De nem egyed1l tlt, 5anem a ka+itnnyal 45adnaggyal7 s a szk1l2kkel egy1tt tartott tr%nyna+okat s
szolgltattak igazsgot. < %olt a tr%nyszk elnke, a 5adnaggyal egy1tt. < %ezette a trgyalsokat. A szk tiszt%isel2i kztt
rangsor)an a msodik %olt, a ka+itny 4%agy 5adnagy7 !tn k%etkezett.
'2 j%edelme a )rsgok s ms )r3i illetkek egy rsz)2l llott. A szk)r3i tisztsgeket %enknti %laszts ltal
nemek s gak sorrendje szerint Hgy tltttk )e, mint a ka+itnysgot.
A )rskods)an -GG.(ig %ezet2 szere+et jtszottak, de az -GG..(i tr%ny5ozs, s mg ink)) az -GI/.(i szkely
tmads s annak %issza5atsa megingatta a szk)r3i tisztsget is.
Az -GI/.(i seges%ri orszggy;ls %gzsei)en a kirly)rk mr els2sor)an emlttetnek, de mellett1k megmaradtak a
szk)rk is, az eddiginl kise)) 5atskrrel. Az el2tr)e 5elyezett kirly)rk 5ttr)e szortottk a szk)rkat, s az 2 eddigi
5atskr1ket mag!k5oz ragadtk.
J
-. A kirlyb5rk 4j!deZ regi!s7 egy id2)en t;nnek 6el a szk)rkkal, de a MF:. szzad kze+ig ke%s) jelentkeny
szere+et jtszottak, mint emezek. "ls2 okle%eles nyom!k -9@0(ig %ezet %issza, amikor is $romszk kzgy;lsn a szkely
is+n mellett jelen %olt egy kirlyi ember 45omo regi!s7, s !tna k%etkezett a szk ka+itnya, szk)rja s -/ elljr3 4senior7.
SDDT A za)olai %gzs -9II()an meglla+tja, 5ogy a tr%nyszken a ka+itny s szk)r3 mellett a kirly)r3nak is jelen kell
lennie, s 2 is rszes1l a )r3sgi illetkek)2l. A kirly)r3 a tr%nyszken a kirlyi 5atalmat k+%iselte s ellen2rz2 szere+et
jtszott. Kine%ezett s nem %lasztott, %agy %rsgi jogon k%etkezett 5i%atalnok %olt. 'elettes 5at3sga a szkely is+n %olt,
akinek 2 a szkek)en mintegy 5elyettese %olt. Kine%ezs1ket is eleinte ezekt2l ka+tk.
"llen2rz2, a 6els2)) tleteket %gre5ajt3 5at3sgi jogkrre %ilgt r az -G@G.(i !d%ar5elyi nemzetgy;ls ama
5atrozata is, amely az !d%ar5elyi 6elle))%iteli tr%nyszket megalkot%n, kimondja, 5ogy =%alamely dolog)an a )rk
t2r%nyt mondanak, azt az 2 tleteket illend2k++en %g5ez is %igyk, igazsgokat 4djokat7 megad%n a ka+itnyoknak s
kirlyb5rknak.? SD9T
( // (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( :F. Szkely 62( s %icetisztek
Az tlet %gre5ajts)an te5t a kirly)rknak rsz1k kellett legyen. K1ln)en mi jogon illette %olna 2ket j!talk
4igazsg7 az tletek )rsgai)3l.
Az -G@I.(i agyag6al%i nemzetgy;ls az ilyen )r3i tletek %gre 5ajtst, 5a a )r3nak =ereje nem %olna, 5ogy igazat
te5essen ... az 2 szkinek ka+itnyt3l s tisztit2l? rendeli krni.
A kirly)r3ra ez a gy;ls azt a 6egyelmi 5at3sgot )zza, 5ogy =a kirlyb5r! a 62ka+itnyt is meg)1ntesse?, 5a ez a
5ozott %gzs dacra nem )rsgoln meg az 1nne+na+on tr%nyt te%2 )r3t. SDGT
A kirly)r3nak e))en a szk leg62)) tiszt%isel2je 6elett ellen2rz2 joga 6oglaltatik.
$ogy 2k az is+n tleteinek %gre5ajt3i is, m!tatja a szkely is+nnak egy -9...(i rendelete a grgnyi is+n5oz s
Marosszk kirly)rj5oz. SDIT
A kirly)rk rendes j%edelme a tr%nyesen meglla+tott, a szk)rk%al egyenl2 arnyH )rsgok)3l ker1lt ki.
Mellkj%edelm1k is %olt, +l. az krs1ts)2l meglla+tott rsz.
Mint kirlyi tiszt%isel2k nem nagy n+szer;sgnek r%endettek, mert jogaikat a szkely nkormnyzat ro%sra
kiterjeszteni igyekeztek. A %ersengs)e -GG.()en )elea%atkozott a kormny is, 5ogy a kirly)rk tekintlyt emelje.
&a%adalmaikat 6elemeltk, Hgy, 5ogy a )rsgok 6ele rszt 2k ka+tk, a msik 6eln a ka+itny, szk)r3 s a szk1l2k osztoztak
Az -GG..(i rendeletek a kirly)rkat a szk t))i tiszt%isel2i 6li)e emeltkA nyil%n 5irdettk kirlyi 5i%atalnoki jelleg1ket, s
5ogy olyannak tekintik 2ket, mint a %rmegyn a 62is+nokat. SD0T
Az -GI/.(i 6elkels le%eretse !tn 5atskr1k mg ink)) kiterjedt. A szkely sza)adsg s a rgi jogszoksok
megsz;n%n, Hj rendszer, a 6ejedelmi 5atalomkr kiterjesztse k%etkezett, s ennek eszkzei a szkelyek 62ka+itnya mellett
62k++ a kirly)rk lettek.
A kirly)r3sg ekkor lett %al3sggal kirlyi 5i%atall s els2rend; )izalmi llss.
A kirly)r3sg jelent2sgt ezek a kr1lmnyek n%eltk meg. Nemcsak 62 kzigazgatsi s )r3i tisztsgg %lt,
5anem nmelyiknek katonai jelent2sge is %olt, egy1tt jr%n egyik(msik az !d%ar5elyi, %agy a %r5egyi ka+itnysggal. N5a
egy kz)e ssz+ontos!l t)) szk kirly)r3sga. elegdi Mi5ly a 5at szk 62ka+itnya s Szkelytmadt %rnagya,
egyszersmind Maros, Od%ar5ely, Vsk s Cyergy3 kirly)rja 4-GI07. SD8T N5ol kt kirly)r3 is %an egyszerre. Fan r +lda
4-GI/7, 5ogy a szkely 62ka+itny 4Bekri C)or7 ka+ja az !d%ar5elyi kirly)r3sg 6elt 4ti. a j%edelemnek7, melyet addig az Hj
Szkelytmadt%r %rnagya )rt. SD.T
A kirly)r3sg ekkor, ne%nek meg6elel2leg, %al3sggal kirlyi %agy 6ejedelmi 5i%atal s +edig els2rend; )izalmi lls
%olt.
*t5ory :st%n -G0-()en Kornis 'arkast s Betki Mi5lyt Od%ar5elyszk teljes 5atalmH kirly)ri% teszi ( addig,
ameddig neki tetszeni 6og 4d!rante )ene+lacito nostro7, azzal, 5ogy neki esk1t tegyenek, rendeleteit %gre5ajtsk, az ad3kat
)eszedjk, mindenkit jogaik)an meg2rizzenek s mindent, ami 5i%atal!k5oz tartozik, 5;sgesen s szorgalmasan
%gre5ajtsanak. S9@T
A kirly)rkat a MF:. szzad %gn a 6ejedelmek ne%eztk ki.
A szkelyek arra trekedtek, 5ogy a kirly)r3sg )etltst 45a mr az a szk)r3sg jogkrt mag5oz ragadta7
mag!knak megszerezzk. "z a trek%s1k a *et5len C)ort 6ejedelemm %laszt3 orszggy;lsen 4-I-D7 sikerre is %ezetett,
amennyi)en az orszggy;ls el5atrozta, 5ogy a szkelyek rgi sza)adsgaik szerint a kirly)r3t %enknt %ltoztassk, 5a
%alaki nekik kz1l1k nem tetszik. S9-T "lismerte ezt a jogot :. Pk3czy Cyrgy is s a kirly)r3sgokat nem nknyesen,
5anem a szkek ajnlsa ala+jn tlttte )e. ::. Pk3czy Cyrgy elismerte, 5ogy a 62kirly)r3 %lasztsa a szkek jogkr)e
tartozik. S9/T Kemny &nos 6ejedelemm %lasztsi 6elttelei kztt 4-II-7 a 62kirly)rk %lasztst a szkek jognak ismeri
el. Falamiknt !t3dja A+a6i Mi5ly is. S9DT A MF::. szzad 6olyamn mind%gig a sza)ad %lasztsi jog r%nyes1lt, amit a
Li+3t(6le -I.-.(i di+loma a g!)erni!m korra is meglla+tott, az !ralkod3 cs!+n a meger2stst tartotta 6enn magnak. S99T
A MF:::. szzad 6olyamn a szkek %alls6elekezetek szerint, 5rmas%al jelltek a kirly)r3sgra s ezek kz1l a
62kormnyszk megokolt ajnlatra ne%ezte ki az !ralkod3 azt, akit legjo))nak tlt. *eiktats!k 1nne+lyesen trtnt a szk
kzgy;lsn, 5i%atalos 6elesketssel. S9GT
A MF:::. szzadt3l 6og%a 4a ka+itnysg eltrltet%n7 a 62kirly)r3 %olt egyed1li 62tiszte a szknek. < elnklt a szk
kzgy;lsein. "kkor mr rendes 6izetst l%eztek, %i -@@@ r. 6orintot s a szoksos tr%nyes illetkeket. S9IT
A 62kirly)rk letett 5it1k)en meg6ogadtk, 5ogy az !ralkod3 irnt 4a g!)erni!m kor)an: a 62kormnyszk irnt is7
5;sggel s engedelmessggel %iseltetnek, mindenkinek igaz tr%nyt szolgltatnak, senkit sza)adsg)an meg nem 5)ortnak,
a szk tr%nyeit s jogszoksait megtartjk s msokkal is megtartatjk, a 62ka+itnnyal egyetrtenek, a 62tisztsggel jr3
j%edelemmel megelgesznek, s tr%nytelen )rsgokat nem szedetnek. A mHlt szzad 6olyamn az esk16orm)an )enne %olt a
g!)erni!m rendeleteinek %gre5ajtsa s az, 5ogy semmi titkos trsasg)a nem elegyedik. S90T
J
.. A 62kirly)rk mellett %oltak a szkek)en alkirlyb5rk is, egy %agy kett2, a sz1ksg szerint, akik a 6iHszkek
tr%nykezst %ezettk.
Az -GG..(i orszggy;ls elrendelte, 5ogy a kirly)r3 5a a tr%nyszkeken szemlyesen nem le5et jelen, magt
5elyettestse. Az e))2l k%etkezett sz1ksg indt5atta *t5ory :st%nt, 5ogy egy szk)e kt kirly)r3t is ne%ezett ki S98T, s ez
5ozta aztn ltre az alkirlyb5rk intzmnyt. Sz1ksg lett r a 6iHszkek tr%nyszknek %ezetse %gett. "zek +3toltk az
eltrlt szk)rk 5elyt.
$elyettes kirly)r3r3l 4kt ms megne%ezett kirly)r3 mellett7 *t5ory :st%nnak egy -G09.(i rendelete sz3l el2szr
Vsk)an. S9.T Az alkirlyb5r! 4%icej!deZ7 n% el2szr az -G.9.(i 6ejr%ri orszggy;ls 5atrozatai)an jn el2.
-I@/()en $romszken a ka+itny mellett kt kirly)r3 szere+el. Otasts!l ka+jk, 5ogy =az ka+itny s az kirly)r3
!raim minden rendeket: nemessget, l362sget s sza)ad szkelysget, kit(kit az 2 rendi szernt sza)adsg)an s lla+otj)an
megtartsanak, s j3 igazsggal ltessenek. r%nyt +edig minden szkeken s szkes 5elyeken s szkes na+okon
( /D (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( :F. Szkely 62( s %icetisztek
szolgltassanak, Hgy 5ogy az kirly)r3 !raim minden szkeken, Se+si)en, Kzdi)en s >r)ai)an mind az hrman SG@T ott
legyenek az t#rvnyttelben, s Hgy te5essenek tr%nyt. $a 5ol egyik %alamelyik kirly)r3 )izonyos okokrt s dolgokrt %agy
sz1ksgekrt az szk)en ott nem le5etne is, de kt kirly)r3 mindenkor tr%nyt te5essenA egy kirlyb5r! $edig t#rvnyt az
szk)en ne tegyen. "zeknek az kirly)rknak +ecstjeikkel minden szk)en l5essenek 4ti. a tr%ny el idzsnl7. Az
ka+itny s az kirly)r3 !raim +ediglen egyms kztt megalk!djanak 4egyezzenek7 s minden ... dolgok)an egyetrt%n,
mikor !r!nknak 4*t5ory Lsigmond7 26elsgnek, %agy generlisnak 45oldy :st%n =az szkelysgnek generlis ka+itnya?7
%alamelyik kirly)r35oz le%ele rkezik, mely csak egyik kirly)r3nak sz3lna s +arancsolna, te5t az kirly)r3 !raim ... egyik
az msiknak s 5armadiknak rtsre ad%n az dolgot ... egyenl2 akarat)3l s rtelem)2l %gezzenek.?SG-T
;"kirlyb5r!r3l megne%ezetten el2szr -I@8()an ol%as!nk, Kornis *oldizsr =az egsz szkelysgnek generlisa?
okle%el)en: Vsk, Cyergy3 s Kszon(szk)en 4csicsai Kelemen Mi5ly7. SG/T Ogyancsak 5ozz intzett rendeletet *t5ory
C)or -I@.()en, Od%ar5elyszk ka+itnya, kirly)rja s alkirlyb5rival egyetem)en. SGDT
A kett2s, 5rmas szkek)en a 6iHszkeknek rendszerint k1ln alkirly)rj!k %olt, akit a szk tagjai magok kz1l
sza)adon %lasztottak egy %re, megtart%n a szk 62kirly)rjnak a %laszts)an s )eiktats)an szoksos )e6olyst. SG9T
Od%ar5elyszk s KeresztHr6iszk -0I/()en s -0I9()en kzs szkgy;lsen egy1ttesen jell k1ln az !d%ar5elyszki s k1ln
a keresztHr6iszki alkirly)r3sgra 5rmat a katolik!s s 5rmat a re6ormt!s %allsH !rak kz1l. Az els2, legt)) sza%azatot
ka+ott jellt -0I/()en a katolik!sok kz1l kadics6al%ai rk "lek Od%ar5elyszk rszre, s !gyancsak kadics6al%ai rk
:st%n KeresztHr6iszk rszre. e5t kzs sza%azattal %lasztanak mindkt szk)2l egy1ttesen s ( Hgy ltszik ( tekintet nlk1l
arra, 5ogy a jellt melyik szk ter1letn lakik.
*ard3cz(szk azon)an egyik jells)en sem szere+el%n: ez 4Hgy ltszik7 k1ln %lasztotta a maga alkirly)rjt -IDG.(
i k1ln ki%ltsga ala+jn.
Pendesen egy(egy 62kirly)r3 %olt minden szken, s egy(egy kirly)r3 a 62( s a 6iH(szken, %agy szkeken. De %an r
eset, 5ogy kt alkirly)r3 is %an egy 62szken, s akkor egyik mintegy az alka+itny 5elyt +3tolja. -IG-()en Od%ar5elyszken
krds tmad a szk s 6ejedelem kztt a 62)) tisztek szma s %lasztsa irnt, s a 6ejedelem a szk +anaszra azt %laszolja,
5ogy so5a az anyaszk)en t)) %iceka+itny s %icekirly)r3 nem %olt egyszerre, 5anem %agy kt %icekirly)r3, %agy egy
%iceka+itny s a msik egy %icekirly)r3, kik a 62tisztek 5elyettesei %oltak a szk igazgats)an s tr%nykezs)en.
Megjegyzend2, 5ogy KeresztHr s *ard3cz 6iHszkeknek ke)li 1gyeik intzsre sajt k1ln %ice( %agy alkirly)r3j!k %olt,
akik a %iceszkeken elnkltek. SGGT
Az alkirly)rk %lasztsi joga a szk jogkr)e tartozott Hgy a MF::., mint a MF:::. s M:M. szzad 6olyamn. A szk
jognak ismerik el azt Hgy az erdlyi tr%nykny%ek, mint a Leo+oldi(di+loma -I.-()en. Marosszk =constit!tioi? 4-I-@(
-0-8: :::. r. G. a.7 a %icekirly)r3k %lasztsr3l azt mondjk, 5ogy =mindenkoron a 62tisztek %icekirly)r3kat a nemes
szkkel megegyezett akarat)3l candidljanak, %lasszanak s eskessenek, nem mag!k a!t5oritsok)3l.? SGIT
Az al4%ice7kirly)r3 5ittel 6ogadta, 5ogy a 6ejedelem 4ks2)) a kirly7 irnt 5;sggel s a 62tiszt5ez engedelmessggel
lesz, a 5aza tr%nyeit, s a szkely nemzet rgi jogszoksait megtartja, 5i%atalt a ri+artit!m, A++ro)ata s Vom+ilata
tr%nyek s a szk constit!tioi szerint 6olytatjaA minden rendeknek szemly%logats nlk1l igazsgot szolgltat, sza)adsgt
megtartja, Hj szokst )e nem 5ozA a 62tisztnek a )rsgok)3l jrni szokott j%edelmt kiadja, a %tkeseket tr%nyesen )1nteti
st). SG0T
J
/. A szk1lk %agy szktart!k 4j!rati assessores7 a tr%nyszkek tagjai %oltak, kik a )rk s ka+itnyok elnklete alatt
tltek a +erek)en. Szm!k mr a MF:. szzad)an szkenknt -/ %olt, kiket rendesen egy %re %lasztottak s +edig 4-9II(t3l7
-\D(t az el2kel2k)2l 4seniores7, /\D,(t a kzsg)2l 4eZ comm!nitate7. A MF:. szzad 6olyamn azon)an a szk1l2ket mr az
el2kel2k s a l362k kz1l %lasztottk, a kzgy;lseken, majd a g!)erni!m kor)an a tisztHjt3 Hn. marcalis szkeken egy(egy
%re.
$i%ats!k %olt a rendes tr%nyna+okon a szk)r3 s 5adnagy, ks2)) a 62( %agy alkirly)rk elnklete alatt a szk
lak3inak +erei)en tlkezni. Az -GI/.(%i seges%ri orszggy;ls %gzse szerint =mind szkek)en, mint 62szkek)en a
kirly)rk, szk)rk s szk1l2k minden -G(d na+on szket 1ljenek, tr%nyt szolgltassanak ... Minden szken -/
62szemlyek lgyenek, tr%nyt!d3k, isten6l2 jm)orok, a 0"n$ek s l!0"k kz1l, kik megesk1djenek, 5ogy minden
)artsgot, gy;llsget, adomnyt s j!talmat 5tra%et%n, az +eresek kztt igaz tr%nyt szolgltatnak, kirekeszt%n
mindeneket az tr%nyte%2 5elyr2l, az dolgokat csendesen, :sten s igazsg szernt s lelkiismeretek szernt megtlik.? SG8T
Az -G0-. %i orszggy;ls %enknt kt tr%nykezsi termin!st lla+tott meg: Fzkereszt nyolcad(na+jt3l D@ s jHni!s
-.(t2l D@ na+ot. Az -I@0. orszggy;ls %gzse szerint =a szkelysgnek termin!sa kezdet2d%n Fzkereszt na+ !tn 8(ad
na+on, tartson 5rom 5tig.? SG.T
&%edelm1k eleinte a )rsgok meg5atrozott rsz)2l llottA a MF:::. szzad 6olyamn az lland3 tr%nyszken nmi
csekly 6izets1k is %olt: a 62szkeken /@@(/@@ 6orint. Mikl3s%r(, *ard3cz( s Cyergy3szken -@@(-@@ 6orint.SI@T
A szk1l2k arra tettek 5itet, 5ogy a 6ejedelem 4kirly7 irnt 5%ek lesznek, a 62( s %icetiszteknek s a szk
+arancsolatainak engedelmeskednek, a tr%nyek 4ri+artit!m, A++ro)ata s Vom+ilata7 s a szk rgi j3 )e%ett szoksai
szerint tlnek, sza%aznak, a sza%azatokat el nem r!ljk, semmi Hjtst )e nem 5oznak, %gre5ajtsra k1ldet%n, =igaz
eZec!tiot? tesznek st). SI-T
J
0. Az -GI/.(i seges%ri orszggy;ls jegyz" 4notari!s7 alkalmazst is elrendelte, akik a jegyz2kny%eket %ezettk, s az
rs)elisget intztk, az idzseket rtk, a +erekr2l kny%et %ezettek, s az tletekr2l msolatot adtak a +eres 6eleknek. A M:M.
szzad)an vice&notarisok is szere+elnek.
( /9 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( :F. Szkely 62( s %icetisztek
A %iceszkeknek is %oltak jegyz2ik. S2t Aranyosszk -0/D()an az nemesszk)en l%2 t ol5 6al!nak tr%nyeknek
rendetlen s sok akadlyokkal teljes 6olyst lt%n, ezeknek is rendel =egy rtelmes s 5aza tr%nyei5ez rt2 Notari!st.?
Od%ar5elyszk jegyz2je -0/@()an s -89D()an arra esk1szik, 5ogy tiszt)en s 5i%atal)an igazn s 5%en eljr, a szk
62( s %icetisztnek engedelmeskedik, +rotocol!mra gondot %isel, a )r3i, tr%nyszki sza%azatokat igazn jegyzi 6el s
5irdeti ki, az tleteket igazn kszti el.
J
1. A MF:::. szzad elejn egy Hj szktisztsg, a dll! 5i%atal keletkezett, mely a kzigazgatsnak olyan szer%e %olt, mint
a %rmegy)en a szolga)r3. SI/T Minden jrs)an %olt egy, a szk %lasztotta 2ket %enknt.
Ktelessg1k %olt jrs!kat 5a%onknt )ejrni, a gonoszte%2ket, tol%ajokat, orgazdkat, kromkod3kat, %rengz2ket,
erd2+!sztt3kat, s3csem+szeket, +arznkat, k!r!zsl3kat nyomozni s 6elettes 5at3sgnak, az alkirly)r3nak jelenteni. A
6al!si )rkat s 5iteseket 2k %lasztottk s eskettk 6elA ezek tleteit, szmadsait s az ad3szedst ellen2riztk. Az !tak, 5idak,
sz2l2gye+1k, akaszt36k, +ellengrek csinltatsa s j3kar)an tartsra, a kocsmrosok, mszrosok mrtke ellen2rzsre st).
gondot %iseltek. Bsztorok idej)en meg6ogadsa, )itang mar5k kikeresse, kmnyek s kemenck tiszttsa, +i+s em)erek
tilos 5elyeken 1ldzse az 2 gond%iselse s ellen2rzse alatt llott. A 6ldesHri szkeken jelen kellett lennik. &elen le5ettek az
lland3 tr%nyszk 1lsein is. $i%atalos 1gy%itel1kr2l az alkirly)r3nak negyed%enknt jelentst kellett tennik.
$i%atalos esk1je Mria erzia idej)en arra ktelezte, 5ogy a 6elsg, 62kormnyszk, 62( s alkirly)r3 s a
tr%nyszk re)zott rendeleteit %gre5ajtja, senkit 62( s %icetisztek 5re nlk1l nem )1ntet, a )rsgokat 5%en )eszolgltatja.
Ks2)) )1ntet is a tr%ny szerint, csak a 5i%atala 6elett %al3 )1ntetst terjeszti el2 6elettes 5at3sgnak. '2 6eladata %olt a
6al!k, kzsgeknek ja%t mindenek)en m!nkl3dni s a tr%nytelensgeket kztk meg nem szen%edni. SIDT
J
A kzigazgats, tr%nykezs s az ad3ztats 6ejl2ds%el mind t)) szemlyzetre l%n a szknek sz1ksge: a MF:::.
szzad 6olyamn Hja)) tisztsgek keletkeztek. :lyenek %oltak az ad3szed2k 4eZactor7, szm%e%2k 4+erce+tor7, ad3kiro%3k
4re+artitor7A a tr%nyszkeknl a le%ltros 4arc5i%ari!s7, az irattros 4mediastin!s7, az r3dekok, a +orkol), aki a szk5zra
s a ra)okra 6el1gyelt s a 5ajdHk, kik a ra)okat 2riztk. Ks2)) a c5ir!rg!s, +osta, ajt3nll3 4janitor7 st).
A kirlyi $erce$tor Od%ar5elyszken 4kit a szk %lasztott s a kirly meger2stett7 -8/D()an s -8/8()an arra esk1dtt,
5ogy az ad3t 5%en %etteti 6el s szedi )e s adja )e. Az ad3ki%et2()iztos !gyanarra esk1szik a MF:::(M:M. szzad)an.
Od%ar5elyszk levltrosa 4-8@07 arra esk1dtt, 5ogy a le%ltrra, aktkra, le%elekre 5%en gondot %isel, a
jegyz2kny%eket rend)e szedi s tartja, a 62( s %icetisztek s jegyz2 ltal kikrt aktkat trt%ny ellen)en kiadja s
%isszateszi, aktkat elljr3i 5re nlk1l ki nem ad, el nem rejt, s a le%ltrat rend)en tartja, regesztzza st).
A tr%nyszk irattrosa 4mediastin!s7 esk16ormj)an az ll, 5ogy a szk5zra, kancellrira 6el1gyel, oda )el+ni s
az iratok5oz 5ozznyHlni illetkteleneknek meg nem engedi, tletek titkait nem k!tatja, s annl ke%s) el nem r!lja, az
iratokat 5%en megtartja
A nemes szk 5r!deki a M:M. szzad elejn arra esk1sznek, 5ogy =mind j!ridic!m, mind egy) aktkr3l? 5%en
gondoskodnak, azokat s a jegyz2kny%eket ( el%gez%n azok)3l az eZ+editi3t ( a le%ltr)a )eadjkA azok)3l semmit az
elljr3k 5re nlk1l ki nem adnak, el nem rejtenek, az 1lsek)2l a sza%azatokat ki nem %iszik, 4ti. az tleteket el nem r!ljk7
st).
Az !d%ar5elyszki $orkolb 4-8-I(-8D87, kit a 62kirly)r3 ne%ezett ki, arra esk1dtt, 5ogy a szk 5zra, %agyonra, a
ra)okra 6el1gyel, na+onknt meg%izsglja, a 5ajdHkkal a rendet 6enntartja s 6enntartatja. SI9T
A 5ajdHk is esk1t tettek ktelessg1k 4a ra)ok 2rzse st).7 +ontos teljestsre.
- Szkely >kle%ltr :. -D0. s gr36 Lzr Mikl3s: Szkely is+nok a mo5csi %szig. -0.
/ Szkely >kle%ltr :. -/I.
D Mr -D-.()en %an =o66icialis?(a Aranyosszk)en, -D9.()en Medgyesen, l%n az akkori szkely is+n 4Laczk Andrs7 egyszersmind
)rassai s medgyesi is+n is 4Szkely >kle%ltr :. D0., G..7. -DI8()an Lajos kirly rendelete a szkely is+nnak s 5elyetteseinek
4ei!s[!e %ice gerenti)!s7 sz3l 4Szkely >kle%ltr :. 09.7A -D0@()en a szkely is+nnak s )rassai 5elyettesnek 40G.7A -D8G()en Mria
kirlyn2 rendelkezik a szkely is+nnak s alis+nnak 4et vicecomiti ei!sdem7, Lsigmond kirly -9/0()en a szkely is+noknl s azok
5elyetteseir2l 4eor!m[!e %ices gerenti)!s7 emlkezik. 4Szkely >kle%ltr :. -/9.7 st)., st).
9 Szkely >kle%ltr :. /9
G Szkely >kle%ltr :::. I@.
I Szkely >kle%ltr :::. GI.
0 Szkely >kle%ltr :. -0/.
8 Szkely >kle%ltr :. ID.
. e!tsc5: Cesc5ic5te der Sie)en)1rger Sac5sen :. .0.
-@ Cr36 Lzr Mikl3s: A szkely is+nok.A Karcsonyi &. 4A szkelyek eredete /-.7 ennek 5itelessgt ktsg)e %onja.
-- Cr36 Lzr Mikl3s: A szkely is+nok. I. Szkely >kle%ltr :. I@.
-/ *enk2 &3zse6: ransyl%ania, :. -.I.
-D Szkely >kle%ltr ::. -/I. :::. -9-.
-9 Szkely >kle%ltr :. --.., /.-., ::. .G.
-G Szkely >kle%ltr :. -@I.
-I Szkely >kle%ltr :::. /0.
-0 Szkely >kle%ltr :. 9/.
-8 Szkely >kle%ltr :::. G..
-. Szkely >kle%ltr :. -G..
( /G (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( :F. Szkely 62( s %icetisztek
/@ Az okle%l a szkely rksgek)en a kt 6iHtest%r 6igi s ennek el5alt%al lenygi rklsr2l 4az Hn. 6iHlenysgr3l7 %al3 %gzsr2l sz3l.
Szkely >kle%ltr :. -ID.
/- Szkely >kle%ltr :. -II.
// Szkely >kle%ltr :. -00., -0.. s -9I-()2l =ca+itaneo et j!dici)!s? 4-88.7.
/D Szkely >kle%ltr :. -.G.
/9 Szkely >kle%ltr ::. /@G.
/G Szkely >kle%ltr :. D@0.
/I Szkely >kle%ltr :. -I.
/0 Szkely >kle%ltr ::. -G/.
/8 Szkely >kle%ltr :. -.8.
/. Szkely >kle%ltr ::. 08. s 8@.
D@ Szkely >kle%ltr ::. -DD.
D- Szkely >kle%ltr ::. -08., -8/.
D/ Szkely >kle%ltr F:. DG0.
DD Szkely >kle%ltr :. -/@.
D9 Szkely >kle%ltr :. /@0.
DG Szkely >kle%ltr :. D-I.
DI Szkely >kle%ltr :. /.-.
D0 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. -/9., -G0., -G8., -ID., -IG., -II., -I8.A :::. D/@.
D8 Szkely >kle%ltr ::. /-G.
D. Szkely >kle%ltr :::. D/-., Vonnert: A szkelyek alkotmnya, G9.
9@ Szkely >kle%ltr :::. DD9.
9- "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F:. DI/. /-. tc.
9/ "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M:. -9D.
9D "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M::. .8., 908.
99 Szsz: Sylloge tractat!!m, -/G.
9G $almgyi :st%n na+l3i, ID..
9I $almgyi :st%n na+l3i, I9-.
90 "sk1mintk a MF::. ( M:M.(ig. Od%ar5ely %rmegye le%ltr)an, F:. 9, .. sz. Kzt1k marosnmeti Cy!lai 'erenc 4MF:::. sz.7, Matsksi
Lajos -8D9()2l.
98 -G0-()en Od%ar5elyre Kornis 'arkast s Betki Mi5lyt 4Szkely >kle%ltr :::. DD9.7.
9. Szkely >kle%ltr :F. D-.
G@ A ka+itnyt is kzj1k szmtja s )elerti a 5rom kirly)r3sg)a.
G- Szkely >kle%ltr :F. -G8.
G/ Szkely >kle%ltr :F. -8D.
GD Szkely >kle%ltr :F. -89.
G9 Od%ar5ely %rmegye trtnete DGI.A :. Pk3czy Cyrgy -IDG()en *ard3cz(szk ki%ltsgle%el)en azt mondja, 5ogy =meg5atrozt!k,
5ogy *ard3cz(szk lak3inak magok kz1l %lasztott alkirlyb5rjok le5essen 4megtartat%n mindazonltal ennek %laszts)an %agy
)eiktats)an a rgi szoks s szertarts szernt a 62tiszteknek 5atalmok7 ... 5ozzttet%n az is, 5ogy, a mindig kztt1k lak3,
%al3sgos )irtokos nemes, a 6enne))i m3don mag!k kz1l %lasztott s %lasztand3 alkirlyb5r! minden esztend2)en 5i%atalt3l
)HcsHzni ... aki +edig meg5agyatik, a))an azon %re is megmaradni tartozzk.? L2cse S+ielen)erg Lszl3: A nemes szkely nemzetnek
j!ssai. G..
GG Od%ar5ely %rmegye trtnete D.G.
GI Vor+!s Stat!tor!m, :. GI.
G0 "sk16ormk: -0@@(t3l -8-D(ig, Od%ar5elyszk le%ltr)an F:. G.
G8 Szkely >kle%ltr ::. -ID., "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. /@9.
G. A++ro)atae et Vom+ilatae Vonstit!tiones +ars :F. tit. :. art. /.
I@ *enk2 &3zse6: ransyl%ania generalis, ::. 99.
I- "sk16ormk a MF::. szzadt3l -89D(ig )2%en %annak Od%ar5ely %rmegye le%ltr)an, F:. ..
I/ *enk2 &3zse6: ransyl%ania, ::. 9D.A Kolos%ry(W%ri: Vor+!s Stat!tor!m :. -D0.
ID -08@(-89D: ngy esk16orma Od%ar5ely %rmegye le%ltr)an, F:. --. sz.
I9 "sk16ormk Od%ar5ely %rmegye le%ltr)an, F:. 89D.
( /I (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( F. A szkelyek 5rom nemzetsge s a rendek
V. A szkelyek "!r2m nemzetsge s a rendek
, rendisg kialaklsa a BC.&BC2. szzadban.
A kz+kori okle%elek a szkelyek 5rom nemzetsgt emlegetik 4tri!m gener!m Sic!le7. *izonyra azrt, mert 5rom
nemzetsg)2l eredtek s ezek !t3dai alak!ltak az id2k 6olyamn k1ln nemzett. Konstantin csszr a ka)arok 5rom
nemzetsgt csatlakoztatja nyolcadik trzs1l a magyarok5oz. Mint5ogy +edig a szkelyek %al3szn;leg a ka)ar(szikeliek
i%adkai: alig le5et ktsg, 5ogy a szkelyek 5rom nemzetsge nem ms, mint a csatlakoz3 ka)arok 5rom nemzetsge. S-T
Mi!tn a nemzetsgi k1ln)sgek elmos3dtak, a 5elyett azon)an az id2k mHlt%al trsadalmi, Hn. rendi k1ln)sgek
llottak el2: a ks2))i r3k t%esen sszeza%artk a kett2t s a =hrom nemzetsgbeli szkelyek? ki6ejezst a MF. Szzad)an
ki6ejtett hrom rendre rtettk. Bedig ez kt teljesen k1ln)z2 dolog. Az el2))i %rsgi ktelk, az !t3))i trsadalmi
4%agyonjogi s 5adi7 osztlyozs %olt.
Ami a szkely 5rom nemzetsget illeti: amiknt a magyarok a 5t trzs k1ln)z2 nemzetsg)2l alak!ltak egy
nemzett, Hgy a nyolcadik trzset alkot3 ka)ar(szikeliek 5rom nemzetsg)2l alak!lt a szkely nemzet. S/T
A rendi tagoz3ds a trtnelmi 6ejl2ds eredmnye, %szzadok lassH alak!lsa.
A szkelysg kzt eleinte nem %olt rendi k1ln)sg, minden szkely egyenl2en szabad %olt s a magyar nemessg5ez
5asonl3 jogokat l%ezett.
Nem %olt kzt1k jo))gy, szolga(rend. Szemly%el minden szkely sza)adon rendelkezett, sza)adon kltz5etett, nem
%olt rg5z kt%e. *r3i tlet nlk1l nem %olt letart3ztat5at3, cs!+n a tettenka+s esetn. *irtokjoga mg a magyar nemesnl
is er2se)) %olt. "z 5;tlensg esetn %agy mag%aszakadt%al a kincstrra szllt, a szkely )irtoka akkor is a csald %agy
nemzetsgg maradt, %agy rokonok nem lt)en a szomszdra szllott, annak a jogi %lemnynek ala+jn, 5ogy az %alamikor
%rrokon le5etett.
, szkelysg 4sic!litas7 k1lnleges jogalanyisg %olt, mely a szkely %r)2l szrmazst s azzal jr3 jogok sszessgt
jelentette. $asonl3, de ms, mint a magyar nemessgA ms, mint a k!nsg, jszsg szintn nemesi sza)adsga. Felesz1letett
nemzetsgi jog, melyet a szkely nemcsak sz1l26ldjn l%ezett, de nem %esztett el, 5anem mag%al %itte, 5a ms5o% kltztt
is. $a szkelysgt igazolta, a magyar korona ter1letn ms5ol is szkely jogokat gyakorol5atott.
Nagy Lajos kirly -D9I()an a Sza)olcs megy)en tele+edett Sny2i Bl s rokonai ktsg)e%ont szkelysgt
meg%izsgltat%n s meglla+t%n, 2ket igaz s ktsgtelen szkelyeknek ismerte el azzal a 5ozzadssal, 5ogy arr3l
ki%ltsgle%elet se5ol 6elm!tatni ne tartozzanak, s a5ol nekik tetszeni 6og, ott lak5assanak. SDT
"z a szkelysg te5t %rsgi jog %olt, mely a sz1letssel jrt.
A szkelysg ++Hgy, mint a magyar nemessg, csakis egy6le %olt. Fer)2czy szerint minden6le magyar nemes
!gyanazon el2jogokat l%ezte s nem %olt =%alamely Hrnak nagyo)) s %alamely nemesnek kise)) sza)adsga.? S9T
Ugy %olt ez a szkelyeknl is eredetileg s el%)en legal)) a MF:. szzadig.
Cyakorlatilag a dolog Hgy llott, 5ogy az eleinte egyenl2 rangH s rend; szkelyek kztt a %agyonk1ln)sg s a
katonskods k1ln)z2 m3dja kt0le rendet 5ozott ltre: az el2))kel2k s a kzem)erek rendt. "ls2 okle%eles nyoma ennek
-9@0()2l %al3, 5ol mr el"bbkel"ket 4seniores7 emlegetnek $romszk kzgy;lsn. SGT -9@8()an !gyancsak seniorokr3l %an
sz3 Marosszken, SIT -9/I()an +edig hatalmasabbak 4+otiores7 emlttetnek !gyancsak $romszken S0T, 0"emberek
4seniores7 Se+siszken. S8T
A +rimi+il!s sz3%al akkor mg a szk 625adnagyt jellik. S.T
'2)) szkelyekr2l 4+rinci+ales sic!li7 %an sz3 -99/()en. S-@T Seniorokr3l Od%ar5elyen -9G.()en S--T s Se+si, >r)ai,
Kzdi s Vskszk)en -9I9()en. S-/T
A kt rend, ti. az el"kel"k 4seniores se! maiores7 s k#zrendDek 4comm!nitas7 5atrozott megk1ln)ztetse s
egymssal ellentt)e lltsa -9II()an 6ord!l el2szr okle%l)en el2, mid2n a Se+si, Kzdi s >r)ai(szki 62em)erek s
kzszkelyek kzti %iszlyt az erdlyi %ajda, mint szkely is+n eligaztja, s jog%iszony!kat sza)lyozza.
A 5romszki kzszkelyek !gyanis arr3l +anaszkodtak a kirlynak, 5ogy a kzt1k le%2 5atalmasa))ak 4+otiores7
sok6lek++en s m3don, szer6elett nyomorgatjk s elnyomjk 2ket, s teljesen ki6orgatjk rgi jogaik)3l s tr%nyeik)2l,
melyekkel 2ket Magyarorszg dics2 kirlyai rgt2l 6og%a 4a) anti[!o7 kegyelmesen ellttk s meger2stettk. Mtys kirly
sznakoz%n az 2 nyomorHsgokon s a 5atalmasa))akt3l szen%edett elnyomats!kon, kz)enjr3!l )zta meg Szentgyrgyi s
*azini &nos gr36 erdlyi %ajdt s szkely is+nt, 5ogy %izsglja 6el1l rgi tr%nyeiket s jogaikat, s lltsa %issza rgi
sza)adalmaikat 4li)ertat!m +rerogati%a7. A %ajda is+n erdlyi nemesekkel s az sszes szkely szk)eli sok szkellyel
megjelen%n $romszken, La)oln, ssze5%ja a 5romszki 62em)ereket s a kzszkelyeket, s megtekint%n rgi
tr%nyeiket s jogaikat, ne%ezetesen +edig $!nyadi &nos kormnyz3t3l ka+ott jogsza)lyoz3 ki%ltsgle%el1ket S-DT s
azokat megHjt%n, Mtys kirly ne%)en rendet sza)ott a 5romszki el2kel2k s kzszkelyek kztt, cikkelyek)e 4artic!lis7
6oglal%n a 5atrozatokat.
"zek elseje az, 5ogy a kzszkely ne legyen al%et%e az el2))kel2k szolgasgnak 4ser%it!ti maior!m et senior!m7,
5anem )rkit sza)adon szolgl5atnak, ki%%e azokat, akik az el2))kel2knek a 6ldjein laknak S-9T de ezek is sza)adon
kltzkd5etnek. o%)) a kzsg nem kteles az el2))kel2knek szntani, aratni, kaszlni, %agy )rmi ms szolglatot
teljesteni, 5acsak nem j3sznt)3l teszi, krsre. A kzszkely, 5a az 2 szoks!k szerint %alamely el2))kel2 %delme al
akarja magt adni, sza)adsg)an ll. "l5atroztatott, 5ogy %alamiknt Kzdiszk)en -/ esk1dt %an, Hgy a msik kt szk)en is
( /0 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( F. A szkelyek 5rom nemzetsge s a rendek
%lasztassk -/ esk1dt, kiknek egy5armada az el2))kel2k, kt5armada a kzsg kz1l %lasztassk, a jogszolgltats %gett,
egy(egy %re.
$ozzteszik a szkelyeknek sza)adsg!kra 6ltkenysgt jellemz2 azt a 5atrozatot, 5ogy 5a %alaki az esk1dtek kz1l a
meglla+tott tr%nykezsi rendsza)ly ellen dolgoznk, %agy %alakinek jogait t!datosan eltitkoln, %agy meg5amistan,
mlt3 legyen a rendek kzsza%azat%al megny*zatsra s b"rnek szalmval kit#msre 5tltetni. S-GT
Mindezek)2l meglla+t5at3, 5ogy -9II()an $romszken a szkelyek kztt mg csak kt rendet k1ln)ztettek meg:
a 0"bb& s k#zrendet 4maiores %el minores7 s 5ogy ezek annyira les ellentt)en llottak egymssal, 5ogy a kzrend
megel2z2leg, 4-9IG()en7 6ellzadt a 62))ek ellen, 5zaikat lerom)olta s 6elgette s ing3sgaikat 6el+rdlta. A za)olai
egyezsg szerint a szkely kzrend;eknek a 6elkels idejn a 62))ekt2l elra)lott ja%akat D na+ alatt %issza kellett adniok, s a
lerom)olt %agy 6elgetett 5zakat Szent &nos na+jig 6el kellett +tenik. S-IT
A rendi k1zdelem a szkelyek kztt nem sz;nt meg, s2t el5ara+oz3dott a t))i szkek)en is. "zek idztk el2 a
szkelyek to%))i rendi tagoz3dsnak sza)lyozst s a hrom rend intzmnyes meglla+tst -90D()an.
Mtys kirly !gyanis a zem+lni t)or)an jelenl%2 !d%ar5elyi s marosszki lovas s gyalogos szkelyek )okros
+anaszai k%etkezt)en, mely szerint 2ket nmely szkely 62em)erek +nzszolgltatssal ter5elni megksrlettk,
meg+arancsolta mrai Magyar *alzs erdlyi %ajdnak s szkely is+nnak, 5ogy az sszes szkelysg rszre kiadott
ki%ltsgle%ele rtelm)en 5irdesse ki, 5ogy a szkely el2kel2k kz1l senki a szkelyeket 2si sza)adsg!k ellenre
+nzzsarolssal ter5elni ne merje, mert k1ln)en az olyan a szkelyek 2si szoksa szerint minden j3szgt3l meg 6og 6osztatni.
"zt az alkalmat 5asznlja 6el Mtys kirly a szkely rendek sza)lyozsra. Meg+arancsolja !gyanis a %ajda(is+nnak,
5ogy a szkelyeket rassa lajstrom)a, s +edig a lovasokat% kik 2seikt2l ilyenek1l szrmaztak, k1ln n%sor)a, kik maradand3
megk1ln)ztets1l ezentHl l!0"knek 4+rimi+ili7 6ognak ne%eztetniA a gyalogosokat ismt k1ln lajstrom)a, amely lajstromokat
a 0"emberek 4+rimores7 mag!k 6ejt2l, nknyesen meg nem %ltoztat5atnak, 5acsak rk gyalzatot 4in6amiam7 nem akarnak
magokra %onni.
Mtys kirly sza)lyozza azt is, 5ogy milyen 6elttel alatt le5essen egyik rend)2l a msik, 6els2)) rend)e tl+ni:
meg5agy%n, 5ogy sem a gyalogos nem l+5et t a magasa)) rend6okozat)a a %ajda s szkely(is+n t!dta nlk1l, sem a lovas%
5acsak 4ez !t3))inak7 5rom nyl 6ldje s %agyona 4tres terrae sortes et 6ac!ltates7 nincs. S-0T
$rom rendr2l te5t a szkelyek kztt t!lajdonk++en csak ett2l a sza)lyozst3l )eszl5et1nk. A szkely kzsg
4comm!nitas7 ekkor %lik kt6el: l!0" s gyalog renddA ekkor nyerik az el2))iek a $rimi$ils elne%ezst. *r a min2stsnl a
lo%as 2skt2l szrmazsra %al3 5i%atkozs ktsgtelenn teszi, 5ogy az let)en s gyakorlat)an mr az elk1lnzs meg %oltA de
nem %olt sza)lyoz%a s lajstromok 4l!str!m7 ltal nyil%ntart%a. A l!str!mot Mtys kirly rendeli el el2szr -90D()an.
"z az elk1lnts csak a l362knek %lt el2nyre, de a kzszkelysgnek amazokt3l el%lasztsa s el5atrolsa ezeket
mlye))re s1llyesztette. "zeknek mr nemessgt is ktsg)e kezdtk %onni.
::. Olszl3 -9...(i ki%ltsgle%ele mr k1ln)sget tesz nemes s nem(nemes szkely kztt. A nemes szkely, 5a
nemzetr!lst k%et el, el%eszti szkelysgtA 5a +edig az llam, %agy kirly ellen k%et el 6elsgsrtst, szkelysgt s
nemessgt, s2t ing3 s ingatlan %agyont is el%eszti, s ez a kincstrra szll. De a kirly az ilyen %agyont csak szkelynek
adomnyoz5atja. S-8T
"tt2l 6og%a a szkelyek kztt szigorHan megk1ln)ztettk a 5rom rendet, %agyis trsadalmi rangosztlyt, melynek
elsej)e tartoztak a 0"emberek 4seniores, +otiores, +rimores7, akiknek legal)) 5rom nyl 6ldj1k %olt. Msodik)a a l!0"k
4+rimi+ili, e[!ites7, kiknek m3dj!k %olt arra, 5ogy lo%on 5arcoljanak, s a k#zrend% %agy k#zn$ 4comm!nitas, +le)eji7, ks2))
a MF:. szzad %gt2l +iZidarii, +!sks gyalogok, darabontok% a MF::. szzad elejt2l =sza)ad szkelyek?, ( kiknek nem %olt
annyi rtk1k, 5ogy lo%on 5arcol5attak %olna.
Az -G@G()en, Od%ar5ely %ros)an tartott szkely nemzeti gy;lsen mr mag!k a szkelyek is lesen megk1ln)ztetik
az els"k s ki%ltk++en %al3k rendjt, a l!0ejek rendjt s a k#zrendet. Az els2 kett2)2l alkotjk meg Od%ar5elyt a 6elle))%iteli
szkely 62tr%nyszket. S-.T
Az -G@I.(i agyag6al%i szkely nemzetgy;lsen is k1ln emlegetik a ki%ltk++en %al3k s els"k, a =l!0"k?, s
=tiszt%isel2k?, s a =kznsges renden le%2k?, =kzn+?, =k#zrendek? osztlyt. S/@T
"z a kor a rendi k1zdelmek korszaka %olt az anyaorszg)an is. ::. Olszl3 !ralkodsa alatt a magyar kznemessg
lland3 %ersengs)en %an a 62rend;ekkel. Az oligarc5ia 5ttr)e szor!l, a kznemessg 4Sza+olyai +rtja7 Fer)2czy szellemi
%ezrlete alatt s tr%nykny%e ltal %ezet2 szere+5ez j!t. Megmozd!l a 6ld n+e, a jo))gysg isA a szkely eredet; D3zsa
Cyrgy ltal %ezetett +arasztlzads jogot k%etel a n+nek, de %r)e6ojtjk.
A szkely trsadalom is 6orrongs)an %an. Mtys !ralkodsa alatt 4-9IG7 a k#zn$ 6ellzad a 0"n$ek elnyomatsa
ellen, 6eldHlja j3szgaikat, 6elgeti 5zaikat.
A %ajda(is+n a za)olai gy;lsen +r3)l rendet teremteni 4-9II7 s a tr%nyszkek -/ esk1dtje kz 9 62em)er mell 8(
at a kzsg)2l %lasztanak 4eZ comm!nitate7. A k1zdelem)2l a kz+osztly, a magyar kznemessgnek meg6elel2 l!0"rend
emelkedik ki 4-90D7 s j!t %ezet2 szere+re 4-G@G(-G@I7. "kkor mr, %alamiknt a magyar kirlyi tancs)an tHlnyom3 t))sgre
emelkedett a kznemesek szma, a szkely 62tr%nyszken is 5romannyi a l!0" 1lnk 4-D7, mint a 0"ember 497.
Nagy a 6orrongs a szkely trsadalom)an is. Az -G@I.(i agyag6al%i szkely nemzeti gy;lsen a gyakori +rt1tsek ellen
5oznak %gzst, 5ogy =gy a mi orszg!nk)an tol%ajsgok, msnak megnyomortsa, kergetse, meglse, rtmads,
%eszekedsek, )osszHllsok, +!szttsok s getsek, 5zaknak el5nysok, 5adak s 1stk%onsok s egy) %eszedelmek ne
tmad5assanak, mint az elm*lt id"kben egynhnyszor megestenek.? S/-T
"zek a za%argsok, 6orrongsok s lzadsok, t))nyire a rendi k1zdelmekkel ka+csolat)an, az elnyomott s
zsarolsoknak kitett kzszkelyek rszr2l a 62em)erek s olykor a l362k ellen is irny!lnak.
Ami a szkelyek nemessgt illeti: e))en nmi ingadozsok s 5atrozatlansgok szlel5et2k a MF. s MF:.
szzadok)an. A kz6el6ogs a szkelyeket ltalnossg)an nemeseknek tartja, azaz 5elyese))en nemesi jogokkal l2knek,
melyeknek leg62))ike az ad3mentessg s a sza)ad )irtokjog, s ezzel szem)en leg62)) ktelessg1k a szemlyes katonskods.
( /8 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( F. A szkelyek 5rom nemzetsge s a rendek
::. Olszl3 -9...(i ki%ltsgle%el)en az ltalnos 5ad6elkels s az lland3 5on%delem ktelezettsge sza)lyozsa
mellett azt mondja, 5ogy ezrt %annak a szkelyek minden ad3zs s ms ro%atal al3l 6lment%e, s mint az igazi nemesek a
dics2 magyar kirlyokt3l nemessggel 6elr!5z%a. S//T
Szorosan %%e azon)an s 5i%atalosan csak a 62em)ert tartottk s ne%eztk nemesnek 4no)ilis7.
*t5ory :st%n %ajda -980()en Maros%sr5elynek rgi jogait sza)lyoz3 okle%el)en 5atrozottan megk1ln)zteti a
nemes, l362, s kzszkelyt. Azt mondja, 5ogy rgi szoks!k az %olt, 5ogy 5a k%etet k1ldttek a %ajd5oz Kolozs%rra,
'ejr%rra %agy ms5o%, 5a 0"ember 4+otior7 %olt, ti. )r3, ka+itny %agy ms nemes 4alter no)ilis7, 6l mrkt ka+ott
Htikltsg1l. $a alacsonyabb rang* %olt, ti. +rimi+il!s, azaz l!0" 4si %ero 6!isset in6erioris stat!s, %idelicet +rimi+il!s, 5oc est
lo0e.=% /G dnrt, s 5a k#zszkely 4comm!nis sic!l!s7 %olt, -/ dnrt ka+ott.S/DT
A 62em)er itt te5t nemes% a l362 s kzszkely nem az.
A 62em)er ne%e el az okle%elek)en t))nyire odateszik a nemes 4no)ilis7 jelz2t, a t))iek el nem. S/9T -GI-()en
=:mecs Domokos, imecs6al%i nemes em)er ... Kondort :st%n imecs6al%i l!0" szemly? S/GT
Az -I@/.(i *sta(6le sszersok)an nemes% l!0" s szabad szkely% dara)ont s jo))gy jelzsek %annak. S/IT
Vm)en a nemes 62em)ert a nemzetes 4egregi!s7, a t))it a gyorsalkod3 4agilis7 jelz2 illeti meg.
A MF:. szzad kze+n a jogi lla+otot legjo))an 6elt1nteti 'erdinnd kirly erdlyi )iztosainak jelentse a szkelyekr2l
4-GG/7. "szerint =a szkelyek ltal)an %%e 4in comm!ni7 mind nemesek s minden ad3 al3l mentesek, de 5rom rendre
%annak oszt%a, melyek kz1l a legels"be tartoz!k neveztetnek nemeseknek% akik mintegy )r3k %agy +atrici!sok. A msodik
rend az 2 nyel%1kn l!0"&szkelyek% latin!l +rimi+il!sok, akik mintegy lovagrendet alkotnak. A t))iek a k#zn$. De
mindannyian, mint mr mondt!k, nemesek.? S/0T
A rendi k1zdelmek kz)en keletkezik egy Hj n+osztly: a 0#ld#n lak!k. "redet1k s ne%1k magyarzata a k%etkez2:
A szkelyek kztt eleinte nem %olt jo))gysg. A m;%els al %ont 6ldek sza+orods%al a nagyo)) )irtokosok
6ldm;%el2k szerzsre trekedtek. Fiszont az elszegnyedett szkelyek rszint letsz1ksglet)2l rszint, 5ogy a 5atalmasa))
)irtokosok s tiszt%isel2k rszr2l %delmet nyerjenek, a %agyonosa))ak +rt6ogsa al adtk magokat, s szolglat!k)a
szeg2dtek. Az elad3sodott kis)irtokosok zlog)a adtk )irtok!kat a 5itelez2knek, s gy jo))gyi %iszony)a j!tottak a
nagy)irtokosokkal szem)en. Megmaradtak rgi 6ldj1kn, de azt most mr az Hj )irtokos szmra m;%eltk, meg5atrozott
6elttelekkel 4tized6izets st).7. Akinek )irtoka nem %olt, a 62))ekt2l ka+tak 6ldet, azoknak 6ldjeikre kltztek lakni s gy a
ms 0#ldjn lak!kk vltak, s ennek 6ej)en mintegy jo))gyi ktelk)e l+tek 6ldes!raik5oz. S/8T
:degen )ekltzs)2l is keletkez5ettek 6ldnlak3k, mert 4az -GGG. %i szkely jogszoks szerint, 5a %alaki7
=%ala5onnan Szkely6ldre akar jnni, az is sza)ad, er2%el ki nem %et5etikA de a nemes jo))gyt )e nem 6ogad5atjk.?
A szkely 6ldnlak3k a nemesi jo))gyt3l jogilag 62knt a))an k1ln)ztek, 5ogy szemlyes sza)adsg!k megmaradt
s sza)adon kltzkd5ettek, nem %oltak rg5z kt%e. Qnknt %llalt szerz2dses ktelezettsg)en llottak a szkely
6ldesHrral, amit tetszs szerint 6el)ont5attak s elszeg2d5ettek ms5oz. Sza)adkltzkds1k -GI/(ig r%ny)en llott. Az
-GGG. %i szoks(jog szerint: =%alamely szkely szolglni akart menni, )r ms orszg)an is, ki orszg!nknak %delmre nem
%olt, sza)ad %olt szolglni menni, de a szerz2dtt szolgt megtart3ztat5attk.? S/.T
A 6ldnlak3kr3l -9II()an %an el2szr okle%eles emlkezs. A za)olai gy;ls ekkor mint 6ennll3 szkely szokst
4cons%et!do7 emlti, 5ogy a kzszkelyek nmelyike a 62em)erek %delme al adta magt s megengedi ezt to%))ra is
sza)adon gyakorolni, de Hgy, 5ogy ezeket sem le5et szolgasg)a 5ajtani, 5anem sza)adsg!k)an ll ott maradni, %agy ms5o%
kltzni ... akadlytalan!l s ad3ztats 4%ltsgdj7 nlk1l.
Az -9...(i szkely ki%ltsgle%l rtelm)en ezek a 6ldnlak3k s olyan szegnyek, akik D 6orintot r2 ing3sggal nem
rendelkeztek, a k1ls2 5)orH alkalm%al a 5ad6elkelst2l mentesek, csak 5a az ellensg "rdlyre tmad, s ott krokat okoz,
akkor ktelesek 6lkelni a szkely is+n rendelse szerint. SD@T
A MF:. szzad els2 6el)en a 6ldnlak3k nagyon elsza+orodtak, 62knt azoknak a gazdasgi el2nyknek
k%etkezt)en, amely5ez j!tottak.
A MF:. szzad elejn !gyanis a kt els2 rend ki%onta magt az #k#rs:tsnek ne%ezett ad3 al3l, s igyekeztek ezt az
ad3mentessget a szolglat!k)a %ont 6ldnlak3k szmra is megszerezni. "zltal az el2)) DI(9@@@@ dara)ra szmtott
krad3 leszllott -/@@@(re. 'erdinnd erdlyi )iztosai 4-GG/7 a 6ldnlak3k ilyetn elsza+orodst s arra ala+tott
ad3mentessgt, 5ogy ezek a ms 6ldjn laknak, %isszalsnek 4mer!s a)!s!s7 ne%ezik, mely nmely 62em)erek 5atalmnak
n%elsre s a kirlyi j%edelmek cskkentsre talltatott ki. SD-T "zt a rossz szokst 4mos mal!s7, mely a szkelyek kztt
nagyon el5ara+3dzott, nemcsak ezrt, de ms lnyeges okok)3l is megsz1ntetend2nek ja%asoltk. SD/T
A szkely kzn+nek is rdek)en llott a %isszals eltrlse, mi!tn a MF:. szzad kze+n mindink)) rendes ad3
al %onattak az krad3 meg%ltsa %gett. A rejok ki%etett ad3 igazsgos elosztsa rdek)en k%ntk a sznlelt, csal6a
mentessgek eltrlst.
-GG9()en a szkely nemzeti gy;ls el is 5atrozta, 5ogy =az, ki igaz 0#ld#nlak! s nem zlogos, ez megtartasskA az ki
ennek ki%2le %al3k, megr3tassanak? ( ad3%al. SDDT
Az -GG8.(i tordai orszggy;lsen a szkelyek 5asonl3 ad3ter5eket %llaltak, mint a magyarok s szszok, ti. +ortnknt
egy(egy 6orintot. "l5atroztatott az is, 5ogy a 62em)erek s l362k jo))gyai 4in[!ilini7, akik nem sza)ad szkely )irtokokat
m;%elnek, a +rimorokkal, l362kkel s ezek szeg2dtt szolgi%al egy1tt ez ad3 al3l mentesek lesznek. SD9T De az ad3kiro%snl
%isszalsek trtntek, 5ogy a kzszkelyek =6el+anaszoltk?, 5ogy =a 62(62 szkelyek az 2 sellyrket 4ti. a 6ldnlak3kat7
ki%ttk )el2le s az kzrend)eli kzsgre az egsz egy 6orint s t%en +nzt ad3!l ter5eltk, kirt az kzrend)eli kzsg a
6elsgket 4:za)ellt s &nos Lsigmondot7 gyakor +anasszal rte.? "nnek k%etkezt)en a szkelyek +anaszra a 6ejr%ri
orszggy;ls el5atrozta -GG.()en, 5ogy minden szkre )irtokosokat k1ldenek, kik =minden 6al!knak szmllnk ka+!kat s
mind sellyrt, szolgt s a kz kzsget 5%en s igazn r3nk.? SDGT
A sznleges 6ldnlak3k gy ad3 al %ettettek, mgnem a nemsokra )ek%etkezett szkely tmads le%eretse !tn,
-GI/()en, az igazi 6ldnlak3k is el%esztettk ad3mentessg1ket s jo))gysgra j!tottak.
( /. (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( F. A szkelyek 5rom nemzetsge s a rendek
Az -GI/. %i %gzsek erre nz%e Hgy intzkednek, 5ogy:
=Az 62n+ek s az l362k ... az 6ldnlak3kat, kiket j! igazsggal b5rnak% Hgy mint nemessg az 2 jo))gyokat, 2k is
jo))gy!l )rjk, kik az rovsnak idejn az t#bb k#zsggel egy:tt megr!tassanak. SDIT
-GI/ 5atr%onal a szkelysg rgi sza)adsga s az Hj trsadalmi rendezs kztt. Addig szemlyes sza)adsgra nz%e
mind a 5rom rend)eli szkely teljesen egyenl2 s ki%tel nlk1l nemes %oltA a magyar korona ter1letn minden szkely, ki
sza)ad szkely %r)2l %al3 szrmazst igazolta, a nemesi jogokat minden1tt l%ez5ette, s tettleg l%ezte is. SD0T
"rr2l tanHskodnak a MF(MF:. szzad)eli trtnetr3k is. )on0inis szerint a szkelyek annyira sza)adsgszeret2k, 5ogy
ksze))ek %olnnak ink)) meg5alni, mint ad3t 6izetni. SD8T Cerb"czy tr%nykny%e szerint mind ki%ltsgos nemesek, kik
teljesen k1ln tr%nyekkel s szoksokkal lnek, a 5adi dolgok)an nagyon jratosakA az rksgek)en s tisztsgek)en
egyms kzt 4a rgi szoks ala+jn7 trzsek, nemzetsgek s nemzetsgi gak szerint rszesednek s osztozkodnak. SD.T 1lh
(ikl!s 4az erdlyi szrmazsH trtnetr3, esztergomi rsek7 azt rja a szkelyekr2l, 5ogy mindnyjan nemeseknek k%njk
mag!kat tartani, s nagyon 1gyelnek, 5ogy a sza)adsg azon ki%ltsg%al ljenekA senkit sem t;rnek mag!k kztt, 5ogy
sza)adsg)an 6ltt1k legyenA kztt1k a legkise))nek !gyanazon sza)adsga %an, mint a legnagyo))nak. S9@T
Cerancsics Antal 4gy!la6e5r%ri +r+ost, majd esztergomi rsek7 a szkelyek eredetr2l r%a, azt teszi 5ozz, 5ogy
innen %an nemessg:k 4no)ilitas7, mellyel kzsen mindannyian lnek, 5a)r ekt %agy ka+t 6orgatnak is, innen %an
szabadsgk 4li)ertas7, mely szerint minden %i ad36izetst2l s a szolgasg te5er%iselst2l teljesen mentesek s sza)adokA
cs!+n kt ktelessg1k %an: a 5ad6elkels s krad3. S9-T
Mltn mond5atta te5t Sza)3 Kroly, 5ogy a szkely 62em)er s a l362, %alamint a l362 s gyalogos %agy kzem)er
kzt csak a t)orozs m3dj)an s a tisztsgek %rsg szerint %al3 %iselsnek jog)an %olt, de a szemlyes sza)adsgra nz%e
nem ltezett k1ln)sg. S9/T
A szkelyeknek ez a sajtos jogrendje eredmnyezte azt, 5ogy a szkely egyrszt arisztokrata %olt, azaz )1szke az 2
nemessgreA msrszt demokrata, mert nem t;rt maga 6elett !rat: jogilag a kzrend; s egyenl2nek tartotta magt a l362%el,
%agy a +rimorral.
A szkely kzszellem s jogrzet ezrt %olt oly lnk, nrzetes s 6ltkeny a sza)adsgra, rzkeny a jogegyenl2sgre.
A szkely trsadalom s kzszellem egysgese)) %olt, mint )rmely ms az egsz nagy Magyarorszgon.
- A %radi k+talan egyik -DD..(i okle%ele emlti el2szr a =comes trim generm Sic!lor!m?(ot. Akkor, amikor a szkelyek kzt a hrom
rend mg ki nem alak!lt. 4Szkely >kle%ltr :. 9..7. -9@.()en Ndasdi Mi5ly szkely is+n ne%ezi magt =comes tri!m gener!m
Sic!lor!m?(nak. 4Kllay: A szkely nemzet eredete. ...7. Mg a MF. sz. 6olyamn is csak kt rend %olt. Mtys -90D()an lla+t meg
hrom rendet.
/ F. /agy 4za. A magyar nemzetsgek. 4!r!l, -.-@. %6.7.
D Szkely >kle%ltr :. G/. Lsd Sza)3 Kroly: A rgi szkelysg, -DG.
9 Fer)2czy $rmaskny%e 4a Magyar !domnyos Akadmia -8.9. kiadsa7, D8.
G Szkely >kle%ltr :. -@/.
I Szkely >kle%ltr ::. /G.
0 Szkely >kle%ltr ::. -/-.
8 Szkely >kle%ltr :::. 99.
. -9@0()en 4Szkely >kle%ltr :. -@/.7, -9@.. +rilis -@. major eZercit!anti!m se! +rimi+il!s 4Szkely >kle%ltr :::. /0.7, -9@.. decem)er
-@.: Bonya +rimi+il!s 4Szkely >kle%ltr :. -@I. s :::. /8.7 s =Bonya major eZercit!s?, 4Szkely >kle%ltr :::. D-.7.
-@ Szkely >kle%ltr :::. G8.
-- Szkely >kle%ltr :::. 0/.
-/ Szkely >kle%ltr :::. 8-.
-D Lsd a maros%sr5elyi gy;ls constit!ti3jt -9G-()en. Kllay '.: A szkely nemzet eredete. -8-.
-9 "zek a =6ldnlak3k? 4zsellrek, jo))gyok7.
-G ... dign!s sit eZcoriacionis crimine condem+nari et c!tis ei!s stramini)!s imoleri. 4Szkely >kle%ltr :::. 89.7.
-I Szkely >kle%ltr :::. 8/ ( 8I.
-0 Szkely >kle%ltr :. /-.(//-.
-8 Szkely >kle%ltr :::. -9/.
-. Szkely >kle%ltr :. D@I.
/@ Szkely >kle%ltr :. D-9 (D-G.
/- Szkely >kle%ltr :. D-9.
// Szkely >kle%ltr. -9@.
/D Szkely >kle%ltr F. /I.
/9 -G@8: No)iles %iros %idelicet *lasi!m Vziriak, L!cam A+or, ac alios eZ +otiori)!s. 4Szkely >kle%ltr :::. :0D.7. -G-D: no)ilis Ba!l!s
*ldi de *odola, no)ilis Ant5oni!s de $id]eg, no5ilis La!renci!s de Miko st). 4Szkely >kle%ltr F. -0..7
/G Szkely >kle%ltr F. 8-.
/I Szkely >kle%ltr F. -00(D/-.A ::. Pk3czy Cy. -IDG. l!strlis kny%)en Kzdialmson: =Nemes senki, +rimi+il!s *en2, 6ejedelemt2l
%an armlisa.? e5t csak a +rimort ne%ezik nemesnek. 4>r)n *.: A szkelyek szrmazsa s intzmnyei. /9.7.
/0 Szkely >kle%ltr ::. -@@.: Ogyanezt mondja a =De Sic!lis ransyl%aniae? r3ja: S!mmi, [!i no)iles %ocant!r ... No)iles s!+eriores
4c!m tamen omnes sint no)iles generaliter7. Magyar rtnelmi "mlkek ::.A Ur3k :::. /8I.
/8 L3rnd Lajos: A szkely jo))gysg kialak!lsa: -G9@(-G0-. *!da+est -.@I.
/. Szkely >kle%ltr :::. -/9.
D@ Szkely >kle%ltr :::. -9@.
D- Szkely >kle%ltr ::. .8.
D/ Szkely >kle%ltr ::. -@-.
DD Szkely >kle%ltr ::. -@8.
D9 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. .-.
DG "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. -/.
( D@ (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( F. A szkelyek 5rom nemzetsge s a rendek
DI Szkely >kle%ltr ::. -I/.
D0 Sza)3 Kroly: A rgi szkelysg, -0/.
D8 Adeo li)ertatem col!nt, !t mori, [!am tri)!ta so%ere malint. *on6ini!s: Per!m !ng. Decades -09. li+csei kiads, 88.
D. Fer)2czy $maskny%e ::: rsz, 9. cm.
9@ $!ngaria et Attila -.G.
9- Ferancsics Antal: De sit! ransyl%aniae st). Qsszes m!nki 4Akadmiai kiads7 :. -99.
9/ Sza)3 Kroly: Pgi szkelysg. -0D.
( D- (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( F:. A szkelyek 5adszer%ezete
VI. A szkelyek "adszer'ezete
9ltalnos hadk#telezettsg a k#z$korban.
A szkely nemzetet a 5arc teremtette, ltette s emelte trtneti magas szn%onalra. '2 5i%atsa, mi3ta a trtnelem
szn+adn megjelent, a 5on%delem %olt. "))en llott leg62)) dics2sge s )1szkesge. A %itzsg s 5arciassg
el%laszt5atatlan s leg62)) nemzeti jellem%onsa %olt e kemny, sz%3s, )tor s elsznt, 52sies n+nek. Kirlyok,
tr%ny5oz3k, trtnetr3k s 62knt a tettek 6ennen magasztaltk ezt az erny1ket.
:F. *la kirly a M:::. szzad derekn azt mondja a %g%lgyi szkelyekr2l, 5ogy oly dics2en 5arcoltak mellette, 5ogy
mintegy %itzsgr2l %itzsgre szll%a, kirlyi lelke megny!god%a gyakran gynyrkdtt )enn1k. A kzdi szkelyek
%itzsg1k j!talm!l ka+tk F. :st%nt3l Aranyos(6ldt s :F. Lszl3nak is oly 5%en, sernyen s lelkesen szolgltak a
5ad)an, 5ogy =5osszas s ne5z %olna el)eszlni.? A k!nok lzadsa az 2 52si %itzsg1kn trt meg a $3dta%nl 4-/8/7A 2k
lltak ellent elszntan s 6r6iasan a ra)l3 tatroknak orock3 %ra alatt s sza)adtottak meg ezernl t)) ra)ot. S-T
Leg62)) tr%nykny%1nk 4Fer)2czy $rmaskny%e7 a hadi dolgokban igen jrtasoknak 4rer!m )ellicar!m
eZ+ertissimi7 ne%ezi 2ket. *t5ory Lsigmond -I@-. ki%ltsgle%el)en azt mondja, 5ogy az -G.G.(i 5a%aseli 5adjrat)an
nemcsak " csodlta meg a szkelyek vitzsgt% hanem azok az idegen nemzetbeliek is <nmetek=% akik a vitzsg s hadi
0egyelem babrkoszor*jt magoknak vitatjk. "zek is lttk, 5ogy mily %itz, serny s 5adratermett n+ a szkely, melynek
lelk)en mg %irgzik az 2si hn er" s dics"sg. S/T Li+3t csszrkirly -I.-.(i 5res di+lomj)an +edig a legharciasabb
n$nek 4gen!s 5omin!m )ellicosissim!m7 ne%ezi a szkelyeket.
A Pk3czi(6orradalom, a szkely 5atr2rsg, a na+3leoni 5adjratok, -898\9.(es sza)adsg5arc!nk s a legHja))
%ilg5)orH trtnete meger2stette s Hja)) elismersekkel, )a)rgakkal s dics2sggel tetzte ezt az 2si %itzsget.
"zeknek az ernyeknek ltet2 gykerei messze nyHlnak %issza s gaznak el az 2strtnelem legends term2talaj)an,
melyeket %astag rtegek takarnak el k!tat3 szemeink el2l. De trzse, gai, lom)ja s koronja mr a trtnelem %ilgnl
6ejl2dik s n2 nagyra. "zekre mr kell2 %ilgot %etnek rendelkezs1nkre ll3 trtneti 6eljegyzsek s okle%elek.
J
A szkely n+, mi3ta trtnelmt ismerj1k, mindig ltalnos 5adktelezettsggel tartozott, az l%ezett ki%ltsgok
ellenrtke 6ej)en. Sza)3 Kroly szerint =a szkelyek, mint mindnyjan egyirnt sza)adok, 6egy%errel tartoztak az orszgot
%delmezni, s mint az orszg nemesei 6ejenknt ktelesek %oltak a kirlyi sereg)en szolglni.? SDT
K1ln nll3 sereget alkottak, melynek ln a szkely is+n llott, mint %ezr. 'eladata els2sor)an a keleti 5atrszl
%delme s ennek teljestsre nll3an nemcsak %d2, 5anem sz1ksg esetn k1ln tmad3 5adjratot is %iseltek.
Ugy -D9G. 6e)r!r /.(n Laczk6i Andrs szkely is+n %ezetse alatt =a szkelyek azzal a kis szmH magyarral
egy1ttesen, akik akkor kztt1k laktak?, a mai Mold%a ter1letre el2nyom!lt tatrok ellen ind!ltak s 2ket meg%ertk, %ezr1ket
is el6ogtk s gazdag zskmnnyal trtek 5aza. A k%etkez2 -D9I. %)en is =csak Hgy nsznt!k)3l rcsa+tak nagy sokasggal
a tatrok orszgra?, gy2ztek, megszmll5atatlan sok tatrt ldstek le,? s temntelen sok zskmnyt nyertek. S9T "gykorH
trtnetr3 szerint a szkelyek ismtelten megind!lt tmadsai el2l a megmaradt tatrok %issza%on!ltak a szkely 5atrok
kzel)2l, =elmenek1ltek messze a tenger mell, a t))i tatrok5oz.? SGT
Mindez igazolja, 5ogy a szkelyeknek mr a M:F. szzad)an nll3an szer%ezett k1ln 5adsereg1k %olt, mely
ne%ezetese)) 5adm;%eletekre is sikeresen %llalkoz5atott.
Sajnos, a MF. szzadig nincs rszletese)) t!d3sts!nk sem a 5adktelezettsgnek m3djr3l, sem a szkely 5adsereg
szer%ezetnek 6ormjt illet2leg. Vsak annyit t!d!nk, 5ogy a %agyonosa))ak l35ton, a szegnye))ek gyalog teljestettek 5adi
szolglatot. De a ks2))i sza)lyozs mindenesetre az el2))i gyakorlaton +1l%n, ezek)2l %isszak%etkeztet5et1nk az el2))i
szzadokra is.
Lsigmond kirly 5on%delmi sza)lyzata -9/.()en a szkelyekr2l csak annyit mond, 5ogy a trkk ellen)en a
szkelyek is+nja kt )andri!mmal ll ki 4a %ajda is annyi%al7, a szkelyek tehetsg szerint 4c!m +otencia7, 5a +edig "rdly
ellen irny!lt ellensges tmads, a szszok s szkelyek 9@@@ em)ert lltottak ki. Az erdlyi 6elkel2nemessg sszes szmt
D@@@(re teszi a sza)lyzat. SIT $a a szszok kontigenst 4az -//9. %i Andrean!m rendelkezse szerint7 G@@ 62re %essz1k, a
szkelyekre DG@@ 62 esett a %delmi 5)orH)an.
Lsigmond -9DG()en rendezte a 5adszer%ezetet. "zt Mtys kirly -9ID. +rilis /I.(n meger2stette s a 5ad6elkelst Hj
rendelkezsekkel +3tolta. "))en a szkelyekre %onatkoz3lag gy intzkedik:
A szkelyek az " rgi szoksk szerint az orszg 5adsereg)e 5aderej1k kt5armadt tartoznak k1ldeni, 5armada minden
es5et2sgre ott5on 5agyat%n. A 5ad6lkelsre a 6el5%s %agy %r)emrtott karddal, %agy a szkely is+n le%el%el, %agy a
%ajd%al, 5a 2 egyszersmind szkely is+n, trtnjk. Mid2n +edig a sz1ksg 5irtelen %al3 ltalnos 6elkelst k%n 4t!m!lt!m
eZcitare cogit7, a szkek ka+itnyai do)okkal s szldo)okkal S0T s a 6Dzhalom ne%; 5elyeken meggyHjtott mglykkal 5%ja
6egy%erre a n+et, s aki nem kel 6el, 6ejt %esztse. $ogy +edig 5iny ne legyen a mozg3sts)an %agy a 5adjrat)an, a szkek
ka+itnyai ktelesek )ke idejn s nem ++en ritkn a 6egy%erek s egy) 5adiszerek 6elett hadiszemlt 4l!stratio7 tartani, amit
5a el5anyagolnnak, %agy nem engedelmeskednnek a +arancsnak, szigorHan )1ntettessenek.
$a %alaki az id2 6olyamn ezeknek a 5adi sza)lyoknak %akmer2en ellenszeg1lne, s lzadst sztana, nemcsak ja%ait
%esztse el, 5anem 6eje %gassk le, %agy 6elakasztassk. A lzt3 +edig, 5a megtalljk, ki a t))ieket 26elsge s a 5aza ellen
( D/ (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( F:. A szkelyek 5adszer%ezete
)!jtogatta, t1zes %assal gettessk meg, att3l mg a kirly kegyelme se mentestse. "zeken k%1l Lsigmond csszr(kirly
-9DG.(i 5adsza)lyzata r%ny)en marad. S8T
Mtys kirly eme 5adsza)lyzata te5t mltn rge))i gyakorlat)an megl%2 5adirend rs)a 6oglals!l tekint5et2,
maga is 5angsHlyoz%n, 5ogy a szkelyek rgi szokst er2sti meg.
A 5adktelesekr2l lajstrom 4l!str!m, regestr!m7 %ezetend2. "))en +edig az a rend tartand3, 5ogy 5a az atya 6i%al egy
kenyren l, 5asonl3k++en 5a kt 6i%r osztatlan )irtokon gazdlkodik, az ilyenek kz1l csak egyik kteles 5ad)a menni, mg
5a 6ejenknti 6elkels rendeltetett is el. $a az ilyen a 5ad)an elesik, a msik nem k1ld5et2 5ely)e. "z a sza)ly mind a 5rom
nemzetre kiterjedt. S.T
Mtys kirly -90D()an a szkely l!0"ket s gyalogosokat az egsz szkelysgen k1ln(k1ln lajstrom)a ratta. S-@T
Mg jo))an s rszletese))en %ilgtja meg a szkelyek 5adktelezettsgt 22. 8lszl! kivltsglevele% mely)en 2 -9...
jHli!s -D.(n a szkelyek neki )em!tatott s el2terjesztett rgi szoksjogt er2sti meg. "z mindenek el2tt a 5adszer%ezet s
5adakozs 6el2l sz3l%n, ezeket mondja:
Mid2n a kirlyi 6elsg kelet 6el, azaz (oldva ellen szemlyesen 5adat %ezet, akkor az sszes szkelyek 0ejenknt% ti.
lo%asok s gyalogok, tartoznak 5arcosok m3djra 26elsge egsz serege el"tt jrni, s 26elsge orszga 5atrn k%1l -G na+ig
sajt kltsg1kn )e%rni az 1tkzetetA az!tn %isszaj%et a kirlyi sereg m#g#tt jrni. o%)), mid2n 26elsge eme keleti
rszek 6el a maga 5elyettest 4s!am +ersonalem +raesentiam7 k1ldi 5adakozni, akkor a szkelyeknek ++en 0ele tartozik %ele
menni, a 6enne)) emltett m3don 4ti. el25ad s !t35ad alakj)an7. o%)), mid2n 26elsge dli irny)an, azaz a havaseli
rszek ellen szemlyesen megy 5ad)a, akkor az sszes szkelyeknek, ti. lo%asoknak s gyalogoknak ++en 0ele% 5asonl3k++ -G
na+ig az 26elsge orszga 5atrain tHl tartozik az 1tkzetet )e%rni, menet a sereg el"tt% %isszaj%et htl jr%n. Mid2n +edig a
5a%asal6ldi rszek ellen a kirlyi 6elsg 5elyettese %ezeti a 5adat, akkor a szkelyek ++en #t#drsz:kkel tartoznak szolglni s
5arcolni. Fgre +edig, mid2n a kirlyi 6elsg nygat 6el szemlyesen megy 5adjratra, akkor a szkelyek tartoznak minden tz
telkes szkely rszr2l egy(egy zsoldost k1ldeni 26elsge szolglatjra. $a +edig azon rszek 4ti. ny!gat7 6el 26elsge
5elyettese %ezet 5adat, a%agy szak 6el 26elsge szemlyesen ind!l 5)orHra, akkor a szkelyek hszadrszenknt tartoznak
egy(egy zsoldost k1ldeni. A sereg ilyen kirendelsekor minden szk tartozik a 62em)erek kz1l egy ka+itnyt adni.
A 5adrakels ezen m3dja azon)an nem rtelmez5et2 Hgy, 5ogy az orszg s annak erdlyi rszei jelenlegi sz1ksg%el
s 6enyeget2 %eszly%el ellentt)e j!sson, 5anem a szkelyek az id2 k%nalmai s a kr1lmnyek sz1ksge szerint mindaddig
5adakozni s 5)orHzni tartoznak, s azalatt ne is l5essenek az 2 6nne)) megrt szoksaikkal, mg az orszg )ajai
lecsendeseds%el, az ellensg %issza%ers%el, a )ke s ny!galom %issza nem tr. Mert, miknt ltni %al3, k1ln)z2 s
na+onknt Hj %eszedelmek s sz1ksgletek keletkeznek s mer1lnek 6elA amirt is, mi%el az Hjonnan el2llott sz1ksgletek Hj
intzkedst s tancsot ignyelnek, nem akarj!k, 5ogy ezen engedly1nk a mostani sz1ksgnek ellenre legyen.
"zenk%1l a 6enne)) mondottakon 6el1l tartozik a szkelyek kznsge minden 5)orH)an, mely az erdlyi 5azt
)rmely oldalr3l 6enyegetn, a kirlyi 6elsg, %ajda, %agy az akkori is+n 6elsz3ltsra s +arancsra 6elkelni, a le5et2 legsze))
5adi 6egy%erekkel, amint eddig is ta+asztaltatott, s2t tartozik a 5aza %delmre lland3an 2rkdni. "zrt a szkelyek minden
ad3t3l s )rminem; 6izetst2l mentesek s ezrt nyertk nemesi ki%ltsgaikat Magyarorszg dics2 kirlyait3l, miknt igazi
nemesek.
c:co%)), mid2n a 5adrakel2 szkelyek kirendelsnek s szm)a%telnek kell trtnnie, az a szkelyek is+nja ltal a
szkely 62em)erekkel trtnjk s azok egy1ttesen tartoznak a n+et mozg3staniA Hgy mindazonltal, 5ogy az is+n
gondoskodjk s sza)ja meg, 5ogy 5ny em)ert 5agy5at a ka+itnyoknak s a szkely 62em)ereknek 5zainl, szolglataik
rdeme s a kr1lmnyek szerintA nem, mint5a a kirlyi 6elsg ezt tenni tartoznk, 5anem, 5ogy annl kszsgese))en
szolgljanak a kirlynak s a kirlyi kegyre annl ink)) rdemeseknek m!tatkozzanak.
Mi!tn +edig a 5arcosok a kirlyi 6elsg tisztjeinek kez)e adattak, 5a nmelyek megszknnek, 6ej1ket %esztsk s
ing3 ja%aik a kirlyi 6elsgre, s tiszt%isel2ikre szlljanak. Aki +edig %akmer2en ott5on s %isszamaradna a 5adakozst3l, %agy
%onakodnk a sereg)e llani, az olyanokat az is+n a 62n+ekkel egy1tt meg)1ntet5esse s )rsgol5assa.
Az ilyen 5ad6elkelsek alkalm%al a 62n+ek s zsellreik %agy 6ldnlak3ik, kik a 62n+ek 6ldjn laknak s ms nagyon
szegnyek is, kiknek ti. 5rom 6ontot r2 ing3sg!k nincs, 5asonl3k+ a %rosok s mez2%rosok, ti. a szkely szkek
szk5elyei, )rmely 5adakozst3l mentesek le5etnekA de mid2n az ellensg az erdlyi rszeket tmadja meg, s a))an krt
tenne, a))an az eset)en ezek is tartoznak a szkely is+n kiro%sa szerint 5adra kelni. S--T
::. Olszl3nak ez a 5adsza)lyzata )rmily rszletes, mg sem mertette ki egszen a m3dozatokat, melyek szerint a
szkelyek 5adakoztak.
Ugy a szkelyek, *t5ory :st%n %ajda ellen ::. Olszl35oz 4-9./.7 intzett +anaszos 6olyamod%ny!k)an egye)ek kzt
azt mondjk, 5ogy nemrg a szkelysg nyolcadrszt k%ntk a kirlyi 5adsereg)e k1ldeni, amelynek 6elksz1ls5ez s
t)orozs5oz mindannyian egy(egy 6orintot 6izettek, amely sszeg 5ozz%et2leges szmtssal -@@@@@ 6orintra me5etett.
Mid2n +edig ezzel a +nzzel zsoldosaikat rend)e 5oztk, s a +nzt nagyo))ra 6elksz1ls1kre elkltttk, a %ajda a szkelyek
el2kel2it 6ejenknt mag5oz 5%atta, s a zsoldra %al3 +nzt t2l1k el%ette, ami ltal nem csekly krt szen%edtek. *rcsak annak
a +nznek ( rjk ( 5rt se 5allott!k %olna, mert nmelyek a 6elksz1letre elkltttk, s 5ogy %issza6izet5essk, rksgeiket
%oltak knytelenek eladni. S-/T
Kit;nik e))2l, 5ogy a rszleges 6lkelskor az ott5onmaradtak 6izettk a 6lkel2k el2ksztsnek s 6lszerelseinek
kltsgeit. Az is nyil%n%al3, 5ogy a szkely 5ader2nek a sz1ksg szerint k%nt 5nyadt mozg3stottk. "z alkalommal
egynyolcadt. -9.9()en ::. Olszl3 Kzdiszk k%etei%el Hgy egyezett meg, 5ogy a nl!k !ralkod3 sz1ksg s drgasg miatt
sereg1knek csak tizen5atod rsz%el keljenek 6el. S-DT Fan r +lda, 5ogy 4mint -GG9()en7 egynegyedt kellett killtaniok
5adsereg1knek. S-9T
Mid2n Sza+olyai &nos az egsz "rdlyt meg53dtotta, az -GDI. %i marosvsrhelyi orszggyDls Hgy 5atrozta meg a
5ad6elszerels m3djt, 5ogy a szkelyek kztt a 0"bbek s tisztvisel"k tartsanak j3 lo%akat, +nclt, sisakot, drdt, +ajzsot s
kardot, a l!0"k lo%at, sisakot, drdt, +ajzsot, csknyt, %agy )!zognyt, %agy 5jat nyilakkal. A k#zszkelyek% kiknek kt
( DD (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( F:. A szkelyek 5adszer%ezete
eke6ldj1k %an, 5asonl3 m3don 6egy%erkezzenek 6elA akik szolgk, msokat lltsanak 5elyettk. Akiknek nincs kt eke6ldj1k,
de %an 5at kr1k: tartsanak +nclt, lndzst, sisakot, csknyt, %agy jat nyilakkalA a szegnye))ek sisakot, t2rt, %agy kasztA
akik cs+ls)2l lnek: )altt, %agy drdt s +ajzsot.
Sz1ksg esetn a vajda% %agy %ice%ajda le%llel, %agy %res karddal %al3 6el5%sra a nemesek, szkelyek s szszok
tartoznak 6ejenknt, %agy rszlegesen, %agy megyk s szkenknt, 62( s j3szg%eszts ter5e alatt 6lkelni. Az ellenkez2nek,
mint 5;telennek, sem a kirly, sem a %ajda nem ad5at kegyelmet az orszgon k%1l, a %ajda tr%ny el megidzteti, )e6ogatja,
s 62( s j3szg%esztssel )1nteti. S-GT
Kiegszti ezeket 1lh (ikl!s 4-G9@. el2tt rt7 ama 6eljegyzse, 5ogy a szkelyek, mid2n 5)orHjok tmadt, knnyen
sszer5attak, s 5arctrre %i5ettek #tvenezer 6egy%erest, s2t mg t))et is. 4^7 S-IT
Cerancsics ,ntal 4>l5 i6ja)) kortrsa s rsek+rmsi !t3da7 azt rja, 5ogy mid2n a kirly 5)orHt indt, ktelesek sajt
kltsg1kn 5ad)a menni, de 5a igen rgi sza)adsgaikat megtartjk, k1ln)z2 6lttelek szerint. Mert 5a keleti% %agy szaki
ellensggel, vagy a 5aza hatrai k#z#tt kell 5arcolni, 0ejenknt mindnyjan 6egy%erre kelnek s a 5adakozst a))a nem 5agyjk,
mg a 5)orH )e nem %gz2dik. $a nygati ellensggel %an 5)orH, tizedrsz:ket k1ldik, s tizent na+nl to%)) nem k%etik
a t)ort. Dli ellensg ellen 0ele rsz1k megy, s addig llja a 5arcot, amg csak le5et. Mana+sg ( Hgymond ( mintegy
harmincezer em)ert t!dnak a t)or)a %inni, anlk1l, 5ogy 5zaikat %delmez2k nlk1l 5agynk. Legink)) lo%on
katonskodnakA semmi 5adi kszlettel, semmi k1lns 6elszerelssel 6egy%erzettel s katonai kessggel nem t;nnek 6l, 5anem
szm!k)an s rgi %itzsg1k nagyszerDsgben bizakodva kemnyen harcolnak. Nem rzk1rttel, 5anem szar!)3l ksz1lt
k1rttel adjk a 5arcijelt. $a 1tkzetre nem ker1l a sor, 5amar meg!njk a t)orozst, s lassanknt elszlednek. S-0T
A szkelyek 5adrakelsnek m3dja a rgi 6orm)an maradt a MF:. szzad els2 6el)en egszen -GI/(ig, a szkely
6elkelsig. "rr2l az orszggy;lsi %gzsek kztt is %an rendelkezs. Ugy az -G9G. no%em)er -.(i maros%sr5elyi orszggy;ls
azt 5atrozta, 5ogy azok a l362k, akik G@ 6orint rtk; %agyonnal rendelkeznek, lo%at, sisakot, +nclt s ko+jt tartsanak.
4e5t mint +ncl)a ltztt ne5z lo%asok menjenek a 5arc)a7. Azok +edig, akiknek csak -/ 6orint ra rtk1k %an, lo%at,
+ajzsot s ko+jt tartsanak. A t))i l362k, akr %an %agyon!k, akr nincs, lo%at tartani mindnyjan ktelesek. "zeket a
6egy%ereket mindenki kszen tartsa 5Hs5agy3 keddre, msk1ln)en meg)1ntettessenek. S-8T
:. 'erdinnd kirly )iztosai -GG/()en azt rjk a szkelyekr2l, 5ogy minden szkely 6r6i kteles a kirlyt 5ad)a ksrni,
s ingyen katonskodni egy h!na$ig. A 53na+ eltelt%el, 5a az ellensggel nem 1tkztek meg, a kirly zsoldot ad nekik, 5a 2ket
to%)) is a sereg)e tartani akarja. artoznak ezenk%1l lland3an szz lo%ast tartani a kirlyi !d%ar)an, 5romszor %ltakoz%a
%enknt. S-.T
Az -GG/. mj!si tordai orszggy;ls a szkelyek ltalnos 5ad6elkelsr2l csak annyit mond, 5ogy annak m3dja s
rendje a rgi szoks szerint trtnjk. S/@T
$ogy mit rtettek a rgi szoks alatt, azt az -GG9. jHni!si medgyesi orszggy;ls )2%e))en kr1lrja: azt mond%n, 5ogy
a szkely 62n+ek, l362k s sza)ad szkelyek, miknt a nemes !rak, 0ejenknt tartoznak 6lkelni, mid2n a sz1ksg Hgy k%nja.
Akkor a 62n+ek mindenike, az 2 lla+otja szerint, kt %agy 5rom szkelyt 5znl %isszatart5at, a ka+itnyok t!dt%al s
)eleegyezs%el. A szkely6ldi er"ssgekben is, a sz1ksg szerint, 2rizet1l -I(/@ szemlyt 5tra5agy5atnak. A t))iek +edig
mindannyian, 62n+ek, l362k s sza)ad szkelyek, az 2 6ldnlak3ikkal, az orszg rgi tr%nyei s szoksai szerint s az 2
lla+otj!k5oz k+est, j3 s meg6elel2 l3%al s minden lo%as 5adi 6elszerelssel, a t))iek +edig gyalogsgi 6egy%erzettel oly j3l
legyenek ellt%a, 5ogy mid2n 6l kell kelni, semmi)en 5inyt ne szen%edjenekA 62%eszts ter5e alatt.
A szkely ka+itnyok +edig a %ajdk ltal le%l)en kijellt na+ra s 5elyre 5aladk nlk1l megjelenjenek, s a
ka+itnysg!k al tartoz3 szkelyeket 6elkelni knyszertsk, s a5o% rendeltetett, oda siessenek. A))an az eset)en, 5a
%alamelyik szkely nem akarna 5adra kelni, azt ksedelem nlk1l jelentsk a %ajdknak, ezek az olyanokat mlt3 )1ntetssel
sHjtsk, de a ka+itnyok ily eset)en se kslekedjenek. $a +edig a ka+itnyok, %agy %alamelyik kz1lk 2 maga 6lkelni, s a
kijellt na+ra s 5elyre megjelenni, %agy a 6elkelni %onakod3kat a %ajdknak t!doms!l adni elm!lasztank, a))an az eset)en
az olyan ka+itnyt !gyanaz a )1ntets rje, amelyet ms lzad3k rdemelnnek. S/-T
Az ltalnos had0elkelsre ritk))an, csak rendk%1li sz1ksg esetn ker1lt a sorA de kise))(nagyo)) contingenst a
6ejedelemsg elejn lland3an tartoznak az orszggy;lsek %gzsei szerint killtani.
-G9@()en a seges%ri orszggy;ls D@@@ katont sza%az meg a nemesek, szkelyek s szszok rszr2l, mely)2l a
szkely !rak az 2 m3dj!k szerint ezer em)ert tartoznak 6egy%er)e lltani. S//T
Az -G9/.(i tordai a!g!szt!si orszggy;lsen a 5rom nemzet rendjei a))an egyeztek meg, 5ogy az ellensg tmadsa
esetn 6ejenknt 5adra kelnek, 62( s j3szg%eszts ter5e alatt, %agy a 5elytart3 annyit 5% t)or)a kz1lk, amennyi elegend2
lesz. "nnek ala+jn -G9/. okt3)er D.(ra a keresztesmezei t)or)a rendeltek 4a nemesek /G(/G jo))gy !tn killtand3
lo%asain s a szszok contingensn k%1l7 ezer lo%as szkelyt. S/DT -G9/. decem)er)en a nemesek -@ +orta !tn adnak egy
lo%ast, a szszok !gyanannyi gyalogotA a szkelyek +edig teljes ksz:lettel 4omni a++arat!7 mozg3sttatnak. S/9T
-GG-. mj!s)an a tordai orszggy;ls ltalnos had0elkelst 5irdet%n, a szkelyeknek 'rter Cyrgy 6el5%sra t1stnt
0ejenknt 4ca+itatim7 kellett t)or)a szllniok. A 62is+nok s szkek %ezet2i mell ngy(ngy el2kel2t rendelnek segdkezsre.
Minden /G em)er egy szekeret %olt kteles 5ozni lelemszllts %gett. S/GT
Az -GG9. jHni!si orszggy;ls meg5atroz%n a szkely 5ad6elkels m3djt, az -GGG. +rilisi orszggy;ls a szkek
ka+itnyai ktelessg% teszi a kszenltr2l gondoskodni, akr 6ejenknti ltalnos% akr rszleges 6lkels 5irdettetnk. Az
!gyanaz %i decem)eri orszggy;ls elrendeli, 5ogy minden szkely szknek a rgi szoks szerint legyenek ka$itnyai% akik
mindannyian az orszgos 62ka+itnny %lasztott *alassa Meny5rt rendeleteit k%essk. S/IT
:za)ella s &nos Lsigmond Lengyelorszg)3l %issza5ozatala alkalm%al 4-GGI.7 a szkelyek ezer lovast )ocstottak
Betro%ics Bter 5elytart3 rendelkezsre s a %rak ostromra k1ln ezer gyalog$skst s nyilast. S/0T
Az -GG0. 6e)r!ri orszggy;ls sz1ksg esetre elrendeli a szkelyek 0ejenknt 6elkelst, Hgy, 5ogy mind a 62n+ek,
mind a l362k t)or)a szlljanak. S/8T
( D9 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( F:. A szkelyek 5adszer%ezete
-GG8. jHni!s)an a rendek a szkelyekre nz%e azt 5atroztk, 5ogy l362k s 62n+ek 0ejenknt% j3l 6el6egy%erez%e,
62%eszts ter5e alatt 5adra kszen legyenekA a kzszkelyek +edig +ortk szerint annyit 6izessenek zsoldra, mint amennyit a
nemesek jo))gyai 6izetnek. "z a zsold+nz a kirly meg)zottjnak kez5ez adassk, aki azok kzt a szolgk kzt osztja ki,
kik a szkely 62n+ekkel a t)or)a szllanak. A zsoldkioszts a szkelyek kztt a szkek 62ka+itnyai ltal a kirly ltal
kijellt na+on s 5elyen trtnjk, 62%eszts ter5e alatt. Lsold6izetsre az 2sjo))gyok is kteleztetnek. , 0"n$eket maga a
kirly lstrlja meg% 5ogy milyen 5adi ksz1lettel %annak 6elszerel%e, s 5a szolgik nem lennnek katonasgra alkalmasak,
%issza!tasttatnak.
-GG.. jHni!s)an azzal a megjegyzssel rendelik el sz1ksg esetre a Keresztesmez2re a 5ad6elkelst, 5ogy a szkelyek
nem Hgy, mint azel2tt, ksleked%e s !tols3nak 4amint szoktak %olt7, 5anem idejekorn rkezzenek, j3szg%eszts ter5e alatt.
S/.T
A szkelyek ltalnos hadk#telezettsge te5t a MF:. szzad derekn a))a az irny)a kezdett talak!lni, 5ogy a kzn+
ad3t s zsold+nzt 6izet%n, csak ritka eset)en kelt 6el 6ejenknt, 5anem rszlegesen. A 62n+ek s l36ejek azon)an t))nyire
szemly szerint 4az !t3))iak is n5a rszlegesen7 l35ton %on!ltak ki. A 62n+ek jo))gyaik arny)an, t)) 6egy%eres
szolg%al 4akik zsoldot 5Hztak7 mentek a t)or)a.
Kzel egykorH t!d3sts 4-GI.(-G0-.7 gy 5atrozza meg a 5adktelezettsgnek a gyakorlat)an a MF:. szzad derekn
ki6ejlett m3djt:
=Az kzsg 4ti. a kzszkelyek7 5ad)a seriatim 4ti. sor szerint7 mentenek, az orszg sz1ksge szerint s a 6ejedelem
+arancsolatja szerint, vagy #t#de% %agy harmada% de 0ejenknt igen ritkn mentenek hadba. De az l36ejek minden 5ad)a, mint
szinte az nemes !raim, %agy 5romnak, %agy ngynek egyikt el)ocsttk 4azaz egy lo%agot kellett )ocstani7 s gyakorta mind
0ejenknt el kellett menniek% mint szinte a nemes !raim. ,z 0"n$eknek inkbb minden hadba 0ejenknt el kellett menniek. /em
illett csak egyed:l menni, 5a 62em)er %olt, 5anem az 2 kondici3ja szerint kellett menni.? SD@T
"zen 6ejl2ds s jogszoks 6igyelem)e %tel%el rendezi aztn intzmnyileg az -GI/. seges%ri orszggy;ls a
szkelyek 5adi ktelezettsgt.
- Szkely >kle%ltr :. -9. s /-.
/ Szkely >kle%ltr :F. -G-.
D A rgi szkelysg, -0G.
9 Dkni Klmn: &nos minorita kr3nikja. 4Com)os '. Kz+kori kr3niksok, M:. I/(I9.7
G K1k1llei &nos kr3nikja, F:. 6ejezet.
I Szkely >kle%ltr :. -/I., $adtrtneti Kzlemnyek, -8./. G8I.
0 =Laldo)oni)!s? ll az okle%l)en. "z %al3szn;leg az erdlyi 5a%asi ol5 tem+lomoknl 45arang 5iny)an7 ma is 5asznlt Hn. =t3ka? %olt:
6el61ggesztett 6at)laszlak. "nnek a ne%e maradt 6enn az erd2%idki 4Od%ar5ely(*ard3czszki7 Szldobos 6al! ne%)en.
8 Szkely >kle%ltr :. -.8.
. Szkely >kle%ltr :. -.0.
-@ Szkely >kle%ltr :. /-..
-- Szkely >kle%ltr :::. -D8.
-/ Szkely >kle%ltr :. /08. 'ordts)an Sza)3 Krolyt3l a Szkelyegyleti k+es na+tr -8.@. %6. Dl.
-D Szkely >kle%ltr :. /8-.
-9 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :. G-.. s G/G.
-G Simigian!s $istoria -9@.
-I $!ngaria et Attila, -.G.
-0 Ferancsics Antal sszes m;%ei, :. -99.
-8 Szkely >kle%ltr F. I@.
-. Szkely >kle%ltr ::. -@@.
/@ "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :. 9-@.
/- "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek, :. G/I.
//. "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :. 9@.
/D. "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek, :. -9-.
/9 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek, :. -0-.
/G "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek, :. G9I.
/I "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek, :. G8-.
/0 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :. GG/.
/8 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. 0G. s 00.
/. "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. --D., --8., -/D.
D@ Szkely >kle%ltr ::. /.D.
( DG (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( F::. A szkelyek ad3zsa a kz+kor)an
VII. A szkelyek ad3z!sa a k#zpk2rban
,z A#k#rs:ts@
A szkelyek, mint sza)ad s 5adkteles nemzet, eredetileg a kirlynak %agy az llamnak ad36izetssel nem tartoztak. "
5elyett a kirlyi csald)an el26ord!l3 nmely 1nne+ies alkalomkor 4a kirly koronzsa, lakodalma s els2 6ia sz1letsekor7
mintegy nkntes ajndk!l, minden telek 4ks2)) minden 9(I kr7 !tn egy(egy krt adtak. Az ilyen krkre a kirly %agy a
szk ne%nek kezd2)et;jt szoktk %olt s1tni s innen ezt az krad3t =#k#rs:ts?(nek ne%eztk.
"z krad3 legrgi)) emlkezett az esztergomi rseksg -/G9. s -/ID.(i ki%ltsgle%ele tartotta 6enn, mely szerint a
szkelyekt2l s ol5okt3l szedett kr(, j!5( s ms llatad3 tizede az rseket illette. S-T
A szkelyek ad3mentessgt s az krs1ts nkntes %oltt 5angsHlyozza Mtys kirly amaz -90D.(i rendelet)en,
mely a szkelyeket a +rimorok +nzzsarolsa ellen %delmezi. =!d%ale%2, ( Hgymond ( 5ogy a mi 5; szkelyeink sem nek1nk,
sem em)ereinknek rk id2kt2l 6og%a so5a semmi6le +nz6izetssel teljessggel nem tartoznak, 5anem csak #nkntes s
kszsges ajndkkal 4s+ontaneis et +rom+tis o)lacioni)!s7 a mi s ms 6lsges magyar kirlyok 5zassgnak s 6iok
sz1letsnek rm1nne+re, to%)) j%edelmeik arny)an a t2l1k j%2 %agy 5ozzj!k men2 k%etsgek kltsgre.? S/T A
kirlyok koronzsakor adni szokott krad3r3l ez az okle%l nem emlkezik, de ms, 5iteles adatok szerint akkor is %olt
=krs1ts.?
Mtys trtnetr3ja )on0inis is 6eljegyezte, 5ogy a szkelyek, kik a sza)adsgot annyira szeretik, 5ogy ksze))ek
lennnek ink)) meg5alni, mintsem ad3t 6izetni, Magyarorszg kirlyainak so5a sem akartak ad3t 6izetni s arra, 5ogy ezt
tegyk, semmi er2szakkal nem le5etett 2ket knyszerteniA a mi id2nk)en +edig csak krssel s a kirly kegy%el )rattak arra,
5ogy a dics2 Mtysnak nmelykor 5zanknt egy(egy krt adjanak. SDT
::. Olszl3 -9...(i ki%ltsgle%ele )2%e))en tjkoztat az krad3r3l s kr1lrja annak kezelsi m3djt. Az err2l sz3l3
+ont szerint: minden magyar kirly tr%nyes koronzsakor a szkelyek kznsge tartozik egy(egy krt adni, minden telkes
szkely rszr2lA ( s +edig Hgy, 5ogy az krk sszeszmllsa, %agyis 6el5ajtsa idejn a kirly em)ere mindegyik szkely
kreit tallomra 4ad 6ort!nam7 kettosztja, s ennek els2 6elt a szkely magnak %lasztja, msik 6el)2l +edig a kirly em)ere
egyet a kirly szmra %laszt. A kirly els" hzassga alkalm%al 5asonl3 m3don minden telkesgazda egy(egy krt ad.
Ogyancsak a kirly els"sz:l#tt 0ia keresztelsekor. Az ilyen krk )eszedsekor az is+n %agy a kirly meg)zottjai lla+tsk
meg, 5ogy kik legyenek mentesek az krad3t3l, ne5ogy a kirly emiatt krt szen%edjen. S9T
A MF. szzad 6olyamn te5t minden telek !tn, tekintet nlk1l az krk szmra, egy(egy krt kellett )eszolgltatni.
A MF:. szzad els2 6el)en is 6ennllott ez a szkely ad3, )r a szkelyek nem sz%esen s n5a csak er2szaknak
enged%e teljestettk.
>l5 Mikl3s a MF:. szzad elejre %onatkoz3lag igen jellemz2 esetr2l emlkezik. Azt mondja, 5ogy a szkelyek ad3t
sem a kirlynak, sem msnak nem 6izetnek, ki%%e, 5ogy a kirly koronzsakor, lakodalmakor s 6ia sz1letsekor 6ejenknt
egy(egy krt adnak a kirlynak. De ( teszi 5ozz ( ezt is t))nyire ne5ezen teljestik s elmondja a ::. Lajos sz1letsekor
4-G@I.7 %gre5ajtott krs1ts esett, amikor az 2 atyja is rzkeny krt szen%edett. ::. Olszl3 !gyanis 6ia sz1letsekor az
akkor 6ogarasi 62ka+itnyt, omori Blt k1ldtte ki a szkely krad3 )e5ajtsra, melyet ( Hgymond azrt ne%eznek
krs1tsnek, mert a kirlynak ajndkozott krkre )lyeget s1tnek. omori egy csa+at lo%as katon%al ment a Szkely6ldre
s segtsgre ( rja >l5 ( atym is k1ldtt tizen5at lo%ast. Amint omori a nemzet szoksa rtelm)en a kirlyt illet2 krket
k%etelte, a szkelyek akadkoskodtak s ellenllottak, Hgy, 5ogy omori knytelen %olt %el1k meg1tkzni. A szkelyek
er2se))ek l%n, omori tszz %agy mg t)) lo%as%al legy2zet%e s szt%eret%e, maga is 45a j3l emlkszem7 %agy 5Hsz
se)et ka+ott. Az 1tkzet)en katoni kz1l sokan meglettek, a nagyo)) rsz +edig minden)2l ki6osztat%a, csak ne5ezen
szalad5atott 5aza. "zek kzt atym 5rom lo%asa is elesett, a t))iek +edig 6lig ssze%agdal%a trtek 5aza. SGT
:st%n6i Mikl3s mg rszletese))en r err2l az -G@I.(i krs1tsr2l s nmiknt eltr2leg >l5t3l.
::. Lajos sz1letsekor ( Hgymond ( az erdlyi szkelyek kztt 6orrongs keletkezett, melyet nagy ne5ezen s csak
6egy%errel le5etett meg6kezni, melynek eredete s oka ez %olt. A k!nok, jszok s a szkelyek, kiket a legrgi)) scyt5a
nemzetnek 5isznek, )e%ett szoks szerint %ala5nyszor a kirlynnak 6ia sz1letik, minden 5zt3l egy(egy krt szoknak %olt
adni, mert )aromtenysztssel 6oglalkoz%n, nagy mar5allomnyt tartanak. A kirly kiadta a rendeletet, 5ogy az krad3
5ajtassk )e s arra %al3 alkalmas em)ereket k1ldtt ki. A k!nok s jszok, mint *!d5oz kzel lak3k, engedelmesked%n,
nagyszmH krt 5ajtottak 6elA de a szkelyek, kiknek %akmer2sge 5res, megtagadtk, azt mond%n, 5ogy senki sem
emlkszik kz1lk, 5ogy ilyen trtnt %olna. A kirly 5%ei azt 6eleltk, 5ogy Lsigmondnak, :. Olszl3nak, F. Lszl3nak s
Mtysnak nem %olt 6ia, de ::. Olszl3nak :sten j3%olt)3l 6ia sz1let%n, nem akarja, 5ogy a rgi szoks elm!laszt3djk. A
szkelyek, mint5a sza)adalmaikat %delmeznk, makacssg!k)an megmaradtak, de a kirly em)erei er2szakot alkalmaztak, az
krket a legel2kr2l s 3lak)3l kiragadtk, Hgy, 5ogy a %gn 6egy%erre ker1lt a dolog, s akik az krk )eszedst nem
5agytk a))a, rszint kegyetlen1l lelettek, rszint el;zettek s a kirly5oz menek1ltek segtsget krni. A kirly szokott
gyengesge s 6elesge kz)ejtt 5alla 6eletti gysza miatt nem t!dta mit%2 lgyen, de tancsosai a kz1gyet s a kirlyi
tekintlyt meg%delmezend2k, ne5ogy a lzads to%)) terjedjen, 6egy%eres 6ell+st ajnlottak. A kirly te5t omori Blnak,
ki akkor mint a lo%assg +arancsnoka *!dn %olt, rendeletet adott ki, 5ogy gyalogsggal s a lo%as test2rsg G@@ em)er%el
"rdly)e siessen, s a 5;sg)en maradt erdlyieknek meg5agyta, 5ogy omori5oz csatlakozzanak. A %akmer2en elsznt
szkelyek Maros%sr5ely mellett sereggel llottak ellent s 5e%es 5arc keletkezett. A szkelyek t))en %oltak s
6el1lkerekedtek. omori %itz1l 5arcolt, de segdcsa+atai meg6!tamod%n s 2 maga is t)) mint tz se)et ka+%n, menek1lni
( DI (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( F::. A szkelyek ad3zsa a kz+kor)an
%olt knytelen. De nemsokra Hja)) sereget gy;jt%n a nndor6e5r%ri, temes%ri, orso%ai s szrnytoronyi 2rsgek)2l,
nagyo)) er2%el trt %issza, a szkelyeket le%erte s a legy2ztteket a kirly +arancsnak %gre5ajtsra knyszertette. SIT
A MF:. szzad kze+n kezdett a szkelyek rgi ad3zsa csor)t szen%edni s az krad3 5elyett s mellett rendes
+nzad3t kezdettek %elk 6izettetni.
Cerancsics Antal err2l azt mondja, 5ogy az 2 idej)en az orszg romls%al a szkelyek sza)adsga is krt szen%edett,
mert a 5aza sz1ksget szen%ed%n, a szkelyek is, mid2n a %iszonyok Hgy k%ntk, seglyadsra knyszerttettek. A rgi
szoksjog szerint mindegyik kirlynak csak 5romszor adtak krt, t!dniillik minden csald, %agy mint 2k mondjk, minden
ka+! egy(egy krt: a kirly koronzsakor, lakodalmakor s els2 6ia sz1letsekorA 5a +edig e 5elyett lenya sz1letett, a
5armadik ad3zst3l 6l %oltak ment%e. Most el5agy%a nmelykor a rgi szokst, mintegy segedelem gyannt 4s!)sidi!m7 a
kirly k%nsgra, a 5aza megtartsa rdek)en, nem %onakodnak t))szr is ad3zni. S0T
A szkely kr3nika s az erdlyi orszggy;lsek %gzsei 6enntartottk emlkt a MF:. szzad derekn teljestett
ilyennem; ad3zsoknak:
=-GD8()an, ( Hgymond, ( ismt )j%e 4"rdly)e7 &nos kirly ... ordra gy;lst ttete ... Szent >r)n na+jn krs1tst
adnak &nos kirlynak segtsg1l.? S8T
-G9/()en, mid2n a gyal!i egyezsg ala+jn 'erdinnd kirllyal alk!doztak "rdly tengedsre, a szkelyek nemzeti
gy;ls1kn megtagadtk az "rdly)e nem rg )e6ogadott :za)ella kirlyn rszre k%nt krs1tst. S.T Mi!tn azon)an
:za)ellt s 6it erdlyi !ralm)an meger2stettk, -G9D()an a sz!ltnnak k1ldend2 ad3ra s a kirlyn asszony segtsgre ad3t
sza%aztak meg s elrendeltk az krs1tst. Mg +edig Hgy, 5ogy adtak =a csszr ad3j)an Szkely6ldir2l az kzsg 6ejenkint
G@(G@ +nzt, a 62n+ kt(kt krt, a l36ejek egy(egy krt Szent *ertalan na+)an s Szent Andrs na+)an ismt adnak
szkelysg)2l 6ejenkint egy(egy 6orintot.? S-@T "z sem 6olyt )e teljes egsz)en, mert az -G9D. no%em)eri orszggy;ls azt
5atrozta, 5ogy akik a szkelyek kz1l nem adtk meg az krs1tst, mi!tn a 5elytart3 4'rter Cyrgy7 azt 5elyett1k ki6izette,
trtsk meg neki, s azt 2 sajt em)erei ltal szedesse )e. S--T Arr3l is sz3l a %gzs, 5ogy 5a %alamely szk nem adta meg a
trk csszr lelmre sz3l3 krket, azokat t1stnt )eszolgltassk, a kir3tt +nzzel egy1tt.
"nnek azon)an rdekes s jellemz2 k1ln trtnete %an, amely )e%ilgt a))a a )izalmas %iszony)a, mely)en a 5atalmas
kormnyz3 4Martin!zzi7 a szkelyekkel llott. 'rter Cyrgy !gyanis -G99. a!g!szt!s /D.(n a 5elytart35elyettes 4Mikola
Lszl37 ltal ktelez%nyt llttatott ki arr3l, 5ogy tekintettel a szkelyeket a kzelmHlt)an rt nagy kr%allsokra, a
szkelyeknek a trk csszr jelen s j%2 %i ad3jt, azzal a 9@@@ 6orinttal egy1tt, melyet az orszggy;ls %gzse szerint a
trk 5adak lelmezsre adni tartoznak, magra %llalta s 5elyett1k meg6izetiA amirt is =a szkely !rak? a 5elytart3 eme
j3ttemnynek megtrtse %gett az arr3l alkotott orszggy;lsi %gzs szerint neki krs1tst adni el%llaltk. S-/T
Az -G9G. %)en a szkelyek egy(egy 6orintot %llaltak ad3)an. -G9I()an is egy(egy 6orintotA de mr -G90()en krs1tst
adtak. S-DT -G98()an 9@@@ 6orint ad3t.
A MF:. szzad kze+n te5t a szkelyek ad3zsa lassanknt el%esztette rgi nkntes s az !ralkod3 csald
rm1nne+ei5ez kttt nemzeti ajndk jellegt, 5anem az orszg rendk%1li sz1ksgletei alkalm%al megsza%azott +nz)eli
seglyad! 4s!)sidi!m7 jelleget lttt. Az nkntes 6elajnls 6ormja megmaradt !gyan, de ke%s)en k1ln)ztt a rendes,
szintn megsza%azs ala+jn a jo))gyokra kir3tt ad3zst3l. A 62 k1ln)sg a))an llott, 5ogy nem %lt mindjrt
rendszeress, 5anem id2r2l id2re, nemcsak 1nne+ies alkalmakkor, 5anem orszgos sz1ksg idejn sza%aztatott meg s nem
minden %)en. Megknnytette ezt az Hj rendszert 'rter Cyrgy tekintlye, aki5ez a szkelyek sz%3san ragaszkodtak, s aki
alkalmilag maga is segtett a szkelyek ad3jnak el2legezs)en, miltal olykor mintegy 5itelez2j% lett a szkelyeknek.
Mid2n "rdly -GG-()en 'erdinnd !ralma al )ocsttatott, az Hj 6ejedelem a szkelyek ad3zst is rendezni 35ajtotta.
Meg5agyta )iztosainak, 5ogy ezt a krdst is tisztzzk s rendezzk.
'erdinnd -GG/. jan!r -.(n erdlyi )iztosai5oz intzett !tasts)an arra nz%e k%nt %izsglatot, %ajon azon id2n s
alkalmakon k%1l, mid2n mindenik szkely egy(egy krt szokott adni, mskor teljessggel nem tartoznak(e 6izetni %agy
ad3zni^ o%)), 5ogy 'rter Cyrgynek 5nyszor adtak krs1tst, s nem szoktak s knyszer1ltek(e t))et is ad3zni neki^
$a +edig semmi egy) 6izetssel nem tartoznak, nem le5etne(e %alamely okot tallni arra, 5ogy az krs1tsre sz+szeri%el
r)rassanak, s mely id2)en le5etne azt sikeresen megksrelni^ S-9T
A kirlyi )iztosok 4*ornemisza Bl %esz+rmi +1s+k s derner Cyrgy magyar kirlyi kamarai tancsos7 -GG/.
mrci!s s +rilis 5a%i jelentseik)en a szkelyek ad3zsr3l a k%etkez2ket jelentettk: a szkelyek minden ad36izets al3l
mentesek %oltak, ki%%e az #k#rs:tst 4amint ne%ezik7, ami%el akkor tartoztak, mid2n a kirlyt koronztk% %agy esk:v"jt
tartotta% vagy gyermeke sz:letettE akkor minden szkely egy&egy #kr#t tartozott adni.
Mi!tn +edig &nos kirly s 2 !tna a )art 4'rter Cyrgy7 mindig arra trekedett, 5ogy el2)) segly 4s!)sidi!m7
cmn, az orszg sz1ksgletnek 1r1gye alatt, ks2)) ad!knt 4o) tri)!t!m7, amit Hja)) id2)en a trknek 6izettek
megad3ztassk 2ket: nem tartottk meg a rgi szokst, 5anem a 5rom nemzetet Maros%sr5elyre orszggy;lsre 5%tk ssze,
s ott Hgy egyeztek meg, 5ogy ami)en kt nemzet megegyezik, azt a 5armadiknak is el kell 6ogadnia. 'zzel az :r:ggyel a
szkelyek is a seglyad! viselsre vonattak. Az a szoks alak!lt ki, 5ogy a szszok annyit 6izettek, mint a nemesek, ti. /9@@@
6orintot, a szkelyek azon)an, amikor ad3ztak, nem 6izettek t))et I(0@@@ 6orintnl. A nemesek s szszok, az orszg
sz1ksglete Hgy k%n%n, ktszer is ad3ztak egy %)enA a szkelyek +edig %alamely mltnyos jogcm esetn a kirlyok
k%nsgra az krs1tst is megengedtk.
Semmi ktsg, ( teszik 5ozz a )iztosok, ( 5ogy 'elsgednek jogos okai %annak, 5ogy ez %re kett2s ad3seglyt
4s!)sidi!m7 k%njon a nemesekt2l s szszokt3l s krs1tst a szkelyekt2l. Mert 5a a )art ki t!dta eszkzlni, 5ogy neki
%enknt kett2s ad3seglyt s n5a a szokott id2n k%1l krs1tst adjanak: mennl jogosa))an k%n5atja azt 'elsged^ $ogy
5nyszor engedlyeztek a )artnak krs1tst, azt )iztosan meglla+tani nem le5etett, de kzt!domsH, 5ogy gyakra))an, mint
el2)) )rmely kirly idejn.
Mondjk, 5ogy 5ajdan egy krs1ts DI(9@@@@ krt eredmnyezett, mostan)an alig -/@@@(et le5etett )e5ajtani, mert a
szkely el2))kel2k a szegnye))ekt2l t))eket magoknak al%etettek s %delmk al %ettek s mintegy jo))gy!l tartjk, s gy
( D0 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( F::. A szkelyek ad3zsa a kz+kor)an
az krs1ts al3l ki%ettk. "zeket 0#ld#nlak! szkelyeknek ne%ezik, mintegy az 2 6ldj1kn lak3knak, ami mer2 %isszals, mit
a ke%esek 5atalmnak n%elsre s a kirlyi j%edelmek cskkentsre talltak ki. S-GT
A )iztosok e rszletes jelents5ez egy r%id ssze6oglalst adtak a szkely rendekr2l s az krs1ts m3djr3l. "))en
nmi eltrssel a jelentst2l azt mondjk, 5ogy a szkelyek 5armadik, kznemes rendj5ez tartoz3k kz1l mindegyik, akinek
kre %an, tartozik egy(egy krt adni a kirlynak koronzsa, lakodalma s 6ia sz1letsekor. S-IT Qkrs1tsnek 4signat!ra
)o%!m7 azrt ne%ezik, mert a ki%lasztott krket olyan )lyegz2%el jellik meg, mely annak a szknek kezd2)et;jt
tartalmazza, a5onnan %al3.
A %gre5ajts m3dja 6el2l azon a nemzetgy;lsen szoktak 5atrozni, melyen az krs1tst krik s el5atrozzk. Az a
szoks, 5ogy annak, aki az krt adja, %lasztst engednek a maga krei kz1l sajt rszre, miel2tt a kirly ad3szed2je
%lasztana. $ogy 5nyat %laszt5at ki, azt a gy;lsen 5atrozzk el, az krk szma szerint, 5ogy mennyije %an. Akinek ngy
kre %an, az kett2t %laszt magnak s a kirlyi ad3szed2 a msik kett2)2l %laszt egyet. $a %alakinek csak kt kre %an,
5ozzcsa+jk ms ktkrs szkely 5asonl3 rtk; krei5ez, s ezek kz1l %lasztanak a t!lajdonosok egyet(egyet s az ad3szed2
a 6ennmaradt kett2)2l egyet. Mindenik szkely esk1 alatt tartozik minden krt )em!tatni az krs1tskor az ad3szed2nek.
:smtlik itt is a 6ldnlak3kkal %al3 %isszalst, mely kros szokst eltrlend2nek tartanak. S-0T
Kit;nik ezek)2l a jelentsek)2l, 5ogy az #k#rs:tst csak a 5armadik rendhez tartoz! k#zszkelyek 0izettk, s 5ogy ezek
kz1l is sokan 46ldnlak3k cme alatt7 magokat ki%onni igyekeztek.
'erdinnd kirly az 2 )iztosainak jelentsei ala+jn mr az -GG/. mj!s //.(i tordai orszggy;lsen ad3t, illet2leg
krs1tst k%nt a szkelyekt2l. A szkelyek arra treked%n, 5ogy a Martin!zzi ltal )e5ozott ad3zs al3l menek1ljenek, nem
akartak ad3t %llalni, 5anem azt 6eleltk, 5ogy ke%esen l%n jelen, nem 5atroz5atnak, 5anem engedelmet krnek a generlist3l
4Vastaldo7 5aza menni s ott a szokott 5elyen, Od%ar5elyen, nemzetgy;lst tartani, melyre 2 is elk1ld%n meg)zottjt, ott majd
5atroznak az 26elsgnek adand3 segly 6el2l. S-8T
"))2l az ad3)3l azon)an ( Hgy ltszik ( nem lett semmi s mg a k%etkez2 -GGD.(i ad3megsza%azsnl is csak annyi
ltalnos 5atrozatot 5oztak, 5ogy az ad3nak a szkelyekre s szszokra es2 rsze 6elett a t)ornok s %ajda %elk trgyaljanak.
S-.T
Az -GG9.(i orszggy;lsen azon)an mr a szkelyek is megajnlottk a .. dnros ad3t, mint a magyarok s szszok.
S/@T
"nnek )e5ajtsa m3djt nemzeti gy;ls lla+totta meg -GG9. jan!r /G.(n Maros%sr5elyen. " szerint minden
szkely, kinek a 6al! 5atrn nyl6ldje, %agy =akinek 5at 6orint r2 l)as )arma? %an, egy 6orintot 6izessen. A rgi l362k 4kik
nem ::. Lajos kirly 5alla !tn lettek azz7 ad3mentesek. Az igazi 6ldnlak3k szintn, de az nkntesek s zlogosok
megro%atnak. Az gettek s ellensg +!szttsa miatt kr%allottak 6lmentettek.
A szkelyeknek se5ogy sem tetszett az ad36izetsnek ez az Hj m3dja, mely az 2 ad3mentes sza)adsg!kkal ellentt)en
llott s nagy l+sre szntk mag!kat: k%eteket k1ldttek a kirly5oz rgi ki%ltsgaik meger2stst krni. Sndor Mi5ly s
*ernld *alzs k%etjrsa szerencss %olt, mert 'erdinnd kirly -GG9. +rilis /I.(n ki%ltsgle%elet adott nekik, mely)en
meger2sti 2sid2kt2l 6og%a l%ezett ad3mentessg1ket, rgi sza)adsgaikat, kikt%n, 5ogy a rgi kirlyoknak teljestett
krs1tst neki s !t3dainak is megadjk.
"z a nagyrdek; ki%ltsgle%l rdekes rszleteket tartalmaz az krs1tsr2l s a szkelysgnek ad3 al %onatsr3l. A
k%etek 4Hgymond a kirly7 el2adtk, 5ogy j3lle5et az sszes szkelyek a legrgi)) id2kt2l 6og%a, mikor 2seik ,ttila vezrlete
alatt 4_7 orszg!k erdlyi rszei)e jttek s ott letele+edtek, Magyarorszg dics2 kirlyai, a mi el2deink ltal minden ad3t3l
%agy +nzro%atal 6izetst2l mindig teljesen mentesek s sza)adok %oltak s igazi nemessggel ltekA ki%%e azt, 5ogy
mindegyikk a magyar kirlyok koronzsa, lakodalma s els2 6ia sz1letse alkalm%al egy(egy krt adott a kirlynakA mgis
nem rgen ezel2tt n5ai 'rter Cyrgy %radi +1s+k, ki a 6ensges :za)ella kirlyn ne%)en 2ket kormnyozta, k1ln6le
6ogssal s mesterkedssel arra knyszertette 2ket, 5ogy rszint a trk ad3 ro%sra, rszint a kirlynnak adand3
+nzseglyre )izonyos sszeget 6izessenek, mi)2l rgi sza)adsg!knak s nemessg1knek nagy srelme k%etkezettA arra
krtk azrt a kirlyt, a magok s k1ld2ik ne%)en, 5ogy 2ket rgi sza)adsgaik)an er2sten meg. A kirly 5allgat%n
krs1kre s megtekint%n 5;sges szolglataikat, melyeket neki a kzeli za%aros id2k)en teljestettek s to%))ra is lland3an
teljesteni grtek, )eleegyezett s kegyelmesen megengedte, 5ogy a dolgok Hgy ll%n, mint a5ogy neki el2adtk, ezentHl neki
semmi ad3%al %agy +nz6izetssel ne tartozzanak, 5anem rgi sza)adsgaik)an s jogaik)an, melyekkel ltek, )ksen
megtartassanak s megmaradjanakA Hgy mindazonltal, 5ogy mindazt, mit a 5ajdani dics2 kirlyoknak, az 2 el2deinek az krk
6ejenkint %al3 kiro%s)an, %agy mint kznsgesen ne%ezik ( krs1ts)en, rgt2l 6og%a mindig a szokott id2)en megadtak,
neki s rkseinek s !t3dainak a magyar kirlyoknak ez!tn is mindig megadni tartozzanak. S/-T
A k%etkez2 -GGG.(ik esztend2)en tnyleg sor ker1lt az krad3ra, mely)2l rszletes jelents marad%n 6enn,
)e+illantst nyer1nk e %al3szn;leg toljra teljes5tett #k#rad!zs miknt trtnt teljestse s mennyisge 6el2l.
Az ad3 )e5ajtst a magyar kirlyi kamara intzte, amely meg)zta gyal!i Fas Lszl3 erdlyi adminisztrtort az
krs1ts %gre5ajts%al. "z szkenknt trtnt, a szkek ka+itnyai s kirly)ri kzrem;kds%el, akik ezrt a
szolglat!krt tekintlyes szmH krket ka+tak, szemlyenknt t))nyire -/(t, nmelyek t))et, msok ke%ese))et.
Od%ar5elyszken a kirly szmra meg)lyegeztek -@I. krt, mely)2l a szk ka+itnya 4Kt5ay 'erenc7 ka+ott
sallari!m)an /G, a szk kirly)rja 4Kornis Mikl3s7 -8, a kt 62)lyegz2 4Dorc5ay Antal s B3kay &aka)7 D/, Od%ar5ely
%ros )rja -, a )lyegs1t2 em)erek -, a szakcs -, a szm%e%2 4rationista7 -, B3kay &aka) 6enne))i rszn k%1l mg k1ln /@
krt, -D +olgrnak +edig a tr%nyek rtelm)en elengedtk. Xgy, 5ogy az -@I. kr)2l --/ le%onat%n, a szm%e%2 kez5ez
a kirly szmra csak .G0 j!tott. "55ez mg )e5ajtand3 %olt 9I elmaradt kr.
Se+siszk)en sszeszmlltak s meg)lyegeztek IGG krt. "))2l Dacz3 Bl s K1rt5y Lszl3 ka+itnyok ka+tak
sallari!mok 6ej)en -/, 5rom szk)r3 -/, Somogyi Fince s *nk Lnrd 62)lyegz2k II krt, --(et elengedtek a
+olgroknak. Xgy, 5ogy a szm%e%2 kez5ez mindssze G9/ kr ker1lt. S/DT "lmaradt mg -/ kr )e5ajtsra.
( D8 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( F::. A szkelyek ad3zsa a kz+kor)an
Kzdi( s >r)aiszken sszeszmlltak s meg)lyegeztek 9-- krt. "))2l ka+tak Kzdiszk ka+itnya -/, Se+siszk
)ri -/, >r)aiszk )ri -/, *ay 'erenc s Bestessy Mt krs1t2k D/ krt, a +olgroknak leszmttatott --8, el%eszett /
kr. A kirly szmra )eszolgltattak tisztn D/D krt. S/DT
Marosszken meg)lyegeztetett -DDG kr. "))2l ka+tak: Mi5l66y ams ka+itny /9, a szk )ri -I, $or%t5 Mikl3s
s $am%ay Qdn krs1t2k 9@, a szegny5ziak s a )artok lelemre -(- krt, a +olgroknak leszmttatott --. Maradt s a
szm%e%2 kez5ez adatott tisztn -/D/. S/9T
Aranyosszken sszeszmttatott s meg)lyegeztetett 9-I kr. "))2l ka+ott a szk ka+itnya Nagy Fr6al%i &nos -/,
a kirly)r3 Fr6al%y Cergely -/, a szk)r3 'ld%ry Cs+r -/, Krey Mikl3s s Myske Andrs krs1t2k /9 krt, a
+olgroknak leszmtottak -/ krt. A szm%e%2 kez5ez a kirly szmra tadtak D99 krt.
Vskszk rszletes szmadsa mg nem ksz1lt el, de a kirly szmra a szm%e%2nek tadtak G@0 krt.
Az sszes szkek)2l a kirly szmra sszeszmllt krk szmt a %gsszegezs D8@G(re teszi. "55ez 5ozzad%a a
kzrem;kd2k szmra elosztogatott s a +olgroknak leszmtott krk szmt, sszesen 9IG(t, s az elmaradt G8 krt, a
cskszkiek sallri!mra szmt%a k). 8@ krt 4Y I@D7: az egsz Szkely6ldn %gre5ajtott krs1ts t)) mint 99@@, azaz k).
td6lezer krt eredmnyezett.
Messze maradt a kirlyi )iztosok ltal 5alloms !tn )izonyra nagyt%a szmtott rgi DI(9@@@@ kr(szmt3lA az 2
-/@@@(re remlt szm!knak is mlyen alatta maradtA de mg gy is tekintlyes sszeget tett ki annak a k). 9@@@ krnek az
rtke, melyet :. 'erdinnd -GGG()en az !tols3 szkely krs1ts alkalm%al ka+ott.
Az krket szkenknt sszegy;jt%e, onnan az erdlyi kamara szk5elyre, ordra 5ajtottk. >nnan tett jelentst gyal!i
Fas Lszl3 a magyar kirlyi kamara elnknek s tancsosainak -GGG. jHli!s /@.(n. "zek !gyanis a kirly rendeletre
%lemnyt krtek t2le az krk 6el5ajtsra %onatkoz3lag, j3lle5et 2 mr el2)) megrta azt a kirlynak s a 6elsg lek1ldte a
kamarnak. :smtli tancst, 5ogy a kamara k1ldjn le %alakit az krk 6el5ajtsra, ez aztn 6ogadjon 6el 5ajt3kat 45aydones7
s +sztorokat, akik az 26elsge ltal kijellend2 5elyre 5ajtsk az krket, azok ki%tel%el, amelyek Htkz)en )etegsg, %agy
egy) ok miatt lemaradnnak.
A 6el5ajts m3djr3l, 5ogy szt%lasztott csordk)an egyszerre, %agy egyms!tn trtnjk(e, tancskozni 6og a kamara
meg)zottj%al, 5ogy mindazok az krk, melyek elg er2sek lesznek, a kirly ltal kijellt 5elyre 5ajtassanak s 5ogy azokkal,
melyek gyengk s 62k++, melyek sntk, %akok, )etegek %agy el%n1ltek, mi trtnjk. :d2kz)en tancskozni 6og az erdlyi
mar5akeresked2kkel is. Vsak siettessk a kik1ldttet, mert %eszlyes az krket 5!zamosa))an ordn tartani, rszint a za%aros
+olitikai 5elyzet, rszint a tl kzelgse miatt, mert a mar5k *cs)e 5ajtsra kt 53na+ is alig elegend2. S/GT
Az krk szmr3l k1ldi a 46enne)) ismertetett7 kim!tatst, megjegyez%n, 5ogy id2kz)en siettetni 6ogja az elmaradt
krk )eszolgltatst s a tisztekt2l a rgi szoks szerint 6izets1k)en %isszatartott krk +nzzel %al3 meg%ltst. "rre nz%e
igny)e k%nja %enni a +1s+k Hr S/IT s a %ajda segtsgt. S/0T
A kamara !gyanis 5elytelentette s sokallta a tisztek ltal a 6izets1k)en %isszatartott krk szmt, de ezek +nzt
el6ogadni %onakodtak. A %ajdk magok el idzni, s tr%nyes kereset al %etni k%ntk a %onakod3kat, 5ogy adjk t a
%isszatartott krket, s +nzzel elgttessenek ki. Mi lett az eredmny^ Nincs r3la to%))i rtes1ls1nk.
Az krs1ts eredmnyeknt nyert krknek a messze 62%rosok 4Bozsony, *cs7 6el 6el5ajtsa nem %olt knny;
6eladat. -G@-()2l 4mid2n ::. Olszl3 lakodalmakor %olt krs1ts7 %an arr3l emlkezet, 5ogy *ornemisza &nos kincstart3
meg)zott em)ere 4Dol5ai Cyrgy7 -8@@ krt 4melyek %al3szn;leg $romszkr2l ker1ltek ki7, *rass3 %rosnl s a
*arcasg)an 5agyott 5tra. S/8T
>ly nagy krcsordnak Htkz)en %al3 legeltetse s lelmezse is nagy gonddal jrt. A szszok a MF:. szzad elejn
6el+anaszoltk ::. Olszl3nak, 5ogy a Szkely6ldr2l ki%itt krket az 2 ter1let1kn 5ajt%n 6el, rtjeiket lelegeltettk, s a
to%)) 5ajts 6ej)en a szszokat megsarcoltk, a 6al%akon szerte k3)orol%n, magokat %endgeltettk, az krket a 6al%ak
lakosai ltal 2riztettk, s az ilyen 2rizet alatt el5!llott krk rt az egsz kzsg lakossga ltal 6izettettk meg. A kirly
mltnyol%n a szszok srelmeit, rendeletet adott ki -G@8. jan!r -G.(n az erdlyi krad3 6l5ajt3inak, 5ogy a szszokat a
5asonl3 %isszalsekt2l kmljk meg. S/.T
Az krs1tsr2l !toljra Mi5ly %ajda intzkedik a szkelyek szmra -G... no%em)er /8.(n kiadott
ki%ltsgle%el)en, mellyel rgi sza)adalmaikat %isszalltja, s ad3mentessg1ket )iztostja, de az krs1ts rgi szokst
6elHjtja s m3dostja, illet2leg kiterjeszti. Az krarny)an is Hjtst tartalmaz3 intzkeds gy sz3l:
Pgi s meggykeresedett szoks %olt a szkelyeknl, amit mi is megtartani k%n!nk, 5ogy 6ejedelem %ltozsakor,
azaz *j 0ejedelem vlasztsakor% tovbb n"s:lsekor minden hatodik #k#r% melyre szoks szerint a 6ejedelem )lyegt s1tttk
4amirt n+iesen #k#rs:tsnek ne%eztk7 kzad3)a 6izettetett: ez j%2re is %gre5ajtand3. Ogyanezen szoks 6og k%ettetni,
5ogy5a a 6ejedelemnek el2szr 6ia sz1letikA 5asonl3k++en, 5a akr5ny lenya sz1letnk is el2)), az els2 6iH sz1letni 6og.
Mi%el +edig a n2i nem rtke ke%ese))re )ecs1ltetik: 5a a 6ejedelemnek lenya sz1letik, az krad3 5elyett egy(egy 6orintot
6izessenek a szkelyek. A 6ejedelem gyermekei megkeresztelse idejn is 6izessen minden szkely egy(egy 6orintot. Ke+e6izets
dolg)an, mint a rgi id2)en trtnt, j%2re is !gyanaz a )e%ett szoks s meggykeresedett gyakorlat tartassk meg. SD@T
"z az Hj6ajta krs1ts azon)an so5a let)e nem l+ett. Azt immr egy nemzedkkel azel2tt msnem; ad3zs %ltotta 6el
s a Mi5ly %ajda Hjtsa +a+roson maradt. "z, mint az krs1ts !tols3 trtneti emlke mag)an is, de 62knt azrt rdekes,
mert ltszik, 5ogy a szkelyek e))en az 2 rgi sza)adsg!k egyik kegyeletes emlkt lttk s a gy;llt Hj ad3k 5elyett
sz%ese))en lltottk %olna %issza a rgi krs1tst, %ltoztatott 6orm)an is.
Mg egyszer %an sz3, illet2leg ksrlet az krs1ts %isszalltsr3l.
Az -I@0. jHni!s -@.(n kolozs%ri orszggy;lsen !gyanis Pk3czy Lsigmond 6ejedelmi el2terjesztsei kztt ez ll:
=A szkely nemessg eleit2l 6og%a, mikor li)erts)an %olt, emlkezetet tesznek az 5ist3rik 6el2le, 5ogy *j 0ejedelemnek
vlasztsakor k#z#tt#k #k#rs:tssel% blyegzssel tartoztanak s minden hat #k#rnek egyikt a 0ejedelem szmra
elblyegzettk. Mint5ogy +enig most is li)ertsok)an mi is meg akarj!k tartani ... k%nj!k az rgi szokst, 5ogy Hjtsk.? SD-T
( D. (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( F::. A szkelyek ad3zsa a kz+kor)an
Az orszggy;ls azon)an e k%nsgot 5allgatssal mell2zte, arra nz%e tr%nyt nem 5ozott. Ks2)) sincs t)) arr3l
sz3.
- Szkely >kle%ltr :. -D., -9.
/ Szkely >kle%ltr :. /-..
D *on6ini -099 kiad. 88.
9 Szkely >kle%ltr :::. -9-.
G >l5 Mikl3s: $!ngaria et Attila -.I.
I :st%n66y Mikl3s: Pegni $!ngariae 5istoria 4klni kiads7 DD.
0 Ferancsics Antal m;%ei, :. -9G.
8 A K!lcsr :st%n(6le kr3nika 4Best, -8@G.7 -/.A A Szkely kr3nika 4Magyar rtnelmi r. -88@. %6.7 ID8.
. "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :. .I.
-@ "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :. --0. A K!lcsr(6le kr3nika 5inyosan -D.A s a teljese)) Szkely kr3nika 4rtnelmi r, -88@. %6.7,
ID8.
-- "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :. --.. s -89.
-/ "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :. -.-.
-D K!lcsr(kr3nika -9. Az "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :. /@9.A -G9I()an a kirlynnak mindenik nemzet /@@@ 6orint %i seglyt grt s
ennek 6ej)en a szkelyekre 6ejenknt -(- 6orint ad3t %etettek.
-9 Szkely >kle%ltr ::. .G.
-G Szkely >kle%ltr ::. .I( .8.
-I 'enne)) =)rmely gyermeke? sz1letst mondja: =a!t +role ali[!a a!geret!r.? 4Szkely >kle%ltr ::. .I.7
-0 Szkely >kle%ltr ::. -@@.
-8 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :. DI-. s 9-@.
-. "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :. D0I. s 9D..
/@ "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :. 9G0. s G@D.
/- Szkely >kle%ltr ::. --/.
