You are on page 1of 28

WASS ALBERT

JNNEK!
A RDI MELLETT ltnk s vrtuk a hreket. Sem kenk! sem a"#unk nem $%"lalk%%tt
semm&vel. 'sak ((en ltnk s ntnk ma"unk el! m&nt &l#enk%r m&n)&"! e"# k(re! va"# a
s*n#e" valamel#&k m&nt+ra akastva tek&ntetnket! aal a $sult a(t&val! mel#et m&nt
vasta" kr"et asalt lelknk k,r a $,lnk s-l#%s%). t,rtnelem $lle)t vrak%sa. /rtunk.
0us%nkt v&" sre se vettk! h%"# vrunk! h%"# ert a vrak%srt nem hala)t semm&
-"#! m&nt kellett v%lna! h%"# 1sak ka(k%)tunk! s&nte 1ltalanul! ehhe s ahh%. 0us%nkt
v&" sre se vettk! 1sak e22en a ut%ls. v2en ),22entnk r a val.s"ra3 h%"# vrunk.
4lnk mr.l h%lna(ra s vrunk! terv s 1l nlkl v&ssk )%l"a&nkat! 1sak ((en! h%"# me"
tu)+unk ln& ma! mert a h%lna( mr valam& $ur1sa vrak%s k,)2e vs! mel# ha nem lenne3
rtelmt vesten a ltesnk een a v&l"%n.
E22en a ut%ls. v2en! h%"# a ma"a tel+es e"s2en resmltnk erre a 1s,k,n#,s
vrak%sra! mr val.2an nem &s akartunk e"#e2et tenn&! 1sak vrn&. 0tk,na(& klvr&nk3
k)elem a e"#enl* +%"rt! ha+sa a &"as" utn! 1s%r"s ,ssehara(%tt $%"akkal
k,n#,rtelen h&vatal%k2an! a hkutats%k -"# (ere"tek le k&$estett k,,n#nk,n e22en a
v2en! m&nt vasta"2*r5 va)kanr.l a sert. Mr nem t,r*)tnk semm&vel. /rtunk valam&t. S
e a valam& a leve"*2en v%lt! -"# hevert $,l,ttnk! m&nt t&kka)t me*k $,l,tt a (%rt h%.
$elle".
Ana( ((en a a).h&vatal2an +rtam! e"# srelemre kerestem %rv%slst. 6n%s s
$elesle"es k)elem v%lt! e"#&k ter(eske)* na"#-r a ms&kh% kl),tt! s a s%k h&vatal&
s%22an -"# elkall.)%tt a &"aam! h%"# nem s&kerlt me"talln%m. 6eser5 han"ulattal
trtem haa. A h&vatal%k k&akast%tt (r%(a"an)a7trk(e&! a s%k vasta" 2et5vel %r)t%.
s.lam! &l#enek! h%"# 8e"# 2ar)t sem98! 8n&n1s sem a)n&! sem ka(n& val.nk8! 8R%mn&a a
r%mn%k8! s a s%k 1ltalan v&tatk%s a a).m k,rl -"# ,sseavartk a $e+emet! h%"# -"#
retem! m&ntha e"# na"# (%r%s (a)ls lenne a v&l"! mel#2en eer$le ,ssehalm%%tt
.1skas" k,,tt kellene me"talln%m a hel#emet.
A v%nat tele v%lt kat%nkkal! han"%sak v%ltak s veseke)*k! s&)tk a ma"#ar%kat s
2elek,t,ttek m&n)enk&2e! ak& ma"#arul 2eslt. :em v%lt kl,n2s" ms%)7 s harma)%stl#
k,,tt! m&n)enk& %)a sllt $el! ah%v tu)%tt! s m" a l(1s*k,n &s em2erek ltek. Lttam
nhn# sakllas! r%n"#%s! s%vn# em2ert 1&v&lruh2an! ak&k s.tlanul ll)%"ltak a
$%l#%s.k%n! a%kr.l tu)tam! h%"# ma"#ar%k! ak&ket kn#sermunk2.l erestettek haa. 4n &s
%tt s%r%n"tam k,,ttk! nem 2esltnk! 1sak ((en ,ssentnk nha! ha na"#%n s&)ta a
$a+tnkat valak&! s tek&ntetnk &l#enk%r seretettel s srva ,lelkeett ,sse. A ,klnk e"#
k&1s&t ,sses%rult s nha s.ha+t%ttunk.
'sak %l#ank%r ntnk k,rl a t,me"2en! ha hall%ttuk a )urva %r)tst3 v%r2&t& r%maneste9
Besl+ r%mnul9 Il#enk%r kereste semnk a 2a+2a+ut%tt testvrt! ak&re a s&tk%k ,ml,ttek s
nha tle"ek &s. 0el#et s%rt%ttunk nek& ma"unk k,,tt! s lassan a e"s $%l#%s. ma"#ar lett!
t,mve k%(%tt! s%m%r- em2erekkel.
;"# utatam a%n a na(%n. <t*),tt v%ltam s $ra)t! m&re haartem! )e nem v%lt e22en
semm& kl,n,s3 veken kerestl t*),ttek v%ltunk s $ra)tak! m&k%r a k&nt& v&l"2.l
haatr*2en 2el(tnk %tth%nunk2a.
<ltnk a r)&. k,rl s vrtuk a hreket. Mr1&us .ta me"s%ktuk "# k,rlln& a r)&.t! s
k,,n#,s ar11al! )e (attans&" $eslt &)e"ekkel vrn& valam& 1s%)ra! am& e"#ser el*(attan
ma+) a han"s.r.2.l s me"t,lt& ,r,mmel a s%2t k,rl,ttnk. A $eslt &)e"ek )&)er"*
leve"*+t retk! tu)tuk valamenn#&en! h%"# tavas .ta e"#re 2ktlene22ek lettnk! s art
v&"#tunk! h%"# ne s.l+unk e"#msh% semm&t.
:a(%k .ta! hetek .ta a r)&.t hall"attuk. M&n)enr*l tu)tunk! am& %)ak&nt t,rtnt!
$el1s&llan. remnn#el vrtuk a turnusever&n& tr"#als%kat! ,rven)tnk s reme"tnk
e"#serre! m&n)en hr ,sser%tt! am& %nnan +,tt! s am&k%r a tr"#als%k h&rtelen
me"saka)tak! ,ssehara(%tt $%"akkal vrtuk! h%"# na! m%st... na m%st9...
Tu)tuk atn! h%"# tan1sk%s%k $%l#tak B1s2en! s ,r,m s a""%)al%m! remn# s
kts" k,,tt ha+%ltunk na(7na( utn a trk(ek $,l... taln "#... taln -"#...
1
M%st %tt ltnk me"&nt s valam& kemn# s&kla $estette mellkasunkat3 tu)tuk! h%"#
me"t,rtnt mr a ),nts B1s2en! tu)tuk! h%"# &smeretlen em2erek e"# (er1re kek2en
$%r"attk a s%rsunkat... &m)k%tunk ma"unk2an! h%"# le"#en a lelknknek %l#an su""estv
ere+e! mel# k(es le"#en e"# (&llanatra 2e$%l#s%ln& a &smeretlen keet! amel#&k taln m%st
h-a me" a v%nalat! mel# smunkra letet +elent! va"# hallt...
<ltnk m%)ulatlanul! s e"#etlen k&$estett a1lh-r v%lt a lelknk! m&n)en (&llanat2an
ksen arra! h%"# leset svtsen s atn el(attan+%n. <ltnk! s a semnk a .ramutat.t
$&"#elte! mel# lassan 2&1e"ett t a ms%)(er1eken! k,,m2,sen s r)ektelenl! s n#-+t%tta a
&)*t! mel# srke v%lt s rra"a)t a "%n)%lata&nkra.
Atn me"s.lalt a r)&.. 4retk... nem3 tu)tuk! h%"# valam& na"#%t $%" m%n)an&. E"#
(&llanat&" %l#an v%lt! m&ntha mere)ek s&kla tete+n lltunk v%lna! mel# alatt $ekete
ml#s"2en h,m(,l#,tt a semm&! s a s&kla &n%"n& ke)ett...
:a"#%t m%n)%tt3 a 21s& ),ntst m%n)ta. =elu"rltunk. Tleke)tnk a trk( k,rl!
kenk resketve mark%lta a 1erut! at h&ttk! el(attannak a &)e"e&nk. S e"# n*& han"
m%n)ta a -+ hatrt3
7 6,te"#n... /ra) alatt... >#alu alatt... 6%l%svr alatt...
7 6%l%svl sakkeletre $%r)ul... Sent"%tthr)... alatt...
=alunk nevre m" a 1sen) &s +"t,m22 $a"#%tt... s m%n)ta t%v22. . .
7 6,2,lk-t... Bn)... :#r)t*... Bahvsr...
Mr akk%r +"" s k*v $a"#va lltunk. A k,nn# &s! mel# el&n)ult! semnk2e )erme)t.
S%ha enn#& s-l#%s rs nem v&har%tt t e"#serre svnk,n. Ekk%ra ,r,m s ekk%ra
$+)al%m. 0all"at%tt r" a r)&.! s a $alunk neve m" %tt sa+"%tt a s%2a n"# $aln! s-rt s
"etett! s m& lltunk kereken a trk( k,rl! &.! k,nn#es semmel! 1sak ntk e"#mst s
nem s.ltunk semm&t.
Atn me"$%r)ultam s a a2lakh% mentem. :em tu)tam! h%"# m& a! am&t rek3 ,r,m
va"# $+)al%m. 4retem! h%"# r%hann& kellene! k&r%hann& a me*k k, s v"&"k&ltan& ra+tuk
r&a). s.val! h%"# ,lt,enek 1su(a v&r"2a! mert -+ra ma"#ar $,l) lettek9 A er)*&" sala)n&
s $elvern& a $kat! h%"# nekel+enek a 2%l)%"s"t.l9 De u"#anakk%r me" kellett v%lna lln&
semk,t $%r)ulva a )l& )%m2v%nallal! levett kala((al s leha+t%tt $e++el.
:em lehetett 1s&nln& semm& mst! 1sak lln& a a2lak2an m%)ulatlanul! nn& saknak!
keletnek! )lnek! t,leln& e"#etlen (&llantssal a testvr)%m2%kat! t,leln& s e"#2es%rtan&
*ket! h%"# ne tu)+anak e"#mst.l s%ha elsaka)n&...
A%n a +sakn nem alu)tunk. 'sak $ek)tnk n#&t%tt semmel a s,tt2en! s a
"%n)%lata&nk 7$ekete srn#- 2a"l#%k 7 v"&"lt%"attak 2art%t! r%k%nt! &smer*st...
A R?M: 'SA@AT?6 t&enn"# na( alatt k& kell rtsk a ta)an). terletet...
T&enn"# na(... m&l#en v"telenl h%ss- &)*9 0us%nkt v eltelt valah%"#an! )e e a
t&enn"# na(! -"# retk! nem $%" elteln& s%ha.
Msna(! mr k%ra re""el! $elkeresett a 1sen)*r*rmester. >#anak%)va mentem k& el+e a
u)varra! me"s%ktam! h%"# a &l#en lt%"ats%k! ha nem &s h%nak m&n)&" valam&
kellemetlens"et! )e 2&%n#%s an#a"& l)%at%kkal +rnak.
:em v%lt k&m%n)%ttan r%ss em2er a *rmesternk! )e r%mn 1sen)*r*rmester v%lt! s kk
e"#enruh+a el" v%lt arra! h%"# a""%)almat keltsen. 0%l e kellett nek&! h%l a. T,22n#&re 2%r!
$a! "a2%na! mala1 va"# $uvar. A &s me"esett! h%"# sa2a) vlastst en"e)ett3 a)+%n a
em2er nek&! am&t ((en akar. De valam&t a)+%n.
Ala1s%n# 2eesett mell5 k&s em2er v%lt! s 1sak tavas .ta nlunk. Bessar2&2.l l,kte &)e a
t,rtnelem! ass%nn#al s kt a(r. "#erekkel e"#tt. E"# r%mn (arasth2a ren)eke)ett 2e!
hama7 r%san me"lts%tt a h%n! mert m" (&sk%sa22 lett! m&nt a))&". A ass%n# alaktalan
snes ruhk2an +rt! mel#ek t,22n#&re (e1stesek v%ltak. Asr%s ha+a 2%r%ltan l."%tt utna! s
e"s na( +rta a $alut t%+srt! l&strt! $*elkrt. :a(& k%st+ukat a (arast%k a)tk ,sse +.
2nsm.) s sa2a)a22 l%(s remn#2en. A kt "#ermek %tt +ts%tt e"s na( a $alu
ut1+n! masat%sak v%ltak! s %rruk2.l llan).an kt (&sk%s kanl&s s&vr"%tt.
T,22s,r (anask%)%tt a *rmester! h%"# kevs (nt a) a llam! nem tu)+a 2el*le
lelmen& a ktta"- le"n#s"et sem. A a kevs &s t,22n#&re elksve +,n! s ha a em2erek
nem se"tenk! 2&%n# r%ss s%rsuk v%lna.
?tt llt a u)var%n! s &"en er*sen "%n)telt v%lt a 2rat+a. 7 I"a! am&t a $alu2an
2eslnek 7 kr)ete 7! h%"# :met%rs" %)aa)ta $l Er)l#t a ma"#ar%knakB
7 I"a 7 m%n)%ttam nek&! amenn#&re lehetett! sel)en s ta(&ntat%san. 7 M%n)ta a r)&.B
2
7 M%n)ta. 0tratast%tta h%ml%kn a kk tn#rsa(kt! s me"vakarta a $e+t. Ah%"#
ntem se"n#t! s&nte h%"# er*sen me"sa+nltam. >#%m%r2a+%s k(n a rn1%k na"#%n
ml#eknek lts%ttak! s er*sen hamusrke sneetk v%lt. A "%n) s a a""%)al%m 1s*stl
termett ra+ta.
7 Atn &tt me"# ((en a hatrB 7 tu)ak%lta t%v22 sa(%ra (&sl%"ssal.
7 ?tt n& 7 mutattam a )l& )%m2"er&n1re.
7 Akk%r e a $alu Ma"#ar%rs"nak mara)B 7 E annak.
6,hhentett nhn#at s a $e+t me"&nt 1sak me"vakarta. E"#&k l2r.l a ms&kra llt! s
%l#an v%lt ((en! m&nt a h%ntalan keser5s"& ha em2er2*r2e sa2a)ul.
7 4n akk%r al&"hanem el kell men+ek &nnt9
E22en n sem ktelke)tem. M" s.ha+t%%tt a +m2%r e"# keveset! s n aalatt
emlke&m2en turkltam. B&%n#! annak &)e+n a m& 1sen)*re&nk nem &l#en s&mn 2-1s-tak el
ll%mshel#kt*l. /r v%lt s hall a * 2-1s-tat.+uk! nem 1s,n)es $e+1s.vl"ats.
B-1s-t2an me"krt m"! h%"# ha ren)eletet ka( a tv%sra! a)+ak nek& e"# sekeret.
Svesen me""rtem. :a"#%22 ,r,mmel $uvart m" nem a)tam r%mn 1sen)*rnek! m&nt et.
Al&"h%"# el1s%s%"%tt! el*.vak%)%tt a 1sen)*rk(lr! e"# h%ss- s%vn# em2er!
valah%nnan Ds mellett& $alu2.l val.. El(anas%lta! h%"# hr%m na( .ta nem evett ren)es
telt! sem *! sem a kat%na. A *rmesternek n&n1s (ne! s a em2erek sem svesen a)nak
m%st! h%"# $%r)ul a v&l". C -"#&s me"s,k&k 7 +elentette k& 7! %tth%n 1sal)+a van s a%k &s
henek. M%st mr -"#&s m&n)e"#! 1s&nl+a t%v22 a *rmester e"#e)l! ah%"# tu)+a.
Ana( a k(lr! a kat%na &s nlam ettek a k%n#hn. A kat%na m" ana( ++el haas,k,tt.
Ann#& haa$&as rs v%lt 2enne! h%"# a e"#etlen rtket! am&t R%mn&t.l ka(%tt! a $e"#vert!
%ttha"#ta a kertsnek tmastva! a *rs el*tt. A k(lr mr (r.a&22 v%lt. C! m&)*n trst
k,vette msna(! emlkl a $e"#vert &s elv&tte ma"val.
Att.l ke)ve a *rmester +.$%rmn k& sem m%)ult a h2.l. M&k%r kt na(ra r valam&
l%(s& "#2en $elkerestem! %tt lt a astal mellett rse"en s el*tte e"# $l ve" (l&nka.
7 :em me"#ek n seh%v 7 m%n)%tta! m&k%r el*a)tam a krsemet 7! m" a v"n
a"#%ntnek. 4n +. em2er va"#%k s seretem a 2kess"et.
Atn me"krt! h%"# kl)+em h% +sakra a va)*r,met! mert -"# m"&s 1sak
2&t%ns"%sa22.
A =ALD %l#an v%lt! m&nt a han"#a2%l#! ha 2elel( a em2er. Senk& nem )%l"%%tt! 1sak
n#s,"tek &)e7%)a! e"#&k ka(ut.l a ms&k&". A r%mn%k s&)tk a k&rl#ukat s a m&n&stere&t!
am&rt ela)tk *ket a ma"#ar%knak. Se"n#ek -"# k(eltk el! h%"# Telek& s 'sk# e"#7
e"# na"# k,te" 2ank.t n#%mtak *$els"e se22e! valam&t ka(tak a22.l a m&n&sterek &s! s
"# 1s&nltk me" a vsrt. D"# rehettk ma"ukat! m&nt a a tul%k! ak&t a vsr%n ela)nak a
msr%snak! el*22 k,(k,)ve s esk),ve! h%"# "# $%l#+%n k& a semem! ha enn#&rt
%)aa)%m! s -"# sra)+%n le a keem! ha t,22et a)%k rte! s v"l atn ,sse1sa(k%)+k a
ten#erket! s a tul%k mehet.
0rek +rtak ka(ur.l7ka(ura! amel#eknek ren)esen nem v%lt "a)+a! s -"# 1satan"%ltak a
$el&"at%tt ke)l#ek k,,tt! m&nt "a)tlan e2ek! ak&ket a s&ntr $%" el a v"n.
7 @.(a Mn $el$e"#verete a nma& r%mns"%t! s me"esk),tt velk! h%"# (%rr "et&k
Sam%s-+vrt! s l* ma"#art nem ha"#nak seh%l9
7 A kat%nas" nem en"e)elmeske)&k! s nem ha"#+a el a hatrt9
Me"lsst%k! $%rra)al%m les9
A n#u"talana22ak mr arr.l &s 2esl"ettek e"#ms k,,tt! h%"# k& kell lesten& a
kaskat! mert +,nnek a vas"r)&stk! s akk%r +a+ les a ma"#ar%knak. Ma"#ar%rs"%t (e)&"
elves& a %r%s.
:em v%lt neh a lelk&lla(%tukat me"rtenem. 0us%nkt ven kerestl )&1srtk nek&k
:a"#r%mn&t! a %rs" kat%na& ere+t! t,rtnelm& +%"a&t! hus%nkt ven t vrkk vlt a
hau"s"! -"# tu)tk! h%"# Er)l#2en n&n1senek &s ma"#ar%k! 1sak ((en nhn#
2et%lak%)%tt +,vevn# s nhn# &""a m"ns. A 8e"#etlen 2ar)t semE! a 8n&n1s m&t
a)+unk8 +elsavak kerekk h&laltk 2ennk a ,nretnek k%s%r-%tt ),l#$,t! s nem tu)tam
e"#2re "%n)%ln&! m&nt a na"#&)a& 1&"n#%kra! (%nt%san %l#an%k v%ltak a m& r%mn+a&nk &s.
M" a els* na(%n $el+,tt h%m e"#&k $alu2el& $*em2erk! 2&%n#%s @tra! e"# k&s
k,(1,s! sun#& em2er! ak&nek -"# v&"#%r%" m&n)&" a ar1a! m&ntha hara(n& kslne. E a @tra
hus%nkt vvel eel*tt vet*),tt $elsnre! m&k%r a avar%s &)*k elke)*)tek! s a.ta s(en
me"t%llas%)%tt. T,22s,r v%lt 2r.! ((en a k&sa+tts%k alatt &s! am&t nem mulast%tt el
3
(erse kell*le" k&hasnln&! "#ara(%)s sem(%nt+2.l. 6ellemetlen k&s varan"# v%lt -"#
ltal2an m&n)&"! s%hasem r%k%nsenvetem vele t-ls"%san. 0a valah%l ,ssetallk%tunk!
m&n)&" valam& n#lks! ra"a1s%s! h&)e" h%lm& +ut%tt a esem2e! valam& nvtelen! )e un)%rt.
k(elet2el& an#a"! am&nek ltsa 1s,m,rt &) el*. :em tehetek r.la! )e ah%"# m%n)an&
s%ks3 nem v%lt a esetem. Ba+t &s h%%tt rm t,22s,r. M&vel sem2en lak%tt a ka(unkkal! *t
2tk me" a hat.s"%k aal! h%"# t&t%k2an me"$&"#el+en! s et a munkt hatr%%ttan
s%r"al%mmal v"ete. :em +,hetett ven)" a hunk2a! h%"# arr.l tu)%mst ne sereenek.
0a)2r.s"%t s hkutatst k,s,nhettem ennek a (attansser5 k&s em2erknek! s "#
rthet*! h%"# na"#%n a svemhe n*tt.
=el+,tt teht! alatt%m%s s sun#& v&"#%r"ssal a ar1n! s +.re""elt k,s,nt.
7 M&t m%n) a r)&.B 7 ke)te.
7 Semm&t 7 m%n)%ttam 7! nem m%n) a semm&t.
7 I"a! h%"# B1s2en -"# akar+k! h%"# nlunk le"#en a hatrB
7 ?l#asm&t hall%ttam.
7 De at &s 2esl&k! h%"# lel*ttk a k&rl#t s a m&n&stereket9
7 :em hall%ttam r.la! )e me"tehettk at &s.
7 Tu)+a! m&t m%n)anakB 0%"# art tettek m&nket &s Ma"#ar%rs"h%! mert v%lt a
2&%tts"2an e"# -r! ak& s%kat va)s%tt &tten...
7 Lehet... 7 $eleltem +elent*sen s t&t%kat%san! am& e"sen me"avarta a (attanst.
7 0m! khm 7 hu%"atta a n#akt 7! khm... 7 nem tu)%m! art h%"#an $%"+k me"1s&nln&
et a )%l"%t... nem $%"+uk en"e)n&... a kat%nk nem mennek el a hatrt.l! s m" $%rra)al%m &s
lehet...
