0007-02 Soalan 1

:

’Guru pada ketika yang sama adalah seorang pelajar. Ia perlu sentiasa belajar untuk mempertingkatkan ilmu pengetahuan dan kemahirannya bagi menjadi pendidik yang profesional untuk mencapai matlamat pendidikan bertaraf dunia’

Sebagai seorang pengurus sekolah, bagaimanakah anda berusaha melahirkan guru yang profesional bagi mencapai aspirasi pendidikan bertaraf dunia ?

1

0007-02 1.0 Pendahuluan

Perubahan dan perkembangan dunia hari ini dalam pelbagai disiplin menuntut setiap individu sentiasa memandang jauh kehadapan. Sektor

pendidikan di negara kita sedang berubah secara dinamis dan dikira akan mengalami banyak perubahan dan pembaharuan menjelang abad ke-21. Matlamat menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan (center for academic excellence) di rantau asia dan juga di peringkat antarabangsa memerlukan negara meningkatkan kecemerlangan imej dan kualiti

pendidikannya ke taraf dunia atau memperolehi status "World Class Education". Pendidikan bertaraf dunia menunjukkan perkembangan dan kemajuan pesat serta dinamis pendidikan negara, khususnya dari segi kualiti, kuantiti, standard, kecemerlangan dan kredentialiti yang diakui dan diterima di peringkat antarabangsa atau dunia.

2.0

Konsep dan definisi

”Pendidikan Bertaraf Dunia” bermaksud kemampuan dan pencapaian cemerlang Malaysia dalam membangunkan sektor pendidikan untuk

mempelopori perubahan dan kemajuan dinamis dari segi; • • • Pembangunan tenaga manusia Kepesatan pertumbuhan ekonomi Pembaikan taraf dan kualiti kebajikan sosial

2

0007-02 • • • • Pemodenan dan reformasi sosial masyarakat Kecemerlangan budaya fikir dan intelektual Pembangunan teknologi dan sains Kejayaan meningkatkan kadar celik huruf yang tinggi di kalangan masyarakat.

Profesionalisma

pula

dapat

ditakrifkan

sebagai

“tingkahlaku,

kemahiran atau kualiti yang dapat menunjukkan bahawa seseorang itu mempunyai pengalaman dan standard yang tinggi yang boleh diharapkan daripada ahli sesuatu profesion itu”. Y.Bhg. Tan Sri Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, bekas Ketua Setiausaha Negara, semasa berucap di Seminar Penafsiran Semula Peranan Ahli Profesional Muslim Abad ke-21, telah menggariskan lima ciri-ciri utama yang perlu ada pada golongan profesional iaitu: • `competent' dan `well-informed', dimana seseorang itu berkemampuan mengolah maklumat dan pengetahuan yang sebegitu banyak dengan ketajaman daya analisisnya dan kemampuannya untuk berfikir secara integratif dan conceptual. Ini akan membolehkannya bertindak balas dengan cepat terhadap perkembangan pesat di sekitarnya. • mengamalkan life-long learning iaitu terus-menerus mencari ilmu

sepanjang hayat dengan tujuan menyesuaikan diri dengan dunia yang sememangnya sentiasa mengalami perubahan yang dinamik; • berupaya meramal perubahan-perubahan yang bakal berlaku dan seterusnya berwatak kreatif dan inovatif dalam menangani cabaran-

3

0007-02 cabaran baru. Kreativiti itu perlu disertai dengan keberanian untuk bertanggungjawab, yakni sanggup membuat keputusan dan sanggup menghadapi risikonya. Di samping itu, mereka juga perlu mempunyai kepekaan terhadap keadilan sosial, perpaduan nasional dan solidariti kemanusiaan sejagat; dan • memiliki harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri yang berteraskan iman yang kuat. Ini akan memungkinkannya berdaya usaha dan berdaya saing di samping mendorongnya bekerjasama dengan pihak lain. Pegangan pada iman dan agama pula akan menentukan bahawa langkah-langkah yang diambilnya atau dicadangkannya akan

mengambilkira dimensi agama, moral dan etika.

Definisi profesionalisma yang lebih mudah ialah untuk seseorang itu mengetahui tugasnya inside-out. Oleh itu ia perlu mempunyai kemahiran, kebijaksanaan dan kemampuan untuk menjalankan tugas dengan penuh disiplin, komitmen dan secara yang penuh berintegriti. Dengan lain perkataan melahirkan guru yang profesional bererti menghasilkan guru-guru yang memiliki kompetensi yang tinggi, lengkap dengan pengetahuan dan kepakaran tugas yang dilaksanakannya.

