You are on page 1of 115

CURS INSPECTOR RESURSE UMANE

NOTE DE CURS
MARIA ZOTA
PLOIESTI
2011
MODULUL 1
INTRODUCERE
Conţinut
Caracteristici resurse umane
Management resurse umane
Notiuni generale
Recrutare, selectie si integrare
psihosocioprofesionala resurse umane
Codul muncii
Domeniu de aplicare, Principii fundamentale
"Nu cunoastem niciodata bine pe oameni, ei au încaperi inchise pentru
ochiul superficial". (eorge Calinescu!"
Reflectia de mai sus este #ala$ila si asta%i" Iata de ce este ne#oie de specialisti in domeniul resurselor
umane care sa contri$uie la cunoasterea profunda a oamenilor implicati in procesul muncii"
PRINCIPA&'&' CARACT'RI(TICI A&' R'()R('&OR )MAN' INTR*O
ORANIZA+I',
"a Resursele umane constituie principala resurs- actual- .i de perspecti#- a organi%a/iei,
cea care 0i determin- hot-r1tor poten/ialul de ac/iune2
"$ Resursele umane au un poten/ial de cre.tere .i de%#oltare practic nelimitat2 ele sunt rare,
#aloroase, dificil de asigurat .i de 0nlocuit2
"c Calitatea resurselor umane ale organi%a/iei determin- calitatea acti#it-/ii acesteia,
succesul ei, ni#elul de competiti#itate pe care 0l are2
"d Resursele umane presupun in#esti/ii continue din partea organi%a/iei, care se do#edesc
0n timp cele mai renta$ile"
3n acest sens, 4" Nais$itt .i R" A$urdene afirm-, 50n noua societate informa/ional-, capitalul
uman a 0nlocuit capitalul financiar ca resurs- strategic- 5"
"e Resursele umane presupun deci%ii manageriale printre cele mai dificile, pentru c- 0n
luarea acestor deci%ii tre$uie s- se /in- seama de factori psihologici6 indi#iduali,
sociologici6 organi%a/ionali .i situa/ionali specifici" 3n domeniul resurselor umane
managerii se confrunt- frec#ent cu dileme deci%ionale, 0n care se confrunt- argumente de
ordin psihologic .i moral cu argumente economice"
"f Poten/ialul aprecia$il pe care 0l pre%int- resursele umane ale organi%a/iei tre$uie
cunoscut 0n detaliu, e#aluat corect, culti#at .i stimulat prin mi7loace adec#ate" Orice indi#id
repre%int- o entitate $iologic- al c-rei poten/ial intelectual .i fi%ic real se de%#-luie cu
dificultate"
"g Resursele umane pre%int- o adapti$ilitate la situa/ii di#erse, foarte #aria$ile de la un
indi#id la altul, precum .i o relati#- iner/ie la schim$-ri"
(chim$-rile din cadrul .i din e8teriorul organi%a/iei afectea%- ierarhiile, po%i/iile
indi#iduale sau colecti#e, con/inutul muncii, tehnologiile de lucru, climatul organi%a/ional
etc" .i induc, 0n mod firesc, re%isten/- celor afecta/i" Aceast- re%isten/- are r-d-cini ad1nci,
care /in de natura uman-, de conser#atorismul acesteia .i de reacti#itatea ei la tot ce
0nseamn- schim$are a distri$u/iei puterii 0n cadrul organi%a/iei, a comportamentelor
consacrate, a culturii firmei, 0ntr*un cu#1nt la tot ce 0nseamn- discontinuitate fa/- de
ordinea e8istent- a lucrurilor"
"h Resursele umane sunt marcate profund de factorul timp, 0n sensul c- procesele de
0n#-/are, de do$1ndire a e8perien/ei, de schim$are a mentalit-/ilor .i comportamentelor
reclam- perioade mai lungi sau mai scurte" 9actorul timp diferen/ia%-, de asemenea,
sensi$il #alorile economice .i cele sociale 0mp-rt-.ite de genera/iile tinere .i de cele mai
#1rstnice de pe pia/a muncii"
"i Resursele umane au tendin/a de sociali%are, de organi%are .i desf-.urare a acti#it-/ii 0n
grup, ceea ce face s- se de%#olte rela/ii care determin- comportamentele indi#iduale .i cele
organi%a/ionale"
"7 'ficacitatea utili%-rii resurselor umane determin- eficacitatea utili%-rii celorlalte resurse
ale organi%a/iei"
MANA'M'NT R'()R(' )MAN' 6 NOTI)NI 'N'RA&'
Managementul resurselor umane se poate defini, în mod convenţional, ca un „ansamblu de
activităţi prin care se asigură procurarea, dezvoltarea şi conservarea resurselor umane de care are
nevoie o organizaţie pentru a-şi atinge obiectivele”.
3ntre factorii de produc/ie6 capitalul, munca, p-m1ntul, informa/ia, capacitatea managerial-6 ca
resurse ale societ-/ii folosite 0n procesul de produc/ie a $unurilor .i ser#iciilor, resursele umane sunt
primordiale pentru atingerea o$iecti#elor oric-rei organi%a/ii .i 0n consecin/-, tre$uie s- se $ucure de o
aten/ie cu totul deose$it-"
3ntruc1t indi#i%ii pre%int- tr-s-turi distincte, irepeta$ile, conducerea acestora la ni#el indi#idual,
de grup sau organi%a/ional se confrunt- cu pro$leme specifice, unice"
Managementul Resurselor mane reprezintă acea latura specializată a managementului
general al organizaţiei în care problematica personalului este abordată într-o viziune integratoare,
globalistă, interdisciplinară şi profesională şi care constă în asigurarea îndeplinirii obiectivelor
organizaţiei prin recrutarea, selectionarea, dezvoltarea şi utilizarea adecvată a resurselor umane ale
acesteia astfel înc!t să se pună integral în valoare potenţialul profesional şi creativ al tuturor
membrilor .
(emnifica/iile multiple ale sintagmei MR) constau 0n,
* reflect- cre.terea preocup-rilor societ-/ii .i ale organi%a/iilor pri#ind pro$lemele oamenilor2
* accentuea%- faptul c- pro$lemele umane pri#esc to/i managerii .i salaria/ii organi%a/iei, nu
doar pe cei din compartimentul de personal2
* demonstrea%- faptul c- func/ia de personal a organi%a/iilor a e#oluat, adapt1ndu*se
realit-/ilor dinamice ale societ-/ii contemporane2 func/iunea de personal s*a transformat 0n
func/iunea resurselor umane .i apoi 0n MR), care reflect- importan/a strategic- .i #i%iunea
de perspecti#- specifice ultimei sintagme
* MR) 0ncearc- s- dea cele mai $une r-spunsuri la 0ntre$-rile,
• Ce 0i determin- pe oameni s- lucre%e:
• Cum de#in oamenii anga7a/ii unei organi%a/ii:
• Cum tre$uie selecta/i oamenii 0n #ederea anga7-rii:
• Cum tre$uie s- .tie oamenii ce au de f-cut 0n cadrul unei organi%a/ii:

3n func/ie de r-spunsurile date la aceste 0ntre$-ri, MR) mai poate fi definit ca ansamblul de
activităţi specializate, omogene şi complementare desfaşurate de persoane specializate ce folosesc
metode şi te"nici specifice prin care se asigură resursele umane necesare unei organizaţii, precum şi
utilizarea integrală şi eficientă a acestora, dezvoltarea şi motivarea lor.
Acti#it-/ile componente ale MR) sunt,
• o$/inerea resurselor umane2
• de%#oltarea lor2
• moti#area lor2
• men/inerea lor2
(e poate spune, c-, a$ordat ca proces, MR) const- 0ntr*o suit- de acti#it-/i, e#iden/iate 0n
figura urmatoare, prin care se urmare.te asigurarea organi%a/iei cu cadre competente, capa$ile de
reali%area unor performan/e ridicate .i de men/inerea ni#elului acestora pe termen lung"
Figura 1.1. (chema procesului MR)
(ursa, (" Ra$$ins, Mar; Coulter, 5Management< =*th
edition, Prentice >all, )pper (addle Ri#er, Ne? 4erse;
@AB=C, DEEF, p" GA=
(chema e#iden/ia%- e8istenta a opt acti#it-/i specifice MR)"
O alta a$ordare a acti#itatilor e8istente in procesul MR) este aceea ca, a#and in #edere specificul
acti#itatii desfasurate, functiunea de resurse umane poate fi caracteri%ata, prin prisma a doua
dimensiuni, operationala si emergenta"
“Dimensiunea operationaa se compune din cele mai multe acti#itati specifice care pot fi
ordonate logic si temporal astfel,
• determinarea o$iecti#elor generale si a politicilor care sa asigure utili%area eficienta si tratarea
echita$ila aresurselor2
• punerea la punct a unui suport structural cara sa permita impartirea responsa$ilitatilor si a
autoritatii intre respons$ilii ierargicii si specialistii in domeniul resurselor umane sau re#i%uirea
stucturilor e8istente2
• planificarea efecti#elor,
• asigurarea resurselor umane necesare, ceea ce presupune,
o descrierea posturilor si calificarii cerute2
o recrutarea2
o selectarea2
M'DI)&
Recrutarea
Reducerea personalului
(elec/ia
Identificarea .i selec/ia
cadrelor competente
(alaria/i adapta/i .i competen/i
ce posed- cuno.tin/e .i a$ilit-/i
actuali%ate
(alaria/i competen/i .i 0nalt
performan/i capa$ili de a*.i men/ine
performan/ele perioade lungi
9ormarea .i perfec/ionarea
Planificarea
resurselor
umane
Orientarea
Aprecierea
performantelor
De%#oltarea
carierelor
(alari%area
o primirea in organi%atie"
• de%#oltarea resurselor umane,respecti# acti#itatile referitoare la,
o aprecierea performantei si a potentialului2
o determinarea ne#oilor de formare2
o ela$orarea programelor de formare,
o derularea actiunilor de formare,
o e#aluarea si controlul"
• conser#area resurselor umane,ceea ce implica,
o e#aluarea posturilor de munca2
o punerea la punct a unui sistem de renumerare2
o administrarea a#anta7elor sociale2
o acti#itatile legate de deci%iile care pri#esc promo#arile,mutarile, cresterea sau reducerea
efecti#elor2
o administarea disciplinei2
o ela$orarea si administrarea programelor de securitate si de igiena a muncii"<
D
Dimensiunea emer!enta
Toate acti#itatile care tin de dimensionarea operationala au un puternic impact asupra climatului
organi%ational, putand sa*l im$unatateasca sau sa*l deteriore%e"
Iate cate#a din acti#itatile legate de un astfel de impact ,
• re#i%uirea sau adaptarea unei filo%ofii de management care sa fie compati$ila cu noile #alori ale
societetii si cu asteptarile indi#i%ilor sau grupurilor de munca2
• sta$ilirea, atunci cand este necesar, a unor noi forme de organi%are a muncii cum ar fi
im$ogatirea #erticala a sarcinilor, crearea grupurilor de munca semiautonome sau modificarea
orarelor de munca2
• modificarea sistemului de management, astfel incat su$alternii sa se simta mai implicati in
reali%area o$iecti#elor de organi%are si antrenare"
In cadrul asigurarii resurselor umane necesare organi%atiei #om detalia in sectiunea ce urmea%a
acti#itatile de R'CR)TAR' si ('&'CTI'"
RECRUTARE SI SELECTIE RESURSE UMANE
D
A" Manolescu, H" &efter, A" Deaconu, Managementul resurselor umane, 'ditura 'conomic-, Iucure.ti, J@@A, pag" EA
Pe $a%a anali%ei posturilor, care e#identia%- natura .i cerin/ele posturilor specifice care tre$uie
acoperite cu personal, precum .i a planific-rii resurselor umane, care pre#i%ionea%- num-rul posturilor
ce tre$uie acoperite, se desf-.oar- acti#it-/ile de recrutare, selec/ie .i orientare, componente ale MR)"
1" RECRUTAREA RESURSELOR UMANE# $ACTORI DETERMINAN%I& SURSE 'I C(I
Re)rutarea resurseor umane este a)ti*itatea +e i+enti,i)are a persoaneor )e pre-int.
)ara)teristi)i )orespun-.toare posturior r.mase neo)upate /n stru)tura or!ani-aţiei 0i +e
atra!ere a a)estor persoane ).tre or!ani-aţia respe)ti*."
Personalul organi%a/iei #aria%- din punct de #edere numeric .i structural, 0n limite uneori mari de la o
perioad- la alta, din urm-toarele cau%e,
- De%#oltarea organi%a/iei .i apari/ia unor noi acti#it-/i 0n gama celor desf-.urate de
aceasta2
- Pierderile de salaria/i determinate de pension-ri, transfer-ri, desfaceri ale contractului de
munc-, efectuarea stagiului militar, demisii, decese2
- (chim$-rile interne determinate de e#olu/ia ne#oilor organi%a/iei, respecti# promo#-ri,
amplificarea sau diminuarea unor acti#it-/i, mut-ri dintr*un compartiment 0n altul etc"
Pentru a face fa/- acestor schim$-ri , politica de recrutare adoptat- de organi%a/ie tre$uie s- asigure
anticiparea apari/iei deficitelor de for/- de munc- .i a posi$ilit-/ilor de acoperire a acestora"
Ne#oile de recrutare pot fi deci,
- (trategice (determinate de restructur-ri, retehnologi%-ri, moderni%-ri!2
- Determinate de ne#oi temporare (pierderi de salaria/i din moti#ele ar-tate!2
- Determinate de mi.c-ri interne de personal (din moti#ele men/ionate!2
Cei mai importanti factori interni şi externi care influenţează recrutarea resurselor umane sunt,
- (itua/ia pie/ei muncii (cererea .i oferta de for/- de munc-, schim$-rile ce se produc
etc"!2
- Pre#ederile cadrului legislati#* normati# e8istent cu pri#ire la pro$lemele muncii2
- Modelul educa/ional e8istent 0n societate2
- (istemul general de instruire, de preg-tire, formare .i perfec/ionare a resurselor umane2
- Atrac/ia %onei .i a localit-/ii 0n care e8ist- organi%a/ia, facilit-/ile regionale .i locale
e8istente .i acordate salaria/ilor2
- Imaginea general- a organi%a/iei .i cea specific- acesteia pe pia/a muncii2
- O$iecti#ele organi%a/iei2
- Cultura organi%a/ional-2
- Po%i/ia sindicatelor cu pri#ire la recrutare2
- (itua/ia economico* financiar- a organi%a/iei2
- Politicile organi%a/iei .i practicile manageriale 0n domeniul recrut-rii resurselor umane2
- Cerin/ele politice, etnice, religioase etc" cu pri#ire la recrutatea resurselor umane2
- Preferin/ele candida/ilor poten/iali2
- Al/i factori* necesitatea practic-rii unor recrut-ri preferen/iale, a unor recrut-ri foarte
e8igente pentru posturi de comple8itate deose$it-"
aracteristicile procesului de recrutare sunt,
- 'ste un proces de interac/iune 0ntre organi%a/ie .i candida/i, 0n care p-r/ile se pot atrage
sau respinge2
- 'ste un proces $idimensional, 0n care candidatul tre$uie s- fie mul/umit de organi%a/ie
iar organi%a/ia de candidatul implicat 0n proces2
- 'ste un proces de comunicare cu du$lu sens, 0n care p-r/ile 0.i transmit reciproc
semnale2
- Reclam- compromisuri 0ntre p-r/i pentru armoni%area cerin/elor .i preferin/elor lor2
- Reclam- deplina transparen/- a am$elor p-r/i, tre$uie s- se $a%e%e pe date .i informa/ii
corecte, reale, pro$a$ile 0n orice moment"
!laborarea şi realizarea planului de recrutare potri#it politicii organi%a/iei 0n acest domeniu cuprinde
urmatoarele fa%e,
- Pre#i%ionarea pri#ind for/a de munc- necesar- su$ aspect cantitati#, pe $a%a
personalului e8istent ce posed- ni#elul de preg-tire adec#at .i a celui corespun%-tor
#olumului acti#it-/ii #iitoare a organi%a/iei2
- Anali%a posturilor, pentru a e#iden/ia cerin/ele calitati#e pri#ind resursele umane ce
tre$uie recrutate2
- Culegerea .i anali%a datelor pri#itoare la personalul 0ncadrat pe acti#it-/i, pe meserii .i
categorii de calificare, pe profesiuni, la situa/ia .i cau%ele plec-rilor din organi%a/ie 0ntr*
o perioad- repre%entati#- anterioar-, la personalul promo#a$il 0n func/ii superioare .i la
cel nepromo#a$il2
- Determinarea num-rului de cadre necesare pe fiecare categorie de personal .i pentru
fiecare compartiment al organi%a/iei .i, pe $a%a diferen/ei dintre acest num-r .i cel al
personalului e8istent cu preg-tirea corespun%-toare, ela$orarea propriu*%is- a
programului de recrutare ca una dintre componentele planului de asigurare a for/ei de
munc-2
- Prospectarea surselor de candida/i pentru posturile de munc- neocupate .i recrutarea
candida/ilor"
"ursele posi$ile de recrutare sunt,
- Organi%a/ia2
- Kcolile profesionale2
- Kcolile de mai.tri2
- &iceele2
- Kcolile de speciali%are post*liceal-2
- Institu/iile de 0n#-/-m1nt superior2 oficiile de munc- .i protec/ie social-2
- Alte organi%a/ii2
- Centrele teritoriale de 0nregistrare a .omerilor2
- T1rgurile de locuri de munc-"
ăile prin care se poate face recrutarea sunt,
- Direct-, prin contactul f-r- intermediari, oral sau scris, cu sursele de recrutare2
- Indirect-, cu a7utorul mass*media sau internetului"
Te8tul anun/ului ce se difu%ea%- prin mass*media pri#itor la ne#oile de for/a de munc- ale organi%a/iei
tre$uie s- fie redactat clar .i s- informe%e precis persoanele interesate cu pri#ire la,
- Profilul organi%a/iei, po%i/ia acesteia 0n societate .i pe pia/-2
- Posturile ce se cer acoperite cu persoane din afara organi%a/iei2
- '8igen/ele acestora2
- Condi/iile de munc-2
- Condi/iile generale de retri$uire (f-r- indicarea ni#elului retri$uirii!2
- Alte elemente specifice2
- Documentele ce tre$uie pre%entate de candida/i2
- Condi/iile de concurs2
- Adresa .i telefonul compartimentului personal al organi%a/iei"
2" SELEC%IA RESURSELOR UMANE# METODE 'I INSTRUMENTE
#elecţia resurselor umane este activitatea componentă a MR care constă în alegerea, potrivit
anumitor criterii, a celui mai capabil candidat pentru desfăşurarea unei munci profesionale
corespunzătoare unui anumit post sau loc de muncă.
(elec/ia resurselor umane se face pe $a%a preg-tirii, aptitudinilor .i capacit-/ii de munc- ale
candida/ilor, efectuarea acesteia semnific1nd identificarea persoanelor ale caror calit-/i corespund cel
mai $ine cerin/elor posturilor, naturii .i comple8it-/ii acestora"
(elec/ia resurselor umane este str1ns legat- de acti#itatea precedent-* recrutarea acestora,
0ntruc1t o selec/ie adec#at- se poate face numai dac- recrutarea preala$il- asigur- un num-r suficient
de candida/i competiti#i"
#olitica organizaţiei pri$ind selecţia resurselor umane tre$uie s- preci%e%e ,
- Criteriile de selec/ie a candida/ilor2
- Modalit-/ile de culegere a informa/iilor necesare2
- Metodele de selec/ie folosite2
- '#aluarea re%ultatelor folosite, respecti# modul de apreciere a eficien/ei procesului de
selec/ie"
$riteriile pe $a%a c-rora se efectuea%- selec/ia resurselor umane reflect- calit-/ile, cuno.tin/ele,
aptitudinile, cerin/ele psiho* sociologice necesare ocup-rii unui post .i e8ercit-rii 0n condi/ii
corespun%-toare a unei profesiuni sau meserii" )tili%area criteriilor de selec/ie asigur- alocarea
ra/ional- a candida/ilor pe locurile de munc- adec#ate poten/ialului de care ace.tia dispun"
Metodele prin care se efectuea%- selec/ia resurselor umane se 0nscrie 0n dou- categorii,
- Empiri)e, care nu se $a%ea%- pe criterii riguroase ci pe recomand-ri, impresii, modul de
pre%entare la o discu/ie a candida/ilor, aspectul fi%ic al acestora2
- Stiinti,i)e, care se $a%ea%- pe criterii riguroase .i folosesc instrumente de factur-
.tiintific- pro$at- .i anume Curriculum Hitae, chestionare, teste, pro$e practice pri#ind
capacitatea de a efectua lucr-ri sau opera/ii specifice unei profesii sau meserii sau
sarcinilor curente ce re#in unui loc de munc- sau post"
%rocesul de selectie cuprinde urm-toarele etape ,
- &uarea inter#iului pentru alegerea preliminar- a candida/ilor2
- Completarea de c-tre candida/i a formularului de cerere de anga7are2
- Inter#ie#area candida/ilor ale.i preliminar pentru selec/ie2
- Testarea acelora.i candida/i pentru selec/ie2
- Herificarea referin/elor candida/ilor respecti#i2
- 'fectuarea e8amenului medical al candida/ilor respecti#i2
- Inter#ie#area final- a candida/ilor selecta/i2
- &uarea deci%iei de anga7are a candida/ilor selecta/i2
- Instalarea pe posturi a noilor candida/i"
&estele folosite 0n selec/ia profesional- .tiin/ific- sunt de mai multe categorii ,
- %e inteligenţă, destinate s- identifice a$ilit-/ile intelectuale e8istente .i capacitatea de
do$1ndire a unor a$ilit-/i intelectuale noi2
- %e personalitate, concepute pentru a e#iden/ia caracteristicile personale ale candida/ilor
.i modalit-/ile 0n care ace/tia pot influen/a alte persoane, ceea ce d- m-sura capacit-/ii
lor de a ocupa func/ii de conducere2
- &ocaţionale, concepute pentru a pune 0n e#iden/- cea mai potri#it- ocupa/ie pentru
fiecare candidat"
(elec/ia resurselor umane nu repre%int- 0ns- numai trierea candida/ilor pentru un anumit post pe $a%a
unui e8amen mai mult sau mai putin riguros al acestora" Confirmarea ulterioar- a re%ultatelor
e8amenului ini/ial este a$solut necesar- .i aceasta se reali%ea%- prin urm-rirea atent- a
comportamentului .i muncii candidatului 0ncadrat pe postul respecti# .i 0ncadrat astfel 0n organi%a/ie, 0n
grupul din care face parte, 0n climatul organi%a/ional" 3n aceast- optic-, un program de in#estiga/ie
riguroas- a candida/ilor 0n cadrul procesului de selec/ie ar putea s- urm-reasc- anumite caracteristici
definitorii pentru candida/i .i pentru gradul 0n care ace.tia corespund e8igen/elor postului .i anume,
a" &a e8amenul efectuat la pre%entare* temperament, tr-s-turi caracteriale, atitudinile,
interesele, aspira/iile, grupul de apartenen/-2
$" &a urm-rirea ulterioar- a comportamentului .i muncii candidatului 0ncadrat pro#i%oriu*
atitudinile, interesele, aspira/iile, randamentul 0n munc-, capacitatea .i ritmul de progres,
integrarea psihosocioprofesional-, adaptarea la grupuri de munc-, rela/iile cu .eful
direct, reac0iile la stimulen/i, acti#it-/ile e8traprofesionale desf-.urate"
Procesul de selec/ie a resurselor umane se 0ncheie, dup- cum s*a ar-tat, cu anga7area candida/ilor
selecta/i, dup- care urmea%- integrarea psihosocioprofesional- a acestora 0n organi%a/ie"
Integrarea psihosocioprofesional- este legat- de selec/ia resurselor umane, 0ntruc1t re%ultatele integr-rii
condi/ionea%-, al-turi de alte considerente, deci%ia final- de anga7are definiti#- a unei persoane dup-
scurgerea perioadei de pro$-"
INTE1RAREA PSI2OSOCIOPRO$ESIONALA A NOILOR AN1A3ATI
Inte!rarea psi4oso)iopro,esiona. a noior an!a5aţi /n or!ani-aţie este pro)esu +e asimiare a
a)estora /n me+iu pro,esiona& +e a+aptare a or a )erinţee +e mun). 0i )omportament ae
)oe)ti*uui /n )are u)rea-.& +e armoni-are a personait.ţii or )u )ea a !rupuui"
Integrarea psihosocioprofesional- a noilor anga7a/i presupune armoni%area particularit-/ilor lor, ca
sisteme integrate, cu cele ale cadrului socio*profesional 0n care ace.tia sunt 0ncadra/i, ca sistem
integrator" Din perspecti#- psihologic-, integrarea constituie un proces de modelare psihic- progresi#-
a indi#i%ilor 0n cadrul .i su$ influen/a puternic- a mediului socio* profesional"
Integrarea se face progresi# 0n planuri succesi#e, integrarea 0n raport cu cerin/ele postului, 0n grupuri de
lucru, 0n organi%a/ie .i 0n societate" Procesul de integrare presupune con7ugarea eforturilor persoanelor
de integrat .i ale colecti#elor integratoare, care iau forma, pentru primele, a unor disponi$ilit-/i
profesionale, psihosociale, afecti#e .i #oliti#e, iar pentru secundele, a asigur-rii coe%iunii, a cre-rii
climatului psihosocial po%iti# .i a oferiri unor perspecti#e promi/-toare de de%#oltare pentru fiecare
nou anga7at"
'actorii determinan/i ai integr-rii psihosocioprofesionale sunt urm-torii,
- ne#oia social-, care e8prim- imperati#ul utili%-rii eficiente a resurselor umane potri#it
cerin/elor societ-/ii2
- organi%area cadrului socio* profesional, care are rolul de a asigura condi/iile fa#ora$ile
integr-rii plenare a oamenilor, de%#olt-rii lor multilaterale, reali%-rii lor ca personalit-/i
distincte2
- tr-s-turile de personalitate ale oamenilor, care pot influen/a po%iti# sau negati#
integrarea lor2
- calitatea preg-tirii .colare, modul de efectuare a op/iunii profesionale, modelele
profesionale oferite de unii mem$ri ai familiei sau 0nt1lnite 0n #ia/-2
- preg-tirea profesional-, calificarea, pe acest plan atri$u/iile postului tre$uind s-
corespund- riguros preg-tirii persoanei care 0l ocup- (asigurarea coresponden/ei dintre
capacit-/ile persoanelor .i cerin/ele posturilor pe care le ocup- se urmare.te pe trei
planuri* al competen/ei, respecti# preg-tirii, $iologic .i psihologic!2
- tehnologia .i organi%area proceselor de munc-"
Pentru asigurarea unei integr-ri psihosocioprofesionale rapide .i eficace a personalului organi%a/iei,
cadrelor de conducere le re#in o serie de atri$u/ii specifice,
- preg-tirea locurilor de munc- pentru noii 0ncadra/i2
- pre%entarea detaliata a compartimentului .i a colecti#ului 0n care ace.tia urmea%- s-
lucre%e2
- pre%entarea detaliat- .i precis- a drepturilor .i 0ndatoririlor, precum .i a atri$u/iilor
noilor 0ncadra/i2
- e8plicarea o$iceiurilor .i a tradi/iilor organi%a/iei .i a grupului de munc-2
- sensi$ili%area psihologic- a colecti#ului pentru primirea .i acceptarea noilor 0ncadra/i2
- instruirea metodic- a noilor 0ncadra/i pri#ind modalit-/ile concrete de 0ndeplinire a
atri$u/iilor .i criteriile de e#aluare a re%ultatelor2
- reparti%area noilor 0ncadra/i pe l1ng- salaria/i ai organi%a/iei cu prestigiu profesional .i
e8perien/- 0ndelungat-2
- urm-rirea permanent- .i 0ndeaproape a modului 0n care noii 0ncadra/i se integrea%- 0n
colecti#ul de munc-"
Integrarea psihosocioprofesional- a noilor anga7a/i se consider- 0ncheiat- odat- cu atingerea
performan/elor profesionale .i a parametrilor comportamentali sta$ili/i pentru ace.tia, ceea ce constitue
un semnal po%iti# pentru anga7area lor definiti#- .i un refle8 al faptului c- selec/ia lor a fost, cel pu/in
din acest punct de #edere, corect-"
CODUL MUNCII"
Domeniul de aplicare
Domeniul raporturilor de munc-, modul 0n care se efectuea%- controlul aplic-rii reglement-rilor din
domeniul raporturilor de munc-, precum .i 7urisdic/ia muncii sunt reglementate prin &egea nr" =GLJ@@G
6 Codul Muncii"
Totalitatea raporturilor indi#iduale si colecti#e de munca, modul in care se efectuea%a controlul
aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de munca si 7urisdictia muncii in Romania sunt
reglementate prin &egea nr" =GLJ@@G 6 Codul Muncii"
Dispo%itiile cuprinse in Codul muncii se aplica,
a! cetatenilor romani incadrati cu contract indi#idual de munca, care prestea%a munca in Romania2
$! cetatenilor romani incadrati cu contract indi#idual de munca si care prestea%a acti#itatea in
strainatate, in $a%a unor contracte incheiate cu un anga7ator roman, cu e8ceptia ca%ului in care legislatia
statului pe al carui teritoriu se e8ecuta contractul indi#idual de munca este mai fa#ora$ila2
c! cetatenilor straini sau apatri%i incadrati cu contract indi#idual de munca, care prestea%a munca
pentru un anga7ator roman pe teritoriul Romaniei2
d! persoanelor care au do$andit statutul de refugiat si se incadrea%a cu contract indi#idual de munca
pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii2
e! ucenicilor care prestea%a munca in $a%a unui contract de ucenicie la locul de munca2
f! anga7atorilor, persoane fi%ice si 7uridice2
g! organi%atiilor sindicale si patronale"
Principii fundamentale,
 &i$ertatea muncii
 Inter%icerea muncii fortate
 Principiul nediscriminarii
 Protectia salariatilor
 &i$ertatea de asociere
 Principiul consensualitatii si a $unei*credinte
 &i$ertatea muncii in strainatate
In Romania dreptul la munca nu poate fi ingradit, Constitutia garantand li$ertatea muncii"
Nimeni nu poate fi o$ligat sa munceasca sau sa nu munceasca intr*un anumit loc de munca ori intr*o
anumita profesie, oricare ar fi acestea" Cetatenii sunt li$eri in alegerea locului de munca si a profesiei,
meseriei sau acti#itatii pe care urmea%a sa o preste%e"
Orice contract de munca incheiat cu nerespectarea principiilor de mai sus este nul de drept"
De asemenea munca fortata este inter%isa"
Termenul munca fortata desemnea%a orice munca sau ser#iciu impus unei persoane su$ amenintare
ori pentru care persoana nu si*a e8primat consimtamantul in mod li$er"
In conformitate cu pre#ederile art" B din Codul muncii nu constituie munca fortata munca sau
acti#itatea impusa de autoritatile pu$lice,
a! in temeiul legii pri#ind ser#iciul militar o$ligatoriu2
$! pentru indeplinirea o$ligatiilor ci#ice sta$ilite prin lege2
c! in $a%a unei hotarari 7udecatoresti de condamnare, ramasa definiti#a, in conditiile legii2
d! in ca% de forta ma7ora, respecti# in ca% de ra%$oi, catastrofe sau pericol de catastrofe precum,
incendii, inundatii, cutremure, epidemii sau epi%ootii #iolente, in#a%ii de animale sau insecte si, in
general, in toate circumstantele care pun in pericol #iata sau conditiile normale de e8istenta ale
ansam$lului populatiei ori ale unei parti a acesteia"
Conform art" =, Codul muncii, in cadrul relatiilor de munca functionea%a principiul egalitatii de
tratament fata de toti salariatii si anga7atorii"
Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, $a%ata pe criterii de se8, orientare
se8uala, caracteristici genetice, #arsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune
politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsa$ilitate familiala, apartenenta ori acti#itate
sindicala, este inter%isa"
Constituie discriminare directa actele si faptele de e8cludere, deose$ire, restrictie sau preferinta,
intemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile mentionate mai sus, care au ca scop sau ca efect
neacordarea, restrangerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei sau e8ercitarii drepturilor pre#a%ute in
legislatia muncii"
Constituie discriminare indirecta actele si faptele intemeiate in mod aparent pe alte criterii decat
cele mentionate anterior, dar care produc efectele unei discriminari directe"
Orice salariat care prestea%a o munca $eneficia%a de conditii de munca adec#ate acti#itatii
desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca, precum si de respectarea demnitatii
si a constiintei sale, fara nici o discriminare"
Tuturor salariatilor care prestea%a o munca le sunt recunoscute dreptul la negocieri colecti#e,
dreptul la protectia datelor cu caracter personal, precum si dreptul la protectie impotri#a concedierilor
nelegale"
Pentru munca egala sau de #aloare egala este inter%isa orice discriminare $a%ata pe criteriul de
se8 cu pri#ire la toate elementele si conditiile de remunerare"
(alariatii si anga7atorii se pot asocia li$er pentru apararea drepturilor si promo#area intereselor
lor profesionale, economice si sociale"
Relatiile de munca se $a%ea%a pe principiul consensualitatii si al $unei*credinte"
Pentru $una desfasurare a relatiilor de munca, participantii la raporturile de munca se #or
informa si se #or consulta reciproc, in conditiile legii si ale contractelor colecti#e de munca"
Art" E din Codul muncii mentionea%a ca pentru cetatenii romani e8ista li$ertatea de a se incadra
in munca in statele mem$re ale )niunii 'uropene, precum si in oricare alt stat, cu respectarea normelor
dreptului international al muncii si a tratatelor $ilaterale la care Romania este parte
MODULUL 2
CONTRACTUL INDI6IDUAL DE
MUNCA # partea I
Conţinut
Notiuni generale
Caracteristici C"I"M"
Durata, 9orma, Incheierea, Inregistrarea in carnetul de munca
Conditii generale si specifice
Capacitatea de anga7are, Consimtamantul, Informarea, '8" Medical, Herificare aptitudini
Tipurile de C"I"M"
Continutul C"I"M"
Clau%e o$ligatorii, Clau%e specifice
Completarea C"I"M" si Registrul general de e#identa a salariatilor
Timpul de munca si timpul de odihna
CONTRACTUL INDI6IDUAL DE MUNC(
RAPORT)& 4)RIDIC D' M)NCM
Raporturile de munc- sunt definite ca acele relaţii sociale reglementate de lege, ce iau
naştere între o persoană fizică, pe de o parte şi o persoană 'uridică sau fiziăa pe de altă parte, ca
urmare a prestării unei anumite munci de către prima persoană în folosul celei de a doua, care, la
r(ndul ei, se obligă să o remunereze şi să creeze condiţiile necesare prestării acestei munci.
Acest raport se caracteri%ea%- prin aceea c- ,
* poate e8ista numai 0ntre dou- persoane, spre deose$ire de alte tipuri de raporturi
7uridice"
* se sta$ile.te 0ntre o persoan- 7uridic- .i o persoan- fi%ic- sau 0ntre dou- persoane
fi%ice, fiind e8clus- e8isten/a raportului 7uridic de munc- 0ntre dou- persoane 7uridice, deoarece
persoana care prestea%- munca nu poate fi, prin ipote%-, dec1t o persoan- fi%ic-"
* raportul 7uridic de munc- are caracter personal, munca fiind prestat- de persoana
fi%ic-, 0n considerarea preg-tirii, aptitudinilor .i calit-/ilor proprii" Repre%entarea 6 care este posi$il- 0n
raporturile 7uridice ci#ile 6 este inadmisi$il- 0n raporturile de munc-"
* tr-s-tura proprie, fundamental- .i determinant- a raportului de munc- este
constituit- de relaţia de subordonare, e8istent- 0ntre su$iectele acestui raport, 0n sensul c- persoana
care prestea%- munca este su$ordonat- celuilalt su$iect al raportului respecti#"
D'9INITI' (I TRA(AT)RI
In conformitate cu art" D@ din Codul muncii 5Contractul indi#idual de munca este contractul in
temeiul caruia o persoana fi%ica, denumita salariat, se o$liga sa preste%e munca pentru si su$ autoritatea
unui anga7ator, persoana fi%ica sau 7uridica, in schim$ul unei remuneratii denumite salariu<"
&rasaturile contractului individual de munca(
• este un act 'uridic, adica are drept scop stabilirea drepturilor si obligatiilor reciproce si corelati$e
ce alcatuiesc continutul unui raport 'uridic de munca.
• este un act 'uridic si bilateral doarece se incheie intre ) parti* salariatul, pe de o parte si
anga'atorul
• este un contract sinalagmatic deoarece partile se obliga reciproc una fata de cealalta +salariatul ,
sa presteze o anumita munca, anga'atorul , sa plateasca aceasta munca-, ceea ce da nastere la
drepturi si obligatii reciproce intre parti. cauza obligatiei uneia dintre ele o constituie executarea
obligatiei celeilalte
• este contract consensual deoarece se incheie prin simplul acord de $ointa al partilor, manifestarea
lor de $ointa, neinsotita de nici un fel de forma, fiind suficienta pentru formarea $alabila a
contracului. /egea limiteaza acest caracter, impunand incheierea numai in forma scrisa.
• este un contract cu titlu personal deoarece este incheiat in considerarea pregatirii, aptitudinilor si
calitatii salariatului. Nu este posibila transmiterea contractului prin mostenire, iar cel incadrat nu,
si poate efectua atributiile prin alte persoane sau cu a'utorul lor.
• este contract oneros +fiecare parte doreste a,si procura un a$anta'- si comutati$ +adica obligatiile
unei parti dau nastere la obligatiile celeilalte parti- deoarece partile realizeaza reciproc o
contraprestatie in schimbul aceleia pe care s,au obligat sa o efectueze in fa$oarea celeilalte,
ambele prestatii fiind cunoscute la incheierea contractului, iar executarea lor depinde de un
e$eniment incert.
• este contract cu executare succesi$a deoarece prestatiile sunt posibile de executat numai in timp si
sunt platite tot in timp +lunar0bilunar-.
CARACTERISTICI CONTRACT INDI6IDUAL DE MUNCA
Cau-e inter-ise"
Clau%ele contractului indi#idual de munca nu pot contine pre#ederi contrare sau drepturi su$ ni#elul
minim sta$ilit prin acte normati#e ori prin contracte colecti#e de munca"
Durata )ontra)tuui
Contractul indi#idual de munca se incheie pe durata nedeterminata"
Prin e8ceptie, contractul indi#idual de munca se poate incheia si pe durata determinata, in conditiile
e8pres pre#a%ute de lege"
Inter-i)erea mun)ii ii)ite sau imorae
'ste inter%isa, su$ sanctiunea nulitatii a$solute, incheierea unui contract indi#idual de munca in
scopul prestarii unei munci sau a unei acti#itati ilicite ori imorale"
$orma )ontra)tuui
Codul Muncii pre#ede la Art. 16. – „(D! Contractul indi#idual de munc- se 0ncheie 0n $a%a
consim/-m1ntului p-r/ilor, 0n form- scris-, 0n lim$a rom1n-" O$liga/ia de 0ncheiere a contractului
indi#idual de munc- 0n form- scris- re#ine anga7atorului" 9orma scris- este o$ligatorie pentru
0ncheierea #ala$il- a contractului"
(J! Anterior 0nceperii acti#it-/ii contractul indi#idual de munc- se 0nregistrea%- 0n registrul general de
e#iden/- a salaria/ilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munc-"
(G! Anga7atorul este o$ligat ca anterior 0nceperii acti#it-/ii s- 0nm1ne%e salariatului un e8emplar din
contractul indi#idual de munc-"
(B! Munca prestat- 0n temeiul unui contract indi#idual de munc- constituie #echime 0n munc-"<
===Art. 16.Contractul indi#idual de munca se incheie in $a%a consimtamantului partilor, in forma scrisa, in lim$a romana" O$ligatia de
incheiere a contractului indi#idual de munca in forma scrisa re#ine anga7atorului" Anga7atorul persoana 7uridica, persoana fi%ica autori%ata
sa desfasoare o acti#itate independenta, precum si asociatia familiala au o$ligatia de a incheia, in forma scrisa, contractul indi#idual de
munca anterior inceperii raporturilor de munca"
In situatia in care contractul indi#idual de munca nu a fost incheiat in forma scrisa, se pre%uma ca a fost incheiat pe o durata
nedeterminata, iar partile pot face do#ada pre#ederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mi7loc de pro$a"
Munca prestata in temeiul unui contract indi#idual de munca ii confera salariatului #echime in munca" ===
CONDITII 1ENERALE SI SPECI$ICE
Capa)itatea 5uri+i)a a an!a5atoruui
Prin anga7ator se intelege persoana fi%ica sau 7uridica ce poate, potri#it legii, sa anga7e%e forta
de munca pe $a%a de contract indi#idual de munca (art" DB alin" D din Codul Muncii!"
Persoana 7uridica poate incheia contracte indi#iduale de munca, in calitate de anga7ator, din
momentul do$andiri personalitatii 7uridice (art" DB alin" J din Codul Muncii!"
Persoana fi%ica do$andeste capacitatea de a incheia contracte indi#iduale de munca in calitate
de anga7ator, din momentul do$andirii capacitatii depline de e8ercitiu (art" DB alin" G din Codul Muncii!"
Potri#it art" D= din Codul Muncii este inter%isa, su$ sanctiunea nulitatii a$solute, incheierea unui
contract indi#idual de munca in scopul prestarii unei munci sau a unei acti#itati ilicite ori imorale"
Capa)itatea 5uri+i)a a persoanei )e urmea-a a ,i in)a+rata
Codul muncii sta$ileste regula potri#it careia persoana fi%ica do$andeste capacitatea de munca
(capacitatea de a incheia un contract de munca in calitate de salariat! la implinirea #arstei de DF ani,
potri#it art"DG din C"M" Pentru perioada de la D=*DF ani, persoana fi%ica poate incheia un contract de munca
in calitate de salariat, cu acordul parintilor sau al repre%entantilor legali, pentru acti#itati potri#ite cu
de%#oltarea fi%ica, aptitudinile si cunostintele sale, daca nu ii sunt periclitate sanatatea, de%#oltarea fi%ica si
pregatirea profesionala" Potri#it art"DG alin" G din C"M", este inter%isa incadrarea in munca a persoanelor
su$ #arsta de D= ani, si respecti# a persoanelor puse su$ interdictie 7udecatoreasca (alin"B!" De asemenea,
conform art"DG alin" =, este inter%isa incadrarea in munca in locuri de munca grele, #atamatoare,
periculoase, a tinerilor cu #arsta su$ DC ani"
In afar- de condi/iile de #1rst- .i s-n-tate fi%ic-, moral- .i profesional- impuse de art"DG din
Codul Muncii e8ist- .i alte Nlimite< ale negocierii li$ere a clau%elor contractului indi#idual de munc-
0ncheiat cu minorul 0ntre D= .i DC ani,
a" programul de lucru normal al t1n-rului 0ntre D= .i DC ani nu poate dep-.i F ore pe %i, G@ ore pe
s-pt-m1n- (art"D@E alin"J din Codul Muncii!
$" tinerii 0n #1rst- de p1n- la DC ani nu pot presta munc- suplimentar- (art"DJD din Codul Muncii!
c" tinerii 0ntre D= .i DC ani nu pot presta munc- de noapte (art"DJ= alin"D din Codul Muncii!
d" ace.tia $eneficia%- de o pau%- de mas- de cel pu/in G@ minute, 0n ca%ul 0n care durata %ilnic- a timpului
de lucru este mai mare de B ore .i 7um-tate (art" DG@ alin"J din Codul Muncii!
Consimtamantu partior a in)4eierea C"I"M"
9iind un act 7uridic si consensual, contractul indi#idual de munca se incheie in $a%a
consimtamantul celor doua parti, in forma scrisa, in lim$a romana, persoana incadrata e8primandu*si in
mod direct #ointa" Anga7atorul, persoan- 7uridic-, persoan- fi%ic- autori%at- s- desf-.oare o acti#itate
independent-, precum .i asocia/ia familial- au o$liga/ia de a incheia, in form- scris-, contractul indi#idual
de munc- anterior 0nceperii raporturilor de munc-" (art"DF alin"D din Codul Muncii!
Deoarece, 0n cadrul raporturilor de munc- cel mai important este recunoa.terea prest-rii muncii,
pro$a se poate face .i cu a7utorul altor do#e%i (ponta7, state de plat-, alte documente! sau martori"
C1nd contractul indi#idual de munc- nu a fost 0ncheiat 0n form- scris-, se pre%um- c- a fost
0ncheiat pe o durat- nedeterminat-, iar p-r/ile pot face do#ada pre#ederilor contractuale .i a presta/iilor
efectuate prin orice alt mi7loc de pro$-"
Munca prestata in temeiul unui contract indi#idual de munca ii confera salariatului #echime in
munca (art" DF alin" J din Codul Muncii!"
In,ormarea *iitoruui an!a5at )u pri*ire a eementee )ontra)tuui +e mun)a
Conform art" DA din C"M", anterior incheierii sau modificarii contractului indi#idual de munca,
anga7atorul are o$ligatia de a informa persoana selectata in #ederea anga7arii ori, dupa ca%, salariatul, cu
pri#ire la clau%ele esentiale pe care intentionea%a sa le inscrie in contract sau sa le modifice"
O$ligatia de informare a persoanei selectate in #ederea anga7arii sau a salariatului se considera
indeplinita de catre anga7ator la momentul semnarii contractului indi#idual de munca sau a actului
aditional, dupa ca%"
Persoana selectata in #ederea anga7arii ori salariatul, dupa ca%, #a fi informata cu pri#ire la cel putin
urmatoarele elemente,
a! identitatea partilor2
$! locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fi8, posi$ilitatea ca salariatul sa munceasca in
di#erse locuri2
c! sediul sau, dupa ca%, domiciliul anga7atorului2
d! 9unc/iaLocupa/ia conform specifica/iei Clasific-rii ocupa/iilor din Rom1nia sau altor acte
normati#e, precum .i fi.a postului cu specificarea atri$u/iilor postului"
===d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative si atributiile
postului;===
d
D
! Criteriile de e#aluare a acti#it-/ii profesionale a salariatului aplica$ile la ni#elul anga7atorului"
(o$iecti#e de performanta, criterii de e#aluare, procedura de concediere in ca% de necorespundere
profesionala!
e! riscurile specifice postului2
f! data de la care contractul urmea%a sa isi produca efectele2
g! in ca%ul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara,
durata acestora2
h! durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul2
i! conditiile de acordare a prea#i%ului de catre partile contractante si durata acestuia2
7! salariul pe $a%a, alte elemente constituti#e ale #eniturilor salariale, precum si periodicitatea platii
salariului la care salariatul are dreptul2
O! durata normala a muncii, e8primata in oreL%i si oreLsaptamana2
l! indicarea contractului colecti# de munca ce reglementea%a conditiile de munca ale salariatului2
m! durata perioadei de pro$a2
'lementele din informarea pre#a%uta mai sus tre$uie sa se regaseasca si in continutul contractului
indi#idual de munca"
Orice modificare a unuia dintre aceste elemente in timpul e8ecutarii contractului indi#idual de
munca impune incheierea unui act aditional la contract, 20 -ie u)r.toare +e a +ata apariţiei
mo+i,i).rii& )u e7)epţia situaţiior /n )are o asemenea mo+i,i)are este pre*.-ut. /n mo+ e7pres +e
e!e "
===(4) Orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (2) in timpul eecutarii contractului individual de munca
impune inc!eierea unui act aditional la contract" intr#un termen de $% zile de la data incunostintarii in scris a salariatului" cu
eceptia situatiilor in care o asemenea modificare rezulta ca posibila din le&e sau din contractul colectiv de munca
aplicabil.===
&a negocierea, incheierea sau modificarea contractului indi#idual de munca, oricare dintre parti poate fi
asistata de terti, conform propriei optiuni, cu respectarea pre#ederilor alin" (=!, art" DA din Codul muncii
care spune 5Cu pri#ire la informatiile furni%ate salariatului, preala$il incheierii contractului indi#idual de
munca, intre parti poate inter#eni un contract de confidentialitate<"
Potri#it art" DC din Codul Muncii in ca%ul in care persoana selectata in #ederea anga7arii ori salariatul,
dupa ca%, urmea%a sa isi desfasoare acti#itatea in strainatate, anga7atorul are o$ligatia de a*i comunica in
timp util, inainte de plecare, elementele din informarea pre#a%uta mai sus (informatiile pre#a%ute la art"
DA alin" (J! din Codul muncii! precum si informatii referitoare la,
a! durata perioadei de munca ce urmea%a sa fie prestata in strainatate2
$! moneda in care #or fi platite drepturile salariale, precum si modalitatile de plata2
c! prestatiile in $ani siLsau in natura aferente desfasurarii acti#itatii in strainatate2
d! conditiile de clima2
e! reglementarile principale din legislatia muncii din acea tara2
f! o$iceiurile locului a caror nerespectare i*ar pune in pericol #iata, li$ertatea sau siguranta
personala"
g! conditiile de repatriere a lucratorului, dupa ca%"
Informatiile pre#a%ute la punctele a!, $! si c! tre$uie sa se regaseasca si in continutul contractului
indi#idual de munca"
Aceste dispo%itii se completea%a prin acte normati#e care reglementea%a conditiile specifice de munca
in strainatate"
Daca anga7atorul nu isi e8ecuta o$ligatia de informare, persoana selectata in #ederea anga7arii ori
salariatul, dupa ca%, are dreptul sa sesi%e%e, in termen de G@ de %ile de la data neindeplinirii acestei
o$ligatii, instanta 7udecatoreasca competenta si sa solicite despagu$iri corespun%atoare pre7udiciului pe
care l*a suferit ca urmare a nee8ecutarii de catre anga7ator a o$ligatiei de informare"
E7amenu me+i)a
O persoana poate fi anga7ata numai in $a%a unui certificat medical, prin care se constata faptul ca cel in
cau%a este apt pentru prestarea acelei munci (art" JA alin" D din Codul Muncii!"
Nerespectarea pre#ederilor alin" (D! atrage nulitatea contractului indi#idual de munca"
===art 27 (3) 'n situatia in care salariatul prezinta certificatul medical dupa momentul inc!eierii contractului individual de
munca" iar din cuprinsul certificatului rezulta ca cel in cauza este apt de munca" contractul astfel inc!eiat ramane valabil.===
(bro&at
(olicitarea, la anga7are, a testelor de gra#iditate este inter%isa"
&a anga7area in domeniile sanatate, alimentatie pu$lica, educatie si in alte domenii sta$ilite prin acte
normati#e se pot solicita si teste medicale specifice"
'8aminarea medicala se efectuea%a la anga7are si ulterior, o data pe an de catre unitatile sanitare de
specialitate acreditate de Ministerul (anatatii" Refu%ul salariatului de a se supune e8amenelor medicale
constituie a$atere disciplinara"
'8aminarea medicala este gratuita, iar cheltuielile oca%ionate de e8aminare se #or suporta de catre
anga7ator"
Numai in urma o$tinerii a#i%ului medical pri#ind aptitudinea de a ocupa functia #i%ata, #a putea
proceda la incheierea in mod #ala$il a contractului de munca"
Certificatul medical este o$ligatoriu si in urmatoarele situatii,
a! la reinceperea acti#itatii dupa o intrerupere mai mare de F luni, pentru locuri de munca a#and
e8punere la factori noci#i profesionali, si de un an, in celelalte situatii
$! in ca%ul detasarii sau trecerii in alt loc de munca ori in alta acti#itate, daca se schim$a conditiile de
munca
c! la inceperea misiunii, in ca%ul salariatilor incadrati cu contract de munca temporara
d! in ca%ul ucenicilor, practicantilor, ele#ilor si studentilor in sutuatia in care urmea%a sa fie instruiti
pe meserii si profesii, precum si in situatia schim$arii meseriei pe parcursul instruirii
e! periodic, in ca%ul celor care lucrea%a in conditii de e8punere la factori noci#i profesionali, potri#it
reglementarilor Ministerului Muncii
f! periodic, in ca%ul celor care desfasoara acti#itati cu risc de trnsmitere a unor $oli si care lucrea%a in
sectorul alimentar, %ootehnic, la instalatiile de apro#i%ionare cu apa pota$ila, in coleci#itatile de
copii, in unitati santare, potri#it reglementarilor Ministerului Muncii
g! periodic, in ca%ul celor care lucrea%a in unitati fara factori de risc, prin e8amene medicale
diferentiate in functie de #arsta, se8 si stare de sanatate, potri#it reglementarilor din contractele
colecti#e de munca"
6eri,i)area aptitu+inior pro,esionae ae )an+i+atuui
Contractul indi#idual de munca se incheie dupa #erificarea preala$ila a aptitudinilor profesionale si
personale ale persoanei care solicita anga7area (art" JE alin" D din Codul Muncii!"
Modalitatile in care urmea%a sa se reali%e%e #erificare tre$uie sta$ilite in contractul coleci# de munca
aplica$il, statutul de personal 6 profesional sau disciplinar si in regulamentul intern"
Modalitatile de #erificare a aptitudinilor profesionale sunt,
• inter*iu 8 cea mai frec#enta utili%ata dintre metodele de #erificare a aptitudinilor profesionale"
• )on)ursu 6 este modalitatea o$ligatorie de incadrare a salariatilor la institutiile si autoritatile
pu$lice si alte unitati $ugetare" Potri#it art" G@ alin" (B! din Codul Muncii, conditiile de organi%are si
modul de desfasurare a concursului, respecti# e8amenului, se sta$ilesc prin regulament apro$at prin
>otarare a u#ernului"
• re)oman+ari +e a ,ostu o) +e mun)a, daca a mai lucrat sau chiar daca nu a mai lucrat, de la
profesori ai unitatii de in#atamant a$sol#ite" Potri#it art" JE alin" (B! din Codul Muncii, 5
Anga7atorul poate cere informa/ii 0n leg-tur- cu persoana care solicit- anga7area de la fo.tii s-i
anga7atori, dar numai cu pri#ire la acti#it-/ile 0ndeplinite .i la durata anga7-rii .i numai cu
0ncuno.tin/area preala$il- a celui 0n cau%-"
===(4) (n&a)atorul poate cere informatii in le&atura cu persoana care solicita an&a)area de la fostii sai an&a)atori" dar numai
cu privire la functiile indeplinite si la durata an&a)arii si numai cu incunostintarea prealabila a celui in cauza.==="<
Informatiile cerute, su$ orice forma, de anga7ator persoanei care solicita anga7area cu oca%ia #erificarii
