You are on page 1of 27

Seminarul Teologic Liceal Ortodox

Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena
Piatra Neamţ
Sfânta Taină a Cununiei
Lucrare de atestat pentru examenul de certificare a competenţelor
Profesionale la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă
Coordonator:
Preot Profesor Ştefan Oprea
Candidat:
Moldovan Mihai
Sesiunea
MAI 2007
Cuprins
1. Introducere !
". Căsătoria #n $ec%iul &i Noul Testament .'
a. (amilia #n $ec%iul Testament '
). Căsătoria #n Noul Testament 11
!. Condiţiile pentru să*âr&irea Tainei Cununiei ...1+
a. Să*âr&itorul &i primitorii Tainei Cununiei ..1+
). ,fectele Tainei Cununiei 1-
.. /nc%eiere "+
0. 1i)liografie "2
2
Introducere
Trăirea lui Hristos i !u Hristos" #n $uhul Sf%nt i tre!erea prin
toate !%te a tre!ut &l" !u a'utorul Sfintelor Taine" se reali(ea(ă nu)ai #n
*iseri!ă" !ă!i ai!i lu!rea(ă Hristos prin $uhul Său" revărs%nd via+a
du)ne(eias!ă asupra *iseri!ii i asupra )ădularelor ei !are parti!ipă la via+a
Capului" Hristos, Hristos este sa!ra)entul sau Taina ori-inară i darul
!ul)inant al lui $u)ne(eu oferit oa)enilor prin !are s.a reali(at
răs!u)părarea sau )%ntuirea nea)ului o)enes! i #ndu)ne(eirea oa)enilor
!are parti!ipă prin *iseri!a la Taina Supre)ă" Hristos,
/n Hristos" 0iul lui $u)ne(eu /ntrupat" $u)ne(eu /nsui se
!o1oară i ia for)ă de dar ! are se dăruiete !redin!ioilor !u infinitatea
iu1irii Sale #n !hip u)an" #n )a2i)a apropiere i inti)itate !are păstrea(ă pe
!ei doi i #n !are o)ul a -ăsit nu nu)ai )%ntuirea" !i i puterea a!estei
)%ntuiri, 3Ori!e persoană se poate dărui la nesf%rit" #ntr.o !ontinuă noutate,
Totui nu #ntr.o plenitudine !ontinuă, 0iul lui $u)ne(eu" fă!%ndu.se o)"
devine persoana u)ană !are ni se dăruiete dintr.o )a2i)ă inti)itate !u
plenitudinea Sa #n )od !ontinuu" #n )od netir1it, $a!ă nu pute) pri)i
!ontinuu a!eastă plenitudine" a!easta se datorea(ă neputin+ei noastre de a o
pri)i )ereu #n infinitatea ei, $ar !u toată a!eastă neputin+ă a noastră" noi
si)+i) !ontinuu #n Hristos o iu1ire fără s!ădere" fără pată" fără lipsuri4
5
,
Prin !onlu!rarea $uhului !u Hristos" *iseri!a este plină de via+a
lui $u)ne(eu #ntre !redin!ioi i !u !redin!ioii ai !ărei )ădulare" ei sunt,
3*iseri!a este !o)unitatea !elor !e !ălătores! prin puterea $uhului lui
5
Pr, Prof, $u)itru Stăniloaie" Creaţia ca dar &i Tainele 1isericii" #n revista 3Ortodoxia4" 667III 8597:;"
nr, 5" pa-, 52
<
Hristos spre #nviere i spre 1unătă+ile ne-răite ale !o)uniunii !u &l i #ntre
to+i !ei !e !red, &a ar vrea !a to+i să se an-a'e(e pe a!est dru)" !a /ntruparea
0iului lui $u)ne(eu i planul de )%ntuire să a'un-ă la ulti)ul rod" prin
lu!rarea !ontinuă a lui Hristos #n $uhul Sf%nt4
2
,
Cea )ai )are responsa1ilitate din pun!t de vedere spiritual" a
!redin!iosului #n via+ă este -ri'a de )%ntuire a sufletului său, /nsui
M%ntuitorul Iisus Hristos ne arată !ă ni)i! pe lu)e nu e )ai de pre+ pentru
o)" de!%t )%ntuirea sufletului: 3 Că!i !e.i folosete o)ului să !%ti-e lu)ea
#ntrea-ă" da!ă #i pierde sufletul= Sau !e ar putea să dea o)ul" #n s!hi)1"
pentru sufletul său=4 8 Mar!u 7III" <:.<7;, M%ntuirea este eli1erarea din
ro1ia pă!atului i a )or+ii i do1%ndirea vie+ii de ve!i" #n Hristos> )%ntuirea
ne.a fost fă!ută posi1ilă de /ntruparea" Moartea pe Cru!e" /nvierea i
/năl+area la !er a $o)nului nostru Iisus Hristos" i noi !redin!ioii ne.o
#nsui) prin harul du)ne(eies!,
*iseri!a este Trupul lui Hristos i plenitudinea de via+ă a
$uhului Sf%nt" Căreia Hristos /nsui" Capul ei" i.a dat puterea i )i'loa!ele
vi(i1ile de #)părtăire a harului du)ne(eies!" !are #ndreptea(ă i sfin+ete pe
o)" a'ut%ndu.l astfel la )%ntuire, A!este )i'loa!e vi(i1ile !are.l unes! pe
o) tot )ai str%ns !u Hristos i *iseri!a Sa" sunt Sfintele Taine,
3Sfintele Taine sunt a!ele lu!rări sau a!te sfinte vi(i1ile"
#nte)eiate de $o)nul Hristos" săv%rite de *iseri!ă" prin epis!opii i preo+ii
săi" prin !are se !o)uni!ă !elor !e se #)părtăes! de ele harul du)ne(eies!
nevă(ut" )%ntuitor4
<
,
Harul !are se revarsă asupra !redin!ioilor" !e se #)părtăes! !u
ele" dă o i)portan+ă deose1ită Sfintelor Taine #n via+a a!estora, Astfel harul
2
Pr, Prof, $u)itru Stăniloie" Sfântul 3u% #n re*elaţie &i #n 1iserică" #n revista 3Ortodoxia4" 667I
8 597? ;" nr,2" pa-, 2?7
<
Arhid, Prof, $r, Ioan @ă-rean i Pr, Prof, $r, Isidor Todoran" Teologia 3ogmatică 4 manual pentru
Seminariile Teologice" &d, Aenaterea" Cllu' B Capo!a" 2000" pa-, 29:
?
divin #nnoiete" !reea(ă din nou fiin+a !redin!iosului" din ro1 al pă!atului"
fă!%ndu.l o făptură nouă #n Hristos" !onferindu.i a!estuia for+e )orale
deose1ite" !are #l fa! !apa1il de o via+ă nouă" )orală> de ase)enea" da!ă
!retinul a devenit prin har o făptură nouă #n Hristos" el do1%ndete nu
nu)ai posi1ilitatea" !i #n a!elai ti)p i o1li-a+ia de a du!e o via+ă nouă"
pun%nd #n a!+iune for+ele lui )orale" re#nnoite, /n a!est sens" Sf%ntul Apostol
Pavel #ndea)nă pe Dalateni: 3 $a!ă trăi) #n $uhul" #n $uhul să i u)1lă)4
8Dalateni 7" 2E;,
/n !eea !e privete nu)ărul Sfintelor Taine" *iseri!a Ortodo2ă"
!a i *iseri!a Ao)ano.Catoli!ă" au )ărturisit totdeauna nu)ărul de apte
Sfinte Taine i anu)e: *ote(ul" Mirun-erea" &uharistia" Spovedania"
Preo+ia" Cununia i Maslul, Şapte Taine a instituit i M%ntuitorul i apte
Taine a #nvă+at dintotdeauna Sf%nta noastră *iseri!ă" pe 1a(a Sfintei
S!ripturi i a Sfintei Tradi+ii> părin+ii i teolo-ii au arătat i )otivele pentru
!are *iseri!a a păstrat apte Sfinte Taine: sfin+enia nu)ărului apte" !are
indi!ă desăv%rirea i analo-ia !u !ele apte daruri ale $uhului Sf%nt" din
vi(iunea profetului Isaia 8Isaia 6I" 2.<; i despre !are vor1ete pe lar- i
Sf%ntul Apostol Pavel" la I Corinteni 6II" F B 50,
Gna din diferitele #)păr+iri ale Sfintelor taine este: Taine ale
#n!orporării #n Hristos !a )ădulare ale trupului Sau B *iseri!a: *ote(ul "
Mirun-erea i &uharistia> Taine reparatoare: Spovedania i Maslul i Taine
spe!iale: Cununia i Hirotonia,
Sf%nta Taină a Cununiei fa!e parte de!i" din !ate-oria tainelor
spe!iale> 3Cununia este a!tul sf%nt" de ori-ine divină" #n !are prin preot se
#)părtăete harul Sf%ntului $uh" unui 1ăr1at i unei fe)ei" !are s.au #nvoit
#n )od li1er la !ăsătorie4
?
