You are on page 1of 7

Sveučilište u Zagrebu

Ekonomski fakultet – Zagreb
Matea Iveković
JMBAG: !"#$%#&
'olegi(: )inan*i(ske institu*i(e i tr+išta
Mentor: ,r- s*- Jakša 'rišto
./01E,2/A 0,0B/A3A4JA BA4'034I5 '/E,I6A
BA4'034I '/E,I6 (e finan*i(ski instrument ko(im banka kao kre7itor 8v(erovnik9 :a(mo7ava*;
ustu<a o7re=eni i:nos novčani> sre7stava n(e:inom komitentu 87e<itoru9 :a(mo<rim*u9 7u+niku; u:
obve:u 7a (o( on ta( nova* vrati u 7ogovorenom roku i <lati <ri<a7a(uće kamate-
Banka se obe:u(e korisniku kre7ita staviti na ras<olagan(e o7re=eni i:nos novčani> sre7stava na
o7re=eno ili neo7re=eno vri(eme9 a korisnik se obve:u(e ban*i <latiti kamatu i vratiti 7obiveni i:nos
nov*a u vri(eme i na način kako (e 7ogvoreno- Za bankovni kre7it va+no (e 7a (e kre7itor banka9 7a
se o7obrava u nov*u9 uvi(ek (e na<latan9 7a <osto(i obve:a n(egova vraćan(a u utvr=enom roku9 7a
7u+nik <laća kamatu i 7a (e :akl(učen <isanim ugovorom- 07obravan(e kre7ita (e bit bankovnog
<oslovan(a9 kre7iti su na(va+ni(a imovina banaka9 na(va+ni(i i:vor n(i>ovi> <ri>o7a i troškova-
.o(am bankovni kre7it obu>vaća i ostale kre7itne osnose u obliku 7u+nički> vri(e7nosni>
<a<ira8:a7u+ni*a;9 nenovčane kr7ite u obliku ak*e<ata i avala9 komer*i(alne ? trgovačke kre7ite
<o7u:eća i slično-
403A
2loga kre7ita u gos<o7arskom +ivotu ???? komer*i(alne 87e<o:itne9 kre7itne; banke
Zbog konkuren*i(e i rasta <rometa9 kre7it <osta(e kl(učni element <oslovnog *iklusa- .o7u:eća
omugućava(u ku<*ima vri(eme 7a <late ku<l(enu robu (er bi be: kre7ita sman(ila <roi:vo7n(a9
:a<oslenost9 <laće9-- .ro7avač i ku<a* <oslu(u u kre7itnom okru+en(u- 're7it omugućava ku<ovinu
robe :a <otrošn(u ili :a <roi:vo7n(u i on7a ka7a nema nov*a9 ka7a (e ekonomi(a slaba9 a vraćan(e
kre7ita ka7a ekonomi(a o(ača- 're7it (e trošak ko(i se ugra=u(e u *i(enu <roi:vo7a i usluga a
o7uvi(ek (e i etički u<itan (er <ro7u*ira :a7u+enost-
.otrošački? kon:umni kre7it: 'ratkoročni i sr7n(oročni kre7iti fi:ičkim osobama s rokom o7 (e7ne
7o <et go7ina9 ko(i se o7obrava(u :a ku<n(u tra(ni> <otrošni> 7obara- 6ra(na <otrošna 7obra ima(u
osobine <otrošne robe ali i ka<italni> ulagan(a (er se koriste 8troše; više go7ina9 kao što (e sluča( s
nam(ešta(em9 automobilima i <lovilima9 bi(elom i *rnom te>nikom i sl- 2običa(eno se ra7i o 7obrima
veće vri(e7nosti :a či(u (e ku<ovinu <otrebno šte7(eti 7u+e vri(eme<a kre7it omogućava n(i>ovu be:
<ret>o7ne šte7n(e i i:na7 ras<olo+ive ku<ovne moći gra=ana9 a ot<altom kre7ita gra=ani nakna7no i
<risilno šte7e- 'o7 kre7ita s ot<latom u ratama korisniku se o7obrava fiksni i:nos kre7ita ko(i se
ot<aću(e u utvr=enom roku i većem bro(u rata- )inan*i(ske institu*(e i ovlašteni kre7itni <osre7ni*i
o7obrava(u nam(enske novčane <otrošačke kre7ite ko(i se mogu koristiti samo :a ku<ovinu točno
o7re=ene robe- 'orisnik ne 7obiva nova* i:ravno već ku<u(e tra(na <otrošna 7obra9 a kre7itor na
osnovi <re7računa9 a :a račun ku<*a9 <ro7avatel(u <laća iu o7obrenog kre7ita- .roi:vo=ačke kre7ite