preala$ile a aptitudinilor nu pot a#ea alt scop decat acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul
respecti#, precum si aptitudinile profesionale"
• pro9a pra)ti)a 6 desi codul muncii nu pre#ede in mod e8pres aceasta modalitate de #erificare a
aptitudinilor profesionale, ea este foarte utili%ata"
• perioa+a +e pro9a 6 repre%inta una dintre cele mai utile modalitati de #erificare a aptitudinilor
profesionale, constand inr*un inter#al de timp in care anga7atul prestea%a munca si primeste
salariul, dar se afla su$ supra#egherea anga7atorului sau, putand fi concediat cu usurinta printr*o
notificare" Potri*it art" :1 +in Co+u mun)ii& ! Pe durata sau la sf1r.itul perioadei de pro$-,
contractul indi#idual de munc- poate 0nceta e8clusi# printr*o notificare scris-, f-r- prea#i%, la
ini/iati#a oric-reia dintre p-r/i, f-r- a fi necesar- moti#area acesteia" <
Codul Muncii, reglementea%a modul in care se sta$ileste perioada de pro$a, in cadrul acestui art.
31. # (D! Pentru #erificarea aptitudinilor salariatului, la 0ncheierea contractului indi#idual de munc- se
poate sta$ili o perioad- de pro$- de cel mult E@ de %ile calendaristice pentru func/iile de e8ecu/ie .i de
cel mult DJ@ de %ile calendaristice pentru func/iile de conducere"
(J! Herificarea aptitudinilor profesionale la 0ncadrarea persoanelor cu handicap se reali%ea%- e8clusi#
prin modalitatea perioadei de pro$- de ma8imum G@ de %ile calendaristice"<
(G! Pe durata sau la sf1r.itul perioadei de pro$-, contractul indi#idual de munc- poate 0nceta e8clusi#
printr*o notificare scris-, f-r- prea#i%, la ini/iati#a oric-reia dintre p-r/i, f-r- a fi necesar- moti#area
acesteia" <
(B! Pe durata perioadei de pro$- salariatul $eneficia%- de toate drepturile .i are toate o$liga/iile
pre#-%ute 0n legisla/ia muncii, 0n contractul colecti# de munc- aplica$il, 0n regulamentul intern, precum
.i 0n contractul indi#idual de munc-"
(=! Pentru a$sol#en/ii institu/iilor de 0n#-/-m1nt superior, primele .ase luni dup- de$utul 0n profesie se
consider- perioad- de stagiu" 9ac e8cep/ie acele profesii 0n care stagiatura este reglementat- prin legi
speciale" &a sf1r.itul perioadei de stagiu, anga7atorul eli$erea%- o$ligatoriu ade#erin/a care este #i%at-
de Inspectoratul Teritorial de Munc- 0n a c-rui ra%- teritorial- de competen/- acesta 0.i are sediul"
(F! Modalitatea de efectuare a stagiului pre#-%ut la alin" (=! se #a reglementa prin lege special-"
====(1) *entru verificarea aptitudinilor salariatului" la inc!eierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada
de proba de cel mult +, de zile calendaristice pentru functiile de eecutie si de cel mult -, de zile calendaristice pentru
functiile de conducere.
(2) .erificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea persoanelor cu !andicap se realizeaza eclusiv prin modalitatea
perioadei de proba de maimum +, de zile calendaristice.
(3) 'n cazul muncitorilor necalificati" perioada de proba are caracter eceptional si nu poate depasi % zile lucratoare.
(4) (bsolventii institutiilor de invatamant se incadreaza" la debutul lor in profesie" pe baza unei perioade de proba de cel mult
/ luni.
(4
1
) *e durata sau la sfarsitul perioadei de proba" contractul individual de munca poate inceta numai printr#o notificare scrisa"
la initiativa oricareia dintre parti.
(5) *e durata perioadei de proba salariatul se bucura de toate drepturile si are toate obli&atiile prevazute in le&islatia muncii"
in contractul colectiv de munca aplicabil" in re&ulamentul intern" precum si in contractul individual de munca.======
In ca%ul unui )ontra)t +e mun)a pe +urata +eterminata, perioada de pro$a este,
* de = %ile lucratoare pentru un contract cu o perioada determinata mai mica de G luni,
* D= %le lucratoare pentru C"I"M" pe perioda determinata cuprinsa itre G*F luni
* G@ %ile lucratoare pentru perioade mai mari de F luni"
* in ca%ul in care se anga7ea%a intr*o functie de conducere pe o perioada mai mare de F luni,
perioada de pro$a #a fi de B= %ile lucratoare"
Iar in ca%ul unui )ontra)t +e mun)a temporara, se poate sta$ili o perioad- de pro$- pentru
reali%area misiunii, a c-rei durat- nu poate fi mai mare de,
a! J %ile lucr-toare, 0n ca%ul 0n care contractul de munc- temporar- este 0ncheiat pentru o perioad-
mai mic- sau egal- cu o lun-2
$! = %ile lucr-toare, 0n ca%ul 0n care contractul de munc- temporar- este 0ncheiat pentru o perioad-
cuprins- 0ntre o lun- .i G luni2
c! D= %ile lucr-toare, 0n ca%ul 0n care contractul de munc- temporar- este 0ncheiat pentru o
perioad- cuprins- 0ntre G .i F luni2
d! J@ %ile lucr-toare, 0n ca%ul 0n care contractul de munc- temporar- este 0ncheiat pentru o
perioad- mai mare de F luni2
e! G@ de %ile lucr-toare 0n ca%ul salaria/ilor 0ncadra/i 0n func/ii de conducere, pentru o durat- a
contractului de munc- temporar- mai mare de F luni"
==== *rin contractul de munca temporara se poate stabili o perioada de proba pentru realizarea misiunii" a carei durata este
fiata in functie de solicitarea utilizatorului" dar care nu poate fi mai mare de0
a) doua zile lucratoare" in cazul in care contractul de munca temporara este inc!eiat pentru o perioada mai mica sau e&ala
cu o luna;
b) + zile lucratoare" in cazul in care contractul de munca temporara este inc!eiat pentru o perioada cuprinsa intre o luna si
doua luni;
c) % zile lucratoare" in cazul in care contractul de munca temporara este inc!eiat pentru o perioada mai mare de doua
luni.=====
Perioada 0n care se pot face anga7-ri succesi#e de pro$- a mai multor persoane pentru acela.i
post este de ma8imum DJ luni "PPP 'ste inter%isa perioada de pro$a pentru acelasi post la mai mult de G persoane (art" GG din
Codul Muncii!PPP"
Totodata pe durata e8ecutarii unui contract indi#idual de munca nu poate fi sta$ilita decat o
perioada de pro$a" Prin e8ceptie, salariatul poate fi supus la o noua perioada de pro$a in situatia in care
acesta de$utea%a la acelasi anga7ator intr*o noua functie sau profesie ori urmea%a sa prestea%e
acti#itatea intr*un loc de munca cu conditii grele, #atamatoare sau periculoase"
Pe par)ursu perioa+ei +e pro9a& saariatu nu 9ene,i)ia-a +e +reptu a un prea*i-"
Astfel, persoanele concediate pentru necorespundere profesionala, in temeiul art" FD lit" d, care se afla
in perioada de pro$a (art" AG alin" J din Codul Muncii! nu $eneficia%a de prea#i%"
Pe durata perioadei de pro$a salariatul se $ucura de toate drepturile si are toate o$ligatiile
pre#a%ute in legislatia muncii, in contractul colecti# de munca aplica$il, in regulamentul intern, precum
si in contractul indi#idual de munca"
Perioada de pro$a constituie #echime in munca"
Referitor la notiunea de )umu +e ,un)tii aceasta este tratata de Codul Muncii la art" G=,
NArt. 35. # (D! Orice salariat are dreptul de a munci la anga7atori diferi/i sau la acela.i anga7ator, 0n
$a%a unor contracte indi#iduale de munc-, $eneficiind de salariul corespun%-tor pentru fiecare dintre
acestea"
===(1) Orice salariat are dreptul de a cumula mai multe functii" in baza unor contracte individuale de munca" beneficiind de
salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea.===
(2) 1ac eceptie de la prevederile alin. ($) situatiile in care prin le&e sunt prevazute
incompatibilitati pentru cumulul unor functii.
===(3) Abrogat 2alariatii care cumuleaza mai multe functii sunt obli&ati sa declare fiecarui an&a)ator locul unde eercita
functia pe care o considera de baza.=== Abrogat”
Cet-/enii str-ini .i apatri%ii pot fi anga7a/i prin contract indi#idual de munc- 0n $a%a autori%a/iei de
munc- sau a permisului de .edere 0n scop de munc- eli$erat-Leli$erat potri#it legii"
TIPURILE DE CONTRACT INDI6IDUAL DE MUNCA
Conform art" DJ alin" D din Codul Muncii, contractul indi#idual de munca se incheie pe durata
nedeterminata"
Prin derogare de la acesta regula, anga7atorii au posi$litatea de a anga7a, in ca%urile si in conditiile
pre#a%uta de Codul Muncii prin,
D! contract indi#idual de munca pe perioada determinata
J! contract de munca temporara
G! contract de munca cu timp partial, pe durata determinata sau pe durata nedeterminata
B! contract indi#idual de munca la domiciliu, pe durata determinata sau pe durata nedeterminata"
Contra)tu pe perioa+a +eterminata
Contractul indi#idual de munca pe perioada determinata se poate incheia numai in forma scrisa, cu
preci%area e8presa a duratei pentru care se incheie"
Contractul pe perioada determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de GF luni (art" CJ
din Codul Muncii!, si se pot incheia cel mult G contracte indi#iduale de munca pe durata determinta
succesi#e, dar numai inauntrul termenului pre#a%ut la art" CJ"
Articolul C@, alin (G!, (B!, si (=! se modifica dupa cum urmea%a,
N(G! Contractul indi#idual de munc- pe durat- determinat- poate fi prelungit, 0n condi/iile pre#-%ute la
art" CD .i dup- e8pirarea termenului ini/ial, cu acordul scris al p-r/ilor, pentru perioada reali%-rii unui
proiect, program sau lucr-ri"
(B! 3ntre acelea.i p-r/i se pot 0ncheia succesi# cel mult G contracte indi#iduale de munc- pe durat-
determinat-"
(=! Contractele indi#iduale de munc- pe durat- determinat-, 0ncheiate 0n termen de G luni de la
0ncetarea unui contract de munc- pe durat- determinat- sunt considerate contracte succesi#e .i nu pot
a#ea o durat- mai mare de DJ luni fiecare"
===(3) Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelun&it si dupa epirarea termenului initial" cu
acordul scris al partilor" dar numai inauntrul termenului prevazut la art. 32 si de cel mult doua ori consecutiv.
(4) 'ntre aceleasi parti se pot inc!eia succesiv cel mult + contracte individuale de munca pe durata determinata" dar numai
inauntrul termenului prevazut la art. 32.
(5) Contractele individuale de munca pe durata determinata" inc!eiate in termen de + luni de la incetarea unui contract de
munca pe durata determinata" sunt considerate contracte succesive.====4
Perioa+ee +e pro9a pentru a)est tip +e )ontra)t nu pot +epasi;
a! = %ile lucratoare pentru o durata a contractului indi#idual de munca mai mica de G luni2
$! D= %ile lucratoare pentru o durata a contractului indi#idual de munca cuprinsa intre G si F luni2
c! G@ de %ile lucratoare pentru o durata a contractului indi#idual de munca mai mare de F luni2
d! B= de %ile lucratoare in ca%ul salariatilor incadrati in functii de conducere, pentru o durata a
contractului indi#idual de munca mai mare de F luni"
Codul muncii pre#ede la art" CD posi$ilitatea incheierii contractului indi#idual de munca pentru o
perioada determinata numai in ca%urile,
a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca" cu eceptia
situatiei in care acel salariat participa la &reva;
$! cre.terea .iLsau modificarea temporar- a structurii acti#it-/ii anga7atorului"
===b) cresterea temporara a activitatii an&a)atorului;====
c) desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier;
d) in situatia in care este inc!eiat in temeiul unor dispozitii le&ale emise cu scopul de a
favoriza temporar anumite cate&orii de persoane fara loc de munca;
d
$
) an&a)area unei persoane care" in termen de % ani de la data an&a)arii" indeplineste
conditiile de pensionare pentru limita de varsta;
d
2
) ocuparea unei functii eli&ibile in cadrul or&anizatiilor sindicale" patronale sau al
or&anizatiilor ne&uvernamentale" pe perioada mandatului;
d
+
) an&a)area pensionarilor care" in conditiile le&ii" pot cumula pensia cu salariul;
e! 0n alte ca%uri pre#-%ute e8pres de legi speciale ori pentru desf-.urarea unor lucr-ri, proiecte sau
programe"
===e) in alte cazuri prevazute epres de le&i speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari" proiecte" pro&rame" in conditiile
stabilite prin contractul colectiv de munca inc!eiat la nivel national si/sau la nivel de ramura===
In ca%ul in care contractul indi#idual de munca pe durata determinta este incheiat pentru a inlocui
un salariat al carui contract indi#idual de munca este suspendat, durata contractului #a e8pira la momentul
incetarii moti#elor ce au determinat suspendarea contractului indi#idual de munca al salariatului titular"
Anga7atorii au o$ligatia,
• de a informa salariatii anga7ati cu contract indi#idual de munca pe durata determinata despre
locurile de mnca #acante sau care #or de#eni #acante, corespun%atoare pregatirii lor profesionale"
• si de a le asigura accesul la aceste locuri de munca in conditii egale cu cele ale salariatilor anga7ati
cu contract indi#idual de munca pe durata nedeterminata"
Aceasta informare se face printr*un anunt afisat la sediul anga7atorului" O copie a anuntului se
transmite de indata sindicatului sau repre%entantilor salariatilor"
Referitor la conditiile de anga7are si de munca, art" CF din Codul Muncii pre#ede ca,
(D! (alariatii cu contract indi#idual de munca pe durata determinata nu #or fi tratati mai putin
fa#ora$il decat salariatii permanenti compara$ili, numai pe moti#ul duratei contractului indi#idual de
munca, cu e8ceptia ca%urilor in care tratamentul diferit este 7ustificat de moti#e o$iecti#e"
(J! In sensul alin" (D!, salariatul permanent compara$il repre%inta salariatul al carui contract
indi#idual de munca este incheiat pe durata nedeterminata si care desfasoara aceeasi acti#itate sau una
similara, in aceeasi unitate, a#andu*se in #edere calificareaLaptitudinile profesionale"
(G! Atunci c1nd nu e8ist- un salariat cu contract indi#idual de munc- 0ncheiat pe durat-
nedeterminat- compara$il 0n aceea.i unitate, se au 0n #edere dispo%i/iile din contractul colecti# de
munc- aplica$il sau, 0n lipsa acestuia, reglement-rile legale 0n domeniu"
===(3) (tunci cand nu eista un salariat permanent comparabil in aceeasi unitate" se au in vedere dispozitiile din contractul
colectiv de munca aplicabil. 'n cazul in care nu eista un contract colectiv de munca aplicabil" se au in vedere dispozitiile
le&islatiei in vi&oare sau contractul colectiv de munca la nivel national.=====
Contra)t +e mun)a temporara
Raportul de munca implica trei parti, salariatul temporar, agentul de munca temporara si utili%atorul"
Art" CA asa cum se modifica, pre#ede,
<Mun)a prin a!ent +e mun). temporar. este munca prestat- de un salariat temporar care a 0ncheiat
un contract de munc- temporar- cu un agent de munc- temporar- .i care este pus la dispo%i/ia
utili%atorului pentru a lucra temporar su$ supra#egherea .i conducerea acestuia din urm-"
Saariatu temporar este persoana care a 0ncheiat un contract de munc- temporar- cu un agent de
munc- temporar-, 0n #ederea punerii sale la dispo%i/ia unui utili%ator pentru a lucra temporar su$
supra#egherea .i conducerea acestuia din urm-"
A!entu +e mun). temporar. este persoana 7uridic-, autori%at- de Ministerul Muncii, 9amiliei .i
Protec/iei (ociale, care 0ncheie contracte de munc- temporar- cu salaria/i temporari, pentru a*i pune la
dispo%i/ia utili%atorului, pentru a lucra pe perioada sta$ilit- de contractul de punere la dispo%i/ie su$
supra#egherea .i conducerea acestuia" Condi/iile de func/ionare a agentului de munc- temporar-
precum .i procedura de autori%are se sta$ilesc prin hot-r1re a u#ernului"
Utii-atoru este persoana fi%ic- sau 7uridic- pentru care .i su$ supra#egherea .i conducerea c-ruia
munce.te temporar un salariat temporar pus la dispo%i/ie de agentul de munc- temporar-"
Misiunea +e mun). temporar. 0nseamn- acea perioad- 0n care salariatul temporar este pus la
dispo%i/ia utili%atorului pentru a lucra temporar su$ supra#egherea .i conducerea acestuia, pentru
e8ecutarea unei sarcini precise .i cu caracter temporar "<
=====(1) 5unca prin a&ent de munca temporara" denumita in continuare munca temporara" este munca prestata de un
salariat temporar care" din dispozitia a&entului de munca temporara" presteaza munca in favoarea unui utilizator.
(2) 2alariatul temporar este persoana incadrata la un an&a)ator a&ent de munca temporara" pus la dispozitie unui utilizator pe
durata necesara in vederea indeplinirii unor anumite sarcini precise si cu caracter temporar.
(3) (&entul de munca temporara este societatea comerciala autorizata de 5inisterul 5uncii si 2olidaritatii 2ociale" care pune
provizoriu la dispozitie utilizatorului personal calificat si/sau necalificat pe care il an&a)eaza si il salarizeaza in acest scop.
Conditiile de infiintare si functionare" precum si procedura de autorizare a a&entului de munca temporara se stabilesc prin
!otarare a 6uvernului.
(4) 7tilizatorul este an&a)atorul caruia a&entul de munca temporara ii pune la dispozitie un salariat temporar pentru
indeplinirea unor anumite sarcini precise si cu caracter temporar.============
Pentru o intee!ere +epina a sensuui mo+i,i)arior )e se a+u) re!ementarior )e pri*es)
)ontra)tu +e mun)a temporara *om re+a arti)oee +in Co+u Mun)ii )are se re,era a a)est
+omeniu;
Art. 88. # )n utili%ator poate apela la agen/i de munc- temporar- pentru e8ecutarea unei sarcini precise .i
cu caracter temporar, cu e8cep/ia ca%ului pre#-%ut la art" EJ"
===7n utilizator poate apela la a&enti de munca temporara doar pentru eecutarea unei sarcini precise si cu caracter
temporar" denumita misiune de munca temporara" si numai in urmatoarele cazuri0
a) pentru inlocuirea unui salariat al carui contract individual de munca este suspendat" pe
durata suspendarii;
b) pentru prestarea unor activitati cu caracter sezonier;
c) pentru prestarea unor activitati specializate ori ocazionale. ====
Art. 89. #
(D! Misiunea de munc- temporar- se sta$ile.te pentru un termen care nu poate fi mai mare de JB luni"
(J! Durata misiunii de munc- temporar- poate fi prelungit- pe perioade succesi#e care, ad-ugate la
durata ini/ial- a misiunii, nu poate conduce la dep-.irea unei perioade de GF de luni"
(G! Condi/iile 0n care durata unei misiuni de munc- temporar- poate fi prelungit- sunt pre#-%ute 0n
contractul de munc- temporar- sau pot face o$iectul unui act adi/ional la acest contract"
===(1) 5isiunea de munca temporara se stabileste pentru un termen care nu poate fi mai mare de $2 luni.
(2) 8urata misiunii de munca temporara poate fi prelun&ita o sin&ura data pentru o perioada care" adau&ata la durata initiala
a misiunii" nu poate conduce la depasirea unei perioade de $3 luni.
(3) Conditiile in care durata unei misiuni de munca temporara poate fi prelun&ita sunt prevazute in contractul de munca
temporara sau pot face obiectul unui act aditional la acest contract. ===
Art. 90. # (1) (&entul de munca temporara pune la dispozitie utilizatorului un salariat an&a)at
prin contract de munca temporara" in baza unui contract de punere la dispozitie inc!eiat in
forma scrisa.
(J! Contractul de punere la dispo%i/ie tre$uie s- cuprind-,
a! durata misiunii2
$! caracteristicile specifice postului, 0n special calificarea necesar-, locul e8ecut-rii misiunii .i
programul de lucru2
c! condi/iile concrete de munc-2
d! echipamentele indi#iduale de protec/ie .i de munc- pe care salariatul temporar tre$uie s- le
utili%e%e2
e! orice alte ser#icii .i facilit-/i 0n fa#oarea salariatului temporar2
f! #aloarea comisionului de care $eneficia%- agentul de munc- temporar-, precum .i remunera/ia la
care are dreptul salariatul2
g! condi/iile 0n care utili%atorul poate refu%a un salariat temporar pus la dispo%i/ie de un agent de
munc- temporar-"
===(2) Contractul de punere la dispozitie trebuie sa cuprinda0
a) motivul pentru care este necesara utilizarea unui salariat temporar;
b) termenul misiunii si" daca este cazul" posibilitatea modificarii termenului misiunii;
c) caracteristicile specifice postului" in special calificarea necesara" locul eecutarii misiunii si pro&ramul de lucru;
d) conditiile concrete de munca;
e) ec!ipamentele individuale de protectie si de munca pe care salariatul temporar trebuie sa le utilizeze;
f) orice alte servicii si facilitati in favoarea salariatului temporar;
g) valoarea contractului de care beneficiaza a&entul de munca temporara" precum si remuneratia la care are dreptul
salariatul. ====
(3) Orice clauza prin care se interzice an&a)area de catre utilizator a salariatului temporar
dupa indeplinirea misiunii este nula.
Art. 91. # (1) 2alariatii temporari au acces la toate serviciile si facilitatile acordate de utilizator"
in aceleasi conditii ca si ceilalti salariati ai acestuia.
(2) 7tilizatorul este obli&at sa asi&ure salariatului temporar dotarea cu ec!ipamente
individuale de protectie si de munca" cu eceptia situatiei in care prin contractul de punere la
dispozitie dotarea este in sarcina a&entului de munca temporara.
Art. 92. # 7tilizatorul nu poate beneficia de serviciile salariatului temporar" daca urmareste sa
inlocuiasca astfel un salariat al sau al carui contract de munca este suspendat ca urmare a
participarii la &reva.
Art. 93. # (D! Contractul de munc- temporar- este un contract indi#idual de munc- ce se 0ncheie 0n
scris 0ntre agentul de munc- temporar- .i salariatul temporar, pe durata unei misiuni"
(J! 3n contractul de munc- temporar- se preci%ea%-, 0n afara elementelor pre#-%ute la art" DA .i art" DC
alin" (D!, condi/iile 0n care urmea%- s- se desf-.oare misiunea, durata misiunii, identitatea .i sediul
utili%atorului, precum .i cuantumul .i modalit-/ile remunera/iei salariatului temporar"
===(1) Contractul de munca temporara este un contract de munca ce se inc!eie in scris intre a&entul de munca temporara
si salariatul temporar" de re&ula" pe durata unei misiuni.
(2) 'n contractul de munca temporara se precizeaza" in afara elementelor prevazute la art. $9 si la art. $3 alin. ($)" conditiile
in care urmeaza sa se desfasoare misiunea" durata misiunii" identitatea si sediul utilizatorului" precum si modalitatile de
remunerare a salariatului temporar.====
Art. 94. # (1) Contractul de munca temporara se poate inc!eia si pentru mai multe misiuni" cu
respectarea termenului prevazut la art. 3- alin. (2).
(J! Agentul de munc- temporar- poate 0ncheia cu salariatul temporar un contract de munc- pe durat-
nedeterminat- situa/ie 0n care 0n perioada dintre dou- misiuni salariatul temporar se afl- la dispo%i/ia
agentului de munc- temporar-"
(G! Pentru fiecare nou- misiune, 0ntre p-r/i se 0ncheie un contract de munc- temporar-, 0n care #or fi
preci%ate toate elementele pre#-%ute la art" EG alin" (J!"
(B! Contractul de munc- temporar- 0ncetea%- la terminarea misiunii pentru care a fost 0ncheiat sau dac-
utili%atorul renun/- la ser#iciile sale 0nainte de 0ncheierea misiunii, 0n condi/iile contractului de punere
la dispo%i/ie"
===(2) 'ntre doua misiuni salariatul temporar se afla la dispozitia a&entului de munca temporara si beneficiaza de un salariu
platit de a&ent" care nu poate fi mai mic decat salariul minim brut pe tara.
(3) *entru fiecare noua misiune" intre parti se inc!eie un act aditional la contractul de munca temporara" in care vor fi
precizate toate elementele prevazute la art. -+ alin. (2).
(4) Contractul de munca temporara inceteaza la terminarea ultimei misiuni pentru care a fost inc!eiat.====
Art. 95. # (1) *e toata durata misiunii salariatul temporar beneficiaza de salariul platit de
a&entul de munca temporara.
(J! (alariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune se sta$ile.te prin negociere direct- cu
agentul de munc- temporar- .i nu poate fi mai mic dec1t salariul minim $rut pe /ar- garantat 0n plat-"
===(2) 2alariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care il primeste salariatul
utilizatorului" care presteaza aceeasi munca sau una similara cu cea a salariatului temporar.====
(3) Abrogat ==='n masura in care utilizatorul nu are an&a)at un astfel de salariat" salariul primit de salariatul temporar va
fi stabilit luandu#se in considerare salariul unei persoane an&a)ate cu contract individual de munca si care presteaza aceeasi
munca sau una similara" astfel cum este stabilit prin contractul colectiv de munca aplicabil utilizatorului.====
(4) (&entul de munca temporara este cel care retine si vireaza toate contributiile si impozitele
datorate de salariatul temporar catre bu&etele statului si plateste pentru acesta toate
contributiile datorate in conditiile le&ii.
(5) 'n cazul in care in termen de $% zile calendaristice de la data la care obli&atiile privind
plata salariului si cele privind contributiile si impozitele au devenit scadente si ei&ibile" iar
a&entul de munca temporara nu le eecuta" ele vor fi platite de utilizator" in baza solicitarii
salariatului temporar.
(6) 7tilizatorul care a platit sumele datorate potrivit alin. (%) se subro&a" pentru sumele platite"
in drepturile salariatului temporar impotriva a&entului de munca temporara.
Art. 96. # Prin contractul de munc- temporar- se poate sta$ili o perioad- de pro$- pentru reali%area
misiunii, a c-rei durat- nu poate fi mai mare de,
f! J %ile lucr-toare, 0n ca%ul 0n care contractul de munc- temporar- este 0ncheiat pentru o perioad-
mai mic- sau egal- cu o lun-2
g! = %ile lucr-toare, 0n ca%ul 0n care contractul de munc- temporar- este 0ncheiat pentru o perioad-
cuprins- 0ntre o lun- .i G luni2
h! D= %ile lucr-toare, 0n ca%ul 0n care contractul de munc- temporar- este 0ncheiat pentru o
perioad- cuprins- 0ntre G .i F luni2
i! J@ %ile lucr-toare, 0n ca%ul 0n care contractul de munc- temporar- este 0ncheiat pentru o
perioad- mai mare de F luni2
7! G@ de %ile lucr-toare 0n ca%ul salaria/ilor 0ncadra/i 0n func/ii de conducere, pentru o durat- a
contractului de munc- temporar- mai mare de F luni"
==== *rin contractul de munca temporara se poate stabili o perioada de proba pentru realizarea misiunii" a carei durata este
fiata in functie de solicitarea utilizatorului" dar care nu poate fi mai mare de0
a) doua zile lucratoare" in cazul in care contractul de munca temporara este inc!eiat pentru o perioada mai mica sau e&ala
cu o luna;
b) + zile lucratoare" in cazul in care contractul de munca temporara este inc!eiat pentru o perioada cuprinsa intre o luna si
doua luni;
c) % zile lucratoare" in cazul in care contractul de munca temporara este inc!eiat pentru o perioada mai mare de doua
luni.=====
Art. 97. # (1) *e parcursul misiunii utilizatorul raspunde pentru asi&urarea conditiilor de munca
pentru salariatul temporar" in conformitate cu le&islatia in vi&oare.
(2) 7tilizatorul va notifica de indata a&entului de munca temporara orice accident de munca
sau imbolnavire profesionala de care a luat cunostinta si a carei victima a fost un salariat
temporar pus la dispozitie de a&entul de munca temporara.
Art. 98. # (1) :a incetarea misiunii salariatul temporar poate inc!eia cu utilizatorul un contract
individual de munca.
(2) 'n cazul in care utilizatorul an&a)eaza" dupa o misiune" un salariat temporar" durata
misiunii efectuate se ia in calcul la stabilirea drepturilor salariale" precum si a celorlalte
drepturi prevazute de le&islatia muncii.
(3) (bro&at ====8aca utilizatorul continua sa beneficieze de munca salariatului temporar fara a inc!eia cu acesta un
contract individual de munca sau fara a prelun&i contractul de punere la dispozitie" se considera ca intre acel salariat
temporar si utilizator a intervenit un contract individual de munca pe durata nedeterminata.===
Art. 99. # (&entul de munca temporara care concediaza salariatul temporar inainte de
termenul prevazut in contractul de munca temporara" pentru alte motive decat cele
disciplinare" are obli&atia de a respecta re&lementarile le&ale privind incetarea contractului
individual de munca pentru motive care nu tin de persoana salariatului.
Art. 100. # Cu e8cep/ia dispo%i/iilor speciale contrare, pre#-%ute 0n pre%entul capitol, dispo%i/iile
legale & pre#ederile regulamentelor interne precum .i cele ale contractelor colecti#e de munc- aplica$ile
salaria/ilor anga7a/i cu contract indi#idual de munc- pe durat- nedeterminat- la utili%ator se aplic- 0n
egal- m-sur- .i salaria/ilor temporari pe durata misiunii la acesta"
===Cu eceptia dispozitiilor speciale contrare" prevazute in prezentul capitol" dispozitiile le&ale si prevederile contractelor
colective de munca aplicabile salariatilor an&a)ati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata la utilizator se
aplica in e&ala masura si salariatilor temporari pe durata misiunii la acesta.===
Art. 100
1
# Agen/ii de munc- temporar- nu percep nici o ta8- salaria/ilor temporari 0n schim$ul
demersurilor 0n #ederea recrut-rii acestora de c-tre utili%ator sau pentru 0ncheierea unui contract de
munc- temporar-"
Contra)tu in+i*i+ua )u timp partia
Anga7atorul poate incadra salariati cu fractiune de norma prin contracte indi#iduale de munca pe
durata nedeterminata sau pe durata determinata, denumite contracte indi#iduale de munca cu timp partial"
Contractul indi#idual de munca cu timp partial se incheie numai in forma scrisa
Art"" D@D din Codul Muncii pre#ede ca 5salariatul cu fractiune de norma este salariatul al carui
numar de ore normale de lucru, calculate saptamanal sau ca medie lunara, este inferior numarului de ore
normale de lucru al unui salariat cu norma intreaga compara$il"<
(alariatul compara$il este salariatul cu norma intreaga din aceeasi unitate, care are acelasi tip de
contract indi#idual de munca, prestea%a aceeasi acti#itate sau una similara cu cea a salariatului anga7at cu
contract indi#idual de munca cu timp partial, a#andu*se in #edere si alte considerente, cum ar fi #echimea
in munca si calificareaLaptitudinile profesionale"
Atunci c1nd nu e8ist- un salariat compara$il 0n aceea.i unitate, se au 0n #edere dispo%i/iile din
contractul colecti# de munc- aplica$il sau, 0n lipsa acestuia, reglement-rile legale 0n domeniu"
===(tunci cand nu eista un salariat comparabil in aceeasi unitate" se au in vedere dispozitiile din contractul colectiv de
munca aplicabil. 'n cazul in care nu eista un contract colectiv de munca aplicabil" se au in vedere dispozitiile le&islatiei in
vi&oare sau contractul colectiv de munca la nivel national===
Contractul indi#idual de munca cu timp partial cuprinde, in afara elementelor pre#a%ute la art" DA
alin" (J! din Codul Muncii, urmatoarele,
a! durata muncii si reparti%area programului de lucru2
$! conditiile in care se poate modifica programul de lucru2
c! interdictia de a efectua ore suplimentare, cu e8ceptia ca%urilor de forta ma7ora sau pentru alte
lucrari urgente destinate pre#enirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor acestora"
In situatia in care intr*un contract indi#idual de munca cu timp partial nu sunt preci%ate elementele
pre#a%ute mai sus, contractul se considera a fi incheiat pentru norma intreaga"
Art" D@G din Codul muncii pre#ede urmatoarele,
5 (D! (alariatul incadrat cu contract de munca cu timp partial se $ucura de drepturile salariatilor cu
norma intreaga, in conditiile pre#a%ute de lege si de contractele colecti#e de munca aplica$ile"
(J! Drepturile salariale se acorda proportional cu timpul efecti# lucrat, raportat la drepturile sta$ilite
pentru programul normal de lucru"<
Asadar salariatul incadrat cu contract indi#idual de munca cu timp partial se $ucura de drepturile
salariatilor cu norma intreaga, in conditiile pre#a%ute de lege si de contractele coleci#e de munca
aplica$ile" Ast,e& in)epan+ )u +ata +e 01"0="200> si saariatii in)a+rati )u ,ra)tiune +e norma
9ene,i)ia-a +e o +urata inte!raa a )on)e+iuui +e o+i4na& +e minimum 21 +e -ie u)ratoare ?prin
a9ro!area art" 10: ain" : de pct" BF al art" I din ORDONANTA D' )R'NTA nr" F= din JE iunie J@@=,
pu$licata in MONITOR)& O9ICIA& nr" =AF din = iulie J@@=@"
Anga7atorul este o$ligat ca, in masura in care este posi$il, sa ia in considerare cererile salariatilor de
a se transfera fie de la un loc de munca cu norma intreaga la unul cu fractiune de norma, fie de la un loc de
munca cu fractiune de norma la un loc de munca cu norma intreaga sau de a*si mari programul de lucru, in
ca%ul in care apare aceasta oportunitate"
Anga7atorul este o$ligat sa informe%e la timp cu pri#ire la aparitia unor locuri de munca cu
fractiune de norma sau cu norma intreaga, pentru a facilita transferurile de la norma intreaga la fractiune de
norma si in#ers" Aceasta informare se face printr*un anunt afisat la sediul anga7atorului" O copie a acestui
anunt se transmite de indata sindicatului sau repre%entantilor salariatilor"
Anga7atorul asigura, in masura in care este posi$il, accesul la locuri de munca cu fractiune de
norma la toate ni#elurile"
Contra)tu in+i*i+ua +e mun)a a +omi)iiu
Prin art" D@= alin" (D! din Codul Muncii sunt considerati salariati cu munca la domiciliu acei
salariati care indeplinesc, la domiciliul lor, atri$utiile specifice functiei pe care o detin"
(alariatii cu munca la domiciliu pot fi anga7ati pe durata nedeterminata su determinata cu o norma intreaga
sau cu timp partial de lucru"
&egea reglementea%a si posi$ilitatea ca salariatii cu munca la domiciliu sa isi sta$ilesc singuri
programul de lucru" Anga7atorul este in drept sa #erifice acti#itatea salariatului cu munca la domiciliu, in
conditiile sta$ilite prin contractul indi#idual de munca"
Contractul indi#idual de munca la domiciliu se incheie numai in forma scrisa si contine, in afara
elementelor pre#a%ute la art" DA alin" (J!, urmatoarele,
a! preci%area e8presa ca salariatul lucrea%a la domiciliu2
$! programul in cadrul caruia anga7atorul este in drept sa controle%e acti#itatea salariatului sau si
modalitatea concreta de reali%are a controlului2
c! o$ligatia anga7atorului de a asigura transportul la si de la domiciliul salariatului, dupa ca%, al
materiilor prime si materialelor pe care le utili%ea%a in acti#itate, precum si al produselor finite pe care le
reali%ea%a"
(alariatul cu munca la domiciliu se $ucura de toate dreturile recunoscute prin lege si prin
contractele colecti#e de munca aplica$ile salariatilor al caror loc de munca este la sediul anga7atorului"
Prin contractele colecti#e de munc- .iLsau prin contractele indi#iduale de munc- se pot sta$ili .i alte
condi/ii specifice pri#ind munca la domiciliu, 0n conformitate cu legisla/ia 0n #igoare"
===(2) *rin contractele colective de munca se pot stabili si alte conditii specifice privind munca la domiciliu.===
Contra)tu +e u)eni)ie a o)u +e mun)a
Conform art"J@= din Codul Muncii ucenicia la locul de munca se organi%ea%a in $a%a contractului
de ucenicie"
Contractul de ucenicie la locul de munca este contractul indi#idual de munca de tip particular, in
temeiul caruia,
a! anga7atorul persoana 7uridica sau persoana fi%ica se o$liga ca, in afara platii unui salariu, sa
asigure formarea profesionala a ucenicului intr*o meserie potri#it domeniului sau de acti#itate2
$! ucenicul se o$liga sa se forme%e profesional si sa munceasca in su$ordinea anga7atorului
respecti#"
Contractul de ucenicie la locul de munca se incheie pe durata determinata" Persoana incadrata in
munca in $a%a unui contract de ucenicie are statut de ucenic"
)cenicul $eneficia%a de dispo%itiile aplica$ile celorlalti salariati, in masura in care ele nu sunt
contrare celor specifice statutului sau"
Organi%area, desfasurarea si controlul acti#itatii de ucenicie se reglementea%a prin lege speciala"
CONTINUTUL CONTRACTULUI INDI6IDUAL DE MUNCA
C&A)Z'&' OI&IATORII A&' CONTRACT)&)I INDIHID)A& D' M)NCA
Contractul indi#idual de munca este acordul scris intre doua parti, anga7atorul pe de o parte, care poate
fi o persoana fi%ica sau 7uridica si salariatul pe de alta parte" Prin contractul indi#idual de munca, salariatul
se o$liga sa preste%e munca pentru si su$ autoritatea unui anga7ator, in schim$ul unei remuneratii denumita
salariu"
Contractul indi#idual de munca se completea%a in G e8emplare originale" (e inregistrea%a la I"T"M" in
termen de J@ %ile calendaristice, unde si ramane un e8emplar, iar celelalte doua se restituie anga7atorului,
din care un e8emplar se inmanea%a salariatului"
CLAUAE OBLI1ATORII;
• o9ie)tu )ontra)tuui in+i*i+ua +e mun)a consta in prestarea muncii de catre salarit si plata
acestei munci de catre anga7ator"
• +urata )ontra)uui in+i*i+ua +e mun)a 8 potri#it art" DJ din Codul Muncii, contractul indi#idual
de munca se incheie pe durata nedeterminata" Prin e8ceptie, contractul indi#idual de munca se
poate incheia si pe durata determinata, in conditiile e8pres pre#a%ute de lege"
• o)u mun)ii" Preci%area locului muncii presupune determinarea precisa a locatiei in care se #a
presta munca, sediul anga7atorului, respecti# punctul de lucru in care se #a presta munca2 sau
departamentul, sectia etc"
• ,eu mun)ii repre%inta ocupatia e8ercitata de catre salariat" Potri#it art" DA alin" (J! lit" d , in
contractul indi#idual de mnca se #a arata functiaLocupatia conform specificatiei Clasificarii
Ocupatiilor in Romania"
• atri9utie postuui sunt pre#a%ute in fisa postului, ane8a la contractul indi#idual de munca" Art" GE
din Codul Muncii pre#ede ca prima dintre o$ligatiile salariatului este aceea de a reali%a noma de
munca sau, dupa ca%, de a indeplini atri$utiile ce ii re#in conform fisei postului"
• )on+itiie +e mun)a in care se desfasoara acti#itatea" In #ederea sta$ilirii drepturilor de asigurari
sociale, conditiile de munca pot fi normaleLdeose$iteLspeciale"
• +urata mun)ii 8 potri#it art" D@E din Codul Muncii, pentru salariatii anga7ati cu norma intreaga
durata normala a timpului de munca este de C ore pe %i si de B@ de ore pe saptamana, iar pentru
tinerii in #arsta de pana la DC ani, durata timpului de munca este de F oreL%i, G@ oreLsapatmana"
Timpul de munca poate fi reparti%at, uni,orm 6 de C ore pe %i, timp de = %ile, cu doua %ile de
repaus2 ine!a 6 in functie de specificul untatii sau al muncii prestate, se poate opta si pentru o
reparti%are inegala a timpului de munca, cu respectarea normala a timpului de munca de B@ de ore
pe saptamana" Timpul de munca poate fi de asemenea, +e -i sau +e noapte 6 munca de noapte este
prestata intre orele JJ"@@ 6 F"@@, cu posi$ilitatea a$aterii cu o ora in plus sau in minus fata de aceste
limite"
• )on)e+iu" Potri#it art" DB@ din Codul muncii, durata minima a concediului de odihna anual este de
J@ de %ile lucratoare" Potri#it art" =F din contractul colecti# de munca incheiat la ni#el national pe
anii J@@A*J@D@, durata minima a concediului de odihna de JD de %ile lucratoare" (alariatii in #arsta
de pana la DC ani au dreptul la un concediu minim de JB de %ile lucratoare"
• saariu" (alariul pre#a%ut in contractul indi#idual de munca nu poate fi mai mic decat salariul
minim pre#a%ut de lege" La saariu minim sta9iit pe tara sau a saariu minim ne!o)iat pe
unitate& an!a5atoru este o9i!at& potri*it pre*e+erior )ontra)tuui )oe)ti* +e mun)a 200=#
2010& sa a)or+e )oe,i)ienti +e ierar4i-are& pentru urmatoaree )ate!orii +e saariati; muncitori,
necalificati P D2 calificati P D"J2 personal administrati# incadrat in functii pentru care conditia de
pregatire este, liceala P D"J2 postliceala P D"J=2 personal de specialitate incadrat pe functii pentru
care conditia de pregatire este, scoala de maistri P D"G2 studii superioare de scrta durata P D"="2
personal incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este cea de studii superioare P J" La
a)est saariu +e 9a-a minim 9rut pe tara& partie pot ne!o)ia in saariu +e 9a-a in)u+erea
unor sporuri" Sporurie se a)or+a numai a o)urie +e mun)a un+e a)estea nu sunt )uprinse
in saariu +e 9a-a"
• +urata prea*i-uui" Nu $eneficia%a de dreptul la prea#i% anga7atul care se afla in perioada de
pro$a si nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat" Durata pre#i%ului, in
ca%ul demisiei, nu poate fi mai mare de J@ %ile lucr-toare pentru salaria/ii cu func/ii de e8ecu/ie,
respecti# nu poate fi mai mare de B= de %ile lucr-toare pentru salaria/ii care ocup- func/ii de
conducere, (PPPD= %ile calendaristice pentru functiile de e8ecutie si G@ de %ile calendaristice pentru
functiile de conducerePPP!2 in ca%ul concedierii, nu poate fi mai mic de J@ %ile lucratoare (PPPD=
%ile lucratoarePPP!, potri#it pre#ederilor Codului muncii, J@ %ile lucratoare potri#it reglementerilor
contractului colecti# de munca"
• prote)tia mun)ii" (i la negocierea acestei clau%e, elementele minimale le repre%inta pre#ederil
legii (ale codului muncii si ale legii nr" GDELJ@@F!, precum si ale contractelor colecti#e de munca"
Potri#it &egii nr" GDELJ@@F, se acorda o$ligatoriu si gratuit, echipament indi#idual de protectie
constand in mi7loacele cu care este dotat fiecare paticipant la procesul de munca pentru a fi prote7at
impotri#a factorilor de risc2 alimentatia de protectie destinata persoanelor care lucrea%a in locuri de
munca cu conditii grele si #atamatoare2 materiale igienico*sanitare destinate persoanelor care isi
desfasoara acti#itatea in locuri de munca al caror specific impune o igiena personala deose$ita2
echipament indi#idual de lucru care consta in mi7loacele acordate unui salariat in scopul prote7arii
im$racamintei si incaltamintei proprii"
Mo+eu )a+ru a )ontra)tuui in+i*i+ua +e mun)a
Prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr" FB din JC fe$ruarie J@@G, pu$licat in
Monitorul Oficial nr" DGE din B martie J@@G, modificat prin Ordinul nr" AF din DD martie J@@G, pu$licat in
Monitorul Oficial nr" D=E din DJ martie J@@G, a fost apro$at modelul contracului indi#idual de munca"
CONTRACTUL INDI6IDUAL DE MUNCA
In)4eiat si inre!istrat su9 nr" CCCCDCCC"in re!istru !enera +e e*i+enta a saariatior
A" Partie )ontra)tuui
Anga7ator 6 Persoana 7uridica QQQQQQQQQQQQQQQQQ" cu sediulLdomiciliul
inQQQQQ, (tr" QQQQ"Nr" Q"" inregistrata la registrul comertuluiLautoritatile administratiei pu$lice
din QQQQQ", cod fiscal QQQQ" telefon QQQQ"" repre%entata legal prin QQQQQ"" in calitate
deQQQQQQQ""
(i
(alariatul 6 D*nulLD*na QQQQQQQ" domiciliat in localitatea QQQQ"", str" QQQQ"", $lQQQ,
scQ"", et" Q"", ap" Q", 7udetul QQQQ""posesor al actului de identitate IILCILPasaport seria Q"" nr"
QQQQ eli$erat de QQQQQQQ la data de QQQQ"" CNP QQQQQQQQ Lpermis de munca
seriaQQ*QQnrQQQQQ""din data QQQQQ*QQ" am incheiat pre%entul contract indi#idual de
munca in urmatoarele conditii asupra carora am con#enit,
B"O9ie)tu )ontra)tuui; QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
C" Durata )ontra)tuui;
a! nedeterminata, salariatulLsalariata QQQQQQQ" urmand sa inceapa acti#itatea la data de
QQQQQ""
$! determinata de QQ" luni , pe perioada cuprinsa intre data de QQQQQQQQ si data de
QQQQQQQQ"Lpe perioada suspendarii contractului indi#idual de munca al titularului de post2
D" Lo)u +e mun)a;
D" Acti#itatea se desfasoara la QQQQQQQQQQQQQQ" (se #a mentiona, in mod concret locul
unde se desfasoara acti#itatea!"
J" In lipsa unui loc de munca fi8 salariatul #a desfasura acti#itatea astfel, QQQQQ*
QQQQQQQQQ""