// A 6enne))i sszegek -@-(et t%n ki, G/9 Hgy j2 ki, 5a az elmaradt -/(t is 5ozzadj!k. 4IGG --D G9/7
/D A 5elyes sszegezs szerint csak D// j2 ki.
/9 $elyesen -DDG()2l .D le%ons%al -/9/ j2 ki.
/G Mr akkor el2ksz1letek trtntek :za)ella s &nos Lsigmondnak Lengyelorszg)3l %issza5ozsra, ami egy % mHl%a meg is trtnt.
/I *ornemisza Bl %esz+rmi +1s+k, kirlyi )iztos.
/0 Fas Lszl3 le%ele a Szkely >kle%ltr :::. D@0.
/8 Szkely >kle%ltr :::. -G-.
/. Szkely >kle%ltr :::. -IG.
D@ Szdeczky Kardoss Lajos: "rdly s Mi5ly %ajda. D-9.
D- Szilgyi Sndor: "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F. 9.-.
( 9@ (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( F:::. A szkelyek trtnete a kz+kor)an
VIII. A szkelyek t#rtnete a k#zpk2rban
A szkelyek +olitikai kztrtnete legnagyo)) rsz)en ssze%g Magyarorszg trtnet%el, s gy a k1ln szkely
trtnelemnek csak ott %an jogos!ltsga, a5ol a szkelyek k1ln szere+eltek.
Az erdlyi szkelyek trtnetr2l rott 6eljegyzsek csak a M:::. szzad elej%el kezd2dnek s okle%l)en el2szr -/-@.(
)en s -/-D()an emlttetnek. :s+nj!kr3l -/DG()en %an emlts legel2)). De 5ogy a M:::. szzad)an a Szkely6ld mr elgg
n+es %olt, )izonytja az, 5ogy Hj tele+tsre is rajt )ocst5atott a legkeleti)) szk)2l "rdly ny!gati rszre. F. :st%n kirly
!gyanis 4-/0@(0/.7 Kzdiszk)2l kitele+tett szkelyeknek adomnyozta a orda(%r5oz tartozott Aranyos(6ldt, az Aranyos
s Maros 6oly3 kztt, 5;sges szolglataik j!talmrt. "))2l alak!lt Aranyosszk.
Az Aranyosszket megszll3 szkelyek jelentkeny 5ader2t alkottak s a k%etkez2 %tizedek 5arcai)an a k!nok s
tatrok ellen ki%l3 szolglatokat tettek a 5aznak. Ugy mid2n a Magyarorszg)a letele+tett k!nok 6ellzadtak, :F. Lszl3
kirly a szkelyek segtsg%el %erte le 2ket a $3dta%nl 4-/8/.7. Majd mid2n a nogji tatrok -/8G. ta%aszn az erdlyi
5a%asokon ttr%e, dHltk s ra)oltk az orszgot, az aranyosi szkelyek orock3 %ra alatt a tatrokat meg%ertk s ezernl
t)) 6oglyot sza)adtottak ki. "zrt ka+tk orock3 %rt menedk5ely1l. S-T A M:::. szzad %gn mr /. 6al!j!k %an.
A M:F. szzad elejr2l szrmaz3 4-DD/(D07 ++ai tizedlajstromok)an 5rom szkely 4a marosi, erd25ti s cski7
es+eressg ter1letn -G@ egy5zkzsg ne%e 6ord!l el2. S/T ekintlyes szm e))en a kor)an, mely j3kora 5ader2t %olt k+es
killtani a keleti 5atrszlek %delmre.
Nagy Lajos !ralkodsa elejn a rge))i K!norszg)an, Mold%)an s a 'ekete(tenger %idkn megtele+edett nogji
tatrok gyakran 5)orgattk "rdly 5atrait, 62knt a Szkely6ldet s )e1tseikkel nekik nagy krokat okoztak. "zeknek
megtorlsra Lajos kirly -D9G()en 5ad6elkelst rendelt el, meg5agy%n Laczk6i Andrs szkely is+nnak, 5ogy 5adat %ezessen
ellenk. A 5adrt2 jeles %itz zszl3 al kelt%n szkelyeit, er2s sereggel rontott a tatr 6ldre s ott =:sten segtsg%el sok
tatrt kardlre 5nytak.? A tatrok nagy sereggel llottak ellent, l1kn At5lamos nagy%ezrrel, aki mlt3sgra nz%e a k5n
!tn k%etkezett, akinek s3gora %olt. A 5e%es %iaskods 5rom na+ig tartott egy 5!zam)an s a szkelyek 6nyes gy2zelm%el
%gz2dtt. Magt a 62%ezrt is el6ogtk s le6ejeztk, dacra annak, 5ogy temntelen sok +nzt grtek rette %ltsgdj!l, de az
ajnlatot %issza!tastottk. Cy2zelmi jel%ny1l sok zszl3t, 6oglyot s k1lnsen sok zskmnyt, arany)an s ez1st)en,
gyngys kszerek)en, drga r!5k)an, 5oztak 5aza mag!kkal. SDT
A 6nyes gy2zelemnek nagy %olt az erklcsi 5atsa s 5re. A %allsos 5it a szkelyek 62%d2je, szent Lszl3
segtsgnek t!lajdontotta a gy2zelmet s err2l sz+ legenda keletkezett. Az egykorH minorita gy jegyezte 6el:
Azt )eszltk Fradon, 5ogy mg a tatrokkal a csata tartott, a %radi tem+lom)an se5ol sem leltk Szent Lszl3 kirly
6ejt s mid2n na+ok mHltn megker1lt, annyira %erejtkezett, mint5a nagy m!nk)3l 6l5e%1l%e rkezett %olna %ala5onnan. A
csodt egy reg tatr6ogoly el)eszlse magyarzta meg, azt llt%n, 5ogy nem a szkely s magyar %erte meg 2ket, 5anem az a
Szent Lszl3, akit segtsg1l 5%tak. rsai is azt mondottk, 5ogy mikor a szkelyek tmadtak, 5atalmas termet; %itz ment
l1kn, nagy lo%on 1lt, 6ejn arany(korona %olt, kez)en csata)rd s az 2 rettenetes s!5intsai%al s sHlyos csa+sai%al ez
rontott meg minket mindnyj!nkat. 'eje 6ltt +edig 6elsges sz+ Hrasszony alakja le)egett, csodlatos 6nyessget raszt%a,
6ejn t1ndkl2 arany koron%al. "))2l is ki%ilglik ( tette 5ozz az egy5zi r3, ( 5ogy a &z!s Kriszt!s 5itrt k1zd2
szkelyeket maga a )oldogsgos Sz;z Mria s Szent Lszl3 kirly segtette meg a +ognyok ellen. S9T
A szkelyeket annyira 6ellelkestette a tatrok 6elett -D9G()en aratott gy2zelem s a nyert zskmny, 5ogy a k%etkez2
-D9I. %)en minden 6els2)) rendelet nlk1l, =csak Hgy nszntok)3l? nagy szmmal rcsa+tak a tatrok orszgra s ott csatt
%%a, gy2zelmet arattak, s sok tatrt ldstek le. Nagy %olt a zskmny is, drga 6egy%erek)en, )armok)an, drgak%ek)en s
gyngys kszerek)en.
A szkelyek ezeket a )e1tseket to%)) is ismtel%n, a megriadt tatrok %gre j3nak lttk a Szkely6ld kzel)2l
t%ola)) a 'ekete(tenger mell s a Krm(6lszigetre, ott lak3 6ajrokonaik kz 5Hz3dni %issza. SGT
A tatrok ki%on!lsa !tn az addig legink)) k!nok s r!tnek ltal lakott Mold%)a a M:::. szzad %gn Mramaros)a
tele+tett ol5ok %ajdja *ogdn %ezette ki n+t s tele+tette le ott 4-DG. el2tt7. Lajos kirly azon)an 6enn5at3sga jogt
6elettk to%))ra is 6enntartotta s a mold%ai %ajdk 5;sget esk1dtek, ad3t 6izettek s 5;)risget %llaltak a magyar kirlynak.
SIT
A magyar kirlysg 6enn5at3sgt az Hjonnan alak!lt mold%ai %ajdasg 6elett a kzeli szkelyek 5adereje )iztostotta. Az
2 +a+jaik %oltak a 5ittrt2k az Hjonnan %isszalltott milko%i +1s+ksg)en, melynek 5%ei kz a Szeret5(mellki 2slak3
csng3 magyarok, a )ennmaradt k!n tredkek s a katolik!s %allsra ttrt szl% s ol5 Hj tele+esek tartoztak.
Ogyanez a 6enn5at3sgot )iztost3 s ci%ilizl3 szere+1k s 5i%ats!k %olt $a%asal6ld 6el, az ol5 %ajdasg irny)an
is, a5ol Nagy Lajos !ralkodsa alatt 4-D9@(8@7 t)) z)en 5arcolnak, s 5;sgre 5ajtjk a magyar kirly 5;)res %ajdit. Ugy
t))ek kzt az -DD@()an 6ellzadt *azard !t3da *azard Sndor 4-D9/.7 meg53dolt. Lajk -DI.()an :sten s a magyar kirly
kegyelmb"l 5a%aseli %ajdnak s szrnyi )nnak cmezte magt s Demeter erdlyi +1s+knek engedlyt adott orszg)an
katolik!s tem+lomokat szentelni, s +1s+ki teend2ket %gezni. Az ol5ok a))an az id2)en tmegesen kezdettek katolizlni s
-D0/()en Lajk %ajda Lajos kirly azon 35ajtst, 5ogy a sc5ismt3l 435itt2l7 eltrjen, sznleg legal)) teljestette.
Nagy Lajos a szkelyek 5aderejt igny)e %ette egy) 5)orHi)an is, Hgy n+olyi 5adjrat)an 4-D90(G@7, mint ks2)) a
lit%nok s tatrok ellen, majd a szer)()olgr 5)orHk)an. Szemlyesen is jrt a Szkely6ldnA Crgny %r)3l a szkelyek
is+nja szk5elyr2l rt -DII()an le%elet a %elencei dognak. S0T
A szkelyek 5;sg)en nem csal3dott a nagy kirly s az orszg, melynek 5arci dics2sg)2l e dalis korszak)an a
szkelyek )2%en ki%ettk a rsz1ket.
( 9- (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( F:::. A szkelyek trtnete a kz+kor)an
Lsigmond kirly !ralkodsa 4-D80(-9D07 idejn is )2 alkalm!k %olt 625%ats!k, az orszg keleti 5atrainak %delmre.
A kt ol5 %ajda 5;sgnek ingadozsa, a lengyel kirlysg %ersenye a Mold%a 6eletti 5;)r!rasgra s a trkk 53dt3
6ell+se az Al(D!nnl mindegyre Hja)) 5arcoknak lett kHt6orrsa a dlkeleti 5atrszleken.
Ugy -D.9. 2szn Lsigmond kirly indttat%a rezte magt 5adat %ezetni :st%n mold%ai %ajda ellen, aki a lengyel
6enn5at3sg5oz +rtolt, s orszgt "rdly 6el2l elzrta s meger2stette. A kirly a szkelyek is+njt, Kanizsai :st%nt, el2re
k1ldtte )andri!m%al s a szkely 6lkel2 5adakkal, 5ogy !tat nyissanak a 5egyi torlaszokon t. A szkelyek )e5atoltak
Mold%)a, 1tkzeteket %%tak :st%n %ajda ol5jai%al, )iztostottk a kirly )e%on!lst, Hgy, 5ogy Lsigmond kirly 4-D.G.
jan!r7 akadly nlk1l j!t5atott el a %ajda szk%rosig, Sz!csa%ig, s ott t)ort 1ttt. :st%n %ajda 62em)erei%el megalzkod%a
ment a kirly el, kegyelmet krt, 5;sget esk1dtt s elismer%e a magyar korona 6enn5at3sgt, ad36izetsre ktelezte magt.
S8T
Lsigmond kirly a Szkely6ldn t *rass3 6el ment 5aza. *rass3)an megjelent el2tte Mircse, az el;ztt 5a%aseli %ajda
s 5;sget esk1d%e, segtsget krt. A magyar s szkely seregek ke%s +i5ens !tn megind!ltak $a%asal6ld)e, 5ogy Mircst
%issza5elyezzk 6ejedelmi szk)e. A kirly ta%asszal *!dr3l maga is oda sietett. Ksret)en %olt a szkelyek is+nja,
Kanizsai :st%n, aki Kis(Nik+oly ostromnl a trkkt2l se)et ka+ott szkelyei ln. A %r )e%tele !tn azon)an Mircse
5;tlenn %lt s 5ogy a trknek ked%eskedjk, a 5azatr2 magyar sereget a 5egyi !takon 4a rcs%ri(szoros)an7 oroz%a
megtmadta, miknt -DD@()an *azard %ajda Kroly kirlyt.
-D.I()an a nagy(nik+olyi csat)an ott %oltak ismt a szkely 5adak s egy1tt 5arcoltak az e!r3+ai segd5adakkal a
trk ellen. A szkelyek is+nja Kanizsai :st%n a nik+olyi %esztett csata !tn az Al(D!nn Konstantin+oly 6el menek1l2 s
onnan Dalmcin s $or%torszgon t %isszatr2 kirllyal egy1tt jrt s trt %issza ms6l % mHl%a. S.T
A trkk 53dt3 6ell+se az Al(D!nnl s "rdly 5atrszlein a szkelyeket mindink)) a %delmi %onal el2ter)e
lltotta. Amint az el2))i szzadok)an 2k %oltak a 5atr%d2k s 5!llmtr2 gt a )eseny2k, k!nok, majd a tatrok )e1tsei
ellen, most az Hja))an megalak!lt kt ol5 %ajdasg s az ezekre is rzHd!l3 trk 53dts Htj)a ker1ltek.
A MF. szzad el25aladt%al a trk krds mindink)) el2tr)e nyom!lt. Az al(d!nai ol5 %ajdasg nem )rt ellentllani
a nyomsnak s a %ajdk nagyo))rszt )e53doltak a sz!ltnoknakA aki nem 53dolt, azt el;ztk s a magyar kirlyok 6enn5at3sga
6elett1k mindink)) ktsgess %lt.
Lsigmond kirly azon)an nem adta 6el a %ersenyt s %dte a keresztynsg 1gy5ez 5; %ajdkat, az el+rtol3kat +edig
1ldzte s az r!l3kat meg)1ntetni igyekezett. A l!cki keleti kongressz!son azt indt%nyozta 4-9/..7, 5ogy az ol5ok ellen
)1ntet2(eZ+edci3t indtsanak, mert mindegyre elr!ljk a keresztynsg 1gyt s =mindig kt nyergen 1lnek? 4+er6idek7. S-@T
A 5adi mozgalmak arra sarkaltk Lsigmond kirlyt, 5ogy az orszg eddigi 5adszer%ezett talaktsa, s a 5on%delmet
re6ormlja. Ki5atott ez a szkelyek 5adktelezettsge meglla+tsra is.
:d2kz)en -9D0()en %res +3rlzads trt ki "rdly)en, melyet az erdlyi %ajda s a szkely is+nok 4amsi $enrik s
K!sali &akc5 Mi5ly7 a nemessg s a szkelyek csa+atai%al sem t!dtak le%erni, 5anem kiegyezssel +r3)ltk lecsendesteni.
"nnek k%etkezmnye %olt az erdlyi 5rom nemzet: a magyarok, szkelyek s szszok sz%etkezse 4els2 !ni3ja7 -9D0.
sze+tem)er -I.(n K+olnn egyms klcsns segtse %gett. S--T "z az !ni3 el2szr egyestette egy +olitikai nemzett
"rdly 5rom nemzett az orszg kzs %delmre. "z %olt ala+ja "rdly alkotmnynak, melyet Hja)) nemzeti egyezsgek
to%)) 6ejlesztettek. A )els2 s k1ls2 %eszedelmek, a kzs %delem rdeke tmrtettk sz%etsg)e a +olitikai nemzetek
tagjaitA mert mg egyrszt az elgedetlen n+osztlyok sors!k ja%tsa rdek)en mozgalmakat indtottak, msrszt a trk
%eszly lland3 rettegs)en tartotta a keleti 5atrszl lakosait.
J
$!nyadi &nos erdlyi %ajda s szkelyek is+nja 5arcai)an a szkelyek jelentkeny szere+et jtszottak. "z az -99/()en
%%ott szentimrei csatnl kim!tat5at3. >tt az els2 csa+atot a szkelyek alkottk.
$!nyadi a szkelyeket, kiknek %itzsgt2l 61ggtt nagy rsz)en a 6nyes gy2zelem, kit1ntetni akar%n, a csksomlyai
6erencrendi zrdnak D/ csald62t adomnyozott, azon 6lttel alatt, 5ogy katonskodsi s minden egy) orszgos te5er al3l
mentesek legyenek, s a zrdnak szolgljanak. " D/ csaldnak, kiket con6ratereknek ne%eztek, a zrd5oz %al3 %iszonya ngy
szzadon t, -898(ig tartott. S-/T
$!nyadi &nos kormnyz3sga maradand3)) emlket is 5agyott maga !tn: a szkely rksdsr2l sz3l3 tr%nyes
intzkedst, mely legrgi)) rs)an 6ennmaradt constit!tioja a szkelyeknek. S-DT "z a szkely )irtokok)an %al3 rksdst
Hgy sza)lyozta, 5ogy 5a kt 6iHtest%r az atyai rksgen megosztozott, azok 6iHrksei )rjk s rkljk az g)irtokokatA
5a azon)an %alamelyik g)an a 6iHrksk ki5alnnak, akkor az !gyanazon g)eli lenyrksk rklik az g)irtokokat, a
msik g 6iHrksei kizrs%al. "z az ala+ja a szkely 0i*lenysgnak: a mag%aszakadt szkely )irtokon a
lenyrksdsnek. $!nyadi &nos a szkely jogokat s ki%ltsgokat ezenk%1l is rendezte s okle%l)e 6oglalta, melyet a
za)olai gy;lsen 4-9II.7 6elm!tattak s meger2stettek.
A szkelysg jog%iszonyainak sza)lyozsa Mtys kirly idej)en Hja)), nagy l+seket tett el2re. < !gyanis -9ID()an
meger2stette s kiadta az erdlyi 5rom nemzetnek az ltalnos 5ad6elkelsre %onatkoz3 sza)lyait. S-9T "nnek k%etkezt)en
"rdly)en ltalnos n+mozgalom tmadt, ami ellen a nemessg sz%etkezett. S-GT
-9IG()en a 5romszki szkelyek kzt is %iszly keletkezett. A 5atalmasok s el2kel2k elnyomtk a kzszkelyeket,
meg6osztottk 2si jogaikt3l, sza)adsgaikt3l. A kzszkelyek =Ka+itny? Szolga Mikl3s %ezetse alatt 6ellzadtak, az !rak
5zait megro5antk, lerom)oltk, 6elgettk, ja%aikat zskmnyra %etettk, s kegyetlen1l %isszatoroltk a szen%edett
srelmeket.
Mtys kirly rtes1l%n a 5romszki za%argsokr3l, a %iszly lecsendests%el meg)zta Szentgyrgyi s *azini &nos
gr36ot, az erdlyi %ajdt s szkely is+nt, aki -9II. jan!r /@.(n +aboln erdlyi 62nemesekkel s az sszes szkely
szkek)2l egy)egy;jttt szkelyekkel gy;lst tartott, egyezsget 5ozott ltre kztt1k s meg%izsgl%n a szkelyek rgi
tr%nyeit s jogait, azokat megHjtotta, s $ontokba 0oglalva kiadta.
( 9/ (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( F:::. A szkelyek trtnete a kz+kor)an
"zek az artic!l!sok meglla+tjk az akkor mg csak kt szkely rend 4a 62))ek s kzrend7 egyms kztti
jog%iszonyt, jeles1l a kzszkelyek sza)adsgt. Megsza)jk a jogszolgltatst mind a 5rom szk k1ln %lasztott -/(-/
esk1dtje ltal, kiknek -\D(ada a 62))ek, /\D(ada a kzszkelyek kz1l %lasztand3. A +erek 6elle))ezse a szkt2l
Od%ar5elyszk5ez, onnan a szkely is+n5oz s %g1l a kirly szemly5ez trtnjk. A )r3(gyalz3nak nyel%%ltsga -/
mrka, %iszont a 5amisan 5tl" b5r! mlt! legyen a megny*zatsra s b"rnek szalmval kit#metsre.
"l5atroztk to%)), 5ogy senki se tart3ztasson le %alakit jogtalan!l, s aki ilyet elk%et, a t)or)an gyilkossg, ott5on
5atalmaskods );n)en marasztaltatik elA 5a kell, mindenki +erelje ad3st a szkeken a )rk el2tt a tr%ny rendjn s 6eltallt
ad3st %agy az 2t tr%nyesen illet2 dolgokat ne maga nknyesen, 5anem a )r3 ltal 6oglaltassa le.
Fgeztetett, 5ogy tisztsgeket %agy 5i%atalokat a szkelyek kz1l senki se 6oglal5asson el +nzrt %agy 5atalmas!l
annak akarata ellenre, akit az a tisztsg illet, 5a csak az illet2 j3sznt)3l )ele nem egyezik. S-IT Msk1ln)en a
5atalmaskod3 62( s j3szg%esztssel );n52dik.
Senki e %idken t!taz3t, )rmily rend; s nyel%; s )rmely keresztyn orszg)3l %al3 legyen, szemly)en s ja%ai)an
semmiknt ne akadlyozza s krostsa, 5acsak a kirlyt3l, %agy szkely is+nt3l arra rott rendelete nincsen.
$a a szkelyek ltalnos %agy rszleges 5ad6elkelsre mennnek, senki kz1l1k lelmiszert 6izets nlk1l %agy ms
rtket %alakit2l el ne %egyenA aki %alamit el%esz, egyik keze, %agy szeme el%eszts%el );n52dik.
A kzt1k lak3 +a+ok 62+a+jaiknak engedelmeskedni tartoznak, a +a+i gy;lseken 4synod!sokon7 minden +a+
megjelenni tartozik, s aki arr3l +1s+ki engedly nlk1l elmarad, a +l)nit el%eszti.
Az sszes tletek, melyek a gonoszte%2 Hn. Ka+itny Szolga Mikl3s 6elkelse alatt a 5)orH ideje alatt )rmi cmen
5ozattak, megsemmisttetnek.
Semmi6le el2kel2 4+otens7 nem szll5at meg %alamely 6al!)an, a5ol rksge s illet2sge nincs, a kzsg lak3i
)eleegyezse nlk1l. A szk)r3 t)) mint 5rom lo%as ksr2%el ne szlljon 5ozzj!k, s csak egy 5elyettest tartson maga
5elyett, ne t))et. Az ilyen maga 5elyett mst, %agy msokat ne tartson, 5anem csak maga jr5asson el a )r3 szemly)en,
msnak az tlete r%nytelen.
$a )rmely el2kel2 %agy kzszkely, akik kzt a jelenlegi %iszly, s 5)orHsg tmadt, ezeket a %gzseket megszegn,
s 5a %alaki a kzszkelysget ismt az el2))i szolgasg)a 5ajtani s tartani akarn: akkor a sza)adsg)an megtmadott, %agy
megkrostott mondja azt meg az esk1dteknek s ezek meg)izonyosod%n igazsga 6el2l, adjk t!dtra a szkelyek is+njnak,
s ez a %tkest 62( s j3szg%esztssel sHjtsa kegyelem nlk1l. Msrszr2l, 5a a szkelyek kznsge id2k 6olyamn 5asonl3
+rt1tst, %iszlyt, 5)orHsgot s egyenetlensget tmasztana k1ln %agy egy1ttesen: akkor az illet2k 62( s j3szg%esztsre
tltessenek, s rk 5;tlensg );n)en marasztaltassanak elA azon 6el1l +edig mg sszes jogaikat s ki%ltsgaikat, melyeket a
szent kirlyok 4di%or!m reg!m7 engedelm)2l s kegyelm)2l l%eztek, %esztsk el.
Fg1l az el2kel2k ja%ai, melyek a mondott 5)orHsg idejn a kzsg ltal el%itettek, 5armadna+ alatt adassanak %issza
s 5zaik, melyek a szkelysg ltal lerom)oltattak %agy 6elgyHjtattak, a k%etkez2 Szent &nos na+jig a kzsg ltal
+ttessenek 6el, rk 5;tlensg )1ntetse ter5e alatt.
Mindezekre az el2kel2k s a kzszkelyek mag!kat nknt kteleztk, a 6enne)) megrt )1ntetsek mellett. S-IT
"z a szkelyek msodik, ismeretes, rott ala+tr%nye.
A szkely kzn+ ms szkek)en is 6orrongs)an %olt Mtys !ralkodsa 6olyamn. Banaszok rkeztek a kirly5oz
-90D()an a zem+lni t)or)an le%2 Od%ar5ely( s Maros(szk)eli l362k s gyalogok rszr2l, 5ogy a szkely 62rendek kz1l
nmelyek 2ket +nz)eli 6izetsre knyszertgetik. A kirly, tekintet)e %%n az egsz szkely nemzetnek 5ozz %al3 5;sgt s
5adakozsra %al3 mindenkori serny kszsgt, meg+arancsolja mrai Magyar *alzs erdlyi %ajdnak s szkely is+nnak,
5ogy azt a srelmet ksedelem nlk1l megor%osolja, s sHlyos )1ntets alatt ki5irdets ltal tiltson el minden 5Hzs(%onst.
Ogyanakkor elrendeli a szkely l362k s gyalogok lajstrom)a rst 4coll!stratio, l!str!m7 s egyik rend)2l a msik)a %al3
tl+s m3dozatt. "zzel meglla+tja a 5rom rendet. S-8T
A szkelyek az 2 5; szolglataik ltal ( Hgy ltszik ( sz%5ez %oltak n2%e az =igazsgos? kirlynak, aki k1ln
ki%ltsgle%l)en is )iztostotta a szkelyek el2jogait, ad3mentessgt st).
Fitzsg1kkel szereztek erre rdemeket, a mold%aiak, trkk, cse5ek s lengyelek ellen %%ott 5)orHk)an.
Szere+eltek a szkelyek a 5;tlen :st%n mold%ai %ajda ellen %ezetett 5adjrat)an is. S-.T
Mtys sereg%el *rass3)3l -9I0. no%em)er /G.(n ind!lt $romszken t Mold%a 6el. Az >jtozi(szorost lednttt
6kkal eltorlaszol%a s )e%g%a tallta. =Meg kelletk az !takat tiszttani igen nagy m!nk%al.? A szkelyek ennek nagy
mesterei l%n, gyorsan el%geztk s a sereg el2nyom!lt, a Szeret %lgy)e t, majd 6el egszen Pomn%srig, melyet
ostrommal %ettek meg. >nnan a Mold%a mentn 5aladtak to%)) Mold%a)nyig 4*aia7. >tt egy Mold%)an tart3zkod3 erdlyi
szkely jelentette a kirlynak, 5ogy a %ajda -/@@@ 62nyi serege kzelt. "zek jjel kt6el2l rontottak a %rosra, 6elgyHjtk s
nagy %iadalt kezdnek, mely)en ngy 3ra alatt 0@@@ ol5 s -/@@ magyar esett el. Mtys kirly az jjeli megle+ets za%ar)an
maga is megse)es1lt a 5t)a 6Hr3dott nyl%essz2t2l. "miatt nem is 6olytatta to%)) a 5adjratot, 5anem %isszatrt "rdly)e,
Hgy 5ogy karcsony 1nne+re mr *rass3)a rt. :st%n %ajda )ocsnatkr2 s 5;sget 6ogad3 le%ele mg "rdly)en rte !tol.
S/@T
Pszt%ettek a szkelyek Mtys cse5orszgi 5adjratai)an isA ++en Hgy a lengyelek ellen -90D()an a 6els2zem+lni
5arcok)an. >tt esett el Vs!+or Mikl3s %olt erdlyi %ajda s szkely is+n. >tt a t)or)an ad a szkelyeknek ki%ltsgle%elet
Mtys kirly, jogaik, ktelezettsgeik s ad3mentessg1k 6el2l. S/-T
Nemsokra nagy erdlyi sereg 4/-@@@7, kzt1k FGGG szkely %on!lt a kirly intzkedsre :st%n mold%ai %ajda
segtsgre a trk ellen. Az egyes1lt erdlyi s mold%ai sereg -90G. jHni!s -0.(n 6nyes gy2zelmet aratott a trkn a *erld
6oly3 mellett. A gy2zelmi jelek)2l Mtysnak is k1ldtt :st%n %ajda, aki 5l)3l s Hja)) segtsg 6ej)en a magyar kirlyt
termszetes !rnak ismerte el s 5;sget 6ogadott. Mtys 4-90G. a!g!szt!s -G.7 %iszont a magyar korona 5;sgre %isszatrt s
neki, mint termszetes !rnak Hjra meg53dolt :st%n moldo%ai %ajdt 6iai%al, )ojrjai%al s egsz orszg%al egy1tt kegyelm)e
( 9D (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( F:::. A szkelyek trtnete a kz+kor)an
6ogad%n s neki eddigi %tkeiket meg)ocst%n, 2ket el2dei, a magyar kirlyok ltal adott minden jogaik)an, ki%ltsgaik)an s
sza)adsgaik)an megtartani grte. S//T
Nagy szere+et jtszottak a szkelyek a kenyrmezei diadal ki%%s)an is. -90. 2szn !gyanis I@@@@ 62nyi trk s ol5
sereg rontott "rdly)e s Cy!la6e5r%rig 6eldHlta az orszgot. *t5ory :st%n erdlyi %ajda s szkely is+n 6egy%er)e
sz3ltotta az erdlyi 5adakat, nemeseket, szkelyeket s szszokat, aztn Szsz%ros mellett a Kenyrmez2n elllta Htjt a
gazdag zskmnnyal %issza%on!l3 trkknek, segtsg1l 5%n Kinizsi Bl temesi is+nt. A 6ellltott 5adsereg )alszrnyn, a
Marosra tmaszkod%a, a szkelyek llottak. A trkk tHlereje %isszanyomta a jo))szrnyon a szszokat, majd =megtolk a
szkelyeket s sokat le%gnak kz1lk? s a kz+en a derk 5adat annyira szorongattk, 5ogy magn a 62%ezren =a %ajdit
5at se)ek esnek, lo%a is megse)es1le.? A leg%lsgosa)) +illanat)an rkezett meg Kinizsi Bl segdsereg%el s 6nyes
gy2zelemm %ltoztatta a ktsg)eesett k1zdelmet 4okt3)er -D.7. D@@@@ trk, -@@@@ erdlyi lett a 5arc ldozata. A diadal tort
%g lakom%al 1nne+eltk, melyen a magyar $erk!les, Kinizsi tnct 4trk 5olttesteket 6orgat%n kt karj%al s 6ogai%al7 a
r3la sz3l3 legendk messze el5restettk. A 6nyes gy2zelmet =e De!m(mal 1nne+eltk nemcsak Magyarorszgon, 5anem
szerte a keresztyn %ilg)an, 62knt P3m)an. S/DT
A kenyrmezei 52s *t5ory :st%n azon)an, amily 1nne+elt 5ad%ezre %olt Mtys kirlynak, ++oly zsarnoka lett a
szkelyeknek a gynge ::. Olszl3 !ralkodsa alatt. Az er2skez; Mtys 5alla !tn 4-9.@7 nyltan 5irdette, 5ogy olyan kirlyt
akar, akinek 1stkt mark)an tart5assa. A lengyel eredet; cse5 kirly)an =Do)zse? Lszl3)an megtalltk a ))(kirlyt, de
meg is stk a nemzet srjt Mo5cs mezejn.
*t5ory a gyenge kirly alatt 6ktelen 5atalmaskodst kezdett gyakorolni a kormnyzsa alatt l%2, jogaira 6ltkeny,
sza)adsgrt l2(5al3 szkelysg 6elett. '2em)ereit lette, knoztatta, szm;zte, a n+et zsarolta, ki6osztotta, s dly6sen
5irdette, 5ogy kt 6eje legyen annak, aki ellene a kirly5oz +anasszal mer 6ord!lni, 5ogy 5a az egyiket le1tteti, a msikat
el2%e5esse.
A szkelyek to%)) nem t;r5et%n a kegyetlenkedst s elnyomatst, -9./ %gn 6egy%erre keltek sza)adsg!k
%delmre. Az !d%ar5elyszki Nagysolymoson -9./. decem)er /.(n nemzetgy;lsre j%n ssze, el5atroztk, 5ogy
segtsg1l 5%jk az erdlyi nemessget s szszsgot, 5ogy egy1tt 6olyamodjanak a kirly5oz, 5ogy rgi sza)adsg!k)an tartsa
meg 2ket.
A szkely nemzetgy;ls a 6olyamod%nyt elksztette, elsorol%n )enne keser%es elnyomats!k 5osszH lajstromt s a
kirlyt3l a %ajdais+n elmozdtst k%eteltk.
A korjellemz2, rdekes emlkirat lnyegese)) rszei ezek: 'elsged megkoronztatsa !tn k%eteit Feres Btert s
Cer) Lszl3 +1s+kt le%el%el kznk k1ldtte, mely)en t2l1nk 5itet s rk 5;sget k%nt, gr%n rgi jogaink
megtartst, mire a k%etek meg is esk1dtek. Es j3lle5et !gyanakkor 'elsged ccse, Al)ert lengyel kirly is 6elsz3ltott az 2
5;sgre, mi nem neki 53dolt!nk, 5anem 'elsgednek esk1dt1nk 5;sget azzal a 6elttellel, 5ogy 'elsged minket jogaink)an
meg 6og tartani, s akik Al)ert kirly mell llottak, )ocsnatot nyernek. Mi att3l 6og%a 'elsged5ez mindig 5%ek %olt!nk s
minden)en 5;sgesen szolglt!nk. De a %ajda Hr a 'elsged nek1nk tett gretei%el semmit sem gondolt, kznk, mint
ellensgre, er2s sereggel jtt, sok rtatlan megletett, nmelyeknek szemeit szHratta ki, msoknak 5zait 6ldig rom)oltatta,
nejeiket, lenyaikat knoztatta, minden %agyon!kat s j3szgaikat el%itette, t)) mint -@@@@ 6orint rtk)en zskmnyra
5nyatta, s t2l1nk )armokat szedetett. Es ami mg gonosza)) s so5a nem hallottk% k#zt:nk vrkastlyt <castrm= $5ttetett%
mely)2l )enn1nket mindig )tran elnyom5asson s rom)ol5asson ...
A kastly 6el+tse !tn Od%ar5elyszken mindenkit2l egy k)l ga)ont, egy k)l za)ot, egy te5enet, egy csirkt,
egy kenyeret, minden +aroc5it3l kt krt, kt 5ord3 sert, kt szekr sznt s minden 6al!t3l egy kocsi szalmt zsaroltak ...
Letelaka 6al!j)an, a5ol I@ lakos %olt, 5at em)eren k%1l mind a maga %rdj%al %ltotta meg magt, akiket +edig el nem
6og5attak, gyermekt 6ogtk el, s nyrs5oz ktztkA anyja lt%n, 5ogy meg akarjk s1tni, %rdjn meg%ltotta.
"gy jm)or tisztessges asszonyt rtatlan!l el6og%n, oszlo+5oz ktztek, kendert t%n al, meggyHjtottkA rokonai
%ltottk meg %rdjn.
Nmely nemesek 5zait 6lgette. A %ajda s !d%ari em)erei egy nemes !rat, 5zra men%n, %as)otokkal %ertk, G@
6orintot %ettek el t2le, 5ajadon lenyt 5ajnl 6og%a %onszoltk ...
Nem mert1nk 'elsged5ez menni, 5ogy elnyomats!nkat el2adj!k, mert a %ajda Hr azt mondotta, 5ogy 2 kirly s %ajda
"rdly)en, s aki 'elsged5ez akar 6olyamodni, kt 6eje legyen, 5ogy 5a az egyiket el%eszti, a msikat 6elte5esse. Azt is
mondotta, 5ogy a %ajdasgot 'elsged neki rksen adta, ami eddig 5allatlan %olt.
So5a ilyen elnyomatst nem szen%edt1nkA nem t!dj!k azon)an, %ajon 'elsged t!dt%al %an(e, %agy nincs. Sokan emiatt
Mold%)a s $a%asal6ld)e menek1lnek ...
)) szken, a5ol a szkelyek 6iHgyermekei ki5altak, a %ajda Hr lenyaikat er2szakosan !d%ari em)erei5ez adta 6rj5ez
s szkely rksgeiket el6oglalta ...
Azt mondogatta, 5ogy jo)) %olna 'elsgednek, 5a az egsz Szkely6ldn )1ds dgk 5e%ernnek, mint 5ogy
szkelyek lakjanak, mert 'elsgednek semmi 5asznot, sem szolglatot nem tesz1nk. Nek1nk azon)an Hgy ltszik, 5ogy
'elsgednek szolglt!nk, s mert mg az orszg egy) 5atrszleit sok ezer 6orinttal tartjk 6nn, 2rzik s mgsem le5et a
+!szttst3l megmenteni: addig mi ezt az orszgt 'elsgednek minden +nzsegedelem nlk1l, sok atynk6inak 6ogsg)a
j!ts%al s %r1k )2 omls%al mindeddig +en megtartott!k. "zenk%1l mid2n a )oldog!lt kirlyok )enn1nket 6lsz3ltottak,
minden tborozsban ott voltnk az orszg vdelmre s a mi "seink vre k:l#nb#z" orszgokban% ti. (oldvban%
Havasal0#ld#n% -cz&% 6#r#k&% Horvt&% )olgrorszgban b"ven hllott s a mi vr:nkb"l $atakok 0olydogltak% tagjainkb!l s
csontjainkb!l $edig halmokat hnytak ...
Most +edig 'elsged idej)en t2l1nk t5zezer #kr#t csikartak ki s 'elsged rszre a szkelysg nyolcadrszt k5vntk
tborozsra, mely ksz1letre s t)orozsra 6ejenknt egy(egy 6orintot 6izett1nk, ami sszesen -@@@@@ 6orintra megy... S/9T
"zek)2l ltszik, 5ogy %ajda !r!nk )enn1nket tnkretenni szndkozik, 62em)ereinket kiirtani s mag!kat a szegny
szkelyeket minden sza)adsg!kt3l meg6osztani trekszik ...
( 99 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( F:::. A szkelyek trtnete a kz+kor)an
Knyrg1nk ezrt 'elsgednek, 5ogy tekintse meg ily nagy elnyomats!nkat s mlt!ztassk a vajdt k#z:l:nk
visszavenni% 5ogy )enn1nket mg t)) tr%nytelen s 5allatlan gytrelmekkel ne 5)orgasson. !dja meg 'elsged
)izonyosan, 5ogy mi alatta soha nem maradnk% mg ha mindnyjnknak 0elesgeinkkel% gyermekeinkkel, az orszgb!l idegen
0#ldre kellene is bjdosnnkE mert ha a vajda *r k#zt:nk tovbb is ralkodnk% elhatroztk% hogy ;elsged orszgb!l
azonnal kibjdosnk ... S/GT
A szkelysg eme jajkiltsnak meglett a k%etkezmnye. A kirly *t5ory :st%nt -9.D. jan!r kze+n az erdlyi
%ajdasgt3l s szkely is+nsgt3l =kegyelem)en? 4sal%a gracia et )ene%olentia7 6elmentette s azt Losonczi Lszl3 s Drg6y
*ertalan 62kamarsmestereire r!5zta. S/IT
A szkelyek 5lsak %oltak a kirly irnt s 5;sgesen szolgltk 2t s %dtk a 5azt.
A kt Hj %ajda mg le sem rkezett, mid2n elegdi :st%n al%ajda 6egy%erre sz3lt a *t5ory lettele 6elett r%endez2
szkelyeket s szszokat a Ferestoronynl 4-9.D. 6e)r!r7 "rdly)e 1ttt Ali )g ellen, akit tna+i ra)lsa !tn ki is %ertek.
<sszel 4okt3)er -G.7 Hj )etrst intztek a trkk a *arcasg 6el, de a szkelyek rc6aln az is megtrt.
-9.9()en "rdly)en az, n5atalmHlag k%etelt ad3 miatt lzads trt ki, melyet a kirly szemlyes megjelenssel s
Drg6y %ajda kegyetlen szigorral 6ojtott el. A szkelyek, mint ad3mentes n+, nem %ettek )enne rszt. "llen)en rszt%ettek az
Olszl3 ellen 6ellzadt dl%idki 62!rak, 62knt Xjlaki L2rinc 5erceg ellen -9.9(.G()en az erdlyi %ajda ltal %ezetett
tmads)an, SzermHjlak s ms %rak kiostromls)an.
Mindezeket k1lns rdem1l r3tta 6el nekik ::. Olszl3 kirly ki%ltsgaik meger2stse alkalm%alA elmond%n, 5ogy a
szkelyek nagy rdemeket szereztek el2dei alatt a magyar korona %delm)en a trkk ellen, vr#k hllatsa s "seik s
testvreik #n0elldozsa ltal% aztn $edig az " tr!n0oglalsa !ta nemcsak a t#r#k#k ellen% hanem a lzad!k s $rt:t"k ellen
mindig 0radhatatlan lelk:lettel s brmely 0elsz!l5tsra kszsggel teljes5tett hDsges szolglataikkal.
"zeket az rdemeket k%nta megj!talmazni azzal a szkelyek trtnet)en nagyjelent2sg; kivltsglevllel% mely)en
-9... jHli!s. D.(n *!dn a szkelyek rgi jogszoksait s sza)adalmait meger2sti, s +ontok)a 6oglalja.
A )e%ezets)en elmondja, 5ogy a 5rom nemzetsg)eli erdlyi szkelyek rszr2l s ne%)en eli)e terjesztettek nmely
artic!l!sokat, melyek)en a szkelyek azon sza)adalmai s rgi jogszoksai 6oglaltattak, melyekkel 2k 2sid2kt2l 6og%a ltek,
el2dei, a magyar kirlyok idej)en s azt k%ntk, 5ogy ezeket a cikkelyeket ki%ltsgle%l alakj)an szerkeszt%e 4redigere7
nekik s !t3daiknak rkre r%nyesen meger2st%e kiadn. Megtekint%n rdemeiket, krs1ket teljest, s a cikkelyeket
el2sorolja. Legel2)) is meg5atrozza a 5adszer%ezet s 5adakozs m3djt, 5ogy mik++en, mily nagy szmmal, kiknek a
%ezetse alatt kell a szkelyeknek 6lkelni a k1ln)z2 irny)an %ezetett 5adjratok alkalm%al. S/0T Meg5atrozza a
szkelyek ad3mentessgt s az =krs1ts? m3dozatait. S/8T Aztn a szkelyek nkormnyzatt: a szkely is+n jogait s
ktelessgeit, 62tr%nyszkt, a kirly)rk tisztt, a tr%nykezs m3dozatait, a szkelyek )irtokjogt st). rja kr1lA S/.T de
egyszersmind intzkedik a tHlka+sok, a za)oltlansg, az n)rskods, a kzrend s jog5)orts ellen.
"zentHl ( Hgymond & a szkelyek senki hzt 0#ld*lni ne merszeljk% sem senkit kz1lk sajt 5atalm!knl 6og%a a
szkely is+n t!dta nlk1l hallos b:ntetsre ne 5tlhessenek% rks 5;tlensg ter5e alatt.
o%)), 5a %alaki a szkelyek kz1l az orszg ellen 4contra rem+!)licam7 %agy a kzsg j3lte ellen Hj s rossz
tr%nyeket 5ozna )e, %agy a kzsget jogai)an, %agy %agyon)an srten, %agy elnyomn, %agy a szkely jogokat, j3
szoksokat s igaz tr%nyeket megza%arn s a szk )ri ltal megint%e sem akarna a tiltott Htr3l letrni: akkor azon szk
)rja a srtett 6l +anaszra tartozzk a szk kznsgt ssze5%ni, s 5a a dolog eligaztsra a szk nem %olna elegend2, ms
szk)2l is 5%jon sszeA 5a +edig sz1ksgesnek m!tatkoznk, Od%ar5elyszk ka+itnya a 62em)erek meg5agys)3l 5%ja ssze
a szkelyek k#z#nsgt, s mi!tn ez a +anaszokat s %dakat ki5allgatta, s az 1gyet meg%itatta, a 6elek az tletet az is+n el
%i5essk s az is+n akaratja s megkeresse nlk1l senkit szemly)en %agy %agyon)an 5)orgatni, s krostani ne
merjenek. $a az is+n ltja, 5ogy igaz tletet 5oztak, tartozzk azt 5ely)en5agyni, %agy +edig az 1gyet Hjra t%izsgl5atja, s
Hj tletet 5oz5at. $a %alamely szkelyek a 6nte))iek ellen )rmi)en %tennek, 6ejkkel s ing3 %agyon!kkal lakoljanak. $a
+edig %alamely ilyk++en eltltek %agy szmki%etettek a kirly5oz %agy 62+a+ok5oz s zszl3s !rak5oz 6olyamodnnak, s a
kirly az is+n s a szkelyek ltal magt in6ormltat%n, a %tket nem tallja nagyjelent2sg;nek s meg akarna kegyelmezni, a
szkelyek megegyezse nlk1l is kegyelmet ad5at. $a +edig a kirly Hgy tallja, 5ogy a %tek s ki5gs nagy s sHlyos, az
olyannak a 6elsg se adjon kegyelmet. SD@T
::. Olszl3 a gyakorlat)an szoksjogknt 5osszH id2k 6olyamn ki6ejl2dtt s rsz)en el2dei, gy a Mtys kirly ltal is
mr ki%ltsgle%l)en )iztostott jogsza)lyokat 6oglalta e))en ssze minden eddiginl sza)atosa))an, a kzlet leg6ontosa))
sz1ksgletei ( a 5on%delem, ad3zs, kzigazgats, tr%nykezs ( sza)lyozsra.
A Szkely6ld joglla+otnak, a jogok s ktelessgek rendezsnek tern igen jelentkeny 5aladst jelentett ez,
melynek messze ki5at3 jelent2sge %olt a j%2re is.
der)2czy nagysza)sH tr%nykny%t kt %tizeddel el2zte meg ( )r csak di35j)an ( a szkely jogok ilyetn
kodi6iklsa.
- Szkely >kle%ltr :. -8., :::. -.
/ Mon!menta Faticana :. B+ai tizedszed2k szmadsa .0.
D &nos minorita kr3nikja. Com)os '. A.: Kz+kori kr3niksok M:. I/.
9 Arany &nos Szent Lszl3 c. kltemny)en 6eldolgozta ezt a sz+ legendt:
=Nem a szkely, nem is Lack6i,
Kit :sten sok megtartson,
$anem az a Lszl3_ Lszl3_
Az gy2ztt le minket 5arcom,? mondotta a tatr %ezr.
G K1k1llei &nos, F:. 6ejezet
I B3r Antal: a Millenni!mi rtnet :::. /8-.
0 &aka) "lek s Szdeczky Kardoss Lajos: Od%ar5ely %rmegye trtnete, /-0.
( 9G (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( F:::. A szkelyek trtnete a kz+kor)an
8 Szkely >kle%ltr :. 8/.A 5!r3czy V5ronica $!ngarica +. :F. c. F.
. 5!r3czy V5ronica $!ngarica +. :F. c. :M.
-@ Mec5o]ski 5ist3rija !tn Szamoskzy 5istoria :::. //-.
-- Szkely >kle%ltr :. -D9.
-/ Feszely Kroly: $ol %erte meg $!nyadi &nos Mezid )get^ Szzadok -80.. %6olyam.
-D Kllay 'erenc: Az 2s szkely nemzet eredete, -8-.
-9 Szkely >kle%ltr :. -.I.
-G K2%ry Lszl3: "rdly trtnelme, ::. 88.
-I "))2l ltszik, 5ogy a tisztsgek $romszken is nemek s gak szerintA a )irtokok 4l362sgek7 szerint rendre jrtak.
-0 Szkely >kle%ltr :::. 8/(8I.
-8 Szkely >kle%ltr :. /-..A lsd *enk2 &3zse6: A szkely nemzet k+e, D0.
-. "zt tartjk az ol5ok egyik 62 nemzeti 52s1knek s =Ste6an cel Mare? ti. Nagy :st%nnak 5%jk.
/@ $eltai kr3nikja. ::. 8I.A *on6ini!s dec. :F. -. 49/0.7.
/- Szkely >kle%ltr :. //@.
// Cr36 eleki &3zse6: A $!nyadiak kora. :F. 9/-(/..
/D *on6ini 98-.A $eltai -08.A Cr36 eleki &3zse6: $!nyadiak kora. F. --I.
/9 "))2l ltszik, 5ogy a Szkely6ld lakosait akkor -@@@@@ 62re szmtottk, s annak nyolcadrsze -/G@@ 62nyi 5arcost jelentett.
/G Szkely >kle%ltr :. /0D. kelet nlk1lA -9./. %gn kellett kelnie. Magyar!l kzlte Sza)3 Kroly az ltalam szerkesztett Szkely "gyleti
K+es Na+tr -8.@. %6. /8.
/I Szkely >kle%ltr :. /0-.
/0 Szkely >kle%ltr F:. A szkelyek 5adszer%ezete c. 6ejezet.
/8 Lsd F::. A szkelyek ad3zsa c. 6ejezetet.
/. Lsd mindezeket a meg6elel2 6ejezetek)en.
D@ Szkely >kle%ltr :::. -9D.A Sza)3 Kroly: A rgi szkelysg, -ID.
( 9I (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( :M. A szkelyek trtnete a MF:. szzad elejn. 4-G@G(-G/I.7
I4. A szkelyek t#rtnete a 4VI. sz!zad ele5n. 6*.7.&*.+/.8
Az Hjkor els2 szzada miknt a leg%lsgosa)) a magyar llam %ezredes trtnet)en: mg 6okozotta))an az a
szkelyek)en. Az orszgos )ajok, +r%iszlyok, +3rlzads, mo5csi %sz, ellenkirlyok k1zdelme, trk 53dts, nmet
elnyomats, nemzeti ellenlls drmai 6ord!latai5oz itt ( az Hjonnan alak!lt erdlyi 6ejedelemsg ke)el)en ( mg ms
)onyodalmak, k1zdelmek is jr!ltak: kzt1k a szkelyek k1lnleges nemzeti, trsadalmi s rendi k1zdelmei s az e))2l tmadt
%lsgok, ssze1tkzsek, 6orradalmak.
A szkelysg a szzad elejn lzas 6orrongs)an %olt, 5ogy meg%delmezze sza)adsgt, szer%ezze, ki+tse jogi
intzmnyeit, )iztostsa a jogrendet. A jogi s trsadalmi ala+ot s keretet megadtk Mtys kirly s ::. Olszl3 rendelkezsei,
ki%ltsgle%eleiA de azoknak 5zagai kitltsre %rtak. A meglla+tott %ezrel%ek gyakorlati meg%al3stsa Hj intzmnyek s
intzkedsek ltestst ignyelte.
"z a kzsz1ksglet idzte el2 -G@G()en s -G@I()an a szkely nemzetgy;lsek tartst s %gzseit.
A szkelyek 2sid2kt2l 6og%a tartottak nemzetgy;lseket. "z %olt az 2 leg62)) nemzeti jog!k. r%ny5oz3 s
tr%nykezsi jogot gyakorolt az, a szkelysg egyetemt illet2 el%i s gyakorlati krdsek)en.
A szkely nemzetgy;ls 5atskre messze)) terjedt ki, mint az erdlyi nemessg, %agy a szszsg kzgy;lseinek
5atskre. Mert a szkely nemzetgy;ls 62)enjr3 1gyek)en is tlt, nemzetr!ls, +rt1ts esetn. o%)) a MF:. szzad
elejn tartott kzgy;lsek %gzse szerint 62tr%nyszket alkotott a Szkely6ld szmra, maga %lasztotta meg annak tagjait,
6elel2ssg ter5e alatt, a %tkes, 5amisan tl2 )r3t szmki%etsre s minden ing3 s ingatlan %agyona, s2t rksge 4)irtoka7
el%esztsre tlte.
A szmki%ets joga s gyakorlata meg %olt a szkelyek kztt mr el2)) is a +rt1t2kkel szem)en. *t5ory :st%nt
4-9./.7 azzal %doltk 5ogy ezzel is %isszalt, mert a nemzetgy;ls ezen jogt a kz6elkilts 5elyett maga s meg6lemltett
cinkostrsai ltal nknyesen gyakorolta.
=Mikor a %ajda Hr ( rtk a kirlynak ( nmely teljesen rtatlanokat kz1l1nk szmki%etettnek kiltatott ki, az nem
mindnyj!nk megegyezs%el s akaratj)3l trtnt, 5anem csak n5ny szkellyel kiltatta ki, akik akkor a %ajd%al jelen
%oltak s azok sem nknyt, 5anem szrny; 6lelem)2l tettk. Mert a %ajda Hr akkor a kastly el2tt )it36t llttatott, melyre
2ket, 5a azokat szmki%etetteknek ki nem kiltjk, 6lakasztatta %olna. Az akkor jelen %olt szkelyek nemesek azokat kiltottk
%olna ki szmki%etetteknek, mert oly nagy rettegs 6ogta el 2ket, 5anem t!lajdon ne%ket is megtagadtat5atta %olna %el1k.?
Az ily szm;zs, mely a Szkely6ldr2l kitiltst jelentett 45ogy =Szkelyorszg)an ne marad5asson s lak5assk?7 a
nemzetgy;ls kizr3lagos joga %olt, mely al3l kegyelmet csak a kirly, %agy =az egsz szkelysg egyenl2 akarat)3l? ad5atott.
S-T
"rre rdekes +ldt tall!nk -9.8()3l. Akkor !gyanis a Marosszkiek kztt %iszly tmad%n, a szkelysg a za%args
4t!m!lt!s7 miatt knytelen %olt nemzetgy;lsre jnni ssze. "zen aztn a 62)) +rt1t2k 45zaik s malmaik 6eldHlsa !tn7
szm;zetsre tltettek. "zek azon)an a kirly5oz 6elle))ez%n, ::. Olszl3 az 1gy 6el1l%izsglatra )rk!l kirendelte Lszl3
erdlyi +1s+kt s %ingrti Cer) Lszl3 orszg)r3t, ne5ogy a Szkely6ld to%))i za%argsnak legyen kit%e. "zek
Maros%sr5elyt %izsglatot tart%n, a %iszlykod3 6elek kztt egyezsget 5oztak ltre, olyan rtelem)en, 5ogy a %tkes
szm;zttek a marosszki 62))eket s kznsget elk%etett ki5gsaik miatt megk%etik s meg6ogadjk, 5ogy 5zaik s
malmaik 6eldHlsa s szen%edett kraik miatt 2ket 5)orgatni nem 6ogjk. Fiszont a szkelyek megengedik, 5ogy )ald3czi
Vsnyi L2rinc, nemesi j3szg%al megelged%e, itt lakjk, )ald3czi Vsnyi Lzr +edig szkely rksgeit %isszaka+ja, de
azok)an a szkely nemzet s Marosszk engedelme nlk1l ne lak5assk, Szkely6ldn szolgit se tart5assa, mindazltal
sza)adon jr5at(kel5et a Szkely6ldn rokonai ltogatsra. Szentgyrgyi Cyrgy +edig, mi!tn a marosszki szegnysg
egyetemt2l 4a) !ni%ersitate +a!+er!m7 engedelmet s ki5gsai meg)ocstst krte s megnyerte, rksg)en )ksen
lak5assk s azt a szkely jog szerint, mint a t))i +rimor, 5asznl5assa. S/T
A szkelyek a jogsza)lyozs s tr%nykezs tern jelentkeny l+ssel 5aladtak el2re az -G@G.(i dvarhelyi s az
-G@I.(i agyag0alvi nemzetgy;lsen. A Szkely6ld lakosai -G@G. no%em)er /D.(n Od%ar5ely %ros)an kzgy;lsre jttek
ssze, s ott sz1ksgesnek tltk egy 0"t#rvnyszk szer%ezst, mely a ritkn tartott nemzetgy;lsek 5elyett, mint 6elle))%iteli
63r!m, a +erek)en tlkezzen. "))e a 62tr%nyszk)e Od%ar5ely( s KeresztHrszk)2l meg%lasztottak ngy 62em)ert s
tizen5rom l362t. &og5at3sg!kat kiterjesztettk az egsz Szkely6ldre. SDT
A tr%nykezs tern csak5amar Hja)) re6orm k%etkezett, az erdlyi 5rom nemzet tagjai kztt keletkezett +ereket
illet2leg. A 5rom nemzet -G@G()en ordn tartott kzgy;lse !gyanis egy %egyes )izottsgot %lasztott s k1ldtt ki az
igazsgszolgltats 5inyai +3tlsra.
"zek 4nemesek, szkelyek s szszok7 -G@I. 6e)r!r -@.(n Seges%rt sszej%n, a k%etkez2 5atrozatot 5oztk, s
intzkedseket tettk: A 5rom nemzet a kirly s korona irnti 5;sget, az orszg s egyszersmind a 5rom nemzet %delmt
egyetrt2en k%njk m!nklni. De mert "rdly)en )izonyos ideig nem %olt %ajda s emiatt az tlkezs s jogszolgltats is
sz1netelt: a 5rom nemzet sok )ajt, %iszlyt, s krt szen%edett. $ogy addig is, mg 26elsge %ajdr3l gondoskodik, a 5rom
nemzet )ksen s egyetrt2en l5essen egy1tt, s az orszgot ny!galom)an tart5asskA mi%el k1ln)en is "rdly a trk s
tatr s ms ellensgek szomszdsg)an s ezekt2l kr1l%%e %an, s ezek s az elsza+orodott gyHjtogat3k t)) 6al!t 6elgettekA
to%)) mi%el tol%ajok, ra)l3k, 6osztogat3k, gyilkosok, 5amis+nz%er2k s ms gonoszte%2k a 5rom nemzetnek sok )ajt s
krt okoztakA 5ozzjr!l%n mindezek5ez a nemzetek kztt tmadt egyenetlensg, gy;llkds s %iszly, aminek 62 oka az,
5ogy eddigel egyik nemzet a msiknak igazsgot nem szolgltatott, s a gonoszte%2k sza)adon me5ettek t )1ntetlen1l egyik
ter1letr2l a msikra s gy kiirt5at3k nem %oltak: mindezeknek megor%oslsra a jogszolgltats %gett k#z#s t#rvnyszk
( 90 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( :M. A szkelyek trtnete a MF:. szzad elejn. 4-G@G(-G/I.7
ltestst s szer%ezst 5atroztk el. "))e a %egyes tr%nyszk)e az erdlyi k+talan egy )r3t k1ld s +edig a dknt, a
nemesek -9 )r3t %lasztanak, ti. minden %rmegy)2l kett2t, a szkelyek !gyancsak HI b5r!t% azaz minden szkb"l kett"t% a
szszok is a magok ke)el)2l -9 )r3t deleglnak. "zek a %lasztott )rk esk1t tesznek arra, 5ogy az el2tt1k +erleked2 5rom
nemzet)eliek kztt igazsgosan tlkeznek. Amg sz1ksges lesz, kt termin!son 6ognak sszejnni, Hgy mint Szent Cyrgy(
na+ nyolcadn Maros%sr5elyen s Szent Mrton nyolcad(na+jn ms 5elyen, a5ol tlkezni 6ognak azok)an a 5atalmaskodsi
1gyek)en s ms +erek)en, melyek a 5rom nemzet kztt D/ % le6orgsa alatt el26ord!ltak. Xgy mindazltal, 5ogy 5a
0"benjr! 5tlet 5ozatnk, az eltlt a kirly5oz 6elle))ez5essen. $a +edig a )r3sg )rsgot sza)na ki %alamelyik nemzetre,
%agy annak %alamely tagjra, a nemesek rszr2l a )rsg eddigi tr%nyes 5nyada a %ajdt, %agy al%ajdt illesseA 5a szkely
5tltetik b5rsgra% abb!l a szoksos hnyad a szkelyek is$njnak jssonA a szszok )rsg)3l az 2 rendes )rik ka+jk a
meg6elel2 illetkeket. Az tlkez2 )rk ezek)2l a )rsgok)3l ne rszesedjenek. A 5rom nemzet sajt tagjai kzt indtand3
+erek)en ezentHl is sajt rendes )rik 6ognak tlkezni.
"l5atroztk azt is, 5ogy minden nemzet a msikrt, 5a sz1ksg lesz r, sza)adsg!k s jogaik rdek)en 26elsg5ez
6og 6olyamodni. $a +edig a %ajda, %agy a szkelyek is$nja & Hgy mond ( %agy )rki a 5rom nemzet )rmelyikt jogai s
sza)adsgai l%ezet)en 5)orgatn, %agy elnyomn: a))an az eset)en mind a 5rom nemzet 6olyamodni 6og a kirly5oz, 5ogy
az olyat a nemzetek ke)el)2l elmozdtani s 2ket a %ajdt3l, szkely is+nt3l, %agy )rkit2l meg%delmezni mlt3ztassk. S9T
"z az Hj kzs t#rvnyszk a 5rom nemzet kzti )kt s egyetrtst %olt 5i%at%a el2mozdtani. Sz1ksg %olt az Hj
sz%etsgre s nseglyre, mert a gynge kirlyi kormny alatt az nkny!ralom, a za)oltlansg s 6ktelensg t1netei
"rdly)en s;r;n 6elt1nedeztek. A %ajdasg s szkely is+nsg )etltse is olykor 5ossza)) ideig sz1netel%n, a szkelysg
elgedetlen elemei sokszor za%arogtak. A )els2 6orrongs, sHrl3dsok s %res ssze1tkzsek na+irenden %oltak a
Szkely6ldn. o%)) a szszok s szkelyek kzt gyakran tmadtak ellensgeskedsek, 5atr%illongs s egy) okok miatt.
A szkelyek eleme a 5arc s 5)orH %olt. $a nem %olt k1l5)orH, ott5on csinltak zene)ont, mint ks2)) a trk
janicsrok. Az 2sid2k 5arcias szelleme lelkestette 2ket. A sza)adsgra 6ltkeny n+ a 6ejedelmi 5atalom, s2t sajt elljr3ik
s 62n+eik 6egyelmezs)en az elnyomats szndkt lttk. Srelmeik megtorlsra +edig azonnal kszek %oltak a 6egy%er5ez
nyHlni. omori Bl Hgy jellemezte 2ket, 5ogy =sem :stent2l, sem em)ert2l nem 6lnek?, 5ogy =joggal s jogtalansggal nem
gondolnak?, s2t, 5ogy =mg l kzt1k a +ogny kor azon 5ite, 5ogy akiket a 6ldn meglnek, azok a mennyorszg)an szolgik
lesznek.? SGT
omori e ta+asztalatokat -G@I()an szerezte, mid2n a szkelyek kztt nagymr%; lzads trt ki, amit nagyne5ezen
t!dott %r)e6ojtani. ::. Olszl3 !gyanis 6ia ::. Lajos sz1letsekor ki%etette a szkelyekre a szoksos krad3t. A szkelyek
ellenszeg1ltek s Maros%sr5ely mellett t)or)a szllottak. omori Bl k1ldetett ellenk *!dr3l G@@ lo%assal, de meg%eretett.
Xja)), nagyszmH 5ader2t kellett sszegy;jtenie a kirlyi %rak 2rsgei)2l, 5ogy le t!dja %erni, s meg53dolsra knyszertse
2ket.
:lyen el2zmnyek !tn gy;ltek ssze Szkelyorszg 6ldjnek lak3i Od%ar5elyszknek ,gyag0alva majorj)an
nemzetgy;lsre, 5ogy =a k1ln6le egyenetlensgeket s 5it%n szoksokat eltr1ljk.? Legel2)) is 3%st emeltek az
el5ara+3zott +rt1tsek ellen, 5;sget 6ogadtak a kirlynak, %ajdnak s szkely(is+nnak s er2s )1ntetst, szmki%etst
sza)tak a +rt1t2kre. SIT
A kt % alatt egyms !tn tartott kt szkely nemzetgy;ls s kz)en egy orszggy;ls 5atrozatai)3l kit;nik, 5ogy ::.
Olszl3 gynge kormnya alatt a kz)iztonsg "rdly)en nagyon meglaz!lt s az igazsgszolgltats cs2dt mondott. A
nemzetek egyms kztt s a magok ke)el)en %iszlykodtak. A szkely )rskods s kzigazgats k1ln)en is +atriarc5alis
%olt. A tisztsgek rendre jrtak, nemek s gak, illet2leg l362 )irtokrszek szerint.
=A szeretet, a 5arag, a gy;llsg s a mag!k 5asznoknak keresse a )rkat s tr%nyte%2ket itt a mi
Szkelyorszg!nk)an gyakorta nem engedi meg, 5ogy igazat lssanak s tljenek? ( mondja az -G@G.(i !d%ar5elyi
nemzetgy;ls %gzse. ( Azrt sza)tak szigorH )1ntetst, szmki%etst a 5amisan tl2 )r3ra, aki %agy knyrgsrt, %agy
ajndkrt, %agy +edig maga 5asznrt az igaz Htr3l %alamely(6el kitrne. S0T
Az -G@G()en szer%ezett 0"t#rvnyszk sem %ltotta )e a 5ozz 6;ztt remnyeket. -G@I()an Hgy talltk, 5ogy ke%s
5aszna %agyon, azrt rszletezik a )r3sg ktelessgeit s k%etelik -G na+ alatt a %gre5ajtst az tl2 )r3t3l, kar5atalmat is
rendel%n segtsgre.
A 5rom nemzet is igyekezett a kzt1k le%2 %iszlyt s egyenetlensget kik1sz)lni s a %egyes(+erek %itelre k#z#s%
mintegy nemzetk#zi b5r!sgot szer%ezett s az alkotmnyos srelmekre nz%e kimondotta a 5rom nemzet szolidaritst: a
kzs jog%delmet, a %d( s dacsz%etsget. Mindezt a loyalits 5angoztatsa mellett, de rsz)en a kormny ellen irnyzott
clzattal.
Az agyag6al%i %gzs mg jo))an s 6elt;n2en radoz a kirly5;sgt2l, mint5a csak el akarn 6elejteni az =krs1ts?
miatt nem rg lezajlott 6lkelst. "ltli a +rt1tst, szigorH )1ntetst 4szmki%etst7 sza) a lzad3kra, a 6lmer1l2 srelmekrt a
kirlyt3l %r or%oslst, Ahogy 5gy az igen&igen nagy Scythib!l renk maradt t#kletes h5vsgnek dicsrete% amely mg eddig
minden $rt:tst"l% rltatst!l% makla nlk:l k#z#tt:nk megmaradott% eztn is maradhasson meg.?
A szkely nemzetgy;lsek 5atrozatai %alamit ja%t5attak a kzlla+otonA de 5ogy a korszellem mi %olt, megm!tatta
nemsokra a magyarorszgi +3rlzads 4-G-9.7, melynek ln a 5romszki dlnoki l362(csald)3l szrmaz3 )elgrdi katona:
Szkely D3zsa Cyrgy llott, test%r%el *encz%el. "rdly n+e ke%s) %ett rszt a lzads)an, s2t a lzadst az erdlyi %ajda
s szkelyek is+nja 4-G-@(/I.7 Sza+olyai &nos %erte le, szkely lo%assg kzrem;kds%el, kiknek ln Andrsi Mrton
%itz1l 5arcolt. Az erdlyi +3rlzadst +edig a nemessg, a ny!gton maradt szkelysg 4*arla)si Lnrd %ezrlete alatt7 s a
szszsg egyes1lt 5adai %ertk szt Kolozs%r mellett.
J
A Szkely6ldn, miknt a MF:. szzad els2, Hgy msodik tized)en is 6olytonos a ny!gtalansg, 6orrongs.
( 98 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( :M. A szkelyek trtnete a MF:. szzad elejn. 4-G@G(-G/I.7
-G-@(--()en Vsk( s Cyergy3(szk kzszkelysge megtmadta az el2kel2k 5zait s ezeket 6eldHlta. A +rimoroknak
let1k megmentse %gett 5az!lr3l menek1lni1k kellett. S8T
-G-D()an %alami Szkely &nos ne%; +rt1t2 =tol%aj? 4latro7 a szsz szkek)en izgatott s keltett lzadst a szsz
el2kel2k ellen. S.T "kkor Olszl3 kirly, -G-9. jHli!s ..(n Sza+olyai &nos adott ki ellene el6ogatsi rendeletet s mozg3stsi
+arancsot szr5egyi Lzr Andrsnak. S-@T
A szkelyek a k%etkez2 %ek)en %iszly)a ke%eredtek a %ajd%al, Sza+olyai &nossal. Mi)2l keletkezett az
elgedetlensg^ nem ismeretes. Ki%ltsgaikat, mikre mindig nagyon 6ltkenyek %oltak, 6ltettk tn az er2skez; %ajdt3l, s az
elgedetlensget t+ll5attk a %ajda ellen1k kiadott rendelkezsei, melyek a szszoknak ked%eztek a szkelyek ellen.
Ugy -G-9. okt3)er --.(n *rass3 %ros +anaszra elrendeli Se+siszentgyrgynek, 5ogy %srokat tartani ne merjen.
-G-G. jan!r /.(n az or)ai szkelyek5ez kelt kirlyi rendelet, 5ogy *ldi Blt, ki az 2 seglyk)en )z%a a )rassai s )arcasgi
szszokat 5)orgatja, segtni ne merjk, 5anem a szszokat oltalmazzk *ldi ellen. -G-G. sze+tem)er /.(n a marosszkieknek
+arancsolja a %ajda 4a szszok +anaszra, 5ogy az -G-9. 5adjrat alkalm%al sok krt tettek nekik a megszlls alkalm%al s
most !gyanezt akarjk tenni7, 5ogy a szszokat ne krostsk, s megszllskor 6izets nlk1l semmit el ne %egyenek. S--T
Az erdlyi 62nemesek -G-G. jHni!s -/.(re gy;lsre 5%tk a szszokat (arosvsrhelyre, 5ogy a szkelyek annl
knyelmese))en k1ld5essenek oda ke)el1k)2l nmelyeket az orszg 1gyei 6el2l tancskozs %gett. S-/T 'l% mHl%a magok a
%ajda ellen elgedetlenked2 szkelyek akartak nemzetgy;lst 5irdetni -G-G. decem)er -0.(re, s arra a szszokat is meg5%tk.
Nmde *arla)si Lnrt erdlyi al%ajda Sze)en %ros tancst kri, 5ogy ne lljon a szkelyek mell s eltiltja e szkely
gy;lst2l, mert az a %ajda ellen s nem az orszg ja%ra, 5anem ink)) krra irny!l. &3l t!d5atjk, ( Hgymond, ( 5ogy a
szkelyek minden %ajda ellen %iszlyt indtottak 4riZas mo%er!nt7, ami%el az orszgnak mindig gondot s kltsget okoztak.
S-DT A gy;ls megtartsr3l nincsen t!doms!nk.
A 6esz1ltsg a %ajda s a szkelyek kzt a k%etkez2 %ek 6olyamn sem eny51lt, s2t mindink)) elmrgesedett. Lokon
%ettk taln azt is, 5ogy a kirly -G-0. +rilis -9.(n Sza+olyainak adomnyozta a kzdiszentlleki %rat tartozand3sgai%al,
S-9T s 5ogy s;r;n jelentek meg rendeletek -G-8(-.. 6olyamn a szszok ja%ra a szkelyek ellen. S-GT
A 5t szkely szk kznsge -G-8. jan!r //.(n SzkelykeresztHron tartott gy;ls)2l rtesti orda %rmegye
nemessgt, 5ogy klcsns sza)adsg!k s jogaik %delmr2l sz3l3 rott ktelezettsg1k rtelm)en ( mint5ogy a %ajdt3l
jogaik s sza)adsg!k)an elnyomatst, szemly1k, ja%aik s rksg1k tekintet)en krt s srelmeket szen%edtek ( sz1ksges,
5ogy sszejjjenek s segly1k igny)e%tel%el szerezzenek or%oslst: amirt is krik, 5ogy 6e)r!r /D.(n szokott 5ely1kn
ordn gy;lst tartsanak, amelyen az odak1ldtt szkely k%etekkel tancskozzanak s a to%))i teend2k 6elett 5atrozzanak.
S-IT
A szkelyek mozgalma -G-.. ta%aszn komoly mr%et lttt. Sza+olyai &nos %ajda, aki *!dn id2ztt, 5all%n a
5reket, siet%e jtt "rdly)e s megtette a sz1ksges intzkedseket, 5ogy a lzadst elnyomja.
De a lzads nemsokra kitrt Vsk)an s ldozatai els2sor)an a szkely 62em)erek lettek, kiket a kzszkelyek el;ztek,
megtmadtak, 5zaikat megro5antk, lerom)oltk, ing3sgaikat s )armaikat +rdra 5nytk.
A cski zend1lk aztn tkeltek a $argitn, leereszkedtek a $omor3d %lgy)en "rd2%idk 6el, 5ogy az ottani atya6iak
is csatlakoz5assanak. Sza+olyai &nos !d%ar5elyi t)or)3l, ott ssze%ont 5adai%al elj1k sietett s $omor3dszent+l s Dar3cz
kztt %res 1tkzet)en le%erte 2ket s %r)e 6ojtotta a lzadst. Az el6ogott %ezet2ket ki%geztette, az elmenek1lteket 1ldzs
al 6ogta, s ks2)) tr%ny el idztette s eltltette.
A %gtlkezs a +er)e 6ogottak 6ltt az -G/-. 6e)r!r -8.(ra Maros%sr5elyre ssze5%ott szkely nemzetgy;lsen
trtnt, a5ol nmelyek szm;zetsre tltettek ( azrt, mert megszegtk a kirly s korona irnt tartoz3 5itet s k1ln meg is
6ogadott 5;sgktst, s 5ogy a kirlyi 6elsg, a szent korona, az orszg s a %ajda(is+n ellen 6llzadni, 6lkelni 4re)ellare7,
6egy%ert 6ogni s meg1tkzni merszkedtek, de :sten segtsg%el 2 ltala le%erettek s sztsz3rattak.
A szkelyek legnagyo)) srelm1k1l azt tekintettk, 5ogy a %ajda a 6lkels)en rszt%ett szkely 62em)erek j3szgait,
amiknek a szkely )irtokjog szerint 5;tlensg esetn az atya6iakra s nem a kincstrra kellett %olna szllania, le6oglaltatta s
eladomnyozta.
Ugy nem csoda, 5a Sza+olyai nem %olt n+szer; a szkelyek kztt s a )izalmatlansg trkl2dtt 6ia irnt is.
-G/9()2l is %an szkely mozgalomr3l emlkezs. Az erdlyi nemesek s szkelyek !gyanis -G/9. no%em)er -G.(n
Maros%sr5elyt tartott gy;ls1kn ismt elnyomats!kr3l +anaszkodnak. '2 srelm1k, 5ogy Sr%ry Mikl3s 6ogarasi %rnagy
nemes trs!kat, Szkely Blt rtatlan!l 6lakasztatta. "lgttel s jogor%oslat %gett k%eteket k1ldttek *!dra a kirly5oz s
6l5%jk a szszokat, 5ogy a Mtys 5alla !tn tartott gy;lsen kttt %d( s dacsz%etsg rtelm)en, mely szerint 5a a
62!rak s 5atalmasok ltal elnyomatnnak, egyms %delmre mind a 5rom nemzet 6lkelni tartozik, legyenek kszen, s
mi5elyt a szkely k%etek a kirlyt3l %isszarkeznek, 5aderej1kkel oda siessenek, 5o%a a 5rom nemzet legjo))nak 6ogja ltni.
Xgy ltjk, ( Hgy mond, ( 5ogy a k1ls2 s )els2 ellensg miatt immr a %gs2 %eszedelem 6enyeget. S-0T
"z a stt sejtelem mint5a el2rzete lett %olna annak a rettenetes katasztr36nak, mely a nemzetre zHd!lt Mo5cs
mezejn. "rdlyt !gyan ez kz%etlen1l ke%s) rintette, de ki5ats)an Hj korszakot nyitott a szkelyek trtnet)en is.
- Szkely >kle%ltr ::. /00.
/ Szkely >kle%ltr :::. -DD.A Kt szm;zetsre tltr2l: szentkirlyi 5amsi *erntr3l s szent)enedeki Mrt5on &nosr3l a kiegyezs)en
nincs sz3.
D A szkely nemzet constit!ti3ja, D@. Szkely >kle%ltr :. D@I.
9 Szkely >kle%ltr :. D@..
G 'rakn3i Filmos: omori Bl lete, Szzadok, -88-. /.D.
I Kzl%e =A nemes szkely nemzet constit!ti3ja? DD. s a Szkely >kle%ltr :. D-D.
0 Szkely >kle%ltr :. D@0.
8 Az al%ajda s szkely alis+n a )arcasgi szszok5oz rendeletet k1ldtt 4-G--. jan!r -/.7 5ogy a kzj1k menek1l2ket 6ogadjk
%endgszeretettel. 4Szkely >kle%ltr :::. -00.7
( 9. (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( :M. A szkelyek trtnete a MF:. szzad elejn. 4-G@G(-G/I.7
. ::. Olszl3 Sze)enszknek ad ellene rendeletet, -G-D. a!g!szt!s -8.(n 4Szkely >kle%ltr :::. -8@.7 s -G-D. okt3)er /. 4F. /8., D@, 9D(
90.7
-@ Szkely >kle%ltr :::. -89.
-- Szkely >kle%ltr :::. -./.
-/ Szkely >kle%ltr :::. -8G., -88., -8..
-D Szkely >kle%ltr :::. -.9(-.8.
-9 Szkely >kle%ltr :::. -80.
-G Szkely >kle%ltr :::. -.8.
-I Szkely >kle%ltr :::. -.@.
-0 Szkely >kle%ltr :::. /D0.
( G@ (
MNS>D:K PESL
AL X&K>P
A '"&"D"LM"K K>PA.
( G- (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( M. A mo5csi %szt2l a szkely tmadsig. 4-G/I( -GI/.7
4. A m2"!)s( 'szt%l a szkely t!mad!s(g. 6*.+/& *./+.8
Az erdlyi sereg, %ajda(is+nj!kkal, Sza+olyai &nossal l1kn, Szegednl 5allotta 5rt a mo5csi csatnak, ami)2l
elkstek, s aminek a kirly is ldozata lett. 'eladat!k most mr nem le5etett egy), mint meg%deni a isza %onalt s aztn az
Hj kirly%lasztson r%nyt szerezni az -G@G. rkosi %gzsnek: a nemzeti kirlysg %isszalltsnak.
A szkelyek a nagy nemzeti eszm%el szem)en 6tyolt )ortottak srelmeikre. A kt kirlyjellt: a magyar Sza+olyai
&nos s az osztrk 'erdinnd %ersengs)en a nemzeti +rtra llottak, dacra az er2s ksrtseknek, melyekkel 'erdinnd
1gynkei, %ezrei, %ajdi s leg)!zg3)) erdlyi 5%ei a szomszdos szszok 2ket a $a)s)!rg(+rtra trteni igyekeztek.
Mid2n a trk kitakarodsa !tn a tokaji gy;lsr2l =&nos %ajda *!dra siete?, elljr3 5ad)an szkelyek jrtak s
el2zetesen =*!dt s "sztergomot KHn Cott5rd neki 6oglal.? S-T A tr3nra %ezet2 !tat a szkes6e5r%ri kirly%laszt3
gy;lsre 4-G/I. no%em)er -@.(n7 te5t a szkelyek 62ka+itnya, a 5romszki osdolai KHn Kocsrd egyengette. "z a 52s s
igaz 5aza6i kirlynak j3( s )alsors)an mindig 5%e maradt. S/T
>tt %oltak a szkely 5adak a szintn kirlly %lasztott 'erdinnd 5adai ellen -G/I0/8()an %%ott %esztett csatk)an:
okajnl, SzinnlA majd 2k nyitottak !tat a Lengyelorszg)a menek1lt nemzeti kirlynak a %isszatrsre, a Sros+ataknl
-G/8. sze+tem)er /G.(n %%ott gy2zelmes csat%al. *t5ory :st%n, KHn Kocsrd s Vzi)ak :mre erdlyi 5adakkal %rtk a
5atron s 5oztk %issza Li++ra a )!jdos3 kirlyt. SDT
Az ellenkirlyok %ersengse "rdlyre is kiterjedt. 'erdinnd 1gynkei a szkelyek egy rszt is megnyertk !r!knak.
Bter mold%ai %ajda 6el5asznlta az alkalmat a za%aros)an 5alszni s -G/.. jan!rj)an )e1ttt a Szkely6ldre s a 5atrszli
szkeket Cyergy3t3l $romszkig 6ldHlta s 6elgette, Hgy, 5ogy ( mint a )rassaiak rtk 6e)r!r 9. ( ama szkek)en minden
61stl s 5am!% lett. 'e)r!r 8.(n kitakarodott. S9T
&nos kirly az erdlyi 1gyeket rendezni 35ajt%n, somlyai *t5ory :st%nt 4a ks2))i lengyel kirly atyjt7 kirlyi
5elytart3!l k1ldtte "rdly)e, 5ol KHn Kocsrd 5adsereggel %rta Kolozs%rnl. A Szkely%sr5elyt tartott orszggy;ls
szemlyes 6lkelst rendelt s minden tizedik jo))gyot t)or)a sz3lt. Nemsokra el6oglaltk Cy!la6ejr%rt.
-GD@()an to%)) 6olytak a 5arcok "rdly)enA de a szsz %rosok meg53dolsa 4Sze)en ki%tel%el7 csak -GD-()en
6ejeztetett )e, mi!tn a kirly szemlyesen jtt "rdly)e s a szkelyek =Szent Cyrgy na+jn zsoldos 5adat adnak a szszok
ellen &nos kirlynak.? SGT
Sza+olyai a szkelyek 5; szolglatait k1ln)z2 elismersekkel j!talmazta. "gye)ek kztt meger2stette
Mikl3s%rszk -9G.()en nyert ki%ltsgait. A szkely sereg rdemdHs %ezrt KHn Kocsrdot a meleg 6orrs%izr2l ne%ezetes,
$!nyad megyei Algy3gy )irtok%al adomnyozta meg.
A szkelyek %iszont azzal m!tattk meg teljes meg53dols!kat, 5ogy =Nagy *oldogasszony? na+jn 4-GD-. a!g!szt!s
-G.7 krt adnak a &nos kirly koronzsra, azaz )eszolgltattk szoksos ad3j!kat, az Hn. #k#rs:tst.
A szkelyek &nos kirly rdek)en -GDG. jHni!s /9.(n Maros%sr5elyt gy;lst tart%n, ltalnos n+6lkelst
rendeltek el s meg5atroztk, 5ogy miknt a nemesek, a szkely 62rend;ek is 5adra kszen ll%a tartsanak mindig j3 lo%akat,
%rtet, sisakot, drdt, +ajzsot s kardot. A l362k lo%at, sisakot, drdt, +ajzsot, kardot, csknyt %agy )!zognyt, %agy jat
nyl%essz2%elA a szegnyek +edig legal)) t2rt s 6ejszt. SIT
A kt ellenkirly k1zdelmnek, mely "rdly s a Szkely6ld rszr2l is annyi %r( s +nzldozatot k%nt, az -GD8()an
megkttt %radi )ke %etett %get, mely "rdlyt a iszntHllal &nos kirlynak )iztostotta.
"z azon)an &nos kirly ellen ingerelte a sz!ltnt, aki -GD8. nyarn Mold%a s "rdly ellen nagy sereggel ind!lt.
Sza+olyai szintn oda sietett, orszggy;lst tartott ordn, szer%ezte a 5on%delmet, Majld %ajdt a szkelyekkel a
meger2stett >jtozi(szoros)a llt. A szkelyek nemcsak 6egy%eresen llottak 2rt, 5anem =krs1tst is adnak &nos kirlynak
segtsg1l.? S0T
A sz!ltn lt%n a nagy 5adi ksz1letet "rdly)en, megelgedett Mold%a meg53dts%al s "rdlyt 4&nos kirly k%etei,
ajndkai s menteget2zse ltal megengesztel%e7 a tmadst3l megkmlte.
&nos kirly !tols3 letk1zdelmt is ott %%ta meg, mid2n a 5;tlenn %lt Majld %ajda ellen 4-G9@()en7 sereget %ezetett
"rdly)e. A szkelyek akkor is 5%ek maradtak. Bedig csak nem rg +anaszoltk 6el a maros%sr5elyi gy;lsen a sHlyos
ad3ter5ek kztt, 5ogy a szkelyekt2l t)) mint szzezer krt szedtek 6el az !t3))i %ek sorn.
J
Sza+olyai &nos 5all%al Hj korszak kezd2dtt "rdly trtnet)en. A )onyol!lt +olitikai 5elyzet, &nos Lsigmond
magyar kirlly %lasztsa, ezzel szem)en 'erdinnd trek%se, 5ogy magt az egsz Magyarorszg kirlynak ismertesse el, s
*!da%ra nmet 5adak ltal ostromoltatsa %gre is a trk )ea%atkozst idzte el2. *!da%ra -G9-()en trk kzre ker1lt,
:za)ella 6i%al Li++ra, majd "rdly)e k1ldetett, s -G9/()en megalak!lt a k1ln erdlyi 6ejedelemsg. :za)ella s 6ia -G9/.
mj!s 5a%)an Cy!la6e5r%rra tette t szk5elyt a nem rg el5!nyt +1s+k nekik rendelt +alotj)a s ezzel megnylt az
erdlyi 6ejedelemsg ms6l szzadon t %irgz3 korszaka.
Az erdlyi 6ejedelemsget Martin!zzi 'rter Cyrgy lngesze alkotta meg, s az 2 erlyes keze tartotta 6enn, s
kormnyozta tz %en t. Bolitikjnak leg5%e)) tmogat3i +edig a szkelyek %oltak, akiket 2 a leg%lsgosa)) +illanatok)an
meg t!dott nyerni, s 5adra kelteni az orszg is sajt rdekei %delmre.
Bedig ne5eze)) +olitikai 5elyzet)en alig %olt mg addig a magyar nemzet. er1lete 5rom 6el szakadt, 5rom 62t !ralt:
a ny!gati rsz osztrk 'erdinndot, a =)csi kirly?(tA az Al6ld az isztam)!li sz!ltnt, a =tr%ny5oz3? =nagy? Sz!lejmntA
"rdly s a iszntHl a =%lasztott kirly?(t, &nos Lsigmondot, ki 5elyett anyja, a gyenge s szeszlyes lengyel asszony, :za)ella
( G/ (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( M. A mo5csi %szt2l a szkely tmadsig. 4-G/I( -GI/.7
z%egy kirlyn n%leges kormnya mellett a tnyleges !ralmat a =)art?, 'rter Cyrgy gyakorolta. A szkelyek, dacra
annak, 5ogy sHlyos s szokatlan ter5eket r3ttak rj!k az Hj id2k k%etelmnyei, kitartottak mellette s %olt id2 mid2n
leg%lsgosa)) 5elyzet)en 2k mentettk meg.
Az Hj llamlet ignyei a szkelyekt2l is azt k%nta, 5ogy a kzter5ek5ez, a -@@@@ arany)an meglla+tott +ortai
ad35oz s a kirlyt !d%artarts kltsgei5ez 5ozz jr!ljanak, dacra eddigi ad3mentessg1knek. A szkelyek az
orszggy;lseken knytelenek %oltak %llalni, 5a nem is a t))i nemzetekkel egyenl2 mrtk)en, ezeket a kzter5eket s n5a
+nzad3t %llaltak, t))nyire azon)an ragaszkodtak a megszokott szkely ad35oz, az =krs1ts?(5ez.
A 5adi ktelezettsg ter5ei is mindink)) sHlyosa)) %ltak, amint "rdly a nmet(trk %ersengs cl+ontj% s
sznter% %ltA ami kz)en moldo%ai s ol5 5adak )e1tsei gyakran +!szttjk a Szkely6ldet. Nlland3 2rszolglat, %r2rsg,
rszleges s ltalnos 6lkelsek s;r;n k%etik egymst az -G9@(G@(es %ek)en.
A %szes na+ok)an 4-9D0()en7 kimondott, -9G.()en, majd -G@I()an megHjtott ni!t -G9/. decem)er /@.(n ismt
megHjtottk a 5rom nemzet kzs %delmre a tordai orszggy;lsen. S8T
-G9/. okt3)er)en az a 5r rkezett a tordai t)or)a, 5ogy Bter mold%ai %ajda "rdly)e 1tni ksz1l. A szkelyek
k%eteket k1ldttek 5ozz KHn Lzr, *ldi Bl, Mi5ly6i 'erenc, Dniel Bter, Andrssy Mrton, amssy 'erenc
szemly)en, 5ogy gy;jtik az lelmiszereket szmra, s 5a seglyt nem ka+nak, 5ozz 6ognak csatlakozni. Msrszt s1rgetik
'rter Cyrgy )ej%etelt Fradr3l.
Bter %ajda tnyleg )etrt no%em)er kze+n s ra)ol%a, zskmnyol%a %on!lt t a Szkely6ldn. A =)art? is )ejtt s
ki%erte "rdly)2l. S.T
A szkelyek is %isszatoroltk alkalmilag az ol5 )etrseket. Ugy -G9D()an az ol5 %ajda +anaszkodott, 5ogy a
5romszkiek )etrtek orszg)a, s ott nagy krokat okoztak. A maros%sr5elyi 4-G9D. no%em)er /..7 orszggy;ls
el5atrozta, 5ogy a 5elytart3 k1ldjn %izsgl3)iztost $romszkre, s a szkelyek is k1ldjenek mell 62em)ereik kz1l, s a
);nsket )1ntessk, s a krokat trttessk meg. S-@T
Az ilyen rendsza)lyok nem rettentettk %issza a szkelyeket a 5asonl3 %llalkozsokt3l, amin2 -G98()an mg nagyo))
mr%)en ismtl2dtt. "l2zmnye az %olt, 5ogy -G9I()an a kegyetlen, %rengz2 Mircse lett az ol5 %ajda, aki !ralkodst az
ellen+rti )ojrok 6elkoncols%al kezdette meg. Az el;ztt Pad!l %ajda 5%ei%el "rdly)e menek1lt. A )!jdos3 )ojrok -G98(
)an n5ny ezer szszt s szkelyt zsoldj!k)a 6ogadtak s a Bra5o%a %lgyn t )e1tttek >l5orszg)a, de Mircse ltal Beris
4Beles^7 mellett meg%erettek s a szkelyek nagy rsze is ott %eszett.
A kolozs%ri orszggy;ls 4-G98. sze+tem)er 8.7, tekintettel a Borta ltal meger2stett Mircse %ajdra, eltlte ezt a
%llalatot s megismtel%n a t)) z)en megHjtott %gzst, 5ogy k1lorszg)a engedly nlk1l senki se me5essen, szigorH
%izsglatot s a %tkesek meg)1ntetst rendelte el. Fgeztk azt is, 5ogy senki )!jdos3 )ojrt ne rejtegessen a j3szgn, s
+rtj!kat ne 6ogja, 5anem t%oltsa el s k1ldje 5aza. S--T
"rdly a))an az id2)en, ( mint mr el2)) s ks2)) is ( a kt >l5orszg lland3 +rt%iszlya kztt, rendes
menedk5ely1l szolglt az ol5 +olitikai menek1l2knek. A %ajdk is azrt igyekeztek erdlyi )irtokokat 4%r!radalmat7
szerezni, 5ogy sz1ksg esetn legyen 5o% menek1lnik. :lyen men5ely %olt a kz+kor 6olyamn a magyar kirly5oz 5; ol5
%ajdk szmra ;ogaras% a mold%aiak szmra Csics!vra% a )els2(szolnoki )lvnyos s K:k:ll"vr. A )ojrok, 5a
menek1lnik kellett, rendesen a 5atrszli szsz %rosok)an 4*rass3)an, Sze)en)en7 %agy a Szkely6ldn 5Hztk meg
magokat.
'erdinnd "rdly tadst k%etelte s 'rter Cyrgy -G9/. 3ta alk!dozs)an llott %ele. A sz!ltn -G90()en )kt kttt
'erdinnddal, de "rdly tengedsr2l 5allani sem akart. 'erdinnd 6enyeget2leg k%etelte az orszg tengedst, a sz!ltn
+edig trk s ol5 5adakat k1ldtt "rdly megszllsra.
A mold%ai sereg -GG@()en az >jtozi(szoroson t a Szkely0#ldre nyom!lt, ra)ol%a, dHl%a, get%eA a 5a%aseli %ajda a
Frstoronyi(szoroson t Sze)en 6el tartottA a )!dai )asa a Maros %lgyn Li++a 6el2l kzelgetett.
'rter Cyrgy a %eszly lttra gyorsan 5atrozott s erlyesen ltott a %delem szer%ezs5ez. Fres kardot
5ordoztatott kr1l az orszg)an s kz6elkelst 5irdetett Maros%sr5elyre, 5ol maga is megjelent a szkelyek 6elkltsre.
N5ny na+ alatt G@@@@ em)er 6elett tartott 5adi szemlt s Kemny &nost a Szkely6ldre, Kende6i &nost a Sze)en alatt
t)oroz3 ol5ok ellen k1ld. Kemny 6nyes diadalt aratott a moldo%nok 6elett, kiket ki%ert a Szkely6ldr2lA a %erestoronyi
csa+at is kitakarodottA a D%ig el2nyom!lt trk el2csa+at is %issza%eret%n, a )!dai )asa is j3nak ltta %issza%on!lni *!dra.
'rter Cyrgy erlye s a szkelyek gyors 5adrakelse megmentette "rdlyt a martal3c 5adak +!sztt3 radatt3l. De a
ne5zsgeket ez csak ideig(3rig oldotta meg. A kirlyn s a 5elytart3 %iszlya kiHj!lt, 'erdinnd 6enyeget2leg k%etelte az
orszg tengedst, mit 'rter Cyrgy kiker1l5etetlennek tartott.
:za)ella )ele6radt a kt malomk2 kztti 2rl2ds k1zdelmei)e s %gre is az orszgr3l lemondsra sznta el magt
4-GG-. jHli!s -..7. Ntadta a kirlyi koront s a nyert kr+3tlsok 6ej)en keser%ei szn5elyr2l, "rdly)2l kiment
Lengyelorszg)a. %ozs!kat csak5amar k%ette 'rter Cyrgy katasztr36ja, kit Vastaldo, 'erdinnd titkos 6l5atalmazsa
ala+jn, a trkkel cons+irls 1r1gye alatt, oroz%a meggyilkoltatott al%inci %rkastly)an. 4-GG-. Decem)er -0.7
J
Mid2n 'erdinnd "rdly 6elett az !ralmat t%ette, csak5amar 6el5%st intzett a szkelyek5ez 4-GG-. okt3)er /-.7, 5ogy
a trk tmads el5rtsra, ismert lelkeseds1kkel s 5azaszeretet1kkel, nem csekly szmmal s j3 ksz1lettel mindent
elk%essenek. S-/T
A szkelyek nem kslekedtek t)or)a szllani, egyrszt az ol5 5adak )etrse 6eltart3ztatsra, ms6el2l a trk ellen,
akit2l Li++a %rt 4-GG- %gn7 csak5amar %issza6oglaltk.
'erdinnd, 5ogy "rdly kzlla+otr3l s s+ecilis %iszonyair3l tjkoz3djk, -GG/. elejn )iztosokat k1ldtt az
orszg)a, k1ln !tastssal, mely)en a szkelyek ki%ltsgai, ad3zsa, 5adszer%ezete 6el2l is 6l%ilgostst k%nt.
( GD (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( M. A mo5csi %szt2l a szkely tmadsig. 4-G/I( -GI/.7
"zek -GG/. ta%aszn rszletes jelentst tettek az erdlyi lla+otokr3l s ismertettk a szkelyek kzjogi 5elyzett, rendi
lla+ott, ad3zsi szoksaikat 4az krs1tst7, 5adszer%ezet1ket st).
A kirly szerette %olna 2ket rendszeres ad36izets al %etni, s k1lnleges ki%ltsgaikat megszortani, de a %ett
in6ormci3k !tn nem tartotta clszer;nek mlye))re 5at3 re6ormokat l+tetni let)e, s2t ellenkez2leg, -GG9()en meger2stette
2sid2kt2l 6og%a l%ezett ad3mentessg1ket, rgi ki%ltsgaikat, kikt%n az krs1ts ez!tn is megadst.
A szkelyek elgedetlensgnek egyik oka %olt s3j!k sza)ad 5asznlatnak korltozsa a kincstr ja%ra. A kirly
)iztosai err2l is tettek jelentst -GG/()en, megr%n, 5ogy a Szkely6ldn annyi a s3, 5ogy 5a nem egszen ingyen adjk is, de
igen csekly ron %e5et2. Sza)ad g alatt %gjk, mint a k%et a )ny)an. S3%g3 5elyek %annak Crgny %idkn, melynek
)irtoka a %ajda(is+nt illeti 4Barajd, Szo%ta st).7, $omor3d(Szentmrtonon s t)) 5elyen. A szkelyeknek s3j!kat 5asznlni
csak ott5on lenne sza)ad s ki%inni csak meg5atrozott 5elyekig, Hgy mint Seges%r, *rass3 s 'ogaras %rosig, de 2k titkon
"rdly ms %idkein is r!ljk, amit ellen2rizni a kamarai tisztek ktelessge, akiknek joga %an a s3csem+szeket szekerest2l,
lo%ast3l letart3ztatni. S-DT
Kzt!domsH az is, ( jelentik to%)), ( 5ogy az ismert arany s ez1st)nykon k%1l "rdly)en s 62knt a
Szkely6ldn sok )ecses mg rintetlen rcterm2 5ely %an, de senkinek a k!tatst meg nem engedik s 2k sokkal t!datlana))ak,
5ogy sem azzal lni t!dnnak. S-9T Ajnljk a kirlynak, 5ogy a szkely s3r3l Hgy intzkedjk, 5ogy az a kincstri s3 rtkt
ne cskkentse. A grgny%idki s3r3l a 5aszonl%ez2 %ajd%al szintn 5asonl3 rendelkezs lenne meglla+tand3. S-GT
'erdinnd e jelents ala+jn -GGDe jHni!s /G.(n erdlyi kincstart3j5oz, $aller Bter5ez intzett !tasts)an Hgy
rendelkezett a szkely s3ra %onatkoz3lag, 5ogy mi%el annak 5asznlata csak 5zi sz1ksgleteikre %an megenged%e, nem +edig
kereskeds cljra, a kamarai tisztek 1gyeljenek azokra, akik a Szkely6ldr2l s3t %isznek eladni s 6oglaljk le nemcsak a s3t s
)armaikat, de tart3ztassk le a csem+szeket s szigorHan )1ntessk meg 2ket s ki61rksz%n a 5asonl3 csalrdsggal l2ket,
adjk azokat is a %ajda, mint szkely(is+n kez)e meg)1ntets %gett. Mi%el +edig a grgnyi !radalom)an is %an s3termels,
a %ajd5oz is rendelet ment, 5ogy a s3r!lst ne t;rje meg s legyen seglyre a kamarai tiszteknek. S-IT
"z a megszorts 62knt a kzrend; szkelyeket illette s kesertette el, mert a 62rend;ek s l362k to%)) is za%artalan!l
megmaradtak a nemesi s! l%ezet)en, de nekik az eddig ;ztt kereskeds megtiltatott. Az -GGG.(i szoksjog(meger2sts)e
mgis )eleker1lt, 5ogy Seges%r(szk)en, K25alom(szk)en s 'ogaras6ldn sza)ad a szkelyeknek s3%al kereskedni, de Hgy,
5ogy a kirly)r3t3l +ecstet 4engedlyt7 kell %ltani, msk1ln)en mar5jt, szekert elko)ozzk. S-0T
Az -GI/. 6elkels !tn a szkely s3)nyk is a kincstr szmra 6oglaltat%n le, a kzszkelysg %gk++ elesett a
s3ked%ezmnyt2l, =de az 62n+eknek 5zok sz1ksgre %al3 s3t? ez!tn is kiadtk, =mint a nemessgnek rgi szoks szerint s3
adatott.? S-8T
A 5ad6lkelst is sza)lyoztk e))en az id2)en. -GG9()en, a szkelyek egy negyedt mozg3stottk, a szemlyes
6lkelsre kszenltet 5atroztak el kt orszggy;lsen s meg5atroztk a 6el1ls m3djt, ktelezettsgt s a m!lasztsok
megtorlst.
Nagyjelent2sg; s ne%ezetes esemny a szkelyek jogsza)lyainak sszersa 4codi6iklsa7 -GGG()en. Az akkor +rilis
/9.(n Maros%sr5elyt tartott orszggy;lsen a szkelyek az 2 tr%nyes jogszoksaikat )em!tat%n, az erdlyi %ajdk ltal
meger2sttettk. 88 +ont)3l ll ez a ne%ezetes tr%nycikk(sorozat, amely kiterjeszkedik az akkori szkely tr%nykezs minden
rszletre s 62knt a )rskods s +er6olytats m3djai, a 6elle))ezsek, az illetkek, )irtokjog, rksds 46iH(lenysg7,
);n1gyek, 5atalmaskods, magnjog, s3kereskeds, 5ad1gy st). kr1l ki6ejtett jogszoksok %annak )enne kr1lr%a. S-.T
A szkely nemzet k1ln jogletnek ne%ezetes emlkei ezek a tr%nycikkek, melyeket %szzados gyakorlat 6ejlesztett
ki s Hj %szzadokra %olt 5%at%a )iztostani a szkely jog to%))i gyakorlatt. nyleg az maradt lnyeg)en a szkely
tr%nykezs %ezr6onala egszen -898(ig.
'erdinnd erdlyi !ralma te5t ( )r r%id ideig tartott ( nem mHlt el nyomtalan!l a szkelyek trtnet)en. A 5ad1gy,
+nz1gy 4ad3zs7, igazsg1gy 4a jogszolgltats7 s a szkely kzjog tern maradand3 alkotsok emlkei 6;z2dnek 5ozz.
J
'erdinnd erdlyi !ralma r%id +1nksdi kirlysg %olt: t %ig sem tartott. A sz!ltn nem ismerte el az :za)ell%al
kttt szerz2dst, az ad3t nem 6ogadta el 'erdinndt3l "rdlyrt s k%etelte az orszg %isszaadst &nos kirly 6inak.
"rdly)en is a kz%lemny 5angosan k%etelte a )!jdos3k %issza5ozatalt s -GGI()an a szszse)esi s a kolozs%ri
orszggy;ls tnyleg el5atrozta, s %gre is 5ajtotta :za)ella s 6ia %issza5ozst s a 6ejedelmi szk)e %issza1ltetst.
:za)ella ok!l%a a mHltakon, erlyesen kezdett !ralkodni. A szkelyek irnt, kik Martin!zzit el2)) %ele szem)en is oly
5at5at3san tmogattk, s kik kz1l t))en a 5;sgesk1t %onakodtak letenni, )izalmatlan %olt s meg6kezs1kre trekedett.
!d%n azt, 5ogy leger2se)) 6egy%er1k a))an ll, 5ogy j3szgaikat mg 5;tlensg esetn sem %eszt5etik el, ez ellen irnytotta
els2 tmadst. Az -GG0. 6e)r!r I.(i gy!la6e5r%ri orszggy;lsen %gzst 5ozatott, 5ogy hDtlensg esetn a szkelyek is 0"&
s j!szgvesztsre 5tlhet"k% miknt a nemesek. Az is a szkelyek ellen irny!lt, 5ogy az ad3ki%etsnl kimondottk, 5ogy
amiben kt nemzet megegyezik% az a harmadikra is k#telez". "zen az ala+on a szkelyekre G@@@ 6orint ad3t %etettek ki. A
62szkelyek s l362k szemlyes 5ad6elkelst is elrendeltk. S/@T Az -GG8.(i orszggy;lsen +edig az egyenl2 te5er%isels
el%t mondtk ki a szkelyekre, Hgy az ad3zs, mint a katonskods tern.
Mindez a rgi szkely sza)adsggal ellenkez2 sHlyos kzte5er%isels mltn kesertette el a kzszkelyeket. Azrt az
-GG.. jHni!s -/.(i orszggy;ls alkalm)3l 6olyamodst nyHjtottak )e a kirlyn5oz s kirly6i5oz, el2ad%n srelmeiket s
kr%n rgi sza)adsgaik meger2stst. Az !ralkod3k j3akarattal 6ogadtk a szkelyek krelmt s =1ket rgi sza)adsgok)an,
amennyire le5etsges az 1d2nek mi%oltrt 4ti. k%nalmai szerint7 eltkllettk megtartani.?
*iztostottk ad3mentessgt a 62(62 szkelyeknek s azoknak a l362(i%adkoknak, =kiknek az 2 elejik Mtys kirly s
egy) kirlyok idei)e jm)orHl s serny1l %itzkedtek, s %reket ontottk.? "zek megmaradnak rgi sza)adsgok)an ... s
megm!strltatnak. A kzn+ azon)an ad36izetsre kteleztetett. S/-T
( G9 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( M. A mo5csi %szt2l a szkely tmadsig. 4-G/I( -GI/.7
J
:za)ella 5alla !tn -GG.()en 6ia, a /@ %es &nos Lsigmond lett az egyed!ralkod3, ter5es rksget %%n t a 6orrong3
"rdly)en s a 5ozztartoz3 iszntHli rszek)en. *irodalm)an sok %olt az elgedetlen elem.
'2knt a szkelyek zHgol3dtak, miknt a meg)olygatott m5kas. Ad36izets al %on%a, sok sanyargatsnak kit%e a
+rimorok rszr2l, nem tall%a or%oslst +anaszaikra az !ralkod3knl, s2t rksgk le6oglal5at3sgt is tr%ny)e iktat%a
lt%n 5;tlensg esetn, elgedetlenkedtek s csak az alkalomra %rtak, 5ogy 6ellzadjanak.
Az alkalom -GI/()en elrkezettnek ltszott. Mold%)an a krtai grg szrmazsH kalandor, $eraklides &aka) nyerte el
a %ajdasgot, 62knt Lay 'erenc kassai ka+itny +rt6ogsa s a Szkely Antal %ezrlete alatt ll3 szkely zsoldos 5adak
tmogatsa mellett. S//T "z 'erdinnddal sz%etkezett "rdlynek az 2 szmra %issza6oglalsra. Ms oldalr3l *alassa
Meny5rt, a =5ittel kereskeds? nagymestere, a iszntHl szintn 'erdinnd5oz +rtolt s $adad mellett meg%erte a &nos
Lsigmond 5adait 4-GI/. mrci!s 9.7. Ogyanakkor kt oldalr3l 6el)!jtogattk az elgedetlen erdlyi 62!rakat s szkelyeket s
6orradalmat ksztettek el2, melynek clja &nos Lsigmond meg)!ktatsa s "rdlynek 'erdinnd !ralma al 5ajtsa leendett. A
szkelyek a 6elkelsre 5ajland3k %oltak, mert att3l rgi sza)adsgaik %issza%%st remltk. =Mert a kirly sok rend)li
sza)adsgokat %ette %ala el az 2 gyakorta %al3 6eltmadsokrt.? S/DT Legel2)) is nemzetgy;lsre sereglettek ssze
Szkely!d%ar5elyen, +rilis elejn s ott megesk1dtek, 5ogy sza)adsg!kat meg%delmezik. Nagy tmeg gy;lt ssze, melyet
nmelyek 4ktsgtelen nagytssal7 9@, s2t I@@@@ 62re tesznek. S/9T Fezr1kk %lasztottk az !d%ar5elyszki Bl6al%r3l %al3
Nagy Cyrgyt s mellje 5adnagyokk Sze+esi Am)r!st s *n Andrst, a trtnelem)en ismeretlen em)ereket. Majd
k%eteket k1ldttek a szomszdos szszok5oz, el2ad%n 6lkels1k okt s 6elsz3lt%n 2ket, 5ogy szintn csatlakozzanak. A
szszok, a kirly ltal j3korn megint%e, nem csatlakoztak.
A szkelyek Od%ar5elyr2l megind!l%a, a Nagyk1k1ll2 %lgy)en %on!ltak al. Seges%rnl el5alad%a, egy rsz1k az
")es6al%a 4"rzs)et%ros7 melletti $old%ilgnl 1ttt t)ort, Nagy Cyrgy %ezetse alatt. Msik rsze a seregnek *ony5n t
Maros%sr5elynek tartott s a Nyrd mellett, Faja s Nkos6al%a kztt a rten t)orozott. Xtjok)an a nemesek j3szgait,
!d%ar5zait 6eldHltk, ki6osztottk, +rdra %etettk, =ka+zsira? 5nytk. S/GT
&nos Lsigmond eleinte sz+ szer%el igyekezett lecsilla+tani a zend1lst. Mj!s -9.(n k%eteket k1ldtt 5ozzj!k,
5ogy megt!dja, mi az oka a zend1lsnek s mirt nem sietnek 5aderejkkel a 5aza kzs ellensge ellen egyes1lni^ Azt
%laszoltk, 5ogy rgi sza)adsgaik %isszaszerzsre 6ogtak 6egy%ert.
A kirly lt%n, 5ogy sz+ sz3%al le nem 6egy%erez5eti 2ket, el2szr Majlt5 C)ort k1ldtte ellenk 'ogaras %idke
zszl3alj%al, aki mj!s D-.(n megtmadta a szkely sereget. "zek elszntan szem)e szlltak, seregt meg%erik, n5ny
ka+itnyt elejtik, lo%t lndzsad6ssel letert%n, magt is csaknem el6ogjk. Majlt5nak siker1lt mgis Maros%sr5elyre a
zrd)a %on!lni, s azt meger2steni. A kirly siet%e k1ldtte most orda 6el2l segtsg1l Bekri C)or !d%ar5elyszki
62ka+itnyt s Padk Lszl3t, Mi5lyi amssal s t)) erdlyi Hrral, ktezer 62nyi lo%as s gyalog5addal Fsr5ely 6elA maga
+edig /@@@@ 62nyi sereggel ind!lt Seges%r 6el, a 62t)or ellen. A szkelyek rtes1l%n a kirlyi seregek megind!lsr3l, a 5r
trk 5adakat is emleget%n, megd))entekA de )z%n nagy szm!k)an, 1tkzet)e )ocstkoztak. Bekri, Padk s Majlt5
egyes1lt serege Maros%sr5elyr2l el(kiind!l%a, Nkos6al%a s Faja mellett, Kisgrgnynl tallta a kise))ik szkely t)ort s
azt szjjel%erte.
A szkelyek nagyo))ik, 62t)ora $old%ilg mellett rtes1l%n a nyrdmenti %eresgr2l, =igen megrm1lnek s a kt
5adnagyot, Hgy mint Nagy Cyrgyt s Cye+esi Am)r!st 2 mag!k meg6ogtk, s kirlynak k1ldtk ... s a szkelyek mind
5zok5oz oszlnak.? S/IT
:ly csH6os %get rt a nagy remnysggel s 5%%el, de ke%s eszlyessggel kezdett szkely tmads.
&nos Lsigmond a 6lkels elnyomatsa !tn orszggy;lst 5irdetett Seges%rra, -GI/. jHni!s /@.(ra. Meg5%ta arra a
szkely szkek 62n+eit s l362it szemlyenknt s a kzsg)2l szkenknt -I(ot, 5ogy a lzads okait megt!dja. A kzrend
)eadott le%elei)2l s el2adott +anaszaik)3l kit;nt, 5ogy a sok nyomorHsg, er2szakoskods, 5Hzs(%ons, miket a 62n+ek a
kzrenden elk%ettek, %oltak okai a lzadsnak. S/0T
Arra a krdsre, 5ogy =kik legyenek a szkelyek 6eltmadsnak okai^? Vski Mi5ly a kancellr adta meg a 6eleletet,
6elol%as%n egy n%jegyzket, mely szerint szr5egyi Lzr :st%n s &nos, szent+li Kornis Mi5ly, 'arkas Bl, *ernd
'erenc %oltak a n+ )ktlensge okoz3iA to%)) szentmi5lyi Cer) Mikl3s, Ktai 'erenc s Cyrgy, cskszentmi5lyi
Andrsi Mrton st).
))en, mint lzt3k, 6ogsgra %ettettek, kiket aztn =nagy er2s 6ogsg)an tartata kirly Crgny)en s Cyal!
%r)an ... kik kz1l nmelyeknek a 6ogsg)an l2n 5alla.? S/8T A kt 62%ezr(5adnagyot +edig, Nagy Cyrgyt s Cye+esi
Am)r!st, a kor %ad szoksa szerint, nyrs)a 5Hz%a %geztk ki, ott Seges%ron: nmelyeknek +edig orrt, 61lt %gtk le. S/.T
A 5;tlensgi +erek)en a kirlyi t)la 5ozta meg az tletet. Az orszggy;ls az!tn 5ozzltott a szkelyek +anaszainak
trgyals5oz s 5ogy a lzads ismtlse ellen )iztostkot keressenek, gykeresen talaktottk a szkelyek alkotmnyt,
ssz5ang)a 5ozni igyekez%n azt a %rmegyei intzmnyekkel.
A 6ejedelem a 6lkels)en rszt %ett kzn+nek, a 62indt3k s ka+itnyok ki%tel%el, mg a gy;ls 6olyamn kegyelmet
adottA SD@T de a szkelyek, rgi sza)adsgt annyira megnyir)ltk s eddigi jogrendj1ket, ki%ltsgaikat annyira 6l6orgattk,
5ogy a szkely krds ilyetn rendezse a megny!g%s s )ke 5elyett %tizedekre ki5at3 ny!gtalansg, )ktlensg 6orrsa lett.
"tt2l 6og%a ( a 5armadik rend nemesi sza)adsgnak el%esztse k%etkezt)en ( mg ink)) el2tr)e l+ a szkelyek
trtnet)en a rendi k1zdelem. "z lett ezentHl a szkely krds sark+ontja, mely kr1l a szkely krds 6orog a 6ejedelmi
korszak egsz 6olyamn.
- Magyar rtneti "mlktr ::. o. D. /G.
/ Od%ar5ely %rmegye trtnete /9G.
D *r!t!s &nos: Magyarorszg 5ist3rija, ::. D9I.A :st%n6i M. 5ist3rija 4-0/9.7 .0.
9 *et5len 'arkas: 5istoria :. -98.A Szkely >kle%ltr :::. -8.
( GG (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( M. A mo5csi %szt2l a szkely tmadsig. 4-G/I( -GI/.7
G K!lcsr kr3nikja, -@.
I Simigian!s -9@.
0 K!lcsr kr3nikja, -/.
8 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :. -@D.
. "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :. ..., -@@., -G0.A K!lcsr kr3nika, -D.
-@ "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :. --.., -89.
-- "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :. /-@., /9/.
-/ "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :. D8-.A Szkely >kle%ltr ::. .D.
-D Szkely >kle%ltr ::. .G.
-9 Szkely >kle%ltr ::. .I.
-G Szkely >kle%ltr ::. .8.
-I Szkely >kle%ltr ::. -@G.
-0 Szkely >kle%ltr ::. -/G.
-8 Szkely >kle%ltr ::. -II.
-. Kiad%a K. Szkely Mi5ly: A nemes szkely nemzetnek Vonstit!tioji)an, Best, -8-8. 9@. ( A nemes szkely nemzet j!ssai M%5. -8D0. (
Szkely >kle%ltr :. --.. ( Kolos%ry W%ri: Magyar tr%ny5at3sgok jogsza)lyai, :. -..
/@ "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. -I., 0D., 0G.
/- "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. --0., -/0.
// 5all3czy Lajos: Lay 'erenc letrajz)an gy jellemzi a szkelyeket: =Az egsz kaland)3l az a 5adtrtneti tan!lsg, 5ogy a szkelysg a
legkit;n2)) katonai anyag, melyet 5ad%ezr nem nlk1lz5et. Keleti s%jciak 2k, kiknek %re lengyel, ol5, mold%a, erdlyi s csszri
szolglat)an 6olytA egyenl2 rangH )ajtrsai a MF:. szzad magyar 5!szrjnak.? 4Magyar rtnelmi. Eletrajzok, -88G.7.
/D *orsos Se)estyn kr3nikja 4Cr36 Mik3 :mre: "rdlyi trtnelem Ad. :. -8.7.
/9 *l M. Ad+arat!s)en Sigler: V5ronologia 8G., s *et5len 'arkas 5istoria :::. -..
/G *orsos Se)estyn kr3nikja 4Cr36 Mik3 :mre: "rdlyi trtnelem Ad. :. -..7.
/I *orsos Se)estyn kr3nikja 4Cr36 Mik3 :mre: "rdlyi trtnelem Ad. :. -..7.
/0 Szkely >kle%ltr -08.
/8 *orsos Se)estyn id. 5. /@.A "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. //D.
/. *et5len 'arkas, Simigian!s, Miles, 'orgcs '. m;%ei szerint.
D@ Szkely >kle%ltr ::. -I0.
( GI (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( M:. Szkely(tmadt, Szkely()nja
4I. Szkely&t!madt9 Szkely&b!n5a
, rendi k:zdelmek HFJK&HFLF&ig.
A szkelyek 6lkelse s le%eretse korszakot alkot3, %gzetes s %res 5atr%onal a szkelysg trtnet)en.
$irtelen tmadt, mint a nyri zi%atar, gyorsan le is zajlott, de nagy talaktsok okoz3ja l2n.
Fratlan!l jtt, megle+te a k1lellensg ltal szorongatott 6ejedelmet, de n5ny 1gyes 5ad%ezre 4Padk Lszl3, Bekri
C)or7, 5amar elnyomta a rgtnztt s szer%ezetlen 6lkelst, melyet kizr3lag a szkely kzn+ indtott elti+rott sza)adsg!k
%issza%%sra.
A 6elkelsnek nem +olitikai, 5anem trsadalmi okai %oltak. "ls2sor)an =a sok nyomorHsgok, k+telensgek s
er2szakok, kiket a 62n+ek a kzsgen m%eltenek.? S-T Aztn a nemrg let)e l+tetett rendszeres ad36izets, mely 4a
62em)erek s l362k ki%on%n mag!kat s 6ldnlak3 zsellreiket7 kizr3lag a kzn+et ter5elte. "zenk%1l a tr%nytelen
zsarolsok, melyekkel a szkely 5i%atalokat magoknak kisajttott kt els2 rend)eliek a kzn+et kiszi+olyoztk. A 62rendek
mg a l362ket is tized6izetsre knyszertettk, minek ala+jn -GG.()en a 6ejedelem szmra is tizedet k%eteltek. S/T
A 6elkels le%eretse !tn a 6ejedelem Seges%rra orszggy;lst 5irdetett, =5ogy megrtvn a tmadsnak okait%
kznsges )kessgnek csendessggel %al3 megmaradsra %geznnek.? A 62n+eket s l362ket 6ejenknt, a kzszkelyek)2l
szkenknt -I(ot 5%tak meg -GI/. jHni!s /-.(re. "zen rendeztk aztn Aa szkelyek lla$otjt?, amely rendezs
t!lajdonk++en gykeres talakts, alkotmny%ltoztats, ala+tr%nyek eltrlse s Hj rendi 6eloszts %olt.
Legel2)) is eltrlik a szkely j3szgok addigi immnitst, ti. azt a jog!kat, 5ogy a szkelyek j3szgaikat mg
6elsgsrts esetn sem %eszt5ettk el.
Annak t!lajdontottk !gyanis a gyakori 0eltmadst% 5ogy a szkelysg rgi sza)adsgok)an )ztk, 5ogy 2k
j3szg!kat, rksg1ket el nem %esztettk mg akkor sem, 5a a kirly s az orszg ellen 6eltmadtak. $ogy e))en t)) ne
)z5assanak: ezentHl 2k is =#r#k hitetlensggel b:ntettessenek s mind 0ejeket% j!szgokat s #r#ksgeket elveszessk.?
Fgeztk to%)), 5ogy a 62n+ek s l362k sza)adon )rjk j3szgaikat, Hgy, mint a nemessg a %rmegyk)enA igaz
6ldnlak3ikat is Hgy )rjk, mint a nemessg jo))gyaikat, de ezek ad36izetsre kteleztetnek.
A 62rendek s l362k nemessge te5t )iztosttatott, de =6ldnlak3? jo))gyaik addigi ad3mentessge eltrltetett.
Azzal, 5ogy =a rendek is Hgy, mint a nemessg )rjk az 2 jo))gyaikat?, eltrlk a 6ldnlak3k szemlyes sza)adsgt, azaz
sza)ad kltzkdsi jog!k megsz;ntetett.
A 62n+ek s l362k a dzsma6izets al3l, miknt a nemesek, 6lmentettek s ezzel szem)en meglla+tott 5ad6lkelsi
ktelezettsg1k: a l362k egy(egy l3%al, a 62n+ek =ki 5rom l3%al, ki nggyel, ki ttel? st).
A leggykerese)) %ltozst s talaktst szen%edte a harmadik rend% amely el%esztette eddigi szemlyes sza)adsgt,
s mintegy kincstri jo))gyokk degradltattak, %agy legal)) is rendelkezsi lla+ot)a 5elyeztettek. Az az ltalnos ki6ejezs
s meg5atrozs, 5ogy =a szkely k#zsg a mi szabad birodalmnkban legyen?% nem jelentett egye)et, mint 5ogy a 6ejedelem
ezentHl sza)adon k%nt rendelkezni %elk. Szabad kezet )iztostott magnak %elk szem)en ( mondank mana+sg (
6enntart%n a to%))i rendelkezs jogt. Fgleg tnyleg nem intzkedik 6el2l1k, most ink)) csak %delm1kr2l gondoskodik a
62n+ek s l362k elnyomsa s a tiszt%isel2k zsarolsai ellen. o%))i sors!kr3l ks2)) trtnnek intzkedsek, nem
egysgesen, 5anem rszlegesen, id2kznknt s nem k%etkezetesen, 5anem az id2k, %iszonyok s kr1lmnyek s!galmazsa,
n5a a 6ejedelmek szeszlyei szerint.
"z az oka, 5ogy a szkelyek 6orrongsa, elgedetlensge innen kezd%e egy(kt nemzedken t lland3% %lik. A rgi
rend eltrltetett, anlk1l, 5ogy 5ely)e lland3, %gleges rendezs l+ett %olna. A sza)adsg megsz;nt, de a sza)adossg
6ennmaradt s a 5armadik rend 5elyt a )izonytalan rendetlensg 6oglalta el.
A srelmek or%oslsa %gett a 6ejedelem s a seges%ri orszggy;ls meg5agyta a 62n+eknek, 5ogy a kzn+et )ntani
ne merjk, semmi szolglatra ne knyszertskA sza)lyoztk a szkek)en a tr%nyszkek tartstA or%osoltk a +erek
elnyHjts%al ;ztt %isszalseket, el5atroz%n, 5ogy a 6elle))ezs ezentHl a 6ejedelem5ez trtnjkA sza)lyoztk a
dzsmaszedst. Fg1l, mi%el =a kzszkelyeknek 6eltmadsok nagy romlst, sok %rontst, kr%allst, kltsget, gondot s
6radtsgot szerze? ( kr+3tls!l ( a Szkely6ldn l%2 s3t a kincstr szmra 6oglaltk le, ezentHl cs!+n a 62n+ek szmra
engedlyez%n 5zok sz1ksgre %al3 s3t, miknt a nemessgek szokott %olt adatni rgi szoks szernt. SDT
A seges%ri %gzsek legmlye))re 5at3 +ontja az %olt, mellyel a szkely rksgek el%esztse mondatott ki,
6elsgsrts esetre. "z a tr%ny az, mely a =js regim?, a kirlyra %issza5ramlsi jog )e5ozatalt mondotta ki a
Szkely6ldre. $i%atkozs trtnt ennl rge))i orszggy;lsi artic!l!sra is, amely alatt az -GG0. 6ejr%ri orszggy;ls ama
%gzse rtend2, 5ogy 5;tlensg esetn a szkelyek is el%esztik 6ej1ket, j3szg!kat s minden rksg1ket, miknt a nemesek.
S9T
"nnek alkalmazsra eddig nem igen %olt sz1ksg s nem ismer1nk +ldtA de most )2%en nylt alkalom s jogcm. A
lzads)an );nsk )irtokait le6oglaltk, s kincstri )irtokk tettk, Hgy, 5ogy a 6ejedelem a legnagyo)) )irtokoss %lt a 5at
szkelyszk)en. Vsak Aranyosszk %olt ki%tel, mert ennek lakosai nem csatlakoztak a 6elkels5ez, s2t annak le%ers)en
segdkeztek, amirt rgi jogaik)an 6ejedelmi meger2stst nyertek. 4-GI8. decem)er -0.(n7. SGT
A szkelyek 6kentartsra kt %rat +tettek kztt1k, sajt m!nkaerej1k 6el5asznls%al, egyiket 8dvarhelyen a rgi
)artkolostor 5elyn, melyet Szkelytmadt %rnak ne%eztek elA a msikat a 5romszki Crhelyen% melyet Szkelybnja n%en
ne%eztek el. "zek5ez a %rak5oz nemcsak kon6isklt )irtokokat, 6ldeket, rteket, erd2ket csatoltak, 5anem 62em)er( s l362(
rksgeket is el%ettek 5atalmas!l. A %r +tsre, szolglatra aztn er2szakkal knyszertettk nemcsak a 6ejedelmi
jo))gyokk lett kzszkelyeket, 5anem a sza)adsg)an meg5agyott 62)) szkelyek 6ldnlak3it s szolgit is.
( G0 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( M:. Szkely(tmadt, Szkely()nja
A %rak)a tett tiszttart3k, a %rnagyok s a 6ejedelem szkely6ldi ka+itnyai aztn tetszs szerint sanyargattk, 5Hztk(
%ontk, dolgoztattk 4kz( s magnm!nkkra knyszert%n7 a szkely kzn+et s elnyomtk a 62n+ek s l362k el2))
mag5agyott sza)adsgtA Hgy, 5ogy a k%etkez2 %ek 5osszH sorn keser%es +anaszok 5angzanak a Szkely6ld minden rend;
s rangH lakosai rszr2l az Hj elnyomats ellen.
=Az egsz szkelysg)eli 62n+? 4t!lajdonk++ a 5at szkely(szki 62em)erek s l362k7 -GII 6olyamn keser%es
6olyamod%nyokat intznek a 6ejedelem5ez =az Hjonnan rejok szllott ter5ek s nyomorHsgok? or%oslsa %gett, =mely
nyomorHsg)a a kzsg gonosz tmadsa miatt j!tottak, ki)e nekik );n1k nincsen.? SIT
'2)) +anaszaik, 5ogy a 5adnagysg s )r3sg j%edelmeit2l a 6ejedelmi tiszttart3k ltal meg6osztattakA 6ldnlak3ikat a
%rak szolglatra knyszertettkA makkos erdeik)en legel2 disznaik)3l tizedet %esznek, j3lle5et =az dzsmsok mg malac
kor)an megeszik a tizedet?A a 6ldnlak3knak nem engednek rszt 5z!k5oz a 6al! sznt36ldei s szna6;i kzttA dzsm%al
6elette igen ter5elik a kzsget, 6ldnlak3kat, szolgikat, =kt annyira, s2t t))re is 5gtattk, mint ennekel2tte %olt.?
=Ka+itny !raink 62!raink s l362 atynk6iai rksgeit az %rak5oz 6oglaltk %ala.? =Nmelyek az l362ek kz1l, szegnysgek
miatt, az kzsg kz r3tattak %olt? ... ad3t is 6izetnek, a l362sgr2l is 5adakoznak, s az %r szolglatjra is er2ltetik. Sokan a
mHlt ktesztendei 5adakozs)an nyomorodtak el s %esztettk el lo%aikat, nem mltnyos azrt, 5ogy a l362sg)2l
kirekesztessenek, =mg 5a egy ideig gyalog kell is szolgniok.? S0T
A leg6elt;n2)) jogsrelem az %olt, 5ogy az !d%ar5elyi s %r5egyi %r5oz 6oglaltak sok 62rend s l362 rksget,
szna61%et 4azaz rtet7 s sznt36ldet, melynek %isszaadst ismtel%e krik s s1rgetik. S8T Krs1k %eleje az %olt, 5ogy a
6ejedelem Hgy rendezze lla+ot!kat, 5ogy a 5adakozsra, 5z!k s let1k 6enntartsra m3dj!k legyen.
A 6ejedelem elismerte a szkely 62n+ek s l362k 5; szolglatait =az elmHlt kt esztend2)eli 5ad)an ... kit 26elsge
szemly szerint szemei%el ltott? ( s azt mltnyolni is k%ntaA de orszggy;lsen.
Az -GII.(i tordai orszggy;ls aztn +rtjt 6ogta azoknak a szkelyeknek, kik nem5ogy a 6ejedelem ellen tmadtak
%olna, de 5;sggel szolgltak s ajnlotta 2ket a 6ejedelemnek, 5ogy =%lasszon ki azok kz1l, az kik %tettenek, ne
nyomorogjanak azokkal egyarnt %al3 gyalzat)an az 'elsged jm)or 5%ei.? S.T
A ki%laszts megtrtnt: sszertk azokat, kik leg!t3)) 5%en szolgltak s azel2tt is jm)or!l %iseltk mag!kat. &nos
Lsigmond -GII(I0()en ezek kz1l a 62))eknek nagymr%; )irtokadomnyokat, illet2leg a szkely kzsg kz1l meg5atrozott
szmH 4-(9(-@(/@(9@(G0 5z jo))gyot adomnyozott a szkely szkek)en, kiket a 62ka+itnynak a szk kirly)ri%al egy1tt
kellett kiszaktani a szkely kzsg kz1l. S-@T Azonk%1l !gyancsak az -GII.(i tordai orszggy;ls 5atrozat)3l a 5at
szk)en lak3 62n+eknek s l36ejeknek 5zok sz1ksgre ingyen s3t rendeltek %enknt kiadatni a szkely s3kamr)3l. S--T
"gsz 6al%akat is ka+tak nmelyekA a 62em)erek, l362k s az orszg sz1ksgre ki%logatott +iZidari!s 4+!sks7 gyalogok
rksgei ki%tel%el. S-/T
Marosszk)en -9D, Cyergy3)an s Vsk)an /-G, Od%ar5elyen /GI, Se+siszk)en -8/, Kzdi)en mintegy .@(-@@,
>r)aiszk)en mintegy 8G, sszesen kzel ezer 5z jo))gyot adomnyoz a 6ejedelem, kt adomnyle%llel 4-GI0. mrci!s G. s
-GI8. 6e)r!r -D.7. A legt))en G(-@(-G jo))gyot ka+nakA de Lzr :st%n Szr5egyen G0(et, Lzr 'arkas s *alzs
&en26al%n D0, Andrssy Mrton s Bter Vskszentkirlyon 9/, Kornis Mi5ly Szent+lon s Pecseny)en //, Betki Lszl3 s
Mi5ly M!sn)an 99, Cer) *enedek 'it6al%n /0, Ny!jt3di Cyrgy Vzi)re6al%n -G 5z jo))gyot ka+ott. *ldi Kelecnen
Ozon)an /@, Dacz3 Bl Szentgyrgyn 9@, Dacz3 Cergely !gyanott -0, Klnoki *lint s ams Keres+atakon -/,
Mikl3s%ron D, Mik3 'erenc >ltszemen 9, Mlnson -D 5z jo))gyot nyert. Az A+orok 'els2( s Als3(orjn -@(-@ 5z
jo))gyot, erek Mtys kt 6iai Markos6al%n, a Mi5lcz, Mikes, *asa, Szrcsei, Dont, :mecs csald tagjai ke%ese))et
ka+tak. S-DT
))en -GI.()en egsz szkely 6al%akra ka+nak adomnyle%eleket, a )enne l%2 62n+ek, l36ejek s dara)ontok
ki%tel%el. S-9T "zek kztt %an Ciczy &nos, a ks2))i kormnyz3, aki Miksa magyar kirly !ralma al3l jtt t "rdly)e, s
aki -GI.. jHli!s -G.(n a marosszki, cs3k6al%i s )edei kirlyi rszj3szgot ka+ja )irtok!l. S-GT
Mindezek a )irtokok a most mr 5ozzj!k 6;z2d2 kirlyi joggal adomnyoztat%n, el%esztettk rgi szkely )irtokjogi
jelleg1ket. "zek az Hj adomnyok sok 5elyen Hj za%arok kHt62i% %ltak.
Az Hj adomnyosok kztt %oltak olyanok, =kik az nkik adott j3szg 5atrn ... k%1l %al3 l36ejeknek, szolgknak %agy
kzsgnek rksgt is magoknak akartk 6oglalni ... s a l36ejek kz1l sokakat sz+ sz3%al is 5ozzj!k 5ajtottak.? S-IT Foltak
olyan Hj adomnyosok is, =kik mg az 4-GI/.7 tmads el2tt 5atalommal j3szgot 6oglaltak el magoknak, a%agy zlog!l )rtak
j3szgot? s az!tn a 6ejedelemt2l =j!s regi!mot? krtek ezek)e =s az j!s regi!mmal magoknak akarnk t!lajdontani.? A
nyilas(6ld 6elosztsa 6el2l is nagy egyenetlensg tmadt kztt1k. Ugy a 62n+ s a l362 a kzsggel nagy egyenetlensg)e s
%iszly)a ke%eredett.
Mid2n ezeket a szkely 62em)erek a meggyesi orszggy;lsen 4-GI.. 6e)r!r /.7 a 6ejedelem5ez intzett
6olyamods!k)an 6l+anaszoljk, ismtelten 5angoztatjk 5;sg1ket, s 5ogy =a kssgnek gonosz tmadsokrt? estek a
6ejedelem =ne5ssg)e.? 'el+anaszoljk, 5ogy a j!s regi!mmal adott donatio mily za%arokat idz el2 kzt1k, mert most mr a
6ejedelem t)ljn az 2s)irtokosokt3l is 6ejedelmi le%eleket k%nnak, +edig az 2 eleik s 2k nem 6ejedelmi dontio%al )rtk
rksg1ket. Krik, 5ogy =a 6ejedelem tartsa meg 2ket rksgeik)en s rassa )e azt az orszg artic!l!s)a.?
'el+anaszoljk azt is, 5ogy a 5at(szki s !d%ar5elyi 62ka+itny a Maroson s kt K1k1ll2n kincstri malmokat
+ttetett, s oda knyszertik menni 2rleni a 6ejedelmi jo))gyokat messze 6ldr2l is, ami miatt az 2 malmaik el+!szt!lnak.
Krik, engedn meg a 6ejedelem az szegnysget sza)adon 2rleni, az 5ol kik kzele)) malmot tallnak.?
Srelmes az is, 5ogy a 6ejedelem t)ljn az tl2mester s assesorok %elk szem)en =az nemes !raim tr%ny%el
akarnk ltetni? a szkelyeket, +edig =mg a Decretom)an is 4ti. Fer)2czy $rmaskny%)en7 k1ln(jegyzett tr%ny
talltatik? a szkelyek jogr3l. Krik azrt a 6ejedelmet, 5ogy az 2 rgi tr%nyeik szerint tljenek az 2 dolgaik)an. S-0T
&nos Lsigmond meg5allgatta a szkelyek krst s az -GI.. jHni!s /9.(n tartott tordai orszggy;lsen 5atrozatilag
kimondotta, 5ogy =az szkely !raimnak, 62n+eknek s l36ejeknek minden rksgt, a l362sgeket s 6ldnlak3jokat, kiket
igazn a tr%ny szernt )rtanak az tmadsnak el2tte, kegyelmesen rkk )rni megengedte.? S-8T
( G8 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( M:. Szkely(tmadt, Szkely()nja
"z, 5a nem is sz1ntette meg a rszleges srelmeket, az 2s(szkely )irtokok t!lajdonjogt legal)) )iztostotta. A
szkelysg jog%iszonyai)an )ellott za%arok rendezst azon)an 45ol a szkelyek tr%nye, 5ol a nemesek tr%nye szerint %al3
tlkezs %isszalst )irtok+erek)en7 a ks2))i orszggy;lsen grte eligaztani. S-.T
$a mr a nemessgk)en meg5agyott szkelyek is mltn +anaszokra 6akadtak: mennyi%el t)) oka %olt keseregnie a
kzszkelysgnek a rgi sza)adsg el%esztse 6elett. "zek mindannyian jogtalanokk %ltak: %agy a 6ejedelem jo))gyai
maradtak s a %r)irtokok5oz osztattak, %agy eladomnyoztattak 6ldesHri jo))gyok!l, %agy legjo)) eset)en ki%logattattak a
6ejedelem 5ad)an szolgl3 gyalogkatonk!l, kiket +!sks jo))gyoknak 4+iZidari!s, +edites +iZidarii %agy darabontoknak%
ks2)) egyenr!5jok sznr2l v#r#s s kk darabontoknak ne%eztek. "z !t3))iak, mint a rgi szkely gyalogsg !t3dai, mg a
legked%ez2)) 5elyzet)e j!tottak a kzszkelyek kz1l.
&nos Lsigmond !ralkodsnak !t3))i %ei)en 4-GI.(0-.7 a donationalis s nemes le%eleken k%1l szoks)a jtt Hj
adomnyle%elek 4no%a donatiok7, to%)) l362sg osztogat3 $rimi$ilaris s 62n+isget )iztost3 %agy adomnyoz3 $rimori
okle%elek adomnyozsa, )irtokkal %agy anlk1l. S/@T
Mindezek nem %oltak alkalmasak a %gleges rendezsre. Maga &nos Lsigmond tesz %allomst az el5ara+3zott
rendezetlensgr2l, mid2n 4-GI.. jHli!s -9.7 elrendeli a szkely 5at3sgoknak, 5ogy a szkelyek )irtok+erei)en addig ne
tlkezzenek, mg a k%etkez2 orszggy;ls nem intzkedik. &ellemz2 %allomsa gy sz3l: =No5a mi a seges%ri gy;ls)en
4-GI/.7 s az!tn, mikor Szkelytmadt %r!nk)an %olnnk, egy n5ny rend)li kztetek %al3 dolgok)an )izonyos s j3
m3dot rendelt1nk s megtartani 5att!nk %olna, de azt a rendelst nagysokan meg5)ortottk s az ellen +rt, 5)orHt,
%issza%onst tmasztottakA a 62n+ s a l362 a kssg1nkkel, %iszontag a kssg a 62n++el s l362%el nagy egyenetlensg)en
%olnnak ... melyeket mi eligaztani a j%end2 orszg!nk gy;lsre 5alasztott!k ... +arancsolj!k azrt, legyetek csendessg)en a
gy;lsig, %rjtok akkor minden dolgok)an az mi rendels1nket.?
De ez a rendezs nem trtnt meg. Arra a 6ejedelemnek ( nemsokra 4-G0-. mrci!s -9.(n7 )ek%etkezett 5alla miatt (
ideje mr nem %olt.
&nos Lsigmond gy a szkely krdst megoldatlan!l, ne5z rksg1l 5agyta 5tra.
J
&nos Lsigmond 5alla !tn az Hj 6ejedelem meg%lasztsa %gett -G0-. mj!s -0.(re 5irdetett rszleges orszggy;lsre
a szkelyek tmegesen s 6egy%eresen jelentek meg a t%isi t)or)an. A =rsz szernt %al3 gy;ls? 5irdetse nekik
=semmik++en nem tetszett? a 62n+ek s l362k =6ejenknt mint kznsges gy;ls)e mentek s a kssg az 2 rajtok %al3
nyomorHsgok)eli knyrgsrt %laszottak %olt 6al!nknt D(D atyjok6iait.?
Mid2n a rendek Cy!la6e5r%rt az Hj 6ejedelem meg%lasztsa 6el2l tancskoztak, 5re terjedt, 5ogy a szkelyek a t%isi
t)or)3l tmegesen megind!ltak Cy!la6e5r%r 6el. A 6enyeget2 %eszedelmet *t5ory :st%n 5rtotta el, kinek kz)enjrsra
a szkelyek %isszatrtek s -G0-. mj!s /0.(n rs)an terjesztettk el2 srelmeiket =az 2 nyomorHsg!k)3l %al3
megsza)ad!lsokrt.?
=A 62n+ek s l36ejek knyergsek? 6el+anaszolja =nagy elszen%ed5etetlen nyomorHsgaikat?, melyeket a meg5olt
6ejedelem idej)en elszen%edtek, ki miatt Hgy el6ogyatkoztak, 5ogy ( Hgymond ( =%agy!nk csak +!sztn mi mag!nk.? =Az
szegny kssgen +enig %oltanak oly :sten ellen %al3 )irodalmok, nsgek, nyHzsok, 6osztsok, 5ogy az egyi+t!s)elieknek
nyomorHsgok, nsgek k%1l mg rs)an is nem talltatik ilyen nsg, nyomorHsg, nyHzs, 6oszts, mint ezeken %olt az
istentelen tiszttart3k miatt.?
=, kt els" rend 0"bb $anaszai?: 5ogy a kzt1k +tett 5zak)3l 4ti. %rak)3l7 nemes 5zaikat, 6ldjeiket, jo))gyaikat
er25atalommal 5)orgattk, +rdltk, lo%aikat el%ittk, 6ldnlak3ikat el6oglaltk s a kt %r5oz, s3akn5oz, %as5mor5oz
csatoltkA Hgy rks sznt36ldeik, rtjeik, nyilasaik, kertjeik ter1let)2l is =szmtalan sokakat 6oglaltatnak az kt 5z5oz s
az s3akn5oz, 5mor5oz? ... =$ol a tiszttart3k akartak, elmetsztek minden 6al! 5atrn nagy szl(6ldet ... melyet jo))nak
ismertek ... mely 6ldek kztt 62em)ereknek s l36ejeknek is rsz6ldei %oltak, kiket mind az kssg%el egy1tt el6oglaltanak
s kirly szmra szntattak.? Nagy sokakat 6oglaltanak el sznarteket, erd2ket, makkos erd2ket, szmtalan nagy 5a%asokat. A
5alas 6oly3%izeket 5asznlni, %ad)2rket, %adat, madarat %enni megtiltottk. =$a mely l362 atynk6ia %alami %adat, a%agy
madarat 6ogott: az 2 nemes sza)adsga ellen nem %olt sza)ad ms!% adni, 5anem oda az %rak5oz kellett adni s az mint
akartk, csak Hgy adtk meg az rt ... $a +edig %alamely l362 ms!% adta s megt!d5attk, azokat er2sen meg)1ntettk
6ogsggal s )rsglssal: 5zra mentenek, nyakon ktttk, Hgy %ittk az %r5oz s istrngot 5oztanak el, ki%el 6elakasszk,
6elakasztsra 5arangoztattak, akasztani ind!ltak %ele, kz)en atya6iai sok knyrgssel sza)adtottk meg, 5ogy kt annyit
%eszen s ad retteA gy trtettk meg az akasztsra %al3 %itel)2l. "gy karlrt +enig, kit l362 5ozott %olt erd2r2l, 5rom te5enet
%ittek el? st)., st).
