You are on page 1of 88

Szegedy-Maszk Mihly

Mrai Sndor
Akadmiai Kiad, Budapest, 1991.
ISBN 9! "# #9$% %
Tartalom
&'(id let)a*z, k)d+*elekkel ..............................................,-N.-p$/
0A magya) p1lg)sg 2)*a3 ...............................................,-N.-p1/
K1szt1l4yi ')'ksge .........................................................,-N.-p!#/
5e)s s d)ma ....................................................................,-N.-p6/
Kpzelet s (all1ms ..........................................................,-N.-p%/
A szemlyisg 71lyt141ssga ...............................................,-N.-p1"%/
8aza s szm9zets ............................................................,-N.-p1%6/
5gs+ :ze4et ......................................................................,-N.-p16$/
;egyzetek ...........................................................................,-N.-p1</
M)ai S4d1) m9(ei ..........................................................,-N.-p1$$/
Rvid letrajz, krdjelekkel
M)ai S4d1)4l 4i4=s '4let)a*zi>> sze)z+ a magya) i)1dal1m>a4. ?u)=sa md14 mgsem lehet s1kat
tud4i az let)+l. M9(ei>e4 t4y s kitalls 1lya44yi)a sz1)1sa4 egymsh1z 714dik, h1gy 4ehz
kik'(etkeztet4i, me44yi a (alsg s me44yi az alk1t kpzelet sz:lem4ye@ ms 71))s pedig 4em ll
)e4delkezs)e. Aegal>>is addig 4em, am2g (alaki 4em (llalk1zik let)a*z4ak meg2)s)a.
19"". p)ilis 11-4 sz:letett Kass4. Szepessgi 4met4ek (all1tta magt. M) sz)mazs>a4 is (a4 4mi
>iz14ytala4sg. Ame44yi)e lehet tud4i, apai )sz)+l egy szsz ga)ask1(=s BC)1s=he4-S=hmiedD lesz)maz1tt*a
(1lt. I44e4 a C)1ss=hmid 4(, mely ke)esztle(el>e4 is sze)epel. Ese =sak a F5II. szzad>a4 (4d1)1lt >e egy
.)ezda k')4yki 7alu>l Magya)1)szg)a, (agyis *(al ks+>>, mi4t a Gipsze)ek t'>>sge. .dap*a 8a>s>u)g-
sz1lglat>a llt, 4emessget kap1tt, s a dl(idki H1m>1)>a4 lett ki4=st)i ta4=s1s. -tt+l kezd(e
elmagya)1s1d1tt a =sald I az 2) egyik dda4y*t pldul J)szgh B1)>l4ak h2(tk.
8as14l utat *)tak az a4yai el+d'k. A ddapa m1)(a m1l4) (1lt. ?ia asztal1smeste)sget ta4ult.
Meggazdag1d(4 >Kt1)gy)at alap2t1tt s egy ;ele477y-l4yt (ett 7elesg:l. ,-N.-p$/
Az el+d'k k'zel ke):ltek ugya4 a magya) 4emessghez, de 4em adtk 7el a p1lg)i letmd1t. A
C)1ss=hmid 4agyapa p4z:gyi ta4=s1s lett Kass4, s a k'(etkez+ 4emzedk m) a ()1s p1lg)sg4ak
t')zshez ta)t1z1tt.
81zz(et+leg 4egy(e4eze) lak1sa (1lt a 8e)4d-pa)ti ()1s4ak a FF. szzad 71)dul*4. Nem=sak a
t)saslet, de az K*sg2)s 7e*lettsgt is >iz14y2t1tta a 4gy 4apilap, amelyekkel a 7iatal M)ai 4agy14 k1)4
kap=s1lat>a ke):lt. -ls+ =ikke tize44gy (es k1)>a4 *ele4t meg.
Az isk1la(ek)+l egyms4ak elle4tm14da4 tuds2t az 2) u41ka'==se, m141g)7usa s maga M)ai. ;ky
;41s :gy(d (isszaemlkezse sze)i4t 4agy>ty*a el+>> az llami 7+)el>a, ma*d a kassai, (g:l pedig a g'd'll+i
p)em14t)eiekhez *)t.
1
&4ay Aszl Kgy tud*a, M)ai 191 1kt>e)>e4 az epe)*esi k1llgium>a ke):lt.
%
Az Egy
polgr vallomsai>a4 (isz14t a))l 1l(ashatu4k, h1gy M)ai tize44egyedik let(>e4 megsz'k'tt a =saldi
k')>+l. Ap*a, kit k'z>e4 meg(laszt1ttak az :gy(di kama)a el4'k4ek, (g:l is Kgy d'4t'tt, h1gy Lest)e k:ldi
7it. A (all1ms1k els+ k'tete 4em hagy ktsget a7el+l, h1gy mi4dez egy ((el a (ilgh>1)K kit')se el+tt
t')t4t, s tel*ese4 K* i)4yt ad1tt a kamasz7iK s1)s4akM 0-gy dlel+tt eli4dultam a 4agy>tym kastly>l,
h1gy s1ha t'>> 4e tall*ak, seh1l s se4ki4l, haza... -z a me4ek:ls-(gy azta is k2s)t, >iz14y1s
letk1)szak1k>a4 kit') )a*tam, 7el)1>>a4t*a letke)eteimet, >1t)4y1s helyzetek>e, 7lszeg (lsg1k>a s1d1).3
!
-zut4 m) =sak a 4ya)akat t'lt'tte Kass4. Atszlag mi4d t(1la>> ke):lt sz:l+()1stl. A =sald
k2(4sg)a el+>> >ei)atk1z1tt a *1gi ka))a, de hama)1sa4 tme4t a >'l=sszet)e. K'z>e4 >ekap=s1ld1tt a
7+()1s szellemi s p1litikai let>e. Nize44y1l= (ese4 m) t)=kat 2)t a Buda- ,-N.-p</ pesti Napl>a. Az
el+z+ 4emzedk 2)i k'z:l N')'k Cyulh1z ke):lt legk'zele>> I 2gy azut4 + >K=sKztathatta a 7iatal14
meghalt 2)t a Nyugat>a4 1919 4ya)4.
81gya4 71gadta a kett+s 71))adalmatO -))e a k)ds)e 4em k'44y9 a (lasz. 191< 41(em>e)>e4 )szt
(ett az Jtth14 K') :lste)m>e4 a K1mmu4ista P)k Akti(ista s Nemzetelle4es Gs1p1)t*4ak alakul
:ls4, ks+>> pedig t'>>sz') is 2)t a 5')'s A1>1g>a. Aligha ta)that1tt attl, h1gy ez)t 7elel+ssg)e
(14*k, de a *1>>1ldali )e4dsze)t mgis elle4sges4ek )ezhette. 8ihet+leg ez)t hagyta el Magya)1)szg1t
1919 1kt>e)>e4.
-kk1) h1ssza>> k:l7'ldi ta)tzk1ds (ette kezdett, mely d'4t+ hatssal (1lt szemlyisg)e. M)ai
2)i mu4kssga 4em (laszthat el az '4k4tes szm9zets llap1ttl.
-l+sz') L)g>a, ma*d Aip=s>e utaz1tt. A 4met ()1s >'l=sszka)4 m9k'd'tt az I4stitut 7:)
Heitu4gsku4de, mely4ek hallgat*a lett. Itt kap1tt isme)eteit az144al 7elhasz4ltaM )e4dsze)ese4 2)t a .)a=he
=2m9 hetilap>a. Az K*sg2)s 4em 71glalta le mi4de4 ide*t@ sz24m92)ssal is k2s)letezett, s+t egy 7l(ig
t')t4elem>'l=seletet is ta4ult. A sz24hz>a4 Qedeki4d da)a>*ait ltta, s t'>>ek k'z'tt August St)amm
(e)seit s Al7)ed .'>li4 p)z*t 1l(asta.
Nem ma)adt s1kig Aip=s>e4. 19%"->a4 a Ma*4a-pa)ti ?)a4k7u)t>a k'lt'z'tt t, s 1tt 71lytatta a
ta4ulm4yait. A Reima)i Nmet1)szg egyik legsz24(14alasa>> K*sg*a, a ?)a4k7u)te) Heitu4g gyak)a4
k'z'lte =ikkeit. M)-m) k'zel *)t ahh1z, h1gy egyetemi 1kle(elet sze)ezze4 s 4met 2) (l*k >el+le I
(g:l is ms utat (laszt1tt. A k'(etkez+ (>e4 egy ideig mg lt1gatta az el+ads1kat Be)li4>e4, m t2z
igaz1lt 7l( ut4 htat 71)d2t1tt az egyetemek4ek. A 7)a4k7u)ti lap>a mg (ekig k:ldte tuds2tsait, de
lassa4 ,-N.-p9/ a))a a meggy+z+ds)e *ut1tt, h1gy =sakis magya)ul 2)hat. A 4met ta)tzk1ds egyetle4
ma)ada4d e)edm4yt h1z1ttM k'zel ke):lt egy idege4 i)1dal1mh1z, s megta4ulta k2(:l)+l 4z4i a magya)
(ilg1t. MaS &ei4ha)dt sz24hz>a *)t, s megisme)kedett Ce1)g Kaise) eSp)esszi14ista d)ma2)(al. N)akl s
Be44 k'ltem4yeit, (alami4t ?)a4z Ka7ka el>eszlseit@ Az tletet, Az tvltozst s a Testvrgyilkossg1t
71)d2t1tta. A magya)1k k'z:l els+k4t mltatta a p)gai 2) mu4kssgt I 19%%->e4 a Kassai Napl>a4.
A hKszas (ek ele*4 M)ai 1tth14 )ezte magt a Reima)i Nmet1)szg>a4. A4a)=hista m9(sz md*)a
lt. 19%!->a4 azut4 71)dulat llt >e s1)s>a4. 0-gy 4ap14 dlut4, tele714lt A1la, h1gy meg)kezett Kass)l,
s sze)et4e >eszl4i (elem.3
6
N'>> mi4t egy (tizeddel ks+>>, az Egy polgr vallomsai>a4 ezzel a sz9ksza(K
m14dattal utalt a))a az esem4y)e, mely K* i)4yt ad1tt let4ek.
Matz4e) Il14a *mdK zsid ke)esked+ =sald>l sz)maz1tt. M)ai 7elesg:l (ette. 8at(a4h)1m (ig
ltek egy:tt. A hzassg M)ait k'zele>> h1zta ahh1z a (ilgh1z, amelyet maga m'g'tt hagy1tt. Mi4d t'>>et 2)t
kassai s e)dlyi magya) lap1k>a. -gy 2z>e4 ap*a is meglt1gatta, aki ekk1) L)g>a4 a magya) p)t sze4t1)a
(1lt. M)ai egy)e t(1l1d1tt Be)li4t+l. 0T)dekes s (isszs (ilg (1lt ez. S )em4ytele4:l idege43 I 2)ta ks+>>,
(isszaemlkez(e a 4met 7a)sa4g1ls)a, a >l1k)a, a 4yil(41s s t'meges sze)etkezsek)e.
#
Ut>> 1lya44yi)a 4em (llalt k'z'ssget 19%! el+tti te(ke4ysg(el, h1gy ekk1) ksz:lt 2)sai>l egyetle4
egyet sem (ett 7el m9(ei *egyzk>e, mg A mszros =2m9 kis)eg4yt sem, mely Be)li4>e4 ksz:lt, s 19%6->e4
B=s>e4 *ele4t meg. ,-N.-p1"/
19%! ks+ 4ya)4 7elesg(el egy:tt L)izs>a k'lt'z'tt, ah144t sz2(ese4 )4dult t A4gli>a is.
5alsz249leg az)t 4em Magya)1)szg14 telepedett le, me)t a haza Kasst *ele4tette (1l4a szm)a, s ekk1) mg
4em 71gadta el (gleges4ek a d'4tst, mely sz:l+()1st Gsehszl1(kih1z =sat1lta. A Kassai Napl mellett
az14>a4 m) >udapesti lap>a4 is gyak)a4 k'z'ltM 19%#-t+l az V*sg lla4d mu4kat)s4ak teki4thette.
0L)izsi ta)tzk1dsu4kat h)1m ht)e te)(ezt:k. .e azt4 hat (ig ma)adtu4k.3

-z a kt m14dat *l
ki7e*ezi azt a h1sszK tme4etisget, amely a 7iatal hzasp) letmd*t *ellemezte a kezdeti szakasz>a4. V*
ll1mshely4 M)ai s1kkal 4eheze>>4ek tallta a >eilleszkedst, mi4t 4met 7'ld'4. 0T(ek mKltak el, s mg
mi4dig 4em =s1mag1ltu4k ki egsze4, de 4ha m) * helye4 4e(ettem...3
$
A 7+ akadlyt a 7)a4=ik 4emzeti
el71gultsga, '4z+ >ez)kzsa *ele4tette. 0->>e4 az id+>e4 k:ldte A14 .audet h2)hedt k')le(elt a hatszz
7)a4=ia kp(isel+4ek@ e pathetikus 7eli)at>a4 a 4emes, 7)a4=ia 4emzet leg*1>>*ai4ak tm1gatst k)te az :ld'z'tt,
el4y1m1tt, sztda)a>1lt, 4emes szla(14 4emzet szm)a@ a szla(14 4emzeti m1zgal1m ge47i k'zp14t*4ak
=2m)e k)te a (lasz1kat, s a kp(isel+k 4agy1>> z'me 7elelt is, lelkes egy:tt)zs:k)+l >izt1s2t1ttk a 4emes
szla(14 4emzetet, s egyetle4egy4ek sem *ut1tt esz>e 7el:t4i a leSik14t, s meg>iz14y1s1d4i, (a4-e ilye4 4emzet, s
ha ige4, h1l te4geti 4y1m1)ult lettO...3
<
5all1msai>a4 M)ai hi)tele4 d'4tsk4t t:4tette 7el a hazat)st. 5al*>a4 71k1zat1sa4 kap=s1ld1tt
>e a magya) szellemi let>e. -l+sz') 19%<->a4 utaz1tt Budapest)e, de a k'(etkez+ (ek>e4 )'(ide>>-h1ssza>>
id+)e t'>>sz') (isszat)t Nyugat--u)p>a. 19!"->a4 mg a p)izsi ?lam- ,-N.-p11/ ma)i14 kiad *ele4tette
meg azt a gy9*tem4yt, melyet .1)m4dy Aszl(al k'z'se4 sze)kesztett, 19141930: Tizenhat v
trtnelem htszz !nykpen =2mmel.
A ha)mi4=as (ek M)ai legte)mke4ye>> 2)i k1)szaka. Npsze)9sge gy1)sa4 4+tt, k:l'4'se4 a
()1slak s sza>adel(9 k'zp1sztly k')>e4. K1szt1l4yi ')'ksgt + adta t1(>> a 4la alig
7iatala>>ak4ak, akiket a Nyugat ha)madik 4emzedkek4t sz1ks emleget4i. A 4pi 2)k ki>14tak1z
m1zgalm(al szem>e ke):lt, m az (tized ms1dik 7elt+l 4em=sak e44ek az i)4yzat4ak kp(isel+i, de az +
szemllethez k'zele>> llk )sz)+l is )te >2)lat. Ut4)zssel, m1d1)1ssggal (d1ltk. Szem)e
(etettk, h1gy a magya)1)szgi (isz14y1k szig1)K m)legel+*>+l a k1) szellem4ek ki7e*ez+*( (lt.
A *ele4>+l (isszateki4t(e, e ki71gs1k =sak )sz>e4 ltsza4ak i4d1k1lt4ak. 5al igaz, h1gy a
te)mke4ysg egye4etle4sggel is *)t, de a 4la 7iatala>>ak (g:l is ke(s> e)edeti4ek, s+t 1lyk1)
7elsz24ese>>4ek is >iz14yultak. Ke(ese4 utas2t1ttk el 1ly k1)4 s a44yi)a k'(etkezetese4 a *1>>1ldal
k2s)tst, mi4t +.
A 7'l4yes >izt14sg1t, melyet elle47elei a szem)e (etettek, hama) els'p')te a t')t4elem. A ms1dik
(ilgh>1)K kit')sek1) el(esz2tette az egysges -u)p>a (etett hitt, s a mag4let>e4 is =saps )teM
19!<->a4 sz:letett K)ist7 4e(9 kis7ia meghalt.
Budapest 1st)1mt Ae4y7alu4 (szelte t M)ai. A sztl+tt ()1s>a ha*4 utaz1tt 7el, s egy ilye4
alkal1mmal isme)kedett meg egy ;41s 4e(9 kis7iK(al. A gye)ek sz:lei elt94tek a h>1)K>a4, s M)ai ')'k>e
71gadta az )(t. Nem=sak ez a tette *elezte, h1gy a pusztuls ut4 K*)akezds)e sz4ta el magt. Az144al
>ekap=s1ld1tt az i)1dalmi let>e. A p1li- ,-N.-p1%/ tikai (isz14y1k az14>a4 1lya4 i)4y>a4 (lt1ztak
meg, h1gy + egy)e ke(s> )ezhette a helyt. "rt#$ttek =2m9 )eg4y4ek els+ k'tett Auk=s Cy')gy
sKly1sa4 elma)asztalta az %& magyar k'lt(rrt =2m9 k'tet>e4.
9
M)ai4ak ez a m9(e kegyetle4 kpet 7est a
4emzeti sz1=ializmus)l, m a >2)l 4em tallta elgg mlt4y1lhat4ak, s a 71))adalmak elutas2ts)t
k)h1ztatta a k'4y( sze)z+*t. A "rt#$ttek >e7e*ez+ )sze 196<->a4 m) a zKzd>a ke):lt, sze)z+*e pedig
ugya4e44ek az (4ek szeptem>e)>e4 Ce47>e, ma*d Jlasz1)szg>a t(1z1tt.
N'>> 4em t)t (issza. N(1llt>e4 *)szt =sak elma)asztals>a4 (1lt )sze. ;ellemz+ pldak4t a))a
a >eszd)e lehet hi(atk1z4i, melyet .a)(as ;zse7 4pm9(elsi mi4iszte) 19## m*us>a4 ta)t1tt 0A m)=iusi
hat)1zat s a kultu)lis 71))adal1m 7eladatai3 =2mmel. Az1k k'z s1)1lta M)ait, akik 8itle)t is az)t
utas2t1ttak el, me)t 0le4ztk magt a 4pet3.
19#% s 19$ k'z'tt M)ai NeR W1)k>a4 lt. .1lg1z1tt ugya4 a Sza>ad -u)pa )di4ak, de a
szm9zets>e4 l+k4ek egyetle4 =s1p1)t*h1z sem =satlak1z1tt, 4em (ett )szt p1litikai te(ke4ysg:k>e4.
19#->a4 M:4=he4>e )ep:lt, de ks+4, 41(em>e) $-4 )kezett. 0Az ut=k14 7l)>1=)a e)esztett zszlk,
gysz:44eply Magya)1)szg)t, t:4tet+k3 I 2)ta 4apl*>a4.
1"
Kese)9e4 (ette tud1msul, h1gy a Nyugat
4em llt a magya) 7elkel+k mell. -l(esz2tette )em4yt, h1gy (alaha is (isszat)het Magya)1)szg)a, s ez)t
19#$->e4 7'l(ette az. ame)ikai llamp1lg)sg1t.
Ms1dik '4k4tes szm9zetse alatt ke(ese>>et 2)t, de 4em mutatta 4y1mt szellemi ha4yatls4ak.
19<->a4 az 1lasz1)szgi Sale)4>a, ma*d 19$9->e4 a dl-kali71)4iai Sa4 .ieg1 ()1s>a k'lt'z'tt. Tlete
(g4 4agy14 elmag4y1- ,-N.-p1!/ s1d1tt. 19<->a4 el(esz2tette 7elesgt, a k'(etkez+ (>e4 pedig
71gad1tt 7ia is meghalt. Mg a k'zelllk sem tudtk, sz2()1ham 1k1zta-e M)ai ;41s hallt, (agy pedig '4gyil-
k1s lett.
Ut1ls (ei>e4 megl4k:lt az )dekl+ds mu4kssga i)4t. 19<< 1kt>e)>e4 megh2(st kap1tt a
Magya) P)k Sz'(etsgt+l. -gszsge ekk1))a m) 4agy14 meg)1ml1tt. Xtesett egy p)1sztatam9tte4, mely
e)edm4ytele44ek >iz14yult. -gy)e ke(ese>> em>e))el ta)t1tt )i4tkezst, de 7igyelemmel k2s)te a
Magya)1)szg14 elkezd+d'tt p1litikai (lt1zs1kat. Nud1tt a))l, h1gy egy)e t'>>et 2)tak mu4kssg)l. 19<9.
7e>)u) 6-4 mg e s1)1k 2)*4ak is k:ld'tt le(elet, a))a k)(4, lt1gassa meg.
Ugya4e>>e4 a h4ap>a4, %1-4 halt meg. 5alsz249leg 7*dalmai lehettek. ?elh2(ta a me4t+ket. Mi)e az1k
meg)keztek, a 7'ld'4 he(e)t, mly se>>el a 7e*4. A k)hz>a4 halt meg. M)ai ;41s 'z(egye azt ll2t1tta,
h1gy >aleset t')t4t@ apsa elesett, s az **eli szek)4y l>e (e)te >e a 7e*t, a hal1ttkm az14>a4 l+7egy(e))el
elk'(etett '4gyilk1ssg1t llap2t1tt meg. Aehetsges, a =sald azt a ltszat1t aka)ta elke):l4i, h1gy tKlz1tta4 is
mag)a hagytk az aggasty4t. M)ai sze)ette 71gad1tt 7i4ak h)1m gye)mekt, de idege44ek is )ezte +ket,
hisze4 egy szt sem tudtak magya)ul. 5g)e4delet>e4 Gipsze) sz)mazsK t1)14ti kiad*t, 5')'s()y Qelle)
Ist(4t 4e(ezte meg egyetle4 ')'k's4ek.
A gyszsze)ta)tst m) kt 4appal a halleset ut4 megta)t1ttk. Mi4tegy husz14't4 *ele4tek meg.
Sz')4yi T(a elsza(alta a (e)set, melyet M)ai 19#->a4 2)t. Az 2) ham(ait I k2(4sg4ak meg7elel+e4 I a
te4ge)>e sz)tk.
Ame)ikai llamp1lg)k4t halt meg, de mi4d(gig idege4k4t lt ms1dik haz*>a4. S1k 4yel()e
le71)d2t1ttk m9- ,-N.-p16/ (eit, de a4g1lul I tud1ms1m sze)i4t I egyetle4 k'4y(e sem *ele4t meg.
Magya)1)szg14 (isz14t hi)tele4 meg4+tt az )dekl+ds m9(ei i)4t. 19<9->e4 a Magya) Nud1m4y1s Akadmia
ismt 7'l(ette tag*ai k'z, s a L-N Klu>>al, (alami4t a Nud1m4y1s Isme)ette)*eszt+ N)sulattal k'z'se4
:lsszak1t )e4dezett mu4kssg)l. 199"->e4 azut4 utlag1s K1ssuth-d2**al *utalmaztk. Kt k'4y( is
meg*ele4t )la, s megkezd+d'tt letm9(4ek K*)akiadsa.
A m9(szi s 2)i alk1ts1k )tke mi4dig a t')t4elem 7:gg(4ye. M)ait (tizedek)e kiiktattk a magya)
i)1dal1m>l az1k, akik a 4emzeti hagy1m4yt (isszametszettk, s a (alsg1s4l p1lg)1sulatla4a>>4ak
t:4tettk 7el a magya)sg1t. Az elle4hats >ek'(etkezett, de a h1sszK elhallgats ut4 (alsz249leg mg h1ssza>>
ideig kell ()4i, m2g h1zz(et+legese4 hiteles kpet alk1thatu4k M)ai *ele4t+sg)+l, ')'m'm)e sz1lgl4a, ha e
)'(id k'4y( ak) sze)4ye4 is h1zz*)ul4a ehhez. ,-N.-p1#/
A magyar polgrsg rja!
M)ait a magya) p1lg)sg 2)*ak4t sz1ks szm14 ta)ta4i. Nem alaptala4, de kiss leegysze)9s2t+ ez
a mi4+s2ts. Aeg*1>> m9(ei>e4 ugya4is a m9(sz )tk)e4d*e 7esz:ltsg>e4 ll a p1lg)(al. N1ha >iz14y1s
(1lt a>>a4, h1gy az egy4 4agy14 ke(s K*at adhat ahh1z kpest, amit a hal1ttak hagy4ak )4k ')'ksgk4t,
4em ke(s> (1lt meggy+z+d(e a))l, h1gy a maga >els+ t')(4yei sze)i4t l+ szellemi, alk1t em>e)
semmi7le k'z'ssg>e4 4em tallhat*a meg a helyt. Nagadhatatla4, h1gy '4let)a*zi 7+ m9(e, az Egy polgr
vallomsai) egyik leg*1>> )eg4ye, A !ltkenyek) (alami4t leghats1sa>> sz24m9(e, A kassai polgrok
egya)4t azt >iz14y2t*a, h1gy a sz:l+()1s mg t'>>et *ele4tett M)ai, mi4t K1szt1l4yi szm)a. A "zegny
kisgyermek) a *a+sirta s az Aranysrkny sze)z+*e egysze))e tula*d142t1tt let)e szl lm4yeket s
pa)lagisg1t S)szeg4ek. M)ai k'zele>> *)t ahh1z, h1gy eszm4y2tse sz:l+helyt. K'44ye>>e4 is meg-
tehette ezt, hisze4 a 8e)4d-pa)ti ()1s4ak s1kkal gazdaga>> mKlt*a (1lt. Nem sza>ad az14>a4 7eled4i, h1gy
A zen$,l#k az apk szig1)Ka4 sza>ly1z1tt (ilga elle4i lzads )eg4ye, az Egy polgr vallomsai>a4 pedig
a h+s megsz'kik a 5)1s>l. Igaz, a )eg4ys1)1zat h+se, Ca))e4 Lte) (isszat) sz:l+hely)e, de ez az
K*)atallk1zs 4em ppe4 7elh+tle4M ,-N.-p1/ a 5)1s is meg(lt1z1tt, s tal4 a h+s4ek si4=s m) szeme,
h1gy sz)e(egye az )tkeit.
A))a a k)ds)e, mit is *ele4tett a )gi Kassa M)ai4ak, legk'44ye>>e4 a -assai #r&rat B1961D alap*4
lehet (lasz1l4i, me)t e>>e4 a k'4y(>e4 ke(s> lehet )ez4i a ktely 7elha4g*ait. A (isz14ylag1s egy)telm9sg a
keletkezs k'):lm4yei(el magya)zhat. Amik1) a ?el(idk egy )szt tme4etileg ismt Magya)1)szgh1z
=sat1ltk, M)ai h)1m 4ap1t t'lt'tt sz:l+()1s>a4, h1gy K*sg2)k4t >eszm1lt ksz2tse4. Magya)1)szg14
>e7e*ezett, de Ame)ik>a4 4mileg td1lg1z1tt, s A .arrenek m/ve =2mmel 19<<->a4 k'z)ead1tt )eg4ys1)1zat4ak
z) )sz>e4 m) tl4yeg2t(e, 7'ld)a*zi s 4p4e(ek eml2tse 4lk:l 71galmazta meg a (isszat)st, az Kti)a*z>a4
(isz14t sa*t tapasztalatait )'gz2tette, 2gy ez a k'4y(e leplezetle4:l el)ul*a szemlyes el71gultsgait.
A szkesegyhzat (szzad1k14 t p2t+ 0+slakk, magya)1k, 4metek s szl1(k1k3 szem>ell2tsa a
0=seh hi(atal41kszellem3-mel 4yil(4(ala4 a )1ma4tika ')'ksgt idzi.
11
AassK, >el:l)+l kii4dult 7e*l+ds ke):l
elle4tt>e 1lya4 71)m(al, melyet meste)sgese4 s hi)tele4 e)+szak1l4ak ) a t+le idege4 a4yag)a. M)ai
szemllet4ek )4yaltsgt di=s)i, h1gy az )(els 4em egysze)9e4 4emzetek)e, de k1)szak1k)a is (14atk1zik.
0A (ilgh>1)K ut4 a kisp1lg) lpett sz24)e, aki 4em aka)t mst, mi4t (issza71)gat4i az id+ ke)ekt.3
1%
Megszakadt 71lyt141ssg1t 4em lehet K*)a lt)eh1z4i, az e77le k2s)let maga is sze)(etle4. Kassa (isszat)te 4em
(lt1tt ki ')'mu**14gst az 2)>l.
N)ia414 ktsgk2(:l meg)zta M)ait. N1ha >:szk4 emlegette, h1gy =sald*>l h)ma4 is ha)=1ltak B=s
elle4 1<6<->a4, ha*lam1s (1lt Kgy g14d1l4i, a K)pt-mede4=e ,-N.-p1$/ =sakis a M14a)=hia ke)etei4 >el:l
ta)that egysg>e4. L1lg)i m9(eltsg4ek sze)(es )szt alk1tta az, ami k'z's (1lt ?e)e4= ;zse7 >i)1dalm4ak
szellemi let>e4. 5issza mgsem s()1gta ezt az llamalakulat1t, 41ha (ele egy:tt (esz2tette el sz:l+()1st.
Musil 4agy )eg4y)e hi(atk1z1ttM i)4i(al szlt a >etel*es:letle4 )em4yek)+l.
K1szt1l4yih1z has14la4 meg (1lt a))l gy+z+d(e, h1gy a k1)ai lm4yek )4y1m*k >lyeg:ket az
em>e)i szemlyisg)e. -)d+(el '(ezett s szkesegyhz k') p2tett ()1sk4t idzte 7el azt a (ilg1t, mely szm)a
az el(esz2tett >iz14y1ssg1t *ele4tette. A md, ah1gya4 a Kassa k')4yki e)d+k)e emlkezik, >iz14y2t*a,
me44yi)e k'zel llt h1zz a 4met )1ma4tika )tk(ilga. Az (szzad1kig p:l+, mg >e7e*ezetle4
szkesegyhzat a ()1si kultK)a *elkp4ek teki4tette, mely>e4 -u)pa k'z's ')'ksg4ek l4yegt, 4emzeti 7e-
sz:ltsgek meghalads4ak lehetsges alap*t ltta.
Szemlyes hi4ylm4y>+l az 1tth14tala4sg ltal41s )zs)e k'(etkeztetett, amely az els+ (ilgh>1)K
ut4i 4emzedk egszt that1tta -u)p>a4. Kem4y '4i)4i(al 1lya4 kala4d4ak mi4+s2tette az utazst, mely
04egy(e4e4 tKl3 mltatla4 az em>e)hez, a =lkpzet tel*es hi4yt >iz14y2t*a. 05issza kell kap4i hitemet, de 4em
za*14g(a s hagymzas '4k2(:let>e4 k)em, k'(etelem (issza, ha4em *za414, gya4ak1d(a. 8it 4lk:l 4em
tud1k l4i.3
1!
M)ai s1)s4ak t)agikuma )e*lik a>>a4, h1gy let4ek ppe4 1lya4 szakasz>a4 k4ysze):lt (gleg
elhagy4i Magya)1)szg1t, amik1) hat)1z1tt (lt elkpzelse a))l, mi is lehet a p1lg)i 2) 7eladata, ha Kgy
d'4t'tt, h1gy a magya)sgh1z aka) ta)t1z4iM 08i(ats)zs, az eu)pai sze)ep tudata, s a mly k'telessgM sze)et4i
s sz1lgl4i a 4pet, melyhez 4yel(, emlk, * s )1ssz s1)s, s 4yel(4l s 7a*t4l is ,-N.-p1</ e)+se>>
k't+a4yag1k, a k'z's 4emzeti s1)s k't'z... -z a d1lgu4k -u)p>a4.3
16
Az)t (a4 k:l'4's sKlya e ki*ele4ts4ek, me)t M)ai e)+se4 meg (1lt gy+z+d(e a))l, h1gy a p1lg)sg
ha4yatls4ak i4dult a FF. szzad>a4. A te)mszetes magya)1s1ds leg*1>> pld*4ak (lte a szsz-magya)
()1si kultK)t, mely4ek mu4ksai s1ha 4em t')ekedtek hd2ts)a, de =sakis addig >e=s:lte a p1lg)t, am2g
alk1ts)a is kpes (1lt, teht 4em )te >e meg+)zssel. Niszt>a4 (1lt azzal, h1gy a 7el(idki ()1s1k m)
N)ia414 el+tt ha4yatls4ak i4dultak. Nh1mas Ma44 m9(ei>+l azt a ta4ulsg1t (14ta le, h1gy a ki7e*ez+, a
m9(sz m) a p1lg)i hagy1m4y (gt *ele4ti. 8i>ztatta a kassai ke)esked+ket, ami)t 4em ma)adtak 0a pult
m'g'tt3. Kise>>sgi )zs t'lt'tte el 4agyap*(al szem>e4, aki asztal1s (1lt. Amik1) '4magt *ellemezte, meg
4em (alsult lehet+sget emlegetett, lem14d ha4g4em>e4M 0sze)ettem (1l4a p1lg) le44i, itt s 2gy, e>>e4 a
()1s>a4. L1lg) l tal4 m9(sz... .e s1)s1m ms (1lt.3
1#
Mikszth1t s K)Kdyt az)t is >e=s:lte, me)t p14t1sa4 lttk a (gzetet, mely >etel*esedik (ilguk 7'l'tt, s
ugya4ez a ha4yatlstudat ksztette a))a, h1gy a s1hasem >e7e*ezett szkesegyhz>a4 lssa az l+ kultK)a *elkpt.
Azt ll2t1tta, h1gy =sakis addig lehet:4k eu)paiak, 0am2g sz'(egez+k s magya)zk, ki7e*ez+k s meg)t+k3
(agyu4k.
1
A meg)tst az eu)pai em>e) elidege42thetetle4 tula*d14sg4ak teki4tette, amely md1t ad a )sz(t)e
a sze4(ed+k, a mlt4y1ssg)a a (esztesek s a ktely)e az :d(ta41k, s+t eszmk i)4t. 0A >2)lat els+)e4d9e4
eu)pai sze)ep s 7eladatM Xzsia d1lga a )a*14gs s a (akhit, -u)pa d1lga a >2)lat s '4isme)et.3
1$
A FF. szzad k'zps+ ha)mad>a4 a 4agy hatsK 1)1sz 71)malistk, a =seh s 7)a4=ia st)uktu)alistk
(agy az a4g1l- ,-N.-p19/ szsz 0K* k)itika3 h2(ei ha*lam1sak (1ltak egy-egy kultK)a *ele4t+sgt kiz)lag az14
m)4i, me44yi ma)ada4d alk1tst hagy1tt ht)a. A m9k'zp14tK >2)l s1k egye4etle4sget tallhat M)ai
k'4y(ei>e4. -gyes )eg4yeit I pldul a "irlyt B196!D I ak) ki7e*ezette4 elhi>z1tt4ak is (lheti. M)ai
7el71gsa 4i4=s 'sszha4g>a4 az ilye4 szemllettel. Nem=sak a kultK)t, de az i)1dalmat is let71)m4ak teki4-
tette. A meglhetsi k4ysze)e4 k2(:l az)t is (llalta az K*sg2)st, me)t az alk1t4ak k1)(al szem>e4 ta4Ks2t1tt
magata)tst is az i)1dal1m )szek4t ta)t1tta szm14.
-z az llsp14t ki7e*ezette4 k1)sze)9tle44ek, ela(ult4ak t94hetett a ms1dik (ilgh>1)K ut4i
(tizedek>e4. A FF. szzad (g4ek s1kkal ke(s> egysges, a mKlt 4agy14 is k:l'4>'z+, s1ksz1) ma*d4em
'sszeegyeztethetetle4 hagy1m4yai>l (l1gat i)1dal1mszemllete m) t:)elmese>> az 1lya4 )telmezsekkel
szem>e4, amelyek 4em a le2)t sz'(eget az141s2t*k az i)1dal1mmal.
A44yi >iz14y1s, h1gy 7iatal (ei ut4 M)ai el(esz2tette )dekl+dst az a(a4tg)d i)4t. A kt
(ilgh>1)K k'z'tti id+szak -u)pa-sze)te a (isszateki4t+ i)4yzat1k 7ele)+s'dst is h1zta mag(al. M)ai
elkpzelse a )eg4y)+l azzal a k1)szakkal (1lt 'sszha4g>a4, amely>e4 &1ge) Ma)ti4 du Ca)d (agy ak)
Ald1us Ae14a)d 8uSley is a m97a* 4agy hatsK kp(isel+*4ek szm2t1tt. S1ka4 g14d1ltk a hKszas-ha)mi4=as
(ek>e4, h1gy az a(a4tg)d zskut=4ak >iz14yult. M)ai alk1ti egy4isge a ha)mi4=as (ek)e kialakult, s
l4yeg>e4 m) 4em (lt1z1tt a ks+>>iek s1)4.
E maga t'kletese4 tiszt>a4 (1lt azzal, h1gy helyzete alap*4 k'44ye4 lehetett )tk+)z+4ek (agy ak)
ma)adi4ak 4e(ez4i. 0A kiegyezs ut4i magya) 4emzedk a maga *ele4k1)>a4 ltM 4 m) =sak a s)t+d'ttek s
a 7a4atikusak ,-N.-p%"/ k'z'tt.3
1<
K)Kdyt s K1szt1l4yit ta)t1tta igazi alk1t4ak, sa*t magt i4k>> =sak
megta)t4ak (lte. Azzal )(elt, h1gy a mi4de4k1)i elle4zk s1hasem (14hat*a ki magt a 7e44ll llap1t1k
hatsa all. 0Gi(iliz=i>a sz:)k:l+ kultK)a3 kp(isel+*4ek tudta magt.
19
Nem=sak a ke)eszt4ysget, de a
sza>adel(9sget is lez)t 7e*ezetk4t ta)t1tta szm14. 8itle)t s Sztli4t egya)4t az egy4 *1gai4ak el-
tip)s)t gy9l'lte, s a 4yugati (ilg4ak azt a )szt is el2tlte, amelyik 4em (ett )szt 0a 4agy k1llekt2(
p1litikai k2s)letek>e43M 0?asizmus s >1lse(izmus 7el7al*k egymst, mi4t a mese>eli 1)1szl41k, s mik1) a
kt 7e4e(ad 7a)ka a p1)14d14 ma)ad, az a4g1l u)ak 7ellla4ak ma*d, kez:k>e4 a Nimes-el s az K* 8uSley-
k'tettel, s 4y*asa4 k)dikM Y81gya4, m) (geO... 8ama)a>> k'(etkezett >e, mi4t g14d1ltukZ. S (')'s
szek79t t9z4ek a szm1ki4g g1m>lyuk>a, s elme44ek az 1pe)>a, me)t Cigli 4ekel.3
%"
Nh1mas Ma44 mellett JsRald Spe4gle) s ;1s J)tega y Casset 'szt'4'zte M)ait a p1lg)sg
ha4yatls4ak meg71galmazs>a4. Az + m9(eik, els+s1)>a4 A 0y'gat alkonya: A vilgtrtnet alaktannak
krvonalai B1er 2ntergang $es A3en$lan$es: 2mrisse einer 4orphologie $er 5eltges+hi+hte) 19%!D s A
tmegek lza$sa 67a re3eli8n $e las masas) 19%9-!"D e)+s2tettk meg azt a meggy+z+dst, h1gy egysges
kultK)t tula*d142ts14 az alk1t p1lg)sg4ak, s kettszakadst ttelezze4 7el a sa*t k1)>a4. A kisp1lg)
m) 4em kzm9(es, =sak 71gyaszt, a t(1lsg 4+ szellemi em>e) s t'meg, magas s 4psze)9 i)1dal1m
k'z'tt. M)ai m) a 4egy(e4es (ek>e4 az ame)ikai p14y(a)eg4yekt+l 7ltette a magya) i)1dalmat, ksei
4apli pedig azt ta4Ks2t*k, mi4du4tala4 el71gta a 7lelem, h1gy az V*(ilg>a4 gy)t1tt t'meg=ikkek
t'4k)eteszik az eu)pai kultK)t. A k'z- ,-N.-p%1/ p14t1s2ts>a4, :zleti s p1litikai )dekek hats>a4 ke)este
a magya)zat1t a p1lg)i kultK)a 7el>1mls)a. 0-gy kultK)a ig4ye 4em p4zk)ds. A 4pm9(szet s a k'zpk1)i
p1lg)i m9(szet =s1dlat1s )emekei ta42t1ttak e))e.3
%1
A kt 7elh1z1tt pld>l ki(ilglik, h1gy 41ha M)ai sze4(edlyese4 hitt a p1lg)i let71)ma )tkte)emt+
e)e*>e4, egyltal4 4em (1lt )zketle4 a pa)aszti kultK)a szpsgei i)4t. A )gi Kassa lt1msa Kgy lt >e44e,
ah1gy 4melyik pa)asztk'lt+>e4 7alu*4ak kpeM a sze)(es k'z'ssget mi4dkt eset>e4 a kpzelet (et2tette a
mKlt>a. A *ele4 z9)za(a)1s4ak, a mKlt )e4dezett4ek mutatk1z1tt, s a kett+ k'z'tt les (1lt a hat)(14al.
M)ai az els+ (ilgh>1)Kt 1k1lta a (lt1zs)tM 0-ze)4y1l=szzhat(a4htt+l eze)kile4=szztize4kett+ig
Kgy )eztek az em>e)ek, mi4tha lla4da4 4egyedh)1m (1l4a, (agy 7lkile4=. Azt4 (gtat4i kezdett a mutat, s
egysze))e *7lt mutattak az 'sszes )k.3 -gy ((el a -assai #r&rat ut4 9g s !l$ B196%D =2mmel meg*ele4t
(all1ms1s k'tet>e4 1l(ashat ez a ki*ele4ts. Az id+tle44 me)e(2tett mKlt, s a gy1)sa4, kiszm2thatatla4
i)4y>a4 talakul *ele4 hihetetle4:l e)+s szem>ell2tst az is i4d1k1l*a, h1gy M)ai egyltal4 4em hitt N)ia414
kiigaz2thatsg>a4. Kese)9sg4ek k:l'4's 4y1matk1t ad, h1gy ppe4 akk1) lett K)) )a*ta, amik1) ')'mmel
71gadhatta (1l4a Kassa (isszat)st. 0A magam md*4 (issza kell 71glal41m Kasst, az idege4ekt+l, I de az
isme)+s'k is idege4ek... I44e4 i4dultam el, e hzak k'z:l, 4egy(e4(es (agy1k, egsz 4ap hal1tt apm)a s hal1tt
kis 7iam)a kell g14d1l4i, s m1st, h1gy (isszat)tem a Ytett sz24hely)eZ, tud1m, 4em sike):lt az let.3
%%
Igaz, egyetle4 gye)mek4ek el(esztse is h1zz*)ult M)ai )em4ytele4sghez. &e*t+zk'd+ alkat)a
*ellemz+ md14 ,-N.-p%%/ alig tett eml2tst e halleset)+l, s akk1) is ltal41s )(4y9 :ze4et4ek, a
sz:leit+l kap1tt ')'ksg 71lytathatatla4sg)l szl eszme7uttats4ak )e4delte al. A k'4y( alapg14d1lata a
p1lg)i let71)ma megsz94s)e (14atk1zik. Aehetetle4 megt)4i 1lya4 1sztlyh1z, amelyik m) el(esz2tette
sKlyt.
N'>> t44yel is >iz14y2t1tta M)ai a p1lg)sg 7el>1mlst. A szemll+d+ magata)ts le)tkelst
ppKgy e (lsg meg4yil(4uls4ak teki4tette, mi4t az )telem hitel4ek el(esztst. - kt (lt1zs
7elszm1lta az )telmisg '4llsgt, mag4y)a k)h1ztatta a p1lg)sg )gi e)4yei4ek (delmez+*tM 0ha
7elel4i aka)sz a (ilg k)dsei)e, =sak a mag4y>l 7elelhetsz, mely tel*es, mi4t az let s a hall. Ts 4em
igaz, h1gy ez a mly, s9)9 mag4y em>e)-elle4es@ az em>e)ek :gyt akk1) sz1lgl1d tel*ese4, ha el(14ulsz
:gyeik el+l.3
%!
M)ai 4em tallt k'z'ssget, amelyhez ta)t1zhat1tt, 2gy K1szt1l4yi szt1i=izmust h2(ta seg2tsg:l.
Meta71)it is a "zma$s sze)z+*4ek (e)sei>+l k'l=s'4'zteM 0=s1dlat1s (e4dgsg>+l3 =se4des
ksz:l+ds)e szl2t1tta 7el '4magt. -gyetle4 m14dat1t elg idz4i a44ak >iz14y2ts)a, me44yi az thalls
a>>a4, ah1gy a hall)a 7elksz:lst meg71galmaztaM 0AehKz4i a gy9)9t, az )t, mellkes m1zdulattal,
sz)ak1z1tta4 eld1>4i mi4de4t, amit az let>e4 gy9*t'tt:4k, +)izt:4k s =ipelt:4k, halla4i mg a (ilg
ha4g*ait de m) 7lig =suk1tt szemekkel, mi4t aki 4agy14 h1sszK (4d1)ls ut4 az idege4 71gad>a4 pihe44i
t), halla4i a (ilg1t, de =sak Kgy, mi4t a (4d1) az idege4 ()1s z')e*t, a ()1st, melyhez 4i4=s igazi k'ze
t'>>, mely4ek ')'me s ktsg>eesse, pa)z4asga s e)4ye, *1g)e4dsze)e s tilalmai 4em )i4tik +t, a
pihe44i t)+t, az tutazt, az idege4t, lehKz4i a ,-N.-p%!/ gy9)9t, az )t, lassa4 ele*te4i mi4de4t, ami)+l azt
hitt:k, h1gy 4em tudu4k l4i 4lk:le, el7ele*te4i a >e=s(gyat, a g+g't, a k* sz1m*Ksgt, a mu4ka 7esz:ltsgt,
el7ele*te4i ked(esei4k a)=t, ah1gy az elal( el7ele*ti a 4appal >)it, halla4i mg a (ilg1t, de m) 4em 7igyel4i
1da, emlkez4i mg, de m) m1s1ly1g4i, me)t 4em 7*, lehKz4i a gy9)9t, az )t, a )uhkat, a =2meket, a
7eladat1kat, eld1>4i a testet is, ezt a k1p1tt s gya4Ks sz'(etet, el1lta4i mi4de4 74yt, egyed:l le44i, m) 4em is
dide)eg4i, elalud4i, alud4i.3
%6
M)ai a p1lg)sg ha4yatls(al s a ks+4 sz:letettsg tudat(al i4d1k1lta a szt1ikus magata)ts
sz:ksgessgt. A ms1dik t4yez+ (1ltakppe4 az els+4ek llekta4i (et:lete. Mi4t ilye4, k:l'4'se4 714t1s
sze)ephez *ut az1k>a4 a )eg4yek>e4, amelyek a k'zp1sztly mKlt*)l s *ele4)+l szl4ak.
;ellemz+ plda a :ls ;'$n B19!#D, mely 4em 4e(ezhet+ sem kiemelked+, sem tel*ese4 7l)esike):lt
alk1ts4ak, ugya4akk1) *l mutat*a M)ai )eg4yei4ek ltal41s sze)kezeti (14sait.
A sze)epl+ket >el:l)+l k'zel2ti meg az el>eszl+, a t')t4etm14ds :teme 4agy14 lassK, me)t M)ai 4em
k')kpet k2(4 ad4i egy 1sztly ki7)ads)l, de a ha4yatls )zst aka)*a ki7e*ez4i. 8usz144gy )4l is
)'(ide>> a tula*d14kppe4i t')t4s, s 7elt94+e4 ke(s a sze)epl+. K+m2(es K)ist7 >2)4ak el kelle4e
(laszta4i egymstl C)ei4e) Im)e 1)(1st s ?azekas A44t. A 7elek k'z:l a 7)7i egyk1)i isk1lat)s, m2g a 4+
7utlag1s isme)+s. A t)gyals el+tti 4ap14 C)ei4e) Im)e 7'lke)esi a >2)t, s k'zli (ele, 7elesge gygysze)es
'4gyilk1ssg1t k'(etett el, s + megme4thette (1l4a, de mgsem tette ezt, me)t 7ltke4ysg >)edt >e44e,
mgpedig ppe4 K+m2(es i)4t. Az egyk1)i 7utlag1s tallk1zs ?aze- ,-N.-p%6/ kas A44a s K+m2(es K)ist7
k'z'tt 4agy14 mly hatssal (1lt az assz14y)a. -))e de)2t 74yt az 1)(1s. 81sszK mag4>eszd>e4 a gy1)s
71)dulat, >eszl+ s hallgat (isz14y4ak hi)tele4 meg(lt1zsa 1lya4 (14s, mely M)ai * 4h4y )eg4y4ek
sze)kezett *ellemzi. C)ei4e) s1kig '4maga 7el*ele4t+*4ek ltszik, de (g:l is ha4g4emet (ltM azt aka)*a
megtud4i, (a*14 4em 71glalk1ztatta-e ?azekas A44a szemlye a >2)t.
Maga a sze)elmi h)1msz'g 4yil(4(ala4 elk1ptat1tt k'zhely. Mlye>> )telmet az ad a )eg4y4ek, h1gy
a >2) a magya) p1lg)sg4ak 1lya4 kp(isel+*e, aki 4em a sa*t k1)(al egy id+>e4 l. 5ikt1)i4us az
)tk)e4d*e. 8a igaza (a4 az 1)(1s4ak, a >2))a *ellemz+ k1)sze)9tle4 magata)ts, sze4(tele4 t(1lsgta)ts
1k1lhat ?azekas A44a '4gyilk1ssg)t.
K+m2(es a k'telessget ta)t*a els+dleges4ek, (agyis a k'z'ssget al)e4deli az egy44ek. 8a)mi4=4y1l=
(es k1)a elle4)e m) mlye4 t)zi a mula4dsg sKlyt. 5alls1ssga 4em kap=s1ldik sze)(ese4 a
szemlyisghez. 8agy1m4ytisztel+@ 0')'k's4ek3 (li magt, de m)tkta)tsa, szem)messge g')=s's
(dekezs, >els+ >iz14ytala4sg leplezs)e sz1lgl. ;elkpese4 ap*a halltl szm2t*a az K* k1)szak1t, amely>e4
m) 4em )zi 1tth14 magt. ?el4z el+dei)e, de egyKttal 4eheztel is )*uk. A>>l, h1gy + m) 4em tud*a azt a
sze)epet *tsza4i, amely4ek az el+z+ 4emzedk mg kpes (1lt meg7elel4i, a))a k'(etkeztet, h1gy az apk h1ztk
az + k1)1sztlyt 4ehz helyzet>e. A M14a)=hia >uks(al, a p1lg)i letmd el(:ls(el magya)zza a p1litikai
szls+sgek meg*ele4st. -gy7el+l hasz14el(9sggel, ms)szt 7elel+tle4, dzse4t)i g14d1lk1dsmddal tall*a
szem>e4 magt. N)hd2tsukat a p1lg)i letmd egye4sKly4ak 7el>1mls- ,-N.-p%#/ (al magya)zza.
Ugya4akk1) sa*t )tk+)z+ magata)tst sem )zi t'>> hiteles4ek. Cya42t*a, h1gy ki:)esedtek a 71)mk,
amelyekhez )agaszk1dik.
5lsg)zete has14l2t a ;1seph &1th <a$etzky in$'l8 =2m9 )eg4y>e4 sze)epl+ ?)a4z (14 N)1tta >els+
meghas14lsh1z. Az auszt)iai 2)4ak ez a m9(e mi4d'ssze h)1m ((el k1)>>a4 *ele4t meg. Nagy14
k:l'4>'zik M)ai k'4y(t+l, m a 71lyt141s mKlt4ak s a szakad1z1tt *ele44ek szem>ell2tsa &1th k'4y(>e4 is
ugya41lya4 elle4tm14dst mutat K'zp--u)pa 1916 el+tti s ut4i t')t4ete k'z'tt, mi4t M)ai )eg4y>e4M
0K+m2(es K)ist7 ppe4 a hat)14 sz:letett, kt (ilg hat)4@ 4ha azt hitte, igaz4 a77le 7*dalmasa4-t1)z,
t')t4elmi pilla4at>a4@ a szzad71)dul pilla4at>a4, mik1) a p1lg)i 1sztly mg >+sgese4 s >izt14sg>a4
l(ezte a =saldias >i)t1kls *a(ait, az 1)szg, 4agy s te)mszetes hat)ai(al, =s1)>2tatla4ul 'lelt magh1z 1szt-
ly1kat s 7a*tkat, >ke idill*t l(ez+ >i)t1k1s1kat 7'ldalatti m1zgalmak lid)=es 74y*elei, t(1li 7'ldl'ksek >i-
z14ytala4 m1)a*a 7igyelmeztette =sak a k'zelg+ (eszedelem)e.3
%#
81gya4 alakult M)ai kpe a p1lg)sg)l lete ms1dik 7el>e4O -))e a k)ds)e 4apli>a4, illet(e Az
igazi B1961D =2m9 )eg4y>e4 ke)eshet*:k a (laszt I ez ut>>i ugya4is egyetle4 1lya4 m9(e, mely4ek ms1dik
7elt tel*es egsz>e4 a szm9zets>e4 2)ta, s 2gy hitelese4 adhat 71galmat 7el71gs4ak esetleges
meg(lt1zs)l.
Aki isme)i a 81)thy-k1)szak (ezet+ elmi4ek 4emzet7el71gst, (isz14ylag ke(s e)edetisget tallhat
a>>a4, ah1gya4 M)ai a p1lg)sg szemp14t*>l meghat)1zta -u)pa s a magya)sg (isz14yt. Sze4t Ist(4
llam4ak eszm4yt (all1tta, teht a legk:l'4>'z+>> 4emzetisgek egyms- ,-N.-p%/ mellettisgt,
k'l=s'4's t:)elmt hi)dette. Mi4de44em9 hd2tst el2tlt@ =sakis (dekez+ 4a=i14alizmus4ak tula*d142t1tt
lt*1g1sultsg1t.
T)tk)e4d*e egsz>e4 elle4tm14d1tt a 4piek szemllet4ek, egyes k)dsek 7'l71gs>a4 (isz14t
meglep+e4 k'zel llt h1zz*uk. 5e)es Lte)hez has14la4 a megma)adst ta)t1tta el)e4d+ =l4ak, s Nmeth
Aszl(al egyet)t(e a mi4+sg )(4yes:lst s:)gette. Xllsp14t*4ak tal4 az a legi4k>>
7igyelem)emlt sa*t1ssga, h1gy egymssal t4ylegese4 (agy ltszlag elle4ttes szemp14t1k
7igyelem>e(tel)e is g14d1lt, 2gy pldul a me44yisg lt*1g1sultsgt is ha4g1ztatta. -lhama)k1d1tta4
2tltek az1k, akik a szellemi ki(laszt1ttsg )e4d2thetetle4 (delm(el (agy egye4ese4 a t'megek
meg(ets(el (d1ltk, hisze4 p14t1sa4 az)t >e=s:lte a FIF. szzadi sza>adel(9eket, me)t a t'>>sg
)dekeit az egy4i ki(lsgtl 7:ggetle4:l is 7igyelem>e tudtk (e44i. 0Az em>e)i t')t4elem>e4 el+sz')
t')t4t meg, h1gy a t'meg 4em e4gedte (ezet4i magt a ki(l>> szellemek ltal, ha4em '4maga ha*t1tta
(ezet4i a (ilg1t, s e))e a (gtele4 7elel+ssg9 sze)ep)e 4em (alamilye4 e)k'l=si, (agy egy4i ki(lsg,
tehetsg *1g1s2t1tta 7el, ha4em egysze)9e4 a t'meg t4ye3.
%
Sza>adel(9 szemllet4ek meghat)1z e)e*9 alap7'lte(se (1lt, h1gy a kultK)a leg4agy1>>
e)edm4yeit a hd2tstl idege4ked+ p1lg)sg te(ke4ysg)e (ezette (issza. A magya) t')t4elem ks+>>i
t)agdiit I N)ia414t is I a t')'k megszlls k'(etkezm4y4ek ta)t1tta, me)t 0hd2t s meghd2t1tt k'z'tt
4i4=s, 4em lehet s1ha Y=1-eSiste4=iaZ.3 196->e4 az)t 4e(ezte 0izgalmasa4 id+sze)93-4ek Kem4y Hsig-
m14d )eg4yt, a =or$i$#k>et, me)t a))a emlkeztette, h1gy a sz1(*et =sapat1k magya)1)szgi *ele4lte az
1szm4 u)al1m- ,-N.-p%$/ h1z has14l.
%$
A magya) 4emzettudat gye4gesgt a 71lyt141ssg4ak ilye4
hely)eh1zhatatla4 megszakadsai(al magya)zta. 0[7igyel* m1st. Me)t amit elm14d1k, m) 4i4=se4 a
(ilg>a4.3 A 4i4=stele4 pa)asztsg>l *'tt ki(4d1)l, a ?'$it =2msze)epl+*e m14d*a ezt egy )mai szll1d>a4,
(alamik1) a 4egy(e4es (ek (g4.
