You are on page 1of 43

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΢ΣΟΝ ΒΟΤΔΙ΢ΜΟ ΚΑΙ

΢ΣΗΝ ΣΕΦΝΗ ΣΟΤ.

ΟΣΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕ΢ ΕΥΣΑ΢ΑΝ ΢ΣΗΝ Α΢ΙΑ ΣΟΣΕ ΑΡΦΙ΢Ε Η ΡΕΑΛΙ΢ΣΙΚΗ ΠΡΟ΢ΕΓΓΙ΢Η ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΣΡΟΠΟ ΣΟΤ ΒΟΤΔΑ ΚΑΙ ΣΨΝ ΔΙΑΥΟΡΨΝ ΘΕΟΣΗΣΨΝ ΟΠΨ΢ ΚΑΙ Η ΔΟΜΗ ΣΗ΢ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ΢, ΣΟΤ
ΣΡΟΠΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ΢ ΚΑΙ ΢ΚΕΧΗ΢ ΢ΣΟΝ ΙΝΔΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΕΠΕΙΣΑ ΢ΣΟΝ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟ ΢Ε
ΟΡΙ΢ΜΕΝΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΨ΢Η ΣΗ΢ ΢ΚΕΧΗ΢ ΔΙΑ ΣΗ΢ ΑΠΕΙΚΟΝΙ΢Η΢. ΗΣΑΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΙΡΡΟΗ ΢ΣΗΝ ΣΕΦΝΗ ΓΚΑΝΣΑΡΑ ΠΟΤ ΔΗΜΙΟΤΡΓΗ΢Ε ΣΗΝ ΑΝΘΡΨΠΙΝΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙ΢Η ΣΟΤ ΒΟΤΔΑ ΢ΣΟ
΢ΣΤΛ ΣΟΤ ΈΛΛΗΝΑ ΘΕΟΤ ΑΠΟΛΛΨΝΑ ΣΟΤ ΘΕΟΤ ΣΟΤ ΥΨΣΟ΢, ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ
ΥΟΙΒΟ΢, ΔΗΛΑΔΗ ΥΨΣΕΙΝΟ΢.

Θ περιοχι Γκαντάρα (επί χάρτου ςθμείον .), που ςτα ΢ανςκριτικά ςθμαίνει ευωδιαςμζνθ γθ, βρίςκεται ςτο
βορειοδυτικό Πακιςτάν και το νότιο Αφγανιςτάν. Εκεί γεννικθκε θ περίφθμθ ομϊνυμθ ςχολι τθσ
ελλθνοβουδιςτικισ τζχνθσ. Θ άποψθ αυτι ενιςχφεται από τα μζχρι τϊρα αναςκαφικά ευριματα,
περιςςότερα από τα οποία είναι γλυπτά. ΢' αυτά περιλαμβάνονται δείγματα ελλθνοβουδιςτικισ αλλά και
κακαρά ελλθνικισ τεχνοτροπίασ. Σα δφο φθμιςμζνα αγάλματα του ΢κελετωμζνου Βοφδα που βρίςκονται
ςτα Μουςεία των πόλεων Λαχϊρθσ και Πεςάουαρ, βρζκθκαν ςε παλαιότερεσ αναςκαφζσ ςτθν ευρφτερθ
περιοχι Μαρντάν.

οσ

ΠΕΡΛΟΧΘ ΓΚΑΝΣΑΡΑ - ΒΔ. ΠΑΚΛ΢ΣΑΝ - Α. ΑΦΓΑΝΛ΢ΣΑΝ (1 ΑΛ. Π.X.).

ΧΑΡΣΘ΢ ΔΛΑΔΟΧΩΝ ΣΟΤ Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ

Η τζχνθ τθσ Γκαντάρα, ζδωςε ςτισ αρχζσ του 1ου αι. π.Χ., τισ πρώτεσ γλυπτζσ απεικονίςεισ του Βοφδα
ςτο ςτυλ του Απόλλωνα, το μεγαλφτερο δώρο ςτον κόςμο του Βουδιςμοφ. Από εκεί εξαπλώκθκε ςτθν
Ινδία, τθν Κίνα, τθν Κεντρικι Αςία, το Θιβζτ, τθν Μογγολία, τθν Κεχλάνθ, τθν Βιρμανία, το ΢ιάμ, τθν
Ιάβα και τελικά, τον 5ο αι. μ.Χ. ζφκαςε ςτθν Κορζα και τθν Ιαπωνία. Χρθςιμοποίθςε ωσ υλικά τθν
πζτρα, τον γφψο, τον πθλό και τον χαλκό.

Για τα περιςςότερα γλυπτά χρθςιμοποιικθκε ζνα είδοσ ςχιςτόλικου που βρίςκεται ςε μεγάλθ επάρκεια
ςτουσ γφρω λόφουσ. Είναι πζτρα μαλακι με ςταχτο-γαλαηο-πράςινεσ αποχρϊςεισ. Αργότερα, για τα
γλυπτά, χρθςιμοποιικθκε θ μαλακι ςαπουνόπετρα και το μάρμαρο.

Άγαλμα ΢κελετωμζνου Βοφδα από τθν περιοχι Μαρντάν
΢τθν τζχνθ τθσ Γκαντάρα υπάρχουν πολλζσ απεικονίςεισ του Βοφδα :

1)ωσ Μποντιςάτβα ΢ιντάρτκα (προ-φωτίςεωσ), με πριγκιπικά ροφχα, κοςμιματα και ςτολίδια,

ΑΓΑΛΜΑ ΣΟΤ ΒΟΤΔΑ ΜΕ ΕΛΛΘΝΛΚΑ ΢ΣΟΛΧΕΛΑ ΑΠΟ ΣΟ ΑΦΓΑΝΛ΢ΣΑΝ –ΒΑΚΣΡΛΑΝΘ - 700 ΜΧ

2)ωσ Βοφδασ (πεφωτιςμζνοσ) με μοναςτικι ρόμπα και ζνα μακρφ ζνδυμα, ςε διάφορεσ ςτάςεισ και κζςεισ
των χεριϊν του,