o7obrava(u i <roi:vo=ači tra(ni> <otrošni> 7obara ili trgovačke kuće <ro7a(om robe na ot<latu-
.otroašči kre7iti ima(u veliko so*i(alno ali i ekonomsko :načen(e9 <osebno u :eml(ama sa velikom
<onu7om tra(ni> <otrošni> 7obara- Sna+an su <okretač ekonomi(e (er <otiču <otrošn(u9 a time i
<roi:vo7n(u <a ut(eču na <rivre7nu aktivnost- 3a+no su sre7stvo konkurentske borbe i <ovećan(a
<ro7a(e- 3eć sama mogućnost ku<ovine neke robe na kre7it kom<arativna (e <re7nost- 403A
'ratkoročni bankovni kre7it? osigurava(u sre7stva :a <revla7avan(e kratkoročne <otrebe :a
likvi7nošću 8<rim(eri*e :a is<latu <laća9 <laćan(e 7obavl(ača; i obrtna sre7stva? S6A/A
'ratkoročni bankovni kre7it? ko7 o7obravan(a kratkoročnog kre7ita :a banku (e osnovno 7a vo7i
računa o načelu likvi7nosti i sigurnosti u n(enom <oslovan(u o7nosno 7a osigura vraćan(e o7obrenog
kratkoročnog kre7ita <o isteku roka o7obrenog kre7ita- 2 tu svr>u banka re7ovito is<itu(e kre7itnu
s<osobnost i bonitet tra+io*a kre7ita- 0na anali:ira *(eloku<no <oslovan(e9 likvi7nost9 rentabilnost i
ure7nost u i:vršavan(u <reu:eti> obave:a tra+io*a kratkoročni> kre7ita i kre7it o7obrava onom
tra+io*u ko(i svo(im <oslovan(em i imovinom <ru+a sve garan*i(e 7a će kre7it vratiti u ugovorenom
roku- &##
0ni su ve:ani :a <ovremena obrtna sre7stva i novčani <romet i svr>a im (e osiguran(e tekuće
likvi7nosti <roi:vo7n(e i <rometa--
07obravan(em kratkoročnog kre7ita banka kreira novu količinu nov*a i n(ome <ovećava <osto(eću
novčanu masu ko(a 7irektno ut(eče na robno?novčane o7nose na tr+ištu-
'omer*i(alne 87e<o:itne9 kre7itne; banke su banke kratkoročnog kre7itiran(a <roi:vo7n(e i <rometa-
0ne o7obrava(u kratkoročne kre7ite nosio*ima <rivre7ne aktivnosti ko(ima su u o7re=enom
vremenu novčana sre7stva neo<>o7no <otrebna-
/(ešava(ući :a>t(eve <o7u:eća :a kratkoročni kre7it9 komer*i(alne banke kontrolira(u ra7 <o7u:eća-
Svo(om selektivnom ulogom komer*i(alna banka i7abire m(esto ulagan(a sre7stava i kre7itira onu
<roi:vo7n(u i <romet ko(i će se <o:itivno o7ra:iti na stabilnost i inten:itet <rivre7ni> kretan(a- %$
,ugoročni kre7iti
,ugoročni kre7iti su <o(e7inačni kre7iti banaka <o7u:ećima9 gra=anima i 7r+avi s rokom ot<late
7ul(im o7 (e7nog 7ana- ,ugoročnim kre7itima se finan*ira(u ulagan(a korisnika u nova <roi:vo7na
<ostro(en(a ili <roširen(e <osto(eće <roi:vo7n(e9 u ra:vo(ne <rograme9 u i:gra7n(u ili ku<ovinu
<oslovni> i stambeni> nekretnina9 :a <ribavl(an(e fiksne aktive i finan*iran(e tra(ni> obrtni>
sre7stava- ,ugoročno bankovno kre7itiran(e omogućava <ovećan(e <roi:vo7n(e9 ra:vo( i rast
<rivre7e i B,.?a- 4a(česšće se finan*ira ra:vo( <rivre7ni> <o7u:eća9 kru<na 7r+avna ulagan(a u
ra:vo(9 i:gra7n(a i ku<ovina stambeni> i <oslovni> <rostora- 6akve nam(ene :a>ti(eva(u velika
novčana ulagan(a u 7ugom roku9 7uga su ra:7obl(a i:gra7n(e9 aktviran(a i eks<loata*i(e ulagan(a <a
su i bankovni> kre7iti rokovima i ostalim uv(etima tome <rilago=eni (e rkorisni*ima 7a(u 7ovol(no