Leg62)) +anasza azon)an az %olt a kt nemesi rendnek, 5ogy a meg5olt 6ejedelem =sok idegen n+et szllta? kzj1k,
=Marosszket teljesen azoknak oszt? s ezek miatt az ott lak3 rgi 62n+ek, =kiknek mind 2sk s atyjok az ott %al3 kzsgnek
segtsgekkel s szolglatjokkal ltek? ezeknek eladomnyozsa miatt elszegnyedtek, nyomorognak. A l362k is =igen
meg)ntattak, s +orr lenni lttatnak, mert j!s regi!mnak donatioj%al mind 5zokat, rksgeket, 6ldeken lak3jokat s
mindeneket az tl2mesterek, director s assessorok eltlik.? S/-T
Szinte )alj3slatH 5angon krik, 5ogy ejtsk m3djt a rendek, 5ogy =e00le k#zinkbe szllott raink j#nnnek ki k#z:l:nk%
mert 0l:nk, 5ogy az " mik#z#tt:nk laksok oly %eszedelmes nyomorHsgot 5oz, kit #r#mest eltvoztatnnk.?
'el+anaszoljk a rgi szkely tr%nyek mell2zst s krik, 5ogy nekik azok szerint tljenek. A 5adakozs)an
elszegnyeds miatt a kzsg kz szmllt s ad36izetsre s egy) te5er%iselsre %etett l362k rgi lla+ot)a %isszalltst is
k%njk.
Mg keser%ese)) =az nyomorlt szkely k#ssg? $anaszlajstroma% kiket az orszg =az 2 rgi tr%nyek)2l s
sza)adsgok)3l az 6ejedelemnek )irodalma al ms lla+ot)a rendelte %olt, ki)en az1d2t2l 6og%a nyomorogtanak.? '2))
srelmeik: a %r szolglatra %al3 5ajts, sanyargats, %ers, 6ogsgA Szkely6ldn k%1l %al3 szolgltats, tr%nytelen
( G. (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( M:. Szkely(tmadt, Szkely()nja
)rsgolsokA elszmll5atatlan nyomorgatsok, 6ogsgok, kalodzsok, tmlczsek, knzsok, melyek miatt nmelyek meg is
5altak. Sznt36ldeik, szna6;%eik ja%t el%ettk s a %rak5oz, cski %as5mor5oz 6oglaltk. :ngyen sznts, %ets, arats,
)e5ords, kert( s 5z+ts a tiszttart3k szmra. A sok )rsgols s sok 5Hzs(%ons miatt annyira elszegnyedtek, 5ogy
=nmelyek gyermeket is %etettek zlog)a.?.. Amely 6al!k)3l D/(9@ eke ment ki szntani, most 8(-@ is alig megyen ki. A sok
szolgltats: %adszs, 5alszs, madarszs 4kar!lyoknak, ly%eknek, s3lymoknak keressek7, rajtok %al3 lsszedsekA tyHk,
lHd, )rny, tHr3, %aj, tikmony 4tojs7, alma, krt%ly, 5agyma, k+oszta, szil%a, di3, mogyor3, koml3 szedsekA kendernek,
lennek, gya+jHnak 6elesgekre %al3 osztsok, +rn)a %al3 tollak szedse st)., na+irenden %olt kzt1k. Diszn3tarts!kat is
megne5eztettk, mert )r az dzsmsok meg%eszik a tizedet, de a makkos erd2k)2l kitiltottk, csak a kirly s nemesek
disznait engedtk a makkra ... A dzsmsok szokatlan nagy dzsmkat szednekA a Mold%)a j%2(men2ket *erecken
meg%moljk.
Knyrgnek, 5ogy a rendek az Hjonnan %lasztand3 6ejedelemmel ennyi sok nyomorHsg!k)3l sza)adtsa meg 2ket s
engedje az el2))eni lla+ot)an %al3 ltel1ket. Krs1ket azzal a 5;sg6ogadalommal %gzik, 5ogy grik s ktik magokat
6ejenknt, hogy t#bb soha semmi indlatot s tmadst nem tesznek% 5anem a kztt1k %al3 62!raikra s l362ikre 5allgatnak.
Fg1l a rgi sza)adsg 6ej)en grik, 5ogy %enknt kszek lesznek egy(egy 6orintot 6izetni ad3)a, csak =a mostani :sten ellen
%al3 ro%s 5elyett ro%assanak jm)or istenes em)erek ltal Hja))an meg.? S//T
Xj 6ejedelemm *t5ory :st%n meg%lasztat%n, az orszggy;ls j3akarattal trgyalta a szkelyek krst. Nmely
srelmeiket or%osolta s a zsarolsoknak s %isszalseknek 5atrt sza)ott. A l3, minden6le )armok s )2rk eladst
6elsza)adtotta, a 5a%asokon %al3 legeltetst megengedte, a tr%nytelen szolgltatsokat, )rsgolst eltiltotta. De az
eladomnyozott szkely j3szgokat az Hj t!lajdonosoknl 5agyta. A t))i srelmek or%oslst a j%2 gy;lsre 5alasztotta,
mi!tn azokat az ad3sszer3k meg%izsgljk. S/DT
*t5ory :st%n ezeknek 4-G0-. jHni!s -@.(n7 rszletes !tastsokat adott a szkelyek +anaszai meg%izsglsra s
rsz)en or%oslsra. A 62em)erek s l362k 6izetett szolgit ne rjk ad3 al, de azokat, kik =sza)ados!l, %agy oltalomrt, %agy
egy)rt, nem 6izetsrt szolglnak?, ro%s al %egyk. Fizsgljk meg, =minm2 6ld6oglalsok estek? a %rak5oz s lssk
meg, 5ogy elle5etnnek(e a %rak anlk1l. "gy) tr%nytelensgekr2l is tegyenek jelentst. A 62n+eket intsk, 5ogy a
szegny kzsg kzt mltatlan dolgot s szokatlan szolgltatst ne cselekedjenek. Az Hj adomnyokat %izsgljk meg, 5ogy
mennyi 6ld1ket 6oglalta el az Hj adomnyos s =mint tartja a szegny n+et.? S/9T
A szkelyek nem %oltak megelged%e az orszggy;ls 6lrendsza)ly%al s elgedetlensg1ket nem titkol%a, a
%rak5oz a szolglatot megtagadtk, az Hj adomnyosokat 6enyegettk s Od%ar5elyszk nmely 6al%ai)an a kincstri 6ldeken a
termst =mind 62n+, l362, mint kzsg )arm%al etette?, legeltette. S/GT
*t5ory sz+ szeri%el igyekezett a rendet 5elyrelltani s a szkelyekkel a kzm!nkk 6el2l megegyezni. Ami rsz)en
siker1lt is neki.
Meg)zta losonci *n66y Blt, 5ogy az 2 ne%)en alk!djon meg a szkelyekkel. *n66y Vsk, Cyergy3 s Kszonszk
kzszkelyeit -G0-. jHli!s /G.(re Od%ar5elyre 5%ta ssze, 5ol minden 6al!)3l megjelent a )r3 5armadmag%al, esk1dtekkel.
>tt a 6ejedelem )iztosa el2adta az engedmnyeket s k%nalmakat. A cskiak annak 6ej)en, 5ogy a 6ejedelem =ter51knek
nagyo)) rszt r3l!k el%tte?, sza)ad akaratj!k)3l el%llaltk s kteleztk mag!kat, 5ogy %enknt 5rom 5tig szolglnak a
cski %as5mor5oz, s egy 5tig mezei m!nkt %geznek a 6ejedelem =minden majorsgnak )etakartsra.? S/IT Az
!d%ar5elyiek kt na+ mHl%a ( 6al!nknt a )r3 s kt esk1dt ssze5%at%n ( a nyert engedmnyek 6ej)en szintn arra
%llalkoztak, 5ogy 6ejenknt 5rom 5tig szolglnak az !d%ar5elyi %rnak, s 2szi %etst %etnek ngyszz k)lt, ta%aszi %etst
szintn ngyszzat, az irto%nyokat megkaszljk s )etakartjk, azonk%1l /@@ szekr sznt szereznek a %rnak, s ezer
szekr 6t 5ordanak )e. S/0T
$ogy ez a ltsz3lag =sza)ad akaratok szerinti? %llalkozs, melyet a szkelyek elljr3i az !d%ar5elyi %r t%)en
6ogadtak, mennyire nem %olt 2szinte s nem 6ejezte ki a n+ 5ang!latt, m!tatja az, 5ogy a szkelyek to%)) is
elgedetlenkedtek, s rgi sza)adsg!k %isszalltst k%eteltk. S/8T -G0-. sze+tem)er %gn a lzongs nyltan kitrt.
Vsk)an a n+ %ezreket %lasztott s 6egy%ert 6ogott. *t5ory el2)) sz+ szer%el igyekezett 2ket lecsendesteni, majd 5adakat
%ont ssze ellen1k Crgny s Od%ar5ely %r5oz s mag5oz 5%atta a 62em)ereket, 5ogy a 6lkel2ket lecsilla+tsk. "zek,
5ogy a kzszkelyekkel %al3 egyetrts gyanHjt kiker1ljk, S/.T magok is segdkeztek a 6elkels elnyoms)an s a l362ket
sszegy;jt%n, *ecz Bl %ezrlete alatt okt3)er D.(n jjel megle+tk a 6elkel2k t)ort s szt%ertk 2ket. SD@T
A nemsokra 4no%em)er -..7 Kolozs%rt sszejtt orszggy;ls mr meg)1ntetni rendeli a 6elkels szer%ez2it, a
6oglyokat s )!jdos3kat. A t))i rszt%e%2k Hgy ka+nak kegyelmet, 5a Cergely na+jt3l Szent Mrtonig a %radi %r +tsn
dolgoznak, msk1ln)en szintn meg)1ntettetnek. &%2re +edig el5atroztk 4ismtel%e a rgi tr%nyt7, 5ogy akik ez!tn
=a66le tmadst tennnek ( azok mind 6ejenknt j3szgokat el%eszessk s rk 5itlensg)en maradjanak? s annak
)1ntets%el 4ti. 5alllal7 lakoljanak. SD-T
Arr3l, 5ogy a szkelysg rgi ki%ltsgait, mint 2k k%ntk, %isszalltsk, a 6elkels !tn sz3 sem le5etett. A 6ejedelem
azon)an gretet tett, 5ogy a 62n+ek s l362k 5;sges szolglatait rdemk szerint j!talmazni 6ogja.
'oglalkoztak a js regim ltal okozott srelemmel is, amit a meg5olt 6ejedelem 5ozott )e kzj1k az
adomnyozsokkal. Fgeztk, 5ogy =5a meg)izonyttatik, 5ogy azel2tt so5a j!s regi!m 2 kzt1k nem %olt %olna s az, ki D/
esztend;t2l 6og%a )kessges !rasg)an %olt %olna j3szgnak, )enne maradjon a j!s regi!m ellen. De %iszont, 5a az j!s
regi!m )enne talltatik tr%ny szerint, te5t megcsendes1ljenek az szkely !raink.? SD/T
*t5ory :st%n a szkelyeket nem )r%n kielgteni, a ny!gtalansg to%)) is la++angott s mid2n %etlytrsa *ks
Cs+r a 6ejedelem ellen 6egy%ert 6ogott, nem 5i)a szmtott az elgedetlen szkelyek tmogatsra. Vsk)3l mintegy /@@@
szkely csatlakozott 5ozz, a nem rg nagy adomnyokat nyert Andrssy Bter %ezetse alatt. "zek 6elgyHjt%n a cski
%as5mort s Htkz)en az !d%ar5elyszki s3aknt s egyes1l%n a marosszki 62em)erek, l362k s kzsg kz1l 5ozzj!k
csatlakoz3kkal, rszt%ettek a kerell2szent+li csat)an 4-G0G. jHli!s ..7, mely *ksre nz%e %eresggel %gz2dtt.
( I@ (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( M:. Szkely(tmadt, Szkely()nja
A gy2ztes *t5ory szigorHan )1ntette a kez)e j!tott lzad3 szkelyeket. A 62!rakat tr%ny el llttatta, s a 5;tlensg
);n)en marasztaltatta el. A lzadst szt3 szkelyek)2l Kolozs%rt D9(nek orrt, 61lt %gatta le, azt mond%n, 5ogy tan!ljk
meg az !t3dok, 5ogy, akik sza)adsgot akarnak szerezni, azoknak azt nem a 6ejedelmi mlt3sg ellen lzadssal, de a 5aznak
tett nemes szolglatokkal kell kirdemelnik.
A szkelyek, mint5a meg6ogadtk %olna az intelmet, n5ny % mHl%a tmegesen szolgltak a 6ejedelemnek, mint mr
lengyel kirlynak, az oroszok ellen %iselt 5adjratai)an, *ks Cs+rral egy1tt s ott sok sz+ 5arci dics2sg)en s a
6ejedelem szmos kit1ntets)en s )irtok(adomnyokkal %al3 j!talmazs)an %olt rsz1k.
- A seges%ri orszggy;ls meglla+tsa -GI/. jHni!s 4"rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. /@/.7.
/ Szkely >kle%ltr ::. -GD. latin!l. =Mirt5ogy tr%ny)en )izonyttatott meg, 5ogy a 62szkelyek a l36ejekt2l ... dzsmt szedtek:
%geztetett az, 5ogy 26elsgknek is dzsm%al tartozzanak.? 4Mik3: "rdlyi trtnelmi adatok, :::. /I8.7.
D "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. /@/. s Szkely >kle%ltr ::. -I-.
9 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. 0G.
G Szkely >kle%ltr ::. /D/.
I Szkely >kle%ltr ::. -8D., -.-.
0 Szkely >kle%ltr ::. -8/(-8I. s -8I(-8..
8 Szkely >kle%ltr ::. -.D.
. Szkely >kle%ltr ::. /@I.
-@ Szkely >kle%ltr ::. /@8(/-D.
-- Szkely >kle%ltr ::. //G.
-/ Szkely >kle%ltr ::. /9G.
-D Szkely >kle%ltr ::. /@8.
-9 Szkely >kle%ltr ::. /9G, /98, /GD, /G0, /ID, /IG.
-G Szkely >kle%ltr ::. /G-.
-I Szkely >kle%ltr ::. /G@.
-0 Szkely >kle%ltr ::. /D0.
-8 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. DI9.
-. Szkely >kle%ltr ::. /9..
/@ Szkely >kle%ltr ::. /IG. s D@I. ( "ndes Mikl3s: Donatio a Szkely6ldn. 4Sndor :mre: Cenealogiai '1zetek, Kolozs%r -.@D. :. %6.
D(-/. sz.7
/- Szkely >kle%ltr ::. D/I.
// Szkely >kle%ltr ::. D/-( DD-.
/D "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. 90G.
/9 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. DDG.
/G "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. DD0.
/I Szkely >kle%ltr :::. DD..
/0 Szkely >kle%ltr :::. D9@.
/8 *t5ory :st%n -G0-. sze+tem)er -8.(n azt rta a csszr(kirlynak, 5ogy ami a szkelyek lla+ott illeti, 2 mindent elk%et
lecsendests1kre, de 2k arra trekednek, 5ogy el%esztett sza)adsg!kat, 5a msknt nem le5et, 6egy%errel is %isszaszerezzk. 4"rdlyi
>rszggy;lsi "mlkek ::. 9-@.7
/. Ami%el 'orgc5 'erenc trtnet)en is gyanHstja 2ket, 908.
D@ *et5len 'arkas: $istoria ::. /90., Kozmsi )ecz 3l -GII. Vseke6al%n D9 5z jo))gyot ka+ott donatio)an 4Szkely >kle%ltr ::. /@..7.
Dl "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. G@9.
D/ "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. G@D.
( I- (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( M::. A *t5oryak kora
4II. A B!t"2ryak k2ra
, BC2. vszzad vgs" vtizedei. <HFLF&HJGK.=
Az erdlyi 6ejedelemsg ki6ejl2dsnek s els2 %irgzsnak korszaka *t5ory :st%n ne%5ez 6;z2dik, s az 2 emlkt
dics2ti.
&nos Lsigmond mg Avlasztott@ magyar kirlyE az els2 t!lajdonk++eni, cs!+n erdlyi 0ejedelem% illet2leg vajda
*t5ory :st%n %olt. < kezdemnyezte azt a +olitikt, melyet az erdlyi 6ejedelemsg k%etett -/@ esztendeig.
Vsodlatos kis llam %olt az erdlyi 6ejedelemsg. "gy keleti S%jc, nemzeti sz%etsgen ala+!l3, alkotmnyos
sza)adsggal. $rom +olitikai nemzet 4a magyar, szkely s szsz7 s ngy tr%nyesen )e6ogadott 4katolik!s, l!t5ern!s,
re6ormt!s s !nitri!s7 %alls 5azja, mely 6ltkenyen 2rizte s %dte nkormnyzatt s )1szke %olt +olitikai s
%allssza)adsgra. Sza)adon %lasztott !ralkod3ja kett2s 61ggs)en llott )r a %erseng2 kt szomszd nagy5atalom 4a
csszr(kirly s a sz!ltn7 irny)an, de az orszg azrt szerette a 61ggetlensg ltszatt 6enntartani.
*t5ory :st%n a trk sz!ltn ajnlottja %olt a 6ejedelemsgre, de azrt Miksnak, mint magyar kirlynak letette
titok)an a 5;sgesk1t. Nyltan te5t trk 5;)res 4ad36izet27 0ejedelem% titok)an a magyar kirly vajdja %olt.
" kett2s +olitika %eszedelmes, de a))an az id2)en az egyetlen mod!s %i%endi %olt. "z a =5inta(+olitika? 5agyomnyos
irnyel% maradt to%))ra is az erdlyi k1l+olitik)an.
A k1l+olitikai ne5zsgek5ez jr!lt a )el+olitika ellenttes elemeinek egyensHly)an tartsa. "zek kzt egyik
legknyese)) +ro)lmja %olt "rdlynek a szkely krds. Ktszeresen az %olt *t5ory tr3nra l+tekor. *t5ory szerette %olna
klcsns engedmnyekkel megoldani, de a szkelyeket kielgteni csak Hgy le5etett %olna, 5a eltrli &nos Lsigmond Hj
rendsza)sait s %isszalltja a rgi szkely alkotmnyt. "zt %iszont a rendek nem tartottk sszeegyeztet5et2nek az orszg
kzrdek%el. A 6lrendsza)lyok s engedmnyek a krdst nem oldottk meg, csak elmrgestettk.
A szkelyek elgedetlensge azltal %lt +olitikai tnyez2%, 5ogy a csszri +olitika, a nmet +rt s annak eszkze
4)!kott %ajdajelltje7 *ks Cs+r szmtott a szkelyek tmogatsra s arra ala+totta tr3nra%gy3 remnysgeit.
A szkelyek tnyleg tmogattk s *ks rezgel2dseinek, 6orradalmi ksrleteinek -G0-(t2l -G0G(ig 2k %oltak
legkitart3)) +rt5%ei. Mgnem a szent+li csat)an *t5ory %gleg 6el1lkerekedett, le%erte *kst s a %ele tart3 szkelyeket.
S-T Az erdlyi nmet +rt 6elett aratott eme gy2zelem irnytotta *t5oryra a lengyelek 6igyelmt, s egyengette Htjt a lengyel
kirlysgra. -G0G. 2szn tnyleg meg%lasztottk s -G0I. mj!s -.(n megkoronztk lengyel kirlly. S/T
*t5ory :st%n lengyel kirlysga idej)en is megtartotta az erdlyi 6ejedelemsget, s az eddigi vajda cm 5elyett akkor
kezdte ne%ezni magt 0ejedelemnek 4+rince+s ransyl%aniae7. Kormnyz3!l 5agyta maga 5elyett )tyjt, *t5ory Krist36ot, kit
az!tn a rendek meg%lasztottak vajdv.
A nagytekintly; test%r+r kett2s !ralkodsa idejn a szkelyek lecsendesedtek, meg)kltek a dolgok Hj rendj%el s
5%en szolgltk a 5azt s 6ejedelmeiket, akik szolglataikat igyekeztek meg)ecs1lni s megj!talmazni.
-G00. 2szn szkely csa+atok 1ltetik %issza mold%ai %ajdaszk)e a szm;ztt Bter %ajdt, i6ja)) *t5ory :st%n
%ezrlete alatt. -G0.()en elrendeli az orszggy;ls, 5ogy a szkely l362k 5arcra kszen %rjk a %ajda rendelett.
:st%n kirly -G0.(8-.(i orosz 5adjratai)an a szkely(magyar(lengyel(lit%n %itzsg csodkat m%elt a D]inn(tHli
5arcok)an, melynl szaki)) %idken mg nem 5arcolt a magyar.
*t5ory Krist36 el)etegesed%n, mg let)en 4-G8-7 meg%lasztatta !t3dj% kiskorH 6it, +sigmondot% "rdly s
Magyarorszg rszeinek =vajdjv% 0ejedelmv.? Krist36 5alla 4-G8/. mj!s /. !tn kormnyz3k 5elyettestettk a t%ol le%2
:st%n kirlyt s a kiskorH 6ejedelmet. :st%n kirly 5alla !tn 5rom %%el 4-G8.. decem)er)en7 kez)e adtk a kormnyzst
az i6jH -I(-0 %es 6ejedelemnek.
*t5ory Lsigmond nagyremny; s sok jeles t!lajdonsggal kes, de mg ki6orratlan, ingatag jellem; i6jH %olt. Anyja
4*ocskay :lona7 s atyja 5all%al korn r%asgra j!t%a, idegenek ne%eltkA a nemzeti eszmt2l t%ol ll3, )etele+tett jezs!itk
tantottk. Eretlen i6jHsg)an 6ejedelemsgre j!t%n, a 5atalom elszdtette s a!tokrata 5ajlama, kegyetlensgre kszsges
termszete %rengz2 zsarnokk tette, aki nem irt3zott a +olitikai cljait gtl3 akadlyokat er2szakkal, %rontssal 5rtani el
Htj)3l, s %r+adra k1ldeni rokonait, ne%el2jt, tancsosait, kancellrjt, 5a azok szeszlyei%el ellenkezni merszeltek.
-G.9()en nagy +olitikai irny%ltoztatsra )rta r a 6ejedelmet a ++ai k%et Varillo Al6onz arra, 5ogy sz%etkezzk
P!dol6 csszr(kirllyal s tmadjon a trkre. A kolozs%ri 4a!g!szt!si7 orszggy;lsen 8dvarhely&% Hromszk s Cs5kszk a
t#r#k 0rigy 0elbontsa ellen szavazott% a t))i szkely s szsz szkek s a %rmegyk mellette. A tancs!rak elleneztk. A
6ejedelem ezeket el6ogatta, s kz1l1k a legtekintlyese))eket ki%geztette. Kzt1k %olt !nokatest%re *t5ory *oldizsr,
62kancellrja Ko%acs3czy 'arkas, a grgnyi %r!radalom zlog)irtokosa, kit Pa%azdi Cyrgy %olt %r5elyi, akkor
szamosHj%ri %rnagy ltal 6ojtatott meg. Pa%azdit ks2)) a szkelyek %ertk agyon. A %rengz2 zsarnoknak a t)or)a 5%ott s
Kolozs%rra rendelt szkely katonk %oltak nt!datlan, de kszsges eszkzei s tmogat3i.
Felk indtotta meg a tmadst is. A neki 5;sget esk1dtt (ihly ol5 %ajda segtsgre szkely sereget k1ldttA %iszont
a neki meg53dolni %onakod3 9ron mold%ai %ajda ellen Kornis Cs+rt s Dacz3 'erencet szkely csa+at ln Mold%)a k1ld,
akik a %ajdt el6og%n Al%incre 5oztk, s 5ely)e Pz%n :st%nt 1ltettk a %ajdaszk)e.
*t5ory Lsigmond -G.G. jHni!s /8.(n megkttte P!dol6 csszr(kirllyal a %d( s dacsz%etsget, mely)en "rdly
nll3 6ejedelemsge elismertetett s a 6ejedelem a $a)s)!rg(5z)3l ka+ott 6elesget. Mg el2)) -G.G. mj!s /@.(n kttetett
az a szerz2ds, mellyel $a%asal6ld Lsigmond !ralma al adta magt. &Hni!s D.(n 5asonl3 szerz2ds jtt ltre a mold%ai
%ajd%al is. "zek ala+jn Lsigmond 6el%ette s 5asznlta a =Havasal0#ld s (oldva 0ejedelme? cmet.
( I/ (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( M::. A *t5oryak kora
Mindezek k%etkezt)en a trk -G.G. nyarn 5adat indtott >l5orszg)a, s Cy!rgye%3nl tkel%n a D!nn, *!karest
6el %on!lt, 5o% Szinn )asa nagy%ezr csak5amar )e is %on!lt.
*t5ory Lsigmond sietett 5;)res tartomnya %delmre. A Szkely6ldn 2si szoks szerint meg5ordoztatta a %res
kardot, s rgi sza)adsgaik %isszaads%al )iztat%a sz3ltotta 6el 2ket a tmeges 6lkelsre. A 6elsza)adts grete
6ellelkestette a kzszkelyeket s /@(/G@@@ 62nyi szkely 5ad gy;lt a t)or)a. Ki%on!ls el2tt azon)an megk%eteltk, 5ogy a
6ejedelem a meggrt sza)adsgot okle%llel )iztostsa. Lsigmond a knyszer; sz1ksg nyomsa alatt a )arcasgi 'ekete5almon
tartott t)ori orszggy;lsen -G.G. sze+tem)er -G.(n okle%elet lltott ki, mellyel az sszes szkely szkek jo))gyait
6elsza)adtotta, a teljestend2 5adiszolglat 6ej)en.
A szkelyek, 6lszerel%e a P!dol6 ltal k1ldtt =6ekete +!skkkal?, %gan mentek a rcs%ri(szoroson t $a%asel%re, s
a 5atrszlen egyes1l%e Mi5ly %ajda %issza%on!lt sereg%el, okt3)er 8.(n kr1l6ogtk ergo%istetA 5rom na+ alatt )e%ettk,
9I gyHt s tmntelen zskmnyt szerez%e. Szinn )asa erre a 5rre 6elgyHjt%n *!karestet, gyorsan %issza%on!lt Cy!rgye%3
6el, 5ogy ott a D!nn tkeljen. Lsigmond 5ad%al !tna ro)ogott s no%em)er D@.(n Cy!rgye%3t is )e%e%n, nagy se)essggel
;zte t a trkt a D!nn. A szkelyek a %r ostrom)an is kit1ntettk mag!kat, els2k l%n a %r6alon a )styk
meg5gs)an.
*t5ory Lsigmond a 5adjrat %gezt%el megcsalta a szkelyeket. Azon 1r1gy alatt, 5ogy a 5adra 6lkelt szkelyek a
sza)adsgle%l 6ltteleit a 6ldes!rak ellen elk%etett sok tr%nytelensggel megsrtettk: a 6lsza)adtst a k%etkez2
orszggy;lsen 4-G.G. decem)er -D.7 5ozott er2szakos tr%nyekkel %issza%onatta s %isszallttatta a jo))gysgot. "nnek
k%etkezmnye Hja)) za%args s zend1ls lett, melyet er2szakosan, 6egy%errel, knzssal, ki%gzsekkel nyomtak el, ami a
szkely n+et mlyen elkesertette s )osszHra ingerelte.
$rom maros%sr5elyi, egykorH szemtanH 4tanr, )r3, +olgr7, ilyen adatokat jegyzett 6el err2l =a szkelyekre nz%e
siralmas esztend2?(r2l:
=-G.I. mikor 6arsang)an a 6ejedelem elment %olna? Brg)a a csszr5oz s 5elyettes1l nagy)tyjt, *ocskay :st%nt
5agyta kormnyz3!l, =a szkely !rak minden szkes 5elyekre 5adat gy;jtnek?, 5ogy a szkelyeket a jo))gysgra
%isszaknyszertsk. "l2zetesen az orszggy;ls %gzst minden szk)en ki5irdettk, s a szkek jegyz2i ltal arra intettk a
n+et, 5ogy el2))i 6ldes!raiknak engedelmeskedjenek. A n+ azon)an, mi%el a 6ejedelem mg a kiosztott zszl3kat, +!skkat,
do)okat sem %ette el t2l1k, nem akarta 5inni, 5ogy a 6ejedelem akarn 2ket a rgi szolgasg)a %issza5ajtani. Azrt gy;lseket
tart%n, a 6ejedelem le%ele el2m!tatst k%eteltk, s a 6ejedelemnek letett katonai esk1j1kre 5i%atkoz%a el5atroztk, 5ogy a
nemeseknek nem szolglnak, 5anem egyed1l a 6ejedelemnek, s ink)) ezerszer meg5alnak, mintsem el2))i !raik5oz
%isszatrjenek, kiknek kegyetlensgeit eddig sem t;r5ettk, s ksze))ek ellenk 6egy%ert 6ogni, mintsem kiszolgltatni mag!kat
Hja)) knzsoknak. Ugy a 6ejedelem s orszg rendeletnek ellenszeg1ltek, s Kroli Andrs marosszki 5adnagy tancsra
szokott gy;ls5elyeiken s a %rosok)an ki5irdettk, 5ogy senki se merje el2))i !rt elismerni, mert az olyan 5alllal lakol, s
aki %elk ellenkezni merszel ( tettk 5ozz elrettents1l, azt 6ejjel le6el kar3)a 5Hzzk. "l5atroztk, s gy;lseiken
megesk1dtek arra is, 5ogy 5a er2szakkal szolgasgra knyszerttetnnek, mindenki 6egy%ert 6og a nemessg ellen. :tt(ott meg is
kezdtk az er2szakoskodst, az !rak 5zai lerom)olst s 1ldzst.
"zt a 6ldes!rak t1stnt 5r1l adtk *ocskaynak, a 6ejedelem(5elyettesnek, segtsget kr%n a 6enyeget2 n+lzads
ellen. *ocskay tart%n att3l, ne5ogy a 6ejedelem t%ollt)en a k1l5)orHnl is %eszlyese)) )el5)orH keletkezzk, a
szkelyek meg6kezsre rendeletet adott ki s Hgy intzkedett, 5egy Marosszkre oldy :st%n s *ogt5y *oldizsr, Vsk)a
A+a6i Mikl3s s $romszkre Pa%azdi Cyrgy tancsHr lo%as s gyalog 5adakkal kiszlljanak.
Meg5agyta azon)an a 6ejedelem ne%)en, 5ogy ta+intatosan jrjanak el: a lzongs rtelmi szerz2it szigorHan )1ntessk,
de a t!datlan n+et ink)) ijesztssel, mint 6egy%errel 6kezzk meg.
*ocskay rendelett meg)zottai kegyetlene)) szigorral 5ajtottk %gre, mint 2 35ajtotta, s azltal az 2 ne%t is gy;lltt
tettk a szkelyek el2tt.
Megrkez%n oldy s *ogt5y Maros%sr5elyre, a +iacon gyHkat %onattak 6el s ki5irdettk, 5ogy minden 6al!s()r3
s elljr3 menjen )e 5ozzj!k. Akik engedelmeskedtek, azok el2tt ki5irdettk a rendeletet, 5ogy minden +!skt, zszl3t, do)ot
szedjenek )e s a n+ trjen %issza a 6ldes!rak szolglatra. Foltak, akik engedelmeskedtek, s a +arancsot teljestettkA de a
nagy rsz to%)) is ellenkezett. oldy s *ogt5y, 5ogy a lzadst elnyomjk, s +ldt m!tassanak, jnek idejn katonkat
k1ldttek a 6al%akra, s ssze6ogattk a lajstrom)a rt 62kolom+osokat, s megktz%e Fsr5elyre %itettk )e. SDT
Nllt3lag =minden szken gy cselekedtek. Akiket aztn meg6og5attak, ktz%e )e%ittk szkes 5elyeikre s ott ltk
meg szegny rtatlanok)an nagysokat.? S9T
Maros%sr5elyre a 6al%ak)an jjel ssze6ogdostakat =Hgy 5ozzk 2ket szegnyeket, mint %alami nagy gonoszte%2ket.?
Aztn =msodna+ sok nyrsat 6aragtatnak a %ros erdej)2l s az akaszt365oz 5ordatk a nyrsakat. A szkelyeket is oda
%i%k s sokat nyrs)a %onnak, sokakat 6elakasztnak szegnyek)en.? "stre kel%e, ismt kik1ldtk a katonkat ms 6al%ak)a
s 6olytattk a )e6ogatst s ki%gzst. '2%ezr1ket, Kroli Andrst is, ki =5adnagy %olt kzt1k?, el6ogtk s %logatott
kegyetlensggel %geztk ki: l36ark5oz kt%e 5!rcoltk meg a %roson, aztn az akaszt365oz ki%i%n =62%el al %onk
szegnyt, s l))al 6el az g 6el a nyrs)a.?
A %ezet2k s 62kolom+osok !tn a kise)) rszt%e%2kre ker1lt a sor, akiket nem %geztek ki, de %logatott knzssal
csonktottak meg. "zeknek =orrt, 61lt kezdk metszeni, de azt is oly istentelen1l, 5ogy az orrt ajkast3l elmetszettk, annyira,
5ogy csak a 6oga maradott szegnyeknek s sok gy is meg5alt miattaA a 61lt is akinek elmetszettk, a nyaka 6el 5Hztk al.
:lyen nagy istentelen dolgot k%etnek el rajtok.?
A 5armadrend; %dlottakat meg%eretsre tltk, =5ogy csak 6el+iricskoljk 2ket.? De a %gre5ajts)an ezt is
sHlyos)tottk. =Nagy deszka(la+ockt csinlnak, annak let s 6okot 6aragtakA azzal kilencet 1tttek rajta a la+os%al, de az
!tols3t az l%el %gtk oda 6enekre, 5ogy a 6ara csontja mind a+r3ra trtt miatta. Sok meg5alt a))an is. :lyen rHt!l )ntanak
%ala akkor a szegny megsza)ad!lt szkelyekkel, kik $a%asal6ldre mentenek %ala *t5ory Lsigmonddal.?
( ID (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( M::. A *t5oryak kora
Cyergy3 meg6kezsre A+a6i Mikl3s ind!lt, Lzr Andrs rtestsre, /@@@ 62nyi lo%as s gyalog 5addal a +arajdi
Hton s a *!csin(tet2n t)ort 1ttt. A gyergyai 6lkel2k serege Xj6al!)an gy;lt ssze, 5ogy ellljk a 5egyi !tat. De el2)) az
egsz jszakn t %irraszt%a, nagy ldomst ittak a med%e )2rre, egymst %itzsgre )!zdt%a. A 5egy l)nl 6ek%2 Al6al!)an
szre%%n az A+a6i t)ort1zeit, az reg Ko%cs &nos egy5z6i jjel tsiet Xj6al!)a s jelenti az ellensg kzeledst a
dor)zol3 atya6iaknak. "zek lmatlan!l s rszeg 62%el ind!lnak eli)e A+a6inak, aki )ekert%n 2ket, %issza;zi a 6al!)a, s ott
rszint le%gattak, rszint el6ogat%n, ki%geztettekA nmelyek a 5zak)a menek1l%e, t;z ltal +!szt!ltak el csaldost3l s
ke%esen menek1l5ettek meg a %r61rd2)2l. "lesett az 1tkzet)en /0, 5rman %asnyrsra 5!zattak, ten 6elakasztattakA n5ny
5z cs;rst2l, asztagost3l 6elgett. Fezr1k Cl &nos is 5alllal lakolt.
A cskiak s kszoniak 5all%n a gyergyaiak %eszedelmt, letettk a 6egy%ert s %isszatrtek !raik, 62knt Lzr Andrs
szolglat)a. A+a6i Htj)3l nagy zskmnnyal trt meg ott5on)a 4")es6al%ra7.
$asonl3 eredmnnyel jrt Pa%azdi is $romszken, rszint 6egy%errel, rszint kegyetlen )1ntetssel engedelmessgre
5ajt%n az ottani 6elkel2ket, =kegyetlen +ldt m!tat%n, 5ogy miknt jr, aki !ra, 6ejedelme ellen 6ellzad.?
Nemcsak most s mi )otrnkoz!nk meg a kegyetlen eljrson, mellyel a megnyert sza)adsg!k5oz j35iszem;en
ragaszkod3 szkelyeket ismt szolgasg)a knyszertettk: akkor is %oltak t))en az orszg rendjei kztt, akik nem
5elyeseltk ezt a kegyetlensget, mltn tart%n att3l, 5ogy az meg)ossz!lja magt. Az el2))relt3 tlet;ek azt mondottk,
5ogy a 6ejedelem ktelessge lenne a nemessg kegyetlen !ralmt a n+ 6elett mrskelni, ne5ogy a n+ a kmletlen
szolgltats s sHlyos ter5ek miatt elkesered%e, a %gn %res +olgr5)orH indtsra knyszerttessk, amint az mr gyakran
megtrtnt. SGT
Akik gy tltek, a nemsokra )ek%etkez2 szomorH esemnyek azokat igazoltk.
Mr az egykorHak 6ljegyez5ettk, 5ogy =gy %e%k el t2l1k a sza)adsgot ismt, kit 2k is ismg, Hja))an 2k is %al3)an
megtorlnak s !gyan mgis meg%e%k az 2 sza)adsg!kat.? SIT
J
*t5ory Lsigmondot t%ollte nem ment5ette 6el a 6elel2ssg al3l, mellyel egykorHaknak s az !t3kor el2tt az elk%etett
+olitikai );nkrt %ezekelni tartozott.
A 53)ortos 6ejedelemnek egye)ek)en is k%etkezetlen, szeszlyes s ka+kod3 +olitikja annyira alsta tr3njt,
tekintlyt s ny!galmt, 5ogy meg5asonol%a nmag%al, 6elesg%el, alatt%al3i%al, -G.I. %gn alk!dozni kezdett P!dol66al a
6ejedelemsgr2l lemonds 6el2l. -G.0. %gn 4>++eln s Pati)or, kt szilziai 5ercegsgrt cser)en7 tnyleg lemondott s
kiment Szilzi)a 4-G.8. +rilis7. >tt azon)an az o++elni el5anyagolt 3don %rkastly)an, melynl a 6ejr%ri istll3k is
k1ln)ek %oltak, nem j3l rez%n magt, csak5amar %isszatrt "rdly)e 4-G.8. a!g!szt!s7. Majd ismt lemondott, s tadta a
6ejedelemsget Lengyelorszg)3l )e5%ott !nokatest%re a %rmiai ))oros +1s+k )thory ,ndrsnak.
*t5ory Lsigmond eme szeszlyes, esztelen ka+kodsnak szomorH k%etkezmnye lett az orszgra nz%e. A kijtszott
P!dol6 csszr(kirly )osszHra ingerel%e, 6el)!jtogatta az Hj 6ejedelem ellen az ennek is 5;sgesk1t tett Mi5ly ol5 %ajdt,
5ogy 5t)atmadja "rdlyt, mg 2 a kassai ka+itny, *sta ltal k%nt tmadst intzni.
A nagyra%gy3 %ajda ka+ott az alkalmon, 5ogy "rdly)e tr5essen. A csszr +nzn zsoldosokat 6ogadott s a szkelyek
megnyersre trekedettA 62knt arra ala+t%n %llalatnak sikert.
A szkelyek5ez a csszr(kirly is 6l5%st intzett -G... jHli!s /D.(n, 5ogy trjenek %issza 5;sgre s 2 %isszalltja
rgi sza)adsg!kat s %isszaadja minden el2))i ki%ltsg!kat, 5a 5;sg1ket s sernysg1ket a))an a 5adi %llalat)an, melyet az
2 ja%!kra indtani 6og, tanHstani 6ogjk.
Mi5ly %ajda to%)) ment az grgetsnl. < a csszr ne%)en okle%elet 5amisttatott a szkelyek sza)adsga s
nkormnyzata %isszalltsr3l.
A 5romszki, cski, gyergyai szkely kzn+ tmegesen gy;lt a %ajda zszlaja al s sietett t)or)a.
A %ajda nagyra )ecs1lte a szkelyek csatlakozst, az!tn is mind%gig ki%l3 6igyelmet tanHstott irnt!kA szemtanH
jelentse szerint a szkely krelmez2ket le%ett s1%eggel 5allgatta ki. Seregnek szne(ja%a magyar 5ajdHk s szkelyek %oltak, a
tisztek nagy rsze is.
Az Hj 6ejedelem *t5ory Andrs mellett csak a Maros( s Aranyos(szkiek %oltak, a t))iek tmegesen gy;ltek a %ajda
t)or)a Nagysze)en al, 5ol Sellen)erg 5atr)an trtnt a ne%ezetes 1tkzet -G... okt3)er /8.(n.
A 6ejedelem a %esztett csata !tn Od%ar5ely 6el menek1lt. A %ajda 6!trokat k1ldtt nylt +aranccsal a szkelysg kz,
j!talmat t;z%e ki a 6ejedelem l%e %agy 5al%a kzrekertsre. Meg lett a 5atsa: a 6elizgatott s a *t5ory ne%et gy;ll2 n+
rsen llott a 6ejedelem el6ogsra. A 6ejedelem, t!d%n, 5ogy nem szmt5at kmlet1kre, mellk!takon igyekezett a mold%ai
5atr elrsreA de sorst s a leselked2ket ki nem ker1l5ette.
A 6elcski kzszkelysg egy csa+ata, )oldogasszony6al%i *alzs Mi5ly 4msk++ Qrdg *alzs7 %ezetse alatt les)en
ll%a %rtk a 5atrszli 5egyek kztt s amint a 6ejedelem cseklyszmH ksret%el Szentdomonkos 5atr)an a Bsztor)1kk
ne%; 5egy alj)a rt, a szakadkok)3l rj!k 1tttek a t)) szz 62)2l ll3 leselked2k s 5e%es k1zdelem !tn nagyrsz1ket
6lkoncoltk, %agy el6ogtk. A 6ejedelem n5ny 5%%el megmenek1lt a %rengzs)2l s to%)) %erg2dtt a Naszkalt 5egy
6el, 5onnan mr kzel %olt a Cyimes(szoros. A 5egytet2n azon)an az 1ldz2k egy +sztork!ny53 mellett !tolrtk, s mi!tn
immr egyetlen ksr2jt Mik3 Mikl3st le%gtk, a karddal %dekez2 6ejedelmet Qrdg *alzs 5omlokon sHjtotta 6ejszj%el s
meglte irgalmatlan!l. Le%gott 6ejt mag!kkal %ittk. Az orgyilkosok no%em)er -@.(n m!tattk )e Cy!la6e5r%rt a
))ornok(6ejedelem 6ejt a %ajdnak, aki a 5olttestet is 'ejr%rra %itette s eltemettette 4no%em)er /9.7 a szkesegy5z
sr)oltj)a. S0T
F:::. Kelemen ++a a %rengz2 gyilkossg miatt a cskszentdomokosiakat egy5zi tok al %etette s =szz %ig az egsz
Vsk)an +nteket s szom)atot a %ajas telt2l is meg)jtlni +arancsol.? S8T
J
( I9 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( M::. A *t5oryak kora
"rdly lla+otr3l -G... 2szn siralmas k+et 6estenek egykorH t!d3st3k. 'orgc5 Lsigmond k%etjelentse szerint
4no%em)er /@.7 a %ajda 5adai =szrny; dHlst m%elnek, nincs oly nemes em)er, kinek 5zt 6el nem dHltk, s mindent el nem
sz3rtk. Az +arasztem)erek is 6eltmadnak azokra, meg is lik 2ket s meg6osztjk.? Knzsok is s;r;n 6ord!ltak el2. S.T A
szkelysget megkmltk. =A szkelysg a Mi5ly %ajda n+t2l semmi )Ht nem ltott, mert a %ajdnak ked%)en %oltanak. De
az orszgot ktelen el+!sztt az ol5 s rc azon esztend2)en, ( Hgy, 5ogy siralmas megmondani, %agy rni, ( de a5ol 5ozz
6rt, a )osszH%al eltlt szkely isA mert sok 5elyeken !d%ar5zakat dHlnak 6el ( a szkely !rakt, kikr2l megt!dtk, 5ogy az 2
atyjok6inak 5all)an rszk %olt.? S-@T
Mi5ly %ajda egyik legs1rg2se)) teend2jnek tartotta a szkelyeket sajt s 6ia 5;sgre 6elesketni. Fiszont 2 is
ki%ltsgle%l)en )iztostotta rgi sza)adsgaikat, a jo))gy(lla+ot)3l s a nemessg 5atalma al3l 6lsza)adts!kat, 5ogy
ez!tn msnak, mint a magyar kirlyoknak s az erdlyi 6ejedelmeknek al%et%e ne legyenekA de azzal a 6lttellel, 5ogy a
csszr(kirly s az 2 s !t3dai rendeletre 5adra kelni tartoznak, s a szoksos =krs1ts?(ad3t annak idejn )eszolgltatjk.
"rr2l az -G... no%em)er /@.(i gy!la6ejr%ri orszggy;ls %gzsei kztt ez ll: =Mirt5ogy +edig a szkelysgnek
sza)adsgt megadta Nagysgod, azoknak rgi sza)adsgok szerint a memoria 5omin!m ilyen tr%nyek %olt, 5ogy mikor a
6ejedelem %ltozott, a%agy meg5zasodott, minden 5at krnek egyikt a 6ejedelem szmra szedtk, kit 2k !gyan krs1tsnek
5ttak: melyet Nagysgod most is 6elszedessenA !d%arnak s 5adnak j3rszt sz1ksgt %ele megri.? S--T
Mi5ly %ajda aztn a szkely szkek lre ka+itnyokat rendelt sajt zsoldosai kz1l, s +edig $amar :st%nt, Mak3
Cyrgyt s Cergelyt, Szkely Btert, Mar3czy Al)ertet s kiadta ltal!k a rendeletet, 5ogy egy rsz1k lo%as szolglatra 4a
l362k7, ms rsz1k gyalog(+!sksok!l 4a +iZidari!sok7 mindig kszen lljon, 5ogy )r5o% +arancsolja, ksedelem nlk1l
ind!l5assanak. S-/T Annyira meg)zott a szkelyek)en, 5ogy 5adai 62%ezr% !gyanazt a Szkely M3zest tette, aki a
sellen)ergi csat)an ellene 5arcolt. De 5i)a %olt minden igyekezete: az er2szakra ala+tott !ralom csak ideig(3rig %olt
6nntart5at3. -I@@ ta%aszn mr a szkelyek kz1l is t))en arra 6akadtak, 5ogy ink)) szolglnk el2))i 6ldes!raikat, kiket a
remlt sza)adsgrt agyon%ertek, mintsem a %ajda ltal rjok sza)ott ter5eket %iseljk, mert 6l%i 5adakozst k%nt t2l1k sajt
kltsg1kn. S-DT
Mi5ly %ajda -I@@ ta%aszn Mold%a meg53dtsra k1ldtte seregt. Szkely M3zes %olt a %ezr1k s sok %olt kzt1k a
szkely. "zek atros %ros)an a zskmny 6ltt ssze%erekedtek az ol5okkal s sokat 6elkoncoltak kz1lk.
Az el6oglalt Mold%t Szkely M3zes +arancsnoksgra )zta. De ez titkon sszekttets)e l+ett a lengyel 5atrszlen
megjelen2 *t5ory Lsigmonddal s nem sokra t is +rtolt 5ozz a legjo)) magyar %itzekkel, kzt1k a szkely 62Hr Betki
&nossal. A %ajda )osszHj)an Szkely a+3st 5omor3d(szent+li Kornis 'arkast el6ogatta, s ks2)) le6ejeztette. Ogyanakkor
el6ogatta Ny!jtodi Cyrgyt, 'arkas 'erencet, Szom)at6al%i *enedeket s ezeket t1stnt ki%geztette.
"z a kegyetlenkeds %olt egyik 62 oka az erdlyiek 6lkelsnek, 5re kel%n annak is, 5ogy az egsz nemessget ki
akarja irtani. Az erdlyiek nem t;r5et%n sok az elnyomatst, 6elkelsre ksz1ltek. A nemessg a orda melletti Keresztes(
mezejre t)or)a gy;lt s csatlakozsra 5%tk 6el a szkelyeket. A kzeli aranyosszkiek engedtek a 6el5%snak s a marosszki
l362k nagy rsze is. =Marosszknek az gyalogja a %ajda mell mne.? A )els2 szkely6ldi atya6iak is megmaradtak a %ajda
5;sg)en.
A szkelyek te5t megoszol%a, egyms ellen 45romnegyed rsz t))sgnl a %ajda sereg)en7 5arcoltak a Miriszl3
mellett 4-I@@. sze+tem)er -8.7 %%ott %res csat)an, 5ol Mi5ly %ajda dnt2 %eresget szen%edett s a szkelyek is igen nagy
%esztesggel 6izettk meg makacssg!kat.
A %esztett csat)an legto%)) tartottk mag!kat a szkelyek, akik jo)) 1gy5z mlt3 kitartssal a %gs2 er26esztsig
k1zdttek. Mid2n a decsei Maros(skon a csata sorsa eld2lt, =a gyalog(szkelyt a 5egynek szortk.? =Nllott %ala +ediglen 6el (
rja az egykorH Nagy Sza)3 'erenc ( egy er2s 5egyre 6!t3 szkelysg, nagy cso+ort n+A azt mondottk, 5ogy -8 szz %oltA
akiket 5%tak !gyan al onnat, 5ogy adjk meg magokat. De 2k azt mondottk, 5ogy nem j2nek, mert att3l 6lnek, 5ogy
le%gjk 2ket, 5anem 5a !gyan meg kell 5alniok, kezeken 4ti. karddal kez1k)en7 5alnak meg ink)). "zt meg5all%n a
nemessg, Dacz3 &nost oda k1ldk s megesk1szik nkiek. Azok szegnyek 5itre lejttenek s az esk1%s mellett, nem
szn%n az rtatlanokat, re ro5ant a nemessg s kr1l %%n mind levgtk nagy sivalkodssal szegnyeket, annyira, 5ogy
mint egy 5alom, olyan %olt a 45olt7test. Azt mondottk, 5ogy a holttest <halom= al!l vr$atak 0olyt ki.?
=Ugy torl meg a nemessg, 5ogy Mi5ly %ajda mell ment %olt Sze)en5ez a szkelysg 4-G..()en7. Es gy ismt
jo))gysg al 5ajt 2ket, amint5ogy az -G.G. esztend2)en is 6elmszrlottk %ala 2ket az $a%asal6ld)e %al3 mensrt.?
S-GT
Mi5ly %ajda a %esztett csata !tn is )zott a szkelyek)en, 5ogy j3ra 6ordtjk )alsorst. $romszkr2l Hja)) csa+atok
%oltak 6el%on!l3)an a *arcasg s 'ogaras 6el. A %ajda 6elsz3ltotta az !d%ar5elyszkieket is, 5ogy t)or)a szlljanak. "zek
sze+tem)er %gn Od%ar5elyt gy;lst tart%n, minden 5zt3l egy 6egy%erest k%ntak killtani s er2sen 6ogadkoztak, 5ogy a
nemessg %ezrt Vski :st%nt minl el2)) kar3)a 5Hzzk, s a szszokat lekasza)oljk. SIT A %eszett 1gyet azon)an a
szkelyek sem ment5ettk meg t)).
A %ajda %ert sereg%el 'ejr%r s *rass3 6el menek1lt. Az !tna szg!ld3 erdlyi 5adak -I@@. okt3)er I.(n
%idom)ki t)or!k)3l egye)ek kzt azon 6elttel alatt grk 6el5agyni az 1ldzssel, 5a szkely 5adt 5aza )ocstja. S0T
Minden)en engednie kellett s okt3)er 0.(n ki%on!lt a *odza(szoroson t.
Az erdlyi rendek Mi5ly %ajda ki%eretse !tn legs1rg2se)) teend2j1knek tartottk a %ele tart3 szkelyek
meg6kezst. A 5romszki Lc6al%n 4-I@@. okt3)er /G.(n7 tartott t)ori orszggy;lsen a kzszkelyeket %isszatltk
6ldes!raiknak, a lerom)olt nemesi !d%ar5zak s a kt %r 6l+tsre kteleztk 2ket, s a 6egy%er%iselst2l eltiltottk. Ugy a
szkelyek ismt el%esztettk %isszaszerzett sza)adsg!kat.
A szkelyek emez Hja)) elnyomatsa azon)an nem sokig tartott. Az erdlyi rendek !gyanis *t5ory Lsigmondot
5armadszor is 6ejedelemm %lasztottk 4-I@-. 6e)r!r D.7. Neki s1rg2s sz1ksge l%n a szkelyek 5arci %itzsgre,
meggrte rgi sza)adsg!k %isszalltstA mire a szkelysg tmegesen gy1lekezett zszl3i al. Ugrett most )e is %ltotta:
( IG (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( M::. A *t5oryak kora
-I@-. decem)er D-.(n D%n ki%ltsgle%elet lltott ki, amely)en )iztostotta jogaikat, sza)adalmaikat. Pgi ad3ssgot r3tt le
s rgi );nt engesztelt ki az ltal.
- Lsd Szdeczky Kardoss Lajos: *ks Cs+r 4Magyar rtnelmi letrajzok -880. %6.7
/ Lsd Szdeczky Kardoss Lajos: *t5ory :st%n lengyel kirlly %lasztsa. *!da+est. -880.
D *aronyai Decsi &nos: Magyarorszg $istorija,-G./ .8.A Mon. $!ng. $ist. MF. ::. -0. /9I.
9 Nagy Sza)3 'erenc Memorilja.A Cr36 Mik3 &.: "rdly rtnelme Ad. :. .9I.
G *aronyai Decsi $ist3rija, id. 5. /G@.
I *orsos ams lete. Cr36 Kemny &3zse6: "rdly rtneti ra, ::.-..
0 Szdeczky Kardoss Lajos: "rdly s Mi5ly %ajda, .9 ( .8.
8 Vskszentkirlyi *ors &nos kr3nikja -G.G(-I-.. 4"rdly rtneti ra, :. -807.
. "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :F. 9/I.
-@ Nagy Sza)3 'erenc Memorialja. "rdly rtnete Ad. :. G9.
-- "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :F. 9D-.
-/ Szdeczky Kardoss Lajos: "rdly s Mi5ly %ajda, -@0.
-D Szdeczky Kardoss Lajos: "rdly s Mi5ly %ajda, -G-.
-9 Szdeczky Kardoss Lajos: "rdly s Mi5ly %ajda, -I@.
-G Cr36 Mik3 &.: "rdlyi rtneti Adatok, :.
-I Szkely >kle%ltr :F. -9/, -9D.
-0 =K%nj!k, 5ogy Nagysgod az szkely 5adat mindenest2l )ocsssa %issza. Um az szkelysgnek 5itle%elet k1ldtt1nk, 5ogy )z%st
j5essenek az 26elsge zszlaja al, kit 5a cselekesznek, mindnyj!knak kegyelem lszen, semmi )ntsok nem lszen.? 4"rdlyi
>rszggy;lsi "mlkek :F. G90.7
( II (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( M:::. &o))gyok, %rs dara)ontok, sza)ad szkelyek. 4-GI/(-I@/.7
4III. :2bb!gy2k9 '#r#s darab2nt2k9 szabad szkelyek. 6*./+&*/7+.8
A 5armadik rendet alkotott kzszkelyek az -GI/.(i 6elkels s a seges%ri rendsza)s k%etkezt)en 6ejedelmi
jo))gyokk lettek s rszint a %rak s a cski %as5mor szolglatra rendeltettek, rszint sajt 6ldjeik 5asznlata 6ej)en a
jo))gyi ter5ek 4ad3 s tizedek7 %iselsre knyszerttettek. A nemsokra )ek%etkezett nagymr%; j3szgadomnyozsok
k%etkezt)en a kincstri jo))gyok tetemes rszt 6ldesHri jo))gyokk %ltak.
&nos Lsigmond -GII(0-. nagymr%; )irtok, illet2leg szkely jo))gy5z s telek adomnyozsait 6olytatta *t5ory
:st%n az -G0G.(i *ks(6le lzads le%erse s orosz 5)orHi !tn. Az -G0G.(i 6elkels !tn a 5;tlensg );ne miatt
elko)zott )irtokok )2 alkalmat nyHjtottak az adomnyozsok5oz s az -G0.(8-. m!szka 5)orH)an szerzett rdemek
j!talmazsa mg t)) )irtokot j!ttatott magnt!lajdonn.
"zek egszen Hj )irtok%iszonyokat teremtettek a Szkely6ldn s Hj, rsz)en nem(szkely 6ld)irtokos nemes
osztllyal sz2ttk t a rgi sza)ad szkelysget. "zek k%etkezt)en a MF:. szzad !tols3 tized)en a Szkely6ldn a 6ldesHri
jo))gyok szma megkzeltette a 6ejedelmiekt. S-T
A 6ejedelmi szkely jo))gyok)3l nmelyeket mr &nos Lsigmond ki%logatott 5adi szolglatra, gyalog katonk!l s
ezeket dra)ant 4n+iesen darabant% %agy dara)ont7, egyenr!5j!kr3l %rs darabont% 6egy%erzet1kr2l $sks gyalog
4+iZidari!s7 n%en ne%ezgettk. 'olytatjk ez intzmny to%)) 6ejlesztst a *t5oryak.
*t5ory :st%n m!szka 5adjratai idejn 4-G0.(8-7 sz1ksge l%n %logatott magyar s szkely katonasgra, a
jo))gysg)3l zsoldosokat to)orzott ssze s a dara)ontok szmt n%elte. < a szkely katonk, l362k s gyalogok 5;sges
szolglatait nemcsak d!+la zsolddal 4az itt5on akkor szoksos / 6orint 53+nz 5elyett 9 6orinttal7, 5anem a rendk%1li
szolglatokat s rdemeket rangemelsekkel s )irtokadomnyozsokkal j!talmazta. Azok a zsoldosok, akik 5;sgesen
szolgltak, %agy kit1ntettk magokat, k%nsg!kra %eres dara)ontokk ttettek. A dara)antok tisztjeir2l sem 6eledkezett meg
:st%n kirly: ezeket is j3szgokkal j!talmazta. S/T
A *t5oryak idej)en a v#r#s darabontok alkottk az lland3 szkely gyalogsgot, mely a 5armadik ki%ltsgos szkely
rendnek 6elel meg, s k1ln rendnek szmttatott. A jo))gyok)3l %logattattakA 5adi rdemekrt nyertek, %agy egyszer;
lajstrom)a iktatssal, %agy k1ln $i?idarisi oklevllel rangemelst. $a rdemtelennek )izony!lt %alamelyik, rendj1kt2l
meg6osztatott, s ismt jo))gysgra %ettetett. SDT
A dara)ontok a szkek)en szzadokra %oltak oszt%a s l1kn egy szzados&hadnagy 4cent!rio7 llott. "zek 6elett llett
a ka+itny 4ca+itane!s7 s leg62)) +arancsnok!k %olt a szkelyek 62ka+itnya, a generlis s maga a 6ejedelem, mint szkely
is+n 4comes Sic!lor!m7. Nmelyek kz1l1k a %rak5oz: Od%ar5ely, Fr5egy s Crgny%r5oz %olt szolglatra rendel%e,
msok a 6ejedelmi !d%ar)an szolgltak.
*t5ory Lsigmond -G.-. jHni!s 9.(n a marosszki $sks szkelyek s szzadosaik krsre s +anaszra rendezi
1gyeiket, or%osolja srelmeiket s meglla+tja jog%iszonyaikat.
'2 srelm1k az %olt, 5ogy lland3an 2rsgre kelt jrniok Od%ar5ely %r)a, s jjel(na++al annak ka+!jn 2rt kell
llaniok az ottani ka+itny s1rgetsre s ms szolglatokat teljestenikA szzados!k t!dta s megkeresse nlk1l, ami ltal
idej1k annyira le %an 6oglal%a, 5ogy sajt dolgaikat, ami)2l let1ket 6enntartjk, el5anyagolni knytelenek. "55ez jr!lnak a
)1ntetsek s )rsgok, melyek a szegnye))eket teljesen tnkreteszik. A 6ejedelem azrt, 5ogy a kzszolglatra alkalmasa))
tegye 2ket, elrendezi 1gyeiket. "l2szr is a szkely gyalogok ezentHl sem az !d%ar5elyi ka+itnynak, sem a marosszki
kirly)rknak ne legyenek alja rendel%e, 5anem csak a 6ejedelemnek s az 2 szzadosaiknak, akikt2l +arancsaikat ka+jk.
'elmentetnek Od%ar5ely %ra lland3 2rizett2l, 5ogy ott5on dolgaikat %gez5esskA Hgy mindazonltal, 5ogy komoly sz1ksg
esetn, 5a ellensg j2, %agy k1l6ldi k%eteket kell ksrni, %agy %alakit el kell 6ogni, %agy 5asonl3 sz1ksg k%nja, Od%ar5ely
ka+itnya 5radsra t1stnt Od%ar5ely %r5oz, %agy a5o% rendelik, oda siessenek a %r %delmre, %agy az ellensgnek
%issza%ersreA ( s ezt t1stnt megtegyk, mi5elyt a ka+itny azt szzadosaik ltal t!datja s meg+arancsolja, mert a
szzadosok t!dta nlk1l, mg 5a a ka+itny rendeln is, egy gyalogos sem kteles megmozd!lni. A szzadosok a jelzett sHlyos
esetek)en a ka+itny rendelett el ne 5anyagoljk, de a ka+itny is 3%akodjk ok nlk1l 2ket 6rasztani.
Ami a jogszolgltatst illeti: a +!sks gyalogok magok kzt s nem msokkal keletkezett szemlyi %agy dologi +eres
1gyei)en els2 6okon a szzados(5adnagy tlkezzk, a5onnan msod6okon Od%ar5ely %ra ka+itny5oz, s onnan a 6ejedelmi
!d%ar5oz le5essen 6elle))ezni. A ms rendek5ez tartoz3k, nemesek, jo))gyok %agy %rosi +olgrok ellen 6olytatott +ereik)en
azon)an a rendes )rk, a %rmegyk)en a 62is+nok, a szkek)en a kirly)rk, %rosok)an a )rk tlkezzenek. De a szkely
szkek s kirly)rk ms5o% ne idz5essk 2ket, csak sajt tr%nyes szk1k, ti. Marosszk el, Fsr5ely %ros)a.
A gonoszte%2k %enknt szoksos 1ldzs)en a 62is+nok s kirly)rk mellett a gyalog +!sksok ottani ka+itnyai is
ktelesek rszt %enni, de )rsgokat t2l1k csak a ka+itnyok %e5etnekA %r)rsgot azon)an tleten k%1l mg a ka+itny sem
szed5et, csak egyed1l a szzados(5adnagyok %e5etnek, %agy a ki5gs min2sge szerint )ot %agy )rtn)1ntetsre tl5etnek.
A 5adnagyok joga az is, 5ogy amikor nekik tetszik, meg%izsgl5assk a +!sks gyalogokat, 5ogy min2 6egy%erekkel s
mi m3don %annak ellt%a, s 5ogy ne 5anyagoljk el a 6egy%ergyakorlatokat, 5anem mindig kszen legyenek az es5et2sgekre.
Amely dara)ont sz1ksgt2l knyszert%e rksgt eladni akarn, annak meg%srlsra %agy zlog)a %telre
els2sor)an a gyalogoknak legyen jog!k, s klcsnsen egymsnak adjk el, ne5ogy rendj1k elszegnyed%n, 5i%ats!knak
eleget tenni ne t!djanak. $a mindkt nemen mag%!k szakadna, rksgeik dara)ont rokonaikra szlljon. $a 6iHmagzatok nem
lenne, de leny!k marad: az rklje s az, aki n21l %esziA 5a dara)ont 6ia, %agy sza)ados j%e%ny 4de nem 6ejedelmi, %agy
6ldesHri jo))gy7 a gyalogsg rendj)e olyan joggal %tessk )e, amin2%el az el5!nyt )rt. S9T
:lyen ki%ltsgot a t))i szkek)en l%2 dara)ontok is nyertek *t5ory Lsigmondt3l. SGT
( I0 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( M:::. &o))gyok, %rs dara)ontok, sza)ad szkelyek. 4-GI/(-I@/.7
*t5ory Lsigmond -G.-. jHli!s -G.(n az dvarhelyszki gyalogoknak )irtok1gyeikr2l is ad ki%ltsgle%elet, mely
szerint meg5agyja az !d%ar5elyi ka+itnynak s a szk tiszteinek, 5ogy az Od%ar5elyszk)en lakoz3 gyalog szkelyeket )r5ol
l%2 rksgeik)en 5)orgatni s megkrostani ne merszeljkA akiknek +edig rksgeik nincsenek, lak3 6al%aik)an =nyl
szernt sznt36ldeket s kaszl3kat adni s szakasztani tartozzanak.? SIT
*t5ory Lsigmond nemsokra j3 5asznt %ette a szkelyek lektelezsnek, mert mid2n a +olitikai )onyodalmak miatt
-G.9()en tr3nja ingadozni kezdett, a szkelyek tmogatsa mentette meg 6ejedelemsgt. Mid2n +edig -G.G()en a trkkel
5)orH)a ke%eredett, a szkelyek tmeges csatlakozsa dnttte el ja%ra a %lsgos k1zdelmet. Mikor Szinn )asa serege, mr
*!karestet is megszll%a, "rdlyt 6enyegette, *t5ory Lsigmond a Szkely6ldn ltalnos 5ad6elkelst 5irdetett s kik1ldtt
)iztosai rgi sza)adsgaik %isszaads%al )ztattk a n+et. S0T *t5ory Lsigmond az -G.G. sze+tem)er -G.(n 'ekete5alom
5atr)an tartott t)ori orszggy;lsen el5atrozta %isszaadni rgi sza)adsg!kat.
A ki%ltsgle%l azt mondja, 5ogy )r a szkelyek nagyo)) rsze nem ok nlk1l %ettetett jo))gysgra, de tekint%e
kzele))r2l a 6ejedelmi tr3n )iztostsa 1gy)en tett j3 szolglat!kat s ama )!zgalm!kat, mellyel az ellensgre ksz1lnek s azt,
5ogy alkalmasa))ak a 5adi, mint a jo))gyi szolglatra, s mi%el megm!tattk, 5ogy a hn er" s dics"sg mg l benn:k:
Maros(, Od%ar5ely(, Vsk(, Cyergy3(, Kszon(, Se+si(, Kzdi( s >r)ai(szkek szkely jo))gyait 6elsza)adtja S8TA azzal a
6lttellel, 5ogy a 6ejedelemnek s !t3dainak 5;sget esk1djenek, %enknt ad3t 6izessenek, a sz1ksg5ez k+est
katonskodjanak, j3 6egy%erekkel, kell2en 6elszerel%e. Az !d%ar5elyi ka+itnynak engedelmeskedjenek, tiszt%isel2iket magok
%lasztjk a rgi szoks s nemzedkrendi k#vetkezs szerintA %enknt megm!strltatnak, a s3( s %as)nykat a kincstr
m%elteti, a torjai kn)nyt az ottani lakosok. A 6ldes!raknak ad3ssgaikat 6izessk meg, s a nemeseket )irtokaik)an ne
5)orgassk. A 5)orH)an rszt%e%2k lajstrom)a rassanakA akik nem %esznek rszt, e ki%ltsgok)an nem rszes1lnek. S.T
Az Hj sza)adsggal 6el%illanyozott /@(/G@@@ 62nyi szkelynek 62rsze %olt a gyors s 6nyes gy2zelem)enA mellyel az
erdlyi 5adak a trkt >l5orszg)3l ki%ertk, s Cy!rgye%3nl a D!nn t;ztk. No%em)er derekn mr ott5on %oltak.
=$a%asal6ld)e 5%en s dicsretesen szolgltak, de itt5on aztn a 6ldes!rakon igen sok tr%nytelensget kezdtek %ala
cselekedni. S-@T Az kzt1k %al3 nemessgnek 5z!kra men%n, kerteket, malmokat el%agdaltk s el6oglaltk, 5alasta%aikat
meg5alsztk, sznt36ldeket, sznarteket occ!+ltk, tilalmas erdejeket le%gtk, sz2lejeket el6oglaltk, megszedtk, s egy)
er2szakossgokat cselekedtek.? S--T
"zekkel a 6ktelenkedsekkel amg egyrszt megsrtettk a sza)adsgle%l 6ltteleit, msrszt ki5%tk magok ellen a
nemessg )osszHjt. "zeknek a +anaszra az -G.G. decem)eri gy!la6e5r%ri orszggy;ls )izottsgot k1ldtt ki a szkely
ellenttes rdekek s ki%ltsgok meg%izsglsra s ezek a nemessgnek ad%n igazat, a rgi)) kelet; donatiok r%nyessge s
az Hj ki%ltsg eltrlse mellett dnttt.
A szkelyek nem ny!godtak )ele ez nknyes eljrs)a s 6orrongani, itt(ott nyltan ellenllni kezdettek. A nemessg
azon)an megel2zte a lzads kitrst s 6egy%eres er2%el, kegyetlen megtorlssal nyomta el 2ket.
A szkelyek gy %esztettk el Hjra r%id id2re ki%%ott sza)adsg!kat. A kegyetlen eljrs )osszHra ingerelte 2ket s ez
teszi megrt5et2%, 5ogy mikor Mi5ly ol5 %ajda az Hj 6ejedelem *t5ory Andrs ellen 4-G..7 "rdly)e trt, a szkelyek
5ozz csatlakoztak.
Mi5ly %ajda a szkelyek rgi sza)adsgt tnyleg %isszaadta, a rgi krad3t Hjtotta 6el, 6ldes!raiknak csak rgi,
2sjo))gyaikat adatta %issza.
"rr2l -G... no%em)er /8.(n Cy!la6e5r%rt okle%elet is lltott ki, mely)en a rgi magyar kirlyok ki%ltsgaira
5i%atkoz%a, kr1lrja a l362k s gyalogok 6egy%erzett, az krs1ts teljestst s a ke+e6izets 6enntartst. S-/T
A szkelyek egy rsze azon)an 5amar ki)rnd!lt a %ajda zsarolsai miatt s mikor az erdlyi nemessg -I@@. 2szn
6elkelt ellene, az aranyosszki s marosszki szkelyek mr ellene 5arcoltak, csak a keleti szkek maradtak mellette,
6lelm1k)en. S-DT A rendek ezrt a tordai t)or)an -I@@. sze+tem)er --.(n az aranyosszki =%itzl2 rend, mind lo%agok s
mind gyalogok sza)adsgt nemcsak meger2stik, 5anem k%nsg!kra, 5ogy az 5osszH +rocess!sok az 2 tr%nyek 6olys)an
megr%idtessk?, megengedik, 5ogy =tr%nyek az szzados&hadnagy el2tt kezdessk el, onnan ka$itny elei)en s 5a kinek
ott nem tetszik, 0ejedelem szemlye elei)en transmittltassk.? S-9T
Mi5ly %ajda ki%eretse !tn a lcz6al%i orszggy;ls 4-I@@. okt3)er7 a t))i szkek)en a kzszkelyeket %isszatlte
!raiknak s az okozott krok megtrtsre s a lerom)olt nemesi 5zak 6el+tsre kteleztk 2ket. Fr5egyet $romszk( s
Vsk(, Od%ar5ely %rt Cyergy3(, Kszon( s Od%ar5ely(szknek kellett 6el+teni, illet2leg annak kltsgeit 6edezni,
j3szgaikra ki%etett ro%atal)3l. S-GT
Az Hj -I@@.(i sza)adalmi le%l te5t ismt arra a sorsra j!tott, mint az -G.G.(i: r%nytelenttet%n, a szkelyek sorsn
nem %ltoztatott.
Mi5ly %ajda csH6os 5alla !tn *t5ory Lsigmond a szkelyek segly%el Hjra 6ejedelemm %lasztatta magt s most
mr 4a szkelyek tmogatst )iztostand37 komolyan s 6enntarts nlk1l %isszalltotta a szkelyek rgi sza)adsgt, D%n
-I@-. decem)er D-.(n kelt ki%ltsgle%ele ltal. $i%atkozik ezek)en a szkek krsre, amelyek az erdlyi rendek %alamely
okle%elt m!tattk )e neki rgi sza)adsgaik %isszalltsr3l. "z nem le5et ms, mint az -G.G. sze+tem)er -G.(n a
6ekete5almi t)ori orszggy;lsen nyert sza)adsgle%l. "))2l %e5ette t azt a ki6ejezst, 5ogy szkelyek a 6egy%er%iselsre
alkalmasa))ak, mint a jo))gysgra s azt, 5ogy megm!tattk, 5ogy lelk#kben mg l a hn er" s dics"sg 4ro)!r, dec!s[!e
ill!d $!nnic!m7. A megokols)an elmondja, 5ogy megtekint%n a szkelyek 2seinek jeles s 5; szolglatait a rgi dics2
magyar kirlyok irnt, szmos gy2zelmeiket a trk s ms ellensg 6elett, k1lnsen 5ogy az 4-G.G.7 5a%aseli 5adjrat)an mily
52siesen 5arcoltak, ahol idegen nemzetek is megcsodltk h"si vitzsg:ket% 62knt azon)an 5ogy a mostani id2)en mily
5;sgesen szolgltak neki s ragaszkodtak 5ozz a nmetek 6enyegetsei ellenre. Mindezekrt Maros(, Vsk( 4s )izonyra a
t))i7 szkek lakosait kiemeli a +3r s nem(nemes lla+ot)3l s rend)2l, amely)e az id2k %iszontagsgai 4inj!ria7
k%etkezt)en j!tottak, s ki%eszi a nemesek s )rki msok 5atalma al3l, s az " igazi szkely szabadosai sorba s rendjbe
iktatja s 6elsza)adtja minden ad36izetst2l, tized( %agy ke+eadst3l s minden jo))gy(szolglatt3lA megenged%n, 5ogy
ezentHl azon sza)adalmakkal s ki%ltsgokkal ljenek, amin2%el 2seik ltek a rgi dics2 magyar kirlyok idej)en 45acsak a
( I8 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( M:::. &o))gyok, %rs dara)ontok, sza)ad szkelyek. 4-GI/(-I@/.7
szk kzs akarat)3l %alamely %isszalst eltrlni s megja%tani nem k%nnnak.7 Xgy mindazltal, 5ogy az 2 mondott
sza)adosai 4li)ertini7, i%adkaik s !t3daik j3l s katonsan 6el6egy%erez%e minden t)orozs)an 5;sgesen szolgljanak.
o%))i kegyknt megengedi, 5ogy tisztjeiket %agy ka+itnyaikat 4+rae6ectos se! ca+itaneos7 a kztt1k lak3 nemesek sor)3l
sza)adon %laszt5asskA ami)en olyan rendet k%n megtartani, 5ogy a nemesek sor)3l %enknt D(9 %agy t)) tekintlyes s
5ad)an jrtas 6r6it %lasszanak s terjesszenek 6el, 5ogy azok kz1l kett2t, kiket legink)) alkalmasnak lt, ka+itny!k!l
kine%ezze. Az gy 6elsza)adtott szkelyek 4li)ertini7 s i%adkaik ktelesek lesznek szemly szerint s +edig a lovasok j3 l3%al,
karddal 45egyest2rrel7, ko+j%al, drd%al, +ncllal, %as mell%d2%el, sisakkal, +ajzzsal, a gyalogok +edig +!sk%al s egy)
5adiszerszmmal rendesen 6elszerel%e, az 2 s !t3dai +arancsra, minden 5ad6elkelskor, akr ltalnos, akr rszleges legyen
az, minden es5et2sgre kszen lenni s neki s a 5aznak let1k 6elldozs%al is minden id2)en 5;sgesen szolglni. S-IT A
%adakat, 5alakat s 5a%asokat +edig a rgi szoks szerint sza)adon 5asznl5atjk. A cski %as)nyt k1ln arra rendelt em)erei
ltal 6ogja m%eltetni, az 2 sza)adsg!k srelme nlk1l. $ogy +edig a kzt1k lak3 nemesek s a 6elsza)adtott szkelyek kztt
a )ke lland3 legyen s megszilrd!ljon, a sza)adosok adjk meg a nemeseknek a kteles tiszteletet, s ne merszeljk azokat
szemly1k)en s jogosan )rt j3szgaik)an 5)orgatniA %iszont a nemesek is atya6isgos klcsns szeretettel %iseltessenek
irntok. Amit a nemesek a szkelyek tmadsa el2tt 2si jogon, %agy szerzemnyknt s az!tn is jogszer;en )rtak,
!d%ar5zaikat, jo))gyaikat, kertjeiket, sznt36ldeiket, erdeiket, rtjeiket, 5alasta%aikat, malmaikat st)., azokat ezentHl is
)ksen )r5assk. Az elzlogostott )irtokok a zlogdj 6ej)en adassanak %issza az el2))i )irtokosoknak. $a %alamely nemes
azt a )irtokot %agy szkely(rksget, melyet a 6ejedelem %agy el2dei adomnyoztak neki, msnak adta, eladta, cserlte %agy
zlogostotta %olna, az ilyen ads(%e%snek semmi 5elye 4ti. r%nyessge7 ne legyen. S-0T
*t5ory Lsigmondnak ez a 6elsza)adt3 ki%ltsgle%ele nagyjelent2sg;, mond5atni, korszakot alkot3 a szkely n+
trtnet)en. "z %etett %get a szkely kzn+, a 5armadik rend 9@ % 3ta tart3 elnyomatsnak, lealz3 jo))gyi 5elyzetnek
s lltotta %issza a szkely n+et el2))i sza)ad(rendisg)e. "tt2l 6og%a %iselte a szkelysg zme, nagy tmege, a rge))i
k#zsg 4comm!nitas7 a szabad szkely )1szke ne%et. "z a 6elsza)adts alkotta ala+jt, mond5atn3k Hj alkotmnyt a szkely
n+ jogi lla+otnak az erdlyi 6ejedelemsg to%))i 6olyamatn kzel egy szzadigA s2t a Li+3t(6le di+loma -I.-()en az Hj
kormnyz3sg idejre is ezen az ala+on er2stette meg 2ket to%))ra is jogaik)an, ad3mentessg1k)en. Vsak a MF:::. szzad
msodik 6el)en 4-0I/(I9.7 nyert a szkelysg Hj szer%ezetet a 5atr2rsg alakts%al. Xgy 5ogy a *t5ory Lsigmond -I@-.(i
sza)adsgle%ele, mond5atj!k, ms6lszz %ig maradt r%ny)en s %olt mintegy aranybllja a sza)ad szkelyeknek.
*t5ory Lsigmond a kt 62rendnek is j3akar3ja, +rt6og3ja s rdekeinek el2mozdt3ja %olt. Oralkodsa !tols3 r%id
korszak)an 4-I@-. mrci!s f-I@/. jHni!s7 li)er regi!s)an S-8T 5osszH sora maradt 6enn l362sgre emel2 4+rimi+il!si7
okle%eleinek, szkelyeknek adomnyozott cmeres nemes le%eleinek s )irtokadomnyozsainakA s2t maradt 6enn t2le
gyalog+!sks dara)ontsgot adomnyoz3 4+iZidari!si7 okle%l is. S-.T
Ami a szkelyek szmt s a rendek szmarnyt illeti, arra nz%e tjkoztatst nyHjt, az az sszers, melyet *sta
Cyrgy csszri 62generlis %geztetett a Szkely6ldn -I@/. a!g!szt!s 5a%)an, mid2n a szkelyeket a csszr(kirly
5;sgre 6eleskette. "z alkalommal a )els2 Szkely6ldn mintegy -@@@@ szkely nemes, l362, dra)ant, sza)ad szkely s
jo))gy esk1dt 6el, illet2leg ratott ssze az egyes szkek, %rosok s 6al%ak sorrendj)en.
"zek szerint a 5at )els2 szken sszeszmlltatott sszesen .IG9 csald, %agy 5zn+, mely)2l nemes %olt -I/, l362
/-0/, dara)ont ID@, sza)ad szkely G8DD, jo))gy 8GI. A rendek arnyszma szerint te5t legt)) a szabad szkely, mintegy
I@ g, l!0" // g, jobbgy .g, darabont 0g, leg%g1l a legke%ese)) a nemes /g. $a 5ozzszmtj!k a kim!tats)an 5inyz3
aranyosszki szkelyeket, s akik kimaradtak: legke%ese)) -/(-G@@@ szkely csaldot kell szmtan!nk, kik akkor a Szkely6ld
n+essgt alkottk. "gy 5zn+et a szkely sza+orasg mellett 5at(5t szemlyre szmt%n, a szkelysg akkori llekszma
sszeg1l kij2 mintegy -@@@@@ em)er.
"z a szmts ssze%g az egykori Szamoskzy :st%n trtnetr3 adat%al is, aki az 2 kor)an -/@@@ 62re teszi a
szkely 6egy%eresek szmt. e5t minden csaldt3l egy(egy 6egy%eres. Pendk%1li id2)en 4mint -G.G()en7 tmegesen kel%n
6el, a szkely 5adsereg szma /@, s2t t)) ezerre is me5etett. S/@T
" szmts szerinti -@@@@@ llekszm meg6elel a statisztik!sok ama szmtsnak is, 5ogy szz % alatt a n+essg
megktszerez2dikA mert Hgy -0@@()an mintegy /@@@@@, -8@@()an 4leszmt%a az -0-@(/@. +estis +!szttst7 D@@@@@, -.@@()an
k). I@@@@@ szkelynek kellett lennie. Ami a mostani sszes szkelysg llekszmnak meg6elel.
- Mind5rom alak)an rjk a MF:(MF::. szzad)eli tr%nyek s okle%elek. A nmet ra)ant)3l szrmazott s a magyar)3l lett aztn az ol5
dorobanc 4gyalogkatona7. Mig is 5asznljk "rdly)en a darabont sz3t, 5ziszolga rtelem)en.
/ Lzr :st%n dara)ont szzados(5adnagy 4cent!rio7 *t5ory :st%n 5adjratai)an s ks2)) is teljestett szolglatairt ka+ nemesi
!d%ar5zat s )irtokot a kzdiszki szsz6al!)an *t5ory Lsigmondt3l -G88()an. 4Szkely >kle%ltr :F. -@07.
D Szkely >kle%ltr. :F. --D.
9 Szkely >kle%ltr F:. /@., /D.
G A csk(, gyergy3(, kszonszki gyalogoknak adott 5asonl3 ki%ltsgle%l meg%an az >rszgos Le%ltr)an. 4Lsd &aka) "lek ( Szdeczky
Kardoss Lajos: Od%ar5ely %rmegye trtnete /.9.7
I L2tsey S+ielen)erg Lszl3: A nemes szkely nemzetnek j!ssai. 90.
0 =A szkelysgen minden1tt %res nyrsat 4gy_7 5ordoztak akkor a n+ kztt, 5ogy 6elkeljen minden s az ellensg 6el, menjen. Neki
r1l%n a nya%alys 4ti. szegny7 szkelyek, csak5amar sszegy;lnek s *t5ory Lsigmond mell mennek.? 4M%5. Nagy Sza)3
'erenc memorialja :. 99.7
8 Aranyosszk azrt 5inyzik, mert ez nem %esztette el sza)adsgt.
. *aronyai Decsi &nos magyar 5ist3rija /@8. ( &aka) "lek s Szdeczky Kardoss Lajos: Od%ar5ely %rmegye trtnete, /.9.7
-@ *orsos ams lete. 4Cr36 Kemny &3zse6 s Ko%cs :. "rdlyorszg trtneti tra ::. -..7.
-- "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :::. 980.
-/ "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :F. D9D(D9D.
-D Szdeczky Kardoss Lajos: "rdly s Mi5ly %ajda.
-9 Szkely >kle%ltr :F. -9-.
( I. (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( M:::. &o))gyok, %rs dara)ontok, sza)ad szkelyek. 4-GI/(-I@/.7
-G "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :F. GGI.
-I "z a +ont csak a marosszkiek)en %an meg, a cskiak)2l 5inyzik. Fiszont a k%etkez2 / +ont csak a cskiak)an 6oglaltatik.
-0 Szkely >kle%ltr :F. -G@. Marosszknek s F. -I8. Vskszknek.A &aka) ( Szdeczky Kardoss Lajos: Od%ar5ely %rmegye trtnete,
/.G.
-8 A =kirlyi kny%ek? szkely okle%eleit sszelltotta tant%nyom dr. Fass Mikl3s. Megjelent az "rdlyi MHze!m -.@@. %6.
-. Szkely >kle%ltr :F. -0-.A I8 ilyen okle%l %an 6elsorol%a. ( Lsd nagy)lni Sik3 Sndor +rimi+ilat!si okle%elt. -I@-. sze+tem)er
/G. 4Szkely >kle%ltr :F. -II.7
/@ >l5 Mikl3s G@@@@(re 4I8.7, Ferancsics Antal D@@@@(re 4I..7 tesziA ami tHlzsnak ltszik.
( 0@ (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( M:F. A szkelyek ad3zsa a 6ejedelmi(kor elejn. 4-G9/(-I@-.7
4IV. A szkelyek ad3z!sa a $e5edelm(&k2r ele5n. 6*.-+&*/7*.8
A szkelyek a magyar kirlysg korszak)an, a kz+kor 6olyamn, ad3mentessget l%eztek, s 2si szoksjog ala+jn
cs!+n Hn. krs1tssel tartoztak. Az erdlyi 6ejedelemsg megalak!lsa !tn, az llam sz1ksgletei n%ekeds%el, lassanknt
nkntes, majd knyszer; ad3 al %onattakA ( s +edig a 5armadik rend: a kzszkelyek. A kt 6els2)) rend, a 62n+ek s a
l362k miknt az krs1ts al3l ki%ontk mag!kat, Hgy a +nzad3 al3l is megmenek1ltek, 5adiszolglat!k 6ej)en.
A szkelyek ad3ztatsi rendszere s m3dja ++oly %ltozatos k+et m!tat, miknt kztrtnet1k. Fannak der;se)) s
rnyasa)) %ltozatai. "leinte az nkntessg ala+jn s kise)) mrtk)en jr!lnak a kzter5ek5ez, ks2)) az elnyomats
korszak)an a %rmegyei jo))ggyal egyenl2 ter5et %iselnek. A 6elsza)ad!ls !tn a rendes kzter5ek %iselst2l 6eloldatnak, s
csak rendk%1li seglyad3kat %llalnak mintegy nkntesen. A 6ejedelemsg !tols3 %tizedei)en, a trk in%zi3 !tn, a 5adi
ad3 s +ortai ad3 6izets)en Hjra rendszeresen rszt %esznek.
"zek szerint ngy korszakot k1ln)ztet5et1nk meg a 6ejedelemsg idejn a szkelyek ad3zsa tekintet)en.
Az els2 id2szak -G9/(t2l, a 6ejedelemsg megalak!lst3l -GI/(ig, a szkely tmadsig tart, amid2n %ltogat%a
+nzseglyad3t s krs1tst adnak.
A msodik korszak -GI/(t2l -I@-(ig szmt5at3, mid2n a kincstri s rsz)en 6ldesHri jo))ggy lett kzszkelyek
rendes ad3t 6izettek. A 5armadik korszak -I@/(t2l -IG0(ig terjed, mid2n a rgi sza)adsg!k s katonai ktelezettsg1k
%isszallttat%n, a rendszeres ad3zs al3l 6lmentettek s csak rendk%1li ad3kat 6izettek. A negyedik korszak -IG0(t2l -I.-(ig
terjed, mid2n a 6elsza+orodott kzter5ek miatt a +ortai ad3 s 5adi ad3 6izets)en rendszeresen rszt kellett %ennik.
, vltakoz! ad!zs korszaka. <HFIK&HFJK.&ig=
Az erdlyi 6ejedelemsg megalak!lsa !tn a kormnyz3 'rter Cyrgy az llam rendk%1li sz1ksgleteire %al3
5i%atkozssal r)rta a szkelysget a kzter5ek5ez %al3 jr!lsra.
A 5rom nemzet !ni3ja s az Hj 6ejedelemsgg alak!ls a kzte5er%isels ala+el%t k%nta. Az -G9G.(i tordai
orszggy;ls )e%ezet2 sorai sz+ sza%ak)an adnak ennek ki6ejezst. Mi%el egy a 5aznk s egyenl2 szeretetet k%n, sz1ksges,
5ogy mindenki egy akarattal s )!zgalommal 5ordozza sz%n a 5aza 1gyt, s senki se %onja ki magt az al3l, amit a
5on6enntarts ignyei, legyen az 5on%delem, %agy $nz0izets% %agy egy) sz1ksglet 5atroztatik azrt, 5ogy a 5aza ilynem;
ter5eit, az orszg rgi szoksai s alkotmnya szerint, mind a 5rom nemzet egyenl2en %iselje, mi%el a 5aszon is, ami a
5on6enntarts)3l ered, egyarnt illet mindeneket. S-T
Az ad3zs eleinte a rgi krs1ts 6ormj)an trtnt, ks2)) %ltogat%a +nzsegly 4s!)sidi!m7 alakj)an is.
-G9/()en 5oztk )e :za)ella kirlynt s 6it, Sza+olyai &nos Lsigmondot "rdly)e s mr a k%etkez2 -G9D.(ik %)en a
szkelyek =a trk csszr ad3j)an? s =a kirlyn segtsgre krs1tst? adnak. Kt z)en trtnt az ad3megsza%azs:
ta%asszal a kzszkelyek G@(G@ +nzt, a 62n+ek /(/, a l362k -(- krt adtakA 2sszel a kzszkelyek ismt -(- 6orintot.
-G99()en Szent :st%n kirly na+jn adtak krs1tst, -G9G()en s -G9I()an 2sszel -(- 6orintot. -G90()en 2sszel Hjra
krs1tst, -G9.()en ta%asszal -(- 6orintot.
-G9G.(i ad3 6ej)en a kincstart3 4'rter Cyrgy7 DI.@ 6orintot %ett 6el s ny!gtz Kornis Mikl3snak s Andrsi
Mrtonnak a gyal!i orszggy;lsen a szkelyekre szemlyenknt megsza%azott ad3)an. S/T
Az -G98.(i orszggy;ls az orszg sz1ksgre minden jo))gy !tn .. dnr ad3t %etett ki. A szkelyek k1ln
nemzetgy;lst tartottak jHli!s /.(n, s azon osztottk 6el magok kztt a ms kt nemzettel 5asonl3 sszeg)en el6ogadott 9@@@
6orint ad3t. SDT
"zeknek az ad3knak a )e5ajtsa nem ment knnyen s minden akadly nlk1l. N5a egsz szkek megtagadtk az
ad36izetst s ellenllottak az sszersnak, mint +l. -G9I()an >r)ai( s Se+siszk. S9T
:za)ella s 6ia kimen%n "rdly)2l Lengyelorszg)a, -GG-()en 'erdinnd !ralma al ker1lt "rdly. A szkely k%etek
-GG/()en %onakodtak a n+ 5re t!dta nlk1l ad3t megsza%azni, s azt az Od%ar5elyt tartand3 nemzetgy;lsre 5alasztani
k%ntk. SGT Az -GGD.(i orszggy;ls G@@(G@@ 6orintot sza%az%n meg nemzetenknt a D%a melletti :llye s *ranyicska
er2dtsre, a %rmegyk jo))gyaira ki%etett .. dnros ad3 mellett a szkelyekkel s szszokkal megegyezsre !tastja a
%ajdt 4*t5ory Andrst7 s a generlist 4Vastaldot7. SIT -GG9()en azon)an Kendy 'erenc s Do)3 :st%n =a kt %ajda egy(egy
6orint ad3t szerznek az Szkely6ldn.? S0T
Ogyancsak -GG9()en =az kirly ez Szkelyorszgnak minden sza)adsgt megre6orml nagy 61gg2 +ecstes le%llel.?
"zltal az ad3mentessg s rgi krs1ts 5elyrellttat%n: =-GGG()en, Szent Cyrgy na+jn a %ajdk segtsget krnek a
kirlynak, ki)en a szkelyek adnak krt mind 6ejenkint.? S8T
"z %olt az !tols3 krs1ts Szkely6ldn.
-GGI()an :za)ella s &nos Lsigmond %issza5ozat%n Lengyelorszg)3l, s %isszallttat%n az erdlyi 6ejedelemsg
4'erdinnd ki%ltsgle%ele, mely ad3mentessget )iztostott a szkelyeknek nem res+ektltat%n7, a szkelyek a kolozs%ri
4-GGI. no%em)er /G.7 orszggy;lsen -(- 6orint ad3t %llaltak. S.T
A k%etkez2 5)orHs -GG0. esztend2 sHlyos ldozatokat k%nt az orszgt3l s )enne a szkelyekt2l is. A jan!ri
orszggy;ls /G@@@ 6orintot sza%azott meg. "))2l a nemesek jo))gy(+ortira kir3ttak G@ dnrt. A szszok %llaltak G@@@
6orintot. A szkely k%etek azt k%ntk, 5ogy ott5on tancskoz5assanak s 5atrozzanak %reikkel. Az orszggy;ls azt
%gezte, 5ogy )r a szkely !rak teljes meg)zatssal jttek, mgis a n+re %al3 tekintettel, ne5ogy 5rk, t!dtok nlk1l
5atrozni ltszassanak, krskre a kirlyn megengedte, 5ogy 5aza me5essenek, de %reikkel %al3 tancskozs !tn a ms kt
( 0- (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( M:F. A szkelyek ad3zsa a 6ejedelmi(kor elejn. 4-G9/(-I@-.7
nemzettel egyez2leg G@@@ 6orintot 6izessenek, msk1ln)en a kirlyn or%oslatr3l gondoskodjk s 2ket meg)1ntesse, mi%el a
5armadik nemzet a msik kett2nek 5atrozatt k%etni s !tnozni tartozik, a rgi szoks szerint. S-@T
A szkelyek te5t legal)) az #nkntessg ltszatt k%ntk megmenteni. A k%etek 4miknt -GG/()en, most is7 a n+
5re nlk1l ad3t megsza%azni nem akartak s a szkely nemzetgy;lsre 5rtottk t az ad3megsza%azs jogt. Az ad3zs al3l
azon)an nem %on5attk ki magokat s ez a rendszeres orszgos ad3n k%1l, mely %enknt rendesen ktszer 4ta%asszal s
2sszel7 kiro%atott, n5a rendk%1li ad3kkal +3toltatott a 5adsereg elltsra, olykor a trk ad3ra is.
-GG0()en a szkelyek +ortnknt 5romszor 6izettek -(- 6orintos ad3t, s k1ln -(- 6orint 5adiad3t. S--T
A k%etkez2 -GG8(ik 5)orHs esztend2 sem %olt ke%s) ter5es. "kkor a szkelyek ad3ja +ortnknt k). G(G 6orintra
rHgott s a trk ad3ra mg egy(egy %ka )Hzra s r+ra. S-/T
A szkelyek -GGI(-GI-(ig a %rmegyei nemessg jo))gyai%al egyenl2 kzter5et %iseltek, illet2leg ad3t 6izettek. A
rendes ta%aszi s 2szi orszggy;lseken mid2n a jo))gy +ortkra megsza%aztk a .. dnros %agy - 6orintos ad3t, k1ln
+ont)an rendesen 5ozztettk, 5ogy a szkely s szsz !rak 5asonl3 ter5eket %llaltak. S-DT
Az ad3kiro%s s )e5ajts az ad3z3k sszersa ala+jn trtnt. Az -G9G. no%em)er -.(n maros%sr5elyi orszggy;ls
intzkedett a szkely kzsg sszersr3l. "z nem ment minden ne5zsg nlk1l. Nmely szk)en er2szakkal kellett az
sszerst %gre5ajtani. "z %olt irnyad3 -GG.(ig, mid2n a 6ejr%ri jHni!s -/.(n orszggy;ls az sszers 6el1l%izsglst
rendelte el, mint5ogy a szkely kzsg az ad3 6elosztsa miatt zHgol3dott. A 62 +anasz az %olt, 5ogy =a 62(62 szkelyek az 2
sellyrket ki%ttk? az ad36izets al3l, s gy a =kzrend)eli kzsgre? nagyo)) ad3te5er 4- 6orint G@ krajcr7 5ramlott.
"z a ki%tel tr%nyen ala+!lt s -GG8()an is )iztosttatott, 5ogy a 62n+ek s l362k 6ldnlak3i, akik nem sza)ad szkely
6ldeket m%elnek, a 62n++el, l362kkel s szeg2dtt szolgikkal az ad36izets al3l most s j%end2)en ki%tetnek. S-9T
Az Hj sszersr3l sz3l3 intzkeds gy 5angzik: =Minden szkre +enig alkalmatos s 5% szemlyek )ocsttatnak, kik
minden 6al!knak szmllnak ka+!kat s az ;6elsgk nekik adott instr!ctio szerint mind sellyrt, szolgt s a kz(kssget
5%en s igazn r3nak.?
A 62n+eket s l362ket -GG.()en is )iztostotta a =%lasztott kirly?, 5ogy ad3t ez!tn sem kell 6izetnik, csak
5adakozniok. S-GT A szkely kzsg 4a 5armadik rend7 te5t rendszeresen s lland3an 6izette azokat az ad3kat, melyeket a
jo))gyok. Es +edig nemcsak a rendes +ortai s 6ejedelmi ad3t, 5anem a rendk%1li 5adiad3t is. "l2)) is %olt mr r +lda, de
az -GG8. jHni!si orszggy;ls 4mid2n a 6ejedelem szemlyesen ksz1lt 5ad)a szllani7 el5atrozta, 5ogy a szkely kzsg
+ortnknt annyi 5adi ad3t 6izessen, mint a nemesek jo))gyai, a zsoldosok 6izetsre. Meg5atrozza annak k1ln rendeltetst
is, ti. arra a clra, 5ogy a))3l azok a 5arcos szolgk 6izettessenek, kiket a 62n+ek mag!kkal %isznek a 5adjratra. $ozzteszi a
tr%ny, 5ogy a +rimorok sajt szemlykre 6izetst nem ka+nak. S-IT "rre a zsold6izetsre +edig a szkelyek kzt l%2 sszes
6ldnlak3k 4zsellrek7 kteleztettek 4megro%attak7, mg az 2sjo))gyok is, )rmi cmen l2k. S-0T
Az -GG8. sze+tem)er 9.(i orszggy;ls mr er2sen 5angsHlyozza, 5ogy a szkely !rak 4ti. a kzszkelysg7, Hgy a
5adjratok kltsgeire, mint a trk csszrnak adand3 lelmiszerekre 4ti. a +ortai ad3ra7 a nemes !rakkal mindig egyenl2
ter5et %iselni grkeznek s tartoznak. S-8T
"z a rendszeres s t))szrs ad3zs %rig lztotta a szkely kzsget. :gazsgtalannak tartottk, 5ogy csak 2k
6izessenek ad3t, a 6els2)) kt rend nem s mg ink)) az, 5ogy ezek 6ldnlak3ikat s szolgikat is ki%on%n a rendszeres
ad3zs al3l, a szkelyekre kir3tt egy5armad ad3, a sok mentests miatt, +ortnknt t))et tett ki, mint a jo))gyok %agy a
szszok. Xgy, 5ogy rj!k -GG8()an -(- 6orint 5elyett mr - 6orint G@ dnr esett. "zen akar segteni az -GG..(i Hj sszers,
mely szerint =mind zsellrt, szolgt s a kz(kssget 5%en s igazn kell megr3ni.?
A 62n+ek s l362k ad3mentessge azon ala+!lt, 5ogy 2k rendszeres 5adiktelessget teljestettek, mg a kzn+et ezid2
tjon nem mozg3stottk. $a n5a to)orzottak kz1lk is, azok zsold6izetst ka+tak. A 62n+eknek s l362knek azon)an mindig
5adikszenlt)en kellett llaniok s id2kznknt megm!strltattak. $a el26ord!lt, 5ogy l362 nem llott ki a 5adra, azt is ad3 al
%etettk. Ugy -GGI()an a szamosHj%ri t)or)an 5ozott %gzsek kztt azt ol%ass!k, 5ogy a szkelyek G@ dnrt sza%az%n
meg, a l362k kz1l azok, akik a mostani t)or)3l elmaradtak, szintn ad3ztassanak meg, s j%2re is ad36izet2k legyenek,
l362sg1k megtartsa mellett. S-.T
"z a 5adktelezettsggel jr3 ad3mentessg s a kzszkelyek ter5es ad3ztatsa les 5atr%onalat %ont a szkelyek kt
els2 s a 5armadik rendje kz. Amazok mindink)) a %rmegyei nemessg ki%ltsgos osztly5oz lettek 5asonlatosak,
emezek +edig a jo))gysg sors)an kezdettek osztlyrszesek lenni s sza)adsg!k immr csak n%leges %olt.
"))2l keletkezett az az elkesereds, amely a kzszkelysget a trsadalom Hj rendje s a kz1lk kiemelked2 ki%ltsgos
osztlyok ellen a %gs2kig t1zelte, mely -GI/()en %res 6lkels)en trt ki. A tmads nemesek a 6ejedelem, de a szkely !rak
ellen is irny!lt. kiknek j3szgait 6eldHltkA szemlyk)en is sokan =%esznek a szkelyek !rak a kzsgnek ro5ans)3l.? S/@T
De a 6orradalom nem siker1lt, a kzszkelyek le%erettek s sors!k mg nyomaszt3)) %lt, mert n%leges sza)adsg!kat is
el%eszt%n, %al3sgos jo))gysgra %ettettek.
, jobbgy&ad!zs korszaka <HFJK&HJGH.=
A szkely tmadst k%et2 orszggy;ls a kzszkelyeket kincstri jo))gyokk tette. "zzel egy1tt jrt a rendes
ad36izets ktelezettsge is, mindaddig, mg Mi5ly %ajda -G..()en ideiglenesen, majd *t5ory Lsigmond -I@-()en
%glegesen 6el nem sza)adtotta 2ket.
" ngy %tized alatt mindazokat az ad3kat, melyeket az orszggy;lsek megsza%aztak, a szkelyeknek ++Hgy 6izetnik
kellett, mint a msik kt nemzetnek. Az ad3zs te5t rendszeress %lt, az nkntessg ltszatt a knyszer;sg %ltotta 6el, az
ad3nemek megsza+orodtak, s a 5)orHs %ek)en megn%ekedtek.
Az ad3nemek kzt %olt kt rendes s t)) rendk%1li ad3. Az %enknti rendes ad3k egyike %olt a trk(+ortai ad3, a
sz!ltnnak 6izetett %enknti -@(-G@@@ 6orint 5;)rad3 trlesztsre. "zt rendszerint a ta%aszi 4az % els2 6el)en tartott7
( 0/ (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( M:F. A szkelyek ad3zsa a 6ejedelmi(kor elejn. 4-G9/(-I@-.7
orszggy;lsen sza%aztk meg, r3ttk ki s szedtk )e. Pendszerint .. dnrt tett +ortnknt, S/-T olykor 6elment - 6orint G@
dnrra.
A msik rendes ad3t a 6ejedelem, %agyis az orszg sz1ksgletre az 2szi 4az % msodik 6el)en tartott7 orszggy;lsen
%etettk ki. "z is rendszerint .. dnr, n5a - 6orint %olt +ortnknt, mely5ez sz1ksg esetn /G(G@ dnr, n5a 4ritkn7 -
6orintig terjed2 6ejedelmi +3tad3 jr!lt.
A rendk%1li ad3k sor)an szere+el a %radi %r +tsre szolgl3 ro%atal. Frad l%n az orszg ny!gati %d)styja,
azt 5atalmas er2ssg k%ntk talaktani, s -G0@ % 3ta majdnem minden %)en sza%aztak meg r -G(/@(D@(DG, legt))nyire
G@ dnrt +ortnknt. Pendk%1li ad3t sza%aztak meg olykor egy(egy 5adcsa+at elltsra, zsoldjra, melyet %alamely clra
to)orzottak. A 6ejedelmi 2rsg 6enntartst s az !d%artartst is k1ln 5angsHlyozzk n5a, )r ezt a rendes 6ejedelmi ad3)3l
kellett 6izetni. E++Hgy a k%etek kltsgeit is, amire nagyritkn k1ln is sza%aztak meg %agy -@ dnr ad3t.
*t5ory Lsigmond -G.9()en elszakad%n a trkkt2l, a +ortai ad3 5ely)e 5adi ad3 l+ett, a 5adsereg s a %r2rsgek
tartsra. Az ad3k sszege ez id2szak alatt kise))(nagyo)) 5!llmzsnak %olt al%et%e, aszerint amint )ks %agy 5)orHs %ek
k%etkeztek. A )ks %ek)en a szoksos ktszeri ..(.. dnr szere+elt +ortnknt, nmi +3tlkokkal 4/@(G@ dnr7A 5)orHs
%ek)en nagyo)) sszegek, nagyo)) +3tad3kkal. A legt)) ad3t -G.9()en %etettk ki, amelyik %nek 6olyamn a trkkt2l
elszakadtak.
-G.9()en td6l 6orint ad3 esett minden egyes ad3ala+ra, azaz egy ka+!szmnak meg6elel2 jo))gytelekre. Az
ad3megsza%azs !tn ott ll rendesen, 5ogy =mely te5er%iselsre szkely !raink s atynk6iai is grik magokatA a szsz !raim is
az 2 m3dj!k szerint.?
e5t a szkely kincstri s az id2kz)en eladomnyozott 6ldesHri szkely jo))gyok is ++Hgy s ++ annyi ad3t
6izettek, =ka+!szm szerint?, mint a t))i erdlyi jo))gysg.
A =ka+!szm? nem sz3 szerint, de a r3mai jog)3l tszrmaztatott $orta rtelem)en %eend2. "z +edig most mr nem
jelentett egye)et, mint azt az ad3k!lcsot, ala+egysget, lajstromot, mely szerint az ad3 kiro%atott.
Az sszerst s kiro%st id2kznknt arra kirendelt 6ejedelmi meg)zottak %geztk, a 6ejedelemt2l, %agy magt3l az
orszggy;lst2l nyert !tastsok ala+jn.
A szkely nemzetgy;ls -GG9. %i 5atrozata szerint =Az ad3nak kiszmllsra s )eszedsre akiket az %ajda !rak
akarnak %lasztani, minden szken azokat %lasszk s azokat llassk az ad3nak kimondsra s ki6elelsre, az kiket 2k
akarnak minden 6al!)3l.? S//T
-GI/()en a 6ejedelem arra !tastja ro%3it, kiket az ad3nak Hjonnan %al3 6elszmllsra k1ldtt a szkelyek kz, 5ogy
=mindenek +anaszkodsokat megrtsk, s r%a meg5ozzk.? S/DT -GI9()en az orszggy;ls mondja ki 5atrozat!l, 5ogy a
szkelyek sajt krs1kre Hjra rassanak ssze, s a kiknek 5at 6orintot r2 %agyon!k %an, ad3 al %onassanak, akiknek
ke%ese)), azok nem. S/9T
Most mr nemcsak a jo))gyok, de a 6ldnlak3k is sszerattak s ad3 al %ettettek, az -GI/. %i orszggy;lsi
%gzsek ala+jn. *t5ory :st%n !ralkodst3l a szkelyek ter5eik knnytst, %agy legal)) is igazsgosa)) elosztst %rtk
s krtk. Az 2t 6ejedelemm %laszt3 orszggy;ls 4-G0-. mj!s /9.7 tnyleg Hj ad3sszerst rendelt el. "z a trk csszr
ad3jra megsza%azott .. +nzr2l sz3l%n, gy rendelkezik:
=Az szkel !raim kztt %al3 szegn n+ azonk++en .. +nzt adjon. De mirt 5ogy az sok k1lem)(k1lem) rajtok %al3
nyomorHsgrt igen meg6ogyatkoztak, %geztetett ez, 5ogy 2 kzeik)e !r!nk 2 nagysga jm)or, 5%, isten6l2 keresztny
szemlyeket %laszon minden szkre, s Hjonnan megszmlltassa 2ket az 2 nagysga instr!cti3ja szernt, kit nekiek adand3.?
Az Hj ad3rs megtrtnt s rnk maradt az Hj %ajda tan!lsgos !tastsa, melyet Od%ar5elyszkre kine%ezett )iztosainak
4Vse66ei &nosnak s Kornis Mi5lynak7 adott -G0-. jHni!s -@. S/GT
$a ezt az !tastst ssze5asonltj!k a szkely nemzetgy;lsnek az ad36izetsr2l -GG9()en 5ozott %gzsei%el, az
ala+el%eket rsz)en megegyez2nek tartj!k. Akkor is a 6al! nyl6ldje, %agy =5at 6orint r2 l)as )arom? %olt az ad3ala+, mely
!tn egy 6orintot kellett adni. Most a nyl6ld I 6orintot r2 )arom nlk1l csak 6l 6orintra ktelezett. Akkor a rgi 4::. Lajos
kirly el2tti7 l362k nem ad3ztak, most mr az Hja))ak sem. Az igaz =6ldnlak3? akkor nem 6izetett ad3t, most mr ez is, 5a
nem %olt szeg2dtt s 6izetett szolga. Most mr a teljes ad3ala++al nem )r3 szegnysg is %agyonarny)an jr!lt az ad35oz.
Az ad3ala+ te5t a mar5aszm s a 6ld)irtok %olt. A 5at 6orintnak kt kr ra 6elelt meg.
*t5ory Krist36 %ajdasga elejn, -G08. +rilisi az orszggy;ls az 2 k%nsgra Hj, ltalnos ad3sszerst rendelt el, s
rszletes !tastst rt el2. " szerint az addigi ad3ala+ meg%ltozott: kt krr2l ngyre emelkedett. ="nnek el2tte %al3 1d2)en (
Hgymond a D. tc. ( 5at 6orint r2 %on3mar5ra r3ttak, mely kt krnek az ra %oltA de az!tn tekint%n az sok sz;k esztend2t ...
lgyt%n a szegn kzsgnek ter5t, minden jo))gyok kiknek ngy jrom%on3 krk %agyon, azonk++en kiknek l3ekje jr,
mindenikon egy(egy ra%s legyen, mely egy ra%s teszen .. dnrt.? $a egy) mar5ja, reg 4nagy7 )arma %an mely ngy
krt, %agy egy l3ekt r 6l, szintn megro%assk. Qt%en j!5 !tn szintn egy ro%s jr. A 6al!s()r3 ad3mentes. Az !rak s
nemesek dara)ontjai, )resei, majorosa, molnra, akik =ktelesek, !rak kenyert eszik, sza)adosok legyenek, meg ne r3tassan.?
Ad3mentesek a zsellrek is a %rmegyk)en. o%)) az gettek 5rom %ig, s akik =+zsinton? 4Hj telken7 +tkezni
kezdettek. De mar5aszmt ezeknek is 6elrtk, 5ogy a mentessg letelte !tn ad3t 6izessenek.
Az Hj sszers rendesen ad3emelkedssel jrt, mg 5a az ad3k!lcs 4mint most7 lejje)) szllttatott is, mert a 6ldm%els
s mar5atenyszts %enknt 6ejl2ds)en %olt. Azrt mondja to%)) e tr%nycikk 4mely k1ln)en a trk csszr mostani
ad3j)a ms6l 6orint ad3t lla+t meg7, 5ogy =mirt +edig 5ogy az nemessg j3szgt *jonnan szmlljk s az rgi s!mma
megne%eked%n ... a szsz !raimnak is s!mmj!k ne%ekedjk.? 4A szszok !gyanis ms k!lcs szerint 6izettk arnyos
ad3j!kat.7
Pendk%1li sz1ksg esetn el26ord!lt a llekszm 4nagykorH 6r6iak7 !tn %al3 +nz)eli ad3zs is. Ugy -GG.. jHni!s 0.(i a
kolozs%ri t)ori orszggy;ls azt 5atrozta, 5ogy =minden t em)er kt(kt 6orintot 6izessen?, mely al3l a sza)adosok sem
%oltak ki%%e, csak a 6al!s)r3, akinek a +nzt 6elszedni, s a szm%e%2nek )eszolgltatni kellett. Az ts cso+orton 6el1l
( 0D (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( M:F. A szkelyek ad3zsa a 6ejedelmi(kor elejn. 4-G9/(-I@-.7
maradtak 6ejenknt negy%en +nzt 6izettek. Az gy 6elszedett +nzt zsoldos gyalogok 6ogadsra kellett 6ordtani a msk1ln)en
6elkelsre ktelezett =tdn+? 5elyett. S/IT
A szkelyek a rendes s rendk%1li +nzad3n k%1l 6izettek tizedad!t 4dzsmt7 a 5zillatok, az Hn. a+r3(mar5k s a
6ld termnyei !tn.
Az a+r3(mar5k tizedad3ja 2srgi kelet;nek ltszik, melyr2l az erdlyi orszggy;lsek ritkn, s mint kzt!domsH
ktelezettsgr2l emlkeznek.
A szkelyek a MF:. szzad derekn 4s )izonyra el2)) is7 tizedet adtak az a+r3)) 5zi llatok)3l, Hgy mint a malac)3l,
)rny)3l, li))3l, rajm5)2l st).
"zt a szkelyek, mint 2si szokst, tr%nyesnek ismertk elA de azt, 5ogy ezzel %isszalsek, zsarolsok trtntek,
jogtalannak tartottk. A szkelyek -GI/.(i 6elkelst el2idzett srelmek s +anaszok kztt ezek is szere+elnek.
=A dzsma dolg)3l tr%ny1k az %olt 4Hgy mondk7, 5ogy mindennek tizedt el%ttk, mind diszn3nak, j!5nak s
mindennekA de most t)2l 6elet r3, 5t)2l egyet r3 s az szegny em)erre rej k1ld, er2%el el%teti, esztendeig eltartja kzt1k.?
Az is +anasz trgya %olt, 5ogy =)rnnak 5at +inz, az s1ld2nek ngy +inz? %olt a %ltsga. S/0T
Az szkely tmads le%erse !tn tartott seges%ri orszggy;ls 4-GI/. jHni!s /@.7 Hgy intzkedik, 5ogy =az dzsm)an
mind )rnyok)3l, s1ld2k)2l, lHd6iak)3l s rajm5ek)2l az tizedik %tesskA a5ol a tz(szm nem telik, a gazdk rgi szoks
szerint +nz1l %ltsk meg.?
A szkelyek azt is +anaszoltk, 5ogy a dzsmsok s az ezekt2l meg%srl3 62n+ek a dzsms llatokat sok a
szegnysgen 5agytk, n5a kiteleltettk. Az -GI/. %i tr%ny5ozs Hgy intzkedik, 5ogy 5rom 53na+nl to%)) nem
ktelesek tartani. S/8T
Srelmek s +anaszok ks2)) is %oltak. :lyen -GII tjn, 5ogy a makkos erd2kn legel2 diszn3k)3l, a 62em)erek, l362k
s 6ldnlak3ik, szolgik t!lajdon)an l%2k)2l tizedet %esznek, +edig a dzsmsok azokt3l mg malackor)an meg%ettk a
tizedet. S/.T
A 62em)erek s l362k ltal)an is +anaszoljk 4-GII7, 5ogy a dzsmsok a tizeddel igen ter5elik a kzszkelyeket:
=mindeneket ktannyira, s2t 6elett)) is t))re 5gtattk, mint ennekel2tte %olt.? Krik a 6ejedelmet, 5ogy 6ldnlak3ikat s
szolgikat oltalmazza meg a =6elette %al3 dzma %telt2l.? SD@T
ized6izetssel csak a kzszkelyek s szolgk tartoztak. Az -GI/. %i tr%ny szerint =az 62n+ek s l36ejek minden
dzsmnak 6izets)2l ki%tessenek? ( 5adktelezettsgk 6ej)en. SD-T
-GG.()en meg+r3)lta a 6ejedelem a l362ket is tized(6izetsre 6ogni. Akkor =mirt5ogy tr%n)en )izonyttatott meg,
5ogy az 62szkelyek a l36ejekt2l nemcsak a $rom(szk)en, de a t))i)en is dzsmt szedtek, %geztetett, 5ogy 16elsg1knek
is dzsm%al tartozzanak.? SD/T De ez ( Hgy ltszik ( nem l+ett let)eA %al3szn;leg olyan %isszals %olt, melynek nem %olt
jogala+ja.
izedet azon)an nemcsak az a+r3 5zillatok)3l, 5anem a 6ld termnyei)2l is 6izettek a jo))gyok s a kzszkelyek
egyarnt. A kzszkelyek rendesen 6izettk is a tizedet egszen a MF:. szzad %gig. :za)ella kirlyn -GG0()en a
szkely%sr5elyi 6ranciskn!s kolostort iskolnak alakttat%n t, SDDT a szkely dzsm)3l rendelt 5armad6lszz 6orintot
%enknt a szkely%sr5elyi iskolnak, melyet az -GII.(i orszggy;ls 5atrozat)3l &nos Lsigmond is %enknt megadatott.
SD9T Az -GI8.(i orszggy;ls arr3l intzkedik, 5ogy a 6ejedelem miknt szedesse a dzsmt a 6ldek termnyei)2l. Az
ltalnos intzkedsek kztt az is ol%as5at3, 5ogy =Aranyos6ldjn minden 6al!)an csak egy gazda 4%al3szn;leg a 6al!s)r37
5agyattassk meg 4ti. legyen mentes7 az dzsma(6izets)2l, az t))i az 2 m3dj!k szerint 6izesse az dzsmt.? SDGT -G.-()en az
orszggy;lsen az a +anasz 5angzott 6el, 5ogy a dzsmsok 62knt a Szkely6ldn a )rkon nagy zsarolst s szokatlan
gazdlkodst %isznek %g5ez, =ezek 6elett ke+jeket, s igen 6elemeltk %olna.? Fgeztetett, 5ogy a dzsmsok a )rk rendes
ellts%al elgedjenek meg, a ke+t is csak a rgi m3d szernt k%njk meg rajtok, tr%nytelen ke+%el 2ket ne )ntsk.
*rnyokat, malacokat, to%)) Szent Mrton na+jnl rajtok ne tart5assanak.? SDIT
:tt te5t mr a ke+e s az a+r3(mar5a tized egy1tt emlttetik. Ktsgtelen, 5ogy a kzszkelyek mind a kett2t 6izettk.
*t5ory Lsigmond -G.G.(i sza)adsgle%el)en azt k%nja a szkelyekt2l, 5ogy minden 5zt3l %enknt -(- 6orintot, s
egy(egy k)l )Hzt s za)ot s 6l k)l szaladot 4mi)2l 2k srt szoktak %olt 62zni7 adjanak s a ke+e+nzt, li)a(, malac(, m5(
s )rnydzsmt rgi szoks szerint megadjk. SD0T
A *t5ory Lsigmond -G.G.(i szkely sza)adsgle%el)en, Hgy ltszik, 5ogy a minden 5zt3l 6izetend2 -(- 6orint a
rendes ad!, az -(- k)l )Hza, za) s 6l k)l szalad a termnytized %ltsg!l ter%eztetett. A ke$e$nz s a$r!marha&dzma
=a rgi szoks szerint? megmaradt %olna.
"z, t!dj!k, 5ogy csak gret maradt, a k%etkez2 orszggy;ls a szkelyek 6elsza)adtst megsemmistette. Az -I@-.(i
ki%ltsgle%l sza)adtotta 6el aztn a kzszkelyeket a 9@ %ig rendszeresen 6izetett kzter5ek al3l.
*t5ory Lsigmond kimondta, 5ogy minden rendes s rendk%1li ad3, taksa s ra%atal, kamaranyeresg, tized( %agy
ke+e6izetst2l 6elsza)adtja a szkelyeket. SD8T
- "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :. /-0.
/ "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :. /@@ s //G.
D "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :. /9@.
9 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :. /-I.
G "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :. 9-@.
I "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :. 9D..
0 Szkely Kr3nika, rtnelmi r -88@. %6. ID..
8 Szkely Kr3nika, rtnelmi r -88@. %6. I9@.
. Szkely Kr3nika, rtnelmi r -88@. %6. I9@ s "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. I-. szerint .. dnrt.
-@ "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. 0D.
-- rtnelmi r. -88@. %6. I9@.
( 09 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( M:F. A szkelyek ad3zsa a 6ejedelmi(kor elejn. 4-G9/(-I@-.7
-/ rtnelmi r. -88@. %6. I9-. s "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. -@D.
-D "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. I-, 00, .-, .., --/, -09, :8I, -.@, -.9.
-9 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. .-.
-G "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. :/D.
-I "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. .G.
-0 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. .I.
-8 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. -@D.
-. "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :. G8-.
/@ Szkely Kr3nika, id. 5. I9/ s a K!lcsr(6l)en D@.
/- Az =egy +nz 5jn egy 6orint? ad3 annyira szoksoss %lt, 5ogy az egykorH in3di is meg%erselte, 5ogy ="gy +nz 5j%al egy 6orintot
szrznek, $ogy trk csszrnak ad3t szrzennek, Mert mindenkor ez t#rvnye magyaroknak: ;orintot heval az ad!ba szerznek.?
4*!dai 'erenc Magyar LeZikona ::. DD.. :za)ellr3l sz3l%a.7
// Szkely >kle%ltr ::. -@8.
/D "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. /@I.
/9 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. /D-.
/G Szkely >kle%ltr :::. DDG.
/I "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :F. /...
/0 Szkely >kle%ltr ::. -8@. 4-GI9(re datl%a.7 Szilgyi szerint 4"rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. -G/.7 -GI/()en kelt.
/8 Szkely >kle%ltr ::. -I9.
/. Szkely >kle%ltr ::. -8D s -.D.
D@ Szkely >kle%ltr ::. -89 s -88.
D- Szkely >kle%ltr ::. -I/.
D/ "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. -/G s Szkely >kle%ltr ::. -GD.
DD "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. 0..
D9 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. D-G.
DG "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. D98.
DI "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :::. D.D.
D0 &aka) "lek ( Szdeczky Kardoss Lajos: Od%ar5ely %rmegye trtnete. /.9.
D8 Szkely >kle%ltr :F. -G/.
( 0G (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MF. A szkelyek trtnete a MF::. %szzad elejn
4V. A szkelyek t#rtnete a 4VII. 'sz!zad ele5n
Szkely (!zes% )ocskay 2stvn% -k!czy +sigmond s )thory 4bor 0ejedelemsge. <HJGM&HJHM.=
A MF::. szzad els2 %ei)en "rdly)en a nemzeti szellem k+%isel2je a testest2l(lelkest2l igaz 5aza6i s 5rne%es %itz:
simn6al%i Szkely (!zes %ala. < %olt *t5ory Lsigmond !tols3 4-I@-(/.7 6ejedelemsgnek leg62)) tmogat3ja. A cslcsa+
6ejedelem)en keser%es csal3ds s %gs2 ki)rnd!ls !tn 2 maga %ette kez)e a cser)en5agyott nemzeti zszl3t s 5; maradt
a55oz az n6elldozsig. Az =e)5endi? S-T *t5ory Lsigmond %gs2 lemondsa !tn kr1ltte sereglett ssze az erdlyi
5aza6iak ama csekly szmH, de elsznt, lelkes csa+ata, mely nem rettent %issza a kockzatos ksrlett2l, 5ogy "rdlyt az idegen
zsarnoksg igja al3l 6lsza)adtani meg+r3)lja. Szkely M3zes trsai%al 4kzt1k *et5len C)orral7 -I@/ nyarn a t%isi
%esztett csata !tn a trk5z menek1lt emes%rra. >nnan 1tttek )e -I@D kora ta%aszn. Az erdlyi 62!rak 5ozz
csatlakoztak s egy t)ori orszggy;lsen 4-I@D. +rilis kze+n7 6ejedelemm %lasztottk s %issza6oglaltk 'ejr%rt,
Kolozs%rt s "rdly nagy rszt. A szkelyek most is kt6el oszlottak. Sz1l26ldje, Od%ar5elyszk mell llott, Maros( s
Aranyosszkkel, de Vsk( s $romszk most is csszr+rti maradt, ki%%e a nemessget, kik a 6ejedelem mell mentek
=5azjoknak megsza)ad!lsra.? S/T
Szkely M3zes a 62sereggel a )rassai +a+rmalom mellett 1ttt t)ort, %r%a segd5adai rkezst. >tt le+te meg 2t a
)etrt Ser)n Pad!l ol5 %ajda, s -I@D. jHli!s -0.(n -0@@@ 62nyi ol5(rc(szkely 5ad%al %res csat)an legy2zte Szkely
M3zes -@@@@ 62nyi magyar(szkely(trk(tatr seregt. Szkely M3zes 52si k1zdelem !tn maga is elesett, lo%r3l le)!k%a lte
meg egy cskszentmi5lyi szkely: Katona Mi5ly. SDT
A )rassai csat)an el%eszett "rdly nemessgnek szne(ja%a, a legjo)) ne%; csaldok sarjadkai. =Vsak egy
sznt36ldn tizenngy gr36 s nagysgos Hr teste 6ek1dt?, ( rja A+or Bter, ( ms D@@@(rel. S9T "z %olt "rdlynek mo5csi
%sze ( mely szintHgy, mint az, 6ejedelmi ldozatot k%nt.
Pad!l %ajda is reztette 5aragjt a Szkely(+rti szkelyekkel. $adai%al *rass3 mell2l Od%ar5elyszkre szllott s azt
6eldHlatta =)osszHj)an, 5ogy Szkely M3zes mell llottak %olt.? SGT $romszket mr azel2tt 6eldHlta s gette a Szkely
M3zes segtsgre )ejtt tatr sereg.
Szkely s trsai el)!ksa !tn egsz sHly%al rne5ezedett "rdlyre a csszri 5elytart3 *sta generlis rm!ralma. A
Szkely6ld lakosait szkenknt, 6al!nknt mr -I@/. a!g!szt!s 6olyamn 6eleskettk a csszr 5;sgre s sszertk,
mindenkinek ne%e mell t%e, 5ogy nemes, l362, dara)ont, sza)ad szkely, a%agy jo))gy. Mintegy tzezer szkely ne%e
szere+el ez sszersok)an 4Aranyosszk 5inyzik7, !gyanannyi csaldot k+%isel%n. SIT
A szkelyek 5;sg)en s szolglatkszsg)en megtartsra *sta gondot 6ordtott. =Ked%ez %ala a szkelyeknek, mert
t!dta azt, 5ogy 2k mindenkori s 6izets nlk1l %al3 5adak s 5ogy j3 a ksz n+_? S0T
*sta 5adai rmt2 dHlst, ra)lst, ldklst %ittek %g5ez az orszg)an, ellenlls nlk1l, mert a )rassai 5arc !tn az
egsz orszg ki %olt szolgltat%a dz )osszHjoknak. A 5aza6iak menek1ltek a trk 53doltsg)a. Nem %olt t)), aki
ellenlljon.
A legkmletlene))ek s kegyetlene))ek a 5ajdHk %oltak. Pmtetteikr2l %r6agyaszt3 rszleteket jegyeztek 6el a
kr3nikar3k, 62knt kt maros%sr5elyi s egy kolozs%ri kortrs, szemtanH.
Maros%sr5elyt kt z)en dHltk 6el, s t))szr kira)oltk *sta 5ajdHi. ="ls2)en -I@-.(ik esztend2)en Szent L2rincz
na+ 4sze+tem)er G.7 tjatt a klastromot, szentegy5zat %erk 6el egy dl!tn(tj)an s el is getk !gyan mind a szentegy5zat,
tornyot, oskolt.? S8T "zt +edig *sta a 6eletti )osszHsg)an cselekedtette, 5ogy a szkelyek nem akartak mell llani. *sta
!gyanis =az %gre szlla minden 5ad%al Nyrdt25z az Maros mell, 5ogy az szkelysgnek az sza)adsgot megadja, s 2
mell jjjenek, de tHl *rass3)3l *t5ory Lsigmond is addig jrtat az szkelyeket, 5ogy 5ozzja 5ajlnak s megad az
sza)adsgot.? S.T *sta lt%n, =5ogy a szkelysg nem ll mellje, 6elkel%n Nyrdt2t2l, kimne minden 5ad%al Dzs5ez.?
De el2)) a 5ajdHk 6eldHltk Fsr5elyt.
*sta seglyre nemsokra ol5 5adak rkeztek Pad!l %ajda sereg)2l, %ele egy1tt, kit a tatr ki%ert orszg)3l. "gy
rsze e k!rtnoknak a Nyrd(mentn %on!lt Crgny 6el, a msik 4mintegy D@@@ 62nyi7 egyenesen Fsr5elynek tartott. >tt
csekly szkely 5ad %olt, mely *t5ory Lsigmondot %rta, *ogt5i &nos %ezetse alatt. A %ros n+)2l ke%esen %oltak ott5on,
=azok is lo%ak 5tn 6!t3 m3don %oltak?, mert a %ros n+e a 5ajdHk el2l mind el6!tott %olt. Mgis amint a k!rtnok j6ltjon
a %ros)a rkeztek, megtmadtk s 6eltart3ztattk 2ket. "zek alk!dozsra 6og%n a dolgot, 5ajland3k %oltak *sta 5elyett
*t5ory5oz llani, s gy t)or)a szlltottk 2ket a szomszdos Medgyes6al%a mell. >tt le+te meg 2ket Szkely M3zes, trk(
tatr s magyar 5addal. A k!rtnokat kergettk s %gtkA ezek rsz)en Fsr5elyre menek1ltek, ott elrejt2ztek. =Azon)an a
%rost is elle+i a tatr(trk(magyar?: akit a k!rtnok)an talltak, azt le%gtk, a %ros n+)2l is egyne5nyatA s a %roson is
ka+dosott s +rdlt a tatr, ra)!l is ejtettek kz1lk. S-@T
*stnak annl ink)) %olt oka 5arag!dni a %rosra, mert az 2 =5adnak az !t3lj%al s szlyedez2i%el egyne5ny 5tig
er2s csatrozst ;ztek s tartottak.? S--T A 5ajdHk is er2sen 6enekedtek a %rosra s a marosszkiekre, amirt nem %el1k,
5anem *t5ory%al tartottak. -I@/ elejn mr =szndkj!k olyan %olt a 5ajdHknak, 5ogy Fsr5elyt 5a le5et +orr tegyk, s a
n+et le%gjk s annak !tna a szkelysget ostromoljkA de :sten azt nem engedte %ala meg nekik.? S-/T
*sta -I@/ elejn megkezdte a nagyrszt el%esztett "rdly %issza6oglalst. A Szilgysg)3l 5adai%al %issza6ord!l%a,
legel2)) is )ethlen %rt tmadta meg, melyet /@@ szkely %delmezett. "zek -I@/. jan!r D-.(n sza)ad el%on!ls grete
mellett 6eladtk a %rat, de *sta adott sza%a ellenre az 2rsget egy szlig le%gat.
( 0I (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MF. A szkelyek trtnete a MF::. %szzad elejn
A )et5leni szkely %r61rd2t n5ny 53na+ mHl%a k%ette Maros%sr5ely msodik 6eldHlsa. *sta 5ajdHi kz1l
mintegy ngyszzan Nmeti Cergely %ezrlete alatt a Mez2sgen tkel%n mj!s D@.(n Xrna+jra %irrad3lag 5ajnal)an
megle+tkA =sokat az %ros n+)en le%gnak, szrnyen megra)lk, k3)orlk a %rost.? S-DT =A %ros n+e nagy lmosan ki
ide, ki amoda, mindent el5agy%a el6!ta. A 5ajdHsg minden +rdt sszegy;jt%n, mg e)d el2tt elind!lt Vs%s 6el, mert
sietett, 6lt a szkelysgt2l.? "zek kz1l azon)an cs!+n Nyrdt2nl %olt egy1tt %alami /@@ =szokmnyos szkely?, kiket a
ka+itny!k %igyzni rendeltek oda, s ezek el%on!l3)an meg is tmadtk a 5ajdHkat, de nem )rtak a tHlnyom3 szmH
5ajdHsggal. S-9T
A kt nagysza)sH 6eldHlson k%1l =t))szr is k3)orlottak csa+atonknt %al3 5ajdHk? Fsr5elyen, 62knt mikor
+!sztn llott, mert a +olgrsg te5et2se)) rsze e zi%ataros id2k)en %agy a )els2 Szkely6ldn 5Hz3dott meg, melyet ink))
megkmltek a szertek3)orl3 5adak, %agy a %rak)a 4Crgny)e7, %rosok)a 4*rass3)a7 menek1lt, =ki 5o%a lta menni.? =Az
aljasa)) rsze nem ment el, %agy csak itt kzel a 6al!kon lzengett?, S-GT %agy alkalmilag az erd2)e menek1lt.
=:gen rHt, istentelen n+ %ala az a 5ajdH. Mikor krtk, 5ogy ne )ntson, 5iszen mi is magyarok s keresztnyek
%agy!nk, )izony meg%eri az :sten: azt 6eleltk, 5ogy )este llek 6iai, ti 5ajas trkk %agytok, a trkkel )rlettek, e)ek
%agytok, nem szn!nk le%gni, szintHgy, mint a trktA az :stent2l +edig semmit is nem 6l1nk, mert a iszntHl 5agyt!k.?
S-IT
"zek a *sta(kori dHlsok sztnztk a %sr5elyi +olgrokat, )rj!k, a derk *orsos ams )!zdtsra, 5ogy
mag!knak %rer2dt emeljenek, illet2leg, 5ogy =az elgett klastromot kastly6ormra? 6el+tsk. A m!nkt -I@/.
a!g!szt!s)an elkezd%n, Szent Mi5ly na+jn 4sze+tem)er /0.7 mr a 6el%on3 ka+! is kszen %olt s =)ele rekeszkednek.?
Minden c5nek meg %olt a maga )styja, 6alrsze, 2rizet s menedk %gett. Ugy jttek aztn 5aza a )!jdos3k, s %eszly idejn
a %idkiek is oltalmat talltak a %ros)an. S-0T
Szkely M3zes s legnemese)) 5on6itrsai 52si 5alla !tn *sta s Pad!l %ajda 5ordi elznlttk a leti+ort,
szerencstlen orszgot. ="z sok rend)li 5adak oly igen megrontk, +!szttk az szegny "rdlytA getk, dHlk, 6osztk (
ki%ltk++en az tatr szrny;k++en megra)l, ( 5ogy az miatt oly nagy drgasg l2n az orszg)an, 5ogy az %rosokon k%1l
majd negyedrsze hel meghala az szegny 'rdlyorszga n$nek. Arats el2tt 4-I@D7 Kolozs%rott egy kolozs%ri k)l
)Hzt adtak negy%en m. 6orintonA Fsr5elyt is egy maros(k)le )Hza eljrt 5!szon5at m. 6orinton. S-8T Az mely drgasg)an,
62k++en az 6al!kon, igen ked%esen ka+tk ( csak ka+5attk ( az e)et, macskt megenni, s2t az mi szrnye)) dolog: az anyja az
gyermekt, az gyermeke az anyjt, 5ogy egyms mellett meg5altak, az ki l2n megmaradott, az 5oltat megetteA 6elakasztott
em)ert le%gtk s megettkA ... az tlgymakk)3l s1lt kenyr ked%es %olt. :lyen rettenetes csa+sa 6orga a szent :stennek
"rdlyen.? S-.T
Az anyagi csa+s5oz jr!lt s mg ink)) 6okozta az ltalnos nyomorHsgot a %alls1ldzs, aminek k%etkezt)en a
re6ormt!s s !nitri!s tem+lomokat, er2szakkal el6oglal%a, a katolik!soknak adtk t, amint az Kolozs%rt, Cy!la6e5r%rt
trtnt. Nltal)an elmond5attk, 5ogy =ekkor az nmet iszonyH kegyetlensggel )r "rdlyt mindaddig, amg az Xristen
*ocskay :st%nt 6eltmaszt.? S/@T
Amg azon)an ez az id2 elrkezett, "rdlynek 6enkig kellett 1rtenie a keser;sg +o5art. A gyszos -I@D. %)en
mint5a a termszet elemei is sszeesk1dtek %olna ellene. A 6k le%eleit a csere)ogarak emsztettk meg, gy1mlcs nem termett,
a sz2l2t 6agy tette tnkre, a %ets les1lt a szrazsgt3l. Fradon s %idkn szakadatlan 6ldrengs +!szttott. A mar5a a
dg%sz s a +!sztt3 5adak zskmnya lett. Az e))2l tmadt 5nsget k%ette s )etet2zte a rettenetes +estis(jr%ny. S/-T
A =*sta ekje? 4a ka+a7 s =szekere? 4az iga%on3 llat 5iny)an em)erek ltal %ont taliga7 kzmondsoss %lt. A
*sta(korszakra nemzedkek mHl%a is rettegssel gondolt %issza az !t3kor.
J
)ocskay zszl3)ontsa s 6lkelse az "rdly5ez tartoz3 rszek ter1letn, *i5ar)an megtrtn%n 4-I@9. okt3)er7,
csatlakozsra 5%ta 6el az erdlyieket, jelez%n, 5ogy a nmet 5adakat legy2z%n, immr ="rdly)e, mint des 5azj)a akar
ind!lni, 5ogy azt is kez)e %egye.?
"rdly kslekedett. *ocskay ott n+szer;tlen 4+olitikai szm;ztt7 %olt.
*ocskay erre Betki &nos !d%ar5elyszki ka+itnyt sz3ltotta 6el a szkelyek csatlakoztatsra. A szkely nemzet -I@G.
6e)r!r elejre gy;lsre jtt ssze SzkelykeresztHron, s ott legel2)) is )etltttk az 1reseds)en l%2 62tisztsgeket,
62generliss %lasztottk Betki &nost, s az!tn el5atroztk, 5ogy *ocskay mell llanak. De *ocskay el %lasztsi
6eltteleket sza)tak, meglla+t%n azokat a +ontokat s k%nalmakat, amiket t2le k%nnak: *. 5ogy 2ket rgi sza)adsg!k)an
megtartjaA +. amit a kzelmHlt za%aros id2k)en esetleg elk%ettek, azrt kz)ocsnat )iztosttasskA ,. idegeneket ka+itnyok!l
s tisztek1l kzj1k nem tesz, 5anem magok kz1l sza)adon enged %lasztani s idegen katonasgot nem tart kzt1kA =s2t az
nemessget is, az kik nem nemzetsgek)2l %al3k, kz1lk ki%et5essk %gre?A -. 5ad6lkels alkalm%al, mid2n szkeik)2l
ki%iszik 2ket, 5a -G na+ alatt az ellensggel meg1tkzni alkalom nem ad3dik nekik, rgi jogszoks!k szerint 5azame5essenek.
Fg1l Hja)) gy;lst t;ztek ki 6e)r!r /-.(re Nyrdszeredra, csatlakozsra 5%n 6el a t))i nemzeteket.
*ocskay nagy rmmel 6ogadta a k%eteket s a 6lttelek teljest5et2 rszr2l, mint =Magyarorszg Pszeinek !ra s a
szkelyek is$nja? sros+ataki %r)an -I@G. 6e)r!r -I.(n sza)adsgle%elet lltott ki, mely)en a szkelyeket )iztostja, 5ogy
az ellene %agy msok ellen az elmHlt z;rza%aros id2k)en, melyek "rdlyorszgot -/ % 3ta rontottk, elk%etett %tkeiket
meg)ocstja s 2ket minden sza)adsgaik)an, ad3mentessgeik)en, melyeket nekik rge))i magyar kirlyok s "rdly
6ejedelmei, ne%ezetesen +edig atya6ia *t5ory Lsigmond engedlyeztek, megtartjaA k%n%n, 5ogy 6ejenknt 5;sgre
esk1djenek s neki s a 5aznak 5%en szolgljanak.
Mg le sem rkezett *ocskay sza)adsgle%ele, amid2n az erdlyi magyarok s szkelyek 6e)r!r /-.(re Nyrdszeredra
gy;lsre jttek ssze, a5ol egy5angHlag 6elajnlottk a 6ejedelemsget *ocskaynak.
( 00 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MF. A szkelyek trtnete a MF::. %szzad elejn
*ocskay egyel2re nem j5et%n "rdly)e, a szkelysg 62ka+itny% kine%ezte Betki &nost s erdlyi 62ka+itnny
Cy!la66i Lszl3t, akik aztn 62knt a szkely 5ader2%el a szszokat is meg53dolsra knyszertettk, mi!tn a szszok seglyre
"rdly)e )e%on!lt ol5 s rc 5adakat ki%ertk.
*ocskay trezte s mltnyolta a szkelyek szolglatainak rtkt erdlyi 6ejedelemsge ki%%s)an. Az 2
sza)adsgle%ele, melyet a szkelyeknek adott, nem %olt rott malaszt, mint a *t5ory Lsigmond. < tnyleg nem k%nt
semmi6le ad36izetst a szkelyekt2l, cs!+n 5adiszolglatot, de azt is mltnyos arny)an. A magyarorszgi 5arctereken -I@G.
6olyamn ke%s %olt a szkely, ott a 5ajdHk %itzkedtek, s minden1nnen ki%ertk a nmetet =csord%al, zszl3stHl, do)ost3l.?
Mid2n -I@I. elejn a )csi )ke trgyalsai megind!ltak, sz1ksg l%n a 5adi kszenltre, *ocskay 4-I@I. mrci!s ..