ΒΟΤΔΑ΢ ΠΕΦΩΣΛ΢ΜΕΝΟ΢ ΜΕ ΕΛΛΘΝΛΚΑ ΢ΣΟΛΧΕΛΑ ΡΟΔΑΚΕ΢ Κ.Λ.Π. -1 Θ 2ο΅ ΑΛΩΝΑ΢ ΜΧ -ΜΛΑ ΑΠΟ ΣΛ΢ ΠΡΩΣΕ΢
ΑΝΑΠΑΡΑ΢ΣΑ΢ΕΛ΢ ΣΟΤ. ΕΔΩ ΣΑ ΢ΣΟΛΧΕΛΑ ΜΕ ΦΛΛΟ΢ΟΦΛΑ ΕΚΛΕΠΣΤΝ΢Θ΢ ΕΜΠΝΕΤ΢Θ ΚΑΛ ΢ΣΟΛΧΕΛΑ ΓΛΤΠΣΛΚΘ΢ ΑΠΟ
ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΛ΢ΣΛΚΘ ΕΠΟΧΘ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΦΟΛΟΓΛΚΑ ΢ΣΟΛΧΕΛΑ ΢ΣΛ΢ ΑΝΑΠΑΡΑ΢ΣΑ΢ΕΛ΢ ΣΟΤ ΒΟΤΔΑ ΕΛΝΑΛ ΜΕ ΣΘΝ
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΕΠΛΡΡΟΘ: ΣΟ ΕΛΛΘΝΛΚΟ ΛΜΑΣΛΟ ΜΛΑ ΕΛΑΦΡΛΑ ΣΘΒΕΝΝΟ΢ ΕΔΩ ΕΛΝΑΛ ΧΑΡΑΚΣΘΡΛ΢ΣΛΚΟ ΜΕ ΠΡΟ΢ΚΘΚΘ
ΚΑΛΤΨΘ΢ ΚΑΛ ΢ΟΤ΢ ΔΤΟ ΩΜΟΤ΢ ΔΕΛΓΜΑ ΣΟΤ ΒΟΤΔΛ΢ΜΟΤ ΣΑ ΢ΓΟΤΡΑ ΜΕ΢ΟΓΕΛΑΚΑ ΜΑΛΛΑ ΠΛΚΑΝΑ ΝΑ
ΠΡΟΕΡΧΟΝΣΑΛ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΟΤ BELVEDERE 330ΠX.–ΣΟΚΤΟ ΕΚΝΛΚΟ ΜΟΤ΢ΕΛΟ ΔΕΞΛΑ Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑ΢ ΣΟΤ
«ΜΠΕΛΒΕΝΣΕΡΕ» ΑΤΣΟ ΣΟ ΕΛΔΟ΢ ΚΟΜΜΩ΢Θ΢ ΢ΣΘΝ ΓΛΤΠΣΛΚΘ ΚΑ ΠΑΡΑΜΕΛΝΕΛ ΢Ε ΟΛΑ ΢ΧΕΔΟΝ ΣΑ ΑΓΑΛΜΑΣΑ ΣΟΤ
ΒΟΤΔΑ ΜΕΧΡΛ ΚΑΛ ΢ΘΜΕΡΑ

3)ωσ Μποντιςάτβα Μαϊτρζια (ο Βοφδασ του μζλλοντοσ), ζννοια που ενςωματϊκθκε ςτον βουδιςμό τθσ
Γκαντάρα προερχόμενθ από τθν παράδοςθ τθσ Περςίασ. Αναγνωρίηεται από τθν κόμμωςι του και το
φλαςκί με το νερό που φζρει,

Ωσ Μποντιςάτβα Μαϊτρζια 2οσ ΑΛΩΝΑ΢ (ο Βοφδασ του μζλλοντοσ)
4)ωσ Αβαλοκιτζςβαρα (Μποντιςάτβα τθσ ευςπλαχνίασ) με τθν γιρλάντα ςτο χζρι του και τθν ςαν ςτζμμα
κόμμωςι του,

ΜΛΑ ΣΡΛΑΔΑ ΣΟΤ ΒΟΤΔΑ 2-3οσ ΑΛΩΝΑ΢ ΓΚΑΝΣΧΑΡΑ ΑΠΟ ΑΡΛ΢ΣΕΡΑ ΕΝΑ΢ ΠΛ΢ΣΟ΢ ,ΒΟΤΔΑ΢ ΜΑΪΣΡΕΛΑ ,ΒΟΤΔΑ΢
,ΒΟΤΔΑ΢ ΑΒΑΛΟΚΛΣΕ΢ΒΑΡΑ ΚΑΛ ΕΝΑ΢ ΛΕΡΕΑ΢ ΚΟΡΛΝΚΛΑΚΕ΢ ΚΟΛΩΝΕ΢ ΔΕΞΛΑ ΚΑΛ ΑΡΛ΢ΣΕΡΑ ΕΡΓΟ ΣΩΝ ΚΟΤ΢ΑΝ΢
ΝΟΜΑΔΛΚΟΤ ΛΑΟΤ ΠΟΤ ΘΡΚΕ ΑΠΟ ΠΕΡΛΟΧΕ΢ ΜΕ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΓΛΩ΢΢Α ΠΟΤ ΚΑΛ ΑΤΣΟΛ ΕΛΧΑΝ ΤΛΟΚΕΣΘ΢Θ ΣΟ
ΕΛΛΘΝΛΚΟ ΑΛΦΑΒΘΣΟ ΜΕ ΕΝΚΟΤ΢ΛΑ΢ΜΟ ΑΤΣΟΛ ΕΞΕΣΕΛΝΑΝ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΟ-ΒΟΤΔΛ΢ΣΛΚΘ ΣΕΧΝΘ ΢ΣΘΝ ΒΟΡΕΛΑ ΛΝΔΛΑ

ΒΟΤΔΑ΢ ΚΑΚΛ΢ΣΟ΢ Ω΢ ΜΑΪΣΡΕΛΑ –ΕΚΝΛΚΟ ΜΟΤ΢ΕΛΟ ΣΟΚΤΟ –ΟΛ ΚΟΡΛΝΚΛΑΚΟΛ ΚΛΟΝΕ΢ ΔΛΑΧΩΡΛΗΟΤΝ ΣΘΝ
ΠΑΡΑ΢ΣΑ΢Θ .

5)ωσ Μποντιςάτβα Παντμαπάνι, και

6)ωσ Μποντιςάτβα Μαντηοφςρι.

ΣΟ ΚΑΚΛ΢ΜΑ Ο ΡΟΤΧΛ΢ΜΟ΢ ΜΕ ΣΛ΢ ΠΣΤΧΩ΢ΕΛ΢ ΣΟ ΢ΧΕΔΛΟ ΚΑΛ ΣΟ ΟΛΟΝ ΣΘ΢ ΣΕΧΝΟΣΡΟΠΛΑ΢ ΕΧΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΛΚΘ
ΣΕΧΝΘ Ω΢ ΔΛΕΞΟΔΛΚΘ ΑΠΟΔΟ΢Θ

οσ

ΕΝΑ ΑΦΟ΢ΛΩΜΕΝΟ ΗΕΤΓΑΡΛ ΣΘ΢ ΦΤΛΘ΢ ΚΟΤ΢ΑΝ ΓΤΡΩ ΑΠΟ ΣΟΝ ΒΟΤΔΑ ΣΟΝ ΒΡΑΧΜΑ ΚΑΛ ΣΟΝ ΛΝΣΡΑ 2 ΑΛΩΝΑ΢ ,
GRECO-BUDDHIST ART OF GANDHARA. MUSEE GUIMET.

Ω΢ ΜΠΟΝΣΛ΢ΑΣΒΑ (΢ΛΝΣΑΡΣΚΑ ;) ΒΟΤΔΑ΢ ΜΑΪΣΡΕΛΑ ΚΑΚΛ΢ΣΟ΢. ΟΛΘ Θ ΣΕΧΝΛΚΘ ΣΟΤ ΓΛΤΠΣΟΤ ΑΝΑΓΟΤΝ ΢ΣΘΝ
ΕΛΛΘΝΛ΢ΣΛΚΘ ΓΛΤΠΣΛΚΘ.