%<
A magya) p1lg)sg)l >eszl, melyet a =seld szemsz'g>+l, k'4y')tele4:l
2tl meg. Ne(etsges4ek mutat*a let71)m*t s sze)zsi (iszketegsgt, gy(asg1t se*t )e4dsze)etet>e4, m
(gs+ k'(etkeztetse mgis az, h1gy 0(alami elpusztult 1tt, amit 4em lehet pt1l4i3.
%9
M)ai szem>e4 a hi(atstudat a p1lg) leg7+>> e)4ye. Amik1) ms1dik szm9zets>+l (isszateki4t
196# s 196< k'z'tti tapasztalatai)a, az a (gk'(etkeztetse, h1gy id+ el+tt sz1)2t1ttk ki a p1lg)t a magya)
t)sadal1m>l, s ezzel *71)m4 hely)eh1zhatatla4 k)t 1k1ztak, me)t lehetetle44 tettk, h1gy )(4yes:l*'4 a
szaksze)9sg ig4ye.
N1ha az 196< ut4i Magya)1)szg)l M)ai4ak =sakis hzag1s isme)etei (1ltak, id+)+l id+)e el+)elts)l
tett ta4Ksg1t I pldul akk1), mid+4 19<#->e4 ksz2tett 4apl7'l*egyzsei (g4 a Magya)1)szg gazdag1ds)l
hall1tt h2)ekhez >1)Klt meg*egyzseket 79z'ttM azt *s1lta, h1gy a k14t) (ezet+k elads1ds 1k1zta (lsg1t
71g4ak el+idz4i.
Mi4degyik 1sztllyal szem>e4 (1ltak e)+s 7e44ta)tsai, de 4em hitte, h1gy meg lehet4e sz:4tet4i +ket. Meg
(1lt gy+z+d(e a))l, h1gy kiegsz2tik egyms e)4yeit. N1ha t(1l llt t+le, h1gy a pa)asztsg kultK)*t ll2tsa
k'zpp14t>a, 4em (14ta ktsg>e, h1gy ez az 1sztly 7'l>e=s:lhetetle4 )tk9 tapasztalat1kkal )e4delkezettM
04agy14 )gt+l (al emlkei3 (1ltak,
!"
hisze4 >i)t1k1lta azt, 0amit a gazdag1k ,-N.-p%</ m) el7ele*tettek3.
!1
0A k'zp1sztly )dekek ltal sugalmaz1tt ha*lam1ssga az illKzik i)4t tel*essggel hi4yzik a magya)
7'ldm2(es- s mu4kst'megek>l3 I 2)ta a ms1dik (ilgh>1)K ide*4,
!%
a FF. szzadi magya) t)sadal1m
gy'ke)es talakulst >emutat )eg4y4ek k:l7'ld'4 2)t ms1dik 7el>e4 pedig m) pa)aszt sz)mazsK
sze)epl+k 4z+p14t*>l )tkelt, amik1) a dzse4t)i sze)ept egy)telm9e4 k)tk14y4ak 4e(ezte, a p1lg))l
pedig azt llap2t1tta meg, h1gy 04em lehet tel*es s egsz em>e)3.
!!
?igyelem)e mlt az14>a4, h1gy mg e
k:ls+ szemsz'g>+l 4z(e is e)4yk4t sze)epel a p1lg) ig4ye a szaksze)9sg i)4t.
M)ai k'(etkezetese4 a ke)esked+ te)emtette ()1st (lte a kultK)a megalk1t*4ak. -z)t ta)t1tta
(gzetes hi>4ak, h1gy 196< ut4 el(ettk az )(4yes:ls lehet+sgt ett+l a )tegt+l. Nemzettudat4ak
lege)edeti>> (14sa a p1lg))l ad1tt kett+s )tkelse. Gsakis ()1si kultK))l (ett tud1mst, de kiz)lag a
mez+gazdasg>l 71k1zat1sa4 kiemelkedett ()1st 71gadta el hiteles4ek. -z)t >e=s:lte k:l'4'se4 s1k)a a
.u44tKlt. 0A 5)1s itt sze)(ese4 4+ el+ a Ne)m+7'ld>+l, 4i4=s k:l'4.3
!6
-gyed:l p1lg)i m9(eltsget
isme)t, s 1)szg4ak a ms1dik 5ilgh>1)K alatti kl()i*t azzal h1zta 'ssze7:ggs>e, h1gy e>>e4 az
id+szak>a4 a hazai p1lg)sg 4em (1lt mlt '4magh1z, elma)adt -u)ptlM 0a d1lg1z magya) t'megek
m9(eltsge a (lsg 71)dul*>a4 mlye>> s ig4yese>>, mi4t a p1lg)sg3 I 2)ta mg 196%->e4.
!#
A p1lg)sggal szem>e4 ki7e*ezs)e *uttat1tt 7'44ta)tsait az14>a4 =sakis akk1) lehet helyese4
m)legel4i, ha 4em 7eled*:k, h1gy M)ai >iz14y1s (1lt a>>a4, aki kilp 1sztly>l, megtagad*a emlkeit s
el(eszti hitelt. Nem hitt a>>a4, h1gy az egy4 kpes lehet t(lat1t (lta4i, ms k'z'ssg ,-N.-p%9/
szemp14t*ai alap*4 )tkel4i. &eg4yei>e4 s1k az egyms mell )e4delt mag4>eszd@ a sze)epl+k 4em tud4ak,
4em aka)4ak tKllp4i sa*t k1)ltaik14. Az igazi s 71lytatsa 4gy sze)epl+ szemsz'g>+l lttat*a a t')t4teket,
1lya44yi)a ha4gsKly1z(a el71gultsgukat, h1gy m)-m) kptele44ek ltszik k'z'tt:k >)mi7le meg)ts.
-gyik:k 2gy )(elM 0magam is p1lg) (agy1k. Nudat1sa4 (agy1k az, p14t1sa4 isme)em az 1sztly hi>it s >94eit,
s (llal1m ezt az 1sztlyt, (llal1m a s1)s1t, mely a p1lg)i s1)s. Nem sze)etem a szal1471))adalm)1kat. Az
em>e) ma)ad*14 h9sges az1kh1z, akikkel sz)mazs, 4e(els, )dek, emlk 'sszek't'zte.3
!
Lte) 4yilatk1zik 2gy, aki K+m2(es4l is (ilg1sa>>a4 lt*a a p1lg)sg sKly1s 71gyatk1ssgait. Jlya44yi)a
e)+s a ha*lama az '4>2)lat)a, h1gy el(lik egy sa*t 1sztly>l sz)maz1tt 4+t+l, h1gy 7elesg:l (egye4 egy
=seldet. - ms1dik hzassga tel*es kuda)=h1z (ezet. Az letmd m'g'tt ugya4is kultK)a (a4, mely 4em egy4i
(laszts 7:gg(4ye, 0lassa4 p:l 7'l, de gy1)sa4 1mlik 'ssze3.
!$
Ms1dik '4k4tes szm9zetse ide*4 M)ai a))a a 7elisme)s)e *ut1tt, h1gy a p1lg)sg ha4yatlsa 1lya4
elle4tm14ds)a is (issza(ezethet+, amely ele(e >e44e )e*lett e44ek az 1sztly4ak a *ellem>e4. A p1lg)
'4megtagad, a hagy1m4y s a k'telessg pa)a4=s)a =selekszik, m egysze)smi4d lla4d >94tudat>a4 l, me)t
a4yagi *a(ak 7elhalm1zs)a kell t')eked4ie, 41ha a ke)eszt4ysg tilt*a ezt. &e4dk2(:li )'(idlts)l tesz
>iz14ysg1t, amik1) )telme seg2tsg(el 7e*lett te=h4ikt h1z lt)e, de 4em g14d1l a))a, h1gy ez a te=h4ika az
i4dulat kez>e ke):lhet, s akk1) +t magt is megsemmis2theti. Meg+)zs)e t')ekszik, a4lk:l, h1gy >iz14y1s
(1l4a a44ak a =l4ak ltezs>e4, mely4ek el)se adhat egyed:l i4d1k1t e te(ke4ysg)e. ,-N.-p!"/
Ame)ikai ta)tzk1dsa egy)e *1>>a4 mege)+s2tette M)ai hitt a>>a4, h1gy a p1lg)sg alk14ya a kis()1si
kultK)a htt)>e sz1)uls(al 7:gg 'ssze. 5isszaemlkezsei>e4 a K)iszti4a()1st is >e4s+sges, sze)(es
k'z'ssg)t di=s)te, azt ll2t1tta, h1gy i4k>> tallt 0ele(e4 p1lg)i lgk')t3 Kass4 s K1l1zs()1tt, mi4t
Budapeste4. N1(>>)a is ()1si 2)4ak teki4tette magt, m 4agy14 szig1)K ha4g4em>e4 )tta meg a pesti 2)kat
I 4em=sak K')me4di ?e)e4=et, de M1l4)t is I, ami)t le*)attk a magya)sg1t a k:l7'ld el+tt. 0Az1k a
k'44y9kez9 magya) i)1dalmi ipa)1s1k, akik m1zgkpekkel, a4ekd1ta-sz24da)a>1kkal, 'tlet-i)1dal1mmal
t1lak1dtak >e a 4yugati szellemi (ilg>aM )t1ttak a magya) i)1dal1m4ak. Nyugat14 ma Kgy ta)t*k szm14 a ma-
gya) i)1dalmat, mi4t egy7le le(a4tei a4ekd1taipa)1ssg1t.3
!<
M)ai s1hasem (1lt (alls1s 2), de ut1ls (tizedei>e4 i4k>> t(1l1d1tt a ke)eszt4ysgt+l, mi4t
k'zeledett h1zz. ?iatalsg>a4 d'4t+ hatst tettek ) Nietzs=he 4zetei, ks+>> pedig egy)e >iz14y1sa>> lett
a>>a4, h1gy ame44yi>e4 az Iste4 hal1tt, az em>e)4ek igaz1l4ia kell sa*t ltezst, ez pedig egyed:l a m9(sz
alk1t te(ke4ysg(el lehetsges. Nem=sak p1lg) s ke)eszt4ysg m14d elle4t egyms4ak, de (alls s
i)1dal1m, (alami4t p1lg) s m9(sz is kiz)*a egymst. 0A m9(sz4ek lm4ye a m9(eltsg. A p1lg) szm)a az
id1m2ts =s1d*a a m9(eltsg.3
!9
A p1lg) 7e44ta)ta4i, meg+)iz4i, a m9(sz (isz14t te)emte4i aka). M) az Egy
polgr vallomsai>a4 sze)epelt ez az elle4tm14ds, ks+>> pedig mg e)+se>>e4 ha4gsKly1zta M)ai, h1gy a m9-
(sz t)sadalm14 k2(:li l4y, (agyis az e)edetileg Nh1mas Ma44tl t(ett szem>ell2ts>l kii4dul(a az
a4a)=hizmush1z k'zeledett, azt ll2t(4, h1gy az a4yagi s szellemi *a(ak ,-N.-p!1/ gya)ap2tsa 4em
egyeztethet+ 'ssze egymssal. 05agy K) (alaki, (agy 2)3 I 1l(ashat a ?'$it 19$<->a4, Sale)4>a4
>e7e*ezett els+ )sz>e4.
6"
;41s meste), A kassai polgrok 7+sze)epl+*e meg(di ()1st, de azzal a tudattal
hasz4l*a (s+*t 7egy(e)k4t, h1gy hi4yzik >el+le a 4agy alk1tsh1z sz:ksges sze4(edly. -z)t kpes az
ld1zat)a.
A p1lg) =sakis akk1) (lhat m9(ssz, ha kpes megtagad4i magt. M)ai m9(szi sike)eit s
kuda)=ait egya)4t e>>+l az elle4tm14ds>l lehet le(ezet4i. Aeg*1>> m9(ei>e4 I ilye4 pldul az Egy
polgr vallomsai4ak els+ k'tete, a )eg4yek k'z:l pedig a "zin$3$ hazamegy B196"D (agy az @tlet
Aan'$os3an B19$"D I sike):lt megtagad4ia magt, tKllp4ie a p1lg))a *ellemz+ kzm9(essge4,
meste)sg>eli tuds14, )(4yt sze)ez(4 a44ak a 7elisme)s4ek, h1gy a m9(szet4ek =sakis el+7elttele a
kultK)a, maga az alk1ts k'z'm>'s a kultK)(al szem>e4.
M)ai e sa)kalat1s ttel4ek ms1dik 7ele ismt Nietzs=he 'szt'4zs)+l )ulk1dik. A k'z'ssgi em>e)
s a mag4y1s m9(sz kett+ssge )1k14 az1kkal a szem>ell2ts1kkal, amelyeket a 4met >'l=sel+ ms
szellemi ta42t(4yai4l is meg lehet tall4i. Lldak4t K1szt1l4yi)a hi(atk1zhat1m, aki h1m1 m1)alis s
h1m1 aestheti=us elle4tt)+l >eszlt, (agy a M)ai ltal 1ly k1)4 71)d2t1tt C1tt7)ied Be44)e, aki a
0kultK)ah1)d1z3 BKultu)t)\ge)D s a 0m9(szeth1)d1z3 BKu4stt)\ge)D alap(et+ k:l'4>sgt ha4gsKly1zta, a
k'ltszet ta42t e)e*t elutas2t el+ads>a4.
61
A szm9zets mag4ya s a tudat, h1gy Magya)1)szg14 szm)a tel*ese4 idege4 p1litikai )e4dsze)t
h1ztak lt)e, ktsgk2(:l h1zz*)ult ahh1z, h1gy M)ai egy)e ki>k2thetetle4e>>4ek 2tlte a k'z'ssgi
lt71)ma s a m9(szi te(ke4ysg elle4ttt. 5lem4y4ek szig1)1dsa magtl )tet+d+e4 ,-N.-p!%/
sz:ksgess tette, h1gy K*)a szem>e4zze4 azzal a k)dssel, m9(szk4t mi kap=s1l*a a magya)sgh1z.
Nem=sak ms1kkal, de '4mag(al szem>e4 is k2mletle4 (laszt 71galmaz1tt meg. Azt ll2t1tta, h1gy az
i)1dal1m lt71)m*tl el(laszthatatla4, h1gy m9(el+*4ek a4ya4yel(i k'z'ssg>e4 kell l4ie, de maga az
i)1dal1m =sakis a 4yel( megK*2ts(al sz1lglhat*a a 4emzetet. -gye4ese4 4emzetelle4es4ek mi4+s2tette az 1lya4
2)t, aki 4em a4yag4ak megmu4kls)a 71)d2t1tta mi4de4 e)e*t. <8m3an trtnt valami B19$1D =2m9
lt')t4elmi )eg4y>e4 az)t is tett =sK71s utals1kat Nmeth Aszl)a s Illys Cyul)a, me)t +k I sze)i4te I
m9(sz)e 4em ta)t1z k)dsekkel is 71glalk1ztak, s ut>> emiatt k4ysze):ltek '4elle4tm14ds)a (agy egye4ese4
megalku(s)a.
0Nemzeti 4yel(e4 az em>e)isg4ek 2)4i... -z az i)1dal1m3 I (all1tta M)ai Ame)ik>a4, s kem4y ha)=1t
71lytat1tt a4ya4yel(e megta)ts)t.
6%
C1ethe sza(ai(al I 0-s gi>t kei4e pat)i1tis=he Ku4st. U4d kei4e
pat)i1tis=he Qisse4s=ha7t3
6!
I >)mi7le haza7ias =lzat1ssg1t kiutas2t1tt a m9(szet k')>+l, mik'z>e4
)telmez+ szt))al 2)t, s 4ap14ta 1l(asta a44ak a magya) k'lt+4ek a mu4kit, akit a 4yel( leg4agy1>>
m9(szek4t tiszteltM 0A)a4y letm9(e szm1m)a az idege4>e4 i)1dalmi letme4ts (1lt, 4em ma)adhattam 2) az
+ seg2tsge 4lk:l.3
66
Tlete ut1ls (tizedei>e4 a))a a k'(etkeztets)e *ut1tt, h1gy a 4yel( te)emti a g14d1lat1t.
?1)d2thatatla44ak (lte az i)1dalmat. 5alsz249leg emiatt 4em )dekelte, kiad*k-e >)melyik m9(t a4g1lul
a>>a4 az 1)szg>a4, ah1l h1sszK ideig lt. S+t, tula*d14kppe4 mg idege4 i)1dal1m k'z(et2tst sem ltta
i4d1k1lt4ak. N'>> 4yel(e4 is 1l(as1tt, mgpedig s1kat, de 4em teki4tette hiteles4ek 1lya4 m9(ek)+l ,-N.-
p!!/ alk1t1tt 2tlett, amelyeket 4em magya)ul 2)tak. 19$$->e4 pldul a4g1l k'lt+ket 1l(as1tt. Pgy *ellemezte
sa*t >e71gadi tapasztalattM 0Sz sze)i4ti ta)talmukat )tem, =sak ppe4 azt 4em )tem, ami az a4g1l (e)s>e4
Yk'ltszetZ, teht >els+ ze4gs...3
6#
Jly m)tkig kiz)lag1s4ak ta)t1tta a 4yel( els+dlegessgt a g14d1lath1z
kpest, s a44yi)a meg (1lt gy+z+d(e a 4yel(ek k'z'tti elt)sek d'4t+ 714t1ssg)l, h1gy 4em=sak a
)eg4y2)s)a, de ltal>a4 mi4de4 alk1t te(ke4ysg)e (14atk1ztatta ezt a (isz14ylag1ssg1t. Azt ll2t1tta, M14et
0mi4de4t Y7)a4=iulZ lt1tt, a Nemze-pa)ti t*akat, a (ele4=ei .1g pal1tt is, 7)a4=ia 74y>e4[ BMi4t ah1gy
Nu)4e) az 1lasz t*akat Ya4g1lulZ ltta.D3
6
A 4yel( >els+ 7'lp2ts>e4 ke)este a 4emzet*elleg l4yegt, azt s
=sakis azt teki4t(4 magya)4ak, aki4ek a4ya4yel(e az. A>>l kii4dul(a, h1gy 4em sz)mazs, de 4em is egy4i
sz4dk d'4ti el az em>e)ek h1(ata)t1zst, mi4daz1kat ki)ekesztette a magya)sg k')>+l, akik4ek 4yel(i
kultK)*>a4 idege4sze)9sget tallt.
K'44y9 sz)e(e44i, me44yi)e )1k14 e 7el71gs K1szt1l4yi(al. M)ai (tizedeke4 t k:zd'tt p1lg) s
m9(sz elle4tt4ek g14d1lat(al. ])egk1)>a4 a44ak a magya) 2)4ak a te(ke4ysg>e4 p)>lt
meg4yugtat (laszt tall4i k24z k)dsei)e, aki az + szem>e4 e44ek az elle4tm14ds4ak legsike)ese>>
7el1ld*a (1lt. Nem ekk1) 7edezte 7'l a maga szm)a az 9$es Anna s az Esti -ornl sze)z+*4ek mu4kssgt,
ha4em (isszat)t ahh1z az letm9h'z, amely>+l m) a hKszas-ha)mi4=as (ek 71)dul*4 is me)2tett 'szt'4zst.
,-N.-p!6/
"osztolnyi rksge
M)ai els+ meg*ele4t szpp)zai (llalk1zsai Nmet1)szgh1z k't+dtek. Az eSp)esszi14izmus s
k:l'4'se4 Ka7ka hatsa )ezhet+ )a*tuk. 1919 tel4 2)ta *anaszknyv =2m9 k'tett, mely husz14h)1m )'(id
sz'(eget ta)talmaz. S1k >e44:k a k2s)letezs I A karmester pldul egyetle4 h1sszK m14dat>l ll. A !iatal
kereske$#)+l szl t')t4et>e4 az el>eszl+ MaS Le=hstei4 7estm4yt+l, a ;irk8z8ktl (esz 'szt'4zst, amik1) a
htk'z4api let t)gysze)9 >)z1lst 71k1zat1sa4 lt1mss alak2t*a t@ a "okan vagyok =2m9 7e*ezet pedig
Ka7ka m9(t, Az tvltozst idzi 7el. Az el>eszls itt is els+ szemly9, ak) a k'tet ms )szei>e4, de a
>eszdhelyzet 4em (all1mssze)9, ha4em sze)ep*tszM 0Mik1) ma este haza*'ttem a hi(atal>l I >a4khi(atal-
41k (agy1k, s 7l(i m)leg ide*4 este htig-4y1l=ig is >e44ta)ta4ak 4ha mi4ket I az el+sz1>>a4 7elt94t
4ekem, h1gy a 71gas14 4h4y idege4 7el'lt+ s kalap lg.3 Pgy kezd+dik az el>eszl+ szemlyisg4ek a
7el>1mlsa, s '4magtl elidege4edse 4agy14 gy1)sa4 71k1zdikM 0a k1s (1ltam, aki a klyha el+tt ll1ttam
egy:gy9 szemekkel I s 4h4y pilla4at mKl(a lttam =sak meg a k'(), h2z1tt patk4yt, aki a szek)4y all
el+7ut1ttam, meg=s(ltam (k14y, h1sszK, hegyes 7a)k1mat, s ap) lpsek- ,-N.-p!#/ kel, k')m'mmel a
padlt kapa)(a, (issza7ut1ttam a szek)4y al3.
6$
-ls+ p)zai k'tet>e4 a k'zp-eu)pai meggy't')tsg ki7e*ezs)e t')ekedett M)ai. -44ek a ltllap1t4ak
meg4yil(4ulsak4t 71glalk1z1tt a 7esz:ltsggel, p14t1sa>>a4 idege4sggel zsidk s 4em zsidk k'z'tt. A
sz1)14gs s kisz1lgltat1ttsg el+idz+*t a h>1)K>a4 ke)este, melyet ki7e*ezette4 '4)1m>1l e)+k4t *ele42tett
meg. Az B!&(sg =2m9 7e*ezet h+st pldul 4emzeti sz249 ha)=k1=si tip1)*a el, s az els+ szemly9 el>eszls
ezKttal is a lt(4y 7lelmetes kptele4sgt hi(at1tt kiemel4i. A t')t4etm14d itt is sze)epet *tszik, mi4tegy
la)= m'g )e*t+zik, s 2gy ez a sz'(eg is 1l(ashat egy 0alak3 >emutatsak4t I ak) a -ol$'sok (agy A zsok
=2m9 7e*ezet.
A *ellemkpsze)9sgt+l kt i)4y>a4 4y2lt lehet+sg a t1(>>7e*l+ds)e. A mszros =2m9 '4lla4
meg*ele4t, h1ssza>> t')t4et sze)z+*4ek legi4k>> 7igyelem)emlt eSp)esszi14ista k2s)lete. Mi(el a ks+>> 2)t
llekta4i )eg4yeket ksz2tette el+, ma*d az ilye4 m97a*K alk1ts1kat t)gyal 7e*ezet>e4 szl1k )la. A msik
i)4y (gleges leszm1lst h1z1tt az eSp)esszi14izmus ')'ksg(el. Az '4mag(al meghas14l1tt llek lt1mst
k'44yed t)=asze)9sg, az els+ szemly9t ha)madik szemly9 el>eszls (lt1tta 7el. Alkalmi =ikk4t, K*sg1k>a4
*ele4tek meg M)ai4ak 1lya4 )'(id p)zai sz'(egei, melyeket gyak)a4 0u**gyak1)lat4ak3 4e(ezett. ;
4h4yuk>a4 el+)e (et2tette ks+>>i m9(eit. Gi)kuszi >eszm1li>a4 pldul p)huzam1t (14t m9(szet s mutat-
(4y k'z'tt, el+legez(4 azt a sz24da)a>*t, amelyet 196!->a4 :arzs =2mmel 2)t.
Kielg2t+ magya)zat1t 4em tud1k ad4i a))a a k)ds)e, mi)t 71)d2t1tt htat az a(a4tg)d
m1zgalmak4ak. 5al- ,-N.-p!/ sz2494ek ta)t1m, h1gy az K*sg2)i te(ke4ysge k'z>e4 )te K1szt1l4yi
m9(ei4ek 1lya4 e)+s hatsa, mely d'4t+e4 meg(lt1ztatta 2)smd*t.
A hKszas (ek ms1dik 7elt+l 2)1tt =ikkei egy)e t'>> has14lsg1t mutat4ak az Alakok s az Esti -ornl
sze)z+*4ek m9(ei(el. Az utazst M)ai is t(itt )telem>e4, )em4ytele4 me4ek:lsi k2s)letk4t )telmezte@
Terz =2m9, 19!%->e4 '4lla4 is kiad1tt (zlat>a4 m)-m) az 9$es Anna ta4ulsgait 71galmazta meg, s a
K)iszti4a()1s lett is e44ek a )eg4y4ek a szellem>e4 mi4+s2tette el+4y's )telem>e4 (idkies4ek. S+t,
4yel(i hum1)4ak kialak2ts>a4 is az id+se>> meste) pld*t k'(ette, amik1) 0els(>1s1d1tt mada)ak3-)l
2)t, a "ta 3alra =2m9i ka)=1lat>a4
6<
(agy ?8 em3er s rossz em3er =2m9 01la*4y1mat>a43.
-z az ut>>i 2)s k:l'4'se4 szemlletes plda a))a a 4yel(i i)4i)a, mely az Esti -ornl>a4 s M)ai
)tekez+ p)z*>a4 egya)4t 714t1s sze)epet *tszik. A4yege a>>a4 ll, h1gy az 2) egyes sza(akat p14t1sa4
az elle4tt:kkel =se)l ki, s 2gy ltszlag az elle4kezest m14d*a a44ak, amit t4ylegese4 k'z'lM 0A * em>e)
lla4d sze)(ezkeds>e4 l... Gsak t'meg>e4 tmad s mi4dig ()atla4ul, a legk:l'47l>> 7egy(e)ekkel,
melyeket el+>> h)1m 4apig egy )1ssz em>e) hull*4ak ()>e4 ztat1tt, mi4t a sz1mli t')zsek. &1ssz em>e)
az, aki, ha >k1kat m14da4ak 4eki, u4al1mmal s u4d1))al m1)1g (alamit s ms4ap 4em siet (isszaad4i a >k1t,
egyltal4 s1ha 4em m14d >k1t, leg7el*e>> ilyesmit m14dM YA k'zep4 (1lt kt * s1).Z Azt4 h1zztesziM
YNem t+led. Beauma)=haistlZ... A )1ssz em>e) sze)e4=s)e 4em l h1sszK ideig, me)t el+>>-ut>> kit')ik a
4yakt s tetemt ki(iszik a gyepmeste)i telep)e, ah1l szappa4t 7+z4ek ,-N.-p!$/ >el+le, amit azt4 a * em>e)ek
k'zke)eseti t)sasga az em>e)isg )sz)e 71)gal1m>a h1z.3
69
Atezik egy lege4da, mely sze)i4t M)ai 4agy14 *l i4dult, de (alamik1) a ha)mi4=as (ek (gt+l
ha4yatla4i kezdett. 5alsz249leg ])ley Ist(44ak 19!9 s 1966 k'z'tt meg*ele4t h)1m >2)lat)a (ezethet+
(issza ez a hiedelem. N1ha ])ley4ek s1k tall sz)e(tele (1lt, alapttele 4em=sak elhi>z1tt, de 7l)e(ezet+ is.
Az igazsg az, h1gy a legt'>> te)mke4y 2)h1z has14la4 M)ai is egye4etle4 letm9(et h1z1tt lt)e, de
sz24(14al=s'kke4s)+l az + eset>e4 4em helyes >eszl4i, hisze4 leg*1>> m9(ei 4agy*>l egye4letese4 1szla4ak
meg lete k:l'4>'z+ szakaszai k'z'tt. Ki(l K*sg2) (1lt, 41ha 4em )te el K1szt1l4yi magassgait. &'(id
)tekez+ (agy el>eszl+ 2)sai k'z:l ltal>a4 az1k a legsike):lte>>ek, amelyek>e4 el+d*e 4y1m>a4 *). Nh4y
t')t4et4ek k'z's 7+sze)epl+*e, Szalkay, -sti K1)4l)a emlkeztet, amik1) a =ltala4sg igzet>e4 lM
elhat)1zza 0mi4de4 teki4tet>e4 k1)sze)9 :zlethelyisg meg4yitst, amely4ek leg7+>> (14ze)e*e az lesz, h1gy
4em )ul4ak >e44e semmi 1lya4t, amit ak) hasz4l4i, ak) l(ez4i lehet4e3, (agy sze)keszt 0egy me4et)e4det,
amellyel 4em lehet meg)kez4i seh1(3.
#"
K1szt1l4yi s M)ai (isz14y4ak )tkelsek1) te)mszetese4 4em sza>ad 7igyelme4 k2(:l hagy4i, h1gy
k1)t)sak is (1ltak, s m9(eik has14lsga >iz14y1s m)tkig azzal is magya)zhat, h1gy mi4dkette4 s1kat
ta4ultak Nietzs=ht+l. A 4met >'l=sel+ 'szt'4zst lehet se*te4i pldul a>>a4, h1gy az utazst, az i)4y1k
megk:l'4>'ztetst mi4dkt 2) a tiszt4lts hi4y(al, a 7e*l+dsidege4sget (isz14t a >'l=sessggel t)s2t1tta.
A szellemi )1k14sg az14>a4 4em me):lt ki e k'z's ')'ksg>e4. -sti K1)4l ta42tsh1z ll ,-N.-p!</ k'zel
M)ai4ak az a meggy+z+dse, h1gy az 2)s 4em igaz4 mlt a >'l=sh'zM 0Az egsze4 4agy s tiszta szellemek lehe-
t+leg 4em 2)4ak semmit, =sak g14d1lk1z4ak, )ez4ek s ki4yilatk1ztat4ak.3
#1
M)ai )'(id t')t4etei>e4 a ()atla4 71)dulat g)1teszk hum1)a is K1szt1l4yi 41(elli4ak sze)kesztshez
has14l2t. Lldak4t Az rva =2m9 t')t4etet eml2thetem, mely4ek ')eged+ h+s4+*e hi)dets Kt*4 p)>l ')'k>e
71gad4i egy a4ytla4-aptla4 szemlyt, m az a*4lat)a egy 4l4l is husz14kt ((el ')ege>>, 07al4k
sz')4yeteg3 *ele4tkezik@ (agy A kgy8kat, mely>e4 a Bd1g 4e(9 7iK =sak a44yit 2) t(1ll(+ sz:lei4ek, h1gy
k:l7'ldi Kt*a s1)4 meg4+s:lt, s 2gy az1kat tel*ese4 ()atla4ul )i meg)kezsk1) a 7ekete h'lgy lt(4ya, aki
egy k1s))al a kez>e4 szll le a (14at)l, s p1ggysz4ak e da)a>*>a4 a k2gykat ta)t*a, amelyekkel 7'llp a
=i)kusz>a4.
-ls+ teki4tet)e azt lehet4e hi44i, h1gy a ()atla4 sze)epeltetse )tk(isz14ylag1ssg1t sugalmaz M)ai4l.
?igyelmese>> 1l(asssal az14>a4 kide)2thet+, h1gy i4k>> a mi4+sgek 'sszem)hetetle4sg)+l (a4 sz. A
hats 4em t'>> k'44yed hum1)4l, ha elei4te azt lehet hi44i, sz sze)i4t (ee4d+ a ki*ele4ts, m2g a ()atla4
m1zza4at 4em 7igyelmeztet a))a, h1gy t(itt, meta71)ikus )telm9 a m14dat. 0A hall I 1l(ashat A szak,zlet
=2m9 t)=>a4 I 4em az a d')gedelmese4 tet)lis, 7:lsiket2t+4 :44eplyes, km71)szag1kkal, z')e*ekkel,
sik1ly1kkal s a*t=sapd1sssal zsK71lt pilla4at, ah1gy ltal>a4 szlel*:k, ha4em, s1k-s1k id+(el e pilla4at el+tt,
az a msik, mik1) az em>e) egy 4ap14 sz)e(eszi a szak:zletet.3
#%
-z a 7lm14dat ak) mg Js=a) Qilde (alamelyik sz24m9(>e is >eille4k. Akk1) igaz4 )ezhet+ a
mlye>> *ele4ts, ,-N.-p!9/ amik1) >+(e>> a ki7e*ts, p14t1sa>>a4 a ltszlag1s )tkek mKla4dsga a (aldi
mi4+sg ma)ada4dsg(al (a4 szem>ell2t(a. Aehet4e k:ls+ s >els+, testi s szellemi )tk kett+ssg)+l
>eszl4i, de az elle4ttp) 4em k1m1lya4 (ehet+ 7ele 1ly >+sges taglalst kap, m2g a l4yeges4ek ta)t1tt )tk
a44yi)a =sak utalssze)9, h1gy a ki7e*ezs k'44yedsgt >)mely 4agykp9 le2)s4l szemlletese>>e4
)zkeltetheti egy pldaM 0A h'lgy, aki teg4ap mg he(2tett, ma emlk4ek tetszik, t(1li, 4y)i emlk4ek,
7:)d+helyi isme)etsg4ek@ teg4ap mg esk:dtl 4eki s )e, s ma Kgy )zed, tal4 4em is musz* 7elttle4:l
(isszak'sz'44i. T)thetetle4, mit talltu4k teg4ap, ha)mi4=71k1s meleg>e4, 1lya4 sz(esze*t+4ek )a*taO A 4y)
)e7lekt1)ai4ak t:z>e4 1lya4 (1lt, mi4t egy spa4y1l t4=1s4+. Ma, a tize44y1l= 71k1s k'zp-eu)pai tlagkl2m-
>a4, p14t1sa4 1lya4, mi4t egy B1))1s t)i el(lt assz14y. Mit =si4l* (ele, a 4y) ze4*e 4lk:lO A t:4em4y, aki
(1lt, elhallgat1tt, s az egy4isg, aki megma)adt, megszlal s ilyesmit m14dM YT4 tula*d14kppe4 *1>> sze)etem
?u)t-R\4gle)t.Z3
#!
A hKszas (ek (gt+l M)ai m) alig hasz41s2t*a k1)>>i eSp)esszi14ista kezdem4yeit. Nal4 A 3l =2m9
t')t4et az egyed:li ki(tel. ->>e4 egy kis7iK m14d*a el a t')t4etet, akit ap*a l1(ask1=si4 egy p:let el (isz,
amely>+l ze4e hallatszik. A 7)7i >elp a ki(ilg2t1tt te)em>e, s mag)a hagy*a a gye)eket. A (gsza(ak 4agy14
ke(eset )ul4ak el. Nehz megllap2ta4i, (a*14 az)t, me)t a 7iK 4em )ti, mi is t')t4ik k'):l'tte, (agy az)t, me)t
hallgat a))l, amit 4agy14 is *l )zkelM 0S1k id+ telt el 2gy, ha)is4ym t4ed(esedett. Azt4 meg*ele4t apm@
kette4 tm1gattk ,.../ A l1(ak m1st 4ye)2te4i kezdtek. Be44 a te)em>e4 elhallgat1tt a ze4e. I Vgy ltszik I
g14d1ltam I (ge a >l4ak.3
#6
,-N.-p6"/
5alsz249leg K1szt1l4yi szellem4ek (14ze)e*(el is magya)zhat, h1gy a hKszas (ek ms1dik 7elt+l
tel*ese4 meg(lt1z1tt M)ai 2)smd*a. Mg 4yel(eszm4y>e4 is igaz1d1tt id+se>> k1)t)sh1z. Ke):lte az
idege4 sza(akat I 0t)sask1=si)l3 2)t, s 0mag4>eszdet3 emlegetett. Nem St)i4d>e)g Magya)1)szg14 is 4agy
hatsK, sze)(es egszet alk1t, Trtnelmi miniat/rk B19"#D =2m9 s1)1zath1z, de i4k>> K1szt1l4yi
*ellemkpeihez, a 7atin ar+lekhez kap=s1ld1tt, amik1) t')t4eti szemlyisgek)+l 2)t 41(ellt. Ahelyett, h1gy a
t')t4elem egsz4ek )telmezs)e t')ekedett (1l4a, egy-egy d'4t+ pilla4at1t 71)mlt *ele4ette II. ?:l'p,
.a4t14, Naple14 (agy Kazi4=zy let>+l. I4k>> =sak az)t (laszt1tt 0(al>a4 lt3 sze)epl+t, me)t
gazdasg1s ki7e*ezs)e t')ekedett, s ilye4 eset>e4 szm2that1tt az 1l(as isme)etei)e. Nem )szletezte, amit ele(e
tud1tt4ak ttelezett 7'l.
Kt (14atk1zs>a4 mgis 7elt94+ az elt)s K1szt1l4yi s M)ai 41(elli k'z'tt. Az els+ k:l'4>sg
144a4 is addik, h1gy M)ait s1kkal 7iatala>> k1)>a4 )te az els+ (ilgh>1)K. 8a K1szt1l4yi t')t4etileg
meghat)1zhat id+h'z kap=s1l*a a t')t4etet, )e4dsze)i4t az 1916 el+tti (ilg1t idzi 7el. -sti K1)4l mg
?ium>a s 4em &i*ek>a utazik, s La=si)ta is 1<99->e4 lt1gat*a meg a )1k14ait. M)ai m9(ei>e4 s1kkal
d'4t+>> sze)epet *tszik az els+ (ilgh>1)K. Mg m9(sz41(elli sem alk1t4ak ki(telt. A magny =2m9 41(ella
ele*4 ;ea4-A1uis, a ze4sz, elhagy*a a =sald*t. -kk1) mg Kgy ltszik, mi4tha az)t (laszta4 az
egyed:lltet, me)t Kgy )zi, >)mi7le k'z'ssg za(a)*a a m9(szi mu4k*>a4. A t')t4et (g4 (isz14t '4k4t
)1ha4 0a )1hamksek 7el, melyek az egyik kihalt ut=a 71)dul*4 meg=silla4tak az idege4 )uhzatK kat14k
kez>e43.
##
Mi4t ,-N.-p61/ 1ly gyak)a4 M)ai4l, a z)lat utlag tel*ese4 tmi4+s2ti a sz'(eg ele*tM ;ea4-A1uis
)e4dk2(:li )zke4ysg(el el+)e meg)ezte a h>1)Kt, amely 4em em>e)ek k'z'tt 71lyik, de mi4de4ki szm)a
=sakis az elke):lhetetle4 pusztulst *ele4theti s h1zhat*a.
K1szt1l4yi is 2)t 1lya4 t')t4eteket, amelyek mag)l a m9(szet)+l adtak )telmezst, M)ai az14>a4
s1kkal sze4(edlyese>>e4 (14zd1tt az '4t:k)'z+ el>eszlshez. Ktsg>e (14ta m9(szet s 0(alsg3
elk:l'42thet+sgt. 0Nietzs=he sze)i4t az ')(4y (issza4z a))a, aki s1kig >mul az ')(4y>e3 I m14d*a egy 2)
a 4gia =2m9 41(ell>a4.
#
A m9(sz magata)tsa h1zzta)t1zik a te(ke4ysghez, el(laszthatatla4 a
(ge)edm4yt+l, attl, amit lt)eh1z1tt, ez pedig (isszahat az let)e. K'l=s'4'se4 t:k)'zik (issza egymst. A
4gia egyik sze)epl+*e )eg4yt 2)t. Az e>>e4 eml2tett hatl'(et9 piszt1ly>l egy g1ly hi4yzik. Ut>> az 2)
ugya4ilye4 gy)tm4yK piszt1llyal 'li meg magt, s a )e4d+)i (izsglat megllap2t*a, h1gy a hatl'(et9 7egy(e)>+l
kt g1ly hi4yzik. T(tizedekkel ks+>> maga M)ai is ahh1z has14l md14 l+tte 7+>e magt, ah1gy ezt h+se
tette.
Tlet s m9(szet 'ssz*tk)a az 9$es Anna sz1lgltat1tt pldt. ?)a4=ia1)szg>l (isszat)te ut4 M)ai a
K)iszti4a()1s>a4 telepedett le. Sz1mszd*a, s+t >a)t*a lett K1szt1l4yi4ak. E is 2)t )eg4yt a K)iszti4a()1s)l,
m a As'tora mgis e)edeti alk1ts. A =sK714d)1s '4a)=kp az 9$es Ann>a4 =sup4 a ke)et sze)ept *tssza,
a As'tor>a4 (isz14t a )eg4y l4yegt alk1t*a. 81l els+, h1l ha)madik szemly utal az '4let)a*zi sze)epl+)e, s
ez 4em=sak az)t (a4 2gy, me)t az el>eszl+ gyak)a4 emlkeztet a))a, h1gy az 1l(as k'4y(et ta)t kez>e4, de az)t
is, me)t az 2) tudata kett+s. ,-N.-p6%/
Mi4t a44yisz1) M)ai4l, ezKttal is m9(sz s p1lg) 7esz:ltsge ll a k'zpp14t>a4. Az 2) pulikutyt
sze)ez >e, me)t h1mly1s hi4y)zet t'lti el. Gsut1)a lzad4ak >iz14yul, s az 2) elei4te az141s2t*a magt a
kuty(al, s+t i)igysggel t'lti el a *'(e(4y. 0T4 is 7el:lhet4k a (14at)a, 4 is lzadhat4k, ha 4em tud4m, mit
) a =sa*ka le(es^3
#$
-lgttellel (eszi tud1msul, h1gy 0(a44ak l+l4yek, melyek 4em ha*la4dk egy =sa*ka
le(es)t, (alamilye4 >ag)t, melyet megalz m1zdulattal l'k a t)sadal1m el>:k, 7elld1z4i sza>adsgukat3.
#<
Ut>> mgis k4ytele4 elt(1l2ta4i Gsut1)t az 1tth14>l, me)t akadly1zza a p1lg)i hzta)ts g')d:lke4y
m9k'dst. A k'4y(et a >1ld1g >e7e*ezs hi4ya, a =s1)>2tatla4 '4i)4ia teszi )tkess. Az 2) >9('s k')>e4
tall*a magt, kezdeti hi4y)zete ismt K)) lesz )a*ta. Gsut1)a megha)apta, de ltszlag elle4sges (iselkedst
utlag 1lya4 7igyelmeztets4ek teki4theti az 2), amelyet 4em (1lt >t1)sga k1m1lya4 (e44i. Gsut1)a t(1zs(al
(igasztala44ak ltszik a (ilg, amely>e4 az 2) l I me)t az egy4isg 1tt ki(telszm>a megy.
A As'tora ta4Ks2t*a, h1gy M)ai, aki K*sg2)k4t s 41(ellistak4t s1kat ta4ult K1szt1l4yitl, )eg4yei>e4
m) '4ll alk1t4ak >iz14yult. Mg az a kt kis)eg4ye sem ki(tel e>>+l a szemp14t>l, melyek>e4 ugya4Kgy
a )sz(t sze)epel k'zp14ti )tkk4t, mi4t K1szt1l4yi *ellemz+ alk1tsai>a4.
Az Eszter hagyatka B19!<D =2m(el a Canni hagyomnyai)a utal (issza. A 7+sze)epl+ 2)1tt 7el*egyzsei els+
szemly9ek, (agyis az el>eszls4ek M)ai ltal k:l'4'se4 ked(elt md*t kp(iselik. -szte) (4l4y, akit ut1ls
')'ksg>+l is ki71szt egy 7)7i, akit Aa*1s4ak h2(4ak. Aa*1s Nietzs=h)e hi(atk1zik, 0aki azt pa)a4=s1lta, l*:4k
(eszlyese43. Pg)eteit akk1) (lt*a >e, amik1) az1k m) )telm:ket (esztettk, s ,-N.-p6!/ 71k1zat1sa4
lehetetle44 teszi -szte) 0sima s (eszlytele4 lett3.
#9
Ut1l*)a az)t lt1gat*a meg, h1gy mg a hzat is elk)*e
t+le, amely>e4 lakik. S1ka4 aka)4ak seg2te4i -szte)4ek, s+t t'>>e4 meg is k)ik a kezt, m + ezeket =sak *-
>a)t4ak ta)t*a. Nel*es2ti Aa*1s k2(4sgait, 41ha tud*a, h1gy a 7)7i kihasz4l*a.
-szte) )e4dezett p1lg)i letet l, de a leg=seklye>> elle4llst sem mutat*a azzal a 7)7i(al szem>e4, aki4ek
egsz (ilgszemllete idege4 a szm)a. ]47elszm1l tettt =sakis a meg)ts (gya i4d1k1lhat*a, a lem14ds
a))l, h1gy 2tlkezzk >)ki 7'l'tt. Ismt egymsh1z 4em m)het+ )tk)e4dek, idege4 (ilg1k szem>es2t+d4ek
egymssal, s ugya4ez a helyzet a 1li szl B19!9D eset>e4. ->>e4 az el+z+4l *(al )'(ide>> kis)eg4y>e4 egy
elk4yeztetett, *md>a4 l+ kamaszl4yt ta)tztat 7el az ut=4 egy >')t'4(iselt 7)7i. M)ia-K)iszti4a 7lelmet
)ez, s ez)t hallgat*a (gig az idege4 (all1mst. Amik1) a gyilk1ssg miatt tize4hat (et :lt 7)7i (g:l is
Kt*)a >1=st*a a l4yt, M)ia-K)iszti4a Kgy )zi, egsz szemlyisgt that tapasztalat )te. 0Sze)et4e s2)4i s
sze)et4e >eszl4i. .e 4em s2) s 4em >eszl@ me)t m) 7el4+tt.3
"
Mi4de4 em>e)4ek sa*t s1)sa (a4, amelyet el kell
(isel4ie. Ni4=s (lasz a))a a k)ds)e, mi)t sK*t*a az egyik em>e)t *1>>a4 a s1)s, mi4t a msikat. Sze)epet 4em
lehet =se)l4i. A4yeg>e4 seg2te4i sem lehet a msik14, leg7el*e>> )sz(tet lehet )ez4i i)4ta.
Az a szt1i=izmus, mely K1szt1l4yi mu4kssg>a4 (alsz249leg =sak a hKszas (ek ele*t+l (lt
meghat)1z e)e*9(, M)ai4ak Kgyszl(4 egsz letm9()e )4y1mta >lyegt. Mi(el meg (1lt gy+z+d(e a))l,
h1gy egymssal 'sszem)hetetle4 )tk)e4deket lehet 7elll2ta4i, mi4de47le :d(ta44al szem>e4 ktellyel lt.
0T)telmes em>e) s 7+k4t 1lya4, ,-N.-p66/ aki )e4delkezik mg e)k'l=si >t1)sggal, ami magya)ul egy)telm9
azzal, h1gy 4em kap p4zt M1szk(tl, sem pedig a Ku-KluS-Kla4tl, 4em hallgathat a)=pi)uls 4lk:l elm-
leteket, melyek a (alsg)a Kgy ille4ek =sak, mi4t a te(e a t9 71k>a.3
1
M) 19!!->a4 2gy 4yilatk1z1tt, s egsz
let>e4 h9 ma)adt ehhez az alapel(hez.
8itetle4sge teszi )thet+(, h1gy t(1l aka)t ma)ad4i a t)sadal1mtl. Vgy g14d1lta, a lt alap(et+
k)dsei mi4de4:tt s mi4de4k1) ugya4az1k. -z)t ta)t1tta >)4d4ak az utazst, s emiatt 4em k:l'4'se>>e4
)dekelte a t')t4elem. Semmi7le meg(ltst 4em (lt lehetsges4ek, ugya4is 4em=sak 'sszem)hetetle44ek, de
egyKttal 'sszessg:k>e4 el)hetetle44ek is (lte az )tkeket. 0A =i4ikus1k ta42ts4ak k'sz'4hetem a 7elisme)st,
h1gy az em>e) (agy e)4yes, (agy gazdag s >1ld1g3 I 2)ta A szegnyek iskol&a B19!!D =2m9 k'tet>e4, mely>e4
)tekez+-(all1ms1s *elleggel 'sszegezte 7el71gst a lt)+l.
%
Msik ilye4 *elleg9 m9(t, a C,ves knyvet B196!D Se4e=4ak, -piktt1sz4ak, Ma)=us Au)elius4ak s
M14taig4e-4ek a*4l1tta. A mi4de4k1)i hatal1mmal s a (ilg el()sai(al szem>e4 a >els+ 7:ggetle4sg4ek,
a44ak a megta)tst ll2t1tta 7el k'(etelm4yk4t, 0ami)e te sze)z+dtl '4magaddal3, (gs+ ta4ulsgk4t pedig a
4emlt tiszt4lt tud1msul(telt a*4l1ttaM 0Gsak a hall, )zelgs, 7lelem s 1ktala4 gy(asg 4lk:l (al
tudata ad let:4k4ek s 2)su4k4ak igazi magata)tst.3
!
Ktsgk2(:l emlkeztet e 7el71gs A vres klt#) a 4ar+'s A'reli's (agy az Esti -ornl (ilgkp)e, de az is
4yil(4(al, h1gy ezKttal m) )telmetle4 (1l4a hatst emleget4i, hisze4 s1kkal i4k>> a))l (a4 sz, h1gy
mi4dkt 2) ugya4ahh1z az ')'ksghez, a szt1ikus hagy1m4yh1z kap=s1ld1tt. ,-N.-p6#/
#ers s drma
M)ai az 1sztatla4ul egysges magya) i)1dal1m eszm4y>e4 hitt. S1k)a >e=s:lte a FIF. s a FF. szzad
71)dul*4ak 2)itM a Nhu)z C>1) sze)kesztette -$lovagok B196%D =2m9 2)i a)=kps1)1zat az + el+sza((al
*ele4t meg. K1)4, m) 19!9->e4 mltatst 2)t a ?8ns knyv)+l I igaz, e44ek meg*ele4st a =e4zK)a akk1) 4em
e4gedlyezte. M)i=z 41(ell*t, a ;ar3rokat 0(ilgi)1dalmi m)tkkel is 7el:lmKlhatatla4 )emek3-4ek 4e(ezte,
6
s+t, Daza =2m9 =ikk>e4 Illys Cyula egyik (e)st is mltatta. -l+71)dult, h1gy 2tlett >e71lys1ltk
el71gultsgai I pldul azt ll2t1tta, h1gy M)i=z 0t*k1zatla4, mik1) egy k'zp1sztly>eli em>e)t 2) le3,
Gseh1(1t pedig az)t is sze)ette, me)t 0lelkese4 s '4tudat1sa43 (all1tta magt 0=selekm4y-elle4es4ek3, s e
(lem4y4ek igaz1lst ke)este az 1)1sz 2) m9(ei>e4
#
I de 2zlse mgis 4agy14 t71g (1lt.
A tel*essg4ek az ig4ye i4d2t1tta a))a, h1gy a legk:l'4>'z+>> m97a*1kkal k2s)letezzk. Aeg*1>> m9(eit
a )eg4y s a (all1ms m97a*>a4 alk1tta, de tett ki)4duls1kat a (e)s s a d)ma te):let)e. N1ha ilye4
i)4yK k2s)letei I =sekly ki(tellel I 4em ma)ada4dak, mgis 7igyelem>e kell (e44i +ket, me)t alk1ti
szemlyisg4ek 4em=sak k1)ltai)a, de egyKttal *elleg)e is les 74yt (et4ek. ,-N.-p6/
Aegk1)>>a4 meg*ele4t '4ll k'tete, az Emlkknyv B191<D l2)ai (e)seket ta)talmaz. 8)1m )sz>+l
az els+ a Corma 914 al=2met (iseli, s 7'ltehet+e4 ma*d4em gye)ekk1)i kezdem4yek>+l ll. Az 2)smd 4em
e)edeti, de 7igyelem)e mlt 1l(as1ttsg)a (all. Aeghat)1z1tta>>a4 Ba>its hatsa )zkelhet+. Nal4 mg a
*ogny kz!og8n alleg1)ikus megszemly2tsei m'g'tt is a -t n#vr 'szt'4zst lehet se*te4i, de az
mi4de4eset)e (alsz249, h1gy a 4r+i's $l'tni temets ktelem9, megmagya)z1tt meta71)i az Esti
kr$st idzik 7'l, mi4t ah1gy ugya4ezzel a k'ltem44yel lehet 'ssze7:ggs>e h1z4i a -lvria lt)e k)dez+
(gki=se4gstM
s tov33 k'tatok a !l$i nagy titok3an:
hogy mirt van tilalom!a s mirt is van hatrE
- k1)ai (e)sek 4em t'>>ek zse4gk4l, de )dekes md14 el+legezik azt a kett+ssget, mely sze)z+*:k
egsz ks+>>i mu4kssg)a *ellemz+. A >eszl+ M)ai S4d1)4ak 4e(ezi magt, teht 4y2lta4 (llal*a az
'4let)a*zisg1t, a k'z(etle4:l (all1ms1s ha4g4emet, mag4>eszde az14>a4 a sz14ett ksz, (agyis e)+se4
hagy1m4y1s 71)m*>a (a4 >elesz1)2t(a. M)ai plyakezdst+l 71g(a e)+se4 ha4gsKly1zta az i)1dal1m
meste)sges *ellegt, megsze)kesztettsgt, s a 4yel( kap=s1latte)emt+, a k'zls )szt(e(+i)e i)4yul
BphatikusD sze)ept. -gyik (e)s4ek pldul ezt a =2met adtaM Egy $al) melynek rmelsre !elhv&a a klt# az
olvas8 !igyelmtF
Aligha4em ks+>> keletkeztek az1k a (e)sek, amelyek a k'tet ms1dik, *8z =2m9 ha)madh1z
ta)t1z4ak. A *eligt az Bmgyen sz8la =arath'stra sz'(eg>+l (ette az i7*K k'lt+, s a (e)sek egy )sze a 4met
K*)1ma4tika szellem>e4 ksz:lt. ,-N.-p6$/ K:l'4'se4 a h)1m)szes :n$or$alok s1)1zat se*tet ilye4
kap=s1lat1t.
Ismt K*a>> 7e*l+dsi szakaszt kp(isel A mesterem3er kr$se. - h1ssza>> sz'(eg (e)selse m) a))a
e4ged k'(etkeztet4i, h1gy M)ai )dekl+dse a Nyugat els+ 4emzedkt+l az a(a4tg)dh1z 71)dult. A k'lt+
mg az V)h1z >eszl, de a h>1)K meg)e4d2tette hitt, s a))a i4d2t1tta, h1gy megalap1z1tt4ak (l*e
Nietzs=he 4ihilizmust, (agyis Kgy lssa, h1gy mi4d a 7el(ilg1s1ds ')'ksge, mi4d a ke)eszt4y e)k'l=s
)(4yt (esztetteM
a t'$8s t'$ni nem akar&a)
hogy mi a +l
a s'szter gy'talpat talpal
kegyetlen,l
,.../
4r szth'llt 2ram itten min$en
s elgett
nin+s mr kol$'s s nin+sen kin+s+sel
tetzett)
nin+sen igen s nin+s nem) +sak a nin+s van
19$<->a4 meg*ele4t (l1gat1tt (e)sgy9*tem4y>e M)ai egyetle4 k'ltem4yt sem (ett 7'l az
Emlkknyv>+l. A ms1dik (e)sesk'4y(, az Em3eri hang B19%1D m) ktsgk2(:l 7e*lette>> 2)smd1t
kp(isel. Sza> A+)i4= )dekl+dst is 7'lkeltette@ a Nyugat>a4 2)t )la. N1ha a k'tet leg7igyelem)emlt>>
da)a>*a, az K*sghi)dets 'szt'4zs)e 2)t Amerika el+sz') sz1=ialista 71lyi)at>a, a Kassai Mu4ks>a4 *ele4t
meg, a k'ltem4yek t'>>sge a 4met eSp)esszi14izmus4ak i4k>> a 4em p1litizl sz)4ya i)4ti (14zdst
)ul el. ,-N.-p6</ 8a az Emlkknyv mg 7elksz:letle4 k'lt+ mu4k*a (1lt, akk1) az Em3eri hang m)
se*tet4i e4gedte, h1gy sze)z+*e 4em (e)s2)k4t 71g *ele4t+s alk1t4ak >iz14yul4i. - ms1dik k'tet t')t4eti
)tkt i4k>> a 71)d2ts1k ad*k. N1ha N)akl <on$ella 6<on$elG s 9&$al 60a+htlie$G) Qe)7el Az olvas8hoz 6An
$en 7eserG =2m9 k'ltem4y4ek (agy Be44 1>vonat4ak 61>='gG tk'ltse 4em m14dhat k:l'4'se>>e4
sike)es4ek, 4em (its, h1gy M)ai kezdem4yez+ sze)epet *tsz1tt e k'lt+k, (alami4t ms eSp)esszi14istk B&e4
S=hi=kele, Al>e)t -h)e4stei4, -lse Aaske)-S=h:le), Qalte) 8ase4=le(e) s Nhe1d1) .\u>le)D magya)1)szgi
megisme)tets>e4.
