You are on page 1of 7

JULES VERNE - Deux ans de vacances

DOI ANI DE VACANŢĂ
(1886-1887
Ilustraţii de Léon Benett

CAPITOLUL I
FURTUNA. UN IAHT ÎN VOIA SOARTI. PATRU COPILAN!RI P PUNTA
VASULUISLOU"HI. P#N$A CATAR"ULUI PRINCIPAL SF#%IAT&. O VI$IT& ÎN
INTRIORUL IAHTULUI. A'UTORUL ! (ARINAR APROAP STRAN"ULAT. UN URIA%
VAL !IN SPAT. P&(#NT) PRIN CA*A !I(IN*II. BANCUL ! ST#NCI.

În noa+tea a,eea de - .artie /012) norii se l3saser3 at4t de 5os +este .are) 6n,4t a7ia de .ai 8edeai la
,4ţi8a +a9i. Pe .area a,easta 6n :rea.3t) ,u 8aluri ,are 6n rosto;olirea lor arun,au lu.ini li8ide) o na83
de .i, tona5 ;onea ,u a+roa+e toate +4n<ele str4nse.
ra un ia=t de o sut3 de tone > un s,=ooner) ,u. sunt denu.ite ;oeletele 6n An;lia 9i 6n A.eri,a.
Nu.ele 8asului era Slou;=i. $adarni, 6ns3 l?ai :i ,3utat s,ris +e +la,a de la +u+a) ,3,i 8reo :urtun3 ori
+oate o ,io,nire i?l s.ulsese 6n +arte.
S3 :i :ost uns+re<e,e seara. Su7 latitudinea a,eea) +e la 6n,e+utul lui .artie) no+ţile sunt 6n,3 s,urte.
C3tre ,in,i di.ineaţa a8eau s3 se i8eas,3 <orile. !ar ,u ,4t ar :i oare .ai .i,3 +ri.e5dia da,3 soarele
ar lu.ina de+3rt3rile@ Cora7ia 9u7re<it3 n?ar r3.4ne tot o 5u,3rie a 8alurilor@ Ni.i, nu s?ar s,=i.7a...
!oar do.olirea =ulei 9i 6n,etarea 84ntului n38alni, ar .ai sal8a?o de la ,el .ai ,u.+lit nau:ra;iu) 6n
+lin o,ean) de+arte de ori,e +eti,uţ de +3.4nt +e ,are 8reun su+ra8ieţuitor 9i?ar .ai ;3si +oate
s,3+area.
La +u+a na8ei) +atru 73ieţi) unul de /A ani) alţi doi de /B 9i a5utorul de .arinar > .usul > un ne;ru
de 8reo /C ani) toţi 6n 5urul ti.onei) se str3duiau din r3s+uteri s3 ţin3 +ie+t :uriei 8alurilor ,are
/
a.eninţau s3 ,ul,e ia=tul +e o +arte. ra o trea73 +este .3sur3 de ;rea) ,3,i roata nu .ai +utea :i
:r4nat3 9i 6n ori,e ,li+3 ris,au sa :ie <84rliţi +este 7ord.
Într?ade83r) ,3tre .ie<ul no+ţii) un 8al n3+rasni, i<7i ia=tul 6n :lan, ,u at4ta +utere) 6n,4t .are .inune
,3 n?a s.uls ti.ona ,u totul.
Co+iii) r3sturnaţi de <;uduire) i<7utir3 totu9i s3 se ridi,e de;ra73.
> (ai .er;e ti.ona) Briant@ 6ntre73 unul din ei.
> (er;e) "ordon) r3s+unse Briant) ,are?9i reluase lo,ul 9i?9i +3strase tot s4n;ele re,e.
A+oi) adres4ndu?se unui al treileaD
> Fii tare) !oni+=an) nu?ţi +ierde ,u.+3tulE Tre7uie s3?i sal83. +e ,eilalţiE
Toate astea le s+usese 6n en;le<e9te) dar) du+3 a,,ent) 6ţi d3deai sea.a ,3 Briant era :ran,e<. %i
6ntor,4ndu?se ,3tre .usD
> 9ti ,u.8a r3nit) (oFo@
> Nu) r3s+unse ,o+ilul. Nu.ai de?a. +utea ţine 8asul 6n e,=ili7ru s3 +oat3 t3ia 8alurile) ,3 alt:el ne
du,e. la :und.
