You are on page 1of 12

Benvolguts companys pir@ates de les escoles

col.laboradores i Iqbal Camps.


Som els Rebost@ires de 3
r
B de l'escola Dr Comas d'Alaior.
Amb aquest vdeo us e!plicarem quines s"n les
conclusions i descobertes sobre els pirates# qui van ser i
com era la seva vida.
$oltros %em !alat molt a&udant a n'Iqbal' %a estat una
gran aventura. (em investigat per)... dir*vos que tenim
moltes ganes de con+i!er tamb, les vostres descobertes.

$osaltres %em consultat molt aquest llistat d'incursions per
poder averiguar si els documents s"n vertaders o -alsos.
Conclusions i descobertes sobre
els documents que t, Iqbal
.l -enomen de la pirateria %a e!istit sempre. /ins i tot actualment
n'%i %a i surten a les notcies. 0a pirateria es de-inei! com el -et de
robar al mar. 1er tant' els ingredients imprescindibles per que %i
%agi pirateria s"n#
* 2n lladre
* 2n vai!ell on %a de viat&ar aquest lladre
* Algun ob&ecte per robar' que tant pot anar en vai!ell com trobar*se
a la costa.
0a pirateria sempre %a aparegut en llocs on el tr3-ic martim
comercial %a estat important' on %i %avia moviment de doblers i
riqueses. Sabeu4 .ls viquings tamb, van ser pirates i els del Carib'
van e!istir de ver.
.ls documents que investiguem es re-erei!en als pirates al 5are
$ostrum# 0a 5editerr3nia.
1er) abans us e!plicarem els tipus de pirates que %em trobat.
6ui van ser els pirates4
1irates
S"n' en general' els que roben pel seu compte al mar o a les
7ones costaneres. 089nic criteri ,s atacar els m,s rics'
perqu+ ai! guanyen m,s.
Corsaris
Ataquen vai!ells de pa:sos enemics del seu' estan
;compin!ats< amb el seu rei' per -er atacs tenen un perms
escrit anomenat ;patent de cors<. .ls reis compartien el bot
amb els seus corsaris. .ra una manera d8atacar el vai!ell
d8un pas enemic per) de -orma no o-icial' la qual cosa
%agu,s suposat una declaraci" de guerra.
Bucaners
.ls bucaners eren ca adors que preparaven carn -umada per
despr,s vendre*la als vai!ellsvper) prest es organit7ar per
-er pirateria perqu+ ai! guanyaven m,s.
.ls agradava presentar*se per sorpresa els diumenges.
Apro-itant que tot%om era a missa' entraven a robar a les
cases.
/ilibusters
=an atacar tot tipus de vai!ells. Anaven pel seu compte.
1rincipalment eren a les Antilles i atacaven als vai!ells que
comerciaven amb els territoris espanyols a Am+rica.
>ipus de pirates
.ls pirates de ver no s"n com els personatges que
surten als contes.
S'alimentaven de galetes' carn salada o -umada'
-ormatges' panses i -igues. 6uan podien pescar
tamb,. 0es gallines eren molt apreciades &a que
aportaven ous -rescos a la seva dieta. Si no els
quedava res' pescaven tortugues.
0a malaltia que solien patir els pirates era
l'escorbut. 1assaven molt de temps en el barco
sense poder men&ar -ruites i verdures per a?)
tenien dents d'or o corcades' la seva alimentaci"
no era equilibrada.
.ls vai!ells dels pirates eren lleugers per poder
-ugir r3idament quan robaven' no solien dur
canons perqu+ pesaven massa. 2n altre motiu ,s
que la seva intenci" era robar i amb un can"
nom,s s'aconseguei! en-onsar les naus
saque&ades.
0es banderes dels barcos pirates no duien
sempre calaveres. .ls pirates del 5editerrani' dels
documents' tenien la bandera de l'imperi otom3#
vermella amb una lluna blanca.
.ls pirates robaven a barcos i tamb, a les cases de
pobles i ciutats de costa' eren malvats. .ls tresors
no eren &oies emper). Aga-aven presoners per
despr,s cobrar*ne el rescat.
$o tots portaven l'ull tapat' ni tenien una cama de
pal per) sovint tenien -erides perqu+ quan lluitaven
cos a cos amb armes blanques' es podien -er mal.
.ls pirates es vestien amb la roba que robaven. $o
tenien la vestimenta de la dis-ressa que estem
acostumats a veure.
Com vivien els pirates4