,
?
Pr, Prof, $r, $u)itru Stăniloaie" Teologia 3ogmatică Ortodoxă" vol I" &d, Institutului *i1li! i de
Misiune al *,O,A," *u!ureti" 5997" pa-,55F
E
Ce!esitatea Sfintei Taine a Cununiei este a!eea !ă se sfin+ete
le-ătura li1eră pentru #ntrea-a via+ă dintre 1ăr1at i fe)eie" spre a se a'uta
re!ipro!" a nate i a !rete !opii i a se feri de desfr%nare, Astfel" prin Taina
Cununiei" !ei doi so+i pri)es! un har spe!ial" !are #i a'ută să poată !onvie+ui
#)preună #n noua via+ă #n !are au intrat" s!opul prin!ipal al a!estei taine"
fiind #)plinirea personală prin iu1ire" unii Sfin+i Părin+i i teolo-i ai
*iseri!ii" au nu)it Taina Cununiei i 3Taina iu1irii4
E
,
A) ales spre a dis!uta despre a!eastă te)ă" deoare!e Sf%nta
Taină a Cununiei este !ea )ai ve!he dintre Sfintele Taine" fiind de o
i)portan+ă deose1ită, Taina Cununiei se poate săv%ri nu)ai o sin-ură dată
#n via+a o)ului" !hiar da!ă *iseri!a a!!eptă a II B a i a III B a Cununie"
a!estea sunt !onsiderate ierur-ii, $e ase)enea Taina Cununiei repre(intă un
)o)ent uni! #n via+a fie!ărui !retin, &a are la 1a(ă fa)ilia !retină" !are a
fost nu)ită 3 &!!lesia $o)esti!a 4 B 3 *iseri!ă de a!asă 4 > Căsătoria
!onstituie un i(vor de desăv%rire )orală" #ntre so+i tre1uie să fie iu1ire"
sfin+ită de iu1irea M%ntuitorului" !are.i unete prin 1una #n+ele-ere" respe!t
re!ipro!" iu1ire !are se revarsă asupra !opiilor, Căsătoria este ase)ănată !u
Sf%nta Trei)e: Tatăl este ase)ănat !u $u)ne(eu B Tatăl" )a)a !u Sf%ntul
$uh" !opiii !u Hristos B 0iul" Cel năs!ut din ve!i din Tatăl i su1 ani din
0e!ioara Maria
:
" Sf%nta Trei)e fiind )odelul fa)iliei !retine,
E
Paul &vdoHi)ov" Taina iu)irii 5 sfinţenia unirii con6ugale #n lumina tradiţiei ortodoxe" &d, Christiana"
*u!ureti" 599?" pa-, F
:
Pr, Ioan Pri!op" Sfintele Taine a 7irului8 Cununiei &i 7aslului" #n revista Mitropolia Moldovei i
Su!evei anul IIII" nr, 5.<" 5977" pa-, 5<0
:
Capitolul I
Căsătoria #n 7e!hiul i Coul Testa)ent
5, 0a)ilia #n 7e!hiul Testa)ent
/n referatul 1i1li! al Crea+iei -ăsi) !ă" $u)ne(eu l.a !reat pe
o) #n ur)a sfatului du)ne(eies!" după Chipul Său" !u )enirea de a deveni
ase)enea lui $u)ne(eu" după har: 3 Şi a (is $u)ne(eu: Să fa!e) o) după
!hipul i ase)ănarea Coastră JKL 4 80a!ere I" 2:;, O)ul a fost fă!ut de
$u)ne(eu" !a o #n!oronare a lu!rării Iui, 3Şi a fă!ut $u)ne(eu pe o) după
!hipul Său> după !hipul lui $u)ne(eu l.a fă!ut> a fă!ut 1ăr1at i fe)eie, Şi
$u)ne(eu i.a 1ine!uv%ntat (i!%nd: Crete+i i vă #n)ul+i+i i u)pl+i
pă)%ntul i #l stăp%ni+i4 80a!ere I" 27.2F;> #n !apitolul II al fa!erii este
istorisită !rearea &vei din !oasta lui Ada) " deoare!e pentru a!esta nu se
-ăsise 3a'utor pe potriva lui4, 7ă(%ndu.o pe &va" Ada) a e2!la)at: 3Iată
a!easta.i" os din oasele )ele i !arne din !arnea )ea> ea se va nu)i fe)eie
pentru !ă este luată din 1ăr1atul său, $e a!eea va lăsa o)ul pe tatăl său i pe
)a)a sa i se va uni !u fe)eia sa i vor fi a)%ndoi un trup4 80a!ere II" 2<.
2?;, $u)ne(eu !reea(ă #nt%i pe Ada) i apoi pe &va" !a o #)plinire a
vo!a+iei iu1irii i unirii lor, S!oaterea &vei din Ada) #nsea)nă !ă ea a fost
!uprinsă virtual #n Ada)" #nainte de adu!erea ei distin!tă la e2isten+ă" se)n
al unită+ii lor
7
,
$in te2tele 7e!hiului Testa)ent !on!lu(ionă) !ă $u)ne(eu l.
a !reat pe o)" 1ăr1at i fe)eie, Astfel" o)ul este destinat prin #nsăi !rearea
7
Pr, $r, 7asile Davrilă" Cununia 4 $iaţă #ntru #mpărăţie" &d, 0unda+iei Tradi+ia Ao)%neas!ă" *u!ureti"
200?" pa-, 29
7
sa" vie+ii de !o)uniune după )odelul !o)uniunii !are e2istă #ntre
Persoanele Sfintei Trei)i, $u)ne(eu a 1ine!uv%ntat pri)a pere!he de
oa)eni" fă!%ndu.i !ola1oratori ai Săi" iar #n trans)iterea vie+ii i #ntre !ei doi
tre1uie să stăp%neas!ă le-ea iu1irii
F
, Astfel" !ăsătoria avea de la #n!eput
atri1utele unită+ii i indisolu1ilită+ii" de!i !ăsătoria are un !ara!ter sa!ru" #n!ă
de la !rea+ie, I)portan+a pe !are o are !ăsătoria #n 7e!hiul Testa)ent este
dovedită i de faptul !ă ea este folosită !a )etaforă pentru rela+iile dintre
3Iahve i poporul său4 8Ie(e!hil 67I" 2<;,
Pentru ve!hii israeli+i" fa)ilia era !elula de 1a(ă a so!ietă+ii>
)e)1rii unei fa)ilii se si)+eau a fi a!elai 3os4 i a!eiai 3!arne4" prin
a!easta su1liniindu.se i)portan+a deose1ită pe !are o avea fa)ilia la evrei,
$e ase)enea" fa)ilia avea la ve!hii evrei i un rol reli-ios" pentru !ă unele
săr1ători se !ele1rau #n fa)ilie" reunindu.se astfel to+i )e)1rii din fa)ilie"
!apul fa)iliei fiind un fel de ofi!iant, Cuv%ntul 3fa)ilie4" #n 7e!hiul
Testa)ent a!operea o realitate )ai lar-ă" de!%t !eea !e se #n+ele-e astă(i prin
fa)ilie, &1rai!ul 3Ah4 se tradu!ea prin frate" văr" frate vitre-" rudă apropiată
8 e2e)plu: Avraa) #i (i!e nepotului său Iot: 3 Să nu fie sfadă #ntre )ine i
tine" !ă!i sunte) fra+i4 B 0a!ere 6III" F ;, Se !uvine su1liniată i
solidaritatea fa)iliei la ve!hii evrei, Situa+ia feri!ită sau neferi!ită a unuia
din )e)1rii fa)iliei avea un i)pa!t puterni! asupra tuturor )e)1rilor
a!elei fa)ilii, $upă #nvă+ătura ra1inilor" !el !e nu se si)+ea pă(itorul
3fratelui săuM" tre1uia so!otit ase)enea lui Cain,
7e!hiului Testa)ent plasa se)nifi!a+ia esen+ial i s!opul !ăsătoriei
#n pro!reare, Se)nul !el )ai evident #n 1ine!uv%ntare lui $u)ne(eu era
!ontinuarea nea)ului> as!ultarea i !redin+a lui Avraa) #n $u)ne(eu du!