În ,li+a a,eea) ,ine8a d3du la o +arte 7rus, des,=i<3tura ,a+otei din dre+tul s,3rii ,e du,ea s+re
salonul s,=oonerului. !ou3 ,3+9oare a+3rur3 +rin des,=i<3tur3 9i odat3 ,u ele 9i ,a+ul 8ioi al unui dine
,are 6n,e+u s3 latre.
> BriantE BriantE stri;3 un ,o+il de - ani9ori. Ce s?a?nt4.+lat@
> Ni.i,) I8erson) ni.i,E 6l lini9ti Briant. F3 7un3tate 9i ,o7oar3 nu.aide,4t ,u !ole... Hai) ,e .ai
stai@
> !a) dar ne e a9a de :ri,3E s+use 9i alt ,o+il) .ai .i, ,a ei.
> Ce :a, ,eilalţi@ 6ntre73 !oni+=an.
> %i lor le e :ri,3) s+use !ole.
> Hai) =ai) la lo,ul 8ostruE stri;3 Briant) În,=ideţi 7ine u9a) 73;aţi ,a+ul su7 +la+u.3) 6n,=ideţi o,=ii
9i n?o s3 83 .ai :ie :ri,3E Nu e +ri.e5dieE
> AtenţieE Alt 8alE stri;3 (oFo.
O i<7itur3 +uterni,3 din s+ate <drun,in3 8asul. !e ast3 dat3) din :eri,ire) 8alul nu tre,u +este +unte)
,3,i da,3 a+a ar :i +3truns +rin des,=i<3tura ,a+otei) ia=tul) 6n;reunat) n?ar .ai :i +utut s3 se ridi,e
deasu+ra 8alurilor.
> Iute 6n3untruE se r3sti "ordon. Ce staţiE V3 ar3t eu 8ou3E
> Hai) ,o+iiE La ,ul,areE le s+use .ai ,u 7l4ndeţe Briant. C3+9oarele se :3,ur3 ne83<ute) dar un alt
73ieţel se ar3t3 din s+atele lor.
> Nu?ţi +ute. :i 9i noi de :olos) Briant@
> Nu) BaGter) nuE r3s+unse Briant. Tu ,u Cross) ,u He77) ,u Ser8i,e 9i ,u Hil,oG staţi ,u ,o+iiiE Noi
+atru sunte. destui ai,iE
BaGter 6n,=ise u9a din interior.
> %i lor le e :ri,3) <ise !ole.
Cu.E A9adar nu erau de,4t ,o+ii la 7ordul a,estui ia=t 6n lu+t3 ,u :urtuna@> !a) nu.ai ,o+iiE > %i
,4ţi erau la 7ord@ > Cin,is+re<e,e) ,u "ordon) Briant) !oni+=an 9i .usul. > În ,e 6.+re5ur3ri se
6.7ar,aser3@ > Vo. a:la 6n ,ur4nd.
!ar ,u.) nu e ni,i un 73r7at +e ia=t@ Ni,i un ,3+itan ,are s3 dea ,o.anda@ Ni,i un .arinar s3 le :ie de
a5utor@ Ni,i un ti.onier ,are s3 ,ondu,3 +e :urtuna asta@ > NuE Ni,i unulE
A9adar) nu era ni.eni +e 7ord ,are s3?9i dea sea.a eGa,t 6n ,e anu.e +un,t se a:la 8asul Slou;=i +e
o,ean@ %i ,e o,eanE Cel .ai 8ast din toateE Pa,i:i,ul ,are se 6ntinde +e dou3 .ii de le;=e 6n l3r;i.e)
de +e ţ3r.urile Australiei 9i ale Noii $eelande +4n3?n litoralul A.eri,ii de Sud.
Care s3 :i :ost ,au<a@ S3 :i +ierit oare e,=i+a5ul 8asului 6n 8reo ,atastro:3@ Piraţi de +rin (alae<ia s3 :i
+us st3+4nire +e 8as 9i s3 :i l3sat de ,a+ul lor la 7ord doar +e ,o+ilandrii a,e9tia) dintre ,are ,el .ai
r3s3rit a8ea a7ia /A ani@
Alt:el) un 8as de o sut3 de tone ar :i tre7uit s3 dis+un3 .3,ar de un ,3+itan) de un se,und 9i de ,in,i?
9ase .arinari. Or) din tot +ersonalul a,esta stri,t ne,esar ,a s3?l ,ondu,3) nu .ai r3.3sese de,4t
.usul.