.ls pirates dels documents van ser corsaris
barbarescos. .ls barbarescos s"n
procedents del nord d'@-rica. =an ser els que
van atacar el 5are' $ostrum' el 5editerrani.
>enien ports a >3nger' >unssia' Alger'
>rpoli... Aquests ports s'anomenen
reg+ncies de l'imperi. Actuaven amb el vist i
plau dels seus amics >urcs i &unts van anar
crei!ent i con-ormant l'imperi Atom3.
0a capital de l'imperi Atom3 era
Constantinoble' actual Istambul. 0i van posar
aquest nom en %onor al seu primer
emperador' Constant. Aquesta ,s la bandera
turca i per ai!) vai!ells dels corsaris tenien
aquesta bandera que surt molt als
documents' a vegades amb estrella i a
vegades sense.
.ren pirates corsaris al servei del sult3. A
m,s a m,s d'asset&ar' assassinar' -er actes de
pillatge %ostilit7ant se'n duien presoners per
demanar un rescat.
0a ciutat d'Alger era una de les reg+ncies m,s
importants de l'imperi Atom3.
Ara n'Iqbal ,s all3 i pensam que t, molt de sentit
que en el -ei! de documents aparegui aquesta
imatge. >ampoc ,s casual que els documents
-ossim all3.
1er ai!) pensam que ,s un document gr3-ic de
veritat. $o ,s -als.
QUI SN ELS PIRATES I CORSARIS BARBARESCOS?.
L'IMPERI OTOM
Beireddn Barbarro&a.
=a ser almirall otom3 i corsari turc. .l nom de Barbarossa
l'%i van posar els italians per la seva barba vermella.
Beireddn va ser un dels m,s importants corsaris del
segle C=I' i &untament amb els seus dos germans. .l
ma&or' Aru& era molt conegut tamb,. Beireddn va -undar
una organit7aci" pirata que va aconseguir gran poder
sobre el comer? del 5editerrani.
Aquesta imatge del caramull de documents que t, Iqbal'
pensem que ,s vertadera perqu+ ell va -er alguns atacs
del llistat i coincidei!en els anys' tot va passar durant el
segle C=I.
Barbarro&a' molt aviat va demostrar una gran capacitat
convertint*se en un veritable malson per a l'Imperi
espanyol de l'+poca. .ra un corsari que estava a les
ordres del sult3 Suleiman que vivia a Constantinoble.
.ll no nom,s va asset&ar 7ones d'.spanya. (em trobat
que Barbarrossa va atacar durament a $i7a al DEF3. 1er
ai!) pensem que aquest document pot ser vertader. =a
morir a Istambul el F de &uliol de DEFG' al palau que va
-er construir.
PIRATES FAMOSOS DEL MARE NOSTRUM: Barbarroja
Ara us e!plicarem detalladament tot el
que %em descobert sobre el que va
passar dia D de setembre de DE3E a
5enorca' a 5a".
Barbarrossa arriba al port de 5a" amb la
bandera espanyola al seu barco. =olia
enganar als maonesos' que pensessin
que eren espanyols que %avien
aconseguit vencer a Barbarro&a.
.l setge a la ciutat va acabar amb un
acte de tra:ci".
.ls governadors de la ciutat van pactar una
rendici" en la que obririen la ciutat perqu+
els pirates poguessin saque&ar totes les
cases' e!cepte les seves' marcades amb una
creu.
Des de 5allorca van -er una investigaci"
dels -ets encomanada pel =irrei i es va
condemnar als governants de la ciutat de
5a" en descobrir que rea una tra:ci". .n
aquell temps les condemnes eren de mort.
Despr,s d'aquest atac es va construir el
castell de Sant /elip' dotat de canons per
evitar -uturs atacs.
ATAC DE BARBARROJA A MA
Sembla que aquest llistat s"n incursions -etes pel
-am"s Beireddn Barbarro&a perqu+ surt el seu nom
dalt. 1er) noltros' mirant amb lupa cada data vam
descobrir que no pot ser perqu+ ell va morir al DEFG.
Ai!) vol dir que el document ,s -als.
.n aquest llistat surten atacs de m,s pirates -amosos#
Dragut o 1ial per e!emple. .ls dos van atacar tamb,
durament territoris de les Balears# Cabrera' 1ollen?a i
Ciutadella.
Ara us %o e!pliquemH