Εκτόσ από τα γλυπτά του Βοφδα και των Μποντιςάτβασ υπάρχουν γλυπτά του Πάντςικα, κεοφ του
πλοφτου, και τθσ Χαρίτι, κεάσ τθσ γονιμότθτοσ.

ΟΛ ΚΕΟΛ ,Ο ΠΑΝΣ΢ΚΛΚΑ ΚΑΛ Θ ΧΑΡΛΣΛ 3ο΅ΑΛΩΝ - TAKHT-I BAHI,GANDHARA, ΒΡΕΣΑΝΛΚΟ ΜΟΤ΢ΕΛΟ.
ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΚΑΚΑΡΑ ΑΠΟΔΟ΢Θ ΜΕ ΣΕΧΝΛΚΘ ΡΟΤΧΛ΢ΜΟ΢ ΚΑΛ ΕΝΝΟΛΕ΢ ΠΡΩΣΑΓΩΝΛ΢ΣΩΝ

ΓΛΤΠΣΑ ΣΟΤ ΠΑΝΣ΢ΛΚΑ, ΚΕΟΤ ΣΟΤ ΠΛΟΤΣΟΤ ΚΑΛ ΣΘ΢ ΧΑΡΛΣΛ, ΚΕΑ΢ ΣΘ΢ ΓΟΝΛΜΟΣΘΣΑ΢
Θ γλυπτικι τεχνικι τθσ Γκαντάρα είναι «πρόςκια», δθλαδι θ πίςω πλευρά των γλυπτϊν μζνει
ακατζργαςτθ διότι ςτερεϊνονταν ςε τοίχουσ και δεν ιταν ορατι.

Σα προςφιλζςτερα κζματα τθσ τζχνθσ τθσ Γκαντάρα είναι παρμζνα από τθν ηωι του Βοφδα. Από τθν ϊρα
τθσ βιολογικισ του ςφλλθψθσ, όλα τα επειςόδια τθσ ηωισ του ιςτοροφνται με πολλι προςοχι ςε
αφθγθματικά ανάγλυφα. ΢τα ανάγλυφα αυτά κάκε ιςτορία χωρίηεται από τθν άλλθ με ζναν ςτφλο
κορινκιακοφ, ιωνικοφ ι περςικοφ ρυκμοφ.

ΓΚΑΝΣΑΡΑ- ΑΣΛΑ΢ ΠΛΑΛ ΢Ε ΚΟΡΛΝΚΛΑΚΟ ΚΛΟΝΟΚΡΑΝΟ ΚΡΑΣΑΕΛ ΕΝΑ ΒΟΤΔΛ΢ΣΛΚΟ ΜΝΘΜΕΛΟ
Σα ιερά βουδιςτικά μνθμεία (γνωςτά ωσ "ςτοφπεσ") όπου ςτεγάηονται ιερά λείψανα ι κείμενα ςχετικά με
τον Βοφδα, καλφπτονται από αφθγθματικά ανάγλυφα ςτερεωμζνα με ςιδερζνια καρφιά ι γάντηουσ, μζςα
από τα οποία ξετυλίγεται θ ηωι του.

ΜΛΑ ΢ΣΟΤΠΑ ΜΕ ΕΛΛΘΝΛΚΟ ΚΛΟΝΟΚΡΑΝΟ
Οι Σηάτακασ, οι μυκολογικζσ αφθγιςεισ των προθγοφμενων ενςαρκϊςεων του Βοφδα (550 τον αρικμό),
ζχουν μεγάλθ ςθμαςία, διότι από αυτζσ αντλεί τθν κεματολογία τθσ θ αρχαία βουδιςτικι τζχνθ τθσ Λνδίασ.

Ωσ Βοφδασ (πεφωτιςμζνοσ)

Πριν να εμφανιςκεί ωσ ο ιςτορικόσ Βοφδασ, είχε ζρκει ς' αυτόν τον κόςμο ωσ απλόσ άνκρωποσ, ωσ
πρίγκιπασ, ωσ ηϊο, και ωσ πουλί και αρχικά δεν απεικονίηονταν με ανκρϊπινθ μορφι παρά μόνο με
ςφμβολα.

Ήταν θ ελλθνιςτικι επιρροι ςτθν τζχνθ Γκαντάρα που δθμιοφργθςε τθν
ανκρώπινθ απεικόνιςθ του Βοφδα ςτο ςτυλ του Ζλλθνα κεοφ Απόλλωνα του
κεοφ του Φωτόσ, το όνομα του οποίου είναι και Φοίβοσ, δθλαδι Φωτεινόσ.
Οι δυτικοί ειδικοί αποδίδουν το τζλοσ τθσ τζχνθσ τθσ Γκαντάρα ςτθν ειςβολι των Οφννων, υπό τον
Μιχιραγοφλα, ςτα 540 μ.Χ. Λόγω πολιτικισ ςφγχυςθσ και ελλείψει ςτακερϊν κυβερνιςεων ςτθν περιοχι,
κα αναβιϊςει ο Λνδουϊςμόσ ενϊ ο Βουδιςμόσ, κφρια δφναμθ υποςτιριξθσ και ανάπτυξθσ αυτισ τθσ
τζχνθσ, κα εξαφανιςκεί βακμιαία.

Ο ΒΟΤΔΑ΢ ΜΕ ΕΛΛΘΝΛΚΟ ΡΟΤΧΛ΢ΜΟ GRAECO-INDIAN BUDDHIST ART FROM GANDHARA
Περί Βουδιςμοφ
Ωσ πρίγκιπασ ΢ιντάρτκα, ο Βοφδασ εγκατζλειψε τθν γυναίκα του και το παιδί του και πιγε ςτθν ζρθμο
αςκθτισ για να διδαχκεί από τθν ςοφία των αςκθτϊν τθσ εποχισ του πάνω ςτα κζματα τθσ ςωτθρίασ των
ανκρϊπων.
Μετά από πολλά χρόνια ςτεριςεων και βαςανιςτικϊν ςκζψεων, μια μαγευτικι νφχτα με πανςζλθνο, κατά
τθν παράδοςθ, φωτίςτθκε ο νουσ του και ανακάλυψε τθν πρϊτθ και μεγαλφτερθ αλικεια, τθν αλικεια
τθσ «Μζςθσ Οδοφ».
Διακόπτοντασ τθν πολφχρονθ δοκιμαςία του, μπικε ςτο ποτάμι και κακαρίςτθκε ςωματικά και ψυχικά
από τθν ςτζρθςθ και τθν μάταιθ ταλαιπωρία του. Ελάχιςτοι από τουσ αςκθτζσ και τουσ μακθτζσ του
ςυμμερίςτθκαν τθν νζα διδαςκαλία του. Αυτοί κα το δϊςουν το όνομα Βοφδασ (Buddha) που ςθμαίνει
πεφωτιςμζνοσ...
Πζραςαν πολλά χρόνια από τότε και θ διδαςκαλία του εκεωρείτο μια αίρεςθ μζχρι τον 3ο αιϊνα π.Χ. που
ο φθμιςμζνοσ βαςιλιάσ Αshoka, του οποίου θ μθτζρα ιταν Ελλθνίδα, κακιζρωςε αυτι τθν αίρεςθ ςαν
επίςθμθ κρθςκεία ςτθν Λνδία.