Kassr3l7 a szkelysgt2l =/@@@ %eres)e ltztetett gyalogot, j3 +!sksokat s /@@@ %logatott j3 lo%as ko+jsokat? k%ntA
"rdly %delmre G@@ gyalogost s /@ l362tA a t))i itt5on legyen 5arcra kszen sz1ksg esetre.
Erdekeiknek s sza)adsg!knak azontHl is %delmez2je %olt. -I@I. jHni!s //.(n arr3l rendelkezett, 5ogy a szkely
tisztek ne engedjenek a kzszkelyek kz1l senkit =nemes !raimt3l? sza)adsg)an 5)orgatni, jo))ggy tenni. De szigorHan
eltiltotta azt is, 5ogy %alaki magt nknt jo))ggy leksse, 5ogy ezltal a 5adi szolglat al3l menek1ljn.
-I@I. no%em)er -D.(n azt rja Betkinek, 5ogy =a szkelysg 6el2l szertelen sok +anaszok j2nek el2nk)e?, 5ogy a
ka+itnyok, kirly)rk m3d nlk1l %al3 dolgokkal ter5elik 2ket, 5ogy a nemessg sokat kz1lk jo))gy% tett ... =A mi
zszl3ink ( nmely szk)en 5at, ki)en t)), ki)en ke%ese)) ( 1resen llanak ... Mi a szkelysgnek amint egyszer
sza)adsgokat megadt!k, a))an meg is akarj!k 2ket tartani? s inti a 62ka+itnyt, 5ogy oltalmazza 2ket sza)adsgok)an. S//T
Atyai gondoskodsnak egyik legsze)) )izonysga, 5ogy -I@I. decem)er -.(n magok5oz a szkelyek5ez 6ord!lt, 5ogy
a %isszalseket jelentsk neki, mert =nma gyermeknek sza%t az anyja sem rt5eti meg.? =Nem is akarj!k ( Hgymond ( 5ogy a
kegyelmetekkel m!tatott kegyelmessg1nkkel ms ked%eskedjk, s azt msnak ksznjtek.?
$allos gyn sem 6eledkezik meg a szkelyekr2l s -I@I. decem)er 8.(n Kassr3l azt rja a szkelyek 62ka+itnynak:
=mint5ogy a szkelysget szabadsgokban meg akarjk tartani% 5agyj!k kegyelmednek, 5ogy sza)adsgok)an kicsint2l 6og%a
nagyig kegyelmed 2ket mindenek ellen megoltalmazza.?
Fgrendelet)en -I@I. decem)er -0.(n is megemlkezett a szkelyekr2l, sz%kre kt%n 5on6itrsainak az erdlyi
6ejedelemsg mindaddig 6enntartst, =%alameddig a magyar korona a nmetnl lszen? s a szkelyeknek szabadsgokban
megtartst. Qrkre emlkezetes sza%ai gy 5angzanak: =:ntj1k a nemes orszgot "rdlyt, mint des 5aznkat ... 5ogy a szkely
nemzetsget a mi t"l:nk nkik adatott szabadsgban tartsk meg s s!ccessor!nknak is erre lgyen gondjaA gy mind magnak,
mind az orszgnak )irodalma rkse)) le5et. A szkelysget +edig, mint ked%es 5%einket intj1k 6ejenkint: szolgljanak
5azjoknak 5%en s az orszggal sz+ egyezsg)en alk!%n, igyekezzenek az egsz magyar nemzetnek megmaradsra, t))
magyar %r)en 6ert2zni s a nemessg rom)olsra ne igyekezzenek, 5ogy minden nemzetsgek el2tt j3 5rek s ne%ek
6ennmarad5asson.? S/DT
J
-k!czy +sigmond & *ocskay erdlyi 5elytart3ja ( az -I@0. 6e)r!r 8.(ra kit;ztt 6ejedelem%laszt3 orszggy;lsre a
szkely szkek)2l a 62ka+itnyok s kirly)rkon k%1l 8(8 62em)er k%etet k%nt %lasztatni, s Kolozs%rra k1ldeni. Az
!d%ar5elyszki 62tiszteknek +edig, a %elk %al3 %gezsre 5i%atkoz%a, meg5agyta, 5ogy a l362ket, dara)ontokat s sza)ad
szkelyeket minden szk)2l 6e)r!r 8.(ra Maros%sr5ely tjkn t)or)a szlltsk, 5rom5eti lelemmel ellt%a, 5ogy
kszenlt)en legyenek minden esetleges sz1ksgre. Az -I@0. 6e)r!r 8(-..(i orszggy;lsen, a5ol Pk3czy Lsigmondot
6ejedelemm %lasztottk, kz)ocsnatot 5irdettek a szkelyek ltal -G..(-I@G kztt elk%etett tr%nytelensgekre.
Az err2l sz3l3 rdekes I. tc. gy sz3l:
=No5a az elmHlt gonosz id2k)en a szkelysgt2l mind a kztk %al3 nemessg, mind +edig az egsz laksg sok iszonyH,
5allatlan s t;r5etetlen nyomorHsgot, krt s )osszHsgot szen%edett, mindazltal ez sok kzt1nk %al3 egyenetlensgnek,
%issza%onsnak %get akar%n %etni ... %gezt1k, 5ogy Mi5ly %ajda )ej%etelt2l 6og%a az meg5olt kegyelmes !r!nk
%lasztsig 5a mi +otentik, dHlsok, 6osztsok, k3)orlsok estenek, teljessggel so+iltassanak 4eltrltessenek7, Hgy, 5ogy
egyik is a msikat azrt ne +erel5esse.? S/9T
Az -I@0. jHni!s -@(/9.(i orszggy;lsen az Hj 6ejedelem 6el akarta Hjttatni a rgi szkely ad3zst: az krs1tst, 5ogy
=mi%el a szkelyek rgi sza)adsgok idejn a 6ejedelem%laszts alkalm%al minden 5atodik kr1ket a 6ejedelem szmra
)lyegeztk le, most is k%nja a rgi szoks 6lHjtst, mint5ogy sza)adsgaik)an 6enn akarja 2ket tartani.? S/GT
"zt az orszggy;ls %gzsei)en nem mondotta ki, te5t 5allgat3lag mell2zte. "l5atroztk azon)an, 5ogy a szkelyek
5ad6lkelskor ez!tn ne szlljanak, mint eddig a szszsgra s a megykre, 5ol rendesen szrny; dHlst s 6osztst tettek,
5anem =ez!tn mag!k kz szlljanak?, ms!tt +edig ksz+nzzel 6izessenek, s krt ne tegyenekA a krte%2t a ka+itny s
kirly)r3 er2sen meg)1ntesse. Fiszont a nemessg s szszsg se +!szttson a Szkely6ldn. S/IT
Pendeztk s sza)lyoztk a szkely )rskodst, +errendet s meger2stettk a szkelyek kzt l%2 nemessg
)irtokjogt. S/0T
A szkelyek joglla+otainak s %iszonyainak eme rendezs)en )izonyra rsze %olt annak is, 5ogy az Hj 6ejedelem
62m!nkatrs%, kancellrj% az rdemek)en meg2sz1lt, kessz3lsa, klasszik!s m;%eltsge ltal kit;n2 dersi 3etki Jnost
%lasztotta. < aztn a szkelyek ragaszkodst annyira megnyerte a 6ejedelem szmra, 5ogy ezek -I@0. okt3)er ..(n
Od%ar5elyen tartott nemzetgy;ls1kn a k%nt ad3t nem !gyan krk)en, 5anem +nz)en megsza%aztk.
Pk3czy Lsigmond )eteges 4csHzos7 regsge miatt nemsokra lemondott a 6ejedelemsgr2l s a rendek somlyai *t5ory
C)ort %lasztottk 5ely)e 6ejedelemm -I@8. mrci!s 0.(n. A %lasztsi 6lttelek kzt ott %olt, 5ogy a szkelyeket
megtartja rgi, *t5ory Lsigmondt3l %isszalltott sza)adsg!k)an.
A 6ejedelemsgre meg5%3 k%etsget "csedre Kornis *oldizsr %ezette, kit aztn *t5ory a tr2dttsge miatt
lemondott Betki &nos 5ely)e a szkelyek 62ka+itny% tett. Kine%ezsi okmny)an meg5agyja az sszes szkelysgnek,
5ogy neki a kell2 tiszteletet megadjk s engedelmeskedjenek. Betki megmaradt eddigi !d%ar5elyszki 62ka+itnysg)an.
( 08 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MF. A szkelyek trtnete a MF::. %szzad elejn
J
)thory 4bor erlyes, de ny!g5atatlan termszet; s mersz +olitikt ;z2 6ejedelem %olt. "))en 62tmasza s eszkze a
szkelysg 5adi ereje %olt. Nlland3an 5adil)on ll%n )ent a szszokkal, ki6el a szomszdokkal, 62knt a ktszn;, ra%asz
Ser)an Pad!l ol5 %ajd%al, gyakran igny)e %ette, mond5atni lland3an 6oglalkoztatta a szkelyek 5adi erejt. De mltnyolta
is jelent2sg1ket s szerzett rdemeiket. A szkelyek +edig, mint5a el6eledtk %olna a *t5oryakt3l a mHlt)an szen%edett
srelmeiket, sz%esen szolgltak az !tols3 *t5orynak s kitartottak mellette mind%gig. Az erdlyi szszok s a 5a%aseli
ol5ok, majd a kassai ka+itny 'orgc5 Lsigmond ellen %%ott 5arcok)an a 5ajdH mellett a szkelyek %oltak a 6ejedelemnek 62(
62(tmogat3i, akiket ezrt sok6le ked%ezmnnyel, j3szgadomnyokkal s kit1ntetsekkel 5almozott el, de a szkelysg
5adktelezettsgt 6ltkenyen 2rizte s megk%etelte.
Oralkodsa elejn -I@8. mj!s -@.(n Kszonszk lakosait 6lmentette a 5ad6lkels al3l, a mold%ai 5atrszli !tak s
s%nyek 2rzse 6ej)en. S/8T Az -I@8. sze+tem)eri orszggy;lsen tr%nyt 5ozatott, 5ogy aki a szkelyek kz1l jo))ggy
lett, az sza)adttassk 6el, 5ogy 5ad)an szolgl5asson, s 5a Hjra jo))gysgra adn magt, 5alllal );n52djn. S/.T A
jo))gyok szm)a%telre ltalnos %izsglatot rendelt el az egsz Szkely6ldn, 5ogy a szkely jo))gyok 6el2l a szkek)en
%izsglatot tartsanak s az nknt, zlog %agy 62%ltsg 6ej)en lekttt jo))gyokat rjk ssze, s a ka+itnyok ltal
6oglaltassk %issza az. orszg szolglatra. "lrendelte egyHttal a 6ejedelem, 5ogy ezentHl nemes %agy l362 sza)ad(szkelyt
jo))ggy tenni semmi szn s 1r1gy alatt ne merszeljen, G@@ 6orint )rsg ter5e alattA s2t a zlogos jo))gyokat is, le6izet%n
ad3ssg!kat, ktelesek a kincstri jo))gyok kz %issza)ocstani. SD@T Dacra ennek a jo))gy(%issza6oglalsnak a
6ejedelem rdemes 5%einek a jo))gyok)3l Hja))an is adomnyozott. SD-T
Annyira ment a )2kez; adomnyozs)an, 5ogy a 5romszki l362ket *rass3 ostromnl tanHstott szolglataikrt ki%ette
a tr%nyes te5er%isels al3l. "zt a t))iek magokra nz%e srelmesnek tart%n, maga az orszggy;ls 4-I-/. mj!s -/(/G.7
semmisti meg a 5romszki l362knek a 6ejedelemt2l megadott azon mentessgt, 5ogy =a +nzads)3l s egy) te5er%isels)2l
a kzt1k %al3 nemessg s szkelysg kz1l? magokat ki%ontk. SD/T
A szkely %rosoknak is adott ki%ltsgokat. -I@.. jan!r 9.(n Od%ar5elyt megoltalmazni rendeli a szkely generlis s
!d%ar5elyszki ka+itny ltal a rge))en 5ozz csatolt kt 6al!, Cyros6al%a s Szentimre )irtok)an, az ottani nemesek
5)orgatsa ellen. SDDT Meger2stette s ki)2%tette Kzdi%sr5ely ki%ltsgait st). SD9T
Fdelmezte s %isszalltotta rgi jogaikat a tr%nykezs tern is. Az -I@.. mj!si orszggy;lsen tr%nyt 5ozatott,
5ogy a szkelyeket ne idzzk minden dologrt a kirlyi t)lra, 5anem szkes 5elyeiken +erlekedjenek ellenk. Ogyanezt
megHjtja az -I-@. sze+tem)eri orszggy;ls is. SDGT
Az -I--. +rilisi orszggy;lsen tr%nycikk kelt arr3l, 5ogy 5ad6lkels alkalm%al a szkes 5elyeken a kt
%icekirly)r3 ott5on maradjon, 5ogy a kzigazgats 6enn ne akadjon. SDIT
Mindezek !tn ala+talan tHlzsnak kell tartan!nk a )rassai lzad3knak a szkelysgre %onatkoz3 ama +anasz+ontjt,
5ogy a szkelysget =sok szmtalan tr%nytelensggel )ntotta s sanyargatta, Hgymint: idegenekkel, nem maga
nemzetsg)2l %al3 tiszttart3kkal, mindennem; sza)adsgok)an 2ket megrontotta, szokatlan ad36izetssel, minden6le
lsszedssel s minden6le tr%nytelensgekkel, mely miatt sok sza)ad(szkelynek mag!kat immr mltn nem mond5atjkA
kit no5a 2k szegnyek nem %esznek eszek)en 4_7, de 5a szintn %eszik is, de nem mernek egyet is mozd!lni, mg csak sz3lani
sem merik.? 4^7 SD0T
ny az, 5ogy a szkelyek 5%en kitartottak *t5ory mellett, mg akkor is, mid2n *et5len C)or 6ll+ett ellene s a
trk segtsggel meg)!ktatta.
ragik!s 5alla, Fradon a 5ajdHk ltal trtnt megletese 4-I-D. okt3)er /0.7 lnk rsz%tet keltett a Szkely6ldn s
5alla !tn is sokig megmaradt j3 emlkezete a szkelysg kztt.
A 5romszkiek mg -I-9. a!g!szt!s -/.(n is azt rtk 6el2le, 5ogy =az szegny *t5ory C)ort minden rendek siratjk
s 35ajtjk, mg az lenasszonyn$ek s gyermekek is ... nem %olna igaz 5it1nk ... 5a mi el6eledkezt1nk %olna az *t5ory
C)or szmtalan m1 %el1nk j3l ttt %oltrHl.? SD8T
"zek az egyszer;, de meleg sza%ak a szkely n+ 5ls rzelmeit, a kz%lemnyt tolmcsoltk *t5ory C)or sokat
3csrolt, de a szkely n+ ltal kegyelettel 2rztt emlke irnt.
- Ugy ne%ezi 2t 'nyedi Bl =Enek)en? 4Y e)5it;, k!tya5zi, l5a7. "rdlyi rtnelmi Ad. :,. -8D. K!lcsr kr3nikj)an 4-@G.7 =*t5ory
e00endi? e))2l %an 5i)s ol%asssal el6erdt%e.
/ Mik3 'erenc 5ist3rija, -G8.
D Eletrajzt megrta tant%nyom dr. Fass Mikl3s, Kolozs%r, -8.0.
9 Metamor+5osis ransyl%aniae, D-I.A Szamosk#zy 5istoria, :F. /@@.A )orsos 6.
G Nagy Sza)3 'erenc: Memorialja 4"rdly rtnelmi Ad. :. 8D.7. *orsos ams lete. 4"rdly rtneti ra, ::. DD.7
I Szkely >kle%ltr F., -00 ( D/-.
0 "rdly rtnelmi ra Ad. :., 88.
8 M%5. Nagy Sza)3 'erenc: Memorialja id. 5. 0-.
. *orsos ams: Fita. 4"rdly rtnelmi ra. ::. /..7.
-@ M%5. Nagy Sza)3 'erenc, id. 5. I9.
-- *orsos id. 5. /..
-/ Nagy Sza)3 '. id. I0.
-D *orsos id. 5. D-.
-9 Nagy Sza)3 'erenc id. 5. I..
-G Nagy Sza)3 'erenc id. 5. 0D.
-I Nagy Sza)3 'erenc id. 5. 0/.
-0 Nagy Sza)3 'erenc id. 5. 00.
( 0. (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MF. A szkelyek trtnete a MF::. %szzad elejn
-8 *sta -I@/()en rsza)st 4limitatiot7 rendelt el a drgasg ellen s =mi ln )enne^ Xgy megakada orszgszerte a )Hza(r!ls, 5ogy so5!lt
nem kezde az em)er )Hzt %e5etni +nzen s nagy 5irtelen sok em)er 5ala meg 5el, a limitciozs mi.? Mire aztn 6elsza)adt%n az
r!lst, =elg )Hza l2n.? 4"rdly rtnelmi Ad. :., 80.7
-. *orsos ams id. 5. DD.
/@ *orsos ams id. 5. D9.
/- Szamoskzy $istorija, :::. /.@. *et5len 'arkas $istorija, F:. GDI.
// "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F. 9@G.
/D P!my: Mon!menta ::. D-G.
/9 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F. 9GG.
/G "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F. 9.-.
/I "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F. G-@.
/0 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F. G-@.
/8 Szkely >kle%ltr :F. -0D, -8..
/. "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek. F:. --D.
D@ Szkely >kle%ltr F:. /8.A Od%ar5ely %rmegye trtnete D/G.
D- Szkely >kle%ltr F:. /I(/8.
D/ "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F:. //..
DD Szkely >kle%ltr :F. -89.
D9 Szkely >kle%ltr :F. -09.
DG "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F:. -.9.
DI "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F:. /@9.
D0 Szilgyi: *t5ory C)or /9-.
D8 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F:. GDI.
( 8@ (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MF:. "rdly =aranykora? s a szkelyek
4VI. Erdly ;aranyk2ra< s a szkelyek
)ethlen 4bor s 2. -k!czy 4y#rgy ralkodsa <HJHM&HJIN.=
*et5len C)or s =reg? Pk3czy Cyrgy !ralkodsa idejt 'rdly aranykornak ne%ezik a trtnet( s regnyr3k.
Mltn, mert "rdly akkor %olt a leg%irgz3)), leg5atalmasa)), leggazdaga)), s n+e leg)oldoga)). *eteljes1lt *t5ory :st%n
s *ocskai :st%n lma: az ltal!k lerakott ala+on er2s magyar llam +1lt, amely meg%dte nemcsak nmagt minden
ellensges )e1tst2l, 5anem seglyre sietett az anyaorszgnak is alkotmnyos s lelkiismereti sza)adsga megoltalmazsra s
ki%l3 szere+et jtszott a %ilgtrtnelem)en.
A MF:. szzad(%gi s a MF::. szzad(eleji =t1ndr? orszg)3l 4a5ogy t1nkeny, gyorsan %ltoz3 +olitikai 5elyzete
miatt akkor "rdlyt ne%ezgettk7 szilrd, er2s +olitikai irnyH, gyors 6ejl2dsnek ind!lt orszgot teremtett egy sokat ta+asztalt,
)lcs, lesltsH, 6l%ilgosodott !ralkod3, zsenilis llam6r6iH s szerencss 5ad%ezr & )ethlen 4bor. M;%t s irnyt
szerencssen 6olytatta tant%nya s !t3da 2. -k!czy 4y#rgy% majd ennek 5asonl3 ne%; 6ia mindaddig, mg ez erejt
tHl)ecs1l%e, olyan mersz %llalatra ragadtatta magt, mely ssze1tkzs)e 5ozta a trkkel, ami )!kst, 5allt s orszga
romlst idzte el2.
A szkelyek trtnet)en is 6nyes, ragyog3 korszak %olt ez. A mr kt em)erlt2 3ta tart3 +olitikai 5!llmzsok
lecsendesedtek, a rendi k1zdelmek megoldst nyertek s a 6ejl2ds, gyara+ods s emelkeds )iztos l+es2in a %irgzs
tet26okra j!tott ez a sok meg+r3)ltatst szen%edett, leter2s, %itz, 5arcias nemzet, amely jogt, sza)adsgt nem 5agyta, de
akit megszeretett, azrt t!dott lni(5alni.
*et5len C)or !ralkodsnak nyitnya azzal kezd2dtt, 5ogy %lasztsa 6lttelei kztt meg6ogadta s a kolozs%ri
nagytem+lom)an -I-D. okt3)er /9.(n esk1%el er2stette, 5ogy a t))i rendek kztt a szkelyeket is megtartja ki%ltsgaik)an.
Korjellemz2 s az alkotmnyos sza)adsgra nz%e ne%ezetes a %laszt3s orszggy;ls ama %gzse 4mely emlkeztet az -///.(i
arany)!lla ellenllsi zradkra7, 5ogy a kzelmHltra 4*t5ory Lsigmond s *t5ory C)or er2szakossgaira7 %al3 tekintettel
el5atroztk, 5ogy mi!tn a 6ejedelmek kz1l a 5atalommal sokan %isszaltek, 6el5atalmaztk a rendeket, szkely s egy)
ka+itnyokat, 5ogy 5a a 6ejedelem 5atalm%al %isszalne, 5;tlensg );ne nlk1l ellenll5assanak. Ogyanezen az orszggy;lsen
%geztk, 5ogy a szkelyek )rnydzsmt ne adjanakA 5ad6lkelsre a 6ejedelem +arancsolatja s le%ele nlk1l t)or)a ne
sz3lttassanakA a s3aknkr3l 5z!k sz1ksgletre elegend2 s3t ka+janakA kirly)rikat esztend2nknt meg%ltoztat5assk. S-T
Az -I-9. 6e)r!ri orszggy;lsen a *t5ory alatt *rass3)a menek1lt s eltlt szkely s magyar !rakat a +roscri+tio
al3l 6lmentettk. S/T *et5len C)or igyekezett megnyerni s )iztostani a szkelyek tmogatst, mert 6ejedelemsgt eleit2l
6og%a %eszly 6enyegette ::. Mtys csszr(kirly rszr2l, aki 6olytatta el2dei agressz% +olitikjt "rdllyel szem)en: *et5len
C)ort 6ejedelm1l elismerni %onakodott s ellene $omonnay Cyrgyt %etlytrs!l l+tette 6el. *et5lennek 5aderejt kszen
kellett tartania, 5ogy az esetleges tmadsnak ellenll5asson.
" %g)2l sz1ksge l%n a szkelyek 5adi ltszmnak megismersre, -I-9. elejn ltalnos sszerst rendelt el az
sszes szkelyszkek)en. 'ejedelmi )iztosok s %icetisztek rtk ssze szkenknt, 6al%anknt, n% szerint, 5ogy kik s szm
szerint mennyi egy(egy kzsg)en a nemes 4ti. 62em)er7, l362, gyalog(+!sks, sza)ados, 2sjo))gy, kon6isklt 4azaz -I@8()an
%issza6oglalt7 jo))gy, 6ldnlak3 s zsellr. "z az sszers a legteljese)) az sszes szkely l!stromok kztt s nagyrszt
6ennmaradtak a szkek le%ltr)an. SDT "nnek az ala+jn rendelte el aztn az ellensges ksz1l2dsek 5rre -I-G. jan!r -8.(
n a szkelyek mozg3stst, 5ogy azltal is nyomatkot adjon a csszrral(kirllyal megkezdett )kealk!dozsainak. Mr az
-I-9. sze+tem)eri orszggy;lsen %lasztottak k%eteket a )ketrgyalsra, de az ellen6l akadkoskodsa miatt ezek csak
-I-G. mrci!s -G.(n ind!l5attak Kolozs%rr3l Nagyszom)at)a. '2k%et %olt a nagyt!domnyH, szenterzs)eti szkely 3chy
Simon% el2)) *ocskay )izalmas titkra, kit *et5len kancellri!s% tett. Mellette kt magyar s egy szsz mellett mg kt
szkely k%etkezett: a keresztHrszki %ckei s szentdemeteri id. )alassi ;erenc% Od%ar5elyszk 62ka+itnya, a szkelyek
62generlisa s )orsos 6ams maros%sr 5elyi rdemes )r3%iselt +olgr, S9T kiket a 6ejedelem di+lomciai k1ldets)en !t3))
is t)) z)en alkalmazott.
*et5len a di+lomciai kik1ldsekre, k%etjrsokra, a csszri !d%ar5oz, mg ink)) a trk Bortra s az ol5
%ajdk5oz t))nyire szkely !rakat, 62tiszteket alkalmazott. Nem ok nlk1l. Mert ennek az rtelmes, okos, 6!r6angos szjrsH
6ajnak k1lns te5etsgt ta+asztalta a sok kr1ltekintst, 3%atossgot, 1gyes tallkonysgot ignyl2 szellemi tornkra.
'ontos k%etsgek)en jrt t)) z)en Kelet s Ny!gat 6el 5d%gi (ik! ;erenc% *et5len rgi )izalmas 5%e, egykori
)!jdos3 trsa, cski 62ka+itny, !d%armestere, kincstart3ja s legmeg5itte)) tancs!rainak egyike s *alassi, *orsos s Mik3 mr
el2)) is jrtak k%etsg)en a Bortra 4-I-D7, a kt els2 *t5ory C)or, Mik3 a *et5len C)or rdek)en.
A 5romszki alcserntoni Domokos ;erencet Pad!l 5a%aseli %ajd5oz k1ld k%etsg)e -I-I()an, majd !gyan2t a
moldo%ai %ajd5oz -I/0()en. S0T
)) z)en jrt k%etsgre a Bortra s ms5o% 6holdalagi (ihly% marosszki, majd egyszersmind !d%ar5elyszki
62ka+itny, aki )r csaldjra nz%e kolozs %rmegyei 4nagyercsei7 szrmazsH %olt, de ks2)) nyert )irtokai, szkely
62tisztsgei, szkely 6elesgei 4el2)) gelenczei Mi5lcz "rzs)et, majd dersi Betki "rzs)et7 s gelenczei, nyrdszent)enedeki,
majd koronkai ott5ona !tn, mltn a szkelyek kz szmt5at3. S8T
:lyen magyar(szkely di+lomatja %olt *et5lennek szentlszl3i Kamthy ;arkas% *et5len egykori )!jdos3 trsa, majd
!d%ar5elyszki 62ka+itny s a szkelyek 62ka+itnya, ki -I/9()en *cs)en jrt k%etsg)en. :de szmt5at3 a rgi szkely
is+nsgi g#rgnyi vr !radalma r%n, krt%ly6jai Kovacs!czy 2stvn kancellr is, *et5len C)or ne%eltje, tant%nya,
creat!rja. S.T
( 8- (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MF:. "rdly =aranykora? s a szkelyek
"gy erdlyi 6ejedelem sem jtszott akkora %ilgtrtnelmi szere+et, mint *et5len C)or, kinek k%etei %enknt jrtk a
kt szomszd nagy5atalom, a nmet s trk csszr !d%arait, az ol5 %ajdk, a )!dai )asa szk5elyeit s elltogattak
Lengyelorszg)a, *randen)!rg)a, *erlin)e, $eidel)erg)e s mg to%)) Stock5olm)a, $g)a, Brizs)a, London)a st). Az
erdlyi di+lomcinak aranykora %olt ez s szmos rdekes k%etjelents s Htlers maradt rnk ezekr2l: Mik3 'erenct2l 4cski
62ka+itny7, 5oldalagi Mi5lyt3l 4marosszki 62ka+itny7, *orsos amst3l 4maros%sr5elyi )r37 st). Ko%acs3czy :st%n is
rt =5istorikat?, melyek ( sajnos ( nem maradtak rnk.
Leg62)) di+lomati %oltak a t!d3s szenterzs)eti 3chy Simon kancellri!s, a szom)atos %alls6elekezet megala+t3ja
Kamthy ;arkas, a szkelyek 62ka+itnyaA szentdemeteri )alassi ;erenc% !d%ar5elyszki 62ka+itny, +ortai 62k%et, =rgi,
ltott, 5allott, okos, %nem)er?A ennek 6ia )alassi (ihly, marosszki ka+itnyA Kovacs!czy 2stvn kancellr, a grgnyi
%r!radalom zlog)irtokosaA 'rdlyi 2stvn, ,ngyalosi (ihly, a marosszki sz%rdi 4s$r Jnos, )ornemissza ;erenc st).
6holdalagit az -I-9. mrci!si medgyesi orszggy;ls)2l k1ldtte 4az reg *et5len :st%n s "rdlyi :st%n 62k%etsge
mellett7 a Bortra k%et1l Hn. =ka+iti5nak.? -I-G. +rilis)an ,ngyalosi (ihlyt k1ldte )e, 5ogy +anaszt tegyen a mold%ai
%ajda s lengyelek ellen, kik "rdly ellen ksz1l2dtek. S-@T
-I-G. okt3)er)en =az %n szentdemeteri )alassi ;erencet k1ld az 6ejedelem 62k%etsg)e a Bortra?, ki =az erdlyi
rgi nagy rendek kz1l %al3? %olt. S--T *alassinak meg kellett grnie a rg3ta k%etelt Li++a %ra tadst, aminek zlog!l
2t a Bortn %isszatartottk s oldalagit k1ldttk %issza -I-I. ta%aszn. A li++ai 2rsg azon)an =*alassi Mi5lyt 4a marosszki
ka+itnyt, 'erenc 6it7 a szkely gyalogokkal ) nem )ocstottk? Li++raA Hgy5ogy a 6ejedelemnek 5addal s gyHl%sekkel
kelle kiostromolni, Hgy ad5attk meg a sz!ltnnak. S-/T >nnan k1ldte 4-I-I. jHni!s -@.(n7 5oldalagit a )!dai )as5oz,
$omonnay ellen segtsget krni. S-DT $omonnay csa+atai tnyleg )e1tttek "rdly)e, de Dsnl -I-I. no%em)er /@.(n
szt%erettek.
*et5len Hj, lland3 k%et1l -I-0. mrci!s 8.(n a marosszki sz%rdi 4s$r Jnost k1ldtte a BortraA S-9T a
nagyszom)ati )kealk!ra +edig 3chy Simont, )alassi (ihlyt, negyedmag%al. Cs+rnak 6eladata %olt jelenteni a mold%ai
%ajda Mi5nye Pad!l 5;tlensgt, 6ondorlatait a lengyelekkel, to%)) ad3elengedst s &en2 tadsa s1rgetsnek el5agyst
krni.
A trk -I-0. nyarn 5adat %ezetett Mold%n t Lengyelorszg ellen s "rdlyt2l is katonai seglyt krt. *et5len nem
tr5etett ki, de ink)) 6egy%eres inter%enti3ra, )kekz%ettsre trekedett. -I-0. a!g!szt!s %gn a 5romszki >sdoln,
a!g!szt!s /8.(n Sr6al%n t)orozott. De az !rak, 62n+ek ked%etlen1l k%ettk, a szkely 5adak zHgol3dtak, 5ogy a Br!ton t
nem mennek, mert =sza)adsgok ellen semmit nem akarnak cselekedni, ksze))ek 5allt szen%edni.? S-GT Vsak
)kessgszerzs %gett, nem 5arcolni mentek. Siker1lt mgis a Dnyeszterig elj!tni a 6ejedelemnek, s ott $ocimnl a lengyel s
trk sereg kz ll%n, a )kt kieszkzlni. S-IT
:d2kz)en megktttk Nagyszom)at)an a kiegyezst, de tr%ny)e iktatst 5i)a s1rgette a 6ejedelem Ko%acs3czy
ltal az -I-8. mrci!s)an a ta%aszi +ozsonyi orszggy;lsen. *et5lennek te5t rsen kellett llania to%))ra is. A Bortra a
6ejr%ri +rilisi orszggy;ls)2l 62k%et1l Kam!t5y 'arkast k1ldtte s lland3 k%et1l a %issza5%and3 Cs+r &nos 5elyett
*orsos amst. Az Hj sz!ltn 1d%zlse, ad3elengeds s &en2 %ra 1gye %olt a k%etsg 6eladata. A zsm)es, nz2, 6!kar,
g2gs Kam!t5y, ki *orsost, Cs+rt s trsaikat lenzte, semmit se t!dott elrni. S-0T =$rmat 5a sz3lt az orszg dolgr3l,
mindjrt magt kezd er2sen dicsrni, mely igen nagy em)er a nmet csszr el2tt is, 2 "rdlyorszgnak szerdrja, 2 az
erdlyi %ezr)asa.? S-8T *orsos ks2)) a )askt3l olyan 5reket 5allott Kam!t5yr3l, mint5a *et5lent elr!lta, s a
6ejedelemsgre a Lengyelorszg)an lak3 i6jH *t5ory Andrst 4C)or ccst7 %agy nmagt ajnlotta %olna, mert =az orszg
jo))rszint %, az orszg)an 2 nlnl nagyo)) Hr, eszes) nincsen, %alamit 2 akar s +arancsol, az orszg)an mind az lszen.?
S-.T A 6ejedelemsgrt megadjk 2k &en2t, s2t Karnse)est, L!gost is. S/@T
&en2 tadsra azon)an *et5lent a trkk semmi6le 6enyegetssel nem )r5attk r.
Mid2n a D@ %es 5)orH 4-I-..7 kitrt, *et5len el5atrozta, 5ogy a))an rszt %esz, s 6egy%errel %%ja ki, amit t(5at%i
!ralkodsa alatt el nem r5etett, 5ogy a csszr kirly 2t elismerje 6ejedelemnek, s 5ogy orszga 61ggetlensgt )iztostsa. "
%g)2l a szkelyeknek l!strt rendelt s 5adait 6elkszt. A szkely 5adak mind5rom magyarorszgi t)orozs)an nagy
szere+et jtszottal, amirt kit1ntetsekkel, )irtokadomnyokkal j!talmazta 5%eit.
A rajnai 2rgr365oz $eidel)erg)e k1ldte k%etsg)e Ko%acs3czyt 4-I-.. ta%aszn7A a trkk engedlynek kieszkzlse
%gett +edig Mik3 'erencet k1ldte -I-.. nyarn a Bortra.
Mik3 gyorsan s eredmnyesen jrt: az engedly megadatott. *et5len %ratlan tmadsa -I-.. nyarn 6nyes sikert
aratott, s az -I/@. mj!s D-.(i )eszterce)nyai orszggy;ls *et5lent Magyarorszg kirly% %lasztotta.
"))en a 5adi %llalat)an a szkelyek nagyszmmal %ettek rszt. Az -I/@. +rilisi 6ejr%ri orszggy;ls, melyre a
6ejedelem telj5atalmH )iztos!l test%re *et5len :st%n a kormnyz3 mell kancellrjt 3chy Simont k1ldtte le, a szkelyek
kz1l I@@ lo%as ko+jst sza%azott meg 5adkiegszts1l. =&3 sz%%el megllatjk? ( Hgy mondk ( de azrt 5ozztettk, 5ogy
=knyrg1nk 26elsgnek, ne szakgasson meg )enn1nket egymst3l?, mert a szomszd 4ol57 orszgok 6el2l is rsen kell llani
a 5aza oltalmazsra. S/-T
Az -I/-. %i t)orozs alkalm%al S//T is 6lemlegetik =szkely !raink s atynk6iai a soldos(adsok)an %al3 sok
kltsgeket, mind +edig nagy rsznt szemlyek szerint %al3 szolglatjokat?, amirt is az -I/-. sze+tem)eri orszggy;lsen az
ad3ztats s katona(lltssal %al3 megter5eltets ellen 6olyamodtak a %lasztott kirly5oz. S/DT
*et5len msodik 4-I/D.7 s 5armadik 4-I/I.7 5adjrat)an is jelentkeny szkely 5ader2 szere+elt, 5a)r szmszerint ki
nem m!tat5at3. S/9T A nagy 6ejedelemnek nem %olt 5ozz mlt3 trtnetr3ja. S/GT Az 2 sz+, s;r;n rogatott le%elei sem
nyHjtanak err2l tjkoztatst.
Az orszggy;lsi %gzsek)2l kit;nik, 5ogy a szkely 5ader2 szer%ezse, nyil%ntartsa, a 5adi szemlk 4l!str!mok7, a
jo))gysgra %al3 lekts megakadlyozsa a 6ejedelemnek lland3 gondoskodsa trgyt alkotta.
( 8/ (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MF:. "rdly =aranykora? s a szkelyek
Az -I//. okt3)er 8.(i )esztercei orszggy;lsen azt +anaszolja 6el, 5ogy a szkely =zszl3k 1resek, csak szegny
*ocskay 6ejedelem idejt2l 6og%a is kzel 5atezer szkely l2tt jo))ggy? ( s elrendeli a jo))gyok sszerst s a Mi5ly
%ajda )ej%etele 3ta trtnt jo))gy(lektsek megsemmistst.
Az -I/D. mj!si orszggy;lsen ltalnos m!strt, l!strati3t rendel el a szkeken. -I/0()en sszeratja a szkely
rendeket: nemesek, l362k, gyalog(+!sksok s jo))gyok osztlya szerint, szkek s 6al%anknt, arra rendelt 6ejedelmi )iztosok
ltal.
A di+lomci)an szkely !rak az -I/@(as %ek)en is nagy szere+et jtszottak s lnk te%kenysget 6ejtettek ki.
Az els2 5adjrat kz)en 6olytatott 5aim)!rgi )ketrgyalson 4-I/-. jHni!s7 *et5len meg)zott k+%isel2je Bc5y
Simon kancellr %olt. A trgyals eredmnytelen1l %gz2dtt s Bc5y Simon 5;tlensg s meg%esztegets gyanHj)a
ke%ered%n, kegy%esztett lett s 6ogsgra %ettetett. S/IT *et5len mg gy is igny)e %ette tancst s res+ektlta =mzzel 6oly3
elmjnek disc!rs!st.? Mid2n a nikols)!rgi )ketrgyalsra k%etet ksz1lt k1ldeni, 5allani sem akart !gyan arr3l a rokoni
rszr2l tett ajnlsr3l, 5ogy Bc5yt a 6ogsg)3l ki)ocst%a, 6l%itesse a trgyalsra, de kikrte tancst a )kek%et
szemlynek meg%lasztsa 6el2l. S/0T Bc5y 6ogsg)3l -I/9. %gn )ocsttatott 5aza szenterzs)eti 5z5oz az orszg
62rendjeinek kz)enjrsra s szzezer 6orintig j3tllst %llal3 kezessg1k mellett. S/8T
A trk +ortra az -I/@(as %ek 6olyamn is rendesen szkely k%etek k1ldettek. -I-.. %gn az reg *alassi 'erenc
jrt ott 62k%et1l 5oldalagi%al, mint Hj ka+iti5%al *et5len leend2 kirlysga 1gy)en. A trk ez eset)en 5rom ( magyar,
szkely s szsz ( %ajdt ter%ezett "rdly lre lltani amint azt ( Hgy ltszik ( el2)) 5d%gi Nemes *alzs s gelencei Vsoma
Cyrgy ajnlottk. A m!6ti *alassit meg is knlta a szkely %ajdasggal. < azon)an =mint jm)or? 4)ecs1letes7 nem 6ogadta
el, de ne5ogy ms %alamely =lator? el6ogadja, id2nyers1l gondolkodsra 5alasztotta a dolgot. *alassi ott is 5alt meg a +ortn
-I/9. jan!r 9.(n. S/.T -I/D()an, majd -I/9()en 5oldalagi Mi5ly ott a 62k%et s Demjn 'erenc is a +ortn jr -I/9()en.
Ko%acs3czy -I/G()en *cs)en jrt a )ke 1gy)en. *orsos a )!dai )asnl ktszer egyms !tn. A 5idasgyarmati 4-I/G.7
)ketrgyalsoknl a trk s a csszr kztt *et5len mint )kekz%ett2 szere+el%n: k%etei 5oldalagi, Kam!t5y 'arkas s
*orsos. A +ortn -I/G()en Cs+r &nos jrt.
*et5len 5zassgi ter%t a csszr leny%al -I/G nyarn Ko%acs3czy s Mik3 trgyaltk *cs)en. Meg5iHs!l%n, 2k
mentek *erlin)eA *raden)!rgi Katalin keze megkrst el2kszteni. Mik3 az eljegyzsre k1ldtt 1nne+ies k%etsg)en is rszt
%ett s 2 1lt az gyra Katalin mell a 5zassg jelk+ezse %gett, s a menyasszonyt s nszksrett 2 %ezette Kassra -I/I.
ta%aszn.
Az -I/I.(i tmads el2tt *ornemisza 'erenc, majd 5oldalagi s *orsos +r3)ltk r%enni a +ortt a kzs
5adm;kdsre. A )kt Bozsony)an 4-I/I. no%em)er7 Mik3 s L3nyai Lsigmond trgyaltk.
A sz2nyi )kt 4-I/0.7 a csszr s trk kztt *et5len kz%ett 5oldalagi ltalA SD@T *orsos, Mikes s Demjn
'erenc trgyaltk a Bortn s ks2)) Mik3 'erenc jrt Konstantin+oly)an a rati6ikls 1gy)en.
-I/8. ta%aszn, majd 2szn Hjra 5oldalagi megy a sz!ltn5oz egyengetni a s%d sz%etsg 1gyt s *et5len esetleges
lengyel kirlysgnak Htjt. "zek mr csak ter%ek maradtak, miknek *et5len korai 5alla %get %etett.
Mindezekrt a 5; szolglatokrt *et5len )2kez;leg j!talmazta 62tisztsgekkel s j3szgadomnyozsokkal 5%eit.
Mik3 'erencet -I-D. no%em)er -8.(n Vsk( Cyergy3( s Kszonszk 62ka+itny% ne%ez%n ki, el2sorolja kzs
)!jdoss!k kor)an szerzett rdemeit. SD-T Ks2)) di+lomciai szolglatairt ka+ta Lsgd )irtokt, Vskszereda mellett, 5ol
aztn a r3la ne%ezett mig is 6ennll3 %rat 4Mik3Hj%r7 +ttette. -I/8()an nyHjt3di Dont5 Bter rszj3szgt ka+ta Vsk(
Facsrcsin, melyet ez a 5)orH)an meg nem jelens miatt %esztett el. SD/T Mind%gig )izalmt l%ezte a nagy 6ejedelemnek,
aki %grendelet)en is megemlkezett r3la s annak egyik %gre5ajt3j% tette.
Bc5y Simon is *et5len =egyik creatrj?(nak %allja magt. 2le ka+ta a kancellri mlt3sg mellett -I-G. jan!r 0.(n
)alzs0alva !radalmt, sok ms 6al!%alA -I-0. jHni!s -I.(n Padn3t %rt s !radalmt, mely Kendi :st%n 5;tlensge miatt
szllott a 6ejedelemre. SDDT
Ko%acs3csy :st%n mg mint 6ejedelmi titkr ka+ta -I-0. 6e)r!r G.(n Nyrl3, Kkes )irtokt Do)ok)an. -I-.()en
$eidel)erg)e k1ldet%n a rajnai 2rgr365oz, a nagy Htra kels el2tt %grendelkezett Krt%ly6ja s ms )irtokair3l. -I/@.
a!g!szt!s /..(n csszrok, kirlyok s 6ejedelmek !d%ar)an %gzett k%etsgekrt nyerte elek s Ndasd )irtokt orda
megy)en, I@@@ 6orintnyi zlog)an. -I/-. no%em)er -0.(n mr mint alkancellri!s +rgai k%etsgre 5i%atkozssal nyerte az
A)aHj megyei Ndasd )irtokt, melyet a 5;tlenn %lt 'orgc5 Mikl3st3l ko)oztak el, nemesi !d%ar5zzal. -I/0. jHni!s /G.(n
mr mint kancellri!s, tordai 62is+n s marosszki ka+itny ka+ta -D@@@ 6orint zlogsszeg)en Crgny %ra !radalma 6elt, a
5ozztartoz3 6al%akkal. Fgre -I/.. jHli!s -8.(n azt a )iztostst nyerte, 5ogy5a l3nyai Kendi Krisztina, $aller Lsigmond
z%egye meg5al, L3nya )irtokt Do)ok)an 2 6ogja adomny!l ka+ni, az ottani nemesi kHri%al. SD9T
5oldalagi Mi5ly *et5lent2l -I/@()an okajnl szz 5z jo))gyot ka+ott 4Koronkn^ Maros%sr5ely mellett7, -I/D.
jan!r -@.(n ka+ta a marosszki Szent)enedeket, !d%ar5zzal, s Nkos6al%n s 'oly6al%n rsz)irtokotA majd Od%ar6al%n,
Calam)odon, Lcz6al%n 4-I/8. mrci!s -8.(n7 rsz)irtokot. *raden)!rgi Katalint3l -ID@. 6e)r!r /G.(n Lgon)an ka+ott
rszj3szgot. "zek ltal, Hgy is mint marosszki 62kirly)r3, majd 62ka+itny, ks2)) $romszk majd Od%ar5elyszk
62ka+itnya teljesen szkelly %lt. SDGT
*orsos ams *et5lent2l -I-9. no%em)er -G.(n ka+ott el2szr )irtokadomnyt a marosszki Mez2madarason,
Kl+ny)en s Kis6al!don. Ks2)) ismtelten ka+ott j3szgokat Hgy, 5ogy -I/.()en tz marosszki, s t)) %rmegyei 6al!)an
%olt )irtokaA s kt 5elyen: Madarason s Nznn6al%n !d%ar5za. SDIT &elentkeny adomny %olt az is, mid2n Kornis 'erenc
!d%ar5elyszki 62kirly)r3nak Od%ar5ely %rt zlog)a adta, 5ogy 6el+ttesse, s a r6ordtott kltsgt))let a zlogsszeg5ez
adassk. SD0T
Katoninak tmegesen is adomnyozott )irtokokat. Ugy els2 tmadsa kezdetn 4-I-.. a!g!szt!s /G.7, 5ogy katoni
5arci ked%t n%elje, test2rsge 62ka+itnya 6id6al%i Cer) Andrs kk(dra)ant zszl3aljnak adomnyozta orda %ros 6els2
rsztA SD8T msoknak "ger)egyet. Cer) Andrsnak -I/G. a!g!szt!s /8.(n Hj adomnyle%elet adott sszes )irtokai kztt
'id6al%ra, 5ol ez a leomlott !d%ar5zat %r alakj)an Hjra +tette. SD.T
( 8D (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MF:. "rdly =aranykora? s a szkelyek
Nincs ter1nk *et5len sszes szkely )irtokadomnyait el2sorolni. Alig %an el2kel2 szkely csald, mely t2le
adomny)an ne rszes1lt %olna. S9@T De mint nemes sz%e egyik 62)izonysgt nem mell2z5etj1k el megemlteni, 5ogy
Szkely M3zes =a szzad)an 5asonlt5atatlan 52s? ernyeit s 5azaszeretett =5ls emlkezet)en? tart%n, 5alla !tn
sz1letett s ne%t %isel2 egyetlen 6it, i6j. Szkely M3zest el5almozta j3ttemnyei%el. A gy!la6e5r%ri 6ejedelmi iskol)an
ne%eltette, mint i6jHt !d%ar)a %ette, majd az !d%ar5elyszki kirly)r3sgra emelte s ismtelten elltta )irtokadomnyokkal:
'id6al%n az ottani kastllyal s !d%ar5zzal, amely Cer) Andrs mag%aszakadt%al 1resedett meg 4-I/8. a!g!szt!s //.7A
majd neki adomnyozta MarosHj%r %rt s %rost ngy 6al!%al, D )irtokrsszel s ms!tt 5t 6al!%al. S9-T
A szkely %rosok s 6al%ak is ka+tak t2le ki%ltsgokat. Nmelyik oly )2kez;en, 5ogy a szkek 6ltkenysgt klttte
6el s a kitrt %ersengs)en %agy a 6ejedelemnek, %agy az orszggy;lseknek kellett dnteni, +l. >l56al! s Letelaka ki%ltsgait
illet2leg. S9/T
Nltal)an meglla+t5at3, 5ogy "rdly legnagyo)) 6ejedelme szerette, meg)ecs1lte, de egyszersmind rend)e szedte a
szkelyeket. Megsz1ntette a kzt1k 6enn6orgott rendi k1zdelmeket, %issza%ezette a nemzetet 5i%atsa s )oldog!lsa Htjra s a
j3lt magasa)) 6okra emelte.
Edesanyja 4szr5egyi Lzr Dr!zsina7 r%n az 2 erei)en is szkely %r csrgedezettA gyermek i6jHkort, mint a+tlan
r%a anyai nagy)tyja, a kemny szkely Lzr Andrs szr5egyi %rkastly)an, a gyergyai %adregnyes )rcek kztt tlt%n,
az 2 lelke is megtelt a szkely 2ser2 i5let%el. Megrtette a szkelyeket s t!dott %elk )nni. Elete !tols3 nyarn )etegsge
ellen az !d%ar5elyszki szldo)osi )or%izes 61rd2)en keresett 1d1lst s gy3gy!lst.
De mg akkor is, mid2n =az sa%anyH%znl egszsgnek 5elyre lltsrt kelle m!latsnak lenni?, generalis m!strt
rendelt Od%ar5elyszknek, 5ogy +1nksd !tn %al3 szerdn 4jHni!s I.(n7 a )ar3ti rten =mind 6ejenknt lo%asink j3 r!5%al,
l3%al, ko+j%al s egy) lo%asi j3 szerszmmalA gyalogink +edig azonk++en j3 r!5kkal, +!sk%al, +orral s goly3)issal
kszen l%n, j3 reggel 2ket megm!strl5assa.?
Fgrendeletnek %gre5ajtst 4test%re *et5len :st%n mellett7 kt szkely 62tisztre )zta, kik meg5itt =creat!ri?
%oltak: Ko%acs3czy :st%n kancellrra s Mik3 'erenc cski 62ka+itnyra 4!d%armestere, kincstart3ja7, kiket =:sten tl2 szent
szke eli)en idz?, 5ogy ott adjanak szmot, miknt szolgltak 5azj!knak. =Az :sten, szerelmes 5%eim, segtsen, igazgasson
)enneteket az igaz egyezsgre, szeretetre, n 6el2lem j3l emlkezni meg ne sz;njetek? ( ezzel %gzi 4-I/.. a!g!szt!s D-.(n7
nagy)ecs; %grendelett.
A szkelyek sz%k)e %stk sza%ait, %alamint azokat is, melyekkel ez rnyk%ilgt3l -I/.. no%em)er -G.(n )HcsHz%a
+a+rra %etett:
=$a :sten %el1nk, kicsoda ellen1nk^ Senki sincsen, )izonyra nincsen_?
J
"rdly *et5len !ralkodsa idejn %olt legnagyo)) kiterjeds;, mert a csszr(kirllyal kttt )kekts)en az 2 lete
tartamra "rdly5ez csatoltatott a magyarorszgi szakkeleti 5t %rmegye, egszen Kassig. "zeket az 2 5alla !tn %issza
kellett )ocstani. "z "rdlyorszg nagymr%; meggyng1lst okoz%n, az erdlyiek Hgy akartk ellensHlyozni, 5ogy
6ejedelemm %lasztottk szakkeleti Magyarorszg leggazdaga)) 62!rt, -k!czy 4y#rgyt, kinek )irtokai 6elnyHltak a
*orsod megyei Wnodt3l a zem+lni Szerencsen, Sros+atakon s az A)aHj megyei 'els2%adszon t a Sros megyei L)or3 s
Mako%cigA te5t a Saj3t3l, iszt3l, *odrogt3l egszen a Kr+tokig. Nemsokra a m!nkcsi !radalmat is megszerez%n,
*ereg megyt is magnak %all5atta.
Pk3czy 6ejedelemsgnek is 5asonl3 ne5zsgekkel kellett megk1zdenie, mint *et5lennek. A csszr(kirly 2t sem
akarta elismerni s 5adakkal, a di+lomcia 6egy%erei%el s ellenjellt 6ell+tets%el 5arcolt elleneA de Pk3czy %gre is
gy2zedelmeskedett. A trk +orta is ( szokott +olitikja szerint ( tartogatott %etlytrsakatA de Pk3czy ezeket is legy2zte, s
mindkt rszr2l ki%%ta 6ejedelemsge elismertetst.
"zek)en a k1zdelmek)en, annyi meg+r3)ltats kze+ette, sz1ksge %olt a szkelyek j3ind!latra, tmogatsra, 5adi
erejre, s ezek megnyersre mindent elk%etett. *et5lennek ki+r3)lt jeles szkely(magyar di+lomati 4Ko%acs3czy, Mik3,
5oldalagi7 neki is sernyen szolgltak s 6!tottak, 6radtak Ny!gat s Kelet 6el. Maga is egy sereg Hj di+lomatt ne%elt
magyar s szkely !rak kz1l. $rne%esek lettek kz1lk altorjai -thy 2stvn, srdi Sebessy )oldizsr, 5omor3dszent+li
Szent$li 2stvn, lc6al%i 4yr0s ;erenc, 6nyes(+ortai ka+iti5k 4k%etek7, za)olai )asa 6ams, 3etki ;erenc, 8gron 3l,
(ikes (ihly, Szalnczi 2stvn, Daniel Jnos, Jrmi ;erenc, Kemny Jnos st).
Pk3czy a szkelyek 5aderejt s szolglatkszsgt maga szmra )iztostani akar%n, nagy gondot 6ordtott azok
megnyersre s lektelezsre. Mr -ID9. elejn )e!tazta a Szkely6ldet, el2kszteni a kzelg2 t)or)a szllst. -IDG. 2szn
a 6ejedelem ismt %gigjrta a Szkely6ldet tancsosai%al, 5ogy a szkelyek lla+ott meg%izsglja, k%nsgaikat, +anaszaikat
meg5allgassa, or%osolja, 2ket megm!strlja, s rendek szerint lajstrom)a rassa. S99T
" szkely kr!tak alkalm%al megrlel2dtt a 6ejedelem lelk)en az el5atrozs, 5ogy a szkelyeknek rgi 62k%nsgt
teljestse, 5ogy =so5a a meg5alt mag%aszakadtaknak j3szg!knak meg5irdetse a szkelyek kzt ne le5essen, s ja%!k se a mi
tr5z!nk5oz, sem +edig az mi !tn!nk le%2 %lasztott erdlyi 6ejedelmeknek szmra ne 6oglaltassk, 5anem az 2
rokonsg!kra 4nemzetsg1k mindkt gon le%2 tagjaira7 szlljanak.? "rr2l a 6ejedelem ki%ltsgle%elet llttatott ki a
szkelysgnek mind kznsgesen s az egyes szkeknek k1ln(k1ln SzamosHj%r %r)an -IDI. jan!r D@.(n. S9GT "z
lltotta %issza a szkelyek 2srgi )irtokjogt, trlte el a %issza5ramlst s a kirlyi jogot.
A szkelyek 09 %es srelme or%osoltatott ezzel, ami a szkelysget rk 5lra ktelezte Pk3czy Cyrgy irnt. Nem is
csal3dott )enn1k ( sem 2, sem 6ia, mg dd!nokja ::. Pk3czi 'erenc sem.
Megm!tattk 5ls 5;sg1ket nemsokra a *et5len :st%nnal %%ott k1zdelem)en, 5ol a szkelyek %itzsge, l1kn a
62%ezr Kornis Lsigmonddal, mentette meg Pk3czy 6ejedelemsgt. 4-IDI.7
Pk3czy idej)en a szkelyek trtnetre er2s ki5atssal %olt az a %iszony, mely)en a 6ejedelem a kt ol5 %ajdasggal
llott. Pk3czy Cyrgy arra trekedett, 5ogy a kt ol5 %ajdt 6enn5at3sga al 5ajtsa.
( 89 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MF:. "rdly =aranykora? s a szkelyek
A 5a%aseli s mold%ai %ajdasgok a trk +ortn rendesen ads(%e%s 4mond5atni r%ers7 trgyai %oltak. Pendesen a
legt))et gr2 %ersenyz2 nyerte el a )ojrok, %agy idegen, grg, al)n, rmny tr3nkeres2k kz1l. Mg lengyel(zsid3 %ajdja
is %olt Mold%nak -G.-()en, "man!el ne%;, aki I@@@@@ arany 6orintrt %ette meg a %ajdasgot. S9IT A %ajdknak a +orta
kegyn k%1l szmolniok kellett el2)) a magyar kirlyok, ks2)) az erdlyi 6ejedelmek j3ind!lat%al, kik kz1l t))eknek
5;sget esk1dtt 5;)reseik %oltak. Pk3czy Cyrgy !ralkodsa elejn a %ajdajelltek Hgy gondolkoztak, 5ogy az 2 =ked%e
ellen a 5a%asal6ldi %ajda nem )r5atja a %ajdasgot? s egyik jellt Hgy 6ogadkozott, 5ogy a 6ejedelem irnt =olyan leszen, mint
egy szeg2dtt szolgja.? S90T
Az ol5 %ajdk %ersengse s lland3 %iszlya k%etkezt)en Pk3czy elrte, 5ogy mindkt %ajda 6elett 6nn5at3sgi
jogot gyakoroltA 2 a )kt2 )r3 kztt1k, mindkett2nek %d!ra s a +ortn +rt6og3ja a 5ozz 5; 5a%aseli %ajdknak. Mold%a,
mely 6elett a sz!ltnon k%1l a lengyelek is igyekeztek 6nn5at3sgot gyakorolni, "rdlyt2l csak 6lig(meddig %olt 61ggs)enA
$a%asal6ld azon)an az erdlyi 6ejedelemnek teljesen al%etett, ad36izet2, 5;)res tartomnya %olt.
L!+!l mold%ai %ajda rosszind!latH, alattomos em)er %olt, aki 5itle%elet adott !gyan Pk3czynak, mely)en 5;sget
6ogadott, de lland3an 6ondorkodott ellene s nylt 5arcot 6olytatott a 5a%aseli Mt %ajda ellen, kit %ele szem)en Pk3czy
%dett meg szkely 5adakkal 4-ID0()en7.
Mt %ajda a kt Pk3czy +rt6ogsnak kszn5ette, 5ogy oly szokatlan!l sokig, kt %tizeden tHl, egszen 5allig
4-IG9.7 1l5etett a %ajdai szk)enA %iszont a %ele %al3 %d( s dacsz%etsg is 5ozzjr!lt a55oz, 5ogy "rdly 6ldjt :. Pk3czy
!ralkodsa idej)en ellensges 5adak nem ta+ostk s a Szkely6ld az ellensges mold%ai s tatr 5adak dHlst3l ment maradt.
Ugy reg Pk3czy Cyrgy erlyes keleti +olitikja gy1mlcst els2 sor)an a szkelyek l%ez5ettk.
Pk3czy Cyrgy 6ejedelemsg)en magt )iztost%n s az orszg +olitikai )kjt 5elyrellt%n: a kzlla+otok s a
valls:gy rendezst t;zte na+irendre. Qssze61ggtt ez nmileg a +olitik%al is, mert a +ortra menek1lt %etlytrsa Szkely
M3zes s az 2 +rt5%ei szombatos %allsHak %oltak, amely 6elekezetet orszgos tr%nyek tilalmaztk.
A re6ormci3 ro5amos elterjedst "rdly)en ++Hgy, mint az anyaorszg)an nemcsak %allsos 5it)eli, de +olitikai
szem+ontok is el2segtettk. A katolik!s %allsH $a)s)!rg(5zzal s a csszri )eol%asztsi +olitik%al szem)en a re6ormci3 az
ellenzket jelentette s az orszg +olitikai nll3sgnak s 61ggetlensgnek erejt n%elte. "rdly)en a magyarsg nagy rsze a
re6ormci3 5el%t 6ormjt, a Kl%in 5itt 6ogadta el, a szszsg a +rotestantizm!s l!t5eri gazat5oz maradt 5;A a szkelysg
legink)) megoszlott, 5rom6el szakadt. "gy rsze megmaradt a katolik!s 5it)en, 62knt Vsk(, Cyergy3(, Kszon(szk)en 4a
csksomlyai zrda 5atsa alatt7, Marosszk)en Crgny %idkn az Hn. =Szent6ldn?, a mik5zai kolostor krnykn. Ms
rsze ttrt a re6ormt!s 5itre s tekintlyes szmmal mg to%)) mentek az Hjts)an: D%id 'erenc s az olasz *landrata
5ittanai nyomn az !nitri!s %allst 6ogad%n el. " ngy %alls6elekezet mint tr%nyesen )e6ogadott 4[!att!or rece+tae
religiones7 %allssza)adsgot l%ezett. A MF:(MF::. szzad 6ord!l3+ontjn az !nitri!sok kz1l egy rajong3 6elekezet ki%l%a,
a szom)atot 1nne+elte, s innen szom)atosoknak 4sa))atari!s7 %agy zsid3z3knak 4j!daizans7 ne%eztettek.
Az orszg rendjei azon)an ezt az Hjtst nem mltnyoltk s eretneksgnek )lyegez%n, tilalmaztk. A szom)atossg
azon)an, mint elt;rt 6elekezet, 6ennmaradt, s2t mi!tn Bc5y Simon kancellri!s)an nagyt!domnyH s tekintlyes +rt6og3t,
s2t 5ittrt2t tallt, to%)) terjedt s Maros%sr5ely %idkn s Od%ar5elyszk ny!gati rszn, Szenterzs)et krnykn, t))
6al!)an alkotott 5itkzsget. Mid2n Bc5y Simon *et5len C)ornl +olitikai okok)3l kegy%esztett l2n s 6ogsgra %ettetett, a
szom)atosok is 1ldzs al 6ogattak.
Az els2 tr%nyes intzkedst az -I-8. okt3)eri orszggy;ls 5ozta ellen1k, kimond%n a =j!daism!s? ellen, 5ogy akik
a )e6ogadott %allsokon k%1l eretneksget k%etnnek, 5a a j%2 karcsonyig %alamely tr%nyes %allsra t nem trnek,
meg)1ntettessenek. S98T A tr%ny rott malaszt maradt. Az -I//.(i orszggy;lsen sze+tem)er)en =az j!daizls)an
megtalkodott em)erek ellen ezel2tt %al3 artic!l!st con6irmljk? ismt, de %gre nem 5ajtottk. Pk3czy Cyrgy idej)en az
=ort5odoZ!s stat!s? 4re6ormt!s egy5z7 azzal a %ddal l+ett 6el a 6ejedelemnl, 5ogy az Hj 5it kezdi =6ene m3djra az egsz
Od%ar5elyszket in6icilni, mr t))en kr1lmetltettk magokat, mely miatt nmelyik meg is 5alt.? Krik a 6ejedelmet, 5ogy
az =rtalmas szekta terjedst? meggtolja. S9.T "rre az -IDG. mj!si orszggy;lsen ismt =con6irmltatnak az j!daizl3k
ellen az el2))i artic!l!sok?, azzal a meg5agyssal, 5ogy =az kik az j%end2 karcsony na+jig nem con%ertlnnak, az olyanok
ellen? az llam1gysz +ert indtson.
:smt eltelt 5rom %, mgnem az -ID8. +rilis orszggy;ls kimondotta, 5ogy akik az -IDG. %i tr%nycikk)en kit;ztt
5atrid2ig nem trtek t, azok idztessenek az orszggy;lst2l deleglt, Dsre kit;ztt azon tr%nyszk el, mely a kolozs%ri
!nitri!sok %iszlya 6elett %olt 5i%at%a tlkezni.
A %izsglat megind!lt. A zsid3z3k kny%ei elko)zsa elrendeltet%n, Kolozs%rt DD m!nkt 4kziratot s nyomtat%nyt7
ko)oztak el s megkezdtk a %allatst a szom)atosok ellen, 62knt a Szkely6ldn, a5ol ezek legink)) el %oltak terjed%e. SG@T
Az -ID8. jHli!s D.(ra kit;ztt tr%nyna+ra Dsre a szom)atosok =egy ne5ny szzan, 5a nem ezeren? megidztettek, s
=akik azon sectn lenni talltattak, meg)izonyosod%n, mindnyjan 6ejk, j3szg!k el%esztsn maradtak %ala.? SG-T Az
eljrs egyszer; %olt. A %d igazolsra elg %olt a szom)atossg k1ls2 jele: 5a a %dlott a szom)atot 1nne+elte, 5Hs%tkor
s3talan kenyeret 4+szkt7 e%ett, diszn35Hst nem e%ett, csaldja tagjait nem kereszteltette meg. $a Kriszt!st kromolta, ez
6okozta );nt. Az elitlteket a kamara5zzal szem)en l%2 tem+lom)a zrtk, 5onnan tmegesen k1ln)z2 %rak)a
szllttattak, s mg =szre trtek?, %r+tsre 5asznltattak.
A tmeges eltls !tn ker1lt a sor a 62))ekre, kzt1k Bc5y Simonra. < )etegsggel menteget2z%e 4=:sten 6ogsg)an
%agyok? rta7, nem jelent meg, de azrt a tan!k %allomsa ala+jn 62( s j3szg%esztsre tltetett. E++Hgy lenyai: Knosi
'erencn, 'arkas 'erencn, Angyalos :st%nn s a 5ajadon MargitA to%)) Keresztessy Bl tancsHr, +ortai k%et z%egye,
Kende66y Ls36ia s z%. Baczolay Btern, Kornis *or)la. "ltltetett >r)n 'erenc Od%ar5elyszkr2l, Szentmikl3si Mi5ly,
Bc5y !d%ari +a+ja. 5oroczkai &nos kolozs%ri t%s, a Mt +1s+k 6ia, Kriszt!s kromlsrt megk%eztetett, nejt
=ki+erengreztk?, Vsiszr kolozs%ri tancsos a )it36a alatt 5at%an )ot1tst ka+ott. Bc5y, +a+ja s >r)n %r6ogsgra
k1ldetett K2%r)a, SzamosHj%rra.
( 8G (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MF:. "rdly =aranykora? s a szkelyek
A 6ejedelem nem lt a tr%ny szigor%al. A %rak)an a re6ormt!s +rdiktorok %ettk 2ket gondjaik al, s aki %alamely
tr%nyes %allsra ttrt s 5itle%elet adott, azt sza)adon )ocstottk.
Lassanknt mind megtrtek. Bc5y csaldja s rokonsga a re6ormt!s 5itre trt s kisza)ad!lt. Od%ari +a+ja
Szentmikl3si ks2)) maros%sr5elyi re6ormt!s lelksz lett. >r)n 'erencet a 6ejedelem !d%armester% tette. Bc5y a 62!rak
-@@@@ 6orint kezessge mellett sza)ad!lt s a re6ormt!s %allsra trt. A szom)atossg 62 6szkei kz1l -ID.()en Szenterzs)et,
Nagy(Solymos, *zd, *zdHj6al! s ks2)) Kis(Solymos a re6ormt!s egy5z5oz csatoltatott. SG/T
Na+jainkig egy 6al!)an, az !d%ar5ely %rmegyei *zdHj6al!)an maradtak 6enn szom)atosok, k1ls2leg a zsid3
%alls5oz csatlakoz%a. Az -ID8(as orszggy;ls alkalm%al m;kdtt leg62)) tl2szk 5rom szkely %onatkozsH nota+ert is
trgyalt. K!n Cot5rdot, aki Pk3czyt orszg6oszt3nak 4regni s+oliator7 ne%ezte, 62( s j3szg%esztsre marasztal%n el,
Algy3gy )irtokt3l meg6osztotta. Mik3 &3zse6nt 6ajtalan lete miatt tlte el, s a za)olai Mikes(6iHk n2ra)lst trgyalta. SGDT
"z a stt kz+korra emlkeztet2 regnyes szerelmi 5ist3ria nagy +ort %ert 6el az orszg)an, sokig 6oglalkoztatta a
kz%lemnyt s trgya rdekessgnl 6og%a az Hja)) sz+irodalmat is. SG9T $ist3rija r%iden a k%etkez2: Pk3czy -ID0.
no%em)eri 5ad6lkelst 5irdet%n L!+!l mold%ai %ajda ellen, za)olai Mikes Lsigmond 5rom 6ia, Mi5ly, &nos s Bl is
sszegy;jt 5adi n+t, de azokat nem a t)or)a %ezette, 5anem a kzdi(szentlleki %rat tmadta meg, s onnan er2szakkal
elra)oltk arn3czy Srt, ki)e Mikes &nos szerelmes %olt, de a leny kikosarazta.
A szentlleki %r Krolyi :st%n, *t5ory :st%n egykori %itz 5ad%ezre lenynak, Krolyi Ls36inak t!lajdona %olt.
"nnek els2 6rjt2l, arn3czy Se)estynt2l egy lenya maradt, Sra, ki%el 4msodik 6rjt2l Fitz Lszl3t3l is z%egyen
marad%n7 egyed1l ldeglt a szentlleki %rkastly)an. :tt rontottak rjok a Mikes(6iHk -ID0. Szent "rzs)et na+ja ( no%em)er
-.. f kr1l, s 5i)a knyrgtt a leny, 5ogy ne %igyk el, =mert t!dod, 5ogy nem szeretlek, so5a )izony %eled nem lakom, 5a
el%iszesz is? ( a lenyt =nagy srssal(r%ssal ki5oz%n, %on%n?, atyj!k, anyj!k 5z5oz el5!rcoltk La)olra s =ott a
lenynak, ki jjel(na++al csak sr(r% s jajgat %ala, ked%e ellen %al3 mennyekz2i lakodalmat csinl%n, er2szakos 6elesg%
akarjk %ala tenni Mikes &nosnak.?
arn3czyn sietett La)olra, Daniel Mi5ly, $romszk 62kirly)rj%al, s lenyt %isszaadatni k%nta =s 5ogy
tisztessg)en meg ne gyalzzk, mind :stenre, 6ejedelemre, orszg tr%nyre 2ket tilalmazza %ala.? De Mikesk nem adtk ki
a lenyt. A =megkeseredett asszony? erre 'ejr%rra sietett a 6ejedelem5ez, aki a 5rom Mikes 6iHt az -ID8. +rilisi
orszggy;lsre tr%nyre megidzte. =A lenyt !gyan leny62%el ki%ettk %olt t2l1k?, de a Mikes(6iHk kimenek1ltek Mold%)a,
s L!+!l %ajda szolglat)a llottak. Az orszggy;ls mj!s -@.(n 62( s j3szg%esztsre tlte 2ket s sszes 6ek%2 s 6elkel5et2
ja%aik elko)oztattak. Pk3czy L!+!llal -ID8. okt3)er /I.(n meg)kl%n, a Mikes(6iHk is kegyelmet nyertek 4-ID.. +rilis ..(
n7 s ja%aikat %isszaka+%n, derk 5on6iakk %ltak. arn3czy Sra +edig 6rj5ez ment $aller Bter5ez Sze)en)e, de
)oldogtalan 5zassga miatt ks2)) nkez%el %etett %get letnek, =maga megmetsz%n torkt magnak? a szerencstlen.
SGGT
Az -ID@(as %ek meg+r3)ltatsai s %lsgos k1zdelmei !tn a 9@(es %ek a sikerek, gyara+ods, a csaldi s orszgos
emelkeds korszaka a Pk3czyak s "rdly trtnet)en.
A 6ejedelem id2se)) 6it, Cyrgyt -I9@()en %radi ka+itnny ne%ezte ki, ami els2 mlt3sg %olt a 6ejedelemsg !tn
"rdly)en, s %ele jrt a Pszek \Barti!m\ kormnyzsa. -I9/()en !t3d!l 6ejedelemm %lasztatta, s ezzel a Pk3czy(dinasztit
megala+totta, meger2sttet%n a trk ltal is. Kise))ik 6it, Lsigmondot +edig az -I9D.(i ta%aszi orszggy;ls ltal
meg%lasztatta a szkelyek 0"ka$itnyv% mely mlt3sg a %radi ka+itnysg !tn rangsor)an a msodik %olt. Kine%ezte
egyszersmind $romszk s Od%ar5elyszk 62ka+itny%, mely !t3))i 5oldalagi Mi5ly -I9/. mrci!s /9.(n trtnt
5all%al 1resedett meg. SGIT Neki adta zlog)irtok!l Crgny !radalmt is, mely Ko%acs3czy :st%n kancellari!s
mag%aszakadtn a kincstrra szllott. SG0T
Pk3czy Lsigmondot a 5rmas szkely 62tisztsg)e 6nyes 1nne+sggel, =igen sz+ solennitssal? iktattk )e az arra
kik1ldtt 6ejedelmi )iztosok: Kornis Lsigmond, $aller :st%n s Kemny &nos 4a ks2))i 6ejedelem7 -I9@. no%em)er -9.(n.
A szkely 62!rak =6eles lo%as s gyalog seregekkel? mentek eljk Od%ar5elyr2l s a mez2n leszll%n =nagy )ecs1lettel
kszntttk?, mire az i6jH 62ka+itny =illend2k+en ttt %laszt.? A ksznts !tn a )iztosok tadtk a 6ejedelem =+atens
mandat!mt, mely kznsgesen 4ltalnosan7 sz3lott a szkelysgnek? s k1ln a szkeknek 4Od%ar5elynek s
$romszknek7 a 6ejedelem le%elt a kine%ezsr2l. Az!tn a )iztosok a 62generlissg jel%ny1l zszl3t, )otot s sza)lyt
adtak kez)e a 5ercegnek, megmagyarz%n azok jelent2sgt, :sten ldst kr%e 5i%atalra. Majd a 6ejedelem !tastst
nyHjtottk t rs)an, 6elol%ass nlk1l. =Mindezeknek !tnna az Hr 2 nagysga !gyanott az mez2n? letette az esk1t a 6ejedelem
ltal meglla+tott k%etkez2 sz%eggel:
=Az mennynek, 6ldnek teremt2 :stene, ki Atya, 'iH, Szentllek egy )izony rk :sten, Hgy adja lelkemnek 1d%essgt,
5ogy ez mostani 62ka+itnsgnak tiszti)en az mi kegyelmes !r!nknak 2 nagysgnak Pk3czy Cyrgynek, "rdlyorszgnak
6ejedelmnek, Magyarorszgnak rszeinek !rnak s az szkelyeknek is+njnak igaz s tkletes lszek, ellensginek
ellensge, j3akar3jnak j3akar3jaA alatt%al3knak +edig igaz lelkiismeretem szerint tr%nt s igazsgot szolgltatok s
+ron!ntilok, %logats nlk1lt minden rendeknekA ked%et, szemlyt, adomnt, ajndkot az tr%n)en nem tekintekA
ka+itnsgomnak tiszti)en nemes em)ereket, l36ejeket, dra)antokat s minden rendeket sza)adsgok)an megtartok s tr%ny
Hta k1;l senkit meg nem )ntok s 5)ortok s igaz eZec!tiokat ttetekA rgi szokott )rsgoknl s tisztasgoknl 4ti.
illetkeknl7 t))et nem %tetek s nem inno%lok s az egsz szknek teljes te5etsgem szernt minden oltalom s
gond%iselssel lszekA 5amisat igazra, igazat 5amisra nkztk t!d%a nem 6ordtok s az mi rgi tr%ny1nkt teljes te5etsgem
szernt megtartom, msokkal is igyekszem megtartatni.? SG8T
Az esk1ttel !tn a mez2n l3ra 1l%e, =igen sz+ seregekkel? nagy solennitssal %on!ltak )e Od%ar5ely %ros)a s ott a
re6ormt!s tem+lom)a men%e 5la istentiszteletet tartottak, melyen az ott %al3 =+rediktor igen sz+ r%id eZ5ortatiot t2n.?
em+lomozs !tn l3ra 1l%e %on!lt )e a %r)a, 5ol 1nne+i lakoma k%etkezett.
Msna+ 4no%em)er -G.(n7 az isteni tiszteleten rsz%tel s e)d !tn megind!ltak $romszk 6el, Lcz6al%ra
igyekez%e az ottani )eiktatsra. SG.T
( 8I (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MF:. "rdly =aranykora? s a szkelyek
Pk3czy Lsigmond a szkelyek 62generlissgt nemcsak mlt3sgnak, 5anem %al3di tisztsgnek tekintette s a
nemsokra 4-I99. 6e)r!r7 megind!lt magyarorszgi 5adjrat alkalm%al maga %ezette a szkely 5adakat s azok ln sok sz+
sikerrel, diadallal dicseked5etett.
A 5adjratra -I99. jan!r /8.(n =ind!lt a szkelysg, ki(ki szkes 5ely)2l? SI@T A 6ejedelem 6it Lsigmondot, a
szkelyek generlist Nagykroly al indt. Kemny &nost magyar(, nmet( s szkely gyaloggal, Nagy)nyn t, mely
meg53dolt, Szatmr ostromra k1ld. Megadatsa !tn magyar s szkely gyaloggal meger2st%e 5agytk el. SI-T Kassa
ostromnl =szkelysg is !gyan sok n+ %ala.? SI/T Annak meg53dolsa 4mrci!s 8.7 !tn '1leket ostromoltk. A t1zrsg
+arancsnoka Mikes Mi5ly %olt. 'els2(Magyarorszgon gyorsan 5aladtak el2, de *ars s $ont megyk)en er2s ellenllsra
talltak. N+rilis /0.(n =Betki :st%n !ramnak %olt 5arcza a nmetekkel L%nl, melyen a mieink)en 6elesen %esztenek.? SIDT
Az er2s csszri 5adak el2l %issza%on!ltak egszen Sros+atakig. "ster5zy Mikl3s ndor siet%e nyom!lt az erdlyi 5adak !tn.
Szerencset =a )enne 5agyott szkely gyalogokat ki)ocst%n 5itre? 6eladta Pk3czy !d%ar)rja. SI9T ( =*izony 6el is
kttetj1k? ( rta Pk3czy 4-I99. jHni!s -.7
Szerencset csak5amar %issza6oglaltk. A 6ejedelem jHni!s --.(n Batakr3l =egy nmet ka+itnyt 5oldalagi 'erenccel s
%agy 9@@@ 4t))nyire szkely7 gyaloggal Szerencsnek megostromolsra k1ldte %ala.? =$armadna+ig +r3)ltk l%etssel?, de
eredmnytelen1lA negyedik na+on Kemny &nost is &rmi 'erenccel, aki szkely lo%as 5adak ka+itnya %olt, !tnok k1ld.
Mi!tn rst l2ttek a 6alon, jHni!s -/.(n Kemny &nos a =szkely gyalogokat meztelen kardokkal a trs irny)an? ro5amra
%ezette, s ezek a makacs %delem dacra el6oglaltk a %rat. =A %r)elieknek nagy %eszedelmek esett %ala, mert minden
szegly!kakat, 62k++en a szkelysg% 5ogy a +alatin!s )gyadt legyek5ez 5asonltotta %olna, s azzal igen 6elgerjesztette %olna
2ket, szorgalmatosan 6el)Hj%n, %ala5ol kit )enne ka+5atnnak, mind le%gjk %alaA annyira neki 6enejl%n 4_7, 5ogy akiket
magok a generlisok meg akarnnak is 5agyni, alig oltalmaz5atnk meg t2lk. Es ekk++en a bgyadt legyek darzsokk
vlvn% igen is megmsztk %ala a k26alt. Kik minden testeket meg6osztogat%n, %alamieket tanl5attk %ala a %r)an, SIGT
nekiek engedtetett %ala.?
Nemsokra ez!tn a 6ejedelem Kornis Lsigmondot a 62%ezrt Pk3czy Lsigmonddal =6eles lo%as s gyalog szkely
6izetett mezei 5adakkal s kt gyaloggal? $omonnai &nos %ra, &eszen2 ostromra k1ldtte. Kemny s sikeres l%ets !tn a
%rat 6eladtk 4a!g!szt!s -.7 &Hli!s /-.(n a szkelysg egy rszt aratsra 5aza )ocstottk. A!g!szt!s //.(n maga a
62generlis is 5azaind!lt okajr3l "rdly)e, desanyja ltogatsra s Hja)) 5adak 5ozsa %gett. A 6ejedelem Hgy intzkedett,
5ogy az i6jH 6ejedelem a %rmegyket, Lsigmond a szkelyeket 1ltesse 6el s %ezesse ki. "z a ordra sszegy;jttt 5adakat
sze+tem)er -G. s -I.(n megm!strl%n, sz+ lo%as s gyalog 5addal ind!lt ki6el. Sze+tem)er /I.(n Pakamazra rtek, 5ol =a
6ejedelem ott %al3 5almokig eljk j%n? nagy rmmel 6ogadta s =sz+ +om+%al? %on!ltak )e Pakamazra. SIIT okaj)3l
rta a 6ejedelem 4-I99. sze+tem)er /..(n7 +ortai k%etnek dicseked%e, 5ogy sze+tem)er /I.(n =Pk3czi Lsigmond sz+
nagy szkely lo%as, gyaloggal rkez%n el? a Lom)orig el2nyom!lt ellensg azon na+ %isszaszllott Szerencs5ez, s azt /0.(n
6elgyHjt%n =nagy 6lelemmel ment %issza Aszal35oz.? SI0T A 6riss 5adak rkeztre a 6ejedelem engedelm)2l okt3)er 8.(n =a
rgen kijtt szkelysg mind 5aza ment, csak az Hj3lag jttek marad%n.? SI8T >kt3)er %gn a 6ejedelem $arangodr3l Cmr
6el ind!lt 5adai%al s Pimaszcsig ment 6el. A kzeli *alog%rt Mikes Mi5ly s Szent+li :st%n 4no%em)er D.(t3l -/.(ig7
kiostromoltk. -I9G. ta%aszn a )orsodi Szendr2t Cy!lai 'erenc magyar, nmet s szkely gyaloggal 5i)a ostromolta,
segd5adak 6lmentettk. Pegcet azon)an magyar s szkely csa+atokkal )e%ette Mikes Mi5ly s &rmi 'erenc. A %r
sszel%etse !tn meg53dolt <rsi Lsigmond )m!lattal krdezte a 6ejedelemt2l: 5ol az rdg)e tan!lt +attantyHsok %olnnak
azok a Nagysgod^ SI.T
Az -I9G ta%asz nylt%al Hj 5adak rkeztek "rdly)2l. Pk3czy Lsigmond mj!s elejn megtartotta a m!strt a
szkelyek kzt, s ki%ezette 2ket Lsi)3n, asndon, Nagykrolyon t a rakamazi t)or)a. A generlis az el2kel2 szkelyekkel
tment okaj)a, 5ol a 6ejedelem tart3zkodott. $armadna+ra 4mj!s D@.7 tment a iszn a sereg is, 5ol =rend)e llottak? s a
6ejedelem szemlt tartott 6elett1k s a generlis a tarcali rten meg%endgelte s megajndkozta 2ket.
&Hni!s elejn a t)or 6elkerekedett s A)aHj, *orsod, Cmr, N3grd, *ars, Nyitra megyn t%on!l%a jHli!s kze+n
csatlakoztak Mor%aorszg)an a *r1nnt ostroml3 orsternson s%d t)ornok sereg5ez. A szkelyek )ecs1letet %allottak a s%d
62%ezr el2tt, aki 6iatal generlis!kat kit1ntet2 6igyelemmel 5almozta el.
=Pk3czy Lsigmond, ki mind test)en Hgy elmj)en is igen szerny, a trsalkods)an, ismerkeds)en nyjas,
ked%essges, a sz+ t!domnyok)an is j3 s nagy 6!ndament!mmal, a dek nyel%ek)en +edig, mint maga t!lajdon nyel%)en,
oly ksz %olna, nagy dicsrettel, 5rnek, ne%nek ne%ekeds%el? S0@T tlttte )e szere+t s 5%atst a s%d 62%ezr mellett.
Az generl %al3)an gazdagon ajndkozta meg.? S0-T
Azzal az nt!dattal gondol5attak %issza a kt %es 5adjratra, 5ogy a )k)en Magyarorszg alkotmnyos jogainak
egyik ala+tr%nyt %%tk ki, ami)en a nemzetnek ( az reg Pk3czy sza%ai szerint ( =%agyon mit meg5llni, mind az
lelkiek)en, mind az testi)en.?
Az i6jH Pk3czy Lsigmond, mint szkely generlis -I9G. %gn 4decem)er 6olyamn7 mg egyszer s !toljra )ejrta a
Szkely6ldet. S0/T Nemsokra )HcsHt %ett "rdlyt2l, mert atyja -I90. elejn a linzi )k)en megnyert 5t magyar %rmegye
kormnyz3j% ne%ezte ki.
=Qreg? Pk3czy Cyrgy is nemsokra )e%gezte 6ldi +lya6!tst, miel2tt a lengyel tr3nt, trek%sei !tols3 cljt,
elrte %olna, -I98. okt3)er --.(n, mindssze GG %es kor)an meg5alt.
A szkelyek sz%)2l gyszoltk 2ket meg)ecs1l2, rgi ki%ltsgos jogaikat %isszallt3 6ejedelem(is+nj!kat, aki =az
orszg n+t minden derekas romlst3l megoltalmazta.? S0DT
A szkelyek 6ejedelem6i(generlisa sem sokig lte tHl atyjt. Sros+ataki %rkastly)an -IG-. jHni!s /G.(n megn2s1lt,
el%%n a rajnai %laszt36ejedelem, +6alzi 'rigyes egykori cse5 kirly sz+ s j3 lenyt, $enriettt. De a 6iatal 5ercegn2
nemsokra( =csak mint egy 5rom 53na+okat tlt%n egymssal? ( 5iml2)en meg5alt s a +ataki re6ormt!s tem+lom)an
temettetett el. A )natos 5erceg %igasztalst keresni "rdly)e jtt, anyj%al, de az akkor ott is d15ng2 raglyos k3r 4a 53lyagos
5iml27 2t is megtmad%n, 'ogarason -IG/. 6e)r!r 9.(n el5!nyt, nagyremny; letnek /..(ik %)en, ++en akkor, mid2n az
( 80 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MF:. "rdly =aranykora? s a szkelyek
orszggy;lsen %radi ka+itnny %lasztani ksz1ltek. Atyja mell temettk a 6ejr%ri 6ejedelmi tem+lom)an, a5ol $!nyadi
&nos s Lszl3, :za)ella, &nos Lsigmond, *ocskay, *et5len C)or is ny!godtak.
- "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F:. DG.. st).
/ "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F:. 9-I.
D Lsd )2%e)) mltatst =A szkely rendek a MF::. szzad)an? c. 6ejezet)en.
9 Lsd a =$adszer%ezet a 6ejedelemsg kor)an?, c. 6ejezet)en.
G Eletrajzt megrta egyik tant%nyom, )arts 4yla doktori rtekezs1lA Kolozs%rt. -.-/.
I Eletrajzt megrta Nagy &nos. 4Megjelent a Keresztyn Mag%et2 -80G. %6olyam.7
0 Szkely >kle%ltr F:. -.0., /D-.
8 Eletrajzt megrta egyik tant%nyom: Arday Bl doktori rtekezs1l. 4Kolozs%rt, -.-@.7 ( :. Pk3czy Cyrgy azt rta r3la +ortai k%etnek
-IDI. mj. 0.(n =5oldalagi +residens 4ti. orszggy;lsi elnk7 az szkelysg k#z#tt legnevezetesebb ember, tancsrend is.? 4*eke(
*ara)s: :. Pk3czy Cyrgy s a +orta. /DG.7.
. Fgrendelet)en -I/.. a!g!szt!s D-.(n 4mely)en t))ek kzt Ko%acs3czynak s Mik3 'erencnek is sz+en 5agyatkoz7 azt rja:
=Nagysgos Ko%acs3czy :st%n s Mik3 'erenc 5%eim, t!djtok azt, egyiteket 4Mik3t7 gyermeksgt2l, mstokat 6ejedelemsgemnek
kezdeteit2l 6og%a %ettem 5tam meg, tant%nyaim, creat!rim %adtok, mir2l sz1ksg megemlkezzetek.?
-@ rk(Magyarkori Nllamokmnytr :. -D-.
-- rk(Magyarkori Nllamokmnytr :. -9-.A rtnelmi r, -88-. %6. ..A s Cr36 Mik3 :mre: "rdly rtnete Ad. :. //9.
-/ rk(Magyarkori Nllamokmnytr :. //G.
-D rk(Magyarkori Nllamokmnytr :. -9..
-9 rk(Magyarkori Nllamokmnytr :. -09, -89, -.0. s Cr36 Mik3 :mre: "rdly rtnete Ad. D-I, D-..
-G rk(Magyarkori Nllamokmnytr :. D-0.
-I rk(Magyarkori Nllamokmnytr :. -8G.
-0 *orsos ams: Msodik konstantin+olyi k%etsge.A Cr36 Mik3 :mre: "rdly rtnete Ad. ::. 0(/8.
-8 Cr36 Mik3 :mre: "rdly rtnete Ad. ::. G/.
-. Cr36 Mik3 :mre: "rdly rtnete Ad. ::. I/.
/@ Cr36 Mik3 :mre: "rdly rtnete Ad. ::. I0.
/- "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F::. G99.
// *et5len C)or 5!rz3nak rja -I/-. mrci!s G.(n Nagyszom)atr3l, 5ogy Strasniczn nagy gy2zelmet arattak Kornis, ,ndrs 4erb 9@@
kkgyaloggal, D@@ veressel, 9@@ kznsgessel. Andrs Cer)nek a 6ejn j3 se), karddal csa+ta a kozk. 4Szilgyi: *et5len C. +olitikai
le%elei. /I-.7
/D "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F::. -//, GI@.
/9 *et5len C)or 5adseregnek 6ellltsi rendj)en 4-I/D()an7 a 6ejedelem [!rtlya megett ll )alra a cski sereg, !d%ar5elyszki seregA
jo))ra: *ldi Kelemen 45romszki7 serege, maros( s aranyosszki kt seregA s +edig a lo%asok el1l, a gyalogok 5t!k mgtt.
4rk(Magyarkori Nllamokmnytr :. 61ggelk.7
/G Ko%acs3czy :st%n le5etett, de 5ist3rija elt;nt.
/I Bc5y -I/-. jHli!s D@.(n SzamosHj%r)3l *et5len :st%n rtatlansgt kessz3l3an er2stget%n, arra kri, 5ogy legal)) a %asat %tesse
le 6eldagadt l)air3l. 4"rdlyi rtnelme. Ad. :::. DG@.7 Szilgyi S. szerint: ="gyik );ne %olt, 5ogy a 6ejr5egyi csat)3l elksettA
msik, 5ogy $aim)!rg)an tHll+te !tastsa korltait.? 4"rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M. -9.7 Lsd Kemny &3zse6 nletrsa -@. s
9@0.
/0 *et5len C)or le%ele P5dey Bl5oz, Bozsony, -I/-. sze+tem)er /. 4:.7A *et5len C)or le%elei :lls5zy Cs+r5oz. Magyar rtneti
r MMF::. Ktet.
/8 Kiad%a "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F:::. /99A ( Kornis 'erenc -@@@, Mik3 'erenc 9@@@, Kolozs%r %rosa I@@ 6orintig %llalt
kezessget.
/. 5oldalagi "mlkirata 4"rdly rtnete Ad. :. //0(/D-. ( =*alassi a+nk meg5alt, nem iszik t)) ser)etet? ( rja *et5len C)or
5!rz3nak -I/-. 6e)r!r I.(n Nagyszom)at)3l. 4Szilgyi S.: *et5len C)or +olitikai le%elei -9D.7
D@ Salamon 'erenc: Kt magyar di+lomata a MF::. szzad)an. =5oldalagi ( a )!dai )asa szerint ( k2%rakat rdemelt %olna.? Az angol
k%et is nagy )ecs1lssel sz3lt r3laA Mik3t ez 6elt;n2 ra%aszsgairt nem ked%elte. 5oldalagi lete legink)) di+lomciai
6oglalkozs)an telt el, s a trk s ltal)an az e!r3+ai di+lomcia sz%edkei)e )e %olt a%at%a. 4MMF:::(:M.7
D- Od%ar5ely %rmegye trtnete DDI.
D/ Fass Mikl3s: A kirlyi kny%ek szkely okle%elei, D0.A Mik3 'erenc nagy tekintlye annyira szll3ig% %lt, 5ogy -I9D. no%em)er 9.(n
Pt5y :st%n azt rja Pk3czy 6ejedelemnek a +ortr3l, 5ogy =mostan itt arn3t(%ilg %agyon, mint nl!nk %ala egy id2)en, 6lorel %ala
az (ik!&vilg_? 4Szilgyi S.: Le%elek s >kiratok 0D-.7
DD Od%ar5ely %rmegye trtnete, DD0.
D9 Az ezekr2l sz3l3 okle%elek meg%annak Nagyernyn a )r3 *alintit5 csald le%ltr)an.
DG Arday Bl tant%nyom: 5oldalagi Mi5ly lete Kolozs%r -.-@. -0.A Fass Mikl3s: A kirlyi kny%ek szkely okle%elei G/.A *r3 >r)n
*alzs: A Szkely6ld :F. -0G.
DI *arts Cy!la tant%nyom: *orsos ams M., Kolozs%r -.-/.
D0 Od%ar5ely %rmegye trtnete D9..
D8 K2%ry Lszl3: "rdly trtnete :F. //..A *r3 >r)n *alzs: orda %ros -.I.
D. Od%ar5ely %rmegye trtnete DD..
9@ Lsd Fass Mikl3s sszelltst: A kirlyi kny%ek szkely okle%eleir2l. "rdlyi MHze!mok, -.@@.A Od%ar5ely %rmegye trtnett 4DD0(
D9D.7A *r3 >r)n *alzs Szkely6ldjt st).
9- Od%ar5ely %rmegye trtnete D9-(D9D.
9/ Od%ar5ely %rmegye trtnete D9G.
9D "redetije =dat!m ad acid!las Szldo)osienses? -I/.. mj!s /D. 4Od%ar5ely %rmegye irattr)an :M. 8. sz.7
99 Szkely >kle%ltr F:. -D-.A $aller C)or na+l3ja 4"rdly trtnete ad. :F. D@.7 A++ro)atae Vonstit!tiones Pegni ransyl%aniae 4-IGD7.
+. :::. tit. II. a. -/.A rk(Magyarkori Nllamokmnytr ::. /8., /.I.
9G Szkely >kle%ltr :F. /I-. F:. -DD.A "rdly rtnete ad. :. /0I.
9I $orm!zaki: Doc!mente :::. -GD.A Meno+ol :storia /0GA Lsid3 %ajda Mold%)an. *!da+esti $rla+ -88G. 6e)r!r G.
90 Szalnczi :st%n +ortai k%et jelentse: Szilgyi S.: Le%elek s okiratok, :. Pk3czy Cyrgy trtnete /..
( 88 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MF:. "rdly =aranykora? s a szkelyek
98 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F::. 98..
9. "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M. -G.
G@ "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M. -IG.
G- Szalrdi Siralmas kr3nikja -DD.
G/ "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek -09., -8/., -.G.A Bokoly &.: Az erdlyi re6ormt!s egy5z trtnete -9I., Keresztny Mag%et2, -88/. %6.
GD "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M. -., -GG.
G9 *r3 Kemny Lsigmond sz+ regnyt rt r3la: Az z%egy s lenya cmen.
GG A Mikesek n3ta+ernek aktit 4tanHki5allgatst s tlett7 megtallt!k Frs%rt a gr36 "rd2dy(le%ltr)an 4a rgi Pk3czi(le%ltr)3l
ker1l%n oda7. " sorok r3ja rta le s megjelent az "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M. -GG.A F. Szalrdi: Siralmas kr3nikja .0.,
t%esen -ID9. keret)en.
GI $aller C)or na+l3ja 8I.
G0 Szalrdi &nos: Siralmas kr3nikja -D0.
G8 "gykorH msolata Od%ar5ely %rmegye le%ltr)an. F:. D. sz. 89D.
G. Kornis s trsai jelentse a )eiktatsr3l a 6ejedelemnek 4Szkely >kle%ltr :F. /00., s "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M. 9@..7
I@ $aller C)or na+l3ja .@.
I- Fele %olt Betki :st%n a cski, Daniel &nos az !d%ar5elyszki 5addal 4Kemny nletrsa D@G, D-@.7
I/ Szalrdi &nos: Siralmas kr3nikja -9., -GD, -GG.
ID $aller Na+l3ja ./.
I9 Kemny nletrsa D9@.
IG Szalrdi Siralmas kr3nikja -09.A Kemny &nos maga is 6eljegyezte a ka+itny 4a 5or%t Pad%nyi :st%n7 el6ogatsa e+iz3djt
4Qnletrsa D9D7:
=Az 2rsg lt%n, 5ogy az ostroml3k mr )enn %olnnak, kezdnek 6ejr le+ed2ket kinyHjtani, de mr ks2 %ala, mert :sten az, ki
megtart3ztat5atta %olna a megd15dtt n+et. ,zonban ht egy lykon vonssza ki egy rongyos% 0ekete brzat* szkely drabont az
ka$itnt% veres skrlt k#nt#sben. Meglt%n megesmerm, megsz3lt%n a gyalogot, 5ozzm 5oz, grk neki j!talmatA az ka+itnt
+edig 5armadmag%al 6egy%errel oltalmaztam magam s kr1lettem le%2k, 5ogy kezem kztt is le nem %gk. Az ellensg)en +edig
csak egy 6r6i is t)) az ka+itnnl 5armadmag%al let)en nem marada.?
&Hni!s -/.(n =%ttk meg Szerencset, az ka+itnyt Pad%nyi :st%nt 6og%a 5oztk Batakra? 4*n66y Cyrgy Na+l3ja: "rdly rtnete Ad.
:F. -//.7 Pk3czy el2)) 6el akarta akasztatni =Szerencsen az ka+! 6jra? ( de aztn 6ogsg)a k1ldte Crgny)e. 4Szilgyi S.: Pk3czy
Cyrgy csaldi le%elezse -0.., -.9., -.I.7
II $aller .9.A *n66y -/.., Szalrdi -8I.A Szilgyi: Pk3czy Lsigmond IG.
I0 *eke(*ara)s: :. Pk3czy Cyrgy s a +orta 0-G.
I8 Szalrdi $aller .G.
I. Szalrdi -.@.
0@ Szalrdi -.8.
0- Vsaldi le%elezs D9D.
0/ orstenson azt k%nta az Hja)) szerz2dsi 6lttelek)en, 5ogy Pk3czy Lsigmond 5erceg +arancsnoksga alatt szkely 5ad k1ldessk
5ozz 4Szilgyi: >kmnytr :. Pk3czy Cyrgy s%d s 6rancia sszekttetsei5ez -I9G. jan!r 0., DID, DI0 s D0@.7
0D Szalrdi /9I.A :. Pk3czy Cyrgy adomnyair3l Lsd Fass Mikl3s: A kirlyi kny%ek szkely okle%elei)en s Od%ar5ely %rmegye
trtnete D0/.
( 8. (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MF::. Az erdlyi 6ejedelemsg 5anyatlsa s a szkelyek. 4-I98(-II-.7
4VII. Az erdly( $e5edelemsg "anyatl!sa s a szkelyek. 6*/-1&*//*.8
:. Pk3czy Cyrgy rendezett, er2s orszgot, nagy5atalmH 6ejedelemsget s tmntelen csaldi gazdagsgot 5agyott
5asonl3 ne%; 6ira. "z a 6ejedelmi %agyon Lsigmond 5erceg 5alla !tn mg n%ekedett. Az 2 )irodalm)an maradt az
anyaorszg)3l a 6els2 iszig terjed2 rsz, Szatmr s Sza)olcs %rmegye, Szatmr, Kll3 s "csed %r%al, Nagy)ny%al. Az
%k %olt a nektrt term2 $egyalja, okaj, Szerencs, Sros+atak %r%al. 'ent Sros)an Sros %ra, L)or3 s Mako%ica %raA a
*eszkidek 5egy%idke, M!nkcs %r%al. rencsn megy)en Lednice. Sz3%al a Magas trt3l a 'ogarasi $a%asokig terjedt
5osszH lncolata Pk3czy )irtokainak. "rdly)en is =a derekas %rak, 6isklis j3szgok kez)en l%n?, ezek j%edelme
temntelen gazdagsgot jelentett. S-T De nemcsak a 6ejedelmi csald gazdagodott meg "rdly)en: j3 m3dnak r%endett a n+
is. Az orszg n+essge is r%endetesen gyara+odott az ellensgmentes ngy %tized alatt.
:. Pk3czy Cyrgy *et5len C)or meg6ontolt, 3%atos, )r 5atrozott +olitikjnak k%et2je %ala: 6ejedelmi s orszga
jogai)3l nem engedett, de a mersz kockzatot ker1lte. 'ia s !t3da ellen)en mersz, kockzatos, 5arcias +olitikt k%etett,
mint *et5len el2dje *t5ory C)or. A 6iatal Pk3czy Cyrgy nemcsak a kt ol5 %ajda %iszly)a a%atkozott, a trk 5re,
t!dta, engedlye nlk1l s akarata ellenreA 5anem a %ilg+olitik)a is, anlk1l, 5ogy azt a trk Bortnak )ejelentette s arra
j3%5agyst krte %olna. Azt 5itte, 5ogy a siker meg5ozza az !t3lagos j3%5agyst. Mid2n azon)an lengyelorszgi %llalata
)alsikerrel jrt: a trk )osszHs 5aragja lecsa+ott r s dHl3 5adainak zskmnyHl %etette oda a szerencstlen orszgot. Az
=aranykor?(ra a ra))ilincsek kora k%etkezett.
J
::. Pk3czy Cyrgy nagy 6igyelmet 6ordtott a szkelyek k%nsgai teljestsre. Az orszggy;lsek alatta s;r;n
6oglalkoznak szkely krdsekkel, melyeket azon)an itt nem rszletez5et1nk.
Qnkormnyzat!k egyik 62)iztostst Hja))an meger2stettk -IG/()en, :. Pk3czy 'erenc 6ejedelemm %lasztsa
6lttelei kz iktat%n, 5ogy a 6ejedelem =ka+itnyokat, kirly)r3kat, generlisokat magok nemzet)2l s kzt1k lak3kat
adjon kzik)e ... a kirly)rknak +edig %laszts!k a szkek sza)adsg)an lljon.? Amit sz3 szerint megismtelnek P5dey
'erenc %lasztsakor -IG8()an. S/T
A szkelyek 5;sgre s szolglatkszsgre tmaszkod%a 6olytat5atott ::. Pk3czy Cyrgy erlyes 4atyjnl is
mersze))T +olitikt Kelet 6el. Pk3czy a 5;tlen mold%ai %ajdt, L!+!lt szkely 5adakkal ;zte el orszg)3l s -IGD()an az Hj
%ajda Ste6n Crgicze az 2 %azall!sa lett. Mt 5a%aseli %ajd%al is meger2sttette a rgi di+lomt, mely ezt l3(ajndk s
tiszteletdj adsra ktelezte. A kt >l5orszgot gy 61gg2 %iszony)a csatolta "rdly5ez. Nem ment ez minden ne5zsg nlk1l
s a siker 62knt a szkelyek 5adi erejnek eredmnye %olt.
Az reg Pk3czy az ellensges mold%ai %ajdt, L!+!lt, aki =a Bortn is eleget +raktiklt s k1ln)en is zetlenkedett a
6ejedelem ellen, az kznsges j3rt, )kessges megmaradsrt, a jeles, okos 6ejedelem mind csak t;rssel, szen%edssel
szokta %ala meggy2zni, szeme el2tt %isel%n, 5ogy aki t;rni, szen%edni nem tan!lt, az gyakorta !ralkodni sem t!d5atA s az
!nokja Pk3czy 'erenc keresztsg%el ltt komasg)eli sz%etsg)en is mind arra clozott?. SDT Az i6jH 6ejedelem ellen)en
lt%n, 5ogy =L!+!l %ajda 6arkas m3djra )enne termszett %lt szokst nem 5agy5atja?: merszen neki %gott.
L!+!l -IGD()an kozk s tatr segtsggel megtmadta Mt 5a%aseli %ajdt, 5ogy 5ely)e %ejt, a kozk 5etman 6it
im!st 1ltesse )eA de Mt mrci!s /0.(n =igen meg%erte %ala.? S9T
Pk3czy elrkezettnek %l%n az id2t L!+!l megtrsre, Kemny &nost =%alami ke%s n++el? ellene k1ldtte. L!+!l
Kamenicz)e menek1lt s a )ojrok 5elyette Ste6n Crgiczt 4Pk3czy 5%t7 %lasztottk %ajd%. L!+!lt azon)an a kozk
megsegtette s Kemnynek %issza kellett %on!lnia az el6oglalt &sz%sr)3l. L!+!l kozk segtsggel )e%on!lt $a%asal6ldre s
Mtt 4dacra a 6ejedelem *oros &nos ka+itnysga alatt k1ldtt segtsgnek7 'oksninl meg%erte. Xja)) erdlyi
segd5adakkal er2s)d%e, L!+!lt &sz%srnl 4jHli!s elejn7 a magyar s mold%ai 5adak meg%ertk, ccst 6og%a %ittk
"rdly)e. L!+!l erre nejt s lenyt kincsei%el Sz!csa%)a k1ldtte, maga a kozkok5oz menek1lt segtsgrt.
A 6ejedelem a cski 62ka+itnyt =Betki :st%nt s Mikes Mi5lyt Hja)) 5adakkal s l%2 szerszmokkal k1ldtte %ala )e?
SGT ... Sz!csa%t, lengyelekt2l is segt%e, ostrom al 6ogtk. im!s kozk segtsget %itt a %r)a s erlyesen %dekezett. SIT
$at5eti zrlat !tn =a szkely atya6iak az ostromi el2ksz1letre ily mestersget gondoltak s tanltak %ala, 5ogy mind egy(egy
szl deszkt szerzennek, melyeket ki(ki 5ossz5oz alkalmaztat%n, szemeinek 5elyeit azokon ki6Hr%n, ly!kaszt%n, az
ostromkor l%s ellen +ajzsok gyannt nyakok)a azokat 5nytk %ala ... De a deszks(+ajzsos szkel atya6iaknak nem sokat
5asznl %ala a stratagema 45adimestersg7, mert a kozksg lt%n, 5ogy a l%s nem rtana nekik, kardokkal ki1t%n rej!k,
5ogy ezek egy(egy kalodt 5nytak %olna nyakok)a, mg azoknak nyakok)3l %al3 5nysokkal magokat knnye))tenk, addig
nagyo)) rsz)1l el5!llottak %ala.? S0T
A 6ejedelem Kemny &nos %ezrlete alatt Hja)) 5adakat k1ldtt. Az ostrom mg 5e%ese))en 6olyt s egy kartcs im!s
strt tall%n, 2 is 5allosan megse)es1lt s a kozkok okt3)er ..(n 6eladtk a %rat. A tatr kn L!+!lt el6ogat%n, a Bortra
k1ldtte, 5ol a $ttorony)a zrtk s ott +!szt!lt el.
Pk3czy elrte, 5ogy az Hj %ajda Ste6n Crgicze %azall!sa lett. Mt is meger2stette a rgi alrendeltsget. A kt
>l5orszg gy elismerte "rdly 6enn5at3sgt.
Mt -IG9. +rilis -..(n meg5al%n, !t3da Ser)n Konstantin 5%e maradt Pk3czynak. Mindkt %ajda ellen lzads
1t%n ki, erdlyi seregek %ertk le a 6elkel2ket, -IGG()en. Mikes Kelemen 5romszki 62ka+itnyt, S8T zszl3alj%al el2re
k1ld%e, maga Pk3czy %on!lt a *odza(szoroson t $a%asel%re, s jHni!s /0.(n Bloesti %idkn le%erte a 6ellzadt szemnyek
( .@ (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MF::. Az erdlyi 6ejedelemsg 5anyatlsa s a szkelyek. 4-I98(-II-.7
ltal %ajd% %lasztott $ericzt s 6og%a %itte "rdly)e. A +loesti s a sztrojesti t)or)an tmegesen nemestette s l362stette a
5adjrat)an rdemeket szerzett szkely csa+atokat. MK gy*t s FF zszl!t 0oglalt el.
="m)eremlkezet 3ta nem trtnt, 4mondja egy szsz kr3niks7, 5ogy "rdly 6ejedelmnek egyszerre kt %ajda szolglt
%olna s egy %ajda6it, mint 6oglyot 5ozott %olna mag%al.? S.T
Pk3czy a rgi Dcia 5rom tartomnyt %d( s dacsz%etsg)en egyestette a sajt 6els2sge alatt. ( "zt 2 a za+orogi
kozkok )ele%ons%al nagy keleti sz%etsgg akarta kiszlesteni s ezrt a%atkozott )ele a lengyel tr3n%iszly)a. A 6ejedelem
Kroly C!szt% s%d kirllyal s a kozkokkal, V5melnicki *ogdn 5etmannal l1kn, szerz2dst kttt a lengyelek ellen.
Fiszont a lengyelekkel a cr, a csszr s a tatr sz%etkezett. A 5adjrat Krakk3, Fars3, a lit%n *rzest )e%tel%el sikeresen
6olytA de a dnok S%dorszgra tmadsa miatt a s%d kirly ki%on!lt Lengyelorszg)3l s a kozkok is zskmny!kkal
5azamen%n, Pk3czy magra maradt. S-@T Vsekly ksrettel nagyne5ezen %erg2dtt 5aza, serege azon)an az el2tr2 tatrok
ra)szjra ker1lt. A tzezer 6ogoly kztt ott %olt a szkelyek szne %irga, kik a Krm(6lszigeten keser%es ra)sg)an snyl2dtek
%eken t. Nmelyek sHlyos %ltsg rn 5aza ker1ltek, nagy rsz1k ott +!szt!lt el a sHlyos ra)sg)an. S--T
"rdlyre keser%es knszen%edsek %ei k%etkeztek. A trk Pk3czy lettelt k%etelte. Meg%lasztottk 5ely)e
-hdey ;erencet 4-IG0. no%em)er /.7
De Pk3czy ragaszkodott a 6ejedelemsg5ez. Azt rta Od%ar5elyszknek -IG0. decem)er -8.(n, 5ogy =ink)) akarnnk
kold!lssal ln1nk, mintsem des 5aznk, nemzet1nk romls%al, %g5za 4a trkt2l k%etelt &en2 %ra7, 5atri
elidegents%el !ralkodn!nk, r%id elmHl3 let1nket dicsretes keresztynsggel, magyarsggal )erekeszten1nk, megm!tat%n
azt is kegyelmeteknek, s az %ilg elei)en terjeszt%n: nemzetemnek, 5azmnak igaz %oltam_? S-/T
Legkitart3)) 5%ei a szkelyek %oltak. Betki :st%n cski 62ka+itny, Lzr :st%n cski 62kirly)r3, Mikes Mi5ly
kancellr )iztostottk, 5ogy az egsz szkelysg %ele tart s a szkelyek tnyleg )m!latos 5;sggel ragaszkodtak 5ozz. S-DT
Nm az orszgra ny!gatr3l trk, keletr2l tatr 5adak zHd!ltak -IG8 nyarn. A tatroknak =a 5a%asokon a *arcasgra 4s onnan
$romszkre7 %al3 )e1tseket %alami ke%s szkelysg meggtolni, akadkozni akar%n, csak olyan ltt, mint a tenger)e egy
kanl %z, a%agy a szHnyog az ele6nt ellen.? S-9T
A nagy%ezr az orszggy;ls ltal 5ozz k%et1l k1ldtt *arcsay Nkost 6ejedelemm ne%ezte ki, kit aztn a
maros%sr5elyi 4-IG8. no%em)er I.(i7 orszggy;ls is meg%lasztott. A szkelyek mg akkor s ott is Pk3czy5oz
ragaszkodtak s 6elkiltottak, 5ogy =5a az kt natio 4a magyar s szsz7 nem akarja is, 2k az el))i 6ejedelem 4Pk3czy7 mell
llanak, karddal is )e5ozzk 4a Pszek)2l \Barti!m\7 s meg is oltalmazzk_? S-GT A rendek kikeltek a cski s 5romszki
szkelyek ellen, =kiknek r!lsa 6ogja nyak!kat szegni.? S-IT
Pk3czy -IG.()en a szkelyek segly%el tnyleg %issza6oglalta "rdlyt, de a trkt megengesztelnie nem siker1lt. Az
2 sorsa -II@. mj!s //.(n Kolozs%r mellett a szsz6enesi csat)an d2lt el, a5ol Szejdi A5med )!dai )asa serege legy2zte. A
szkelyek ott is sernykedtek mellette, de a trk tHler2 gy2zedelmeskedett. Pk3czy serege jo)) szrnyn llottak a cskiak,
t2l1k jo))ra a t))i szkelyek. "zek %issza%ertk $!sszain )asa csa+atait, melyek a szszl3na(6enesi +atakon tkelni +r3)ltak.
Sikeres ksrlete %olt a trknek a Szszl3na 6el megker1ls s emiatt kellett a szkelyeknek %issza%on!lni. S-0T
=Pettenetes ko+jatrs s er2s 5arc tartalk mindkt rszr2l. A trkk ngy annyi szmmal %oltak. Fgre a mieinknek
jo)) szrnya, a ki)en a szkely atya6iak is %olnnak, meg5anyatlani s 5tat is adni kezdett %ala, de ... meg6ordttatnak s a
trk azon 6elen megnyomatk. Azon)an itt is a trk seregek neki 6elesed%n, meg6!tamtatk a szkelysg 6l a %lgyen
>l56enes 6el.?
A 6ejedelem lt%n a jo)) szrny ingadozst, =maga is oda 6el r!gaszkodott %ala.? De ott a trk 5adak kz
ke%ered%n, )r %itz1l %dekezett s %agdalkozott, =a trkk)en el is ejt%n s ne5nyat meg is se)est%n?, 2 maga is sHlyos
se)et ka+ott 6ejre 4sisakja lees%n7, mely miatt kt 5t mHl%a -II@. jHni!s 0.(n Fradon el5!nyt. S-8T *eteljes1lt 6ogadalma:
=r%id elmHl3 lett dicsretes magyarsggal? rekesztette )e.
aln !tols3 le%ele %olt, amelyet a cski szkelyek5ez rt a %esztett csata !tn k%et2 na+on -II@. mj!s /D.(n Elesdr2l,
mely)en 5lsan emlkezik meg arr3l, 5ogy a szkelysg s kzt1k a =cskiak des 5azj5oz %al3 igaz szeretetnek s 5ozz
%al3 5;sgnek tegna+ dicsretes jelt ad, mi is ( Hgymond ( %r1nk onts%al s se)einkkel +ecstelt1k meg kegyelmetek5ez s
az szegny orszg5oz %al3 szeretet1nket.? :nti 2ket to%))i 5;sgre. S-.T
A szkelyek teljestettk !tols3 k%nsgt: 5%ek maradtak 5ozz a srig, ( s2t azon tHl is_
J
A szkelyek Pk3czy 5alla !tn sem akartak meg53dolni )arcsaynak. A cskiak s 5romszkiek sokig nem 5ittk el,
5ogy szeretett 6ejedelm1k meg5alt. *arcsay annyira n+szer;tlen %olt kzt1k s a szszok kztt, 5ogy mid2n ez 5oldalagi
Mi5lyt, tancsost, a szkelyek kz k1ldtte, 5ogy azokat 6el1ltesse s ki5ozza, Seges%rt, a 6ejedelem elestnek 5rt
terjeszt%n, a szsz +olgrsg re rontott, s mint mt3t s r!l3t ssze%agdaltk. S/@T Od%ar5elyszk +edig a to%)) is
ellenll3 Seges%rra a kt Bl6i(test%rt k1ldtte )e, 5ogy %d( s dacsz%etsget kssenek.
*arcsay a )!dai )as5oz *oncz5idnl csatlakoz%n, egy1tt mentek "csed ostromra, melyet Mikes Mi5ly Pk3czy
kancellri!sa elszntan %delmezett. Nem adta 6el akkor sem, mid2n ccst, Mikes &nost, aki K2%r 6eladsakor j!tott a )asa
kez)e, ez 6elakasztssal 6enyegette. S/-T
$i)a %olt a Pk3czy(+rtiak 1ldzse, melynek sHlya 62k++ a Szkely6ldre ne5ezedett, 5i)a -II@. jHni!s -D. a
szkely n+ szmra amnesztia 5irdets: a szkelyek nem 53doltak meg. A megkegyelmezs k1ln)en sem %olt ltalnos
r%ny;, mert a %ezet2kre nem %onatkozott, gy A+or Lzrt s *ara)s Btert nyakon kttetni rendel.
*arcsay a 62))eket 1ldz2)e 6ogta. *ak3 :st%nt Marosszk 62ka+itnyt, tlet nlk1l 6elakasztattaA szr5egyi Lzr
:st%nt, Vsk 62kirly)rjt el6ogat%n, Crgny)e zratta. Lzr az a)lakrostly ki6esztse ltal szktt meg )rtn)2l s
to%)) is 1ldztet%n, a!g!szt!s -@.(n Klnoki Mi5ly cski 62ka+itny s Vserei Mi5ly 62kirly)r3 rendeletet ka+tak, az 2
%agy 6elesge el6ogatsa %gett.
( .- (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MF::. Az erdlyi 6ejedelemsg 5anyatlsa s a szkelyek. 4-I98(-II-.7
Lzr :st%n e kegyetlenkeds s a nagy 5adisarc miatt k1ln)en is 6orrong3 n+et 6elkelsre sz3ltotta 6el. Ogyanazt
5irdettk rokonai, Szkely Sm!el s om+a :st%n. A!g!szt!s -I.(n t)or)a szllt a cski n+ s 6egy%er6ogsra 5%tk 6el
$romszket is. Vserei Mi5ly 62(62kirly)r3 Mad6al%n a n+ d15nek lett ldozata. Vskszereda %r)an el6ogtk a *arcsay
ltal 62ka+itnny kine%ezett Klnoki Mi5lyt, s )rtn)e %etettk. $romszk is 6ellzadt s sze+tem)er /8.(n Szonda
:st%n, A+or Mi5ly, Maksai *lint, Szkely *lint, Fajna Cs+r s Mikl3s, B1nksti Bl, "lekes :st%n s t))ek alrs%al
%gzst 5oztak, Szkely Sm!elt %ezr1kk %lasztottk, Lzr :st%n5oz csatlakoztak, Dont5 :st%nt, a *arcsay ltal
kine%ezett ka+itnyt el6ogtk s meg6ojtottk. Xj 6ejedelemr2l kezdettek gondolkozni s el2)) Pk3czy 'erencre gondoltak, majd
Kemny &nos5oz 6ord!ltak, aki nem rg sza)ad!lt ki a tatr ra)sg)3l. $osszas 5arcok !tn a seges%ri orszggy;lsen
*arcsaynak engedelmessget 6ogad%n, a 6ejedelemt2l amnesztit nyertekA de Hgy, 5ogy tr%nycikket 5oztak arr3l, 5ogy a
6ejedelem ezentHl a szkely szkek)e ms nemzet)eli ka+itnyokat is ne%ez5et ki. "z a szkely nemzet eddigi alkotmnyos
sza)adsga megszortst, nkormnyzatnak korltozst jelentette.
A cski s 5romszki szkelyek meg53dolsa *arcsaynak csak sznleges %olt, mert !gyanakkor Kemny &nost is
5%ogattk az orszg)a, ( ki akkor 6elesge L3nyai Anna )irtokn, a Szatmr megyei Aranyosmedgyesen tart3zkodott (
megizen%n, 5ogy mell llanak.
Kemny &nos Maros%sr5elyre szllott -II@. no%em)er /8.(n. >da jttek a cski s 5romszki 5adak s ott esk1dtek
6el Kemny &nos 5;sgre.
*arcsay s Kemny megegyezs1k szerint orszggy;lst 5%tak ssze Szszrgen)e, -II@. decem)er /9.(re, melyen
*arcsay leksznt, s a rendek -II-. jan!r -.(n ( 62knt a szkelyek 6egy%eres erejnek nyom3s s1rgetsre ( Kemny &nost
%lasztottk 6ejedelemm.
A trk Kemnnyel szem)en eleit2l 6og%a ellensges magatartst k%etett. Nemcsak 5ogy meg nem er2stette, 5anem
lettelt k%etelte. < erre a csszr(kirlyt3l krt seglyt. A )csi !d%ar nem sietett Kemny segtsgre, a trk +edig azt
k%etelte, 5ogy Kemny mondjon le, s az orszg %lasszon ms 6ejedelmet.
Kemny -II-. jHni!s ..(n Meggyesr2l rendeletet k1ldtt Lzr :st%n cski 62kirly)r3nak, 5ogy legyenek kszen,
5ogy a 5aza szolglatra ind!l5assanak. A trk 5adak jHli!s -.(n )enyom!ltak az orszg)a a Faska+!n t. Kemny, mi!tn a
6ogsgra %etette *arcsayt Crgny)2l K2%r)a k1ldtte, de Htkz)en megltk, ki%on!lt a trk el2l "rdly)2l, csak a szkely
5adakat 5agyta 5tra Betki :st%n s Lzr :st%n %ezrlete alatt, azzal az !tastssal, 5ogy %on!ljanak Sze)en s 'ogaras
irny)an a )els2 Szkely6ldre s igyekezzenek az ellensgnek rtani, de csatt ne lljanak, 5anem tartsk 6enn erejket jo))
id2kre.
K!cs!k Ali )asa Maros%sr5ely al rkezett s a rendeket oda 5%ta 6ontos tancskozs %gett, azaz Hj 6ejedelem
%lasztsra. !d%n, 5ogy a szkelysg s nemessg zme Kemnnyel tart 4mint el2)) Pk3czy%al7, mindenekel2tt a szszokat
akarta megnyerni. "zek meg is 53doltak, megjelentekA de a magyarok s szkelyek ismtelt rendeletekre sem. $i)a izent a
szerdr Betki :st%nnak, megknl%a 2t magt a 6ejedelemsggel, aki azt nem 6ogadta el. D15)en Maros( s Od%ar5elyszket
6eldHlatta.
"z!tn a Maros%sr5ely melletti csonka t)ori orszggy;ls kikiltotta 6ejedelemm ,$a0i (ihlyt, aki nem rg jtt
5aza tatr 6ogsg)3l s ")es6al%n %issza%on!l%a lt. ( A+a6i a t)or)a 5ozat%n, knytelen(kelletlen 6ejedelemm ttetett. A
szkelyek nem 53doltak meg A+a6inak, 5anem to%)) is Kemny5ez ragaszkodtak. S/DT
Ali )asa 6lsz3ltotta le%llel a szkelyeket, 5ogy A+a6inak 53doljanak, az ellenkez2ket %g%eszllyel 6enyeget%n.
A+a6i is rrt Vsk( s $romszkre, 5ogy =ne ka+dosson rgyk5oz 5asonl3 )iztatsokon ... trjen elmjre.? S/9T Azon)an a
cskiak )ztak szk1k termszetes 6ek%snek er2ssg)en, a 5romszkiek az el25aladott 2szi id2)en s a trk t)ort3l t%ol
6ek%s1k)en. Od%ar5ely( s Marosszk, )r kzel 6ek1dtek, a nem rg elszen%edett +!szttsok keser%es emlkei%el a segtsg
remnye s az ellensgt2l %al3 6lelem kztt ktsgeskedtek. S/GT
Ali )asa a szkelyek %akmer2sge miatt 5aragra gerjed%e, radn3ti t)or)3l megind!lt Marosszk 6el s azt %gig
dHl%n, Od%ar5elyszkre ment s azt t;zzel(%assal +!sztt%a, megadsra knyszertette. Vskot s $romszket le%l)en
meg53dolsra sz3ltotta 6el. A 5romszkiek megretten%e a kzelg2 trk seregt2l, sznleg meg5ajoltakA S/IT Vskszk
azon)an, )z%a az erd2koszorHzta $argitn +tett 6ldsncok %delm)en, ellenllsra ksz1lt. A rendes kzlekedsi 5argitai
!tat )e%g%n s meger2st%n, er2sen %delmeztk. Ali )asa :zmael )!dai )ast k1ldte ellenk. A 62Hton a janicsrok s t))i
gyalogok tmadtak. "zeket a cskiak 6eltart3ztattk s %issza%ertk. A trk s a tatr lo%assg azon)an megker1l%n az
rkokkal, sncokkal meger2stett !tat, 5a%asi s%nyeken t le)ocstkoztak a cski medenc)e s %ratlan!l r1t%e a %dtelen
6al%akra, zskmnyolni s getni kezdettek. A %d2sereg a jr5atatlannak 5itt rengeteg erd2k)en )z%a, nagy megd))enssel
ltta a mgttk 6ello))an3 lngokat s magokat megker1l%e lt%n, az erd2k rejtek)e menek1lt. A %dtelen n+ az ellensg
5atalm)a ker1lt. S/0T
A+a6it ez!tn a kisselyki orszggy;lsen -II-. no%em)er //.(n 1nne+iesen )eiktattk a 6ejedelemsg)e. A %lasztsi
6lttelek egyike %isszalltotta a szkelyek el2jogt, 5ogy generlis!l, ka+itnyok!l kztk lak3 szkelyeket 6og kine%ezni, s
62kirly)rikat magok %lasszk. S/8T
Kemny &nos mg egy !tols3, ktsg)eesett ksrletet tett "rdly %issza6oglalsra. -II/. jan!r D.(n negyedszer
ind!lt "rdly)e, nmet segt2 5adakkal. De a szerencse most sem ked%ezett neki. Seges%r kzel)en, Nagysz2ll2snl K!cs!k
)asa 6elette gy2zelmet aratott, mely)en Kemny maga is a csatatren maradt. ="z l2n siralmas %ge az mlt3sgos j3 magyar
6ejedelemnek.? S/.T :mmr 5armadik 6ejedelmi ldozata a %gzetes id2knek, mely "rdly egt stt gysz6elleggel )ortotta
)e.
A +rt%iszly to%)) is tartott. A Kemny(+rtiak 4kzt1k a szkelyek7 az elesett 6ejedelem 6it Kemny Simont
l+tettk 6el ellenjellt1l, de a %iszonyok 5atalma er2se)) %olt az rzelmeknl, meg kellett 53dolni s !tols3 menedk%r!kat
Crgnyt is 6eladtk. SD@T
( ./ (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MF::. Az erdlyi 6ejedelemsg 5anyatlsa s a szkelyek. 4-I98(-II-.7
K!cs!k )asa -II/. jan!r /0.(n kemnyen rrt a cskiakra, 5ogy 5a A+a6inak 53dolnak, =eddig %al3 cselekedetekrt
semmi )nt3ds!k nem lszen?, de 5a to%)) is ellenkeznek, =mind nagyokat, mind kicsineket 6egy%ernek lire? 5nyatja,
elra)oltatja, t;zzel(%assal rajtok lesz s minden jo%aikat el+!szttja. SD-T
Nem %olt mit tenni: a szkelyek is rendre )e53doltak A+a6inak.
- Szalrdi Siralmas kr3nikja /GG.A Szilgyi S.: :. Pk3czy Cyrgy letrajza 9@0.A
/ "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M:. -9D., D/9.
D Szalrdi /I..
9 Szalrdi /0@.
G Szalrdi /0-.
I Erdekes, 5ogy a %d2k sncaik %delmre az el2tr)en =40arkas=&vermeket stak, mintegy sz2l21ltetsre %al3kat.?A Szalrdi /0D.
0 Szalrdi /09, /0I.
8 Le%elei a 6ejedelem5ez $a%asal6ldr2l. Szilgyi: ::. Pk3czy Cyrgy okm. -./, -.0.
. Szilgyi: ::. Pk3czy Cyrgy -/9.
-@ Pk3czy Cyrgy szerint: =S%d, kozk )artsg megcsala. S%d mg Fars%t3l %lk elA az kozk )irodalmig elksrtet %el1nk magtA
lengyelsggel mi 5arcolt!nk: 2 takarodottA ... a t#kletlen olhsg elllsa miatt mag!nk, orszg!nk annyit kell adn!nk, mennyi
nek1nk nincs.? Pk3czy anyjnak Vzerne!st5o -IG0. jHli!s /G.(n 4Szilgyi S.: A kt Pk3czy Cyrgy csaldi le%elezse G//.7 (
*arcsay Nkos $romszk tiszteinek azt rja -IG8. decem)er -D.(n, 5ogy =az elmHlt %eszedelmes lengyelorszgi eZ+editio)an a
4szkely7 %itzl2 rend nagyo)) rszint oda maradott.? 4Szkely >kle%ltr F:. //-.7
-- &!5sz *la dr. tant%nyom: Magyar 5adi6oglyok a krmi tatr ra)sg)an. Szeged, -./I.
-/ "redetije Od%ar5ely %rmegye le%ltr)an.
-D =-IG8. jan!r -.. sszegy;jt%n a 5romszki 5adakat Klnoki Mi5ly !ram Pty5ez, 5ogy t)or)a szlltsa Pdei 'erenc !ram
+arancsolatj)3l, Mikes Kelemen !ram oda rkez%n, mindnyjan Pk3czy Cyrgy !r!nk 2 maga mell 5ajlottanak s Klnoki Mi5ly
!ram egyed1l maradott.? 4Nemes &nos Na+l3ja, rtnelmi r, -.@/. /98.7
-9 Szalrdi D8..
-G *arcsay Vskszknek -II@. okt3)er /I.(n 4Szkely >kle%ltr F:. //8.7
-I "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M::. 8.
-0 *et5len &nos Vommentarii /8.
-8 Szalrdi G@0.
-. Szkely >kle%ltr F:. //8.
/@ *et5len &. ::. 0.A '!ndgr!)en ::. -//.
/- =A trk t)or, mag!kkal %i%n Mikes &nost, "csed al ind!lt. :tt egy magas akaszt36t +tettek, mely mell &nost, ktelet nyak)a
kt%n, lltottk, Mi5lynak megjelentettk, 5ogy ccst 6elakasztank, 5a az er2ssget 6eladni ksedelmeskedne. Fisszaizeni, 5ogy
j3l t!dn az atya6ia akaratjt, ki ksze)) lenne minden6le 5allt elszen%edni, 5ogy sem 5itetlensggel lett megtartani.? Bet52
Cergely Magyar Kr3nikja 6olytats)an gr36 Klnoki Sm!el :F. rsz, /@.
// "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M::. 9G0.
/D Szalrdi id. m. I//.
/9 rk(magyarkori llamokmnytr :::. G@@.
/G *et5len &nos 5istoria 0., 8-.
/I "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M:::. 0D. s rk(magyarkori llamokmnytr :::. G@9.A Szkely >kle%ltr F:. /9I, /G-, /GG.
/0 Szalrdi id. m. I/G.
/8 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M:::. 8D.
/. Szalrdi id. m. I/..
D@ *et5len &. 5istoria :::. -@0.
D- Szkely >kle%ltr F:. /I8.
( .D (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MF:::. A 6ejedelemsg alkonya s a szkelyek
4VIII. A $e5edelemsg alk2nya s a szkelyek
,$a0i (ihly 0ejedelemsge. <HJJH&HJOG.=
A+a6i Mi5ly D@ %ig tartott !ralkodsa az erdlyi 6ejedelemsg 6okozatos, lassH enyszetnek, a %gelgyeng1ls
t1neteinek korszaka %olt.
" dicstelen korszak)an si%r s 5ldatlan szere+ j!tott osztlyrsz1l a szkelyeknek is. $ol a trk 5adsereg tartalk!l
mozg3sttattak az erdlyi 5adakkal, knytelen kelletlen, mint -IID()an ErsekHj%r alA 5ol a +olitikai er2szak nt!datlan
eszkz1l 5asznltattak 6el, mint *n6i Dienes el6ogatsa alkalm%al 4-I09.7A 5ol nmag!k elgedetlenkedtek, zHgol3dtak,
srelmeik miatt rezgel2dtek, mint a *ldi Bl 5al%asz1letett 6orradalm)an. Mindenik dicstelen, 5aldatlan szere+ %olt.
A kzlla+otok ltalnos )izonytalansga miatt a szkelysg, mint az orszg kszenlt)en ll3 5adserege, mond5atni,
mindig ny!gtalansg)an %olt. A 6olytonos 5adiksz1ltsg miatt s;r;n tartjk a szkeken a m!strkat a 62ka+itnyok, n5a a
62generlis, %agy ltalnos mozg3stskor maga a 6ejedelem. A tr%ny5ozs is 6oglalkozik ezek sza)lyozs%al.
"rdly A+a6i alatt nem %olt t)) a rgi, sem terjedelmt, sem +olitikai, sem gazdasgi erejt illet2leg. $atrai sz;kre
szor!ltak. *arcsai idej)en a trk el6oglal%n L!gos, Karnse)es %idkt, majd &en2t, Fradot, )e53doltatta a magyarorszgi
Pszeket \Barti!m\ s terjeszkedni, 53doltatni, ad3ztatni igyekezett "rdly )els2 5atrn )el1l is. A 5atrok %delmre
Hgysz3l%n lland3an rsen kellett llani 6egy%errel s di+lomciai mesterkedssel, 5arcolni kellett sz3%al s +nzzel
Konstantin+oly)an.
A Szkely6ld, mint %g%idk s a kt >l5orszg 6el2l 6el%on!lsi Htja a tatroknak, mid2n a trk Magyarorszg 6el
5adat %ezetett, ktszeresen %eszly)en 6orgott. Mert trk 5adjratok alkalm%al mozd!lnia kellett a kt ol5 %azall!s %ajdnak
s a tatroknak is s ezek rendesen a Szkely6ldn men%n kereszt1l, az, mg mid2n az erdlyiekkel sz%etkez%e trtnt is,
+!szttssal, ra)lssal, getssel, gyilkolssal jrt.
SzomorH korszaka ez trtnelm1nknek. Nincs tekintly, kz)iztonsg. A 6ejedelem, gyngesge mellett zsarnoksgra
5ajland3, !ralmra 6ltkeny l%n, gyanakodott mindenkire s sszeesk1%st ltott minden)en. A 62!rak, tancs!rak, 62tisztek a
5atalom 6elett egymssal %ersengettek, gy;llkdtek s nyeresgre, )irtokokra %adsztak.
"))en a +olitikai s trsadalmi nagy zsi)%sr)an, szemlyes s +rtk1zdelem)en lnk rszt %ettek a szkely 62!rak isA
nmelyek mint a kormny tmogat3i s kszsges eszkzei, msok mint ellenzkiek. A n+ 6iai, mint a +rt%ezrek eszkzei,
5ol a 6ejedelem mellett, 5ol ellene sorakoztak.
A kzj3, a 5aza sorsa %olt mindenkinek a szjnA a magnrdek, a %agyongy;jts, )irtokszerzs legt))nek a sz%n. A
trk azalatt iszonyHan ad3ztatta, zsarolta az orszgot. *ent a nagy ad3k nyomtk a n+et s a za%ar)an %al3 5alszs sokakat
+olitikai 5azrdjtkra sztnztt.
"))en az ltalnos keret)en 6orog a szkelyek trtnete is. A gHny%ersklt2 azt rta r3l!k, 5ogy
W5 nya%alys szkely, )izony tged sznlak,
Mert 62( s %icetisztek az 5tadon szntnak ...
Sza)adsgnak csak az +alstjt %iseled,
So%ny 6ldeidet nagy +anasszal led,
$Hzs s %ons miatt :stened sem 6led,
isztek, 5ogy rd 1ltek, )nattal szemlled ...
$adakoz3 szkely ke%s %agyon immr,
Mert jo))ggyal tlt meg minden szkely 5atr,
Az tiszt 2 kztt1k igen(igen kajtr,
Kit mi)en elr5et, nem kell ott ms tatr_ S-T
J
A szkelyek lassanknt )eletr2dtek A+a6i 6ejedelemsg)e. A 6ejedelem %iszont %el1k szem)en a csendes t1relem
lls+ontjra 5elyezked%e, 5agyta mentre a dolgokat: lssk a tancs!rak, =lssa eleki Mi5ly !ram, amint 2 kegyelmnek
tetszik.? De ki%ltsgos jogaikat nem nagyon res+ektlta. Flasztsi 6eltteleinek azt a +ontjt, 5ogy 62ka+itnyaik szkelyek
legyenek, sokszorosan megsrtette. :gyekezett l1kre mag5oz 5; 62ka+itnyokat lltani, 5a nem is %olt az illet2 szkely, %agy
a szk)en =)e)r3? 4)irtokos7A nem sokat tr2d%n azzal, 5ogy tetszik(e az illet2 a szkelyeknek, a%agy nem. Od%ar5ely, az Hn.
=anyaszk? 62ka+itnysgt A+a6i !ralkodsa elejn *et5len &nos kancellari!s %iselte. Az 2 lemondsa !tn 6it *et5len
Mikl3st ne%ezte ki arra a 6ejedelem, aki -II0()en installltatott. Atyja, 5ogy 6ia =j3szg( s residentitlan ka+itnynak ne
tartasson?, akkor )ocstotta kezre =a szkely(m!zsnai +ortiot, mely)en akkor . %agy -@ jo))gy, sznt36ldek s egy malom
%olt.? S/T *et5len Mikl3s !t3da -I0I.(i 6ogarasi 6ogsga alatt *et5len Cergely lett, aki =)rta /@ esztendeig, annak a szknek
nagy nyomorts%al. /@ esztend2 alatt so5a *Hnr3l r nem rkezett, 5ogy tr%nyes derkszket 1ljn csak egyszer is.? SDT
Marosszk 62ka+itnya A+a6i !ralkodsa kezdetn $aller C)or %olt, akit Kemny &nos ne%ezett ki s -II-. jan!r
/@.(n iktattatott )e Betki :st%n cski 62ka+itny s $aller &nos ltal. A+a6i $aller C)ort, 6ejedelemsgt 6lt%e t2le, a trk
nagy%ezr ltal meglette az rsekHj%ri t)or)an 4-IID. decem)er -G.7 Otna gnczr!szkai Kornis Cs+r lett, -I8D()an
trtnt 5allig. <t k%ette rt3t5i Cy!la6y Lszl3. S9T Mind megannyi nem(szkely.
Vskszken A+a6i %lasztsakor a szkely Betki :st%n %olt a 62ka+itny. Betki er2s Kemny(+rti l%n, A+a6i a
t)or)an l%2 cski 62!rak krelmre -II-. %gn Dacz3 &nost ne%ezte ki cski ka+itnny. De az ellen a t))i cskiak ott5on
( .9 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MF:::. A 6ejedelemsg alkonya s a szkelyek
tiltakoztak. SGT Mgis 2 maradt -II9(ig, mid2n Betki %isszaka+ta a 62ka+itnysgot s )rta -II0. jan!r /I.(n trtnt
5allig. Ko+ors3)a ttelnl Marosszentgyrgyn jelen %olt a 6ejedelem maga is, gr36 5kly :st%nnal s az orszg 62!rai%al.
A csksomlyai kolostor)an temettk el -II0. mrci!s /0.(n. Msna+ Szent+li &nost, a 6ejedelem s3gort 4kinek 6elesge
*ornemisza Ls!zsnna %olt7 iktatta )e Vskszeredn a cski ka+itnysg)a P5dey 'erenc s Mikes Kelemen. Nem sokig
)rta, mert -II.()en meg5al%n, SIT ismt Dacz3 &nos ne%eztetett ki, akit a szk akkor sem akart el6ogadni, de a 6ejedelem
kijelentette, 5ogy =6ejedelmi a!ctororitst 6enntartja, a kine%ezst meg nem %ltoztatja.? S0T
A 5romszki 62ka+itnysg)a A+a6i -II-. no%em)er /8.(n Ali )asa szelistyei t)or)an eskette 6el =ott l%2
5romszki !raimk k%nsg!kra? Nemes &nost. S8T -II/. mj!s 8.(n azon)an a kolozs%ri t)or)an gr36 P5dey Lszl3
lett a 5romszki 62ka+itny, akit mr el2)) 4-II@. no%em)er D.7 is )eiktattak e))e a tisztsg)e az aldo)olyi rten. S.T -IID.
mj!s /8.(n ismt Nemes &nos iktattatott )e =a 5romszki 62ka+itnysg tiszti)en *asa ams s K!n :st%n ltal Ptyen,
$romszk kznsges gy;ls)en.? S-@T Nemes igen )!zg3n s sernyen 6orgol3dott 5i%atal)an. S;r;n tartotta %enknt a
m!strkat a szk k1ln)z2 g3c+ontjain. isztsgt /G %ig %iselte )ecs1lettel, -I88. +rilis -..(n )ek%etkezett 5allig.
S--T
A 62ka+itnyi kine%ezsek egy rsze a szkelyek nkormnyzat%al s a 6ejedelem %lasztsi 6elttelei%el ellenkez%n, a
szkelyek sza)adsgrzett srtettk s a *ldi(6le mozgalom egyik 62 ok!l szolgltak.
J
A+a6i !ralkodsa trtnetnek ne%ezetese)) esemnyei)en a szkelyek nagy szere+et jtszottak.
Az -IID.(i trk 5adjrat alkalm%al A+a6i is 6el%on!lni knyszer1l%n a szkely 5adak egy rsze is kintjrt
Magyarorszgon az ErsekHj%rt ostroml3 trk sereg tartalk!l.