vremena 7a <ovrate ulagan(e i ot<late 7ug-
,ugoročni kre7iti u o7nosu na kratkoročne ima(u sl(e7eća s<e*ifična obil(e+(a:
?i:vor finan*iran(a 7ugoročni> kre7ita (e šte7n(a- Zbog ročne transforma*i(e9 banke 7ugoročne
kre7ite 7i(elom finan*ira(u i i: kratkoročni> i:vora
? viša (e kamatna sto<a (er se u n(u ukl(uču(e viša <remi(a ri:ika ko(om se na7okna=u(e veća
i:lo+enost kre7itora ri:iku u 7ugom roku kre7ita
?banka <ri(e o7obravan(a utvr=u(e u što će kre7it biti ulo+en9 :a vri(eme kre7ita <rati n(egovu
nam(ensku u<otrebu9 a nakon korišten(a ga <rati 8monitoring; :bog :aštite o7 kre7itnog ri:ika
? ot<lata ovisi o uku<nom <oslovan(u i imovini 7u+nika9 a ne samo o kre7itnom ob(ektu- Zato9 u:
>i<oteku9 7u+nik mora 7ati i 7ruga kre7itna osiguran(a-
? ko<leksni(a (e 7okumenta*i(a9 a <ro*e7ura o7obravan(a kre7ita (e slo+eni(a
? 7os<i(eće i mo7el ot<late ko(i se <rema 7u+nikovim mogućnostima9 karakteristikama ulagan(a i
s<osobnosti <ro(ekta 7a generira sre7stva :a ot<latu
? u 7ugom roku svašta se mo+e 7ogo7iti <a su i ugovori o 7ugoročnim kre7itima slo+eni(i i u <ravilu
restriktivni :a 7u+nika
? banke često 7u+niku <ostavl(a(u ograničen(a novog :a7u+ivan(a i 7ruga ograničen(a (er kontrolom
n(egovog <oslovan(a osigurava(u vraćan(e svog kre7ita
4a(:astu<l(eni(i 7ugoročni kre7iti su: investi*i(ski kre7iti 9 >i<otekarni9 gra=evinski9 kre7iti :a
tra(naa obrtna sre7stva-
2: :a>t(ev :a kre7it9 investitor ban*i 7ostavl(a i investi*i(sku stu7i(u s investi*i(sko?te>ničkim
7okumenta*i(om 8elaboratom; i ostalu 7okumenta*i(u ko(om 7oka:u(e is<lativost ulagan(a- Za man(e
i:nose i <ro(ekte <rila+e se <oslovni <lan9 a ko7 nabavke osnovni> sre7stava 7ovol(no (e ekonomsko
obra:lo+en(e ulagan(a- Investi*i(ski kre7iti su uvi(ek nam(enski (er se ra7i o velikim i:nosima
ulagan(a u točno o7re=enu investi*i(u <a investitorima treba omogućiti 7a (e <rive7u svrsi i ot<late
kre7it- I:bor kvalitetni> <ro(ekata osigurava n(i>ovo <rofitabilno <oslovan(e u bu7ućnosti i 7obro
vraćan(e kre7ita- Zato (e :a7aća banaka i:me=u bro(ni> kan7i7irani> <ro(ekata i:abrati
visoko<ro7uktivna ulagan(a ko(a <rate :nanstveni ite>nološki na<re7ak9 či(a će <roi:vo7n(a imati
tr+ište te time osigurati rentabilnost ulagan(a i ot<latu kre7ita- .ri o7obravan(u kre7ita banka
anali:ira ni: elemenata kao što su visina i struktura ulagan(9 i:vori finan*iran(a8vlastita i kre7itna
sre7tva;9 7inamika ulagan(a9 struktura investi*i(e9 veličinu i vri(e7nost <o7u:eća9 n(egovu
<roi:vo7nu i tr+išnu snagu9 tren7ove i <otra+n(u na tr+ištu9 <rim(enu te>nologi(e9 kvalitetu
u<ravl(an(a9 re<uta*i(u9 -- 'a7a se ra7i o velikim kre7itima9 uobiča(eno i> o7obrava sin7ikat banaka-
403A
 Banka treba 7efinirati <otrebe komitenta
 .onu7iti mu na(bol(u kre7itnu o<*i(u u: na(<ovol(ni(e uv(ete
 2<o:nati komitenta s načinom <oslovan(a
 'li(ent is<un(ava :a>t(ev :a kre7it
 2tvr7iti kre7itnu s<osobnost kli(enta na osnovu is<un(enog :a>t(eva i <rilo+eni>