A ks+>>iek>e4 m) =sak )itk4 (llalk1z1tt (e)s2)s)a. A 4int a hal vagy a nger B19!%D =2m9
gy9*tem4y el)ulta, h1gy 4em=sak p)za-, de (e)s2)k4t is el71)dult az a(a4tg)dtl, s (e)ses l2)*t '4let)a*zi
p)z*4ak )e4delte al. A gy9*tem4y =2mad k'ltem4y>e4 a =sald*4ak 4egy(e44y1l=>a4 s az els+
(ilgh>1)K>a4 elesett tag*ai)a emlkezett, a 4etszet al=2m9 Aassovia B19%<D pedig az letm9(e egysgt
>izt1s2t g14d1lat1t, lt)eh1z1tt s tlt (ilg egysgt 71galmazta megM
" mint knai piktor m/vn a kpnek)
T&3a a !est# is 3elelphet)
" elin$'l a maga ra&zolta t&3a
Htthonosan s mgis les a +so$ra:
%gy &rok n e hanyag ra&z3an) ke$ves)
A ra&z mg t'st8l s knnyeimt#l ne$vesF
,-N.-p69/
8et(e4egy 4y1l=s1)1s k'ltem4y>+l s egy h1ssza>> utha4g>l te(+dik 'ssze az a :erses knyv
B1966-196#D, mely Kgyszl(4 az 196!-66->e4 (ezetett 4apl4ak a 7:ggelke. A z)sz 0s2)7eli)at4ak3
4e(ezi a k'tetet. A ha4yatls )zett s a da)a>1k)a sztt')t (ilg kpt 4em=sak Magya)1)szggal, de
ltal>a4 a h>1)Kt tlt 1)szg1kkal h1zza 'ssze7:ggs>e a k'lt+, s az egymstl me)+>e4 k:l'4>'z+
mi4+sgek megsemmis:lst lt*a a pusztuls l4yeg4ek. A husz144y1l=adik (e)s z)lata 2gy szlM
A I;altJ>38l a +iters +ignynak
0yoma veszett) +sak 3/z mara$t s az rnyak
" a :r>templom3an ssze!ekszenek
1gltt lovak s halott her+egekF
Tlete ms1dik 7el>e4 M)ai m) =sak ige4 ki(teles alkalmakk1) 2)t (e)set. A $el!in visszanzett
B1969D 1lya4 (4d1) ha4g*t szlaltatta meg, aki 0t')'tt kez9 (4 iste4eket3 lt maga k'):l, s aki a sa*t
hely(lt1ztatst a s'tt>e4 =ltala4ul siet+ em>e) m1zgsh1z has14l2t1tta. 19# (g4, -u)p>l NeR
W1)k>a (isszat)(e, mlysges kese)9sggel (14ta 7elel+ssg)e a Nyugat1t, 4enny3#l az angyal men& sietve
kezdet9 (e)s>e4, ami)t 4em seg2tette meg a magya) 7elkel+ket. A t2zs1)1s, p)1s )2mes szakasz1k m)-m)
kezdetlegessgig egysze)9 )igmussze)9sg:kkel el)ul*k, h1gy a (e)s2) M)aitl t(1l lltak a magas
k'ltszet =l*ai. A))a hasz4lta a (e)set, h1gy 4y1matkkal *uttassa ki7e*ezs)e magata)tst 1lya4
helyzetek>e4, amik1) Kgy )ezte, a szm9z'tt magya)4ak llst kell 71glal4ia.
Nula*d14kppe4 mg leg4agy1>> hatsK (e)se, a Dalotti 3esz$ B19#D sem ki(tel. ;ele4t+s )tke
4em a44yi)a k'lt+i, ,-N.-p#"/ mi4t i4k>> t')t4eti. Nem=sak a magya)sg, de ltal>a4 az idege4
hd1ltsg>a4 l+k mag)a hagyat1ttsgt, a 4agyhatalmak k2mletle4sgt, s+t sa*t helyzet4ek kiltstala4-
sgt is meg71galmazta e>>e4 a m9(>e4. &e4dk2(:l kegyetle4:l szm1lt le azzal az >)4ddal, h1gy lehet-e
magya)4ak ma)ad4i k:l7'ld'4 s ltezhet-e ms1dik haza. A szm9z'tt helyzet>+l, 71galmazta K*)a, a
k414h1z ta)t1z sz'(egek )(4y4ek megsz94t(el az141s2t1tta a 4emzethalltM
Emlkeink sztesnek) mint a rgi szvetekF
,.../
A gyereknek N1ldi-t olvaso$ s azt !eleli: 1k.
,[/
A +skny koppan s leh'll neve$r#l az kezetF
,.../
4g !elkiltasz: 0Nem lehet, h1gy 1ly sze4t aka)at.. .3
1e mr t'$o$: Bgen) lehetFFF
0Az 4em lehet, h1gy a44yi sz2(...3 4ara$& ny'go$tF 7ehetF
0agyhatalmak +serlnek ma&$ hossz( ,zenetetF
Te hallgass s !igyel&F T'$&a$) mr l a kis sakl)
4ely a!rikai sro$on tz krmvel kaplF
,.../
Dt gyF Keep smili4g. 9s ne kr$&e$ senkit#l: mirtE
:agy: I<ossza33 voltam) mint ezekEFF.3 4agyar voltl) ezrtF
9s szt voltl) litvn) romn F FF 4ost hallgass s !izessF
Elm(ltak az asztkok isF 4a&$ +sak lesz) ami leszF
Egyszer kis egy nagy t'$8s) mint avar l8!e&et)
A r$i8aktv ham' min$ent 3etemetF
T/r$) hogy mr nem vagy em3er 1tt, +sak osztlyi$egen)
T/r$) hogy mr nem vagy em3er itt, +sak szm egy kpleten)
,[/
,-N.-p#1/
Aehet azzal )(el4i, M)ai k'ltszet4ek, s+t l2)*4ak leg*a(t p)zai m9(ei>e4 kell ke)es4i. 5e)seit
leg7'l*e>> az letm9 mellkte)mkeik4t ta)that*uk szm14. Nula*d14kppe4 ugya4ezt lehet m14da4i sz24padi
alk1tsai)l.
N1ha m) a hKszas (ek ele*4 p)>lk1z1tt d)ma2)ssal I 4Knner 6Cr!iakG =2m9 )'(id, 't kp>+l ll
0*tkt3 meg is *ele4tette egy >e)li4i kiad 19%1->e4 I, magya) 4yel(e4 tud1ms1m sze)i4t =sakis akk1)
(llalk1z1tt sz24m92)s)a, mik1) m) >e)kezett, sike)es 2)4ak szm2t1tt.
-alan$ =2m9 h)1m7el(14s1s sz24m9(t 196". 1kt>e) 1-4 mutatta >e a Nemzeti Sz24hz
kama)asz24hza, &a*4ai C>1), N+ks A44a, Makay Ma)git, ;(1) Ll, Makl)y H1lt4 s C1>>i 8ilda
sze)epls(el. A d)ma meg4ye)te a k'z'4sg tetszst@ h)1m (ad>a4 sike))el *tsz1ttk.
Kd), a 7+sze)epl+, hi(atal1s elisme)ssel '(ezett ')eged+ 1)(1s. ?elesge, A44a, ppe4 a))a ksz:l,
h1gy elhagy*a a 7)*t. 0Kala4d)a3 i4dul egy ta4)segddel. A sze)elmi h)1msz'g te)mszetese4 +s)gi
k'zhely. A da)a>>l tel*ese4 hi4yzik az e)edetisg. ?elt94+ a sze)kezeti )1k14sg A)thu) S=h4itzle) 4mely
m9(ei(el, k:l'4'se4 A megismers 8r&(al. -z az egy7el(14s1s 19%"->a4, a "zavak kom$i&a =2m9 k'tet>e4
*ele4t meg magya)ul, M)ai 71)d2ts>a4. Az alaphelyzet tt is has14lM kt 1)(1s ll szem>e4 egy assz144yal.
Az 1szt)k sze)z+h'z has14la4 M)ai is llkpsze)9 sze)epl+ket (itt sz24pad)a. -ls+ magya) 4yel(9
d)m*a, a -alan$) (1ltakpp a <en$els el#tt =2m9 el>eszls td1lg1zsa, s az e)edeti el+adsmd 4y1mait a
sz24padi (lt1zat>a4 is e)+se4 lehet )ez4i. Kd) ppe4 llami kit:4tetst ksz:l t(e44i, amik1) meglt1gat*a
egyk1)i >a)t*a s 1)(1st)sa, Szeke)es. Nagy14 )ezhet+ a d)maiatla4 alleg)ia ,-N.-p#%/ k2s)tse. 0T4
(agy1k a lelkiisme)et3 I m14d*a Szeke)es.

Azt (eti sike)es >a)t*a szem)e, h1gy a (ilg1t sz1lglta, 4em a
sa*t tehetsgt. Kd) az ')egeds)e hi(atk1zik, amelyet a leg4eheze>> 7eladat4ak ta)t. A sze)epl+k
a)=kpsze)9 me)e(sge is 1k1zza a lassK :temet, (14tat1ttsg1t. A ms1dik 7el(14s kt m14dat1t leszm2t(a
egyetle4 h1sszK *ele4et>+l ll.
8a mgis (a4 m9(szi )tke e m94ek, a>>l sz)mazik, h1gy a da)a> ms1dik 7el>e4 az llkpsze)9sg
mlye>> )telmet kap. Kd) meg(izsgl*a 7elesgt, s megd'>>e4ssel (eszi tud1msul, h1gy hall1s >eteggel ll
szem>e4. M1st m) + k4ysze)2ti a ta4)segdet, h1gy (ltsa >e A444ak tett 2g)ett, s (igye mag(al az
assz14yt. A kala4d )telmt (eszti. A (14tat1ttsg utlag i4d1k1lt4ak ltszikM a szu>*ekt2( id+>e4 s1kig semmi
4em t')t4ik, a (aldi esem4y pedig hi)tele4 s mi4dig a llek>e4 k'(etkezik >e. 0Nha egy 7l)a alatt
pt1l*a az em>e) sze4(eds>e4 mi4dazt, amit egy h1sszK lete4 t (at1sa4 elke):lt3 I m14d*a Kd).
$
A
tKlz1tta4 is el+)e lthat t')t4seket utlag =sK714d)1s sz24>e4 t:4teti 7el a ()atla4 71)dulat. A >e7e*ezs
4yit1tt. Kd) elhat)1zza, h1gy 7elhagy az 1)(1si gyak1)lattal, me)t kuda)=1t (all1tt. Az ut1ls m14dat mgis
2gy ha4gzikM 0K)em a k'(etkez+t.3 A s1)s 4em (llals d1lga, 4i4=s md a))a, h1gy 7elad*uk. Akk1) sem, ha
semmi )em4y >)mely =l el)s)e.
Nem=sak a l2)a, a d)ma sem 7elelt meg M)ai k'lt+i alkat4ak. Gsakis akk1) alk1t1tt *ele4t+set e>>e4 a
kt m94em>e4, ha )e4dk2(:li4ek )ezte a helyzetet, s k:l'4's 4y1matkkal, megemelt )et1)ik(al aka)ta
ki7e*ez4i lm4yt a k1)szak)l. A l2)>a4 a Dalotti 3esz$) a d)m>a4 A kassai polgrok B196%D ilye4
ki(teles alk1tsa. ,-N.-p#!/
- h)1m 7el(14s>a4 s hat kp>e4 2)t ms1dik magya) 4yel(9 sz24m9(e is k1m1ly sike)t a)at1tt
sz24pad14. A >emutatt mltat S=h'p7li4 Alad) k:l'4'se4 Nas4dy Il14a *tkt di=s)te. - 4agysze)9
m9(sz4+ ;41s meste) 7elesgt, az ')eged+ Xg4est alak2t1tta. Ugya4ez a >2)l egyKttal a da)a> kt *ellemz+
tula*d14sgt is *l sz)e(ette, megllap2t(4, h1gy lehet >e44e )ez4i 0a )eg4y-sze)kezet =s'ke(4yeit3, m a m9
e44ek elle4)e a k1)a>eli 0magya) d)ma2)s leg4agy1>> k14=ep=i*K alk1tsa3.
<
-zKttal is k2s)t az alleg1)ikus llkpsze)9sg, m i4d1k1ltsga s1kkal e)+se>>, mi4t a -alan$>a4, hisze4
A kassai polgrok a k'zpk1)i sz24*tszs, a m1)alits1k hagy1m4y)a utal (issza. Az els+ 7el(14s egyik
)szlet>e4 pldul ilye4 sz24padi utas2ts 1l(ashatM 0BA 4gy sze)epl+ e pilla4attl a *ele4et (gig me)e(e4 ll,
mi4t a >t)ak@ 4em pilla4ta4ak egyms)a@ lthatatla4 (alakihez >eszl4ek. Gsak a sza(ak m1z1g4ak s
=seleked4ek e *ele4etek s1)4 a sz24pad14.D3
9
1!11 +sz4 *tszdik a t')t4s. ;41s meste), a k+7a)ag, k:l7'ldi
Kt)a >1=st*a a 7it. A))a 7igyelmezteti, h1gy a hely(lt1ztats az '4isme)etet sz1lgl*a. A magya)4ak mi4tegy
k4ysze)2te4ie kell magt az utazs)a, me)t 4i4=s te4ge)e, amely ele(e 'szt'4'z4 a k2(4=sisg)a. Nem
mi4degy az14>a4, milye4 i)4y>a4 ke)esi a szellemi t*k1zdst. 0Mi4dig 4yugat)a me4*. Ts 4e 7eledd s1ha,
h1gy kelet)+l *'ttl.3
$"
-z a kt m14dat 71glal*a 'ssze a magya)sg helyzet4ek azt a 7el71gst, amely
meghat)1zza a d)ma (ilgkpt.
;41s meste) ut>> a m9(szet 7elads)a k4ysze):l. A 4d1) a sa*t aka)att p)>l*a )k4ysze)2te4i
Kass)a. A ()1s p1lg)ai elle4ll4ak a h9>)i '4k4y4ek. ;41s meste) meg'li a 4d1)t. ,-N.-p#6/
A kassai polgrok ktsgk2(:l pldzat1s sz24m9, :ze4ett az14>a4 4em sza>ad leegysze)9s2te4i. Nem
a))a ta42t, h1gy (lsg1s helyzetek>e4 a m9(szetet a p1litikai =selek(ssel kell 7el=se)l4i. A 7+h+s =sak
az)t teheti ezt meg, me)t 4em igazi alk1t. 8i4yzik >el+le a sze4(edly, 0mely egyetle4 le4d:lettel ki7e*ez
mi4de4t, ami az em>e)let ta)talma3.
$1
Gsakis azut4 kpes elsz44i magt a 7egy(e)es ha)=)a, h1gy
7elisme)te, 4em t'>> meste)em>e)4l. Nett4ek 2gy is (issza(14hatatla4 k'(etkezm4ye (a4M t'>> m) 4em
t)het (issza k1)>>i te(ke4ysghez. 0A (s+ egysze) lehetett t+)), a t+) (s+( s1ha. A meste) 4em
71lytathat*a m9(t3 - ah1gya4 a d)ma egyik mltat*a 2)ta.
$%
M)ai msik kt d)m*h1z has14la4 ez a m9 is 71glalk1zik az ')egedssel. ;41s meste) a
m9(szettel egy:tt a 7iatalsg)l is k4ytele4 lem14da4i. A sz24m94ek az1k a legsze>> *ele4etei, melyek az
id+s meste) h4yds)l szl4ak egy 7iatal l4y, a sz1>)a mi4t*ul sz1lgl Ce41((a s az ')eged+ 7elesg
k'z'tt. -zek>e4 a )szletek>e4 M)ai a megemelt sz24padi 4yel( 7'l4yes m9(sz4ek >iz14yul.
;41s meste) pldzata e)+se4 '4let)a*zi i4d2ttatsK, t'>> ms m9h'z has14la4 a sz:l+()1s
(isszat)te 'szt'4'zte sze)z+*t a meg2)s)a. Mg ugya4=sak Kass4, egy k(hz>a4 lt1tt h1zz M)ai a
k'(etkez+ d)m*4ak elksz2tshez. Az ( (g)e >e is 7e*ezte e m9(t, a t')t4elem az14>a4 m)
ksleltette a kiadst s a >emutatt. A :arzs 196#->e4 *ele4t meg k'4y( alak>a4, s =sak 196->a4 ke):lt
sz24)e a Lesti Sz24hz>a4.
-z a d)ma is h)1m 7el(14s1s. ?+h+se, K)iszti4, hat(a4(es =i)kuszi >9(sz, aki a hKsz(es,
2)studatla4 -stellt (ette 7elesg:l. A 4+ gye)eket () Maha)amtl, a tig)is-id1m2ttl. K)iszti4 megtud*a
ezt, s 7l)ell a 7iatal1k Kt*- ,-N.-p##/ >l. Mi4t az Eszter hagyatk>a4, a 1li szl>e4 (agy a -alan$>a4, itt
is ele(e ad1ttak a sze)epek. -stella s Maha)ama kihasz4l*a K)iszti4t, s a ki')egedett >1h=4ak meg kell
)te4ie, h1gy 4i4=s md*a igazsgsz1lgltats)a, el kell (isel4ie s1)st.
A :arzs 4em *ele4ts m9. Sz24padias a>>a4 az )telem>e4, ah1gya4 M)ai 4mely )eg4yei is az1k. A
:en$g&tk ;olzan83an B196"D eset>e4 maga az 2) is )ezte e sz24padiassg1t, hisze4 ut>> kt 7el(14s1s
(e)ses *tkk alak2t1tta t e m9(t, Egy (r :elen+3#l B19"D =2mmel. Az 'szt'4zs ismt S=h4itzle)t+l,
p14t1sa>>a4 Aasanova hazatrse BAasanovas Deim!ahrt) 191<D s Aasanova !,r$#helyen BAasanova in "pa) 1919D
=2m9 m9(t+l sz)mazhat1tt.
Az 1szt)k 2) m9(ei>+l 7elt94+e4 hi4yzik a g14d1lati mlysg, s ugya4ezt lehet m14da4i M)ai4ak
az1k)l a m9(ei)+l, amelyek S=h4itzle) hatst mutat*k. A meg71galmazs t'm')sge sem ta)t1z1tt e kt 2)
e)4yei k'z. M)ai ez)t sem (lhat1tt *ele4t+s l2)ikuss (agy d)ma2)(. Gasa41(a-)eg4yt s -d)m*t
'ssze(et(e azt is meg lehet llap2ta4i, me44yi)e d)maiatla41k az el>eszl+ p)z*)a a44yi)a *ellemz+ h1sszK
mag4>eszdek. A :en$g&tk>a4 a sz24padias sz41klat1k mg leg7el*e>> tKladag1lt4ak )ezhet+k, a hum1)
mg =s'kke4ti a (14tat1ttsg1t, A gyertyk +sonkig gnek B196%D eset>e4 (isz14t m) a 7esz:ltsg ki>14tak1zst
gt1l*a, h1gy a kt szem>e4ll 7)7i k'z'tt 4i4=s p)>eszd, =sak egyik:k4ek adatik meg a lehet+sg a h1sszas
ki7e*ts)e, a "irly>a4 B196!D pedig az el>eszls lassK :teme m) )1ssz )telem>e4 (ett )et1)ik(al, 7'l'sleggel
p)1sul.
-))+l a )eg4y)+l 2)ta ])ley Ist(4 azt a >2)lat1t, amely>e4 k'zhelysze)9 szlam1k ismtelgetst (etette
M)ai sze-,-N.-p#/ m)e. -lle4tm14dst (lt 7el7edez4i a44ak a m9(szet>e4, akit+l 4emzedke 1ly s1kat
ta4ultM 0M)ai, aki4l t'>>et egyetle4 2)4k sem emlegeti a m9helyt, egyltal4 4em k:l'4'skppe4 tudat1s
alk1t ,.../ a m9(szi '4elle4+)zs szig1)Ksgt i4k>> hi)deti, mi4t gyak1)1l*a.3
$!
A "irly (al>a4 gye4ge m9. -gy 4egy(e4't (es, magas )a4gK hi(atal41kh1z isme)etle4 7i44 4+ k)
>e>1=stst. A 7)7i meglepetssel (eszi sz)e, me44yi)e has14l2t lt1gat*a ahh1z az Il14a 4e(9 4+h'z, aki 't
((el k1)>>a4 azzal a k)ssel ll2t1tt >e h1zz, hal*a4ak meg egy:tt. A 7)7i 4em tel*es2tette a k)st, mi)e Il14a
egyed:l lett '4gyilk1s. A ta4=s1s a>>a4 a hit>e4 )i4gatta magt, h1gy a 4+ miatta 'lte meg magt, de 7l
((el ks+>> megtudta, h1gy Il14a mst sze)etett. -zt a t')t4etet mesli el a 7)7i 7i44 lt1gat*4ak. -lme44ek
az 1pe)>a, ma*d K*a>> >eszlgets ut4 el(l4ak egymstl. Kap=s1latuk mKl4ak >iz14yul, me)t mi4dkette4 a
h>1)K 1k1zta >iz14ytala4sg>a4, 1lya4 (ilg>a4 l4ek, amely>e4 semmi7le te)(ezs4ek 4em lehet )telme. A 4+
7e*e 7'l'tt m) 'sszed+lt a hz, ah1l sz:letett, a 7)7i)e mg ezut4 ()hat has14l tapasztalat.
Nem a =selekm4ytele4sg, de a m97a* eld'4tetle4sge 1k1lhat a m9(szi kuda)=)t. Az el>eszls h1l
sz24padi utas2tsh1z, h1l )tekezshez has14l2t, s k'z:l:k egyik sem kap=s1ldik sze)(ese4 a >els+ 4z+p14tK
t')t4etm14dsh1z. A )eg4y 'ssze 4em illesztett t')edkek halmaz)a emlkeztet. M)ait id+)+l id+)e (14z1tta a
sz24pad. Igazi d)ma2) 4em lett >el+le, )eg4yei>e4 (isz14t 1lyk1) e4gedett a sz24padiassg k2s)ts4ek.
Ms1dik szm9zetse alatt m) 4em (1lt md*a, h1gy sz24hz szm)a d1lg1zzk, 2gy =sak ha4g- s
kpe)4y+s *tk1kat 2)t. Az el+>>i>+l hat, az ut>>i>l 't *ele4t meg k'tet- ,-N.-p#$/ >e4. 19"-19<1 k'z'tt
keletkeztek e )'(ide>> alk1tsai. -gyik:k sem *ele4tke4y m9. Jlasz1)szgi s ame)ikai (ei alatt
)eg4y2)k4t megK*h1d1tt M)ai, d)mai k2s)letei>e4 (isz14t i4k>> =sak '4magt ut41zta. Ismt
el+sze)etettel 71lyam1d1tt a sze)elmi h)1msz'g k'zhelyhez. A 0sz(t =2m9 ha4g*tk pldul 1lya4 Utas
s Utas4+ hall1s lgisze)e4=stle4sgt, (agyis s2)14 tKli p)>eszdt ta)talmazza, akik a 4+ 7)*e el+l
sz'k4ek meg. Az Ali3i sze)kezett ak) Kgy is lehet4e *ellemez4i, mi4t a :ls ;'$n alaphelyzet4ek a
ki71)d2tst. 0-gy h'lgy3 ll2t >e az :gyszhez, s azt ll2t*a, a s1)14 k'(etkez+ t)gyals (dl1tt*4ak
(isz14ya (a4 az :gysz 7elesg(el.
Ksei (ei>e4 M)ai t'>>sz') is p)>lk1z1tt k1)>>i m9(ei4ek t2)s(al. Mi4t a -alan$ eset>e4,
Kgy itt is ltal>a4 a m97a* >iz14ytala4sg)a lehet k'(etkeztet4i. A d)mai 7eld1lg1zs gye4g>> az
el>eszlt (lt1zat4l, de egyKttal az e)edeti m9 71gyatk1ssgait is se*tet4i e4gedi. A <an$ev( A n#vr
B196D =2m9 )eg4y (g4ek, a kt u**)a meg>4ult z14g1)am9(sz s a >eteget p1l ap=a *ele4et4ek
p)>eszdes (lt1zata. A md1s2ts i4k>> =sak )4yalat4yi, a ha4g*tk>a4 e)+se>> 4y1matk1t kap a44ak
a 4+()4ek a 7ltke4ysge, aki (eszlyese4 4agy adag m1)7ium1t ad a ze4sz4ek. A4yegese>> a k:l'4>sg
e)edeti s K* sz'(eg k'z'tt a *arzs eset>e4. -zKttal a .yertyk +sonkig gnek a kii4dulp14t. A )eg4y>e4 a
t>1)41k h1sszK mag4>eszdhez kpest K14)d, a lt1gat, alig *ut szh1z. A kpe)4y+)e sz4t (lt1zat
ezzel szem>e4 kt egye4)a4gK 7l szp)>a*a. A md1s2ts 2gy kik:sz'>'li a )eg4y 7+ hi4y1ssgt, a
4ye)esg4l az14>a4 4agy1>> a (esztesg, hisze4 a kt 7)7i *ele4ete m'g:l hi4yzik a htt), az Jszt)k-
Magya) M14a)=hia, mely4ek )tk(ilgt a k1)>>i ,-N.-p#</ m9 szemlletese4 idzi 7el. Ismt ms
meg1ldst kp(isel a Asal$i kr$sF A77le 't('zet, ame44yi>e4 az Eszter hagyatka s a 4gia =2m9 k'tet )'(id
t')t4etei k'z:l Az rva sze)epl+i ke(e)ed4ek >e44e.
Mg >14y1lulta>> kap=s1lat 79zi M)ai el>eszl+ m9(eit ahh1z az egy7el(14s1sh1z, amely4ek ez a
=2meM ?83FFF s a knyveF -z a ha4g*tk egy7el+l a Darmin+ ez,stpnz B19<!D el+ksz2tse, ms)szt az Bstenek
nyom3an B19%$D =2m9 Kti)a*z1t idzi 7el. 0Mi4de4 ge4e)=i mst aka)3 I m14d*a ;>,
$6
s ez a ki*ele4tse a 7iatal
M)ai4ak a (alls1s zsidkkal szem>e4 meg71galmaz1tt ktelyt (isszha4g1zza. A ;Kds)l 2)t essz)eg4yhez s
a k'zel-keleti Kti)a*zh1z has14la4 a ?83FFF s a knyve is a Bi>lia ki71)d2ts4ak, a hitetle4sg ki7e*ezs4ek
teki4thet+.
0P)*t1k meg, h1gy diadalmas k1)1m>a4 s1ha 4em ktelkedtem s 4em (1lt >94tudat1m, me)t hittem s
ma is hiszem, h1gy *1g1m (a4 s7)k1d4i a 7'ld'4.3 Tlet)a*z2)it 7igyelmezteti 2gy ;>. Nagad*a, h1gy
megtisztult (1l4a. N(1l ll t+le a meg>4s. 5gk'(etkeztetse 2gy szlM 0Azt hiszem, a Ne)emt+ is 7elel+s,
h1gy az em>e) 4em sike):lt.3
$#
;> t')t4et4ek ez a 7eld1lg1zsa ismt azt >iz14y2t*a, h1gy M)aitl t(1l llt a d)ma2) szm)a
1lya44yi)a 4lk:l'zhetetle4 t)gyiassg, a szemlytele4sg, amely a m9(szt kpess teszi a))a, h1gy elt94*k
m9(e m'g'tt. Ksei ha4g*tkai s kpe)4y+)e sz4t egy7el(14s1sai meglehet+se4 k'z(etle4:l t:k)'zik egy
')eged+ m9(sz4ek azt a (lem4yt, h1gy (a*mi ke(s k'ze (a4 a k'):l'tte meg(lt1z1tt (isz14y1kh1z. A
Das3esz$ mutat(4y1s1kat szlaltat meg, s k'z>e4 elma)asztal*a a *ele4k1)t, mi4d t)sadalmi, mi4d m9(szi
(14atk1zs>a4. Az em>e)ek egy71)masgt ha4- ,-N.-p#9/ g1ztat*a, s el)ette4t+ pldak4t idz B1ulez s
St1=khause4 ze4*>+l.
Nal4 mg akk1) lehet (isz14ylag1s m9(szi sike))+l >eszl4i az ut1ls (tizedek d)mai k2s)letei>e4,
amid+4 a >e7e*ezs lez)atla4, (agyis a hallgat, 4z+ (agy 1l(as kpzelet)e (a4 >2z(a a (gki=se4gs. A
"zerep h+s4+*e k'zel hat(a4 (es h'lgy. Meg(lasz1latla4ul ma)ad a k)ds, ki=s1da is +M Li==1l1may1 g)74+,
aki maga 71gta le a ki(l sz24sz4+4ek, Iza>ella M1)e44ak a szemt a k)hzi gy14, (agy 0=sup43 a
sz24sz4+, aki egy g)74+t alak2t. A kt7le ha4g id+)+l id+)e (lt*a egymst, s 4em lehet eld'4te4i, melyik:k a
sze)ep s melyik:k a 0(aldi3 szemlyisg, mik1) 0e)edeti3 s mik1) 0ut4z1tt3 a ha4g. A kt)telm9sg ak)
mg a m9(szet mi>e4ltt is pldzhat*a.
Az Ali3i m9(szi )tke is 'ssze7:gg a >e7e*ezssel, amely 4em lez)*a, de ki4yit*a az )telmezs
lehet+sgeit. A ha4g*tk (gsza(ai sze)i4t az :gysz el+(ezetteti a (dl1ttat. Nem tudhat*uk, mi is 71g
t')t44iM hitelt ad-e az :gysz a44ak, amit a h'lgy m14d1tt 4eki az el+>>, a (dl1tt4ak s az :gysz 7elesg4ek
(isz14y)l. Nyit(a ma)ad a k)ds, 7'l 71g*a-e me4te4i az :gysz a (dl1ttat.
?elt94+, h1gy a tize4egy egy7el(14s1s>l mi4d'ssze h)1m>a4 )ezhet+, h1gy e m9(ek 2)sak1)
sze)z+*:k m) az Ame)ikai -gyes:lt Xllam1k>a4 lt. Mi t'>>, ez a h)1m da)a> is meglehet+se4 egy1ldalK
kpet )a*z1l az K*, a 0(laszt1tt3 haz)l.
A :mhz kt 7+sze)epl+*e p1litikai :ld'zs el+l me4ek:l az V*(ilg>a. 0&eggel h)1mk1) *'ttek.
Meg'ltk a 4agymamt, megettk a lek()1kat, azt4 el(ittk a p1ggysz1kat3 I m14d*a egyik:k. 5igasztala4,
amit hta m'g'tt hagy1tt a ki(4d1)l, m a *'(+ is meglehet+se4 k1m1). ,-N.-p"/ 0A )=s m'g'tt
kezd+dik egy hi(atal41k. A hi(atal41k m'g'tt kezd+dik az K* haza.3 A ki(4d1)lk egy mi4de4hat :gy4'kkel
tall*k szem>e4 magukat, aki egy71)masg1t () az em>e)ekt+l. 0Na4ul*a meg, h1gy itt 4egy(e4milli em>e)
mi4dig ugya4azt g14d1l*a. Ts 4y1l=(a4milli em>e) ktsze) ugya4azt g14d1l*a, mi4t 4egy(e4milli em>e).3
$
A
ha4g*tk Mad=h 7ala4szte)t idzi 7el. A >e(4d1)lk4ak 4i4=s 4e(:k, =sak szmuk, s meg71ghatatla4
hi4y)zet t'lti el +ket.
Ame)ika a k>2tsze) s az )telmetle4 e)+szak haz*a, a Dvatlan ven$g =2m9, kpe)4y+)e sz4t *tk
sze)i4t -dg), az 1lasz >e(4d1)l1ttak u41k*a, he)1i4t 7e=ske4dez a ka)*>a, a 082(atla4 5e4dg3 pedig
mi4de4 )a>lsi sz4dk 4lk:l agy14l'(i a =sald tag*ait. A sz24*tk mi4dkt =selekedetet 1lya4 (ilg
meg4yil(4ulsak4t mutat*a >e, mely>+l az Iste4>e s az em>e)i )telem>e (etett hit egya)4t ki(eszett.
A ;e!e&ezetlen szim!8nia is *ellegzetese4 k:ls+ szemsz'g>+l lttat*a a te4ge)e4tKlt. 8+se eu)pai sz:lets9
ze4esze)z+, aki kptele4 d1lg1z4i K* haz*>a4. ?elesge ame)ikai 4+, tele kise>>sgi )zssel az eu)pai
kultK)a i)4t. -z az egy7el(14s1s sem *ele4t+s m9(szi tel*es2tm4y, de *l meg(ilg2t*a M)ai 7el71gst.
Nem=sak azt )ul*a el, h1gy s1ha 4em tudta 1tth14 )ez4i magt Ame)ik>a4, me)t mi4de4t (isszateki4t+
t(lat>l, els+ haz*>l s let4ek k1)>>i id+szaka 7el+l szemllt, de egyKttal azt is, h1gy s1ha 4em tud1tt
szemlytele4:l 71galmaz4i, mi4dig szemlyes el71gultsgai (ez)eltk. -z)t 4em lehetett * d)ma2), m ugya4ez
tette kpess a))a, h1gy az '4let)a*z m97a*>a4 *ele4t+se>>et alk1ss14, mi4t >)mely ms magya) 2) a FF.
szzad>a4. ,-N.-p1/
"pzelet s valloms
8a (alaki ki4yit*a M)ai S4d1) 0apny'gati #r&rat B19!D =2m9 k'tett, a =2m ut4 ezt a meg*el'lst
tall*a eligaz2tsulM 0&eg4y3. A k'4y( >e7e*ezse ut4 4yil(4(al a szm)a, h1gy '4let)a*zi m9(et
1l(as1tt. ?el(et+dik a k)ds, mi i4d1k1l*a, h1gy 4e lehesse4 el71gad4i azt a mi4+s2tst, mely a kiad (agy a
sze)z+ aka)at>l ke):lt a =2mlap)a.
Mi7le megsz1ks4ak is e4gedelmeskedem akk1), mid+4 4em 71gad1m el )eg4y4ek a 0apny'gati
#r&rat1tO -l+ lehet4e h1z4i azt az )(et, h1gy az '4let)a*z1k ltal>a4 laz>> sze)kezet9ek a )eg4yek4l,
de k1)4tsem >iz14y1s, h1gy meggy+z+ ez az i4d1kls, hisze4 az Egy polgr vallomsai4ak legal>>is els+
k'tete mi4d a t), mi4d az id+ (14atk1zs>a4 hat)1z1tta>> tag1lst mutat, mi4t M)ai 471)m*K
lt')t4eti )eg4ye, az Er#st# B19$#D.
Ugya4ez a )eg4y egyKttal a))a is 7igyelmeztet, h1gy aligha lehet a kt m97a*t a szemlyes 4(ms1k
hasz4lata alap*4 k:l'42te4i el egymstl, hisze4 e 71galmak4ak ppKgy 4i4=s )tk:k attl az
'ssze7:ggst+l 7:ggetle4:l, amely>e helyezik +ket, mi4t a 4yel(ta4i )telem>e4 (ett id+k4ek. K'zisme)te4
s1k az 471)m*K )eg4y, a Aaesari +ommentarii $e 3ello galli+o et +ivili (agy a The E$'+ation o! Denry
A$ams pedig ,-N.-p%/ azt ta4Ks2t*a, h1gy a ha)madik szemlyt ppKgy ha*la4dk (agyu4k '4let)a*zi 44el
'sszekap=s1l4i, mi4t ah1gya4 a *ele4t is el71gad*uk az el>eszlt t')t4et ide*4ek.
5gs+ s1)14 p)agmatikai k)ds, )eg4yk4t 1l(asu4k-e (alamely k'4y(et a(agy '4let2)sk4t. Az14
mKlik a k:l'4>sg, meg7elelteti-e az 1l(as a sz'(eg>e4 >eszl+k (agy sze)epl+k (alamelyikt 1lya4 sz'(ege4
k2(:li ltez+4ek, aki a sze)z+(el az141s2t. Ne)mszetese4 ez a meg7eleltets 4em ele(e ad1tt (alsg s i)1dalmi
sz'(eg k'z'tt *'4 lt)e. I4k>> a))l (a4 sz, h1gy '4let)a*zi m9(ei alap*4 elkpzelek, 7elp2tek magam>a4
egy szemlyisget, akit M)ai S4d1)4ak 71gad1k el.
8i>a (1l4a '4let)a*z s )eg4y k:l'4>sgt t4y s kitalls elle4tt)e (ezet4i (issza, hisze4 a kitalltsg
71galma ppKgy 4em seg2t meg(lasz1l4i a k)dst, mi)t is 1l(assuk egyik sz'(eget '4let2)sk4t, a msikat
)eg4yk4t, mi4t a 4yel(ta4i 71galmak. Ni4=s mg egy sze)z+ a magya) i)1dal1m>a4, ki4ek mu4kssga 1lya4
hat)1z1tta4 7igyelmeztet4e e))e, mi4t M)ai. -ls+ (e)sesk'tet>e4 M)ai S4d1) a >eszl+ 4e(e, s ks+>>
leg*ele4t+se>> m9(ei>e4 emlkeztetett a))a, h1gy a >eszl+t 4em=sak a l2)ai (e)s, de '4let)a*z eset>e4 is a
sz'(eg te)emti meg. Kitallt s 4em kitallt elle4tte helyett alkalmasi4t a kitalltsg md1zatai)l sze)e4=ss
>eszl4i, ezek pedig )telmezsi el*)s1ktl, kultu)lis hagy1m4y1ktl 7:gge4ek. Nem elg megllap2ta4i,
h1gy az '4let)a*z s a )eg4y idelt2pus, azzal a lehet+sggel is szm1l4u4k kell, h1gy =sakis >iz14y1s t)sadalmi-
kultu)lis el+7elttelek mellett ltezhet4ek. M)ai k'4y(ei mi4du4tala4 azt ha4gsKly1zzk, h1gy az em>e)i 043
4em tapasztalati ad1ttsg, de kultu)lis te)mk. A ke)eszt4ysg a lelkiisme)et (izsglat4ak gyak1)lat(al
7e*lesztette ki az ,-N.-p!/ 043 tudatt az em>e)ek>e4, s 2gy tette lehet+(, h1gy a gy4s>l kialakul*14 a
(ilgi '4let)a*z.
M)ai ugya4 *ele4t+s m)tk>e4 elt(1l1d1tt a ke)eszt4ysgt+l, mgis e))e a hagy1m4y)a tmaszk1d1tt,
amik1) az Egy polgr vallomsai>a4 meg7elelst te)emtett egy4i s k'z'ssgi tudat k'z'tt. Ms m9(ei>e4 I 2gy
;ke Bthak3an B19#%D =2m9 k'4y(>e4 I 4em ta42t =lzattal, pldzat1s *elleggel, ha4em Kgy ad1tt szm1t
4e(el+ds)+l, h1gy k'z>e4 *ellemet p2tett 7'l, )eg4ysze)9 2)smdh1z 71lyam1d1tt, ismt msk1) I pldul A
ngy vszak>a4 B19!<D I (isz14t i4k>> lelkillap1t1k ki7e*ezs)e t')ekedett, s 2gy a l2)h1z k'zeledett.
Mi 1k1zza, h1gy mi4dezek>e4 a m9(ek>e4, M)ai mu4kssg4ak leg714t1sa>> )szei>e4, a 0kitallt
'4let)a*z3 k:l'47le md1zatait lthat*ukO Nal4 az id+szemllet meghat)1z1tt )tk(14atk1zs>a4 ke)eshet+
a (lasz. Aegt'>>e4 (isszateki4t+ id+sze)kezetet ()u4k az '4let)a*zi m9t+l. Kszp4z4ek (essz:k, h1gy az)t
idzi 7el a mKltat az emlkez+, h1gy 0K*)a a >izt14sg s z)tsg (ilg>a lp*e4 >e3.
$$
Xltal>a4 az el>eszl+ *ele4e,
a meg2)s ide*e ad*a az )tkel+ t(lat1t. I44e4 4z(e az )telmezett (ilg >e7e*ezett4ek, tel*es4ek mutatk1zik. A
legt'>> emlkez+ 1lya4 )tk)t >e=s:li a mKltat, amelyet hi4y1l a *ele4>+l. Bethle4 Mikls g)7 -)dly
megszllsa ut4, a szm9z'tt helyzet>+l 2) a 7:ggetle4 7e*edelemsg)+l, -dith Qha)t14 :isszatekint# pillants
6A ;a+kLar$ .lan+eG =2m9 k'4y(e s 8e)=zeg ?e)e4= Emlkezsei k:l'4>4ek lttat*k az els+ (ilgh>1)K el+tti
(ilg1t, s has14la4 elgikus sze)kezetet mutat4ak 1lya44yi)a k:l'4>'z+ m9(ek, mi4t &1usseau :allomsai)
8e4)y ;ames >e7e*ezetle4:l hagy1tt, h)1m )szes Mnletra&za) (agy &1>>e-C)illet 0)eg4ysze)93
B)1ma4es_ueD al- ,-N.-p6/ =2met (isel+ k'tetei, A visszanz# t,kr 67e miroir N'i revientG s az AngliN'e
avagy a varzslat 6AngliN'e o' :en+hantementGF Mg Nh1mas Be)4ha)d kese)9e4 i)14ikus '4let)a*zi
k'tetei>+l sem hi4yzik az elgikus 7elha4gM az 2) 4agyap*4ak a4a)=hizmusa t94ik 7el eszm4yi4ek az
i4tzm4yesedett 0m1de)43 (ilgh1z kpest. 0Itt kezd+dik letem )'(id >1ld1gsga, itt k'(etkez4ek az1k a
>ks, m )'pke pilla4at1k, amelyek alap*4 *1g1t 71)mlhat1k a))a, h1gy elm14dhassamM ltem3 I m14d*a
&1usseau a Gha)mettes->e4 t'lt'tt id+szak)l. ;ames sz4dka 0let94t t)sadalmi )e4dhez (issza(ezet4i a
kpzeletet3, &1>>e-C)illet h)1m k'tet)e te)(ezett s1)1zat4ak els+ )sz>e4 pedig 0a ?els+ ;u)a kpe3
a44yit *ele4t, mi4t 0&e4d. Megpihe4s. Nyug1dt ')'kk(alsg.3
$<
-gyik eset>e4 sem a mKlt, de a mKlt emlke )tkel+dik 7el. ;ames pldul ki7e*ezette4 ha4gsKly1zza,
h1gy i7*Kk1)4ak Ame)ik*a a maga ide*>e4 (idkies4ek ltsz1tt, =sak a FF. szzad a4yagiassga
(lt1ztatta meg 2tlett. 0Amit gy9l'lt:4k, azt m1st sa*4l*uk s (isszas2)*uk3 I 2)ta Ba>its az els+
(ilgh>1)K el+tti k1)szak1t 7'lidz+ (all1ms>a4.
$9
MKlt s *ele4 k'z'tt tel*es a t')s@ ez i4d1k1l*a a
(isszaemlkezst. Az el(eszett id+ 71lyt141ssgk4t *ele4ik meg, mely4ek megszakadsa 4em=sak
elgikum)a, de i)4i)a is 1k1t adhat.
-z a kett+ssg (lt meghat)1z t4yez+( M)ai mu4kssg>a4. Mi4de4 p)za2)4l
k'(etkezetese>>e4 t)t (issza id+)+l id+)e az '4let)a*zsze)9sg k:l'4>'z+ md1zataih1z. Kezdett+l 71g(a
tagadta a k:l'4>sget szpi)1dal1m s )tekezs, )eg4y s '4let)a*z k'z'tt. ->>e4 a szellem>e4 adta a
k'(etkez+ al=2met els+ Budapeste4 kiad1tt k'4y(4ekM Egy 'tazs regnyeF ,-N.-p#/
-z az Kti)a*z s1k szemp14t>l mi4ta )tk9, egsz ks+>>i mu4kssgt el+)e(et2ti. K'zel-keleti Kti)a*z,
melyet el+sz') az V*sg k'z'lt husz14hat 71lytats>a4, 19%. m*us %-tl *Klius %1-ig.
M)ai h)1m h4ap1s utazst tett -gyipt1m>a4, Laleszti4>a4, Ai>a414>a4, Sz2)i>a4, N')'k- s
C')'g1)szg>a4. Az)t utaz1tt Kelet)e, h1gy k2(:l)+l lssa -u)pt. N1ha az eu)paisg megszll1tt*a (1lt,
kise>>sg)zettel g14d1lt az k1)i egyipt1miak kultK)*)aM 0I ez a (gy, elt(1l1d4i a =lsze)9t+l, ez az i)tzat a
gyak1)latitl, ami(el a mi4de44api let hasz4lati t)gyait m9)emekk stilizltk, ez az, ami sz1)14g
7ltke4ysggel t'lti el a m1de)4 lt1gatt s mKlhatatla4ul 7el>)eszti >e44e sa*t =i(ilizlt let4ek, i)tzat1sa4
:)es, si(), elszeg4yedett letst2lus4ak tudatt.3
<"
?)a4=ia1)szgi ta)tzk1ds4ak ut1ls szakasz>a4 M)ai a )gi -gyipt1m ltala megalk1t1tt kp>e
(et2tette (issza az eszm4yi mKltat. A kai)i mKzeum>a4 lt1tt, ele74t=s14t>l, a)a4y>l, >1)1sty4>l,
=d)us7>l ksz2tett pl=k ltt4 ezt a k)dst tette 7elM 0milye4 ig4y9 lehetett ez az let, mely4ek egyik
>a4lis hasz4lati t)gya, a sta>1t ilye4 (gs+ )zke4ysggel ksz:ltO3
<1
-lle4pldak4t a mKzeumi )uhat)>a4
lthat sta>1t1k)a hi(atk1z1tt. -gy71)masgukat azzal magya)zta, h1gy )a>)>e4, k4ysze)>+l ksz2tettk
+ket.
M) ekk1) az )telem megszll1tt*a (1lt. ->>+l a kii4dulp14t>l utas2t1tta el az e)+szak mi4de4
71)m*t, s mi(el Kgy ltta, az em>e)ek t1(>>)a is Kgy gyilk1ltk egymst, mi4t a t')t4elem k1)>>i
szakaszai>a4, 4em lt1tt 1lya4 7e*l+dst, mely elle4sKly1zta (1l4a a mi4+sg4ek ezt a =s'kke4st, melyet a
t'megte)mels idzett el+. A msz)lst 4agyhatalmi t')ek(sek)e (ezette (issza, s a gya)mat1s2ts- ,-N.-p/
>a4 ltta azt az e)+t, amely sz:4tele4:l (issza(etette az em>e)isget. &e4dk2(:l szemlletese4 2)t a))l az
-gyipt1m)l, mely>e4 az egyk1)i '4t')(4y9 kultK)t idege4 u)al1m (lt1tta 7el, amely a))l igyekezett
meggy+z4i a hely>eli lak1ssg1t, h1gy a hd2ts i4d1k1lt, hisze4 a leigz1tt 4em )demel t'>>et
el4y1ms4lM 0Szz(al s szz(al (4d1)1ltak lassK s egy71)ma temp>a4 az a)a>1k a h1m1k>a4 s
k1sa)ak>a4 h1)dtk a k+t')melket s h1m1k1t ,.../
8a (alamelyik a)a> kima)adt a s1)>l, (agy lassa4 =ipelte a h1m1k1t s meg>14t1tta a mu4ka )itmust,
a 7el:gyel+ 7elemelte a k1)>=s1t s )hKz1tt egyet ,.. ./
A mu4kt a4g1l1k 7igyeltk t)pusi kalap1k>a4 s halka4 (itatk1ztak. Bizt1s, h1gy 4em a 7el:gyel+
k1)>=s)l (itatk1ztak ,.. ./
-gy a)a>1t el:t a h2d14 a gpk1=si ,.../
8a a (ezet+ egy a4g1l hi(atal41k kuty*t :ti el, akk1) 7el2)tk s >eidztk (1l4a. .e 2gy, h1gy =sak
egy s:ket a)a> (1lt, akit el:t'tt, se4ki 4em lesz izgat1tt@ a (ezet+ ppe4 1ly ke(ss, mi4t a )e4d+), (agy
mi4t I s ez a leg714t1sa>> - az ld1zat.3
<%
A m9(elt Nyugat 7elttle4 =s1dl*4ak ppKgy hi>a M)ait ta)ta4i, mi4t a p1lg)sg )e4d2thetetle4
h2(4ek. Sza>adel(9 7el71gst (all1tt, s 2gy )agaszk1d1tt az '4)e4delkezs el(hez. N'>> mi4t 7lszzad
t(lat>l is 7igyelem)e mlt, ah1gya4 a K'zel-Kelet 7esz:ltsgeit a 4agyhatalmak '4k4y)e (ezette
(isszaM
0Az a4g1l1k llsp14t*a egysze)9, s az esem4yek kezdik igaz1l4i ezt az llsp14t1tM Yms1dik
Ci>)alt)tZ p2te4i a ?'ldk'zi-te4ge) mellett, az a)a> 4pek te4ge)>e4, a Szuezi-ka4lis, teht I4dia
(delm)e, s a))a az eset)e, ha YA4glia lst)aZ (eszly>e4 71)1g4a@ s ha Kai) s M1sszul k'z'tt ,-N.-
p$/ egysze) meg)ad s ki'4t a m1hammed4 te4ge), legye4ek zsidk az1k, akik gtat emel4ek A4glia )dekei4ek
(delm)e.
-))e a =l)a (1lt s (a4 sz:ksg egy zsid Laleszti4)a, mely hls lesz A4gli4ak, s szem'ld'k7a lesz a
)e=seg+, )1p1g p:let>e4, ah1l az egyik lak1sztly>a4 A4glia, a msik>a4 I Sz2)i>a4 I )'(id ide*e
?)a4=ia1)szg )e4dezkedett >e, s ah1l K* s h2(atla4 (e4dgek izgat*k a lakkat a hziu)ak elle4M M1szk(a
:gy4'kei.3
<!
Az '4let2) mi4dig )tk+)zs)e t')ekszik. M)ait az +si kultK)k tisztelete ksztette a))a, h1gy 7eltegye a
k)dst, mi *1g14 (isel h>1)Kt -u)pa a K'zel-Kelete4. Ugya4ez 'szt'4'zte a))a, h1gy )1k14sze4((el ke)esse
7el az1kat, akik a zsid llam K*)a7elll2ts4 7)ad1ztak. Meg)tette, sz:ksges4ek ta)t1tta az 0lm1t a haz)l,
ah144a4 el*'ttem egysze)3. Laleszti4ai lm4yei az14>a4 =saldst 1k1ztak szm)a. -lz)kzst tapasztalt, s
ezt )iaszt4ak talltaM
0Szm1m)a, aki egy 4ekikese)edett i7*Ksg mi4de4 meggy+z+ds(el (e)ekedtem mi4de4 el+add1tt
alkal1mmal a zsidsg em>e)i *1gai)t s mltsg)t, ppe4 Kgy, mi4t ah1gy (e)eked4k a >1t1gud 4ge), (agy
>1l2(iai >e44sz:l'ttek em>e)i *1gai)t, ha azt megs)te4k, I 4em he)1izmus>l, ha4em (gs+ sz:ksgessg>+l,
me)t mi4de4, ami em>e)i mltsg14 esett s)elem, szemlyese4 deg)adl mi4de4 em>e)t, aki '4tudat1sa4 l
e>>e4 a z9)za(a)>a4, I sz(al szm1m)a kiss k:l'4's (1lt Laleszti4>a4, a ()1s1k>a4 s a k1l4ik>a4,
mi4de4h1l ezt a k)dst halla4iM
I ]4 zsidO
S mik1) megm14dtam, h1gy 4em, a >a)tsg1s a)=1k 4agy14 s1ksz1) ud(a)ias a)=1kk me)e(edtek.
Akk1) m14dtam magam>a4M ht ezt 4em. 8a ti itt azt =si4l*t1k, amit mi =si4lu4k (eletek, ha ti k:l'4
7eltall*t1k a 7a*(delmet ,-N.-p</ s a k24ai 7alat, akk1) kide):l ma*d, h1gy az1k4ak (1lt igazuk, akikt+l
mi4dezt ta4ultt1k.3
<6
M)ai szemllet)e e)+se4 hat1tt a44ak a tudata, h1gy magya)) lett 4metek i(adka (1lt. 8itt a
>e1l(ads lehet+sg>e4, s 4em )1k14sze4(ezett az 1lya4 k'z'ssgekkel, amelyek elle4lltak az idege44el
szem>e4. -z)t is (1ltak 7e44ta)tsai Laleszti4(al szem>e4, de ms, l4yegese>> 1ka is (1lt elle4)zsei4ek.
MKlt)a i)4yul id+szemllet4ek elle4tm14d1tt az 1lya4 7el71gs, mely4ek a *'(+ llt a k'zpp14t*>a4. -l+)e
4em lthat4ak (lte a h1l4ap1t, s 4em tud1tt az141sul4i a (ak>uzg(al, aki mi4de4t egyetle4 eszm4ek )e4del
al. Nem tud1tt meg)ts)e *ut4i a t)a >et9i sze)i4t l+ szama)it4us1k 7+pap*(al. Azt g14d1lta mag>a4, 04em
)demes a >et9)t meghal4i, szama)it4us, me)t az igazsg (isz14ylag1s3, a h2(+ (isz14t 4em (1lt kpes el71gad4i
az + k'z'4ytM 0Mit is >eszl*e4 (elemO E tud*a, X)14 megm14dta.3
<#
A hit el(laszthatatla4 a teki4tlyt+l, M)ai pedig elutas2t1tta a teki4tlyt. Bizalmatla4 (1lt az em>e))el
szem>e4. ;zus pld*>l is azt a k'(etkeztetst (14ta le, h1gy az em>e) kiszm2thatatla4, s aligha 4e(elhet+.
0Az llat1k meleget adtak 4eki, mik1) megsz:letett. Az em>e)ek meg7esz2tettk.3
<
Mi(el az em>e) kegyetle4sgt
4em lehet megsz:4tet4i, ;zus is kuda)=1t (all1tt. Bkessget hi)detett, m ez ugya4Kgy 4em )het+ el, mi4t
>)mely ms =l, hisze4 a *'(+t s1hasem lehet el+)e lt4i@ az id+ 71lyt141ssga mi4dig ()atla4ul s hi)tele4
szakad meg.
Az)t is teki4thet+ az Egy polgr vallomsai B19!6-!#D k'zp14ti alk1ts4ak sze)z+*e letm9(>e4, me)t
)e4dk2(:l k'(etkezetese4 *ut )(4y)e >e44e ez a g14d1lat@ M)ai id+szemllet4ek alapt')(4ye. ,-N.-p9/
A (all1ms1k els+, k'tete a sz:l+i hz m)-m) k'):lm4yese4 )szletes meg*ele42ts(el kezd+dik, m az
llkpsze)9sg e le2)s >e7e*ezt(el sem sz94ik meg. Id+>eli el+)ehalads helyett a77le ke)esztmetszetet kapu4k.
Azt tud*uk meg, ami 0mi4de4 ha*4al>a4 s mi4de4 alk14yatk1)3, 0mi4de4 )eggel3, 0e>d ut43, (agy
egye4ese4 0mi4de4, )>a43 t')t4ik, (agyis az el>eszl+ h1sszK id+ta)tam1kat 'sszegez, a))l ad szm1t, ami
0hetekig3 ta)t, 04gysze) az eszte4d+>e4 k'telez+3, 0hKsz (e4 t mi4de4 ms1dik 4ap3 (agy 0mi4de4
sz1m>at143 >ek'(etkezik, esetleg 0a 4agy :44epek)e3 *ellemz+ esem4y. Az letkpsze)9sg a =lel(9,
(alamilye4 i)4y>a mutat 71lyamat1k hi4yt *elzi, s a gyak1)2t id+szemllet =sak az els+ k'tet ut1ls
4egyed>e4 (esz2ti el k1)ltla4 )(4yt, a ha)madik 7e*ezet (gsza(ai(al, melyek ()atla4ul, hi)tele4 *ele4tik >e
az addigi 71lyt141ssg megszakadstM 0M2g egy 4ap14 ez az idill 7el)1>>a4t. Nize44gy (es (1ltam akk1), s
egy )eggel elsz'ktem hazul)l.3
Gsakis a k'tet ut1ls s egy>e4 leg)'(ide>> 7e*ezet>e4 (lik (ilg1ss e sza(ak igazi )telme, mgpedig
4em is a =saldtl sz'ks, a p1lg)i letmdtl me4ek:ls k'):lm4yei4ek 7elt)s(al, de a k'tet leg(g4, egy
Lte)-Ll 4ap*4 ta)t1tt uzs1444ak a )e4dk2(:l sz9ksza(K megele(e42ts(elM
0Asztalh1z :lt:4k, mik1) az alisp4t elh2(tk a ke)t>e. Megyei husz) ll1tt 1dale44 7eszes (igyzz>a4
s le(elet ad1tt t 4eki.
?'ltpte a le(elet, (issza*'tt a t1)4=)a, megllt a k:sz'>'4, hallgat1tt. Nagy14 spadt (1lt@ s e>>e4 a
gyszke)et>e4 hal1tt7eh)e4 (ilg2t1tt m1st )iadt a)=a.
Mi az, -4d)eO I k)dezte apm s el*e me4t. ,-N.-p$"/
I Meg'ltk a t)4')'k'st I m14dta s idegese4 legyi4tett.