la fă-ăduin+a unei des!enden+e -eneroase: 3 $e a!eea te va 1ine!uv%nta !u
F
Pr, $r, Constantin Miho!" Taina Căsătoriei &i familia cre&tină #n #n*ăţăturile marilor Părinţi ai
1isericii din secolul I$" &d, Teofania" Si1iu" 2002" pa-,5:
F
1ine!uv%ntarea Mea i voi #n)ul+i foarte nea)ul tău" !a să fie !a stelele
!erului i !a nisipul de pe +ăr)ul )ării i va stăp%ni nea)ul tău !etă+ile
du)anilor săi> i se vor 1ine!uv%nta prin nea)ul tău toate popoarele
pă)%ntului pentru !ă ai as!ultat -lasul Meu,M 8 0a!ere66II" 57.5F ;,
A!eastă pro)isiune fă!ută de $u)ne(eu lui Avraa) e2pli!ă de !e o fa)ilie
fără !opii era !onsiderată o fa)ilie uitată de $u)ne(eu,
Pri)a porun!ă dată de $u)ne(eu pri)ilor oa)eni a fost 3Crete+i
i vă #n)ul+i+i ,,,M 8 0a!ere I" 2F ;" !ăsătoria era #n )are !inste la evrei" prin
ur)are !eli1atul era !onsiderat o ano)alie i o ruine
9
, Pentru a asi-ura )ai
1ine per)anen+a nea)ului i a fa)iliei" ve!hii evrei ad)iteau poli-a)ia"
#nt%lni) #n 7e!hiul Testa)ent unii re-i i 'ude!ători 1ineplă!u+i #naintea
$o)nului" !are au avut )ai )ulte so+ii 8 $avid" Solo)on" Dhedeon ;"
nu)ărul )are de so+ii fiind un se)n al puterii lor, $in )otive de ordin
e!ono)i!" evreii de r%nd ai 7e!hiului Testa)ent se )ul+u)eau !u două
fe)ei 8I Ae-i 5" 2 ;, $a!ă pri)a so+ie nu putea să nas!ă !opii" so+ul #i lua
de o1i!ei o a doua so+ie sau o !on!u1ină" pri)a so+ie nefiind repudiată,
Pri)ul poli-a) de !are se vor1ete #n 7e!hiul Testa)ent a fost Ia)eh
80a!ere I7" 59;" !are era un ur)a al lui Cain, $ei 1ăr1atul israelit avea
dreptul de a avea )ai )ulte fe)ei" totui un !urent puterni! #n iudais)"
so!otea !ă nu)ai )ono-a)ia repre(intă !u adevărat idealul de !ăsătorie"
pentru !ă este #nfă+iată !a un si)1ol al unirii dintre Iahve i poporul Său,
$e ase)enea #n !artea lui To1it" )ono-a)ia apare !a !eva nu nu)ai fires! !i
i u(ual, Poate !ă !ea )ai i)portantă dovadă !ă )ono-a)ia !onstituia
idealul de !ăsătorie" o dovedete faptul !ă )arelui preot 8arhiereului; israelit #i
era !u totul inter(is de a avea )ai )ult de!%t o fe)eie,
Aeferitor la v%rsta !ăsătoriei" evreii se !ăsătoreau foarte tineri, Aa1in #n
-eneral so!oteau v%rsta de 5F ani a 1ăr1atului" !ea )ai potrivită pentru
9
I1ide)" pa-,5F
9
#n!heierea !ăsătoriei" iar fetele " erau !ăsătorite !hiar la 52 . 5< ani, Ie-ea le
inter(i!ea ve!hilor evrei de a.i lua fe)eie din nea)urile pă-%ne" !a nu
!u)va să fie atrai la idolatrie,
Confor) le-ii )o(ai!e erau inter(ise unirile #ntre rudele de s%n-e,
&rau oprite de ase)enea !ăsătoria unui 1ăr1at !u două surori, Cei !are
#n!ăl!au a!este interdi!+ii" se pedepseau !u )oartea> da!ă un 1ăr1at !ăsătorit
)urea fără să ai1ă )otenitori" fratele său era o1li-at să o ia #n !ăsătorie pe
văduvă" pri)ul năs!ut" purt%nd nu)ele !elui )ort" pentru !a 3nu)ele a!estuia
să nu se tear-ă #n IsraelM 8 $euterono) 667" E.50 ; A!easta este !eea !e se
nu)ea !ăsătoria de levirat,
Ia poporul evreu" !ăsătoria era #nainte de toate o !onven+ie #ntre două
fa)ilii: părin+ii tinerei )er-eau la părin+ii t%nărului să dis!ute i să ia de!i(ia
finală #n privin+a !ăsătoriei !opiilor lor> 3Avraa) era a!u) 1ătr%n i ve!hi
de (ile i $o)nul 1ine!uv%ntase pe Avraa) !u de toate, Atun!i a (is
Avraa) !ătre slu-a !ea )ai 1ătr%nă din !asa sa" !are !%r)uia toate !%te
avea: Pune )%na ta su1 !oapsa )ea i 'ură.)i pe $o)nul $u)ne(eul
!erului i pe $u)ne(eul pă)%ntului !ă fiului )eu Isaa! nu.i vei lua fe)eie
din fetele Canaaneilor" #n )i'lo!ul !ărora lo!uies! eu" !i vei )er-e #n +ara
)ea" unde ).a) năs!ut eu" la rudele )ele" i vei lua de a!olo fe)eie lui
Isaa!" fiul )eu4 8 0a!ere 66I7" 5.? ;> /n -eneral )irele tre1uia să plăteas!ă
3)oharulM tatălui fetei 8 0a!ere 666I7" 52 ;" adi!ă un !adou !are )ar!a
#n!heierea lo-odirii, Pun!tul !ul)inant al festivită+ii era atun!i !%nd alaiul
sole)n !are o !ondu!eau pe lo-odni! )er-ea la !asa lo-odni!ului ei, A!u)
avea lo! a!tul so!otit 'uridi!: tatăl fetei o dădea lo-odni!ului pe fii!a sa" iar
tatăl lo-odni!ului o lua pentru fiul său, Alaiul intona !%nte!e de nuntă" iar #n
)o)entul #n !are lo-odni! părăsea !asa părinteas!ă" !ei din fa)ilie i
rudele #i dădeau 1ine!uv%ntarea tradi+ională 8 To1it 7II" 5< ;, 0estivită+ile
nun+ii durau !el pu+in o săptă)%nă,
50
C%t privete !opiii" #n fa)ilia israelită" a!etia erau !onsidera+i o
1ine!uv%ntare a lui $u)ne(eu, /n spe!ial un nu)ăr )are de !opii" de parte
1ăr1ăteas!ă" era un se)n al 1ine!uv%ntării divine, Cu)ele !opilului se
dădea i)ediat după natere" iar #n a 7III. a (i după natere era !ir!u)!is,
Aeferitor la edu!a+ia !opiilor" a!easta revenea )a)ei" )ai t%r(iu intervenea
i tatăl i un rol i)portant #n edu!a+ia reli-ioasă a !opiilor revenea preo+ilor
i levi+ilor,
$e!i" !ăsătoria i fa)ilia aveau un rol deose1it de i)portant #n!ă din
7e!hiul Testa)ent" nunta la iudei fiind o săr1ătoare fa)ilială" trăită #n
!redin+a lui Iahve 8$u)ne(eu;,
2, Căsătoria #n Coul Testa)ent
M%ntuitorul a redat !ăsătoriei !instea !uvenită" ridi!%ndu.o la ran-ul
de Taină
50
> )o)entul #n !are M%ntuitorul a ridi!at !ăsătoria la ran- de
Taină" este parti!iparea Sa la nunta din Cana Dalileii" #)preună !u u!eni!ii
Săi" unde a săv%rit pri)a Sa )inune 8 Ioan I" 55 ;, Sfin+ii Părin+i au vă(ut #n
a!eastă parti!ipare a M%ntuitorului la nunta din Cana Dalileii voin+a
M%ntuitorului de a arăta nu nu)ai so+ilor nun+ii respe!tive" !i tuturor so+ilor
din toate vea!urile de !%tă !inste se 1u!ură !ăsătoria #n fa+a Sa i !u" !%tă
#năl+are sufleteas!ă se !uvine !a ei să o #n!heie
55
,
M%ntuitorul a vor1it de )ai )ulte ori !u iudeii despre #nse)nătatea
Căsătoriei" arăt%ndu.le )ai ales !ă de!ăderea #n !are a'unsese a!easta
institu+ie nu )ai !orespundea for)ei superioare #n !are a fost instituită de
$u)ne(eu, $e a!eea pre(en+a Sa la nunta din Cana Dalileii" este so!otită a
)o)ent #n !are a a!ordat !ăsătoriei !ara!terul de Taină> M%ntuitorul Hristos
50
Pr, Conf, Ilie Moldovan" Taina Nunţii" #n revista 3Ortodoxia9" anul 666I" nr, <.?" 5979" pa-,E2?