7okumenata
 Banka anali:ira *(eloku<no <oslovan(e9 likvi7nost9 rentabilnost i ure7nost u i:vršavan(u
<reu:eti> obave:a tra+io*a kratkoročni> kre7ita
 B04?$ i B04?&
 finan*i(ski i:v(ešta(i nisu <ou:7ani
)inan*iran(e investi*i(a
 3rsta kre7ita nami(en(ena finan*iran(u <roi:vo7n(e ili ku<n(e 7ugotra(ne imovine:
 I:nos kre7ita 7efinira se <rema <laniranim i:vorima finan*iran(a
 /ok i 7inamika vraćan(a kre7ita ve:ani su u: <oslovni *iklus
're7itni <ri(e7log
 Banka <rema vlastito( <ro*(eni 7onosi o7luku o o7obren(u@o7bi(an(u :a>t(eva
 Banka mora osiguran(e vraćan(a 7anog kre7ita 8:alog9 >i<oteke9 *esi(a9 (amstvo;
 Skla<an(e ugovora i:me=u banke i komitenta
 2govor o kre7itu treba sa7r+avati:
? i:nos kre7ita ko(i se ugovora
? kamatnu sto<u u: ko(u se o7obrava kre7it
? nam(enu o7obrenog kre7ita
? rok vraćan(a kre7ita
? osiguran(e :a o7obreni kre7it
 Sastavl(an(e ot<latnog <lana
Instr- 0sig-? .BZ
 Obvezni instrumenti osiguranja
 i:(ava o suglasnosti i:7ana o7 svi> su7ionika u kre7itu
 :a7u+ni*a i:7ana o7 svi> su7ionika u kre7itu
 Za kredite veće od 15.000 EUR potrebno je dodatno osiguranje kredita:
 (e7an kre7itno s<osoban soli7arni (ama* ili
 :alog na <oli*i +ivotnog osiguran(a korisnika kre7ita
 Zagrebačka banka
 .rivre7na Banka Zagreb
 5A.0?AB.E?A,/IA?BA4'
'o7 o7obravan(a 7ugoročnog kre7ita i: sre7stava stvorene akumula*i(e obavl(a se samo
<reras<o7(ela ti> sre7stava ko(a ne ut(eče na visinu <osto(eće novčane mase-
,ugoročno kre7itiran(e? ve:ano :a ulagan(e novčani> sre7stava :a finan*iran(e investi*i(a-
Akumulirana sre7stva se ula+u u i:gra7n(u novi> sre7stava :a ra7 na ko(ima će se ostvarivati nova
<roi:vo7n(a :a ko(u treba <ri(e o7obravan(a kre7ita utvr7iti 7a li će biti visoko<ro7uktivna9
kvalitetna i rentabilna i 7a li će imati sigurnu reali:a*i(u na tr+ištu-
/a:vo(ne banke 8 in7ustri(ske9 gra=evinarske9 >i<otekarne9 investi*i(ske;
Banke 7ugoročnog kre7itiran(a <rivre7nog ra:vo(a- 'o7 mobili:a*i(e 7ugoročni> sre7stava i
o7obravan(a 7ugoročni> kre7ita <osto(i kamata9 is<itivan(e kre7itne s<osobnosti tra+io*a
kre7ita9anali:e kre7itni> :a>t(eva i <ro*e7ure o7obravan(a kre7ita9 evi7en*i(a o o7obrenom kre7itu9
osiguran(e vraćan(a 7anog kre7ita 8:alog9 >i<oteke9 *esi(a9 (amstvo;9 o7re=ivan(e kamtni> sto<a9
<ro*(ena kre7itnog ri:ika te 7rugi instrumenati ko(i se <rim(en(u(u u 7ugoročnom bankovnom
kre7itiran(u ra:vo(a <roi:vo7n(e i <rometa- %C
'amata (e i:nos sre7stava ko(i (e vre7novan u novčanim (e7ini*ama9 ko(i oni ko(i <lasira(u
nova* <rima(u ka7 o7obre kre7itD kamatna sto<a (e o7nos kamate i i:nosa ko(i (e <lasiran-
,EBEBA
Banka ne o7obrava bankovni kre7it be: <ret>o7nog i<itivan(a i anali:e o7re=eni> elemenata kre7itne
s<osobnosti i boniteta tra+io*a kre7ita9 kao i 7etal(nog is<itivan(a svr>e :a ko(u se kre7it tra+i9 u:
<okriće svi> eventualni> ri:ika ko(i bi mogli nastati i: bilo ko(i> sub(ektivni> i ob(ektivni> ra:loga-
Banka mo+e o7obriti kre7it samo kre7itno s<osobnim :a(motra+itel(ima- 're7itno s<osobnim