A 4agy =se4d>e4 a =ig4yze4e 1ly k'zel ha4gz1tt, mi4tha itt, a ke)t>e4 *tsz1tt (1l4a. Az asztal k'):l,
kez:k>e4 a hagymami4ts =sszkkel, m1zdulatla4ul :ltek a )szt(e(+k, (alamilye4 h1ltp14t14 megme)e(edett
m1zdulattal, mi4t egy 4ma*tk>a4. Apm teki4tett k'(ettem@ t*k1zatla4 pilla4tssal 4zett az g)e.
Az g (ilg1skk (1lt, h2g, 4y)i-kk. B)4y7elh+ sem Ksz1tt )a*ta.3
Nmi tKlzssal M)ai egsz letm9(e, a >e44e ki7e*ezett =l)tkek sze)te71szlsa megmagya)zhat e>>+l
a 4h4y >ekezds>+l, mely meg71)mltsg teki4tet>e4 s1k )eg4yz)lat1t 7el:lmKl, hisze4 egysze))e i)4y2t*a
(issza az 1l(ast a kii4dulp14th1z, ame44yi>e4 llkpp me)e(2ti a t')t4etm14dst, s ugya4akk1) a hazul)l
elsz'kst a legtga>> )telem>e4 (ett 1tth14tala4sg el+zm4y( 71k1zza le, t'kletese4 K* helyzetet *ele4t(4
>e, (g)(4yese4 71lytathatatla44ak 4yil(42t(4 az addig el>eszlteket.
A ms1dik k'tet ele*4 19%!->a4 t')t4tek)+l esik sz, (agyis az Egy polgr vallomsai a legszig1)K>>
md14 kihagys1s (isszaemlkezs. Az id+>eli ug)st az is i4d1k1lhat*a, h1gy a k'z>:ls+ id+szak)l M)ai
4h4y ((el k1)>>a4 )eg4yt 2)tM A zen$,l#k I melyet lete (g4 az 2) A .arrenek m/ve =2m9 hat)szes
)eg4ys1)1zat>a Kgy illesztett >e, mi4t 0el+ha4g1t3 I (g:l is t(itt )telem>e4 is szl a kamaszk1))l. ->>e4
a k'4y(>e4 0i44e4s+ (ilgk4t3 sze)epel a gye)ekk1) s az els+ (ilgh>1)K el+tti llap1t, m2g maga a t')t4et
azt a =ltala4sg1t t)*a el4k, amelyet az Egy polgr vallomsai ppe4 =sak se*tet az els+ k'tet z)*ele4et(el. A
)eg4y>e4 sze)epl+ 7iKk az)t hazud- ,-N.-p$1/ 4ak s l1p4ak )telmetle4:l, me)t m) 4em gye)ekek, de mg 4em
7'l4+ttek, m (iselkeds:k ltal41s (ilgllap1t ki7e*ez+dse, )sz az egsz>e4. Nem=sak +k, a kis()1s laki is
gye)ek- s 7el4+ttk1) k'z'tti eld'4tetle4sg>e4 l4ek, hisze4 a h>1)K mi4de4ki>+l ki'lte a =l kpzett.
Amit az '4let)a*zi m9(ek id+szemllet4ek )tk (14atk1zs)l ltal>a4 m14dtam, *l meg7igyelhet+
M)ai kt h>1)K k'z'tt 2)t k'4y(ei>e4. Az 1916 el+tti (ilg utlag megszp:l, a44ak elle4)e, h1gy a
(isszaemlkez+ p14t1sa4 tud*a, sz'ksi k2s)lete a >ke>eli id+k szellem4ek 7lig mg '4tudatla4, de hat)1z1tt
elutas2tsa (1lt. Az llkpsze)9sg (1ltakppe4 =sak az el>eszl+ *ele4>+l ltszik a44ak, mi(el az K* k1), 0a
=i(iliz=i>a tme)e(edett kultK)a egy)e kise>> id+egysgek>e4 g14d1lk1zik3 I ah1gya4 M)ai a (ilgh>1)K
ut4i k1)szak1t Spe4gle) szellem>e4 *ellemzi, k'(etkez+ '4let)a*zi k'tet4ek, a 0apny'gati #r&rat4ak
ele*4.
<$
A ms1dik (ilgh>1)K ut4i m9(ek>e4 azut4 K*a>> t(lat(lts szlelhet+. M1st Ame)ika (lik az
K*a>> (ilgllap1t megtestes2t+*(. -))+l a lt71)m)l a 0apl8 i4k>> =sak te)mszeti (14atk1zs>a4, a
ka4y141k -u)p>a4 elkpzelhetetle4 szpsgeit di=s)+ s1)1kkal szl elisme)+e4, az let 7elgy1)sult :temt
(isz14t kiszm2t1tt p4z=si4ls s p'khe4di (idkiessg el+idz+*ek4t 2)*a le. Nagad*a azt az V*(ilg>a4
k1)ltla4ul )(4yes:l+ el(et, mely sze)i4t mi4de4 mu4ka I a szellemi te(ke4ysg is I a44yit ), ame44yi p4zt
lehet kap4i )te, s e44yi>e4 ;1h4 Stua)t Mill sza>adel(9sghez ll k'zel a szemllete, szem>e4 Be4tham hasz14-
el(9 7el71gs(al. Nem elle4zi, s+t sz:ksges4ek ta)t*a a dem1k)=it, de =sak a44yi>a4 :d('zli, ame44yi>e4 az
kpes el+seg2te4i az em>e)ek e)k'l=si 7e*l+dst, az '4ll szem- ,-N.-p$%/ lyisg ki>14tak1zst.
Szemllet4ek l4yeghez ta)t1zik, h1gy azt lt*a, a (ilg egy)e t(1l1dik e44ek a lehet+sg4ek a
meg(als2tstl. -z)t )tkeli t'>>sz') is t a mKltat, el+4y'se>> sz24>e4 t:4tet(4 7el azt, amit egyk1) 4agy14
is >2)lt@ i44e4 m9(ei4ek elgikus ha4g4eme.
Utlag az a (lem4ye, az )tk=s'kke4s kt 71k1zata sz:ksgsze)9e4 k'(etkezett egyms>l. Ah1gy a
FF. szzad)a *ellegtele4 t'meg=ikk sil4y1d1tt az, ami az k1)i -gyipt1m>a4 mg m9(szi )tk9, egyedi da)a>
(1lt, Kgy (lt1tta 7el az i)1dalmat a k'4y(te)mels, s ez megi4t =sak )sze egy egsz4ek, a me44yisg u)alm4ak a
mi4+sg 7'l'tt. 0Kiszlla4i 4em lehet t'>> e se>essg>+l.3
<<
Az id+szemllet4ek e ktsze)es meg(lt1zs(al
magya)zhat az 2) ksei m9(ei4ek kese)9 i)4i*aM a (isszaemlkez+4ek kt 2z>e4 is 7'l kellett )tkel4ie azt,
amit egyk1) he(ese4 elutas2t1tt.
A lzads, a ki(14uls '4maga elle4tt>e 71)dul t. Ami A zen$,l#k>e4 mg tiltak1zs egy tehetetle4
(ilggal szem>e4, melyet a h>1)K ksz helyzet el tud1tt ll2ta4i, a 0apny'gati #r&rat>a4 m) a k1)>>i llap1t
(isszas()gst *ele4ti. A 0ze4d:l+3 itt m) )tkek megta)ts)a t')ekszik, 0tize4kile4=edik szzad>eli
)e4detle4sget3 aka) lt4i a FF. szzad egy4isgelle4es egy71)masga hely4. A kt h>1)K k'z'tt az elutas2t1tt
*ele4t M)ai mg e)+se4 J)tega s Keyse)li4g szellem>e4 *ellemzi, ame44yi>e4 a))l 2), h1gy az '4ll
szemlyisget *ellegtele4 0s17+)t2pus3, a kultK)a egyedi meg4yil(4ulsait pedig 7utszalag14 gy)t1tt t'meg=ikk
(lt*a 7el, a ks+>>i (tizedek>e4 (isz14t m) )4yalta>>a4 s egyKttal me)sze>>e4 is 71galmazM a k1)ai FF.
szzad m9(szet4ek 1lya4 (14sait )tkeli le, melyeket a44ak ide*4 Magya)1)szg14 els+k k'z'tt :d('z'lt.
-)edetisg:- ,-N.-p$!/ ket tula*d14kppe4 m1st sem tagad*a, i4k>> magt az K*sg1t (li >1mlst:4et4ek,
(ilg1ss t(e, h1gy '4let2)k4t k1)>>a4 sem a44yi)a az egy71)masg>a4, mi4t i4k>> a 71lyt141ssg1t
megszak2t (lt1zs sze)(etle4sg>e4, elidege42t+ hats>a4, a >e4s+sg hi4y>a4, az 1tth14tala4sg>a4 ltta a
FF. szzadi =i(iliz=i4ak szm)a legelle4sze4(ese>> (14stM 0&em4ytele4 )eak=is (agy1k ,.../M a
(illa4y79ts el>*1l, de tit1k>a4 (isszas2)1m a 7a-klyhkat, l+, k'z(etle4 meleg:kkel, melyek az em>e)ek ig-
4yei4ek e4gedelmesked4ek, 4em egy higa4y-h+m)+ szeszlyei4ek.3
<9
Kt 1k>l ll2t*a M)ai, h1gy az els+ (ilgh>1)K 1lya4 71lyt141ssg4ak (etett (get, mely pt1lhatatla4
)tket *ele4tett. -gy)szt a))a hi(atk1zik, h1gy ekk1) (esztette )(4yt az 0eu)pai haza7isg3, mely az Egy
polgr vallomsai>a4 7elttle4 eszm4yk4t sze)epel, s mely4ek (gleges le)1m>1lst a 0apny'gati #r&rat
Muss1li4i4ek s 8itle)4ek tula*d142t*a, ms7el+l a kettszakadt -u)pa t)agikus lt1mst a )gi Magya)1)szg
el>uks4ak 7*dalmasa4 elgikus (isszaidzse egsz2ti ki, legma)ada4d>>a4 tal4 a "zin$3$ hazamegy
B196"D =2m9 )eg4y>e4.
-z a m9 K* 1ldal)l mutat*a meg azt, ah1gya4 M)ai t4y s kitalls (isz14yt ltta. Az Bstenek
nyom3an s a 0apny'gati #r&rat az Ktle2)s, az Egy polgr vallomsai az '4let)a*z )eg4yes2tett (lt1zata, a
"zin$3$ hazamegy (isz14t )eg4ysze)9 2)smddal l=z1tt '4)telmezs. Mi(el 4agy14 sz1katla4 m97a*'t('zet,
k'44ye4 7l)e(ezeti az 1l(ast.
-gy i)1dal1mt')t4sz 4h4y (e azt ll2t1tta, h1gy ez a k'4y( 0megma)ad *l sike):lt imit=i4ak3,
me)t 0=sak K)Kdy (ilg4ak 7el:lett )i4ti meg, (al*>a4 e)+tel*ese4, s+t e)+szak1sa4 de71)ml*a azt egy
meghat)1z1tt ide1lgiai ,-N.-p$6/ =l )dek>e43.
9"
N1ha a "zin$3$ hazamegy te)mszetese4 1l(ashat
Kgy is, mi4t K)Kdy m9(ei4ek )telmezse, 4agy14 (at1sa4 kell meg(144i az ilye4 megk'zel2ts
)(4yessg4ek hat)ait. Nem a44yi)a az)t, me)t K)Kdy )1ppa4t s1kat 2)t, M)ai k'4y(e pedig
meglehet+se4 )'(id, de s1kkal i4k>> amiatt, me)t a "zin$3$ hazamegy 4em )tekezs, ha4em )eg4y,
spedig Szi4d>d)l, 4em pedig K)Kdy)l. A4gyal1si Ce)gely sze)i4t M)ai m2t1szt te)emt, amely 0eltaka)*a
a (alsg1s K)Kdyt3.
91
-zt a mi4+s2tst az)t 4em tud1m el71gad4i, me)t K)Kdy letm9(e tagadhatatla4 egy-
sge elle4)e sem egy4em9, a 0(alsg1s3 K)Kdy >emutatsa )tekez+)e s 4em )eg4y2))a (), 4em is
szl(a a))l, h1gy mi4de4 )telmezs el7ed, 4i4=s (gleges meg)ts.
A4gyal1si h)1m >iz14y2tk1t h1z 7el ll2ts4ak igaz1ls)a. -l+sz') 0m1)alizl-a4ekd1tikus
meg1lds1k)l3 tesz eml2tst. 0Jlyasmik)e g14d1l1k I 2)*a I, amik1) pldul Szi4d>d k'zli, h1gy az +si
magya) >4at e)edete 4em ms, mi4t az a ha(i 6#" k1)14a, amely mi4dig mi4de4 magya) em>e) zse>>+l
hi4yz1tt. 5agy amik1) *ele4t+sgtel*ese4 7elteszi a k)dstM YMilye4 lehet 4gy de=i >1)OZ -zek p14t1sa4
ama p)za2)i ma42)1k k'z ta)t1z4ak, amelyeket -)i=h Aue)>a=h, a 4imzis =2m9 (ilgh2)9 m9 sze)z+*e
szellemes, de legt'>>sz') m)tktele4:l tKlltal41s2t1tt )szletmeg7igyels4ek, illet(e )'(ide4 Yli4k
dum4akZ 4e(ez.3
9%
Aehet4e szl4i a hi(atk1zs p14tatla4sg)l, de mell+z'm e kit)+t. M)ai k'4y(4ek )telmezse
szemp14t*>l tal4 elege4d+ a))a utal4i, h1gy A4gyal1si mi4dkt pld*a 7l)e(ezet, me)t 7igyelme4 k2(:l
hagy*a a sz'(eg'ssze7:ggst. -ls+ utalsa a t')'k 7:)d+i *ele4et)e (14atk1zik. Szi4d>d s a tit1k41ka a
(2z>e4 ll4ak. Meg*ele4ik egy sze)keszt+. A ha*s sz)e(eszi, h1gy tit1k41ka elaludtM ,-N.-p$#/
0I T>)ed*, A)thu) I m14dta szel2de4 Szi4d>d s meg)Kgta a (2z alatt a mesl+t. I -z az em>e) itt, ha
*l lt1m, Lpai, a lapsze)keszt+, aki a mKltk1) 4em )t ) 71gad4i e4gem. M1st i4thet4k Cyul4ak, a
massz+)4ek, h1gy 4yal>1l*a t s Ksztassa le a .u44. .e m) 4em aka)1k >eleszl4i az em>e)ek d1lg>a,
me)t ')eg lettem s t:)elmes.3
9!
A *ele4et a g)1teszk hum1) *egy>e4 71lytatdik. Az a ki*ele4ts, amelyet A4gyal1si idz, Szi4d>d
gu4y1)1s t(1lsgta)tst 7e*ezi ki az 0K* Budapest3, a lapsze)keszt+ 714t1sk1d *l)tes:ltsg(el szem>e4M
051lt itt 4h4y em>e), aki sze4t:l hitte, h1gy Ymi4de4t tudZ, s 4ha =sakugya4 meg*'(e4d'ltk (alamelyik
ipa)l1(ag id+el+tti >ukst, (agy egy-egy sze)elem el(i)gzst. .e Szi4d>d, aki e>>e4 az id+>e4 1lya4
1k1s (1lt m), mi4t a z'ld h1)d>a gyaz1tt lea4de)ek a (2zi()1si k1=smk ud(a)4, (llat (14t a sz24hzi
sze)keszt+ ltt4, s ezt m14dta A)thu)4akM
I Az ut1ls k1m1ly K)iem>e)ek egyike a sa*t>a4 81itsy Ll (1lt, aki mg ge1p1litik(al is
71glalk1z1tt. T4 4em tud1m, mi az, de )zsem sze)i4t ill+>> t)gy egy haza7ias k'z2) t1ll)a, mi4t ?it1s
Mu)=ika (ls4ak hiteles t')t4ete.
S me)t ltta, h1gy a mesl+ megi4t h1)k1l4i ksz:l, mi4tegy (isszat) a ha>1k k'z, mi4t a (2zi
em>e)ek, K*>l meg)Kgta Szi4d>d tit1k41kt s mly ha4g14, halka4 71lytattaM
I ?igyel* ide, A)thu), m14d1k 4eked (alamit. Nitk1t m14d1k el, mg 4em hall1tta a ()1s>a4 se4ki.
S+t id+>e tellett, m2g 7'l7edeztem ezt a titk1t, letem *a(t )eld1ztam.
- 7elh2(s)a a mesl+ 7igyel4i kezdett. &itk4 esett meg, h1gy Szi4d>d ilye4 4agy *ele4t+sg9
>e*ele4ts)e hat)1zta el magt. ,-N.-p$/
I A tit1k I m14d1tta >izalmas, mly ha4g14 Szi4d>d, me)t e k:l'4's )eggele4 (al>a4 ked(e tmadt
lete 4agy tapasztalatait k'z'l4i (alaki(el I a tit1k, melyt+l a haza sze4(ed, a44yi, h1gy Magya)1)szg14
mi4de4 *)a(al em>e)4ek ')'kk hi4yzik az a 4gyszz't(e4 pe4g+ ha(14ta, melyet (agy az el(lt
7elesg4ek k'teles 7izet4i 4+ta)ts =2m4, (agy K* sze)elm4ek ha*ta4a else*4 t4yK*ta4i, me)t a sze)elem
1lya4, mi4t a (illam1ssgM =sak >iz14y1s lgk')i 7elttelek mellett *ele4tkezik, (agy duha* i7*Kk1)>a4 gy9*t'tt
adssgait kell e )szletekkel t')leszte4i. S1kig szm1lgattam, m2g (g)e megtudtam az igazat. Ngyszz't(e4,
e44yi az igazsg.3
96
A hum1) l4yege a k'):lm4yes el+ksz2ts, amelyet 4em k'(et k1m1lya4 (ehet+ ki4yilatk1ztats. A
>'l=sessg a44ak a 7elisme)s>e4 ll, h1gy 4i4=se4ek 4agy igazsg1k. Nem ke(s> 714t1s a sz'(eg'ssze7:ggs a
ms1dik meg4yilatk1zs eset>e4 sem, amelyet az i)1dal1mt')t4sz idz. -z a ki*ele4ts m) a 4ap (ge 7el
ha4gzik el, a 0A14d143 4e(9 k1=sm>a4. Szi4d>d ktsze) 7l lite)t 71gyaszt1tt el, s 0m1st m) el)kezett a44ak a
7i41ma4 de)e4g+ lelkillap1t4ak els+ lp=s+71k)a, mely a mi4de44ap1s 4i)(4h1z (ezetett3.
9#
81sszK, t'>>)s hallgats k'(etkezik ezut4. Szi4d>d1t 0az let a))a k4ysze)2tette, h1gy egy lete4 t
ha)=1l*14 ,.../ a mltatla4 k')4yezettel3, s 0e ha)=>a4 el7)adt Szi4d>d3. T)zketle4sg>e s:pped, mely tal4
>'l=sessg is, 0legsz2(ese>>e4 pap lett (1l4a Buddha (alamelyik k1l1st1)>a4, ah1l a >e)et(lt7e*9 sze)zetesek
1ly k'z'm>'sek, mi4t a sas a sze4t ta(ak>a4 s a 7*dal1m Kgy pe)eg le a llek)+l, mi4t a (2z=sepp a
ltuszle(l)+l3.
9
Mi4d'ssze h)1msz1) t')i meg a =se4det a h+s, s mi4dig =sak 4h4y sz e)e*ig. - h)1m ki*ele4tse
2gy ha4gzikM ,-N.-p$$/
0 I Nem >1ld1g a magya).3 0 I Milye4 lehet 4gy de=iO3 0 I A hal1tt4ak 4i4=s d1h4ya.3
9$
Mi4dh)1m m14dat1t 1lya4 lelkillap1t>a4 71galmazza meg Szi4d>d, amely>e4 4agy14 =sekly az
'47egyelem, 2gy a mly)telm9sg kiszm2thatatla4 szeszlyessggel (ltak1zik, s+t ke(e)edik a
htk'z4apisggal. A ms1dik ki*ele4tst az el>eszl+ h1sszas magya)zattal lt*a el, mely 4em hagy ktsget
a helyzet k1mikuma 7el+lM 0Kim14d1tt a ha*s (alamit, amit =sak az egsze4 >ea(at1ttak )tettek, akik
tud*k, h1gy az em>e)i d1lg1k igazi )telme 4em=sak a (alsg, ha4em az >)4d is, mely a (alsg
lehet+sgei>+l 'sszell3. A t')t4etm14d egye4ese4 azt ll2t*a, h1gy a sz1m*as (4d1) k)het kt (agy
h)1m de=it, egy lite)t, 7)'==s't, t)7t (agy h1sszKlpst, 0de mita a magya) iszik, 4em t')t4t meg s1ha3,
h1gy (alaki 04gy de=it )e4delt (1l4a tiszt4.3 Jlya44yi)a sz1katla4 e me44yisg, h1gy a =sap1s szi4te kp-
tele4 kim)4iM 0aggd(a m)egette a p1l=1k14 )e4d>e)ak1tt 7llite)es s lite)es :(egeket s ipa)k1d1tt
szemm)tk sze)i4t megllap2ta4i, milye4 lehet 4gy de=iO3
9<
Sz si4=s itt m1)alizls)l. Sz4dk1lta4 kptele4 ll2ts1k s1)1zata )ezteti a helyzet
4e(etsgessgt. - k1mikum4ak pe)sze (a4 mlye>> *ele4t+sge, hisze4 (g:l is a h+s ut1ls 4ap*)l (a4
sz. Szi4d>d halla t)agik1mikus. A ha4g4em sz4dk1sa4 7elems.
A4gyal1si Ce)gely ki71gsai +s)gi 7l)e)ts)e (ezethet+k (isszaM az i)1dalm) az141s2t*a a
)eg4yh+st az 2)(al. 8a)madik pld*a >iz14y2t*a ezt a leg*1>>a4M 0Szi4d>d t)agdi*a M)ai sze)i4t az,
h1gy K)4ak s 2)4ak sz:letett egy (ilg>a4, amely4ek 4em (1lt t'>> sz:ksge sem igazi u)ak- ,-N.-p$</
)a, sem igazi 2)k)a, me)t a kett+, Szi4d>d sze)i4t, egy s ugya4az. Miel+tt elkezde44k gya4ak1d4i, h1gy ez az
egsz az YK) 2)Z 71)mul)l *ut1tt esz>e M)ai4ak, 4e 7eled*:k, h1gy maga is magya)zat)a sz1)ul4ak )zi ezt
az ll2tst. U)ak (1ltak sze)i4te 5')'sma)ty, Be)zse4yi, A)a4y s Let+7i egya)4t. -lgg elkpeszt+ egy:ttes.3
99
Aligha sz:ksges >iz14ygat4i, h1gy ki71gs1lhat a s2k(lts Szi4d>d s M)ai, a )eg4y(ilg s az 2)
szemlyes meggy+z+dse k'z'tt. ?14t1sa>> a))a hi(atk1z4i, h1gy a sz'(eg'ssze7:ggs ismt meg=71l*a az
i)1dalm) )(elst. -zKttal a )eg4y ele*)+l (a4 sz. Szi4d>d k1=si4 utazik a t')'k 7:)d+>e. Kuda)=4ak )zi
lett. -lgedetle4 a mai (ilggal. A mKlt >ezzeg ms (1lt I ekkpp 7:st'l'g. 051lt egy id+, g14d1lta Szi4d>d,
mik1) mi4de4 2) sz2(e mly4 5')'sma)ty)a sze)etett (1l4a has14l2ta4i, aki igazi K) (1lt, magya) s +):lt,
4emes s k1m1), ah1gy kell s illik a (ilg sze44yes aka)at(al szem>e4M K), mi4de4kppe4 s k'lt+, mi4de4)14,
>1)1sa4 s k1ldusszeg4ye4 is, sz2(>e4 a haza mi4de4 7*dalm(al, mag41sa4, szemk'zt a Balat144al, e)ei>e4 a
g141sz =sk m)g(el, :(eges, >1)1s pilla4tssal >mul(a a magya) t*at, s meg>i=sakl 4yel((el, h9l+ a*akkal a
Y54 =ig4yZ esk:-igit ska4dl(a[ Be)zse4yi K) (1lt, d1h1g1tt a ha*s, A)a4y is az (1lt s Let+7i is.3
1""
Szi4d>d azt ke)esi, ami ki(eszett az +t k')4yez+ (ilg>l. K'z's 4e(ez+t p)>l tall4i a mKlt 4agy
k'lt+i>e4. A k'(etkez+ s1)1k (ilg1sa4 megmagya)zzk, h1gy az 0K)3 szt t(itt )telem>e4 hasz4l*a.
Szellemi ig4y)e =l1z, me)t sze)i4te az 2) 0mi4dig =sak a (gs+ d1lg1k)l >eszlhet3, 4em lehet sz1lg*a az
2zls4ek. Szi4d>d Kgy lt*a, a meg(lt1z1tt k1) 2)i lem14dtak e))+l az K)i mltsg)lM 0m1st i4k>> mulattatk
(1ltak az 2)k3.
1"1
Aehet e (lekedst 4em ,-N.-p$9/ 1szta4i, de 4em sza>ad el7ele*te4i, h1gy egy k'lt'tt (ilg
h+s4ek a meg4yilatk1zs)l (a4 sz. 8a ezt 4em isme)*:k el, 4em tudu4k )(4yeset m14da4i e k'lt'tt
(ilg)l.
Ki=s1da is a "zin$3$ hazamegy 7+sze)epl+*eO 5idki em>e), aki 1tth14tala4 Budapeste4. 0Szp
sz1ks1k3 emlkt +)zi. Jlya4 helye4 )zi *l magt, 0melyet mg 4em >14t1tt meg a k1) =sk4ya3.
Ny1mtala4ul el(eszett4ek lt*a a mKltat, s ez)t Kgy vli) k'telessge a (isszaemlkezs. 0;elet kell hagy41m
I g14d1lta ilye4 pilla4at1k>a4, =suk1tt szemekkel I, h1gy (1lt egy msik Magya)1)szg.3
1"%
-ls:llyedt (ilg, (alaha ltezett 1)szg ut1ls k)4iksa +. Nem (14zza a k:l(ilg, B=s 0a (ilg4ak az
a legt(1la>>i p14t*a3, ah1l 1tth14 )zi magt. ->d k'z>e4 0a ma)1s(s)helyi YTdes AyukZ emlke *ele4t
meg lelki szemei el+tt, ah1l 1lya4 *2z9e4 s:l s se)=eg a 7lekke4hKs3, 2)s k'z>e4 pedig 0a )1zs4yi
&k=zi-t1)14y ha4g*4ak zKgst3 hall*a s a))a g14d1l, milye4 is 0Klapka papu=sa a p1p)d7elkai mKzeum
:(egszek)4y>e43.
1"!
A))a az 1)szg)a emlkezik (issza, amelyik kpes (1lt magh1z has142ta4i az idege4t.
Nud1msul (eszi, h1gy e lt1ms hiK >)4d4ak >iz14yult, de emlket aka) ll2ta4i a44ak, ami el(eszett.
A "zin$3$ hazamegy lap*ai tele (a44ak )gi ital1k s telek 4e((el, a hely4e(ek pedig az els+
(ilgh>1)K el+tti 1)szg t(1li p14t*ai)a utal4ak, ?iKmtl B)t7ig, N)e4=s4t+l Sza>adkig. Az ismtlssel
kezdett, p)huzam1s sze)kezet9 m14dat1k s a t')t4et helysz24t+l s id+p14t*tl t(1li)a utal has14lat1k
s1kasga 4yil(4(ala4 K)Kdyt idzi, a st2lusut4zat mgis legal>> a44yi)a :):gy, mi4t l4yeg.
Biz14y1s teki4tet>e4 a )eg4y ak) '4a)=kp4ek is m14dhat, hisze4 mKlt>a teki4t+, )tk+)z+
k)4iks)l szl, aki 0tudta, h1gy ide*>e4 kell elme44i egy (ilg>l, melyhez ,-N.-p<"/ m) 4i4=s igazi
k'z:4k3.
1"6
Az '4a)=kp e)edetisge a>>a4 )e*lik, h1gy M)ai kett+s t:k')>e4 lttat*a sa*t magt. A ha*s
K)Kdy4ak alak*t idzi 7el, A vrs postako+si sze)z+*4ek (ilga (isz14t tagadhatatla4ul szemlyes t(lat>l
)telmezett. A )eg4y a44ak a sz4dk4ak a ki7e*ezse, melyet az Egy polgr vallomsai4ak z)sza(ai 2gy
71galmaz4ak megM 0m1st p14t1t teszek, s mi4t aki (esztett =sat>l ma)adt meg h2)m14d4ak, s el7K*ta
m14dk*tM emlkez4i s hallgat4i aka)1k3.
1"#
M)ai mi4tegy la)=1t ta)t maga elM 4em p1lg)i 2) (ilgt te)emti K*)a, ehelyett az1k4ak az )tkek4ek
alap*4 )e4dezi t a ksze4 kap1tt elemeket, amelyeket + is mag4ak (all1tt. &eg4y>e4 egysze))e (a4 t7eds
s 7esz:ltsg, ut4zs s e)edetisg.
A "zin$3$ hazamegy Kgyszl(4 egyed:lll (llalk1zs a magya) i)1dal1m>a4. -gy msik 2)
(ilg4ak 1lya4 t'kletes isme)et)+l tesz >iz14ysg1t, melyhez 71ghatt e s1)1k 2)*a 4em isme). Nmi I
ha4gsKly1z1tta4 4mi I tKlzssal ak) Kgy m14dhat4k, a legt'kletese>> K)Kdy-)eg4yekkel (etekszik, hisze4
az egyetle4 4ap4yi t')t4st 1lya4 taka)k1sa4, 1ly 7eszes sze)kesztssel m14d*a el az el>eszl+, melyhez
has14l(al a 0apra!org8 s a ;ol$og'lt (r!ikorom3an sze)z+*4ek is i4k>> =sak h)1m-4gy leg*1>> )eg4y>e4
tallk1zhat az 1l(as. A l4yeg mgsem a mlye4 tlt st2lusut4zat, ha4em az, h1gy a h+s halla )gi sz1ks1k,
hagy1m4y1k, letmd1k (g)(4yes let94st is *ele4ti, (agyis Szi4d>d ut1ls 4ap*4ak elkpzelt t')t4ete
(1ltakpp e)+se4 megsze4(edett lt1ms a N)ia414 el+tti s )e4dk2(:l 4agy k:l'4>sgeket mag>a 71glal t')-
t4elmi 1)szg els:llyeds)+l, mely sz9ksza(Ksga )(4 megi4d2t>>, mi4t >)mely t')t4elemk'4y( (agy
)'pi)at. ,-N.-p<1/
Nem (its, h1gy ez a mKlt *)szt a kpzelet te)mke, de )eg4y eset>e4 ez te)mszetes, az '4let)a*zi
k'4y(ek has14l id+szemllet4ek pedig hitelt ad a Szepessg k')4yk4 lt 4metsg kultK)*4ak pld*a,
mely (szzad1k14 t (al>a4 k:l'4 sz244el gazdag2t1tta az 1)szg1t, s mely4ek ma)adktala4 pusztulst
M)ai >el:l)+l lte t.
-44ek az ')'ksg4ek emlke emeli ltal41sa>>, k'z'ssgi, pldzat1s )(4y)e az1kat a s1)1kat,
amelyek a gye)ekk1) >e4s+sg4ek (isszah1zhatatla4sg)l szl4ak M)ai m9(ei>e4, s ugya4ez teszi )thet+(,
h1gy a 7el4+tt lt 1ly gyak)a4 (lik >e44:k egy)telm9( az 1tth14tala4sggal. 0Ma)=el L)1ust is )dekel, de
mskpp, s 4em 1ly (gzetese4, mi4t egy hazai k'lt+ emelkedse, (agy >uksa@ az e>dhez mi4dig Kgy :l'k le,
Ysa*t p)izsi laks1m>a4Z is, mi4tha (e4dgsg>e4 le44k (alah1l3 I 2)ta az Egy polgr vallomsai ms1dik
k'tet>e4, s ks+>> sem (lt1z1tt llsp14t*a.
1"
M9(eltsg>e4 ke(s magya) 2) (etekedhet (ele, k:l'4'se4 ha
7igyelem>e (essz:k, h1gy k:l7'ldi k1)t)sait is )e4dsze)ese4 1l(asta, de mi4dig =sakis a magya) i)1dal1m
t(lat>l 2tlt, mg akk1) is, mid+4 sz9k4ek )ezte ezt a t(lat1t. B)me44yi)e k1)4 7elisme)te is Ka7ka
*ele4t+sgt, 4em 71gadta el k'(ete4d+ pld4ak a maga szm)a, me)t tiszt>a4 (1lt azzal, h1gy a magya) 2)
s1)sa egsze4 ms@ (llal4ia kell az K*sg2)st, 41ha ez ktsgk2(:l megalku(ssal *).
-ls+ '4k4tes szm9zetst *1>>1ldali, a ms1dikat >al1ldali 71)dulat miatt (llalta, de mlye>> i4d1ka is
(1lt az utazs)a. Mi(el szm)a az egyk1)i ?els+-Magya)1)szg *ele4tette a hazt, s Kassa a ()1st, el(eszts:kkel
m) ele(e hely(lt1ztats)a, az 1tth14 7elads)a k4ysze):lt, s ett+l kezd(e idege4k4t lt e (ilg>a4. ,-N.-
p<%/
0Szig1)K, aszktaa)=K assz14y (1lt, kem4y ke)eszt4y, aki tudta, h1gy az let k'telessg. Nem (1ltak
Yk1mpleSusaiZ. .1lga (1lt itt a 7'ld'4, el(gezte.3
1"$
Nagya4y*4ak ez a *ellemzse se*teti azt az )tk)e4det,
melyet egyed:li (itaalap4ak 71gad1tt el. A ha4gsKly a pu)it4 p1lg))a esett e>>e4 az ')'ksg>e4, a 4metsg)e
leg7el*e>> a44yi>a4, h1gy Kgy (lte, a 4metek leg*1>>*ai I Ba=h s Ka4t I lttk legi4k>> egysg>e4 az
eu)pai kultK)t. -tt+l elteki4t(e m) 7iatal k1)>a4 t'>>)e >e=s:lte a 7)a4=ia szellemet, a 8a)madik Bi)1dal1m
i)4t pedig s1ha 7ika)=4yi meg)tst sem ta4Ks2t1tt, s+t 1966->e4 azt 2)taM 0mi4de4 tisztessges em>e) +szi4t4
s 71)) )em4ykedssel ()*a az 1)1sz1kat, a >1lse(istkat, akik (alsg1sa4 mi4t 7elsza>ad2tk )kez4ek. T4 is
()1m az 1)1sz1kat.3
1"<
Az )telem 7elttle4 tisztelett kapta ')'k:l, ez)t ta)t1tta 1lya44yi)a elle4sze4(es4ek kezdett+l 71g(a a
4=izmust, s ez)t 2)t 4agy14 kem4ye4 - az egsz 4emzet 7elel+ssgt is ha4g1ztat(a I a zsid:ld'zs)+l, m
ugya4ilye4 1k>l keltett >e44e (isz1lygst a s(>1k kitelep2tse a ms1dik (ilgh>1)K ut4. 0Lu4ie4di su4t,
=14_ui)e4di 414 su4t3 BB:4tet4i, de 4em :ld'z4iD I hi)dette 196$->e4 kiad1tt K*a>> Ktle2)s>a4, mely4ek
*ellemz+ md14 az E'r8pa elra3lsa =2met adta.
1"9
A44yi>a4 k:l'4>'z'tt az 1)szg ms 4=ielle4es 2)itl, h1gy s1ha 4em eszm4y2tette Nyugat--u)pt.
N1ha m) az Egy polgr vallomsai ms1dik k'tet>e4 lesz'gezte, h1gy a 4=izmus sze)(ese4 k'(etkezett a>>l,
h1gy a )e4d a 4metek4l =sak k:ls+sg, ezzel egy id+>e4 azt is megllap2t1tta, h1gy a 7)a4=ik (idkiese4
el71gultak, az a4g1l1k pedig kpmutatak I s ks+>> sem 7estett el+4y'se>> kpet e kt 4emzet)+l. ,-N.-
p<!/
N(1l llt t+le, h1gy sz)mazsi Bet4ikaiD szemp14t1t (esse4 7el sa*t ')'ksg4ek meg71galmazsak1). A
sze)(es ()1si kultK)a, 0az 1)ga4ikus, (szzad1k alatt 7e*l+d'tt u)>a4its3 elk'telezett*e (1lt.
11"
-zt az
el71gultsgt )e4dk2(:l 4y2lta4 (all1tta meg, ha4g1ztat(4, h1gy 0mi4dig, mi4de4t a ()1si em>e)ek adtak az
em>e)isg4ekM a >a>yl14iai, a g')'g, a )mai, a ka)thgi, a 8a4sa- s a l1m>a)d ()1sk'zt)sasg1k em>e)ei
,.../ Az em>e)isg t')t4et4ek 4agy m14datait 4em a legel+k'4 g14d1ltk s m14d1ttk el, ha4em a !or'm-
143.
111
8)1m alap(et+ ism)(t tud*a M)ai a44ak a ()1si kultK)4ak, amelyet mag4ak teki4tM idege4 t+le a
misztika, lehet+( teszi kzm9(esi kszsgek kialakulst, s szellemi k'zletet te)emt. A mag4y1s l4gelme
kultusza idege4 M)aitl, mi4t ah1gya4 m9(eletle4 alk1tt sem tud elkpzel4i. -z (laszt*a el a )1ma4tiktl. Az
egy4isget ke(s4ek ta)t*a ahh1z, h1gy *ele4t+s alk1tst h1zz14 lt)e, ez)t 714t1s szm)a a hal1ttak
')'ksge. A)a4yt, K1szt1l4yit s K)Kdyt 1lya4 meste)4ek (li, akit+l mi4de4 magya) 2)4ak ta4ul4ia kell, s
mg az V*(ilg>a4, ')egem>e)k4t is k'telessg4ek )zi, h1gy kise>> 2)kat is 1l(ass14, me)t i4k>> hisz
i)1dal1m>a4, sze)(es 71lyamat>a4, mi4i egyedi alk1ts1k>a4. Meggy+z+dse, h1gy a hagy1m4y el+7elttel a
g14d1lk1dsh1z s az alk1tsh1z, 0a t)ad2=i e)+71))s, I az em>e)i agy, mely egy )gi kultK)a t)1lt )e7leSeit
+)zi, >e4s+sgese4 tud g14d1lk1z4i3.
11%
- 7'l71gs 4em a mKlt tisztelet(el egy)telm9. -lle4kez+legM az +
szemllet4ek ppe4 az a l4yege, h1gy (itatk1z4i igaz>a4 =sak azzal lehet, ami a sa*tu4k. A kultK)4ak
sz:ksgsze)9 el+7elttele az lla4d '4)telmezs, s+t '4megtagads, hisze4 az '4i)4ia az egyetle4 71)m*a az
i)4i4ak, amely4ek hitele, ,-N.-p<6/ sKlya (a4. 0Mi4l )gi>> egy kultK)k'), a44l t'>> az emlk,
melyekkel az, aki >elesz:letett egy kultK)k')>e, lla4da4 (it>a szll.3
11!
-z)t (a4 sz:ksg a mKlt sz:4tele4
t)e4dezs)e, K*)a)telmezs)e, s emiatt *tsza4ak k'zp14ti sze)epet M)ai mu4kssg>a4 az '4let)a*zi
m97a*1k, az Kti >eszm1l, a (all1ms, az emlkezs, az essz s a 4apl.
Az (szzad1k14 t p:l+ szkesegyhzzal *elkpezett, 71k1zat1sa4 7e*l+d+ ()1si kultK)a
7els+>>)e4d9sg)+l k1)>>a4 idzett sza(akat k'44y9 1lya4 eszm44yel az141s2ta4i, mely a magas kultK)t a
pa)asztsg t)gyi s szellemi ')'ksg>+l le(ezet+ 7el71gs elle4 i)4yul. 8i>a (1l4a tel*ese4 tagad4i, M)ai
=lp14t*a els+s1)>a4 4em a 4pi m1zgal1m h2(ei4ek szemllete (1lt. A pa)aszti hagy1m4yt is az eu)pai
kultK)a l4yeges )sz4ek teki4tette, 7:ggetle4:l attl h1gy I mi(el meggy+z+dse sze)i4t (alaki =sakis azt
4e(ezheti hagy1m4y4ak, amit >el:l)+l, sa*t*ak4t isme) I ez az ')'ksg k2(:l esett t*k1zdsi k')4. 19<-
>a4, mid+4 egy =ampa4iai pa)aszthzat szeme ltt)a d'4t'ttek 'ssze, h1gy >)laks1kat p2tse4ek a hely)e,
ezt 2)taM 0Amik1) ilye4 )gi pa)aszthzat le>14ta4ak, -u)p>l pusztul el (alami I i4k>>, mi4t amik1)
le>14ta4ak egy d2szes k'zp:letet.3
116
Nem a44yi)a a 4pi 2)k, mi4t i4k>> az K)hat4m Magya)1)szg )tk)e4d*t tagadta, mik1) p1lg)i
m9(eltsgeszm4yt emlegetett. 196!->a4 0gy'ke)ig )1ml1tt3 magya) k'zp1sztly)l )tekezett, mely 4em
tud*a, h1gy 0a hi(atal 4em el+*1g, ha4em sz1lglat3, s 0mely4ek m9(eletle4sge 1ly mly, mi4t a te4ge)3.
11#
Ks+>> sem lett el4z+>>, s ez k:l'4'se4 7elt94+, ha 7igyelem>e (essz:k a (isszaemlkez+ meg(lt1z1tt t(latt,
mely a kt h>1)K k'z'tti Magya)1)szg szellemi lett utlag m) el+4y'se>> sz24>e4 t:4tette ,-N.-p<#/ 7'l.
Ahh1z kpest 4em (lt1z1tt 2tlete, ah1gya4 az Egy polgr vallomsai>a4 'sszegezte magya) s magya) )zelm9
szsz p1lg)-el+dei4ek a dzse4t)i(el, s+t mg a latei4e))el szem>e4 is meg71galmaz1tt elle4sze4(t.
A ke)esked+ s az ipa)1s utazik, i44e4 a 7'l4ye. Ng ltk')9 (4d1), me)t tiszt>a4 (a4 a d1lg1k
(isz14ylag1ssg(al, elle4tt>e4 azzal, aki egy hely>e4 ma)ad, s azt hiszi, h1gy a helyi sz1ks1k egyetemes
)(4y9ek. 8a4gsKly1z4i kell, h1gy e szem>ell2ts>a4 a ki(4d1)l is az elma)asztalt 7lhez szm2t, hisze4
msutt telepszik le, 4em Kgy, mi4t az utaz, aki azt a (idket teki4ti lla4d lakhely4ek, ah144t e)edetileg
eli4dult, s id+)+l id+)e (isszat) 1da. M)ai 196<->a4, miut4 Auk=s Cy')gy s ms1k )sz)+l tmads )te,
a))a a meggy+z+ds)e *ut1tt, h1gy 4i4=s helye egy 4em p1lg)i Magya)1)szg14, m ks+ ')egk1)ig igyekezett
t(1l ta)ta4i magtl a (gleges letelepeds g14d1latt, s lesK*t (lem4yt 71galmaz1tt meg a ki44 l+
magya)1k gettszellem)+l, a 0mega(as1d1tt h147i>K3, 0mege=etesedett h14(gy3, 0za==1s-za(a)1s i4dulat1k,
elle4sze4(ek, 71gadk1zs1k3 (ilg)l,
11
a hazai >eidegz+dsek s meg1szt1ttsg1k K*)ate)mel+ds)+l, (llal(a a
tel*es elmag4y1s1dst.
Az 196# s 1969 k'z'tti id+szak1t (tizedek t(lat>l 7elidz+ k'4y(, a Cl$) !l$O... B19$%D,
(1ltakppe4 az Egy polgr vallomsai4ak 71lytatsa. A (isszaemlkez+ az lla4ds2t1tt 7lelem, a >1sszK(gy s a
k1mmu4istkkal sz'(etkezett t)sutas1k llamh1z kpest magasa>>)e4d94ek mutat*a a kt h>1)K k'z'tti
1)szg1t, amely>e4 K1szt1l4yi lehetett a k'zp1sztly 2)*a. -zzel a mi4+sg=s'kke4ssel i4d1k1lta M)ai
(gleges t(1zst haz*>l. A k:l7'ld)e utazst az14>a4 k1)4tsem Kgy 71gta 7el, mi4t (alamely =l el)st.
-zt a k'4y(et is a (isszateki4t+ lem14ds ha4g- ,-N.-p</ 4em>e4 7e*ezte >e, ak) k1)>>i (all1msaitM 0Az
2), amik1) elmegy hazul)l, e44ek az elhagy1tt 4p4ek ')'kk szmadssal ta)t1zik, me)t =sak az14 a 4yel(e4
2), amelyet ez a 4p >eszl. 8a tlpi az 1)szghat)t, 4y1m1)k lesz.3
11$
Ah1gya4 a Cl$) !l$OFFF hiteles kpet ad a))l, milye4 is (1lt a (isz14y a sz1(*et kat14a s a magya)
lak1ssg k'z'tt Budapest 1st)1ma alatt s ut4, ugya4Kgy a ms1dik szm9zets>e4 2)1tt 0apl8 is egyed:lll
ki7e*ezse a haz*tl t(1l l+ magya) g14d1lk1zsmd*4ak, >els+ (2(dsai4ak@ '4)1m>1l, 4em pedig
(dekez+ i)4i*4ak. ?1lyt141ssg1t is mutat a k1)>>a4 2)t '4let)a*zi m9(ekkel, ame44yi>e4 1lya4 utaz
szemsz'g>+l lttat*a a (ilg1t, aki meg (a4 gy+z+d(e a))l, h1gy az idege4 szm)a mi4de4 1)szg tit1kzat1s4ak
tetszik. Mi4l mlye>> egy 4p ')'ksge, a44l i4k>> )e*t(4ysze)94ek, meg7e*thetetle44ek >iz14yul a
k2(:lll szm)a. Utazs)a ppe4 az)t (a4 sz:ksg, h1gy meggy+z+dhess:4k letmd1k s magata)ts1k
s1k7lesg)+l, (agyis k4ytele4ek legy:4k elisme)4i, h1gy sa*t >eidegz+dsei4k k1)4tsem
ktsg>e(14hatatla4ul egyetemes )(4y9ek, s egyKttal azt is meg)ts:k, h1gy =sakis egy helye4 lehet:4k 1tth14.
A hely(lt1ztats (g:l is >)4d, hisze4 0a sza>adsg >els+ 7elttel, a llek kpessge3,
11<
llek>e4 pedig 4em
lehet elt(1z4i, k:l'4'se4 2)4ak 4em, hisze4 4eki >e7el kell teki4te4ie I egy>k4t =sak kisz1lgl4i 71g s 4em
sz1lgl4i. M) az Egy polgr vallomsai ms1dik k'tete is ilyesmit sugalmaz, azltal, h1gy el+>> id+>e4
ka4ya)1dik (issza I a ha)madik kiads #. lap*4 husz14h)1m, a 1!.-14 husz14egy, a 1<.-14 tize4kile4=, a 6$.-
e4 tize44y1l=, a 11< I119.-e4 tize4ht (es az emlkez+ I, ma*d a kii4dul helyzethez (isszat)(4, azt >eszli el,
,-N.-p<$/ mik4t hagyta 1tt a legal>>is )sz>e4 4met sz)mazsK 2) a legel+kel+>> 4met lap4l a)at1tt
sike)ei sz24helyt, a szellemi kezdem4yezsek>e4 gazdag Reima)i Nmet1)szg1t, s h1gya4 t)t (issza
haz*>a.
Meg)kezse 4mileg -sti K1)4l)a emlkeztet, m) =sak az)t is, me)t a kultK)a titkt + is has14l md14
ke)esi. Szm)a a haza7isg 0egy 4yel(, mely4ek s1)st mi4de4 a4yagi s szellemi k'(etkezm4yei(el meg
kell 1szta4i3 I ah1gya4 egy (tizeddel ks+>>, az E'r8pa elra3ls>a4 2)ta. ->>e4 az lls71glals>a4
ktsgk2(:l >2)lat is )e*lik ms 7el71gs1kkal szem>e4M 0Magya) az I d1>*uk (g)e a szemt)e a s1k h2g
elmletet I, aki4ek az a4ya4yel(e magya), s aki Kgy )zi, az141s az a4ya4yel((el.3
119
Az)t ad*a 7el a
4met4yel(9sget, s ks+>>, 196< ut4 az)t 4em p)>l ms 4yel(e4 71galmaz4i, me)t Kgy (li, a 4yel( a
legtiszt>> )telem>e4 (ett hagy1m4y. Mi4d(gig A)a4y s K1szt1l4yi a pldakpe, s tiszt>a4 (a4 azzal, ha
(alamit sike):l kim14da4ia, az mi4dig a 4yel( )deme.
Gl*a 01lya4 k1m1ly, =h>eli meste)em>e)sg, ami t'>>, mi4t mi4de4 alkalmi zse4isg3,
1%"
s meggy+z+dse,
h1gy ezt =sakis akk1) )heti el, ha magya)ul 2). 19$->a4 2gy 4yilatk1zikM 0hls (agy1k a s1)s4ak, h1gy
a4ya4yel(em a gy'4y')9 magya), az egyetle4 4yel(, amelye4 mi4de4t el tud1k m14da4i, ami )thet+ s
)thetetle4 az let>e4. Ts hallgat4i is =sak magya)ul tud1k a))l, ami szm1m)a >e=ses.3
1%1
-44ek az eszm4y4ek a *egy>e4 ksz:ltek leg*1>> m9(ei, 2gy a "zin$3$ hazamegy) mely>e4 a magya)
m14dat4ak m)-m) K1szt1l4yit megk'zel2t+ m9(sz4ek >iz14yult, hamis2tatla4 e)edetisggel p)1s2t(a az
ismtlst a m14dat7elp2ts >14y1l2t1ttsg(al, s egyKttal t(1li (ilg1kat kap=s1l(a 'ssze a has14lat1k>a4, s
ugya4ez a meggy+z+ds ,-N.-p<</ ksztette a))a, h1gy aut>usz helyett mg t'>> (tizedes t(1llt mKlt4
is t)sask1=sit 2)*14 I K1szt1l4yi)a emlkeztet(4 1l(as*t I, 7iatala>> magya)1)szgi 2)kat is k1)h1l*14,
ami)t 4em isme)ik, p14t1sa4 0a sza(ak helyezsi )tkt3,
1%%
s k2mletle4:l 4zze4 szem>e 0a )ette4et3-telM
0tud1k-e mg magya)ulO3
1%!
8a (a44ak m9(ei, melyek 7'ltehet+e4 mula4d>> )tk9ek, 71gyatk1ssguk azzal is magya)zhat, h1gy
4em 7elel4ek meg 2)*uk magas 4yel(i eszm4y4ek. 196# ut4 m) 7'lisme)te, h1gy az '4let)a*z s a )eg4y
m97a*a 7elel meg leg*1>>a4 m9(szi alkat4ak. 5e)sei)+l 4agy14 szig1)Ka4 2tltM 04em (agy1k Yk'lt+Z, hi4yzik
az idegzetem>+l, a tudat1m>l az a s9)2t+ e4e)gia, ami a Yk'ltszetZ0@ 02)tam 4ha )itmus1s s1)1kat s a
s1)(ge4 4ha =s'))e4t egyet a Y>a)>) ksze)Z, a )2m. 51lt k'z'tt:k, ami Kgy 7estett, mi4t a (e)s, I de a s9)9-
)1>>a4k14y 7esz2t+ e)+ hi4yz1tt a (e)seim>+l. Ts ilye4 t'lts 4lk:l 4i4=s Yk'ltszetZ.3
1%6
S+t p)zai m9(ei>e4
is sz)e(ette az '4ismtls s a m1d1)1ssg (eszlyt. 0Sa*41s, magam)a is hatssal (1ltam. -zt a hatst
mi4de4kppe4 le kell k:zde4i3 I llap2t1tta meg.
1%#
5alsz249leg ez a k'(etkeztetse is h1zz*)ult ahh1z, h1gy
(get (etett a44ak a )e4dk2(:li te)mke4ysg4ek, amely a ha)mi4=as-4egy(e4es (ek 71)dul*4 *ellemezte.
A s1kat 2)s '4mag>a4 4em ht)4y, M)ai>l az14>a4 hi4yz1tt a 4agy s te)mke4y alk1tk4l
meg7igyelhet+ (a)il kpessg. A =s14kig gett gye)tya kpe (agy az 0Igazi3 meg*el'ls pldul ppKgy
megme)e(edett 71)mulak4t ismtl+dik t'>> )eg4y>e4, ah1gya4 K)Kdy4l a 4+ >a*sz4ak sze)epeltetse (agy
;kai4l az eszm4yi 7)7i le2)s4ak mega44yi 'sszete(+*e. -gy teki4tet>e4 M)ai )eg4yei messze elma)ad4ak
az1k m'g'tt az alk1ts1k m'g'tt, ,-N.-p<9/ amelyeket K1szt1l4yi ugya4e>>e4 a m97a*>a4 2)tM legt'>>*:k>+l
hi4yzik a gazdasg1ssg.
-lg14d1lk1ztat, h1gy e ki71gst =sakis )eg4yei(el szem>e4 lehet 7elh1z4i. ]4let)a*zi k'4y(ei 4em
)eg4ysze)9ek, mi4dig (all1ms1sak. Nyel(e ki7e*ezette4 m141l1gikus, ez)t 71lyam1dik akk1) is sz2(ese4 egyes
szmK els+ szemlyhez, ha )eg4yt 2). -ls+ )eg4ye, a ;3i vagy az els# szerelem B19%<D 4apl, a ma*d 't(e4 ((el
ks+>>i Er#st# le(l 71)m*>a4 ksz:lt, s aligha tKlzs azt ll2ta4i, h1gy a kett+ k'z'tt 2)t )eg4yek is az
'4let)a*zi sz'(egek>e4 7'l(etett lehet+sgek kid1lg1zsai. M)ai igazi m97a*a a (all1ms I eze4 a t)e4 ak) a
szzad leg*ele4t+se>> magya) alk1t*4ak is 4e(ezhet+. &eg4yei>e4 ugya4az a t'm>sze)9sg k2s)t, amely
'4let)a*zi m9(ei4ek 1ly sa*t1s id+szemlletet ad. -gy-egy szakasz meg71)mlsa a )eg4yek>e4 is k1m1ly
m9(sz)e (all, de gyak)a4 7e4yeget az llkpsze)9sg, me)t )itk4 te)emt 1lya4 k:l'4>'z+ )tk)e4deket s
4yel(eket, amelyek p)>eszde 7esz:ltsget )e*t mag>a4, s 2gy lehet+( teszi a helyzet talakulst msik
helyzett I ami pedig ele4gedhetetle4 a =selekm4y sze)(es ki>14tak1zsh1z. Az llkpsze)9sget azut4 Kgy
p)>l*a l=z4i, h1gy ksz 71)mulkh1z 71lyam1dik, s ilye4k1) )ezheti az 1l(as, h1gy a magya) p)zai)1dal1m
egyik legki(l>> stiliszt*a 1l=s hats1k)a t')ekszik.
Lldak4t a :en$g&tk ;olzan83an B196"D =2m9 )eg4y)e hi(atk1z4k, me)t e k'4y( szemlletese4 mutat*a
M)ai e)4yeit is, 71gyatk1ssgait is. 8a egy sz(al kell *ellemez4i, tal4 a )et1)ikus *elz+ illik a leg*1>>a4 ),
)1ssz s * )telem>e4 egya)4t. Az)t e>>e4 a s1))e4d>e4, me)t a )e4dk2(:li sz>+sg, a has14lat1k
tKl>u)*4zsa 7+kpp a )eg4y els+ ha)mad>a4, az el4yK*t1tt >e(ezets>e4 za(a). Attl a ,-N.-p9"/
pilla4attl kezd(e, h1gy a (ele4=ei >')t'4>+l B1lza4>a sz'k'tt, 4egy(e4(es Cia=1m4ak esz>e *ut 't
((el k1)>>i, sike)tele4 p)>a*a L)ma g)7*(al ?)a4=isk)t, a )et1)ika m) )telmet kap. A44ak ide*4 a
l4y hi>a ()t Cia=1m)a, s (g:l 7)*hez me4t az ')eg g)7h1z. M1st e44yit 2) Cia=1m4akM 0At41m kell
tged3. A 7ut)t el71g*a a g)7, s + maga kz>es2ti a le(elet. Kime)2t+ sz'(egelemzst ad 7elesge
0m9alk1ts)l3, ma*d sze)z+dst a*4lM egy *szakt ?)a4=isk(al t'lthet a 7)7i, azzal a kik'tssel, h1gy
(e4dg*tk(al ki is >)4d2t*a mag>l a 4+t.
At1gat*a t(1zt(al Cia=1m1 hatalmas '4megszl2t mag4>eszd>e 71g, mik'z>e4 4+i maska)>a
'lt'zik. ?iatal 7iK la)=>a4 ke)esi 7'l ?)a4=iska. Et a >1sszK (ezeti. Gl*a az, h1gy m1st m) ')'kk
el)hetetle4 ma)ad*14. 8a*4al>a4 mag)a hagy*a a 7)7it, a4lk:l, h1gy >)mi is t')t4t (1l4a k'z'tt:k.