Ωσ Μποντιςάτβα Αβαλοκιτζςβαρα
Πολλοί από τουσ Ζλλθνεσ που ακολοφκθςαν τον Μζγα Αλζξανδρο και παρζμειναν ςτθν Λνδία,
ςυνετζλεςαν ςτθν κακιζρωςθ αυτισ τθσ αίρεςθσ ςαν επίςθμθ κρθςκεία και ζγιναν βραχμάνοι και μεγάλοι
ιερείσ και διδάςκαλοι (βλ. Ειρινθσ Παναγιωτίδου : «Οι Ζλλθνεσ ςτθν Λνδικι Παράδοςθ», Νζο Δελχί,
αγνϊςτου χρονολογιςεωσ).

Σο ευαγγζλιο των Βουδιςτϊν είναι θ Milindapanha δθλαδι «Οι Ερωτιςεισ του Βαςιλιά Milinda», όπου
περιγράφονται ςυνομιλίεσ του βαςιλιά με τον βουδιςτι ςοφό Ναγκαςζνα. Ο βαςιλιάσ δεν είναι άλλοσ
από τον Μζνανδρο, που βαςίλεψε ςτθν Λνδία μεταξφ 160 και 145 π.Χ., αςπάςκθκε τον Βουδιςμό, τον
κακιζρωςε ςαν επίςθμθ κρθςκεία και όταν πζκανε, ο λαόσ ζδειξε μια υςτερικι λατρεία ςτο πρόςωπό του
αφοφ ζγινε κυριολεκτικά ςφαγι για το ποιοσ κα πάρει ζςτω ζνα κομμάτι από το λείψανό του. Σο ζργο
αυτό είναι γραμμζνο ακριβϊσ όπωσ οι περίφθμοι διάλογοι του Πλάτωνα...! Είναι μια προςπάκεια
ςυγκεραςμοφ των ελλθνικϊν και των βραχμανικϊν αντιλιψεων.

Ο ΒΟΤΔΑ΢ ΣΘ΢ GUPTA

Ο Βοφδασ υπιρξε ιςτορικό πρόςωπο αν και οι ιςτορικοί ερίηουν περί του χρόνου τθσ γζννθςισ του και τθσ
δράςθσ του. Οι Βουδιςτζσ όμωσ όλου του κόςμου, το 1957 γιόρταςαν τα 2.500 χρόνια από τθν γζννθςθ
του δικοφ τουσ μεςςία, του Βοφδα. ΢φμφωνα με τα δικά τουσ δεδομζνα λοιπόν ο Βοφδασ γεννικθκε το
543 π.Χ. (2500 - 1957 = 543), δθλαδι τθν εποχι που βαςιλιάσ των Περςϊν ιταν ο Κφροσ.
Θ Λνδία ιταν φόρου υποτελισ ςτον Κφρο, αλλά ο υιόσ του Δαρείοσ ιταν αυτόσ που τθν κατζκτθςε το 512
π.Χ., όταν δθλαδι ο Βοφδασ ιταν 31 ετϊν.
Νομίςματα με ινδικζσ επιγραφζσ.Είναι κραταιοτάτων μοναρχών,Σου Εβουκρατιντάηα, του
΢τρατάγα,Σου Μεναντράηα, του Εραμαϊάηα.
Ζτςι μασ αποδίδει το ςοφόν βιβλίο, τθν ινδικι γραφι τθσ μιασ μεριάσ των νομιςμάτων.
Μα το βιβλίο μασ δείχνει και τθν άλλθΠου είναι κιόλασ και θ καλι μεριά,
Με τθν μορφι του Βαςιλζωσ. Κ' εδώ πώσ ςταματά ευκφσ,Πωσ ςυγκρίνεται ο Γραικόσ ελλθνικά
διαβάηοντασ, Ερμαίοσ, Ευκρατίδθσ, ΢τράτων, Μζνανδροσ.!!!
ΑΠΟ ΣΟ ( ΢τα 200 π.Χ. Κ. Π. Καβάφθσ - Αλεξάνδρεια Αιγφπτου)

ΔΤΟ ΠΛΕΤΡΕ΢ ΕΝΟ΢ ΑΡΓΤΡΟΤ ΝΟΜΛ΢ΜΑΣΟ΢ ΣΟΤ ΒΑ΢ΛΛΕΩ΢ ΜΕΝΑΝΔΡΟΤ. ΢ΣΘΝ ΚΤΡΛΑ ΟΨΘ ΣΟΤ (ΑΡΛ΢ΣΕΡΑ) ΦΕΡΕΛ
ΕΠΛΓΡΑΦΘ ΢ΣΑ ΕΛΛΘΝΛΚΑ, Θ ΟΠΟΛΑ ΜΕΣΑΓΡΑΦΕΣΑΛ ΢ΣΘΝ ΠΛ΢Ω ΟΨΘ (ΔΕΞΛΑ) ΢ΣΘΝ ΧΑΡΟ΢ΣΛ ΓΡΑΦΘ (ΕΛΛΘΝΟΛΝΔΛΚΑ) Θ ΟΠΟΛΑ ΑΠΟΚΡΤΠΣΟΓΡΑΦΘΚΘΚΕ ΧΑΡΘ ΢Ε ΑΤΣΑ ΣΑ ΔΛΓΛΩ΢΢Α ΝΟΜΛ΢ΜΑΣΑ...

ΆΓΑΛΜΑ ΣΘ΢ ΑΚΘΝΑ΢ ΑΠΟ ΣΘΝ ΠΕΡΛΟΧΘ ΣΘ΢ ΓΚΑΝΣΑΡΑ. 2Ο΢ ΑΛ. Π.Χ. ΜΟΤ΢ΕΛΟ ΛΑΧΩΡΘ΢

΢ΣΗΝ ΢ΤΝΕΦΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΢ΕΙΡΑ ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΨΝ ΠΟΤ
ΠΑΡΟΤ΢ΙΑΖΟΤΝ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΢ΣΗΝ ΒΟΤΔΙ΢ΣΙΚΗ
ΣΕΦΝΗ

ΓΚΟΤΠΣΑ ΒΟΤΔΑ
ΜΑΣΚΟΤΡΑ ΒΟΤΔΑ
ΚΑΛ ΢ΣΑ ΔΤΟ ΑΓΑΛΜΑΣΑ ΣΟΤ ΒΟΤΔΑ ΕΛΝΑΛ ΕΜΦΑΝΘ΢ Θ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΣΕΧΝΘ ΢ΣΘΝ ΠΕΡΛΟΔΟ ΣΩΝ ΓΚΟΤΠΣΑ, ΑΡΧΑΪΚΑ
΢ΣΟΛΧΕΛΑ ΢ΣΑ΢Θ΢ ΚΑΛ ΡΟΤΧΛ΢ΜΟΤ