C
!e unde +utea 8eni ia=tul a,esta) de +e ,e t3r4.uri austral?asiati,e) de +rin ,e ar=i+ela;uri ale
O,eaniei) de ,4t3 8re.e +lutea 9i ,u ,e destinaţie@
!esi;ur ,3 da,3 8reun ,o.andant de 8a+or ar :i 6nt4lnit ;oeleta Slou;=i+rin aste .3ri 6nde+3rtate)
,o+iii ar :i 9tiut s3?i r3s+und3 la 6ntre73ri. !in ne:eri,ire 6ns3) la ori<ont nu era ni,i ur.3 de ,ora7ie)
ni,i de 8reunul din a,ele transatlanti,e ale ,3ror dru.uri se 6n,ru,i9ea<3 +e .3rile australiene) ni,i de
na8e de ,o.erţ) ,u a7uri ori ,u +4n<e) din ,ele tri.ise ,u sutele din uro+a ori din A.eri,a 6ns+re
+orturile din Pa,i:i,. %i ,=iar da,3 +rin +rea5.3 s?ar :i a:lat 8reun ase.enea 7asti.ent) at4t de +uterni,
datorit3 .a9inilor sale ori a+araturii siste.ati,e de +4n<e) tot n?ar :i +utut 8eni 6n a5utorul ia=tului +e
,are .area 6l arun,a de ,olo?,olo ,a +e?o e+a83) deoare,e 9i el ar :i tre7uit s3 lu+te 6.+otri83 :urtunii.
Briant 9i to8ar39ii s3i se str3duiau din r3s+uteri ,a ia=tul s3 nu :ie i<7it din ,oast3.
> Ce e de :3,ut@ stri;3 !oni+=an.
> Tot ,e o sta 6n +uterile noastreE r3s+unse Briant. A,este ,u8inte erau rostite de un ,o+ilandru) 6n
.o.ente ,4nd +4n3 9i ,el .ai 8a5ni, dintre 73r7aţi +oate ,3 9i?ar :i +ierdut n3de5dea 6
Într?ade83r) :urtuna se de<l3nţuia tot .ai a+ri;3. V4ntul se n3+ustea ,u o :urie ni.i,itoare) ,u. s+un
.arinarii > 9i ,u dre+t ,u84nt) ,3,i 8asul +utea :i s+ul7erat 6ntr?o ,li+3 de o r37u:nire de 84nt. !e
alt:el) de dou3 <ile se a:lau a+roa+e 6n 8oia 8alurilor) deoare,e ,atar;ul +rin,i+al :usese ru+t la +atru
+i,ioare de la 7a<3) ast:el ,3 nu .ai a8useser3 unde +rinde Is3;eataJ) +4n<a din :aţ3 ,are i?ar :i a5utat
s3 +oat3 ţine .ai si;ur 8asul 6n dire,ţia 84ntului. Catar;ul .i<enei) ,u 84r:ul rete<at) .ai ţinea 6n,3)
dar a.eninţa dintr?o ,li+3 6ntr?alta s3 se +r37u9eas,3 +este +unte) :iind sl37it din od;oane.
La +ro8a) 7u,3ţi s:49iate din 9irul de 84ntrele se <73teau 6n 84nt ,u +o,nete ,a de +u9,3. !in toate
+4n<ele nu .ai r3.3sese de,4t .i<ena) ;ata s3 se s:49ie 9i ea) ,3,i 73ieţii nu a8useser3 +utere s?o .ai
rule<e +e 8er;3) ,a s3?i .i,9ore<e su+ra:aţa. Iar da,3 9i +4n<a asta s?ar s:49ia) 8asul n?ar .ai +utea :i
ţinut +e linia 84ntului) 9i 8alurile) lo8indu?l 6n ,oast3) l?ar ,ul,a 9i l?ar s,u:unda ,u oa.eni ,u tot 6n
ad4n,uri.
!e at4ta 8re.e) ni,i o insul3 nu se ar3ta 6n lar;) ni,i un ,ontinent s+re r3s3ritE Ori,4t de +lin3 de
+ri.e5dii ar :i :ost o a+ro+iere de ţ3r.) totu9i ,o+iii erau .ai +uţin 6n;ro<iţi de ea de,4t de :uriile .3rii
a,esteia :3r3 de s:4r9it. *3r.ul) :ie el ,4t de ne+ri.itor ori de st4n,os) ori de su+us n38alei 8i5elioase a
a+elor 9i <7u,iu.ului ne6ntreru+t al 8alurilor +rintre st4n,i) ţ3r.ul) ;4ndeau ei) ar :i :ost .4ntuirea) ar
:i :ost +3.4ntul ,are te ţine) nu o,eanul a,esta ,are se ,as,3 s3 te 6n;=it3.