Cia=1m1 4em ta)t ig4yt a g)7 *utalm)a, s B1lza4>l t(1zta el+tt le(elet 2) ')eg (etlyt)s4ak, a))a
k)(4, tudassa 4e*(el, h1gy az Igazi addig l =sak, am2g isme)etle4 ma)ad, s 2gy (1ltakpp az +, Cia=1m1
aka)ata sze)i4t alakultak az esem4yek. A g)7, Cia=1m1 s ?)a4=iska mag4>eszdei a leg4emese>>e4
sz41kiasak, s a )1k14)telm9 sza(ak>a4 t1>zd 4yel( kett+s sze)epet *tszikM egy)szt a szemlyisg
'4t')(4y9sgt hi(at1tt sugall4i, ms7el+l eltaka)*a a l4yeget, mely ki7e*ezhetetle44ek t94ik 7'l. A
k'44yed, szellemes i)4ia 7l)e)thetetle4M a 4yel( '4magt sz:4teti meg. Mi4l t'>> a sz, a44l
h1zz7)hetetle4e>> (lik a *ele4ts. -z a >14y1l2ts sem 7eledtetheti az14>a4, h1gy a )eg4y (g:l is
)agy1g mag4>eszdek egymsut4*a.
Azt mi4daz14ltal hi>a (1l4a tagad4i, h1gy mg a ke(s> sike):lt, egye4etle4 alk1ts1k is
'4maguk14 tKli *ele4t+sget ,-N.-p91/ kap4ak, ame44yi>e4 sze)(es )szk4t illeszked4ek egy )e4dk2(:l
egysges letm9>e. A :en$g&tk h+se az)t k4ysze):l mi4de4h144a4 me4ek:l4i, me)t semmi7le
k'z'ssg t')(4yeihez 4em tud alkalmazk1d4i. Az '4let)a*zi k'tetek4ek ez a magata)ts sza>*a meg a
ha4g(telt, s ez ismt mege)+s2theti azt a 7'lte(st, h1gy az 2) )eg4yeit kell az '4let)a*zi m9(ek
7:gg(4yei4ek teki4te4:4k, 4em pedig 71)d2t(a.
M)ai 0*ellegzetese4 p1lg)i lzad3-4ak 4e(ezte magt,
1%
s ez az '4meghat)1zs elle4tm14dst )e*t
mag>a4. Mi(el s1ha 4em tudta 7el1lda4i ezt az elle4tm14dst, s C1ethe el(t (all1tta, aki sze)i4t 0az
em>e)4ek sa*t s1)st kell megl4i3,
1%$
0me)t a 5gzet 4em t9)i el, ha (alaki te)mszete elle4 =selekszik3,
1%<
mi4d(gig (llalta azt a kett+s tudat1t, melyet (all1msai>a4 2gy *ellemzettM 0szemlletem>e4, let-
md1m>a4, lelki magata)ts1m>a4 p1lg) (agy1k, s mi4de4:tt hama)>> )zem 1tth14 magam, mi4t
p1lg)1k k'z'tt@ a4a)=hi>a4 lek, melyet e)k'l=stele44ek )zek, s 4eheze4 >2)1m ezt az llap1t1t3.
1%9
Az Egy polgr vallomsai kt )sz4ek kap=s1lata 4mileg az Esti -ornl k'tet4ek s a Tengerszem
0-sti K1)4l kala4d*ai3 7eli)atK szakasz4ak (isz14y)a emlkeztet, ame44yi>e4 az els+ k'tet kit')s)+l, a
ms1dik (isz14t az elszakads hi>a(alsg)l, lehetetle4sg)+l szm1l >e. N1ha idege4 az
alapte)mszett+l a 0L7li=htge7:hl3, 4em kpes sza>adul4i t+le, ms)szt (isz14t p1lg) lt)e >)me44yi)e
mlye4 k'z'ssgi is, szellemi em>e)k4t k'z'ssgelle4es, a maga >els+ t')(4yei sze)i4t l, mi4dig (e4dg
a k'z'ssg>e4, ')'k me4ek:l+. Cye)ek7+(el a =seldeket )ezte )1k14ai4ak, ks+>> az)t lett K*sg2), h1gy
kilp*e4 1sztly>l, 196$->e4 azt 2)ta a 7'ld)e71)m)l, h1gy 0a magya) 4p let4ek ,-N.-p9%/ ez a
leg4agy1>> esem4ye3,
1!"
s+t (gleges ki(4d1)lsa ut4 mg Ma)S1t is (delm>e (ette, elisme)ssel adz1tt 4eki
az)t, ah1gya4 az elidege4edst elemezte, s 2gy )(eltM 0Szz ( el+tt 7eltehet+e4 4 is (')'s zszl(al me4etelek a
B14d St)eete4 s :('lt(e k'(etelem, h1gy (gez4i kell a gyalzat1s )e4dsze))el, amely llati s1)>a4 ta)t d1lg1z
em>e)eket.3
1!1
Xllsp14t*a 4em (lt1z1tt az (ek s1)4M i)4i(al szemllte, m9(szetelle4es4ek, s+t ha4yatl4ak
(lte a p1lg)t s a t+ks gazdlk1dst, de mi4dig (isszat)t a mag4tula*d14 s a sza>ad (llalk1zs
eszm4yhez.
8as14l kett+ssg (ehet+ sz)e a>>a4, ah1gy magya)sg s eu)paisg (isz14yt ltta. 0Nemzeti 4yel(e4
az em>e)isg4ek 2)4i... -z az i)1dal1m3 I *ele4tette ki 19<%->e4,
1!%
m semmi 1ku4k si4=s, h1gy mst lssu4k e
4yilatk1zat>a4, mi4t 7el1ldhatatla4 elle4tm14ds (llalst. Mlye4 hitt a (ilgi)1dal1m lt>e4, az)t is 1l(as1tt
)e4geteget, h1gy 4e (l*k t)>e4 s id+>e4 (idkiess, helyhez )agadtt I t*k1zdsa mg t')t4sz s elmleti
i)1dalm) k1)t)sai)a is kite)*edt, B)audelt+l N1)th)1p ?)ye-ig I, de 4em >2z1tt a 71)d2thatsg>a4 I e
teki4tet>e4 is h9 ma)adt K1szt1l4yi el(eihez.
?iatal k1)>a4 =ltala4 (4d1)k4t kelt Kt)a, de hama)1sa4 >eltta, h1gy llek>e4 4em lehet elutaz4i. A
ha)mi4=as (ek>e4 mg az)t lt1gat1tt Nyugat--u)p>a, me)t 8itle) s Muss1li4i (ilg4ak elle4sze)t, az
)telem s a =i(iliz=i '47egyelmez+ e)e*t ke)este 1tt, a ms1dik (ilgh>1)K ut4 az14>a4 m) 4em h1z1tt
haza 144a4 mst, mi4t 04'(ek(+ sz1lida)itst )14gy1ssgu4k i)4t3.
1!!
A>>l, h1gy 4em s1kkal e 4yilatk1zata
ut4 hagyta el (gleg Magya)1)szg1t, k'44ye4 meg lehet se*te4i, h1gy 4ehz sz2((el (llalta a h14tala4sg1t.
0Nagy14 4ehz emig)4s4ak le44i, ,-N.-p9!/ ha a szmki(etettet 4em 79ti az elhagy1tt haza elle4 7:st'lg+
ha)ag...3 - llap2t1tta meg 19#1->e4,
1!6
s t'>> mi4t kt (tizeddel ks+>> 2gy teki4tett (issza a t(1llt h1sszK id+-
szak)aM 0Az elmKlt 4egyedszzad>a4 )itka (1lt a 4ap, (agy az *szaka, amik1) 4em g14d1ltam Magya)1)szg)aM
mi4dig sz1lida)itssal, 7elel+ssg)zettel.3
1!#
M2g a )eg4yek>e4 1lyk1) k2s)t az llkpsze)9sg, a 0apl84ak ppe4 a 7esz:ltsg a l4yege, a (ita,
melyet a p1lg) 71lytat a m9(sszel, az eu)pai a magya))al, a ki(4d1)1lt egy7el+l a ke(ss p1lg)1sult )gi
Magya)1)szggal, ms)szt azzal a p1litikai )e4dsze))el, melyet 4em (1lt ha*la4d (llal4i. 0Ak)milye4
>14y1lult az a pe), melyet a magya) t)sadal1mmal 71lytat1kM mgis, 7'lttle4:l h1zz*uk ta)t1z1m, hi>ik az 4
hi>im is, >94eik az 4 >94eim is. 8a elpusztul4ak, egy:tt pusztulu4k3 I sz'gezte le 19#1->e4,
1!
s a k'(etkez+
(tizedek>e4 is lla4d k:zdelmet 71lytat1tt egy s1) 1lya4 k)dssel, melyek egyik)e sem tud1tt (laszt ad4i.
Mi)t 4em (ett tud1mst a k:l7'ld a magya) i)1dal1m)l, mi (1lt az 1ka N)ia4144ak, s h1gya4
magya)zhat a hazai p1lg)sg g14d1lk1dsmd*4ak (isszha4gtala4sga a magya) t)sadal1m>a4O Az e77le
tal4y1k a Cl$) !l$OFFF lap*ai4 is (isszat)4ek. -z a k'4y( azt a 71lyamat1t k'(eti 4y1m14, mely4ek (g4
M)ai Kgy d'4t'tt, h1gy elhagy*a az 1)szg1t. A sze)kezet a FIF. szzad)a 1lya44yi)a *ellemz+ 4e(el+dsi )eg4y
7elp2ts4ek ki71)d2tsa. A h+s Kt*a 4em =l>a )shez, de i)4y(esztettsghez (ezet. Az ut1ls sza(ak I 0?l4i
kezdtem3 I s1kkal ktsg>eesette>> kiltstala4sg1t 7e*ez4ek ki, mi4t az Egy polgr vallomsai els+ k'tet4ek
z) s1)ai.
M)ai thidalhatatla4 t(1lsg1t lt1tt sz1(*et kat14a s magya) lak1s k'z'tt, lese4 s (g)(4yese4
elutas2t1tta az ,-N.-p96/ 196# ut4i (ek p1litikai (lt1zsai4ak i)4yt, de a ki(4d1)lst is )em4ytele44ek
2tlte. 05idki sz)mazk (agy1k Nyugat14, me)t magya) (agy1k. -gy4i s1)s1m alakulhat tetszet+se4@ ez 4em
(lt1ztat az14, h1gy ')'kk =sak megt9)t, >e71gad1tt idege4 leszek itt.3
1!$
-44ek a lem14ds4ak az)t (a4 sKlya,
me)t M)ai a Nyugath1z aka)t ta)t1z4i, de a))a a k'(etkeztets)e *ut1tt, h1gy a magya)sg (gyak1zsa a Nyugat
i)4t t')t4elmileg mi4dig hiK >)4d (1lt, s+t ha*l1tt a))a a (lem4y)e, h1gy Nyugat 4em is sz1lglt ) e
=s1dlat)a. 0Nha Kgy tetszett, a Nyugat k'zel (a4... =sak meg kell szl2ta4i s 7elel. .e igaz>a4 s1ha 4em 7elelt
,.../ Nyugat)l *'ttem (issza s 1))1m>a4, idegeim>e4 h1ztam haza azt a de)meszt+ k'z'4yt, )ip+k
elle4sgessget, a))1g4s 7'l4yt, ami(el ez a Nyugat szemllte Kelet--u)pa s1)st.3
1!<
M)ai '4m2ts 4lk:l 7e*ezte ki az el(4d1)1ltak tudathasadst, hisze4 4em )te 7elksz:letle4:l a
szm9zets. M) azel+tt is lese4 ltta a haz*tl t(1l l+ em>e) helyzett, miel+tt Nyugat)a k'lt'z'tt. A
ms1dik (ilgh>1)K ut4 azt 2)ta, h1gy az ilye4 elt(1z1ttak 0g s 7'ld k'z'tt l4ek, m1)1g4ak a kis
k')zet>e4, ah1( >esz1)2t1tta +ket a s1)suk, ma)*k egymst, az 1tth14t s a t(1lt...3,
1!9
egy (tizeddel k1)>>a4
pedig 2gy *ellemezte 1tth14tala4sgtM 0Kt (ilg k'z'tt lek, egyik sem 71gad el tel*ese4, egyikhez si4=s 7elttle4
utam. Mit tehetekO Bele kell 4yug1d4i.3
16"
L1lg)i k'z'ssg s a4a)=hista egy4, kultK)a- s m9(szeth1)d1z, Nyugat s magya)sg (isz14ya mellett
mg egy kett+ssg (14ul (gig M)ai letm9(4. ]sszete(+it tal4 a hatal1m s a =i(iliz=i sza(akkal lehet
meg*el'l4i. Itt is eld'4tetle4 (agylag1ssg1t ll2t 7el, mgpedig 4em=sak '4let)a*zi k'tetei>e4, de egyik leg*1>>
)eg4y>e4 is. ,-N.-p9#/
-z a m9, az @tlet Aan'$os3an B19$"D els+ pilla4at)a 1lya4 eszme)eg4yekhez has14l2t, mi4t 8uSley
ks+>>i k1)szak4ak szpi)1dalmi k2s)letei k'z:l az A!ter 4any a "'mmer 1ies the "Lan B19!9@ magya)ulM 9s
m(lnak z vek =2mmel adtk kiD (agy az Bslan$ B"ziget) 19%D. A )1k14sg az14>a4 ltszlag1s s 7l)e(ezet+.
8uSley m9(ei hamis s helyes )tk)e4det ll2ta4ak szem>e egymssal, az tlet (isz14t 7:gg+>e4 hagy*a az
elle4tt kt 1ldal4ak )tkelst. Maga a =2m is kt)telm9M egy)szt az )telem4ek a misztika s a (akhit 7'l'tti
2tlet)e (14atk1zik, ms7el+l a t)sadal1m>l ki(14ultak 2tlet)e a hatal1m sze)(ezte =i(iliz=i 7'l'tt.
M)ai ezltal 7'l:lemelkedik m141l1gikus ha*lam4, ami a44l is i4k>> 7igyelem)e mlt, me)t
ugya4akk1) megta)t*a a ) 1lya44yi)a *ellemz+ 471)m*K el>eszlst, s+t egye4ese4 ha4gsKly1zza, h1gy az
'4let2)s megemelt, )eg4yes2tett (lt1zatt (eszi alapul. -gy ta4K 't(e4 ( t(lat>l mesli el azt, mik4t is
hallgatta ki B)az2li>a4 1<9$. 1kt>e) #-4 Bitte4=1u)t ma)sall, a p1lg)i dem1k)=ia 7el(ilg1sult h2(e azt a 4+t,
aki k4yelmes s =i(ilizlt letet hagy1tt maga m'g'tt, h1gy a t)sadal1m>l ki(14ultakh1z =satlak1zzk, s
helyesel*e a ta42tst, mely sze)i4t 0azt, ami )1ssz, a >etegsget s a hallt, 4em gygy2ta4i kell, ha4em el kell
71gad4i, me)t a )1ssz>a4 e)+ (a4 s az em>e) e)+se>> lesz a )1ssztl3.
161
A Ga4ud1s 4e(9 helysg>e4 'sszegy9lt megszll1ttak 4em isme)ik az id+t s a =lt, tagad*k az
i4tzm4yeket s az ut1ls 2tletet ()*k. .. 8. AaR)e4=e (agy 8uSley a =i(iliz=i helyeselt >2)latak4t
:d('z'l4 az e77le hiedelmet, M)ai az14>a4 a 0apl8 lap*ai4 meg71galmaz1tt '4elle4tm14dsa *egy>e4
)telmezi a =i(iliz=i elle4z+itM a misztika i)4ti >izalmatla4sga ke):l szem>e az '4)e4delkezs tiszte- ,-N.-
p9/ lt(el. &eg4ye ez)t t'>> ta4mes4l. Ga4ud1s laki4ak (ilgt a ma)sall )telmetle44ek,
7el71ghatatla44ak, s+t ')d'gi4ek lt*a, az el>eszl+ (isz14t ta4=stala4ul ll a )a*14gk hit(el szem>e4, (alami
titk1s (14ze)+t is se*t a t+le idege4 megszll1ttsg>a4. A mi4d'ssze 4gy)4yi t')t4s s1)4 a )e4d e)+i
p1k1lia4 kegyetle44ek >iz14yul4ak, az )telem elutas2tsa (isz14t kii)thatatla44ak ltszik. A )eg4y ;1seph
G14)ad )eg4yei4ek dm14ikus (ilgt idzi 7el I *ellemz+, h1gy M)ai (tizedeke4 t, id+)+l id+)e ha4gsKly1zta
=s1dlatt a le4gyel-a4g1l 2) m9(szete i)4t.
0A 4em misztikus, 4em is t(1lsgta)t, de 4yit1tt szem9, tudat1s, sze)etet i)4y2t1tta >ele4yug(s az
egyetle4 )zs, melyet lehetetle4 hamis2ta4i.3
16%
G14)ad '4let)a*z4ak ez az alapttele *elzi azt, ami k'z's a kt 2)
(ilgszemllet>e4. M)ai is higgadt lem14dssal (eszi tud1msul, h1gy 4em kpes K)) le44i az
elle4tm14ds1k14.
Nem hisz a 7e*l+ds>e4, me)t meggy+z+dse, h1gy mi4de4 halads ha4yatlst is (14 maga ut4. A )eg4yei
t'>>sg>e4 meg7igyelhet+ llkpsze)9sg is 'ssze7:gg azzal, h1gy (gs+ s1)14 egye4sKlyt ttelez 7'l a (ilg>a4,
egymst semleges2t+ 71lyamat1kkal magya)zza a s1)s1t. ]4let)a*zi k'tetei4ek alapg14d1lata, h1gy az id+ 4em
teszi >'l=se>> az em>e)t, az ')eg 4em tud t'>>et a 7iatal4l. N')t4elem>e4 si4=s >iz1dalma@ mlye4 tli azt a
>2)lat1t, mellyel Nietzs=he illette a =lel(9 t')t4elem7'l71gs1kat. Meg(eti az 1916 el+tt s az 1919 ut4
Magya)1)szg14 u)alk1d 0atya7isg1s hie)a)=hit3, 1lya4 pa)lagisg meg4yil(4ulst se*ti >e44e, mely
lla4da4 K*)ate)mel+dik. 196# ut4 is az 0]4llsult 8i(atallal3 tall*a szem>e4 magt, s >iz14y1s a>>a4,
h1gy az 196<-ig >ek'(etkezett p1litikai (lt1zs1k sem sz:4tetik meg az elle4ttet 8atal1m s h1zz)ts k'z'tt I
ezt pedig h9- ,-N.-p9$/ >)i ')'ksg4ek ta)t*a, a magya) t)sadal1m leg4agy1>> 71gyatk1ssgak4t *ellemzi.
Az)t (14zdik a szt1ikus1kh1z I akik4ek a C,ves knyvet a*4l1tta I, me)t + is kptele44ek lt*a az
letet. Meg2tlse sze)i4t az em>e)ek k'z'tt 4i4=s meg)ts, s 2gy 1k s =l 4lk:l kegyetle4ked4ek egymssal. A
7'44ll, >ek'(etkezett helyzet lem14d tud1msul(telt ha4yatlstudata i4d1k1l*a. 8a sz)e(ehet+ 4mi
k:l'4>sg a 0apl8 k1)ai s ks+>>i )szei k'z'tt, akk1) azt 7+k4t a meg(ilg1s1ds>a4 lehet )ez4i, h1gy a
te(ke4ysget m1zgat =l)tkekM =sald, haza, m9(eltsg s h2)4( egy)e el)hetetle4e>> k'dkpekk (l4ak.
5alah4ysz1) le2) egy igazsg1t, ltal>a4 a (ele elle4tteset is meg71galmazza. Aesz'gezi, h1gy 71))adal1m>a4
4em, =sakis 4e(els>e4 >2zik, de azut4 h1zzteszi, h1gy 4em hisz az em>e)ek e)k'l=si *a(2thatsg>a4. Jszt*a
&1usseau els+ di*14i )tekezs4ek >1)Kltst, + is Kgy lt*a, h1gy a m9(eltsg 4em *)ult h1zz az e)k'l=si
7e*l+dshez. K2s)t az ')'k (isszat)s, me)t a (ilg s1ha 4em ta4ul, k'(etkezskpp mg az is ktsges, (a4-e a
szellemi te(ke4ysg4ek '4mag4 tKli =l*a. Az 196< ut4i (tizedek>e4 p14t1sa4 az)t (lik a 4apl M)ai
k'zp14ti m97a*(, me)t =sakis ez a 71)ma teszi lehet+( az 2)i mu4ka )telm>e (etett hit lla4d
megk)d+*elezst.
8as14l ktely *ellemzi a ke)eszt4ysggel szem>e4 ta4Ks2t1tt magata)tst. M) az Egy polgr
vallomsai>a4 tagadlag1s a m)leg, amelyet a kteze) (es ')'ksg)+l ksz2t. 8ls az egyhzi 4e(els)t, de
(gs+ s1)14 idege4 t+le a (alls, me)t 4em hisz l4yeges (tkek, hi>k hely)eh1zhatsg>a4. 19#6->e4 tett
ki*ele4tst I 0lehetetle4 >ele4yug1d4i, h1gy akad*14 em>e), aki 4em hisz Iste4>e43 I 4em sza>ad 7l)e)te4i,
me)t ez a 4yilatk1zata is 7el1ldatla4 '4- ,-N.-p9</ elle4tm14ds egyik 'sszete(+*e,
16!
elle4p)*t k'44y9
megtall4i a44ak ha4g1ztats>a4, h1gy a m9(szi te(ke4ysg 4em 7) 'ssze a (alls1ssggal, 0az 2) 4em lehet
(alls1s, sem haza7ias, sem sz1=ialista I mi4de))+l 2)hat, de s1ha 4em az141s2that*a magt egyetle4 ilye4
illKzi(al3.
166
Nem (letle4, h1gy kat1likus 4e(eltetse elle4)e a kl(i4ista Cide 4apl*t teki4tette
pldamutat4ak a maga szm)a, me)t az + meggy+z+ds>e4 is ugya4az a kett+ssg 7igyelhet+ meg, amelyet
a 7)a4=ia 2) 2gy 71glalt 'sszeM 08itetle4 (agy1k. S1ha 4em leszek iste4tele4 BimpieD.3
16#
8itetle4sg)e les 74yt (et Er#st# =2m9 )eg4ye. -z a m9 is 471)m*K el>eszls, ami ismt ha4gsKly1zza
a kap=s1lat1t a (ele egyide*9 '4let)a*zi k'tetekkel. 8+se ka)melita sze)zetes, akit A(il>l &m>a k:lde4ek,
h1gy e)+s'd*k a hite. A Sze4t 5)1s>a4 megisme)i az i4k(iz2=i mu4k*t, >eszl Ci1)da41 B)K4(al a44ak
ki(gzse el+tt, ma*d 7lKt14 haza7el, Ce47>e4 I lt(4 Kl(i4 )mu)almt I Kgy d'4t, h1gy 4em t) (issza
Spa4y1l1)szg>a. -lhat)1zs)l )tes2ti egy t)st, s mi ezt a (g)e4deletsze)9 >eszm1l*t 1l(assuk.
A 7ikt2( le(elet l>*egyzetek egsz2tik ki. -zek a FF. szzad)a, t'>>ek k'z'tt a Culag-sziget=s1p1)t, a
kista)=sai s )e=ski t>1)1k ld1zatai)a s az 196-1s magya)1)szgi ki(gzseket l(ez+ k'z'4sg)e (14atk1z4ak.
Azt sugall*k, h1gy a t')t4elem i4k>> k')71)gsh1z, mi4tsem (alamilye4 i)4y>a4 halad 7e*l+dshez has14l2t, s
egyKttal a))a e4ged4ek k'(etkeztet4i, h1gy az Er#st# k'zele>> ll a =lzat1sa4 meg2)t pldzath1z, mi4t az @tlet
Aan'$os3anF Az i4k(iz2=i szelleme megk'(eteli, h1gy mg a gye)ekek s a sz:l+k is kmked*e4ek egyms)a. A
hatal1m )mu)alma mi4de4 em>e)i kap=s1lat1t kit')'l. A ha4gsKly 4em is el(eke4, de ma- ,-N.-p99/ g4 az
:ld'zse4 (a4. 0Mi4de4ki gya4Ks, aki 4em :ld'zi te(ke4ye4 az elle4sget3,
16
s kiz)lag hatalmi k)ds,
ki szm2t h2(+4ek, s ki az e)et4ek.
Ismt egy tudati llap1t ki7e*ezst kap*a az 1l(as, ak) A zen$,l#k>e4, mely k'zel 7l (szzaddal
k1)>>a4 *ele4t meg. -z K*>l azt a 7'lte(semet e)+s2ti meg, h1gy M)ai )eg4yei I 4h4y ki(telt
leszm2t(a I k'44y9sze))el le(ezethet+k '4let)a*zi m9(ei>+l. Az Er#st# is pld(al szemllteti a 0apl8>a4
gyak)a4 (isszat)+ ttelt hatal1m s h1zz)ts, i4dulat s )telem elle4tt)+l. A hatal1mm sze)(ez+d+
eszme M)ai sze)i4t mi4dig s sz:ksgsze)9e4 megsz:4teti '4magt, me)t a hatalmat 4em lehet
'sszeegyeztet4i az )telemmel. Nuds s hit az + szem>e4 k'l=s'4'se4 kiz)*a egymst. A sze)(es kultK)t
4em=sak a 71))adal1mmal, de >)mi7le meg(ltssal is elle4ttes4ek (li. -z teszi )thet+( egyik )e4dk2(:l
he(es ki7akadstM 05alah4ysz1) azt hall1m (agy 1l(as1mM YIste4 a44yi)a sze)ette az em>e)eket, h1gy
egysz:l'tt ?it adta a (ilg meg(lts)aZ I i4dulat s elle4)zs t'lt el.3
16$
Nihilista m9(sz a>>a4 az )telem>e4, ah1gya4 Nietzs=he hasz4lta e szt. 0I=h ha>e mi=h 17t ge7)agt
u4d kei4e A4tR1)t ge7u4de4 ` R1he) das Cute u4d das Sa47te k1mt ` Reiss es au=h heute 4i=ht u4d muss 4u4
gehe43 I idzte a FF. szzad4ak tal4 leg4agy1>> hitetle4 l2)ikust,
16<
aki4ek (e)sei>+l 1ly k1)4 71)d2t1tt.
Nagy14 (alsz249, h1gy azt az llsp14t1t )ezte a legk'zele>> a magh1z, amelyet e luthe)4us pap7iK
(all1ttM 0se4ki sem Iste4 4lk:li, ez em>e)ileg lehetetle4, =sak a >1l14d1k ta)t*k magukat ')'kt+l (al4ak s
'4maguk 7'l'tt )e4delkez+4ek. Mi4de4ki ms tud*a, h1gy meg (agyu4k te)emt(e@ mi4de4 egy> ktsgk2(:l
tel*es h1mly>a4 (a4. A k)ds teht egyltal4 4em ,-N.-p1""/ Iste4 (agy 4em-Iste4, =sup4 a44yi, az
em>e) 7eld1lg1zza-e, )tkes2ti-e az let>e4 az Iste4t, k'z(etle4:l sz:ksge (a4-e ) az let(itel>e4.3
169
M)ai '4let)a*zi mu4ki azt ta4Ks2t*k, h1gy 4em szm1lt Iste44el. Az E'r8pa elra3lsa (agy a 0apl8
megsze4(edett 4ihilizmust 7e*ez ki. Sze)z+*:k )e4dk2(:l kem4ye4 llt szem>e 0a Semmi *ghideg 7u(allat(al3,
higgadta4 (ett tud1mst a))l, h1gy 4i4=s meg)kezs. Az)t is )ezhette legk'zele>> magh1z az '4let)a*zi
m97a*1kat, me)t Kgy (lte, az '4let)a*zi T4 lte =sak megszakad, m2g a )eg4yh+s s1)sa >etel*esedik, s 2gy
=lkpzetet sugall, amelyet + hamis4ak 2tlt. Mi4de4 t')t4elem>'l=selet>e4 )e*tett hitta4t gya42t1tt, s sem
Iste4>e4, sem a te)mszet>e4 4em tud1tt >2z4i. Az el(eszett hit 4y1m4 keletkezett 9)t az em>e)i alk1t
te(ke4ysggel p)>lta kit'lte4i, >e44e ke)este a 4ihilizmus14 tKli )tk)e4dsze) esetleges alap*t. 0Gsak egy7le
Ysza>adsgZ (a4 I ll2t1tta I @ az alk1t em>e) aka)ata, amik1) mu4k*a 7'l ha*1l.3
1#"
,-N.-p1"1/
A szemlyisg $olytonossga
N1ha M)ai letm9(4ek leg*ele4t+se>> )sze (all1ms s )eg4y kett+s (14zsk')>e4 keletkezett, (a4
szpp)zai alk1tsai4ak egy =s1p1)t*a, amely>+l hi4yzik az '4let)a*zi (14atk1zs. Alekta4i )eg4yek4ek
4e(ezhet*:k e m9(eket, hisze4 a szemlyisg az141ssga, 71lyt141ssga, meghasadsa ll a k'zpp14t*uk>a4.
M)ait k1)a 7iatalsgtl (14z1ttk ?)eud ta42tsai. Mlyllekta4i )dekl+dse m) A mszros =2m9
kis)eg4y>e4 sz)e(ehet+. -z a Nmet1)szg>a4 2)t m9 ugya4 mg alig t'>> a llekelemzs 4mely el(ei4ek
szemlltets4l, 7e*l+dst')t4eti szemp14t>l mgis 7igyelem)e mlt, hisze4 el+ksz2tette a 0tudatsztess4ek3
az >)z1lst, mely a k'(etkez+ kt (tized>e4 e)+se4 71glalk1ztatta a )eg4y2)t.
A t')t4et a FIF. szzad ut1ls (tized4ek kezdet4 *tszdik. A 7+sze)epl+ ap*a, S=hRa)=z ;41s
04ye)ges (1lt egy ap) ()1s>a4 a >)a4de4>u)gi +)g)7sg4ak, Neh1R k')let>e4, Be)li4 k'zel>e43.
1#1
-gy szp
4ap14 (4d1)=i)kusz )kezik a kis()1s>a. A lak1s1k 4agy )dekl+dssel me44ek el az el+ads)a. Az egyik szm
>alul sike):lM a szel2d2tett med(e 4em ha*la4d e4gedelmesked4i id1m2t*4ak. Miss Belli4i, az llatszel2d2t+
)agaszk1dik a mutat(4y 71lytatsh1z. Szt7esz2ti a med(e llkap=st, s >et1l*a spadt ,-N.-p1"%/ a)=t az
llat 71gai k'z. A med(e 'ssze=suk*a a sz*t. A 4z+k megd'>>e4se 4em isme) hat)tM 0A k'z'4sg
egyms14 gz1l(a )1ha4t a ki*)at1k 7el, s a 4ye)ges, aki 1dasz'gez(e, ke)ek szemekkel :lt, lm1sa4 a hely4, s
mi4de4 tag*>a4 )eszketett, =sak m1st (ette sz)e, h1gy a 7elesge 7l)e>ille4t 7e**el, hamusz:)k4 s
eszmletle4:l :l melletteM az izgal1m *uls>a e*tette. -ze4 az *szak4 71ga4t Jtt.3
1#%
A k'):lm4yes, lassK el+ksz2ts ut4 7elgy1)sul az el>eszls :teme. Jtt 7el4+, msz)1smeste)sget
ta4ul@ kit') a h>1)K, s Sze)>i>a k:ldik ha)=1l4i. N)sai szm)a =saps, h1gy 7el kell ad4iuk p1lg)i
hi(atsukat. Aeala=s14y2t4ak (lik, h1gy a h>1)K>a4 mi4daz )(4yt (eszti, amit addig el)tek az let>e4.
Jtt4ak ms a 7el71gsa, + 1tth141sa4 )zi magt a t>1)>a4, '):l az 1lya4 let71)m4ak, ah1l mi4de4ki
egye4l+ esllyel, tiszta lappal i4dul. Ny1ma si4=s >e44e 7lelem4ek. 0Az let)+l szemlyes tudata 4em (1lt, s
ez)t a hall)l semM 4em tudta, h1gy l, s 2gy s1ha 4em g14d1lhat1tt a))a, h1gy meg is halhat.3
1#!
8ihetetle4
>t1)sggal s kegyetle4sggel puszt2t*a az elle4sget. ?)ad1zsa 4em hi>a(alM megkap*a a (aske)esztet.
Mi4daddig elgedett, am2g ta)t a h>1)K. A >ks (ilg>a4 az14>a4 m) 4em tall*a helyt. 051lt meste)e
7elke)este s ipa)k1d1tt )>eszl4i egy :zlet)e ,.../ Jtt ()(')'s 7e**el =sap1tt az asztal)a, ez az, 1)d2t1tta, a
7egyelem meglazult, mi4de4 kutya azt teheti, amit aka), de ma*d (issza*'44ek mg, akik )e4det =si4l4ak s +
az1k)a ()^3
1#6
Nel*es tehetetle4sg>e s:pped@ a 4+kkel sem tud mit kezde4i. -gy szp 4ap14 azut4 elmesli a
>a)t4+*4ek, h1gya4 is ha)=1lt a h>1)K>a4. Mik1) a44ak le2)sh1z ), mi4t d'7te >ele a szu)14yt az
elle47el>e, egy kssel meg'li a 4+t. Mi)e >2)- ,-N.-p1"!/ sg el ke):l, m) ht has14l md14 elk'(etett
gyilk1ssggal (d1l*k. B')t'4>e4 7elakaszt*a magt.
Ms k1)ai alk1tsaih1z has14la4 A mszros sem sze)epel a m9(ek4ek a>>a4 a *egyzk>e4, amelyet
M)ai ks+>>i k'tetei4ek (g4 k'z'lt. Nem is t'>> kezdem4y4l. Keletkezsek1) a magya) i)1dal1m4ak m)
k1m1ly hagy1m4ya (1lt a mlyllekta4 ta4ulsgai4ak )(4yes2ts>e4. Ba>its )sz>e4 ?)eud Plom!e&ts4ek
'szt'4zs)e 2)ta A g8lyakali!t, Gsth Cza pedig 4em=sak elmletileg 71glalk1z1tt a k1mpleSus1kkal, de
el>eszlsei>e4 is k2s)letet tett a szemlltets:k)e. Aeghama)a>>, A rossz orvos 619%1D =2m9 0kis )eg4y3
(isz14ylag1s kuda)=a ut4, K1szt1l4yi >)edt tudat)a, h1gy a llekta4i )eg4y2) i4k>> =sak tttelese4
hasz41s2that*a a llekelemzs e)edm4yeit, me)t k:l'4>e4 7elad*a a szpi)1dal1m '4llsgt.
M)ai4l egyel+)e ()at1tt mag)a ez a 7elisme)s. A mszros mg i4k>> a 7el7edezs ')'mt mutat*a@ a
7iatal 2)t a p)za K* lehet+sg)e >)esztette ) ?)eud 1l(assa. Kis)eg4y4ek h+se (isszaemlkezs>e4
sze4(ed. Nudattala4 let)e az a kegyetle4 *ele4et 4y1m*a ) a >lyegt, amelyet sz:lei az + 71gamzsa ide*4
ltek t. Am2g msz)1sk4t d1lg1zik, a meste)sg el7edi ha*lamt az e)+szak)a. Kat14ak4t azut4 alkalma
4y2lik a))a, h1gy sza>ad*)a e4ged*e azt, ami addig =sak lappa4g1tt >e44e. A lesze)els ut4 0az el71*t1tt
(gykielg:lsi t')ek(s t1(>> l a tudattala4>a43,
1##
ma*d 7elsz24)e t'). Nudat1s s tudattala4 (isz14y4ak
>)z1lsa ksze4 kap1tt ttel szemlltetshez has14l2t.
Nh4y ()e (1lt sz:ksge M)ai4ak, h1gy 4agy1>> t(lat>l m)legel*e, h1gya4 is hasz41s2thatk a
mlyllekta4 alapel(ei az el>eszl+ p)z>a4. -ls+ 4agy1>> te)*edelm9 ,-N.-p1"6/ )eg4ye, a ;3i vagy az
els# szerelem B19%<D m) s1kkal k'z(etette>> 71)m>a4 mutat*a ?)eud hatst. T471)m*K el>eszls@ a
7+sze)epl+ m14d*a el sa*t t')t4ett, (agyis a k'4y( el>eszl+ helyzet (14atk1zs>a4 Nmeth Aszl
Bszonyt el+zi meg. A 4apl71)ma )e4dk2(:li md14 lesz9k2ti a ltsz'get. A helyzet 71k1zat1sa4 (lik
)zkelhet+(. Az 1l(as Kgy )ezheti, h1gy + maga de)2ti 7el az esem4yeket, ugya4akk1) 4em tudhat*a,
4i4=s md*a elle4+)iz4i, me44yi)e t1)z2t a 4z+p14t, amely>+l lt*a a t')t4st. A sze)z+i tudat elei4te
tel*ese4 el)e*t+zik az ')eged+ ta4) 7el*egyzsei m'g. Sz si4=s mi4de4tud el>eszl+)+l@ az 1l(as =sak a
)eg4y k'zep4 tud*a meg, h1gy a h+st Csp)4ak h2(*k, egy 1lya4 >eszlgets>+l, amelyet a 4apl2)
*egyez 7'l.
Aassa4 mesl, 4ehzkese4 71galmaz a 7+sze)epl+, de e44ek llekta4i hitele (a4M az el>eszl+4ek 4em
meste)sge az 2)s. A t')t4s id+sze)kezete >14y1lult, hisze4 a 4apl2) egy)szt )ge>>e4 t')t4tek)e
emlkezik (issza, ms7el+l azt is )'gz2ti, ami ppe4 az 2)s id+p14t*>a4 *tszdik k'):l'tte, s+t 1lyk1) K*)a
is 1l(assa, amit k1)>>a4 2)t, s meg*egyzseket 79z k1)>>i 7'l*egyzseihez. Az el>eszlt s az el>eszls
ide*4ek e t'>>7le (isz14ya 1k1zza, h1gy az 1l(as4ak mi4tegy ki kell hm1z4ia a t')t4etet a sz'(eg>+l.
Csp) 't(e44gy (es. Tppe4 egy tt)aal*i 7:)d+helye4 t'lti a sz:4id+ ut1ls heteit. -zidig >els+
egye4sKly *ellemezte, de K*a>>a4 agg1dal1m lett K)) )a*ta, h1gy mi4l )ge>>e4 ta42t, a44l ke(ese>>et tud.
Vgy lt*a, ta4)t)sai mi4d ms4ak i4dultak, mi4t ami( lettek a ply*uk14. Mi4degyik:k szemlyisge
elt1)zult, s 4eki mag4ak is ugya4ez lett a s1)sa. Nyugtala4sg ke)2ti hatalm>a. Nele (a4 ()ak1zssal, de
(1ltakppe4 4em tud*a, mi>e4 is )e- ,-N.-p1"#/ m4ykedik, s egyKttal sz1)14g(a 7*lal*a, h1gy elmulaszt1tt
>iz14y1s lehet+sgeket az let>e4.
Niszt>a aka) *'44i '4mag(al, s ez)t 71g 4apl2)s>a. K'zele>>i isme)etsg>e ke):l a 7:)d+(e4dgek
egyik(el, Nim) Xg1st144al, aki a 4(*egye sze)i4t titk), de (al*>a4 4i4=stele4 szeg4yem>e). A kt 7)7i
'ssze>a)tk1zik, s Nim) el>eszli a 7iatalsgt. 8usz14kt (es k1)>a4 B=s>e4 *)t egyetem)e. -gy szp 4ap14
egy =uk)szd>a h2(1tt meg egy l4yt, de 4em tudta ki7izet4i a szmlt, s ez)t megsz'k'tt a helysz24)+l. 0M)
m1st k)dezem magtM mi)t 4em (1lt 4ekem az4ap kt k1)14mO MiO Jst1>a k)ds. 5a44ak em>e)ek, akik
Kgy kihe(e)ik az ilyesmit, mi4t egy 4tht. T4 4em. Sze)e4=se kell h1zz. T4 >ele>etegedtem. ?lek a
4+kt+l.3
1#
Nim) hama)1sa4 elutazik a 7:)d+hely)+l, Csp)t (isz14t >etegsg (e)i le a l>)l. A msik 7)7i
(all1msa )>)eszti sa*t mag4y)a. Amik1) 7elp:l, s (isszat) a gim4zium>a, ah1l ta42t, Kgy )zi,
elt(1l1d1tt '4magtl. Ki sze)et4e >K*4i a >+)>+l, a)=1t sze)et4e (lt1ztat4i. Mi4de4eset)e le(gat*a a
szakllt, s K* )uht =si4ltat mag4ak.
Amik1) K* k:ls+(el kilp az ut=)a, a dik1k 4em isme)ik 7el. -gy ki)akat>a4 megpilla4t*a, s idege4
7)7i4ak lt*a '4magt. -lei4te ')'mmel (eszi tud1msul, h1gy meg7iatal1d1tt, de azut4 7lelem t'lti el attl,
h1gy meg(lt1z1tt. 0K:l'4's k4ysze) ez. Mi4tha egy idege4 le44e a sz1>>a4, aki ()atla4ul )kezett, egy
te)((el, mely 4i4=s ked(em)e, de + lla4da4 )>eszl, )(eket s1)ak1ztat 7el, meggy+z, magya)z. Az egsz
pe)sze 4agy 1ktala4sg@ de (itatk1z4i kell (ele.3
1#$
A ta4)i ka) egyik tag*a, Msz)1s, 4la husz144gy ((el
7iatala>> 4+>e lesz sze)elmes. A 4+ ms- ,-N.-p1"/ llap1t>a ke):l, s Msz)1s 4agy 'sszeg p4zt k)
k'l=s'4 Csp)tl. E kszsggel ll ta4)t)sa )e4delkezs)e, 41ha meg71ghatatla44ak ta)t*a a helyzetet.
0T)thetetle4, mi t')t4t Msz)1ssal. Nem 2tlem el, de 4em )tem. Az + k1)>a4O Ts ha (elem t')t44e
ilyesmiO T)thetetle4.3
1#<
Csp)>a4 mi4d e)+se>> (lik a hi4y)zet. N)gyat ke)es )1k14sze4(4ek. -gyik dik*a, aki4ek Mad)
a 4e(e, sKly1s >etegsg>e esik. ?elke)esi 1tth14>a4 a 7iKt, s mik1) megtud*a, h1gy 4agy14 szeg4y, ka>t1t (esz
4eki. 0Kiss a magam diks1)s4ak megismtl+dst lttam Mad)>a4.3
1#9
Amik1) a 7iK 7elp:l a sKly1s
>etegsg>+l, Csp) mi4de4 lpst 7igyeli. Megd'>>e4te4 (eszi sz)e, h1gy a 7iK a mis4 4em az 1lt)t, de
1sztlyt)sa, Gse)ey Ma)git a)=t 4zi. A 7iK i)4t )zett )1k14sze4(e kszteti a))a, h1gy *l meg4zze a l4yt.
Nem )ti 4'(e4dke )dekl+dst, hisze4 a l4yt egyltal4 4em lt*a =si41s4ak.
-gy *szaka azut4 lm1t lt. Nem t'>> tize4't (es4l@ )'(id 4ad)g1t (isel. Szem>e*'4 (ele Mad), az
)ettsgiz+ dik. Nem k'sz'4, hisze4 + az id+se>>. Csp) d:h>e *'4. Be sze)et4 >iz14y2ta4i, h1gy + 't(e4't
(es ta4), ez)t Mad)4ak kell el+)e k'sz'44ie. Az l1m hats)a Csp) e)+s elle4sze4(et )ez Mad))al
szem>e4, 41ha *l tud*a, h1gy a 7iK semmi(el sem ad1tt 1k1t e))e. A ta4) 71k1zat1sa4 el(esz2ti az '47egyelmt.
Tsz)e(eszi, h1gy 4i4=s sza>ad aka)ata. K2s)tst )ez a))a, h1gy meg71g*a, kezei k'z kapa)i4tsa a dik1t, s e
k4ysze)kpzet4ek kialakuls)a mg a dik 4e(e is 'szt'4zi.
Xlla4da4 a kt 7iatalt 7igyeli. Meg71ghatatla44ak tal)*a, mi)t 4e(ezi Mad) B>i4ek a l4yt. M1st m)
1lyk1) ma*d4em =si41s4ak lt*a Gse)ey Ma)git1t. -gyik este azt kpzeli el, ami4t Mad) a patta4s1s sz*(al
meg=sk1l*a a l4yt, ,-N.-p1"$/ msk1) az 4yugtala42t*a, h1gy az 1)(1s4ak ksz:l+ Gse)ey Ma)git ma*d
egyed:l 71g l4i a 7+()1s>a4, ah1l 0eze) (eszly llk1dik egy 7iatal l4y k'):l3.
1"
A 4z+p14t elm1zdulsa
tel*esM ha k1)>>a4 a 7iK(al az141s2t1tta magt Csp), m1st m) tel*ese4 a l4y (lt )dekt aka)*a kp(isel4iM
08a sze)eti Mad)t, 4 is sze)et4i aka)1m Mad)t. -zt meg kell tud41m. Sze)etiO Ked(es, de)k 7iK. .e ha 4em
sze)eti, akk1) eltip)1m Mad)t.3
11
Csp) egy:gy9sge s k1)lt1ltsga 71k1zat1sa4 (lik 4yil(4(al(. Az 1l(as lassa4k4t sz)e(eszi,
h1gy a )eg4y te)emtette sze)z+i tudat )tk szemp14t*>l a 7+sze)epl+ 7'l'tt ll. Amik1) a ta4) meglt1gat*a
>eteg 4'(e4dkt, a Nyugat4ak egy k'tett lt*a a 7iK asztal4. Napl*>a4 megllap2t*a, h1gy 4em isme)i ezt a
71lyi)at1t. Ks+>> )a alatt el71g egy le(elet, amelyet Mad) Gse)ey Ma)git4ak 2)t. 081l4ap el(iszem 4eked a
Ba>its1t3 I 2)*a a 7iK.
1%
Csp) lems1l*a mag4ak a le(elet, me)t >iz14y2tk1kat gy9*t Mad) elle4, de 71galma
si4=s, mi)e is utal4ak az idzett sza(ak. Amik1) a magya)ta4) pa4aszk1dik, h1gy a 7iK sza>ad(e)seket 1l(as 7el
az '4kpz+k')>e4, Csp) elk)i az egyiket, s az144al meg*egyzi, h1gy semmit 4em )t e>>+l a zagy(asg>l.
-gy lati4)4 (letle4:l 4yel(>1tlst k'(et el. Mad) ki*a(2t*a. Csp) el(eszti '4u)almtM
0I ;uge)a &egiae. ;egyezze meg. Ne *a(2ts14 ki e4gem >a)t1m. S1kat e4ged meg mag4ak.
Mad) hallspadt (1lt. .ad1g4i kezdettM
I T4, k)em[
I al*'4 le^ I kia>ltam. I Meg)tetteO A hely)e.
Spadta4 le:lt. T4 meg 71gtam a kalap1m s elhagytam az 1sztlyt. -z husz144y1l= ( alatt 4em t')t4t
meg (elem.3
1!
,-N.-p1"</
K1szt1l4yi )eg4ye, az Aranysrkny is a dik s ta4) (isz14y)l szl. A kt )eg4y k'z'tt mgis t'>> a
k:l'4>sg, mi4t a has14lsg. N(k A4tal >uk1tt 4'(e4dkei(el ke):l szem>e. Csp)4ak meg kell )4ie,
h1gy ta42t(4ya az isme)etek te)4 is 7'l4y>e ke):l (ele szem>e4. M)ai k'4y(e teki4tly s tuds
7esz:ltsg)+l szl.
Kd), az isk1lasz1lga kmkedik a ta4)1k)a. Meg7igyelseit az igazgat4ak *ele4ti. -z a (gs+ 1ka
a44ak, h1gy 71k1zat1sa4 :ld'ztetsi )'geszme alakul ki Csp)>a4. Azt kpzeli, (alamit te)(ez4ek a ()1s>a4
elle4e. Ae(elet 2) N2m)4ak, akit k1)>>a4 kiseg2tett sz1)ult a4yagi helyzet>+l. Amik1) a msik 7)7i azt
ta4=s1l*a, ma)ad*14 a hely4, a ta4) meg)ti, h1gy tel*ese4 mag)a (a4 hagyat(a. A (alls>a4 sem tud tmasz)a
tall4i. 0Iste4 hallgat. Kiss tKlsg1sa4 is hallgat, )zsem sze)i4t.3
16
A )eg4y e)edetisge az el>eszl+ helyzet s a sze)z+i tudat (isz14y4ak szi4te sz)e(tle4:l lassK
md1suls)a (ezethet+ (issza. Mi4l (dtele4e>>, kisz1lgltat1tta>> (lik a h+s, a44l i4k>> 7elkelt+dik
i)4ta a sz4al1m az 1l(as>a4. Mad)t =sak a ta4) szemsz'g>+l, s 2gy mi4d elle4sze4(ese>> sz24>e4 lt*uk. A
7iK az igazgath1z megy pa4asz)a. Ki71gs1l*a, h1gy Csp) s1ha 4em 7elelteti, s ez az 'szt'4d2*>a ke):lhet.
8z(ezet+4+*e is elhagy*a Csp)t. A ta4) >+sgese4 mega*4dk1zza az assz14yt, m az mgis megl1p*a
(1lt gazd*t. A 7)7i '):l a44ak, h1gy megsza>adult h1lmi*tl. 0?'l'sleges mi4de43 I llap2t*a meg.
1#
-lhat)1zza, h1gy >eszl Mad))al. A laks)a h2(*a a 7iKt. A legap)>> )szleteket is meg aka)*a tud4i
Mad) s Gse)ey Ma)git kap=s1lat)l, 41ha t'kletese4 tiszt>a4 (a4 azzal, h1gy hi>t k'(et el, 4i4=s *1ga
ahh1z, amit tesz. ,-N.-p1"9/
0Az )zs, h1gy zuha41k, m1st e)+se>> (1lt, mi4t >)mik1) el+>>3 I 2)*a 4apl*>a a tallk1z ut4.
1
8ama)1sa4 sz)e(eszi, h1gy a dik1k mi4du4tala4 4e(et4ek az )i4. ->>+l a))a k'(etkeztet, h1gy Mad) szlt
t)sai4ak a))l, ami kette*:k k'z'tt elha4gz1tt. ?elszl2t*a a 7iKt, ad*a t 4eki a l4y 74ykpt. Mad) el+(eszi
t)=*>l s 7elmutat*a a kpetM
0I -zt a 74ykpetO Ki (a4 z)(a, ta4) K) I akk1) sa*41s, 4em ma)adt szm1m)a ms te44i(al, mi4t
h1zzlp4i s ki=sa(a)4i kez>+l a 74ykpet.
Gs1dl1m, h1gy Mad) e>>e4 a pilla4at>a4 a)=ul:t'tt. -lg e)+se4. Nem tteleztem 7el )la, h1gy ilye4
e)+s.3
1$
A 7iKt ki=sap*k az isk1l>l. Csp) ezt +szi4te sa*4lattal (eszi tud1msul. 8azamegy, s ()*a, h1gy
Mad) meglt1gassa. -l+sz') elt1)lasz1l*a magt, de azut4 ki4yit*a a kaput. Be=suk*a a zsalukat az a>lak14.
M'g:l:k 7igyeli az ut=t. -gysze) =se4get4ek. Nem 4yit a*tt, me)t a zsalu )sei4 t lt*a, h1gy 4em Mad) a
lt1gat.
M)ai (gig 4em tg2t*a a ltsz'get. S+t, az 1l(as4ak az lehet az )zse, h1gy a 7+sze)epl+ mi4d
ke(ese>>et lt a k:l(ilg>l. Az ut1ls s1)1k 7:gg+>e4 hagy*k a t')t4etet. A )eg4y 7'l1ldatla4
7esz:ltsggel ) (get.
0A >altt mi4de4 eset)e idehelyezem az asztal)a, a 74ykp s a p4z mell. 5)1k, ameddig kell. M1st m)
4em m1zdul1k el i44e4, m2g mi4de4t meg 4em >eszltem Mad))al.3
1<
5a44ak *ele4t+s 2)k, akik szi4te )'geszmse4 (issza-(isszat)4ek ugya4az1kh1z a =lkit9zsekhez. M)ai
is k'z*:k ta)t1zik. -ls+ )eg4y>e4 ma)adktala4ul meg1ld1tta a maga el kit9z'tt 7eladat1t. Nh4y ( mKl(a
mgis K*)a has14l (llalk1zs>a 71g1tt. -zKttal is az ')egedssel *) ,-N.-p11"/ >els+ talakuls
>)z1ls)a t')ekedett, de az el>eszls4ek egsze4 ms md*t (laszt1tta. M2g k1)>>a4 a 4apl71)mt a
tudathasads >els+ megk'zel2ts)e hasz4lta 7el, A sziget>e4 B19!6D a ha)madik szemly9 t')t4etm14dssal a
szemlyisg (lsg4ak elidege42t+ hatst emelte ki.
A tula*d14kppe4i t')t4s itt m) s1kkal )'(ide>>, az el+adsmd pedig ke(s> )szletez+. A sz24hely
az Ad)ia legdli>> sa)ka. Mg =sak m*us (ge (a4, de m)is )ekke4+ a h+sg. Aske4asi 5ikt1) 8e4)ik 4gy
4ap*a )kezett a ()1s>a. Negy(e44y1l= (es. Amik1) szll1dai sz1>*>a4 a t:k')>e pilla4t, idege4k4t 4z
mag)a. Az 1l(as a htt)>+l, az el+zm4yek>+l )theti meg, h1gy a 7+sze)epl+ lelki (lsga m) (gs+
szakaszh1z )kezett.
Aske4asi el+sz') Kgy p)>lta megsz:4tet4i >els+ 4yugtala4sgt, h1gy elhagyta A44t, a 7elesgt, s
msik 4+h'z k'lt'z'tt, de e (lts =sak t:4eti kezels4ek >iz14yult. Az ut=4 isme)kedett meg egy -liz 4e(9
t4=1s4+(el. Nesti kap=s1latuk tel*ese4 kielg2t+ (1lt. A 7)7i >eadta a (lpe)t, h1gy el(ehesse 7elesg:l a
>a)t4+*t. M) h)1m h4ap*a lt -lizzel, amik1) ismt K)) lett )a*ta a 4yugtala4sg. -l+sz') az *ut1tt esz>e,
h1gy kat1likus, s az ehhez a 7elekezethez ta)t1z em>e)ek 4em sz1ktak (l4i. Amik1) a hi(atali :gyek
le>14y1l2tsa (gett 7'lke)este a 7elesgt, Kgy tallta, A44a s1kkal sze>>, mi4t -liz. 5g:l is hi)tele4 lps)e sz4ta
el magtM 0-gy dlut4 elk'lt'z'tt, ah1gy )kezett, ppe4 1lya4 Yk'z'4y'se4Z, mi4t ah1gy A44t hagyta el,
magya)zat s i4d1kls 4lk:l.3
19
M)ai els+ )eg4y>e4 a >els+ 4z+p14t s az 0471)m*K3 el>eszls 'sszha4g*a ad1tt lehet+sget a))a,
h1gy az 1l(as )1k14sze4(ezze4 a h+ssel. A sziget>e4 a ha)madik szemly9 t')t4etm14ds elle4tm14d a
sze)epl+ >els+ megk'zel2ts- ,-N.-p111/ 4ek. -l>eszl+ helyzet s 4z+p14t 7esz:ltsge idege4 )1m>1le)+
m9k'ds4ek e)edm4yek4t t:4teti 7'l a hasadst Aske4asi tudat>a4. -l+sz') =sak elsz)ta4 (a44ak )zki
=saldsai, de azut4 egy)e lazul a kap=s1lata a k:l(ilggal. A >els+ t')t4s 71k1zat1sa4 kisz1)2t*a a k:ls+t.
Az14 (eszi sz)e magt, h1gy 4em hall*a a tula*d14 ha4g*t. 8ama)1sa4 egy)e 4+ a *ele4sgek4ek a k')e, amelyek
ki)ekeszt+d4ek a tudat>lM 0az isme)+s a4yag, A44a, Llat szm)a megsiket:lt@ az idege4, 1l=s a4yag1t, a
k:ls+sgeset s sele*test, *l )tette3.
1$"
M)ai )eg4yei>e4 d'4t+ sze)epet *tszik a kihagys, a hi4y. Csp)4ak, a ta4)4ak a t')t4ete
megszakad, me)t (ge a 4apl7'l*egyzsei4ek. Nem tudhat*uk, mi is t')t4t (ele ks+>>. Ni4=s is )telme
7'lte44i ezt a k)dst. A sziget>e4 az el>eszl+ hagy*a ki a t')t4etm14ds>l a legd'4t+>> m1zza4at1t. ]4k4ye
mgis i4d1k1ltM a )eg4y 2gy a))a i)4y2t*a a 7igyelmet, milye4 4y1m1t hagy a h+s tudat>a4 let4ek
leg714t1sa>> esem4ye.