ΝΟΜΛ΢ΜΑ ΣΟΤ ΚΟΤΜΑΘΑΓΚΟΤΠΣΑ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΑ ΢Ε ΜΟΡΦΘ ΚΕΑ΢ ΑΡΣΕΜΛΔΟ΢
ΜΕ ΣΟΞΟ ΑΛΛΑ ΜΕ ΢ΚΘΝΘ ΚΤΝΘΓΛΟΤ ΛΕΟΝΣΩΝ

ΕΛΛΘΝΑ΢ ΒΑ΢ΛΛΕΑ΢ ΜΕ ΒΟΤΔΛ΢ΣΛΚΑ ΢ΧΕΔΛΑ ΣΡΛΡΑΣΑΝΑ ΢ΣΟ ΞΛΦΟ΢ 2ο΅ΑΛΩΝΑ΢ ΠΧ –Bharhut ΜΟΤ΢ΕΛΟ ΚΑΛΚΟΤΣΑ΢

ΜΑΣΧΟΤΡΑ ΜΠΟΝΣΧΛ΢ΑΒΑ ΜΕ ΜΟΡΦΘ ΕΛΛΘΝΛΚΟΤ ΚΟΤΡΟΤ ΚΑΛ ΠΛΘΡΘ ΑΡΧΑΪΚΑ ΢ΣΟΛΧΕΛΑ . ΔΕΞΛΑ Ο ΘΡΑΚΛΘ΢ ΜΕ
ΟΝΟΜΑ΢ΛΑ ΒΑΧΡΑΠΑΝΛ Ω΢ ΦΤΛΑΚΑ΢ ΣΟΤ ΒΟΤΔΑ.

Ο ΕΤΚΤΔΘΜΟ΢ ΤΛΟ΢ ΣΟΤ ΔΘΜΘΣΡΛΟΤ (ΕΛΛΘΝΛΚΟ-ΛΝΔΛΚΟ ΒΑ΢ΛΛΕΛΟ) Ο ΘΡΑΚΛΘ΢ ΕΛΝΑΛ ΠΟΤ ΕΓΛΝΕ ΚΑΛ ΠΡΟ΢ΣΑΣΘ΢
ΣΟΤ ΒΟΤΔΑ ΟΠΩ΢ ΦΑΛΝΕΣΑΛ ΚΑΛ ΢ΣΟ ΝΟΜΛ΢ΜΑ .

οσ

ΟΛΝΟΠΟ΢ΛΑ ΚΑΛ ΜΟΤ΢ΛΚΘ ΑΜΦΟΡΕΛ΢ ΚΑΛ ΕΛΛΘΝΛΚΑ ΡΟΤΧΑ ΢ΣΘΝ CHAKHIL-I-GHOUNDI ΢ΣΟΤΠΑ, ΢ΣΘΝ HADDA, 1 ΑΛΩΝΑ Μ.Χ.

ΛΝΔΟΚΟΡΛΑΝΚΛΑΚΟ ΚΛΟΝΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΣΟΝ ΒΟΤΔΑ 3-4ο΅ ΑΛΩΝΑ΢ Μ.Χ.

ΜΕ ΕΛΛΘΝΛΚΑ ΧΛΣΩΝΛΑ ΝΣΤΜΕΝΕ΢ ΜΟΡΦΕ΢

ΦΣΕΡΩΣΟΛ ΕΡΩΣΕ΢ ΚΑΛ ΓΛΡΛΑΝΣΕ΢ ΣΩΝ ΕΛΛΘΝΩΝ Gandhara. 1-2οσ αι. Musée Guimet.

ΕΛΛΘΝΛΚΟ΢ ΚΤΛΛΝΔΡΟ΢ ΠΟΤ ΤΠΟ΢ΣΘΡΛΗΕΣΑΛ ΑΠΟ ΣΛ΢ ΛΝΔΛΚΕ΢ YAKSAS, AMARAVATI, 3Ο΢ ΑΛΩΝΑ΢ CE

GANDHARAN ΦΣΕΡΩΣΟ΢ ΑΣΛΑΝΣΑ΢ Θ Ο ΣΑΛΟ΢ -2ο΅ΑΛΩΝA΢ C,E ΜΟΤ΢ΕΛΟ GUIMET.

ΦΣΕΡΩΣΟ΢ ΑΣΛΑΝΣΑ΢ Θ Ο ΣΑΛΟ΢ , GANDHARA, ΣΟΚΛΟ ΕΚΝΛΚΟ ΜΟΤ΢ΕΛΟ

ΕΛΛΘΝΛΚΟ ΝΟΜΛ΢ΜΑ - ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΒΟΤΔΑ΢ ΕΧΟΝΣΑ΢ ΔΕΞΛΑ ΣΘΝ ΣΤΧΘ Θ ΑΦΚΟΝΛΑ - HARITI- ΚΑΛ ΑΡΛ΢ΣΕΡΑ ΣΟΝ ΘΡΑΚΛΘ –VAJRAPANI.
The Buddha, flanked by Herakles and Tychee. Gandhara. Musée Guimet

GANDHARA ΗΩΦΟΡΟ΢ ΜΕ ΚΑΚΑΡΑ ΕΛΛΘΝΛ΢ΣΛΚΟ ΢ΣΤΛ, 1οσ – Θ 2οσ ΑΛΩΝΑ΢ Μ.Χ BUNER, ΢ΟΤΑΣ, ΢ΣΟ
ΠΑΚΛ΢ΣΑΝ. ΜΟΤ΢ΕΛΟ ΒΛΚΣΩΡΛΑ΢ ΚΑΛ ΑΛΒΕΡΣΟΤ.

ΛΧΚΤΟΚΕΝΣΑΤΡΟ΢ 2οσ ΑΛΩΝΑ΢ Μ.Χ. ΢ΣΟ ΠΑΚΛ΢ΣΑΝ. ΜΟΤ΢ΕΛΟ ΒΛΚΣΩΡΛΑ΢ ΚΑΛ ΑΛΒΕΡΣΟΤ.
Διάφορζσ φανταςτικζσ κεότθτεσ ηωικισ προζλευςθσ Ελλθνικά χρθςιμοποιοφνταν ωσ διακοςμθτικά
ςτοιχεία ςε βουδιςτικοφσ ναοφσ, ςυχνά ςε ηωφόρουσ ςτισ ςκάλεσ ι μπροςτά από τουσ βουδιςτικοφσ
βωμοφσ. Θ προζλευςθ αυτϊν των μοτίβων μποροφν να βρεκοφν ςτθν Ελλάδα τον 5ο αιϊνα π.Χ.