C3utau de,i ,u +ri8irea) doar or 8edea 8reo lu.in3 6n,otro s3 se 6ndre+te. !ar ni,i o li,3rire nu se ar3ta
6n noa+tea 6ntune,at3.
!eodat3) ,ur4nd du+3 .ie<ul no+ţii) o +4r4itur3 ;ro<a83 a,o+eri urletele 8alurilor.
> S?a ru+t ,atar;ul .i<eneiE stri;3 !oni+=an.
> Nu) r3s+unse (oFo. P4n<a s?a s.uls din a;3ţ3tori.
> Tre7uie s,oas3 ,u totul) :u de +3rere Briant. "ordon) tu r3.4i la ti.on3 ,u !oni+=an) iar tu) (oFo)
8ino s3?.i a5uţi.
Ca a5utor de .arinar) (oFo era oare,u. +ri,e+ut 6n .eserie) dar ni,i Briant nu era ,=iar ne9tiutor.
!oar str373tuse 9i el Atlanti,ul 9i Pa,i:i,ul) ,3l3torind din uro+a s+re Australia) 9i nu?i erau ,u totul
ne,unos,ute .ane8rele ne,esare +entru a ,ondu,e o na83. A9a se :a,e ,3 ,eilalţi 73ieţi) ,are =a7ar n?
a8eau de 8reo .ane8r3) l3sar3 +e sea.a lui 9i a lui (oFo ,4r.uirea ia=tului.
C4t ai ,li+i. Briant 9i a5utorul s3u a5unser3 8ite5e9te la +ro8a. Pentru ,a ia=tul s3 nu :ie i<7it 6n ,oast3 9i
6n,linat) tre7uia nea+3rat 6nl3turat3 .i<ena> +4n<a +rin,i+al3 > ,are se adunase ,a o +un;3) u.:lat3
de 84nt 6n +artea de 5os) 9i ţinea 8asul 6n lo,) ;ata s3 se a+le,e. !e s?ar :i 6nt4.+lat una ,a asta) ni,i ,3
s?ar .ai :i +utut ridi,a de,4t da,3 i?ar :i rete<at ,atar;ul ,=iar de la 7a<3) du+3 ,e l?ar :i des+rins .ai
6nt4i din ,a7luri. !ar ,u. ar :i reu9it a9a ,e8a ni9te ,o+ii@

B

Cu toate ;reut3ţile) Briant 9i (oFo au dat do8ad3 de .are di73,ie. Hot3r4ţi s3 +3stre<e ,4t .ai .ulte
+4n<e +entru ,a ia=tul s3 se .enţin3 ,u 84ntul din s+ate ,4t ti.+ 8a ţine :urtuna) ei reu9ir3 s3 l3r;eas,3
:r4n;=ia 8er;ii) ,are ,o7or6 la +atru?,in,i +i,ioare deasu+ra +unţii. P3rţile <drenţuite ale .i<enei odat3
t3iate ,u ,uţitul) +rinser3 ,u dou3 ,4rli;e ,olţurile de 5os) le;4ndu?le ,u :r4n;=ii tre,ute +rin 7el,iu;ele
de :ier de +e +unte) lu,ru ane8oios) ,3,i 6n nenu.3rate r4nduri 8a5ni,ii 73ieţi erau s3 :ie .3turaţi de
8aluri.
Cu toate ,3 +4n<ele erau at4t de 6.+uţinate) ;oeleta reu9i s3?9i .enţin3 dire,ţia +e ,are +ornise de at4ta
8re.e. C=iar da,3 nu ar .ai :i a8ut ni,i o +4n<3) ,or+ul ,or37iei o:erea totu9i destul3 su+ra:aţ3
84ntului) +entru ,a 8asul s3 ,a+ete) 8ite<a unui tor+ilor. Totul era s3 +oat3 6ntre,e 6n iuţeal3 8alurile)
+entru ,a s3 e8ite .asele de a+3 <84rlite +este 7alustrad3.
Ter.in4nd) Briant 9i (oFo se 6na+oiar3 l4n;3 "ordon 9i !oni+=an) ,a s3 le a5ute la ti.on3. !ar 6n
a,eea9i ,li+3 ,a+ota se des,=ise din nou 9i un ,o+il s,oase ,a+ul. ra 'a,Kues) :ratele lui Briant) ,u trei
ani .ai .i, ,a el.
