You are on page 1of 6

Hristos, mărturia mea

luni, 26 mai 2014
de Traian Dorz, din volumul “Hristos – mărturia
mea”
CAPITOLUL 2
I!CA"! !#I$T!%&' !$T! O TAI%'
Când m-am născut cu trupul acesta printre voi
era şi nor, şi noapte, şi iarnă, şi război…
Actele mele spun că m-am născut în 25 decembrie 1914, iar mama mea Maria mi-a spus că
atunci era o noapte noroasă, că ningea şi că era tare rig!
"atăl meu #onstantin era atunci plecat pe rontul austro-ungar, în ră$boiul ce începuse în luna
august a aceluiaşi an, iar acasă cu mama erau numai părin%ii tatălui meu! &unicului meu ' tot
#onstantin ' îi $icea lumea Moane! (ar bunicii mele, )eselina!
*ărin%ii mei se căsătoriseră abia în luna ebruarie 1914! +n luna august începuse primul mare
ră$boi în care au ost duşi îndată to%i tinerii în stare de arme, din toate %inuturile stăp,nite de
monar-ia austro-ungară, sub robia căreia era pe atunci şi Ardealul în care se găsea şi .ude%ul
nostru &i-or, din care ăcea parte comuna mea natală, Mi$ieş!
/atul Mi$ieş se găseşte aproape de &eiuş, pe drumul care duce la /t,na de )ale! 0ar casa
părin%ilor mei era într-un cătun apar%inător de Mi$ieş, care se găseşte spre mia$ă$i, la o depărtare
de doi 1ilometri, aşe$at pe alt, drum ce duce la "alpe şi /ăliştea de &eiuş!
Acest cătun, în ormă de potcoa2ă, are două uli%e paralele, una care se c-eamă a 0or$eştilor, iar
cealaltă a &riscăneştilor, după numele primelor două amilii care le îniin%aseră aici c,nd2a!
#ătunul se c-ema la început 3,turi, numele unguresc pentru #,mpuri, căci acolo useseră la
început c,mpuri, c,nd se mutaseră cei doi strămoşi!
Mult mai t,r$iu, c,nd s-a ăcut o nouă arondare, în loc de 3,turi, localitatea noastră şi-a primit
denumirea de 4i2ada &eiuşului!
5i aşa a rămas şi a$i!
#ătunul acesta era aşe$at pe o ridicătură mică între două 2ăi care curg de-o parte şi de alta a lui!
#ea dinspre mia$ănoapte se c-ema )ale şi cea dinspre mia$ă$i se c-ema 4unca!
Am,ndouă aceste 2ăi curgeau numai de toamna p,nă primă2ara, căci 2ara erau seci! #,nd ploua
puternic însă, aproape totdeauna apele lor urioase ieşeau pe aară, lu,nd tot ce înt,lneau în cale!
6neori şi în 2erile ploioase ăceau acelaşi prăpăd, căci albiile lor sunt str,mte şi cotite, pline de
răc-ite şi arini, iar pe de laturi sunt dealuri multe p,nă la mun%ii &i-orului! "oată apa şi $ăpada
topită de pe coastele acestora se 2arsă numai în albiile acestor două 2ăi str,mte, lu,nd 2ara cruci
de gr,u şi căpi%e de ,n, iarna pun%i, poduri, lemne ' tot ce înt,lneau sloiurile şi lespe$ile de
g-ea%ă pe care le cărau în spate 2alurile lor mari şi tulburi!
Am,ndouă aceste 2ăi se 2arsă nu departe, în apa #rişului 7egru, la care, mai t,r$iu, c,nd a2eam
şi eu $ece-doispre$ece ani, mă duceam 2ara cu al%i copii să ne scăldăm! Acolo am în2ă%at să înot,
scăld,ndu-mă în ia$ul morii de la 7egru ' acest sat de pe #riş care acum se c-eamă şi el
8rădinari9
4a ia$ul acestei mori apa era mai înaltă de un stat de om, curg,nd pe sub roata cea neagră şi mare
de lemn! 7oi săream în apă de sus de pe sta2ilă, în mi.locul în2olburat care ne în2,rtea, duc,ndu-
ne la 2ale9
#,nd mi s-a tre$it lumina min%ii şi a priceperii mele, între unul şi doi ani ai mei, toată lumea
cunoştin%ei mele o ormau mama şi cei patru bunici ai mei! *ărin%ii tatălui meu şi ai mamei mele!