7 :em 2a+ a 7 v&"astaltam se"n#t! mert lttam! h%"# na"#%n svn v&sel& et a
"#et7! akk%r ma+) n#%mnak e"#et ra+tuk.
7 A r%mn%k%nB
7 Taln ((en a%k%n.
A (attans (&sl%"%tt sa(%rn nhn#at! autn k&v"ta3
Akk%r h2%r- les. /%ltunk mr Bu)a(esten.
7 M& &s Bukarest2en.
6&1s&t m" "#,n#,rk,)tnk e"#ms2an! ah%"# a &"a& +.2art%kh% &ll&k! ak&k a let
m&n)en kr)s2en t,kletesen me"e"#etek mr. Atn @tra me"2&llentette a kala(+t s
haament. Al&" telt el nhn# .ra! mr %tt v%lt hel#ette a *rmester. M" "%n)telte22 v%lt!
m&nt ael*tt! s &)e"esen k%(%"tatta $at%k%s (&st%l#t.
7 :em +. s%kat 2esln& 7 tan1s%lta rn1%lt h%ml%kkal 7! nem +.. :em lehet tu)n&! m& les.
F"# hall%ttam! a %r%s%k me"tma)tk Ma"#ar%rs"%t. 'sak a%kt.l *r&en me" a Isten.
Tu)%)! m&t 1s&nlnak a%kB Me",lnek m&n)enk&t. El*s,r a urakat! atn a (a(%kat s atn a
t,22&t. 4n tu)%m. 4n lttam Bessar2&2an.
R".)%tt a emlke&n! atn me"&nt 1sak v&ssatrt h%m.
7 Art m%n)%m! nem kell m%st 2esln&. A em2erek 2%l%n)%k! s k& tu)+a m"! m& les. A
$alu2an (e)&" ne +rkl+ m%stan. 4n 1sak e"#e)l va"#%k a (%st%n! nem tu)lak me"v)en&.
M" krt e"# l&ter (l&nkt! autn elment. E"#&k %l)aln se22e "#,m,s,lt
(l&nksve"! ms&k %l)aln $at%k%s (&st%l#. Em2ers"es s me"n#u"tat. ltvn#t keltett.
Dlutn le2alla"tam a rtekhe! ah%l mr re""el elke)tk v%lt a sar+-kaslst. A $alu
&lle)elmesen v&selke)ett! m&nt v&s"a el*tt a "#ermek. A r%mn%k &s me"emeltk
t&stess"tu).an a kala(+ukat! ah%"# mellettk elmentem. 'sak ((en a $&atal%k nem
k,s,ntek! )e a%kt.l nem &s vehettem r%ssnven. Me"rtettem *ket na"#%n &s. Itt n*ttek $,l!
R%mn&2an! s a &sk%l2an e"#re 1sak Ste$an 1el mart s M&hl# v&teaut hall%ttk
emle"etn&. Me" atn! h%"# Er)l# nem &s v%lt s%ha a ma"#ar%k! 1sak ((en tve)s2*l e"#
kevs &)e&"! s h%"# ma"#ar%k n&n1senek &s &tten! s ha m"&s lennnek nhn#an! ht nem &s
ma"#ar%k a%k! 1sak elma"#ar%s%)%tt r%mn%k! k&k me"ta"a)tk a )&1s* *s& ere)etet. ;"#
atn nem &s 1su)lk%tam a%n! h%"# nem k,s,ntek nekem. 4n se seretek k,s,nn& a
%l#an r%mnnak! ak& m&n)en %k nlkl ma"#arnak neve& ma"t.
Ah%"# a $alu ha+lath% rtem! ,ssetallk%tam a ,re" G.su( 21s&val. =ehrha+- s
$ehr2a+us- ,re" em2er e a G.su( 21s&! 1s,n)es s na"#%n 2kess"seret*! ak&vel
"#ak%rta 2esl"ettem el r"e22en &s! ha ,ssekerltnk valah%l. 6asval s "ere2l#vel a
vlln +,tt a rtek $el*l! k&1s&t ha+l%ttan s lass- +rssal! ah%"# a vnem2erhe &ll&k.
6,s,nt. 4n &s k,s,ntem.
7 M& -+s"! G.su( 21s&B 7 kr)etem mer* kvn1s&s"2.l! mert tu)n& serettem v%lna!
4
m&knt vleke)&k a )%l%"r.l.
7 S( sar+- van7$elelte na"#%n +.anul a ,re"7! 1sak 2e kell h%r)an& hamar! neh%"#
elv&"#k a kat%nk.
I"a& (arast& tr"#&la"%ss""al m%n)ta eeket! s e tetsett nekem! mert er* s
2elen#u"vs e"#serre lak%tak na"# e"#etrts2en eek2en a savak2an. Tu)tam! h%"# m&re
"%n)%l a ,re"! &nert kat%nk a22an a &)*2en nem v%ltak! m"&s $eltettem a kr)st.
7 M&$le kat%nkB
7 0t ak&k ma+) tmennek &tten. Me" ak&k +,nnek. Mert a kat%na kat%na! tu)%m n at. 0a
s( sar+-t lt! $%"+a s v&s&. M&n)en kat%na e"#$%rma.
M%s%l#%"va m%n)%tta eeket s ert t%v22 kellett ta(%ssak a lelk2en! h%"# me"lssam!
m&l#en ml#re r le 2enne a +.ans". 7 Ma"#ar%rs" les &tt -+ra! G.su( 21s&9
Lehet! h%"# ta(&ntatlan m%n)s v%lt e t*lem! "# h&rtelen! )e a ,re" nem vette %k%n.
/llat v%nt! m&ntha nem &s r)ekeln er*sen e a kr)s.
7 0t... ((en hall%m. At m%n)+k. F"# akartk a urak! Austr&2an. A ass%n#%k m&n)
+a+"atnak! h%"# +,nnek a ma"#ar%k! s m& les velk. M& h%"# le"#enB Am&t a Isten a)%tt
nek&k! eent-l &s -"# $%"+k hasnln&! m&nt e))&". :) me"! *k lesnek a els*k! ak&k
2e2-+nak a ma"#ar kat%nkkal a salm2a. Tu)%m n at! &smerem n a ass%n#%kat. Atn
m&t 2n+k *k! h%"# k& +,n! m& +,nB Ak& +,n! a +,n s &tt les. Drak )%l"a. T*lem +,het! ak& akar.
Tu)%m! h%"# sem a kasmat! sem a "ere2l#met nem ves& k& a keem2*l! h%"# hel#ettem
kasl+%n s "ere2l#l+en. Eent-l &s 1sak m& $%"+uk a mlt ka(ln& s a rteket kasln&!
eent-l &s $%"unk a).t $&etn&! s ak& akar! (l&nkt &s&k! $ehrn( utn +r... ak& nem akar! nem
tes&. :eknk &"an m&n)e"# lehet. A ura&nk (e)&" mr ((en ele"et l%(tak.
7 Tu)%)! uram 7 s&tt lehalkt%tta a han"+t s k,rlnett a ut1n! h%"# nem hall"at+a7e
valak& a 2es)et! am&t m%n)an& kslt 7! tu)%)! ert kellett el(ustul+%n R%mn&a. Mert
m&n)enk& 1sak l%(%tt. =elh-ta a na)r"%t! h&vatal2a kerlt s l%(%tt. St l%(tk e"s
R%mn&t. :a. F"# m%n)%m! ah%"# van. 'sak l%(s! l%(s! l%(s. Senk& nem "%n)%lt a
%rs""al. M&n)enk& 1sak &"#ekeett me"t,mn& a se2t. 0t m%st %tt van. 4n 2&%n# nem
sa+nl%m. :em $lek se a ma"#ar%kt.l! se a nmetekt*l! sem a %r%s%kt.l. T*lem +,het
akrmel#&k. E"#&k sem $%"+a k&venn& keem2*l a ka(t! h%"# mlt ka(l+%n hel#ettem! a
2&t%s.
6,s,nt! rnt%tt e"#et a kasn s a "ere2l#n! aal ment t%v22. S%k&" ntem utna.
Ah%"# a 2arna *s& )lutn2an a $alu ha& k,,tt t%va),1,",tt! %l#an v%lt ((en! m&nt ma"a
a ha+l%tt! 2,l1s! e"#ser5 term*$,l).
6vl a $alun! al&" ha"#tam el a ut%ls. hat &s! e"# ass%n#t lt%k l%h%ln& a n#%m%m2a.
F"# &"#ekeett se"n#! m&ntha lelke )v,ss"e $"",tt v%lna att.l! h%"# velem s.lhass%n.
7 :% m& a 2a+B 7 vrtam me" a t,r,k2-s sl&2en! mert lttam! h%"# &"en na"# 2nat+a
lehet. 6en)*+e 1s1sk&t s%r%n"atta a %rra alatt! s a semn &s lts%tt! h%"# a srst ((en
1sak a n ke)vemrt ha"#ta a22a.
7 0t 2&%n#! van 2a+ s%k 7s.ha+t%tta! s -+ra srn& ke)ett %l#ann#&ra! h%"# me" kellett
kr+em! ha"#+a a22a a n ke)vemrt m" e"#ser! ha mr a el*22 me" tu)ta tenn&.
I)*se22 r%mn ass%n# v%lt a se"n#s" k,l! &smertem +.l! +rt na(sm2a h%nk! s
a $&a &s! m" nem v&ttk el kat%nnak! %tt )%l"%%tt a &"sl%vak k,rl. 'sak n#%m%"atta a
ken)* 1s1sk&t a %rrh%! s -"# nett $el rm s&(%"va! m&ntha en"em kl),tt v%lna a Isten
aal a $ela)attal! h%"# me"v&"astal+am a sr. ass%n#%kat.
7 0t 2&%n#! van 2a+ s%k7,lt,"ette s&(%"va a s.t7! s +,ttem! h%"# s(en me"kr+em a
mar&st! mert nem v%ltam n r%ss ass%n# s%ha! m&n)&" +,ttem a kert2e )%l"%n&! ha
hvtak! s a $&am &s! m" el nem v&ttk kat%nnak! %tt )%l"%%tt a u)var2an! h5s"es v%lt s
s%r"almas se"n#...
7 E))&" &"a 7 n#u"tattam me" 7! )e m%st lssuk! h%"# m& kneB
:a"#%t $%hsk%)%tt! ah%"# a savakat ren)2e se)te 1lser5 $elelet 1l+2.l.
7 /r+! mar&sa 7 ke)ette el akk%ra &+e)elemmel! h%"# ma"am &s me"rettentem t*le 7!
at 2esl&k a $alu2an! h%"# $el"#-+t%) a r%mn%k ha&t m&n)! s art +,ttem! h%"#
me"kr+elek! a n k&1s& hamat ne "#-+tsa) $,l! mert m& les akk%r velem... s a $&ammal...
&nk22 tesek nhn# na(sm%t! s a $&am! ha haa+,n! 2ell -+ra a l%vakh%... 2hhh5...
:tem a se"n# ass%n#t! ak& %l#an keservesen srt a ma"a k&s kun#h.+a &rnt&
a""%)al%m2.l! h%"# at h&ttem! e"s :a"#r%mn&rt nem srt %l#an ml# s &"a
$+)al%mmal senk&. :tem s a%n "%n)%lk%tam e"# (&llanat&"! h%"# m&t m%n)+ak ennek a
ass%n#nakB Serettem v%lna elka(n& a "aem2ert! ak& eel a "#alat%s hrestelssel $alunk
5
2k+t s 1sen)+t $elkavarta. ?l#an &stenes kt (%$%nt kentem v%lna le nek& %tt a22an a
(er12en! h%"# -"# 1s,r,"tek v%lna s+2an a $%"a&! m&nt tl &)e+n a snka,r"*k a l%vak
n#ak2an. =ertelmes s un)%rt. mern#let v%lt e a 2kess" s a e"#etrts ellen! nem &s
slethetett me"! 1sak %l#an em2er $e+2en! ak& na)r"%t h%r)%tt s vr%st v&selt a $e+2*re
alatt.
0an"%sat nevettem. @e)&" kr%mk%)n&! va"# srn& serettem v%lna! %l#an 2%rast. v%lt.
De elk(eltem ma"amat! ah%"# hr.l7hra +r%k e"# kanna (etr.leummal s e"# skatul#a
"#u$val! s "#-+t%m $el a $alut.
:evettem. A ass%n# el*22 1s%)lk%va nett $el rm! autn let,rlte a k,nn#e&t s
nevetett * &s. S a k%ra*s& " (rs $t#la&n kerestl a )lutn& na($n# &s nevetett! )e a
nevetse %l#an v%lt ((en! m&ntha srn& akart v%lna.
MA>HAR?6 kasltak a rten. A lev"%tt sar+- 2ks &llata -"# len"te k,rl *ket! m&nt
sel) s +.sa"- (alst! am&t a munka tertett a vlla&kra. 6ask ser1entek s 1s&llantak a
,re"e)* $n#2en. Ren)ek n#-+t.tak v"&" a rt s&ma s*n#e"n! s a em2erek! ah%"#
1s,n)es 2kess""el s el*reha+lt%tt testtel a kast len)tettk! m&ntha e"# 2%l)%" +,ven)*
"retvel 2esl"ettek v%lna.
M&k%r me"lttak! -"# "#5ltek e"#serre k,rm! m&ntha (a( lettem v%lna! a rt (e)&"
tem(l%m.
7 0t &"a7eB >#nnek a m&e&nkB 7 G,nnek 7 $eleltem nek&k.
's&ll%". semk2e ntem s retem! h%"# a n semem &s ((en %l#an er*sen 1s&ll%"! s
ha e))&" nem tu)tam v%lna el"" +.l3 a22an a (er12en me" kellett v%lna reem! h%"# m&t
+elent ma"#arnak lenn&. Els*s%r2an +elent ,r,met! m&n)at a ,r,met! am& 2e1sletes
sn)k2an s a munk2an me"terem! me" at a ,r,met &s! h%"# a &"as" m&n)&" er*se22 a
ham&ss"nl! m" akk%r &s! ha h%ss- &)e&" semrmesen elt&tk%l+a ere+t. Ms%)&k s%r2an
+elent 2skes"et! h%"# 2rn& tu)tuk a senve)st! am&t art rak%tt Isten a vllunkra! h%"#
ltala me"er*s,)+nk e"#rst! msrst (e)&" tanul+unk 2el*le s &"as"%sa22ak tu)+unk
lenn& ms%kkal! m&nt a%k v%ltak velnk. Gelent m" er*s s +.ke)v5 elhatr%st &s! h%"# n%
v&l"! m%st atn 1su)lk%! ha -+ra keem2e vesem a kast. De u"#anakk%r 2nat%t &s
+elent! &"a testvr& 2nat%t a%k m&att! ak&k smra t%v22 &s a remn# mara)
ma"#ars"uk e"#etlen v&"astalsa. Enn#& m&n)ent +elent ma"#arnak lenn&! s ((en a a s(
2enne! h%"# ,r,met &s s 2nat%t &s! 2skes"et &s s er*s elhatr%st &s e"#serre +elent.
Taln m" . s%k m&n)en mst &s +elent! )e nem v%lt &)*m s%kat "%n)%lk%n& ra+ta! mert a
ma"#ar%k %tt a rten %l#an &"at%ttan rtk $elm lelkk tar&sn#&t! mel# tele v%lt
v"#ak%ssal! remn#s""el! kts""el s a""%)al%mmal! h%"# *ket kellett $&"#el+em t%v22.
7 Ga+! va++%n &"aB...
7 A r%mn%k at m%n)+k! h%"# nem en"e)&k...
7 Ma+) en"e)&k * kelmk! 1sak s.l+anak e"#ser a "#-k...
7 At m%n)+k! h%"# lel*ttk a k&rl#t s a m&n&stereket...
7 G,nnek a vas"r)&stk! s a%k nem a)+k Er)l#t...
7 0t ne a)+k9 Ma+) elves&k t*lk9
7 At m%n)+k! ha t kell a)n&! ma"#ar &tt let2en nem mara)...
7 /a++%n nem h%nak neknk $e"#vert %)atr.l! re(l*"(enB
7 0%nak n#aval#t...
7 0a"#+k! h%"# el(usttsanakB
7 02%r- les...
7 0a))! h%"# le"#en9
7 Le"al22 me"tu)+k *k &s! h%"# m& a9
7 M&nket me",lnek a))&"...
7 S a%kat! k&k kn#sermunkn vannak...
7 A tem(l%munkat $el akar+k "#-+tan&9
7 A t&steletes urat mr me"$en#e"ettk...
7 0 kasa n&n1senB S $e+seB S s.B S 1skn#B
:tem *ket. M&ntha e"# a(nak "#ermeke& lettnk v%lna. 0all"attam 2es)+ket!
mel#2en kts" s a""%)al%m k),tt a remnn#el. 4vsa)%s kts"! vsa)%s
a""%)al%m s vsa)%s remn#. S ah%"# ntem *ket! -"# +ut%tt a esem2e m&n)en!
m&ntha e"# m%".k(snh2an lettem v%lna! mel#nek le(e)*+e a n lelkem v%lt! mas&n+a
(e)&" a a"#am! mel# a k(eket s%rra vettette a lelkemre.
6
M&n)ent! am&n e a n( hus%nkt esten)* alatt kerestlment! me"lttam -+ra! a els*
2%ralmakt.l a ut%ls. 1sen)*r*rmester ,nkn#eske)s&"! s e e"#serre -"# eltemette
2ennem a 2kess"et! h%"# se"n#nek m" a k&su++a sem lts%tt k&.
Semem el*tt ),nt,ttk 2e $alus& hak a+ta+t (uskatussal! s senn#es! 2%1sk%r%s! llat&
tek&ntet5 kat%nk t,ttek! s-rtak $r$&t! ass%n#t! "#ermeket. Ln#%kat te(ertek le )urva
r,he++el a salma k,! s n m&n)et lttam %tt a22an a (er12en! s lttam a me"kn%ttak
vr2en v%na"l. tek&ntett. 0all%ttam hallra 2%t%%ttak ut%ls. h,r"se&t. Lttam me"1s%nkt%tt
hal%ttakat temetetlenl hevern& %rs"utak sln! s lttam a tem(l%m%t! t%rn#n a "#5l,lt
kk7sr"a7(&r%s l%2%".val s a (a(%t! ah%"# v&ttk sur%n#%k k,,tt &stent&steletre.
@uskatussal tereltk a n(et a tem(l%m2a! a""%t! "#ermeket! m&n)enk&t! ak& ma"#ar v%lt! s a
,re" t&steletes -r %tt llt sur%n#%k k,,tt a s.sken! s k,nn#ek $%l#tak v"&" a ar1n. 6t
%l)aln kt )urva kat%na ll%tt sa(kval a $e+n! s sur%n#a&kkal a (alst%t 2,k),stk.
7 M%n)+a)9
S a ,re" (a( m%n)ta3
7 Seretett hve&m! a Fr Gus 6r&stus2an... a )&a)alnak na(+t l& ma a $,l),n... a
"%n%ss"...
A sur%n# 2ele),$,tt a (alst2a.
7 F"# m%n))! kut#a! h%"# a r%mn ha)sere"9
7 A r%mn ha)sere"...
7 Bu)a(esten van9
7 Bu)a(esten van...
7 :&n1s t,22 Ma"#ar%rs"9
7 ...n&n1s t,22... Ma"#ar%rs"...
7 :em &s les s%ha9
7 M&at#nk! k& va"# a menn#ek2en...
7 At m%n)+a)! h%"# nem &s les s%ha9 Me",llek! kut#a9
7 :em &s les s%ha...
7 Ma"#ar%rs"9
7 Ma"#ar%rs"... senteltessk me" a Te neve)...
7 l)+a me" a Isten a r%mn $e"#vereket! m%n)+a)9
7 l)+a me" a Isten...
7 A r%mn $e"#vereket9
7 ...a r%mn $e"#vereket...
7 4s a k&rl#t9
7... a k&rl#t...
7 4s m&n)en r%mnt9
7 ...m&n)en r%mnt...
7 4s (ustts%n el 2enneteket! )&sn.k9
7 Es (ustts%n el 2enneteket! )&sn.k! a m& Drunk! a Gus 6r&stus )&1s*s"re! men...
6,nn#ek s savak e"#serre hull%ttak! s a tem(l%m2an %k%"%tt "#ermek s a""! $r$& s
ass%n#! s a ,sseterelt n( k,rl kat%nk s $alu2el& r%mn%k lltak! rse"en s %r)t%va.
Lttam *ket s s%k m&n)enk& mst! s s%k m&n)en mst lttam m" a22an a e"#etlen
(er12en! ah%"# %tt lltam a sar+-&llat- rten! a""%)almas ma"#ar%k k,,tt. S et m%n)%ttam
nek&k. :em &s n m%n)%ttam! 1su(n 1sak a han"%m! s annak valak& na"#%22 -r (aran1s%lt
akk%r.
7 :e $l+etek. /elnk van a Isten.
:em tu)%m! m& v%lt e s h%"#an t,rtnt! h%"# et m%n)%ttam. De %l#an t&stn s
v&l"%san retem akk%r! h%"# velnk van a Isten s h%"# a msk((en nem &s lehets"es.
E"#serre %l#an kemn# 1sen) lett! m&nt &"en r&tka s na"# nne(k%r a tem(l%m2an! ha a
(a( l)sra emel& a ket. Me*n %l#an 1sen)et s%ha nem hall%ttam m" a))&"! taln a
t1sk,k &s elhall"attak e"# (&llanatra. S e"#serre m&n)ann#&an! a nlkl! h%"# &ntettnk v%lna!
h%"# s.ltunk v%lna valam&t &s e"#msnak! k,,s m%)ulattal levettk $e+nkr*l a kala(%t.
Tu)tuk! h%"# a Isten e"# (&llanatra %ttan llt k,,ttnk.
Atn a kass ma"#ar%k s. nlkl s e"#enknt me"$%r)ultak! l(tek nhn#at $,)etlen
$*vel! autn h%ml%kukra 1sa(tk a kala(%t s 2elltak a elha"#%tt ren)2e! nmn! k%m%l#an!
mlt.s"%san.