E" $eu mun)ii ;
I"9unctiaLmeseria QQQQQQQ, conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania 2
$" Atri9utiie postuui,
Atri$utiile postului sunt pre#a%ute in fisa postului, ane8a la contractul indi#idual de munca2
1" Con+itii +e mun)a;
D" Acti#itatea se desfasoara in conformitate cu pre#ederile &egii nr" GDLDEED2
J" Acti#itatea prestata se desfasoara in conditii normaleLdeose$iteLspeciale de munca potri#it &egii nr"
DELJ@@@, pri#ind sistemul pu$lic de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si
completarile ulterioare"
2" Durata mun)ii;
D" O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de QQ oreL%i, QQ"oreLsapt"
a! Reparti%area programului de lucru se face dupa cum urmea%a, QQQQ"" (ore %iLorenoapteL
inegal!
$! Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului internLcontractul colecti# de
munca aplica$il
J" O fractiune de norma de Q"" hL%i, QQ" oreLsaptamana"
a! reparti%area programului de lucru se face dupa cum urmea%a QQ""(ore %iLore noapteLinegal!2
$! Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului internL contract colecti# de
munca aplica$il2
c! Nu se #or efectua ore suplimentare cu e8ceptia ca%urilor de forta ma7ora sau pentru alte lucrari
urgente destinate pre#ederilor producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora"
I" Con)e+iu;
Durata concediului anual de odihna este de QQ"" %ile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma
intreaga, fractiune de norma!"
Deasemenea, $eneficia%a de un concediu suplimentar de QQQQQ*QQQQQ""
3" Saariu;
D" (alariul de $a%a lunar $rut QQ lei"
J" Alte elemente constituti#e,
a! (poruri,
$! Indemni%atiiQQQQQQQQQ"
c! alte adaosuriQQQQQQQQ"
G" Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in %ilele in care nu se lucrea%a
ori in %ilele de sar$atori legale se compensea%a cu ore li$ere platite sau se plateste cu un spor la salariu,
conform &egii nr" =GLJ@@G 6 Codul Muncii sau contractului colecti# de munca aplica$il"
B" DataL datele la care se plateste salariul esteLsunt,
E" Drepturi si o9i!atii ae partior pri*in+ se)uritatea si sanatatea in mun)a;
a! echipament indi#idual de protectie QQQQQQQQQQ" 2
$! echipament indi#idual de lucru QQQQQQQQQQQQQ"2
c! materiale igienico*sanitare QQQQQQQ QQQQQQ2
d! alimentatie de protectie QQQQQQQQQQQQQQQQ"2
e! alte drepturi si o$ligatii pri#ind securitatea si sanatatea in munca QQQQQQQQQ*Q
L" Ate )au-e;
a! perioada de pro$a este de Q" %ile
$! perioada de prea#i%, in ca%ul concedierii, este de Q" %ile lucratoare conform &egii nr" =GLJ@@G 6
Codul Muncii sau contractului colecti# de munca2
c! perioada de prea#i%, in ca%ul demisiei, este de Q"" %ile calendaristice conform &egii nr" =GLJ@@G 6
Codul Muncii sau contractului colecti# de munca2
d! in ca%ul in care salariatul urmea%a sa*si desfasoare acti#itatea in strainatate informatiile pre#a%ute
de art" DC alin" (D! din Codul Muncii se #or regasi si in contractul indi#idual de munca2
e! alte clau%e, QQQQQQ*QQQQQQQQQQQQQQQQ"
M" Drepturie si o9i!atiie !enerae ae partior;
D" (alariatul are in principal, urmatoarele drepturi,
a! Dreptul la salari%are pentru munca depusa2
$! Dreptul la repaus %ilnic si saptamanal2
c! Dreptul la concediul de odihna anual2
d! Dreptul la egalitate de sanse si de tratament2
e! Dreptul la securitate si sanatate in munca2
f! Dreptul la formarea profesionala, in conditiile actelor aditionale2
J" (alariatului ii re#in, in principal, urmatoarele o$ligatii,
a! o$ligatia de a reali%a norma de munca sau dupa ca%, de a indeplini atri$utiile ce*I re#in conform
fisei postului2
$! o$ligatia de a respecta disciplina muncii2
c! o$ligatia de fidelitate fata de anga7ator in e8ecutarea atri$utiilor de ser#iciu2
d! o$ligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate2
e! o$ligatia de a respecta secretul de ser#iciu2
G" Anga7atorul are, in principal, urmatoarele drepturi,
a! sa dea dispo%itii cu caracter o$ligatoriu pentru salariat, su$ re%er#a legalitatii lor2
$! sa e8ercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de ser#iciu2
c! sa constate sa#arsirea a$aterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespun%atoare potri#it legii,
contractului colecti# de munca aplica$il si regulamentului intern"
B" Anga7atorului ii re#in in principal urmatoarele o$ligatii,
a! sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele indi#iduale de munca, din contractul
colecti# de munca aplica$il si din lege2
$! sa asigure permanent conditiile tehnice si organi%atorice a#ute in #edere la ela$orarea normelor de
munca si conditiile corespun%atoare de munca2
c! sa informe%e salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care pri#esc desfasurarea
relatiilor de munca2
d! sa eli$ere%e, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului2
e! sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului2
N" Dispo-itii ,inae;
Pre#ederile pre%entului contract indi#idual de munca se completea%a cu dispo%itiile &egii nr" =GLJ@@G*
Codul Muncii si ale contractului colecti# de munca aplica$il incheiat la ni#elul anga7atoruluiL grup de
anga7atoriL ramuraL national inregistrat su$ nr" QQQQQQQ"LQQQQQQQQQ la Directia
generala de munca si solidaritate"sociala a 7udetuluiL municipiului QQQQQQQ""L Ministerul Muncii si
(olidaritatii (ociale"
Orice modificare pri#ind clau%ele contractuale in timpul e8ecutarii contractului indi#idual de munca
impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispo%itiilor legale"
Pre%entul contract s*a incheiat in doua e8emplare, cate unul pentru fiecare parte"
O" Conflictele in legatura cu incheierea, e8ecutarea, modificarea, suspendarea sau incetarea pre%entului
contract indi#idual de munca sunt solutionate de catre instanta 7udecatoreasca competenta material si
teritorial potri#it legii"
ANA4ATOR, (A&ARIAT,
QQQQQQQQQQQ " """""""""""""""""""""""""""""""""
R'PR'Z'NTANT &'A&,
QQQQQQQQQQQQQQQ"
Pe data de QQQQQQQQQQ"" pre%entul contract incetea%a in temeiul art" QQQQ" din &egea =GL
J@@G* Codul Muncii, in urma indeplinirii procedurii legale"
ANA4ATOR,
QQQQQQQQQ""
CLAUAE SPECI$ICE;
In afara clau%elor o$ligatorii pre#a%ute in modelul cadru al contractului indi#idual de munca, in
contractul de munca se mai pot negocia si cuprinde si alte clau%e specifice" Astfel, potri#it art" J@ alin" (J!,
sunt considerate clau%e specifice, clau%a cu pri#ire la formarea profesionala, clau%a de neconcurenta,
clau%a de mo$ilitate si clau%a de confidentialitate"
Cau-a +e ne)on)urenta ?art" 21 +in Co+u mun)ii@
&a incheierea contractului indi#idual de munca sau pe parcursul e8ecutarii acestuia, partile pot
negocia si cuprinde in contract o clau%a de neconcurenta prin care salariatul sa fie o$ligat ca dupa incetarea
contractului sa nu preste%e, in interes propriu sau al unui tert, o acti#itate care se afla in concurenta cu cea
prestata la anga7atorul sau, in schim$ul unei indemni%atii de neconcurenta lunare pe care anga7atorul se
o$liga sa o plateasca pe toata perioada de neconcurenta"
Clau%a de neconcurenta isi produce efectele numai daca in cuprinsul contractului indi#idual de
munca sunt pre#a%ute in mod concret acti#itatile ce sunt inter%ise salariatului la data incetarii contractului,
cuantumul indemni%atiei de neconcurenta lunare, perioada pentru care isi produce efectele clau%a de
neconcurenta, tertii in fa#oarea carora se inter%ice prestarea acti#itatii, precum si aria geografica unde
salariatul poate fi in reala competitie cu anga7atorul"
Indemni%atia de neconcurenta lunara datorata salariatului nu este de natura salariala, se
negocia%a si este de cel putin =@R din media #eniturilor salariale $rute ale salariatului din ultimele F luni
anterioare datei incetarii contractului indi#idual de munca sau, in ca%ul in care durata contractului
indi#idual de munca a fost mai mica de F luni, din media #eniturilor salariale lunare $rute cu#enite acestuia
pe durata contractului"
Indemni%atia de neconcurenta repre%inta o cheltuiala efectuata de anga7ator, este deducti$ila la
calculul profitului impo%a$il si se impo%itea%a la persoana fi%ica $eneficiara, potri#it legii"
Clau%a de neconcurenta isi poate produce efectele pentru o perioada de ma8imum J ani de la
data incetarii contractului indi#idual de munca"
Aceasta pre#edere nu este aplica$ila in ca%urile in care incetarea contractului indi#idual de
munca s*a produs de drept, cu e8ceptia ca%urilor pre#a%ute la art" =F lit" d!, f!, g!, h! si 7!, ori a inter#enit
din initiati#a anga7atorului pentru moti#e care nu tin de persoana salariatului"
Ca%urile pre#a%ute la art" =F lit" d!, f!, g!, h! si 7! sunt urmatoarele,
d! la data comunicarii deci%iei de pensionare pentru limita de #arsta, pensionare anticipata,
pensionare anticipata partiala sau pensionare pentru in#aliditate a salariatului, potri#it legii2
f! ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane
concediate nelegal sau pentru moti#e neintemeiate, de la data ramanerii definiti#e a hotararii
7udecatoresti de reintegrare2
g! ca urmare a condamnarii la e8ecutarea unei pedepse pri#ati#e de li$ertate, de la data ramanerii
definiti#e a hotararii 7udecatoresti2
h! de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a a#i%elor, autori%atiilor ori
atestarilor necesare pentru e8ercitarea profesiei2
7! la data e8pirarii termenului contractului indi#idual de munca incheiat pe durata determinata2
Clau%a de neconcurenta nu poate a#ea ca efect inter%icerea in mod a$solut a e8ercitarii profesiei
salariatului sau a speciali%arii pe care o detine"
&a sesi%area salariatului sau a Inspectoratului Teritorial de Munca instanta competenta poate
diminua efectele clau%ei de neconcurenta"
In ca%ul nerespectarii, cu #ino#atie, a clau%ei de neconcurenta salariatul poate fi o$ligat la
restituirea indemni%atiei si, dupa ca%, la daune*interese corespun%atoare pre7udiciului pe care l*a produs
anga7atorului"
Cau-a +e mo9iitate
In contractul indi#idual de munca poate fi pre#a%uta si o )au-a +e mo9iitate ?)," art"2>@" prin care
partile (implicate in contractul de munca! sta$ilesc ca e8ecutarea o$ligatiilor de ser#iciu de catre salariati
sa nu se reali%e%e neaparat intr*un loc sta$il de munca" In astfel de ca%uri se pot sta$ili prestatii
suplimentare in $ani sau in natura"
Cuantumul presta/iilor suplimentare 0n $ani sau modalit-/ile presta/iilor suplimentare 0n natur- sunt
specificate 0n contractul indi#idual de munc-"
Cau-a +e )on,i+entiaitate
Prin )au-a +e )on,i+entiaitate ? )," art" 2F@ partile con#in pe durata C"I"M" cat si dupa incetarea
acestuia sa nu transmita date sau informatii de care au luat la cunostinta pe parcursul acti#itatii, in
conditiile sta$ilite in regulamntele interne, in contractele colecti#e de munca sau in contractele indi#iduale
de munca" Nerespectarea acestei clau%e de catre oricare dintre parti atrage o$ligarea celui in culpa la plata
de daune*interese (art" JF alin" J din Codul Muncii!"
COMPLETAREA CONTRACTULUI INDI6IDUAL DE MUNCA SI
RE1ISTRUL 1ENERAL DE E6IDENTA A SALARIATILOR
COMPLETAREA CONTRACTULUI INDI6IDUAL DE MUNCA
Codul Muncii la art 16 preede! "# (D! Contractul indi#idual de munc- se 0ncheie 0n $a%a consim/-m1ntului
p-r/ilor, 0n form- scris-, 0n lim$a rom1n-" O$liga/ia de 0ncheiere a contractului indi#idual de munc- 0n
form- scris- re#ine anga7atorului" 9orma scris- este o$ligatorie pentru 0ncheierea #ala$il- a
contractului"
(J! Anterior 0nceperii acti#it-/ii contractul indi#idual de munc- se 0nregistrea%- 0n registrul general de
e#iden/- a salaria/ilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munc-"
(G! Anga7atorul este o$ligat ca anterior 0nceperii acti#it-/ii s- 0nm1ne%e salariatului un e8emplar din
contractul indi#idual de munc-"
(B! Munca prestat- 0n temeiul unui contract indi#idual de munc- constituie #echime 0n munc-"

