You are on page 1of 264

igjlfitj*dte*&<fm * HAn Kv ifHf

4Mtft.vtifjtf- pmit fcStittri- * Se itt i


f
ijecm ynutf kmmt mm top## *di
Lyottt HM*ipjf ow*"*^ # cl Mtttr
ff \im twpmtgt) HAWH ttutifl* 4i}
yvmkiub wtt* m hvmipi snittre-'
Mht fab- wM Umb*riUb*l tgqhut-
mlA uLLbtrt y^AfiftnAh fcftf* *
mg mwmm x$ fouuiu- <*? ffart Hmdt-
W4gf mi tHatit t*|ftt# vtntt-
\tisHitt | Mpil ^n$ %mmtkt Hw
>jiivil sfem* ^MUMJ# m^*
testnek el temetsn nagy erevs hytnek 107
alatta mynt jobban lehetevt de en 54 r
semmykeppen nem lelhettem hog az ev
testhez valaky valamynemev illatot
5 auagy kenetevt tevt volna Ez jdevben
az seerre meeg kevuet nem tevttek vala
de zent margyt azzonnak <h> el teme
1
se vtan tyzenneged napon tevnek egy
otromba faragatlan kevuet az <k> zek
io renre auagy koporsra felyvl vgy
mondnak vala az kevmyves mesterek
kyket hoztak vala lombardiabol egyknek
vala neue albert masyknak petevr
hog mykoron az kevuet az serre teueek
15 nagy des illatot erzenek Ennek
vtanna ez felyvl meg mondt kev
myves mesterevk faraganak kopor
sot zent margyt azzonnak verevs
marvanbol kyben mastan es fekzyk
20 ez zent zvz Mykoron ez kopors meg
kezevlt volna keet auagy hrom
holnap vtan es mykoron az meste
revk el vettek volna az eleby fara
gatlan kevuet az seerrevl es akar
25 nayak az verevs marvan koporst
251
/
f-0
k
''far
lAH bStor 42MM tflbLttX. W
yunqtthft \tijUhi*t- pfg^h^u!'
'jL&onn&l:. diUkutbdu titz-jx:.. w
az seerre tenny legottan hog meg ny 108
tottak volna az seert es akarnayak 54 v
rea tenny az verevs marvant kopor
sot oly jgen des
2
illatv pra fvst es
5 illat ju vala fel az zent margyt
zzon koporsoyabol mynt ha nagy
sok rosag voltak volna ot mykeppen
ezen lombardiay kev myves meste
revk ezrevl byzonsagot tevttenek
io Ezenkppen levn ez zentseges zvznek zent
margyt azzonnak temetse bela ky
ralnak lenynak bodog azzonnak
egyhazban bodog zzon oltra elevt
bodog zzon zygeteben ky mas keppen
15 neueztetyk nylaknak
3
zygetynek''
Vr istennek tiztessegere zyz mari
anak erevmere es zent margyt
zzon erdemnek ky mutatsra )
men Alleluia ihs maria : )
20
Jmmar jt kezdetnek el zent margyt
azzonnak chuda tetely kyket az vr
menden tehetev isten tevn zent
margyt zzon erdeme mya ez zent
25 zvznek <hala> elteben halla ideyen
55
miinek mmlhvMhi hf ikn^P-
&pf igen v*ggel ftl Mi t$ mini
*** >wi>*5!|h I^H" bek hnuvt&l
2
-
iitujit- *; A^urW Piit bjpn^ji
*nm 4 *t$ VM*|; blhuLP- hmm *
MUY.M laMtt t; ad h UUvHii\
es hallnak vtanna sok keppen 109
Sem megnem fogyatkozanak az 55 r
isteny erevnek myelkevdety Ez zent
zvznek hallnak jdeyen Mely isteny
5 erevnek myelkevdety ky jelentyk
vala ez zent zvznek zent margyt
azzonnak erdemet <Mely azzon>
Mert vgyan azon eyel mely eyel
zent margyt zzon meg holt vala
io egy nemevnemev nemes azzonyallat
nak lelevkben chudalatos keppen
1
meg
mutattatek zent margyt azzonnak
halla Mely nemes zzon lakyk vala
ez clastromtvl huzonhat auagy har
15 my'c meer
2
fevlden Ez nemes
zzon jgen reggel fel kel es mene
az ev vrahoz ky es tyztelendev nemes
ember vala es monda az ev vranak
jol tudod azt hog en soha nem lttam
20 az margyt azzont bela kyralnak
lenyt az apacchat kyt byzonval
tugy ez eyel meg holtnak lenny
Mert en latam ez eyel <k.>
3
lelevkben
nagy dychevsegel menyorzagban fel
25 vinny"* evtet es ev nnekem zola
255
-^mmi.Ammr pinit |
tadjpf.tjft avmHjftn kit
I *
es ezt monda bevneteknek bochana 110
tyaual zvkesck vattok bochanatra 55 v
sycssctcvk juy'ctcvk az cn koporsm
hoz es ot az cn koporsmnl vr isten
5 <ne> tevl irgalmassgot nyertcvk
Tahat ez nemes ember halvan ezc
ket mynd nap estyg el halogata
hog ez dolognak vegre menne de
maga akara ez dolognak vegre
io menny fel evle loua hatara es ju
ve ez clastromhoz Es azon keppcn lclc
mykeppen az zzon monta vala
hog zombaton eycl clev tykzokoron
holt vala meg es jmmar <meg>
15 el temcttcck vala ez zent zvzet
kyt latvan ez nemes ember jgen
chudalkozcck ez dolgon es meg mon
da az fraterevknek dyehirven az
vr istent es ez zent zvzet Amcn ihs )
20
Jt olvastatyk egy plda zent margyt
azzonnak aurcolayarvl auagy
arn kozoruyarvl ky evneky adatot
vala az vr istentvl az ev tyztasa
25 gos zvzesegeert :
257
5 0
aa**HH*w jev;iHlkti$ww fa tahvih
MALX ibJttr *u;*w ; t/g* tett N i
.WLlhfin nuuityt \tmtUhtaP- ;ii
makk ikw- *? ytHittncA forte frvtt
MlutM Ufo^fahi ynykptti <ijkwj
| Stlcgvel >MIJ- ffruv' ^>ih MmAM
jw<ui ^h%mc^ bwhivfigsS m<iifi>\
a;;j Itfktpn -flt^ij>- \iaLt cl %' v N
SQYL nd">'$ i ihv tv^iwcr tojj* c; c w
X
**WA loih Hiiirgiit-AWtr .vrni i
tSuiuatetf Hnck|/e/ ** hwttytip^*
Vala egy soror prpostok zerzetenek 111
harmad zerzetebeli soror ky lakozyk 56 r
vala ez bodog zzon zygeteben ky
mskppen neueztetyk nyulaknak zy
5 getenec zent myhal clastroma mellet
keues napokkal zent margyt azzonnak
halla elevt Ez penitencia tart soror
jllyen latast lata mykeppen ez soror
ez dologrl meg eskuvek zent daman
io cos atynk oltra elevt hogy azzonyonk
maria istennek dichevseges zuleye
zenteknek es zent zvzeknek nagysok
sokassagaual menyorzagbol ala juue
az hzban mely hzban zent margit
15 zzon betegen fekzyk vala es ev ke
zeeben hoz vala az irgalmassgnak
anya alehthatatlan fenessegev zeep
coronat es lata ez
1
soror hog ez coro
naual azzonyonk maria meg coro
20 naza zent margyt azzont nagy
chudalatos inneplessel es tyztessegel
Es vala chudalatos kessgei ekessevlt
garadyc zereztetven fevldtevl fogva
menyorzagyg Mely garadichon
25 azzonyonk maria fel vive zent
259
ttjiAvjjijf' tfont <xi linttvhut- faij
af uf Mtetma Ki^ci n*tp^ */
amjakhil ttHcwt btVAtA nVn .
Hite? htflnlM^ft >te havtt pta >4
a yt\- ^H - he* wq& Kiwif
!%S<iLi C51/ tnittUttjtv v; t tuj/
tk g- hf h#tekte*6 ;vltteevl tjm^
stfojndh vak neve vrfciNf
fctiif V4k Y*$X* - ?cvth ojiirJiuP
llon \>*H- Ww*t > latn (z ;5?
5
margyt azzont az zentevknek tar 112
sossagaban az ev zent fyanak ev 56 v
revkke val dychevsegeben Ez la
tasnak vtanna keuees napok el
5 mulvan zent margyt zzon ez
velagbol ky muleek O mely jgen
drgaltos kenchet bochata ada
ez jdevben bodog zzon clastroma
az vr istennek es zvz marianak
io kyhez hasonlatost ne tlam soha nem
adt Azrt myes kenyeregyevnk
ez zent zvznek hog myes juthas
snk az ev bodog tarsossagaban
men is maria : :
15 Plda
Oluastatyk egy plda zent margyt
azzonnak hallrl ezen keppen :
Vala egy tyztelendev zvz es vala
elg <ty> tyzteletevs zvlektevl tama
20 dot kynek vala neve evrsebet
es ev vala penitencia tart La
kozyk vala pesten zent antalnak
clastroma mellet Mykoron ez zvz
hallotta volna hog zent margyt
25 zzon beteg
2
volna lata ez zvz
261
57
t rfamiiM ^nh wtrmt toptuk
... Aif^ t\wtk\ tant-
tfan* - W HM vitn* *? $y
jliiPf VifctfijJ
1
- fel vtuvupvjagktti 6iu
ihf nv^l*- J#HI- Hutrp> okomul
jiwmH4>- *U \uenaa. tv HujpU-j
? fmH^nhitf- ^HM/ 49^ # * '
egy jgen fenes chillagot ky menny 113
ez clastrombol zent margyt azzonnak 57 r
halla jdeen es lassan lassan fel menny
az gben Tahat az zvz meg kerde
5 az kevrnyvl alloktvl kyk evneky ttnek
vala ot lenny hog my volna ez zeep
1
seges chillag felelenek az kevrnyvl
llok Zent margyt azzonnak ev
lelke vitetyk fel menyorzagban bela
io kyralnak lenynak lelke bodog
zzon clastromabol nyvlzygeteben
Ezen keppen ez latas el enezeek :
Vala egy frter kynek vala neue
15 romanus es lakozyk vala gevry
clastromban Tevrtenek hog ez frter
ky
z
muleek zent margyt azzonnak
halla elevt es meg jeleneek az ev
prioranak es monda ev magt
20 lenny purgatoriumban kery vala
az fraterevknek jmadsagokat es my
seeket ev magrt lenny kynek
monda az prior Mynt vagyon
dolga az soror margartnak bela
25 kyral lenynak ky huz napoknak
263
idoilte kdt mt fdik AZ m g {&
jA$kx\\ el ** \M1A >nt tHm
l
ftt%$tin MAgf luyfigt* ttwkmh,
\b*\ihwtn { Uhl tt tni;at
" t t <^^ j*tJ*t?mJttttf ?tfjr
ibiiA Vtutf elvan O iuLutJ
ttft-bin ' \unt r^4> ttfttMhv- fo*<
CUMIMM &t fof;oy\\)ai VHCC UM
." ( L**t * " ' J V i. Z7 # I * L
**vu v^ovtijiia. * vak raiicM
elevtte holt meg felele
1
az meg holt 114
frter Az soror margarta bela 57 v
kyralnak lenya
2
fel mene menyor
zagban es ev vala meg evltevz
5 tetveen nagy zeepsegev kevlemb
kevlemb zynev aranyas ruhban
Ezenkppen ez latas el enezeek :
Ez bodog emlekezetev zent zvz
io zent margyt zzon Predicator zer
zetbeli soror vr ihs eristusnak
valaztot jegese es zerelmes zolga
loya Meeg elveen az haland
testben nem chak testevknek kor
15 sagyban de byzonyal meeg lelkek
nek betegsegyben es sokaknak
meg gyogyvlasnak yo tetelyt atta
kyk kezzvl sokakat el hagyvn ke
vest meg mondog benne
20
Vala egy zvz ky vala tmadvn
nemes nemzetbevl Ev neky vala
neue petronylla es vala tongay
peter vrnak lenya Ez petronyl
25 la vala ezen bodog zzon clastroma
265
J,
vyk \*&lUftJt*n >t htittk\t%
hrm ; )**** fitr&n[k WMA |
AJ i+ viben t%%v*l
:
lii{ ^-mmu*
ttitAtm l)&%mal*t *n*imxmmf
^AU fax ffxx^ m yuUgAVi MICJ
HUH ft^ ny irajpmH vumt M*I
tat **ditt^ f i q txfce U* K&| 41FW
tf ^t ^j i HU^f ^t i jgnf * * * * grj}
bely soror apaccha Ez soror petro 115
nyila vallst tevn Az tyztelendev 58 r
atyknak pispekeknek elevtte Papa
nak kcvucty clevt kyk meg tuda
5 kozk erevs byzonsagal zent margit
azzonnak zentsegevs eletyt hog my
koron ez soror petronilla volna
az collacyon az egyb sororokal con
pletanak elevtte mykeppen sokasok
10 zerzetevssevknek kezde gondolkodny
az ev zvueben azrol hog mynemev
ruht viselne ev rayta mert viselne
egy otromba capat azt es kezde gon
dolny mynemev ruhay voltnak
15 az ev atya haznl es mynemevek
lehettenek volna Mert gondolya
vala hog ha ev ez velagban meg
maradt volna tahat evneky veeg
teln sok zeep drgaltos ruhay vol
20 tanak volna Mykoron ez petro
nyila hog ky meeg nouieia vala
es jgen yffyv vala sok jdevt mula
' tot volna el ez fele gondolatokban
es kevansagogban Zent margyt
25 zzon isteny engedetbevl meg esmere
267
?1U
az ev gondolatyt jllehet hog zent 116
margyt zzon jgen mezz vala 58 v
az soror petronyllatvl az collacyon
annera hog jngen sem lathagya
5 vala
1
evtet de mykoron fel kevltenek
volna az sororok az collacyorvl
zent margyt zzon hozza hyva
ez soror petronyllat Es az ev gon
dolatynak es hetsagos kevansagy
io nak mogyat meg monda meg
fedvn evtet zvuezerent val ke
gessegel mondvn jmmar hyzem
jgen zeep vagy auagy jgen zeep
nek ltttl az zeep ruhkban
15 es meg tanehta zent margyt
zzon az sorort hog touabba illyen
gondolatokban ev jdeyet el nekevl
teneye hazontalanvl Ez soror
petronylla ev magt jgen meg
20 zegenle es kre alzatoson zent
margyt azzont hog evtet segl
leneye az ev aytatos jmadsagy
val kyt ez zent zvz meg tevn
Mert ev vala lelkeknek jdues
25 segenek zeretevye : Alleluia)
269
IUAM ? farar mifrow* wek* 4
*MxHtu woAf Ut* lliM entWitf
e r ^ f f | f*o#Jtw* W H ^ & I
a* k i t , vkr * Jtn iwa*jt# 4?
Nvte tar ^Htj#H0p/l; Wna~
cwHtalFeJaw Uj|4 **^* - Unt
Escneeg olvastatnak chudalatos peldak 117
zent margyt azzonrol Azrol hog ev 59 r
meg esmcri vala zuueknek gondolatyt
5 Vala egy soror ez clastromban hog
ky vala ieles nemes nemzetbevl ta
maduan Ez soror mykoron volna
ebedkoron az aztalnal az egyb soro
rokal mynd az tellyes ebededchaka
io nmely maas soror ellen gyvlev
segnek haborussagnak bozzuallas
nak gondolatyt gondola Ez so
rornak azrt az ev gondolatyt
zent margyt mynd meg esmere
15 isteny engedetbevl Mykoron az
sororok fel kevltenek volna az
aztaltvl es meg montak volna
az hala adst zent margyt az
zon hozza hyva ez sorort es meg
20 kerde hog myt gondolt volna
az aztalnal Ez soror kedeg nem
akara neky meg mondany
hanem monda neky Eezem
vala az aztalnal es az etekrevl
25 gondolkodom vala Tahat zent
271
gpnblabtt \nig- \miiki ti %utgv */h
vl wvt tlltftu fik ijyltvjSgkl a? c w
if $eviv fatg Huijt/ tai- a Ja fot*
*t*t*|pf*- . X^ KKA^ - Ing- a j /ltHU )*f
vMarjgif|-a^4<mHt#- ]%tf*tt A I W
\ Jr alrt 'et^ ^ v V' h'|M<^ wdfi <M
margyt zzon az sorornak ev gondo 118
latyt meg esmere isteny engedetbevl 59 v
es zereuel mynd egymasvtan mynden
gondolatyt meg monda Es nagy iste
5 ny zeretettel evtet meg jnte hog to
vabba illyen fele gyvlevsegekel az ev
zyveet megne sephetneye
1
zaggatnaya
Es hog lelket megne serteneye nagy
aytatossagal kre ez zentseges zvz
io Ez
2
soror kedeg nagy halat ada zent
margyt azzonnak hog az isteny jelen
tesevknek myatta gondot viselt az
ev jduessegerevl veue ez soror zent
margyt azzonnak jnteseet alaza
15 tosson es ev magt ev zent jmad
3
gyban ayanluan hog touabba
illyeten bevnekben ne kevteleztetne
yek nagy zeretettel kre zent mar
gyt azzont : : ins maria
20
Esmeeg illyen plda oluastatyk :
[V]ala
6
egy soror kynek vala neue
alincha es vala <y> aikay petevr
vrnak lenya Ez soror alincha egy
25 jdevben adventnek msod vasarnapyan
...
Miyhvw vgtim fjjlf jicvuvi o? cjppi
api *q f3two k#\u mm ^niida A;
M ?UM*M<- ^JUitMaiwl * Tok**" i ^
VK almc^i * &?** \i\tii ^uik*vt go*i
Iriuy e* nt*n&*ni\ * ja cvt *te*i \AO)M^
auac^a * e# ^ u W>u'< a? M ^UAMJM
tf xhjawfyajii btqt- * fokit lgfa e k n
VAKW el k wteMeneA- ^M#rt^wiui <* KII*
^ C? btw- &WV *a vxAmit *^ w/er
MvtMHaM^ ev kekggtn* t&\+
v^ ^ L 4*U| ennc W*MKA w*jt h
\Utf ifr- H$$t - *uam wtf**w4* fi**!
ithnjJ uamH tsttmm 4iiw/iM *
Mld>tik <2 d^c *"#* * * ^ ^ W^
Vtdpl \itio/fir tit fl e ?e*it vnar
mykoron volna az vachoran az egyb 119
sororokal az refectoriumban kezde ez 60 r
sorornak ez zvue jgen fayny Es sem
egy az sororok kevzzvl nem gondola az
5 ev zvuenek faydalmaual Tahat ez so
ror alincha kezde evnen zuueben gon
dolny es mondany Ha en nem volneek
apacha
2
es ha en volneek az en zvleym
es atyamfyay kevzet tahat jgaz elegen
io volnnak kyk en velem gondolnnak
es engemet oruoslananak Ezeknek
vtanna az sororok fel kelnek az vacho
rarol es be mnnek processioual az kar
ban mykeppen zokasok yo zerzetevssevknek
15 de ez betek soror meg marada az refec
triumban az ev betegsgnek okaert
Mykoron meg montak volna az sororok
az hala adst ennek vtanna meg te
renek tahat zent margyt zzon
20 mene ez beteg sororhoz es monda neky
My lelt tgedet auagy mynemev fay
dalmad vagyon tenekevd atyamfya
Monda ez beteg soror mynt vagyok
jmehol vagyok
3
en felele zent mar
25 gyt zzon Mychoda dolog ez hog
275
/a*
<zmm iwpti mig HUMJU l*44i**v/" jf]f
*ydm t i ftn/r>tfc^ 4 4 * fcteknhl *
jjktM h| wi fi kw ft i)h* f *W hi
*wdk c? pt Margit djpnmP* batm
fifcW # * l ^ *W ?H:t/AtW?t*V)Vf *? -a
ez te faydalmadef.t]
1
nem akarz zerzetben 120
lenned auagy hog ez keuees faydalmert
6 0
^
bnod zerzetben voltodat es zent margyt
zzon mynd meg monda valamyt gon
5 dlt vala ez soror Ennek vtanna ez soror
harmad napyg nem meree tekenteny
zent margyt azzonra ev nagy zegenlety
ben myert evneky gondolatyt meg esmr
te vala Ez dolog vala hrom eztendevuel
10 zent margyt azzonnak halla elevt
Azrt mykoron zent margyt meg holt
volna es fenleneek choda tetelevkel
jstuan kyral jdeeben Ez istuan kyral ky
vala ez zent margyt azzonnak btya
15 kevlde kevuetevket gergely papahoz
Alzatoson kevnyeregveen hog mykoron
az mendenhato vr isten ky embereknek
iduessegenek okt irgalmasson chodala
tost myelkevduen az ev zentyben Es kyket
20 az vr isten meg coronaz menyorzagban
gyakorta tyztely azokat fevlden ez velag
ban es es az ev emlekevzetevkre az vr
isten nag chodakat tezen Mely choda te
televknek myatta eretneksgnek gonossa
25 ga meg gyalaztatyk es az kereztyen
?eutainitKu9Utt * JJJEH vnint n \
^ H y&frx tftiKL** Amma- alx^MS ka
hi&Aft?*^ H&g^irftatf i^M/agM4
;<Mtftm* dttynvl* dkhk- e%ut MAIT'
^|fct cvtu^ij tUttbtn vnijf u.ifi;,>. v
61
hyt meg erevsehtetik Ezen jrgalmas vr 121
isten ez tyztelendev zent
2
zvznek myatta 61 r
zent margyt azzonnak erdemnek myatta anne
nagy sok chodakat myelkevdevt hog
5 evneky segedelmt nem hivnya egyb
zentevknek kevzette jgen mltatlan
Azrt meltoltatneek ev zentseges atyasaga
zentevknek <z> kevzyben zamlalnya hal
van papa istvan kyralnak alzatos kev
io nyergesseet kegessen meg halgata Es
parachola
5
papa eztergamy fylep rseknek
es vacy pispeknek es rakony apt vrnak
hog el junenek bodog azzonnak clastro
mhoz nyulaknak zygeteben maas
15 keppen bodog zzon zygeteben es meg
tudakoznnak
6
nagy erevs byzonsagnak
es nagy hytnek <1> alatta zent margyt
azzonnak jozagos myelkevdetyrevl er
kevlchyrevl es chodatetelyrevl Myko
20 ron el juttenek volna ez tyztelendev atyk
es vrak papnak parancholatya zerent
Nagy zerelmel tudakoznak vala az ev
zentseges eletyrevl Es lelek evtet nagy
chodalatos zentseges eletev zentnek my
25 keppen evneky eleteben meg vagyon ir
279
fgjjf. ,
WKA -a**/- xvurtpft ajjenvifr Jtnqegtt
ilttijnef Hffnfor y*tlut AHHA
jin btypt w sew* 'Wi^rjttJ' 4$*w*4>
^e*t*W# ekH\u^ ktfpnfiuf Mtit vet
"pap* tjfcvfTtwf fafeis trkkttit' tydxU;
xyutf- ytmieAtrfnat t blcmctfwiP-
Hfk> \4AUHAI- btMVIUIH ktvnbw pn
yjtpHlxyt > fajt ywf$*ml- ?mh wt*m\l
X^pMHol ttfit 'heg-f %*&& HAht
]tv^ vrtxripjt xjfutuv- py%ffap dt
van de maga [myjnek
1
elevtte ez jam 122
bor ez eztergamy fylep rsek el vgezte 61 v
volna zent margyt azzonnaak
2
zentseges
eletynek byzonsag vtelt Annak
5 elevtte halllal elevl vetetek meg hala
Ezen keppen zent margyt azzonnak
zentseges eletnek byzonsag vtele veg
teln el marada az jdevben haluan
papa eztergamy fylep rseknek halalat
io es ez dolognak vgtelen voltat es my
koron jmmaran ez felyvl meg mon
dot gergely papa es meg holt volna
es ennek vtanna levt volna jnnocen
cius papa Ez jnnocencius
3
papa pa
15 ranchola az ev zerete caplanynak es fy
aynak vmbertosnak es blancosnak
kyk valanak tevrueen kevnben zen
telt doctorok es veronay zent egy
hznak cananoky hog el menne
20 nek magyar orzagban nyvlak zy
geteben maas keppen bodog zzon
zygeteben hol nyvgozyk zent margyt
azzonnak teste hog ot meg tudakoz
nanak nagy erevs byzonsag alat
25 zent margyt azzonnak zentseges ele
\*t*-tt*H$l"ie HUHJ \XXiijt d\st
jtif't i)J/W<X VHOf * * }**Jf*H|*-
& "m- *MC#CVH A )**MA Jvufv*^
v*> *ww*f &p crf}~ kit** />*-
lt tipxt - vwcW- jgtft Jifftvtlti ***** *netf
>1
terevl choda tetelerevl kyk
1
ez jmbor
2
123
doctorok es cananokok hyven mynd 62 *
meg tevnek es mend vegyg el vege
zeek es hyven meg jrak papnak
5 be viuek nekevnk es jrua hagyak
mykeppen jol lgyatok az ev legendayat
Es lelek evtet ez jmbor doctorok
es byzonehtak nagy meltossagos zent
nek Annak okaert mykoron ez fy
10 lep rsek meeg lne es tudakozneek
zentmargyt azzonnak choda ttele
revl zentsegerevl Jme ez soror alin
cha kynek zent margyt zzon meg
esmrte vala gondolatyat nem aka
15 ra menny fylep rsek eleyben hog
byzonsagot tenne zent margyt az
zonnak jl nagy choda tetelerevl hog
evneky meg esmrte zyuenek gondo
latyat mert jgen zegenly vala meg
20 mondany Ezen keppen akoron el ha
gya es megnem monda Eznek vtan
na mykoron hallotta volna ez soror
alincha hog az papa kevuety el ju
nenek hog zent margyt azzonnak
25 zentsegerevl meg tudakoznnak
pl
M^'|KvkltH kqqr UIU tjt-tv
***** k* **w ym ter m
V K A ^ * * * * tevtaen * f ogai * lptg-
t
^ <*? Wv tfetf e*N*\ YHJT fW/*
1
& wieg- eMvie^ fe&t ti^<nt^uft>h
meg azon keppen gondola ev zyueben 124
monduan Myt tuch Myt lattal 62 v
zent margit azzontvl semmy't nem
tuch mondany az papa kevuety
5 elevt Mykoron ezt gondolnaya jme
nagy hertelen hydeg leles esek ev
reaya hat napyg vgy hog hy'zy
vala magt lenny hamar meg
halandnak Tahat ez soror ev
io magban terueen fogada hog
ha az vr isten evtet meg gyogyh
tanaya hog byzonsagot tenne
az papa kevuety elevt zent mar
gyt azzonnak zentsegerevl Efs]
1
my
15 keppen evneky gondolatyat meg
esmrte kyt meg es tevn hyuen
Ez dychevseges zyz zent margyt
azzonrol - byzonsagot
2
tevttek nem chak soro
20 rok frterek es kevlembkevlemb
1
*
zerbely vrak es kezevnseges npek
de meeg ennek felette byzonsagot
tevttek ev rla istennek zenty es
kyrevl jllyen chudalatos dolog ol
25 uastatyk : plda :
285
fi 3
jHt HU*'
< i ^ p p p ^ ^ F j ^ ^ * ^ s S p w f f -
fart****' t fe&y <*#M cbxfiyewaf;
U %jHr aBma}- q Uhg jfrov 0511.1
f*j?*t yHorgijjlr a^jcnyuj^ Ztn1rf$t
v l\etf \Mj jfvtfrxgvt hl\*dfatp\r
Vala egy soror kynek vala neue 125
candida Ez soror candida zent mar 63 r
gyt zzon halla vtan meg bete
gevle oly jgen hog az oruos es keet
5 segben eset vala az ev meg gyogu
lasarol evnen maga es az soror
hanem hyzy vala hog jgen hamar
meg halna Azrt mykoron ez soror
fekenneek ev agyban es mykoron
io jmmar az nap felkevlt volna te
kente ez soror napkelet fele es lata
hrom kapukat mely hrom ka
pkon junek vala zenteknek hrom
tarsossagy auagy hrom seregbely
15 zentek es juuenek ez hrom sereg
zentevk ez bodog zzon clastromahoz
es meg llanak ez beteg soror agya
nal az zentek Monda az beteg so
ror az zenteknek Myre juttetevk
20 ty jde ffelelenek az zentevk My
azrt juttevnk hog meg mongyuk
eztergamy" fylep rsek vrnak ky
mastan keerdezkevdyk tudakozyk
zvz zent margyt azzonnak zentsege
25 revl hog my byzonsagot tanolsagot
/
h
fip* * ywlmvimr \n*rbjr >Mf!