A GE>HAC -r %tt lt (rn%tt &r%)ask2en! s %l#an "%n)telten nett ma"a el! am&k%r
7
me"lt%"attam! m&ntha r" el$ele+tett vlt.& +rtak v%lna le a%n a na(%n. :em v%lt semm&
)%l"%m a &r%)n! 1sak t&sta s ,netlen kvn1s&s"2.l trtem 2e %)a. Ltn& akartam a +e"#*
urat! s me"tu)n& t*le! h%"# m&knt vleke)&k a s%rsnak err*l a $%r)ulatr.l.
/alam&k%r s%vn# k&s tant. v%lt a +e"#* -r! )e atn! m&k%r a r"& ma"#ar +e"#*knek
menn& kellett! a))&" ),r",l*),tt &)e%)a! m" elke)ett ra"a)n& re a sr! s me"tettk
+e"#*nek ((en a m& $alunk2a. A -+ h&vatal2.l sern#en k&n*tt el*22 e"# 1s&n%s k&s
ha1ska! kerte1skvel! ma+) ne"#ven h%l) $,l)e1ske! kt h%l)n#& s*l*1ske s v"l e"# a(r.
k&s malm%1ska &s ra"a)t a tete+2e. E"#&k $&2.l s&nte srevtlenl %rv%s lett! a ms&k2.l
"#v)! s a "#v) $&-t e"# sesl#es hullm r,v&) &)*re $ell,kte (re$ektusnak.
A +e"#* -r +. em2er v%lt! m&nt a k,vr em2erek ltal2an! a ma"#ar%knak +.&n)ulat-
leereske)ssel ma"#ar"atta h-s ven kerestl! h%"# ,rven)+enek! ha ln& ha"#+k *ket! s
ne s%kat u"rl+anak &sk%la! e"#h! "a)ak,r s has%nl. 1ltalan )%l"%kkal. A ma"#ar n(
e"sen )erk k&s n( v%lna 7 ma"#ar"atta t,22s,r me"h&tt 2art& trsas"2an a m& +.
+e"#* urunk 7! ha a "r.$%k s a (a(%k nem 2%l%n)tank *ket. Seretnek )%l"%n&! s "#
(nk &s "#5l&k! lehet (rseln& 2el*lk ele"et. Svesen el &s r%mn%s%)nnak! mert %k%s
em2erek! 1sak ((en a (a(%kat s a "r.$%kat kellene k&(usttan&.
S.val et a )erk $&l%.$usem2ert kerestem $,l akk%r a &r%)+2an. Els* (&llanat2an e"#
1s""e)t (%1ak%t lttam me" 2el*le! atn e"# s%m%r-an $&t#e"* sr(rns ar1%t! )e akk%r
mr $el &s (attant a skr*l! s %l#an sles ,r,mmel )v,,lt! m&ntha mess& -tr.l haatr*
2art+a lettem v%lna. E a me"le(* $%"a)tats avar2a &s h%%tt! mert a emlkeetem -"#
vall%tta! h%"# a +e"#* -r nem s%k%tt $ellln& a astala mell*l! ha 2eme"#ek h%! hanem
el)u"+a $e+t a rs%k k,! s 1sak %nnan hara(+a el* k,s,nsemre a kurta $eleletet!
&l#en$%rmn! h%"#3
7 I ua I
A%n2an n nem ha"#tam ma"amat 2e$%l#s%ltatn& a ltsat ltal! s -"# k,s,ntem nek&!
m&nt msk%r.
7 Bune ua! )%mnu :%tar9
F"# lts&k a%n2an! h%"# arra a na(ra at hatr%ta el a s%rs! h%"# en"em e"#re -+a22
me"le(etsek2en $%" rsesten&. Mert al&"h%"# elhan"%tt a n k,s,ntsem! a +e"#* -r
sles m%s%ll#al mr me" &s $elelt r! m"(e)&" ma"#arul! s %l#an $%l#k%n#an! m&ntha ((en
De2re1en2en tanulta v%lna.
7 A! alat%s s%l"+a! mlt.tassk (aran1s%ln&! ,rven)ek a seren1snek9
Br nem tu)tam h&rtelen me"rten&! h%"# m& lehet a a na"# seren1se! am&nek a m&
+e"#*nk ann#&ra ,rven)! )e m"&s v&ssam%s%l#%"tam r s 2arts"%san me"rtam $elm
n#-+t%tt ket.
7 0%"# van! +e"#* -rB 7 r)ekl*)tem na"#%n ke)vesen.
7 ! k,s,n,m! me"va"#unk 1sen)esen! me"va"#unk...
Ah%"# k,rlntem a &r%)2an! -"# retem! h%"# valam& me"vlt%%tt 2enne. 0amar
r+,ttem3 a $alak 1su(as%k v%ltak. Eel sem2en a kl#ha mellett& sar%k2an na"# halma
(a(&r%s ktelenke)ett. Aal el"tettem k& kvn1s&s"%mat! h%"# $elemeltem a e"#&k
(a(rla(%t! s akk%r lttam! h%"# a e"#&k (r%(a"an)a trk( hever %tt ,sse"#5rve! na"#
$ekete2et5s $el&rattal! mel# at &"#eks&k m&n)enk&vel elh&tetn&! h%"# e"#etlen 2ar)t sem
lehet :a"#r%mn&a terlet2*l elsaktan&. A trk( m,"l m" e"# k&s t2la esett k&! a &smert
savakkal3 2esl+etek r%mnul9
6&1s&t ntem *ket! %l#an$%rma rsekkel! m&nt ah%"# e"# lel*tt var+-t s%k%tt a em2er
ne"etn&! amel#&k m&att h%ss- &)*n kerestl 2%ssank%)%tt. Atn v&ssal,ktem m&n) a
kett*t a $,l)re! mert n &s -"# "%n)%ltam! h%"# %)a val.k.
7 :a"#takartsB 7 kr)etem rtatlanul.
A +e"#* avartan m%s%l#"%tt.
7 ?! &"en! khm 7 m%n)%tta 7! e"# k&1s&t ren)et 1s&nltunk...
Atn m&n)en ,sse$""s nlkl elk%m%l#%)%tt s me"kr)ete3
7 M&t tets&k "%n)%ln&! velem m& lesB D"#e! nem v%ltam r%ss em2erB
Ah%"# %tt llt sem2en velem a &r%)a k,e(n! s e"s (et#h)t ar1a e"#etlen kr)ss
alakult! %l#an n#%m%r-s"%s v%lt se"n#! h%"# serettem v%lna me"sa+nln& D"# retem!
e"# k&s v&"astalssal tart%%m nek&.
7 :em tu)%m 7 m%n)%ttam 7! )e at h&sem! a ma"#ar llam mltn#%ln& $%"+a at a
em2ers"es 2nsm.)%t 2&%n#ra! am&vel a r%mn llam a ma"#ar t&stv&sel*ket keelte...
M&utn elmentem! m" s%k&" lttam a +e"#*t a a+t.2an lln&! s -"# 2multa a ut1t!
8
m&ntha a +,ven)*+t kereste v%lna ra+ta.
A (%stra &s 2e akartam nn&! )e rva v%lt. A,r"etsemre el*kerlt valah%nnan a
a).se)*! s sles v&"#%r"ssal -+s"%lta! h%"# a (%sta"alam2 elre(lt. A k&sass%n#
haament :as.)ra! s m" a (ntrt &s elv&tte ma"val! 2&%n#ra! neh%"# elvessen. El*+,tt
a 2r. &s! sa+nlk%va v%n%"atta a vllt! h%"# * nem tu)%tt a s,ksr*l semm&t! mert nem
en"e)te v%lna kl,n2en.
0aa$el menet a%n t5n*)tem! h%"# m&1s%)a n#elvtehets""el l)%tta me" a Isten a
&l#en em2ereket! m&nt am&l#en nlunk a +e"#*! a 2r.! me" a a).se)*. :hn# na((al
eel*tt m" nem tu)tak e"# s.t sem ma"#arul s ma mr -"# 2eslnek! m&ntha e"s
letk2en at tettk v%lna.
A ut1n kt vas"r)&sta le"n# +,tt sem2e. Ismertem *ket +.l! )e nem k,s,ntek.
:mn s s,tten mentek el mellettem! s htam m,",tt hall%ttam m"! ah%"# a e"#&k et
m%n)ta3
7 E &s ,rven) m%stan...
M&re a ms&k3
7 Les m" msk((en &s...
I"aat a)tam ennek a ut%ls.nak. Ma"am &s arra "%n)%ltam. 0%"# les m" msk((en.
Les m" -"#! h%"# me"slet&k a em2erek k,,tt a &"as". Me"slet&k s $eln*! s les
2el*le +e"#*! 2r. s a).se)*! les 2el*le le"n# s len#! em2er s ass%n#! m"
$*s%l"a2r. &s les 2el*le! m" m&n&ster &s. S $ur1sa les a na"#%n! m&nlunk Er)l#2en. De
les m" -"# &s! s m%st mr 2&t%san.
:em annak a han"+t $%"+k me"hallan&! ak& na"#%22at %r)t! hanem ak& &"aa22at s.l. 4s
nem a les a le"%k%sa22 em2er! ak& a "#5l,letet tu)+a! hanem a! ak& a seretetet s a
me"rtst.
Serettem v%lna m&n)et me"m%n)an& valak&nek! )e nem tallk%tam senk&vel. 'sak a
r%mn tant. kerlt m" utam2a haamenet! )e a "#5l,let(rt& v%lt! s -"#&s menn& kslt
mr! m&hel#t me"hall%tta! h%"# +,n a &"as".
;"# ht nem m%n)%ttam me" em2ernek! senk&nek. De me"m%n)%ttam a )%m2%knak! ak&k
a $alu k,rl lltak! s a%k me"rtettk. Me"m%n)%ttam a $knak &s! ah%"# tmentem alattuk! s
a na(nak! m&k%r ((en len#u"%)n& kslt. S.ltam r.la a v,l"#nek &s s me"m%n)tam nhn#
tmen* $elh*nek! ak&k a e"et ha+.tk n#u"atr.l keletnek. 4s me"rtettk. A )%m2%k
r.sasn5re "#-ltak! s a v,l"# %l#an 2ks lett! m&nt a alv. em2er. A $elh*k $ell%2%".tk
r2%1a&kat! s a na( -"# t5nt el a "er&n1ek m,",tt! m&nt ak& s&et! h%"# +. hrt v&"#en s%m%r-
em2ereknek.
:4>H :A@ telt el mr a t&enn"#2*l. M" m&n)&" nem m%)ult senk&. I"at%ttan lestk a
r)&.t3 &n)ulnak a h%nv)ekB :em &n)ulnakB M& lesB
M& lesB E a kr)s r%((ant 2et5kkel t,(ren"se&nk $,l n*tt! s s&nte elrta mr a
e"et. 6nk,ves sa" lte a leve"*t! m&nt v&llm+rs%k s ,r),"&)s &)e+n.
Atn +,tt. A hr. /&llm a &)e"ekre. 7 tl(tk a hatrt9...
7 G,nnek9 G,nnek99 +,nnek999
G,ttek. 0all"attuk a r)&. mellett. A els* $alvak ,r,mu++%n"sa. Mm%r2an -s. Satmr.
:a"#kr%l# :a"#vra). S m%n)tk3 0t$*n Ds. 6e))en Sam%s-+vr. 6e))en lesnek nlunkI
6e))en.. ! ke))en9 6e))en99
Akk%r 1st,rt,k v%lt. Sm%ltuk a na(%kat3 (ntek! s%m2at! vasrna(! ht$*... ekk%r mr
Dsen lesnek9 S ke))... s%ha sem h&ttem v%lna! h%"# "# lehessen seretn& e"# na(%t! e"#
srke htk,na(%t! va"# 1sak e"# s.t &s3 ke))... %st%2a na( msk%r3 m%st sent na((
vlt%%tt. S arra "%n)%ltunk! h%"# eent-l nem vasrna( kellene le"#en a htv"& nne(!
hanem ke)). Mert h%ss-! keserves h%ss- hetnk v%lt! 1sak m%st vettk sre &"an.
6eserves h%ss- munkahetnk! hus%nkt ves! 1s-$! r%n"#%s htk,na(%k2.l ll.! s ke)) lett
a vasrna( ra+ta9
0r +,tt! h%"# Dsen mr a)nak t m&n)ent. :a"# k,lt,k,)s van. S ren)elet van! h%"#
a elk%2%tt h%lm&t v&ssa kell a)+k! ak&nek van %l#an! men+en utna.
:eknk (usk&nk v%ltak akk%r Dsen. /a)s(uskk! s( ke)ves va)s(uskk! emlkkel
me"rak%ttak! ,re"ek! h5s"esek. Mr tavassal elvettk *ket t*lnk. Dtnuk kell menn& 7
m%n)ta a $*s%l"a2r. 7! m%st v&ssa kell a)+k.
:em svesen &n)ultam el Dsre. M&k%r ut%l+ra %tt +rtam! s%k kellemetlen emlkkel
rak.)tam me". E"#ltaln! a me"#eskhel#nkh, h-s v alatt s%k kellemetlen emlkem
9
$5*),tt. Dt%l+ra -tlevl s $e"#veren"e)l# )%l"2an +rtam %tt.
A k,n#vna(ra ksltem! Bu)a(estre. :a(%k%n kerestl "#5+t,"ettem a rs%kat! h-s
)ara2 kellett ahh%! h%"# k&sl+,n 2el*le e"# -tlevl. T&enn#%l1 )ara2 mr a se2em2en v%lt!
s m" kett* h&n#%tt. E"#&k a kat%nas". Ms&k a s&"uran1a. A kat%nas"%n ke)tem.
E"s )lel*tt,n kerestl 1s%r%"tam a ha)k&e"st* &r%)k a+t.& el*tt. 0%"# na"#%n
unalmas ne le"#en! e"#ser a e"#&k a+t. el*tt kellett h%"# vr+ak! s e"#ser a ms&k el*tt.
Sa+n%s 1sak kt a+t. v%lt! amel#&k m,",tt a s%rs%mat &ntn& lehetett! mert kl,n2en
vlt%at%sa22 lett v%lna valam&vel a 1s%r"s%m.
A 1s%r"s a le"%st%222 )%l%" a v&l"%n. A em2er ll! nek&tmast+a htt a $alnak! s
-"# n serte a v&l"2a! m&ntha akk%r sletett v%lna. =l.rn kerestl eln e"# u)var%n
+ts. kut#t! m&ntha s%ha m" kut#t a))&" a na(&" nem lt%tt v%lna! va"# e"# le"#et!
amel#&k a $al%n ms&k! va"# a *rt ll. kat%na s,"letes 2akan1sa&t! va"# a kasrn#a tete+n
e"# var+-t... tula+)%nk((en e"sen m&n)e"#! h%"# m&t n a em2er! a e"s ((en 1sak a
n*servek $%"lalk%tatsra s%l"l! h%"# ne un+k ma"ukat na"#%n. A a"# ealatt
maka1sul e"#etlen (%nt k,rl t%rn&k! m&nt a (.k! am&k%r hl.+t s,v&! alulr.l! $ellr*l!
%l)alr.l s m&n)en lehet* s,"2*l at a e"#etlen "%n)%lat(%nt%t kerl"et&! h%"# m& les va++%n
a krvn# s%rsa! me"ka(+a7e a em2er! am&t akar! va"# nem.
4n &s tel+es $l na(%t 1s%r%"tam a ha)k&e"st* kt a+t.+a el*tt $elvltva! m" e"#
em2ers"es *rmester s le+ ellen2en tu)t%mra a)ta! h%"# a -tlevlhe val. h%+rulst
le"hamara22 e"# ht m-lva ka(hat%m me"! teht akk%r +,++ek el -+ra. M&vel hr%m na( m-lva
ke)*)tek a k,n#vna(%k Bu)a(esten! nem n#u"%)tam 2ele a )%l%"2a! s "# e"# ve" s,r
ellen2en me"tu)tam m" at &s! h%"# a (re$ektus a)hat r,v&) &)*re s.l. -tlevelet akk%r &s!
ha e"#7kt rs ut.la" rke&k 2e 1sak.
Teht a s,tt $elh*k k,,tt lts%tt e"# k&s )ara2 kks"! mel#he h%k,t,hettem
remn#e&met. Ms$l .ra m-lva a (re$ektus& t&tkr -r ma"as sne el*tt v%ltam. A%r) ar11al
nte t rsa&mat! s k&+elentette! h%"# 1sak a22an a eset2en ter+esthet& el* krsemet a
(re$ektusnak! ha a s&"uran1a en"e)l#t &s me"serem h%. Ekk%r mr )lutn n"# .ra
v%lt.
Jsset,ttem h&rtelen a sks"es krvn#t! $el,lt,tettem me"$elel* 2l#e"ekkel *tet! s
-"# v&ttem el a s&"uran1ra! m&nt nsna"# a v*le"n#t ln#%shh%.
6t -r! me" e"# k&sass%n# v%ltak a &r%)2an. Arr.l 2esltek ((en! h%"# e"# 2&%n#%s
An&ku1a k&sass%n# testn m&knt $eslt m-lt este e"# s,ttv,r,s sn5 ruha! s "#
k,s,nsemre nem &s $elelhettek. M&utn me"rtettem a s.tan$%r". tr"# $%nt%ss"t! s.
nlkl s sern#en me"lltam a a+t. mellett! s vrtam a ma"am &)e+re! m&nta tavas& v&r"!
k& arra vr! h%"# a 2arts"%s na($n# el*hv+a a $,l) al.l.
A 2arts"%s na($n# a%n2an nem akart el*2-+n& sem a k&sass%n#! sem a kt -r$le
tek&ntet2*l. Bes)+ket tveettk e"#2 utakra! s a ment en"e)elmesen! m&nt a +m2%r
marha! ak&t k,t*$ken h%r)% "a)+a. A k,t*$k e22en a eset2en a k&sass%n# ke2en v%lt!
ak&nek a ms&k kett* h%l 2.k%kat m%n)%tt! h%l 2%n2%n&knak nevete. A 2%n2%n&ka nha
$l%l)alr.l en"em &s me"nett u"#an! )e vlt%atlanul t%v22 hehersett s v,r,sre $estett
k,rme&t (&sklta.
A kt h&vatal2el& em2er k,l a e"#&k s%vn# v%lt! a ms&k k,vr. Sa+n%s %l#annak lts%tt
a hel#et! m&ntha a s%vn# lett v%lna a $*n,k! s a k,vr a alantas! 2r n +%22an serettem
v%lna a ellenke*+t! m&vel me"tanultam a h&vatal+rs &sk%l+2an! h%"# a k,vr em2er
m&n)&" 2arts"%sa22! m&nt a s%vn#. ;"# &s llan).an a k,vret ne"ettem! h%"# a s.l+%n
h%m valam&t. M"&s a s%vn# v%lt a! ak& e"# $l.ra m-lva me"kr)ete3
7 M& kellB 0B
Me"m%n)%ttam nek&. tvette t*lem a nne(l#esen $,l,lt,tetett krvn#t! nte! nte!
el%lvasta nhn#s%r! autn me"kr)ete! h%"# h%l lak%m s m& a $%"lalk%s%m! 2r e
tel+esen $,l,sle"es v%lt! mert a krvn#2*l me"tu)hat%tt v%lna m&n)ent. Atn -+ra a
k&sass%n#h% $%r)ult.
7 6ellemes lehet &l#enk%r $alun! m&B :em lenne ke)ve e"# k&s k&rn)ulsra! -"# kettes2en!
valam& t. mell! va"# er)*2e! m&B F"# s( kettes2en! tu)+a9...
6,2en ten#ert $el$el $%r)t%tta! h%"# %l#annak lts%tt! m&nt e"# 1su(as! htra
$ektetett tekn*s2ka s a u++val %n"%r. m%)ulat%kat v"ett $el$el! am& (%nt%san
me"$elelt a 2a+2a+ut%tt tekn*s r-")al.)snak. 0%"# m& v%lt ennek a +elent*s"e! nem
tu)tam me"rten&! )e a 2%n2%n&ka -"# lts&k me"rthette! mert 1s&ntalan ka1arss2a
ke)ett. Dtna m%n)%tt valam&t! am&2*l 2es) keletkeett! s a krvn#em %tt rvlk%)%tt a
10
r.astal%n.
F+ra eltelt e"# $l.ra! m" es2e +ut%ttam a s%vn#nak.
7 S m&rt akar Ma"#ar%rs"ra menn&B
7 ?rv%s& keels v"ett 7 a)tam me" a vlast! s &"#eketem senve)* ar1%t mutatn&! am&
a h%ss- 1s%r"sra val. tek&ntettel! at h&sem! t,kletesen s&kerlt.
A s%vn# $elh-ta a %rrt! s a(r.! 2ete"esen "#ulla)t seme&vel "#anak%)va mrt v"&".
7 F"#B Sanat.r&umB <)lsB M&B G.! ak&nek &l#esm&re tel&k! hm! m&B Atn nlunk n&n1s
el" %rv%s s n&n1s el" k.rhB Sanat.r&um &s van9
F"# nett rm! m&ntha arra vrna! h%"# me"vlt%tat%m a vlemn#emet s tan1s%t
krek t*le! h%"# mel#&k r%mn sanat.r&um%t vlassam. 4n a%n2an hall"attam! s "# nem
hala)tunk t%v22 a 2esl"ets2en.
Een $el2%ssank%)hat%tt! mert h&rtelen ttrt a (%l&t&kra! s elke)te ma"#arn& a
k,vrnek! me" a 2%n2%n$&knak3
7 Bk 1sak rm a k&se22s"& kr)st! el&ntnm hamar. Jsse"#5+tenm m&n) a
ma"#ar%kat! &)e Dsre! a (&a1ra! s "((uskt erestenk k,+k. 6t "((uska kellene 1sak.
Me" lenne %l)va a e"s k&se22s"& kr)s9
4n a $alnak tmask%)va lltam! s ntem a hr%m em2ert. :a"#%n serettem v%lna a
k,n#vna(ra k&+utn&! s "# hall"attam! nem s.ltam semm&t. 'sak a h%ml%k%m &a)t e"# k&1s&t!
s a keem resketett! ah%"# ,k,l2e s%rtva a se2em2en tart%ttam. :tem a hr%m em2ert.
A s%vn#at! ah%"# elter(eske)ve! k&n#-+t%tt &)%mtalan l2akkal a r.astal mellett lt!
ar1n valam& "-n#%s! ke"#etlen v%nssal! s a "((usks k&se22s"& elmletr*l 2eslt. ?l#an
v%lt a e"s em2er! m&ntha nem lett v%lna e"#2! 1su(n e"# 1s%ntra sra)t 2ete" "#5l,let s
e"# raks em2erkn. "%n%ss"! mel# %tt v&ll%"%tt "#ulla)t sem"%l#.&2an! s %tt lt ala1s%n#!
la(%s h%ml%kn! "#%m%r2a+%s rn1%kt.l telerk%lt ar1n! s ke"#etlen! "-n#%s s+a sle&n.