Ο ΣΡΩΛΚΟ΢ ΠΟΛΕΜΟ΢ ΢Ε ΜΝΘΜΕΛΟ ΒΟΤΔΛ΢ΣΛΚΟ- GANDHARA

Ο ΘΡΑΚΛΘ΢ ΢Ε ΛΝΔΛΚΟ ΛΑΣΡΕΤΣΛΚΟ ΜΝΘΜΕΛΟ

KANISHKA Λ. ΠΕΡΛΠΟΤ 100-140 Μ.Χ.-KUSHAN, «ΒΑ΢ΛΛΕΤ΢ ΣΩΝ ΒΑ΢ΛΛΕΩΝ» ΕΔΩ Ο ΒΑ΢ΛΛΛΑ΢ ΢ΣΕΚΕΣΑΛ ΜΕ ΣΟ
ΚΕΦΑΛΛ ΢ΣΡΑΜΜΕΝΟ ΔΕΞΛΑ , ΚΡΑΣΩΝΣΑ΢ ΠΡΟΣΤΠΟ ΢ΣΟ ΑΡΛ΢ΣΕΡΟ ΣΟΤ ΧΕΡΛ, ΚΤ΢ΛΑΗΟΝΣΑ΢ ΜΕ ΣΟ ΔΕΞΛ ΠΑΝΩ ΑΠΟ
ΚΤΛΛΝΔΡΛΚΟ ΒΩΜΟ, ΦΛΟΓΕ΢ ΠΡΟΕΡΧΟΝΣΑΛ ΑΠΟ ΣΟΤ΢ ΩΜΟΤ΢ ΣΟΤ ΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΛΝΑΛ ΕΛΛΘΝΛΚΑ.

ΧΕΛΡΟΝΟΜΛΑ ΕΤΛΟΓΛΑ΢ ΢Ε ΕΛΛΘΝΟ-ΛΝΔΛΚΑ ΝΟΜΛ΢ΜΑΣΑ Θ ΚΕΑ ΑΦΚΟΝΛΑ Ι ΣΤΧΘ ΚΑΛ Ο ΔΛΑ΢ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛ ΚΑΣΩ ΟΛ
ΒΑ΢ΛΛΕΛ΢ ΝΛΚΛΑ΢ ΚΑΛ ΜΕΑΝΔΡΟ΢ Ο 2οσ

Θ HARITI ΜΕ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΦΟΡΕ΢ΛΑ ΦΟΡΩΝΣΑ΢ ΧΛΣΩΝΑ, ΟΠΩ΢ ΚΑΛ ΜΛΑ ΛΑΣΡΘ΢ ΣΘ΢ ΑΡΛ΢ΣΕΡΑ ΚΑΣΩ
PUNJAB ΧΡΟΝΟΛΟΓΕΛΣΑΛ ΣΟΝ 2ον ΑΛΩΝΑ Π.Χ.

ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΢ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΒΟΤΔΙ΢ΣΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΢ΣΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΟ ΜΝΘΜΕΛΟ –ΕΛΛΘΝΟ ΛΝΔΛΚΟ

ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΛΑ ΑΠΟ ΒΟΤΔΛ΢ΣΛΚΟ ΚΣΛ΢ΜΑ

ΠΟ΢ΕΛΔΩΝΑ΢ GANDHARA

ΣΡΛΣΩΝΑ΢ ΢Ε ΒΟΤΔΛ΢ΣΛΚΟ ΜΝΘΜΕΛΟ

ΚΟΡΛΝΚΛΑΚΘ ΚΟΛΩΝΑ ΢Ε ΒΟΤΔΛ΢ΣΛΚΟ ΜΝΘΜΕΛΟ

ΚΟΡΛΝΚΛΑΚΟΛ ΚΛΟΝΕ΢

ΑΠΟΛΛΟΔΩΣΟ΢ 189-160 π.Χ ΒΑ΢ΛΛΕΛΑ΢ ΒΑΚΣΡΛΑ΢ ΚΑΛ ΛΝΔΛΑ΢ ΒΑ΢ΛΛΕΨΕ ΑΠΟΣΟ 165- 163 π.Χ. Ο ΚΕΩΡΟΤΜΕΝΟ΢
ΛΔΡΤΣΘ΢ ΣΟΤ ΕΛΛΘΝΟΛΝΔΛΚΟΤ ΒΑ΢ΛΛΕΛΟΤ

ΑΛΛΟ ΝΟΜΛ΢ΜΑ ΣΟΤ ΑΠΟΛΛΟΔΩΣΟΤ

ΑΓΑΛΜΑ ΕΛΛΘΝΟ΢ ΦΛΛΟ΢ΟΦΟΤ ΒΑΚΣΡΛΑΝΘ ΑΛ ΧΑΝΟΤΜ 2οσ ΑΛΩΝΑ΢ Π.Χ.

ΛΝΔΟ-ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΠΑΛΕΣΑ ΑΠΟ ΠΕΣΡΑ ΜΕ ΣΟΝ ΠΟ΢ΕΛΔΩΝΑ
ΦΟΡΑ ΧΛΣΩΝΑ ΚΑΛ ΧΛΑΜΤΔΑ ΚΡΑΣΑ ΣΡΛΑΛΝΑ ΚΑΛ ΦΟΡΑ ΜΠΟΣΕ΢ ΕΣΟ΢ 2Ο΢-1Ο΢ ΑΛ
Π.Χ.. GANDHARA, ΑΡΧΑΛΟΛΟΓΛΚΟ ΜΟΤ΢ΕΛΟ.

ΕΛΛΘΝΟ-ΛΝΔΛΚΟ.

ΚΟΡΛΝΚΛΑΚΘ ΚΟΛΩΝΑ Ω΢ ΢ΣΤΛΟ΢

ΣΑΞΛΛΑ ΠΑΚΛ΢ΣΑΝ ΕΛΛΘΝΟ-ΛΝΔΛΚΟ- ΕΝΑ ΗΕΤΓΟ΢

Ο ΘΡΑΚΛΘ΢ ΦΤΛΑΚΑ΢ ΣΟΤ ΒΟΤΔΑ

ΓΚΑΝΣΧΑΡΑ ΕΛΛΘΝΟ ΒΟΤΔΛ΢ΣΛΚΘ ΣΕΧΝΘ ΢Ε ΑΓΑΛΜΑΣΑ

ΟΙ ΣΕΧΝΕ΢ ΣΗ΢ ΚΙΝΑ΢, ΣΗ΢ ΚΟΡΕΑ΢ ΚΑΙ ΣΗ΢ ΙΑΠΩΝΙΑ΢ ΑΦΟΜΟΙΩ΢ΑΝ ΣΗΝ
ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΤΔΙ΢ΣΙΚΗ ΣΕΧΝΗ

«ΘΡΩΛΚΘ ΧΕΛΡΟΝΟΜΛΑ ΣΟΤ BODHISATTVA", 6Ο΢-7Ο΢ ΑΛ ΣΕΡΑΚΟΣΑ, TUMSHUQ (XINJIANG)ΚΛΝΑ . MUSEE GUIMET,
ΠΑΡΛ΢Λ. ΟΛΟ΢ Ο ΔΛΑΚΟ΢ΜΟ΢ ΑΠΟΣΕΛΕΛΣΑΛ ΑΠΟ ΕΛΛΘΝΛΚΑ ΢ΣΟΛΧΕΛΑ