===Art. 16. # (1) Contractul individual de munca se inc!eie in baza consimtamantului partilor" in forma scrisa" in limba
romana. Obli&atia de inc!eiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine an&a)atorului. (n&a)atorul persoana
)uridica" persoana fizica autorizata sa desfasoare o activitate independenta" precum si asociatia familiala au obli&atia de a
inc!eia" in forma scrisa" contractul individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca.
(2) 'n situatia in care contractul individual de munca nu a fost inc!eiat in forma scrisa" se prezuma ca a fost inc!eiat pe o
durata nedeterminata" iar partile pot face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mi)loc de
proba.
(3) 5unca prestata in temeiul unui contract individual de munca ii confera salariatului vec!ime in munca.===4
DECRETUL nr" G2 +in 1F apriie 1G=F pri#ind carnetul de munca pre#edea,
5ART" DD
(D! Datele pri#ind acti#itatea depusa pe $a%a unui contract de munca se 0nscriu 0n carnetul de munca,
asa cum acestea re%ulta din contract sau din actele originale eli$erate de unit-/i pe $a%a scriptelor pe
care le de/in"
(J! Actele pe $a%a c-rora se fac 0nscrieri 0n carnet, pri#ind acti#itatea desfasurata, #or cuprinde,
denumirea unit-/ii .i perioada 0n care s*a lucrat, cu indicarea datei de 0ncepere .i de 0ncetare a
raportului de munca, precum .i preci%area modului de 0ncadrare * pe durata nedeterminat- sau
determinata, prin transfer 0n interesul ser#iciului sau la cerere *, 0n toate ca%urile cu men/ionarea
temeiurilor legale pe $a%a c-rora a a#ut loc 0ncadrarea, modificarea sau 0ncetarea contractului de
munca2 de asemenea, 0n acte se #or mentiona .i func/ia, meseria sau specialitatea e8ercitat-, retri$utia
tarifara de 0ncadrare, precum .i alte drepturi ce se includ 0n aceasta .i, dup- ca%, locurile de munca cu
condi/ii deose$ite care dau dreptul la 0ncadrarea 0n grupele D .i J de munca la pensie"
(G! Actele #or purta num-r, data eli$er-rii, .tampila unit-/ii, precum .i semnatura celui care anga7ea%-
unitatea sau a persoanei delegate 0n acest sens de conducerea unit-/ii"<
? Se re)oman+a e)turarea ORDINULUI nr" 1:F +in 2G iuie 1G=F pentru apro$area metodologiei de
0ntocmire, completare, p-strare .i e#identa a carnetului de munca!
D'CR'T)& nr" EJ din DF aprilie DEAF si ORDIN)&)I nr" DGF din JE iulie DEAF s*au a$rogat dar
lecturarea acestora este eficienta pentru intelegerea de catre Inspectorul Resurse )mane a metodologiei
de completare a carnetelor de munca" Chiar daca aceste carnete de munca nu mai sunt in pre%ent
utili%ate Inspectorul tre$uie sa recunoasca inscrisurile din aceste documente si sa la poata utili%a atunci
cand este ca%ul(e8emplu, calcularea #echimii in munca, #echimii in specialitate, #echimii in grupele
superioare de munca, etc"!
RE1ISTRUL 1ENERAL DE E6IDENTA A SALARIATILOR
In conformitate cu art" GB din Codul Muncii fiecare anga7ator are o$ligatia de a infiinta un
registru general de e#identa a salariatilor"

Registrul general de e#identa a salariatilor se #a inregistra in preala$il la autoritatea pu$lica
competenta, potri#it legii, in a carei ra%a teritoriala se afla domiciliul, respecti# sediul anga7atorului,
data de la care de#ine document oficial"
Alineatele (G! si (=! al art" GB se #or modifica dupa cum urmea%a,
N(G! Registrul general de e#iden/- a salaria/ilor se completea%- .i se transmite inspectoratului teritorial
de munc- 0n ordinea anga7-rii .i cuprinde elementele de identificare ale tuturor salaria/ilor, data
anga7-rii, func/iaLocupa/ia conform specifica/iei Clasific-rii ocupa/iilor din Rom1nia sau altor acte
normati#e, tipul contractului indi#idual de munc-, salariul, sporurile .i cuantumul acestora, perioada .i
cau%ele de suspendare a contractului indi#idual de munc-, perioada deta.-rii .i data 0ncet-rii
contractului indi#idual de munc-"
===(3) Re&istrul &eneral de evidenta a salariatilor se completeaza in ordinea an&a)arii si cuprinde elementele de identificare
ale tuturor salariatilor" data an&a)arii" functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte
normative" tipul contractului individual de munca si data incetarii contractului individual de munca.===4
N (=! &a solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, anga7atorul este o$ligat s- eli$ere%e un
document care s- ateste acti#itatea desf-.urat- de acesta, durata acti#it-/ii, salariul, #echimea 0n munc-,
0n meserie .i 0n specialitate"
===(5) :a solicitarea salariatului an&a)atorul este obli&at sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de
acesta" vec!imea in munca" in meserie si in specialitate.===4
Registrul general de e#identa a salariatilor este pastrat la domiciliul, respecti# sediul
anga7atorului, urmand sa fie pus la dispo%itie inspectorului de munca sau oricarei alte autoritati care il
solicita, in conditiile legii"
In ca%ul incetarii acti#itatii anga7atorului, registrul general de e#identa a salariatilor se depune la
autoritatea pu$lica competenta, potri#it legii, in a carei ra%a teritoriala se afla sediul sau domiciliul
anga7atorului, dupa ca%"
Metodologia de intocmire a registrului general de e#identa a salariatilor s*a sta$ilit prin
2OTARAREA 1U6ERNULUI nr" 1F1 +in : ,e9ruarie 200F ?Ha)tuai-ataH@ pri#ind intocmirea si
completarea registrului general de e#identa a salariatilor metodologia de intocmire si completare a registrului
general de e#identa a salariatilor, inregistrarile care se efectuea%a, precum si orice alte elemente in legatura cu
acesta "
Acest act normati# urmea%a a fi a$rogata la data intrarii in #igoare a noii >otarari a u#ernului
pri#ind intocmirea si completarea registrului general de e#identa a salariatilor , care acum se afla in
forma de proiect si care #ine in intampinarea necesitatii pastrarii e#identelor datelor continute in
contractele de munca"
Proie)tu 2otararii 1u*ernuui su9inia-a;
* 9iecare anga7ator are o$liga/ia de a 0nfiin/a .i transmite la inspectoratul teritorial de munc- un registru
general de e#iden/- a salaria/ilor .i de a*l pre%enta inspectorilor de munc-, la solicitarea acestora"
*Completarea .i transmiterea registrului se fac de c-tre una sau mai multe persoane nominali%ate prin
deci%ie scris- de c-tre anga7ator, care de/in calificareLspeciali%areLperfec/ionare 0n domeniul resurselor
umane .i cuno.tin/e de operare a calculatorului la ni#el de utili%ator"
*Anga7atorii pot contracta ser#iciul de completare .i transmitere a registrului prin 0ncheierea de
contracte de prest-ri ser#icii cu prestatori 0nregistra/i la inspectoratele teritoriale de munc-, care
desf-.oar- at1t acti#itatea de completare .i transmitere a registrului, c1t .i acti#itatea de resurse umane"
* Registrul se 0ntocme.te 0n form- electronica si se completea%- 0n ordinea anga7-rii .i cuprinde
urm-toarele elemente,
a! elementele de identificare a tuturor salaria/ilor, numele, prenumele, codul numeric personal (CNP!,
cet-/enia .i /ara de pro#enien/- ()', non*)', (''!2
$! data anga7-rii2
c! perioada deta.-rii .i denumirea anga7atorului la care se face deta.area2
d! func/iaLocupa/ia conform specifica/iei Clasific-rii Ocupa/iilor din Rom1nia (COR! sau altor acte
normati#e2
e! tipul contractului indi#idual de munc-2
f! durata normal- a timpului de munc- .i reparti%area acestuia2
g! salariul, sporurile .i cuantumul acestora2
h! perioada .i cau%ele de suspendare a contractului indi#idual de munc-, cu e8cep/ia ca%urilor de
suspendare 0n $a%a certificatelor medicale2
i! data .i temeiul 0ncetarii contractului indi#idual de munc-"
* Completarea, respecti# 0nregistrarea 0n registru a elementelor pre#-%ute mai sus se face dup- cum
urmea%-,
a! &a anga7area fiec-rui salariat, elementele pre#-%ute la lit" a! * g! se 0nregistrea%- 0n registru cel t1r%iu
0n %iua lucr-toare anterioar- 0nceperii acti#it-/ii de c-tre salariatul 0n cau%-"
$! 'lementul pre#-%ut la lit" g! se completea%- .i pentru contractele indi#iduale de munc- de7a
0nregistrate, 0n termen de E@ %ile de la data intr-rii 0n #igoare a pre%entei hotar-ri"
c! 'lementele pre#-%ute la lit" h! se 0nregistrea%- 0n registru la data 0nceperii, respecti# 0ncet-rii
suspend-rii"
d! 'lementele pre#-%ute la lit" i! se 0nregistrea%- 0n registru la data 0ncet-rii contractului indi#idual de
munc-"
e! Pentru salaria/ii deta.a/i, anga7atorul de $a%- completea%- perioada deta.-rii .i denumirea
anga7atorului la care se face deta.area, anterior 0nceperii deta.-rii"
*Orice modificare a elementelor pre#-%ute mai sus se 0nregistrea%- 0n registru cel t1r%iu 0n %iua
lucr-toare anterioar- producerii acestora" '8cep/ie fac situa/iile 0n care modific-rile se produc ca
urmare a unei hot-r1ri 7udec-tore.ti sau ca efect al unui act normati# c1nd 0nregistrarea 0n registru se
face 0n %iua 0n care anga7atorul se pre%um- c- a luat la cuno.tin/- de continutul acestora"
* Orice corec/ie a erorilor sur#enite 0n completarea registrului se face la data la care anga7atorul a luat la
cuno.tin/- de acestea"
* Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munc- 0n format electronic, prin utili%area uneia
dintre urm-toarele modalit-/i,
a! prin completarea on*line a $a%ei de date e8istente pe portalul Inspec/iei Muncii2
$! prin e*mail, pe $a%a de semnatur- electronic-2
c! prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munc- 0n format electronic, 0nso/it de o adres-
de 0naintare semnat- de anga7ator"
* Anga7atorul are o$liga/ia de a 0ntocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salaria/i, de a*l p-stra 0n
$une condi/ii la sediu, precum .i de a*l pre%enta inspectorilor de munc-, la solicitarea acestora"
* Dosarul personal al salariatului cuprinde cel pu/in urm-toarele documente, actele necesare ang-7-rii,
contractul indi#idual de munc-, actele adi/ionale .i celelalte acte referitoare la modificarea,
suspendarea .i 0ncetarea contractelor indi#iduale de munc-, acte de studiiLcertificate de calificare,
precum .i orice alte documente care certific- legalitatea .i corectitudinea complet-rii 0n registru"
*&a solicitarea scris- a salariatului sau a unui fost salariat, anga7atorul este o$ligat s- 0i eli$ere%e
acestuia copii ale documentelor e8istente 0n dosarul personal, ale paginilor din registrul electronic care
cuprind 0nscrierile referitoare la persoana sa .iLsau un document care s- ateste acti#itatea desf-.urat- de
acesta, durata acti#it-/ii, salariul, #echimea 0n munc-, 0n meserie .i 0n specialitate, astfel cum re%ult-
din registrul general de e#iden/- .i din dosarul personal, /n termen +e 1> -ie +e a +ata soi)it.rii"
Documentele sunt eli$erate 0n copie certificat- de repre%entantul legal al acestuia sau de persoana
0mputernicit- de anga7ator pentru conformitate cu originalul"
*Registrul electronic .i dosarele personale ale fiecarui salariat se #or p-stra 0n condi/ii care s- asigure
securitatea datelor, precum .i p-strarea lor 0ndelungat- .i corespun%-toare" Anga7atorul .i prestatorul
r-spund solidar pentru asigurarea acestor condi/ii, precum .i pentru orice pre7udiciu produs salariatului,
sau oric-rei alte persoane fi%ice sau 7uridice, prin 0nc-lcarea acestor o$liga/ii"
TIMP)& D' M)NCA (I TIMP)& D' ODI>NA
)urata timpului de munca
Timpul de munca repre%inta orice perioada in care salariatul prestea%a munca, se afla la
dispo%itia anga7atorului si indeplineste sarcinile si atri$utiile sale, conform pre#ederilor contractului
indi#idual de munca, contractului colecti# de munca aplica$il siLsau ale legislatiei in #igoare"
Pentru salariatii anga7ati cu norma intreaga durata normala a timpului de munca este de C ore pe
%i si de B@ de ore pe saptamana"
In ca%ul tinerilor in #arsta de pana la DC ani durata timpului de munca este de F ore pe %i si de
G@ de ore pe saptamana"
Reparti%area timpului de munca in cadrul saptamanii este, de regula, uniforma, de C ore pe %i
timp de = %ile, cu doua %ile de repaus"
In functie de specificul unitatii sau al muncii prestate, se poate opta si pentru o reparti%are
inegala a timpului de munca, cu respectarea duratei normale a timpului de munca de B@ de ore pe
saptamana"
ART" DDD din Codul Muncii pre#ede,
5(D! Durata ma8im- legal- a timpului de munc- nu poate dep-.i BC de ore pe s-pt-m1n-, inclusi#
orele suplimentare"
(J! Prin e8cep/ie, durata timpului de munc-, ce include .i orele suplimentare, poate fi prelungit- peste
BC de ore pe s-pt-m1n-, cu condi/ia ca media orelor de munc-, calculat- pe o perioad- de referin/- de B
luni calendaristice, s- nu dep-.easc- BC de ore pe s-pt-m1n-"
(G! Pentru anumite acti#it-/i sau profesii sta$ilite prin contractul colecti# de munc- aplica$il, se pot
negocia, prin contractul colecti# de munc- respecti#, perioade de referin/- mai mari de B luni, dar care
s- nu dep-.easc- F luni"
(B! (u$ re%er#a respect-rii reglement-rilor pri#ind protec/ia s-n-t-/ii .i securit-/ii 0n munc- a
salaria/ilor, din moti#e o$iecti#e, tehnice sau pri#ind organi%area muncii contractele colecti#e de
munc- pot pre#edea derog-ri de la durata perioadei de referin/- sta$ilit- la alin" (G!, dar pentru
perioade de referin/- care 0n nici un ca% s- nu dep-.easc- DJ luni"
(=! &a sta$ilirea perioadelor de referin/- pre#-%ute la alin" (J! * (B! nu se iau 0n calcul durata
concediului de odihn- anual .i situa/iile de suspendare a contractului indi#idual de munc-"
(F! Pre#ederile alin" (D! 6 (B! nu se aplic- tinerilor care nu au 0mplinit #1rsta de DC ani"
===(1) 8urata maima le&ala a timpului de munca nu poate depasi ;3 de ore pe saptamana" inclusiv orele suplimentare.
(2) *rin eceptie" durata timpului de munca" ce include si orele suplimentare" poate fi prelun&ita peste ;3 de ore pe
saptamana" cu conditia ca media orelor de munca" calculata pe o perioada de referinta de + luni calendaristice" sa nu
depaseasca ;3 de ore pe saptamana.
(2
1
) *entru anumite sectoare de activitate" unitati sau profesii stabilite prin contractul colectiv de munca unic la nivel national"
se pot ne&ocia" prin contractul colectiv de munca la nivel de ramura de activitate aplicabil" perioade de referinta mai mari de
+ luni" dar care sa nu depaseasca $2 luni.
(2
2
) :a stabilirea perioadelor de referinta prevazute la alin. (2) si (2
$
) nu se iau in calcul durata concediului de odi!na anual si
situatiile de suspendare a contractului individual de munca.
(3) *revederile alin. ($)" (2) si (2
$
) nu se aplica tinerilor care nu au implinit varsta de $3 ani===="<
ART" DDJ mentionea%a ca pentru anumite sectoare de acti#itate, unitati sau profesii se poate sta$ili
prin negocieri colecti#e sau indi#iduale ori prin acte normati#e specifice o durata %ilnica a timpului de
munca mai mica sau mai mare de C ore si durata %ilnica a timpului de munca de DJ ore #a fi urmata de
o perioada de repaus de JB de ore"
Programul de munca si modul de reparti%are a acestuia pe %ile sunt aduse la cunostinta
salariatilor si sunt afisate la sediul anga7atorului"
Anga7atorul are o$ligatia de a tine e#identa orelor de munca prestate de fiecare salariat si de a
supune controlului inspectiei muncii aceasta e#identa ori de cate ori este solicitat"
Munca suplimentara
Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal, este considerata
munca suplimentara"
Munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu e8ceptia ca%ului de forta
ma7ora sau pentru lucrari urgente destinate pre#enirii producerii unor accidente ori inlaturarii
consecintelor unui accident"
&a solicitarea anga7atorului salariatii pot efectua munca suplimentara, cu respectarea
pre#ederilor art" DDD sau DDJ, dupa ca%, din Codul Muncii"
'fectuarea muncii suplimentare peste limita sta$ilita potri#it pre#ederilor art" DDD sau DDJ, dupa ca%,
este inter%isa, cu e8ceptia ca%ului de forta ma7ora sau pentru alte lucrari urgente destinate pre#enirii
producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident"
9oarte importanta este si urmatoarea modificare,
Codu# Muncii Art. 119. # (D! Munca suplimentar- se compensea%- prin ore li$ere pl-tite 0n
urm-toarele F@ de %ile calendaristice dup- efectuarea acesteia"
(J! 3n aceste condi/ii salariatul $eneficia%- de salariul corespun%-tor pentru orele prestate peste
programul normal de lucru"
(G! 3n perioadele de reducere a acti#it-/ii anga7atorul are posi$ilitatea de a acorda %ile li$ere pl-tite din
care pot fi compensate orele suplimentare ce #or fi prestate 0n urm-toarele DJ luni"
===(1) 5unca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele +, de zile dupa efectuarea acesteia.
(2) 'n aceste conditii salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele prestate peste pro&ramul normal de
lucru.====
In ca%ul in care compensarea prin ore li$ere platite nu este posi$ila in luna urmatoare, munca
suplimentara #a fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu corespun%ator duratei acesteia"
(porul pentru munca suplimentara, acordat in conditiile pre#a%ute mai sus, se sta$ileste prin
negociere, in cadrul contractului colecti# de munca sau, dupa ca%, al contractului indi#idual de munca,
si nu poate fi mai mic de A=R din salariul de $a%a"
Tinerii in *arsta +e pana a 1I ani nu pot presta mun)a supimentara"
Munca de noapte
Munca prestata intre orele JJ,@@*F,@@ este considerata munca de noapte"
(alariatul de noapte repre%inta, dupa ca%,
a! salariatul care efectuea%a munca de noapte cel putin G ore din timpul sau %ilnic de lucru2
$! salariatul care efectuea%a munca de noapte in proportie de cel putin G@R din timpul sau lunar de
lucru"
Durata normala a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu #a depasi o medie de C ore
pe %i, calculata pe o perioada de referinta de ma8imum G luni calendaristice, cu respectarea
pre#ederilor legale cu pri#ire la repausul saptamanal"
De mentionat si modificarea art" DJJ alin (J
D
! , (J
J
!
(J
D
! 6 Durata normal- a timpului de lucru, pentru salaria/ii de noapte a c-ror acti#itate se desf-.oar- 0n
condi/ii speciale sau deose$ite de munc- nu #a dep-.i C ore pe parcursul oric-rei perioade de JB de ore,
dec1t 0n ca%ul 0n care ma7orarea acestei durate este pre#-%ut- 0n contractul colecti# de munc- aplica$il,
.i numai 0n situa/ia 0n care o astfel de pre#edere nu contra#ine unor pre#ederi e8prese sta$ilite 0n
contractul colecti# de munc- 0ncheiat la ni#el superior"
===(2
1
) 8urata normala a timpului de lucru" pentru salariatii de noapte a caror activitate se desfasoara in conditii speciale
sau deosebite de munca" stabilite potrivit dispozitiilor le&ale" nu va depasi 3 ore pe parcursul oricarei perioade de 2; de ore"
in care presteaza munca de noapte.===
(J
J
! 6 3n situa/ia pre#-%ut- la alin" ( J
D
!, anga7atorul este o$ligat s- acorde perioade de repaus
compensatorii echi#alente sau compensare 0n $ani a orelor de noapte lucrate peste durata de C ore"
Anga7atorul care, in mod frec#ent, utili%ea%a munca de noapte este o$ligat sa informe%e despre
aceasta inspectoratul teritorial de munca"
(alaria/ii de noapte $eneficia%-,
a! fie de program de lucru redus cu o or- fa/- de durata normal- a %ilei de munc-, pentru %ilele 0n care
efectuea%- cel pu/in G ore de munc- de noapte, f-r- ca aceasta s- duc- la sc-derea salariului de $a%-2
$! fie de un spor pentru munca prestat- 0n timpul nop/ii de J=R din salariul de $a%-, dac- timpul astfel
lucrat repre%int- cel pu/in G ore de noapte din timpul normal de lucru"
(alariatii care urmea%a sa desfasoare munca de noapte sunt supusi unui e7amen me+i)a
gratuit inainte de inceperea acti#itatii si dupa aceea, periodic"
(alariatii care desfasoara munca de noapte si au pro$leme de sanatate recunoscute ca a#and
legatura cu aceasta #or fi trecuti la o munca de %i pentru care sunt apti"
Tinerii )are nu au impinit *arsta +e 1I ani nu pot presta mun)a +e noapte"
$emeie !ra*i+e& au-ee si )ee )are aaptea-a nu pot ,i o9i!ate sa preste-e mun)a +e
noapte"
*orma de munca
Norma de munca e8prima cantitatea de munca necesara pentru efectuarea operatiunilor sau
lucrarilor de catre o persoana cu calificare corespun%atoare, care lucrea%a cu intensitate normala, in
conditiile unor procese tehnologice si de munca determinate" Norma de munca cuprinde timpul
producti#, timpul pentru intreruperi impuse de desfasurarea procesului tehnologic, timpul pentru pau%e
legale in cadrul programului de munca"
Norma de munca se e8prima, in functie de caracteristicile procesului de productie sau de alte
acti#itati ce se normea%a, su$ forma de norme de timp, norme de productie, norme de personal, sfera de
atri$utii sau su$ alte forme corespun%atoare specificului fiecarei acti#itati"
Normarea muncii se aplica tuturor categoriilor de salariati"
De su$liniat modificarea art" DJE din Codul Muncii,
Art. 129. # Normele de munc- se ela$orea%- de c-tre anga7ator, conform normati#elor 0n #igoare, sau,
0n ca%ul 0n care nu e8ist- normati#e, normele de munc- se ela$orea%- de c-tre anga7ator dup-
consultarea sindicatului repre%entati# ori, dup- ca%, al repre%entan/ilor salaria/ilor"
====(1) <ormele de munca se elaboreaza de catre an&a)ator" conform normativelor in vi&oare" sau" in cazul in care nu
eista normative" normele de munca se elaboreaza de catre an&a)ator cu acordul sindicatului ori" dupa caz" al
reprezentantilor salariatilor.
(1
1
) 'n cazul unui dezacord cu privire la normele de munca" partile vor apela la arbitra)ul unui tert ales de comun acord.
(2) 'n situatia in care normele de munca nu mai corespund conditiilor te!nice in care au fost adoptate sau nu asi&ura un &rad
complet de ocupare a timpului normal de munca" acestea vor fi supuse unei reeaminari.
(3) *rocedura de reeaminare" precum si situatiile concrete in care poate interveni se stabilesc prin contractul colectiv de
munca aplicabil sau prin re&ulamentul intern.=====
Repaosuri periodice
Perioada de repaus repre%inta orice perioada care nu este timp de munca"