> Ce e ,u tine) 'a,Kues@ 6l 6ntre73 :rate?s3u.
> Vino) 8inoE 6i r3s+unse 'a,Kues. A intrat a+3 +4n3 6n salonE
> Cu. se +oate@ stri;3 Briant. %i aler;4nd s+re s,ar3) ,o7or6 de;ra73.
Salonul era sla7 lu.inat de o la.+3 ,are) din ,au<a tan;a5ului) se le;3na 6ntruna ,4nd 6ntr?o +arte)
,4nd 6ntr?alta.
Prin u.7r3 se <3reau 8reo <e,e ,o+ii) 6ntin9i +e ,ana+ele sau 6n +aturi. Cei .ai .i,uţi) 6ntre 0 9i - ani)
6ns+3i.4ntaţi) st3teau ;r3.3diţi toţi laolalt3.
> Nu e ni,i o +ri.e5dieE le s+use Briant) ,u ;4nd s3?i lini9teas,3. !oar sunteţi ,u noiE Nu 83 :ie :ri,3E
%i) +li.74nd lu.ina unui :elinar +este +odeaua salonului) 69i d3du sea.a ,3 6ntr?ade83r un strat de a+3
,ur;ea ,4nd 6ntr?o +arte) ,4nd 6n ,ealalt3 a ia=tului.
!e unde s3 :ie a+a@ S3 :i +3truns +rin 8reo ,r3+3tur3 a 7orda5ului@ Tre7uia 83<ut.
A
În r4nd ,u salonul .ai era o ,a.er3 .ai .are) a+oi sala de .ese 9i ,a7ina e,=i+a5ului.


Briant tre,u la r4nd +rin :ie,are din ele 9i 83<u ,3 a+a nu +3trundea ni,i +e deasu+ra) ni,i +e
dedesu7tul liniei de +lutire) ,i) r3.as3 +e +unte de +e ur.a unui 8al .ai .are) +arte din ea se s,ursese
6n interior +e l4n;3 ,a+ota de la ,a7ina e,=i+a5ului. !e,i) ni,i o +ri.e5die.
Ca s3?9i lini9teas,3 to8ar39ii) Briant .ai tre,u o dat3 +rin salon) a+oi) .ai +uţin 6n;ri5orat) 69i relu3
lo,ul la ,4r.3. "oeleta era ,onstruit3 solidL +rin :undul de ,ur4nd re,3+tu9it ,u ara.3) a+a nu?9i +utea
:a,e lo,. Putea) a9adar) s3 6n:runte :urtunile.
S3 :i :ost a+roa+e unu noa+tea. În 7e<na din 5ur) 9i .ai nea;r3 din ,au<a ;rosi.ii norilor) :urtuna se
de<l3nţuia ,u.+lit. Ia=tul 6n .ers +3rea 6n83luit de a+e. *i+3tul as,uţit al +es,3ru9ilor s:49ia 83<du=ul.
S3 6nse.ne oare ,3 e +3.4nt +e?a+roa+e@ Nu) ,3,i se 6nt4.+l3 uneori s3?i 6nt4lne9ti la sute de le;=e
de+3rtare de ţ3r.D ne+ut4ndu?se 6.+otri8i 84ntului) a,este +3s3ri ale :urtunii se l3sau t4r4te de ura;an
,a 9i ia=tul) ,3ruia ni,i o +utere din lu.e nu i?ar .ai :i +utut st38ili ;oana.
O or3 .ai t4r<iu se au<i o alt3 +4r4itur3. Puţinul ,e .ai r3.3sese din .i<en3 se s+inte,ase) iar :49iile
de +4n<3 se 6.+r39tiar3 6n <are ,a ni9te enor.i ;oelan<i.
> Nu .ai a8e. +4n<e) s+use !oni+=an) 9i ni,i +utinţa s3 6ntinde. altaE
> Nu?i ni.i,a)E r3s+unse Briant. Fii si;ur ,3 8o. 6nainta tot at4t de re+edeE
> Halal r3s+unsE eG,la.3 !oni+=an. !a,3 at4ta te +ri,e+i...