Az -II@(as %ek 6olyamn tartott orszggy;lsek s;r;n 6oglalkoztak szkely krdsekkel. Ugy az -II9. jan!ri nagysinki
orszggy;ls a szkely )irtokok ads(%telt 6lsza)adtotta, eltrl%n az -I@@. megszortst. S-/T Az -III. 6e)r!r
orszggy;lsen a szkelyek -/ +ont)3l ll3 k%nsggal llottak el2, melyek kzt a leg6ontosa)) az %olt, 5ogy aki
katonskodik, az a +ortai ad3)a ne 6izessen. A msik kt nemzet ezt ellenezte, mi%el a 5aza kzs s azt kzsen kell %deni
6egy%errel s ad3%al. S-DT Az -II.. sze+tem)eri orszggy;ls a mold%aiakkal %al3 5atr%illongs trgy)an )izottsgot k1ldtt
ki, azzal az !tastssal, 5ogy ragaszkodjanak a *et5len C)or s :. Pk3czy Cyrgy kora)eli 5atr(meglla+ts5oz, s az az3ta
tett krttelek mindkt rszr2l igazttassanak el. S-9T
Az -I0@. decem)eri orszggy;ls el5atrozta, 5ogy a szkelyek rszleges 6lkels esetn a 6ejedelemt2l elrendelt
szm)an tartoznak 6el1lni. A =nemesi rend? 6el1lse 6el2l el2terjesztett +anaszok meg%izsglsra s or%oslsra )izottsg
k1ldetett ki, *ldi Bl a szkelyek generlisa s 5romszki 62kirly)r3 elnklete alatt. Cyakori m!strkkal a szkelyek ne
ter5eltessenek, s a szk 5atrn k%1l m!strra menni ne tartozzanak. Bortai ad3)an a szkelyek G@@@ tallrt 6izessenek. A 5adi
szolglat kiker1lse %gett sznleg szolg% lett szkelyek 4kik nem5ogy 6izetst ka+nnak !rokt3l, 5anem nmelyek magok
6izetnek a 5adakozst3l mentestsrt7 =6elcirkltassanak?, s a %isszals )1ntettessk meg. Akik 5adkteles sza)ad szkelyt
krtek meg jo))gy!l, azok )ocsssk 2ket sza)adon, ellenkez2 eset)en a tr%ny szerint );n52djenek. Akik 6ej%ltsg)an
ktttk el magokat, azokat a tisztek sarkaljk, 5ogy a %ltsgsszeget minl el2)) 6izessk %issza, 5ogy 6elsza)ad!l5assanak.
S-GT
A szkelyek nem szortkoz5attak egyed1l sajt 1gyes()ajos dolgaik intzsre, szere+et kellett jtszaniok 4akar%a, nem
akar%a7 a kzlet, a +olitikai k1zdelem szn+adn is. Ne%ezetes esemnyek nem trtn5ettek "rdly)en az 2 rsz%tel1k nlk1l.
:lyen nagy esemny %olt akkor, ami)en eszkz1l 5asznltattak 6el az
)n0i Dienes kivgeztetse. PHJQ
Az -I0@(es %ek 6olyamn mindink)) elmrgesedett "rdly)en a +olitikai +rtk1zdelem, melynek kz+ontj)an eleki
Mi5ly k2%ri ka+itny, a 6ejedelemasszony !nokaccse. *n6i Dienes, a 6ejedelem s3gora s *ldi Bl =a szkelyek
generlisa? llottak.
Magyarorszgon a +olitikai elnyomats el2idzte a desselnyir2l ne%ezett sszeesk1%st. "nnek 6l6edezse %r+adra
j!ttatta Lrnyi Btert, 'range+n Krist36ot s Ndasdy 'erencet s az 1ldzs a 5aza6iak nagy rszt )!jdos3% tette. "zek egy
rsze "rdly %d2 szrnyai al menek1l%n, eleki Mi5ly k2%ri ka+itny 5adat %ezetett megsegts1kre. A %llalat )alsikerrel
jr%n, az erdlyi rendek 6ltek, 5ogy a trkkel ker1lnek ssze1tkzs)e, s nagy lrmt csa+tak az orszggy;lsen s elekit
meg akartk =n3tzni.? S-0T '2knt a szkelyek zHd!ltak 6el eleki ellen, akit a 6ejedelemasszony, a 6ejedelem s *n6i
%delmezett. S-8T *n6i kemnyen sszet;ztt *ldi%el is, 2t gyanHst%n a rendek zajongsa s a szkelyek lzongsa
)!jtogats%al. S-.T "kkor kezd2dtt a 5allos gy;llkds az akkor leg5atalmasa)) erdlyi magyar 62Hr, a 6ejedelem s3gora s
akkor minden5at3 els2 tancsosa, az orszgos 5adak generlisa, Kolozs%r s a ny!gati %g%rak 62ka+itnya: *n6i Dienes ( s
a =kemny szkely? a szkelyek generlisa: *ldi Bl kztt. *n6i Dienes tragdijnak ez a kiind!lsi +ontja.
Kt % mHl%a megtrtnt a %res leszmols: a *n6i ltal megj3solt =egymson ltaless.? S/@T *ldi ker1lt 6el1l s
*n6i 6eje a +or)a 5!llt.
A *n6i ellen alaktott lignak eleki %olt rtelmi szerz2je, a sz%etsgle%elet 2 6ogalmaztaA a kt eredeti +ldny egyike
nla, a msik *ldinl %olt. S/-T eleki a 5ttr)en igyekezett maradniA az alrsok gy;jts)en *ldi )!zg3lkodott, s 2 %olt a
szer%ez2, %gre5ajt3. "szkzei +edig a szkely szkek 5adai %oltak, akik *ldi generlissga alatt llottak.
A sz%etsg tagjai el5atroztk, 5ogy =a kzelt2 nagy %eszedelem el5rtsra? mozg3stjk a szkelyeket s el6ogatjk
*n6it. 'ejr%rra orszggy;lst t;ztek ki no%em)er -0.(re s arra men2 Htj)an akartk *n6it el6ogni. Fgre5ajtsra a
szkelyeket szemeltk ki s kiadtk a rendeleteket, 5ogy a szkely 62ka+itnyok, Hgy mint Kornis Cs+r a marosszki, *et5len
Mikl3s az !d%ar5elyszki, *ldi Bl s Nemes &nos a 5romszki, $aller &nos s Dacz3 &nos a cskszki 5adakkal
%on!ljanak Kolozs%r 6el s *n6it 6ogjk el. *n6i gyanHtlan!l ind!lt az orszggy;lsre no%em)er -G.(n s Htkz)en
( .G (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MF:::. A 6ejedelemsg alkonya s a szkelyek
meglla+odott orda mellett Ko++ndon. >tt le+tk meg gr36 Vski Lszl3 s Kornis a marosszki 5addal, G(I@@ szkellyel,
mialatt az !d%ar5elyiek a kocsrdi r%nl t)oroztak, a cskiak s 5romszkiek mg csak K25alomszk)en %oltak
6el%on!l3)an. *n6i l3ra ka+%a elmenek1lt, de 6elesgt s n2%rt el6ogtk.
A 6ejedelem a ligr3l el2zetesen nem t!dott, de az!tn 2t is )ele%ontk a))a. No%em)er -..(n mr rendeleteket rt al a
szkely szkek5ez, meg5agy%n, 5ogy =mindjrst szkek)2l mind lo%as, mind gyalog keljen 6el s j3 ksz1lettel, sem jet,
sem na+ot %r%n, mentest menjen SzamosHj%r 6el a t)) szkely 5adak !tn.? S//T Mert *n6i SzamosHj%rra sietett s
6elklttte a +arancsnoksga alatt l%2 5adakat, a %g%rak 2rsgeit s nagyo)) er2%el rendelkez%n, szt%er5ette %olna a mg
6el%on!l3)an l%2 szkely 5adakat, 5a tmadsra sznta %olna el magt.
A gymoltalan 6ejedelem mi!tn a lig5oz llott, egyre(msra k1ldzgette a rendeleteket a szkelyek5ez, 5ogy keljenek
6el, majd a %r2rsgek5ez, Kolozs%rra, SzamosHj%rra, 5ogy =*n6i Dienes mellett legkise))et is cselekedni ne merszeljenek,
s2t mindjrt meg6ogjk? s a szkelyek %ezreinek engedelmeskedjenek. S/DT *n6it sajt katoni is cser)en5agytk, s 2rsge
tisztei 6ogtk el s adtk 5allos ellensge, *ldi Bl kez)e, aki a maga %r)a, akkor az 2 zlogos )irtok)an l%2 *et5len)e
%itette er2s 2rizet alatt, 6elesg%el egy1tt. S/9T
Az orszggy;lsre sszejtt rendek a 62!rak er2s nyomsa alatt megsza%aztk a =nott? 4a 6elsgsrtst7 s a 6ejedelem
meger2st%n a 5allos tletet, *n6it *et5len)en -I09. decem)er -0.(n le6ejeztk. S/GT
A *n6i tragdija csak k1ls2 kr1lmnyeinl 6og%a 61gg ssze a szkelyek trtnet%el. Sokkal kzele))r2l rdekelte
2ket, mert kzt1k keletkezett s zajlott le, 5a)r az is ink)) szemlyi s 5atalmi krds %olt, a *ldi Bl magnsrelm)2l
keletkezett s 5atalmi %gyt3l 6;ttt titkos sszeesk1%se: egy 5al%a sz1letett 6orradalmi mozgalom, mely)en j36ormn csak
$romszk %ett rszt, a t))i szkek csak mmel(mmal csatlakoztak, %agy egszen kitr2 %laszt adtak a 6el5%sra. N5ny
szkely 62Hr llott )e komolya))an a lig)a, de ke%esen tartottak ki, Hgy, 5ogy nem igazi 6orradalom %olt, csak 5amar
ello))an3 szalmat;z. P%id trtnete a k%etkez2:
)ldi 3l Arezgel"dse@
*n6i tragdija !tn nemsokra *ldire ker1lt a sor, aki 2t meg)!ktatta s !tna els2 tancs!ra lett a 6ejedelemnek.
*n6i )!ksa !tn ltsz3lag *ldi Bl %olt a leg5atalmasa)) Hr "rdly)en. S magt =nagy tettek %gre5ajt3jnak, a 5aza
megment2jnek tartotta.? S/IT $atalma minden5at3nak ltszott. A 6ejedelem 6lt t2le s kelletlen1l t;rte a nagy 5atalmat, ami
*ldi kez)en ssz+ontos!lt. < lett az orszgos 5adak 62+arancsnoka, s mint ilyen, 6el5atalmazst ka+ott a 6ejedelemt2l, =5ogy
a szkely szkeket megm!strlja s mind 62( s al)) %al3 szkely tisztek t2le 61ggjenek, mint 62generlist3l.? S/0T "z
tr%nytelen %olt, mert a m!strkat eddig a %rmegyk)en a 62is+n, a szkek)en a 62ka+itny tartotta.
*ldi a 6ejedelmi +atens ala+jn meg akarta m!strlni a szkely szkeket. De a szkely szki ka+itnyok
6igyelmeztettk, 5ogy az tr%nytelen s =5a a 5ad 6el is 1l +arancsolatjra?, 2k nem mennek el, 5anem +rotestlnak. S/8T
Az -I0G. mj!si orszggy;lsen a %rmegyk s szkely szkek +anaszokat terjesztettek el2 *ldi ellen, a m!stra s ms
5atalmaskodsai miatt.
*ldi mlyen megsrt%e t%ozott az orszggy;lsr2l s )osszHra gondolt. Keser;sgt nem 6ojtotta mag)a, 5anem az
!d%ar s eleki ellen 6enyeget2 nyilatkozatokat tett. "zeknek 5re 6!tamodott s a )esHg3k azt terjesztettk, 5ogy *ldi
6ondorlatokat sz2 a 6ejedelem meg)!ktatsra s !d%ari 5%einek, 62knt elekinek megletsre. -I0I. elejn e kalandos 5rek
kzszjon 6orogtak az !d%ar)an s szllt a =temonda? egy k+zelt sszeesk1%sr2l, melynek *ldi a 6eje, de =esze, +ennja,
kardja, mindene? *et5len Mikl3s. S/.T
-I0I. +rilis /D.(n orszggy;ls jtt ssze 'ogarason s mid2n ott *ldi s *et5len Mikl3s megjelentek, a 6ejedelem
mindkett2j1ket e)dre 5%ta, de este mindkett2j1ket letart3ztattk, s a %r)an 6ogsg)a %etettk.
A %d az %olt ellen1k, 5ogy a 6ejedelem mlt3sga s Hri renden le%2 5%ei letnek el6ogyatsra igyekeztek.
Az !rak, kik 2ket el6ogattk, mindent elk%ettek, 5ogy 6elsg( s 5azar!lst )izonytsanak rj!kA de az a szleskr;
tanH%allats dacra nem siker1lt. SD@T
Az -I0I. no%em)er /-. ( decem)er /-.(i 6ogarasi orszggy;lsen a rendek erlyesen k%eteltk a nemesi sza)adsgon
ejtett srelem or%oslst: a 6oglyok sza)adon )ocstst. '2knt a szkelyeket )ntotta 62tisztjeik el6ogatsa, s elkeseredssel
zHgol3dtak miatta. A kz%lemny 5atssal %olt a 6ejedelemre, s a %allatsokat a Szkely6ldn siettette. SD-T
'elsgsrts %djra azon)an a %allomsok alkalmatlanok %oltak s a 6ejedelem )eltta, 5ogy az !rakat ala+talan!l
%doltk, )izonytani semmit sem t!dtak ellenk. A %ge az lett, 5ogy *ldi s *et5len -I00. mrci!s D-.(n kezessg mellett
s er2s re%erzlisok killtsa !tn sza)adon )ocsttattak. *ldirt az !rak G@@@@, *et5lenrt -@@@@ tallrig %llaltak
kezessget.
*ldi a 6ogarasi egy%i 6ogsg)3l )osszH%al eltel%e trt 5aza *odolra. *ntotta az is, 5ogy a generlissgr3l le kellett
mondania s csak a 5romszki 62kirly)r3sgot tart5atta meg.
Mindez mlyen srtette s elkesertette *ldit s 2 most elgttelre gondolt. *ldi az orszg lla+otjt s lett
%eszly)en 5%n, )ks 6orradalom szer%ezsre gondolt, mellyel a 6ejedelmet megsza)adtja gonosz tancsad3it3l,
krnyezett2l s 5elyrelltja az orszg megromlott sza)adsgt. rsakat keres%n, -I00. okt3)er 6olyamn ligt ktttek,
melynek le eleki s trsai, a )ens2 )izalmas tancs!rak ellen irny!lt. SD/T
Az 2sz 6olyamn sernyen 6olyt a to)orzs. A szkely !rak kz1l szmosan )ellottak a titkos sz%etkezs; lig)a. A
mozgalom 5re, mint a 6!t3t;z a szraz a%ar)an, gyorsan elterjedt az orszg)an s nagy ka%arodst idzett el2. A megriadt
tancs!rak siet%e krtk eleki tancst s 5%tk )e K2%r)3l, 5ol 2 4mint ottani ka+itny7 a magyarorszgi )!jdos3k
megseglsnek el2kszts%el 6oglalkozott.
eleki a t%oli K2%r)3l 5elyese))en tlte meg a dolgok logikjt, mint a retteg2k a kzel)2l. < tltott a szitn s az
esemnyek igazoltk azt a %lemnyt, 5ogy az egsz *ldi(6le rezgel2ds nem komoly 6orradalom, 5anem sok 5;53
( .I (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MF:::. A 6ejedelemsg alkonya s a szkelyek
semmirt. Arra, 5ogy a szkelyek 6el1ljenek, eddigel tnyleg semmi komoly intzkeds nem trtnt. *ldik csak
6ondorkodtak, de tenni nem mertek.
*ldi mint5a maga is megd))ent %olna a mozgalom ltal 6elkeltett, )izonyra nagytott 5rek %issz5angjt3l lt%n,
5ogy aki szelet %et, %i5art arat: %dekezsre gondolt s $romszket decem)er -.(re Maksra kzgy;lsre 5%ta ssze.
>tt egy 6l5%st, kriratot szerkesztettek a t))i szkek5ez, %rmegyk5ez, szszok5oz s rtak magnak a 6ejedelemnek
s leg)2%e))en a 6ejedelemasszonynak. "zek a daglyos, krmondatos rsok a szkely nemzet +anaszait emlegetikA de
megtrtnt esetek, +anaszok 6elsorolsa nlk1l. =Lt%n, 5ogy srelmeik semmi !takon s m3dokon meg nem or%osoltatnnak,
knytelenttetnek ( Hgymond ( el6ogy%n e))2l az szegny 5az)3l az igazsg, oda 0olyamodni% az honnan szegny haznknak
megmaradsa 2sten tn s bkessge 0oly? 4ti. a trk Bortra7 s 6elsz3ltjk a szkeket s %rmegyket csatlakozsra.
A 5romszkiek 6l5%snak gynge %issz5angja lett a Szkely6ldn. Vskszk decem)er G.(n Vsksomly3n tartott
gy;lsn nagy ltalnossg)an el5atrozta !gyan csatlakozst, de csak arr3l )iztostotta $romszknek rendjeit, 5ogy
=minden, 5aznk megmaradsra, kegyelmes !r!nk, mlt3sgos 6ejedelm1nknek megtartsra s sza)adsg!nk megmaradsra
%al3 j3 dolgok)an 2 kegyelmekkel egyet rtenek? SDDT Od%ar5elyszk decem)er -9.(n kitr2 %laszt adott. SD9T $romszk
gy j36ormn egymagra maradt *ldi%el s n5ny trs%al.
A 6ejedelem s a tancs!rak ")es6al%ra mentek s onnan 4decem)er -9.(n7 legel2)) is a szkeket s %rmegyket
intette meg a 6ejedelem, 5ogy $romszk 6lsz3ltst !tastsk %issza, s 6ejedelmi +arancs nlk1l 6el1lni ne merszeljenek.
$romszkre 5rom 62!rat k1ldtek, kzt1k Mikes Kelement, 5ogy 6el%ilgostst krjenek s adjanak. A 6ejedelem ltal!k azt
1zente, 5ogy a szkely sza)adsg az 2 !ralkodsa idej)en nem5ogy le5anyatlott %olna, 5anem mg reg)edett. *iztostotta a
szkelyeket, 5ogy 2ket nem illettk %dakkal el2tte, s 5ogy ala+talan az a 5r, 5ogy 2 a Szkely6ldet 5adsereggel akarn
megszllani.
*ldi 6lrellott a 6ejedelmi k1ldttsg el2l s ttlen1l nzte, 5ogy azok Hj gy;lst tartsanak 4Ozon)an -I00. decem)er
/-.(n7 s azon a maksai 6eliratokat megtagad3, lojlis %gzseket 5ozzanak, ami)en a 5romszkieket n5ny na+ mHl%a a
cskiak is k%ettk. SDGT
*ldi meg%rta a Bortr3l rkez2 ka+!csi )ast, A5met agt, akit a sz!ltn azzal az !tastssal k1ldtt "rdly)e, 5ogy a
6enn6org3 za%arokat egyenltse ki. "zzel *ldi -I08. jan!r //.(n gy;lst tartatott Brsmron s a 5romszkiek ne%)en ismt
egy daglyos nyilatkozatot adott ki, mely)en a 6ejedelmet tiszteletr2l )iztostja, s mgis 6el5% minden 5aza6it, 5ogy 5ozz
csatlakozzanak. SDIT
Nem csatlakozott senki. A 5elyett a 6ejedelem seregnek egyik 5adnagya Szkely Sm!el %on!lt 6el csa+at%al, azzal a
rendelettel, 5ogy *odola %rt 6ogja kr1l s kertse kzre *ldit, gr36 Vskit s Damokos amst. *ldi s trsai azon)an
rtes1l%n a 5adak j%etelr2l, jan!r /8.(n I(8 62Hr s -G(/@ als3))rend; trs%al menek1lt "rdly)2l *!karest 6el s onnan
Konstantin+oly)a.
A+a6i s kormnya az -I08. 6e)r!r /G.(n 'ogarason tartott orszggy;lsr2l *et5len 'arkas %ezetse alatt k%etsget
k1ldtt a Bortra 8@@@@ tallrral. A trk di%ny a kt erdlyi cso+ort kztt 6ormlis %gtrgyalst tartott, amelynek
eredmnye az lett, 5ogy a sz!ltn A+a6inak adott igazat s *ldit trsai%al a &edik!la 4$ttorony7 )rtn)en 6ogsgra %etette.
>tt ra)oskodott *ldi ms6l %ig, mgnem a )nat -I0.. %gn sr)a %itte. rsai lassanknt kisza)ad!ltak.
>tt5on *odola %rt -I08. sze+tem)er /8.(n 6ldig lerom)oltk. Az !zoni *ldi(kastlyt is. 'elesgt s kt 6it
SzamosHj%rt 6ogsgra %etettk. Az -I08. okt3)er -.(n tartott gy!la6e5r%ri gy;lsen a +er)e 6ogottakat rszint 6ogsgra,
rszint +nz)1ntetsre tltk, 5a)r a %izsglat semmi rdemleges 6orradalmi ksrletet nem t!dott kiderteni.
A+a6i mg egy %tizedig lte tHl a 5al%a sz1letett szkely 6orradalmatA de az 2 !ralkodsa is mindink)) rnyk(
5atalomm %lt. A trk megindt%n a nagy -I %es 5)orHt, "rdly is )elsodortatott a nagy %ilgk1zdelem)e, amely *cs
ostrom%al kezd2dtt 4-I8D.7, *!da%ra 4-I8I.7 s Magyarorszg nagy rsze 6elsza)adts%al 6olytat3dott, a zentai 6nyes
gy2zedelemmel tet2z2dtt 4-I.0.7 s a karlo%ici )k%el %gz2dtt 4-I...7. A+a6i az erdlyi 5adakkal e))en eleinte mint a trk
sereg tartalka knytelen %olt rszt%enni, majd "rdly csszri 5adakkal szllat%n meg, a trk 5;)risg)2l lassanknt a
csszr(kirly 5atalmi kr)e %onatott s a 6ejedelemsg lassanknt el%esztette nll3sgt.
A+a6i 5all%al 4-I.@. +rilis -G.7 a 6ejedelemsg is sr)a szlltA sem 5kly :mre +1nksdi kirlysga 4-I.@.7, sem ::.
Pk3czi 'erenc 6ejedelemm %lasztatsa 4-0@9.7 nem t!dta t)) letre kelteni. A szkelyek %itzsge 6el(6ello))ant e
%lsgos korszakok)an is, de a %ilgtrtnelmi er2k nagy mrk2zs)en dnt2 szere+et nem jtsz5atott.
:. Li+3t csszr(kirly -I.-.(i 5res di+lomja ms 6ormt adott "rdly +olitikai szer%ezetnek is: a 6ejedelemsg 5elyett
a g!)erni!m korszakt nyitotta meg, amely)en a szkelyek trtnete is ms irnyH 6ejl2dst %ett.
- $omor3dszent+li Nmet 'erenc %erse.A Szdeczky Kardoss Lajos: *r3 A+or %erses m;%ei, :. 9G8.
/ Cr36 *et5len Mikl3s Qnletrsa, :. DID.
D Cr36 *et5len Mikl3s Qnletrsa, :. 9I8.
9 *enk2 Kroly: Marosszk ismertetse I8(0-.
G Szkely >kle%ltr F:. /G/.
I rtnelmi r -808. -.8.
0 Szkely >kle%ltr F:. D//.
8 Nemes &nos na+l3ja, rtnelmi r -.@/. D0..
. rtnelmi r -.@/. /I/.
-@ rtnelmi r -.@/. D8/.
-- Cr36 Fass Cyrgy na+l3ja, 0-.
-/ A++ro)atae Vonstit!tiones Pegni ransyl%aniae 4-IGD7 +. :::. t. LMMF:. a -I.
-D "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M:F. -II.
-9 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M:F. 9/G.
-G "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek MF. -09(-8-.
-I Keresztne%t Hgy rom, a5ogy 2 maga s kortrsai s az egykorH iratok k%etkezetesen rtk, s )izonyra mondottk is: Dienesnek.
( .0 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MF:::. A 6ejedelemsg alkonya s a szkelyek
-0 eleki M. le%elezse F:. D00.
-8 eleki M. le%elezse F:. D08.
-. "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek MF. 9D, D08
/@ eleki M. le%elezse F:. DII.A Vserei $ist3rij)an 40D.7 gy )eszli el *n6i s *ldi ssze%eszst: =A 6ejedelem asztalnl m!lat%n...
*n6i mondja *ldinek: Mirt nem )ecs1lsz meg engemet *ldi Bl^ En %olnk azrt az orszg generlisa, de 5itesd el magaddal, 5a
mind gy %an ( )izony ltales:nk egymson. *ldi Bl)an 6el6orr%n a mreg s ind!lat ... azt 6elel: $idd el Dienes, ne5z szkely
%agyok, 5a red 6ej1les5etem, Hgy megnyomlak, 5ogy so5a a 6ejedet sem emeled t))szr 6el.? 4Kzirati rgi +ldnyom -@D.7
/- Cr36 *et5len Mikl3s Qnletrsa, :. D.D.
// "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek MF. 99G.
/D "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek MF. 99.(9G-.
/9 Szkely >kle%ltr F:. D90.
/G =Meglse szegny Hrnak igen mocskosan lett: rossz cignnyal %esztegettettk... kilencszer %agy tzszer marcongatta, mgis el nem esett
szegnynek a 6eje? 4eleki M. le%elezse, F:. IG..7
/I Dek 'arkas: *ldi Bl -/@. 4Magyar rtnelmi Eletrajzok.7
/0 *et5len Mikl3s Qnletrsa, 99G.
/8 *et5len Mikl3s Qnletrsa, 99I.
/. *et5len Mikl3s Qnletrsa, :. 99/.
D@ *et5len Mikl3s Qnletrsa, :. 9GI.
D- "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek MF:. 9D.
D/ *et5len Mikl3s Qnletrsa, :. 908.A "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek MF:. 9@D.
DD Dek 'arkas: *ldi Bl, -II.
D9 Szkely >kle%ltr F:. D09.
DG "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek MF:. 9-/.
DI rk(magyarkori Nllamokmnytr F. 9.-.
( .8 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( M:M. Szkely rendek a MF::. szzad)an
4I4. Szkely rendek a 4VII. sz!zadban
/emesek. L!0"k. C#r#s&darabontok <gyalog&$sksok=. Szabadszkelyek. Jobbgyok. Solymrok.
*t5ory Lsigmond -I@-.(i ki%ltsgle%ele a szkely krdst csak elv)en oldotta meg, de %gre5ajtsa sok ne5zsggel
jrt. Az 2 ki%ltsga az -GI/. el2tti lla+otok %isszalltst jelentette, a rgi szkely alkotmny s )irtokjog ala+jn.
*t5ory Lsigmond !tols3, r%id ideig tart3 6ejedelemsge !tn P!dol6 csszr(kirly ne%)en *sta generlis
kormnyoz%n az orszgot 4-I@/(-I@97, a szkely krds re%zi3 al ker1lt s a k%etkez2 orszggy;lsek teljestettk a
teljest5et2t, de eltrltk a %gre nem 5ajt5at3t. A %rmegyei nemessg a szkely nemessg +rtjra llott az orszggy;lsi
%gzsekkel.
Az -I@-.(i sza)adalom szerint az adomnyos 4donatios7 )irtokok %isszaadand3k %oltak az eredeti, rge))i
t!lajdonosoknak %agy rkseiknek. A %isszaadand3krt ms!tt akart a 6ejedelem kr+3tlst adni. Az -I@/. a!g!szt!si
orszggy;ls azon)an az -I@-.(i sza)adsgle%llel szem)en %delm)e %ette az sszes szkely nemesi )irtokot, nemcsak az 2si
rksgeket, 5anem az Hj adomnyokat is.
*sta az Hj kormnyz3, s a csszri s kirlyi )iztosok nem igen 6ogtk +rtjt a szkely n+nek. -I@/. sze+tem)er -.(i
jelents1k)en Hgy in6ormltk az !ralkod3t, 5ogy a szkelyekkel szem)en nagy a ne5zsg, mert 5a a sza)adsgot Hgy lltjk
%issza, amint meggrtetett, akkor a nemessget kzt1k, amely tekintlyes szmH, )irtokaikt3l meg kell 6osztatni, s akkor
ezeknek ms )irtokokat kell adniA de 5ogy 5onnan %egyk ezeket, azt nem t!djk, mert az egsz tartomny el %an +!szt!l%a.
S-T
Foltak olyan tancsosai is a csszr(kirlynak, kik a szkelyek 6elsza)adtsa ellen nyilatkoztak. N+rgi Demeter
erdlyi katolik!s +1s+k azt tancsolta, 5ogy mi!tn a szkelyek 6egy%errel 53dttattak meg, nem kell "ket a szabadsgban
megtartani% hanem ismt a szolgasgba kell "ket hajtani s az rdemes nemeseknek, %agy +rimoroknak kell 2ket jo))gyok!l
adni, %agy a %rak)an s cski %as)nyk)an alkalmazni. De 5ogy %gk++ ne trltessk el e 5arcias nemzet 5ad szolglata: a
l362ket, kiket a kzn+t2l megk1ln)ztetni s nemesi cmerrel is megadomnyozni szoktak, meg kell tartani lo%as katonk!l.
Aranyosszk, mely 5;sgrt mindig megtartatott a sza)adsg)an, a katolik!s egy5z)a %olna ttrtend2. A cski zrdt, a5ol
'erencrendiek %annak, ja%adalmakkal kellene elltni. S/T
Az -I@D.(i kolozs%ri orszggy;ls ismt sz3t emelt a csszrkirlynl a szkely nemesek rdek)en. A Szkely6ldn
%annak nemesek ( Hgymond ( kik jo))gyaikt3l, sza)adsgaik %isszallttat%n, meg6osztattak. "zeknek a nemeseknek )thory
+sigmond 6ejedelem, a 6elsza)adtskor azt 5grte% hogy ms birtokokat 0og adni. A rendek arra krik a kirlyt, 5ogy rendelje
%issza nekik szkely jo))gyaikat, %agy 5a a szkely +3rokat a sza)adsg)an megtartani 5atrozn, az adomnyosokat
Lsigmond 6ejedelem grete szerint 5asonl3 )irtokokkal elgtse ki, %agy a )irtokok rtkt trtse meg. SDT
P!dol6nak nem sok ideje maradt azzal tr2dni, 5ogy mi trtnjk a szkelyekkel: *ocskay 6elkelse csak5amar %get
%etett az 2 s *sta !ralmnak "rdly)en.
A szkelyek siettek *ocskay5oz csatlakozni, ki meggrte sza)adsgaik )iztostst. Fiszonzs!l azt k%nta, 5ogy a
szkelyek meg6elel2en tmogassk 5adjrat)an, 5ogy a lo%asok j3l 6elszerel%e ko+j%al, a gyalogsg %eres egyenr!5)a
ltz%e minden szken kszenlt)en lljanak.
De a sokat emlegetett szkely sza)adsg az let)en s gyakorlat)an nem t!dta %isszanyerni rgi erejt s letk+essgt.
A nemessg jo))gysgra cs)tgatta a sza)ad szkelyeket s a 6elsza)adtottak egy rsze e 5)orHs id2)en arra a
meggy2z2dsre j!t%n, 5ogy a 5adiktelezettsg nagyo)) te5errel jr, mint a jo))gysg: e miatt sokan nknt lektttk
magokat jo))gy!l, zsellr1l a 6ldes!raknak, 5ogy ezltal a 5ad6elkelst2l sza)ad!ljanak. Mr *ocskay idej)en aggaszt3
mr%et lttt ez a %isszals. S9T
Az Od%ar5elyt -I@I. decem)er /..(n tartott szkely nemzeti gy;ls kimondotta %gzs1l, az 26elsge 4*ocskay7
+arancsra 5i%atkoz%a, 5ogy *et5len Mikl3s Qnletrsa, =a sza)ad szkelysg el ne ksse magt 4ti. jo))gy!l7, mert 26elsge
meg akarja 2t tartani a sza)adsg)anA akik magokat ke%s za)rt, +nzrt, elesgrt elktttk, 5olott elgsgesek 5adakozsra,
magokat %ltsk megA akik elktttk, )ocsssk kiA 5a nem teszik, kezeik)2l ki6oglaltassanak, ki%%n, 5a %alaki 5allos );nt
%agy 5atalmaskodst k%etett el, ami)2l nem sza)ad!l5atnak? SGT
Az -I@0. jHni!si orszggy;ls mr ismt a nemessgnek ked%ez, mid2n azt 5atrozza, 5ogy =az szkelysg kztt %al3
nemessg maradjon meg az 2 2st1l maradottj%al, +nzen %tt%el, kttt jo))gyi%al s minden rgt2l 6og%a )rt rksg%el,
az medgyesi artic!l!s tartsa szerint, mely *sta Cyrgy idej)en concl!dltatott. SIT
*t5ory C)or 4-I@8.7 %lasztsi 6elttelei kztt a 8. +ont csak ltalnossg)an intzkedik, mid2n azt k%nja, 5ogy =az
egsz szkelysget rgi sza)adsg)an, mely)en ennek el2tte %al3 6ejedelmek, azolta, miolta Sigmond 6ejedelem Hjonnan az
sza)adsgot megadta nekik, megtartottk, minden rendi)en 2 nagysga is megtartsa.? S0T
A jo))gylekts *t5ory C)or !ralkodsa alatt is to%)) terjedt, aminek k%etkezmnye, =a kznsges szolglat)an
6ogyatkozs? mindjo))an rez5et2% %lt.
Az -I@8. sze+tem)eri orszggy;ls gykeres or%oslsra sznta el magt. A 6ejedelem el2terjesztsre, 5ogy Hja))an is
=a szkelysg kz1l sokan jo))ggy lettek?, %geztetett, 5ogy a szkelyek 62ka+itnya 4a generlis7 tartson %izsglatot
4=cirkltassa meg?7, 6oglalja ki az !ra kez)2l, =lltsa %issza el2))i rendj)e?, s 5a ennek dacra =ismt jo))gysgra adja
magt, 5alllal )1ntettessk meg.? S8T
( .. (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( M:M. Szkely rendek a MF::. szzad)an
"nnek %gre5ajtsra 6ejedelmi )iztosok 4commissari!sok7 rendeltettek a Szkely6ldre, kik a lekttt jo))gyokat
sszertk s a kincstr szmra %issza6oglaltk. *t5ory azokra, kik ezentHl nemest, %agy l362t, %agy msrend; sza)ad szkelyt
jo))ggy tennnek, G@@ magyar 6orint )1ntetst sza)ott. S.T
"z a commissio(jrs, jo))gy(%izsglat, %isszarendels 4con6iscatio7 megtrtnt s ks2)) t))szr 5i%atkozs trtnik
r.
J
*et5len C)or !ralkodsa elejn mindjrt 4-I-9.7 nagy 6igyelmet 6ordt a szkely krds rendezsre. &3l t!d%n, 5ogy
az orszg 5aderejnek ala+jt a szkely 5ad6lkels alkotja, elrendelte a szkelyek sszerst, rendek szerint, az sszes szkely
szkek)en, 6al%ak)an. $a ennek eredmnyt Od%ar5elyszken ssze5asonltj!k az -I@/.(i sszers adatai%al, Hgy tallj!k,
5ogy az akkori I@g sza)ad szkely majdnem 5atodrszre 4--g7 ol%adt le s az -I@/.(i .g jo))gy ngy(tszrsre
emelkedett, "sst m!tat a l362 rend is 4//g(r3l -Ig(ra7, ellen)en emelkedst a %rs(dara)ont. S-@T
A nagy arnytalansg a jo))gysg ltszmnak emelkeds)en azt m!tatja, 5ogy a szkely trsadalom leg62)) )ajn, a
jo))gysg terjedsn, az addigi or%oslatok nem segtettek.
*et5len C)or -I-9 elejn, a meggyesi orszggy;ls alkalm%al, a sza)ad szkelyek krelmre Hgy rendelkezett, 5ogy
=senki sza)ad szkely el ne kt5esse s ad5assa magt? jo))gy!lA 5a ki eladta %olna is, 6elsza)ad!ljon s 5ad)an szolgljon.
Aki +edig el5anyagoln, annak =sza)adsga el%tessk s 4kincstri7 jo))ggy ttessk.? "zt a rendeletet minden szken
ki5irdettk, s %gre5ajtani igyekeztek.
*et5len szigorHan 6ogta a dolgot s az -I-.. mj!si orszggy;lsen is kemny %gzst 5ozatott =a szkelysg k#z#tt val!
jobbgysgnak csinlsa 0el"l.? 4-0. tc.7. Azt ti., 5ogy az -I-..(i meggyesi orszggy;ls !tn lekttt jo))gyot %egyk ki
6ldes!ra kez)2l, 6oglaltassk el t2leA ezentHl +edig annak, aki rks szkelyt jo))ggy tesz, 9@@ 6orint legyen a )1ntetse.
S--T
A 6ejedelemnek s az orszgnak kt 6ontos rdeke k%nta a szk5ely jo))gysg )onyol!lt krdsnek rendezst: a
5on%delem, illet2leg a 5adktelezettsg s az ad36izets 1gye.
A 6ejedelem a szkely jo))gy(krdsnek gykeres or%oslst s %gleges rendezst k%n%n, az -I//. okt3)eri
)esztercei orszggy;lsen rszletes el2terjesztst tett a megolds clj)3l. Nagy %isszalsnek mondja s illetlennek, s2t az
igazsggal teljessggel ellenkez2nek, 5ogy a szkelysgen %al3 jo))gysg 4kik a t5zezret meghaladjk7, sem ad3t, sem
dzsmt nem adnak, 5ad)a nem mennek, 5anem minden ter5et csak a l362, %eres(dara)ont, sza)ad(szkely 5ordozA 5ad)a ezek
mennek, s ezek %iselik a ki%etett ro%atalt. Az orszgnak nagy kra %an a))3l, 5ogy a =zszl3k 1resek s csak )ocskay 0ejedelem
idejt"l k#zel hatezer szkely lett jobbggy.? Mltnyos ezrt, 5ogy 5a mr a 5adakoz3 n+ek nagy rsze jo))gysgra adta
magt, ezek ad3t 6izessenekA 5a a szoksos %enknt ktszeri ad3)an nem is, de a +ortai ad3)an %egyenek rszt, Hgy, mint a
msik kt nemzet)en l%2 szegny kzsg.
Az orszggy;lsi rendek )elt%n a k%nsg mltnyossgt, kimondtk %gzs1l 4-I//. %i -D. tc.7, 5ogy a szkely
jo))gyok a +ortai ad3 al %ettessenek, a rgi 2sjo))gyok azon)an nem. $ogy ki az 2sjo))gy s ki nem az, arra nz%e
zsin3rmrtk1l kimondottk, 5ogy 2sjo))gyok azok, akik Mi5ly %ajda )ej%etele el2tt 2sjo))gyoknak tartattak s 5i%attak.
S-/T
"nnek a tr%nycikknek ala+jn rendeztetett a szkely rendek lla+ota: a jo))gyok kz1l ki%lasztattak a jogos
2sjo))gyok, a ms6lk ad3 al sszerattak %agy ki%ltattak. A rge))i sza)adosok rendje sszeol%adt a gyalog(+!sksok
rendj%el s ezek)2l id2k 6olytn 6ejedelmi rangemelssel, %agy a m!strk, l!str!mok alkalm%al mind t))en lettek l362kk.
Az -I/0.(i !d%ar5elyszki sszerst ssze5asonlt%a az -I-9.(i sszerssal, rdekes tan!lsgokat nyer1nk. A nemesek
szma majdnem megktszerez2dtt. A l362k a ktszerest meg5aladta, a gyalogok szintn. Arnyszmai szzalk szerint gy
m!tatkoznak: nemes csald 462rend7 k). /g, l362(csaldok D9g, gyalog(+!sksok /0g, %issza6oglalt sza)adosok -/g,
6ldesHri jo))gyok /@g, z%egyek s r%k Dg, %rosi +olgrok /g, Amg te5t a nemesek, l362k s gyalogok -D % mHltn
megktszerez2dtek, addig a jo))gyok az el2))i szm kt5armadra estek al. A re6ormls te5t elrte cljt. A 5ad%isel2
szkelyek szma, amely -I-9()en csak 9-g %olt, -I/0()en 0Gg(ra emelkedett s a D@g jo))gy, mely -I-9()en sem ad3t nem
6izetett, sem nem katonskodott, most leszllott /@g(ra s ezek is 4legal)) 6lig(meddig7 ad36izet2kk lettek. S-DT
*et5len C)ornak te5t siker1lt megoldani a szkely krdst, a szkely rendek sza)lyozst, amely -GI/ 3ta annyi
z;rza%art, )ktlensget, olykor orszgos %eszedelmet okozott. Nagy)an s egsz)en ez a rendezs llott 6enn to%)) is a
6ejedelemsg korszak)an s :. Pk3czy Cyrgynek -IDG()en ez ala+on 5ozott %gzse 4concl!s!m edict!m7 iktattatott )e az
erdlyi tr%nykny%)e a k%etkez2 nemzedk idej)en.
J
:. Pk3czy Cyrgy !ralkodsa elejn mg szere+el az orszggy;lseken a szkely jo))gyok, dara)ontok, l362k s
nemesek %ersengsnek krdse. "zt az Hj 6ejedelem %glegesen rendezni akar%n, -ID9(DG()en maga szemlyesen jrta )e
Szkely6ldet, minden szk)en lajstrom)a ratta a =nemes, l362 s dara)ont rendet? s jog%iszonyaik sza)lyozsa %gett kiadott
egy rendeletet. "z 6el%tetett ks2)) 4-IGD.7 az =A++ro)atae Vonstit!tiones? c. erdlyi tr%nykny%)e is. S-9T
"rr2l gy sz3l a tr%nycikk: =Az 5ad)an szolgl3 L362 s Dara)anti renden l%2 szkelyeknek a kzt1k lak3
Nemessgt2l )nt3dst s azok miatt az >rszg szolglatjra %al3 5adakoz3 n+nek ke%es)edst lt%n ). e. Pk3czy Cyrgy
6ejedelem, azoknak lla+otjokat )izonyos kar)a akarta llatniA mely5ez k+est 2 maga a m. 6. in a. -IDG. kzik)en men%n ... az
egsz Szkelysgnek lla+otjt szorgalmatosan +erl!strlta, minden Szkeken Nemes, L362 s Dara)anti renden l%2 %itzl2
n+eket 6elirat%n. "zen 6el1l minden rendeket gyermekei%el s rksg%el registrltatott. Kiknek egy concl!s!m edict!mot
adott ki, 5ogy a55oz az egsz Szkelysg j%2re magt alkalmazza.?
"z G +ont)an gy sza)lyozza a szkelyek lla+ott.
( -@@ (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( M:M. Szkely rendek a MF::. szzad)an
*. =Akiknek dolgok 4)izonyra a rendi 5o%atartozs ( 62knt a jo))gysg ( dolg)an7 eligazodott ez ideig, maradjon
a))an.?
+. Amely jo))gyokat eddig )rtak, legyen az %k rksgest2l, ki%%e azokat, melyeket =a commissari!s jrst3l
6og%a? 4-I@8.7 5atalmas!l 4a)sol!ta +otentia7 tettek jo))gyokk, %agy zszl3 al3l 6oglaltak sza)adoson l362 s %eres dara)ont
rksgeket, l362 s dara)ant em)ereket. Az ilyeneket a kztiszt%isel2k kikeres%n zszl3 al rjk, s aki nem )ocstan ki
kez)2l, az olyanokra minden 62 !tn 9@@ 6orint )rsgot %essenek.
,. A most regestr!m)an zszl3 al rottakat gyermekeikkel, j3szg!kkal egy1tt a tiszt%isel2k 5i%atal%eszts ter5e alatt
oltalmazzk meg, jo))ggy tenni egyet se engedjenek, ki%%e, akik mr tr%nyes kereset alatt llanak.
-. A 6iHgon mag%aszakadt l362 %agy dara)ont rksget se engedjk a tisztek =lenyi j!ssal? jo))gy(rksgg tenni,
5anem azokat lelkiismeretesen meg)ecs1l%n, a lenynak %agy asszonynak legkzele))i zszl! alatt szolgl! atya0ia %lt5assa
mag5oz.
.. A szegny krelmez2ket keresett ki6ogsokkal, 5alogatssal ne 6rasszk, 5anem minden ms +er el2tt azok dolgait
lssk el 5alogats nlk1l, =a t2l1nk adand3 )re%is +rocess!s szernt.?
Pk3czy Cyrgy eme sza)lyozsa s 62knt l!str!ma %gre lland3sgot ltestett a szkely rendek kztt l%2
jog%iszony)an s kinek(kinek 5o%a tartozsa krds)en. Az let s a 6ejl2d2 gyakorlat %etett 6el mg Hja)) s Hja))
krdseket, melyek a tr%ny5ozst id2kznknt 6oglalkoztattkA de megsz;nt a )izonytalansg, a 5!llmzs, ki(ki el6oglalta
maga 5elyt a trsadalom)an, ismerte jogait s ktelessgt s a szkelysg %isszanyerte rge))i jelent2sgt az orszg
llamlet)en.
Az A++ro)ata tr%nyek)e 4-IGD.7 )eiktatst nyert s to%))ra is r%ny)en llott a szkely nemzetnek sza)adsg!k)an
megtartsa, sza)ad %adszata, 5a%asi legeltetse st).
A l!0"k rksg1ket azon sza)adsggal )r5attk, mint a nemessg 4ti. a 62rendek7, az elidegents, ads(%e%s jogn
k%1l. A szkely darabont %agy egy) k#zrend a 62rend tr%nytelen 5)orgatsa ellen a 62tisztek oltalma al 5elyeztetett.
A szkely rksg)e a 6isc!s kirlyi jogot nem %i5et )e, 5a %olt is )enne %ala5aA e )irtokosaik ki5al%n, ms szerezte
meg s )ksen )rta s nem szllt a kincstrra D/ %en t, mentess %lt a i!s regi!mt3l s 2sjogH% %ltozottA 5a D/ esztend2
nem telt el, essk i!s regi!m al. A szkelyek semmi6le dzsmaadssal nem tartoznak. S-GT
Az -ID/. mj!si orszggy;ls arr3l 5ozott %gzst, 5ogy a Szkelysgen senki se %e5essen nemes em)er jo))gyt3l
rksget, G@@ 6orint )1ntets ter5e alatt. Az -IDD. +rilisi orszggy;ls kiterjesztette ezt a tilalmat s )irtok(lektst a
dara)ont )irtokokra is, kimond%n, 5ogy =5asonl3k++en senki a dara)ontt3l G@@ 6orint )rsg ter5e alatt rksget ne merjen
%srolni.? :gen nagy sz1ksg)en rtke 5armadrszig elzlogost5at3, %issza%lt5at3lag. S-IT
A tr%ny szelleme s 62irnyel%e minden)en az %olt, 5ogy a szkelyek %issza5elyeztessenek rgi lla+ot!k)a s
%isszaadassanak 5on%delmi 5i%ats!knak. "nnek %olt k%etkezse, 5ogy a szkely jo))gyoknak -I//.(i ad3 al %etse is
csak5amar kiment a gyakorlat)3l. Az -ID@(G-(es %ek tr%nycikkei)en :. s ::. Pk3czy Cyrgy !ralkodsa alatt a szkelyek
kz1l csak azok 6izettek ad3t, =kiknek a %rmegyk)en j3szgok %agyon.? S-0T
::. Pk3czy Cyrgy )!ksa !tn *arcsay Nkos 6ejedelemsge alatt 4-IG8.7 =a )1ntets1l 5aznkra %ettetett nagy
s!mmnak? a +ortai 4trk7 ad3nak 6edezsre =a szkely rend? is /@(/@ 6orintot tartozott 6izetni a %rmegyken %al3 j3szga
!tn, ka+!szm szerint, s +edig maga, nem +edig jo))gya. A Szkelysgen l%2 nemes s l362 jo))gyos em)er +edig
minden tz jo))gyt3l 6izetett /@(/@ 6orintotA a sza)ad szkelyek, l362k s dara)ontok 4mint az egy(5zas nemes is7 /(/
6orintot 6ejenknt. Mi%el ezt az akkor nagy sszeget sokan nem t!dtk meg6izetni, az -IG.. %i G. tc. sza)adsgot adott a
szegny szkelyeknek, mind a l362k, dara)ontok s egy) rendeknek, 5ogy addig a s!mmig magokat ideiglenesen jo))gy!l
elkt5essk, %issza6izets !tn azon)an 6elsza)ad!ljanak. S-8T
J
A MF::. szzad 6olyamn a rendisg 6ejl2dse mindink)) olyan irnyzatot %ett, 5ogy t)) nem a )irtok alkotta
egyed1li ala+jt a rendi 5o%atartozsnak, 5anem a 6ejedelmi kegy osztogatta a nemessget, l362sget s dara)ontsgot.
" 5)orHs szzad)an )2 alkalom knlkozott a szkelyek 5arci %itzsgnek kit1ntetsre, rdemek szerzsre s a
6ejedelmek nem 6!karkodtak a j3szgadomnyozsokkal, mg ke%s) a nemessg s leg62k++en a l362sg adomnyozs%al.
Nemcsak egyesek, de t))en egy1tt, egsz szakaszok, s2t egsz szzadok kzs okle%llel nyertek l362sget. S-.T
Ugy *t5ory Lsigmond -G.-()en a cski %as)nyk m%elsrt l362sggel adomnyoz meg /- cski szkelyt. S/@T
*ocskay, *et5len t))eket nemest, l362st, cmerrel lt el. :. Pk3czy Cyrgy -I9I()an a magyarorszgi 5adjrat)an szerzett
rdemekrt /I gyergyai szkelyt %esz ki a =+araszt rend)2l? s emel a =+!sks(gyalogok? sor)a. S/-T
::. Pk3czy Cyrgy az -IGG.(i 5a%aseli 5adjrat)an a +loesti t)or)an a marosszki +!sksoknak egsz szzadt 4.8(at
megne%ezetten7 emeli l!0"sgre% azon kiktssel, 5ogy minden 5adjratra kszen lljanak, j3 l3%al, karddal, 5osszH +!sk%al,
+orral s goly3%al 6elszerel%e s sz1ksg esetn l!r!l leszllva gyalog is harcoljanak. S//T
A l362k ki%telesen gyalog szolglata nem %olt Hj dolog. Mr egy szzaddal azel2tt -GII()an arra krik a 6ejedelmet,
5ogy a lo%t %esztett s elszegnyedett l362k 5agyassanak meg rendj1k)en, =mg ha egy ideig gyalog kell is szolglniok.? S/DT
A l362k elszegnyedse te5t egyrszr2l, majd a 5adszati rdekek msrszr2l el2idztk olykor(olykor a lo%asok 4l362k7
gyalog szolglatt. *t5ory :st%n m!szka 5adjrat)an 4-G0.(8-.7 a l362k %rostrom)an is rszt %ettek. Fiszont mid2n a
tmeges l362sts szoks)a jtt, a dara)ontok is ka+tak olyan 6ltteles rangemelst, 5ogy lo%on s esetleg gyalog is szolgljanak
4mint +l. -IGG()en7.
"))2l id2%el egy *j rend 6ejl2dtt ki: az Hn. lovas&$sksok rendje, mely a l362k s gyalogok kztt mintegy
kz+5elyet 6oglalt el. A lo%as(+!sksok a MF::. szzad kze+t2l a MF:::. szzad elejig k1ln ro%at)a rattak a
l!str!mok)an. Bl. Alcsk)an -0@-()en G8 lo%as(+!sks %olt. Az sszes szkek)en le5etett %agy G@@. Az -0/-.(i l!str!m)an a
l362k ro%at)a rattak, mert jogilag oda tartoztak.
( -@- (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( M:M. Szkely rendek a MF::. szzad)an
K1lnleges rendet alkottak mg a Szkely6ldn az Hn. solymrok, akiknek 6eladat!k %olt s3lyom madarak 6ogsa,
szeldtse s ennek 6ej)en mentesttettek a 5adi szolglatt3l s az ad36izetst2lA illet2leg s3lymokkal trlesztettk
kzszolglmny!kat. Kellett a ked%elt s3lyom(%adszat5oz s a trk Bortra k1ldzgetett s3lyomajndkokra. A Solymos,
S3lyomk2 5elyne%ek, a Solymosi csaldne%ek ennek az emlkei. S/9T
J
Qssze6oglal%a a szkely trsadalom rendi 6ejl2dst a MF::. szzad)an, meglla+t5atj!k, 5ogy a szzad elejn 4-I@-.7 a
szkely n+ 4a kzsg7 %isszanyerte sza)adsgt, de egy rsze nemsokra maga igyekezett sza)ad!lni az azzal jr3 katonai
ter5ekt2l, jo))gysgra lekts ltal. *et5len s :. Pk3czy ennek a %isszalsnek tr%nyesen gtat %et%e, mindenkinek
megsza)ta a maga rendisgt, amely)2l ms rend)e tl+ni %agy a %agyoni lla+otok szerint a l!str!mokon %olt le5etsges,
%agy 6ejedelmi kegy ala+jn trtn5etett, arr3l sz3l3 ki%ltsgle%llel.
A kor szelleme ked%ezett a rangemelkedsi trek%seknek s a magasa)) rendek egyre n+ese))ek lettek az alacsonya))
osztlyok megke%es)edtek. A nemessg is t)) osztlyra tagoz3dott. A rgi szkely 2snemesek kz kirlyi joggal lekttt Hj,
adomnyos nemessg ker1lt s ezek mell id2k 6olyamn j3szgadomnyozs nlk1li cmeres nemesek 4armalistk7.
A MF:::. szzad elejn az sszersok)an mr megk1ln)ztettk a 0"rendek 4a nagy)irtokH 62nemesek7, a nemessg 4a
kis)irtokos jo))gyos nemesek7, s az Aegyhzi nemesek? 4a jo))gytalan, egy 5zzal )r3 nemesek, armalistk7 cso+ortjt.
"zek !tn k%etkeznek a l!0"k 4%agy l!0ejek=% az!tn a lovas&$sksok% darabontok% solymrok% s a5ol mg %olt, a szabad
szkelyek.
Qssze5asonlt%a az -0/@.(i !d%ar5elyszki sszerst az -I/9.(i%el, Hgy tallj!k, 5ogy a nemessg szma nyolcszoross
n2tt 4-g(8g7, a l362k szma kt s 6lszeress emelkedett 4-Ig(9-g7, a dara)ontok 6elnyire cskkent 4-Dg(0g,7, a k1ln
sza)ad szkelyek kzrendje elenyszett 4illet2leg )eleol%adt a katonai jelleg; rend6okozatok)a7, a jo))gyok szma -\9(ed
rsszel a+adt 4D@g(/Dg7, a zsellrek alig %ltozott 40g(Ig7. S/GT " szmok)an a trtneti 6ejl2ds menete nyil%n!l meg.
De a rendisget jelz2 ne%ek a MF:::. szzad)an mr Hgysz3l%n csak trtneti emlkk %ltak.
A 5rom rend 4nemes, l362 s dara)ont7 tartotta 6enn magt to%))ra is, mint trsadalmi s trtnelmi rangjelz2
megk1ln)ztetsA az!tn is, mid2n ::. Pk3czi 'erenc sza)adsg5arca !tn mr megsz;nt a szkelyek ltalnos
katonskodsa. A ne%ek a MF:::. szzad)an nem 6eleltek meg t)) a %al3sgnak. A l362 nem %olt t)) lo%as katona, a
dara)ont nem %olt gyalogos. A nemessgnek megmaradt 4legal)) rsz)en7 ki%ltsgos ad3mentessge s 5i%atal%iselsi
el2joga.
A szkely 5atr2rsg szer%ezs%el aztn 4-0I/(I9.7 ezek a rend6okozatok is Hja)) %ltozst szen%edtek, amennyi)en a
5atr2rsg)e sorozottak k1ln %lasztattak a +olgri rendt2l. A trtnelmi 6ejl2dst azon)an nmileg itt is tekintet)e %ettk: a
nemessg)2l ker1ltek ki 4legal)) rsz)en7 a tisztek, a rgi l362k i%adkai)3l a 5!szrok s a gyalog(+!sksok !t3dai)3l a
szkely gyalogezredek legnysge.
- "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F. -90.
/ "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F. -IG.
D "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F. ///.
9 "rdlyi rtneti Ad. :F. D9- f D98.
G "rdlyi Nemzeti rsalkod3, -8DI. 8D.
I "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F. G-@.
0 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F:. .@.
8 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F:. --D.
. Szkely >kle%ltr F:. /8.A Od%ar5ely %rmegye trtnete D/G.
-@ Az -I-9.(i l!str!m eredetije meg%an Od%ar5ely %rmegye le%ltr)an, a szkely nemzeti ld)an s msolat)an nlam.
-- "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F::. G-0.
-/ "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F:::. -@G. s --9.
-D Az sszers eredetije meg%an Od%ar5ely %rmegye le%ltr)an, a szkely nemzeti ld)an, s msolat)an irattram)an.
-9 A++ro)atae Vonstit!tiones Pegni ransyl%aniae 4-IGD7 +ars :::. tit. LMMF:. art. M::.
-G A++ro)atae Vonstit!tiones Pegni ransyl%aniae 4-IGD7 +ars :::. tit. LMMF:. art. F:.
-I "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :M. /80, D-9.
-0 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :M. /I9., M. 9D9, M:. /90.
-8 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M::. //D.
-. A =kirlyi kny%ek? szkely adatai kztt szmos +lda %an erre. Qsszelltotta )et;rend)en dr. Fass Mikl3s Kolozs%rt. Megjelent az
"rdlyi MHze!m -.@@. %6.
/@ Szkely >kle%ltr F. -G-.
/- Szkely >kle%ltr F:. -0..
// Szkely >kle%ltr F:. /@D.
/D Szkely >kle%ltr ::. -8G. s -8..
/9 Szkely >kle%ltr :F. /80. s D99,. F::. D., .D.A "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F:::. DG..
/G Szkely >kle%ltr F::. -8., /.-.
( -@/ (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM. $adszer%ezet a 6ejedelemsg kor)an
44. =adszer'ezet a $e5edelemsg k2r!ban
Az -GI/.(i szkely tmadst k%et2 seges%ri orszggy;ls meglla+totta a szkelyek 5adi ktelezettsge m3djt is. A
trtneti 6ejl2ds ala+jn maradt, mid2n kimondotta a l!0"k s 0"rendek lland! hadk#telessgt l35ton %al3 6egy%eres
szolglatra, de eltrt a rgi szokst3l annyi)an, 5ogy a 5armadik rend, a most mr kincstri jo))gyokk tett k#zszkelyek
hadk#telessgt hallgatssal mell"zi. A l362ket egy 53na+ra sajt kltsg1kn ktelezi szolglni, azontHl 5a%onknt egy(egy
6orintot rendel =segtsg1l? adni. A 62n+ek D(9(G lo%as kszenltnek )k)en %enknt 8(8 6orintot rendel =nyargals!l?,
5ad)an 5a%onknt /(/ 6orint =53+nzt? lla+t meg.
"z a rendelkezs a 62rendek s l362k 5adktelessgt illet2leg r%ny)en maradt to%))ra is a 6ejedelemsg id2szakn
%gig, de nemsokra kiegsztst nyer a kzszkelyek)2l alaktott gyalogsg, az Hn. v#r#s drabantok% ks2)) mg a kk
drabantok szer%ezs%el, majd a 6elsza)adts !tn az Hja)) ltalnos 5adktelezettsggel.
Azok az el2)) l%ezett ked%ezmnyek azon)an, 5ogy +l. ny!gat 6el csak rszleges 6lkelssel tartoznak, mg kelet 6el
teljes ltszmmal mentek 5ad)a, elenysztek. "zentHl minden irny)an a sz1ksg5ez k+est a 6ejedelemt2l k%nt szm)an
kellett 5adra kelnik. A 62rendeknek )irtokarny)an D(G lo%ast kellett killtaniok.
-GI9()en a szkely nemessget arra ktelezik, 5ogy5a az orszg sz1ksge Hgy k%nja, 5ogy a kirly szemlyesen lljon
a 5ad6elkels lre, akkor a nemessg s szkelysg 5ad6elkelse a kzn+ 4jo))gysg7 -I(od, -@(ed, %agy G(d rsz%el
egy1tt trtnjk a 'elsg mellett.
-GIG()en a szkely nemessg 4++Hgy, mint a %rmegyei7 ro%s szerint /@(/@ +nzt 6izetett ezer lo%as killtsra. $a ki
nem telt e))2l, Hgy minden nemes -I jo))gya !tn egyet szerelt 6el. Az egy5z5elyi nemesek ten lltottak ki egy(egy lo%ast.
E++Hgy t l362 lltott egy zsoldost. " 6elett +edig a nemessg s a szkelysg k#z#tt val! 0"n$ s l!0" 0ejenknt kellett% hogy
kszen legyenek. Az gy 6elksz1lt szkelyeknek Szkely4Maros7%sr5ely %olt a gy1lekez2 t)or5elye. S-T
Mid2n )thory 2stvn lengyel kirlly %lasztat%n, Lengyelorszg)a ksz1lt, Htjnak )iztostsra az -G0I. jan!ri
meggyesi orszggy;ls azt 5atrozta, 5ogy a sz1ksg5ez k+est %agy ltalnos 5ad6lkels legyen, %agy a 5adkteles nemessg,
szkelysg s szszsg keljen 6el =az tizen5atod%al?, 4ti. -I jo))gy !tn egy(egy lo%assal, gyaloggal7.
-G08()an az orszggy;ls /@ ka+!szm !tn rendel =lo%agot, gyalogot? killtani a nemessg, szkelysg s =egy)
rendek j3szg)an? s azokat az is+nok m!strljk meg.
-G./()en *t5ory Lsigmond Nron moldo%ai %ajda segtsgre rendel%n 62%ezrt Si)rik Cs+rt, mell rendeli az
!d%ari 4/@@7 lo%ason k%1l a 5romszki 62rendek s l362k kz1l ki%lasztand3 8@@ lo%ast s a 5romszki 99I s a csk(
gyergy3(kszonszki D9G %eres dra)antot s a )rassaiak /@@ 6ekete dra)antjt, sszesen mintegy -@@@ dra)antot. Meg5agy%n,
5ogy a 62rendek szekerekkel, szolgkkal, lo%akkal az Ht5oz s a sz1ksg5ez k+est j3l legyenek ellt%a.
-G.D()an minden nemesnek tz(tz jo))gyr3l egy(egy ksz dra)antja kellett legyen, 5a le5et +!sk%al, de legal)) is
sza)ly%al. A szkelysgnek 5asonl3k++en.
Az -G.9. 6e)r!ri orszggy;ls lo%as s gyalogos zsoldosok 6izetsre ad3t %etett ki, s ezen 6el1li sz1ksg esetre
minden tizedik 5z jo))gy 6el6egy%erzst s kszen tartst rendeli el. Az a!g!szt!si orszggy;ls +edig /@(/@ ka+! !tn
egy(egy =lo%agot? sza%az meg, Hgy, =5ogy az meg5olt ). e. :st%n kirly ideje)eli artic!l!s tartsa szernt a gyalogot egy
53na+ig magok kltsgn? tartjk, az!tn, 5a ki%ezettetnnek az orszg)3l, a 6ejedelem 6izessen nekik. A no%em)eri
orszggy;ls az orszg sz1ksgre 6elszedett =tizedn+? ad3mentessgt mondja ki.
-G.G. decem)er =a 5adakozs)an %al3 ksz1let? odig terjed, 5ogy =az szkely !raink s atynk6iai ... j3szgoknak s
alatta %al3 kzsgnek tdt kszen tartjk.? S/T
)thory +sigmond az -G.G.(i 5a%aseli 5adjratra Szinn )asa ellen ltalnos 5ad6elkelst 5irdetett a szkely kzsg
kztt. =Az 5a%asal6ldi 5adra az egsz szkelysget 6el%e%k s Fsr5elyt is 6ejenknt el%ittk %ala.? SDT
-G.0()en =az 1d2nek 5)orH lla+otja? szintn azt k%nta, 5ogy =minden 4nemes7 em)er szemly)e s j3szgr3l
mind lo%agj%al, gyalogj%al s j3szga 5!szadj%al oly kszen legyen, 5ogy %alamikor az sz1ksg k%nja, mindjrt
6el1l5essen, s oda me5essen, a 5o%a k%ntatik.? =Az szkely !raink is ne tdt, 5anem 5!szadt tartozzanak j3szgoknak
6l%enni, 5ogy egyenl2 ter5et %isel5essenek.? A 5!szadn+ zsoldja +edig legyen az is+noknl kszenlt)en, 5ogy 53+nzek
megadassk, s a 6izetetlensg miatt a 5ad)3l %issza ne szkjenek.
-G..()en az orszggy;ls a jo))gykatonk, =a 5!szad em)erek? tartsa 5elyett az ltalnos %agy rszleges 5adrakelst
mondja ki ktelez2nek. "zt a %gzst az -G... jHni!si orszggy;ls azzal egszti ki, 5ogy =minden t em)er 4jo))gy7 kt(kt
6orintot 6izessen? s =ezt a +nzt a 6ejedelem 6ordtsa gyalogok 6ogadsra az tdn+ 5elyett.? " mellett kszen legyen
mindenki a 5on%delemre. "z az m3d +edig mind a szkely atynk6iai s szsz !raimmal egy1tt. S9T
"z az ltalnos 5ad6elkels, sajnos, csak +a+iroson maradt, Mi5ly ol5 %ajda )etrsekor az orszg %dtelen %olt s a
6ejedelemnek a 5irtelen s %ratlan trtnt tmads alkalm%al alig %olt n5ny ezer em)ere. A 5romszki szkelyek meg
++en az ol5 %ajd5oz +rtoltak.
(ihly vajda -G... no%em)er /8. a szkelyeknek adott ki%ltsgle%el)en 6elsza)adt%n 2ket minden
jo))gyszolglmny al3l, ltalnos 5adktelezettsg al %eti. A l362k e szerint ktelesek %oltak j3 l3%al, karddal, +ajzzsal,
ko+j%al, a gyalogok +edig +!sk%al, 6ejsz%el, karddal s egy) katonai 6egy%errel 6elszerel%e a csszrkirly %agy a %ajda
rendeletre, az orszg %delmre s az ellensg %issza%ersre, ksedelem nlk1l, minden kz( %agy rszleges mozg3stskor
6elkelni, s sajt kltsg1kn a 5adjrat %gig letre(5allra 5arcolni. SGT
Mi5ly %ajda ki%eretse !tn a 6egy%er%iselst is eltiltottk a szkelyek kztt. A lc6al%i gy;ls -I@@. okt3)er)en azt
5atrozta, 5ogy =ol5 +edig 4s7 szkely 6egy%ert, kzjat ez!tn ne %isel5essen, ki%%n a j!5szokat, kik a 5a%ason laknak.?
( -@D (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM. $adszer%ezet a 6ejedelemsg kor)an
Meg%ltoztattk a 5adikszenlt sza)lyt is. Az -I@-. jan!r(6e)r!ri orszggy;ls el5atrozta, 5ogy =az szkely
!raink tz ka+!t3l j3 szerrel egy +!skst llassanakA 2k mag!k is +edig az szkelysgen %al3 62em)erek s l36ejek 6ejenknt
magokkal j3 szerrel kszen legyenek.? Akinek tznl ke%ese)) jo))gya %olt, azokr3l egyet sem lltott. SIT
)thory +sigmondnak -I@-. decem)er D-.(i szkely sza)adsgle%ele %isszalltja a szkelyek rgi ltalnos
5adktelezettsgt. Kimondja a nyert 6elsza)adts 6ej)en, 5ogy a sza)ad szkelyek j3l 6el6egy%erkez%e minden t)orozs)an
5;sgesen szolgljanak. Megengedi, 5ogy tisztjeiket s ka+itnyaikat a kzt1k lak3 nemesek kz1l magok %lasszk.
A *sta alatt tartott -I@/. a!g!szt!si meggyesi orszggy;ls is 6oglalkozik a szkelyek 5adktelezettsg%el azt
%gez%n, 5ogy =mikor +edig trtnnk, 5ogy a szkelysgnek 5addal kellene kiind!lni ... kemny 6enytk alatt +arancsoljk
meg ka+itnyoknak s 5adnagyoknak, 5ogy 5az!r3l lsek legyen, s se az nemessg j3szgn, se az szszsgon ne
k3)oroljanak.?
A szkely krds rendezse ismt na+irendre ker1l%n, N+rgi Demeter +1s+k 4-I@/7 azt ajnlotta, 5ogy a
szkelyeket nem kell megtartani sza)adsg!k)an, 5anem %issza kellene 5elyezni el2))i szolgasg!k)a. Pgi 5adi
ktelezettsg1kr2l azt mondja, 5ogy 5adakozs idejn 6ejenknt j3l 6el6egy%erkez%e, ko+j%al keltek 6el s szlltak t)or)a,
zsold nlk1l. Az %olt a jogszoks, 5ogy tizent na+ig ingyen katonskodtak s ennek eltelt%el a kirly %agy a 6ejedelem
tartozott 2ket %agy az ellensgre %ezetni, %agy 5aza )ocstani, %agy +edig zsoldot 6izetni nekik, mint a t))i katonknak.
N+rgi az!tn ne5ogy ennek az annyira harcias nemzetnek 5adereje egszen mell2ztessk, azt tancsolja, 5ogy tartsa 6enn
26elsge to%))ra is a l362k 5adktelezettsgt. "zek lo%at s meg6elel2 6egy%ert tartsanak s 5adakozs idejn %agy a
t)or)an, %agy a %rak)an tartozzanak szolglni. "zek le5etnek n5ny ezren vlogatott ko$jsok. Xgy 5%jk 2ket, 5ogy l!0"%
azaz egylo%as. S0T
Mid2n -I@9 nyarn a 5ajdHk a csszri !ralom ellen lzongani kezdettek, az erdlyi csszri )iztosok
meg6kez5ets1ket a szkelyek ltal remltk, mint akik a csszr(kirlynak szolglni minden id2)en ktelesek. Meg5agyjk
ezrt Kornis *oldizsrnak, Od%ar5elyszk ka+itnynak, 5ogy az sszes szkely szkek)2l /@@@ j3l 6egy%erzett gyalogot s
G@@ lo%agot gy;jtsn ssze s azokat a!g!szt!s -G.(re Cy!la6e5r%r mell, Morg3mezejre t)or)a %ezesse. A szkelyek
nem siettek a 6el1lssel, az Hja)) szigorH rendeletek dacra sem.
A szkelyek nem lelkesedtek a tr%nytelen s zsarnok csszri !ralom irnt, a minek megdntsre mr 6olytak az
el2ksz1letek. "nnek eszkzei% ++en a 5ajdHk %ltak nemsokra a 6lkelsre zaklatott *ocskay kez)en.
)ocskay els2sor)an a szkelysgnek kszn5et%n erdlyi 6ejedelemsgt, k1lns tekintettel %olt a szkelyek rdekei
el2mozdtsra. Betki &nost a szkelyek 62ka+itny% ne%ezte ki, s 2 %olt alatta mind%gig ="rdly)en a szkelysg
generlisa.? < 6ogadta az "rdly)e j%2 6ejedelmet az orszg 5atrszln 4-I@G. a!g!szt!s elejn7 %logatott szkely
%itzekkel. S8T
A szkelyek aztn rszt %ettek *ocskay 6els2(magyarorszgi 5adjrat)an, de cseklye)) szmmal, mint 2 k%nta, nem
is +ontosan jelentek meg a k%nt id2re s 62knt =al%al3? 5it%ny 6elszerelssel. =Ki%ltk++en a gyalogsg csak el%etett
szolgk, s )resek %oltanak s az szolglatra teljessggel alkalmatlanok.? A ta+asztalt 5iny +3tlsra a 6ejedelem =t!d%n
minem; j3 rendtarts)an s lla+ot)an %iseltetett annakel2tte az szkelysg dolga?, -I@G. decem)er -8.(n meg5agyja Betki
&nosnak, a szkelyek generlisnak, 5ogy =minden szkekre 5irdettessen generlis m!strt s registrom szerint mindeneknek
ne%eket rassk 6l, rer2ltet%n, 5ogy az lovassa szerszmos s ko$js% az gyalogja veres k#nt#sben ltzzk s gy lljon el2,
mikor 5adra k%ntatik. "rre minden sza)ados 5adnagynak s tizedesnek az 2 alatta%al3jra gondja legyen ... gyakor m!strkkal
serkenteni s oktatni? kell 2ket a kszenlt5ez. Arr3l is rtes1lt a 6ejedelem, =mind az kt 61l1nk teli %ele ( Hgymond ( 5ogy az
ka+itnok kz1l nmelyek magok ersznye tels%el 6ogyatkoztatjk a kznsges szolglatot? 4ti. +nzrt adnak 6elsza)adtst
a 5ad6elkels al3l7. Az ilyen %isszalst szigorHan meg kell 6enyteni. S.T
*ocskay erlyesen %delmezte a szkelyek sza)adsgt, s nem engedte 2ket jo))gyokk tenni %agy lenni, mr csak
azrt sem, ne5ogy a zszl3k meg6ogyatkozzanak. Mert nmelyek jo))gysggal a katonskods al3l sza)ad!lni 35ajtottak, s
gy nemcsak a nemeseket kellett eltiltani a jo))gy(6ogdosst3l, de a kzszkelyeket is %isszatartani att3l.
-I@I. jHli!s /@.(n arra inti Betkit, 5ogy =Hgy igyekezzk igaztani s %iselni az dolgokat, 5ogy 4a szkelyek7
sza)adsgok)an meg nem 5)orgattat%n, a))an +en megtartassanakA egyiknek is meg ne engedje, 5ogy magt jo))gysgra
adja, %agy +edig %alaki %alami szn alatt jo))gy% tegye.? A 5adra kirendelt szkelyeket +edig j3m3dj%al 6elkszt%n, a
ktezer dra)antot s ktezer lo%agot adja t a %ezr1k1l rendelt Nagy Al)ertnek. De el2)) rja a ka+itnyoknak, 5adnagyoknak
s mind az egsz seregnek ne%eiket registr!m)a, s j3l meglssa, 5ogy =azok k#zt szolgarend% bres% micsoda% ne legyen% hanem
ki&ki szemlye szerint maga legyen jelen.? Condoskodjk zszl3kr3l, do)okr3l st)., 5ogy semmi)e se legyen 6ogyatkozs. S2t
meg5agyja Betkinek, 5ogy =az gyalog kzi)en s5$ost is rendeljen, mert az sereg azzal sz+.? S-@T
*ocskay alatt meger2sdtt s to%)) 6ejl2dtt az a tr%nyes jogszoks, 5ogy a szkelyek mind5rom rendje ltalnos
5adktelezettsggel tartozott, kora i6jHsgt3l 5ad)r3 regsgig. Vsak )etegsg s aggkori gyengesg mentestett a
5adktelezettsg al3l. 9ltalnos mozg!s5ts 4generlis eZ+edci37 alkalm%al ( 5a ellensg tmadt a 5azra ( mindenkinek 6el
kellett kelnieA rszleges mozg!sts 4+arcilis eZ+edci37 esetn a 6ejedelem az orszg rendjei%el egyetrt2en lla+totta meg a
sz1ksgesnek m!tatkoz3 5adkiegsztst. S--T
J
A szkelyek ltalnos 5adktelezettsge 6ennmaradt a k%etkez2 6ejedelmek idej)en is. A %lasztsi 6ltteleknek
egyik rendesen ismtl2d2 +ontja %olt a szkely szabadsg 6nntartsa, melynek ellenszolgltatsa a 5ad%isels %olt. Pk3czy
Lsigmond 4-I@07 =li)ertsok)an? ++Hgy meg akarja 2ket tartani, mint *ocskay %grendelet)en meg5agyta. S2t mi%el =annak
el2tte egy n5ny dara)ontok Marosszk)2l Crgny %r5oz szolgltak, de mirt5ogy 2k is szkelyek s az sza)adsg 2ket is
egyarnt illeti, ennek !tna azok is az t)) sza)ad szkelyek kzt Hgy mint sza)ad szkelyek szolgljanak.? S-/T
)thory 4bor is meg6ogadta 4-I@87, 5ogy =az szkelysget rgi sza)adsgok)an megtartja.? De meg is k%etelte, 5ogy
ennek 6ej)en az orszgnak 5ad)an szolgljanak. Mid2n 4-I@87 azt ta+asztalta, 5ogy =a szkelysg kz1l sokan az orszg
( -@9 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM. $adszer%ezet a 6ejedelemsg kor)an
szolglatj)3l meg%on%n magokat, jo))ggy lettek?: %gzst 5ozatott az orszggy;lsen, 5ogy azokat a szkelyek generlisa
ltal =megcirkltassa? s %issza6oglaltassa, s 5a %alamely szkely msodszor is jo))gysgra adn magt, 5alllal )1ntettessk.
<rkdtt a 6elett, 5ogy senki magt 5amis 1r1ggyel a 5adakozs al3l ki ne %on5assa. Nmely 5atrszls 6al! Hgy mint
Kszonszk, Lgon, Dn6al%a, Madaras s magnszemlyek, =kik)2l t( %agy 5atszz lo%ag s gyalog kitelnk, 5adakoz3
em)erek?, azon szn alatt =5ogy 2k %alami s%nyekre %igyznnak?, a 5ad%isels al3l mentessget szereztekA de mi%el 5ogy az
orszg szolglatja azt k%nta, 5ogy azok is a t))i szkelysggel egyenl2 ter5et %iseljenek: mentessg1ket az -I@..(i
orszggy;ls eltrlte s a 5atrszli s%nyekre %igyzsr3l msknt intzkedett.
*t5ory ny!g5atatlan s 5arcias termszet; 6ejedelem l%n, gyakran igny)e %ette a szkelyek 5adrakelst. $ogy ez a
t))i nemzetek krosodsa nlk1l trtnjk, az orszggy;ls -I@.()en megHjtotta a rge))i %gzst, 5ogy =mikor az
szkelysg a 6ejedelem +arancsolatjra s 5i%ataljra kiind!l, az magok 6ldjn, ne az szszsgon, ne %rmegyn gy1lekezzenek
s +nzeken ljenek.?
*t5ory !ralmnak 62 tmaszai a 5arcias szkelyek %oltak, s 5a )aja %olt, neki is els2 teend2je %olt a =szkely atynk6iait
6el1ltetni.? A szkely n+ %ele szem)en el6eledte a rgi *t5oryak irnti gy;llett. A 5romszkiek egy rsze a 6ejedelem
megletse !tn 6l% mHltn 4-I-9. jHni!s -/.7 *t5ory Andrst azzal a k%nsggal keresi meg, 5ogy test%re 5allt
meg)ossz!lni jjjn az orszg)a, 2k mellje llanakA nem 6eledtk el 5ozzj!k %al3 kegyelmessgtA mindnyj!knak rk
siralom az 2 keser%es 5alla. "mlkeztetik, 5ogy mikor *rass3 elr!l a 6ejedelmet, a 5romszkiek el5agytk 5z!kat,
6elesgeket, gyermek1ket az ellensg tork)an, nem gondoltak semmi kr!kkal, 5anem mind 0ejenknt 0elk#ltek, 5ad)a gy;ltek
s a 6ejedelem mell mentek Sze)en)e, =mit t2l1k igen j3 n%en %tt 26elsge, tisztessg:k is nagy vala "0elsginl% meddig le
ez vilgon.? S-DT
$ogy a szkely n+ egy rsze ink)) k%nta %olna *t5ory Andrs !ralmt, mint a *et5len C)ort, annak az %olt az
egyik oka, 5ogy )ethlen 4bor mindjrt !ralkodsa elejn erlyesen ltott 5ozz az lland3an 6elsznen l%2 szkely krds
megolds5oz s intzkeds%el, rendcsinls%al sokak magnrdekt megsrtette. < is meg6ogadta !gyan 6ejedelemm
%lasztsakor, 5ogy a szkelysget rgi kivltsgaikban megtartjaE azt is, 5ogy =a szkely !raink ... ennek !tna 0ejedelem
$arancsolatja s levele nlk:l ne tartozzanak 0el:lni% s tborba szllani,? ki%%e a 5irtelen sz1ksg esett, mert eddig n5a a
6ejedelem +arancsa nlk1l is knyszerttettek 5ad)a menniA S-9T de egyszersmind a %isszalseket is igyekezett megsz1ntetni s
rendet teremtett a ktelezettsgek megszeg2i kztt.
-I-D. decem)er -0.(n a szszok azt k%ntk, 5ogy =mikor az szkeleknek trtnik a 5ad)a mensek, akkor az magok
nemzetsgei, nem az szszsgon menjenekA 5a +edig az szszsgon is %ala5!l ltal kellene menniek, $nzeken ljenek s semmi
krt az szszsgon ne tegyenek, mely dologra j3 gond%iselsek legyen az szkka+itnyoknak, 5adnagyoknak.? "zt annl
ke%s) le5etett megtagadni, mert rge))i tr%nyeken ala+!lt.
*et5len C)ornak mi5elyt a 6ejedelemsgre j!tott, egyik trek%se %olt a szkely krds rendezse. "ls2 orszggy;lsn
-I-9. 6e)r!r(mrci!s)an =mikor a sza)ad szkelyek Meggyesen megtalltk lla+otj!k 6el2l, ngy artic!l!st ada nekik: az
t))i kzt azt is, 5ogy senki sza)ad szkely el ne kt5esse s ad5assa magtA 5a ki eladta %olna is, 6elsza)ad!ljon s 5a mikor
szolglatj!k k%ntatik, szemly1k szerint az 5ad)a menjenek, 5a ki +edig elnegligln azt, sza)adsga el%tessk s jo))ggy
ttessk. "zeket az artic!l!sokat minden szken ki5irdettk. S-GT
*et5len, 5ogy szm)a %egye a szkelyek 5aderejt, mindjrt !ralkodsa legelejn 4-I-97 elrendelte a szkelyek
sszerst s lajstrom)a ratta az sszes rendek ne%eit, szkek s 6al%ak szerint. "z a l!strls nem ment ne5zsg nlk1l s sok
+anaszra adott okot s alkalmat. A 62ne5zsget s srelmeket a jobbgykrds okozta, amit *et5len erlyes eljrssal rendezni
35ajtott.
*et5len arra trekedett, 5ogy 5amis 1r1gyek, 62knt jo))gy!l lekts ala+jn senki se mentest5esse magt a
5ad6lkels al3l. A 6ejedelem ez alkalommal mg a sza)ad szkelyek ltalnos mozg3sts%al sem elgedett meg, 5anem
kszenlt)e 5elyeztette a szkely zsellreket s =6ldn(lak3? jo))gyokat is. S-IT
A jo))gy!l szeg2ds minden tilalom ellenre to%)) 5ara+3z3dott, 62knt 5ad6lkelsek esetn. "gyik szkely
62ka+itny +anaszolja 4-I-I()an7 5ogy =a szabad szkely er"vel k#tn s k#ti magt jobbgyl az nemes embernek.? =Most (
Hgymond ( Li++ra egyn5ny szz gyalogot rtam a sza)ad szkelyek kz1l s azrt addig #r#mest jobbgy lszen% m5g az had
tart% aztn megint nemes vagy szabad szkely lszen% ha az had el0ogy,? 4ti. megsz;nik.7 Nem a nemes em)erek teszik er2%el a
sza)ad szkelyt jo))ggy, 5anem 2k ktik magokat er2%el a nemes em)erekre. S-0T
*et5len szigorHan )1ntette a 5ad6elkels)2l elmaradt szkelyeket. !lajdonk++en az ilyenek )1ntetse 62( s
j3szg%eszts %olt, de ennyire nem ment a megtorls)an: sza)adsg!kat %esztettk, %agy meg)rsgoltattak. Akik -I-I()an
Li++a al nem mentek, azok =hadban nem&mensrt 6ejeken ( j3szgokon maradnak %ala, de 5ogy a tiszt%isel2kt2l
mar5jok)an, j3szgok)an meg ne krosttassanak?, azokt3l a 6ejedelem =egy 53na+ig %al3 zsoldos dolgoz3kat k%nt rajtok
'ejr%r +1letre.? S-8T
-I/@()an aranyosszki 6ejedelmi jo))gyokat, +!sks gyalogok s szabad szkelyek rszj3szgait, akik a tr%ny s rgi
szoksok ellenre az -I-0.(i mold%ai t)orozs alkalm%al a 5adjrat)3l, mely)en szemlyesen tartoztak %olna megjelenni,
elmaradtak s gy sza)adsg!kat el%esztettk, Szkely M3zesnek adomnyozta.
-I-I()an az okt3)eri orszggy;ls 5atrozat)3l ad36izets al 6ogtk =%alamennyi jo))gy l362, dra)ant s sza)ad
szkely)2l lett jo))ggy kzttk.? S-.T
A magyarorszgi 5adjrat ta+asztalatai arra )rtk a 6ejedelmet, 5ogy a szkely krds rendezs5ez gykeresen lsson
5ozz. A szkelyek kztt nagy %isszalsek 5ara+3ztak el. A jo))gysg szma a tzezret is meg5aladta. Vsak *ocskay
6ejedelem idejt2l kzel 5atezer szkely lett jo))ggy.
=Az zszl3k al3l nagy rsze a szkelysgnek magt jo))gysgra kttte, lt%n azt, 5ogy sokkal knnye)) s jo))
lla+otja %agyon az jo))gynak kztt1k 5adakozsnak idejn, 5ogy sem az sza)ados em)ernek ... "z az oka, 5ogy az zszl!k
:resek.?
( -@G (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM. $adszer%ezet a 6ejedelemsg kor)an
*et5len, mid2n ezeket a +anaszokat a )esztercei orszggy;lsen -I//. okt3)er 8.(n el2terjeszti, azt k%nja, 5ogy =5a
immr az 5adakoz3 n+nek nagy rsze kztt1k jo))gysgra adta magt, kinek az szabadsgot azrt adtk orszgl% hogy
0egyverekkel szolgljanak haznknak?, 6izessenek ad3t legal)) %enknt egyszer, =a Borta ad3jnak 6el%etsekor.? Msodik
k%nsga az %olt, 5ogy akik magokat a jo))gysgra =6izetsrt kteleztk? s magokat ki%ltani akarjk, tartozzk a nemes
%agy l362 +nzt 6el%enni, s sza)adon )ocstani. "tt2l a rendsza)lyt3l azt a j3 k%etkezmnyt remli, 5ogy egyrszt ez!tn
nem oly knnyen adjk magokat jo))gysgra, msrszt, 5ogy = 5gy megsza$orodik az szolgl! rend k#z#tt:k.? S/@T
"nnek k%etkezt)en a szkely jo))gyok ad3 al %ettet%n, a jo))gy6ogdoss eltiltat%n, ki%lts!kra tr nyil%n s a
megejtett %izsglat a jogtalan!l jo))ggy tett sza)ad szkelyeket 6elsza)adt%n: a szkely jobbgyok megkevesbedtek s a
szolgl! rend megsza$orodott.
*et5len nem elgedett meg a jo))gyok sszers%al: a 5adakoz3 szkelyeket is sszeratta )iztosai ltal. -I/D()an
orszggy;lsileg elrendelte a 5adi szemlk 4a m!strk7 s l!stratiok 4sszers7 tartst is, =5olott csak az nemzetsg mondassk
)oldognak, mely )kessges lla+otj)an gondolkodik a 5adakozsr3l.? -I/D()an tnyleg megtrtnt a szkelyek sszersa a
6ejedelem arra kirendelt )iztosai ltal. Az akkor ksz1lt lajstrom 4regestr!m7 mg ms6l %tized mHl%a is ala+!l 4mintegy
trzskny%1l7 szolglt a szkely 5adakoz3 rend nyil%ntartsra. -ID8()an !gyanis azt 5atrozta az orszggy;ls, 5ogy =5a
%alamely 5ad)an szolgl3 szkelyek a Szkely6ldr2l %rmegykre el)!jdostak ... ab anno HJKM mentenek el lak! helyekr"l%
kiknek akkor neveket 0el5rtk az regestrmban akkori commissarisok% azok %isszamenni tartoznak..? S/-T
*et5len ala+os rendezse ltal a szkely krdst sikeresen oldotta meg. Oralkodsa %gn a l362k s gyalogok szma
megktszerez2dtt, a jo))gyok szma egy 5armaddal al)) szllott. Akkor mr a szkelyek 5romnegyed rsze teljestett 5adi
szolglatot, mg !ralkodsa elejn 6ele sem.
*et5len C)or k1lns gondot 6ordtott a katonai 0egyelemre is. Az -I/G. mj!si orszggy;ls arra is kri a 6ejedelmet,
5ogy =az katonk lla+otjt az mi illeti ... tartsa disci+lin)an? s a dHlst3l, 6osztst3l, tkozlst3l tiltsa el 2ket. *et5len az 2
!d%ari 62ka+itnynak meg5agyta, 5ogy a %itzl2 rendet tartsa szigorH 6egyelem alatt, s a %tkeseket rdemk szerint )1ntesse.
Az -I/I. mj!si orszggy;ls 5llkodik, 5ogy =az %itzl2 rendet com+esclni 4meg6kezni7 grte. A %rosok)an s 6al%ak)an
a kik =6elett)) %al3 gazdlkodssal? er2ltettk a n+et, 5a katonk s dra)antok %oltak, a ka+itnyoknak kellett 6ljelenteni, s
ezeknek szigorHan meg kellett )1ntetni az olyan =maga%iseletlen em)ereket.?
-I/.. mj!s G.(n az al%inci t)or)an nylt +arancsot adott ki a katonk dHlsa, zsarolsa ellen. "))en elrendeli, 5ogy a
katonk zszl3aljanknt )izonyos 5elyeken t)orozzanak, =szjjel zszlajokt3l, ka+itnyokt3l, 5adnagyokt3l t%ol ne
lzengjenek s a megrt sz+ rendtartsokkal, +nzeken ljenek.? Minden ka+itny s 5adnagy sereg)en tart3zkodjk,
engedelem nlk1l ne t%ozzk. "gy katona is ka+itny s 5adnagy 5re nlk1l a t)or)3l el ne t%ozzon. A jo)) %igyzs okrt
=2kt tized(szmra )izonyos jm)or tizedesek al kell rendelni, s minden tizedes az 2 tizedt minden istenadta na+
megltogassa, s r3l!k jelentst tegyen a 5adnagynak. Senki a rendelt 5elynl ms 61%el2 5elyet ne %lasszon, se )rnyt, se
egye)et ka+dosni ne merszeljen. izedes a 5adnagynak, ez a ka+itnynak 6elel2s a rendtartsrtA aki gondot nem %isel
alatt%al3ira, szigorH )1ntets ri. $a %alaki szegny em)er mar5jt, )armt, j!5t, )rnyt, tyHkjt, lHdjt st). lst er2%el
el%eszi, az kik!tattat%n, kteles a mar5a rt megadni s kt +lca1tst ka+ =az latorsgrt.? =Aki dHl, 6oszt, !tat ll, ked%ezs
nlk1l kar3)a %erettetik rette. Aki er2szakot k%et el, a%agy tiszttalan szemlyt szllsn tart, 6eje %tetik rette. $a a tiszt ki
nem keresi, %agy +rtjt 6ogja, maga letik meg rette.? l)en =csak szllssal, meleg 5zzal s amit a katona az gazdasszony
kez)en ad, annak elkszts%el tartozik a gazda, egy))el semmi%el nem.? Sznt, za)ot lo+3 katona az rt meg6izeti s
=kmletlen meg+lcztatik.? S//T
J
2. -k!czy 4y#rgy *et5len nyomdokait k%ette. "ls2 katonai intzkedse az %olt, 5ogy akik magokat a 5adi
eZ+edci3)3l, )rmi szn s 1r1gy alatt, 6ejedelem engedlye nlk1l, ki%onnk, sszes ing3 s ingatlan j3szgaik el%eszts%el
);n52djenek 4-ID9. %i /.. tc.7 S/DT
Pk3czy =az 5ad)an szolgl3 l362 s dra)anti renden le%2 szkelyeknek a kzt1k lak3 nemessgr2l )nt3dst s azok
miatt az orszg szolglatjra %al3 5adakoz3 n+nek ke%es)edst lt%n ... azoknak lla+otjokat )izonyos kar)a akarta lltani.?
-IDG 2szn maga ment a Szkely6ldre s minden szken (lajstrom)a ratta a =nemes, l362 s dra)anti renden l%2 %itzl2
n+eketA mindenkit )izonyos rbarimok)an consignltatott s j%end2 rk emlkezetre, minden rendeket gyermekei%el s
rksgei%el registrltatott.?
Ogyanekkor a szkelysg lla+otnak %gleges rendezsre kiadott rendelet)en meg5agyta, 5ogy =a tiszt%isel2k azokat
a jo))gyokat, akiket akrkik is zszl! al!l 0oglaltanak sza)adoson, l362 s dra)ant rksgeket, l362 s dra)ant em)ereket?,
5%en 6elkeres%n, t1stnt =zszl3 al rjk.? Aki nem engedn %issza, 9@@ 6orint a )1ntetse. Azokat +edig, akiket 2 most
zszl3 al regestr!m)a ratott gyermekeikkel s j3szgokkal egy1tt, igazsgok)an megoltalmazzk, egyet is kz1lk jo))ggy
tenni ne engedjenek. "zeket ezentHl zszl3 al3l senki ki ne %e5esse, jo))gykereseti +er al ne 6og5assa. Mag%aszakadt l362
%agy dra)ant rksgt lenyi j!ssal a tisztek jo))gy(rksgg tenni ne engedjk, 5anem a j3szg )ecsrt =a lenynak %agy
asszonyem)ernek? %alamely kzele))i rokon =zszl3 alatt szolgl3 atya6ia tegye le s lgyen az a j3szg.? S/9T
Pk3czy regestr!ma sokig 62anyakny%e maradt a szkely %itzl2 rendnek. Pendelete az erdlyi tr%nykny%)e is
6el%tetett. Figyzott r, 5ogy ne csak rott malaszt maradjon. -IDI()an tr%nyt 5oztak, 5ogy =5ad)an szolgl3 szkelyek az
%rmegykr2l, %rosok)3l %issza tartoznak menni.? 48. tc.7 Megk%nta, 5ogy a zszl3 al rt szkelyek teljestsk is 5adi
ktelezettsgeiket. Akik )etegsg miatt a 5ad6lkels)2l elmaradtak, azoknak a szk 62tisztjeit2l kellett )izonyt%nyt krni
)etegsg1kr2l 4-I9@. %i //. tc.7
A szkely 5ader2 jelent2sgnek megtisztelse nyil%n!lt a))an a kit1ntets)en is, 5ogy i6ja))ik 6it, Pk3czy
Lsigmondot, Od%ar5ely( s $romszk 62ka+itny% s az egsz szkelysg 62generlis% ne%ezte ki, s 1nne+iesen iktattatta
)e az egsz szkelysgnek sz3l3 nylt rendelettel, a kt szknek sz3l3 le%elekkel a 62tisztsget jelk+ez2 zszl3%al, )ottal s
sza)ly%al, !tastssal s esk1ttellel. S/GT
( -@I (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM. $adszer%ezet a 6ejedelemsg kor)an
Oralkodsa !tols3 %)en 4-I987 sza)lyozta a szkely had0#lkels m!djt. " szerint, 5a a 6ejedelem sz1ksg esetn
elrendeli a =6el1lst?: =az 62generlis %agy !tna l%2 62tisztek m!strljk meg az elrendelt %itzl2 n+et, a mint 5adnagysg
szerint %annak rendel%e zszl3 alatt, mikor meg kell ind!lniok szkek)2l, aki akkor ott nem lenne, )1ntet5essk mag!k a
62tisztek, az addig )e%tt !s!sok szerint. Megind!l%n +edig a zszl3%al s az!tn jelen nem lenne, s az zszl3 alatt nem
talltatnk ... 5alllal is )1ntet5essk a 6ejedelmek retteA j3szgt Hgyis el ne %eszt5essk, 5anem %agy szkelysgen %al3
atya6iainak, %agy msoknak illend2 ron zlog)a %et5essk, 5a s!mm%al 4ti +nzsszeggel7 kelletik a 6ejedelemt2l leteket
meg%ltani.? 4-I98. %i -D. tc.7 S/IT
22. -k!czy 4y#rgy 6enntartotta atyja intzkedseit, csak a m!tatkoz3 sz1ksg szerint %ltoztatott egyes rszleteken. Ugy
a =kk dra)antok? kz )ellott jo))gyok mssal kicserlst, !gyancsak a =kk gyalogok? kz1l killani 35ajt3 szkely
dra)antok el)ocstst megengedi. 4-I9.. %i /.. s D-. tc.7 Majd a %itzl2 rend rksgnek teljes rtkig %al3 zlog)a
%etst engedte meg, a tisztek t!dt%al s ellen2rzse mellett 4-IG@. /.. tc.7 Ks2)) sza)ad(s3t adott =a szkelysgen l%2
dra)ant rend atynk6iainak.? -IG/()en a marosszki szkely dra)antokat 6elmentette a Crgny %r5oz %al3 szolglatt3l, s a
t))i sza)ad szkelyek kz iktattatta. &%edelm1k sza+ortsra, 5ogy =a 5aza szolglatjra %al3 6egy%ernek szerzsre?
ink)) k+esek legyenek, =az ser(korcsmrls az szkelysgen minden em)ernek 6elsza)adttatott.? 4-IGG. %i /D. tc.7 Az
-IGI. %i 9. tc. elrendelte, =5ogy mi%el az orszgnak consit!tioi azt tartjk, 5ogy minden esztend"ben egyszer mstra legyen7
ki(ki az mely szk)en megm!strl, azon esztend2)en !gyanott tartozzk 6el1lni.? A 6al!si )r3sg %iselst, mely rendszerint a
veres drabantok ktelessge %olt, -IGI()an kiterjesztettk a lo%as +!sksok s rgi l362k rendjre is 4-0. tc.7 S/0T
::. Pk3czy Cyrgy t))szr igny)e %ette a szkely 5ader2t, 62knt >l5( s Lengyelorszg)an. Szolglataik s
rdemeik j!talmazs%al t1ntet%e ki az rdemeseket. "gsz szzadokat emelt a +!sks gyalogok kz1l l362sgre 4-IGG7,
kikt%n, 5ogy minden 5adjratra kszen legyenek, j3 l!val s 0egyverrel% karddal s $skval% $orral s goly!val s sz:ksg
esetn l!r!l leszllva gyalog is harcoljanak. S/8T
A +!sks gyalogok tmeges l362sts)2l aztn, Hj, mintegy kz+rend k+z2dtt: a lovas&$sksok rendje, mely
megk1ln)ztetett Hgy a +!sks gyalogokt3l, mint a rgi l362kt2l. "nnek mintegy ellentte %olt a gyalog&l!0"k rendje, amely
azon)an ink)) tmeneti lla+ot %olt, nem intzmny.
"nnek ala+ja a szkely jogszoksok)an gykerezett. A 5adiszemlk 4m!strk7 s sszersok alkalm%al a szkelyek
meg%ltozott %agyoni lla+ot!k szerint tl+5ettek, illet2leg )eosztattak egyik rend)2l a msik)a: le5etett gyalog)3l l362 s
%iszont. Az elszegnyedett l362k !gyan %delmeztk rendi ki%ltsg!kat s mr -GII. %)en krtk, 5ogy rendj1k)2l ki ne
%tessenek. S/.T Fiszont a meg%agyonosodott gyalogok lo%at szerez%n s azon %on!l%n ki 5adiszolglatra, jogosan
ignyel5ettk a l362k kz soroztatst.
::. Pk3czy Cyrgy az eddigi jogszoksnl sza)ada)) teret nyitott e rangemelkedsre s ltala nemcsak egyesek, de
ltal)an =az lovas&$sksok l!0" szabadsggal megajndkoztattak.? A 6ejedelem sza)adsgot adott a dra)antoknak a lo%as(
+!sksok kz l+sre, mert az -IGI.(i -0. tc. azt mondja, 5ogy =nmely helyeken annyira 0el5rattk a drabantok az lovas&
$sksok k#z magokat% hogy nmely 0alkban egy sem maradott% ki magt 0el nem 5ratta volna.? "z 6els2)) engedly nlk1l
alig trtn5etett.
A lo%as(+!sksokat a ks2))i sszersok is megk1ln)ztetik a l362kt2l s dra)antokt3l egszen -0/-(ig, mid2n mr a
l362k egy)e 6oglaltattak. Szm!k mintegy G@@ 62re rHg5atott a MF:::. szzad elejn. De akkor mr csak rendi rtelme %olt
ne%1knek ( katonai nem.
J
A szkely 5ader2 n%leges 62%ezre a 6ejedelmi kor)an a szkely is$nsgot %isel2 0ejedelem maga %olt. nyleges
62%ezr a szkelyek 0"generlisa% mikor ez a mlt3sg )e %olt tlt%e. A szkek 5adai ln k1ln 0"ka$itny llott, kiket a
6ejedelem ne%ezett ki, miknt a generlist, =magok nemzet)2l ll3kat s kzt1k lak3kat.? Ciceka$itnyok% hadnagyok s
tizedesek llottak a zszl3aljak, szzadok s tizedek ln.
Mr 2. -k!czy 4y#rgy %lasztsi 6lttelei)en )enne %an, 5ogy =a szkelysg nem !tols3 tagja l%n a 5aznak, 2
nagysga ka+itnyokat, kirly)rkat, generlisokat magok nemzetb"l ll!kat s k#zt:k lak!kat adjon elejekbe% megmarad%n
mindazonltal mindenek)2l az 2 nagysga 4a 6ejedelem7 j!risdictioja s mlt3sga?. SD@T
)ethlen 2stvn -IDI()an egye)ek kzt azzal %dolja Pk3czyt, 5ogy ezt a 6ogadst megszegte. Pk3czy azzal
menteget2ztt, 5ogy =azel2tt is %iseltek tiszteket a szkelyek kztt nemzeteken k%1l %al3 62rendek.?
22. -k!czy 4y#rgy 4-I9/7 a maga, majd 6ia 6ejedelemm %lasztsakor 4-IG/7, Hgy )arcsay 9kos is meg6ogadta -IG8(
)an %lasztsi 6elttelei kztt, 5ogy =az szkelysgen generlisokat% ka$itnyokat magok nemzetk)2l ll3kat s kzt1k
lak3kat adjon.? SD-T De *arcsayt a rendek ez al3l -II@. no%em)er)en 6lmentettk, mert =az szkely atynk6iainak magok
nemzetek)2l ll3 ka+itnyokat magok %eszedelm%el ta+asztaltk lenni?: amirt is a 6ejedelemnek 6el5atalmazst adtak, 5ogy
az 5aza6iai kz1l ms nemzet)li ka+itnyokat is llt5asson kzik)e.
Kemny Jnos -II@. decem)er)en szintn meg6ogadta, 5ogy =az szkelysgen generlisokat, ka+itnyokat magok kz1l
%al3kat? llt, s mg 5ozz tettk, 5ogy =elgsges residentijkat% *gymint legalbb ezer 0orintig r" birtokosokat.?
2. ,$a0i (ihly %lasztsi 6elttelei kztt is ki %an kt%e 4-II-. no%em)er7 a szkely generlisok s ka+itnyok =sajt
nemzet1k)2l s kztk lak3k? kine%ezse. SD/T
"rre a jog!kra a szkelyek mindig 6ltkenyek %oltak, s 5a el26ord!lt az ellenkez2 eset, nem kstek tiltakozni, )r olykor
5i)a. A szkelyek hadi kszenltr"l a rgi tr%nyes jogszoks ala+jn az erdlyi tr%nykny% Hgy intzkedett, 5ogy minden
nemes, l362, gyalog, a%agy dra)ant s egy) %itzl2 rend az orszg +arancsolatjra 5alogats nlk1l, j3 5adi a++art!ssal 5ogy
6el1l5essenek, s 5a a sz1ksg Hgy k%nja, mindjrt ind!l5assanak is, arra mag!kat mindenkor ksz lla+ot)an tartskA 5irtelen
sz1ksg esetn a 6ejedelem +arancsolatjt sem %r%n. Msok szolglat)an ll3 =6izetett szolgk? j3szg!k !tn zsoldos
lltssal Hgy tartoznak, mint a %rmegyei nemesek. Orokkal a 5ad)an l%n, zsoldost lltani nem tartoznak.
( -@0 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM. $adszer%ezet a 6ejedelemsg kor)an
Had0elkels esetn +edig a szkely %itzl2 rendek a %gezsek szerint 6el1lni tartoznak. $a a 6ejedelmek, %agy
generlisok, %agy 62tisztek el2tt a m!strra rendelt id2)en s 5ely)en jelen nem lennnek, a tisztek )1ntesskA megind!l%n
+edig 5a a 5adisz1ksgnek idejn jelen nem lennnek, s 5a jogos mentsgekr2l 5iteles )izonyt%nyt adtak, meg ne
)1ntettessenekA 5a mlt3 mentsgek nem lszen, halllal b:ntettessenek% de j3szgokat el ne %esztskA 6ej%ltsg)a zlogk+en
el is ad5attk. SDDT
A mozg!s5tsra a rendeletet az -I-D. %i -9. tc. rtelm)en a 6ejedelem adta ki s +edig el2szr a 6elksz1lsre,
msodszor az ind!lsra. A+a6i -I8D. 6e)r!r D.(n arra 5%ja 6el a szkeket, 5ogy =6ejenknt mind lo%as s gyalog, nemesi
sza)adsggal l2 s 5ad)an szolgl3 rendek legyenek oly ksz 5adi a++arat!ssal, j3 kntssn, j3 6egy%eresen, +ari+san 4nem
Hgy, mint ta%aly annak el2tte 6ar(kengyelesen s )ocskorosan7, 5ogy mi5elyst msodik +arancsolat!nk rkezik ind!l5assanak, s
szll5assanak oda az5o% +arancsolj!k.? SD9T
A szkely 0elkel" sereg a MF::. szzad 6olyamn a k%etkez2 alkatrszek)2l llott:
, 0"n$ek s csatl3saik lo%as csa+atai, akik l35ton szolgltak. A l!0"k lo%as serege.
A szabad szkelyek 4a kzsg7 gyalog serege. "zeknek %logatott rsze a v#r#s drabantok csa+atai %oltak, akik %rs
egyenr!5t %iseltek.
A 62n+ek s l362k 626egy%ere a ko+ja s kard %olt. Mint ko+js lo%asokat emlegetik 2ket a tr%nyek s ms
6eljegyzsek. A gyalogokat 626egy%er1kr2l, a +!skr3l 4+iZis, *1c5se7 $i?idarisoknak is ne%eztk.
&nos Lsigmond a kincstri jo))ggy tett kzszkelyek)2l ki%logat%a gyalog(csa+atot szer%ez%n s azokat %rs)e
ltztet%n ezek lettek a v#r#s drabantok, akik a MF::. szzad)an is 6ennmaradtak. "z %olt a trzse s ja%a a szkely
gyalogsgnak.
"zek5ez jr!ltak ks2)) a =kk drabantok? 4=kk gyalogok?7, egyenr!5j!k sznr2l ne%eztet%n gy. "zek alkottk a
6ejedelmek !d%ari test2rsgt. Nem cs!+n a szkelysg)2l, 5anem a %rmegyei magyarsg)3l is to)orzottk 2ket, zsold6izets
mellett. SDGT
A szkelyek 5adktelezettsge a 6eln2tt kort3l let6ogytiglan tartott s nem %olt kor5atr5oz kt%e. *et5len -I-G.(i
ltalnos mozg3stskor elrendelte Od%ar5elyszknek 4s )izonyra a t))inek is7, 5ogy =minden em)er, %agy reg, %agy i6jH,
maga szemly szerint eljjjn.? Az ltalnos 5adktelezettsg ki%tel nlk1l minden 6egy%er)r3 6r6ira kiterjedt. Vsak a testi
6ogyatkozs, )nasg, %agy )etegsg mentestett. A 5adrakelsek =6ejenknt?, =szemly szerint? trtntek. A gyakorlat)an
azon)an a 5adktelezettsg oda m3dos!lt, 5ogy egy osztatlan csald)3l egy 6r6i 5adi szolglat%al is megelgedtek. A
l!str!m)a !gyan mindenki )e %olt r%a 4Pk3czy)a mg a 6iHgyermekek is7, de 5ad)a 4Mtys -9ID. %i sza)lyzata
szellem)en7 rendesen csak egy ment egy 5zt3l, %agy a csald62, %agy a 6iHk %alamelyike, %agy n5a 6ogadott zsoldos. Amg
egyik 5ad)an jrt, a t))i csaldtagok ott5on marad5attak. SDIT
A 6ejedelmek mltnyos tekintetek)2l mag!k is adtak 6elmentseket, )etegsg, t;zkr, =+1letlen lla+ot? st). miatt.
A+a6i -II.. %)en a tatr ra)sg)3l 5azaker1lt Damokos Btert azrt menti 6el, mert :sten =sok szen%edsi s roncsoltatsi
!tn?, Hja))an =g!ta1tssel ltogat%n? alkalmatlan %olna mstra% tborozs s hadviselsre. Meg5agyja ezrt $romszk
62tisztjeinek, 5ogy 2t =se egyszer, se msszor mstrlsra% tborozsra s hadviselsre ne knyszertse s azoknak nem
+raestlsrt szemly)en s ja%ai)an meg se krostsa.? Ogyancsak A+a6i -I8I()an Szkely M3zest, 5;sges szolglatairt,
l)6jsa miatt, a szemlyes 5adiszolglatt3l azzal mentette 6el let6ogytiglan, 5ogy maga 5elyett egy lo%ast lltson. A tisztek is
mentettek 6el katonskods al3l, n5a jogosan, n5a azon)an =magok ersznye tels%el? ( 6izetsrt. SD0T
A szkely 5ader2 nyil%ntartsa %gett szorgalmaztk a 6ejedelmek, orszggy;lsek a hadi szemlket 4m!strkat7 s
%geztettk az #ssze5rsokat 4l!str!mokat7. Mr Mtys kirly elrendelte 4-9ID7 5adiszemlk 4l!stratio7 s +edig nem ritkn
tartst. "zeken sszertk 4regestr!m)a7 a 5adkteleseket s meg%izsgltk a lo%akat, a szmszerjat, a tegezt, ko+jt, +ajzsot
s a t))i 5adiszert. -90D. %)en Mtys kirly a szkely l362ket s gyalogokat k1ln(k1ln lajstrom)a ratta, s magnak is
6elk1ldette. ::. Lajos kirly idej)en is kellett lennie ilyen sszersnak, mert -GG9()en megk1ln)ztetik a rgi 2st2l maradott
l36ejeket, =kik nem Lajos kirly 5alla !tn tettek l362%?, az Hja))akt3l. SD8T
A MF:. szzad 6olyamn is %an emlkezet a m!strkr3l. A rendek -GG8()an azt 5atroztk, 5ogy a 62em)ereket s a
szolgikat maga a kirlyn2 s kirly l!strljk meg, 5ogy mi6le 6egy%erzettel %annak 6elszerel%e, s 5a nem meg6elel2 a 5adi
szolglatra, !tasttassanak %issza. &nos Lsigmond idej)2l maradt rnk sszers 4-GI.7 a Vsk(Cyergy3 s kszonszki
62em)erek s l362kr2l.
A rendek -G00()en az is+nok s kirly)rk ktelessg% teszi a =tisztek alatt %al3 szemlyek? megm!strlst. -G08(
)an a 5Hsz ka+! !tn killtott lo%ast, gyalogot a szkes 5elyeken m!strljk az is+nok s kirly)rk. -G8D()an a Mold%)a
trt, Dnyeszter(menti kozkok miatt kell 5ogy =az szkel !raim is megm!strljanak, s kszen legyenek.? -G89()en a
m!stlsra mindenkinek kszen kell lennie =5adakoz3 szerszmokkal.? -G80()en az szkel !raim az 2 m3dj!k szerint
m!strlnak. SD.T
*t5ory Lsigmondnak -G.-()en a marosszki +!sks gyalogokat 6elsza)adt%n Od%ar5ely %ra 2rzst2l, 5adnagyaikat
6el5atalmazza, 5ogy 6elett1k katonai szemlket tartsanak, s 2ket katonai gyakorlatra 6ogjk, s 5ogy j3 6egy%ereket tartsanak.
-G./()en az orszggy;lsen az a +anasz mer1l%n 6el, 5ogy a szkelysgen nmely ka+itnyok olyanokat is tettek
l362kk, =kik mind szemlyekkel, mind 45adi7 szerekkel arra elgtelenek s alkalmatlanok.? A rendek azt %geztk, 5ogy =a
szolglatra elgtelenek a66le 4ti. l3627 sza)adsg)an ne tartassanak, 5anem a ka+itnyok a kirly)rkkal egy1tt megm!strljk
2ket, szereket, szerszmokat s a magok szemlyt s a 6ejedelem a dolog mi%olta szerint tljen 6el2l1k, 5ogy az t))i is azt
lt%n, az kszenltre ink)) re igyekezzenek.? S9@T
*t5ory Lsigmond -I@-()en %isszallt%n a szkelyek rgi sza)adsgt s 5adktelezettsgt, a MF::. szzad)an mg
nagyo)) jelent2sgre emelkedett a szkely 5ader2 nyil%ntartsa s ezzel a l!stratio. *sta -I@/()en s -I@D()an sszeratta
4az sszes szkek)en 6al%akknt7 a 5adkteles szkelyeket s 6eleskette 2ket a csszr(kirly 5;sgre, megjell%n
mindenkinek rendi lla+ott.
( -@8 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM. $adszer%ezet a 6ejedelemsg kor)an
*ocskay -I@G()en elrendelte a szkelyek generlisnak, 5ogy =minden szkekre 5irdettessen generlis m!strt s annak
!tna is gyakori m!strkkal serkentsk s oktassk a kszenltre.?
*et5len C)or !ralkodsa elejn -I-9()en a szkelysget 6ejedelmi )iztosok ltal szkenknt sszeratta: Oralkodsa
%gn -I/0. %)en mg egyszer sszeratta a szkelyeket. "z a msodik hadszemle k#nyve m!tatja, 5ogy *et5len majdnem
megktszerezte a 5adakoz3 szkelyek szmt, eltilt%n a jogtalan jo))gy(6ogdosst kztt1k. S9-T
*et5len id2kz)en is tartott m!strkat. Ugy -I-I()an s -I/D()an az orszggy;ls el5atrozta, 5ogy a 6ejedelem
k%n%n =az m!strknak minden 5elyeken l%2 cele)rltatst?, azok le5et2leg a szkes 5elyeken tartassanak, mint rge))en
is, ki%%e, 5a a 6ejedelem =maga szemlye el2tt akarja az m!strt eZe[!ltatni.? S9/T :lyen eset)en ms!tt is ssze%on5attk
2ket.
:. Pk3czy Cyrgy -IDG()en maga tartott minden szken 5adiszemlt s ratta ssze a =nemes% l!0" s drabanti renden
lv" vitzl" n$eket.? Nemcsak a 6eln2tteket, 5anem mg a gyermekeket s rksgeiket is, 5ogy j%end2re is irnyad3!l
szolgljon. -I98()an elrendelte, 5ogy a m!strlst 4a 5adiszemlt7 a 62generlis %agy az !tna %al3 62tisztek %gezzk a
szkek)en, a 5ad)a ind!ls el2tt, zszl3aljanknt. S9DT
Hadiszemlt t!lajdonk++en nemcsak a 5adakozs idejn kellett %olna tartani, 5anem venknt% mert egy -IGI.(i %gzs
szerint =az orszg constit!tioi azt tartjk, 5ogy minden esztend"ben egyszer mstra legyen.? "z azon)an %al3szn;leg csak
olyan el%i 5atrozat %olt, mely a gyakorlat)an nem r%nyes1lt. Nagy te5errel jrt, amit amikor le5etett, s a sz1ksg nem
k%nta, sz%esen elker1ltek. Az -I0@. %i /9. tc. egyenesen kimondja, 5ogy =gyakori m!strkkal szkely atynk6iai ne
ter5eltessenek s az szknek 5atrn k%1l m!strra menni ne tartozzanak, 5a nem a 6ejedelem +arancsolatjra.?
A 5adiszemlkre 62knt hadjrat el"tt %olt sz1ksg s ilyenkor az el2ksz1let %olt a mozg3stsra.
-I00()en a magyarorszgi )!jdos3(k!r!c mozgalmak 5atsa alatt rendeli el A+a6i a szkely szkek ka+itnyainak, 5ogy
tisztjk alatti 5%eiket m!strljk meg, szorgalmasan %igyz%n arra, 5ogy senki msokat ne mentegessen a 5adt3l, 5ogy a
lo%asoknak legyen lo%a, rendi szerint %al3 kntse s 6egy%ere, a gyalogoknak +edig +!skja s kntse. S99T
A )keid2)en %al3 ltalnos hadiszemlnek 4generlis m!stra7 s #ssze5rsnak 4l!str!m7 az %olt a 6eladata, 5ogy
mindenki lajstrom)a rassk, aki rendi ala+on 4sza)adsgnl 6og%a7 katonaktelezettsggel tartozik. "zeknek %olt 6eladata a
rendi meglla+ts is: ki 5o% tartozik. A rszleges hadimstrnak 62 6eladata +edig az %olt, 5ogy a 6egy%er)e 5%ott 6elkel2
sereg egy1tt %an(e, nem 5inyzik(e %alaki s 5ogy ki(ki 6el %an(e ill2en 6egy%erkez%e. $a %alaki a ki5irdetett 5adiszemln nem
jelent meg, azt meg kellett )1ntetni, 5acsak magt )etegsggel nem igazolta. Mg szigorH)) )1ntets %rt arra, aki a
5ad6lkelsre meg nem jelent, %agy a))3l engedly nlk1l t%ozott.
Az -G.8.(i szszse)esi t)ori orszggy;ls a t)or)an a kit;ztt id2n tHl nyolcadna+ alatt meg nem jelent nemesre -@@
6orint, az egytelkes nemesre -/ 6orint )1ntetst ro%ott ki a szkelyekre is. Akinek mar5ja nincs, 2t magt is meg6og5assk, s
az t)or)a 5oz5assk. A t)or)3l elt%oz3kra is !gyannyi )rsgot r3ttak. Az -I@@. %i lc6al%i orszggy;ls is
j3szgelko)zssal )1nteti azokat, akik a 5ad6lkels)2l ki%ontk mag!kat, %agy a sereg)2l a 5arc el2tt 5azamentek. S9GT
Pk3czy Lsigmond -I9G. a!g!szt!s)an a szkely szkek)en generlis m!strt rendel%n el, Seges%rszknek
meg5agyta, 5ogy 5a a 5adjrat)3l magokat el%on3 szkely %itzl2 rendek kzl %alaki kzt1k la++angana, azokat 6ogassk meg
s az illetkes szkely szkek tisztjeinek kez)e k1ldjk. Az -I98.(i orszggy;ls a m!strra meg nem jelen2 szkelyt a
jogszoks szerint a tisztek ltal rendeli meg)1ntetni, a 5adsereg)2l magt ki%on3t +edig 5all)1ntetssel sHjtotta, de j3szgt el
nem ko)ozta. Akik sHlyos )etegsg miatt %ontk ki magokat a 5ad6elkels)2l, azoknak a szk 62tisztjeit2l kellett )izonyt%nyt
6lm!tatni. S9IT
Az erdlyi tr%nykny% %agyon arny)an 6okozatos )rsgot sza)ott ki a 6el nem 1l2 s a kit;ztt id2)en s 5elyen
meg nem jelen2 5adktelesre. "gy(telkes nemesre -/ 6orintA jo))gyos, de 6lka+!t 6el1l nem 5alad3 )irtokos nemesre /G
6orintA 6lka+!n 6el1lire G@ 6orintA egy(ka+!n 6el1li )irtokos nemesre -@@ 6orint )rsgot. $a +edig a ki5irdetett 5ad6elkels)en,
=a minem;ek a generlis m!strk, strzsa(llsok, csatzsok, %rszllsok 4ti. ostromok7 s 5adi eZerciti!mok? idejn jelen
nem lenne %agy engedly nlk1l =a 5ad leszllsnak s zszl3knak szokott 5elyek)e %itetsnek ideje el2tt magokat
a)stra5lnk, minden ing3 ja%akat rksen, ingatlan ja%akat +edig ( de t!lajdon csak a magok szemlyekre nzend2ket
%issza%lt5at3lag el%esztsk.?
Az -II/.(i orszg%gzs ezt azzal egsztette ki, 5ogy =akiknek +edig jo%ok nem talltatnk, azokat a %icetisztek
meg6ogat5assk s adjk az aknk)a, s addig el ne )ocsssk, mglen magok )rsgt nnn magok s3%gssal le nem 6izetik?,
le6izet%n +edig, knyszertsk 5adra.
Nagy sz1ksg idejn a 6ejedelmek szigorH)) )1ntetseket is sza)tak a 5ad)3l magokat el%on3kra. Kemny &nos +l.
-II-. jHli!s --.(n miriszlai t)or)an kelt rendelet)en sza)adsgot ad mindenkinek, 5ogy az ott5on maradt %agy a t)or)3l
elszktt 5adkteleseket =minden1tt lessk, %gjk s minden ja%ak)an +rdt 5nyjanak?, s2t j!talmat t;ztt ki, 5ogy =5a az
olyan 6ldes!rakat meg6ogjk mag!k jo))gyi s ktz%e el2nk)e %agy %r!nk)a 5ozzk, mind megnemestj1k 2ket.?
Ogyancsak Kemny &nos -II-. jHli!s -9.(n. 'ogaras %ra tiszteinek az Od%ar5elyszkr2l oda%itt 6oglyok 6el2l Hgy
intzkedik, 5ogy =5a az t)or)3l szkttek(6lk, most els2))en egyiket akasszk 6el, az!tn a t))ir2l is +arancsol.? S90T
Az -IIG. tr%ny5ozs a szkelysgen a 62tisztek ktelessg% teszi a 5admentessg clj)3l =sznes, csalrdkod3
szolgknak? 6elk!tatst s a zszl3k al 6el1lsre knyszertst. Akik 6el1lni nem akarnak, azok )e6ogatand3k s %alamelyik
kzele))i %r)a %itetend2k %oltak.
Az -I8G. orszggy;ls, azon ta+asztalat k%etkezt)en, 5ogy =a szkelysg)2l ll3 %itzi rendek kz1l? nmelyek
=lak35elyeket el5agy%n, szjjel oszlottanak az orszg)an?, azt %gezte, 5ogy a szke%ny 5adkteles szkelyek %itessenek
%issza szkeik)e, =5aznk szolglatjra.?
Az -I8G. mozg3stskor mg azoknak sem engedtk meg az ott5on maradst, kiknek k1ln 6lmentsek =s szolgai
ktelessgek %agyon isA k1ln)en el nem ker1lik letek, j3szgok %esztesgt.? S98T
( -@. (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM. $adszer%ezet a 6ejedelemsg kor)an
Mi!tn a 5adak 6el1ltek, zszl3k al gy;ltek s megind!ltak, mg szigorH)) 6egyelmi sza)lyok k%eteltk, 5ogy, a
zszl3t el5agyni nem sza)ad, mindaddig, mg a 6ejedelem, %agy a 62%ezr a 5adakat 6el nem oszlatta, illet2leg a zszl3t szokott
5elyre nem ksrtk. S9.T
-I8I()an, mid2n a Kolozs%rra =%igyzsnak okrt? rendelt szkelysg 5aza k%nkozott s el akart menni, A+a6i
szigorHan elrendelte, 5ogy senki onnan elmenni ne merszeljen, mert halllal )1ntettetnek retteA aki elszktt, %agy elmenne,
mindjrt meg6ogjk, s 0el is akasszk% szemly%logats nlk1l.
A szigorH rendeleteket s tr%nyeket azon)an nem igen, %agy csak ki%telesen 5ajtottk %gre, mert )izony
rendetlensg, 6egyelmezetlensg gyakran 6ord!lt el2, 62knt a M:::. szzad derekn 6olyt tr3n%illongsok s +rt%iszlyok
6olyamn. A szkely eszmkrt s akit szeretett, azrt sz%esen 5arcolt, de akarata ellenre s akit nem szeretett, a mellett ne5z
%olt megmozdtani.
Erdekes, 5ogy a MF::. szzad %gn, legal)) is HJNK&ben az erdlyi hadsereg ln s vgn mg mindig a szkely
hadak jrtak. Az -I8/.(i seregek menetelnek rendi szerint el"l egy(egy szk ment a szkely atya6iak kz1l s mikor
Marosszkre ker1lt a sor, Aranyosszk is egy1tt jr %ele. *ezrta a sereget a %rmegyk !tn megint csak a t))i szkely szk
s +edig Od%ar5ely, $romszk, Vsk(Cyergy3(Kszon, Marosszk s Aranyosszk sorrendj)en. SG@T
- "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. /.9, G0I.
/ "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :::. -D8, 9-D, 9/I, 9DD, 990, 9I-, 98I.
D *orsos ams lete. 4"rdly >. rtnelmi ra :. -8.7
9 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :F. 08, --0, /II, D@@.
G rtnelmi r -88@. 08..A Szdeczky Kardoss Lajos: "rdly s Mi5ly %ajda D-D.A A nemes szkely nemzet Vonstit!ti3ja 8-.
I "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :F. GG8, G8@.
0 Foca!t!r a+!d illos L!0", [!asi !n!s e[!!s 4"rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F. -IG.7
8 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F. D@@.A Bcsy Simon Betkinek: =a rHtja s rongyosa nem kell olyan 5elyre, t!dja kegyelmed.? "rdlyi
>rszggy;lsi "mlkek F. D8G.
. "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F. 9@@.
-@ "rdlyi rtnelmi Ad. :F. D9-, D9D.
-- :lyen +artialis eZ+etitionak ne%ezi az -I/@. +rilisi orszggy;ls *et5len magyarorszgi 5adjratt, melyre a 6ejedelem =k%nsga szerint,
I@@ szkely lo%as ko+jst sza%aznak meg szkely !raink.? 4"rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F:::. G9/.7
-/ "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F. 9.-, G-/.
-D "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F:. .@, --D, -//, -/D, /D8, GDI.
-9 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F:. DG., DI-, D80.
-G Szkely >kle%ltr :F. /-/.
-I Szkely >kle%ltr :F. -.G.
-0 Szkely >kle%ltr :F. /99.
-8 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F::. DGG.
-. Szkely >kle%ltr :F. /@9, D88.
/@ "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F:::. -@9, -@I, --9, -/9.
/- "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M. -D..
// "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F:::. /0@, D-., D/-, G@/.
/D "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :M. D-9, D/@, 9@0.
/9 A++ro)atae Vonstit!tiones Pegni ransyl%aniae 4-IGD7 +. :::. tc. MMF:.
/G "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M. -D., /8G, 9@..
/I "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M. 98-.
/0 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M:. GI, G0, 0., -D-, -G8, -.., /D-, /DI.
/8 Szkely >kle%ltr F:. /@D.
/. Szkely >kle%ltr ::. -8G, -8..
D@ A++ro)atae Vonstit!tiones Pegni ransyl%aniae 4-IGD7 +. :::. t. :. a. G, -9.
D- "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M. D/G.A M:. -9D.A M::. .., 9G0, 908.
D/ "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M:::. 8/., s Vom+ilatae. +. t. :. a. F. -0.
DD A++ro)atae Vonstit!tiones Pegni ransyl%aniae 4-IGD7 +. :::. t. LMMF:. art. 8. s /@.
D9 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek MF:::. .G.
DG =Az !d%ari kk gyalogok?(r3l sz3l az -I/I. :M. tc. 4"rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F:::. D-..7 Az -I9.. MMM:. tc. szerint: =az mely
szkely dra)antokat az kk gyalogok kz )irattak, %alakinek kz1lk az szolglat5oz ked%ek nem lsze? el)ocsttatnak 4M:. G0.7. Az
-IG0. %gzs szerint: =az mely kk gyalogok imm!nits)an tartjk 5zok n+t, akr szkelysgen, akr egye)1tt, contri)!ljanak Hgy,
mint az szkelysgen az l36ejek, mar5a !tn? 4M:::. G/0.7. A szszok contingenst -I@I()an =6ekete gyalogok?(nak ne%ezi *ocskay
4"rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F. 9@G.7. *enk2 z#ld drabantokat is emlt a szkelyek kztt, nyil%n t%eds)2l a kkek 5elyett.
4ransyl%ania :. 9/-.7
DI Az -I9G.(i kszonszki l!str!m)an t)) n% !tn ol%as5at3, 5ogy =egyik 6ia 5ad)an, msik itt5on %agyon, szolglatra %al3.? Az is
mentessg1l szolglt, 5a %alamely csaldtagot =5ad)an temettek el?, %agy )etegen jtt %issza. 4Szkely >kle%ltr F:. -0I.7 $a %alaki
ra)sg)a ker1lt, a t))i csaldtagok az 2 mentsge alatt maradtak ott5on 4-I0/7. 4Szkely >kle%ltr F:. DD8.7
D0 Szkely >kle%ltr F:. -00., :F. D@I, D... ( A jogtalan mentestsrt +anaszkodik *ocskay -I@G()en 4"rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F.
D8G.7. =Vzirjk Andrs 5adnagy 5aza )ocstotta 6izetsrt a szentsimoniakot, kiknek 5zan+e a%agy kzel) %al3 atya6ia lengyelorszgi
ra)sgra %olt. 4Szkely >kle%ltr F:. DD0.7
D8 Szkely >kle%ltr :. -@8, -.8, /-..
D. "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :::. -/-., -D8, -.0, /@D, //0.
9@ Od%ar5ely %rmegye trtnete /.D, 9@D.
9- A l!str!mok meg%annak Od%ar5ely %rmegye le%ltr)an s ms!tt is.
9/ "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F::. D8.., F:::. -/9.
9D A++ro)atae Vonstit!tiones Pegni ransyl%aniae 4-IGD7 :::. LMMF:.A "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M. 98-.
( --@ (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM. $adszer%ezet a 6ejedelemsg kor)an
99 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M:. /D/., MF. -00., MF:. D09, D0I.
9G "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :F. -.-, GG8.
9I Szkely >kle%ltr :F. /8-.A A++ro)atae Vonstit!tiones Pegni ransyl%aniae 4-IGD7. :::. M:M. a. /, D., MMMF:. a. /@. ( Az -I9@. MM::.
tc.A "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M. /8G., M:::. -I9.
90 Szkely >kle%ltr F:. /D9, /DG, 9@D.
98 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M:F. -9D., MF:::. D0/, D.D.
9. A++ro)atae Vonstit!tiones Pegni ransyl%aniae 4-IGD7 +. M::. t. M:M. a. /. D.
G@ $adtrtnelmi Kzlemnyek F:::. -G9.
( --- (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM:. A szkelyek ad3zsa a MF::. szzad)an
44I. A szkelyek ad3z!sa a 4VII. sz!zadban
,z ad!mentessg kora. <HJGH&HJFJ.=
*t5ory Lsigmond -I@-()en 6elsza)adt%n a kzszkelyeket, ezek %isszanyertk 2si 5i%ats!kat, a katonskodst, s ami
ezzel egy1tt jrt: ad3mentessg1ket.
A *sta(korszak s !ralom nem ked%ezett a szkelyeknekA de nyltan nem mrtk 2ket sza)adsgaikt3l meg6osztani. A
kirlyi )iztosok 4-I@/7 agglyosnak mondottk a szkely sza)adsg olyatn %isszalltst, mint azt nekik *t5ory Lsigmond
meggrte. S-T N+rgi Demeter +1s+k 4-I@/. decem)er -8.(n7 egyenesen azt ja%asolja P!dol6 csszr(kirlynak, 5ogy
mi%el ez a nemzet rendk%1l +rtos, knnyelm; s lzong3 4seditiosa, le%is et im+et!osa7, nem kellene a rgi sza)adsgok)an
megtartani, mi!tn 6egy%errel gy2zetett le, 5anem ink)) el2))i szolgasg!k)a %inni %issza s az rdemes, 5;sg)en
megmaradt nemeseknek s 62n+eknek osztani ki jo))gyok!l, %agy a %rak5oz csatolni s szolglatra s )nyam;%elsre
knyszerteni.
*e%ezets1l elmondotta, 5ogy a szkelyek scyt5a nemzet, kemny s dara)os 4d!r!m et as+er!m7 6aj, 5ajdan mind
nemesek s sza)adok, mar5a+sztorok %oltakA de a gyakori lzongsok miatt, amire szer6elett 5ajland3k, minden
sza)adsg!kt3l s ki%ltsg!kt3l meg6osztattak, rend)e szedettek, rks szolgasgra %ettettek s a nemesek s 6ejedelmek al
rendeltettek. S/T
Az e kor)eli orszggy;lsek nem sz3lanak a 6elsza)adtsr3l, de 5allgatagon elismerik az Hj lla+otot:
ad3mentessg1ket.
Az -I@/. a!g!szt!si orszggy;ls a nemesi jo))gyokra s szszokra kir3tt ms6l 6orint ad36izetsre a szkelyeket
nem ktelezteA de mr =a csszr5oz rendelt k%etek kltsgre s ajndkokra? ki%etett ad35oz a szkelyeknek is 5ozz kellett
jr!lniok s +edig a l36ejeknek 4mint a %rmegyken az egy5z5elyi nemeseknek7 0G dnrt, a dra)ant s sza)ad szkelyeknek
-@(-@ dnrt kellett %olna 6izetnik. 4A nemesi jo))gy erre 6lka+!knt /G dnrt 6izetett a ms6l 6orint ad3 mellett.7 =Ms
sz1ksg?(re is megsza%azott az orszggy;ls a l362kre /@, a dra)ant s sza)ad szkelyekre -@(-@ dnr rendk%1li ad3t, melyet
sze+tem)er /@.(ra kellett )e6izetni. SDT
A szkelyek ezt a rendk%1li s a k%etad3t sem tartottk ( Hgy ltszik ( magokra nz%e ktelez2nek, s2t ki%ltsg!kra
nz%e srelmesnek %l5ettk, mert a k%etkez2 -I@/. decem)eri orszggy;lsig a))3l semmit sem szolgltattak )e. "zrt a
rendek )iztosokat k1ldtek a szkek)e, 5ogy a ki%etett ad3t )eszedjk, s a 5tralkot )e5ajtsk.
A k%etsg szmra kir3tt ad3 nem l%n elegend2 a kltsgekre: az -I@D. 6e)r!ri orszggy;ls +3tad3t %etett ki. Az
indokols)an +raecedensre 5i%atkoznak, azt mond%n, 5ogy =mirt +edig a szkely !raim az els2 6el%etett kltsg)en rszesek
%oltanak, ez mostani kznsges 4ti. ltalnos7 6el%ets)2l is nem %on5atjk ki magokat: a kztk l%2 nemes szemly azrt
adjon D/, a l362sg -@, a sza)ad szkely G dnrt.?
Condoskodtak 4a mHltkori %onakods k%etkezt)en7 szigorH %gre5ajtsr3l is:
="nnek 6elszedsre ( %geztk ( a ka+itnyok s kirly)rk mindjrst eZec!torokat 4%gre5ajt3kat7 rendeljenek, akik
mell elegend" er"t tartozzanak adni?, 5ogy a %onakod3kon meg%e5essk, a %rmegykre kisza)ott )1ntets alatt. S9T
*ocskay :st%n ismtelten kijelentette 4-I@G(I7, 5ogy a szkelyeket meg akarja tartani ad3mentessg1k)en, de
megk%etelte ezzel szem)en a katonai szolglatot. Annyira kmlte a szkelyek rzkenysgt e tekintet)en, 5ogy mid2n a
)csi )ke megktse !tn "rdly)e ksz1lt, a szkely szkek5ez kr2 le%elet intzett, 5ogy !d%artartsra Cy!la6e5r%rra
%alami lelmet szlltsanak. A szkelyek 62generlisnak Betki &nosnak azt rja, 5ogy =a szkely atya6iakat kznsgesk++en,
nem Hgy, hogy szokss menne az% vagy ez gyan t#rvnyek lenne eztn% hanem krelem szerint 4t))szr e66l%el meg nem
)nt%n7 meg kell tallni %alami j3akaratjok szerint %al3 lsnek adsa 6el2l.? $ogy az nkntessg annl ink)) kitessk,
meg5agyja, 5ogy =annak az lsnek 6el%etst, 6elszedst s 5ely)e %al3 5ordst ne )zza a ka+itnyokra, kirly)rkra,
5anem 5a mire mennek, szk1l rendeljk el s !gyanaz szk %laszts)3l )zza oly meg5itt em)erre a szknek, ki !gyan a))a
a szk)e, mely)e az ls 6el%tetik, az szkt2l rendeltetett )izonyos 5elyre? 5ordja. *Hzt, a)rakot, %g3mar5t s egy) lst
k%n, s2t mezei madarakat, =9@@@ 6oglyot s egy)6le madarakat.? SGT
Bi!m desider!m maradt, mert ( mint t!dj!k ( *ocskay nem ment t)) "rdly)e 4meg5alt Kassn -I@I. decem)er /..(
n7 s csak 5olttestt 5oztk Cy!la6e5r%rra, 5ol -I@0. 6e)r!r //.(n eltemettk a nagy tem+lom sr)oltj)a.
Az Hj 6ejedelem -k!czy +sigmond az -I@0. jHni!si orszggy;lsen el2terjeszts)en kijelentette, 5ogy a szkelyeket
sza)adsgok)an meg akarja tartaniA de 0el akarja *j5tani a rgi #k#rs:tst.
A szkelyek a 6ejedelem k%nsga 6el2l nemzetgy;lsen 5atroztak: Od%ar5elyen -I@0. okt3)er ..(n. Betki &nos
62ka+itny adta el2 ott a 6ejedelem k%nsgt, 5ogy =)izonyos s!)sidi!mmal? a 6ejedelem5ez %al3 engedelmessg1ket
megm!tassk. A nemzetgy;ls teljestette a 6ejedelem k%nsgt, de az krs1tst %ltsgdjjal 5elyettestettk, %gez%n, 5ogy
*. 62em)er, nemes em)er, l362, dra)ant s sza)ad szkely, akinek 5at kre %an, adjon egy r. 6orintot 4te5t egy kr rnak
mintegy 6elt7A +. kinek 9 kre %an, kt(krs em)errel egy1tt adjon - 6orintotA ,. kinek kre nincs, de egy) mar5ja %an, /G
+nzt adjon. ( "zt nem a 6ejedelem 5asznra, de az orszg sz1ksgre 6ordtand3 s!)sidi!mot Szent Demeter na+jra 4okt3)er
/I.7 a szkek)en a jegyz2k szedjk 6el a szk1l2k segly%el. SIT
A k1l6ldre jratott k%etek kltsgre a szkelyek to%)) is ad3ztak. Ugy -I@0. sze+tem)er /-.(n az orszggy;lsen a
szkelyek is 5at(5at +nz ad3t %llaltak 6ejenknt 4miknt a %rmegyei nemesek7, ki%%e a 6ldnlak3kat. S0T
*t5ory C)or %lasztsi 6elttelei)en 4-I@87 meg6ogadta, 5ogy a szkelysget rgi sza)adsg)an megtartja. De azrt
az -I@8. mrci!si orszggy;ls azt k%nta, 5ogy az !d%ari n+ tartsra k%nt lelmiszerek adsra segtsgk+ a 6ejedelem a
( --/ (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM:. A szkelyek ad3zsa a MF::. szzad)an
kzszkelyeket is sz3ltsa 6el, Od%ar5elyt tartand3 kzgy;ls1kn. S8T Milyen eredmnnyel^ ( nem t!dj!k. Azt azon)an t!dj!k,
5ogy a k%etek kltsgei5ez a szkelyek e))en az id2)en is arnylagosan jr!ltak. Ugy *et5len C)or +ortai k%etsge -@@@
6orintnyi kltsgnek egy5armadt magokra %llaltk 4-I-@. mrci!s7. S.T Mg !gyanazon %)en 4-I-@. sze+tem)er7
lengyelorszgi k%etk1lds D@@@ 6orint kltsgnek egy5armadt r3%jk ki rjok ( s +edig Hgy, 5ogy =ett2l az ad3t3l, a
kltsg6izetst2l se5ol senki j3szga imm!nis ne legyen.? S-@T
A di+lomcia kltsgeire, k%etek jratsra ks2)) is ad3znak. Ugy -I-G()en a r3mai csszr5oz k1ldtt k%etek -I@@
6orintnyi kltsgt =5rom nemzet1l? %iselik. S--T
-I-0()en a nagyszom)ati trgyalsra k1ldtt k%eteknek =5rom nemzet1l? DI@@ 6orintot sza%aznak meg. De mr -I-8(
)an a =Bortra %al3 k%etsgekre? a szkelyekre nem terjed ki az ad3. S-/T
-I-I()an r3mai csszr5oz, lengyel kirly5oz k1ldtt k%etnek s a konstantin+olyi =erdlyi 5z? kija%tsra =5rom
nemzet1l? 9@@@ 6orintot grnek. S-DT
A konstantin+olyi k%etsgi Hn. =erdlyi? %agy =+ortai 5z?(ra ks2)) is ad3znak. Ugy -IGD()an ka+!szm szerint /G
+nzt. -IGG. %)en G@ dnrt. "z !t3))inak az egyes szkek)2l )eszolgltatsr3l szmads is emlkezik. S-9T
*et5len C)or 6ejedelemm %lasztsakor, az -I-D. okt3)eri orszggy;lsen a szkelyeket a )rnydzsma ad3t3l 4mit (
llt3lag t2l1k =semmi id2)en az 6ejedelmek szmra nem szedtek?7 mentestettk. S-GT "zt a %gzst -I-G()en is megismtlik,
s az erdlyi tr%nykny%)e mg ink)) kr1lr%a s minden llatra s termnyre kiterjeszt%e %ettk 6el, azt mond%n, 5ogy =a
szkelysgnek 5atrir3l se )arom, se ga)ona)li, se semmi egy) )on!mokr3l, se magok, jo))gyok, +sztorok s majorok
'isc!s szmra %al3 dzsmaadssal nem tartoznak.? S-IT
A rendes ad3t3l eleinte *et5len C)or is megkmlte 2ket, de a rendk%1li sz1ksgekre igyekszik igny)e %enni
segtsg1ket. Ugy -I-9()en kzkincstri ala+ot 4+!)lic!m aerari!m7 akar%n ltesteni, melyre minden Hr s nemes em)er
szemlyenknt ka+!szmt3l /(/ 6orintot adott, a szkelyekt2l is gretet %ett, 5ogy nemzeti =gy;lsek)en megtalltat%n, az
rgi m3d szerint, 2k sem %onjk ki magokat az kznsges j3k)3l.? S-0T
*et5len alatt az llam kzter5ei n%eked%n, Hgy, 5ogy az %i ad3 a rgi /(D(G 6orint 5elyett +ortnknt -@(/@(ra
n%ekedettA msrszt a szkelyek 4mint ltt!k7 a jo))gysgra lektsek ltal magokat mindegyre nagyo)) szmmal %on%n ki
a katonai szolglat)3l: mltnyosnak ltszott, 5ogy az ilyen szkely jo))gyokat ad36izets al 6ogjk. Az -I-I. okt3)eri
segesvri orszggyDls te5t el5atrozta, 5ogy a szkely jo))gyok, aki =l362, dra)ant s sza)ad szkely)2l ltt jo))ggy
kztt1k, a %rmegyk m3dja szerint minden jo))gyr3l a szztz +nzt megadjkA de csak a 3ortra val! sz:ksgre.? A
jo))gyok =6elszmllsra? +edig 6ejedelmi )iztosok k1ldessenek ki, =kik az szkelysg lla+otjt t!djk.? A %rmegykre
ekkor ka+!szm szernt -- 6orintot sza%az%n meg: a szkely jo))gyra ekkor annyi ro%atott, mint a magyar %agy ol5
jo))gyra. S-8T De mert csak a =Bortra %al3 sz1ksgre? sza%aztat%n meg az 2 ad3j!k 4amazok az orszg sz1ksgre
ta%asszal mr 8(8 6orintot megsza%aztak7 a szkelyek ter%ezett ad3ja mgis csak mrskeltnek ltszott. De ( Hgy ltszik ( ezt
sem 6izettk meg, s 5ad6elkels1k miatt 6elments1ket krtk az ad3t3lA Hgy, 5ogy a k%etkez2 %ek)en ez az ad3megsza%azs
az orszggy;lseken elmaradt.