^ oivwt j w; HMEyttdr #$$*&* Tinik
* * * * *
Htm >**$** |h *a
MV
akarnk mondanonk ez zent mar 126
gyt azzonnak zentsegerevl Es tahat 63 v
ez soror lata ez zentevk kevzevt hrom
zentevt kyket jol meg esmere es ezek
5 valanak ez hrom zentevk az az zent
bertalam apostol zent devmeter mar
ty'r es zent levrinc martyr My
koron ez zentevk byzonsagot tevttek
volna zent margyt azzonnak zentse
io gerevl ez latas el enezeek Tahat
eznek vtanna juuenek nmelyek
az sororok kevzzvl az beteg sororhoz
es ez beteg soror mynd meg monda
az sororoknak ez felyvl meg mon
15 dot latast Mondanak az sororok
az beteg sorornak az te ltsod
nem hetsagos latas de sevt byzon
sagos dolog Mert mastan jt va
gyn eztergamy fylep rsek es tu
20 dakozyk zent margyt azzonnak zent
segerevl Ez ltsnak elevtte kedeg
ez beteg soror semmyt nem tud va
la ez dologrl az ev nehz betegsge
nek krsgnak okaert : )
25 iHs maria margarta : - )
289
6*
*%*
<H%n*jf ou^aMa^ \uMfWy cMfc
uxMtfhuxt- VdUAmm az \gij\A
\jat*nt ft*vi ldekf Vw ^>w:
Mtovi iuHljka drhtofufa az jkv
Ixty vfoyMciak pfaHr marctllu
tz fSvovo- ** yyoymcmlip\a.f
jTH ^f o **J ktte ** * ^7 *
v
^"T
1
^
** V#9 VK*M4 \iJ* * lf&it& kvt vei
Esmeeg oluastatnak nmely choda 127
ttelek kyket tevn zent margyt az 64 r
zon meeg ez gyarl velagban elveen
Egy jdevben zent margyt azzonnak
5 halla
1
elevt hrom eztendevuel kara
chon vtan levn nagy ar vyz vgy
hog be juue ez clastromba az zolgalo
lenyoknak vduarara az nagy vd
varra Ezen jdevben vyz kerest
io vtan juue jde ez clastromhoz az jdev
bely provincilis irater marcellus
Mykoron be jut volna az provin
cialis ez clastromban Mykoron
jutottak volna az lokutorium eley
15 ben es zolnanak nagy tyztessegel
az sororok az provincilisnak
Monda zent margyt zzon az pro
vincialisnak Tyztelendcv atym
my nagy vezedelmben vgynk
2
az
20 <az> aar vizert mert az duna an
nera arradot vala meg hog el vette
vala ez clastromot es meg muta
gya vala neky helet es az ar viznek
es vgy mond vala houa levt vol
25 na nekevnk tetemevnk es
291
*
T
VHi4h*$b yvtt*f a WuiyitiaJifHa^
koftVi jft*2*f WMJI*- T&f;**" )v*t
o# 0QU$ * Aj fn* ntmhc
HUHftgtl Mar A*miAf <i jd
bmXma. iga fewtftr ** p*OYoM *
hahmm UMtuax a yn+\imtvili$
< VtW- e* HAKA JH&ffo t Ur
ttUnjuuifut - %*\ Mtiy i w
e e/ ^ i i b w^ aj Mrthtv -M hrc
JUJ craihfiW tyybJM * i t dl" j w
ffelele az prouincialis zent margyt 128
azzonnak Menyei menyeijnnen 64 v
ezt en nem hizem Tahat jmada az
vr istent zent margyt zzon mond
5 uan vram iesus krlek tgedet hog
mutassad meg ez prouincialisnak
hog en jgazat mondok Tahat jme
chodalatos dolog Az duna nagy her
telensegel meg arrada es kezde
IO nagy zgassl az viz be juny az
vduarra es kezde nagyon fel neue
kevdny az viz Az puincialis ez jdev
ben vala egy kertben az sororokal
Haluan es latvan ez provincilis
15 az viznek ev nagy zugasat es her
teln juueseet jgen meg jyede
es el futamk az kertbevl az kerev
levben oda es vtanna mene az viz
Az vtan be futa az prouinciaOlis
20 az capitulom hzban de ot sem
maradhata meg az viztevl En
nek vtanna futa egy kys mezeve
kre kyt mostan hyvonk clas
trom kevzepinek az jdevben ot my
25 lnek vala az sororok nyrban
293
65
hmm *f hn*u*t w fawgaifeif
-4" f & H
>*A*4 W - K ^t K tpg? MCJ
VM.
Ez kerben auagy mezevckeben va
lanak nemevnemev fak es dezkak
kyuel az kerevlevt meg tmogattak
vala ezekre haga fel az puincialis
5 az viz elevl Ezen keppen byzonsagot
vevn ezrevl hog zent margyt az
zon jgazat mond volt Ennek
vtanna az viz esmeeg meg tere
az ev helyre <hog ho.)*
1
vgy hog
10 veternyeyg chak nyomat jeleet
sem lathatak Ez vznek arradasa
kedeg levt vala vechernyenek elevtte
Ezenkppen dicherek az vr istent
mynd nyayan hog ky az ev zere
15 tev jegesrt il nagy chodat tezen : )
Esmeeg vala egy soror ez clastro
mban hogy ky jgen nagy nehz
20 krsgai meg betegevle Mykoron
ez beteg soror semmynemev egessg
nek meg gyogyvlasat ev maga
ban nem erzeneye Tahat bodog
sagos zent margyt zzon ez soror
25 rul jgen zorgalmatos levn my
295
129
65 r
D
c
k^KU ty\* 4 Zikaf Ktalx a^ he
tuntfu aSHjpwpr lyallMr \mx apa
oi beteg- finmaf- e* Melty ok
JU wHgfitrY+MaP' oA& a?W)
Wfh* 2t0Jfci*L4? betegivc^fe
nychieer" ** oHfkgAt- jut * qt
IUUXH 1/txt wavgijt &;%** Wfn
ntift V&* %C **< &nwe ej jS%w
vlt ff mii) m^HtPem*yt
MII aj ew ** AHuiS*rf^rf>tAir
rwta^af- vjieiif rawAftH VAJ
MA- ViOSU (- $tMtel*- *** ^
UfLt%fr c$a^ hmn yent vtfjHa
<z hiAUf* 2iHh \naymjt a?**vi
keppen evneky zokasa vala az be 130
teg sororokrol kezde zent mar 65 v
gyt zzon zorgalmazny jrgalma
ssagbol az beteg sororrul Nemev
5 ncmev oruossagot hallt vala zent
margyt zzon es meg chynala
az beteg sorornak es neky ada
Myhelen zent margyt zzon
az beteg soror<o>nak ada az oruos
io sagot Legottan az beteg el vczte
nyelueet es okossgt ezeet ezt
latvan zent margyt zzon jgen
meg jyede hog ne lenne ez soror
hallnak oka hog ky kyvan
15 vala lenny egessegenek oka de
maga nagy hamarsagal el kevl
de egy sorort es hagya el hoz
ny az ev <an> aranbol chynalt
tablayat mely tblban vad
20 nak nagy sok zenieknek erek
lyeevk es az eleuen zent kereztfa
Ez tablat zent margyt zzon
mendenkoron mend eyel mend
nappal mykoron jmadkozyk
25 vala zemeynek elevtte trgya
297
*>&li * f hdia,\uh cUvtbt le cftk-
l*wh \wtwpjt <xt,20n es ttefttf kj
HvifhatH C6 cjiwf fajit] vy\w
hiciplvati *6 bevtjegt HvMjut
*lr Alikban* ** &*fMo frt;h
bAl/iH4iM/ SttntffawcM ftt
Mh*i+t w*mi* YI I WH ftiS ftf
ha, tftffup^Mfl ekvtitH *H4
mWtH ylfp h^tifJHAP pl
$*latx VAAmi/hfW fale\*a
?ev* Wh Hxtftd in \4tkn* *;
wUt* J ht&htvltt 'Aeg-tlhifi Mag
mernek AZ hetuL )*%<$** * fr ^ "
WtefelA h *? Hjjtfd* fattfUl aki
va W MfM ^7 wjtjja^hirW/ ^mr
vala Ez tblnak elevtte le eseek 131
zent margyt zzon es kezey ky
6 6

teryeztven es esmeeg kezey evzve
kucholvan es bevseges kevnyue
5 ket hullatvn es aytatos fazko
dasokat menyorzagra bochatvan
ev krsnek meg nyersnek
byzodalmaual Nemykeppen ky
altvan monda vram iesus xps
10 ha az te
1
felsegevdnek elevtte te mel
tatlan zolgalo leyanyodnak zol
galatya valamykeppen kelleme
tevs volt tegyed en velem ez
irgalmassgot az te bevseges
15 kegessegevdbevl hog ez beteek
ez te zolgalod megne halyon de
vege az elezteby egesseget Myko
ron zent margyt zzon el vgezte
volna ez bezedevket legottan meg
20 gyogyvla az beteek soror Ez do
log nagy erevs byzonsag alat
veteteek be Ez choda ttellel aka
ra vr isten fel magaztatny zent
margyt azzont meeg ez velag
25 ban elven men iRs maria
299
i \
&mi )Jc%*kw fyufcut n*yij<Mi c*
fmMAi- MfriMHX Wii;fev0Vt \Mh
Ma.yuxuyei/cv't whxa WMJ*
ywwgnt cofjM aj ev wlgrai* U*
W Nff W fcwjS*" Vem* Ht//{)
>
y
i V^k;<W ftHM4$KH C#
,V*Uf#%#** \HA7VH <* \*** .V
i Uf 4IM4MJ Wt4AV0K O* Ml
Esmeeg illyen chodalatos dolog ol 132
uastatyk ez zent zyzrevl
6 6
^
Egy jdevben husueet napyan con
5 pletanak vtanna mykoron vol
na nagy essev es volna jgen ho
malyos jdev hyua hozza zent
margyt zzon az ev zolgalo lea
nyat soror agnest es hagya ne
10 ky hog egy tarsot venne melleye
es az ev
1
zoknayat auagy kevntevseet
el hoznaya Mykoron ez soror
agnes el ment volna az ev tar
saual jme ez soror agnes az ev
15 trsat el vezte az setetsegben es
evmaga be eseek az ktban
mert az jdevben az kutat nem
kerehtetteek kevrnyvl kevuel
mykeppen mastan es vala az
20 kut az nagy vduaron az koh
nya elevt mert akoron az kys
sett kohnyaban fevznek vala
es ezenkppen az soror agnes az ev
trsa el veztveen az kwtban be
25 eseek Mykoron ezt meg tuttak
301
Hunytak aumm^ * $lmyxb$
4%m/mg* JyHtm -unt vwyijt
W f ; wf W AMp*H tntrt
* . *
V**WtW* VM#
* < (tU^
?WW IfrVte V&HMA THttC
67
volna az sororok meg mondk 133
olimpiadis azzonnak Olimpiadis 67 r
zzon kedeg el mene zent margyt
azzonhoz es monda neky 0 azzo
5 nyom gonozvl tevtted ezt mert
el veztevtted ez sorornak testt
es lelkeet Monda zent margyt
zzon ne feely anym mert
nem hal meg ez soror Tahat
io zent margyt zzon jmada az
vr istent monduan 0 vr isten
ha valamykeuesse kellemetevs
teneked az en zolgalatom tegyed
hog ez zolgalo lean meg ne ha
15 lyon Annye jdeyg levn ez zolgalo
soror az kwtban myg az clastro
mnak kuchayt meg leleek es
az aytot meg nytak es jm
mar harmadzer vetevtte vala
20 fel az vyz az sorort az kwtnak
fenekerevl mykeppen evnen
maga ez soror byzonsagot tevt
ezrevl Eznek vtanna el mene
zent margyt zzon es olimpi
25 adis zzon az egyb sororokkal
303
OH
ti h \*ma a* hoW w nfew p
k wgr fauna*- * Ht*c &UP *l
JL& aSoMat- <*? W ifkHHif-
i fsittv
t
yvunter
tavfcgi* *wl*v <* <*?**** fntfc*
>HffkfVW tf fajt*' 3*Vb***nf P
WKfJ tfcxW hntUtttl * HititJOA
jttJSft t&gHAt- ****** l)A
dv* mmkfytHi VMiifcwm o?
es ky vonak az kutbol menden se 134
relmnekevl es kyt alehtnak va 67 v
la meg holtnak meg lelek ele
uenen zent margyt azzonnak
5 jmadsaga es erdeme mya nagy
halat adanak az vr istennek : )
Esmeeg oluastatyk egy plda ne
mely frternek meg gyogyvla
io sarol ez keppen : --H : (
Vala egy frter predicator
zerzetbely es ez vala parazt rat
1

neky vala neue janos ev vala
15 hyvseges ember es aytatos frter
Mykoron ez frter gevtretneek
neged napy hydeggel zent da
mancos atynk napyatvl fogua
purificacio bodog zzon nap vta
20 yglan es mykoron <sem> oruosoknak
semegy oruossagok chak valamy
keuesse sem haznalt volna de
jnkab ez krsgnak myatta ha
lalra kevzelehtene Mykoron azrt
25 az jdevbely prouincialis jgen zevg
305
%
. s '
vH/ht /* \oU * tt M vak
evttp
VHi$t i$ 4H fcv
hwth fvU7i - VMi/ vvrwf-
r>s
seges volna ez frterrel mert 135
evneky trsa vala es kel vala 68 r
vele el menny ez prouincialisnak
frter marcellusnak mezz val
5 helyekre kevlde evtet ez prouin
cialis zent margyt azzonhoz hog
evtet meg gyogehtanaya jmad
saga mya Azrt mykoron ez
rat' jutt volna ez clastromhoz
io hyuata hozza zent margyt azzont
az clastromnak keregded ablakara
hog az kevuetseget meg mongya
mykoron zent margyt nagy
eggyvgyvseggel es alazatossagal
15 el jut volna Monda neky az fra
ter Az te lelky atyd frter mar
cellus prouincialis kevldet enge
met te hozzad hog en ertem
jmagy es hog engemet ez en kev
20 zel val halalomtvl meg zabadehc
jmadsagoddal Kynek zent mar
gyt zzon keuesse halgatvan ev
nem magban gondolkoduan
ezen keppen felele My vronk
25 iesus eristus az ky az beteghsegev
307
h^rwvH ##>' *f Hif Hnihm yeLy
vagy** hynjf UUv \uiwm * fai*
Hun*** aj Hvfmhtyvt -<u
^ 1 ^ *JP"' 1^?| ^ V2*
Uty ti y**&*$+ tteyuui tn-
mx Maht - 4a ^<if v* i*H<f *n*f >j
5</ * ** AMMAr MJaHti* (#ft^ui#
ket el tauoztagya es egesseget ad 136
En kedeg menere tehetevm meg 68 v
tezevm azt az my nnekem pran
choluan vagyon az en lelky atym
5 tvl de maga te es jmagy aytatos
son te magadrt esmeeg monda
zent margyt zzon az frternek
<ffelele az frater> ha vagyon hydeeg
lelev napod ffelele az frter Ma
io vagyon hydeeg lelev napom Tahat
elmene zent margyt zzon az ev
kamorachkayaban az ev
1
jmadsagy
nak helyere hog ky
2
vagyon az kar
kevzevt es az kevfalkevzevt az az
15 kyt mastan hyvonk zent margyt
zzon helynek Mely helt zent
margyt zzon jgen zepen meg
ekesehtveen vronk iesusnak fezev
letyuel es zentevknek kepeuel tar
20 gya vala Ez helyre bemenueen
es zent zvz az ev aytatos jmadsa
gyval meg gyogehta ez frtert
az hydeg lelessbevl tevkelletevsseg
gel es annak vtanna sokaknak
25 <ev> elevtte ez dologrl byzonsagot tevn : )
309
r>9
^HICCJ" jHtjat ^ 4 a hitel aliu^kth^
^mcuahi frter MVrcttbuB * \tftmcli;
~*ltf*W*i ht tuvc q Hojfvaw&iH *
.JI*mftta> Mig^alA^* <? ywuin
fialta OKLVUAH %ueg /otagaftitf a}
btKj frvaVdfcU;- d \mtf Jtu* W
;* ojmiteu \ick t5 02 <v tiicpe
vct- 19 A fc?ovtf- t * f j%il Mrw
tcKr'VMff^tfWW tj waiiwciot
yu$ n*Mte*gtMfft a a >J*M**&
Na- i nt f wfijctf tytdik Ukm
gtvmhtil r&far wwV af ^
*wr>H<g%|n^btmt<MJa ai cv
tlttr \ u U \thjdH>Jx <? $*** ^ ^
uvefc* A2idH lyog: a te JSvavul
Esmeeg illyen choda tetei oluastatyk 137
ez zent zvzrevl Egy jdevben az pro
6 9
>
vincialis frter marcellus nmely
frterekkel be iuve ez clastromban
5 zent margyt azzonnak es az egyb
sororoknak vigaztalasa Ez prouin
cialis akaruan meg latogatny az
beteg sororokat el viue zent mar
gyt azzontev
2
vele es az ev meste
10 reet es az sororok kevzzvl neme
lyeket Mykoron ez prouincialis
latot volna az in firmariaban
neeg nemes genge zvz nouicia
kat jgen nehezen hydeg lelessel
15 gevtretny Tahat ez nouiciak ke
reek az puincialist hog paranchol
na zent margyt azzonnak hog
evket meg gyogehtanaya az ev
jmadsagaual Monda ez prouin
20 cialis zent margyt <z> azzonnak
egy nemevnemev reogato bezed
del demaga tyztesseggel mykeppen
illic vala Mychoda ez soror mar
gareta zzon hog az te sororyd
25 jllyen nagy betegsgben tartatnak
,he *%fycir%fefc*fc t0
^ e* <%t a**?- )tH4gij tar A? w
Sfx na? a*tt k * r jHorgifr aj
flpi ol j aU^* fcwtHttjr >ww ttk -
pe *tsh>wrt A$ jvoiUHnaiid * *t?
2 VteM q tnf- input; *ui
W
1
^ 4t*4CHft \HtkL * C2 W[V
W*w \jhut wijefcwetF- ^ jotl- juj
hol vagyon az te kenyervletevd es 138
az te irgalmassgod Menyei azrt 69 v
syes es ev ertek jmagy hog az vr
isten kenyerevlyen ev raytok es gyo
5 geha meg evket Zent margyt az
zon zemermesen mosolodeek myke
pen zokta vala semmyt nem zola
de mykoron az prouincialis es az
egyb frterek ky mentenek volna
io ez clastrombol zent margyt zzon
mene az ev jmadsagynak helyere
hog az evneky hagyot engedelmes
seget be tellyeseyteneye Msod na
pon ez vtan ez zent zvznek jmad
15 sagynak erdeme mya ez felyvl
meg mondt sororok tevkelletevs
egesseget vevnek es dychereek
az vr istent es zvz zent margyt
azzont : Aue maria ihs
20
jt kezdetnek jmmar zent margyt az
zonnak az oly choda tetely kyket az
vr isten zent margyt azzonnak ha
lala vtan myelkevdeek Ez zent zvz
25 nek erdeme mya ez keppen .
:
. . - )
313
>
1
t
Vt maryfr a^fmuJf- ^dax Vita*:
v^Hjfcv* ^<r M^ * ^Hievi ki t tfteM
kuk* * liutfW l>at4AHA> hf $e*t^tv
\*ti* MJkx-VxvvHoi dm \ihM< ^2P*
Nj jimc*' el oir enntt
8
- \uxl*t neuc
lxvt<At- * t voJLt HCjpj %*" q*ew
-kw inthet" \iorifWK tertovKAwi^i
M t^Lvi \uutv foltbl & Unttvk
VU\JV> CHf | * f tHty^tfV^M 2jaV0Hl tf
Mdtjafl btltgier w W - Itdfl' <*?
e
*
&*vki/ a? e\i vvut^tV? * e* o? e* fb*
huj ^ cw \ihi|c cWrw ftlihq va^-
Ja> w W \ujy {pif/evmtftf nevtwu
Jevwtfkw festik ntfk <wjvt fcgpv*!
0
Zent margyt azzonnak halla vtan 139
egy eztendevuel es evt holnappal Az iste 70 r
ny erevnek myelkevdety mya kezde ez
zentseges zvz zent margyt zzon fenle
5 ny choda tetelevkkel Elevzer ezenkep
pen Mykoron jrnanak vr zvletety
vtan Ezer keet zaz hetvenkeet ezten
devben junyus hauanak tyzenhar
mad napyan pynkest octauaya vtan
io val kedden harmad ora vtan Egy
nemevnemev mukas ember hogy
ky pintr es alc ennek vala neue
benedevk es vala negyven ezten
devs ember vacynak tartomnya
15 bol dan nevev falbl Ez benedevk
nevev ember mykoron hrom ez
tendeyg mynd zvnetlen oly jgen ne
volyasol beteglet volna hog az ev
teerdey az ev mellyehez es az ev sar
20 kay az ev vtolso evlev felhez rgat
tak volna vgy hog semmynemev
labay nem valanak hanem chak
zevnetlen fegzyk vala evzve sugorod
van mykeppen tevke Ez neuolyas
25 betek mykoron hallotta volna zent
315
h.
\M<*\*g%lt j^oytHa^ >\<upt cip&x Htele
j&nwt- tottvfafAko; v*toi4aaw; lyx
fisx ynt vnavipjt ^UHKAA Hpcrfw*
9*f J*>H mndZm fag *j nagy Ht*#l
re^j^tiejfueew <t^ ** \M$ ^JI/WIX
**tfl * VHdHt V*f tjji^x 03 evi ah|AHi
H wjft*t \*vu-lyalt ptl tajhiah afc*e*
\Httg- ti - kvHM&U \kf ejti? d twwm
WtJHvvH ti whi^ MkiX e? btH$zt ;
fopdrfokoj tgiptv <ts - htfytr t * ^ #nf
ItyUl Hgtkt (n m a^^HifVH ^>#t r
Htmrm)t JJJ<JH CM \jm*tni>- keik
fetgFHvlfvtpux - \nctf \>h\}&n a* tt
v* itffXuxA nami al^tjfcpxl
hotfKwk oMujt vuwpj tvmne}
margyt azzonnak nagy choda ttelt 140
kezde kevnyergeny" az ev annyanak 70 v
atyafyaynak es egyb rokonsagynak
hog evtet el vinneek zent margyt az
5 zonnak koporsoyahoz monduan Ha
en tapaztalandom istennek lenynak
zvz zent margyt azzonnak koporsoyat
hyzem remellem hog ez nagy keenbol
meg gy'ogyvlok kynek az ev anya
io keetsegbel esueen az ev meg gyogyvla
sarol monda Mykoron az en atym
ky regen meg holt fel tmad akoron
gyogyhvlz te meg ez krsgbl Ez betek
meeg es kery vala evket hog el hoznayak
15 Mykoron el hoztak volna ez beteget az
koporshoz egyzer es keetzer es Ez jgyk
kel kezde ez beteg jmadkozny monduan
Hyzlek tgedet en [.j
1
azzonyom zvz zent
margyt zzon en vramnak bela
20 kyralnak lenya hogky te gyermek
seggettevl fogua meg vtalvan az te
kyraly zuleydet es ez velagy orzagod
<dat> nak dychevsegeet zolgaltal az
vr iesusnak nagy alazatossagal
25 hog teneked annye nagy erdemed
317
H* Htclttt f%?''^ Vali*- ^ H Hj
f
f ^ lft* t tnjfovtfW *? WUp{
^ t * g tejJ ^t l ^ Vak* tettj*
MI/HA M $0t(igwh*l * ^ <*? f ^ 0 *
;c NMUYV*1 * teH^t|fieM *%* HSO ^ H
MkAifM \ugptM ^T^tr^Kfw teve V H
3jj~ /iMbtirc^ %\it ntoript tfonnak-
vagyon az vr istennel hog engemet 141
az en testemnek nehz krsgbl meg 71 r
vigazthac ha akarod Es krlek jmad
lak tgedet tellyes hyttel keuanatos
5 aytatossagal hog meltoly engemet
meg zabadehtanod Ezenkppen ez ne
volyas beteg le tetetveen az kopors
nak mellette fegzyk vala Jme my
koron jmmar ebben mlt volna
io egy egez het es mykoron az nagy
oltron myse zolgaltatneek vr isten
nek kegelmessege mya es zvz zent
margyt azzonnak erdeme mya kyt
ez beteg tellyes hyttel hy vala tellye
15 sseggel val egesseget veueen el kel
mynden segetsegnekevl es az <j> kopor
sot haromzer meg kerevle halaat
aduan az vr istennek az egessegnek
jo tetelerevl Ezenkppen ev tulaydon
20 labayn vigan hazayaban tere An
nak vtanna gyakorta ju vala az
tartomny bely emberekkel zaran
doksagban az koporshoz haluan ke
deg emberek zent margyt azzonnak
25 ez nagy choda ttelt az tartoma
319
^tk^l kvlemb htUmh kvpMjMi-
TprfvicLd - ' - ~y-t^ ","
>lXxloL. twMicJt} fnaHv 'fagfai fof 1* **
#c* hLVtehjf^ **xi*t taup/ ue/^f?
g Ickfi iftif- tz cdbevt veit
<? tu ttrkebe* * o* vugxi c? AW*
nyokbol kevlemb kevlemb korsagbelye 142
ket hoznak vala az koporshoz Nemy ^1 i
koron kedeg evrdegektevl gevtrette
ket es hoznak vala ez zent zvznek ko
5 porsoyahoz es mynden korsagbely
betegek meg gyogyvlnak vala ez
zentseges zvznek erdeme mya az ko
porsonaal : )f iRs
io Esmeeg egy plda oluastatyk egy betegrevl
kyt zent margyt zzon meg gyogehta : )
Vala nmely frter hogky <ka> lak
zyk vala az ispytaly hzban es ez
15 vala tyztessegbely es vala aytatos
az vr istenhez es az ev zentehez es
ez embernek vala neue albert
es ev tartatyk vala nagy nehz
negyed napy krsgai auagy ne
20 gyed napy hydeg lelessel Mely hy
deg lelessel eseek ez albert neue
frter nagy faydalmban vgy
hogy az ev labay meg sugorodanak
az ev trdben de maga ez albert
25 neue frter fogadst tevn zent
7*>
t ,*
ntc^- adatol- e$j-t)cl> $o~
margyt azzonnak es byzeek az ev zent 143
erdemeben tellyesseggel nagy syralmak 72 i
kai ayanla ev magt zent margyt
azzonnak legottan hog ez ayanlast
5 el vegeze es az napnak egy reze el
mulvan ez beteg az ev betegsgnek
agybl es az negyed napy hydeg
lelesbevl es az ev teerdeynek meg
sugurulasabol mendenestevl fogua
io meg zafbajduluan
1
fel kel Es zent
margyt azzonnak koporsoyahoz juue
nagy aytatossaggal es alazatossagal
fevldre le teryezkevduen halat ada
ez zent zvznek Es ez dolgot meg
15 monda az frtereknek es egyb nagj
2
sok embereknek Ezenkppen el mene : )
Esmeeg kezdetnek nmely choda tete
lek kyket tevn vr isten ez zent zvznek
20 erdeme mya Mert az <k> ev koporsoya
nal vakoknak ltsok meg adatot
sntknak jrsok chonkaknak
kezek meg adatot es egyb sok
kevlembkevlemb korsagbelyeknek
25 meg gyogyvlas adatot : )
323
'
StM
jntf- M%MvjfjtstftnYd: dljtota
fv -ma^mt f| U*m -mm jmmutl
egtfotniJL mm ifmwmq&tt * P
IAOMHAP- tm hm. httf - VM"A tv n
mof njrf* WI A <xi Nfi '%r V
bit MHI l<xt-Ho \f*U - Ijnew
SMAb? gyMfyM4 JKfWT ^ ^
Y*^KJ <** vwuty f0h$qfiisiF- elcvtf*.