4

0007-02 3.0 Perubahan Individu

3.1

Peranjakan minda (mind shift)

Satu fenomena global yang dialami di mana-mana juga ialah setiap perubahan yang akan dilaksanakan memerlukan peranjakan minda di kalangan mereka yang terlibat untuk membawa perubahan. Penulis berpendapat perubahan kearah sesuatu yang baru memerlukan anjakan minda individu itu sendiri. Dalam beberapa kajian yang dilakukan menunjukkan golongan guru merupakan golongan yang paling sukar untuk berubah. Keadaan ini disebabkan keenggananan untuk keluar daripada kepompong selesa yang dinikmati sekian lama. Malah beberapa kajian tentang pelaksanaan KBSR mendapati sebahagian daripada kegagalannya adalah kerana guru-guru masih berpegang kepada kepercayaan dan amalan melaksanakan pengajaran berasaskan kurikulum lama. Penulis dalam usaha menyediakan sumber manusia kearah mencapai pendidikan bertaraf dunia menekankan soal perubahan minda

dikalangan guru. Setiap perjumpaan dan menyuarat yang melibatkan guru pernyataan tentang perubahan minda akan dilakukan. Bahan-bahan bercetak berkaitan dengan perubahan diedarkan secara berkala dalam buletin bulanan sekolah “Cetusan Pendidik”. Bahan-bahan yang dimuatkan termasuklah artikelartikel perubahan dunia pendidikan hari ini, koleksi penulis negara tentang pendidikan dan perkongsian maklumat.

5

0007-02 3.2 Memotivasikan Diri

Berkaitan dengan peranjakan minda ialah usaha memotivasikan diri untuk menjadi agen pembawa perubahan. Aspek ini melibatkan nilai, sikap dan kekuatan daya juang dalaman (intrinsic motivation) dalam membuat

pembaharuan tanpa terlalu bergantung kepada sistem ganjaran luaran. Dalam senario pendidikan guru masa kini, para pendidik dituntut untuk membuat pelbagai inovasi ke arah mencemerlangkan amalan pengajaran dan

pembelajaran. Ini menuntut usaha yang berterusan secara bersungguh-sungguh di kalangan mereka yang mempunyai daya ransangan kendiri yang tinggi (highly self-motivated) berteraskan kepada amalan mendidik sebagai jihad. Penulis berperanan menyediakan slot motivasi dengan menjemput pegawai pelajaran daerah, pegawai kaunseling negeri dan penceramah daripada “PERASA” bagi memberikan input kepada guru-guru. Kesan daripada program tersebut dapat dilihat dengan jelas terutamanya dari segi kesungguhan melaksanakan tugas serta sekolah. kerjasama sesama guru dalam sesuatu program

3.3

Mengubah Peranan dan Cara Bekerja

Kejayaan pelaksanaan pembelajaran di sekolah amat bergantung kepada budaya kerja seluruh komuniti di sekolah. Dalam persekitaran pembelajaran , guru menjadi sebagai pemudahcara pembelajaran, pemimpin

6

0007-02 pedagogi yang inovatif, pencetus pemikiran pelajar, dan pembimbing yang sentiasa berada di sisi untuk memandu pembelajaran pelajar. Ini berbeza dengan peranan yang dimainkan dalam konteks pembelajaran tradisional yang guru berperanan sebagai "sage on the stage". Pembelajaran lebih berpusatkan pelajar dan menggalakkan pembelajaran terarah kendiri, pada kadar sendiri dan memperolehinya secara sendiri. Pendidik guru menjadi model dimana mereka mengamalkan budaya belajar sepanjang hayat.

Mengikut Jack Welch, bekas CEO Syarikat General Electric l, dalam sesuatu organisasi , terdapat tiga kategori kumpulan warga iaitu; • “Kategori C” iaitu kumpulan warga yang berada pada tahap paling bawah dari segi prestasinya dalam sesuatu organisasi, dan mereka merupakan sehingga 10% daripada keseluruhan anggota organisasi. • “Kategori B” iaitu kumpulan pertengahan merupakan 70% dari jumlah keseluruhan warga organisasi. Mereka merupakan antara kumpulan yang terpenting kerana bilangannya yang ramai. • “Kategori A” dalam organisasi berprestasi tinggi adalah sehingga 20% dari anggota organisasi. Golongan warga dalam kumpulan ini bukan sahaja merupakan warga yang lebih berkesan, tetapi juga calon-calon yang bakal menerajui organisasi di pelbagai peringkat pada masa hadapan.