#asa părin%ilor mamei era mai încolo, peste drum de casa noastră, iar eu stăteam mai mult pe
acolo, iindcă de acolo am primit primele mele amintiri!
&unicul după mama a murit în august 1916, iar eu am despre el numai două amintiri! +n una mă
2ăd st,nd la masă, pe genunc-ii lui! :l m,nca, şi din c,nd în c,nd îmi da şi mie în gură c,te un
dumicat din ce m,nca el! *arcă 2ăd şi acum m,na lui mare şi crăpată de muncă apropiindu-se de
bu$ele mele9
+n a doua amintire mă 2ăd în ;mi-eiul< =atelierul> lui, un el de şopru, unde a2ea o nico2ală mare
de ier! 6n ciocan cu care bătea mereu pe nico2ala asta! 5i un oale mare-mare cu care sula într-
o grămadă de .ăratec roşu, din care tare rumos mai săreau sc,nteile c,nd sula taica în el,
apăs,nd cu piciorul pe tinga oalelor lui cele mari-mari! ?"aica@ îi $iceam şi eu, după mama care
îi $icea aşa tatălui ei!
#red că toată $iua stăteam acolo şi mă minunam, căci era at,ta mişcare şi rumuse%e! 4a taica,
deşi nu era ierar, 2eneau to%i cei din sătu%ul nostru să-şi acă iecare c,te ce2a, căci alt ierar nu
era, iar el era un meşter iscusit şi priceput la toate!
*e atunci to%i meşterii erau %ărani! +n satele 2ecine erau %ărani croitori de sumane şi co.oace!
Aăcători de opinci şi ci$me! Meşteri de roate şi securi! Băranii erau şi meseriaşi! )ara lucrau
păm,ntul, iarna lucrau meseria9
Acestea sunt primele mele amintiri de la 2,rsta c,nd, se 2ede că nu a2eam mai mult de un an şi
.umătate! 0acă bunicul a murit în august 1916 ' at,ta a2eam eu atunci!
*e tatăl meu, #onstantin, nu l-am 2ă$ut dec,t în primă2ara anului 1919, după terminarea
primului mare ră$boi, c,nd cei care mai scăpaseră din pri$onieratul rusesc se întorceau acasă! :l
usese din 1916 luat pri$onier la ruşi şi dus în /iberia, de unde a scăpat cu mare greu, întorc,ndu-
se abia în 1919!
+mi aduc bine aminte de pocnetele puştilor lor, de c-iotele lor de bucurie, 2enind de la gară! 5i de
lacrimile ericite ale celor care îi aşteptau de at,%ia ani!
A2eam patru ani c,nd am 2ă$ut un militar intr,ndu-ne în casă şi îmbră%iş,ndu-se cu bunicii mei!
#ine2a mi-a spusC
' :ste tatăl tăuD
:u nu-mi amintesc dec,t că m-am ascuns unde2a de rică ' şi nu ştiu nimic mai mult despre
înt,mplarea aceea!
Am crescut mai mult cu mama, care mă în2ă%ase să-i spun ?măicu%ă@! Aşa i-am $is şi spus p,nă
c,nd am 2ă$ut că ceilal%i copii încep să r,dă de mine, iindcă ei nici unii nu le spuneau mamelor
lor aşa! 4e $iceau ?mamă@ sau ?maică@! *e la $ece ani am început să-i $ic şi eu maică! Apoi mai
t,r$iu am 2ă$ut că este mai rumos să-i $ic mamă! 5i aşa i-am $is! :a nu m-a întrebat niciodată
de ce i-am tot sc-imbat numele ei! 5i nici eu nu i-am spus!
0e tatăl meu am crescut ca un străin! +nt,i, pentru că în primii patru ani nici nu l-am 2ă$ut! +n
anii următori îmi amintesc că nu se în%elegea cu mama ' şi probabil din cau$a asta nu m-a luat
niciodată în bra%ele lui şi să-mi spună ?dragul tatei@ sau ?2ino la tata@!
#erturile dintre părin%ii mei iind tot mai dese, eu a2eam cel mai mult de suerit! *robabil că s-ar
i despăr%it dacă nu eram eu sau dacă aş i murit!