Vala egy lean kynek vala tyzen 144
keet eztendeye Nemevnemev pin 72 v
ka neuev hazy atynak lenya
Ez lean vala zent margyt zzon
5 nak koporsoyahoz aytatos es hyv
Az jo ttelekrt kyket <te> hallt vala
zent margyt azzonrol el hozata
ev magt ez lean az ev zvleeuel
ez zent zvznek koporsoyahoz az ev
io egessegenek meg epevletyert Ez
leannak ev bal keze mynd ev zv
letesetevl fogva hatra fordulua
vala meg sugjVJroduan
1
mynd hol
nalyg az ev valiara es oly jgen
15 meg azot vala az ev keze hog va
lakyk latyak vala semmyt egye
bet nem latnak vala hanem
chak az bevrben az azyv teteme
ket mutagyak vala ragazkodvan
20 Mely lean mykoron gyakorta jut
volna zent margyt azzonnak ko
2
soyahoz egy nehany napyg tahat
az nagy mysenek alatta mykoron
az euangelyom <osua> oluastatneek
25 mynd az nagy sokassagnak elevtte
v tzntrtt' kjtljt' h& vnm fuuvtd
MA WtMt et? fyctirA frhuinr uxU
,c wyt#*h vvtf|>tHKi
t
' %netj-
H>\*ibaM t ev \dcd& \umt$ KytJii
-uaJ
3
- le^nfA * evne^t; VktU >OM HUP*
kyk akoron ot valanak ez lean az 145
ev teneret kezeyt
1
kyk meg sugurul 73 r
tak vala es hatra fordultak vala
meg nyta es karyat fel emele
5 es ev magt myndeneknek meg
gyogyvltnak mutata Ez lean ez
vtan aytatossagbol egy nehan na
pon vgyan ot az koporsnl meg
marada es valakyk keuannyak va
io la myndenevknek meg mutagya
vala mykeppen ez napoknak alatta
lassan lassan az hus az azyv teteme
kre neuekevdueen az vr istennek
jo ttele mya es zvz zent margyt
15 azonnak erdeme mya tellyesseggel
meg gyogyvla : ) men ifis
Esmeeg maas plda zent margyt
azzonnak choda tetelerevl ez keppen
20
Vala nmely zvz apaccha ez chas
tromban es ev vala nemes kyraly
gevkerbevl tamaduan ev vala bela
kyral<nal>nak hgnak anna zzon
25 nak lenya evneky vala neue mar
327
mt" Wjfrmt t^ fcrv mcugnvch
bfiethi Mf/Uta w i/kHMifjib' hztc
kit H\d$**tkhxk*6 hrfagbxn *\m
MJ0+H&mbuhv&' ji*t HiOMgltt vtj
JtWHA^ evA&Hi \Hl}Ot * fttHil 1Mtp-
.tljplot )*, HttUvht \te^t zhim
>A/-WJM Htjrlttft^ crifhifnh- ?**t-
ttfit - t HiijhrtH hitet *oUt& >i
imefcji' atfwxiaXiaJtvt olf )^cw vm^lr*
*!^jiteuvvfe**- ygij l}*g- ^ **
HCHi d^t* VAA Lyt\iMi CM hit
Ytytud vuxfi/ evt*Je*Jdl <^ JM
jfifHtenfewaw Wn?o, viola, v v*ui
Ifw* >g ty*B~ *H*H*H>- wvuimi
yuyntwttwcto K. ^ut YHIJ^OVW
4? vev kuhi \iolvux a MtMli\a bt
Ht$tt dkuu ti^ovi f&if- V>t \ 11:|
gyt Mykoron ez soror margarta 146
hallotta volna vr istennek sok tete 73 v
leet kevlembkevlemb krsgban meg
nyomorultaknak zent margyt az
5 zonnak erdeme myat isteny enge
delmmya mykeppen hyzy'vk ez soror
ez hallt jo tetelevket nem akara
zyvivel hynny Mykoron ez soror egy
napon az karban llana az ablac
io nal kyn nezettetyk eristusnak zent
teste es mykoron latot volna ne
mely azzonyallatot oly jgen neuolya
svl kevzvenyel meg verettet es
meg suguroltat vgy hog az ev
15 kezeytevl es feyetevl meg valuaan
ev testnek semmynemev tagyaual
nem lhet vala hanem ev keet
kezeuel nagy erevkevdessel az pa
gymentomon vonza vala ev ma
20 gat vgy hog mendenek kevnyerel
nek vala ev rayta az egyhznak
kyvevle kedeg hordoztatyk vala
nemevnemev talygan Mykoron
ez soror latt volna ez nevolyas be
25 teget akara byzonsagot venny
329
.WfA* bttept >*U#ij jfotfipjetitoHi^
Ictk^M^M ttllif& l)Ht/ ^lt H;
Itif&ttaM dpialcUi htjfkn alig
frov oHr*>t aA,\m a% oX\<Mr<**\
t$ v*up fifyfog vtlm, <x% fnt api
hajban * t ^cvwfrtMhunJtk q ntuc
h\cB hetegtM A$ beHgmel*' a* tv V
gij l)WW h>*fx$*nat- Hvhtlt vneg
Vtj cvev w WM akr mentt **4 &
frtrflpf * \Y tknttir- ti ^t\it Ht*ti
*XA & d Jja?a. \Htne *Av\nx& MhM
\u\ cpintin-vii) ^uf- elvnuZtoiM -*x?
ev mefri^ ykkxnm yuvpjtiutl e%-
ve ***** btfytt*!- *Vv^ffe? yjvmfc
zent margyt azzonnak zentsegerevl 147
monda soror margarta ha ez ne 74 r
volyas beteget megy gyogyehtandot
en ltsomra jt aluan Tahaat
5 az vr istennek es hala adsokkal dy
chyretevt mondok es az te zentsege
det hyveen tellyes hyttel melto tyz
tesseget tezek tezentsegedhnek Jme
legottan chodalatos keppen aleg
io muleek fel ora mykoron meeg az
soror ottan llana az ablacnal
es nagy sokassag volna az zent egy
hzban es kevnyerevlnenek ez neuo
lyas betegen Az betegnek az ev re
15 gy hozzyv krsgnak kevtele meg
oldozvn vevn tevkelletevs egesseget
de myert az hozzyv krsgai meg
emeztetevt vala az ev ereye az
vy erev veveen aleg mehete az ko
20 porsohoz vr istennek es zent mar
gyt azzonnak erdemnek halakat
ada es el haza mene Annak vtan
na egynehny heet el mulvan az
ev megys plbnosa megyeeuel evz
25 ve es ez beteggel kerezttel processio
331
*$ foto* ttpwfall&tm}- AJ w v$gn
i^C^ffV Fovfiutzrd* iXj VV* tfknncj- e?
yxtat afa-H+xP- ?ent *ML*ifi\t a^vmu
J**4C>H*W- aijanJMW HuttfB ttt.
MA- fintfigirevl wveg- w*v?iia
je# -mj- v*cWcif>ehc/^ <xijhvfi(^i
AB IJCA aJbxfihba*t : - .VHI#H
j\Httg \ud&< etpj jfftjv K| Lxh0
tye**- ivjibct atftnnAk ifjrittt\abixyt
20Mt gelijeM- pttije *Ut HC/I, jcjn;
lA^tvf' waww j ^vthgellerh littpt'
]le**%rf- Wh vttfjp ?*vtf- g*ii|W- *x<-
HififtHtn kt,\*ttM%\ %*$ZU v*Mup|
;
4; cv Pt^v/o^LHaJ htttgetptef- May
jp HHltk aixhtah jfkvthrv/ etys/fciyv
ual juuenek zent margyt azzonnak 148
koporsoyahoz es byzonsagot tevnek 74 v
ez beteg azzonyallatnak az ev regy
hozyv krsgrl az vr istennek es
5 halat adanak zent margyt azzonnak
rdemrt ayandokokkal tyztesseg tete
lekkel zokaszerent es ez zvz ky elevzer
ketelkedyk vala zent margyt zzon
nak zentsegerevl meg marada
io es meg erevseyteteek aytatossagban
es hala adsokban : men : : :
Esmeeg vala egy jffyv ky lakozyk
zent ersebet azzonnak ispitalyaban
15 zent gelyert hegye alat Mely hegy
azrt mondatyk zent gelyert hegnek
mert regen az hegynek alatta ev
letevt volt meg zent gelyert az
kegyetlen kemny pogan magya
20 roktvl Azrt mykoron ez iffyv sok
jdeyg fekevt volna az ispitalyban
hall hog zent margyt azzonnak
1
erdeme mya
az ev koporsoyanal
2
betegegnek nagy
jo ttelek adatnak istentevl egessegre
25 menere tehete meg zerze az beteek
333
5
s^i^r
\\i\\\ \\tw*k wm fan
hog el hozattatneek az koporshoz de 149
az ev nagy krsgnak myatta 75 r
kevnyevkleek az maruany" kopor
sora aytatosson kre zent margyt
5 azzonnak segedelmt esedevzeseet
es vgyan ottan legottan vevn tev
kelletevs egesseget : ) -
Vala nmely vak hazy atya hog
io ky nagy sok jdeyg val faydalmal
zemenek velagossagat el veztevtte
vala Mely vak mykoron egyb
sok emberekel zent margyt zzon
nak koporsoyahoz aytatoson <j> zaran
15 doksagban juvevkel ev es el june
az ev gyermeke evtet vezetveen
de az vr istennek tytkon val jty
letyvel ez vak semmy jtteit
nem vevn nem kevuete Mely
20 vak syruan es zomoruan keet
napy auagy neegy napy menev
fevlddevn az ev hazban teer va
la meg be menueen kedeg az ev
hazban le evle az ev zekeben
25 mykeppen eleb zokta vala az ke
335
jy-
WUM&&& XWfjlttoC ' t& CM
vv-crLk*iA
hal ttrfcr vneg AZ K hazaxrtba^
'ilAhaft Tum/Uut -Vett
jgynCM^ Wtfjftr^gp^ fej liy
\HM*V*K ej UkfUdJ*- ti >nulfc-
mennek mellette es ev hozya ny 150
van az ev feleseget es fyayt faz 75 v
koduan monda 0 en azzonyom
zent margyt zzon sok emberek
5 az te <ir> erdemed mya irgalmas
sagot nyertnek Chak ennen
magam az en byneymert va
kvl terek
1
meg az en hazamban
mykeppen oda mentem vala
io Es hagya az ev felesgnek hog
az hznak ablaknak az ev zeky
mellet meg nytnaya az <a> gnek
vygaztalasaert Legottan ez beze
dek vtan ez vak az ev felesege elevt
15 fyay es haza npe elevt veue
zemenek velagossagat ky leg
ottan ev zekebevl ky juve hy
van ev hozya ev baratyt es zom
zedyt es meges <plena> plebano
20 ss<on>at halat ada vr istennek
es zent margyt azzonnak erde
mnek Zerze nagy vendgsget
es laknak nagy evremmel
Mykoron ez dolognak el mlt
25 volna egy hete esmeeg mynd
337
76
ht* HlUpfiijttP" j tv fgA&afo^ u
v\tu4. vi|k.*Iwffcjjakt* ^HI.|
yxhoj .Ajf*HY*fi~ t* tgM
lUHtl MAI* fXvi\iO^ft^A*\
>)4^ -V&Hik VfVtVt| 2H1tHl#
Ajolw Mewitij ytMfhewc-t buh>
>pi<>- Vktlt XUM*. euijc * <* \xtl*
\u\*iiLt * ? viiptr ^hmJetftr 2w
ez emberekkel vy gergyaknak 151
aldozatyaual az ev zarandoksagokat 76 r
be tellyeseytek az ev fogadsok ze
rent es mendeneknek nylvan ky
5 hyrdeteek ez meg gyogehtasnak
jo ttelt : men : iRs )
Esmeeg vala nmely evzvegy
azzonyallatnak lenya kynek vala
io neve neste hogky az ev zemey
nek zevnetlen val faydalmaual
evt eztendeyg levn vakk Ez
lean mykoron vezerletevt volna
zent margyt azzonnak kopors
15 jahoz Az frtereknek es egyb
sok npeknek jelen voltara kyk
juttek vala zarandoksagban
zent margyt azzonnak kopors
yahoz Erdemle venny zemenek
20 velagossagat ez zegen vak lean : )
Vala nmely penitencia tart
kynek vala neue evlse es vala
nemet Ez nyolc eztendeyg zev
25 netlen zenvede zemeynek faydal
339
A'
WAt * ti <t| H*%m kga*iaspHi\jJhi *] tv
titvfemit vf'fklii^alx <x;t\
"\IA aqwjalLxt h^oDalt^ ^evth mar
ht- egif Me^uiif M A ^ W x>^
VHU-W ^nnia^ *vVvnt&vi Wo ve
\ii\o\na, t v YakjtvL, tig- HVH \HXVJA
toffcugsr jeni- wtOMifft azpnvtit cv
fotv * J***t- }A$ Ipchitf IKIV>H &I
tj<*i*ui vtAgtj *WVIVHW* '.
t>A* - hjvieA Vak Ytfit* botdtvf
mat es az nagy daganagnagmyatta
1
az ev 152
orchayanak hsa fel neuekevdueen 76 v
es az ev zemeyt <az> be fedy vala az ev
orchayanak dagatod hsa ezenkppen
5 vakon marad vala meg Ez zegeny
vak azzonyallat hozattateek zent mar
gyt azzonnak koporsoyahoz es ot tar
tateek egy nehany napokban zent
margyt azzonnak erdemeben val re
io mensegert Nagy
2
bodog azzonnak
msod napyan ez zegen betegnek
menden faydalma meg zevneek
es az daganag le zalla es semmy
nemev ektelensegnek zevrnyevsegnek
15 nyoma ev rayta meg nem marada
nagy sok npeknek ltsra veue
az zegen vak ev zemeynek <v.> vela
gossagat zent margyt azzonnak er
deme mya vrnak zvletety vtan
20 Ezer keet zaaz hetven harom ez
tendevben es el mene az ev haza
yaban nagy evrevmmel : -
Vala nmely zabo vacynak vara
25 saban kynek vala neue benedevk
341
77
raWttAW } * M$ CU l ap* wdk?"i
e* |^<tWffeiW*e0 ovwi/Shii <a
i\$ lttyHrn} oMAtfij eiehjvew/ Herfeg
\u& * & Miuohj&e Leng- - eu ^|ve
*u> Hl^M ^ta*Qlf*tpuu tv \%n\
gat AMftt'MX yent ywxvgtft o^*r
mai*- **JHI*W* Htijhinm WHKU*
wutgr *j*v* Ttwt- hpu*. kvwifevi
iK iewh Hi^LVjptf- xnourmt xyomiat-
evtel*- *p
{
d)tYuun jq V* ^etifrtvit
tiaia, egy onhiv hpuh \AALX vte
\javo <^ wuxvKW \uveu iwxbc*
kiivi *,&&" joP- jUiitt" *j ntlu; Kv
Ez zabo eztendeyg auagy touab mu 153
kalkoduan poklossagban jgen nehezen 77 r
es nem chak evnen magatvl de
ev hazabelyektevl es oruosoktvl az
5 ev eletytevl auagy eletyrevl keetseg
vala Ez neuolyas beteg ev zyve
nek tellyes aytatossagaual ev ma
gat ayanlvan zent margyt zzon
nak erdemeben Mykoron jmmar
io az ev zarandoksaganak harmad
napya volna egessegnek jo ttelt
meg nyere zent kozma devmyen
napyan Az nagy sokassagnak elevt
te zent <margyt> margyt azzonnak
15 erdeme mya az vr istentevl vevt
jo tetelev<kn>ket meg esmerueen
nagy nyluan val kyaltassal ha
lat ada mendeneknek teremte
nek dychirueen az vr istentent : - )
20
Vala egy ember kynek vala ne
vev marton es vala somogy
vary Ez marton neveu ember
gyvtreteek sok jdeyg az nehz kor
25 sagal es vala ektelenyevl ev teste
343
svt>H*r zt*m\\wkwh l Y>ata CM
favMtib' \eoJLa, Heii/ ftji-^^rW .
\*YltHjttvl ynoMzkt hf ja,lyaM)amh:
MA4t f*ggLafl~ Hnek- aj vh?h U
i*if^i^ <*uaii <xhWij<wj j(?jf- ja
VHjf tpftfifMwx} ev&Htiiu* v\ U
h^U- MAJfl) We^ fl\tliVC\il A?,V
VHelij kovfagv tmba* aduit far
e* * Htejr htvhi^ oate*- <^ fttvati%zv
gy\*xy$ -Anyud*- Vhuti. *i WU
ben meg zevrnyvdevt es vala ev 154
elmeyetvl el jdegenevd mykeppen evr 77 v
devnges
1
mykeppen sokaktvl jtyltetyk
vala lanchokkal meg kevtevztetveen
5 tartatyk vala Mely korsagbely em
ber legottan hog az ev hazabelyeknek
evryzetytevl magt ky zabadehagya
vala mendeneknek meeg testek<ne>
ben es nagy bntalmakat tezen
io vala ffogadast tevnek az evtet ev
ryzevk auagy atyafyay hog ha
meg gyogyvlny erdemlene zent
margyt azzonnak erdeme mya
tahat nagy mezz fevldrevl az za
15 randoksagot be tellyeseyteneek zent
margyt azzonnak koporsoyahoz
Mely korsagos ember aleeg tar
tateek fel orayg az lanchokban
kezde jvevlteny meg gyogyvltam
20 <bochatta> bochassatok engemet za
badon j arny Az emberek semmy
keppen nem hynek evneky de meeg
es meg trtak evtet az fogsgban
egy orayg Annak vtanna el veueek
25 ev rla az lanchot es zabadon el
345
78
hagyat- Hf*wwij * h \ntnfevt ttfltw
aj dtiij ohfa#zuu\- jdjgtniK
ml vmYtMVuyt <w fogukt ^MUU^JA
V*#O^ 6e ttvjtffiiifth' * i wwjwi >nia
t)A*t hffonfa^ot tevmA q kp&tvd
Aj ciftkif )OMO6 ttpouaA ftitfetp
iwda- eu tUttftfeW el lijtHtkh <y
giufiuP- Yijt^b Hvhihft M^lx \nCtf
^Yn^dfjM <# *Aewijemil>teA- \scda
|t*# YabLfoptMft tewwe>-Amc4Y*<
vtijwueA e* vite^ ^rnififivaaH
\iQt*%\ b\wnfx#t>t ftw>**A * t ti
hagyak menny ky menden keppen 155
az eleby okossgnak zeledsegenek 78 i
zokasat veueen tevkelletevs egessg
gel evrevueen az fogadt zarndok
5 sagot be tellyesseytek es mynd nya
yan byzonsagot tevnek ez chodarol : )
Az cheley janos byronak felesege
vala ev elmeetevl el jdegenedet es
io sokaktvl alehtatyk vala evrdevn
gevsnek kyert tartatyk vala meg
<vaz>a vasaztatvan kynek okaert
nem chak ev baraty de meeg ev
zomzedy es <u> kenyerevlnek vala
15 ev rayta ffogadast tevnek kerueen
zent margyt azzonnak erdemet
es ez elmeyetVl el jdegenyevlt azzo
nyallatnak tevkelletevs egesseget
nyerenek es meg gyogyvlvaan
20 zent margyt azzonnak kopors
yahoz hozak es ez dologrl sok ta
nokkal byzonsagot tevnek es ez
azzonyallatot egessegben eleue
mutatak byzonsagval : - -
25 iRs maria margaretha
6 kivfkxpS \3OXA t t\) \*xLx \pv
Mtviu hifizUniev iwbtYyith ftlifm
bt vthqtthtUM &} v -nagy MJCJ
fovatpuvt * fjtn&xfl- HMM q A$OK
w- ev \*Yx thayah\ Ijtf l^a a;
W jkn jent- yMXtpft A^OMHO- O
\xcb>H\il~ ynaripit- &jpMwF' hy?*
faiayy VMijKwvi q fipaf!' >njr
tt*Jte^ Wk* * t aioMloba- MUX
MOF trtMitbeM M\jcvt\tt e*wk.
j-cvnfcev^ vncg- tvtv(ei)lxt*\uf
.*clhj iftvUhH - Ijttf q tUuttp *u
<L* ^ a J a ^ v i l ' Of ckv!?i) <'%*'
)CH \ vlhiVL K|> f fol&t iatfs*
'A& lyato&- l i nnal -"
Esmeg vala nmely azzonyallat ky 156
es korsagos vala es ev vala vpor 78 v
neveu tyztelendev embernek felesege
es tartatyk vala kevlen magnak
5 be rekeztetveen az ev nagy nehz
krsgrt ffogadast tevn ez zzon
nak ev vra es baraty hog ha az
vr isten zent margyt azzonnak er
deme mya ez azzont meg gyogehta
io naya tahat zarandoksagot tenne
nek zent margyt azzonnak kopor
soyahoz
1
Mykoron ez fogadst meg
tevtteek volna es ayanlottak volna
ez azzonyallatot zent margyt zzon
15 nak erdemeben nyerenek evneky
tellyes egesseget Ez dologban kedeg
sok emberek meg erevseytetenek
lelky epevletre hog ez elmeyetevl
el jdegenyvlt azzonyallat auagy
20 balgatak azzonyallat egyb em
bereknek hytyvel aytatossagaual
es fogadasyval az elevby egessege
meg adatot nagy sok embereknek
jelen voltara kyk ez dolgot lttak
25 es hallottak : byzonual : - -
349
7&>
/Jfcfljcu <*$ \tr ifkn ^evih wKw*jfijh ^fou
\ia ev&ctnc >uija l^^JhAtt" friwu\}
\joLt MLUt hH)* &] )A2\j ahf& >M\l
kfkgtuil *$ Ijajx ntjtiwu "tf aj w pf*
byn& \ JAU ntta beutJA <rf \ioia
a^vt p^wd;ekM \WM J yyncfew
U (*- -tf v \yay\ ahja>ia jefe* \w\
tava lia^aneyifiai CUJK e^ Jp/ev t*u?
kt- a? h* d *tif<mta ^ tyajM ahja
Mc lifljph) Hiyje fca^rWa/tjF w
la x? i.1 tre**VMCmiiJ,ftmtH Italai
ua> wytdeJmff" ei pra - vvuw-alt!
vueihtvt feltf Viola O \*q*?vtur
*S aj gtvwxtMr \tmfOM ttnu ti bxjpj
Jt kezdetnek nmely pcldak hog my 157
keppen az vr isten zent margyt zzon 79 r
nak erdeme mya halottakat tamaz
toth fel letre : - - ifis
5
Vala nmely tyztelendev hazy atya
budanak mellette fel hevuizet kynek
vala neue boch Ez hazy atya my
koron vechernyenek vtanna vacho
io ralneek az ev kev pyncheeben ev fe
lesegeuel es haza nepeuel es az ev fya
kynek vala neue benedek es vala
heet eztendevs alozyk vala vgyan
azon pyncheben Jme az pynchenek
15 egy reze az pigymentommal
1
evzue
le eseek es ez hazy atynak jelen vol
tara haza nepeuel evzue ez gyerme
ket az kev el nyoma Ez hazy atya
kedeg
2
hogky mezz vahchoralyk
3
va
20 la az [ke] germektevl fedvn
1
* halai
nak vezedelmet el futa mert oly
jgen nagy vala az romls hog
meltan felic
5
vala az vezedelmet
es az germeket vgyan ottan el hagy
25 van az kevueknek alatta Es ez
351
Rovati tfj^meKi cf yu/ty fisi )%i
W * vitHuiifK a&khd el eijd> g
^UMMII \ k | el At ^rMA^aWa
vMtw y Ww^ hf oly jgcn Hif
fcuv*lttf **u! *& d wpmlMpl \&
U.rJ^f fevMvnt/vavttt* q*J%*
v
tagyktH e* HfetnyltK ucwtVxlo.
^ g^tv wcKic Hiejr m outija %^
Htftiuof \Htmt q^ipt'mef *m
i*\*ihh*M h*?h ***** ti faii )p>
Meg i><>if*
gyermeknek vezedelmerevl az ev zu 158
ley esenek nagy syralmra
1
de my 79 v
koron ez gyermeknek zuley fel jn
dehtottak volna mynden ev atyok
5 fyayt
2
es zomzedyt Nmelyek as
sak valaky ez gyermeket kapk
kai nmelyek skkal es egyb ez
kevzekkel vas es fa zerzamokkal
kyk ez dologra alkolmasok valanak
io nagysok mukaual nagysok jdeyg
len az fevldnek kevnek es meznek
terhet nehesseget el veueen az gyr
meket ky vonak ky oly jgen meg
tevrettetevt es el nyomottatot va
15 la hog semmynemev egessg ev
tagyban es tetemyben nem vala
ky megnem tevrettevt vala
Ez gyermeknek kedeg ev anya az
nagy bnatnak myatta mykep
20 pen anya az ev egyetlenegy fyanak
hallrt anyay zorgalmatossa
ggal tapogatya vala ev fyanak
nyelvt melyet ez ez meg holt gyermek meg
zorehtvan tart vala ev fogay zev
25 zet veerben be keuerevdueen
353
SO
MW>t3uaJM' <3^if Aflmi't- JUJ 2Z*\Y
\*vu>ip/> ^?*w" hvmwh HpMl l/aj
O 4**n<*-'mtm*miP- MYit wwtptnf/~
JLnonnfP hrnYbuipj u^wtn
m c alommal. \aHYYi\)in _ygr,n
mely gyermeket mykoron az ev zuley 159
az ev hazokban le tevttek volna 80 r
hogky mendenestevl meg holt vala
meg hydegedet vala es elev lelek
5 tvl mendenestevl meg foztatot vala
Ez gyermeknek ev zvley az syral
mas zozatoknak kevzette kezdeek
hynya istennek irgalmassgt
zent margyt azzonnak erdeme mya
io monduan My azzonyonk zvz zent
margyt zzon kerevnk tgedet hog
az te erdemednek myatta tamaz
zad fel az my fyonkat my lelkevnk
nek es testevnknek egyetlenegy vi
15 gaztalasaat
1
mert tugyvk hog
ez irgalmassgot meg nyerhetevd
mynekevnk az te erdemydnek my
atta Az ev rokonsagy kedeg es zom
zedy vgyan ezen kenyergeseket
20 kyalgyak vala Ez gyermeknek es
ev atya futameek zent margyt
azzonnak koporsoyahoz zevuetnek
kel es ldozattal veternyenek vtan
na es evtte
3
aytatos kenyergeseket
25 vr istennek es zvz marianak
355
^
1^*1,14? IfevtoffrgretiHc! * ** CL
-
*, "-'-Kg-
A^IM/A 3tfT wr#,t JUPHHOI ifckvy
jtittt Cl t4tt*ttkH A?* **ifav0*\ }
fnml c* wejf fctvvtf o M Kckjf^vi i^
TMat jut* \y\qhrcH top fel r t w .
!)*]n Ah\& )*IUthv tolna, tt Lxttfrx \AO\
HA W*f tv fctjffamaA" ' \uufot
l t v &a e* Jwijajf foffWtt e* meg
)M\kXH tMkt balCL oAo^AW' C
V+Hjuj IVS hlhji IpjA HtfKUtl t Wlf
&]tftim\tkt tkiavun u mtntene
ItHihuk- <# >iHt W a e*> voijhi ftw
<**> eJtvtfo wtnAtne/fcvf fijfua ef
syralmas kevnyergesevkkel es az meg 160
holt gyermeket es az gyermekOnek lelkeet 80 v
ayanla zent margyt azzonnak esedevze
seben es erdemeben Azrt mykoron ez
5 gyermeknek atya betellyesehtette volna
az ldozatokat es jmadsagokat az kopor
sonal es meg trne az ev tulaydon ha
zahoz syrvan ev egygyetlen egy fyaert
Tahat jme mykoron az nap fel kevlt
io volna eleyben juuenek ez hazy atynak
nmely emberek kyk mondk hog az
ev fya meg eleuenevdet Mykoron ez
hazy atya hallotta volna es ltott
1
vol
na hog az ev fya fel tmadt veueen
15 az ev fyat ev karyay kevzyben es meg
chokolvan evtet hala adsokkal es
mynd ev tellyes haza nepeuel es my
nden zomzedyval zanto ebed elevt
ez gyermeket eleuenen es mendenes
20 tevl meg gyogyvltat esmeg meg
terueen hozak zent margyt azzonnak
koporsoyahoz es meg mutatak men
deneknek es nem vala ev rayta sem
mynemev seb sem sereim hogky an
25 nak elevtte mendenestevl fogua el
357
81.
ht pkf jtnt wuursflt A#*mta vfe
IHC ntija, ei hiwo&i- **!*, MIJ/MAH
U v*t;w& o$ atphjAjvmo u i$ htfte
>enfr &**MAU 7t^^/if*W owxgifAviaf
*i <*? jutja* Ntmetytttf hfi tvixh
jeM*gvW Aqtvk- ^- Jime fonti;
<? *Hlf A*h" |Ji/*r"ieKu^ fii fcma
VI! V%\4tt VvUHlif tf1{*HH4?f*
\ie fel tA%naJxfx\*&\ \uxla cijoba.