-I/@. +rilis G.(n azon)an 6elHjtottk a 5atrozatot az orszggy;lsen, 5ogy a t#r#k csszr ad!jban a szkelysg is
$raestlja Rteljes5tseR el"bbi 5grett% arr3l %al3 4-I-I.7 artic!l!s szerint.? S-.T
A szkely k%etek a nemzetgy;lsre 5rtottk ennek a %gleges megsza%azst, =2k magok nem resol%ltak?A az
!d%ar5elyi kzgy;lsen +edig =kemny %laszt adtak? a 6ejedelemnek, arra 5i%atkoz%n, 5ogy 5adakat k1ldtek a magyarorszgi
t)orozsra, te5t ad3t nem 6izet5etnek.
*et5len C)or ++en a )eszterce)nyai orszggy;lsen %olt el6oglal%a, 5ol 2t Magyarorszg kirly% %lasztottk.
*ntotta a szkelyek sz;kke)l;sge s -I/@. a!g!szt!s D.(n szemre5ny3 le%elet k1ldtt nekik, mely)en ki6ejti, 5ogy ="rdly
megmaradsa s )kessge a 'nyes Bortnak ked%e keress)en ll%n, a +ortai ad3t +ontosan kell 6izetni s a))3l a szkelyek
sem %on5atjk ki magokat. "tt2l az 2 %onakods!knak nem kellett %olna lenni?, mert a t))i rendekkel egy 5aj3)an l%n,
azokkal egyenl2 kar)an 6orog az 2 megmaradsok, )kessgk is. ='zzel ad!0izetsre nem vettettek,? ( Hgymond( mert akire
ad3 %ettetik, azokat nem inteni kell, 5anem azokt3l )e5ajtjk. De 5ogy a kzj3rt a t))i nemzeteket ne segtsk, az nem le5etA
a rendk%1li ad35oz nekik is 5ozz kell jr!lniok, mert eleit2l 6og%a Hgy %olt. A 5ozz k1ldtt segdcsa+atokra %al3 tekintettel,
amennyi)en le5et, knnye))t !gyan ter51kn, de megk%nja, 5ogy =az kznsges j3)3l? magokat ne %onogassk. S/@T
Az -I/@. sze+tem)er /..(n tartott orszggy;ls, mely ka+!szmonknt =hrom nemzet:l.? 8(8 6orintot sza%azott meg,
Hjra ktelezi a szkelyeket, 5ogy =a seges%ri artic!l!s szerint az egy(egy 6orintot 4jo))gyonknt7 megadjk.? S/-T De 5i)a
Hjtjk meg a rendek -I/-. +rilis /9.(n a 5atrozatot, 5ogy =a szkelyek, miknt a seges%ri gy;ls)en, azonk++en mostan is
a csszr ad3j)an grnek egy(egy 6orintot minden jobbgyt!l% a00lt"l% kik a zszl! al!l elllvn% hzast!l% #r#ksgest"l
jobbgysgra adtk magokat, melyet minden esztend2)en egyszer +raestltak?: a szkelyek az ad36izetst megtagadtk, s az
erre %onatkoz3 6enne)) idzett +ont trltetett. K%eteket k1ldttek !gyanis a 6ejedelem5ez, 5ogy 5adakozni s ad3t 6izetni
egyszerre nem k+esek ( s a 6ejedelem el5atrozst a k%etkez2 orszggy;lsre 5alasztotta. Az -I/-. sze+tem)er D@.(i
orszggy;ls meglla+totta, 5ogy a szkelyek a seges%ri -I/I. %i gy;ls)en tett gret1ket mindeddig nem teljestettk, de
=lt%n 5aznknak mostani lla+otjt, ... minden zszl! al!l killott jobbgyokrt k:l#n&k:l#n az egy 0orintot beszolgltatjk? a
+ortai ad3ra. S//T
"z is csak gret maradt, amint a 6ejedelem k%etkez2 %i el2terjeszts)2l kitetszik.
*et5len C)or !gyanis az -I//. sze+tem)eri orszggy;lsre 5ossza)) s megokolt el2terjesztst tett a szkely
jo))gyok ad3zst illet2leg. "lmondja e))en, 5ogy igazsgtalannak tartja, 5ogy az egsz szkelysgen %al3 jo))gysg
4kiknek szma a tzezret meg 6ogja 5aladni7 sem ad3t, sem dzsmt nem 6izet, sem 5ad)a nem megyA gy jo)) dolga l%n, mint
a 5adakoz3 s a szk ter5eit %isel2 l362, %eres dra)ant, sza)ad szkelynekA csak *ocskay idejt2l kzel I@@@ szkely lett
jo))ggy. Mid2n ezt a %isszalst megsz1ntetni akar%n, az -I/@. +rilisi orszggy;lsen ad3t k%ntak a szkely
jo))gyokt3l: =az egy $ortai ad!nak seg5tsgre 5grtk a szkelyek zszl!k al!l magokat elk#t#tt jobbgyokt!l valamit
0izetni?, de azt is oly sok6le mestersges 6lttelekkel, 5ogy a 6ejedelem nem 6ogadta el, s az3ta 61gg2)en tartotta. Most aztn
( --D (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM:. A szkelyek ad3zsa a MF::. szzad)an
azt k%nja, 5ogy mindenki, aki jo))gysgra adta magt, 5a nem is ktszer, mint szoks, %enknt legal)) egyszer a +ortai
ad3)an ka+!szm szerint megro%assk. S/DT
"nnek ala+jn az orszggy;ls, mi!tn a szkelyek jo))gyaik !tn a +ortai ad35oz 5ozzjr!ls!kat meggrtk,
el5atrozta, 5ogy a szkely jo))gyok sszerassanak s k1ln%lasztassk az 2sjo))gy s a zsellr a t))iekt2l.
Az sszerst a 6ejedelem meg)zottjai 4commissari!sok7 %gre5ajtottk. SzigorH eljrs!k ellen a szkelyek szmtalan
+anaszt sorolnak el2 az -I/D. jHli!si orszggy;lsre k1ldtt k%etek !tasts)an. &ogtalannak tartottk sok eset)en lajstrom)an
rst olyan jo))gyoknak, kiket 2k 2si jogon tartottak s ad3menteseknek 35ajtottak to%))ra is. A k%etkez2 orszggy;lsi
%gzsek azon)an a szkelyek ad3zs%al nem 6oglalkoznak.
Az el2zmnyek !tn azt 5i5etn2k, 5ogy -I// !tn a szkely jo))gyok rendszeresen 6izettk a +ortai ad3t, de a
6ennmaradt adatok mst )izonytanak: azt ti., 5ogy a szkelyek csak vrmegyei ter:leten lv" jobbgyaik tn ad!ztak.
Mr -I/@()3l olyan szkelyek ad3zsr3l %an sz3, =kiknek a laksgon 4%rmegyei ter1leten7 %agyon j3szgok.? "zek
Hgy 6izetik az ad3t, mint msok a %rmegyei jo))gyok !tn. S/9T -I/I()an *raden)!rgi Katalin 6ejedelemm %lasztsakor a
szkelyek /@@@ 6orint tiszteletajndkot sza%az%n meg, azt mondjk, 5ogy =kz1lk sokan ka+!szm szerint is megadjk? az
ajndk!l megsza%azott -(- 6orintot. -I/8. +rilis)an a kt rend)eli /@ 6orint ad3t azok a szkelyek is meggrtk, Akiknek a
vrmegyken ka$szm tn j!szgk vagyon.? -I/.()en megint csak azok a szkelyek %llalnak ad3t, =kiknek jo))gy!k
ka+!szmon %agyon.? S/GT $ogy itt 5ozzrtend2 a vrmegykben: m!tatja az, 5ogy az -ID@(as %ek)en minden ad3
megsza%azsnl %ilgosan ki6ejezik, 5ogy a szkelyek kz1l azok 6izetnek ad3t, =kiknek a %rmegyken j3szgok %agyon.?
S/IT Ugy megy ez az -I9@(es s G@(es %ek)en is, egszen az -IG0. jan!ri orszggy;lsig. S/0T
Mindezek)2l az k%etkezik, 5ogy a szkelyeket 5i)a akarta *et5len C)or legal)) a +ortai ad3 szmra
megad3ztatni, az err2l sz3l3 %gzsek 5i)a%al3k %oltak, a szkelyek ad3mentesek maradtak s cs!+n %rmegyei )irtokaikon
lak3 jo))gyaik !tn 6izettek ka+!ad3t.
:. Pk3czy Cyrgy a rendk%1li szolgltats tekintet)en is knnytett a szkelyeken, 6elment%n 2ket az ingyen val!
k#zmnka al3l. S/8T Azel2tt 62knt a %g%rak 4Frad, &en2, Li++a7 +tsre t))szr igny)e %ettk a 6ejedelmek a
szkelyek m!nkaerejt, ++Hgy mint nem egyszer az erszny1ket. *et5len C)or 62knt nagy %r+t2 %olt. -I-G()en azokt3l a
szkelyekt2l, akik 5ad)an nem(mensrt 6ejeken, j3szgokon maradtanak %ala?, 62( s j3szg%eszts1k %ltsg!l =egy 53na+ig
%al3 zsoldos dolgoz3kat k%nt 'e5r%r +1letire.?S/.T ( 'ejr%r +tst 62knt er2sen szorgalmazta, s arra a szkelyeket is
igny)e %ette. A szkelyek nem sz%esen %iseltk ezt a ter5et s -I/8()an az ingyen m!nkt3l 6elments1ket krik az
orszggy;lsen. -I/.()en is 6elttel5ez ktttk a meggrt kzm!nka 4grat!it!s la)or7 teljestst. Pk3czy eltrl%n, a
mentessg5ez sz%3san ragaszkodnak to%))ra is. Mid2n a %g%rak +tsre az orszggy;lsek ad3t s segtsget sza%aznak
meg, a szkelyek kz1l rendszerint csak azokat r3ttk meg, =kiknek %rmegyken j3szg!k %agyon.? Ugy -I9.()en Frad s
&en2 +tsre -IG@()en a %g%rak +tsre -(- 6orinttal. -IG/()en a marosszki szkely dra)antokat is 6lmentettk a
Crgny %r5oz %al3 ad3 s szolglatt3l, s a t))i sza)ad szkelyek kz 5elyeztk. SD@T
A szkelyek te5t a MF::. szzad els2 6el)en mind%gig ad3mentessget l%eztek, s lassanknt a rendk%1li
seglyadsok s kzter5ek %iselst2l is sza)ad!lni igyekeztek, s ez legnagyo)) rszt siker1lt is nekik. Vsak egyt2l nem
menek1l5ettek: a szk hzi sz:ksgleteire id"nknt kivetett rovatalt!l, amilyen %olt +l. az orszggy;lsi k%etek kltsge. "zt
62n+, l362, dra)ant s sza)ad szkely egy1ttesen %iselte. SD-T -I--()en a 5romszki l362k a =gy;ls(+nz ads)3l s egy)
te5er%isels)2l az rgi j3 szoks s rendtarts ellen magokat ki akartk %onni a kzt1k l%2 nemessg s szkelysgkz1l.? De
dacra annak, 5ogy err2l a 6ejedelemt2l =le%elet is %ttek %olt magoknak?: az -IG/. mj!si orszggy;ls ezt megsemmistette
s elrendelte, 5ogy minden1tt minden)en a rgi m3d szerint =%iseljk a kzter5eket.? Az ilyen rendk%1li ro%atalok )eszedsre
rendesen egy %agy kt k1ln meg)zottat %lasztott a szk, kik m!nkj!krt rendesen magok is ka+tak %alami csekly rszt a
6elszedett +nz)2l.
, rendk5v:li hadiad!zs korszaka. <HJFL&HJOG.=
::. Pk3czy Cyrgy szerencstlen1l %gz2dtt lengyel 5adjrata 4-IG07 6ord!l3+ontot alkotott "rdly s )enne a
szkelyek trtnet)en. Az e))2l keletkezett tatr(ra)sg s %ltsgdjak, majd a trk )e1tsek s a nagymr%; 5adisarc s
6elemelt ad3k 6el6orgattk az orszg eddigi csendes, )ks, %irgz3 lla+ott s sHlyos ter5eket zHdtottak a szerencstlen
orszgra. A nyomor s szen%eds ltalnos nagy zn%iz)en, mid2n az orszg ltr2l %olt sz3 s 6olyt a k1zdelem, a szkelyek
sem ment5ettk meg az 2 k1ln ki%ltsgaikat, s 62knt eddigi ad3mentessg1ket. A %rldozatok5oz, melyeket %iseltek,
elker1l5etetlen %olt +nzldozatokkal is jr!lni a 5aza megments5ez.
-IG0(t2l -II9(ig a szkelyek is Hgy ad3ztak, mint az orszg t))i lakosai, +nz)en s termnyek)en: a tatr(ra)ok
ki%ltsra, a +ortai 5adi sarcra s a trk 5adak lelmezsre.
Az -GG0. sze+tem)eri szamosHj%ri gy;lsen a tatr(ra)ok %ltsgra megsza%azott rendk%1li ad3)an a szkelyek
ad3ztak -@ jo))gyon 6el1l G(G tallrt. L362k, dra)antok, solymrok egy eke !tn egy, kett2 !tn ms6l tallrt, 6leks egy
6orintotA akinek %on3 mar5ja nem %olt, ngyen adtak egy tallrt. Xgy ad3ztak =mint a l36ejek, mar5a !tn? a kk gyalogok,
2rll3k, s3%g3k, 5romszki kaskt2k, cski %as5morosokA =minden 5zas cigny adott -(- 6orintot.? "zeket szkenknt s
%idkenknt arra rendelt ad3szed2k %ettk 6el. SD/T
-IG8. +rilis)an /@@@ tallrt sza%aznak meg a kt 62tatr(ra) Kemny &nos s Kornis 'erenc %ltsgsszeg5ez,
melynek 4--I@@@ s I@@@@ tallr7 negyedrszt az orszg %llalta magra. Ogyanazon % no%em)er)en +edig a +ortai ad3ra
6izetnek a szkely nemesek s l362k -@ jo))gy !tn /@ 6orintot 4miknt a %rmegyken7 ka+!szm !tn: az =Hri, nemes s
szkely rend?A a sza)ad szkelyek: l362k s dra)antok 6ejenknt / 6orintot 4mint az egy5zas nemesek7. A takss szkely
%rosok is Hgy, mint a sza)ad szkelyek.
-IG.. mj!s(jHni!s)an a +ortn kezesek1l letartoztatott erdlyi k%etek ki%ltsra, illet2leg a k%etelt trk(ad35oz
annyi%al jr!ltak, mint -IG0()en 6izettek =tatr(ra)ok ki%lts)a 6el%ett ad3)a.?
( --9 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM:. A szkelyek ad3zsa a MF::. szzad)an
Akkor a jo))gy(szm s az =eke?, illet2leg a =%on3mar5a? %olt az ad3k!lcs s a 6ejad3 egsztette ki. Most s a
k%etkez2 %ek)en is az kr(szm lett az irnyad3 az ad3ki%etsnl. Mint5a a rgi krad3 trne %issza ms kiads)an. Es ez
igen termszetes %olt. A szkely els2 sor)an mar5atenyszt2 s 6ldm%el2 l%n, a mar5a(szm s a 6ldet sznt3 eke6ogat
szma %olt 6okmr2je a gazdasgnak, a te5er%isel2 k+essgnek.
Od%ar5elyszk -IG.. mj!s /.(i kzgy;lsn az =Hja))an %al3 ad3zsra? azt rendelte =szk1l?, 5ogy akinek kt ekje
jr az !d%arr3l, -@(-/ kre l%n, adjon -(- tallrtA akinek 9(I(8 %an, ketten, ( kt(kr; em)erek ngyen adjanak egy tallrtA
=krtlenek? 5a te5en1k %an, %agy 5a nincsen is, de =j3 m!nkate5et2 em)erek?, ngyen 6izessenek egy tallrt. =Qz%egy
asszonyok, kiknek semmi mar5j!k nincsen, 5anem t))nyire ors3j%al, g!zsaly%al l, nyolcan adjanak egy tallrt. "gy5zas
nemesek, l36ejek, dra)antok az jo))gyokr3l is az 6elje)) megrt szerint contri)!ljanak? 4ad3zzanak7. A j3szgos, mar5s
z%egyek is. SDDT
-II@. jHli!s)an a Bortnak megsza%azott 5adiad3ra a jo))gy(5z s kr mellett ad3ala+!l %eszik 6el a l!% tehn% jh
=marht? is. &o))gy(5z !tn / tallr, %agy 9 6orint, kr s l3 !tn G@ dnr, te5n !tn /G, j!5 !tn -@ dnr 6izetend2.
L362k, dra)antok, sza)ad szkelyek s z%egyeik 6ejenknt / tallrt %agy 9 6orintot 6izetnek, a mar5k ad3jn k%1l. -II@.
no%em)er)en a nemesekre mag!kra, s nem a jo))gyokra %etettek, %rmegyken s szkeken, minden jo))gy s szolgl3
zsellr !tn ki%tel nlk1l egy(egy tallrt. Az -II@. decem)er)en orszggy;lsen a szkelyek mar5jra ki%etett ro%atalokat
elengedik.
Qkr !tn 6izettek ad3t a szkelyek 4sza)ad s jo))gy7 -II/()en ( s +edig most mr 9 kr !tn egy, / krrt 6l
tallrt, %agy - 6orintotA a mar5tlanok ngyen - 6orintot.
"zzel szem)en azt az gretet nyerik, 5ogy5a a trk ki%on!l az orszg)3l, ad3zssal nem 6ognak t)) ter5eltetni,
elismer%n, 5ogy Aaz orszgnak rendk5v:l val! sz:ksgben s $sztlt lla$otjban% nemesi szabadsgk srelmvel
knyszer5ttetnek mostan az ad!zsra l$ni.? SD9T
Az ad3zsnak szoksos neme %olt a termnyek)en %al3 ad3zs is, ami legink)) akkor 6ord!lt el2, mid2n %agy sajt
5adsereg1ket kellett lelmezni, %agy idegen 5adak %oltak )ent az orszg)an, %agy a trk(tatr 5adak a 5atr5oz kzeli
szomszdos orszgok %alamelyik)en %iseltek 5adjratot.
-II-. +rilis)an az llami sz1ksgletekre sza%aznak meg ka+!szm !tn egy(egy =kis k)l )Hzt, %agy rozsot, klest,
)a)ot, lencst, )ors3t?, %agy trk)HztA a5ol ilyen nem terem, onnan kt k)l za)ot, %agy ms6l k)l r+t. "z a
szkelyekre nem terjedt ki. De mr -II-. no%em)er)en Ali )asa I@@@ janicsrja s 9@@@ sz+5ija szmra rendelt lst a
szkelysgnek is ssze kellett gy;jteni =szkes 5elyeken? s +edig minden tz em)ert2l egy(egy kis k)l )Hzt s minden
em)ert2l egy(egy k)l za)ot, %agy 6l k)l za)ot s r+tA ki%%e a =te5etetleneket, kiknek semmiek sincsen.?
-II/. mrci!s)an Vsk, Cyergy3 s $romszk s mg n5ny megye, =5ol a )enn l%2 5adak el nem ltk?, adnak
msodszor is !gyanannyit a =trk %itzek szmra.?
-II/. okt3)er)en !gyancsak az orszg)an )ent l%2 =trk %itzek szm!kra? ls1kre minden egsz(ekj; em)er adott
9(9 %ka lisztet s kt annyi za)ot, 6lke+j; 6elnyit, mar5tlan szegny em)erek ketten egy %ka lisztet s egy %ka za)ot, /@
em)er egy )er)cset, negy%en em)er egy te5enetA szn%al a 5adiszllsok5oz kzel lak3 =szegnsg? tartozott gazdlkodni.
-II9. jan!r)an az szkelysgen l%2 j3szgos em)erek 6ejenknt egy tallrt, egy5zas nemes, l362, dra)ant rendek
6ltallrt, mar5s jo))gy 5rman egy, mar5tlanok ten egy tallrt. Azok a %rosok, melyek ka+!szm !tn nem ad3ztak, a
mesterlegnyekkel egy1tt 6ejenknt - 6orintot. A kt ol56al%iak, zetelakiak s a solymrok 6ejenknt Hgy ad3zzanak, mint az
egy5z5elyes nemesek. SDGT
"zeket a nagy ter5eket a szkelyek nem knnyen s mg ke%s) sz%esen %llaltk s %iseltk, s az ad3mentessg
el%5ez sz%3san ragaszkodtak. "zt a 6ejedelmek s a rendek el is ismertk s t))szr 5angoztattk, 5ogy a szkelyek e
rendk%1li kzter5ek %iselse miatt nem %lnak rendes ad36izet2kk. Mid2n *arcsay Nkos -IG.. a!g!szt!s /D.(n a tordai
t)or)an str)an 6ogadja a szkely 62em)erek, l362k s +!sks gyalogok k1ldttsgt s kri, 5ogy az G@@@@@ tallr
5adisarc5oz jr!ljanak 5ozz, azzal is r%el, 5ogy ezltal nem vlnak s lesznek ad!0izet"kk, 5anem csak a ki%etett )rsgot
6izetik.
-II/()en az orszggy;lsi %gzs is 5angsHlyozza, 5ogy =nemesi szabadsgk srelmvel? knytelenek ad!zni% de csak
addig% m5g a t#r#k hadak bent vannak.
Az el%i krds mellett a te5er anyagi rsze is nyomaszt3 %olt. Bedig a szkelysg arnylag mg most is ke%ese)) ad3t
6izetett, mert csak a trk ad35oz 5adisarc5oz s a 5adak lelmezs5ez jr!lt 5ozzA de az orszg rendes %i sz1ksgletei5ez
nem ad3zott. A t))iekre mg ink)) illett az -II9. jan!ri MMF:::. tc. %allomsa, 5ogy =igen megszegnyedt:nk%
szegnsg:nk $enig nagyobbra helhalsra jtottanak.? SDIT
A trk 5adak ki%on!lsa !tn sem siker1lt a +ortai ad3t3l sza)ad!lniok, +edig -II/()en arra gretet nyertek s 2k
ismtelten meg+r3)ltk. -III()an megtagadjk az ad3zst, mi%el nekik katonskodniok kell. De a msik kt rend 4illet2leg
nemzet7 nem ny!godott )ele, mert k#z#s a haza s k#z#sen kell vdelmezni olyan eszk#z#kkel% a min"vel lehet% ez $edig most
leg0"knt az ad!0izetsb"l ll. SD0T
Amily ked%etlen s knyszer; %olt az ad3 %llalsa, ++oly ksedelmes %olt annak a )eszolgltatsa is. Xja)) s ismtelt
6ejedelmi rendeletekre %olt olykor sz1ksg.
A trk nyoms s kz%etlen %eszly eny51lt%el a szkelyek +ortai ad3jt t)) nem 6ejenknt, %agy mar5aszm
szerint, 5anem egysszeg)en, G@@@ tallr)an lla+tottk meg. -IIG(t2l -I8G(ig ez a 62sszeg szere+el. "55ez az ala+sszeg5ez
azon)an nmelykor kise))(nagyo)) +3tad3 jr!lt.
A trk 5arcok 4a -I %es 5)orH7 6elHj!ls%al "rdlynek is 5adi ksz1leteket kellett tennie, s2t -I8D nyarn a
6ejedelemnek is 5ad)a kellett %on!lnia *cs 6el, Cy2rigA gy a rendk%1li ad3zs megint s;r;))en 6ord!lt el2.
Az erdlyi tr%nykny%)e irnyad3!l az -II0. MM:M. tc. ad3ki%etse %tetett )e. =Mi%el :sten !tn ez 5aznak
megmaradsa ( mondja a tc. ( ll a Borta ked%e keress)en, amely is 6!ndltatott az ad3)an, melyre nz%e senkinek sem
ked%ez5et%n ez 5az)an, kellett ad3t mostan 6el%etn1nk az al)) megrt m3d szerint: ka+!szm !tn %etett1nk egy ka+!ra
( --G (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM:. A szkelyek ad3zsa a MF::. szzad)an
taller im+eri!m 4ti. csszri tallrt7 -G(t.? K%etkeznek a %rmegyk ka+!szma, %rosok ad3sszege, ro%atlan 6al!k
llekszma, egy5zas nemesek ltszma st). el2sorolsa. Kz)en =az egsz szkelysg adjon taller im+eri!m G@@@.? K1ln
%annak el2szmll%a a szkely %rosok. " szerint =Maros%sr5ely, l%n D9 ka+!? 4mert ka+!szm szerint szmttatott7 6izet
9IG tallrt. A t))iek mint =takssok? 4nem ka+! szerint, 5anem egy sszeg)en7 6izetnek, Hgy mint Kzdi%sr5ely -@@,
Od%ar5ely DG, *ereck D@, :lye6al%a /@, Se+siszentgyrgy -@, Vskszereda -G tallrt. SD8T
A 5adiszerencse a csszri 5adaknak ked%ez%n, ezek -I8G. 2szn az erdlyi rszekre 4K2%r(%idkre s
Mramaros)a7 szllottak tlyi k%rtly)a: "rdlynek knytelen(kelletlen lelemr2l kellett gondoskodnia. Az -I8G no%em)eri
orszggy;ls =az orszg %g5azai s )izonyos %rosok)an szlltand3 lsr2l? intzked%n, a szkelysgen l%2 jo))gysgra
/@(/@ szemlyre ki%etnek kt kis k)l )Hzt s egy kis k)l za)ot. Letelaka s a kt ki%ltsgos >l56al! lakosai
5asonl3k++en. Od%ar5ely %rosa / k)l )Hzt s -@ k)l za)ot, Vskszereda G k)l za)ot, Kzdi%sr5ely -@ k)l )Hzt,
*ereck / k)l za)ot, Se+siszentgyrgy I k)l )Hzt, :lye6al%a I k)l )Hzt s !gyanannyi za)ot knytelen adni. A 5)orH
mindegyre nagyo)) mr%eket lt%n, mi!tn mr "rdlyt is kz%etlen1l rintette, nmet 5adak szll%n meg egy rszt ezeknek
elltsra nagy sszegek s sok ls k%ntatott s gy az ad3 is arnyosan n%ekedett.
-I8I()an *!da %issza6oglalsa el2tt a mj!si orszggy;lsi ad3ki%ets)en a szkelyek megktszerez2dtt: -@@@@
6orintra sza)tk, s azonk%1l minden jo))gyra k1ln G@(G@ +nzt. A takss %rosokra k1ln arnylagosan: *ereckre -/@,
Kzdi%sr5elyre 9@@, Se+siszentgyrgyre 9@, :lye6al%ra 8@, Od%ar5elyre -9@, Vskszeredra I@ 6orintot. 4Maros%sr5ely
ka+!szm szerint ad3zott.7 >rszgos 62ad3szed2% a szkely Ogron 'erencet ne%eztk ki.
Mg ez sem %olt elegend2. Mert a 6ejedelem -I8I. a!g!szt!s ..(n Sc5er6en)erg csszri t)ornokkal G@@@@ tallr)an
egyez%n meg, 5ogy nmet 5adait ki%igye az orszg)3lA erre a szkelyek egy sszeg)en 4Aranyosszken7 k%1l I@@@ 6orinttal
jr!ltak, mely)2l $romszkre /9@@, Vsk(Cyergy3(Kszonszkre -I@@, Od%ar5elyszkre -I@@ s Marosszkre 9@@ 6orint
ro%atott ki. A takss %rosok a ta%alyi ad3 szerint 6izettek. SD.T
*!da%r %issza6oglalsa 4-I8I. sze+tem)er /.7 a le5anyatl3 trk 5atalom 5elyett a nmet 5adak nknynek nyitott tg
teret "rdly)en, mely most mr kt malomk2 kztt 2rl2dtt. A csszr(kirllyal elm!lasztottk a %gleges szerz2dst
megktni, ( a trk Bortt3l sem mertek elszakadni, s -I80. jHli!s)an megsza%aztk a +ortai ad3t is, mely)2l =az szkely
natiora kznsgesen -G@@@ 6orint esett.? Azonk%1l Od%ar5ely %rosra -9@, Kzdi%sr5elyre 9@@, Se+siszentgyrgyre 8@,
:lye6al%ra 8@, *ereckre 8@ s Vskszeredra I 6orint.
-I80 2szn Kroly lot5aringiai 5erceg, a )!da%ri gy2zelmes 62%ezr 5adai%al megszllotta, s kardcsa+s nlk1l
5atalm)a kertette "rdlyt. Az -I80. no%em)er 0.(i. 6ogarasi orszggy;ls rengeteg ad3t %etett ki 4a legnagyo))at, mit erdlyi
orszggy;ls addig megsza%azott7. A szkelyekre -@@@@@ 6orintot %etettek. -I88. jan!r)an +3tl3lag mg D@@@ k)l za)ot s
a takss %rosokra G(-@(-G(/@(DG k)lt. S9@T
A )csi kormny -I88 elejn Vara66a t)ornokot, mint Magyarorszg s "rdly katonai 62+arancsnokt azzal a
meg)zssal k1ldtte "rdly)e, 5ogy az orszgot a trk Bortt3l %gleg elszaktsa. A Vara66%al kttt szerz2ds Hja))
ter5eket r3tt az orszgra, egye)ek kzt D@@@@ k)l )Hzt 4-I88. mrci!s7, mely)2l a szkelysgre esett G@@@ szsz k)l, a
szkely %rosokra k1ln 8(-@ k)l. Az -I88. mj!si megsza%azott G@@, kasos, erny2s t)ori trszekr)2l a szkelyeknek /I(ot
kellett el2lltani s a %rosoknak mg ngyet, 5at(5at krrel s kt(kt )ressel.
"rdlyt ekkor a 6ejedelem mellett -- tagH =delegatio? igazgatta, s ezeknek elltsra 4-I88. jHni!s7 megsza%azott
sszeg5ez a szkelyek DG@@ 6orinttal jr!ltak. A delegatio 4-I88. no%em)er D.7 =az r3mai csszr %itzi sz1ksgekre? ki%etett
za) s szn)3l $romszkr2l --@ k)lt rendelt a *arcn t)oroz3 nmeteknek.
Az -I88\..(i ad3 mg n%ekedik. =Az egsz szkely nationak is 2kegyelmek 4a rendek7 semmik++en nem
ked%ez5et%n, az ta%alyi +nz)eli ad3j!kat ne%elni kellett /@@@@ 6orinttalA teszen in s!mma -/@@@@ 6orintot.? "zenk%1l a
szkely takss %rosok 6izetnek: 4Maros%sr5ely 00G@7, Od%ar5ely 9G@, Vskszereda -8@, :lye6al%a %rosa D@@,
Se+siszentgyrgy -/G, Kzdi%sr5ely -/G@, *ereck D-G 6orintot. "55ez 5ozzjr!lnak a szolgarendek is te5etsg szerint, a
molnrok 6ejenknt egy(kt 6orinttal, a 6al!si csorda( s j!5+sztorok -(- 6orinttal. A csszri 5adak lelmre +edig kzel
negyed6lezer k)l )Hzt, -/@@@(nl t)) k)l za)ot, mintegy -0@@ mzsa 5Hst, )ort 4ezt csak Maros%sr5elyr2l7 s sznt
%etnek ki.
"zzel mg nem rtk )e e))en az %)en, mert -I8.. jHli!s)an ad3+3tlk!l ki%etnek a szkelyekre I@@@ 6orintot
4egyszerre7, a %rosokra ktszeresen /@(t3l 4Se+siszentgyrgy7 D@(9@(I@(0@(/@@ 4Kzdi%sr5ely7 ( -/9@ 4Maros%sr5ely7
6orintot.
Az -I.@.(ik % els2 6elre a rendek a szkely nemzet =sok terhviselst mlt! tekintetbe vvn? megelgedtek /G@@@
6orint s -G@@@ k)l za) grs%el. "55ez jr!lt mg Maros%sr5ely ad3ja D- ka+!r3l: I/@@ 6orint, 5Hs .D mzsa, za) D-@
%ka, )Hza D:0 %ka, )or --/ 4-D %edres7 5ord3, szna .D szekr. A takss szkely %rosok -@(/I 6orintot 6izettek s meg6elel2
5Hs, )Hza, za), szna mennyisget, 5ol mi termett ink)).
Az %i ad3t -I.@. +rilis 9.(n 8@@@@@ 6orintra ki+3toljk s e))en az =egsz szkelysgre? %etnek mg I@@@ 6orintot s a
takss %rosokra -G(-@@ 6orintot. S9-T
"z %olt :. A+a6i Mi5ly !ralkodsa alatt az !tols3 ad3megajnls. < mg az orszggy;ls alatt 'ogarason +rilis -G.(n
meg5alt. Br 53na+ mHl%a %ratlan s 5irtelen 6ord!latot %ett "rdly trtnete. 5kly :mre trk sereggel )etrt "rdly)e, s a
zernesti csat)an le%er%n $eisler nmet s eleki Mi5ly erdlyi 62generlis magyar 5adait 4-I.@. a!g!szt!s /-.7, a
keresztynszigeti orszggy;lsen az erdlyi rendek ltal 6ejedelemm %lasztatott 4-I.@. sze+tem)er -..7.
A szkelyek ad3mentessgnek %isszalltsra ez az orszggy;ls )ztat3 5ajnal5asadsnak m!tatkozott. A -I.
tr%nycikk =a szkely nationak szabadsgban val! megtartst? gri s az ingyen kzm!nkkkal 4grat!it!s la)or7 s egy)
sza)adsgok ellen %al3 dolgokkal ter5eltetst a szkelyeknek =meg nem engedi.? Mi!tn +edig az Hj 6ejedelem az ad3t a
*et5len C)or ideje)li ad3ra szlltotta, a szkely nemzetnek meggrte, 5ogy ad3j!kat j%end2)en elengedi, mint5ogy az
akkori id2)en az ad3zssal nem ter5eltettek.? 4-0. tc.7
( --I (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM:. A szkelyek ad3zsa a MF::. szzad)an
A 5adak 6enntartsra azon)an 9@ na+i lst %et%n ki 4D/@@@ k)l )Hzt, ka+!nknt 8 k)lt7: a szkelysgre esett
)el2le D@@@ k)l, 9 takss %rosra -G(-G k)l, Kzdi%sr5elyre /G. La) 4ka+!szm !tn /97, a szkelysgre 8@@@ k)l s a
takss %rosokra IJ/G. Fg3mar5a 4ka+!szm szerint7 a szkelysgre -G@@, a %rosokra 9J/ s 9 4Kzdi%sr5elyre7 esett. Faj
DG@ %eder s a %rosokra 9J/ s 9 %eder 4Kzdi%sr5elyre7. Mz !gyanannyi.
5kly 6ejedelemsge r%id +1nksdi kirlysg %olt, a csszri 5adakkal nemsokra kiszortottk "rdly)2l s az el2))i
lla+otok %isszatrtek ( a nagy ad3zssal s a katona(lelmezssel egy1tt, melyt2l a szkelyek sem menek1l5ettek. 5kly
)e1tsnek +olitikailag annyi 5aszna %olt, 5ogy Leo+old csszr(kirly kiadta a r3la ne%ezett 5res di+lomt, mely )iztostja a
szkelyek ad3mentessgt, s ezzel szem)en 5adktelezettsgket.
A szkelyek ad3mentessge te5t el%)en a MF::. szzad 6olyamn mind%gig meg%olt, de a trk in%zi3k 3ta 4-IG0(
t2l7 "rdlynek a csszr(kirlyi !ralom al ker1lsig 4-I.@7 a %iszonyok knyszer;sge miatt a szkelyeknek is %iselnik kellett
a rendk%1l sHlyos kzter5eket s gy ad3mentessg1k +a+roson maradt s 1res, +!szta sz3%irg %olt.
- "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :F. -90.
/ "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :F. -I9(IG.
D "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F. 9/..
9 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F. /-I.
G "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F. -9D.
I Od%ar5ely %rmegye le%ltr)3l: Artic!li !ni%ersitatisA F. Od%ar5ely %rmegye trtnete D-..
0 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F. G9..
8 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F:. .G.
. "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F:. -0G.
-@ "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F:. -.-.
-- "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F::. /G/.
-/ "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F::. 9D0, 909.
-D "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F::. D/D.
-9 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M:. -I8, -./, /@9.
-G "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F:. DI-.
-I A++ro)atae Vonstit!tiones Pegni ransyl%aniae 4-IGD7 :::. LMMF:. -G.
-0 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F:. 9-9.
-8 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F::. D88. 4"kkor mr -@ jo))gy szmttatott egy +ortra.7
-. "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F::. G9-.
/@ rtnelmi r -880. -.G.
/- "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F::. GG@.
// "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F::. GI-.
/D "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F:::. -@9.
/9 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F::. G9-.
/G "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F:::. D-8, 9.D, 9.G.
/I "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :M. 89, 4-ID@7, /I9, /8-. 4-ID-7, D-G. 4-ID/7, D... 4-ID97, 9I/. 4-IDI7, G8.. 4-ID07
/0 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M:. /90.
/8 -ID@. jan!ri :F. tc. A 6ejedelem =Az grat!it!s la)or +raestls)3l imm!niss ttte a szkely atynk6iait is.? 4"rdlyi >rszggy;lsi
"mlkek :M. -@-.7
/. "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F::. DGG, 9.G.
D@ "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M:. I-, 0-, -G8.
D- Od%ar5ely %rmegye trtnete D/I.
D/ "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M:::. G/0.
DD rtnelmi r -88.. -9/.
D9 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M::. 999, 9G0, 98D. ( M:::. -.@. "rre az -0.9\.G s -8-@\--.(i ad3mentessgi emlkiratok is 5i%atkoznak.
DG "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M:::. 8G, -/8, -.@, /./.
DI "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M:::. /.-.
D0 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek MF:. -IG.
D8 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M:F. //8. s Vom+ilata Vonstit!tio F. 99(9G.
D. "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek MF:::. D0@, 9.8, G9I.
9@ "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M:M. -8I, D-G.A. Al%inczy B. >kmnytra ::. /DI.
9- "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek MM. -G., -I-, /G8, D-D, D-I. ( K. Ba++ Mikl3s: rtnelmi La+ok :. GG@. f -I.@. jan!r -9. a ka+!szm
!tn kiro%s =Fsr5ely %rost ide nem rt%e? trtnik.
( --0 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM::. A szkely %rosok
44II. A szkely '!r2s2k
A magyar nem %olt %rosalkot3 n+, a szkely mg ke%s). A magyar a +!sztk 6ia, a szkely )k)en =erd2l2?
4erd2irt37, )aromtenyszt2, s mint 5arcias n+nek eleme a 5)orH %olt. Fr s %ros nem 6rt ssze sem szellem%el, sem
alkotmny%al. Szellem%el nem, mert nem a k26alak)an, de a nylt szemlyes )torsg)an kereste a )iztonsgotA
alkotmny%al nem, mert a %r, a k26al, az er2dts k1lnleges 5atalmat jelent, mely 5atalmaskods, elnyomatssal jr, ami a
szkely n+sza)adsggal ellentt)en llott. A %ros a Szkely6ldn te5t mestersges, idegen +alnta, mely ne5ezen
gykerezett meg s 6lig(meddig mindig ilyen idegen maradt. :gazi %rost, kertett %rost, 5i)a keresnnk a Szkely6ldn.
Ami %ros a Szkely6ldn mgis alak!lt, azok az elenged5etetlen letsz1ksgletnek k%ntak eleget tenni. '25elyre,
amely kiemelkedik a krnyezet)2l, minden intzmnynek sz1ksge l%n, a5ol a kormnyzat dvar&helyt %lasztja: az ilyen
4olyan, amilyen7 62%ross alak!l 4Szkely!d%ar5ely7. A %idkeknek, 6oly3%lgyeknek, a n+(tele+edsi szkeknek meg%annak
a magok termszetes s 6ldrajzi 6ek%s ltal kisza)ott kz+ontjaikA a5o% gra%itlnak, a5ol r!ikat kicserlik, sz1ksgleteiket
)eszerzik, sz3%al amelyek vsrtartsra alkalmasok: az ilyenek, mint Csrhelyek el2))(!t3)) %rosokk alak!lnak. 4Szkely(,
ks2)) (arosvsrhely% 6orjavsra% ks2)) Kzdivsrhely.=
Nmely %idkek k#z$ontjai mr a szkelyek )etele+edse alkalm%al is lakottak l%n: kz+ontot jelent2 szl% ne%ket
<szrodek= t%ettk a szkelyek is, s lett )el2l1k Cs5kszereda% /yrdszereda.
A n+ese)), kz+onti 5elyeken nagyo)) tem+lomok, szentegy5zak +1l%n s %alamelyik szent tiszteletre a%attat%n
6el: ezeknek a ne%t ka+ta a %ros is. >nnan ka+ta ne%t Se+siszentgy#rgy% Cyergy3szentmikl!s, Szkelykereszt*r.
A szkely kz+onti 5elyek %ross alakts!kat Lsigmond kirlynak kszn5etik. "z a %rosala+t3 kirly -9/0()en
Kzdiszk elljr3inak meg5agy%n, 5ogy orja%srt 4a ks2))i Kzdi%sr5elyt7 %rosi ki%ltsgai l%ezet)en ne
5)orgassaA egye)ek kzt azt mondja, 5ogy minden szkely szk)en egy(egy %ros %an, melyek sza)adalmakkal %annak ellt%a
s ezek kztt egyik orja%sra. S-T
Melyek %oltak ezen %rosok, az okle%l)2l nem t;nik ki, de k%etkeztet5et2, 5ogy ezek: Marosszk)en
Szkely%sr5ely 4a mai Maros%sr5ely7, Od%ar5elyszk)en Szkely!d%ar5ely, Kzdiszk)en orja%sra 4Kzdi%sr5ely7,
Se+siszk)en 4az -9I-()en o++id!mnak ne%ezett7 Se+siszentgyrgy, Aranyosszk)en 'el%inc, Vskszk)en Vskszereda s tn
KeresztHrszk)en SzkelykeresztHr, mely mr -9G.. %)en o++id!m n%%el j2 el2. S/T
Lsigmond kirly ki%ltsgle%elei kz1l egyik sem maradt rnk, de k%etkeztet5etj1k a ks2))i 6ejlemnyek)2l, 5ogy
minden %rosnak egyenl2 nkormnyzati jogot 4a!ton3mit7 adott, mely 6eljogostotta )r3%lasztsra, ki%ette a szk 5at3sga
al3l kzigazgats s tr%nykezs dolg)an s szentestette a szk kzter5eit2l. Fsrjogot is kellett nyernik, amir2l ks2))
okle%elek rszletesen intzkedtek.
A szkely %rosok kztt a legjelentkenye)) %olt (arosvsrhely% mely a mg a MF:. szzad)an is Szkely%sr5ely
4latin okle%elek)en 'or!m Sic!lor!m, Lek!l%asar5el, Lekel%asar5el7 ne%et %iselt. Ked%ez2 termszeti 6ek%se, a termkeny s
tgas Maros%lgy)en, a 6)an gazdag szkely 5a%asok s a )2terms; Mez2sg kzel)en, a termnyek, llatok s r!k
kicserlsnek s a kzigazgatsnak kz+onti 5ely% tette. Fsr5ely ne%e m!tatja, 5ogy 62 lettere a kereskedelem %olt. A
n% azt is tanHstja, 5ogy mr a M:F. szzad)an nmi %rosi 4%srtart37 jellege le5etett, )r a M:F. szzad)eli okle%elek
ki6ejezetten %rosnak mg nem ne%ezik. SDT
-D8@()an mg a szk )rja s 5adnagya gyakorol )enne )r3i jogot, szktt jo))gy el6ogatst. Frosnak 4ci%itas7
-9@.()en ne%ezi el2szr okle%l, s a MF. szzad 6olyamn mint o++id!m 6ord!l el2. -9I@()an a szkely is+nok Fsr5ely
%ros )rir3l sz3lanak, ami az nkormnyzatnak ktsgtelen jele. S9T
"z az nkormnyzat %olt a leg)ecsese)) joga a %rosi +olgroknak, amit a nemesi szkkel szem)en 6ltkenyen 2riztek.
Nem ok nlk1l, mert a szk tiszt%isel2i nem sz%esen lttk a %rosok elk1lntst a szkt2l s ki%ltsgaikat, melyekkel a
kzter5ek %iselse al3l mag!kat ki%ontk, a nemeseket +edig kizrtk a %rosi jogok s j%edelmek l%ezet)2l. Annl
nagyo)) %olt a sHrl3ds s %ersengs, mert a szkely %rosok a szkgy;lsek 5i%atalos 5elyei %oltak s nemeseknek is 5zai,
)irtokai l%n a %rosok ter1letn, az rdek(ssze1tkzseknek )2sges tere s alkalma nylt.
A %rosi ki%ltsgnak egyik leglnyegese)) rsze az %olt, 5ogy a +olgrt csak sajt tr%nyszke el2tt le5etett +er)e
idzni. K1ln)en is ltalnos +erjogi el% %olt "rdly)en, 5ogy a 6el+eresnek az al+eres ellen ennek illetkes 63r!ma el2tt kellett
+ert indtani.
"))en a jog!k)an %delmezi a maros%sr5elyi +olgrokat Mtys kirly -90@()en, mid2n +anasz!kra meg+arancsolja
az erdlyi %ajdknak, 5ogy 2ket jogaik)an ne 5)orgassk, 2ket zaklatni s megzlogolni senkinek ne engedjk, 5anem akinek
ellenk k%etelsek %an, azt a %ros tancsa el2tt tr%nyesen keressk.
A szk )ri annl ke%ss res+ektltk a %rosi ki%ltsgokat s nkormnyzatot, mert el26ord!lt, 5ogy a %rosi lakosok
kz1l nmelyek +er1ket a szk eli)e %ittk, s ezek)en a szk)rk tletet 5oztak. "z ellen a %ros jogor%oslatot keres%n,
*t5ory :st%n %ajda s szkely is+n -98G()en Marosszk tiszteinek megtiltja, 5ogy a %sr5elyi lakosok +erei)en, kik rgi
tr%ny s szoks szerint minden kzt1k keletkezett +er)en magok kell, 5ogy tljenek, t)) tlkezni ne merjenek. SGT
A szkely %rosok a szkekt2l %al3 61ggetlen tr%nykezsi jog!k5oz ks2)) is 6ltkenyen ragaszkodtak, s tleteiket
a szkek el 6elle))ezni nem engedtk.
Maros%sr5ely %rosnak ezt a jogt aztn meger2sti Sza+olyai &nos, mint erdlyi %ajda s szkely is+n 4-G-.7,
ks2)) mint magyar kirly 4-GD-7, majd :za)ella 4-GG07 s ::. &nos kirly 4-GI@7, a %ros egy) jogai%al egyetem)en. *t5ory
Lsigmond 6ejedelem is ad a %rosnak %d2le%elet 4+rotectionalist7 arr3l, 5ogy %rosi +olgr a marosszki kirly)rk el2tt
tr%nyt llani nem tartozik. SIT Nagyo)) +erek 6elle))ez5et2k %oltak a szken k%1l ll3 magasa)) 63r!mok 4szkely
( --8 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM::. A szkely %rosok
nemzetgy;ls, is+n, kirlyi t)la7 eli)e. Maros%sr5ely -I@9.(i +errendtartsa a kirlyi t)lt jelli meg 6elle))ezsi 63r!m!l.
S0T
A Szkely6ldnek ktsgtelen1l Maros%sr5ely %olt legjelentkenye)) %rosa, mely a szomszd 6al%akat 4I(8(at7
mag)a ol%aszt%a s tele+t%e mr a MF. szzad)an jelentkeny %ros %olt. S8T Ne%e 4'or!m Sic!lor!m7 el2szr az -DD/(DI.(i
++ai tizedlajstromok)an 6ord!l el2. Nagy Lajos kirly!nk ngyszer 6ord!l meg a %ros)an 4-DI@, II, I0, 0@()en7 s
okle%elei)en mr Szkely%sr5elynek ne%ezi. -9G-()en ott tartottk az els2 ismeretes szkely nemzeti gy;lst, mely)en a
szkely rksds rendjt meglla+tottk. S.T Mtys kirlyt3l -98/()en %srjogot nyert, %enknt 5rom orszgos %sr
tartsra. A legnagyo)) ki%ltsgot akkor nyerte, mid2n *et5len C)or -I-I. +rilis /@.(n sza)ad kirlyi %ross tette, miltal
az sszes szkely %rosok 6l emelkedett, mert ilyen t)) nem %olt az egsz Szkely6ldn.
"))en a ki%ltsgle%l)en ne%ezetes az, 5ogy a %sr5elyiek rgi tr%nyeit meger2st%n, elrendeli, 5ogy a %ros
ter1letn lak3 %agy ez!tn oda tele+1l2 nemesek szemly1kre nz%e nemesek maradnak !gyan, de 5zaik s a %ros 5atrn
l%2 6ldjeikre nz%e a %ros tr%ny5at3sga al tartozzanak, s annak kzter5eit a +olgrokkal egy1tt %iseljk.
"zt a %ros)an lak3 nemessg magra nz%e srelmesnek tart%n, a %ros)a =)e)r3? nemesek 6el6olyamodssal ltek az
ellen, 5ogy 2ket a %rosi tancs5zaik !tn ro%atallal, ad3%al ter5eli. *et5len C)or -I-I. a!g!szt!s -G.(n a %ros tancs5oz
intzett rendelet)en 5elyt ad%n krs1knek 4azzal a megokolssal, 5ogy a nemeseknek 5zaikr3l oly rgi sza)adalmaik
%annak, melyek a %ros most nyert ki%ltsgainl rge))iek s mi%el, a ki +rior tem+ore, +otier est j!re7, Hgy intzkedik, 5ogy a
nemesi 5zak, a nemesek s ott lak3 em)ereik minden ad3t3l s kzte5er%iselst2l mentesek legyenek.
A %ros)an lak3 nemesek s +olgrok %ersengse lland3 trgya %olt a szkely %rosoknak. A nemessg ad3mentessgt
minden erej%el %delmezte, %iszont a +olgrsg a %rosi kzter5ek %iselst k%nta a kzt1k lak3 nemesekt2l is. A %rosok
sza)adalmainl rgi)) nemes 5zak mentessgt mg elt;rte a %ros, de Hja)) nemestsek s meg%srolt %agy rklt +olgri
5zak ad3mentestst nem. "))2l sok %iszly s +erlekeds keletkezett.
Legne%ezetese)) %olt az !d%ar5elyi nemessg s +olgrsg %szzadokon t tartott %iszlya.
J
Szkelydvarhely% mint %ros, nem %olt oly jelentkeny, mint Maros%sr5ely. A Szkely6ld kz++ontjn 6ek1d%n s
az anyaszk 62%rosa l%n, ez lett !gyan a szkely 62tr%nyszk 5ely%, a nemzeti gy;lsek szn5ely%, a nemzeti le%ltr
2riz2j% s a szkely kzigazgats kz+ontj%, de kirlyi %ross nem 6ejl2dtt s a +olgrsg a )enne lak3 nemessget nem
t!dta mag)a ol%asztani.
Od%ar5ely ne%e is a ++ai tizedlajstromok)an j2 el2szr el2 4-DD/(D07. -DG0()en itt tartott szkely nemzetgy;lsr2l %an
t!doms!nk. S-@T :tt a %ros)an laktak rendesen a szkely alis+nokA az is+n rendes lak35elye 4#rgny %ra %olt.
Nem l%n 5elye itt Od%ar5ely %ros trtnet)e mlye))en )e5atolni, csak a vrosi let kimagasl3)) s jellemz2
nyil%n!lsaira szortkozom. rtnett megrt!k: &aka) "lek a 6ejedelmi kor %gig s n -I.@(-898(ig.
Od%ar5ely is %al3szn;leg Lsigmond kirlyt3l ka+ta %rosi sza)adalmait. >kle%l)en mez2%ros 4o++id!m7 jelz2%el
el2szr -98G()2l ismeretes. A szk ka+itnyt, mely itt szkelt, mr -998()2l emlti okle%l. A %ros, mint az anyaszk 4sedes
ca+italis7 625elye mindink)) nagyo)) szere+et jtszik. :tt tartjk -G@G()en azt a ne%ezetes nemzetgy;lst, mely az !d%ar5elyi
-0 szemly; 62tr%nyszket 6ellltja. S--T :nnen ind!l ki a szkely 6lkels -GI/()en. Szkely Antal Od%ar5elyre 5%ta ssze
a szkelysget, mely innen ind!l a 6ejedelem ellen. Le%erets1k !tn itt +tik 6el 6kentarts!kra az egyik kirlyi %rat,
Szkelytmadt n% alatt, mely)en aztn a hat szkely szk 0"ka$itnya szkel. :nnen sanyargatjk e szzad 6olyamn az
ad36izets al %etett szkelyeket, itt gy;jtik ssze a szkely szkek)2l az ad3t. Od%ar5ely +olgrai is sok ter5es szolglatra
knyszerttettek e))en az id2)en, dacra ki%ltsgaiknak.
A rgi ki%ltsgok5oz csak nemrgen jr!ltak Hja))ak. 2zabella kirlyn -GG0()en a +ortai ad3n k%1l minden kirlyi
ad3t3l mentestette. -GG8()an kelt ki%ltsgle%el)en ki%ette a %rost a szk 5at3sga s minden ter5ei al3l, s meg5agyta a szk
tisztjeinek, 5ogy azon sza)adsgok)an, amikt ms %rosok is l%eznek, ne akadlyozzk, kzter5ekre ne knyszertsk,
1gyeiket sajt )rj!k az 2 rgi szoksaik szerint igazgassa. -GI9()en Jnos +sigmond is elrendeli, 5ogy a nemesek s katonk
Od%ar5ely s KeresztHr mez2%rosok +olgrait3l ingyen 6!%arozst, az i+arosokt3l ingyen m!nkt ne k%eteljenek, a 5zaik)3l
kiszortott +olgrokat )ocsssk %issza, az el%ett krket, lo%akat 6izessk meg. S-/T
Mi5ly %ajda )etrsekor -G..()en az ltala 6el)!jtatott szkelyek a 5romszki Fr5eggyel egy1tt Od%ar5ely %rt is
lerom)oltk, melyet a lc6al%i orszggy;ls -I@@()an Od%ar5ely, Cyergy3 s $romszk ltal s ro%sra rendel Hjra
6el+ttetni.
"zek)en a zi%ataros id2k)en, 62knt a *sta korszak)an a szkely %rosok is sokat szen%edtek. A martal3c 5adak
6eldHltk, 6elgettk, kira)oltk s eln+telentettk. Od%ar5elyen az -I@/. a!g!szt!s --.(i sszers szerint mindssze 8/ lakos
4csald627 esk1szik 6el a csszr(kirly 5;sgre, kzt1k egy nemes 4Sm)okrti Dek Mi5ly7, -G l362, G9 sza)ados, - dra)ant
s - jo))gy. "zzel szem)en Maros%sr5elyt -I@/. a!g!szt!s -I.(n -II lakost esket 6el *sta, kik kzt nemesnek %an jell%e
G, dra)antnak 0, a t))i -G9 nyil%n +olgr. S-DT
A 6ejedelemsg 6nykor)an 4*et5len s a kt Pk3czy alatt7 a szkely %rosok is 6ellend1lnek, Hja)) ki%ltsgokat
nyernek, c5eket alaktanak, i+art s kereskedelmet ;znek, a!ton3mij!kat 6ejlesztik.
)ethlen 4bor Od%ar5elynek -I/D()an adott ki%ltsgle%el)en elrendeli, 5ogy az ott lak3 nemesek s nemtelenek,
jo))gyok minden kzter5eket a +olgrokkal egy1tt %iseljenekA s2t az is, aki szemlyre nz%e nemes, de +olgri %agy nem(
nemes 5z)an lakik, ad3t 6izetni s a kzter5eket 5ordozni tartozik. A szk tisztei a %ros 1gyei)e ne a%atkozzanak, a +olgrok
1gyei)en a %ros )rja s esk1dtjei tljenek. A +iac j%edelmt, a %sr%mot, melynek egyrszt a szk tisztei magok
szmra akartk le6oglalni, ms sza)ad %rosok ki%ltsga szerint a %rosnak tlte. S-9T
2. -k!czy 4y#rgy -ID9.(i ki%ltsgle%el)en mg 5atrozotta))an 5angsHlyozza, 5ogy a szemlyes nemessg %rosi
5zat, telket meg nem nemest, s nem te5et ad3mentess. $ogy ennek az el%nek r%nyt szerezzen, 6el5atalmazza a %rost,
( --. (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM::. A szkely %rosok
5ogy az olyan nemes 5zt, %agy )irtokt, aki 5za %agy telke imm!nitst 4ad3mentessgt7 nem t!dja igazolni, de azrt a
+olgri te5er%isels al3l ki%onn magt, a %telr %issza6izets%el %ltsa meg.
A %iszly a %rosi +olgrsg s )ennlak3 %agy )e)r3 nemessg kzt nem sz;nt meg, s2t mindink)) 6okoz3dott, Hgy,
5ogy t))szr megismtelt alk!dozsok, egyezkedsek dacra eltartott ktszz %ig_ S-GT
Az erdlyi tr%nykny%)en is )enne %an, 5ogy =Od%ar5ely %rosnak rgi +ri%ilgi!ma con6irmltatott, amennyi)en
nem derogl a nemesi sza)adsgnakA ... akik a %ros)an sza)ad 6!nd!son nem laknak, arr3l %al3 constit!tio szerint ad3zni
tartoznak s egy) ter5eket is %iselniA a korcsomls a %r sz1ksgre reser%ltassk, az eddig %al3 !s!s szernta. S-IT
A %rosi lakossg kt eleme kztt a szmarny meg%ltozt%al, a nemessg tHlnyom3% %l%n, -0/@. jan!r /8.(n Hj
egyessgre l+ett a kt elem, mely)en a +olgri rend lemondott a +iaci ad3( s %mj%edelmek kizr3lagos jogr3l s 6elt a
nemessgnek engedi t. Azzal okolja meg engedkenysgt, 5ogy tekintettel a +ri%ilgi!mos rend meg6ogyatkozsra,
gondoskodni k%nnak, 5ogy a +ostlkods s 6!%arozs 6ennakadst ne szen%edjen, amit a nemessgre 5rtanak.
Od%ar5ely +olgrsga gy a MF:::. szzad 6olyamn csak n%legesen maradt meg ki%ltsgos rendnek, a %al3sg)an a
%rosi nemessggel osztozott a kzj%edelmek)en.
A nemessg mg ezzel sem elgedett meg, 5anem a nyert engedmnyek !tn az eddig mg a +olgrsg kez)en maradt
%rosi tr%nykezs 4j!risdictio7 ellen irnytotta trek%seit. "gymst rik ez ellen srelmek a nemesek ( s a +anaszok a
+olgrsg rszr2l. A g!)erni!mnak kell mindegyre )ele a%atkoznia. Xgy, 5ogy ez -08D()an 5etedszer emel 3%st a +olgrok
61ggetlen j!risdictiojnak tisztelet)en tartsa rdek)en.
A nemessg a %rosi kzigazgats d!alistic!s %oltt -8-G()en nyltan 5irdeti. =Od%ar5ely %ros)an kt j!risdictio
%agyon 4rtk7 Hgy, mint nemesi s +ri%ilegizlt, kt comm!nitsok.? A %al3sg)an tnyleg Hgy %oltA 5i)a %olt el%ileg csak
egy: a %rosi +olgri j!risdictio. $i)a trtntek Hja)) kiegyezsi ksrletek, az =!ni3? nem siker1lt.
Amit a rendi 6ltkenysg nem t!dott megoldani, azt az nknyes !ralom intzte el. Mid2n -898 %gn )r3 $eydte
csszri dragonyos ka+itny a szkely n+6lkel2 sereget %isszaszort%n, no%em)er -I.(n Od%ar5elyet megszllotta, els2
teend2i egyike %olt, 5ogy a +olgrok, nemesek s a %r6lde k1ln)z2 jogszolgltatst megsz1ntesse s az egyestett %rosi
kzigazgats lre az !ni3 egykori lelkes 5%t, Szjdel &nos %olt 62)r3t lltotta.
Ms szkely %rosok)an is 6ord!lt el2 %ersengs a +olgrsg s nemessg kztt, 5a nem is olyan les s 5osszantart3,
mint Od%ar5elyen. A t))i %rosok)an !gyanis ke%ese)) %olt a nemes em)er s a rgi )irtokos nemesek n5ol j3korn
k1ln%ltak a +olgrsgt3l. Ugy Se$siszentgy#rgy %ros)an a )irtokos nemessg k1ln 6al!kzsget alkotott, mely a szk
tisztsgt2l 61ggtt, mg a %ros +olgrsgnak k1ln nkormnyzata %olt. A %ros s 6al! ter1letileg nem %olt el%laszt%a, s2t a
6al!siak a %rosiakkal sszeke%er%e laktak, de kzigazgatsi 5at3sg!k teljesen k1ln %olt %laszt%a. S-0T "nnek is trtneti
6ejl2dse %olt s eredeti oka a +olgrsg s nemessg %ersengs)en keresend2, ami %isszanyHlik a MF. szzadra s 6olyt a
MF:. szzad 6olyamn is.
Se$siszentgy#rgy#t is %al3szn;leg Lsigmond kirly tette mez2%ross, aki -9/0()en 5!zamos) ideig tart3zkodott s t))
okle%elet adott ki ott. A szkelyek alis+nja -9I-()en s a %ajda s szkely is+n -900()en mez2%rosnak 4o++id!m7 ne%ezi.
Frosi 61ggetlen 5at3sgi joga azon)an ktsg)en %onat%n, a szentgyrgyi +olgrok a szkely nemzet -9./()en
Od%ar5elyt tartott gy;lsn 6elsz3laltak s azt lltottk, 5ogy Szentgyrgy a 5t szkely(szk)en le%2 kirlyi ki%ltsgos
%rosok egyike. De ez ellen az ott lak3 se+siszki el2kel2 szkelyek tiltakoztak, s a %rosi jogok srelm%el arra trekedtek,
5ogy a %ros jogai, amikkel eddig ltek, eltrltessenek s a szkely 6al!k kz soroztassk. *t5ory :st%n %ajda a %ele l%2
szk1l2kkel -9./. sze+tem)er /D.(n Hgy tlt, 5ogy Szentgyrgy Se+siszknek legyen al rendel%e a t))i ottani 6al%ak
m3djra, s mint nem 6elsza)adtott s nem ki%ltsgos 5ely a szkely jognak legyen al%et%e.
*t5ory :st%n azon)an mint5a maga is rezte %olna, 5ogy ez az tlet nem egszen igazsgos, %agy id2kz)en Hja))
kirlyi rendeletet ltott, mr kt 5t mHl%a 4-9./. okt3)er 0.7 oltalma al %eszi a %rost. Azt mondja, 5ogy j3lle5et
Se+siszentgyrgy mez2%rost nem rg kelt tletle%el)en Se+siszk al %etette, de ne5ogy az ottani szkelyek a %rost s
annak +olgrait a szoksosnl nagyo)) alrendeltsgre szortsk, kijelenti, 5ogy a %ros nem annyira 6elsza)adtatlan
4illi)erata7, 5ogy az 2 +rotectioja s az al3l a %delem al3l, ami 6el2l kirlyi le%elet %ett, el5agyn, s2t ink)) az 2 rgi s
mostani tr%ny5at3sgt 4j!risdictio7 illet2leg k1lns kegyelm)e %eszi. Meg5agyja azrt a szknek, 5ogy 2ket eddigi
szokott, jogos s tr%nyes jogszolgltats!k)an ne 5)orgassk, a szktisztek a))an esztend2n ltal csak egyszer,
5armadmagokkal szll5assanak meg, s a %ros lakosait3l ajndk cmn k%etelt tartozsokat engedjk el.
Az erdlyi %ajda s szkely is+n -G@8()an is mez2%rosnak 4o++id!m7 ne%ezi_ S-8T
Fsrtartsi jogra 62knt a %ersenytrsat t;rni nem akar3 szomszd *rass3 %ros %olt 6ltkeny. -G-@()en !gyanis
+anaszt emel 22. 8lszl! kirlynl, 5ogy a szkelyek Szentgyrgyn %srt kezdettek tartani, ami srelmes az 2 jogaikra, s ami
ltal er2sen krosodnak. A kirly 5allgat%n krs1kre, rendeletet k1ldtt *azini s Szentgyrgyi Bter orszg)r3, %ajda s
szkely is+nnak, 5ogy a %srtartst Szentgyrgyn ne engedje, s a )rassai +olgrokat jogaik)an a szkelyek ellen
%delmezze.
4Ogyanezt a %srt eltilt3 rendeletet trta s meger2stette :. 'erdinnd kirly is -GGG()en.7
Szentgyrgy nem ny!godott )el, 5anem +ert indtott miatta. Az Od%ar5elyt tartott szkely nemzeti gy;ls -G-9()en mr
6oglalkozott ezzel, de a +er a %ajda(is+n5oz 6elle))eztetett, aki meg5agyja, 5ogy a +er eld2ltig senki Szentgyrgyn kirlyi
5!szadkteles r!kat ne merjen r!lni. Sza$olyai Jnos %ajda s szkely is+n -G-9. okt3)er --.(n *rass3 %ros +anaszra
meg+arancsolja Szentgyrgy mez2%rosnak, 5ogy *t5ory :st%n %ajdnak a kirly ltal is meger2stett tlete ellenre *rass3
%rosa s a kirlyi 5!szadj%edelem krra orszgos s 5eti%srokat tartani ne merjen. S-.T
"))2l ltj!k, 5ogy a +rt Szentgyrgy el%esztette. Sza+olyai egy ks2))i 4-G-.7 okle%el)2l az is kit;nik, 5ogy az
eddigi mez2%rost 6al!kzsgg lenni tltk, s a mez2%ros ne%et t2le el%ontk.
Erdekes jelensg, 5ogy most mr Se+siszk 6ogja +rtjt Szentgyrgynek s %di annak %rosi jellegt s %srtartsi
jogt. A %ajda -G-.()en szemre5nyssal illeti a szket, 5ogy nem 6ltek azt mez2%ross tenni, dacra a jelzett tletnek.
( -/@ (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM::. A szkely %rosok
"gy)en *rass3 krsre elrendeli a szknek, 5ogy a t))i 6al! m3djra kzsgknt tartsa, s %srt tartania semmiknt meg ne
engedje, mert 4teszi 5ozz7 k1ln)en or%oslatr3l gondoskod!nk, s to%)) t;rni nem akarj!k. S/@T
K1lns eljrst ta+asztal!nk 22. Lajos kirly rszr2l Se+siszentgyrggyel szem)en. -G/@()an egyszer %srjogot
engedlyez nekik, s mg !gyanazon %)en ktszer is eltiltja. -G/@. mj!s /0.(n !gyanis a %rosnak a55oz az egy orszgos s
5eti %sr5oz, melyet eddig a rgi magyar kirlyok engedly)2l tartani szoktak, s mely)2l elegend2 le%elk %olt, de azt
%letlen1l 4amint mondjk7 el%esztettk, mg kt orszgos %srt engedlyez. S/-T
"zzel ellentt)en -G/@. okt3)er --.(n !gyancsak 22. Lajos kirly meg+arancsolja Sza+olyai &nos erdlyi %ajdnak,
5ogy a se+siszki szkelyeket tiltsa el, 5ogy Szentgyrgy mez2%rost 4o++id!m7 sza)ad %ross 4ci%itatem li)eram7 tegyk s
)enne a kirlyi 5!szad krra, s a szszok elnyomsra %srt tartsanak, amit *t5ory :st%n n5ai erdlyi %ajda is a szkelyek
!d%ar5elyi kzgy;ls)en kelt tlet%el megtiltott.
-G/@. okt3)er /D.(n !gyanilyen tartalommal eltilt3 rendeletet k1ld Se+siszknek, 5ogy Szentgyrgy mez2%rost
sza)ad %ross tenni s a))an %srt tartani ne merjenek. S//T
"zek az !t3))i rendeletek nyil%n a )rassaiak +anaszra s krelmre trtntek, amint az kit;nik 22. Lajos kirly -G/G.
mrci!s D@.(n Sza+olyai &nos erdlyi %ajd5oz intzett rendelet)2l.
Az ellenttes rendelkezseknek ezzel nem szakad meg a sora. Mert egy 5t mHl%a -G/G. +rilis 0.(n 22. Lajos kirly
meg+arancsolja a szkelysg, k1lnsen Se+siszk tisztjeinek, 5ogy Se+siszentgyrgy mez2%ros 4o++id!m7 lakosait rgi
sza)adsgaik)an ne 5)orgassk, szokatlan 6izetsekkel ne ter5eljk, gy;ls)e %agy 5ad)amenetelre ne knyszertsk, mert
mi%el azok a mi $olgraink k:l#n kivltsgokkal vannak elltva% nem illik, 5ogy azok ellenre a szokst3l eltr2leg
ter5eltessenek. Kszek azon)an, amint meggrtk, Hgy a gy;lsekre, mint a 5ad)a is elmenni, mid2n ms %rosok +olgrai is
mennek s kszek a kirly s %ajda rszre a szoksos 6izetseket a szomszd szkely mez2%rosok m3djra teljesteni.
Ogyanazon na+on kelt 22. Lajos kirly azon rendelete is, mely)en meg+arancsolja Sza+olyai &nos %ajda(is+nnak s
Se+siszk tisztjeinek, 5ogy Szentgyrgy mez2%ros )rjt s esk1tteit ne 5)orgassk, s2t ink)) tmogassk, mid2n azok
ellen tr%nyesen eljrnak, akiknek a %ros)an 5z!k %an s annak +iacr3l lnek, de ott lak3 nmely el2kel2 szkelyek ltal
6el)Hjtat%a a szokott ad3t meg6izetni nem akarjk, s2t a %ros)a j%2ket zsaroljk, meg%erik, a %ros)an garzdlkodnak,
5zakra trnek, ajt3t, a)lakokat )ezHznak. 'el5atalmazza a )r3t s esk1dteket, 5ogy az ilyen lzong3kat s engedetleneket a
%ros jogai megtartsra knyszertsk, s gonoszsgaikat tr%nyesen megtoroljk. S/DT
A %srtartsok eltiltst 6olytatja 2. ;erdinnd -G/8()an, !gyancsak *rass3 %ros +anaszra, Se+siszk5ez intzett
rendelet)en, megemlt%n, 5ogy Se+siszentgyrgy kzsg lakosai 4incolae +ossessionis7 5eti s orszgos %srokat 5irdettek,
nem nyervn arra 0elhatalmazst sem t"le% sem el"djeit"l% a magyar kirlyokt!l. Bernyi Bter erdlyi %ajdnak is elrendeli,
5ogy a))an gtolja meg. S/9T
22. Jnos kirly -GI0()en Szentgyrgyn 9@ 5z jo))gyot adomnyoz Dacz3 Blnak s !gyanott -I 5z jo))gyot
Dacz3 Cyrgynek. S/GT "zzel )izonyra nagy n%ekedst nyert Szentgyrgy 6al!kzsge a %ros ro%sra.
A nemzeti 6ejedelmek alatt megsz;nik az az 1ldzs, melyet *rass3 6olytatott Szentgyrgy ellen s )ethlen 4bor
6ejedelem -I//. %)en meger2sti a ::. Lajos kirly ltal a %ros szmra adott ki%ltsgokat s azokat Hja))akkal t))ti.
Kit;nik *et5len ki%ltsgle%el)2l az is 4ami t)) szkely %rosnak is +anasza %olt ez id2)en7, 5ogy a %rosnak
sza)adsga ellen sokan s ki%ltk++en =az %rosnak elei nemcsak no)ilitltk magokat, de mg 5zokat is eZimltk?
4ad3mentestettk7. "nnek kr+3tls!l ki%ltsg!kat azzal n%eli, 5ogy minden a %ros)an, %agy a 5atrn el26ord!l3
dolog)an a )r3 te5essen tr%nyt s a %srok j%edelmt, )rsgokat a %ros sz1ksgre 6ordt5assaA Se+siszk szmra +edig,
=melynek ott az %roson %agyon derekas szkes 5elye s ott szoktak a 5allra tltek ki%geztetni, ez!tn ne tartozzanak 535rt
tartani %agy ms!nnan 5ozni.? S/IT
Mindezeket a %ros el2nyre szolgl3 ki%ltsgokat 4::. Lajost3l(*et5lenig7 aztn :. Pk3czy Cyrgy trta s
meger2stette az -I9-. %)en. S/0T
J
Kzdivsrhely is egyike a legrgi)) szkely %rosoknak. -9@0()en %an r3la az els2 okle%eles emlkezs, Ndasdi
Mi5ly szkely is+n egy le%el)en, mely orja%srn kelt, 5ol akkor $romszk kzgy;lst tartotta. S/8T
A ne%et onnan szrmaztatjk, 5ogy orja kzsg 5atrn a orja+atak mellett trtnt a tele+eds s %ross 6ejl2ds. A
n% megmaradt egsz a MF:. szzad kze+ig. Kzdivsrhely ne%e el2szr &nos Lsigmond amaz -GI/.(i okle%el)en 6ord!l
el2, mellyel a szkely 6elkels)en rszt %ett kzdivsrhelyi )r3, esk1dtek s +olgrok szmra );n)ocsnatot ad, ki%%e
azokat, kik netaln a 6lkels)en ka+itnyok, tancsad3k, to)orz3k s 62indt3k %oltak. S/.T
Frosi ki%ltsgt %al3szn;leg Lsigmond kirlyt3l ka+ta a MF. szzad elejn. Mert -9/0()en e %ros szmra adott
okle%el)en azt rja, 5ogy minden szkely szk)en %an egy(egy ki%ltsgos %ros, melyek kztt egyik orja%sra. A
ki%ltsgok)an 5)orgatta 2ket Kzdiszk, amely a %rost a kzt1k l%2 t nemzetsg kztt 6eloszt%a, k1ln6le taksk
kiro%s%al zaklatta 2ket. Ami miatt +anaszt emel%n a )arcasgi 'ld%ron id2z2 kirlynl, ez meg+arancsolja Kzdiszk
elljr3inak, 5ogy orja%srt 5agyjk meg azon ki%ltsgok l%ezet)en, mellyel a t))i szkely %rosok is lnek. SD@T Az
okle%l a %ros lakosait s vendgeit 4+o+!li et hos$ites7 emlt%n, %al3szn;, 5ogy a %ros lakosai kztt t%ola))r3l
)etele+edett 4taln nmet, szsz7 lakossg is %olt. Az ktsgtelen, 5ogy akkor mr s el2)) is nkormnyzata %olt s nem tartozott
a szk 5at3sga al. Maga %lasztott )r3i s esk1dtei kormnyoztk s tltek els2 6okon a +olgrok +erei)en, msod6okon a
kirlyi t)l5oz trtnt a 6elle))ezs. A %ros ks2)) is mentes %olt minden ka+!szm szerint ki%etett llami ad3 s djkiro%s
al3l, 5anem egy sszeg)en 6izette, mint a t))i =takss %ros? az ad3t. $a %rosi +olgr rks nlk1l 5alt el, minden j3szga a
%rosra szllt.
A %rost sza)adalmai s nkormnyzati jogai)an meger2stettk a MF(MF::. sz. kirlyok, majd az erdlyi 6ejedelmek is.
Ne%ezetese)) ezek kzt )ethlen 4bor -I/G. sze+tem)er D.(i ki%ltsgle%ele, mellyel Kzdi%sr5elyt, Se+siszentgyrgyt,
:lye6al%t s *erecket ki%eszi a szk 5at3sga al3l, Hgy 5ogy a szk el ezek +olgrai kz1l senkit ne idzzenek, senkit
( -/- (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM::. A szkely %rosok
szemly1k)en s mar5jok)an )ntani ne merjenek. -k!czy 4y#rgy -I9D. mj!s /9.(i okle%ele szerint Kzdi%sr5elyen, a
%ros rgi ki%ltsga ellenre, senki korcsmroltatni, %sron )ort, srt r!ltatni ne merszeljen. SD-T
Az erdlyi tr%ny5ozs is kimondja, 5ogy =Kzdi%sr5elynek, orjnak, Se+siszentgyrgynek, :lye6al%nak
+ri%ilgi!mi 5ely)en 5agyattatnak, signanter +edig Kzdi%sr5elynek a szernt, mint a maros%sr5elyieknek.? De nmi
jogszigorts is 6oglaltatik e tr%ny zradk)an: az 5ogy =azzal a szk tr%nyt2l el nem szakasztatnak, amikr2l
+ri%ilgi!mok nincsen.? SD/T Mindezek dacra a szk tisztsge, mint a t))i ki%ltsgos 5elyeknl trtnt, t))szr
)ea%atkozott a %ros 1gyei)e. A szkely 5atr2rsg szer%ezse !tn +edig a katonai kormnyzs a %rosnak 6egy%er%iselsre
er2szakolt lakosait sajt 5at3sga al %onta.
Kzdi%sr5ely is 6ltkenyen 2rkdtt arra a jogra, 5ogy a %ros lakosai a kzter5ek %isels)en mindnyjan rszt
%egyenek. Mr -I@/()en erlyesen 5angsHlyozzk, 5ogy mindenki tartozik a %rosi )irtokt illet2 kzter5et 5ordozni. A
%ros)an l%2 minden +olgri telekt2l ad3zni kellett, mg 5a t!lajdonosa id2kz)en nemessget nyert is. A %ros nemcsak a
nemeseknek nem engedett ad3mentessget, 5anem mg a re6ormt!s +a+okat, azok z%egyeit s !t3dait is ad3zsra
knyszertette magn%agyon!k !tn. Vs!+n a %ros 62)rja l%ezett ad3mentessget, amg 5i%atalt %iselte. SDDT
$romszk ter1letn mg egy Hn. =takss %ros? %olt: 2lye0alva% mely a 6ejedelmi kor)an az orszggy;lseken egy
sszeg)en megsza%azott ad3t 6izetett. :lye6al%a szintn kt rsz)2l llt, mint Se+siszentgyrgy: a 6al!)3l s %ros)3l. Amaz a
nemessg )irtokt 6oglalta mag)a. De 5a nemesi j3szg %rosi em)er kez)e ker1lt, az kteles %olt r3la ad3zni.
J
Cs5kszereda %ros)an is az a jogszoks alak!lt ki, 5ogy minden =ci%ilis 6!nd!s ad3kteles %olt, s2t amelyiknek
)irtokosa contri)!tiora alkalmatlan, 6!nd!sa t2le el%tettetik s aki ca+aZ 4k+es7 a contri)!tiora, annak adatik, s csak
+1leteinek adjk meg az rt.? Nemesi telken +teni csak Hgy engedtk meg, 5ogy a %rosi kzter5eket %iselje.
Ugy %lt a szkely %rosok)an is lassanknt !ralkod3 el%% az, amit az -I-D.(i kolozs%ri, -I//.(i )esztercei
orszggy;ls s *et5len C)or -I/D()an kimondott, 5ogy aki a %ros ki%ltsgait l%ezi, annak ter5ei)en is osztozkodjk.
J
A %rosok ki%ltsgai kztt anyagi szem+ont)3l a leglnyegese)) %olt a %srjog, melynek ala+jn 5eti s orszgos
%srokat tartottak. A 5eti %srok na+jait mag!k 5atroztk meg, orszgos %srok tartsra engedlyt az !ralkod3kt3l nyertek,
rendesen a na+ok kit;zs%el. SD9T Nemcsak engedlyeznek, de tilalmaztak is %srokat, 62k++ szomszdos, egymssal
%erseng2 %rosok rdek)en. :lyen %ersengst 6olytatott *rass3 Se+siszentgyrggyel, t)) mint egy %szzadon t, mely)en
kirlyi rendeletek id2kznknt Szentgyrgynek Hgy %srtartsi, mint ltal)an sza)ad %rosi jogt ktsg)e%ontk, illet2leg
eltiltottk. SDGT A %srjog a %rosi jognak termszetes tartozka %olt, a kett2 egy1tt jrt. A %srtartsi engedlyokmnyok a
keresked2knek az ilyen %srokra sza)ad jrs(kelst, ads(%e%st, kirlyi oltalmat s +rt6ogst )iztostottak. Nyil%nos
ki5irdets1k is elrendeltetett.
A sza)ad kereskedelem el2mozdtsra nmely %ros orszgos vmmentessget is szerzett +olgrainak. Ugy nyert
Szkely%sr5ely Mtys kirlyt3l -9II. jan!r I.(n olyan ki%ltsgot, mely szerint +olgrai s lakosai minden ad3( s
%m6izetst2l mentesek %oltak, szrazon s %izen, az egsz orszg ter1letn, szekereik, lo%aik, kreik, szemlyk s r!ik !tnA
++Hgy a kirlyi, mint magn %mszed2k el2tt. A sza)ad %erseny ellen is nyernek %delmet nmely %rosok %sraikon, gy
Maros%sr5ely a )eszterceiek ellen.
A szkely %rosok az ad!0izets tekintet)en is ki%ltsgokat l%eztek. Nem 6izettk a szkelyek rgi kirlyi ad3jt, az
krs1tst. Nem %ettek rszt a szk kltsgeinek 6edezsre ki%etett 5ziad3)an. A MF:. szzad kze+t2l 6og%a a trk sz!ltn
szmra ki%etett ad35oz azon)an 5ozzjr!ltak s a MF::. szzad 6olyamn egy sszeg)en az orszggy;lseken meg5atrozott
takst 6izettk.
Sza+olyai &nos kirly tl2t)lja -GD8()an a ;elvinc mez2%ros s az aranyosszki szkelyek kzt 6olyt erd25asznlati
+er)en kimondja, 5ogy 'el%inc lakosai az krs1ts al3l s a szk kltsges5ez %al3 jr!lst3l a kirlyok ltal 6l %oltak
ment%e.
:za)ella kirlyn -GG0(G8()an Od%ar5ely mez2%rost, a trk sz!ltnnak 6izetend2 ad3t ki%%e, minden kirlyi s
kamarai ad3t3l 6lmenti. Ogyan 2 meg+arancsolja Od%ar5elyszk tiszteinek, 5ogy 8dvarhely mez2%ros lakosait rgi
ki%ltsgaik ellenre semmi te5er5ordozsra ne knyszertsk, Hgy mint %endgek elltsra, a kirlyi !d%ar)a k1ldend2
k%etek Htikltsgei5ez 5ozzjr!lsra, a szk tisztei rszre 6izetend2 )rsgokra st). SDIT
Cs5kszereda mez2%ros 4s ktsgtelen1l a t))iek is7 megnyerik :za)ella kirlynt3l -GG8()an azt a )iztostst, 5ogy a
trk sz!ltn rszre 6izetend2 ad3t ki%%e, minden ad3 s ro%atal 6izetst2l 6lmentetnek.
Az :za)ella ltal nyHjtott eme ki%ltsgok az sszes szkely %rosokra kiterjed2 sza)lyozst nyertek az -GG..(i
gy!la6e5r%ri orszggy;lsen. "nnek G. +ontja azt mondja, 5ogy A,z szkely vrosok az egyb szkelsgt"l k:l#n
szakasztatnak% mert azok $ortai ad!t knyszerttetnek adnia, s nem le5et, 5ogy kt te5errel )ntassanak. Azrt tetszett
26elsg1knek azoknak %rosait az 2 sza)adsgok)an megtartani, amint 5ogy kegyelmesen ked%eznek a t))i szkelyek
sza)adsgainak? SD0T
A MF::. szzad 6olyamn az orszggy;lsek egy sszeg)en szoktk megsza)ni a %rosok ad3jt. " mellett nyoma %an
annak, 5ogy a 6ejedelmekkel megegyeztek az ad3 sszegre nz%e.
*et5len C)or !ralkodsa idejt2l 6og%a kezd2dik a magyar s szkely %rosok ad3jnak orszggy;lsen %al3
megsza)sa. Az -I-9. sze+tem)eri orszggy;ls %gzse szerint =A kolcsos, sza)ad, mez2 s kertett %rosok az el"bbi m!d s
szoks szerint Nagysgoddal 4ti. a 6ejedelemmel7 con%eniljanak 4ti. egyezzenek meg7A mindazltal a jelen %al3 sz1ksg5ez
k+est Kolozs%r adjon 6lor. DG@, Kzdi%sr5ely 8@, *ereck G@, Marosszereda /@, Se+siszentgyrgy 0G, Vskszereda G@,
KeresztHr GI, :lye6al%a DG, Od%ar5ely 8@ st).? 4mg 5at magyar %ros7. A lajstrom)3l 5inyz3 Maros%sr5ely ka+!szm !tn,
( -// (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM::. A szkely %rosok
ro%s szerint ad3zott. Az gy ki%etett ad3 6l esztend2re sz3lt, mert rendszerint ktszer, ta%asszal s 2sszel tartat%n
orszggy;ls, a ki%ets is kt z)en trtnt.
-I-G()en a mj!si s a sze+tem)eri orszggy;lseken a k%etkez2 ad3ttelekkel szere+elnek a szkely %rosok:
Kzdi%sr5ely -@@(8@, *ereck D/(@, Se+siszentgyrgy 8@(I@, Od%ar5ely -@@(8@, KeresztHr /@(@, :lye6al%a 8@(I@ 6orinttal.
Ugy megy ez, %ltakoz3 sszegekkel, a 6ejedelemsg kor)an %gig. Az erdlyi tr%nykny%)en a +ortai ad3ra az
-II0.(i kiro%s %an 6el%%e, a k%etkez2 sszegekkel: =Az egsz szkelysg adjon G@@@ tallrt, Maros%sr5ely, l%n D- ka+!,
9IG tallrt, Kzdi%sr5ely -@@, Od%ar5ely %rosa kznsgesen DG, *ereck D@, llye6al%a /@, Se+siszentgyrgy -@, Vskszereda
/G tallrt.? SD8T
"rr2l az egy sszeg)en megsza)ott ad3r3l ne%eztk az ilyeneket =takss %ros?(oknak.
A 5adi k#telessg tekintet)en is ki%ltsgokat l%eztek a szkely %rosok.
(arosvsrhelynek s %al3szn;leg a t))i szkely %rosnak is 2si jogszoks!k s ki%ltsg!k %olt, 5ogy "rdly
5atrain k%1l katonskodni nem tartoztak, cs!+n )el6ldn 5arcoltak s %iseltk a t)orozs ter5eit. "zt rendeli )thory
2stvn erdlyi %ajda -989. %)en a grgnyi %rnagyoknak, a szkely szkek elljr3inak krsre, j%end2re nz%e is
k%etend2 sza)ly!l, rgi szoksaik)an s sza)adsgaik)an %al3 megtarts!k %gett mindaddig, mg a kirlyi akaratnak tetszeni
6og.
22. 8lszl! kirly -9...(i ne%ezetes ki%ltsgle%ele, mellyel a szkelyek rgi szoksjogait s sza)adsgait meger2sti,
5asonl3k++ intzkedik. " szerint a szkely %rosok, t!dniillik a szkely szkek szk5elyei, minden 5adakozst3l mentesek
le5etnek, azon)an mid2n az ellensg az erdlyi rszeket megtmadja, s a))an krt tesz, a))an az eset)en 2k is 5adakozni
tartoznak, a szkely is+n meg5atrozsa 4limitati3ja7 szerint. A tmad3 5adjrat)an te5t nem %esznek rszt, csak a
%delmi)en, komoly sz1ksg esetn.
Az -GG..(i tr%ny is mentesti a szkely %rosokat a 5adakozst3l, mert Hgymond =azok +ortai ad3t knyszerttetnek
adnia, s nem le5et, 5ogy kt te5errel )ntassanak.? SD.T Az ad36izets te5t ekkor mentesti 2ket a katonskodst3l.
A 5admentessg 6ej)en a szkely %rosok az ad3zson k%1l egy), k1ln)z2 kzter5eket is %iseltek, +l. a
+ostlkodst, katonai ter5ek szlltst st). "zekr2l a ki%ltsgaikr3l s ktelezettsgeikr2l a 6ejedelmekt2l adott okle%elek
intzkedtek.
Mid2n -0I/(I9()en a szkely 5atr2rsg szer%ezse 6olyt, az rdekelt %rosok 5i%atkoztak 5admentessg1kre s
6elm!tattk erre %onatkoz3 okle%eleiket. Cs5kszereda takss %ros, +l. :za)ella, *t5ory C)or, a Pk3czyak s A+a6i
ki%ltsgle%elei%el igazolta, 5ogy a trk +ortai ad3n k%1l minden ad3t3l 6el %olt ment%e. A 5atr2rsget szer%ez2 )izottsg
azon)an ezekkel szem)en Hgy 5atrozott, 5ogy a meg%ltozott %iszonyok kztt katonskodni tartoznak s )esorozta 2ket a
5atr2rsg)e.
Kzdivsrhely tancsa *et5len C)or okle%elre 5i%atkozott, mely szerint 2ket 5ad6elkelsre knyszerteni nem le5et, s
ennek ala+jn krik mentessg1ket. A szer%ez2 )izottsg Kzdi%sr5elynek a t))i szkely %rosokt3l k1ln)z2, kirlyi
%rosi jogt nem ismerte el s lakosait a 5atr2rsg)e osztotta 4-0I9. 6e)r!r -9.7 SD.T
)ereck %ros Lsigmond csszr(kirly, Sza+olyai &nos, :za)ella, *t5ory Lsigmond s C)or, *et5len C)or, Pk3czy
Cyrgy s A+a6i Mi5ly 6ejedelmekt2l nyert, Li+3t csszr(kirly ltal meger2stett ki%ltsgle%elekkel igazolta, 5ogy 2k annak
6ej)en, 5ogy a 6ejedelem s az orszg ltal Mold%)a k1ldztt em)ereket szlltottk, 5ogy >jtoz %r5oz 2rsget adni s sajt
ter1let1ket %deni ktelesek %oltak, minden egy) kzte5ert2l 6l %oltak ment%e.
A 5atr2rsget szer%ez2 )izottsg azt %laszolta, 5ogy ki%ltsgaikr3l majd ks2)) 5atroznak, de mert azok)an
katonskodsr3l egy sz3 sincs, te5t a 5atr2rsg)e )esoroztatnak 4-0I9. 6e)r!r I.7.
Se$siszentgy#rgy s 2lye0alva takss %rosok szintn )em!tattk ki%ltsgaikra %onatkoz3 emlkirat!kat, mely szerint 2k
a szkt2l k1lnll3 tr%ny5at3sgot alkotnak s a katonskodst3l rkre mentesek s krik e))en megtarts!kat.
A )izottsg %lasza Hgy 5angzott, 5ogy a ki%ltsgle%elek )em!tatott ki%onatai)an nem az ll, 5ogy 2k a katonai
szolglatt3l s a 5ad)amenetelt2l mentesek, 5anem az, 5ogy a 5ad)amen2kt2l ne ter5eltessenek: a 5adktelessg al3l te5t 6l
nem ment5et2k ( tnyleg )esoroztk 2ket a 5atr2rsg)e 4-0I9. mrci!s 9.7. S9@T Azok a szkely %rosok, melyek 4a Pikn
innen7 nem estek a szkely 5atr2rsg ker1let)en, a katonskodst3l az Hja)) tr%nyes intzkedsig az!tn is mentesek
maradtak s ny!godta))an l5ettek +olgri 6oglalkozs!knak.
"zek a 62)) s ltalnosa)) jellem%onsok a szkely %rosok trtnelmi 6ejl2ds)en. "zeken k%1l minden %rosnak
meg%an a maga sajtos trtneti 6ejl2dse, melyek 6elt1ntetse a k1ln monogr6ik 6eladata.
Nltalnossg)an meglla+t5atj!k, 5ogy a szkely nemzet sajtos jogrendszere, a szkek 6ltkenykedse a %rosi k1ln
ki%ltsgokra s nkormnyzatra, a szkely n+ termszete, 6oglalkozsa, 5ajlamai s 5arcias szelleme, s magnak a
Szkely6ldnek 6ldrajzi 6ek%se nem ked%eztek a szkely %rosok 6ejl2dsnek. A %rosi +olgrsg a szkelysg)2l ker1lt ki
s a %ros)an is majdnem olyan szkely maradt, mint a 6al%ak lakosai. A csekly s a mindenna+i letsz1ksgletre szortkoz3
i+ar;zs s kereskeds mellett a mez2gazdasg maradt egyik 626oglalkozs!k. Nagy s gazdag %rosok gy a Szkely6ldn
nem 6ejl2d5ettek ki.
A 5aza s a nemzet 5ztarts)an 5asznos s sz1ksges m!nkt teljestettek s 5i%ats!knak )ecs1lettel meg6eleltek, de
jelentkenye)) szere+re s a %irgzs magasa)) 6okra csak az Hja)) korszak)an emelkedtek.
A legHja)) kor)an az idegen nyoms legink)) a %rosokra ne5ezedik. Pemlj1k, 5ogy )eigazoljk leterej1ket. S!)
+ondere crescit +alma.
- Szkely >kle%ltr :. -/D.
/ Szkely >kle%ltr :. -/D, -0. s -.-.
D -D99()en s -DII()an: Dat!m in loco 6ori Sic!lor!m 4Szkely >kle%ltr :. G- s I0.7. (-9D.()en, mid2n ott erdlyi orszggy;lst
4congregatio7 tartanak: Leekel dasar5eli. 4Szkely >kle%ltr :. -D..7 ( -D9., -DII, -D0@, -D8G()en: Dat!m in Scek!l dasar5el
4Ork!nden)!c5 :. ID, /GI, D90, G... st).7 ( -DI-()en: %ers!s %illas ... 6or!m Sic!lor!m 4Ork!nden)!c5 :. -.-.7
9 Szkely >kle%ltr :F. 8. ( Szkely >kle%ltr :::. /., I-, 0@, 0I, 8-.
( -/D (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM::. A szkely %rosok
G Szkely >kle%ltr :. /G9.
I Szkely >kle%ltr F. 9@(9-.
0 Korlos%ry(W%ri: Vor+!s Stat!tor!m :. D/.
8 *enk2 &3zse6: S+ecialis ransyl%ania.A >r)n *alzs: Szkely6ld :F. -@..
. Szkely >kle%ltr :. /ID.A Szkely M.: A szkely nemzet constit!tioi -9. ( :.tsey S+ielem)erg Lszl3: A nemes szkely nemzet j!ssai
Maros%sr5ely -8D0. G.
-@ Szkely >kle%ltr :. I9. ( Ork!nden)!c5 ::. -9/. ( A &aka) "lek Od%ar5ely %rmegye trtnet)en 4/@/.7 emltett =legels2 5iteles
okle%l? ( -D@-()2l 4Szkely >kle%ltr :. /.., mely =Od%ard? %rt s >l56al! sza)adalmait emlegeti ( 5amist%ny, te5t az arra
+tett minden okoskods megd2l. Mgink)) 5amis a Vski szkely kr3nikra ala+tott %lekeds. 4&aka) "lek Od%ar5ely %rmegye
trtnete -.-.7 :lyen tart5atatlan llts az is, 5ogy =Od%ar5ely egyik %rosrsze Szent(:mre, mely 5ajdan 8dvard 4_7 %r5oz tartoz3
6al! %olt. " 6al! oly rgi %olt, mint a %ros s nevt val!sz5nDleg Szt. 2stvn korban ka$ta.? 4Od%ar5ely %rmegye trtnete /@9.7 (
:st%n kirlyt s 6it, :mrt t!d%ale%2leg -@8D()an a%attk szenttA 5ogyan ka+5atott te5t %alamely 6al! 6lszz %%el azel2tt Szent&
2mre ne%et_ 'ili!s ante atrem_
-- Szkely >kle%ltr :::. -@8., :. -G., :. D@I.
-/ Lsd )2%e))en &aka) "lek ( Szdeczky Kardoss Lajos: Od%ar5ely %rmegye trtnete /0G.
-D Szkely >kle%ltr F. /8/, /89.
-9 Szeles &nos: Szkely!d%ar5ely trtnete 4"rdlyi MHze!m -8.8. GD-.7.
-G rtnett megrta egyik tant%nyom, Szele Cyrgy: A szkely!d%ar5elyi nemessg s +olgrsg ki%ltsgjogi +re. Kolozs%r -.-9. --.
-I A++ro)atae Vonstit!tiones :::. LMM:M.
-0 )r3 >r)n *alzs: Szkely6ld :::. 9@.
-8 Szkely >kle%ltr :::. --8, -/-, -0D.
-. Szkely >kle%ltr F. 9/, 0@. ( :::. -8/, -8I.
/@ Szkely >kle%ltr :::. /@9, /@G.
/- Szkely >kle%ltr ::. /.
// Szkely >kle%ltr :::. /@8, /@..
/D Szkely >kle%ltr :::. -I. ( "zek a %ros jogainak ked%ez2 le%elek 2. -k!czy 4y#rgy -I9-. tirat)an maradtak rnk, az >rszgos
Le%ltr. ML. sz. Li)er Pegi!s)an. Az ezzel ellenkez2 le%elek eredeti)en *rass3 %ros le%ltr)an. 4lsd Szkely >kle%ltr :F.
-G0.7
/9 Szkely >kle%ltr :::. /9-, /9/.
/G Szkely >kle%ltr ::. /-D.
/I Szkely >kle%ltr :F. /-8.
/0 Szkely >kle%ltr F:. -G0.
/8 Szkely >kle%ltr :. -@/.
/. Szkely >kle%ltr ::. -I0.
D@ Szkely >kle%ltr :. -//
D- lsd rszletese))en )r3 >r)n *alzs: Szkely6ld :::. -@-.( *akk "ndre: Kzdi%sr5ely trtnete /G.
D/ A++ro)atae Vonstit!tiones. +. :::. t. LMMF:::. a. :.
DD Szalay Cy!la tant%nyom: Kzdi%sr5elyi Szts :st%n 62)r3 lete 4-I0G(-0I@.7 s nemessgi +re. Kolozs%rt, -.-G.
D9 gy adomnyozott -908()an Mtys kirly Szkely%sr5elynek %enknt 5rom %sr tartsra jogot 4Szkely >kle%ltr F. /9.7A ::.
Lajos -G/@()an Se+siszentgyrgy rszre rge))i egy orszgos s egy5eti %sra mell mg kt orszgos %srra ad Hja)) engedlyt.
4Szkely >kle%ltr ::. /.7
DG lsd ::. Olszl3 -G-@.(i s ::. Lajos kirly -G/@(/G.(i rendeleteit Szentgyrgy %srjoga ellen. 4Szkely >kle%ltr F. 9/. s :::. /@8, /@.
s /D8.7
DI Szkely >kle%ltr :. /GG, /I0. ( ::. /, G/, -D8, -99, -9I, -90, -98. ( :::. D-I.
D0 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. -/D. 4magyar!l7A Szkely >kle%ltr ::. -G-. 4latin!l7.
D8 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F::. -8/, /G- s /0.. ( Vom+. Vonst. +. F. ed. MLF.
D. Szkely >kle%ltr :. /G-. ( :::. -9@. ( "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. -/9.
9@ Szdeczky Kardoss Lajos: A szkely 5atr2rsg szer%ezse /0., 0GI, 0G0, 0I/.
( -/9 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM:::. Frszolglat, $atr2rzs
44III. V!rsz2lg!lat9 =at!r%rzs
Szkely vrak
A szkelysg a rendes 5ad6elkelsen k%1l %rszolglatot s 5atr2rzst is teljestett.
A Szkely6ldn 5rom 6ejedelmi %r llott: 4#rgny% 8dvarhely s Crhegy %ra. "zek)en a %rszolglatot szkelyek
teljestettk. 4#rgny a legrgi)) ezek kzt, mely mr a kz+kor 6olyamn szere+elt, mg Od%ar5elyen s a 5romszki
Fr5egyen az -GI/.(i szkely 6elkels !tn +ttetett a 6ejedelem %rat, Szkelytmadt s Szkelybnja n% alatt.
*. 4#rgny a M:F(MF. szzad)an a szkely is+nok lak35elye s !radalma, az 2 zszl3s !rasg!k illetke %olt. Mi!tn a
%ajdk a szkely is+nsgot kez1k5z ragadtk, gyakran %ajdai szk5ely1l szolglt. Nlland3 5i%atsa a %idk katonai %delme s
egy)en a marosszki szkelyek 6kentartsa %olt. Frnagya -9G-()en %ingrti Cer) &nos %olt. S-T -9GD()an, mid2n $!nyadi
&nos a kormnyz3sgr3l leksznt, F. Lszl3 neki egye)ek kzt Crgny %rt adomnyozta.
A 6ejedelemi kor)an Crgny %ra s !radalma, mint llami 46isc!si7 )irtok a 6ejedelmek 5aszonl%ezete al tartozott, de
ezek rendesen msoknak adtk zlog)irtok!l. Ugy )rja a MF:. szzad kze+n $agymsi Krist36, aki Marosszket er2sen
sarcol%n, ez a szk is *ks Cs+r mell llott *t5ory :st%n ellen 4-G0G7. A szzad %gn Ko%acs3czy 'arkas kancellr
)rta 4-G.9.7, majd *ocskay :st%n. Az 2 5alla !tn -I@9()en a rendek azt 5atroztk, 5ogy az orszg rge))i %gzse szerint
az llami %r!radalmak a 6isc!s5oz %isszacsatoland3k l%n, Crgny is %issza%tessk s a 6ejedelem szmra tartassk. De
mint 6iscalits ks2)) is magnosok kezn 6orgott zlog)irtok!l. A MF::. szzad 6olyamn Ko%acs3czy :st%n, Pk3czy
Lsigmond, a *arcsayak st). -0D0(t2l .. %ig a )r3 *ornemiszk )rtk.
A MF:. szzad %gn a grgnyi %r)an marosszki dra)antok %geztk az 2rszolglatot s olyanok, akik erre
rendeltettek a szomszdos 6al%ak sza)ad szkelyei, illet2leg +!sks dra)antjai kz1l. *t5ory Lsigmond -G.@()en ezek kz1l
t, elljr3inak engedetlen s msoknl la++ang3 dra)antot jo))gysgra %etett, kz1lk egyet +ldaads!l ki%geztetett,
ngyet eladomnyozott. S/T
A *sta(6le -I@/(es sszers)3l megt!dj!k azt is, 5ogy a Crgny)en szolgl3k Mik5zn 4/7, Pemetn 4-@7,
Ksz%nyesen 4D7, Demjn5zn 4D7, &o))gytelkn 4-87, $odoson 4-7 s "tden 4D7, laktak. Szm!k ekkor 9@(re rHgott, a
marosszki --9 dra)ant kztt. 4A 6elesk1dt sza)ad szkelyek szma ekkor Marosszken ..@ %olt7. SDT
"z a szolglat ter5es le5etett, mert sza)ad!lni igyekeztek al3la. Az -I@0.(i orszggy;ls 6el is mentett a =Crgny
%r5oz? szolgl3 n5ny marosszki dra)antot, azzal a jellemz2 megokolssal: =mirt 5ogy "k is szkelyek s az szabadsg
"ket is egyarnt illeti.? "z!tn 2k is a t))i sza)ad szkelyek kzt, Hgy, mint sza)ad szkelyek szolgl5attak. "z a 6lments a
gyakorlat)an ( Hgy ltszik ( nem %al3s!lt meg, %agy a 6lmentettek 5elyett msokat knyszertettek %rszolglatra, mert az
-I9.(es orszggy;ls a 6ejedelemnek 5llkodik, 5ogy =az marosszki gyalogokat Crgny %r)an %al3 jrst3l imm!nisokk
ttte? s megengedte, 5ogy azzal to%)) ne tartozzanak. S9T Ks2)) az erdlyi tr%nykny%)e is 6l%ettk a szkely
dra)antoknak Crgny %r5oz %al3 szolglatt3l mentessgt, az -I@0. %i %gzsre 5i%atkoz%a. SGT
+. A Szkely6ld kze+n, az anyaszk 62%ros)an 8dvarhelyen a r3maiak idej)en t)or5ely 4castr!m7 llott. "mez
dvar helyn +1lt Od%ar5ely %rosa. "z %olt a szkelyek alis+njnak szk5elye, itt tartattak a nemzetgy;lsek, itt szkelt a
62tr%nyszk 4-G@G(t2l7. A szkelyek ::. Olszl35oz intzett 6olyamod%ny!k)an azt +anaszoljk, 5ogy *t5ory :st%n %ajda
s a szkelyek is+nja Od%ar5elyen ( ami eddig 5allatlan %olt ( kzt1k kastlyt $5ttetett 4castell!m ereZit7, 5ogy onnan 2ket
)iztonsg)an elnyom5assa s 6osztogat5assa. SIT *t5ory :st%n %ajda )!ksa s 5alla !tn 4-9.D7 ::. Olszl3 %isszaadta a
%rat el2))i rendeltetsnek s kolostorr tette. S0T "))2l +tette &nos Lsigmond a szkelyek -GI/.(i 6elkelse le%erse !tn
azt a %rat, melyet int2jel1l Szkelytmadt %rnak ne%eztek s mely)en az!tn a szkelyek 62ka+itnyai szkeltek. "zt a %rat
&nos Lsigmond mr -GI/()en =+ekel&thamad? %rnak rja s %rnagya ekkor M3r C)or %olt. &nos Lsigmond azon)an
nemsokra 62ka+itnyt lltott a szkelyek 6l, Bekri C)or szemly)en s meg5agyta a szkely szkeknek, 5ogy neki
minden)en engedelmeskedjenek. Bekri egyszersmind Szkelytmadt s Fr5egy 4Szkely)nja7 ka+itnya %olt. Od%ar5ely
%r)an szkeltek az!tn a 62ka+itnyok: Bekri !tn *n6y Bl, majd elegdi Mi5ly. :nnen sanyargattk sok6le ter5es
szolglattal =az sok kegyetlen kilem)(kilem) idegen tiszttart3k? a szkelyeket, kik keser; +anaszra 6akadtak az orszg rendjei
el2tt =az %rra %al3 nagy sanyarH 5ajts, %ers, 6ogsg, szolgltats miatt.? S8T
Od%ar5ely %r5oz eleinte nemcsak a kr1ltte 6ek%2 szk lakosai, 5anem a t%ola))i szkek is szolglatra
knyszerttettek s emiatt sok +anasz, elgedetlensg, s2t lzongs keletkezett. *t5ory :st%n -G0-()en kiegyezett a
szkelyekkel, =ter51knek nagyo)) rszt r3l!k el%tte.? Az !d%ar5elyszkiek arra kteleztk magokat, 5ogy 6ejenknt 5rom
5tig szolglnak az !d%ar5elyi %rnak s el%gzik a sz1ksges mezei m!nkkat. A %rszolglat ter5e ez!tn is rajta maradt a
kzeli s t%ola))i szkely dra)antokon. A marosszki +!sksok mg -G.-()en is azt +anaszoljk, 5ogy lland3an 2rsgre kell
jrniok Od%ar5ely %r)aA az !d%ar5elyi ka+itny arra knyszerti 2ket, 5ogy jjel(na++al a ka+!kat 2rizzk, s egy)
szolglatokat teljestsenek, anlk1l, 5ogy sajt szzadosaik err2l t!dnnak, %agy 2ket oda kirendelnk, ami miatt sajt
dolgaikat, a mi)2l lnek, el5anyagolni knytelenek. *t5ory Lsigmond azrt -G.-. jHni!s 9.(n kelt ki%ltsgle%el%el ki%eszi
2ket az !d%ar5elyi ka+itnyok rendelkezse al3l, 6elmenti az !d%ar5elyi %r2rsgt2l, nmi 6enntartssal, azaz rendk%1li
sz1ksg esetre korltolt ktelezettsggel. S.T
$asonl3 mentessget adott *t5ory Lsigmond a csk(gyergy3kszonszki szkely gyalogrendnek is -G.-. decem)er //.(
n, melynek lnyege szintn az, 5ogy Od%ar5ely%ra 2rzst2l mentesttessenek, 5ogy ott5on dolgaikat %gez5essk. S-@T
Od%ar5ely =Szkelytmadt? %rt a szkelyek Mi5ly %ajda )etrse alkalm%al lerom)oltk. A lc6al%i orszggy;ls
Hjra+tst Od%ar5ely(, Cyergy3( s Kszonszk lakosai ltal elrendelte.
( -/G (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM:::. Frszolglat, $atr2rzs
Od%ar5ely 6el+ts%el nem siettek. Vsak *et5len C)or gondoskodott 6el2le ( ms m3don. $omor3dszent+li Kornis
'erenc !gyanis *et5len C)or 6ejedelem s Bc5y Simon ajnlatra -I-9. %)en Od%ar5elyszk 62kirly)rj% %lasztat%n,
a 6ejedelem nem sokra re )zta az !d%ar5elyi %r gond%iselst. Kornis a +!szt!l3 %rat +ttetni kezdette s a 6ejedelem
mltnyol%n a %r meg+tsre %al3 5ajland3sgt, s a))an 2 is segteni 35ajt%n, a %rat s a 5ozz tartoz3 !radalmat
zlog)a adta neki, olyan 6lttellel, 5ogy amit a %ron kzm!nka segly%el is +t, annak 6elertkt a %issza%ltskor a
zlogsszeg)2l leszmtjk. A %r a k%etkez2 %ek)en 6el+1lt s csak5amar %isszaker1lt a 6ejedelem kez)e, aki
!d%ar)rkkal gazdlkodtatott )enne. -I/.()en mid2n *et5len C)or !d%ar)r3(%ltozskor leltroztatja, teljesen 6el( s
ki+ttetett er2ssg, knyelmes lak35zak, =!d%arl3 5z?, =26elsge e)dl25za? 4ti. szo)k7 s gazdasgi +1letek, +inck
%annak )enne, nagy mennyisg; )orral, )Hz%al, j!5szattal, 5ozz tartoz3 asztagokkal, majorokkal, 5altart3%al, cs;rskerttel,
malmokkal st). S--T
A %r a MF::. szzad)an mindink)) el%esztette orszgos s 62knt 5adszati jelent2sgt, s mint 6ejedelmi !radalmi
kz+ont szere+elt. Mint ilyen, lland3 egyenetlenkeds)en llott a %rossal, melynek jogai)a az !d%ar)rk gyakran
)elea%atkoztak s a %ros lakossgt jogtalan ter5ek %iselsre s szolglmnyokra knyszertettk.
A 6ejedelemsg let;nt%el a %r)a nmet katonasg szllott. Azzal %olt megszll%a akkor is, mid2n 5kly :mre -I.@(
)en a %roson ltalkltztt.
A Pk3czi(6orradalom kezdetn is nmet katonk tanyztak a %r)an. A %r +arancsnoka P!yter a %rat 6eladta =s maga
is mind a nmetekkel k!r!cc lett.?
A %r a k!r!c(%ilg !tn elrontat%n, lak5atatlann lett. Xgy llott romjai)an kzel kt szzadon t, mint =Vsonka %r? a
mHlt szzad %gig, mid2n 5elyn -8.D()an a magyar kirlyi llami 62reliskola dszes +1lete emeltetett.
,. Crhegy %ra 4Szkely)nja7 $romszk la+lya kze+n, 5asonl3 ne%; 6al! kiemelked2 dom) ln llott. "zt is,
%al3szn;leg rgi ala+on, az -GI/.(i szkely 6lkels !tn +tettk. Szkelybnja gHnyne%t okle%elek)en nem 5asznltk.
E+tst a szkelyek magokra nz%e srelmesnek tartottk, mr csak azrt is, mert a 5ely, amelyen +1lt, =nmely
62szemly !raknak 2skt2l maradott rgi rksgek, j3szgok %olt ... 5atri%al egyetem)en.? "55ez is, mint Od%ar5ely5ez,
5atalmas!l 6oglaltak rgi rksgeket, )irtokokat. Keser%esen +anaszoljk a szkely 62n+ek s l362k -G0-()en, 5ogy
jo))gyaikat az Hn. 6ldnlak3kat =%ala5ol akartk, csak el6oglaltk a kt %r5oz ... Azonk++en sznarteiket sznt36ldeiket,
szmtalan sokakat 6oglaltanak el a kt %r5oz ... $ol +enig az tiszttart3k akartk, elmetszettek 4ki5astottak7 minden 6al!
5atrn nagy szl6ldet, olyat, melyet jo))nak ismertek az 6al! 5atrai kztt, mely 6ldek kztt 62em)ereknek s l36ejeknek
is rsz6ldei %oltak, kiket mind az kzsg%el egy1tt el6oglaltanak s kirly szmra szntattk.? S-/T
Fr5egyet is ka+itnyok, !d%ar)rk, tiszttart3k igazgattk s kezeltk. Dra)antok s =egy) 6egy%eres n+ek? %oltak az
2riz2i, a 5romszki kincstri szkely jo))gyok a %r6ldek m;%el2i.
-GI9()en ennek is Bekri C)or %olt a ka+itnyaA -G0-()en Dacz3 Cyrgy a +rae6ect!saA -G0I. mj!s I. ( -G08. +rilis
-I. Vse66ey &nos a ka+itnya 4$romszk 62kirly)rja7A -G08. mj!s ( -G0.. jan!r Pcz Mi5ly. -G8D()an Berneszy :st%n
a %r5egyi ka+itny s 5romszki 62kirly)r3A -G88(.@()en Pa%azdy Cyrgy. S-DT
A %r5egyi ka+itnyok a 5romszki 62kirly)r3sgot is %iseltk. "z a kt 6ejedelmi %r szlka %olt a szkelyek
szem)en, mint el%eszett sza)adsg!k jelk+t s elnyomats!k leg62)) eszkzt Hgy tekintettk. Mi5ly %ajd5oz -G..()en
62knt azrt csatlakoztak, 5ogy a kt %r kiszolglsa al3l sza)ad!ljanak, s azokat lerom)oljk. nyleg le is rom)oltk
ala+osan.
Mi5ly %ajda ki%eretse !tn a lc6al%i orszggy;ls 4-I@@. no%em)er 9.7 el5atrozta, 5ogy a %rat Hjra 6el+tsk s
+edig Fr5egy %rt $romszk s Vskszk lakossga egyetemlegesen.
A )ek%etkezett id2k nem %oltak alkalmasak e 5atrozat %gre5ajtsra s Fr5egy 6el+tetlen maradt s ma romjai is
alig lt5at3k. S-9T
Crgny, Od%ar5ely s Fr5egy %rn k%1l t)) 6ejedelmi %r nem %olt a Szkely6ldn. (agn vr %olt mg
egyn5ny. :lyen %olt Szr5egy 4Cyergy3)an, a Lzrok7, *l%nyos 4Kzdi)en, az A+orok7, Kzdiszentllek 4t))ek7, az
als3(rkosi, 5omor3dszent+li 4Od%ar5elyszken7 st).
(arosvsrhelyen %olt a dom)len egy 'erencrendi kolostor, melyet &nos Lsigmond a sec!larisatio 4-GGI7 !tn a
%rosnak adomnyozott. Leg%n, sokig +!sztn llott s romok)an 5e%ert. *sta katoni a %rost -I@/ Xrna+jn kira)ol%n,
*orsos ams j%end2)eli menedk5ely1l er2d+tsre )!zdtotta a %rost. A +olgrsg -I@/()en +teni kezdette a legett
kolostor 6alai)3l az er2ssget, c5ek szerint r3%n ki a %r6al +tst, melyet aztn )stykkal is ellttak. -I@D()an a d%ai
orszggy;lsen a szkelyek a %r le)ontst k%ntk, mert =nkik azt tartja az "k t#rvnyek% hogy a szkelysgen vr ne
legyen? s er2sen 6enyeget2ztek, =5ogy 2k nem engedik meg, 5ogy legyen, 5anem re jnnek s el5nyjk a kastlyocskt.? De
*orsos ams kessz3lsa, *sta s ks2)) *ocskay engedlyle%ele meg%delmezte. S-GT
A %rer2d, mely a mostani re6ormt!s tem+lomot krti, -00G()en a katonasg kez)en ment t, s az )rta az ol5
)etrsig. Cs5kszeredn Mik3 'erenc Vskgyergy3 s Kszonszk 62ka+itnya +ttetett %rkastlyt az -I/@(as %ek)en, mely
r3la (ik!*jvrnak ne%eztetett. Otna !t3daira s ezek rkseire szllott nemzedkr2l nemzedkre. -II-()en a tatrok 6eldHltk
s megrongltk. Cr36 Stein%ille csszri 62generlis -0-I()an 5elyrelltotta. A szkely 5atr2rsg szer%ezse !tn -0I9(t2l a
cski szkely gyalogezred +arancsnoksgi szk5elye lett. Ks2)) katonai kaszrny!l szolglt.
A Szkely6ld 6al%ai)an is %oltak s %annak itt(ott, 62knt a 5atrszlen, $romszken s Vsk)an er2ssgek,
tem+lomer2dk, kastlyok, melyeket a szsz tem+lomer2dk mintjra az ellensges )e1tsek ellen menedk1l +tettek a
lakosok.
-G0-()en a szkelyek az orszg rendjei5ez intzett +anaszos 6olyamod%ny!k)an egye)ek kzt ezt mondottk:
=Mirt +enig az $romszk az kt >l5orszg szlyn %agyon s gyakran trkek s ol5ok miatt ra)ls esett, vadnak
k#z#ttek magok oltalmra $5tett er"s kastlyok s cintermek% kiket nagy k#ltsgekkel $skkkal% szaklosokkal% $orral%
goly!bissal valamennyire meger"s5tettek voltE kik)2l nmely tiszttart3k )el2le ki5ozattattakA knyrg1nk, 5ogy azok adatnnak
%issza.?
( -/I (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM:::. Frszolglat, $atr2rzs
Mikor D%n -I@D()an a szkelyek azzal 6enyeget2ztek, 5ogy el5nyjk a maros%sr5elyi kastlyt, a tancs!rak =gy
re+licltak, 5ogy lm Hromszken sok kastly van, s azt mirt nem 5nyjtok el^ Arra azt mondtk, 5ogy (oldovb!l
gyakran 6lelmek %an azoknak s azrt, de azok csak a+r3 kertsek.?
Az ilyen tem+lomer2dk +tst magok a 6ejedelmek is el2segtettk, tmogattk. *et5len C)or +l.
Homor!dszentmrton !d%ar5elyszki 6al!t, melyet *t5ory C)or idej)en a tatrok 6eldHltak, tem+lomer2dje +tsre
segllyel ltta el. :. Pk3czy Cyrgy +edig -IDI()an azzal a ked%ezmnnyel jr!lt a %delem5ez, 5ogy megengedte, 5ogy
5ad6elkelskor t +!sks gyalog ott5on maradjon a tem+lomer2d oltalmra. S-IT
Cr"rsg s dvari szolglat
Kk(dra)antok 4est2rk7
A szkelyek nemcsak ott5on, de sz1ksg esetn az orszg minden rsz)en alkalmaztattak %rak, er2ssgek 2rzsre,
5ely2rsgi szolglatra, =+raesidi!m? tartsra. :lyen %rak %oltak az szaki rszeken Kolozs%r, SzamosHj%r, $!sztA a ny!gatin
Frad, &en2, Li++a, Karnse)es, L!gos, D%aA az orszg kze+n Cy!la6e5r%rA dlen 'ogaras %ra. A szszok kertett
%rosaikat rendszerint magok %delmeztk. A %rosok 6alait, )styit )keid2)en rendesen a +olgr2rsg 2rizte, c5ek szerint
oszt%n 6el a 6alak, )styk 2rizst. A 6ejedelmek 62knt az llami !radalmak 6iscalis %rai)an s er2ssgei)en tartottak
lland3an 2rsget, melyet sz1ksgnek idejn j3ele%e meg kellett er2steni. A szkelyek rszleges mozg3stsa sokszor ilyen
2rsgszolglat elltsra trtnt. "zzel egy1tt jrt a 5atr2rzs.
Az -G0G. decem)eri orszggy;ls mindenek 6elett sz1ksgesnek tl%n 4*t5ory lengyel kirlly %lasztsa !tn7,
=5ogy a 5atr2rzsre gond%isels legyen ... a nemessg lltson -@@ lo%agot, -@@ gyalogot, a szkel !raink atynk6iai /@@
lo%agot, szsz !raink D@@ gyalogot, a 6ejedelem !d%ara n+e /@@ lo%agot s -@@ dra)antot. Kolozs%r legyen az +raesidi!mnak
5elye.? S-0T -G0I. mj!s)an a nmet ksz1l2dsek ellen ismt ezer62nyi =+raesidi!mot? rendeltek Kolozs%rra, mely5ez a
szkelyek 5romszz lo%aggal jr!ltak, minden szk)2l egy(egy 625adnaggyal az l1kn. -G0I. okt3)er)en =az kznsges
%igyzsra? ismt ezer62nyi 5adat, kzt1k a szkelyek)2l D@@ lo%agot, sza%aznak meg s a 6ejenknt kszenltelt. A
zsoldosokkal a =szkes 5elyekr2l az egyik 62kirly)r3nak? egy1tt kell lennik, kik ismer%n alatta%al3ikat, s kzj1k
tizedeseket rendel%n, 6enytk)en tartsk 2ket.
Az ilyen 2rszolglat, %igyzs, +raesidi!m te5t nem %olt egy), mint az esetleges ltalnos mozg3stst megel2z2
rszleges mozg3sts. Az -G.9. 6e)r!ri orszggy;ls a 5)orHs mozgalmak miatt az ilyen rszleges mozg3sts ltal nyert
2rsg 5ely)e a =szomszd orszgnak +ldjt k%et%n? lland3 zsoldos csa+atok tartsa 5atrozza el, Hgy, 5ogy erre =minden
5zas em)er /@(/@ +nzt adjon, szemly%logats nlk1l? a Szkely6ldn is. -G.9. no%em)er)en =az +raesidi!m tartsra?
ka+! szm szerint G@(G@ +nzt sza%aztak meg. -G.G()en - 6orint G@ dnrt %etnek ki r +ortnknt. "55ez Szkely%sr5ely,
:lye6al%a, Al( s 'eltorja, *ereck s Kzdi%sr5ely a rendesen kisza)ott ad3zsi ro%s szerint 6izettek. Szo%ta Marosszken
/9 6orintot. Akik Szkely6ldn =t)) %rosok s 6al!k? 6ejedelem ad3j)a nem 6izettek, 5anem csak trk =csszr ad3jt
ro%s szerint 6izettk? Hgy mint SzkelykeresztHr, Od%ar5ely, Vskszereda, !snd, Marosszereda, azoknak !gyanannyit kellett
6izetnik. A kszoniaknak is ro%s szerint ms6l 6orintot kellett 6izetnik =az +raesidi!m tartsra.? -G.I(t3l -G..(ig minden
%)en %etnek ki -(-,/G(- 6orint 0G dnrt !gyanazon clra.
"zt a =szokatlan? s Hj ad3nemet azon)an a rendek ked%etlen1l sza%aztk meg s mr -G.8. mrci!s)an csak azzal a
+rotesttio%al engedtek a 6ejedelem k%nsgnak, 5ogy ez!tn att3l teljessggel mentesek akarnak lenni. -G... mrci!s)an
=lt%n a sz1ksget? mg =ez egy Httal? megsza%aztk, de kiktttk, 5ogy t)) a 6ejedelem ezzel ne ter5elje 2ket. S-8T
A nemsokra )ek%etkezett katasztr36k 4Mi5ly %ajda )etrse, a *sta(korszak7 egyel2re %get %etettek a 5asonl3
zsoldos( s 2rsereg tartsoknak s a 6ejedelemsg %isszallts%al ms 6ejl2dst %ett az orszg 5adszer%ezete. Azon)an sz1ksg
esetn ks2)) is igny)e %ettk a szkelyek 5aderejt 2rsgi szolglatokra, %rak)an s 5atrszleken. Ugy -I@G. okt3)er)en :.
Pk3czy Lsigmond, mint *ocskay kormnyz3ja, Betki &nos szkely ka+itnyt3l kilencszz szkely gyalogot kr 5rom 53na+i
lssel az egsz szkelysgr2l, D%a, L!gos, Karnse)es, K2rs)nya %g%idkeinek %delmre, a rc +andHrok ra)lsai s
+!szttsai megakadlyozsa %gett.
Az -I@I. mj!s -0.(n :::. tc. szerint =a szkely atya6iak ... a ktezer lo%as ko+jst s ktezer gyalogot meggrtk.?
Ogyancsak -I@I()an Li++ra mint =%g5zra? k%nnak szkely gyalogokat k1ldeni. S-.T -I-I()an szintn Li++a %ra al
rendelnek n5ny szz gyalogot a sza)ad szkelyek kz1l, a kik kelletlen1l tesznek eleget a szkely 62ka+itny rendeletnekA
kz1lk szz gyalog alig 5ogy 'ejr%rra rt =%irradatig mind elszkk.? S/@T
Az A++ro)ata tr%nyek szerint 4+. F. c. I9.7 =ordinarie a szkelysg 'ejr%rt gyalogot lltani nem tartozik.? De
rendk%1li sz1ksg esetn ez is megengedi 5allgat3lagosan. Arra %al3k %oltak a rszleges mozg3stsok.
$ogy a rszleges 5ad6elkels s a %rszolglat mennyire ssze61ggs)en ll, m!tatja *ldi Bl a szkelyek generlisnak
-I0@. mj!s 0.(n 4Ozon)an kelt7 le%ele, mely)en =+artialis ins!rrectio?(r3l s SzamosHj%r)an lland3 2rkdsr2l %an sz3, a
mire azokat ajnlja, kik kzele)) %olnnak Xj%r5oz. Fltakoz%a tancsolja a szkek szolglatt: =egy rendnek ideje eltel%n,
ms ismt 6el%lt5atn.? S/-T
-I8G()en A+a6i a 5!szti %r 2rzsre k1ld egy I@ tag)3l ll3 szkely +!sks gyalog csa+atot, egy 625adnagy %agy
%ice5adnagy, zszl3tart3 s 5at tizedes %ezetse alatt, egy do)ossal, kik 5;sgesk1t tettek a 6ejedelem, neje s 6ia 5;sgre.
S//T
Mi!tn a csszri 5adak "rdlyt elznlttk s a 6ejedelmi !d%ar 'ogaras %r)a szor!lt, ott is szkely gyalogok
teljestettk 4s +edig kt%enknt7 az lland3 2rszolglatot. Az -I88. mj!s -@.(i :::. tc. azt 5atrozta a 6ejedelem !d%ar)an
2rkd2 4contin!!skod37 =szkely gyalogok lla+otjr3l ... 5ogy az kt esztend2 eltel%n, a szkely tisztek msokat rni
4k1ldeni7 5elyette el ne m!lasszk. Azalatt +edig magok szkek)en s 5zaknl semminem; ad3%al ne ter5eltessenek.? S/DT
A MF:. szzad derekn a 0ejedelmi dvarban is tartottak a szkelyek szz(szz lo%ast, %enknt 5romszor %ltakoz%a.
Szere+el az !d%ari test2rsg a MF::. szzad)an is. Az -I@8. mrci!s D.(i ::. tc. azt mondja, 5ogy =ennek el2tte mg az )oldog
( -/0 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM:::. Frszolglat, $atr2rzs
id2)en is az 6ejedelem szemlye mellett !d%arnl )izonyos szmH 6izetett lo%ag s gyalog %olt.? *t5ory C)or =!d%ara n+t
G@@ lo%asra s G@@ gyalogra rendelte?, melyet a rendek leszlltani krnek. S/9T "))2l 6ejl2dtt ki a =kk&drabantok?
4gyalogok7 test2rsge, melyr2l a MF::. szzad tr%nyei emlkeznek, s akiket rsz)en a szkely dra)antok kz1l to)orzottak.
*et5len C)or alatt %an sz3 el2szr =kk&gyalogokr!l%? kiket egyenr!5j!k sznr2l ne%eztek gy. Azel2tt csak v#r#s&
drabantokat% %agy test2rket 4+raetorian!s7 emlegetnek trtneti emlkeink.
A test2rsg)en szolgltak l362k, dra)antok, s2t jo))gyok is. Az =dvari gyalogok? rendes zsoldot, 53+nzt, lelmezst
s r!5zatot ka+tak. &o))gyok is llottak )e, ami a 6ldes!rakra srelmes l%n, -I9.()en azt a tr%nyt 5oztk, 5ogy 5a a
kk(gyalogok kz jo))gyok mennnek s a 6ldesHr mst, illend2t, llt5atna 5elyette =tartozzk ka+itny !ram az zszl3 al3l
el2))eni 6ldes!rnak ki)ocstani.? Addig is 5zn+e a jo))gy szolglmnyokat teljesteni kteles. -IG0()en a =kk&
gyalogok? olyan ad3 al %ettettek, mint a szkelysgen a l362k. S/GT
Az !d%ari test2rsget alkot3 =kk&gyalogok? ln ka+itnyok llottak, t))nyire szkelyek. S/IT E++ oly 6egyelem)en
tartattak, mint a t))i katonk 4-I/I. :M. tc.7 :. Pk3czy Cyrgy nagyrszt a szkely dra)antok kz1l to)orzotta 2ket, de ::.
Pk3czy Cyrgy -I9.. %)en azoknak a szkely dra)antoknak, =%alakinek kz1lk a szolglat5oz ked%ek nem lszen?,
el)ocstst grte. S/0T Az elszeg2dtt test2rnek elszkst szigorHan )1ntettk.
Hatr"rzs
A 5adktelezettsg tern lland3 s 6ontos 6eladata %olt a szkelyeknek az orszg keleti s dlkeleti hatrainak "rzse.
"rre %al3 tekintettel sza)ja meg mr kz+kori 5adrendszer1k 4az -9... 5adi sza)lyok ( )izonyra el2))i gyakorlat szerint is7,
5ogy kelet 6el (oldva irny)an teljes szmmal kell a kirly zszlai al sorakozniok, dl 6el, Havasal0#ld irny)an mr csak
0ler"vel% nygatra tized&% szakra hszadrsz:kkel% mert 4s ezt k1ln 5angsHlyozza a kz+kori 5adsza)lyzat7 a 5aza
%delmre lland3an 2rkdni tartoznak, azrt l%eznek ad3mentessget, s nyertek Magyarorszg dics2 kirlyait3l nemesi
ki%ltsgot. Az Hjkori 5adi rendsza)lyok is gondoskodtak arr3l, 5ogy a 5atrok %detlen1l akkor se maradjanak, mikor a
szkelyek 5aderejnek zmt ms!tt %ettk igny)e. A 5atrok meg6elel2 %delmre sz1ksges 5ader2t 5agytak ott5on, %agy
sz1ksg esetn mozg3stottk az ott5on maradt lakossgot.
Foltak a Szkely6ldnek olyan rszei, a legeZ+onlta)) 5elyek, a5ol lland3an 2rizni kellett a 5atrszorosokat s
s%nyeket s ezrt k1lnleges ki%ltsgokat k%ntak s nyertek is. :lyen %olt Kszonszk, az >jtozi( s Xzi(szoros kztt,
=egy magnak szakadott szegelet(6ld?, melynek n+ei =mikor Lsigmond csszr Moldo%)a )ement %olt? 4-D.@()en7, nagy
5;sggel szolgltak neki s ezrt ki%ltsgotA 5adnagy s )r3 %lasztsi s tr%nykezsi jogot nyertek. Mikor Mtys kirly ezt
-9I/()en megHjtja, azzal okolja meg, 5ogy Kszonszk Mold%a kzel)en %an s az ottani szkelyeknek nem csekly
2rkdst kell %geznik let1k s %agyon!k %delmre. "zt azt nll3 tr%ny5at3sgi jogot aztn meger2sttettk ::. Olszl3
kirllyal, s azzal t))ttettk ::. &nos kirly ltal, 5ogy 6elle))ezs tlet1k al3l nem ms 4t!dniillik Vsk7 szk5ez, 5anem
egyenesen a kirlyi kHri5oz trtnjk. A *t5oryak s *et5len is meger2stettk. S/8T
"nnek ka+csn Kszonszk s %ele egy1tt nmely 5atrszli szkely 6al%ak, melyek a szorosok)an s 5atrszli
s%nyeken 2rszolglatot teljestettek, igyekeztek id2kznknt 5admentessget is nyerni a 5ad6elkelsek alkalm%al.
"zt a k%nsg!kat -I@9()en a csszri )iztosok nem teljestettk, mi%el a csszri kormny so5a sem engedte meg,
5ogy a kz6elkels)2l magokat ki%onjk, cs!+n annyit engedtek ott5on 5agyni kz1lk, amennyi az 2rszolglatra elegend2.
*t5ory C)or azon)an mltnyolta krs1ket s -I@8()an megengedte, 5ogy mid2n a sz1ksg s a kr1lmnyek Hgy
k%njk, a 5ad6elkelst2l mentesek legyenek, ott5on marad5assanak, 5ogy az !takat, 5elyeket s s%nyeket, melyeken t az
ellensg )elo+3z5atna, s krt te5etne, szorgalmasan s gondosan 2rizzk, kmleljk, s 5a %alami trtnnk, t1stnt jelentsk.
A kszoni 4ssze61gg27 6al%ak, Hgy mint Kszon('eltz, Altz, :m+r6al%a, &aka)6al%a s Xj6al! a 5atr2rzst az Xz(
%lgy, a LassHg(+ataka, a Feres%z s a Nemere(5egy irny)an teljestettk. $asonl3 szere+e %olt 'elcsk)an Dn6al%a s
Madaras lakosainak a Cyimesi(szoros 6elA Lgonnak, >r)aiszk legdli)) szglet)en a *odza6ord!l3 irny)an s *erecknek
az >jtozi(szoros)an. "zek is ki%ltsgokat, illet%e 5admentessget l%eztek a 5atr2rzs 6ej)en.
-I@.()en azon)an az orszggy;ls meg akarta sz1ntetni a 5atr2rzs cmn l%ezett mentessget. A M:M. tc. !gyanis azt
mondja, 5ogy =az szkelysg kztt egy n5ny 6al!k, Hgy mint Kszon, Lgon, Dn6al%a, Madaras s egy n5ny +ri%ta
+ersonk, kik)2l G(I@@ lo%ag s gyalog kitelnk ( 5adakoz3 em)erek?, azon szn alatt, =5ogy 2k %alami s%nyekre
%igyznnak?, a 5adakozst3l magokat mentestettk. A rendek el5atroztk, 5ogy ezentHl =2k is %iseljenek az t))
szkelysggel egyenl2 ter5et az 5adi szolglat)an? ... az s%nyekre %al3 %igyzs 6el2l +edig a tiszttart3k 4a szk tisztei7
intzkedjenek ... azaz a sz1ksg5ez k+est =rendeljenek elegend2 %igyz3kat.? S/.T
"z a %gzs azon)an ( Hgy ltszik ( egyel2re +a+roson maradt. Kszonszk legal)) to%))ra is meg t!dta tartani
mentessgt.
Ms 5elysgeknek is %oltak 5asonl3 mentessgei. Ugy )erecknek is az >jtozi(szoros el2tt. "z, mint *ereck6al%a, ol5
tele+t%ny %olt, melynek ln eleinte kenz llott. Bels2ci 4*e)ek7 Bter szkely is+n 4-9/D(/I7 )rskodsi ki%ltsgot adott
neki, melyet Lsigmond kirly -9/I()an azzal er2stett meg, 5ogy kenzk 4akkor Magyar &nos7 s a 6al!siak ( mint addig is
tettk ( 5atr2rzssel s kmkedssel tartoznak a mold%ai %geken. SD@T "z a ktelezettsgk 6ennllott a MF. s MF:. szzad
6olyamn is, s ennek 6ej)en er2stette meg Sza+olyai &nos -GD-()en, :za)ella -GG0()en rgi nkormnyzati ki%ltsgaikat.
*t5ory Lsigmond -I@/()en ad3mentessget ad%n *erecknek, kikttte, 5ogy 6!trjait 4mint mr el2djei%el is tettk7
lssk el l3%al s szekrrel Mold%)a, atros %rosig s %isszaj%et Kzdi%sr5elyigA to%)), 5ogy rgi szoks!k szerint
Mold%)an s $a%asal6ldn lland3an kmeket tartsanak, a 5atrszleket gondosan 2rizzk, s a 6ejedelmet minden 5rr2l
rtestsk. SD-T
"z a ktelezettsg1k 6ennllott az egsz MF::. szzad 6olyamn, amirt minden 6ejedelem meger2stette
ad3mentessg1ket, maga Li+3t csszr(kirly is -0@-()en.
( -/8 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM:::. Frszolglat, $atr2rzs
Mid2n -0I9()en a szkely 5atr2rsget szer%ez2 )izottsg el2tt 6elm!tatjk ki%ltsgle%eleiket, l2sz3%al is
5angsHlyozzk, 5ogy 2k tartoztak a 6ejedelmek %agy az orszg k1ldtteit s 6!trjait Moldo%)a szlltani, >jtoz(%r)an
2rsget tartani s sajt 5atraikat is 2rizni. A 5)orHs id2k)en kmeket is tartottak a trk tartomnyok)an s ezekrt
ad3mentessget, 5admentessget s nkormnyzatot l%eztek. Az ojtozi %r)an *et5len C)or 5armincadot llt%n 6el a
Mold%)3l arra 6el )e5ozott r!k meg%molsra, a )ereckiek is segtsggel tartoztak a csem+szek ellen a %mszed2knek.
SD/T
Az ilyen 5atrszli, ki%ltsgos 5atr2rk termszetesen csak )keid2)en %oltak alkalmasak s elegend2k a 5atrok
2rzsre. $)orHs id2)en az ellensg )etrseit csak meg6elel2 5ader2 akadlyoz5atta meg s %er5ette %issza. A 5atrok
2rzsre 5ad6elkelskor mindig 5agytak ott5on kell2 szmH 6egy%eres er2t, s sz1ksg esetn ezeket mozg3stottk. SDDT
A rszleges 6lkelsek 4+artialis eZ+editiok7 nagyrszt arra %al3k %oltak, 5ogy a 5atrok %delmr2l trtnjk ltalok
gondoskods. Az ilyen rszleges s az ltalnos 6lkelsek ltal azon)an csak 5)orH esetn %dekez5ettek, )k)en
sz1ksgtelen %olt. A 5atrok teljesen 2rizetlenek mg sem marad5attak. Ugy az lland3 5atr2rzsr2l intzmnyileg is kellett
gondoskodni, azt n5ny 5atrszli ki%ltsgos 6al!ra )zni mg sem le5etett. Mr az -I@..(i orszggy;ls az s%nyekre %al3
%igyzst arra rendelt elegend2 %igyz3kra s ezekr2l %al3 gondoskodst a tiszttart!kra )zta.
A tiszttart!k alatt )izonyra a szk tisztjei rtend2k. "zek aztn a 5atr2rsg elltsra a %rak s %m5zak 2rzsre
k1ln 2rket rendeltek ki, %agy szeg2dtettek, akiknek ln gondvisel"k llottak. :lyeneket emleget mr az -I/I.(i 5atrszlek
meger2stsre kiadott rendelet. Szer%ezet1ket a MF::. szzad)an nem igen ismerj1k. Az A++ro)ata tr%nykny% csak annyit
mond r3l!k, 5ogy az =ol5orszgi 5atrok 6el2l %al3 szl5elyeken +ttetett er2ssgecskkre a szkelysg +ro%ideljon, s a
%rak)an s !takon %al3 2rizetek s %igyzsok is az eddig %al3 !s!s szerint constit!ltassanak.? SD9T De 5ogy mi %olt eddig
az !s!s 4ti. gyakorlat7, azt nem mondja.
N5ol kirendels szerint, 6el%lt%a trtnik a 5atr2rzs s a %m5znl szolgls, +l. a *odzai(szoros)an. Az ottani
gond%isel2 azt +anaszolta -I0/()en *ldi Blnak, a 5romszki 62kirly)r3nak, 5ogy a %m5z s a 5atr 2rizetlen ll, a
%rnl =semmi er2ssg 42rsg7 nincsen, mert szoks!l %tte Bl dik or)ai %icekirly)r3, mikor az rend odarkezik 5ogy az
gyalogot kiszolgltassa, 5ogy kett2t s 5rmat k1ld ki, az is nmelyik mag%al j3te5etetlen, er2tlen, semmirekell2 ... gyakorta
egy egsz htig is nem j" gyalog az vrhoz, csak magamra %agyok egyesegy 6ejemre. Semmi gondvisels nincsen a vickt"l, 2
kegyelmek csak magok 5asznokat keresik )el2le ... "gyed1l itt er2tlen %agyok.? Kri a kirly)r3t, 5ogy =az %icknek
+arancsoln mindjrt 6eles szmH 6egy%eres gyalogokat 6elk1ldeni.?