> P3<eaE Vin 8aluri .ari din s+ateEstri;3 (oFo. Tre7uie s3 ne le;3. str4ns de ,e8a) alt:el ne 8or luaE
!ar ni,i nu s:4r9i 7ine) ,4nd deodat3 ,4te8a tone de a+3 tre,ur3 +este +unte. Briant) !oni+=an 9i
"ordon :ur3 arun,aţi +este ,a+ot3) de ,are reu9iser3 s3 se a;aţe. C4t des+re (oFo) se :3,u ne83<ut
odat3 ,u .asa de a+3 ,are .3tur3 ia=tul din s+ate ,3tre :aţ3) s.ul;4nd 9i o +arte din re<er8a de
,=erestea) dou3 73r,i 9i o iol3 > ,u toate ,3 :useser3 +use la ad3+ost > ,a 9i ,4te8a +r35ini de ,atar; 9i
,utia 7usolei.
M
!ar) ,u. 7u,3ţi din 7alustrad3 :useser3 9i ele s.ulse) a+a s?a s,urs de 6ndat3) 6.+iedi,4nd ia=tul s3 se
s,u:unde su7 enor.a +o8ar3.
> (oFoE (oFoE stri;3 Briant de ,u. 69i 8eni 6n :ire.
> L?o :i <84rlit 6n .areE s+use !oni+=an.
> Nu 9tiu) nu se 8edeE Nu?l audE s+use "ordon) a+le,4ndu?se +este +unte.
> Tre7uie sal8atE Iute) un ,ola, de +lut3E Ni9te :r4n;=iiE ,eru Briant. %i ,u ;las tare) ,are r3sun3
+uterni, 6n s,urtul r3sti.+ de a,al.ie) 6l stri;3 iarD (oFoE (oFoE
> A5utorE A5utorE r3s+unse (oFo.
> Nu e 6n a+3) s+use "ordon. Îi aud ;lasul dins+re +ro8a.
> (3 du, s3?l s,a+) s+use Briant.
%i iat3?l ,3ţ3r4ndu?se +e +unte) a+3r4ndu?se ,4t +utea de lo8iturile s,ri+eţilor ,are se 73l3n;3neau la
,a+3tul :r4n;=iilor l3sate 6n 8oie 9i :erindu?se ,a din ,au<a tan;a5ului s3 nu ,ad3 +e +untea alune,oas3.
!in nou stri;3tul lui (oFo r3sun3 din 7e<n3. A+oi nu se .ai au<i ni.i,.
Între ti.+) ,u s:orţ3ri su+rao.ene9ti. Briant reu9i s3 a5un;3 la ,a+ota ,a7inei e,=i+a5ului.
Stri;3... Ni,i un r3s+uns... S3?l :i s.uls oare 8reun alt 8al du+3 ulti.ul s3u stri;3t de<n3d35duit@ !ar
atun,i) s3r.anul ,o+il tre7uie s3 :i r3.as .ult 6n ur.3) ,3,i =ula nu l?ar :i +utut du,e ,u iuţeala
ia=tului. În ,a<ul a,esta) era +ierdut.
NuE Un ;ea.3t sla7 a5unse +4n3 la Briant) oare se re+e<i 6ns+re lo,ul unde era 6.+l4ntat +i,iorul
,atar;ului din :aţ3. A,olo) di7uind +rin 6ntuneri,) d3du +este un tru+ ,are se <73tea.
(oFo =or,3ia din ;reu) 6n;r3.3dit 6n un;=iul +e ,are?l :or.ea<3 la +ro8a 7alustrada ia=tuluiD :unia) ,u
,are se le;ase +este .i5lo, ,a s3 nu :ie t4r4t de 8aluri 9i ,are 6l s,3+ase de la 6ne,) era a,u. +e ,ale s3?l
su;ru.e. Briant 69i des,=ise 7ri,ea;ul 9i ,u ;reu i<7uti s3 taie :r4n;=iile ,are?l str4n;eau +e 73iat.
!es+rins din str4nsoare 9i readus +e +unte) de 6ndat3 ,e 69i 8eni 6n :ire) ,o+ilul 6i .ulţu.i lui Briant 9i
tre,u de?a dre+tul la ,4r.3. Toţi +atru se le;ar3) ,a s3 nu :ie luaţi de 8alurile n3+rasni,e ,e se ridi,au 6n
,alea ia=tului.
!ar) ,ontrar a9te+t3rilor lui Briant) 8asul +ierduse oare,u. din 8ite<3 6n ur.a ru+erii .i<enei 9i 6l
+4ndea a,u. +ri.e5dia ,a 8alurile ,e n383leau din s+ate) 8enind ,u .ai .ult3 8ite<3 de,4t a,eea a
ia=tului) s3?l inunde.