Kfrtk ' ^t h \WA\npif wt^uvwi^ * >\M$
6)wicf fctjierij- vviut pelta tjvtugr
vuwwfij );/>hia>- fej teVH^fts^wf*
Vkxia tajij c wkr p/kw cg CHMCP
\ioli ti|<&uijty pt * YWtjhmm
tevretevt vala Ez meg holt gyerme 161
ket [..] ky zent margyt azzonnak erde 81 r
me mya fel tmadt vala nyluan
meg mutataak obuday prpostnak
5 es mynd az captolonnak es az tyzte
lendev atyknak es vraknak vacy
pyspeknek es varady pyspeknek es
zent bernald zerzetynek apagyanak
es az papa kevuetynek kyk tudako
io zast tevnek zent margyt azzonnak
zentsegerevl Azrt ezek levnek tanoy
ez meg holt gyermeknek fel tama
dasarol
Ez felyvl meg mondt gyermek
15 nek fel tmadsrl val choda
ttele zent margyt azzonnak meg
vagyon faraguan az zent margyt
azzonnak koporsoyan - kyt faragta
nak feyer maruan kevbevl :
20
Esmeeg kezdetyk maas plda esmeeg
nmely halotnak fel tamaztasarol
Vala egy ember pesten es ennek
25 vala egyetlen egy fya Mykoron
359
J** Hi^rfa>MkiH itt xgi;*UM
btHr M VMAmi q
t* fttujtfjdhk* HU^ i ^ y l r ^
U Hul^Ct Hl jtV*H 4) WJLYVa A*H/*t
Hitt* i H^ t*<H ^WOtfOK^ W|WJpj
}tj>- \14Ja c* o^ ci> hiUifXm U*Mi|o
bjtl l)Af<x Miftutl yuft ys\nyh\\t
ftlwi ' j J^tYM^M^ <M Julii) kbg
*oi*> q wug ^lr sqtrmdcvt tf ti
Mit|^OV*tfM VkdkHldlI ^ultlSta* /|0^l^t
az embernek ev felesege az ev kezy muka 162
ya vtan meg faraduan ev agyban
8 i
^
le fckevt volna es ev kevsded fyat ev evle
ben helheztctte volna kynek aleg vala
5 kylenc holnapya Mykoron ez azzony
llat ev almbl fel serkent volna lele
az gyermekevt meg holtnak es mynd
ev tellyes testeben meg hydegvltnek
es meg fagyotnak mert tely jdevben va
10 la Melyet mykoron az keserues anya
mykeppen meg holtat syratnaya Az ev
vrat hogky kevlen evmaganak nyvgo
zyk vala es az ev tulaydon lenyt
az ev anyt zolgalo lenyt kyk azon
15 hzban aloznak vala es mynd ev tel
lyes haza <nepeuel> nepeet zomzedyt
rokonsagyt meg jndehta az ev nagy
reuasaual es meg jyedenek nagy
felelmei Ez gyermeknek ev zuley kedeg
20 veueek ez meg holt gyermekevt es te
veek az hznak kevzepyre az zen mel
le es ev magokat syratgyak vala
lenny ev fyoknak gylkosanak Mert
mykoron valamely zuleknek hozzya
25 latatlansaganak myatta valamely
jifiyvMC^ \ntg lycd >gcw uagi/ yttljci
bi)H -10 ety& %uf*XKaA l)<itehiiL l?
\HihaP- ufctp a$ \ntg folt giMHieht
OJfok- x t t f w* v # a$m%ta> v&
Httkn *l f j ak? tenni* ^0f ta aj
\ir tjkw ?*Hfr Miavcji^ o^wnAf tvd
wu vnija j nuj - Lyolt tpjiMttkt
**te* nug- >iifo>vite \tala tj wfftwc
)v^aivM^Gu HUJ- |AA<4ep;a frpt
a? 5Tj*>Hii
J
<ii* vnt^f dnt Yvtt/nl a
^ aJ&twufal
1
- q XJ^M^VI^ vna-Piu.
^ap*wai ta> *vm Mai* jdigsda
i fogabafitat il\ttwh^ *WH* OVM
JfcVM 03 WOJty lt2i| M CiyU> lhUt
gyermek meg hal jgen nagy nehz 163
byn es chak papnak hatalma oldoz 82 r
hagya meg Elmuleek az tely eynek
hozzvsaga nagy syralmban es kezde
5 nap vilagosodny" Tahat az nagy syra
soknak ordehtasoknak kevzette ez gyr
meknek zuley az meg holt gyermeket
ayalak
2
zent margyt azzonnak erde
meben es fogadst tevnek hog ha az
io vr isten zent margyt azzonnak erde
me mya ez meg holt gyermeket
meg eleuenehty es az ev anyt ky
evtet meg nyomta vala ez rettene
tevs <n> gonoz hyrbevl zemerembevl
15 jrgalmason meg zabadehgya tahat
az gyermekevt myg lne mynd ad
deg adnayak ez azzonyonk maria
clastromanak evrekke val zolgala
gyra Mykoron ez jmadsagokat
20 es fogadsokat el vgeztek volna Jme
kezdenek ez gyermeknek ev meg holt
fagyot testnek erey lass" lassan meg
eleuenyvlny es az napnak felkelety
koron az nagy tely hozzv eynek vtan
25 na istennek jrgalmassaga mya
363
*M>' 0? eu ywujj- vneg- vitfa fcwiukW
9 itt $#" AJJ^lfct^ tW#W &U*HM
tt*A* Yi ol l YkU* Cttltf v tvllbot 'sh
HAH cu fcr jkwr wifHevt<Ku> <W#
AM** agtagiJA Vak evftjat wjktfin
f**>*. QHOMBL \ni1hy0H VVOM vb
Un fii HWHA^ Wna x^mf^U
>ufHnc/tl*W *?iu 5I|W<H> * AJ
qfr ttdpaAi ^va/hiHA^ vak vvii)
M ^ ^ewr %HA*1^ A^MKAJ
1
ta^^H^r'i*A*<wf^Jaf*j- be
Awv\ak" %ht**HA *t| KAPA bmmhinih &'
es zent margyt azzonnak erdeme mya az 164
lelek meg tere es meg elevenyvle az gyr 82 v
mek az ev zemeyt meg nyta kevuekevl
veen anyra nez vala az gyermek
5 Melyet az anya evrevlveen azrt hog
az ev fyat az holtak kevzzvl eleuenen
vette vala Veue evtet ev evleben ald
uan az vr istent myndeneknek elevtte
kyk yelen valanak az el vevt jokert
io az syralm
1
fordula nagy evremre es az
anya zoptagya vala ev fyat mykeppen
anya de maga mykoron az nap job
ban fel tmadt volna az zomhzedok
mendenfelevl evzue gyvlenek es az
15 fyat kyt ecchaka syrattanak vala my
keppen holtat Zent margyt azzonnak
erdeme mya evrevlven eleuenen mu
tatk meg es az ev fogadsokat be
tellyeseytek Az gyermekevt ky ev halt
20 taybol fel tmadt vala nagy sokas
sagnak elevtte el viueek zent margyt
azzonnak koporsoyahoz Zent margyt
zzon hallnak msod eztendeveben
Annak vtanna az papa kevuetynek es
25 meg mutatak az gyermevkevth : )
365
t7M\t5 }khie vt*n\cli/ rl)iv\!a
YlxU MOMllf KtfKl| t**fbtt >lUW
leaw ISjw %HIJO***I AJ e\j Vv* ci
yvutnt \W*ia *HJJ VaJa \>H\t q AM
h*& hpvd)tehuf *i t* tttttftn- wcl
\muti - t i ht^Ae ej icax (id^ttt/ * ftw
jft/jf Hiif^ttJM buta/a kw/f >M4 kuk
W C*V/" )HU yofat><H*\ r k OJ
lejutnl cUqU* ^M%I * o^^jftpner
< t?k evi benne AU^MI; taptoui *;
agyara* O>M^*U ti OtytHdyltfH c
MV' W/ a evch <H*d?e/ Vlt*tijb%\)>i

l&a! J<*ggaft>f4 \iait cw^tr >lem)


>V\>M re&eg- ft%mci xuo/pj yal)&ud
ytvi \sala tufet * & vtuujit J ?*#<*
Esmeeg kezdetnek nmely chodala 165
tos dolgok zent margyt azzonrol : 83 r
Vala nmely jegbely evrsebet nevev
5 lean kynek mykoron az ev vra el
ment volna mezz val vtra ez lean
kezde kezerehtetny az ev jegesnek zerel
meuel es kezde ez lean budosny es keren
geny mykeppen budoso kevlemb kevle
io mb sett helyeken chak evmaga egye
devl Tahat jme pokolbely evrdeg az
leannak eleyben juve az ev
1
jegesnek
zemelyeben es meg zalla ez leant
es kezde ev benne lakozny legottan ez
15 evrdenhgevs lean futameek az ev
agyara
2
anyra es egymehben fe
kevt atyafyara es mendenre egyb
re valakyket rhet vala erevssen gev
tri vala evket Nemykoron evkevllel
20 veri vala evket orchel Nemykoron
foggal zaggagya
3
vala evket Nemy
koron kedeg kevuel auagy palchaual
veri vala evket de maga ez zegen
lean meg fogattateek az ev zvleytevl
2
5 es jgyen erevssen meg lanchoztateek
C$ wtyhron *1 UAM annak ekvlh'
Mtwi hihet- \iohux ttpieh MIJCIMCUYI
?$kti/ lenini c^ja \*iaip|*xv
4
uJ * &
vitaija aa tJ<whfwl f$wi Ijg* JJOM
Uwl> wydxhn vifivt \*tifhrw IJJI
Itbtt tifitt AJ nv Vft* Wtp/fevJi/A
vutpiiaw -^tfua* ^mficaf }wt\
J*twf aiijaaH*^ )dc\\ \tolfrir*
tu <xhv*H JU hturfon&I
es mykoron az lean annak elevtte 166
nem tudt volna egyb nyelvevn 83 v
zolny hanem chak magyarvl de
maga az jdevtevl fogva hog pokol
5 bely evrdeg az leanban ment vala
evt egez holnapyg zola ez lean ne
metevl totvl es egyb sok kevlemb kev
lemb nyelveken Azrt mykoron hal
lottak volna az ev zvley az choda tete
io leket kyket az vr isten myelkevdyk
zent margyt zzon koporsoyanal
zent margyt azzonnak erdeme myat
Ez zegen lean meg kevtevztetven
es meg lanchoztatvan hozattateek
15 zent margyt azzonnak koporsoyahoz
es nagy sok jdeyg tartateek az kopor
sonal Tahat jme sok napoknak
vtanna zent margyt azzonnak
hala napyan zent prisca zzon
20 napyan Jstuan kyralnak zent
margyt azzonnak egy mhben fe
kevt atyafyanak jelen voltara
mely kyraly akoron az koporsnl
vala es magyar orzagbely jobba
25 gyoknak es mynd az tellyes kyraly
84
\ ) Wvt f 4^ *Ji JttM Wf ot t t -4} CD M
Uyttl C0 * 4*ff<t/fat'W<tA ' C YWJft
kntjtrtulntt wda, <w tfoita ^jlxK
MOJ ew;u< >tMwe^wi W A q fttftn
Ujivt\j\t ti cbtialfafijl \MIIA cyrl
qjtgen Atfmyxll&ibd ftnt \nartpft
ayHHdt- t*4t*n$ Htifat * 10 \ntj2b&
^4*t/- ^H% zfftmtcf* h^r Wfjtgc * $<f*
loi Uy
w
fMhtlif t*t4e%fg
>
*? ;*f H
%%uzrgif ayonn&& tyaldia napijaw
j*uh liri/of. aram vapff4u * 44 mmi
ttishitwS tMtmgtt
4
W ***- frey*
t
cw>t \idk fUjhit' \II)H4 d fttk-
vduarnak <el.> jelen voltara Az ev zv 167
leynek es es atyafyaynak es nagy 84 r
sokassagnak jelen voltara kyk mynd
kenyerevlnek vala ev rayta Jstvan
5 kyraly kedeg mynd ev tellyes vduara
val evzve kenyerevl vala ez zegen
lenyon es chodalkozyk vala azrol
hog ev kevlemb kevlemb
1
nyelveken zolna
es kenyeregnek vala az vr istennek
io az nagy sogassag
2
az kyralyal evzve
hog az vr isten tenne irgalmassgot
ez zegen azzonyallattal zent margyt
azzonnak erdeme myat es meg zaba
dehtanaya pokolbely evrdegtevl
15 Tahat jme istennek kegelmessege zent
margyt azzonnak erdeme <mya> je
len levn pokolbely
3
evrdevg ez zegen
azzonyallatbol el evzetteteek zent
margyt azzonnak halla napyan
20 zent prisca zzon napyan es vevn
tevkelletevs egesseget es meg tere
az elevbby zeledsege es tellyes okossga
es az elebby kevlemb kevlemb nyelve
kevn vala zolasokat mynd el felede
25 es chak magyarul tud vala mynt eleb
371
%up****i*rw *\I>*VC \*Ja JJ hvben
\*<*n r W lhiAM h)Ydtj *uw*l wai^
tttfftgld tp\<zhvfct v*u^ IjftgahiA
t/of * > knia c,> hfikle\tk\t t\ubtv a
*u hu^tui/* \W<MI;W>I el \nc$
Nmiif a? MII; f&wiH&lfiufxfnhLt J
^Iku Xaioai- hanoi d^ *ta> VOII
tevkelletevssegel meg gyogyvla Oh 168
mynemev evreme vala az jdevben 84 v
istvan kyralnak hog lgya
1
vala az
ev
2
hgnak erdeme myat kevlemb kev
5 lemb korsagbelyeket meg gyogyvlny
az vr istennek kegessege mya sevt
nem
3
chak istvan kyraly evrevl vala
de mend tellyessegel magyarorzagbely
vrak evrevlnek vala zent margyt
io azonnak erdemebevl
5
: -))
Vala egy tyztelendev ember hog ky ay
tatossagbol gyakorta meg latogatya
vala zent margyt azzonnak kopors
15 yat Monda ez tyztelendev ember az
ev tarsynak menyevnk el meg
tenny az my zarandoksagonkat es
jduezleny kevzevnny zent margyt
azzont Ezeket halvan nmely zer
20 zetes emberek az ev aytatossaganak
ellene valkat tanalehoznak vala
neky es mykeppen velagy embert kyt
valamy jorul kevnyen meg chalnak
az ev jo zandokarol az zerzetes embe
25 rek meg vonak ez tyztelendev embert
373
85
OHM* *} * hwmHof- \%\iwfuuP- d
JJ HUJ -*f^H^wA<a> |lfj MWlf IAM^
AOWH el %WH w- wUta * #?*
Wu * wqviii ^ IMHOM ij huttUn
K*cm^' W nt i f Hcf tJctfftt A| l uf t on
tltol wlK^ %#W aj ^ M^ WI H III
I w )f*j ^M f tkni aU nem ttfyihj
JvUCfi * \ft$ ^ 4HH*t- fa&Vt 5h*i~
MU f?#t cuki- wi g- <r^alft& Wvi a
u%uf&l * <tf d mini. fklHun v&ifat
tpt <' %tif j tpiipfvUff h mm %IHH
Mykoron kedeg el multnak volna keet 169
napok monda esmeeg ez tyztelendev 85 r
ember az ev tarsynak menyevnk el
az my azzonyonknak zyz marianak
5 zygeteben spacialasnak mulatsg
nak okaert az eleby aytatossagat
mendenestevl fogva el felede kyk my
koron el mentek volna es keztek
volna euezny az dunan ez tyztelen
io dev embernek ev job keze kezde nagy
hertelenseggel nagy faydalmal gev
tretny es mynek elevtte az dunan
ltal juttek volna az faydalm
1
an
nera neuekevdeek hog mynd val
15 layg sem kezde erzeny az ev kezet
es vgy kemnyedek meg az ev keze
hog sem <fen>
2
fel sem ala nem tehety
vala Tahat ez ember legottan meg
esmere hog ev annak okaert gevtret
20 neek hog evtet meg chaltak volna
az zerzetes emberek az zarandoksag
jrsbl es el mene felueen rezket
veen zent margyt azzonnak ko
porsoyahoz de semmy jrgalmassa
25 got es meg gyogyvlast ot nem vevn
375
tvkwYtvl w* \tdthvkjt M dv*io/?
htvl ***** Kwi\n bj?foJjtt)ktAaU MII/
j tulmpiit t**t*3e/nt<# # <tiuth>0 ?/
V* iftttmtk AtftHm -^ W$Xg\U- kii
hm hvktnb Yifthul JwtW- hvlih:
btmby n If&pjut * l \wu*,%^ tn I)i|
hAcnfigtHurt i\\\ujLga,*H\i&lr ti w.
ukn CM k&jLmkthitk-nh *M*tk- ittpii
P\ -. w Ajitx tztm^ %nc c
vmppMutii l*vevifeh/> >ttlt * <* 4 pv
jtttetifiA htvfo VHJW vt^ t* fctyn W
y f ^m\>dafUAk y ******* Jtvntmn

azrt hog az zent margyt azzonnak 170
erdemerevl val velekevdest ev elmeye 85 v
bevl meeg kynem tyztehtotta vala my
keppen kel vala Tahat meg esmerveen
5 az ev bynet tevredelmes es alzatos zy
vei syralmakra jndultateek bochana
tot keerveen zent margyt azzontvl
monduan 0 bodog zent margyt zzon
vr istennek aytatossa ez orzagnak kev
io lemb kevlemb rezebevl jvuevk kevlemb
kevlemb krsggal meg nyomorehtvan
te erdemednek myatta meg gyogyvl
van meg trnek ev hazayokban nagy
evremmel En kedeg <el> egessegel jut
15 tem ky en hazambl es jme en
1
az en hy
ttlensgemrt en magamnak es my
nden en hazambelyeknek evrek zegye
nsegere meg azua teerek meg en
hazamban de maga az faydalm es
20 nagyobban bevevltetyk vala es ez pe
nitencia tart embernek ev kevn hul
lasy<nak> bevebben evttetnek vala az
koporsnak fondamentomara es az
meg gyogyvlasnak jo ttele zevnetlen
25 kerettetyk vala Mykoron ezen keppen
377
Sfl
ifttu ytnf vtwjpjj- a.;;ouut* trk\*ti
Mij<A d Mifft^Hhunih KvHlUttvfftf
$d \*u$- \a$ziya}- pkwweb' ph'hilett
frvit nut*ijt~ jtfmtAP- tvbt\mit cdiX]
n h uknH wj/van \sdb pual- e$d;
tuti d t$>il?til tauAjdW i^iHtf
\4\iht lutot'pgfl&il \neet fk&k t*m*f
\uJL$a *lMma$ aifhUx^i^uw HUJ
vitafrum a? tftth niittHpif- *mon
&txb*txkxn \ug lxtt>$ihiti& fapim
wtjvtf de^b : i1T*'
:
^>J
>r
<puu<i{- \ja.Lt ^ip; \tntf hm vtcuew cm
ultjfaYCH fot fiewfUit&kctt \3lnjL
vw
Wf/H*4*/ Hrfxipgfkiu \titg newtvlx
a? tv hit Hptf a htf- Ubaif \nt$ f
kevnyergene meg halgata evtet az vr 171
isten zent margyt azzonnak erdeme 86 r
ert Mert mynek elevtte az vecher
nyk el vgeztetnnek tevkelletevsseg
5 gel meg vigazeek jstennek jo ttelt
zent margyt azzonnak erdemt es az
ev panazkodo kevnyergeseet myndenek
nek ky jelente nylvan val zoual es az
ev neky gonozvl tanalchozo zerzetevs
io sevket btorsggal meg fedde evnen
maga alkolmas aytatossagban meg
maraduan az zent margyt zzon
koporsoyat tanola alkolmas tyztesseggel
gyakortaban meg latogatnya hognem
15 mynt elezteb : is : - - M
Esmeeg vala egy marton nevev em
ber posoganak tartomnybl es ez
vala toot Ez marton nevev ember
20 mykoron sok jdeyglen fekevt volna
nagy nehz korsagogban meg nemvla
az ev keet kezey es keet labay meg so
gorulanak Mykoron hallotta volna
ez zegen koor zent margyt azzonnak
25 choda ttelt el hozata evnen magt
379
HU;/* jcuttwW ^Kf wi&r&it x;ion
hftrftmhj Vf Ufkren jutt U?/t
t
,i
tf hfWfilff - W ifhnntl h$tU\\tf
fist wtifa. ei ^wf Htovify/ ^MMO^
hinafh *i Uhg *] pa>*r hKtfi/
bj#*2*%tj<w o^M <*$ "Mnk*
Hhib \jaa * c* v vwiU antw 1/ fua -
JhjVU^ Vsat* \%Ut MIC34 * &1 p/Hi/fii
CA trnrt 7*%tutlt kivont tjm qttuk
ev zvleyvel es baratyval enne nagy 172
mezz fevldrevl zent margyt zzon 86 v
koporsoyahoz Mykoron jutt volna
az koporshoz vr istennek kegelmes
5 sege mya es zent margyt azzonnak
erdeme myat meg adateek evneky
zolasa es kezeynek es labaynak eges
sege meg adatnak hog kyknek gev
trelmeket zenuette <zenuette> vala
io fansangtvl fogva zent gevrg napyg
Ez dolgokat meg byzonehta alkolmas
tanokkal ez beteg az papa kevuety
elevt byzonsaggal : -
15 Vala nmely penitencia tart
azzonyallat eztergamot es ez vala
tyztelendev zzon az ev tyztendev
voltrt az varasban sokaktvl esmr
tetyk vala es ev vala arany fon
20 kynek vala neue meza Ez peniten
cia tart zenuede hrom egez eztende
yg zevnetlen veer hasnak kennyat
ev feyenek mondhatatlan nagy fay
dalmaual Ez azzonyallat mykoron
25 mynden ev jozaga el kevltven fken
87
vupwaMteto*^ tih\tntt ) kk
a/- ^fevv< vttcW' <fj^^ hfypvi nem
V wqbrn jutt \MUA O$ hytrfoh;
*4 **uvi HvhlkttvS <stffe$tvt * 7
*} nfwtf twbtr fthvt Wna fcvkwi
n hnul * t \ttHh\uc*H A? tom*-
|^ )*! f/<? ^ sevtYchft \>aix *Hum
*au kw a* JJr v\*j \H*/S*t HU
neyek hall ez azzonyallat hog zent 173
margyt azzonnak erdeme myat koor 87 r
sagoknak betegsegevknek myatta meg
nyomorehtattaknak istennek jo tete
5 ly <alatta> adatnak Azert tetete ev ma
gat zekerre mert egyb keppen nem
juhet vala es hozata evmagat az ko
porsohoz Mykoron meeg az vton june
erze ev magt meg kevnyebevdny
io de mykoron jutt volna az koporshoz
es tapaztotta volna az ev velomat
mynden krsgbl meg gyogyvla
es vevn tevkelletevs egessegevt : -)-
15 Vala nmely nemes ember kynek
vala neue kaatay petrit Mykoron
ez nemes ember fekevt volna kevlemb
kevlemb korsagogban hrom eztendev
nel touab es neuekevdueen az korsag
20 veretteteek kevzvenyessegvel mynd tel
lyes job fele es gevtretyk vala annera
hog ev magt meg nem jndehthagya
vala sem egy oldalarvl msra ma
gat nem fordehthagya vala hanem
25 chak lepedevn zolgaynak segehtsege
>M2
W j**tf~ wiargijt' AytunaP CVCM
wW-VAU WAfi) ttu*nfj,si j\jvu;
yniit Uhtpihiij yt nt \nar$ift jqpn
Kivi ftHuuH V tfitHHtb te pnt
pi|f*F A* Ylytfiytynnfc UAI*V
H*J|* \Uft) P^fitltk \n\\JLt VH< VI fl#
XWtUtvt ft\n jtftwn (m 5tV^ <iilx
ttfaftM&P irltmitttHt*<*&U**M
*m*H*iiM tyittUMat Hwlkl K/
MMPgft' 0#*H <*? t*JVf% Piptul A^
hitupttt HYptHytfftlat YAi%r htp>
myat fordulhat vala meg ez nemes 174
embernek sok aytatossagal tellyes hit 87 v
tel zent margyt azzonnak erdeme
revl vala nagy keuansaga jvny
5 meg latogatny zent margyt zzon
nak koporsoyat es mykoron gyakor
ta kevnyergene syralmakkal ev agya
ban fekevueen vr istennek es zent
margyt azzonnak hog az ev keuan
io sagat be tellyeseythetneye de az ev
nag nehz krsga myat meg nehz
zevlueen sem zekeren sem egyb lla
ton nem meryk vala meg jndeh
tany Mykoron ezek ezen keppen lenne
15 nek jme ez betegnek hytynek es ayta
tossaganak erdeme zerent ev almban
zent margyt zzon neky jeleneek ne
mevnemev tyztelendev zemelekkel kyk
kevuetyk vala
1
zent margyt azzont es zent
20 margyt zzon az ev zvzey kezeuel az
betegnek kevzvenyes feleet meg tapaz
tla az ev kegessege zerent monduan
My vronk iesos eristusnak neueben
az te
2
hyted zerent vezevd az keuant
25 egesseget Ezeket monduan legottan
385
M
d tMi^i- ti *? khtt ttlkilfigud
ite^wt ew w**^ jTt?wfr -d^wlx
*#$*>** ajwzfoi fhlt * i* 2uj?
\amt$ tmltev- ?*o? ttjSiW'wk/
iu> tvjxdnujJijjtU* h$%ntj}$ut
ti jiHt viwjtyf' ^OHHAJ* <>J*tu*Mel
twwthMtK \%xgf ttkknfijftvt
HM- \ktk qgiftrytuhitk 6V<fyii}ahaH
ti TiHaijkn Wttfhrn qsytYyn-
Me- juhi} f*3*MS HIUH ''Ipfiuujat-
tvttt pytt ynArtfjt juMtina- hpw
el enezeek es az beteg tellyesseguel 175
erezveen ev magt egeznek az ev be 88 r
tegsegenek agybl fel kel es juue
zent margyt azzonnak koporsoyahoz
5 nagy sok emberekvei mykeppen olyan
nemes ember es az meg gyogyvlas
nak irgalmassgt kegelmessegeet
es zent margyt azzonnak erdemnek
jo ttelt mendeneknek nylvan
io hyrdette sem meg nem zevneek mynd
halalayg hyrdetny :
Vala egy gyermek
1
fel hevuyzet hogky
korsagos vala es egez eztendeyg gev
15 tevrtetveen nagsok ektelensegevt
tevt vala ez gyermeknek orchayaban
es zemeyben Mykoron ez gyermek
nek zuley fogads teueen hoznayak
evtet zent margyt azzonnak kopor
20 soyahoz az vton mynd az sokassag
nak elevtte kyk ev vlek junek va
la vevn tevkelletevs egesseget ez
gyermek Ezenkppen evrevlveen az
ev zuley vr istennek es zent margyt
25 azzonnak betellyesseytek az ev zarndok
yntlii 7jfifv %uqt qti*liijg $wh*t
ttut \$&lk qmJvftjpd HtfW- nujn
e^ylm*xl* Uge&n fing tpjetpwL
Wy wyf et w iittttkqtt fHbtH*!