:u m-am deprins să-i $ic tatălui meu pe numele lui, cum îi $iceau to%iC ?#onstantin@ ' şi nu
?tată@, cum s-ar i cu2enit! 5i nimeni nu m-a întrebat 2reodatăC ?0e ce îi $ici aşaE 0e ce nu-i $ici
tată, căci doar este tatăl tăuED@
7ici el nu mi-a spus că nu-i bine aşa cum $ic, niciodată, şi nici mama!
0e apt, nici pe mama n-am au$it-o $ic,ndu-i pe nume, ci c,nd 2orbea cu el îi spunea ?tu@ sau
?mă@! (ar mie nu-mi spunea altel c,nd 2orbea despre tata dec,t ?el@! 0u-te la ?el@! 6nde este
?el@E #e %i-a spus ?el@E 5i eu ştiam totdeauna despre cine era 2orba!
#u oarte multă greutate şi din îndemnul meu lăuntric am a.uns eu singur cam pe la 12-1F ani să-
i $ic ?tată@! +n%elesesem, ără să-mi spună nimeni, ce ur,t îmi şade c,nd mă aud al%ii ' sau c-iar
c,nd mă aud eu singur ' strig,ndu-l pe tata pe nume! #a un străin pe un alt străin!
(ată acest ade2ăr îmi este at,t de greu că a trebuit să-l spun! Aaptul acesta este ca o impietate
adusă c-iar acelor iin%e a%ă de care am datoria celui mai mare respect de pe păm,nt!
0ar în2ă%ăm,ntul pe care l-am tras de aici aş 2rea să-l strig puternic tuturor părin%ilorC /ă nu
ace%i niciodată aşaD
+nlătura%i orice neîn%elegeri dintre 2oi cu în%elepciune, cu răbdare, cu iertare, cu dragoste ' spre a
nu-i ace pe copiii 2oştri să suere durerile şi luptele suleteşti pe care le-am suerit eu în tot
timpul neericitei mele copilării din pricina asta!
#ei patru ani de despăr%ire dintre părin%ii mei, din cau$a ră$boiului, i-au înstrăinat de tot pe unul
de celălalt! (ar la înt,lnirea lor n-au ăcut nici unul nici un eort spre a se apropia!
Astel tata s-a dus cu prietenii lui, iar mama cu ai ei! 5i $eci de ani aşa au trăit!
:u, nea2,nd nici rate, nici soră, am trăit şi eu tot ca un despăr%it! "rei străini împreună! A2eam
at,ta ne2oie de iubire9
",n.ea suletul în mine după ea9 *lecam singur pe c,mp şi pl,ngeam acoperindu-mi cu palmele
a%a şi gura de durere şi de singurătate ' să nu mă audă nimeni pl,ng,nd singur!
#,nd eşti singur iindcă n-ai a2ut pe nimeni, e unaG dar c,nd eşti singur a2,ndu-i pe to%i, asta e
alta!
Munca am cunoscut-o de mic! *ărin%ii mei a2eau mult păm,nt şi multe 2ite ' şi toate acestea
cereau multă muncă! A2eau c,te o slugă la dieritele munci grele şi plăteau oameni la seceratul
gr,ului ori la săpatul porumbului, dar mai erau at,tea pe l,ngă astea la o gospodărie!
#u 2acile sau cu oile la păscut, pe 2reme bună sau rea, de la 5-6 ani, eu a trebuit să mă duc!
#u tata la plug sau la pădure, pe $i sau pe noapte, eu trebuia să iu!
0e muncile pe care le puteam ace, nimeni nu mă scutea! 5i nu eram iertat dacă nu le ăceam!
7iciodată în copilăria mea n-am cunoscut iubirea ' dar am cunoscut totdeauna asprimea şi
pedeapsa! 4a cea dint,i greşeală, eram pedepsit! 7u-mi aduc aminte să i ost iertat niciodată,
nici c-iar atunci c,nd puteam i! 0e multe ori am ost pedepsit pe nedrept, dar după ce se 2edea
asta, nimeni nu repara nimic în suletul meu, nici măcar cu un cu2,nt9
Aşa am crescut, totdeauna cu groa$ă aştept,nd pe tata ' şi uneori c-iar şi pe mama! Aiindcă nu
ştiam niciodată cu ce putusem greşi, după care să primesc bătaie sau mustrare! #red că au ost
pu%ine $ile în care să nu i ost tras de urec-e sau de părul de la ceaă! Hri să nu i luat cu palma
peste cap ori cu nuiaua peste picioarele goale! 7u mi se dădea 2oie nici să pl,ng c,nd eram lo2it!