Dragut va ser un dels caps de la -lota turca . =a posar*se a
les ordres del segon dels Barbarro&a per) el seu mentor va
ser el menor dels Barbarro&a. =a instalIlar la seva base a
D&erba' a la costa de >unis' davant de 5alta' des d8on va
atacar les possessions dels Cavallers de l8esmentada illa.
=a morir al setge de 5alta' l8any DEGE' on' tot i assaltar
durant m,s de G mesos l8illa' els turcs van %aver de retirar*
se. Dragut va -er incursions a 1ollen?a' al DEEJ i a
Cabrera. .ls dos atacs surten a la llista i pensem que s"n
vertaders.
PIRATES FAMOSOS DEL MARE NOSTRUM: Drag!
>ot el que va passar a Ciutadella va ser escrit per un
notari alaiorenc' 1ere 6uintana' a l'acta de
Constantinoble. .s va -er per relatar els -ets i demostrar
que els menorquins van resistir -ins al -inal' sense
cometre tra:ci"' com va passar a 5a".
>ot va comen?ar quan al mes de &uny de DEEK' un estol
procedent de Constantinoble Lactual IstambulM' dirigits
per l'almirall 1iali Ba!3' arriba a 5enorca.
.n aquell moment' el castell de Sant /elip estava
comen?at per) els canons &a -uncionaven' per ai!)
els pirates decidei!en entrar a Ciutadella i no a 5a".
0es galeres turques van comen?ar el setge a
Ciutadella el dia de Sant 1ere' NO de &uny i va durar DJ
dies' -ins el O de &uliol.
Aquest acte ,s l'episodi m,s cruel de tota la %ist)ria
de les Balears i de la 5editerr3nia.
0'acta e!plica que el regent de la Povernaci" a l'illa'
Bartomeu Arguimbau' orden3 concentrar a Ciutadella la
ma&or part de la poblaci" no combatent de 5enorca per
de-ensar*se. .n total de-ensaven Ciutadella GNJ %omes'
inclosos els FJ de la companyia de $egrete# GNJ contra un
mnim de DN.JJJ a DE.JJJ soldats turcs. .n aquell moment'
5enorca tenia devers NJ.JJJ %abitants. Ciutadella va ser
asset&ada per DFJ galeres' a cada una' uns DNJ o DEJ
soldats cada una. .n total van arribar a 5enorca uns
DE.JJJ.
ATAC A CIUTADELLA: AN" DE LA DES#RCIA
=an morir devers D.EJJ persones i se'n van
endur uns N.JJJ menorquins a Constantinoble.
Apro-itant que amb ells %i %avia un notari
alaiorenc' 1ere 6uintana' van -er una acta
relatant els -ets succe:ts i per dei!ar const3ncia
que ells %avien resistit -ins la mort' aquest
document es redacta a l'octubre. Actualment es
conserva una c)pia i un original de l'acta al
llibre vermell de l'A&untament de Ciutadella.
$osaltres tenim una r+plica d'aquest escrit i ,s
e!acte als documents d'Iqbal' per tant s"n tots
vertaders.

/elip II' rei d'.spanya' va celebrar un Bubileu per recollir
almoines i poder pagar el rescat dels menorquins
Lcampanya de recuperaci" d'esclausM. De N.JJJ
menorquins' en van tornar DNJ' apro!imadament.
Actualment queden alguns records d'aquell setge a
Ciutadella# l'obelisc des Born o l'Avinguda $egrete' capit3
de les ;tropes< que de-ensaven Ciutadella L%i %avia pocs
%omes preparats per a la batallaM.
=olem a-egir un descoberta m,s. .l nostre
poble' Alaior tamb, va patir un atac.
.l O de &uliol de DGFF' una nau algeriana
amb uns NJJ pirates va desembarcar a
l'Alla de les Coves' a prop de s'Arenal' per
-er pillatge. 0'avs arriba a Alaior. 5iquel
Bar?ola Cardona LDEEK*DGFFM era el cap de
la unitat de cavalleria que va encap?alar
la de-ensa dels interessos menorquins.
De tornada cap a Alaior' despr,s de la
batalla' va morir per les -erides que %avia
so-ert per) van v+ncer en la batalla. =an
embolicar el seu cos amb la coneguda
bandera de Bar?ola.
PROJECTE COLLABORATIU - CURS 2013/2014
On van trobar els documents?
ATAC A ALAIOR$ AL %&''
.ls documents van ser recollits per Diego de =ivero' autor de
la carta que acompanya els documents que t, n'Iqbal.
Diego de =ivero podria ser un mariner d'una de les naus de la
-lota del corsari Sim" Danser. Averiguar si era veritat o no que
%i %avia aquesta nau en el lloc i en la data que se comenta a la
carta %a estat complicat. $o podem dir si la carta ,s vertadera
o -alsa.
.l que s podem dir ,s que els reis espanyols tamb, tenien
corsaris.
JA TENIM GANES DE CONIXER LES VOSTRES
DESCOBERTES COMPANYS!!