%auza de masa si repausul zilnic
In ca%urile in care durata %ilnica a timpului de munca este mai mare de F ore, salariatii au
dreptul la pau%a de masa si la alte pau%e, in conditiile sta$ilite prin contractul colecti# de munca
aplica$il sau prin regulamentul intern"
Tinerii in #arsta de pana la DC ani $eneficia%a de o pau%a de masa de cel putin G@ de minute, in
ca%ul in care durata %ilnica a timpului de munca este mai mare de B ore si 7umatate"
Pau%ele, cu e8ceptia dispo%itiilor contrare din contractul colecti# de munca aplica$il si din
regulamentul intern, nu se #or include in durata %ilnica normala a timpului de munca"
(alariatii au dreptul intre doua %ile de munca la un repaus care nu poate fi mai mic de DJ ore
consecuti#e" In ca%ul muncii in schim$uri, acest repaus nu poate fi mai mic de C ore intre schim$uri"
Munca in schim$uri repre%inta orice mod de organi%are a programului de lucru, potri#it caruia
salariatii se succed unul pe altul la acelasi post de munca, potri#it unui anumit program, inclusi#
program rotati#, si care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicand pentru salariat necesitatea
reali%arii unei acti#itati in inter#ale orare diferite in raport cu o perioada %ilnica sau saptamanala,
sta$ilita prin contractul indi#idual de munca"
(alariat in schim$uri repre%inta orice salariat al carui program de lucru se inscrie in cadrul
programului de munca in schim$uri"
Repausul saptamanal
Repausul saptamanal se acorda in doua %ile consecuti#e, de regula sam$ata si duminica"
In ca%ul in care repausul in %ilele de sam$ata si duminica ar pre7udicia interesul pu$lic sau desfasurarea
normala a acti#itatii, repausul saptamanal poate fi acordat si in alte %ile sta$ilite prin contractul colecti#
de munca aplica$il sau prin regulamentul intern, situatie in care salariatii #or $eneficia de un spor la
salariu sta$ilit prin contractul colecti# de munca sau, dupa ca%, prin contractul indi#idual de munca"
In situatii de e8ceptie %ilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, dupa o perioada de
acti#itate continua ce nu poate depasi DB %ile calendaristice, cu autori%area inspectoratului teritorial de
munca si cu acordul sindicatului sau, dupa ca%, al repre%entantilor salariatilor"
(alariatii al caror repaus saptamanal se acorda in aceste conditii au dreptul la du$lul compensatiilor
cu#enite potri#it art" DJ@ alin" (J! din Codul Muncii"
In ca%ul unor lucrari urgente, a caror e8ecutare imediata este necesara pentru organi%area unor
masuri de sal#are a persoanelor sau $unurilor anga7atorului, pentru e#itarea unor accidente iminente
sau pentru inlaturarea efectelor pe care aceste accidente le*au produs asupra materialelor, instalatiilor
sau cladirilor unitatii, repausul saptamanal poate fi suspendat pentru personalul necesar in #ederea
e8ecutarii acestor lucrari"
(alariatii al caror repaus saptamanal a fost suspendat in aceste conditii au dreptul la du$lul
compensatiilor cu#enite potri#it art" DJ@ alin" (J!"
#arbatorile legale
Acestea sunt reglementate prin art" DGB din Codul Muncii astfel
5 (D! Zilele de s-r$-toare legal- 0n care nu se lucrea%- sunt,
* D .i J ianuarie2
* prima .i a doua %i de Pa.ti2
* D mai2
* prima .i a doua %i de Rusalii2
* Adormirea Maicii Domnului2
* D decem$rie2
* prima .i a doua %i de Cr-ciun2
* J %ile pentru fiecare dintre cele G s-r$-tori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase
legale, altele dec1t cele cre.tine, pentru persoanele apar/in1nd acestora"
(J! Acordarea %ilelor li$ere se face de catre anga7ator"<
$oncedii
$oncediul de odi"na anual si alte concedii ale salariatilor
arantarea dreptului la concediul de odihna anual este asigurata prin Codul Muncii art" DGE,
N (D! Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor"
(J! Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma o$iectul #reunei cesiuni, renuntari sau
limitari"<
Durata concediului de odihna"
Durata minima a concediului de odihna anual este de J@ de %ile lucratoare"
Durata efecti#a a concediului de odihna anual se sta$ileste 0n contractul indi#idual de munc-, cu
respectarea legii .i a contractelor colecti#e aplica$ile si se acorda proportional cu acti#itatea prestata
intr*un an calendaristic"
(ar$atorile legale in care nu se lucrea%a, precum si %ilele li$ere platite sta$ilite prin contractul
colecti# de munca aplica$il nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual"
Cu pri#ire la modul de efectuare si compensare a concediului de odihna, art" DBD din Codul
Muncii preci%ea%a,
N(D! Concediul de odihna se efectuea%a in fiecare an"
(J! Prin e8ceptie de la pre#ederile alin" (D!, efectuarea concediului in anul urmator este permisa
numai in ca%urile e8pres pre#a%ute de lege sau in ca%urile pre#a%ute in contractul colecti# de munca
aplica$il"
(G! Anga7atorul este o$ligat sa acorde concediu, pana la sfarsitul anului urmator, tuturor salariatilor
care intr*un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la care a#eau dreptul"
(B! Compensarea in $ani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in ca%ul incetarii
contractului indi#idual de munca"<
Art" 1J2" *alin (D! se modifica dupa cum urmea%a,
Art. 142. # (1) (alariatii care lucrea%a in conditii grele, periculoase sau #atamatoare, ne#a%atorii, alte
persoane cu handicap si tinerii in #arsta de pana la DC ani $eneficia%a de un concediu de odihna
suplimentar de cel putin G %ile lucratoare"
6 Num-rul de %ile lucr-toare aferent concediului de odihn- suplimentar pentru categoriile de salaria/i
pre#-%ute la alin" (D! se sta$ile.te prin contractul colecti# de munc- aplica$il .i #a fi de cel pu/in G %ile
lucr-toare"
'fectuarea concediului de odihna se reali%ea%a in $a%a unei programari colecti#e sau
indi#iduale sta$ilite de anga7ator cu consultarea sindicatului sau, dupa ca%, a repre%entantilor
salariatilor, pentru programarile colecti#e, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile
indi#iduale" Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator"
3n ca%ul 0n care programarea concediilor se face frac/ionat, anga7atorul este o$ligat s-
sta$ileasc- programarea astfel 0nc1t fiecare salariat s- efectue%e 0ntr*un an calendaristic cel pu/in D@
%ile lucr-toare de concediu ne0ntrerupt"
==='n cazul in care pro&ramarea concediilor se face fractionat" an&a)atorul este obli&at sa stabileasca pro&ramarea astfel
incat fiecare salariat sa efectueze intr#un an calendaristic cel putin $% zile lucratoare de concediu neintrerupt.===
(alariatul este o$ligat sa efectue%e in natura concediul de odihna in perioada in care a fost
programat, cu e8ceptia situatiilor e8pres pre#a%ute de lege sau atunci cand, din moti#e o$iecti#e,
concediul nu poate fi efectuat"
Pentru perioada concediului de odihna salariatul $eneficia%a de o indemni%atie de concediu,
care nu poate fi mai mica decat salariul de $a%a, indemni%atiile si sporurile cu caracter permanent
cu#enite pentru perioada respecti#a, pre#a%ute in contractul indi#idual de munca"
Indemni%atia de concediu de odihna repre%inta media %ilnica a drepturilor salariale pre#a%ute
mai sus din ultimele G luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de
%ile de concediu"
Indemni%atia de concediu de odihna se plateste de catre anga7ator cu cel putin > -ie lucratoare
inainte de plecarea in concediu"
Concediul de odihna poate fi intrerupt, la cererea salariatului, pentru moti#e o$iecti#e"
Anga7atorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in ca% de forta ma7ora sau pentru
interese urgente care impun pre%enta salariatului la locul de munca" In acest ca% anga7atorul are
o$ligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale, necesare in #ederea re#enirii la
locul de munca, precum si e#entualele pre7udicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului
de odihna"
In ca%ul unor e#enimente familiale deose$ite, salariatii au dreptul la %ile li$ere platite, care nu
se includ in durata concediului de odihna"
'#enimentele familiale deose$ite si numarul %ilelor li$ere platite sunt sta$ilite prin lege, prin
contractul colecti# de munca aplica$il sau prin regulamentul intern"
Pentru re%ol#area unor situatii personale salariatii au dreptul la concedii fara plata"
Durata concediului fara plata se sta$ileste prin contractul colecti# de munca aplica$il sau prin
regulamentul intern"
$oncediile pentru formare profesionala
(alariatii au dreptul sa $eneficie%e, la cerere, de concedii pentru formare profesionala" Acestea
sunt reglementate in Codul Muncii la art DBE*D=G
Concediile pentru formare profesionala se pot acorda cu sau fara plata"
Concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda la solicitarea salariatului, pe
perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmea%a din initiati#a sa"
Anga7atorul poate respinge solicitarea salariatului numai dac- a$sen/a salariatului ar pre7udicia
gra# desf-.urarea acti#it-/ii"
===(n&a)atorul poate respin&e solicitarea salariatului numai cu acordul sindicatului sau" dupa caz" cu acordul
reprezentantilor salariatilor si numai daca absenta salariatului ar pre)udicia &rav desfasurarea activitatii.===
Cererea de concediu fara plata pentru formare profesionala tre$uie sa fie inaintata anga7atorului
cu cel putin o luna inainte de efectuarea acestuia si tre$uie sa preci%e%e data de incepere a stagiului de
formare profesionala, domeniul si durata acestuia, precum si denumirea institutiei de formare
profesionala"
'fectuarea concediului fara plata pentru formare profesionala se poate reali%a si fractionat in
cursul unui an calendaristic, pentru sustinerea e8amenelor de a$sol#ire a unor forme de in#atamant sau
pentru sustinerea e8amenelor de promo#are in anul urmator in cadrul institutiilor de in#atamant
superior"
In ca%ul in care anga7atorul nu si*a respectat o$ligatia de a asigura pe cheltuiala sa participarea
unui salariat la formare profesionala in conditiile pre#a%ute de lege, salariatul are dreptul la un
concediu pentru formare profesionala, platit de anga7ator, de pana la D@ %ile lucratoare sau de pana la
C@ de ore"
In aceasta situatie indemni%atia de concediu #a fi sta$ilita conform art" DB= din Codul Muncii
(ca in ca%ul concediului de odihna!
Perioada in care salariatul $eneficia%a de concediul platit pre#a%ut mai sus se sta$ileste de
comun acord cu anga7atorul" Cererea de concediu platit pentru formare profesionala #a fi inaintata
anga7atorului cu cel putin o luna inainte de efectuarea acestuia si tre$uie sa preci%e%e data de incepere a
stagiului de formare profesionala, domeniul si durata acestuia, precum si denumirea institutiei de
formare profesionala"
Durata concediului pentru formare profesionala nu poate fi dedusa din durata concediului de
odihna anual si este asimilata unei perioade de munca efecti#a in ceea ce pri#este drepturile cu#enite
salariatului, altele decat salariul"
MODULUL :
CONTRACTUL INDI6IDUAL DE
MUNCA partea # II
Conţinut
Modificarea C"I"M"
(uspendarea C"I"M"
Definire, Tipuri , Procedura , 'fecte
Incetarea C"I"M"
Definire, Tipuri , Procedura , 'fecte
Nulitatea C"I"M"
Definire, Tipuri
Raspunderea 7uridica
Definire, Tipuri
MODI$ICAREA CONTRACTULUI INDI6IDUAL DE MUNCA
Contra)tu in+i*i+ua +e mun)a se poate mo+i,i)a numai prin a)or+u partior" Pe de alta parte,
orice modificare a unuia dintre elementele esentiale ale contractului pre#-%ute la alin" (J! al art" DA, 0n
timpul e8ecut-rii contractului indi#idual de munc- impune 0ncheierea unui act adi/ional la contract,
0ntr*un termen de J@ %ile lucr-toare de la data apari/iei modific-rii, cu e8cep/ia situa/iilor 0n care o
asemenea modificare este pre#-%ut- 0n mod e8pres de lege"
Modificarea contractului indi#idual de munca se refera la unul din elementele,
a! durata contractului
$! locul muncii
c! felul muncii
d! conditiile de munca
e! salariul
f! timpul de munca si timpul de odihna
Mo+i,i)area uniateraa a )ontra)tuui in+i*i+ua +e mun)a
&ocul muncii poate fi modificat unilateral de catre anga7ator prin delegarea sau detasarea salariatului
intr*un lat loc de munca decat cel pre#a%ut in contractul indi#idual de munca"
Dee!area" Delegarea repre%inta e8ercitarea temporara, de catre salariat, din dispo%itia anga7atorului, a
unor lucrari sau sarcini )orespun-atoare atri9utiior +e ser*i)iu in afara locului de munca, potri#it art" BG
din Codul Muncii"
Potri#it art" BB alin (D! din Codul Muncii, Dee!area poate fi dispus- pentru o perioad- de cel mult F@
de %ile calendaristice 0n DJ luni .i se poate prelungi pe perioade succesi#e de ma8im F@ de %ile
calendaristice, numai cu acordul salariatului" Refu%ul salariatului pentru prelungirea deleg-rii nu poate
constitui moti# pentru sanc/ionarea disciplinar- a acestuia"
===(1) 8ele&area poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult /, de zile si se poate prelun&i" cu acordul salariatului" cu
cel mult /, de zile.===
(alariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si ca%are, precum si de o indemni%atie de
delegare, in conditiile pre#a%ute de lege sau de catre contractul colecti# de munca aplica$il" In ca%ul
institutiilor pu$lice, indemni%atia %ilnica de delegare sau de detasare este fi8ata prin act normati#" Potri#it
art" B= din contractul colecti# de munca unic la ni#el national pe anul J@@A*J@D@, decontarea cheltuielilor
de transport si a costului ca%arii se #a face potri#it conditiilor sta$ilite prin contractele colecti#e de munca,
iar cuantumul diurnei de deplasare se sta$ileste prin negociere la ni#el de ramura, ni#elul minim al diurnei
fiind cel sta$ilit prin actele normati#e prin actele normati#e ce se aplica la institutiile pu$lice"
Detasarea" Potri#it art" B= alin" (D! din Codul Muncii, detasarea este actul prin care se dispune
schim$area temporara a locului de munca, din dispo%itia anga7atorului, la un alt anga7ator, in scopul
e8ecutarii unor lucrari in interesul acestuia" In mod e8ceptional, prin detasare se poate modifica si felul
muncii, dar numai cu consimtamantul scris al salariatului"
(alariatul poate refu%a detasarea dispusa de anga7atorul sau numai in mod e8ceptional si pentru moti#e
personale temeinice"
Anga7atorul poate dispune unilateral detasarea pentru o perioada de cel mult un an de %ile si se poate
prelungi numai cu acordul salariatului, din F in F luni"
Drepturile cu#enite salariatului se acorda de catre anga7atorul la care s*a dispus detasarea, potri#it art"
BA alin" (D! din Codul muncii"
Pe durata detasarii, salariatul $eneficia%a de drepturile care ii sunt mai fa#ora$ile, fie de drepturile de la
anga7atorul care a dispus detasarea, fie de drepturile de la naga7atorul la care este detasat" Drepturile
salariale se platesc de catre unitatea $eneficiara a ser#iciilor salariatului detasat, la ni#elul cel mai
fa#ora$il"
(alariatul detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si ca%are, precum si de o indemni%atie de
detasare, in conditiile pre#a%ute de lege sau de contractul colecti# de munca aplica$il"
Contractul indi#idual de munca se suspenda pe durata detasarii, potri#it art" =J alin" (D! din Codul
muncii"
Pe toata durata detasarii, anga7atorul care detasea%a are o$ligatia de a lua toate masurile necesare pentru
ca anga7atorul la care s*a dispus detasarea sa isi indeplineasca integral si la timp toate o$ligatiile fata de
salariat" Daca anga7atorul la care s*a dispus detasarea nu isi indeplineste integral si la timp toate o$ligatiile
fata de salariatul detasat, acestea #or fi indeplinite de anga7atorul care a dispus detasarea, in conformitate
cu dispo%itiile art" BA alin" (B! din Codul Muncii" In ca%ul in care e8ista di#ergenta intre cei J anga7atori sau
nici unul dintre ei nu isi indeplineste o$ligatiile, salariatul detasat are dreptul de a re#eni la locul sau de
munca de la anga7atorul care l*a detasat, de a se indrepta impotri#a oricaruia dintre cei doi anga7atori si de
a cere e8ecutare silita a o$ligatiilor neindeplinite"
Anga7atorul poate modifica si felul muncii, dar numai cu consimtamantul scris al salariatului"
SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDI6IDUAL DE MUNCA
(uspendarea contractului indi#idual de munca poate inter#eni,
* de drept,
* prin acordul partilor,
* prin actul unilateral al uneia dintre parti"
(uspendarea contractului indi#idual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre
salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre anga7ator"
Pe durata suspendarii pot continua sa e8iste alte drepturi si o$ligatii ale partilor decat cele pre#a%ute
mai sus, daca acestea sunt pre#a%ute prin legi speciale, prin contractul colecti# de munca aplica$il, prin
contracte indi#iduale de munca sau prin regulamente interne"
In ca%ul suspendarii contractului indi#idual de munca din cau%a unei fapte imputa$ile
salariatului, pe durata suspendarii acesta nu #a $eneficia de nici un drept care re%ulta din calitatea sa de
salariat"
De fiecare dat- c1nd 0n timpul perioadei de suspendare a contractului #a inter#eni o cau%- de 0ncetare
de drept a contractului indi#idual de munc-, cau%a de 0ncetare de drept #a pre#ala"
3n ca%ul suspend-rii contractului indi#idual de munc- se suspend- toate termenele care au leg-tur- cu
0ncheierea, modificarea, e8ecutarea sau 0ncetarea contractului indi#idual de munc-, cu e8cep/ia
situa/iilor 0n care contractul indi#idual de munc- 0ncetea%- de drept"
Potri#it art" =@ din Contractul indi#idual de munca se suspenda +e +rept in urmatoarele situatii,
a! concediu de maternitate2
$! concediu pentru incapacitate temporara de munca2
c! carantina2
d) Abrogat ===efectuarea serviciului militar obli&atoriu$=== Abrogat
e! e8ercitarea unei functii in cadrul unei autoritati e8ecuti#e, legislati#e ori 7udecatoresti, pe toata
durata mandatului, daca legea nu pre#ede altfel2
f! indeplinirea unei functii de conducere salari%ate in sindicat2
g! forta ma7ora2
h! in ca%ul in care salariatul este arestat pre#enti#, in conditiile Codului de procedura penala2
h
D
! d e la data e8pir-rii perioadei pentru care au fost emise a#i%ele, autori%a/iile ori atest-rile necesare
pentru e8ercitarea profesiei" Dac- 0n termen de F luni salariatul nu .i*a re0nnoit a#i%ele, autori%a/iile ori
atest-rile necesare pentru e8ercitarea profesiei, contractul indi#idual de munc- 0ncetea%- de drept"
i! in alte ca%uri e8pres pre#a%ute de lege"
Contractul indi#idual de munca poate fi suspendat din initiati#a salariatului, conform art" =D"
din Codul Muncii, in urmatoarele situatii,
a! concediu pentru cresterea copilului in #arsta de pana la J ani sau, in ca%ul copilului cu handicap,
pana la implinirea #arstei de G ani2
$! concediu pentru ingri7irea copilului $olna# in #arsta de pana la A ani sau, in ca%ul copilului cu
handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea #arstei de DC ani2
c! concediu paternal2
d! concediu pentru formare profesionala2
e! e8ercitarea unor functii electi#e in cadrul organismelor profesionale constituite la ni#el central sau
local, pe toata durata mandatului2
f! participarea la gre#a2
Contractul indi#idual de munca poate fi suspendat in situatia a$sentelor nemoti#ate ale
salariatului, in conditiile sta$ilite prin contractul colecti# de munca aplica$il, contractul indi#idual de
munca, precum si prin regulamentul intern"
Contractul indi#idual de munca poate fi suspendat +in initiati*a an!a5atoruui in urmatoarele
situatii,
a! pe durata cercetarii disciplinare preala$ile, in conditiile legii2
b) ===ca sanctiune disciplinara;=== Abrogat
c! in ca%ul in care anga7atorul a formulat plangere penala impotri#a salariatului sau acesta a fost
trimis in 7udecata pentru fapte penale incompati$ile cu functia detinuta, pana la ramanerea definiti#a a
hotararii 7udecatoresti2
d! 0n ca%ul 0ntreruperii sau reducerii temporare a acti#it-/ii, f-r- 0ncetarea raportului de munc-
pentru moti#e economice, tehnologice, structurale sau similare"
===d) in cazul intreruperii temporare a activitatii" fara incetarea raportului de munca" in special pentru motive economice"
te!nolo&ice" structurale sau similare;===
e! pe durata detasarii
f! pe durata suspend-rii de c-tre autorit-/ile competente a a#i%elor, autori%a/iilor sau atest-rilor
necesare pentru e8ercitarea profesiilor"

In ca%urile pre#a%ute la lit" a! si c!, daca se constata ne#ino#atia celui in cau%a, salariatul isi reia
acti#itatea anterioara, platindu*i*se, in temeiul normelor si principiilor raspunderii ci#ile contractuale, o
despagu$ire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii
contractului"
3n ca%ul reducerii temporare a acti#it-/ii, pentru moti#e economice, tehnologice, structurale sau
similare pe perioade care dep-.esc G@ %ile lucr-toare, anga7atorul #a a#ea posi$ilitatea reducerii
programului de lucru de la = %ile la B %ile pe s-pt-m1n-, cu reducerea corespun%-toare a salariului, p1n-
la remedierea situa/iei care a cau%at reducerea programului, dup- consultarea preala$il- a sindicatului
repre%entati# de la ni#elul unit-/ii sau a repre%entan/ilor salaria/ilor, dup- ca%"
Pe durata reducerii .iLsau a 0ntreruperii temporare a acti#it-/ii, salaria/ii implica/i 0n acti#itatea
redus- sau 0ntrerupt-, care nu mai desf-.oar- acti#itate, $eneficia%- de o indemni%a/ie, pl-tit- din
fondul de salarii, ce nu poate fi mai mic- de A=R din salariul de $a%- corespun%-tor locului de munc-
ocupat, cu e8cep/ia situa/iilor pre#-%ute la art" =J alin" (G!"
Pe durata reducerii .iLsau 0ntreruperii temporare pre#-%ute la alin" (D! salaria/ii se #or afla la
dispo%i/ia anga7atorului, acesta a#1nd oric1nd posi$ilitatea s- dispun- re0nceperea acti#it-/ii"
===(1) *e durata intreruperii temporare a activitatii an&a)atorului salariatii beneficiaza de o indemnizatie" platita din fondul de
salarii" ce nu poate fi mai mica de 9%= din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat.
(2) *e durata intreruperii temporare prevazute la alin. ($) salariatii se vor afla la dispozitia an&a)atorului" acesta avand
oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii.===
Contractul indi#idual de munca poate fi suspendat, prin a)or+u partior , in ca%ul concediilor
fara plata pentru studii sau pentru interese personale"
INCETAREA CONTRACTULUI INDI6IDUAL DE MUNCA
Contractul indi#idual de munca poate inceta astfel,
a! de drept2
$! ca urmare a acordului partilor, la data con#enita de acestea2
c! ca urmare a #ointei unilaterale a uneia dintre parti, in ca%urile si in conditiile limitati# pre#a%ute
de lege"
+ncetarea de drept a contractului individual de munca
ART" =F din Codul Muncii pre#ede,
Contractul indi#idual de munca incetea%a de drept,
a! la data decesului salariatului sau al anga7atorului persoan- fi%ic-, precum .i 0n ca%ul di%ol#-rii
anga7atorului persoan- 7uridic- de la data la care anga7atorul .i*a 0ncetat e8isten/a conform legii"2
$! la data ramanerii ire#oca$ile a hotararii 7udecatoresti de declarare a mortii sau a punerii su$
interdictie a salariatului sau a anga7atorului persoan- fi%ic-"2
c! a$rogat
d! la data 0ndeplinirii cumulati#e a condi/iilor de #1rst- standard .i a stagiului minim de coti%are
pentru pensionare2 la data comunic-rii deci%iei de pensie 0n ca%ul pensiei de in#aliditate, pensiei
anticipate par/iale, pensiei anticipate, pensiei pentru limit- de #1rst- cu reducerea #1rstei standard de
pensionare2
===d) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a sta&iului minim de cotizare pentru pensionare;====
e! ca urmare a constatarii nulitatii a$solute a contractului indi#idual de munca, de la data la care
nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare 7udecatoreasca definiti#a2
f! ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane
concediate nelegal sau pentru moti#e neintemeiate, de la data ramanerii definiti#e a hotararii
7udecatoresti de reintegrare2
g! ca urmare a condamnarii la e8ecutarea unei pedepse pri#ati#e de li$ertate, de la data ramanerii
definiti#e a hotararii 7udecatoresti2
h! de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a a#i%elor, autori%atiilor ori
atestarilor necesare pentru e8ercitarea profesiei2
i! ca urmare a inter%icerii e8ercitarii unei profesii sau a unei functii, ca masura de siguranta ori
pedeapsa complementara, de la data ramanerii definiti#e a hotararii 7udecatoresti prin care s*a dispus
interdictia2
7! la data e8pirarii termenului contractului indi#idual de munca incheiat pe durata determinata2
O! retragerea acordului parintilor sau al repre%entantilor legali, in ca%ul salariatilor cu #arsta cuprinsa
intre D= si DF ani"
*entru situatiile prevazute la alin. lit. d)#>)" constatarea cazului de incetare de drept a
contractului individual de munca se face in termen de 5 %ile lucratoare de la interenirea
ace&tuia' in &cri&' prin deci%ie a anga(atorului' si se comunica persoanelor aflate in
situatiile respective in termen de % zile lucratoare.
$oncedierea
Concedierea repre%inta incetarea contractului indi#idual de munca din initiati#a anga7atorului"
Concedierea poate fi dispusa pentru moti#e care tin de persoana salariatului sau pentru moti#e
care nu tin de persoana salariatului"
'ste inter%isa concedierea salariatilor,
a! pe criterii de se8, orientare se8uala, caracteristici genetice, #arsta, apartenenta nationala, rasa,
culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsa$ilitate familiala,
apartenenta ori acti#itate sindicala2
$! pentru e8ercitarea, in conditiile legii, a dreptului la gre#a si a drepturilor sindicale"
Art" F@ din Codul Muncii reglementea%a situatiile in care nu poate fi dispusa concedierea, si anume,
a! pe durata incapacitatii temporare de munca, sta$ilita prin certificat medical conform legii2
$! $! pe durata suspend-rii acti#it-/ii ca urmare a instituirii carantinei"
===b) pe durata concediului pentru carantina;====
c! pe durata in care femeia salariata este gra#ida, in masura in care anga7atorul a luat cunostinta de
acest fapt anterior emiterii deci%iei de concediere2
d! pe durata concediului de maternitate2
e! pe durata concediului pentru cresterea copilului in #arsta de pana la J ani sau, in ca%ul copilului cu
handicap, pana la implinirea #arstei de G ani2
f! pe durata concediului pentru ingri7irea copilului $olna# in #arsta de pana la A ani sau, in ca%ul
copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea #arstei de DC ani2
g) ====pe durata indeplinirii serviciului militar;==== Abrogat
h! pe durata e8ercitarii unei functii eligi$ile intr*un organism sindical, cu e8ceptia situatiei in care
concedierea este dispusa pentru o a$atere disciplinara gra#a sau pentru a$ateri disciplinare repetate,
sa#arsite de catre acel salariat2
i! pe durata efectuarii concediului de odihna"
Aceste pre#ederi nu sunt #ala$ile in ca%ul concedierii pentru moti#e ce inter#in ca urmare a
reorgani%-rii 7udiciare, a falimentului sau di%ol#-rii anga7atorului, 0n condi/iile legii"
===(2) *revederile alin. ($) nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reor&anizarii )udiciare sau
a falimentului an&a)atorului" in conditiile le&ii.====

$oncedierea pentru motive care tin de persoana salariatului
In conformitate cu pre#ederile art" FD din Codul Muncii anga7atorul poate dispune concedierea
pentru moti#e care tin de persoana salariatului in urmatoarele situatii,
a! in ca%ul in care salariatul a sa#arsit o a$atere gra#a sau a$ateri repetate de la regulile de disciplina
a muncii ori de la cele sta$ilite prin contractul indi#idual de munca, contractul colecti# de munca
aplica$il sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara2
$! in ca%ul in care salariatul este arestat pre#enti# pentru o perioada mai mare de G@ de %ile, in
conditiile Codului de procedura penala2
c! in ca%ul in care, prin deci%ie a organelor competente de e8perti%a medicala, se constata
inaptitudinea fi%ica siLsau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca
atri$utiile corespun%atoare locului de munca ocupat2
d! in ca%ul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat"
e! in ca%ul in care salariatul indeplineste conditiile de #arsta standard si stagiu de coti%are si nu a
solicitat pensionarea in conditiile legii"
In ca%ul in care concedierea inter#ine pentru unul dintre moti#ele pre#a%ute la art" FD lit" $!*d!,
anga7atorul are o$ligatia de a emite deci%ia de concediere in termen de G@ de %ile calendaristice de la
data constatarii cau%ei concedierii"
Deci%ia se emite in scris si, su$ sanctiunea nulitatii a$solute, tre$uie sa fie moti#ata in fapt si in
drept si sa cuprinda preci%ari cu pri#ire la termenul in care poate fi contestata si la instanta
7udecatoreasca la care se contesta"
In ca%ul in care concedierea inter#ine pentru moti#ul pre#a%ut la art" FD lit" a!, anga7atorul poate
emite deci%ia de concediere numai cu respectarea dispo%itiilor art" JFG*JFC din Codul muncii si care se
refera la raspunderea disciplinara"
Art" JFB din Codul muncii preci%ea%a care sunt sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica
anga7atorul in ca%ul in care salariatul sa#arseste o a$atere disciplinara si anume,
a! a#ertismentul scris2
b) Abrogat === suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi $, zile
lucratoare;===
c! retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespun%ator functiei in care s*a dispus
retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi F@ de %ile2
d! reducerea salariului de $a%a pe o durata de D*G luni cu =*D@R2
e! reducerea salariului de $a%a siLsau, dupa ca%, si a indemni%atiei de conducere pe o perioada de D*G
luni cu =*D@R2
f! desfacerea disciplinara a contractului indi#idual de munca"
Anga7atorul dispune de prerogati#a disciplinara, a#and dreptul de a aplica, potri#it legii,
sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au sa#arsit o a$atere disciplinara"
Pentru aceeasi a$atere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune"
(anctiunea disciplinara se aplica in raport cu gra#itatea a$aterii disciplinare sa#arsite de
salariat, a#andu*se in #edere urmatoarele,
a! impre7urarile in care fapta a fost sa#arsita2
$! gradul de #ino#atie a salariatului2
c! consecintele a$aterii disciplinare2
d! comportarea generala in ser#iciu a salariatului2
e! e#entualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta"
(u$ sanctiunea nulitatii a$solute, masurile pre#a%ute la art" JFB lit" $!*f! adica inclusi# desfacerea
disciplinara a contractului indi#idual de munca nu poate ,i +ispusa mai inainte +e e,e)tuarea unei
)er)etari +is)ipinare preaa9ie"
In #ederea desfasurarii cercetarii disciplinare preala$ile, salariatul #a fi con#ocat in scris de
persoana imputernicita de catre anga7ator sa reali%e%e cercetarea, preci%andu*se o$iectul, data, ora si
locul intre#ederii"
Nepre%entarea salariatului la con#ocarea facuta astfel, fara un moti# o$iecti#, da dreptul
anga7atorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare preala$ile"
In cursul cercetarii disciplinare preala$ile salariatul are dreptul sa formule%e si sa sustina toate
apararile in fa#oarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa reali%e%e cercetarea toate pro$ele si
moti#atiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un
repre%entant al sindicatului al carui mem$ru este"
Deci%ia anga7atorului pentru aplicarea sanctiunii disciplinare, deci implicit desfacerea
disciplinara a contractului indi#idual de munca tre$uie emisa in conditiile specificate de art" JFC din
Codul Muncii care preci%ea%a,
5(D! Anga7atorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr*o deci%ie emisa in forma scrisa, in
termen de G@ de %ile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre sa#arsirea a$aterii disciplinare,
dar nu mai tar%iu de F luni de la data sa#arsirii faptei"
(J! (u$ sanctiunea nulitatii a$solute, in deci%ie se cuprind in mod o$ligatoriu,
a! descrierea faptei care constituie a$atere disciplinara2
$! preci%area pre#ederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul indi#idual de
munca sau contractul colecti# de munca aplica$il, care au fost incalcate de salariat2
c! moti#ele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii
disciplinare preala$ile sau moti#ele pentru care, nu a fost efectuata cercetarea2
d! temeiul de drept in $a%a caruia sanctiunea disciplinara se aplica2
e! termenul in care sanctiunea poate fi contestata2
f! instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata"
(G! Deci%ia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult = %ile calendaristice de la data emiterii
si produce efecte de la data comunicarii"
(B! Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in ca% de refu% al
primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta"
(=! Deci%ia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele 7udecatoresti competente in
termen de G@ de %ile calendaristice de la data comunicarii"<
Concedierea salariatului pentru moti#ul pre#a%ut la art" FD lit" d! (in ca%ul in care salariatul nu
corespunde profesional locului de munca in care este incadrat! poate fi dispus- numai dup- e#aluarea
preala$il- a salariatului, conform procedurii de e#aluare sta$ilite prin contractul colecti# de munc-
aplica$il sau 0n lipsa acestuia prin regulamentul intern"
In ca%ul in care concedierea se dispune pentru moti#ele pre#a%ute la art" FD lit" c! si d!, precum
si in ca%ul in care contractul indi#idual de munca a incetat de drept in temeiul art" =F lit" f!, anga7atorul
are o$ligatia de a*i propune salariatului alte locuri de munca #acante in unitate, compati$ile cu
pregatirea profesionala sau, dupa ca%, cu capacitatea de munca sta$ilita de medicul de medicina a
muncii"
In situatia in care anga7atorul nu dispune de locuri de munca #acante in conditiile de mai sus,
acesta are o$ligatia de a solicita spri7inul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca in #ederea
redistri$uirii salariatului, corespun%ator pregatirii profesionale siLsau, dupa ca%, capacitatii de munca
sta$ilite de medicul de medicina a muncii"
(alariatul are la dispo%itie un termen de : -ie u)ratoare de la comunicarea anga7atorului,
pentru a*si manifesta in scris consimtamantul cu pri#ire la noul loc de munca oferit"
In ca%ul in care salariatul nu isi manifesta consimtamantul in termenul pre#a%ut, precum si dupa
notificarea ca%ului catre agentia teritoriala de ocupare a fortei de munca conform, anga7atorul poate
dispune concedierea salariatului"
In ca%ul concedierii pentru moti#ul pre#a%ut la art" FD lit" c! salariatul $eneficia%a de o
compensatie, in conditiile sta$ilite in contractul colecti# de munca aplica$il sau in contractul indi#idual
de munca, dupa ca%"
$oncedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului
Art" F= din Codul Muncii preci%ea%a ca,
5(D! Concedierea pentru moti#e care nu tin de persoana salariatului repre%inta incetarea contractului
indi#idual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai
multe moti#e fara legatura cu persoana acestuia"
(J! Desfiintarea locului de munca tre$uie sa fie efecti#a si sa ai$a o cau%a reala si serioasa"<
De asemenea este pre#a%ut la art" FF din Codul Muncii ca aceasta concediere pentru moti#e care
nu tin de persoana salariatului poate fi indi#iduala sau colecti#a"
(alariatii concediati pentru moti#e care nu tin de persoana lor $eneficia%a de masuri acti#e de
com$atere a soma7ului si pot $eneficia de compensatii in conditiile pre#a%ute de lege si de contractul
colecti# de munca aplica$il"
$oncedierea colectiva. +nformarea, consultarea salariatilor si procedura concedierilor colective
Art" FC din Codul Muncii mentionea%a,
5 (D! Prin concediere colecti#a se intelege concedierea, intr*o perioada de G@ de %ile
calendaristice, din unul sau mai multe moti#e care nu tin de persoana salariatului, a unui numar de,
a! cel putin D@ salariati, daca anga7atorul care disponi$ili%ea%a are incadrati mai mult de J@ de
salariati si mai putin de D@@ de salariati2
$! cel putin D@R din salariati, daca anga7atorul care disponi$ili%ea%a are incadrati cel putin D@@ de
salariati, dar mai putin de G@@ de salariati2
c! cel putin G@ de salariati, daca anga7atorul care disponi$ili%ea%a are incadrati cel putin G@@ de
salariati"
(J! &a sta$ilirea numarului efecti# de salariati concediati colecti#, potri#it alin" (D!, se iau in
calcul si acei salariati carora le*au incetat contractele indi#iduale de munca din initiati#a anga7atorului,
din unul sau mai multe moti#e, fara legatura cu persoana salariatului, cu conditia e8istentei a cel putin
= concedieri"<
Daca anga7atorul intentionea%a sa efectue%e concedieri colecti#e, acesta are o$ligatia de a initia,
in timp util si in scopul a7ungerii la o intelegere, in conditiile pre#a%ute de lege, consultari cu sindicatul
sau, dupa ca%, cu repre%entantii salariatilor, cu pri#ire cel putin la,
a! metodele si mi7loacele de e#itare a concedierilor colecti#e sau de reducere a numarului de salariati
care #or fi concediati2
$! atenuarea consecintelor concedierii prin recurgerea la masuri sociale care #i%ea%a, printre altele,
spri7in pentru recalificarea sau recon#ersia profesionala a salariatilor concediati"
Pentru a permite sindicatului sau repre%entantilor salariatilor sa formule%e propuneri in timp
util, in perioada consultarilor, anga7atorul are o$ligatia sa le furni%e%e toate informatiile rele#ante si sa
le notifice, in scris, urmatoarele,
a! numarul total si categoriile de salariati2
$! moti#ele care determina concedierea preconi%ata2
c! numarul si categoriile de salariati care #or fi afectati de concediere2
d! criteriile a#ute in #edere, potri#it legii siLsau contractelor colecti#e de munca, pentru sta$ilirea
ordinii de prioritate la concediere2
e! masurile a#ute in #edere pentru limitarea numarului concedierilor2
f! masurile pentru atenuarea consecintelor concedierii si compensatiile ce urmea%a sa fie acordate
salariatilor concediati, conform dispo%itiilor legale siLsau contractului colecti# de munca aplica$il2
g! data de la care sau perioada in care #or a#ea loc concedierile2
h! termenul inauntrul caruia sindicatul sau, dupa ca%, repre%entantii salariatilor pot face propuneri
pentru e#itarea ori diminuarea numarului salariatilor concediati"
AT'NTI'SSS
Criteriile pre#-%ute la lit" d! se aplic- pentru departa7area salaria/ilor dup- e#aluarea reali%-rii
o$iecti#elor de performan/-"
Anga7atorul are o$ligatia sa comunice o )opie a noti,i)arii pre*a-uta mai sus inspe)toratuui
teritoria +e mun)a si a!entiei teritoriae +e o)upare a ,ortei +e mun)a a a)eeasi +ata la care a
comunicat*o sindicatului sau, dupa ca%, repre%entantilor salariatilor"
(indicatul sau, dupa ca%, repre%entantii salariatilor pot propune anga7atorului masuri in #ederea
e#itarii concedierilor ori diminuarii numarului salariatilor concediati, intr*un termen de 10 -ie
)aen+aristi)e de la data primirii notificarii"
Anga7atorul are o$ligatia de a raspunde in scris si moti#at la propunerile formulate, in termen de
> -ie )aen+aristi)e de la primirea acestora"
In situatia in care, ulterior consultarilor cu sindicatul sau repre%entantii salariatilor, anga7atorul
decide aplicarea masurii de concediere colecti#a, acesta are o$ligatia de a notifica in scris
inspe)toratu teritoria +e mun)a si a!entia teritoriaa +e o)upare a ,ortei +e mun)a& )u )e putin
:0 +e -ie calendaristice anterioare datei emiterii deci%iilor de concediere"
Aceasta notificarea tre$uie sa cuprinda toate informatiile rele#ante cu pri#ire la intentia de
concediere colecti#a, precum si re%ultatele consultarilor cu sindicatul sau repre%entantii salariatilor, in
special moti#ele concedierilor, numarul total al salariatilor, numarul salariatilor afectati de concediere
si data de la care sau perioada in care #or a#ea loc aceste concedieri"
Anga7atorul are o$ligatia sa comunice o copie a acestei notificarii sindicatului sau
repre%entantilor salariatilor, la aceeasi data la care a comunicat*o inspectoratului teritorial de munca si
agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca"
(indicatul sau repre%entantii salariatilor pot transmite e#entuale puncte de #edere
inspectoratului teritorial de munca"
&a solicitarea moti#ata a oricareia dintre parti, inspectoratul teritorial de munca, cu a#i%ul
agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca, poate dispune reducerea perioadei de G@ de %ile
calendaristice, mentionata mai sus, fara a aduce atingere drepturilor indi#iduale cu pri#ire la perioada
de prea#i%"
Inspectoratul teritorial de munca are o$ligatia de a informa in timp util 6 AT'NTI'SS0n termen
de G %ile lucr-toare *anga7atorul si sindicatul sau repre%entantii salariatilor, dupa ca%, asupra reducerii
acestei perioade, precum si despre moti#ele care au stat la $a%a acestei deci%ii"
In aceasta perioada, agentia teritoriala de ocupare a fortei de munca tre$uie sa caute solutii la
pro$lemele ridicate de concedierile colecti#e preconi%ate si sa le comunice in timp util anga7atorului si
sindicatului ori, dupa ca%, repre%entantilor salariatilor"
Inspectoratul teritorial de munca, cu consultarea agentiei teritoriale de ocupare a fortei de
munca, la solicitarea moti#ata a oricareia dintre parti, poate dispune amanarea momentului emiterii
deci%iilor de concediere cu ma8imum D@ %ile calendaristice, in ca%ul in care aspectele legate de
concediere nu pot fi solutionate pana la data sta$ilita in notificare ca fiind data emiterii deci%iilor de
concediere"
Inspectoratul teritorial de munca are o$ligatia de a informa in scris anga7atorul si sindicatul sau
repre%entantii salariatilor, asupra acestei amanarii, precum si despre moti#ele care au stat la $a%a
acestei deci%ii inainte de e8pirarea termenului de G@ de %ile calendaristice"
Art. 72. (D! 3n termen de B= de %ile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin
concediere colecti#- are dreptul de a fi reanga7at cu prioritate pe postul re0nfiin/at 0n aceea.i acti#itate,
f-r- e8amen, concurs sau perioad- de pro$-"
(J! 3n situa/ia 0n care 0n perioada pre#-%ut- la alin" (D! se reiau acelea.i acti#it-/i, anga7atorul #a
transmite salaria/ilor care au fost concedia/i de pe posturile a c-ror acti#itate este reluat- 0n acelea.i
condi/ii de competen/- profesional-, o comunicare scris- prin care sunt informa/i asupra relu-rii
acti#it-/ii"
(G! (alaria/ii au la dispo%i/ie un termen de ma8imum = %ile calendaristice de la data comunic-rii
anga7atorului, pre#-%ut- la alin" (J!, pentru a*.i manifesta 0n scris consim/-m1ntul cu pri#ire la locul de
munc- oferit"
(B! 3n situa/ia 0n care salaria/ii care au dreptul de a fi reanga7a/i potri#it alin" (J! nu 0.i manifest- 0n
scris consim/-m1ntul 0n termenul pre#-%ut la alin" (G! sau refu%- locul de munc- oferit, anga7atorul
poate face noi 0ncadr-ri pe locurile de munc- r-mase #acante"
(=! Pre#ederile art" FC*AD
J
(concedierea colecti#a! nu se aplic- salaria/ilor din institu/iile pu$lice .i
autorit-/ile pu$lice"
(F! Pre#ederile art" FC*AD
J
nu se aplic- 0n ca%ul contractelor indi#iduale de munc- 0ncheiate pe durat-
determinat-, cu e8cep/ia ca%urilor 0n care aceste concedieri au loc 0nainte de data e8pir-rii acestor
contracte"
===# (1) (n&a)atorul care a dispus concedieri colective nu poate face noi incadrari pe locurile de munca ale salariatilor
concediati timp de - luni de la data concedierii acestora.
(2) 'n situatia in care in aceasta perioada se reiau activitatile a caror incetare a condus la concedieri colective" an&a)atorul
are obli&atia de a transmite salariatilor care au fost concediati o comunicare scrisa in acest sens si de a#i rean&a)a pe
aceleasi locuri de munca pe care le#au ocupat anterior" fara eamen sau concurs ori perioada de proba.
(3) 2alariatii au la dispozitie un termen de maimum $, zile lucratoare de la data comunicarii an&a)atorului" prevazuta la alin.
(2)" pentru a#si manifesta in scris consimtamantul cu privire la locul de munca oferit.
(4) 'n situatia in care salariatii care au dreptul de a fi rean&a)ati potrivit alin. (2) nu isi manifesta in scris consimtamantul in
termenul prevazut la alin. (+) sau refuza locul de munca oferit" an&a)atorul poate face noi incadrari pe locurile de munca
ramase vacante.====
)reptul la preaviz
Dreptul la prea#i% este reglementat de Codul Muncii la art" AG"
Persoanele concediate in temeiul art" FD lit" c! si d!, al art" F= si FF $eneficia%a de dreptul la un
prea#i% ce nu poate fi mai mic de J@ %ile lucratoare"
9ac e8ceptie de la aceste pre#ederile persoanele concediate in temeiul art" FD lit" d!( salariatul
nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat!, care se afla in perioada de pro$a"
Atunci cand in perioada de prea#i% contractul indi#idual de munca este suspendat, termenul de
prea#i% #a fi suspendat corespun%ator, cu e8ceptia ca%ului pre#a%ut la art" =D alin" (J!(Contractul
indi#idual de munca poate fi suspendat in situatia a$sentelor nemoti#ate ale salariatului, in conditiile
sta$ilite prin contractul colecti# de munca aplica$il, contractul indi#idual de munca, precum si prin
regulamentul intern"!
Deci%ia de concediere se comunica salariatului in scris si tre$uie sa contina in mod o$ligatoriu,
a! moti#ele care determina concedierea2
$! durata prea#i%ului2
c! criteriile de sta$ilire a ordinii de prioritati, numai in ca%ul concedierilor colecti#e2
d! lista tuturor locurilor de munca disponi$ile in unitate si termenul in care salariatii urmea%a sa
opte%e pentru a ocupa un loc de munca #acant, in conditiile art" FB"
Deci%ia de concediere produce efecte de la data comunicarii ei salariatului"
$ontrolul si sanctionarea concedierilor nelegale
Concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii pre#a%ute de lege este lo#ita de nulitate
a$soluta"
In ca% de conflict de munca anga7atorul nu poate in#oca in fata instantei alte moti#e de fapt sau
de drept decat cele preci%ate in deci%ia de concediere"
In ca%ul in care concedierea a fost efectuata in mod netemeinic sau nelegal, instanta #a dispune
anularea ei si #a o$liga anga7atorul la plata unei despagu$iri egale cu salariile inde8ate, ma7orate si
reactuali%ate si cu celelalte drepturi de care ar fi $eneficiat salariatul"
&a solicitarea salariatului instanta care a dispus anularea concedierii #a repune partile in situatia
anterioara emiterii actului de concediere"
AT'NTI'SSS
3n ca%ul 0n care salariatul nu solicit- repunerea 0n situa/ia anterioar- emiterii actului de concediere,
contractul indi#idual de munc- #a 0nceta de drept la data r-m1nerii definiti#e .i ire#oca$ile a hot-r1rii
7udec-tore.ti"
)emisia
Procedura de demisie este reglementata de art" AE din Codul Muncii, prin demisie intelegandu*
se actul unilateral de #ointa a salariatului care, printr*o notificare scrisa, comunica anga7atorului
incetarea contractului indi#idual de munca, dupa implinirea unui termen de prea#i%"
Anga7atorul este o$ligat s- 0nregistre%e demisia salariatului" Refu%ul anga7atorului de a 0nregistra
demisia d- dreptul salariatului de a face do#ada acesteia prin orice mi7loace de pro$-"
===Refuzul an&a)atorului de a inre&istra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mi)loace de
proba.===
(alariatul are dreptul de a nu moti#a demisia"
Termenul de prea#i% este cel con#enit de p-r/i 0n contractul indi#idual de munc- sau, dup- ca% cel
pre#-%ut 0n contractele colecti#e de munc- aplica$ile .i nu poate fi mai mare de J@ %ile lucr-toare
pentru salaria/ii cu func/ii de e8ecu/ie, respecti# nu poate fi mai mare de B= de %ile lucr-toare pentru
salaria/ii care ocup- func/ii de conducere"
===?ermenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau" dupa caz" cel prevazut in
contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de $% zile calendaristice pentru salariatii cu functii de
eecutie" respectiv de +, de zile calendaristice pentru salariatii care ocupa functii de conducere.===
Pe durata prea#i%ului contractul indi#idual de munca continua sa isi produca toate efectele"
In situatia in care in perioada de prea#i% contractul indi#idual de munca este suspendat,
termenul de prea#i% #a fi suspendat corespun%ator"
Contractul indi#idual de munca incetea%a a +ata e7pirarii termenuui +e prea*i- sau a +ata
renuntarii totae ori partiae de catre anga7ator la termenul respecti#"
(alariatul poate demisiona fara prea#i% daca anga7atorul nu isi indeplineste o$ligatiile asumate
prin contractul indi#idual de munca"
NULITATEA CONTRACTULUI INDI6IDUAL DE MUNCA
Datorit- particularit-/ilor pe care le pre%int- nulitatea 0n dreptul muncii, 0n literatura de
specialitate s*a apreciat c- ar fi normal ca toate pro$lemele pri#itoare la aceast- institu/ie s- se grupe%e
0ntr*un singur loc, elimin1ndu*se alte referiri proliferate pe parcurs"
J