A llekta4i )eg4y2)t 4em a k:ls+ t4y, ha4em a44ak lelki i4d2tkai s k'(etkezm4yei )deklik.
Aske4asi >elp egy szll1da 4egy(e4kettes sz1>*>a, ma*d )'(id id+ mKl(a t(1zik 144a4. ?* a 7e*e, ez)t
7'lke)es egy gygysze)t)at. Az el>eszl+ itt is, ak) a )eg4y ms )szei>e4, e)+se4 elt) az esem4yek
(alsg1s4ak 7'lttelezett )e4d*t+l. Meg*egyzi, h1gy a gygysze)sz 0a 7+t)gyals14 4y1matk1sa4
ha4gsKly1zta3, h1gy Aske4asi ud(a)ias k'sz'4tssel t(1z1tt, miut4 meg(s)1lta s egy p1h) (2zzel le4yelte a
7*dal1m=sillap2t p1)t.
1$1
->>+l s az ehhez has14l utals1k>l gya42that*a az 1l(as, h1gy (alami t')t4hetett a>>a4 a >iz14y1s
4egy(e4kettes sz1>>a4. A t')t4etm14d =lzsai egy>k4t a ,-N.-p11%/ k'4y( ut1ls m14datai>a4
el>eszltekhez kpest ks+>>i esem4y)e (14atk1z4ak. A t)gyalssal a )eg4y m) 4em 71glalk1zik. A ;3i is
4yit1ttsg s z)tsg kett+ssgt ha4gsKly1zta. -zKttal M)ai ugya4e44ek a szem>ell2ts4ak egy msik
lehet+sgt mutat*a meg.
A gygysze)t)>l kilp(e, Aske4asi Kgy lt*a, az ut=4 szem>e*'(+k 7elt94+e4 lassa4 *)4ak. Megll egy
)us4l. Amik1) 7izet4ie kell, 'sszema)k1l*a az ap)p4zt, melyet a zse>>e4 tall, s t4yK*t*a az elad4ak.
Tsz)e(eszi, h1gy m) s1ka4 4zik. -gy k')4yez+ sziget)e (iszi az Kt*a. ?l)a sem telik >ele, s m) el)te a
=l*t. Az)t megy a sziget)e, me)t el aka) t(1l1d4i az em>e)ekt+l. A))a a meggy+z+ds)e *ut1tt, a k:l(ilg
4em )demli meg, h1gy (ele 71glalk1zzk. Nem tg2ta4i, de mly2te4i aka)*a az isme)eteit. ]4mag>a sze)et4e
leszll4i. Azt aka)*a, h1gy (2z (egye k'):l. A te4ge)>e4 >2zik, me)t a (gtele4sg s az ')'kk(alsg *elkpt
lt*a >e44e.
Vgy )zi, m1st =l>a )t. M) k1)>>a4 az (1lt a (lem4ye, h1gy az em>e)ek g14d1lk1dsa k:ls+dleges,
hi4yzik >el+le a >e4s+sg. 0YAz em>e)ek k4yelmesekZ I g14d1lta szem)eh4ya4 I Ys 4ehz lesz 4ekik
megmagya)z4i. Nh4y ksz 71gal1m>a4 el7) az let. 8t 4em 7) el.Z3
1$%
Mi4de4 )telmezs meghamis2t*a a
t4yeket. -44ek a k'(etkeztets4ek a *egy>e4 emlkezik (issza a))a, ami a 4egy(e4kettes sz1>>a4 t')t4tM
0Sa*4lta egy kiss, de 4em )zett ked(et, sem 'szt'4zst, h1gy 7elidzze az idege4 4+ emlkt ,.../ Igaz, a
lap1k m1hak s s1k (altla4sg1t 2)4ak. S 4em k2mlik a mag4:gyeket sem. K*gyilk1ssg, 2)*k ma*d ,.../
?elh>1)1d1tt.3
1$!
A szigete4 elgedettsg hat*a t Aske4asit, me)t (g)e egyed:l, 4gyszemk'zt (a4 a te4ge))el, >eszlhet
5ele. Ami- ,-N.-p11!/ k1) idege4 em>e)eket pilla4t meg, szem)eh4yssal 71)dul a (2zhezM 0Mi)t =saltl
megO3 A )eg4y 4z+p14t(ltssal ) (getM
0?egy(e)ekkel k'zeledtek 7el*e, de mik1) lttk, h1gy 4em m1zdul, meglltak 4h4y lps t(1l>a4
I 4gye4 (1ltak, kt >a*14ettes )e4d+) s kt )e(1l(e)es detekt2( I s za(a)ta4 4ztk. Ks+>> az egyik
detekt2( le(ette es+k'pe4yegt s a dide)g+ meztele4 test)e 71)d2t1tta.3
1$6
0Az14 a hat)14 *), h1gy az epikum a4yagt, a t')t4st, tel*ese4 7l)et1l*a.3
1$#
Ka)i4thy ?)igyes 2)ta
ezt A sziget)+l ksz2tett mltats>a4. A k:ls+ =selekm4y =s'kke4tse (al>a4 *ellemz+ M)ai m9(szet)e.
K1)4tsem mi4degyik llekta4i )eg4ye sike):lt m9alk1ts I a ;3i egysgese>> 2)smd*a )(4 7igyelem)e
mlt>> tel*es2tm4y, mi4t A sziget I, 'sszessg:k>e4 mgis 1lya4 szakaszt kp(isel4ek a magya) )eg4y
t')t4et>e4, amely4ek 4em lehet ktsg>e(144i a 7e*l+dst')t4eti *ele4t+sgt.
Ms1dik szm9zetse ide*4 M)ai m) 4em 2)t llekta4i )eg4yt, 2gy A n#vrt B196D kell teki4te4:4k
legut1ls k2s)let4ek e>>e4 a m97a*>a4. -z a k'4y( 4yil(4(ala4 'sszegez+ ig44yel ksz:lt, hisze4 az
471)m*K el>eszlst t(latte)emtssel p)1s2t*a.
Az els+ )sz a77le el+ha4gh1z has14l2t. Az el>eszl+4ek 2) a 71glalk1zs. -lhagy1tt kis 7:)d+ a
helysz24. A ms1dik (ilgh>1)K ha)madik ka)=s14yt az 2) egy 1l=s 71gad>a4 t'lti. Sz1mszd*a h2)es
ze4sz, aki 4h4y ((el ezel+tt mg (ilgsze)te ha4g(e)se4yezett. Amik1) az 2) az i)4t )dekl+dik, mi)t
(14ult (issza a m9(sz, a k1)>>a4 :44epelt z14g1)ista megeml2ti, h1gy h)1m ((el k1)>>a4 hi)tele4
>eteg lett, s mi(el kt u**a meg>4ult, 4em tudta 71lytat4i addigi te(ke4ysgt. Utlag sze)ette (1l4a
meg)te4i, ,-N.-p116/ mi)t is )te e s1)s=saps, ez)t megp)>lta le2)4i mi4dazt, ami t')t4t (ele.
Ny1l= h4appal ezut4 az 2) azt 1l(assa egy K*sg>a4, h1gy a ze4sz, aki(el az el+z+ ka)=s14yk1)
tallk1z1tt, hi)tele4 meghalt egy s(*=i 7:)d+helye4. 8)1m httel a gyszh2) ut4 (ask1s >1)2tk1t h1z a p1sta.
A ze4sz Kgy )e4delkezett, h1gy kzi)at1s '4(all1mst az 2)4ak k:ld*k el.
-z a kzi)at egy szemlyisg megszakads4ak a t')t4ete. A(atatla4 stiliszta mu4k*a s hi4y1s, ak)
Csp) 4apl*a. S+t, ezKttal 4em=sak a))l (a4 sz, h1gy a kzi)at egysze) =sak ()atla4ul (get ). Maga az
el+adsmd is szakad1z1tt. M)ai +s)gi hagy1m4yh1z 4yKl (isszaM egy kzi)at k'z)eads4ak ltszatt kelti. A
kt 471)m*K el>eszls egyms>a (a4 z)(a. 5isz14yuk k1)4tsem egysze)9. A ze4sz 4em mi4dig a k1)>>a4
t')t4teket >eszli el, 1lyk1) pilla4at4yi )zseit (eti pap2)). -l+71)dul, h1gy =sak utal egy esem4y)e, amelyet
4em 4e(ez meg. Nyil(4(al, h1gy a sza(ak sKlyt s1ksz1) =sak az tudta, aki maga lte t az esem4yeket. Az
2) p)>l*a ugya4 meg)te4i a z14g1)ista s1)st, de s1ksz1) 7al>a :tk'zik. A ze4sz 4em sza(ak>a4
g14d1lk1d1tt, ez)t gyak)a4 h1mly1s, amit le2)t.
A hi4y A n#vr>e4 s1k7le (lt1zat>a4 sze)epel. -l+71)dul, h1gy egysze)9e4 megszakad a kzi)at. 0Az
)telem semmi. A sze4(edly mi4de43 I 1l(ashat egy >et1lds>a4,
1$
s a kzi)atk'zl+ >e(all*a, szm)a 4em
egsze4 (ilg1s, mi)e (14atk1zik e meg*egyzs. Az el+adsmd t')edezett, de 4em=sak ez)t hi4yzik a
71lyt141ssg a t')t4s>+l. A d'4t+ esem4y megi4t =sak h1mly>a4 ma)ad I ak) A sziget>e4. -zKttal az14>a4
4em az el>eszl+k titk1lz4ak. Maga a h+s 4em emlkszik let4ek 4h4y )*)a. ,-N.-p11#/
?i)e4z>e4 ad ha4g(e)se4yt. Az Apassionata>szontt mg >e7e*ezi, de azut4 el(esz2ti '4tudatt. ?elp:l
ugya4 a 4agy14 sKly1s >etegsg>+l, de kt u**a m1zgskptele4, s e>>+l meg)tiM 4em=sak az emlkezete hagy1tt
ki, de egsz addigi lete 71lytathatatla44ak >iz14yult.
Kzi)at>a4 a))a a k)ds)e ke)esi a (lasztM (a4-e *ele4tse e s1)s=saps4ak, ki m)te ) s mi)tM 0az egsz
egy7a*ta >14y1lult >94t4y, melyet 4 k'(ettem el, azzal a t44yel, h1gy ltem s 4em Kgy ltem, d1lg1ztam s
sze)ettem, ah1gya4 kellett (1l4a. .e h1gya4 Ykellett (1l4aZ, *sg1s gO... S1ha 4em m14dta se4ki.3
1$$
A ze4sz '4(all1ms>a4 4i4=s (lasz a k)ds)e. Az 2) sem tud*a, lehetsges-e magya)zat1t tall4i a))a,
mi)t kellett megszakad4ia a m9(sz addigi let4ek. Mg a>>a4 sem >iz14y1s, (a4-e egyltal4 )telme ilye4
k)ds7'l(ets4ek. Gsakis az 4yil(4(al, h1gy a ze4sz4ek K* szemlyisget kellett ke)es4ie. Sike):lt-e
p)>lk1zsaO -))e 4i4=s (lasz a k'4y(>e4. Gsak a44yit k'z'l a )eg4y, h1gy a ze4sz meg71gadta al1)(1s4ak
a ta4=st, s 7elgygyulsa ut4 4em t)t (issza ahh1z a 4+h'z, akit addig sze)etett. Xtltta, h1gy =sakis Kgy
kezdhet K* letet, ha mi4de4t el7ele*t, ami k1)>>i lthez ta)t1z1tt.
A *ele4ts4ek e meghat)1zatla4sga 4em kelt hi4y)zetet az 1l(as>a4. Mi 1k1zza akk1), h1gy A n#vr
mgsem * )eg4yO ?'ltehet+e4 egy 1lya4 )szlet, amely 4em kap=s1ldik sze)(ese4 a )eg4y (ilgh1z.
A h+s m) 7elgygyult. Ut1ls *szak*t t'lti a k)hz>a4. A))a k)i Ga)issimt, a sz1lgl ap=t, ad*a
>e 4eki az 1ltst, amelyet >etegsg4ek (lsg1s szakasz>a4 kap1tt. -z az 1lts 4h4y ))a tel*es
'4tudatla4sg1t 1k1z. Az ap=a tKladag1l*a az 1ltsze)t, s 2gy ma*d4em tseg2ti a ze- ,-N.-p11/ 4szt a
tKl(ilg)a. Sze)e4=s)e az al1)(1s mg ide*>e4 )kezik, h1gy megme4tse a >eteget.
A ze4sz mg egysze) k'zel aka)t ke):l4i a megsemmis:lshez, a hall1sa4 >eteg ap=t pedig t'>>sz')'s
7ltke4ysg (ezette, amik1) eleget tett a 7)7i k)s4ek. Ga)issima 7eh)()9sg>e4 sze4(ed. Nud*a, h1gy m)
=sak hat h4apig lhet. I)igyli azt, aki meggygyult. Nem aka)*a kiad4i a kez>+l a 7)7it, akit h1sszK ideig
p1lt, s aki(el meghitte>> testi k'zelsg>e ke):lt, mi4t a sze)elmesek. ?ltke4y az isme)etle4 4+)e, aki lla4da4
)dekl+d'tt a >eteg llap1ta i)4t.
8all(gy s >1sszK a tKlz1tta4 is 4yil(4(al i4d2tk. -tt+l (lik a )eg4y mel1d)amatikuss,
meste)kltt, kiagyaltt.
A n#vr kt ((el azel+tt *ele4t meg, h1gy sze)z+*e (gleg elhagyta Magya)1)szg1t. A k'(etkez+ (ek>e4
M)ai>a4 elhal(4y1d1tt a llekta4i )dekl+ds. -ls+s1)>a4 p1litikai k)dsek izgattk. A))a p)>lt
magya)zat1t tall4i, mi)t is (etette ki mag>l &k1si Magya)1)szga. Ksei )eg4yei ez)t t'>>sg:k>e4
pldzat1k, 4yil(4(al (agy k'z(etett p1litikai :ze4ettel.
V* i)4yK k2s)letezst megk'44y2tette, h1gy m) a ms1dik (ilgh>1)K el+tt is 2)t 1lya4 k'4y(eket,
amelyek a )eg4y m97a*4ak t'>>7le t1(>>7e*lesztshez sz1lglhattak kii4dulp14tul. -ls+s1)>a4 az1k)a a
m9(ei)e lehet g14d1l4i, amelyek>e4 a llekta4i )eg4y k1))a*zzal ke(e)edett. A m97a* eld'4tetle4sge is 1k1zza,
h1gy egyik:k sem tel*es )tk9 m9alk1ts. -ls+s1)>a4 az ad*a *ele4t+sg:ket, h1gy >izt1s2t1ttk az tme4etet
M)ai k1)>>i s ks+>>i plyaszakasza k'z'tt.
Jlya4 )eg4yek s1)1lhatk m9(ei4ek e>>e a =s1p1)t*>a, mi4t a :ls ;'$n B19!#D (agy A gyertyk
+sonkig gnek ,-N.-p11$/ B196%D. K:l'4'se4 ez ut>>i teki4thet+ Kgy, mi4t k'z>:ls+ ll1ms, hisze4
egysze))e utal (issza is s el+)e is. Ugya4azt a k)dst 71galmazza meg, mi4t az B$egen em3erek B19!1D s A
!ltkenyek B19!$D, illet(e a ;ke Bthak3an B19#%D s a "an .ennaro vre B19#D.
Mit *ele4t idege44ek le44i egy k'z'ssg>e4O M)ai egsz let>e4 ke)este a (laszt e))e a k)ds)e. A
gyertyk +sonkig gnek lap*ai4 ez a (isszat)+ m1t2(um egy:tt sze)epel a msikkal, a szemlyisg
71lyt141ssg4ak (izsglat(al.
8e4)ik, a 7+sze)epl+, ap*h1z has14la4 kat14ai ply)a lpett. Sz:lei ltszlag egyet)ts>e4 ltek, m
7)a4=ia 7'ld)+l sz)maz a4y*a (gtele4:l mag4y1s4ak )ezte magt Magya)1)szg14. A 7iK let>e4 azut4 m)
7elt94+ t')st 1k1z, ami a sz:l+k eset>e4 mg )e*tett 7esz:ltsg ma)adt. Cye)ek(eit+l k2s)ti az idege4sg
tudata. Ny1l=(es k1)>a4 el(iszik B)etag4e->a, az a4yai 4agysz:l+k kastly>a. 0Mi4de44ek t9)hetetle4 szaga
(1lt, a gye)mek melygett... Ms4ap magas lza tmadt, 7l)e>eszlt.3
1$<
A sKly1s >etegsg>+l 4ehz a 7elp:ls@
egyed:l a hazat)s tud*a megme4te4i a gye)eket.
Amik1) 7el4+, kese)9e4 azt kell tapasztal4ia, h1gy idege44 (lik szm)a az a kt em>e)i l4y, akit a
legk'zele>> )zett magh1z. -gy (adszat14 )emeli 7egy(e)t a 7)7i, aki gye)ekk1)tl meghitt >a)t*a (1lt.
Nem hKzza meg a )a(aszt. Az4ap mg egy:tt is (a=s1)z4ak h)ma4M a h+s, K14)d, a >a)t s K)iszti4a, a
7elesg. Ms4ap K14)d sz 4lk:l elutazik. 8e4)ik elmegy >a)t*4ak laks)a, ah1l addig s1sem *)t.
8ama)1sa4 K)iszti4a is 1dalt1gat. Amik1) )tes:l a t')t4tek)+l, gy(4ak m14d*a a 7)7it, ami)t
meg7utam1d1tt. 8e4)ik hazat) 1tth14>a. -stig () a 7elesg)e. K)iszti4a 4em )kezik meg. -kk1) a 7)*
kik'lt'zik ,-N.-p11</ a kastly>l. Gsak 4y1l= ( mKl(a t) (issza, amik1) tud1ms)a h1zzk, h1gy
assz14ya meghalt.
Sz24tiszta mel1d)ma I m14dhat4 (alaki. A kt ((el k1)>>a4 meg*ele4t :en$g&tk ;olzan83an
71gyatk1ssgai itt is (isszat)4ek. 8e4)ik mag4>eszde k'zel *) az :)es sz24padiassgh1z, s a sze)elmi
h)1msz'g is sz1k(4y1s helyzetet te)emt. -zKttal mg a =2m is ki71gs1lhatM ki=sit )zelg+s s kiss
szlamsze)9. M) A zen$,l#k s a "zin$3$ hazamegy (g4 is has14la4 meta71)ikus )telem>e4 sze)epelt
ugya4ez a m14dat.
Mi(el magya)zhat akk1), h1gy a :en$g&tkh1z has14la4 e44ek a k'4y(4ek is (a44ak )sz)tkeiO
M)ai alkattl t(1l llt a =selekm4yessg. Amik1) 71)dulat1s t')t4st igyekszik te)emte4i, a 0kala4d3
t'>>4yi)e k:ls+sges ma)ad. -zKttal a sze)elmi h)1msz'g 4em egy> htt)4l. A tula*d14kppe4i t')t4et
husz144gy )4 >el:l, ha*4altl ha*4alig *tszdik.
8e4)ik 4yugalmaz1tt t>1)41k. Ae(elet kap K14)dtl, aki 4egy(e4egy (e t(1li 7'ld)sze4 l. A mKlt
7'lele(e4edik a t>1)41k emlkezet>e4. Sze)et4e >iz14y1ssg1t sze)ez4i, (al>a4 *l ltta-e a t4yeket. K14)d
I aki =sak m1st )tes:l mi4da))l, ami t(1zsa ut4 t')t4t I 4em ad (laszt 8e4)ik k)ds)e.
-z a k'4y( is >iz14y2that*a, h1gy a llekta4i )eg4y4ek I M)ai )telmezse sze)i4t I l4yeges
(ele*)*a a kihagys. A t4yek =sakis egy4i )telmezs 71)m*>a4 h1zz7)het+k. Mi(el K14)d hallgats>a
>u)k1lzik, K)iszti4a 7'l*egyzseit pedig elgeti a t>1)41k, az 1l(as 4em tud*a meg, igaza (1lt-e 8e4)ik4ek,
amik1) azt hitte, 7elesge meg=salta, leg*1>> >a)t*a pedig a lelke mly4 gy9l'letet tpllt i)4ta. ,-N.-p119/
A 4z+p14t ezKttal is k1)lt1z1tt. A gyertyk +sonkig gnek kt ')egem>e) tallk1z*)l szl. A t>1)41k
a lt1gats (gezt(el sem tud t'>>et. Alekta4i )eg4y2)k4t M)ai a kim14datla4 m9(sze. Gsakis egy1ldalK
)telmezseket kapu4k az esem4yek)+l, 2gy a magya)zat1k )(4yessge eld'4thetetle4.
Az1k a * )szletek M)ai )eg4yei>e4, melyek>e4 4i4=s tKlmagya)zs, ehelyett hi4y1s a k'zls. Ilye4
mi4d*)t a k'4y( legele*e. A t>1)41k le(elet kap. Megisme)i az 2)st, 1l(as4i kezdi a le(elet, ma*d utas2tst ad a
(adsz4ak, aki a le(elet h1ztaM 0A ?eh) Sas4l *ele4tkezel. Gsak a44yit m14d*l, h1gy 4 k:ldtelek, s a k1=si
el*'tt a szzad1s K))t.3
1$9
?1k1zat1sa4 de):l 74y a mKlt)a, s az egyk1) t')t4tek 7elidzse e)+se4 kihagys1s. 8e4)ik tud*a, h1gy
a4y*4ak egysze) ?e)e4= ;zse7 t4= k'z>e4 m14d1tt (alamit, amit az assz14y s1ha se4ki(el 4em k'z'lt. -z az
eset a))a emlkezteti a t>1)41k1t, h1gy a msik em>e)t s1ha 4em lehet kiisme)4i. Idege44ek >iz14yulhat az,
akit a legk'zele>> )ezt:4k magu4kh1z. Atszlag * 8e4)ik sz:lei4ek, a magya) test+)4ek s a >)etag4e-i
4emesl4y4ak (agy ak) 8e4)ik4ek s K)iszti44ak a hzassga. 0.e >el:l ms (a4... A sze4(edly Kgy lappa4g
1tt az let>e4, mi4t a t1)4d a m1=s) m'g'tt, a hegyek s e)d+k k'z'tt.3
1<"
K14)d sz:lei Kgyszl(4 4y1m1)1g4ak, h1gy egyetle4 gye)ek:ket B=s>e4 *)athassk kat14aisk1l>a. A
7iK a lelke mly4 meggy9l'li +ket a 7elel+ssg, a tehe) miatt, amelyet 2gy a (ll)a tettek. 0M) k2(4tam a
hallukat3 I (all*a meg isk1lat)s4ak, 8e4)ik4ek.
1<1
Nagy a 7esz:ltsg tudat1s s tudatla4 k'z'tt I ak)
K1szt1l4yi )eg4y>e4, a *a+sirt>a4. ?elsz24)e t')het az, ami a mly>e4 lappa4g1tt, s akk1) megszakad a
szemlyisg addigi 71lyt141ssga. ,-N.-p1%"/
8e4)ik s K14)d >a)tsga ez)t kta)=K. A 4yel( ezKttal is kul=s1t ad a tudattala4 meg7e*tshez, ak)
M)ai els+ )eg4y>e4, mely4ek h+se, Csp) )'geszmse4 kez>e aka)ta kapa)i4ta4i 4'(e4dkt, aki4ek
Mad) (1lt a (ezetk4e(e. 0K:l'4's, a magya) 4yel(>e4 'ssze=se4g s egyms>l k'(etkezik ez a kt szM 'ls s
'lels...3
1<%
8e4)ik m14d*a ezt, 4egy(e4egy ((el a (adszat ut4, amelye4 >a)t*a 7'lemelte ) a 7egy(e)t. Akk1)
(1lt-e igaza 8e4)ik4ek, amik1) testi-lelki >a)t*4ak (lte K14)d1t, (agy ks+>>, amik1) 2gy 71galmaz1ttM 0te
e4gem husz14kt (e4 t gy9l'ltlO3
1<!
Az idege4sg egysze))e *ele4t t)- s id+>eli t(1lsg1t. 8e4)ik kastly>a4 a 71ly1st az +s'k a)=kpei
d2sz2tik. A t>1)41k Kgy d'4t, h1gy K)iszti4a a)=ms4ak 4i4=s helye e>>e4 az egy:ttes>e4. 5ele megszakadt a
71lyt141ssg, amelyet az egysges )tk)e4d h2(ei4ek k'z'ssge te)emtett.
8e4)ik s K14)d tallk1zsa a ms1dik (ilgh>1)K ide*)e esik. A t>1)41k het(e4h)1m (es@ ehhez a
h>1)Kh1z m) 4i4=s k'ze. A (ilg idege44 (lt k'):l'tte. Az els+ (ilgh>1)Kt mg (gigha)=1lta. -lle4tt>e4
K14)ddal, aki 191"->e4 elhagyta az 1)szg1t, gya)mati sz1lglat>a llt, s 7'l(ette a >)it llamp1lg)sg1t.
->>+l a t4y>+l 8e4)ik (isszak'(etkeztet a k1)>>iak)a, s Kgy lt*a, h1gy K14)d m) a >=si kat14aisk1l>a4
sem ta)t1z1tt ahh1z a k'z'ssghez, amelyhez a t'>>i 4'(e4dk. Xla)=k4t 'lt'tte mag)a azt, amit 8e4)ik
(aldi, sa*t a)=k4t (iselt.
8e4)ik s K14)d 1lya4 kat14aisk1l>a4 4e(elkedett, mi4t N')less. A gyertyk +sonkig gnek ugya4Kgy
a kett+s m14a)=hi)l s a44ak hadse)eg)+l szl, mi4t a <a$etzky in$'l8F A kt >a)t mg a kat14aisk1la
hallgat*a (1lt, mik1) egy 4y)14 meglt1gattk K14)d sz:leit. Az apa ,-N.-p1%1/ >)s2t1tt hi(atal41k,
az a4ya le4gyel 4emes. A gal2=iai ()1s>a4 0az uk)41k, 4metek, zsidk, 1)1sz1k (alamilye4 hatsgilag
le71*t1tt s t1mp2t1tt zsi(a*>a4 ltek3.
1<6
K14)d sz:lei 1lya4 (ilg4ak a pe)em4 lak4ak, mely4ek egyik (gt a (gy1tt =ssz)()1s, a
msikat a szellemi )telem>e4 m) Xzsi4ak (lt sztyeppe *ele4ti. 0Apm husz14kt (e 4em (1lt B=s>e4,
ah1l sz:letett s 4e(elkedett3 I m14d*a K14)d, aki *l tud*a, h1gy a4y*a ')'ksgt 7'lemszti az + >=si
4e(eltetse. 05alah1l messze, Ae4gyel1)szg>a4, az 1)1sz hat)14, (a4 egy ud(a)hz. Nem lttam s1ha. -z
(1lt az a4ym. ->>+l az ud(a)hz>l )kezett mi4de43.
1<#
K14)d leszm1l a mKlttal s K* letet kezd. Ma)adi 4z+p14t>l, 8e4)ik szemsz'g>+l 4z(e ez
a44yit *ele4t, h1gy kpmutat (1lt, s1sem ta)t1z1tt ahh1z a k'z'ssghez, amely>e4 els+ (tizedeit t'lt'tte. A
t>1)41k 4em halad a k1))al. ])egk1))a L14g)=z Ist(4 g)7 s1)st)s( lesz. ]sszesz9k:lt a szemhat)a.
Kastly>a4 4i4=s t(>eszl+ (agy )di, me)t 4em aka) tud1mst (e44i a szm)a m) idege4 k:l(ilg)l.
Ny1l= (ig () a))a, h1gy 7elesge k)eti, s 4egy(e4egy (ig ksz:l a tallk1z)a K14)ddal, h1gy kide)2tse
0az3 igazsg1t. Nem ha*la4d meg)te4i, h1gy a (ilg els'p')te azt a t)sadalmat, amely4ek te(ke4ysgeit
+ )2tus4ak teki4tette. -la(ult e)k'l=si kdeS alap*4 p)>l*a ms1k14 szm14k)4i a >e=s:letet.
A t>1)41k szem>e4 K14)d elhagyta a zszlt. Nem egysze)9e4 a >a)t*h1z, de ahh1z a )e4dhez is
h9tle44 (lt, amelyet 8e4)ik sze)i4t ?e)e4= ;zse7 llam4ak s1k4emzetisg9 hadse)ege *elkpezett. A
gyertyk +sonkig gnek a sz1lglat el(:ls)+l szl. Kiz)lag ma)adi szemp14t>l, me)t p)>eszd 4em
alakul ki 8e4)ik s K14)d k'z'tt. A )eg4y 4agy )szt a t>1)41k mag4>eszde teszi ki. ,-N.-p1%%/
0Ami 4eked llap1t (1lt, 4ek:4k hi(ats (1lt. Ami szm1d)a *elmez (1lt, 4ek:4k (gzet (1lt.3
1<
-
sza(ai(al azt a meggy+z+dst 7e*ezi ki a t>1)41k, h1gy a kett+s m14a)=hia megsz94t(el K'zp--u)pa
el(esz2tette sa*t *ellegt.
A gyertyk +sonkig gnek 4em )tekezs. Ni4=s )telme megk)dez4i, mi is e 7el71gs)l az 2) (lem4ye,
hisze4 a )eg4y =sakis 8e4)ik 4z+p14t*t k'(eti. Az + g14d1latait t1lm=s1l*a az el>eszl+, amik1) 2gy
71galmazM 0Nagy =sald (1lt ez, B=s, a >i)1dal1m, a magya)1k, 4metek, m1)(k, =sehek, )=1k, h1)(t1k s
1lasz1k, s a 4agy =sald14 >el:l mi4de4ki )ezte tit1k>a4, h1gy e kala4d1s (gyak, ha*lam1k s i4dulat1k
k'zepette =sak a =ssz) tud )e4det ta)ta4i, aki egysze))e (1lt t1(>>sz1lgl +)meste) s 7elsg, l:szte)u**as
k'zhi(atal41k s gran$ seigne'r) >ug)is s u)alk1d.3
1<$
,-N.-p1%!/
%aza s szm&zets
0-gy 7alu, egy kisk'zsg tula*d14 1)szg1m>a4 idege4e>> 4ekem, mi4t egy idege4 ()1s. 5alah4ysz1)
()1s>a )kezem, Kgy tetszik, h1gy haza )kezem.3 Nem M)ai 2)ta le e sza(akat, ha4em K1szt1l4yi.
1<<
-sti
K1)4l megalk1t*a sze)etett utaz4i, me)t mi4dig >izt1s lehetett a>>a4, h1gy (issza)kezik a K)iszti4a()1s>a,
amelyet 1tth144ak teki4tett. Nem ke):lt 1lya4 helyzet>e, h1gy elle4tm14ds>a ke(e)ed*k azzal, amit
5')'sma)ty a "z8zat>a4 *uttat1tt ki7e*ezs)e. M)ai4ak 4em adat1tt meg, h1gy meg+)izhesse a maga szm)a az
utazs k'44yed ')'mt.
Mikest leszm2t(a, 4em tud1k *ele4t+s magya) 2)t, aki 1ly h1sszK id+t t'lt'tt (1l4a h14tala4sg>a4,
mi4t M)ai. Azzal a ktes )tk9 a*4dkkal *utalmazta meg a s1)s, h1gy mi4de4 plyat)s4l alap1sa>>a4
isme)*e meg, mit is *ele4t idege44ek le44i. Ut1ls 4gy (tized>e4 2)1tt m9(ei e))+l a tapasztalat)l szl4ak.
51lt alkalma 7elksz:l4i a szm9zets)e, hisze4 m) 7iatal k1)>a4 is (eket t'lt'tt k:l7'ld'4.
8azat)sk1) azt hitte, =sup4 tme4et (1lt let>e4 a t(1llt. -44ek a meggy+z+ds4ek a *egy>e4 ksz2tett
m)leget 4met- s 7)a4=ia1)szgi ta)tzk1ds)l, az Egy polgr vallomsai4ak ms1dik 7el>e4, s m) k1)>>a4 az
B$egen em3erek B19!1D =2m9 mu4k*>a4. ,-N.-p1%6/
- ktk'tetes, '4let)a*zi )eg4y 4gyszakasz1s lelki utazsk4t )telmezi az 2) 7iatalk1)t.
Az els+ llap1tle2)s a Reima)i Nmet1)szg)a (14atk1zik. A 7+sze)epl+ k1)>>a4 a gtik)l 2)ta
d1kt1)i )tekezst. -z)t is ')'mmel telepedik le 1lya4 (idke4, ah1l a szkesegyhzak k') p:lt
()1s1k4ak 4agy hagy1m4ya (a4. A *ele4k1)i kultK)t is ele(e44ek t:4teti 7el a )eg4y. -)4st Bl1=h
>'l=selet)+l, MaS Le=hstei4 kpei)+l, Ce1)g Kaise) sz24m9(ei)+l (itatk1zik a 7iatalsg.
Kt 1k mgis a))a kszteti a 7+h+st, h1gy elhagy*a Nmet1)szg1t. Az egyik a gazdasgi =s+d. ->>e4
*1>>1ldali pa)a4=su)al1m el+idz+*t lt*a a 7+sze)epl+. &athe4au meggyilk1lsa mege)+s2ti e hit>e4. A
msik 1k az alap(et+ k:l'4>sg, mely a 4met sz1ks- s hiedelem)e4dsze)t el(laszt*a a magya)tl. 0Az
em>e) idege4 ma)adt k'z'tt:k. Mi4dig Kgy )ezte, ha >eszltek (alami)+l el+tte, h1gy )1ssz helye4 4e(et, I s
ha el+ad1tt (alamit, 4met hallgati )1ssz helye4 s )1ssz id+>e4 4e(ettek.3
1<9
Nmet1)szg>l L)izs>a k'lt'zik a 7+h+s. A za(a) lm4y itt mg k1)>>a4 *ele4tkezik. Be)li4t
k'44ye4 ki lehetett isme)4i. Az utak el)e4dezse megk'44y2tette a t*k1zdst. A 7)a4=ia 7+()1st a h+s
Kt(eszt+4ek tal)*a, s ez a =ltala4sg kpzett kelti >e44e. Nem tud isme)+s'ket sze)ez4i. A 4egyedik
h4ap>a4 azut4 >e'lt'zik 7)a4=i4ak, s elsz4ta4 megszl2t egy 4+t. A h'lgy k'z(etle4:l (iselkedik. A
7+sze)epl+4ek egye4ese4 1lya4 )zse tmad, h1gy sike):lt k'zel 7)k+z4ie a 7)a4=ia (ilgh1z, hisze4 m)
szemlyes lm4ye (a4 a p)izsi let)+l. 0A 4+ szalmaszlat k)t, a szalma selyempap2)->u)k1latt ap))a
'sszeha*t1gatta s ezt m14dtaM
I M1st mutat1k egy )dekes tallm4yt. ,-N.-p1%#/
Ml4asz')p't =s'p'gtetett az 'sszeha*t1gat1tt selyempap2))a, mely a (2z hatsa alatt hi)tele4
sztteke)g+z'tt, mi4t egy lm>l 7el)iaszt1tt k2gy.3
19"
8ama)1sa4 K*)a lt*a a l4yt egy k(hz>a4, ami4t ppe4 egy 7)7i(al >eszlget. b(at1sa4 le:l a
sz1mszd asztalh1z. Amik1) hall*a, h1gy a l4y ugya4azt a m14dat1t m14d*a el, ugya41lya4 meleg ha4g14,
=se4dese4 7elll s sz)e(tle4:l t(1zik.
A 7)a4=ia +szi4ttle4:l (iselkedik a k:l7'ldi(el. -gyltal4 4em '):l a lt1gatk4ak, s kihasz4l*a a
t(1l)l *'tt utazt. A 7+sze)epl+4ek (g:l is sike):l >eke):l4ie a k(hzak 4emzetk'zi t)sasg>a, de itt is
az144al szem>e:tk'zik az elutas2tssal, ami4t sz:letett 7)a4=ia szeme el ke):l. -gy >)etag4e-i l4y m14d*a a
k'(etkez+ketM 0kiss 7lek '4t+l s 5aszilie77 K)tl s ett+l a hallgatag K)tl itt, aki4ek 4em tud1m a 4e(t, s a
s1k idege4t+l, akik 4appal s **el tsiet4ek L)izs14, mi4t egy t*)hz14, s mi4de4hez h1zz4yKl4ak s a
kez:k 4y1mt )a*tahagy*k a ()1s14 s a sz*uk 4y1mt, az 2zls:ket s a (gyaikat >elet'):lik L)izs>a3.
191
A k(hzak szelleme 1lya44yi)a 4emzetk'zi4ek ltszik, h1gy a k:l7'ldiek itt 1tth14 )ezhetik magukat. A
p)izsi .1me->a4 ugya4a))l (itatk1z4ak, mi4t a >=si Ga7 Ge4t)al (agy a >e)li4i &1ma4is=hes asztalai4l. A
sz:))ealizmus 4em isme) 1)szghat)1kat. Aeg7+kppe4 mgis a t'megkultK)>a4 )(4yes:l a 4emzetk'zisgM
Misti4guette s Ghe(alie) el+adm9(szete ugya4Kgy mi4de4ki k'zki4=se, mi4t Buste) Keat14 s Ghapli4
m1zgkpei (agy a *azz. -gyed:l az J)1sz1)szg>l *'tt 5aszilie77 (lekedik Kgy, h1gy a 4emzetk'zisg a
m9(szet (gt *ele4theti. 0-gyltal4 4em (agy1k >izt1s >e44e, h1gy a =se=sem+k4ek, akik e>>e4 az )>a4
,-N.-p1%/ M1szk(>a4 sz:let4ek, lesz-e mg sz:ksg:k m9(szet)e3 I m14d*a egy sze4(edlyes (itatk1zs
he(>e4.
19%
Az B$egen em3ereket 4em m9alk1tsk4t, de t4yi)1dal1mk4t kell 1l(as4i. A p)izsi *ele4etek
4yil(4(ala4 szemlyes lm4yeket )'gz2te4ek. A Cl$) !l$OFFF ut1ls ha)madtl M)ai meg2)*a, h1gy a hKszas
(ek>e4 t')zs(e4dg (1lt a .1me->a4, ah1l megisme)te U4amu41t, tallk1z1tt L1u4ddal s N. S. -li1ttal,
gyak)a4 ltta S=1tt ?itzge)ald1t s 8emi4gRayt, N)ista4 Nza)t, .e)ai4t s Li=asst, a >1lg) Las=i4t s a
s:ket4ma 7est+t, Niha4yi Aa*1st.
-))e a t4ysze)9 >eszm1l)a az ad1tt alkalmat, h1gy 196->a4 M)ai ismt 7'lke)este a p)izsi
k(hzakat, amelyek egyk1) 1ly d'4t+ sze)epet *tsz1ttak az let>e4. 8a e (isszaemlkezst 'ssze(et*:k az
B$egen em3erek p)izsi 7e*ezetei(el, 7elt94ik, h1gy az (tizedek t(lat>l ksz2tett helyzetle2)s>l hi4y1z4ak a
p1litikai m1zza4at1k. 19$%->e4 kiad1tt mu4k*>a4 M)ai m) a =sald1tt em>e) t(lat>l 2tlt. A
4yilasu)al1m, a k1mmu4ista hatal1mt(tel s az 19#-1s 71))adal1m le(e)se tel*es p1litikai ki>)4dulst
1k1z1tt M)ai szm)a. Az 19!1->e4 meg*ele4t B$egen em3erek p)izsi 7e*ezetei (isz14t mg egyltal4 4em
hallgat*k el, h1gy az a(a4tg)d egya)4t (1lt p1litikai s m9(szeti m1zgal1m.
Az '4let)a*zi )eg4y>e4 7elidzett, ha*4alig ta)t (itk 4em=sak a dadaizmus)l 71ly4ak, de
Aie>k4e=ht)+l, &1sa AuSem>u)g)l, Ame)ik)l, s+t 8itle))+l s Ae4i4)+l. Magya) k1mmu4istk is sze)epel4ek
a k'4y(>e4. B1)si K), a sz1>)sz meg(all*a, h1gy az)t k4ysze):lt elhagy4i haz*t, me)t 71))adalmat =si4lt. S+t,
a )eg4y ms1dik k'tet4ek ele*4 maga a 7+sze)epl+ is 2gy emlkszik (issza az a4ya1)szg)aM 0A 71))adal1m *ut
eszem>e, mik1) egy ut=4 s1)- ,-N.-p1%$/ t:zet adtak )4k a )e4d+)'k, s gugg1l(a 7ut1ttu4k a g1ly-
zp1)>a4 egy >udapesti ut=4@ akk1) hKsz(es (1ltam.3
19!
A 7+h+s ap*a ezt a 71))adalmat tette 7elel+ss N)ia414)t. A))a hi(atk1z1tt, h1gy a gy+ztes hatalmak a
Na4=sk'zt)sasg megalakuls)t aka)tak >1sszKt ll4i, (agy legal>>is ezt hasz4ltk :):gyk4t, amik1)
meg=s14k2t1ttk Magya)1)szg1t. M) az els+ k'tet>e4 sz esik a))l, h1gy a 7+sze)epl+ d1kt1)) a(atsak1)
07el*'tt ap*a is Budapest)e, a >94's ()1s>a ,.../ 81gy e)dlyi kated)*)l, ah1l a =sald h)1m 4emzedke4 t
ta42tsk1d1tt, elke)gettk a )1m41k, a (')'s'k >1sz1)k4yt4=)t, a p4z)1mls)tM mi4dez)t Budapest
7elelt.3
196
A 7iK 4em ad hitelt e (lem4y4ek, de te)h)e (a44ak ap*a szem)eh4ysai, el+l:k is me4ek:l k:l7'ld)e.
-))e lehet k'(etkeztet4i a>>l a le(l>+l, amely>e4 lesz'gezi, 4em aka) ta4) le44i Balassagya)mat14 I ah1gya4
azt a =sald*a te)(ezte. A le(elet egy>k4t a test()4ek =2mezi, akit a))a k), a k'(etkez+ m14dat1kat 4e 1l(assa
7el ap*uk4akM 0-z =s1dlat1s )zs, ked(es K)ist7, egy kiss t+letek is megsza>adul4i, 4e ha)agud*, t+letek, a
hztl, az emlkekt+l, a sz:l+t+l, ha aka)1d, a 4e(emt+l is, me)t mi4dez 1lya4 >iz14ytala4 s Kgy lg )a*tam, s
tal4 mi4de4t+l meg kell sza>adul4i, ha az em>e) +szi4t4 elkezdi az letet ,.../ Ne e))e azt m14d1d, h1gy itth14
is l4ek em>e)ek, s 4em ppe4 )1ssz7a*tk, ha4em magya)1k s 4 is magya) (agy1k, s =sak mulassam ki magam s
azt4 *'**ek haza, me)t 1tth14 a helyem. -z az, ami>e4 4em (agy1k egsze4 >izt1s. Aehet, h1gy egsze4 msh1l
a helyem. Nud1d, h1gy 4ekem (a4 egy )'geszmm, az, h1gy eu)pai (agy1k.3
19#
-z a le(l (g:l is 7eladatla4 ma)ad, ami>+l azt lehet se*te4i, h1gy 4em k'zls4ek, de '4(all1ms4ak
ksz:lt. P)*a ,-N.-p1%</ k2s)letet tesz, h1gy elt(1l2tsa magtl a hazt. -lkpzelhet+, h1gy M)ai sa*t
>els+ >iz14ytala4sgt 71galmazta meg e le(l>e4, s akk1) ez is azt >iz14y2t*a, h1gy az B$egen em3erek i4k>>
'4*ellemzs s k1))a*z, mi4tsem )eg4y.
M9alk1tsk4t kt 1k>l sem m14dhat sike):lt4ek a k'4y(. 0A het(e4millis 4p tehetetle4 isz14yattal
>multa az A4yag >1sz1)k4ysz1m>at*t, az T)telem ht4 a disz47e*9 Nu)pissg l1(ag1lt3 I 1l(assuk a Reima)i
k'zt)sasg)l,
19
s az ehhez has14l, m1d1)1s 0tKl71galmazs1k3 meglehet+se4 egye4etle44 teszik a )eg4y
4yel(t. -44l is alap(et+>> 71gyatk1ssg az el>eszl+ helyzet eld'4tetle4sge. Az els+ k'tet k2(:lll
t')t4etm14d*a i4d1k1latla4ul ke(e)i szemlyes sz)e(telei(el a t)gyias el+adsmd1t, a ms1dik k'tet pedig
4h4y sza(as >e(ezets ut4 471)m*K (isszateki4ts)e (lt t. A kt7le els+ szemly hasz4lata A n#vr>e4
is )14t*a a )eg4y egysgt. -zKttal kim14d1tta4 7elt94+ az elle4tm14ds, hisze4 a szemlyes kiszls1k alap*4
azt lehet gya42ta4i, h1gy az els+ k'tet el>eszl+*e is '4let)a*zi *elleg9, s akk1) tisztzatla4 a kt t')t4etm14d
(isz14ya. K2s)leti m94ek teki4thet+ az B$egen em3erek) a>>a4 az )telem>e4, h1gy k:l'4>'z+ m97a*K
sz'(eg)szek ke(e)ed4ek >e44e, a4lk:l, h1gy sze)(es egysget alk1t44ak.
Szm1tte(+ id+>eli elt)s (a4 az els+ k'tet (g4 s a ms1dik ele*4 el>eszltek k'z'tt. -zt a hzag1t
hi(at1tt kit'lte4i az 471)m*K (isszaemlkezs. A h+s a77le 4y1m1zs>a kezd. Szemlyisge tel*es (lsg>a ke):lt
I itt a m9 kap=s1lata M)ai llekta4i )eg4yei(el I, s sze)et4e 4y1m)a lel4i, mi is *uttatta ideM 0meg aka)1m
tall4i a hi>t, melyet (alaki elk'(etett I 4, (agy ms, I s mi4ek k'sz'4hetem, h1gy itt :l'k m1st, szem>e4 a
Ca)e de lc-sttel, egy szll1d>a4, s kezdhetek el'l)+l mi4de4t3.
19$
,-N.-p1%9/
&e4d, k'(etkezetessg s t')(4ysze)9sg hi4yzik a 7iatalem>e) let>+l. 81ssza>> 7)a4=ia1)szgi
ta)tzk1ds ut4 is ugya4az a =ltala4sg lesz K)) )a*ta, amellyel akk1) tallk1z1tt, amik1) meg)kezett
L)izs>a. Vgy )zi, 4em a sa*t lett lte, ez)t *ut1tt (issza a kii4dulp14th1z. Luszta kit)+ (1lt mi4daz, ami
azta t')t4t (ele, h1gy elhagyta Nmet1)szg1t.
Gsak idege4eket isme)t meg L)izs>a4. &itk4 *ut1tt alk1h1lh1z, de ha >e)Kg1tt, egy)e azt ha*t1gatta,
h1gy 1tth14 >'l=sszd1kt1)tust sze)zett, s >)mik1) ta4) lehet4e, ha (isszautaz4k Magya)1)szg)a.
0Mi4de4ki ezt m14d*a3 I 7eleltk a 7)a4=ik 4agy14 s2t(a.
19<
Biz14y2ta4i p)>lt el+tt:k, s egyKttal maga el+tt
is, meg aka)t sza>adul4i attl az )zst+l, h1gy L)izs>a4 mg a 4e(t sem hasz4lhatta, me)t az 1tta4iak4ak
4ehzsget *ele4tett (1l4a a kie*tse.
X>)4d4ak >iz14yult az a t')ek(se, h1gy )gi szemlyisge helyett K*at alak2t ki. -helyett =sak a )git
(esz2tette el. 0S1ha ilye4 messze mg 4em (1ltam magamtl, mi4de4t+l, amit (alaha megltem, sz4dktl,
sz)mazstl, ktelyekt+l, *'(+t+l. Nem aka)1k semmit. Nem ()1k semmi)e3 I llap2t*a meg.
199
Ntle4sg)e
(a4 k)h1ztat(a, s helyzett *l ki7e*ezi az lls, amelyet a 7)a4=iktl kap1tt. Jlya4 :zlet>e4 d1lg1zik, ah1l + a
7+4'k, a segd s az i4as. 0A p1l=14 (astag (gek he(e)4ek, 7eh) s 7estett (sz4ak, 4agy>a4i elads)a.3
%""
-gyetle4 utas2tst kell 7igyelem>e (e44ieM semmit 4em sza>ad elad4ia.
Magtl )tet+dik, h1gy ilye4 llhelyzet>+l =sakis a (letle4 h1zhat kim1zdulst. A L)izs>a szakadt
magya) 7iatalem>e) azt a >)etag4e-i l4yt k2s)i ki a plyaud(a))a, aki k1)>>a4 1lya4 kegyetle4:l szlt az
idege4ek)+l. A l4y szak2t1tt >a)t*(al, s m1st hazautazik a 7alu*>a. -kk1) ,-N.-p1!"/ k'(etkezik >e a
()atla4 esem4yM 0?elhKz az els+ lp=s+71k)a, s azt a szd:lst )zem, mi4t a mKltk1), mik1) a (2ze4
7ek:dtem, s egysze))e 7'lm ha*1lt a pa)t)l. Mg leug1)hat1k. -gy lpst ht)alpett a k1=si >else*e 7el. A
kz 4em e4ged el, az a*t >e=sukdik m'g'ttem.3
%"1
-lei4te azt hiszi a h+s, (g)e meg)kezett (alah1(. -z a =salds az14>a4 mg a p)izsi4l is
mlye>>4ek >iz14yul. B)etag4e->a4 +sk1)i =se4d 71gad*a a lt1gatt. Maga az el>eszl+-7+sze)epl+ is
idill4ek 4e(ezi ezt a lt71)mt, a ha)madik ll1mst az14 az Kt14, melyet a (4d1) megtesz.
A >)etag4e-i em>e)ek tel*es 'sszha4g>a4 l4ek a te)mszettel. Kt h4apig a lt1gat is )szes:l e
>1ld1gsg>a4. Ne)mszeti =saps *elzi az idill (gt. Aeg a 7alut k')4yez+ e)d+. Az llat1k t'meges
'4gyilk1ssg1t k'(et4ek elM 0?=4=sapat 7ut el a t9z1ltk s1)7ala el+tt, s azt4 4yulak, esze(eszett :getssel
egy sza)(as=s1)da@ (gtat4ak le7el, =ltala4ul s t>1ly1d1tt )m:lettel, a te4ge) 7el.3
%"%
8ama)1sa4 (e4dgsg>e h2(*k a 7+sze)epl+t. Amik1) megtud*a, h1gy hal1tti t1)14 (esz )szt,
tapi4tat1s4ak (li a hziakat, ami)t 4em szltak a halleset)+l. 0Nekem megm14dtk3 I 7eleli a l4y
4yug1dta4. 0Vgy >eszlt:k meg, h1gy 4em szlu4k 4eked. Me)t Kgyis idege4 (agy.3
%"!
A 7)7i hi)tele4 ms
szemmel 4zi az :44epsget. 5isszatetszssel hallgat*a az elhu4yt ked(es4ek =sm=s1gst. Nudat)a >)ed,
h1gy amit + te)mszetes (iselkeds4ek hitt, az 4em egy> alak1sk1ds4l. 0S1ha ilye4 ki)ekesztett4ek 4em
)eztem mg magam. Ked(em le44e magya)ul kia>l4i, sza(akat 1)d2ta4i a s'tt>e.3
%"6
A l4y hama)1sa4 elhagy*a. A 7)7i ke)ess)e i4dul. Gsak m1st d'>>e4 ), h1gy 4em is tud*a a l4y
4e(t. Amik1) (g)e mgis )tall, az >1ssza4k1d(a k'zli (ele, h1gy el(l- ,-N.-p1!1/ tak Kt*aik. 0M1st
m) lttam mi4de4t s hazamehetek3 I 4yugtat*a magt a 7)7i. A l4y (lasza kegyetle4:l ki*za42tM 0?'lm
ha*1l, tg)a4yit1tt szemekkel, a zse>ke4d+t 71gai k'z sz1)2t*aM
I Mit lttl teO I m14d*a )ekedte4. I Mit tudsz te a 7)a4=ik)lO ,.../ Ah, ti, a piszk1s (idkeiteke4... Ne
el*'ttl meg4z4i e4gemO Jlya4 u4d1) 71g1tt el, tudd meg, 1lya4 i)tzat, =sak a g14d1lat)a is, h1gy gye)ekem
lehet 4ekem, 4ekem gye)ekem egy idege4t+l... -z)t hagytalak 1tt. ,.../
I "ale tranger m14d*a lassa4, )ekedte4.3
%"#
- kul=s714t1ssgK *ele4et z)*a le a (4d1)Kt ha)madik szakaszt. Mi4daz1k a m1zza4at1k a hazat)st
ksz2tettk el+, amelyek az 1tth14 (isszahKz e)e*)e (14atk1ztak. ;ele4t+sg:k utlag 4'(ekszik meg. A l4y
ki7akadsa ut4 egysze))e 4agy1>> sKlya lesz a44ak, h1gy a 7+sze)epl+ a >)etag4e-i e)d+ ltt4 a Nt)a hatalmas
7e4y(esei)e g14d1lt, s i)atai k'z'tt egysze) =sak megtallta a le(elet, amelyet 4em k:ld'tt el Magya)1)szg)a.
A meghiKsult idillt '4(all1mssal idzte (issza a h+s. Az B$egen em3erek ms1dik k'tet4ek )'(id z)
7e*ezet>e4 ismt (isszat) a k2(:lll el>eszl+. A >)etag4e-i kala4d ta4ulsga leha4g1lM ?)a4=ia1)szg 4em
71gadta >e az idege4t. A 7+sze)epl+ Kgy )zi, mg eu)pai ltt is ktsg>e (14tk. Nallk1zik egy 7eket(el s a
k'(etkez+ k)dst i4tzi h1zzM
0I M14d*a =sakM 7eh) em>e)4ek ta)t '4 e4gemO
A 4ge) 7el4zett, szeme7eh)*t 71)gatta s (gigm)te. ,.../
I -lg 7eh) I m14dta hat)1z1tta4.3
%"
A )eg4y z)lata *elzssze)9, egyetle4 m14dat (14atk1zik a =l>a)kezs)eM 0Ma kedd (a4, szm2t1tta,
p4teke4 dl>e4 Leste4 leszek.3
%"$
,-N.-p1!%/
19!1->e4 M)ai (gleg haza)kezett4ek tudta magt. Igaz, egy (tized mKl(a megi4t 7'l>)edt >e44e az
idege4sg )zse, m ez elei4te mg i4k>> (1lt id+-, mi4tsem t)>eli 1tth14tala4sg. N'>> k'z'ssget )zett a
mKlttal, mi4t a *ele44el. A "zin$3$ hazamegy B196"D 1lya4 2) m9(e, aki a (isszaemlkezs>e4 lt*a az i)1dal1m
l4yegt.
Nh1mas Mami hats)a a k'z'ssg t')t4et4ek >e7e*ez+ szakasz(al t)s2t1tta a ki7e*ez+ em>e)
megszlalst. S+t, a kultK)>a4 is (isszaesst lt1tt. 0A k(hz>a4 mg alk1ttak. Az esp)ess>a4 m) =sak
>eszlget4ek3 I llap2t1tta meg 196"->e4.
%"<
Mi4d gyak)a>>a4 emlegette a magya) t)sadal1m ha4yatlst. 0Nem
tud1m, tall-e ma a t')t4et2) szzhat(a4 )dekes s sz24es *ellemet a magya) k'zlet>e4O Szz ( el+tt tallt3 I
2)ta a>>a4 az isme)tets>e4, amelyet Ll77y ;41s4ak az -)dlyi Szpm2(es Gh kiads>a4 meg*ele4t
emlkezsei)+l ksz2tett.
%"9
8a4yatlstudatt 4em=sak N)ia414 hely)eh1zhatatla4sg4ak )zse 1k1zta. Mi4d ke(s> (1lt
meggy+z+d(e a))l, h1gy (alamilye4 =l i)4y2t*a az em>e)isg t')t4ett. 0Nagy (e)se4y (1lt, =s1dlat1s
=lp14t1k mellett )1ha4tu4k el@ s m1st m) s'ttedik s 4em lt4i az Kt (gt.3
%1"
-z a m14data ktsgk2(:l
(isszha4g1zza Spe4gle) ttelt a 4yugati kultK)a alk14y)l, m a ms1dik (ilgh>1)K(al kap=s1lat1s
7lelmekkel is 'ssze7:gg. M)ait e)+se4 4yugtala42t1tta Magya)1)szg sz'(etsge a 8a)madik Bi)1dal1mmal.
-z)t 7igyelmeztetett a))a, h1gy 0(a4 egy 2tl+szk, ah1l egysze) 7elel4i kell mi4de4)t mi4de4ki4ek, aki k1)t)s
(1lt s hallgat1tt3.