55
/ndrumări 7isionare" &d, Institutului *i1li! i de Misiune al *iseri!ii Ortodo2e Ao)%ne" *u!ureti
59F:" pa-, EF9
55
su1linia(ă ne!esitatea revenirii la ordinea ini+ială a fa)iliei #nte)eiată printr.
o !ăsătorie" pronun+%ndu.se #)potriva poli-a)iei pe !are o denun+ă !a fiind
o !ădere de la a!eea r%nduială a !ăsătoriei )ono-a)e, Astfel" M%ntuitorul
spune: 3C.a+i !itit !ă Cel !e i.a fă!ut de la #n!eput" a fă!ut 1ăr1at fe)eie=M
8 Matei 6I6" ? ;, Auperea unită+ii fa)iliei este #n-ăduită nu)ai pentru
)otive de desfr%nare" M%ntuitorul Iisus Hristos spune referitor la a!easta:
3Iar &u (i! vouă !ă ori!ine va lăsa pe fe)eia sa" #n afară de pri!ini de
desfr%nare i se va #nsura !u alta" săv%rete adulter> i !ine s.a #nsura !u !ea
lăsată săv%rete adulterM 8 Matei 6I6" 9 ;,
Ie-ătura dintre so+i tre1uie să fie deplină" av%nd !a i(vor taini!
iu1irea" pe tot par!ursul vie+ii de după !ăsătoria !elor doi, Cu)ai )oartea
unuia dintre so+i desfa!e a!eastă le-ătură, Sf%ntul Apostol Pavel spune #n
a!est sens: 30e)eia este le-ată prin le-e" at%ta vre)e !%t trăiete 1ăr1atul ei,
Iar da!ă 1ăr1atul ei va )uri" este li1eră să se )ărite !u !ine vrea" nu)ai #ntru
$o)nulM 8I Corinteni 7II" <9 ;, Tot Sf%ntul Apostol Pavel pre!i(ea(ă !ă
s!opul !ăsătoriei este at%t naterea de prun!i" iu1irea i a'utorul re!ipro! al
so+ilor" !%t i potolirea poftelor vinovate" ea fiind i un re)ediu #)potriva
!on!upis!en+ei,
/n Coul Testa)ent" raporturile dintre 1ăr1at i fe)eie #n fa)ilie" se
#nte)eia(ă pe iu1ire, Astfel nu)ai iu1irea re!ipro!ă fa!e posi1ilă #n+ele-erea
deplină i rolul fie!ăruia dintre !ei doi so+i #n unitatea fa)iliei, M%ntuitorul a
restaurat e-alitatea dintre so+ i so+ie 8 Dalateni III" 2F ;" i #n !adrul a!estei
e-alită+i fie!are dintre so+i au drepturi i responsa1ilită+i proprii !are !oin!id
!u drepturile i responsa1ilită+ile !eluilalt: dreptul la iu1ire din partea
!eluilalt 8 &feseni 7" 2E ;" dreptul i stăp%nirea asupra trupului !eluilalt 8 I
Corinteni 7II" ? ;" responsa1ilitatea so+ului de a purta de -ri'ă so+iei sale" !a
de #nsui trupul lui" 'ertfindu.se pentru ea" aa !u) Hristos Se 'ertfete
pentru *iseri!ă 8 &feseni 7" 2E.2F ;" responsa1ilitatea so+iei de a se supune
52
so+ului ei" aa !u) *iseri!a se supune lui Hristos, /n+elese prin pris)a iu1irii
'ertfelni!e" i responsa1ile" at%t stăp%nirea 1ăr1atului !%t i supunerea fe)eii
devin pentru a)%ndoi #ndatoriri, /nt%ietatea 1ăr1atului #n fa)ilie nu este o
supre)a+ie" este o #nt%ietate a iu1irii 'ertfelni!e: 3*ăr1a+ilor" iu1i+i pe
fe)eile voastre" aa !u) Hristos a iu1it *iseri!a i S.a dat pe Sine pentru
eaM 8 &feseni 7" 2E ;, /n !ăsătorie" so+ii se #)părtăes! unul de puterile
!eluilalt" aa #n!%t la I Corinteni 7II" 5?" Sf%ntul Apostol Pavel pre!i(ea(ă:
31ăr1atul ne!redin!ios se sfin+ete prin fe)eia !redin!ioasă i fe)eia
ne!redin!ioasă se sfin+ete prin 1ăr1atul !redin!iosM, Astfel" darurile i
!alită+ile unuia se !o)uni!ă !eluilalt pe altarul fa)iliei
52
,
Şi Sf%ntul Apostol Petru sfătuiete pe fe)ei să se supună 1ăr1a+ilor lor
i să ai1ă o !o)portare ireproa1ilă at%t #n fa)ilie !%t i #n so!ietate 8 I Petru
III" 5. : ;, $e ase)enea pe 1ăr1a+i #i sfătuiete: 37oi" 1ăr1a+ilor" -răi+i
#n+elep+ete !u fe)eile voastre" !a fiind făpturi )ai sla1e i fa!e.+i.le pari de
!inste" !a unora !are" #)preună !u voi sunt )otenitoare ale harului vie+iiM
8 I Petru III" 7 ;,
Cara!terul de taină al !ăsătoriei este e2pri)at #n )odul !el )ai
evident de Sf%ntul Apostol Pavel" #n &pistola !ătre &feseni" la !apitolul 7"
unde printre altele spune" 3Taina a!easta )are este> iar eu (i! #n Hristos i #n
*iseri!ă4 8 &feseni 7" <2 ;> Ia &feseni 7" 22.<<" Apostolul vor1ete despre
rela+ia dintre 1ăr1at i fe)eie #n !ăsătorie" #n!ă de la !rea+ie !a tip sau fi-ură
ale le-ăturii )isti!e #ntre Hristos i *iseri!ă, 3/n Hristos i *iseri!ăM nunta
devine o Taină a *iseri!ii" !ăsătoria se sfin+ete i devine ea #nsăi o 3)i!