?l#an v%lt ((en! m&ntha a teremts2en elkall.)%tt r%ss tula+)%ns"%kat m&n) e"# test2e
vettk v%lna 2ele! h%"# me"mutassk a em2ereknek3 &l#enek lenntek! ha nem *rk,)nnek
an"#al%k a sletseteknl.
A ms&k $r$& s&ntn nem v%lt valam& len#l%m! )e a el*22&he k(est hatr%%ttan
me"n#u"tat. +elens". 6,vr v%lt! s e mr s%kat +elent. A k,vr em2er m&n)&" ke)l#ese22 s
2arts"%sa22 a lettel sem2en! m&nt a s%vn#! ak&nek "#%m%r2a+a van! s "#5l,l m&n)en
em2ert! ak&nek nem $+a "#%mra. E a em2er k,vr v%lt s k%(as. :#aka k&)a"a)t a
senn#es s s5k "allr2.l! v&l"%ssrke ruh+n sr(e1stek ktelenke)tek! s k hel#ett kt
eleven sr(rna l."%tt el* ka2tu++a&2.l. C nem s%kat 2eslt! &nk22 1sak 2.l%"at%tt s e"#
se2kssel a k,rme&t $ara"ta.
A 2%n2%n&ka lehetett valam& harm&n17ne"#ven v k,,tt& rtatlans". S%k 1s%nttal! s
kevs h-ssal a 1s%nt%k%n. /k%n# n#akn h%ss- s kellemetlen alak- $e+et h%r)%tt! amel#
-"# rakva v%lt $estkkel! h%"# nem lehetett (%nt%san me"lla(tan&! m&l#en. Lehet! h%"#
na"#%n 1s-n#a v%lt! lehet! h%"# 1sak mrtkkel 1s-n#a. M" a &s lehet! 2r nem val.sn5!
h%"# nem v%lt 1s-n#a e"#ltal2an. M%n)%m! a $estk m&att m&n)e nem v%lt $el&smerhet*.
R&kt. sn5 ruh+t "%n))al &"#ekeett m&n)en m%)ulatnl -"# elren)en&! h%"# a l2a&
tr)en $ell le"al22 e"# arassal lts.)+anak. E t,22n#&re s&kerlt &s. 6,rme& h%ss-ak
v%ltak s "*v,r,sre lakk%%ttak. B&%n#ra na"#%n s(nek rete ma"t.
=%l#t teht a 2es) a k&se22s"& kr)s k,rl! s n ntem *ket. =l hatk%r a%n2an
me"ksreltem a $&"#elmet -+ra ma"amra tereln&. 7 B%1snat%t krek! )e a (re$ekt-ra hatk%r
r! s a))&" seretnk %)a v&ssa+utn& a rs%kkal.!.
A s%vn# -"# merestette rm "#ulla)t seme&t! m&ntha le"al22 &s a a(+t ,ltem v%lna
me" te"na(.
7 M&t r)ekel en"em a (re$ekt-ra9 7 re11sent rem )h,sen! s a s+2.l e"# )ara2 n#l a
astalra $r,11sent. 7 At h&s&! en"em lehet 2e$%l#s%ln& &l#esm&velB :lam n&n1s semm&$le
(r%tek1&.9 4n nem t,r*),m a (re$ekt-rval9 Akk%r v"em a )%l"%mat! am&k%r akar%m! rt&B
6l,n2en &s! mr n&n1s h&vatal%s .ra. Jt .ra elm-lt9 Mr nem va"#%k k,teles )%l"%n&. :em
va"#%k k,teles. 4rt&B
At h&sem! me"rtettem! mert 2.l&nt%ttam r. B.l&nt%ttam! autn n#eltem e"#et s
r%((ant alat%s han"%n me"krtem a hatalmas s%vn# urat! h%"# ne a (re$ekt-ra m&att!
hanem a n ke)vemrt r+a al a krvn#emet akk%r &s! ha a h&vatal%s .ra eltelt mr! mert
seretnm m" ma me"ka(n& a -tlevelet.
A alat%s han" %l#an v%lt nek&! m&nt t5nek a %la+. Men#n#eet&" ln"%lt a v,ltse.
7 T& ma"#ar%k m&n)&" e$$lvel +,tt,k9 M&n)&" kell nektek valam&9 M&n)&" 1sak krtek!
11
krtek9 M" sa2a) &)*nk2en &s nektek )%l"%unk9 Atn 2esl&tek! h%"# n&n1s +. )%l"%t%k
R%mn&2an9 Men+etek k&! ha n&n1s +. )%l"%t%k9 Men+etek a $en2e! Bu)a(estre9 0t nem
va"#t%k sa2a)%kB :emB Grhatt%k ,sse7v&ssa a %rs"2an! mehettek! ah%v akart%k! a
,r)," sem kr)& me"! h%"# h%v mentek9 Tu)%m n! m&rt akart%k t& m&n) Bu)a(estre menn&9
Bu)a(estre9 La Bu)a(esta9 Tu)%m n9 Rev&. kell nektek9 0t a)nk n nektek Bu)a(estet s
rev&.t9 A)nk n nektek9 /&"#at%k 1sak! mert ha nem $rtek a 2*r,t,k2e! m" a &s el+,n9
/&"#at%k 1sak! t&... t& ma"#ar%k9
lltam a $al mellett! m&nt a &sk%ls$&-! k&t a tant. s&). lltam s nem s.ltam semm&t a
s%vn# em2ernek! h%"# %l#an un)%rral k,(te k& at a s.t! h%"# ma"#ar%k! m&ntha 1s&"2a
hara(%tt v%lna. :a"#%n sel) v%ltam! 1sak ((en a u++a&m rn"at.)tak s a $%"am 1s&k%r"%tt
e"# k&1s&t. 'sak ((en serettem v%lna ,k,llel %)av"n& a ar1a k,e(2e! h%"#
s++ell%11san+%n! m&nt e"# r%ha)t (t%+s. 'sak ((en serettem v%lna $elka(n& a astalt
el*le s a $alh% v"n&! h%"# eer s&lnkk men+en! 1sak ((en serettem v%lna 2eler-"n& a
$alak2a! h%"# st)5l+enek... )e e"#2knt e"sen sel)en s n#u"%)tan lltam %tt.
M&k%r atn kell*le" k&a1sark%)ta ma"t e a r%k%nsenves s%vn# em2er! akk%r h&rtelen
,tlettel -+ra a 2%n2%n&kh% $%r)ult! ak& e))&" %st%2a (ul#kaseme&vel en"em mustrl"at%tt! s
me"kr)ete t*le e"# h.)t. m%s%l# ksret2en! h%"# nem +,nne7e el vele va1s%ra utn
h%l)$n#nl a Sam%s2a $r)en&. E22*l -+ra h%ss- 2esl"ets lett! s a mutat. k,ele)n&
ke)ett a .rn a hath%.
Mr 1sak ,t (er1 vlast%tta el t*le! m&k%r a s%vn# -+ra rmvetette 2ete" (&llantst.
7 0t m" m&n)&" &tt va"#B 7 1s%)lk%%tt. M&utn kell*le" k&1s%)lk%ta ma"t
2ket5rsemen! $elvette a rst! -+ra t%lvasta! ma+) e"#etlen len)lettel rrta a nevt! s
m" valam&t h%! nhn# (&llanat&" "#,n#,rk,),tt sellem& munk+2an! v"l rt,tt e"#
(e1stet s $elm n#-+t%tta.
7 :a nese. Me"1s&nltam! lt%). Mert +. em2er va"#%k. M& r%mn%k m&n) &"en +. em2erek
va"#unk! a a 2a+. 4rte)B :em rte)B 0t m& va"# teB T,r,k va"#B Ma"#ar va"#B :a! $%"+a).
A)+ &)e 2l#e"re kts le+t! atn mehets. Te t,r,k. :e m%n))! h%"# r%ss em2er va"#%k.
:em m%n)tam n semm&t. Mert ha k&n#&t%ttam v%lna a smat! a22.l na"#%n 1s-n#a
savak +,ttek v%lna k& akk%r. De nem n#&t%ttam k&. El*kerestem a kts le+t! %)al,ktem a
astalra! s mentem. M" a k,s,nssel &s a).s mara)tam! )e nem &s kvnta at t*lem %tt
senk&.
Dt%ls. (er12en rketem a (re$ekt-rra. A t&tkr m%r) ar11al tvette rsa&mat! s elt5nt
velk a (rn%tt a+t. m,",tt. Al&" $l(er1 m-lva v&ssa+,tt. A e"set %)al,kte elm a
astalra! s kurtn enn#&t m%n)%tt3
7 A (re$ektus -r nem a) -tlevelet ,nnek. Mr vette &s a kala(+t! s t,22 s.t nem
veste"etett rm. S.val a (re$ektus -r nem a).
E"#e me" a $ene a (re$ektus urat. E"# (&llanat&" m" me"lltam a me"#eh el*tt! s
k)elmet vv%tt 2ennem a mre" me" a +.ans". 0%"# sala)+ak7e le a ll%msra! ah%l
m" elrhetem a haa$el men* v%nat%t! va"# men+ek v&ssa a s&"uran1ra! s v"+am k(&2e
annak a s%vn# )&sn.nak valamenn#& rs%mat. /"l &s a +.ans" lett a "#*tes! s e"#
1s,n)es! )e h%ss- kr%mk%)st k&erestve a $%"a&m k,,tt! el&n)ultam a ll%ms $el.
A tanuls" m&n)enesetre a v%lt! h%"# s%ha a em2er me" ne ala ma"t! m" akk%r
se! ha at h&s&! h%"# eel valam&t elrhet! am&t kl,n2en sem s&kerlne elrn&e. A em2er&
mlt.s" m&n)ennl el*22re val.! s nem sa2a) ru2a 2%1stan&! mert a em2er 1sak
kellemetlen (er1eket s ut.la"%s s"#ent me" 2%ss-s"%t vsr%l vele.
Ms%)&k )s& utam e22en a v2en a $e"#vertarts& en"e)l#ek m&att v%lt. 'sal)%m2an
u"#an&s valamenn#&en &"en ke)vel+k a va)sat%t! s van nhn# ke)ves! me"s%k%tt s +.
va)s7 $e"#vernk. Eeket a $e"#vereket m" a tavas%n elvettk t*lnk! val.sn5le" art!
neh%"# krt tehessnk velk a r%mn 2&r%)al%m2an. E"# &)e&" a 1sen)*r*rmesternl v%ltak! s
a k&a)ta svesen e"#7kt na(ra! ha *2akra mentnk. De %nnan elv&ttk ks*22 Dsre! s
t,22et nem tu)tuk me"ka(n& *ket. ;"# atn krvn#t a)tunk 2e a (re$ektush%! h%"# ka(+unk
-+ra $e"#veren"e)l#t! s e"# h.na((al a krvn# 2ea)sa utn elmentem! h%"# me"nem!
menn#&re hala)t el*re a "#nk.
A harma)%stl#- k%1s&! amel#&ken Sam%s-+vrt.l Ds&" utatam!tele v%lt 2ev.nul. s
sa2a)s"ra &"#ekv* kat%nkkal. 'su(n hrman v%ltunk 1&v&lek! n ma"am s kt &(ar%s$%rma
em2er a k%1s& ms&k s,"let2en. 4n 1sen)2en ltem! a kt &(ar%s (e)&" %tt t-l halkan
2esl"etett e"#mssal! ma"#arul.
=ele-t%n lehettnk! m&k%r e"# kat%na n#&tva ha"#ta a a+t.t. A e"#&k &(ar%s na"#%n
12
u)var&asan s.lt nek& r%mnul.
7 6rem! te"#e 2e a a+t.t! huat van.
A kat%na a%nnal ele"et tett a krsnek! a%n2an a sakas k,e(n me"s.lalt e"#
kellemetlen han"3
7 D"#e m%st tu)s r%mnul! ha kell valam&9 0a tu)t%k r%mnul! m&t 2esltek ma"#arulB
R%mn&2an va"#t%k! +e"#etek me"! s ha ma"#arul akart%k u"atn&! men+etek Bu)a(estre.
?)antem. @erse s%vn# em2er v%lt. E"# s%vn# ,nkntes*rmester. Ma)rk(5!
ala1s%n#h%ml%k-! +elle"etes r%mn tant.ar1. M" s%k&" s&)ta a kt &(ar%st! s lts%tt ra+ta!
h%"# svesen veseke)ne &s! )e nem v%lt k&vel. A%k hall"attak! s k&ntek a a2lak%n.
M&k%r a (re$ekt-rn me"tu)ta a t&tkr! h%"# m&2en +r%k! s&nte v)*le" emelte ma"a el
a kee&t.
7 =e"#veren"e)l#B A! krem! lehetetlen.
7 M&rtB 7 kr)etem me"),22enve s k&ss 2%ss-san. Rmnett. 0%ssasan nett
en"em! s nem &s ellens"esen! &nk22 k&ss 1s%)lk%va! h%"# &l#en neh$e+5 em2er &s van a
v&l"%n. Atn vllat v%nt.
7 >%n)%lk%%n ra+ta. Taln es2e +ut.
>%n)%lk%tam ra+ta. Akk%r &s! autn &s.
M" m%st &s "%n)%lk%%m ra+ta! valahn#s%r r%mn%kkal tallk%%m. 4s &"aa v%lt a
t&tkr -rnak! mert esem2e &s +ut%tt. Art nem ka(hattam $e"#veren"e)l#t! art nem
tarthattam va)s(uskt! mert ma"#ar v%ltam. Esem2e +ut%tt! s nem &s $ele+tettem el t,22et
s%ha.
Akk%r a%n2an nem n#u"%)tam 2ele %l#an k,nn#en! s t%v22mentem a (re$ektush%.
0%ss- &)* m-lva 2e+ut%ttam a (rn%tt a+t. m,". 0a +.l tu)%m! ne"#venhat%)&k (re$ektusa
v%lt Dsnek e a -r. De lehet! h%"# tve)ek! s a ne"#venhete)&k v%lt! va"# ne"#ven,t,)&k.
6&s s*ke! s&l&mn# em2er v%lt! s ke"#etlenl 2arts"%s. M&k%r me"hall%tta a krsemet!
%l#an u)var&asan m%s%l#"%tt rem! m&ntha %tt n#%m2an $&v akart v%lna $%"a)n&. @e)&" et
m%n)%tta3
7 :a"#%n sa+nl%m! )%mnule! )e nem tehetem me". S&"%r- ren)elete&nk vannak. A
k&se22s"ek nem tarthatnak $e"#vert.
D)var&asan el2-1s-tunk utna! s 2%rast.an t&steltk e"#mst.
MI:DEA -+ra me"$%r)ult a $e+em2en! m&k%r Dsre &n)ultam a (uskmrt. 6ellemetlen
rsekkel &n)ultam nek&. :em akartam v%nat%n menn&! s "# sekren ),1,"tem! am&t a
,re" @en"* h-%tt! k%m%l#! lass- "etssel. Mellettem lt a va)*r.
D,1,"tnk! ),1,"tnk. Akk%r mr hre +rt! h%"# k,lt,k,)nek a t&stv&sel*k! s ms%k &s!
k&k -"# r&k! h%"# va+ van a $e+k,n. =esen talltunk &s nhn# $elrak%tt sekeret! 2-t%rral!
2at#uval s "%n)telt ns5 em2erekkel. A e"#&k sekren me"lttuk a a).n#-. urat &s!
am& h&rtelen +.ke)vre )ertette va)*r,m e"#ser5 lelkt.
7 :&n&! et &s me"1s(te a 2%lha! h%"# -"# s&et9
Sam%s-+vr%n mr v&ssav%nul. kat%nas" kerlt a utunk2a. =ra)tak v%ltak! (&sk%sak
s ren)etlenek. /ert ha)sere" 2en#%mst tettk. R%n"#%san l."%tt ra+tuk a ruha! s ,sse7
v&ssa sala)"ltak a vr%s2an lelem utn. A (&a1 tele v%lt $elrak%tt teherk%1s&val! sala)"l.
r%mn%kkal! $&atalem2erekkel s kts"2eesett! k&$estett n*kkel! v%lt k,tk nhn# &smer*s
&s! s e 1s,n)es me"el"e)st vlt%tt k& 2ennem.
?tt a (&a1%n leselke)ett rm a els* me"le(ets &s. Ah%"# (&hentettem a l%vat! s +rkltam
s&var%va $el7le a sekr mellett! e"#serre 1sak lttam! h%"# r%((ant &nte"etssel r%han
$elm a k&s k,(1,s ren)*r$*n,k. M& a $ene 2a+a lehet ennek velemB 7 h,kkentem me" a els*
(&llanat2an. De a k&s "urul. em2er ann#&ra teltve v%lt 2arts"%s relmekkel velem sem2en!
h%"# 2&almatlans"%m hamar el(r%l"%tt. :a"# seretettel $%"tunk keet. S%ha )%l"%m a
let2en nem v%lt eel a em2errel! 1sak ((en a trsulat& va)sat%kr.l &smertk e"#mst! s
"# semm& aka)l#a nem v%lt k,tnk a 2arts"nak.
Besl"ettnk va)satr.l! s h%"# n ((en a (uskk utn me"#ek! atn a k&s ",m2,1
ar1a e"#serre elk%m%l#%)%tt.
7 /a++%n velem m& les m%st! m&t "%n)%lB
7 0t n at h%nnan tu)+amB 7 1s%)lk%tam re.
7 :em v%ltam n r%ss em2er... u"#e! nem v%ltam aB 0a lehetett valah%l se"ten& a
ma"#ar%k%n! n m&n)&" se"tettem... u"#e! &"a! nem v%ltam r%ss em2erB 7 'sak a $e+emet
1s.vltam! s * $%l#tatta3 7 Itt va"#%k! krem! a 1sal)%mmal! ham n&n1s! $,l)em n&n1s! m"
13
ahh% sem v%lt el" esem! h%"# l%(+ak! m&nt7a t,22&. :&n1s e"#e2em! 1sak e a h-s ves
s%l"lat%m. 0a k&tesnek3 k,thetem $el ma"amat &s! a 1sal)%mat &s... Tessk s.ln& 7ma+)
rtem e"# +. s.t... 2r )etektvnek va"# e"#ser5 ren)*rnek tartsanak me"... nem h&sem!
h%"# r%ss em2er lettem v%lna...
:em ta"a)%m! me"sa+nltam se"n#t. A msk%r %l# +.ke)v5 k&s kerek em2erke esett v%lt
s s%m%r-. A.ta s%ks%r "%n)%lk%tam een! s nem v%n%m v&ssa a sa+nlat%mat ma sem.
Ak& 7va"#%nt l%(%tt ma"nak h-s v alatt! at v&"#e a ,r),"! hen (ustul. De eek a a(r.
$&-k! se"n#ek! &"an nem tehetnek semm&r*l. B2snhat +ts%tt velk a t,rtnelem.
4ltek valah%l 72ksen a he"#ek k,,tt! +uh%t le"eltettek va"# $,l)et snt%ttak! 7s e"#serre
1sak $,lkavarta *ket valam& 2%l%n) $%r".sl! 1s&nlt 2el*lk urat! m" na"#%22 urat! h-s v&"
tart%tta *ket e22en a uras"2an! m" s(en k&(tettk ma"uk k,r a e"s letet! 7ma"uk
s 1sal)+uk lett! )e tala+t "#5+ten& ma"uk al 2utk v%ltak s "#etlenek... atn e"#serre
v"e lett a snhnak! s *k %tt llnak a semm&2en! tala+talanul s "#,krtelenl! me"tr$lt!
s%m%r- 2%h.1a& a s%rsnak.
lltunk a (&a1%n s t,(ren"tnk! m&n)e"#&knk a ma"a "%n)%lat+a&n. 0&rtelen h%m
$%r)ult me"&nt.
7 M%st serel&k le a ren)*rs"et. :em lenne sks"e valam&reB
E"# (&llanat&" 1s%)lk%tam a k&s em2er "#%rs lelmess"n! atn esem2e +ut%tt valam&.
R" v"#tam e"# "um&2%tra! %l#anra!am&l#en a ren)*r,knek v%lt.
7 M%n)+a! nem lehetne e"# "um&2%t%t ka(n&B
7 Deh%"#nem.
Mr $%r"atta &s a $e+t kereken a k,(1,s! am" me"lt%tt e"# arra s&et* ren)*rt.
77 0a&9 7 k&lt%tta ma"h%. A ren)*r +,tt! s me"llt k,,m2,sen a "a)+a el*tt.
T&stel"sr*l s. sem v%lt (erse.
7 Menn#&t kell $&essetek! ha elvest&tek a "um&2%t%tB
7 :#%l1van le+t.
7 :a! a)) &)e. A ren)*r rtelmetlenl 2mult r.
7 A)) &)e! nem hall%)B9 7 %r)t%tta a $*n,k! s let(te a ren)*r 1sukl.+r.l a $&t#e"* 2unk.t!
s nekem n#-+t%tta. 7 :a! m&t lls &tt! ere)+ a $en2e9
Me"rettenve k%tr.)%tt %)22 se"n# ren)*r. 4n el*k%t%rtam s le+t! s a k,(1,snek
a)tam. A se2rev"ta! s a let ksen v%lt. A k&n1strnak +r. n#%l1van le+t! ha
e"#ltal2an me" kellett $&etn&! $lek! h%"# a ren)*r $&ette me".
Am" %tt lltam a (&a1%n! m" +,tt h%m nhn# r%mn em2er. 6,tk e"# v"reha+t.!
e"# a).ellen*r! e"# +e"#* s e"# "#e(mester. M&n)e"#&k aal ke)te a m%n)an&val.+t! h%"#
* nem v%lt r%ss em2er. 0all"attam *ket! s arra "%n)%ltam! m&l#en kr &"an! h%"# hus%nkt
v kellett! am" me"tu)hattuk! h%"# menn#& +. em2er k,,tt ltnk! s menn#& +. em2ernk
v%lt! ak&k a )%l"a&nkat &"at%ttk. M&l#en kr &"an! h%"# nem tu)tunk erre hamar22
r+,nn&! taln m" hasnln& &s lehetett v%lna valam&+.ra et a s%k +. em2ert. M"&s 1sak
&"auk lehet a%knak! ak&k at llt+k! h%"# a +.s" sern#en 2-+kl a em2er& termset2en!
mert eek2en a em2erek2en &"an na"#%n sern#en v&selke)ett a elm-lt &)*k2en.