%11
A *'(+t illet+e4 sem (1lt de)9lt. Aeg)1ssza>> lm4ak >etel*esedst *s1lta, amik1) 2gy
2)tM 0Nal4 kett1szlik a (ilg, meg1szlik a (ilgu)al1m, lesz egy keleti s lesz egy 4yugati -u)pa.3
%1%
,-N.-
p1!!/
K'z's m9(eltsg>e4 s a mag4y1s llek sza>adsg>a4, a s1)s>l kilp4i tud, 4em 71)d2ts>a4, de
idege4 4yel(e4 1l(as egy4>e4 ke)este az eu)pai eszm4y kp(isel+*t. K'zp--u)pa szm)a a 0)e=hts
stehe4 u4d li4ks de4ke43 *elsza(t ta)t1tta i)4yad4ak,
%1!
a N)ia414 ut4i magya)sg1t s egyKttal '4magt pedig
azzal p)>lta (igasztal4i, h1gy 0megma)ad4i t'>>, 7eladatsze)9>> (llalk1zs, mi4t sze)ez4i s hd2ta4i3.
%16
B)me44yi)e is ha4yatl k1)4ak ltta a magt, ez az eszm4y lelki e)+t ad1tt szm)a, h1gy t(szel*e a h>1)Kt,
mi4de4 k'(etkezm4yei(el egy:tt. ?elksz:l(4 az el+)e 4em lthat =saps1k)a, 19!9. augusztus %$-4 2gy
71galmaz1tt egy =ikk>e4M 08a meg kell hal4i I az ')eged+ A)a4y ;41s 2gy m14dtaM Y8a meg kelletik
=s14t*aimat ad4iZ I semmi7le ms =l)t (agy eszm)t 4em (agy1k ha*la4d meghal4i, =sak Magya)1)szg)t.
Me)t sze)ettem akk1) is, amik1) szidtam.3
%1#
A ha)mi4=as s 4egy(e4es (ek 71)dul*4 megl4k:lt a (ita a magya) szellemi let>e4 a))l, mi is a
magya)sg 7eladata -u)p>a4. M)ai K*sg2)k4t a))a p)>lta emlkeztet4i az )telmisget, h1gy p)t1k s
(ilg4zetek ha)=a helyett az 1)szg k'z's )dekeit ta)tsa szem el+tt. T)ezte, h1gy a 4pi m1zgal1m
kultK)a7el71gsa e)+se4 k:l'4>'zik az '(t+l. Megegyezs)e t')ekedett a mu4kameg1szts *egy>e4. -lisme)te,
h1gy a 4piek te(ke4ysgt a magya) kultK)a sze)(es )sz4ek kell teki4te4i, de mell- s 4em al)e4delt (isz14yt
kpzelt el az + mu4kssguk s az i)1dal1m k'z'ttM 0mi4de4ki (gezze a maga d1lgtM a 7alukutat is, az i)1-
dal1m is3.
%1
?el71gsa sze)i4t az i)1dal1m magya) *ellege 4em lehet e)+szak1lt, 0az igazi i)1dal1m mi4dig
4emzeti is, e)k'l=s's is, akk1) is az, ha e 4agy 71galmak k14*u4ktK)a)usai 4em )zik a44ak3.
%1$
,-N.-p1!6/
At(4, h1gy k1)t)sai z'me ki7e*tette 4zeteit a magya) kultK)a =l*ai)l, '4ll k'tet>e4 71galmazta
meg a sa*t eszm4yt. 196% *Klius>a4 kezdte 2)4i, s ugya4az ( szeptem>e)>e4 7e*ezte >e <pirat a
nemzetnevels ,gy3en =2m9 k'4y(t. A m9(eltsg)1m>1l ig4ytele4sg>e4 ltta a leg4agy1>> (eszlyt,
amely 7e4yegetheti a t)sadalmat, de elisme)te, h1gy a k1mmu4izmus kih2(st *ele4t 1lya4 k1)szak>a4,
amik1) a t'megek ig4yeit m) 4em tud*a kielg2te4i a p1lg)i sza>adel(9sg. Jlya4 t)sadalmat teki4tett
k2(4at1s4ak, amely4ek mi4de4 tag*a 7elel+ssget )ez a t'>>iek s1)s)t. 0Aki *1>>a4 s tehetsgese>>e4
te)mel, te)mszetese4 4agy1>> m)tk>e4 )szes:l ma*d e te)mels hasz4>a4, de 4em 4zheti t'>> a
>i)t1k1s k'z'4y(el a t'megek s1)st, I egysze)9e4 az)t 4em, me)t az elltatla4 t'megek el+>>-ut>>
eltap1ssk +t, a >i)t1k1st s tehetsgest, ha s1)suk)l 4em g14d1sk1dik.3
%1<
Mi4dez k1)4tsem *ele4tette, h1gy a sz1(*et )e4dsze)t el71gadhat4ak ta)t1tta (1l4a a magya)sg
szm)a. Tppe4 elle4kez+legM egy)telm9e4 lesz'gezte, h1gy a p1lg)i sza>adel(9sget =sakis Kgy lehet
meghalad4i, ha ')'ksgt 4em teszik 7l)eM 0ez a >1lse(ista e)+7esz2ts az egy4i let mi4de4 ta)talmt
7elsz2(*a, meg71szt*a az em>e)t az let mi4de4 1lya4 )tkt+l s *a(tl, mely 4lk:l eu)pai em>e) szm)a
I legye4 ez az em>e) 7il1z7us K'4igs>e)g>e4, (agy =sat1)4atiszt2t A14d14>a4, I 4i4=s t'>> az let4ek
(alsg1s )telme ,.../ A >1lse(izmus k)dse az eu)pai em>e) szm)a 4em p1litikai, 4em is
1sztlyhatalmi k)ds, ha4em a lt s 4emlt, az eu)paisg k)dse.3
%19
Nem (its, h1gy )'pi)at4ak 71galmazsak1) M)ai Spe4gle), J)tega y Casset, Mada)iaga s 8uizi4ga
m9(ei>+l k'l=s'4z'tt g14d1lat1kat. L1litikai i4d2ttatsa is 4yil(4- ,-N.-p1!#/ (al (1ltM a 4met (eszly)e
7igyelmeztetett, amik1) azt ha4g1ztatta, =sakis a 7)a4=ik t'lthetik meg ig4y)zettel az elt'megesedett -u)pt.
81gya4 kpzelte el M)ai a magya) t)sadal1m *'(+*t 196%->e4O A 4pi s p1lg)i )tk)e4d
kiegye4l2ts)e t')ekedett, s e44ek az eszm4y4ek *egy>e4 a 4pisk1ltl kii4dul(a k2(4ta talak2ta4i a
4e(elst. -lle4l>asai(al, k:l'4'se4 a Nmeth Aszl(al k'te4d+ kiegyezs (ezette akk1), amid+4 ha4g1ztattaM
0A magya) 4emzeti eszme mi4dig a mi4+sg k:zdelm4ek *egy>e4 ll1tt.3
%%"
Ugya4ilye4 k'zeledsi k2s)letet
lehet gya42ta4i a )'pi)at legltal41sa>> meghat)1zs>a4M 0magya)4ak le44i 4em llap1t, ha4em 7eladat s
hi(ats3,
%%1
41ha e>>e4 az (at1s ki*ele4ts>e4 m) a44ak ha*a is >e44e )e*lik, h1gy a (ele szem>e4llk is
71gad*k el az + alapel(t, mely sze)i4t a 4emzethez ta)t1zs4ak 4em a (), ha4em a 4yel( az el+7'lttele.
Nagadhatatla4, h1gy M)ai )'pi)at4ak (a44ak 1lya4 )szletei, melyek m) 196%->e4 is tel*ese4
id+sze)9tle4ek (1ltak. Gsakis p1litikai (aksg meg4yil(4uls4ak 4e(ezhet+ az a ki*ele4tse, h1gy a 0h>1)K
ltal te)emtett helyzet a .u4a-mede4=>e4 a magya)sg1t (ezet+sze)ep)e *el'lte ki3.
%%%
&'(idlts)a s
e)edetietle4sg)e (all a )agaszk1ds a Sze4t Ist(4-i llameszm4yhez. Az )(els egsze mgsem ilye4
kittelek>+l ll. A sze)z+ =l*a ki*za42ta4i 4emzett a>>l az '4imdat>l, amely that1tta az elmKlt (tizedek-
>e4. 0A magya)sg4ak meg kell (izsgl4ia igazi helyzett a 4pek k'z'tt, m)leg)e kell te44ie *'(+*4ek (alsg1s
lehet+sgeit, meg kell m)4ie e)e*t, s ha a pedaggiai sze)ep Kgy k2(4*a, meg kell tiszt2ta4ia lelkt s 4emzeti
lett mi4de4, mg 1ly (14z s tetszet+s t(eszmt+l, mely 4agysg4ak igazi m)eteit, hi(ats4ak igazi )telmt
eltaka)*a el+le.3
%%!
,-N.-p1!/
Nem lehet az)t hi>ztat4i M)ait, me)t ki71gs1lta, h1gy k:l7'ld'4 eltKl1ztk a magya) 4emzetisgi
p1litika hi>it. ;1ggal ll2t1tta, h1gy a magya)sg 4emzeti t')ek(sei 4em hd2ts)a, de meg+)zs)e
i)4yultak. 5gk'(etkeztetst sem lehet elma)asztal4i, hisze4 4em=sak a 4emzeti t:)elmetle4sget 2tlte el,
de a magya)sg )dekeit al)e4delte egy egysges4ek ha*t1tt -u)pa ig4yei4ek. Azt )emlte, h1gy a
h>1)K ut4i -u)p>a4 megsz944ek a hat)1k, s a magya)sg is magtl )tet+d+e4 71gad*a el, h1gy
sze)z+dses (isz14y>a4 kell l4ie Nyugat- s K'zp--u)pa t'>>i )szei(el.
M)ai k'zeledsi k2s)lete 4em tallt )1k14sze4()e a 4pi 2)k k')>e4. K1d1l4yi ;41s 4agy14
szig1)K >2)lat1t 2)t k'4y()+l. -lutas2t 1k7e*ts4ek k:l'4 sKlyt ad1tt, h1gy a Nyugat ')'ksgt 71lytat4i
aka) Magya) Gsillag>a4 *ele4t meg.
M) a )'pi)at kii4dulp14t*t is elhi>z1tt4ak (lte. A p1lg)i sza>adel(9sg, mely M)ai szem>e4 a
FIF. szzad 4agy (2(m4ya (1lt, K1d1l4yi sze)i4t )1ham1s ha4yatlst h1z1tt. A >2)l ki*ele4tette, h1gy
sKly1s hi>a 0a m1de)4 aut14m em>e)3 eszm4y>e4 hi44i.
%%6
A Sz1(*etu4i>a4 meg(als2t1tt k2s)let
(al>a4 4em lehet k'(ete4d+ plda Magya)1)szg szm)a, de ppe4 az)t 4em, me)t ez a (llalk1zs is az
aut14m em>e) m9(e. K1d1l4yi 0a magya)sg4ak +si, eu)ziai t)a4sz=e4de4s szim>lum)e4dsze)t3
k2(4ta meg+)iz4i, s ez)t tel*ese4 el71gadhatatla44ak tallta M)ai kultK)a7el71gstM 04em teki4tem a
p1lg)sg1t kultK)ah1)d1z )teg4ek, hisze4 a 4yugat-eu)pai aut14m em>e) =i(iliz=i*4ak kp(isel+*e,
szim>lumte)emt+ kpessge els1)(adt, t)a4sz=e4de4s szim>lum)e4dsze)e els#sor3an neki nin+s3
%%#
,-N.-
p1!$/
M)ai 4em (1lt (alls1s, de az llam1t s egyhzat szt(laszt 4yugati ke)eszt4ysg>e4 a p1lg)i
sza>adel(9sg el+zm4yt ltta, a szemlyisg '4t')(4y9sg4ek elisme)st a 4yugat- s k'zp-eu)pai ')'ksg
l4yeges )sz4ek teki4tette, s e44ek a hagy1m4y4ak )szek4t 71gta 7el a magya) kultK)t. K1d1l4yi ezzel
szem>e4 a magya)sg4ak p1lg)1s1ds, s+t ke)eszt4ysg el+tti ')'ksgt )ezte l4yeges4ek. Kette*:k
szem>e4llsa a magya)sg 7eladatk')4ek egymstl l4yegese4 k:l'4>'z+ )telmezsei)e (ezethet+ (issza.
M)ait a >2)lat 4yil(4(ala4 elked(etle42tette. Vgy )ezhette, h1gy k'zeledsi k2s)let(el kuda)=1t
(all1tt. A 4pi s p1lg)i 2)k 7esz:ltsge 4emh1gy =s'kke4t, de 4+tt a 4ehz p1litikai helyzet>e4. 5alsz249leg
ezzel is magya)zhat, h1gy a k'(etkez+ (ek>e4 2)t =ikkei sze)z+*:k zaklat1tt lelkillap1t)a e4ged4ek
k'(etkeztet4i.
Bels+ 4yugtala4sgai k:l'4'se4 )ezhet+k ut1ls Magya)1)szg14 kiad1tt =ikkgy9*tem4y>e4, az 196-1s
(szmmal a k'(etkez+ ( ele*4 meg*ele4t 4e$vetn+>a4. 5a44ak ugya4 e k'tet>e4 ltszlag k'44yed
ka)=1lat1k is, de ha4g4em:k s1ksz1) k4ysze)edett. I4k>> szellemesek, mi4t hum1)1sak. Nem a kedly, de az
)telem *tka 4yil(4ul meg >e44:k. A legt'>> 2)s '4(izsglat e)edm4ye, s ezek>+l m) a kegyetle4sg sem
hi4yzik. -gy alk1h1list)l ksz2tett *ellemkpe pldul ltszlag az1k)a a k1)>>i (zlatai)a emlkeztet,
amelyek>e4 K1szt1l4yi k'44yed hum1)t 71lytatta, m az ut1ls m14dat tel*ese4 meg(lt1ztat*a a t(lat1tM 0-z
a 7)7i, es+k'pe4y>e4, 4 (agy1k.3
%%
Az is 7elt94+, h1gy e )'(id sz'(egek>e4 *ele4tktele4 d1lg1k )tkad*ak4t
a hall sze)epel, a k'tet leg*ele4t+se>> da)a>*a pedig az egy4isg 7e4yegetettsg)+l szlM 0A mag4y1s sz2(ese4
el- ,-N.-p1!</ *) az em>e)ek k'z is, me)t 4eki ez 4em )that. Gsak a k14t) s alkalmi, l-mag4y1s1k
)e*t+z4ek az em>e)ek el+l. A mag4y1s, aki Iste4t+l kap1tt meg>2zatsa sze)i4t az, elmegy a 4pgy9lsek)e is,
ese)4y+(el kez>e4 s kem4ykalap>a4@ megll a t'meg k'zep4, hallgat*a a sz41klat1kat s 4em szl semmit.
A mag4yt meg)zik )a*ta az em>e)ek, =se4desek lesz4ek, elhKzd4ak mell+le, kis k') tmad k'):l'tteM 4ha
7eld:h'd4ek s agy14(e)ik. Mi4dezt a ()>eli mag4y1s 4em tud*a megakadly1z4i. A mag4y (gzet, s ez)t el
kell (isel4i, mi4t a )a4g1t. ,.../ Mag4y1s4ak le44i a44yi, mi4t ha)ag s sze4(edly 4lk:l elle4ll4i. -z)t (e)ik
agy14 +ket, az1k, akik 4em elle4ll4i aka)4ak, ha4em >eleegyez4i.3
%%$
81gya4 sz4ta el magt M)ai a (gleges t(1zs)a haz*>lO A 0apl8 ms1dik k'tete s a Cl$) !l$OFF.
ugya4 71galmat ad a))l, milye4 >els+ k:zdelmek )4 d'4t'tt az '4k4tes szm9zets mellett, de tel*es kpet
egyel+)e mgsem lehet alk1t4i i4d2tkai)l, hisze4 7el*egyzsei mg =sak hi4y1sa4 *ele4tek meg. A Ahi+ago s
krnyke =2m9 hetilap>a4 eddig k'z)ead1tt 4apl)szletek>+l a44yit lehet megtud4i, h1gy m) 196#->e4 K*
zsa)41ksg kialakulst ltta, 196->a4 pedig )e4dk2(:l meg(iselte, h1gy 1lya41kat is ki(geztek, akik4l +
i4d1k1latla44ak ta)t1tta a hall>:4tetst. 0Magasa4 helyzete s >2)i 7'l'tt (iselkedett@ m)t2) lesz >el+le3 I
2)ta B)d1ssy)l.
%%<
Nem 4agy tKlzs azt ll2ta4i, h1gy az 196< ut4i 4gy (tized>e4 M)ai *)szt 1lya4 m9(eket 2)t, amelyek a
szm9zets llekta4(al 71glalk1z4ak. Nem=sak az '4let)a*zi mu4kk)a g14d1l1k itt, ha4em a )eg4yek)e is.
Ut1ls, let>e4 meg*ele4t mu4k*a, A .arrenek m/ve te)mszetese4 ki(tel, hisze4 e )eg4ys1)1zat mg
Magya)1)szg14 keletkezett, leg- ,-N.-p1!9/ 7'l*e>> a (gs+ sim2ts1k ksz:lhettek Ame)ik>a4. Mi(el
sze)z+*e a77le szellemi (g)e4delet4ek sz4ta, k:l'4 7e*ezet>e4 71glalk1z1m (ele.
A t'>>i ht )eg4y>+l a ?'$it... s az 't8hang B19<"D Az igazi B1961D 71lytatsa. A magya) p1lg)sg
t')t4et(el 71glalk1zik, ez)t m) szltam )la. A "an .ennaro vre B19#D s a Darmin+ ez,stpnz B19<!D
tme4eti m97a*K. A meg*ele4s id+p14t*a ezKttal is 7l)e(ezet+. N1ha a ms1dik )eg4y Kali71)4i>a4 4ye)te
el (gleges 71)m*t, sze)z+*e mg 0egy >udapesti )1m1s sz:ksglaks>a43 lt1tt h1zz a meg2)sh1z.
%%9
Aehet, a keletkezs k'):lm4yei4ek (isz14tagsgai is 1k1ztk, h1gy a Darmin+ ez,stpnz )tekezs4ek
i4dul, s =sak ut>> (lik ;zus s ;Kds )eg4y(. A "an .ennaro vre eset>e4 (isz14t aligha lehet
ilyes7le :):ggyel magya)z4i, h1gy az els+ 7e*ezetek i4k>> Ktle2)s)a emlkeztet4ek, a ms1dik
(ilgh>1)K ut4i Np1lyt *ele42tik meg.
Mi4dkt eset>e4 a =s1da ll a 7igyelem k'zpp14t*>a4. ;Kds >izalmatla4 azzal szem>e4, ami
h1zz7)hetetle4 az )telem szm)a, m a k'4y( 4yit(a hagy*a a k)dst, ltezik-e az )telme4 tKli
kite)*eds. -lkpzelhet+, h1gy Sa4 Ce44a)1 ()e let)e kel a 4p1lyi e)eklyeta)t>a4O M)ai hitetle4 2), de
szm1l a lehet+sggel, h1gy az )telem4ek k1)ltai (a44ak.
Ah1gy e k1)>>a4 meg*ele4t, de ks+>> 2)t k'4y( 71k1zat1sa4 )eg4ysze)9( (lik, a pldzat1s
*elleg egy)e 4yil(4(al>>. A m97a* ezKttal is l=z1tt, ha)madik szemly>e ki(et2tett '4let)a*z, ak) az
B$egen em3erek3enF A h+s =sak 4em)g k'lt'z'tt k:l7'ld)+l Jlasz1)szg>a. A k'4y( els+ 7el>e4 alig esik
sz )la, a ms1dik 7el>e4 pedig m) hal1tt. Szi4te =sak k'z(etett t*k1ztatst kapu4k a h+s)+l. ?iatal
,-N.-p16"/ 4y1m1z, egy pap s az lett)sa m14d*a el, milye44ek ltta e 7)7it, am2g lt. Az + el71gult
)telmezseik>+l azt hm1zhat*a ki az 1l(as, h1gy az idege4 7'lttle4 elle4sge (1lt a 4=izmus4ak, s z)t
()ak1zssal k'zeledett a >1lse(izmush1z, 0me)t el sem tudta kpzel4i, h1gy egy )e4dsze), amelyet a 7asizmus
e)+szakkal megtmad1tt, ugya41lya4 g141sz s igazsgtala4 legye4, mi4t a tmad (1lt3.
%!"
Amik1) )d'>>e4t,
h1gy a k1mmu4izmus is zsa)41ksg1t h1z1tt, elhagyta a haz*t. Nem tud1tt k'z'ssget (llal4i a t)sutas
)telmisggel, aki a k1mmu4izmus>a4 '4maga 7elszm1lst ha*t1tta (g)e, amik1) az '4t')(4y9 szemlyisg
megsz:4tetst sz1)galmazta. N1ha a k'4y( 4em eml2t 4e(et, az utals1k>l 7l)e)thetetle4, h1gy Auk=s
Cy')gy sze)epel Kgy, mi4t e magata)ts *ellegzetes kp(isel+*e. Az + elle4kpe a 7+sze)epl+, aki az '4k4tes
szm9zetst (llal*a. Ni4=se4ek >)4d*aiM tiszt>a4 (a4 azzal, h1gy mag4y)a 2tltetett, a haza el(eszett
szm)a, az K* (ilg pedig 4em 71gad*a >e. Nem pa4aszk1dik, hisze4 tud*a, h1gy az 1tth14ma)adtak mit
(isel4ek el 0gya4ak(s>a4, megalztats>a4, 4lk:l'zs>e43.
%!1
8all)l 4em lehet tud4i, '4gyilk1ssg (1lt-e (agy sem. Gsakis azt lehet >iz14y1ssggal megllap2ta4i,
h1gy (ilg1sa4 lttaM l4yeg>e4 m) akk1) meghalt, amid+4 elhagyta 1tth14t, me)t a haza el(esz2tse a
szemlyisg 7elads(al egy)telm9. Ah1gya4 e k'4y( g14d1lati ig4y9 magya)z*a 2)taM 0Az idege4sg>e4
meg)tett s1)s az egyetemes h14tala4sg >eltst (gleges2ti, mely4ek ppKgy )sze a haza el(esztse, mi4t az
eu)pai ')'ksg elmKlsa.3
%!%
M)ai ksei )eg4yei mi4d pldzat1sak, m 4agy14 k:l'4>'z+ m)tk>e4. Aegke(s> az @tlet
Aan'$os3an B19$"D ta42t *elleg9. Vgy ll2t*a szem>e a )a*14g sze4(edlyt az ,-N.-p161/ )telemmel, h1gy
mi4dkett+ egy71)m4 )1m>1l e)+4ek ltszik. Mg a Darmin+ ez,stpnz sem egysze)9e4 ta4mese, hisze4
;Kds 4em=sak )ul, de egyKttal hi44i kptele4 em>e), >) a =lzat1ssg itt 7elt94+>>, mi4t az Er#st#>e4
B19$#D, mely4ek el>eszl+-7+sze)epl+*e, a ka)melita sze)zetes, t)sh1z 2)t le(el>e4 mi4dkt i4tzm4yes:lt
eszme '4megsemmis2t+ te(ke4ysg)e h2(*a 7'l a 7igyelmet.
A ;ke Bthak3an B19#%D e44l is k'zele>> ll a )eg4ysze)9sghez. Az el>eszl+ helyzet4ek az a
>14y1l2tsa, mely a "an .ennaro vrnek ms1dik 7el)e *ellemz+, ezKttal a k'4y( egsz4ek sze)kezett
meghat)1zzaM a 7+sze)epl+)+l =sak k'z(etett tuds2tst kap az 1l(as. A )eg4y h)1m 0'4>eszlgets>+l3
te(+dik 'ssze. L4el1p, Nelema=h1s s Neleg141s I Ulysses s Ki)ke 7ia I emlkszik (issza a 0?4yth1z3-
)a, p14t1sa>>a4 Ulysses let4ek a))a az id+szak)a, mely a t)*ai h+s4ek a h>1)K>l (al hazat)s(el
(ette kezdett. Mi4t isme)etes, az H$,sszeia ezzel a meg)kezssel ) (get, M)ai teht a t')t4et
71lytats)a (llalk1zik.
A h)1m 7e*ezet s1k teki4tet>e4 elle4tm14d egyms4ak. A ;ke Bthak3an 7'lp2tse 4mileg
?aulk4e) A hang s a t3oly =2m9 )eg4yt idzi 7'l, ame44yi>e4 a 4z+p14t1k k:l'47lesgt ha4gsKly1zza.
0Azt hiszem ilye4 (1lt, (agy ilyes7le. .e a (alsg>a4 4em tudhat1m, milye4 (1ltO I me)t 4 =sak a
7elesge (1ltam.3 L4el1p ezekkel a sza(akkal z)*a >eszm1l*t, s a msik kt t')t4etm14d4ak is
has14l a (gk'(etkeztetseM Nelema=h1s 0=sak a 7ia3, Neleg141s 0=sak a gyilk1sa3 (1lt a h+s4ek.
Az elle4tm14d )telmezsek4ek mgis (a4 egy k'z's 4e(ez+*e. Ulysses s1kat alak1sk1d1tt,
mi4de4kit el)ult, de h9sges ma)adt '4magh1z. -z)t sze)ette a mag4yt, s ,-N.-p16%/ egysze)smi4d ez)t
is (1lt )e4dk2(:li kpessge a megK*h1ds)a. S+t, emiatt (1lt kpes 7:ggetle42te4i magt az iste4ekt+l. ]4gK4y,
sza>ad aka)at s )telem i)4y2t1tta mi4de4 lpst.
A ;ke Bthak3an e)+se4 stilizlt )eg4y. A h)1m 4ek mi4degyikt )e7)4sze)9 ismtls z)*a, a
t')t4etet pedig (e)ses 0-l+-3 s p)z>a4 2)t 0Ut4ek3 z)*a k'z)e. M)ai itt a))a hasz4l*a 7el a k1)lt1z1tt
4z+p14t1t, h1gy ki71)d2tsa a hagy1m4yt. Kt7le pa)dih1z 71lyam1dik. Az egyik (lt1zat 1lya4 t1)z2ts,
amely 4em a kigK4y1lt)a, de a =sK71ld)a (et el+4ytele4 74yt. Amik1) L4el1p 8el4t *ellemzi, + maga
t94ik 7'l 4e(etsges sz24>e4. Az 1l(as tud*a, h1gy a 7ltke4ysg szl >el+le, amik1) 2gy >eszlM 0Mi4tha kt
Ulyssest isme)4k. Az egyik, aki (elem lt Ithak>a4. A msik, aki elme4t N)*>a ,.../ Mi4dez a 4m>e) miatt
(1lt, aki 4em hagyta 4yug1d4i a ()t ,.../ Nud1m, h1gy patta4s1s (1lt a hta, )1ssz az emsztse, d'gletes a
sz*szaga. Jlya4 ha4g*a (a4, mi4t egy =seld4ek. Mi4dig (ih1g, s ilye4k1) id1mtala4 kezt sz*a el ta)t*a. Azt
hiszi, ez a m1zdulat 7elette ke=ses^... Mi4dig >uta (1lt. Mi4dig alatt1m1s (1lt. Mi4dig sike)e (1lt a 7)7iak4l.3
%!!
Ms7le a pa)dia a )eg4y ut1ls ha)mad>a4. Neleg141s tallk1zik 8el4(al s Me4el1sszal. M) =sak
egy )la ksz2tett m)(4ysz1>1) emlkeztet a))a a szpsg)e, amely)t egyk1) a 4agy h>1)K 71lyt. A ki)ly
pedig 0puha hKst1)14y3, aki i4k>> has14l2t elh2z1tt ')egassz14y)a, mi4t t>1)41k)a. A 0>1)issza em>e)ek
)eszel+s, mly ha4g*43 >eszl a))l, h1gy a t)*ai h>1)K4ak gazdasgi 1kai (1ltak. K'4y')tele4:l
pa)a4=su)almi )e4dsze)t (als2t1tt meg, 0a gya4K, az elle4+)zs, a *ghideg sza>lyzat lgk')e3 (eszi k'):l.
%!6
,-N.-p16!/
A *ele4et a d1lg1k ltal41s le)tkel+dst sugall*a. Ulysses a 7elel+s e (lt1zs)t, ki 0a kala4d1t a
ltezs leg7+>> )telm4ek s ta)talm4ak hitte3,
%!#
s ezltal '4lls2t1tta magt a 7'ld'4, el+idz(4 az iste4ek
alk14yt. -z)t >94h+d4ie kell. Neleg141s iste4i a4y*tl, Ki)kt+l azt a 7eladat1t kap*a, h1gy kutassa 7el s 'l*e
meg az em>e)t, aki ily md14 (isszalt az iste4ek >izalm(al. Neleg141s (g)eha*t*a a meg>2zst, de utlag Kgy
)zi, ap*a >1sszKt llt )a*ta, amik1) a tKll+ =ltala4 te4g+dst hagyta ) ')'k:l. 0T4 a hallt adtam 4eki, ah1gy
a4ym megpa)a4=s1lta. .e mi)t adta + 4ek:4k ezt az letetO3 I teszi 7'l a k)dst.
%!
Ulysses 0a A1g1sz lmps(al3 *)t a (ilg>a4 s az '4t')(4y9 szemlyisg eszm4yt al2t1tta az
em>e)ek el. A )eg4y :ze4ete i)14ikusM a tKll+k mltatla41k az ')'ksg)e. Az iste4ek alk14ya >ek'(etkezett,
az em>e)ek 7'lemelse (isz14t 4em sike):lt. Nelema=h1s 7)adta4 lem14d, )em4y(esztett ha4g4em>e4 g14d1l
(issza ap*)a, >etel*es:letle4 l1m megtestes2t+*4ek (li UlyssestM 04em=sak 7'ldi *a(akat s (ilgi hiKsg1kat
tud1tt elha*2ta4i, 7lkzzel, ha4em )tett a 4agy tit1kh1z, h1gya4 kell >els+ s)t+d'ttsg 4lk:l elhagy4i az
i7*Ksg1t is. - kpessgt i)igyeltem. M1st, amik1) az 4 ha*am is sz:)k:l, 4ha g14d1l1k a))a, ta4=s1s lett
(1l4a >1ld1gult apmtl ide*>e4 elta4ul4i ezt a m971gst. Sa*41s elmulaszt1ttam ezt. S)t+d'tte4 ')egszem.3
%!$
N1ha a ;ke Bthak3an 4mely 7e*ezetei>+l I 2gy pldul a sp)tai *ele4etek>+l I a >1hzatsze)9sg sem
hi4yzik, a )eg4y tKl4y1m )sz>e4 mgis az elgia a leg714t1sa>> elem, amely md1s2t*a a gK4y1s
ki71)d2ts ha4g4emt. A (4d1) t')t4ete meglehet+se4 ttteles 71)m>a4 t:k)'zi (issza a haz*tl t(1l l+ 2)
s1)st. 8i4y1z4ak a k'z(et- ,-N.-p166/ le4 utals1k, amelyek a "an .ennaro vre eset>e4 a))a >t1)2t*k az
1l(ast, h1gy p)huzam1t lss14 a 7+sze)epl+ s M)ai S4d1) helyzete k'z'tt.
A k'z(etettsg4ek egsze4 ms 71)m*a 7igyelhet+ meg a <8m3an trtnt valami B19$1D lap*ai4.
]4let)a*zi (14atk1zsa itt leg7'l*e>> egyetle4 mellkalak4ak lehet. A )eg4y (ge 7el kt 2) >eszlget.
-gyik:k azt a*4l*a a msik4ak, 2)*a meg az ppe4 leza*l1tt 4ap t')t4ett, a4lk:l, h1gy eml2te4 a meggyilk1lt
zsa)41k4ak a 4e(t.
A k'4y( sze)kezete '4mag>a4 is 7igyelmet )demel. A )eg4y mi4d'ssze tize4kt )a esem4yei)+l
szl. Azt >eszli el, mi t')t4t egy zsa)41k meg'lse ut4, este hattl )eggel 'tig. A ki7e*ezsmd 7elt94+e4
gazdasg1s. A )'(id szakasz1k mi4degyike egy-egy )(al (iszi el+)e az id+t. A 4gysze) h)1m 7e*ezet>e4
egysze) sem sze)epel ;ulius Gaesa) 4e(e, >) 4yil(4(al, h1gy az + meggyilk1ltats4ak k'):lm4yeit idzi 7'l a
)eg4y2). 81gya4 (iselked4ek a k1)t)sak a zsa)41k halla ut4O - k)dst az 1l(as4ak kell meg(lasz1l4ia,
egy s1) *ele4et alap*4. Kt, *)szt p)>eszdes sz'(eg)szt egy-egy h1sszK mag4>eszd k'(et, amely mi4dig
egy >eszlgets4ek egyik 7ele. A msikat az :ze4et meg7e*t+*4ek kell kik'(etkeztet4ie. A <8m3an trtnt
valami e>>e4 az )telem>e4 sze)z+*4ek leg4yit1tta>> )eg4ye.
A pldzat1ssg a44yit is *ele4t, h1gy a t')t4elmi a4yag >iz14y1s 71kig :):gyk4t sze)epel. Az els+
mag4>eszd>e4 .emet)ius, a k'lt+ megeml2ti, h1gy 0tit1k>a4 elle4llt, amik1) 7el(ette a d2*akat3. Mg a
zsa)41k let>e4 2)t egy dt a .iktt1))l, 41ha akk1) se4ki4ek 4em mutatta meg ezt a (e)st. Azt is sz>a
h1zza, h1gy egysze) a zsa)41k ud(a)i k'lt+*e )1sszm*Ka4 meg*egyezteM 0az ut1ls id+>e4 a ,-N.-p16#/
mly)mai Gassius is szpe4 kipupk1lta magt ,.. ./ Neki is (a4 tuszkul4uma, am2g ms k'lt'k egy sa)ut sem
tud4ak a (e)seik h141))ium>l (e44i.3
%!<
Az utals itt is 7l)e)thetetle4, mi4t a "an .ennaro vre =2m9
)eg4y4ek Auk=s Cy')gy)e (14atk1z )szlet>e4. A szemlyes =lzs1k az14>a4 4em t'>>ek pilla4at4yi
=sipkel+ds4l, s az 2)k)l ksz2tett t1)zkpek *)szt a kpzelet te)mkei. Nem ke(s> sze)(ese4 kap=s1ld4ak a
)eg4y (ilgh1z, mi4t a k'lt+=skk has14la4 =sK714d)1s alak*ai K1szt1l4yi m9(>e4, A vres klt#>e4. A
<8m3an trtnt valami p1litikai szat2)a, mely a))a ta42t, h1gy a zsa)41ksggal =sakis 1lya4 2) szllhat szem>e,
aki 4em=sak tit1k>a4 helytele42ti az '4k4yt, de 4y2lta4 szt emel elle4e, s 4em 71gad el ad1m4yt pa-
)a4=su)almi )e4dsze)t+l, me)t kiz)lag szellemi )tkeket isme).
Az '4k4t (llalt szm9zets s1kakat megt'). Az 19$"-es s 19<"-as (ek>e4 egy s1) Nyugat14 l+
magya) 2) k'zeledett az a4ya1)szgh1z. M)ai semmi7le egyezkeds)e 4em (1lt ha*la4d k1mmu4ista (ezets9
Magya)1)szggal. Gsakis azt tudta elkpzel4i, h1gy k'4y(eit halla ut4 ad*k ki sz:l+haz*>a4. ;elkpes
)telm9, h1gy letm9(t azzal a )eg4ys1)1zat(al k2(4ta lez)4i, mely4ek ut1ls k'tete m) 4em *ele4hetett
meg Budapeste4. -zzel is a))a emlkeztette 1l(asit, h1gy 2)i plya7utsa p1litikai k4ysze) s szellemi
sza>adsg ki>k2thetetle4 elle4ttt >iz14y2t*a. ,-N.-p16/
#gs 'zenet
0-z a k'4y( K* td1lg1z1tt kiadsa egy )eg4y=iklus4ak, mely 19!6 s 196$ k'z'tt a (1lt >udapesti
&(ai k'4y(kiad g14d1zs>a4 =en$,l#k) Cltkenyek s "rt#$ttek =2m alatt 't k'tet>e4 lt1tt
4ap(ilg1t. A hat1dik >e7e*ez+ k'tet I 4/vszet s szerelem =2mmel I 196< ta(asz4 m) elksz:lt a
4y1md>a4, de 4em ke):lt 4yil(41ssg el, me)t az (>e4 >ek'(etkezett p1litikai (lt1zs1k miatt
elhagytam az 1)szg1t.3
Pgy kezd+dik a >e(ezet+, M)ai S4d1) A .arrenek m/ve =2m9 ktk'tetes mu4k*a l4. Az 11%9
lap1s )eg4yt 19<<->a4, a t1)14ti Stephe4 5')'s()y-Qelle) kiad >1=st1tta k'z)e, a 4y1l=(a44y1l= (es
2) 74ykp(el. Nh4y h4appal e kiad(4y meg*ele4se ut4, 19<9. 7e>)u) %1-4, kali71)4iai
mag4y>a4 meghalt M)ai. &eg4ys1)1zata ily md14 egy h1sszK letplya (gs+ 'sszegzs4ek s
lez)s4ak teki4thet+.
Mi(el A zen$,l#k I e)edetileg ilye4, 4(el+s =2mmel I m) 19!"->a4 meg*ele4t, a La4the14
kiads>a4, t'>> mi4t 7l (szzad telt el A .arrenek m,ve els+ s ut1ls )sz4ek 4yil(41ssg)a h1zatala
k'z'tt. N1ha (alsz249, h1gy az utk1) ma*d az Egy polgr vallomsai4ak els+ k'tett ta)t*a M)ai
leg*ele4t+se>> alk1ts4ak s egy>e4 a magya) kultK)a ,-N.-p16$/ meg)tse szemp14t*>l 4lk:l'zhetetle4
tel*es2tm4y4ek@ s+t az 1l(ask t'>>sge tal4 )eg4yei k'z:l is a p1sztm1de)4 st2lusut4zat1kat (tizedekkel
megel+z+ Szi4d>d-k'4y(t (agy @tlet Aan'$os3an =2m9, m)-m) a sz9ksza(Ksgig gazdasg1sa4
megsze)kesztett ksei )emekt 71g*a legt'>>)e )tkel4i. A .arrenek m/ve e44ek elle4)e megk:l'4>'ztetett
7igyelmet )demel. Nem=sak *ele4t+s m9(szi )tkei miatt, de Kgy is, mi4t a magya) p1lg)sg t71g ig4y9
)eg4ye s egy '4t')(4y9 alk1t leg4agy1>> sza>sK (llalk1zsa.
8a K* kiads)a ke):lt (alamelyik m9(e, M)ai gyak)a4 tigaz2t1tta a sz'(eget. Az Bstenek nyom3an
pldul t2z ((el els+ meg*ele4se ut4 ismt az 1l(ask el ke):lt. Az K* kiadsh1z 2)t el+sz>a4 a sze)z+ ezt
2)taM 0t1l(astam s t*a(2t1ttam e s1)1kat3. 8as14la4 *)t el, amid+4 K*)a k'z)eadta )eg4ys1)1zat4ak
(tizedekkel k1)>>a4 2)t )szeit.
Kt7le i4d2tkkal magya)zhat, h1gy az 2) (lt1ztat1tt a44ak az 't k'tet4ek a sz'(eg4, mely 19!"
s 196$ k'z'tt *ele4t meg. Mi4de4ekel+tt a s1)1zat 'sszeta)t1zst k2(4ta e)+s2te4i. -z)t ad1tt egysges
el4e(ezst a (llalk1zs4ak s K* =2met a >e7e*ezs4ek. Az el)e4dezse4 is has14l 1k>l md1s2t1ttM a =en$,l#k s
a "eregha&t8k 0el+-3 illet(e 0utha4g3 meg*el'lssel 71g*a k'z)e a Cltkenyek) Az i$egenek) a "rt#$ttek I A
hang s a ?elvny s &elents =2m9 )szt. S+t a s1)1zat (gleges 71)m*>a4 a t1(>>i >e1szts egysge is
t')etle44 (ltM az el+ha4g>a4 is =2met kaptak a 7e*ezetek, szem>e4 az els+ kiadssal, ah1l =sup4 szm1zst tall
az 1l(as. Ugya4ilye4 sz4dk ksztette a sze)z+t a))a, h1gy m) a 0He4d:l+k3->e4 is megeml2tse a Ca))e4-
7iKkat, a )eg4ys1)1zat ks+>>i 7+sze)epl+it. Az 19!"->a4 kiad1tt els+ (lt1zat 2)sak1) M)ai mg 7'ltehet+e4
4em g14d1lt a))a, h1gy h1ssza>> llegzet9 (llalk1zst i4d2t el. Me4et ,-N.-p16</ k'z>e4 alakulhat1tt ki
>e44e ilye4 elkpzels. 196$->e4, a "rt#$ttek els+ k'tet4ek ele*4 *elezte el+sz'), h1gy 'ssze7:gg+
s1)1zat)l (a4 sz.
N1ha a =en$,lk sz'(eg4 M)ai alig md1s2t1tt, mgis sike):lt e k1)ai alk1tst utlag
h1zzkap=s1l4ia a )eg4ys1)1zath1z. A t1(>>iak mly)telm9e4 utal4ak (issza e))e az el+ha4g)a, s
ltal>a4, A .arrenek m/ve ks+>>i )szei mi4tegy el1l(assk, )telmezik a k1)>>iakat. ->>e4 az lla4d
K*)a71galmazs>a4, a meg(lt1z1tt t(lat 1k1zta t)e4dezs>e4 )e*lik a s1)1zat sze)kezet4ek alapel(e.
A t1(>>iak el+ksz2ts4 k2(:l mg egy md1s2ts )zkelhet+ a =en$,l#k sz'(eg>e4. ]4mag>a4
ez is ap), m a ks+>>iek szemp14t*>l ige4 714t1s (lt1ztats. A (gleges sz'(eg>e4 a k'(etkez+ m14dat
is sze)epel a =selekm4y helysz244ek le2)s>a4M 05a4 te4ge)e is a ()1s4ak, de =sak egy '>'l)e (al,
mutat>a.3
%!9
- 4h4y sz utlag1s >et1lds. -)+s2ti a m9>e4 meg*ele42tett (ilg )eg4ysze)9sgt, s
=s'kke4ti az '4let)a*zi *elleget. A k1)>>i (lt1zat>a4 a ()1st Kass(al lehetett az141s2ta4i, A .arrenek
m/ve (isz14t m) ltal>a4 a magya) ()1s1k kultK)*)l szl, mg akk1) is, ha a kt k'tet >1)2t*4 Ce1)g
8u74agel B81e74agel, 1#6%-1""D 4metal7'ldi meste)4ek Kass)l ksz2tett metszete lthat. A 0mutat>a3
(al, '>'l4yi te4ge) a t')t4elmi Magya)1)szg kpt idzi 7el.
Sz>a h1zhat, (a*14 4em ll2t1m-e '4k4yese4, h1gy M)ai alig (lt1ztat1tt 4egy(e4 ((el k1)>>a4
>e7e*ezett m9(4, hisze4 sz)e(telem =sakis a s1)1zat 't hat1d)a (14atk1zhat, mi(el az utha4g 19<<->a4
*ele4t meg el+sz'), kzi)att pedig 4em isme)em. Az ilye4 elle4(ets)e kiz)lag azt (lasz1lhat1m, h1gy a
hat1dik )sz 4agy14 sz1)1sa4 kap=s1ldik az el+zm4yekhez. -z)t i4d1k1lt4ak (lem, ,-N.-p169/ h1gy
sze)z+*e az 1961 I 196-1s (szmmal *elezte a keltezs ide*t. Az egyk1) meg*ele4t k'tetek sz'(ege alig
md1sult, a (gki=se4gs pedig az els+ 't )sz ha4g(telt 71lytat*a, s 4yel(ileg l4yegese4 k:l'4>'zik az1ktl a
m9(ekt+l, amelyeket M)ai 196< ut4 2)t. Nem k2(4ta a meg(lt1z1tt k1) ig4yeihez sza>4i alk1tst. 8elyese4
tette, me)t A .arrenek m/ve 2gy 4em=sak egysgese>>, de id+sze)9>> is.
Az 19<<->a4 2)t >e(ezet+ kt 71gdzt ad a )eg4y :ze4et4ek meg7e*tshezM 0;elmezek s *el(4yek
(lt1ztak, az elmKlt 7l (szzad>a4, de a =selekm4y ugya4az ma)adtM diktatK)a, amely 71*t1gat*a a sza>ad
(lem4y 4yil(42tst, a sza>ad (llalk1zst s id+4k4t h>1)Kkat kezd, me)t 2gy )eml megsza>adul4i >els+
s k:ls+ p)1>lmi el+l ,.../ A k'zp1sztly, mely az elt'megesedett s te=h4ikailag '4=lKs1d1tt (ilg>a4 a
p1lg)t k'(ette, m) 4em alk1t, =sak 71gyaszt.3
-z a *ellemzs te)mszetese4 utlag1s, =sakh1gy e )eg4ys1)1zat4ak l4yege az t)telmezs. Maga a =2m is
mi4tegy el1l(assa a )eg4yt s egysze)smi4d tal4yt ad 7el az 1l(as4akM ke)esse ki, h1l s h1gya4 magya)zza a
sz'(eg a sa*t =2mt. Mi is a Ca))e4ek m9(eO N'>>7le (lasz is adhat e k)ds)e. Nal4 az a legmeg7elel+>>,
amelyik 0sze)ta)ts s gyak1)lat3 egysg)e, 1lya4 p1lg)i hagy1m4y)a (14atk1zik, amely =llal s )telemmel
lt*a el a k'z'ssget, s 2gy lehet+( teszi, h1gy mi4de4 egy4 p14t1sa4 tud*a a maga sze)ept.
M)ai4ak e legh1ssza>> alk1tsa is >iz14y2t*a, me44yi)e idege4 (1lt t+le a 71)dulat1s =selekm4y. Nem a
tallk14ysg>a4, K* a4yag 7'lde)2ts>e4, de a (lt1zat1k>a4, md1suls1k>a4 ke)este a m9(szet l4yegt.
-z)t k'l=s'4z'tt sz2(ese4 t')t4etet (agy st2lust, emiatt 2)t )eg4yt Gasa41(- ,-N.-p1#"/ )l, Szi4d>d)l,
Ulysses)+l, Gaesa))l s ;Kds)l. Nal4 Ba=h, Beeth1(e4 s B)ahms ze4*hez is ez)t (14zd1tt, s 7'ltehet+e4
emiatt llt a44yi)a k'zel h1zz Nh1mas Ma44 (ilgaM 1lya4 2)t tisztelt >e44e, aki egsz let>e4 ugya4az1kkal a
)'geszmkkel (1lt el71glal(a. A .arrenek m/ve is a77le (a)i=is1)1zat. Az 0el+ha4g3 4mi tKlzssal mag>a4
71glal*a mi4dazt, ami4ek k:l'4>'z+ lehetsges )telmezseit ad*k a ks+>>iek.
A =en$,l#k egy7el+l az els+ (ilgh>1)K)l, ms)szt a kamaszk1))l szl. A k'z's 4e(ez+ a kilps a
>iz14y1ssg>l a >iz14ytala4sg>a, a )e4d>+l a z9)za(a)>a, az elm1zduls, mely4ek k'(etkezt>e4 0az
:(eghz>l +se)d+ lett3,
%6"
a >e4s+sget 1tth14tala4sg (lt1tta 7el. M2g az apk a t(1l>a4 h>1)Kt 71lytat4ak, az
1tth14 ma)adt 7iKk hasz14 4lk:li *tk1kat 9z4ek. A kamasz1k '4el(9 (ilg4ak megalk1tst 19!"->a4 egy
>2)l a Magya)1)szg14 7+k4t L)1hszka Aa*1s ltal 4psze)9s2tett -du)d Sp)a4ge) llekta4i g14d1latai)a
(ezette (issza.
%61
&4ay Aszl -)4st Claese) 190Q>es v&rat B?ahrgang 190Q) 19%<D s ;ea4 G1=teau :sott
klykk 67es en!ants terri3les) 19%9D =2m9 )eg4y(el h1zta 'ssze7:ggs>e a =en$,l#ket.
%6%
- h)1m7le 'szt'4zs egyikt sem lehet mi4de4 ktsget kiz)a4 >e>iz14y2ta4i. A has14lsg1k alap*4
egyed:l a :sott klykkkel (al 'ssze(ets4ek lt1m )telmt. -z ugya4is seg2thet M)ai m9(4ek
)telmezs>e4.
0Mik1) a He4d:l+ket 2)tam, G1=teau mg 4eki sem lt1tt az -47a4ts te))i>les-4ek^3 196->a4 4yilatk1z1tt
2gy M)ai.
%6!
Aehetsges, ugya4Kgy )1sszul emlkezett, mi4t Jttlik Cza, aki azt ll2t1tta, 4em isme)te Musil
Trlesst, amik1) az Bskola a hatron =2m9 )eg4yt meg2)ta. A44yi >iz14y1s, h1gy G1=teau 19%9 m)=ius>a4 I
h)1m ht alatt I 7e*ezte >e ,-N.-p1#1/ a :sott klykket, s e k'4y(e mg ugya4a>>a4 az (>e4 meg is
*ele4t.
%66
M)ai ez id+ t*t m) Budapeste4 lt, de (issza-(isszalt1gat1tt L)izs>a.
A p)huzam1k 4yil(4(alak. Mi4dkt sze)z+ =sakis >els+ sza>ly1k4ak e4gedelmesked+, '4t')(4y9
(ilg4ak t:4teti 7'l a gye)ek- s 7el4+ttk1) k'z'tti tme4etet. G1=teau is, M)ai is 1l(asta A4d) Cide m9(t, A
:atikn pin+it B7es Aaves $' :ati+an) 1916D, mely4ek h+se, a 7iatal Aa7=adi1 mi4de4 1k s )dek 4lk:l tasz2t ki
egy 1lya4 7)7it a (14at>l, aki(el (letle4:l tallk1zik. A :sott klykk>e4 s a =en$,l#k>e4 sze)epl+ kamasz1k
has14l 0a=ti14 g)atuite3 igzet>e4 l4ek. Gltala4ul l1p4ak, s sz24hzat *tsza4ak. Az apa hi4ya, illet(e
t(1llte, (alami4t az a4ya >etegsge teszi lehet+(, h1gy a 7iatal1k 2gy 7elsza>adul*a4ak.
A has14lsg1k az14>a4 ezzel (get is )4ek. M)ai )eg4y>e4 az apa t(1llte ideigle4es. A *a(ak1)a>eli
7)7iak a ha)=t)e4 (a44ak, =sak az ')egek l4ek 1tth14. -z ut>>iak k'z ta)t1zik egy :gy(d, aki **el mi4dig
legut1ls4ak alszik el a ()1s>a4. Mik1) m) mi4de4ki 4yug1()a t), + a lepkegy9*tem4yt 4zi egy
4agy2t(al. 0Kt 7ia elesett a h>1)K>a4, 74ykp:k az 2)asztal14 ll1tt, )zke)et>e4, tk't(e gysz7ty1llal. .e
m) 4em si)atta +ket, me)t ')eg (1lt, s kt eszte4de*e, h1gy elestek.3
%6#
A 7)a4=ia )eg4y>e4 kt l4y s kt 7iK sze)epel, akik a k:l(ilgtl (alsz249tle4:l t(1l, egy sz1>a
szellem4ek B0le g4ie de la =ham>)e3D >9(k')>e4 l4ek. A 7esz:ltsget *)szt az idzi el+, h1gy -lisa>eth, a
7+sze)epl+ 4+()e, 4em ha*la4d ms l4yt k'zel e4ged4i az '==shez. M)ai ze4d:l+i ezzel szem>e4 mi4d 7iKk.
Mg 4em elg id+sek, h1gy >e(14ul*a4ak. Ne(ke4ysg:k '4tudatla4 (lasz a))a, ami az apkkal t')t4ik a
t(1l>a4. Negyedik (e 71lyik a h- ,-N.-p1#%/ >1)K. A ha)=t) ugya4 messze (a4, m ta(asszal meg1l(ad
a 71ly4 a *g, s az ) messzi)+l tetemeket szll2t a ()1s 7el.
G1=teau )eg4ye '4gyilk1ssggal ) (get. A =en$,l#k a h>1)K >e7e*ez+ds(el z)ul. A 7)a4=ia
k'4y( ltal>a4 az '4puszt2t sze4(edly)+l, M)ai (isz14t egy t')t4elmi helyzet)+l szl. A 7+h+s ap*4ak,
az ez)edes4ek hazat)t(el I legal>>is ideigle4ese4 I hely)ell a )e4d, amelyet az apk hat)1z4ak meg.
Az 'ssze(ets a :sott klykkkel *l megmutat*a, me4y4yi)e e)edeti az, ah1gya4 M)ai egyms
t:k')kpek4t )telmezi a 7el4+ttek h>1)K*t s a kamasz1k =ltala4 *tkait. A te):lete4 k2(:li, k1)ltla4
(ilg, a 0ze4d:ls3 ssze)9tle4sge egysze))e 7el71k1z1tt gye)ekk1) s a h>1)K ki=si4y2tett msa.
Kiszm2thatatla4 lt71)ma, mely '4)1m>1l e)+ket )e*t mag>a4. Az '4=lK *tk1kat 9z+ sze)(ezkeds, 0a
>a4da3 m9k'dst 4em k:ls+ hatal1m 7:ggeszti 7el. Haka)ka -)4+, a szl1(k =ipsz 7ia =sak ltszlag
=satlak1zik a kamasz1k titk1s sze)(ezethez, (al*>a4 a p1lg)1k elle4i gy9l'let 79ti, a ()1s>a (et+d'tt
sz24sz, 51lpay Amad pedig sa*t egy4i aka)att k4ysze)2ti ) a 7iKk)a. 8a megsz944ek az )telem sza>ta
k1)lt1k, mi4de4 egy71)m4 *ele4t+ss (agy *ele4tktele44 lesz, elt94ik a k:l'4>sg )tkes s )tktele4
k'z'tt, az egy4 el(esz2ti a szemlyisgt, s ezltal kisz1lgltat*a magt az '4k4y4ek. Amadt a
7+sze)epl+, X>el, N)h1z has14l2t*a, s a )mai =ssz) alak*a a )eg4ys1)1zat ks+>>i )szei>e4 is
(isz14y2tsi p14t. A .arrenek m/ve 7'lttelezi A vres klt# isme)ett, alk1t md14 K*)a 1l(assa
K1szt1l4yi k'4y(t, amik1) azt sugall*aM az alak1sk1ds 1lya4 szu44yad e)+ket sza>ad2t 7el, amelyek
7lelmetes puszt2tst (gezhet4ek, ha=sak 4em k4ysze)2ti +ket a te)emt+ m9(sz a sa*t elle4+)zse al.
,-N.-p1#!/
A 0ze4d:l+k3 egy magata)tst testes2te4ek meg. Jlya4 7iKk, akik 7ellzad4ak apik t')(4yei elle4. A
)eg4y2) ltal meg*ele42tett 7esz:ltsg4ek t'>> (et:lete is (a4. Nemzedkek szem>e4llsa, s e44yi>e4 llekta4i
*elleg9, mi(el a 7el4+tt (ls k)dseit )i4ti, s egyKttal t')t4eti l4yeg9, hisze4 a (ilgh>1)K el+tti s ut4i let
sz'ges elle4tt)e (14atk1zik, s+t egysze)smi4d m9(sz s p1lg) (isz14y)a is utal. A gyak1)i 4z+p14t(lts
lehet+( teszi, h1gy mi4dkt 7l igaza )(4yes:l*'4. A )eg4y 4agy >els+ tlssel 7e*ezi ki a kamasz1k
kpzel+e)e*4ek '4t')(4y9sgt, m (gs+ s1)14 mgis az apk )tk)e4d*t t:4teti 7'l magasa>>)e4d94ek.
5agy hKsz ((el ks+>>i esem4yeket >eszl el a CltkenyekF A 7+sze)epl+ ezKttal m) 4em X>el, ha4em
Ca))e4 Lte). A ha)mi4=ht (es 7)7i ke)esked+k4t d1lg1zik Nmet1)szg>a4. -gy szp 4ap14 haza kell
utaz4ia, me)t hald1klik az ap*a, Ca))e4 C>1). Sz:l+()1s>a t) (issza, ah1l egyk1) k:ls+ tag*a (1lt 0a
>a4d4ak3.