7

0007-02 Cabaran yang paling besar dalam sesuatu organisasi adalah untuk mengurus warga dalam “Kategori C”. Penulis dalam proses membentuk budaya kerja baru, menggabungkan guru-guru yang berprestasi tinggi dengan yang berprestasi rendah. Guru berprestasi tinggi ini dijadikan sebagai mentor, dimana mereka dikehendaki membimbing dan memantau guru berprestasi rendah sehingga mencapai tahap yang sewajarnya. Program ini penulis namakan ”Guru Mentor” dan proses ini telah berjalan hampir dua tahun. Perubahan yang ketara dapat dilihat dikalangan guru-guru yang terlibat.

3.4

Membina Keinsafan Sebagai Pendidik

Dalam kesungguhan guru menjalankan proses pengajaran khususnya konteks pengajaran di sekolah, dimensi sikap dan nilai hendaklah dijadikan teras kepada usaha “memanusiakan manusia” . Persoalannnya sejauh manakah dimensi ini boleh diterjemahkan oleh guru sewaktu menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Pembinaan keinsafan sebagai pendidik

mempunyai kaitannya dengan kefahaman tentang nasib masa depan bangsa dan negara dari segala segi termasuk aspek sosial, kerohanian, moral, intelek dan jasmani untuk menjadi ummah yang bertamadun. Penulis dalam situasi ini sentiasa mengingatkan kepada guru bahawa kita bukanlah seorang guru bahasa atau guru sains tetapi sebagai seorang guru yang mengajar murid mata pelajaran bahasa atau sains. Setiap orang guru harus sentiasa ingat bahawa yang diajar oleh mereka ialah murid atau insan

8

0007-02 yang dipanggil sebagai murid. Pemahaman ini menjadikan guru sentiasa berhati-hati kerana yang dihadapan mereka ialah masa depan bangsa dan

negara. Harapan negara ialah mencapai tahap negara maju menjelang 2020, maka guru harus merasai mereka berada dalam situasi pendidikan bertaraf dunia.

3.5

Pendidik berilmu

Perubahan yang berlaku dengan pantas memerlukan individu yang sentiasa belajar bagi meningkatkan memerlukan kebolehan, keupayaan maka dan sikap.

Disebabkan

kemahiran

pengetahuan,

pembelajaran

berterusan adalah penting untuk menjadi seseorang itu lebih professional dan sentiasa relevan mengikut perubahan masa. Pengetahuan dikalangan individu merupakan kunci kepada kejayaan dalam sesebuah organisasi. Justru itu,

organisasi di mana anggotanya sentiasa mencari ilmu pengetahuan akan berusaha mencapai matlamat yang mereka kehendaki. Ilmu pengetahuan bagi setiap individu akan meningkatkan lagi kompetensi dalam melaksanakan tugas. Pengetahuan yang diperolehi oleh setiap individu dalam sesebuah organisasi dapat memperkuatkan kemahiran bagi menghadapi cabaran serta mewujudkan peluang baru di masa hadapan. Di Amerika Syarikat yang dianggap negara paling maju dari segi perkembangan teknologinya, sebilangan besar gurunya masih menghadapi

masalah phobia komputer dan kebanyakan kes “teachers burn-out” dikatakan

9

0007-02 berkaitan dengan pengenalan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah (Northrup & Little, 1996). Penulis berpendapat, selaras dengan perubahan era multimedia dan teknologi maklumat, guru-guru perlu di reformasikan supaya ia benar-benar mampu menjadi agen perubahan kepada budaya literasi teknologi, khususnya bagi melahirkan masyarakat yang celik komputer dan bersikap terbuka bagi mengembangkan budaya saintifik. Justru itu, penulis menyediakan ruang dalam perkembangan staf khusus untuk guru mendalami ilmu komputer. Guru yang langsung tiada kemahiran asas dibenarkan menghadiri kursus sama ada yang dianjurkan oleh JPN atau PPD disamping kursus dalaman diperingkat sekolah. Guru-guru yang mahir komputer dijadikan fasilitator yang berfungsi secara langsung membimbing guru yang kurang mahir. Kursus dalaman bagi mengetengahkan idea baru yang berkaitan dengan teknologi maklumat juga diadakan supaya guru sentiasa peka dengan perkembangan terkini. Ini termasuklah mewujudkan hubungan guru-murid melalui penggunaan e-mail. Pelajar dan guru boleh terus berhubung selepas waktu sekolah atau waktu cuti persekolahn dalam pelajaran melalui e-mail. bagi membincangkan masalah