A 5atrszorosok, !tak, s%nyek, %rak, %m5zak 2rsggel elltsa te5t a szk 62( s %icetiszteinek ktelessge %olt,
akr rendszeresen alkalmazott s 6izetett 2rk ltal, akr id2kznknt kirendelt %ltakoz3 gyalog s lo%as 2rsgek ltal.
Srll!k <$ljsok=
Az -I.-.(i Li+3t(6le di+loma -9. +ontja a szkelyekr2l Hgy intzkedik, 5ogy az ad3mentessg 6ej)en Hgy, miknt
eddig, a 5aza %delmre sajt kltsg1kn katonskodni tartoznak.
A katonskodst azon)an lassanknt s mindink)) az ad3zs %lt%n 6el, a nagyo)) 5atrszorosok 2rzsre is az
lland3 csszri katonasg alkalmaztatott.
A Pk3czi(6orradalom !tn a 6egy%erek is elszedet%n, a szkely ka+itnysgok t)) nem tltettek )e, =ne5ogy a
szkelyek azt 5iggyk, 5ogy 2k to%)) is katonskodni 6ognak, mert ez!tn ad3zni 6ognak.? Ad36izets1k, azzal az r%elssel,
5ogy katonai szolglat!k nem %tetik igny)e, lassanknt ktelezettsgg %lt.
A kise)) mellkszorosok 2rzsr2l azon)an to%)) is a szkeknek kell%n gondoskodni, s 62knt a 5armincadok5oz
2rsgeket rendelniA a 5atrszli 6al%ak lakosai)3l "rll!kat %logattak ki. Ugy keletkezett lassanknt a 5atr2ri szolglat
elltsra egy k1ln intzmny: az "rll!k% akiket ol5osan $ljsoknak is ne%ezgettek, a 5atrszli tisztsok s 5a%asi !tak
ol5 ne%r2l 4+laj Y +lanities7, a5ol az 2r5zak +1ltek.
"zeknek a 6eladata nem t!lajdonk++eni katonai, a 5atrok ellensgt2l meg%dse %olt, 5anem hatrrend"rsgi%
csend"ri% $nz:gy"ri s egszsg:gyi szolglat. <k ellen2riztk a 5atrokon tmen2ket s )ej%2ket, segdkeztek a
5armincadoknl, a %mok szedsnl, ellen2riztk s megakadlyoztk a csem+szetet, a rendes !tak elker1lst s a jr%nyok
)e5!rcolsa ellen +tett %esztegzraknl 4cont!matia7 egszsg1gyi 2rszolglatot teljestettek.
Mr -I.8()an %an sz3 orszggy;lsi %gzs)en a szorosokon 2rkd2 =$ljsok s gornyikok? 4erd22rk7 6el2l, akiknek
a 5atrokat kellett 2rizni, s a szke%nyeket 6eltart3ztatni. A %rmegyk s szkek 62tisztjei al %oltak rendel%e. -0@D()an a
cskszkiek a nmet katonknak tett rendk%1li szolglataik kztt 6el+anaszoljk a =Cymes(+assz!sn sHlyos te5er%iselst?, a
Ka)ala(5g3n, Hgy a Cyergy3(+iricskei szoroson Hj snc +ttetst, a Cyimes)en %al3 snc resta!rlst s a
gyergy3szentmikl3siak k1ln azt, 5ogy =mint azel2tt %al3 esztend2k)en, Hgy most is az +assz!sokon lo%as s gyalog
em)ereinkkel strzsltatnak sz1ntelen.?
-0-G()en =Vsksz+%izen 5armincegy szemly)2l ll3 "rll!k? 6el2l %an emlkezs, kiknek ad3ked%ezmnyt az
s%nyek 6ek%snek lla+otj5oz k+est k%njk meglla+tani. K%njk, 5ogy azoknak )eosztsa, =)elltsa, %agy
%ltoztatsa? a szk tiszteit2l 61ggjn.
Az ilyen "rll!k !gyanis 0ele ad!t 6izettek, amit a rendes ad3z3k nem j3 szemmel nztek, mert annl t)) j!tott rjok a
kiro%snl 4re+artitio7. -0-.()en a cskszkiek k%eteiknek !tasts!l adjk, 5ogy %igyzzanak, 5ogy az 2rll3k st). =ter5ek
%iselse 4ad3ja7 a t)) iga alatt ny1g2 szegnysg nyak)a ne essk.?
-0/-()en is leszmtani krtk a cskiak a rjok kiro%and3 ad3)3l a =D/ szm)3l ll3 "rll!knak 4ad37 ter5eken? mert
kz1gy)en szolglnak. Cyergy3szk -I/I()an azt +anaszolja, 5ogy mg annak el2tte tz %%el az ="rll! szemlyek? az ad3
6eln k%1l a 6al! kzter5einek is 6elt %iseltk, Hja))an =semmi6le kzte5er%isels)en nem segtik a szegny sza)adsggal l2
szemlyeket.? -0D@()an Vskgyergy3( s Kszonszk)en I/ 6lad3(mentes 2rll3 %an.
( -/. (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM:::. Frszolglat, $atr2rzs
Vskszk -0/I()an azt +anaszolja, 5ogy a nagy kzter5eken k%1l =a mold!%ai +ass!sokon 6eles "rll!kat% Hgy az
Cyergy3 s Od%ar5elyszk 6el2l %al3 !takon s s%nyeken a +estisre nz%e szmos vigyz!kat kell tartaniok sz1ntelen1l.?
-0DI()an Vsk)an I@, Cyergy3)an D@ lland3 2r %an a +ass!son, kiket n+iesen ( Hgymond & $ljsoknak 5%nak, 6lad3t
6izetnek, s ms ter5et nem %iselnek, s2t nem is akarnak 61ggeni a szk tiszteit2l, egyed1l csak a 5armincadosokt3l, j3l le5et a
szk)2l %al3k.
Vskszk -0D8()an a 62kormnyszk5ez azt jelenti, 5ogy a szk)en 6elesen %annak ="rll!k% %agyis $ljsok? kik
6lad3t 6izetnek s a rendk%1li ter5ekt2l mentesek. 'el+anaszoljk s srelmesnek tartjk, 5ogy =mind az ja%t %logatjk
5armincados !ramk az ad3z3 rend kz1l $ljsoknak s mint5ogy mostan id2)en az +ass!sokat nem az +ljsok, 5anem az
26elsge militija 2rzi, nem annyi 5asznot 26elsgnek, mint az 5armincadosoknak dolgozs!kkal 5ajtanak ... megk%n5atnk,
5ogy +ljsok szk1k)en ne legyenek, mint5ogy ad3zs!k)an, s egy) te5er%isels)en nagyo)) +romotioja %olna az 26elsge
szolglatjnak, mint +ljssgok)an & az #svnyeket is nem a $ljsok% hanem a szkek "riztetvn ( mindazltal azt most nem
k%njk, 5anem azt, 5ogy 5add %ltozzanak ... a szk msokat s +ljssgra alkalmatos em)ereket adna 5elyek)en.?
A 62kormnyszk azon)an nem az ad36izets, 5anem a 5atr2rzs szem+ontj)3l mrlegelte a 5atr2rk 6enntartst s
azok szmt nem 5ogy ke%es)tette %olna, de mg ink)) n%elni s sz1ksg esetn msokkal is ki+3toltatni igyekezett. -0DG(
)en meg5agyja Vskszknek, 5ogy =a +ljokon, %agyis 5a%asokon l%2 !takon, s%nyeken %al3 strzskat s jjel(na++al %al3
%igyzst szorgalmatoson 6elllt%n, sernyen o)ser%ltassa 46el1gyeltesse7, meg5agy%n s +arancsol%n minden1tt, 5ogy ne
gyermekek, 5anem %agy i6jH legnyek, %agy +edig a55oz alkalmatos aetasH 4korH7 em)erek strsljanak, s a +ass!s nlk1l %al3
jr3kel2ket el6og%n, %igyk a kzele))i szktisztek kez)e s az a kzele)) le%2 %r)a %agy %ros)a ksrtesse.?
A ki%ndorls s szksek megakadlyozsa is a $ljsok 6eladata %olt. -0D.()en rossz terms l%n, a 62kormnyszk
tartott att3l, 5ogy =a szegnysg a szomszd 4>l57 orszgra %al3 szksre ne %etemedjk.? Meg5agyja azrt Vskszknek a
szl5elyeken a +ljsokkal szorgalmatosan strsltatni s 5a a sz1ksg 5ozn, a +ljsok szmt a!gelni.? 4n%elni7.
-09G nyarn a ki%ndorls olyan mr%et lttt, 5ogy a 5atrszlen =cso+ortosan s 6al!st3l? szktek t. A
62kormnyszk a szktiszteket gondatlansggal %dolja, =5ogy +ljsai ltal elegend2k++en nem %igyztatnnak.? Meg5agyja,
5ogy a 5elysgek)en l%2 +ljsokat a 5atrszli s%nyek 2rizsre szortsk, s 5a 5anyagsgot, %agy mg ink)) sszejtszst
ta+asztalna, az illet2ket +ldsan s ked%ezs nlk1l meg)1ntesse, %agy =5i%ataljok)3l is kitgye?, msokat te%n 5elyk)e, s
5a a sz1ksg Hgy k%nja =szmokat is sza+ortani kne.? SDGT
Pendk%1li sz1ksg esetn 4+l. 5)orH idejn7 nemcsak a +ljsok szmt n%eltk, 5anem a sza)ad szkelyeket is
2rszolglatra knyszertettk. A cskszentimreiek -0D8()an azt +anaszoljk, 5ogy =immr %gs2 romlsra j!tott a szegny
szolgl3 sza)ad em)er, mi%el mi5elyt elj2 a *ordr3l SDIT a strsr3l, msna+ mindjrt kell menni krin, szekerin a
Cyimes)e, oda +edig, 5a %lt3 mgyen is, n5a el nem )ocstjk, a 5armadik 5etet is ott ri. A nemesek 4az -(/ jo))gyH
armalistk s mg a jo))gytalan =egy5zi? nemes em)erek7, sem jo))gyaik nem szolgltak, sem %r)a, sem Cyimes)e, sem
strsra az 5a%asok)an nem jrtak,? minden ilyen rendk%1li szolglatot 4katonai elszllsolst, 6!%arozst7 egyed1l a sza)ad
szkely teljestett, ami ellen s;r;n +anaszkodnak a MF:::. szzad derekn.
$)orHs id2)en a 5atrszli mellk(s%nyeket )e%gatjk, lednttt 6kkal eltorlaszoljk s ez is a szk ktelessge %olt.
-0D9()en a tatrok )e1tst2l 6l%e a katonai 62+arancsnoksg elrendelte a cski 5a%asi mellk(s%nyek eltorlaszolst. "rre a
szk kzm!nkaer2t, =vg!kat? rendelt ki s 6el1gyel2ket a m!nka %ezetsre. A rendes szorosokon k%1l %al3 s%nyeket ekkor
gy soroltk el2: 4yergy!ban: *orszk, >+csina, $oll3, *ks, Magyar3s(rszA ;elcs5kban: Dam!k, $osszH5a%as, :%nt2,
ar5a%as, Vs1gs, 'arkas5a%asA ,lcs5kban: *orda, Keresztes, S3lyomtl, Kr5g3, Nagy(Saj, Kis(SajA Kszonszkben: Xz,
*aska. "gy(egy s%ny )e%gsra 4eltorlaszolsra7 D@(9@(G@ =%g3t? rendeltek ki jHni!s /-.(ikre.
"zeket a szorosokat rendes id2)en a $ljsok 2riztk. Folt te5t elg 2rzend2 s%ny s nem %olt ++en knny; 6eladat
az !tak s jr3kel2k ellen2rzse.
-0D. nyarn a trk 5)orH miatt a )rassai, 5romszki s cskgyergy3(kszonszki mellk(s%nyeket %gatta )e a
katonai 62+arancsnoksg, 5ogy azokat lednttt 6kkal jr5atatlanokk tegye.
A $ljsok intzmnyr2l, szmr3l, m;kdsi 5ely1kr2l, 6eladat!kr3l s szer%ezet1kr2l a))3l az id2)2l %an
leg)e5at3)) t!d3sts!nk, mid2n a szkely 5atr2rsg szer%ezsnek els2 ksrlete -0ID()an meg5iHs!lt s egyel2re ismt %issza
kellett lltani a +ljsok rge))i intzmnyeit.
Mria erzia -0ID. jHni!s /@.(n elrendel%n, 5ogy a 5a%asi s%nyek kell2 szmH "r#kkel lttassanak el a
62kormnyszk az egszsg1gyi )izottsggal egyetrt%e, meg5agyta a 5atrszli %rmegyk s szkeknek, 5ogy 8I9 5atr2rt s
azok lre /@ 6el1gyel2t alkalmazzanak a lakossg)3l, a kijellt llomsokon, a!g!szt!s -G.(t2l kezd%e. ,z "r#ket minden
5ten 6el kell %ltani, 5ogy sajt dolgaikat is el%gez5essk. A sz1ksges l2szerrel elltand3k. $a oly nagy tmeg akarna
ki%ndorolni, 5ogy %isszaszorts!kra az "r#k nem lennnek elgsgesek, a legkzele))i 6al!t kell segtsg1l 5%ni. $ogy Hgy a
ki(, mint a )e%ndorls, to%)) a csem+szs annl ink)) meggtoltassk, a szk 6el1gyel2ket rendeljen a hatr"r $ljsok
lre, akik az s%nyek meg%izsglsr3l s az el26ord!l3 esemnyekr2l -G na+onknt jelentst tegyenek az egszsg1gyi
)izottsgnak, a %rmegye %agy a szk +edig a %gre5ajtott intzkedsekr2l rtestse a 62kormnyszket.
A mellkelt !tasts meg5agyja, 5ogy a %rmegye %agy szk a $ljsokat eskesse 6el az llomsokon. Lovas $ljsokat
is alkalmazni kell, a%g)2l, 5ogy ezek a tmeges ki%ndorl3k ellen a kzeli 6al%ak)3l segtsget 5ozzanak. A 6el1gyel2k
minden kt 5ten %ratlan!l meg%izsgljk a +ljsokat, s -G na+onknt jelentst tegyenek. A +ljsoknak k1l6ldi lakossal
csak /@ l+sr2l sza)ad sz3)a llani. ilalmas s%nyeken senkit se engedjenek kimenni, %agy )ejnni. Aki 6ert2ztt 5elyr2l
er2szakkal )ejnni akarna, az olyat nem letart3ztatni, 5anem le kell l2ni s 5!lljt 3%atosan, a 6el1gyel2 jelenlt)en, meg6elel2
t%ol)3l el kell getni. Az tszkttet el6og%n, minden +oggysz%al t kell adni a %esztegzr(llomsnak, azokkal egy1tt,
akikkel rintkezett s kitlt%n idejt, meg kell )1ntetni. A +ljsok +!sk%al, karddal s l2szerrel ltand3k el. A 5atron innen
tszkni akar3k meg6ogattat%n, a +olgri tiszt%isel2k5z, a katonaszke%nyek s kmek a 62+arancsnoksg5oz k1ldend2k. A
rendes s%nyeken j%2 !tasok %agy keresked2k a %esztegl2 llomsra ksrend2k. 'aoszlo+ok lltand3k 6el rszgezett t)ln
( -D@ (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM:::. Frszolglat, $atr2rzs
azzal a 6elrssal, 5ogy aki gyanHs %agy raglyos 5elyr2l tilalmas s%nyen t )eszkik, 6elakasztatik. A 6el1gyel2k 6izetse
5a%onknt a g!)erni!mt3l -G 6orint, a lo%as +ljs 9 6orint, gyalogk+lr D 6orint /@ krajcr, kzgyalog / 6orint D@ krajcr.
K1ln t)lzat %olt mellkel%e a rendelet5ez s !tasts5oz, melyen 6el %annak t1ntet%e az 2rllomsok, a 6el1gyel2k,
lo%as s gyalog +ljsok szma. Vskszken %olt kijellt lloms D- 4*l)ort3l(Kszonig7 D 6el1gyel2%el. Bljs %olt ezeken -I
lo%as, -D k+lr s -@@ gyalogos, sszesen -/. s D 6el1gyel2. SD0T
"zeket a +ljsokat egy % mHl%a 6el%ltotta a szkely 5atr2rsg Hj intzmnye.
- Szkely >kle%ltr :. -ID.
/ Szkely >kle%ltr :F. --/.
D Szkely >kle%ltr F. /0G, /8D.
9 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F. G-/. ( M:. G8.
G A++ro)atae Vonstit!tiones +. F. t. LF:.
I Szkely >kle%ltr :. /0D.
0 L!kinic5: Az !d%ar5elyi %r trtnete. "rdlyi MHze!m -.@D. 9/G.
8 Szkely >kle%ltr ::. D/8.A ::. &nos -GI8. 6e)r!r =Lekely(tamad?, %r)an keltezett okle%elet Szkely >kle%ltr ::. //G. ( :::. D/@, D/-.
. Szkely >kle%ltr :::. D9@. ( F:. 9-.
-@ &aka) "lek( Szdeczky Kardoss Lajos: Od%ar5ely %rmegye trtnete /.D.
-- Od%ar5ely %rmegye trtnete D98. ( Szkely >kle%ltr :F. -./, /--., F:. .@, --I.
-/ Szkely >kle%ltr ::. D/9 ( D/0., :F. 8/.
-D Szkely >kle%ltr :F. G., I-, ID, --@., F. -/@, -9D, -90.
-9 &elenleg a %r 5elyn a gr36 Nemesek !d%ar5za %an. <s1k 5d%gi Nemes &nos -IIG()en 5romszki ka+itny %olt, -I0-()en
62kirly)r3, -I0/()en +ortai k%et, st). -I0G()en Fr5egyr2l keltezi *ldi Blnak rt le%elt. Szkely >kle%ltr F:. //.., :F. D@0,
DGD s eleki Mi5ly le%elezse F:. M:.
-G "rdly rtnete Ad. :. 88, .I. ( K2%ry Lszl3: "rdly m;emlkei -@D.
-I Szkely >kle%ltr ::. DD-., F:. -GD. ( "rdly rtnete Ad. :. 88.
-0 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek ::. G0@.
-8 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek :::. 9D@, 990, 9I@, 9I., 90@, 90-, 98G, 9.G.A :F. --G, -/., -G0, -I8, /I8.
-. "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F. D.., 9-@, 9/9.
/@ Szkely >kle%ltr :F. /-G.
/- Szkely >kle%ltr F:. D/I.
// "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek MF:::. /G8. :. Psz)en $sks, rsz)en $sktlan jelz2%el. "gy =nya%alyki? 46elcser7 is %an kzt1k.
/D "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M:M. 9/D.
/9 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F:. .9.
/G "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M:. GI. ( M:::. G/0.
/I *et5len C)or idej)en: 'it6al%i Cer) Andrs %olt a test2rsg 62ka+itnya. 4Szkely >kle%ltr :F. /DG.7
/0 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek M:. G0.
/8 Szkely >kle%ltr :. /.0. ( :::. -D., D9-.
/. "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F. /89., F:. -//.( Szkely >kle%ltr :F. -0D.
D@ Ad 6aciemdam c!stodiam in illis con6ini)!s et eZ+lorationem in +arti)!s Molda%iae o)ligati sint et adstricti 4Szkely >kle%ltr :. -/-.7
D- Szkely >kle%ltr ::. /-, -D9. ( :F. -GG.
D/ Szdeczky Kardoss Lajos: A szkely 5atr2rsg szer%ezse 0G0. ( Szkely >kle%ltr :F. /D/.
DD "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F:::. DG0.
D9 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek F:::. /I.( A++ro)atae Vonstit!tiones Pegni ransyl%aniae :::. LMMF::. /-.
DG Szkely >kle%ltr F::. /@, --I, /@., /I9, D/@, D98, DI@, D0G, D08, D8@, D89, D./, D.I, 9@@, 9@-, 9@8, 9DI.
DI A =*orda? a Vso)nos %lgy 6elett, mold%ai 5atrszli 5egycsHcs, -D00 m. magas.
D0 Szdeczky Kardoss Lajos: A szkely 5atr2rsg szer%ezse 99I(9GD ( Az llomsok rsz)en azok, mint 6enne)) -0D9()en, de s;r;))en
4-I 5elyett D-7 s eltrsekkel. 4A szkely 5atr2rsg szer%ezse 998.7
( -D- (
$APMAD:K PESL
A L"CX&A** K>P
A '<K>PMNNRSLEK ES
AL ON:W K>PA 4-I.-(-.-97
( -D/ (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM:F. 5kly erdlyi 6ejedelemsge s a g!)erni!m kezdete. 4-I@.(-0@/.7
44IV. T"#k#ly erdly( $e5edelemsge s a gbern(m kezdete. 6*/7>&*07+.8
A+a6i Mi5ly 5all%al az -I.@()en )ellott interregn!m ked%ez2 alkalmat nyHjtott a trknek s +rt6ogoltjnak (
5kly :mrnek, 5ogy az erdlyi 6ejedelemsg elnyersre megtegye a rg3ta 35ajtott l+seket. A sz!ltn -I.@. jHni!s 8.(n
kelt at5nmj%al 5klyt erdlyi 6ejedelemm ne%ezte ki. Vsak el kellett azt 6oglalnia. A sz!ltn trk, tatr s ol5
segd5adakat rendelt 5kly magyar k!r!cai s 5ajdHi mell, akik >l5orszg 6el2l ksz1ltek )e1tni "rdly)e.
Az erdlyi ideiglenes kormny ezzel szem)en ltalnos 5ad6elkelst 5irdetett, de ke%s eredmnnyel: a )enn l%2 nmet
csszri s a %rmegyei 5adakon k%1l nagyo)) szmmal csak a szkelysg kelt 6el.
A dnt2 1tkzet Lernestnl trtnt, a5o%a 5kly a Kirlyk2 5ta mgtt emelked2 meredek 5egyeken t, a5ol nem is
lmodtk, %ezette seregt az ellensg 5ta mg. :gazi 5anni)li tkels %olt.
A csatt ( mely)en a nmet 5adak a szkelyeket 5ttr)e szortottk, Hgy 5ogy ezek a 5arc)an alig %ettek rszt ( az
erdlyiek %esztettk el 4a!g!szt!s /-.7. eleki Mi5ly erdlyi 62generlis elesett, $eisler t)ornok 4a nmetek 62%ezre7
el6ogatott s "rdly egy csat%al 5kly 5atalm)a ker1lt. S-T
5kly nagy gondot 6ordtott a szkelysg meg53dtsra, ami 9(G na++al a csata !tn a +rzsmri t)or)an
%g)ement. Od%ar5elyszk a!g!szt!s /I.(n jelentette )e k%etei ltal meg53dolst Marosszkkel egyszerre, mi!tn mr
$romszk s Vskszk is meg53dolt.
5kly erdlyi !ralmt leg62))k++en "rdlyek leg5arciasa)) nemzete csatlakozsra ala+totta s a 5i%atalos
53dolaton k%1l a n+ megnyersre is trekedett. A szkelyek 5aza6isgra nem 5i)a szmtott. Sze+tem)er -@.(n mr a
szkelyek +ldja k%etsre 5%ta 6el a szszokat, dicseked%e mond%n, 5ogy =immr 5;sg1nkre llott s mellett1nk
dicsretesen 6egy%ert 6ogott a szkely nci3.?
5kly a *arcasg)3l Od%ar5elyszk 6el %ette Htjt s sze+tem)er -@.(n $omor3dszent+ternl llott t)or)an. :nnen
Sze)en mell Keresztynszigetre ment, a5o%a sze+tem)er -G.(n orszggy;lst 5irdetett. A szkelysgnek csatlakozst
5kly azzal 5llta meg, 5ogy meggrte =a szkely nci3nak sza)adsg)an %al3 megtartst?, az ingyenes kzm!nkkat
eltrlte, s ad3mentessgket %isszalltotta.
5kly !ralmnak na+jai azon)an meg %oltak szmll%a. *adeni Lajos 2rgr36 nagy sereggel sietett *elgrd al3l "rdly
%issza6oglalsra s 5kly csatt llani nem akar%n, a Szkely6ld 6el %al3 %issza%on!lsra 5atrozta magt. >kt3)er -@.(n
)e%on!lt Szkely!d%ar5elyre, nyomon k%ettet%n a csszri 5adakt3l.
5kly Od%ar5elyr2l a $omor3d %lgye 6el %ezette seregt. A kt ellensges 5ader2 aztn a *arcasg)an, a 5atr
5a%asok alatt tallkozott, de 5kly ott sem llott 5arcot a tHlnyom3 er2%el szem)en, 5anem okt3)er /9.(n jjel a *odza(
szoroson ki%on!lt az orszg)3l. Mag%al %itt az erdlyi !rak s Hrn2k, nemessg s szkelysg kz1l mintegy D@@(at s mg
%agy annyi kzrend;t, l2 tanHsg!l s zlog!l az 2 erdlyi 6ejedelemsgnek.
Keser%es )!jdossnak 5osszH, %ekig tart3 sora k%ette ezt az emigrci3t, el2)) $a%asal6ldn, a5ol nagy nlk1lzsek
kztt %ndoroltak s t)oroztak az egsz 2sz s az -I.-.(i tl 6olyamn, mgnem ta%asznylt%al az Al(d!na mellett a Fidinnel
szem)en l%2 6ld%r)an tele+ednek le. -I.- %gn a szer)iai Bozsero%con tele+ttetnek le tli szllsra. Nyr 6olyamn
rszt%ettek a trk 5adak t)orozs)an. Bozsero%con tltik az -I./\.D. %i telet is, =mez2)en, erd2k)en, kalyi)k)an?
nyomorog%a.
-I.9. telre a nagy%ezr az erdlyieket a k!r!cokt3l k1ln, Sz36i)a tele+ti t. Kzt1k %annak a szkelyek is. "l!n%n a
remnytelen )!jdosst s nyomorgst, -I.9 +rilis)an 6elkerekedtek s 5aza6el ind!ltak, mert ott5on maradt csaldjaikat
miattok az erdlyi katonai 62+arancsnoksg 6el1gyelet alatt tartotta, s sok6lek++en zaklatta.
>tt5on szomorH 5r %rta 2ket: a tatrok -I.9()en a tl 6olyamn 6e)r!r -D. s -G. na+jn )e1tttek Vsk)a s 'elcsk
6al%ait kira)oltk, 6elgettk s mintegy 5tezer em)ert ra)sgra 5!rcoltak, kzt1k Sndor &nos cski %iceka+itnyt, 6elesgt
s csaldjt Vskszentmi5lyr3l, Vserein A+or :lont ( gr36 A+or :st%n erdlyi kincstart3 n2%rt, a trtnetr3 Vserei Mi5ly
nagyanyjt ( Pkosr3l, "ndes Cyrgyt csaldj%al s msokat. S/T
J
5kly )e1tse "rdly)e s az erdlyi 5aza6iak emigrlsa 5a nem is rte el a k%nt clt, az erdlyi 6ejedelemsg
%isszalltstA az az eredmnye mgis meg%olt, 5ogy az Hj kormnyszk, a g!)erni!m a rgi alkotmnyos jogok tekintet)e
%tel%el szer%eztetett :. Li+3t -I.-. decem)er 9.(n *cs)en kelt di+lomj%al. 5kly keresztynszigeti orszggy;lse ama
5atrozatnak, mely a szkelyek ad3mentessgt %isszalltotta, rsze le5et a))an, 5ogy a Li+3t(6le di+loma a szkelyek
ad3mentessgt kimondotta. Az err2l sz3l3 -9. +ont gy intzkedett:
=A szkelyek, eme leg5arciasa)) n+trzs, mint eddig %oltak, Hgy ez!tn is mentesek legyenek minden ad36izetst2l,
minden tli s nyri katonai elszllsols ter5t2l s )irtokaik !tn, amelyeket 5ad6lkels ktelezettsge mellett )rnak,
tized6izetst2l s egy) szolglmnyokt3l. "zek ellen)en azon)an a 5aza %delmre sajt kltsg1kn katonskodni tartoznak
ez!tn is. A szkely +arasztok, %agyis jo))gyok nem rtetnek ez al.? SDT
"z %olt a szkelysg ad3mentessgnek ala+ja a g!)erni!m kor)an. De a jog csak +a+iroson maradt, a %al3sg)an nem
r%nyes1lt. A mindink)) sHlyos)od3 orszgos kzter5ek, 62k++en a katonasg tartsa, lelmezse s1rg2sen k%eteltk, 5ogy
a szkelyek a msik kt nemzet ter5ei knnytse %gett az ad3 egy rszt nkntesen magokra %llaljk. De amit el2)) nknt
%llaltak, az ks2)) rendszeress %ltA ami ellen az!tn gyakran, de 5i)a tiltakoztak.
( -DD (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM:F. 5kly erdlyi 6ejedelemsge s a g!)erni!m kezdete. 4-I@.(-0@/.7
A Li+3t(di+loma az orszgos ad3t 5)orHs id2)en 9@@@@@ 6orint)an lla+totta meg. "))2l a szkelysg 4az -I./.
sze+tem)er /G.(i tordai orszggy;lsen7 =j3 akarat)3l? el%llalt //@@@ 6orintot, illet2leg ennek trlesztsre /9@@@ k)l
)Hzt, 8@@@ k)l za)ot s /@/G szekr sznt. S9T
Az orszgos ad3 %r2l(%re emelkedett, a szzad %gn egszen egy milli3ig. "zzel egy1tt n%ekszik a szkelysg ad3ja
is: -I.D()an DG@@@, -I.9()en 9/@@@, -I.I()an II@@@ 6orintra, -I..()en 4az orszgos .@@@@@ 6orint ad3)3l7 .@@@@(reA -0@@(
)an alszll 48@@@@@ 6orint)3l7 0G@@@(re, -0@-()en 40G@@@@ 6orint)3l7 marad 0G@@@, -0@/\D()an ismt emelkedik 40G@@@@
6orint)3l7 .D0G@ 6orintra.
A MF::. szzad %gn a szkelyek ad3ja az egsz orszgnak egy tized)en lla+ttatott meg, de -0@/()en s -0@D()an
mr 6elemelkedik egy nyolcadra, a rendk%1liekkel mg t))re.
Foltak esztend2k mid2n j3%al al)) szllott, mid2n a szkelyek csaknem ad3mentessget l%eztek. Ugy +l. -I.8()an,
mid2n a zentai diadalt k%et2 nagy 5adi ksz1letek miatt az orszg ad3ja egy milli3ra 5gott, a szkelyekre mindssze /G@@@
6orint ro%atott ki, mert a szkelysg az el2))i %ek ad3ter5ei miatt s a kzt1k elszllsolt katonasg, to%)) %zradsok,
+estis miatt annyira ki %olt mer1l%e, 5ogy a szkek 62tisztjei =a nemes szkely nci3n ne%)en memorand!mot nyHjtott )e az
-I.8.(i nagysze)eni orszggy;lsen, mely)en tiltakoznak az arnytalan nagy ad3 ellen s krik, 5ogy 5a a di+lom)an meggrt
ad3mentessg a jelenlegi %iszonyok kzt nem 5ajt5at3 %gre, legal)) mrskeltessk az ad3, mert a mHlt %ek kzter5e
=!tols3 el6ogysra j!ttatta )oldogtalan szkeinket.?
A g!)erni!m maga is elismer%n, 5ogy =0eljebb terheltetett erejnl az elm*lt zDrzavaros :d"ben az nemes szkely
nci!? ad3j!kat leszlltotta /G@@@ 6orintra.
A szkely k%etek a ke%s ad3t is mindig csak =atya6isgos ind!lat)3l? =sal%o di+lomate?, az ad3mentessg joga
6enntarts%al %llaljk el az orszggy;lseken, s id2kznknt +rotestlnak az ad3 rendszeress ttele ellen.
Ugy -I./()en 5angsHlyozzk, 5ogy =no5a az 26elsge kegyelmes di+lomjnak tenora szerint mindennem; contri)!tiot3l
eZimltattak: mindazonltal azt nem tekint%n, 2 kegyelmek igen nagy te5er%iselsek)2l is magokat ki%onni nem akar%n? a
9@@@@@ 6orint)3l grtenek //@@@ 6orintot. SGT
-I.D()an az =a nemes szkely natio contri)!tioir!l? sz3l3 F. tc. szerint: =&3lle5et a nemes szkely natio az 26elsge
mlt3sgos di+lomjnak tenora szerint az rendszernt tartoz3 contri)!tiok irnt magt imm!nitltnak +raetendlja,
recognoscl%n mindazonltal mind az ms kt natio ter5eltetst, mind +edig magok atya0i*i k#teles szereteteket, grtek ezen
contri)!tionak s!++lement!mra egsz natio!l, az magok kztt l%2 takss %rosokat is ezHttal magok kz k%n%n, in
!ni%ers!m r. 6lor. DG@@@? SIT
-I.I()an no%em)er -@.(n a gy!la6e5r%ri orszggy;lsen a szkely k%etek 1nne+iesen +rotestlnak a ms kt nemzet
el2tt, 5ogy mi%el a Li+3t(6le di+lom)an meger2stett nemesi sza)adsg!k szerint a szkely nemzet +ortio, [!rtly s
semminem; ad3zssal nem tartozik s mikor els2)en az kolozs%ri gy;lsen a +ortio 6el%ettetett, akkor is =c!m +rotestatime
semel +ro sem+era %llaltk 6el, 5ogy a t))i rendeket szeretet)2l s nem knytelensg)2l segtsk: azrt ismtelten
+rotestlnak, 5ogy a di+lom5oz akarjk mag!kat tartani s krik, 5ogy akarat!k ellen rjok =sem +ortiot, sem [!rtlyozst,
sem egy) contri)!tiot? ne %essenek. Mgis grtek =j3akaratj!k szerint? II@@@ 6orintot. S0T
A kirly5oz is 6el6olyamodtak a %gett, 5ogy 5;sges szolglataikra %al3 tekintettel s a di+loma erejnl 6og%a az
ad3t3l s szllsadst3l mentessenek 6el. Mire :. Li+3t -0@@. mrci!s /-.(n adott %lasz)an =akkori ad3jt a szkely
nemzetnek csak egy )izonyos ideig 4ti. a 5)orHk tartamra7 %al3nak lenni kegyelmesen megismrte.? S8T
Mi!tn mr egy %tizeden t 6izetik az ad3t a di+loma ellenre, -0@/. 6e)r!r -G.(n a szkely szkek k%etei
Cy!la6e5r%rt szemlyesen megjelen%n a g!)erni!m el2tt, l2sz3%al s rs)an +rotestltak, 5ogy a szkely nemzet ad3t
6izetni nem tartozik s =5a 5aza6isg!kt3l s keresztyn atya6iHi szeretet1kt2l nem %iseltettek %olna, tartozsk++en nem tartoztak
%olna a 6elje)) elmHlt ter5es esztend2k)en? sem, annl ke%s) most, mi!tn a )ke 5elyre llottA mindazonltal a =sz$ ni!
s atya0isgos szeretet? kedvrt s a kirly irnti 5;sg)2l el%llaltk a meglla+tott I@@@@@ 6orint orszgos ad3 egy tized
rszt s a mHlt %i 5tralkok egy rszt, de 3%ssal a j%2re nz%e. "rr2l a +rotestatior3l a g!)erni!m a szkelysg jogai
%delmre nagy+ecstes okle%elet lltott ki. S.T
-0@/()en 4a gy!la6e5r%ri mrci!s -@.(i orszggy;lsen7 a szkely nemzet ki%ltsgaik s di+loma -9. szakasza
6enntarts%al a katonai ad3nak egy nyolcad ( s a rendk%1linek egy tdrszt %llalta magra. A szkelyek te5t az orszgos
ad3nak el2)) tizedrszt, majd nyolcadrszt %llaltk magokra nkntesen. "zt rszint +nz)en, legt))nyire azon)an a
katonasg szmra szlltott termnyek)en 4)Hza, za), szna, 5Hs7 6izettk.
Az ad3 =[!ant!m? egy sszeg)en lla+ttatott meg s aztn arnylagosan osztatott 6el az egyes szkek s a szkek
ke)el)en 6al%ak s lakosok kztt a mar5allomny arny)an.
A szkely szkek kztt legt))et 6izetett a legtermkenye)) s legnagyo)) $romszk, az!tn k%etkezett
Od%ar5elyszk, ke%ese))el ad3zott Maros( s Vskszk, legke%ese))el Aranyosszk. -0@@()an az arny ez %olt: $romszk
DDg, Od%ar5elyszk /Ig, Marosszk s Vskszk -0g, Aranyosszk 0g. S-@T
"z az arny nem %olt lland3: a %iszonyok s kr1lmnyek %ltozt%al az ad3arny is %ltozott. $romszk kr1l)el1l
egy 5armadt, Marosszk s Vskszk egy tdt, Od%ar5ely egy negyedt 6izette. Aranyosszkre -/(-G(d rsze esett a
szkelysg sszes ad3jnak. Ugy -0@@. mj!s)an a szkelysgre a nyri 6l%re kiro%ott -D@@@ 6orint)3l s G@@@ k)l )Hz)3l
$romszkre 9D@@ 6orint s -IG9 k)l )Hza, Od%ar5elyre DD@@ 6orint s -/I. k)l )Hza, Marosszkre /D@@ 6orint s .@@
k)l )Hza, Vskszkre //@@ 6orint s 890 k)l )Hza, Aranyosszkre .@@ 6orint s DD k)l )Hza esett. S--T
A rendes ad3n k%1l a %rak +tsre 6el%etett 9@@@@ 6orint)3l a szkely nemzetre kiro%atott 8@@@ 6orint 4te5t egy
tde7 s a rendk%1liekre ki%etett -/@@@ 6orint ad3)3l a szkelyekre D@@@ 6orint.
A 8@@@ 6orint)3l $romszkre osztatott /D@@, Od%ar5elyszkre //@@, Vsk( s Marosszkre -9G@(-9G@, Aranyosszkre
I@@@ r. 6orint. A rendk%1liekre kisza)ott D@@@ 6orint szkely ad3)3l $romszkre kir3%nak .@@, Od%ar5elyszkre szintn .@@,
Vsk( s Marosszkre G@@(G@@, Aranyosszkre /@@ 6orintot. A takss %rosokra -@@@ 6orintot.
( -D9 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM:F. 5kly erdlyi 6ejedelemsge s a g!)erni!m kezdete. 4-I@.(-0@/.7
-0@/ s -0@D()an a szkely nemzet !gyancsak az ad3nak egy(egy nyolcadt %llal%n, 0G@@@@ 6orint)3l j!tott r .D0G@.
"55ez jr!ltak mg a =takss %rosok? kz1l Vskszereda /@, Od%ar5ely -@@, Se+siszentgyrgy 99D, :lye6al%a 98I,
Kzdi%sr5ely G@@, *ereck IG@ 6orinttal.
Kik s 5ogyan 6izettk ezt az ad3t^
*irtokos nemes em)er, akinek legal)) /(D jo))gya %olt, +nzad3t nem 6izetettA S-/T ki%%e, 5a a szknek =5irtelen
+nz)eli ter5es im+ositioja 4ro%atala7 %olt?, amikor nknt arnylagosan =megr3ttk? magokat. A katonai termnyad3)an
azon)an a nemesek is segtettk az ad3z3kat. >lyan nemes em)er, akinek csak 5za s esetleg egy jo))gya %olt 4egy(5zi
nemes7 rszt %ett az ad36izets)en 4nem Hgy, mint Magyarorszgon7, =mi%el nincs, aki 5elyette 6izessen.? S-DT
A sza)ad kzszkelyek 4sza)adosok7, akik rge))en =5zanknt? katonskodtak, rendszeres ad36izets al 6ogattak.
Ad3t 6izettek %g1l a +arasztok 46ldes!rak jo))gyai7A azzal a k1ln)sggel, 5ogy mi!tn 5etenknt D na+ot tartoztak a
6ldesHrnak szolglni, %agyon!k !tn csak 6elnyi ad3t 6izettek, mint sza)adosok, %agy a jo))gytalan egy5zas nemes
em)erek. A szolgk csak akkor 6izettek, 5a +araszt 6ldet m%eltek.
Az ad3k!lcs a Szkely6ldn a mar5a(llomny %olt, ezt tekint%n legigazsgosa)) 6okmr2j1l a %agyon arnynak. Az
sszers Hgy trtnt, 5ogy a nemesek s a =mar5s? sza)adosok kreit egyes%el rtk sszeA a %agyontalan 4=semmis?7
sza)adosokat kettes%el, a jo))gyok kreit is kettes%el. a solymrokat s =jo))gy mar5sokat kettes%el, a jo))gy
semmiseket, mar5tlanokat +edig ngyes%el? szmt%a. Amely 6ldesHrnak tz 5z jo))gya %olt, tart5atott egy jo))gy)r3t,
9 kr !tn ad3mentesen. A szolgk ad3mentesek %oltak. S-9T
Ugy lla+tottk meg az ad3k!lcsot, mely szerint -0@@()an %olt Od%ar5elyszken =mar5aszm a semmisekkel egy1tt?
G89- -\/, -0@/()en I@.D. "zekre aztn ki%etettk a mar5aszm szerint 6elosztott ad3t.
Az -0@/. jan!r 0.(i orszggy;lsen el5atroztk, 5ogy minden szk)en ad!#ssze5r!k 4conn!maratorok7 %lasztassanakA
az ezek ltal elksztett ad3lajstrom a szk el terjesztesskA az ad3)e5ajtst a szm%e%2k s %gre5ajt3k 4+erce+torok,
eZactorok7 intzik s a 62szm%e%2 4generlis +erce+tor7 szmolja el. S-GT
Az ad3szeds)en a szk %icetisztjei is kzrem;kdtek s a %gre5ajts)an 4eZec!tio)an7 egyik 62tisztnek, %agy
5elyettesnek is jelen kellett lennie.
A katonk elszllsolsra )iztosok 4commisari!sok7 s 6el1gyel2k 4ins+ectorok7 1gyeltek 6el.
A katona(elszllsols s ellts nyomaszt3 ter5et r3tt a lakossgra. Minden kzkatona ka+ott egy 53na+ra 4-0@/7 /
%ka )Hzt, lo%a szmra 5armad6l k)l za)ot 4k)lit G %k%al szmt%a7 s egy szekr sznt. "zeket az ad3)a
)eszmtottk. Mg nagyo)) te5er s alkalmatlansg %olt, mikor a gazdknak magnak kellett koszttal is elltni a katont. S-IT
Mert a megsza)ott szolglmnnyal a katonk rendszerint meg nem elgedtek, s jogtalan!l zsaroltk, sarcoltk a n+et. =>ly
nagy sza)adsg!k %olt a %itzeknek, 5ogy a szegny +araszt em)ereket magok t!lajdon szolglatjra 5ajtottk, az !rak
szolglatjt3l el%ontk, nyomorgattk, %ertk s nem em)erek5ez illend2 5elyek)e tartottk, mg mindeneket a %itzeknek
k%nsgok szerint meg nem teljestettek s meg nem cselekedtek.?
$i)a +anaszkodott a n+, 5i)a tiltott a 'elsg =a %itzekt2l minden k3)orlsokat, 6osztogatsokat?, 5ogy =kinek(kinek
illend2 )cs1letit megadjk?: a katonai zsarolsok, ki5gsok na+irenden %oltak.
Mid2n a %isszalsek mr nagyon elradtak s a +anaszok annak k%etkezt)en elsza+orodtak, a g!)erni!m s katonai
62+arancsnoksg %izsglatot rendelt el. Katonai s +olgri %egyes )izottsg tartogatott %izsglatot, de ez nagy lrm%al jr%n,
ks2)) 4-I.I. !tn7 rendesen +olgri rszr2l 6olyik a %izsglat a szk tisztei ltal. S-0T
De a +anaszokat rendszerint 5i)a rtk ssze, s a k%etek 5i)a 6radoznak a g!)erni!mnl s a 625ad)iztos el2tt, a
katonai 62+arancsnoksggal szem)en ezek j3rszt te5etetlenek %oltak.
A katonai ki5gsok s a katonasg elltsnak ter5ei mg egyrszt nyomor)a j!ttattk a n+et, a srelmek
or%osolatlansga elkesertette a kedlyeket s el2ksztette arra, 5ogy 6elsza)adts!kr3l gondoskodjanak.
Ugy tallta a Szkely6ldet a Pk3czi(6orradalom, amelynek sza)adsgot 5irdet2 eszmit2l csak5amar %issz5angzottak a
$argita s a Keleti(Kr+tok )rcei.
- Lsd )2%e))en Szdeczky Kardoss Lajos: 5kly erdlyi 6ejedelemsge. 4Szzadok. -8.D. %6.7
/ A kzelr2l rdekelt egykorH Vserey Mi5ly gy rta meg $ist3rij)an ennek a trtnett: -I.9 telre =Vsk)a rendeltetett %ala ngy
com+ania nmet [!rtly)a. A cskiak azon)an kik1ldnek Sze)en)e az Hr5oz 4A+or :st%n5oz7 Sndor &nost 4ez l2n oka a cski
ra)lsnak7, ams dekot, Vsat3 &nost, 5ogy az Hr %inn %g5ez a generlnl 4Feterninl7: ne szllana nmet Vsk)an ... A generl
meg is enged?, a 6elel2ssget ( 5a %alami irr!+tio leszen Mold!%)3l ( A+orra s ez Sndor &nosra 5rt%n. =Xgy %igyzzatok, (
mond A+or, a cski %iceka+itny Sndornak, Vserei jelenlt)en ( %alami rossz dolog ne k%etkezzk, mert )izony 6elakadtok rette.?
Sndor &nos azt 6elel: =*zza rm Nagysgod, 5a kr esik Vsk)an a tatrok miatt, az n 6ejem essk el rette, mert sz1ntelen %agyon
+ostnk oda )e.?
Vsk)an azon a tlen rendk%1l nagy 53 esett. A55oz %al3 )zt)an 53+nzrt mind ott5on 5adta a Cymesi +ass!son strzsl3
em)ereket ... A +ostkat is to%)) nem k1ldtte Komn6al%nl Mold!%)an, s a %ajda em)erei amit 5az!dtanak, azzal jttek %issza
Sndor &nos5oz, s mind el5itte. Az akkori %ajda +edig, az i6ja)) D!ca, nagy ellensge %ala "rdlynek ... < is ingerl a tatrokat, 5ogy
kij2jenek ra)lani s mind 5az!gsggal )ztat a cskiakat, 5ogy ne 6ljenek semmit a tatrtHl ... $a 2, a k!tya igaz keresztyn em)er lett
%olna, knnyen 5rt te5etett %olna, s annyi sok ezer keresztyn llek ra)sgra nem j!t %ala.
=Mr a tatr a %ajda in6ormati3j)3l megrt%n, 5ogy Vsk)an nmet nincsen, a +ass!st is t(5at nyomorH 6egy%ertelen em)er
2rzen, nagy t)orral megind!lt %ala s Komn6al%5oz, a %gs2 6al!5oz szllott %ala.? Sndor ol5 j!5sza a 5atrszli 5a%ason
5all%n a 5rt, siet%e megjelent este Szentmi5lyon, de nem 5ittk. Ejjel a tatrok el25ada =Szentmi5lyra )emen%n, mindjrt getni
kezdnek? s a lakosokat gy)an le+%n meg, ktzni kezdettk. =>nnan el)) j%n Facsrcsi)an, Crcz6al%)an, Pkosra,
5asonl3k++en kezdettek getni, ra)lani.? Vserei atyja ++en cskrkosi 5znl id2ztt s az jjel a tatr(5rre =5irtelen szn)an 6ogatja
a lo%ait, s Hgy szalad el, de a mar5jt mind el5ajtjk a tatrok.?
=Szentmi5lyon +edig egy szegny em)er 5z)an )emen%n kt tatr, a gazdt megkti, j3 6elserd1lt lenya %ala, csak nzi egy
dara)ig, s 5ogy ltn, 5ogy %inni akarjk ki az ajt3n, ka+ja a 6ejszt, Hgy %gja az egyik tatrt, mindjrt meg5al, az!tn a msikat is, az
( -DG (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM:F. 5kly erdlyi 6ejedelemsge s a g!)erni!m kezdete. 4-I@.(-0@/.7
a+jt megoldozzaA de tatrok rkez%n, a lenyt egy)en %agdaljk, a szegny em)ert el%iszik. Sndor &nos is akkor elszaladaA s a
tatrok szmtalan ra))al, nyeresggel %irradtig %issza is mennek.?
=Sndor &nos minden6el +arancsol, 5ogy a 5adak 6el1ljenek, Cyergy3)3l is kij2nek, s egy na+ a 5a%as alatt t)oroznak.
Meg)olond!la, nem k1lde +ortsokat 4ti. +ortyz3kat, kmeket7, lssk, elmentek(e, %agy nem, a 5adakat is %issza5ozat msna+, s
akik el6!tottak %ala is, mind 5aza takarodnak. $armadna+ mHl%a 6nyes na++al a tatr t)or egsz)en )ej%e, %oltak kzel tizenkt
ezeren s szlt)en 6og%n Vskot, egsz estig a 6al!kot gettk, +rdlk, ra)lk, ++en Szentkirlyig s egyn5ny ezer ra))al,
szmtalan +rd%al )k%el %isszamennek. Sndor &nost is mind 6elesgest2l akkor 5znl tall%n, el%i%k, kiket az Hr, A+or !ram
%lta ki esztend2 mHl%a s !gyanHgy meg)olond!la, 5ogy !gyan esmt Sndor &nost te% %iceka+itnynak, no5a az egsz Vsk tkozta,
5ogy miatta romlottak el.?
=Az n szegny szentlet;, nagy()!zg3 imdsgH, nagy(5res gazdasszony nagyanym is, A+or :lona, ki A+or :st%nnal egy test%r
%ala, rkosi 5znl esk a tatr ra)sg)anA az el2szri irr!+tiokor elszaladott %ala Cyergy3)an, %asrna+ %isszaj2%e, 5t62n ra)lk
el... $et%en esztend2s regasszony le%n, oda )e atrorszg)an a 5osszas Ht miatt el)gyad%n, meg)etegedk ... meg5al.?
=Sze)en)en 5re j%n Feterninak, mindjrt kiind!la Vsk 6el s minden6el2l a regimenteket 6el1ltet%n, az !rat A+or :st%nt is
maga mell %e%n, minden1tt +ostn megy1nk %ala.? Xtkz)en 5all%n, =5ogy a tatr mr %isszament: a generlis a regimentekkel
%isszatre, 5anem egy %icecolonell!st tszz lo%assal k1lde Vsk)an %igyzni, az !rat 4ti. A+ort7 is meg+arancsol, 5ogy )emenjen ...
Mi azrt jjel(na++al men%n )erkeznk Vsk)a s az Hr edicr!mokat 4ti. rendeleteket7 rat%n %elem a %itzl2 rendeknek s j3
dis+ositiot 5agy%n, bezr!k az istll!t% mikor a lovakat ello$tk? 4Vserei $istorija /DD( /DI.7
A tatr )e1tsr2l Lakatos 2stvn egykorH cskkozmsi +l)nos is rdekes 6eljegyzst 5agyott rnk a +l)nia jegyz2kny%)en. (
Szerinte -I.9. 6e)r!r -D.(n 1ttt )e el2szr Vsk)a DG@ tatr, akik la++ang%a a Szeret s Br!t kztt Mold%)an teleltek. $t 6al!t
gettek 6el els2 z)en, Hgy mint Szentmi5ly, Sz+%z, Szentmikl3s, Deina, *orso%a, Facsrcsi, Crcz6al%a kzsgeket. Sok em)ert
ra)sgra 5!rcoltak, msokat megltek, llatokat el5ajtottak, )Htorokat el%ittek. $ajnalt3l estig tartott a ra)ls. Akkor Szentmi5lyr3l
el%ittk Sz+%zi Bl +l)nost mintegy ezer llekkel, csak 5t em)er marad%n a 6al!)anA a msodik )etrs !tn csak t. Sz+%zr2l
el%ittk Sz2cs Andrs !rat egsz csaldj%al, Crcz6al%r3l nemzetes id. Vsereint csaldj%al s sok msokat.
'e)r!r -G.(n ismt )etrtek a tatrok Vsk)a, s +edig t))en mint el2)), akik Szentdomonkost3l Bl6al%ig, Somly3 s
a+locig tz 6al!t 6elgettek, kira)oltak, a lakosokat ra)sgra %ittk s mindent el+!szttottak ( reggelt2l estig. Akkor %itetett el
ra)sgra nemzetes 4generos!s7 Sndor &nos 6elesg%el, csaldj%al s jo))gyai%al, Sndor Mi5ly egsz csaldj%al s jo))gyai%al,
ki%%e 6elesgt, nemzetes "ndes Cyrgy 6elesg%el s egsz csaldj%al, nemzetes :nczn 4Andrssy lny7 csaldj%al s
jo))gyai%al, 6rje ki%tel%el, Mikl3s Bter 6elesg%el s csaldj%al, *Hzs Andrs Hr egsz csaldj%alA -G@ rmny ( s t))en
szmosan, Hgy ott5onr3l, mint j%e%nyek s !tasok k1ln)z2 5elysgek)2l, akik az el2)) megltek temetsre gy;ltek sszeA
egy1tt%%e sszesen t)) mint 0@@@(en %itet%n keser%es ra)sgraA msok kard s a 5ideg ltal meglettek. Ugy egy tri)!sa a szkely
nemzetnek, mely -/ tri)!s)3l ll3nak szmttatik, ily %ratlan!l s gyorsan eltrltetett, ( senki sem ll%n ellent a +ognyoknak.
4Kiadtam a Szkely >kle%ltr F:. 999.7
Sndor Jnosnak rdekes le%elei maradtak 6enn 6ogsg)3l, melyeket ki%ltatsa rdek)en rt gr36 A+or :st%nnak. "gyik kelt =:n
*!czak -I.9., az na+ szmot nem t!dom, mg az imdsgos kny%emet is el%ette?_ 4Lsd Szkely >kle%ltr F:. 990.7
A ki%lts klcsnsszeg)2l keletkezett a zlog)a lekttt )irtokok 6elett a Sndor s A+or csald kztt az a 5osszas +er, mely
eltartott az -8/@(as %ekig. "zzel 61gg ssze a Vski kr3nika keletkezse. 4Lsd Szdeczky Kardoss Lajos: A cski szkely kr3nika.
*!da+est, -.@G.7
D Szsz Kroly: Sylloge tractat!!m 0I. s -/0.
9 Cl Lszl3: "rdlyi diaetk %gzsei -GI.
G Az -0.9\.G.(i =+lan!m? memorand!m)an. Od%ar5ely %rmegye le%ltra.
I Od%ar5ely %rmegye le%ltra s "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek MM:. -I-.
0 "rdlyi >rszggy;lsi "mlkek MM:. /II., /08.
8 Az -0.9\.G. +ln!m)an s =A szkelyek ad3 ellen %al3 instantiajok? -8-@()en. 4Od%ar5ely %rmegye le%ltra7
. Szkely >kle%ltr F::. 90.
-@ Szkely >kle%ltr F::. 99.
-- A g!)erni!m rendelete Od%ar5elyszknek -0@@. mj!s /0. 4"redeti)en a %rmegye le%ltr)an, C!)erni!mi rendeletek :. 8.7 F.
Szkely >kle%ltr F::. 99.
-/ Amely nati%!s em)ernek / %agy D 2s(rks jo))gya %an, az in +ersona ne contri)!ljon, az el2))i constit!tioja szernt a nemes
szknek. Akinek +edig nincs, az contri)!ljon rtke szernt. Az -0@/. decem)er G. Pesol!tiones ... in *ika6al%a genetali
congregatione sedis st). 4Od%ar5ely %rmegye le%ltra Acta +olitica.7
-D Szkely >kle%ltr F::. DG8. "z al3l is %olt eleinte ki%tel. Od%ar5elyen +l. -0@/()en az 5atroztatott, 5ogy: =$a szegny is, 5a nati%!s
nemes em)er, ne contri)!ljon, 5a jo))gya nincs is, a kinek +edig jo))gya %an, annak jo))gya contri)!ljon.? 4A szkgy;ls
5atrozat)an.7
-9 =A j!5(majorok, )res szolgk, kertszek, csorda+sztorok, lo%as(legnyek, egysz3%al akiknek +rae)endj!k !d%ar)3l jr, azok is
imm!nitl3dnak a +ortiozst3l? 4-0@/. decem)er G. Pesol!tiones. Od%ar5ely %rmegye le%ltra Acta +olitica.7
-G Cl Lszl3: "rdlyi diaetk %gzsei :. -80.
-I Szkely >kle%ltr F::. -D, -@, -I.
-0 Od%ar5elyszken +l. -0@D ta%aszn a g!)erni!m rendeletre a szk 6al!nknt, a )rk s 5at )izalmi 6r6i ltal ratja ssze a rendk%1li
szolglmnyokat, srelmeket s +anaszokat. A )zdHj6al!i Pegistr!m azt mondja: =Anno -0@D. die -D. Maj: Azmint a regi!m
g!)erni!m 2 nagysgok +arancsolatjok jtt az nemes szknek s a nemes szk +arancsol%n minden 6al!knak, 5ogy az )rk 5eted
magokkal j3 lelkiismeretek szerint 6elrassanak minden6le eZtraordinri!mokat, %ect!rkat, melyeket mi is 6elirat%n, gy
k%etkeznek.? st). 4Od%ar5ely %rmegye le%ltra Acta +olitica.7
( -DI (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MMF. ::. Pk3czi 'erenc sza)adsg5arca. 4-0@D(-0--.7
44V. II. ?!k3)z( @eren) szabads!g"ar)a. 6*07,&*0**.8
A Pk3czi(6orradalom mi!tn a 'els2(isza %idkt 5atalm)a kertette, csak5amar tcsa+ott "rdly)e is, s itt a k!r!cok
5adi szerencsjnek 6organd3sga szerint 5!llmzott 6el s al %eken kereszt1l, 62k++ -0@D. s -0@8. kztt.
A 5i%atalos kormny 4a g!)erni!m7 mind%gig 5; maradt az !ralkod35z5oz, de csak5amar az er2dtett Sze)en)e
szor!lt, s el%esztette a tnyleges 5atalmat, melyet id2kznknt a csszri seregek 5adiszerencsje idejn %issza(%isszaszerzett.
Az erdlyi magyarsg s szkelysg rokonszen%e termszetesen a sza)adsg5arcosok mellett nyil%n!lt, s magok is
6egy%ert 6ogtak s csatlakoztak, amikor csak le5etett. Nem %olt ez knny; "rdly)en, mert gr36 Pa)!tin(*!ssy Lajos csszri
t)ornagy, katonai 62+arancsnok, a legjo)) kar)an le%2 8@@@ 62nyi nmet katonasggal rendelkezett, azonk%1l mg mintegy
/@@@ 62nyi rc knny; lo%assal s a 6orradalom kezdetn a szsz szkek, %rmegyk s szkelyek )andri!m%al is.
Pa)!tin magyar 62!rak)3l ka+itnyokat rendelt az egyes %idkek oltalmra, 5oroczkay :st%nt a Szamos mell, gr36
Bekry L2rinc 6e5rmegyei 62is+nt s !d%ar5elyszki 62ka+itnyt *alzs6al%a mell, gr36 Mikes Mi5lyt $romszkre, Sndor
&nost Vsk)a st). E++en ezek lettek nemsokra az erdlyi k!r!csgnak %ezrei, akik eleinte knytelensg)2l ellene 5arcoltak.
S-T
A szkelyeknek mr kezdet)en sem %olt ked%kre a k!r!cok ellen kirendelt katonskods, s aki csak te5ette, ki5Hzta
magt a t)or)a szlls al3l. A te5et2se))ek %agy meg%ltottk magokat, %agy magok 5elyett =53+nzrt? msokat lltottak,
%agy nmelyek lo%!kat is eladtk, =5ogy azzal a szolglatt!l mag!kat li)erl5assk.?
A k!r!cok ellen a Szamos mellett 2rkd2 t)or szkelyei ink)) 35ajt%a %rtk, mint rettegtk a k!r!cok tmadst,
amely nemsokra -0@D. no%em)er -@.(n *onc5idnl )ek%etkezett. :lyen %iszonyok kztt nem le5etett ne5z a )onc5idai
1tkzet)en gy2zni a k!r!coknak, akik le%ertk 5oroczkay szkely 5adt s a kolozs%ri nmet 2rsget, s magt 5oroczkayt is
el6ogtk, aki a tokaji t)or)a Pk3czi5oz k1ldet%n, 5;sget esk1dtt, s t)ornokk s az erdlyi 5adak %ezr% ne%eztetett ki
mr -0@9 elejn.
$asonl3 t1netek kzt 6oglaljk el a 5klyt2l )ejtt =trkorszgi 5adak? 4a )!jdos3k7 *alzs6al%t decem)er /-.(n,
a5ol meg gr36 Bekry L2rinc !d%ar5elyszki 62ka+itny 4a marosszki szkesi gr36 *ercsnyi Mikl3s k!r!c 62%ezr rokona7
j!tott 5adi6ogsgra, C)or ne%; 6i%al. < is Pk3czi5oz k1ldetett, a5ol aztn t)ornoki rangja megtarts%al a k!r!cok kz
6elesk1dtt. Cy!la6e5r%rt ostrommal %%tk meg a k!r!cok, a5ol %iszont )r3 Sz%a Mi5ly 62is+n j!tott 6ogsg)a, aki
szintn k!r!cc l2n. Xgy ltszik, 5ogy ezek a %ezrek szntszndkkal 6ogattk el magokat, 5ogy gy knnye))en
csatlakoz5assanak Pk3czi5oz. A 5romszki szkelyek 62ka+itny%al, gr36 Mikes Mi5llyal !gyanaz trtnt $ermny)an,
*rass3 mellett, mid2n Pa)!tin a 5romszki szkelyek lecsendestsre Sze)en)2l 5aza6el k1ld 4-0@D. decem)er elejn7
nmet ksrettel. <t is el6og%n Pk3czi5oz %iszik, k!r!cc lesz, a szkelyek generlis% ttetik, s gy j3 %issza s 5%en kitart
mind%gig Pk3czi mellett.
Vskszket is a Pa)!tint3l annak %delm%el meg)zott Sndor &nos %iceka+itny s amsy Dek keltettk 6el.
$romszket 5kly )!jdos3 trsa Szkely Lsigmond, Nemes ams s $enter Mi5ly 5ajltottk Pk3czi mell.
Mg ezek a )els2 Szkely6ldn trtntek, addig CHti :st%n k!r!cka+itny a meg53dtott 'ejr%rr3l Maros%sr5elyre
ment s azt ( a %r ki%tel%el ( el6oglalta s Marosszket 6lkeltette. :nnen Od%ar5ely 6el ind!lt, melynek a k!r!cokkal egy1tt
rz2 szkelysge sz%esen 6ogadta. A 5ang!lat s a kedlyek mr el2 %oltak kszt%e. A Szkely6ld -0@D(ik % %gn ( s2t
n5ny %rer2ssg ki%tel%el az egsz "rdly ( Pk3czi +rtjn %olt.
CHti, mi!tn Szkely!d%ar5ely %rt megszllotta, az sszes !d%ar5elyszki 5adakat 6el1ltette s Vsk)a is megizente,
5ogy a 5adak mellje jjjenek. Ki is jttek a cski 5adak s %elk n5ny ezerre sza+orodott a k!r!cok serege. A %isszamenetel
azon)an nem %olt oly %idm, mint a kij%etel, mert ekkor 4-0@9 elejn7 rte a szkely 5adakat a msodik nagyo)) %eresg az
"rzs)et%ros melletti $old%ilg mellett. :dig jttek al a Nagyk1k1ll2 %lgy)en CHti %ezrlete alatt a k!r!cokkal egyes1lt
cski s !d%ar5elyi szkely 5adak, n5ny ezeren. S/T
Pa)!tin !gyanis a szkelyek meg6kezsre $romszkre k1ldtte Cra%en alezredest n5ny szz lo%assal, aki
'ekete5alomnl %%ott szerencss 1tkzete !tn $romszket 6elgette s +rdlta. Od%ar5elyszk 6el +edig )r3 De ige(t
indtotta a csszri 62+arancsnok Sze)ent2l tszz lo%assal s n5ny gyH%al. $old%ilgnl tallkoztak s 1tkztek meg -0@9.
jan!r /8.(n. A szkelyek t))en %oltak, mint a nmetek, de rossz %olt a %ezrlet s nem %olt gyHjok. A 5old%ilgi
%eszedelemnek 62 oka mindenesetre az %olt, 5ogy a nmetek gyH%al rendelkeztek s ezzel knny; %olt szt!grasztani a
gyakorlatlan, 6egyelmezetlen s 5inyos 6egy%erzet; k!r!cokat.
A 5old%ilgi csata%esztsnl ellankadt erdlyi sza)adsg5arcnak Hja)) lend1letet adott a Pk3czit3l "rdly)e k1ldtt
segly5ad, 5oroczkay :st%n, Vski Lszl3, eleki Mi5ly, majd Bekry L2rinc s gr36 Mikes Mi5ly %ezrlete alatt. "zek
-0@9. jHli!s G.(re Cy!la6e5r%rra orszggy;lst 5irdettek, s ott a magyar megyk, a szkely szkek, s2t a megszllott *rass3,
Sze)en s Szszse)esen k%1l a t))i szsz szkek k%etei is megjelen%n, Pk3czit gr36 Bekry L2rinc indt%nyra
egy5angHlag, nagy lelkesedssel erdlyi 6ejedelemm %lasztottk. A 6ejedelemsgr2l sz3l3 di+lomt Szeged al orszgos
k1ldttsg %itte, melynek ln gr36 Mikes Mi5ly, a szkelyek generlisa llott s tagja %olt gr36 Lzr 'erenc cski 62kirly)r3
s t)) 62nemes. SDT
Pa)!tin a Sze)en)e internlt g!)erni!mmal s )ennszor!lt !rakkal tiltakoz3 okiratot llttatott !gyan ki -0@9. a!g!szt!s
/.(n, s maga is kijtt 5adai%al, de a 6orradalmat t)) el nem nyom5atta.
Bekry, mint 62%ezr, aki a 62%ezrsget 5oroczkayt3l a Kolozs%rnl okt3)er 0.(n %%ott 1tkzet !tn %ette t, a
szkelyeket szer%ezte, s -0@9. no%em)er 0.(n nylt rendelet)en sz%kre kti =5azj5oz, nemzet5ez, 5zan+5ez %al3
szoros ktelessgt?, 5ogy =e engedje senki magt megcsalni? a Sze)en)en ra)oskod3 g!)erni!m rendeletei ltal, 5anem
mindenki a sza)adsg 1gy5ez =igaz 5;sg)en ll5atatoskodjk, ne ro5anjon a sz+ sz3nak alkalmatossg%al az nagy,
( -D0 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MMF. ::. Pk3czi 'erenc sza)adsg5arca. 4-0@D(-0--.7
gyalzatos s rgi dics2sges magyar ne%et s sza)adsgot mocskol3 szolglatra s igra, ne %eszesse a%agy csak des
maradkt, 5anem :stennek mr nyHjtott kegyelmessg5ez er2sen ragaszkod%n, igyekezzk most megsza)ad!lni.? &elzi
egyHttal gr36 'orgc5 Simon -G@@@ em)errel, lo%assal s gyaloggal, gyH%al s m!nci3%al "rdly)e k1ldetst a 6ejedelem
ltal, aki 'orgc5ot telj5atalmH 62%ezrr ne%ezte ki. S9T
Pk3czi -0@9. decem)er /@.(n maga is t!datta, 5ogy gr36 'orgc5 Simont erdlyi 62%ezrr kine%ezte. $rom na+
mHl%a maga 'orgc5 Simon k1ld kilt%nyt a szkely nemzet5ez, 5ogy =na+r3l(na+ra kzelt az nemes orszg5oz? s miel2tt
)erkeznk, k%nta a nemes szkely natiot 6el5%ni, 5ogy szemly szerint kssenek 6egy%ert, ins!rgljanak s t)or)a
szlljanak, 5ogy %ele egyes1l%n, egy sz%%el llekkel m;kd5essenek. SGT
'orgc5 Simon erdlyi 62%ezrsge nem sokat 5asznlt a sza)adsg5arc 1gynek. A mell2ztt erdlyi 62!rak nem
sz%esen lttk magok 6l 5elyezst, a n+ sem lelkes1lt rte. A mag%al 5ozott 6nyes k!r!c 5ad, mely =+om+ra akrmely
kirly mell )eillett %olna?, lenzte az erdlyi k!r!cokat. =$ogy az erdlyi zeks, condrs 5adakat meglttk: +ktk,
csH6oltk.? SIT
Az erdlyiek mell2zse %olt egyik okoz3ja a zsi)3i csata%esztsnek is 4-0@G. no%em)er --.7, melynek megtrtnte el2tt
a 'orgc5 Simon tancsn jr3 6ejedelem Bekry L2rincet az !d%ar5elyi s ms szkely 5adakkal 'ejr%r ostromra s Sze)en
6el k1ld, Klnoki Btert +edig a 5romszki s cski 5adakkal *rass3 ostromzrolsra. "rdlyi 5ad alig is %ett rszt a zsi)3i
5arc)an.
A zsi)3i %eresg !tn =szrny; )3d!ls, 6!ts %ala az egsz orszg)a.? A k!r!cokkal tart3 Hri n+ t))nyire Mold%)a,
>l5orszg)a, %agy Magyarorszgra menek1lt, a 6egy%ert %isel2 k!r!c n+ +edig 5aza szledtA a %rak)a szor!lt csszr+rtiak
is 5azamentek. ( Bekry maga is menek1lt 6elesge !tn Mold%)a, a5o%a =az !raknak, 62rendeknek a ja%t mag%al %itte,
nmelyiket sok )iztatssal csal%n )e.? Mikes Mi5ly Pk3czi%al Magyarorszgra ment, a 6elesge Mold%)a menek1lt.
Szt%eretett a *rass3t kr1lzr3 szkely 5ad is, Hgy, 5ogy rendes 5adsereg nem maradt "rdly)en, a5ol a k!r!csg el5allgatott,
csak a %rak)an maradt nmi 2rsg s egyes kise)) csa+atok la++angtak, 62k++ a cski 5atr5egyek)en.
Pa)!tin s a mellette l%2 g!)erni!m sietett 6el5asznlni s kiaknzni a 5elyzetet. >rszggy;lst 5irdetett -0@G.
decem)er -G.(re Seges%rra. A seges%ri orszggy;ls az!tn Pk3czi 6ejedelemsgt megsemmist, a csszr 4most mr :.
&3zse67 5;sgre Hj esk1t ttetett le, a %rmegyk s szkek 5;sgesk1je lettelre )iztosokat ne%ezett, ad3t s lelmet ro%ott ki,
az ad3 6elt a Pk3czi mellett ltalnosan 6egy%ert 6ogott szkelysgre sza)ta. S0T
"zzel a Pk3czi(6orradalomnak els2 6el%onsa "rdly)en )e%gz2dtt. A commissari!sok =a n+et er2s tok alatt a
csszr 5;sgre )eesk1tk.? =Minden 5elyeken +edig a 6ldn+t2l er2s 5it alatt a 6egy%ert kikeresk, elszedkA egyn5ny
em)ert 6el is akasztnak a66le semmirekell2 6egy%errt, 5ogy eld!gtk %ala.? Kik!tattk az el)!jdosottak s a csszr 5;sgre
%isszatrni a grtia !tn is %onakod3k ja%ait s elko)oztk. Akik k!r!cokat rejtegettek %agy segtgettek, azokat is 5alllal
)1ntettk. "ltiltottk a sza)ad kzlekedst, senkinek nem l%n sza)ad /9 3ra jrsnyi 6ldn s a szken tHl mennie. A katonai
62+arancsnok 5re nlk1l gy;lseket sem tart5attak s megk%ntk, 5ogy a 62+arancsnok mellett =mindenkor mindenik szk)2l
egy legyen az els2k kz1l, az kikkel minden 26elsge szolglatjra %al3 dolgokat traktl5asson.? S8T A megrendsza)lyozst
k%ette a nagymr%; ad3ztats.
De a la)anc(%ilg nem tartott sokig, mert amint Pa)!tin az -0@I.(i nyr 6olyamn a magyarorszgi 5arctrre
kirendeltetett s csak a %rak)an 5agyott 2rsget: Bekry L2rinc sz+ sereggel Hjra "rdly)en termett, az elnyomott n+et
6elsza)adtotta, s ismt Pk3czi 5;sgre eskette, a megyk s szkek lre Hj tiszt%isel2ket lltott. Az -0@I.(i 2sz elejn
"rdly n5ny %r s %ros ki%tel%el teljesen %issza %olt 6oglal%a.
Bekry L2rinc orda mellett Keresztes(mezejn ltalnos 5adiszemlt 4generalis m!strt7 tartott a szkely 5adak 6elett.
Pk3czi erdlyi 6ejedelemsge tmogats)an nem csekly rdeme %olt a szkelysgnek, amely rmmel %ette a
6ejedelem ama 5radst 4-0@0. 6e)r!r -G.(r2l, M!nkcs %r)3l7, 5ogy 6ejedelemsg)e %al3 )eiktatsa %gett "rdly)e
ksz1l s =a 5aza sz1ksges dolgainak rend)e 5ozsa %gett orszggy;lst 5irdet -0@0. mrci!s /8.(ra Maros%sr5elyre.?
A 6ejedelem a Mez2sg 6el2l jtt s mid2n +rilis G.(n Szentkirly 6el2l Maros%sr5elyre )e%on!lt, el2tte jttek legell
az !d%ar5elyszkiek, !tna a marosszkiek, aztn az aranyosszkiek, Bekry regimentje, D com+ania %eres ko+js szkely, G
com+ania kara)lyos, aztn maga az !d%ar a 6ejedelemmel. "z az orszggy;ls Pk3czit 6ejedelemsg)e 1nne+iesen )eiktatta,
s ezltal az erdlyi nemzeti 6ejedelemsget mg egyszer %isszalltotta. S.T
K+%isel%e %oltak a szkelyek a nemsokra az!tn tartott 3nodi orszggy;lsen is, a5ol a )e%on!lsnl ott %oltak a
szkely %eres dra)antok. "rdly)en Bekry L2rincet 5agyta a 6ejedelem 62%ezr1l.
:. &3zse6 -0@0. jHli!s --.(n kiadott, a megtr2knek kegyelmet 5irdet2 nylt rendelete igyekezett ellensHlyozni a Pk3czi
rendeleteit. De amit ez el nem rt, megtette a *cs)2l "rdly)e indtott Pa)!tin 6egy%eres ereje, amely -0@0 2szn "rdly
%issza6oglalst nagy erllyel s sikerrel ksrlette meg, s 5ajtotta %gre. Bekryt "rdly)2l kiszortotta, s a csszri 5adak a
Szkely6ldet is megszllottk, Mikes Mi5lyt az >jtozi(szoroson t Mold%)a szortottk. A )irtokossg menek1lt a 5az)3l, a
n+ a csszri !ralom s a nagy ad3k el2l erd2)e )!jdosott, a katonasg zskmnyolt, +rdlt s ( ad3ztatott. Mert a csszri
!ralommal egy1tt jrt ismt a nagymr%; ad3ztats.
Pa)!tin "rdly %issza6oglalst )e%gez%n, -0@8. mj!s -.(n *cs)e ind!lt, mag%al %i%n a Sze)en)en 6ogsgra
%etett *et5len Mikl3s gr36ot is. $ely)e el2)) az em)ersges V5!sani t)ornok, majd nemsokra 4jHni!s /9.7 a kegyetlen )r3
Kirc5)a!m Cyrgy lett erdlyi 625ad+arancsnok.
Pk3czi -0@. nyarn Krolyi Sndort -8@@@ 62nyi 5addal "rdly %issza6oglalsra )ek1ldte, aki +tenseket )ocst%n
ki, nagy mozgalmat idzett el2 minden6el az orszg)an. De a =nagy )3d!ls?, melyet a Krolyi )ej%etele el2idzett, nem
tartott sok, mert 2 maga, )r Szszse)esig el2nyom!lt, nylt csat)a a minden1nnen ssze%ont csszri 5adakkal nem
)ocstkozott, 5anem kitrt el2l1k, s 5at5eti "rdly)en m!lats !tn a trencsni %esztett csata 4-0@8. a!g!szt!s -.7 5rre
ki%on!lt "rdly)2l.
A csszri 5adak szerencsjt -0@8()an is nyomon k%ette az ad3ztats. "z s a kmletlen sarcols a la++ang3 t1zet
Hjra meg Hjra 6elsztotta, Hgy, 5ogy mg -0@.()en is 6olytak a titkos gy;lsezsek s a k!r!c mozgalmak.
( -D8 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MMF. ::. Pk3czi 'erenc sza)adsg5arca. 4-0@D(-0--.7
A 6orradalom 5!llmai mg le sem csilla+!ltak teljesen, mid2n Hj, ennl mg sHlyosa)) csa+s sHjtotta a Szkely6ldet s
az egsz 5azt. -0@8 %gn a +estist )e5!rcoltk Mold%)3l. =Falami gyergyai cignyok, kik a k!r!cok el2l 6!tottak %ala
Mold%)a, )etegen kij%nek Cyergy3szentmikl3sra, ott meg is 5alnakA onnan a 6al!si em)erekre is ki5at a contagio.? S-@T
A 62kormnyszk megtette az 3%intzkedseket a ragly to%)) terjedse ellen. "lzratta a szorosokat, )e%gatja az
!takat, 2rket lltott, 5ogy Cyergy3)3l se ki, se oda )e ne jrjon senki. -0@8. decem)er -9.(n rendeletet k1ldtt Korda
Lsigmondnak, mint 625ad)iztosnak Seges%rra, 5ogy =a gyergyai +ass!sra szorgalmatosan r%igyzzon, 5ogy egy em)er is
lete %esztse alatt onnan kijnni ne merszeljen, k1ln)en 5a %alaki kijnni com+eriltatik, egytalj)an meg kell 5alnia.?
Az 3%intzkedsek azon)an 5i)a%al3nak )izony!ltak. A +estis csak5amar elterjedt a Szkely6ldn is, Hgy, 5ogy azt a
mirigy5all miatt a katonasg is elker1lte. Annl ink)) el5atalmasodtak a k3)orl3 tol%ajok, a k!r!csg s+redk)2l s a
csa%arg3k)3l ssze%er2dtt ra)l3 n+sg, mely seregest2l )ek3)orolta a Szkely6ldet. A k!r!c szn alatt %al3 garzdlkods
mg -0-@()en is tartott. =A tol%ajok ( rja Vserei -0-@(r2l ( szerte(szllyel sok +rdlst tettenek az orszg)an, mint a 6arkasok,
caka titkon rro5antanak a 6al!kra s 6el+rdltk.? Fezreik ne%)2l 4*alika, Drag!ly, 'ekete Faszily, Kim+in *!k!r7
k%etkeztet%e, ezek zme ol5sg %olt.
A g!)erni!m s 625ad+arancsnoksg erlyes intzkedsei k%etkezt)en mindink)) elsz;nt a 5arc s lassankint
lecsendes1ltek a kedlyek s -0@. 6olyamn =sza+orn kezdnek 5azajnni az erdlyi k!r!cok Mold!%)3l gratira.? -0-@()en
is =6elesen j%nek 5aza a k!r!cok Magyarorszg)3l, Moldo%)3l, $a%asaly6ld)2l.?
Stein%ille t)ornok, aki az -0-@()en el5!nyt Kirc5)a!m !tn "rdly)e 625ad+arancsnok!l k1ldetett, )ej%etele !tn
csak5amar 4jHni!s /@.7 ki5irdette =az 26elsge grtijt az el)!jdostak 5azjok)an %al3 reci+ilsa 6el2l.? Vskszk tisztjei
megrtk ezt a =tekintetes nagysgos s nemzetes "rdly)2l Moldo%)a magokat reci+ilt magyar ked%es atynk6iainak?, kr%n
s int%n 2ket, 5ogy =ezen alkalmatossgot meg ne %essk, minden )izonytalan remnysgek5ez ragaszkod%n, mint eddig.?
S--T
A remnysg nem is tart5atott sok, mert a 6orradalom az anyaorszg)an is sz;n26l)en %olt. Amit el nem %gez5etett az
ellensg 6egy%ere s az ez1st+nz el6ogys%al a rz+nz elrtktelenedseA )e%gezte a +estis, mely megd))ent2 szmmal
szed%n ldozatait, minden to%))i 5arct3l elked%etlentette a sza)adsg5arcosok meg6ogyott seregt. Pk3czi kiment
Lengyelorszg)a s Krolyi Sndor megkttte a szatmri )kt -0--. mj!s -.(n, mely kegyelmet )iztostott a k!r!coknak,
sza)adsgot 5azatrsre a ki)!jdosottaknak, meger2st az orszg alkotmnyt st). Az )keokmnyt az erdlyiek rszr2l is
alrtk --(en, kzt1k n5ny szkely 62Hr. A )!jdos3k 5azatrtek, de itt5on a )ke ldsa 5elyett szomorHsg, gysz s
+!szt!ls %rta 2ket: a +estis s mar5a%sz. $i)a %olt minden 3%intzkeds, a kett2s jr%ny -0-@(--. 6olyamn is d15ngtt.
A )!jdos3kat most mr j!talommal is kecsegtetik %issza, elrendel%n, 5ogy =a sok, >l5orszg)a s trk 6ldre
)!jdosott 5aza lakosai 6ldeikre %isszatr5essenek: +!)licljk, 5ogy egy %re, %agy 5a k%ntatik to%))ra is, minden ad3 s
contri)!tio al3l 6elmentetnek.?
"nnyi csa+s sHjtotta +or)a a szegny 5aza6iakat a MF:::. szzad elejn a Pk3czi(6orradalom alatt: 5)orH, mar5a%sz,
+estis, amely megtizedelte a lakossgot, s nyomor)a 5ajtotta a megmaradtakat. Magyarorszgon sszeszmttattk az ldozatok
szmt, 5ogy =mennyi em)erek esnek el e))en a re%ol!tio)an s Hgy talltatott, 5ogy +estis)en 5oltanak meg 5romszztz
ezeren, 6egy%er miatt +edig 8G@@@(en.? ="rdly)en mg !gyan ( rja Vserei -0-/()en ( senki szm)an nem %ette, mi%el a +estis
mai na+ig is meg nem sz;nt, de gondolom nincs 5ja a szzezernek, kik eddig a +estis)en meg5oltanakA )izony 6egy%er miatt is
sok ezeren 5!llottak el.?
A mar5a%sz miatt +edig 5rommilli3 6orintnl t)) kr esett "rdly)en, Hgy, 5ogy sok 5elyen nem is sznt5attak,
%et5ettek az em)erek a mar5a sz;ke miatt, melynek ra igen megdrgodott. Ami megmaradott, el%itte =a rettenetes +ortiozs.?
Mltn s35ajtott 6el az egykorH szkely trtnetr3, a j3 Vserei Mi5ly, 5ogy =rettenetes nagy tlete :stennek rajt!nk,
mg sem tr1nk meg_.? S-/T
A Pk3czi(6orradalom 5!llmzsa kz)en rendszeres ad3zsr3l sz3 sem le5etett. Amid2n a k!r!c n+5adak %oltak
6lny)en, le5et2 kmlettel %oltak a 6ldn+e irnt, s csak a legsz1ksgese)), nlk1lz5etetlen ad3ztatsra szortkoztak.
Amid2n azon)an a csszri idegen zsoldos 5adak kerekedtek 6l1l, a kmlet megsz;nt s megkezd2dtt a ter5es ad3ztats,
62knt az lelem(szllts a nmet 5adak szmra.
A Pk3czira %gzetes zsi)3i csata%eszts 4-0@8. no%em)er --.7 !tn nmet 5adak znlttk el "rdlyt s a
Szkely6ldet. Pa)!tin 62+arancsnok k%nsgra a g!)erni!m orszggy;lst 5irdetett Seges%rra -0@8. decem)er -G.(re, a
5;sgesk1 lettelre az Hj !ralkod3nak. A g!)erni!m Seges%rra lelmiszereket s a)rakot 4)Hzt, kony5ra %al3t, sznt s
za)ot7 rendelt Od%ar5elyszkr2l. Katonasgot szllttatott a szkely 6al%akra, meg5agy%n, 5ogy ott a t))i 6al%ak
lelmiszerekkel s 6%al segtse a k%rtlyt ad3 kzsgeket. $atszz t)ori szekeret is llttatott ki, az ad3 arny)an oszt%a el.
S-DT
A megrendsza)lyozst a nagymr%; ad3ztats s ter5es +orti3zs k%ette. $ogy mily sHlyos ter5et %iseltek, m!tatja az,
5ogy -0@G()en csak egy szkre 4Od%ar5elyre7 /--@@@ 6orint esett rendes ad3!l s mg k). !gyanannyi a rendk%1li szolgltats
s zsarols miatt. S-9T
A szkely nemzetre -0@G. 6e)r!r(+rilis negyed%re DI00G 6orint 8@ krajcr ad3 ro%atott ki. "))2l 6elosztatott
$romszkre -/@@@ 6orint, Od%ar5elyre 8I9@, Vsk(, Cyergy3(, Kszonra I0/@, Marosszkre I0/@, Aranyosszkre /I.G 6orint
8@ krajcr.
Pendes orszggy;lseket nem tart5at%n, az ad3kat nkny1leg %etettk ki s 5ajtottk )e. $ogy mennyi zaklatssal jrt
ez, egy +r +ld)3l megtl5et2. Ugy a g!)erni!m -0@0. no%em)er -I.(n csak egy szk)2l 4Od%ar5elyr2l7 a katonasg
lelmezsre rjok a katonai kormny ltal ki%etett G@@@ k)l )Hzt, I@@@ k)l za)ot s D@@ szekr sznt k%etelt 5aladk
nlk1l Sze)en)e szlltani.
"gy 53 mHl%a 4-0@0. decem)er -G.(n7 a decem)eri, jan!ri s 6e)r!ri 53ra a katonasg sz1ksgletre Od%ar5elyszkre
es2 ad3 4G@@@ r. 6orint, D@@@ k)l )Hza, 9D@ 5ord3 )or, .@@ k)l za) s G@@@ szekr szna7 sszeszedst s1rgeti a
g!)erni!m.
( -D. (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MMF. ::. Pk3czi 'erenc sza)adsg5arca. 4-0@D(-0--.7
Mg ez sem %olt elg. "gy 5t mHl%a Hja)) +3tad3 ki%etsr2l rkezik a g!)erni!m rendelete, mely)en az ll, 5ogy
mi%el $romszk s Vskszk megromlsa miatt a kt szk ad3ja egy rszt is a %rmegykre s a t))i szkekre kellet%n
elosztani, a 6enne)) jelzett 5rom 53na+i ad3)an Hja))an mg /@@@ r. 6orint, --GG h k)l )Hza, 09@ mzsa s G@ 6ont 5Hs,
-/@ 5ord3 )or, D/0G k)l za) s -@/G szekr szna ro%atott ki Od%ar5ely szkreA ksztsek el2 s k1ldjk a t))i%el egy1tt.
"zt +edig, )rmily ter5es %olt is, krlel5etetlen1l )e kellett 5ajtani. "gy rszt a sze)eni raktrak)a kellett k1ldeni, amit
Pa)!tin !gyancsak s1rgetett. -0@8. jan!r D.(n mr a termnyad3 gyorsan Sze)en)en szlltst rendeli a 62kormnyszk,
=mert k1ln)en a generlis katonasgot k1ld annak )e5ajtsra.? Azrt kegyelmetek, 5a az nagyo)) romlst s gonoszt el
akarja ker1lni, jjel(na++al rajta legyen? ... k1ln)en =a))3l mely romls k%etkezik, maga ltalr5eti s lt5atja.?
A rendes ad3n 6el2l rendk%1li szolglmnyokkal s ad3ztatssal is ter5eltk a szegnysget. :lyen %olt az Hn. $atk!&
$nz, melyet a k%rtlyoz3 katonasg a n+t2l k%etelt, amit !gyan kirlyi rendelet eltrlt, de %isszalsk+ mgis szedtek.
A g!)erni!m rtes1l%n, 5ogy az eltrlt +atk3(+nz =a szegnysgnek, mely nagy ter5eltetsei%el s romls%al most is
minden1tt eZtor[!ltatik 4kicsikartatik7, Hgy 5ogy az +atk3(+nznek %teli)en nagyo)) aggra%atioja %agyon az szegnysgnek,
mintsem az rjok %ettetett [!arit!moknak 6elszeds)en?: -0@8. jan!r /8.(n meg5agyja Od%ar5elyszknek, 5ogy %izsgltassa
meg s %egye jegyzk)e =5ol s kiken s melyik regiment)li eZec!torok ltal mennyi +atk3(+nz eZtor[!ltatott eddig?, s arr3l
jelentst t%n a g!)erni!mnak, ez intzkedni 6og a szegnysg megoltalmazsn. Most +edig tjkozs!l a katonai
62+arancsnokkal kzsen meglla+tott !tastst k1ldenek, 5ogy a 5adi s +olgri )iztosoknak mi5ez kell mag!kat tartaniok.
S-GT
Pk3czi szerencsecsillaga a trencsni csata%eszts !tn 4-0@8. a!g!szt!s -.7 mindink)) el5al%ny!l%n, a csszri
5adak szerencsjt, mint rendesen, -0@8()an is nyomon k%ette az ad3ztats.
-0-D. sze+tem)er /0.(n a katonasg szmra D@@ szekr sznt rendel a g!)erni!m Od%ar5elyszkr2l Sze)en)e
szlltani. >kt3)er derekn ki%et a g!)erni!m a tli k%rtly)an szlltand3 katonasg lelmezsre Od%ar5elyszkre //@@
k)l )Hzt, 9G@@ k)l za)ot, /GG@ szekr sznt, -9@@ mzsa 5Hst. "z mg nem %olt az egsz tli k%rtlyozs idejre 4I
53na+ra, no%em)er(+rilis7 ki%etett ad3, csakis el2leges 4antici+ato7 kiro%s /(D 53na+ra, melyet aztn +3tl3 s %gleges
kiro%sok k%etnek. "))2l -0@8. okt3)er /-.(n 8@@ k)l )Hzt rendelnek a seges%ri raktr)a %itetni, s Hgy a sze)eni
raktr)a %al3 sznt jjel(na++al siettetni 5agyjk.
Az el2legesen kiro%ott lelmiszerek szlltsa Maros%sr5elyre rendeltetett s a ksedelem miatt ne5eztel2 katonai
62+arancsnok k%nsgra -0@8. no%em)er -..(n azzal s1rgeti meg a g!)erni!m, 5ogy =k1ln)en 5a rette %alami
ked%etlensg tallja kigyelmeteket, magnak s ne msnak t!lajdontsa.? S-IT
Decem)er /.(n kir3%jk a tli 53na+ok)an mg esedkes ad3t s +edig a 6enne)) emltett =antici+ato 6el%etett
nat!ralkon k%1l? /@ 5ord3 )ort, 8@@@ r. 6orintot, D@@@ k)l )Hzt, -889 mzsa 5Hst, G@@@ k)l za)ot, 9G@@ szekr szntA
int%n a szket, 5ogy ossza 6el a 6al!kra s szedje )e, =eZec!torokat +edig magra ne 5agyjon, amely mi nagyo)) kra s
kltsge k%etkezik a szegnysgnek.?
Mg ez sem %olt elg az egsz tl 6olyamra. -0@.. jan!r /9.(n a katonasg szmra )or+nzt, -@@@ 6orintot %etnek ki
a szkre. -0@.. 6e)r!r /G.(n =az 26elsge az 5az)an mostan )jtt militija s recr!tja? 4Hjoncai7 tartsra Hja))an ki%et a
g!)erni!m Od%ar5elyszkre GG k)l )Hzt, /G mzsa 5Hst, /G@ k)l za)ot, s /G szekr sznt, melyet s1rg2sen kell
)eszedni s szlltani.
-0@.. mj!s 8.(n a Seges%rr3l Maros%sr5elyre szlltand3 9@@@ k)l )Hz)3l Od%ar5elyszkre es2 G@@ k)l
elszlltsra rendelnek szekereket s zskokat. Mj!s -9.(n a t)ori szekerek mell -- )rest k%n Pa)!tin generlis. &an!r
-8.(n katonai eZec!tio%al s1rgetik meg a k%nt )resek Maros%sr5elyre k1ldetst. &Hli!s -D.(n a t)ori szekerek mell2l
elszktt )resek %isszak1ldst, %agy 5elyettk msokat k%nnak elegend2 lelmiszerrel ellt%a.
-0@.. okt3)er -G.(n a k%etkez2 tli id2re G@@ k)l )Hzt, -G@@ k)l za)ot, 9@@ szekr sznt s 0G@ 6orint 5Hs(
+nzt %etnek ki a szkre.
-0-@. jan!r I.(n a katonasg rszre a 5rom els2 53na+ra %al3 5tralk)an maradt //G k)l )Hznak a
maros%sr5elyi raktr)a %al3 k1ldst s1rgetik. -0-@. okt3)er /.(n a katonasg tli szllsra sz1ksges lelmiszerekre /GG@
r. 6orint, /@@@ k)l )Hza, DG@@ k)l za) s -/@@ szekr szna el2ksztst k%etelik Od%ar5elyszkt2l. No%em)er -..(n az
-0--. % 5rom els2 5a%ra kisza)ott //G@ 6orintot s1rgetik. S-0T
A t))i szkek arnylagos +nz(ad3j%al s termnyszllts%al ez a =rettenetes +ortiozs? nagy sszegre rHgott. $a
sz+ szeri%el nem 6izettk %agy nem t!dtk 6izetni: knyszer )e5ajtssal, katonai eZec!tio%al, er2szakkal %ettk 6el a szegny
n+en.
Ugy ment az egsz Szkely6ldn, s2t az egsz "rdly)en. Az egykorH Vserei Mi5ly szerint:
=Szrny;, irt3ztat3 eZec!tio mene %g5ez az egsz orszg)an, mert nagy +orti3t %etettek 6el a militia szmra, s a
Pk3czi tkozott rz+nze miatt minden j36le monta kiklt %ala "rdly)2l, nem l%n a szegnysgnek +nze, 5onnan a
+orti3t megadja, knoztk, ktztk, nyomorgattk, 5ogy !gyan nem ad5atott, minden mar5jt el%ettk, egy j3 +r krt 5at
6orint)anA a )rassai, sze)eni mszrosok meg is gazdagodnak, mind azok %e%k meg az eZec!torokt3l a mar5kat rettenetes
5allatlan olcs3 ron.? S-8T
A Szkely6ld drgn 6izette meg a sza)adsg5arc)an rsz%telt.
- Lsd )2%e))en Szdeczky Kardoss Lajos: A Pk3czi(6orradalom "rdly)en. 4"rdlyi MHze!m, -.@@. %6.7
/. Lsd )2%e))en &aka) "lek ( Szdeczky Kardoss Lajos: Od%ar5ely %rmegye trtnet)en, *!da+est, -.@8.
D 5aly Klmn: A *ercsnyi(csald trtnete, :::. -8G.
9 Bekry L2rinc +tense Od%ar5elyszk5ez -0@9. no%em)er 0.(n a lekencei t)or)3l. 4Od%ar5ely %rmegye le%ltra, C!)erni!m act!m :.
8@.7
G Cr36 'orgc5 Simon +tense a nemes szkely nemzet5ez. Klt Angyalosnl, -0@-. decem)er /D. 4Od%ar5ely %rmegye le%ltra,
C!)erni!m act!m :. 8/.7
I Vserei Mi5ly $ist3rija, D99.
( -9@ (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MMF. ::. Pk3czi 'erenc sza)adsg5arca. 4-0@D(-0--.7
0 K2%ry Lszl3: "rdly trtnete, F:. 0/.
8 Vserei Mi5ly $ist3rija, DG0. ( Cra%en ezredes rendelete a k!r!cok ellen -0@G. decem)er D@. 4Szkely >kle%ltr F::. -8D.7
. Lsd Szdeczky Kardoss Lajos: ::. Pk3czi 'erenc "rdly)en. Kolozs%r -.@D.
-@ Vserei Mi5ly $ist3rija, 9/..
-- Szkely >kle%ltr F::. -G-.
-/ Vserei Mi5ly $ist3rija, 99-, 909, 90G.
-D A g!)erni!m rendelete Od%ar5elyszknek -0@G. decem)er -. s 0. 4Od%ar5ely %rmegye le%ltra7A Cl Lszl3: "rdlyi diaetk %gzsei,
-.G.
-9 Szkely >kle%ltr F::. -II. s Od%ar5ely %rmegye trtnete 9/9.
-G A C!)erni!m Od%ar5elyszknek -0@0, decem)er -G. s /D. 4Od%ar5ely %rmegye le%ltra, C!)erni!m act!m ::. D0, 9D, 9I.7
-I Od%ar5ely %rmegye le%ltra, C!)erni!m rend. ::. GG, G0, G8.
-0 Od%ar5ely %rmegye le%ltra, C!)erni!m act!m ::. G., 0G, .D.
-8 Vserei Mi5ly: "rdly 5ist3rija D.@.
( -9- (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MMF:. Pk3czi(sza)adsg5arct3l a szkely 5atr2rsgig. 4-0--(-0I97
44VI. ?!k3)z(&szabads!g"ar)!t3l a szkely "at!r%rsg(g. 6*0**&*0/-8
A Pk3czi(6orradalom s az azt )e6ejez2 szatmri )kekts el%)en nem %ltoztatott "rdly alkotmnyn. A )ke(
okmny egyik +ontja )iztostotta Magyarorszg s "rdly alkotmnyt. De "rdly kormny6ormja a gyakorlat)an mgis nmi
%ltozst szen%edett. Az els2 g!)erntor, gr36 *n66y Cyrgy -0@8. no%em)er -D.(n meg5al%n, a )csi kormny a
g!)erntorsgot nem tlttte )e egszen -0-D(ig. :d2kz)en a 6ejetlen s csonka g!)erni!m)3l s Hjonnan %lasztott tagok)3l,
sszesen -I 62)2l ll3 Hn. =kirlyi de+!tatio? igazgatta "rdlyt. A k!r!c %ilg 5!llmai lecsilla+od%n, "rdly kormnya is
%isszanyerte rendes 6ormjt, mi!tn gr36 Kornis Lsigmond -0-D ta%aszn g!)ernatorr kine%eztetett. Az orszggy;lsek
sorozata is megkezd2dtt -0-D()an, melyet a k%etkez2 %ek)en s;r;n k%ettek a t))iek. "zek t))nyire az ad3zsi 1gyekkel
6oglalkoztak.
Az orszggy;lsek megsza%aztk az !d%ar ltal k%nt ad3kat a katonasg tartsra, %rak +tsre, az orszg
kzsz1ksgleteire. A megsza%azott sszeget a nemzetekre a meg5atrozott arny)an kisza)tk. "zek !tn 6elosztottk
%rmegyk s szkek szerint. A szkek kir3%tk a 6al%akra az ad3k!lcs ala+jn. Az ad3szed2k aztn )eszedtk a tisztek s )rk
segtsg%el s )eszlltottk a +nzt s a termnyeket a rendelt 4t))nyire a nagysze)eni 5adi7 +nztr)a s katonai 46ejr%ri,
)rassai, sze)eni st).7 raktrak)a 4magazin!m7.
Mindez termszetesen sok ne5zsggel jrt. Az orszggy;lseken el2)) a kirlyi )iztossal alk!doztak a k%nt ad3
leszlltsa 6el2l. Aztn a 5rom nemzet %ersengett egymssal az el%llaland3 sszeg, az arny 4[!ota7 6elett. A n+ek s szkek
rendszerint +anaszolkodnak a nagy ad3, a kezels, )e5ajts s a katonai zsarolsok miatt. A 5at3sgok s az orszggy;lsek
keresik az or%osls m3djt, s e kr1l 6olyik a legt)) k1zdelem az orszg kormnyzsa tern.
Az ad3zsi ter5ek s azok knnytsnek trek%se szem)e lltotta egymssal a kis(nemeseket a 62nemesekkel, ti. a
l362ket a %al3di nemessggel 4%era no)ilitas7.
, kis&nemesek 4kik alatt az armalistk s l362k rtend2k7 a kirlyi de+!tatio el terjesztettk srelmeiket 4-0-@()en7. A
62nemesek arra rszletesen %laszoltak s ennek ala+jn 5ozott a kirlyi de+!tatio %gzst.
A kis(nemesek krik, 5ogy nemesi sza)adsg!k ala+jn az ad3t3l mentesttessenek, mint5ogy =ms 5ozzjok 5asonl3
szegny neme em)ereket a nemes szk imm!nitlta.?
A 62nemesek azt re+likzzk, 5ogy a ktsgtelen nemesek, 5a csak 6lro%atalt3l ad3z3 jo))gyai talltattak is,
sza)adsgok)an mindeddig megtartattak, a kett2 %agy 5rom ad3z3 jo))gyH nemes nem %etettk ad3 al, de mikor ga)ont,
za)ot kellett a magazinok)a szlltani, %agy 5irtelen %al3 +nz)eli kir3%s jtt a szkre, mag!kat is megro%tk a 62nemesek,
mely szinte 6l1lmHlta az krszm !tn %al3 te5er%iselst. Krik ezrt a kormnyt, 5ogy =a nemesi rg sza)adsg mg ez
kicsiny megmaradott szikrcskjt gratiose meg marasztani mlt3ztassk.?
A kirlyi de+!tatio %gzse az lett, 5ogy amely nemes em)ernek akr armlisos, akr l362 legyen az7 -/ krr2l 4=mely
I, sza)ad szkely t!lajdon)an l%2 krt tszen?7 ad3z3 jo))gya %an, mert a jo))gy ktannyi kr !tn 6izetett, mint a
sza)ad szkely ( szemlye szerint ad3zni nem tartozik A akinek annyi nincs +3tolni tartozik, =mert az nemesi sza)adsg senkit
is, 5a jo))gy nem ad3zik, a contri)!tiot3l nem imm!nitl.? Megjegyzik, 5ogy -/ krt2l ad3z3 jo))gyas nemes em)eren
olyan rtend2, akinek 5rom 4de nem zsellr)2l %agy cigny)3l ll37 ad3z3 jo))gya %an.
Az ad3zs 6eletti %ersengs m!tatja, 5ogy az ad3ter5ek a Pk3czi 6orradalom lezajlsa !tn is igen nyomaszt3k %oltak,
melyek al3l mindenki knnye))tst keresett.
Az ad3sszeg is 5!llmz3, a szerint, 5ogy mennyit %etettek ki az orszgra. Az ad3t rendesen a tli 5at 53na+ra %etik ki,
Hgy 5ogy sze+tem)er %agy okt3)er)en el2zetes sszeget 4in antecess!m7 %etnek ki az els2 tli 5rom 53na+ra 4no%em)er(
jan!r7 s jan!r)an aztn, msodik 5rom 53na+ra 46e)r!r(+rilis7. K1ln aztn a nyri 53na+okra.
-0-D()an az ad3 0G@@@@ 6orint)an lla+ttatott meg s D@@@@ k)l )Hz)an. =Az ad3nak a 5rom nemzet kztt
igazsgos eloszt5atsa m3djnak kidolgozsra? +edig )izottsg ne%eztetett ki.
Az -0-9. jan!r I.(i sze)eni orszggy;ls az ad3zsra nz%e 6ontos el%i 5atrozatot 5ozott: az egyhzhelyi nemesek ad3
al %etst. "z a kis(nemessgnek az a rsze %olt, melynek csak egy jo))gytelke 4sessioja7 %olt, s melyet egyhzi% egyhzas%
%agy egy hzhelyi nemessgnek 4no)ilis !ni!s sessionis7 ne%eztek. "z mr rge)) id2 3ta ad3 al %onatott. SDT Az egytelkes
nemessg ezt magra nz%e srelmesnek tartotta s az ad36izets al3l =sok !takon s m3dokon? s 1r1gy alatt menek1lni
igyekezett. Az -0-9. %i orszggy;ls azrt %gzs)en mondozta ki, 5ogy5a =%alamely nemes em)ernek kt j3, ad3z3 s a 6al!
kznsges ter5t %isel2 em)ere nincsen, az tartozzk ad3zni?A de =5a %alamely nemesnek tanl egy ad3z3 em)ere lenni, annak
az ad3ja segtse a nemes em)er ad3jt, s amit az olyan +araszt em)er ad, az im+!tltassk az !ra ad3j)an.? S9T "z az -0-9.(i
orszggy;ls a tli k%rtlyozsra I@@@@@ 6orint ad3t sza%azott meg, =Hgy, 5ogy )Hz!l, za)!l, szn!l, ami k%ntatik az
26elsge ez 5az)an l%2 militijnak s lo%ainak kiteleltetsre? azt termszet)en szolgltassk, ami +edig 6elmarad, azt
ksz+nzzel +3toljk ki. A nemes szkely nemzetre esett e))2l 8I@@@ 6orint, G8D9 k)l )Hza, 8III za), 9DD9 szekr szna. A
nyri 53na+okra megsza%aztak -@@@@@ 6orintot s D@@@@ k)l )Hzt. "z !t3))i)3l a szkelyekre esett GI@@ k)l )Hza.
Pendk%1li ad3 6ej)en, az orszgos kltsgekre, =sallaristk 4tiszt%isel2k7 6izetsre? r3ttak ki el2zetesen +nzt, 9@..G
6orintot, )ort, 5Hst, %g3mar5t, )Hzt, za)ot. "55ez +3tl3lag megsza%aztak most /8@@ 6orintot. Mely kett2s kiro%s)3l esett a
szkely nemzetre 8D80 6orint, /@ 5ord3 )or, -@ mzsa 5Hs, -@ %g3mar5a, 9D. k)l )Hza, I8. k)l za), /DG szekr szna.
-0-9. jan!r /I.(n a szkelysg gy osztotta 6el a re ki%etett ad3rszletet:
( -9/ (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MMF:. Pk3czi(sza)adsg5arct3l a szkely 5atr2rsgig. 4-0--(-0I97
Bnz 46orint7 *Hza La) Szna
Od%ar5ely -/G@@ ID- GG@ /0@
$romszk -G@@@ 09@ I@@ D@@
Vskszk .G@@ 98/ DG@ -0.
Marosszk -@G@@ GD/ 9@@ 4elmos3dott7
Aranyosszk /G@@ --G -@@ 4elmos3dott7
Qsszesen: G@@@@ 6orint /G@@ k)l /@@@ k)l ( szekr
Az Hj g!)erntornak tisztelet(ajndk a szkely szkekt2l -@@ k)l )Hza, -@@ k)l za) s G@ szekr szna. SGT
Ugy megy az ad36izets a k%etkez2 %ek)en is, 5!llmz3an, 5ol t)), 5ol ke%ese)) sszeg)en, de mindig igen
jelentkeny szm)an, mely )izony az ad3z3 n+ erejt nagyon igny)e %ette.
Nltal)an az ad31gyek dominljk ekkor a szkelysg kzlett. Nagyo)) 5!llmokat %er2 kz1gy ritkn trtnik a
Szkely6ldn a Pk3czi(6orradalmat k%et2 %ek)en. A szkek !gyancsak nygtek a katonasg eltartsnak ter5ei alatt.
-0-9 %gn M::. Kroly s%d kirly trkorszgi 6ogsg)3l menek1l%e a Szkely6ldn ment t. Od%ar5ely,
Maros%sr5ely, Lila5 6el szg!ldott kereszt1l ksret%el, -0-9. okt3)er elejn. A szkek a kormny rendelete szerint
)2sgesen gondoskodtak elltsr3l. &3 sok)a ker1lt =az sok %ect!rzs, szekereknek, +ostalo%aknak s krknek
megszlls%al, szna)eli krok s az statio)an %al3 szna s sarjH tkozlsok.? "nnek 6ej)en aztn a 62kormnyszkt2l a
=s%ciai kirly 5adai ltalmenetelek alkalmatossg%al? tett kltsgeik, 6!%ardjaik ad3)a )eszmtst k%njk. SIT
-0-G. mj!s 5a%)an a szkely nemzet D- +ont)3l ll3 6olyamod%nyt intzett a g!)erni!m5oz, mely)en krik a sHlyos
ad3zs knnytst, =mi%el mr nagy te5er%isels1k mi szintn elnyomorodtak.? A szkelyek el2)) az orszg ad3jnak
tizedrszt %iseltk, most tdrsz%el ter5eltetnek. 'el6olyamodnak az ad3mentessgnl a kt5z(jo))gy megk%nsa ellen
is, =mi%el 2k k1ln szokssal s tr%nnyel szoktak lni?, l5essenek azzal ezentHl is. Srelmesnek +anaszoljk 6el, 5ogy a
Maros tHls3 6eln lak3 marosszkiek a s36al%i aknt3l eltiltattak, s s3j!k ki nem adatik. A s3aknkra menek1lt jo))gyok
kiadst is krik. Az gett)or 4+linka7 62zs tilalma, 1stknek elszedse nemesi sza)adsg!kat srtik. A saltrom(62zs ellen
Hjra 6el6olyamodnak. S0T
A kr%nynek alig %olt eredmnye, mert az )izonyos, 5ogy a ter5es szolgltats to%)) tartott. -0-I(ra a jan!ri
orszggy;ls 0I@@@@ 6orintot sza%azott meg, mely)2l a szkelyekre 4az -0@/. %i k!lcs szerint7 egy nyolcadrsz esett.
-0-I()an kitrt a trk 5)orH, amely alatt 3%intzkedsek trtntek, ne5ogy a n+ Pk3czi ne%%el 6el)!jtogattassk. A
g!)erni!m -0-I. mj!s -8.(n a szkelyeket is inti a kirly irnti 5;sgre, +arancsolatai teljestsre, 5ogy a 5iteget2
)eszdekre ne 5allgasson, s senki kzt1k Htle%l nlk1l ne jrogasson. Sa%oyai &en2 5erceg Bter%radnl gy2zelmet arat%n,
5la istentiszteletet tartani rendelnek. Mi!tn +edig a sereg emes%r al szllott annak meg%%sra: a g!)erni!m a
gy2zelemrt %al3 knyrgsen k%1l szekereket 4csak Od%ar5elyszkt2l magt3l 9@(et7 rendel I(I krrel s /(/ 6izetses s
lelmezssel elltott )ressel a szkely szkek)2l is.
A 5adjratnak 6nyes eredmnye emes%r el6oglalsa lett. De a 5)orH 6olytatsa nagy ter5et ro%ott a szkelysgre is.
=A -I9 esztend2t2l 6og%a )ratott temes%ri 6ortaliti!m s *nsg meg%telei%el megldatott? 5adakozs miatt ( Hgymond a
62kormnyszk rendelete ( =mind az ellensg 6lelmes szomszdsg5oz k+est, mind 5ogy az elkezdett gy2zedelmes o+eratioit
a militinak tli ny!godalma !tn 5amar)) s knnye))en reass!mml5assa: kntelenttetett 26elsge erdlyi +rinci+at!s)an
szmosa)) militit )eszlltani?, kzt1k a 62%ezr Sa%oyai &en2 5erceg sajt ezredt =j3 5adi disci+linnak +ldj!l.? "zrt a
5adi ad3 -0-0(re 0I@@@@ 6orint)an lla+ttatott meg.
Az -0-0. jan!r -.(re Sze)en)e 5irdetett orszggy;lsen n3tztattak 4tltettek 62( s j3szg%esztsre7 a Pk3czi%al
ki)!jdosott s mg %issza nem trt erdlyi k!r!c 62!rak: kzt1k szkelyek Mikes Kelemen, Vserei &nos, Klnoki Mi5ly,
D3zsa Mi5ly. "l2%igyzat)3l trtnt, ne5ogy a trk 5)orH 6olyamn itt5on za%art csinljanak. Az emigratio gy is tett a
tatrokkal egy )e1tst "rdly)e a Padnai(szoroson t, de gr36 Krolyi Sndor ltal Mramaros)an szt%erettek.
"nnek a 5aznk)an !tols3 tatrjrsnak 6ldrajzi emlke ott a 6atrhg!, mely a leg!t3))i %ilg5)orH)an oly
ne%ezetes sarok+ontja %olt az orosz )etrs ellen %%ott kr+ti 5arcoknak s egyik szn5elye a szkely ezredek %itzsgnek.
A katonatarts ter5ei -0-0 6olyamn sem eny51ltek. S2t -0-0. okt3)er -9.(n arr3l rtesti a g!)erni!m a szkely
szkeket, 5ogy =tetszett 6elsges "!gni!s 5ercegnek a mi des 5aznk sec!ritsra, s az d15s szomszd ellensgnek Hja))
in%siojt3l %al3 oltalmazsra az itt )enn l%2 regimentek mell mg 5at lo%as regimenteket )ek1ldeni?, melyeknek elltsra
megsza%az%n ngy tli 53na+ra DG@@@@ 6orintot, a))3l esett Od%ar5elyre /@8DG 6orint s a rendk%1liek)2l G8 k)l )Hza, -GG
k)l za), D9 szekr szna, 9 5ord3 )or s -/ mzsa 5Hs s arnylagosan t))(ke%ese)) a t))i szkekre. Bedig az eddigi
orszgos ad3 leszlltsrt 6olyamodott az !d%ar5oz a kormnyszk, tekintettel az ellensg )e1tsre, a mar5a%szre, a terms
s 62knt a +nz sz;k%oltra, a +estis miatt sok 5elyisg zrlat al %ettetsre s a nyri t)orozs nagymr%;
lelem6ogyasztsra. S8T -0-8(ra 0@@@@@ 6orint ad3 %ettetett 6el.
Az -0-0(-.. esztend2 szomorH s gyszos kora "rdly trtnetnek: +estis, szrazsg s 5nsg s mindezek
k%etkezt)en nagymr%; +!szt!ls s 3risi 5aland3sg szomorH korszaka, amely csa+sok "rdly lakossgnak majdnem
6elt kiirtottk. A keleti tartomnyok)3l mr el2)) is gyakorta )e1ttt "rdly)e a +estis, mely ellen az or%osi t!domny s
kzegszsg1gy akkori lla+ota mellett alig t!dtak %alamennyire is %dekezni. -0-0 nyarn, Hgy ltszik, >l5orszg)3l
5!rcoltk )e. A g!)erni!m erre eltiltja az orszgos %srokat, 5ogy a raglyos krt szt ne 5!rcoljk az egsz orszg)an.
A +estis mellett ms csa+s is sHjtotta a szerencstlen orszgot. -0-0 +1nksdjt2l -0-8 sze+tem)erig nem l%n es2,
oly szrazsg llott )e, =ki5ez 5asonl3 nem 5allatott? -I@D 3ta, mid2n n5ol az 5nsg miatt a 5olttesteket is megettk. Az
el%etett mag nem kelt ki, a 61%ek, 6k gykerei kiszradtak, annyira, 5ogy a5ol t1zet 6ogott, mr6ldekre gett a 5araszt 5eteken,
53na+okon t. A ta%ak, +atakok s a kise)) 6oly3k Hgy kiszradtak, 5ogy egy cse++ %z sem %olt )ennk. A Mez2sgr2l az
em)erek s llatok a %z5iny miatt knytelenek %oltak elmenek1lni. A %ets, Hgy az 2szi, mint a ta%aszi s a gy1mlcs6k
( -9D (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MMF:. Pk3czi(sza)adsg5arct3l a szkely 5atr2rsgig. 4-0--(-0I97
semmi termst nem adtak. A5ol termett is %alami, mint +l. Aranyosszk)en, -D kalangya alig adott kt %kt. Vskszk)en e
=szomorH emlkezet; esztend2nek sterilitsa miatt mg csak annyi ga)ona sem termett, ki%el csak kt 53na+ig is )er5ettk
%olna? S2t mr az -0-0. %)en is ami termett $romszken, =annak nagyo)) rsze 1szg l%n, mg az ta%asz eleit2l 6og%a
+nzes )Hz%al %agy klcsn %ett ga)on%al kellett? l2dni a szegnysgnek. Az -0-8.(i =+lda nlk1l %al3 nagy szrazsg mi
+edig 4mely)en nmely 5elyen a 6eny2 meggy!llad%n, lngoz3lag gett7 az mit 2sszel %etettek, nagyo)) rsze a 6ld)en
%eszett, ami ke%s kiklt is, kigett a 6ld)2l a ta%aszi %etssel egy1tt.?
="zt k%et az -0-..(i aratsig oly nagy szigorH 5sg, 5ogy 6t, szalmt, r1gyet, makkot, dgt rg %ala az szegnysg
s a kzsg, mely)2l szrmazk oly nagy iszonyH dg5all?, 5ogy majdnem 6ele a lakossgnak el+!szt!lt. =A nagy drgasg)an
talltattak olyan 6!karok is, akik nem tallottak egy k)l )Hzrt /@ 6orint r2t %enni, %agy mg mag5oz az 5el5olt
megsz;k1lteket jo))gysgra ktelezni.? S.T
:lyen ltalnos nyomor s nsg kze+ette a szegnysg egy rsze az 55all el2l menek1l%e el)!jdosott a kzeli kt
>l5orszg)a, %agy a magyarorszgi rszek)e. $i)a ttettek 3%3intzkedsek, az okot megsz1ntetni nem t!d%n, a
k%etkezmnyeket meggtolni kar5atalommal nem le5etett. :lyetn %iszonyok kztt nem csoda, 5a az 5en5alssal k1zd2 n+
a ktsg)eessre j!tott s minden erklcsi s trsadalmi rend 6el)omlott. A t!lajdonjog tisztelete megsz;nt, a lo+st nem
tekintettk %teknek. =Fadnak olyanok is, rjk a cskiak a g!)erni!mnak ( kik lo+sra, tol%ajlsra, msok 5zai 6elk3)orlsra
gondolkoznak, igen 5integetik az sz3t kznsgesen, 5ogy mst el%enni nem is %olna %tek.? Ms!tt a szegnylegnyek 5ada
cso+ortokknt ssze%er2dtt s 6egy%eres kzzel ra)olt lelmiszereket. Sokan el+!szt!ltak a nyomor s 5sg miatt, s akik
megmaradtak, azokat Hja)) csa+s, a +estis tizedelte meg.
Az nsg eltartott egsz -0-. aratsig, amely szerencsre )2 termst 5oz%n, az let)en maradtakat elltta t+llkkal.
Annl makacsa))!l d15ngtt a +estis to%))ra is. A g!)erni!mi s szk)eli rendeletek -0-. nyarn s 2szn legink)) a
+estis el6ojtsra trekszenek.
-0/@ teln %gre sz;n26l)en %olt a +estis s a g!)erni!m elrendel5ette 4mrci!s -@.7 a 5la(istentiszteletet, a e De!m
elneklsre $Hs%t msodna+jt 5atroz%nA elrendelte a meg5oltak szmnak sszeratst is 6al!k szerint. SzomorH
statisztika ker1lt ki )el2le, mely szerint a 5rom % alatt 4-0-0(-0-.7 meg5altak szma megkzeltette az let)en maradtakt.
Vsk)an +l. /G 6al!)an --D98 5alottat temettek el s -99D8 l2 maradt.
A kt id2kz)en d15ngtt +estis 4a Pk3czi(6orradalom idejn -0-@(--. s -0-0(-.()en7 az ad3z3 em)ereket igen
el6ogyatta, az ad36izet2k nagy rsze el5al%n s azoknak ad3ja is a megmaradt ke%s n+re szllott, mert az ad3 csak annyi
maradt, mint 5a az ad36izet2k szma meg nem 6ogyott %olna: Hgy, 5ogy -0-.()en egy te5et2se)) em)erre G@(I@ r. 6orint, egy
kz+sorsH em)erre D@(9@ 6orint esett.
Az -0/@. %i +rilis -0.(n Kolozs%rt tartott orszggy;ls el5atrozta, 5ogy az egsz orszg)an ltalnos sszers
trtnjk. Az sszers a mltnyos ad3k!lcs meglla+tsa clj)3l trtntA de relis eredmnye nem egy5amar lett, mert a
5rom nemzet nem t!dott megegyezni annak ala+jn sem az ad3 arnya 6ltt.
Mindenki k%nta az ad36izets arnynak 4[!ota7 meglla+tst, de az ala+el%ekre nz%e nem t!dtak megegyezni. A
szszok mr -0-I()an ellenkezs)e j!tottak a ms kt nemzettel, s mid2n kirlyi )ea%atkozsra sem t!dtak megegyezni, Hgy
rendeltetett el -0/@()an az sszersA de ez sem %ezetett eredmnyre s megelgedsre. A szszok +l. szerettk %olna a
llekszm(arnyt k!lcs!l el6ogadtatni, de a ke%s) termkeny 5elyeken lak3 ms kt nemzet, 62k++ a szkelyek, err2l 5allani
sem akartak.
A szkelyek nem ala+talan!l +anaszkodtak, 5ogy mi3ta ad3mentessgi ki%ltsgaik ellenre ad36izets al 6ogattak 4)r
mindig csak nknt %llalkoztak kzter5ek %iselsre7, ad3j!kat 6olytonosan 6elje)) s 6elje)) emeltk. A g!)erni!m kora
kezdetn, amikor mg jo)) lla+ot)an %olt a szkelysg sokkal ke%ese)) ad3t 6izetett, mint most. -I.0 el2tt csak G@@@@
6orintot, ks2)) I@@@@(et, )r az orszg ad3ja 8@@@@@ 6orintra is 6elment. A k%etkez2 %ek)en azon)an, mid2n egy milli3ra
emelkedett az orszgos ad3, a szkelysg ad3jt is 6elemeltk .@(.G@@@ 6orintra, de t))re nem. Kr1l)el1l te5t egy tizedt
6izettk a MF::. szzad %gn s a MF:::. elejn az orszgos ad3nak. Ks2)) el26ord!lt, 5ogy az orszgos ad3 leszllt egy
milli3r3l, a szkelyek ad3ja +edig 6el1lemelkedett a -@@@@@ 6orinton. A MF:::. szzad 5armadik tized)en az orszg ad3jnak
mintegy 5atodrszt %iseltk, -0/9(/0()en -0g(ot 6izet%n az orszgos ad3)3l, -0/.()en -I /\D g(ot. S-@T
Az -0/..(i orszggy;ls el a szkely nemzet ter%ezetet terjesztett a 5rom nemzet kzti ad3arny meglla+tsra. Az
ad3k!lcsra nz%e 6igyelem)e k%njk %enni a +nzszerzs knnye))sgt %idkenknt, a sznt36ld, rt, legel2 mennyisgt, a
mar5allomnyt, a talaj min2sgt, az g5ajlatot, a termnyeket, kereskedst, kzm;i+art, a kzter5eket, ad3ssgokat, a
nemzetek szmarnyt, a %rosok, 6al%ak lla+ott. '2 j%edelmi 6orrs szerintk a bor% amit leggyorsa))an le5et +nzz tenni,
az!tn a b*za s a szarvasmarha.
A Szkely6ld e 5rom 62+nz6orrs tekintet)en nagyon szegny. *ort nem termel, )Hzja ke%s, eladsra alig telik,
mar5)an is nagyon szegny, mert alig %an legel2je.
$i%atkoznak a szkely nemzet rgi s a =mostani csszrt3l? is meger2stett ki%ltsgaira, ad3mentessgre s
+rotestlnak, 5ogy azokr3l %ala5a lemondtak %olna, 5anem mindig csak nkntesen ad3ztak, mint a5ogy most is csak sajt
j3sznt!k)3l mennek )ele a trgyals)a s %llalnak mag!kra erejk5z mrt mltnyos ter5et s ad3arnyt.
Pge))en 4-0@@ kr1l7 a szkelyek az orszgos ad3 tizedrszt 6izettk, ezt az arnyt most is er2s r%ekkel t!dnk
megokolni, de a %issza%ons kiker1lse, a 5!zalkods s %iszly megsz1ntetse %gett 5ajland3k az ad3 5etedrszt el%llalni.
A 6elosztst j%2re gy ja%asoljk:
'izessenek a takss %rosok .g(ot
( -99 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MMF:. Pk3czi(sza)adsg5arct3l a szkely 5atr2rsgig. 4-0--(-0I97
A szkely nemzet -9g(ot
A %rmegyk adjanak D0 D\9(et
A szszokra maradna D. -\9 rsz
Brotestlnak, 5ogy5a az orszgos ad3 I@@@@@ 6orinton 6el1l 5aladna, 2k t))et, mint ennek a -9g(t nem %llal5atjk.
Fegye tekintet)e test%riesen a msik kt nemzet azt, 5ogy a szkelyek D. % 3ta mindig t))(t)) ter5et %llaltak
mag!kra: G@, majd I@, 0G, .G ezret, s mid2n az orszgosad3 le is szllott ks2)) 8@@, 0@@, majd I@@ ezerreA a szkely nemzetet
e))2l az engedmny)2l nem rszestettk, Hgy 5ogy mg a milli3)3l .G@@@ 6orint ad3t 6izettek, most a I@@@@@()2l -@@@@@(et
knytelenek 6izetni, +edig az el2))i arny szerint csak G0@@@(et kellene 6izetnik.
Otasts)a adjk a k%eteknek, 5ogy 5a nem siker1lne megegyezni, 26elsge tletre kell )zni az ad3arny
meglla+tst. S--T A szkelyek ja%aslatt a msik kt nemzet nem 6ogadta el. A %rmegyk ja%aslat!k)an az sszes ad3
hatodrszt k%ntk a szkelyekre r3ni, melyet %iszont ezek 62tisztjei s k%etei nem akartak el6ogadni. Az -0D@.(i
orszggy;lsen %gre, a rendek sok6le szemre5nysra, 5ogy a test%ries megegyezsnek egyed1l 2k lljk Htjt, mi!tn a
msik kt nemzet mr )artsgos egyezmnyre l+ett, ne5ogy csknyssggel %doltassanak, s leg62))k++en a 6ensges
kirlyi g!)erni!m kegyes intsnek enged%e, a szkely k%etek az ad3 5atodrszt el%llaltk, +rotestatio mellett !gyan s csak
ideiglenesen, 5rom %i id2kzre, azzal a 6elttellel, 5ogy a g!)erni!m minden esztend2)en nmi tekintettel s engedmnnyel
lesz, mi!tn 4Hgy mondnak7 maga a g!)erni!m is elismerte, 5ogy erej1kn 6el1l %annak megter5el%e. S-/T
"rre nz%e egy Kolozs%rt -0D@. jHni!s //.(n kelt okirat)an a rendek elmondjk, 5ogy mi%el a szkely nemzet az
egyezmny ellen ne5zsget tmasztott s /@@@ 6orintig megkrost%a rzik mag!kat, mert 6ldj1k termketlene)), mint a msik
kt nemzet: ne5ogy a szkely nemzetnek oka maradjon a +anaszra, a msik kt nemzet )eleegyezett, 5ogy a g!)erni!m a
5elyett egy) kr+3tlst adjon.
Az ad3arny e szerint -0D@()an gy lla+ttatott meg. Szz rszre osztat%n az ad3, e))2l a magyar nemzet 6izet D0g.(
ot, a szkely -0g(ot, a szsz D8g(ot, a takss 5elyek 8(at. S-DT
Ami immr ennek az ad3nak a szkely szkek kztt %al3 6elosztst illeti: a -0g(ot -0/0()en gy osztatott 6el a szkely
szkek kztt:
Od%ar5elyszkre esett 9 s D\9 rsz
$romszkre G s D\9
Vskszkre / s /\9
Marosszkre / s G\8(ad rsz
Aranyosszkre - s D\8(ad rsz. S-9T
"z az arny ke%ss %ltozott ks2)) is. A -0g(os ad3arny is r%ny)en maradt, nemcsak az el2re meglla+tott 5rom
esztendeig.
A szkelyek az -0DI.(i orszggy;lsen, amelynek egyik 62trgya az ad36eloszts meglla+tsa lett %olna, ismt er2sen
s1rgettk ad3j!knak 5atodrszr2l 5etedrszre 4-0g(r3l -9g(ra7 leszlltst, kijelent%n, 5ogy azt 6izetni nem )rjk.
Megokoltk mr -0/.()en 4rjk7, 5ogy sem 6ldj1k mennyisge, sem min2sge, sem j%edelm1k, sem ad3z3 lakossg!k
arnya nem teszi ki "rdly 5atodrszt, s2t 5etedt sem. S1rgetik ennl6og%a az ad3z3 n+nek ltalnos sszerst, s
indt%nyozzk -/ tagH sszer3 )izottsg kik1ldst mind a 5rom nemzet tagjai kz1l. S-GT Szem)e szlltak azzal az
ellen%etssel is, 5ogy az ad36izet2k szmarnyt tekint%e legke%ese)) ad3 ++en a szkelysgre esik.
Az -0DI.(i ad3 gy %iszonylott az ad3z3k szm5oz nemzetenkint:
A %rmegyk ad3ja %olt //-G-@ 6orint 9@ krajcrA ad36izet2 %olt 9@I-A esett te5t egy szemlyre G 6orint D@ krajcr.
A szkely szkek ad3ja .9G9G 6orint, ad36izet2 /-@/@A esett egy szemlyre 9 6orint /@ krajcr.
A szsz nemzetnek ad3ja //0G99 6orint /@ krajcr, ad36izet2 %olt D-0-IA egy szemlyre esett 0 6orint D@ krajcr.
A takss 5elyek ad3ja 9I9@@ 6orintA ad36izet2 %olt G.G9A esett egy szemlyre I 6orint DD krajcr.
A szkelyek te5t szemlyenknt legke%ese)) ad3t 6izettek. De ezzel szem)en a szkely k%etek kim!tattk, 5ogy a
legnagyo)) igazsgtalansg %olna a szemlyek szmt %enni ala+!l az ad36izetsnl, nem +edig a j%edelmet. A szkelyek
6ldje ke%s s so%ny s el %an a+r3sod%a a leszrmaz3 rksdsek k%etkezt)en, Hgy 5ogy egy telken kt(5rom test%r
s osztlyos atya6i lakik k1ln(k1ln 5zik3k)anA ++Hgy el %annak dara)ol%a a sznt36ldek is a+r3 rszekre, Hgy 5ogy a
szkelyek kzt a s;r; n+essg nem el2nyre, de 5trnyra %an a gazdlkodsnak.
Az ad36izet2 szemlyek sza+orodst a szkelyek kzt az is n%eli, 5ogy a szkely 6iHk mi5elyt meg5zasodnak,
k1ln%lnak sz1leikt2l, Hgy 5ogy a5ol ma egy ad36izet2 %an, D(9 % mHltn kt %agy 5rom 6ia 5zassga k%etkezt)en D(9
ad36izet2 lesz. Az ol5ok kzt ellen)en kt %agy t)) 5zas 6i%r egy 5z)an lakik, egy szolglatot teljest 6ldes!rnak, s egy
ad36izet2 szm)a megy. A szkelyek kzt ke%s jo))gynak %an rklt telke s 6ldje, !ra a mag)3l 5ast ki a jo))gynak
egy(egy dara)ot, s lakst is zlog)a %agy msknt szerez nekik.
$ogy szemly(szm szerint, 5a a t))i nemzetek kztt szigorHan %gre5ajtatnk is a n+szmlls, nem le5etne a
szkelyekre ad3t ki%etni, a))3l is nyil%n%al3, 5ogy a szkelyek sza)ad em)erek l%n, tetszs szerint elkltz5etnek, s
sza)adon %ltoztat5atjk lak35ely1ket, minek k%etkezt)en a szkelyek szma 6ogy. 'nyes tanH)izonysga ennek az, 5ogy
szkelyek nagy szmmal %annak az orszg minden rsz)en, %ros)an, s2t Magyarorszg szomszdos %idkein, De)recen s
Nagy%rad %idkig.
A szkelyek k%njk az ltalnos n+szmllst s ad36izet2k +ontos sszerst, ami)2l 5a minden1tt oly +ontosan
%gre5ajtjk, mint a Szkely6ldn, ki 6og t;nni, 5ogy kik %annak ad3%al legink)) megter5el%e. S-IT
Az -0DI.(i orszggy;lsen nagy %ita s 62knt toll5arc 6olyt a 5rom nemzet, 62knt a szszok s szkelyek kztt az
ad3arny meglla+tsra nz%e, anlk1l azon)an, 5ogy meglla+odsra j!tottak %olna. A szszok is +anaszkodtak, a szkelyek
( -9G (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MMF:. Pk3czi(sza)adsg5arct3l a szkely 5atr2rsgig. 4-0--(-0I97
is az ad3 arnytalan nagysga 6elett. A szszoknak azt 6eleltk, 5ogy =2k mindig t))et srnak, mint szen%ednek?, S-0T 5ogy a
legjo)) 6ldeket )rjk, a 62 j%edelmi 6orrsok, i+ar, kereskeds az 2 kez1k)en %an, 5ogy 2k 6oly%st gazdagodnak, mg a
t))i nemzetek szegnyednek, letm3dj!k 6ny;z2, r!5zatj!k +om+z3, 6iaikat k1l6ldn ne%eltetikA ezel2tt ritkasg szm)an
ment kzt1k a nemes em)er, mg 62tisztjeik is kzm;%esek %oltak, i%adkaikat is annak ne%eltk: most na+r3l(na+ra t)) a
nemes kzt1k s ezek s a senatorok 6iai az i+ar;zst mr szgyenlik s nagyo)) !rat jtszanak, mint a magyar nemesek s mgis
szegnysgr2l +anaszkodnak. S-8T
Az ad3arny 6elosztsa 6elett a k%etkez2 orszggy;lseken is sok %ita s %ersengs 6olyik. De megoldsra nem
j!t5attak. Mindssze a))an egyeztek meg, 5ogy az ad3 5rom rszre osztassk: 6ejad3, mar5aad3 s )irtokad3 alosztlyokra.
Az -09@.(i orszggy;lsen Al%inczi C)or 62kormnyszki titkr terjesztett el2 ter%ezetet az ad3 igazsgosa))
6elosztsra nz%e, sikertelen1l. S-.T
Az -09G.(i sze)eni diaetn =az ad3 elosztsa 6elett ismt nagy ellenkezs %olt, a szkelysg nem akart ad3zni, a szszsg
6elmondott az accordr3l.? S/@T
Az -090.(i orszggy;lsen =az ad3 megllttatott accorda szerint I@..9@ 6orint DG krajcr)an, a k%rtlyokrt 6izets
kt esztend2re ---8./ 6orint)an.?
Mria erzia -09/()en elrendelte, 5ogy az ad3 igazsgos 6elosztsa %gett Hj sszers trtnjk. Az -09I.(i
orszggy;lsen )izottsgot ne%eztek ki, mely az sszers ter%t kidolgozza. A )izottsg meg nem egyez5et%n, el5atroztatott,
5ogy mindenik nemzet sajt ter%t k1ldje 6el az !d%ar5oz. A ter%ek 6el%itelre -098()an k%etsget %lasztottak, de a 6elk1ldst
5Hztk(5alasztottk, mgnem az -09..(i orszggy;lsre kirlyi rendelet rkezett, 5ogy a k%eteket ngy 5t alatt 6elk1ldjk.
"nnek ala+jn az -0G@.(i orszggy;lsre rendelet rkezett, 5ogy az ad3z3k s megad3ztat5at3 trgyak sszerassanak. S/-T
"lksz1l%n az sszers, Mria erzia -0G/. 6e)r!r 0.(i rendelet%el megdicsrte a )izottsgot s !tastotta, 5ogy a
%rmegyket s szkeket %idkenknt 5rom osztly)a sorozza: j3, kze+es s rossz osztlyzat)a, g5ajlat, 6ek%s, kereskeds,
i+ar szerint, ++Hgy a %rosokat s 6al%akat.
*cs)en gr36 *et5len C)or !d%ari kancellr elnklete alatt )izottsg 1lt ssze, mely az erdlyi ad3t Hj ala+ra, a 6ldre
s )armokra 6ektette. "z a rendszer 4norma7 Mria erzia -0G9. a!g!szt!s -/.(n kelt rendelet%el let)e l+ett s )ethlen&
ad!rendszer n% alatt sokig 6ennllott.
Az -0GG.(i sze)eni orszggy;lsen az ad3 a rgi arny 4accorda7 mellett meglla+ttat%n, elosztsa m3djra nz%e mr
az Hj norma 6ogadtatott el.
A *et5len(ad3rendszer ala+jn "rdly 5rom osztly)a 4classis7 soroztatott a %idkek +nz6orgsa szerintA minden %idk
termkenysge arny)an ismt ngy ker1letre 4+laga7 osztatott, s ezen classisok s +lagk szerint ro%atott ki a 6ejad3 s a
termesztmnyek ad3ja. Az arny e szerint nagy k1ln)sget t1ntetett 6el %idkek szerint: az els2 osztly els2 ker1let)en a
6ejad3 / 6orint 9@ krajcr, a D(ik osztly 9(ik ker1let)en D. krajcr %olt. S//T
Az Hj rendszernek ala+eszmje !gyanaz %olt, amit a szkelyek mr kt %tizeddel azel2tt 5angoztattak.
Az ad36izets kiro%st gy lla+tja meg Od%ar5elyszk *ik6al%n -0G-. decem)er /@.(n tartott gy;lsn:
"gy sza)ad 6r6i 6ejad3ja / 6orint, sza)ad z%egy - 6orint, jo))gy 6r6i - 6orint, jo))gy z%egy D@ krajcr, zsellr
6r6i - 6orint D@ krajcr, zsellr z%egy G/h ( krajcr, egy %ag!s 45ely5ez nem kttt7 6r6i ad3ja / 6orint, ennek z%egy -
6orint. "gy ad3ro%atalt 4artic!l!a7 tesznek to%)) a k%etkez2 ja%ak: 9 k)l 2szi %ets, 8 k)l ta%aszi %ets, - k)l kles,
%agy trk)Hza, I szekr szna, G@ %eder )or, egyk%; %agy kerek; malom, / j3 kr, D kz+szer; kr, 9 al%al3 kr, D
6ej2s te5n, I l3g3 mar5a 4D esztend2sn al!l %al37, /@ j!5, %agy kecske, D@ diszn3 4ktesztend2s7, /@ kosr m5, egy gett)or
%agy ser 62z2 1st. "gy j3 mester( %agy keresked2 em)er kt ro%atalt 6izetett, egy kz+szer; ms6elet, al))%al3 egyetA egy
tizen5at %esnl id2se)) segd szintn egyet. "gy %adsz+!skra a g!)erni!m rendelete szerint G 6orint, k!tyjra / 6orint ad3
esett.
Az z%egyek s jo))gyok ja%ai !tn rendesen csak 6elnyit ad3ztak most is, de kimondatott, 5ogy =a segdes, j3
te5etsg; z%egyek 6ac!ltsi egszen 6el%tessenek ad3 al.? E++Hgy =a te5et2s s sok mar5jH zsellrek is magok
6ac!ltsokr3l mint a sza)ad em)erek Hgy contri)!ljanak.?
Fg1l el5atroztk, 5ogy =az ecclesiastic!sokra, +a+okra, mesterekre ad3 nem %ettetik, mg 6elsges asszony!nk nem
+arancsolja.? S/DT Kom+liklt ad3rendszer %olt )izc az, mely)en eligazodni nem %olt knny; dolog. De 5t ez rendes
t!lajdonsga minden ad3rendszernek, mely ma mg )onyodalmasa)) a rgieknl is. 4Lsd a t)lzatot a 'iCC"LEK*"N_7
Az ad3zs Hj m3dja, a =*et5len(rendszer? nem oldott meg minden ne5zsget, s2t a rgiek 5ely)en Hj srelmeket
teremtett, melyek ellen a k%etkez2 orszggy;lseken a rendek 6el6olyamodssal ltek.
A szkely nemzet 62tisztjei s k%etei az -0GI.(i orszggy;lsr2l 6elterjesztst intztek a kirlyn5oz a szkely
jo))gyok ad3zsra nz%e, ki6ejt%n, 5ogy a szkely nemesek jo))gyai mindig csak 6elt 6izettk a sza)adok ad3jnak, amit
az =l2 kincstr? rdek)en j%2re nz%e is 6enntartani krnek.
Ki6ejtik, 5ogy a sza)ad szkelyek s a jo))gyok ad3zsi el%e egszen k1ln)z2. Mert a sza)adok ezel2tt
katonskodni tartoztak, s ad3j!kkal most ett2l mentestik magokat, mg a szkely jo))gyok rge))en sem katonskodni, sem
ad3zni nem tartoztak.
A szkely jo))gyok 6ldes!raik )irtokain tele+edtek le, amely )irtokok a szkely nemzet 2si jogn ad3mentesek %oltak,
de katonskodni tartoztak rte, )ele nem rt%e a jo))gyokat, mint azt a Li+3t(6le di+loma -9.(ik +ontja is )izonytja.
Mid2n "rdly az >sztrk(5z !ralma al ker1lt s a szkelyek 5adi ktelezettsge megsz;nt, s a szkelyek Li+3t csszr
)!zdtsra r%id id2re ad3t %llaltak, a jo))gyokat is ad3 al %etettk termnyeik 6elre nz%e, amely ad3zsi rendszer az
egsz szkely nemzet ke)el)en Hgy %olt szoks)an egsz a mHlt %ig, mid2n az rj ad3rendszer kezd2dtt.
K1ln)en is a szkely szkek)en igen ke%s jo))gy %an s ezek sem egyenl2 5aszonl%ez2i a sza)ad szkelyekkel a
kzsgi %agyonnak, mely)2l 4ti. a kzs 6ld)2l, legel2)2l, erd2)2l7 csak 6elnyi, %agy negyedrszt ka+nak, mint a sza)ad
szkelyek, s2t n5ol, mint +l. Vsk)an, azok)3l egszen kirekesztetnek. A mltnyossggal s igazsggal sem egyezne meg
azrt, 5ogy a 5aszonl%ez2kkel egyenl2 ad3 al %ettessenek.
