Ιφ Ι Σηουλδ Λοσε Ψου − Ωψντον Κελλψ Σολο

Ασ πλαψεδ ον τηε 1960 Ηανκ Μοβλεψ αλβυµ ∀Σουλ Στατιον∀

Α7

∆ µιν

&b

4
4

Ó

œ œ œ œ Œ

œ

b

Β µαϕ7

&b Ó

Œ

˙

Φ7

‰ j œ.
œ

Œ
j
b
œ
œ
œ

˙

b

Φ7

œ.

Χ µιν7

∆ µιν

Β µαϕ7

j jœ
œ œ

j œ
œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ.

j œ œ œ œ
œ
œ
œ

5

Γ µιν7

Χ7

Φ µαϕ7

j

b
œ
œ
n
œ
œ œ œ œ
œ œ œ.

Α7

3

&b œœœœ
9

∆ µιν7

Γ7

nœ œ œ

œ

Γ µιν7

œ
& b œ œ œ œ ‰ œ œ # œ . œJ œ œ Œ

œ ‰œ‰œ
œœ
J

Ε µιν7

Α7

œ œ œ œ œ #œ
œ bœ bœ œ œ œ nœ œ œ
œ œ

13

Α7

∆ µιν

& b œ œ œ œj
œ.
17

Χ µιν7

∆ µιν

Φ7

3

œ

b

Β µαϕ7

œ
œ œ
Φ7

œ

Œ

j œ.
œ

œ
œ œ œ œ bœ œ œ #œ œ œ nœ

b

Β µαϕ7

œ œ nœ bœ œ bœ œ bœ
œ
œ
œ œ œ œ œ œœ œ œ
œ bœ nœ œ
b
œ
Œ
œ
&
œ bœ œ bœ œ #œ œ
3
3
21

Γ µιν7

Χ7

Φ µαϕ7
∆œ7 œ œ œ œ
œ
b
œ
œ œ
bœ nœ
œ #œ œ
œœ
œ
œ
œ
Œ ‰

& b œ œœœ œ œ œ œ
25

Γ µιν7

& b œ œ Œ.

Χ7

Φ µαϕ7

œ œ nœ œ œ œ œ œ
#
œ
œ
œ œ œ #œ œ œ Œ
J

Α7

Œ ‰ œj œ œ œ

29

Τρανσχριβεδ βψ Χορεψ Κενδριχκ

Φορ Μορε Τρανσχριπτιονσ, ςισιτ

ΧΚενδριχκΜυσιχ.Ωορδπρεσσ.χοµ

Ιφ Ι Σηουλδ Λοσε Ψου − Ωψντον Κελλψ Σολο

2

Α

∆ µιν

&b

œ œ Œ

7

j
‰ œ œ œ ‰ œ œ

Œ

Χ µιν7

∆ µιν

œ œ œ œ
Œ

7

œ œ Φœ

œ œ

œ

Ó

33

b

Β µαϕ7

b

7

7

Β µαϕ
œ b œ nΦœ œ œ œ b œ œ b œ
#
œ
œ œ
œ
œ bœ
bœ ‰ œ œ
#
œ
œ
œ
b
Œ

Ó
J
&
œœœ œœ œ
3

37

Γ µιν7

Χ7

Φ µαϕ7

7

œ Αœ b œ œ
n
œ
#œ œ œ bœ œ œ œ nœ
œ
‰ œ #œ nœ
œ

œ nœ bœ œ
œ
œ
œ œœ
œ
b
œ
œ
&
œ #œ œ œ nœ
3
41

∆ µιν7

7
7
Γœ7 œ œ œ œ œ b œ œ œ n œ Γ µιν
Ε
µιν7
Α
œ
œ
œœ
œœœ œ œ œ œ œ
œœœ
œ
œ
œ
œ
œ
b
œ
#
œ
œ
œ
œ
b
œ
œ
œœ
œ
&
3

3

3

45

Α7

∆ µιν

nœ bœ œ œ œ

&b

bœ œ œ œ œ
œ œ œ

Œ

Χ µιν7b œ

∆ µιν

œ œ Ó

7

œ b œ Φœ
bœ œ bœ

49

b

Β µαϕ7

b

Φ7

œ œ œ bœ
œ
œ
b
œ
& b œ œ œ œ œ #œ œ œ

Β µαϕ7

bœ bœ œ

œ
‰ bœ œ œ œ bœ ‰
Œ
œ
œ

53

Γ µιν7

&b Ó

j


œ œ œ

Χ7

Φ µαϕ7

œ œ
‰ J œ
@

˙ ..
˙ ..

˙
˙

∆7

œ #œ
œ #œ
J

œ nœ œ œ
œ
œ
Œ

57

Γ µιν7œ

&b ‰

œ œ œ œ œ Χ7
œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ
œœ

Φ µαϕ7
j

Α7

œœ ‰ j
œœœœœœœ
œ
#
œ
b
œ
n
œ
b
œ
œ

61

Τρανσχριβεδ βψ Χορεψ Κενδριχκ

Φορ Μορε Τρανσχριπτιονσ, ςισιτ

ΧΚενδριχκΜυσιχ.Ωορδπρεσσ.χοµ