Mi4A \u*,,tfj vtip/ IjqifathUifd* \t&
h \nymm Hm \neg~ l^gajipt Mi
H^ u k ^ U4t hiMlitmtj helyi
Yjl ^wfy lw$t ***** nug- MI
bin \nj*t XXYAHUMM HlUjiiktxI
sagokat
1
nagy neklssel Esmeeg ne 176
mely iffyv neeg eztendeyg gevtre 88 v
tevt vala ezen krsgai mert myn
dennapon haromzer auagy z negzer
5 az korsag le evty vala es alehtatyk
vala holtnak Ez mykoron jut vol
na az koporshoz es jllette volna az
ev velomat legottan meg gyogyvla
Esmeeg
2
nmely myklos neveu em
io brt mykoron eztendeyg gevtretevt
volna negyed napi hydeg lelessel vgy
hog mynden teste meg dagadozot va
la es oruosoknak jtylety zerent
mondatyk vala kevzellenny belpok
15 lossa ezenkppen elhagyatek az or
uosoktvl ez zegen beteg vete evma
gat zent margyt azzonhoz fogadst
tevn <z> evneky hogha evtet meg vi
gaztanaya
1
* tahat eztendeyg zolgal
20 na fyzetes nekevl az chastrombely
sororoknak hol zent margyt zzon
nak teste fegzyk Ez fogas
s
leueen
es zent margyt azzonnak erdeme
ben magt ayanlOvan tellyessegel
25 meg vigazek fogadst betellyesseyte : - )
389
Kkt cb&x Httk - hjt htvu ei ^>f^ ?\i?
CM {-ifi - *. f r
Y*^H <* k^* fyra/ \)*UU VihtM >urtf
W" \tfla biiihfvjd f|jt f/haw fent!
fo hiwu vijtfttd wiittf HIA^J ?*Mf
J**w <> w.igy \tilftf hrpggLttt
fit~ MJLfft-hxti C4 q wai <r afy
b' \tw; fo* \uipf )<&* **iu0 <Wa
hp-e^i - cl-JJUOP- MaJx wiAMtrjrjag
>WLt f*% yLi%yt \umgjq*nl ni
*ti*Jj ^Htbar jiiytt*S fraUrtvk
kezdetyk zent margyt azzonnak egy 177
jeles choda ttele kyt tevn ez zent zvz 89 r
halnak vtanna jffyv lazlo kyralyal
Mely lazlo kyral vala istvan kyralnak
5 zent margyt azzonnak bagyanak
ev fya : ins
Mykoron zent margyt azzonnak halla
vtan es bela kyral halla vtan meg
io holt volna bela kyral fya istvan kyral
es orzaglana istvan kyral fya iffyv laz
lo kyral ez neuel neuezet msod zent
lazlo kyral vtan Mykoron ez iffyv
lazlo kyral volna tyzenharom ezten
15 devs esek nagy nehz korsagogban
sok napokban es ez vtan esek oly
nagy fev faydalmban
2
hog levn ev
nen magnak es okossgnak kyvev
le vgy hog ngy jeles oruos docto
20 rok kyk ez kyralyal bnnak vala
keetsegben esenek ez kyralnak ele
tyrevl ot lnak vala magerorzag
nak fev jobbagy es nemesy es ne
mely jmbor zerzetevs fraterevk
6h WA MM**mw \u>ndtf lu^tKc^
k &- Vau turfiUi* <mtn \n^(e
hjiultu wijhrta wi/pwi/t t
ajiv l uf i j a te - >tuirt$yt *#//
yihu; \ntbnti wwaA l&wijjj fyk
wn ttftjpltftAf' W^y \ ai * i^;A> ^fi*4
l a i i 4<MW -'tAlpaJr L%hML*t !)$[{ q h
"*u& ' JNf ^ JMJM*V* vajf falusi
ndt * ti hvlkutt crplut ^mlp;
whHfn * Ipg vwhfr rtvlknttye
Ot vala anna zzon nemety hercheknek 178
felesege mely anna zzon vala iffyv 89 v
lazlo kyral atynak istvan kyralnak
hga Ot vala evrsebet zzon moyses
5 nadrespan
2
felesege es matyvs ban
ky vala erdely hercheg -es vala lazlo
kyralnak mestere es evryzevye Ot
vala az ev daykaya es margyt zzon
pedicay medus vrnak lenya Ezek
io mynd syratyak vala nagy keserev sy
ralmal ez jffyv lazlo kyral es nemyko
ron ragagyak vezyk vala lazlo kyral
nak vyat es meg zorehgyak vala
hogha erzeneye de semmyt nem erez
15 vala benne Tahat latvan hog ez ky
ral kevzelehtene halaira kezdenek
kevnyergeny ez felyvl meg mondt
vrak es azzonyok zent margyt zzon
nak hog ne hadnaya meg halny
20 az ev atyafyanak fyat magery ky
ralt es el kevldenek ersebet azzonhoz
istvan kyral lenyhoz az chastrom
ban hol fekzyk zent margyt zzon
nak teste hog evnekyk kevldeneye
. )()
ftvtf \tuzvpit *itfmixh \nhwdt fc
khtct hit \nftlt q jtfit w dttben
id hfitf >tl&Hx Hi$ bocfytei *x?
IwkjT klht' <fy /pw U-qb hfwd fzfyift
wlt aj )3evbin ] ci}*j}v0nm& **ul
Uratffl jffibyt&mw htrjhi
\ul e >WHCH i$jmftr$r&*l * <t#*
M^I ^ VH4VM. cufiy\naMH Uhurl
iMvjttptf hvnliulUtififad in$qMitl
>uh aj \HiHiH^Ah fhnt AJ h\r&t
H* dthjevt * htg" q wfMf >*< juhi*
K&tppb \U2icf*Hih*t' HflffojpttM A&
vtifttu/- fiknift >up| jj^itijtt'jGu^l
ci fevllc trfibt- ajjtn MomUf ht fni
uvHvt yrthaupvjr^thltftht^!'
4jtrt wW ej l^tv^htc a^f^M 4na
*not e$ bihih**jLpi\ttU luJhfrjI
\u& ft^tt - epitbih btktr mips ^t
zent margyt azzonnak velomat fe 179
ketyet kyt viselt ez zent zvz elteben 90 r
es kynek alatta kyes bochatta az ev
bodog lelket Ez jffyv lazlo kyral fekzyk
5 vala az jdevben ez chastromnak mel
lette Ezeket halvan ersebet zzon istuan
kyralnak lenya lazlo kyralnak <hu>
nenye es gondolvn ez iffyv kyralnak
es magerorzagnak vezedelmet az
io sororokkal az ev rokonsagyval es baraty
val es menden egyb sororokkal azzo
nyonk maria clastromaban lakozokal
bevseges kevnhullatassokkal engeztelyk
vala az mendenhato istent az kyral
15 nak eletyert hog ez orzag ne jutna
nagyob vezedelmekre mykeppen ako
ron Tahat az zent margyt zzon
velomat feketeyt nagy hamarsagal
el kevlde ersebet zzon nmely ket fra
20 terektevl predicator zerzetbelyektevl
Azrt veue ez herchekne zzon anna
zzon lazlo kyralnak nenye az vel
mot es be takara fede vele lazlo kyral
nak feyet Egyebek kedeg tellyes hyt
395
Margitt Atfannd
1
' ftxtktmet -Z^tkxt
&t* # VhtK wmtfiv HlhitS HtU\t
hfltt OMHAT iUwltt \$g;tt%$t \udx
XHtvt bfimmtft ntm tvq \ oi i
fimmul ftwkjt m\n efimr \uL
ThMkh gtfigtt \icwt * tA^n
MAHtpmk* XHt %n*tvi$tff o#tfmia
h.kab&teJ- \jdx ftijin wug Mmn
\ft mtMn- * tf M hjcbtvfigt JHU
mt& jwf m r ki a d ];.*& alt/0 &**'
*&k /ty/- e| *mqf irft^ ffftiw k^v r*i
mi*f4h,hwfr vHnSafxl hit ,i;
^thn * ^tjg&ft \uhi*\>'Hit$' * fii
J*t ti^M %i* i/rrtivui
1
- ccT^on-
'y
tel es nagy aytatossagal hyak vala zent 180
margyt azzonnak segedelmet Tahat 90 v
jme ez beteg kyral kezde elevzer ev feye
ben az vtan mynd ev tellyes testeben
5 verehtezny egesseges verehtekkel Az ev
testnek erzekensegy es az kevrnyvl
llknak esmerety meg epevltetveen
kyket annak elevtte el veztevt vala
mert eleb semmyt nem erez vala
io <semmyl> senkyt nem esmr vala
Tevkelletes egesseget vevn es az ev
nenyenek zent margyt azzonnak
velomat feketeyt kyvel az ev feyet
be takartak vala feyen meg lelvn
15 vr istennek es ev dychevseges zule
nek zvz marianak hala adsokat
ada Azt es meg rte jffyv lazlo ky
ral sokaknak mondsbl hog az
kevrnyvl llknak aytatos kenyr
20 gesere vygazot volna ev meg ky
ket tevttenek vr istennek es zent
margyt azzonnak kynek erdeme
myat meg gyogyvlvan meg erev
sevdek es el mene alazatosson iffyv
397
yxuxr&it A^annat- hfvitpt ntejf
Itivtfktytil u*u*i &tM$$tvy%in
U Wt A; 'm Ht^r 5VOT
,,
M
IV
'
Magtj fotkt aiajM- l-t MII ?*H/* ia'
>tHlf*H* * e# l tHCHI M4g>/ C%**H|
>*tc/ %*nfttl W ttlitp \shut%VLual'"* *
Lt MUU htwh ; * * Ixfaiyt- Vi i t
>j^hiA c$ r l ^hwnwt ^ * c# mejf ^
*4?crr q Nxvolij Xiifftf p\if w
lazlo kyral mykeppen zarndok zent 181
margyt azzonnak koporsoyat meg 91 i
latogatny jaruan gyalog evnen
labayn Az ev meg gyogyvlasarol
5 nagy hala adsokat tevn zent mar
gyt azzonnak az ev zerelmes <ny>
nenyenek es el mene nagy evrem
mel mynd ev tellyes vduaraual : )
io Mykoron bela kyral rakatta
1
volna
ez bodog azzonnak clastromat es
meg ayandokozta volna kevlemb
kevlemb erevksegevkkel zerze ne
mely jmbor vytezt kynek va
15 la neue karoly es lakozyk vala
obudan es vala bela kyral kepe
ben val byro az nagy auagy vy
budaban hog ez karoly vytez zol
galna ez clastromnak es meg
20 zerzeneye menden dolgt mendha )
Azrt ez karoly vytez zent mar
gyt azzonrol jllyen byzonsagot
tevn es vgy mond vala hog ez
399
fn \iolt * I;*Jr <uu*Af ^HMMAP
tjiii- of ^nki i atnitp vt\mnfitp!
kui tlttbtn ~l)tt" y%t%fh%'0U ej farin
\uttjnth M Yu/a %nenmj erMvhn
toh$a$0h alhd * ** )$zu jt- \Hfe
*h * >HIJK /tyof /3A \stftkt\Hit
U\$l Mtpf \%mi$ \hxlx <t; fauvh) \i
h^ %*ug jdbaiitypiii \xiLt fent \*A
n<Ai|*!;a5: enn<h| Wkf / ortah
t * \sfcut 0 miftt&H j<Wu[*f n v
jtg*^ *A^trt tem*t*%tip- jlhftu &
bodog zzon clastromanak ondala 182
satvl kezdetytevl fogua mynden 91 v
koron halott hog ev jo es zent az
zon volt es hog evneky zent mar
5 gyt azzonban annye remensege
volt meeg ez zent zvznek ez velag
ban elteben hog mykoron ez karoly
vitznek kel vala menny erdevken
tolvayok ltal es jgen sok veze
io delmes helyek ltal az ev ellensegy
ert Mynd ez illyen sok vezedelmek
tevl vgy mond vala ez karoly vi
tez meg zabadehgya vala zent ma
rgyt zzon es nem tecchyk vala
15 neky hog evneky valaky arthat
na Azonkppen ez zent zvznek hol
ta vtan es mynden jdevben ev
beleye vety vala menden remn
seget Azrt tevrtenek jllyen do
20 log hog ez karoly vitz hgnak
lenya jgen meg betegevle hydeg
lelessel ev neky vala neue agnes
ez vtan eseek ev rea oldalnak fay
dal ma vgy hog meg sugorodua
401
0
%>
i ^> ICA* p h u * fguki"* Mtfmi
u^hu * *0 /EVm* ^ ** J^>u/hv
wvtK fcfc*w* i;*im\t ojjtKiiil
1
in tintit thffgx 3 )&tm***iU
xpYt ki?***" Jw^^r w ' >*w*w
f
' *
** oAi \uhj ^tufnh fit ttfkt
i \Hijg-HntH"tfyr<%ivoMut ,
tt\nti * l)*g* t jhnutr hgvhntj
fett * J*1|- \%txritlt 4J^MHA */flk
j%*M I I I I ^ ti bihgnth iltt i $$
\utf jt/Kpiifivm bnititfr ttfucif*
tof&pd ftl \ttfttw \itud?- ] bett
levn tyz hetyk sem fordulhat vala 183
egy oldalarvl mas oldalara az zol 92 r
galo lenyoknak segedelme nekevl
Mykoron ez agnes azzonnak ev anya
5 es vra sokat kevltevttek volna or
uosokra es semmyt nem haznalta
nak volna neky hrom oruos doc
torok az ev eletyrevl ktsgben esenek
Ennek vtanna ez agnes azzonnak
io ev elmeye okossga el jdegenyvle
azrt hyvak az bodog bely plbnost
es ada neky eristusnak zent testet
es meg kenete Tahat az ev anya
es nmely egyb zemelyek fogadst
15 tevnek hog ha istennek kegelmes
sege zent margyt azzonnak esede
zese myat ez betegnek elete es eges
sege meg adatneek hog zent ma
rgyt azzonnak halla napya estyt
20 vyzzel kynyerrel bevhttevlneye
Mykoron ez fogadst meg tevttek
volna nagy fazkodasokkal es ayta
tossagal fel <veueve> veuek ez bete
get kynek eletyrevl ktsgben este
403
; '
%trf- \ l i t hjat- put Muit*3i|h ttfin
\uAtu VVUIUAA j ; fojtfr/WJ \ j \3
kgihut \n\^tjffi\t Ajffttvr Hvih
\ok- Uwf* VMjuikx >*tma tev^
l e t t e n fdolt ynjnien Ttfft3u%n
\uh%d - >ttv esfh hLHhw- dtvt
Uiu> <l &tttt*v%u> %uy VIYW>WF
hxn &< WHW- Mnul / t h/ Vfcxw
*
/Ikfxnitv viewf Viut, wor >uu*A
nek vala es hozak zent margyt zzon 184
nak koporsoyahoz es heet napyglan zev 92 v
netlen marada az koporsnl Az ev
anya kedeg az <soroktvl> sororoktvl ky
5 kre az clastrombol zent margyt zzon
nak evueet kyvel mykoron meg
evuedchettek volna vyonnan meg
teert leiekkel tapaztala az koporst
legottan mykeppen az fel tevt tereh
io nek leesse mynden kennak terhe
el tauozek az betegtevl vg hog
legottan fel lla mynden segdeim
nekevl nagy es sok tanoknak elevt
te veueen tellyes egesseget ez zv
15 leenek es baratynak nagy evrevmevk
kel tulaydon ereeuel ev labayn jar
uan mene az ev hazahoz vy buda
ban Ezek levnek vr zuletety vtan
Ezer keet zaz hetvenkeet eztendevben : )
20
Jt kczdctyk nmely choda tetei
mykeppen zent margyt zzon
Alexander neue vrat meg zabadeh
ta az tevmlevchnek fenekebevl
VICU * &S yir Vak \nxgtyi hjwdhsl
fciluj hjrjtljcf faviutjcghcu &i
4U%iHltY W-*JJV ikwku Muwm
tav/attt^ &a%ut<f vi* M&ytdtt te
Y3\u\uxi- fucitcH yUipf \u/Jut lu
nmt rej qttuk^glf nttfkyiot p
hhuf ftMtbivi - vtmehf \UMtet
MIIU \tttjiath& \tUvh ej \u\*ut
xtwu fctnmj fxq cftvAJ- *tf \+%eget
HIY \saLi \ugy ictj gtY*it ijcyt
kv \j\ut pgMJt o^ f-wvmu/
1
hr
>w q jLtjuvki' \JI* >t*vij*ffe Wu
*&) ?
<,
^
tl
H^ Ht*i* or^tgjuu
MlHUVtltWlCV iSlgMYt ' \\X\)hY\\
gy'tAfiittul cfyXiNtekt -is Ytiif
fYit \*ug- tftrt wUu xjtv xna$0f
vala nmely nemes vr alexander 185
nevev es jar vala mageri kyraltvl 93 r
siciliay kyralhoz kevuetsegben Ez
alexander vr egy jdevben mene ne
5 met orzagban austriaban es eseek
nagy kemny fogsgban vgy hog
tartateek ez alexander vr nmely to
romnak fenekn nagy vasban ha
rom egez eztendeygh mykeppen po
io kolnak fenekeben nmely nemet
vrnak myatta Mert ez nemet
vr vevt vala jmmar ez alexandor
vron hrom zaz gerat es megees
keer vala ngy zaz gerat ezrt
15 trgya vala ez nemet vr alexan
der vrat fogva az toromnak fene
keen az tevmlevchben Azrt myko
ron ez alexander vr kevldette volna
egy zolgayat mager orzagban
20 nemevnemev dolgrt Mykoron
ez zolga hallotta volna zent mar
gyt azzonnak choda ttelt es my
koron meg teert volna az ev vrahoz
az tevmlevchben Monda az zolga
407
} AtfAxkv \jv>o Mcftly \3Ktm fon
gsjtjujnba, 44 teje nett / %t l i r
;f
Ttyat tmuj \iim*Mx ipi'ic c ,-.. ?
qy^Yu. f w, - ~4# uUs ' % r, *
W-y; W*t Miig- ivlttvltehjui mt
MAg^p^r jutqsgcl' y )ine5 vak
vu^f ti be* - ts q v ?w/ a? jnt^k
v*uk* fulifh \uh\Ji' H^viJU ej v;
Akv&uhr Mrnalh * Antnp vonen
ftgU liglU ^M^ UlAI'gl)/' *;;*>{ kt
ez alexander vrnak Ne fely vram sem 186
myt mert vagyon magerorzagban vy 93 v
zent zent margyt zzon bela kyral
nak lenya hog ky tezen nagysok cho
5 dakat chonkakat es sntkat meg
gyogeht vakok<at>hnak
1
zemet ad es
mynd tellyes mager orzag hozyaya
fuvt en es ot voltam Mykoron eze
ket hallotta volna ez alexander vr
io mynden remenseget vete zent mar
gyt azzonba es kezde neky zolgalny
monduan ev tyztessegere pter nostert
kerveen hog evtet meg zabadehtanaya
Tahat ennek vtanna egy eyel ez alex
15 ander vrnak jelenek egy zep zvz
ez vrnak vgy tecchyk vala hog sem
alozyk vala sem vygaz vala Ez zvz
kedeg vala meg evltevztetven egy
nagy feyer jmeggel Ez jmeg vala
20 nagy es bev es ez r zvz az jmegbe
vala palst nekevl Monda ez zvz
alexander vrnak Annye remn
segd legn zent margyt azzonba
mykeppen zent evrsebet azzonba
409
94
fel >UWM M )IM& \l>* * * ik****
ttfAcipeti dfta&in o/Ul- * fy wcr
k*uw fcrohui ^>im^ W>wtF
ftkfijt* huk* ^tpMtkv yi%zt
a? hvtft>u> ttv\nk*cpH*i vtuw
kn BatHfyuftvl; fyn fattK u *f
*nfc VHa**j^<x?#mu> crttttic wy
tuftp ihvf itfah/ >ii|C/w)< * ^
mmnt f farfimi tYcvntn \%ug
hifimt* A^f \H ykvw glfttter
*WKK Jtie ifotttJctf ifevi *****
t* t ftlfarf W* HHU {kft- ySIm
Ipxvwn igt} MnAMfftdohfohn
fyktik* gtvbkhnJfcuhYfyA Mh
Ez ltsnak vtanna evted auagy ha 187
tod napon ez nemet vr meg evleteek 94 r
az evnen fevldenek embery myat
mykeppen oktalan llat Ezek meg
5 leuen legottan ez nemet vrnak
felesege el bochata alexander vrat
az toromnak tevmlevchebevl men
den fyzetes nekevl Ezen keppen az vr
isten meg zabadehta alexander vrat
io zent margyt azzonnak erdeme my
at kyrevl byzonsagot tevn evnen
maga alexander vr az papa kev
uety elevt dyaky nyelvn : )
15 Vala nmely nagy nemessegev em
ber ky mondatyk vala myhalfy
jacabnak es vala nytray varmege
ispanya ky meg eskevek [-]
1
es az
ev nemes tarsival erevssen meg
20 byzonyehta hog mykoron elevzer
evneky feye mendenestevl fogva
es job felevl val zeme fayt volna
hrom egez holnapyg es olyha hy
hetetlen gevtrelmel gevtretyk vala
a *qtt )bft}ew MXI* fevmu \t<U
jimttkvt ht'h*u/Jent IOMI \tjdx
h"haU*fy \uMf Wtttfybtn
lUfitrc * hjvicf %Hy fotvtt JI0-
vw- j^*ii& Wawi l o t t i ttfeniev
EgtW"*ttiytt< x mi WH' VHMHJ ^ C
s

ez faydalmnak myatta myndenestevl 188
el vezte job felevl val zemenek vela 94 v
gossagat vgy hog mykoron az bal ze
met bcrekezty vala chak vyat job
5 zeme elevt tartvan sem lgya vala
sem valamyt egebet Az ev feyenek
faydalma kedeg nagyobban bevevl
tetyk vala Ez nemes vr ktsgben
esek oruosoknak segetsegerevl azrt
io folyamek zent margyt azzonnak
segedelmre kynek mykoron kopor
soyanal maradt volna neged na
pyglan ev zyvinek tyzta aytatos
sagaual Jme zent margyt zzon
15 nak halla vtan harmad eztendev
ben Ez nemes vr vevn tellyes eges
segevt mynd zemeben mynd feye
ben es mynd tellyes testeben
zent margyt azzonnak erdeme myat )
20
Vala egy jobbagy kynek vala neue
albert es ev vala chychety ban
Ez ban mykoron sok napokban val
krsgoknak vtanna menden testeben
413
05
W^ ntrafttor JH <2 tv bt
A mi * Cfifaihu- <* * * NM^t l ^
&t*s?tg*K <8j IWIH fpdxfFtow
jt\tt wwfFit AjfH\t&P' faftarfXfzt
\H*x U***cLt\iti \nijuijqtityrHijvl
*uflmfiftgUH ifit \ul& * 7tnt \H
Mrg^h <&jj0*nj& eriumbtu aipnk
* vwignr jnu dp&aLtM Hvun
jiiwiitiiit s Vr j fou< o$ r*lf*w
meg dagadozot volna es nylvan beel 189
poklosnak mondatneek sem az ev be 95 r
tekseg
1
vala orsknak
2
myatta meg
gyogyvlhato vala ez bnnak egy
5 azzonya ky vala machoy herchegnek
felesege Ez herchegne azzonnak tanai
chaual es egyb baratynak tanai
chaual egyebeknek es ev tanalchok
kai kyk ev vele valanak kyk mynd
io kevnyerevlnek vala ev nagy nehz
betegsgen Ez ban fogadst tevn
zent margyt azzonnak koporsoyat
meg latogatny mynd az kevrnyvl
llknak elevtte auagy hallsra fo
15 gada hogky az ev eletyrevl mende
nestvl ktsgben eset vala zent m
argyt azzonnak erdemeben ayanla
ev magt Jme chodalatos keppen
vgyan azon eyel az isteny irgal
20 mssgnak myelkevdety myat
es zent margyt azzonnak erdeme
nek segedelme hyvasa myat meg
zabadula ez vr ez ban az rettene
tes dagadozasnak kezdetytevl es
415
yutjuiiM ftuflxIttaHAt' Isintujtjhil'
hStftfBjgpl I&JUBKU tg*?** WW
tHAKU* * e?w WAMMO. ej hivafig
\u jffsn JL\\\%* ajfon e? ^tKe^r
kut t ai cvj%* cl ftiviuct jint
>Hiftf yrtf*jh/fitviMinfnB Wi;
vvifn/h *44 ariwuj MiptiJ kin *
>sr t/tMtur ttjtpt vutripilr aijQH
n*h * wxj^ Uhfcgtfd. tyxjA mtnen
Wt vifja /4%ti|jtJmui # Uilt Uir
HWgpe i&AifiiifA' j neme* V
1
* "Kt
tfhvHt 4t? *v hypAfijurt JAtafert
Hr r ^eu tyQ / W ef mw ^ 4*k
mynden faydalmanak bantasytvl 190
tellyesseggel egessegben egezzen meg 95 v
marada Eznek vtanna ez hercheg
ne zzon anna zzon ez Albert
5 bnnal evzve el juvenek zent
margyt azzonnak koporsoyahoz
es meg eskevuen meg mondk
ez felyvl meg mondt choda teteit
ev vlek byzonehtak ez choda teteit
io myklos prpost syrymensys bely
prpost es bocynay ompud ban
Ezek meg leueen halat adanak
vr istennek es zent margyt zzon
nak nagy bkessggel haza mnnek )
15
vala nmely tyzta
1
nemessegev ember kynek
vala neue Ampudinus ez vala var
mege ispannya Ez nemes vr meg
eskevuek az ev kysded fyaert janosert
20 zent margyt zzon koporsoyanal
Mert az ev kysded fyat el nem hozhata
az ev kysded voltrt az koporshoz
es az vtnak mczze voltrt es Mert
ez nemes vrnak lak helye vala
417
06
Hvlkt t$y lusn W emhtr tyij jgtt
Hhti Iptt MJfn Afirt ei\u\nt *f
\Htg- efhmul )lhftn imjmfzgat ttan
YM\ \)o$ \w\hvm aj *w jiYtHvfiiii
a yntg txttjpmlt \WULI na&i \ulpi
Yvtfkmbd' \ ^w Ipar o eiv fele A?