De mert a &)* hala)n& ke)ett! el2-1s-tam a s%k +. em2ert*l! na"#%n me"hat%ttan! mert
a +.s" r%mn rsr*l &"en r&tka v%lt a))&"! s $elltem a sekeremre. Ds $el a %rs"-t tele
v%lt kat%nval. G,ttek sem2e. velnk! m&n) 1sak +,ttek! h%ss-! $ra)t 1sa(at%k2an. /%lt
k,tk %l#an! ak& metl2 v%lt! v%lt ak& har&sn#2an va"# 2%1sk%r2an. T&st+e&k "(k%1s&n!
va"# l.ht%n ksrtk *ket! s %l#an%k v%ltak a kat%nk mellett! m&nt 1saln k,,tt a r.sa!
am&n nem &s lehetett 1s%)lk%n&. A t&stek s( ma"as $&etst ka(tak! t7 s t&enkteer
le+eket! s a ma"asa22 ran"-ak h-seret &s. A%nkvl vm%t se)tek a sa2a)s"%k%n! a
$elmentseken! s m&n)en$le ke)vemn#nek 2eha+t%ttk a rt. A e"#ser5 kat%na (e)&"
ka(%tt e"# h.na(ra harm&n1 kerek le+t! a22.l m" lev%ntak ha)$elserelsre t&en,t,t! a
*rmester &s me"tart%tt t&et s a me"mara)t ,t mr %l#an kevs v%lt! h%"# k& sem a)tk nek&.
@erse! h%"# 1salnn lett a kat%na! m" (e)&" r%n"#%s! hes s r%sske)v5 1salnn! ak&
s-rt! ah%l lehetett.
A%n a -t%n lttam m" valam&t! Sam%s-+vr s Ds k,,tt! am&t nem $ele+tek el s%ha.
A %rs"-t mellett kuk%r&1at2lk v%ltak! s na(ra$%r". se"l#ete *ket. A na(ra$%r".
ma+)nem rett v%lt mr! ah%"# a se(tem2er2en s%ksa nek&.
E"#ser1sak lttam e"# kat%nt! ak& lesala)t a -tr.l! t(ett ma"nak e"# +.k%ra
na(ra$%r".tn#rt s enn& ke)te. 4n &s seretem a na(ra$%r".ma"%t! s tu)%m! es&k at
ms%k &s. 0a van a em2ernek rr* &)e+e! k&$%r)t 2el*le nhn# semet! k,rmvel lehnt+a
14
e"#enknt! am& 2&%n# lass- m5velet s trelem kell h%. 0anem e a kat%na nem "#
1s&nlta. E 2elehara(%tt a tn#r2a s ette. Ette m&n)enest*l! h-s%st.l! srast.l! h+ast.l.
D"# ette! m&nt ren)es em2er a va+asken#eret. Ette m%h.n! a seme& k&)a"a)tak t*le! r"ta!
n#elte. E a kat%na nem art t(te le a na(ra$%r".t! mert serette a ma"+t! nem. E a
kat%na enn& akart valam&t! m&n)e"#! h%"# m&t. E a kat%na hes v%lt. 4hes v%lt! a s. llat&
rtelm2en v%lt hes. Enn& akart! mert kellett! h%"# e"#en! ha nem akar el(ustuln&. Enn&
akart valam&t! am&t a $%"a me" tu) *r,ln&! am&t le tu) n#eln&! am& me"t,m& a "#%mrt. Evett.
Ette a na(ra$%r".t. F"# ette! m&nt a hes kut#a! amel#&k a ut1n k.)%r%" s a semt2en
ken#rh+at tall. T(te a $%"val! r"ta! ette! m%h.n! k&)lle)t semmel.
0a lett v%lna nlam e"# )ara2 ken#r! va"# akrm&! am&t enn& lehetett v%lna! h%"#
%)a)%2hassam annak a &smeretlen r%mn kat%nnak. De semm& nem v%lt nlam! 1sak em2er&
$+)al%m! s a22.l nem a)hattam! a22.l +ut%tt el" annak &s.
Me"s-+t%ttam a l%vat s ),1,"tem t%v22. Arra "%n)%ltam! h%"# a em2er& +.s" m"
m&n)&" 1sak %l#an! m&nt a has%ntalan "#ermek. @l1t kell nek& mutatn&! h%"# el*2-++%n. Arra
"%n)%ltam! h%"# a em2erek &s -"# vannak a ma"uk r%ssas"val! m&nt h&tetlen (a(%k a
vallsukkal. 's&nl+k! )e nem h&snek 2enne. A em2erek &s s%r"almasan 1s&nl+k a r%ssat!
s amellett at m%n)+k! h%"# +.t 1seleke)tek! s h%"# valamenn#&re &"auk &s le"#en! m&n)en
r%ss 1seleke)ethe keresnek valam& %l#an ma"#arat%t! am&2*l a +.nak le"al22 a rn#kt
el* lehessen mesterke)n&. A))&" ve"#ske)nek a elvekkel! sem(%nt%kkal! elk(elsekkel
s t,rvn#ekkel!am" s&kerl &s na"#neheen valam&t ,ssek%t#vastan&! s aal atn 2%l)%"an
me"k%s%r-k ma"ukat. Il#en $ur1sa llat a em2er. :em aser&nt 1seleks&k! ah%"# a
&"as"%t me"lla(t%tta! hanem aser&nt lla(t+a me" a &"as"%t! ah%"#an 1seleke)ett.
Ert van atn! h%"# 2r m&n)en em2er +. s %k%s! m"&s ann#& s%k r%ss s %st%2a )%l%"
t,rtn&k a v&l"%n.
Eeken t5n*)tem a -t%n! ah%"# Ds $el ),1,"tnk. @e)&" er*sen neh -t v%lt!
teherk%1s&k h%ss- s%ra )2,r",tt velnk sem2e! s a ms&k %l)al%n menetel* kat%nk. ?l#an
vasta" v%lt ra+tuk s k,rl,ttnk a (%r! h%"# s&nte -stunk 2enne. Aut.)u)a s kr%mk%)s
ksrt v"&"! ame))&" 1sak el nem rtk a vr%st.
0a nem tu)tam v%lna 2&t%san! h%"# Dsre me"#ek! lehet! h%"# nem &s &smertem v%lna
re. A $*ut1k! mel#ek2en -+%nnan +,tt r%mn%k laktak v%lt e))&"! tele v%ltak k&h%r)%tt
2-t%rral! l)kkal! e)n#ekkel. E"#7e"# halma el*tt sekerek va"# teherk%1s&k ll%ttak! s
t,mtk ma"uk2a a m&n)en$le h%lm&t. Ah%l nem $ut%tta &l#esm&re! %tt s%k hel#en a tula+)%n%s
s&2vsrt ren)eett! s rulta %l1s. (nekrt 2-t%ra&t! e)n#e&t. Akk%ra 2e1sletk v%lt a
$uvar%s%knak! h%"# e"# $e++el ma"asa22an v&seltk ma"ukat! m&nt msk%r. M&n)en$el
ka(k%). em2ereket lehetett ltn&! $estetts+-! na"#s"kat &)e"es s&(tssal veseke)n& a
mlhsnl! t,m,ttvll- $&1s-r%kat teheraut.s%kkal v&tatk%n& s k,vr re"t&akat! k&k a
v%nat%t s&)tk! am&rt nem $r el 2ennk a 2-t%r. A s&et*k! tleke)*k! k&a2l.k s
$e+vestettek k,,tt nha $elt5nt e"#7e"# &smer*s ar1! (erse k&ss elvlt%va a k,rlmn#ek
ltal. 6l,n,s v%lt et a s%k rettenthetetlen h&vatal2el& %r%slnt ltn& $el)-lt 2rattal!
&)e"esen s me"rettenve! k&ket msk%r 1sak -"# lt%tt a em2er! k,n#,rtelen merevs""el!
va"# "-n#%s ke)l#ess""el e"# r.astal m,",tt! m&nt valam& k&s "%n%s %l&m(%s& $l&sten7
1se1sem*t! k& sa+ts"%s serkeet5 aut%mataknt (nt es&k s tletet termel.
A eltelt hus%nkt esten)* m&n)en 2%ss-s"a! knl.)sa s "#,trelme me"rte at a
ltvn#t! me" at a rst! am& nekem +ut%tt a%n a )s& utam%n. Tele t)*vel
"#,n#,rk,)tem S%)%rna s >%m%rrha v%na"ls2an! s akk%rra n*tt 2ennem a me"el"e)s!
h%"# al&" 2rtam ma"ammal h%r)%n&. A va)*r 1sak 1s.vlta a $e+t.
7 De s&et*s lett a uraknak e"#serre...
Me"tu)tam! h%"# a (re$ektus -rnak &s ut%ls. na(+a van. F"# lts&k! ((en &)e+2en
+,ttnk 7 "%n)%ltam 7! h%"# se k%rn! se ks*n ne le"#en! s m" "#,n#,rk,)sre &s mara)+%n
&)*. Beha+7 t%ttam a sekeret e"# ven)"l* u)varra! s &n)ultam a (re$ektush%! ((en
a%kkal a rsekkel! am&kkel a +elesen v&s"%tt )&k me"#en el a &"a"at. -rh%
2-1s-k%)n&.
F"# n#s",tt a me"#eh a s%k $r"e em2ert*l! m&ntha e"# na"# sere" kurtak"#.t
sa2a)t%ttak v%lna 2ele e"# kala(2a. 6&a2ltak! veseke)tek! (anask%)tak! )e m&n)enk& 1sak
a ma"t m%n)ta! s senk& nem hall"atta me" at! am&t a ms&k akart m%n)an&. ?l#an v%lt a
e"s! m&ntha e"# s&vn#2an)nak at m%n)ta v%lna a vere3 n#akunk%n a 1sen)*rs"!
sala)+%n k&7k& ah%v akar! v&"#en ma"val! am&t el2r! eennel $el%slat%m a nemes
trsas"%t.
15
A t&tkrnl e"#mst ta(%stk a t&stv&sel*k! m&n)enk& tele$%nln& akart! m&n)enk& va"%nt
akart ka(n& a 2-t%ra&nak! m&n)enk& m" ma! m%st a%nnal akarta a teheraut.t! a t&tkr (e)&"
1sak kr%mk%)%tt s 1sa(k%)ta a astalt s e"#re at ha+t%"atta! h%"# nem * a (re$ektus s
nem * a Isten.
:a! "%n)%ltam ma"am2an! am" n &tt s.h% +ut%k! a))&" eltel&k e"# k&s &)*. De m&t a)
Isten3 al&" aka)t me" a t&tkr -r "#&l1seme ra+tam! mr&s se(ern& ke)te -t+2.l a s&rnk%.
k%ll"kat! s -"# r%nt%tt rm! m&ntha n lettem v%lna a * smra a me"vlts a22an a
(er12en.
7 A (uskkrt +,tt! u"#eB 7 kr)ete! s m" h% ma"#arul! m&utn +.l ,sse,lel"etett. 7
Mr $lre &s ttettem ,nnek! a%nnal &tt lesnek. 'sak a (re$ektus -r en"e)l#t kell
me"sereem! vr+%n krem e"# (er1et! a%nnal me"#ek a ,re"he.
:hn#an akartak m" s.lan& h%! a%kat me"vet*en $lret"lta! s elt5nt a (rn%tt
a+t. m,",tt. 6&s &)* m-lva -+ra k&nt v%lt. /akarta a $e+t! s htra2,k,tt a u++val.
7 Akar a vn t%lva+ valam&t! men+en 2e h%.
A r.ka(%$+- k&s re"t& ere)es el*22 me"nett +.l! atn me"kr)ete3
7 A (uskkrt +,ttB
7 A%krt 7 $eleltem.
7 0t a%kat n nem a)hat%m m" k&9
7 M&rtB
7 Mert... khm... arr.l van s.! h%"# ma"uk esetle" l,v,l),n& $%"nak velk... mr nem
renk! m& nem $lnk att.l! hanem a 2ev%nul. ma"#ar 1sa(at%k m&att m& k,telesek va"#unk a
$e"#vereket m&n) ,ssese)n& s elv&nn&! neh%"# &n1&)ensek le"#enek... m& arra na"#%n kell
"#el+nk! tu)+a... hanem ma"nak na"#%n s( (usk& vannak... khm... s n svesen
k&a)nm *ket! mert ma"am &s va)s va"#%k... 1sakh%"#..3 hm... a)+%n nekem &s e"# (uskt
a+n)k2a9
Mr a ele+n tu)tam! h%"# k& $%" 2-+n& valah%l a se" a sk2.l!am&t ma+) me" lehet
ra"a)n&! s ma"am2an kt7hr%m erest r &s sntam %la+ra! h%"# 1s-ss%n a )%l%". De h%"#
e"# (uska kell+en nek&! arra nem smt%ttam. M&n)en (uskmh% ra"ask%)tam!
m&n)e"#&khe $5*),tt valam& ke)ves emlk! e"#$%rmn ke)ves v%lt valamenn#&3 mel#&ket
a)+am ht %)aB Tt%vtam.
A ere)es vrt e"# (&llanat&"! atn r%((ant el*ken#en me"rta a $e+t.
7 :a! )e nem mus+... 1sak -"# "%n)%ltam... elv&ttem v%lna emlk2e... h%"# le"#en
valam& emlkem Er)l#2*l... )e ht ha nem akar+a! -"# a v&l"rt sem... %tt vannak m&n) a
1sen)*r(aran1sn%ks"%n! m&n)+rt rak+k teheraut.ra! s v&s&k... ht nem mus+! a v&l"rt
sem...
:em h&2a ltem hus%nkt vet e22en a %rs"2an! hamar $el$%"tam a hel#etet. /a"#
1sak e"# vs el! va"# a ,sses.
7 Ren)2en van 7 m%n)tam keser5en 7! a)%k e"# (uskt. De n vlast%m k&! h%"#
mel#&ket9
6eet $%"tunk! * rt e"# )ara2 (a(rra nhn# s.t! s at &)ea)ta. A a+t.2an me"llt%tt.
6%m%l# v%lt s nne(l#es.
:a $ene 7 "%n)%ltam 7! va++%n m& kell m" nek&B
7 A)+a -r& 2e1sletsavt! h%"# nem $%" l*n& a 2ev%nul. ma"#ar 1sa(at%kra9 :a"#%n
ren)esen v&selke)nek! tele$%nltk nekem Satmr2.l! s m& &s kell "#el+nk! h%"# ren)2en
men+en m&n)en9
:a"#%n %st%2n nhettem r! mert me"&smtelte3
7 A)+a 2e1sletsavt9
Be1sletsavamat a)tam! h%"# nem $%"%k krt tenn& a h%nv)ek2en! s a (re$ektus
me"n#u"%)va el2-1s-%tt! s v&ssament a r.astalh%. ?nnan s.lt m" e"#ser utnam3
7 A 1sen)*r(aran1sn%ks"%n me"ka(+a a (uskkat. Atn a en#met kl)+e $el &)e.
Al&"h%"# kvl v%ltam a a+t.n! me"r%hant a t&tkr.
7 :a! m&t akart a re"t&B
7 El*s,r &s e"# (uskt 7 m%n)%ttam nek& 7! ms%)s%r (e)&" lelkemre k,t,tte! h%"# nem
sa2a) l*n& ma"#art.
7 R%mnt &"enB 7 kr)ete a t&tkr! s nevetett.
7 F"# lts&k! at &"en 7 $eleltem! s nem nevettem v&ssa. A 1sen)*r(aran1sn%ks"
u)varn hal%msmra hevertek a l)k! s m&n)en$le h%lm&k. 6t teherk%1s&t mlhtak! a
e"#&kre ((en akk%r emeltek e"# ruhsk%sr rk&l&n1set.
16
A (re$ektus 1)ul+a ala(+n val.2an me"ka(tam a (uskkat. E"# *rmesternek kellett
m" a)+ak s le+t! h%"# le"#en &)e+e k&lltan& a rst! am&t al kellett r+ak! h%"# tvettem
*ket.
A va)*rrel el1&(eltk a l)t a sekr&". ?tt leltem! s "%n)%l k%n& ke)tem! h%"#
mel#&kt*l vl+ak me" ,r,kre. M&n)e"#&ket 7sa+nltam. A e"#&k els* va)s(uskm v%lt! am&t
els* keresetem 2*l vettem! a ms&kkal l*ttem els* *2ak%mat s sarvas2&kmat! a
harma)&kkal 1ll,v* versen#en v&tke)tem! a ne"#e)&k %l#an +.l h%r)%tt! h%"# kr lett v%lna...
a ,t,)&k $eles"em ke)ven1 (usk+a... a hat%)&k a(m... a hete)&ket se"n# na"#a(mt.l
,r,k,ltem.
:a"# $e+t,rs v%lt. 0%ss- "%n)%lk%s utn elm%n)tam a va)*rnek &s! h%"# m&r*l van
s.. A +. em2er nem &s "%n)%lk%%tt s%kat! hanem e"#2*l elkstette a hatr%at%t.
7 0t e t&sta )%l%" 7 m%n)%tta 7! %)aa)+uk *kelmnek a r"& 1s*s(uskt9
E nem &s +ut%tt e))&" esem2e. A r"& 1s*s(uska9 ?tt v%lt a &s a t,22& k,,tt! )r.ttal s
s(r"val ,sse v&ssa k,t,ve! ah%"# at nhn# vvel eel*tt a 1s*s v&ssaa)ta! mert mr
nem lehetett r&astan& sem vele. Ennek a .1ska m%r)l#nak m" ((en h%"# (uska$%rm+a
v%lt! )e mr k&n#&tn& 1sak na"#%n k,rlmn#esen lehetett! kl,n2,* s(r"k s )r.t%k
me"erestsvel! elstn& (e)&" ((en lehetetlen v%lt. Erre a (uskra "%n)%lt a va)*r.
7 :eh )%l%" 7 ellenketem e"# k&1s&t 7! me"hara"s&k a (re$ektus9
7 Tessk 1sak rm2n&9 7 le"n#ke)ett. 7 Ma+) el&"at%m n9
A "%n)%lat m&n)enesetre kellemes v%lt! nem kell me"vln& e"#&k (uskmt.l sem. 'sak
((en a""%)alma&m %k%tak k&s kellemetlens"et! )e a va)*r nem ha"#ta me"er*s,)n&
a%kat.
7 G. les *kelmnek a &s9 Tn 1sak nem a)unk annak a teker"*nek e"# &l#en $a&n (uskt a
m&enk2*l9 M" e &s &"en +. nek&.
Be$%"tuk a l%vat! a (usks l)t elhel#etk +.l a sekr)erk2an! s m" snt vetettnk
r! h%"# ne lts.)+%n. 'sak ((en a 1s*s(uska mara)t knl. =elltnk m& &s! s
el&n)ultunk. A (re$ektus el*tt me" akartam lln&! )e a va)*r nem en"e)te.
7 Tessk 1sak t%v22 ha+tan& a sar%k&". 4n s&mat%l%k e"# k&1s&t.
Be.)al"%tt a me"#ehra! )e a (uskt m" nlam ha"#ta a sekren. G. h%ss- &)e&"
s&mat%lt! mert kt .ra v%lt mr! m&re el*kerlt.
7 G.l van 7 m%n)%tta 7! m%st ment haa a (re$ektus -r e2)eln&. 'sak ,t .rak%r tr v&ssa.
Me"ha"#ta a s%l"nak! h%"# h%nak e"# (uskt! te"#e 2e a &r%)2a. 0%l lesnk m& mr
,tk%r9
=elka(ta a (uskt! s elt5nt vele. E"#7kett*re v&ssa+,tt me"&nt! s a ar1a e"#etlen
v&"#%r"s v%lt. 7 7 E me"van. ?tt ll a sar%k2an. F"# $%" a s&etn& este! h%"# nem &s les &)e+e
me"nn& +.l. S re""el mr me"# a $en2e.
=elka(tam a "#e(l*t! s t%va,r,"tnk %nnan. R%tt a sekr a k,ves ut1n! )e a l)a %tt
v%lt a sna alatt! s a l)2an ke)ves (usk&nk. F"# ltnk %tt ketten a va)*rrel! h%"# nem
1serltnk .7v%lna m" a r%mn k&rll#al sem.
A t&stv&sel*7laks%k t+kn me" kellett ll+unk e"# (er1re! mert kat%nk rtk el
kerest2e a utat. Ah%"# %tt ll)%"ltunk s vrtuk! h%"# a menet elhala)+%n! a e"#&k
2-t%rhalma mellett &smer*s 2rat%t (&llant%ttam me". L,t#,"* ruha... s%vn# ma)r$e+...
kt "#ulla)t sem... h5! h&sen e a n s&"uran1a2el& +.2art%m9 Ennek k,s,nn& &ll&k! ha mr
elme"#.
Leslltam a sekrr*l s %)amentem h%. :a"# raks 2-t%r k,e(n tn$er"ett! lts.la"
1ltalanul s k&ss ma"2a r%ska)va. Me"s.lt%ttam3
7 Ismer en"emB
Rmnett 2ete" seme&vel! atn el2&""#estette a s+t3
7 :em emlksem.
7 4n va"#%k a a7 ma"#ar! ak& )lutn n"#t*l hat&" lltam a &r%)+2an e"# alrs m&att.
Ak&nek ann#& ke)veset m%n)%tt. Ak&t Bu)a(estre kl),tt. :em emlks&kB
6&1s&t s(a)ta22 lett! )e nem emlkeett. Rta a $e+t. F"# lts&k! s%k ma"#ar
$&atalem2er ll)%"lt mr a22an a &r%)2an s hall"atta a $*n,k -r k&se22s"& elmlete&t! nem
tu)%tt emlken& valamenn#&re.
7 0t h%"# &s van a a "((usks k&se22s"& kr)sB 7 &n1selke)tem vele t%v22. 7
B&%n#ra r)ekeln& $%"+a a &tt mara)t r%mn%kat...
A em2er rmnett! s(a)tan s el"#,t,rve! s me"kr)ete halkan3
7 M&t akar t*lemB
17
E"# l(ssel k,ele22 mentem h%! m&re 2eh-ta $e+t a vlla& k,.
7 :e 2nts%n... 7 sutt%"ta.
Rntem s m%s%l#%"tam.