Codul Muncii 0n #igoare a a$ordat particularit-/ile nulit-/ii contractului indi#idual de munc-
0ntr*un singur articol cu A alineate, articolul =A din Capitolul H, intitulat 53ncetarea contractului
indi#idual de munc-< astfel,
“ ?1@ Nerespe)tarea ori)areia +intre )on+itiie e!ae ne)esare pentru in)4eierea *aa9ia a
)ontra)tuui in+i*i+ua +e mun)a atra!e nuitatea a)estuia"
?2@ Constatarea nuitatii )ontra)tuui in+i*i+ua +e mun)a pro+u)e e,e)te pentru *iitor"
?:@ Nuitatea )ontra)tuui in+i*i+ua +e mun)a poate ,i a)operita prin in+epinirea
uterioara a )on+itiior impuse +e e!e"
?J@ In situatia in )are o )au-a este a,e)tata +e nuitate& intru)at sta9ieste +repturi sau
o9i!atii pentru saariati& )are )ontra*in unor norme e!ae imperati*e sau )ontra)teor )oe)ti*e
+e mun)a api)a9ie& a)easta este ino)uita +e +rept )u +ispo-itiie e!ae sau )on*entionae
api)a9ie& saariatu a*an+ +reptu a +espa!u9iri"
?>@ Persoana )are a prestat mun)a in temeiu unui )ontra)t in+i*i+ua +e mun)a nu are
+reptu a remunerarea a)esteia& )orespun-ator mo+uui +e in+epinire a atri9utiior +e ser*i)iu"
?F@ Constatarea nuitatii si sta9iirea& potri*it e!ii& a e,e)teor a)esteia se pot ,a)e prin
a)or+u partior"
?=@ Da)a partie nu se intee!& nuitatea se pronunta +e )atre instanta 5u+e)atoreas)a"K
3ncetarea contractului indi#idual de munc- se distinge de nulitatea acestuia, regimul 7uridic al
celor dou- institu/ii fiind diferit" 3n acest sens, art" =A din cod pre#ede e8pres c- nerespectarea oric-reia
dintre condi/iile legale necesare pentru 0ncheierea #ala$il- a contractului indi#idual de munc- atrage
nulitatea acestuia"
Regimul nulit-/ii contractului indi#idual de munc- pre%int- unele particularit-/i fa/- de
nulit-/ile de drept comun"
Constatarea nulit-/ii contractului indi#idual de munc- produce efecte pentru #iitor, niciodat-
pentru trecut" 'ste de la sine inteles ca ar fi nedrept ca p-r/ile s- fie o$ligate s- 0.i restituie ceea ce .i*au
J
Ker$an Ieligr-deanu, Ion Traian Ktef-nescu 6 5Considera/ii critice .i sugestii referitoare la pre#ederile
proiectului noului Cod al Muncii<, 0n Re#ista Rom1n- de Drept al Muncii nr" DLJ@@J, p" DB
prestat 0n $a%a unui contract nul, deoarece salariatul ar tre$ui s- returne%e salariul 0ncasat dar
anga7atorul ar r-m1ne cu foloasele de urma muncii deoarece, e#ident, timpul lucrat .i munca prestat-
nu pot fi returnate" (alariatul care a prestat munca 0n temeiul unui contract indi#idual de munc- nul are
dreptul la remunerarea acesteia, corespun%-tor modului de 0ndeplinire a atri$u/iilor de ser#iciu"
Daca se #or indeplini ulterior conditiile impuse de lege nulitatea contractului indi#idual de
munc- poate fi acoperit-" Ca urmare, indiferent de cau%a de nulitate, p-r/ile au posi$ilitatea s- indrepte
orice eroare mai 0nainte ca una din ele s- sesi%e%e instan/ele de 7udecat-"
3n ca%ul 0n care o clau%- este afectat- de nulitate, 0ntruc1t sta$ile.te drepturi sau o$liga/ii
pentru salaria/i, care contra#in unor norme legale imperati#e sau contractelor colecti#e de munc-
aplica$ile, aceasta este 0nlocuit- de drept cu dispo%i/iile legale sau con#en/ionale aplica$ile, salariatul
a#1nd dreptul la desp-gu$iri"
&uand in consideratie specificul 0ncet-rii contractului indi#idual de munc-, de regul- prin act
unilateral de #oin/- al uneia din p-r/i, s*a opinat 0n sensul a$ord-rii urm-toarelor solu/ii,
- reglementarea solu/iei radicale potri#it c-reia anga7atorii sau salaria/ii 6 ca e8cep/ie de la
dreptul comun 6 ar putea s- constate unilateral nulitatea contractului de munc- sau
- reglementarea unei solu/ii 5intermediare< potri#it c-reia nulitatea s- se poat- constata de
c-tre p-r/i, prin acordul lor de #oin/-" 3n consecin/- s*ar apela la instan/a de 7udecat-
pentru constatarea nulit-/ii numai 0n situa/ia de%acordului dintre p-r/i cu pri#ire la aceast-
pro$lem-"
G
O alta solu/ie sugerat- 0n literatura de specialitate a fost adoptat- drept formulare de
reglementare 0n Codul muncii pentru institu/ia nulit-/ii" Astfel, constatarea nulit-/ii .i sta$ilirea, potri#it
legii, a efectelor acesteia se pot face prin acordul p-r/ilor" Numai dac- p-r/ile nu a7ung la nici o
0n/elegere, nulitatea se pronun/- de c-tre instan/a 7udec-toreasc-"
Raspun+erea 5uri+i)a
G
Ker$an Ieligr-deanu, Ion Traian Ktef-nescu 6 5Considera/ii critice .i sugestii referitoare la pre#ederile
proiectului noului Cod al Muncii<, 0n Re#ista Rom1n- de Drept al Muncii nr" DLJ@@J, p" DB
I" Regulamentul intern
II" Raspunderea disciplinara
III" Raspunderea patrimoniala
IH" Raspunderea penala
H" Raspunderea contra#entionala
Regulamentul intern, Raspunderea disciplinara si Raspunderea patrimoniala #or fi
detaliate in cadrul Mo+uuui J& sectiunea RA(P)ND'R'A (A&ARIATI&OR
Raspunderea contraventionala
Constituie contra#entie si se sanctionea%a astfel urmatoarele fapte,
a! nerespectarea dispo%itiilor pri#ind garantarea in plata a salariului minim $rut pe tara, cu amenda
de la G@@ lei la J"@@@ lei2
$! incalcarea de catre anga7ator a pre#ederilor art" GB alin" (=! (la solicitarea salariatului anga7atorul
este o$ligat sa eli$ere%e un document care sa ateste acti#itatea desfasurata de acesta, #echimea in
munca, in meserie si in specialitate! din Codul Muncii, cu amenda de la G@@ lei la D"@@@ lei2
c! impiedicarea sau o$ligarea, prin amenintari ori prin #iolente, a unui salariat sau a unui grup de
salariati sa participe la gre#a ori sa munceasca in timpul gre#ei, cu amenda de la D"=@@ lei la G"@@@ lei2
d! stipularea in contractul indi#idual de munca a unor clau%e contrare dispo%itiilor legale, cu amenda
de la J"@@@ lei la ="@@@ lei2
e! primirea la munc- a p1n- la > persoane f-r- 0ncheierea unui contract indi#idual de munc-, potri#it
art" DF alin" (D!, cu amend- de la D@"@@@ lei la J@"@@@ lei pentru fiecare persoan- identificat-2
===e) primirea la munca a persoanelor fara inc!eierea unui contract individual de munca" potrivit art. $/ alin. ($)" cu amenda
de la +.,,, lei la ;.,,, lei pentru fiecare persoana identificata" fara a depasi valoarea cumulata de $,,.,,, lei;===
e
D
! prestarea muncii de c-tre o persoan- f-r- 0ncheierea unui contract indi#idual de munc-, cu amend-
de la =@@ la D"@@@ de lei2
f! incalcarea de catre anga7ator a pre#ederilor art" DGB (referitor la %ilele de sar$atori legale! si DGA,
(2alariatilor care lucreaza in unitatile prevazute la art. $+%" precum si la locurile de munca
prevazute la art. $+/ li se asi&ura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele +,
de zile) cu amenda de la ="@@@ lei la D@"@@@ lei2
g! incalcarea o$ligatiei pre#a%ute la art" DG= (pro&rame de lucru adecvate pentru unitatile
sanitare si pentru cele de alimentatie publica" in scopul asi&urarii asistentei sanitare...), cu
amenda de la ="@@@ lei la J@"@@@ lei2
h! nerespectarea dispo%itiilor pri#ind munca suplimentara, cu amenda de la D"=@@ lei la G"@@@ lei2
i! nerespectarea pre#ederilor legale pri#ind acordarea repausului saptamanal, cu amenda de la D"=@@
lei la G"@@@ lei2
7! neacordarea indemni%atiei pre#a%ute la art" =G alin" (D!, in ca%ul in care anga7atorul isi intrerupe
temporar acti#itatea cu mentinerea raporturilor de munca, cu amenda de la D"=@@ lei la ="@@@ lei2
O! incalcarea pre#ederilor legale referitoare la munca de noapte, cu amenda de la D"=@@ lei la G"@@@
lei"
l! 0nc-lcarea de c-tre anga7ator a o$liga/iei pre#-%ute la art" JA .i DDF, cu amend- de la D=@@ la G@@@
lei"
m! nerespectarea pre#ederilor legale pri#ind 0nregistrarea de c-tre anga7ator a demisiei, cu
amend- de la D"=@@ lei la G"@@@ lei2
n! 0nc-lcarea de c-tre agentul de munc- temporar- a o$liga/iei pre#-%ute la art" D@@
D
, cu amend- de la
="@@@ la D@"@@@ lei, pentru fiecare persoan- identificat-, f-r- a dep-.i #aloarea cumulat- de D@@"@@@ de
lei2
o! 0nc-lcarea pre#ederilor art" DF alin" (G! (Anga7atorul este o$ligat ca anterior 0nceperii acti#it-/ii s-
0nm1ne%e salariatului un e8emplar din contractul indi#idual de munc-"! cu amend- de la D"=@@ la J"@@@
lei"
Art. 27. *revede 04# (1) O persoana poate fi an&a)ata in munca numai in baza unui certificat
medical" care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci.
(2) <erespectarea prevederilor alin. ($) atra&e nulitatea contractului individual de munca.
===(3) 'n situatia in care salariatul prezinta certificatul medical dupa momentul inc!eierii contractului individual de munca" iar
din cuprinsul certificatului rezulta ca cel in cauza este apt de munca" contractul astfel inc!eiat ramane valabil.=== (bro&at
(4) Competenta si procedura de eliberare a certificatului medical" precum si sanctiunile
aplicabile an&a)atorului in cazul an&a)arii sau sc!imbarii locului ori felului muncii fara certificat
medical sunt stabilite prin le&i speciale.
(5) 2olicitarea" la an&a)are" a testelor de &raviditate este interzisa.
(6) :a an&a)area in domeniile sanatate" alimentatie publica" educatie si in alte domenii
stabilite prin acte normative se pot solicita si teste medicale specifice.4
'ar Art. 116. „# (n&a)atorul are obli&atia de a tine evidenta orelor de munca prestate de
fiecare salariat si de a supune controlului inspectiei muncii aceasta evidenta ori de cate ori
este solicitat.4
Constatarea contra#entiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca"
Contra#entiilor pre#a%ute mai sus li se aplica dispo%itiile legislatiei in #igoare"
Raspunderea penala
Art" JAA din Codul Muncii preci%ea%a ca ,
5Nee8ecutarea unei hotarari 7udecatoresti definiti#e pri#ind plata salariilor in termen de D= %ile de la
data cererii de e8ecutare adresate anga7atorului de catre partea interesata constituie infractiune si se
pedepseste cu inchisoare de la G la F luni sau cu amenda"<
De asemenea art" JAC din Codul Muncii pre#ede ca,
5Nee8ecutarea unei hotarari 7udecatoresti definiti#e pri#ind reintegrarea in munca a unui salariat
constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la F luni la D an sau cu amenda"<
In ca%ul infractiunilor pre#a%ute la art" JAA si JAC actiunea penala se pune in miscare la plangerea
persoanei #atamate"
Impacarea partilor inlatura raspunderea penala"
AT'NTI'SSS Modificare
Art. 2=G
1
. # (D! Constituie infrac/iune .i se pedepse.te cu 0nchisoare de la F luni la D an sau cu amend-
penal- fapta persoanei, care 0n mod repetat sta$ile.te pentru salaria/ii 0ncadra/i 0n $a%a contractului
indi#idual de munc- salarii su$ ni#elul salariului minim $rut pe /ar- garantat 0n plat-, pre#-%ut de lege"
(J! Cu pedeapsa pre#-%ut- la alin" (D! se sanc/ionea%- .i infrac/iunea const1nd 0n refu%ul repetat al unei
persoane, de a permite, potri#it legii, accesul inspectorilor de munc- 0n oricare dintre spa/iile unit-/ii
sau de a pune la dispo%i/ia acestora documentele solicitate, potri#it legii"
(G! Constituie infrac/iune .i se sanc/ionea%- cu 0nchisoare de la D la J ani sau cu amend- penal-
primirea la munc- a mai mult de > persoane, indiferent de cet-/enia acestora, f-r- 0ncheierea unui
contract indi#idual de munc-"
Art. 280
1
. # (1)'ncadrarea in munca a minorilor cu nerespectarea conditiilor le&ale de varsta
sau folosirea acestora pentru prestarea unor activitati cu incalcarea prevederilor le&ale
referitoare la re&imul de munca al minorilor constituie infractiune si se pedepseste cu
inc!isoare de la $ la + ani.
(J! Cu pedeapsa pre#-%ut- la art" JAE
D


alin" (G! se sanc/ionea%- primirea la munc- a unei persoane,
aflat- 0n situa/ie de .edere ilegal- 0n Rom1nia, cunosc1nd c- aceasta este #ictim- a traficului de
persoane"
(G! Dac- munca prestat- de persoana pre#-%ut- la alin" (J! .i la art" JAE
D


alin" (G! este de natur- s- 0i
pun- 0n pericol #ia/a, integritatea sau s-n-tatea, pedeapsa este 0nchisoarea de la F luni la G ani"
(B! 3n ca%ul s-#1r.irii uneia dintre infrac/iunile pre#-%ute la alin" (J! 6 (G! .i la art" JAE
D


alin" (G!,
instan/a de 7udecat- poate dispune .i aplicarea uneia dintre urm-toarele pedepse complementare,
a! pierderea total- sau par/ial- a dreptului anga7atorului de a $eneficia de presta/ii, a7utoare sau
su$#en/ii pu$lice, inclusi# fonduri ale )niunii 'uropene gestionate de autorit-/ile rom1ne,
pentru o perioad- de p1n- la cinci ani2
$! inter%icerea dreptului anga7atorului de a participa la atri$uirea unui contract de achi%i/ii pu$lice
pentru o perioad- de p1n- la = ani2
c! recuperarea integral- sau par/ial- a presta/iilor, a7utoarelor sau su$#en/iilor pu$lice, inclusi#
fonduri ale )niunii 'uropene gestionate de autorit-/ile rom1ne, atri$uite anga7atorului pe o
perioad- de p1n- la DJ luni 0nainte de comiterea infrac/iunii2
d! 0nchiderea temporar- sau definiti#- a punctului ori punctelor de lucru 0n care s*au comis
infrac/iunea sau retragerea temporar- ori definiti#- a unei licen/e de desf-.urare a acti#it-/ii
profesionale 0n cau%-, dac- acest lucru este 7ustificat de gra#itatea 0nc-lc-rii"
(=! 3n ca%ul s-#1r.irii uneia dintre infrac/iunile pre#-%ute la alin" (J! 6 (G! .i la art" JAE
D


alin" (G!,
anga7atorul #a fi o$ligat s- pl-teasc- sumele repre%ent1nd,
a! orice remunera/ie restant- datorate persoanelor anga7ate ilegal" Cuantumul remunera/iei se
presupune a fi egal cu salariul mediu $rut pe economie, cu e8cep/ia ca%ului 0n care fie
anga7atorul, fie anga7atul poate do#edi contrariul2
$! cuantumul tuturor impo%itelor, ta8elor .i contri$u/iilor de asigur-ri sociale pe care anga7atorul
le*ar fi pl-tit dac- persoana ar fi fost anga7at legal, inclusi# penalit-/ile de 0nt1r%iere .i amen%ile
administrati#e corespun%-toare2
c! cheltuielile determinate de transferul pl-/ilor restante 0n /ara 0n care persoana anga7at- ilegal s*a
0ntors de $un-#oie sau a fost returnat- 0n condi/iile legii"
(F! 3n ca%ul s-#1r.irii uneia dintre infrac/iunile pre#-%ute la alin" (J! 6 (G! .i la art" JAE
D


alin" (G! de
c-tre un su$contractant, at1t contractantul principal c1t .i orice su$contractant intermediar, dac- au a#ut
cuno.tin/- de faptul c- su$contractantul anga7ator anga7a str-ini afla/i 0n situa/ie de .edere ilegal-, pot fi
o$liga/i de c-tre instan/-, 0n solidar cu anga7atorul sau 0n locul su$contractantului anga7ator ori al
contractantului al c-rui su$contractant direct este anga7atorul, la plata sumelor de $ani pre#-%ute la alin"
(=! lit" a! .i c!"
MODULUL J
CONTRACTUL COLECTI6 DE MUNCA
3URISDICTIA MUNCII
RASPUNDEREA SALARIATILOR
Conţinut
Contractul colecti# de munca
Definire, Continut, Camp de alicare, Partile contractante
Incheiere, '8ecutare, Modificare, (uspendare, Incetare
4urisdictia muncii
Clasificarea litigiilor de munca, (olutionarea litigiilor de munca
Raspunderea salariatilor
Regulamentul Intern, Raspunderea disciplinara, Raspunderea patrimoniala
NResponsa$ilitatea este factorul ma7or 0n de%#oltarea
poten/ialului uman"<
MART PARU'R 9O&&'TT

CONTRACTUL COLECTI6 DE MUNC(
Notiune
Codul Muncii tratea%a Contractul Colecti# de Munca in cadrul art" JGF*JBA
Contractul colecti# de munca este con#entia incheiata in forma scrisa intre anga7ator sau
organi%atia patronala, de o parte, si salariati, repre%entati prin sindicate ori in alt mod pre#a%ut de lege,
de cealalta parte, prin care se sta$ilesc clau%e pri#ind conditiile de munca, salari%area, precum si alte
drepturi si o$ligatii ce decurg din raporturile de munca"
Negocierea colecti#- la ni#el de unitate este o$ligatorie, cu e8cep/ia ca%ului 0n care anga7atorul are
0ncadra/i mai pu/in de JD de salaria/i"
===(2) <e&ocierea colectiva este obli&atorie" cu eceptia cazului in care an&a)atorul are incadrati mai putin de 2$ de
salariati.===
&a negocierea clau%elor si la incheierea contractelor colecti#e de munca partile sunt egale si li$ere"
Contractele colecti#e de munca, incheiate cu respectarea dispo%itiilor legale constituie legea partilor"

ATENTIELLL MODI$ICAREL
Art. 238. # – Abrogat ===( (1) Contractele colective de munca nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi
la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munca inc!eiate la nivel superior.
(2) Contractele individuale de munca nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin
contractele colective de munca.
(3) :a inc!eierea contractului colectiv de munca prevederile le&ale referitoare la drepturile salariatilor au un caracter
minimal.===
Art. 239. – Abrogat ===( # *revederile contractului colectiv de munca produc efecte pentru toti salariatii" indiferent de data
an&a)arii sau de afilierea lor la o or&anizatie sindicala.===
Art. 240. # – Abrogat ===( (1) Contractele colective de munca se pot inc!eia la nivelul an&a)atorilor" al ramurilor de
activitate si la nivel national.
(2) Contractele colective de munca se pot inc!eia si la nivelul unor &rupuri de an&a)atori" denumite in continuare &rupuri de
an&a)atori.===
Art. 241. # – Abrogat ===( (1) Clauzele contractelor colective de munca produc efecte dupa cum urmeaza0
a) pentru toti salariatii an&a)atorului" in cazul contractelor colective de munca inc!eiate la acest nivel;
b) pentru toti salariatii incadrati la an&a)atorii care fac parte din &rupul de an&a)atori pentru care s#a inc!eiat contractul
colectiv de munca la acest nivel;
c) pentru toti salariatii incadrati la toti an&a)atorii din ramura de activitate pentru care s#a inc!eiat contractul colectiv de
munca la acest nivel;
d) pentru toti salariatii incadrati la toti an&a)atorii din tara" in cazul contractului colectiv de munca la nivel national.
(2) :a fiecare dintre nivelurile prevazute la art. 2;, se inc!eie un sin&ur contract colectiv de munca.===
Art. 242. – Abrogat ===( # Contractul colectiv de munca se inc!eie pe o perioada determinata" care nu poate fi mai mica
de $2 luni" sau pe durata unei lucrari determinate.===
Art. 243. #– Abrogat ===( (1) @ecutarea contractului colectiv de munca este obli&atorie pentru parti.
(2) <eindeplinirea obli&atiilor asumate prin contractul colectiv de munca atra&e raspunderea partilor care se fac vinovate de
aceasta.===
Art. 244. – Abrogat ===( # Clauzele contractului colectiv de munca pot fi modificate pe parcursul eecutarii lui" in conditiile
le&ii" ori de cate ori partile convin acest lucru.===
Art. 245. – Abrogat ===( # Contractul colectiv de munca inceteaza0
a) la implinirea termenului sau la terminarea lucrarii pentru care a fost inc!eiat" daca partile nu convin prelun&irea aplicarii
acestuia;
b) la data dizolvarii sau lic!idarii )udiciare a an&a)atorului;
c) prin acordul partilor.===
Art. 246. – Abrogat ===( (plicarea contractului colectiv de munca poate fi suspendata prin acordul de vointa al partilor ori
in caz de forta ma)ora.===
Art. 247. – Abrogat ===( 'n cazul in care la nivel de an&a)ator" &rup de an&a)atori sau ramura nu eista contract colectiv
de munca" se aplica contractul colectiv de munca inc!eiat la nivel superior.===

Partile, repre%entarea acestora si procedura de negociere si de incheiere a contractelor colecti#e
de munca sunt reglementate prin legea nr" 1:0 +in 1F o)tom9rie 1GGF ?HHrepu9i)ataHH@
Contractele colecti#e de munca nu pot contine clau%e care sa sta$ileasca drepturi la un ni#el
inferior celui sta$ilit prin contractele colecti#e de munca incheiate la ni#el superior"
Contractele indi#iduale de munca nu pot contine clau%e care sa sta$ileasca drepturi la un ni#el
inferior celui sta$ilit prin contractele colecti#e de munca"
&a incheierea contractului colecti# de munca pre#ederile legale referitoare la drepturile
salariatilor au un caracter minimal"
Pre#ederile contractului colecti# de munca produc efecte pentru toti salariatii, indiferent de data
anga7arii sau de afilierea lor la o organi%atie sindicala"
Contractele colecti#e de munca se pot incheia la ni#elul anga7atorilor, al ramurilor de acti#itate
si la ni#el national"
Contractele colecti#e de munca se pot incheia si la ni#elul unor grupuri de anga7atori, denumite
in continuare grupuri de anga7atori"
&a fiecare dintre ni#elurile pre#a%ute mai sus se incheie un singur contract colecti# de munca"
Cau-ee )ontra)teor )oe)ti*e +e mun)a pro+u) e,e)te dupa cum urmea%a,
a! pentru toti salariatii anga7atorului, in ca%ul contractelor colecti#e de munca incheiate la acest
ni#el2
$! pentru toti salariatii incadrati la anga7atorii care fac parte din grupul de anga7atori pentru care s*a
incheiat contractul colecti# de munca la acest ni#el2
c! pentru toti salariatii incadrati la toti anga7atorii din ramura de acti#itate pentru care s*a incheiat
contractul colecti# de munca la acest ni#el2
d! pentru toti salariatii incadrati la toti anga7atorii din tara, in ca%ul contractului colecti# de munca la
ni#el national"