10

0007-02 4.0 Menentukan hala tuju yang jelas

4.1

Pembinaan Visi, Misi dan Dasar Sekolah

Tugas yang jelas bertolak dari sasaran atau matlamat yang jelas terhadap apa yang ingin dicapai oleh sesebuah organisasi. Sehubungan dengan itu, setiap anggota dalam sekolah harus memahami akan perkongsian misi dan visi sekolah. Organisasi yang berjaya menghasilkan aspirasi bersama

sebenarnya telah berjaya menjadi sebuah organisasi pembelajaran. Ini adalah kerana aspirasi bersama berfungsi membangkitkan dan mengarahkan individu kearah satu matlamat. Peter Senge dalam buku School That Learn (Senge, 2000:5) menjelaskan bahawa dalam jangka masa yang panjang manusia yang bersatu di bawah aspirasi yang sama akan menunjukkan pencapaian yang terbaik. Penulis dalam urusan menjana pembinaan visi dan misi telah melibatkan seluruh warga sekolah supaya mereka dapat merasai peranan yang harus dimainkan bagi menjayakannya. Pembinaan visi dan misi ini juga adalah berbentuk menuju kearah negara maju dan bertaraf dunia. Hasil gabungan warga sekolah maka terbentuklah visinya iaitu; ”Sekolah Menjadi Sebuah Institusi Gemilang Menjelang 2010” . Semasa perhimpunan dan mesyuarat

diingatkan bahawa peranan guru adalah; 1. Menjana pelajar untuk keperluan negara. 2. Melahirkan pelajar yang berilmu, berketrampilan dan berakhlak mulia.

11

0007-02

3. Memberi peluang yang maksimum kepada pelajar untuk menimba ilmu. Pembinaan misi sekolah juga adalah berfokus kepada membina sekolah sebagai wadah melahirkan warga yang menjiwai dan menjana

kegemilangan ilmu. Justru, guru mestilah komited lantas berusaha menggilap potensi dan menerapkan nilai-nilai kecemerlangan, berdaya saing, keunggulan sahsiah serta jati diri yang kental untuk mewujudkan masyarakat berteknologi, berinovatif dan kreatif berteraskan iman dan takwa.

4.2

Perancangan Strategik

Lazimnya organisasi yang ingin mencapai kejayaan perlu membuat perancangan strategik, begitulah juga dengan proses melahirkan guru yang profesional. Dalam membuat perancangan, pembahagian bidang tugas

dinyatakan dengan jelas. Bagi penulis apabila tugas dinyatakan dengan jelas maka seseorang itu tidak akan tertanya-tanya tentang apa yang perlu dilakukan bila melaksanakannya. Walau bagaimanapun, pembahagian dan skop tugas yang jelas tidaklah bermakna semua tugas dalam sekolah diasingkan mengikut unit atau bahagian tertentu sehingga seseorang guru melihat gambaran yang sempit dan tidak melihat organisasi itu secara keseluruhannya.

12

0007-02 Pemahaman serta penghayatan pernyataan hala tuju dan matlamat seperti dinyatakan di atas amat penting kerana hal inilah yang akan menentukan sama ada kerja-kerja operasional harian menghala ke arah suatu sasaran yang jelas atau cuma untuk mengisi masa dan ruang bekerja yang ada (Dilenschneider, 1992). Sementara itu mengingatkan matlamat yang hendak

dicapai merupakan prinsip yang perlu ada pada orang yang berjaya atau ’efektif’ dalam kehidupan, samada dalam suatu organisasi atau sebagai seorang individu (Covey, 1989).

4.3

Pembinaan Dasar Sekolah

Melahirkan guru yang profesionalisma bagi membangunkan sistem pendidikan bertaraf dunia harus diperjelaskan kepada guru melalui pembinaan dasar sekolah yang merangkumi aspek kurikulum, kokurikulum dan juga sahsiah. Dasar ini sentiasa diingatkan kepada warga pendidik melalui paparan dalam takwim sekolah dan juga diperjelaskan secara terperinci dalam mesyuarat guru. Selari dengan pembinaan dasar sekolah dalam bidang tersebut, diperjelaskan juga strategi perlaksanaannya, aktiviti-aktiviti yang sepatutnya

dilakukan dan sasaran yang hendak dicapai. Menerusi dasar ini guru-guru akan lebih bersikap profesional dalam melaksanakan tugas mereka bagi menjayakan hasrat negara kearah pendidikan bertaraf dunia.