7 :e $l+en 7 m%n)%ttam 7! nem verem me". :em lenne sem7m& rtelme. A &l#en em2ert
le kellene l*n&! va"# 2ern& a *rltek h2a. 0anem $&"#el+en &)e! t&stelt -r. 4n nem tu)%m!
h%"# ma"a h%v ksl! )e at a+nl%m! h%"# men+en +. mess&re. ?)a men+en! ah%l
n&n1senek ma"#ar%k. ?tt atn 1s&nl+%n! am&t akar. De a ma"#ar%kat ha"#+a eent-l 2k2en.
Mert na"#%n sa+nlnm! ha e"# ma"#ar lenne a! ak& ma"t e"#ser a"#%nt&.
Eeket m%n)%ttam nek&! atn me"mark%ltam e"# k&1s&t el*l a ka2t+t! s mert enn#&vel
m"&s tart%tam ma"amnak! me"rtam +.l 2enne a lelket. Se"n#nek r%"#a)%tak a tr)e&!
s he2e"n& ke)ett3
7 :e ,l+,n me"... uram! ne ,l+,n me"...
Elnevettem ma"am! s 2elel,ktem e"# kar%ssk2e! amel#&k ((en a hta m,",tt ll%tt.
7 :e $l+en 7 m%n)%ttam nevetve.
Aal v&ssamentem a sekrhe! $elltem r! s mert mr sa2a) v%lt a -t! el&n)t%ttam a
l%vat. A n#%m%rult s%vn# em2er m" akk%r &s %tt lt a sk2en! ah%"# %)al,ktem! s l.".
$e++el 1s%)lk%%tt utnam.
D,1,"tnk a sekren! s s%k&" nem s.ltunk e"#etlen s.t sem. Teherk%1s&k )2,r,"tek
el mellettnk! s ",th,s! s%vn# l%vak "#-kat v%ntattak a -tslen. Mr a )sakna& er)*
mellett hala)tunk! m&k%r halkan elnevette ma"t a va)*r mellettem.
7 :a! a (re$ektus -r va)shat a &)n9 Me"1sa(k%)tam a l%vat! s v&)man 1,klettnk
haa$el.
ME:E6<LTE6 rketek h%nk. El*s,r e"# 1sal) kt a(r. "#ermekkel! sekerekre val.
2-t%rral! s ann#& remn#s""el a m%st $aka). ma"#ar tavas el! amenn#&t e"# $r$& me" e"#
ass%n# lelke h%r)%n& el2rt. A 2-t%rt 2eraktuk a 1s5r2e! a s%ksn5 remn#t (e)&"
1s&s%l"attuk h%ss- 2es))el! h%"# ma+) "# les! ma+) -"# les... B%l)%"%k v%ltak! h%"#
t+,ttek a hatr%n s 2evrhat+k nlunk a h%nv) $e"#vereken 2ev%nul. ren)et! (e)&" h&vatalt
ha"#tak el! s ha s%vn#at &s! )e m"&s ken#eret.
Atn $&atal%k +,ttek! m%st ser)lt le"n#ek! k&k nem akartak R%mn&a kat%n& lenn&. F"#
+,ttek eek a $&atal%k! "#al%"! k&s 2at#uval a kek2en! )e $rt,sen s v"an 1sn",tt 2ennk a
remn#s" a $,lnkha+l. ma"#ar haa "%n)%latn. G.ke)v5ek v%ltak! (e)&" &"an nem v%lt r
semm& %kuk! h&sen ha+lktalan%k v%ltak s va"#%ntalan%k! elha"#tak 1sal)%t s munkt! s
1sak ((en a ruha v%lt a testk,n! 2at#u2an e"# ren) vlt%. s $r&ssen m%s%tt remn#.
De a remn#2*l nem h%tak vlt%.t. Amel#&k elr%n"#%l.)&k een a *s,n! a tlen $n&
$%".
0%nk "#5ltek 2e a menekltek! ettek a k%n#hn s alu)tak a &stll.2an! s m&k%r a
satmr& 2ev%nulst k,vettette a r)&.! e"#serre srtak s ka1a"tak! s u++%n"va k&lt%ttk *k
&s! h%"# l+en a ma"#ar ha)sere"9 @e)&" 1sak m& v%ltunk m" %tt s senk& ms. De mr (&r%s7
$ehr7,l) sl.t varrtak ass%n#a&nk a 2els* s%2k2an! mr kt $en#* hevert k&),ntve a
kert2en! s vrta! h%"# )ska(uv le"#en! mr %l#an v%lt a " ku(%l+a me*&nk $,l,tt!
m&ntha a ma"#ar sentk%r%na 1s&ll%". rn#ka revet*),tt v%lna mess&r*l.
A $&atal%k ,sse"#5ltek a l.&stll. m,",tt! ah%l senk& sem lthatta *ket! s a h&mnust
tanultk.
T& 2u)a(est& ma"#ar%k! s t& t,22&ek! Al$,l),n s Dunnt-l3 tu)+t%k t&! m& a! a h&mnust
nekeln&B 0all+t%k tem(l%m2an! &sk%l2an! nne(l#en! "#5lsen! m&n)&". >#ermeke&tek a
&sk%l2an tanul+k.
A m& $&atal+a&nk nem hall%ttk s%ha. 'sak nha r)&.n! ha h%+ut%ttak! $&"#eltk htattal
s &m)k%. svvel a 25v,s )allam%t! mel#nek savt 1sak el"%n)%ln& tu)tk! nem me"rten&.
0a valak& m"&s tu)ta s nekelte3 2a+t serett vele ma"nak! 1sal)+nak! $alu+nak. Ak& tu)ta
&s! ma"2an tart%tta. De lt a h&mnus m"&s9 Tu)tk! h%"# van! s tu)tk! h%"# &m)s".
M&k%r mr -"# retk! h%"# s&lr)ul l2uk alatt a $,l)! h%"# a h%nv)ek mr n&n1senek
messe3 semrmesen! s&nte s"#enkeve ,sse"#5ltek e"# el)u"%tt hel#en! a &stll.
m,",tt! s tanultk nekeln&. 4n lttam *ket a kerts m,"l. F"# lltak %tt k,r2en a $&atal%k!
levett sa(kval! &m)k%. ar11al! m&nt tem(l%m2an! ha -rva1s%rt %st nek&k a (a(. S e"#
,re" ma"#ar %st%tta a s.t3 a h&mnus sava&t. tvettk t*le e"#enknt a s.t s ettk!
m&ntha -rva1s%ra& sent ken#r lett v%lna! s &ttk re a )allam%t3 rse"t* 2%rt ml# ma"#ar
rseknek.
18
Lassan 2%t%rklt t%rkuk2an a s. s a nek! a semk k,nn#es v%lt s a ar1uk (&r%s.
L2u++he"#en %s%ntam el a kerts mell*l! s -"# retem ma"am! m&ntha $enn +rtam v%lna
a %la+$k he"#n.
SA?MSA4D?6 +,ttek. Aa+talanul! s%m%r-an ha+t%ttak $el h%nk a k%1s&k! s *k -"# ltek
2ennk ,sseh-%)va! m&ntha $tak v%lna! (e)&" s( mele"en st,tt $,l,ttnk a na(.
?)atr.l +,ttek. B-1s-n& +,ttek.
B&%n# Isten! %l#an v%lt e! m&nt e"# temets. <ltnk a s%22an s ntk e"#mst.
4vt&e)es! .! nem &s3 vsa)%s 2arts" kemn# ,tv,ete tart%tt 2ennnket ,sse.
?l#an v%lt &"an! m&nt e"# temets. 0alkan 2esltnk s k,,m2,s )%l"%kr.l. De 2ent a
savak al+n na"# m%n)at%k k),ttek! rsek v&ask%)tak. Bent a "%n)%lat%k ml#n -+ra
me",leltk e"#mst s srva me"1s.k%ltuk e"#mst.
S%ms)%k v%ltunk! s +.2an! r%ss2an e"#tt. 4vt&e)eken t m& ma"unk! vsa)%k%n
kerestl *se&nk. S%ms)%k! 2art%k! e"# ,r,m2en v&"a).k! e"# 2nat2an sr.k. 0a t,rtnt
velnk valam&! +. va"# r%ss! t$ut%ttunk s elm%n)tuk e"#msnak. Me"se"tettk s
me"v&"astaltuk e"#mst! ha kellett! s neh vek2en 2&tat"attuk e"#mst! halvn#
remn#ek "#ert#aln"+a mellett! h%"# e"#ser m" el+,n a ha+nal...
S a ha+nal el+,tt3 neknk. E"#tt va)stunk! ha va)sat%k &)e+e v%lt! mstuk a
he"#eket s )&1sr"ettk va"# 2%ssant"attuk e"#mst. /a)sat%k utn 2%r mellett e"#tt
,rven)tnk annak! h%"# ha neheen &s! )e m"&s lehet ln&. S e"#tt ha+t%ttuk le "%n)telten
$e+nket! ha neh &)*k +,ttek! aklats! r%ss terms! -+ a).. 0a k&)*lt valak& k,lnk!
e"#tt temettk el! s ha sletett hel#ette ms! 2art& k,rnk -+ (%l"rnak sem2*l e"#tt
kutattuk 2. ke)vel a tv%l& +,ven)*t.
! )r"a s%ms)%k9 'sak ltnk e"#ms mellett s.tlanul s arra "%n)%ltunk! h%"# -+ra
tl les! s,tt s h&)e"! s nem +rhatunk e"#msh% v&)m va)satra t,22! v&)tan& s
v&"astaln& e"#mst! h%"# 2rn& lehessen a letet akk%r &s! ha neh. :em sala)unk t
e"#msh% t,22 ,r,m2en! 2nat2an.
Dr"a +. s%ms)%k... El $%" +,nn& a tl! s er)*&nk2en resen mara) a hel#etek. <resen
mara) astalunk mellett &s! me"t,lt+k 2%rral a (%harat%kat! s nem &ssa k& senk&. A m&
hel#nk &s resen mara) %)at nlat%k. @a+k%s s.val nem 1s&(ke)+k e"#mst! neh
"%n)2an nem se"t+k e"#mst! h%"#an &s lehet v"&""%n)%ln& et...
Itt v%ltak a s%ms)a&nk! rtettk l2ukat erre a $,l)re! amel#&k mr ma"#ar! 2esvtak
e"# k&1s&t e22*l a leve"*2*l! h%"# reenek valam&t m"&s a sa2a)s"2.l... atn &n)ultak
v&ssa. El2-1s-tunk. Taln s%k&" nem +,hetnek $elnk! taln s%k&" nem mehetnk $el+k.
Tu)tuk! h%"# s-l#%s! na"# &)*k vrnak re+uk %)ahaa! s *k tu)tk! h%"# mm%r%s na"# ,r,m
vr &tth%n renk. El2-1s-tunk. :em estek na"# savak! k,nn#5 k&s m%n)at%k 1su(n! s%rssal
s ,nma"unkkal "-n#%l.).k! )e retk valamenn#&en! h%"# na"# s k%m%l# (&llanat! s
rettenetes s-l#%s (&llanat e! %l#an ((en! m&nt e"# temets.
M" me"s%rt%ttuk e"#ms ket. A keek! mel#ek ann#&s%r kul1s%l.)tak ,sse r%ss2an
s +.2an! m" ut%l+ra me"mark%ltk e"#mst. Atn k%1s&ra ltek s a k%1s& el&n)ult.
D,1,",tt! ),1,",tt! a kert2*l m" v&ssa&nte"ettek! atn me"",rn#e)t s%m%r- alak+ukat
eln#elte a &)*.
Ma mr! -"# t5n&k! messe vannak. Emlkk ml#lt ke)ves alak+uk! emlkk ml#ltek a
va)sat%k! a va1s%rk. Emlkk ml#ltek tallk%sa&nk! mel#ek %l#an%k v%ltak a
hus%nktves $ekete +sak2an! m&nt 2arts"%s! k&1s& "#ert#aln"%k! mel#ek letet
+elentettek a s,tts"2en. Ma mr messe vannak. A $,l) 2ar)s ar1n 1sak ann#&! m&nt
e))&"3 nhn# l(s! e"# l.sussans. De r&)e" h&vatal& s%2k sekrn#e&2en mrhetetlen
tv%ls" )erme) k,,ttnk! al&" $el&smerhet*! al&" tlthat.! s kenk ha e"#ms $el &n)ul
ta(%"at.)va3 s-r.s )r.ts,vn#he t*)&k s vres les! s $+! am&k%r v&ssah-uk...
ME>GJTTE6 a els* tv%nul. r%mn kat%nk. T(ettek v%ltak! r%n"#%sak! $ra)tak. Dlre
me"(&hentek a rten! atn t%v22mentek.
A $alu nte *ket. 6vn1s&an s $lelemmel telve! ah%"# sel) $alus& em2er nhet& a
kat%nt! ak&nl $e"#ver van! ak&nek m&n)en sa2a)! ak& +,n s me"#! s nem tart%&k senk&nek
sma)ssal.
A na"# elv%nuls els* hrn,ke& v%ltak. Estre mr +,ttek ms%k! a%k letele(e)tek a $alu
alatt! s k,el& hak kertse&2*l hatalmas teket "#-+t%"attak. Lese)tk a kertek2*l a
kuk%r&1t! am& sar+-t a rten talltak! at l%va&knak a)tk! s -"# v&selke)tek e"sen! m&ntha
19
,vk lett v%lna a $alu.
Re""el! m&k%r t%v22 &n)ultak! nhn# r%mn (anask%)n& ment a t&stekhe s a
(aran1sn%k%t kereste. E"# sa)%s )urvn les&)ta *ket! s aal &s mara)tak! mert a
(aran1sn%k mr akk%r 2ent lt a "(k%1s&2an! s %nnan le"#&ntett e"#et mr"esen $el+k.
A menet me"&n)ult! senk& sem t,r*),tt a (anask%).kkal. E"#&k a kertst s&ratta! ms&k
a kuk%r&1+t! harma)&kt.l elv&ttek e"# 2%"l#a snt. ?tt lltak a -t sln s ntk a
elv%nul. kat%nkat. Atn a e"#&k na"#%t s +elent*s""el val.t k,(,tt.
7 :a! a m&e&nk9
'sak enn#&t m%n)%tt s e"#&k sem s.lt r semm&t. lltak 1sen)esen s srkn a -t
mellett! m" elment m&n)en kat%na s m&n)en trsekr! m" autn &s lltak %tt e"# k&1s&t! s
ntek utnuk. Atn amel#&k el*22 s.lt! -+ra m%n)ta3
7 B&%n#! a m& testvre&nk9 G. testvrek. S.ha+t"attak! vakartk a $e+ket! s 1s,n)esen
st%s%ltak! k&7k& a ma"a %tth%n2a. Mert estre -+ra lesnek &tt kat%nk! s +. les el)u"n&
m&n)en el)u"hat.t el*re. B&%n#! -"# lts&k! a kat%na 1sak kat%na mara) m&n)&"! m&n)entt.
Ana( sntelenl )2,r,"tek a trsekerek! s v%nultak el a kat%nk t a $alun. Lrma
verte $el a 1s,n)et! s a -tsl& hak n#&t%tt a2laka&n (%r h-.)%tt 2e. De estre 1sen) lett.
'sak kvl a $alun "tek sel) t2%rtek. ?l#an v%lt a +saka! m&nt m&n)&". Sel) s
ma"n#%s! h5v,ssa"- s 2kess"et re+t*.
=EL/ERTE6 lm%m2.l. Al&" srklt m"! %l#an $&atal v%lt a ha+nal. I"at%tt han"
),r,m2,lt a a+t.n.
7 Tessk $,lkeln&9 /&s&k a l%vakat9
Ruht! 1s&mt (&llanat%k alatt ka(tam ma"amra. Ase2rev"tam a rev%lvert! s mr k&nt &s
v%ltam. S5r5! neh k,) lt a h k,rl! al&" lts%ttak 2enne a kert& $k s a ma+%r (lete&.
A l.&stll. el*tt e"# 1sa(at kat%na llt. A kt &"ssekr2e ((en $%"tk 2e a l%va&mat.
7 M& e &ttenB 7 $,rme)tem mr"esen r+uk.
E"# k(lr tet*t*l7tal(&" v"&"mrt el*22! s 1sak atn $elelt. 7 0%"# m&B Sekr kell s l..
E a (aran1s9
7 6&nek a (aran1saB
7 A ere)es -r9
7 0a)) lssam a rst9
A kat%nk a%n2an mr elksltek a 2e$%"ssal! s $elu"rltak a sekrre. A k(lr r+uk
%r)t%tt.
7 In)uln&9
Rv"tak a l%va&mra! s v"t2an )2,r,"tek el velk a ma+%ru)var2.l. D"#anakk%r -+a22
kat%nk 2ukkantak el* a k,)2*l! $ut.l(s2en s k&a2lva.
7 All+9 Me"lln&9 ll+9
6ek2en l,vsre ksen tart%tt (uskval rtek h%nk. A k(lr %r)t%tt nek&k valam&t!
a%k v&ssa%r)t%ttak. A 1sel)ek $al$ehren lltak a &stll. a+ta+2an.
7 M&n)en l%vat! marht a%nnal k&ha+tan& a er)*re9 7 ren)elketem a me"rmlt &s(nnak!
)e mr ks* v%lt. E"# $er)ek(5 *rmester k&vlt a lrm. kat%nk k,l s h%m l(ett.
7 L. kell9
7 ?tt vannak 7 mutattam a k,)re! mel# mr eln#elte a sekere&met.
7 /an m" t,22 &s9 7 $,rme)t rm me"&nt! aal &n)ult a &stll. $el.
Elka(tam a $er)ek(5t.
7 Me"ll+! em2er! a arra val.kat elv&ttk mr9
7 Ma+) me"lt%m n! h%"# m& arra val. 7 rnt%tta k& a ka2t+t mr"esen a keem2*l 7 s
ha ellenkeel! lel*lek9
:#%matk ke)vrt (&st%l#tsk+ra 1sa(%tt.
7 Ellenkeen vele) a h.hr... 7 )nn#,"tem nek&! )e 2,l1sen! ma"#arul! am&2*l (erse
e"# s.t sem rtett. R%mnul a%n2an e"#e2et &s $5tem h%! mert &)*t akartam n#ern&!
h%"# a hts. a+t.n k&en"e)hessk aalatt a l%vakat.
7 Atn m&re kell a l.B 7 kr)etem. 7 :#ere" alB Sekr2eB /%ntatn&B A *rmester e"#
(&llanatra me"llt s tan1stalanul nett rm $er)e k(&vel.
7 Me"lt+uk ma+) 7 m%n)%tta v"re 7! m&re lehet hasnln& *ket.
E22en a (&llanat2an a%n2an el%r)t%tta ma"t e"# kat%na! s leka(ta vllr.l a $e"#vert.
7 /&s&k *ket9 /&s&k *ket9 ll+9 ll+9
A hts. a+t.n u"#an&s mr ere"ettk *ket! )e a k,) nem v%lt el" s5r5! valam&t me"lt%tt
20
2el*le. A *rmester el*rnt%tta rev%lvert! s 2er%hant a &stll.2a! a kat%nk (e)&" a hts.
a+t. $el $ut%ttak! ah%l ((en akk%r l(ett k& e"# 1s&k.val a l%vs"#erek.
7 ll+ me"9 ll+ me"9
A "#erek me"&+e)t! elen"e)te a 1s&k.t! s a $utn& ke)ett a na"# k&a2lsra. :hn# 1s&k.
mr k&nn v%lt! a%k &s me"va)ultak! s elr%hantak a le"el* $el. A kat%nk utnuk! v,ltve s
s&tk%.)va! akr a &n)&n%k. Ma"am &s utnuk &n)ultam! kvn1s&an! am& na"# h&2a v%lt.
Me"$ele)ketem u"#an&s a *rmesterr*l me" a t,22& l.r.l.
Al&" hala)tam a k,)2en nhn# s mtert a $ut. kat%nk n#%mn! m&k%r lentr*l -+a22
%r)t%s r&ast%tt me". A lrma lentr*l +,tt! a h va"# a &stll.k $el*l! a k,)2en nem lehetett
(%nt%san me"lla(tan&. :%sa! r%hantam v&ssa me"&nt. /&ssarkeve a ma+%r2a! m"
lthattam hat ,k,r k,rv%nalt elt5nn& a k,)2en! s a m,",ttk $utk%s. s %r)t%. kat%nkat.
A ,re" 2res srva llt a &stll. el*tt.
7 Elv&ttk &nstl%m a hat s( ,krnket s kett*t a kan1k2.l...
7 0t a t,22& ,k,rB 7 %r)t%ttam $el+e $uts k,2en.
7 Elha+t%tta La1& a er)*2e *ket9 4((en ksltem eekkel &s...
7 Lass-ak va"#t%k! m&nt a 2&val#%k 7 mr"el*)tem ma"am2an! s nhn# 1&$ra kr%mk%)s
ksret2en $ut%ttam t%v22 a kat%nk s a ,kr,k utn.
A $alu k,e(n rtem ut%l *ket. 6,2en a 2r.t &s el1s(tem! s v&ttem ma"ammal! h%"#
h&vatal%s seml# &s le"#en a k,el2en. A ut1a tele v%lt kat%nval! s el,l %tt veette *ket a
hat,k,r! a ,kr,k m,",tt (e)&" e"# $*ha)na"# k,t*$kkel a ke2en! s a k,t*$k v"n El! a
s( $ekete kan1a. 0&++! a an#) ne s&rass%n9
=ut%ttam utna! rn"atva ma"am utn a 2r.t! k& a &+e)s"t*l akk%ra v%lt 1sak! m&nt e"#
s%vn# sn)&sn..
7 M& e! $*ha)na"# -rB 0%v v&s& a l%vamat! me" a ,kre&metB
A $*ha)na"# rmnett! autn me"llt. S,ttk(5! 1s-n#a! s%vn# em2er v%lt. S%vn#
(erse! m& &s lehetett v%lna e"#2. 6,vr em2er &l#et nem tesen. S-r.san me"nett! atn
rmr&(ak%)%tt.
7 M&t akarsB9
7 A l%va&mat s a ,kre&met 7 m%n)%ttam nek&.
A se2he ka(%tt s k&rnt%tt na"# mr"esen e"# k,te" (a(rt.
7 :ese! a)%k 2%nt! nese9
De mr 1erut nem vett el*! hanem -+ra rmnett hara"%san s v&ssa"#5rte (a(&r%sa&t
a se22e. Jsseh-ta a semt! h%"# a "%n%ss" ((en 1sak e"# k&s rsen su"r%hat%tt
el*! )e annl ala(%sa22an! k&n#-+t%tta a n#akt! s -"# nett rm! m&ntha a%n "%n)%lk%%tt
v%lna! h%"# v&llval e"#en me"! va"# kanllal.