"rebuia să-mi str,ng bu$ele, să-mi muşc limba, să-mi bag pumnii în gură şi să-mi îng-it
lacrimile! 0acă aş i îndră$nit să pl,ng c,nd mi se striga ?taciD@ ' luam alt r,nd de bătaie!
0e atunci ştiu ce gro$a2 lucru e să nu po%i pl,nge c,nd sueri! #,tă uşurare mi-ar i adus pl,nsul
c,nd mă ustura inima de durereD 0ar eu nu a2eam 2oie să pl,ng, cum îi au$eam pe al%i copii că
pl,ngeau c-iar ără să-i i atins nimeni! 5i asta mă durea mai rău dec,t bătaia şi mă ustura mai
tare ' p,nă în undul suletului! Mi se părea nu numai că bătaia este o în.osire, dar că oprirea
pl,nsului este o nedreptate şi o cru$ime de o mie de ori mai mare şi mai grea!
#red că n-aş i pl,ns obra$nic, nici m,nios, nici îndărătnic şi urios, cum i-am 2ă$ut pe mul%i
copii pl,ng,nd! #i aş i pl,ns amar şi îndurerat, un pl,ns singuratic şi uşurător, cum pl,nge cel ce
n-are pe nimeni nici să-l apere, nici să-l în%eleagă atunci c,nd tocmai m,na care trebuia să-l
m,ng,ie îl lo2eşte! 5i tocmai s,nul care trebuia să-l aline îl alungă9
0acă nu mă iubeau cei apropia%i ai mei, reu$am orice iubire a altora9 +mi amintesc că pe la cei
F-4 anişori ai mei, c,nd înt,i mergeam cu mama cu 2itele pe c,mp, erau pe acolo multe ete mari
la muncă sau la 2aci! 6nele, cum mă 2edeau, alergau după mine să mă prindă şi să mă sărute! Mă
$băteam în bra%ele lor, d,nd din m,ini şi din picioare, strig,nd şi apăr,ndu-mă supărat, p,nă ce
scăpam de la una şi iar mă prindea alta! 0ragostea lor mă îndurera, iindcă eu nu de acolo
aşteptam să primesc dragostea de care a2eam ne2oie!
0ragi părin%i, nu uita%i că iii 2oştri au ne2oie nu numai de p,ine, de -aine şi de casă, ci mai
înainte de toate acestea au ne2oie de dragostea 2oastră! 0acă nu-i iubi%i 2oi, cu c,t 2or i mai
mult iubi%i de al%ii, cu at,ta 2or sueri mai tare! Aace%i pe copiii 2oştri să simtă şi dragostea
2oastră, iindcă în primul r,nd asta le lipseşte în anii ragedei lor copilării! Mai t,r$iu, c-iar dacă
le 2e%i arăta 2oi iubirea, asta tot nu 2a putea şterge niciodată pe deplin din amintirea lor durerea
anilor c,nd n-au a2ut-o!
+n toate încercările timpurii şi grele prin care a trebuit să trec, eu am 2ă$ut mai t,r$iu că tainica
în%elepciune a 0omnului 0umne$eu lucra la un plan minunat cu mine! :l, prin suerin%ele
acestea, prin singurătatea mea şi prin tot ce era împre.urul meu şi împotri2a mea, pregătea inima
mea şi toată iin%a mea pentru lucrarea care trebuia să se acă în 2ia%a mea mai t,r$iu! :rau toate
acestea ca nişte pluguri ascu%ite şi dureroase care trebuia să are în mine, să taie, să tragă bra$de
ad,nci, s,şiind şi pregătind ogorul iin%ei mele pentru săm,n%a care a2ea să 2ină în ea, pentru
lacrimile care a2eau să-i ie semănate, pentru c,ntările nemuritoare care a2eau să-i răsară, să-i
crească şi să-i rodească mai t,r$iu!
0in această eIperien%ă şi con2ingere am spus apoi şi mai spun şi acum multora dintre cei care
mi-au adus şi mi-au arătat încercările lor poetice, că, pentru a scrie ce2a care să mişte şi să
răm,nă, se cere mai înt,i să citeşti mult, să asu$i mult, să te rogi mult, să iubeşti mult, să pl,ngi
mult ' şi, mai ales, să sueri mult! Aără acestea, literele nu strălucesc, cor$ile nu 2ibrea$ă,
lacrimile nu răsar9
H, dragi copii singuratici şi c-inui%i, nu 2ă pl,nge%i prea tare şi nu 2ă pară prea rău de suerin%ele
prin care trebuie să trece%i, nici nu-i ur,%i deloc pe cei care 2ă pro2oacă aceste suerin%e!
