You are on page 1of 1

1.

, plutonu kolarzy ( stan w zale¿noci od iloci rowerów), pluton pionierów i przeci
wgazowy ( liczebnoæ- w zale¿noci od liczby wyszkolonych ¿o³nierzy), pluton przeciwpancerny
wg. etatu wojennego, oraz z dzia³onu artylerii.
2. W koszarach oprócz sztabu mobilizowa³y siê tak¿e pododdzia³y poza batalionowe takie jak
pluton artylerii pu³kowej dowodzony przez por. Edwarda Surowiec-Surowiñskiego, plut
on pionierów pod dowództwem por. Witolda Stanis³awa Sciñskiego, kompania przeciwpancerna
por. Waleriana Åelaniewicza oraz kompania zwiadowców pod dowództwem por. Stanis³awa Jaki
ela
3. Bataliony liniowe po mobilizacji sk³ada³y siê z dru¿yny dowódcy batalionu, plutonu ³¹cznoc
trzech kompani strzeleckich, kompani ckm. Miejscem mobilizacji I batalionu pod
dowództwem majora Albina Michalewskiego by³o gimnazjum im. Czajkowskiego mieszcz¹ce siê
na ulicy Mylnej[6] na Je¿ycach. Wedle relacji dowódcy 1 kompani CKM mobilizacja prze
biega³a bez zak³óceñ i braków.[7] Miejsca oraz przebiegu mobilizacji II batalionu pod dowódz
twem mjr Paw³a Ko³yszko nie uda³o siê ustaliæ. III batalion majora Franciszka Zaj¹czkowskieg
o zmobilizowa³ siê w jednej z szkó³ powszechnych na terenie Je¿yc. Pu³k równie¿ posiada³ ponad
tow¹ 10 kompaniê tzw. wartownicz¹[8] pod dowództwem porucznika Stanis³awa Sobisia
4. Wieczorem 17 wrzenia w Budach Starych genera³ brygady Franciszek Seweryn W³ad prze
prowadzi³ odprawê 57 i 58 pu³ku. Oba liczy³y w tym dniu po oko³o 700 ludzi. Genera³ wyda³ rozk
az zniszczenia dywizyjnych dokumentów i ukrycia sztandarów jednostek. Po zebraniu ro
zproszonych ¿o³nierzy oba pu³ki mia³y maszerowaæ o 22.00 do przepraw w rejonie Brochów-Witko
wice. 18 wrzenia genera³, w wyniku odniesionych ran, zmar³
Genera³ Tadeusz Kutrzeba tak opisa³ stan 14 DP w koñcowej fazie walk: "W rzeczywistoci
14 d.p. by³a 16 wrzenia przez natarcie czo³gów silnie zdezorganizowana i na rozkaz sweg
o dowódcy zbiera³a siê pod I³owem. Dosz³a tam 17 wrzenia podczas najsilniejszego ataku lotn
iczego i uleg³a. W³aciwie dywizja jako ca³oæ przesta³a istnieæ".
Niewielkiej czêci polskich oddzia³ów uda³o siê przedostaæ do Warszawy. Nad Bzur¹ jeszcze do 2
wrzenia Niemcy likwidowali pojedyncze jednostki polskie, rozproszone w tym rejoni
e.
Genera³ Kutrzeba napisa³ po latach: Przechodz¹c ko³o grobów ¿o³nierskich nad Bzur¹ niech przy
nasi dowódcy sprawiedliwie wspomn¹, ¿e tu le¿¹ jedni z tych, którzy starali siê wykonaæ niewy
nalny w 1939 roku obowi¹zek obronê Polski.
5.
W sk³ad 58. pp w latach 1930-1939 wchodzi³y: dowództwo, kwatermistrzostwo, kompania ad
ministracyjna, trzy bataliony piechoty oraz plutony specjalne. Plutony specjalne
pu³ku stanowi³y: pluton³¹cznoci,plutonpionierów,kompaniazwiadowców,plutonartyleriipiechoty,o
razkompaniaprzeciwpancerna.Wsk³addowództwapu³kuwchodzi³:dow, jego adiutant, zastêpca dowódcy
, dru¿yna dowódcy pu³ku oraz lekarz
7
.