^ w>*HuAh aj ew btlfi Vonsait
W%H4^ MAglf ItYijfl ilHYtt' pHt
VMAVI^I- <q^>i>u> MiHipfofJ aniui
o^ului Ijtvr^i 4##ttfiii ftj ?*nf-
>*** Mtutyt \i*k * q ^vdjwjiu i^**
ez clastromhoz tevb
1
hognem menye 191
fvidet egy louon val ember ky
2
jget 96 r
hetne hat napon Azrt ez nemes vr
meg eskevuel jllyen byzonsagot tevn
5 zent margyt azzonnak choda ttele
revl hog mykoron az ev zeretev fya
meeg az danykanak emleyt zopnaya
es meg betegevlt volna nagy nehz
krsggal vgy hog az elev lelek az
io gyermeknek zayaban aleg reztet
hetyk vala meg Tahat ez vr es az
zzon ez gyermeknek anya ayanlak
ez gyermeket az ev vtolso vonagoda
saban zent margyt azzonnak erde
15 meben Es zent margyt azzonnak
velomat nagy keressl elkrek zent
margyt azzonnak nenyetevl anna
azzontvl herchekne azzontvl ky zent
margyt azzonnak egy mhben fe
20 kevt nenye vala ez herchegne zzon
trgya vala ez nla ez velomot
nagy alkolmas tyztesseggel Myko
ron ez nemes vr ev felesegeuel meg
kertek volna zent margyt azzonnak
419
McbmAl- fthteht * bek tahnth jq hf
Mtr \i/3aiHu/\aM hjlt tv kvkui*
jiwh^yt q PtffJtt ippvmct- jtt
\t*VMtt *jj6
HHA
^"^UltMM WI/.1 >tlf
^IHMt 4ty**n&r \AitH WMl U * l iMljIl)
<* bvfjp yujteb )/eu v k w
^AU jent erjeUt ajpn faiuaiuu yeff-
\ntUit$tf nont tmhv *tf W*t
ctufctv i/lifK htfnpigtt ttwi jent
ytutrgtfh *tfomu& h. Mehyewl *
velomat feketeyt bele takarak az ky 192
chyn gyermeknek feyet legottan az 96 v
gyermek zemey meg nytvan es
olyha nemykeppen ev orchayaban
5 meg vydamulvan kezde ev daykaya
nak emleyt zopny hogky annak
elevtte negyed napyg nem zopta vala
Ezenkppen ez kysded gyermek zent
margyt azzonnak erdeme mya meg
io gyogyvla zent margyt azzonnak
halla neged eztendeveben ez felyvl
meg mondt herchegne azzonnak
anna azzonnak jelen voltara es mynd
ev bevseges npnek jelen voltara
15 zent jreneusnak monostorban Az
vtan es meg marada nagy jo tev
kelletevs Egessegben : )
Vala zent ersebet zzon falvban pest
20 mellet egy nemes ember es vala
ez clastromnak confratere Ez nemes
ember jllyen byzonsagot tevn zent
margyt azzor.nak choda tetelerevl
es vgy mond vala hog az ev hga
1
421
97
\3&tx ftm hi- m UUt fm
*3 YnonAf vn|H*fijd? ^gevi * Wufil
eytl tfmitg' wtg- )tune& jent M*y
ti MMi &?&*- WIJ&VOH &fr&a>
WH<I *tj e%f gi^wfhjiAUmtbi^
Mtpd v,*?i+t2" ti t >\tweilu^ /tjv
nak vra meg betegedeek vgy hogy 193
harom eztendeyg azonkppen fekevuek 97 r
az agyban mykeppen fa es nem jnded
hagya vala sem kezet sem lbat sem
5 zolhat vala sem ehetyk
1
vala hanem
talzalon agyak vala az tket ev zayaba
Tahat mykoron ez meg nyomorodot
betek fekenneyek egy eyel ev agyba
zent margyt zzon jeleneek ez beteg
io nek almban es meg tapogata evtet
es monda mytmyelz zegen Msod
eyel esmeeg meg jeleneek zent mar
gyt zzon almban az betegnek es
monda kelyfel parancholok tene
15 ked hog menyei az en koporsmhoz
es meg gygyvz Ezeket halvan ez
zegenbeteg legottan meg gyogyvla
es felkele Ezeket mykoron ltottak
volna az ev gyermeky nemelyk
20 vigad meuet vala nemellyk syr
vala evrevmekben Msod napon
az ev rokonsagy mynd hozza gyvle
nek ez nagy chodaert es mynd fel
evlenek zekerben ez meg gyogyvlt
423
f^\t falualan aj nemes cwberfyx^i
fy'*wAt-X*H*t ftlhkmt <* )nw
*u liMkJUVLrititf tfon hyo^Ah^
\%AVP' hjf
1
|!4*fl<A \uL* f>|J" MUU*
W&f r^el
1
^ ^ 5 " Vaid jLhwn 2 ^ \-f<n
J tipt YHI|K>IVI bfiayJAgor hpww
IY\.:
I *
V
emberrel evzve es mnnek zent ersebet 194
zzon faluaban az nemes ember haza 97 v
hoz onnat mynd telkeinek es juve
nek zent margyt zzon koporsoyahoz
5 Ez beteg ember kedeg mynd meg mon
da valamyk neky tevrtentek vala Az
jdevben mykoron ez beteg meg gyogyvlt
vala zent margyt zzon koporsoyanal
vala akoron tevb hognem hrom ezer
io emberek kyk juttenek vala zent mar
gyt azzonnak koporsoyahoz Ez nemes
embernek kedeg vala akoron zaz ezten
<devs> deye mykoron byzonsagot tevn
zent margyt azzonnak choda tetelerevl )
Vala megeren egy azzonyallat kynek
20 vala neue maria Ez azzonyallatnak
ev terdey meg sugorodanak annera
hog semmykeppen kynem nyohthagya
vala es mykoron akar vala valaho
va menny tahat az ev terdey ev mel
98
\i$)i] prulad' tit * tynkffen *? <bl
ftkvt ju fru Itat \urnf*. \*xU YHUW-
tZi fogvd > Unt yu*h \Ufi*jg-
Altrt q a#**qalk/*f (ti *iM oft **Jf
>u evfck \HH x? <* \ *t u^ \iiut jtnt
Murgijt xtfYHUi- hf^rfiplpf &
Hajnim U5 * f ? *W>%d<*f
Rutnt 4j ra \YJL fyxgya. t\tht tt*H#/j
UH \ty- UhjnJ* Utk *} <*lt^i\mtK*A
Von qjMftttA wtftiicM nAtuu d\p)
jjfr- * A$ fc>)WV*/^ ttIHM >tU.tf* W;ii?*U
tJ^Xt ]v*U Hit httHuh \ihJmwx v*L
jto \wJ* <^ K^/J*; e? ^JJ*I rtig -
ii VUW >Hil W d/ l i ?*2 Wt<MMf A$
lyhez zorulnak vala Ezenkppen az evle 195
felen az fevlden vonza vala magt 98 r
Ezenkppen
1
levn ez zegen beteg husvet
2
tvl fogva <v> zent jacab napyayg
5 Azrt ez azzonyallatot fel veue egy taly
gara cs hoza
3
ez zygetben ennek vtan
na evlebe veue az ev vra es viue zent
margyt azzonnak koporsoyahoz de
megnem <geg> gyogyvla ez azzonyallat
io hanem az ev vra hagya evtet nmely
apacchaknal auagy zeztraknal ezen zyget
ben kyk lakoznak vala ez clastromnak
mellette kyvevl hog evtet menden na
pon elhoznayak az koporshoz Myko
15 ron ez zeztrak mynden napon elhoz
nayak az talygan ez beteget az egyha
zyk es az koporshoz evnen maga chuzna
keet egez hetyk nem gyogyvla meg
Tahat jme keet hettnek vtanna ne
20 mely napon mykoron nagy sokassag
jeut volna az koporshoz ez zegen beteges
el hozata ev magt az zent egyhzhoz
cs nem mer vala chuzva menny az
koporshoz az sok neptevl val zegenletyert
427
Vjd)xt fmttr \mtr* hj Ltfctfji/A \ixlt
t$ tflvMtM*! * <t&* tj bttttpuf upf f5.
;
itf A? t\t ftt Im^fuit- \ntfaAuk \JI)<
a 1)4$$* tar'*? wl *Ww*y* Hakn-
ii xf fauiuut* Mh%\x\i&l tivuwiw
^^ i f ej ^i / mm ej beteg - fychuF
d^ftuot rt)u;wLn * YUifktvu 9 ^ ^
vi*m< tMp- hxtMUtvjfetftl >*ug
\Hq\ aj wx$$ ffiajfAtpiA*' ihutH;
fitet UbAH AJ frjtvi- \wg );c
th^ yuuty Atfhtfo)ftgl \wg eu
lui % H SUH AJubaA*%u)t - e^
Hjifvvmt AJ Sir ifhnf j U unhf
Tahat frter vince ky lakozyk vala 196
ez clastromnal ada ez betegnek egy fol 98 v
tot zent margyt zzon scapularabol
es az ev zent hayaynak mosadeck vizeet
5 es hagya hog az vizzei mosnaya terdeet
es az scapular poztoyanal terleneye
kyt ezenkppen tevn ez beteg Ezeknek
1
vtanna kezde ez beteg magt vonny
az fevlden chuzvan Mykoron ez zeg
io beteg kevzelehtene az koporshoz jme
az vr isten zent margyt azzonnak
erdeme myat tevkelletevsseggel meg
vygazta ez zegen beteg azzonyallatot
mynd az nagy sokassagnak elevtte
15 Ezeket latvan az frterek meg jze
neek az sororoknak Az sororok
kedeg nagy aytatossagal meg nek
leek az te deum laudamust es
harangokkal harangozanak dy
20 chyrveen az vr istent az ev zenty
ben : ) men ifis maria M
I
\
/J
rwJUHp/f" A^wt t l
1
- }3ci|d>c>i -'
;tH|cv Mdlx &ror Kttv\nA H ^
ywa. pririjfk a$ jaevtew HH/*
J^H lent mArmt 4K**IHAF' ^M\r
ffa^<mikiH iHttjttnevB for*i
ban' if uibytif'bqbrmtt ?e\\t
J*W * ,4MHA YihtmtA cl iiau* lm*
Inat< sut- <*^*W%M* }tttrt*c <flni
#
It kezdetyk el az sororoknak neuevk 197
kyk ez clastromban lakoztanak zent 99 r
margyt azzonnak jdeyeben : </ > :
-i-
5 Elsev vala soror katerina Es ez
vala priorissa az jdevben myko
ron zent margyt azzonnak zent
seges eletyrevl levn nagy byzonsag
gal val tudakozs Ez soror kate
io rina levn apachaya bezberimy
clastromban het eztendevs kora
ban es lakozeek bezbrimet zent
kat'ina azzonnak clastromaban
harmyc het eztendevt Es vala
15 zent margyt azzonnak mestere
hog ky evtet tanehta elevzer dea
kvl Annak vtanna el juue zent
margyt azzonual ez zygetben
es nagy byzonsagot tevn zent <Ja>
20 margyt azzonnak zentseges elety
revl mykoron volna ez soror
katerinanak hetven eztendeye
ii-
Msodik sorornak ev neue So
25 ror Eliana Ez es mykoron by
431
n
! '&*wpt Hyn^nt )\uiYm}t 4*4^11
'
:
vutU 7mfr m&vgyt AS&mud bttyrt
mm fafajt oviim cmfh*0n%dj
1 i t f|ti pmi pb h;t%u^ egnl vi a
\&k f r uk *Thimr tf f**#r Wtiuttf
i #e*ir HiAi^Jh 4f^nfu> AJPHV?
/* HUMA WW * ^t
#
Uh itgikt Iwj*
iXpfminmhm nm*r fipmM
I l l t *
zonsagot tevn zent margyt zzon 198
nak zentseges eletyrevl vala hat 99 v
van eztendevs es mykoron bement
vala
1
az zerzetben bezprimet vala tyz
5 eztendevs mykoron kedeg el jut
vala zent margyt azzonual bezpri
mevl bodog azzonnak clastromaba
Akoron vala negvenkeet eztendevs
Ez soror eliananak egy jdevben kez
io de jge fayni job keznek egyk vya
vg hog semmykeppen nem alhatyk
vala tevle Tahat ez soror elmene
zent margyt azzonnak agyahoz
es monda neky krlek tgedet hog
15 ha vagyon nlad valamy jo kev
agyad nnekem mert jgen fay
vyom zent margyt zzon foga
es meg zorehta az sorornak vyat
es monda neky menyei alogyel
20 legottan choda keppen meg gyo
gyvla ez sorornak ev vya : )
iii-
Harmadyk sorornak vala neue
soror jolent Ez soror jolent my
25 koron byzonsagot tevn zent margyt
433
1
n jbivbtn \atpiM tmnkS - ^
tjbLn&tpi hr&mn a mttfowu
ut Sh baypmtv} ^nt \fuxvtp\l
Tf^riioi'VUA ^ )itvbt*i UftiMitty
mttnkvi * I? fYr )Unt ^%L *t;'
lif a|>il- ttkttnpfh 4J^tmf !#* vi t a
,k |W>i >mjH* |itf- tfhfn ftfcmtti
\H0\%$t Xtt* *0 \mftu)tn if- VK/
VCMIII^ ? MftAft ^ 1*U\tt
4kgr
#
?*wr vtiai**i//- Awr t u^
^lAPtpxvcbi ? \*xU |K*AM Ihjm
azzonnak zentseges eletyrevl vala 199
az jdevben negven eztendevs es 100 r
ment vala bezprimet zerzetben heet
eztendevs korban es mykoron el
5 jut vala bezprimevl zent margyt
azzonual vala az jdevben tyzennegy
eztendevs Ez soror jolent vala az
ky zent margyt azzont latt vala
le esvn mynd zent estyn fekenny
io addeg myg ev egy egez soltart
mondt vala es mynden <sp> psal
mosnak vegn <tegen> tezen vala
venyat Ez aytatos zvz jolent
vgmond vala zent margyt zzon
15 rol mykoron byzonsagot tevn ev
rla hog embery nyelv nem elg
elg zent margyt azzonnak
zentseges chodalatos eletyt meg
mondany mert sokakat latot vala
20 ev tevle myert ev custos vala :
iiii-
Negedyk sorornak vala neue - Soror
margarta - Es ez vala istvan kyral
nak nennyenek Anna azzonnak lea
25 nya Ez soror margarta mykoron
435
\^A*.*tfi*<m \jak vtetgije?fcw
ypmtA- *%Jk c# te vjk
\\UU\H Xkthjtlit tHOJlf'Jpti' iKHYr
r
i* \*ak zent yfutrmt *tyn-na~ ,
2tj- \&$x aj foyrwvd -'ak'*\Y M\H
pk.} fiwv \ncirgpYthL- ^ifi unt mav
mt tfon bx AH\*^ IpgtM'fyv&w*-
h*gr H jtt \*am - \/*?**} 11u#
r
ftf \navgiit AtynrtJt- inu:h%st
byzonsagot tcvn zent margyt zzon 200
rol vala az jdevben huzon nyolc ez 100 v
tendevs Mykoron kedeg ez zerzetbe
jut vala akoron vala neegy ezten
5 devs Ez soror margarta vala zent
margyt azzonnak evcche es trsa
mykoron az betegevknek zolgal vala
Ez vala az soror margarta ky meg
meuette vala zent margyt azzont
io azrt hog evneky oruost ztak vala
az ev vallanak faydalmaert <s> Esmeeg
ez vala az soror margarta ky nem
hy'zy" vala zent margyt azzonnak
zentseget hanem mykoron latot vol
15 na ez soror margarta egy beteg le
ant az egyhzban hog kynek ev kezey
meg sugorottanak vala es jmadko
zyk vala az koporsnl Tant mon
da ez soror margarta Zyz zent mar
20 gyt zzon ha akarod hog en hyggem
hog te zent vagy vygazzad meg ez
leant es legottan meg gyvgyvla
Eznek
2
vtanna hyve es magaztata
zent margyt azzonnak zentsegeet
25 ez soror margarta :) iRs :
437
101
'Qijt.ni.if \ ki ( bi KijntlvKt^ ka>uj<v
fyldij jHuui hj\ui Vwk egy ewfcv 51 j*?
jfc titt.2tft' nvLVgyt Afiw
je\ttfigtMtvl Yvtyfiwvt M^f
H* jut: Vo* o^ jent- tV{eH*x ^
s
jk*b*\t \utl& Yitftj ej*tnkw * t^
W0Y t*Y)b<Jt ywyfarcY. \<xlx fyf
JeJ l<au ei vwc0i)tvt \<xi<x ^tKf \*i^r
iMt$Mt be h>Jij<t Wik -fewt mar
Ji#&. 94. niu-wvn Wt^Vim mtfte
* sjtnt" wutYtfiit <tjfM h<kg
eviNvie /vvwvtiuAM valj
k*a,U*t^ha*t\iit
zenhpvtvgijt *%
Az evtevdyk sorornak vala neue evr 201
sebet es ez vala istuan kyralnak lenya 101 r
Mely istuan kyral vala egy ember gyr
meke zent margyt azzonual - : - -
5
Ez soror evrsebet vala az jdevben
huzon egy eztendevs mykoron by
zonsagot tevn zent margyt zzon
nak zentsegerevl Mykoron kedeg
io be jut vala az zent zerzetben az
jdevben vala ngy eztendevs Ez
soror evrsebet mykoron vala kys
ded lean el megyn vala zent mar
gyt azzonhoz az ev nenyhez es az
15 ev kezeet be tollya vala zent mar
gyt azzonnak htban hogmeg
lssa ha ciliciom vagyon rayta
es meg lely vala rayta az cilici
omot zent margyt zzon kedeg
20 el evzy evtevle monduan aly
hatra hagybekeet nnekem
Ez soror evrsebet istuan kyralnak
lenya gyakorta hetet tart va
la az chonhan zent margyt az
25 zonual fevz vala fazekat mos
439
t*% A J
Zwev<Hf <ttftyuJii xvmewCKt^ 7
ttjtkmi u*vt i aj V afyahil t/Wv
h cl %n^ jW-a)^ ". - * - \iTi
fyjtyh- SQWY\edx Vieue Mwvgih
vala es menden egyb otromba dolgot 202
tezen vala az ev nenyeuel Oh ky nagy 101 v
zemerem az keuely zerzetevsevknek
kyk nem tanolnal
1
alzatos dolgot
5 evrevmest tenny ez keet nemes ky
raly magzatoktvl Eznek vtanna
ez evrsebet zzon ez clastromnak fe
yedelm levn es az ev atyatvl istuan
kyraltvl evreksegeket kre es leuele
io ket confirmaltata es sok jkat tevn
ez clastromnak az tevby kevzzevl
ada az jeney reuet faluyaual es ez
zygetbely falut ez clastromnak Ev
maga istuan kyral halla vtan
15 yt temettete magt az nagy oltr
mellet az euangeliom felevl az ma
gas verevs maruan kev kopors
alat leayanya kedeg <tem> evrsebet
zzon temetteteek az capitulom
20 hzban az fezevlet elevt mykeppen
ot es meg jrtak : ) itis
hatodyk soror vala neue margyt
es ez vala guellynos makonyay
25 herchegnek lenya : ) :
441
02
fya&iiHMixt - VHtyfoviW Meg *x%
TtratJ&eM )iJt Y x LPPYH Vutaj
I^YC" *jk.nh* 8 * 0;$OY*Y WAV*
>o\$kvt * 0 ^ btHgtMfMt ^olgml
wlt t] fiwY t} idgtHi&n * j jvel'
l&g tMYtuvntft- yexnivit h*xblt .
k
h SovorviaK \> aki Meue * fan*
uMdzi * \i&2a ->!>i bre
U?Vi "?
Ez Soror margarta mykoron b 203
byzonsagot tevn zent margyt az
1 0 2
zonrol vala az jdevben harmyc
hat eztendevs Mykoron kedeg az
5 zerzetben jut vala akoron vala
kylenc eztendevs Ez soror mar
gareta zent margyt azzonnak
nagy sok aitatossagiro penitenci
yayarol alzatos dolgyrol tevn by
10 zonsagot kyket tevt ez zent zvz az
konyhn es az betegevknel zolgal
van mert evneky gyakorta trsa
volt ez soror ez dolgokban Ez soror
nak elevtte monta vala ez zent zvz
15 hog evrevmest zenuedne halalt
eristus zerelmeert es hog ev hamar
volna meg haland : ) ins
Heted sorornak vala neue soror
20 benedicta Es vala toboli bucc
vrnak leyanya : maria
Ez soror benedicta mykoron by
zonsagot tevn zent margyt az
25 zonrol vala az jdevben harmyc
443
Miller qHnh:^ * }Hijhvw Pvk$
t$ jtifr fetftthfn )H" '-%xi n vy
* dgxqt # Uko& wd q fim
a% )kvbt\\ wgvtvi Mijbir
E
ukbtu \nt\it \ult "\JctLTa-? >V-
nyolc eztendevs Mykoron kedeg 204
ez zent zerzetben jut vala ez soror 102 v
vala az jdevben tyzen neeg ezten
devs Ez soror benedicta latt
5 vala mykoron az soror chenge
archel verte vala zent margyt
azzont az moslkkal Egyb sok ala
zatos dolgayt es ltott vala ez soror : )
io NyolchaOdyk sorornak vala neue
soror evrsebet es ez vala bado
boray istuan vrnak lenya : )
Ez soror evrsebet mykoron byzon
15 sagot tevn zent margyt azzonrol
vala az jdevben negven nyolc
eztendevs Mykoron kedeg az zer
zetben ment vala vala az jdev
ben tyzen evt eztendevs Ez soror
20 evrsebet vala trsa zent margyt
azzonnak mykoron zent margyt
zzon secrestyeres auagy custos va
la Meg ezen soror evrsebet vala
priorissa
2
az jdevben mykoron zent
25 margyt zzon meg hala Ennek
445
\cbct yviOYijfwtAP- oifra XuJLx. ok
tv Likul* Mf Hickxt ljldiXiu-
^kvltt* Vutli/Luk&iu q c wp t
yYivtjki *x$ttpi 5V*W\ ni g
At Ixx htrjTkifMiixtbit- WH
f>\ia Via^i^i ZKUOM O? *f clittbin
j*rt}LtetA>e&)&- $YQYW& Xxdx \mu
iVtoii" i j qb t|p*xv Wnai
1
- J<?<tni|4. *
pufx4ft ham %znt Mi&Ytpft a^L
jtf.Jon&v *vv*|ii i t v\ t M**#v &#*:
felevtte zent margyt zzon ez evr 205
sebet priorissanak atta vala az 103 r
ev ladaya <ch> kuchat hallnak
elevtte mely ldban ez evrsebet
5 priorissa az egyb sororokal meg
lele bela kyral leyanyanak peni
tencia tart kencheet mykeppen
meg vagyon iruan az ev eleteben )
io Kylenchedyk sorornak vala neue
soror evrsebet es ez vala seren
nay lazlo ispn vrnak lenya
Ez soror evrsebet mykoron by
15 zonsagot tevn zent margyt az
zonrol vala az jdevben harmy'c
neeg eztendevs Mykoron kedeg
be ment vala ez zent zerzetben
vala az jdevben heet eztendevs
20 Ez soror evrsebet tevn nagy byzon
sagot zent margyt azzonnak
zentsegerevl Ez vala az soror ky
zent margit azzont fel evltevz
tette vala halla vtan azrt hog
25 evtet meg gyogehtotta vala : )
447
i **k%-
ptl' ttvn ^ewf >n*tvyi|l' a*#
K>iJcv*? - tS; J&*OK /iM Vt!
>ui; vai t I.^Jb fc^iiA M utLt ]
Tyzedyk sorornak vala neue soror 206
Sabina es ez vala fel hevuyzy donat 103 v
vrnak lenya : )
5 Ez soror sabina mykoron byzon
sagot tevn zent margyt zzon
rol vala az jdevben harmyc
hat eztendevs Mykoron kedeg
be iut vala ez clastromban ez
io soror vala az jdevben tyzenkeet
eztendevs Ez soror sabina vala
zent margyt azzonnak kyualt
keppen val tytkosa es gyakorta
vezen vala ev rayta kemenseges
15 disciplinat ez az soror sabina ky
nek disciplinalasa koron az haz
meg velagosodot vala mykeppen
nap Ez soror sabina zent mar
gyt zzon jdeeben kapus vala
20 es gyakorta segeht vala zent
margyt azzonnak el vinny ha
lat lyztet mert zokasa vala ez zent
zvznek hog nagy sok lyztet ha
lat hatara vezen vala es vgy
25 vizy vala el oda houa kel vala : )
449
1<H
vt^vie $*Y>v\
y
fe\i& e j Vi*ta
f&W ckw4 wtj&ydH ki r j a
. j r lewvt }%tr v*wif mpf aw\tvd
%*n Hi* \neg vHWMMy fytwi
mm. #t\w%ft Wr jjfew*} e; #
|Wti ? wda. <% jjrtw IUMA
ltomat fkmn 4? bj;\\& l*M%%yx
<**t*%i kt ^ 3<nK $ \HXVpjt o^yv
H*Jtj )Mtw mar f*|r*w?#
# AMJJNutfai \itij*#*H *v vi f*
%** fcMXiih iHfMt c ttjtn
HU v*mr ^ma^hn\ud *,
Tyzenegygyedyk sorornak vala 207
neue soror Elena es ez vala 104 r
scserenyay hylysnak
1
lenya
5 Ez soror elena mykoron byzonsa
got tevn zent margyt azzonrol
nem tuda meg mondany hny
eztendevs hanem chak azt hog
huz eztendeye volt azkoron ez zer
io zetben Ez vala ez soror elena
hog ky
2
latt vala zent margyt az
zonnak feyen az tvznek langyat
eegveen Egy jdevben juue zent
margyt azzonhoz egy lean es la
15 ta hog zent margyt zzon jgen
meg heruadot Monda ez leyan
ez soror elenanak zent margyt
azzonnak elevtte 0 isten mynem
men levt zente ez margyt zzon
20 es mely jgen meg fogyatkozot
ffelele ez soror elena ha te cilici
omot vyselneel mykeppen ev visel
cs azokat tenned kyket ev tezen
tahat te es meg fogyatkoznl
25 Ezeket haluan zent margyt az
451
i *\ jt JL; in tijtfowLit VK^U k*
*M ,Hftavfu\f ' > H*v*p w.w hi n.
tfyj- a; t\nUr\ fljabijwteviftfh *i._
fe? *& <*vfeb* w , ^ n
ath/V&U "**** ix$ymH*J-' VA*.
vjU** tiityfovpv *vtw>- VALJ.
tttfjg' * ^ Mtlt^M \K*A A2 fJP?
zon monda az sorornak Atym 208
fya nem jol tevtted hog ky jelen 104 v
tevtted az en tytkomat Mas ko
ron nem mondom teneked az
5 en tytkomat Mert nem keuan
nya vala ez zent zvz az jo ttelek
ert az embery dychyretevket : )
Tyzenkettevd sorornak vala ne
io ue soror evrsebet bodomerey
tams ispn vrnak es olim
piadis azzonnak lenyok
Ez <ol> soror evrsebet mykoron
15 byzonsagot tevn zent margyt
azzonrol vala az jdevben har
myc evt eztendevs mykoron
kedeg ez zent zerzetben evltev
zet vala meeg bezpremet vala
20 azkoron heet eztendevs Ez soror
ersebet mykoror germek vala
meeg el megyn vala az egyb
nouicia germekekkel es el hyak
vala az aldot germeket zent
25 margyt zzon
1
jachodny de
453
J
^g^y^iiAMr ^JOlfljv^ a:^uiM>;}|
t ^tnnAp"fm
T
flt %ktix - ti cjvf
Y*H)A WHAb M*ft)*
^pri*jhv>ti** aitefr w At
zent margyt zzon jmadkozyk 209
vala es vgy mond vala az ev 105 r
nouicia tarsynak juyetek el en
velem es menyevnk be az zent
5 egyhzban jduezelyvk azzonyonk
mariat mongyonk aue mariat
ezenkppen jachogyonk Ez vala
ez soror evrsebet hog ky zent mar
gyt azzonnak trsa vala es egy
io kevnben tanolnak oluasnak va
la es egy mas mellet lnak va
la crban es egyebevt annak
okaert sok byzonsagot tevn ez
zent zvzrevl :-)-)
Tyzenharmad sorornak vala
neue soror stephana es vala
pausa vrnak lenya
20 Ez soror stephana mykoron by
zonsagot tevn zent margyt zzon
rol vala az jdevben harmyc
egy eztendevs Mykoron kedeg
ez clastromba attak vala vala
25 az jdevben keet eztendevs chak
455
& UY0V $iplf*.\Ul illfCH bll^HCltr^.
ttmi wnt wuiYgijt o^cmiiap }%iu$
f*gi)rd' Munwa Ipt^ crpj itatni vui
llnB a; vaB oMi nu. IjiTva q )St^lr
jfkjkijtai" wttvdtuui ivumife! k
ivtptJ mar a; jawt* >Hanravtar
\}*\M&oj\tx%i aj ew \uiaVof0 !jd
tjw * *4 nitt' %tttmJa \i$foj *q ^%t
lwiahfaaf )pnitift be $oi\
k k * % f^i^r feikf i u0- UWHJU.