ΚΔΦΑΛΗ ΔΝΟ΢ ΜΠΟΝΣΙ΢ΑΣΒΑ,ΒΟΤΓΑ 6Ο΢-7Ο΢ ΑΙΩΝΑ΢ Μ.Υ.ΣΔΡΑΚΟΣΑ, TUMSHUQ (XINJIANG).ΚΙΝΑ

΢ΣΘΛΘ ΜΕ ΚΑΚΘΜΕΝΟ ΒΟΤΔΑ,- ΝΟΜΑΡΧΛΑ ΝΑΡΑ,- ΠΕΡΛΟΔΟ΢ ASUKA, 7Ο΢ ΑΛΩΝΑ΢ μ.Χ. . ΣΟΚΛΟ ΕΚΝΛΚΟ
ΜΟΤ΢ΕΛΟ. ΛΑΠΩΝΛΑ΢ -ΑΠΟ ΣΟ ΢ΘΜΕΛΟ ΟΠΟΤ ΚΑΚΕΣΑΛ ΕΩ΢ ΚΑΛ ΣΟΝ ΡΟΤΧΛ΢ΜΟ ΣΟΤ ΕΧΕΛ ΜΟΝΟ ΕΛΛΘΝΛΚΑ ΢ΣΟΛΧΕΛΑ

ΦΣΕΡΩΣΟΛ ΕΡΩΣΕ΢ ΚΡΑΣΟΤΝ ΣΟ ΢ΣΕΦΑΝΛ ΣΟΤ ΒΟΤΔΑ HADDA 3ο ΑΛΩΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΕΛΟ ΓΚΟΤΪΜΕΣ

ΔΛΟΝΤ΢ΛΑΚΘ ΢ΚΘΝΘ Ο ΔΛΟΝΤ΢Ο΢ ΚΡΑΣΑ ΢ΣΘΝ ΑΓΚΑΛΛΑ ΣΟΤ ΣΘΝ ΑΡΛΑΔΝΘ ΕΛΛΘΝΟ-ΒΟΤΔΛ΢ΣΛΚΘ ΣΕΧΝΘ
ΓΚΑΝΣΑΡΑ 3οσ ΑΛΩΝΑ΢ Μ.Χ

ΕΛΛΘΝΟ-ΛΝΔΛΚΑ

Ο ΒΟΡΛΑ΢ ΢Ε ΚΡΑΤ΢ΜΑ ΑΠΟ ΣΟ HADDA ΑΦΓΑΝΛ΢ΣΑN

ΕΛΚΟΝΟΓΡΑΦΛΚΘ ΕΞΕΛΛΞΘ
ΑΡΛ΢ΣΕΡΑ: ΕΛΛΘΝΛΚΟ΢ ΚΕΟ΢ ΑΝΕΜΟ΢ ΑΠΟ ΣΘΝ HADDA, 2Ο΢ ΑΛ.
ΜΕ΢Θ: ΑΛΟΛΛΚΟ΢ ΚΕΟ΢ ΑΠΟ KIZIL, TARIM BASIN, 7Ο΢ ΑΛΩΝΑ΢.
ΔΕΞΛΑ: ΛΑΠΩΝΛΚΟ΢ ΚΕΟ΢ ΑΝΕΜΟ΢ FUJIN, 17Ο΢ ΑΛΩΝΑ΢.

ΕΛΚΟΝΟΓΡΑΦΛΚθ ΕΞΕΛΛΞΘ ΑΠΟ ΣΟΝ ΖΛΛΘΝΑ ΚΕΟ ΘΡΑΚΛΘ ΜΕ ΣΟΝ ΛΑΠΩΝΛΚΘ ΚΕΟ SHUKONGOSHIN. ΑΠΟ
ΑΡΛ΢ΣΕΡΑ ΠΡΟ΢ ΔΕΞΛΑ:
1) ΘΡΑΚΛΘ΢ (ΜΟΤ΢ΕΛΟ ΛΟΤΒΡΟΤ).
2) ΘΡΑΚΛΘ΢ ΓΛΑ ΚΕΡΜΑΣΑ ΣΩΝ ΕΛΛΘΝΟ-ΒΑΚΣΡΛΑΝΘ΢ ΒΑ΢ΛΛΛΑ΢ ΔΘΜΘΣΡΛΟ΢ Λ.
3) VAJRAPANI, Ο ΠΡΟ΢ΣΑΣΘ΢ ΣΟΤ ΒΟΤΔΑ, ΠΟΤ ΑΠΕΛΚΟΝΛΗΕΣΑΛ Ω΢ ΘΡΑΚΛΘ΢ ΢ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΟ-ΒΟΤΔΛ΢ΣΛΚΘ ΣΕΧΝΘ
ΣΘ΢ ΓΚΑΝΣΑΡΑ.
4) SHUKONGOSHIN, ΕΚΔΘΛΩ΢Θ VAJRAPANI, Ω΢ ΚΕΟΣΘΣΑ ΠΡΟ΢ΣΑΣΛΔΑ ΣΘ΢ ΒΟΤΔΛ΢ΣΛΚΟΤ΢ ΝΑΟΤ΢ ΢ΣΘΝ ΛΑΠΩΝΛΑ.

ΠΟΛΘ ΝΤ΢Α - ΠΑΡΚΛΑ ΚΕΦΑΛΙ ΕΛΛΘΝΛΚΟΥ ΑΓΑΛΜΑΣΟ΢ 2οσ ΑΛΩΝΑ΢ Π.Χ. ΕΛΛΘΝΛ΢ΣΛΚΘ΢ ΜΟΡΦΘ΢ ΠΕΡΛΚΕΦΑΛΑΛΑ
ΦΟΡΑ ΑΤΣΟ΢ Ο ΕΛΛΘΝ.

ΠΑΡΚΟΛ -ΣΟ ΟΧΤΡΟ ΣΘ΢ ΝΤ΢Α΢ Θ ΔΛΟΝΤ΢ΛΟΤΠΟΛΘ΢ ΠΟΛΕΩ΢ ΣΟΤ ΔΛΟΝΤ΢ΟΤ ΝΟΣΛΟΔΤΣΛΚΑ ΣΘ΢ Α΢ΓΚΑΜΠΑΣ,
ΣΟΤΡΚΜΕΝΛ΢ΣΑΝ. ΟΝΟΜΑ΢ΣΘΚΕ «NYSA» ΓΛΑ ΝΑ ΕΞΘΓΘ΢ΕΛ ΔΤ΢ΑΝΑΓΝΩ΢ΣΟ ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΚΕΟΤ, ΟΠΩ΢ Ο «ΚΕΟ΢
ΣΘ΢ NYSA». ΒΡΕΦΟΤ΢ ΔΛΟΝΤ΢ΟΤ, ΚΕΟΤ ΣΘ΢ ΑΜΠΕΛΟΤ,