7u c,rti%i nici c-iar împotri2a durerilor care 2ă 2in din pricina neîn%elegerilor dintre părin%ii
2oştri pe care nu-i mai pot împăca nici amintirile lor rumoase din 2remea c,nd se iubeau, nici
datoriile lor împreunate de acum ' şi nici teama 2iitorului 2ostru amenin%at9 7ici lacrimile
2oastre, nici mila de nenorocirea în care 2ă aruncă 2ia%a 2oastră9
7u de$nădă.dui%i prin toate acestea şi pentru toate acestea! #ăci nici nu g,ndi%i 2oi astă$i pentru
ce rod rumos de mai t,r$iu trec acum peste suletul 2ostru lăcările acestui p,r.ol dureros!
3uga%i-2ă lui 0umne$eu pentru părin%ii 2oştri orbi%i de ambi%ie ori gelo$ie şi 2ino2a%i de
nepăsare!
7ădă.dui%i în 0omnul 0umne$eu şi 2ă încrede%i în Jarul 0omnului (isus Jristos, aştept,nd cu
milă să le 2ină şi lor în%elegerea cea sănătoasă şi să găsească drumul iubirii spre 2oi ' şi ei, unul
spre celălalt! *entru a 2ă reace 2ia%a 2oastră şi 2ia%a lor!
(ar dacă totuşi nu se 2a mai putea a.unge la aceasta, să a2e%i puternică încredere în 0omnul
0umne$eul nostru, #are are neîncetat gri.ă de 2oi cu bunătate şi dragoste! 8,ndi%i-2ă că tocmai
aceste grele şi dureroase încercări sunt şcoala şi mi.locul prin care :l 2ă pregăteşte pentru cine
ştie ce slu.bă aleasă şi m,ntuitoare, spre olosul 2eşnic al 2ostru şi al multora!
0acă prima 2oastră amilie 2-a ost neericită, i%i deplin încredin%a%i că este o dreptate iubitoare
la "atăl #eresc ' şi prin asta :l 2ă poate pregăti o a doua amilie în care şi 2oi 2e%i gusta o
ericire deplină!
0acă naşterea asta 2-a ost spre durere, :l 2ă poate da o a doua naştere care 2ă 2a i spre o
minunată şi strălucită sla2ă, ' naşterea de /us, amilia cerească şi părin%ii du-o2niceşti între care
c-iar din această 2ia%ă pute%i gusta bucuriile 3aiului 2eşnic!
/uerin%ele 2oastre de acum sunt pregătirea pentru primirea şi moştenirea bucuriilor 2iitoare! (ar
împărtăşirea prin credin%ă cu -arul adus de ele 2a ace să i$2orască din inima şi din mintea
2oastră şu2oaie de binecu2,ntări pentru 0umne$eu şi pentru semeni!
)ă rog să crede%i acest ade2ăr pe care ' din eIperien%ele mele amare, dar strălucite ' l-am alat!
Hrice eIisten%ă este o taină, dar de$legarea celor mai multe se ală numai la s,rşit!
/lă2it să ie 0omnulD
%(am avut nimi), Iisuse
7-am a2ut nimic, (isuse, c,nd 2eneam în lume,
nici cu2,nt, nici cunoştin%ă, nici măcar un nume,
nici iubire, nici credin%ă, nici năde.dea-n bine,
ci numai singurătatea mi-aduceam cu mine9
97-am nimic nici a$i în lume dec,t -ara s,ntă
care încă-mi tot mai pl,nge
şi-ncă-mi tot mai c,ntă,
dar şi-aceasta am, (isuse, numai pentru "ine,
ea e singura a2ere ce-o mai port cu mine!
7-am să duc nimic, (isuse, nici c,nd trec din lume
dec,t taina peste care Bi-ai pus /,ntul 7ume
şi durerea, şi c,ntarea mea nemuritoareG
' 0oamne, 2or a.unge-acestea să m-aştep%i "u oareE
*ostat deC /M!:ditor K *ostat în Jristos - Mărturia mea, Mărturii, Hastea 0omnului, "raian
0or$