13

0007-02 Penulis bersama dengan penolong kanan, guru kanan mata pelajaran serta guru-guru penyelaras setiap bahagian telah menghasilkan dasar seperti berikut:

A. Dasar Kurikulum P&P yang gemilang dan berkesan. Pencapaian akademik gemilang. Pelbagai kecerdasan 100% Sains dan Teknologi bagi tingkatan 4 dan 5 PPSMI berkesan Akur kurikulum terkini Rancangan pelajaran terkini. Tepat masa Inovatif dan kreatif dalam P&P Demokratik dan tiada diskriminasi. Head count Penganugerahan P&P berbantu teknologi Tugasan/latihan yang mencukupi dan berkesan. Pencerapan berterusan Jejak kasih Pengukuhan/pemulihan Ko-akademik Pembelajaran koperatif Projek NILAM Pemulihan jawi dan Al-quran SPM – pencapaian 100%, minimum gred C dalam semua subjek. PMR – pencapaian 100%, minima gred B dalam semua subjek Peperiksaan Dalaman – Capai 60% markah dalam semua subjek

DASAR

STRATEGI

AKTIVITI

SKT

14

0007-02

B. Dasar Kokurikulum Wajib persatuan/kelab Unit uniform Permainan Minimum 2 jam/minggu Cungkil kegemilangan Akur dengan peraturan yang berkuatkuasa Kepelbagaian persatuan/kelab /Unit Uniform /permainan Hari KoKurikulum Mingguan- Rabu Perhimpunan mingguan -dikelolakan oleh Unit Beruniform Penyertaan dan kejayaan Penganugerahan Perkhemahan Unit Beruniform Sukan Tahunan/ SukanTara Merentas Desa Football and Netball Fiesta Permainan – minima 4 johan daerah P. Seragam – minima 1 johan negeri Ko-akademik – minima 3 johan daerah

DASAR

STRATEGI

AKTIVITI

SKT

C. Dasar Sahsiah Ilmu, amal dan iman Pelbagai potensi /kebolehan /bakat Peka dan bermaklumat Sihat, ceria dan segak Akur dengan peraturan yang berkuatkuasa Peluang kepimpinan – seorang pelajar 1 jawatan utama Ketrampilan/watak diri Bimbingan dan kaunseling Penganugerahan Kursus kepimpinan Organisasi kelas/ketua kelas Bimbingan individu/kelompok Koridor bermaklumat Kem motivasi 0% kesalahan berat Berbudaya cemerlang Berperkerti terpuji

DASAR

STRATEGI

AKTIVITI

SKT

15

0007-02

Penulis yakin dengan pemahaman terhadap dasar diatas

yang

menjurus kepada P&P gemilang dan berkesan akan mendorong guru agar bertindak lebih profesional kearah menjayakan pendidikan yang berkualiti. Penjelasan terhadap strategi yang perlu dilaksanakan juga memberikan kefahaman yang jelas kepada guru untuk bertindak kearah mencapai hasrat pendidikan bertaraf dunia khususnya yang menekankan soal inovatif dan kreatif dalam P&P.

5.0

Reformasi pelbagai aspek pelajaran 5.1 Budaya mengajar

Golongan pendidik di negara ini amat mustahak diingat betapa perlunya sentiasa menghidupkan motivasi diri dengan menguatkan keazaman dan sedia menghadapi cabaran-cabaran baru, disamping meningkatkan kewibawaan keilmuan mereka sebagai golongan pendidik yang dihormati dan disanjungi oleh murid, ibubapa dan masyarakat. Budaya mengajar yang masih bersifat usang, tradisional dan kurang berkesan menangani masalah asas pendidikan seperti buta huruf, buta budaya, buta ilmu adalah di antara krisis pendidikan yang mencerminkan krisis profesionalisme perguruan di negara-negara membangun khususnya di

Malaysia, memerlukan resolusi yang lebih redikal dilakukan. Profesyen perguruan boleh dikatakan tidak banyak mengalami perubahan dari segi inovasi

16

0007-02 dari segi teknologi walaupun perkembangan teknologi maklumat berlaku dengan pesatnya dan dalam sektor-sektor lain. Pendidikan bertaraf dunia adalah satu wawasan unggul bagi mereformasikan pelbagai aspek pengajaran dan pembelajaran di semua peringkat. Ini termasuklah membaiki :
• • •