1iseri!ăM" !e are )enirea de sfin+i lu)ea> totodată la Matei 6I" E" Hristos
/nsui se arată pe Sine !a 3MireM" iar *iseri!a Sa este arătată !a fiind 3
Mireasă a lui HristosM B 3i $uhul i Mireasa (i!: N7inoOP" i !el !e aude să
52
Pr, Asist, $r, 7asile Aădu!ă" Căsătoria 4 Taină a dăruirii &i a desă*âr&irii persoanei" #n revista
3Studii Teologice4" anul 6II7" nr, <.?" 5992" pa-, 5<:
5<
(i!ă: N7inoOPM8 Apo!alipsa 66II" 57 ;" !o)para+ia fiind !%t se poate de
potrivită,
Coul Testa)ent pre(intă Cunta !a o 1ine!uv%ntare din partea lui
$u)ne(eu: 3Cinstită este nunta #ntru toate i patul nespur!at4 8 &vrei 6III"
?;" 'ude!%nd #n nenu)ărate r%nduri pe !ei !e p%n-ăres! sa!ralitatea a!estei
Sfinte Taine" fă!%nd referire la diferite pă!ate !e pot interveni pe par!ursul
!onvie+uirii dintre so+i i anu)e: prea!urvirea" 1e+ia" avortul 'o!urile
neplă!ute lui $u)ne(eu, 8 Apo!alipsa 66I" F> I Corinteni 6" F> Petru III" <.
E;
5<
,
0ă!%nd referire #n!ă o dată la pre(entarea 0iului O)ului" !a 3MireM
M%ntuitorul arată prin propria Sa pildă" #n 3Para1ola !elor 50 fe!ioareM
8 Matei 667" 5.5< ;" le-ătura taini!ă e2istentă #ntre Hristos i lu)e" #ntre
Capul *iseri!ii i Mădularele ei, 0olosindu.se de e2e)plul nun+ii" a!esta
fa!e o analo-ie !u #)pără+ia Cerurilor" pe !are nu)ai !ei pre-ăti+i o pot
do1%ndi" nu)ai !ei !e l.au ateptat pe Mire !u adevărat" !a un drept
Qude!ător, M%ntuitorul a folosit a!eastă pildă" !unos!%nd faptul !ă la evrei
nun+ile se săv%reau seara" )irele )er-ea spre !asa )iresei #nso+it de
prieteni" iar )ireasa #l atepta #)preună !u prietenele ei" av%nd !andelele
aprinse !a să.i lu)ine(e !alea
5?
,
Aadar" #n Coul Testa)ent" M%ntuitorul a ridi!at Cunta la ran- de
Taină" si)1oli(%nd unirea taini!ă dintre &l i *iseri!a Sa" pe te)eiul
dra-ostei !urate, Ia Cunta din Cana Dalileii" $o)nul a 1ine!uv%ntat Cunta
aa !u) 1ine!uvintea(ă #n !hip taini! i nevă(ut fie!are pere!he de tineri"
!are se !unună> pentru !ă #n realitate" &l !a Arhiereu sau Preot" o săv%rete
prin )%na i -ura slu'itorilor *iseri!ii, Prin !ăsătorie so+ii sunt uni+i #ntr.o
le-ătură veni!ă #ntru Hristos" a!etia dator%ndu.i unul altuia fidelitate
5<
Arhi), Cleopa Ilie" Călău:a #n credinţa ortodoxă" &d, &pis!opiei $unării de Qos" Dala+i" 5995" pa-, 575
. 572
5?
Si)ion Mehedin+i" Para)ole &i #n*ăţături din ,*ang%elie" &d, Sofia" *u!ureti" 2002" pa-, :5
5?
deplină" respe!t re!ipro!" #ntra'utorare" apar+in%ndu.i unul altuia" iu1ire i
devota)ent re!ipro!" #n s!opul 1unei lor !onvie+uiri" al naterii de prun!i
1uni" a !reterii i 1unei edu!a+ii !retine i so!iale" !a fii adevăra+i ai
*iseri!ii,
5E
Capitolul II
Condi+iile pentru săv%rirea Tainei Cununiei
5, Săv%ritorul i pri)itorii Tainei Cununiei
Condi+iile pentru săv%rirea validă a Tainei Cununiei, Ca i !elelalte
sfinte Taine" i la săv%rirea Tainei !ununiei tre1uie respe!tate" !u stri!te+e"
r%nduielile pe !are *iseri!a Ortodo2ă le.a sta1ilit !u privire la : săv%ritor"
pri)itor" )aterie i for)ă,
Săv%ritor al Tainei !ununiei este epis!opul sau preotul, Ia ro)ano.
!atoli!i" săv%ritori sunt so!oti+i #nsăi )irii" !ei !are se !ăsătores!"
a!!entu%ndu.se i)portan+a !onsi)+ă)%ntului lor !a ele)ent esen+ial al va.
lidită+ii !ăsătoriei" iar nu 1ine!uv%ntarea preotului, Pre(en+a preotului" după
do!trina !onsa!rată in *iseri!a Ao)ano.Catoli!ă de !ătre Sinodul de la
Trident" n.are un rol a!tiv > preotul era so!otit un spe!tator sau )ai de-ra1ă
un )artor spe!tator 3testis spe!ta1ilis4, *ine!uv%ntarea reli-ioasă i toate
a!tele i for)alită+ile pe !are le #ndeplinete preotul ro)ano.!atoli! #nainte
de 1ine!uv%ntare n.au ni!i o i)portan+ă 'uridi!ă #n privin+a vala1ilită+ii
!ăsătoriei, /n a!eastă situa+ie" validitatea !ăsătoriei apare !a efe!t al
!ontra!tului #n!heiat de so+i" prin !onsi)+ă)%ntul lor" iar nu !a efe!t al
1ine!uv%ntării preotului, Măsura luată de Papa Pius al 6 . lea" prin de!retul
NCete)ereP 8 2 au-ust 5907 ;" prevă(%nd !a o1li-atorie" su1 pedeapsa
nulită+ii !ăsătoriei" pre(en+a preotului la !ontra!tarea !ăsătoriei" n.a reuit să
se i)pună" #n sensul !ă starea de !ăsătorie să re(ulte at%t din !onsi)+ă)%ntul
so+ilor" !%t i din 1ine!uv%ntarea preotului" #ntru!%t Code2ul !anoni!" intrat
#n vi-oare de la Ausalii 595F" a pre!oni(at prin !anonul 5052" par, 2" !ă un
!ontra!t )atri)onial #n!heiat valid #ntre doi 1ote(a+i devine Neo ipso
5:
sa!ra)entu)P din )o)entul Ne2pri)ării !onsensului li1er #ntre so+iP,
Cara!terul de !ontra!t al !ăsătoriei se re!unoate i #n *iseri!a Ortodo2ă R
#ntru!%t #n )a'oritatea statelor unde e2istă *iseri!i Ortodo2e" nu)ai
!ăsătoriei !ivile i se re!unos! efe!te 'uridi!e R dar !ara!terul de Taină #l
do1%ndete !ăsătoria nu)ai prin Taina nun+ii" nu Neo ipsoP prin
!onsi)+ă)%ntul so+ilor, $e ase)enea" de )o)entul do1%ndirii !ara!terului
de Taină . prin 1ine!uv%ntarea preotului se lea-ă str%ns" #n *iseri!a
Ortodo2ă" i do1%ndirea !ara!terului indisolu1ilită+ii !ăsătoriei" iar nu de
)o)entul intervenirii a!tului de inti)itate fi(i!i #ntre so+i" !a #n *iseri!a
Ao)ano.Catoli!ă,
Pri)itorii sunt !ei !are se !ăsătores! R un 1ăr1at i o fe)eie R do.
vedind #naintea preotului săv%ritor al Tainei !ununiei !ă au 1ote( valid i
#ndeplines!" pe l%n-ă" !ondi+iile pe !are le prevăd le-ile statului pentru
#n!heierea !ăsătoriei !ivile" i porun!ile sta1ilite de *iseri!ă,
Ia 1a(a !onsi)+ă)%ntului so+ilor de a se uni #n !ăsătorie nu tre1uie
să stea #nsă ni!i o !ondi+ie !are ar !ontraveni le-ilor 1iseri!eti i le-ilor
!ivile" )oralei !retine i 1unelor )oravuri,
Taina !ununiei !on+ine #n !ultul ei invo!area Sf%ntului $uh prin ru.