:a(motra+io*em smatra se :a(motra+ila* ko(i nema <okriveni gubitak iska:an <o :avršnom računu :a
<ret>o7nu go7inu u trenutku o7obravan(a kre7itaD ko(i ure7no i:vršava svo(e kre7itne obve:e <o
7rugim kr7itima9 kre7itnim garan*i(ama i instrumentima osiguran(a <laćan(a i ko(i ima osigurana
obrtna sre7stva-$C#
Banke se o<ćenito oslan(a(u na ZA.?ove <o7atke9 osobito B04?$ i B04?&9 a tako=er se često
oslan(a(u i na <o7atke i: <ore:ni> <ri(ava-
E finan*i(ski i:v(ešta(i većine kli(enata nisu <ou:7ani- Ili su u <itan(u <remali i:nosi 7a bi bila
<otrebna revi:i(a i:v(ešta(a9 ili kvaliteta informa*i(a ni(e a7ekvatna- Banke su ustanovile 7a bilan*a
stan(a <o7u:eća ne ukl(uču(e sve <oslovne aktivnosti9 u <rvom re7u :bog nasto(an(a <o7u:eća 7a
i:b(egnu <laćan(e <ore:a- 'o7 man(i> firmi ili me=u obrtni*ima tako=er se 7oga=a 7a se <o7u:etnik
:a7u+i na vlastito ime i to u m(eri ko(a :nača(no ut(eče na finan*i(ski <olo+a( firme (e7nako kao i na
n(egov finan*i(ski <olo+a( kao fi:ičke osobe9 ali takvi 7ugovi nisu ukl(učeni u finan*i(ske i:v(ešta(e-
E banke ne mogu 7o:nati 7a li kli(ent koristi kre7ite 7rugi> banaka
E banke ne mogu 7o:nati 7a li su7u+nik ili (ama* isto7obno garantira(u :a više o7 (e7nog kre7ita
E većina banaka <ri:na(e 7a ne mogu v(erovati v(eštaku t(- <ro*(enitel(u ko(eg <laća kli(ent- C& banke
ili ima(u svo(e vlastite <ro*(enitel(e9 ili su o7re7ile :a n(i> <ri>vatl(ive <ro*(enitel(e- &$ banka9
me=utim9 <ri>vaća svakog <ro*(enitel(a ko(i (e <ostavl(en su7skim r(ešen(em-

07obravan(e kre7ita isklučivo na osnovi instrumenta osiguran(a na<late nema nikakvog ekonomskog
smisla-
're7itni ri:ik (e s<e*ifična vrsta ri:ika ko(i nasta(e <ri ulagan(u novčani> sre7stava u finan*i(ske
<lasmane- Sasto(i se o7 o<asnosti 7a se ulo+ena sre7stva neće vratiti9 7a se neće vratiti u *i(elosti9
o7nosno 7a se neće vratiti <laniranom 7inamikom- 0va( ri:ik9 <raktički9 ne <osto(i ko7 ulagan(a u
7r+avne vri(e7nosne <a<ire ili u bankarske 7e<o:ite či(u is<latu garantira 7r+ava-
're7itna osiguran(a su osiguran(a ko(im se osigurava <otra+ivan(e v(erovnika o7 7u+nika- 3(erovnik
8osiguranik; ima <ravo nakna7e štete <rema uv(etima ugovora o osiguran(u ako ni(e bio u
mogućnosti na<latiti svo(e <otra+ivan(e :bog nastanka o7re=enog ri:ika- Stručno?te>nički kre7itna
osiguran(a 7i(ele se u tri kategori(e: kre7itna osiguran(a u u+em smislu ili 7elkre7ere 8skla<a i>
v(erovnik;D kau*i(ska ili garan*i(ska 8skla<a i> 7u+nik; i osiguran(a <ov(eren(a ili osiguran(a o7
<revare 8skla<a(u i> bilo 7u+nik9 bilo v(erovnik;-
0t<lata :a(ma vo7i se <regle7no <rema rokovima ot<late i :a svaki se rok računa nominalni i:nos
anuiteta9 kamata9 ot<latne kvote i ostatka 7uga- 6akav <regle79 u formi tabli*e9 na:ivamo <lanom
ot<late-
BI6E/A62/A:
F Banka: <rin*i<i i <raksa bankovnog <oslovan(aD Ante 'atunarić9 1entar :a informa*i(e i <ubli*itet9
$GHH- g-
F Beko9 3- 8&$%;9 I:abrani bankovni <oslovi9 skri<ta9 Ekonomski fakultet9 Zagreb
F
F