ΚΡΑΤ΢ΜΑ ΚΤΛΛΝΔΡΟΤ ΜΕ ΢ΣΑΦΤΛΛΑ ΝΑΡΑ ΛΑΠΩΝΛΑ 7οσ ΑΛ. ΜΟΤ΢ΕΛΟ ΣΟΚΤΟ

ΝΑΡΑ ΛΑΠΩΝΛΑ 7οσ ΑΛ. ΜΟΤ΢ΕΛΟ ΣΟΚΤΟ

ΑΓΑΛΜΑΣΛΔΛΟ ΕΝΟ΢ ΖΛΛΘΝΑ ΢ΣΡΑΣΛΩΣΘ, ΣΟΤ 3ΟΤ ΑΛΩΝΑ Π.Χ. ΢Ε ΣΑΦΘ ΒΟΡΕΛΑ ΠΕΡΛΟΧΘ ΣΘ΢ TIAN SHAN, URUMQI
XINJIANG ΜΟΤ΢ΕΛΟ (΢ΧΕΔΛΟ).ΚΛΝΑ.

ΣΟ ΔΟΧΕΛΟ BIMARAN ΜΕ ΠΑΡΑ΢ΣΑ΢ΕΛ΢ ΣΟΤ ΒΟΤΔΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΕΛΣΑΛ 30-10 Π.Χ ΚΑΛ ΚΕΩΡΕΛΣΑΛ ΕΛΛΘΝΟΒΟΤΔΛ΢ΣΛΚΘ΢ ΣΕΧΝΘ΢ –ΒΡΕΣΑΝΛΚΟ ΜΟΤ΢ΕΛΟ .

ΛΝΔΟ-ΚΟΡΛΝΚΛΑΚΟ ΚΛΟΝΟΚΡΑΝΟ 20 ΠΧ ΕΛΝΑΛ ΑΠΟ ΣΘΝ BUTKARA STUPA (ΛΑΣΡΕΤΣΛΚΟ΢ ΝΑΟ΢ ΒΟΤΔΛ΢ΣΩΝ)

ΕΛΛΘΝΟ-ΛΝΔΛΚΑ

ΕΛΛΘΝΟ-ΛΝΔΟΛ ΠΡΛΓΚΛΠΕ΢ ΠΛΚΑΝΑ ΕΛΝΑΛ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΛΑ ΣΘΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΘ ΑΤΣΩΝ ΣΩΝ ΑΓΑΛΜΑΣΩΝ

ΝΟΜΛ΢ΜΑ ΣΟΤ ΒΑ΢ΛΛΕΛΟΤ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΤ ΚΑΛ ΝΛΚΕΛΛΟΤ. ΕΚΕΛΝΘ ΣΘΝ ΕΠΟΧΘ ΜΟΝΟ Θ ΚΛΝΑ ΜΠΟΡΟΤ΢Ε ΕΝΑ
ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΑ΢ΕΛ ΑΠΟ ΣΕΣΟΛΟ ΚΡΑΜΑ ΑΝΣΛΚΕΛΜΕΝΑ .ΑΤΣΟ ΢ΘΜΑΛΝΕΛ ΟΣΛ ΣΟ ΕΛΛΘΝΟ ΛΝΔΛΚΟ ΒΑ΢ΛΛΕΛΟ ΕΛΧΕ
ΕΜΠΟΡΛΚΟΤ΢ ΔΕ΢ΜΟΤ΢ ΜΕ ΣΘΝ ΚΛΝΑ

ΕΡΓΑ΢ΙΑ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ

ΜΕ ΠΘΓΕ΢ ΚΕΛΜΕΝΩΝ ΚΑΛ ΦΩΣΟΓΡΑΦΛΩΝ ΑΠΟ :
ΧΡΘ΢ΣΟ΢ Δ. ΛΑΗΟ΢ : «Θ ΠΕΡΛΠΕΣΕΛΑ ΣΘ΢ ΣΕΧΝΟΛΟΓΛΑ΢ ΢ΣΘΝ ΑΡΧΑΛΑ ΕΛΛΑΔΑ» εκδόςεισ ΑΛΟΛΟ΢,
«ΕΛΛΑ΢ - Θ Λ΢ΣΟΡΛΑ ΚΑΛ Ο ΠΟΛΛΣΛ΢ΜΟ΢ ΣΟΤ ΕΛΛΘΝΛΚΟΤ ΕΚΝΟΤ΢ ΑΠΟ ΣΛ΢ ΑΠΑΡΧΕ΢ ΜΕΧΡΛ ΢ΘΜΕΡΑ» του Εκδοτικοφ
Οίκου ΠΑΠΤΡΟ΢ - 1997 - Ελλάσ - Σόμοσ ΠΡΩΣΟ΢,
Άρκρα του Zainul Wahad (Αρχαιολόγοσ, Διευκυντισ του Μουςείου Μαρντάν ςτο ΒΔ Πακιςτάν) ςτο περιοδικό
«ΑΡΧΑΛΟΛΟΓΛΑ & ΣΕΧΝΕ΢» τ. 77 (Οκτ. - Δεκ. 2000) ςελ. 80 τ. 83 (Απρ. - Λοφν. 2002) ςελ. 74 και τ. 86 (Λαν. - Μάρτ.
2003) ςελ. 47,
Εργαςία του Αριςτείδθ Κόλλια ςτο ζνκετο του περιοδικοφ «ΣΡΛΣΟ ΜΑΣΛ» τ. 94 (Μάι. 2001),
Άρκρο του ΢τζφανου ΢τεφανίδθ ςτο περιοδικό «ΕΛΛΘΝΛΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ» τ. 23 (΢επτ. - Οκτ. 2001) ςελ. 174,
Άρκρο τθσ Δανάθσ Παπαςτράτου ςτο περιοδικό «ΛΧΩΡ» τ. 17 (Λαν. 2002) ςελ. 52,
Άρκρο του Αριςτείδθ Κεςόπουλου (Γυμναςιάρχθ - ΢υγγραφζα) ςτο περιοδικό «ΕΛΛΘΝΛΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ» τ. 25 (Λαν. Φεβρ. 2002) ςελ. 20,
Άρκρο του Γιάννθ ΢πυρόπουλου ςτο περιοδικό «ΛΧΩΡ» τ. 43 (Μάρτ. 2004) ςελ. 36 και
Άρκρο τθσ Ποτίτςασ Γρθγοράκου - Παρναςςοφ (Διδάκτωρ του Πανεπιςτθμίου Παριςίων, Μελετθτισ του
Ελλθνιςτικοφ Πολιτιςμοφ ςτθν Αςία) ςτο περιοδικό «CORPUS» τ. 60 (Μάι. 2004) ςελ. 14,
KRASNAYA- ΡΩ΢ΛΑ
ΑΓΓΛΟΦΩΝΘ WIKIPEDIA
ΝΛΚΟΛΣ΢Θ΢ ΒΑ΢ΛΛΕΛΟ΢- ΕΡΕΤΝΘΣΘ΢