Kualiti pengajaran Kualiti perkembangan dan kebajikan pelajar Kualiti persekitaran budaya pelajar dan organisasi Penulis telah menjelaskan dan mempraktik suasana bagaimana

menjadi pendidik yang perihatin. Penerangan yang jelas dalam mesyuarat kurikulum meminta supaya setiap orang guru supaya teliti setiap tindakan

bermula daripada memasuki kelas. Antara perkara yang perlu diberikan penekanan ialah : 1. Penerokaan Fizikal – iaitu faktor ketrampilan guru, berwajah ceria, warna pakaian dan latarbelakang kelas yang lembut. 2. Penampilan Psaikologikal – terokai zon yang samar seperti cara memasuki kelas dari arah kiri di mana otak kiri akan terangsang. Kedudukan mestilah berdiri, ada berlaku pergerakan, lihat pandangan mata murid dan memohon doa. Menulis objektif pelajaran supaya murid terfokus dan sedar apa yang harus mereka capai dan sekali gus terbuka hati mereka untuk belajar.

17

0007-02 3. Penutupan Pengajaran – haruslah ada rumusan, menjalankan penilaian, rangsangan memberikan terhadap sedikit kerja gambaran dan pelajaran yang hari esok, penting

rumah

paling

mententeramkan emosi murid.

Dalam menuju alaf baru pendidikan bertaraf dunia paradigma pendidikan perlukan anjakan yang dapat mendorong para pendidik memainkan peranan mereka dengan lebih agresif dan progresif. Paradigma pendidikan perlu diubah daripada menerima kepada mencipta atau mencari, daripada ketaatan kepada komitmen , daripada individu kepada perkongsian, daripada rutin kepada inovatif dan kreatif, daripada reaktif kepada proaktif dan daripada pasif kepada progresif. Justru bagi mencapai tahap guru profesional maka setiap orang guru harus bersedia mendalami ilmu pengetahuan semasa. Penulis sentiasa mengingatkan guru supaya banyak membaca dan mendapat maklumat terkini bagi menyediakan diri agar pendidikan di Malaysia diiktiraf sebagai pendidikan berkualiti. Program budaya membaca bagi guru bermula dengan, setiap dua minggu sekali seorang guru dikehendaki membuat ulasan buku di perhimpunan pagi. Program ini menjadikan guru terpaksa mencari waktu untuk membaca yang bererti pengetahuan guru itu pasti akan bertambah. Ini adalah langkah

mempersiapkan diri guru bagi menghadapi perubahan masa depan. Cara gaya bertindak yang membawa kejayaan hari ini mungkin menjadi penghalang kepada

18

0007-02 kejayaan hari esok, Justru, kita perlu bersedia untuk berubah (Mohd Fadzilah: 1996)

5.2

Kesungguhan Guru Dalam Proses Pengajaran

Mengikut Slavin (l997) kesungguhan guru dalam proses keberkesanan pengajaran bergantung kepada 4 faktor, iaitu QAIT (Quality, Appropriateness, Incentive, Time) yang bemaksud:

a. Kualiti Pengajaran (Quality of Instruction): iaitu kualiti maklumat dan kemahiran guru di dalam mempersembahkan pengajaran supaya pelajar mudah memahami pelajarannya

b. Aras

Pengajaran (Appropriate Level of Instruction):

yang memberi

makna kesesuaian pengajaran guru dengan kebolehan pelajar dan kesediaan pelajar untuk belajar pelajaran yang baru.

c. Insentif (Incentive): merujuk kepada kebolehan guru untuk memotivasi pelajar untuk terus belajar, menyiapkan kerja rumah dan tugas yang lain.

d. Masa (Time): adalah jumlah masa yang diperuntukan oleh guru untuk pengajaran.

19

0007-02 Oleh itu kesungguhan guru dalam proses pengajaran adalah elemen yang penting bagi mempastikan kecemerlangan sekolah. Namun kajian-kajian yang lepas mendapati ada guru yang telah ‘burn out’ setelah lama mengajar. Terdapat juga guru yang tidak bermotivasi dan ‘hilang minat’ untuk mengajar. Jika perkara ini tidak diatasi ianya akan menjadi duri dalam daging kepada sekolah khasnya dalam mengekalkan sekolah sebagai sekolah cemerlang yang berfungsi membekalkan tenaga mahir masa depan. Penulis telah berusaha menyediakan peluang-peluang latihan,

pemantauan dan penambahbaikan untuk mencapai tujuan serta menjayakan kelas, disamping membenarkan sedikit toleren dalam perlaksanaan terhadap sebarang perkara yang baru. Bantuan secara berterusan kepada guru dalam perlaksanaan kaedah baru diutamakan kerana penulis sedar mereka perlukan masa dan bimbingan. Disamping itu penulis juga sentiasa melakukan

pemantauan berfokus bersama-sama penolong kanan serta maklumkan maklumat terkini dalam kurikulum dan pengajaran terhadap sebarang maklumat yang relevan kepada guru.