-ă!iuni i prin for)ula: Nse !unună ro1ul lui $u)ne(eu 8C; !u roa1a lui
$u)ne(eu 8C;" #n nu)ele Tatălui i al 0iului i al Sf%ntului $uh" A)inP,
A!eastă for)ulă" este so!otită for)a Tainei !ununiei, /n !a(ul #n !are
nu)ele dat la 1ote( ar fi altul de!%t !el din !ertifi!atul de natere de la
Ofi!iul de stare !ivilă" #n for)ulă se va pronun+a nu)ele dat la 1ote(,
Io-odna, *iseri!a !retină a folosit de la #n!eput lo-odna !a a!t
pre)er-ător !ăsătoriei" fiind!ă era pra!ti!ată R fiind !hiar le-iferată R at%t
#n 7e!hiul Testa)ent !%t i #n dreptul ro)an, $efini+ia lo-odnei" spionsalia"
57
a adoptat.o *iseri!a din dreptul ro)an (Dig., 66III" 5" 5; !a Npro)isiunea
re!ipro!ă a unui 1ăr1at i a unei fe)ei !ă se vor !ăsători #n viitorP,
*iseri!a nu a i-norat a!eastă pra!ti!ă" dar a(i ea nu )ai for)ea(ă o
!ere)onie aparte, /n *iseri!a noastră" se săv%rete lo-odna reli-ioasă odată
!u Taina !ununiei,
Căsătoria !a a!t !ivil este re-le)entată de !ătre stat" iar !a a!t re.
li-ios" de !ătre *iseri!ă, At%t statul !%t i *iseri!a" #nainte de a apro1a
#n!heierea unei !ăsătorii se do!u)entea(ă !u privire la raporturile dintre so+i"
pentru !a nu !u)va #ntre ei să e2iste piedi!i le-ale sau reli-ioase" !are s.ar
opune la #n!heierea !ăsătoriei lor" dar pe !are ei ori nu le !unos!" ori ar fi
ispiti+i să le trea!ă su1 tă!ere, O lar-ă infor)are asupra raporturilor dintre
viitorii so+i asi-ură Codul 0a)iliei" pre!i(%nd #nt%i 8#n art, 5<; datoria
viitorilor so+i de a arăta #n de!lara+ia de !ăsătorie !ă nu e2istă ni!i o piedi!ă
le-ală la !ăsătorie i apoi 8#n art, 5?;" !ă Nori!e persoană poate fa!e opunere
la !ăsătorie" da!ă e2istă o piedi!ă le-ală" ori da!ă alte !erin+e ale le-ii nu
sunt #ndepliniteP" tre1uind să arate #nsă #n s!ris dove(ile pe !are #i
#nte)eia(ă opunerea,
*iseri!a respe!tă toate dispo(i+iile prin !are statul re-le)entea(ă
!ăsătoria" nu nu)ai pentru 1una !ola1orare #ntre puterea !ivilă i !ea
1iseri!eas!ă" dar )area )a'oritate a i)pedi)entelor la !ăsătorie au fost #nt%i
de ordin 1iseri!es! i apoi s.au introdus #n le-isla+ia !ivilă,
5F
2, &fe!tele Tainei Cununiei
a, &fe!tele Cununiei #n plan !retin . duhovni!es!
$upă rostirea !ore!tă a for)ulei Cununiei" !are )ar!hea(ă )o)entul
prin!ipal" !ăsătoria se !onsideră definitiv #n!heiată i sfin+ită, $in a!est
)o)ent so+ii sunt uni+i pentru toată via+a" dator%ndu.i unul altuia fidelitate
deplină i respe!t re!ipro!, &fe!tele hari!e ale Cun+ii sunt e2pri)ate i le
!unoate) din e!teniile i ru-ă!iunile !itite la ofi!ierea a!estei Taine, Intre
a!estea" *iseri!a se roa-ă pentru tinerii !ăsători+i" !a $u)ne(eu să le tri)ită
darul său" !eres!" prin !are so+ia" să se ple!e 1ăr1atului ei #ntru toate" iar
1ăr1atul să fie !ap fe)eii" !a să !onvie+uias!ă după voia Sa" iu1indu.i
fe)eia !a pe sine #nsui" pre!u) i Hristos a iu1it *iseri!a, Apoi" să du!ă
via+ă pani!ă i fără prihană" #n iu1irea unuia !ătre altul" #n le-ătura pă!ii,
$upă s!opul pentru !are a fost instituită !ăsătoria de !ătre $u)ne(eu" so+ii
unindu.se do1%ndes! anu)ite drepturi i #i asu)ă anu)ite o1li-a+ii at%t
unul fa+ă de !elălalt" !%t i a)%ndoi #)preună fa+ă de !opiii lor, #)preună i
fie!are #n parte" so+ii datorea(ă -ri'ă fa+ă de !opii" !are sunt s%n-e din
s%n-ele lor
5E
,
Harul sau darul !are se trans)ite i rodete #n Taina Cun+ii " ridi!ă
!ăsătoria la ran- de Taină" de unire spirituală #ntre so+i" după )odelul unirii
taini!e a lui Hristos !u *iseri!a,
Gnul dintre s!opurile !ăsătoriei" după !u) a) pre!i(at" este naterea i
!reterea !opiilor, Ie-ătura trupeas!ă nu este 'ustifi!ată da!ă este privită
nu)ai !a un re)ediu #)potriva !on!upis!en+ei> a!eastă le-ătură are #n
vedere i pro!rearea, Caterea de prun!i se reali(ea(ă prin #)preună lu!rarea
o)ului !u $u)ne(eu" o)ul doar parti!ip%nd la lu!rarea !reatoare a lui
$u)ne(eu> naterea de prun!i era so!otită #n 7e!hiul Testa)ent !a o )are
5E
Pr, Ioan Pri!op" Op. cit," pa-,5<<
59
1ine!uv%ntare" iar #n Coul Testa)ent" !a un )i'lo! de do1%ndire a )%ntuirii,
Caterea de prun!i nu este #nsă sin-urul )i'lo! de a do1%ndi )%ntuirea"
pentru !ă da!ă unele fa)ilii nu pot avea !opii" nu #nsea)nă !ă pentru
a!estea nu e2istă )%ntuire> naterea !opiilor presupune responsa1ilitate #n
!reterea lor, $atoriile prin!ipale ale părin+ilor !ătre !opiii lor sunt
ur)ătoarele: a.i iu1i" a.i #nvă+a le-ea lui $u)ne(eu" a.i #nvă+a fri!a lui
$u)ne(eu" a le povesti lu!rurile !ele )inunate ale lui $u)ne(eu" a le
povesti 'ude!ă+ile lui $u)ne(eu" a.i #nvă+a !u as!ultarea i supunerea" a.i
)ustra !%nd -rees!" a.i #ndrepta i a.i pedepsi" a se ru-a lui $u)ne(eu
pentru 1inele lor )aterial i spiritual" a le da pildă 1ună !u via+a lor
5:
,
/n via+a spirituală a fa)iliei !retine" un rol deose1it #l au" !a i la
1ote(ul prun!ilor" naii" !are sunt )artori ai !elor !e se !ăsătores!" av%nd #n
a!elai ti)p un rol deose1it #n de(voltarea lor sufleteas!ă" fiind părin+i
spirituali ai )irilor, $e o1i!ei naii sunt alei a fi )ai #n v%rstă de!%t )irii"
tre!u+i prin via+ă i )ai ales prin o1inuin+a fa)iliei" prin Sf%nta Taină a
Căsătoriei" !unos!%nd datoriile !retineti fa+ă de fa)ilie i #nde)n%ndu.i pe
tinerii !ăsători+i să le respe!te, $in a!eastă !au(ă preo+ilor !ălu-ări nu le este
per)is să devină nai de !ăsătorie, Părin+ii spirituali au datoria de a arăta
tinerilor i so+ilor valoarea le-ii )orale" a !ărei respe!tare adu!e 1unăstare i
feri!ire, Se va insista #ndeose1i asupra 1inefa!erilor pe !are le adu!e fa)ilia
#n re-le)entarea pro1le)elor vie+ii" in!lusiv a ispitelor !e se a1at asupra
noastră, Pentru a pre#nt%)pina pă!atele !e se ives! #n !adrul fa)ilial este
ne!esară o edu!a+ie !e le va tre(i aversiunea pentru ur%!iunea a!estora,
/ntre pă!atele !are se #)potrives! !ăsătoriei a)inti) ne!instirea
so+ului sau so+iei" adulterul" in!estul" perversiunea i avortul, $intre a!estea
!ele )ai -rave sunt adulterul i avortul" o pro1le)ă tot )ai !onstantă a
5:
Protos, Ioani!hie *ălan" Con*or)iri du%o*nice&ti" vol, II" &d, &pis!opiei Ao)anul i Huilor" *u!ureti"
5990" pa-, ?E<
20