7 M& kell neke)B 7 s&se"te. 7 M& kell neke)B
7 A l%vak s a ,kr,k 7 &smteltem k%n%kul.
A $*ha)na"# el%r)t%tta ma"t3
7 F"#B9 :em s"#elle) ma"a)B :em el"! am&t %ttha"#tunk neke)B9 D&sn.9 Ma"#ar9
D&sn.9 Takar%)+ haa s $%") 2e a s)9
Ma"am &s mr"es v%ltam! s k& akartam venn& a k,t*$ket a kee&2*l. L(tem e"#et $el+e!
s k,2en et m%n)tam3
7 Ra2l.k va"#t%k t&! va"# kat%nkB
E"# )h,s m%)ulattal a %l)alh% ka(%tt! s a k,vetke* (&llanat2an e"# rev%lver $ekete
1s,vvel nhettem $arkas semet. Es %r)t%tt.
7 Me" akars tma)n&B9 M&B9 Akar%)! h%"# lel*+elekB9 D&sn.! (&sk%s ma"#ar+a...
4s elke)ett s&)n&. :em &s s&)s v%lt mr! hanem m%1sk%s s tr"r savak t,me"e! am&t
ha2. s++al rm-)t%tt. M&nt les s+%st%r 1sa(k%)ta vresre a ar1%mat a s%k %1smn#
srts! s a rev%lver $ekete 1s,ve a mellemnek se"eve.
Akk%r mr a n keem &s se22en v%lt! s a h&)e" a1lt mark%lta! s e"# kurta! )e (%nt%s
k&s 1s* a s,veten kerestl a $*ha)na"#%t nte. D++am a ravas%n s a u++am resketett.
A ut1a tele v%lt kat%nval! s a kat%nk m&n) m&nket ntek. 4s nekem 1sal)%m v%lt
%)a$,nt a )%m2%n! s e e"# (&llanatra a esem2e +ut%tt.
Ekk%r m%n)%tt valam&t a 2r.. S a k,vetke* (&llanat2an $el+e $%r)ult a $*ha)na"#! s
k&len)l* ,kle -"# v"ta ar1%n a k&s &+e)t em2ert! h%"# 2e$%r)ult n#,"ve a r%k2a.
Atn -+ra $elm $%r)ult s rm%r)t%tt3
7 Akars m" valam&tB9
7 :em! semm&t 7 m%n)%ttam! s a22an a (&llanat2an %l#an n#u"%)t v%ltam! m&nt m" taln
21
s%ha. 6&h-tam ma"amat na"#%n e"#enesre! s htat $%r)t%ttam nek&. 6%m%l# ar11al s hall%s
n#u7 "%)ts""al &n)ultam haa! s a kat%nk s. nlkl n#&t%ttak nekem utat.
;"# v%lt e! s.r.l7s.ra "#. S ha akk%r t,tt v%lna a ,kl,m! 1s%nt%t t,rt v%lna a ts!
s ha k&vesem keemet a se2em2*l! hall s vr lett v%lna a ut1n! a 2&t%s. De nem
tettem semm&t. S a -t%n ha+t%ttk t%v22 a ,kr,ket! s a $*ha)na"# veette k,t*$ken Elt! a
$ekete kan1t.
Ren)eett s%r%k2an "#al%"%s menet%sl%( +,tt sem2e. 6&s k,vr *rna"# ),1,",tt
mellette! s n ahh% mentem. D"#anakk%r hr%m kat%na v"tat%tt el mellettnk l.ht%n! s
r&smertem hr%m ten#skan1mra.
7 Crna"# -r! &tt v&s&k ((en a l%va&mat. Ra2%ltk *ket. Jkr,t &s ra2%ltak9
A *rna"# +.&n)ulat- kerek ar1n sa+nlk%. m%s%l# $ut%tt kerestl.
7 Sa+nl%m! uram! )e nem tart%&k rem. Ms 1sa(attest. I"an na"#%n sa+nl%m! uram!
h%"# kellemetlens"e& vannak...
Sa+nl+%n t"e) &s a eleven ,r)," 7 "%n)%ltam ma"am2an 7! )e nem tehettem mst!
mentem haa. S( lassan 2alla"tam $el$el a )%m2%n! raktr%tam ma"am2an a
2%ss-s"%t! m&nt ak& mr v"&re rt a 2a+nak.
0t ah%"# $elrek! a h $,l)s&nt+n $elt,rve a a+t.! s m&n)entt kat%na. Seren1sre a
$elt,rt a+t. 1sak e"# raktrs%2t v)ett s %nnan nem +uthattak t%v22 a $%st%"at.k.
7 6&$el &nnen9 E nem &stll.9 7 r&(ak%)tam r+uk "%r%m2n! s a hats nem mara)t el.
Isk%ltak a (r&2kek s hamar%san elt5ntek a k,)2en. De a &stll.nl +av2an )h,n",tt m" a
h2%r-. ?tt llt a a+t.2an a $eles"em! m&nt e"# k&s )h,s kna& kakas! s (att%"%tt a
kat%nkra! (erse ma"#arul! am&2*l a%k e"# s.t sem rtettek. /ele sem2en e"# *rmester
llt! l,vsre ksen tart%tt (uskval! s a $eles"em at s&)ta ((en.
7 :a! l*+,n mr9 L*+,n le9 :a"# h*s9 Ra2l.! "aem2er9 S"#el+e ma"t &nk22 s
takar%)+%n &nnen9
0amar %tt teremtem. A h2%r- %ka $eles"em ht&l%va v%lt s e"# hr%mves mn1s&k.!
mel#ek m" m&n)&" a &stll.2an v%ltak. A kat%nk v&nn& akartk *ket! $eles"em (e)&" nem
en"e)te.
7 Ra2l.k! 2est&k! )&sn.k9 7 ke)veske)ett nek&k v,r,sre "#-lva! m&k%r %)artem.
0amar tlttam a hel#etet! s m%st mr %k%sa22 v%ltam! m&nt a ele+n. Seren1sre
v%lt a se2em2en (n! s %)an#-+t%ttam a *rmesternek kt )ara2 sast. A *rmester
me"nte! se2re)u"ta! m%r"%tt valam&t! atn &ntett a kat%nknak s elment.
7 :a! m%st el(u1%ln& at a kt l%vat9
De al&" ke)ett nek& a k%1s&s a kt l. eltakartsnak! -+a22 1s%r)a ,ml,tt el* a k,)2*l.
E"#&kk k&rnt%tta a k,t*$ket a k%1s&s ke2*l. >#%rsan s le+t a)tam nek&! s a k,t*$k -+ra
a k%1s&snl v%lt.
7 M%st atn sala)+9
A ms&k l. -+ra s le+2e kerlt! )e v&tte at &s a "#erek. :hn# (&llanat m-lva a ma+%r
$elett -+ra %r)t%s tma)t. E"# -+a22 2an)a h%ta v&ssa a k%1s&st! me" a l%vakat. 6t sas
me"&nt.
Al&" sa2a)ult me" e a kt l.! -+a22 kat%nk +,ttek. =elt-rtk a &stll.kat! s me"talltk
a kt .l2a rt )&sn.t. A%k mr ,ts le+em2e kerltek. De a%nnal mentek &s haulr.l e"#
elha"#%tt s*l*(&n12e.
/"re m&n)en &stll. res v%lt! s n n#u"%)tan lelhettem a h el*tt& (a)ra s (&(ra
"#-+thattam. A kat%nk m" ,,nl,ttek e"#re! va) 1s%(%rt%k2an %r)t%va! akrha ra2l.k
lettek v%lna! s a%k &s v%ltak ((en. 0%l &nnen! h%l %nnan 2-+tak el* a k,)2*l! &"a&
"%n%stev*7ar1%k! va)! s,tt! elsnt tek&ntetek! s m&n)&" $ut%ttak s k&a2ltak.
A &stll.kkal mr nem t,r*)tnk! mert nem v%lt m&t "#eln& 2ennk. A h2a (e)&" nem
mertek 2emenn&! mert %tt v%ltunk m&n) a a+t. el*tt! s,tt! nma 1s%(%rt2an! m& h&ak s a
meneklt ma"#ar%k! me" a 1sel)ek. S 2ent a s%22an t&enkt va)s(uska.
0r%m .ra h%ssat tart%tt (%nt%san e a ha+nal& &smerke)s a r%mn ha)sere""el. 0r%m
.ra h%ssat e"#re +,ttek %r)t%va s $e"#vert se"eve m&n)enk&re! 2e,,nl,ttek a
&stll.k2a! a 1sel)hak2a! 2et,rtek e"#7kt lert a+t.t! veseke)tek! %r)t%tak! "%r%m2k
v%ltak s (&mas%k! hr%m h%ss- .rn kerestl.
Akk%r kettvlt $,l,ttnk a k,)! k&st,tt a na(! s a kat%nk elt5ntek. S(! mele"! ra"#%".
&)* v%lt. S m& %tt lltunk a uh%". na($n#2en! $ra)tan! (&sk%san! snlt&" telve
2%ss-s""al. T&enkt ,k,r! t&ene"# l.! nhn# (%kr.1! kantr! ln1 s n#ere"! $"",n#,k!
"#takar.k! h& a(r.s"%k s a "#ermekek h&nt+a. E v%lt a vestes". Se2eslt a tehens!
22
k&t (uskatussal let,ttek.
De utna ra"#%". &)* +,tt a &stll.kra. >%n)%lk%tam een s r+,ttem! h%"#
tula+)%nk((en nem 1su(n velem t,rtnt e "#3 e"s Er)ll#el "# v%lt. Rt,rtek e"# k,),s
ha+nal%n s hr%m h%ss-! neh .rn t 7 hus%nkt ven t 7 )-ltk! ra2%ltk! $%st%"attk.
=e"#vert se"etek nek& s lek,(tk. ?1smn# savakkal "#altk s (ustulssal
$en#e"ettk. 0r%m neh! k,),s .rn kerestl.
S akk%r h&rtelen kettvlt a k,). =n#es (smk2an ,ml,tt a na(! v&l"%s v%lt s t&sta a
leve"*! s a ra2l.k elt5ntek! m&ntha eln#elte v%lna *ket a s,tts".
S m& %tt lltunk res &stll.k mellett! )-ltan! $ra)tan s k&ra2l%ttan. De stntnk a
ra"#%". t&sta na(sts2en s e"#msra nevettnk. :evettnk! mert m"&s me"-stuk
valah%"#an! let2en mara)tunk! s a h2an 2ent m" me"mara)t s%k rtk! a (&n12en kt
)&sn.! s a er)*2e re+tve nhn# l. s tehn...
S( v%lt a &)*! h%ss- *st "rt. Derlt &)*t sntsh%! vetshe! h%"# elke)hessk a
letet -+2.l.
;"# v%lt! 2&%n# "#. Mesln& $%"+uk m" s%ks%r "#ermeke&nknek! h%"# ha $eln*nek!
tu)+k. Mert +. emlken& arra! am&n kerestlmentnk. A &l#en emlkes2en er* van m&n)&"!
s 2&%n#s"tevs 1s""e)sek ellen. S van 2enne 2,l1s tu)sa annak! am& em2er&
me"(r.2ltats%k $,l,tt ma"asan le2e"! s mlt.s"%s t&stn. Isten& &"as"nak. Mel# a22an
ll! h%"# lnk. M"&s lnk. 4s st renk a na(. 4s h%ss- *s les! h%"# vets nlkl art ne
mara)+unk.
/ASR:A@ v%lt! am&k%r k&ra2%ltak. 0aran"s. rkeett a na((al e"#tt! s me"+,tt a (a(!
&stent&steletre.
=alunk2an n&n1sen ma"#ar tem(l%m. De t+r h%nk @u+%n2.l a (a( +. s r%ss &)*2en! s
&l#enk%r me"tel&k a e2)l*s%2a ma"#ar%kkal! k&k a Istenhe +,nnek.
A%n a vasrna(%n &s %tt "#5ltnk ,sse. T,r*),tt 1sel)ek! $alu2el& ma"#ar%k!
menekltek. 4s m&! a 1sal). A $alr.l *s,k ntek le k%m%l# ar11al. tlt &+e)elem s a k,ele)*
,r,m k,t lltunk $ele-t%n. E"#serre v%lt a lelknk2en 2%ss-s" s +.ke)v! hara" s
seretet! keser5s" s ,r,m. Isten tu)%tt akk%r 1sak %lvasn& 2ennnk! s * me"tette 2&%n#ra.
Im)k%tunk s nekeltnk! hall"attuk a (a(%t! ah%"# Istenr*l 2eslt! s a a2lak%n
2ehallats%tt a aut. tl,k! "(k%1s&)2,r"s! ah%"# kat%nk meneteltek a -t%n.
4((en a M&at#nk2a hast%tt 2ele e"# tr%m2&tas.. A.ta s%ks%r +ut%tt a esem2e! s
lttam -+ra me" -+ra! ah%"# %tt lltunk! ,ssekul1s%lt keekkel! )e $elemelt $e++el s e"#enes
)erkkal! k%m%l#an s $lelem nlkl! s $lnk2en ,ssetallk%%tt s%ltr s tr%m2&tas.. A
*s,k ntek a $alakr.l s me" lehettek el"e)ve velnk.
As%ltr s tr%m2&tas.3 e ksr& a em2er -t+t v"&" a v&l"%n! s m&n)&" a tr%m2&tas. a
han"%sa22. De ml#e22r*l +,n a s%ltr s er*se22K m" akk%r &s! ha nem hallats&k kvl a
$alak%n. Mert a tr%m2&tt e"# t%r%k $-++a! a t,22& 1sak en"e)elmeske)&k nek& vak%n! )e a
s%ltrt! ha halkan &s3 serek nekl&k. S kek $e"#vertelen s 2kess"re kul1s%l.)%tt.
0%ml%kuk emelt s t&sta! s munknak "%n)+a& lak%nak m,",tte! mel# lassan s 2&t%san
me"term& a +,v*t.
Bennnk &s 2kess"et termett akk%r a &stent&stelet. 0ara" s 2%ss-s" elsllt a
ke)vnkr*l! &"#eketnk el$ele)n& a ha+nalt! mel# mr messe v%lt! s 1su(n a res &stll.k
"%n)%ltak m" re. /&ttnk k& telt a em2ereknek! k&k a er)*n "#eltk a el2-+tat%tt
marht. =t "#5+t,ttnk nek&k! h%"# tet tehessenek ma"uknak +sakra! ha h&)e" tall
lenn&. Tehn! l.! +uh! )&sn. 2kess""el le"elt e"# 1s%m.2an a sles t&sts%n! s -"# lltak
k,rl,ttnk a $k! m&ntha 2&tattak v%lna3 ne $l+etek! me"v)+k m& *ket.
Estre k&%st%ttuk a va)s(uskkat. 4n k&nt vetettem "#at ma"amnak a veran)n! %tt
)*ltem le 1s&mst.l! ruhst.l! keem "#2en $%k%s s sertes (uska. /rtuk a -+a22
tma)st. M%st mr nem a +.s"r.l v%lt s.. Ma"unkr.l. A %tth%nunkr.l. M&n)enr*l.
:em tu)tam alu)n&. T,22s,r k&mentem a u)varra! h5v,s! 1s&lla"%s! s( +saka v%lt. A
h k,rl rn#ak m%)ultak nha3 a *r,k vlt%"attk e"#mst. /&rrast%ttunk. Lent a -t%n
snet nlkl )2,r,"tek a teherk%1s&k! s kat%nk meneteltek. A $alu2an e"#7e"# kut#a
u"at%tt mr"esen! s nha 2ele),r)lt a +sak2a e"# l,vs.
;"# telt el a +! s nem t,rtnt semm&.
A 0?:/4DE6 akk%r mr Dsen v%ltak. 4s +,tt )l2en a me"n#u"tat. hr! h%"# mr 1sak
e"#etlen ere) r%mn kat%na van k,tnk. De a &tt t,lt& m" a +sakt! ((en a $alunk2an.
23
Dlutn hr%m .ra t+2an (,$,"* m%t%rkerk(r%n slls1s&nl. ha)na"# rkeett.
Me"nte a kt ven)"s%2t! s +.nak tallta *ket. R,v&) &)*re r me"rkeett a ere). R%s&%r
ere) v%lt! s e"#serre me"telt l.val a $alu. A "a2%ns s a 1s5r k,,tt& tren sekrt2%r
tma)t. @%m(s sekerek v%ltak! m%l)%va& (arastsekerek! me"1s%)lhatta nlunk a k%v1s!
kerekes. 6erekk e"#etlen ha+lt%tt $2.l kslt! nem $al$a7)ara2%k2.l! m&nt a m&e&nk! s %l#an
vasals lt ra+tuk! h%"# nem "#*tk )&1srn&. '&$rn k&$estett! s( na"# sekerek v%ltak.
A))&" .llk%)tam k,rl,ttk! m" el1s(tem e"# +. k,vr *rmestert e"#ma"2an.
M%n)%ttam mr t,22s,r! h%"# a k,vrekhe t,22 2&almam van.
7 /ennk e"# &l#en sekeret 7 ka1s&nt%ttam $el+e 2arts"%san 7! nhn# eer le+t nem
sa+nlnk rte.
A *rmester rem m%s%l#%)%tt! atn me"vakarta a $e+t.
7 Ba+%s! hm! na"#%n 2a+%s. 0a lehetne -"#! h%"# a kat%nk ne lssk... )e -"# nem
lehet...
7 6r 7 2-sultam een a tn#en 7! +.l $%"%tt v%lna nekem e"# &l#en sekr! emlkl &s.
Mr &n)ultam %)22! m&k%r a k,vr *rmester v&ssahv%tt.
7 0a lenne e"# ms&k sekere)! am&t hel#ette a)nl... akrm&l#en r%ss &s...
7 B&%n# n&n1s semm&$le. Elv&ttk m&n) a el*ttetek +r.k.
:tk e"#mst! s%m%r-an! n me" a *rmester! s e"#$%rmn 2%ssank%)tunk m&n) a
ketten! h%"# een kellett a vsr me"aka)+%n. Ma&s sa+nl%m! mert %l#an sekerem m%st mr
s%ha sem les t,22et.
Este$el aut.n +,ttek $el a 2eslls%lt t&stek. 6etten v%ltak 1sak. A ere)es! me" a
se")t&st+e. Fr&em2ereknek lts%ttak mr a els* (er1t*l $%"va. Re"t& 2%+r71sal)%k2.l
val. m&n) a kett*! 2esltek $ran1&ul! nmetl! s*t a se")t&st me"+rta An"l&t &s. Me"hvtuk
*ket va1s%rra! s 2esltnk h%ssasan va)satr.l! k,n#vekr*l s em2erekr*l! ak&ket
&smertnk valamen#n#&en. /%ltak k,,s &smer*se&nk a ma"#ar%k k,,tt &s! kastl#%k ura&! s e
a 2esl"ets lassan me"n#u"tat%tt. Eekkel mr nem les semm& 2a+. Ren)es ere)! el*kel*
ere).
Este $ehrsl.s "(k%1s& rkeett. 0atalmas termet5 r%mn *rna"# sllt k& 2el*le! $ehr
karsala""al. D)var&asan 2emutatk%%tt. M&1u 6%nstant&n! verkar& *rna"#! ,ssek,t* t&st a
r%mn s ma"#ar 1sa(at%k k,,tt. 4r)ekl*)n& +,tt! h%"# n&n1s7e valam& (anasunk a tv%nul.
kat%nas" ellen.
0t v%lt (anasunk. Elm%n)tuk a ra2lst. A *rna"# elk(e)ve hall"atta. :hn#s%r
,sse1sa(ta a kee&t! nhn#s%r a ha+2a mark%lt s t,22s,r 2elen#,",tt.
7 0&hetetlen9 Lehetetlen9
/"l r%((ant nne(l#esen $elllt.
7 0&""#k el nekem! 2e1sletsavamra m%n)%m! e a els* (anas! am&t hall%k. A els*
(anas! 2e1sletsavamra! Satmrt.l &)&". De tessk 1sak rm2n&. En "arantl%m! h%"#
a%k a l%vak s a%k a ,kr,k kt na(%n 2ell &tt vannak. Es a $*ha)na"# elvest& a ran"+t.
Be1sletsavamra m%n)%m. 4n a na"#verkart k(v&selem &tten. A na"#verkart9 7 &tt
$elemelte nekelve a han"+t! re"t& m.)ra! s a kevel ka(ars. m%)ulat%kat v"ett $el$el
7 Be1sletsavamra9 E a els* (anas9 S"#ellem ma"am! h%"# &l#ent kellett hall+ak a r%mn
ha)sere"r*l. Be1sletsavamra9
'su(a mltatlank%)s v%lt a na"# 2arna! k,vr em2er. Ge"#*k,n#vet vett $,l a (anasr.l!
m" at &s $elrta! h%"# hn# sle+est %st%ttam k& a t,22& llat me"mentse v"ett! s k,2en
e"#re rta a $e+t! n#,",tt! s.ha+t%tt s emle"ette a 2e1sletsavt. Atn elment! s
me""rte! h%"# msna( v&ssa+,n. 4((en kslt a "(2e 2eslln&! m&k%r e"# 1%n)rs r%mn
(arast me"s.lt%tta.
7 :ekem &s v%lna (anas%m! )%mnule9 7 :a 7 h%rkant $,l a *rna"# 7! m&1s%)aB
7 /ett t*lem te"na( a trere)! amel#&k tment &tten! hats le+rt e"# msa a2%t! s
m&k%r $&etsre kerlt a s%r! 1sak n"#sat ka(tam! mert at m%n)tk! -"# van maL&mlva.
0t &"as" eB Be1slet eB :"#s le+rt nem a)tam v%lna! &nk22 v&"#k er*vel9
7 Te hatsat krtl! s at me""rtk! m&B 7 m%r)ult a *rna"# a 2es)uhata"2a.
7 Me" ht9 S a v"n a)tak n"#sat s rmk&a2ltak! h%"# en#n#& a ra9 0t ren) eB
Be1slet eB T,rvn# eB T%lva+%k t,rvn#e9 A *rna"# k&h-ta k,vr termett s s&"%r-an
),rrent a em2erre.
7 A a trere) t k&l%mterre van &nnen. Ma este %)ame"#ek! s h%lna( )lel*tt t
.rak%r &tt lesek -+ra s h%%m a (ne)et. Me"rtette)B Be1sletsavamra.