r-m*t ifg" eljjijnaiu. Tiwt *iavipfjh
el uala, vAjpttnht&ti tti )wi/a
ty $>tl" ^vjMlawli q f#tw 3*w/-
Ez soror stephana illyen byzonsagot 210
tevn zent margyt azzonnak jmad 105 v
sagyrol monda hog egy napon <na>
<pon> az^vincialis frter marcel
5 lus az vas ablacra hyva ez soror
stephanat monduan Menyei ke
ressed meg az soror margartt
es hyad jde ez soror el mene es
meg lele zent margyt azzont
io jmadkozuan az ev jmadkozo he
lyen es meg monda neky az pro
uincialisnak jzenetyt de zent
margyt zzon semmyt nem fe
lele Ez soror kedeg meg monda
15 hog evneky semmyt nem felelt volna
az prouincialis esmeeg el kevlde az so
rort hog el hynaya zent margyt
azzont Ez soror esmeeg el hyva
hetzer <ag> auagy nyolchzer de ez
20 zent zvz semmyt nem felele mert
el vala ragattatvan ev jmadsa
<sa>gaban ev erzekensege<be>nek ky
vevle Ezeknek vtanna fel kel
ez zent zvz Monda ez soror zent
25 margyt azzonnak Azzonyom
457
jgtn togoij b\mt- H*l \\tg in wW
3* acnr wavfftjt *n?n ttMiM I
W i ok ingemi" ^ W * pt ^onj
tm%Hj aJnta&ui Jent- nuvtfi;/- ai
wu a fct*f hal
1
l^fe^ vde i* *
u dton meg- jpf^itti<t q
i?cvm*5*jeJ fnwvwifr- MAU M ne
>itw fc/ \iwij cvtoMcvvi^ * l;r \fcux
Mtij hvj ij>Ltnua> jNlfe* afr voltt
*? 04^ vt * Ui a$ tevi jovovd- tyht \
^xtxujtw- ijyutt ittutijuat- * i)4Mtw
Molhuui^ \HIXY witpp tjp<tvtij c^ njtgij
MWI ^ V4MHO \iteurt\ut ytfiieimjfti
#ti* te htvhx q olVvupuAi auw >*
\nav#i|fr a^ovi jkeku * ^ aa.jn%> Hfc*v
jgen nagy bvnt tevl hog en velem 211
jllyen sok<at> faratsagot teteteel mon 106 r
da zent margyt zzon teneked el
kel vala engemet hynod Egy jdev
5 ben ez zent zvznek halla vtan
ez soror meg betegevle es fegzyk
vala ev agyban Meg jeleneek
evneky almban zent margyt az
zon es kereztnek jegeet vete ev
io rea leg ottan meg gyogyvla ez
soror stephana : ) -
Tyzennegyed sorornak vala neue
Soror olimpiadis zzon bodomerey ta
15 mas ispn vrnak felesege de jt az
1
ispnt
nem kel vgy ertenevnk hog vala
my kevz ispnnak felesge volt volna
ez zzon vag az tevb sororok kyket
neuezevnk ispn lenynak hanem
20 voltnak vaar megye ispany es nagy
vrak - Annak vtanna feyedelmse
get es trta ez olimpiadis zzon zent
margyt zzon jdceben Ez clastromba
25 Ez soror olimpiadis
2
zzon vala zent

^tarjpr* M^tm^h -^Mfh^A. ncitkviK*
ei nfcn ->\u\\i MhMg, fem afcava y^t
YtviYxnt xypn - Ipg et* nujtiYttd- ftliUw
obi ftjhUu vuHi a$r* ^Mf e* b*fmi
|H vn^)^ feMif Va/a ^IMfr twavjijt'.tjsaH"
ti*/- d \nutxt \LUA * ? ferY <?mpi
fben beiyrimet VI A *$ }kvbe\
JU^AH Y*ug *?tenkv * i de ej k$r
^ufvtful bftf*fuftf telin* fcurniifrj
^<m* u* > >KCH0CH ?ittf4 evet
v*vi bifionfcupt htiM
margyt azzonnak daykaya neuelevye 212
es mestere mend holtayg sem akara zent 106 v
margyt zzon hog ev mesternek felelme
all kykelne nem azrt hog ev benne
5 az gonozb erkevlchevket meg feddeneye
de hog az tevkelletevs alzatossgot el
ne vezteneye gyakorta ez olimpiadis az
zon meg feddy vala zent margyt azzont
nagy kemny bezed akoron mykoron
io az isteny zolgalatban felette val mer
tekt el mulat vala Ez soror olimpi
adis zzon mykoron byzonsagot tevn
zent margyt azzonrol vala az jdev
ben evtven evt eztendevs es myko
15 ron be evltevzet vala ez zent zer
zetben bezprimet vala az jdevbe
huzon neeg eztendevs es ele ez keet
clastromban addyg myg ez zent
zvzrevl byzonsagot tevn harmyc
20 egy eztendevt Ez vala ez soror olim
piadis zzon ky olyha zent margyt
azzonnak menden zentseges elety
revl byzonsagot tevn
25 Tyzen evtevd sorornak vala neue
461
.aay*mA- kijkiuJA * * r, " - , ^ ~ :.
lev* jent %H&v$iit O^OMMAP- yentfk
mrtvl' nc%n hti Miqf woiAatiif
Sawij qtcnbtv l)a.uH< <rha>- l^cT
&%*i jHt- w<*>*i|h arait f>0jf H m&
$ fotfiAt/r Hun jint vuavgijf- ^
i | h$H Cf~ ou* wui%*tat * e !e#
d Inogna WS * hu^si- wg- e**eute&*uv/
\fctJ
r
*
Crj^eit fy-Qvhihafc Uxk, Meue <xjjite$
Soror frosia es ez vala nytray jakab 213
vrnak leyanya : ihs - 107 r
Ez soror frosia mykoron byzonsagot
5 tevn zent margyt azzonnak zentse
gerevl nem tuda meg mondany
hny eztendevs hanem chak hog
huz eztendeyg volt ez clastromban
Egy jdevben ez soror frosia jgen meg
io betegevle es monda ev zvueben tu
dom zent margyt zzon hog te zent
vagy keryed az vr istent hog en
gmet zabadohon ez betegsegbevl
es fogadst tevn zent margyt az
15 zonnak hog mynden napon mon
dana zent margyt azzonnak tyz
tessegere tyzen evt pter nostert
es <z> tyzen evt aue mariat es leg
ottan meg gyogyvla Mykoron kedeg
20 elhagya vala tahat meg erevtelenevl
vala
Tyzen hatodiknak vala neue agnes
Ez agnes vala ez clastrombeli soro
25 O roknak zolgaloyok es jelesevl zent
463
d#$vm>- >IW huk MUg- vntfiiluti,"
UAMI) qettJcv5 * IkxtttvM cfyi^ l?jf
j hitbati ifit \ t a k * tf jlyWr \ncvf
O ^ K mg- wcHh^e \ie\ix I^iiajn^"
M A ^ + M * < * * ? " * * * * ' <
a
* ? .* *> * ^ * *? ' *- ^i ,* % * "** **" -- "-
far,*%* " ^ | i f c%Vt ' * V , " "*' V * *w* *- %. V *s.
?
S *< ,- ' H '*'"'
l^yima^ kaifikx
,jttveu' \kxla %*? )$4vbiY% W-UC*.
't^z%tu4 e# l ohwt Vsak q w
;
%
j u Hi|fi* vifftir #WC\>* c\- .*' vV
itltetnal
2
- -^b/tHul *MC$> ki i t t a*:
margyt azzonnak Ez zolgalo agnes 214
mykoron byzonsagot tevn zent margit 107 v
azzonrol nem tuda meg mondany
hny eztendevs hanem chak hog
5 <huz> -XII eztendeyg volt az sororoknak zol
galatyokban Ez vala az agnes ky
az ktban eset vala es zent margit
zzon meg mentete vala halainak
vezedelmetevl jmadsaganak myatta
io vgy mond vala ez agnes hog zent
margyt zzon alazatosb volt az zol
galo leayanyoknal myndenben : )
Tyzen heted sorornak vala neue
15 Soror agnes -es ev vala berchy pal
vrnak lenya :
Ez soror agnes mykoron byzonsagot
tevn zent margyt azzonnak zent
20 segerevl vala az jdevben evtven
eztendevs es lakozot vala ez zerzet
ben tyzen nyolc eztendevt Ez soror
agnes tevt arrl byzonsagot hog zent
margit zzon jdeben az sororok hetvenen
25 voltnak zolgaloktvl meg valvaan : )
108
T.H'CM Ml pk^f t l $OVVlia.fr' \XlA..MuC
^*\* ^iiiV }p$J* if^tvi \ivvto> iexMii.t *
*r? | >w MW" W A ?*>**- Hf a vj p^
2ol>vt \t/th~ * tgf+nafhl ytabfupt
ta*ul*& MAIX * eS ^ntr forh}~
%ki4x g%] \+uxfhil ymiltiP ymjt tlnxS *
$ fve* tubit \n\)Hv*n btymjkgot
^tnt i*%*,Ytpjt pennt- jentfigtvtvl
fiynmtft M*n hila wdttJtt <x$ <t\J
Meii* * S*dv rccilx C3 C\J \ u J a
<C% lOVOV CtC%Ilit Ytl l f^owu I>1J
hAx v%\ejf wtHtlivnj lyny zj
Tyzen nyolchad sorornak vala neue 215
Soror judit jpolt ispn vmak lenya 108 r
Ez soror iudit vala zent margyt az
5 zonnak trsa mynd ev germeksege
tevl fogua es mykoron egy msnak
zolnak vala egymastvl jmadsagot
tanolnak vala es meg kerdyk
vala egy mastvl mellyk myt oluas
io Ez soror iudit mykoron byzonsagot
1
zent margyt azzonnak zentsegerevl
semmyt nem tuda monda
2
az ev
eztendeerevl hanem chak azt hog
feel eztendevueljut az zerzetben zent
15 margyt azzonnak elevtte
Tyzenky<k>lenched Sorornak vala
neue Soror cecilia es ev vala
nchay <p> bezprimy moyses vr
20 nak lenya : ) ins
Ez soror cecilia mykoron by
zonsagot tevn zent margyt az
zonnak zentseges eletyrevl nem
25 tuda meg mondany hny ez
467
Hir l | f Lf bg* &tf0n CiCLfo
tu*ik * tojpnwiij yuvt UAVMY* *.^
j forar l urm wi y^vwi fcij}o>t
pt Hmi jeni- Htoj'gijh a^amva'
qte*to* * &f / i *w 'hu-ia ?<n>
MCUUllf j*Vf*k%t &H*f eH^ ***^
tendevs hanem azt monda hog 216
my jdetevl fogua eze emlkezete 108 v
volt az vta fogva mendenkoron
lakozot ez keet clastromban bezpri
5 met es jt az bodog zzon clastro
mban de mykeppen alehgya vala
vala evtven eztendevs :
Huzad sorornak vala neue soror
io lucia bezpri ny vten lenya : )
Ez soror lucia myko<v>ron byzon
sagot tevn zent margyt azzonrol
vala az jdevben huzon het eztendevs
15 Mykoron kedeg az zent zerzetre
ment vala vala az jdevben heet
eztendevs Ez soror lucia zent
margyt azzonnak halla vtan
nmely hertelen betegsgnek mya
20 annera meg betegevle hognem
zolhat vala tahat az sororok tev
nek salyat ez sorornak zayaban
ez soror jnkab meg betegevle az
salyatvl latvan kedeg az sororok
25 hog ez beteg<nek> jmmar evt nap
10&
\tugr nitft' Itnt wtx\*tp\t >xi;\t
MAJK luxit x* *? V*i?t/f
MI
*S* *&&
%\iA;'tAlfAt ) bittg n w IegoH*U
U Mag- $%J4m\ulx %*** & w lusiz
\AU, lq Um \hxl& Ifg- )iHt *uw
jplt &ji*n b\thu yuftj Uxu a? tvueu
ttrttit uuW- *ug tt\n*\tyiltsncl
\Jt$4Y\* MtYHX*l\i<xU ijHrgx
\ ui f j tmttft W%ut~ LtfAtttfA - '
ph ttvn y%th \%\A%*mt az\*%\\*l
\%\H HtXv **Wf >*t4iXuy ;OJHJ ej
teMbtul - MVUUI rl/<i~ x?^ * \)i>tt hu
ktn H y\*\t&t\\ * A; feyev \uvif
pon nem zolt volna
1
adatak neky 217
eristusnak zent testt es meg kne 109 r
teek Ezeknek vtanna az sororok
meg mosak zent margyt zzon
5 nak
2
hayat es az vizyt meg adak
jnya Tahat ez beteg soror legottan
zolny kezde es elmeye meg juve
es meg gyogyvla Ezen soror lucia
vala ky latt vala hog zent mar
io gyt zzon tytkon nezy vala az evnen
terdeyt mert meg kemenyettenek
vala az ev bodog terdey mykeppen
az ag fnak heya : )
15 Huzon egyedyk sorornak vala ne
ue soror katerina es vala ezterga
my sennye vrnak leyanya
Ez soror katerina mykoron byzon
20 sagot tevn zent margyt azzonrol
nem tuda meg mondany hny ez
tendevs hanem chak azt hog hu
zon evt eztendeyg volt ez clastrom
ban ez zerzetben Az feyer vary
471
Uvi * cl uJfo^f- UU kfpv** HU/- i8
clastromban kedeg volt hrom ezten 218
deyg Ez soror kat'ina vala az hogky 109 v
latt vala mykeppcn zent margyt
zzon bochanatot keert vala az soror
5 tvl ky evneky harmad napyg nem
zolt vala :
Huzonkettevdyk sorornak vala neue
Soror alexandria es vala caacky
io alexander vrnak lenya
Ez Soror alexandria mykoron byzon
sagot tevn zent margyt azzonrol
vala az jdevben negvenkylenc ezten
15 devs es lakozot vala bezpremet es
ez bodok zzon clastromaban ez zer
zetben huzonhat eztendeyg Ez vala
az soror alexandria kynek atta vala
zent margyt fel tartany az heet
20 zevl dyznot kyvel ez zvz magt
gyakorta veri es verety vala : -
Huzon harmadyk sorornak vala
neue soror agnes es vala somogy
473
110
$tY}3*k \JVIUll^ ItAHlftt '
<; Srw <x$nis uiyfavn hincnfiupt
HMU fi\\t %uai*{tijh xtfduvof' VAU
hxvwijrlfiit t*?TttJ*i/c? * l hh^t
Hnkvh Hii/tomw Mof *? j ^t f
1*>I 4 fut \idk \AU ttyOiHit tj
ttukve - ? fhw agntfnifc egy wv
s#o>\ Ihxlxx \JMII o*v^AJf<t o/if Jjpm
%eif Jogai* l)tg x; )o )e>%ut U
fl'16 MfMl \&txt \3olt \xl ' DfJlt
e$ frwr \ttiu ftwlr uutvgtft ajjm
MA h&yAt' ti y\ug Hvrtvli Uie
j^tx) tYctyiyAJh is \\\tg gifgi/vU-
\jnj$u uegehfb- &ivnu>- hali \um
jhian \jr%u* luuijjL
*
f firoi* hentiieh wutbvoit b^m
ph Hun y\\t uurgift JLtfonrtt
S*AU &% -}kthen q ^iv^ttbin Uhwek
gergely vrnak lenya 219
110 r
Ez Soror agnes mykoron byzonsagot
tevn zent margyt azzonrol vala
5 harmyc heet eztendevs es lakozot
vala ez zent zerzetben huzon evt ez
tendevt Mykoron kedeg az zerzet
ben be jeut vala vala tyzenkeet ez
tendevs Ez soror agnesnek egy jdev
io ben zent jvn napyan zent margyt
zzon halla vtan orchaya oly jgen
meg dagada hog az job zemet be
fede es nem lathat vala vele Tahat
ez
2
soror veue zent margyt zzon
15 nak hayat es meg tevrevle vele
az ev orchayat es meg gyogyvla : )
Huzon negedyk sorornak vala neue
soror benedicta es vala canac
20 istvan vrnak lenya : - -
Ez soror benedicta mykoron byzon
sagot tevn zent margyt azzonrol
vala az jdevben ez zerzetben ltnek
475
htk y%ug yn^AWf 3 vak A? &>w
t m#* tovt vak W#etW of jaipih*
Yl* t U aj ^kvtH CVlhdOt *JpJ f
t^uJtt t\s]vgitjigiu' Mt$ Viaia
l e ut a l - qttvwye >uety cjttvfovfc
bn Lzhjt \taLt. \ni)Y U, ctsfh*\Hlx
tuavgyf- tfont V51; mouJ 4tLt
ez clastromban huz eztendeye de pezprimy 220
clastromban hny eztendeyg volt nem 110 v
tuda meg mondany Ez vala az soror
benedicta ky zent margyt azzont oly
5 erevssen verte vala vezzevuel az capitu
lom hzban ez zent zvznek krsre
hog ez soror jgen meg farradot
vala ez veresegbevl :
io Huzon evtevdyk Sorornak vala neue
Soror margarta es ev vala er
dely matyvs herchegnek anya
Ez Soror margarta mykoron
15 byzonsagot tevn zent margyt zzon
rol vala az jdevben evtven egy ez
tendevs evzvegysegenek kedeg vala
huzonkeet eztendeye mely eztendevk
ben lakozot vala mynd ez clastromba
20 mynt egy zerzetes az vtan be evltev
zek ez zent zerzetben es vala jmmar
tyzen hrom eztendeye Ez Soror
margarta jgen zerety vala zent
margyt azzont es vgy mond vala
477
** >iujf ^AlgaJan/- Vau
hu&u />tft<tj iw>wv>ut^ tok\uiu
^ * Hynyual evn aUvtuifn&vl *
Kti 3%!- vn4>*yh AWMWI ; UiJU
<i? )UVUY \ttgutn \\UK tyttnkv
U bzhph WkM H^MCM ty*
uc
2"
l)g cduu}iiAtS fXjh *HH^ \aLx 2cnt
wixrmt JJJHHAP* - kr M fault
h*tfi likn* \n\}\\t xj huvio >h\t
q 2cvtt fw vU&f Iphjtftl el
vala az papa kevuetynek hog vala 221
mykoron ev neky valamy betegsge m
r
tevrtent auagy fyaynak tevrtent
valamy hborsga myndenkoron
5 ez zent zvznek kevnyereg vala
es meg halgatatyk vala :
Huzon hatodyk Sorornak vala neue
Soror judit es ev vala moyses
10 nadrospannak <leaya> lenya Mely
moyses nadrospan atta ez bodog
zzon clastromanak jgalt mynd
hozza tartozoual evrek alamysnavl : -
15 Ez Soror judit mykoron byzonsagot
tevn zent margyt azzonrol vala
az jdevben negven neeg eztendevs
es lakozot vala ez zerzetben tyzen egy
eztendevt Ez soror judit hallotta vala
20 hog olimpiadis azt monta vala zent
margyt azzonnak hog az fevldbe
keresi istent mynt az dyzno kyt
ez zent zvz nagy bkessggel el
tevre zolas nekevl : - -
479
&Yr Annx Mij/bui; WUUXI hexyitfj
t?5 wranu tiffyrWti bifttfftgot
yxt \ttfjr YtvHMWt Utlt A? hutul
\}jptMlr 4^*/ jwto. \uit t} ih Hrf/./
Qttyu >uiolAxJyt- StYwitat- Viuir
YaLtVAtuJjy xnirxi \YHX knuu

25VdV KlicWtU HUjktW tl^tfM
a#t>J- Hwi fint )\iLYit*t tfwrvl
AUw Kuk \%wf VttduLufii^fciJfiK'-
Lmc MI c4t- *t?h Utttij* l)*g l)v;
i;tvMk\){ SutgifM x; $Yitbtu fc
Huzon hetedyk Sorornak vala neue 222
Soror anna Nyttray meloan lenya 111 v
Ez Soror anna mykoron byzonsagot
5 tevn zent margyt azzonrol vala
az jdevben ez zerzetben lteinek
huz eztendeye Ez vala az soror an
na ky zent margyt azzonnak kar
yat meg kevtevtte vala az kevtellel
io vgyhog ltal jrta vala az ev karya
nak husat :
Huzon nyolchadyk Sorornak vala
neue Soror katerina cantrix es
15 vala varady andras vrnak lenya
Ez Soror katerina mykoron byzon
sagot tevn zent margyt azzonrol
nem tuda meg mondany eztendeyet
20 hanem chak azt monda hog hvz
eztendeye vagyon az zerzetben Ez
vala az soror kynek beketelenseges
gondolatyt meg esmrte vala
zent margyt zzon az ebeden
481
) n .
S^Svav mvtiiAi wti/fevm by?*H
Huzon kylenchedyk sorornak vala 223
neue soror margarta betamy 112 r
drisnak lenya :
5 Ez soror margarta mykoron
byzonsagot tevn zent margyt az
zonrol vala az jdevben negven
neegy eztendevs es lakozot vala
ez zerzetben tyzenhat eztendevt
IO
Harmychad Sorornak vala neue
Soror candida gauray tauros
vrnak lenya : -
15 Ez Soror candida mykoron byzon
sagot tevn zent margyt azzonrol
vala az jdevben huzon nyolc ezten
devs es lakozot vala ez zerzetben
huzon egy eztendevt Ez vala az so
20 ror kynek meg jelentek vala
zent bertalam zent demeter
es zent levrync Azrt hog meg
byzonehtanayak zent margyt
azzonnak ev mltsgos nagy
25 zentseges voltath : - -
483
?m
Y<x\i \irwiP- Iczytifx
JtfJiXX
l
irfkt ynyhren itfonCuph
yturipfh jyanrJ \2JJJLJZ?
tj cflvoHtteu tytttfttMku hombAti
LbttMh Mitfr q fivfitiin hu^ *y
HziUvt * Qrffwr trftktwth lUlL
AHilMdb-' l)Bt inhb MAvijkJ&g
jqiti ttttt fi/HnbfHt el miwtftf
ima S*Y&* wfebtt't W-t sh'ixu
X2 faYr trfket HitjtetfM blattja
shn6 * l}Amm Hufe-4'iT 4w/f*
r t
&jg: bolt ftjtbtH \ f'/m'jii
harmyc egygyedyk sorornak vala ne
ve soror ersebet es salony geman js
pan vrnak lenya :
5 Ez soror ersebet mykoron byzonsagot
tevn zent margyt azzonrol vala az
jdevben huzon heet eztendevs es jvt
ez clastromban heet eztendevs korban
lakot vala kedeg ez zerzetben huz ez
10 tendevt Ez soror ersebetnek hall
sara monta zent margyt az ev
anynak hog jnkab akarya hog
az ev testet foltonkynt el mtelyek
hognem hzassgra menne : - -
15
Hamyc kettevd sorornak es vala
neue soror ersebet es vala adrian
ispn vrnak leayana - -
20 Ez soror ersebet mykoron byzonsa
got tevn zent margyt azzonrol
nem tuda meg mondany hny ez
tendevs hanem chak hog huz ezten
deyg volt az zerzetben Ez soror er
25 sebet egy jdevben zent margyt zzon
U9
fytUM rfap- e? H/AJIK
u nttu &vif hen** fcnttgy
S&PhJruvi ftnt- t*UJ*$yt Atfonwl
IAU AjjJeulttuJtujaM fait JUK
XAL-Lg; jent- -***&**" ***** &
bitt&t- bt fryfa ttuai tpwaAAl
a*** \VLYM beteget vy&j&ijtt-
*$-}*}* ttVlHthl tUtt *UM .4Aub.
nak halla vtan meg mosa zent 225
margyt azzonnak hayat es azt 113 r
meg ada az beteg sorornak jnjte
mely beteget lelt vala hrom hol
5 napyk hydeg nemykoron neged
napi nemykoron harmad napy
es semmyvel megnem gyogvlhata
hanem chak ez mosadeek bor<o>hral
io harmyc harmadyk sorornak va
la neue soror katerina somogy
marc lenya : -
Ez Soror katerina mykoron byzon
15 sagot tevn zent margyt azzonrol
vala az jdevben huzon hat ezten
devs es lakot vala ez zerzetben huz
eztendevt Ez soror vala ky latt
vala hog zent margyt zzon az
20 beteget be kevte tehn ganeual
es az varas beteget meg ferezte
vtalat nekevl Ezen soror vala ky
az papa kevuety elevt nem akar
semmyt mondany zent margyt
25 azzonnak zentseges eletyrevl :
487
mm
Juzmifr jqHnitMS ti Uht \uUtL~
Cthi^LLA. t; favor *.____ ....
i **# ^HA* k*H!Jk . *_!_
JjBt N*M ?fHf- VKAt^^ J^UrLM
T A faultot cwfvii qttnkn <l 4
ti q bkg- WH cUfamah^n > j&kv
Harmyc negedyk sorornak vala neue 226
soror chinga auagy chenge es vala 113 v
badoldy jspannak lenya : -
5 Ez soror chenge mykoron byzonsagot
zent
1
margyt azzonrol vala az jdevb
harmyc eztendevs es lakot vala ez
clastromban huzonegy eztendevt Ez so
<rol> ror vala az ky hallotta vala hogy
io mykoron zent margyt zzon jmadko
zyk vala hog vala kyvel zol vala Az
zoot halya vala de az jgyket nem
erty vala ez soror : - -
15 harmyc evtevdyc sorornak vala
neue aglent es vala bezprymy an
dras vrnak lenya : - -
Ez Soror aglent mykoron byzonsa
20 got tevn zent margyt azzonrol va
la az jdevben evtven eztendevs es la
kot vala ez keet clastromban bezprimet
es ez bodog zzon clastromaban az jdev
tevl fogua mydevn meeg foga sem
25 hullot vala de ez soror semmyt
489
H
ktMitt ntm y*miM* fent MA r j /<
~%taJMJk.J,9JltzHftUv t*\)Q$h
?l*chiUl HAglJ HUAHJAgat falait
MlKL^gtH bitig- \AA l VltMLjllfAh
J^r.m)jr~l)dJtalL$rt*yiAt
t
' U<bL>uun
YAY Aiim^L AifhkitJjttttr \trnJ*A)it->
ttMlt jtttt AiiAYffift AJjOnV/ \UUM
IJtdgyf&t' fiHtjitft Pvlg.ilft
$HJ4rY jyveHtl #fikUhft **
vkugefvaivK \UU *} -fttt ^y/ k
upHJAtft rtHvtij I^Mtm Aj Wr
tevbbet nem mondhata zent margyt 227
azzonrol hanem chak azt hog jgen H4 r
aytatos volt es isten felev es hog so
kayg allot jmadsagban es hog nagy
5 zerelmel nagy keuansagal zolgalt
az betegevknek es az kevssegnek
Mert jgen beteg vala es nem zolhat
vala az jdevben ez beteg soror :
10 harmyc hatod sorornak vala neue
soror Alincha aykay peter vrnak lenya
Ez soror Alincha mykoron byzonsagot
tevn zent margyt azzonrol vala az
15 jdevben harmyc eztendevs es lakot
vala ez chastromban huz eztendevt
Ez soror nagy sok zentseges dolgayt
latt vala zent margyt azzonnak
Ezen sorornak zyvenek gondolatyt es
20 meg esmrte vala ez zent zvz de
ez soror nem akar vala ev rla
byzonsagot tenny hanem az vr
isten meg ostoroza hallos korsag
gal es vgy tevn nagy sok tanolsagot
25 ez zent zvznek zentsegerevl : -
491
a
JXYA -1$ \tdix itttifyaJvmsiP-
\ j*fcP \HAYlAHA^ ynQhJkfkrl
_*t tjhniitrtul fiYtttmit *MMj}r
t*t- A) UjftnixbAH ttpj&tt Ixinttv
dph x^t Ipg-AjfrrV \nAr$**teL
Afma. Apjn U&mJA wienitht VAL
tjfYQY MAAYiAHA?" hg- t* 2n.