Miel+tt Kt4ak i4dul, egy sz24sz4+, aki(el egy:tt l, a))a 7igyelmezteti, ha egysze) (alaki elk'lt'z'tt
hazul)l, t'>> seh1l 4em )ezheti 1tth14 magtM 0kt (szak (a4, kt haza s kt (ilg, s ')'kk (4d1)1l4i kell,
s mi4dkett+ egy71)m4 tud 7*4i s hi4y1z4i ,[/ S1ha t'>> 4em =s1mag1lsz ki tel*ese4.3
%6
8a (alaki 4em isme)i a Cltkenyek els+ kiadst, k'44ye4 Kgy g14d1lhat*a, M)ai utlag, t'>> (tizedes
szm9zets ut4 t1ld1tta >e e sza(akat m9(>e, h1l1tt az idzett sz'(eg)sz m) a )eg4ys1)1zat 19!$->e4 kiad1tt
)sz>e4 is 1l(ashat. Mi4t a44yi mssz1), A .arrenek m/ve itt is tKl4+ az1k14 a k'):lm4yeke4, amelyek
>e71lys1lhattk a keletkezst. A sza(ak4ak mi4dig ms1dlag1s *ele4tse is (a4, s ez tKlmutat az1k14 az
esem4yeke4 s helyzeteke4, ,-N.-p1#6/ amelyek)e k'z(etle4:l (14atk1zik. A ks+>>i sz'(eg)szek
t)telmezik a k1)>>iakat, s a )eg4ys1)1zat 2gy 71ly(st K*)a2)*a '4magt.
A ms1dik s az els+ )sz kap=s1lata 71k1zat1sa4 (lik )thet+(, a ki*ele4tsek id+(el kap4ak
4y1matk1t. A =en$,lk (g4 a 7el4+ttek (isszat)tek a h>1)K>l s a )e4d hely)ellt, a Cltkenyek
elle4>e4 m) azzal a lehet+sggel szm1l, h1gy az )telmes lt (gleg megsz94het. Ami >e7e*ezs4ek
ltsz1tt, =sak ideigle4es sz:4et4ek, tme4eti 4yugal1m4ak, ksleltets4ek >iz14yul. A mlye>> s egy>e4
ltal41sa>> *ele4ts 4yil(4(al a>>a4 a k)ds>e4, melyet a ms1dik )sz (g4 2gy 71galmaz meg Ca))e4
Lte) '==se, NamsM 0I Nula*d14kppe4 mi lesz, ha apa meghalO3
M)ai4ak szemlt1mst az a =l*a, h1gy az 1l(as lassa4 )tse meg e k)ds sKlyt. 8a egysze)
7el71gtuk e sza(ak )telmt, m) se*te4i 71g*uk a (laszt. A meggy+zshez az14>a4 id+ kell. A ha)madik )sz
(1ltakppe4 egyetle4 4agy ksleltets. A44ak a hKsz (4ek a (isz14tagsgait >eszli el, mely a =en$,l#k
(gt a Cltkenyek ele*t+l (laszt*a el. G2me I Az i$egenek k:ls+ megszlls)a utal. Sz24helye a
=en$,l#k>+l m) isme)t ()1s, mely a44ak k'sz'4hette sze)(es kultK)*t, h1gy 0az ut1ls 4y1l=szz (>e4
4em tap1dta 7'ld*t elle4sg3.
%6$
A hd1ltsg1t M)ai els+s1)>a4 lelkillap1tk4t, tudat71)mak4t )telmezi. Jlya4 helyzetet lt >e44e,
mely a lelkek>e4 sz:4teti meg egy h1sszK id+ alatt lt)e*'tt kultK)a 71lyt141ssgt. Nem=sak a ()1st, az
idege4eket is Kgy >)z1l*a, h1gy az 1l(as 4e tud*14 egye4l+sgi *elet te44i a k'4y(>e4 le2)tak s ad1tt
helysz24ek, esem4yek k'z. Mi(el a Ca))e4ek hatszz (e telepedtek le a ()1s>a4, az idege4ek pedig a
h>1)K ut4 hd2t1ttk meg azt, k'44ye4 lehet 7el- ,-N.-p1##/ 7'ldi 4metek)e s a N)ia414 ut4i llap1t)a
g14d1l4i, de M)ai 4em hasz4l a t')t4elem>+l s a 7'ld)a*z>l isme)t tula*d144e(eket. M) Sze)> A4tal
sz)e(ette, h1gy a )eg4y 7elt94+e4 mell+zi a 0t4ysze)93 t*k1ztatstM 0A 4agy m9)+l, amelye4 a Ca))e4-
=sald d1lg1zik, s1hasem tud*uk meg, mi=s1da, s az apa >etegsge mi4dig =sak >etegsg ma)ad. Az a sz,
h1gy Ymagya)Z, egysze) sem 71)dul el+ a )eg4y>e4.3
%6<
A hi4y, a kihagys, mely M)ai4ak ms m9(ei)e is
*ellemz+, meghat)1zatla44 teszi a *ele4tst. Az :ze4et ltal41s )(4y9M kultK)ap2t+ s megszll
elle4tt)e (14atk1zik.
A kultK)ap2t+ p1lg) lassK s >ks >eilleszkedssel kezdi te(ke4ysgt, mi(el tud*a, sze)(es
kultK)t =sakis 1lya4 telepes alak2that ki, aki tel*ese4 az141s2t*a magt a helyi ad1ttsg1kkal. A hd2tk =l*a
(isz14t a gy1)s s alap(et+ (lt1ztats. -l+>> e)+szakh1z 71lyam1d4ak, s =sak azut4 aka)4ak ke(e)ed4i,
0'ssze(egy2te4i 4e(ets:ket, 4ylukat, =sk*aik (ladkt s l1mkpeiket is a meghd2t1ttak lm(al s
let(el3.
%69
A Ca))e4ek egyk1) maguk is )szt (ettek az egsz k'z'ssg let4ek =lt, i)4yt s )telmet ad
szkesegyhz p2ts>e4, az K*144a4 *'tt idege4ek (isz14t a hely>eli lak1s1k megalzs)a t')eked4ek.
0Idege4ek3 s 0+slakk3 (isz14ya A .arrenek m/v>e4 a =or$ i$#k (ilgt *uttat*a emlkezet>e. ;ellemz+,
h1gy 196->e4 M)ai 0izgalmasa4 id+sze)93-4ek 4e(ezte Kem4y Hsigm14d4ak ezt a )eg4yt.
%#"
19!$->e4
az 1l(as mg a 0kis e4te4te3 ltal megszllt ?el(idk)e (agy -)dly)e (14atk1ztathatta a hd2ts
meg*ele42tst. T(tizedekkel ks+>> m) ak) a sz1(*et megszlls alatt l+ Magya)1)szg)a is g14d1lhat1tt
M)ai )eg4ys1)1zat4ak 1l(assa k'z>e4. ,-N.-p1#/
A hd2t4ak az a =l*a, h1gy a legy+z'tt :d('z2t+t lss14 >e44e. Tppe4 ez)t az ld1zat =sakis )1ssz
lehet+sgek k'z'tt (laszthatM (agy )ul lesz, e4gedi kisa*t2ta4i a sa*t kultK)*t s el7ele*ti az a4ya4yel(t,
(agy >ez)kzik >els+ 71)mi>a s el71)dul a (ilgtl, (agy pedig ki(4d1)1l. A Ca))e4-test()ek k'z:l Nams egy
05ez)3 m1zgalm4ak lesz tm1gat*a, A44a kissze)9sg>e me)e(edik, Lte) k:l7'ld'4 l. A h9sg a hazh1z
)gi el(e mi4degyik eset>e4 el(eszti lt*1g1sultsgt, me)t a )eg4y (ilg>a4 a haza 4em=sak t)>eli, ha4em
id+>eli kpz+dm4y is.
-gy 4ap14 szl)1ham s1d1)*a le a szkesegyhz t1)4y)l a sz24es palk egy )szt s egy t1)z k+alak1t.
0-zt az alak1t isme)etle4 k+metsz+-meste) 7a)agta a tize4ha)madik szzad>a4, s hatszz (e 1tt gugg1lt a t1)14y
egyik a>lak4ak pe)em4.3
%#1
Mi(el az +slak1s1k 'ssze=s+d:l4ek, az idege4ek )e4d+)'ket k:lde4ek a helysz24)e.
-gy suha4= megd1>*a egy pal(al a tisztet, mi)e a )e4d+)'k )tmad4ak a t'meg)e. Ca))e4 C>1)t is :ts )i. A
p:sp'k 1dasiet az ')egK)h1z, aki )'(ide4 e44yit *egyez megM 0I Kezd+dik.3
%#%
-z a )e4dk2(:l t'm')e4, p14t1sa4 s les lt(4ysze)9sggel meg71galmaz1tt *ele4et is ut>> kap
mlye>> )telmet. A sz1>1) t'>> 4em ke):l (issza a hely)e. A hd2t a))a t')ekszik, h1gy kit')'l*e a mKlt
emlkeit, amelyek e)+s2thet4k az az141ssg tudatt a meghd2t1tt>a4. A ()1shz4 )epedsek mutatk1z4ak, a
ha)a4gl> s:pped4i kezd, s az apa meg>etegszik. -44ek h2)e h1zza (issza a Ca))e4 7iKkat. Tppe4 (gsz)a
)kez4ek, hisze4 az apa halla egysze)smi4d a haza ut1ls )*t is *ele4ti.
Vgy g14d1l1m, a )eg4ys1)1zat4ak itt (get )+ els+ 7ele m9(szileg *ele4t+se>> a ms1dik4l. Az llap1t
meg*ele42tst a t1(>>iak>a4 k'z(etle4e>> '4let)a*zisg (lt*a 7el. ,-N.-p1#$/ S+t a t')t4etm14dt 1lyk1)
az )tekez+ sz1)2t*a ki. A 4egyedik )sz I mely a "rt#$ttek A hang =2met (iseli I egyetle4 mag4>eszd,
Ca))e4 Lte) 2)1tt (all1msa.
Ca))e4 C>1) halla d'4t+ (lt1zst 1k1z a 7+h+s lelk>e4. A ke)eskedelmet az 2) hi(ats(al =se)li 7'l,
s a sz9ke>> haza el(esztse ut4 az egysges -u)pa hi)det+*e lesz. A>>a4 lt*a az eu)paisg >izt1s2tkt, h1gy
0a m9(eltsg, az )telem (g:l is megme4ti a (ilg1t 4agy1>> sze)e4=stle4sgek megismtl+dst+l, amilye4ek a
*)(4y1k, a 71))adalmak s a h>1)Kk3.
%#!
Amik1) a )eg4y az 1l(as tud1ms)a h1zza a 7+sze)epl+4ek e kt elhat)1zst, a s1)1zat k1)>>i )szei
is K* meg(ilg2ts>a ke):l4ek. Nyil(4(al( (lik, h1gy A .arrenek m/ve egy)szt az eu)pai ')'ksg (lsg(al
71glalk1zik, ms7el+l '4t:k)'z+ *elleg9, egy alk1t 7'lksz:ls4ek )eg4ye.
Kt 2) 'szt'4zse 7igyelhet+ meg a )eg4ys1)1zat 4egyedik )sz>e4. -gyik:k L)1ust, msikuk Nh1mas
Ma44. A 4met 2) hatst lehet )ez4i M)ai4ak a>>a4 a (lem4y>e4, h1gy 0a m9(sz s az 2) mi4dig az
ut1ls, a ki7e*ez+ s >e7e*ez+ egy =sald>a43.
%#6
Alk1t(gy4ak s ha4yatlstudat4ak ez az elle4tm14dsa 1k1zza
Ca))e4 Lte) ktlelk9sgt. A))a (isz14t L)1ust 7+ m9(e >t1)2thatta M)ait, h1gy '4maga t:k')kpt te)emtse
meg egy 1lya4 alk1t>a4, aki kpzel+e)e*(el h1zza (issza az 0elt94t id+t3, (agyis a 4yel( seg2tsg(el ')'k2ti
meg a magya) ()1s1k p1lg)i kultK)*t.
Ca))e4 Lte) *elleme szig1)Ka4 meg)a*z1lt '4a)=kp. A44ak az elle4tm14ds4ak a ki7e*ezse, melyet az
2) sa*t p1lg)i ')'ksge s m9(szi ha*lama k'z'tt lt. ?14k*)l 4z(e A .arrenek m/ve szi4te
meg(als2thatatla4 (llalk1zs. ])'k >etel*es:letle4sg, (agy legal>>is )eg4y2) szm)a ,-N.-p1#</ 4em
)agadhat meg, hisze4 a p1lg) szemp14t*>l az e)k'l=s, a t')(4y, a k'telessg az els+dleges, s ez
hatatla4ul szem>ell2t*a az e)edetisg)e t')ek(+ m9(sszel. A p1lg) )e4dezett k'z'ssg tag*a, a m9(sz
(isz14t e)ede4d+e4 k'z'ssgelle4es. Meste)em>e) s te)emt+ kpzelet 7esz:ltsgt a )1ma4tikus1k
ha4gsKly1ztk k:l'4's e)+(el, s M)ai az + ')'ksg:k *egy>e4 ttelez 7'l elle4tm14dst 4em=sak
=i(iliz=i s m9(szet, de kultK)a s m9(szet k'z'tt is.
Addig mg k'44y9 d1lga (a4 Ca))e4 Lte)4ek, am2g K* Biz4=k4t 2tli el az1kat, akik hasz41t
hKz4ak a FF. szzad =i(iliz=i*>l, 04em a te)emts>+l l4ek, ami mi4de4 igazi 7)7i eszm4ye, ha4em
mi4dig =sak (alami ksz>+l, mi4t a kita)t1ttak3.
%##
Akk1) ke):l szem>e lek:zdhetetle4 akadllyal, mid+4 a
k'zpk1) 4(tele4 templ1mp2t+i4ek mu4k*h1z has14l te(ke4ysg)e (gyik a FF. szzad>a4. Nem
megtisztul4i (agy ms1kat :d('z2te4i aka), 4em k:ldets4ek (agy elhi(at1ttsg4ak, 0mi4d'ssze3 llap1t4ak,
letmd4ak, magata)ts4ak teki4ti az 2)st, m tiszt>a4 (a4 azzal, h1gy e 4mileg K1szt1l4yi szellem>e4
71ga4t =lkit9zs =sak ltszlag sze)4y, (al*>a4 tal4 tKlz1tta4 is 4agy)at')+. 051lla)d sze)i4t &e41i) *
7est+ (1lt, de 4em aka)ta *1>>a4 =si4l4i a d1lgt, mi4t az Iste4, s ez 4em elg^3 Ca))e4 Lte) sa*t mag(al
szem>e4 )zett elgedetle4sgt is ki7e*ezi, mik1) ezt m14d*a,
%#
s 4yilatk1zata 'sszha4g>a4 (a4 M)ai4ak
196!->a4 ta)t1tt akadmiai szk71glal*(al. ->>e4 1l(ashat a k'(etkez+ ll2tsM 0A (ilgi)1dal1m tele (a4
>4a, h9dses )emekm9(ekkel, melyek4ek =sak s1)ai l4ek... A tel*essg )ezhet+e4 kegyelem k)dse a
k'lt+ szm)a.3
%#$
Az ihlet 4em=sak Be=kmesse)t 4em ha*la4d a kegyei>e4 )szes2te4i, de tal4 mg 8a4s Sa=hs1t is
)itk>>a4 lt1gat*a ,-N.-p1#9/ meg, mi4t St1lzi4gi Qalte)t, aki l1(ag, (agyis 4em p1lg). A kassai polgrok
h+se is leteszi, p14t1sa>>a4 4em m9(szi =l)a hasz4l*a a (s+t, amik1) (llal*a a p1lg) k'telezettsgt. M)ai
)e4dk2(:li md14 hitt a m9(eltsg e)e*>e4, de tiszt4 ltta, h1gy a k:l'4>sg 4em 71k1zat4yi a kultu)lt em>e)
alk1tsa s a )emekm9 k'z'tt. L1lg)k4t Ca))e4 Lte) az )telem elk'telezett*e, s ezt akk1) sem ha*la4d
7elad4i, mid+4 a ke)esked+ hi(atst az 2)(al =se)li ki, m a =en$,l#k>e4 meg*ele42tett s a )eg4ys1)1zat
ks+>>i )szei>e4 t'>>sz') is 0K*)a1l(as1tt3 sz24iel+ads a))a emlkeztetM a m9(szet az )telemt+l idege4 e)+kkel
71lytat1tt (eszlyes *tk1t is ig4yli. Ca))e4 Lte) C1ethe s Nh1mas Ma44 szellemt h2(*a seg2tsg:l, h1gy
>e>iz14y2tsa '4maga el+tt, 4em lehetetle4 'sszeegyeztet4i a p1lg)i letszemlletet a m9(szi te(ke4ysggel.
Az elle4tm14ds az14>a4 4em hagy*a 4yug1d4i. 5all1msa tele (a4 >els+ ktsggel. I4k>> >iz14yul *
meg7igyel+4ek, mi4t ()>eli alk1t4ak. Jtth141sa>>a4 m1z1g az esszsze)9 t'p)e4gs, mi4t a )eg4y k'zeg>e4.
Biz14ytala4sg)zett =sak 71k1zza, h1gy ppe4 akk1) szeg+dik az egysges eu)pai szellem
zszl(i(+*4ek, mid+4 az (lsg>a ke):l. L)izs>a4 egy spa4y1l 2)(al tallk1zik, aki azt ha4g1ztat*a, h1gy
0-u)pa legmlye>> )telme 4em az egysg, ha4em a k:l'4>'zs, az let s1k7lesge s elle4tte, a 7a*tk s
4yel(ek t)agikus s 4agysze)9 k:zdelme s (it*a.3
%#<
A 4agy i)1dalmak ltal>a4 egy71)ma (iselkedst ()4ak
alatt(aliktl. -u)pt a meg1szt1ttsg ktsgk2(:l se>ezhet+( tette, kisz1lgltatta a 4agyhatalmak4ak, de e
gye4gesg egy>e4 e)4y is, ame44yi>e4 t:)elem)e ksztet a msk4t g14d1lk1zk i)4t, s k'telezettsg)e ta42t az
a4ya4yel((el szem>e4. A kultu)lis s1k7lesg szemp14t*>l a ,-N.-p1"/ kis k'z'ssgek4ek s 4yel(ek4ek
megk:l'4>'ztetett *ele4t+sge (a4. 0Nagy a*4dk lehet egy kis 4emzet titk1s 4yel(4 >eszl4i s 2)4i3 I m14d*a a
spa4y1l 2). 0A 4agy k'z's 4yel(ek me4thetetle4:l el(esz2tik azt a tit1kzat1ssg1t, mely a kis, t')zsi 4yel(ek
sa*t*a.3
%#9
Mi)za &ey, a spa4y1l 2), ugya4Kgy t(1l l a haz*tl, mi4t Ca))e4 Lte). C14d1latai ppe4 ez)t
k:l'4'se4 meggy+z+ e)+(el hat4ak a 7+sze)epl+)e. Azt a 7'lisme)st )lelik meg >e44e, h1gy ame44yi>e4 a
k:l'47lesg az eu)pai szellem l4yege, ele4gedhetetle4:l (ele *) e kultK)(al a helyhezk't'ttsg. 0A (ilggal
=sak az tud 71gk14y s te)mke4y 'sszha4g>a4 l4i, aki tel*es egysg>e4 l haz*(al. Me)t a haz*tl elszak2t1tt
em>e) 4y1m1)k.3
%"
-zek a sza(ak el+sz') 196$->e4 *ele4tek meg 4y1mtats>a4, (agyis 4em s1kkal azel+tt, h1gy M)ai (gleg
elk'lt'z'tt Magya)1)szg)l. K'zeli )1k14sg1t mutat4ak mega44yi 1lya4 ki*ele4tssel, melyet a sze)z+ ks+>>i,
szmki(etettsg>e4 2)1tt 4apli>a4 tallhat az 1l(as. N'm')e4 'sszegzik az 1lya4 2) (gzett, aki az egysges
-u)pa eszm4y)t hagyta el sz:l+helyt, h1gy azut4 lt4ia kell*e4 e 4emzetek 7'l'tti eszm4y el>ukst.
Az a ha4g, amely)e a "rt#$ttek al=2me utal, egy '4k4yK)h1z ta)t1zik, aki htat 71)d2t az eu)pai ')'ksg
l4yegt alk1t ke)eszt4ysg4ek s )telem4ek. N) ksei utd*a, a m9ked(el+ 5ez) megtagad*a a m9(eltsget
s 4em isme)i az a)4yt. Ca))e4 Lte) a 4met 4p >etegsg4ek a meg4yil(4ulsak4t *ellemzi a zsa)41k (ezette
m1zgalmat, de k1)4tsem l4yegtele4, h1gy A .arrenek m/v>e4 4em sze)epel 8itle) 4e(e. A meghat)1zatla4sg
ismt )eg4ysze)9 s egysze)smi4d ltal41s )(4y)e emeli a k)ismt. M)ai alk1tsa mi4de4 1lya4 p1litikai
)e4dsze))e (14atk1zik, amely>e4 ,-N.-p11/ az egy4 helyett kiz)lag az elidege4edett hatal1m, 0a k'zp14t3
7elel+ssge )(4yes:lhet. Sz esik te)mszetese4 a zsid:ld'zs)+l, de az )(els ltal>a4 az ele(e el)e4delt
4emzeti 7els+>>)e4d9sg>e (etett hit elle4 i)4yul. Mi)za &ey I aki a )eg4y sze)i4t tal4 maga is )sz>e4
zsid e)edet9 I 2gy elmlkedik 4metek s zsidk (isz14y)lM 0Az em>e) mi4dig azt gy9l'li a msik>a4, ami
'4mag>a4 hi>a, s amit '4mag>a4 4em tud eli4tz4i s k'z'm>'s2te4i. ?igyel*e =sak meg a kt 4p *ellem>e4
s lelk>e4 a has14lsg1kat... -l+sz') is a Yki(laszt1tt 4pZ '4tudata. A meggy+z+ds, h1gy ;eh1(a (agy Q1ta4
ki(laszt1tta +ket, =sak +ket, mi4de4 4pek k'z:l s 7'l'tt, k:l'4leges meg>2zst ad1tt 4ekik a 4pek
egyetem>e4, h1gy kitel*esed*e4ek ,.../ Azt4 a diaszp)ikus 7a*i '4tudatM kt 4met tallk1zik Bue41s
Ai)es>e4, s egy:tt (a4 a 4emzet, kt zsid tallk1zik Sha4gha*>a4, s egy:tt (a4 a tudat1s zsidsg... Azt4 a
messia4izmus '4tudata. A ()ak1zs, h1gy a ki(laszt1tt 4p t')zs>+l egy 4ap14 el)kezik a p)7ta, a
Meg(lt, aki el(ezeti 4pt az 2g)et 7'ld*)e.3
%1
A )eg4ys1)1zat 4egyedik )sze Kgy ) (get, h1gy Ca))e4 Lte)t Be)li4>e k:ldi a meg>2z*a. Az 't'dik
)sz, a ?elvny s &elents) kt h1sszK *ele4et k') (a4 p2t(e. A 5ez) eddig =sak ha4g1t *ele4tett a 7+h+s szm)a,
m1st (isz14t m) lt(4yk4t is )zkelheti. Mik4t is hat a m1zgal1m )szt(e(+i4ek tallk1z*a a k:ls+
szemll+)eO A d'>>e4etet mi4de4ekel+tt a 0mutat(4y3 )1ppa4t a)4yai keltik. A *ele4et a )eg4ys1)1zat
legm9(szi>> )szletei k'z ta)t1zik. At1mssze)9 s 7lelmetes. Ca))e4 Lte) 4em t1)zkpet )a*z1l. -lisme)i a
5ez) >eszd4ek )szigazsgait, a sz41k 4em mi4de44api sz24szi kpessgeit. A gye)ekk1) =i)kuszi lm4yhez
has14l2t*a a 7'llpst, mely4ek titkt a k'z'4sg ,-N.-p1%/ (iselkeds>e4 ke)esi, p14t1sa>>a4 az egy4
(gy>a4, h1gy el(esz2tse szemlyisgt a t'meg>e4. Az egsz lt1ms a =en$,l#ket idzi 7'l, 1tt is egy
sz24sz ke)2tette hatalm>a a kamasz1kat. A *ele4et a )a*14g (akhit puszt2t e)e*t (illa4t*a 7'lM az egy4i
aka)at megsz94t(el az )telmetle4sg sza>ad p)d*a lesz az em>e).
A 5ez) sz41klat4ak meg*ele42tst M)ai sa*t tapasztalata alap*4 ksz2tette el. 19!! *a4u)*>a4
*ele4 (1lt 8itle)4ek a >e)li4i Sp1)tpal1t>a4 ta)t1tt >eszd4, s a lt1ttak)l >e is szm1lt az V*sg =2m9
lap>a4. Mg ugya4e>>e4 az (>e4 egy s1) ms =ikket is 2)t Nmet1)szg)l, melyek>e4 lese4 tmadta a
4emzeti sz1=ializmust.
A )eg4ys1)1zat 't'dik )sz4ek msik h1sszK *ele4ete is szemlyes lm4y)e (ezethet+ (issza.
Ce)ha)t 8auptma44 s M)ai tallk1zsa (1lt a kii4dulp14t, de a )eg4ysze)9 meg71)mltsg s
szemlytele42ts itt is 4yil(4(al. A 4met d)ma2)4l tett lt1gats mellett a 7otte 5eimar3an B19!9D is
'szt'4zs:l sz1lglt. 196->a4, e *ele4et 2)sak1) M)ai ki7e*ezette4 Nh1mas Ma44 pld*4ak k'(ets)e
t')ekedettM 0ah1gya4 + >ele>K*t C1eth>e, =sak4em (alsg1sa4, hKs() alak1t ad1tt 4eki, szz ( mKlt4,
egy pilla4at)a, Kgy megk2s)lem le2)4i egy alak>a4 I Be)te4>e4, a 4=ik ltal p)1sk)i>lt 4met 2)>a4, I +t,
Ma44t, egy pilla4attal az emig)=i s a kataklizma el+tt, ami4t 71lytat*a C1etht, 4em a m9(et, ha4em a
s1)s1t.3
%%
Ca))e4 Lte) 7'lke)esi Be)te4t, a h2)es 2)t, akit hzi+)izet>e4 ta)ta4ak. -z a *ele4et 4agy14
hat)1z1tta4 (isszautal A vres klt#)e. Be)te4 Se4e=)a hi(atk1zik, aki4ek N) (1lt a ta42t(4ya. 0Az
em>e)t =sak a st2lus me4theti meg3 I ll2t*a az ')eg 2),
%!
s sza(ai azt *ele4thetikM (gzetes hatsK, ha a
m9(eltsg alk1telemei)e >1mlik. Be)te4 Kgy ,-N.-p1!/ (li, a ke)eszt4ysg mi4t lm4y, mi4t >els+
let71)ma 4em t')t4t meg a 4metsggel, s ez 1k1zta )1mlst. A plda ismt mag>a4 )e*ti az ltal41s
ta4ulsg1tM pt1lhatatla4 (esztesget 1k1z, ha egy k'z'ssg emlkezet>+l kit')lik a mKlt4ak egy da)a>*t. Nem
lehet meg 4em t')t4t4ek 4yil(42ta4i azt, ami egysze) ltezett.
A kt 2) tallk1zsa ut4, a )eg4ys1)1zat 't'dik )sz4ek z) 7e*ezet>e4 M)ai 7'lad*a az els+ szemly9
el>eszlst, m A .arrenek m/ve (gki=se4gs>e4 K*>l sze)ephez *ut az 471)m*K t')t4etm14ds I igaz, =sak
egy-egy >ett e)e*ig.
-z a "eregha&t8k =2met (isel+ utha4g is t')t4eti esem4yt emel a )eg4y kpzelet>eli (ilg>a. M)ai )szt
(ett az1k14 az :44epsgeke4, melyeket Kassa (isszat)tek1) )e4deztek, s ekk1) sze)zett lm4yei 'szt'4'ztk a
)eg4ys1)1zat (gs+ 7e*ezetei4ek meg2)s)a.
Ca))e4 Lte) hazautazik a ()1s>a, ah1l sz:letett. Nal4 az)t is, me)t >eltta, hi>a (1lt elhagy4ia azt.
Kese)9 s 7*dalmas meglepets )iM a ()1s idege4k4t 71gad*a, s + maga sem isme)i 7'l egyk1)i k')4yezett.
Mi4dkette4 ki=se)l+dtek az id+k 71lyam4. A t')t4elem>e4 semmit 4em lehet hely)ell2ta4i@ az egysze)
megszakadt 71lyt141ssg 4em 1)(1s1lhat. A Ca))e4 =sald 1tth14 ma)adt, s (isszat)t tag*ai >izalmatla4ul
4z4ek egyms)a@ 'sszeta)t1zsuk m) a mKlt.
Nem a44yi)a elgikus, mi4t i4k>> k1m1)a4 i)14ikus a )eg4ys1)1zat4ak ez a >e7e*ezse. Ca))e4 Lte)
meglt1gat*a egyk1)i >a)t*t, X>elt, a gye)ekk1)i 0>a4da3 egyik (ezet+*t. A tallk1z)l mi4dkette4
>eszm1l4ak a 4apl*uk>a4. A kt7le 4z+p14t azt )zkelteti, h1gy a =l)tkek sze)te71szl1ttak, s ez)t a
k'z'ssg 7el>1ml1tt, 1lya4 mag4y1s ,-N.-p16/ egy4ek)e hull1tt szt, akik4ek a (ilga mg =sak 4em is
)i4tkezik.
X>el 1l(asta Ca))e4 Lte) k'4y(eit. AesK*t )luk a (lem4ye. Jlya4 2)t lt >e44e, aki4ek 4i4=s igazi
m97a*a. M9(ei 4em '4let)a*z1k, me)t hamis2t >e44:k, de )eg4y4ek sem lehet teki4te4i +ket, me)t
llkpsze)9ek. 8i4yzik >el+l:k a p)>eszd, az el+)ehalad =selekm4y s a ki7e*let.
Ca))e4 Lte) is elgedetle4 a sa*t alk1tsai(al, m + a))a (ezeti (issza 71gyatk1ssgukat, h1gy m9(sz
4i4=s haza 4lk:l, me)t a te)emt+ kpzelet =sakis egy k'z'ssg emlkei>+l kaphat 'szt'4zst, a sz:l+()1s>a
(isszat)s pedig meggy+zte a))l, h1gy szm)a (g)(4yese4 el(eszett a haza, mik1) meghalt az ap*a. 0A haza
a tudat (1lt, h1gy (a4 egy 4yel(, egy )zs, egy sze)z+ds, (alamilye4 seh1l 4em lthat, s mgis, mi4de4 pe=stes
pe)game4t4l, le(lt)>a4 +)z'tt kutya4yel(4l (alsg1sa>>, lthatatla4 s tapi4thatatla4 sze)z+ds, melyet az
em>e) egy 7'ld)a*zi hellyel, egy gha*lattal, 4h4y tellel, a (egetat2( ideg)e4dsze) )e7leSei(el, )ge4 elhalt em>e)ek
tapasztalatai(al s >94ei(el, e)4yei(el k't'tt.3
%6
A "eregha&t8k z)s1)ai a )eg4ys1)1zat el+ha4g*h1z (ezetik (issza az 1l(ast. Ugya4az a sz24sz *ele4ti
>e egy el+ads kezdett, aki egyk1) a lzad kamasz1k)a k4ysze)2tette ) az aka)att. Id+k'z>e4 4em=sak
meg')egedett, de le is =sKsz1tt, sz24hzi :gyel+ szi4t*)e s:llyedt. A )eg4ys1)1zat (get ), miel+tt elkezd+d4k
a lt(4y1ssg, mely az a4ya1)szgh1z (isszat)t ()1s k'z'4sgt hi(at1tt sz)ak1ztat4i. - 7u)=sa
elle4tm14ds4ak ismt mlye>> )telme (a4. 8i4y s :)essg )zse ke)2ti hatalm>a Ca))e4 Lte)t. Nem=sak a
p1lg)i letmd, de a m9(szi t')ek(sei4ek )telmet s =lt ad haza is el)hetetle44 (lt szm)a. A ks+4
sz:letettek (igasztala4sg(al 4z szem>e a k'zeled+ halllal. ,-N.-p1#/
0;elmezek s *el(4yek (lt1ztak ,.../ de a =selekm4y ugya4az ma)adt.3 M) idztem e sza(akat
a>>l a >e(ezet+>+l, amelyet M)ai 19<<->a4 2)t A .arrenek m/vhez. - (gs+ :ze4et>e4 is ahh1z a
>'l=sel+h'z t)t (issza, aki egsz let>e4 a legmlye>> hatst tette mu4kssg)a. Nietzs=he g14d1latt
idzte 7'lM a (ilg 0k')71)gs, mely m) (gtele4:l gyak)a4 ismtelte magt s i4 i47i4itum *tssza a
*tkt3.
%#
M)ai )eg4ys1)1zat>a4 e)+se4 k2s)t az ')'k (isszat)s g14d1lata. A ha4g 4em egy >iz14y1s
zsa)41k1t, de ltal>a4 a k1)ltla4 hatal1m)a t')ek(+ '4k4yt szlaltat*a meg, mi4t ah1gy az idege4ek sem
(alamely k1)szakh1z s gt*h1z ta)t1z4ak, ha4em ltal>a4 a hd2tkat kp(iselik. M)ai 4em hitt
meg(lts>a4. M9(ei ppKgy >iz14y2t*k ezt, mi4t halla.
0Az iste4ek mi4d meghaltak@ m1st azt aka)*uk, l*e4 az em>e)7'l'tti em>e).3
%
- ta42ts4ak els+ 7elt
a ;ke Bthak3an sze)z+*e a>>a4 az )telem>e4 71gadta el, ah1gy az Iste4 ltal>a4 0az eszmk s az
eszm4yi ta)t1m4yt3 *ele4ti.
%$
Az em>e)7'l'tti em>e) g14d1latt az14>a4 4em tette mag(. A Cl$)
!l$O... s a 0apl8 ta4Ks2t*a, h1gy sze)z+*:k 4em 1szt1tta Ha)athust)a leg4agy1>> )em4ysgt, lehetetle44ek
(lte, h1gy az em>e) meg(ltassk a >1sszKtl.
%<
Nem >2z1tt 0K)isztuslelk9 Gaesa)3
%9
el*'(etel>e4.
K:l'4's ha4gsKllyal )tkelte le ;ulius Gaesa)t s ;zust, a <8m3an trtnt valami s a Darmin+ ez,stpnz
lap*ai4, s kptele4sg4ek ta)t1tta sze)etet4ek s u)alk1ds4ak a ki>k2tst. Az @tlet Aan'$os3an e kt7le
em>e)i tula*d14sg 'ssze7)hetetle4sgt *ele42ti meg.
0Az)t (a4 a m9(szet, h1gy 4e me4*:4k t'4k)e.3
%$"
-z az egyetle4 >iz14y1ssg, amelyhez M)ai a
(gs+kig )agaszk1- ,-N.-p1/ d1tt. A te)emt+ kpzelet te(ke4ysgt, a ki7e*ezst ta)t1tta (gs+ )tk4ek.
-z)t 7eszegette egy h1sszK lete4 t a magya) 4yel( titkait, s ez)t tud1tt a4yag4ak 7'l4yes u)a le44i az Egy
polgr vallomsai>a4 (agy a "zin$3$ hazamegy =2m9 )eg4y>e4. -z a hit ad1tt e)+t a magata)tst mi4d(gig
*ellemz+ pldtla4 e)k'l=si k'(etkezetessg)e, s a))a a szt1ikus '47egyelem)e, amelyet ;41s meste) 2gy
'sszegezett A kassai polgrok els+ 7el(14s>a4M 0Nem az a d1lg1m, h1gy kap*ak t+l:k. Az a d1lg1m, h1gy
ad*ak 4ekik.3 ,-N.-p1$/
Mrai Sndor m&vei
EmlkknyvF 5e)sek. Kassa, 191<.
Em3eri hangF 5e)sek. Kassa, 19%1.
4annerF Ein "piel in R ;il$ernF Be)li4, 19%1.
*anaszknyvF B&'(id t')t4etek.D K1si=e, 19%%.
A mszrosF Kis)eg4y. Qie4, 19%6.
Bstenek nyom3anF Egy 'tazs regnyeF Budapest, 19%$.
;3i vagy az els# szerelemF <egnyF Budapest, 19%<.
As'toraF -'tya>regnyF Budapest, 19!".
4int a hal) vagy a ngerF 5e)sek. Budapest, 19!".
A zen$,l#kF &eg4y. Budapest, 19!".
B$egen em3erekF &eg4y. I-II. Budapest, 19!1.
4/soron kv,lF Gikkek. Budapest, 19!1.
TerzF B&'(id t')t4et.D Cy1ma, 19!%.
A szegnyek iskol&aF T)tekez+ p)za. Budapest, 19!!.
A szigetF &eg4y. Budapest, 19!6.
;olhapia+F N)=k. Budapest, 19!6.
Egy polgr vallomsaiF &eg4y. I-II. Budapest, 19!6-19!#.
0aptr+sereF N)=a. Budapest, 19!#.
:ls ;'$nF &eg4y. Budapest, 19!#.
-a3alaF Gikkek, el>eszlsek. Budapest, 19!.
0apny'gati #r&ratF &eg4y. Budapest, 19!.
A !ltkenyekF &eg4y. I-II. Budapest, 19!$.
A ngy vszakF K'ltem4yek p)z>a4. Budapest, 19!<.
Eszter hagyatkaF Kt kis)eg4y. Budapest, 19!9.
"zin$3$ hazamegyF &eg4y. Budapest, 196".
:en$g&tk ;olzan83anF &eg4y. Budapest, 196".
-alan$F Sz24m9 h)1m 7el(14s>a4. Budapest, 196".
,-N.-p1$$/
Az igaziF &eg4y. Budapest, 1961.
?8 em3er s rossz em3erF T)tekez+ p)za. Cy1ma, 1961.
-assai #r&ratF Vtle2)s. Budapest, 1961.
4giaF -l>eszlsek. Budapest, 1961.
9g s !l$F T)tekez+ p)za. Budapest, 196%.
<pirat a nemzetnevels ,gy3enF Budapest, 196%.
A kassai polgrokF .)ma h)1m 7el(14s>a4, hat kp>e4. Budapest, 196%.
A gyertyk +sonkig gnekF &eg4y. Budapest, 196%.
C,ves knyvF T)tekez+ p)za. Budapest, 196!.
:asrnapi kr8nikaF Gikkek. Budapest, 196!.
"irlyF &eg4y. Budapest, 196!.
0apl8 61943>1944GF Budapest, 196#.
:arzsF Sz24*tk h)1m 7el(14s>a4. Budapest, 196#.
:erses knyvF Budapest, 196#.
A n#vrF &eg4y. Budapest, 196.
Bhlet s nemze$kF T)tekez+ p)za. Budapest, 196.
4e$vetn+F N)=k. Budapest, 196.
E'r8pa elra3lsaF T)tekez+ p)za. Budapest, 196$.
"rt#$ttekF &eg4y. I-II. Budapest, 196$-196<.
;ke Bthak3anF &eg4y h)1m 4ek>e4. A14d14, 19#%.
0apl8 6194R>19RSGF Qashi4gt14, 19#<.
Egy (r :elen+3#lF 5e)ses *tk. Qashi4gt14, 19".
"an .ennaro vreF &eg4y. Az 2) kiadsa, 19#.
0apl8 619RT>19USGF Az 2) kiadsa, 19<.
@tlet Aan'$os3anF &eg4y. N1)14t1, 19$".
<8m3an trtnt valamiF &eg4y. N1)14t1, 19$1.
Cl$) !l$OFFF EmlkezsekF N1)14t1, 19$%.
Er#st#F &eg4y. Az 2) kiadsa, 19$#.
0apl8 619UT>19SRGF N1)14t1, 19$.
A $el!in visszanzettF 5l1gat1tt (e)sek 61919 19$$D. M:4=he4, 19$<.
?'$itFFF s az 't8hangF &eg4y. M:4=he4, 19<".
?83FFF s a knyveF -gy7el(14s1s1k. M:4=he4, 19<%.
Darmin+ ez,stpnzF &eg4y. M:4=he4, 19<!.
0apl8 619SU>19T3GF M:4=he4, 19<6-19<#.
A .arrenek m/veF &eg4y kt k'tet>e4. N1)14t1, 19<<.
,-N.-p1$</
()*+,)T)"
1
C'rk8 =oltn: M)ai S4d1) :ze4ete. Bp. 199". 9$.
%
<8nay 7szl8: M)ai S4d1). Bp. 199". 1%.
!
-gy p1lg) (all1msai. 8a)madik kiads. Bp. 196". I. %#.
6
I. m. II. 1"".
#
I. m. 1!<.

I. m. 1$1.
$
I. m. %#!.
<
I. m. %%6.
9
7'k+s .yrgy: V* magya) kultK))t. Bp. 196<. %%1I%%9.
1"
0apl8 B196#- 19#$D. Ms1dik kiads. Qashi4gt14, 19<. %$6.
11
Kassai +)*)at. Bp. 1961. ##.
1%
I. m. #.
1!
I. m. 61.
16
I.. m. 19$
1#
I. m. 1!.
1
I. m. 1$.
1$
I. m. 19"-191.
1<
I. m. <".
19
I. m. 11<.
%"
I. m. <., 66.
%1
I. m. 1!.
%%
Tg s 7'ld. Bp. 196%. 1#., %!6-%!#.
%!
I. m. 19<.
%6
I. m. %"-%"$.
%#
5ls Bud4. Bp. 19!#. %$.
%
&'pi)at a 4emzet4e(els :gy>e4. Bp. 196%. %1.
%$
Napl B19#<- 19$D. Ms1dik kiads. M:4=he4, 19$$. !#.
%<
;udit... s az utha4g. M:4=he4, 19<". 1.
%9
U1.
!"
Az igazi. Bp. 1961. 1!$.
!1
;udit... s az utha4g. I. h. !!.
!%
&'pi)at a 4emzet4e(els :gy>e4, 9<.
!!
;udit... s az utha4g, !$.
!6
Napl B196#-19$D. I. m. 6".
!#
&'pi)at a 4emzet4e(els :gy>e4, 91.
!
Az igazi. %"1-%"%.
!$
&'pi)at a 4emzet4e(els :gy>e4. I. h. 1"$.
!<
Napl B196#- 19#$D. $9.
!9
Az igazi, %"$.
6"
;udit... s az utha4g, 11.
61
.ott!rie$ ;enn: S1ll die .i=htu4g das Ae>e4 >esse)4O 19##. Cesammelte Qe)ke i4 a=ht B:=he)4. M:4=he4, 19$#. 116$I11#$.
6%
Napl B19$- 19<!D. M:4=he4, 19<6-19<#. 1#!.
6!
I. m. 16$.
66
I. m. 1#9.
6#
I. m. 69.
6
Napl B19#<- 19$D. I. h. 6.
6$
La4aszk'4y(. K1si=e, 19%%. 6!.
6<
M9s1)14 k2(:l. Bp. 19!1. !.
69
M9s1)14 k2(:l. $$I$<., <".
#"
Ki)akat@ Nallm4y. I4M B1lhapia=. Bp. 19!6. 9., 1"%.
#1
U**gyak1)lat - V*d14sg. I4M Ka>ala. Bp. 19!. 11.
#%
A szak:zlet. I4M Ka>ala. 1"%.
#!
89('s k'z*tk. I4M Ka>ala. !.
#6
Mgia. Bp. 1961. 6%$.
##
I. m. !$.
#
I. m. !$<.
#$
Gsut1)a. BKutya-)eg4yD. Bp. 19!". 16!.
#<
Gsut1)a. 1#%- 1#!.
#9
-szte) hagyatka. Bp. 196!. 66.
"
.li szl. I4M -szte) hagyatka. %%1.
1
A szeg4yek isk1l*a. Bp. 19!!. 16.
%
U1. <9.
!
?:(es k'4y(. Bp. 196!. %"., 1".
6
M)i=z Hsigm14d hagyatka. I4M Ihlet s 4emzedk. Bp. 196. %9.
#
M)i=z Hsigm14d hagyatka@ Gseh1(. U1. %9., !1%.

Kala4d. BSz24m9 h)1m 7el(14s>a4.D Ms1dik kiads. Bp. 196". !$.


$
U1. 1%".
<
"+hp!lin Ala$r: Sz24hz. Magya) Gsillag, 196%. II. 69!.
9
A kassai p1lg)1k. B.)ma h)1m 7el(14s>a4.D Bp. 196%. %.
$"
A kassai p1lg)1k, 1%.
$1
I. m. 1".
$%
*oszler .yrgy: M)ai S4d1) s Kassa m2t1sza. K1)t)s, 199". 1%<.
$!
Mrley Bstvn: Klasszi=izlds (agy Kt(eszts. M)ai S4d1)M Si)ly. Magya) Gsillag, 1966. 1$#.
$6
;>... s a k'4y(e. M:4=he4, 19<%. 111.
$#
I. m. 1"<., 11%.
$
I. m. <%., 9$.
$$
Bgor "travinsky an$ <o3ert Ara!t: -Sp1siti14s a4d .e(el1pme4ts. Be)keley a4d A1s A4geles, 19<1. 1!.
$<
?ean>?a+N'es <o'ssea': Aes =147essi14s. La)is, 1<$9. 199. I Denry ?ames: Aut1>i1g)aphy. NeR W1)k, 19#. 1%. I Alain <o33e>
.rillet: Ae mi)1i) _ui )e(ie4t. La)is, 19<6. 1!.
$9
;a3its 4ihly: Ke)eszt:lkasul az leteme4. Bp. 19!9. 1<.
<"
Iste4ek 4y1m>a4. -gy utazs )eg4ye. Ms1dik kiads. Bp. 19!$. <<.
<1
Iste4ek 4y1m>a4. -gy utazs )eg4ye. Ms1dik kiads. 9".
<%
I. m. $6- $#., <!- <6.
<!
I. m. 1%!- 1%6.
<6
I. m. %1., 1!!.
<#
I. m. 16.
<
I. m. 1<.
<$
Nap4yugati +)*)at. B&eg4y.D Nizedik eze). Bp. 196!. 1!.
<<
I. h. #".
<9
I. h. 1!"., 1!#.
9"
Angyalosi .ergely: A pasti=he mi4t i4te)p)et=i I M)ai S4d1)M Szi4d>d hazamegy. Aite)atu)a 19<`1-%. 1"$.
91
U1. 1"<.
9%
U1. 1"9.
9!
Szi4d>d hazamegy. B&eg4y.D Ms1dik kiads. M:4=he4, 19$9. ".
96
I. m. 1-%.
9#
I. m. 19!.
9
I. m. 19<.
9$
I. m. 19!., 199.
9<
I. m. 196-19.
99
Angyalost .ergely: I. m. 11".
1""
Szi4d>d hazamegy. I. h. 6".
1"1
I. m. 6"-61.
1"%
I. m. 6!., 61.
1"!
I. m. 1!$., 1$$., 1"#., 1%6.
1"6
Szi4d>d hazamegy. I. h. %1.
1"#
-gy p1lg) (all1msai. II. Bp. 196". !!!.
1"
I. m. II. %<9.
1"$
I. m. I. 1#6.
1"<
Napl 196!- 1966. Bp. 196#. 61<-619.
1"9
-u)pa el)a>lsa. Bp. 196$. 161.
11"
Napl B19<- 19$#D. N1)14t1, 19$. %%1.
111
Napl B196!- 1966D. %$%.
11%
Napl B19<- 19$#D. !!.
11!
Napl B19#<- 19$D. Ms1dik kiads, #.
116
Napl B19<- 19$#D. %%.
11#
Napl B196!- 1966D. 169., 1!%., !$<.
11
Napl B19<- 19$#D. %91.
11$
?'ld, 7'ld^... -mlkezsek. N1)14t1, 19$%. %<1.
11<
-gy p1lg) (all1msai. I. 19!.
119
-u)pa el)a>lsa. 1!$., 16$.
1%"
I. m. 1%.
1%1
Napl B19$- 19<!D. %$.
1%%
Napl B19<- 19$#D. 1#1.
1%!
Napl B196#-19#D. Ms1dik kiads, 1$%.
1%6
?'ld, 7'ld^... -mlkezsek, 91.
1%#
-u)pa el)a>lsa. %9.
1%
Napl B19<- 19$#D. 6#.
1%$
?'ld, 7'ld^... -mlkezsek, !"#.
1%<
Nap4yugati +)*)at. #1.
1%9
-gy p1lg) (all1msai. I. %#%I %#!.
1!"
Napl B196#- 19#$D. Ms1dik kiads, 6.
1!1
Napl B19<- 19$#D. 169.
1!%
Napl B19$- 19<!D. 1#!.
1!!
-u)pa el)a>lsa. 1#%.
1!6
Napl B196#- 19#$D. Ms1dik kiads, 16$.
1!#
Napl B199- 19$#D. 1<1.
1!
Napl B196#- 19#$D. Ms1dik kiads, 166.
1!$
?'ld, 7'ld^... -mlkezsek. %1<.
1!<
I. m. %6<-%69.
1!9
-u)pa el)a>lsa, 1<.
16"
Nap4yugati +)*)at, 1.
161
Ptlet Ga4ud1s>a4. B&eg4y.D Ms1dik kiads. 19<1. 16$I 16<.
16%
?oseph Aonra$: A Le)s14al &e=1)d. Ma)l>1)1, 19<%. 1!.
16!
Napl B196#- 19#$D. Ms1dik kiads, %!!.
166
Napl B19<- 19$#D. %%!.
16#
An$r .i$e: ;1u)4al 1<<9- 19!9. La)is, 19#1. <".
16
-)+s2t+. B&eg4y.D Az 2) kiadsa. 19$#. 6%.
16$
Napl B19<- 19$#D. 16%.
16<
Napl B19#<- 19$D. Ms1dik kiads, 16".
169
.ott!rie$ ;enn: -)Ride)u4g a4 AleSa4de) Ae)4et-81le4ia. .as C1tt7)ied Be44 Aese>u=h. .i1ge4es Nas=he4>u=h, 19<%. 6#.
1#"
Napl B196#- 19#$D. Ms1dik kiads, %$.
1#1
A msz)1s. Qie4, 19%6. !.
1#%
I. m. <.
1#!
I. m. !".
1#6
I. m. 66.
1##
"igm'n$ Cre'$: Lszi=h1a4al2zis. ?1)d2t1ttaM Ceren+zi "n$orF Bp. Nyugat, 191%. %.
1#
B>i (agy az els+ sze)elem. V* kiads. Bp. 196!. 1"#.
1#$
I. m. %<.
1#<
I. m. %1!.
1#9
I. m. %11.
1"
I. m.%6.
11
I. m. %9".
1%
I. m. %!$.
1!
I. m. %"9.
16
I. m. %$9.
1#
I. m. !1!.
1
I. m. !!$.
1$
I. m. !6!.
1<
I. m. !6.
19
A sziget. Bp. 19!6. 1#1.
1$"
I. m. 1##.
1$1
I. m. 1$<.
1$%
I. m. 119.
1$!
I. m. %%$.
1$6
I. m. %#1-%#%.
1$#
-arinthy Crigyes: M)ai S4d1))l A sziget alkalm>l. Nyugat, 19!6. I. 1$1.
1$
A 4+(). B&eg4y.D Bp. 196. %!%.
1$$
I. m. 16$.
1$<
A gye)tyk =s14kig g4ek. B&eg4y.D Bp. 196%. %$.
1$9
I. m. .
1<"
I. m. $$.
1<1
I. m. 6#.
1<%
I. m. 1%".
1<!
I. m. 1%$.
1<6
I. m. 61.
1<#
I. m. 6!.
1<
I. m. <9.
1<$
I. m. ##.
1<<
-osztolnyi 1ezs#: St1=kh1lmi alk14y. Lesti 82)lap, 19!#. 41(em>e) 1$. I4M -u)pai kpesk'4y(. Bp. 19$9. !"$.
1<9
Idege4 em>e)ek. B&eg4y.D I. Negyedik kiads. Bp. 196!. %".
19"
I. m. I. <#.
191
I. m. I. 1%$.
19%
I. m. I. 1"<.
19!
I. m. II. $!.
196
I. m. I. 19%.
19#
I. m. I. 9$-9<.
19
I. m. I. 16.
19$
I. m. II. $.
19<
I. m. II. %<.
199
I. m. II. $%.
%""
I. m. II. #%.
%"1
I. m. II. 111.
%"%
I. m. II. 1$1.
%"!
I. m. II. %"%.
%"6
I. m. II. %"$.
%"#
I. m. II. %6"-%61.
%"
I. m. II. %-%$.
%"$
I. m. II. %9.
%"<
5as)4api k)4ika. Bp. 196!. 1<!.
%"9
I. m. %!1.
%1"
I. m. %"!.
%11
I. m. 1$!.
%1%
I. m. 1!<.
%1!
I. m. !!.
%16
I. m. 1!$.
%1#
I. m. 16!.
%1
I. m. 19.
%1$
I. m. !!.
%1<
&'pi)at a 4emzet4e(els :gy>e4. #"I#1.
%19
I. m. 6"., 6%.
%%"
I. m. $".
%%1
I. m. %.
%%%
I. m. !.
%%!
I. m. $9.
%%6
-o$olnyi ?nos: M)ai S4d1) )'pi)at)l. Magya) Gsillag, II. 196%. 66!.
%%#
-o$olnyi ?nos: I. m. 66<., 66$.
%%
Med(et4=. Bp. 196. 11.
%%$
I. m. #!- #6.
%%<
Ami a Napl>l kima)adt... Ghi=ag1 s k')4yke. Issue N1. 6. 19<9. 41(. 1<. $.
%%9
8a)mi4= ez:stp4z. B&eg4y.D M:4=he4, 19<!. 16.
%!"
Sa4 Ce44a)1 ()e. B&eg4y.D Ms1dik kiads. M:4=he4, 19$$. 16%.
%!1
I. m. 1$1.
%!%
-'l+sr "za38 Ern#: Klasszikus m1de)4sg ka)tzi4us )tkt(lat>a4. M)ai S4d1)M Sa4 Ce44a)1 ()e. V* 2)s, 199". m*us. 11%.
%!!
Bke Ithak>a4. B&eg4y h)1m 4ek>e4.D A14d14, 19#%. 1#.
%!6
I. m. %%%., %%9., %%".
%!#
I. m. 1"%.
%!
I. m. %#1.
%!$
I. m. <"-<1.
%!<
&m>a4 t')t4t (alami. B&eg4y.D N1)14t1, 19$1. !<., !- !$.
%!9
A Ca))e4ek m9(e. B&eg4y kt k'tet>e4.D N1)14t1, 19<<.1. ##.
%6"
I. m. I. %#.
%61
"rkzi .yrgy: A ze4d:l+k. M)ai S4d1) )eg4ye. Nyugat, 19!". II. 16!.
%6%
<8nay 7szl8: M)ai S4d1). $$.
%6!
Ami a Napl>l kima)adt. .. Ghi=ag1 s k')4yke. Issu= N1. #%. 19<9. de=em>e) !". $.
%66
An$r Craignea': G1=teau pa) lui-mme. La)is, 19!. 1<.
%6#
He4d:l+k. B&eg4y.D Bp. 196#. 1<9. - A Ca))e4ek m9(e. I. 1%6.
%6
I. m. %96.
%6$
I. m. 6!#.
%6<
"zer3 Antal: A 7ltke4yek. M)ai S4d1) )eg4ye. Nyugat, 19!$. I. 66".
%69
A Ca))e4ek m9(e. I. 6#<.
%#"
Napl B19#<- 19$D. Ms1dik kiads, 1$<.
%#1
A Ca))e4ek m9(e. I. #!9.
%#%
I. m. I. #6#.
%#!
I. m. II. 1%.
%#6
5as)4api k)4ika. !%<.
%##
A Ca))e4ek m9(e. II. !.
%#
I. m. II. 6%.
%#$
Ihlet s 4emzedk. %%.
%#<
A Ca))e4ek m9(e. II. #9.
%#9
I. m. II. #%.
%"
I. m. II. #%.
%1
I. m. II. <$.
%%
Ami a Napl>l kima)adt... I. h.
%!
A Ca))e4ek m9(e. II. !%1.
%6
I. m. II. 66".
%#
Crie$ri+h 0ietzs+he: .e) Qille zu) Ma=ht. 5e)su=h ei4e) UmRe)tu4g alle) Qe)te. Stuttga)t, 196. 9.
%
Crie$ri+h 0ietzs+he: Als sp)a=h Ha)athust)a. -i4 Bu=h 7:) Alle u4d Kei4e4. I4sel 5e)lag, 19<%. <1.
%$
4artin Dei$egger: Nietzs=hes Q1)t YC1tt ist t1tZ 196!. 81lzRege. ?)a4k7u)t am Mai4, 19<". %1%.
%<
.e44 dass de) Me4s=h e)l'st Re)de (14 de) &a=heM das ist mi) die B):=ke zu) h'=hste4 81774u4g. Crie$ri+h 0ietzs+he: Als sp)a=h
Ha)athust)a. -i4 Bu=h 7:) All u4d Kei4e4. 1"%.
%9
0de) )'mis=he Gsa) mit Gh)isti Seele.3 Crie$ri+h 0ietzs+he: .e) Qille zu) Ma=ht. 5e)su=h ei4e) UmRe)tu4g alle) Qe)te. #%.
%$"
0Qi) ha>e4 die Ku4st, damit Ri) 4i=ht a4 de) Qah)heit zu-g)u4de geh4.3 .e) Qille zu) Ma=ht. 5e)su=h ei4e) UmRe)tu4g alle) Qe)te.
##6.