Aal 2elt a "(2e! 2e1sa(ta a a+t.t! s a $ehrl%2%".s k&s kk "(k%1s& ler%2%"%tt a
24
kerten.
A em2er m%r"%tt m" valam&t! 2e1slets.r.l s t%lva+s"r.l! nekem me" a a rsem
v%lt! h%"# ha nem lettnk v%lna m&n)n#+an +elen ennl a tallk%snl! a (arast ms
$eleletet ka(hat%tt v%lna.
A%n a estn n#u"%)t svvel $ek)tnk le. M%st mr nem rhet semm& 2a+. El*kel* ere)
van nlunk! s a t&st+e& -r&em2erek. =ran1&ul! nmetl! an"%lul 2eslnek. Semm& sem v%lt
me"le(*22 teht! m&nt a ha+nal& ,r"ets! mel# $elr&ast%tt.
7 Tessk $elkeln& "#%rsan! mert $elt,rtk a "a2%nst9
0&++! a keserv&t9 E h&n#%tt ((en. 6a(tam ma"amra ruht! 1s&mt! ah%"# lehetett! s
&"#eketem k&. S%m%r- ltvn# v%lt a 1s5r me" a "a2%ns. A+t.&k $el t,rve! s 2ent (%k%l&
ren)etlens". A 1s5r! mel#2en a meneklt 1sal) 2-t%ra& v%ltak! tatr)-ls n#%ma&t mutatta.
=el2%nt%tt l)k! k&h-"lt $&.k%k! els.rt $ehrnem5! t,r,tt e)n# s mess&re a trs" 1su(a
(a(&r%s! am&2e a h%lm&k 1s%ma"%lva v%ltak.
A ere) mr akk%r -t2an v%lt. Be$%"tam "#%rsan s utnuk ere)tem. 6t k&l%mterre a
$alut.l rtem el *ket. A ere)es! ak&t al&" s&kerlt me"talln%m! ktelke)ve $%"a)ta a
+elentsemet. 6urtn kr)e"etett s semmel lthat.la" 2%ss-s v%lt! am&rt &l#esm&vel
avar%m. A m-lt est& -r&em2er m&ntha el(r%l"%tt v%lna a +saka $%l#amn. Sem nmetl!
sem $ran1&ul nem tu)%tt! s a se")t&st -"# mre"etett ((en! m&nt valam& alkalmatlan
r%vart.
Art me""rtk! h%"# v"&"kutat+k a sekereket s a ere)mn#t me"&en&k M&1u
6%nstant&nnal.
0aa),1,"tem. ?tth%n ealatt mr elkstettk a h&n#. )%l"%k +e"#kt. A meneklt
1sal)%t rte a le"na"#%22 kr. S*n#e"ek! "#nem5k! ruhk! k%n#hae)n#ek! astalnem5 s
ren"ete" lelm&ser h&n#%tt. 4rtke me"hala)ta a ktseer le+t. M" e"# "#ermek2&1&kl&t
&s elv&ttek a $%st%"at.k. A "a2%ns2.l a2%t s r(t v&ttek. Seren1se! h%"# el*kel* ere)
v%lt! kl,n2en m" $el &s "#-+t%ttk v%lna a (leteket! vlte a &s(n.
De t .rra (%nt%san me"+,tt a $ehrsl.s aut.. M&1u 2art%m m" k& sem sllt
+.$%rmn! s mr k&a2ln& ke)te3
7 Me"ka(tam a l%vakat! me"ka(tam a ,kr,ket! h%lna(ra &tt lesnek m&n)9
Be1sletsavamra9 0a n e"#ser at m%n)%m! h%"# me"kertem! akk%r me"kertem9
Tu)%tt a "a2%ns $elt,rsr*l &s! s me"v&"astalt! h%"# $%l#&k a kutats. =elv&ttem a
2e1sletes *rna"#%t a veran)ra! s&lv.r&um%t a)tam nek&. Me"2e1sltem na"#%n! mert
tu)tam! h%"# * a ut%ls. r%mn t&st! ak&t lt%k. 6,vren s nne(l#esen lt %tt sem2en
velem! m&nt e"# Bu))ha7 s%2%r.
7 Lt%)B 7 nekelte! m&ntha sn(a)%n lett v%lna. 7 E"# l. sem h&n#&k! e"# ,k,r sem
h&n#&k. Be1sletsavamra. M" a t&stet &s me"talltam! ak&r*l 2esltl. Crmester v%lt 1sak!
nem $*ha)na"#. M&n)+rt "%n)%ltam. A m& t&st+e&nk nem tesnek &l#esm&t! (erse! h%"# nem.
E"# 2uta *rmester v%lt.
:em akartam 6%nstant&n 2art%m ke)vt r%ntan&! s "# nem v&tatk%tam vele. Mert va"#
val.2an utna+rt a )%l%"nak s akk%r tu)+a! ((en -"#! m&nt n! h%"# $*ha)na"# v%lt! 1sak
restell& 2evallan&. Da"# 1sak a s+a +r! s akk%r -"#&s m&n)e"#.
A harma)&k (%hr s&lv.r&um utn 2en#-lt a se22e! s el*h-ta a (ntr1+t. Eer,ts
le+t sm%lt le elm a astalra.
7 Itt a (n 7 m%n)%tta nne(l#esen 7! am&t a kat%nknak a)tl. Enn#& v%ltB
7 Enn#& 7 m%n)%ttam. Bskn nett rem.
7 A r%mn ha)sere"2en nem t5r+k a &l#esm&t. :#u"%)t lehets! mr a ha)2r.s" el*tt
vannak. M&n) a e"s. A ha)2r.s" el*tt. A l%vak (e)&" h%lna(ra &tt lesnek. S am&t a
"a2%ns2.l ell%(tak! a &s. Mert &l#esm& nlunk nem $%r)ulhat el*. Be1sletsavamra.
Aal k&&tta a (%hart s el2-1s-%tt. Ar1a su"r%tt a me"el"e)st*l s a ,ntu)att.l.
Barts"%san keet s%rt%ttunk. S&nte sa+nltam elen"e)n& et a )erk em2ert.
A aut. mellett %tt len"ett a te"na(& r%mn. M&k%r a *rna"# me"ltta! ma"h% &ntette.
7 Itt a (ne) 7 s ten#er2e sm%lt kts le+t. A (arast nte! nte a (nt s -"#
tart%tta a ten#ern! m&nt valam& 1su)t. Akk%rt 1s.vlt a $e+nK h%"# s&nte leesett r.la a
kala(.
7 :a! et se h&ttem v%lna 7 m%n)%tta *s&ntn.
7 M&t! teB 7 nett r me"tk,ve M&1u 6%nstant&n. 7 0t nem me"m%n)tam neke)! h%"#
ma elh%%m a (ntB :em 2e1sletsavamat a)tamB
7 G.! +. 7 m%n)ta 1sen)esen a (arast 7! hall%ttunk m& &l#en 2es)et ele"et hus%nkt
25
ven t! m"&s m&n)&" hau"s" lett 2el*le.
A *rna"# s&nte htrarettent ett*l a 2es)t*l.
7 M&ket m%n)as te &ttB 0t m& va"# teB R%mn va"#B
A (arast rnett! ((en a *rna"# sem2e.
7 R%mn va"#%k! &"en. M"&s at m%n)%m3 hus%nkt ven t l%(tat%k s hau)tat%k!
m&rt h&ttem v%lna ((en neke)B Te va"# a els* 2e1sletes em2er e22en a ruh2an! ak&t
hus%nkt v .ta lttam. Isten ltessen s Isten se"tsen! )%mnule *rna"#! mert te 2e1sletes
em2er va"#9 A els* 2e1sletes em2er9
M" a kala(+t &s levette a se"n# r%mn em2er! ann#&ra %)a v%lt a t&stelett*l. A *rna"#
nte! nte! kerekre n#lt semekkel! me"t*),tt ar11al. Atn kerestet vetett ma"ra! s
2eu"r%tt a "(k%1s&2a. A m%t%r $eln#,",tt! s a ut%ls. r%mn aut.! s a ut%ls. r%mn t&st
elha"#ta a $alut.
A t,rtnelm& h5s" s a &"as" ke)vrt me" kell +e"#enem! h%"# a ell%(%tt llat%k e"#
rse val.2an v&ssakerlt. 'su(n hat ,k,r s kt l. t5nt el v"le"esen. Me" a "a2%ns2.l
ell%(%tt h%lm&. Ana( m" +,tt u"#an e"# kl),n1! h%"# a ere)es me"tart%tta a kutatst! s
nem tallt semm&t! 1sak e"# tl&ka2t%t! me" e"# res (l&nksve"et. De at &s &ente! h%"#
kutatn& $%" m". T,22 hr atn nem +,tt t*le semm&. A s%r%m(. lehullt.
SIET:I kellett a )ska(uval. L%vas le"n# +elentette! h%"# a h%nv)ek mr a s%ms)
$alunl vannak! s )lre me"+,nnek h%nk.
:hn# (er1 m-lva mr nem &s emlketnk semm&re! am& ana( t,rtnt. 1s%ltunk!
se"etnk! )stettnk. El*kerltek a t&tk%n varrt l%2%".k! sne&ket mm%r%san &tta a
lelknk! s m&ntha rse"ek lettnk v%lna! %l#an v%lt ((en. :hn# (er1 m-lva mr %l#an
tv%l& v%lt a e"s! a r%mn kat%nk! a ra2ls! a a""%)al%m. 0%nv)eket vrtunk9 Tu)tuk!
h%"# %tt vannak mr a he"#en t-l! s e v%lt a le"na"#ser522 rs! am&t valaha retnk.
Te se"n# ma"#ar testvrem! valah%l Bu)a(esten! va"# a Al$,l),n! va"# tv%l Dunnt-l3
sa+nllak! mert te nem &smerhete) et a rst. :em tu)hat%)! m& a3 h%nv)eket vrn&.
Sa+nllak! mert te nem ltl ra2s"2an hus%nkt vet! nem senve)tl me"altatst! nem
t5rtl &)e"en (aran1s%t. T"e) nem l),tek! nem ra2%ltak! nem v%ltl me"vets 1lt2l+a
ma"#ars"%) m&att. Te nem &s tu)hat%) &"an! h%"# m& a! am&t m& retnk akk%r9
:em lehet savakat talln& erre! s nem lehet m%n)at2a $%"laln& et. 'sak ren& lehetett!
valam& s(et s na"#%t! am& h%l ,sses%rt%tta a em2er t%rkt! h%l nevetst
2u"#2%rk%ltat%tt k& ra+ta. 0atalmas v%lt s na"#ser5! a )ska(ut 1s%ln&! )sten&! ,lt,n&
t&sta (ar)s ruh2a! k%kr)t t5n& r! nemet& sn5t! s nem "%n)%ln& t,22et r%mn
kat%nra! sur%n#%s 1sen)*rre! t&lt. $el&rat%kra! hkutatsra! ha)2r.s"ra.
S m& v%lt a3 sl.t tenn& $el a htet*re9 Atn %tt lln& a u)var%n a ,re" h el*tt! s
nn& a sl.t! ah%"# l%2%"%tt a sl2en! 1sak nn&! k,nn#es semmel s levett kala((al! s a
vn hat! mel# m&ntha me"$&atal%)%tt v%lna! -"# nevetett! ra"#%"%tt sem2en a *s& na((al!
s -"# emelte tete+vel a sl.t! h%"# e"# $e++el lett ma"asa22 k,rl a he"#eknl.
Dr"a &"almak v%ltak. A ka(u )stse... &)e m" e"# $en#*"... %)a e"# k&s sl....
atn a $el&rat3 80us%nkt v&" vrtunk! m%st3 h%nv)ek! el*re98 /&r"! s%k7s%k v&r"...
S +,tt a r%mn (a(.
7 4n &s kellene 2esl+ek a $%"a)tatsnl! at h&sem...
7 G.l van! t&stelen)* -r! 2esl+en! 2esl+en...
0ara"! 2%ss-3 k& "%n)%lt a$$lre akk%r.
@tra &s +,tt! a h&tvn#. Sles k%kr)a a melln! hn ma"#ar sl..
7 Se"tenk n &s... nem v%ltam r%ss em2er...
7 G.l van! +.l... $%"+a at a l1et...
Atn ksen v%lt m&n)en! s mr )l &s v%lt akk%r.
lltunk a )ska(u el*tt. El,l a ma"#ar%k nne(l* ruh2an. 0tr22 a r%mn%k! 1sak -"#!
e"#ser5en... @tra me" a (a( t%lak%)tak $%l#t%n el*re! )e s(a)tan na"#%n...
@u+%n& ma"#ar+a&val me"+,tt a t&steletes -r &s. A 2es)ek s%rren)+t tr"#altuk! s h%"#
nek! savalat m&k((en les ma+)... s lestk a %rs"utat! reme"* semmel! reme"*
&"al%mmal...
Atn a els* (%r$elh* a tv%l& kan#arnl... G,nnek a m&e&nk9 Itt vannak9 G,nnek9 >(k%1s&
"(k%1s& utn t5nt $el a rtek mellett... G,nnek mr9 G,nnek9
:em! et nem lehet lern&. lltunk a )ska(u mellett! a e"s testnk e"#etlen sv v%lt!
26
a e"s ut1a e"#etlen sv v%lt! a e"s v&l" e"#etlen sv v%lt! s e a sv -"# vert s
)%2%"%tt! h%"# nem lehetett mr 2rn& vele...
I)e"es savakat vlt%ttunk "#%rsan3 e %)a ll+%n! a %)a... 2es)! savalat! nek... +a+!
1sak ren)2en men+en m&n)en...
Atn mr %tt v%ltak.
Ma &s lt%m3 els*nek e"# kerk(r%s le"n# rkeett. Ar1a! ruh+a 1su(a (%r! )e a seme
v&l"t%tt $elnk! testvrsem v%lt! a m& semnk v%lt9 Len#%k s.rtak v&r"%t el+e! el+e s
re! u++%n"tunk s %r)t%tunk! srtunk s nevettnk! nekeltnk s &m)k%tunk! *rltek
v%ltunk a22an a (er12en! &"an *rltek.
A kerk(r%s le"n# +,tt! rnknevetett! &ntett a kevel! s thala)t a )ska(u alatt. S
mr %tt v%ltak m,",tte a t,22&ek! kerk(r%n s r%((ant "(k%1s&k%n! nevettek s &nte"ettek
neknk! s m& 1sak k&a2ltunk s nlkl! s )%2ltuk r+uk a v&r"%t! ren"ete" v&r"%t! m"
1su(a v&r" lett a ut1a s m" 2ereke)tnk e"sen! s -"# retk! h%"# rse"ek va"#unk
valam&t*l s s)lten kavar"%tt k,rl,ttnk a v&l".
4s nem v%lt 2es) s nem v%lt $%"a)tats. 'sak $e"#elmeetlen va) %r)t%s v%lt! s a
ar1unk%n k,nn#ek $%l#tak v"&"! s el$ele+tettnk m&n)ent3 neket! 2es)et! $%"a)tatst.
lltunk a )ska(u kt %l)aln s m%)uln& sem tu)tunk! 1sak ntk a h%nv)eket! a
m&e&nket! a ma"#ar%kat! ah%"# +,ttek s +,ttek! "#-kkal s r%((ant "(k%1s&kkal! s
thala)tak el*ttnk a ka(un. 'sak lltunk s nem "%n)%ltunk t,22et 2es)re! $%"a)tatsra!
nem "%n)%ltunk semm&re a v&l"%n! 1sak ntk *ket s l+ent k&a2ltunk! s -"# retk!
h%"# a svnk ketthasa)t s stn#lt. 6&,ml,tt 2el*le m&n)en! am& vek .ta $el"#5lt! s
metelen 1su(as svnk %tt (&r%sl%tt t&stn s $eltrva a h%nv)ek el*tt! ak&k el+,ttek! ak&k a
m&e&nk.
Serettnk v%lna le%m%ln& a -tra! h%"# testnkkel te"#k (uhv a k,veket! ah%v l2uk
l(! h%l "(e&k )2,r,"nek! serettnk v%lna akk%rt k&ltan&! h%"# m&n)entt m&n)enk&
me"hall+a! serettnk v%lna $elkur+antan& a "2e! h%"# Isten s a an"#al%k %)anenek m&n)
s lssk...
4s nem 1s&nltunk semm&t! 1sak lltunk %st%2n s "#m%ltalanul! tt%"%tt a snk!
semnk2*l k,nn#ek $%l#tak! s a svnk &%tt (&r%san! m&nt t52*l sletett (nk,s)& r.sa.
;>H v%lt e! ((en "#. Taln msh%l snese22en t,rtnt! na"#%22 vese)elem v%lt s
na"#%22 nne(s"3 s.n%klat%k s nekek! savalat%k s )ses $elv%nuls... nlunk 1sak "#
v%lt! ah%"# elm%n)%ttam.
E"#ser5nek! srknek t5nhet. De e))&"& letnk rtelme v%lt e a &)*! s neknk
le"se22! le"na"#%22 s le""a)a"a22 lmn#.
Dtna nne(eltnk m" nhn# na(%t! )e a%k%n a na(%k%n &s kevese22 s. esett r.lunk!
s t,22 esett ms%kr.l. =alunk alatt me"s5n&k a %rs"! s e $elh*t 2%rt%tt nne(e&nk $,l.
A%kra kellett "%n)%l+unk m&n)&"! ak&k %)at mara)tak. Ak&k nem (thettek )ska(ut! ak&k
nem kslhettek )ses $%"a)tatsra! ak&k nem varrhattak l%2%".t ma"uknak. Ak&nek e22*l
a &)*2*l 1sak a neh +ut%tt! mel# neknk nem v%lt e"#2! m&nt el*+tk! tr$s tmenet. Ak&k
nem nevettek s nem srtak velnk! (e)&" m&.ta v&l" a v&l"! e"#tt srtunk s e"#tt
nevettnk.
:hn# na(%t nne(eltnk "#! 2nat s ,r,m k,,tt. De m&n)&" mlt.s"%s k%m%l#s""al!
ah%"# %l#an%kh% &ll&k! k&k kerestel*n s temetsen e"#serre vannak. Atn $elkeltnk a
astal mell*l! s.l%ttunk nhn# 1s,n)es s.t m"! s &n)ultunk )%l"a&nk utn.
Sntan& kellett s vetn&! mert munk2.l ll a let. S munk2.l (l a +,v* &s! a m& er)l#&
+,ven)*nk (lete (e)&" m" 1sak ((en a ala(at%t 2r+a. De a ala(at me"van3 kemn#
k*s&kla a. Ra+tunk m-l&k! &"an m&ra+tunk! h%"# m&t emelnk re+a. /rat! va"# mulat.t.
B%ltves $alakat7e! mel#eknek v)elme* 2&t%ns"2an 1sal) s nemet tall mene)ket
s-l#%s &)*k2en! $,l)7 ren"sek na(+n. /a"# 1&$ra mulat.t! h%l lha 1)as" tan#&k! s 1sak
a))&" ll! m" me"reme" a $,l).
Ra+tunk m-l&k e. S ert! m&el*tt -tra 2%1stanm et a rst! mel# k&s em2erek tan-+a
na"# &)*k2en3 nhn# s.t akar%k s.lan& m".
A%kh% el*s,r! k&k h%nv)e&nk n#%mn erre $,l)re l(nek. A +,++,n 1sak &)e! ak& testvrt
keres! nem (e)&" k%n1%t! ak&t ennek a $,l)nek seretete v%n! s nem a me"mara)t sr+a.
S%kat senve)ett $,l) e a %rs"! htattal te"#e l2t re! ak& mess&r*l +,n. S a h&"a)a
ra+ta m& va"#unk. Es e a h&"a)a! 2r res se2ekkel ll! )e s%kat k),tt! s%kat tanult s
ern#ek2en "a)a". Lha v&selettel me" ne 2%trnk%tassa has%nles* ven)".
27
S s.l%k h%t%k! testvre&m! Er)l# 2a+vv. ma"#ar+a&. :e s)tsen el 2enneteket a
$n#! netek nha ma"at%k2a &s! s a hatr%k%n t-lra! ah%l s,tts" van. S,tt2en +%22an tl
a elme! s 1lt r&tk22an tvest a akarat. ?l#an a ,r,m! ha h%ssasan tart! m&nt vakt.
$n#s.r.! mel# m,",tt (ustuls r%han a let %rs"-t+n. D%l"%at%k9 6evs s.val! s%k
1seleke)ettel. Te"#tek $lre ma"at%k2an a tlt r%ssat emlketet*nek! +.l $%" a! k,n#n#5
,r,m,k na(+a&2an! h%"# s-l#%sa22 le"#en t*le a llek.
R"& h&2k2a v&ssa ne essetek. S%rtst%k e"#ms ket m" +%22an! m&nt e))&"! s ne
$ussat%k kl,n7kl,n k&s 1l%k utn! mert n&n1sen -t ms! 1sak e"#etlene"#! s een m&n)enk&
e"#rt! e"# m&n)enk&rt. Esetek2en tartst%k a (aran1s%lat%t! ah%"# at s-l#%s &)*k vallan&
tant%ttk3
8Seres) a Te n(e)et! nemete)et! +%22an m&nt ,nma"a)at! s ra+ta kvl ms &stene&) ne
le"#enek. T&stel) %tth%n%)at s a $,l)et! mel#en ls! h%"# mara)ka&) &s h%ss- letet
lhessenek ra+ta98
0a et me"tart%)! Senve)sek :(e3 l)+%n me" T"e) a Fr s *r&en me" T"e).
/&l"%stsa me" a Dr a * %r1+t tera+ta) s k,n#,rl+,n ra+ta). =%r)tsa a Dr a * %r1+t
te$el) s a)+%n tenke) 2kess"et! m&n)en &)*k2en! -"# le"#en.
Mert m%n)%m :ke)3 a t,rtnelem kereke "#ak%rta $%r)ul! s nha +.t $%r)ul s nha
r%ssat. A mara) me" ra+ta 1su(n! k& &"as""al +r s kemn#en mark%l.
0a (e)&" el$ele+t& a t& $letek a nemet t,rvn#e&t! m&ket hus%nkt ven t vrrel s knnal
tanult! s %tt ke)&tek el -+ra! h%l annak &)e+n a22amara)t3 2&%n# m%n)%m! (ustuls lsen
akk%r s ),"hall.
Vassszentgotthrd, 1940. november h
/4>E
28