(ilelor noastre, Adulterul este un )are pă!at" este o -ravă #n!ăl!are a le-ii lui
$u)ne(eu, &l este #ntotdeauna preadesfr%nare" spre deose1ire de pă!atul
desfr%nării" săv%rit de !ineva !are nu a fost ni!iodată le-at prin Taina
Cununiei" sau nu a pă!ătuit !u !ineva" !are are o astfel de le-ătură, In fa)ilia
!retină adulterul tre1uie evitat, $e ase)enea avortul este un )are pă!at
deoare!e (ă)islirea nu este nu)ai lu!rarea o)ului" !i )ai ales lu!rarea lui
$u)ne(eu, Arăt%nd -ravitatea avortului" sf%ntul Ioan Dură de Aur" spune:
"$ar !u toate a!estea" după o ase)enea purtare ne!uviin!ioasă" după o)oruri
i idolatrii" totui" lu!rul a!esta pare indiferent )ultora" 1a !hiar i )ultor
1ăr1a+i !are #i iau fe)eile lor" de unde apoi i re(ultă !ele )ai rele, Că!i i
ai!i de !ele )ai )ulte ori se pun #n )i!are fel de fel de do!torii pentru
st%rpire" do!torii pre-ătite nu pentru p%nte!ele desfr%natei" !i pentru al
fe)eii nedreptă+ite4
57
,
/n !on!lu(ie" pentru a #ndepărta a!este pă!ate din !adrul fa)iliei
!retine" tre1uie !a so+ii să ai1ă #nfr%nare i !u)pătare, 0ri!a de $u)ne(eu
i !u)pătarea sunt o1li-atorii" #n fa)ilia !retină )odelul fiind le-ătura
dintre Hristos i *iseri!ă" tiind !ă p%n-ărirea trupului adu!e i pervertirea
sufletului" a)intind !ă a!estea o)oară sufletul: 3 trupul este lo!a ai
$uhului Sf%nt . !u)părat !u )are pre+" de!i $u)ne(eu tre1uie prea)ărit h
trupul vostru i #n duhul vostru" !are sunt ale lui $u)ne(euM 8I Corinteni 7I"
59.20;,
1, &fe!tele Tainei Cununiei #n so!ietate
Codul 0a)iliei pre!i(ea(ă !ă 31ăr1atul i fe)eia au drepturi i
o1li-a+ii e-ale #n !ăsătorieM" iar !u privire la drepturile i #ndatoririle
părin+ilor fa+ă de !opiii lor" a!elai !od pre!i(ea(ă: 3a)1ii părin+i au a!eleai
drepturi i #ndatoriri fa+ă de !opiii lor )inori" fără a deose1i după !u)
a!etia sunt din !ăsătorie" din afara !ăsătoriei" ori #nfia+iM 8arti!olul 97 al
57
Pr, $r, Constantin Miho!" Op. cit," pa-,5FF
25
Codului 0a)iliei;" i !ă 3părin+ii sunt o1li-a+i să !reas!ă !opilul #n-ri'ind de
sănătatea lui fi(i!ă" de edu!area" #nvă+ătura i pre-ătiră profesională a
a!estuia" potrivit !u #nsuirile lui" spre a.l fa!e folositor !ole!tivită+iiM
5F
,
Condi+iile !ăsătoriei !er #ndeplinirea o1li-a+iilor !ivile" e2pri)are
li1eră a voin+ei" )ărturisirea dra-ostei re!ipro!e" #ntra'utorare i desăv%riri
)orală" pentru a nate i !rete !opii i pentru #ndeplinirea datoriilor !ătre
stat, Codul 0a)iliei are la 1a(ă ur)ătoarele prin!ipii: o!rotirea fa)iliei de
!ătre stat"!ăsătoria li1er !onsi)+ită #ntre so+i" deplina e-alitate #n drepturi
#ntre un 1ăr1at i o fe)eie, Astfel" !ăsătoria este stru!turată pe ur)ătoarele
prin!ipii: afe!+iune re!ipro!ă" fără !ontra!t e!ono)i!" dreptul i o1li-a+ia de
a !rete i edu!a !opii" #ntre !opiii naturali i !ei le-iti)i se sta1iles!
raporturi le-ale i prote!+ie spe!ială" pentru !opiii )inori, Codul 0a)iliei
sta1ilete i fun!+iile: 1iolo-i!ă" e!ono)i!ă i edu!ativă ale fie!ărei fa)ilii,
$intre a!este pun!te" o!rotirea )inorilor i edu!a+ia !opiilor atra- #ntrea-a
responsa1ilitate a părin+ilor" după !u) a) a)intit )ai sus, Prin arti!olele
50:" 50F se pre!i(ea(ă !ă da!ă edu!a+ia !opiilor suferă" se apli!ă de!ăderea
din treapta de părinte a so+ilor" !u !onse!in+a suportării !heltuielilor de
#ntre+inere p%nă la )a'orat,
/n !eea !e privete divor+ul" M%ntuitorul arată !ă #n 7e!hiul
Testa)ent" divor+ul a fost nu)ai o #n-ăduin+ă dată prin Moise" dar dintr.un
#n!eput nu a fost aa, Motivele divor+ului pot fi două: )oartea i adulterul
!onsiderat )oarte sufleteas!ă" iar *iseri!a" pornind de la !onstatarea !ă
desfa!erea !ăsătoriei se ad)ite de M%ntuitorul" nu)ai pentru un a!t -rav" a
sta1ilit )ai )ulte !ate-orii de )otive" pre!u): )otive !are provoa!ă
)oartea reli-ioasă 8aposta(ia" ere(ia i +inerea la 1ote( a propriului fiu;
)otive !are provoa!ă )oartea )orală 8aliena+ia in!ura1ilă" !ri)a" avortul
5F
Pr, Ior-u $, Ivan" Codul (amiliei" #n revista 31iserica Ortodoxă ;omână4" anul I66II" nr, ?" 59E?"
pa-,?:9 . ?F?
22
atentatul la via+a so+uluiSso+iei" silire la a!te i)orale" refu(ul !onvie+uiri
!on'u-ale" părăsirea do)i!iliului;" )otive !are provoa!ă )oartea fi(i!i
par+ială 8i)poten+a" 1oală -ravă" in!ura1ilă i !onta-ioasă;" )otive !are
provoa!ă )oartea !ivilă 8!onda)narea pe via+ă" !onda)narea la deten+ie
)ai )ult de trei ani" de!lararea unui so+ !a dispărut" anularea unei !ăsători
prin hotăr%re 'ude!ătoreas!ă" !ălu-ărirea;
59
,
C%t despre văduvie" *iseri!a noastră este preo!upată de a!eleai
pro1le)e de )oralitate" an!orate #n realitatea vie+ii, Aeferindu.se la văduve
Sf%ntul Apostol Pavel s!rie: 3Celor !e sunt ne!ăsători+i i văduvelor le spun,
*ine este pentru ei să ră)%nă !a i )ine, $a!ă #nsă nu pot să se #nfr%ne(e" să
se !ăsătoreas!ă" fiind!ă )ai 1ine este să se !ăsătoreas!ă" de!%t să ardă4
8I Corinteni 7II" F.9;,
Pe te)eiul a!estor !itate" *iseri!a #n-ăduie re!ăsătorirea p%nă la a
treia oară" !ăsătoria a patra fiind inter(isă, I)pedi)entele la Cununie pot fi
referitoare la )aterie" for)ă" săv%ritor" rudenie" pre!u) i unele năs!ute din
#)plinirea for)alită+ilor ne!esare,
Cunos!%nd !ă afe!+iunea !are se sta1ilete #ntre părin+i i !opii" nu
poate fi #nlo!uită prin ni!i un alt )i'lo! . #nfierea av%nd s!opul to!)ai să nu
lipseas!ă de a!eastă afe!+iune pe !opiii fără părin+i . este o datorie de !ea )ai
#naltă responsa1ilitate )orală" so!ială i na+ională" a tuturor !elor !are se
!ăsătores!" de a se identifi!a !u toate #ndatoririle de so+i i părin+i" pentru a
!ontri1ui la #ntărirea fa)iliei" #n vre)ea noastră" ur)%nd #n a!eastă privin+ă
devota)entul i sa!rifi!iile de !are au dat dovadă stră)oii notri" !are prin
nu)ărul !opiilor pe !are i.au avut i prin edu!a+ia pe !are le.au dat.o" au
asi-urat per)anen+a i tăria nea)ului" !u toate vitre-iile" !ărora au tre1uit să le
fa!ă fa+ă de.a lun-ul vea!urilor,
59
$ia!, Prof, I, C, 0lo!a" /ncetarea &i desfacerea căsătoriei ci*ile &i a Cununiei religioase" #n revista
37itropolia <rdealului4" anul 6I6" nr, 50 B 52" 597?" pa-, E7?