( -9I (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MMF:. Pk3czi(sza)adsg5arct3l a szkely 5atr2rsgig. 4-0--(-0I97
"zek a sza)ad szkelyek kzt ke%s szmmal l2 s eddig ke%s ad3t 6izet2 jo))gyok mid2n ta+asztaltk lla+ot!knak
az Hj ad3rendszer k%etkezt)en sHlyos)odst, a sza)ad szkelyeknek lnyeges megknnye))edst, olyan mozgalom tmadt
kztt1k, 5ogy mlt3 aggodalom szllotta meg a szkely nemeseket, amit ismtel%e jelentettek a g!)erni!mnak: az ti. 5ogy,
el)!jdosnak >l5orszg)a %agy ms6el %rrokonaik5oz 4mint5ogy ezek a jo))gyok t))nyire az ll5atatlan s a %ltozst
szeret2 ol5sg)3l llanak7A ami)2l az l2 kincstrnak jelentkeny, a szkely nemessgnek +edig +3tol5atatlan kra lenne.
Fg1l +edig mi%el a nagyo))ra szegny szkely nemessget az ad36izets)en ezel2tt legink)) az segtette, 5ogy 5a
egy jo))gya %olt, az a rgi tr%nyek s orszggy;lsi %gzsek rtelm)en !rt az ad36izets)en segtette, 5a +edig kt
jo))gya %olt, !rt az ad3t3l mentestetteA mr most 5a a szegny nemessg kzt 4amilyen sok %an a szkelysg)en7 mind
6ldesHr, mind a jo))gy ad3t 6izetni kteles, az eddigi5ez k+est kett2s te5errel nyomatnak el, amely !rat s jo))gyot
tnkretesz.
Mindezek)2l kit;nik, 5ogy 2sid2kt2l 6og%a msnem; %olt a szkely jo))gy 5elyzete, lla+ota, k1ln)z2k ja%adalmai,
mint a sza)ad szkelyek s mint5ogy ( rjk ( 'elsgednek sem %olt szndk)an az 2si tr%nyes s kirlyi sz3%al meger2stett
szoksokat meg%ltoztatni, 5anem az Hj ad3rendszer clja az, 5ogy az ad3 a j%edelemmel arnyosttassk: alzattal
knyrgnek, 5ogy jo))gyaik 2si 5elyzett 5agyja meg, 5add l5essenek to%)) is anyai %delme alatt s a 5; nemessg
j%end2re is megtartassk s l5essen. S/9T
A kirlyn a szkely nemessg e 6elterjesztst -0G0. a!g!szt!s ..(n lek1ldte *cs)2l a g!)erni!m5oz, 5ogy adjon arra
nz%e %lemnyt. S/GT Alig 5ogy lerkezett, mid2n az -0G0. %i a!g!szt!s /-.(n Sze)en)en tartott orszggy;ls a k%etek
!tastsra s kz)enjrsra mag% tette a szkely jo))gyok 1gyt s 5elyzet1kr2l s megter5eltets1kr2l 6elterjesztst
intzett a kirlyn5oz. S/IT
A 6elterjesztsnek mindssze annyi eredmnye lett, 5ogy Mria erzia -0G.. a!g!szt!s G.(n kiadott %gzs)en
)iztostotta a szkely nemessget, 5ogy miknt az ad3rendszerrel eddig sem rte 2ket jogtalansg, Hgy a j%end2)en is egyik
leg62)) anyai gondja lesz, 5ogy mindenki jogai)an, ki%ltsgai)an s sza)adalmai)an megtartassk, a rge))i kegyelmes
rendeletek s 5azai tr%nyek rtelm)en, amint azt Hgy a rge))i, mint az -0G9. a!g!szt!s -/. s az!tni leiratok)an elgg
kijelentette. S/0T
Mria erzia -0G.. no%em)er -.(n a katonasg elltsr3l s az ad3nak a 5adi +nztr)a %al3 )e6izetsr2l
sza)lyrendeletet ad%n ki, meg5atrozta, 5ogy miknt kell a katonkat )ek%rtlyozni, elltni 6%al, lelemmel, el26ogatokkal
st). Kt t)lzatos kim!tats egyike azt t1nteti 6el, 5ogy a tiszteket 5ny szo)a, kamra s kony5a illeti meg. A msodik 6aellts
tekintet)en 5rom osztlyt k1ln)ztet meg az orszg)an, a szerint 5ogy az erd2k kzelsge %agy t%olsga miatt 5ol
knnye)) %agy ne5eze)) t;zi6t szolgltatni. Az :. osztly)a sorozott 5elyeken a 6a le / 6orint G krajcr. A ::. o. - 6orint 9G
krajcr. A :::. o. 5. - 6orint /@ krajcr szmtand3 egy(egy l 6rt. Od%ar5ely, $romszk, Vsk a 5armadik osztly)a
soroztattak. Marosszk nagyo)) rsze szintn a :::.()a, a kli jrs a ::.()a, a )ndi az :.()e. Aranyosszk egszen az els2)e.
A katonaad3 -0G.(re 0-.@DD 6orint /G krajcr)an lla+ttat%n meg s a katonai =szolgalom? 4salgam!m %!lgo ser%ice7 a
nyri sznrt, 6;rt s el26ogatrt -@@@@@ 6orinttal az orszggy;ls ltal meg%ltat%n, sszesen 80.@DD 6orint /G krajcr %olt
6izetend2. "zt ngy rszlet)en kellett 6izetni. De Hgy 5ogy az egsz sszeg 5romnegyed rsze esett a tli k%rtlyozsra s
egynegyed rsze a nyrra. S/8T
-0I-(t2l egsz -08-(ig nem tartat%n orszggy;ls "rdly)en, az ad3kat a rge))i megegyezs 4accorda7 6igyelem)e
%tel%el %etettk ki nknyesen.
- A =0"nemes?, =0"rendek? alatt a MF:::. szzad)an a Szkely6ldn nem mgns, 62Hr rtend2, 5anem )irtokos nemesA a 62!rakat =!rak?,
ki6ejezssel jelltk. Ugy +l. !gyanazon okirat)an ez ll: =%alakik +edig az !rak, 62rendek, %agy nemesek kz1l? st).
/ Lsd: rszletese))en Od%ar5ely %rmegye trtnete 99-.
D A Vom+ilatae Vonstit!tiones 4F. r. 9G, 9I. edict!m7 szerint mr az -II0. %i tr%ny5ozs ad3t %etett rj!k, mit az -I./. F. tr%nycikk is
megismtelt, -@ szemly egy5zi nemesre -G@ 6orintot %et%n.
9 =Artic!lares Vonstit!tiones -0-9.? 4:rattram)an.7
G Szkely >kle%ltr F::. -.I.
I Od%ar5ely %rmegye le%ltra -0-9. acta +olitica.
0 Lsd )2%e))en Od%ar5ely %rmegye trtnete 998.A A %rmegyei le%ltr)an g!)erni!m act. .-, ./. sz.
8 Od%ar5ely %rmegye le%ltra C!)erni!mi rendeletek, :::. --@.
. Szkely >kle%ltr F::. /D-(/I0.
-@ Szkely >kle%ltr F::. D98. s DGG.
-- Szkely >kle%ltr F::. DGDA A szkely nemzet -0DI.(i +roject!m)3l kit;nik, 5ogy ez a ter%ezet -0/.()en kelt. 4"gykorH msolat,
gy;jtemnyem)en, Kolozs %rmegye kiselejtezett iratai kz1l.7
-/ Az -0DI.(i szkely =Broject!m?()an 4gy;jtemnyem)en7.
-D Von%entio nationalis s!+er contri)!tione a. -0D@ Vla!dio+oli consec!ta 4Cy;jtemnyem)en, Kolozs %rmegye le%ltra kiselejtezett
iratai)3l.7 Az eddigi 6eloszts szerint a takss 5elyek ad3ja %olt I /\D, a szkelyek -I /\D, a magyarok D0 -\/, a szszok D. -\I.
4Szkely >kle%ltr F::. DGG7. Cl Lszl3 "rdlyi diaetk /-I.
-9 Szkely >kle%ltr F::. D9..
-G Broject!m s!+r. o66iciali!m ac de+!tator!m sedi!m Sic!licali!m st). Vi)inii -0DI die)!s &!nii. 4Cy;jtemnyem)en.7
-I =Vonsiderationes eZ +arte nationis Sic!licae... s!+er adj!standa +ro+ortione contri)!tionali delegator!m die /D. &!nii -0DI..?
4Cy;jtemnyem)en, Kolozs %rmegye le%ltra kiselejtezett iratai)3l.7
-0 ="Z+erientia no)is s!ggerent almam nationem SaZonicam +l!s sem+er 6tere, [!am dolere.?
-8 Vi)inii die /@ &!nii ad. -0DI, Nomine Vomitat!!m et Nationis Sic!licae 6acta res+onsio ad Pe6leZiones Nationis SaZonicae de [!anto
+ro+ortionando. >+!s concinnante *arone Lzr de Cyalak!ta.? 4Cy;jtemnyem)en, Kolozs %rmegye le%ltra kiselejtezett
iratai)3l.7
-. Broject!m Al%incian!m de ae[!iori centri)!tionis norma s!) dieta -09@. 4Cy;jtemnyem)en, Kolozs %rmegye le%ltra kiselejtezett
iratai)3l.7
/@ Cl Lszl3: "rdlyi diaetk %gzsei ::. /D@, /DD.
( -90 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MMF:. Pk3czi(sza)adsg5arct3l a szkely 5atr2rsgig. 4-0--(-0I97
/- Az =instr!ctio +ro conscri+tori)!s? meg %an nyomtats)an -0G@(r2l Od%ar5ely %rmegye le%ltr)an.
// K2%ry Lszl3 "rdly trtnete F:. e. --0.
/D "redetije Od%ar5ely %rmegye le%ltr)an.
/9 "Ztract!s re6leZion!m et res+ecti%e +rec!m s!+remor!m o66icial!ni et de+!tator!m nationis in ransyl%ania Sic!licae. 4Od%ar5ely
%rmegye le%ltra. -0G0 csom37.
/G ="Ztract!s caesareo(regii rescri+ti.? 4Od%ar5ely %rmegye le%ltra. -0G0 csom37
/I Az !d%ar5elyszki -0G0 k%etek jelents)en ol%ass!k: =Ad G(t!m: Az szkely natio)an l%2 jo))gyok stat!sa s nagy aggra%i!ma s
c!m moti%is s!66icienti)!s rationi)!s 26elsgnek regnoten!s 6eladatott.? 4Od%ar5ely %rmegye le%ltra acta +olitica :F. sz. /.7
/0 A nemessg egy emlkirat)an, mely rgi jogaikat szmllja el2 a telekkny%ek szerkesztse alkalm)3l k. n. 4Od%ar5ely %rmegye
le%ltra7
/8 A nyomtatott sza)lyrendelet Od%ar5ely %rmegye le%ltr)an.
( -98 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MMF::. A szkely 5atr2rsg szer%ezse. 4-0I/(-0I..7
44VII. A szkely "at!r%rsg szer'ezse. 6*0/+&*0/>.8 S-T
Mria erzinak tr3nja s orszgai %delmre er2s 5adseregre l%n sz1ksge, el5atrozta a szkelyek 6el6egy%erezst
s 5adil)ra lltst. Az anyaorszg dli 5atrn megl%2 5atr2rsg mintjra "rdly keleti rszn is 5atr2rsg szer%ezst
%ette cl)a. Az ltalnos katonai szem+ontok mellett k1lnleges 6eladatok elltsa le)egett a kormny el2tt. A 62 cl "rdly
keleti 5atrainak meg%dse %olt az ellensges )e1tsek ellenA a msodik cl a +estis %agy mirigy5all keletr2l )e5!rcolsnak
megakadlyozsa %gett 5atrzrlat ltestseA a 5armadik a 5atrszli csem+szet meggtolsa %olt. " mellett a =)els2
csendessgnek megtartsra? 4te5t csend( s rend2ri7 s =minden orszgainak s )irodalmainak oltalmra? 4te5t
k1l5)orHkra7 is sz1ksgesnek tlte s 5irdette a kirlyn a szkely 5atr2rsg szer%ezst.
A rgi 5adiktezettsg jogcmn akartk el2kszteni. Mert a kzt!dat)an lnken lt mg a szkelysg, eme
=legharciasabb n$? katonai ki%l3sga s 2srgi 5on%delmi ktelezettsge, melynek ala+jn ltalnosan nemesi jogokat s
ad3mentessget l%ezett. Vsak 6lszzaddal azel2tt, a Pk3czi(6orradalom !tn sz1ntette meg a )csi kormny clt!datosan eme
ki%ltsgok l%ezett s az azzal jr3 ktelezettsg k%nst, mert %eszlyesnek ltta a nemzeti 1gynek mindig rendelkezsre
ll3 szkelyek 6egy%eres kszenltt. "zrt sz1ntettk meg a MF:::. szzad elejn a szkek ln ll3 s a kirly ltal kine%ezett
62ka+itnyi llsok )etltst s lassanknt, 6okozatosan a szkelyeket is ad36izetsre kteleztk.
Amint a )csi kormny az erdlyi 5atr2rsg szer%ezst el5atrozta, e %gett -0I- elejn az erlyessgr2l ismert )r3
*!cco] Adol6 Mikl3s lo%assgi t)ornokot k1ldtte "rdly)e, katonai 62+arancsnokk s kirlyi )iztoss ne%ez%e ki. < a
5atr2rsg szer%ezst "rdly szakkeleti 5atrszln, Padnn, Nasz3d(%idkn kezdette meg, s sikeresen )e6ejezte. Az ott
lak3 ol5ok ezltal *eszterce %ros jo))gysga al3l sza)ad!l%n, kszsgesen iratkoztak 6el mintegy 9@@@(en 5atr2rnek s
trtek t a grg(keleti %allsr3l a grgkatolik!sra.
*!cco] azt 5%n, 5ogy az a szkelyek kztt is olyan knnyen 6og menni, 6el5atalmazst krt s ka+ott *cs)2l a
szkely 5atr2rsg szer%ezsre is. -0I/. +rilis --.(n e %g)2l teljes 5atalmH kirlyi )iztoss ( s a g!)ernator gr36 Kemny
Lszl3 ny!gdjaztatsa !tn 4aki nem 5elyeselte a 5atr2rsgnek a rendek megkrdezse nlk1l %al3 szer%ezst7 a g!)erni!m
elnk% ne%eztetett ki 4-0I/. mj!s 0.7.
*r3 *!cco] nagy )!zgalommal ltott a dolog5oz, de minden alkotmnyos el2kszts 4orszggy;ls, g!)erni!m7
nlk1l s el5allgat%a azt, 5ogy a kirlyn2 #nkntesen% minden knyszer nlk1l k%n a szkelyek kzt 5atr2rket to)orzani.
Katonai )iztosokat k1ldtt legel2)) is Cyergy3)a s Vsk)a, 5ogy a n+et sszerjk, s mrtk al lltsk. mogats!kra
kirendelte br! )ornemisza 3l cski 62kirly)r3t. Kirlyi rendelet 5elyett egy a kirlyn2 ne%)en szerkesztett 6el5%st
ol%astak 6el a 62( s j3szg%esztssel 6enyegets s G@@ 6orint )1ntets ter5e alatt sszegy;jttt n+ el2tt, mely)en magasztaljk
a szkelyek "si katonai vitzsgt% amit mr az anyatejjel sz5vnak magkbaA megjellik a clt, 5ogy a 5atr2rsg ltal "rdly
keleti 5atrait akarjk meg%deni a mold%aiak s tatrok )e1tseit2lA ki%ltsgokat grnek a 5atr2rknek, 5ogy 6ldad3t nem,
csak 6ej( s mar5aad3t 6ognak 6izetni, kzm!nkt3l, katona()eszllst3l mentesek lesznek, tetszs szerint le5etnek lo%asok,
%agy gyalogok, s /- 53na+ alatt csak D 53na+ig szolglnak, 9(8 krajcr na+i zsold mellett a 5atrszlen, s -8 53na+ig
gazdlkod5atnak ott5on st).
A )iztosok -0I/. jHni!s /9.(n Cyergy3)a kiszll%n, a 6al%ak )rit ssze5%tk ,l0alba, s ott a kirlyn ne%)en
szerkesztett el2terjesztst 6elol%astk. A )rk azt 6eleltk, 5ogy 2k a n+ 5re(t!dta nlk1l nem %laszol5atnak. "rre a
62kirly)r3 elrendelte, 5ogy minden sza)ad szkely jelenjk meg a kijellend2 na+on a 6al%ak)an, G@@ 6orint )1ntets ter5e
alatt. Aztn 6al!r3l(6al!ra jr%a a kirlyn =)lcs rendelseit? ki5irdettk.
A n+ minden1tt azt 6elelte, 5ogy 2k mindig sza)adok %oltak s katonskodni tr%nyeik s ki%ltsgaik szerint szoktak,
sajt nemzet)eli tiszteik alatt s most is csak Hgy 5ajland3k a 6egy%ert 6el%enni.
A )izottsg 6eje br! Schr#der ezredes gretekkel s 6enyeget2zssel +r3)lta a n+ ellenllst megtrni s mrtk al
knyszertette 2ket, azzal a 5itegetssel, 5ogy a nl!k eddigel szokatlan mrtkels csak azrt trtnik, 5ogy a kirlyn lssa s
dicseked5essk %ele, 5ogy mily er2s n+ a szkely. A mrtkels s a -I(9G %es 6r6iak sszersa a n+ 3%sa ellenre
er2szakkal %gre5ajtatott.
Cyergy3)3l Vsk)a mentek t s ott is minden 6al!)an, a n+ +rotestlsa ellenre, megmrtk s sszertk a 6r6iakat,
nem sz3l%n semmit az nkntessgr2l, mert j3sznt)3l senki sem %llalkozott %olna.
Ugy 5ajtottk %gre a sorozst egsz Vsk, Cyergy3 s Kszonszk)en -0I/. a!g!szt!s -D.(ig s 6olytat3lagosan
$romszken. Od%ar5elyszkre a!g!szt!s %gn ker1lt a sor. A )izottsg Mikl3s(%rszkr2l a!g!szt!s /I.(n ment t
1lasztelekre, 5ol )r3 Daniel :st%n 62kirly)r3 lakott, s ott a *ard3c(szk sszes 6al%ai)3l )erendelt 6al!s)rk el2tt
6elol%astk a katonskodsr3l sz3l3 rendeletet s +ontozatokat. A )rk a rendelet ki5irdetsre s %gre5ajtsra azzal a
6elttellel %llalkoztak, 5a rgi jogaik s sza)adalmaik megtartatnak, s sajt %r1k)eli tiszteik lesznek, nem +edig idegenek. A
n+ is minden1tt ezt k%nta s azon6el1l ad3mentessget. A )izottsg 6al!r3l(6al!ra jr%a %gezte az sszerst s mrtkelst,
nem minden ellenlls nlk1l, csak 62kirly)rj!k tekintlye s r)eszlse el2tt 5ajol%n meg.
A )izottsg a!g!szt!s /..(n tment Od%ar5elyszkre s Karcsony6al%n 5rom 6al!t sszert. Msna+
Homor!dalmson 5at oda rendelt 6al! n+%el akartak %gezni, de ezek erlyesen tiltakoztak s ellenllottak. A m!nklat
megakadt s a )izottsg *!cco]t3l krt s %rt rendeletet, 5ogy mit%2 legyen. A szk%ros kr1l 6ek%2 s a szk szaki
rsz)en l%2 9D 6al! is tiltakozott a sorozs ellen.
A )izottsg a))a5agy%a a 5i)a%al3 er2lkdst, sze+tem)er 8.(n Od%ar5elyre ment, s ott a %rosi +olgrsgot +r3)lta
megnyerni az 1gynekA de ezek nem %llaltk az #nkntessget 4mir2l a g!)erni!mt3l rtes1ltek7. :d2kz)en *ard3c(szk
sszert 6al%ai)3l is rs)eli tiltakozsok rkeztek.
( -9. (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MMF::. A szkely 5atr2rsg szer%ezse. 4-0I/(-0I..7
*r3 *!cco] szemlyesen sietett 8dvarhelyre 4sze+tem)er -G.7, s gretekkel, 6enyegetssel, +nzsz3rssal +r3)lta a
minden1nnen sszeseregl2 6al!si n+ s a %rosi +olgrsg ellenszeg1lst megtrni, de az nem siker1lt. A katonatisztek
ta+intatlansga s er2szakos 6ell+se majdnem lzadsra s %rengzsre ragadta a n+et, csak a 62( s %icetisztek kz)el+se
gtolta meg a n+szen%edly kitrst a katonatisztekt2l szen%edett inz!lt!sok miatt.
*!cco] sze+tem)er -8.(n k!darccal s szgyenszemmel t%ozott Od%ar5elyr2l, 5ol a 5atr2rsg szer%ezse nem
siker1lt. Azzal llott )osszHt, 5ogy a g!)erni!m ellenre nmet katonasgot k1ldtt Od%ar5ely %ros)a, 5ogy =rezzk meg a
k%rtly ter5t?, azt 5%n, 5ogy a katonatarts sHlyos ter5e ltal knyszert5eti a %rosi +olgrsgot s a 6al!si n+et a
5atr2rsgre. De a %ros s anyaszk 5ajt5atatlan maradt to%))ra is, csak a mrtk al llott *ard3c(6iHszk rekedt )enn a
5atr2rsg keret)en.
*!cco] most arra trekedett, 5ogy Vsk)an s $romszken a megkezdett szer%ezst 6olytassa s )e6ejezze.
Katonatiszteket k1ldtt oda, 5ogy a katonai )eosztst s igazgatst )erendezzk. A )csi 5aditancs 6egy%ereket k1ldtt
kioszts %gett. A katonai szer%ezs s 6el6egy%erezs megtr%n, -0I/. okt3)er %gn *!cco] maga ment az Hj 5atr2rk
6elesketsre, els2sor)an Cyergy3)a. Az okt3)er /9.(re 4yergy!szentmikl!sra sszegy;jttt n+ azon)an rgi sza)adsgaik
meger2stse s 6ltteleik teljestse nlk1l 6elesk1dni %onakodott. '2knt nemzeti tiszteket k%ntak s azt, 5ogy 5azjok)3l
szolglatra ki ne %itessenek. *!cco] ezt nem gr5et%n meg, a 6egy%ert sokan letettk, eldo)ltk, s zHgol3d%a t%oztak.
Mindssze D@ em)er akadt Cyergy3szentmikl3son, ki az esk1t 4okt3)er /I.7 letette.
*!cco] innen Cs5kszeredra ment, 5ol a n+ szintn nagy 6elzHd!lssal s kromkodssal 6ogadta az el2terjesztst,
esk1re 6el5%st s szidalmazta a 62kirly)r3t, aki a katonasgot rj!k er2ltette. 'ltteleiket 5angoztattk itt is, azok
)iztostsa nlk1l 6elesk1dni %onakodtak. $romszken 5asonl3 k!darccal jrt a 62generlis s eredmnytelen1l trt %issza
Nagysze)en)e.
A )els2 Szkely6ldn 5agyott katonatisztek az!tn mindent elk%ettek a n+ ellenllsnak megtrsre. Ugretekkel,
6enyegetssel, ked%ezmnyekkel to)orzottk a n+et a 5atr2rsgre. Az Hj 5atr2rket aztn rsza)adtottk a %onakod3kra,
6el)!jtogattk a nemessg s tiszt%isel2k ellen, s olyan terrorizm!st s anarc5it idztek el2, 5ogy ltalnos z;rza%ar,
6ejetlensg, minden trsadalmi s tr%nyes rend 6el)omlsa k%etkezett )e, mely)2l %res ssze1tkzsek, a +olgri 5at3sg
ellen nylt lzadsok tmadtak. A katonai s +olgri 5at3sg %ersengse csak n%elte a za%art a kett%lasztott kzigazgats)an.
A cski 6el6egy%erzett n+ -0ID. jan!r elejn megtmadta a Crdot0alvn 4Vsksomly37 ssze5%ott szkgy;ls tagjait s
nylt lzads trt ki. Elet1ket 6enyegettk, s csak sHlyos re%ersalis mellett )ocstottk 2ket sza)adon. A kirlyn2 -0ID. jan!r
I.(n kelt leirat)an ki6ejezte, 5ogy csak azokat k%nja a 5atr2rsg)e 6l%enni, akik nknt %llalkoznakA de a *!cco]
szellem)en m;kd2 katonatisztek to%)) is =%erssel, 6ogsggal? er2ltettk 2ket a katonasgra. Az 1ldztt n+ nem nyer%n
jog%delmet a meg6lemltett +olgri 5at3sgt3l s a *!cco] elnklete alatt ll3 62kormnyszkt2l, szz%al menek1lt
Mold%)a. -0ID nyarig mintegy D@@ csald kltztt ki Vsk)3l, .@@ llekszmmal.
Fgre a +anaszok *cs)e is elj!t%n, Mria erzia erre a magyarorszgi szrmazsH br! Sisko.icz alt)ornagyot
k1ldtte le "rdly)e. Az 2 jelentsei k%etkezt)en -0ID. mj!s)an *!cco] %isszarendeltetett, s a 5atr2rsg szer%ezst Hj
ala+on kezdettk meg.
A kirlyn2 !gyanis el5atrozta, 5ogy az erdlyi 62kormnyszk kzrem;kdst %eszi igny)e s mj!s 8.(n meg)zta
gr!0 Lzr Jnos% gr!0 )ethlen (ikl!s g!)erni!mi tancsost s br! Sisko.icz alt)ornagyot, 5ogy Hj ter%et dolgozzanak ki a
szkely 5atr2rsg knyszer nlk1l %al3 6ellltsra.
"zek a szkely jogok, ki%ltsgok s 5adiktelezettsg ala+os tan!lmnyozsa !tn Hj ter%et ksztettek s terjesztettek a
kirlyn2 el. Mria erzia ennek ala+jn -0ID. okt3)er 8.(n rendeleteket adott ki a )izottsgnak, a 62kormnyszknek s a
5rom rdekelt szkely szknek, melyek szerint a szkelyek kztt 4Hgy mint az ol5ok kzt trtnt7 egy lovas 45!szr, amott
dragonyos7 ezred lltand3 6el 8 szzad)3l, sszesen -G@@ 62)2l s kt gyalog ezred 4mindenik)en D(D zszl3aljjal, -@@@(-@@@
62)2l7, sszesen I@@@ em)er)2l. Ugy az egsz erdlyi 5atr2rsg -G@@@ 62re ter%eztetett, e))2l maga a szkely 0G@@(ra, az ol5
!gyanannyira.
A szkek5ez intzett kirlyi rendelet elmondja, 5ogy a szkelyek eleit2l 6og%a 5adiszolglatra %oltak ktelez%e, ezt
akarjk %isszalltani. "gyel2re csak a 5atrszli Vsk(Cyergy3(Kszon, $romszk s *ard3c lakosait k%njk )esorozni,
sz1ksg esetn a t))i szkeket is. A nyerend2 ked%ezmnyek sorn )ke idejn is zsoldot ka+nak, a gyalog na+i 9, a lo%as 8
krajcrt, ami)2l mag!kat lelmezni tartoznak. $)orH esetn a rendes 5adsereggel egyenl2 ellts)an s zsold)an rszes1lnek,
6egy%ert s l2szert ka+ni 6ognak. *ke idejn az ad3 5armadrszt, 5)orH idejn az egszet elengedik. A 5ad)an elesettek
z%egyei ad3mentesek lesznek. "gyel2re idegen tiszteket alkalmaznak kzt1k, ks2)) kz1l1k ne%ezik ki az rdemeseket.
'ormar!5j!k sajt szokott ltzet1k lesz st).
A kirlyi rendeletet -0ID. no%em)er %gn s decem)er elejn 5irdettk ki a szkek 6al%ai)an. A n+ azt 6elelte r, 5ogy
2k a 6egy%ert a mHlt %)en knyszert%e %ettk 6el, most sincs ked%1k s 5ajland3sg!k arra, s ink)) ad3t 6izetnek, mintsem
katonskodjanak. Ltni le5etett, 5ogy #nknt nem %llaljk a 5atr2rsgetA de a kirlyn2 most mr nem az nkntessg, 5anem a
rgi ktelezettsg ala+jn k%nta a szer%ezst.
A kijellt %egyes )izottsg gr!0 Lzr Jnos elnklete alatt -0ID. no%em)er /D.(n rkezett Od%ar5ely 6el2l Vsk)a.
M;kds1ket 4yergy!szentmikl!son kezdettk meg, mi%el ott a lakossg tHlnyom3 rsze mr 6el%ette s megtartotta a 6egy%ert.
No%em)er /..(n trtnt itt a kirlyi rendelet ki5irdetse a )izottsg jelenlt)en, a 5atr2rsg)e sorozott katonk s a sza)ad
szkelyek el2tt, sorezred)eli katonasg, az >kelli(ezred kt szzada segdkezse mellett, szigorHan megsza)ott renddel.
Kijelentettk, 5ogy t)) nem t2l1k 61gg, akarnak(e katonk lenni, a%agy nem s szigorH )1ntets %r arra, ki a 'elsg
+arancsnak ellenszeg1l. A ki5irdetend2 sszersra mindenki megjelenni kteles, 5ogy )eosztassanak a szzadok)a.
A k%etkez2 na+okon a gyergy3i 6al%ak)an 5irdette ki a )izottsg a kirlyi rendeletet, katonai segdkezssel. Decem)er
9(-G.(ig %gre5ajtottk a gyergy3i 6al%ak)an az sszerst. A )esorozott, sszesen -9D- em)ert ngy gyalog( s egy lo%as
szzad)a osztottk.
( -G@ (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MMF::. A szkely 5atr2rsg szer%ezse. 4-0I/(-0I..7
A zszl3szentelst decem)er -8.(n 1nne+ies szertartssal tartottk meg Cyergy3szentmikl3son az rmnyek
tem+lom)an, melynek tgas tern az Hj 5atr2rk szzadait 6ellltottk.
A kirlyn Cyergy3szentmikl3st a 5;sg j!talm!l nem sokra %rosi ki%ltsggal ltta el, es+eres(+l)nost Sik!
J!zse0et +edig )!zg3 segdkezsrt rdemrenddel t1ntette ki.
A soroz3)izottsg Cyergy3)an 6eladatt sikerrel el%gez%n, -0ID. decem)er /I.(n Vsk)a ment t s Szenttamson
kezdte meg m;kdst, az >kelli(gyalogok, Klnoky(5!szrok s gyHk segdlete mellett. Ki5irdettk a kirlyi rendeletet, mely
sHlyos )1ntets mellett ktelezi a 6egy%er 6el%telt. Amg itt az sszers s 6egy%erkioszts 6olyt 4decem)er /0.7, jtt a 5r,
5ogy a kzeli (ad0alva lakossga a 5atrszli 4sz+%zi7 erd2k)e menek1lt. Msna+ Jen"0alvn 6olytat%n az sszerst, Hja))
5r rkezett, 5ogy (adaras% -kos% 6a$loca% Szentmihly% Sz$v5z s ms 6al%ak lakosai kz1l is mintegy -/@@(an a 5atrszli
erd2k)e menek1ltek. A )izottsg ez ellen szigorH rendeletet )ocstott ki, melyet a )!jdos3kkal is kzlt, meg5agy%n, 5ogy
6al%aik)a %isszatrjenek. Mad6al%r3l +edig az ott5on maradt asszonyokat s gyermekeket katonasg ltal a csikorg3 tl)en
ki;zette a 6r6iak !tn. A n+ azon)an az erd2)2l %isszatrni %onakodott, azt izen%n s r%n, 5ogy a 6egy%ert 6el%enni nem
akarjk.
A )izottsg erre katonasggal szllatta meg a 5atrszleket a Cyimesi(szoros alj)an, 5ogy a )!jdos3kat a 6al%akt3l
elzrja.
A )!jdos3k 'elcsk( s Alcskszk lakosai ne%)en az % !tols3 na+jn tiltakozst k1ldttek a )izottsgnak, 5ogy 2k rgi
ki%ltsgaik5oz ragaszkodnak, katonk lenni nem akarnakA a kirlyn2 nknteseket k%nt: mirt er2ltetik 5t 2ket, kik
26elsgnek 5; ad36izet2i k%nnak maradni, s 3%st emelnek az ellen, 5ogy 2k nem lesznek okai, 5a az er2szak ellen a %gs2re
knyszerttetnek.
A )izottsg a n+ 6enyeget2 magatartsra ttette szk5elyt a Vskszereda szomszdsg)an 6ek%2 6a$locra s
katonasgot %ont ssze Od%ar5elyr2l, $romszkr2l.
:d2kz)en $romszkr2l s Kszon)3l is 6elkerekedett s a cski 5atr5egyek al rkezett mintegy G@@ 6egy%eres
szkely, sznleg kr%ny )eadsa %gett, tnyleg a szorongatott cskiak segtsgre. "rre a 5rre az elmenek1lt cskiak is
leszlltak a 5egyek kz1l Sz$v5zre% 5ogy kr%ny1kkel tmegesen a )izottsg el jr!ljanak. Arra az intelemre, ne5ogy az
gyHk el kzeledjenek, azt 6eleltk, 5ogy =nemcsak az gy*kig% de azokon kereszt:l is 0ognak menni_? &an!r G.(n
6elkerekedtek, s az >lt mellett 6ek%2 (ad0alvra mentek t.
A )izottsg jan!r I.(n 6el5%st k1ldtt a Mad6al%n sszegy;lt n+5ez, 5ogy akarnak(e a kirlyi rendelet
meg5allgatsra megjelenni^ "lrendeltk, 5ogy a 5romszkiek t1stnt menjenek 5aza, 5a az elk%etkezend2 %eszedelemt2l
mag!kat s csaldj!kat megmenteni akarjk. A mad6al%aiak %lasz!l azt izentk, 5ogy Fzkereszt 1nne+e l%n, kr%ny1ket
csak msna+ terjeszt5etik el2.
A )izottsg azt 5%n, 5ogy az sszegy1lekezett n+ ellenllst ter%ez, s id25aladkot akar nyerni az Od%ar5ely 6el2l
%rt segtsg megrkezsig, el5atrozta, 5ogy 6egy%eres er2szakot alkalmaz, s a lzongst katonai er2%el nyomja el.
)r! Sisko.icz rendeletet adott Carato alezredesnek, 5ogy a 6al!t jan!r 0.(n 5ajnal)an az >kelli(ezred ngy
szzad%al 4-@@@ em)er7 a ra!tmansdor6(ezred %rteseinek ms6l szzad%al, D@ Klnoky(5!szrral s kt gyH%al %egye
kr1l, s a )enne l%2 mintegy /G@@ em)ert %erje szt, s 5a ellentllanak, a 6al!t gyHjtsk 6el.
Varato, a szkely 5atr2rsg kegyetlen +arancsnoka, a szigorH rendeletet kmletlen1l 5ajtotta %gre. Az jszaka le+le
alatt kr1l%e%n a 6al!t, a mly lom)a mer1lt n+et 5ajnali ngy 3rakor megtmadta. Az gyHl%sek a 6al!t 6elgyHjtottk s az
lom)3l 6elriadt s a ktsg)eesetten menek1l2 n+et a katonk l2ttk s kasza)oltk. "llenllsra senki sem gondolt, de ez mit
sem 5asznlt: a katonk kegyetlen1l el)ntak %el1k, kit megltek 4k). D@@(at7, kit megse)eztek, n5ny szzat 4k). 9@@(at7
+edig el6ogtak. '2k++ a 5romszkieket %gtk kmletlen1l. A katonk kz1l csak kett2 szen%edett knny; se)et s egy
dragonyos lo%t l2ttk le. Nem 5arc s k1zdelem, 5anem kegyetlen %rengzs %olt az a %dtelen, 6egy%ertelen n++el szem)en.
A )izottsg elnke gr!0 Lzr Jnos %jelz2 c5ronosticonnal jellemz2en 6ejezte ki, 5ogy nem %olt az egy), mint
S:VFL:V:D:FM 4szkelyek legyilkolsa.7 A r3mai szmokat jelent2 )et;k sszeg)2l kij2 az %szm: -0I9.
Az egykorHak 6akereszttel jelltk meg a 5elyet, 5ol a mad0alvi veszedelem ldozatait eltemettk. Az !t3dok kegyelete
-8..()en dszes k2+iramist lltott 5ely)e, tetejn kiterjesztett szrnyH t!r!l madrral, s mr%nyt)ln ezzel a 6elrssal:
S:VOL:V:D:OM
A szkely 5atr2rsg szer%ezsekor Mad6al%a 5atr)an -0I9. jan!r 0.(n
a csszri katonasg ltal %dtelen1l lekasza)olt csk( s 5romszki %rtanHk emlkre,
kik az 2si sza)adsg %delmrt %rzettek el, emelte az !t3kor 5ls kegyelete -8... S/T
A mad6al%i %rengzs el6ojtott minden to%))i ellenllst. Att3l 6og%a a 5atr2rsg szer%ezse gyorsan, akadlytalan!l
5aladt el2re.
A )izottsg jan!r -@.(n Vskrkoson 6olytatta a kirlyi rendelet ki5irdetst, s -G.(ig )e%gezte ;elcs5k 6al%ai)an az
sszerst. A 6el6egy%erzst -0I9. jan!r -0.(n Cs5krkoson %geztk, a5ol is !gyanakkor megtartottk az 1nne+ies
zszl3szentelst s 6elesketst.
Az alcs5ki 6al%ak sszerst s 6elesketst jan!r /0.(n kezdettk meg, s t na+ alatt )e6ejeztk. &an!r D@.(n
Kszon0elt5zen 5irdettk ki a kirlyi rendeletet, s msna+ el%geztk a kszonszkiek 6elesketst.
Vsk(Cyergy3( s Kszonszk)en 9.8/ csald62t rtak ssze, kik)2l az els2 szkely gyalogezred alak!lt, 9/-/ gyalogos
5atr2rrel 4G-II n%endkkel7, -D/@ alkalmatlannak talltatott. A 5!szrok a t))i szkekkel egy1tt alkottak egy
5!szrezredet. Vsk)3l D 5!szr com+ania alak!lt 00@ 5!szrral, s 0.- 4-I %en al!li 6iH7 n%endkkel.
A )izottsg Vsk)an el%gez%n dolgt, -0I9. 6e)r!r D.(n tment Hromszkre s a szkrszek sorrendj)en szer%ezte a
5atr2rsget. Kzdiszk lakosai 6e)r!r I(-/. kztt sszerat%n, a kantai minorita tem+lom)an szenteltk 6el a zszl3t s
( -G- (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MMF::. A szkely 5atr2rsg szer%ezse. 4-0I/(-0I..7
%geztk a 6elesketst jan!r -D.(n. , kzdivsrhelyieket k1ln rtk ssze 4jan!r -9.7, eskettk 6el 4jan!r -G.7 s az onnan
4i+arosok)3l7 kiker1lt /G@ 5atr2rt a ::. gyalogezred els2 szzad)a osztottk )e, az ezredes szzad!l.
1rbaiszk sza)ad szkelyeit 6e)r!r -I(/I. kztt soroztk )e s 5iteltettk meg +aboln. :mre Sm!el ko%sznai
re6ormt!s lelksz or)ai es+eres a szer%ezs kr1l tanHstott )!zgalmrt rdemrendet ka+ott.
Se+siszk)en 6e)r!r /..(t2l ( mrci!s I.(ig ment %g)e 6al%anknt a ki5irdets, sszers, 6el6egy%erzs s 8zonban a
re6ormt!s tem+lom)an a zszl3szentels.
(ikl!svrszken mrci!s -@(-D. kztt 6olyt a sorozs s /agyajtn trtnt a 6ela%ats, gyHdrgs mellett.
)ard!cszk 5atr2rsge mrci!s -8.(n eskettetett 6el 1lasztelkn.
$romszk s *ard3c )esorozott lakossga -/ gyalogos szzad)a oszt%a a ::. szkely gyalogos ezredet alkotta, s mg
t szzad 5!szr ker1lt ki )el2l1k, mely a cski 5rom szzaddal egy1tt alkotta a szkely 5!szrezredet.
A ::. gyalogos ezred)e sszertak szma %olt DIG- 49D8/ n%endkkel7, alkalmatlan -09G. A 5!szrok szma %olt -@9.
4-@99 n%endkkel7, 99D alkalmatlan.
Az sszes )esorozott szkely 5atr2rk szma te5t kzel .@@@(re 48.-/7 ment, kik)2l azon)an ter% szerint egyel2re
csak 9G@@(at 6egy%ereztek 6el s D@@@(et osztottak )e a kt gyalog( s -G@@(at a 6ellltott egy 5!szrezred)e.
Az :. szkely gyalogezred -/ szzadnak lloms5elyei lettek a nagyo)) csk(gyergy3(kszoni 6al%ak, Ditr3t3l le
Kszon6eltzig. Vskszeredn szkel2 +arancsnok!k lett a mad6al%ai %rengzs)2l 5r5edtt %lt Carato (an! alezredes. "ls2
szzadosaik is ki%tel nlk1l nmetek %oltak.
A ::. gyalogezred els2 +arancsnoka lett a Kzdi%sr5elyen llomsoz3 +imniTe Simon alezredes. A tz szzados
kztt 0 nmet, / szkely 4(lnssy s (ihlcz7 s egy szkely6ldi sz1lets;, nmetne%; 4Samler7 6ord!l el2. A szzadok
lloms5elyei *ereckt2l(*ar3tig terjedtek.
A 5!szrszzadok lloms5elyei Cyergy3szentmikl3st3l Nagyajtig %oltak eloszt%a. Barancsnok!k lett -eich ;ile$
alezredes. A 5at ka+itny kztt 9 nmet s / magyar %olt, Hgy mint Klnoky s br! J!sika.
Az egsz szkely 5atr2rsg +arancsnokl3 t)ornok!l gr!0 4ylay Smelt ne%ezte ki a kirlyn, %ezr2rnagyi
4generalmajor7 ranggal.
A soroz3 )izottsg aztn kidolgozta a 5atr2rsg jogszolgltatsnak, tr%nykezsnek rendjt is. " szerint a 5atr2rk
egyms kzt s a +olgri lakosokkal keletkez2 +erei: szemlyi, %agyoni s elegyes +erekre osztattak. A szemlyiek a katonai, a
%agyoniak a +olgri, az elegyesek a megalkotott %egyes tr%nyszkek el !taltattak. :lyen %egyes tr%nyszkek 46ora miZta7
llttattak 6el -0IG()en, de clszer;tlennek )izony!l%n, +ereik -0I.(t2l a szkek lland3 tr%nyszkei el !taltattak.
$adi(tr%ny s katonai rendsza)ly 4reg!lament!m7 is adatott ki a 5atr2rk szmra. Az el2))i I@, az !t3))i II
cikkely)2l llott. Mindkett2 a rendes 5adsereg tr%nyein s sza)lyain ala+!lt, nmi alkalmazkodssal a szkelysg sok
szzados jog%iszonyai5oz. A 5aditr%ny)en a 5all)1ntets s;r;n 6ord!l el2. $adi sza)lyok lla+tjk meg a =szlybeli
katona? ktelessgeit 4a 5atr2rzst st).7A tiltjk a szktisztek )ntalmazstA mentestik a 5atr2rket a kzter5ekt2l
4szllsads, el26ogat, kzm!nka7, ki%%e az er2dtsi m!nkkat, 5idak s !tak ja%tst. *k)en az ad3 egy5armadt3l
6elmentettek, 5)orH)an az egszt2l.
"gyenr!5zat!l a n+%iselet: 6ekete zeke, 6e5r nadrg 4az Hn. =5arisnya?7, 6e5r +oszt3 mellny, 6ekete csk3 4+oszt3
s1%eg7 lla+ttatott megA a zeke gallrjn s !jjn az ezred sznt 6elt1ntet2 5ajt3k%al. 'egy%ert a kincstrt3l ka+tak. Szemlt
4m!strt7 a szzados 5a%onknt, az ezredes %negyedenknt, a t)ornok egy 5ad)iztossal %enkint tartott 6elettk. A
62+arancsnok a 5aditancsnak s ez a kirlynnak tett r3l!k jelentst.
J
A szkely 5atr2rsg szer%ezetnek mg egy szomorH e+il3g!sa %olt.
*!cco] %isszaker1l%n az erdlyi kormnyszk elnksgre, )osszHjt reztetni k%nta a szkelyekkel s az 2
sztnzsre a kirlyn );n6enyt2 %izsglatot rendelt el a Szkely6ldn, melynek clja s 6eladata az %olt, 5ogy ki+!5atoljk
azokat, kik a szkely n+et a 5atr2rsg ellen )!jtogattk s lzongst sztottak. *!cco] 62 trek%se az %olt, 5ogy a
nemessget s a szktiszteket kom+romittlja, s a szkelyek ki%ltsgait eltrltesse, j3szgaikat elko)oztassa, s a 5atr2rsg
szmra le6oglalja.
" %g)2l egy 0(-@ tag)3l ll3 bDnvizsgl! bizottsg 4criminalis comisso7 ne%eztetett ki, ngy katona s 5rom +olgri
sza%az3 taggal s D segdszemlyzettel 4jegyz2 s / 5ad)r37. "lnke lett br! -oth szilziai szrmazsH %ezr2rnagy
4generalmajor7, aki magyar!l nem t!dott. Bolgri tagjai %oltak gr!0 6eleki Kroly, *els2szolnok(%rmegye 62is+nja, br!
Josintzy (ihly s -ibiczei 9dm. A ngy katona kztt is %olt egy magyar: Szilvsi Jnos% a Cy!lay(ezred ka+itnya. A
)izottsg jegyz2je %olt Heidendor0i Conrd (ihly, meggyesszki szsz jegyz2, aki nletrsa keret)en lerta a )izottsg
m;kdst. SDT
" )izottsg -0I9. mrci!s /@.(t3l jHni!s G.(ig m;kdtt, tartott ki5allgatsokat, %izsglatokat, %allatott, %gzett
el6ogatsokat, 5ozott tleteket. A szktisztek rtatlanoknak talltattak, a cski +le)n!sok n5nyra )izony!lt r a n+
6el)!jtsnak %dja. "zek a *ajtay r3mai katolik!s +1s+k elnklete alatt szer%ezett egy5zi )r3sg el llttattak, s n5nyan
el is tltettek. Az eredmny azon)an legink)) az id2kz)en 4-0I.. mj!s -8.7 el5!nyt )r3 *!cco]ot kom+romittlta,
)e)izony!l%n, 5ogy 2 a szkelyeket a kirlyn intenci3ja ellenre er2szakkal knyszertette a 5atr2rsgre. A nemessg
azon)an, amelyet 2 );n)e akart ke%erni, kitisztz%a menek1lt a szigorH %izsglat al3l.
A legsajnlatosa)) szomorH eredmny azon)an az lett, 5ogy a nagymr%; ki%ndorls, mely mr -0ID()an
megkezd2dtt, s a mad6al%i %eszedelem !tn 6okoz3dott, a );n6enyt2 %izsglat 6olyamn ijeszt2 mr%et lttt, Hgy, 5ogy sok
ezer szkely menek1lt az 1ldzs el2l Mold%)a, s %eszett el az =l2 kincstr? 4%i%!m aerari!m7, s mg ink)) ( sajnos ( a
nemzet nagy krra. A kirlyn 5i)a 5irdetett -0I9. no%em)er -I.(n );n)ocsnatot mindazon ki%ndorolt szkelyeknek, kik
a szkely mozgalmak)an 62cinkosok!l nem szere+eltek: a %isszatele+ts nem siker1lt. S2t a ki%ndorls to%)) tartott a
katonai ter5ek miatt a k%etkez2 %ek)en is, dacra annak, 5ogy a kormny mindent elk%etett annak megakadlyozsra.
( -G/ (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MMF::. A szkely 5atr2rsg szer%ezse. 4-0I/(-0I..7
A ki%ndoroltak az!tn rszint %gleg letele+edtek Mold%)an a )ojrokt3l ka+ott 6ld)irtokokon, rszint +edig
*!ko%ina )irtok)a%tele 4-00G7 !tn oda tele+tettek t gr36 $adik Andrs 4*!cco] !tn "rdly katonai 62+arancsnoka s a
62kormnyszk elnke, majd a )csi 5aditancs elnke, -00/ 3ta mint Calcia els2 kormnyz3ja7 s ks2)) ::. &3zse6 csszr
ltal.
-00I\00 teln szz szkely csald kltztt t Mold%)3l *!ko%in)a s ala+totta a mold%ai 5atrszl kzel)en
;ogadjisten s 2stenseg5ts 6al%akat. Az Hja)) ttele+1ltek ala+tottk -08G(8I()an a csszrr3l elne%ezett J!zse00alvt%
Sz!csa%a %ros s az erdlyi 5atr kztt s a gr36 $adik Andrsr3l elne%ezett Hadik0alvt s ,ndrs0alvt% a Sz!csa%a
%lgy)en, Pada!tz %ros kzel)en.
"))en az t 6al!)an laknak ma is *!ko%in)an a mad6al%i %sz idejn ki%ndorolt szkelyeknek magyarsg!kat mig is
megtartott i%adkai mintegy -/@@@(en. "zek)2l a 6al%ak)3l mintegy 9@@@(et -88D ta%aszn )etele+tett1nk Magyarorszgra az
Al(d!na krnykre, a Bancso%a melletti Hertelendi0alvra% Sndoregyhzra s a K!)in 4a rgi Ke%e %ra7 melletti
Szkelykevre. Ks2)) Hj )e%ndoroltak)3l tele+ek alak!ltak az arad megyei 4yorokon% majd Dva mellett. S9T
"zek %irgz3 tele+ek %oltak a magyar !ralom alattA az Hja)), trianoni korszak)an sokat kell szen%ednik s er2s
k1zdelmet 6olytatniok nemzetisg1k megtartsrt.
A szkely 5atr2rsg, mely szer%ezsekor annyi izgalmat idzett el2, ks2)) %al3ra %ltotta a 5ozz 6;ztt remnyeket s
5asznos szolglatokat tett a 5aznak, a dinasztinak s a monarc5inak.
A szkely n+ 5arcias ernyei e))en Hj alkalmat s keretet nyertek az r%nyes1lsre.
$adik Andrs legels2 5adiszemljn lelki gynyr;sgt lelte )ennk. -0II. sze+tem)er 5a%)an =kimen%n a szkely
katonk %isitati3jra, dicsrte a szkely militt, ki%lt a 5!szrt, 5ogy akrmely rgi regimenttel, mind eZercirozs)an, mind
csinossg)an, mind +edig szolglat)an, Hgy sz+sg)en is killta a %ersenyt.?
A t;z+r3)t a )ajor rksdsi 5)orH)an 4-008(0.7 llottk ki, mid2n Vse5orszg)an dicsretes %itzsget
tanHstottak.
::. &3zse6 trk(5)orHj)an az erdlyi s mold%ai 5adtestek)e )eoszt%a. Hgy a szorosok %delm)en, mint a nylt
csatk)an 6nyesen kit1ntettk mag!kat.
A 6rancia 6orradalmat k%et2 na+3leoni 5)orHk)an osztrk, olasz, nmet, orosz s 6rancia 6ldn %itz1l 5arcoltak, s
-8-9. ta%aszn az :. szkely gyalog 5atr2rezred kt zszl3alja 4--/0 em)er7 s 5at szzad szkely 5!szr 49I/ em)errel7
)e%on!lt Brizs)a.
Az -898\9..(i sza)adsg5arc)an *em t)ornoknak 2k %oltak t1nemnyes gy2zelmeket %%3 ked%es katoni s r3l!k rta a
sza)adsg5arc 5yrte!sa, Bet26i, az rksz+ sza%akat, 5ogy:
Vsak nem 6aj!lt el mg a szkely %r,
Minden kis cse++je drga gyngyt r_
Az -.-9(-8.(i %ilg5)orH)an a magyar 5arci ernyek dics5imn!sz)an k1ln %ersszak illeti a szkely %itzeket. Az
ol5 )etrs 6eltart3ztats)an s ki%ers)en oroszlnrsze %an a rsz)en szkely 5atr2ri%adkok)3l ll3 8/(es =szkely(
ezred?(nek. Az >jtozi(szoros)an emlkoszlo+ 5irdette ott %%ott 5atr%delmi 5arcaik rk dics2sgt. *rass3
%issza6oglalsnl ott %itzkedtek a /9. szkely 5on%d ezred osztagai. Az anyaszk 62%ros)an Szkely!d%ar5elyt a =%as(
szkely? szo)or 5irdette a szkely ezredeknek az sszes 6rontokon tanHstott 52si %itzsgt.
Meg6ogy%a )r, de tr%e nem, ll 2rt a szkely %itzsg, a =5!n 2ser2? a Keleti Kr+tok )rcei aljnA a rgi )a)rok Hj
5ajtsai koszorHzzk 5omlokt a rgi 5atr2rk Hj sarjadkainak.
Ami a nmetnek a =dac5t am P5ein?, az a magyarnak a szkely 5atr2r. "r2ssge, )iztonsga, )1szkesge "rdly keleti
5atrn, a rgi, nagy Magyarorszg 6elleg%ra 62)stya6okn.
- Lsd rszletese))en a 6orrsok idzs%el Szdeczky Kardoss Lajos: A szkely 5atr2rsg szer%ezse. *!da+est, -.@8. a Magyar
!domnyos Akadmia kiads)an. A 6orrsidzseket azrt mell2zm.
/ A 6elirat e sorok r3jt3l szrmazik. Mg 8 sor %ers %an re %s%e, dr. *all3 :st%n %olt tant%nyom, csk%rmegyei %olt tan6el1gyel2
toll)3l, amely gy sz3l:
Szkely n+_ :tt 5!llott 2seidnek %re,
Kiket zsarnok nkny )osszHs karja re.
Mid2n alkotmnyos sza)adsgod %dtk,
Szrny;k+ oltk ki sok rtatlan ltt.
De )r el%esztek 2k dz 6egy%er alatt,
"mlk1k nem %sz el, rkre 6ennmarad.
Mert 5; kegyelet)en megtartod 2seid.
Ugy l majd emlk1k id2tlen ideig.
D Megjelent a nagysze)eni =Arc5i% des Fereines 61r Sie)en)1rg. Landesk!nde N. '.? MF. -DI.
9 A 5erceg >descalc5i Art5!r s e sorok r3ja ltal %ezetett )etele+ts trtnett r%id %zlat)an megrtam =A szkely 5atr2rsg szer%ezse?
c. m;%em el2sza%)an.
( -GD (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MMF:::. A 5atr2rsgt2l a 6rancia 5)orHkig. 4-0I9(-0.G.7
44VIII. A "at!r%rsgt%l a $ran)(a "!b2rAk(g. 6*0/-&*0>..8
A szkely 5atr2rsg intzmnye talaktotta a Szkely6ld kzlett s ki5atssal %olt a magn s trsadalmi %iszonyokra
is. Ne5ezen tr2dtt )ele a n+ az Hj rendszer)e, de mid2n egyszer az meggykeresedett, a szkely sz%3ssg ki t!dta aknzni
annak az el2nyeit s a szkely %itzsg az Hj keret)en is kit;n2en r%nyes1lt.
A 5atr2rk s a nem(katona szkelyek kztt 6elmer1l2 +erek elintzsre a kirlyn %egyes(+eres tr%nyszkeket
llttatott 6el Vsk, $romszk s *ard3c rszre, melyek nyolc tag)3l llottak, Hgy mint elnk)2l, 5at 1lnk)2l 4kiket egyenl2
szmmal ne%eztek ki katona s +olgri rend)2l7 s egy jegyz2)2l. Az elnk katona %olt, D 1lnkt az ezred+arancsnok ne%ezett
ki a tisztek kz1l, D %ilgi 1lnkt a 62kirly)r3 %agy az lland3 tr%nyszk. " %egyes(+eres tr%nyszk nem %olt lland3an
m;kds)en, mint a +olgri, 5anem a +erek5ez k+est id2kznknt 1lt ssze az elnk 5%sra.
"zek a %egyes tr%nyszkek azon)an nem sokig llottak 6enn s aztn a 5atr2rk +ere is a +olgri tr%nyszk el2tt
6olyt, +edig %olt )2%en, mert igen sok +er keletkezett a katonk s nem(katonk kztt, melyek sokig el5Hz3dtak.
Nemsokra a +olgri tr%nyszkek is re6ormltattak. "))en az id2tj)an llttatta 6el !gyanis Mria erzia az lland3
tr%nyszkeket, az Hn. 0olytonos tblkat 4contin!a ta)!la7 "rdly)en, amelyek a +olitikai, gazdasgi, s 62k++ a +eres
1gyeket trgyaltk, s azok)an tlkeztek a magyar %rmegyk)en, %idkeken s a szkely szkek)en.
A szkely szkek)en addig a %iceszkek 4%agy tizentdna+os tr%nyszkek7 tlkeztek a %icekirly)r3 elnklete alatt,
amelyt2l a generlis, %agyis derkszk5ez trtnt a 6elle))ezs, melyen a 62kirly)r3 elnklt. Az igazsgszolgltats el2))
ne5zkes s lassH %olt, sok +er tHllte a +rleked2ket s a tr%nyszkek a szkelyeknl eldara)ol3dtak derkszk, %iceszk,
6iHszk, rszleges szkekre 4generlis, %ice, 6ilialis, +artialis sedria7.
Mria erzia ezeken az igazsgszolgltatsi )ajokon segtend2 l+tette let)e az lland3 tr%nyszkeket -0ID()an,
amelyek m;kds1ket -0I9 elejn kezdettk meg. Minden %rmegy)en, %idken s szk)en egy(egy tr%nyszk
szer%eztetett. *ard3c)an, Mikl3s%rszken s Cyergy3)an az anyaszkt2l k1ln kise)) tr%nyszk llttatott 6el, mint5ogy e
6iHszkek t%ol estek a kz+ontt3l. "lnke lett a 62kirly)r3A *ard3c)an is az !d%ar5elyszki 62kirly)r3 elnklt.
Az =0olytonos tbla? 5i%atalos szemlyzete llott -/ rendes s -/ szm6eletti szk1l2)2l, *ard3c s a msik kt
6iHszk)en kilenc rendes s ke%ese)) szm6eletti 1lnk %olt. A rendes )rk kz szmttattak az alkirly)rk 4%icetisztek7,
jegyz2k s kirlyi ad3szed2k is s alrendelt szemlyzet %oltak a d!ll3k, 1gy%dek, rnokok st). A rendes 1lnkk %i 6izetst, a
5elyettesek na+idjat 5Hztak.
A szkelyeknek nemcsak kzjogi s trsadalmi lla+ot)an, de ad3zsa tekintet)en is nagy %ltozst idzett el2 a
szkely 5atr2rsg szer%ezse -0I9()en.
A szkelyek ad3mentessget rge))en a 5ad6elkels ellenrtke, recom+ensati3ja 6ej)en l%eztek. Mi!tn ad3 al
%ettettek, egye)ek kzt azrt trtnt, 5ogy nem %ettk t)) igny)e 5adiszolglat!kat. Mid2n Mria erzia *!cco] generlis
ltal a 5atr2rsget kzt1k is szer%ezni megksrli 4-0I/7: a szkelyeknek egyik leg62)) ellen%ets1k, 5ogy 2k mr rg ideje
sHlyos ad3ter5eket %iselnek, ad3t 6izetni, s egyszersmind katonskodni nem k+esek s krtk, 5ogy 5agyjk meg 2ket
ad36izet2 lla+otj!k)an. S-T Akik 6l%ettk a 6egy%ert, azok is azon kikts mellett tettk, 5ogy ad3mentesek legyenek.
Mria erzia -0ID. okt3)er 8.(n a szkely szkek5ez intzett +tens)en meggrte, 5ogy a 5atr2rsg)en szolgl3
szkelyeknek )ke idejn ad3j!k 5armadrsze, 5)orH idejn az egsz elengedtetik. S/T A 5atr2rsg szer%ezse !tn -0I9.
mrci!s /9.(n kiadott 5adi tr%nyek s katonai sza)lyok 4reg!lament!m7 is )iztostja a 5atr2rket, 5ogy a kzter5ek
4szlls, el26ogatads s kzm!nka7 al3l 6lmentetnek, ki%%e a %r s snc er2dtsi m!nkkat, !tak s 5idak ja%tstA )k)en
az ad3 egy5armada, 5)orH)an az egsz elengedtetikA a szk( s egy) gy;lsek kltsgei5ez nem jr!lnak.
Mria erzia kor)an az ad36izet2 n+et sokatmond3, jellemz2 ki6ejezssel l" kincstrnak 4%i%!m aerrari!m7 szoktk
%olt ne%ezni. "rre az llamkormny a kincstr rdek)en is gondot 6ordtott, 5ogy 6izet2k+essg1ket 6okozza. A kirlyn2 a
jo))gyok sorst k1ln)en is sz%n %isel%n, "rdly)en is %izsglatot rendelt el a %g)2l, 5ogy megt!dja: %annak(e olyan
6ldes!rak, kik jo))gyaikat egy 5ten kzi m!nk%al ngy, %agy %on3 mar5%al 5rom na+nl, zsellreiket kt na+nl to%))
dolgoztatjk, s egy) rendellenes zsarolsokkal illetik^ A Szkely6ld 6al%ai)an is tartanak %izsglatokat s tanHki5allgatst
4-0IG elejn7 s +edig a jo))gyokra nz%e ked%ez2, a 6ldes!rakra elismer2 eredmnnyel. A legt)) %alloms azzal %gz2dik,
5ogy a jo))gyoknak a 6ldes!rak ellen semmi +anasz!k nincsen, ke%s ki%telt egy +r 62Hri nagy)irtokosnl talltak, kik nem
igen laktak szkely6ldi )irtokaikon. SDT
Az Hr)ri sza)lyzat 4!r)ari!m7, melyet a kirlyn2 -0IG. jHli!s -@.(n kiadott, meg5atroz%n a jo))gyok jogait s
ktelezettsgeit, a 6ldes!rakat arra is ktelezi, 5ogy %iseljenek gondot arra, 5ogy az ad3 6elosztsa s )e5ajtsa a jo))gyok
kztt a %rmegyk s szkek el2rt normja szerint, igazsgos mrtk)en, arnyosan trtnjk, s tHlter5els ne 6ord!ljon el2.
A szmadsokat az ad3r3l s a kzsgek j%edelme s kiadsair3l 6el1l%izsgl5atjk. S9T
A kirlyn2 s;r;n egyms!tn adta ki rendeleteit, melyekkel az ad36izets m3djt s rendszert egyszer;)), olcs3)),
gyorsa)) s igazsgosa)) tenni igyekezett. -009. a!g!szt!s I.(n az ad3rendszer lland3stsa rdek)en elrendelte a telkek
6elmrst. -00I. 6e)r!r 8.(n megs1rgette s -000. +rilis -0.(n )e%gezni +arancsolta. A g!)erni!m a m!nklatokat -000.
sze+tem)er /I.(n decem)er kze+re )eadni k%nta. $at lajstromot mellkeltek a rendeletek5ez, melyek kz1l az *.()e
sszerand3k %oltak a keresked2k s i+arosok, a +.()a azok, akik 6ldm%els)2l lnek, ,.(ik)a a mar5atenyszt2k, -.(ik)e
azok, akik 6ldm%elsen s llattenysztsen k%1l, %agy anlk1l, m5szettel, 6a( %agy agyagm%essggel. tglagetssel,
+linka62zssel, ktl%erssel, 6onssal, sz%ssel, %agy 5asonl3kkal 6oglalkoznak, r!t %agy s3t 6!%aroznak. Az ..(ik
lajstrom)a kellett rni a na+szmosokat, a /.(ik)a +edig azokat, kik a kzs erd2k)2l 6t 5ordanak a %ros)a, %agy
5eti%srokra.
( -G9 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MMF:::. A 5atr2rsgt2l a 6rancia 5)orHkig. 4-0I9(-0.G.7
Minden lajstromon egy ro%at arr3l ksz1ljn, 5ogy a lakosok mi%el tartoznak ro)ot)an, %i dj)an, tized)en %agy ms
lland3 cmen.
A msodik lajstromon, arra %al3 tekintettel, 5ogy melyik termkenysgi osztly)a soroztassk %alamely 5elysg, meg
kellett jellni, 5ogy egy k)l 4a %et2magot leszmt%a7 G, 9, D %agy csak kt magot ad s 5ogy egy -I@@ les 5old rt ., 0, G
%agy ke%ese)) szekr sznt terem.
"zek ala+jn lesznek a most r%ny)en l%2 osztlyozsok, a 6ld, rtek s sz2l2k termkenysge tekintet)en
5elyes)tend2k. A 6elsgnek az l%n az 35ajtsa, 5ogy minl el2)) lland3 s le5et2 ke%s ro%atra osztott ad3ter%ezet
4systema7 lla+ttassk meg, sz1ksges az ad3kny%ek)e eddig )e nem %ezetett )irtokrszeket s gazdasgi trgyakat is
)e%ezetni, ami)2l az ad3z3k j%edelmet l%eznek. "lrendeltk azrt az erd2k, cserjk, kzlegel2k, gy1mlcssk, zldsges s
dszkertek 6elmrst is, katonai %agy ms 6elesk1dt mrnkk ltal. Qsszerjk azt is, 5ogy az ad3z3k milyen j%edelmeket
l%eznek malmok, +linka62z2 1stk s ms ilyennem; gazdasgi eszkzk !tn. SGT
A szkelyek nem r%endtek a 6ldmrsi rendeleteknek s tiltakoztak, illet2leg 6el6olyamodssal ltek ellene. Marosszk
sszes )irtokosai 62kirly)rjok s az lland3 tr%nyszk ltal arra krik a g!)erni!mot, 5ogy a 6elmrst addig is sz1ntesse
)e, mg a kirlyn2 ezirnt Hja))an intzkednk. Azzal r%eltek, 5ogy minden szkely6ld ki%ltsgos nemes termszet;, melyet
2k Hgy )rnak, mint a %rmegyken a nemesek a magokt.
Mi%el a szkely nemeseknek a 6al! minden kzs 6ldj)en, te5t az erd2k, mez2k, legel2k)en arnyos rsze %an,
azokat 6lmrni s ad3lajstrom)a rni mindaddig nem le5et, mg az 2 arnyrsz1k a))3l ki nem szakttatik. A szkely()irtok
%agy 2sszkely eredet;, %agy adomnyozs r%n nemesi s t!lajdonjogon )rat%n, a +arasztok a))3l !rok tetszs)2l csak
5aszonl%ezetre nyertek, m!nkj!k )re 6ej)en, egyes rszeket, melyeket te5t 6elmrni nem le5et. SIT
Mg nagyo)) %isszatetszst sz1lt s %issza5atst idzett el2 ::. &3zse6 csszr re6ormtrek%se a 6ldmrs s Hj
ad3rendszer clj)3l, melynek ala+ja a term26ld j%edelme leendett, s mely al3l a nemessg sem lett %olna mentes. Mi5elyt
err2l a ter%r2l a csszr )izalmas kzlseket tett, 6!t3t;zknt terjedt el a 5r s a %rmegyk mellett a szkely szkek is
6elzHd!ltak, mint a meg)olygatott m5kasok s siettek tiltakozni s krelmezni.
Marosszk ki%ltsgokat l%ez2 szkely nemessge -089. jan!r D-.(n kr%ny1kkel =elallt llekkel? 6olyamodnak
62kirly)rj!k5oz s lland3 tr%nyszk1k5z, mid2n a kz5rek)2l oly dolgokat rtettek, melyek)2l tr%nyeik,
sza)adsg!k, +ri%ilgi!maik meg)omlst, s2t !tols3 romls!kat =el)gyadt sz%%el? el2reltjk. A %rmegyk eltrlse s
"rdlynek s -- Hj nagy %rmegyre osztsa mg csak 5agyjn, =de keser%ese)) annl, s2t minden trtneteknl, 5ogy ... a
mgnsoknak s nemeseknek is minden allodilis 6ldeik contri)!tio 4ad37 al 6elmrettessenek.? "zltal meg)ontatnak az
orszg ala+tr%nyei, a nemessgnek tr%nyeken ala+!l3 rks sza)adsga. =:ly igen ter5es k%etkezseknek 6lelm)en s5r
a mi sz5v:nk & rjk ( s5rnak a mi gyermekeink% s5rna mg a 0#ld is, amelyen jr!nk, 5a rzkenny le5etne.? Arra krik a
62kirly)r3t s a tr%nyszket, 5ogy tr%nyeikre s ki%ltsgaikra 5i%atkozssal a g!)erni!mot az irnt keresse meg, 5ogy
%esse magt kz)e az !ralkod3nl, 5ogy tr%nyes igazsg!k)an s sza)adsg!k)an 2ket tartsa meg to%))ra is. S0T
Od%ar5elyszk elkeseredett nemessgnek kznsge szmos alrssal elltott kett2s kr%ny)en !gyanazrt
6olyamodik -089 elejn 62tisztj1k s tr%nyszk1k5z, 5all%n, 5ogy a 6elsg 2ket =nemesi sza)adsg!k megromls%al
ad36izetssel ter5elni el%gezte %olna.? &ellemzi az elkeseredst =gr36 eleki &!lianna, n5ai )r3 Kemny Lsigmond Hr
z%egye? alrsa !tn ez a sajtkez; megjegyzse: =ki nemesi sza)adsgomat letemnl drg))nak tartom, knyrgk,
minekel2tte az el%tetnk, %tessk el letem, azzal nagyo)) irgalmassgot %szek.? S8T
Mid2n +edig az Hj %rmegyei 6eloszts el2ksztsre mr kirlyi )iztosok k1ldettek ki a g!)erni!m ltal, a =nemes
!d%ar5elyszki sza)adsggal l2 szkelyek s nemesek? -089. a!g!szt!s /I.(n =instljk s2t !gyan knyszertik? a
tr%nyszket, 5ogy )eadott el2))i kr%nyeiket =a kzele)) k%etkezend2 +ostana+on? k1ldjk 6el a g!)erni!m el)e.
A tmeges kr%nyek ::. &3zse6et nem trtettk el szndkt3l: a 6ldek 6elmretst -08I()an megkezdette,
)e%geztette, s -080()en az Hj ad3rendszert is m!nk)a %tette. A )ek%etkezett trk 5)orH a %gre5ajtst megakasztotta s ::.
&3zse6 5allos gyn e ked%elt ter%t is, t))i re6ormjai%al egy1tt megsemmistette.
J
::. &3zse6 5alla !tn a +olitikai re6ormtrek%sek, melyek az egsz nemzetet t5atottk, lnken 6oglalkoztattk a
szkelyeket is. A szkelysg is megmozd!lt s a szkely szkek k%eteket k1ldttek Od%ar5ely %ros)a, a5ol az anyaszk
rendjei%el egy1tt tancskoz%n, -0.@. mj!s -@.(n el5atroztk, 5ogy szkenknt k1ln k%eteket k1ldenek a magyar
orszggy;lsre, 5ogy =az Hj kirllyal ktend2 szerz2dsek)en, 5itle%l)en s esk1%s)en nemes "rdlyorszgt is, mint a szent
koronnak tagjt, )6oglaltatni krjk s nemes Magyarorszgnak "rdllyel le5et2 szorosa)) !niltatsa m3djr3l
rtekezzenek.? "zen %gzs k%etkezt)en a szkely szkek 4Vskszk ki%tel%el7 k1ldttek is k%eteket a )!dai
orszggy;lsre, amely az erdlyi k%eteket rokonszen%%el 6ogadta s ( mint a k%etek rtk ( =nagy remnysg nyHjtatott, 5ogy
"rdly is az Hj kirllyal ktend2 szerz2ds)en )elttetik.?
Nemsokra kiadatott az erdlyi k1ln orszggy;lst egy)e5%3 kirlyi le%l is. Az -0.@. decem)er -/.(n Kolozs%rt
megnylt orszggy;ls a k%etek !tastsai k%etkezt)en trgyals al %ette az !ni3 krdst, de azt olyan 6lttel5ez kttte,
amely mag)an elegend2 %olt meg5iHstsra. A rendek !gyanis az !ni3 esetre is 6enntartani k%ntk az erdlyi k1ln jogokat
s ki%ltsgokat, k1ln orszggy;lsek tartst st). Az !d%ar az !ni3 6eletti trgyalsokat elna+olta. Ugy keletkezett az -0.-. ::.
s F:. tr%nycikk, amely tr%ny)e iktatta !gyan el%)en a magyar koron%al az !ni3t, de a k1ln tr%ny5ozst s a k1ln
kormnyzatot 6enntartotta.
Az -0.@(es %eknek t))i orszggy;lsei is 4-0./. s -0.9\.G()en7 csak a 6oltozgats +olitikjt 6olytatjk a
tr%ny5ozsok)anA ami)en mersze)) Hjtsra trekszenek, azt az !d%ar nem szentestette.
A szkelyek 62knt a 5atr2rsg eltrlsre trekedtek. Az Hj alkotmnyos korszak 5ajnal5asads%al azt remltk, 5ogy
eljtt az ideje, 5ogy az -0I.()en rjok er2ltetett katonai rendszert eltrl5etik s %isszallt5atjk az el2))i tr%nyes
lla+otokat. Mert az Hj rendszer se5ogy sem t!dta, nem is igen igyekezett magt a szkelysg el2tt megked%eltetni. A
( -GG (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MMF:::. A 5atr2rsgt2l a 6rancia 5)orHkig. 4-0I9(-0.G.7
katonasgra ktelezett l362 s gyalogrend a t))nyire idegen tisztek zsarnoksga alatt nygttA a nem(katonk az ad3 s a
katonai szolglmnyok nyomaszt3 ter5t %iseltk. Vsak ingyen t;zi6t mintegy -IDD h let kellett szolgltatni a kt szkely
gyalog s egy 5!szr ezred tisztjei rszre. Botom ron kellett igs s kzi na+szmos er2t lltani, !tak, 5idak ksztsre, a
szorosok 2rsgei s er2dtmnyei rszre, 6!%arozsra st)., ami az igaer2t el%onta a mezei m!nkt3l. "melte az
elgedetlensget a katonai lloms5elyeken a mszrszk(tarts ktelezettsge s a 5Hs rnak tetszs szerint sza)lyozsa. Az
ezek)2l keletkezett mindenna+i sHrl3dson k%1l )etet2zte az elgedetlensget a szkely ezredeknek a 5azn k%1l idegen
5arcterekre s llomsokra ki%itele, s a %elk %al3 kegyetlen )nsm3d.
Mindezek arra indtottk a szkely szkeket, 5ogy az orszggy;lsen a 5atr2rszer%ezet megsz1ntetst s1rgessk.
A kolozs%ri -0.@.(i orszggy;lsre k1ldtt szkely k%etek !tasts)an a szkely nemzetet illet2 leg62)) k%nalom az
%olt, 5ogy rgi tr%nyes lla+otj)a, 2si sza)adsg)a %issza5elyeztessk, mind szemly1kre, mind ja%aikra nz%e.
A kolozs%ri -0.@\.-. orszggy;ls )e5at3an 6oglalkozott a szkelyek srelmei%el, melyek kz1l 62knt 5romnak az
or%oslst tartottk sz1ksgesnek. "ls2 s leg62)) srelem %olt az ad36izets. Msodik a 5adiszolglatnak az 2si sza)adsggal
ellenkez2 m3dja, melyet -0I9()en az orszggy;ls megkrdezse s )eleegyezse nlk1l er2szakkal knyszertettek a
szkelysgre. $armadik, 5ogy =a szkely katonkat a magyar 5azn k%1l %al3 5adakozsra messze6ldre %iszik, s ezltal
kmletlen1l 6ogyasztatik.?
"zen srelmek or%oslsra a rendek -0.@\.-()en tr%nycikkeket ksztettek arr3l, 5ogy a szkely l362k s dara)ontok
az ad3zst3l s minden kzter5ek al3l ki%tetnek, s rgi di+loms lla+ot!k)a 5elyeztetnek %isszaA to%)) a m3dozatokr3l,
mi ltal az egy5z5elyi nemesek, az armalistk, a l362k s gyalogok megk1ln)ztet5et2k s az ad3 al3l 6elment5et2k
legyenekA %g1l a szkely katonasgnak a tr%nyes lla+ot)a %issza5elyezsr2l.
"zek megl%2 srelmek or%oslst ter%eztk. "gy negyedik tr%nycikk ltal elejt akartk %enni ama 6enyeget2
%eszlynek, mely szerint a szkely 5atr2rsg)en szolgl3 idegen tisztek mr ::. &3zse6 csszr idej)en arra trekedtek, 5ogy a
katonskod3 szkelyeket a t))iekt2l laksra nz%e is el%lasszk 4se+aratio7 s a 62n+ek )irtokt =er2szakos cserls cme
alatt? kisajttsk, melynek clja =a 6egy%ert nem %isel2 +rimori rendnek a maga 2si 5onj)3l %al3 kinyomsa lenne.?
"nnek akartk elejt %enni egy ter%ezett tr%nycikkel, mely szerint a 62rend; szkelyek a katona szkelyek kzt l%2
j3szgaik s rksgeik )ks )irtokls)an )iztosttatnak s a k1ln%laszts 4se+aratio7 %eszlyt2l meg3%atnak.
" tr%nycikk(ter%ezetek egyrszt a 6elterjeszts)en, msrszt a *cs)e k1ldtt orszgos k%etsgnek adott !tasts)an
)2sgesen megokoltattak, de =a 6elk1ldtt artic!l!sok kirlyi meger2stst nem nyertek.? A kirly ink)) azt 5atrozta, 5ogy
egy %egyes 4katonai s +olgri7 )izottsgot rendel a szkely 5atr2rsg Hj, tr%nyes szer%ezsnek kidolgozsra s az erdlyi
rendeknek -0./()en azt %laszolta, 5ogy =%alameddig az erdlyi szly)eli katonasg Hj systmjnak kidolgozsra rendelt
miZta commissio a maga m!nkjt elei)e nem terjeszti, addig a szkelyek lla+otj)an %ltozst nem le5et tenni.? S.T
A rendek erre -0./()en azt %geztk, 5ogy addig is mg a szkely 5atr2rsg Hj szer%ezett el2kszt2 )izottsg
m!nklatt el%gezn, Hj tr%nycikket terjesztenek a kirly el, mely a szkely nemzetet )iztostsa, 5ogy =rgi tr%nyes
lla+otjra %issza 6og ttetni.? Ugy keletkezett -0./()en az a -8. szm alatt ter%ezett tr%nycikk, melynek clja az %olt, 5ogy =a
szkely +rimi+il!s s +iZidari!s az ad3 al3l ment lgyen s katonskodsa a tr%nyes l)ra llttassk %issza.? S-@T Kirlyi
meger2stst azon)an ez sem nyert.
A szkelyek 62srelme az ad36izets mellett a 5atr2rsg tr%nytelennek tartott szer%ezete %olt. "nnek
meg%ltoztatsra a szkelyek eleit2l 6og%a trekedtek, de 5asztalan!l. Mria erzia s ::. &3zse6 alkotmnyellenes !ralkodsa
nem ked%ezett a trek%seknek. Az alkotmnyos let 6el%irradsa alkalmasnak ltszott rgi srelm1k or%oslsra.
A szkelyek mr az -0.@\.-. %i orszggy;ls alkalm%al s1rgettk rgi tr%nyes lla+ot!k %isszalltst. Az orszg
rendjei tmogattk 2ket trek%seik)en. ::. Li+3t -0./. jan!ri!s /-.(n kelt leirat)an maga is elismerte, 5ogy =a mostani
szly)eli 4ti. 5atr2rsgi7 katonasgnak rendi s m3dja tetemes sok 5i)kkal teljes? s 2t az orszg rendjeinek krelme s =a
tr%nytelen iga alatt nyomorg3 szkely nemzetnek alzatos knyrgse? arra )rtk, 5ogy elrendelje, miszerint a tr%nyek5ez,
a szkely jogok5oz s az Hja)) katonskods m3dj5oz alkalmazkod3 ter%ezet kszttessk, +olgri s katonai %egyes )izottsg
ltal.
A k%nsggal az -0./.(i kolozs%ri orszggy;lsen is el2llottak s a rendek 4a mint 6enne)) mr mondott!k7
el5atroztk, 5ogy =a szkely +rimi+il!s s +iZidari!s az ad3 al3l ment lgyen s katonskodsa a tr%nyes l)ra llttassk
%issza.?
"zt azon)an az Hj !ralkod3, 'erenc csszr(kirly nem szentestette. A 5elyett egy %egyes )izottsg 4miZta commissio7 a
ter%ezetet elkszt%n, azt az !d%ar lek1ldte %lemnyads %gett. A leirat)an 4-0.97 'erenc csszr(kirly =26elsge kegyesen
megismrte, 5ogy a szkelyek katonskodsnak systmja nem l%n tr%nyes, mst, tr%nyese))et kell 5ely)e kszteni.?
Az -0.9\.G.(i orszggy;lsen =a szkely nemzet srelmei or%oslsa kretett? Hja))an is.
A %egyes )izottsg ter%ezett az -0.9\.G.(i kolozs%ri orszggy;ls D0. 1ls)2l kiadta az orszggy;ls ltal kirendelt
)izottsgnak 4systematica de+!tatio7. Mi!tn ez =minden rszei)en 5ely)en5agyta a ter%ezetet, miel2tt az orszggy;ls el
meg%izsgls %gett )eadattatnk?, 5ogy aztn =magnak 26elsgnek meg5atrozs %gett 6elk1ldessk?, kiadtk a szkely
nemzetnek %lemnyads %gett. A szkelyek aztn megtettk megjegyzseiket, ki6ogsaikat s k%nalmaikat.
A szkelyek tr%nyes l)ralltsnak ala+6lttele szerint1k =a katonskods)li ktelessgre nz%e is az, 5ogy mind
azok, kik nem katonk, de egsz ad3t 6izetnek s mind azok, kik kett2ster;%el, Hn. katonskodssal s ad3zssal ter5eltettek,
minden to%))i ad3zsnak a ter5t2l mentesek legyenek.? $osszasan 6ejtegetik a szkelyek ad3mentessgi ki%ltsgait,
5i%atkoz%a di+lomkra, trtnetr3kra, tr%nyekre, Mtys kirlyt3l s *on6ini!st3l, az krs1tsen, Fer)2czin, a nemzeti
6ejedelmek korn t a Li+3t(6le di+lomig, mely =a szkelysgnek ezen sza)adsgt nem annyira %isszaadta, mintsem annak az
el2))eni id2)en %al3 tr%nyes ltelt megismrte, mid2n a maga szentsges adomnyle%elnek -9.(ik +ontj)an a szkelyeket
minden ad3zst3l menteknek lenni kinyilatkoztatta.? Az3ta amit =nknt %al3 segedelem ajnls gyannt? ad3ztak, azt is a
=ms kt nemzet 6elseglsre nem %alami tr%nyes s di+lomai er2nek ktelessg)2l, 5anem )artsgos s atya6isgos
szeretet)2l, oly 5at5at3s +rotestatio mellett, ne5ogy az rks ktelessgg %ljk, adakoztk.? "rre nz%e 5i%atkoznak az
( -GI (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MMF:::. A 5atr2rsgt2l a 6rancia 5)orHkig. 4-0I9(-0.G.7
-I./. s az -I.D. %i orszggy;ls %gzseire, az -I.I.(i s -0@-.(i +rotestatiokra, Li+3t -0@@.(i %gzsre s az -0-9. %i
ad3tr%nyre. Mindezek ala+jn k%njk a szkelyek ad3mentessgnek %isszalltst.
A 6elirat msodik rsz)en 5osszasan rtekeznek =a katonskods)li ktelessgr2l s annak m3djr3l?, a legrgi))
id2t2l a legHja))ig s el2adjk srelmeiket, k%nalmaikat az or%osls m3djra nz%e. Fg1l krik az orszggy;lst, 5ogy a
m3dostott ter%ezetet az 2 k%nalmaikkal a kirly el terjeszt%n, azt =a tr%nytelen ad3zs s katonskods ter5e alatt l%2
szkelyeknek rgen 35ajtott s %rt %igasztalsra. nem %r%n a k%etkez2 orszggy;lst, oly teljeseds)e %enni mlt3ztasson,
ne5ogy a 6elttelekkel ellenkezzk, 5ogy gy a meger2stett Hj sza)lyzat a k%etkez2 orszggy;lsre )eadassk s nem
msk++en, 5anem az orszg rendjei el6ogadjk, tr%nyes ereje legyen.? S--T
Az -0.9\.G. orszggy;ls %gzsei kzt erre %onatkoz3lag azt ol%ass!k, 5ogy =$lanm ksz5ttetett a szkely nemzetnek
di$lomatics t#rvnyes lla$otjra val! visszattelr"l.? S-/T
Az orszggy;ls a ter%ezetet a szkelyek k%nalmai szerint m3dost%a terjesztette 6el.
A 6elterjeszts)en a rendek megjegyeztk, 5ogy ami az egy5z5elyi nemesek lla+otjt illeti, azt a rendek mr -0GG.
okt3)er 8.(n kelt 6elterjesztsk)en )2%en ki6ejtettk, 5ogy ti. )rmily rend; nemesnek, akr 2seredeti, akr adomnyos, akr
cmeres legyen, az ala+tr%nyek szerint egyenl2 nemesi el2joga %an s ad3mentessge nincs )irtoknak mennyisg5ez, %agy
min2sg5ez kt%e s ezzel az el2joggal az egy5z5elyi nemesek is )rtak, rendes ad36izet2k1l so5asem tekintettek s a
+ortk5oz so5asem szmttattak. Es 5a)r -0-9()2l orszggy;lsi 5atrozat azt %gezte, 5ogy a kt jo))gytelekkel nem )r3
nemessg 2 maga ad3zzonA ez a 5atrozat r%nyt immr el%esztette, %agy 5a egy ideig lett %olna is r%nye, a rendek -0GG.(i
6elle))ezse ltal, Hja))an +edig a Li+3t(di+loma meger2stse ltal erejt teljesen el%esztette.
A rendek te5t meg5allgat%n a szkelyek k%nalmait, a ter%ezetet a55oz k+est dolgoztk ki s ksztettek Hj ter%et, s
azt k1ldtk 6el az !d%arnak, kr%n annak meger2stst s mi5amar %isszak1ldst, 5ogy a k%etkez2 orszggy;lsen
tr%nyer2re emel5essk. S-DT
Az Hj ter%ezet a mellkletekkel *cs)e k1ldetett, de mert =a stat!sok a miZta commissio m!nkjt el nem 6ogad%n,
magok ksztettek +lan!mot?, az !d%ar ezt nem 6ogadta el. Azt az ellen%etst tettk *cs)en, 5ogy a =stat!sok a dics21lt ::.
Leo+old +ro+ositioj)an 6oglalt 6elttelnek, az ad3 csonk!lsnl a kzn+ Hj ter5eltetsn k%1l %al3 ki+3tlsra nz%e, nem
tettek eleget.? Az !d%ar te5t a szkelyek ad3jt csak azzal a 6elttellel %olt 5ajland3 elengedni, 5a annak +3tlsr3l
gondoskodnak.
A rendek erre a k%nsgra s 6lttelre mr -0./. okt3)er -D.(n azt 6eleltk, 5ogy =az egy5z5elyi nemeseknek,
armalistknak, szkely l362 s dara)ont rendeknek ad3 al3l %al3 6elsza)adts%al a +ro%incialis cassa 4az orszgos ad3+nztr7
semmi 5inyossgot nem 6og szen%edni, csak nmely elker1l5et2 kltsgekkel ne ter5eltessk.? Kim!tattk, 5ogy az
egy5z5elyi nemesek, armalistk s szkelyek ad3ja sszesen GDD9. r. 6orint G@ krajcrra rHg. $a e))2l le%onjk a 5zi
+nztrt illet2 -D krajcrokat, a 5iny 9-08. 6orint 0 krajcrt 6og kitenni. Mr +edig az orszgos kz+nztr -0G.()en
meg5atrozott kltsgei a rendek )eleegyezsn k%1l eddigel /I/D0/ 6orinttal s /0 krajcrral sza+orodtak. $a e))2l nmely
el2szmllt kiadsok le%tetnnek, meg le5etne takartani legal)) is .@I@@ 6orintot.
A szkelyek elengedend2 ad3jt te5t a rendek nem ms5onnan ki+3tolni, 5anem a kiadsok)3l megtakartssal )e5ozni
szmtottk, ami)e az !d%ar rt5et2 okok)3l )eleegyezni nem akart.
A +lan!m azon)an csak ter%ezet maradt. Mert a szkely ezredek idegen szrmazsH tisztei ellenmozgalmat indtottak.
$adiszemlk 1r1gye alatt a szzadok 5elyre ssze%ontk a katonskod3 szkelysget, s nyilatkozatot rattak al ltal!k, 5ogy a
kt katona(rend az lla+otokkal meg %an elged%e, s nem k%n %ltoztatst. Az rtelmese))ek megtagadtk az alrst, mire a
tisztek knyszereszkzk5z nyHltak, s %asra%erssel, )rtnnel gy;jtttk az alrsokat. Vskszk erre gy;lst 5%ott ssze,
el5atroztk az -0I9 el2tti lla+otok %isszalltsnak s1rgetst s a tisztek eljrsa ellen, s az el6ogottak rdek)en tiltakoz3
6eliratot sz%egeztek, melyet szmos katonskod3 szkely is alrt. A 6elirat a kormnyszk5ez terjesztetett. "z %izsglatot
rendelt el, melynek eredmnye az lett, 5ogy 4)izonyra 6el1lr2l j%2 nyoms k%etkezt)en7 az elgedetlenked2 s a gy;ls)en
rszt %ett szkely katonkat )e)rtnztk, Vskszket +edig megdorgltk, amirt =katonai j!risdictiot illet2 dolgok)a?
a%atkozott s intettk, =5ogy az egsz 5az5oz s t!lajdon nemzetjek5ez %al3 ktelessgeket jo)) s illend2)) Hton s m3don
teljestsk ... s magokat ide 5tr)) az e66le meg6ontolatlan cselekedetekt2l szorgalmatosan 3%jk.?
A szkely 5atr2r(katonasg krdse te5t 4miknt az -0.@\.-.(i magyar orszggy;lsen a magyar rendek nemzeti
5adsereget s1rget2 k%nsg%al trtnt7 az !d%ari +olitika rszr2l "rdly)en is ne)nts %irgnak tekintetett, mely)e a
rendeknek )elesz3lst nem engedtek. Maradt te5t a szkely katonskodsi szer%ezet is a rgi lla+ot)an mg egy 6lszzadig,
mgnem -898 ezt is megsz1ntette.
A szkely katonkra k1ln)en is egyre nagyo)) sz1ksg %olt a )ek%etkezett 6rancia 5)orHk idej)en. A szkely
katonasg, mint el2)) a Mria erzia, majd a ::. &3zse6 5adjratai)an, a na+3leoni 5)orHk)an is %itz1l 5arcolt, mlt3an a
Li+3t di+lomja =gen!s 5omin!m )ellicosissim!m? rgi dics2 5rne%5ez.
- Szdeczky Kardoss Lajos: A szkely 5atr2rsg szer%ezse. /9.A Od%ar5ely %rmegye trtnete 9.I.
/ Od%ar5ely %rmegye trtnete -/8.A A szer%ez2 )izottsgnak rdekes el2terjesztse %an a szkelyek alkotmnyr3l, ad36izetsr2l, rge))i
katonskods!kr3l. Od%ar5ely %rmegye trtnete -@9(--8.
D Od%ar5ely %rmegye trtnete G/I.
9 Or)ari!m: +!nct!m non!m, /. j. 4Nyomtatott +ldny)an.7
G A g!)erni!m nyomtatott +atense, -000. sze+tem)er /I. 4gy;jtemnyem)en.7
I "redetije Od%ar5ely %rmegye le%ltr)an.
0 "redetije Od%ar5ely %rmegye le%ltr)an. A kr%ny5ez mellkel%e %annak az r%ek 4=Pationes?7, melyek a ri+artit!mt3l ::. &3zse6
csszr -08@. tr3n6oglalsi gretig, 5ogy a karokat s rendeket rgi jogaik)an megtartja, ki%ltsgaik ala+jait el2szmlljk.
8 "redetije Od%ar5ely %rmegye le%ltr)an.
. A szkelyek ad3 ellen %al3 instantijok -8-@(--. 4Od%ar5ely %rmegye le%ltra7
-@ Cl Lszl3: "rdlyi diaetk %gzsei /GD.
( -G0 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MMF:::. A 5atr2rsgt2l a 6rancia 5)orHkig. 4-0I9(-0.G.7
-- =A szkely nemzetnek rgi tr%nyes s di+loma szernt %al3 lla+otjr3l ksz1lt +lan!m? 4Od%ar5ely %rmegye le%ltr)an.7
-/ Cl Lszl3: "rdlyi diaetk /G..
-D Brotocoll!m Diaetale 9-G. s 9-8. 4A szkely!d%ar5elyi re6ormt!s collgi!m kzirattr)an.7
( -G8 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM:M. A 6rancia 5)orHkt3l -898(ig
44I4. A $ran)(a "!b2rAkt3l *1-1&(g
Az alkotmnyos let r%id 6ellend1lst, mely ::. &3zse6 csszr 5all%al oly elemi er2%el trt ki s ::. Li+3t r%id
!ralkodsa alatt re6ormokra trekedett, csak5amar megakasztottk a 6rancia 5)orHk. "zek)en a szkely 5atr2rsg elejt2l
%gig rszt %ett, mik++ el2)) is mr az -008(0..(i )ajor rksdsi 5)orH)an s ::. &3zse6nek a trkk ellen %%ott -088(
.@.(i 5adjratai)an, mid2n 62knt az erdlyi szorosok %delm)en s Mold%a s >l5orszg 5arcterein szere+elt.
A 6rancik elleni els2 koalci3)an -0.D()an 5!szrsg s egy er2s gyalog(zszl3alj k1ldetett a nmet 5arctrre a Pajna
mell. A szkely 5!szrok -0.D. okt3)er -D.(n "lsass)an a la!ter)!rgi sncok )e%telnl az els2 5adoszlo+)an 5arcoltak s
keltek t a Pajnn. )) csat)an s ostrom)an %itz1l %iseltk mag!kat. A gyalog(zszl3alj a 6rancia sncok
megostromlsnl az ellensges 5ad%onal meg%%s)an jelentkeny rszt %ett s tli szllsolst Mainz)an tlttte. -0.9 2szn
dorms %idkn 5arcolt. -0.G()en Mann5eim szerencss ostromnl annyira kit1ntette magt, 5ogy az osztrk 5adijelentsek is
magasztal%a emlegettk. -0.I()an sze+tem)er D.(n a ]1rtz)!rgi csat)an t1ntettk ki mag!kat a szkely 5!szrok. Ogyancsak
-0.I()an a Pajna mellett m;kd2 szkely gyalog(zszl3aljon k%1l a szkely 5atr2rsg kt gyalog(szzada Krakk3
el6oglals)an %ett rszt.
A szkely 5!szrok az osztrk(magyar lo%assgnak kezdett2l 6og%a egyik legjelese)) csa+att alkottk, mely j3 5rne%t
mind%gig megtartotta.
Az -0...(i msodik koalci3)an a szkely 5!szrok ismt a Pajna mellett 5arcoltak, a szkely gyalogsg egy er2s
zszl3alja +edig -8@@()an rszint a nmet, rszint az olasz 5arctereken, majd irol)an %itzkedett s -8@@ elejn tkelt a Bia%n.
A 5armadik koalci3)an -8@G()en az a!sterlitzi %res 1tkzet)en, az Hn. 5rom csszr csatj)an az :. szkely
gyalogezred kt zszl3alja s a ::. ezrednek is kt zszl3alja ( mindkt ezred)2l k1ln(k1ln -D@@ legny ( %ett rszt s a
legdicsretese))en %iselte magt.
Az -8@..(i 5)orH)an a 6enyeget2 6rancia in%zi3 ellen 'erenc csszr(kirly a nemesi 6elkelst is igny)e 35ajt%n
%enni, a monarc5ia rendk%1l %al3 oltalmra 6elsz3ltotta az erdlyi nemessget is. Az -8@.. jHni!s -G.(i kolozs%ri
orszggy;ls a nemesi 6lkelst azzal a kiktssel 5atrozta el, 5ogy az ad36izets al %etett nemessgr2l =ezen szolgai
te5er%isels 4ti. az ad3zs7 artic!lariter is rkre le%tessk? s a szkely 5atr2rsg eltrltessk. Az erre nz%e 6elk1ldtt
tr%nycikkek nem er2sttet%n meg, az erdlyi nemessg =s ne%ezetesen a szkelysgnek nagy rsze %onogatta magt a
6elkelst2l, %alameddig az artic!l!sok meg nem er2sttetnek.? Na+3leonnak Magyarorszg 6el kzeledse 5rre mgis
megind!lt a 6elksz1ls.
A szkely szkek ter1letn )izottsgokat k1ldttek ki a l!strls %gre5ajtsra. Pszletes !tastst adtak ki az sszerst
illet2leg. " szerint 6lkelni tartozott minden nemes szkely -8(t3l G@ %es korig s +edig +rimor, armalista, l362 s +!sks, akik
%alamely tr%nyes ok)3l nem 5admentesek.
Lovon %oltak ktelesek 6lkelni az olyan 62em)erek s cmeres nemesek 4armalistk7, akiknek lak3 k!rijokon k%1l tz(
telkes )irtok!k %olt, szintHgy olyan l362k, akiknek 45at(telkes )irtok!k l%n7 te5etsg1k %olt r. o%)) szz 6orint
segedelem mellett az olyan +rimorok, armalistk, l362k s +!sksok, akiknek )irtoka 5at telken al!l %olt. Fg1l azok a
nemesek, armalistk, +rimi+!l!sok s +iZidri!sok, akik magok erejn l3%al ki nem ll5attak, de mgis azzal k%ntak 6lkelni,
szz 6orinttal segttettek, ki%%e azokat, kiknek t telken 6el1l %olt )irtok!k.
4yalog tartoztak 6lkelni azok a +rimorok, armalistk, akiknek lak3 telk1kn k%1l nem t)) mint mg kt telk1k %oltA
to%)) azok, akiknek lak3 telk1kn k%1l kt teleknl t))j1k %olt !gyan, de lo%on segtsggel sem kel5ettek 6l. Azok +edig,
akiknek arra %al3 te5etsg1k sem %olt, 5ogy magok erej1k)2l gyalog ins!rgl5assanak, t%en 6orint segedelemmel tartoztak
gyalog 6lkelni.
;#lmenttettek a szemlyes 6lkelst2l a 6lszeg, )eteges, %n %agy -8 %esnl i6ja)) nemes em)erek, a t)) ne%eletlen
gyermekes atykA egyetlen 6iak, 5a az atya mg nem %olt t%en %es 4te5t 5adkteles7A r%k, z%egyek, !d%ari nemes szolgk,
+a+ok, kntorok, mesterek 4ti. tant3k7, +ro6esszorok, doktorok, )or)lyok 4ti. se)szek7 s tiszt%isel2k, de ezek )irtok!k5oz
k+est lo%as %agy gyalog zsoldost tartoztak killtani, %alamint a Magyarorszgon lak3, de "rdly)en )irtokos 5aza6iak is.
K1ln jegyzk)e kellett 6oglalni, 5ogy kik olyan szegnyek, 5ogy mg a kz+nztr)3l nyer5et2 segtsggel sem %oltak
k+esek gyalog szolglni. Qssze kellett rni, 5ogy kinek minm; 6egy%ere %anA akiknek sz1ksg1k %olt 6egy%erre, azoknak arr3l
a )izottsg gondoskodott a 6lkelsi +nztr)3l, melyre minden tz teleknl %agyonosa)) )irtokos arnylagosan ad3zott.
Od%ar5elyszk)en sszeratott gy mintegy ezer ins!rgens, melynek mintegy 5armada kt lo%asszzadd alak!lt, a
kt5armad gyalog 6lkel2 ngy szzad)a 4com+ani)a7 osztatott. S-T
"zt %%n szmtsi ala+!l, a Szkely6ldr2l mintegy G@@@(re te5etj1k az -8@..(i nemesi 6lkel2k szmt. "nnek
azon)an alig %olt szere+e a 6rancia )etrs ellen, mely csak a D!nntHl ny!gati 5atrszlt rintette s a gy2ri csat)an
mrk2ztt az !tols3 magyar nemesi ins!rrectio%al.
Az -8@..(i 5adjrat)an mg el2)) igny)e %ettk a szkely 5atr2rezredek katonai szolglatt, melynek jelentkeny
rsze %olt a lengyelorszgi 5adjrat)an. "z !gyan nem %olt gazdag 6egy%ertnyek)en, de szmos csald62nek s m!nkak+es
csaldtagnak a 5azt3l t%ollte miatt rzkeny ldozattal sHjtotta a Szkely6ldet. Nyolc szkely 5!szrszzad s kt szkely
gyalog(zszl3alj kelt t a ta%asz kezdetn a D!klai(szoroson s szllotta meg Krakk3t. "l2nyom!ltak egsz Fars3ig. A
Sandomir)a %al3 )e%on!lskor az o+ato]i ka+!nl a dsz(sor6alat a szkely 5!szrezred alkotta. $arcoltak Lem)ergnl s
arno+olnl, szmos kit1ntets)en rszes1l%e.
Na+3leon -8-/.(i oroszorszgi 5adjrat)an, mid2n A!sztria is sz%etsgese %olt, a szkely 5atr2rk nem %ettek rszt,
5a)r mozg3st%a %oltak s egy rsze erdlyi %rosok)an, ms rsze *!ko%in)an s Calici)an t)orozott. -8-D elejn a ::.
szkely gyalogezred 625adiszllsa Sz!csa%)an %oltA a szkely 5!szrezred szzadai kz1l kett2 Sz!csa%n s krnykn, kt
( -G. (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM:M. A 6rancia 5)orHkt3l -898(ig
szzad +edig Vserno]itz)an llomsozott. A ta%asz 6olyamn rszint a Fiszt!la mellett, rsz)en Lem)erg krnykn
t)oroztakA a kt gyalogezred( s a 5!szrezred)en t)) mint G@@@ em)er. S/T
A 5atr2rz2 szkely katonarend sszes llekszma, a n%endk 6iHkat is )eleszmt%a, az -8-D.(i sszeszmts szerint
az -. szkely gyalogezred)en DDD-9, a /.(ik)an /.I@-, a szkely 5!szrezred)en /-@@9A sszesen 8D.-. %olt. ="gy %al3sgos
katonai szolgl3 6amlira esik 0 llek.? nyleges szkely katona %olt a 5rom ezred)en -/@@@.
Na+3leon ellen oroszorszgi katasztr36ja !tn Hja)) koalci3 keletkez%n, a))an A!sztria is rszt %ett s a %ilg5r;
li+csei csat)an 4-8-D. okt3)er -I(-..7, az Hn. n+ek csatj)an, a5ol Na+3leon szerencsecsillaga le5anyatlott, rszt %ett a
szkely 5atr2r gyalogezrednek kt zszl3alja s a szkely 5!szrok 5at szzada. Az osztrk 5adijelentsek megemltettk,
5ogy a 5arcok 6olyamn a legkitart3)) %itzsg ltal t1ntettk ki mag!kat. Ks2)) a Majna melletti 'rank6!rt %idkn %%ott
5arcok)an is.
-8-9()en az olaszorszgi, majd a nmetorszgi s %g1l a 6ranciaorszgi 5adjrat)an %ettek rszt s Brizs)a is
)e%on!ltak.
A csszri s kirlyi 5adseregnek -8-9. no%em)er D@.(n kelt s "rdlyre %onatkoz3 llomny(kim!tatsa szerint, a -9.
szmH -. szkely gyalog(5atr2rezred tnyleges llomnya %olt /DD. em)er, -9-/ 5ely)eli s -/I8 szolglatk+es llomnnyal.
"zen ezred jHni!s 8. s -@.(e kzt rkezett Vskszeredra. A -G. szmH /. szkely gyalog 5atr2rezred kt zszl3aljnak e66ecti%
llomnya /DD8 em)er %olt, 5ely)eli llomnya /@-9, szolglati llomnya -8-8. "zen ezred jHli!s 8. s -/.(e kzt rkezett
Kzdi%sr5elyre.
Na+3leon "l)a szigetr2l %isszatrse !tn az -8-G.(i 5adjratra a szkely 5atr2rk is mozg3sttattak s rszt %ettek a
6rancia 6ldn 6olyt 5arcok)an, amely Na+3leon !tols3, szz na+os !ralmt megdnttte. "))en a gyalogezredek egy(egy
zszl3alja s a 5!szrezred 5at szzada szere+elt.
Fgre a )csi 6ejedelmi kongressz!s 4-8-G.7 %isszaadta "!r3+nak a rg3ta nlk1lztt )kt. =" )ke "rdly egyetlen
rszre sem %olt oly k%natos, mint 5atr2reinkre. Az ldozatok, melyeket a 5atr2rsg a csekly sz1netekkel /G %ig tart3
5)orH)an 5ozott, az orszg t))i rszei ltal %iselt ter5ekkel legke%s) sem llottak arny)an. A szm, mely)en a
5atr2rn+essg a 5)orH)an rszt %ett, j3%al tHl5aladta az orszg ms n+essgnek rszesedsi arnytA +edig a 5atr2r )ent
az orszg)an is ter5es, a 5aza t))i +olgrai%al nem kzs 5atr2ri szolglatot tett. Mg to%)) az orszg t))i lakosai kz1l a
k1l5)orH)an %al3 rsz%t k1lnse))en a n+essg 6iatala)) rszt rte, mely el2tt a csaldi let rmei s gondjai mg
ismeretlenek %oltak, %agy azokat ter5elte, kik a 5)orHt zaj)an meglemed%e a csaldi lett2l t%ol tartottk magokat, azalatt a
5atr2rk kz1l 5nyat szakasztott ki az ++ oly ter5es, mint %eszlyes ktelessg olykor mr szmos csaldja kr)2l^_ A
5atr2rk kzt 5ny csalda+a ztatta %r%el az idegen csatatereket s tallta srjt messze %idken, gymoltalan z%egyet s
szmos r%t 5agy%a maga !tn.? SDT
J
A 6rancia 5)orHk alatt az alkotmnyos let sz1netelt. -8@. !tn mg csak egy orszggy;lst tartottak "rdly)en
-8-@\--()en, mid2n =a nemes szkely nemzetnek %lasztott k%etei s meg5%ott 62)) rendjei? rszletes memorand!mot
terjesztettek a rendek el, 5ogy =26elsgt krni mlt3ztassanak, 5ogy az -8@.()2l =26elsge eli)e terjesztett kt ne%ezetes
artic!l!sokat meger2steni s mg ezen orszggy;ls 6olyt)an lek1ldeni? mlt3ztassk. Az -0.G. mrci!s /8.(n 6elterjesztett, a
5atr2rsg re6ormlst k%n3 ter%ezetre is 5atrozatot krjenek, 5ogy %ala5ra a szkely nemzet =eddig is olyan 5osszasan
%iselt ter5es, tr%nytelen srelmeit2l mentt ttessk.? S9T
A rendek 6elterjesztse )izonyra megtrtnt. De a szkely 5atr2rsg re6ormlsra nem %olt alkalmas az id2, a
6olyamat)an le%2 6rancia 5)orHk miatt. A msik 62k%nsgot illet2leg +edig, 5ogy a )csi kormnynl mennyire id2szer;tlen
%olt ad3trlsre mg csak gondolni is, elk+zel5et2 a))3l, 5ogy ++ az orszggy;ls 6olyamn 4-8--. mrci!s -G.7 5irdettetett
ki a de%al%ci3r3l sz3l3 +tens, mely ltal minden +a+ros +nz n%rtknek tdrszre szllttatott al.
A szkely 5atr2rsg krds%el )e5at3))an mg csak az -89-\9D. kolozs%ri orszggy;ls 6oglalkozott. F. 'erdinnd
az erdlyi rendek 6elterjesztsre -89/. jan!r /I.(i leirat)an azt %laszolta, 5ogy a 5atr2rsg mindaddig meg nem
%ltoztat5at3, mg a6el2l Hj ter%et nem ksztenek, s azt a kirly meg nem er2sti.
A rendek -89/. jHli!s /-.(i 6elirat!k)an ismtel%e krtk, 5ogy a szkely nemzetnek a 5atr2rsg sHlya alatt nyg2 egyik
rszt az al3l, a msik rszt +edig az ad3ter5ek al3l mentestse, s 5a a )irodalom )iztonsga 5atr2r(katonasg 6ellltst
k%nn, Hj ter% ksztst a rendekre )zni mlt3ztassk.
A rendek 6eliratra a 6ejedelem %laszol%a lek1ldte azt a ter%ezetet, melyet az -0.9. %i orszggy;ls a 5atr2rsg irnt
ksztett azzal a 6el5%ssal, 5ogy annak ala+jn az Hj %iszonyoknak meg6elel2 ter%et ksztsenek s azt 5ely)en5agys %gett
terjesszk 6l.
A rendek az :. Li+3t di+lomja -9. +ontjnak ala+!l %tele mellett egszen ms ter%ezetet ksztettek, melynek 62el%ei a
k%etkez2k %oltak:
A szkelyek az ad3 al3l mentessenek 6l, de ktelesek legyenek a 5aza oltalmra sajt kltsg1kn katonskodni. A
tr%nyes szm)a%tel 4l!stratio7 ala+jn katonaktelesek rendszeresen nem mindnyjan, 5anem csak minden -@(ik tartozik
katonskodni, s 5a a 5aza %delme Hgy k%nn, a mozg3stand3 szkelyek szma orszggy;lsileg lla+ttassk meg, miknt a
nemzeti 6ejedelmek alatt trtnt. $)orH idejn, 5a sz1ksges, Magyarorszg)a is ki%itettessenek, de idegen orszgok)a,
akaratjok ellenre, kimenni ne knyszerttessenek. A szkely katona l3%al, l26egy%errel, szjszerszmmal s kntssel tartozzk
magt elltni, s ott5on szolglaton k%1l lelmr2l is maga gondoskodjk, de mid2n 5zn k%1l katonai szolglat)an %an,
lelemmel az llam lssa el st). A szkelyek kztt a 5azai tr%nyek szerint 6ennllott klcsns rksdsi(rendszer
llttassk %issza.
A rendek a kormnyszk %onakodsa ellenre a ter%ezetet a 6ejedelem el terjesztettk. "redmnye azon)an ennek sem
lett.
( -I@ (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MM:M. A 6rancia 5)orHkt3l -898(ig
Amirt a kt test%r(5aza legjo))jai %tizedeken t k1zdttek: az alkotmnyos Hj Magyarorszg megalkotsa, -898
ta%aszn mintegy %arzs1tsre, ro5amosan meg%al3s!lt. Ne5eze))en ment a re6ormok meg%al3stsa "rdly)en, a5ol a )csi
kormnynak mg t)) eszkz llott rendelkezsre a re6ormok 5trltatsra. De mi!tn az anyaorszg meg5ozta a 98(as
korszakalkot3 tr%nyeket: az erdlyi 5aza6iak kitalltk a m3djt, 5ogy "rdly miknt legyen rszes% egy csa+ssal a
ne%ezetes %%mnyoknak. >rszggy;lst kell ssze5%ni s el5atrozni az anyaorszggal az !ni3t, melyet az a maga rszr2l mr
tr%ny)e iktatott s ez ltal kiterjeszteni az Hj magyar tr%nyek ltalnos 5atst "rdlyre is.
A %rmegyk, szkek, %rosok kzgy;lseket tartottak s s1rg2sen krtk az orszggy;ls ssze5%st. "l2kel2
szere+et jtszott a 5aza6ias mozgalom tern a Szkely6ld. Od%ar5elyszk -898. +rilis 9.(n tartott kzgy;lsn el5atrozta,
5ogy D@ tagH k1ldttsget indt Kolozs%rra a 62kormnyszk5ez, s1rgetni az orszggy;ls ssze5%st. 'elterjesztst is
intzett a 62kormnyszk5ez, mely)en erlyesen 5angsHlyozta, 5ogy =az !ni3 minden teend2k ala+ja ... ez ny!gtatja meg a
kedlyeket az ad3, a szkely 5atr2rsg igazsgai ellenkez2 5elyzete ... st) ... tekintet)en.? SGT
Az !d%ar5elyi k1ldttsg +rilis 8.(n rkezett Kolozs%rra, 5osszH kocsi(sorral, l1kn nemzeti szn; zszl3kkal.
Kolozs%r lelkes kznsge 5aza6ias t1ntetssel 6ogadta az !d%ar5elyieket. Bl66y &nos az 1d%zl2)eszdre adott %lasz)an
azt mondotta, 5ogy most csak D@(an jttek, de 5a krelm1k meg nem 5allgattatik, el5ozzk mind a D@@@@ szkelyt, akiknek
ne%)en megjelentek. Msna+, +rilis ..(n a k1ldttsg )enyHjtotta kr%nyt a 62kormnyz3nak a g!)erni!m +1let)en.
Cr36 eleki &3zse6 nem a legsz%ese))en 6ogadta a k1ldttsget, ki6ejez%n az eljrs szokatlansgt s 5angsHlyoz%a, 5ogy 2 D@
em)er k%nsga dacra is csak olyat te5et s 6og tenni, aminek clszer;sgr2l s alkotmnyossgr3l meg %an gy2z2d%e.
Bl66y &nos a k1ldttsg %ezet2je a rideg %laszra azzal 6elelt, 5ogy =majd elj2nek, 5a kell, a mi D@ ezernyi k1ld2ink is.?
Az !d%ar5elyiek nem ny!god%n meg a nyert rideg %lasz)an, msna+, +rilis -@.(n egy ="mlkirat?(ot szerkesztettek
s adtak )e a kormnyszk5ez, mely)en ki6ejtik, 5ogy a szkely nemzet megny!g%sa %agy )ktlensge az orszg )kjre
%agy megza%arodsra )e6olyssal l%n, a nem remlt tagad3 %lasz !tn a rend to%))i 6enntartsrt amint j3t llani nem
mernek, Hgy a )ek%etkezend2 ked%etlen s j3% nem te5et2 eredmnyekrt :sten s em)erek el2tt 6elel2sek nem lesznek.
A 62kormnyz3 Od%ar5elyszk krst s a k1ldttsg emlkiratt a kirlyi 62kormnyszk teljes 1ls)en +rilis --.(n
trgyaltat%n, a szorongatott 5elyzetre %al3 tekintettel azt a rendk%1li 5atrozatot 5oztk, 5ogy az orszggy;lst 6els2))
j3%5agys remny)en mj!s /..(re Kolozs%rra ssze5%jk, amint azt t1stnt ki is 5irdettk.
Ugy 5%tk ssze ( a szkelyek erlyes s1rgetsre ( az -898. mj!s /..(i orszggy;lst, amely az !ni3t ltestette. Mj!s
D@.(n az orszggy;ls, a 5rom nemzet k%eteinek megegyezs%el, kzrtelemmel, egy5angHlag kikiltotta az !ni3t. F.
'erdinnd az !ni3tr%nycikket jHni!s --.(n szentestette. " tr%nycikk ala+jn %lasztott aztn "rdly is k+%isel2ket a
jHli!s G.(re *!da+estre ssze5%ott kzs magyar orszggy;lsre. A *!da+esten ssze1lt magyar orszggy;ls
megalak!lsnl tekintettel %olt "rdlyre is. A 5z egyik alelnk% Bl66y &nost %lasztottk meg az orszggy;ls els2,
alak!l3 1lsn s a 5at k+%isel25zi titkr kz1l egy szintn erdlyi lett. A magyar orszggy;ls to%))i 6olyamn te5t az
erdlyiek is rszt %ettek s az !ni3 %al3sgg %lt.
- &aka) "lek ( Szdeczky Kardoss Lajos: Od%ar5ely %rmegye trtnete, G9@.
/ Az Od%ar5ely %rmegyei le%ltr adatai szerint.
D Cr36 eleki Domokos: A szkely 5atr2rsg trtnete, /@D.
9 A szkelyek ad3 ellen %al3 instantijok -8-@(--. 4Od%ar5ely %rmegye le%ltra7
G Od%ar5ely %rmegye trtnete GI@.
( -I- (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MMM. A szkelyek az -898(9..(i sza)adsg5arc)an
444. A szkelyek az *1-1&->.&( szabads!g"ar)ban
Amg az -898.(i orszggy;ls az alkotmny talaktsn s a re6ormtr%nyek ltestsn 6radozott, addig a reakci3
minden6el megkezdette tkos aknam!nkjt. A szer)eket s 5or%tokat mr ta%asszal 6ellztottk a magyar nemzet ellen s
"rdly)en is ja%)an 6olyt a )!jtogats s lzts az ol5ok s szszok kztt, az !ni3 s a magyarsg ellen. A szer)ek mj!s
eleje 3ta nylt lzads)an llottak. A magyar minisztri!m elnyoms!kra a 5arcias s 5aza6ias szkelysgre is gondolt. Cr36
*att5yny Lajos miniszterelnk mj!s -..(n 6el5%st intzett a 6egy%eres szkelysg5ez, 5ogy a szer)ek s 5or%tok ellen
Szegeden alaktand3 magyar t)or)a jjjenek. A miniszterelnk cskszentgyrgyi Cl Sndort s Kla+ka Cyrgyt indtotta
)izalmas k1ldetssel s nyomatott 6el5%sokkal a szkelyek kz. "zek mj!s //(/D.(n mentek t Kolozs%ron
Maros%sr5elyre, a5ol a %rosi tancs s n+ el2tt 6elol%astk a 6el5%st, melyet a n+ lelkesedssel 6ogadott. Xtj!kat
SzkelykeresztHron, Nagygalam)6al%n s Szkely!d%ar5elyen t 6olytattk to%)), s lelkes )eszdek)en 5%tk 6el a
szkelyeket a magyar test%rek %delmre.
A n+ minden1tt sz%esen 6ogadta 2ket s ksznek nyilatkozott a magyarorszgi test%rek %delmre kelni. Ugy
nyilatkozott $romszk szkelysge is az ott tartott n+gy;lseken. Vsk)an s Aranyosszken is elterjesztettk a 6el5%st.
Az ltalnos lelkeseds dacra a Szkely6ldr2l az anyaorszg seglyre ke%s 5ader2 me5etett ki ( mindssze kt
gyalog zszl3alj s egy osztly 5!szr, ( mert az erdlyi 625ad+arancsnoksg 4a sze)eni generalcommando7 mr ktes
magatartst tanHstott, s a nemzet2rsg 6egy%er 5inya miatt is lassan szer%ezked5etettA de az akkor tartott n+gy;lseknek
mgis meg %olt az a 5atsa, 5ogy 6elrztk a szkelysg)en a nemzeti rzst s a rgi 5arci szellemet, ami n5ny 53 mHl%a az
agyag6al%i gy;lsen oly im+ozns m3don nyilatkozott meg. S-T
A katonai 62+arancsnoksg mr ekkor clt!datosan akadlyozta a magyar s szkely lakossg nemzet2rsgg
szer%ezkedst, mg a szsz s ol5 nemzet2rsget erlyesen tmogatta 6egy%errel s kik+z2 tant3kkal. A )ard3cszki, cski s
5romszki szkelysg, mint 5atr2rsg, 6egy%er)en llott !gyan, de nagyrszt idegen tisztek s a katonai 62+arancsnoksg alatt.
A maros( s !d%ar5elyszkiek ezerenknt jelentkeztek, %gytak nemzet2rsgg alak!lni, de 5i)a krtek 6egy%ert.
Od%ar5elyszk -898. mj!s 6olyamn =minl nagyo)) szmmal? krt a nemzet2rsg szmra 6egy%ert, de j3 ks2n 4jHli!s
6olyamn7 ka+5atott csak D@@ kim!strlt +!skt. Szkely!d%ar5ely a krt 8@@ dara) 5elyett mindssze -98(at ka+ott,
$romszkr2l +edig a 62+arancsnok el%itette az ott raktron l%2 -0@@ dara) 6egy%ert s az gyHkat. Ugy meg %olt )nt%a,
6egy%ertelen1l llott a szkely 2ser2.
Cr36 *att5yny Lajos miniszterelnk -898. jHni!s /8.(n *!da+estr2l Hja)) 6elsz3ltst intzett =szkely
+olgrtrsaink5oz?, mely)en jelzi, 5ogy =5aznkra a sza)adsg na+ja 6el52k)en jtt 6el, s a )or!l3 lt5atr zi%atar kzelsgt
5irdeti ... A sz1ksg s %eszedelem +illanatai)an )iztosan szmtnak retok test%reitek s el%rjk, 5ogy az grt segedelmet
%alamint gyorsan adni, Hgy a most nlatok ltez2 5adiszerkezetet +sg)en tart%a, er2tket nkntes zszl3aljaknak azonnali
alakts%al mg to%)) is gyara+tani 6ogjtok ... A nemzet nem 6ogja el6elejteni tartozst ... A kt 5aznak kzs
orszggy;lse gondoskodni 6og, 5ogy a szkely s ol5 n+nek minden 1gyeik 6el%tessenek, s igazsgos srelmeik
or%osoltassanak. W5ajtsaikat illet2leg el2re t!datom, 5ogy mi!tn 5itelesen jelentetett, miknt a tHln+esedett szkely
kzsgeknek egy rsze kijelent k%nsgt Magyarorszg)a ttele+edni: erre nz%e a +nz1gyminiszter 4Koss!t5 Lajos7
rendelkezett mr a sz1ksges el2l+sek irnt s azoknak, kik ttele+edni szndkoznak, minl 5amar)) ajnlatok 6ognak
ttetni. Le)egjen to%)) is a 5aza megmentse szemeitek el2tt. Sza)adsgra mlt3 +olgroknak nem j!t5at annl nemese))
6eladat.? S/T
A szkely n+ ezt a nemes 5i%atst nemsokra teljestette is. "rdly)en 2 %olt az egyetlen )iztos %d2gt, melyen a
reakci3 radata megtrt, s mely mind%gig 5%en kitartott a sza)adsg s az Hj alkotmny %delme mellett. "l2kel2 rszt %ett
e))en Szkely6ld minden rsznek 5aza6ias kznsge. Az !ni3 kimondsa !tn "rdly)2l killtand3 ngy 5on%d zszl3alj
egyik to)orzsi 5elye Szkely!d%ar5ely %olt, a5ol az els2 to)orzsra sok nkntes jelentkezett a ks2)) annyi diadalmas
csat)an 5rne%ess %lt M:. =%rs(sa+ks? zszl3alj)a. Az t szkely szk)en sszert nemzet2rk szma /GD-., a szkely
%rosok)an /9-D, sszesen /00D/ %olt.
A 5on%dsg to)orzsnak Hja)) lend1letet adott az, 5ogy a minisztri!m *erzenczey Lszl3 marosszki k+%isel2t
a!g!szt!s -0.(n kormny)iztos!l k1ldtte "rdly)e egy knny;(lo%as sereg 6ellltsra, mely tz szzad)3l llandott.
Sorozsi s szzadllomsi 5elyek1l a szkely %rosok is kijelltettek. Az ezredet Koss!t5(5!szrezred n% alatt kezdtk
to)orozni, ks2)) a msodiknak ne%e $!nyadi(, a 5armadik Mtys(5!szrezred 4a MF.7 lett.
$ogy azon)an a szkelyekt2l ne csak ldozatot k%njanak, 5anem rgi srelmeiket is or%osoljk: a k+%isel25z -898.
sze+tem)er -..(i 1ls)en el5atrozta, 5ogy =a szkely katonasgot ter5el2 tr%nytelen s srelmes 5atr2rrendszert
megsz1nteti, s 2ket a 5aza ms +olgrai%al !gyanazon katonai ter5ek al ttetni rendeli.? A 5atrozatok %gre5ajtsa clj)3l a
miniszterelnk sze+tem)er /D.(n kilenc kormny)iztost k1ldtt az erdlyi rszek)e, 5ogy a 5on %delmre killtand3
katonasgnak to)orzs s nkntesek szerzse ltal %agy 6elkels Htjn miel2)) sszegy;jtst a 5at3sgoknl el2mozdtsk, s
mindazt, mi a 5aza megmentsre sz1ksges, megtegyk.
Miel2tt ezek "rdly)e rtek %olna, *erzenczey Lszl3 marosszki k+%isel2 s kormny)iztos -898. okt3)er -.(n kelt
6el5%s%al szkely nemzeti gy;lst 5irdetett a trtneti ne%ezetessg; agyag6al%i mez2re ( ideiglenes szkely kormny s
szkely nemzeti t)or alaktsa s a szkelysg rgi sza)adsgai %isszaszerzse %gett. Az esemnyek ro5amos 6ejl2dse, az
ol5ok s szszok ellensges szer%ezkedse, az ol5 =comit? mr nyltan ;ztt )!jtogatsa, s az itt(ott mr megkezdett ra)ls
s gyilkols adott okot 62knt arra, 5ogy a szkelysget is sorom+3)a lltsk, sajt s magyar test%rei %delmre.
( -I/ (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MMM. A szkelyek az -898(9..(i sza)adsg5arc)an
Az erdlyi kirly)iztos )r3 Fay Mikl3s s a mg m;kd2 kirlyi 62kormnyszk az okt3)er -I.(ra 5irdetett szkely
nemzetgy;ls elnk% egy el2kel2 szkely 62!rat, 5d%gi gr36 Mik3 :mrt ne%ezte ki, 5a)r *erzenczey els2 krle%el)en
annak elnk% magt Koss!t5 Lajost k%nta meg5%atni, aki orszgos gondjai kztt arra id2t alig szakt5atott %olna.
"zzel szem)en )r3 B!c5ner Antal erdlyi csszri 625ad+arancsnok okt3)er I.(n Nagysze)en)2l a szkely 5atr2r(
ezredek5ez intzett 6el5%s)an 3%a intette a szkely katonkat, 5ogy az agyag6al%i nemzetgy;lsen ne %egyenek rszt, mert
=26elsgt2l ezen gy;ls irnt semminem; +arancs sem keletkezett s )r3 Fay Mikl3s 62kormny)iztos sem jelen5et meg
elnk1l azon a gy;lsen.? A szkely 5atr2rk azon)an nem engedtk mag!kat a nemzeti 1gyt2l eltntortani.
:ly el2zmnyek !tn jtt ssze a szkely nemzetgy;ls a Nagyk1k1ll2 )al +artjn 6ek%2, !d%ar5elyszki Agyag6al%n
okt3)er -I.(n. :de gy;lt ssze Vsk)3l, $romszk)2l, Od%ar5elyszkr2l, Marosszkr2l s Aranyosszkr2l mintegy D@(9@@@@
em)er, s tartottk meg a nemzetgy;lst, !gyanott, 5ol 99/ %%el azel2tt 4-G@I()an7 azt a szkely alkotmny trtnet)en
ne%ezetes nemzetgy;lst tartottk, melyr2l 6enne)) sz3lott!nk. A gr36 Mik3 :mre elnklete alatt 5ozott els% 5atrozat 4mint
-G@I()an is7 az !ralkod3 6elsg irnti 5;sg(6ogadalom %olt. +. A gy;ls ol5 s szsz 5aznk6iai%al kilt%ny alakj)an t!datni
5atrozta, 5ogy a szkely nemzet a magyar kirly5oz s alkotmny5oz 5;, a nem(magyar nemzetisgek5ez test%ri
%onzalommal %iseltetik, s jogaikat tiszteli, de megk%nja, 5ogy a szsz s ol5 nemzetisgek is 5ozz 5asonl3 rzelemmel
legyenek, az !ni3t s a magyar kormnyt ismerjk el, az orszgot +nzzel s katon%al segtsk. ,. A szkelysg 5arcot nem
kezd, de a megyk)en l2 test%rei +!szt!lst 5idegen el nem nz5et%n, el5atrozta, 5ogy az egsz szkelysg nemzeti
5on%dsgg alak!l s az t szk -.(9@ %es 6iai)3l -/@@@ 62nyi sereg alakttassk.
>kt3)er -8.(n megkezd2dtt a t)oralakts, rendezs, csa+at%ezrek s tisztek kine%ezse, mozg3sts st). *r3
B!c5ner az agyag6al%i gy;lsre azzal 6elelt, 5ogy "rdlyt ostromlla+ot)a 5elyezte 4okt3)er -8.7. *r3 Fay Mikl3s
kormny)iztos ez ellen 4okt3)er /-.7 tiltakozott, s egyHttal t!datta, 5ogy a nemes szkely nemzet t!domsra j!ttatta
Agyag6al%n 6els2)) engedelemmel megtartott gy;lsn 5ozott 5atrozatt, miszerint e 5aza minden n+einek )artsgos kezet
nyHjtani ksz !gyan, azon)an a meg)omlott rend 5elyrelltsra kszsgt kimond%n, 6egy%eres %itzeit rendelkezse al
)ocstotta. :ly )artsgos kznyHjtsra s a csendessg 6elza%ar3i elleni kzrem!nklsra e 5aznak t)) nemzeteit is
1nne+lyesen 6el5%ta.
A 6ellelkes1lt szkely sereg Agyag6al%r3l ngy 5adoszlo+)an ind!lt meg a 6egy%er)en ll3 ellensg 4az ol5 5atr2rsg
s az ol5 lndzss 6elkel2k7 ellen)en. Or)n alezredes a nasz3d%idki ol5 5atr2rsggel Szszrgennl llott s
Maros%sr5elyt 6enyegette. "zt a sereget Fajdaszenti%nnl a szkelyek szjjel%ertk 4okt3)er D-.7 Maros%sr5elynl
azon)an Cedeon alt)ornagy gyHi%al s rendes csszri sereggel knnyen gy2zedelmeskedett az gyHkkal nem rendelkez2,
rossz!l 6egy%erzett, 6egyelmetlen szkely n+6lkels 6elett 4no%em)er G.7 Szerencse, 5ogy az !d%ar5elyiek )r3 $eydte
csa+atait *ika6al%nl no%em)er I.(n %issza%ertk, mert k1ln)en a szkely sereg %issza%on!l3 Htja is el lett %olna %g%a. Az
els2 )alsiker !tn csak $romszk tartotta magt, mg akkor is, mid2n mr Od%ar5elyszket is elznlttk a csszri 5adak.
S9T *r3 $eydte no%em)er /I.(n )e1ttt "rd2%idkre s ott a n+et le6egy%erezte. :nnen 6enyegette s 5)orgatta a 5romszki
szkely t)ort, mgnem Cl Sndor alezredes decem)er -D.(n a Pikn t %issza%erte.
*r3 B!c5ner 625ad+arancsnok egyik leg62)) igyekezete arra irny!lt, 5ogy a szkelyeket ( 62k++ a 5atr2rsget (
el%onja a sza)adsg5arc tmogatst3l. Bedig neki ellenkez2leg a )!jtogatsokat, er2szakossgokat, ra)lst, getst s
gyilkolst kellett %olna megakadlyoznia, melyek ellen a magyarsg s szkelysg n%delemre %olt knyszert%e. A 5elyett
azon)an a 6elkel2k +rtjra llott s az n%delemre szer%ezkedett magyar s szkely nemzet ellen teljes erej%el 6ell+ett.
Az n%delmi 5arc els2 6el%onsa a magyarsgnak nem ked%ezett, mert a +!szta lelkeseds, gyHk s rendes 6egy%erek
5iny)an, nem le5etett elegend2 a szsz s ol5 6elkel2kt2l tmogatott rendes 5adsereggel szem)en. Ugy trtnt aztn, 5ogy
no%em)er -0.(n az orszg 62%rosa Kolozs%r is 6eladsra knyszer1lt s "rdly 4$romszk ki%tel%el7 el)!kott.
$romszken a szkely tallkonysg s 52siessg csodkat m%elt: +!ska+ort gyrtott, C)or Nron gyHt nttt s nemcsak
meg%dte magt, de )e1ttt a szszok 6ldre s ott *rass3 kzel)en llt 2rt a 5atrszli %d)sty)a menek1lt sza)adsg 1gye
6elett.
Az -898. % %gn nagyot 6ord!lt "rdly sorsa, mi!tn *em t)ornok, a 5rne%es lengyel sza)adsg52s 62%ezr1l "rdly
5atrn a sereg5ez rkezett. Decem)er -8.(n kezdette az el2nyom!lst Vs!csnl, s Karcsony els2 na+jn gy2zelmesen
)e%on!lt Kolozs%rra. $armadna+ mr ismt serege lre llott s a Szamos %lgyn ki%erte az ellensget 4a 5r5edt Or)nt7
*!ko%in)a. -898. decem)er D-.(n *eszterce s Nasz3d mr *em kez)en %olt.
*em ez!tn 5adm;%eletei)en 62knt a Szkely6ldre tmaszkodott. "nnek 5arcias, 5azaszeret2, n6elldoz3 n+e %olt az
2 leg62)) er26orrsa. SGT
*em -89. elejn dics2sges 5adjratnak sorozatt azzal kezdette, 5ogy jan!r -D.(n Maros%sr5elyre rkezett, s gy
sszekt magt a Szkely6lddel. A n+ 6lkelsre meg)zottakat k1ldtt szt, a szkely szkeket katonai kormny al
rendel, s az Hjoncozs5oz sernyen 5ozzltott. &an!r /-.(n mr Nagysze)en alatt llott. A 5azar!l3k t)ort rettegs
szllotta meg. *r3 B!c5ner jan!r -..(n Nagysze)en)en +roklamci3%al igyekezett )torsgot nteni a =5; szszok s
romnok? cs1gged2 lelk)e. "zek nmagok)an s a csszri seregek)en t)) nem )z%n, orosz segtsget krtek az
>l5orszgot megszllott cri 5adseregt2l. Az oroszok ( az osztrk 625ad+arancsnok megismtelt krsre ( 6e)r!r /.(n
*rass3)a, s 6e)r!r 9.(n Sze)en)e )e%on!ltak. A *em t)or)a ind!lt cski s 5romszki szkelysget, mid2n Do)olynl az
>lton tkelt 46e)r!r 9.(n7, mr orosz gyHk tart3ztattk 6el. Az orosz segtsg nttt Hj lelket a csszriak)a, akik 6e)r!r 9.(
n Fzaknnl csatt mertek s nyertek a Sze)ent kt 5t 3ta szorongat3 5on%dek 6elett. "z!tn trtnt az a remek
%issza%on!ls, amit a *em oldaln 5arcol3 Bet26i is megnekeltA
Ngy na+ drgtt az gyH
Fzakna s D%a kzt,
>tt minden tal+alatnyi
'ldet %r ntztt.
( -ID (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MMM. A szkelyek az -898(9..(i sza)adsg5arc)an
Mindent megtett1nk, amit
K%nt a )ecs1let,
zannyi %olt az ellen,
Cy2zn1nk nem le5etett.
" %issza%on!ls nem %olt 6!ts, 5anem stratgiai sakk5Hzs, mint a rgi magyarok 5ad%isels)en %olt szoks, 5ogy
alkalmasa)) 5elyen %issza6ord!l%a s er2stst ka+%a %erjk meg az ellensget. *em D%n segtsget nyer%e %issza6ord!lt, s a
$iskii h5dnl 6e)r!r ..(n 6ogadta el a dnt2 csatt, s %erte meg 6nyes s %res 1tkzet)en az 1ldz2 ellensget. Az!tn siet%e
%on!lt a K1k1ll2 %lgye 6el, 5ogy a szkelyekkel egyes1l5essen.
A szkelyek tmegese)) csatlakozst az orosz s csszri 5adak eddigel megakadlyoztk. 'e)r!r elejn mr
mintegy -@@@@ szkely %olt Ht)an, amirt Vsnyi Lszl3 kormny)iztos 6e)r!r I.(n rt kilt%ny)an mondott ksznetet s
)iztostotta a szkelyeket, 5ogy a 5atr2ri szolglat el 6og trltetni. *rass3 %idkn az oroszok lltk el a szkelyek Htjt, a
Nagyk1k1ll2 %lgyt )r3 $eydte 2rnagy 2rizte n5ny gyH%al. A cski s 5romszki szkely 5ader2 egyenesen Nagysze)en
6el nem me5et%n, 6elkanyarodott Od%ar5ely 6el, s 6e)r!r -G.(n )e%on!lt Od%ar5elyre. Ogyanakkor *em Meggyesre
rkezett. A kt t;z kz szor!lt )r3 $eydte a kz)ees2 Seges%rr3l el%on!lt s *em elrte, mit rgen 35ajtott, 5ogy a 5atrszli,
Hn. )els2 szkelysggel magt sszeksse.
"kkor kezd2dtt *em 5adjratnak 6nyes 5aditettek)en leggazdaga)), legdics2)) korszaka. *r3 B!c5ner mrci!s
elejn *emet a Szkely6ldt2l el%gni akar%n, Meggyes al3l Szentgotn t Seges%r 6el %ezette a csszri 62sereget. *em a
szkely 5adakkal egyes1l%e erre 5irtelen %issza6ord!lt: Nagysze)en al %ezette seregt s mrci!s --.(n Nagysze)ent az orosz
s osztrk 2rsg kez)2l ro5ammal el6oglalta. Az Hjonnan alak!lt szkely zszl3aljaknak nagy rsze %olt a 6nyes diadal
ki%%s)an. B!c5ner ez!tn *rass3 %delmre sietett, melyet -@@@@ 6lkelt szkely 6enyegetett. *em a m!szkkat a
Frstoronyi(szoroson kiszortotta 4mrci!s -0.7 s *rass3 6el ind!lt. A 6eleki 46recki7 5idat a szkelyek sz!ronyszegez%e
6oglaltk el a csszriakt3l 4mrci!s -I.7, 'ogarast megszlltkA mrci!s -..(n Fledny s 'ekete5alom kztt a Bersnyi
5egyek erd2s magaslatn meg%ertk a nmeteket, s mrci!s /@.(n )e%on!ltak a 6eladott *rass3)a. Az orosz 5ader2 siet%e
menek1lt a msi(szoroson, !tna a csszri 5adak, nyom!k)an a szkelyek, kik mrci!s /-.(n ki%ertk a 5atron t az orosz
s osztrk 5adakat.
"zek)en a 5arcok)an ismerte meg *em a szkely %itzsgetA ezekr2l a 52skr2l zengi a sza)adsg5arc klt2je, Bet26i
Sndor, 5ogy:
Nem mondom n: el2re szkelyek_
"l2re mentek Hgy a 52s 6iHk,
>ttan k%n 5arcolni mindegyik,
$ol a csata legrmese))en zHg.
Vsak nem 6aj!lt el mg a szkely %r,
Minden kis cse++je drga gyngyt r
Xgy mennek a 5all el)e 2k,
Amint ms em)er a mennyegz2re mnA
Firgokat t;znek kala+jaik
Mell s dalolnak a 5arc mezejn.
Vsak nem 6aj!lt el mg a szkely %r,
Minden kis cse++je drga gyngyt r_
"rdly %issza53dtsnak, az ellensgt2l megtiszttsnak rdem)en oroszlnrsz illeti meg a szkely %itzsget.
"lismerte ezt az "rdly Hjjszer%ezst %ezet2 orszgos kormny)iztos Vsnyi Lszl3 is. < -89.. +rilis -@.(n Kolozs%rt kelt
rendelet)en ezt mondja a szkelyekr2l:
=$romszk, Vsk, Od%ar5ely s Maros szkek %ersenyez%e emelkedtek 6el a 5aza %delmre s ezreket lltottak a
sza)adsg zszlaja al, s mr ellensg %r%el meg+ecstelt okle%eleket is )rnak 5arcias )torsg!k 6el2l. Nldja meg a
magyarok :stene_ ( De a magyar 5aza is 5ldatos lesz s megj!talmazza.? SIT A j!talmazs nmi el2leg1l a szkelysg 6oly3
%i ad3jt elengedte, s szm!kra a s3 mzsjt a +arajdi aknn / 6orintra szlltotta le.
Az orszgos kormny is elismerte a szkelyek rdemeit s a 61ggetlensg kimondsa !tn kt 5ttel Koss!t5 Lajos =az
orszg kormnyz3 elnke?, a szkelyek rdek)en rendeletet intzett 4+rilis /0.(n7 Vsnyi Lszl3 orszgos )iztos5oz, mellyel
a szkelyek 62srelmt, a rgi, katonai !ralom al %onatst, az rks 5atr2r(katonskodsi ktelezettsget megsz1nteti, s
5ogy azt a nemzet2rsg +3tolja addig is, mg a 5atr%delem Hja))an megalaktand3 rendszere orszgos szem+ont)3l
meglla+ttatnk.
"rre az orszgos %gleges szer%ezsre azon)an nem ker1l5etett a sor, mert a legy2ztt s az -89..(i ta%aszi dics2sges
5adjrat alatt az anyaorszg)3l is ki%ert osztrkok segtsg1l 5%tk az orosz cr 5adi erejt, aki -89. nyarn /@@@@@ 62nyi
5adat zHdtott a magyar nemzetre. A csszri sereg szma is kzel jrt e szm5oz. "rdlyre mintegy G9@@@ 62nyi ellensges
5ader2 j!tott ms6lszz gyH%al, mellyel szem)en "rdly)en /0@@@ 62nyi nemzeti 5ader2 s IG gyH t!dott skra szllani
4-@@@@ a *nsg)an 5arcolt7.
L1ders orosz t)ornagy -89.. jHni!s -..(n l+te t Bredelnl az erdlyi 5atrt s legel2)) is a Szkely6ldet, *em
er26orrst k%nta megszllni. $romszket elznl 5adai%al, s a 53 %gn "rd2%idken is +ortyzott. &Hli!s elejn magok a
szkelyek tmadtak, s L1derst *rass3nl egy 53na+ig tartottk sakk)an. A %gn teljes er2%el a Szkely6ld ellen 6ord!lt s t
( -I9 (
A Szkely Nemzet trtnete s alkotmnya ( MMM. A szkelyek az -898(9..(i sza)adsg5arc)an
irny)an indtotta seregt a Szkely6ld ne%ezetese)) +ontjai 6el s Hgy nyom!lt el2re. Od%ar5ely 6el Dyck t)ornokot indt