O9i!ati*itatea ne!o)ierii )ontra)tuui )oe)ti* +e mun). .
In unit-/ile cu cel pu/in de JD anga7a/i, anga7atorul are o$liga/ia de a ini/ia negocierea
colecti#-"
Astfel, potri#it legii .i principiului li$ert-/ii contractuale, p-r/ile pot sau nu s- 0ncheie un
contract colecti# de munc-" In consecin/-, in sistemul nostru de drept, anga7atorul este o$ligat numai
s- declan.e%e negocierea colecti#-, opera/iune care se poate solda cu,
 0ncheierea, de comun acord, a contractului colecti# de munc-, aceasta fiind situa/ia normal-2
 de%acordul (total sau par/ial! al anga7atorului sau al salaria/ilor, cu pri#ire la drepturile .i
o$liga/iile ce fac o$iectul negocierilor .i, astfel, ia na.tere un conflict de interese2
Repre-entarea p.rţior a ne!o)ierea 0i /n)4eierea )ontra)tuui )oe)ti* +e mun)."
&a negocierea contractului colecti# de munc- la ni#el na/ional particip- asocia/iile
patronale, care 0ndeplinesc cumulati# urm-toarele condi/ii,
• au independen/- organi%atoric- .i patrimonial-2
• repre%int- patroni ale c-ror unit-/i func/ionea%- 0n cel pu/in 7um-tate din num-rul total al
7ude/elor, inclusi# municipiul Iucure.ti2
• repre%int- patroni ale c-ror unit-/i desf-.oar- acti#itate 0n cel pu/in J=R din ramurile
economiei na/ionale2
• repre%int- patroni ale c-ror unit-/i cuprind minimum AR din efecti#ul salaria/ilor din
economia na/ional-"
Organi%a/iile sindicale care particip- la negocierea contractului colecti# de munc- la ni#el
na/ional, indeplinesc cumulati# urm-toarele condi/ii,
• au statut legal de confedera/ie sindical-2
• au independen/- organi%atoric- .i patrimonial-2
• au 0n componen/- organi%a/ii sindicale proprii 0n cel pu/in 7um-tate din num-rul total al
7ude/elor, inclusi# municipiul Iucure.ti2
• au 0n componen/- federa/ii sindicale repre%entati#e din cel pu/in J=R din ramurile de
acti#itate2
• organi%a/iile sindicale au, cumulat, un num-r de mem$rii cel pu/in egal cu =R din efecti#ul
salaria/ilor din economia na/ional-2
Des,.0urarea ne!o)ierii )ontra)tuui )oe)ti* +e mun)."
Anga7atorul este o$ligat s- pun- la dispo%i/ia repre%entan/ilor sindicatelor sau ai
salaria/ilor informa/ii referitoare la situa/ia locurilor de munc-, a ni#elului de salarii .i a duratei
timpului de lucru"
Durata negocierii colecti#e, indiferent de ni#elul la care se negocia%- respecti#ele
contracte, este de ma8im F@ de %ile (acest termen are caracter imperati#!"
In ca%ul 0n care anga7atorul refu%- negocierea contractului colecti# este sanc/ionat
contra#en/ional" Dac- 0ns-, f-r- a refu%a negocierea, nu 0ncheie contractul colecti# sau negocierea
dep-.e.te cele F@ de %ile, nu i se #a aplica amenda, 0n aceste ca%uri put1ndu*se declan.a conflictul de
interese"
Durata )ontra)tuui )oe)ti* +e mun)."
Contractul colecti# de munc- se 0ncheie 0ntotdeauna pe o perioad- determinat-, care nu poate
fi mai mic- de DJ luni sau pe durata unei lucr-ri determinate"
Prin lege se sta$ile.te numai durata minim- pentru care se poate 0ncheia un contract colecti#
de munc-" In unit-/ile consolidate din punct de #edere economic este recomanda$il- 0ncheierea
contractului colecti# de munc- pe o durat- mai mare de DJ luni"
In)4eierea& ,orma 0i /nre!istrarea )ontra)tuui )oe)ti* +e mun)."
Contractul colecti# de munc- se 0ncheie 0n form- scris-, se semnea%- de c-tre p-r/i, se
depune .i se 0nregistrea%- la Inspectoratul Teritorial de Munca" Contractele 0ncheiate la ni#elul
grupurilor de unit-/i, al ramurilor de acti#itate .i la ni#el na/ional se depun .i se 0nregistrea%-
la Ministerul Muncii, (olidarit-/ii (ociale .i 9amiliei" In toate ca%urile, contractele colecti#e de munc-
0.i produc efectele de la data 0nregistr-rii lor"
(Incepand cu 26 iulie 2010, in conformitate cu prevederile articolului III si IV din Hotararea Guvernului
nr. 662 din 7 iulie 2010 privind unele masuri organizatorice si functionale pentru Agentia ationala pentru
!cuparea "ortei de #unca, $asa ationala de %ensii si Alte &repturi de Asigurari 'ociale, Agentia ationala
pentru %restatii 'ociale si Inspectia #uncii contractele colective de munca si conflictele de interese se
inregistreaza la Inspectoratul (eritorial de #unca.)
Contractele colecti#e de munc- 0ncheiate la ni#el na/ional .i de ramur- se pu$lic- 0n
Monitorul oficial al Rom1niei, 0n termen de G@ de %ile de la 0nregistrarea lor, dar data intr-rii lor 0n
#igoare r-m1ne cea de la momentul 0nregistr-rii la Ministerul Muncii, (olidarit-/ii (ociale .i
9amiliei"
E,e)tee )ontra)tuui )oe)ti* +e mun).
Clau%ele contractelor colecti#e de munc- produc efecte dup- cum urmea%-,
 pentru to/i salaria/ii unit-/ii, 0n ca%ul contractului colecti# de munc- 0ncheiat la
acest ni#el, indiferent de data anga7-rii lor sau de afilierea sau neafilierea la o
organi%a/ie sindical- din unitate2
 pentru to/i salaria/ii 0ncadra/i 0n unit-/ile care apar/in unui grup de unit-/i pentru
care s*a 0ncheiat un contract colecti# de munc-2
 pentru to/i salaria/ii din respecti#a ramur- de acti#itate pentru care s*a 0ncheiat un contract colecti#
de munc-, cu specificarea unit-/ilor 0n care se #a aplica2
 pentru to/i salaria/ii 0ncadra/i 0n toate unit-/ile din /ar-, 0n ca%ul contractului
colecti# de munc- 0ncheiat la ni#el na/ional, chiar dac- 0ntr*o unitate nu s*a 0ncheiat,
prin ipote%-, un contract colecti# de munc-"
'ste esen/ial de re/inut c-, potri#it reglement-rilor legale, chiar dac- 0ntr*o unitate nu s*a
0ncheiat un contract colecti# de munc-, totu.i contractul colecti# de munc- unic de la ni#el
na/ional este o$ligatoriu .i 0n cadrul unit-/ii 0n cau%-"
Prelungirea Contractelor colecti#e de munca poate a#ea loc numai atunci cand acestea sunt in
#igoare (pe tot timpul aplicarii sale! , se notifica pana, cel tar%iu, la data incetarii sale,la I"T"M"
Mo+i,i)area )ontra)tuui )oe)ti* +e mun). se face prin acordul p-r/ilor, 0n form-
scris-, .i tre$uie comunicat- institutiei la care se pastrea%a"
Modificarea contractelor colecti#e de munca la ni#el de unitate poate a#ea loc, pe parcursul
e8ecutarii lor, prin acte aditionale, incheiate in forma scrisa, negociate si semnate de catre partile
contractante, care se depun si se inregistrea%a la I"T"M"2 ele se #erifica si de#in aplica$ile de la data
inregistrarii la I"T"M" sau la o data ulterioara, potri#it con#entiei partilor"
Api)area )ontra)tuui )oe)ti* +e mun). poate ,i suspen+ata si se notifica in termen de =
%ile la I"T"M" in urmatoarele ca%uri,
* pe durata gre#ei, c1nd nu este posi$il- continuarea acti#it-/ii de c-tre salaria/ii
care nu particip- la gre#-2
* prin acordul de #oin/- al p-r/ilor2
* 0n ca% de for/- ma7or-2 acest ca% nu este pre#-%ut e8pres de lege, dar, potri#it
principiilor generale de drept, el determin- suspendarea contractelor colecti#e de
munc-"
In)etarea )ontra)tuui )oe)ti* +e mun). are o);
V la 0mplinirea termenului sau la terminarea lucr-rii pentru care a fost 0ncheiat, dac-
p-r/ile nu con#in prelungirea aplic-rii lui2
V la data di%ol#-rii sau a falimentului unit-/ii2
V prin acordul p-r/ilor2
V prin reorgani%area persoanei 7uridice (0n ca%ul comas-rii prin fu%iune sau
a$sor$/ie * la unitatea a$sor$it- * .i 0n ca%ul di#i%-rii totale!"
)n contract colecti# de munc- nu poate 0nceta prin denun/are unilateral-, deoarece un astfel de
contract se 0ncheie 0ntotdeauna * 0n sistemul dreptului rom1n * pe durat- determinat-, spre
deose$ire de contractul indi#idual de munc-, ce se 0ncheie, de regul-, pe durat- nedeterminat-"
Incetarea Contractelor colecti#e de munca are loc conf"art"GG alin(D! si(J! din &egea
DG@LDEEF,repu$licata2se notifica, in termen de = %ile la I"T"M"
In ca%ul in care la ni#el de anga7ator, grup de anga7atori sau ramura nu e8ista contract colecti#
de munca, se aplica contractul colecti# de munca incheiat la ni#el superior"
'8ecutarea contractului colecti# de munca este o$ligatorie pentru parti"
Neindeplinirea o$ligatiilor asumate prin contractul colecti# de munca atrage raspunderea partilor
care se fac #ino#ate de aceasta"
3URISDIC%IA MUNCII
4urisdic/ia muncii are ca o$iect solu/ionarea conflictelor de munc- cu pri#ire la 0ncheierea,
e8ecutarea, modificarea, suspendarea .i 0ncetarea contractelor indi#iduale sau, dup- ca%, colecti#e de
munc- pre#-%ute de pre%entul cod, precum .i a cererilor pri#ind raporturile 7uridice dintre partenerii
sociali, sta$ilite potri#it pre%entului cod"
Conform art" JCJ din codul muncii, pot fi p-r/i 0n conflictele de munc-,
a@ saariaţii& precum .i orice alt- persoan- titular- a unui drept sau a unei o$liga/ii 0n
temeiul pre%entului cod, al altor legi sau al contractelor colecti#e de munc-2
9@ an!a5atorii * persoane fi%ice .iLsau persoane 7uridice #& a!enţii +e mun). temporar.&
utii-atorii& precum .i orice alt- persoan- care $eneficia%- de o munc- desf-.urat- 0n condi/iile
pre%entului cod2
)@ sin+i)atee 0i patronatee2
+@ ate persoane 5uri+i)e sau ,i-i)e care au aceast- #oca/ie 0n temeiul legilor speciale sau
al Codului de procedur- ci#il-"
Cu pri#ire la termenul pentru introducerea ac/iunilor, codul muncii pre#ede c- cererile 0n
#ederea solu/ion-rii unui conflict de munc- pot fi formulate,
a! 0n termen de G@ de %ile calendaristice de la data 0n care a fost comunicat- deci%ia
unilateral- a anga7atorului referitoare la 0ncheierea, e8ecutarea, modificarea,
suspendarea sau 0ncetarea contractului indi#idual de munc-2
$! 0n termen de G@ de %ile calendaristice de la data 0n care s*a comunicat deci%ia de
sanc/ionare disciplinar-2
c! 0n termen de G ani de la data na.terii dreptului la ac/iune, 0n situa/ia 0n care o$iectul
conflictului indi#idual de munc- const- 0n plata unor drepturi salariale neacordate sau a
unor desp-gu$iri c-tre salariat, precum .i 0n ca%ul r-spunderii patrimoniale a salaria/ilor
fa/- de anga7ator2
d! pe toat- durata e8isten/ei contractului, 0n ca%ul 0n care se solicit- constatarea nulit-/ii
unui contract indi#idual sau colecti# de munc- ori a unor clau%e ale acestuia2
e! 0n termen de F luni de la data na.terii dreptului la ac/iune, 0n ca%ul nee8ecut-rii
contractului colecti# de munc- ori a unor clau%e ale acestuia"
3n toate situa/iile, altele dec1t cele ar-tate mai sus, termenul este de G ani de la data na.terii
dreptului"
Din punct de #edere material, competen/a instan/elor de 7udecat- pentru re%ol#area cererilor
de 7urisdic/ire a muncii se determin- prin aplicarea normelor din Codul de procedur- ci#il-" De altfel,
a.a cum pre#ede art" JED din codul muncii, toate dispo%i/iile sale 0n materie de 7urisdic/ie a muncii se
completea%- cu pre#ederile Codului de procedur- ci#il-" Conform art" J p" D lit" $D, tri$unalul 7udec- 0n
prim- instan/- conflictele de munc-, cu e8cep/ia celor date prin lege 0n competen/a altor instan/e"
Din punct de #edere teritorial, competent este tri$unalul 7ude/ean 0n ra%a c-ruia 0/i are
domiciliul sau sediul reclamantul 0n litigiul de munc-"
Codul muncii sta$ile.te .i alte reguli derogatorii fa/- de dreptul comun 0n materie, respecti#
dreptul procesual ci#il, cum ar fi,
• Cau%ele pre#-%ute la art" JCD 54urisdictia muncii are ca o$iect solutionarea conflictelor de
munca cu pri#ire la incheierea, e8ecutarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor
indi#iduale sau, dupa ca%, colecti#e de munca pre#a%ute de pre%entul cod, precum si a cererilor
pri#ind raporturile 7uridice dintre partenerii sociali, sta$ilite potri#it pre%entului cod< sunt
scutite de ta8a 7udiciar- de tim$ru .i de tim$rul 7udiciar"
• Cererile referitoare la solu/ionarea conflictelor de munc- se 7udec- 0n regim de urgen/-"
• Termenele de 7udecat- nu pot fi mai mari de D= %ile"
• Procedura de citare a p-r/ilor se consider- legal 0ndeplinit- dac- se reali%ea%- cu cel pu/in JB de
ore 0nainte de termenul de 7udecat-"
• (arcina pro$ei 0n conflictele de munc- re#ine anga7atorului, acesta fiind o$ligat s- depun-
do#e%ile 0n ap-rarea sa p1n- la prima %i de 0nf-/i.are"
• Administrarea pro$elor se face cu respectarea regimului de urgen/-, instan/a fiind 0n drept s-
decad- din $eneficiul pro$ei admise partea care 0nt1r%ie 0n mod ne7ustificat administrarea
acesteia"
• >ot-r1rile pronun/ate 0n fond sunt definiti#e .i e8ecutorii de drept, prin urmare #or fi puse 0n
e8ecutare .i nu se pot ataca dec1t cu recurs"
R(SPUNDEREA SALARIATILOR
De,iniţie& ,un+ament 5uri+i) 0i )asi,i)area r.spun+erii 5uri+i)e /n +reptu mun)ii
R-spunderea 7uridic- este una dintre institu/iile de $a%- ale dreptului care ofer- o garantare a
transpunerii 0n practic- a principiilor 7uridice fundamentale" R-spunderea este institu/ia 7uridic- ce
are drept scop con.tienti%area persoanei cu pri#ire la consecin/ele faptelor sale, impun1nd luarea
unei m-suri sanc/ionatorii dac- ordinea de drept nu este respectat- cu $un-credin/-"
3n literatura de specialitate au fost detaliate func/iile r-spunderii 7uridice ca fiind,
 func/ia educa/ional-, const1nd 0n procesul de 0n#-/are a indi#idului s- respecte anumite
norme de comportament2
 func/ia pre#enti#-, pornind de la idea c- amenin/area cu o sanc/iune poate determina
persoanele s- nu mai 0ncalce legea2
 .i 0n cele din urm- func/ia reparatorie, atunci c1nd 0nc-lcarea legii s*a produs .i tre$uie
reparat pre7udiciul astfel cau%at"
9undamentul r-spunderii 7uridice const- 0n s-#1r.irea faptei inter%is- de normele dreptului" 9unc/ie
de natura 7uridic- concret- a acestui fundament, normele codului muncii clasific- formele
r-spunderii 7uridice de dreptul muncii 0n,
* r-spundere disciplinar-, atunci c1nd salariatul s-#1r.e.te o a$atere disciplinar-2
*r-spundere patrimonial-, c1nd din fapta culpa$il- a salariatului re%ult- un pre7udiciu ce
tre$uie reparat2
*r-spundere contra#en/ional-, c1nd salariatul s-#1r.e.te o fapt- calificat- de normele 7uridice
drept contra#en/ie2
*.i r-spundere penal-, c1nd fapta s-#1r.it- este incriminat- drept infrac/iune"
Aceste forme ale r-spunderii 7uridice nu se e8clud una pe cealalt-, ele put1nd coe8ista, func/ie de
0mpre7ur-rile concrete ale s-#1r.irii faptei de c-tre salariat"
Re!uamentu intern
Regulamentul intern se intocmeste de catre anga7ator, cu consultarea sindicatului sau a
repre%entantilor salariatilor, dupa ca%"
AT'NTI'SSS ModificareS
Art. 258. # Regulamentul intern cuprinde cel pu/in urm-toarele categorii de dispo%i/ii,
a! reguli pri#ind protec/ia, igiena .i securitatea 0n munc- 0n cadrul unit-/ii2
$! reguli pri#ind respectarea principiului nediscrimin-rii .i al 0nl-tur-rii oric-rei forme de 0nc-lcare
a demnit-/ii2
c! drepturile .i o$liga/iile anga7atorului .i al salaria/ilor2
d! procedura de solu/ionare a cererilor sau reclama/iilor indi#iduale ale salaria/ilor2
e! reguli concrete pri#ind disciplina muncii 0n unitate2
f! a$aterile disciplinare .i sanc/iunile aplica$ile2
g! reguli referitoare la procedura disciplinar-2
h! modalit-/ile de aplicare a altor dispo%i/ii legale sau contractuale specifice2
i! criteriile .i procedurile de e#aluare profesional- a salaria/ilor"
=== Re&ulamentul intern cuprinde cel putin urmatoarele cate&orii de dispozitii0
a) re&uli privind protectia" i&iena si securitatea in munca in cadrul unitatii;
b) re&uli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;
c) drepturile si obli&atiile an&a)atorului si al salariatilor;
d) procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor;
e) re&uli concrete privind disciplina muncii in unitate;
f) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;
g) re&uli referitoare la procedura disciplinara;
h) modalitatile de aplicare a altor dispozitii le&ale sau contractuale specifice.===
Regulamentul intern se aduce la cunostinta salariatilor prin gri7a anga7atorului si isi produce
efectele fata de salariati din momentul incunostintarii acestora"
O$ligatia de informare a salariatilor cu pri#ire la continutul regulamentului intern tre$uie
indeplinita de anga7ator"
Modul concret de informare a fiecarui salariat cu pri#ire la continutul regulamentului intern se
sta$ileste prin contractul colecti# de munca aplica$il sau, dupa ca%, prin continutul regulamentului
intern"
Regulamentul intern se afisea%a la sediul anga7atorului"
Orice modificare ce inter#ine in continutul regulamentului intern este supusa procedurilor de
informare pre#a%ute mai sus"
Orice salariat interesat poate sesi%a anga7atorul cu pri#ire la dispo%itiile regulamentului intern,
in masura in care face do#ada incalcarii unui drept al sau"
Controlul legalitatii dispo%itiilor cuprinse in regulamentul intern este de competenta instantelor
7udecatoresti, care pot fi sesi%ate in termen de G@ de %ile de la data comunicarii de catre anga7ator a
modului de solutionare a sesi%arii formulate"
Intocmirea regulamentului intern la ni#elul fiecarui anga7ator se reali%ea%a in termen de F0 +e
-ie +e a +ata +o9an+irii personaitatii 5uri+i)e"
R.spun+erea +is)ipinar.
R-spunderea disciplinar- este singura form- de r-spundere reglementat- de codul muncii
specific- pentru acest- ramur- de drept" Celelte forme ale r-spunderii de dreptul muncii (r-spunderea
patrimonial-, r-spunderea contra#en/ional- .i cea penal-! caracteri%ea%- alte ramuri ale dreptului
(dreptul ci#il, dreptul adminsitrati# .i dreptul penal!"
Disciplina muncii este o condi/ie o$iecti#- necesar- .i indispensa$il- desf-.ur-rii acti#it-/ii, 0n
fiecare unitate, 0n condi/ii de eficien/- c1t mai ridicat-" At1t timp c1t admitem faptul c- salaria/ii
lucrea%- su$ autoritatea anga7atorilor, atunci este firesc ca salaria/ii s- respecte o anumit- disciplin- a
muncii, a.a cum este ea reglementat- prin normele legale 0n #igoare dar mai ales, 0n conformitate cu
pre#ederile regulamentului de ordine interioar-, impus de anaga7ator"
Din acest moti#, titlul WI al codului muncii (R-spunderea 7uridic-! de$utea%- cu
reglementarea regulamentelor de ordine interioar- (art" J=A 6 art" JFJ! .i a$ia apoi tratea%- r-spunderea
disciplinar-, pe parcursul art" JFG 6 JFE inclusi#"
Conform art" JFG din cod, anga7atorul dispune de prerogati#- disciplinar-, a#1nd dreptul de a
aplica, potri#it legii, sanc/iuni disciplinare salaria/ilor s-i ori de c1te ori constat- c- ace.tia au s-#1r.it o
a$atere disciplinar-"
A$aterea disciplinar- este o fapt- 0n leg-tur- cu munca .i care const- 0ntr*o ac/iune sau
inac/iune s-#1r.it- cu #ino#-/ie de c-tre salariat, prin care acesta a 0nc-lcat normele legale,
regulamentul intern, contractul indi#idual de munc- sau contractul colecti# de munc- aplica$il,
ordinele .i dispo%i/iile legale ale conduc-torilor ierarhici"
A.a cum pre#ede art" JFB din cod, sanc/iunile disciplinare pe care le poate aplica anga7atorul
0n ca%ul 0n care salariatul s-#1r.e.te o a$atere disciplinar- sunt,
a! a#ertismentul scris2
b) Abrogat === suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi $, zile
lucratoare;===
c! retrogradarea din func/ie, cu acordarea salariului corespun%-tor func/iei 0n care s*a dispus
retrogradarea, pentru o durat- ce nu poate dep-.i F@ de %ile2
d! reducerea salariului de $a%- pe o durat- de D*G luni cu =*D@R2
e! reducerea salariului de $a%- .iLsau, dup- ca%, .i a indemni%a/iei de conducere pe o perioad-
de D*G luni cu =*D@R2
f! desfacerea disciplinar- a contractului indi#idual de munc-"
Aceste sanc/iuni disciplinare #or fi modificate 0n mod corespun%-tor, dac- prin statute
profesionale apro$ate prin lege special-, se sta$ile.te un alt regim sanc/ionator"
Codul muncii pre#ede e8pres c- sunt inter%ise amen%ile disciplinare .i reafirm- principiul
general de drept non bis in idem" Prin urmare, pentru aceea.i a$atere disciplinar- se poate aplica numai
o singur- sanc/iune"
AtentieSSS (anc/iunea disciplinar- se radia%- de drept 0n termen de DJ luni de la aplicare dac-
salariatului nu i se aplic- o nou- sanc/iune disciplinar- 0n acest termen" Radierea sanc/iunilor
disciplinare se constat- prin deci%ia anga7atorului emis- 0n form- scris-"
&egea pre#ede c- anga7atorul este o$ligat s- respecte o serie de criterii la indi#iduali%area
sanc/iunii disciplinar- aplica$il- 0n fiecare ca% concret, func/ie cu gra#itatea a$aterii disciplinare
s-#1r.ite de salariat" Aceste criterii sunt,
a! 0mpre7ur-rile 0n care fapta a fost s-#1r.it-2
$! gradul de #ino#-/ie a salariatului2
c! consecin/ele a$aterii disciplinare2
d! comportarea general- 0n ser#iciu a salariatului2
e! e#entualele sanc/iuni disciplinare suferite anterior de c-tre acesta"
Din punct de #edere al condi/iilor de form- pe care tre$uie s- le 0ndeplineasc- deci%ia de
sanc/ionare, cadrul reglementati# este foarte precis" Astfel, su$ sanc/iunea nulit-/ii a$solute, nici o
m-sur-, cu e8cep/ia celei pre#-%ute la art" JFB alin" (D! lit" a (respecti# a#ertismentul scris!, nu poate fi
dispus- mai 0nainte de efectuarea unei cercet-ri disciplinare preala$ile"
3n #ederea desf-.ur-rii cercet-rii disciplinare preala$ile, salariatul #a fi con#ocat 0n scris de
persoana 0mputernicit- de c-tre anga7ator s- reali%e%e cercetarea, preci%1ndu*se o$iectul, data, ora .i
locul 0ntre#ederii" Nepre%entarea salariatului pentru efectuarrea cercet-rii preala$ile, f-r- o 7ustificare
o$iecti#-, d- dreptul anga7atorului s- dispun- sanc/ionarea, f-r- alt demers"
3n cursul cercet-rii disciplinare preala$ile salariatul are dreptul s- formule%e .i s- sus/in- toate
ap-r-rile 0n fa#oarea sa .i s- ofere persoanei 0mputernicite s- reali%e%e cercetarea toate pro$ele .i
moti#a/iile pe care le consider- necesare, precum .i dreptul s- fie asistat, la cererea sa, de c-tre un
repre%entant al sindicatului al c-rui mem$ru este"
Anga7atorul dispune aplicarea sanc/iunii disciplinare printr*o deci%ie emis- 0n form- scris-, 0n
termen de G@ de %ile calendaristice de la data lu-rii la cuno.tin/- despre s-#1r.irea a$aterii disciplinare,
dar nu mai t1r%iu de F luni de la data s-#1r.irii faptei"
(u$ sanc/iunea nulit-/ii a$solute, 0n deci%ie se cuprind 0n mod o$ligatoriu,
a! descrierea faptei care constituie a$atere disciplinar-2
$! preci%area pre#ederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul indi#idual
de munc- sau contractul colecti# de munc- aplica$il, care au fost 0nc-lcate de salariat2
c! moti#ele pentru care au fost 0nl-turate ap-r-rile formulate de salariat 0n timpul cercet-rii
disciplinare preala$ile sau moti#ele pentru care, 0n condi/iile pre#-%ute la art" JFA alin" (G!, nu a fost
efectuat- cercetarea2
d! temeiul de drept 0n $a%a c-ruia sanc/iunea disciplinar- se aplic-2
e! termenul 0n care sanc/iunea poate fi contestat-2
f! instan/a competent- la care sanc/iunea poate fi contestat-"
Deci%ia de sanc/ionare se comunic- salariatului 0n cel mult = %ile calendaristice de la data
emiterii .i produce efecte de la data comunic-rii" Comunicarea se pred- personal salariatului, cu
semn-tur- de primire, ori, 0n ca% de refu% al primirii, prin scrisoare recomandat-, la domiciliul sau
re.edin/a comunicat- de acesta"
Deci%ia de sanc/ionare poate fi contestat- de salariat la instan/ele 7udec-tore.ti competente 0n
termen de G@ de %ile calendaristice de la data comunic-rii"
R.spun+erea patrimonia.
A doua form- a r-spunderii 7uridice reglementat- de codul muncii este r-spunderea
patrimonial- sau material-" Aceast- form- a r-spunderii este specific- dreptului ci#il, ca drept comun
pentru toate ramurile dreptului pri#at .i implicit .i pentru dreptul muncii"
Astfel, conform pre#ederilor art" JFE din Codul Munciii, anga7atorul este o$ligat, in temeiul normelor
si principiilor raspunderii ci#ile contractuale, sa il despagu$easca pe salariat in situatia in care acesta a
suferit un pre7udiciu material sau moral din culpa anga7atorului in timpul indeplinirii o$ligatiilor de
ser#iciu sau in legatura cu ser#iciul, iar conform art" JA@ salaria/ii r-spund patrimonial, 0n temeiul
normelor .i principiilor r-spunderii ci#ile contractuale, pentru pagu$ele materiale produse anga7atorului
din #ina .i 0n leg-tur- cu munca lor"
AtentieLLL Mo+i,i)are;
Art. 270. # D! (alaria/ii r-spund patrimonial, 0n temeiul normelor .i principiilor r-spunderii ci#ile
contractuale, pentru pagu$ele materiale produse anga7atorului din #ina .i 0n leg-tur- cu munca lor"
(J! (alaria/ii nu r-spund de pagu$ele pro#ocate de for/a ma7or- sau de alte cau%e nepre#-%ute .i care nu
puteau fi 0nl-turate .i nici de pagu$ele care se 0ncadrea%- 0n riscul normal al ser#iciului"
(G! 3n situa/ia 0n care anga7atorul constat- c- salariatul s-u a pro#ocat o pagu$- din #ina .i 0n leg-tur-
cu munca sa #a putea solicita salariatului printr*o not- de constatare .i e#aluare a pagu$ei, recuperarea
contra#alorii acesteia, prin acordul p-r/ilor, 0ntr*un termen care nu #a putea fi mai mic de G@ de %ile de
la data comunic-rii"
(B! Contra#aloarea pagu$ei recuperat- prin acordul p-r/ilor, conform alin" (G!, nu poate fi mai mare
dec1t echi#alentul a = salarii minime $rute pe economie"
===(1) 2alariatii raspund patrimonial" in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale" pentru pa&ubele
materiale produse an&a)atorului din vina si in le&atura cu munca lor.
(2) 2alariatii nu raspund de pa&ubele provocate de forta ma)ora ori de alte cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate
si nici de pa&ubele care se incadreaza in riscul normal al serviciului.====
In ca%ul in care anga7atorul refu%a sa il despagu$easca pe salariat, acesta se poate adresa cu plangere
instantelor 7udecatoresti competente"
Prin urmare, reglementarea r-spunderii patrimoniale de dreptul muncii #i%ea%- at1t anga7a/ii
c1t .i anga7atorii, func/ie de situa/ia concret-" Oricare dintre p-r/ile contractului indi#idual de munc- se
face #ino#at- de producerea unei pagu$e materiale c-tre cealalt- parte tre$uie s- acope pre7udiciul
cau%at"
Mai mult chiar, codul reglementea%- r-spunderea solidar- a anga7atorilor .i salaria/ilor, ter/ii
p-gu$iti a#1nd dreptul de a 0ncasa desp-gu$irea de la anga7atorul salariatului #ino#at" )lterior,
anga7atorul se #a 0ntoarce 0mpotri#a anga7atorului propriu pentru a recupera sumele pl-tite pentru #ina
acestuia"
Dac- r-spunderea anga7atului .i a anga7atorului sunt solidare, atunci r-spunderea salaria/ilor
este di#i%i$il-" Astfel, art" JAD sta$ile.te c-, 0n ipote%a 0n care pagu$a a fost produs- de mai mul/i
salaria/i, cuantumul r-spunderii fiec-ruia se sta$ile.te 0n raport cu m-sura 0n care a contri$uit la
producerea ei" Dac- m-sura 0n care s*a contri$uit la producerea pagu$ei nu poate fi determinat-,
r-spunderea fiec-ruia se sta$ile.te propor/ional cu salariul s-u net de la data constat-rii pagu$ei .i,
atunci c1nd este ca%ul, .i 0n func/ie de timpul efecti# lucrat de la ultimul s-u in#entar"
3n ca%ul r-spunderii patrimoniale legea sta$ile.te situa/ii e8oneratoare de r-spundere" Astfel,
salaria/ii nu r-spund de pagu$ele pro#ocate de,
o for/a ma7or- sau de alte cau%e nepre#-%ute .i care nu puteau fi 0nl-turate
o .i nici de pagu$ele care se 0ncadrea%- 0n riscul normal al ser#iciului"
O form- particular- a r-spunderii patrimoniale o 0nt1lnim atunci c1nd salariatul a 0ncasat de la
anga7ator o sum- nedatorat- sau a primit $unuri care nu i se cu#eneau" Restituirea 0n acest ca% se face
0n natur-" Dac- $unurile primite necu#enit nu msai pot fi restituite 0n natur- sau dac- acestuia i s*au
prestat ser#icii la care nu era 0ndrept-/it, salariatul este o$ligat s- suporte contra#aloarea lor"
Contra#aloarea $unurilor sau ser#iciilor 0n cau%- se sta$ile.te potri#it #alorii acestora de la data pl-/ii"
Repararea propriu*%is- a pre7udiciului cau%at de salaria/i se face prin modalitatea re/inerilor
din salariu, 0n rate lunare" Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, f-r- a putea
dep-.i 0mpreun- cu celelalte re/ineri pe care le*ar a#ea cel 0n cau%-, 7um-tate din salariul respecti#"
3n ca%ul 0n care contractul indi#idual de munc- 0ncetea%- 0nainte ca salariatul s- 0l fi
desp-gu$it pe anga7ator .i cel 0n cau%- se 0ncadrea%- la un alt anga7ator ori de#ine func/ionar pu$lic,
re/inerile din salariu se fac de c-tre noul anga7ator sau noua institu/ie ori autoritate pu$lic-, dup- ca%,
pe $a%a titlului e8ecutoriu transmis 0n acest scop de c-tre anga7atorul p-gu$it" Dac- persoana 0n cau%-
nu s*a 0ncadrat 0n munc- la un alt anga7ator, 0n temeiul unui contract indi#idual de munc- ori ca
func/ionar pu$lic, acoperirea daunei se #a face prin urm-rirea $unurilor sale, 0n condi/iile Codului de
procedur- ci#il-"
3n ca%ul 0n care acoperirea pre7udiciului prin re/ineri lunare din salariu nu se poate face 0ntr*un
termen de ma8imum G ani de la data la care s*a efectuat prima rat- de re/ineri, anga7atorul se poate
adresa e8ecutorului 7udec-toresc 0n condi/iile Codului de procedur- ci#il-"
Din punct de #edere al condi/ilor de form-, instrumentul pentru recuperarea sumelor cu care
anga7atorul a fost pre7udiciat de c-tre salaria/i se nume.te deci%ie de imputare .i tre$uie s- respecte
acelea.i rigori legale ca .i deci%ia de sanc/ionare"
6EC2IMEA IN MUNCA
MODULUL >
6EC2IMEA IN MUNCA
SALARIAAREA"
Conţinut
Hechimea in munca
Notiune, Alte situatii care sunt asimilate #echimii in munca,
Carnetul de munca,
Registrul general de e#identa al salariatilor, in format electronic"
(alari%area
Notiune, Principii, (ta$ilire, Mod de plata, Retineri din salariu
Notiune
Munca prestata in temeiul unui contract indi#idual de munca ii confera salariatului #echime in
munca"
In Codul Muncii #echimea in munca este reglementata in art" JEF care a fost modificat de pct" D
al articolului unic din ORDONAN+A D' )R'N+M nr" DBC din B noiem$rie J@@C, pu$licat- 0n
MONITOR)& O9ICIA& nr" AF= din DG noiem$rie J@@C astfel,
N(D! Hechimea 0n munc- sta$ilit- p1n- la data de GD decem$rie J@D@ se pro$ea%- cu )arnetu +e
mun)."
(J! Dup- data a$rog-rii Decretului nr" EJLDEAF pri#ind carnetul de munc-, cu modific-rile ulterioare,
#echimea 0n munc- sta$ilit- p1n- la data de GD decem$rie J@D@ se reconstituie, la cererea persoanei
care nu posed- carnet de munc-, de c-tre instan/a 7udec-toreasc- competent- s- solu/ione%e conflictele
de munc-, pe $a%a 0nscrisurilor sau a altor pro$e din care s- re%ulte e8isten/a raporturilor de munc-"
Cererile de reconstituire formulate anterior datei a$rog-rii Decretului nr" EJLDEAF, cu modific-rile
ulterioare, se #or solu/iona potri#it dispo%i/iilor acestui act normati#"
(G! Anga7atorii care p-strea%- .i completea%- carnetele de munc- le #or eli$era titularilor 0n mod
e.alonat, p1n- la data de G@ iunie J@DD, pe $a%- de proces*#er$al indi#idual de predare*primire"
(B! Inspectoratele teritoriale de munc- ce de/in carnetele de munc- ale salaria/ilor le #or eli$era p1n-
la data pre#-%ut- la alin" (G!, 0n condi/iile sta$ilite prin ordin al ministrului muncii, familiei .i egalit-/ii
de .anse"<
Ate situatii )are sunt asimiate *e)4imii in mun)a
Legea 263 din 16 Decembrie 2010- Legea privind sistemul unitar de pensii publice
reglementea%a si alte situatii care sunt asimilate #echimii in munca,
“ ART. 16
Constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii:
a) vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la data de 1 aprilie 2001
b) vechimea în serviciu recunoscută pentru stabilirea pensiilor! în ca"ul persoanelor prevă"ute la
art. 6 alin. #1) pct. $ lit. c)! până la intrarea în vi%oare a pre"entei le%i
c) perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 &i data intrării în vi%oare a pre"entei le%i! în care
persoanele au 'ost asi%urate în ba"a (e%ii nr. 1)*2000 privind sistemul public de pensii &i alte drepturi
de asi%urări sociale! cu modi'icările &i completările ulterioare
d) perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 &i data intrării în vi%oare a pre"entei le%i! în ca"ul
persoanelor prevă"ute la art. 6 alin. #1) pct. +.
ART. 1,
#1) Constituie stagiu de cotizare şi perioada suplimentar la vec!imea în munc sau la
vec!imea în serviciu acordat în baza legisla"iei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru
perioadele reali"ate în %rupa $! a $$-a! respectiv în condi.ii deosebite! condi.ii speciale &i alte condi.ii! în
ca"ul persoanelor prevă"ute la art. 6 alin. #1) pct. $ lit. c).
#2) /onstituie sta%iu de coti"are &i perioadele de până la data de 1 aprilie 2001 în care o persoană0
a) s-a a'lat în una dintre situa.iile prevă"ute la art. 1)
b) are stabilite drepturi privind vechimea în muncă în ba"a prevederilor 2ecretului-le%e nr. 113*1))0
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu
începere de la 6 martie 1)14! precum &i celor deportate în străinătate ori constituite în pri"onieri!
republicat.
#5) /onstituie sta%iu de coti"are &i timpul util la pensie reali"at de a%ricultori! în condi.iile
re%lementate de le%isla.ia privind pensiile &i alte drepturi de asi%urări sociale ale a%ricultorilor!
anterioară datei de 1 aprilie 2001.
ART. 13
6entru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care repre"intă! con'orm le%ii! sta%iu de coti"are
reali"at în condi.ii deosebite! condi.ii speciale sau alte condi.ii de muncă se acordă perioade
suplimentare la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu! care constituie sta%ii de coti"are în
condi.ii normale! după cum urmea"ă0
a) 5 luni pentru 'iecare an lucrat în condi.ii deosebite de muncă
b) 6 luni pentru 'iecare an lucrat în condi.ii speciale de muncă
c) 12 luni pentru 'iecare an lucrat în alte condi.ii de muncă a&a cum sunt re%lementate la art. 2)
alin. #2).
ART. 1)
#1) /onstituie sta%iu de coti"are perioadele de timp pentru care asi%ura.ii datorea"ă &i*sau plătesc
contribu.ii de asi%urări sociale în sistemul public de pensii din România! precum &i în alte .ări! în
condi.iile stabilite prin acordurile sau conven.iile interna.ionale la care România este parte.
7777777777777.
ART. 1)
#1) 8n sistemul public de pensii se asimilea"ă sta%iului de coti"are &i perioadele necontributive!
denumite în continuare perioade asimilate! în care asi%uratul0
a) a bene'iciat de pensie de invaliditate
b) a urmat cursurile de "i ale învă.ământului universitar! or%ani"at potrivit le%ii! pe durata normală a
studiilor respective! cu condi.ia absolvirii acestora cu diplomă
c) a satis'ăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus! pe durata le%al
stabilită! a 'ost concentrat! mobili"at sau în pri"onierat
d) a bene'iciat! în perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006 de indemni"a.ii de asi%urări sociale!
acordate potrivit le%ii
e) a bene'iciat! începând cu data de 1 ianuarie 2004! de concediu pentru incapacitate temporară de
muncă cau"ată de accident de muncă &i boli pro'esionale
') a bene'iciat! începând cu data de 1 ianuarie 2006! de concediu pentru cre&terea copilului în
vârstă de până la 2 ani sau! în ca"ul copilului cu handicap! de până la 5 ani
%) a 'ost elev al unei &coli militare*&coli de a%en.i de poli.ie sau student al unei institu.ii de
învă.ământ din sistemul de apărare na.ională! ordine publică &i si%uran.ă na.ională pentru 'ormarea
cadrelor militare! poli.i&tilor &i 'unc.ionarilor publici cu statut special din sistemul administra.iei
penitenciare! cu e9cep.ia liceului militar.
#2) Asi%ura.ii care au absolvit mai multe institu.ii de învă.ământ superior! con'orm prevederilor alin.
#1) lit. b)! bene'icia"ă de asimilarea! ca sta%iu de coti"are! a unei sin%ure perioade de studii! la
ale%ere.
#5) 6ersoanele prevă"ute la alin. #1) bene'icia"ă de perioadele asimilate dacă în aceste perioade nu
au reali"at sta%ii de coti"are în condi.iile pre"entei le%i.
#1) 6erioadele asimilate prevă"ute la alin. #1) se valori'ică pentru ob.inerea presta.iilor de asi%urări
sociale în condi.iile prevă"ute de pre"enta le%e.
ART. 40
#1) :ta%iul de coti"are se certi'ică asi%ura.ilor! din o'iciu! o dată la 2 ani! de /;66 &i de casele de
pensii sectoriale.
#2) :ta%iul de coti"are se certi'ică &i la cererea asi%ura.ilor! contra cost. Tari'ul serviciului respectiv
se stabile&te anual de /;66 &i casele de pensii sectoriale.<
Re!istru !enera +e e*i+enta a saariatior& in ,ormat ee)troni)"
In conformitate cu art" GB din Codul Muncii fiecare anga7ator are o$ligatia de a infiinta un
registru general de e#identa a salariatilor"
Registrul general de e#identa a salariatilor se #a inregistra in preala$il la autoritatea pu$lica
competenta, potri#it legii, in a carei ra%a teritoriala se afla domiciliul, respecti# sediul anga7atorului,
data de la care de#ine document oficial"
Alineatele (G! si (=! al art" GB se #or modifica dupa cum urmea%a,
N(G! Registrul general de e#iden/- a salaria/ilor se completea%- .i se transmite inspectoratului teritorial
de munc- 0n ordinea anga7-rii .i cuprinde elementele de identificare ale tuturor salaria/ilor, data
anga7-rii, func/iaLocupa/ia conform specifica/iei Clasific-rii ocupa/iilor din Rom1nia sau altor acte
normati#e, tipul contractului indi#idual de munc-, salariul, sporurile .i cuantumul acestora, perioada .i
cau%ele de suspendare a contractului indi#idual de munc-, perioada deta.-rii .i data 0ncet-rii
contractului indi#idual de munc-"
===(3) Re&istrul &eneral de evidenta a salariatilor se completeaza in ordinea an&a)arii si cuprinde elementele de identificare
ale tuturor salariatilor" data an&a)arii" functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte
normative" tipul contractului individual de munca si data incetarii contractului individual de munca.===4
N (=! &a solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, anga7atorul este o$ligat s- eli$ere%e un
document care s- ateste acti#itatea desf-.urat- de acesta, durata acti#it-/ii, salariul, #echimea 0n munc-,
0n meserie .i 0n specialitate"
===(5) :a solicitarea salariatului an&a)atorul este obli&at sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de
acesta" vec!imea in munca" in meserie si in specialitate.===4
Registrul general de e#identa a salariatilor este pastrat la domiciliul, respecti# sediul
anga7atorului, urmand sa fie pus la dispo%itie inspectorului de munca sau oricarei alte autoritati care il
solicita, in conditiile legii"
In ca%ul incetarii acti#itatii anga7atorului, registrul general de e#identa a salariatilor se depune la
autoritatea pu$lica competenta, potri#it legii, in a carei ra%a teritoriala se afla sediul sau domiciliul
anga7atorului, dupa ca%"
Pentru a #edea forma #iitoare a reglementarilor cu pri#ire la Re!istru !enera +e e*i+enta a
saariatior& in ,ormat ee)troni) , #e%i pag" BG*BF"
Metodologia de intocmire a registrului general de e#identa a salariatilor s*a sta$ilit prin
2OTARAREA 1U6ERNULUI nr" 1F1 +in : ,e9ruarie 200F ?Ha)tuai-ataH@ pri#ind intocmirea si
completarea registrului general de e#identa a salariatilor, metodologia de intocmire si completare a registrului
general de e#identa a salariatilor, inregistrarile care se efectuea%a, precum si orice alte elemente in legatura cu
acesta"
9iecare anga7ator are o$ligatia de a infiinta un registru general de e#identa a salariatilor,
denumit in continuare registru, si de a*l pre%enta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora"
Anga7atorii care au infiintat sucursale, agentii, repre%entante sau alte asemenea unitati fara
personalitate 7uridica, carora le*au delegat competenta incadrarii personalului prin incheierea de
contracte indi#iduale de munca, pot delega acestora si competenta infiintarii registrului"
Nu au o$ligatia de a infiinta registru misiunile diplomatice, oficiile consulare straine cu sediul
in Romania, precum si repre%entantele din Romania ale persoanelor 7uridice straine pentru perioadele
in care contractele indi#iduale de munca incheiate cu cetatenii romani se inregistrea%a la inspectoratul
teritorial de munca"
Art"" G din >otararea u#ernului sus mentionata preci%e%a,
5(D! Registrul se intocmeste in forma electronica"
(J! Registrul se completea%a in ordinea anga7arii si cuprinde urmatoarele elemente,
a! elementele de identificare a tuturor salariatilor, numele, prenumele, codul numeric personal (CNP!2
$! data anga7arii2
c! functiaLocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR! sau altor acte
normati#e2
d! tipul contractului indi#idual de munca2
e! data si temeiul incetarii contractului indi#idual de munca"
(G! Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca in format electronic, prin utili%area uneia
dintre urmatoarele modalitati,
a! prin completarea on*line a $a%ei de date e8istente pe portalul Inspectiei Muncii2
$! prin e*mail, pe $a%a de semnatura electronica2
c! prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munca in format electronic, insotit de o adresa
de inaintare semnata de anga7ator"
(B! '#identa registrelor, respecti# a datelor cuprinse in acestea, transmise de anga7atori la inspectoratul
teritorial de munca, se tine intr*o $a%a de date organi%ata la ni#elul Inspectiei Muncii" """""""""""""""<
Procedura pri#ind transmiterea registrului in format electronic s*a sta$ilit prin ordin al
ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, ordin pre%entat ca ane8a la pre%enta lucrare"
Iar art" J si > mentionea%a termenele in cadrul carora anga7atorii au o$ligatia de a transmite registrul la
inspectoratul Teritorial de Munca astfel,
“ART" B
(D! Anga7atorii au o$ligatia de a transmite registrul in forma electronica la inspectoratul
teritorial de munca in a carui ra%a teritoriala isi au sediul sau domiciliul, dupa ca%, in termen de J@ de
%ile de la data anga7arii primului salariat" (#e%i , Modificare de ultima ora!
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
(G! Dupa indeplinirea o$ligatiei pre#a%ute la alin" (D! , anga7atorii #or transmite registrul la
inspectoratul teritorial de munca in a carui ra%a teritoriala isi au sediul sau domiciliul, numai in ca%ul in
care inter#in modificari ale elementelor pre#a%ute la art" G alin" (J!"
(B! Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca in a carui ra%a teritoriala isi are
sediul sau domiciliul anga7atorul, in ca%urile mentionate la alin" (G!, in termen de = %ile de la data la
care au inter#enit modificari ale elementelor pre#a%ute la art" G alin" (J!"
ART" =
)nitatile fara personalitate 7uridica ce au competenta infiintarii registrului au o$ligatia de a
transmite registrul, in termenele pre#a%ute la art" B, la inspectoratul teritorial de munca in a carui ra%a
teritoriala isi desfasoara acti#itatea, cu indeplinirea o$ligatiilor pre#a%ute de pre%enta hotarare"K
Mentiune
Registrul se pastrea%a in forma electronica la sediul anga7atorului si, dupa ca%, la sediul
sucursalei, agentiei, repre%entantei sau al altor asemenea unitati fara personalitate 7uridica"
Anga7atorul are o$ligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati si de a*l
pre%enta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora"
Dosaru persona a saariatuui )uprin+e )e putin; a)tee ne)esare an!a5arii& )ontra)tu
in+i*i+ua +e mun)a& a)tee a+itionae si )eeate a)te re,eritoare a mo+i,i)area& suspen+area si
in)etarea )ontra)teor in+i*i+uae +e mun)a& pre)um si ori)e ate +o)umente )are )erti,i)a
e!aitatea si )ore)titu+inea )ompetarii in re!istru"
&a solicitarea scrisa a salariatului, anga7atorul este o$ligat sa ii eli$ere%e copii, certificate de
repre%entantul legal al acestuia sau de persoana imputernicita de anga7ator pentru conformitate cu
originalul, ale documentelor e8istente in dosarul personal, ale paginiiLpaginilor din registrul electronic,
care cuprindeLcuprind inscrierile referitoare la persoana sa siLsau un document care sa ateste acti#itatea
desfasurata de acesta, #echimea in munca, in meserie si in specialitate, astfel cum re%ulta din registrul
general de e#identa si din dosarul personal"
Registrul electronic si dosarele personale ale fiecarui salariat se #or pastra in conditii care sa
asigure securitatea datelor, precum si pastrarea lor indelungata si corespun%atoare"
21 :=D2010 pentru mo+i,i)area si )ompetarea 2otararii 1u*ernuui nr" 1F1D200F pri*in+
into)mirea si )ompetarea re!istruui !enera +e e*i+enta a saariatior modifica termenul de
transmitere a registrului electronic astfel,
NArt" B
(D! Anga7atorii au o$ligatia de a transmite registrul in forma electronica la inspectoratul teritorial de
munca in a carui ra%a teritoriala isi au sediul sau domiciliul, dupa ca%, cel tar%iu in %iua lucratoare
anterioara inceperii acti#itatii de catre primul salariatX" (#e%i toate modificarile aduse de acest act
legislati# cu pri#ire la transmiterea registrului !
Mo+i,i)are +e utima ora;
O"U"1" 12:D2010 pentru a9ro!area Le!ii 1:0D1GGG pri*in+ unee masuri +e prote)tie a
persoaneor in)a+rate in mun)a
O"U"1" nr" 12:D2010 pentru a9ro!area Le!ii nr" 1:0D1GGG pri*in+ unee masuri +e prote)tie a
persoaneor in)a+rate in mun)a a ,ost pu9i)ata in Monitoru O,i)ia a Romaniei nr" 0III +in :0
+e)em9rie 2010"
Actul nr" DJG din JC decem$rie J@D@
'mitent, u#ernul Rom1niei
Intrucat, potri#it pre#ederilor art" JEC alin" (G! din &egea nr" =GLJ@@G 6 Codul muncii, cu modificarile si
completarile ulterioare, pe data de 1 ianuarie 2011 se a9ro!a +ispo-itiie De)retuui nr" G2D1G=F
pri*in+ )arnetu +e mun)a, pu$licat in Iuletinul Oficial, Partea I, nr" GA din JF aprilie DEAF, cu
modificarile ulterioare,
a#and in #edere faptul ca prin 2otararea 1u*ernuui nr" 1F1D200F pri*in+ into)mirea si
)ompetarea re!istruui !enera +e e*i+enta a saariatior& )u mo+i,i)arie si )ompetarie
uterioare, s*a sta$ilit ca, incepand cu data de D septem$rie J@@F, registrul general de e#identa a
salariatilor sa se depuna in forma electronica,
in considerarea faptului ca, potri#it pre#ederilor art" G din >otararea u#ernului nr" DFDLJ@@F, cu
modificarile si completarile ulterioare, re!istru !enera +e e*i+enta a saariatior se transmite a
inspe)toratu teritoria +e mun)a in ,ormat ee)troni)& iar e#identa registrelor, respecti# a datelor
cuprinse in acestea, se tine intr*o $a%a de date organi%ata la ni#elul Inspectiei Muncii, nu mai este
ne)esara mentinerea o9i!atiior an!a5atorior pre*a-ute a art" 1 +in Le!ea nr" 1:0D1GGG pri*in+
unee masuri +e prote)tie a persoaneor in)a+rate in mun)a& repu9i)ata& re,eritoare a
inre!istrarea )ontra)teor in+i*i+uae +e mun)a a inspe)toratee teritoriae +e mun)a"
Tinand cont de necesitatea asigurarii protectiei drepturilor salariatilor, in sensul gestionarii registrelor
generale de e#identa a salariatilor, respecti# a datelor cuprinse in acestea, prin intermediul $a%ei de date
organi%ate la ni#elul Inspectiei Muncii,
a#and in #edere faptul ca Romania doreste sa implemente%e principiile (trategiei pentru o mai $una
reglementare (Ietter regulation!,
intrucat cele mentionate mai sus #i%ea%a interesul pu$lic si constituie elementele unei situatii
e8traordinare ce nu sufera amanare, este o$ligatorie reglementarea unor masuri de natura a prote7a
drepturile salariatilor si a reduce $irocratia, neadoptarea acestora a#and drept consecinta negati#a
afectarea unui interes pu$lic, ceea ce impune promo#area pre%entei ordonante de urgenta"
In temeiul art" DD= alin" (B! din Constitutia Romaniei, repu$licata,
u#ernul Romaniei adopta pre%enta ordonanta de urgenta"
ARTICOL UNIC
La +ata +e 1 ianuarie 2011 se a9ro!a Le!ea nr" 1:0D1GGG pri*in+ unee masuri +e prote)tie a
persoaneor in)a+rate in mun)a& repu9i)ata in Monitoru O,i)ia a Romaniei& Partea I& nr" 1G0
+in 20 martie 200=& )u e7)eptia art" 2#1F& )are se a9ro!a a +ata +e 1 ,e9ruarie 2011"
De retinut;
De a 1 ianuarie 2011 in)etea-a e7istenta )arnetuui +e mun)a"
Din 01"01"2011 )arnetee +e mun)a *or ,i ino)uite +e e*i+enta ee)troni)a"
In conformitate cu articolul nr. ,-., alineatul / din $odul Muncii, de la D ianuarie J@DD N) se #or
mai pastra si completa carnete de munca" Pana la data de GD decem$rie J@D@ #echimea in munca #a fi
data de carnetele de munca, dupa aceasa data N) #or mai fi completate, iar #echimea in munca,
meserie si in specialitate se #or do#edi cu a7utorul documentelor eli$erate de anga7ator" E*i+enta
mun)ii *a ,i tinuta prin interme+iu re!istruui !enera +e e*i+enta a saariatior transmis in
,ormat ee)troni) +e )atre an!a5atori& registru ce cuprinde numele si prenumele, CNP*ul, data
anga7arii, functia sau ocupatia, tipul contractului indi#idual de munca si data si temeiul incetarii
contractului indi#idual de munca" O serie de date cuprinse in carnetul de munca #or disparea, precum
datele despre salariul de $a%a sau cele referitoare la suspendarea contractului indi#idual de munca"
Pentru a se pastra o arhi#a electronica a e#iden/ei cu pri#ire la perioadele de stagiu de coti%are reali%at
in sistemul pu$lic de pensii anterior +atei +e 1 apriie 2001, precum si a #eniturilor salariale aferente,
utili%ate la calculul pensiilor, s*a creat o ar4i*a ee)troni)a prin s)anarea )arneteor +e mun)a"
Persoanele fi%ice si 7uridice care detin sau pastrea%a, potri#it legii, carnete de munca sunt o$ligate sa
puna aceste documente la dispo%itia casei teritoriale de pensii, pe a carei ra%a teritoriala isi au
domiciliul sau sediul& pana la data de /0 noiembrie ,010.
* se vor mai depune la +.&.M cereri de acordare sau de prelungire a aprobărilor pentru anul ,011
pri*in+ operaţiunie +e p.strare 0i )ompetare a )arneteor +e mun). e,e)tuate a se+iu
an!a5atorior"
An!a5atorii )are au o9tinut apro9are +e pastrare si )ompetare a )arneteor +e mun)a a se+iu& e
*or )ompeta a -i ?)u +ate a,erente pana a :1"12"2010@& utimu ins)ris ,iin+ )e pre*a-ut in
ane7a nr"1"
Carnetee ast,e )ompetate *or ,i pre-entate a inspe)toratu teritoria +e mun)a in *e+erea
)erti,i)arii si )ontrasemnarii pentru e!aitate a ins)rierior e,e)tuate& in)epan+ )u +ata +e
01"02"2011, urman+ )a a)estea sa ,ie pre+ate +e )atre an!a5ator& tituarior pe 9a-a +e pro)es#
*er9a"
A#and in #edere pre#ederile art" 2GF ain" ?1@ +in Co+u mun)ii )are stipuea-a )a “*e)4imea in
mun)a sta9iita sta9iita pana a +ata +e :1 +e)em9rie 2010 se pro9ea-a )u )arnetu +e mun)aK,
in carnetele de munca se inscriu urmatoarele,
Ane8a D
Nr"crt
"
)nitatea, alta
persoana7uridica
sau persoana
fi%ica la care
lucrea%a
Mutatia inter#enita AnulL&unaLZiua Meseria
sau
functia si
locul de
munca cu
conditii
deose$ite
(alariul
de$a%a
lunar
Denumirea
unitatii, nr
sidata actului
pe $a%a caruia
se face
inscrierea
Parafa si
semnatura
persoanei
care face
inscrierea
D J G B = F A C
Se
a9ro!a+ispo-itiie
De)retuui
nr"G2D1G=F pri*in+
)arnetu +e mun)a
2011D01D01 Art" 2GI ain":
+in Le!eanr
>:D200: 8
Co+u mun)ii
)u
mo+i,i)arie si
)ompetarie
uterioare
Ru$ricile nr" D,J si C se completea%a in conformitate cu pre#ederile Decretului nr" EJLDEAF pri#ind
carnetul de munca si Ordinul nr" DGFLDEAF pentru apro$area metodologiei de intocmire, completare,
pastrare si e#identa a carnetului de munca"
In)epan+ )u :1"01"2011 nu se *or mai presta ser*i)ii +e inre!istrare si +epunere a +o)umenteor
)u pri*ire a e7e)utarea si in)etarea raporturior +e mun)a ?a)te a+itionae& state +e pata& +e)i-ii&
et)"@
Nu se mai 7ustifica primirea de catre inspectoratele teritoriale de munca a cererilor de
acordareLprelungire a apro$arilor pentru anul J@DD, asa cum este reglementata de Metodologia pri#ind
apro$area ca operatiunile de pastrare si completare a carnetelor de munca sa fie efectuate la sediul
anga7atorilor apro$ata prin Deci%ia nr" DEFL@E"@E"J@@E"
Certificarea carnetelor de la societatile comerciale, care au a#ut apro$are de pastrare si completare a
acestora la sediul propriu, se #a face conform graficul sta$ilit de inspectorat"
Carnetee +e mun)a pastrate si )ompetate +e )atre inspe)toratu teritoria +e mun)a se pre+au
an!a5atorior pe 9a-a +e pro)es#*er9a +e pre+are primire pana a +ata +e :0"0F"2011& urman+
)a a)estea sa ,ie pre+ate tituarior +e )atre an!a5ator pe 9a-a +e pro)es#*er9a +e pre+are
primire"
Temei e!a;
Co+u Mun)ii# Le!ea >:D200: mo+i,i)ata si )ompetata
O"U"1" nr" 1JID200I pentru mo+i,i)area Le!ii nr" >:D200: 8 Co+u mun)ii;
5Art" 2GF"+in Co+u Mun)ii 6 (D! Hechimea 0n munc- sta$ilit- p1n- la data de GD decem$rie J@D@ se
pro$ea%- cu carnetul de munc-"
(J! Dup- data a$rog-rii Decretului nr" EJLDEAF pri#ind carnetul de munc-, cu modific-rile ulterioare,
#echimea 0n munc- sta$ilit- p1n- la data de :1 +e)em9rie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei
care nu posed- carnet de munc-, de c-tre instan/a 7udec-toreasc- competent- s- solu/ione%e conflictele
de munc-, pe $a%a 0nscrisurilor sau a altor pro$e din care s- re%ulte e8isten/a raporturilor de munc-"
Cererile de reconstituire formulate anterior datei a$rog-rii Decretului nr" EJLDEAF , cu modific-rile
ulterioare, se #or solu/iona potri#it dispo%i/iilor acestui act normati#"
(G! An!a5atorii care p-strea%- .i completea%- carnetele de munc- le #or eli$era titularilor 0n mod
e.alonat,pMn. a +ata +e :0 iunie 2011& pe 9a-. +e pro)es#*er9a in+i*i+ua +e pre+are#primire"
(B! Inspectoratele teritoriale de munc- ce de/in carnetele de munc- ale salaria/ilor le #or eli$era p1n- la
data pre#-%ut- la alin" (G!, 0n condi/iile sta$ilite prin ordin al ministrului muncii, familiei .i egalit-/ii de
.anse"<
J" &a arti)ou 2GI& aineatu ?:@ #a a#ea urm-torul cuprins,
5(G! Pe +ata +e 1 ianuarie 2011 se a9ro!. +ispo-iţiie De)retuui nr" G2D1G=F pri*in+ )arnetu +e
mun).& pu9i)at /n Buetinu O,i)ia& Partea I& nr" := +in 2F apriie 1G=F& )u mo+i,i).rie
uterioare"K
SALARIAAREA
Conform Codului Muncii, art" D=B
N(alariul repre%inta contraprestatia muncii depuse de salariat in $a%a contractului indi#idual de
munca"
Pentru munca prestata in $a%a contractului indi#idual de munca fiecare salariat are dreptul la un
salariu e8primat in $ani"
&a sta$ilirea si la acordarea salariului este inter%isa orice discriminare pe criterii de se8,
orientare se8uala, caracteristici genetice, #arsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie,
optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsa$ilitate familiala, apartenenta ori
acti#itate sindicala"<
(alariul cuprinde salariul de $a%a, indemni%atiile, sporurile, precum si alte adaosuri"
(alariile se platesc inaintea oricaror alte o$ligatii $anesti ale anga7atorilor"
ATENTIELL Mo+i,i)areL
Art. 157. # (D! Ni#elurile salariale minime se sta$ilesc prin contractele colecti#e de munc- aplica$ile"
(J! (alariul indi#idual se sta$ile.te prin negocieri indi#iduale 0ntre anga7ator .i salariat"
(G! (istemul de salari%are a personalului din autorit-/ile .i institu/iile pu$lice finan/ate integral sau 0n
ma7oritate de la $ugetul de stat, $ugetul asigur-rilor sociale de stat, $ugetele locale .i $ugetele
fondurilor speciale se sta$ile.te prin lege, cu consultarea organi%a/iilor sindicale repre%entati#e"
===(1) 2alariile se stabilesc prin ne&ocieri individuale sau/si colective intre an&a)ator si salariati sau reprezentanti ai
acestora.
(2) 2istemul de salarizare a personalului din autoritatile si institutiile publice finantate inte&ral sau in ma)oritate de la bu&etul
de stat" bu&etul asi&urarilor sociale de stat" bu&etele locale si bu&etele fondurilor speciale se stabileste prin le&e" cu
consultarea or&anizatiilor sindicale reprezentative.===
(alariul este confidential, anga7atorul a#and o$ligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea
confidentialitatii"
In scopul promo#arii intereselor si apararii drepturilor salariatilor, confidentialitatea salariilor
nu poate fi opusa sindicatelor sau, dupa ca%, repre%entantilor salariatilor, in stricta legatura cu interesele
acestora si in relatia lor directa cu anga7atorul"
Saariu +e 9a-a minim 9rut pe tara !arantat in pata
Saariu +e 9a-a minim 9rut pe tara !arantat in pata, corespun%ator programului normal de
munca, se sta$ileste prin hotarare a u#ernului, dupa consultarea sindicatelor si a patronatelor" In ca%ul
in care programul normal de munca este, potri#it legii, mai mic de C ore %ilnic, salariul de $a%a minim
$rut orar se calculea%a prin raportarea salariului de $a%a minim $rut pe tara la numarul mediu de ore
lunar potri#it programului legal de lucru apro$at"
Anga7atorul nu poate negocia si sta$ili salarii de $a%a prin contractul indi#idual de munca su$
salariul de $a%a minim $rut orar pe tara"
Anga7atorul este o$ligat sa garante%e in plata un salariu $rut lunar cel putin egal cu salariul de
$a%a minim $rut pe tara" Aceste dispo%itii se aplica si in ca%ul in care salariatul este pre%ent la lucru, in
cadrul programului, dar nu poate sa isi desfasoare acti#itatea din moti#e neimputa$ile acestuia, cu
e8ceptia gre#ei"
(alariul de $a%a minim $rut pe tara garantat in plata este adus la cunostinta salariatilor prin gri7a
anga7atorului"
Pentru salariatii carora anga7atorul, conform contractului colecti# sau indi#idual de munca, le
asigura hrana, ca%are sau alte facilitati, suma in $ani cu#enita pentru munca prestata nu poate fi mai
mica decat salariul minim $rut pe tara pre#a%ut de lege"
Pata saariuui
(alariul se plateste in $ani cel putin o data pe luna, la data sta$ilita in contractul indi#idual de
munca, in contractul colecti# de munca aplica$il sau in regulamentul intern, dupa ca%"
AT'NTI'SSS
Plata salariului se poate efectua prin #irament 0ntr*un cont $ancar"
===(2) *lata salariului se poate efectua prin virament intr#un cont bancar" in cazul in care aceasta modalitate este prevazuta
in contractul colectiv de munca aplicabil.===
Plata in natura a unei parti din salariu, in conditiile sta$ilite la art" DF@ (Pentru salariatii carora
anga7atorul, conform contractului colecti# sau indi#idual de munca, le asigura hrana, ca%are sau alte
facilitati, suma in $ani cu#enita pentru munca prestata nu poate fi mai mica decat salariul minim $rut
pe tara pre#a%ut de lege!, este posi$ila numai daca este pre#a%uta e8pres in contractul colecti# de
munca aplica$il sau in contractul indi#idual de munca"
Intar%ierea ne7ustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina o$ligarea
anga7atorului la plata de daune*interese pentru repararea pre7udiciului produs salariatului"
(alariul se plateste direct titularului sau persoanei imputernicite de acesta"
In ca% de deces al salariatului, drepturile salariale datorate pana la data decesului sunt platite, in
ordine, sotului supra#ietuitor, copiilor ma7ori ai defunctului sau parintilor acestuia" Daca nu e8ista nici
una dintre aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt platite altor mostenitori, in conditiile
dreptului comun"
Plata salariului se do#edeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte
documente 7ustificati#e care demonstrea%a efectuarea platii catre salariatul indreptatit"
(tatele de plata, precum si celelalte documente 7ustificati#e se pastrea%a si se arhi#ea%a de catre
anga7ator in aceleasi conditii si termene ca in ca%ul actelor conta$ile, conform legii"
Nici o retinere din salariu nu poate fi operata, in afara ca%urilor si conditiilor pre#a%ute de lege"
Retinerile cu titlu de daune cau%ate anga7atorului nu pot fi efectuate decat daca datoria
salariatului este scadenta, lichida si e8igi$ila si a fost constatata ca atare printr*o hotarare
7udecatoreasca definiti#a si ire#oca$ila"
In ca%ul pluralitatii de creditori ai salariatului #a fi respectata urmatoarea ordine,
 o$ligatiile de intretinere, conform Codului familiei2
 contri$utiile si impo%itele datorate catre stat2
 daunele cau%ate proprietatii pu$lice prin fapte ilicite2
 acoperirea altor datorii"
Retinerile din salariu cumulate nu pot depasi in fiecare luna 7umatate din salariul net"
Acceptarea fara re%er#e a unei parti din drepturile salariale sau semnarea actelor de plata in astfel
de situatii nu poate a#ea semnificatia unei renuntari din partea salariatului la drepturile salariale ce i se
cu#in in integralitatea lor, potri#it dispo%itiilor legale sau contractuale"
Dreptul la actiune cu pri#ire la drepturile salariale, precum si cu pri#ire la daunele re%ultate din
nee8ecutarea in totalitate sau in parte a o$ligatiilor pri#ind plata salariilor se prescrie in termen de G ani
de la data la care drepturile respecti#e erau datorate"
Termenul de prescriptie pre#a%ut este intrerupt in ca%ul in care inter#ine o recunoastere din partea
de$itorului cu pri#ire la drepturile salariale sau deri#and din plata salariului"
$on+u +e !arantare pentru pata )reanteor saariae
Constituirea si utili%area fondului de garantare pentru plata creantelor salariale sunt reglementate
prin lege speciala"
Prote)tia +repturior saariatior in )a-u trans,eruui intreprin+erii& a unitatii sau a unor parti
ae a)esteia
(alariatii $eneficia%a de protectia drepturilor lor in ca%ul in care se produce un transfer al
intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acesteia catre un alt anga7ator, potri#it legii"
Drepturile si o$ligatiile cedentului, care decurg dintr*un contract sau raport de munca e8istent la
data transferului, #or fi transferate integral cesionarului"
Transferul intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acesteia nu poate constitui moti# de
concediere indi#iduala sau colecti#a a salariatilor de catre cedent ori de catre cesionar"
Cedentul si cesionarul au o$ligatia de a informa si de a consulta, anterior transferului, sindicatul
sau, dupa ca%, repre%entantii salariatilor cu pri#ire la implicatiile 7uridice, economice si sociale asupra
salariatilor, decurgand din transferul dreptului de proprietate"
Pentru o mai $una intelegere a cadrului legal in care se poate face Saari-area si se pot a)or+a ate
+repturi 9anesti , #om reda integral in cele ce urmea%a CAPITO&)& B din CONTRACT CO&'CTIH
D' M)NCA )NIC la ni#el national pe anii J@@A*J@DD,incheiat conform Art"D@ si DD din &egea nr"
DG@LDEEF, repu$licata, 0nregistrat la Ministerul Muncii, (olidaritatii (ociale si 9amiliei cu nr"
JCE=LJE"DJ"J@@F,
“Art"GC" * (D! Pentru munca prestata in conditiile pre#a%ute in contractul indi#idual de munca,
fiecare salariat are dreptul la un salariu in $ani con#enit la incheierea contractului de munca"
(J! &a unitatile producatoare de produse agricole, o parte din salariu se poate plati si in natura"
Plata in natura, sta$ilita prin negocieri colecti#e in unitati, nu poate depasi G@R din salariu"
(G! Plata in natura a unei parti din salariu, in conditiile sta$ilite la Art"DF@ din Codul muncii,
este posi$ila numai daca este pre#a%uta e8pres in contractul colecti# de munca aplica$il sau in
contractul indi#idual de munca"
(B! (alariul cuprinde salariul de $a%a, indemni%atiile, sporurile, precum si alte adaosuri"
Art"GE" * (D! 9ormele de organi%are a muncii si de salari%are ce se pot aplica sunt urmatoarele,
a! in regie sau dupa timp2
$! in acord2
c! pe $a%a de tarife sau cote procentuale din #eniturile reali%ate2
d! alte forme specifice unitatii"
(J! Organi%area muncii si salari%area in acord pot a#ea loc intr*una din urmatoarele forme,
a! acord direct2
$! acord progresi#2
c! acord indirect"
(G! Acordul direct, progresi# sau indirect se poate aplica indi#idual sau colecti#"
(B! 9ormele de organi%are a muncii si de salari%are ce urmea%a sa se aplice fiecarei acti#itati se
sta$ilesc prin contractul colecti# de munca la ni#el de unitate sau, dupa ca%, institutie"
Art"B@" * (D! (e sta$ilesc urmatorii coeficienti minimi de ierarhi%are, pentru urmatoarele
categorii de salariati,
a! muncitori,
D" necalificati P D2
J" calificati P D,J2
$! personal administrati# incadrat in functii pentru care conditia de pregatire este,
D" liceala P D,J2
J" postliceala P D"J=2
c! personal de specialitate incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este,
J" scoala de maistri P D,G2
G" studii superioare de scurta durata PD,=2
d! personal incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este cea de studii superioare P J2
(J! Coeficientii de salari%are de la alin" D se aplica la salariul minim negociat pe societate"
(G! (alari%area personalului incadrat conform alin" D se #a sta$ili tinand cont si de standardele
ocupationale corespun%atoare ocupatiei respecti#e"
(B! (alariul de $a%a minim $rut negociat pentru un program complet de lucru de DA@ de ore, in
medie, este de BB@ lei, adica J,=E leiLora, incepand cu D ianuarie J@@A (se #a tine seama de
modificarile legale la %i!"
Art"BD" * (D! Partile contractante sunt de acord ca in perioada urmatoare sa actione%e pentru
includerea unor sporuri in salariul de $a%a, care sa repre%inte retri$utia pentru munca prestata si
conditiile de la locul de munca, astfel incat salariul de $a%a sa ai$a pondere ma7oritara in salariu"
(J! (porurile se acorda numai la locurile de munca unde acestea nu sunt cuprinse in salariul de
$a%a"
(G! (porurile minime ce se acorda in conditiile pre%entului contract sunt,
a! pentru conditii deose$ite de munca, grele, periculoase sau peni$ile, D@R din salariul de $a%a2
$! pentru conditii noci#e de munca, D@R din salariul minim negociat la ni#el de unitate2
c! pentru orele suplimentare si pentru orele lucrate in %ilele li$ere si in %ilele de sar$atori legale
ce nu au fost compensate corespun%ator cu ore li$ere platite se acorda un spor de D@@R din salariul de
$a%a2
d! pentru #echime in munca, minimum =R pentru G ani #echime si ma8imum J=R la o #echime
de peste J@ de ani, din salariul de $a%a2
e! pentru lucrul in timpul noptii, J=R din salariul de $a%a2
f! pentru e8ercitarea si a unei alte functii se poate acorda un spor de pana la =@R din salariul de
$a%a al functiei inlocuite2 ca%urile in care se aplica aceasta pre#edere si cuantumul se #or sta$ili prin
negocieri la contractele colecti#e de munca la ni#el de ramura, grupuri de unitati sau unitati"
(B! (porurile pre#a%ute la alin" (G!, lit" a! si $! nu se includ in salariul de $a%a si nu se mai
acorda dupa normali%area conditiilor de munca in conformitate cu dispo%itiile Art"J= din pre%entul
contract"
(=! Prin contractul colecti# de munca la ni#el de ramura, grupuri de unitati si unitati pot fi
negociate si alte categorii de sporuri (spor de i%olare, spor pentru folosirea unei lim$i straine, daca
aceasta nu este cuprinsa in o$ligatiile postului etc"!"
Art"BJ" * (D! Adaosurile la salariul de $a%a sunt,
a! adaosul de acord2
$! premiile acordate din fondul de premiere, calculate intr*o proportie de minimum D,=R din
fondul de salarii reali%at lunar si cumulat2
c! alte adaosuri, con#enite la ni#elul unitatilor si institutiilor"
(J! Alte #enituri sunt,
a! cota*parte din profit ce se reparti%ea%a salariatilor, care este de pana la D@R in ca%ul
societatilor comerciale si de pana la =R in ca%ul regiilor autonome2
$! tichetele de masa, tichete de cadou, tichete de cresa, si alte instrumente similare acordate
conform pre#ederilor legale si intelegerii partilor"
(G! Conditiile de diferentiere, diminuare sau anulare a participarii la fondul de stimulare din
profit sau la fondul de premiere, precum si perioada pentru care se acorda cota de profit salariatilor,
care nu poate fi mai mare de un an, se sta$ilesc prin contractul colecti# de munca la ni#el de unitate si,
dupa ca%, institutie"
Art"BG" * (D! Anga7atorul #a asigura conditiile necesare reali%arii de catre fiecare salariat a
sarcinilor ce ii re#in, in cadrul programului %ilnic de munca sta$ilit"
(J! 3n situatia in care anga7atorul nu poate asigura pe durata %ilei de lucru, partial sau total,
conditiile necesare reali%arii sarcinilor de ser#iciu, el este o$ligat sa plateasca salariatilor salariul de
$a%a pentru timpul cat lucrul a fost intrerupt"
(G! 3n ca%uri e8ceptionale, cand din moti#e tehnice sau din alte moti#e acti#itatea a fost
intrerupta, salariatii #or primi A=R din salariul de $a%a indi#idual a#ut, cu conditia ca incetarea lucrului
sa nu se fi produs din #ina lor si daca in tot acest timp au ramas la dispo%itia unitatii" Prin negocieri la
ni#elul unitatii sau institutiei se #a sta$ili modul concret in care se reali%ea%a ramanerea la dispo%itia
unitatii, prin pre%enta in incinta unitatii in asteptarea reluarii acti#itatii sau la domiciliu, de unde sa
poata fi con#ocati de unitate"
(B! 3n ca%urile pre#a%ute la alin" G, salariatii $eneficia%a si de celelalte drepturi pre#a%ute de
lege pentru astfel de situatii"
(=! 3n ca%ul in care din moti#e o$iecti#e este necesara reducerea sau intreruperea temporara a
acti#itatii, pentru ma8imum D= %ile pe an, cu o$ligati#itatea reluarii ei, unitatea, cu acordul sindicatelor,
poate acorda concediu fara plata"
Art"BB" * Plata salariilor se face periodic, la datele care se sta$ilesc prin contractul colecti# de
munca la ni#elul unitatii sau institutiei"
Art"B=" * (alariatii unitatilor trimisi in delegatie in tara sau in strainatate, #or $eneficia de
urmatoarele drepturi,
a! decontarea cheltuielilor de transport, asigurare si a costului ca%arii, potri#it conditiilor
sta$ilite prin contractele colecti#e de munca la celelalte ni#eluri2
$! diurna de deplasare al carei cuantum se sta$ileste prin negociere la ni#el de ramura, grupuri
de unitati sau unitate2 ni#elul minim al diurnei este cel sta$ilit prin actele normati#e ce se aplica la
institutiile pu$lice"
Art"BF" * (alariatii unitatilor trimisi in detasare $eneficia%a de drepturile de delegare pre#a%ute
la Art"B=" In ca%ul in care detasarea depaseste G@ de %ile consecuti#e, in locul diurnei %ilnice se plateste
o indemni%atie egala cu =@R din salariul de $a%a %ilnic" Aceasta indemni%atie se acorda proportional cu
numarul de %ile ce depaseste durata neintrerupta de G@ de %ile"
Art"BA" * Persoanele detasate isi mentin toate drepturile pe care le*au a#ut la data detasarii, cu
e8ceptia celor pri#ind igiena si protectia muncii, chiar daca la locul de munca unde sunt detasate
acestea nu se mai regasesc" Daca la locurile de detasare, drepturile echi#alente au ni#eluri mai mari sau
se acorda si alte drepturi, persoanele detasate $eneficia%a de acestea, inclusi# de toate drepturile pri#ind
protectia si igiena muncii, corespun%atoare noului loc de munca"
Art"BC" * (D! Toate drepturile $anesti cu#enite salariatilor se platesc inaintea oricaror o$ligatii
$anesti ale unitatii"
(J! 3n ca% de faliment sau lichidare 7udiciara, salariatii au calitatea de creditori pri#ilegiati, iar
drepturile lor $anesti constituie creante pri#ilegiate, urmand sa fie platite integral, inainte de a*si
re#endica cota*parte ceilalti creditori"
Art"BE" * Anga7atorii #or tine o e#identa in care sa se mentione%e acti#itatea desfasurata in $a%a
contractului indi#idual de munca si drepturile de care salariatii au $eneficiat si le #or eli$era do#e%i
despre acestea"
Art"=@" * (alariatii care se pensionea%a pentru limita de #arsta primesc o indemni%atie egala cu
cel putin doua salarii de $a%a a#ute in luna pensionarii"
Art"=D" * 3n afara de a7utoarele pre#a%ute de lege, la care au dreptul, salariatii #or $eneficia si de
urmatoarele a7utoare,
a! in ca%ul decesului salariatului, un a7utor, acordat familiei, de cel putin doua salarii medii
lunare pe unitate acordate familiei2
$! daca decesul a sur#enit din cau%a unui accident de munca, a unui accident in legatura cu
munca sau a unei $oli profesionale, cuantumul a7utorului acordat familiei #a fi de cel putin G salarii
medii pe unitate2
c! un salariu mediu pe unitate, platit de aceasta mamei, pentru nasterea fiecarui copil2 daca
mama nu este salariata, sotul acesteia $eneficia%a de plata unui salariu mediu pe unitate2
d! un salariu mediu pe unitate platit de unitate la decesul sotului sau sotiei ori la decesul unei rude
de gradul I aflate in intretinerea salariatului" 5
Mo+i,i)arie ma5ore a+use CCM#uui Uni) a ni*e nationa 2011 # 201J
I" Modificarea art" B@ dupa cum urmea%a,
Art"B@" (D! (alariul de $a%a minim $rut pe ora, negociat, #a fi de B,DDCleiLora, respecti# A@@lei pentru
un program complet de lucru de DA@ de ore pe luna"
(J!(trict pentru anul J@DD, se sta$ilesc urmatorii coeficienti minimi de ierarhi%are, pentru urmatoarele
categorii de salariati,
a@ mun)itori;
1" ne)ai,i)ati 8 1N
2" )ai,i)ati 8 1&1"
9@ persona a+ministrati* in)a+rat in ,un)tii pentru )are )on+itia +e pre!atire este;
1" i)eaa 8 1&1N
2" posti)eaa 8 1&1>N
)@ persona +e spe)iaitate in)a+rat pe ,un)tii pentru )are )on+itia +e pre!atire este;
1" s)oaa +e maistri 8 1&:N
2" stu+ii superioare +e s)urta +urata 8 1&:"
+@ personau in)a+rat in ,un)tii pentru )are )on+itia +e pare!atire este )ea +e stu+ii superioare 8
1&=2"
?:@ Coe,i)ientii +e ierar4i-are +e a ain"? 1@ se api)a a saariu minim ne!o)iat pe unitate"
?J@ Saari-area personauui in)a+rat )on,orm ain" ?1@& se *a sta9ii tinan+ )ont si +e stan+ar+ee
o)upationae )orespun-atoare o)upatiei respe)ti*e"
II" Art"B@ din CCM)N J@DD*J@DB #a face o$iectul negocierii anuale, conform legii"
III" Re#i%uirea Ane8ei nr" B cuprin%and lista ramurilor pentru care se incheie contracte colecti#e de
munca, in concordanta cu situatia actuala a economiei romanesti, pana la data de @D martie J@DD"
IH" Comisia de Aplicare si Monitori%are a CCM)N #a anali%a modificarea si amendarea CCM)N
J@DD*J@DB, in conformitate cu legislatiain #igoare si propunerile formulate de catre parti"
Comisia de negociere #a incheia un act aditional la CCM)N, in $a%a negocierii propunerilor formulate
de Comisia de Aplicare si Monitori%area CCM)N" Actul aditional #a fi depus spre inregistrare pana cel
tar%iu la data de @D mai J@DD"