l yt t dpialnAiliijs; ylnt mAtbpfh
AyanYUp-j \ulLxfntfliUtixtyt wL
<xfh fa\tAYiA$- * $ \pg- i9*r*Y \n*r
&LYt%HAfcMiAflFH litlfM Hfk fal
tiArvMi/r viipJd^ii oYW\txl hx
(A HUU A^Unt- {tYgytnxy l&jh ur
MA^ \CAH\A
^^SYY AKtntn^ ftw )YtA,t-$vt
%*ifh qttnSft*tyI L\\u\*i xjt 4*r
toUjfi*Yan J$ farov cciliA rntg-U
Harmy'c heted sorornak vala ne 228
ve Maria es vala myhal vrnak 114 v
leyanya :
5 Ez soror marianak mondsrl
sem eztendeyrevl semmyt nem jr
tak az legendban egyebet hanem
chak azt hog az soror margarta
anna zzon lenya mondotta vala
i o ez soror marianak hog ev ezen
jgen chodalna hog zent margyt
azzonnak <j> vlla faydalmaert or
vost hoznnak es hog ez soror mar
garetanak es azon helyen kezde fay
15 ny Mygnem bochanatot kre zent
margyt azzontvl ez soror : - -
Harmyc nyolchad sorornak va
la neue aglent serennay lazlo vr
20 nak lenya
Ez Soror aglentnek sem jrtak sem
myt eztendeyrevl hanem azt hog
mykoron az soror cecilia meg be
25 tgedet volna ez zent zvznek halla
493
115
yirmyr hfUncjii iwviu^- \txU
WA A? VeH bitig tr/MHt t ev
IL\HK ^tAAh\th,ML 'jhfvarnA^
,
^in^Mufiid^r^n^^ v* mt
"W
A
B^- j&intiA
;* vm* yctrHiflU W* Af fojntt
2lMXkiJ*l+g%tt AjfH \tUtf tfvHlVH
vtan hog ez soromak jelen voltara 229
zent margyt azzonnak segedelmnek 115 r
hyvasara gyogyvla meg
5 harmy'c kylenched soromak vala
neue soror ancilla : - -
Ez soror ancilla latt vala mykep
pcn zent margyt zzon fel vcvtte
io vala az veen beteg ersebetet ev ev
lben vtalatnekevl Ez sorornak
sem jrtak meg eztendeyt : - -
Negvenevd sorornak vala neue
15 petronilla es vala tongay peter
vrnak lenya : - -
Ez soror petronylla vala az kynek
zent margyt zzon meg esmrte
20 zyvcnek jllyen gondolatyt hog azt
keuanya vala hog evneky velagy
zeep ruhay volnnak Ez sorornak
sem jrtak meg eztedeyt
25 Jt vgeztetnek el az sororoknak vallasy-
495
tf**wj**
IM
l fnfcj^ tvfi-
e h\t}tYifi$t jd*i>tbt*bvt4zk~ \tdltyek-'
HUH U^ufiupt' lent m*y
yen- nijthrnjeHt W ^ / A ^
1
olUttx w/ i uo
>LAp/ H/f frtf
ftnt vHArffltLliAlukfkkvjith l uk
MM,
ML
Jmmar it kezdetnek el hnagysagos 230
vraknak es tyztelendev atyknak 115 v
es kevzenseges jmboroknak vallsok )
5 Elevzer tezen byzonsagot zent mar
gyt azzonnak zentsegerevl eztergamy fylep ersek ez kep
pen Mykoron zent margyt azz
meg holt volna es eztergamy
fylep ersek meg hallotta volna ez
i o zent zvznek magery kyralnak le
yanyanak halalat
2
Eljvve azrt
ez ersek bodog zzon clastromaba
nyvlak zygeteben nagy tyztes
tarsossaggal zent margyt zzon
15 temetsre Azrt az ersek be men
3
veen az clastromban
1
* az helyre hol
zent margyt halva fekevzyk vala
Az ersek kedeg be vyve ev vele zt
margyt azzonnak testhez az cla
20 sromban vacy pispekevt Obu
day prpostot es egyb tyztelen
dev atykat es fraterevket My
koron az ersek latt volna az soro
roknak es frtereknek nagy kese
25 revseges syrasoka revasokat ordey
497
n"
__ jtt Aj 4*flgtfeu4 tvrffh
HCt^'st&LlAgf AlftAtf/AtfohAp
\kjJJAMA ' Btf VHAgX A^tYt Aj f/SP-
MUfAfhhji \t<ild AJ fiYYti&k tA?
fVA*V*ht \H4HWH ' VkfHheUlf
\A\^A\ * htjnhdx CMvevlntttP M
AH LgtiyP ** AJ i//w/yS
fDf l^lfi^4<Ml!flj..*JKyfnihfff/fitt 2 f
mb- j**ipf*if*V*%tt * cltewtttv tv bet
\ di fi i t :)
tasokat zent margyt azzonnak hala 231
laan jllehet az rsek sem tevrhety
1
H
6 r
vala mynd az ev vele valkkal syralm
nekevl az ev nagy aytatossagoknak
5 myatta de maga azrt az rsek
vygaztalya vala az sororokat es az
frtereket mondvn Nem keel ty
nektek syrnotok az evrek kyralnak
lenyn de jnkab evrevlnetek keel
10 Mert jmmar az mennyey' evrek
evreksegnek jvtalmatt evtet ven
nye nylvaan lagyvk es az vtolso
feeltamadasnak dychevsegeet lagyvk
ev rayta lenny Ezenkppen ez er
15 sek byzonsagot teveen ez zent zvz
nek zentsegerevl eltemete evtet
nagy tyztessegvel : -</ >
499
JEGYZETEK
1
A A; fltt piros tintafolt.
2
A sznl s az alatta lv szknl lyukas a papr.
A sz utn ksbbi kz jellse.
4
A margrl ide utalva: az ifis ksbbi bejegyztl szrmaz felol-
dsa: Jhesus.
5
A sor jobb szln valsznleg a msol tollvonsa.
1
A sztredken ksbbi kz halvny thzsa.
2
A sznl s az alatta lv szknl lyukas a papr.
3
A sor elejn valsznleg a msol tollvonsa.
1
A sor jobb szln tollvons; esetleg a msol.
A sznl lyukas a papr.
3
A sor jobb szln tollvons; esetleg a msol.
1
A g valamely ms betbl, taln k-bl alaktva.
2
A sor els kt szavnl lyukas a papr.
3
A befejezetlen g pirossal kihzva.
4
A sor bal szln valsznleg a msol tollvonsa.
5
Az utols sz a msol betoldsa, sttebb pirossal.
6
A margn ms kz betoldsaknt a profescio (?) sz olvashat;
ugyanez a kz alhzta a sort s az alattalv sor kzps rszt.
1
A szt valsznleg a msol toldotta be sttebb pirossal.
2
A sz a msol sor fltti, pirossal rt betoldsa.
1
Az utols betn piros folt.
2
A sor bal szln valsznleg a msol tollvonsa.
3
Valsznleg a msol hzta ki az ismtld sztagot, de lehet,
hogy ms kz.
1
A pont pirossal kitve.
2
A sor jobb szln valsznleg a msol tollvonsa.
3
A sz a msol betoldsa a margn; helyre pirossal is megerstett
jel utal.
501
9: A sor jobb szln valsznleg a msol tollvonsa.
A sz utols kt betje a msol betoldsa; az els betszrat a
knyvkt szalagja takarja.
10: * A sor bal szln volsznleg a msol tollvonsa.
11:
1
Az els bet helyett az m-et kezdhette el a msol.
2
A sor jobb szln valsznleg a msol tollvonsa.
3
Az utbbi hrom sz a msol betoldsaknt a lap aljn ll. A gy
eltt tintafolt l t hat , amely azonban bett nem takar.
12: * A szkz fltt esetleg a msoltl szrmaz jel.
2
A sz utols kt betjt a sz fl akarta betoldani a msol, de
ott nem frt el, s gy az egsz szt megismtelte a margn.
13:
J
A sz msodik a-jt valamely tvesen rt betbl pirossal j av t ot t a
a msol, majd fltte szintn pirossal jra lerta a bet t .
14:
1
Az utbbi kt szt valaki esetleg a msol utlag alhzta.
2
A bet t pirossal hzta ki a msol.
3
Az r-t a msol a tves n javtsaknt a bet fl irta.
15:
1
A d sszefutott, s emiatt a msol jrakezdte a szt.
2
A margn ksbbi kztl szrmaz firka.
16:
1
Az utbbi kt szt ksbbi kz a margn egyms alatt megism-
telte.
17: * A sz a msol szkz fltti betoldsa, helyre utal jel nlkl.
18:
1
A sztag pirossal kihzva.
2
A mellkjelek pirossal kitve.
A margn ksbbi kztl szrmaz jells.
19:
1
A sor utols szavt ksbbi kz a margn ceruzval Aykay form-
ban megismtelte.
2
A lap als rsze ersen foltos.
21:
x
Az utols bett a msol pirossal rta r a tvesnek tlt a-ra.
2 - 6
A mellkjelek pirossal kitve.
7
A sz utn tollnyom.
8 - 9
A mellkjelek pirossal kitve.
22:
1
A pont pirossal kitve.
23:
1
A margn ksbbi kz jellse.
2
A sz kicsivel rt els betjre pirossal nagy e-t rt a msol.
3
A harmadik sztagot a msol a megelz sztag fl t ol dot t a be.
4
A margn ksbbi kz jellse.
5
A msodik szn a msolnak pirossal a sor fl rt s pirossal jelzett
betoldsa.
6
Kihzatlan betkezdet.
24: ' Az a u-bl alaktva.
2
A sztag pirossal kihzva.
3
Az utols t ksbbi kz rsa.
25:
1
A margn ksbbi kz jellse.
2
A szkezdet pirossal kihzva.
3 - 8
A mellkjelek pirossal kitve.
9
A sor vgn a hinyz mi sztagot ksbbi kz t ol dot t a be.
10-13 ^ mellkjelek pirossal kitve.
27: ' A margn ksbbi kz jellse.
2
A t utlag pirossal berva.
3
A tves sz pirossal thzva.
4
A sz fltt s a margn ksbbi kztl szrmaz firkls.
5
A h valamely ms betbl alaktva.
28:
x
A ponton s a margn ksbbi kztl szrmaz jells.
2
A tves szkezdet pirossal kihzva.
3
Az utols l talaktsa -v ksbbi kztl szrmazik.
29:
l
A h n-bl alaktva.
2
A kihzs piros szn.
30: * A h 6-bl alaktva.
2
A kihzs piros szn.
3
A sor jobb szln ksbbi kz jellse.
4
A szt az elz fl pirossal toldotta be a msol, s piros jellel ut al t
a helyre.
5
A szvgi t ksbbi kznek rtelmetlen, ill. ms rtelmet ad
betoldsa.
31:
l
A msol egy eredetileg rt y szrra rhat t a r az s-et.
2 - 3
A pont piros szn.
503
32:
1
A msodik a-t a msol utlag rhat t a be a szkzbe, s ettl a kt
sz sszeolvadt.
2
Az a valamely ms betbl alaktva.
A szt piros javtsokkal s thzssal a marcialist szbl
al ak t ot t a a msol.
33:
1
A margn ksbbi kztl szrmaz jells.
A szt a msol pirossal elszr a szkz fl prblta betoldani,
de mivel nem frt el, a margn sttebb pirossal jra lerta, s meg
is jellte.
3
A sz a msol sttebb piros szn betoldsa a margn, piros jel
ut al a helyre; a sorbeli jelet elbb, az ltalban hasznlt vilgo-
sabb piros tintval t et t e ki a msol.
34:
1
A mellkjel pirossal kitve.
2
Az utols hrom bet n ksbbi kz nyomai.
35:
1
A t-t h-bl j av t ot t a a msol, vagy a sor vgi pont kittelekor
megcsszott a keze.
2 - 3
A kihzs piros szn.
4
Kihzatlan betkezdet.
36:
1
A sz a msol sor eltti betoldsa.
2
A kihzs piros szn.
37:
x
A sz vgi t pirossal betoldva.
2
A szkzbe ksbbi kz rta be a hinyz i-t.
38: * A sz a msolnak a sor mellett ll betoldsa.
41: ' A B betnl trtt a papr.
42:
1
A k valamely ms, tvesen rt betbl alaktva.
43: * Az els k g-bl alaktva.
45:
J
A szt a msol a sor vgre utlag toldotta be.
46:
1
Kihzatlan betkezdet.
47:
l
A sz el ksbbi kz betoldotta a hinyz h bet t .
2
Az els bet sszefolyhatott; ezrt kellett jrakezdeni a szt.
3
A msodik sztagnl lyukas a papr.
48:
1
Az s alatt s a szkzben a lap tls oldaln lv rs nyoma ltszik.
2
A k betnl lyukas a papr.
49:
x
Ksbbi kz a sz el berta a hinyz h-t,
50: * A pont fltt ksbbi kz tollvonsa.
504
53: A sz els betje a tinta alapjn a msol betoldsnak ltszik,
br a betforma ms.
2
Az y-t egy korbbi tves n-bl alaktotta a msol; a betk sor-
rendje azonban hibs maradt .
3
A sz elejn valamely ms betkezdet nyoma l t hat .
55:
1
A sor vgn ksbbi kztl szrmaz jells.
56:
a
A sor fltt ksbbi kz tollvonsa.
2
A sz a msol utlagos betoldsa.
3
A mind els betje ms bet(k)bl van kialaktva; valsznleg a
kvetkez szt kezdte el a msol.
57:
1
A sz utols i-je egy msik betbl, valsznleg -bl alaktva.
2
A szkzben s a margn ms kztl szrmaz jel l t hat .
3
Az a a msolnak az elz i fl rt betoldsa.
58: ' A j valamely ms betbl alaktva.
2
A msodik n-t a msol az o fl t ol dot t a be.
59: * A szkzben a lap tloldaln lv rs nyoma ltszik.
60:
1
A msodik a a p s az y kz, a sor fl betoldva.
61: * A sor vgn ksbbi kztl szrmaz jells.
2
A papron lyuk van.
3
A szt a msol az elz sor mell toldotta be, s jellel ut al t a a
helyre, amit azonban eltvesztett, s ksbbi kz korriglt.
62:
1
A v-n\ a lap tloldaln lv rs nyoma ltszik.
2
Az els kt betnl lyukas a papr. A b betoldsa, a v-n lv igazts
s a margn ll bevreben taln ksbbi kztl szrmazik.
63:
J
A kt szt taln egybecsszsuk mi at t a msol a sor el
mg egyszer lerta.
A margn ksbbi kztl szrmaz firka.
64:
J
A margn ksbbi kztl szrmaz jells.
2
Az y-on az elmosdott rszt ksbbi kz halvnyan ptolta.
65:
:
A sz utn s a margn ksbbi kztl szrmaz jells.
2
A lap jobb sarkban az rstkrn kvl a J. S. betk lt-
hatk, s taln ennek tredkeiknt hasonl nyomok nhny
elz lap sarkban is vannak.
67:
x
A margn ksbbi kztl szrmaz jells.
2
Az els betn a papr trse l t hat .
505
68:
1 2
A szkzben a lap tloldaln lv rs nyoma ltszik.
3
A tvesen rt r-t a msol nem egyrtelmen -v j av t ot t a.
69:
1
A sz a msol betoldsa.
2
Az thzott betk olvasata lehet ny is.
71:
1
A szkzben a lap tls oldaln lv rs nyoma ltszik.
72:
1 _ 2
A sz a msol betoldsa.
73:
1
A szkzben s a sor mellett ksbbi kztl szrmaz jells, ill.
firka.
74: * A szn penszfolt van.
2
A msodik bet sszefuthatott, ezrt kellett a szt jrakezdeni.
3
A hinyz a-t ksbbi kz rt a a sz fl.
75:
1
A szn penszfolt van.
76:
1
A bet sszefutott, ezrt kellett jrakezdeni a szt.
77:
1
A margn ksbbi kztl szrmaz jells.
2
A sznl t rt t a papr.
3
Az utols betnek csak a fele van meg.
78: * A sznl t rt t a papr.
2
A szt ebben a javtott formjban a margn jra lerta a msol;
a helyre utal jelet a kihzott sz fl t et t e.
3
Az a fltt a msol tintjnak nyoma.
80:
1
A sz utlag betoldva.
81:
1
A sz els betjt valamely ms betbl formlhatta a msol.
82: * Az e fltt a msol tintjnak nyoma.
2
Az utols betnek csak a fele van meg.
83:
1
A szkzben s a margn ksbbi kztl szrmaz jells.
2
A szkzben a lap tls oldaln lv rs nyoma ltszik.
85:
1
A t szrnak thzsa ksbbi kztl szrmazik.
86:
1
A sz a msolnak a kihzott sz fltt ll helyesbtse; helyre
vons mut at .
90:
x
A ponton s a sor mellett ksbbi kztl szrmaz jells.
91: * Az elvlasztjel ksbbi kztl szrmazik.
2
A sz a msol betoldsa.
3
Az y valamely ms betbl alaktva.
4
A sznl foltos a papr.
5
Az / t al pra tintafolt esett; a sz ut n elmosdott nyom: taln
betkezdet l t hat .
92:
1
Az r-en ksbbi kz nyoma ltszik.
93:
1
A msol helyesbtse a lap aljn.
96: * A margn ksbbi kz jellse.
2
A margn a sor mellett kezdden ngy sorban egyms alatt Pray
Gyrgytl szrmaz bejegyzs; a magyar szveg lnyegnek latin
fordtsa: S. Margarita obyt A. 1271. 15 february annor' 29.
97:
x
A sz a msol utlagos betoldsa.
2 - 4
A szkzben foltos a papr.
98: A harmadik e alatt betnyom s annak thzsa ltszik.
2
A msodik r-t a tves /-re rta r a msol.
3
A sor mellett ksbbi kztl szrmaz jells.
4
A t; alatt tollnyom ltszik.
5
A hinyz la sztagot ksbbi kz betoldotta a sor vgre.
99:
l
A sz utlag betoldva.
101:
l
A h valamely ms betbl alaktva.
102: ' Az utols kt bet sszefutott, ezrt kellett jrakezdeni a sztagot.
103: * A sz a msol betoldsa, a helyre utal jel ksbbi kztl szr-
mazik.
104: ' Az utbbi kt sz a msol utlagos betoldsa.
2
A sor ut n ksbbi kztl szrmaz ceruzs jells.
3
A k -bl alaktva.
105:
x
Az oldal vgn ksbbi kztl szrmaz ceruzs jells.
106: ' A margn ksbbi kztl szrmaz firka.
2
A sz a msol betoldsa.
107:
l
A sor vgn a hinyz te sztag ksbbi kztl szrmaz halvny
betolds.
108:
1 - 2
A sz utlag betoldva.
3
Az y s / kztt a hinyz u idegen kztl szrmaz betolds.
4
A g-t z-bl valsznleg a msol j av t ot t a.
109:
1
A k-n valamifle javts nyomai.
2
A meer sz esetleg a msol ksbbi betoldsa.
3
A msodik bet csak flig van meg.
4
A sz utols kt betjn idegen kz nyomai.
111: * A msol a tvesen rt s-et a bet fltt z-re j av t ot t a.
507
112: ' Az a a margn ll, valsznleg betoldsknt.
2
A g a msolnak a tves k al rt javtsa.
113:
1 - 2
A margn idegen kz jellse.
114:
1
Az f j-bl alaktva.
2
A hinyz n-t a msol a helye fl toldotta be.
116:
1
A sz utlag betoldva.
118:
J
A p s b egymsrarva. A b ksbbi kz javtsa.
2
A z alatt egy tvesen kezdett bet nyoma.
3
A sa-t idegen kz ptolta.
4
Az u alatt egy tvesen kezdett bet, taln a nyoma.
5
A kettspont utn egy arcot brzol tollrajz van piros tintval,
amely a msoltl szrmazik.
6
A v idegen kz ptlsa. A msol felteheten elfelejtette berni.
119:
x
A folt miatt olvashatatlann vlt betket: volna az vachoran ut-
lag valaki trta.
2
A sz msodik a-jn idegen kz trsnak nyoma ltszik.
3
A k egy tvesen rt n-bl javtva.
120:
x
A szvg eredetileg r lehetett, a folt miatt olvashatatlann vlt
betket utlag valaki u-re javtotta, trva az eredetit. A kvetkez
szt is trta.
121: * A szvgi tetik-en ksbbi kztl szrmaz javtgats. Ugyanez a
kz a kvetkez szt is trta.
2
Az olvashatatlann vlt szt s a kvetkez sz els sztagjt ide-
gen kz trta.
3
A sz a msol utlagos betoldsa a lap tetejrl, jel utal a helyre.
4
A g rsa kzben a tinta sszefolyt.
5
A msodik a fltti vonal idegen kztl szrmazik.
6
A na sztag a msol betoldsa.
122: * Az els kt bet egy folt miatt olvashatatlann vlt. Idegen kz
utlag kiegsztette a szt.
2
A szvgi a-k kzl egyet a msol ksbb toldott be.
3
Az els c utn a msol elbb tvesen i-t rt, majd azt tjavtotta
e-re.
123: * A msodik k-t idegen kz -re javtotta.
2
Az a a msol utlagos betoldsa.
508
124:
1
A t i nt a sszefolyt az utols bet n.
2
A tvesen rt a o-ra javtva.
3
A sz utlag betoldva.
4
A sz els 6-je utlag betoldva.
127:
1
A szvgi la a msol utlagos betoldsa.
2
A k a msol utlagos betoldsa.
129:
1
Az utols bet egy elkezdett g lehet.
2
A kt pont egy vonall folyt ssze.
131
132
136
137
1
A sz utlag betoldva.
1
A sz utlag betoldva.
1 - 2
A sz utlag betoldva.
1
A szvgi ra idegen kz betoldsa.
2
A -t utlag rhat t a be a msol, ezrt csszott ssze a kt sz.
3
Az utols t idegen kz betoldsa.
140: rs kzben a t i nt a elmosdott, valsznleg ezrt kezdte jra a
szt a msol.
142: * A szvgi evl-t a msol utlag ptolta, fekete tintval.
143: * A papr a betk kzpvonalban lyukas.
2
Ezen a lapon a msol ersen sztfoly fekete tintval rt, a t i nt a a
msodik oldalra is t t . Ezrt ez s a kvetkez oldal nehezebben
olvashat.
144:
1
A papr tredezett, hinyos. A g s r kztti magnhangz esetleg
u is lehet.
2
A por idegen kz bersa.
145:
1
A msol egy tvesen rt h betre rt a r az y-t.
148:
1
A sz utlag betoldva.
2
Az utols kt bet t idegen kz thzta.
150:
a
A msodik e fltt idegen kz jellse l t hat .
152:
1
A msodik nag sztag utlag betoldva.
2
Az a valsznleg msik betbl, taln n-bl alaktva.
154: ' Az n utlag betoldva.
155:
1
A kihzott bet u esetleg g kezdete lehet.
156:
1
Az o-t utlag toldotta be a msol egy kihzott bet fl.
509
I
157: * Az i-t idegen kz alaktotta a-v.
2
A msodik e-t idegen kz t rt a i-re.
3
A papr az els h alatt lyukas.
4
A (felteheten pensz-)folt mi at t olvashatatlann vlt els sztagot
idegen kz utlag trta. A vesszt is ez az idegen kz t et t e ki.
5
A szvgi c-t idegen kz hzta t.
158:
1
Az o ksbbi kztl szrmaz betoldsnak ltszik.
2
Tvesen kezdett bet t javtott a msol -re.
3
Az utbbi hrom sz a msol betoldsa a lap aljrl, jellel utalva
a helyre.
4
A z-t idegen kz fc-ra j av t ot t a.
159: * A folt mi at t olvashatatlann vlt betket idegen kz t rt a, a ket-
tspontot is alaktotta egy pontbl.
2
A g-t a tvesen rt fc-ra rt a r a msol.
3
A szvgi e-t idegen kz utlag kihzta, majd a 25. sor vgre
bet ol dot t a az ltala helyesnek vlt szt.
160:
1
A sz kzepn a o thzsa idegen kztl szrmazik.
161:
1
Idegen kz utlag z-re j av t ot t kt bet t .
163:
1
Az o-t idegen kz t ol dot t a be.
2
A msodik a fltti jel idegen kz nyoma.
164:
1
Az o-t idegen kz t ol dot t a be.
165:
1
A sz a msol betoldsa.
2 - 3
A g-t idegen kz -re javtotta.
166:
J
A la szvget idegen kz toldotta be.
167: * A szt utlag toldotta be a msol.
2
Az els g fltt a msol thzsa, taln a fc-v javts nyoma
ltszik.
3
A p fltt egy tvesen rt szr van thzva, amelyet mg a msol
j av t ot t , de egy idegen kz is trt.
168:
1
A g-t utlag esetleg idegen kz (a bettpus alapjn), esetleg a
msol (a t i nt a szne alapjn) utlag -re j av t ot t a.
2
A sz utlag betoldva.
3
Az e-t az n helyett tvesen rt m harmadik szrbl alaktotta a
msol.
4
A szkzepi r-t a msol utlag toldotta be, a szvgi -t egy
tvesen rt r-bl alaktotta.
5
A szvgi bevl-t idegen kz utlag nek-re javtotta.
510
169:
J
Az o-t idegen kz t ol dot t a be.
2
A kihzott sz els betje s s / is lehetett.
170:
l
A sz utlag betoldva.
174: * A msol betoldsa, a betolds helyre utal jel nlkl.
2
A sz utlag betoldva.
175: ' Az r utlag betoldva.
176:
1 - 2
A sor elejn idegen kztl szrmaz sorszmozs.
3
A o idegen kz ptlsa.
4
Az / idegen kz betoldsa.
5
A szt idegen kz egsztette ki a da betkkel.
177:
i
Idegen kz utlag betoldott mg egy la sztagot, fekete tintval.
2
A szkzepi o idegen kz betoldsa.
178: * A szvget idegen kz /-ra j av t ot t a.
2
Az o-t idegen kz toldotta a szba, az e-t pedig j-ie j av t ot t a.
3
A c-t idegen kz &-ra j av t ot t a.
A t-t idegen kz rt a a szhoz.
1
A sz utlag betoldva.
1
A sz utols betje egy elkezdett, de be nem fejezett t lehet.
1
A t - t a msol o-bl javtotta.
1
A msol a tvesen rt sz a betjt t hzt a, a t-t h-va, j av t ot t a.
1
Tvesen kezdett bet.
179
180
181
186
187
189
1
Idegen kz betoldott egy e-t a sz vgre.
2
Idegen kz kiegsztette a szt a vo betkkel.
190: ' A sz utlag betoldva.
191: * A szkezd bet ersen elhalvnyodott, legvalsznbben t.
2
A k alatt egy tvesen kezdett z ltszik.
193: ' Az y alatt egy tvesen rt e ltszik.
2
Idegen kz az els a fl betoldott egy msikat is, a z el pedig
bert egy s-et.
195: ' A z alatt egy tvesen kezdett bet nyoma ltszik.
2
A szkezd h-t a msol valamely ms betbl al ak t ot t a.
3
A z-t egy msik, taln v betre rt a r a msol.
4
Az e utlag betoldva.
196:
1
A z alatt egy tvesen kezdett bet nyoma ltszik.
511
198:
1
A sz utlag betoldva.
199: * Az els z alatt egy tvesen hzott bet fls szra ltszik.
200: * A sz eleji h-t idegen kz toldotta be.
2
A msol valsznleg tvesen kezdett betbl formlta a z-t.
202:
1
A szvgi Z-t idegen kz j av t ot t a t fc-ra.
204:
1
A bett rs kzben olvashatatlann tehette egy folt, ezrt t hzt a
a msol.
2
A msodik i utlag betoldva.
206:
1
A sz utlag betoldva.
207: Az a fltt egy e ltszik. Taln az a-t akart a e-re javtani a msol.
2
A sz utlag betoldva.
208:
1
A t ksbbi kz betoldsa.
211:
1
A sz utlag betoldva.
2
Az a utlag betoldva.
214:
1
A szm a msol utlagos betoldsa.
215:
1
A tn sz idegen kztl szrmazik.
2
Idegen kz kibvtette a szt a ni sztaggal.
217: * A sz eredetileg vala lehetett, ezt j av t ot t a a msol.
2
A sor eltt idegen kz jellse l t hat , funkcija nem vilgos.
219: ' Az e utlag betoldva.
Az egy tvesen rt s fl rva.
225:
1
A j av t ot t , kihzott betk: o s h egymsra rva.
226:
1
A sz eltt idegen kztl szrmaz betolds, tn olvashat.
230:
1
Az utbbi hrom sz a msol utlagos betoldsa, jellel a lap te-
tejrl ide utalva.
2
A h valsznleg 6-bl alaktva.
3
Az n-t valsznleg a msol alaktotta ki valamely ms, taln
tvesen kezdett betbl.
4
Az r utlag beszrva.
5
A t idegen kz betoldsa.
231:
1
A msodik e utlag betoldva.
512
ISBN 963-7501-96-7
ISSN 0237-644 X
Felels kiad: Benk Lornd
Hozott anyagrl sokszorostva.
8918858 MTA Sokszorost, Budapest.
Felels vezet: dr. Hczey Lszln