5.3

Pembelajaran Berkumpulan

Pembelajaran terus menerus secara berkumpulan (team learning) memberi erti bahawa pelbagai pendapat individu dikumpul menjadi kemahiran kolektif. Belajar mengenali keutamaan sesuatu hal seperti bagaimana untuk hidup dan menjadi guru yang efektif amat penting dilaksanakan dalam kumpulan.

20

0007-02 Keadaan ini menggalakkan guru-guru berikut; berperanan secara aktif dalam menerapkan informasi menjalankan refleksi terhadap sesuatu perkara yang lepas untuk mengisi pembelajaran masa depan mendapatkan andaian-andaian atau dapatan-dapatan terbaik sentiasa melakukan perkara-perkara

dalam penyelesaian Penulis dalam urusan membentuk kumpulan ini telah memulakan

dialog atau perbincangan sebelum melaksanakan sesuatu perubahan. Bagi penulis sekolah merupakan sebuah organisasi pembelajaran dan guru-guru mestilah membina harapan bersama bagi melaksanakan sesuatu tindakan. Sekolah yang berjaya dan cemerlang berpunca daripada suatu kesatuan yang kukuh. Individu yang berada dalam kumpulan yang besar, bersatu dan berkembang adalah jebih berfungsi daripada tindakan persaorangan.

Sehubungan dengan itu,

Penulis amat yakin melalui dialog atau

perbincangan bersama-sama guru mampu mendorong kearah tindakan yang melampaui batas biasa dan berkebolehan memecahkan permasalahan yang rumit, dimana keadaan ini amat sukar dilakukan secara individu. Pertukaran idea, pengalaman dan pendekatan merupakan perkara yang sering berlaku dalam bentuk kumpulan. Hasil suatu kumpulan selalunya lebih baik daripada kerja persaorangan.

21

0007-02

5.4

Kajian Tindakan

Program in bertujuan membiasakan guru membuat kajian berdasarkan masalah yang mereka hadapi sewaktu berada di sekolah. Sesuatu masalah tidak akan dapat diatasi jika hanya berdasarkan kepada andaian. Justru menerusi kajian tindakan yang dijalankan, guru-guru akan sentiasa mencari jalan terbaik bagi menyelesaikan sesuatu kelemahan pelajar. Program ini menggalakkan guru belajar, berbincang dan mencari idea-idea baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Proses penyediaan kajian tidak akan sempurna tanpa adanya bimbingan daripada individu yang lebih berpengalaman. Guru-guru digalakkan menghadiri kursus penyediaan kajian. Program ini diteruskan setiap tahun dengan guru yang berbeza menghadiri kursus. Organisasi pembelajaran yang wujud dalam kajian tindakan banyak membantu mempertingkatkan akademik pelajar.

6.0

Membina Jaringan Komuniti Pembelajaran 6.1 Pemuafakatan profesional

Kebiasaan membentuk jaringan atau pemuafakatan profesional yang juga disebuat sebagai "collegiality" adalah suatu perkara baru dalam kehidupan guru-guru kita. Pendidikan guru masa depan memerlukan sistem jaringan yang

22

0007-02 berkesan untuk menjadi medan bertukar fikiran dan memperbaiki amalan dalam mengendali tugas dan tanggungjawab khasnya dalam keadaan yang serba pantas berubah. Penulis telah membentuk jaringan komuniti pembelajaran diperingkat sekolah supaya setiap orang guru bersedia untuk berkongsi pengalaman.

Jaringan ini akan berkembang bagi membentuk hubungan global di kalangan pendidik dan pihak lain. Pokoknya, jaringan komuniti pembelajaran menjadi

teras kepada “smart partnership” antara semua pihak yang prihatin terhadap pendidikan dan nasib masa depan generasi mendatang.

6.2

Teacher On Line

Program ”Teacher On Line” bertujuan menyelesaikan masalah semasa yang dihadapi oleh pelajar, terutamanya apa yang diajarkan oleh guru pada hari tersebut. Program ini menuntut semua guru mempunyai e-mail sendiri. Guru-guru mestilah mahir bukan saja menggunakan e-mail secara biasa tetapi juga mereka mestilah tahu menjawab soalan pelajar dengan melakukan sambungan (link) dan sangkutan(attached) dokumen. Program ini memerlukan kepakaran dalam ICT bagi setiap orang guru dan juga setiap orang murid. Penulis telah membuat soal selidik pengunaan e-mail dan kadar kemampuan guru melaksanakannya. Bagi guru yang berada dalam tahap rendah, kursus khas dijalankan oleh guru IT bagi mengajar guru tersebut tatacara penggunaan e-mail secara berkesan.