2<
$upă !u) se tie" fa)ilia !retină tre!e printr.o !ri(ă tot )ai )are, /n
-eneral i.a pierdut !ara!terul sa!ru de Taină divină" devenind pentru unii un
!ontra!t so!ial" deoare!e a slă1it )ult !redin+a #n $u)ne(eu" #n!rederea
#ntre so+i" iar !opiii au devenit o povară -rea pentru părin+i, Mi'loa!ele de
#ntărire ale fa)iliei !retine sunt !redin+a )ai )are #n $u)ne(eu" )ai )ultă
ru-ă!iune" post" spovedanie re-ulată" Sf%nta #)părtăanie !u r%nduială"
!itirea !ăr+ilor sfinte i natere de !opii, *ăr1a+ii !redin!ioi sunt datori să #i ia
so+ii !redin!ioase" nu de altă reli-ie" !a să nu li se de(1ine fa)ilia i
!redin+a
20
,
$e!i" at%t din pun!t de vedere !retin duhovni!es!" !%t i !ivil"
Căsătoria este un )o)ent sole)n" )ar!at de #n!ununarea #ntre-ii vie+i" fiind de
fapt #)plinirea porun!ii date o)ului de a !rete i a se #n)ul+i, Cele două
aspe!te" !ivil i reli-ios apar unite si)1oli! #n !adrul slu'1ei de !onsfin+ire a
Cununiei . #n aspe!t litur-i!" #n!ununarea si)1oli(ea(ă !ununa virtu+ilor pe
!are )irii tre1uie să o ai1ă #n via+ă> le-area . unirea !elor doi )iri #ntr.un
sin-ur trup> s!hi)1area inelelor . !redin+a i dra-ostea re!ipro!ă #ntre so+i"
!are tre1uie să fie fără sf%rit> !a i inelul" -ustarea de vin . !onvie+uirea
)irilor #n pa!e i ar)onie" #ntre ei" la 1ine i la rău, Astfel" referitor la
a!eastă Sf%ntă Taină 3Sf%ntul Ioan Dură de Aur vede #n !unună si)1olul
as!e(ei !on'u-ale" pentru a atin-e !astitatea" inte-ritatea fiin+eiM . Paul
&vdoHi)ov
25
,
A!eastă Sf%ntă Taină ră)%ne aadar de o i)portan+ă deose1ită"
!onferindu.le so+ilor" e!hivalen+a !astită+ii i !ură+iei trupeti, $e a!eea
fe)eia" 'oa!ă un du1lu rol" a!ela de so+ie" #n !adrul rela+iei !u 1ăr1atul" iar al
doilea rol este a!ela de )a)ă" av%nd !a pun!t prin!ipal de ple!are dra-ostea
20
Pr, Ma-istrand Constantin Daleriu" Taina Nunţii" #n revista 3Studii Teologice4" Seria a II Ba" anul 6II"
nr, 7.F" 59:0" pa-, ?9<
25
Pr, Prof, $r, $u)itru Stăniloaie" Op. cit," pa- 5<<
2?
fa+ă de prun!ii pe !are #i are su1 o1lăduire, Ia fel i 1ăr1atul" are at%t rol de
so+" !%t i de tată" !ontri1uind la de(voltarea edu!ativă a !opilului,
$in a!eastă !au(ă" un e2e)plu de)n este !el al Sfintei 0e!ioare
Maria" !a !ea !are a (ă)islit #n p%nte!e pe $u)ne(eu . O)ul" &a fiind
o!rotitoarea Iui #n via+a Sa pă)%nteas!ă, $e ase)enea" fa)ilia tre1uia să fie
!o)pletă" !hiar da!ă dreptul Iosif nu a fost tatăl trupes! al M%ntuitorului"
a!esta fiind năs!ut prin voia divină" prin Po-or%rea $uhului Sf%nt #n
p%nte!ele 0e!ioarei" rolul lui Iosif #n via+a pă)%nteas!ă a M%ntuitorului fiind
totodată i a!ela de o!rotitor" dar i #ndru)ător" !unos!ut faptul !ă de )i!"
M%ntuitorul a deprins )eseria tatălui Său" a!eea de t%)plar,
Aadar" fa)ilia !retină tre1uie să ai1ă !a )odel fa)ilia
M%ntuitorului" fie!are av%nd roluri 1ine definite #n !adrul fa)iliei,
2E
/nc%eiere
At%ta ti)p !%t privi) !ăsătoria nu)ai #n le-ătura !u a!eia !are se
!ăsătores! i nu o raportă) la *iseri!a #ntrea-ă i prin a!easta la lu)ea
#ntrea-ă" nu vo) #n+ele-e ni!iodată !ara!terul ei sa!ra)ental" a!ea )are taină
de !are vor1ete Apostolul Pavel, /n a!est sens" taina !ăsătoriei este )ai
!uprin(ătoare de!%t fa)ilia" este taina iu1irii du)ne(eieti" taina !uprin(ătoare
a e2isten+ei i a!esta este )otivul pentru !are ea interesea(ă toată *iseri!a i
prin *iseri!ă #ntrea-a lu)e,
Cretinis)ul nu dispre+uiete nevoia unirii trupeti #ntre 1ăr1at
i fe)eie, $ar so!otete !ă nu)ai #n !ăsătorie ea devine un )i'lo! de unire
sufleteas!ă !o)pletă sau o ad%n!ete i )ai )ult pe a!easta, A!easta este
neprihănirea patului sau !astitatea !on'u-ală, Al+ii" tre!%nd peste 'ustifi!area
!ăsătoriei !a re)ediu #)potriva !on!upis!en+ei" au !onsiderat !ă ea #i
'ustifi!ă e2isten+a nu)ai prin naterea de !opii 8 0er, Au-ustin ;, &ste
!ontra(is pe 1ună dreptate de &vdoHi)ov !are de(apro1ă #ndoielile
privitoare la !alitatea )orală ireproa1ilă a le-ăturii trupeti,
$e !e le-ătura dintre 1ăr1at i fe)eie este so!otită pă!at #n afara
!ăsătoriei= Cu nu)ai pentru de(ordinea so!ială pe !are o redu!e" !i i pentru
faptul !ă o redu!e la o si)plă plă!ere epider)i!ă" i-nor%nd responsa1ilitatea
re!ipro!ă,
A!eastă responsa1ilitate este a!!entuată prin naterea de !opii, &a
#nsea)nă o !ru!e: din a!eastă !au(ă se !%ntă i)nul )u!eni!ilor la !ununie,
/n !on!lu(ie 3o !ăsătorie !are nu #i răsti-nete statorni!a lă!o)ie i
autosufi!ien+a proprie i nu se depăete prin sine prin a!eastă 3nă(uin+ăM nu
e fa)ilie !retină, $upă #nvă+ătura !retină" pă!atul propriu al fa)iliei de a(i
nu este divor+ul sau lipsa de 3a!o)odareM sau 3săl1ăti!ia spiritualăM" !i
autoadorarea fa)iliei" refu(ul de a vedea !ăsătoria !a orientată spre
2:
#)pără+ia lui $u)ne(eu" ea fiind a!ea identifi!are a fa)iliei !u su!!esul i
!u refu(ul de a purta !ru!ea,M 8S!he)e)ann;,
27