!ar ,e +uteau :a,e@ Nu .ai a8eau ni,i o :3r4.3 de +4n<3 +entru adaos.
Lunii .artie din e.is:era austral3 6i ,ores+unde luna se+te.7rie din ,ea 7oreal3) a9a ,3 no+ţile sunt
,a. tot at4t de lun;i ,a 9i <ilele. !e,i) :iind ora +atru di.ineaţa) era de a9te+tat ,a dins+re r3s3rit)
adi,3 din dire,ţia 6n ,are ;onea s,=oonerul) s3 se i8eas,3 o ;ean3 de lu.in3.
%i +oate ,3) odat3 ,u <orile) :urtuna a8ea s3 +iard3 din intensitateE Nu era eG,lus ni,i ,a 6n <are s3 se
arate 8reun ţ3r.) 9i atun,i soarta s3r.anului e,=i+a5 de ,o+ii s3 se s,=i.7e dintr?o ,li+3 6ntr?alta.
Totul ar :i :ost ,u +utinţ3 de 6ndat3 ,e 6nt4ia ;ean3 de lu.in3 ar :i ti8it ad4n,urile <3rii.
C3tre +atru 9i 5u.3tate) o 6n;4nare de <iu3 se :uri93 6ns+re <enit. !in +3,ate) :49iile de ,eţuri nu te
l3sau s3 8e<i ni,i la un s:ert de .il3. Si.ţeai ,u. +e ,er norii aler;au 6ntr?o ;oan3 ne?7un3. Ura;anul
nu se do.olise ni,ide,u. 9i) 6n lar;) .area ,lo,otea 6ns+u.at3 toat3 de rosto;olirea 8alurilor.
S,=oonerul) a,i ridi,at +e o ,reast3 de 8al) a,i +r37u9it 6ntr?un a7is) s?ar :i r3sturnat 6n nenu.3rate
r4nduri de?ar :i :ost i<7it din ,oast3.
Cei +atru tineri nu?9i luau o,=ii de la noianul de 8aluri des+letite. Î9i d3deau 7ine sea.a ,3 da,3
:urtuna nu 6n,etea<3) sunt +ierduţi. Ni,i ur.3 de 6ndoial3 ,3 ia=tul nu ar .ai +utea ţine +ie+t 6n,3
dou3<e,i 9i +atru de ore 9i) +4n3 la ur.3) n38ala de a+e l?ar s:3r4.a.
!eodat3) (oFo stri;3D
> P3.4ntE P3.4ntE
Printr?un lu.ini9 6ntre ,eţuri destr3.ate) lui (oFo 6i +3ru ,3 i se arat3 un d4.7 8ioriu 6n r3s3rit. S3 se
:i 6n9elat@ C4t de ades 6n:iri+3rile a,elea din <are nu sunt alt,e8a de,4t 6n8ol7ur3ri de noriE
> P3.4nt@ tres3ri Briant.
> P3.4ntE stri;3 (oFo. Uite) ,olo) la r3s3ritE %i ar3t3 ,u .4na un +un,t s+re ori<ont) a,u. n3+3dit de
,eţuri.
> 9ti si;ur@ 6ntre73 !oni+=an.
1
> !a) da) si;urE r3s+unse. (oFo. !a,3 se .ai destra.3 ,eata) uitaţi?83 atent... ,olo... .ai la drea+ta
de ,atar;ul .i<eneiE Uite?lE Uite?lE
Ceţurile destr3.ate se ridi,au a,u. tot .ai sus) l3s4nd .area li7er3.
În ,ur4nd) o,eanul se des:39ur3 6n toat3 i.ensitatea.
> !a) da) +3.4ntE Îl 83d) 6l 83dE stri;3 Briant.
> %i 6n,3 9esE s+use "ordon) ,are?l +ri8ise ,u luare?a.inte. Nu .ai r3.4nea ni,i o 6ndoial3D +3.4nt)
,ontinent ori insul3) ,a. la ,in,i?9ase .ile) +e o lar;3 6ntindere la ori<ont.
Cu dire,ţia ,e o ur.au 9i din ,are :urtuna nu le da +as s3 se .ai a7at3) 6n .ai +uţin de o or3 a8eau s3
:ie arun,aţi la ţ3r.. Totul era ,a 8asul s3 nu :ie <dro7it de +u<deria de ,olţi de st4n,3) 6nainte de a
a5un;e +e us,at. !ar ,o+iii ni,i ,3 se sin,=iseau. P3.4ntul) a,esta) r3s3rit 6n :aţa lor deodat3) nu +utea
:i de,4t sal8area lor.
!ar iat3 ,3 84ntul se u.:l3 din nou 9i .ai tur7at. Ia=tul) 6.+ins ,a o 5u,3rie) ;onea ne7une9te ,3tre
ţ3r.ul ,are se +ro:ila a,u. ,a <u;r38it 6n tu9) +e ,erul al7uriu. (ai 6n de+3rtare) ţ3r.ul de8enea
st4n,os 9i 6nalt ,a. de /M2> C22 de +i,ioare. În :aţ3 se 6ntindea 6ns3 un +rund lar;) nisi+os) din ,are
se des+rindea) s+re drea+ta) .asa rotund3 de ,o+a,i ai unei +3duri ,e 6nainta ,3tre interior.
=) da,3 ia=tul ar a8ea noro,ul s3 a,oste<e la +la5a a,eea nisi+oas3) :3r3 s3 se lo8eas,3 de 8reun 7an,
de st4n,i) sau da,3 ar ni.eri 6n 8reun estuar ad3+ostit) +oate ,3 7ieţii ,o+ii ar s,3+a ,u 7ineE
În ti.+ ,e !oni+=an) "ordon 9i (oFo st3teau ne.i9,aţi la ti.on3. Briant) la +ro8a) nu?9i lua +ri8irea
de la ţ3r.ul ,are se a+ro+ia 83<4nd ,u o,=ii) 6ntr?at4t de re+ede 6naintau. !ar <adarni, ,3uta 8reun lo,
6n ,are ia=tul s3 +oat3 a,osta 6n ,ondiţiuni .ai 7uneD ni,i ur.3 de estuar ori de r4u 9i ni,i de 8reo
li.73 de nisi+ 6n ,are 8asul s3 se 6.+ot.oleas,3. C3,i ,=iar din dre+tul +rundului 6n,e+ea un 9ir de
,olţi de st4n,3) ale ,3ror ,a+ete ne;re ie9eau din 8alurile 6.+inse de :urtun3 9i i<7ite de +ereţii de
+iatr3) 6ntr?un tu.ult 6ns+3i.4nt3tor. Într?un ase.enea lo,) 8asul s?ar +re:a,e dintr?o dat3 6n ţ3nd3ri.
Briant se ;4ndi atun,i ,3 ar :i .ult .ai 7ine ,a toţi s3 se a:le +e +unte 6n ,li+a ,4nd s?ar +rodu,e
e9uarea 9i) des,=i<4nd ,a+ota) stri;3D
> Toat3 lu.ea susE
Pri.ul :u ,4inele) ur.at de 8reo <e,e ,o+ii ,are se t4r4r3 ,u ;reu 6ns+re s+atele ia=tului. La 8ederea
8alurilor ;ata s3?i 6n;=it3) ,ei .ai .i,i 6n,e+ur3 s3 ţi+e de s+ai.3...
C3tre <e,e di.ineaţa) s,=oonerul Slou;=i se ;3sea 6n :aţa ţ3r.ului a7ru+t.
> *ineţi?83 :ireaE *ineţi?83 :ireaE stri;a Briant.
%i) +e 5u.3tate de<7r3,at) st3tea ;ata s3 sar3 6n a5utorul ,elui ,are ar :i :ost luat de un 84rte5 de a+3)
,3,i 6n .od si;ur ia=tul a8ea s3 :ie arun,at +e st4n,i.
!eodat3) un +ri. <drun,in. Slou;=i se lo8ise ,u ,arena de st4n,3L dar) de9i 8asul se ,utre.urase din
toate 6n,=eieturile) a+a nu a+u,3 s3 +3trund3 +e ni,3ieri.
Luat +e sus de un 8al) ia=tul :u 6.+ins ,u 8reo ,in,i<e,i de +i,ioare .ai 6nainte) :3r3 .3,ar s3 atin;3
st4n,ile ,are s,oteau ,a+ ,u .iile) a+oi) a+le,at +e st4n;a) r3.ase lo,ului) 6ntr?un ,lo,ot ne6ntreru+t de
a+3 +lin3 de 84rte5uri.
dre+t) nu .ai erau 6n +lin3 .are) dar +4n3 la ţ3r. tot .ai era un s:ert de .il3.
N