23

0007-02 6.3 Kemudahan Fizikal

Proses membina profesionalisma bagi mencapai hasrat pendidikan bertaraf dunia tidak dapat diasingkan daripada aspek kemudahan fizikal, khususnya kemudahan teknologi yang masih menjadi salah satu cabaran kepada kita. Penyediaan teknologi ke bilik darjah serta perancangan tenaga manusia kearah pembestarian pembelajaran melalui penggunaan teknologi komputer menagih kos yang amat tinggi. Negara maju seperti Amerika Syarikat, Kanada dan United Kingdom memperlihatkan penglibatan pihak swasta dan badan korporat bagi menanggung kos secara “partnership” dengan institusi persekolahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran berbantukan

teknologi komputer dan telekomunikasi. Projek Sekolah Barnaby South 2000 di Kanada adalah contoh yang jelas tentang perkongsian bestari antara pihak sekolah, komuniti dan korporat dalam merealisasikan konsep tersebut. Persoalannya, sejauhmanakah “smart partnership” ini dapat dilaksanakan dalam konteks pendidikan kita di Malaysia? Penulis dalam melaksanakan proses ini telah menggunakan PIBG sebagai saluran utama. Yang Dipertua PIBG sekolah merupakan orang yang berpengaruh dan seorang ahli perniagaan yang dikenali ramai, justru beliau merupakan orang perantaraan sekolah dengan komuniti. Sebarang bantuan khususnya dalam mencemerlangkan akademik mendapat sokongan yang jitu dari komuniti serta pihak atasan.

24

0007-02 Penutup.

Penulis dalam melaksanakan tugas sebagai pengurus sekolah telah melakukan penumpuan perubahan dari segi individu, penetapan halatuju sekolah, reformasi pelbagai aspek berkaitan pengajaran guru dan pembinaan jaringan komuniti bagi mencapai dan membentuk guru yang profesional kearah pendidikan bertaraf dunia. Semua huraian yang dinyatakan di atas amat penting dan sesuai dengan persekitaran guru di sekolah penulis. Kajian dari pembinaan SWOT analisis yang telah dibuat menetapkan perkara yang diutarakan diatas adalah perkara-perkara yang mesti diutamakan bagi membina generasi baru pendidik di sini. Kejayaan demi kejayaan telah dicapai sama ada dalam

pencapaian akademik, kokurikulum atau sahsiah. Buktinya amat jelas dengan peningkatan PMR baru-baru ini yang menduduki tempat kedua daerah selepas sekolah berasrama penuh. Peningkatan dalam kokurikulum juga amat ketara iaitu menjadi Johan Pertandingan Paluan Kompang dan Formasi peringkat negeri dan tempat ketiga diperingkat kebangsaan. Kami amat yakin walau pun sebagai sebuah sekolah harian biasa namun dengan program peningkatan

profesionalisma guru yang telah diutarakan diatas, kami mampu bersaing dengan sekolah berasrama penuh di daerah ini.

25

0007-02 Rujukan: Alimuddin bin Mohd Dom (2006), Outstanding Leaders: Membina Sekolah Cemerlang, Putrajaya,JNM. Blase Joseph, Bringing Out the Best in Teachers, What Effective Principals Do, Corwin Press, California, 2000, Mohd Fadzilah Kamsah (1996), Prinsip Dan Teknik Pengurusan Yang Cemerlang, Sri Kembangan: Excel Training & Consultancy Malaysia. Md. Fiah bin Md Jamin, Penerapan Amalan ”Organisasi Pembelajaran” di Sekolah-sekolah di Malaysia, Satu Tinjauan Teoritikal; Jurnal Pendidikan PKPSM, Julai 2006 Rahimah Hj Ahmad dan Tie Fatt Hee (2004), Principalship and School Management,Universiti Malaya, Kuala Lumpur Senge ,P (2000) ; Schools That Learn, New York, Doubleday. Mohd Yazid Yusof et al., (2007).Kertas Seminar Sekolah Berkesan.- Sekolah Berkesan. Retrieved 2 April 2007, from http://yik.itgo.com/text/sek_berkesan.html Nik Zafri bin Abdul Majid, Learning Organisation, Siri K-Ekonomi, Daya Usaha Strategik dan Wawasan 2020. Retrieved 2 April 2007, from http://www.geocities.com/nikzafri/lo.html

26

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful