You are on page 1of 344

Model orientativ de cerere formulată de persoana îndreptăţită privind executarea unor obligaţii

de a face
Către
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al
localităţii ______________,
Subsemnatul/Subscrisa _____________________________, cu domiciliul/sediul în
_________________, str. ___________ nr. __, ap. ___, judeţul ____________________, având adresa
electronică _________________ şi nr. de telefon/fax _____________, în calitate de creditor, formulez
C!! " !#"I!
a dreptului de ipotecă înscris asupra imobilului situat în localitatea _____________, str.
______________________ nr. ____, ap. ____, judeţul _________________, înscris în .!. nr.
_____________, a comunei/oraşului/municipiului ___________ nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________,
$n fapt, prin sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de
%pel_______________________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii
de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ____________, s'a dispus radierea dreptului de ipotecă înscris în
favoarea debitorului ______________ cu domiciliul/sediul în ____________, str. ___________ nr. __, ap.
___, judeţul _________________, asupra imobilului situat în localitatea _____________, str.
______________________ nr. ____, ap. ____, judeţul _________________, înscris în .!. nr.
_____________, a comunei/oraşului/municipiului ___________ nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________.
%vând în vedere că mă aflu în posesia unui titlu executoriu valabil, vă solicit să radiaţi dreptul de ipotecă
asupra imobilului indicat mai sus.
$n drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. ()) alin. * . pr. civ.
%nexez la prezenta cerere titlul executoriu în copie le"alizată şi dovada ac+itării taxei de timbru în sumă
de ____ lei şi timbrul judiciar în valoare de ____ lei.
"#%# &M'(%)!#
*+,+ Model orientativ de cerere adresată preşedintelui instanţei de executare pentru aplicarea
unei amen-i .udiciare debitorului
Către
Preşedintele /udecătoriei_______________,
Subsemnatul ____________________, executor .udecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, prin prezenta
vă solicităm
#plicarea unei amen-i .udiciare
debitorului _______________, cu domiciliul/sediul în _____________ str. ________________
nr.______, ap.______, judeţul ______________, în dosarul execuţional nr. _________, aflat pe rolul biroului
nostru.
$n fapt, cererea de executare silită formulată de creditorul ____________ cu domiciliul/sediul în
________________ str. _____________ nr. ____ ap. ____ judeţul __________, a fost încuviinţată prin
înc+eierea din data de __________a #udecătoriei___________, fiind declanşată urmărirea silită împotriva
debitorului, în baza titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel_________definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ______________.
,rin adresa cu nr._______ din data de__________ emisă în dosarul execuţional nr. _________ aflat pe
rolul biroului nostru, i s'a pus în vedere debitorului ca în termen de ______zile să comunice în scris toate
veniturile şi bunurile sale, inclusiv cele aflate în proprietate comună pe cote'părţi sau în devălmăşie, asupra
cărora se poate efectua executarea silită, cu arătarea locului unde se află acestea.
%cesta a refuzat în mod nejustificat de a se prezenta ori de a da lămuririle necesare -sau a dat cu rea'
credinţă informaţii incomplete., nesocotind dispoziţiile privind executarea silită şi/sau determinând
ter"iversarea procedurii de urmărire, astfel încât vă ro" să procedaţi la aplicarea unei amenzi judiciare.
$n drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. ()/ alin. 0 coroborate cu art. 122 alin. ) . pr. civ.
%nexăm în copie certificată adresa prin care debitorul a fost invitat la sediul biroului nostru, o copie
certificată de pe înc+eierea instanţei prin care s'a încuviinţat executarea silită şi o copie certificată a titlului
executoriu.
3epunem cererea în 0 exemplare, precum şi dovada ac+itării taxei judiciare de timbru în sumă de
_________ lei şi timbrul judiciar în valoare de ________ lei.
xecutor .udecătoresc,
0+,+ Model orientativ de cerere adresată preşedintelui instanţei de executare pentru repararea
pre.udiciului cau-at prin am1narea executării
Către
Preşedintele /udecătoriei_______________,
Subsemnatul/Subscrisa ________________, cu domiciliul/sediul în ____________, str. ________ nr.
____, ap. ___, judeţul _________, având adresa electronică ____________ şi nr. de telefon/fax
_____________, în calitate de creditor, formulez
Cerere pentru repararea pre.udiciului cau-at prin
am1narea executării
împotriva debitorului ______________, cu domiciliul/sediul în _______, str. ________ nr. ____, ap.
___, judeţul _________, având adresa electronică ____________ şi nr. de telefon/fax _____________, pe
care vă ro" să o admiteţi şi să'l obli"aţi pe acesta la plata sumei de _________lei, reprezentând daune
materiale şi la plata sumei de ________lei, cu titlu de daune morale, precum şi la plata c+eltuielilor de
judecată.
$n fapt, prin cererea formulată la data de ____________, 4iroul executorului judecătoresc
____________________ a înre"istrat cererea mea şi a desc+is dosar de executare silită împotriva debitorului.
,rin înc+eierea din data de __________ a #udecătoriei ___________, s'a încuviinţat executarea silită, iar
prin adresa cu nr. _______ din data de __________, executorul judecătoresc a pus în vedere debitorului ca în
termen de ______zile să comunice în scris toate veniturile şi bunurile sale, inclusiv cele aflate în proprietate
comună pe cote'părţi sau în devălmăşie, asupra cărora se poate efectua executarea silită, cu arătarea locului
unde se află acestea.
%cesta a refuzat în mod nejustificat de a se prezenta ori de a da lămuririle necesare -sau a dat cu rea'
credinţă de informaţii incomplete., ceea ce a condus la amânarea executării silite, fiind nevoie de trei luni de
zile pentru identificarea bunurilor debitorului.
&n plus, cu rea'credinţă, debitorul a formulat mai multe contestaţii la executare, toate respinse de instanţa
de judecată, executarea silită fiind întârziată mai bine de un an de zile, astfel încât prin atitudinea menţionată
acesta mi'a creat un prejudiciu material în sumă de _________ lei, ce reprezintă creditul şi penalităţile de
întârziere pe care din cauza lipsei sumelor de bani datorate de debitor, nu am reuşit să le ac+it la
4anca______________.
3e asemenea, debitorul mi'a creat şi un prejudiciu moral, pe care îl estimez la suma de ___________lei,
ce reprezintă stresul şi disconfortul psi+ic suportat în această perioadă de timp, datorită faptului că nu am
reuşit să ac+it ratele la bancă de mai bine de un an şi a faptului că am fost introdus în evidenţele 4iroului de
credit, astfel încât timp de / ani nu mai pot accesa un alt credit de la nicio altă bancă din 5omânia,
,rin urmare, vă ro" să'mi admiteţi cererea aşa cum am formulat'o, să'l obli"aţi pe debitor la plata
sumelor solicitate şi la plata c+eltuielilor de judecată
$n drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. ()/ alin. 0 coroborate cu art. 12/ şi art. 126 . pr. civ.
&n susţinerea cererii, înţele" să mă folosesc de proba cu înscrisuri, proba cu intero"atoriul debitorului,
precum şi proba testimonială.
3epun cererea în două exemplare, înscrisurile invocate în sprijinul cererii, precum şi dovada ac+itării
taxei judiciare de timbru în sumă de ________ lei şi timbrul judiciar în valoare de ________ lei.
"#%# &M'(%)!#
Model orientativ de înc2eiere privind calculul dob1n-ilor, penalităţilor şi altor sume, fără să fi fost
stabilit cuantumul acestora prin titlul executoriu
antet be.
"osar nr+______________
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol fiind cererea creditorului privind calcularea dobânzilor -penalităţilor şi altor sume., fără să fi fost
stabilit cuantumul acestora prin titlul executoriu, în dosarul execuţional nr. _______________
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor aflate la dosar, reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită formulată la data de _____________, creditorul ____________ a solicitat
înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare împotriva debitorului ____________ urmând ca,
după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la executarea silită a acestuia, în oricare dintre
modalităţile prevăzute de le"e.
&n motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în
titlul executoriu.
ererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. ((0 alin. 1 . pr. civ.
8a cererea de executare silită formulată de către creditor s'a ataşat titlul executoriu în copie le"alizată,
constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de
%pel_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel//&naltei
urţi de asaţie şi #ustiţie _____________.
,rin înc+eierea din data de _______ am admis cererea creditorului, am dispus înre"istrarea acesteia şi
desc+iderea dosarului de executare silită, iar, prin înc+eierea din data de __________a
#udecătoriei___________, s'a încuviinţat executarea silită împotriva debitorului.
%vând în vedere că prin titlul executoriu arătat mai sus nu s'au calculat dobânzile -penalităţile sau alte
sume., iar prin cererea formulată creditorul a solicitat în mod expres acest lucru, în conformitate cu
dispoziţiile art. ()2 alin. ) . pr. civ., urmează să admitem cererea şi să calculăm dobânda stabilită în titlu
executoriu după următorul calcul7
' suma de ________lei x ______9 dobânda le"ală, pentru perioada _______'__________, comunicată
de 4anca :aţională a 5omâniei, conform adresei cu nr. _________ din data de ________ ; suma de
________lei.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
%dmite cererea creditorului ______________, cu domiciliul/sediul în __________, str. ________ nr.
_____,_____ judeţul _______.
Stabilim cuantumul dobânzii -penalităţilor şi altor sume. din titlul executoriu, constând în sentinţa
civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel_________, definitivă prin
decizia civilă/penală nr. _____/_____ a $ribunalului/urţii de %pel//&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
______________, în dosarul execuţional nr. ____________, la suma totală de __________ lei, conform
dobânzii le"ale comunicată de 4anca :aţională a 5omâniei, pentru perioada _______'__________.
<xecutorie de drept.
u drept de contestaţie la executare în termen de = zile de la comunicare la #udecătoria
_______________.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
înc2eiere privind actuali-area creanţei stabilite prin titlul executoriu
"osar nr+______________
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol fiind cererea creditorului privind actualizarea creanţei stabilite prin titlul executoriu, în dosarul
execuţional nr. _______________.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor aflate la dosar, reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită formulată la data de _____________, creditorul ____________ a solicitat
înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare împotriva debitorului ____________ urmând ca,
după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la executarea silită a acestuia, în oricare dintre
modalităţile prevăzute de le"e.
&n motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în
titlul executoriu.
ererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. ((0 alin. 1 . pr. civ.
8a cererea de executare silită formulată de către creditor s'a ataşat titlul executoriu în copie le"alizată,
constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de
%pel_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel /&naltei
urţi de asaţie şi #ustiţie ______________________.
,rin înc+eierea din data de _______ am admis cererea creditorului, am dispus înre"istrarea acesteia şi
desc+iderea dosarului de executare silită, iar, prin înc+eierea din data de __________a
#udecătoriei___________, s'a încuviinţat executarea silită împotriva debitorului.
%vând în vedere că titlul executoriu a fost emis la data de ________, iar prin cererea formulată
creditorul a solicitat în mod expres actualizarea creanţei, în conformitate cu dispoziţiile art. ()2 alin. 0 . pr.
civ., cererea creditorului este admisibilă, astfel urmează să actualizăm creanţa din titlu executoriu, după cum
urmează7
> suma de ________lei x ______9 rata de inflaţie, pentru perioada _______'__________, comunicată
de ?nstitutul :aţional de Statistică, conform adresei cu nr. _________ din data de ________ ; suma de
________lei.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
%dmite cererea creditorului ______________, cu domiciliul/sediul în __________, str. ________ nr.
_____,_____ judeţul _______.
%ctualizăm creanţa din titlul executoriu, constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie _____________, în dosarul execuţional nr.
_______________, la suma totală de __________lei, conform ratei de inflaţie comunicată de ?nstitutul
:aţional de Statistică, pentru perioada _______'__________.
<xecutorie de drept.
u drept de contestaţie la executare în = zile de la comunicare la #udecătoria _________________.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
6+,+ proces7verbal prin care părţile convin ca executarea silită să se efectue-e numai asupra
veniturilor băneşti sau a altor bunuri ale debitorului
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ____________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul
în ________________ str. ____________________ nr. ____ ap. ____ judeţul __________, admisă prin
înc+eierea din data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de
executare silită împotriva debitorului _________________, cu domiciliul/sediul în ____________________
str. _________________ nr. ____ judeţul ________, precum şi înc+eierea din data de __________a
#udecătoriei___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită privind plata sumei de _______ lei, cu
titlu de despă"ubiri şi plata sumei de _______ lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform titlului
executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel
_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi
de asaţie şi #ustiţie ______________________,
%stăzi, _________, orele ______, s'au prezentat la sediul biroului nostru creditorul ______________,
împreună cu debitorul _____________ şi în prezenţa mea au convenit ca executarea silită a titlului
executoriu arătat mai sus să se facă numai asupra veniturilor băneşti ale debitorului, indicând în acest sens
4anca ________________, unde are cont desc+is şi locul de muncă
_____________________________________, precum şi asupra următoarelor bunuri
______________________________________, în cazul în care, în decurs de trei luni, sumele de bani arătate
mai sus nu acoperă inte"ral creanţa şi c+eltuielile de executare.
,rin urmare, având în vedere principiul disponibilităţii procesuale în faza executării silite, prevăzut de
art. (0@ . pr. civ., în baza art. (/2 alin. 1 . pr. civ., am înc+eiat prezentul proces'verbal, în trei exemplare,
câte unul fiind predat creditorului şi debitorului, iar unul s'a depus la dosarul de executare silită, fiind semnat
de toţi participanţii, fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
Creditor,
"ebitor,
proces7verbal prin care părţile convin ca v1n-area bunurilor supuse urmăririi să se facă prin
bună învoială
#'%% 8/
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ____________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul
în _______________ str. ____________________nr. ____ ap. ____ judeţul __________, admisă prin
înc+eierea din data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de
executare silită împotriva debitorului _________________, cu domiciliul/sediul în ____________________
str. _________________ nr. ____ judeţul ________, precum şi înc+eierea din data de __________a
#udecătoriei___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită privind plata sumei de _______ lei, cu
titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ________lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform titlului
executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de
%pel_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel /&naltei
urţi de asaţie şi #ustiţie ______________________,
%stăzi, _________, orele ______, s'a prezentat la sediul biroului nostru creditorul _______________
împreună cu debitorul _____________ şi în prezenţa mea au convenit ca executarea silită asupra
următoarelor bunuri7____________________________________
__________________________________________________________, supuse urmăririi să se facă prin
bună învoială, urmând ca executorul judecătoresc să fie informat în scris despre ofertele primite, iar suma de
bani obţinută prin valorificarea acestora să fie depusă în contul executorului judecătoresc indicat în antet,
până la data de _____________.
,rin urmare, având în vedere principiul disponibilităţii procesuale în faza executării silite, prevăzut de
art. (0@ . pr. civ., în baza art. (/2 alin. 1 . pr. civ., am înc+eiat prezentul proces'verbal, în trei exemplare,
câte unul fiind predat creditorului şi debitorului, iar unul s'a depus la dosarul de executare silită, fiind semnat
de toţi participanţii, fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
Creditor,
"ebitor,
proces7verbal prin care părţile convin ca plata obligaţiei să se facă în alt mod admis de lege
#'%% 8/
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ____________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul
în ________________ str. ___________________ nr. ____ ap. ____ judeţul __________, admisă prin
înc+eierea din data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de
executare silită împotriva debitorului _________________, cu domiciliul/sediul în ____________________
str. _________________ nr. ____ judeţul ________, precum şi înc+eierea din data de __________a
#udecătoriei___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită privind plata sumei de _______ lei, cu
titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ________lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform titlului
executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de
%pel_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel /&naltei
urţi de asaţie şi #ustiţie ______________________,
%stăzi, _________, orele ______, s'a prezentat la sediul biroului nostru creditorul ______________
împreună cu debitorul_____________ şi în prezenţa mea au convenit ca stin"erea obli"aţiei să se facă prin
compensaţie -confuziune, remitere de datorie etc.., întrucât debitorul deţine un titlu executoriu constând în
sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel_________, definitivă
prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
_______________, prin care creditorul din actualul dosar execuţional a fost obli"at la plata sumei de
_________lei, cu titlu de despă"ubiri şi la plata sumei de ________lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată,
depunând la dosarul execuţional acest titlu executoriu, în copie le"alizată.
%vând în vedere principiul disponibilităţii procesuale în faza executării silite, prevăzut de art. (0@ . pr.
civ., am procedat la compensarea celor două creanţe prin care se stin" în totalitate obli"aţiile părţilor,
acestea declarând că nu mai au niciun fel de pretenţie unul faţă de celălalt, urmând a emite înc+eierea privind
încetarea executării silite în dosarul execuţional indicat mai sus.
&n baza art. (/2 alin. 1 . pr. civ., am înc+eiat prezentul proces'verbal, în trei exemplare, câte unul fiind
predat creditorului şi debitorului, iar unul s'a depus la dosarul de executare silită, fiind semnat de toţi
participanţii, fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
Creditor,
"ebitor,
proces7verbal înc2eiat de executorul .udecătoresc prin care se consemnea-ă declaraţia unei părţi
de a fi repre-entată în procedura executării silite
ANTET BEJ
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%stăzi, _______, orele ______, creditorul _____________, cu domiciliul în __________, str.
_______________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, s'a prezentat la sediul biroului nostru şi a
declarat verbal că îl desemnează ca reprezentant al său, în dosarul execuţional nr. ____________, aflat pe
rolul biroului nostru, pe numitul _______________, cu domiciliul în ________________, str.
______________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, identificat cu următoarele date personale, .?.,
seria _________ nr. ________ şi .:.,. _____________________.
reditorul declară că reprezentantul său poate să participe la efectuarea tuturor actelor de executare silită
în dosarul de executare sus menţionat, poate lua cunoştinţă de toate actele dosarului de executare, poate
obţine adeverinţe şi copii de pe aceste acte, certificate de executorul judecătoresc, pe c+eltuiala sa şi poate
contesta actele de executare sau executarea silită însăşi, în termenele şi condiţiile prevăzute de le"e, atunci
când va considera necesar.
3urata mandatului reprezentantului ________________ se întinde până la finalizarea executării silite,
prin orice modalitate de executare.
&n conformitate cu dispoziţiile art. (*= alin. 1, art. 2=, art. (/2 alin. 1 . pr. civ. raportate la art. ) din
8e"ea nr. 122/)@@@ privind executorii judecătoreşti, republicată, am înc+eiat prezentul proces'verbal într'un
sin"ur exemplar ce va fi depus la dosarul de executare de executare silită.
xecutor .udecătoresc,
9*+,+ Model orientativ de declaraţie dată de către debitor cu privire la bunurile şi veniturile sale
"C5#!#:I
Subsemnatul, ____________________, cu domiciliul în _____________, str. ______ nr. ____, ap. ___,
judeţul _________, în calitate de debitor, în dosarul execuţional nr. ____________, aflat pe rolul 4iroului
executorului judecătoresc _________________________, cu sediul în ____________, str. ________ nr.
____, ap. ___, judeţul _________, ca urmare a solicitării executorului judecătoresc_______________ făcută
prin adresa nr. ___________ din data de ____________ cu privire la bunurile şi veniturile mele, declar
următoarele;
u privire la bunurile imobile, arăt că deţin o casă de locuit situată în localitatea ______________ str.
________ nr. ____, judeţul _________ şi un apartament cu trei camere situat în localitatea ______________
str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, ambele imobile fiind proprietatea mea şi a soţiei mele.
&n le"ătură cu bunurile mobile, arăt că cele două locuinţe ale mele sunt mobilate complet, sunt dotate cu
aparatură audio'video şi electrocasnică şi deţin în proprietate, împreună cu soţia mea, două autoturisme, unul
marca ___________ şi unul marca ___________care se află în posesia noastră, putând fi "ăsite la adresa
unde locuiesc, indicată mai sus.
u privire la veniturile mele, declar că obţin venituri lunare de la ____________, cu sediul în
___________ str. ________ nr. ____, judeţul _________, unde sunt salariat, iar trimestrial obţin o sumă de
________lei, ca urmare a înc+irierii apartamentului indicat mai sus.
3au prezenta declaraţie în conformitate cu dispoziţiile art. (*( alin. ) . pr. civ., la solicitarea făcută de
executorul judecătoresc, pentru a servi în dosarul execuţional nr. ______________.
"#%# &M'(%)!#

cerere formulată de executorul .udecătoresc privind conexarea executărilor efectuate de executori
.udecătoreşti diferiţi
#'%% 8/
"osar nr+ ____________
"ata ____________

Către
/udecătoria_______________,
Subsemnatul ____________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, formulez
Cerere de conexare
a dosarelor execuţionale nr. ___________ şi nr. _________________.
$n fapt, dosarul execuţional nr. _______________se află pe rolul biroului nostru, cu sediul indicat în
antet, iar dosarul execuţional nr. _______________se află pe rolul executorului judecătoresc
_______________________, cu sediul în ___________________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul
_________.
&n ambele dosare execuţionale se urmăresc aceleaşi bunuri, respectiv imobilul debitorului
___________________ situat în localitatea_____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul
_________.
%vând în vedere dispoziţiile art. (=0 alin. 1 . pr. civ., vă ro" să dispuneţi conexarea celor două
executări în favoarea biroului nostru, urmând ca executorul judecătoresc _____________________ să facă o
sin"ură executare silită.
3e asemenea, vă ro" să vă pronunţaţi asupra c+eltuielilor de executare efectuate până în momentul
conexării şi să dispuneţi trimiterea dosarelor conexate la sediul biroului nostru.
$n drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. (=0 alin. 1 şi ) . pr. civ.
%nexez la prezenta cerere copii de pe actele de executare efectuate în cele două dosare indicate mai sus,
precum şi dovada ac+itării taxei judiciare de timbru în sumă de ________ lei şi timbrul judiciar în valoare de
________ lei.
Executor judecătoresc,
înc2eiere prin care executorul .udecătoresc conexea-ă dosare de executare silită
antet be.
"osar nr+______________
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii de conexare a executărilor silite formulată de debitorul
________________, cu domiciliul/sediul în _______________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul
_________, în dosarele execuţionale nr. ______________, nr._________________ şi nr.
________________________.
,rocedura de citare este le"al îndeplinită.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor aflate la dosar, reţine următoarele:
,rin cererea formulată la data de________ şi înre"istrată pe rolul acestui birou la data de __________,
debitorul ______________ a solicitat conexarea executărilor silite în dosarele execuţionale nr. ___________,
nr. _____________ şi nr. ________________________.
&n motivarea cererii debitorul a arătat că cele trei dosare execuţionale se află pe rolul aceluiaşi executor
judecătoresc, iar în toate aceste dosare se urmăresc aceleaşi bunuri, respectiv imobilul situat în localitatea
_____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________.
3e asemenea, s'a arătat că executarea silită în dosarul execuţional nr. _______________ se află într'un
stadiu avansat de executare, fiind demarată procedura de vânzare la licitaţie a imobilului, astfel solicită
conexarea celor trei executări, urmând să facă o sin"ură executare silită, precum şi stabilirea c+eltuielilor de
executare efectuate până în momentul conexării.
%nalizând actele şi lucrările dosarului, executorul apreciază că cererea formulată de către debitorul
_______________ îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. (=0 alin. = . pr. civ., întrucât dosarele execuţionale nr.
___________, nr. ________________ şi nr. __________________ se află pe rolul biroului nostru, iar în toate
aceste dosare se urmăresc imobilul situat în localitatea ____________, str. _______ nr. ____, ap. ___, judeţul
_________, proprietatea debitorului.
3e asemenea, având în vedere actele efectuate în cele trei dosare execuţionale, executorul urmează să
stabilească următoarele c+eltuieli de executare, după cum urmează7
> în dosarul execuţional nr. _______________, c+eltuielile de executare sunt în sumă de
_______________leiA
> în dosarul execuţional nr. _______________, c+eltuielile de executare sunt în sumă
de_______________leiA
> în dosarul execuţional nr. _______________, c+eltuielile de executare sunt în sumă de
_______________lei.
&n dosarul conexat, procedura de executare silită va continua de la următorul act de executare7
____________________.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
%dmite cererea formulată de către debitorul ______________, cu domiciliul/sediul în _________________,
str. ___________ nr. __, ap. ___, judeţul ____________.
3ispune conexarea executărilor silite din dosarele execuţionale nr. _______________, nr. _______________
şi nr. _______________ aflat pe rolul biroul nostru, în dosarul execuţional nr. ___________________.
Stabileşte următoarele c+eltuieli de executare, după cum urmează7
> în dosarul execuţional nr. _______________, c+eltuielile de executare sunt în sumă
de_______________leiA
> în dosarul execuţional nr. _______________, c+eltuielile de executare sunt în sumă
de_______________leiA
> în dosarul execuţional nr. _______________, c+eltuielile de executare sunt în sumă
de_______________leiA
,rocedura de executare silită va continua de la actul de executare ____________________.
u drept de contestaţie la executare în termen de = zile de la comunicare la #udecătoria ________________.
<xecutorie de drept.
<misă azi, _____________.
Executor judecătoresc,
adresă către persoanele fi-ice sau .uridice care datorea-ă sume de bani sau deţin bunuri ale
debitorului prin care se solicită informaţii necesare reali-ării executării silite
antet bej
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în ________________str+ ________________nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
%vând în vedere că cererea de executare silită formulată de creditorul ______________, cu
domiciliul/sediul în ________, str. _______________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, împotriva
debitorului _________________, cu domiciliul/sediul în ________________, str. ____________________
nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a fost admisă prin înc+eierea din data de ___________, a
#udecătoriei ____________, vă ru"ăm ca, în conformitate cu dispoziţiile art. (=6 alin. 1 . pr. civ., să ne
comunicaţi în termen de ______ zile sumele de bani pe care le datoraţi debitorului ______________ şi dacă
deţineţi bunuri ale acestuia supuse urmăririi silite.
$otodată, vă informăm că refuzul de a da informaţiile necesare pentru efectuarea executării, atra"e
răspunderea dvs. pentru toate prejudiciile cauzate, precum şi aplicarea sancţiunii amenzii judiciare de la =@
lei la /@@ lei prevăzută de art. 12/ alin. 1 pct. ) lit. f. . pr. civ.
,entru detalii, vă ru"ăm să vă prezentaţi la sediul biroului nostru, zilnic între orele_____'_______.
u respect,
Executor judecătoresc,
adresă către organele fiscale, instituţiile publice, instituţiile de credit sau către alte persoane prin
care se solicită informaţii necesare reali-ării executării silite
#'%% 8/
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
8anca________________________,
cu sediul în ________________str+ ________________nr+ ____, .udeţul _________________,
%vând în vedere că cererea de executare silită formulată de creditorul __________________________,
cu domiciliul/sediul în ________________, str. ____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul
__________, împotriva debitorului ____________________, cu domiciliul/sediul în ________________ str.
____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a fost admisă prin înc+eierea din data de
___________ a #udecătoriei ____________, vă ru"ăm ca, în conformitate cu dispoziţiile art. (=6 alin. ) .
pr. civ., să ne comunicaţi în termen de ______ zile, ce sume de bani are debitorul___________________ în
conturile desc+ise la banca dvs., iar în caz afirmativ să ne comunicaţi numărul conturilor bancare şi ce sume
de bani se află în fiecare cont.
$otodată, vă informăm că refuzul de a da informaţiile necesare pentru efectuarea executării atra"e
răspunderea dvs. pentru toate prejudiciile cauzate, precum şi aplicarea sancţiunii amenzii judiciare de la =@
lei la /@@ lei prevăzută de art. 12/ alin. 1 pct. ) lit. f. . pr. civ.
u respect,
Executor judecătoresc,
adresă către Ministerul Public de a întreprinde măsurile necesare pentru aflarea informaţiilor
cerute de către executorul .udecătoresc
#'%% 8/
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
Parc2etul de pe l1ngă /udecătoria ______________,
%vând în vedere că cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu
domiciliul/sediul în ________, str. __________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, împotriva
debitorului ____________________, cu domiciliul/sediul în ________________, str.
____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a fost admisă prin înc+eierea din data de
___________ a #udecătoriei ____________, iar în conformitate cu dispoziţiile art. (=6 alin. 1 şi ) . pr. civ.
am solicitat informaţii de la cei care datorează sume de bani debitorului urmărit ori deţin bunuri ale
acestuia/or"anele fiscale/instituţiile publice/instituţiile de credit/alte persoane, iar acestea au refuzat să
răspundă, vă ru"ăm ca, în conformitate cu dispoziţiile art. (=6 alin. 0 . pr. civ., să întreprindeţi dili"enţele
necesare pentru aflarea acestor informaţiilor, în special pentru identificarea entităţilor publice sau private la
care debitorul are desc+ise conturi sau depozite bancare, plasamente de valori mobiliare, este acţionar ori
asociat sau, după caz, deţine titluri de stat, bonuri de tezaur şi alte titluri de valoare susceptibile de urmărire
silită.
%nexăm la prezenta cerere copii certificate de pe dosarul execuţional, inclusiv demersurile făcute pentru
obţinerea informaţiilor necesare realizării executării silite.
u respect,
Executor judecătoresc,
cerere formulată de către executorul .udecătoresc şi adresată Cărţii funciare în vederea obţinerii
informaţiilor necesare executării
ANTET BEJ
Către
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al
localităţii ______________,
%vând în vedere că cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu
domiciliul/sediul în __________, str. ______________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, împotriva
debitorului ________________, cu domiciliul/sediul în ________________ str. ____________________ nr.
____, ap. ____, judeţul __________, a fost încuviinţată prin înc+eierea din data de ___________ a
#udecătoriei ____________, în conformitate cu dispoziţiile art. (=6 alin. = teza ? . pr. civ., vă ru"ăm să ne
comunicaţi ce imobile deţine în proprietate debitorul ____________, cu domiciliul/sediul în
________________, str. ____________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, în raza dvs. de competenţă.
%nexăm la prezenta cerere dovada începerii executării silite împotriva debitorului.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
cerere formulată de către executorul .udecătoresc şi adresată instanţei de executare în vederea
obţinerii datelor şi informaţiilor necesare executării la care se referă art+ 90* alin+ 6 C+ pr+ civ+
ANTET BEJ
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
/udecătoria __________________
Subsemnatul ______________ executor .udecătoresc în cadrul 4iroului executorului judecătoresc
_______________________,
%vând în vedere că cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu
domiciliul/sediul în __________, str. ______________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, împotriva
debitorului ________________, cu domiciliul/sediul în ________________, str. ____________________ nr.
____, ap. ____, judeţul __________, a fost încuviinţată prin înc+eierea din data de ___________ a
#udecătoriei ____________, în conformitate cu dispoziţiile art. (=6 alin. = teza a ??'a . pr. civ.,
Bă solicităm prin prezenta să ne comunicaţi din baza de date electronică a 3irecţiei Cenerale pentru
<videnţa ?nformatizată a ,ersoanei, la care aveţi acces, care este domiciliul actual al debitorului
____________, cu ultimul domiciliu cunoscut în ________________, str. ____________ nr. ____, ap. ____,
judeţul __________.
Denţionăm că informaţia solicitată ne este necesară în vederea realizării în condiţii de le"alitate a
procedurii de comunicare către debitor a actelor de procedură îndeplinite în dosarul de executare nr.
__________.
%nexăm la prezenta cerere dovada începerii executării silite împotriva debitorului.
u respect,
Executor judecătoresc,
înc2eiere prin care se înregistrea-ă cererea şi se dispune desc2iderea dosarului de executare silită
#'%% 8/
$'C3I!# '!+
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii de executare silită formulată de creditorul _____________ cu
domiciliul/sediul în __________, str. ________ nr. _____, ap._____, judeţul ________
împotriva debitorului __________________ cu domiciliul/sediul în ____________________, str.
_________________ nr. ____, ap.____, judeţul ________.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor comunicate, reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită formulată la data de _____________, creditorul ____________ a solicitat înre"istrarea
cererii de executare silită şi desc+iderea dosarului de executare împotriva debitorului ____________ urmând ca, după
îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la executarea silită a acestuia.
&n motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţia de plată a sumei de ______ lei,
reprezentând despă"ubiri, precum şi c+eltuielile de judecată stabilite prin titlul executoriu.
reditorul a mai arătat că solicită ca executarea silită să se efectueze în oricare dintre modalităţile prevăzute de le"e.
$otodată, creditorul a solicitat stabilirea cuantumului dobânzii le"ale aferente debitului principal acordat de instanţă.
ererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. ((0 alin. 1 .pr.civ.
8a cererea de executare silită, creditorul a ataşat următoarele înscrisuri7
> sentinţa civilă/penală nr. ______/________ pronunţată de #udecătoria/$ribunalul/urtea de %pel____________, în
copie le"alizatăA
> decizia civilă/penală nr. _____/_____ pronunţată de $ribunalul/urtea de %pel//&nalta urte de asaţie şi #ustiţie
______________________, în copie le"alizatăA
> dovada ac+itării taxei judiciare de timbru în valoare de ____ lei, conform c+itanţei seria ______ nr. _______ şi timbre
judiciare în valoare de ____ lei aferente cererii de încuviinţare a executării silite.
%nalizând înscrisurile depuse de creditor, apreciem că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. ((0 .pr. civ., întrucât
cererea creditorului întruneşte condiţiile prevăzute de le"e şi este de competenţa acestui executor judecătoresc, având în
vedere că domiciliul debitorului se află în circumscripţia aceleiaşi urţi de apel în care îşi are sediul biroul executorului
judecătoresc sesizat de creditor, prin raportare la prevederile art. (=1 .pr.civ.
3e asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art. (0) şi art. (0* .pr.civ., creditorul deţine un titlu executoriu valabil,
constând în sentinţa civilă/penală nr. _____/________ pronunţată de #udecătoria/$ribunalul/urtea de %pel____________,
definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____ pronunţată de $ribunalul/urtea de %pel//&nalta urte de asaţie şi
#ustiţie ______________________, ambele +otărâri fiind depuse în copie le"alizată. &n plus, titlul executoriu conţine o creanţă
certă, lic+idă şi exi"ibilă, în conformitate cu prevederile art. (() .pr.civ.
,rin urmare, întrucât nu există niciun impediment la executare, în baza art. ((* alin. 1 .pr.civ., urmează să admită
cererea formulată de creditor ca fiind întemeiată şi, în consecinţă, să dispună înre"istrarea cererii de executare silită în
re"istrul "eneral şi desc+iderea dosarului de executare silită nr.______/_____ împotriva debitorului __________________ cu
domiciliul/sediul în _________________, str. __________ nr. ____________, judeţul ________.
,entru aceste motive,
"I&P)';
%dmite cererea formulată de creditorul___________________, cu domiciliul/sediul în
_______________ str. _____________ nr. ____judeţul ________.
3ispune înre"istrarea cererii de executare silită în re"istrul "eneral al 4<#________.
3ispune desc+iderea dosarului de executare silită nr.______/_____ împotriva debitorului
__________________, cu domiciliul/sediul în _________________ str. __________ nr. ____________
judeţul ________ în baza titlului executoriu, constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________
pronunţată de #udecătoria/$ribunalul/urtea de %pel____________, definitivă prin decizia civilă/penală nr.
_____/_____ pronunţată de $ribunalul/urtea de %pel//&nalta urte de asaţie şi #ustiţie
______________________.
,rezenta înc+eiere se comunică creditorului.
!ără cale de atac.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
înc2eiere prin care se refu-ă desc2iderea procedurii de executare silită
#'%% 8/
$'C3I!# '!+
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii de executare silită formulată de creditorul __________, cu
domiciliul/sediul în __________, str. ________ nr. _____,ap._____, judeţul ________ împotriva debitorului
________________, cu domiciliul/sediul în ____________________ str. _________________ nr. ____
judeţul ________.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza înscrisurilor comunicate, reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită formulată la data de _____________, creditorul ____________ a solicitat
înre"istrarea cererii de executare silită şi desc+iderea dosarului de executare, împotriva debitorului
____________ urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la executarea silită a
acestuia, în oricare dintre modalităţile prevăzute de le"e.
&n motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţia de plată a
sumei de ______ lei, reprezentând despă"ubiri, precum şi c+eltuielile de judecată stabilite prin titlul
executoriu.
$otodată, creditorul a solicitat stabilirea cuantumului dobânzii le"ale aferente debitului principal,
acordată de instanţă.
ererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. ((0 alin. 1 .pr.civ.
8a cererea de executare silită, creditorul a ataşat următoarele înscrisuri7
> sentinţa civilă nr. ______ pronunţată de $ribunalul ____________, în copie le"alizatăA
> dovada ac+itării taxei judiciare de timbru în valoare de ____ lei, conform c+itanţei seria ______ nr.
_______ şi timbre judiciare în valoare de ____ lei aferente cererii de încuviinţare a executării silite.
,rocedând la verificarea înscrisurilor depuse de către creditor se constată că +otărârea judecătorească de
care se prevalează creditorul ca fiind titlu executoriu nu este valabilă sub acest aspect, întrucât sentinţa civilă
nr._______ pronunţată de $ribunalul ____________ nu este definitivă, în conformitate cu prevederile art.
(0* .pr.civ. &n plus, +otărârea prezentată de creditor nu se circumscrie nici +otărârilor executorii prevăzute
de art. (00 .pr.civ.
,rin urmare, creditorul nu face dovada existenţei unui titlu executoriu care să fundamenteze declanşarea
executării silite.
%vând în vedere cele arătate mai sus, apreciem că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. (0),
art. (() şi art. ((0 .pr.civ., întrucât creditorul nu deţine un titlu executoriu valabil, care să constate o creanţă
certă, lic+idă şi exi"ibilă, astfel încât, în baza art. ((* alin. 1 .pr.civ., urmează să respin"ă cererea formulată
de creditor ca fiind neîntemeiată.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
5espin"e cererea formulată de creditorul___________________, cu domiciliul/sediul în
________________, str. _____________ nr. ____, judeţul ________ ca neîntemeiată.
5efuză desc+iderea procedurii de executare silită împotriva debitorului __________________ cu
domiciliul/sediul în _________________, str. __________ nr. ____________, judeţul ________ în baza
sentinţei civile nr. ______/________ pronunţată de $ribunalul __________.
u drept de plân"ere în termen de 1= zile de la comunicare la #udecătoria________________.
<misă azi, ___________.
xecutor .udecătoresc,
înc2eiere prin care se refu-ă desc2iderea procedurii de executare silită
antet be.
$'C3I!# nr+
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii de executare silită formulată de creditorul __________, cu
domiciliul/sediul în __________, str. ________ nr. _____,ap._____, judeţul ________ împotriva debitorului
________________, cu domiciliul/sediul în ____________________ str. _________________ nr. ____
judeţul ________.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza înscrisurilor comunicate, reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită formulată la data de _____________, creditorul ____________ a solicitat
înre"istrarea cererii de executare silită şi desc+iderea dosarului de executare, împotriva debitorului
____________ urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la executarea silită a
acestuia, în oricare dintre modalităţile prevăzute de le"e.
&n motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţia de plată a
sumei de ______ lei, reprezentând despă"ubiri, precum şi c+eltuielile de judecată stabilite prin titlul
executoriu.
$otodată, creditorul a solicitat stabilirea cuantumului dobânzii le"ale aferente debitului principal,
acordată de instanţă.
ererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. ((0 alin. 1 .pr.civ.
8a cererea de executare silită, creditorul a ataşat următoarele înscrisuri7
> sentinţa civilă nr. ______ pronunţată de $ribunalul ____________, în copie le"alizatăA
> dovada ac+itării taxei judiciare de timbru în valoare de ____ lei, conform c+itanţei seria ______ nr.
_______ şi timbre judiciare în valoare de ____ lei aferente cererii de încuviinţare a executării silite.
,rocedând la verificarea înscrisurilor depuse de către creditor se constată că +otărârea judecătorească de
care se prevalează creditorul ca fiind titlu executoriu nu este valabilă sub acest aspect, întrucât sentinţa civilă
nr._______ pronunţată de $ribunalul ____________ nu este definitivă, în conformitate cu prevederile art.
(0* .pr.civ. &n plus, +otărârea prezentată de creditor nu se circumscrie nici +otărârilor executorii prevăzute
de art. (00 .pr.civ.
,rin urmare, creditorul nu face dovada existenţei unui titlu executoriu care să fundamenteze declanşarea
executării silite.
%vând în vedere cele arătate mai sus, apreciem că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. (0),
art. (() şi art. ((0 .pr.civ., întrucât creditorul nu deţine un titlu executoriu valabil, care să constate o creanţă
certă, lic+idă şi exi"ibilă, astfel încât, în baza art. ((* alin. 1 .pr.civ., urmează să respin"ă cererea formulată
de creditor ca fiind neîntemeiată.
,entru aceste motive,
"I&P)';
5espin"e cererea formulată de creditorul___________________, cu domiciliul/sediul în
________________, str. _____________ nr. ____, judeţul ________ ca neîntemeiată.
5efuză desc+iderea procedurii de executare silită împotriva debitorului __________________ cu
domiciliul/sediul în _________________, str. __________ nr. ____________, judeţul ________ în baza
sentinţei civile nr. ______/________ pronunţată de $ribunalul __________.
u drept de plân"ere în termen de 1= zile de la comunicare la #udecătoria________________.
<misă azi, ___________.
xecutor .udecătoresc,
adresă prin care se comunică creditorului înc2eierea privind înregistrarea cererii şi desc2iderea
dosarului de executare silită
antet be.
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în ________________, str+ ________________nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
Bă aducem la cunoştinţă că cererea dumneavoastră prin care aţi solicitat declanşarea procedurii de
executare silită împotriva debitorului ____________________, cu domiciliul/sediul în ________________,
str. ____________________nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a fost admisă prin &nc+eierea din data
de ___________, astfel încât, în conformitate cu dispoziţiile art. ((* alin. ) teza ? . pr. civ., vă comunicăm
această înc+eiere.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
adresă prin care se comunică creditorului înc2eierea prin care se refu-ă desc2iderea procedurii
de executare
#'%% 8/
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul _______________ str+ _______________nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
____________________,
Bă aducem la cunoştinţă că cererea dumneavoastră prin care aţi solicitat declanşarea procedurii de
executare silită împotriva debitorului ____________________, cu domiciliul/sediul în ________________,
str. ____________________nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a fost respinsă prin înc+eierea din data
de ___________, întrucât nu îndeplinea condiţiile prevăzute de le"e pentru înre"istrarea cererii şi
desc+iderea dosarului de executare silită, astfel încât, în conformitate cu dispoziţiile art. ((* alin. ) teza a ??'
a . pr. civ., vă comunicăm această înc+eiere.
&mpotriva acestei înc+eieri aveţi dreptul de a formula plân"ere în termen de 1= zile de la data
comunicării la #udecătoria ________________.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
cerere prin care se solicită încuviinţarea executării silite
#8%% 8/
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
/udecătoria ____________________,
Subsemnatul ____________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, prin prezenta
vă solicit,
$ncuviinţarea executării silite
împotriva debitorului ____________________, cu domiciliul/sediul în ____________, str. ________ nr.
____, ap. ___, judeţul __________, având adresa electronică _________________ şi nr. de telefon/fax
_____________.
$n fapt, prin cererea înre"istrată la sediul biroului nostru, la data de _________, creditorul __________,
cu domiciliul/sediul în _____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul __________ a solicitat
executarea silită a titlului executoriu, constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ______________________, prin care debitorul
a fost obli"at să'i plătească suma de ___________ lei, cu titlu de despă"ubiri şi suma de ___________ lei,
c+eltuieli de judecată, deoarece debitorul nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în titlul executoriu.
,rin înc+eierea din data de _______ am admis cererea creditorului, am dispus înre"istrarea acesteia şi
desc+iderea dosarului de executare silită, întrucât am apreciat că sunt întrunite toate condiţiile prevăzute de
le"e pentru declanşarea urmăririi silite, astfel, vă ro" să admiteţi cererea, să dispuneţi încuviinţarea executării
silite împotriva debitorului în toate modalităţile de executare şi autorizarea creditorului pentru a trece la
executarea silită a obli"aţiei cuprinse în titlul executoriu menţionat.
$n drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. ((= alin. 1 . pr. civ.
%nexăm, în copie certificată pentru conformitate cu ori"inalul7 cererea formulată de către creditor, titlul
executoriu, înc+eierea prin care s'a admis înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare silită şi
dovada ac+itării taxei judiciare de timbru şi timbre judiciare.
xecutor .udecătoresc,
adresă prin care este înştiinţat debitorul despre declanşarea procedurii de executare silită
împotriva sa
ANTET BEJ
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în ________________,str+ ________________nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
%vând în vedere că cererea de executare silită formulată de creditorul _______________ cu
domiciliul/sediul în ________________,str. ____________________nr. ____, ap. ____, judeţul __________,
a fost încuviinţată prin înc+eierea din data de __________a #udecătoriei ___________, în conformitate cu
dispoziţiile art. ((( . pr. civ., vă comunic prezenta
$nştiinţare
prin care vă aduc la cunoştinţă că s'a declanşat urmărirea silită împotriva dumneavoastră, în baza titlului
executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de
%pel_________definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei
urţi de asaţie şi #ustiţie _____________.
%nexăm la prezenta adresă o copie certificată de pe înc+eierea instanţei prin care s'a încuviinţat
executarea silită, copie certificată a titlului executoriu şi somaţia.
Bă ru"ăm să vă prezentaţi la sediul biroului nostru, zilnic între orele_____'_______, pentru detalii în
le"ătură cu executarea silită.
u respect,
Executor judecătoresc,
somaţie
%:$<$ 4<#
"osar nr+ _____________
"ata ___________
Către
___________________,
cu domiciliul<sediul în ___________________, str+ ________ nr+ ____, ap+ ___, .udeţul
____________________,
%vând în vedere că cererea de executare silită formulată de creditorul ________________cu
domiciliul/sediul în ________________, str. ___________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________,
a fost încuviinţată prin înc+eierea din data de _________ a #udecătoriei___________, fiind declanşată
urmărirea silită împotriva dumneavoastră, în baza titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală
nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________definitivă prin decizia
civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
______________, în baza art. ((/ . pr. civ., emitem prezenta
&OM#:I
prin care vă punem în vedere ca, în conformitate cu dispoziţiile art. _______ . pr. civ., în termen de
____ zile de la primirea sau lăsarea acesteia la domiciliul/sediul dumneavoastră, să vă conformaţi
dispozitivului +otărârilor judecătoreşti arătate mai sus, în sensul de a ac+ita creditorului următoarele sume de
bani7
> ________ lei reprezentând despă"ubiri stabilite prin titlul executoriu, sumă ce cuprinde şi actualizarea
creanţeiA
> ________ lei c+eltuieli de executare, din care ________ lei onorariul executorului judecătoresc.
%otal; ________ lei+
%ceste sume se pot ac+ita la sediul 4iroului executorului judecătoresc, zilnic între orele _____'____, sau
pot fi consemnate în contul biroului nr. _________, desc+is la _________________.
&n cazul în care în termenul stabilit nu vă conformaţi prezentei somaţii, vom proceda la continuarea
executării silite, în modalitatea ____________ în conformitate cu dispoziţiile le"ale în materie, urmând să
suportaţi toate c+eltuielile necesare acestei activităţi.
u respect,
Executor judecătoresc,
inc2eiere prin care executorul .udecătoresc stabileşte c2eltuielile de executare silită
#'%%
"osar nr+______________
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol fiind stabilirea c+eltuielilor de executare silită în dosarul execuţional nr. _______________
privind pe creditorul __________, cu domiciliul/sediul în __________, str. ________ nr._____,
ap._____,judeţul________, împotriva debitorului _________________, cu domiciliul/sediul în
____________________, str. _________________ nr. ____, ap._____, judeţul ________.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor aflate la dosar, reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită formulată la data de _____________, creditorul ____________ a solicitat
înre"istrarea cererii de executare silită şi desc+iderea dosarului de executare împotriva debitorului ____________
urmând ca după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la executarea silită a acestuia, în oricare dintre
modalităţile prevăzute de le"e.
&n motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în titlul
executoriu.
ererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. ((0 alin. 1 . pr. civ.
8a cererea de executare silită formulată de către creditor s'a ataşat titlul executoriu în copie le"alizată, constând în
sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin
decizia civilă/penală nr. _____/____ a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
______________________.
,rin înc+eierea din data de _______ am admis cererea creditorului, am dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea
dosarului de executare silită, iar, prin înc+eierea din data de _________ a #udecătoriei___________, s'a încuviinţat
executarea silită împotriva debitorului.
,rin urmare, având în vedere dispoziţiile art. ((6 alin. 0 . pr. civ., ale art. 06 din 8e"ea nr. 122/)@@@, republicată
şi ale Erdinului ministrului justiţiei nr. ).==@//)@@(, astfel cum a fost modificat, urmează să fie stabilite următoarele
c+eltuieli de executare silită, în dosarul execuţional nr. ________, până la acest moment procedural7
> __________lei, reprezentând taxe de timbruA
> __________lei, reprezentând onorariul executorului judecătorescA
> ___________lei, reprezentând onorariul avocatului creditorului în faza executării silite, conform c+itanţei nr.
____________ din ____________A
> ___________lei, reprezentând onorariul expertului în faza executării silite, conform c+itanţei nr. ____________
din ____________A
> ___________lei, reprezentând c+eltuieli de transport în faza executării silite, conform c+itanţei nr.
____________ din ____________A
%otal c2eltuieli; _________lei+
,otrivit art. ((6 alin. ) . pr. civ., c+eltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului
urmărit, afară de cazul în care creditorul a renunţat la executare, situaţie în care vor fi suportate de acesta.
3e asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art. ((6 alin. ( . pr. civ prezenta înc+eiere constituie titlu executoriu,
atât pentru creditor, cât şi pentru executorul judecătoresc.
,entru aceste motive,
I&P)'M
Se stabileşte suma de __________lei, ce reprezintă c+eltuieli de executare silită până la acest moment
procedural, în dosarul execuţional nr. ___________, privind pe creditorul __________, cu domiciliul/sediul
în __________, str. ____________ nr. ____, ap._____, judeţul ________, împotriva debitorului
__________________, cu domiciliul/sediul în ____________________, str. _________________ nr. ____,
ap._____, judeţul ________.
<xecutorie de drept.
u drept de contestaţie la executare în termen de = zile de la comunicare la #udecătoria
________________________.
<misă azi, _____________.
Executor judecătoresc,
proces7verbal de comunicare a actelor de procedură
#'%%
Proces7verbal
de comunicare a actelor de procedură
#stă-i ________ luna ________ anul ___________
Subsemnatul _________________, a"ent procedural în cadrul 4iroului executorului judecătoresc
_____________, având de înmânat următorul act ____________în dosarul execuţional nr. _________ emis
de executorul judecătoresc _____________, m'am deplasat în localitatea __________,str. _________ nr.
_____, ap.____, judeţul ___________, la adresa numitului/ei _________, fiul lui ____________ şi al lui
__________, născut la data de ____________, unde7
9+ Căsind pe _______________________________ destinatar, soţ, rudă cu destinatarul, persoană care
locuieşte cu destinatarul, portar, administrator, serviciul de re"istratură sau funcţionarul însărcinat cu
primirea corespondenţei, serviciul personal, administraţia spitalului, comandamentul unităţii militare,
administraţia locului de deţinere.
a. acesta a primit, semnând în faţa noastrăA b. refuzând, am afişat actulA c. primind actul, a refuzat să
semneze de primireA d. primind actul, nu a putut să semneze de primire, deoarece
_______________________________________________________________________________________
__.
,+ %m depus actul la cutia poştală a destinatarului7
a. persoana prevăzută la pct. 1 a refuzat primireaA b. nicio persoană menţionată la pct.1 nu a fost "ăsităA
c. în lipsa persoanelor de la pct. 1 nu s'a putut afla data când cel citat poate fi "ăsitA d. persoana citată
sc+imbându'şi adresa, nu s'a putut afla noua adresă -noua adresă este
__________________________________..A e. s'a refuzat primirea.
&emnătura agentului, &emnătura primitorului actului
8+I+<C+I+ seria______nr+ _______
notificare adresată debitorului pentru alegerea unei obligaţii alternative
ANTET BEJ
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în ______________, str+ ______________ nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
%vând în vedere că cererea de executare silită formulată de creditorul _______________, cu
domiciliul/sediul în ______________, str. __________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a
fost încuviinţată prin înc+eierea din data de __________a #udecătoriei___________, în conformitate cu
dispoziţiile art. (/= alin. 1 . pr. civ., vă comunic prezenta
'otificare
prin care vă aduc la cunoştinţă ca în termen de 9= -ile de la primirea înc+eierii prin care s'a încuviinţat
executarea silită împotriva dvs., în baza titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr.
______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________ definitivă prin decizia civilă/penală
nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ___________, să ale"eţi una
dintre prestaţiile alternative la care aţi fost obli"at şi să ne comunicaţi în scris acest lucru.
&n cazul în care nu vă exercitaţi acest drept în termenul indicat mai sus intervine sancţiunea decăderii.
,entru detalii în le"ătură cu executarea silită, vă ru"ăm să vă prezentaţi la sediul biroului nostru, zilnic
între orele_____'_______,
u respect,
xecutor .udecătoresc,
înştiinţare scrisă a creditorului despre alegerea făcută de către debitor în ca-ul obligaţiilor
alternative+
#'%% 8/
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în ______________, str+ ______________ nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
%vând în vedere că cererea de executare silită formulată de dvs. a fost încuviinţată prin înc+eierea din
data de __________a #udecătoriei___________, iar prin notificarea din data de _________, debitorul cu
domiciliul/sediul în ________________, str. ______________ nr. ____, ap. ____, judeţul
_________________, ne'a comunicat că ale"e ca prestaţie alternativă restituirea bunului la care a fost
obli"at în baza titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________ definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ______________, în conformitate cu
dispoziţiile art. (/= alin. ) . pr. civ., vă înştiinţăm despre ale"erea debitorului.
%nexăm la prezenta adresă o copie certificată de pe notificarea făcută de către debitor.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
somaţie adresată debitorului în ca-ul alegerii de către creditor a prestaţiei în ca-ul obligaţiilor
alternative+
%:$<$
"osar nr+ _____________
"ata ___________
Către
___________________,
cu domiciliul<sediul în ___________________, str+ ________ nr+ ____,
ap+ ___, .udeţul ____________________,
%vând în vedere că cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu
domiciliul/sediul în ____________, str. ______________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a fost
încuviinţată prin înc+eierea din data de __________a #udecătoriei___________, fiind declanşată urmărirea
silită împotriva dumneavoastră, în baza titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr.
______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală
nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie _________________, iar
prin notificarea din data de ___________, v'am comunicat să ale"eţi una dintre prestaţiile alternative la care
aţi fost obli"at prin titlul executoriu indicat mai sus, însă dumneavoastră nu aţi răspuns în termenul de 1@ zile
prevăzut de art. (/= alin. 1 . pr. civ., iar, în conformitate cu dispoziţiile art. (/= alin. 0 . pr. civ., ale"erea
prestaţiei alternative a fost făcută de către creditor, în baza art. (/= alin. 0 coroborat cu ((/ . pr. civ.,
emitem prezenta
&omaţie
prin care vă punem în vedere ca, în termen de ____ -ile de la primirea sau lăsarea acesteia la
domiciliul/sediul dumneavoastră, să predaţi bunul la care aţi fost obli"at prin titlul executoriu şi anume
autoturismul marca __________, cu nr. de înmatriculare ____________, având următoarele date de
identificare _____________________, precum şi următoarele sume de bani ________, reprezentând
c+eltuieli de executare.
%ceste sume se pot ac+ita la sediul 4iroului executorului judecătoresc, zilnic între orele _____'____, sau
pot fi consemnate în contul biroului nr. _________, desc+is la _________________.
&n cazul în care nu vă conformaţi prezentei somaţii, vom proceda la continuarea executării silite, în
conformitate cu dispoziţiile le"ale în materie, urmând să suportaţi toate c+eltuielile necesare acestei
activităţi.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
proces7verbal înc2eiat de către executorul .udecătoresc
#'%%
"osar nr+ ____________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ____________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere că cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu
domiciliul/sediul în _____________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a fost
admisă prin înc+eierea din data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea
dosarului de executare silită împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în
___________________, str. _________________ nr. ____,ap.___, judeţul ________, precum şi înc+eierea
din data de __________ a #udecătoriei ___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită privind plata
sumei de _______ lei, cu titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ______ lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată,
conform titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____ a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ______________________, inclusiv plata
c+eltuielilor de executare.
%stăzi, _________, orele ______, împreună cu creditorul ne'am deplasat la domiciliul debitorului
_______________, situat în ________________, str. _______________ nr. ____, ap.____, judeţul
________, unde l'am "ăsit pe acesta, iar după ce i'am comunicat scopul vizitei noastre ne'a declarat
următoarele7_______________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________.
%stfel, în conformitate cu dispoziţiile art. (/2 . pr. civ., am înc+eiat prezentul proces'verbal în trei
exemplare, câte unul fiind predat creditorului şi debitorului, iar unul s'a depus la dosarul de executare silită,
fiind semnat de toate părţile fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
Creditor,
"ebitor,
cerere formulată de executorul .udecătoresc de autori-are privind intrarea în încăperile ce
repre-intă domiciliul, reşedinţa sau sediul unei persoane, precum şi în alte locuri deţinute de acestea
#'%%
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
/udecătoria ______________,
Subsemnatul ____________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, vă solicit
#utori-area intrării în domiciliul numitului
______________
situat în ________________________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________.
$n fapt, cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul în
_______________, str. __________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a fost admisă prin
înc+eierea din data de _______, s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de executare silită
împotriva debitorului __________________, cu domiciliul în ____________________, str.
_________________ nr. ____, judeţul ________, iar prin înc+eierea din data de ________ a #udecătoriei
_________, s'a încuviinţat executarea silită privind predarea autoturismului marca __________, cu nr. de
înmatriculare ______________, conform titlului executoriu constând în contractul de sc+imb nr. ________
înc+eiat în data de ___________, la 4iroul notarului public _________.
3ebitorul a fost somat în mod le"al ca în termen de __ zile să îndeplinească obli"aţia stabilită în titlul
executoriu, însă acesta nu s'a conformat somaţiei, astfel încât, vă ro" să'mi aprobaţi intrarea în "arajul ce
aparţine numitului ____________, situat în __________, str. ________ nr. _____,ap._____, judeţul
________, pentru a proceda la punerea în executare a titlului executoriu în dosarul execuţional indicat mai
sus, având informaţii în sensul că bunul ce formează obiect al executării silite a fost mutat de debitor în
această locaţie.
$n drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. (/6 alin. ) . pr. civ.
%nexez la prezenta cerere copii certificate de pe actele indicate, precum şi dovada ac+itării taxei
judiciare de timbru în sumă de ______ lei şi timbrul judiciar în valoare de ____ lei.
xecutor .udecătoresc,
proces7verbal de identificare a bunurilor urmăribile şi de efectuare a actelor de executare
#'%%
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul _________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul
în ________________, str. ____________ nr. ____, ap. ____ judeţul __________, admisă prin înc+eierea din
data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de executare silită
împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în ____________________,
str. _________________ nr. ____, ap.___, judeţul ________, precum şi înc+eierea din data de __________a
#udecătoriei___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită privind predarea autoturismului marca
___________, cu nr. de înmatriculare ____________, de culoare _______, conform titlului executoriu
constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de
%pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei
urţi de asaţie şi #ustiţie ______________ şi văzând că termenul prevăzut în somaţia comunicată
debitorului a expirat, iar acesta nu şi'a îndeplinit obli"aţia stabilită în titlul executoriu.
%stăzi, _________, orele ______, în faţa ma"azinului __________ situat în localitatea ____________,
str. ____________ nr. ____, judeţul __________, am identificat autoturismul marca ___________, cu nr. de
înmatriculare ____________, de culoare _______, ce face obiectul executării silite în dosarul execuţional
indicat mai sus.
&n urma cercetărilor efectuate şi a discuţiilor avute cu creditorul, care s'a prezentat de ur"enţă la faţa
locului, l'am "ăsit pe debitorul _______________, în ma"azinul indicat mai sus, căruia i'am adus la
cunoştinţă scopul vizitei noastre, acesta declarând în final că nu se opune la executare, astfel încât nu a mai
fost necesară prezenţa a"enţilor forţei publice.
&n conformitate cu dispoziţiile art. 260 . pr. civ., am procedat la ridicarea autoturismului
marca___________, cu nr. de înmatriculare ____________de culoare _______, proprietatea debitorului
_____________, pe care l'am predat creditorului __________________.
%utoturismul ridicat se află în stare bună de funcţionare, nu este lovit, este bine întreţinut, debitorul
predându'i creditorului actele autoturismului, respectiv cartea de identitate nr. ___________, certificatul de
înmatriculare nr. ________, precum şi ambele c+ei ale autoturismului.
3ebitorul declară că este la zi cu plata impozitelor cu privire la autoturismul ridicat.
&n conformitate cu dispoziţiile art. 226 alin. 1 . pr. civ., c+eltuielile de executare pe care urmează să le
plătească debitorul sunt în sumă de ______ lei, şi constă în următoarele7 ____________________________.
3ebitorul declară că în termen de o săptămână se va prezenta la biroul nostru şi va ac+ita inte"ral toate
c+eltuielile de executare.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în trei exemplare, unul fiind predat debitorului, unul creditorului, iar
unul se va depune la dosarul de executare silită, fiind semnat fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
Creditor,
"ebitor,
proces7verbal înc2eiat de executorul .udecătoresc în ca-ul în care opunerea la executare întruneşte
elementele constitutive ale unei fapte prevă-ute de legea penală
#'%%
"osar nr+ ______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ____________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea de executare silită formulată de creditorul ___________________, cu
domiciliul/sediul în _______________, str. __________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________,
admisă prin înc+eierea din data de _______, prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea
dosarului de executare silită împotriva debitorului __________________, cu domiciliul în
____________________ str. _________________ nr. ____, ap.____, judeţul ________, precum şi înc+eierea
din data de __________a #udecătoriei___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită privind plata
sumei de _______ lei, cu titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ________lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată,
conform titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ______________________,
%stăzi, _________, orele ______, împreună cu creditorul şi cu a"enţii
___________________________din cadrul ,oliţiei Dunicipiului ___________, ne'am deplasat la domiciliul
debitorului situat în ____________________, str. _________________ nr. ____,ap.____, judeţul ________,
pentru a proceda la punerea în executare a titlului executoriu indicat mai sus.
8a faţa locului, alături de debitor, au fost prezenţi şi următoarele persoane, identificate de a"enţii de
poliţie7
> __________________________, cu domiciliul în ________________, str. __________________, nr.
____, ap. ____, judeţul __________, având :, nr. _______________ şi 4?/? nr. ________, seria
___________A
> __________________________, cu domiciliul în ________________, str. __________________ nr.
____, ap. ____, judeţul __________, având :, nr. _________________şi 4?/? nr. ________, seria
___________A
3upă ce am adus la cunoştinţa debitorului scopul vizitei noastre, aceste două persoane împreună cu
debitorul, au adus o serie de injurii or"anului de executare silită şi creditorului, constând în următoarele7
______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________, apoi au aplicat mai multe lovituri cu bâtele, pumnii şi picioarele atât creditorului cât
şi a"entului de poliţie ______________, care a intervenit pentru aplanarea conflictului.
,rin urmare, având în vedere că opunerea la executare făcută de către debitorul
_________________________ şi numiţii ____________________, întruneşte elementele constitutive ale
unei fapte penale, în conformitate cu dispoziţiile art. (21 alin. ) . pr. civ. raportat la dispoziţiile art. (/2 .
pr. civ. am înc+eiat prezentul proces'verbal în / exemplare, dintre care unul va fi comunicat de îndată
,arc+etului de pe lân"ă #udecătoria _____________, unul se depune la dosarul de executare silită, iar câte un
exemplar se comunică creditorului, debitorului, a"enţilor de poliţie şi numiţilor _________________, fiind
semnat doar de către creditor şi a"enţii de poliţie, fără obiecţiuni, celelalte persoane refuzând să semneze
procesul'verbal.
xecutor .udecătoresc,
Creditor,
#genţi de poliţie,
cerere formulată de executorul .udecătoresc de efectuare a executării la alte ore dec1t cele
prevă-ute de art+ >6? alin+ 9 C+pr+civ+ sau în -ilele nelucrătoare
#'%%
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
/udecătoria _______________,
Subsemnatul ____________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, vă solicit
$ncuviinţarea efectuării executării în -ilele de s1mbătă ________ şi duminică __________
$n fapt, cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul în
______________, str. ___________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a fost admisă prin
înc+eierea din data de _______, s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de executare silită
împotriva debitorului __________________, cu domiciliul în ____________________, str.
_________________ nr. ____, ap.____, judeţul ________, iar prin înc+eierea din data de __________a
#udecătoriei ___________, s'a încuviinţat executarea silită privind predarea bunurilor mobile enumerate în
titlul executoriu menţionat.
3ebitorul a fost somat în mod le"al ca în termen de ___ zile să îndeplinească obli"aţia stabilită în titlul
executoriu, însă acesta nu s'a conformat somaţiei şi, având în vedere numărul foarte mare al bunurilor
mobile ce trebuie sec+estrate, precum şi împrejurarea că există riscul ca în intervalul celor două zile
nelucrătoare debitorul să mute bunurile mobile ce formează obiect al executării silite în altă locaţie, pentru a
în"reuna urmărirea silită sau c+iar să le înstrăineze, aşa cum rezultă din anunţurile de vânzare publicate în
ziarul ___________, vă ro" să încuviinţaţi ca efectuarea executării silite să se facă şi în zilele de sâmbătă
_____________ şi duminică ___________, pentru a proceda la punerea în executare a titlului executoriu în
dosarul execuţional indicat mai sus.
$n drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. (20 alin. ) . pr. civ.
%nexez la prezenta cerere copii certificate ale înscrisurilor menţionate, precum şi dovada ac+itării taxei
judiciare de timbru în sumă de ______ lei şi timbrul judiciar în valoare de ____ lei.
xecutor .udecătoresc,
proces7verbal înc2eiat de executorul .udecătoresc privind continuarea executării p1nă la ora
,,,==
#'%%
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ____________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea de executare silită formulată de creditorul ___________________, cu
domiciliul/sediul în _______________, str. __________________ nr. ___, ap. ___, judeţul __________,
admisă prin înc+eierea din data de _______, prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea
dosarului de executare silită împotriva debitorului __________________, cu domiciliul în
___________________, str. _________________ nr. ____, ap.____, judeţul ________, precum şi înc+eierea
din data de __________a #udecătoriei___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită privind
predarea bunurilor mobile menţionate în titlul executoriu şi plata sumei de ______ lei, cu titlu de c+eltuieli
de judecată, conform titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ______________________,
%stăzi, _________, orele ______, împreună cu creditorul şi cu a"enţii
___________________________din cadrul ,oliţiei municipiului ___________, ne'am deplasat la domiciliul
debitorului situat în ____________________, str. _________________ nr. ____, ap.___, judeţul ________
pentru a proceda la sec+estrarea bunurilor mobile menţionate în titlul executoriu.
8a faţa locului, alături de debitor, au fost prezenţi şi următoarele persoane, identificate de a"enţii de
poliţie7
> __________________________, cu domiciliul în ________________, str. __________________ nr.
____, ap. ____, judeţul __________, având :, nr. _________________şi /4?? nr. ________, seria
___________A
> __________________________, cu domiciliul în ________________, str. __________________ nr.
____, ap. ____, judeţul __________, având .:.,. nr. _________________şi 4?/? nr. ________, seria
___________A
%vând în vedere numărul foarte mare al bunurilor mobile ce trebuie sec+estrate şi având nevoie de mai
mult timp pentru finalizarea acestei activităţi de sec+estrare, în conformitate cu dispoziţiile art. (20 alin. 0 .
pr. civ. am luat măsura continuării executării silite în data de _______ până la ora )),@@, drept pentru care,
raportat la dispoziţiile art. (/2 . pr. civ., am înc+eiat prezentul proces'verbal în / exemplare, dintre care
unul se depune la dosarul de executare silită, iar câte un exemplar se comunică creditorului, debitorului şi
a"enţilor de poliţie, precum şi numiţilor _________________, fiind semnat doar de către creditor şi a"enţii
de poliţie, fără obiecţiuni, celelalte persoane refuzând să semneze procesul'verbal.
xecutor .udecătoresc,
Creditor,
#genţi de poliţie,
adresă emisă către camera notarilor publici privind începerea executării silite împotriva unei
persoane care a decedat şi de eliberare a unui certificat din care să re-ulte cine sunt moştenitorii
defunctului
#'%%
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
Camera 'otarilor Publici______________,
%vând în vedere că cererea de executare silită formulată de creditorul __________________________,
cu domiciliul/sediul în ________________, str. ____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul
__________, împotriva debitorului ____________________, cu ultimul domiciliu în ________________,
str. ____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a fost admisă prin înc+eierea din data
de ___________, iar din informaţiile pe care le deţinem am constatat că debitorul a decedat la data de
__________, în conformitate cu dispoziţiile art. (2( alin. ) . pr. civ., vă ru"ăm să faceţi menţiune în
re"istrul special prevăzut de le"e despre începerea executării silite şi, totodată, vă ru"ăm să ne eliberaţi un
certificat din care să rezulte dacă moştenirea debitorului a fost sau nu a fost dezbătută, iar în caz afirmativ,
care sunt persoanele care au calitatea de moştenitori, precum şi faptul dacă până la acceptarea moştenirii de
către cel puţin unul dintre succesibili a fost sau nu a fost numit un curator al succesiunii.
%nexăm la prezenta cerere copie de pe certificatul de deces al debitorului.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
adresă către camera notarilor publici privind întocmirea inventarului succesiunii
ANTET
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
Camera 'otarilor Publici______________,
%vând în vedere adresa dvs. cu nr. ___________, din data de _________, prin care ne comunicaţi că
moştenirea debitorului________________, cu ultimul domiciliul în ________________, str.
____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, decedat în cursul urmăririi silite, nu a fost
dezbătută/acceptată, în conformitate cu dispoziţiile art. (2( alin. 0 . pr. civ., vă ru"ăm să întocmiţi
inventarul succesiunii sau să desemnaţi o persoană în acest scop şi să ne comunicaţi rezultatul acestor
constatări, întrucât ne sunt absolut necesare pentru continuarea executării silite în dosarul execuţional indicat
mai sus.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
cerere formulată de executorul .udecătoresc şi adresată instanţei de executare privind numirea
unui curator special al succesiunii
#'%% 8/
Către
/udecătoria _______________,
Subsemnatul ____________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, formulăm
Cerere privind numirea unui curator special
al succesiunii defunctului _____________, cu ultimul domiciliu în ____________, str. ________ nr.
____, ap. ___, judeţul _________.
$n fapt, cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul în
____________, str. ______________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a fost admisă prin înc+eierea
din data de __________ şi s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de executare silită
împotriva debitorului __________________, cu domiciliul în _______________, str. _____________ nr.
____, judeţul ________.
%vând în vedere că debitorul a decedat la data de _____________, înainte de începerea efectivă a
executării silite şi din verificările noastre, precum şi din adresa nr. _________ comunicată de amera
:otarilor ,ublici _________, am constatat că nu există niciun moştenitor acceptant şi nici nu a fost numit un
curator special al moştenirii, vă ro" să numiţi un curator special pentru a putea proceda la punerea în
executare a titlului executoriu, constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ______________________, prin care defunctul
a fost obli"at la plata sumei de ________ lei, cu titlu de despă"ubiri şi a sumei de _______ lei, cu titlu de
c+eltuieli de judecată.
$n drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. (2/ alin. 1 . pr. civ.
%nexez la prezenta cerere copii de pe actele indicate mai sus, precum şi dovada ac+itării taxei judiciare
de timbru în sumă de ________ lei şi timbrul judiciar în valoare de ________ lei.
xecutor .udecătoresc,

înştiinţare colectivă a moştenitorilor ma.ori ai defunctului despre declanşarea executării silite
ANTET BEJ
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
__________________________________________,
moştenitori ai debitorului ________________, cu ultimul domiciliu în _______, str+
______________ nr+ ____, ap+ ____, .udeţul _______
%vând în vedere că cererea de executare silită formulată de creditorul _____________________, cu
domiciliul/sediul în ______________, str. __________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a
fost admisă prin înc+eierea din data de ___________ şi s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea
dosarului de executare silită împotriva debitorului __________________, în prezent decedat, cu ultimul
domiciliul în ____________________ str. _________________ nr. ____, ap.____, judeţul ________, în
conformitate cu dispoziţiile art. (2/ alin. ) . pr. civ., vă comunic prezenta
$nştiinţare colectivă
prin care vă aduc la cunoştinţă că s'a declanşat urmărirea silită împotriva dumneavoastră, în baza titlului
executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de
%pel_________definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de
%pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ______________.
%nexăm la prezenta adresă copii certificate de pe actele indicate mai sus.
Bă ru"ăm să vă prezentaţi la sediul biroului nostru, zilnic între orele_____'_______, pentru detalii în
le"ătură cu executarea silită.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
cerere formulată de executorul .udecătoresc şi adresată instanţei de executare privind numirea unui
curator special în ca-ul moştenitorilor minori sau al celor puşi sub interdicţie
#'%% 8/
Către
/udecătoria_______________,
Subsemnatul ____________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, în
contradictoriu cu debitorii _______, __________ şi __________, toţi cu domiciliu în ____________, str.
________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, formulez
Cerere privind numirea unui curator special în ca-ul moştenitorilor minori
ai succesiunii defunctului _____________, cu ultimul domiciliu în ____________, str. ________ nr.
____, ap. ___, judeţul _________.
$n fapt, cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul în
______________, str. ___________ nr. ____, ap. ____ judeţul __________, a fost admisă prin înc+eierea din
data de __________ şi s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de executare silită împotriva
debitorului __________________, cu domiciliul în ___________, str. ______________ nr. ____,ap._____,
judeţul ________ de către 4iroul executorului judecătoresc _____________.
%vând în vedere că debitorul a decedat la data de _____________, înainte de începerea efectivă a
executării silite şi din verificările făcute am constatat că există următorii moştenitori minori
__________________ şi majori ___________________ care au acceptat moştenirea, iar, în termen de o lună
de la moartea defunctului, nu au fost numiţi reprezentanţi sau ocrotitori le"ali ai minorilor, în condiţiile le"ii,
vă ro" să numiţi un curator special pentru a putea proceda la punerea în executare a titlului executoriu,
constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel
_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi
de asaţie şi #ustiţie ______________, prin care defunctul a fost obli"at la plata sumei de ________ lei, cu
titlu de despă"ubiri şi a sumei de _______ lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată.
$n drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. (2/ alin. 0 teza a ??'a . pr. civ.
%nexez la prezenta cerere copii de pe actele indicate mai sus, precum şi dovada ac+itării taxei judiciare
de timbru în sumă de ________ lei şi timbrul judiciar în valoare de ________ lei.
xecutor .udecătoresc,

încunoştinţare a succesibililor acceptanţi despre continuarea executării silite
#'%% 8/
"ata ____________
Către
__________________________________________,
moştenitori ai debitorului ________________, cu ultimul domiciliu în ______________, str+
______________ nr+ ____, ap+ ____, .udeţul _________________,
%vând în vedere că cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu
domiciliul/sediul în ________________, str. ____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul
__________, a fost admisă prin înc+eierea din data de ___________, s'a dispus înre"istrarea acesteia şi
desc+iderea dosarului de executare silită împotriva debitorului __________________, în prezent decedat, cu
ultimul domiciliul în ___________________, str. _________________ nr. ____,ap.____, judeţul ________,
precum şi înc+eierea din data de __________ a #udecătoriei ___________, prin care s'a încuviinţat
executarea silită privind plata sumei de _______ lei, cu titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ______ lei, cu
titlu de c+eltuieli de judecată, conform titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr.
______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală
nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ______________, în
conformitate cu dispoziţiile art. (22 . pr. civ., vă comunic prezenta
$nştiinţare colectivă
prin care vă aduc la cunoştinţă că executarea silită asupra imobilului situat în ________________ str.
____________________nr. ____ ap. ____ judeţul __________, ce a aparţinut antecesorului dvs. a fost
declanşată la data de _______________ şi se află în faza evaluării acestuia, fiind numit un expert în acest
sens.
<xecutarea silită este suspendată de drept timp de 1@ zile de la primirea acestei înştiinţări la locul
desc+iderii moştenirii, după care aceasta va continua împotriva dvs., în conformitate cu dispoziţiile art. (22
coroborate cu art. (2/ . pr. civ.
%nexăm la prezenta adresă copii certificate ale actele indicate mai sus.
Bă ru"ăm să vă prezentaţi la sediul biroului nostru, zilnic între orele_____'_______, pentru detalii în
le"ătură cu executarea silită.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
înc2eiere emisă de executorul .udecătoresc privind înregistrarea cererii de intervenţie a altor
creditori
#'%%
"osar nr+ _______________
$'C3I!#
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii de intervenţie formulate de creditorul intervenient _____________, cu
domiciliul/sediul în __________, str. ________ nr. _____, judeţul ________, în dosarul execuţional nr.
_______________.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor comunicate, reţine următoarele7
,rin cererea de intervenţie formulată la data de _____________, creditorul intervenient ____________ a
solicitat înre"istrarea cererii de intervenţie în dosarul execuţional nr. _______________,
urmând ca după înre"istrarea acesteia să fie înaintată de îndată instanţei de executare.
&n motivarea cererii, creditorul intervenient a arătat că prin sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _______________, definitivă prin decizia civilă/penală nr.
_____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ______________________,
debitorul ____________, cu domiciliul/sediul în _________________, str. ___________ nr. __, ap. ___,
judeţul ____________________, a fost obli"at să'i plătească suma de _________ lei, cu titlu de despă"ubiri,
precum şi suma de _________ lei, reprezentând c+eltuieli de judecată.
&n urma discuţiilor purtate cu acesta, a aflat că împotriva lui a fost declanşată executarea silită de către
un alt creditor, în dosarul execuţional indicat mai sus şi având în vedere că creanţa sa este certă, lic+idă şi
exi"ibilă, iar în cursul judecăţii s'a dispus luarea măsurilor asi"urătorii asupra bunurilor mobile ale
debitorului, a solicitat înre"istrarea cererii şi înaintarea ei de îndată instanţei de executare.
3e asemenea, a solicitat actualizarea creanţei, în conformitate cu dispoziţiile le"ale.
ererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. (61 alin. 1 şi ) şi ale art. ()2 alin. 0 . pr. civ.
ererea de intervenţie a fost timbrată cu taxă de timbru în valoare de _____lei, conform c+itanţei seria
_______ nr. _________ şi timbru judiciar în valoare de ___________ lei, anulat pe cerere.
8a cererea de intervenţie formulată de către creditorul intervenient s'a ataşat titlul executoriu în ori"inal
şi copie de pe procesul'verbal de constatare a aplicării măsurii asi"urătorii.
%vând în vedere cele arătate mai sus, apreciem că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. (26 . pr.
civ., întrucât creditorul intervenient deţine un titlu executoriu valabil împotriva debitorului, ce constată o
creanţă certă, lic+idă şi exi"ibilă, iar cererea de intervenţie a fost formulată în termenul le"al prevăzut de art.
(6@ . pr. civ., astfel încât, în baza art. (61 alin. 1 teza ? . pr. civ. urmează să admitem cererea de intervenţie
formulată de creditorul intervenient ca fiind întemeiată.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
%dmite cererea de intervenţie formulată de creditorul intervenient ___________________, cu
domiciliul/sediul în _______________, str. _____________ nr. ____, ap.___,judeţul ________.
3ispune înre"istrarea cererii de intervenţie în dosarul execuţional nr. __________________, în baza
titlului executoriu, constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii
de %pel _______________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de
%pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ______________.
,rezenta înc+eiere se comunică creditorului intervenient.
!ără cale de atac.
<misă azi, _____________.
executor .udecătoresc,
cerere de încuviinţare a executării silite în ca-ul cererii de intervenţie formulate de creditorul
intervenient
%:$<$
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
/udecătoria __________________,
Subsemnatul ____________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, prin prezenta
vă solicit,
$ncuviinţarea executării silite în ca-ul cererii de intervenţie formulate de creditorul intervenient
împotriva debitorului ____________________, cu domiciliul/sediul în ____________, str. ________ nr.
____, ap. ___, judeţul __________, având adresa electronică _________________ şi nr. de telefon/fax
_____________.
$n fapt, prin cererea de intervenţie formulată la data de _____________, creditorul intervenient
____________ a solicitat înre"istrarea cererii de intervenţie în dosarul execuţional nr.
_______________, urmând ca după înre"istrarea acesteia să fie înaintată de îndată instanţei de executare.
&n motivarea cererii, creditorul intervenient a arătat că prin sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _______________, definitivă prin decizia civilă/penală nr.
_____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ______________________,
debitorul ____________, cu domiciliul/sediul în _________________, str. ___________ nr. ___, ap. ___,
judeţul ____________________, a fost obli"at să'i plătească suma de _________ lei, cu titlu de despă"ubiri,
precum şi suma de _________ lei, reprezentând c+eltuieli de judecată.
&n urma discuţiilor purtate cu acesta, a aflat că împotriva lui a fost declanşată executarea silită de către
un alt creditor, în dosarul execuţional indicat mai sus şi având în vedere că creanţa sa este certă, lic+idă şi
exi"ibilă, iar în cursul judecăţii s'a dispus luarea măsurilor asi"urătorii asupra bunurilor mobile ale
debitorului, a solicitat înre"istrarea cererii şi înaintarea ei de îndată instanţei de executare.
3e asemenea, a solicitat actualizarea creanţei, în conformitate cu dispoziţiile le"ale.
,rin înc+eierea din data de _______ am admis cererea creditorului, am dispus înre"istrarea cererii de
intervenţie în dosarul execuţional nr. __________________, întrucât am apreciat că sunt întrunite toate
condiţiile prevăzute de le"e pentru declanşarea urmăririi silite, astfel, vă ro", să admiteţi cererea, să dispuneţi
încuviinţarea executării silite împotriva debitorului în toate modalităţile de executare şi autorizarea
creditorului pentru a trece la executarea silită a obli"aţiei cuprinse în titlul executoriu menţionat.
$n drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. (61 alin. 0 . pr. civ. coroborate cu art. ((= . pr. civ.
%nexăm, în copie certificată pentru conformitate cu ori"inalul7 cererea formulată de către creditor, titlul
executoriu, înc+eierea prin care s'a admis înre"istrarea cererii de intervenţie şi dovada ac+itării taxei
judiciare de timbru şi timbre judiciare.
xecutor .udecătoresc,
adresă prin care se comunică creditorului urmăritor copii de pe cererea de intervenţie a altor
creditori şi de pe documentele .ustificative
#'%%
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în ______________, str+ ______________ nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
Bă comunicăm alăturat copii de pe cererea de intervenţie şi documentele justificative formulată de
creditorul intervenient __________________, cu domiciliul/sediul în ________________, str.
___________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, în dosarul execuţional nr. _____________,
aflat pe rolul biroului nostru, ce a fost admisă prin înc+eierea din data de ___________, emisă de executorul
judecătoresc _________________, întrucât îndeplinea condiţiile prevăzute de le"e.
&n conformitate cu dispoziţiile art. (6) alin. 1 . pr. civ., vă comunicăm aceste documente, inclusiv
înc+eierea noastră la care am făcut referire mai sus.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
adresă prin care se comunică creditorului urmăritor copie certificată de pe înc2eierea de
încuviinţare a cererii de intervenţie a altor creditori
#'%%
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în ______________, str+ ______________ nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
Bă comunicăm alăturat o copie certificată de pe înc+eierea de încuviinţare a cererii de intervenţie a altor
creditori cu nr. ______ din data de _________ emisă de #udecătoria _____________, în dosarul
nr.________, în conformitate cu dispoziţiile art. (6) alin. 1 . pr. civ.,
u respect,
xecutor .udecătoresc,
înştiinţare a debitorului despre încuviinţarea cererii de intervenţie a altor creditori
#'%%
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în ______________, str+ ______________ nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
%vând în vedere că cererea de intervenţie formulată de creditorul intervenient _____________, cu
domiciliul/sediul în ________________, str. ____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul
__________, a fost încuviinţată prin înc+eierea din data de __________ a #udecătoriei ___________, în
conformitate cu dispoziţiile art. (6) alin. ) . pr. civ., vă comunic prezenta
$nştiinţare
prin care vă aducem la cunoştinţă că s'a declanşat urmărirea silită împotriva dumneavoastră şi în baza
titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ____/______ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de
%pel _______ definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi
de asaţie şi #ustiţie _____________.
%nexăm la prezenta adresă o copie de pe înc+eierea instanţei prin care s'a încuviinţat cererea de
intervenţie şi o copie certificată de pe titlul executoriu.
Bă ru"ăm să vă prezentaţi la sediul biroului nostru, zilnic între orele _____'_______, pentru detalii în
le"ătură cu executarea silită.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
cerere formulată de executorul .udecătoresc privind constatarea perimării
#'%% 8/
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
/udecătoria_______________,
Subsemnatul ____________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, formulez
Cerere de constatare a perimării
în dosarul execuţional nr. ________________________, aflat pe rolul biroului nostru.
$n fapt, cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul în
___________, str. _______________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a fost admisă prin înc+eierea
din data de _______, s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de executare silită împotriva
debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în ____________________, str.
_________________ nr. ____, ap.____, judeţul ________, iar prin înc+eierea din data de __________a
#udecătoriei___________, s'a încuviinţat executarea silită privind predarea autoturismului marca
__________, cu nr. de înmatriculare ______________, conform titlului executoriu constând în contractul de
sc+imb nr. ________ înc+eiat în data de ___________, la 4iroul notarului public ___________________.
,rin adresa cu nr. ________ din data de __________ i'am adus la cunoştinţă creditorului să avanseze
c+eltuielile de executare silită în sumă de _________, necesare deplasării la domiciliul debitorului şi să se
prezinte personal sau să'şi desemneze un reprezentant care urmează să preia autoturismul indicat în titlul
executoriu, pentru data de _________, orele ________, însă acesta nu a făcut până în prezent niciun demers
în acest sens, trecând astfel mai mult de ( luni în care nu s'a mai efectuat niciun alt act sau demers necesar
executării silite, astfel încât, fiind evidentă culpa creditorului, vă solicit să constataţi perimarea executării
silite în dosarul execuţional indicat mai sus.
3e asemenea, solicit citarea în termen scurt a creditorului şi debitorului.
$n drept, întemeiez cererea pe dispoziţiile art. (6( şi art. (6/ alin. 1 . pr. civ.
%nexez la prezenta cerere copii certificate de pe dosarul execuţional indicat, precum şi dovada ac+itării
taxei judiciare de timbru în sumă de ________ lei şi timbrul judiciar în valoare de ________ lei.
xecutor .udecătoresc,
adresă prin care executorul .udecătoresc comunică debitorului înc2eierea instanţei privind
încuviinţarea executării silite şi somaţia în ca-ul reînnoirii cererii de executare silită
#'%%
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în ______________, str+ _______________ nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
%vând în vedere că cererea de executare silită după constatarea perimării, formulată de creditorul
______________, cu domiciliul/sediul în _______________, str. ____________________ nr. ____, ap. ____
judeţul __________, a fost încuviinţată prin înc+eierea din data de __________a #udecătoriei ___________,
în conformitate cu dispoziţiile art. (62 alin. ) . pr. civ., vă comunic prezenta
$nştiinţare
prin care vă aduc la cunoştinţă că s'a declanşat din nou urmărirea silită împotriva dumneavoastră, în
baza titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie _____________.
%nexăm la prezenta adresă o copie de pe înc+eierea instanţei prin care s'a încuviinţat executarea silită
după constatarea perimării şi somaţia.
Bă ru"ăm să vă prezentaţi la sediul biroului nostru, zilnic între orele _____'_______, pentru detalii în
le"ătură cu executarea silită.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
înc2eiere prin care executorul .udecătoresc am1nă executarea silită
#'%%
"osar nr+ ____________
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii de amânare a executării silite, formulată din oficiu, în dosarul
execuţional nr. ________________ aflat pe rolul biroului nostru.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor dosarului, reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită formulată la data de _____________, creditorul ____________ a solicitat
înre"istrarea cererii de executare silită şi desc+iderea dosarului de executare împotriva debitorului
____________ urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la executarea silită a
acestuia, în oricare dintre modalităţile prevăzute de le"e.
,rin înc+eierea din data de _______ am admis cererea creditorului, am dispus înre"istrarea acesteia şi
desc+iderea dosarului de executare silită, iar, prin înc+eierea din data de __________ a
#udecătoriei___________, s'a încuviinţat executarea silită împotriva debitorului.
3upă îndeplinirea acestor formalităţi, debitorul a fost somat ca în termen de ________ zile să'şi execute
obli"aţia stabilită în titlul executoriu.
3ebitorul nu s'a conformat somaţiei şi de comun acord cu creditorul am stabilit ca la data de ________,
orele ________, să ne deplasăm la domiciliul acestuia pentru a proceda la punerea în executare a dispoziţiilor
cuprinse în titlul executoriu.
&n acest sens, am comunicat o adresă debitorului, ca la data stabilită să fie prezent la domiciliu, am
solicitat sprijinul or"anelor de poliţie în vederea efectuării executării şi i'am pus în vedere creditorului ca la
termenul de astăzi, la ora _____ să se prezinte la sediul biroului nostru, împreună cu un număr de * persoane
şi un mijloc de transport adecvat pentru a putea proceda efectiv la executarea silită.
%vând în vedere că, la ora şi data stabilite, creditorul nu s'a prezentat la sediul biroului nostru şi nici nu
a dele"at pe altcineva să'l reprezinte, nepunând la dispoziţia noastră mijloacele necesare pentru realizarea
efectivă a executării, apreciem că executarea silită nu poate avea loc la termenul de astăzi, astfel încât, în
conformitate cu dispoziţiile art. (66 alin. ) . pr. civ. urmează să dispunem amânarea acesteia la un alt
termen, ce urmează a fi convenit cu creditorul.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
%mână executarea silită pornită la cererea creditorul ________________, cu domiciliul/sediul în
_______________, str. _____________ nr. ____,ap.____, judeţul ________ împotriva debitorului
__________________, cu domiciliul/sediul în _______________, str. _____________ nr.
_______,ap._____, judeţul ________, în dosarul execuţional nr. ________________aflat pe rolul biroului
nostru, până la un termen ulterior, ce urmează a fi convenit cu creditorul.
<xecutorie.
u drept de contestaţie la executare în = zile de la comunicare, la #udecătoria ____________.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
înc2eiere prin care executorul .udecătoresc dispune suspendarea executării silite
#'%%
"osar nr+ ____________
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii de suspendare a executării silite, formulată de creditorul urmăritor, cu
domiciliul/sediul în _____________, str. ___________ nr. __, ap. ___, judeţul ____________________, în
dosarul execuţional nr. ________________ aflat pe rolul biroului nostru.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor dosarului, reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită formulată la data de _____________, creditorul ____________ a solicitat
înre"istrarea cererii de executare silită şi desc+iderea dosarului de executare împotriva debitorului
____________, urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la executarea silită a
acestuia, în oricare dintre modalităţile prevăzute de le"e.
,rin înc+eierea din data de _______ s'a admis cererea creditorului, s'a dispus înre"istrarea acesteia şi
desc+iderea dosarului de executare silită, iar, prin înc+eierea din data de __________ a #udecătoriei
___________, s'a încuviinţat executarea silită împotriva debitorului.
3upă îndeplinirea acestor formalităţi, debitorul a fost somat ca în termen de _____ zile să'şi execute
obli"aţia stabilită în titlul executoriu.
8a data de _______, creditorul urmăritor a formulat o cerere prin care a solicitat suspendarea executării
silite în dosarul execuţional indicat mai sus, întrucât debitorul s'a prezentat la domiciliul său şi s'a obli"at ca
în termen de două luni să'şi execute toate obli"aţiile pe care le are faţă de el.
ererea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art. /@@ alin. ) . pr. civ.
%vând în vedere cererea creditorului, înre"istrată la sediul biroului nostru la data de __________,
precum şi principiul disponibilităţi procesuale în faza executării silite, apreciem că este întemeiată, astfel
încât, în conformitate cu dispoziţiile art. /@@ alin. ) . pr. civ. urmează să dispunem suspendarea executării
silite în prezentul dosar execuţional.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /@@ alin. 0 . pr. civ., pe perioada suspendării executării, actele de
executare efectuate anterior, măsurile de executare dispuse de instanţa de executare sau de executor, inclusiv
cele de indisponibilizare a bunurilor, veniturilor şi conturilor bancare, rămân în fiinţă.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
%dmite cererea formulată de creditorul urmăritor _______________, cu domiciliul/sediul în
______________, str. ___________ nr. __, ap. ___, judeţul ____________________.
3ispune suspendarea executării silite pornite de acesta împotriva debitorului __________________, cu
domiciliul/sediul în _______________, str. _____________ nr. ____, ap._____,judeţul ________,
în dosarul execuţional nr. ________________ aflat pe rolul biroului nostru.
<xecutorie.
u drept de contestaţie la executare în termen de = zile de la comunicare la #udecătoria
________________.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
înc2eiere privind încetarea executării silite în ca-ul în care s7a reali-at integral obligaţia stabilită
prin titlul executoriu
#'%%
"osar nr+ ____________
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii de încetare a executării silite, formulată din oficiu, în dosarul execuţional
nr. ___________ aflat pe rolul biroului nostru, întrucât s'a realizat inte"ral obli"aţia stabilită prin titlul
executoriu.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor dosarului, reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită formulată la data de _____________, creditorul ____________ a solicitat
înre"istrarea cererii de executare silită şi desc+iderea dosarului de executare împotriva debitorului
____________ urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la executarea silită a
acestuia, în oricare dintre modalităţile prevăzute de le"e.
,rin înc+eierea din data de _______ s'a admis cererea creditorului, s'a dispus înre"istrarea acesteia şi
desc+iderea dosarului de executare silită, iar prin înc+eierea din data de __________ a #udecătoriei
___________ s'a încuviinţat executarea silită împotriva debitorului, în baza titlului executoriu constând în
sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________ definitivă
prin decizia civilă/penală nr. _____/_____ a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
_________________.
3upă îndeplinirea acestor formalităţi, debitorul a fost somat ca în termen de ___ zile să'şi
execute obli"aţia stabilită în titlul executoriu.
&n urma somaţiei, debitorul s'a prezentat la sediul biroului nostru şi a ac+itat în între"ime suma
actualizată datorată creditorului, inclusiv c+eltuielile de executare pentru care i s'a eliberat c+itanţa nr.
__________ din data de ____________, o copie de pe aceasta fiind ataşată la dosarul execuţional.
%vând în vedere că debitorul a plătit în între"ime suma actualizată datorată creditorului, inclusiv
c+eltuielile de executare, în conformitate cu dispoziţiile art. /@) alin. 1 pct. 1 . pr. civ. urmează să
dispunem încetarea executării silite în dosarul execuţional nr. ___________ aflat pe rolul biroului nostru.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
&ncetează executarea silită pornită la cererea creditorului ____________, cu domiciliul/sediul în
_______________, str. _____________ nr. ____,ap.____, judeţul ________ împotriva debitorului
__________________, cu domiciliul/sediul în _______________, str. _____________ nr. ___,ap.____,
judeţul ________, în dosarul execuţional nr._______________ aflat pe rolul biroului nostru, întrucât s'a
realizat inte"ral obli"aţia stabilită prin titlul executoriu, constând în sentinţa civilă/penală nr. ____/______ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________ definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____ a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie _____________, fiind plătite în totalitate şi
c+eltuielile de executare.
,rezenta înc+eiere se comunică creditorului şi debitorului.
<xecutorie.
u drept de contestaţie la executare în = zile de la comunicare la #udecătoria _________________.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
înc2eiere privind încetarea executării silite din cau-a lipsei de bunuri urmăribile ale debitorului
#'%%
"osar nr+ ____________
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii de încetare a executării silite din cauza lipsei de bunuri urmăribile ale
debitorului, formulată din oficiu, în dosarul execuţional nr. ________________ aflat pe rolul biroului nostru.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor dosarului, reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită formulată la data de _____________, creditorul ____________ a solicitat
înre"istrarea cererii de executare silită şi desc+iderea dosarului de executare împotriva debitorului
____________, urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la executarea silită a
acestuia, în oricare dintre modalităţile prevăzute de le"e.
,rin înc+eierea din data de _______ am admis cererea creditorului, am dispus înre"istrarea acesteia şi
desc+iderea dosarului de executare silită, iar prin înc+eierea din data de __________ a #udecătoriei
___________ s'a încuviinţat executarea silită împotriva debitorului, în baza titlului executoriu constând în
sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________ definitivă
prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
_________________.
3upă îndeplinirea acestor formalităţi, debitorul a fost somat ca în termen de ____ zile să'şi execute
obli"aţia stabilită în titlul executoriu.
8a data de __________ am solicitat debitorului lămuriri în scris, în le"ătură cu veniturile şi bunurile
sale, inclusiv cele aflate în proprietate comună pe cote'părţi sau în devălmăşie, asupra cărora se poate efectua
executarea, cu arătarea locului unde se află acestea. 3ebitorul, la data _______ ne'a comunicat în scris că nu
deţine niciun fel de bunuri urmăribile şi nici nu realizează venituri, întrucât nu are loc de muncă de mai mulţi
ani.
8a data de __________ am emis o adresă către ,rimăria ___________, pentru a ne comunica lista cu
bunurile mobile şi imobile deţinute de către debitor. ,rin adresa cu nr. _______ din data de __________,
,rimăria _______ ne'a comunicat că debitorul nu fi"urează în evidenţele sale cu bunuri mobile sau imobile.
8a data de __________ am emis o adresă către 5e"istrul comerţului pentru a ne comunica lista cu
societăţile la care debitorul este acţionar sau deţine părţi sociale. ,rin adresa cu nr. _______ din data de
__________, 5e"istrul comerţului ne'a comunicat că debitorul nu fi"urează în evidenţele sale.
8a data de ____________ am efectuat o deplasare la domiciliul debitorului, unde am constatat că acesta
este tolerat în locuinţă de către unc+iul său, nu are bunuri mobile sau imobile proprii şi nici nu obţine niciun
fel de venituri.
%vând în vedere toate aceste demersuri, se constată că executarea silită nu poate fi efectuată din cauza
lipsei de bunuri urmăribile ale debitorului, astfel încât, în conformitate cu dispoziţiile art. /@) alin. 1 pct. ) .
pr. civ. urmează să dispunem încetarea executării silite în dosarul execuţional nr. ______________, aflat pe
rolul biroului nostru.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /@) alin. 0 . pr. civ., urmează să remitem personal creditorului sau
reprezentantului său titlul executoriu.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
&ncetează executarea silită pornită la cererea creditorului ______________, cu domiciliul/sediul în
_______________, str. _____________ nr. ____,ap.___, judeţul ________ împotriva debitorului
__________________, cu domiciliul/sediul în _______________, str. ________________ nr. ____, ap.____,
judeţul ________, în baza titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________ definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie _______________, în dosarul execuţional nr.
_______________ aflat pe rolul biroului nostru, întrucât executarea silită nu poate fi efectuată din cauza
lipsei de bunuri urmăribile ale debitorului.
5emite personal creditorului sau reprezentantului său titlul executoriu.
,rezenta înc+eiere se comunică creditorului şi debitorului.
<xecutorie.
u drept de contestaţie la executare în = zile de la comunicare la #udecătoria _________________.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
Model de înc2eiere privind încetarea executării silite din cau-a imposibilităţii de valorificare a
bunurilor urmăribile ale debitorului
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii de încetare a executării silite din cauza imposibilităţii de valorificare a
bunurilor urmăribile ale debitorului, formulată din oficiu, în dosarul execuţional nr. ___________ aflat pe
rolul biroului nostru.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor dosarului, reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită formulată la data de _____________, creditorul ____________ a solicitat
înre"istrarea cererii de executare silită şi desc+iderea dosarului de executare împotriva debitorului
____________ urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la executarea silită a
acestuia, în oricare dintre modalităţile prevăzute de le"e.
,rin înc+eierea din data de _______ am admis cererea creditorului, am dispus înre"istrarea acesteia şi
desc+iderea dosarului de executare silită, iar prin înc+eierea din data de __________ a #udecătoriei
___________ s'a încuviinţat executarea silită împotriva debitorului, în baza titlului executoriu constând în
sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________ definitivă
prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
_________________.
3upă îndeplinirea acestor formalităţi, debitorul a fost somat ca în termen de ______ zile să'şi execute
obli"aţia stabilită în titlul executoriu.
&ntrucât debitorul nu s'a conformat somaţiei, la data de ______ s'a aplicat sec+estrul asupra bunurilor
mobile ale acestuia, iar la data de ________ bunurile au fost scoase la licitaţie publică, însă nu s'a prezentat
niciun cumpărător.
8a datele de __________, ___________, __________ şi ____________ au mai fost or"anizate încă
patru licitaţii, însă la niciuna dintre acestea nu s'a prezentat niciun cumpărător.
8a data de ___________ i s'a propus creditorului să preia bunurile în contul creanţei, însă acesta a
refuzat în mod cate"oric, aspect consemnat în procesul'verbal înc+eiat la data de ________, depus la dosarul
execuţional.
%vând în vedere toate aceste demersuri, se constată că executarea silită nu poate fi efectuată din cauza
imposibilităţii de valorificare a bunurilor urmăribile ale debitorului, astfel încât, în conformitate cu
dispoziţiile art. /@) alin. 1 pct. ) . pr. civ., urmează să dispunem încetarea executării silite în dosarul
execuţional nr. _______________ aflat pe rolul biroului nostru.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /@) alin. 0 . pr. civ., urmează să remitem personal creditorului sau
reprezentantului său titlul executoriu.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
&ncetează executarea silită pornită la cererea creditorului ______________, cu domiciliul/sediul în
_______________, str. _____________ nr. ____,ap.____, judeţul ________ împotriva debitorului
__________________, cu domiciliul/sediul în _______________, str. ________________ nr. ____, ap.___,
judeţul ________, în baza titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________ definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ______________, în dosarul execuţional nr.
_____________aflat pe rolul biroului nostru, întrucât executarea silită nu poate fi efectuată din cauza
imposibilităţii de valorificare a bunurilor urmăribile ale debitorului.
5emite personal creditorului sau reprezentantului său titlul executoriu.
,rezenta înc+eiere se comunică creditorului şi debitorului.
<xecutorie.
u drept de contestaţie la executare în = zile de la comunicare la #udecătoria _____________.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
Model orientativ de înc2eiere privind încetarea executării silite în ca-ul în care creditorul a
renunţat la executare
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii de încetare a executării silite formulate de creditorul _____________, cu
domiciliul/sediul în _______________, str. _____________ nr. ____, ap._____, judeţul ________, în dosarul
execuţional nr. ________________ aflat pe rolul biroului nostru.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor dosarului, reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită formulată la data de _____________, creditorul ____________ a solicitat
înre"istrarea cererii de executare silită şi desc+iderea dosarului de executare împotriva debitorului
____________, urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la executarea silită a
acestuia, în oricare dintre modalităţile prevăzute de le"e.
,rin înc+eierea din data de _______ am admis cererea creditorului, am dispus înre"istrarea acesteia şi
desc+iderea dosarului de executare silită, iar prin înc+eierea din data de __________ a #udecătoriei
___________ s'a încuviinţat executarea silită împotriva debitorului, în baza titlului executoriu constând în
sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________ definitivă
prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
_________________.
3upă îndeplinirea acestor formalităţi, debitorul a fost somat ca în termen de ______ zile să'şi execute
obli"aţia stabilită în titlul executoriu.
8a data de ___________, creditorul s'a prezentat la sediul biroului nostru unde a înre"istrat o cerere prin
care arată că renunţă la executarea silită împotriva debitorului, solicitând, totodată, încetarea acesteia.
ererea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art. /@) alin. 1 pct. 0 . pr. civ..
%vând în vedere cererea creditorului înre"istrată la sediul biroului nostru, precum şi principiul
disponibilităţii procesuale în faza executării silite, ţinând cont că acesta a ac+itat toate c+eltuielile de
executare, în conformitate cu dispoziţiile art. /@) alin. 1 pct. 0 . pr. civ., urmează să admitem cererea
creditorului şi să dispunem încetarea executării silite în dosarul execuţional nr. ________________ aflat pe
rolul biroului nostru.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /@) alin. 0 . pr. civ., urmează să remitem personal creditorului sau
reprezentantului său titlul executoriu.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
%dmite cererea formulată de creditorul _________________, cu domiciliul/sediul în ___________, str.
___________ nr. ____,ap.___, judeţul ________.
&ncetează executarea silită pornită la cererea creditorului împotriva debitorului _________________, cu
domiciliul/sediul în _______________, str. ________________ nr. ____,ap.____, judeţul ________, în baza
titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii
de %pel _________ definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei
urţi de asaţie şi #ustiţie____________, în dosarul execuţional nr. _____________ aflat pe rolul biroului
nostru, întrucât creditorul a renunţat la executarea silită.
5emite personal creditorului sau reprezentantului său titlul executoriu.
,rezenta înc+eiere se comunică creditorului şi debitorului.
<xecutorie.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
Model orientativ de înc2eiere de încetare a executării silite în ca-ul în care a fost desfiinţat titlul
executoriu
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii de încetare a executării silite formulată de debitorul _____________, cu
domiciliul/sediul în _______________, str. _____________ nr. ____, ap.___, judeţul ________, în dosarul
execuţional nr. ________________ aflat pe rolul biroului nostru.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor dosarului, reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită formulată la data de _____________, creditorul ____________ a solicitat
înre"istrarea cererii de executare silită şi desc+iderea dosarului de executare împotriva debitorului
____________ urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la executarea silită a
acestuia, în oricare dintre modalităţile prevăzute de le"e.
,rin înc+eierea din data de _______ s'a admis cererea creditorului, s'a dispus înre"istrarea acesteia şi
desc+iderea dosarului de executare silită, iar prin înc+eierea din data de __________ a #udecătoriei
___________ s'a încuviinţat executarea silită împotriva debitorului, în baza titlului executoriu constând în
sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________ definitivă
prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
_________________.
3upă îndeplinirea acestor formalităţi, debitorul a fost somat ca în termen de ________ zile să'şi execute
obli"aţia stabilită în titlul executoriu.
8a data de ___________ debitorul s'a prezentat la sediul biroului nostru unde a înre"istrat o cerere prin
care arată că titlul executoriu în baza căruia a fost încuviinţată executarea silită a fost desfiinţat prin sentinţa
civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________ definitivă prin
decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
_________________, solicitând, totodată, încetarea executării declanşate împotriva sa.
ererea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art. /@) alin. 1 pct. * . pr. civ.
%vând în vedere cererea debitorului înre"istrată la sediul biroului nostru, la care s'a anexat în copie
le"alizată sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________
definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi
#ustiţie _________________, prin care s'a dispus desfiinţarea titlului executoriu care a stat la baza
declanşării executării silite în acest dosar execuţional, în conformitate cu dispoziţiile art. /@) alin. 1 pct. * .
pr. civ. urmează să admitem cererea debitorului şi să dispunem încetarea executării silite în dosarul
execuţional nr. ________________ aflat pe rolul biroului nostru.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
%dmite cererea formulată de debitorul ___________, cu domiciliul/sediul în _____________, str.
_____________ nr. ____, ap.____, judeţul ________.
&ncetează executarea silită pornită la cererea creditorului împotriva debitorului __________________,
cu domiciliul/sediul în _______________, str. ________________ nr. ____, ap.___, judeţul ________, în
baza titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________ definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie _____________, în dosarul execuţional nr.
______________ aflat pe rolul biroului nostru, întrucât a fost desfiinţat titlul executoriu.
,rezenta înc+eiere se comunică creditorului şi debitorului.
<xecutorie.
u drept de contestaţie la executare în = zile de la comunicare la #udecătoria ___________________.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
Model orientativ de înc2eiere de încetare a executării silite în ca-ul în care a fost anulată
executarea
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii de încetare a executării silite formulate de debitorul _____________, cu
domiciliul/sediul în _______________, str. _____________ nr. ____,ap.___, judeţul ________, în dosarul
execuţional nr. ________________ aflat pe rolul biroului nostru.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor dosarului, reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită formulată la data de _____________, creditorul ____________ a solicitat
înre"istrarea cererii de executare silită şi desc+iderea dosarului de executare împotriva debitorului
____________, urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la executarea silită a
acestuia, în oricare dintre modalităţile prevăzute de le"e.
,rin înc+eierea din data de _______ am admis cererea creditorului, am dispus înre"istrarea acesteia şi
desc+iderea dosarului de executare silită, iar prin înc+eierea din data de __________ a #udecătoriei
___________ s'a încuviinţat executarea silită împotriva debitorului, în baza titlului executoriu constând în
sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________ definitivă
prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
_________________.
3upă îndeplinirea acestor formalităţi, debitorul a fost somat ca, în termen de ____ zile, să'şi execute
obli"aţia stabilită în titlul executoriu.
8a data de _______ debitorul s'a prezentat la sediul biroului nostru unde a înre"istrat o cerere prin care a
arătat că executarea silită în acest dosar execuţional a fost anulată prin sentinţa civilă/penală nr.
______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________ definitivă prin decizia civilă/penală
nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie_____________, solicitând,
totodată, încetarea executării declanşate împotriva sa.
ererea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art. /@) alin. 1 pct. = . pr. civ.
%vând în vedere cererea debitorului înre"istrată la sediul biroului nostru, la care s'a anexat în copie
le"alizată sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________
definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi
#ustiţie _________________, prin care s'a dispus anularea executării silite în acest dosar execuţional, în
conformitate cu dispoziţiile art. /@) alin. 1 pct. = . pr. civ. urmează să admitem cererea debitorului şi să
dispunem încetarea executării silite în dosarul execuţional nr. ________________ aflat pe rolul biroului
nostru.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /@) alin. 0 . pr. civ., urmează să remitem personal creditorului sau
reprezentantului său titlul executoriu.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
%dmite cererea formulată de debitorul ___________, cu domiciliul/sediul în ____________, str.
_____________ nr. ____, ap.___,judeţul ________.
&ncetează executarea silită pornită la cererea creditorului ____________, cu domiciliul/sediul în
_______________, str. ________________ nr. ____,ap.___, judeţul ________, împotriva debitorului
_______________, în baza titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________ definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie___________, în dosarul execuţional nr.
____________ aflat pe rolul biroului nostru, întrucât executarea silită a fost anulată.
5emite personal creditorului sau reprezentantului său titlul executoriu.
,rezenta înc+eiere se comunică creditorului şi debitorului.
<xecutorie.
u drept de contestaţie la executare în = zile de la comunicare la #udecătoria _________________.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
Model orientativ de proces7verbal de remitere a titlului executoriu
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ______________
Proces7verbal de remitere a titlului executoriu
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere că creditorul _____________, cu domiciliul/sediul în _______________, str.
_____________ nr. ___, ap.___, judeţul ________, la data de _________, a renunţat la executarea silită,
astăzi _______, orele _______, în conformitate cu dispoziţiile art. /@) alin. 0 . pr. civ., am procedat la
remiterea titlului executoriu, constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________ definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ____________.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în două exemplare, din care unul a fost înmânat creditorului, iar
unul se va depune în dosarul execuţional, acesta fiind semnat fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
Creditor,
Model orientativ de înc2eiere prin care executorul .udecătoresc se pronunţă asupra cererii
debitorului sau a terţului garant care solicită desfiinţarea măsurilor asigurătorii sau de executare
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii de desfiinţare a măsurilor asi"urătorii/a executării silite formulate de
debitorul<terţul garant _____________, cu domiciliul/sediul în _______________, str. _____________ nr.
____, judeţul ________, în dosarul execuţional nr. ________________ aflat pe rolul biroului nostru.
,rocedura de citare este le"al îndeplinită.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor dosarului, reţine următoarele7
,rin cererea formulată la data de _____________, debitorul/terţul "arant _____________ a solicitat
desfiinţarea măsurilor asi"urătorii/a executării silite în dosarul execuţional nr. ________________ aflat pe
rolul biroului nostru.
&n motivarea cererii s'a arătat că nu a reuşit să'şi onoreze la termen obli"aţiile prevăzute în sentinţa
civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________ definitivă prin
decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
_________________, astfel încât creditorul_____________ a declanşat urmărirea silită împotriva sa, iar la
data de_________ au fost scoase la licitaţie publică toate bunurile sale, fiind adjudecate de numitul
______________, însă preţul nu a fost depus de către adjudecatar.
3eoarece, între timp, a reuşit să facă rost de suma de bani necesară realizării obli"aţiei cuprinse în titlul
executoriu, inclusiv c+eltuielile de executare, sume ce au fost consemnate la < Sucursala ____________,
la dispoziţia biroului nostru, a solicitat desfiinţarea măsurilor asi"urătorii/a executării silite în dosarul
execuţional indicat mai sus.
ererea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art. /)@ alin. 1 . pr. civ.
%vând în vedere cererea debitorului/terţului "arant înre"istrată la sediul biroului nostru, la care s'a
anexat recipisa de consemnare la < Sucursala ____________, a sumei totale de ________ lei, prin care s'
au acoperit în totalitate obli"aţiile stabilite prin sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________ definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie _________________, inclusiv c+eltuielile de
executare silită şi având în vedere că adjudecatarul _____________ nu a depus preţul bunurilor adjudecate,
iar debitorul/terţul "arant prezent în faţa noastră a declarat că nu se opune, urmează ca în baza art. /)@ alin. )
şi 0 . pr. civ. să admitem cererea formulată, să dispunem desfiinţarea măsurilor asi"urătorii/a executării
silite în dosarul execuţional nr. ________________ aflat pe rolul biroului nostru şi eliberarea sumei în
mâinile creditorului, după reţinerea c+eltuielilor de executare.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
%dmite cererea formulată de debitorul<terţul garant ______________, cu domiciliul/sediul în
___________, str. __________ nr. ____, judeţul _______.
3ispune desfiinţarea măsurilor asi"urătorii/a executării silite în dosarul execuţional nr. ___________
aflat pe rolul biroului nostru, declanşate în baza titlului executoriu, constând în sentinţa civilă/penală nr.
______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________ definitivă prin decizia civilă/penală
nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie _____________.
3ispune eliberarea sumelor consemnate la < Sucursala ___________, în mâinile creditorului
___________, cu domiciliul/sediul în ____________, str. _________ nr. ____, judeţul _______, după
reţinerea c+eltuielilor de executare.
u drept de contestaţie la executare în termen de = zile de la comunicare la #udecătoria
______________.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
Model orientativ de înc2eiere prin care se înregistrea-ă cererea şi se dispune desc2iderea
dosarului de executare silită mobiliară
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
$'C3I!
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii de executare silită mobiliară formulată de creditorul __________ cu
domiciliul/sediul în __________, str. ________ nr. _____,ap._____, judeţul ________, împotriva
debitorului __________________ cu domiciliul/sediul în ____________________ str. _________________
nr. ____, ap._______, judeţul ________.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor comunicate, reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită mobiliară formulată la data de _____________, creditorul ____________
a solicitat înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare silită împotriva debitorului
____________ urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la executarea silită a
bunurilor mobile, în principal a autoturismului marca ___________________, cu nr. de înmatriculare
____________ de culoare _______, proprietatea debitorului şi care se află în posesia acestuia.
&n motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în
titlul executoriu.
ererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. /0@ coroborate cu art. ((0 . pr. civ.
8a cererea de executare silită formulată de către creditor s'a ataşat titlul executoriu, în copie le"alizată,
constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel
_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi
de asaţie şi #ustiţie ________________.
%vând în vedere cele arătate mai sus, apreciem că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. ((0 . pr.
civ., întrucât cererea creditorului întruneşte condiţiile prevăzute de le"e şi este de competenţa acestui
executor judecătoresc, având în vedere că domiciliul debitorului se află în circumscripţia aceleiaşi curţi de
apel în care îşi are sediul biroul executorului judecătoresc sesizat de creditor, prin raportare la prevederile art.
(=1 alin. 1 lit. b. .pr.civ.
3e asemenea, creditorul deţine un titlu executoriu valabil, ce conţine o creanţă certă, lic+idă şi exi"ibilă,
în conformitate cu prevederile art. (() .pr.civ.
,rin urmare, întrucât nu există niciun impediment la executare, în baza art. /0@ coroborat cu art. ((*
alin. 1 .pr.civ., urmează să admită cererea formulată de creditor ca fiind întemeiată şi, în consecinţă, să
dispună înre"istrarea cererii de executare silită în re"istrul "eneral şi desc+iderea dosarului de executare silită
nr. ______/_____ împotriva debitorului __________________ cu domiciliul/sediul în _________________,
str. _____________ nr. _____, ap._____, judeţul ________.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
%dmite cererea de executare silită mobiliară formulată de creditorul ___________________, cu
domiciliul/sediul în _______________, str. _____________ nr. ____, judeţul ________.
3ispune înre"istrarea cererii în re"istrul "eneral şi desc+iderea dosarului de executare silită nr.
______/_____ împotriva debitorului ________________, cu domiciliul/sediul în _________________, str.
_____________ nr. ____, ap._____, judeţul ________, în baza titlului executoriu, constând în sentinţa
civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel ______________, definitivă
prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
_____________.
,rezenta înc+eiere se comunică creditorului.
!ără cale de atac.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
99?+,+ Model orientativ de adresă prin care se comunică creditorului înc2eierea privind
înregistrarea cererii şi desc2iderea dosarului de executare silită mobiliară
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în _______________, str+ ______________ nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
Bă aducem la cunoştinţă că cererea dumneavoastră prin care aţi solicitat declanşarea procedurii de
executare silită mobiliară împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în
________________, str. ____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a fost admisă prin
&nc+eierea din data de ___________, astfel încât , în conformitate cu dispoziţiile art. ((* alin. ) . pr. civ., vă
comunicăm această înc+eiere.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
99*+ Cerere de încuviinţare a executării silite mobiliare adresată instanţei de executare
99*+9+ #specte teoretice privind cererea de încuviinţare a executării silite mobiliare adresată
instanţei de executare
3ispoziţiile art. ((= alin. 1 . pr. civ. sunt aplicabile şi în cazul urmăririi silite mobiliare, astfel încât în
situaţia în care executorul judecătoresc admite cererea formulată de creditor, dispune înre"istrarea acesteia şi
desc+iderea dosarului de executare silită mobiliară împotriva debitorului, este obli"at ca în maximum 0 zile
de la emiterea înc+eierii de admitere a cererii creditorului să solicite instanţei de judecată încuviinţarea
executării silite.
ererea de încuviinţare a executării silite mobiliare se va adresa instanţei de executare care, potrivit art.
(=@ alin. 1 . pr. civ., este judecătoria în circumscripţia căreia se află biroul executorului judecătoresc care
face executarea, în afara cazurilor în care le"ea dispune altfel.
8a cererea prin care se solicită încuviinţarea executării silite mobiliare executorul judecătoresc trebuie să
ataşeze, în copii certificate pentru conformitate cu ori"inalul, cererea formulată de creditor, titlul executoriu,
înc+eierea prin care s'a admis înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare silită mobiliară
împotriva debitorului, ori"inalele sau copiile le"alizate ale acestor acte rămânând în dosarul de executare
silită, precum şi dovada taxei judiciare de timbru şi timbre judiciare.
Sediul materiei îl constituie dispoziţiile art. /0@ coroborate cu art. ((= alin. 1 . pr. civ.
99*+,+ Model orientativ de cerere prin care se solicită încuviinţarea executării silite mobiliare
instanţei de executare
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
__________, str+ ____________ nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
/udecătoria ____________________,
Subsemnatul _________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, prin prezenta
vă solicit
$ncuviinţarea executării silite mobiliare
împotriva debitorului ____________________, cu domiciliul/sediul în ____________, str. ________ nr.
____, ap. ___, judeţul __________.
$n fapt, prin cererea înre"istrată la sediul biroului nostru, la data de _________, creditorul __________
cu domiciliul/sediul în _____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul __________, a solicitat
executarea silită a debitorului urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la
urmărirea silită a bunurilor mobile, în principal a autoturismului marca___________, cu nr. de înmatriculare
____________de culoare _______, proprietatea debitorului şi care se află în posesia acestuia, în baza titlului
executoriu, constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel
_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi
de asaţie şi #ustiţie ______________, prin care debitorul a fost obli"at să'i plătească suma de ___________
lei, cu titlu de despă"ubiri şi suma de ___________ lei, c+eltuieli de judecată, deoarece nu şi'a executat de
bunăvoie obli"aţiile stabilite în titlul executoriu.
,rin înc+eierea din data de _______ am admis cererea creditorului, am dispus înre"istrarea acesteia şi
desc+iderea dosarului de executare silită, întrucât am apreciat că sunt întrunite toate condiţiile prevăzute de
le"e pentru declanşarea urmăririi silite mobiliare, astfel, vă ro" să admiteţi cererea, să dispuneţi încuviinţarea
executării silite a bunurilor mobile ale debitorului şi autorizarea creditorului pentru a trece la executarea silită
a obli"aţiei cuprinse în titlul executoriu menţionat prin urmărirea bunurilor mobile ale debitorului.
$n drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. /0@ coroborate cu art. ((= alin. 1 . pr. civ.
%nexăm, în copie certificată pentru conformitate cu ori"inalul7 cererea formulată de către creditor, titlul
executoriu, înc+eierea din data de ____ prin care s'a admis înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de
executare silită mobiliară, precum şi dovada ac+itării taxei judiciare de timbru şi timbre judiciare.
xecutor .udecătoresc,
99>+,+ Model orientativ de somaţie mobiliară
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
________, str+ __________ nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ _____________
"ata ___________
Către
___________________,
cu domiciliul<sediul în ___________________, str+ ________ nr+ ____, ap+ ___, .udeţul
____________________,
%vând în vedere că cererea de executare silită formulată de creditorul ______________, cu
domiciliul/sediul în _____________, str. _________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a fost
încuviinţată prin înc+eierea din data de __________a #udecătoriei___________, fiind declanşată urmărirea
silită mobiliară împotriva dumneavoastră, în baza titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr.
_____/_____ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________ definitivă prin decizia civilă/penală nr.
_____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie _____________, în baza art.
/01 alin. 1 coroborat cu art. ((/ . pr. civ., emitem prezenta
&omaţie mobiliară
prin care vă punem în vedere ca, în termen de o -i de la primirea sau lăsarea acesteia la domiciliul/sediul
dumneavoastră, să vă conformaţi dispozitivului +otărârilor judecătoreşti arătate mai sus, în sensul de a ac+ita
creditorului următoarele sume de bani7
> ________ lei, reprezentând despă"ubiri stabilite prin titlul executoriu, sumă ce cuprinde şi actualizarea
creanţeiA
> ________ lei, onorariul executorului judecătorescA
> ________ lei, c+eltuieli de executare.
%otal; ________ lei+
%ceste sume se pot ac+ita la sediul biroului executorului judecătoresc, zilnic între orele _____'____, sau
pot fi consemnate în contul biroului nr. _________, desc+is la _________________.
&n cazul în care nu vă conformaţi prezentei somaţii, vom proceda la continuarea executării silite
mobiliare, prin urmărirea silită a autoturismului marca ___________, cu nr. de înmatriculare ____________
de culoare _______, proprietatea dumneavoastră, în conformitate cu dispoziţiile le"ale în materie, urmând să
suportaţi toate c+eltuielile necesare acestei activităţi.
%nexăm la prezenta somaţie copii certificate de pe înc+eierea de încuviinţare a executării silite
mobiliare, titlul executoriu, înc+eierea de stabilire a c+eltuielilor de executare şi înc+eierea prin care s'a
actualizat creanţa.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
99C+,+ Model orientativ de proces7verbal de sec2estru asupra bunurilor mobile urmăribile
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel ___________,
cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea de executare silită mobiliară formulată de creditorul _____________, cu
domiciliul/sediul în __________, str. __________ nr. ____, ap. ____ judeţul __________, admisă prin
înc+eierea din data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de
executare silită împotriva debitorului ______________, cu domiciliul/sediul în ____________________, str.
_________________ nr. ____, ap.____, judeţul ________, precum şi înc+eierea din data de _______ a
#udecătoriei ___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită privind plata sumei de _______ lei, cu
titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ________lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform titlului
executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel
________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de
asaţie şi #ustiţie _____________ şi având în vedere că termenul de o zi prevăzut în somaţia mobiliară
comunicată debitorului a expirat, iar acesta nu şi'a îndeplinit obli"aţia stabilită în titlul executoriu.
%stăzi, _________, orele ______, însoţit de a"entul principal ___________ din cadrul ,oliţiei
___________ şi de creditorul _________ ne'am deplasat la domiciliul debitorului____________, situat în
______________, str. _____________ nr. ____, ap._____, judeţul ________, unde l'am "ăsit pe acesta.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /*0 alin. 1 lit. a. . pr. civ. am somat verbal debitorul să ac+ite
debitul indicat în somaţia mobiliară, iar acesta a răspuns că nu poate ac+ita această sumă de bani întrucât nu
are loc de muncă şi prin urmare nu obţine niciun fel de venituri.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /0/ raportat la art. /*0 alin. 1 lit. b. . pr. civ. am identificat şi
filmat/foto"rafiat următoarele bunuri mobile ale debitorului pe care le'am evaluat astfel7
> __________________ evaluat la suma de _______ leiA
> __________________ evaluat la suma de _______ leiA
> __________________ evaluat la suma de _______ lei.
,otrivit art. /01 alin. 1 . pr. civ. declarăm sec+estrate aceste bunuri.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /*0 alin. 1 lit. ". . pr. civ. toate bunurile sec+estrate indicate mai sus
au fost date în depozit debitorului, urmând a fi păstrate la domiciliul său.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /*2 . pr. civ. i s'a adus la cunoştinţa debitorului drepturile şi
obli"aţiile sale în calitate de administrator'sec+estru.
,otrivit dispoziţiilor art. /*0 alin. ) şi 0 . pr. civ., am înc+eiat prezentul proces'verbal în trei exemplare,
câte unul fiind predat creditorului şi debitorului, iar unul s'a depus la dosarul de executare silită, fiind semnat
de toţi participanţii, fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
Creditor,
"ebitor, #gent de poliţie,
9,=+,+ Model orientativ de proces7verbal întocmit de executorul .udecătoresc în situaţia în care
bunurile mobile găsite erau sec2estrate asigurător
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul _________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea de executare silită mobiliară formulată de creditorul _____________, cu
domiciliul/sediul în ________________, str. ____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul
__________, admisă prin înc+eierea din data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi
desc+iderea dosarului de executare silită împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în
____________________, str. _________________ nr. ____,ap.____, judeţul ________, precum şi înc+eierea
din data de __________a #udecătoriei___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită privind plata
sumei de _______ lei, cu titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ________lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată,
conform titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie _______________ şi având în vedere că
termenul de o zi prevăzut în somaţia mobiliară comunicată debitorului a expirat, iar acesta nu şi'a îndeplinit
obli"aţia stabilită în titlul executoriu,
%stăzi, _________, orele ______, însoţit de către a"entul principal ___________din cadrul ,oliţiei
___________ şi de către creditorul _________ ne'am deplasat la domiciliul debitorului, situat în
____________________, str. _________________ nr. ____, ap.____, judeţul ________ , unde l'am "ăsit pe
acesta.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /*0 alin. 1 lit. a. . pr. civ. am somat verbal debitorul să ac+ite
debitul indicat în somaţia mobiliară, iar acesta a răspuns că nu poate ac+ita această sumă de bani întrucât nu
are loc de muncă şi prin urmare nu obţine niciun fel de venituri.
3e asemenea, ne'a comunicat că toate bunurile mobile au fost sec+estrate asi"urător la data de
_______________, prezentându'ne în acest sens procesul'verbal înc+eiat de executorul
judecătoresc___________________.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /01 alin. 0 . pr. civ., am procedat la verificarea bunurilor sec+estrate
asi"urător şi am constatat că ele se "ăsesc la locul aplicării sec+estrului, respectiv la domiciliul debitorului,
nu sunt de"radate şi nici nu lipseşte niciun bun dintre cele sec+estrate, nefiind necesară o nouă sec+estrare a
acestor bunuri.
3e asemenea, debitorul declară că nu deţine alte bunuri mobile în afară de cele sec+estrate asi"urător, iar
imobilul în care locuieşte este proprietatea părinţilor săi, sens în care ne'a prezentat un extras de carte
funciară.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în trei exemplare, din care câte unul a fost înmânat creditorului şi
debitorului, iar unul se va depune în dosarul execuţional, fiind semnat de toate părţile prezente fără
obiecţiuni
xecutor .udecătoresc,
Creditor,
"ebitor,
#gent de poliţie,
9,9+,+ Model orientativ de proces7verbal de sec2estru asupra bunurilor mobile urmăribile despre
care se afirmă că aparţin altor persoane
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel ___________,
cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea de executare silită mobiliară formulată de creditorul _____________, cu
domiciliul/sediul în __________, str. __________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, admisă prin
înc+eierea din data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de
executare silită împotriva debitorului ______________, cu domiciliul/sediul în ____________________, str.
_________________ nr. ____, ap.____, judeţul ________, precum şi înc+eierea din data de _______ a
#udecătoriei ___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită privind plata sumei de _______ lei, cu
titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ________lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform titlului
executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel
_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____ a $ribunalului/urţii de %pel /&naltei
urţi de asaţie şi #ustiţie _____________ şi având în vedere că termenul de o zi prevăzut în somaţia
mobiliară comunicată debitorului a expirat, iar acesta nu şi'a îndeplinit obli"aţia stabilită în titlul executoriu,
%stăzi, _________, orele ______, însoţit de a"entul principal ___________ din cadrul ,oliţiei
___________ şi de creditorul _________ ne'am deplasat la domiciliul debitorului, situat în
____________________, str. _________________ nr. ____, ap.___, judeţul ________, unde l'am "ăsit pe
acesta.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /*0 alin. 1 lit. a. . pr. civ. am somat verbal debitorul să ac+ite
debitul indicat în somaţia mobiliară, iar acesta a răspuns că nu poate ac+ita această sumă de bani întrucât nu
are loc de muncă şi prin urmare nu obţine niciun fel de venituri.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /0/ raportat la art. /*0 alin. 1 lit. b. . pr. civ. am identificat şi
filmat/foto"rafiat următoarele bunuri mobile ale debitorului pe care le'am evaluat astfel7
> __________________ evaluat la suma de _______ leiA
> __________________ evaluat la suma de _______ leiA
> __________________ evaluat la suma de _______ lei.
3ebitorul ne'a declarat că bunurile "ăsite la domiciliul său nu îi aparţin, fiind ale numitului
_____________, cu domiciliul în __________________ str. _________________ nr. ____, ap.___, judeţul
________, care le'a depozitat la el.
8a solicitarea executorului judecătoresc de a prezenta înscrisuri cu dată certă privind drepturile pretinse,
debitorul a declarat că nu s'a înc+eiat niciun act scris cu numitul___________, depozitarea bunurilor
făcându'se în baza acordului verbal înc+eiat între cele două părţi, astfel încât, în conformitate cu dispoziţiile
art. /01 alin. * . pr. civ. declarăm sec+estrate aceste bunuri.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /*0 alin. 1 lit. ". . pr. civ. toate bunurile sec+estrate indicate mai sus
au fost date în depozit debitorului, urmând a fi păstrate la domiciliul său.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /*2 . pr. civ. i s'a adus la cunoştinţa debitorului drepturile şi
obli"aţiile sale în calitate de administrator'sec+estru.
,otrivit dispoziţiilor art. /01 alin. * . pr. civ., am înc+eiat prezentul proces'verbal în trei exemplare,
câte unul fiind predat creditorului şi debitorului, iar unul s'a depus la dosarul de executare silită, fiind semnat
de toţi participanţii, fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
Creditor,
"ebitor,
#gent de poliţie,
9,0+,+ Model orientativ de adresă către organele de poliţie<.andarmerie<alţi agenţi ai forţei publice
prin care se solicită spri.inul pentru a înlătura împotrivirea la sec2estru sau pentru păstrarea ordinii
în timpul sec2estrării bunurilor mobile
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
Poliţia</andarmeria ________________________,
%vând în vedere că cererea de executare silită formulată de creditorul _______________________, cu
domiciliul/sediul în ________________, str. ____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul
__________, împotriva debitorului ____________________, cu domiciliul/sediul în ________________, str.
____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a fost admisă prin înc+eierea din data de
___________, a #udecătoriei ____________, vă ru"ăm ca, în conformitate cu dispoziţiile art. /00 alin. 0 .
pr. civ. să dele"aţi doi lucrători din aparatul dumneavoastră, în data de __________, orele ________, să îl
însoţească pe executorul judecătoresc ________________ în localitatea ______________, str.
_________________ nr. ____ ap. ____, judeţul __________, la domiciliul debitorului, unde urmează a fi
puse sub sec+estru bunurile mobile ale acestuia, întrucât debitorul se împotriveşte la aplicarea acestei măsuri.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
9,>+,+ Model orientativ de proces7verbal de sec2estru asupra unui bun de.a identificat
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea de executare silită mobiliară formulată de creditorul _____________, cu
domiciliul/sediul în ______________, str. __________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________,
admisă prin înc+eierea din data de _______, prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea
dosarului de executare silită împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în
____________________, str. _________________ nr. ____, ap.____, judeţul ________, precum şi
înc+eierea din data de __________a #udecătoriei___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită
privind plata sumei de _______ lei, cu titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ________lei, cu titlu de
c+eltuieli de judecată, conform titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie _________________, şi având în vedere că
termenul de o zi prevăzut în somaţia mobiliară comunicată debitorului a expirat, iar acesta nu şi'a îndeplinit
obli"aţia stabilită în titlul executoriu,
%stăzi, _________, orele ______, însoţit de creditorul _________ ne'am deplasat la domiciliul
debitorului, situat în ____________________, str. _________________ nr. ____, ap.____, judeţul ________
unde l'am "ăsit pe acesta.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /*0 alin. 1 lit. a. . pr. civ. am somat verbal debitorul să ac+ite
debitul indicat în somaţia mobiliară, iar acesta a răspuns că nu poate ac+ita această sumă întrucât nu dispune
de aceşti bani.
,otrivit art. /0/ raportat la art. /*0 alin. 1 lit. b. . pr. civ. declarăm sec+estrat un cal, rasa______, de
culoare ______ proprietatea debitorului, pe care l'am evaluat la suma de _______ lei.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /02 alin. 1 . pr. civ. am pus în vedere debitorului să prezinte, dacă
deţine vreun înscris eliberat de o autoritate sau instituţie publică în care este identificat animalul sec+estrat
pentru a se face menţiunile necesare despre aplicarea sec+estrului pe acest înscris, debitorul învederând că nu
are un asemenea act, astfel încât la solicitarea creditorului am dispus ridicarea calului, rasa ________, de
culoare ________, asupra căruia s'a dispus sec+estrul şi predarea acestuia numitului _____________, cu
domiciliul în _____________, str. ____________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, în calitate de
administrator'sec+estru, urmând ca acesta să fie păstrat la domiciliul său.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /02 . pr. civ. i s'a adus la cunoştinţă numitului ________________,
drepturile şi obli"aţiile sale în calitate de administrator'sec+estru al bunului.
,otrivit dispoziţiilor art. /*0 alin. ) şi 0 . pr. civ., am înc+eiat prezentul proces'verbal în patru
exemplare, câte unul fiind predat creditorului şi administratorului'sec+estru, unul s'a comunicat debitorului,
iar unul s'a depus la dosarul de executare silită, fiind semnat de participanţii prezenţi, fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
Creditor,
"ebitor,
#dministrator7sec2estru,
cu menţiunea că a primit bunurile în păstrare
9,C+,+ Model orientativ de proces7verbal de sec2estru asupra unui autove2icul
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea de executare silită mobiliară formulată de creditorul _____________, cu
domiciliul/sediul în _______________, str. ___________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________,
admisă prin înc+eierea din data de _______, prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea
dosarului de executare silită împotriva debitorului _______________, cu domiciliul/sediul în
______________, str. ____________ nr. ____, ap._____, judeţul ________, precum şi înc+eierea din data de
__________a #udecătoriei ___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită privind plata sumei de
_______ lei, cu titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ________lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform
titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii
de %pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____ a $ribunalului/urţii de
%pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ________________ şi având în vedere că termenul de o zi prevăzut în
somaţia mobiliară comunicată debitorului a expirat, iar acesta nu şi'a îndeplinit obli"aţia stabilită în titlul
executoriu,
%stăzi, _________, orele ______, însoţit de creditorul _________ ne'am deplasat la domiciliul
debitorului, situat în ____________________, str. _________________ nr. ____,ap.____, judeţul ________,
unde l'am "ăsit pe acesta.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /*0 alin. 1 lit. a. . pr. civ. am somat verbal debitorul să ac+ite
debitul indicat în somaţia mobiliară, iar acesta a răspuns că nu poate ac+ita această sumă întrucât nu dispune
de aceşti bani.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /0/ raportat la art. /*0 alin. 1 lit. b. . pr. civ. am identificat şi
filmat/foto"rafiat autoturismul marca__________, cu nr. de înmatriculare ____________, de culoare
_________, proprietatea debitorului, pe care l'am evaluat la suma de _______ lei.
,otrivit art. /06 alin. 1 şi ) . pr. civ. declarăm sec+estrat acest autoturism, prin aplicare de si"ilii,
autoturismul fiind indisponibilizat.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /06 alin. ) . pr. civ. autoturismul sec+estrat a fost dat în depozit
debitorului, la solicitarea creditorului, urmând a fi păstrat la domiciliul său.
3espre aplicarea sec+estrului am făcut menţiune pe certificatul de înmatriculare şi pe cartea de identitate
a autoturismului menţionat.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /*2 . pr. civ. i s'a adus la cunoştinţă debitorului drepturile şi
obli"aţiile sale în calitate de administrator'sec+estru.
,otrivit dispoziţiilor art. /*0 alin. ) şi 0 . pr. civ., am înc+eiat prezentul proces'verbal în = exemplare,
câte unul fiind predat creditorului şi debitorului, unul s'a depus la dosarul de executare silită, iar câte unul se
va comunica or"anelor de poliţie rutieră şi or"anelor fiscale din _________, fiind semnat de toţi participanţii,
fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
Creditor,
"ebitor,
9,D+,+ Model orientativ de proces7verbal de sec2estru asupra unui autove2icul întocmit în ba-a
datelor obţinute de la &erviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a
ve2iculelor
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul _________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea de executare silită mobiliară formulată de creditorul _____________, cu
domiciliul/sediul în ______________, str. __________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________,
admisă prin înc+eierea din data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea
dosarului de executare silită împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în
____________________, str. _________________ nr. ____,ap.____, judeţul ________, precum şi înc+eierea
din data de __________ a #udecătoriei___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită privind plata
sumei de _______ lei, cu titlu de despă"ubiri şi plata sumei de _______ lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată,
conform titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ________________, precum şi a faptului că
termenul de o zi prevăzut în somaţia mobiliară comunicată debitorului a expirat, iar acesta nu şi'a îndeplinit
obli"aţia stabilită în titlul executoriu,
3e asemenea, văzând cererea creditorului de urmărire silită a autoturismului marca __________, cu nr.
de înmatriculare____________, de culoare _________, precum şi adresa cu nr. _______ din data de _______
emisă de Serviciul public comunitar re"im permise de conducere şi înmatriculare a ve+iculelor a judeţului
________, din care rezultă că autoturismul arătat mai sus este înre"istrat în evidenţele sale pe numele
debitorului, în conformitate cu dispoziţiile art. /06 alin. * . pr. civ., declarăm sec+estrat acest autoturism.
,otrivit art. /06 alin. * . pr. civ., acest proces'verbal se comunică poliţiei rutiere, pentru a proceda la
ridicarea certificatului de înmatriculare şi a cărţii de identitate a autoturismului, urmând ca în baza art. /06
alin. 0 . pr. civ., să'i pună în vedere debitorului ca în termen de ___ zile să se prezinte la sediul biroului
nostru indicat în antet, urmând ca documentele ridicate şi procesul'verbal înc+eiat cu această ocazie să ne fie
comunicate.
,otrivit dispoziţiilor art. /*0 alin. ) şi 0 . pr. civ., am înc+eiat prezentul proces'verbal în = exemplare,
câte unul fiind comunicat creditorului, debitorului şi ,oliţiei rutiere din _____________, or"anelor fiscale
din _________, iar unul s'a depus la dosarul de executare silită.
xecutor .udecătoresc,
9?9+,+ Model orientativ de înştiinţare a persoanei care deţine un drept real de garanţie despre
aplicarea sec2estrului asupra bunului mobil
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în ______________, str+ ______________ nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
%vând în vedere că cererea de executare silită formulată de creditorul ___________ cu domiciliul/sediul
în ____________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, împotriva debitorului
________________cu domiciliul/sediul în ________________str. ____________________nr. ____ ,ap.
____, judeţul __________, a fost încuviinţată prin înc+eierea din data de __________a
#udecătoriei___________, iar cu ocazia deplasării la domiciliul debitorului am constatat că dvs. deţineţi un
drept de ipotecă mobiliară asupra bunurilor mobile ale acestuia, în conformitate cu dispoziţiile art. /*@ alin. 1
. pr. civ., vă comunic prezenta
$nştiinţare
prin care vă aduc la cunoştinţă că s'a aplicat sec+estru asupra următoarelor bunuri proprietatea
debitorului7___________________________.
3e asemenea, vă aducem la cunoştinţă că urmează să fiţi citat la toate termenele fixate pentru vânzarea
bunurilor arătate mai sus.
%nexăm la prezenta înştiinţare o copie a procesului'verbal de sec+estru.
,entru detalii, vă ru"ăm să vă prezentaţi la sediul biroului nostru, zilnic între orele_____'_______.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
9?,+,+ Model orientativ de adresă privind publicitatea sec2estrului mobiliar
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
Camera 'otarilor Publici ______________________,
%vând în vedere că cererea de executare silită formulată de creditorul __________________________,
cu domiciliul/sediul în ________________, str. ____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul
__________, împotriva debitorului ____________________, cu domiciliul/sediul în ________________, str.
____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a fost admisă prin înc+eierea din data de
___________, a #udecătoriei ____________, iar, prin procesul'verbal din data de _________am instituit
sec+estru asupra următoarelor bunuri mobile7 __________________________, ale defunctului
________________ vă ru"ăm ca, în conformitate cu dispoziţiile art. /*1 . pr. civ. să faceţi menţiunea
instituirii sec+estrului în re"istrul succesoral ţinut de camera dvs.
%nexăm la prezenta adresă o copie a înc+eierii #udecătoriei din data de ____________ şi a procesului'
verbal de sec+estru din data de ____________.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
9??+,+ Model orientativ de proces7verbal de sec2estru asupra bunurilor sec2estrate anterior
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea de executare silită mobiliară formulată de creditorul _____________, cu
domiciliul/sediul în ______________, str. __________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________,
admisă prin înc+eierea din data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea
dosarului de executare silită împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în
____________________, str. _________________ nr. ____, ap.____, judeţul ________, precum şi
înc+eierea din data de __________ a #udecătoriei ___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită
privind plata sumei de _______ lei, cu titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ________ lei, cu titlu de
c+eltuieli de judecată, conform titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie _______________ şi având în vedere că
termenul de o zi prevăzut în somaţia mobiliară comunicată debitorului a expirat, iar acesta nu şi'a îndeplinit
obli"aţia stabilită în titlul executoriu,
%stăzi, _________, orele ______, însoţit de a"entul principal ___________din cadrul ,oliţiei
___________ şi de creditorul _________ ne'am deplasat la domiciliul debitorului, situat în
____________________, str. _________________ nr. ____, ap.___, judeţul ________, unde l'am "ăsit pe
acesta.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /*0 alin. 1 lit. a. . pr. civ. am somat verbal debitorul să ac+ite
debitul indicat în somaţia mobiliară, iar acesta a răspuns că nu poate ac+ita această sumă de bani întrucât nu
are loc de muncă, punându'ne în vedere că toate bunurile lui mobile au fost sec+estrate la data de
_________, de către executorul judecătoresc _______________________, prezentându'ne o copie a acestui
proces'verbal.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /*) alin. 1 . pr. civ. am luat o copie de pe procesul'verbal din data
de _____________ întocmit de executorul judecătoresc ________________, am identificat şi
filmat/foto"rafiat următoarele bunuri mobile pe care le'am evaluat astfel7
> __________________ evaluat la suma de _______ leiA
> __________________ evaluat la suma de _______ leiA
> __________________ evaluat la suma de _______ leiA
şi pe care le declarăm şi noi sec+estrate.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /*0 alin. 1 lit. ". . pr. civ. toate bunurile sec+estrate indicate mai sus
au fost lăsate în depozit debitorului, urmând a fi păstrate la domiciliul său.
,otrivit art. /*) alin. 0 . pr. civ., o copie certificată a prezentului proces'verbal va fi comunicată
executorului judecătoresc ________________, iar în conformitate cu dispoziţiile art. (=0 . pr. civ., urmează
să solicităm instanţei de executare conexarea celor două executări silite.
onform dispoziţiilor art. /*0 alin. ) şi 0 . pr. civ., am înc+eiat prezentul proces'verbal în trei
exemplare, câte unul fiind predat creditorului şi debitorului, iar unul s'a depus la dosarul de executare silită,
fiind semnat de toţi participanţii, fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
Creditor,
"ebitor,
#gent de poliţie,
9?0+,+ Model orientativ de proces7verbal înc2eiat de către executorul .udecătoresc prin care se
încuviinţea-ă strămutarea bunurilor sec2estrate
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+__________nr+___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea de strămutare a bunurilor mobile sec+estrate formulată la data de ________, de
administratorul'sec+estru _____________, cu domiciliul în _______________ str. ___________________
nr. ____, ap. ____, judeţul __________, prin care solicită strămutarea bunurilor mobile sec+estrate prin
procesul'verbal înc+eiat la data de _____________, în dosarul execuţional nr. ___________, aflat pe rolul
biroului nostru, întrucât urmează să îşi sc+imbe domiciliul în localitatea ________ str. _____________,
nr. ______, ap.____, judeţul_________, în conformitate cu dispoziţiile art. /*( raportat la art. (=( şi art.
(/2 . pr. civ. şi, văzând dovezile ataşate cererii, admitem cererea formulată şi încuviinţăm ca bunurile
mobile sec+estrate prin procesul'verbal înc+eiat la data de _____________, în dosarul execuţional nr.
___________, aflat pe rolul biroului nostru să fie strămutate în localitatea ________ str. _____________, nr.
______, ap.____, judeţul_________, unde locuieşte în prezent administratorul'sec+estru _____________.
onform dispoziţiilor art. /*( raportat la art. (/2 . pr. civ., am înc+eiat prezentul proces'verbal în patru
exemplare, câte unul fiind comunicat administratorului'sec+estru, creditorului şi debitorului, iar unul s'a
depus la dosarul de executare silită.
xecutor .udecătoresc,
9?>+,+ Model orientativ de înc2eiere emisă de executorul .udecătoresc prin care se stabileşte
remuneraţia administratorului7sec2estru
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii de remunerare formulată de administratorul7sec2estru
_______________, cu domiciliul în __________, str. ________ nr. _____, ap. _____, judeţul ________, în
dosarul execuţional nr. ___________, aflat pe rolul biroului nostru.
,rocedura de citare este le"al îndeplinită.
S'a făcut referatul, după care,
Se prezintă creditorul, personal şi debitorul, personal.
%dministratorul'sec+estru îşi susţine cererea aşa cum a fost formulată, arătând că
______________________________________________________.
reditorul, personal _______________ arată că este de acord cu cererea administratorului'sec+estru,
solicitând admiterea ei.
3ebitorul, personal __________________ solicită respin"erea cererii, arătând
________________________________________________________.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor dosarului reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită mobiliară formulată la data de _____________, creditorul ____________
a solicitat înre"istrarea cererii de executare silită şi desc+iderea dosarului de executare împotriva debitorului
____________ urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la executarea silită a
autoturismului marca___________, cu nr. de înmatriculare ____________de culoare _______, proprietatea
debitorului şi care se află în posesia acestuia.
&n motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în
titlul executoriu.
,rin procesul'verbal întocmit la data de __________ executorul judecătoresc _____________ a dispus
sec+estrarea autoturismului indicat mai sus, care a fost predat în depozit numitului ________________, la
cererea creditorului şi depozitat în "arajul acestuia.
u ocazia predării autoturismului în depozit, administratorul'sec+estru a solicitat remunerarea sa lunar,
cu suma de ______ lei, atât cât reprezintă c+iria lunară a unui "araj în zona în care locuieşte, având în vedere
că autoturismul se află depozitat în "arajul său.
8a dosarul cauzei administratorul'sec+estru a depus un înscris de la o a"enţie imobiliară din care rezultă
cuantumul c+iriei unui "araj într'o zonă similară cu cea în care el locuieşte.
!aţă de aspectele arătate mai sus, rezultă în mod neec+ivoc că autoturismul sec+estrat a fost dat în
depozit numitului ___________, care l'a depozitat în "arajul său şi având în vedere adresa emisă de %"enţia
imobiliară _____________, din care rezultă că preţul c+iriei unui "araj într'o zonă similară se ridică la suma
lunară de _______lei, precum şi poziţia exprimată de părţile raportului execuţional, apreciem că sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute de art. /*/ . pr. civ., astfel încât urmează să admitem cererea formulată de
administratorul'sec+estru ca fiind întemeiată şi să stabilim o remuneraţie lunară în sumă de ______lei, ce va
fi plătită anticipat, la data de întâi a fiecărei luni pentru luna în curs, de către creditorul urmăritor.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
%dmite cererea formulată de administratorul7sec2estru ____________, cu domiciliul în
____________, str. ___________ nr. ____,ap.____, judeţul ________.
Stabileşte remuneraţia lunară a administratorului'sec+estru în dosarul execuţional nr. _________, la
suma de ______lei, ce va fi plătită anticipat, la data de întâi a fiecărei luni pentru luna în curs, de către
creditorul __________________________, cu domiciliul/sediul în __________, str. ________ nr. _____, ap.
_____ judeţul ________.
u drept de contestaţie la executare în termen de = zile de la comunicare, la
#udecătoria_____________________.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
9?6+,+ Model orientativ de înc2eiere prin care executorul .udecătoresc soluţionea-ă cererea de
liberare a terţului deţinător
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii de liberare formulate de terţul deţinător __________, cu
domiciliul/sediul în __________, str. ________ nr. _____, ap. _____, judeţul ________ în dosarul
execuţional nr. ___________, aflat pe rolul biroului nostru.
,rocedura de citare este le"al îndeplinită.
S'a făcut referatul, după care,
Se prezintă terţul deţinător, personal, creditorul, personal şi debitorul, personal.
$erţul deţinător, personal îşi susţine cererea aşa cum a fost formulată, arătând că
______________________________________________________.
reditorul, personal _________________ arată că este de acord cu cererea terţului deţinător, solicitând
admiterea ei.
3ebitorul, personal __________________ solicită admiterea cererii,
arătând__________________________________________________________.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor dosarului reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită mobiliară formulată la data de _____________, creditorul ____________
a solicitat înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare împotriva debitorului ____________,
urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la executarea silită a bunurilor mobile
ale debitorului.
&n motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în
titlul executoriu.
,rin procesul'verbal întocmit la data de _______ executorul judecătoresc _____________ a dispus
sec+estrarea următoarelor bunuri mobile ale debitorului7 __________________________________, aflate în
posesia terţului deţinător _______________.
8a data de ____________ terţul deţinător a formulat o cerere de liberare de bunurile debitorului urmărit,
întrucât obli"aţia lui de restituire, stabilită prin contractul nr. ___________ a ajuns la scadenţă.
8a dosarul cauzei terţul deţinător a depus contractul de înc+iriere a bunurilor debitorului, contract a cărui
durată de valabilitate a expirat, potrivit prevederilor art. _____ şi, în consecinţă, bunurile trebuie restituite.
%nalizând înscrisurile depuse la dosarul execuţional şi având în vedere susţinerile părţilor şi ale terţului
deţinător, apreciem că cererea formulată îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. /*6 alin. ) . pr. civ.,
întrucât obli"aţia terţului deţinător de restituire a bunurilor mobile ale debitorului a ajuns la scadenţă, astfel
încât cererea urmează a fi admisă şi ţinând cont de acordul înc+eiat între creditor şi debitor, desemnează
administrator'sec+estru pentru bunurile indicate mai sus pe numitul ________________.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
%dmite cererea formulată de terţul deţinător ___________________, cu domiciliul/sediul în
_______________, str. _____________ nr. ____,ap.___, judeţul ________ şi, în consecinţă, îl liberează pe
acesta de bunurile mobile sec+estrate prin procesul'verbal din data de ___________, înc+eiat de executorul
judecătoresc ____________________.
3ispune predarea acestor bunuri numitului ______________________, cu domiciliul/sediul în
_______________, str. _____________ nr. ____, ap.___, judeţul ________.
3efinitivă.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
9?D+,+ Model orientativ de proces7verbal de încredinţare a bunurilor mobile de care terţul
deţinător s7a liberat unui administrator7sec2estru
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul _____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de
%pel ___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea de executare silită mobiliară formulată de creditorul _____________, cu
domiciliul/sediul în _______________, str. ___________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________,
admisă prin înc+eierea din data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea
dosarului de executare silită împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în
____________________, str. _________________ nr. ____, ap.___, judeţul ________, precum şi înc+eierea
din data de _________ a #udecătoriei___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită privind plata
sumei de _______ lei, cu titlu de despă"ubiri şi plata sumei de _______ lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată,
conform titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____ a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie _______________, precum şi înc+eierea din
data de ____________ prin care s'a admis cererea formulată de terţul deţinător ___________________ cu
domiciliul/sediul în ______________, str. _____________ nr. ___,ap.____, judeţul ________ şi s'a dispus
liberarea acestuia de bunurile mobile sec+estrate prin procesul'verbal din data de ________, înc+eiat de
executorul judecătoresc ____________________, şi predarea acestor bunuri numitului _______________,
cu domiciliul/sediul în _______________, str. _____________ nr. ____, ap.___, judeţul ________.
%stăzi, _________, orele ______, ne'am deplasat la domiciliul administratorului'sec+estru, situat în
________________, str. ______________ nr. ____, ap.___, judeţul ________ unde l'am "ăsit pe acesta şi, în
conformitate cu dispoziţiile art. /*6 alin. * . pr. civ., toate bunurile sec+estrate prin procesul'verbal din data
de ___________ şi anume7 ____________________________
____________________________________________________, au fost încredinţate acestuia, urmând a
fi păstrate la domiciliul său.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /*2 . pr. civ. i s'a adus la cunoştinţă administratorului'sec+estru
drepturile şi obli"aţiile sale în această calitate.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în două exemplare, unul fiind predat administratorului'sec+estru, iar
unul s'a depus la dosarul de executare silită, fiind semnat fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
#dministrator7sec2estru,
9*=+,+ Model orientativ de proces7verbal de oprire a urmăririi mobiliare în situaţia în care
debitorul face depunerea cu afectaţiune specială şi predă executorului .udecătoresc recipisa de
consemnare
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul __________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea de executare silită mobiliară formulată de creditorul _____________, cu
domiciliul/sediul în ________________, str. ____________________nr. ____ ap. ____, judeţul __________,
admisă prin înc+eierea din data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea
dosarului de executare silită împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în
____________________, str. _________________ nr. ____,ap.___, judeţul ________, precum şi înc+eierea
din data de __________a #udecătoriei___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită privind plata
sumei de _______ lei, cu titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ________lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată,
conform titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie _______________.
%stăzi, ________________, orele ______, ne'am deplasat la domiciliul debitorului, situat în
____________________, str. _________________ nr. ____, ap.___, judeţul ________, în vederea
sec+estrării bunurilor mobile ale acestuia.
3ebitorul ne'a declarat că a depus întrea"a valoare a creanţei cu toate accesoriile şi c+eltuielile de
executare la 4anca ________________, la dispoziţia executorului judecătoresc, predându'ne în acest sens
recipisa de consemnare.
%vând în vedere această situaţie, urmează să'i eliberăm debitorului o dovadă în acest sens.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /=@ alin. 1 pct. ) . pr. civ., înc+eiem prezentul proces'verbal,
constatând că a fost depusă cu afectaţiune specială întrea"a valoare a creanţei cu toate accesoriile şi
c+eltuielile de executare şi întrucât debitorul a declarat că nu a formulat contestaţie dispunem oprirea
urmăririi mobiliare -ridicarea sec+estrului..
,rocesul'verbal a fost înc+eiat în trei exemplare, unul fiind predat debitorului, unul se va comunica
creditorului, iar unul se va depune la dosarul de executare silită.
xecutor .udecătoresc,
9*9+,+ Model orientativ de adresa de comunicare a procesului7verbal constatator instanţei de
executare
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
/udecătoria ________________________,
%lăturat vă comunicăm procesul'verbal de constatare şi recipisa de consemnare, în conformitate cu
dispoziţiile art. /=@ alin. 1 pct. ) teza a ???'a . pr. civ., având în vedere că debitorul __________________,
cu domiciliul/sediul în ________________, str. ___________________ nr. ____, ap. ____, judeţul
__________, a formulat contestaţie la executare privind oprirea urmăririi mobiliare în dosarul execuţional nr.
__________, aflat pe rolul biroului nostru.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
9*,+,+ Model orientativ de adresă de comunicare a contestaţiei la executare formulată de către
debitor instanţei de executare
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
/udecătoria ________________________,
%lăturat vă comunicăm contestaţia la executare formulată de către debitorul __________________, cu
domiciliul/sediul în ________________, str. ___________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________,
privind oprirea urmăririi mobiliare în dosarul execuţional nr. __________, aflat pe rolul biroului nostru, în
conformitate cu dispoziţiile art. /=@ alin. ) . pr. civ..
u respect,
xecutor .udecătoresc,
9*?+,+ Model orientativ de înc2eiere a executorului .udecătoresc prin care creditorul ridică suma
depusă cu titlu de afectaţiune specială
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol fiind ridicarea sumei consemnate cu titlu de afectaţiune specială de către debitorul
_______________, cu domiciliul/sediul în __________, str. ________ nr. _____, ap._____ judeţul
________, în dosarul execuţional nr. ___________, aflat pe rolul biroului nostru.
,rocedura de citare este le"al îndeplinită.
S'a făcut referatul, după care,
Se prezintă creditorul, personal şi debitorul, personal.
reditorul, personal _________________ solicită ridicarea sumei consemnate cu titlu de afectaţiune
specială depusă la data de ___________ de către debitorul _______________.
3ebitorul, personal __________________ este de acord cu această solicitare, arătând
____________________________________________.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor dosarului reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită mobiliară formulată la data de _____________, creditorul ____________
a solicitat înre"istrarea cererii de executare silită şi desc+iderea dosarului de executare împotriva debitorului
____________ urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la executarea silită a
autoturismului marca___________, cu nr. de înmatriculare ____________de culoare _______, proprietatea
debitorului şi care se află în posesia acestuia.
&n motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în
titlul executoriu, constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de
%pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____ a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei
urţi de asaţie şi #ustiţie _____________.
,rin procesul'verbal întocmit la data de __________ executorul judecătoresc _____________ a dispus
sec+estrarea autoturismului indicat mai sus, care a fost predat în depozit numitului ________________, la
cererea creditorului şi depozitat în "arajul acestuia.
8a data de ________, debitorul a consemnat suma de ________ lei, cu titlu de afectaţiune specială,
depunând la executorul judecătoresc recipisa de consemnare.
%vând în vedere că debitorul nu a formulat contestaţie la executare în termenul le"al de = zile prevăzut
de art. /=@ alin. 1 pct. ) teza a ??'a . pr. civ. şi, totodată, văzând susţinerile părţilor în faţa noastră, urmează
ca, în baza art. /=@ alin. * . pr. civ., să socotim drept plată făcută creditorului această sumă de bani, urmând
ca acesta să ridice suma consemnată.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
&ncuviinţează creditorului ___________________, cu domiciliul/sediul în ____________, str.
___________ nr. ____, ap. _____, judeţul ________, să ridice suma consemnată de către debitorul
______________________, cu domiciliul/sediul în __________, str. ________ nr. _____, ap. _____ judeţul
________, în valoare de _____ lei, prin recipisa de consemnare nr.______________ emisă de
_____________.
u drept de contestaţie la executare în termen de = zile de la comunicare la
#udecătoria_______________________.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
9**+,+ Model orientativ de proces7verbal de v1n-area amiabilă a bunurilor mobile sec2estrate
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul __________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea formulată de către debitorul _____________, cu domiciliul/sediul în
______________, str. __________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, prin care solicită ca
bunurile mobile sec+estrate prin procesul'verbal din data de __________, de către executorul judecătoresc
______________ să fie vândute pe cale amiabilă, deoarece numitul ____________, cu domiciliul în
________________, str. _________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________ i'a făcut următoarea
ofertă __________________________ şi s'a an"ajat ca până la data de ________ să consemneze preţul la
dispoziţia executorului judecătoresc, precum şi acordul creditorului dat la data de _________, în baza art.
/=0 alin. 1 . pr. civ., încuviinţăm ca debitorul să valorifice el însuşi bunurile sec+estrate, până la data de
______________.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /=0 alin. ) . pr. civ., dacă până la data de ________ terţul
cumpărător nu consemnează preţul oferit la dispoziţia executorului judecătoresc se va fixa termen pentru
vânzarea la licitaţie publică a bunurilor mobile sec+estrate ale debitorului.
,rocesul'verbal a fost înc+eiat în trei exemplare, câte unul se va comunica creditorului şi debitorului, iar
unul se va depune la dosarul de executare silită.
xecutor .udecătoresc,
9*0+,+ Model orientativ de proces7verbal privind acordul părţilor în ca-ul v1n-ării directe
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul __________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea verbală formulată de către debitorul __________, cu domiciliul/sediul în
________________, str. ____________________nr. ____, ap. ____, judeţul __________, prin care solicită
ca bunurile mobile sec+estrate prin procesul'verbal din data de __________, de către executorul judecătoresc
______________ să fie vândute prin vânzare directă, deoarece numitul ____________, cu domiciliul în
________________, str. _________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________ i'a făcut următoarea
ofertă __________________________ şi s'a an"ajat ca până la data de ________ să consemneze preţul,
%stăzi ________, orele ______, s'au prezentat la sediul biroului nostru creditorul ___________, cu
domiciliul/sediul în ______________, str. ____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________
şi debitorul ____________, care în urma discuţiilor purtate au fost de acord ca bunurile mobile sec+estrate
prin procesul'verbal de sec+estru din data de ________, să fie vândute în mod direct numitului
____________, cu domiciliul în ________________, str. _________________ nr. ____, ap. ____, judeţul
__________, la preţul de _______ lei
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în trei exemplare, câte unul fiind predat creditorului şi debitorului,
iar unul s'a depus la dosarul de executare silită, fiind semnat de toţi participanţii, fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
Creditor,
"ebitor,
+
9*>+,+ Model orientativ de proces7verbal de v1n-are directă a bunurilor mobile sec2estrate
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul
în ________________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, admisă prin înc+eierea
din data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de executare silită
împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în ____________________, str.
_________________ nr. ____, ap. _____, judeţul ________, precum şi înc+eierea din data de __________ a
#udecătoriei ___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită privind plata sumei de _______ lei, cu
titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ________lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform titlului
executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ____/______ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel
_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi
de asaţie şi #ustiţie _____________, şi ţinând cont de acordul părţilor consemnat în procesul'verbal din
data de __________ privind vânzarea directă a bunurilor mobile sec+estrate prin procesul'verbal de
sec+estru din data de ________.
%stăzi, _________, orele ______, însoţit de creditorul _____________ ne'am deplasat în localitatea
________________, str. ____________________nr. ____, ap. ____, judeţul __________, la domiciliul
debitorului __________, unde am constatat prezenţa acestuia.
8a domiciliul debitorului se află şi cumpărătorul _________________, cu domiciliul în
______________, str. __________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, posesor al 4.?./.?.
seria_____, nr. __________ eliberată de _______________ la data de ___________, având :,
_______________, care ne'a declarat că doreşte să cumpere toate bunurile sec+estrate prin procesul'verbal
înc+eiat la data de ________ de către executorul judecătoresc _______________, la preţul de _______lei,
stabilit prin procesul'verbal de sec+estru.
%vând în vedere aceste considerente s'a procedat la vânzarea directă a următoarelor bunuri mobile7
> __________________ cu suma de _______ leiA
> __________________ cu suma de _______ leiA
> __________________ cu suma de _______ leiA
adjudecatarului _________________, cu domiciliul în ________________, str. __________________
nr. ____, ap. ____, judeţul __________, posesor al 4.?./.?. seria_____, nr. __________ eliberată de
_______________, la data de ___________, având :, _______________.
Sumele de bani depuse de cumpărător urmează să fie consemnate la .<.., pentru ca ulterior să se
efectueze eliberarea sau distribuirea lor, după caz.
%stăzi, după ac+itarea sumelor de bani, cumpărătorul a intrat în posesia următoarelor bunuri mobile
_________________________________, urmând a se elibera acestuia un certificat de adjudecare.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în patru exemplare, câte unul fiind predat creditorului, debitorului şi
cumpărătorului, iar unul s'a depus la dosarul de executare silită, fiind semnat de toţi participanţii, fără
obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
Creditor,
"ebitor,
#d.udecatar,
9*C+,+ Model orientativ de caiet de sarcini întocmit de către executorul .udecătoresc
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
__________, str+ ________ nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Caiet de sarcini
pentru v1n-area prin licitaţie publică a părţilor sociale

aE Organi-area licitaţiei

8icitaţia se va or"aniza în data de __________, orele ________, la sediul 4iroului executorului
judecătoresc _______________ situat în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________.
Ebiectul licitaţiei îl formează un număr de ____________ părţi sociale deţinute de debitorul
________________ la S.. ____________S.5.8.
bE Pre-entarea &+C+ _____________ &+!+5+
Informaţii generale;
1. 3enumirea _____________________________
). !orma juridica7 ___________________________
0. :r. de înmatriculare la E.5..7 __________________________
*. Sediul principal7 ___________________________________
=. !ondul de comerţ7 ___________________________________
(. apitalul social7 _________________________
/. ,ărţile sociale ____________________________
2. Structura acţionariatului7 __________________________
6. Sectorul de activitate7 ____________________________
1@. Ebiectul de activitate7 _____________________________
11. Situaţia financiară anuală pentru anii ________________
&curt istoric al societăţii comerciale+
S.._____________S.5.8. are sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul
_________.
<ste societate comercială cu capital privat, înfiinţată în baza 8e"ii nr. 01/166@ şi activează în
domeniul_____________________.
%ceastă activitate se desfăşoară pe mai multe amplasamente, după cum urmează7
___________________________________________________
Puncte tari; experienţa şi tradiţia în domeniuA societatea nu are datorii faţă de bu"etul de statA tendinţa
de creştere a veniturilorA rentabilitatea afacerii şi reabilitarea patrimoniului
_______________________________________
cE Condiţii de participare la licitaţie

,entru înscrierea la licitaţie, cumpărătorul va depune următoarele documente7
1. ______________________________________A
).__________________________________________A
0.__________________________________________A

3ocumentele de participare la licitaţia publică a bunurilor se depun până la data de _______________,
la sediul 4iroului executorului judecătoresc _______________ situat în ____________, str. ________ nr.
____, ap. ___, judeţul _________.
dE Preţul minim de pornire

,reţul minim de vânzare al unei părţi sociale este de ______lei, ce a fost stabilit prin raportul de
expertiză efectuat de _____________________.
eE "esfăşurarea licitaţiei

8icitaţia va fi publică şi va începe de la preţul de _______lei/parte socială.
8icitaţia se efectuează de către executorul judecătoresc_____________, în conformitate cu următoarele
dispoziţii le"ale ______________________.
3upă înc+eierea licitaţiei, executorul judecătoresc va întocmi un proces'verbal, care poate fi contestat la
#udecătoria ____________________, în termen de ___________.
xecutor .udecătoresc,
9*6+,+ Model orientativ de înc2eiere prin care executorul .udecătoresc soluţionea-ă obiecţiunile la
caietul de sarcini
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea obiecţiunilor formulate de către debitorul __________, cu domiciliul/sediul în
__________, str. ________ nr. _____, ap. _____, judeţul ________ în dosarul execuţional nr. ___________,
aflat pe rolul biroului nostru.
,rocedura de citare este le"al îndeplinită.
S'a făcut referatul, după care,
Se prezintă creditorul, personal şi debitorul, personal, lipsă fiind celelalte persoane implicate în
procedura urmăririi silite.
3ebitorul, personal _________________ solicită admiterea obiecţiunilor aşa cum au fost formulate în
scris, arătând că __________________________.
reditorul, personal _______________ solicită respin"erea obiecţiunilor formulate, arătând că
____________________________________________.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor dosarului, reţine următoarele7
,rin cererea înre"istrată pe rolul biroului nostru la data de __________, debitorul ______________ a
formulat obiecţiuni la caietul de sarcini privind vânzarea prin licitaţie publică a părţilor sociale deţinute de
acesta la S.. _________ S.5.8., cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul
_______, întocmit de către executorul judecătoresc ________________.
&n motivarea cererii, debitorul a arătat că executorul judecătoresc ________________ atunci când a
întocmit caietul de sarcini nu a evaluat corect părţile sociale deţinute de el la S.. _________ S.5.8., întrucât
nu a avut în vedere toate mărfurile deţinute de societate, astfel încât acestea sunt subevaluate.
%nalizând actele dosarului, constatăm că susţinerile debitorului nu sunt fondate, întrucât evaluarea s'a
făcut de către expertul judiciar ____________, iar raportul de expertiză înc+eiat în acest sens nu a fost
contestat de către niciuna dintre părţi. &n plus, în urma verificărilor se constată că expertul a avut în vedere şi
aspectele sesizate de către debitor în cererea sa, astfel încât, în conformitate cu dispoziţiile art. /=( alin. = .
pr. civ., urmează să respin"em obiecţiunile formulate de către debitorul ____________ la caietul de sarcini
privind vânzarea prin licitaţie publică a părţilor sociale deţinute de acesta la S.. _________ S.5.8., cu
sediul în ____________, str. ________, nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
,entru aceste motive,
"I&P)'M
5espin"e ca nefondate obiecţiunile formulate de către debitorul _________________, cu domiciliul în
____________, str. ___________ nr. ____, ap.___, judeţul ________, la caietul de sarcini privind vânzarea
prin licitaţie publică a părţilor sociale deţinute de acesta la S.. _________ S.5.8., cu sediul în
____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________.
<xecutorie.
u drept de contestaţie la executare în termen de = zile de la comunicare, la #udecătoria
__________________.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
90=+,+ Model orientativ de înc2eiere prin care executorul .udecătoresc se pronunţă asupra cererii
de experti-ă formulată de partea interesată
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii de expertiză formulată de debitorul __________ cu domiciliul/sediul în
__________, str. ________ nr. _____, ap._____, judeţul ________, în dosarul execuţional nr.
_____________, aflat pe rolul biroului nostru.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor comunicate, reţine următoarele7
,rin cererea formulată la data de _______, debitorul _____________ a solicitat efectuarea unei expertize
în vederea evaluării bunurilor mobile sec+estrate prin procesul'verbal de sec+estru înc+eiat la data de
__________, de către executorul judecătoresc _______________.
&n motivarea cererii, debitorul a arătat că prin procesul'verbal de sec+estru bunurile nu au fost evaluate
la valoarea lor reală de piaţă, întrucât multe din aceste bunuri sunt unicat, astfel încât solicită efectuarea unei
expertize de specialitate în acest sens.
ererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. /=/ alin. = . pr. civ.
%nalizând cererea debitorului ___________, apreciem că aceasta este formulată în termenul le"al
prevăzut de art. /=/ alin. = . pr. civ. şi având în vedere susţinerile acestuia şi în vederea evaluării bunurilor
sec+estrate la valoarea lor reală de circulaţie, considerăm că este oportună efectuarea unei expertize în
vederea evaluării bunurilor mobile sec+estrate prin procesul'verbal de sec+estru înc+eiat la data de
__________.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /=/ alin. 0 . pr. civ. urmează să desemnăm în cauză expertul
______________, care urmează să fixeze preţul bunurilor mobile sec+estrate prin procesul'verbal de
sec+estru indicat mai sus, printr'un raport scris.
,otrivit art. /=/ alin. ( . pr. civ. urmează să stabilim onorariul provizoriu ce se cuvine expertului la
suma de _________ lei, urmând ca expertul să depună raportul până la data de __________.
Enorariul provizoriu va fi depus de către debitor, sub sancţiunea decăderii, în cel mult = zile de la
comunicarea prezentei înc+eieri, în conformitate cu dispoziţiile art. /=/ alin. / . pr. civ.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
%dmite cererea formulată de către debitorul ___________________, cu domiciliul/sediul în
_______________, str. _____________ nr. ____,ap.___, judeţul ________, şi, în consecinţă7
:umeşte expertul ________________, cu domiciliul/sediul în _________, str. _____________ nr.
____,ap.____, judeţul ________, să fixeze preţul pentru vânzarea bunurilor mobile sec+estrate prin procesul'
verbal de sec+estru înc+eiat la data de __________.
Stabileşte onorariul provizoriu ce se cuvine expertului la suma de _________ lei, urmând ca expertul să
depună raportul de expertiză până la data de __________.
,rezenta înc+eiere se comunică părţilor.
u drept de contestaţie la executare în = zile de la comunicare la #udecătoria ____________________.
<xecutorie.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
909+,+ Model orientativ de înc2eiere prin care se fixea-ă termenul de licitaţie publică privind
v1n-area bunurilor mobile sec2estrate
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol se află fixarea termenului de licitaţie publică cu privire la vânzarea bunurilor mobile sec+estrate în
dosarul execuţional nr. ___________, aflat pe rolul biroului nostru.
!ără citarea părţilor
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor dosarului, reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită mobiliară formulată la data de _________, creditorul ____________ a
solicitat înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare împotriva debitorului ____________,
urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la executarea silită a bunurilor mobile
ale debitorului.
&n motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în
titlul executoriu.
,rin înc+eierea din data de _______ s'a dispus înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare
silită împotriva debitorului _____________, cu domiciliul/sediul în _______________, str.
_________________ nr. ____,ap.___, judeţul ________, iar prin înc+eierea din data de __________a
#udecătoriei___________, s'a încuviinţat executarea silită privind plata sumei de _______ lei, cu titlu de
despă"ubiri şi plata sumei de ________lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform titlului executoriu
constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel
_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi
de asaţie şi #ustiţie _____________.
,rin procesul'verbal întocmit la data de ________ executorul judecătoresc _____________ a dispus
sec+estrarea următoarelor bunuri mobile ale debitorului7 ____________________________, ce au fost date
în administrarea acestuia.
%vând în vedere că în termenul de 1= zile de la data aplicării sec+estrului asupra bunurilor mobile
indicate mai sus, debitorul nu a plătit sumele de bani datorate creditorului, apreciem că sunt îndeplinite
dispoziţiile art. /=2 alin. 1 . pr. civ. şi, ţinând cont de poziţia exprimată de părţi la termenul de astăzi,
urmează să fixăm termen pentru vânzarea la licitaţie publică a bunurilor mobile sec+estrate prin procesul'
verbal din data de _______, în ziua de _______, orele ______, la domiciliul debitorului, unde se află
bunurile sec+estrate.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
!ixează termen pentru vânzarea la licitaţie publică a bunurilor mobile sec+estrate prin procesul'verbal
din data de ___________, în ziua de _______, orele ______, la domiciliul debitorului
____________________, situat în ____________________, str. _________________ nr. ____, ap.____,
judeţul ________, unde se află bunurile sec+estrate.
3efinitivă.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
90,+,+ Model orientativ de înştiinţare a părţilor şi a terţului deţinător despre v1n-area la licitaţie
publică a bunurilor mobile sec2estrate
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în _______________, str+ _______________ nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
%vând în vedere că cererea de executare silită formulată de creditorul _______________ cu
domiciliul/sediul în _________, str. _______________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, împotriva
debitorului ________________ cu domiciliul/sediul în ________________,str. _______________nr. ____,
ap. ____, judeţul __________, a fost încuviinţată prin înc+eierea din data de __________a
#udecătoriei___________, în conformitate cu dispoziţiile art. /(@ . pr. civ., vă comunic prezenta
$nştiinţare
prin care vă aduc la cunoştinţă că prin înc+eierea din data de ______, emisă de executorul judecătoresc
_____________s'a fixat termenul de licitaţie pentru vânzarea publică a bunurilor mobile sec+estrate, pentru
data de ______, orele _______, în localitatea __________, str. ____________________nr. ____ ap. ____
judeţul __________, unde se "ăsesc aceste bunuri.
,otrivit art. /(1 alin. / . pr. civ., anexăm la prezenta adresă o copie de pe înc+eierea indicată mai sus şi
un exemplar al publicaţiei de vânzare.
,entru detalii, vă ru"ăm să vă prezentaţi la sediul biroului nostru, zilnic între orele_____'_______.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
90?+,+ Model orientativ de anunţ<publicaţie de v1n-are a bunurilor mobile sec2estrate
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ _____________
"ata ___________
#nunţ<Publicaţie de v1n-are
,otrivit art. /(1 alin. 1 . pr. civ., aducem la cunoştinţa "enerală că în ziua de ___________, ora
______, va avea loc în localitatea____________, str. ________ nr. ___, judeţul _________, vânzarea la
licitaţie publică a următoarelor bunuri mobile7
F _____________ cu preţul de începere a licitaţiei de ______leiG
F _____________ cu preţul de începere a licitaţiei de ______leiG
F _____________ cu preţul de începere a licitaţiei de ______leiG
F _____________ cu preţul de începere a licitaţiei de ______lei, proprietatea debitorului
____________________, domiciliat în _________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, care
datorează creditorului ____________________, domiciliat în _________, str. ________ nr. ____, ap. ___,
judeţul _________, suma de ________ lei, conform titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă/penală
nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin decizia
civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ___________,
precum şi c+eltuielile de executare în valoare de ________ lei.
,reţul de începere a licitaţiei a fost stabilit prin procesul'verbal de sec+estru, înc+eiat la data de
__________ de către executorul judecătoresc _______________, care se află depus la dosarul execuţional.
,rezentul/a anunţ/publicaţie de vânzare a fost întocmit/ă în conformitate cu dispoziţiile art. /(1 . pr.
civ. şi afişat/ă la data de ___________ la sediul executorului judecătoresc___________________, al
,rimăriei ___________, la domiciliul debitorului şi la #udecătoria ___________.
3e asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art. /(@ . pr. civ., despre ţinerea licitaţiei au fost înştiinţate
părţile/terţul deţinător al bunurilor.
&omăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor urmărite descrise mai sus să îl anunţe pe
executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare.
Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere bunurile scoase la licitaţie publică să se prezinte la data,
locul şi ora stabilite, iar până la această dată să prezinte oferte de cumpărare.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /(/ alin. 1

. pr. civ., participanţii la licitaţie trebuie să consemneze la
dispoziţia executorului judecătoresc, cel mai târziu până la începerea licitaţiei, o "aranţie de participare de
cel puţin 1@9 din preţul de începere al licitaţiei pentru bunurile pe care intenţionează să le cumpere.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /(/ alin. ) . pr. civ., creditorii urmăritori sau intervenienţi nu au
obli"aţia de a depune "aranţia de participare.
,rezentul anunţ de vânzare a fost afişat, azi, _____________, la sediul 4iroului executorului
judecătoresc ___________, din _______________, la ,rimăria _____________ şi la sediul instanţei de
executare, #udecătoria ________________
,rezentul/a anunţ/publicaţie de vânzare conţine un număr de două pa"ini.
xecutor .udecătoresc,
Hsemnătură şi ştampilăE
90*+,+ Model orientativ de proces7verbal prin care se constată îndeplinirea formalităţilor de
publicitate a v1n-ării bunurilor mobile
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere că în dosarul execuţional cu nr. ___________, aflat pe rolul biroului nostru va avea loc
la data de ______, în localitatea____________, str. ________ nr. ___, judeţul _________, vânzarea la
licitaţie publică a următoarelor bunuri mobile7
> _____________cu preţul de începere a licitaţiei de ______leiA
> _____________cu preţul de începere a licitaţiei de ______leiA
> _____________cu preţul de începere a licitaţiei de ______leiA
> _____________cu preţul de începere a licitaţiei de ______lei, proprietatea debitorului
____________________, domiciliat în _________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, care
datorează creditorului ____________________, domiciliat în _________, str. ________ nr. ____, ap. ___,
judeţul _________, suma de ________ lei, conform titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă/penală
nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin decizia
civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ___________,
precum şi c+eltuielile de executare în valoare de ________ lei.
8a data de ___________ au fost întocmite anunţurile şi publicaţiile de vânzare, iar la data de _________
acestea au fost afişate la sediul executorului judecătoresc___________________, al ,rimăriei ___________,
la domiciliul debitorului şi la #udecătoria ___________.
3e asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art. /(@ . pr. civ., despre ţinerea licitaţiei au fost înştiinţate
părţile/terţul deţinător al bunurilor.
$otodată, au fost somaţi toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor urmărite descrise mai sus să îl
anunţe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare.
%u fost invitaţi toţi cei care doresc să cumpere bunurile scoase la licitaţie publică să se prezinte la data,
locul şi ora stabilite, iar până la această dată să prezinte oferte de cumpărare.
%stfel, în conformitate cu dispoziţiile art. (/2 şi art. /(1 alin. 0 . pr. civ., am înc+eiat prezentul proces'
verbal.
xecutor .udecătoresc,
900+,+ Model orientativ de proces7verbal înc2eiat de către executorul .udecătoresc prin care
restr1nge formele de publicitate
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ _____________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ___________
Subsemnatul __________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în _________, str. ___________ nr. ____, judeţul ____________________,
%vând în vedere cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul
în ____________, str. ______________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, admisă prin înc+eierea din
data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de executare silită
împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în ________________, str.
_________________ nr. ____, ap.___, judeţul ________, precum şi înc+eierea din data de __________ a
#udecătoriei ___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită privind plata sumei de _______ lei, cu
titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ________ lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform titlului
executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel
_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____ a $ribunalului/urţii de %pel /&naltei urţi
de asaţie şi #ustiţie ____________ şi ţinând cont că valoarea totală a creanţei nu depăşeşte suma de =.@@@
lei, în conformitate cu dispoziţiile art. /() . pr. civ., vom proceda la restr1ngerea următoarelor forme de
publicitate7
> anunţurile de vânzare privind vânzarea la licitaţie publică a bunurilor mobile sec+estrate prin procesul'
verbal nr. _____ din data de _________ se vor afişa la sediul 4iroului executorului judecătoresc
___________________, din _______________, la ,rimăria _____________ şi la sediul instanţei de
executare, #udecătoria ________________, înainte cu două zile de data licitaţieiA
> creditorul şi debitorul vor fi înştiinţaţi prin fax, cu )* de ore înainte de termenul fixat pentru licitaţie.
%preciem că formalităţile de publicitate şi termenele menţionate, astfel cum au fost restrânse, sunt
suficiente pentru înştiinţarea celor interesaţi.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în trei exemplare, din care câte unul se va comunica creditorului şi
debitorului, iar unul se va depune în dosarul execuţional.
xecutor .udecătoresc,
906+,+ Model orientativ de proces7verbal de am1nare a licitaţiei la un alt termen în ca-ul în care
nu se oferă nici preţul minim
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ _____________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ___________
Subsemnatul __________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în _________, str. ___________ nr. ____, judeţul ____________________,
%vând în vedere cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul
în ____________, str. ______________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, admisă prin înc+eierea din
data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de executare silită
împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în ________________ str.
_________________ nr. ____, ap.___, judeţul ________, precum şi înc+eierea din data de __________ a
#udecătoriei ___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită privind plata sumei de _______ lei, cu
titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ________lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform titlului
executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel
_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi
de asaţie şi #ustiţie ____________,
%stăzi, ______________, în conformitate cu dispoziţiile art. /(* . pr. civ., însoţit de către creditorul
___________, ne'am deplasat în _________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, la
domiciliul debitorului ____________________, unde, în prezenţa administratorului'sec+estru
____________________, posesor al 4.?./.? seria ______ nr. ___________, eliberată de ________ la data de
___________, numit conform dispoziţiilor art. /*= alin. 1 . pr. civ., prin procesul'verbal de sec+estru
întocmit de către executorul judecătoresc ____________________, la data de ___________, am verificat
starea bunurilor sec+estrate la acel termen şi am constatat faptul că bunurile nu au fost deteriorate,
înstrăinate, distruse sau înlocuite, motiv pentru care se poate efectua procedura de licitaţie publică,
eliberându'i'se administratorului'sec+estru c+itanţă de primire.
8a orele _____, în prezenţa persoanelor amintite mai sus, s'a dat citire anunţurilor şi publicaţiilor de
vânzare, conform dispoziţiilor art. /(2 alin. 1 . pr. civ., bunurile fiind oferite la vânzare prin 0 stri"ări
succesive.
:icio persoană prezentă nu a oferit preţul de începere al licitaţiei pentru bunurile mobile scoase la
vânzare.
%nterior termenului de licitaţie s'a constatat faptul că la prezentul dosar de executare nu a fost depusă
nicio cerere din partea vreunei persoane interesate în cumpărarea bunurilor scoase la vânzare.
3upă o jumătate de oră de la prima ofertă s'a făcut o nouă ofertă publică, bunurile fiind oferite la
vânzare prin 0 stri"ări succesive la preţul de /=9 din cel prevăzut în publicaţii şi anunţuri.
:icio persoană prezentă nu a depus cerere pentru a participa la licitaţie şi nu a oferit preţul arătat mai sus
pentru bunurile mobile scoase la vânzare, astfel încât, în conformitate cu dispoziţiile art. /(2 alin. 6 . pr.
civ., licitaţia se va amâna pentru un nou termen.
8icitaţia a început la orele _______ şi s'a terminat la orele _________.
%dministratorul'sec+estru _______________ îşi va relua calitatea până la următorul termen de licitaţie,
lăsându'i bunurile sec+estrate în administrare şi căruia i'am pus în vedere prevederile le"ale în caz de
înstrăinare, sustra"ere, înlocuire sau deteriorare a acestora.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în patru exemplare, din care câte unul a fost înmânat creditorului,
debitorului şi administratorului'sec+estru, iar unul se va depune în dosarul execuţional, acesta fiind semnat
de toate persoanele prezente fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
Creditor,
"ebitor,
90D+,+ Model orientativ de proces7verbal de înc2idere a licitaţiei bunurilor mobile
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ _____________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ___________
Subsemnatul __________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în _________, str. ___________ nr. ____, judeţul ____________________,
%vând în vedere cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul
în ________________, str. __________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, admisă prin înc+eierea din
data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de executare silită
împotriva debitorului __________________ cu domiciliul/sediul în ________________, str.
_________________ nr. ____, ap.___, judeţul ________, precum şi înc+eierea din data de __________ a
#udecătoriei ___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită privind plata sumei de _______ lei, cu
titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ________lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform titlului
executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel
_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi
de asaţie şi #ustiţie _____________,
%stăzi, ______________, în conformitate cu dispoziţiile art. /(* . pr. civ., însoţit de către creditorul
___________, ne'am deplasat în _________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, la
domiciliul debitorului ____________________, unde, în prezenţa administratorului'sec+estru
__________________, posesor al 4.?./.? seria ______ nr. ___________, eliberată de ________ la data de
___________, numit conform dispoziţiilor art. /*= alin. 1 . pr. civ., prin procesul'verbal de sec+estru
întocmit de către executorul judecătoresc ____________________, la data de ___________, am verificat
starea bunurilor sec+estrate la acel termen şi am constatat faptul că bunurile nu au fost deteriorate,
înstrăinate, distruse sau înlocuite, motiv pentru care se poate efectua procedura de licitaţie publică,
eliberându'i'se administratorului'sec+estru c+itanţă de primire.
8a orele _____, în prezenţa persoanelor amintite mai sus, s'a dat citire anunţurilor şi publicaţiilor de
vânzare, conform dispoziţiilor art. /(2 alin. 1 . pr. civ., bunurile fiind oferite la vânzare prin 0 stri"ări
succesive.
3upă citirea anunţurilor şi publicaţiilor de vânzare creditorul declară că renunţă la executarea silită -a
fost desfiinţat titlul executoriuA a fost anulată executarea etc.., astfel încât, în conformitate cu dispoziţiile art.
//1 alin. ) . pr. civ. declarăm înc+isă licitaţia, deoarece prin renunţarea creditorului la executare aceasta
încetează, conform art. /@) alin. 1 pct. 0 . pr. civ.
4unurile mobile sec+estrate au fost restituite debitorului, iar sec+estrul a fost ridicat.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în trei exemplare, din care câte unul a fost înmânat creditorului şi
debitorului, iar unul se va depune în dosarul execuţional, acesta fiind semnat de toate persoanele prezente
fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
Creditor,
"ebitor,
9>=+,+ Model orientativ de proces7verbal de licitaţie al bunurilor mobile
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ _____________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ___________
Subsemnatul __________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în _________, str. ___________ nr. ____, judeţul ____________________,
%vând în vedere cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul
în _____________, str. _______________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, admisă prin înc+eierea
din data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de executare silită
împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în ____________________, str.
_________________ nr. ____, ap.____, judeţul ________, precum şi înc+eierea din data de __________ a
#udecătoriei ___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită privind plata sumei de _______ lei, cu
titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ________lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform titlului
executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ____/______ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel
_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi
de asaţie şi #ustiţie _____________,
%stăzi, ______________, în conformitate cu dispoziţiile art. /(* . pr. civ., însoţit de către creditorul
___________, ne'am deplasat în _________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, la
domiciliul debitorului ____________________, unde, în prezenţa administratorului'sec+estru
____________________, posesor al 4.?./.? seria ______ nr. ___________, eliberată de ________ la data de
___________, numit conform dispoziţiilor art. /*= alin. 1 . pr. civ., prin procesul'verbal de sec+estru
întocmit de către executorul judecătoresc ____________________, la data de ___________, am verificat
starea bunurilor sec+estrate la acel termen şi am constatat faptul că bunurile nu au fost deteriorate,
înstrăinate, distruse sau înlocuite, motiv pentru care se poate efectua procedura de licitaţie publică,
eliberându'i'se administratorului'sec+estru c+itanţă de primire.
%nterior termenului de licitaţie s'a constatat că la prezentul dosar de executare a fost depusă o cerere
scrisă din partea numitului ______________, domiciliat în _________, str. ________ nr. ____, ap. ___,
judeţul _________, în sensul că doreşte să participe la licitaţia publică şi care a ataşat dovada, în ori"inal, a
ac+itării "aranţiei de participare de 1@9 din preţul de începere al licitaţiei bunurilor urmărite, iar la locul
desfăşurării licitaţiei s'a prezentat numitul ______________, domiciliat în _________, str. ________ nr.
____, ap. ___, judeţul _________, care a depus o cerere scrisă de participare la licitaţie, precum şi "aranţia
de participare de 1@9 din preţul de începere al licitaţiei bunurilor urmărite, drept pentru care i s'a eliberat
c+itanţa cu nr. ________din data de ___________.
%ceşti doi participanţi la licitaţie au făcut următoarele oferte de cumpărare, după cum urmează7
____________________________________.
8a orele _____, în prezenţa persoanelor amintite mai sus, s'a dat citire anunţurilor şi publicaţiilor de
vânzare, conform dispoziţiilor art. /(2 alin. 1 . pr. civ., ofertelor de cumpărare, bunurile fiind oferite în bloc
la vânzare, conform cerinţelor participanţilor.
4unurile au fost oferite la suma de ______lei, cel mai mare preţ oferit de participanţii la licitaţie, iar
pasul licitaţiei a fost stabilit la suma de ________lei.
%ceastă sumă a fost oferită de domnul ___________A
%poi, domnul ___________ a oferit suma de ______leiA
3omnul ___________ a oferit suma de ______leiA
3omnul ___________ a oferit suma de ______leiA
3omnul ___________ a oferit suma de ______leiA
%vând în vedere că licitaţia s'a oprit la această sumă, am oferit bunurile prin trei stri"ări succesive, la un
interval de un minut, care să permită participanţilor să facă şi alte supralicitări, însă, în lipsa acestora, am
declarat adjudecatar al următoarelor bunuri mobile _____________________ pe domnul
____________________, posesor al 4.?./.? seria ______ nr. ___________, eliberată de ________ la data de
___________, pentru suma totală de ________ lei.
onform dispoziţiilor art. //@ alin. 1 . pr. civ., la termenul de astăzi adjudecatarul a depus şi diferenţa
de preţ până la preţul de adjudecare, eliberându'i'se c+itanţa de primire nr. _________din data de _______,
ţinându'se cont şi de suma de 1@9 din preţul de începere al licitaţiei depusă anterior.
%stăzi, după ac+itarea sumei, cumpărătorul a intrat în posesia bunurilor cumpărate, urmând a i se elibera
acestuia certificat de adjudecare.
8icitaţia a început la orele _______ şi s'a terminat la orele _________.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în patru exemplare, din care câte unul a fost înmânat creditorului,
debitorului şi adjudecatarului, iar unul se va depune în dosarul execuţional, acesta fiind semnat de toate
persoanele prezente fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
Creditor,
"ebitor,
#d.udecatar,
9>9+,+ Model orientativ de certificat de ad.udecare a bunurilor mobile
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ _____________
C!%I@IC#% " #"/)"C#!
emis astă-i, ___________
,rin prezentul se atestă faptul că numitul ____________________, domiciliat în _________, str.
________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, posesor al 4.?./.? seria ______ nr. ___________, eliberată
de ________ la data de __________, având :, ____________a fost declarat ad.udecatar la termenul de
licitaţie publică din data de ___________, desfăşurată în __________, str. ________ nr. ___, ap.___, judeţul
_________, asupra următoarelor bunuri mobile7
F ______________ ad.udecat cu preţul de ___________leiG
F ______________ ad.udecat cu preţul de ___________leiG
F ______________ ad.udecat cu preţul de ___________lei+
onform dispoziţiilor art. //@ alin. 1 . pr. civ., adjudecatarul a depus preţul inte"ral de adjudecare al
bunurilor, astfel7
> la data de ___________, suma de _________, reprezentând 1@9 din preţul de începere al licitaţieiA
> la data de ___________, suma de _________, reprezentând diferenţa de preţ al bunurilor adjudecate.
%cest certificat constituie dovada dreptului de proprietate al adjudecatarului ____________________,
asupra următoarelor bunuri mobile
_______________________________________________________________.
,rezentul certificat s'a întocmit în două exemplare, din care un exemplar va fi înmânat adjudecatarului şi
unul se va depune la dosarul de executare.
xecutor .udecătoresc,
9>?+,+ Model orientativ de proces7verbal de preluare a bunului mobil în contul creanţei
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
"osar nr+ _____________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ___________
Subsemnatul ____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în _________, str. ___________ nr. ____,ap.___, judeţul ____________________,
%vând în vedere cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul
în ____________, str. ______________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, admisă prin înc+eierea din
data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de executare silită
împotriva debitorului __________________ cu domiciliul/sediul în ______________, str.
_________________ nr. ____, ap.___, judeţul ________, precum şi înc+eierea din data de __________ a
#udecătoriei ___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită privind plata sumei de _______ lei, cu
titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ______ lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform titlului executoriu
constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel
_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi
de asaţie şi #ustiţie _____________,
%stăzi, ______________, în conformitate cu dispoziţiile art. /(* . pr. civ., însoţit de către creditorul
___________, ne'am deplasat în _________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, la
domiciliul debitorului ____________________, unde, în prezenţa administratorului'sec+estru
____________________, posesor al 4.?./.? seria ______ nr. ___________, eliberată de ________ la data de
___________, numit conform dispoziţiilor art. /*= alin. 1 . pr. civ., prin procesul'verbal de sec+estru
întocmit de către executorul judecătoresc ____________________, la data de ___________, am verificat
starea bunurilor sec+estrate la acel termen şi am constatat faptul că bunurile nu au fost deteriorate,
înstrăinate, distruse sau înlocuite, motiv pentru care se poate efectua procedura de licitaţie publică,
eliberându'i'se administratorului'sec+estru c+itanţă de primire.
%nterior termenului de licitaţie s'a constatat că la prezentul dosar de executare a fost depusă o cerere
scrisă din partea creditorului care doreşte să preia bunurile mobile sec+estrate în contul creanţei.
8a locul desfăşurării licitaţiei se constată că nu este prezentă nicio altă persoană interesată să participe la
procedura de licitaţie.
8a orele _____, în prezenţa persoanelor amintite mai sus, s'a dat citire anunţurilor şi publicaţiilor de
vânzare, conform dispoziţiilor art. /(2 alin. 1 . pr. civ., bunurile fiind oferite la vânzare, prin 0 stri"ări
succesive.
,rezenta licitaţie este cea de'a patra la care nu s'a prezentat niciun cumpărător.
,rin urmare, având în vedere că nici la acest termen nu s'a prezentat niciun cumpărător, însă creditorul,
prin cererea formulată la data de ___________, a arătat că este de acord să preia bunurile mobile sec+estrate
în contul creanţei, la preţul de ________ lei stabilit în anunţurile şi publicaţiile de vânzare, în conformitate cu
dispoziţiile art. //2 alin. 1 . pr. civ., se declară adjudecatar ____________________, sin"urul creditor
urmăritor din prezentul dosar de executare, posesor al .? seria _________ nr. ___________, eliberată de
________ la data de ___________, pentru preţul de ________ lei.
,otrivit dispoziţiilor art. //2 alin. 1 teza a doua . pr. civ., la termenul de astăzi creditorul adjudecatar a
depus şi diferenţa de preţ până la preţul de adjudecare, în sumă de ________ lei, căruia i s'a eliberat c+itanţa
nr. __________ din data de ____________.
%stăzi, după ac+itarea sumei, creditorul a intrat în posesia următoarelor bunuri mobile
_______________________________, urmând a i se elibera acestuia certificat de adjudecare, conform
dispoziţiilor art. //0 alin. 1 . pr. civ.
8icitaţia a început la orele _______ şi s'a terminat la orele _________.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în trei exemplare, din care câte unul a fost înmânat creditorului'
adjudecatar şi debitorului, iar unul se va depune în dosarul execuţional, acesta fiind semnat de toate persoa'
nele prezente fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc, Creditor7ad.udecatar, "ebitor,
9>*+,+ Model orientativ de proces7verbal de predare a bunurilor nevalorificate ale debitorului
organului competent
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ _____________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ___________
Subsemnatul ____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în _________, str. ___________ nr. ____, judeţul ____________________,
%vând în vedere că prin procesul'verbal întocmit la data de __________, executorul judecătoresc
_____________ a dispus sec+estrarea următoarelor bunuri mobile ale debitorului_____________________,
cu domiciliul/sediul în ______________, str. ____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul
_________7 ______________________, ce au fost date în administrarea numitului ___________ cu
domiciliul în ____________,str. _____________ nr. ____ , ap. ____ , judeţul __________ şi că în perioada
______________ s'au or"anizat / licitaţii prin care s'a încercat vânzarea acestor bunuri, însă la nicio
licitaţie publică nu s'a prezentat vreun cumpărător, creditorul refuzând să le prea în contul creanţei, conform
procesului'verbal înc+eiat la data de ____________ şi ţinând cont că a trecut mai mult de un an de la
indisponibilizarea bunurilor mobile indicate mai sus, iar acestea nu au putut fi restituite debitorului, întrucât
nu mai locuieşte la vec+ea adresă, din relaţiile solicitate de la or"anele în drept nu s'a putut afla noua adresă
a debitorului şi nici nu s'a reuşit identificarea acestuia într'un alt loc, bunurile au devenit proprietatea privată
a municipiului ______________ şi urmează a fi predate acestuia, potrivit art. //6 alin. ) . pr. civ.
,rin urmare, astăzi _________, orele _______, am procedat la predarea, respectiv primirea următoarelor
bunuri mobile7 __________________________________________, numitului ______________, cu
domiciliul în ________________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, având
calitatea de reprezentant al municipiului ___________, conform împuternicirii nr. ___________ depuse la
dosarul de executare silită.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
#m predat #m primit
xecutor .udecătoresc, !epre-entant al municipiului,
9>*+,+ Model orientativ de proces7verbal de predare a bunurilor nevalorificate ale debitorului
organului competent
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ _____________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ___________
Subsemnatul ____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în _________, str. ___________ nr. ____, judeţul ____________________,
%vând în vedere că prin procesul'verbal întocmit la data de __________, executorul judecătoresc
_____________ a dispus sec+estrarea următoarelor bunuri mobile ale debitorului_____________________,
cu domiciliul/sediul în ______________, str. ____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul
_________7 ______________________, ce au fost date în administrarea numitului ___________ cu
domiciliul în ____________,str. _____________ nr. ____ , ap. ____ , judeţul __________ şi că în perioada
______________ s'au or"anizat / licitaţii prin care s'a încercat vânzarea acestor bunuri, însă la nicio
licitaţie publică nu s'a prezentat vreun cumpărător, creditorul refuzând să le prea în contul creanţei, conform
procesului'verbal înc+eiat la data de ____________ şi ţinând cont că a trecut mai mult de un an de la
indisponibilizarea bunurilor mobile indicate mai sus, iar acestea nu au putut fi restituite debitorului, întrucât
nu mai locuieşte la vec+ea adresă, din relaţiile solicitate de la or"anele în drept nu s'a putut afla noua adresă
a debitorului şi nici nu s'a reuşit identificarea acestuia într'un alt loc, bunurile au devenit proprietatea privată
a municipiului ______________ şi urmează a fi predate acestuia, potrivit art. //6 alin. ) . pr. civ.
,rin urmare, astăzi _________, orele _______, am procedat la predarea, respectiv primirea următoarelor
bunuri mobile7 __________________________________________, numitului ______________, cu
domiciliul în ________________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, având
calitatea de reprezentant al municipiului ___________, conform împuternicirii nr. ___________ depuse la
dosarul de executare silită.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
#m predat #m primit
xecutor .udecătoresc, !epre-entant al municipiului,
9>>+,+ Model orientativ de înc2eiere prin care se înregistrea-ă cererea şi se dispune desc2iderea
dosarului de executare silită prin poprire
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
$'C3I!#
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii de executare silită prin poprire, formulată de creditorul __________, cu
domiciliul/sediul în __________, str. ________ nr. _____, ap. _____ judeţul _______ împotriva debitorului
__________________, cu domiciliul/sediul în ____________________, str. _________________ nr. ____,
ap.____, judeţul ________.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor comunicate, reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită prin poprire formulată la data de _____________, creditorul
____________ a solicitat înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare silită împotriva
debitorului ____________, urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la poprirea
tuturor conturilor pe care debitorul le are desc+ise la următoarele bănci7 _________________________.
&n motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în
titlul executoriu.
ererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. ((0 alin. 1 coroborate cu art. /21 . pr. civ.
8a cererea de executare silită formulată de către creditor s'a ataşat titlul executoriu în ori"inal, constând
în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________,
definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____ a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi
#ustiţie ______________________ şi dovada ac+itării taxei judiciare de timbru în valoare de _____lei,
conform c+itanţei seria ____________ nr. _________ şi timbru judiciar în valoare de ___________ lei.
%nalizând înscrisurile depuse de creditor, apreciem că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. ((0
.pr.civ., întrucât cererea creditorului întruneşte condiţiile prevăzute de le"e şi este de competenţa acestui
executor judecătoresc, având în vedere că domiciliul debitorului se află în circumscripţia aceleiaşi curţi de
apel în care îşi are sediul biroul executorului judecătoresc sesizat de creditor, prin raportare la prevederile art.
(*) .pr.civ.
3e asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art. (0) şi art. (0* .pr.civ., creditorul deţine un titlu
executoriu valabil, constând în sentinţa civilă/penală nr. _____/________ pronunţată de
#udecătoria/$ribunalul/urtea de %pel____________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____
pronunţată de $ribunalul/urtea de %pel/&nalta urte de asaţie şi #ustiţie ______________________,
ambele +otărâri fiind depuse în copie le"alizată. &n plus, titlul executoriu conţine o creanţă certă, lic+idă şi
exi"ibilă, în conformitate cu prevederile art. (() .pr.civ.
,rin urmare, întrucât nu există niciun impediment la executare, în baza art. ((* alin. 1 .pr.civ., urmează
să fie admisă cererea formulată de creditor ca fiind întemeiată şi, în consecinţă, să se dispună înre"istrarea
cererii de executare silită în re"istrul "eneral şi desc+iderea dosarului de executare silită nr. ______/_____
împotriva debitorului ________________, cu domiciliul/sediul în _________________, str.
________________ nr. ____________, ap.____, judeţul ________.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
%dmite cererea de executare silită prin poprire formulată de creditorul __________________, cu
domiciliul/sediul în _________, str. _____________ nr. ____, ap.___, judeţul ________.
3ispune înre"istrarea cererii în re"istrul "eneral şi desc+iderea dosarului de executare silită nr.
_____/_____ împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în _________________, str.
__________ nr. _____, ap.____, judeţul ________ în baza titlului executoriu, constând în sentinţa
civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel_________, definitivă prin
decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
_____________.
,rezenta înc+eiere se comunică creditorului.
!ără cale de atac.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
9>C+,+ Model orientativ de adresă prin care se comunică creditorului înc2eierea privind
înregistrarea cererii şi desc2iderea dosarului de executare silită prin poprire
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în ______________, str+ ______________ nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
Bă aducem la cunoştinţă că cererea dumneavoastră prin care aţi solicitat declanşarea procedurii de
executare silită prin poprire împotriva debitorului ____________________, cu domiciliul/sediul în
________________ str. ____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a fost admisă prin
înc+eierea din data de ___________, astfel încât, în conformitate cu dispoziţiile art. ((* alin. ) . pr. civ., vă
comunicăm această înc+eiere.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
9>6+,+ Model orientativ de cerere prin care se solicită instanţei de executare încuviinţarea
executării silite prin poprire+
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
__________, str+ ________ nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
/udecătoria ____________________,
Subsemnatul ____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, prin prezenta
vă solicit
$ncuviinţarea executării silite prin poprire
împotriva debitorului ____________________, cu domiciliul/sediul în ____________, str. ________ nr.
____, ap. ___, judeţul __________.
$n fapt, prin cererea înre"istrată la sediul biroului nostru, la data de _________, creditorul __________,
cu domiciliul/sediul în _____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul __________ a solicitat
executarea silită a debitorului urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la
poprirea tuturor conturilor pe care acesta le are la bănci, în baza titlului executoriu, constând în sentinţa
civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel_________, definitivă prin
decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
______________________, prin care debitorul a fost obli"at să'i plătească suma de ___________ lei, cu
titlu de despă"ubiri şi suma de ___________ lei, c+eltuieli de judecată, deoarece nu şi'a executat de
bunăvoie obli"aţiile stabilite în titlul executoriu.
,rin înc+eierea din data de _______ am admis cererea creditorului, am dispus înre"istrarea acesteia şi
desc+iderea dosarului de executare silită, întrucât am apreciat că sunt întrunite toate condiţiile prevăzute de
le"e pentru declanşarea urmăririi silite prin poprire, astfel încât, vă ro" să admiteţi cererea, să dispuneţi
încuviinţarea executării silite prin poprire şi autorizarea creditorului pentru a trece la executarea silită a
obli"aţiei cuprinse în titlul executoriu menţionat prin poprirea tuturor conturilor debitorului.
$n drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. ((= alin. 1 coroborate cu art. /21 . pr. civ.
%nexăm, în copie certificată pentru conformitate cu ori"inalul7 cererea formulată de către creditor, titlul
executoriu, înc+eierea din data de ______ prin care s'a admis înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de
executare silită prin poprire şi dovada ac+itării taxei judiciare de timbru şi timbre judiciare.
xecutor .udecătoresc,
9C=+,+ Model orientativ de adresă prin care se înfiinţea-ă poprirea asupra salariului debitorului
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
__________, str+ ________ nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
!egia #utonomă ___________,
cu sediul în _________, str+ ________ nr+ ___, .udeţul __________________,
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul ____________________,
%vând în vedere titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie _____________, prin care debitorul
____________________, domiciliat în _________, str. ___________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
cu .:.,. _____________ a fost obli"at să'i plătească creditorului ____________________, domiciliat în
____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, suma de ________ lei reprezentând
despă"ubiri, la care s'au adău"at dobânzi calculate până la data de ___________, în valoare de ________ lei
şi c+eltuieli de executare, în valoare de ___________ lei şi văzând înc+eierea din data de __________a
#udecătoriei___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită, iar debitorul este salariatul dumnea'
voastră, în temeiul art. /2) . pr. civ.,
"I&P)'M
executarea silită prin înfiinţarea unei popriri, în cotă de 1/0 din venitul net lunar, pe care unitatea
dumneavoastră, în calitate de terţ poprit, îl datorează debitorului ____________________, până la încasarea
sumei de ________ lei, menţionată mai sus.
&n baza art. /2) alin. ) . pr. civ., vă punem în vedere interdicţia de a plăti contravaloarea sumelor de
bani poprite, până la concurenţa sumei datorate, în caz contrar veţi suporta consecinţele prevăzute la art. /26
. pr. civ. privind validarea popririi.
&n temeiul art. /2( . pr. civ., în termen de = zile de la primirea popririi urmează să consemnaţi sumele
de bani poprite şi să trimiteţi dovada executorului judecătoresc şi în continuare, până la încasarea inte"rală a
debitului.
Sumele reţinute vor fi virate lunar, în contul nr. ________________, cont de consemnări, desc+is la
4anca _____________ la dispoziţia executorului judecătoresc ____________.
%nexăm o copie certificată de pe înc+eierea de încuviinţare a executării silite - certificatul privind soluţia
pronunţată în dosar., aducându'vă la cunoştinţă că debitorul a fost înştiinţat în le"ătură cu înfiinţarea popririi.
xecutor .udecătoresc,
9C9+,+ Model orientativ de adresă de înfiinţare a popririi asupra conturilor bancare ale debitorului
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
__________, str+ ________ nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
8anca ___________,
cu sediul în _________, str+ ________ nr+ ___, .udeţul _________________,
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul ____________________,
%vând în vedere titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____ a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie _____________, prin care debitorul
____________________, domiciliat în _________, str. ___________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
cu .:.,. _______________, a fost obli"at să'i plătească creditorului ____________________, domiciliat în
____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, suma de ________ lei, reprezentând
despă"ubiri, la care s'au adău"at dobânzi calculate până la data de ___________ în valoare de ________ lei
şi c+eltuieli de executare, în valoare de ___________ lei şi văzând înc+eierea din data de __________a
#udecătoriei___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită, iar debitorul are conturi desc+ise la
banca dumneavoastră, în baza art. /2) . pr. civ.,
"I&P)'M
executarea silită prin înfiinţarea unei popriri asupra tuturor conturilor pe care debitorul le are desc+ise la
banca dumneavoastră, în calitate de terţ poprit, până la încasarea sumei totale de ________ lei, indicată mai
sus.
Denţionăm că nu cunoaştem elementele de identificare ale fiecărui cont al debitorului desc+is la
unităţile operaţionale ale băncii dvs.
&n baza art. /2) alin. ) . pr. civ., vă punem în vedere interdicţia de a plăti contravaloarea sumelor de
bani poprite, până la concurenţa sumei datorate, în caz contrar veţi suporta consecinţele prevăzute la art. /26
. pr. civ. privind validarea popririi.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /2( . pr. civ., în termen de = zile de la primirea popririi urmează să
consemnaţi sumele de bani poprite şi să trimiteţi dovada executorului judecătoresc.
Sumele poprite vor fi virate la 4anca _____________, în contul nr. ________________, cont de
consemnări la dispoziţia executorului judecătoresc ____________.
%nexăm o copie certificată de pe înc+eierea de încuviinţare a executării silite - certificatul privind soluţia
pronunţată în dosar., aducându'vă la cunoştinţă că debitorul a fost înştiinţat în le"ătură cu înfiinţarea popririi.
xecutor .udecătoresc,
9C,+,+ Model orientativ de înştiinţare comunicată debitorului privind înfiinţarea popririi
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în ______________, str+ ________________nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
,rin prezenta vă aducem la cunoştinţă că potrivit art. /2) . pr. civ. s'a dispus înfiinţarea popririi asupra
tuturor conturilor pe care dvs. le deţineţi la 4anca ____________, până la concurenţa sumei de ________ lei,
la solicitarea creditorului __________________, cu domiciliul/sediul în ________________, str.
____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________.
%lăturat vă comunicăm, în copie, adresa de înfiinţare a popririi, precum şi copii certificate de pe
înc+eierea de încuviinţare a executării silite -certificatul privind soluţia pronunţată în dosar. şi titlul
executoriu.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
9C?+,+ Model orientativ de adresă de înfiinţare a popririi asupra titlurilor de valoare sau a altor
bunuri mobile incorporabile
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
__________, str+ ________ nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
!egistrul !om1n al #cţionarilor,
cu sediul în _________, str+ ________ nr+ ___, .udeţul _________________,
Subsemnatul ____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul ____________________,
%vând în vedere titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie _____________, prin care debitorul
____________________, domiciliat în _________, str. ___________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
cu .:.,. _______________ a fost obli"at să'i plătească creditorului ____________________, domiciliat în
____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, suma de ________ lei, reprezentând
despă"ubiri, la care s'au adău"at dobânzi calculate până la data de ___________ în valoare de ________ lei
şi c+eltuieli de executare, în valoare de ___________ lei şi văzând înc+eierea din data de __________a
#udecătoriei___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită.
&n baza art. /2) alin. ( . pr. civ.,
"I&P)'M
executarea silită prin înfiinţarea unei popriri asupra unui număr de _____ acţiuni, ce aparţin debitorului
deţinute la S.. _____________ S.%., cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, judeţul
___________, înre"istrată la 5e"istrul omerţului ___________, sub nr. __________, la data de
______________________.
&n baza art. /2) alin. ) . pr. civ., vă punem în vedere interdicţia de a efectua vreo tranzacţie asupra
acestor bunuriA în caz contrar veţi suporta consecinţele prevăzute la art. //6 . pr. civ., privind validarea
popririi.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /2( . pr. civ., în termen de = zile de la primirea popririi vă ru"ăm să
ne comunicaţi despre măsura luată şi să trimiteţi dovada executorului judecătoresc.
%nexăm o copie certificată de pe înc+eierea de încuviinţare a executării silite - certificatul privind soluţia
pronunţată în dosar., aducându'vă la cunoştinţă că debitorul a fost înştiinţat în le"ătură cu înfiinţarea popririi.
xecutor .udecătoresc,
9C*+,+ Model orientativ de adresă comunicată terţului poprit în situaţia în care poprirea a fost
înfiinţată ca o măsură de asigurare şi nu a fost desfiinţată
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
8anca ________________________,
cu sediul în ________________str+ ________________nr+ ____ .udeţul _________________,
&n conformitate cu dispoziţiile art. /2) . pr. civ. vă comunicăm o copie certificată de pe titlul
executoriu, constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel
_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi
de asaţie şi #ustiţie ________________, prin care debitorul ____________________, domiciliat în
_________, str. ___________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, cu .:.,. _______________ a fost
obli"at să'i plătească creditorului ____________________, domiciliat în ____________, str. ________ nr.
____, ap. ___, judeţul _________, suma de ________ lei, cu titlu de despă"ubiri şi suma de ______lei,
c+eltuieli de judecată.
,otrivit art. /2( . pr. civ., vă ru"ăm ca, în termen de = zile de la primirea prezentei adrese, însoţită de
titlul executoriu indicat mai sus, să consemnaţi sumele de bani poprite asi"uratoriu în contul nr.
________________ prin adresa cu nr. ______________, emisă de executorul judecătoresc ______________
în dosarul nr. __________ şi să trimiteţi dovada executorului judecătoresc.
Sumele poprite vor fi virate la 4anca _____________, în contul nr. ________________, cont de
consemnări, la dispoziţia executorului judecătoresc ____________.
&n cazul în care nu veţi respecta obli"aţiile arătate mai sus urmează să solicităm validarea popririi, în
conformitate cu dispoziţiile art. /26 . pr. civ.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
9C>+,+ Model orientativ de cerere formulată de executorul .udecătoresc privind înscrierea popririi
în cartea funciară sau în alte registre de publicitate
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
______________________,
Subsemnatul ________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel ___________,
cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul ____________________, vă solicităm
'otarea popririi
asupra imobilului identificat prin .!. nr. ________________, a comunei/oraşului/municipiului
____________________ şi nr. cadastral al parcelei ____________,situat în ______________, str.
___________ nr. __, ap. ___, judeţul ____________________.
$n drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. /2* alin. ) . pr. civ.
%nexez la prezenta cerere o copie certificată de pe adresa de înfiinţare a popririi.
S'a ac+itat taxa de timbru de ___________lei prin c+itanţa nr. ________________, pentru Serviciul de
publicitate imobiliară cu codul nr.____________
u respect,
xecutor .udecătoresc,
9CC+,+ Model orientativ de proces7verbal prin care executorul .udecătoresc consemnea-ă po-iţia
creditorului faţă de cererea de radiere a înscrierii popririi în cartea funciară sau în alte registre de
publicitate
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel ___________,
cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea de executare silită prin poprire formulată de creditorul _____________, cu
domiciliul/sediul în __________, str. __________ nr. ____, ap. ____ judeţul __________, admisă prin
înc+eierea din data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de
executare silită împotriva debitorului ________________, cu domiciliul/sediul în ____________________,
str. _________________ nr. ____, judeţul ________, precum şi înc+eierea din data de _______ a
#udecătoriei ___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită privind plata sumei de _______ lei, cu
titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ________lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform titlului
executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de
%pel_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel /&naltei
urţi de asaţie şi #ustiţie _____________ şi având în vedere că la data de__________, la cererea
creditorului, s'a notat poprirea asupra imobilului identificat prin .!. nr. _______, a
comunei/oraşului/municipiului _________ şi nr. cadastral al parcelei ________ situat în ______________
str. ___________ nr. __, ap. ___, judeţul _____________, iar la data de _________, creanţa a fost recuperată
inte"ral, am dispus citarea creditorului pentru exprimarea poziţiei sale în raport cu radierea popririi din cartea
funciară.
%stăzi, _________, orele ______, s'a prezentat la sediul biroului nostru creditorul ____________, care a
declarat că şi'a recuperat inte"ral sumele de bani pe care i le datora debitorul _____________ şi că este de
acord cu radierea ipotecii instituite asupra imobilului identificat prin .!. nr. _______, a
comunei/oraşului/municipiului _________ şi nr. cadastral al parcelei ________ situat în ______________,
str. ___________ nr. __, ap. ___, judeţul _____________, proprietatea debitorului.
,otrivit dispoziţiilor art. /2* alin. 0 . pr. civ., am înc+eiat prezentul proces'verbal în trei exemplare,
unul fiind înmânat creditorului, unul urmând a fi comunicat debitorului, iar unul s'a depus la dosarul de
executare silită, fiind semnat de toţi participanţii prezenţi, fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
Creditor,
9C6+,+ Model orientativ de cerere formulată de executorul .udecătoresc privind radierea popririi
din cartea funciară sau din alte registre de publicitate
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
______________________,
Subsemnatul ________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel ___________,
cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul ____________________, vă solicităm
!adierea popririi
asupra imobilului identificat prin .!. nr. ________________, a comunei/oraşului/municipiului
____________________ şi nr. cadastral al parcelei ____________situat în ______________, str.
___________ nr. ____, ap. ___, judeţul ____________________,
$n drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. /2* alin. 0 . pr. civ.
%nexez la prezenta cerere o copie certificată de pe procesul'verbal prin care s'a consemnat poziţia
creditorului faţă de cererea de radiere a popririi.
S'a ac+itat taxa de timbru de ___________ lei prin c+itanţa nr. ________________, pentru serviciul de
publicitate imobiliară cu codul nr.____________
u respect,
xecutor .udecătoresc,
96,+,+ Model orientativ de înc2eiere prin care executorul .udecătoresc eliberea-ă sumele de bani
consemnate prin poprire
"osar nr+ ____________
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol se află cererea creditorului de eliberare a sumelor consemnate prin înfiinţarea popririi dispusă la
data de _________.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor dosarului, reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită prin poprire formulată la data de _____________, creditorul
____________ a solicitat înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare împotriva debitorului
____________, urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la executarea silită prin
poprirea conturilor bancare ale debitorului.
&n motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în
titlul executoriu.
,rin înc+eierea din data de _______ s'a dispus înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare
silită împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în ____________________, str.
_________________ nr. ____,ap.____, judeţul ________, iar prin înc+eierea din data de __________a
#udecătoriei___________, s'a încuviinţat executarea silită privind plata sumei de _______ lei, cu titlu de
despă"ubiri şi plata sumei de ________ lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform titlului executoriu
constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel
_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____ a $ribunalului/urţii de %pel /&naltei urţi
de asaţie şi #ustiţie _____________.
,rin adresa din data de __________ executorul judecătoresc _____________ a dispus înfiinţarea popririi
asupra tuturor conturilor bancare pe care debitorul le are la 4anca _____________.
8a data de _________ 4anca_______________ a consemnat la dispoziţia executorului judecătoresc
suma totală de _________lei.
%vând în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. /2/ alin. 1 raportat la art. 2(0 . pr.
civ., urmează să dispunem reţinerea sumei de ________ lei, cu titlu de c+eltuieli de executare parţiale,
urmând ca suma de ______ lei, ce reprezintă despă"ubiri, c+eltuieli de judecată şi c+eltuieli de executare
avansate parţial, să fie eliberată creditorului.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
%dmite cererea creditorului __________________, cu domiciliul în _______________, str.
_________________ nr. ____ ap.___, judeţul ________, privind eliberarea sumei consemnate prin
înfiinţarea popririi şi, în consecinţă7
5eţine suma de _______ lei cu titlu de c+eltuieli de executare parţiale neavansate şi dispune eliberarea
în favoarea acestuia a următoarelor sume de bani7
> _________ lei, cu titlu de despă"ubiriA
> ________ lei, cu titlu de c+eltuieli de judecatăA
> ________ lei, cu titlu de c+eltuieli de executare avansate parţial.
,rezenta înc+eiere se comunică creditorului şi debitorului.
<xecutorie.
u drept de contestaţie la executare în termen de = zile de la comunicare la #udecătoria
_______________.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
96*+?+ Model orientativ de cerere formulată de executorul .udecătoresc pentru validarea popririi
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
__________, str+ ________, nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
/udecătoria ____________________,
Subsemnatul ________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel ___________,
cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, formulez
Cerere de validare a popririi
împotriva terţului poprit _____________________________, cu sediul în _______________, str.
______________________ nr. ____, ap. ____, judeţul ___________________.
$n fapt, prin cererea înre"istrată la sediul biroului nostru, la data de _________, creditorul __________
cu domiciliul/sediul în _____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul __________ a
solicitat executarea silită a debitorului _____________, cu domiciliul/sediul în __________, str. ________
nr. ____, ap. ___, judeţul __________ urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze
la poprirea conturilor pe care debitorul le are la bănci, în baza titlului executoriu, constând în sentinţa
civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel_________, definitivă prin
decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
__________, prin care debitorul a fost obli"at să'i plătească suma de ___________ lei, cu titlu de
despă"ubiri şi suma de ___________ lei, c+eltuieli de judecată, deoarece nu şi'a executat de bunăvoie
obli"aţiile stabilite în titlul executoriu.
,rin înc+eierea din data de _______ am admis cererea creditorului, am dispus înre"istrarea acesteia şi
desc+iderea dosarului de executare silită, iar prin înc+eierea din data de __________ a #udecătoriei
___________, s'a încuviinţat executarea silită.
,rin adresa din data de _________ am dispus înfiinţarea popririi asupra tuturor conturilor bancare pe
care debitorul le are la 4anca_______________.
$erţul poprit nu şi'a îndeplinit obli"aţiile prevăzute de art. /2( . pr. civ., astfel încât , la data de
_________, a eliberat întrea"a sumă poprită debitorului.
%vând în vedere aceste considerente, vă ro" să validaţi poprirea înfiinţată în dosarul de executare nr.
______ şi să obli"aţi terţul poprit să'i plătească creditorului suma poprită.
3e asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art. /26 alin. 6 . pr. civ., solicit amendarea terţului poprit,
întrucât cu rea'credinţă a refuzat să'şi îndeplinească obli"aţiile stabilite de le"e.
$n drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. /26 . pr. civ.
%nexăm, în copie certificată pentru conformitate cu ori"inalul, dosarul de executare silită nr. ______,
dovada eliberării sumelor de bani debitorului, precum şi dovada ac+itării taxei judiciare de timbru în sumă de
____ lei şi timbrul judiciar în valoare de __ lei.
xecutor .udecătoresc,
96>+,+ Model orientativ de adresă prin care executorul .udecătoresc desfiinţea-ă poprirea
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
__________, str+ ________ nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
8anca ___________,
cu sediul în _________, str+ ________ nr+ ___, .udeţul _________________,
Subsemnatul ____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul ____________________,
în conformitate cu dispoziţiile art. /60 alin. 1 teza ? . pr. civ.,
"ispunem
desfiinţarea popririi înfiinţate la data de _________ de către executorul judecătoresc ____________,
asupra conturilor pe care debitorul _________, cu domiciliul/sediul în _________________, str.
___________ nr. __, ap. ___, judeţul ____________ le are desc+ise la banca dvs., întrucât debitorul s'a
prezentat la sediul biroului nostru şi a ac+itat între"ul debit datorat creditorului, inclusiv c+eltuielile de
executare, astfel încât urmărirea silită împotriva acestuia a încetat.
%nexăm o copie certificată de pe c+itanţa eliberată debitorului în acest sens.
xecutor .udecătoresc,
9D=+,+ Model orientativ de înc2eiere prin care se înregistrea-ă cererea şi se dispune desc2iderea
dosarului de urmărire silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
$'C3I!#
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii de urmărire silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini,
formulată de creditorul __________, cu domiciliul/sediul în __________, str. ________ nr. __________,
ap.____, judeţul ________, împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în
____________________, str. _________________ nr. ____,ap.____, judeţul ________.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor comunicate, reţine următoarele7
,rin cererea de urmărire silită formulată la data de _____________, creditorul ____________ a solicitat
înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare silită împotriva debitorului ____________ urmând
ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la urmărirea silită a fructelor neculese şi a
recoltelor prinse de rădăcini a culturii de "râu, aflată pe sola/tarlaua ______, parcela ________, din
localitatea ____________,jude ul_______ în suprafaţa de _______+a, proprietatea acestuia. ț
&n motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în
titlul executoriu.
ererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. ((0 alin. 1 coroborate cu art. /6* şi art. /6= teza ? . pr. civ.
8a cererea de executare silită formulată de către creditor s'a ataşat titlul executoriu în ori"inal, constând
în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________,
definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi
#ustiţie _______________.
%nalizând înscrisurile depuse de creditor, apreciem că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. ((0 .
pr. civ., întrucât cererea creditorului întruneşte condiţiile prevăzute de le"e şi este de competenţa acestui
executor judecătoresc, având în vedere că locul situării imobilului se află în circumscripţia aceleiaşi curţi de
apel în care îşi are sediul biroul executorului judecătoresc sesizat de creditor, prin raportare la prevederile art.
(=1 alin. 1 lit. a. .pr.civ..
3e asemenea, creditorul deţine un titlu executoriu valabil, ce conţine o creanţă certă, lic+idă şi exi"ibilă,
în conformitate cu prevederile art. (() .pr.civ.
,rin urmare, întrucât nu există niciun impediment la executare, în baza art. /6* şi art. /6= teza ?
coroborat cu art. ((* alin. 1 .pr.civ., urmează să admită cererea formulată de creditor ca fiind întemeiată şi,
în consecinţă, să dispună înre"istrarea cererii de executare silită în re"istrul "eneral şi desc+iderea dosarului
de executare silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini nr.______/_____ împotriva
debitorului ________________ cu domiciliul/sediul în _________________, str. __________ nr._____,
ap.____, judeţul _____________.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
%dmite cererea de urmărire silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini, formulată de
creditorul ___________________, cu domiciliul/sediul în _______________, str. _____________ nr.
____,ap.___, judeţul ________.
3ispune înre"istrarea cererii în re"istrul "eneral şi desc+iderea dosarului de executare silită
nr.______/_____ împotriva debitorului ________________ cu domiciliul/sediul în _________________ str.
__________ nr. _____, ap.____, judeţul ________ în baza titlului executoriu, constând în sentinţa
civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin
decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
_____________.
,rezenta înc+eiere se comunică creditorului.
!ără cale de atac.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
9D9+,+ Model orientativ de adresă prin care se comunică creditorului înc2eierea privind
înregistrarea cererii şi desc2iderea dosarului de urmărire silită a fructelor neculese şi a recoltelor
prinse de rădăcini
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în ________________, str+ ________________ nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
Bă aducem la cunoştinţă că cererea dumneavoastră prin care aţi solicitat declanşarea procedurii de
urmărire silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini împotriva debitorului
____________________, cu domiciliul/sediul în ________________str. ____________________nr. ____,
ap. ____, judeţul __________, a fost admisă prin înc+eierea din data de ___________, astfel, în conformitate
cu dispoziţiile art. ((* alin. ) . pr. civ., vă comunicăm această înc+eiere.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
9D,+,+ Model orientativ de cerere prin care se solicită instanţei de executare încuviinţarea
urmăririi silite a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
__________, str+ ________ nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
/udecătoria ____________________,
Subsemnatul ____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, prin prezenta
vă solicit
$ncuviinţarea urmăririi silite a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini
împotriva debitorului ____________________, cu domiciliul/sediul în ____________, str. ________ nr.
____, ap. ___, judeţul __________.
$n fapt, prin cererea înre"istrată la sediul biroului nostru, la data de _________, creditorul __________,
cu domiciliul/sediul în _____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul __________ a solicitat
executarea silită a debitorului __________ urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se
procedeze la urmărirea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini a culturii de "râu, aflată pe
sola/tarlaua _____________, parcela ______, din localitatea ____________, în suprafaţa de _______+a,
proprietatea acestuia, în baza titlului executoriu, constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ___________, prin care debitorul a fost obli"at
să'i plătească suma de ___________ lei, cu titlu de despă"ubiri şi suma de ___________ lei, c+eltuieli de
judecată, deoarece nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în titlul executoriu.
,rin înc+eierea din data de _______ am admis cererea creditorului, am dispus înre"istrarea acesteia şi
desc+iderea dosarului de executare silită, întrucât am apreciat că sunt întrunite toate condiţiile prevăzute de
le"e pentru declanşarea urmăririi silite a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini, astfel încât, vă
ro" să admiteţi cererea, să dispuneţi încuviinţarea executării silite şi autorizarea creditorului pentru a trece la
executarea silită a obli"aţiei cuprinse în titlul executoriu menţionat, prin urmărirea silită a fructelor neculese
şi a recoltelor prinse de rădăcini a culturii de "râu, aflată pe sola/tarlaua _____________, parcela ______, din
localitatea ____________, în suprafaţă de _______+a.
$n drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. ((= alin. 1 coroborate cu art. /6= . pr. civ.
%nexăm, în copie certificată pentru conformitate cu ori"inalul7 cererea formulată de către creditor, titlul
executoriu, înc+eierea prin care s'a admis înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare silită şi
dovada ac+itării taxei judiciare de timbru şi timbrul judiciar.
xecutor .udecătoresc,
9D*+,+ Model orientativ de somaţie în ca-ul urmăririi silite a fructelor neculese şi a recoltelor
prinse de rădăcini
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
________, str+ __________ nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ _____________
"ata ___________
Către
___________________,
cu domiciliul<sediul în ___________________, str+ ________ nr+ ____, ap+ ___, .udeţul
____________________,
%vând în vedere că cererea de urmărire silită formulată de creditorul _____________, cu
domiciliul/sediul în ___________, str. _______________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a fost
încuviinţată prin înc+eierea din data de __________a #udecătoriei___________, fiind declanşată urmărirea
silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini împotriva dumneavoastră, în baza titlului
executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel
_________ definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____ a $ribunalului/urţii de %pel /&naltei urţi
de asaţie şi #ustiţie _________________, în conformitate cu dispoziţiile art. /6= teza ? coroborate cu art.
(=2 . pr. civ., emitem prezenta
&omaţie
prin care vă punem în vedere ca, în termen de două -ile de la primirea sau lăsarea acesteia la
domiciliul/sediul dumneavoastră, să vă conformaţi dispozitivului +otărârii judecătoreşti arătate mai sus, în
sensul de a ac+ita creditorului următoarele sume de bani7
> ________ lei, reprezentând despă"ubiri stabilite prin titlul executoriu, sumă ce cuprinde şi actualizarea
creanţeiA
> ________ lei onorariul executorului judecătorescA
> ________ lei c+eltuieli de executare.
%otal; ________ lei+
%ceste sume se pot ac+ita la sediul 4iroului executorului judecătoresc, zilnic între orele _____'____, sau
pot fi consemnate în contul biroului nr. _________, desc+is la _________________.
&n cazul în care nu vă conformaţi prezentei somaţii, vom proceda la continuarea urmăririi silite a
fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini, în conformitate cu dispoziţiile le"ale în materie, urmând
să suportaţi toate c+eltuielile necesare acestei activităţi.
%nexăm la prezenta somaţie copii certificate de pe înc+eierea de încuviinţare a executării silite, titlul
executoriu, înc+eierea de stabilire a c+eltuielilor de executare şi înc+eierea prin care s'a actualizat creanţa.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
9D0+,+ Model orientativ de proces7verbal de sec2estru asupra fructelor neculese şi a recoltelor
prinse de rădăcini
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea de urmărire silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini
formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul în ______________, str. __________________
nr. ____, ap. ____, judeţul __________, admisă prin înc+eierea din data de _______ prin care s'a dispus
înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de executare silită împotriva debitorului
__________________, cu domiciliul/sediul în ____________________, str. _________________ nr.
____,ap._____, judeţul ________, precum şi înc+eierea din data de __________ a #udecătoriei
___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită privind plata sumei de _______ lei, cu titlu de
despă"ubiri şi plata sumei de ________lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform titlului executoriu
constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel
_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi
de asaţie şi #ustiţie _____________, şi văzând că termenul de două zile prevăzut în somaţia comunicată
debitorului a expirat, iar acesta nu şi'a îndeplinit obli"aţia stabilită în titlul executoriu,
%stăzi, _________, orele ______, însoţit de a"entul principal ___________ din cadrul ,oliţiei
___________ şi de creditorul _________ ne'am deplasat la domiciliul debitorului, situat în
____________________, str. _________________ nr. ____, ap.___, judeţul ________ unde l'am "ăsit pe
acesta.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /*0 alin. 1 lit. a. . pr. civ. am somat verbal debitorul să ac+ite
debitul indicat în somaţie, iar acesta a răspuns că nu poate ac+ita această sumă de bani întrucât nu are loc de
muncă şi prin urmare nu obţine niciun fel de venituri.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /6( raportate la art. /*0 alin. 1 lit. b. . pr. civ. am identificat şi
filmat/foto"rafiat cultura de "râu, aflată pe sola/tarlaua_____________, parcela ______, din localitatea
____________, în suprafaţă de _______+a, proprietatea debitorului, pe care am evaluat'o la suma de
_______ lei.
,otrivit art. /6( alin. 1 şi * . pr. civ. declarăm sec+estrată această cultură de "râu.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /*0 alin. 1 lit. ". . pr. civ. cultura de "râu sec+estrată a fost dată în
depozitul numitului ____________________, cu domiciliul în ______________, str. __________________
nr. ____, ap._____, judeţul __________, identificat prin 4.?./.?. seria _____ nr. _________ având .:.,.
___________________.
onform art. /6/ alin. 1 . pr. civ. i s'a adus la cunoştinţa administratorului'sec+estru îndatorirea de a
păstra, de a cule"e şi de a depozita "râul recoltat, c+eltuielile necesare acestei activităţi urmând a fi avansate
de creditor.
,otrivit dispoziţiilor art. /6( alin. ) . pr. civ., am înc+eiat prezentul proces'verbal în cinci exemplare,
câte unul fiind predat creditorului, administratorului'sec+estru şi debitorului, unul va fi lăsat la ,rimăria
________, iar unul s'a depus la dosarul de executare silită, fiind semnat de toţi participanţii fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
Creditor,
"ebitor,
#dministrator7sec2estru,
#gent de poliţie,
9D>+,+ Model orientativ de cerere formulată de executorul .udecătoresc privind notarea urmăririi
silite a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini în cartea funciară
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
______________________,
Subsemnatul _____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de
%pel ___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul
____________________, solicităm
'otarea urmăririi silite a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini
asupra imobilului identificat prin .!. nr. ________________, a comunei/oraşului/municipiului
____________________ şi nr. cadastral al parcelei ____________, situat în ______________, str.
___________ nr.__, ap.____, judeţul ____________________.
$n drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. /6( alin. 0 . pr. civ.
%nexăm la prezenta cerere o copie certificată de pe procesul'verbal de sec+estru.
xecutor .udecătoresc,
9DC+,+ Model orientativ de proces7verbal privind v1n-area amiabilă a fructelor neculese şi a
recoltelor prinse de rădăcini
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, _____________
Subsemnatul __________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea formulată de către debitorul _____________, cu domiciliul/sediul în
_______________, str. __________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, prin care solicită ca
fructele neculese şi recoltele prinse de rădăcini sec+estrate prin procesul'verbal din data de __________, de
către executorul judecătoresc ______________ să fie vândute pe cale amiabilă, deoarece numitul
____________, cu domiciliul în ________________, str. _________________ nr. ____, ap. ____, judeţul
__________ i'a făcut următoarea ofertă __________________________ şi s'a an"ajat ca până la data de
________ să consemneze preţul la dispoziţia executorului judecătoresc, precum şi acordul creditorului dat la
data de _________, în baza art. /62 alin. 2 . pr. civ. raportat la art. /=0 alin. 1 . pr. civ., încuviinţăm ca
debitorul să valorifice el însuşi bunurile sec+estrate, până la data de ______________.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /=0 alin. ) . pr. civ., dacă până la data de ________ terţul
cumpărător nu consemnează preţul oferit la dispoziţia executorului judecătoresc, se va fixa termen pentru
vânzarea la licitaţie publică a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini ale debitorului.
,rocesul'verbal a fost înc+eiat în trei exemplare, câte unul se va comunica creditorului şi debitorului, iar
unul se va depune la dosarul de executare silită.
xecutor .udecătoresc,
9D6+,+ Model orientativ de proces7verbal privind acordul părţilor în ca-ul v1n-ării directe a
fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul __________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea verbală formulată de către debitorul __________, cu domiciliul/sediul în
________________, str. __________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, prin care solicită ca
fructele neculese şi recoltele prinse de rădăcini sec+estrate prin procesul'verbal din data de __________, de
către executorul judecătoresc ______________ să fie vândute prin vânzare directă, deoarece numitul
____________, cu domiciliul în ________________, str. _________________ nr. ____, ap. ____, judeţul
__________ i'a făcut următoarea ofertă __________________________ şi s'a an"ajat ca până la data de
________ să consemneze preţul, astăzi ________, orele ______, s'au prezentat la sediul biroului nostru
creditorul ___________, cu domiciliul/sediul în ______________, str. ____________________ nr. ____, ap.
____, judeţul __________, şi debitorul ____________, care în urma discuţiilor purtate au fost de acord ca
fructele neculese şi recoltele prinse de rădăcini sec+estrate prin procesul'verbal de sec+estru din data de
________, să fie vândute în mod direct numitului ____________, cu domiciliul în ________________, str.
_________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, la preţul de _______ lei.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în trei exemplare, câte unul fiind predat creditorului şi debitorului,
iar unul s'a depus la dosarul de executare silită, fiind semnat de toţi participanţii, fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
Creditor,
"ebitor,
9DD+,+ Model orientativ de proces7verbal privind v1n-area directă a fructelor neculese şi a
recoltelor prinse de rădăcini
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul
în ________________, str. ____________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, admisă prin înc+eierea
din data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de executare silită
împotriva debitorului __________________ cu domiciliul/sediul în ____________________,
str. _________________ nr. ____, ap.___, judeţul ________, precum şi înc+eierea din data de __________ a
#udecătoriei ___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită privind plata sumei de _______ lei, cu
titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ________ lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform titlului
executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel
_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi
de asaţie şi #ustiţie ________________ şi ţinând cont de acordul părţilor consemnat în procesul'verbal din
data de __________ privind vânzarea directă a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini sec+estrate
prin procesul'verbal de sec+estru din data de ________.
%stăzi, _________, orele ______, însoţit de creditorul ___________ ne'am deplasat în localitatea
________________str. ____________________nr. ____ ap. ____ judeţul __________, la domiciliul
debitorului __________, unde am constatat prezenţa acestuia.
8a domiciliul debitorului se află şi cumpărătorul _________________, cu domiciliul în
_______________, str. ___________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, posesor al 4.?./.?.
seria_____ nr. __________ eliberată de _______________ la data de ___________, având :,
_______________, care ne'a declarat că doreşte să cumpere toate fructele neculese şi recoltele prinse de
rădăcini sec+estrate prin procesul'verbal înc+eiat la data de ________ de către executorul judecătoresc
_______________, la preţul de _______lei, stabilit prin procesul'verbal de sec+estru.
%vând în vedere aceste considerente s'a procedat la vânzarea directă a culturii de "râu, aflată pe
sola/tarlaua _____________, parcela ________, din localitatea ____________, în suprafaţă de _______ +a,
proprietatea debitorului, cu suma de _______ lei, cumpărătorului _______________, cu domiciliul în
____________, str. ____________________nr. ____, ap. ____, judeţul __________, posesor al 4.?./.?.
seria _____, nr. __________ eliberată de _______________ la data de ___________, având :,
_______________.
,entru sumele de bani depuse de cumpărător, executorul judecătoresc a eliberat c+itanţa nr. ________,
urmând ca aceste sume de bani să fie consemnate la .<.., pentru ca ulterior să se efectueze eliberarea sau
distribuirea lor, după caz.
%stăzi, după ac+itarea sumelor de bani, cumpărătorul a intrat în posesia culturii de "râu, aflată pe
sola/tarlaua _____________, parcela ________, din localitatea ____________, în suprafaţă de _______ +a,
urmând a se elibera acestuia un certificat de adjudecare.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în patru exemplare, câte unul fiind predat creditorului, debitorului şi
adjudecatarului, iar unul s'a depus la dosarul de executare silită, fiind semnat de toţi participanţii, fără
obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
Creditor,
"ebitor,
#d.udecatar,
,=9+,+ Model orientativ de înc2eiere prin care executorul .udecătoresc se pronunţă asupra cererii
de experti-ă formulată de partea interesată
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii de expertiză formulate de debitorul __________, cu domiciliul/sediul în
__________, str. ________ nr. _____, ap. ____, judeţul ________ în dosarul execuţional nr. _____________,
aflat pe rolul biroului nostru.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor comunicate, reţine următoarele7
,rin cererea formulată la data de _______, debitorul _____________ a solicitat efectuarea unei expertize
în vederea evaluării fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini sec+estrate prin procesul'verbal de
sec+estru din data de ________, de către executorul judecătoresc _______________.
&n motivarea cererii, debitorul a arătat că prin procesul'verbal de sec+estru "râul nu a fost evaluat la
valoarea lui reală de piaţă, întrucât s'a apreciat în mod "reşit recolta obţinută de pe întrea"a suprafaţă de
teren, precum şi preţul unui F" de "râu, astfel încât solicită efectuarea unei expertize de specialitate în acest
sens.
ererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. /62 alin. 2 . pr. civ. raportate la art. /=/ alin. = . pr. civ.
%nalizând cererea debitorului ___________, apreciem că aceasta este formulată în termenul le"al
prevăzut de art. /=/ alin. = . pr. civ. şi având în vedere susţinerile acestuia considerăm că este oportună
efectuarea unei expertize în vederea evaluării culturii de "râu, aflată pe sola/tarlaua _____________, parcela
________, din localitatea ____________, în suprafaţă de _______ +a, sec+estrate prin procesul'verbal de
sec+estru înc+eiat la data de __________.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /=/ alin. 0 . pr. civ. urmează să desemnăm în cauză expertul
______________, care să fixeze preţul pentru vânzarea bunurilor sec+estrate prin procesul'verbal de
sec+estru indicat mai sus.
,otrivit art. /=/ alin. ( . pr. civ. urmează să stabilim onorariul provizoriu ce se cuvine expertului la
suma de _________ lei, urmând ca expertul să depună raportul de expertiză până la data de __________.
Enorariul provizoriu va fi depus de către debitor, sub sancţiunea decăderii, în cel mult = zile de la
comunicarea prezentei înc+eieri, în conformitate cu dispoziţiile art. /=/ alin. / . pr. civ.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
%dmite cererea formulată de debitorul ___________________, cu domiciliul/sediul în
_______________, str. _____________ nr. ___, ap.____, judeţul ________ şi în consecinţă7
:umeşte pe expertul ________________ să fixeze preţul pentru vânzarea culturii de "râu, aflată pe
sola/tarlaua _____________, parcela ________, din localitatea ____________, în suprafaţă de _______ +a,
sec+estrată prin procesul'verbal înc+eiat la data de __________.
Stabileşte onorariul provizoriu ce se cuvine expertului la suma de _________ lei, urmând ca expertul să
depună raportul de expertiză până la data de __________.
,rezenta înc+eiere se comunică părţilor.
<xecutorie.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
,=,+,+ Model orientativ de înc2eiere prin care se fixea-ă termenul de licitaţie publică privind
v1n-area fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini sec2estrate
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol se află fixarea termenului de licitaţie publică cu privire la vânzarea fructelor neculese şi a
recoltelor prinse de rădăcini sec+estrate prin procesul'verbal întocmit la data de __________, în dosarul
execuţional nr. ___________, aflat pe rolul biroului nostru.
!ără citarea părţilor
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor dosarului reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită formulată la data de _____________, creditorul ____________ a solicitat
înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare împotriva debitorului ____________, urmând ca,
după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la urmărirea silită a fructelor neculese şi a
recoltelor prinse de rădăcini ale debitorului.
&n motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în
titlul executoriu.
,rin înc+eierea din data de _______ s'a dispus înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare
silită împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în ____________________ str.
_________________ nr. ____, ap.____, judeţul ________, iar prin înc+eierea din data de __________a
#udecătoriei___________, s'a încuviinţat executarea silită privind plata sumei de _______ lei, cu titlu de
despă"ubiri şi plata sumei de ________ lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform titlului executoriu
constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel
_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi
de asaţie şi #ustiţie ______________.
,rin procesul'verbal întocmit la data de __________ executorul judecătoresc _____________ a dispus
sec+estrarea culturii de "râu, aflată pe sola/tarlaua_____________, parcela ________, din localitatea
____________, în suprafaţă de _______ +a, ce a fost dată în depozitul numitului ____________________,
cu domiciliul în ________________str. ____________________ nr. ____ judeţul __________, identificat
prin 4.?./.?. seria _______ nr. _________ având .:.,. ___________________.
%vând în vedere că în termenul de 1= zile de la data aplicării sec+estrului asupra culturii de "râu indicată
mai sus, debitorul nu a plătit sumele de bani datorate creditorului, apreciem că sunt îndeplinite dispoziţiile
art. /62 alin. 1 şi 2 raportate la art. /=2 alin. 1 . pr. civ., şi ţinând cont de poziţia exprimată de părţi astăzi,
urmează să fixăm termen pentru vânzarea la licitaţie publică a culturii de "râu sec+estrate prin procesul'
verbal din data de _______, în ziua de _______, orele ______, la târ"ul din localitatea ________, vânzarea
culturii făcându'se aşa cum este prinsă de rădăcini.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
!ixează termen pentru vânzarea la licitaţie publică a culturii de "râu, aflată pe
sola/tarlaua_____________, parcela ________, din localitatea ____________, în suprafaţă de _______ +a,
sec+estrată prin procesul'verbal din data de ___________, în -iua de _______, orele ______, la t1rgul din
localitatea ________, vânzarea culturii făcându'se aşa cum este prinsă de rădăcini.
3efinitivă.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
,=?+,+ Model orientativ de înştiinţare a părţilor şi a altor persoane interesate despre v1n-area la
licitaţie publică a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini sec2estrate
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în _______________ str+ _______________ nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
%vând în vedere că cererea de executare silită formulată de creditorul ________________, cu
domiciliul/sediul în ___________ str. ____________ nr. ____ ap. ____, judeţul __________
împotriva debitorului _______________, cu domiciliul/sediul în ________________str.
____________________nr. ____, ap. ____, judeţul __________ a fost încuviinţată prin înc+eierea din data
de __________ a #udecătoriei ___________, în conformitate cu dispoziţiile art. /62 alin. 2 raportate la art.
/(@ . pr. civ., vă comunic prezenta
$nştiinţare
prin care vă aduc la cunoştinţă că prin înc+eierea din data de ______, emisă de executorul judecătoresc
_____________ s'a fixat termenul de licitaţie pentru vânzarea publică a culturii de "râu, aflată pe
sola/tarlaua _____________, parcela ________, din localitatea ____________, în suprafaţă de _______+a,
sec+estrată prin procesul'verbal din data de ___________, în -iua de _______, orele ______, la t1rgul din
localitatea ________, vânzarea culturii făcându'se aşa cum este prinsă de rădăcini.
%nexăm la prezenta adresă o copie a înc+eierii indicate mai sus.
,entru detalii, vă ru"ăm să vă prezentaţi la sediul biroului nostru, zilnic între orele_____'_______.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
,=*+,+ Model orientativ de anunţ<publicaţie de v1n-are a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de
rădăcini sec2estrate
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ _____________
"ata ___________
#nunţ<Publicaţie de v1n-are
,otrivit art. /62 alin. ), 0 şi 2 raportat la art. /(1 alin. 1 . pr. civ., aducem la cunoştinţa "enerală că, în
-iua de ___________, orele ______, la t1rgul din localitatea ________, va avea loc vânzarea la licitaţie
publică a culturii de gr1u aflată pe sola<tarlaua _____________, parcela ________, din localitatea
____________, în suprafaţă de _______ 2a, sec+estrată prin procesul'verbal din data de ___________, de
către executorul judecătoresc _____________, cu preţul de începere a licitaţiei de ______ lei, proprietatea
debitorului ____________________, domiciliat în _________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul
_________, care datorează creditorului ____________________, domiciliat în _________, str. ________ nr.
____, ap. ___, judeţul _________, suma de ______ lei, conform titlului executoriu reprezentat de sentinţa
civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin
decizia civilă/penală nr. _____/_____ a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
_____________, precum şi c+eltuielile de executare în valoare de ________ lei.
,reţul de începere al licitaţiei a fost stabilit printr'o expertiză te+nică întocmită de expertul
________________ şi se află depusă la dosarul execuţional.
,rezentul/a anunţ/publicaţie de vânzare a fost întocmit/ă în conformitate cu dispoziţiile art. /62 alin. ), 0
şi 2 raportate la art. /(1 . pr. civ. şi afişat/ă la data de ___________ la sediul biroului executorului
judecătoresc, al ,rimăriei ___________, la domiciliul debitorului şi la #udecătoria ___________.
3e asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art. /62 alin. 2 raportate la art. /(@ . pr. civ., despre
ţinerea licitaţiei au fost înştiinţate părţile.
&omăm pe toţi care pretind vreun drept asupra bunurilor urmărite descrise mai sus, să îl anunţe pe
executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare.
Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere bunurile scoase la licitaţie publică să se prezinte la data,
locul şi ora stabilită, iar până la această dată să prezinte oferte de cumpărare.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /(/ alin. 1

. pr. civ., participanţii la licitaţie trebuie să consemneze la
dispoziţia executorului judecătoresc, cel mai târziu până la începerea licitaţiei, o "aranţie de participare de
cel puţin 1@9 din preţul de începere al licitaţiei pentru bunurile pe care intenţionează să le cumpere.
&n conformitate cu dispoziţiile odului de procedură civilă, creditorii urmăritori sau intervenienţi nu au
obli"aţia de a depune "aranţia de participare prevăzută la art. /(/ alin. ) .pr.civ.
,rezentul anunţ de vânzare a fost afişat, azi, data de _____________, la sediul 4iroului executorului
judecătoresc ___________, din _______________, la ,rimăria _____________ şi la sediul instanţei de
executare, #udecătoria ________________.
,rezentul/a anunţ/publicaţie de vânzare conţine un număr de două pa"ini.
xecutor .udecătoresc,
Hsemnătură şi ştampilăE
,=0+,+ Model orientativ de proces7verbal prin care se constată îndeplinirea formalităţilor de
publicitate a v1n-ării fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere că în dosarul execuţional cu nr. ___________, aflat pe rolul biroului nostru va avea loc
la data de ______, în localitatea____________, str. ________ nr. ___, judeţul _________, vânzarea la
licitaţie publică a culturii de "râu aflată pe sola/tarlaua _____________, parcela ________, din localitatea
____________, în suprafaţă de _______+a, sec+estrată prin procesul'verbal din data de ___________, de
către executorul judecătoresc _____________, cu preţul de începere a licitaţiei de _____ lei, proprietatea
debitorului ____________________, domiciliat în _________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul
_________, care datorează creditorului ____________________, domiciliat în _________, str. ________ nr.
____, ap. ___, judeţul _________, suma de ______ lei, conform titlului executoriu reprezentat de sentinţa
civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin
decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
_____________, precum şi c+eltuielile de executare în valoare de ________ lei.
8a data de ___________, au fost întocmite anunţurile şi publicaţiile de vânzare, iar la data de
_________, acestea au fost afişate la sediul executorului judecătoresc___________________, al ,rimăriei
___________, la domiciliul debitorului şi la #udecătoria ___________.
3e asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art. /(@ . pr. civ., despre ţinerea licitaţiei au fost înştiinţate
părţile şi terţul deţinător al bunurilor.
$otodată, au fost somaţi toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor urmărite descrise mai sus, să îl
anunţe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare.
%u fost invitaţi toţi cei care doresc să cumpere bunurile scoase la licitaţie publică să se prezinte la data,
locul şi ora stabilită, iar până la această dată să prezinte oferte de cumpărare.
%stfel, în conformitate cu dispoziţiile art. (/2 şi art. /62 alin. 2 coroborate cu art. /(1 alin. 0 . pr. civ.,
am înc+eiat prezentul proces'verbal
xecutor .udecătoresc,
,=>+,+ Model orientativ de proces7verbal înc2eiat de către executorul .udecătoresc prin care
restr1nge formele de publicitate privind v1n-area fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini
sec2estrate
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ _____________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ___________
Subsemnatul __________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în _________, str. ___________ nr. ____,ap.___, judeţul ____________________,
%vând în vedere cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul
în ____________, str. ______________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, admisă prin înc+eierea din
data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de executare silită
împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în ________________, str.
_________________ nr. ____, judeţul ________, precum şi înc+eierea din data de __________ a
#udecătoriei ___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită privind plata sumei de _______ lei, cu
titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ________ lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform titlului
executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel
_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi
de asaţie şi #ustiţie ____________, şi ţinând cont că valoarea totală a creanţei nu depăşeşte suma de =.@@@
lei, în conformitate cu dispoziţiile art. /() . pr. civ., vom proceda la restr1ngerea următoarelor forme de
publicitate7
> anunţurile de vânzare privind vânzarea la licitaţie publică a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de
rădăcini sec+estrate prin procesul'verbal nr. _____ din data de _________, se vor afişa la sediul 4iroului
executorului judecătoresc ___________________, din _______________, la ,rimăria _____________ şi la
sediul instanţei de executare, #udecătoria ____________, înainte cu o zi de data licitaţieiA
> creditorul şi debitorul vor fi înştiinţaţi prin fax, cu )* de ore înainte de termenul fixat pentru licitaţie.
%preciem că formalităţile de publicitate şi termenele menţionate, astfel cum au fost restrânse, sunt
suficiente pentru înştiinţarea celor interesaţi.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în trei exemplare, din care câte unul se va comunica creditorului şi
debitorului, iar unul se va depune în dosarul execuţional.
xecutor .udecătoresc,
,=D+,+ Model orientativ de proces7verbal de am1nare a licitaţiei la un alt termen în ca-ul în care
nu se oferă nici preţul minim
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ _____________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ___________
Subsemnatul ________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel ___________,
cu sediul în _________, str. ___________ nr. ____,ap._____, judeţul ____________________,
%vând în vedere cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul
în ________________, str. ____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, admisă prin
înc+eierea din data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de
executare silită împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în
____________________, str. _________________ nr. ____, judeţul ________, precum şi înc+eierea din data
de __________a #udecătoriei___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită privind plata sumei de
_______ lei, cu titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ________lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform
titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii
de %pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei
urţi de asaţie şi #ustiţie _______________,
%stăzi, ______________, în conformitate cu dispoziţiile art. /62 alin. 2 raportate la art. /(* .
pr. civ., însoţit de către creditorul ___________, ne'am deplasat în localitatea _________, sola/tarlaua
_____________, parcela ________, unde, în prezenţa debitorului ___________ şi a administratorului'
sec+estru __________, posesor al 4.?./.? seria ______ nr. ___________, eliberată de ________ la data de
___________, numit conform dispoziţiilor art. /62 alin. 2 raportate la art. /*= alin. 1 . pr. civ., prin
procesul'verbal de sec+estru întocmit de către executorul judecătoresc ____________________, la data de
___________, am verificat starea culturii de "râu sec+estrate la acel termen şi am constatat faptul că aceasta
nu au fost deteriorată, înstrăinată sau distrusă, motiv pentru care se poate efectua procedura de licitaţie
publică, eliberându'i'se administratorului'sec+estru c+itanţă de primire.
8a orele _____, la târ"ul din localitatea ________, în prezenţa primarului din comuna ________, a
debitorului, creditorului şi a unui număr mare de persoane, s'a dat citire anunţurilor şi publicaţiilor de
vânzare, conform dispoziţiilor art. /62 alin. 2 raportate la art. /(2 alin. 1 . pr. civ., cultura de "râu fiind
oferită la vânzare prin 0 stri"ări succesive.
:icio persoană prezentă nu a oferit preţul de începere al licitaţiei pentru cultura de "râu scoasă la
vânzare.
%nterior termenului de licitaţie s'a constatat faptul că la prezentul dosar de executare nu a fost depusă
nicio ofertă de cumpărare din partea vreunei persoane interesate în cumpărarea culturii scoase la vânzare.
3upă două ore de la prima ofertă, s'a făcut o nouă ofertă publică, cultura de "râu fiind oferită la vânzare
prin 0 stri"ări succesive la preţul de __________, ce reprezintă /=9 din cel prevăzut în publicaţii şi anunţuri.
:icio persoană prezentă nu a oferit preţul arătat mai sus pentru cultura de "râu scoasă la vânzare, astfel,
în conformitate cu dispoziţiile art. /62 alin. 2 raportate la art. /(2 alin. 6 . pr. civ., licitaţia se va amâna
pentru un nou termen.
8icitaţia a început la orele _______ şi s'a terminat la orele _________.
%dministratorul'sec+estru _______________ îşi va relua calitatea până la următorul termen de licitaţie,
lăsându'i cultura de "râu în depozit şi căruia i'am pus în vedere prevederile le"ale, în caz de înstrăinare,
sustra"ere sau deteriorare a acesteia.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în patru exemplare, din care câte unul a fost înmânat creditorului,
debitorului şi administratorului'sec+estru, iar unul se va depune în dosarul execuţional, acesta fiind semnat
de toate persoanele prezente fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
Creditor,
"ebitor,
#dministrator7sec2estru,
,9=+,+ Model orientativ de proces7verbal de înc2idere a licitaţiei privind v1n-area fructelor
neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ _____________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ___________
Subsemnatul ________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel ___________,
cu sediul în _________, str. ___________ nr. ____, ap.____, judeţul ____________________,
%vând în vedere cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul
în ________________, str. ____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, admisă prin
înc+eierea din data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de
executare silită împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în
____________________, str. _________________ nr. ____,ap.____, judeţul ________, precum şi înc+eierea
din data de __________a #udecătoriei___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită privind plata
sumei de _______ lei, cu titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ________lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată,
conform titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie __________________,
%stăzi, ______________, în conformitate cu dispoziţiile art. /62 alin. 2 raportate la art. /(* . pr.
civ., însoţit de către creditorul ___________, ne'am deplasat în localitatea _________, sola/tarlaua
_____________, unde, în prezenţa debitorului _________ şi a administratorului'sec+estru ____________,
posesor al 4.?./.? seria ______, nr. ___________, eliberată de ________ la data de ___________, numit
conform dispoziţiilor art. /62 alin. 2 raportate la art. /*= alin. 1 . pr. civ., prin procesul'verbal de sec+estru
întocmit de către executorul judecătoresc ____________________, la data de ___________, am verificat
starea culturii de "râu sec+estrate la acel termen şi am constatat faptul că aceasta nu au fost deteriorată,
înstrăinată sau distrusă, motiv pentru care se poate efectua procedura de licitaţie publică, eliberându'i'se
administratorului'sec+estru c+itanţă de primire.
8a orele _____, la târ"ul din localitatea ________, în prezenţa primarului din comuna ________, a
debitorului, creditorului şi a unui număr mare de persoane, s'a dat citire anunţurilor şi publicaţiilor de
vânzare, conform dispoziţiilor art. /62 alin. 2 raportate la art. /(2 alin. 1 . pr. civ., cultura de "râu
fiind oferită la vânzare prin 0 stri"ări succesive.
3upă citirea anunţurilor şi publicaţiilor de vânzare creditorul declară că renunţă la executarea silită -a
fost desfiinţat titlul executoriuA a fost anulată executarea etc.., astfel încât în conformitate cu dispoziţiile art.
//1 alin. ) . pr. civ. declarăm înc+isă licitaţia, întrucât prin renunţarea creditorului la executare aceasta
încetează, conform art. /@) pct. 0 . pr. civ.
Sec+estrul instituit pe cultura de "râu a fost ridicat.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în trei exemplare, din care câte unul a fost înmânat creditorului şi
debitorului, iar unul se va depune în dosarul execuţional, acesta fiind semnat de toate persoanele prezente
fără obiecţiuni.
<xecutor judecătoresc,
Creditor,
"ebitor,
,99+,+ Model orientativ de proces7verbal de licitaţie privind v1n-area fructelor neculese şi a
recoltelor prinse de rădăcini
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ _____________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ___________
Subsemnatul ________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel ___________,
cu sediul în _________, str. ___________ nr. ____, ap.____, judeţul ____________________,
%vând în vedere cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul
în ________________, str. ____________________ nr. ____, ap. ____ judeţul __________, admisă prin
înc+eierea din data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de
executare silită împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în
____________________, str. _________________ nr. ____, ap.___, judeţul ________, precum şi înc+eierea
din data de __________a #udecătoriei___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită privind plata
sumei de _______ lei, cu titlu de despă"ubiri şi plata sumei de _______ lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată,
conform titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie _______________,
%stăzi, ______________, în conformitate cu dispoziţiile art. /62 alin. 2 raportate la art. /(* .
pr. civ., însoţit de creditorul ___________, ne'am deplasat în localitatea _________, sola/tarlaua
_____________, parcela ________, unde, în prezenţa debitorului __________ şi a administratorului'
sec+estru ___________, posesor al 4.?./.? seria ______, nr. ___________, eliberată de ________ la data de
___________, numit conform dispoziţiilor art. /62 alin. 2 raportate la art. /*= alin. 1 . pr. civ., prin
procesul'verbal de sec+estru întocmit de către executorul judecătoresc ____________________, la data de
___________, am verificat starea culturii de "râu sec+estrate la acel termen şi am constatat faptul că aceasta
nu a fost deteriorată, înstrăinată sau distrusă, motiv pentru care se poate efectua procedura de licitaţie
publică, eliberându'i'se administratorului'sec+estru c+itanţă de primire.
%nterior termenului de licitaţie s'a constatat că la prezentul dosar de executare a fost depusă o cerere
scrisă din partea numitului ______________, domiciliat în _________, str. ________ nr. ____, ap. ___,
judeţul _________, care doreşte să participe la licitaţia publică şi care a ataşat dovada, în ori"inal, a ac+itării
"aranţiei de participare de 1@9 din preţul de începere al licitaţiei, oferind preţul de _________lei, iar la locul
desfăşurării licitaţiei s'a prezentat numitul ______________, domiciliat în _________, str. ________ nr.
____, ap. ___, judeţul _________, care a depus o cerere scrisă de participare la licitaţie, precum şi "aranţia
de participare de 1@9 din preţul de începere al licitaţiei, drept pentru care i s'a eliberat c+itanţa cu nr.
________din data de ___________ oferind preţul de _________lei.
8a orele _____, la târ"ul din localitatea ________, în prezenţa primarului din comuna ________, a
debitorului, creditorului şi a unui număr mare de persoane, s'a dat citire anunţurilor şi publicaţiilor de
vânzare, conform dispoziţiilor art. /62 alin. 2 raportate la art. /(2 alin. 1 . pr. civ., cultura de "râu
fiind oferită la vânzare cu suma de ______lei, cel mai mare preţ oferit de participanţii la licitaţie, iar pasul
licitaţiei a fost stabilit la suma de ________lei.
%ceastă sumă a fost oferită de domnul ___________A
%poi, domnul ___________ a oferit suma de ______leiA
3omnul ___________ a oferit suma de ______leiA
3omnul ___________ a oferit suma de ______leiA
3omnul ___________ a oferit suma de ______leiA
%vând în vedere că licitaţia s'a oprit la această sumă, am oferit cultura de "râu prin trei stri"ări
succesive, la un interval de un minut, care să permită participanţilor să facă şi alte supralicitări, însă, în lipsa
acestora, am declarat adjudecatar al culturii de "râu pe domnul ____________________, posesor al .? seria
______, nr. ___________, eliberată de ________ la data de ___________, pentru suma totală de ________
lei.
onform dispoziţiilor art. /62 alin. * raportate la art. //@ alin. 1 . pr. civ., la termenul de astăzi
adjudecatarul a depus şi diferenţa de preţ până la preţul de adjudecare, eliberându'i'se c+itanţa nr.
_________, ţinându'se cont şi de suma de 1@9 din preţul de începere al licitaţiei depusă anterior.
%stăzi, după ac+itarea sumei, cumpărătorul a intrat în posesia culturii de "râu cumpărate, urmând a i se
elibera acestuia certificat de adjudecare.
8icitaţia a început la orele _______ şi s'a terminat la orele _________.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în patru exemplare, din care câte unul a fost înmânat creditorului,
debitorului şi adjudecatarului, iar unul se va depune în dosarul execuţional, acesta fiind semnat de toate
persoanele prezente fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
Creditor,
"ebitor,
#d.udecatar,
,9,+,+ Model orientativ de certificat de ad.udecare a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de
rădăcini
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ _____________
C!%I@IC#% " #"/)"C#!
emis astă-i, ___________
,rin prezentul se atestă faptul că numitul ____________________, domiciliat în _________, str.
________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, posesor al 4.?./.? seria ______, nr. ___________, eliberată
de ________ la data de ___________, având :, ____________a fost declarat ad.udecatar la termenul de
licitaţie publică din data de ___________, desfăşurată la târ"ul din localitatea ________________, asupra
culturii de "râu aflată pe sola/tarlaua _____________, parcela _________, din localitatea ___________,
judeţul _________, în suprafaţă de ______ +a, adjudecată cu preţul de ___________leiA
onform dispoziţiilor art. /62 alin. * . pr. civ., adjudecatarul a depus preţul inte"ral de adjudecare a
bunurilor, astfel7
> la data de ___________, suma de _________lei, reprezentând 1@9 din preţul de începere a licitaţieiA
> la data de ___________, suma de _________lei, reprezentând diferenţa de preţ a bunurilor adjudecate.
%cest certificat constituie dovada dreptului de proprietate a adjudecatarului ____________________,
asupra culturii de "râu aflată pe sola/tarlaua _____________, parcela _________, din localitatea
___________, judeţul _________, în suprafaţă de ______ +a.
,rezentul certificat s'a întocmit în două exemplare, din care, un exemplar va fi înmânat adjudecatarului
şi unul se va depune la dosarul de executare.
xecutor .udecătoresc,
,9?+,+ Model orientativ de proces7verbal de preluare a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de
rădăcini în contul creanţei
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ _____________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ___________
Subsemnatul ________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel ___________,
cu sediul în _________, str. ___________ nr. ____,ap.____, judeţul ____________________,
%vând în vedere cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul
în ______________, str. __________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, admisă prin
înc+eierea din data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de
executare silită împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în
____________________, str. _________________ nr. ____, ap.____, judeţul ________, precum şi
înc+eierea din data de ________ a #udecătoriei ___________, prin care s'a încuviinţat executarea silită
privind plata sumei de _______ lei, cu titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ________ lei, cu titlu de
c+eltuieli de judecată, conform titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ____________,
%stăzi, ______________, în conformitate cu dispoziţiile art. /62 alin. 2 raportate la art. /(* .
pr. civ., însoţit de către creditorul ___________, ne'am deplasat în localitatea _________, sola/tarlaua
_____________, parcela _________, unde, în prezenţa debitorului ___________ şi a administratorului'
sec+estru ____________________, posesor al 4.?./.? seria ______, nr. ___________, eliberată de
________ la data de ___________, numit conform dispoziţiilor art. /62 alin. 2 raportate la art. /*= alin. 1 .
pr. civ., prin procesul'verbal de sec+estru întocmit de executorul judecătoresc ____________________, la
data de ___________, am verificat starea culturii de "râu sec+estrate la acel termen şi am constatat faptul că
aceasta nu a fost deteriorată, înstrăinată sau distrusă, motiv pentru care se poate efectua procedura de licitaţie
publică, eliberându'i'se administratorului'sec+estru c+itanţă de primire.
%nterior termenului de licitaţie s'a constatat că la prezentul dosar de executare a fost depusă o cerere
scrisă din partea creditorului care doreşte să preia cultura de "râu sec+estrată în contul creanţei.
8a orele _____, la târ"ul din localitatea ________, în prezenţa primarului din comuna ________, a
debitorului, creditorului şi a unui număr mare de persoane, s'a dat citire anunţurilor şi publicaţiilor de
vânzare, conform dispoziţiilor art. /62 alin. 2 raportate la art. /(2 alin. 1 . pr. civ., cultura de "râu
fiind oferită la vânzare prin 0 stri"ări succesive.
Se constată că nicio persoană prezentă nu este interesată de a participa la procedura de licitaţie.
,rezenta licitaţie este ce'a de'a treia la care nu s'a prezentat niciun cumpărător.
,rin urmare, având în vedere că nici la acest termen nu s'a prezentat niciun cumpărător, însă creditorul,
prin cererea formulată la data de ___________, a arătat că este de acord să preia cultura de "râu aflată pe
sola/tarlaua _____________, parcela _________, din localitatea ___________, judeţul _________, în
suprafaţă de ______+a, în contul creanţei, la preţul de ________ lei stabilit în anunţurile şi publicaţiile de
vânzare, în conformitate cu dispoziţiile art. /62 alin. 2 raportate la art. //2 alin. 1 . pr. civ., se declară
adjudecatar ____________________, sin"urul creditor urmăritor din prezentul dosar de executare, posesor al
4.?./.? seria _________ nr. ___________, eliberată de ________ la data de ___________, pentru preţul de
________ lei.
,otrivit dispoziţiilor art. /62 alin. 2 raportate la art. //2 alin. 1 teza a doua . pr. civ., la termenul de
astăzi creditorul adjudecatar a depus şi diferenţa de preţ până la preţul de adjudecare, în sumă de ________
lei, căruia i s'a eliberat c+itanţa nr. __________
%stăzi, după ac+itarea sumei, creditorul a intrat în posesia culturii de "râu aflată pe sola/tarlaua
_____________, parcela _________, din localitatea ___________, judeţul _________, în suprafaţă de
______+a, urmând a i se elibera acestuia certificat de adjudecare, conform dispoziţiilor art. /62 alin. 2
raportate la art. //0 alin. 1 . pr. civ.
8icitaţia a început la orele _______ şi s'a terminat la orele _________.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în trei exemplare, din care câte unul a fost înmânat creditorului'
adjudecatar şi debitorului, iar unul se va depune în dosarul execuţional, acesta fiind semnat de toate persoa'
nele prezente fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
Creditor7ad.udecatar,
"ebitor,
,9*+,+ Model orientativ de proces7verbal de încuviinţare a v1n-ării fructelor neculese şi a
recoltelor prinse de rădăcini de către administratorul7sec2estru
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel ___________,
cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea formulată de administratorul'sec+estru _____________, cu domiciliul/sediul în
___________, str. _______________ nr. ____, judeţul __________, prin care solicită ca cultura de "râu
aflată pe sola/tarlaua _____________, parcela _________, din localitatea ___________, judeţul _________,
în suprafaţă de ______ +a, sec+estrată prin procesul'verbal din data de __________, de către executorul
judecătoresc ______________ să fie vândută de către el, numitului ____________, cu domiciliul în
________________, str. _________________ nr. ____, judeţul __________, care i'a făcut următoarea ofertă
_________ şi care s'a an"ajat să plătească preţul pe loc, întrucât această cultură este supusă de"radării dacă
nu este recoltată ur"ent, în baza art. /62 alin. = pct. 1 . pr. civ., încuviinţăm ca administratorul'sec+estru să
valorifice el însuşi cultura de "râu sec+estrată până la data de _____________, însă numai după înştiinţarea
creditorului şi a debitorului.
&n conformitate cu dispoziţiile art. /62 alin. / . pr. civ., dacă până la data de ________ administratorul'
sec+estru nu consemnează preţul oferit la dispoziţia executorului judecătoresc se va fixa termen pentru
vânzarea la licitaţie publică a culturii de "râu sec+estrate a debitorului.
,rocesul'verbal a fost înc+eiat în trei exemplare, câte unul se va comunica creditorului şi debitorului, iar
unul se va depune la dosarul de executare silită.
xecutor .udecătoresc,
,9>+,+ Model orientativ de înc2eiere prin care se înregistrea-ă cererea şi se dispune desc2iderea
dosarului de urmărire silită a veniturilor unui bun imobil
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
$'C3I!#
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii de urmărire silită a veniturilor unui bun imobil, formulată de creditorul
_________________, cu domiciliul/sediul în __________, str. ____________ nr._____, ap.____, judeţul
________ împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în __________________, str.
_________________ nr. ____, judeţul ________.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor comunicate, reţine următoarele7
,rin cererea de urmărire silită formulată la data de _____________, creditorul ____________ a solicitat
înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare silită împotriva debitorului ____________ urmând
ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la urmărirea silită a veniturilor obţinute cu titlul
de c+irie ale imobilului situat în _______________, str. _______________ nr. ____, judeţul
___________înscris în .!. nr. _________, a localităţii ______________ nr. topo"rafic/cadastral _________,
proprietatea debitorului şi înc+iriat numitului ______________.
&n motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în
titlul executoriu.
ererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. /66 alin. ), art. 2@@ alin. 1 raportate la art. ((0 . pr.
civ.
8a cererea de executare silită formulată de către creditor s'a ataşat titlul executoriu în ori"inal, constând
în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________,
definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____ a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi
#ustiţie ________________.
%nalizând înscrisurile depuse de creditor, apreciem că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 2@@ .
pr. civ., întrucât cererea creditorului întruneşte condiţiile prevăzute de le"e şi este de competenţa acestui
executor judecătoresc, având în vedere că imobilul debitorului se află în circumscripţia aceleiaşi curţi de apel
în care îşi are sediul 4iroul executorului judecătoresc sesizat de creditor.
3e asemenea, creditorul deţine un titlu executoriu valabil, ce conţine o creanţă certă, lic+idă şi exi"ibilă,
în conformitate cu prevederile art. (() .pr.civ.
,rin urmare, întrucât nu există niciun impediment la executare, în baza art. 2@@ coroborat cu art. ((*
alin. 1 .pr.civ., urmează să admită cererea formulată de creditor ca fiind întemeiată şi, în consecinţă, să
dispună înre"istrarea cererii de executare silită în re"istrul "eneral şi desc+iderea dosarului de executare silită
nr. ______/_____ împotriva debitorului __________________ cu domiciliul/sediul în _________________,
str. __________ nr. _____, ap.______, judeţul ________.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
%dmite cererea de urmărire silită a veniturilor obţinute cu titlul de c+irie ale imobilului situat în
_______________, str. _______________ nr. ____, ap.____, judeţul ___________ înscris în .!. nr.
_________, a localităţii ____________ nr. topo"rafic/cadastral _______ formulată de creditorul
______________, cu domiciliul/sediul în _______________, str. _____________ nr. ____, ap.____, judeţul
________.
3ispune înre"istrarea cererii în re"istrul "eneral şi desc+iderea dosarului de executare silită nr.
______/_____ împotriva debitorului ________________, cu domiciliul/sediul în _________________, str.
__________ nr. ____________, judeţul ________ în baza titlului executoriu, constând în sentinţa
civilă/penală nr. ____/_____ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel ______, definitivă prin decizia
civilă/penală nr. _____/_____ a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ____________.
,rezenta înc+eiere se comunică creditorului.
!ără cale de atac.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
,9C+,+ Model orientativ de adresă prin care se comunică creditorului înc2eierea privind
înregistrarea cererii şi desc2iderea dosarului de urmărire silită a veniturilor unui bun imobil
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ _________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în ______________, str+ _____________ nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
Bă aducem la cunoştinţă că cererea dumneavoastră prin care aţi solicitat declanşarea procedurii de
urmărire silită a veniturilor obţinute cu titlul de c+irie ale imobilului situat în _______________, str.
_______________ nr. ____, judeţul ___________înscris în .!. nr. _________, a localităţii ____________
nr. topo"rafic/cadastral _______ împotriva debitorului ____________________ cu domiciliul/sediul în
________________str. ____________________nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a fost admisă prin
înc+eierea din data de ___________, astfel încât, în conformitate cu dispoziţiile art. ((* alin. ) . pr. civ., vă
comunicăm această înc+eiere.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
,96+,+ Model orientativ de cerere prin care se solicită instanţei de executare încuviinţarea
urmăririi silite a veniturilor unui bun imobil
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
__________, str+ ________ nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
/udecătoria ____________________,
Subsemnatul ________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel ___________,
cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, prin prezenta vă solicit
$ncuviinţarea urmăririi silite a veniturilor unui bun imobil
împotriva debitorului ____________________, cu domiciliul/sediul în ____________, str. ________ nr.
____, ap. ___, judeţul __________.
$n fapt, prin cererea înre"istrată la sediul biroului nostru, la data de _________, creditorul __________
cu domiciliul/sediul în _____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul __________ a solicitat
executarea silită a debitorului urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la
urmărirea silită a veniturilor obţinute cu titlul de c+irie ale imobilului situat în _______________, str.
_______________ nr. ____, judeţul ___________înscris în .!. nr. _________, a localităţii ____________
nr. topo"rafic/cadastral _______, proprietatea debitorului şi înc+iriat numitului ______________, în baza
titlului executoriu, constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii
de %pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei
urţi de asaţie şi #ustiţie___________, prin care debitorul a fost obli"at să'i plătească suma de
___________ lei, cu titlu de despă"ubiri şi suma de ___________ lei, c+eltuieli de judecată, deoarece nu
şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în titlul executoriu.
,rin înc+eierea din data de _______ am admis cererea creditorului, am dispus înre"istrarea acesteia şi
desc+iderea dosarului de executare silită, întrucât am apreciat că sunt întrunite toate condiţiile prevăzute de
le"e pentru declanşarea urmăririi silite a veniturilor unui bun imobil, astfel, vă ro" să admiteţi cererea, să
dispuneţi încuviinţarea executării silite şi autorizarea creditorului pentru a trece la executarea silită a
obli"aţiei cuprinse în titlul executoriu menţionat prin urmărirea silită a veniturilor obţinute cu titlul de c+irie
ale imobilului situat în _______________, str. _______________ nr. ____, judeţul ___________înscris în
.!. nr. _________, a localităţii ____________ nr. topo"rafic/cadastral _______, proprietatea debitorului.
$n drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 2@@ coroborate cu art. ((= alin. 1 . pr. civ.
%nexăm, în copie certificată pentru conformitate cu ori"inalul7 cererea formulată de către creditor, titlul
executoriu, înc+eierea prin care s'a admis înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare silită şi
dovada ac+itării taxei judiciare de timbru şi timbrul judiciar.
xecutor .udecătoresc,
,,9+,+ Model orientativ de înc2eiere de numire a unui administrator7sec2estru
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"O&#! nr+ ____________
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol se află cererea formulată de creditorul ________________, cu domiciliul/sediul în
________________, str. _______________ nr. ____,ap.____, judeţul ________, în contradictoriu cu
debitorul ______________, cu domiciliul/sediul în _______________, str. ____________ nr. ____, ap.
____, judeţul _______________, de numire a unui administrator'sec+estru asupra imobilului situat în
_______________, str. __________________ nr. ____, judeţul _______________, înscris în .!.
nr._____________, a localităţii __________ nr. topo"rafic/cadastral _______.
,rocedura de citare este le"al îndeplinită.
S'a făcut referatul, după care,
Se prezintă creditorul, personal şi debitorul, personal.
reditorul, personal _________________ solicită admiterea cererii aşa cum a fost formulată şi numirea
sa în calitate de administrator'sec+estru pentru următoarele considerente
________________________________________.
3ebitorul, personal __________________ este de acord cu admiterea cererii formulate de către creditor.

4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor şi lucrărilor dosarului reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită formulată la data de _____________, creditorul ____________ a solicitat
înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare împotriva debitorului ____________, urmând ca,
după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la urmărirea silită a veniturilor obţinute cu titlul de
c+irie ale imobilului situat în _______________, str. _______________ nr. ____, judeţul
___________înscris în .!. nr. _________, a localităţii ____________ nr. topo"rafic/cadastral _______,
proprietatea debitorului şi înc+iriat numiţilor ______________.
&n motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în
titlul executoriu.
,rin înc+eierea din data de _______ s'a dispus înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare
silită împotriva debitorului __________________, iar prin înc+eierea din data de __________ a
#udecătoriei___________, s'a încuviinţat executarea silită privind plata sumei de _______ lei cu titlu de
despă"ubiri şi plata sumei de ________ lei cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform titlului executoriu
constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de
%pel_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____ a $ribunalului/urţii de %pel/ &naltei
urţi de asaţie şi #ustiţie _____________ plus c+eltuieli de executare, prin urmărirea silită a veniturilor
obţinute cu titlul de c+irie ale imobilului situat în _______________, str. _______________ nr. ____, judeţul
_________, înscris în .!. nr. _________, a localităţii ____________ nr. topo"rafic/cadastral _______,
proprietatea debitorului.
%nalizând actele dosarului şi având în vedere susţinerile părţilor, rezultă în mod neec+ivoc că imobilul
situat în _______________, str. _____________ nr. ____, judeţul ___________înscris în .!. nr. _________,
a localităţii ____________ nr. topo"rafic/cadastral _______, este compus din mai multe apartamente şi spaţii
comerciale, iar acestea sunt înc+iriate la diverse persoane, în baza unor contracte diferite, ce au clauze şi
termene diferite şi ţinând cont şi de cererile părţilor, apreciem că sunt îndeplinite dispoziţiile art. 2@1 alin. 1
. pr. civ., astfel urmează să admitem cererea creditorului şi să'l numim administrator'sec+estru al imobilului
descris mai sus.
&n baza art. 2@) . pr. civ., i s'a adus la cunoştinţă administratorului'sec+estru toate drepturile şi
obli"aţiile sale, precum şi faptul că în termen de )* de ore de la încasarea oricăror sume de bani să le
consemneze la 4anca ___________, în contul _____________, iar recipisele să le remită de îndată
executorului judecătoresc.
&n conformitate cu dispoziţiile art. 2@1 alin. 0 . pr. civ., urmează să fixăm o remuneraţie lunară
administratorului'sec+estru în cuantum de ______ lei, care urmează a fi plătită după descărcarea dată de
executorul judecătoresc.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
%dmite cererea formulată de creditorul __________, cu domiciliul/sediul în ________________, str.
_______________ nr. ____, ap.____, judeţul ________.
3ispune numirea creditorului ______________ în calitatea de administrator'sec+estru al imobilului
situat în ____________, str. __________ nr. ____, judeţul _______________, înscris în .!.
nr._____________, a localităţii ____________ nr. topo"rafic/cadastral _______, proprietatea debitorului
____________, cu domiciliul/sediul în ____________, str. _________________ nr. ____, judeţul ________.
!ixează administratorului'sec+estru o remuneraţie lunară în cuantum de ______lei care urmează a fi
plătită după descărcarea dată de executorul judecătoresc.
,rezenta înc+eiere poate fi atacată cu contestaţie la executare la #udecătoria________________, în
termen de = zile de la comunicare.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
,,?+,+ Model orientativ de înc2eiere de revocare a administratorului7sec2estru
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol se află cererea formulată de creditorul ________________, cu domiciliul/sediul în
________________ str. _______________ nr. ____, ap._____, judeţul ________, în contradictoriu cu
debitorul ______________, cu domiciliul/sediul în _______________, str. ____________ nr. ____, ap.
____, judeţul _______________, de revocare a administratorului'sec+estru asupra imobilului situat în
_______________, str. __________________ nr. ____, judeţul _______________, înscris în .!.
nr._____________, a localităţii __________ nr. topo"rafic/cadastral _______.
,rocedura de citare este le"al îndeplinită.
S'a făcut referatul cauzei, după care,
Se prezintă creditorul, personal şi debitorul, personal.
reditorul, personal _________________ solicită admiterea cererii aşa cum a fost formulată şi
revocarea administratorului'sec+estru pentru următoarele considerente
________________________________________.
3ebitorul, personal __________________ este de acord cu admiterea cererii formulate de către creditor.

4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor şi lucrărilor dosarului, reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită formulată la data de _____________, creditorul ____________ a solicitat
înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare împotriva debitorului ____________, urmând ca,
după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la urmărirea silită a veniturilor obţinute cu titlul de
c+irie ale imobilului situat în _______________, str. _______________ nr. ____, judeţul
___________înscris în .!. nr. _________, a localităţii ____________ nr. topo"rafic/cadastral
_______, proprietatea debitorului şi înc+iriat numiţilor ______________.
&n motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în
titlul executoriu.
,rin înc+eierea din data de _______ s'a dispus înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare
silită împotriva debitorului __________________, iar prin înc+eierea din data de ________ a #udecătoriei
___________ s'a încuviinţat executarea silită privind plata sumei de _______ lei, cu titlu de despă"ubiri şi
plata sumei de ________lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform titlului executoriu constând în sentinţa
civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel_________, definitivă prin
decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
_____________, plus c+eltuieli de executare, prin urmărirea silită a veniturilor obţinute cu titlul de c+irie ale
imobilului situat în _______________, str. _______________ nr. ____, judeţul ___________înscris în .!.
nr. _________, a localităţii ____________ nr. topo"rafic/cadastral _______, proprietatea debitorului.
,rin înc+eierea din data de _________, emisă de executorul judecătoresc _____________, numitul
_____________ cu domiciliul/sediul în _________________, str. ___________ nr. __, ap. ___, judeţul
____________ a fost numit în calitate de administrator'sec+estru al imobilului situat în _______________,
str. _______________ nr. ____, judeţul _______________, înscris în .!. nr._____________, a localităţii
____________ nr. topo"rafic/cadastral _______, proprietatea debitorului.
&n această calitate numitul _____________ a încasat lunar toate c+iriile imobilului, însă nu a plătit
impozitele şi taxele locale şi nici utilităţile de mai bine de trei luni, astfel încât acesta nu şi'a îndeplinit
obli"aţiile prevăzute în art. 2@) . pr. civ. şi, prin urmare, s'a solicitat revocarea şi numirea unei alte
persoane în această funcţie.
%nalizând actele dosarului, rezultă în mod neec+ivoc că imobilul situat în _______________, str.
_____________ nr. ____, judeţul ___________înscris în .!. nr. _________, a localităţii ____________ nr.
topo"rafic/cadastral _______, este compus din mai multe apartamente şi spaţii comerciale, a fost dat în
administrare numitului _____________ care a încasat lunar toate c+iriile imobilului, însă nu a plătit
impozitele şi taxele locale aferente acestuia şi nici utilităţile de mai bine de trei luni, astfel încât acesta nu şi'
a îndeplinit obli"aţiile prevăzute în art. 2@) . pr. civ. şi, prin urmare, se impune revocarea acestuia şi
înlocuirea cu numitul ____________, cu domiciliul/sediul în _________________, str. ___________ nr. ___,
ap. ___, judeţul ___________.
&n baza art. 2@) . pr. civ., i s'a adus la cunoştinţă noului administrator'sec+estru toate drepturile şi
obli"aţiile sale, precum şi faptul că în termen de )* de ore de la încasarea oricăror sume de bani să le
consemneze la 4anca ___________, în contul _____________, iar recipisele să le remită de îndată
executorului judecătoresc.
&n conformitate cu dispoziţiile art. 2@1 alin. 0 . pr. civ., urmează să fixăm o remuneraţie lunară
administratorului'sec+estru în cuantum de ______ lei, care urmează a fi plătită după descărcarea dată de
executorul judecătoresc.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
%dmite cererea formulată de creditorul __________, cu domiciliul/sediul în ________________, str.
_______________ nr. ____, judeţul ________.
3ispune revocarea numitului ______________ din calitatea de administrator'sec+estru al imobilului
situat în ____________, str. __________ nr. ____, judeţul _______________, înscris în .!.
nr._____________, a localităţii ____________ nr. topo"rafic/cadastral _______, proprietatea debitorului
____________, cu domiciliul/sediul în ____________ str. _________________ nr. ____, ap.____,
judeţul ________.
3ispune înlocuirea administratorului'sec+estru cu numitul ____________ cu domiciliul/sediul în
_________________, str. ___________ nr. ____, ap. ___, judeţul ___________.
!ixează noului administratorului'sec+estru o remuneraţie lunară în cuantum de ______lei care urmează
a fi plătită după descărcarea dată de executorul judecătoresc.
,rezenta înc+eiere poate fi atacată cu contestaţie la executare la #udecătoria _____________, în termen
de = zile de la comunicare.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
,,6+?+ Model orientativ de cerere formulată de executorul .udecătoresc privind conexarea
urmăririlor silite ale veniturilor unui bun imobil
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________

Către
/udecătoria _______________,
Subsemnatul ____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, formulez
Cerere de conexare
a dosarelor execuţionale nr. ________________________ şi nr. ________________________.
$n fapt, dosarul execuţional nr. ______________ se află pe rolul biroului nostru, cu sediul indicat în
antet, iar dosarul execuţional nr. _______________se află pe rolul executorului judecătoresc
____________________cu sediul în ___________________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul
_________.
&n ambele dosare execuţionale se urmăresc veniturile imobilului situat în _______________, str.
__________________ nr. ____, judeţul _______________, înscris în .!. nr. ___________, a localităţii
____________ nr. topo"rafic/cadastral _______, proprietatea debitorului ______________ cu
domiciliul/sediul în ___________________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere dispoziţiile art. 2@0 raportate la art. (=0 alin. 1 . pr. civ., vă ro" să dispuneţi conexarea
celor două executări în favoarea biroului nostru, urmând ca executorul judecătoresc
_____________________ să facă o sin"ură executare silită.
3e asemenea, vă ro" să vă pronunţaţi asupra c+eltuielilor de executare efectuate până în momentul
conexării, să dispuneţi trimiterea dosarelor conexate la sediul biroului nostru şi să desemnaţi un sin"ur
administrator'sec+estru al imobilului indicat mai sus, în persoana numitului _______________, care prezintă
cele mai multe "aranţii.
$n drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 2@0 raportate la art. (=0 alin. 1') . pr. civ.
%nexez la prezenta cerere, copii de pe actele de executare efectuate în cele două dosare indicate mai sus,
precum şi dovada ac+itării taxei judiciare de timbru în sumă de ________ lei şi timbrul judiciar în valoare de
________ lei.

xecutor .udecătoresc,

,,D+,+ Model orientativ de adresă privind notarea urmăririi silite a veniturilor unui bun imobil în
cartea funciară
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ ___________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
______________________,
%vând în vedere că cererea de executare silită formulată de creditorul __________________________,
cu domiciliul/sediul în _______________, str. ____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul
__________, împotriva debitorului ____________________, cu domiciliul/sediul în ______________, str.
__________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a fost admisă prin înc+eierea din data de
___________ a #udecătoriei ____________, vă ru"ăm ca, în conformitate cu dispoziţiile art. 2@* alin. ) .
pr. civ., să faceţi notarea urmăririi silite a veniturilor imobilului identificat prin .!. nr. ________________ a
comunei/oraşului/municipiului _____________ şi nr. cadastral al parcelei ____ situată în ____________, str.
___________ nr. ___, ap. ___, judeţul ____________________, în cartea funciară.
%nexăm la prezenta adresă o copie certificată de pe înc+eierea #udecătoriei ____________
u respect,
xecutor .udecătoresc,
,?=+,+ Model orientativ de listă de inventariere a bunurilor ale căror venituri sunt urmărite
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
5istă de inventariere
a bunurilor situate în localitatea ___________, str+ ____________,
nr+ _____, .udeţul _____________
I+ 8unuri imobile
9+ _____________________________________________________,
,+______________________________________________________,
?+______________________________________________________,
II+ 8unuri mobile
9+ Prima încăpere __________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________+
,+ # doua încăpere__________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________+
?+ # treia încăpere__________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________+
*+ # patra încăpere__________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________+
$ntocmit,
xecutor .udecătoresc,
,?9+,+ Model orientativ de proces7verbal de predare a imobilului urmărit administratorului7
sec2estru
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"O&#! nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea de urmărire silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul
în ______________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, admisă prin înc+eierea din
data de _______, prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de executare silită
împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în ______________, str.
_________________ nr. ____, judeţul ________, precum şi înc+eierea din data de __________ a
#udecătoriei ___________, prin care s'a încuviinţat urmărirea silită a veniturilor obţinute cu titlu de c+irie ale
imobilului situat în _______________, str. _______________ nr. ____, judeţul ___________, înscris în .!.
nr. _________, a comunei/oraşului/municipiului _____________ şi nr. cadastral al parcelei __________,
privind plata sumei de _______ lei, cu titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ________lei, cu titlu de
c+eltuieli de judecată, plus c+eltuieli de executare, în baza titlului executoriu constând în sentinţa
civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin
decizia civilă/penală nr. _____/_____ a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
_____________, şi având în vedere înc+eierea nr. _____ din data de ___________, prin care s'a admis
cererea creditorului şi s'a dispus numirea acestuia în calitate de administrator'sec+estru al imobilului situat în
_______________, str. __________________ nr. ____, judeţul _______________, înscris în .!.
nr._____________, a comunei/oraşului/municipiului _____________ şi nr. cadastral al parcelei __________,
proprietatea debitorului,
%stăzi, _________, orele ______, împreună cu administratorul'sec+estru ___________ ne'am deplasat
în localitatea _________________, str. _________________ nr. ____, judeţul ________ la adresa imobilului
asupra căruia s'a încuviinţat urmărirea silită, în vederea predării lui administratorului'sec+estru, conform
dispoziţiilor art. 2@= alin. 1 . pr. civ.
8a faţa locului se află şi debitorul ____________, căruia prezentându'i'se scopul vizitei noastre declară
că este de acord cu predarea imobilului administratorului'sec+estru.
&n imobil s'au identificat următoarele bunuri mobile _____________________________
_____________________________________________________________, care împreună cu imobilul şi cu
dependinţele aferente, au fost predate pe baza inventarului întocmit în prealabil, administratorului'sec+estru.
&n conformitate cu dispoziţiile art. 2@= alin. ) . pr. civ., urmează să înştiinţăm c+iriaşii imobilului că
începând cu data de _________, c+iria se va plăti direct administratorului' sec+estru.
,otrivit art. 2@= alin. 0 . pr. civ., constatăm că imobilul situat în _______________, str.
__________________ nr. ____, judeţul ____________, înscris în .!. nr. _____________, a
comunei/oraşului/municipiului _________ şi nr. cadastral al parcelei __________, proprietatea debitorului,
împreună cu bunurile mobile consemnate în lista de inventar ataşată la prezentul proces'verbal şi cu
dependinţele aferente, azi data de ______, au fost predate administratorului'sec+estru ________________,
drept pentru care am înc+eiat prezentul proces'verbal în trei exemplare, câte unul fiind predat
administratorului'sec+estru şi debitorului, iar cel de'al treilea s'a depus la dosarul de executare silită, fiind
semnat fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
#dministrator7sec2estru,
,?,+,+ Model orientativ de adresă către organele de poliţie<.andarmerie<alţi agenţi ai forţei publice
prin care se solicită spri.inul pentru a înlătura împotrivirea debitorului la predarea imobilului supus
urmăririi silite administratorului7sec2estru
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
Poliţia</andarmeria ______________________,
%vând în vedere că cererea de executare silită formulată de creditorul __________________________,
cu domiciliul/sediul în ________________, str. ____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul
__________, împotriva debitorului ____________________, cu domiciliul/sediul în ______________, str.
______________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a fost admisă prin înc+eierea din data de
___________, a #udecătoriei ____________, iar prin înc+eierea din data de ________ emisă de către
executorul judecătoresc __________________a fost numit administrator'sec+estru al imobilului situat în
______________, str. _________ nr. ____, judeţul ____________, înscris în .!. nr._____________, a
comunei/oraşului/municipiului _________ şi nr. cadastral al parcelei __________, creditorul
________________, vă ru"ăm ca, în conformitate cu dispoziţiile art. 2@= alin. 1 teza a ??'a . pr. civ. să
dele"aţi doi lucrători din aparatul dumneavoastră, în data de __________, orele ________, să îl însoţească
pe executorul judecătoresc _____________________ în localitatea ______________, str.
_________________ nr. ____,ap.____, judeţul __________ la adresa imobilului indicat mai sus, în vederea
predării acestuia administratorului'sec+estru, întrucât debitorul refuză în mod cate"oric predarea imobilului.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
,??+,+ Model orientativ de înştiinţare adresată c2iriaşilor, arendaşilor sau altor persoane care au
contracte de exploatare a imobilului de a plăti în viitor c2iriile, aren-ile sau alte venituri ale imobilului
administratorului7sec2estru
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în _______________, str+ _______________ nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
%vând în vedere că cererea de urmărire silită a veniturilor unui bun imobil, formulată de creditorul
________________, cu domiciliul/sediul în ______________, str. __________________ nr. ____, ap. ____,
judeţul __________, a fost încuviinţată prin înc+eierea din data de _________ a #udecătoriei___________,
iar prin înc+eierea din data de ________ emisă de biroul nostru a fost numit administrator'sec+estru al
imobilul situat în ______________, str. _________ nr. ____, judeţul ____________, înscris în .!. nr.
__________ a comunei/oraşului/municipiului _________ şi nr. cadastral al parcelei __________, creditorul
_____________, în conformitate cu dispoziţiile art. 2@= alin. ) . pr. civ., vă comunic prezenta
$nştiinţare
prin care vă aduc la cunoştinţă că toate veniturile imobilului situat în ______________, str. _________
nr. ____, judeţul ____________, înscris în .!. nr._____________, a comunei/oraşului/municipiului
_________ şi nr. cadastral al parcelei __________, proprietatea debitorului __________, cu domiciliul/sediul
în ______________, str. __________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, sunt sec+estrate şi
începând cu data de __________, c+iria în sumă de ________lei pe care o datoraţi acestuia, în baza
contractului nr. ________ urmează să o plătiţi direct administratorului'sec+estru _____________, cu
domiciliul/sediul în _____________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________.
,entru detalii vă ru"ăm să vă prezentaţi la sediul biroului nostru, zilnic între orele_____'_______.
u respect,

xecutor .udecătoresc,
,?*+,+ Model orientativ de înc2eiere emisă de executorul .udecătoresc de înlocuire a
administratorului7sec2estru
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol se află cererea de înlocuire a administratorului'sec+estru asupra imobilului situat în
_______________, str. __________________ nr. ____, judeţul _______________, înscris în .!.
nr._____________.
!ără citarea părţilor
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor şi lucrărilor dosarului, reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită formulată la data de _____________, creditorul ____________ a solicitat
înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare împotriva debitorului ____________, urmând ca,
după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la urmărirea silită a veniturilor obţinute cu titlul de
c+irie ale imobilului situat în _______________, str. _______________ nr. ____, judeţul
___________înscris în .!. nr. _________ a comunei/oraşului/municipiului _________ şi nr. cadastral al
parcelei __________, proprietatea debitorului şi înc+iriat numiţilor ______________.
&n motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în
titlul executoriu.
,rin înc+eierea din data de _______ s'a dispus înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare
silită împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în ____________________, str.
_________________ nr. ____, judeţul ________, iar prin înc+eierea din data de _________ a
#udecătoriei___________, s'a încuviinţat executarea silită privind plata sumei de _______ lei cu titlu de
despă"ubiri şi plata sumei de ________ lei cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform titlului executoriu
constând în sentinţa civilă/penală nr. _____/_____ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________,
definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi
#ustiţie _____________, plus c+eltuieli de executare, prin urmărirea silită a veniturilor obţinute cu titlul de
c+irie ale imobilului situat în _______________, str. _______________ nr. ____, judeţul ___________
înscris în .!. nr. _________, a comunei/oraşului/municipiului _________ şi nr. cadastral al parcelei
__________, proprietatea debitorului.
8a data de __________, prin înc+eierea nr. _____ emisă de executorul judecătoresc _____________a
fost numit administrator'sec+estru al imobilului indicat mai sus numitul _____________, cu domiciliul în
_________________, str. _________________ nr. ____, judeţul ________.
%dministratorul'sec+estru nu a cerut, în termen de 1@ zile de la comunicarea înc+eierii de numire,
predarea imobilului arătat mai sus -refuză în mod expres această însărcinare., astfel încât în baza art. 2@=
alin. ( . pr. civ., urmează să dispunem înlocuirea acestuia cu numitul______________, cu domiciliul în
______________, str. _________________ nr. ____, ap.___, judeţul ________.
&n baza art. 2@) . pr. civ., i s'a adus la cunoştinţă noului administratorului'sec+estru toate drepturile şi
obli"aţiile sale, precum şi faptul că în termen de )* de ore de la încasarea oricăror sume de bani să le
consemneze la 4anca ___________, în contul _____________, iar recipisele să le remită de îndată
executorului judecătoresc.
&n conformitate cu dispoziţiile art. 2@1 alin. ) . pr. civ., urmează să fixeze o remuneraţie lunară
administratorului'sec+estru de ______ lei, care urmează a fi plătită după descărcarea dată de executorul
judecătoresc.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
3ispune înlocuirea numitului ______________ din calitatea de administrator'sec+estru al imobilului
situat în _______________, str. __________________ nr. ____, judeţul _______________, înscris în .!.
nr._____________, a comunei/oraşului/municipiului _________ şi nr. cadastral al parcelei _______,
proprietatea debitorului ____________, cu domiciliul/sediul în ________________, str.
_________________ nr. ____, ap.____, judeţul ________, cu numitul ______________, cu domiciliul în
_______________, str. __________ nr. ____, ap.____, judeţul ________.
!ixează noului administrator'sec+estru o remuneraţie lunară de ______ lei, care urmează a fi plătită
după descărcarea ce se va da de executorul judecătoresc.
,rezenta înc+eiere poate fi atacată cu contestaţie la executare la #udecătoria________________, în
termen de = zile de la comunicare.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
,?C+,+ Model orientativ de proces7verbal întocmit de executorul .udecătoresc prin care se dispune
ca o parte din veniturile imobilului să fie folosite de debitor pentru întreţinerea sa şi a familiei sale
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul _________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea formulată de debitorul ____________________, cu domiciliul în _________,
str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, prin care solicită ca )@ 9 din veniturile imobilului
urmărit, situat în _______________, str. __________________ nr. ____, judeţul ____________, înscris în
.!. nr._____________, a comunei/oraşului/municipiului _________ şi nr. cadastral al parcelei _______, să'i
fie atribuite pentru întreţinerea sa şi a familiei sale pe toată durata urmăririi,
&n urma verificărilor efectuate la ?nspectoratul $eritorial de Duncă al ________ şi văzând adresa nr.
_____ din data de ___________, eliberată de către %dministraţia !inanciară a _________, din care rezultă că
debitorul şi membrii familiei sale nu realizează alte venituri, în conformitate cu dispoziţiile art. 2@2 . pr.
civ., stabilim în favoarea debitorului o cotă de _____9 din venitul de ________ euro/lunar, încasat ca urmare
a înc+irierii imobilului indicat mai sus.
%ceastă cotă va fi plătită debitorului lunar, la data de ________ de către admi nistratorul'sec+estru
_______________, numit prin înc+eierea nr. ___ din data de ___________, urmând ca dovada plăţii acestor
sume să fie depusă la dosarul de executare.
&n conformitate cu dispoziţiile art. 2@2 raportat la art. 20) alin. ) . pr. civ., împotriva acestei măsuri, cei
interesaţi se pot adresa #udecătoriei ____________, în termen de 1= zile de la comunicare.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în patru exemplare, câte unul comunicându'se creditorului,
debitorului şi administratorului'sec+estru, iar unul se va depune la dosarul de executare silită.
xecutor .udecătoresc,
,?6+,+ Model orientativ de înc2eiere emisă de executorul .udecătoresc prin care administratorul7
sec2estru este descărcat de gestiune
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"O&#! nr+ ____________
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol se află cererea de descărcarea de "estiune a administratorului7sec2estru _______________
asupra imobilului situat în _______________, str. __________________ nr. ____, ap._____, judeţul
_______________, înscris în .!. nr._____________ a comunei/oraşului/municipiului _________ şi nr.
cadastral al parcelei _______.
!ără citarea părţilor
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor şi lucrărilor dosarului reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită formulată la data de _____________, creditorul ____________ a solicitat
înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare împotriva debitorului ____________, urmând ca,
după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la urmărirea silită a veniturilor obţinute cu titlul de
c+irie ale imobilului situat în _______________, str. ____________ nr. ____, judeţul _____ înscris în .!.
nr. ______, a comunei/oraşului/municipiului _________ şi nr. cadastral al parcelei _______, proprietatea
debitorului şi înc+iriat numiţilor ______________.
&n motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în
titlul executoriu.
,rin înc+eierea din data de _______ s'a dispus înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare
silită împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în ____________________, str.
_________________ nr. ____, judeţul ________, iar prin înc+eierea din data de __________ a #udecătoriei
___________ s'a încuviinţat executarea silită privind plata sumei de _______ lei cu titlu de despă"ubiri şi
plata sumei de ________ lei cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform titlului executoriu constând în sentinţa
civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel_________, definitivă prin
decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
___________, plus c+eltuieli de executare, prin urmărirea silită a veniturilor obţinute cu titlul de c+irie ale
imobilului situat în _______________, str. _______________ nr. ____, judeţul ___________înscris în .!.
nr. _________, a comunei/oraşului/municipiului _________ şi nr. cadastral al parcelei _______, proprietatea
debitorului.
,rin înc+eierea din data de __________ emisă de executorul judecătoresc _____________a fost numit
administrator'sec+estru al imobilului indicat mai sus numitul _____________, cu domiciliul în
_____________, str. ___________ nr. ____, judeţul ________.
8a data de __________, administratorul'sec+estru a prezentat o dare de seamă în faţa noastră, a
creditorului şi a debitorului, cu privire la veniturile încasate şi c+eltuielile efectuate, pe bază de documente
justificative, solicitând descărcarea de "estiune.
&n urma verificărilor făcute, calculele prezentate de administratorul'sec+estru sunt re"ulat întocmite şi
corespund realităţii, astfel încât, în conformitate cu dispoziţiile art. 2@6 alin. ) . pr. civ., urmează să
dispunem descărcarea de "estiune a acestuia.
%vând în vedere că administratorul'sec+estru fost descărcat de "estiune, în conformitate cu dispoziţiile
art. 2@6 alin. 0 . pr. civ., urmează a se plăti acestuia remuneraţia stabilită prin înc+eierea din data de
________, emisă de executorul judecătoresc _____________.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
3ispune descărcarea de "estiune a administratorului7sec2estru _______________ al imobilului situat
în _______________, str. __________________ nr. ____, ap.____, judeţul ______, înscris în .!.
nr.__________, a comunei/oraşului/municipiului _________ şi nr. cadastral al parcelei _______, proprietatea
debitorului ____________ cu domiciliul/sediul în __________________, str. ___________ nr. ____,
ap._____, judeţul ________.
3ispune plata remuneraţiei administratorului'sec+estru stabilită prin înc+eierea nr. _______ din data de
________, emisă de executorul judecătoresc _____________.
,rezenta înc+eiere poate fi atacată cu contestaţie la executare la #udecătoria ________________, în
termen de = zile de la comunicare.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
,?D+,+ Model orientativ de înc2eiere de încetare a urmăririi silite a veniturilor unui bun imobil
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii de încetare a urmăririi silite a veniturilor imobilului situat în
_______________, str. __________________ nr. ____, judeţul _______________, înscris în .!.
nr._____________ a comunei/oraşului/municipiului _________ şi nr. cadastral al parcelei _______,.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor dosarului, reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită formulată la data de _____________, creditorul ____________ a solicitat
înre"istrarea cererii de executare silită şi desc+iderea dosarului de executare împotriva debitorului
____________ urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la executarea silită a
acestuia, în oricare dintre modalităţile prevăzute de le"e.
,rin înc+eierea din data de _______ s'a dispus înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare
silită împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în ____________________, str.
_________________ nr. ____, judeţul ________, iar prin înc+eierea din data de __________a
#udecătoriei___________, s'a încuviinţat executarea silită privind plata sumei de _______ lei cu titlu de
despă"ubiri şi plata sumei de ________ lei cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform titlului executoriu
constând în sentinţa civilă/penală nr. ____/______ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________,
definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi
#ustiţie _______________, plus c+eltuieli de executare, prin urmărirea silită a veniturilor obţinute cu titlu de
c+irie ale imobilului situat în _______________, str. _______________ nr. ____, judeţul
___________înscris în .!. nr. _________a comunei/oraşului/municipiului _________ şi nr. cadastral al
parcelei _______, proprietatea debitorului.
,rin înc+eierea din data de __________ emisă de executorul judecătoresc _____________ a fost numit
administrator'sec+estru al imobilului indicat mai sus numitul _____________ ,cu domiciliul în
____________________, str. _________________ nr. ____, ap.____, judeţul ________.
%vând în vedere că, la data de _________ creditorul a renunţat la executare -debitorul s'a
prezentat la sediul biroului nostru şi a ac+itat în între"ime suma actualizată datorată creditorului, inclusiv
c+eltuielile de executareA s'au depus, cu afectaţiune specială, sumele pentru care s'a făcut urmărireaA
imobilul descris mai sus a fost adjudecat silitA a trecut un termen de = ani de la înfiinţarea urmăririi silite., în
conformitate cu dispoziţiile art. 211 pct. _____ . pr. civ. urmează să dispunem încetarea urmăririi silite în
dosarul execuţional nr. ________________ aflat pe rolul biroului nostru.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
&ncetarea urmăririi silite a veniturilor obţinute cu titlul de c+irie ale imobilului situat în
_______________, str. _______________ nr. ____, judeţul ___________ înscris în .!. nr. __________ a
comunei/oraşului/municipiului _________ şi nr. cadastral al parcelei _______, pornită la cererea creditorul
_____________, cu domiciliul/sediul în _______________, str. _____________ nr. ____, judeţul ________,
împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în _______________, str.
_____________ nr. ___, judeţul ________, în dosarul execuţional nr. ________________aflat pe rolul
biroului nostru, întrucât creditorul a renunţat la executare -debitorul s'a prezentat la sediul biroului nostru şi a
ac+itat în între"ime suma actualizată datorată creditorului, inclusiv c+eltuielile de executareA s'a depus, cu
afectaţiune specială, sumele pentru care s'a făcut urmărireaA imobilul descris mai sus a fost adjudecat silitA a
trecut un termen de = ani de la înfiinţarea urmăririi silite..
<xecutorie.
,rezenta înc+eiere poate fi atacată cu contestaţie la executare la #udecătoria________________, în
termen de = zile de la comunicare.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
,*9+,+ Model orientativ de înc2eiere prin care se înregistrea-ă cererea şi se dispune desc2iderea
dosarului de urmărire silită imobiliară
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
$'C3I!
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii de urmărire silită imobiliară formulată de creditorul __________, cu
domiciliul/sediul în __________, str. ________ nr. _____, ap. _____ judeţul ________, împotriva
debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în ____________________, str.
_________________ nr. ____, judeţul ________.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor comunicate, reţine următoarele7
,rin cererea de urmărire silită imobiliară formulată la data de _____________, creditorul ____________
a solicitat înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare silită împotriva debitorului
____________ urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la urmărirea silită a
imobilului situat în localitatea _____________, str. _______________ nr. ____, ap. ____, judeţul
______________, înscris în .!. nr. _____________, a comunei/oraşului/municipiului ________ nr.
topo"rafic/nr. cadastral _______, proprietatea debitorului.
&n motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în
titlul executoriu.
ererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 212 raportate la art. ((0 şi art. 1*2 . pr. civ.
8a cererea de executare silită formulată de către creditor s'a ataşat titlul executoriu în ori"inal, constând
în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________,
definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/____ a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi
#ustiţie _____________.
%nalizând înscrisurile depuse de creditor, apreciem că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 216
raportate la art. ((0 . pr. civ., întrucât cererea creditorului întruneşte condiţiile prevăzute de le"e şi este de
competenţa acestui executor judecătoresc, având în vedere că imobilul asupra căruia se solicită urmărirea se
află în circumscripţia curţii de apel în care îşi are sediul biroul executorului judecătoresc sesizat de creditor,
prin raportare la prevederile art. 212 alin. 1 coroborate cu art. (=1 alin. 1 lit. a. . pr. civ.
3e asemenea, creditorul deţine un titlu executoriu valabil, ce conţine o creanţă certă, lic+idă şi exi"ibilă,
în conformitate cu prevederile art. (() . pr. civ.
,rin urmare, întrucât nu există niciun impediment la executare, în baza art. 216 coroborat cu art. ((*
alin. 1 .pr.civ., urmează să admită cererea formulată de creditor ca fiind întemeiată şi, în consecinţă, să
dispună înre"istrarea cererii de executare silită în re"istrul "eneral şi desc+iderea dosarului de executare silită
imobiliară nr.______/_____ împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în
_________________, str. __________ nr. _____, judeţul ________.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
%dmite cererea de urmărire silită imobiliară formulată de creditorul ________________, cu
domiciliul/sediul în _____________, str. _____________ nr. ____judeţul ________, cu privire la imobilul
situat în localitatea _____________, str. ____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul _________,
înscris în .!. nr. _____________, a comunei/oraşului/municipiului ________ nr. topo"rafic/nr. cadastral
____________.
3ispune înre"istrarea cererii în re"istrul "eneral şi desc+iderea dosarului de executare silită
nr.______/_____ împotriva debitorului ________________, cu domiciliul/sediul în _________________,
str. __________ nr. ____, ap.____, judeţul ________ în baza titlului executoriu, constând în sentinţa
civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin
decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
____________.
,rezenta înc+eiere se comunică creditorului.
!ără cale de atac.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
,*,+,+ Model orientativ de adresă prin care se comunică creditorului înc2eierea privind
înregistrarea cererii şi desc2iderea dosarului de urmărire silită imobiliară
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în _______________, str+ _______________ nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
Bă aducem la cunoştinţă că cererea dumneavoastră prin care aţi solicitat declanşarea procedurii de
urmărire silită privind imobilul situat în localitatea _____________, str. ______________________ nr. ____,
ap. ____, judeţul _________, înscris în .!. nr. ___________, a comunei/oraşului/municipiului ________ nr.
topo"rafic/nr. cadastral ____________ proprietatea debitorului ____________, cu domiciliul/sediul în
_______________, str. ____________ nr. ____, ap. ____,judeţul __________, a fost admisă prin înc+eierea
din data de ___________, astfel încât , în conformitate cu dispoziţiile art. 216 raportate la art. ((* alin. ) .
pr. civ., vă comunicăm această înc+eiere.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
,*?+,+ Model orientativ de cerere prin care se solicită instanţei de executare încuviinţarea
urmăririi silite imobiliare
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
__________, str+ __________ nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
/udecătoria ____________________,
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, prin prezenta
vă solicit
$ncuviinţarea urmăririi silite imobiliare
cu privire la imobilul situat în localitatea __________________, str. ___________________ nr. ____,
ap. ____, judeţul _________________, înscris în .!. nr. ____________ a comunei/oraşului/municipiului
________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________ proprietatea debitorului ____________, cu
domiciliul/sediul în _______________, str. ____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________.

$n fapt, prin cererea înre"istrată la sediul biroului nostru, la data de _________, creditorul __________
cu domiciliul/sediul în _____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul __________ a solicitat
executarea silită a debitorului ______________ ,urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se
procedeze la urmărirea silită a imobilul situat în localitatea _____________, str. _____________ nr. ____,
ap. ____, judeţul ____________, înscris în .!. nr. _____________ a comunei/oraşului/municipiului
________ nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________, proprietatea acestuia, în baza titlului executoriu,
constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel
_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____ a $ribunalului/urţii de %pel /&naltei urţi
de asaţie şi #ustiţie ______________, prin care debitorul a fost obli"at să'i plătească suma de ___________
lei, cu titlu de despă"ubiri, şi suma de ___________ lei, c+eltuieli de judecată, deoarece nu şi'a executat de
bunăvoie obli"aţiile stabilite în titlul executoriu.
,rin înc+eierea din data de _______ am admis cererea creditorului, am dispus înre"istrarea acesteia şi
desc+iderea dosarului de urmărire silită, întrucât am apreciat că sunt întrunite toate condiţiile prevăzute de
le"e pentru declanşarea urmăririi silite imobiliare, astfel încât, vă ro" să admiteţi cererea, să dispuneţi
încuviinţarea urmăririi silite cu privire la imobilul situat în localitatea _____________, str. ______________
nr. ____, ap. ____, judeţul ___________, înscris în .!. nr. _____________, a
comunei/oraşului/municipiului ________ nr. topo"rafic/nr. cadastral _________ proprietatea debitorului
____________ şi autorizarea creditorului pentru a trece la executarea silită a obli"aţiei cuprinse în titlul
executoriu menţionat prin urmărirea imobilului indicat mai sus.
$n drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 216 . pr. civ.
%nexăm, în copie certificată pentru conformitate cu ori"inalul7 cererea formulată de către creditor, titlul
executoriu, înc+eierea din ______ prin care s'a admis înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de
executare silită mobiliară şi dovada ac+itării taxei judiciare de timbru şi timbru judiciar.
xecutor .udecătoresc,
,*0+,+ Model orientativ de somaţie imobiliară
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
________, str+ __________ nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ _____________
"ata ___________
Către
___________________,
cu domiciliul<sediul în ___________________, str+ ________ nr+ ____, ap+ ___, .udeţul
____________________,
%vând în vedere că cererea de urmărire silită formulată de creditorul ________________, cu
domiciliul/sediul în ________________, str. ___________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________,
a fost încuviinţată prin înc+eierea din data de __________ a #udecătoriei ___________, fiind declanşată
urmărirea silită imobiliară, cu privire la imobilul situat în localitatea _____________, str.
___________________ nr. ____, ap. ____, judeţul _________________, înscris în .!. nr. _____________,
a comunei/oraşului/municipiului _________________ nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________ proprietatea
dumneavoastră, în baza titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel_________definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie _________________, în baza art. 2)@ alin. 1
raportat la art. ((/ . pr. civ., emitem prezenta
&OM#:I IMO8I5I#!(
prin care vă punem în vedere ca, în termen de 90 -ile de la primirea sau lăsarea acesteia la
domiciliul/sediul dumneavoastră, să vă conformaţi dispozitivului +otărârii judecătoreşti arătate mai sus, în
sensul de a ac+ita creditorului următoarele sume de bani7
> ________ lei reprezentând despă"ubiri stabilite prin titlul executoriu, sumă ce cuprinde şi actualizarea
creanţeiA
> ________ lei onorariul executorului judecătorescA
> ________ lei c+eltuieli de executare.
%otal; ________ lei+
%ceste sume se pot ac+ita la sediul biroului executorului judecătoresc, zilnic între orele _____'____, sau
pot fi consemnate în contul biroului nr. _________, desc+is la _________________.
&n cazul în care nu vă conformaţi prezentei somaţii, vom proceda la urmărirea silită a imobilului situat în
localitatea _____________, str. ___________________ nr. ____, ap. ____, judeţul _________________,
înscris în .!. nr. _____________, a comunei/oraşului/municipiului _________ nr. topo"rafic/nr. cadastral
____________ proprietatea dumneavoastră, în conformitate cu dispoziţiile le"ale în materie, urmând să
suportaţi toate c+eltuielile necesare acestei activităţi.
%nexăm la prezenta somaţie copii certificate de pe înc+eierea de încuviinţare a urmăririi silite
imobiliare, titlul executoriu, înc+eierea de stabilire a c+eltuielilor de executare şi înc+eierea prin care s'a
actualizat creanţa.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
,*>+,+ Model orientativ de adresă prin care se comunică coproprietarilor copii certificate de pe
înc2eierea de încuviinţare a urmăririi silite imobiliare şi invitaţia de a7şi exercita dreptul de a cere
scoaterea la v1n-are a întregului imobil aflat în indivi-iune
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în _______________, str+ _______________ nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
Bă aducem la cunoştinţă că prin înc+eierea din data de _______, #udecătoria ____________ a admis
cererea creditorului ___________, cu domiciliul/sediul în ________________, str. _______________ nr.
____, ap. ____, judeţul __________, şi a încuviinţat urmărirea silită imobiliară, cu privire la imobilul situat
în localitatea _____________, str. _______________ nr. ____, ap. ____, judeţul _________________,
înscris în .!. nr. _____________, a comunei/oraşului/municipiului _______, nr. topo"rafic/nr. cadastral
________ aflat în coproprietatea dumneavoastră şi a debitorului ____________, cu domiciliul/sediul în
________________, str. _______________ nr. ____, ap. ____ , judeţul __________, astfel încât, în
conformitate cu dispoziţiile art. 2)@ alin. ) . pr. civ., vă comunicăm această înc+eiere şi, totodată, vă
invităm ca în termen de 0 -ile de la primirea prezentei adrese să vă exercitaţi dreptul de a cere scoaterea la
vânzare a între"ului imobil aflat în indiviziune, în conformitate cu dispoziţiile art. 2)) . pr. civ.
%taşăm copia certificată de pe înc+eierea de încuviinţare a executării silite imobiliare.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
,*C+,+ Model orientativ de cerere formulată de executorul .udecătoresc privind notarea urmăririi
imobiliare în Cartea funciară
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
______________________,
Subsemnatul ____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul ____________________,
solicităm
'otarea urmăririi silite imobiliare
asupra imobilului identificat prin .!. nr. _______________ a comunei/oraşului/municipiului
____________________ şi nr. topo"rafic/nr. cadastral al parcelei ____________, situat în ____________,
str. ___________ nr. ___, ap. ___, judeţul ____________________, în baza înc+eierii din data de _________
a #udecătoriei ____________, prin care s'a admis cererea de executare silită formulată de creditorul
____________, cu domiciliul/sediul în ________________, str. ____________________nr. ____, ap. ____,
judeţul __________, pentru suma de _________lei, plus c+eltuielile de executare, pentru care se face
urmărirea.
$n drept, întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 2)1 . pr. civ.
%nexez la prezenta cerere o copie certificată de pe înc+eierea de încuviinţare a urmăririi silite
imobiliare.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
,*D+,+ Model orientativ de înc2eiere prin care executorul .udecătoresc admite cererea formulată
de coproprietarii imobilului urmărit silit de v1n-are a întregului imobil aflat în indivi-iune
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii formulate de ______________________, cu domiciliul/sediul în
_________________, str. ___________ nr. __, ap. ___, judeţul _____________, de
_____________________ cu domiciliul/sediul în _________________, str. ___________ nr. ___, ap. ___,
judeţul __________________ şi de ________________________, cu domiciliul/sediul în
_________________, str. ___________ nr. ___, ap. ___, judeţul ____________________, în calitate de
coproprietari ai imobilului situat în localitatea _____________, str. ______________________ nr. ____,
ap. ____, judeţul ________, înscris în .!. nr. ________, a comunei/oraşului/municipiului
________________ nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________, privind vânzarea între"ului imobil aflat în
indiviziune.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor comunicate, reţine următoarele7
,rin cererea formulată la data de ________, numiţii ________________, cu domiciliul/sediul în
_________________, str. ___________ nr. ___, ap. ___, judeţul _____________, ____________________
cu domiciliul/sediul în _________________, str. ___________ nr. ___, ap. ___, judeţul
__________________ şi ________________________, cu domiciliul/sediul în _________________, str.
___________ nr. ___, ap. ___, judeţul ____________________, în calitate de coproprietari ai imobilului
situat în localitatea _____________, str. ______________________ nr. ____, ap. ____, judeţul
_________________, înscris în .!. nr. _____________, a comunei/oraşului/municipiului
________________ nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________, au solicitat scoaterea la vânzare a între"ului
imobil aflat în coproprietatea lor şi a debitorului ____________, cu domiciliul/sediul în
_________________, str. ___________ nr. __, ap. ___, judeţul _____________, întrucât în decursul timpului
au avut loc numeroase discuţii cu privire la administrarea acestuia.
ererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 2)) alin. 1 şi ) . pr. civ.
%nalizând cererea coproprietarilor imobilului situat în localitatea _____________, str.
______________________ nr. ____, ap. ____, judeţul _________________, înscris în .!. nr.
_____________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________, constatăm că acesta a fost formulată în termenul
le"al prevăzut de art. 2)) alin. 1 . pr. civ. şi îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2)) alin. ) . pr. civ.,
fiind semnată de toţi coproprietarii şi certificată de avocatul___________, din 4aroul _________, astfel încât
, în conformitate cu dispoziţiile art. 2)) alin. 0 . pr. civ., ea urmează a fi admisă şi a se dispune scoaterea la
vânzare a între"ului imobil indicat mai sus
,entru aceste motive,
"I&P)'M
%dmite cererea formulată de ______________________, cu domiciliul/sediul în _________________,
str. ___________ nr. ___, ap. ___, judeţul _____________, de ________________________, cu
domiciliul/sediul în _________________, str. ___________ nr. ___, ap. ___, judeţul __________________
şi de ________________________, cu domiciliul/sediul în _________________, str. ___________ nr. __,
ap. ___, judeţul ____________________, în calitate de coproprietari ai imobilului situat în localitatea
_____________, str. ______________________ nr. ____, ap. ____, judeţul _________________, înscris în
.!. nr. _____________, a comunei/oraşului/municipiului _______ nr. topo"rafic/nr. cadastral ____.
3ispune scoaterea la vânzare a între"ului imobil indicat mai sus.
,rezenta înc+eiere se comunică creditorului urmăritor.
,rezenta înc+eierea poate fi atacată cu contestaţie la executare la #udecătoria _____________, în termen
de = zile de la comunicare.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
,0=+,+ Model orientativ de adresă prin care se comunică creditorului urmăritor înc2eierea prin
care s7a admis cererea formulată de coproprietarii imobilului urmărit silit de v1n-are a întregului
imobil aflat în indivi-iune
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în ________________ str+ _______________ nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
Bă aducem la cunoştinţă că prin înc+eierea nr. _____ din data de _______ am admis cererea formulată
de ______________________, cu domiciliul/sediul în _________________, str. ___________ nr. ___, ap.
___, judeţul _____________, ______________, de ____________________ cu domiciliul/sediul în
_________________, str. ___________ nr. ____, ap. ___, judeţul __________________ şi de
________________________, cu domiciliul/sediul în _________________, str. ___________ nr. ____, ap.
___, judeţul ____________________, în calitate de coproprietari ai imobilului situat în localitatea
_____________, str. ______________________ nr. ____, ap. ____, judeţul _________________, înscris în
.!. nr. _____________, a comunei/oraşului/municipiului _____________ nr. topo"rafic/nr. cadastral
____________ şi am dispus scoaterea la vânzare a între"ului imobil indicat mai sus, astfel încât, în
conformitate cu dispoziţiile art. 2)) alin. 0 . pr. civ., vă comunicăm această înc+eiere.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
,0?+,+ Model orientativ de adresă prin care se comunică c2iriaşilor, arendaşilor sau altor debitori
înc2eierea de suspendare a urmăririi silite imobiliare
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în ______________, str+ ______________ nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
Bă aducem la cunoştinţă că prin înc+eierea din data de _______, #udecătoria ___________ a admis
cererea formulată de către debitorul ______________________, cu domiciliul/sediul în
_________________, str. ___________ nr. ___, ap. ___, judeţul _____________ şi a dispus suspendarea
urmăririi silite imobiliare declanşate asupra imobilului situat în localitatea _____________, str.
______________________ nr. ____, ap. ____, judeţul _________, înscris în .!. nr. _____________ a
comunei/oraşului/municipiului _____________ nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________.
%vând în vedere calitatea dumneavoastră de c+iriaş al debitorului _______________, în conformitate cu
dispoziţiile art. 2)0 alin. 0 . pr. civ., vă comunicăm această înc+eiere, punându'vă, totodată, în vedere că
toate sumele pe care le datoraţi debitorului în viitor, cu titlu de c+irie, să le consemnaţi lunar la 4anca
______________, în contul nr. ___________________, iar recipisa să o depuneţi de îndată la sediul biroului
nostru.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
/udecătoria _______________,
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, formulez
Cerere de conexare
a dosarelor execuţionale nr. ________________________ şi nr. ________________________.
$n fapt, dosarul execuţional nr. _______________ se află pe rolul biroului nostru, cu sediul indicat în
antet, iar dosarul execuţional nr. _______________ se află pe rolul executorului judecătoresc, cu sediul în
___________________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________.
&n ambele dosare execuţionale se urmăreşte imobilul situat în _______________, str.
________________ nr. ____, judeţul _____________, înscris în .!. nr. _________ a
comunei/oraşului/municipiului _____________, nr. topo"rafic/nr. cadastral __________, proprietatea
debitorului ____________, cu domiciliul/sediul în ___________________, str. ________ nr. ____, ap. ___,
judeţul _________.
%vând în vedere că executarea silită în dosarul execuţional nr. _______________, aflat pe rolul nostru se
află într'un stadiu avansat de executare, fiind stabilită data vânzării la licitaţie a imobilului, vă ro" să
dispuneţi conexarea celor două executări în favoarea biroului nostru, urmând ca executorul judecătoresc
_____________________ să facă o sin"ură executare silită.
3e asemenea, vă ro" să vă pronunţaţi asupra c+eltuielilor de executare efectuate până în momentul
conexării şi să dispuneţi trimiterea dosarelor conexate la sediul biroului nostru.
$n drept, întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 2)* şi art. (=0 . pr. civ.
%nexez la prezenta cereri, copii de pe actele de executare efectuate în cele două dosare indicate mai sus,
precum şi dovada ac+itării taxei judiciare de timbru în sumă de ________ lei şi timbrul judiciar în valoare de
________ lei.

xecutor .udecătoresc,
,0C+,+ Model orientativ de proces7verbal privind v1n-area amiabilă a bunurilor imobile urmărite
silit
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul _________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea formulată de către debitorul _____________, cu domiciliul/sediul în
________________str. ____________________nr. ____, ap. ____, judeţul __________, prin care solicită ca
bunurile imobile asupra cărora s'a declanşat urmărirea silită prin înc+eierea din data de _______a
#udecătoriei __________ să fie vândute pe cale amiabilă, deoarece numitul ____________, cu domiciliul în
________________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________ i'a făcut următoarea ofertă
__________________________ şi s'a an"ajat ca până la data de ________ să consemneze preţul la
dispoziţia executorului judecătoresc, precum şi acordul creditorului dat la data de _________, în baza art.
2)= raportat la art. /=0 alin. 1 . pr. civ., încuviinţăm ca debitorul să valorifice el însuşi bunurile imobile
urmărite silit, până la data de ______________.
&n conformitate cu dispoziţiile art. 2)= raportat la art. /=0 alin. ) . pr. civ., dacă până la data de
________ terţul cumpărător nu consemnează preţul oferit la 4anca ______________, în contul nr.
___________________, la dispoziţia executorului judecătoresc, se va continua procedura de urmărire silită
imobiliară.
,rocesul'verbal a fost înc+eiat în trei exemplare, câte unul se va comunica creditorului şi debitorului, iar
unul se va depune la dosarul de executare silită.
xecutor .udecătoresc,
,06+,+ Model orientativ de proces7verbal privind v1n-area directă a bunurilor imobile urmărite
silit
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea de urmărire silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul
în ________________, str. ____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, admisă prin
înc+eierea din data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de
executare silită împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în
____________________, str. _________________ nr. ____, judeţul ________, precum şi înc+eierea din data
de __________a #udecătoriei___________, prin care s'a încuviinţat urmărirea silită asupra imobilului situat
în localitatea _____________, str. ______________________ nr. ____, ap. ____, judeţul
_________________, înscris în .!. nr. _____________ a comunei/oraşului/municipiului _____________,
nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________, proprietatea debitorului, privind plata sumei de _______ lei cu
titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ________ lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform titlului
executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel
_______, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de
asaţie şi #ustiţie _____________ şi ţinând cont de acordul părţilor consemnat în procesul'verbal din data de
__________ privind vânzarea directă a imobilului descris mai sus,
%stăzi, _________, orele ______, însoţit de creditorul ___________ ne'am deplasat în localitatea
________________ str. __________________ nr. ____ ap. ____ judeţul __________, la domiciliul
debitorului __________, unde am constatat prezenţa acestuia.
8a domiciliul debitorului se află şi cumpărătorul _________________, cu domiciliul în
______________, str. __________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, posesor al 4.?./.?.
seria _____ nr. __________ eliberată de _______________ la data de ___________, având :,
_______________, care ne'a declarat că doreşte să cumpere imobilul asupra căruia s'a încuviinţat urmărirea
silită la preţul de _______lei, fixat prin înc+eierea nr. ______ din data de _________, emisă de executorul
judecătoresc _______________.
%vând în vedere aceste considerente s'a procedat la vânzarea directă a imobilului situat în localitatea
_____________, str. ______________________ nr. ____, ap. ____, judeţul ___________, înscris în .!. nr.
_____________, a comunei/oraşului/municipiului _____________, nr. topo"rafic/nr. cadastral
____________, proprietatea debitorului, cu suma de ________ lei, cumpărătorului _________________, cu
domiciliul în ________________, str. ____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________,
posesor al 4.?./.?. seria_____, nr. __________ eliberată de _______________ la data de ___________,
având :, _______________.
,entru sumele de bani depuse de cumpărător, executorul judecătoresc a eliberat c+itanţa nr. ________,
urmând ca aceste sume de bani să fie consemnate la .<.., pentru ca ulterior să se efectueze eliberarea sau
distribuirea lor, după caz.
%stăzi, după ac+itarea sumelor de bani, adjudecatarul a intrat în posesia imobilului descris mai sus,
urmând a se elibera acestuia act de adjudecare.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în patru exemplare, câte unul fiind predat creditorului, debitorului şi
adjudecatarului, iar unul s'a depus la dosarul de executare silită, fiind semnat de toţi participanţii, fără
obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
Creditor,
"ebitor,
#d.udecatar,
,0D+,+ Model orientativ de proces7verbal de situaţie
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal de situaţie nr+ ______
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere că cererea de urmărire silită formulată de creditorul ________________, cu
domiciliul/sediul în ________________, str. ____________________ nr.
____, ap. ____, judeţul __________, a fost încuviinţată prin înc+eierea din data de __________ a
#udecătoriei ___________, fiind declanşată urmărirea silită imobiliară, cu privire la imobilul situat în
localitatea _____________, str. ___________________ nr. ____, ap. ____, judeţul
_________________, înscris în .!. nr. _____________, a comunei/oraşului/municipiului _____________,
nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________ proprietatea debitorului _____________, cu domiciliul/sediul în
______________, str. __________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, în baza titlului
executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel
_________ definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____ a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi
de asaţie şi #ustiţie ____________,
%stăzi, _______, orele ______, m'am deplasat în localitatea __________, str.
________________ nr. ____, ap. ____ judeţul __________, unde l'am "ăsit pe debitorul _______________,
căruia, aducându'i la cunoştinţă scopul vizitei noastre, ne'a permis accesul în imobil, în vederea întocmirii
procesului'verbal de situaţie.
&n conformitate cu dispoziţiile art. 2)2 alin. 1 . pr. civ., am procedat la identificarea imobilului urmărit,
proprietatea debitorului, compus din ______ camere, bucătărie şi următoarele dependinţe ______________
înscris în .!. nr. _____________, a comunei/oraşului/municipiului _____________, nr. topo"rafic/nr.
cadastral ____________.
?mobilul este branşat la reţeaua de "aze, de apă şi de curent electric, deţine centrală proprie pentru
încălzire şi se află la etajul ___ al blocului ______ compus din ___etaje.
3ebitorul declară că este la zi cu plata impozitelor cu privire la imobil, iar la asociaţia de proprietari are
o restanţă de ____ lei.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în trei exemplare, unul fiind predat debitorului, unul se va comunica
creditorului, iar unul se va depune la dosarul de executare silită, fiind semnat fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
"ebitor,
,>=+,+ Model orientativ de cerere formulată de executorul .udecătoresc în numele debitorului
pentru desc2iderea Cărţii funciare a imobilului urmărit şi neintabulat
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
______________________,
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul ____________________,
în numele debitorului _____________ cu domiciliul/sediul în ________________, str.
___________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, solicităm
"esc2iderea cărţii funciare
cu privire la imobilul situat în ______________, str. ___________ nr. ____, ap. ___, judeţul
____________________, în baza documentaţiei întocmite de expertul topo"raf in". ___________________.
$n drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 2)2 alin. ) . pr. civ.
%nexez la prezenta cerere documentaţia care stă la baza solicitării noastre, precum şi dovada ac+itării
taxei judiciare de timbru în sumă de ________ lei şi timbrul judiciar în valoare de ________ lei.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
,>9+?+ Model orientativ de cerere formulată de executorul .udecătoresc de evacuare a debitorului
din imobilul urmărit
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________

Către
/udecătoria _______________,
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, formulez
Cerere de evacuare
a debitorului ____________ cu domiciliul/sediul în _____________, str. ________ nr. ____, ap. ___,
judeţul _________, din imobilul urmărit silit, aflat la această adresă.
$n fapt, prin înc+eierea din data de __________ a #udecătoriei ___________, s'a încuviinţat executarea
silită privind plata sumei de _______ lei, cu titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ________ lei, cu titlu de
c+eltuieli de judecată, conform titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ____________, plus c+eltuieli de executare,
prin urmărirea silită a imobilului situat în _______________, str. _______________ nr. ____, judeţul
___________ înscris în .!. nr. _________, a comunei/oraşului/municipiului ___________, nr. topo"rafic/nr.
cadastral ____________, proprietatea debitorului.
3ebitorul ocupă imobilul arătat mai sus şi în mod frecvent împiedică desfăşurarea procedurii
execuţionale prin ___________________________, astfel încât vă ro" să dispuneţi evacuarea acestuia din
imobil, în termen de _________, precum şi obli"area sa la plata c+eltuielilor de judecată.
$n drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 2)6 . pr. civ.
%nexez la prezenta cerere, copii certificate de pe dosarul de executare silită, precum şi dovada ac+itării
taxei judiciare de timbru în sumă de ________ lei şi timbrul judiciar în valoare de ________ lei.
3e asemenea, solicităm încuviinţarea următoarelor probe _____________.
xecutor .udecătoresc,
în calitate de administrator'sec+estru a numitului _____________________, pentru următoarele
considerente ________________________________________.
3ebitorul, personal __________________ este de acord cu admiterea cererii formulate de către creditor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor şi lucrărilor dosarului reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită formulată la data de _____________, creditorul ____________ a solicitat
înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare împotriva debitorului ____________, urmând ca,
după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la urmărirea silită a imobilului situat în
_______________, str. __________________ nr. ____, ap. ___, judeţul _______________, înscris în .!.
nr._____________ a comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ______,
proprietatea debitorului.
&n motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în
titlul executoriu.
,rin înc+eierea din data de _______ s'a dispus înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare
silită împotriva debitorului ____________, iar prin înc+eierea din data de __________ a #udecătoriei
___________, s'a încuviinţat executarea silită privind plata sumei de _______ lei, cu titlu de despă"ubiri, şi
plata sumei de ________lei cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform titlului executoriu constând în sentinţa
civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel_________, definitivă prin
decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
____________, plus c+eltuieli de executare, prin urmărirea silită a imobilului situat în _______________,
str. __________________ nr. ____, ap. ___, judeţul _______________, înscris în .!. nr.________ a
comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________.
8a data de ______ i s'a comunicat debitorului înc+eierea de încuviinţare a executării silite, astfel încât
de la această dată este decăzut din dreptul de a efectua acte de administrare asupra imobilului urmărit.
%vând în vedere dispoziţiile art. 20@ alin. ) . pr. civ., în urma consultării cu părţile, urmează să
dispunem numirea în calitate de administrator'sec+estru al imobilului situat în _______________, str.
__________________ nr. ____, ap. ___, judeţul _______________, înscris în .!. nr._____________, a
comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ________ a numitului
______________ cu domiciliul/sediul în _____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul
_________.
&n baza art. 201 . pr. civ., i s'au adus la cunoştinţă administratorului'sec+estru toate drepturile şi
obli"aţiile sale.
&n conformitate cu dispoziţiile art. 201 alin. ) raportate la art. 2@1 alin. ) . pr. civ., urmează să fixăm o
remuneraţie lunară administratorului'sec+estru de ______lei.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
3esemnarea în calitate de administrator7sec2estru al imobilului situat în _______________, str.
__________________ nr. ____, judeţul ____________, înscris în .!. nr._____________, a
comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________ a numitului
______________ cu domiciliul/sediul în _____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul
_________.
!ixează administratorului'sec+estru o remuneraţie lunară de ______lei.
,rezenta înc+eiere poate fi atacată cu contestaţie la executare la #udecătoria________________, în
termen de = zile de la comunicare.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
,>?+,+ Model orientativ de proces7verbal de predare a imobilului urmărit administratorului7
sec2estru
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea de urmărire silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul
în _______________ str. _____________ nr. ____ ap. ____ judeţul __________, admisă prin înc+eierea din
data de _______, prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de executare silită
împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în ____________________, str.
_________________ nr. ____, judeţul ________, precum şi înc+eierea din data de __________ a
#udecătoriei ___________, prin care s'a încuviinţat urmărirea silită a imobilului situat în _______________,
str. _______________ nr. ____, judeţul ___________ înscris în .!. nr. _________, a
comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________, privind plata sumei de
_______ lei, cu titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ________ lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată, plus
c+eltuieli de executare, în baza titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ____/______ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ______________, şi având în vedere înc+eierea
nr. _____ din data de ___________, prin care s'a dispus desemnarea numitului ______________ cu
domiciliul/sediul în _____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, în calitate de
administrator'sec+estru al imobilului situat în _______________, str. ______________ nr. ____, judeţul
__________, înscris în .!. nr. ___________ a comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr.
cadastral ____, proprietatea debitorului,
%stăzi, _________, orele ______, împreună cu administratorul'sec+estru ___________ ne'am deplasat
în localitatea _________________, str. _________________ nr. ____, judeţul ________ la adresa imobilului
asupra căruia s'a încuviinţat urmărirea silită, în vederea predării lui administratorului'sec+estru, conform
dispoziţiilor art. 201 alin. ) . pr. civ.
8a faţa locului se află şi debitorul ____________, căruia prezentându'i'se scopul vizitei noastre declară
că este de acord cu predarea imobilului administratorului'sec+estru.
&n imobil s'au identificat următoarele bunuri mobile _______________
________________________________________________________________
________________________________________________________________, care împreună cu
imobilul şi cu dependinţele aferente, au fost predate pe baza inventarului întocmit în prealabil,
administratorului'sec+estru.
,otrivit art. 201 alin. ) raportat la art. 2@= alin. 0 . pr. civ., constatăm că imobilul situat în
_______________, str. __________________ nr. ____, judeţul _______________, înscris în .!.
nr._____________, a comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ______,
proprietatea debitorului, împreună cu bunurile mobile consemnate în lista de inventar ataşată prezentului
proces'verbal şi cu dependinţele aferente, azi data de ______, au fost predate administratorului'
sec+estru________________, drept pentru care am înc+eiat prezentul proces'verbal în trei exemplare, câte
unul fiind predat, administratorului'sec+estru şi debitorului, iar unul s'a depus la dosarul de executare silită,
fiind semnat fără obiecţiuni.

xecutor .udecătoresc,
#dministrator7sec2estru,
,>0+,+ Model orientativ de proces7verbal întocmit de executorul .udecătoresc prin care se dispune
ca o parte din veniturile imobilului să fie folosite de debitor sau terţul dob1nditor pentru întreţinerea
sa şi a familiei sale
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea formulată de către debitorul ________________, cu domiciliul în _________,
str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, prin care solicită ca )@ 9 din veniturile imobilului
urmărit silit, situat în _______________, str. __________________ nr. ____, judeţul _______________,
înscris în .!. nr. __________ a comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral
_______, să'i fie atribuite pentru întreţinerea sa şi a familiei sale pe toată durata urmăririi, iar în urma verifi '
cărilor efectuate la ?nspectoratul $eritorial de Duncă al ________ şi văzând adresa nr. _____ din data de
___________, eliberată de către %dministraţia !inanciară a _________, din care rezultă că debitorul şi
membrii familiei sale nu realizează alte venituri, în conformitate cu dispoziţiile art. 20) alin. 1 . pr. civ.,
stabilim în favoarea debitorului o cotă de _____9 din venitul de ________ lei/lunar, încasat ca urmare a
înc+irierii imobilului indicat mai sus.
%ceastă cotă va fi plătită debitorului lunar, la data de ________ de către admi nistratorul'sec+estru
_______________, numit prin înc+eierea nr. ___ din data de ___________, urmând ca dovada plăţii acestor
sume să fie depusă la dosarul de executare.
&n conformitate cu dispoziţiile art. 20) alin. ) . pr. civ., împotriva acestei măsuri, cei interesaţi se pot
adresa instanţei de executare.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în patru exemplare, câte unul comunicându'se creditorului,
debitorului şi administratorului'sec+estru, iar unul se va depune la dosarul de executare silită.
xecutor .udecătoresc,
,>6+,+ Model orientativ de înc2eiere prin care executorul .udecătoresc stabileşte valoarea de
circulaţie a imobilului urmărit
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol se află stabilirea, din oficiu, a valorii de circulaţie a imobilului situat în localitatea
_____________, str. _______________ nr. ____, ap. ____, judeţul ___________, înscris în .!. nr.
_________, a comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ____ proprietatea
debitorului __________ cu domiciliul/sediul în _________ str. ____________ nr. ___, ap.___, judeţul
________.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor şi lucrărilor dosarului reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită formulată la data de _____________, creditorul ____________ a solicitat
înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare împotriva debitorului ____________, urmând ca,
după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la urmărirea silită a imobilului situat în
_______________, str. ________________ nr. ____, ap. ___, judeţul __________, înscris în .!.
nr._____________ a comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ______,
proprietatea debitorului.
&n motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în
titlul executoriu.
,rin înc+eierea din data de _______ s'a dispus înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare
silită împotriva debitorului ____________, iar prin înc+eierea din data de __________ a #udecătoriei
___________, s'a încuviinţat executarea silită privind plata sumei de _______ lei, cu titlu de despă"ubiri şi
plata sumei de ________lei cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform titlului executoriu constând în sentinţa
civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin
decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
____________, plus c+eltuieli de executare, prin urmărirea silită a imobilului situat în _______________,
str. __________________ nr. ____, ap. ___, judeţul _______________, înscris în .!. nr.________ a
comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________.
8a data de ______ s'a înc+eiat procesul'verbal de situaţie al imobilului indicat mai sus.
&ntrucât debitorul ____________, în termen de 1= zile de la comunicarea înc+eierii de încuviinţare a
executării silite nu a făcut dovada ac+itării debitului datorat, în conformitate cu dispoziţiile art. 20= alin. 1 .
pr. civ., din oficiu, urmează să stabilim valoarea de circulaţie a imobilului la suma de ________ lei, ţinând
cont de evaluarea imobilelor din localitatea ___________, zona ________, întocmită de experţi autorizaţi
pentru amera :otarilor ,ublici _________, precum şi de adresele cu nr. ___________, primite de la
următoarele %"enţii ?mobiliare______________.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
Stabileşte valoarea de circulaţie a imobilului situat în _____________, str. __________________ nr.
____, ap. ___, judeţul _______________, înscris în .!. nr.________ a comunei/oraşului/municipiului
________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________, proprietatea debitorului __________ cu
domiciliul/sediul în _________, str. ____________ nr. ___,ap.____, judeţul ________, la suma de ________
lei.
,rezenta înc+eiere se comunică părţilor.
,rezenta înc+eiere poate fi atacată cu contestaţie la executare la #udecătoria________________, în
termen de = zile de la comunicare.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
,>D+,+ Model orientativ de adresă prin care executorul .udecătoresc solicită biroului de cadastru şi
publicitate imobiliară să7i comunice drepturile reale şi alte sarcini care grevea-ă imobilul urmărit
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
______________________,
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul ____________________,
în conformitate cu dispoziţiile art. 20= alin. ) . pr. civ., vă ru"ăm să ne comunicaţi ce drepturi reale şi alte
sarcini grevea-ă imobilul identificat prin .!. nr. ________________ a comunei/oraşului/municipiului
____________________ şi nr. cadastral al parcelei ____________ situat în ______________, str.
___________ nr. ___, ap.___, judeţul ____________________, proprietatea debitorului
____________ cu domiciliul/sediul în _________________, str. __________ nr. _______, ap.___, judeţul
________, împotriva căruia s'a încuviinţat urmărirea silită imobiliară prin înc+eierea din data de _______ a
#udecătoriei _____________.
%nexez la prezenta cerere o copie certificată de pe înc+eierea de încuviinţare a urmăririi silite a
imobilului şi dovada ac+itării taxei de timbru în sumă de ____ lei şi timbrul judiciar în valoare de ____ lei.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
,C9+,+ Model orientativ de înc2eiere prin care executorul .udecătoresc se pronunţă asupra cererii
de experti-ă formulată de partea interesată
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii de expertiză formulată de debitorul __________, cu domiciliul/sediul în
__________, str. ________ nr. ____, ap.____, judeţul ________ în dosarul execuţional nr. _____________,
aflat pe rolul biroului nostru.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor comunicate, reţine următoarele7
,rin cererea formulată la data de _______, debitorul _____________ a solicitat efectuarea unei expertize
în vederea evaluării imobilului situat în localitatea _____________, str. ______________________ nr. ____,
ap. ____, judeţul ________, înscris în .!. nr. _______, a comunei/oraşului/municipiului ________, nr.
topo"rafic/nr. cadastral ____________, proprietatea sa.
&n motivarea cererii, debitorul a arătat că evaluarea imobilului făcută de executorul judecătoresc
_____________, prin înc+eierea nr. ____ din data de ______nu este reală, imobilul valorând mult mai mult,
depunând în acest sens mai multe adrese de la a"enţii imobiliare.
ererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 20= alin. 0 . pr. civ.
%nalizând cererea debitorului ___________, apreciem că aceasta este formulată în termenul le"al
prevăzut de art. 20= alin. * . pr. civ. şi având în vedere susţinerile acestuia, precum şi actele depuse în
susţinerea cererii, considerăm că este oportună efectuarea unei expertize în vederea evaluării imobilului
situat în localitatea _____________, str. _______________ nr. ____, ap. ____, judeţul _____________,
înscris în .!. nr. _____________ a comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral
______.
&n conformitate cu dispoziţiile art. 20= alin. ( . pr. civ. urmează să desemnăm în cauză expertul
______________, care urmează să stabilească valoarea de circulaţie a imobilului indicat mai sus.
,otrivit art. 20= alin. ( raportat la art. /=/ alin. ( . pr. civ. urmează să stabilim onorariul provizoriu ce
se cuvine expertului la suma de _________ lei, urmând ca expertul să depună raportul de expertiză până la
data de __________.
Enorariul provizoriu va fi depus de către debitor, sub sancţiunea decăderii, în cel mult = zile de la
comunicarea prezentei înc+eieri, în conformitate cu dispoziţiile art. 20= alin. ( raportate la art. /=/ alin. / .
pr. civ.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
%dmite cererea formulată de debitorul ___________________, cu domiciliul/sediul în
_______________, str. _____________ nr. ____, ap.___, judeţul ________ şi în consecinţă7
:umeşte pe expertul ________________ să stabilească valoarea de circulaţie a imobilului situat în
localitatea _____________, str. _______________ nr. ____, ap. ____, judeţul _____________, înscris în
.!. nr. _____________, a comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral _______.
Stabileşte onorariul provizoriu ce se cuvine expertului la suma de _________ lei, urmând ca expertul să
depună raportul de expertiză până la data de __________.
Enorariul provizoriu va fi depus de către debitor, sub sancţiunea decăderii, în cel mult = zile de la
comunicarea prezentei înc+eieri.
,rezenta înc+eiere se comunică părţilor şi expertului.
<xecutorie.
,rezenta înc+eiere poate fi atacată cu contestaţie la executare la #udecătoria __________, în termen de =
zile de la comunicare.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
,C,+,+ Model orientativ de înc2eiere prin care executorul .udecătoresc stabileşte preţul imobilului
şi a valorii altor drepturi
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol fiind fixarea, din oficiu, a preţului imobilului situat în localitatea ____________, str.
_______________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, înscris în .!. nr. _____________, a
comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________, urmărit silit în dosarul
execuţional nr. _____________, aflat pe rolul biroului nostru.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor comunicate, reţine următoarele7
%vând în vedere cererea de urmărire silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul
în ______________, str. __________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, admisă prin
înc+eierea din data de _______, prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de
executare silită împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în
____________________, str. _________________ nr. ____,ap.___, judeţul ________, precum şi înc+eierea
din data de __________ a #udecătoriei ___________, prin care s'a încuviinţat urmărirea silită asupra
imobilului situat în _______________, str. _______________ nr. ____, judeţul ___________înscris în .!.
nr. _________, a comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________,
privind plata sumei de _______ lei, cu titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ________lei, cu titlu de
c+eltuieli de judecată, plus c+eltuieli de executare, în baza titlului executoriu constând în sentinţa
civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel_________, definitivă prin
decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
_______________, precum şi înc+eierea nr. _______ din data de _________ prin care am admis cererea
debitorului de efectuare a unei expertize privind evaluarea imobilului urmărit,
&n conformitate cu dispoziţiile art. 20( alin. 1 . pr. civ., urmează să fixăm preţul imobilului situat în
localitatea ____________, str. _______________ nr. ____, ap. ____, judeţul ___________, înscris în .!. nr.
_____________, a comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________, care
va fi şi preţul de pornire al licitaţiei publice, la suma de _______ lei, conform raportului de expertiză
întocmit de expertul ________________.
Separat de preţul imobilului urmează a se stabili preţul dreptului de servitute al imobilului la suma de
_____ lei, aşa cum rezultă din menţiunea făcută în cartea funciară.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
!ixează preţul pentru imobilul situat în localitatea _____________, str. _______________ nr. ____, ap.
____, judeţul _____________, înscris în .!. nr. __________, a comunei/oraşului/municipiului ________,
nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________, care va fi şi preţul de pornire al licitaţiei publice, la suma de
________ lei, conform raportului de expertiză întocmit de expertul ________________.
Stabileşte preţul dreptului de servitute al imobilului la suma de ______lei, aşa cum rezultă din
menţiunea făcută în cartea funciară.
3efinitivă.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
,C?+,+ Model orientativ de înc2eiere prin care executorul .udecătoresc stabileşte termenul pentru
v1n-area imobilului urmărit
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol fiind stabilirea termenului pentru vânzarea imobilului situat în localitatea ____________, str.
_______________ nr. ____, ap. ____, judeţul _________, înscris în .!. nr. _____________, a
comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________, urmărit silit în dosarul
execuţional nr. _____________, aflat pe rolul biroului nostru.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor şi lucrărilor dosarului, reţine următoarele7
%vând în vedere cererea de urmărire silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul
în ______________, str. ____________________nr. ____, ap. ____, judeţul __________, admisă prin
înc+eierea din data de _______, prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de
executare silită împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în
____________________, str. _________________ nr. ____, ap.___, judeţul ________, precum şi înc+eierea
din data de __________a #udecătoriei ___________, prin care s'a încuviinţat urmărirea silită asupra
imobilului situat în _______________, str. _______________ nr. ____, judeţul ___________înscris în .!.
nr. _________, a comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________,
privind plata sumei de _______ lei, cu titlu de despă"ubiri, şi plata sumei de ________lei, cu titlu de
c+eltuieli de judecată, plus c+eltuieli de executare, în baza titlului executoriu constând în sentinţa
civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin
decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
____________ şi înc+eierea nr. _______ din data de _________ prin care s'a stabilit preţul imobilului
urmărit silit.
&n conformitate cu dispoziţiile art. 20/ alin. ) . pr. civ., urmează să stabilim termenul pentru vânzarea
imobilului situat în localitatea __________, str. _________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, înscris
în .!. nr. ________ a comunei/oraşului/municipiului ______, nr. topo"rafic/nr. cadastral _____, la data de
____________, orele _________, la sediul biroului nostru.
,otrivit art. 20/ alin. 1 . pr. civ., termenul pentru vânzarea imobilului urmează să fie adus la cunoştinţa
publică prin publicaţii de vânzare.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
Stabileşte termenului pentru vânzarea imobilului situat în localitatea _____________, str. ____________
nr. ____, ap. ____, judeţul _________, înscris în .!. nr. _____________ a comunei/oraşului/municipiului
________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________, la data de ____________, orele _________, la sediul
biroului nostru.
$ermenul pentru vânzarea imobilului urmează să fie adus la cunoştinţa publică prin publicaţii de
vânzare.
3efinitivă.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
,C*+,+ Model orientativ de publicaţie de v1n-are imobiliară
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ _____________
"ata ___________
Publicaţie de v1n-are imobiliară
Subsemnatul ____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
&n conformitate cu dispoziţiile art. 202 alin. 1 . pr. civ., aducem la cunoştinţa "enerală că, în data de
___________, orele ______, va avea loc la sediul 4iroului executorului judecătoresc ______________ din
____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _______________vânzarea la licitaţie publică a
imobilului situat în localitatea _____________, str+ _____________ nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_____________, înscris în C+@+ nr+ ____________, a comunei<oraşului<municipiului ________, nr+
topografic<nr+ cadastral ____________, compus din ________ camere şi dependinţe, cu o suprafaţă de
_______ mp, la preţul de ______ lei, proprietatea debitorului ______________, domiciliat în _________,
str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, care datorează creditorului ____________________,
domiciliat în _________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, suma de ________ lei,
conform titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie __________, precum şi c+eltuielile de
executare în valoare de ________ lei.
?mobilul urmărit este liber de sarcini.
,reţul de începere a licitaţiei a fost stabilit prin expertiză de către expertul judiciar ___________,
raportul fiind depus la dosarul execuţional.
,rezenta publicaţie de vânzare a fost întocmită în conformitate cu dispoziţiile art. 202 . pr. civ. şi
afişată la data de ___________ la sediul 4iroului executorului judecătoresc, al ,rimăriei ___________, la
locul unde se află imobilul şi la #udecătoria ___________, înc+eindu'se în acest sens procese'verbale ce sunt
depuse la dosarul execuţional.
,otrivit art. 202 alin. * . pr. civ., publicaţii de vânzare în extras au fost făcute în cotidianul local
____________ şi pe pa"ina de internet ___________.
3e asemenea, în condiţiile art. 0= alin. ) din 8e"ea nr. 122/)@@@, republicată, publicitatea vânzării
imobiliare s'a făcut şi prin intermediul 5e"istrul electronic de publicitate a vânzării bunurilor supuse
executării silite ţinut de Gniunea :aţională a <xecutorilor #udecătoreşti.
&omăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să'l anunţe pe executorul
judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare.
Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilului urmărit silit se prezinte la data, locul şi ora
stabilită pentru vânzare, având asupra lor cartea de identitate şi până la această dată să prezinte oferte de
cumpărare.
,otrivit dispoziţiilor art. 202 alin. 1

lit. l.

. pr. civ., ofertanţii trebuie să consemneze la dispoziţia
executorului judecătoresc, cel mai târziu până la termenul de vânzare, o "aranţie de participare de cel puţin
1@9 din preţul de pornire a licitaţiei imobilului, în sumă de _________ lei+
&n conformitate cu dispoziţiile art. 2*0 alin. ) . pr. civ., creditorii urmăritori, intervenienţii,
coproprietarii pe cote părţi şi titularii unui drept de preemţiune nu au obli"aţia de a depune "aranţia de
participare.
,rezenta publicaţie de vânzare conţine un număr de două pa"ini.
xecutor .udecătoresc,
,C0+,+ Model orientativ de adresă prin care se comunică publicaţia de v1n-are imobiliară
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în ______________, str+ ______________ nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
&n conformitate cu dispoziţiile art. 206 . pr. civ., vă comunicăm un exemplar din publicaţia de vânzare
emisă de executorul judecătoresc _______________, cu privire la imobilul situat în localitatea
_____________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul ___________, înscris în .!. nr.
___________ a comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral __________,
proprietatea debitorului ______________, cu domiciliul/sediul în ______________ str.
__________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, ce urmează a fi vândut la licitaţie publică în
data de __________, orele _________, la sediul biroului nostru.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
,CD+,+ Model orientativ de proces7verbal de am1nare a v1n-ării imobiliare în ca-ul în care nu este
oferit preţul la care imobilul a fost evaluat
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ _____________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ___________
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în _________, str. ___________ nr. ____, ap.___, judeţul ____________________,
%vând în vedere cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul
în ________________, str. ____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, admisă prin
înc+eierea din data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de
executare silită împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în
____________________, str. _________________ nr. ____, ap.____, judeţul ________, precum şi
înc+eierea din data de __________a #udecătoriei___________, prin care s'a încuviinţat urmărirea silită a
imobilului situat în localitatea _____________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul
_____________, înscris în .!. nr. _____________, a comunei/oraşului/municipiului ________, nr.
topo"rafic/nr. cadastral ____________, privind plata sumei de _______ lei, cu titlu de despă"ubiri, şi plata
sumei de ________lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform titlului executoriu constând în sentinţa
civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin
decizia civilă/penală nr. _____/_____ a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
__________, plus c+eltuielile de executare, constatăm următoarele7
Bânzarea la licitaţie publică are loc asupra imobilului situat în localitatea _____________, str.
_____________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, înscris în .!. nr. _____________, a
comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral___________ compus din ________
camere şi dependinţe, cu o suprafaţă de _______mp., la preţul de ______lei, stabilit prin expertiză de către
expertul judiciar ___________, raportul fiind depus la dosarul execuţional.
,rocedura de licitaţie se desfăşoară la sediul 4iroului executorului judecătoresc ___________, cu sediul
în _________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, aşa cum s'a menţionat în publicaţiile de
vânzare.
onform extrasului .!. nr. _____/_____ emis de Eficiul de adastru şi ,ublicitate ?mobiliară
_________, prezentul imobil nu este "revat de drepturi reale sau alte sarcini.
Sunt prezenţi, la data şi ora stabilite pentru vânzarea imobilului, creditorul _____________, asistat de
avocatul _______________, care depune la dosarul execuţional o împuternicire avocaţială şi
debitorul_____________.
8a orele _____, în prezenţa persoanelor mai sus amintite, s'a dat citire publicaţiilor de vânzare, conform
dispoziţiilor art. 2*= alin. 1 . pr. civ., imobilul fiind oferit la vânzare prin 0 stri"ări succesive.
:icio persoană prezentă nu a oferit preţul de începere al licitaţiei pentru imobilul scos la vânzare.
%nterior termenului de licitaţie, la prezentul dosar de executare silită nu a fost depusă nicio ofertă de
cumpărare din partea vreunei persoane interesate şi nici după citirea publicaţiilor de vânzare la locul
efectuării licitaţiei nu este prezentă nicio persoană interesată, motiv pentru care procedura de licitaţie va fi
reluată la un termen viitor, cu respectarea termenului prevăzut la art. 2*= alin. 2 teza a ??'a . pr. civ.
8a acest nou termen, licitaţia va începe de la preţul de /=9 din preţul de pornire a primei licitaţii.
8icitaţia a început la orele _______ şi s'a terminat la orele _________.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în trei exemplare, din care câte unul a fost înmânat creditorului şi
debitorului, iar unul se va depune în dosarul execuţional, acesta fiind semnat de toate persoanele prezente
fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
Creditor,
"ebitor,
,6=+,+ Model orientativ de proces7verbal de v1n-are la licitaţie publică a imobilului urmărit silit
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ _____________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ___________
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în _________, str. ___________ nr. ____, judeţul ____________________,
%vând în vedere cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul
în ______________, str. __________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, admisă prin
înc+eierea din data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de
executare silită împotriva debitorului __________________ cu domiciliul/sediul în ____________________,
str. _________________ nr. ____,ap.____, judeţul ________, precum şi înc+eierea din data de __________a
#udecătoriei ___________, prin care s'a încuviinţat urmărirea silită a imobilului situat în localitatea
_____________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul _____________, înscris în .!. nr.
_____________, a comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________,
privind plata sumei de _______ lei, cu titlu de despă"ubiri, şi plata sumei de ________lei, cu titlu de
c+eltuieli de judecată, conform titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie __________, plus c+eltuielile de executare,
%stăzi, ___________, orele _____, în conformitate cu dispoziţiile art. 2*= . pr. civ., procedăm la
vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în localitatea _____________, str. _____________ nr. ____,
ap. ____, judeţul _________, înscris în .!. nr. _____________, a comunei/oraşului/municipiului ________,
nr. topo"rafic/nr. cadastral___________ compus din ________ camere şi dependinţe, cu o suprafaţă de
_______mp., în valoare de ______lei, valoare stabilită prin expertiză de către expertul judiciar ___________,
raportul fiind depus la dosarul execuţional.
onstatăm că au fost îndeplinite toate formalităţile prevăzute de le"e, publicaţiile de vânzare fiind
afişate în conformitate cu dispoziţiile art. 202 alin. 0 . pr. civ., iar extrase din acestea au fost publicate în
cotidianul local/central ______________ şi pe pa"ina de internet ______________.
,rocedura de licitaţie se desfăşoară la sediul 4iroului executorului judecătoresc ___________ ________
din _________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, aşa cum s'a menţionat în publicaţiile de
vânzare.
onform extrasului .!. nr. __________emis de Eficiul de adastru şi ,ublicitate ?mobiliară
_________, prezentul imobil nu este "revat de drepturi reale sau alte sarcini.
Se constată faptul că, anterior termenului de licitaţie, la prezentul dosar de executare au fost depuse două
oferte de cumpărare a imobilului, după cum urmează7
1. ____________________, domiciliat în _________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul
_________, identificat cu 4.?/.?. seria ____, nr. _________, emisă de ________ la data de ___________,
care oferă preţul de ________ leiA
). ____________________, domiciliat în _________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul
_________, identificat cu 4.?/.?. seria ____, nr. _________, emisă de ________ la data de ___________,
care oferă preţul de ________ lei.
3e asemenea, se constată că amândoi licitatori au consemnat la 4anca _________, "aranţia de
participare de 1@9 din preţul de pornire a licitaţiei, în sumă de ______lei, recipisele fiind depuse la dosarul
de executare silită.
Sunt prezenţi, la data şi ora stabilite pentru vânzarea imobilului, creditorul ____________________,
debitorul ___________ şi cele două persoane care au depus oferte de cumpărare a imobilului.
8a orele _____, în prezenţa persoanelor mai sus amintite, s'a dat citire publicaţiei de vânzare şi ofertelor
primite până la această dată, conform dispoziţiilor art. 2*= alin. 1 . pr. civ.
&n conformitate cu dispoziţiile art. 2*= alin. = . pr. civ., s'a oferit spre vânzare celor doi licitatori
imobilului situat în localitatea _____________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul
_____________, înscris în .!. nr. __________, a comunei/oraşului/municipiului ________, nr.
topo"rafic/nr. cadastral ___________ compus din ________ camere şi dependinţe, cu o suprafaţă de
_______ mp. _________, în valoare de ________ lei, ce a fost stabilită conform raportului de expertiză
întocmit de expertul judiciar _____________________, la suma de ______lei, cel mai mare preţ oferit de
participanţii la licitaţie, iar pasul licitaţiei a fost stabilit la suma de ________ lei.
%ceastă sumă a fost oferită de domnul ___________A
%poi, domnul ___________ a oferit suma de ______ leiA
3omnul ___________ a oferit suma de ______ leiA
3omnul ___________ a oferit suma de ______ leiA
3omnul ___________ a oferit suma de ______ lei.
%vând în vedere că licitaţia s'a oprit la această sumă, am oferit imobilul prin trei stri"ări succesive, la un
interval de 1 minut, care să permită participanţilor să facă şi alte supralicitări, însă, în lipsa acestora, am
declarat adjudecatar al imobilului situat în localitatea _____________, str. _____________ nr. ____, ap.
____, judeţul _____________, înscris în .!. nr. __________, a comunei/oraşului/municipiului ________,
nr. topo"rafic/nr. cadastral ___________ compus din ________ camere şi dependinţe, cu o suprafaţă de
_______mp, _________, pe domnul ____________________, posesor al 4.?./.? seria ______, nr.
___________, eliberată de ________ la data de ___________, pentru suma totală de ________ lei.
&n conformitate cu dispoziţiile art. 2*2 alin. 1 . pr. civ., am pus în vedere adjudecatarului ca, în termen
de 0@ de zile începând cu data de astăzi, să depună la 4anca _____________, în contul nr. ___________, la
dispoziţia executorului judecătoresc ____________________, suma de ________ lei, ţinându'se cont de
suma de _________ lei, depusă cu titlu de "aranţie de participare, făcându'i, totodată, cunoscute dispoziţiile
art. 2*6 . pr. civ., în cazul în care nu depune preţul în termenul stabilit.
8a cererea licitatorului ____________________, recipisa emisă de 4anca _________, în valoare de
________ lei a fost restituită acestuia.
8icitaţia a început la orele _______ şi s'a terminat la orele _________.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în patru exemplare, din care câte unul a fost înmânat creditorului,
debitorului şi adjudecatarului, iar unul se va depune în dosarul execuţional, fiind semnat de toate persoanele
prezente fără obiecţiuni.

xecutor .udecătoresc,
Creditor,
"ebitor,
#d.udecatar,
Participanţi la licitaţie,
,69+,+ Model orientativ de proces7verbal de licitaţie publică a imobilului urmărit silit c1nd acesta
este preluat de creditor în contul creanţei
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ _____________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ___________
Subsemnatul ____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în _________, str. ___________ nr. ____, ap.____, judeţul ____________________,
%vând în vedere cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul
în ________________, str. ___________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, admisă prin
înc+eierea din data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de
executare silită împotriva debitorului __________________ cu domiciliul/sediul în ____________________,
str. _________________ nr. ____, ap.___, judeţul ________, precum şi înc+eierea din data de __________a
#udecătoriei___________, prin care s'a încuviinţat urmărirea silită a imobilului situat în localitatea
_____________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul _____________, înscris în .!. nr.
_____________, a comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________,
privind plata sumei de _______ lei, cu titlu de despă"ubiri, şi plata sumei de ________lei, cu titlu de
c+eltuieli de judecată, conform titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ______________, plus c+eltuielile de
executare,
%stăzi, ___________, orele _____, în conformitate cu dispoziţiile art. 2*= . pr. civ., procedăm la
vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în localitatea _____________, str. _____________ nr. ____,
ap. ____, judeţul _________, înscris în .!. nr. _____________, a comunei/oraşului/municipiului
________,nr. topo"rafic/nr. cadastral___________ compus din ________ camere şi dependinţe, cu o
suprafaţă de _______ mp., în valoare de ______lei, valoare stabilită prin expertiză de către expertul judiciar
___________, raportul fiind depus la dosarul execuţional.
onstatăm că au fost îndeplinite toate formalităţile prevăzute de le"e, publicaţiile de vânzare fiind
afişate în conformitate cu dispoziţiile art. 202 alin. 0 . pr. civ., iar extrase din acestea au fost publicate în
cotidianul local/central ______________ şi pe pa"ina de internet ______________.
,rocedura de licitaţie se desfăşoară la sediul 4iroului executorului judecătoresc ________________ din
_________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, aşa cum s'a menţionat în publicaţia de
vânzare.
onform extrasului .!. nr. __________emis de Eficiul de adastru şi ,ublicitate ?mobiliară
_________, prezentul imobil nu este "revat de drepturi reale sau alte sarcini.
Se constată faptul că, anterior termenului de licitaţie, la prezentul dosar de executare a fost depusă oferta
creditorului _________________ de cumpărare a imobilului în contul creanţei, care oferă preţul de
________ leiA
Sunt prezenţi, la data şi ora stabilite pentru vânzarea imobilului, creditorul ____________________ şi
debitorul ___________.
8a orele _____, în prezenţa persoanelor mai sus amintite, s'a dat citire publicaţiei de vânzare şi ofertei
primite până la această dată, conform dispoziţiilor art. 2*= alin. 1 . pr. civ.
&n conformitate cu dispoziţiile art. 2*= alin. = . pr. civ., s'a oferit spre vânzare imobilul situat în
localitatea _____________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul _____________, înscris în .!.
nr. _____________, a comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ___________
compus din ________ camere şi dependinţe, cu o suprafaţă de _______mp, _________, în valoare de
________ lei, ce a fost stabilită conform raportului de expertiză întocmit de expertul judiciar
_____________________
8a prima stri"are,
> creditorul ___________ ________ a oferit preţul de ________ leiA
8a a doua stri"are,
> creditorul ___________ ________ a oferit preţul de ________ lei.
8a a treia stri"are,
> creditorul ___________ ________ a oferit preţul de ________ lei.
&n urma celor trei stri"ări succesive făcute, imobilul situat în localitatea _____________, str.
_____________ nr. ____, ap. ____, judeţul ___________, înscris în .!. nr. _____________ a
comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ___________ compus din ________
camere şi dependinţe, cu o suprafaţă de _______mp, _________, a fost adjudecat de creditorul _________
___________, domiciliat în _________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, identificat cu
4.?/.?. seria ____, nr. _________, emisă de ________ la data de ___________, cu suma de ________ lei,
fiind îndeplinite prevederile art. 2*) alin. = . pr. civ. cu privire la preţul adjudecării.
&n conformitate cu dispoziţiile art. 2*2 alin. 1 . pr. civ., am pus în vedere creditorului'adjudecatar ca, în
termen de 0@ de zile începând cu data de astăzi, să depună la 4anca _____________, în contul nr.
___________, la dispoziţia 4iroului executorului judecătoresc ____________________, suma de ________
lei, ce constituie diferenţa între creanţa sa şi preţul la care a fost adjudecat imobilul, făcându'i, totodată,
cunoscute dispoziţiile art. 2*6 . pr. civ., în cazul în care nu depune diferenţa de preţ în termenul stabilit.
8icitaţia a început la orele _______ şi s'a terminat la orele _________.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în trei exemplare, din care câte unul a fost înmânat creditorului'
adjudecatar şi debitorului, iar unul se va depune în dosarul execuţional, fiind semnat de toate persoanele
prezente fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
Creditor7ad.udecatar,
"ebitor,
,6,+,+ Model orientativ de proces7verbal prin care se constată că ad.udecatarul nu a depus preţul
în termenul prevă-ut de lege
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ _____________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ___________
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în _________, str. ___________ nr. ____,ap.___ judeţul ____________________,
%vând în vedere că în data de ____________ s'a împlinit termenul de _______ zile, prevăzut de art. 2*2
. pr. civ., în care adjudecatarul imobilului situat în localitatea _____________, str. _____________ nr.
____, ap. ____, judeţul _________, înscris în .!. nr. ______a comunei/oraşului/municipiului ________, nr.
topo"rafic/nr. cadastral ___________ compus din ________ camere şi dependinţe, cu o suprafaţă de
_______ mp., trebuia să plătească diferenţa de preţ, în sumă de __________ lei, conform procesului'verbal
de licitaţie imobiliară înc+eiat la data de ___________, constatăm că acesta nu şi'a îndeplinit obli"aţia, cu
toate că s'a ţinut în permanenţă le"ătura cu acesta.
,rin urmare, în conformitate cu dispoziţiile art. 2*6 alin. 1 . pr. civ., imobilul urmează a fi scos din nou
la vânzare, la preţul de începere a licitaţiei de _________ lei, adjudecatarul fiind obli"at să plătească
c+eltuielile prilejuite de noua licitaţie şi eventuala diferenţă de preţ.
%djudecatarul va putea să ac+ite la termenul de licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obli"at
numai la plata c+eltuielilor prilejuite de noua licitaţie.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în patru exemplare, din care câte unul a fost comunicat creditorului,
debitorului şi adjudecatarului, iar unul se va depune în dosarul execuţional.
xecutor .udecătoresc,
,6?+,+ Model orientativ de proces7verbal de licitaţie prin care se stabilesc şi c2eltuielile de
urmărire în sarcina fostului ad.udecatar al imobilului
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ _____________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ___________
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în _________, str. ___________ nr. ____,ap.___, judeţul ____________________,
%vând în vedere cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul
în _____________, str. _______________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, admisă prin înc+eierea
din data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de executare silită
împotriva debitorului __________________ cu domiciliul/sediul în ____________________ str.
_________________, nr. ____, ap.___, judeţul ________, precum şi înc+eierea din data de __________a
#udecătoriei___________, prin care s'a încuviinţat urmărirea silită a imobilului situat în localitatea
_____________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul _________, înscris în .!. nr. _______, a
comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________, privind plata sumei de
_______ lei, cu titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ________lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform
titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii
de %pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____ a $ribunalului/urţii de
%pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ____________, plus c+eltuielile de executare,
%stăzi, ___________, orele _____, în conformitate cu dispoziţiile art. 2*= . pr. civ., procedăm la
vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în localitatea _____________, str. _____________ nr. ____,
ap. ____, judeţul ________, înscris în .!. nr. _____________, a comunei/oraşului/municipiului ________,
nr. topo"rafic/nr. cadastral ___________ compus din ________ camere şi dependinţe, cu o suprafaţă de
_______ mp.
,reţul de la care începe licitaţia este de ______ lei, la care bunul a fost adjudecat la data de
____________.
onstatăm că au fost îndeplinite toate formalităţile prevăzute de le"e, publicaţiile de vânzare fiind
afişate în conformitate cu dispoziţiile art. 202 alin. 0 . pr. civ., iar extrase din acestea au fost publicate în
cotidianul local/central ______________ şi pe pa"ina de internet ______________.
,rocedura de licitaţie se desfăşoară la sediul 4iroului executorului judecătoresc _________________
din _________, str. ________ nr. ____, ap.___, judeţul _________, aşa cum s'a menţionat în publicaţia de
vânzare.
onform extrasului .!. nr. __________emis de Eficiul de adastru şi ,ublicitate ?mobiliară
_________, prezentul imobil nu este "revat de drepturi reale sau alte sarcini.
Se constată faptul că, anterior termenului de licitaţie, la prezentul dosar de executare a fost depusă o
sin"ură ofertă de cumpărare a imobilului, de către ___________________, domiciliat în _________, str.
________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, identificat cu 4.?/.?. seria ____, nr. _________, emisă de
________ la data de ___________, care oferă preţul de ________ lei.
3e asemenea, se constată că licitatorul a consemnat la 4anca _________, "aranţia de participare de
1@9 din preţul de pornire a licitaţiei, recipisa fiind depusă la dosarul de executare silită.
Sunt prezenţi, la data şi ora stabilite pentru vânzarea imobilului, creditorul ____________________,
debitorul ___________şi persona care a făcut oferta de cumpărare.
8a orele _____, în prezenţa persoanelor mai sus amintite, s'a dat citire publicaţiei de vânzare şi ofertei
primite până la această dată, conform dispoziţiilor art. 2*= alin. 1 . pr. civ.
&n conformitate cu dispoziţiile art. 2*= alin. = . pr. civ., s'a oferit spre vânzare celor doi licitatori
imobilul situat în localitatea _____________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul
_____________, înscris în .!. nr. __________, a comunei/oraşului/municipiului ________, nr.
topo"rafic/nr. cadastral ___________ compus din ________ camere şi dependinţe, cu o suprafaţă de
_______mp, _________, în valoare de ________ lei, la care bunul a fost adjudecat la data de ____________,
la suma de ______lei, cel mai mare preţ oferit de participanţii la licitaţie, iar pasul licitaţiei a fost stabilit la
suma de ________lei.
%ceastă sumă a fost oferită de domnul ___________A
%poi, domnul ___________ a oferit suma de ______ leiA
3omnul ___________ a oferit suma de ______ leiA
3omnul ___________ a oferit suma de ______ leiA
3omnul ___________ a oferit suma de ______ lei.
%vând în vedere că licitaţia s'a oprit la această sumă, am oferit imobilul prin trei stri"ări succesive, la un
interval de 1 minut, care să permită participanţilor să facă şi alte supralicitări, însă, în lipsa acestora, am
declarat adjudecatar al imobilului situat în localitatea _____________, str. _____________ nr. ____, ap.
____, judeţul _____________, înscris în .!. nr. __________, a comunei/oraşului/municipiului ________,
nr. topo"rafic/nr. cadastral ___________ compus din ________ camere şi dependinţe, cu o suprafaţă de
_______mp, _________, pe domnul ____________________, posesor al 4.?./.? seria ______, nr.
___________, eliberată de ________ la data de ___________, pentru suma totală de ________ lei.
&n conformitate cu dispoziţiile art. 2*2 alin. 1 . pr. civ., am pus în vedere adjudecatarului ca, în termen
de 0@ de zile începând cu data de astăzi, să depună la 4anca _____________, în contul nr. ___________, la
dispoziţia executorului judecătoresc ____________________, suma de ________ lei, ţinându'se cont de
suma de _________, depusă cu titlu de "aranţie de participare, făcându'i totodată cunoscute dispoziţiile art.
206 . pr. civ., în cazul în care nu depune preţul în termenul stabilit.
%vând în vedere că imobilul a fost scos la vânzare ca urmare a nedepunerii preţului de fostul adjudecatar
_________________, cu domiciliul în _________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
diferenţa de preţ în suma de ______ lei şi c2eltuielile de executare în sumă de _______ lei, prilejuite de
desfăşurarea prezentei licitaţii sunt în sarcina fostului adjudecatar, în conformitate cu dispoziţiile art. 2*6
alin. 1 . pr. civ.
,otrivit art. 2*6 alin. 0 . pr. civ. prezentul proces'verbal constituie titlu executoriu pentru suma de
______ lei şi urmează a fi reţinută din "aranţia depusă de fostul adjudecatar.
8icitaţia a început la orele _______ şi s'a terminat la orele _________.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în cinci exemplare, din care câte unul a fost înmânat creditorului,
debitorului şi adjudecatarului, unul se va comunica fostului adjudecatar, iar unul se va depune în dosarul
execuţional, fiind semnat de toate persoanele prezente fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
Creditor,
"ebitor,
#d.udecatar,
,60+,+ Model orientativ de proces7verbal prin care se stabileşte plata preţului în rate de către
ad.udecatar
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ _____________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ___________
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în _________, str. ___________ nr. ____, ap.___, judeţul ____________________,
%vând în vedere cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul
în ____________, str. ________________ nr. ____, ap. ____ judeţul __________, admisă prin înc+eierea din
data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de executare silită
împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în ____________________, str.
_________________ nr. ____, ap.___, judeţul ________, precum şi înc+eierea din data de __________ a
#udecătoriei ___________, prin care s'a încuviinţat urmărirea silită a imobilului situat în localitatea
_____________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul _________, înscris în .!. nr. ___________
a comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________, privind plata sumei
de _______ lei, cu titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ________ lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată,
conform titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie _____________, plus c+eltuielile de executare,
la data de _________ s'a procedat la vânzarea la licitaţie publică a imobilului descris mai sus, cu suma de
_________lei.
%djudecatarul ________________ a plătit suma de _______ lei, la data de _________ cu titlu de
"aranţie de participare la licitaţie, urmând ca diferenţa de preţ să fie ac+itată până la data de __________.
8a data de ___________, adjudecatarul a depus la biroul nostru o cerere prin care solicită ca preţul să fie
plătit în _______ rate.
%vând în vedere această cerere, am invitat la sediul biroului nostru adjudecatarul, creditorul şi debitorul
pentru data de ________, orele ______.
8a data şi ora stabilită mai sus, s'au prezentat la sediul biroului nostru adjudecatarul, creditorul şi
debitorul, iar în urma discuţiilor purtate, a acordului exprimat de creditor şi de debitor, stabilesc următoarele7
– suma de ________ lei va fi ac+itată cu titlu de avans, astăzi _________, urmând a se elibera c+itanţă
de primire şi actul de adjudecare în conformitate cu dispoziţiile art. 2=) . pr. civ.A
– diferenţa de preţ de _______ lei se va ac+ita în ________ rate lunare, la data de _________ a fiecărei
luni, fiecare rată fiind în sumă de _______lei, în care este inclusă şi dobânda le"ală în sumă de _______ lei.
3ovada plăţii se va depune lunar la dosarul execuţional de către adjudecatar.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în patru exemplare, din care câte unul a fost înmânat creditorului,
debitorului şi adjudecatarului, iar unul se va depune în dosarul execuţional, fiind semnat de toate persoanele
prezente fără obiecţiuni.

xecutor .udecătoresc,
Creditor,
"ebitor,
Adjudecatar,
,6>+,+ Model orientativ de act de ad.udecare
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ _____________
#ct de ad.udecare
înc2eiat astă-i ___________
Subsemnatul ____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în _________, str. ___________ nr. ____,ap.___, judeţul ____________________,
%vând în vedere cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul
în _____________, str. ______________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, admisă prin înc+eierea din
data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de executare silită
împotriva debitorului __________________ cu domiciliul/sediul în ____________________, str.
_________________ nr. ____, ap.___, judeţul ________, precum şi înc+eierea din data de __________ a
#udecătoriei ___________, prin care s'a încuviinţat urmărirea silită a imobilului situat în localitatea
_____________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul _____________, înscris în .!. nr.
_____________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________, privind plata sumei de _______ lei, cu titlu de
despă"ubiri, şi plata sumei de ________lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform titlului executoriu
constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel
_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi
de asaţie şi #ustiţie ______________, plus c+eltuielile de executare.
,rin procesul'verbal de licitaţie nr. _______, din data de _________ s'a vândut la licitaţie publică
imobilului situat în localitatea _____________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul
_____________, înscris în .!. nr. _____________, a comunei/oraşului/municipiului ________ nr.
topo"rafic/nr. cadastral ____________, compus din ________camere, ________dependinţe şi teren în
suprafaţă de _______ mp., proprietatea debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în
____________________, str. _________________ nr. ____,ap.___, judeţul ________, adjudecatarului
________________, domiciliat în _________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
identificat cu 4.?/.?. seria ____, nr. _________, emisă de ________ la data de ___________, la preţul de
_________lei.
%djudecatarul a plătit suma de ______ lei la data de _________, cu titlu de "aranţie de participare la
licitaţie, iar diferenţa de preţ, în sumă de ________ lei, a fost ac+itată la data de _________, depunându'se în
acest sens dovada plăţii la dosarul execuţional.
?mobilul vândut nu este "revat de drepturi reale sau alte sarcini.
,rezentul act de adjudecare constituie titlu de proprietate pentru adjudecatarul ________________,
domiciliat în _________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, identificat cu 4.?/.?. seria
____, nr. _________, emisă de ________ la data de ___________, asupra imobilului situat în localitatea
_____________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul _____________, înscris în .!. nr.
_____________, a comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________,
compus din ________camere, ________dependinţe şi teren în suprafaţă de _______mp., poate fi înscris în
cartea funciară şi constituie titlu executoriu împotriva debitorului sau terţului dobânditor, dacă imobilul se
află în posesia acestuia din urmă, sau împotriva oricărei persoane care posedă ori deţine în fapt, fără niciun
titlu, imobilul adjudecat.
%ctul de adjudecare s'a înc+eiat în conformitate cu dispoziţiile art. 2=) . pr. civ., pe baza procesului'
verbal de licitaţie nr. _______, din data de _________, în două exemplare, din care unul a fost înmânat
adjudecatarului, iar unul s'a depus la dosarul execuţional, fiind semnat fără obiecţiuni.
,rezentul act de adjudecare este supus contestaţiei la executare în condiţiile art. 2=* . pr. civ., în termen
de o lună de la data înscrierii provizorii în cartea funciară la #udecătoria _______________.
xecutor .udecătoresc,
Adjudecatar,
,6C+,+ Model orientativ de adresă prin care se comunică biroului de cadastru şi publicitate
imobiliară un exemplar al actului de ad.udecare pentru a fi înscris provi-oriu în cartea funciară
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
______________________,
&n conformitate cu dispoziţiile art. 2=0 alin. 1 . pr. civ., vă comunicăm un exemplar al actului de
adjudecare din data de ______, emis de executorul judecătoresc _______________, cu privire la imobilul
situat în localitatea _____________ str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul
___________, înscris în .!. nr. _____________, a comunei/oraşului/municipiului ________, nr.
topo"rafic/nr. cadastral ____________, ce a format proprietatea debitorului _________________, cu
domiciliul/sediul în ________________ str. ____________________ nr. ____ ap. ____ judeţul __________,
pentru a fi înscris provizoriu în cartea funciară.
%nexăm la prezenta adresă dovada ac+itării taxei de timbru în sumă de ____lei şi timbrul judiciar în
valoare de ____ lei.
u respect,
Executor judecătoresc,
,66+,+ Model orientativ de înc2eiere prin care executorul .udecătoresc dispune numirea
ad.udecatarului în calitatea de administrator7sec2estru al imobilului ad.udecat
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol se află cererea formulată de ad.udecatarul ______________, cu domiciliul/sediul în
_____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________privind numirea sa în calitatea de
administrator'sec+estru asupra imobilului situat în _____________, str. ________________ nr. ____, ap.
___, judeţul ______, înscris în .!. nr.__________ a comunei/oraşului/municipiului ________, nr.
topo"rafic/nr. cadastral _______.
!ără citarea părţilor
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor şi lucrărilor dosarului reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită formulată la data de _____________, creditorul ____________ a solicitat
înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare împotriva debitorului ____________, urmând ca,
după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la urmărirea silită a imobilului situat în
_______________, str. __________________ nr. ____, ap. ___, judeţul __________, înscris în .!.
nr._____________ a comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________,
proprietatea debitorului.
,rin înc+eierea din data de _______ s'a dispus înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare
silită împotriva debitorului __________________, iar prin înc+eierea din data de __________ a #udecătoriei
___________, s'a încuviinţat executarea silită privind plata sumei de _______ lei, cu titlu de despă"ubiri şi
plata sumei de ________lei cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform titlului executoriu constând în sentinţa
civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin
decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
______________, plus c+eltuieli de executare, prin urmărirea silită a imobilului situat în _______________,
str. __________________ nr. ____, ap. ___, judeţul __________, înscris în .!. nr._____________ a
comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________.
,rin procesul'verbal de licitaţie nr. _______, din data de _________ s'a vândut la licitaţie publică
imobilul arătat mai sus, iar la data de ______ s'a întocmit actul de adjudecare în favoarea adjudecatarului
_____________ cu domiciliul/sediul în _____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
acesta solicitând şi numirea sa în calitate de administrator'sec+estru al imobilului cumpărat.
!aţă de considerentele expuse, apreciem că cererea adjudecatarului este întemeiată, întrucât acesta a
plătit în între"ime preţul imobilului adjudecat şi i s'a eliberat act de adjudecare, astfel încât în baza art. 2=0
alin. ) . pr. civ., urmează să admitem cererea formulată, să dispunem numirea în calitate de administrator'
sec+estru al imobilului situat în _______________, str. __________________ nr. ____, ap. ___, judeţul
_______________, înscris în .!. nr. _____________ a comunei/oraşului/municipiului ________, nr.
topo"rafic/nr. cadastral ____________ a adjudecatarului şi, totodată, punerea lui în posesie în această
calitate.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
%dmite cererea formulată de ad.udecatarul ______________, cu domiciliul/sediul în ____________,
str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________
3ispune numirea adjudecatarului _______ în calitatea de administrator'sec+estru al imobilului situat în
_______________, str. _______________ nr. ____,ap.__, judeţul _______, înscris în .!. nr.
_____________ a comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________ şi
punerea lui în posesie în această calitate.
!ără cale de atac.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
,D=+,+ Model orientativ de înc2eiere privind intabularea dreptului de proprietate al
ad.udecatarului în cartea funciară şi punerea în posesia imobilului ad.udecat
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol se află intabularea, din oficiu, a dreptului de proprietate al adjudecatarului _______________ şi
punerea în posesia imobilului situat în localitatea _____________, str. _______________ nr. ____, ap. ____,
judeţul ___________, înscris în .!. nr. _________ a comunei/oraşului/municipiului ________, nr.
topo"rafic/nr. cadastral _____________.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor şi lucrărilor dosarului reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită formulată la data de _____________, creditorul ____________ a solicitat
înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare împotriva debitorului ____________, urmând ca,
după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la urmărirea silită a imobilului situat în
_______________, str. ________________ nr. ____, ap. ___, judeţul __________, înscris în .!.
nr._____________ a comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ______,
proprietatea debitorului.
&n motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în
titlul executoriu.
,rin înc+eierea din data de _______ s'a dispus înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare
silită împotriva debitorului ____________, iar prin înc+eierea din data de __________ a #udecătoriei
___________, s'a încuviinţat executarea silită privind plata sumei de _______ lei, cu titlu de despă"ubiri, şi
plata sumei de ________lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform titlului executoriu constând în sentinţa
civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin
decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
____________, plus c+eltuieli de executare, prin urmărirea silită a imobilului situat în _______________,
str. __________________ nr. ____, ap. ___, judeţul _______________, înscris în .!. nr.________ a
comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________.
,rin procesul'verbal de licitaţie nr. _______, din data de _________ s'a vândut la licitaţie publică
imobilului situat în localitatea _____________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul
_____________, înscris în .!. nr. _____________, a comunei/oraşului/municipiului ________, nr.
topo"rafic/nr. cadastral ____________, compus din ________ camere, ________dependinţe şi teren în
suprafaţă de _______ mp., proprietatea debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în
____________________ str. _________________ nr. ____ judeţul ________, adjudecatarului
________________, domiciliat în _________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
identificat cu 4.?/.?. seria ____, nr. _________, emisă de ________ la data de ___________, la preţul de
_________lei.
%djudecatarul a plătit suma de ______ lei la data de _________, cu titlu de "aranţie de participare la
licitaţie, iar diferenţa de preţ, în sumă de ________ lei, a fost ac+itată la data de _________, depunându'se în
acest sens dovada plăţii la dosarul execuţional.
8a data de _________ s'a înc+eiat actul de adjudecare, care în conformitate cu dispoziţiile art. 2=0 alin.
1 . pr. civ., a fost înscris provizoriu în cartea funciară la data de _________.
%vând în vedere că în termen de o lună de la data înscrierii provizorii în cartea funciară a actului de
adjudecare acesta nu a fost contestat, urmează să dispunem, din oficiu, ca dreptul de proprietate al
adjudecatarului să fie intabulat în cartea funciară şi, totodată, ca acesta să fie pus în posesia imobilului situat
în localitatea _____________, str. _______________ nr. ____, ap. ____, judeţul ___________, înscris în
.!. nr. _________a comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral _____________.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
?ntabularea dreptului de proprietate şi punerea în posesie a ad.udecatarului _______________, cu
domiciliul/sediul în _________, str. ____________ nr. ___,ap.___, judeţul ________, asupra imobilului
situat în localitatea _____________, str. _______________ nr. ____, ap. ____, judeţul
___________, înscris în .!. nr. _________a comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr.
cadastral _____________.
3efinitivă.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
,D*+,+ Model orientativ de înc2eiere privind eliberarea sumelor reali-ate prin urmărirea silită
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol fiind eliberarea sumei rezultate din urmărirea silită imobiliară declanşată de creditorul ____'
_________, cu domiciliul/sediul în __________, str. _________________ nr. ___, ap.___, judeţul
________ împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în ____________________,
str. _________________ nr. ____,ap.___, judeţul ________.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor dosarului, reţine următoarele7
%vând în vedere cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul
în ________________, str. ____________________nr. ____, ap. ____ judeţul __________, admisă prin
înc+eierea din data de _______, prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de
executare silită împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în
____________________, str. _________________ nr. ____, ap.___, judeţul ________, precum şi înc+eierea
din data de __________ a #udecătoriei___________, prin care s'a încuviinţat urmărirea silită a imobilului
situat în localitatea _____________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul _____________, înscris
în .!. nr. _____________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________, privind plata sumei de _______ lei,
cu titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ________lei, cu titlu de c+eltuieli de judecată, conform titlului
executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de
%pel_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel /&naltei
urţi de asaţie şi #ustiţie ________________, plus c+eltuielile de executare,
,rin procesul'verbal de licitaţie nr. _______ din data de _________ s'a vândut la licitaţie publică
imobilului situat în localitatea _____________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul
_____________, înscris în .!. nr. _____________, a comunei/oraşului/municipiului ________ nr.
topo"rafic/nr. cadastral ____________, compus din ________ camere, ________dependinţe şi teren în
suprafaţă de _____ mp., proprietatea debitorului __________________ cu domiciliul/sediul în
____________________, str. _________________ nr. ____, judeţul ________, adjudecatarului
________________, domiciliat în _________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
identificat cu 4.?/.?. seria ____, nr. _________, emisă de ________ la data de ___________, la preţul de
_________lei.
%djudecatarul a plătit suma de ______ lei la data de _________, cu titlu de "aranţie de participare la
licitaţie, iar diferenţa de preţ, în sumă de ________lei, a fost ac+itată la data de _________, depunându'se în
acest sens dovada plăţii la dosarul execuţional.
%vând în vedere că în cauză există doar un sin"ur creditor urmăritor, iar din vânzarea imobilului
debitorului s'a obţinut suma de _______ lei, în conformitate cu dispoziţiile art. 2(0 . pr. civ. urmează să
procedăm la eliberarea sumei obţinute din executarea silită imobiliară, după cum urmează7
> suma de ______ lei, reprezentând c+eltuieli de executare, stabilite prin înc+eierea nr. _____din data de
________, vor fi reţinute din suma totală şi virată în contul executorului judecătorescA
> suma de ______ lei, reprezentând despă"ubiri, c+eltuieli de judecată, reactualizarea sumei conform
înc+eierii nr. ____ din data ________, c+eltuieli de executare avansate de către creditor, va fi virată acestuia
în contul nr. ____________________A
> suma de ______ lei, reprezentând diferenţă de preţ, va fi virată debitorului în contul
____________________A
,entru aceste motive,
"I&P)'M
<liberarea sumei de _______ lei, rezultate din urmărirea silită imobiliară declanşată de creditorul
_____________, cu domiciliul/sediul în __________, str. ____________ nr. ___,ap.___, judeţul
________ împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în ____________________,
str. _________________ nr. ____,ap.___, judeţul ________, după cum urmează7
F suma de ______ lei, reprezentând c+eltuieli de executare, stabilită prin procesul'verbal nr._____ din
data de ________, va fi reţinută din suma totală şi virată în contul executorului judecătoresc.
F suma de ______ lei, reprezentând despă"ubiri, c+eltuieli de judecată, reactualizarea sumei conform
înc+eierii nr. ____ din data ________, c+eltuieli de executare avansate de către creditor, va fi virată acestuia,
în contul nr. ____________________A
F suma de ______ lei, reprezentând diferenţă de preţ, va fi virată debitorului în contul nr.
____________________.
,rezenta înc+eiere se comunică creditorului şi debitorului.
<xecutorie.
,rezenta înc+eiere poate fi atacată cu contestaţie la executare la #udecătoria __________, în termen de =
zile de la comunicare.
<misă azi, _____________.
Executor judecătoresc,
,DC+,+ Model orientativ de proces7verbal prin care executorul .udecătoresc fixea-ă termenul
pentru depunerea titlurilor de creanţă
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere că în dosarul execuţional cu nr. ___________, aflat pe rolul biroului nostru, există mai
mulţi creditori, iar suma realizată din vânzarea bunurilor debitorului __________________, cu
domiciliul/sediul în _______________, str. ____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul
___________________, s'a consemnat la dispoziţia noastră, în conformitate cu dispoziţiile art. 2(2 alin. ) .
pr. civ., fixăm un termen de 9= -ile, încep1nd cu data de ________ p1nă la data de ________, pentru
depunerea titlurilor de creanţă în vederea distribuirii sumei rezultate din vânzarea bunurilor urmărite.
,rocesul'verbal a fost înc+eiat în trei exemplare, câte unul se va afişa la sediul biroului executorului
judecătoresc şi la sediul instanţei de executare, iar unul se va depune la dosarul de executare silită.
Executor judecătoresc,
,D6+,+ Model orientativ de adresă prin care debitorul, creditorii urmăritori, organele fiscale,
administratorul7sec2estru, ad.udecatarul şi titularii drepturilor şi sarcinilor stinse prin ad.udecare
sunt înştiinţaţi despre fixarea termenului de depunere a titlurilor de creanţă
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în ______________, str+ ______________ nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
Bă aducem la cunoştinţă că prin procesul'verbal nr. _____ din data de _______, s'a fixat termenul de 9=
-ile, încep1nd cu data de ________ p1nă la data de ________, pentru depunerea titlurilor de creanţă în
vederea distribuirii sumei rezultate din vânzarea bunurilor urmărite, astfel încât, în conformitate cu
dispoziţiile art. 2(2 alin. 0 . pr. civ., vă înştiinţăm despre fixarea acestui termen, care la data de ________ a
fost afişat la sediul biroului executorului judecătoresc şi la sediul #udecătoriei __________.
3acă în termenul fixat nu depuneţi titlul de creanţă în ori"inal sau în copie certificată pe care'l deţineţi
împotriva debitorului _____________, cu domiciliul/sediul în _______________, str.
______________________ nr. ____, ap. ____, judeţul ___________________, în conformitate cu
dispoziţiile art. 2(2 alin. = . pr. civ., nu mai puteţi participa la distribuirea sumei obţinute din vânzarea
bunurilor urmărite.
u respect,
Executor judecătoresc,
,DD+,+ Model orientativ de proces7verbal de afişare a termenului fixat de executorul .udecătoresc
pentru depunerea titlurilor de creanţă
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
&n conformitate cu dispoziţiile art. 2(2 alin. * . pr. civ., astăzi, _____________ orele ________, am
afişat la sediul biroului nostru din __________________ şi al #udecătoriei ____________ procesul'verbal
din data de __________ prin care s'a fixat termenul pentru depunerea titlurilor de creanţă de către persoanele
care au un drept real sau sarcini care "revează bunurile mobile sau imobile care au format obiectul urmăririi
silite în dosarul execuţional nr. ___________, aflat pe rolul biroului nostru.
,rezentul proces'verbal se depune la dosarul de executare silită.
Executor judecătoresc,
?=9+,+ Model orientativ de proces7verbal înc2eiat de executorul .udecătoresc prin care se constată
că părţile nu cad de acord asupra plăţii unor creanţe periodice
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere că în dosarul execuţional nr. ___________, aflat pe rolul biroului nostru, există mai
mulţi creditori care şi'au depus titlurile, iar în cazul creditorului _____________, cu domiciliul/sediul în
_____________, str. __________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, s'a constatat că titlul
acestuia conţine obli"aţia debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în ____________, str.
_________________ nr. ____, ap. ____, judeţul _______________ de a plăti o sumă de bani în mod
periodic, în conformitate cu dispoziţiile art. 2/@ alin. 1 teza ? . pr. civ., am convocat toate părţile pentru a
stabili prin acordul lor cu ce sumă de bani va participa creditorul ___________ la distribuire, întrucât
bunurile rămase în patrimoniul debitorului după efectuarea executării şi veniturile sale nu asi"ură plata în
viitor a ratelor datorate.
8a data şi ora stabilită s'au prezentat următorii7
1._____________________________________,
). ____________________________________,
0. ____________________________________,
*. ____________________________________,
care în urma discuţiilor purtate nu au reuşit să ajun"ă la un acord în privinţa sumei de bani cu care
creditorul ___________________ să participe la distribuirea sumei rezultate din urmărirea silită a bunurilor
debitorului.
,rin urmare, constatând că părţile prezente nu au reuşit să ajun"ă la un acord în privinţa sumei cu care
creditorul ___________________ să participe la distribuirea sumei rezultate din urmărirea silită a bunurilor
debitorului, în conformitate cu dispoziţiile art. 2/@ alin. 1 teza ? . pr. civ., am înc+eiat prezentul proces'
verbal în ___ exemplare, din care câte unul a fost predat creditorilor prezenţi, iar câte un exemplar se va
comunica debitorului şi următorilor creditori _____________________ care au lipsit, procesul'verbal fiind
semnat de toate părţile prezente, fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
Creditor,
Creditor,
Creditor,
Creditor,
"ebitor,
?=*+,+ Model orientativ de cerere prin care executorul .udecătoresc solicită instanţei de executare
să stabilească suma cu care creditorul ce deţine o creanţă periodică va participa la distribuirea sumei
re-ultate din urmărirea silită a bunurilor debitorului+
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
__________, str+ ________ nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
/udecătoria _____________________,
Subsemnatul __________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, prin prezenta
vă solicit
&tabilirea sumei cu care urmea-ă să participe la distribuire
creditorul _____________, cu domiciliul/sediul în _________________, str.
________________, nr. ____, ap. ___, judeţul ____________, în dosarul execuţional nr.
___________ aflat pe rolul biroului nostru___________________, în contradictoriu cu debitorul
_____________, cu domiciliul/sediul în __________, str. ______________ nr. ____, ap. ____,
judeţul ___________ şi creditorii7
1. ________________, cu domiciliul/sediul în __________________, str.
__________________ nr. ____, ap. ____, judeţul ___________A
). ________________, cu domiciliul/sediul în _______________, str.
__________________ nr. ____, ap. ____, judeţul ___________A
0. ________________, cu domiciliul/sediul în _______________, str.
__________________ nr. ____, ap. ____, judeţul _________.
$n fapt, la data de _________, în baza art. 2(2 alin. ) . pr. civ., am fixat un termen de 1@ zile pentru ca
toţi creditorii urmăritori şi intervenienţi să depună titlurile lor în ori"inal sau în copie certificată.
&n termenul stabilit, creditorul ________________ a depus titlul său de creanţă, constând în sentinţa
civilă/penală nr. ____/_______ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel ___________, definitivă prin
decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
_______________, pentru a participa la distribuirea sumei rezultate din urmărirea silită a bunurilor
debitorului ____________________, cu domiciliul/sediul în _________________, str. ___________ nr.
____, ap. ___, judeţul ____________.
%cest titlu conţine obli"aţia debitorului de a plăti creditorului __________ suma de _____ lei lunar, iar
bunurile rămase în patrimoniul său şi veniturile sale nu acoperă plata în viitor a ratelor datorate, astfel încât,
la data de __________ am convocat toţi creditorii şi debitorul la sediul biroului nostru pentru ca aceştia să
cadă de acord asupra sumei cu care acest creditor urmează să participe la distribuire.
&n urma discuţiilor purtate între părţi nu s'a ajuns la niciun acord, astfel încât, în conformitate cu
dispoziţiile art. 2/@ alin. 1 teza ? . pr. civ., am înc+eiat procesul'verbal din data de _______ în acest sens.
3eoarece niciuna dintre părţi nu a sesizat instanţa în termenul le"al, vă ro" să stabiliţi suma cu care
urmează să participe la distribuire creditorul ____________, precum şi modul de fructificare a acesteia.
$n drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 2/@ alin. 0 . pr. civ.
%nexez la prezenta cerere, în copie certificată, dosarul execuţional indicat mai sus.
xecutor .udecătoresc,
?=>+,+ Model orientativ de proiect de distribuire a sumelor re-ultate din urmărirea silită
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proiect de distribuire
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul
în ______________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, admisă prin înc+eierea din
data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de executare silită
împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în _____________, str. _______________
nr. ____, ap. ____, judeţul ________, precum şi înc+eierea din data de __________a #udecătoriei
___________, prin care s'a încuviinţat urmărirea silită a imobilului situat în localitatea _____________, str.
_____________ nr. ____, ap. ____, judeţul _____________, înscris în .!. nr. _____________, a
comunei/oraşului/municipiului _____________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________,
privind plata sumei de _______ lei, cu titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ________lei, cu titlu de
c+eltuieli de judecată, conform titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr.
_____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ___________,
,rin procesul'verbal de licitaţie din data de _________ s'a vândut la licitaţie publică imobilul situat în
localitatea _____________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul _____________, înscris în .!.
nr. _____________al comunei/oraşului/municipiului _____________, nr. topo"rafic/nr. cadastral
____________, compus din ________camere, ________dependinţe şi teren în suprafaţă de _______mp.,
proprietatea debitorului ______________, cu domiciliul/sediul în ________________ str. ____________ nr.
____, ap. ____, judeţul ________, adjudecatarului ________________, domiciliat în _________, str.
________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, identificat cu 4.?/.?. seria ____, nr.
_________, emisă de ________ la data de ___________, la preţul de _________lei.
%djudecatarul a plătit suma de ______ lei la data de _________, cu titlu de "aranţie de participare la
licitaţie, iar diferenţa de preţ, în sumă de _______ lei, a fost ac+itată la data de _________, depunându'se în
acest sens dovada plăţii la dosarul execuţional.
8a data de _________, în baza art. 2(2 alin. ) . pr. civ., am fixat un termen de 1@ zile pentru ca toţi
creditorii urmăritori şi intervenienţi să depună titlurile lor în ori"inal sau în copie certificată.
&n termenul fixat şi'au depus titlurile următorii creditori7
1. ________________ cu domiciliul/sediul în _______________, str.
__________________ nr. ____, ap. ____, judeţul ___________ A
). ________________ cu domiciliul/sediul în _______________, str.
__________________ nr. ____, ap. ____, judeţul ___________ A
0. ________________ cu domiciliul/sediul în _______________, str.
__________________ nr. ____, ap. ____, judeţul ___________.
&n urma verificării titlurilor am constatat că creditorul ___________ are o creanţă "arantată cu ipotecă
asupra bunului vândut, iar creditorii __________________________ deţin o creanţă c+iro"rafară.
&n consecinţă, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 2/0 . pr. civ., se va proceda la întocmirea
proiectului de distribuire a sumei rezultate din urmărirea silită, după cum urmează7
> suma de ________ lei, reprezentând c+eltuieli de executare silită, avansată în între"ime de către
creditorul urmăritor _______________, urmează a fi alocată acestuia, în conformitate cu dispoziţiile art. 2(*
alin. 1 lit. a. . pr. civ.A
> suma de ________ lei, reprezentând creanţa creditorului intervenient _______________, "arantată cu
ipotecă, conform contractului nr. _______________, înscrisă în .!. nr. _______________ urmează a fi
alocată acestuia, în conformitate cu dispoziţiile art. 2(( . pr. civ.A
> suma de ________ lei, reprezentând creanţa creditorului urmăritor _______________, urmează a fi
alocată acestuia, în conformitate cu dispoziţiile art. 2(* alin. 1 lit. j. . pr. civ.A
> suma de ________ lei, reprezentând creanţa creditorului intervenient _______________, urmează a fi
alocată acestuia, în conformitate cu dispoziţiile art. 2(* alin. 1 lit. j. . pr. civ. A
> suma de ________ lei, rămasă în urma distribuirii, urmează a fi eliberată debitorului ______________,
în conformitate cu dispoziţiile art. 2/2 alin. 0 . pr. civ.
,rezentul proiect de distribuţie s'a înc+eiat în = exemplare, din care câte unul va fi comunicat
debitorului şi creditorilor, iar unul se va depune la dosarul de executare silită.
&n termen de = zile de la comunicare, în conformitate cu dispoziţiile art. 2/* alin. ) . pr. civ., părţile pot
formula obiecţiuni în scris.
Executor judecătoresc,
?=C+,+ Model orientativ de adresă prin care se comunică proiectul de distribuire debitorului şi
creditorilor care şi7au depus titlurile
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în ______________, str+ ________________
nr+ ____, ap+ ____, .udeţul _________________,
&n conformitate cu dispoziţiile art. 2/* alin. 1 . pr. civ., alăturat vă comunicăm proiectul de distribuire
cu privire la sumele de bani obţinute din urmărirea silită a bunurilor debitorului ____________, cu
domiciliul/sediul în ____________, str. ____________ nr. ____, ap. ____, judeţul ___________.
&n cazul în care nu sunteţi de acord cu acest proiect, în termen de = zile de la primirea prezentei adrese
puteţi formula obiecţiuni în scris, potrivit art. 2/* alin. ) . pr. civ.
3acă în acest termen nu formulaţi obiecţiuni, proiectul de distribuire devine definitiv.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
?=6+,+ Model orientativ de adresă privind convocarea debitorului şi a creditorilor în vederea
concilierii
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în _______________, str+ ________________nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
%vând în vedere că în urma comunicării proiectului de distribuire cu privire la sumele de bani obţinute
din urmărirea silită a bunurilor debitorului _________________, cu domiciliul/sediul în _______________,
str. ______________________ nr. ____, ap. ____, judeţul ___________________, creditorul intervenient
_________________ cu domiciliul/sediul în _______________, str. ______________________ nr. ____, ap.
____, judeţul ___________________, a formulat obiecţiuni în termenul le"al, în conformitate cu dispoziţiile
art. 2/* alin. * . pr. civ., vă convocăm pentru data de ___________, orele _________, la sediul biroului
nostru indicat în antet, în vederea unei eventuale concilierii.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
?=D+,+ Model orientativ de proces7verbal prin care părţile a.ung la un acord în privinţa modului
de distribuire a sumelor re-ultate din urmărirea silită
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere că în dosarul execuţional nr. ___________, aflat pe rolul biroului nostru, există mai
mulţi creditori care şi'au depus titlurile, iar în urma comunicării proiectului de distribuire cu privire la
sumele de bani obţinute din urmărirea silită a bunurilor debitorului _________________, cu
domiciliul/sediul în _______________, str. __________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________,
creditorul intervenient _________________, cu domiciliul/sediul în _______________, str.
______________________ nr. ____, ap. ____, judeţul ___________ a formulat obiecţiuni în termenul le"al,
în conformitate cu dispoziţiile art. 2/* alin. * . pr. civ., am convocat pentru data de ___________, orele
_________, la sediul biroului nostru, debitorul şi toţi creditorii, în vederea unei eventuale concilierii.
8a data şi ora stabilită s'au prezentat următorii7
1. ______________________________,
). ______________________________,
0. ______________________________,
*. ______________________________, care în urma discuţiilor purtate au ajuns la un acord în privinţa
modului de distribuire a sumelor de bani rezultate din urmărirea silită a bunurilor debitorului, după cum
urmează7
> suma de ________ lei, reprezentând c+eltuieli de executare silită va fi avansată în între"ime
creditorului urmăritor __________________A
> suma de ________ lei, va fi avansată creditorului intervenient ipotecar _______________A
> suma de ________ lei, va fi avansată creditorului urmăritor _______________A
> suma de ________ lei, va fi avansată creditorului intervenient _______________A
> suma de ________ lei, rămasă în urma distribuiri, va fi eliberată debitorului ______________.
,rin urmare, având în vedere acordul părţilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 2/= alin. 1 . pr. civ., se
va dispune repartizarea sumelor de bani rezultate din urmărirea silită a bunurilor debitorului potrivit
înţele"erii părţilor, drept pentru care am înc+eiat prezentul proces'verbal în = exemplare, din care câte unul a
fost predat debitorului şi creditorilor prezenţi, iar unul s'a depus la dosarul de executare silită, fiind semnat
de toate persoanele prezente, fără obiecţiuni.

xecutor .udecătoresc,
Creditor urmăritor,
Creditor ipotecar,
Creditor intervenient,
Debitor,
?9=+,+ Model orientativ de proces7verbal prin care părţile nu a.ung la un acord în privinţa
modului de distribuire a sumelor re-ultate din urmărirea silită
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere că în dosarul execuţional cu nr. ___________, aflat pe rolul biroului nostru, există mai
mulţi creditori care şi'au depus titlurile, iar în urma comunicării proiectului de distribuire cu privire la
sumele de bani obţinute din urmărirea silită a bunurilor debitorului _________________, cu
domiciliul/sediul în _______________, str. ______________________ nr.
____, ap. ____, judeţul ___________________, creditorul intervenient _________________, cu
domiciliul/sediul în _______________, str. ______________________ nr. ____, ap. ____,
judeţul ___________________ a formulat obiecţiuni în termenul le"al, în conformitate cu dispoziţiile art.
2/* alin. * . pr. civ., am convocat pentru data de ___________, orele _________, la sediul biroului nostru,
debitorul şi toţi creditorii, în vederea unei eventuale concilierii.
8a data şi ora stabilită s'au prezentat următorii7
1. ______________________________,
). ______________________________,
0. ______________________________,
*. ______________________________, care în urma discuţiilor purtate nu au ajuns la un acord în
privinţa modului de distribuire a sumelor de bani rezultate din urmărirea silită a bunurilor debitorului.
%stfel, creditorul intervenient ______________ susţine următoarele7
_______________________________________________________________
________________________________________________________________, arătând că stăruie în
continuare în menţinerea obiecţiunilor făcute la proiectul de distribuire.
reditorul ipotecar ______________ susţine următoarele7_________________________
__________________________________________________________________.
3ebitorul şi creditorul urmăritor declară că sunt de acord cu proiectul de distribuire întocmit de către
executorul judecătoresc.
,rin urmare, având în vedere că părţile nu au ajuns la un acord, în conformitate cu dispoziţiile art. 2/=
alin. ) . pr. civ., am înc+eiat prezentul proces'verbal în = exemplare, din care câte unul a fost predat
debitorului şi creditorilor prezenţi, iar unul s'a depus la dosarul de executare silită, fiind semnat de toate
persoanele prezente, fără obiecţiuni.

xecutor .udecătoresc,
Creditor urmăritor,
Creditor ipotecar,
Creditor intervenient,
"ebitor,
?9*+,+ Model orientativ de înc2eiere prin care executorul .udecătoresc dispune plata sumei
re-ultate din executarea silită
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
$'C3I!# nr+ ________
din data de ________
,e rol fiind plata sumei rezultate din urmărirea silită imobiliară declanşată de creditorul __________,
cu domiciliul/sediul în __________, str. ________ nr. _____, ap. ___, judeţul ________ împotriva
debitorului _______________, cu domiciliul/sediul în ___________________ str. _________________ nr.
____, ap. ____, judeţul ________.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor dosarului, reţine următoarele7
%vând în vedere cererea de executare silită formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul
în _____________, str. _______________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, admisă prin înc+eierea
din data de _______ prin care s'a dispus înre"istrarea acesteia şi desc+iderea dosarului de executare silită
împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în ____________________,
str. _________________ nr. ____, ap. ____, judeţul ________, precum şi înc+eierea din data de
__________ a #udecătoriei ___________, prin care s'a încuviinţat urmărirea silită a imobilului situat în
localitatea _____________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul _____________, înscris în .!.
nr. _________, a comunei/oraşului/municipiului _____________ nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________,
privind plata sumei de _______ lei, cu titlu de despă"ubiri şi plata sumei de ________lei, cu titlu de
c+eltuieli de judecată, conform titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ____/______ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală nr.
_____/_____ a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ______________, plus
c+eltuielile de executare,
,rin procesul'verbal de licitaţie din data de _________, s'a vândut la licitaţie publică imobilul situat în
localitatea _____________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul _____________, înscris în .!.
nr. __________, a comunei/oraşului/municipiului ___________ nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________,
compus din ________camere, ________dependinţe şi teren în suprafaţă de _______ mp., proprietatea
debitorului _______________, cu domiciliul/sediul în _______________ str. _________________
nr. ____, ap. ____, judeţul ________, adjudecatarului ______________, domiciliat în _________, str.
________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, identificat cu 4.?/.?. seria ____, nr. _________, emisă de
________ la data de ___________, la preţul de _________lei.
%djudecatarul a plătit suma de ______ lei la data de _________, cu titlu de "aranţie de participare la
licitaţie, iar diferenţa de preţ, în sumă de ________ lei, a fost ac+itată la data de _________, depunându'se în
acest sens dovada plăţii la dosarul execuţional.
%vând în vedere că în acest dosar execuţional, există mai mulţi creditori care şi'au depus titlurile, iar în
urma comunicării proiectului de distribuire cu privire la sumele de bani obţinute din urmărirea silită a
bunurilor debitorului _________________ nu s'au formulat obiecţiuni, în conformitate cu dispoziţiile art.
2/* şi art. 2/= . pr. civ., în condiţiile art. 2/2 alin. 1 . pr. civ., dispun ca plata sumelor de bani să se
efectueze de către 4anca ____________, unde sunt depuse aceste sume de bani în următoarea ordine stabilită
în proiectul de distribuire, după cum urmează7
– suma de ________ lei, reprezentând c+eltuieli de executare silită, avansată în între"ime de către
creditorul urmăritor _______________, va fi virată acestuia în contul nr. ____________________A
– suma de ________ lei, reprezentând creanţa creditorului intervenient _______________, "arantată cu
ipotecă, conform contractului nr. _______________, înscrisă în .!. nr. _______________ va fi virată
acestuia în contul nr. ____________________A
– suma de ________ lei, reprezentând creanţa creditorului urmăritor _______________, va fi virată
acestuia în contul nr. ____________________A
– suma de ________ lei, reprezentând creanţa creditorului intervenient _______________, va fi virată
acestuia în contul nr. ____________________A
– suma de ________ lei, rămasă în urma distribuiri, va fi eliberată debitorului ____________ şi virată
acestuia în contul nr. ________________.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
,lata sumei de _______ lei, rezultate din urmărirea silită imobiliară declanşată de creditorul
__________, cu domiciliul/sediul în __________, str. ________ nr. _____, ap. _____, judeţul
________ împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în ____________________ str.
_________________ nr. ____, ap. ____, judeţul ________, se efectueză de către 4anca ______________,
unde sunt consemnate aceste sume de bani în următoarea ordine stabilită în proiectul de distribuire, după
cum urmează7
– suma de ________ lei, reprezentând c+eltuieli de executare silită, avansată în între"ime de către
creditorul urmăritor _______________, va fi virată acestuia în contul nr. ____________________A
– suma de ________ lei, reprezentând creanţa creditorului intervenient _______________, "arantată cu
ipotecă, conform contractului nr. _______________, înscrisă în .!. nr. _______________ va fi virată
acestuia în contul nr. ____________________A
– suma de ________ lei, reprezentând creanţa creditorului urmăritor _______________, va fi virată
acestuia în contul nr. ____________________A
– suma de ________ lei, reprezentând creanţa creditorului intervenient _______________, va fi virată
acestuia în contul nr. ____________________A
– suma de ________ lei, rămasă în urma distribuirii, va fi eliberată debitorului ____________ şi virată
acestuia în contul nr. __________________.
<xecutorie.
,rezenta înc+eiere poate fi atacată cu contestaţie la executare la #udecătoria ________________, în
termen de = zile de la comunicare.
<misă azi, _____________.
Executor judecătoresc,
?90+,+ Model orientativ de dispo-iţie de plată trimisă de către executorul .udecătoresc pentru
efectuarea plăţii
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
8anca ________________________,
cu sediul în ______________, str+ ________________
nr+ ____, .udeţul _________________,
&n conformitate cu dispoziţiile art. 2/6 alin. 1 . pr. civ., alăturat vă comunicăm înc+eierea nr. _______
din data de _________, emisă de executorul judecătoresc ___________ prin care s'a dispus plata sumei de
______lei, rezultate din executarea silită, astfel încât , în baza aceste înc+eieri dispunem să faceţi plata,
după cum urmează7
– suma de ________ lei, reprezentând c+eltuieli de executare silită, avansată în între"ime de către
creditorul urmăritor _______________, va fi virată acestuia în contul nr.
____________________A
– suma de ________ lei, reprezentând creanţa creditorului intervenient _______________, "arantată cu
ipotecă, conform contractului nr. _______________, înscrisă în .!. nr. _______________ va fi virată
acestuia în contul nr. ____________________A
– suma de ________ lei, reprezentând creanţa creditorului urmăritor _______________, va fi virată
acestuia în contul nr. ____________________A
– suma de ________ lei, reprezentând creanţa creditorului intervenient _______________, va fi virată
acestuia în contul nr. ____________________A
– suma de ________ lei, rămasă în urma distribuirii, va fi eliberată debitorului ____________ şi virată
acestuia în contul nr. __________________.
,otrivit art. 2/6 alin. ) . pr. civ., vă ru"ăm să ne comunicaţi dovada efectuării plăţii.
u respect,
Executor judecătoresc,
?9>+,+ Model orientativ de proces7verbal privind predarea titlurilor de creanţă
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere că în dosarul execuţional cu nr. ___________, aflat pe rolul biroului nostru, titlul de
creanţă constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel
_________ definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel /&naltei
urţi de asaţie şi #ustiţie _________________, fost plătit inte"ral,
%zi _________, orele _______, am eliberat creditorului ______________, cu domiciliul/sediul în
_______________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul ________ titlu de creanţă, cu menţiunea
stin"erii totale a datoriei împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în
_______________, str. _____________ nr. ___, ap. ____,judeţul ________.
,rin urmare, în conformitate cu dispoziţiile art. 22* alin. 1 . pr. civ., am înc+eiat prezentul proces'
verbal în două exemplare, din care câte unul a fost predat creditorului, iar unul s'a depus la dosarul de
executare silită, fiind semnat fără obiecţiuni.

xecutor .udecătoresc,
Creditor,
?9C+,+ Model orientativ de înc2eiere prin care executorul .udecătoresc înc2ide procedura de
executare
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
$'C3I!# nr+ ______
din data de ________
,e rol fiind înc+iderea procedurii de executare silită în dosarul execuţional nr.
________________ aflat pe rolul biroului nostru.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor dosarului, reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită formulate la data de _____________, creditorul ____________ a solicitat
înre"istrarea cererii de executare silită şi desc+iderea dosarului de executare împotriva debitorului
____________ urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la executarea silită a
acestuia, în oricare dintre modalităţile prevăzute de le"e.
,rin înc+eierea din data de _______ am admis cererea creditorului, am dispus înre"istrarea acesteia şi
desc+iderea dosarului de executare silită, iar prin înc+eierea din data de __________a #udecătoriei
___________, s'a încuviinţat executarea silită împotriva debitorului, în baza titlului executoriu constând în
sentinţa civilă/penală nr. ____/_____ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________definitivă prin
decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel /&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
_____________.
,rin procesul'verbal de licitaţie din data de _________ s'a vândut la licitaţie publică imobilul situat în
localitatea _____________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul _____________, înscris în .!.
nr. ___________, a comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________,
compus din ________camere, ________dependinţe şi teren în suprafaţă de ______ mp., proprietatea
debitorului _________________, cu domiciliul/sediul în ____________________,
str. _________________ nr. ____, ap. ____, judeţul ________, adjudecatarului ________________,
domiciliat în _________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, identificat cu 4.?/.?. seria
____, nr. _________, emisă de ________ la data de ___________, la preţul de _________lei.
%djudecatarul a plătit suma de ______ lei la data de _________, cu titlu de "aranţie de participare la
licitaţie, iar diferenţa de preţ, în sumă de ________lei, a fost ac+itată la data de _________, depunându'se în
acest sens dovada plăţii la dosarul execuţional.
%vând în vedere că în acest dosar execuţional au existat mai mulţi creditori care şi'au depus titlurile, iar
în urma comunicării proiectului de distribuire cu privire la sumele de bani obţinute din urmărirea silită a
bunurilor debitorului _________________ nu s'au formulat obiecţiuni, în conformitate cu dispoziţiile art.
2/2 alin. 1 . pr. civ., prin înc+eierea nr. ______ din data de ________ am dispus ca plata
sumelor de bani să se efectueze de către 4anca ______________, care la data de _________ ne'a comunicat
dovezile efectuării plăţilor, acestea fiind ataşate la dosarul execuţional.
,rin urmare, constatând că debitorul a plătit în între"ime sumele datorate creditorilor, inclusiv
c+eltuielile de executare, iar titlurile de creanţă au fost predate acestora cu menţiunea stin"erii totale a
datoriei, în conformitate cu dispoziţiile art. 22= alin. 1 . pr. civ. urmează să constatăm încetarea urmăririi
silite în dosarul execuţional nr. ________________ aflat pe rolul biroului nostru şi să dispunem înc+iderea
acestui dosar execuţional.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
onstată încetarea urmăririi silite declanşate la cererea creditorului ______________, cu
domiciliul/sediul în ____________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul ________ împotriva
debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în _______________, str. _____________ nr. ____,
ap. ____, judeţul ________, în dosarul execuţional nr. ________________aflat pe rolul biroului nostru şi, în
consecinţă,
3ispunem înc+iderea dosarului execuţional nr. ______________ aflat pe rolul biroului _____________.
<xecutorie.
,rezenta înc+eiere poate fi atacată cu contestaţie la executare la #udecătoria ________________, în
termen de = zile de la comunicare.
<misă azi, _____________.
Executor judecătoresc,
?9D+,+ Model orientativ de proces7verbal înc2eiat în ca-ul imposibilităţii predării silite a bunului
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere că cererea de urmărire silită formulată de creditorul _______________, cu
domiciliul/sediul în ___________, str. ___________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a fost
încuviinţată prin înc+eierea din data de __________a #udecătoriei___________, fiind declanşată procedura
predării silite a bunurilor mobile, cu privire la autoturismului marca ___________, cu nr. de înmatriculare
___________ de culoare _______, proprietatea creditorului aflat în posesia debitorului ___________, cu
domiciliul/sediul în ___________, str. ______________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, în baza
titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel_________definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ____________,
%stăzi, _______, orele ______, însoţit de creditorul _______________, ne'am deplasat în localitatea
__________, str. ____________________, nr. ____, ap. ____, judeţul __________, unde l'am "ăsit pe
debitorul _______________, căruia aducându'i la cunoştinţă scopul vizitei noastre, ne'a permis accesul în
imobil său, declarând că nu se opune la executare.
&n urma discuţiilor purtate cu debitorul, acesta ne'a declarat că autoturismul la care se referă titlul
executoriu i'a fost furat, la data de _______, de către persoane necunoscute, prezentându'ne în acest sens
plân"erea depusă la ,oliţia ______________, precum şi demersurile făcute de către or"anele abilitate cu
privire la furtul autoturismului.
%vând în vedere furtul autoturismului marca ___________, cu nr. de înmatriculare ____________de
culoare _______, constatăm imposibilitatea predării acestui bun creditorului, astfel încât în conformitate cu
dispoziţiile art. 26@ . pr. civ., înc+eiem prezentul proces'verbal în trei exemplare, câte unul fiind înmânat
creditorului şi debitorului, iar unul se va depune la dosarul de executare silită, fiind semnat fără obiecţiuni,
urmând ca prin înc+eiere să constatăm încetarea executării silite.
xecutor .udecătoresc,
Creditor,
"ebitor,
?,?+,+ Model orientativ de înc2eiere prin care se înregistrea-ă cererea şi se dispune desc2iderea
dosarului de executare privind predarea silită a bunurilor mobile
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
$'C3I!
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii de executare silită directă, privind predarea silită a bunurilor mobile
formulată de creditorul __________, cu domiciliul/sediul în __________, str. ________ nr. _____, ap.
_____, judeţul ________ împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în
____________________, str. _________________ nr. ____, ap. ____, judeţul ________.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor comunicate, reţine următoarele7
,rin cererea de executare privind predarea silită a bunurilor mobile formulată la data de
_____________, creditorul ____________ a solicitat înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de
executare silită împotriva debitorului ____________ urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să
se procedeze la predarea silită a autoturismului marca ___________, cu nr. de înmatriculare
____________de culoare _______, proprietatea debitorului şi care se află în posesia acestuia.
&n motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în
titlul executoriu.
ererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. ((0 alin. 1 coroborate cu art. 22/ . pr. civ.
8a cererea de executare silită formulată de către creditor s'a ataşat titlul executoriu în copie le"alizată,
constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel
_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____ a $ribunalului/urţii de
%pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ______________.
%nalizând înscrisurile depuse de creditor, apreciem că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 22/
raportate la art. ((0 . pr. civ., întrucât cererea creditorului întruneşte condiţiile prevăzute de le"e şi este de
competenţa acestui executor judecătoresc, având în vedere că domiciliul debitorului se află în circumscripţia
aceleiaşi curţi de apel în care îşi are sediul biroul executorului judecătoresc sesizat de creditor, prin raportare
la prevederile art. (=1 lit. b .pr.civ..
3e asemenea, creditorul deţine un titlu executoriu valabil, ce conţine o creanţă certă, lic+idă şi exi"ibilă,
în conformitate cu prevederile art. (() .pr.civ.
,rin urmare, întrucât nu există niciun impediment la executare, în baza art. 22/ coroborat cu art. ((*
alin. 1 .pr.civ., urmează să admită cererea formulată de creditor ca fiind întemeiată şi, în consecinţă, să
dispună înre"istrarea cererii de executare silită în re"istrul "eneral şi desc+iderea dosarului de executare silită
nr. ______/_____ împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în _________________,
str. __________, nr. ____________, ap. ____, judeţul ________.
,entru aceste motive
"I&P)'M
%dmite cererea privind predarea silită a bunurilor mobile formulată de creditorul
___________________, cu domiciliul/sediul în _______________, str. _____________, nr. ____, ap.
____, judeţul ________.
3ispune înre"istrarea cererii în re"istrul "eneral şi desc+iderea dosarului de executare silită
nr.______/_____ împotriva debitorului ________________, cu domiciliul/sediul în _________________,
str.__________nr._____, ap. ____, judeţul ___________ în baza titlului executoriu, constând în sentinţa
civilă/penală nr. ____/______ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin decizia
civilă/penală nr. _____/_____ a $ribunalului/urţii de %pel/ &naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
_____________.
,rezenta înc+eiere se comunică creditorului.
!ără cale de atac.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc
?,*+,+ Model orientativ de adresă prin care se comunică creditorului înc2eierea privind
înregistrarea cererii şi desc2iderea dosarului de executare directă privind predarea silită a bunurilor
mobile
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în ______________, str+ ______________ nr+ ____, ap+ ____ .udeţul
_________________,
Bă aducem la cunoştinţă că cererea dumneavoastră prin care aţi solicitat declanşarea procedurii privind
predarea silită a bunurilor mobile împotriva debitorului ____________________, cu domiciliul/sediul în
_______________, str. __________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a fost admisă prin
înc+eierea din data de ___________, astfel încât , în conformitate cu dispoziţiile art. ((* alin. ) teza ? . pr.
civ., vă comunicăm această înc+eiere.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
?,0+,+ Model orientativ de cerere prin care se solicită încuviinţarea executării directe privind
predarea silită a bunurilor mobile adresată instanţei de executare
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
__________, str+ ________ nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
/udecătoria ____________________,
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, prin prezenta
vă solicit
$ncuviinţarea predării silite a bunurilor mobile
împotriva debitorului ____________________, cu domiciliul/sediul în ____________, str. ________ nr.
____, ap. ___, judeţul __________.
$n fapt, prin cererea înre"istrată la sediul biroului nostru, la data de _________, creditorul __________,
cu domiciliul/sediul în _____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul __________ a solicitat
executarea silită directă a debitorului urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la
predarea silită a autoturismului marca___________, cu nr. de înmatriculare ____________ de culoare
_______, proprietatea debitorului şi care se află în posesia acestuia, în baza titlului executoriu, constând în
sentinţa civilă/penală nr. ____/______ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin
decizia civilă/penală nr. _____/_____ a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
_____________, deoarece nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în titlul executoriu.
,rin înc+eierea din data de _______ am admis cererea creditorului, am dispus înre"istrarea acesteia şi
desc+iderea dosarului de executare silită, întrucât am apreciat că sunt întrunite toate condiţiile prevăzute de
le"e pentru declanşarea urmăririi privind predarea silită a bunurilor mobile, astfel încât, vă ro" să admiteţi
cererea, să dispuneţi încuviinţarea executării privind predarea silită a bunurilor mobile ale debitorului şi
autorizarea creditorului pentru a trece la executarea silită a obli"aţiei cuprinse în titlul executoriu menţionat.
$n drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. ((= alin. 1 coroborate cu art. 22/ . pr. civ.
%nexăm, în copie certificată pentru conformitate cu ori"inalul7 cererea formulată de către creditor, titlul
executoriu, înc+eierea prin care s'a admis înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare privind
predarea silită a bunurilor mobile şi dovada ac+itării taxei judiciare de timbru şi timbru judiciar.
xecutor .udecătoresc,
?,C+,+ Model orientativ de somaţie în ca-ul predării silite a bunurilor mobile
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
________, str+ __________ nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ _____________
"ata ___________
Către
___________________,
cu domiciliul<sediul în ___________________, str+ ________ nr+ ____, ap+ ___, .udeţul
____________________,
%vând în vedere că cererea de executare silită formulată de creditorul _______________, cu
domiciliul/sediul în ____________, str. ______________ nr. ____ ap. ____ judeţul __________, a fost
încuviinţată prin înc+eierea din data de __________ a #udecătoriei ___________, fiind declanşată urmărirea
silită directă împotriva dumneavoastră, în baza titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr.
_________/__________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel_________definitivă prin decizia
civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
_________________, în baza art. ((/ coroborat cu art. 22/ şi art. 26) . pr. civ., emitem prezenta
&omaţie
prin care vă punem în vedere ca, în termen de ________ de la primirea sau lăsarea acesteia la
domiciliul/sediul dumneavoastră, să vă conformaţi dispozitivului +otărârii judecătoreşti arătate mai sus, în
sensul de a preda autoturismul marca ___________, cu nr. de înmatriculare ____________ de culoare
_______ şi de a ac+ita creditorului următoarele sume de bani7
– ________ lei onorariul executorului judecătorescA
– ________ lei alte c+eltuieli de executare.
%ceste sume se pot ac+ita la sediul 4iroului executorului judecătoresc, zilnic între orele _____'____, sau
pot fi consemnate în contul biroului nr. _________, desc+is la _________________.
&n cazul în care nu vă conformaţi prezentei somaţii, vom proceda la continuarea executării silite, în
conformitate cu dispoziţiile le"ale în materie, urmând să suportaţi toate c+eltuielile necesare acestei
activităţi.
%nexăm prezentei somaţii, copii certificate de pe înc+eierea de încuviinţare a predării silite a bunurilor
mobile, titlul executoriu, înc+eierea de stabilire a c+eltuielilor de executare şi înc+eierea prin care s'a
actualizat creanţa.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
?,6+,+ Model orientativ de adresă prin care este înştiinţat debitorul despre declanşarea procedurii
privind predarea silită a bunurilor mobile
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în ______________, str+ ______________ nr+ ____, ap+ ____ .udeţul
_________________,
%vând în vedere că cererea de executare silită formulată de creditorul ______________, cu
domiciliul/sediul în _________, str. _______________ nr. ____ ap. ____ judeţul __________, a fost
încuviinţată prin înc+eierea din data de __________a #udecătoriei ___________, în conformitate cu
dispoziţiile art. 26) raportate la art. ((( . pr. civ., vă comunicăm prezenta
$nştiinţare
prin care vă aducem la cunoştinţă că s'a declanşat urmărirea silită directă împotriva dumneavoastră, în
baza titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________ definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____ a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie _____________.
%nexăm la prezenta adresă o copie de pe înc+eierea instanţei prin care s'a încuviinţat executarea silită,
copie certificată a titlului executoriu şi somaţia.
Bă ru"ăm să vă prezentaţi la sediul biroului nostru, zilnic între orele _____'_______, pentru detalii în
le"ătură cu executarea silită.
u respect,
Executor judecătoresc,
?,D+,+ Model orientativ de proces7verbal de predare silită a bunurilor mobile
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal de îndeplinire a executării directe prin predarea silită a bunurilor mobile
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul __________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere că cererea de urmărire silită formulată de creditorul ______________, cu
domiciliul/sediul în ____________, str. _____________ nr. ____, ap. ____ judeţul __________, a fost
încuviinţată prin înc+eierea din data de __________ a #udecătoriei ___________, fiind declanşată procedura
predării silite a bunurilor mobile, cu privire la autoturismul marca _________, cu nr. de înmatriculare
__________ de culoare _______, proprietatea debitorului _____________, cu domiciliul/sediul în
___________, str. _______________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, în baza
titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ____/_____ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de
%pel _________definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____ a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei
urţi de asaţie şi #ustiţie ____________,
%stăzi, _______, orele ______, însoţit de creditorul _______________, ne'am deplasat în localitatea
__________, str. ____________________nr. ____, ap. ____ judeţul __________, unde l'am "ăsit pe
debitorul _______________, care, aducându'i la cunoştinţă scopul vizitei noastre, ne'a permis accesul în
imobilul său, declarând că nu se opune la executare.
&n conformitate cu dispoziţiile art. 260 . pr. civ., am procedat la ridicarea autoturismului marca
___________, cu nr. de înmatriculare ____________ de culoare _______, proprietatea debitorului
_____________, pe care l'am predat creditorului __________________.
%utoturismul ridicat se află în stare bună de funcţionare, nu este lovit, este bine întreţinut, debitorul
predându'i creditorului actele autoturismului, respectiv cartea de identitate nr. ___________, certificatul de
înmatriculare nr. ________, precum şi ambele c+ei ale autoturismului.
3ebitorul declară că este la zi cu plata impozitelor cu privire la autoturismul ridicat.
&n conformitate cu dispoziţiile art. 226 alin. 1 . pr. civ., c+eltuielile de executare pe care urmează să le
plătească debitorul sunt în sumă de ______ lei, şi constă în următoarele7 ____________________________.
3ebitorul declară că în termen de o săptămână se va prezenta la biroul nostru şi va ac+ita inte"ral toate
c+eltuielile de executare.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în trei exemplare, unul fiind predat debitorului, unul creditorului, iar
unul se va depune la dosarul de executare silită, fiind semnat fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
"ebitor,
Creditor,
??9+,+ Model orientativ de înc2eiere prin care executorul .udecătoresc constată imposibilitatea de
predare a bunurilor mobile
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
$'C3I!
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii de constatare a imposibilităţii de predare a bunurilor mobile, formulată
de creditorul __________, cu domiciliul/sediul în __________, str. ________ nr. _____, ap.___, judeţul
________ în contradictoriu cu debitorul _______________, cu domiciliul/sediul în ____________, str.
_________________ nr. ____,ap.____, judeţul ________.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor comunicate, reţine următoarele7
,rin cererea formulată la data de ________, creditorul ____________ a solicitat să se constate
imposibilitatea de predare silită a autoturismului marca ___________, cu nr. de înmatriculare ___________
de culoare _______, proprietatea debitorului şi care se află în posesia acestuia.
&n motivarea cererii, creditorul a arătat că după ce s'a desc+is dosarul de executare silită şi s'a
încuviinţat executarea de către #udecătoria ___________, la data de _________, împreună cu executorul
judecătoresc ____________, s'a deplasat la domiciliul debitorului, însă nu s'a reuşit punerea în executare a
titlului executoriu, întrucât bunul lipsea, iar debitorul nu a fost "ăsit la domiciliu.
,rin urmare, având în vedere că au trecut 0@ de zile de la data deplasării la locul de unde urma să fie
ridicat bunul mobil, iar predarea bunului nu s'a realizat, a solicitat să se constate imposibilitatea de predare a
acestuia.
ererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 26* teza ? . pr. civ.
%nalizând dosarul de executare cu nr. _______, aflat pe rolul biroului nostru, se constată că la data de
_________, împreună cu creditorul ne'am deplasat la domiciliul debitorului, însă nu am reuşit punerea în
executare a titlului executoriu, întrucât bunul lipsea, iar debitorul nu a fost "ăsit la domiciliu.
3e asemenea, la datele de _________ şi de ___________, m'am deplasat din nou la domiciliul
debitorului, însă nu a fost "ăsit, iar bunul ce urma a fi predat lipsea.
3in verificările efectuate la or"anele abilitate am constatat că autoturismul în liti"iu fi"urează în
proprietatea debitorului, nefiind înstrăinat.
,rin urmare, în conformitate cu dispoziţiile art. 26* . pr. civ., cererea creditorului este întemeiată,
urmând a se constata imposibilitatea de predare silită a autoturismului marca ___________, cu nr. de
înmatriculare ____________ de culoare _______, conform titlului executoriu constând în sentinţa
civilă/penală nr. ____/______ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _____________, definitivă prin
decizia civilă/penală nr. _____/_____ a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
____________.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
%dmite cererea formulată de creditorul ___________________, cu domiciliul/sediul în __________,
str. __________ nr. ____, ap.____, judeţul ________ în contradictoriu cu debitorul ____________, cu
domiciliul/sediul în __________, str. _________________ nr. ____,ap._____, judeţul ________.
onstată imposibilitatea de predare silită a autoturismului marca _______, cu nr. de înmatriculare
____________ de culoare _______, conform titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr.
____/______ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _____________, definitivă prin decizia civilă/penală
nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ____________.
,rezenta înc+eiere se comunică părţilor.
<xecutorie.
,rezenta înc+eiere poate fi atacată cu contestaţie la executare la #udecătoria __________, în termen de =
zile de la comunicare.
<misă azi, _____________.
Executor judecătoresc,
???+,+ Model orientativ de înc2eiere prin care se înregistrea-ă cererea şi se dispune desc2iderea
dosarului de executare privind predarea silită a bunurilor imobile
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
$'C3I!
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii de executare silită directă privind predarea silită a bunurilor imobile
formulată de creditorul ________________, cu domiciliul/sediul în __________, str. ________ nr. ____,
ap.____, judeţul ________, împotriva debitorului ______________, cu domiciliul/sediul în
_______________, str. _________________ nr. ____, ap.____, judeţul ________.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor comunicate, reţine următoarele7
,rin cererea de executare directă privind predarea silită a bunurilor imobile formulată la data de
_____________, creditorul ________________ a solicitat înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de
executare silită împotriva debitorului ____________ urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să
se procedeze la predarea silită a imobilului situat în localitatea _____________, str. ___________________
nr. ____, ap. ____, judeţul __________, înscris în .!. nr. __________ a comunei/oraşului/municipiului
___________ nr. topo"rafic/nr. cadastral _________, proprietatea sa, care se află în posesia debitorului.
&n motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în
titlul executoriu.
ererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 22/ coroborate cu art. ((0 alin. 1 . pr. civ.
8a cererea de executare silită formulată de către creditor s'a ataşat titlul executoriu în copie le"alizată,
constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel
___________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi
de asaţie şi #ustiţie ________________, dovada ac+itării taxei judiciare de timbru şi timbrele judiciare.
%nalizând înscrisurile depuse de creditor, apreciem că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 22/
raportate la art. ((0 . pr. civ., întrucât cererea creditorului întruneşte condiţiile prevăzute de le"e şi este de
competenţa acestui executor judecătoresc, având în vedere că imobilul asupra căruia se solicită urmărirea se
află în circumscripţia urţii de apel în care îşi are sediul biroul executorului judecătoresc sesizat de creditor,
prin raportare la prevederile art. (=1 alin. 1 lit. a .pr.civ..
3e asemenea, creditorul deţine un titlu executoriu valabil, ce conţine o creanţă certă, lic+idă şi exi"ibilă,
în conformitate cu prevederile art. (() .pr.civ..
,rin urmare, întrucât nu există niciun impediment la executare, în baza art. 22/ coroborat cu art. ((*
alin. 1 .pr.civ., urmează să fie admisă cererea formulată de creditor ca fiind întemeiată şi, în consecinţă, să
se dispună înre"istrarea cererii de executare silită în re"istrul "eneral şi desc+iderea dosarului de executare
silită directă nr. ______/_____ împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în
_____________ str. __________ nr. _____,ap.____, judeţul ________.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
%dmite cererea de executare silită directă privind predarea silită a bunurilor imobile formulată de
creditorul ___________________, cu domiciliul/sediul în _______________, str. _____________ nr.
____,ap.____,judeţul ________.
3ispune înre"istrarea cererii în re"istrul "eneral şi desc+iderea dosarului de executare silită nr.
___/_____ împotriva debitorului _________________, cu domiciliul/sediul în _________________, str.
__________ nr. ______,ap.____, judeţul ________ în baza titlului executoriu, constând în sentinţa
civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin
decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
___________.
,rezenta înc+eiere se comunică creditorului.
!ără cale de atac.
<misă azi, _____________.
Executor judecătoresc,
??*+,+ Model orientativ de adresă prin care se comunică creditorului înc2eierea privind
înregistrarea cererii şi desc2iderea dosarului de executare privind predarea silită a bunurilor imobile
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în _______________, str+ ______________ nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
Bă aducem la cunoştinţă că cererea dumneavoastră prin care aţi solicitat declanşarea procedurii de
executare silită directă privind predarea silită a imobilului situat în localitatea _____________, str.
___________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, înscris în .!. nr. __________ a
comunei/oraşului/municipiului ___________ nr. topo"rafic/nr. cadastral _________, împotriva debitorului
___________________, cu domiciliul/sediul în ________________ str. ____________________nr. ____,
ap. ____, judeţul __________, a fost admisă prin înc+eierea din data de ___________, astfel încât , în
conformitate cu dispoziţiile art. 22/ coroborate cu art. ((* alin. ) . pr. civ., vă comunicăm această
înc+eiere.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
??0+,+ Model orientativ de cerere prin care se solicită încuviinţarea executării directe privind
predarea silită a bunurilor imobile adresată instanţei de executare
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
__________, str+ ___________ nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
/udecătoria ____________________,
Subsemnatul ____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, prin prezenta
vă solicit
$ncuviinţarea predării silite a bunurilor imobile
împotriva debitorului ____________________, cu domiciliul/sediul în ____________, str. ________ nr.
____, ap. ___, judeţul __________.
$n fapt, prin cererea înre"istrată la sediul biroului nostru, la data de _________, creditorul __________,
cu domiciliul/sediul în _____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul __________ a solicitat
executarea silită directă a debitorului urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la
predarea silită a imobilului situat în localitatea _____________, str. ___________________ nr. ____, ap.
____, judeţul ________, înscris în .!. nr. _____________ a comunei/oraşului/municipiului ________
nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________, proprietatea sa, care se află în posesia debitorului, în baza titlului
executoriu, constând în sentinţa civilă/penală nr. ___/_____ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel
_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel /&naltei
urţi de asaţie şi #ustiţie ____________, deoarece nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în titlul
executoriu.
,rin înc+eierea din data de _______ a fost admisă cererea creditorului, a fost dispusă înre"istrarea
acesteia şi desc+iderea dosarului de executare silită, întrucât s'a apreciat că sunt întrunite toate condiţiile
prevăzute de le"e pentru declanşarea urmăririi privind predarea silită a bunurilor imobile, astfel încât, vă ro"
să admiteţi cererea, să dispuneţi încuviinţarea executării privind predarea silită a bunurilor imobile şi
autorizarea creditorului pentru a trece la executarea silită a obli"aţiei cuprinse în titlul executoriu menţionat.
$n drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 22/ coroborate cu art. ((= alin. 1 . pr. civ.
%nexăm, în copie certificată pentru conformitate cu ori"inalul7 cererea formulată de către creditor, titlul
executoriu, înc+eierea prin care s'a admis înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare privind
predarea silită a bunurilor imobile şi dovada taxei judiciare de timbru şi timbru judiciar.
xecutor .udecătoresc,
??C+,+ Model orientativ de somaţie în ca-ul predării silite a bunurilor imobile
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
________, str+ __________ nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ _____________
"ata ___________
Către
___________________,
cu domiciliul<sediul în ___________________, str+ ________ nr+ ____, ap+ ___, .udeţul
____________________,
%vând în vedere că cererea de executare silită formulată de creditorul ______________, cu
domiciliul/sediul în ___________, str. ______________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a fost
încuviinţată prin înc+eierea din data de __________a #udecătoriei ___________, fiind declanşată executarea
silită directă împotriva dumneavoastră, în baza titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr.
___/______ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________ definitivă prin decizia civilă/penală nr.
_____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie _____________, în baza art. 22/
coroborat cu art. ((/ şi art. 26) . pr. civ., emitem prezenta
&omaţie
prin care vă punem în vedere ca, în termen de _______ de la primirea sau lăsarea acesteia la
domiciliul/sediul dumneavoastră, să vă conformaţi dispozitivului +otărârii judecătoreşti arătate mai sus, în
sensul de a preda imobilul situat în localitatea _____________, str. ___________________ nr. ____, ap.
____, judeţul ______________, înscris în .!. nr. _____________ a comunei/oraşului/municipiului
_____________ nr. topo"rafic/nr. cadastral _______, şi de a ac+ita creditorului următoarele sume de
bani7
– ________ lei c+eltuieli de judecată.
– ________ lei onorariul executorului judecătorescA
– ________ lei alte c+eltuieli de executare.
%ceste sume se pot ac+ita la sediul 4iroului executorului judecătoresc, zilnic între orele _____'____, sau
pot fi consemnate în contul biroului nr. _________, desc+is la _________________.
&n cazul în care nu vă conformaţi prezentei somaţii, vom proceda la continuarea executării silite, în
conformitate cu dispoziţiile le"ale în materie, urmând să suportaţi toate c+eltuielile necesare acestei
activităţi.
%nexăm prezentei somaţii copii certificate după înc+eierea de încuviinţare a predării silite a bunurilor
imobile, titlul executoriu, înc+eierea de stabilire a c+eltuielilor de executare şi înc+eierea prin care s'a
actualizat creanţa.
u respect,
Executor judecătoresc,
??6+,+ Model orientativ de adresă prin care este înştiinţat debitorul despre declanşarea procedurii
privind predarea silită a bunurilor imobile
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în _______________, str+ _______________ nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
%vând în vedere că cererea de executare silită formulată de creditorul ________________, cu
domiciliul/sediul în ____________, str. ___________ nr. ____ ap. ____ judeţul __________, a fost
încuviinţată prin înc+eierea din data de __________a #udecătoriei ___________, în conformitate cu
dispoziţiile art. 26( raportate la art. ((( şi art. 26= . pr. civ., vă comunic prezenta
$nştiinţare
prin care vă aduc la cunoştinţă că s'a declanşat urmărirea silită directă împotriva dumneavoastră, în baza
titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii
de %pel ________ definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei
urţi de asaţie şi #ustiţie _____________.
%nexăm la prezenta adresă o copie de pe înc+eierea instanţei prin care s'a încuviinţat executarea silită,
copie certificată a titlului executoriu şi somaţia.
Bă ru"ăm să vă prezentaţi la sediul biroului nostru, zilnic între orele _____'_______, pentru detalii în
le"ătură cu executarea silită.
u respect,
Executor judecătoresc,
??D+,+ Model orientativ de proces7verbal de predare silită a bunurilor imobile
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal de predare silită a bunurilor imobile
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere că cererea de urmărire silită directă formulată de creditorul ________________, cu
domiciliul/sediul în ________________, str. ________________ nr. ____, ap. ____ judeţul
__________, a fost încuviinţată prin înc+eierea din data de ________ a #udecătoriei ___________, fiind
declanşată procedura predării silite a imobilului situat în localitatea _____________, str. ___________ nr.
____, ap. ____, judeţul _____________, înscris în .!. nr. _________, a comunei/oraşului/municipiului
_____________ nr. topo"rafic/nr. cadastral _________, proprietatea debitorului _____________, cu
domiciliul/sediul în ________________, str. ________________ nr. ____, ap. ____ judeţul
__________, în baza titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ____/______ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________ definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ____________,
%stăzi, _______, orele ______, însoţit de creditorul _______________, ne'am deplasat în localitatea
__________, str. ____________________nr. ____, ap. ____, judeţul __________, unde l'am "ăsit pe
debitorul _______________, căruia, aducându'i la cunoştinţă scopul vizitei noastre, ne'a permis accesul în
imobil, declarând că nu se opune la executare.
&n conformitate cu dispoziţiile art. 26/ alin. 1 . pr. civ., l'am somat pe debitor să părăsească de îndată
imobilul împreună cu toate persoanele care se "ăsesc în imobil.
3ebitorul a declarat că este de acord să părăsească imobilul împreună cu toate persoanele care se "ăsesc
în acesta.
4unurile mobile "ăsite în imobil au fost ridicate personal de către debitor şi de familia acestuia,
debitorul predând de bunăvoie c+eile de la poarta de acces în imobil şi de la uşa de intrare.
&n conformitate cu dispoziţiile art. 26/ alin. 1 . pr. civ., am predat creditorului ____________ imobilul
situat în localitatea _____________, str. ___________________ nr. ____, ap. ____, judeţul
_________________, înscris în .!. nr. _____________ a comunei/oraşului/municipiului _____________
nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________, fără ca în acesta să mai existe vreun bun mobil al debitorului.
&n conformitate cu dispoziţiile art. 226 alin. 1 . pr. civ., c+eltuielile de executare pe care urmează să le
plătească debitorul sunt în sumă de _____ lei, şi constau în următoarele7 ____________________________.
,rocesul'verbal constituie titlu executoriu în privinţa c+eltuielilor de executare stabilite în sarcina
debitorului.
3ebitorul declară că în termen de o lună va ac+ita de bunăvoie aceste sume de bani creditorului.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în trei exemplare, unul fiind înmânat debitorului, unul creditorului,
iar unul se va depune la dosarul de executare silită, fiind semnat fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
"ebitor,
Creditor,
?*=+,+ Model orientativ de proces7verbal de predare silită a imobilului şi de încredinţare a
bunurilor mobile găsite în acesta
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal de predare silită a imobilului şi de încredinţare
a bunurilor mobile
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere că cererea de urmărire silită directă formulată de creditorul ________________, cu
domiciliul/sediul în _______________, str. ___________________ nr. ____, ap. ____ ,judeţul __________,
a fost încuviinţată prin înc+eierea din data de ________ a #udecătoriei ___________, fiind declanşată
procedura predării silite a imobilului situat în localitatea _____________, str. ___________________ nr.
____, ap. ____, judeţul _____________, înscris în .!. nr. ________ a comunei/oraşului/municipiului
____________ nr. topo"rafic/nr. cadastral __________, proprietatea debitorului ______________________,
cu domiciliul/sediul în __________________, str. ____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul
__________, în baza titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel_________definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ____________,
%stăzi, _______, orele ______, însoţit de creditorul _______________ şi a"enţii de poliţie
____________________________ din cadrul ,oliţiei ___________, ne'am deplasat în localitatea
__________, str. ______________ nr. ____, ap. ____, judeţul ________, la domiciliul debitorului
______________.
%ici am constatat că uşa de acces în imobil este încuiată şi cu toate că am bătut de mai multe ori în uşă
nu ne'a desc+is nimeni.
Băzând că debitorul lipseşte, în prezenţa creditorului şi a celor doi a"enţi ai forţei publice de la ,oliţia
___________, am procedat la desc+iderea uşilor imobilului.
&n imobil s'au identificat următoarele bunuri mobile7 _______________
________________________________________________________________
________________________________________________________________, care în conformitate cu
dispoziţiile art. 262 alin. 1 . pr. civ., au fost predate în depozit creditorului _______________, pe c+eltuiala
debitorului.
&n conformitate cu dispoziţiile art. 26/ alin. 1 . pr. civ., am predat creditorului ____________ imobilul
situat în localitatea _____________, str. ___________________ nr. ____, ap. ____, judeţul
_________________, înscris în .!. nr. _____________, a comunei/oraşului/municipiului _____________
nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________.
&n conformitate cu dispoziţiile art. 226 alin. 1 . pr. civ., c+eltuielile de executare pe care urmează să le
plătească debitorul sunt în sumă de ______ lei, şi constau în următoarele7
____________________________.
,rocesul'verbal constituie titlu executoriu în privinţa c+eltuielilor de executare stabilite în sarcina
debitorului.
,otrivit art. 262 alin. 0 . pr. civ., punem în vedere debitorului ca până la data de ________ să'şi ridice
bunurile mobile "ăsite în imobilul predat, în caz contrar ele vor fi scoase la vânzare.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în trei exemplare, unul fiind predat creditorului, unul se va
comunica debitorului, iar unul se va depune la dosarul de executare silită, fiind semnat fără obiecţiuni de
persoanele prezente.
xecutor .udecătoresc,
Creditor,
#genţi de poliţie,
?*9+,+ Model orientativ de adresă prin care este înştiinţat creditorul în folosul căruia bunurile
mobile au fost sec2estrate
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în _______________, str+ _______________ nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
Bă aducem la cunoştinţă că bunurile mobile sec+estrate în folosul dumneavoastră prin procesul'verbal
de sec+estru din data de _________, întocmit de către executorul judecătoresc _______________ au fost
date în depozit numitului _____________, cu domiciliul în ________________, str. ___________________
nr. ____ ,ap. ____, judeţul __________ şi se află la aceeaşi adresă din localitatea _____________, str.
___________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, astfel încât , în conformitate cu dispoziţiile
art. 262 alin. 1 teza a ??'a . pr. civ., vă înştiinţăm despre acest lucru.
u respect,
Executor judecătoresc,
?*,+,+ Model orientativ de proces7verbal de constatare a consemnării preţului şi de înştiinţare a
debitorului
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere că bunurile mobile lăsate în depozit la data de ________ administratorului'sec+estru
________________, cu domiciliul/sediul în _____________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul
__________, au fost vândute prin licitaţie publică la data de __________, în urma căreia s'a obţinut preţul de
__________ lei, în conformitate cu dispoziţiile art. 6@@ alin. ) . pr. civ., am consemnat la 4anca
________________, la dispoziţia debitorului _______________, cu domiciliul/sediul în _____________,
str. _____________ nr. ____, ap. ____ ,judeţul __________, suma de _______lei+
Denţionăm că din totalul sumei _______ lei, obţinute prin vânzarea bunurilor mobile au fost deduse
următoarele c+eltuieli7
> suma de ______ lei, reprezentând c+eltuieli de executare, conform următoarelor înscrisuri
_____________________________________A
> suma de ______ lei, reprezentând c+eltuieli de vânzare, conform următoarelor înscrisuri
_____________________________________A
> suma de ______ lei, reprezentând remuneraţia administratorului sec+estru, conform
_____________________________________.
3e asemenea, menţionăm că despre toate aceste lucruri am înştiinţat debitorul la toate adresele
cunoscute, dovezile de comunicare fiind depuse la dosarul execuţional.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în trei exemplare, câte unul fiind comunicat creditorului şi
debitorului, iar unul se va depune la dosarul de executare silită.
xecutor .udecătoresc,
?**+,+ Model orientativ de proces7verbal de declarare ca abandonate a bunurilor mobile găsite în
imobil
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere că cererea de urmărire silită directă formulată de creditorul _______________, cu
domiciliul/sediul în _______________, str. _______________ nr. ____, ap. ____, judeţul
__________, a fost încuviinţată prin înc+eierea din data de __________a #udecătoriei ___________, fiind
declanşată procedura predării silite a imobilului situat în localitatea _____________, str.
___________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, înscris în .!. nr. ___________ a
comunei/oraşului/municipiului _____________ nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________, proprietatea
debitorului _____________, cu domiciliul/sediul în _______________, str. _________________
nr. ____, ap. ____, judeţul __________, în baza titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală nr.
______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel_________definitivă prin decizia civilă/penală
nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ____________, iar la data de
________ s'a înc+eiat procesul'verbal prin care bunurile mobile ale debitorului ____________ au fost
predate în depozitul creditorului ___________ la data predării imobilului indicat mai sus, punându'i'se,
totodată în vedere debitorului ca în termen de ________ zile să'şi ridice bunurile.
%stăzi, _______, deplasându'ne la imobilul indicat mai sus, am constatat că debitorul nu şi'a ridicat
bunurile, aşa cum s'a stabilit prin procesul'verbal din data de _______, iar de la data predării imobilului au
trecut mai mult de * luni, iar creditorul a formulat cerere scrisă ca aceste bunuri să fie declarate abandonate,
întrucât nu au fost revendicate de debitor sau de altă persoană care ar dovedi calitatea de proprietar, în
conformitate cu dispoziţiile art. 6@@ alin. 0 . pr. civ., declarăm abandonate următoarele bunuri mobile ale
debitorului7 ______________________________________________________
______________________________________________________________.
&n conformitate cu dispoziţiile art. 6@@ alin. * . pr. civ., despre măsura dispusă va fi înştiinţat debitorul,
precum şi or"anul financiar local pentru a prelua bunurile abandonate.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în patru exemplare, unul fiind predat creditorului, unul se va
comunica debitorului, unul or"anului financiar al localităţii ____________, iar unul se va depune la dosarul
de executare silită.
xecutor .udecătoresc,
?*0+,+ Model orientativ de adresă prin care este înştiinţat debitorul despre declararea ca
abandonate a bunurilor mobile găsite în imobilul predat
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în _______________, str+ _______________ nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
Bă aducem la cunoştinţă că toate bunurile mobile "ăsite în imobilului situat în localitatea
_____________, str. ______________ nr. ____, ap. ____, judeţul ________, înscris în .!. nr. ______, a
comunei/oraşului/municipiului _____________ nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________, ce a fost predat
creditorului ________________, cu domiciliul în ________________, str. ___________________ nr. ____,
ap. ____, judeţul __________, în conformitate cu dispoziţiile art. 6@@ alin. 0 . pr. civ. au fost declarate
abandonate, întrucât nu au fost revendicate de dvs. sau de altă persoană care ar dovedi calitatea de proprietar,
astfel încât potrivit art. 6@@ alin. * . pr. civ., vă înştiinţăm despre acest lucru.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
?*>+,+ Model orientativ de adresă prin care este înştiinţat organul financiar local despre
declararea ca abandonate a bunurilor mobile găsite în imobilul predat
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
________, str+ ____________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
#dministraţia @inanciară __________________,
Bă aducem la cunoştinţă că toate bunurile mobile "ăsite în imobilului situat în localitatea
_____________, str. ______________ nr. ____, ap. ____, judeţul ________, înscris în .!. nr. ______, a
comunei/oraşului/municipiului _____________ nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________, ce a fost predat
creditorului ________________, cu domiciliul în ________________, str. __________________ nr. ____,
ap. ____, judeţul __________, în conformitate cu dispoziţiile art. 6@@ alin. 0 . pr. civ. au fost declarate
abandonate, întrucât nu au fost revendicate de debitor sau de altă persoană care ar dovedi calitatea de
proprietar, astfel încât, potrivit art. 6@@ alin. * . pr. civ., vă înştiinţăm despre acest lucru pentru a proceda la
preluarea bunurilor abandonate.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
?*C+,+ Model orientativ de proces7verbal de predare a bunurilor declarate abandonate organului
financiar local
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ _____________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ___________
Subsemnatul ____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în _________, str. ___________ nr. ____,ap.____, judeţul ____________________,
%vând în vedere că prin procesul'verbal întocmit la data de __________, executorul judecătoresc
_____________, în conformitate cu dispoziţiile art. 6@@ alin. 0 . pr. civ. a declarat abandonate următoarele
bunuri mobile ale debitorului ________________, cu domiciliul/sediul în ___________, str.
____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul _________7
__________________________________________________________
_________________________________________________________,
întrucât nu au fost revendicate de debitor sau de altă persoană care ar dovedi calitatea de proprietar,
bunurile devenind, astfel, proprietatea privată a municipiului ______________, urmează a fi predate
acestuia, potrivit art. //6 alin. ) . pr. civ.
,rin urmare, astăzi _________, orele _______, am procedat la predarea, respectiv primirea următoarelor
bunuri mobile7
___________________________________________________________
_________________________________________, numitului ______________, cu domiciliul în
________________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul _____, având calitatea de reprezentant al
municipiului _____________, conform împuternicirii cu nr. ___________ depuse la dosarul de executare
silită.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
#m predat #m primit
Executor judecătoresc, Reprezentant al municipiului,
?*D+,+ Model orientativ de adresă prin care executorul .udecătoresc pune la dispo-iţia organului
de urmărire penală procesul7verbal de constatare a reocupării imobilului

Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
Parc2etul de pe l1ngă /udecătoria ___________,
cu sediul în _____________, str+ ______________ nr+ ____,ap+___,
.udeţul ________________,
,rin prezenta vă comunicăm procesul'verbal întocmit în condiţiile art. 26@ . pr. civ. ca urmare a
faptului că, după înc+eierea procesului'verbal de predare silită la data de _______, în dosarul de executare nr.
_________, debitorul, în lipsa consimţământului expres prealabil sau a unei +otărâri judecătoreşti, s'a
reinstalat în imobilul situat în _________, str. __________ nr. ____, ap. _____, judeţul
___________, proprietatea creditorului.
,rin urmare, la cererea creditorului s'a trecut la o nouă executare silită în baza aceluiaşi titlu executoriu,
astfel încât , în conformitate cu dispoziţiile art. 6@1 alin. 0 . pr. civ., vă comunicăm acest proces'verbal
pentru a se declanşa urmărirea penală.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
?09+,+ Model orientativ de înc2eiere prin care se înregistrea-ă cererea şi se dispune desc2iderea
dosarului privind executarea silită a obligaţiei de a face
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
$'C3I!
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii privind executarea silită a obli"aţiei de a face formulată de creditorul
_____________, cu domiciliul/sediul în __________, str. ________ nr. _____, ap.____,
judeţul ________ împotriva debitorului ______________________, cu domiciliul/sediul în
____________________, str. _________________ nr. ____, judeţul ________.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor comunicate, reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită directă privind obli"aţia de a face formulată la data de _____________,
creditorul ____________ a solicitat înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare silită împotriva
debitorului ____________ urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la ridicarea
"ardului construit în mod abuziv pe terenul proprietatea sa, situat în localitatea _____________, str.
_______________ nr. ____, judeţul ______, înscris în .!. nr. _____________ a
comunei/oraşului/municipiului _____________ nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________ şi la plata sumei
de ___________ lei, reprezentând c+eltuieli de judecată.
&n motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în
titlul executoriu.
ererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 22/ coroborate cu art. ((0 . pr. civ.
8a cererea de executare silită formulată de către creditor s'a ataşat titlul executoriu în copie le"alizată,
constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel
_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____ a $ribunalului/urţii de %pel/ &naltei urţi
de asaţie şi #ustiţie __________.
%vând în vedere cele arătate mai sus, apreciem că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. ((0 . pr.
civ., întrucât cererea creditorului întruneşte condiţiile prevăzute de le"e şi este de competenţa acestui
executor judecătoresc, având în vedere că executarea ce urmează a se efectua se află în circumscripţia
aceleiaşi curţi de apel în care îşi are sediul biroul executorului judecătoresc sesizat de creditor, prin raportare
la prevederile art. (=1 alin. 1 lit. c. .pr.civ.
3e asemenea, creditorul deţine un titlu executoriu valabil, ce conţine o creanţă certă, lic+idă şi exi"ibilă,
în conformitate cu prevederile art. (() .pr.civ.
,rin urmare, întrucât nu există niciun impediment la executare, în baza art. 22/ coroborat cu art. ((*
alin. 1 .pr.civ., urmează să admită cererea formulată de creditor ca fiind întemeiată şi, în consecinţă, să
dispună înre"istrarea cererii de executare silită în re"istrul "eneral şi desc+iderea dosarului de executare silită
nr.______/_____ împotriva debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în _________________
str. __________ nr. ______, judeţul ________.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
%dmite cererea privind executarea silită a obli"aţiei de a face formulată de creditorul
___________________, cu domiciliul/sediul în _______________, str. _____________ nr. ____, judeţul
________.
3ispune înre"istrarea cererii în re"istrul "eneral şi desc+iderea dosarului de executare silită nr.
______/_____ împotriva debitorului ________________, cu domiciliul/sediul în _________________ str.
__________ nr. _____, judeţul ________ în baza titlului executoriu, constând în sentinţa civilă/penală nr.
______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală
nr. _____/_____ a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ______________.
,rezenta înc+eiere se comunică creditorului.
!ără cale de atac.
<misă azi, _____________.
Executor judecătoresc,
?0,+,+ Model orientativ de adresă prin care se comunică creditorului înc2eierea privind
înregistrarea cererii şi desc2iderea dosarului privind executarea silită a obligaţiei de a face

Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în _______________, str+ _______________, nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
Bă aducem la cunoştinţă că cererea dumneavoastră prin care aţi solicitat înre"istrarea cererii şi
desc+iderea dosarului privind executarea silită a obli"aţiei de a face împotriva debitorului
___________________, cu domiciliul/sediul în _______________ str.
__________________, nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a fost admisă prin înc+eierea din data de
___________, astfel încât, în conformitate cu dispoziţiile art. 22/ coroborate cu art. ((* alin. ) teza ? . pr.
civ., vă comunicăm această înc+eiere.
u respect,
Executor judecătoresc,
?0?+,+ Model orientativ de cerere adresată instanţei de executare prin care se solicită încuviinţarea
executării silite a obligaţiei de a face
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
__________, str+ ________ nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
/udecătoria ____________________,
Subsemnatul ____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, prin prezenta
vă solicit
$ncuviinţarea executării silite a obligaţiei de a face
împotriva debitorului ____________________, cu domiciliul/sediul în ____________, str. ________ nr.
____, ap. ___, judeţul __________.
$n fapt, prin cererea înre"istrată la sediul biroului nostru, la data de _________, creditorul __________,
cu domiciliul/sediul în _____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul __________ a
solicitat executarea silită directă a debitorului urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se
procedeze la ridicarea "ardului construit în mod abuziv pe terenul proprietatea sa, situat în localitatea
_____________, str. _____________ nr. ____, judeţul ______, înscris în .!. nr. _____________, a
comunei/oraşului/municipiului _____________ nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________ şi la plata sumei
de ___________ lei, reprezentând c+eltuieli de judecată, în baza titlului executoriu, constând în sentinţa
civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel_________, definitivă prin
decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
___________, deoarece nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în titlul executoriu.
,rin înc+eierea din data de _______ s'a admis cererea creditorului, s'a dispus înre"istrarea acesteia şi
desc+iderea dosarului de executare silită, întrucât s'a apreciat că sunt întrunite toate condiţiile prevăzute de
le"e pentru declanşarea executării silite a obli"aţiei de a face, astfel încât, vă ro" să admiteţi cererea, să
dispuneţi încuviinţarea executării privind ridicarea "ardului construit în mod abuziv pe terenul proprietatea
creditorului, situat în localitatea _____________, str. ___________________ nr. ____, judeţul
_________________, înscris în .!. nr. _______ a comunei/oraşului/municipiului ________ nr.
topo"rafic/nr. cadastral ____________, la plata sumei de ___________ lei, reprezentând c+eltuieli de
judecată şi autorizarea creditorului pentru a trece la executarea silită a obli"aţiei cuprinse în titlul executoriu
menţionat.
$n drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 22/ coroborate cu art. ((= alin. 1 . pr. civ.
%nexăm, în copie certificată pentru conformitate cu ori"inalul7 cererea formulată de către creditor, titlul
executoriu, înc+eierea prin care s'a admis înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare silită
directă şi dovada ac+itării taxei judiciare de timbru şi timbru judiciar.
xecutor .udecătoresc,
?00+,+ Model orientativ de somaţie în ca-ul executării silite a obligaţiei de a face
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
________, str+ __________ nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ _____________
"ata ___________
Către
___________________,
cu domiciliul<sediul în ___________________, str+ ________ nr+ ____, ap+ ___, .udeţul
____________________,
%vând în vedere că cererea de executare silită formulată de creditorul ____________________, cu
domiciliul/sediul în _______________, str. ____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________,
a fost încuviinţată prin înc+eierea din data de __________a #udecătoriei ___________, fiind declanşată
urmărirea silită directă împotriva dumneavoastră, în baza titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală
nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel_________definitivă prin decizia
civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ___________,
în baza art. 22/ coroborat cu art. ((/ . pr. civ. şi art. 6@0 . pr. civ., emitem prezenta
&omaţie
prin care vă punem în vedere ca, în termen de ________de la primirea sau lăsarea acesteia la
domiciliul/sediul dumneavoastră, să vă conformaţi dispozitivului +otărârii judecătoreşti arătate mai sus, în
sensul de a ridica "ardul construit în mod abuziv pe terenul proprietatea creditorului, situat în localitatea
_____________, str. ____________ nr. ____, judeţul __________, înscris în .!. nr. ________, a
comunei/oraşului/municipiului ________, nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________ şi de a ac+ita
creditorului următoarele sume de bani7
– ________ lei c2eltuieli de .udecată+
– ________ lei onorariul executorului .udecătorescG
– ________ lei alte c2eltuieli de executare+
%ceste sume se pot ac+ita la sediul 4iroului executorului judecătoresc, zilnic între orele _____'____, sau
pot fi consemnate în contul biroului nr. _________, desc+is la _________________.
&n cazul în care nu vă conformaţi prezentei somaţii, vom proceda la continuarea executării silite, în
conformitate cu dispoziţiile le"ale în materie, urmând să suportaţi toate c+eltuielile necesare acestei
activităţi.
%nexăm prezentei somaţii copii certificate după înc+eierea de încuviinţare a executării silite, titlul
executoriu, înc+eierea de stabilire a c+eltuielilor de executare şi înc+eierea prin care s'a actualizat creanţa.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
?0D+,+ Model orientativ de înc2eiere prin care se înregistrea-ă cererea şi se dispune desc2iderea
dosarului privind executarea silită a obligaţiei de a nu face
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
$'C3I!
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii privind executarea silită a obli"aţiei de a nu face formulată de creditorul
_________, cu domiciliul/sediul în __________, str. ________ nr. __________, judeţul ________ împotriva
debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în ____________________, str.
_________________ nr. ____, judeţul ________.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor comunicate, reţine următoarele7
,rin cererea de executare silită directă privind obli"aţia de a nu face formulată la data de
_____________, creditorul ____________ a solicitat înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de
executare silită împotriva debitorului ____________ urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să
se procedeze la sistarea lucrărilor la "ardul construit în mod abuziv pe terenul proprietatea sa, situat în
localitatea _____________, str. _______________ nr. ____, judeţul ______, înscris în .!. nr.
_____________, a comunei/oraşului/municipiului _____________ nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________
şi la plata sumei de ___________ lei, reprezentând c+eltuieli de judecată.
&n motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în
titlul executoriu.
ererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 22/ coroborate cu art. ((0 alin. 1 . pr. civ.
8a cererea de executare silită formulată de către creditor s'a ataşat titlul executoriu în copie le"alizată,
constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de
%pel_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei
urţi de asaţie şi #ustiţie __________.
%vând în vedere cele arătate mai sus, apreciem că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. ((0 . pr.
civ., întrucât cererea creditorului întruneşte condiţiile prevăzute de le"e şi este de competenţa acestui
executor judecătoresc, având în vedere că executarea ce urmează a se efectua se află în circumscripţia
aceleiaşi urţi de apel în care îşi are sediul biroul executorului judecătoresc sesizat de creditor, prin raportare
la prevederile art. (=1 alin. 1 lit. c. .pr.civ.
3e asemenea, creditorul deţine un titlu executoriu valabil, ce conţine o creanţă certă, lic+idă şi exi"ibilă,
în conformitate cu prevederile art. (() .pr.civ..
,rin urmare, întrucât nu există niciun impediment la executare, în baza art. 22/ coroborat cu art. ((*
alin. 1 .pr.civ., urmează să admită cererea formulată de creditor ca fiind întemeiată şi, în consecinţă, să
dispună înre"istrarea cererii de executare silită în re"istrul "eneral şi desc+iderea dosarului de executare silită
nr. ______/_____ împotriva debitorului __________________ cu domiciliul/sediul în _________________,
str. __________ nr. ____________, judeţul ________.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
%dmite cererea privind executarea silită a obli"aţiei de a nu face formulată de creditorul
________________, cu domiciliul/sediul în _______________, str. _____________ nr. ___, judeţul
________.
3ispune înre"istrarea cererii în re"istrul "eneral şi desc+iderea dosarului de executare silită nr.
______/_____ împotriva debitorului ________________, cu domiciliul/sediul în _________________, str.
__________ nr. _____, judeţul ________ în baza titlului executoriu, constând în sentinţa civilă/penală nr.
______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală
nr. _____/_____ a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ______________.
,rezenta înc+eiere se comunică creditorului.
!ără cale de atac.
<misă azi, _____________.
Executor judecătoresc,
?>=+,+ Model orientativ de adresă prin care se comunică creditorului înc2eierea privind
înregistrarea cererii şi desc2iderea dosarului privind executarea silită a obligaţiei de a face

Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în ______________, str+ _______________ nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
Bă aducem la cunoştinţă că cererea dumneavoastră prin care aţi solicitat înre"istrarea cererii şi
desc+iderea dosarului privind executarea silită a obli"aţiei de a nu face împotriva debitorului
__________________, cu domiciliul/sediul în ______________, str.
__________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a fost admisă prin înc+eierea din data de
___________, astfel încât, în conformitate cu dispoziţiile art. 22/ coroborate cu art. ((* alin. ) teza ? . pr.
civ., vă comunicăm această înc+eiere.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
?>9+,+ Model orientativ de cerere adresată instanţei de .udecată prin care se solicită încuviinţarea
executării silite a obligaţiei de a nu face
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
__________, str+ ________ nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
/udecătoria ____________________,
Subsemnatul ____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, prin prezenta
vă solicit
$ncuviinţarea executării silite a obligaţiei de a nu face
împotriva debitorului ____________________, cu domiciliul/sediul în ____________, str. ________ nr.
____, ap. ___, judeţul __________.
$n fapt, prin cererea înre"istrată la sediul biroului nostru, la data de _________, creditorul __________
cu domiciliul/sediul în _____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul __________ a
solicitat executarea silită directă a debitorului urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se
procedeze la sistarea lucrărilor la "ardul construit în mod abuziv pe terenul proprietatea sa, situat în
localitatea _____________, str. _____________ nr. _____, judeţul ______, înscris în .!. nr.
_____________, a comunei/oraşului/municipiului _____________ nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________
şi la plata sumei de ___________ lei, reprezentând c+eltuieli de judecată, în baza titlului executoriu,
constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de
%pel_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel /&naltei
urţi de asaţie şi #ustiţie ___________, deoarece nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în titlul
executoriu.
,rin înc+eierea din data de _______ s'a admis cererea creditorului, s'a dispus înre"istrarea acesteia şi
desc+iderea dosarului de executare silită, întrucât s'a apreciat că sunt întrunite toate condiţiile prevăzute de
le"e pentru declanşarea executării silite a obli"aţiei de a nu face, astfel încât , vă ro" să admiteţi cererea, să
dispuneţi încuviinţarea executării privind sistarea lucrărilor la "ardul construit în mod abuziv pe terenul
proprietatea creditorului, situat în localitatea _____________, str. ___________________ nr. ____, judeţul
_________________, înscris în .!. nr. _______, a comunei/oraşului/municipiului ________ nr.
topo"rafic/nr. cadastral ____________ şi la plata sumei de ___________ lei, reprezentând c+eltuieli de
judecată şi autorizarea creditorului pentru a trece la executarea silită a obli"aţiei cuprinse în titlul executoriu
menţionat.
$n drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 22/ coroborate cu art. ((= alin. 1 . pr. civ.
%nexăm, în copie certificată pentru conformitate cu ori"inalul7 cererea formulată de către creditor, titlul
executoriu, înc+eierea prin care s'a admis înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare silită
directă şi dovada ac+itării taxei judiciare de timbru şi timbru judiciar.
xecutor .udecătoresc,
?>?+,+ Model orientativ de somaţie în ca-ul executării silite a obligaţiei de a nu face
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
________, str+ __________nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ _____________
"ata ___________
Către
___________________,
cu domiciliul<sediul în ___________________, str+ ________ nr+ ____, ap+ ___, .udeţul
____________________,
%vând în vedere că cererea de executare silită formulată de creditorul ________________, cu
domiciliul/sediul în _______________, str. ____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________,
a fost încuviinţată prin înc+eierea din data de __________a #udecătoriei ___________, fiind declanşată
urmărirea silită directă împotriva dumneavoastră, în baza titlului executoriu constând în sentinţa civilă/penală
nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel_________definitivă prin decizia
civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie ___________,
în baza art. 22/ coroborat cu art. ((/ şi art. 6@* alin. ) . pr. civ., emitem prezenta
&omaţie
prin care vă punem în vedere ca, în termen de _______ de la primirea sau lăsarea acesteia la
domiciliul/sediul dumneavoastră, să vă conformaţi dispozitivului +otărârii judecătoreşti arătate mai sus, în
sensul de a sista lucrările la "ardul construit în mod abuziv pe terenul proprietatea creditorului, situat în
localitatea _____________, str. ____________ nr. ____, judeţul __________, înscris în .!. nr. ________, a
comunei/oraşului/municipiului ________ nr. topo"rafic/nr. cadastral ____________, şi de a ac+ita
creditorului următoarele sume de bani7
F ________ lei c2eltuieli de .udecată+
F ________ lei onorariul executorului .udecătorescG
F ________ lei alte c2eltuieli de executare+
%ceste sume se pot ac+ita la sediul 4iroului executorului judecătoresc, zilnic între orele _____'____, sau
pot fi consemnate în contul biroului nr. _________, desc+is la _________________.
&n cazul în care nu vă conformaţi prezentei somaţii, vom proceda la continuarea executării silite, în
conformitate cu dispoziţiile le"ale în materie, urmând să suportaţi toate c+eltuielile necesare acestei
activităţi.
%nexăm la prezenta somaţie copii certificate de pe înc+eierea de încuviinţare a executării silite, titlul
executoriu, înc+eierea de stabilire a c+eltuielilor de executare şi înc+eierea prin care s'a actualizat creanţa.
u respect,
Executor judecătoresc,
?C9+,+ Model orientativ de adresă emisă de executorul .udecătoresc către organele de
poliţie<.andarmerie<alţi agenţi ai forţei publice prin care se solicită spri.inul în vederea efectuării
executării silite a obligaţiilor de a face sau a obligaţiilor de a nu face
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
Poliţia</andarmeria________________________,
%vând în vedere că cererea de executare silită directă formulată de creditorul _________________, cu
domiciliul/sediul în _____________, str. ____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________
împotriva debitorului ______________, cu domiciliul/sediul în ________________, str.
____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a fost admisă prin înc+eierea din data de
___________ a #udecătoriei ____________, vă ru"ăm ca, în conformitate cu dispoziţiile art. 6@/ . pr. civ. şi
a ,rotocolului de colaborare înc+eiat între G.:.<.#. şi D.%.?. să dele"aţi doi lucrători din aparatul
dumneavoastră, în data de __________, orele ________, să îl însoţească pe executorul judecătoresc
_________________ în localitatea ______________, str. _____________ nr. ____, ap.
____, judeţul _______, la domiciliul debitorului, unde urmează a fi pus în executare titlul executoriu,
constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de
%pel_________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel /&naltei
urţi de asaţie şi #ustiţie ______________.
u respect,
Executor judecătoresc,
?C,+?+ Model orientativ de cerere prin care executorul .udecătoresc solicită efectuarea unor
înscrieri în cartea funciară
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
Oficiu de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
______________________,
Subsemnatul ________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul ____________________,
solicităm
$nscrierea dreptului de proprietate
asupra imobilului identificat prin .!. nr. ________________ a comunei/oraşului/municipiului
____________________ şi nr. cadastral al parcelei ____________situat în ______________ str.
___________ nr. ___, ap. ___, judeţul ____________________, în conformitate cu titlul executoriu constând
în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de
%pel_______________________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii
de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie _______________.
$n drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 6@2 alin. 1 . pr. civ.
%nexăm la prezenta cerere titlul executoriu la care am făcut referire mai sus.
S'a ac+itat taxa judiciară de timbru de ___________ lei prin c+itanţa nr. ________________, pentru
serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. ____________.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
?C*+,+ Model orientativ de înc2eiere prin care se înregistrea-ă cererea şi se dispune desc2iderea
dosarului privind executarea unei 2otăr1ri .udecătoreşti referitoare la minori
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
$'C3I!#
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii de executare privind o +otărâre judecătorească referitoare la minori
formulată de creditorul __________, cu domiciliul în __________, str. ________ nr. __________,ap.___,
judeţul ________ împotriva debitorului __________________, cu domiciliul în ____________________,
str. _________________ nr. ____,ap.___, judeţul ________.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor comunicate, reţine următoarele7
,rin cererea de executare privind o +otărâre judecătorească referitoare la minori, formulată la data de
_____________, creditorul ____________ a solicitat înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de
executare silită împotriva debitorului ____________ urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să
se procedeze la predarea, spre creştere şi educare a minorului ________________, întrucât exercitarea
autorităţii părinteşti a fost stabilită în favoarea acesteia şi la plata sumei de ___________ lei, reprezentând
c+eltuieli de judecată.
&n motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în
titlul executoriu.
ererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 22/ coroborate cu art. 6@6 şi art. ((* . pr. civ.
8a cererea de executare silită formulată de către creditor s'a ataşat titlul executoriu în ori"inal, constând
în sentinţa civilă nr. ______/________ a #udecătoriei _________, definitivă prin decizia civilă nr.
_____/_____a $ribunalului __________.
%vând în vedere cele arătate mai sus, apreciem că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. ((0 . pr.
civ., întrucât cererea creditorului întruneşte condiţiile prevăzute de le"e şi este de competenţa acestui
executor judecătoresc, având în vedere că executarea ce urmează a se efectua se află în circumscripţia
aceleiaşi curţi de apel în care îşi are sediul biroul executorului judecătoresc sesizat de creditor, prin raportare
la prevederile art. (=1 alin. 1 lit. c. .pr.civ..
3e asemenea, creditorul deţine un titlu executoriu valabil, ce conţine o creanţă certă, lic+idă şi exi"ibilă,
în conformitate cu prevederile art. (() .pr.civ..
,rin urmare, întrucât nu există niciun impediment la executare, în baza art. 22/ coroborat cu art. 6@6
alin. 1 şi art. ((* alin. 1 .pr.civ., urmează să admită cererea formulată de creditor ca fiind întemeiată şi, în
consecinţă, să dispună înre"istrarea cererii de executare silită în re"istrul "eneral şi desc+iderea dosarului de
executare silită nr. ______/_____ împotriva debitorului __________________ cu domiciliul/sediul în
_________________, str. __________ nr. ____,ap.___, judeţul ________.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
%dmite cererea de executare privind o +otărâre judecătorească referitoare la minori formulată de
creditorul ___________________, cu domiciliul în _______________, str. _____________ nr. ___,
ap.____,judeţul ________.
3ispune înre"istrarea cererii în re"istrul "eneral şi desc+iderea dosarului de executare silită nr.
______/_____ împotriva debitorului ________________, cu domiciliul în _________________, str.
__________ nr. _____, ap.____, judeţul ________ în baza titlului executoriu, constând în sentinţa civilă nr.
______/________ a #udecătoriei _________, definitivă prin decizia civilă nr. _____/_____ a $ribunalului
__________
,rezenta înc+eiere se comunică creditorului.
!ără cale de atac.
<misă azi, _____________.
Executor judecătoresc,
?C0+,+ Model orientativ de adresă prin care se comunică creditorului înc2eierea privind
înregistrarea cererii şi desc2iderea dosarului privind executarea unei 2otăr1ri .udecătoreşti referitoare
la minori
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în ______________, str+ _______________ nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
Bă aducem la cunoştinţă că cererea dumneavoastră prin care aţi solicitat executarea unei +otărâri
judecătoreşti referitoare la minori, împotriva debitorului _________________, cu domiciliul/sediul în
________________, str. ____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a fost admisă prin
înc+eierea din data de ___________, astfel încât , în conformitate cu dispoziţiile art. 22/ coroborate cu art.
((* alin. ) . pr. civ., vă comunicăm această înc+eiere.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
?C>+,+ Model orientativ de cerere prin care se solicită încuviinţarea executării silite a unei 2otăr1ri
.udecătoreşti referitoare la minori adresată instanţei de executare
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
__________, str+ ____________ nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
/udecătoria ____________________,
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, prin prezenta
vă solicit
$ncuviinţarea executării silite a unei 2otăr1ri .udecătoreşti referitoare la minori
împotriva debitorului ____________________, cu domiciliul în ____________, str.
_____________ nr. ____, ap. ___, judeţul __________.
$n fapt, prin cererea înre"istrată la sediul biroului nostru, la data de _________, creditorul __________
cu domiciliul în _____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul __________ a solicitat executarea
silită a debitorului urmând ca, după îndeplinirea formalităţilor necesare, să se procedeze la predarea, spre
creştere şi educare a minorului ________________ şi la plata sumei de ___________ lei, reprezentând
c+eltuieli de judecată, în baza titlului executoriu, constând în sentinţa civilă nr. ______/________ a
#udecătoriei _________, definitivă prin decizia civilă nr. _____/_____a $ribunalului __________, deoarece
nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţiile stabilite în titlul executoriu.
,rin înc+eierea din data de _______ s'a admis cererea creditorului, s'a dispus înre"istrarea acesteia şi
desc+iderea dosarului de executare silită, întrucât s'a apreciat că sunt întrunite toate condiţiile prevăzute de
le"e pentru declanşarea executării silite a unei +otărâri judecătoreşti referitoare la minori, astfel încât, vă ro"
să admiteţi cererea, să dispuneţi încuviinţarea executării privind predarea, spre creştere şi educare, a
minorului ________________ şi autorizarea creditorului pentru a trece la executarea silită a obli"aţiei
cuprinse în titlul executoriu menţionat.
$n drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 22/ coroborate cu art. 6@6 şi art. ((= alin. 1 . pr. civ.
%nexăm, în copii certificate pentru conformitate cu ori"inalul7 cererea formulată de către creditor, titlul
executoriu, înc+eierea prin care s'a admis înre"istrarea cererii şi desc+iderea dosarului de executare privind
executarea silită a unei +otărâri judecătoreşti referitoare la minori şi dovada ac+itării taxei judiciare de timbru
şi timbru judiciar.
xecutor .udecătoresc,
?C6+,+ Model orientativ de somaţie în ca-ul executării silite a unei 2otăr1ri .udecătoreşti
referitoare la minori
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
________, str+ __________ nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ _____________
"ata ___________
Către
___________________,
cu domiciliul în ___________________, str+ ________ nr+ ____, ap+ ___,
.udeţul ____________________,
%vând în vedere că cererea de executare silită formulată de creditorul ________________, cu domiciliul
în ______________, str. __________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a fost încuviinţată prin
înc+eierea din data de __________a #udecătoriei ___________, fiind declanşată executarea silită a unei
+otărâri judecătoreşti referitoare la minori împotriva dumneavoastră, în baza titlului executoriu constând în
sentinţa civilă nr. ______/________ a #udecătoriei _________, definitivă prin decizia civilă nr.
_____/_____a $ribunalului __________, în baza art. 6@6 alin. ) . pr. civ., emitem prezenta
&omaţie
prin care vă punem în vedere ca, în data de ______, la orele _______, să vă prezentaţi la sediul
biroului nostru indicat în antet, împreună cu minorul ___________ în sensul predării acestuia, spre
creştere şi educare, creditorului _____________, conform dispozitivului +otărârii judecătoreşti arătate mai
sus, şi de a ac+ita creditorului următoarele sume de bani7
F ________ lei c2eltuieli de .udecată+
F ________ lei onorariul executorului .udecătorescG
F ________ lei alte c2eltuieli de executare+
%ceste sume se pot ac+ita la sediul 4iroului executorului judecătoresc, zilnic între orele _____'____, sau
pot fi consemnate în contul biroului nr. _________, desc+is la _________________.
&n cazul în care nu vă conformaţi prezentei somaţii, vom proceda la continuarea executării silite, în
conformitate cu dispoziţiile le"ale în materie, urmând să suportaţi toate c+eltuielile necesare acestei
activităţi.
%nexăm prezentei somaţii copii certificate de pe înc+eierea de încuviinţare a executării silite, titlul
executoriu, înc+eierea de stabilire a c+eltuielilor de executare şi înc+eierea prin care s'a actualizat creanţa.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
?CD+,+ Model orientativ de cerere adresată instanţei de executare de aplicare a unor penalităţi în
ca-ul în care debitorul nu se conformea-ă somaţiei
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
__________, str+ ________nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
/udecătoria ____________________,
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, formulez
Cerere de aplicare a unor penalităţi
debitorului _______________ cu domiciliul în ____________, str. ___________ nr. __, ap. ___, judeţul
____________ având adresa electronică _______________ şi nr. de telefon/fax ___________.
$n fapt, prin sentinţa civilă nr. ______/________ a #udecătoriei _________, definitivă prin decizia civilă
nr. _____/_____a $ribunalului __________, debitorul a fost obli"at a proceda la predarea, spre creştere şi
educare, a minorului ____________ şi la plata sumei de _______ lei, reprezentând c+eltuieli de judecată.
,rin înc+eierea din data de __________ a #udecătoriei ___________, s'a încuviinţat executarea silită
directă împotriva debitorului, iar, la data de __________, această înc+eiere, împreună cu somaţia au fost
comunicate debitorului de către executorul judecătoresc _____________, însă acesta a refuzat să se prezinte
la data de _______, orele ______, la sediul biroului executorului judecătoresc împreună cu minorul
_____________, aşa cum era stabilit în somaţie.
%vând în vedere cererea creditorului, precum şi faptul că debitorul nu şi'a îndeplinit obli"aţia de a se
prezenta la data şi locul stabilit în somaţie, aşa cum rezultă din procesul'verbal din data de _________, vă
solicit să'i aplicaţi debitorului o penalitate de ______lei, stabilită pe zi de întârziere până la executarea
obli"aţiei prevăzute în titlul executoriu.
$n drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 6@6 alin. 0 . pr. civ. şi art. 6@= . pr. civ.
%nexez la prezenta cerere, înc+eierea de încuviinţare a executării silite, somaţia, procesul'verbal de
neprezentare şi dovada ac+itării taxei judiciare de timbru în sumă de ____ lei şi timbrul judiciar în valoarea
de ____ lei.

xecutor .udecătoresc,
?69+,+ Model orientativ de proces7verbal înc2eiat de către executorul .udecătoresc în ca-ul
executării silite a unei 2otăr1ri .udecătoreşti referitoare la minori
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
Proces7verbal de îndeplinire a executării
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ___, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere că cererea de urmărire silită directă formulată de creditorul ________________, cu
domiciliul în ________________, str. _____________ nr. ___, ap. ____ judeţul __________, a
fost încuviinţată prin înc+eierea din data de __________ a #udecătoriei ___________, fiind declanşată
executarea silită a unei +otărâri judecătoreşti referitoare la minori, în baza titlului executoriu constând în
sentinţa civilă nr. ______/________ a #udecătoriei _________, definitivă prin decizia
civilă nr. _____/_____a $ribunalului __________,
%stăzi, _______, orele ______, însoţit de creditorul _______________, de d'nul
___________________, reprezentant al 3irecţiei Cenerale de %sistenţă Socială şi ,rotecţie a opilului
_____________, conform împuternicirii depuse la dosar şi de d'nul _______________, psi+olo", conform
_________________, ne'am deplasat în localitatea __________, str. ____________________nr. ___, ap.
____ judeţul __________, unde l'am "ăsit pe debitorul _______________, căruia aducându'i la cunoştinţă
scopul vizitei noastre, ne'a permis accesul în imobil său, declarând că nu se opune la executare dacă minorul
_____________ doreşte să fie predat mamei sale.
3upă ce d'nul _______________, reprezentant al 3irecţiei Cenerale de %sistenţă Socială şi ,rotecţie a
opilului _________ şi d'nul _____________, psi+olo", au purtat discuţii separate cu minorul __________,
în vârstă de _______ ani, acesta a declarat că este de acord ca în continuare să locuiască cu mama lui.
&n conformitate cu dispoziţiile art. 61@ . pr. civ., văzând că debitorul nu se opune la executare, iar
minorul este de acord să locuiască împreună cu mama sa, am procedat la predarea, spre creştere şi educare, a
minorului ___________, creditorului ____________, fără vreun incident.
&n conformitate cu dispoziţiile art. 226 alin. 1 . pr. civ., c+eltuielile de executare pe care urmează să le
plătească debitorul sunt în sumă de ____ lei, şi constau în următoarele7 ____________________________.
3ebitorul declară că în termen de o lună va ac+ita de bunăvoie aceste sume de bani creditorului.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în cinci exemplare, câte unul fiind înmânat debitorului, creditorului,
reprezentantului 3irecţiei Cenerale de %sistenţă Socială şi ,rotecţie a opilului _________ şi psi+olo"ului,
iar unul se va depune la dosarul de executare silită, fiind semnat de toţi participanţii fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
"ebitor,
Creditor,
!epre-entant "+I+#+&+P+C+,
Psi2olog,
?6,+,+ Model orientativ de denunţ prin care se sesi-ea-ă parc2etul de către executorul
.udecătoresc în ca-ul în care debitorul nu execută o 2otăr1re .udecătorească referitoare la minori
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
__________, str+ _____________ nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
Parc2etul de pe l1ngă /udecătoria ____________________,
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, prin prezenta
formulez
"enunţ
împotriva debitorului ____________________, cu domiciliul în ____________, str.
________ nr. ____, ap. ___, judeţul __________, pentru comiterea infracţiunii de nerespectare a +otărârii
judecătoreşti.
$n fapt, prin sentinţa civilă nr. ______/________ a #udecătoriei _________, definitivă prin decizia civilă
nr. _____/_____a $ribunalului __________, debitorul a fost obli"at a proceda la predarea, spre creştere şi
educare, a minorului ________________ şi la plata sumei de ___________ lei, reprezentând c+eltuieli de
judecată.
,rin înc+eierea din data de __________ a #udecătoriei ___________, s'a declanşat urmărirea silită
directă împotriva debitorului, iar, la data de __________, această înc+eiere împreună cu somaţia au fost
comunicate debitorului de către executorul judecătoresc, însă acesta a refuzat să se prezinte la data de
_______, orele ______, la sediul biroului nostru împreună cu minorul _____________, aşa cum era stabilit
în somaţie.
8a data de _________, însoţit de creditorul _______________, de d'nul ___________________,
reprezentant al 3irecţiei Cenerale de %sistenţă Socială şi ,rotecţie a opilului _________ şi de d'nul
_______________, psi+olo", ne'am deplasat în localitatea __________, str. ____________________nr.
____, ap. ____ judeţul __________, unde l'am "ăsit pe debitorul _______________, căruia aducându'i la
cunoştinţă scopul vizitei noastre, ne'a permis cu "reu accesul în imobilul său, arătând că nu este de acord cu
executarea silită, spunându'ne că minorul __________ nu se află la domiciliul său, refuzând să ne comunice
unde se "ăsea minorul la acea dată, toate aceste aspecte fiind consemnate în procesul'verbal din data de
__________.
,rin urmare, având în vedere că debitorul nu şi'a executat de bunăvoie obli"aţia cuprinsă în titlul
executoriu, acesta ascunzând cu rea'credinţă minorul pentru a nu putea fi predat mamei sale, apreciem că
debitorul a comis infracţiunea de nerespectare a +otărârii judecătoreşti, prevăzute de art. ______ din odul
penal.
$n drept, întemeiem prezentul denunţ pe dispoziţiile art. 611 alin. ) . pr. civ.
%nexăm, în copie certificată pentru conformitate cu ori"inalul, copie de pe dosarul execuţional nr.
________, aflat pe rolul biroului nostru, inclusiv procesul'verbal din data de __________, din care rezultă
reaua'credinţă a debitorului în executarea unei +otărâri judecătoreşti definitive.
xecutor .udecătoresc,
?6?+,+ Model orientativ de proces7verbal întocmit de executorul .udecătoresc în ca-ul refu-ului
minorului de a7l părăsi pe debitor
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ ___________nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal de constatare
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul __________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere că cererea de urmărire silită directă formulată de creditorul ________________, cu
domiciliul în ________________, str. ____________________ nr. ____, ap. ____, judeţul
__________, a fost încuviinţată prin înc+eierea din data de ________ a #udecătoriei ___________, fiind
declanşată executarea silită a unei +otărâri judecătoreşti referitoare la minori, în baza titlului executoriu
constând în sentinţa civilă nr. ______/________ a #udecătoriei _________, definitivă prin
decizia civilă nr. _____/_____a $ribunalului __________,
%stăzi, _______, orele ______, însoţit de creditorul _______________, de d'nul
___________________, reprezentant al 3irecţiei Cenerale de %sistenţă Socială şi ,rotecţie a opilului
_________, conform împuternicirii depuse la dosar şi de d'nul ___________, psi+olo", conform
______________________, ne'am deplasat în localitatea __________, str. __________________ nr. ___,
ap. ____, judeţul __________, unde l'am "ăsit pe debitorul _______________, căruia aducându'i la
cunoştinţă scopul vizitei noastre, ne'a permis accesul în imobil său, declarând că nu se opune la executare
dacă minorul _____________ doreşte să fie predat mamei sale.
3upă ce d'nul ___________, reprezentant al 3irecţiei Cenerale de %sistenţă Socială şi ,rotecţie a
opilului _________ şi d'nul ____________, psi+olo", au purtat discuţii separate cu minorul __________,
în vârstă de _____ ani, acesta a declarat că nu este de acord să fie predat mamei sale.
3e asemenea, minorul a mai declarat că locuieşte împreună cu tatăl său de ____ ani, între ei există o
le"ătură foarte puternică, iar pe mama sa nu a mai văzut'o de ____ ani, astfel încât nu o cunoaşte bine şi nu
îşi mai aduce aminte de ea decât în mod va", nefiind de acord să locuiască în continuare cu aceasta, refuzând
în mod cate"oric să fie predat, spre creştere şi educare, mamei sale.
,rin urmare, văzând că minorul ____________, în vârstă de ____ ani refuză să fie predat creditorului, în
conformitate cu dispoziţiile art. 61) alin. 1 . pr. civ., am înc+eiat prezentul proces'verbal în cinci
exemplare, câte unul fiind înmânat debitorului, creditorului, reprezentantului 3irecţiei Cenerale de %sistenţă
Socială şi ,rotecţie a opilului _________ şi psi+olo"ului, iar unul se va depune la dosarul de executare
silită, fiind semnat de toţi participanţii fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
"ebitor,
Creditor,
!epre-entant "+I+#+&+P+C+,
Psi2olog,
?6>+,+ Model orientativ de proces7verbal întocmit de executorul .udecătoresc după primirea
raportului psi2ologului şi reluarea procedurii de executare
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal de constatare
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul __________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere că cererea de urmărire silită directă formulată de creditorul ________________ cu
domiciliul în ________________, str. ________________, nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a fost
încuviinţată prin înc+eierea din data de ________ a #udecătoriei ___________, fiind declanşată executarea
silită a unei +otărâri judecătoreşti referitoare la minori, în baza titlului executoriu constând în sentinţa civilă
nr. ______/________ a #udecătoriei _________, definitivă prin decizia civilă nr.
_____/_____a $ribunalului __________,
3upă primirea raportului psi+olo"ului ____________, astăzi, _______, orele ______, am procedat la
reluarea executării silite în conformitate cu dispoziţiile art. 61) alin. * . pr. civ., astfel încât, însoţit de
creditorul ____________, de d'nul _______________, reprezentant al 3irecţiei Cenerale de %sistenţă
Socială şi ,rotecţie a opilului _________, conform împuternicirii depuse la dosar şi de d'nul ___________,
psi+olo", conform ______________, ne'am deplasat în localitatea __________, str.
____________________nr. ____, ap. ____ judeţul __________, unde l'am "ăsit pe debitorul
_______________, căruia aducându'i la cunoştinţă scopul vizitei noastre, ne'a permis accesul în imobil său,
declarând că nu se opune la executare dacă minorul _____________ doreşte să fie predat mamei sale.
3upă ce d'nul ___________, reprezentant al 3irecţiei Cenerale de %sistenţă Socială şi ,rotecţie a
opilului _________ şi d'nul ____________, psi+olo", au purtat discuţii separate cu minorul __________,
în vârstă de _____ ani, acesta a declarat că nu este de acord să fie predat mamei sale.
3e asemenea, minorul a mai declarat că locuieşte împreună cu tatăl său de ____ ani, între ei există o
le"ătură foarte puternică, iar pe mama sa nu a mai văzut'o de _____ ani, astfel încât nu o cunoaşte bine şi nu
îşi mai aduce aminte de ea decât în mod va", nefiind de acord să locuiască în continuare cu aceasta, refuzând
în mod cate"oric să fie predat, spre creştere şi educare, mamei sale.
,rin urmare, văzând că minorul ____________, în vârstă de ______ ani şi după ce a fost consiliat timp
de 0 luni de către psi+olo"ul _____________, refuză să fie predat creditorului, în conformitate cu dispoziţiile
art. 61) alin. * . pr. civ., am înc+eiat prezentul proces'verbal în cinci exemplare, câte unul fiind înmânat
debitorului, creditorului, reprezentantului 3irecţiei Cenerale de %sistenţă Socială şi ,rotecţie a opilului
_________ şi psi+olo"ului, iar unul se va depune la dosarul de executare silită, fiind semnat de toţi
participanţii fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
"ebitor,
Creditor,
!epre-entant "+I+#+&+P+C+,
Psiolo!,
?D=+,+ Model orientativ de adresă prin care se comunică debitorului înc2eierea prin care instanţa
de .udecată a luat măsura sec2estrului asigurător
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ ____________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în _______________, str+ ________________nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
%lăturat, în conformitate cu dispoziţiile art. 6=0 alin. 0 teza ? . pr. civ., vă comunicăm înc+eierea din
data de _______ a #udecătoriei _____________, prin care s'a dispus înfiinţarea sec+estrului asi"urător
asupra tuturor bunurilor mobile sau/şi imobile proprietatea dvs., până la concurenţa sumei de _________ lei,
cu menţiunea că, la data de ________, în lipsa dvs., am înfiinţat sec+estrul asi"urător asupra următoarelor
bunuri ______________________, conform procesului'verbal înc+eiat de executorul judecătoresc
___________________, pe care îl ataşăm în copie certificată.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
?D?+,+ Model orientativ de proces7verbal de executare a măsurii sec2estrului asigurător asupra
bunurilor mobile ale debitorului
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ ___________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal de executare a măsurii sec2estrului asigurător
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul __________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea formulată de creditorul ________________, cu domiciliul/sediul în
_______________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, privind executarea măsurii
sec+estrului asi"urător asupra bunurilor mobile ale debitorului ______________, cu domiciliul/sediul în
____________, str. ______________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, conform înc+eierii din data de
________ a #udecătoriei/$ribunalului _____________, definitivă prin decizia civilă nr. _____/_____a
$ribunalului/urţii de %pel _____________,
%stăzi, _______, orele ______, însoţit de creditorul _______________, ne'am deplasat în localitatea
__________, str. ___________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, unde l'am "ăsit pe
debitorul _______________, căruia aducându'i la cunoştinţă scopul vizitei noastre, ne'a permis accesul în
imobilul său, declarând că nu se opune la aplicarea sec+estrului asi"urător asupra bunurilor sale mobile.
%stfel, în conformitate cu dispoziţiile art. 6=* alin. ) . pr. civ., am identificat, filmat/foto"rafiat şi
sec+estrat următoarele bunuri mobile ale debitorului pe care le'am evaluat astfel7
> __________________ evaluat la suma de _______ leiA
> __________________ evaluat la suma de _______ leiA
> __________________ evaluat la suma de _______ lei.
u acordul creditorului, administrator'sec+estru al bunurilor a fost numit debitorul, căruia i s'au adus la
cunoştinţă drepturile şi obli"aţiile pe care le are în această calitate.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în trei exemplare, câte unul fiind înmânat debitorului şi creditorului,
iar unul se va depune la dosarul de executare silită, fiind semnat de toţi participanţii fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
"ebitor,
Creditor,
?D*+,+ Model orientativ de proces7verbal de executare a măsurii sec2estrului asigurător asupra
bunurilor imobile ale debitorului
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ _____________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal de executare a măsurii sec2estrului asigurător
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul __________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea formulată de creditorul ________________, cu domiciliul/sediul în
_______________, str. ___________ nr. ____, ap. ____ judeţul __________, privind executarea măsurii
sec+estrului asi"urător asupra imobilului situat în localitatea _____________, str. ___________ nr. ____, ap.
____, judeţul _____________, înscris în .!. nr. _____________ a comunei/oraşului/municipiului ________
nr. topo"rafic/nr. cadastral ______, proprietatea debitorului_____________, cu domiciliul/sediul în
____________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, în baza înc+eierii nr. ___/_____
a #udecătoriei/$ribunalului _____________, definitivă prin decizia civilă nr. _______/_____a
$ribunalului/urţii de %pel _____________.
%stăzi, _______, orele ______, însoţit de creditorul _______________, ne'am deplasat în localitatea
__________, str. ___________________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, unde l'am "ăsit pe
debitorul _______________, căruia aducându'i la cunoştinţă scopul vizitei noastre, ne'a permis accesul în
imobilul său, declarând că nu se opune la executarea măsurii sec+estrului asi"urător asupra imobilului indicat
mai sus.
3ebitorul a declarat că imobilul este înscris în cartea funciară, prezentându'ne un extras de carte
funciară în acest sens, care urmează a fi depus la dosarul execuţional.
%stfel, în conformitate cu dispoziţiile art. 6=* alin. 1 şi 0 . pr. civ., am procedat la aplicarea
sec+estrului asi"urător asupra imobilului situat în localitatea _____________, str. ___________ nr.
____, ap. ____, judeţul _________, înscris în .!. nr. ___________ a comunei/oraşului/municipiului
________ nr. topo"rafic/nr. cadastral ______, proprietatea debitorului, compus din ______ camere şi
dependinţe.
u acordul creditorului, administrator'sec+estru al imobilului a fost numit debitorul, căruia i s'au adus la
cunoştinţă drepturile şi obli"aţiile pe care le are în această calitate.
&n conformitate cu dispoziţiile art. 6=* alin. 0 . pr. civ., sec+estrul asi"urător se va înscrie în cartea
funciară.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în patru exemplare, câte unul fiind înmânat debitorului şi
creditorului, unul se va comunica biroului de carte funciară, iar unul se va depune la dosarul de executare
silită, fiind semnat de toţi participanţii, fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
"ebitor,
Creditor,
?D0+,+ Model orientativ de adresă prin care se efectuea-ă publicitatea sec2estrului în cartea
funciară
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ _____________nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
Oficiu de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
______________________,
&n conformitate cu dispoziţiile art. 6=* alin. 0 . pr. civ., vă comunicăm un exemplar al procesului'
verbal de executare a măsurii sec+estrului asi"urător din data de ______, înc+eiat de executorul judecătoresc
_______________, în baza înc+eierii din data de __________ a #udecătoriei/$ribunalului _____________,
definitivă prin decizia civilă nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel _____________, cu privire la
imobilul situat în localitatea _____________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul ____________,
înscris în .!. nr. _____________ a comunei/oraşului/municipiului ________ nr. topo"rafic/nr. cadastral
_______, proprietatea debitorului ____________, cu domiciliul/sediul în _____________, str.
____________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, pentru a fi înscris în cartea funciară.
%nexăm la prezenta adresă dovada ac+itării taxei de timbru în sumă de ____ lei şi timbrul judiciar în
valoare de ____ lei.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
*9>+,+ Model orientativ de adresă emisă de executorul .udecătoresc prin care se execută măsura
popririi asigurătorii
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
__________, str+ ___________ nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
8anca ____________________,
cu sediul în _________________, str+ ________ nr+ ___,
.udeţul _________________,
Subsemnatul __________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul ____________________,
%vând în vedere înc+eierea din data de __________ a #udecătoriei/$ribunalului ___________, definitivă
prin decizia civilă nr. _____/_____ a $ribunalului/urţii de %pel __________, prin care s'a dispus înfiinţarea
popririi asi"urătorii asupra sumelor de ________lei, pe care debitorul____________________, domiciliat în
_________, str. ___________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, cu .:.,. _______________, le deţine
la 4anca ____________, în baza art. 6/@ raportat la art. 6=* alin. 1 şi art. /2) . pr. civ.
"ispunem
executarea popririi asi"urătorii asupra tuturor conturilor pe care debitorul le are desc+ise la banca
dumneavoastră, în calitate de terţ poprit, până la concurenţa sumei totale de ________ lei.
Denţionăm că nu cunoaştem elementele de identificare ale fiecărui cont al debitorului desc+is la
unităţile operaţionale ale băncii dvs.
&n baza art. /2) alin. ) . pr. civ., vă punem în vedere interdicţia de a plăti contravaloarea sumelor de
bani poprite asi"uratoriu sau de a efectua orice altă operaţie ce ar putea duce la diminuarea sumelor de bani
poprite, până la concurenţa sumei datorate creditorului ___________________, domiciliat în _________, str.
___________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________.
%nexăm la prezenta adresă o copie certificată de pe înc+eierea prin care s'a dispus înfiinţarea popririi
asi"urătorii.
Executor judecătoresc,
*9C+,+ Model orientativ de adresă prin care se comunică debitorului înc2eierea prin care instanţa
de .udecată a înfiinţat poprirea asigurătorie
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
________________________,
cu domiciliul<sediul în ______________, str+ _______________ nr+ ____, ap+ ____, .udeţul
_________________,
%lăturat, în conformitate cu dispoziţiile art. 6/@ raportate la art. 6=0 alin. 0 . pr. civ., vă comunicăm
înc+eierea din data de _______ a #udecătoriei _____________, prin care s'a dispus înfiinţarea popririi
asi"urătorii asupra sumelor de ________ lei, pe care dvs. le deţineţi la 4anca ____________, la care anexăm
şi o copie după adresa de executare a măsurii asi"urătorii.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
*,D+,+ Model orientativ de proces7verbal de predare a imobilului sec2estrat administratorului7
sec2estru
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea de sec+estru judiciar formulată de reclamantul _____________, cu
domiciliul/sediul în ____________ str. _____________ nr. ____ ap. ____ judeţul __________, admisă prin
înc+eierea din data de _________ a #udecătoriei/$ribunalului ______________, definitivă prin decizia civilă
nr. _____/_____ a $ribunalului/urţii de %pel _____________, prin care s'a dispus înfiinţarea sec+estrului
judiciar asupra imobilului situat în localitatea _____________, str. ___________ nr. ____, ap. ____, judeţul
_____________, înscris în .!. nr. _____________ a comunei/oraşului/municipiului _________, nr.
topo"rafic/nr. cadastral ______, compus din ______camere, dependinţe şi ______mp. de teren şi s'a
desemnat ca administrator'sec+estru al imobilului descris mai sus numitul _____________, cu domiciliul în
______________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul _________.
%stăzi, _________, orele ______, împreună reclamantul şi cu administratorul'sec+estru desemnat de
instanţă ___________ ne'am deplasat în localitatea ___________, str. _______________ nr. ____, judeţul
________, la adresa imobilului asupra căruia s'a înfiinţat sec+estrul judiciar, în vederea predării lui
administratorului'sec+estru, conform dispoziţiilor art. 6/= alin. 1 . pr. civ.
8a faţa locului l'am "ăsit pe pârâtul ____________, căruia prezentându'i'se scopul vizitei noastre
declară că este de acord cu predarea imobilului administratorului'sec+estru.
&n imobil s'au identificat următoarele bunuri mobile7 _______________
________________________________________________________________
________________________________________________________________, care împreună cu
imobilul şi cu dependinţele aferente, au fost predate, pe baza inventarului întocmit în prealabil,
administratorului'sec+estru.
&n baza art. 6/= alin. ) . pr. civ., i s'a adus la cunoştinţă administratorului'sec+estru toate drepturile şi
obli"aţiile sale.
,otrivit art. 6/= alin. 1 . pr. civ., constatăm că imobilul situat în _______________, str.
__________________ nr. ____, judeţul ____________, înscris în .!. nr._____________ a
comunei/oraşului/municipiului _________ nr. topo"rafic/nr. cadastral ______, compus din ______camere,
dependinţe şi ______mp de teren, împreună cu bunurile mobile consemnate în lista de inventar ataşată la
prezentul proces'verbal şi cu dependinţele aferente, azi data de ______, au fost predate administratorului'
sec+estru________________, pârâtul părăsind de bunăvoie imobilul în liti"iu, drept pentru care am înc+eiat
prezentul proces'verbal în patru exemplare, câte unul fiind înmânat reclamantului, administratorului'
sec+estru şi pârâtului, iar unul s'a depus la dosar, fiind semnat de toţi participanţii, fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
#dministrator7sec2estru,
!eclamant,
P1r1t,
*?C+,+ Model orientativ de somaţie emisă de executorul .udecătoresc în cadrul procedurii ofertei
de plată
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
________, str+ __________ nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ _____________
"ata ___________
Către
___________________,
cu domiciliul<sediul în ___________________, str+ ________ nr+ ____, ap+ ___, .udeţul
____________________,
%vând în vedere cererea formulată de către debitorul ____________, cu domiciliul/sediul în
___________, str. _______________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, în baza art. 1.@@( . pr. civ.,
emitem prezenta
&omaţie
prin care vă punem în vedere ca la data de ______, ora ______ să vă prezentaţi la sediul biroului
nostru, situat în ____________, str. __________________, nr. ____ ap. ____, judeţul __________, în
vederea ridicării sumei de ______ lei, reprezentând despă"ubiri şi a sumei de _____ lei, reprezentând
c+eltuieli de judecată, în conformitate cu oferta reală de plată făcută de către debitorul ____________,
conform sentinţei civile/penale nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel
___________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi
de asaţie şi #ustiţie ______________.
%nexăm la prezenta somaţie copii certificate de pe +otărârile judecătoreşti invocate mai sus şi după
cererea debitorului.
u respect,
Executor judecătoresc
*?6+,+ Model orientativ de proces7verbal înc2eiat de executorul .udecătoresc în ca-ul acceptării
ofertei reale de plată
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal de constatare a acceptării ofertei reale de plată
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ____________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea formulată de către debitorul ______________, cu domiciliul/sediul în
______________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, privind efectuarea unei oferte
reale de plată creditorului ______________, cu domiciliul/sediul în __________, str. ___________ nr. ____,
ap. ____, judeţul __________, la data de ________, creditorul a fost somat pentru a se prezenta la sediul
biroului nostru în vederea ridicării sumei de ______lei, reprezentând despă"ubiri şi a sumei de ___ lei,
reprezentând c+eltuieli de judecată, în conformitate cu oferta reală de plată făcută de debitorul
____________, conform sentinţei civile/penale nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de
%pel ____________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____ a $ribunalului/urţii de
%pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie _________________.
%stăzi, _______, orele ______, creditorul _______________, cu domiciliul/sediul în __________, str.
____________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, s'a prezentat la sediul biroului nostru şi a ridicat
suma totală de _______lei, din mâna debitorului __________________, cu domiciliul/sediul în
______________, str. ______________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________.
reditorul a declarat că prin ridicarea sumelor de bani din mâna debitorului, nu mai are nicio pretenţie
faţă de acesta, în baza sentinţei civile/penale nr. ____/_____ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel
______, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de
asaţie şi #ustiţie ______________ şi prin urmare debitorul este liberat de obli"aţia sa.
%vând în vedere considerentele arătate mai sus, în conformitate cu dispoziţiile art. 1.@@/ . pr. civ., am
înc+eiat prezentul proces'verbal în trei exemplare, câte unul fiind înmânat debitorului şi creditorului, iar unul
se va depune la dosarul cauzei, fiind semnat de toţi participanţii fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
"ebitor,
Creditor,
*?D+,+ Model orientativ de proces7verbal înc2eiat de către executorul .udecătoresc în ca-ul în care
creditorul nu se pre-intă sau refu-ă oferta reală de plată
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal de constatare a refu-ului ofertei reale de plată
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ___________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea formulată de către debitorul ______________, cu domiciliul/sediul în
______________, str. ____________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, privind efectuarea unei oferte
reale de plată creditorului _____________, cu domiciliul/sediul în __________, str. ______________ nr.
____, ap. ____, judeţul __________, la data de ________, creditorul a fost somat pentru a se prezenta la
sediul biroului nostru în vederea ridicării sumei de ______lei, reprezentând despă"ubiri, şi a sumei de _____
lei, reprezentând c+eltuieli de judecată, în conformitate cu oferta reală de plată făcută de către debitorul
_________________, conform sentinţei civile/penale nr. ______/________ a
#udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel ____________, definitivă prin decizia civilă/penală nr.
_____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie _______________.
%stăzi, ___________, orele ______, creditorul __________________, cu domiciliul/sediul în
_____________, str. _______________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, s'a prezentat la sediul
biroului nostru şi după discuţiile purtate cu debitorul ______________ a refuzat să ridice sumele de bani
oferite de acesta, motivat de faptul că sumele nu sunt corect actualizate în funcţie de rata inflaţiei, că i se
cuvin alte sume de bani, mult mai ridicate, cu toate că i s'a prezentat în detaliu calculul acestora.
%vând în vedere că debitorul refuză în mod cate"oric să primească suma oferită, în conformitate cu
dispoziţiile art. 1.@@2 alin. ) . pr. civ., am informat debitorul că se poate libera de datorie, dacă va consemna
suma oferită la < 4anF > S.%. sau la orice altă instituţie de credit ori, după caz, la o unitate specializată,
iar recipisa de consemnare o va depune la sediul biroului nostru, drept pentru care am înc+eiat prezentul
proces'verbal în trei exemplare, câte unul fiind înmânat debitorului şi creditorului, iar unul se va depune la
dosarul cauzei, fiind semnat de toţi participanţii fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
"ebitor,
Creditor,
**=+,+ Model orientativ de somaţie emisă de executorul .udecătoresc înainte consemnarea sumei
sau a bunului datorat creditorului
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
________, str+__________nr+____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ _____________
"ata ___________
Către
___________________,
cu domiciliul<sediul în ___________________, str+ ________ nr+ ____, ap+ ___, .udeţul
____________________,
%vând în vedere intenţia debitorului ______________ cu domiciliul/sediul în ________________, str.
_______________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, de a consemna suma de bani pe care o datorează,
conform sentinţei civile/penale nr. ____/_____ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel __________,
definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi
#ustiţie _____________, în baza art. 1.@@2 alin. 0 . pr. civ., emitem prezenta
&omaţie
prin care vă aducem la cunoştinţă că la data de ______, ora ______ debitorul ________________ va
consemna la < 4anF > S.%., cu sediul în ____________, str. _______________ nr. ____, judeţul
__________, suma de ______ lei, reprezentând despă"ubiri, şi suma de _____ lei, reprezentând c+eltuieli de
judecată, aceste sume de bani fiind actualizate la zi, conform ratei inflaţiei publicate de ?nstitutul :aţional de
Statistică.
3upă consemnare, recipisa va fi depusă la sediul biroului nostru, urmând a se constata, printr'o
înc+eiere, efectuarea plăţii şi liberarea debitorului.
u respect,
Executor judecătoresc,
**9+,+ Model orientativ de înc2eiere prin care executorul .udecătoresc constată efectuarea plăţii şi
liberarea debitorului
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
$'C3I!#
din data de ________
,e rol fiind constatarea efectuării plăţii şi liberarea debitorului ________ cu domiciliul/sediul în
__________, str. ________ nr. _____,ap.___, judeţul ________, de obli"aţia stabilită în sentinţa civilă/penală
nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel ____________, definitivă prin decizia
civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie
_______________.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor comunicate, reţine următoarele7
,rin cererea formulată la data de ________ şi înre"istrată pe rolul biroului nostru la data de _________,
debitorul _____________ a solicitat emiterea unei somaţii către creditorul _______________, cu
domiciliul/sediul în __________, str. ________ nr. ____,ap.___, judeţul ________, întrucât doreşte să'i facă
o ofertă reală de plată.
&n motivarea cererii, debitorul a arătat că la data de ________ l'a contactat pe creditor, aducându'i la
cunoştinţă că doreşte să'i plătească întrea"a sumă datorată, stabilită în sentinţa civilă/penală nr.
______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală
nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi #ustiţie _____________, însă acesta
refuză să o primească, invocând diverse motive, astfel încât intenţionează să'i facă acestuia o ofertă reală de
plată, prin mijlocirea biroului nostru.
8a data de _______ creditorul a fost somat să se prezinte la sediul biroului nostru în vederea acceptării
ofertei de plată, iar în urma discuţiilor purtate la data de _______, creditorul a refuzat oferta debitorului,
motivat de faptul că sumele nu sunt corect actualizate în funcţie de rata inflaţiei, cu toate că i s'a prezentat în
detaliu calculul acestora, sens în care s'a înc+eiat procesul'verbal de refuz din data de _________.
8a data de _______, în conformitate cu dispoziţiile art. 1.@@2 alin. 0 . pr. civ., creditorul a fost somat
din nou, aducându'i'se la cunoştinţă că la data de ______, ora ______ debitorul ________________ va
consemna la < 4anF > S.%., cu sediul în ____________, str. _________ nr. ____, judeţul __________,
suma de _____ lei, reprezentând despă"ubiri, şi suma de ____ lei, reprezentând c+eltuieli de judecată, aceste
sume de bani fiind actualizate la zi, conform ratei inflaţiei publicate de ?nstitutul :aţional de Statistică.
3upă consemnarea sumei de ______ lei, la < 4anF > S.%., cu sediul în ____________, str.
___________ nr. ____, judeţul __________, debitorul a depus recipisa de consemnare la sediul biroului
nostru.
,rin urmare, având în vedere cele arătate mai sus, apreciem că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de
art. 1.@@6 alin. 1 . pr. civ., întrucât debitorul a consemnat întrea"a creanţă actualizată datorată creditorului la
< 4anF > S.%., astfel, urmează să constatăm efectuarea plăţii şi liberarea debitorului de suma datorată în
baza sentinţei civile/penale nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel _________,
definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi
#ustiţie ________________.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
onstată efectuată plata în sumă de _____ lei pe care debitorul _____________, cu domiciliul/sediul în
___________, str. ___________ nr. ____,ap.____, judeţul ________ o datorează creditorului
____________, cu domiciliul/sediul în ____________, str. _________ nr. ____,ap.___, judeţul _____, în
baza sentinţei civile/penale nr. ________/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii de %pel ___________,
definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei urţi de asaţie şi
#ustiţie ____________, sumă consemnată la < 4anF > S.%., cu sediul în ____________, str.
__________________ nr. ____, judeţul __________.
onstată liberarea debitorului de la plata sumelor de bani arătate mai sus, începând cu data de
_________.
u drept de cerere în anulare pentru creditor în termen de 1= zile de la comunicare, la #udecătoria
__________,
<misă azi, _____________.
Executor judecătoresc,
**>+,+ Model orientativ de notificare comunicată de executorul .udecătoresc
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
__________, str+ ________ nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
____________________,
domiciliat în ____________, str+ ________ nr+____, .udeţul _______
Subsemnatul ______________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, în baza art. /
lit. b. din 8e"ea nr. 122/)@@@ privind executori judecătoreşti, republicată, vă comunicăm prezenta
'otificare
la solicitarea împrumutătorului ___________________, domiciliat în _________, str. ________ nr.
____, ap. ___, judeţul _____________,
Subsemnatul ____________________, domiciliat în _______________, str. ________ nr. ____, ap. ___,
judeţul _________, vă aduc la cunoştinţă că îmi datoraţi suma de ________ lei, conform contractului de
împrumut sub semnătură privată înc+eiat de noi la data de ___________, prin care v'aţi obli"at să'mi
restituiţi suma de bani menţionată până la data de ___________.
&n cazul în care nu înţele"eţi să vă respectaţi obli"aţia asumată prin contract, în termen de ____ -ile de la
primirea prezentei notificări, voi proceda la acţionarea dumneavoastră în judecată, urmând a suporta şi
c+eltuielile aferente unui asemenea demers.
u respect,
Executor judecătoresc,
**C+,+ Model orientativ de înc2eiere prin care executorul .udecătoresc îndreaptă eroarea
materială din cuprinsul acesteia
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+ __________
$'C3I!
din data de ________
,e rol fiind soluţionarea cererii de îndreptare a erorii materiale strecurate în înc+eierea din data de
_______, formulată de creditorul __________, cu domiciliul/sediul în __________, str. ________ nr.
____,ap.__,judeţul ________.
!ără citarea părţilor.
4C)%O!)5 /)"C(%O!&C,
în baza actelor comunicate, reţine următoarele7
,rin cererea formulată la data de _________________, creditorul ____________ a solicitat îndreptarea
erorii materiale strecurate în înc+eierea din data de _______, în sensul că în mod eronat s'a trecut numele de
___________, în loc de _______________, întrucât din niciun act al dosarului nu rezultă că pe debitor l'ar
c+ema ____________.
ererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. (== alin. ) . pr. civ. şi art. =/ din 8e"ea nr. 122/)@@@
privind executorii judecătoreşti, republicată.
%nalizând cererea creditorului, prin prisma actelor dosarului execuţional, constatăm că aceasta este
întemeiată, întrucât în dispozitivul înc+eierii, la alin. ), s'a trecut în mod "reşit numele debitorului
______________ în loc de ________________ cum era corect, astfel încât în baza art. (== alin. ) . pr. civ.
şi art. =/ din 8e"ea nr. 122/)@@@, republicată, cererea urmează să fie admisă.
3espre îndreptarea erorii materiale se va face menţiune în toate exemplarele înc+eierii din data de
_______.
,entru aceste motive,
"I&P)'M
%dmite cererea formulată de creditorul ___________________, cu domiciliul/sediul în
_______________, str. _____________ nr. ____, ap.__,judeţul ________.
3ispune îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul înc+eierii din data de _______ emisă de
executorul judecătoresc _________, astfel încât alin. ) al acestei înc+eieri va avea următorul cuprins7
HDispune înregistrarea cererii în registrul general şi deschiderea dosarului de executare silită nr.
______/_____ împotriva debitorului ___________, cu domiciliul/sediul în _________________, str.
__________ nr. _____,ap.___, judeţul ________ în baza titlului executoriu, constnd în sentinţa
civilă/penală nr. ______/________ a !udecătoriei/"ribunalului/#urţii de $pel _________, de%initivă prin
decizia civilă/penală nr. _____/_____a "ribunalului/#urţii de $pel/&naltei #urţi de #asaţie şi !ustiţie
___________,I aşa cum este corect în loc de H3ispune înre"istrarea cererii în re"istrul "eneral şi desc+iderea
dosarului de executare silită nr.______/_____ împotriva debitorului __________________ cu
domiciliul/sediul în _________________, str. __________ nr. ____,ap.____, judeţul ________ în baza
titlului executoriu, constând în sentinţa civilă/penală nr. ______/________ a #udecătoriei/$ribunalului/urţii
de %pel _________, definitivă prin decizia civilă/penală nr. _____/_____a $ribunalului/urţii de %pel/&naltei
urţi de asaţie şi #ustiţie _____________I aşa cum este "reşit.
,rezenta înc+eiere se comunică creditorului.
!ără cale de atac.
<misă azi, _____________.
xecutor .udecătoresc,
**C+?+ Model orientativ de proces7verbal prin care executorul .udecătoresc îndreaptă eroarea
materială din cuprinsul acestuia
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal de îndreptare a erorii materiale
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea formulată de creditorul _____________, cu domiciliul/sediul în
_______________, str. _____________ nr. ___, ap.____,judeţul ________, privind îndreptarea erorii
materiale strecurate în procesul'verbal prin care părţile au ajuns la un acord în privinţa modului de distribuire
a sumelor rezultate din urmărirea silită înc+eiat la data de ___________, privind suma de ________ lei ce
trebuia avansată acestuia, constatăm următoarele7
$ermenul stabilit pentru soluţionarea cererii a fost fixat pentru data de astăzi, orele _____, părţile fiind
citate prin scrisoare recomandată.
,entru acest termen procedura de citare este îndeplinită cu toate părţile, dovezile fiind depuse la dosarul
execuţional.
8a ora stabilită, s'au prezentat la 4iroul executorului judecătoresc creditorul ___________, debitorul
_______________, cu domiciliul/sediul în _______________, str. _____________ nr. ____,ap.____, judeţul
________ şi creditorul intervenient _____________, cu domiciliul/sediul în _______________, str.
_____________ nr. ____, judeţul ________.
,ărţilor li s'au adus la cunoştinţă conţinutul cererii. %stfel, se constată că în procesul'verbal prin care
părţile au ajuns la un acord în privinţa modului de distribuire a sumelor rezultate din urmărirea silită înc+eiat
la data de ___________ s'a strecurat o eroare materială cu privire la calculul sumei de bani ce trebuia
avansată creditorului, după cum urmează7
> suma de ________ lei, reprezentând c+eltuieli de executare avansate de către creditorul urmăritor şi nu
suma de ________ lei, cum "reşit s'a consemnat în procesul'verbal.
,rin urmare, în baza art. (== alin. ) . pr. civ. şi art. =/ din 8e"ea nr. 122/)@@@ privind executorii
judecătoreşti, republicată, dispun îndreptarea erorii materiale din procesul'verbal înc+eiat la data de
___________, în sensul că, la alin. -J. al procesului'verbal, în loc de Hsuma de ________ lei reprezentând
c+eltuieli de executare avansate de către creditorul urmăritorI cum "reşit s'a menţionat se va trece 'suma de
________ lei reprezentnd cheltuieli de executare avansate de către creditorul urmăritor(, aşa cum este
corect.
3espre îndreptarea erorii materiale se va face menţiune în toate exemplarele procesului'verbal înc+eiat
la data de ___________.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în patru exemplare, din care câte unul a fost înmânat creditorului,
creditorului intervenient şi debitorului, iar unul se va depune în dosarul execuţional, acesta fiind semnat de
toate persoanele prezente fără obiecţiuni.
xecutor .udecătoresc,
Creditor,
Creditor intervenient,
"ebitor,
**6+,+ Model orientativ de proces7verbal întocmit de către executorul .udecătoresc în ca-ul
refu-ului de a îndeplini atribuţiile prevă-ute la art+ C lit+ bE7iE din 5egea nr+ 966<,=== privind
executorii .udecătoreşti, republicată
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal de refu-
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul __________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
u privire la cererea formulată de creditorul _______________, cu domiciliul/sediul în
_______________, str. ____________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, prin care solicită instituirea
sec+estrului asi"urător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale debitorului ________________, cu
domiciliul/sediul în _______________, str. ____________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, fără a se
afla în posesia unei +otărâri judecătoreşti, i'am explicat creditorului că acest lucru nu este posibil, întrucât
este absolut necesar ca în prealabil să se adreseze unei instanţe de judecată şi doar în baza acestei +otărâri se
poate executa măsura sec+estrului asi"urător asupra bunurilor debitorului.
u toate explicaţiile date, creditorul insistă în efectuarea sec+estrului, astfel încât se impune să emitem
prezentul refuz, pentru următoarele considerente7
,otrivit art. 6=0 . pr. civ., cererea de sec+estru asi"urător se adresează instanţei care este competentă să
judece procesul în prima instanţă. reditorul nu este dator să individualizeze bunurile asupra cărora solicită
să se înfiinţeze sec+estrul asi"urător. ?nstanţa va decide de ur"enţă în camera de consiliu, fără citarea părţilor,
prin înc+eiere executorie, stabilind suma până la care se încuviinţează sec+estrul, fixând, totodată, dacă este
cazul, cuantumul cauţiunii şi termenul înăuntrul căruia urmează să fie depusă aceasta. &nc+eierea prin care se
soluţionează cererea de sec+estru se comunică creditorului de îndată de către instanţă, iar debitorului de către
executorul judecătoresc, odată cu luarea măsurii. &nc+eierea este supusă numai apelului, în termen de = zile
de la comunicare, la instanţa ierar+ic superioară. %pelul se judecă de ur"enţă şi cu precădere, cu citarea în
termen scurt a părţilor.
3e asemenea, conform art. 6=* alin. 1 . pr. civ., măsura sec+estrului asi"urător se aduce la îndeplinire
de către executorul judecătoresc, potrivit re"ulilor odului de procedură civilă cu privire la executarea silită,
care se aplică în mod corespunzător, fără a mai cere vreo autorizare sau încuviinţare în acest sens.
,rin urmare, din textele de le"e citate mai sus rezultă în mod neec+ivoc că instituirea sec+estrului
asi"urător se dispune de către instanţa de judecată şi doar executarea măsurii se aduce la îndeplinire de către
executorul judecătoresc.
%şadar, executorul judecătoresc nu are competenţa funcţională să instituie măsuri asi"urătorii, ci doar să
le aplice, astfel încât cererea creditorului nu poate fi pusă în executare.
&n conformitate cu dispoziţiile art. =( alin. ) din 8e"ea nr. 122/)@@@ privind executorii judecătoreşti,
republicată, acest refuz poate fi atacat cu plân"ere în termen de = zile de la comunicare, de către creditor.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în trei exemplare, din care câte un exemplar a fost comunicat
creditorului şi debitorului, iar unul se va depune la dosarul de executare.
xecutor .udecătoresc,
*09+,+ Model orientativ de somaţie cambială emisă de executorul .udecătoresc
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
________, str+ __________ nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ _____________
"ata ___________
Către
___________________,
cu domiciliul<sediul în ___________________, str+ ________ nr+ ____, ap+ ___, .udeţul
____________________,
%vând în vedere că cererea de urmărire silită formulată de creditorul ________________, cu
domiciliul/sediul în ___________, str. ____________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________ a fost
încuviinţată prin înc+eierea din data de __________a #udecătoriei __________, fiind declanşată urmărirea
silită împotriva dumneavoastră, în baza titlului executoriu reprezentat de cambia emisă la data de
_____________, prin care sunteţi obli"aţi să'i plătiţi creditorului suma de ______ lei, la care se adau"ă suma
de ______ lei, reprezentând c+eltuieli de executare, în baza art. (1 din 8e"ea nr. =2/160* şi pct. 0)@ lit. ".,
+., i. şi j. din :ormele'cadru nr. (/166* ale 4ăncii :aţionale a 5omâniei, emitem prezenta
&omaţie cambială
prin care vă punem în vedere ca, în termen de ____ -ile de la primirea sau afişarea acesteia la
domiciliul/sediul dumneavoastră, să plătiţi suma datorată, inclusiv c+eltuielile de executare, încunoştinţându'
vă, totodată, că, în caz contrar, se va proceda la executarea silită conform le"ii, urmând să suportaţi toate
c+eltuielile de executare necesare unui asemenea demers.
S'a procedat la transcrierea titlului executoriu.
%nexăm la prezenta somaţie copii certificate de pe înc+eierea de încuviinţare a urmăririi silite, titlul
executoriu, înc+eierea de stabilire a c+eltuielilor de executare şi înc+eierea prin care s'a actualizat creanţa.
u respect,
xecutor .udecătoresc,
E,?% %D4?<?
*0,+,+ Model orientativ de somaţie emisă de executorul .udecătoresc în situaţia în care se pune în
executare silită un bilet la ordin
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
________, str+ __________ nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ _____________
"ata ___________
Către
___________________,
cu domiciliul<sediul în ___________________, str+ ________ nr+ ____, ap+ ___, .udeţul
____________________,
%vând în vedere că cererea de urmărire silită formulată de creditorul ________________, cu
domiciliul/sediul în ____________, str. ___________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________ a fost
încuviinţată prin înc+eierea din data de __________a #udecătoriei___________, fiind declanşată urmărirea
silită împotriva dumneavoastră, în baza titlului executoriu reprezentat de biletul la ordin emis la data de
_____________, prin care sunteţi obli"aţi să'i plătiţi creditorului suma de ______ lei, la care se adau"ă suma
de ______ lei, reprezentând c+eltuieli de executare, în baza art. (1 din 8e"ea nr. =2/160* şi pct. =1@ raportat
la pct. 0)@ lit. "., +., i. şi j. din :ormele'cadru nr. (/166* ale 4ăncii :aţionale a 5omâniei, emitem prezenta
&omaţie
prin care vă punem în vedere ca, în termen de ______ -ile de la primirea sau afişarea acesteia la
domiciliul/sediul dumneavoastră, să plătiţi suma datorată, inclusiv c+eltuielile de executare, încunoştinţându'
vă, totodată, că, în caz contrar, se va proceda la executarea silită conform le"ii, urmând să suportaţi toate
c+eltuielile de executare necesare unui asemenea demers.
S'a procedat la transcrierea titlului executoriu.
E,?% 4?8<$G8G? 8% E53?:
%nexăm la prezenta somaţie copii certificate de pe înc+eierea de încuviinţare a urmăririi silite, titlul
executoriu, înc+eierea de stabilire a c+eltuielilor de executare şi înc+eierea prin care s'a actualizat creanţa.
u respect,
Executor judecătoresc,
*0?+,+ Model orientativ de somaţie emisă de executorul .udecătoresc în situaţia în care se pune în
executare silită un cec
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
________, str+__________nr+____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ _____________
"ata ___________
Către
___________________,
cu domiciliul<sediul în ___________________, str+ ________ nr+ ____, ap+ ___, .udeţul
____________________,
%vând în vedere că cererea de urmărire silită formulată de creditorul ________________, cu
domiciliul/sediul în ___________, str. ___________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a fost
încuviinţată prin înc+eierea din data de _________ a #udecătoriei___________, fiind declanşată urmărirea
silită împotriva dumneavoastră, în baza titlului executoriu reprezentat de cecul emis la data de
_____________, prin care sunteţi obli"at să'i plătiţi creditorului suma de ______ lei, la care se adau"ă suma
de ______ lei, reprezentând c+eltuieli de executare, în baza art. =0 din 8e"ea nr. =6/160* şi pct. )=( lit. ".,
+., i. şi j. din :ormele'cadru nr. //166* ale 4ăncii :aţionale a 5omâniei, emitem prezenta
&omaţie
prin care vă punem în vedere ca, în termen de ______ -ile de la primirea sau afişarea acesteia la
domiciliul/sediul dumneavoastră, să plătiţi suma datorată, inclusiv c+eltuielile de executare, încunoştinţându'
vă, totodată, că, în caz contrar, se va proceda la executarea silită conform le"ii, urmând să suportaţi toate
c+eltuielile de executare necesare unui asemenea demers.
S'a procedat la transcrierea titlului executoriu.
E,?% !?8<? <
%nexăm la prezenta somaţie copii certificate de pe înc+eierea de încuviinţare a urmăririi silite, titlul
executoriu, înc+eierea de stabilire a c+eltuielilor de executare şi înc+eierea prin care s'a actualizat creanţa.
u respect,
Executor judecătoresc,
*0*+,+ Model orientativ de proces7verbal înc2eiat de către executorul .udecătoresc în ca-ul
predării bunurilor mobile ce fac obiectul contractului de leasing
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere că cererea de urmărire silită formulată de creditorul ________________, cu
domiciliul/sediul în ____________, str. ___________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________, a fost
încuviinţată prin înc+eierea din data de __________a #udecătoriei___________, fiind declanşată procedura
predării silite a bunurilor mobile, cu privire la autoturismul marca___________, cu nr. de înmatriculare
___________ de culoare _______, utilizat de către debitorul _____________, cu domiciliul/sediul în
_____________, str. _____________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________ şi la plata sumei de _______
lei, datorii restante, în baza titlului executoriu constând în contractul de leasin" nr. ______ din data de
___________,
Băzând că până la această dată debitorul nu şi'a îndeplinit obli"aţia stabilită în titlul executoriu, astăzi,
_______, orele ______, însoţit de către reprezentantul creditoarei ___________________, în calitate de
consilier juridic, ne'am deplasat în localitatea _________, str. ________ nr. ____, judeţul _________, unde
am identificat bunul mai sus menţionat.
8a această adresă l'am "ăsit pe debitorul ____________________, posesor al 4.?/.?. seria ________,
nr. _________, eliberată de către ________ la data de ___________, care, punându'i în vedere calitatea şi
scopul prezenţei noastre, declară că nu se opune executării silite.
&n consecinţă, potrivit dispoziţiilor art. 2 şi 1= din Erdonanţa Cuvernului nr. =1/166/ privind
operaţiunile şi societăţile de leasin", cu modificările ulterioare, autoturismul marca ___________, cu nr. de
înmatriculare ____________ de culoare _______, utilizat de către debitorul _____________, indicat în titlul
executoriu a fost ridicat de la debitor, fiind predat reprezentantului creditoarei, împreună cu cele două c+ei,
certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autoturismului.
,otrivit dispoziţiilor art. 1= din E.C. nr. =1/166/, reprezentantul creditoarei declară că stăruie şi pentru
recuperarea sumelor de bani la care este obli"at debitorul. u privire la acest aspect, debitorul prezent
declară că nu le poate ac+ita la această dată, fapt pentru care executarea silită va continua până la
îndeplinirea obli"aţiei inte"rale de către debitor.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în trei exemplare, din care câte unul a fost înmânat reprezentantului
creditorului şi debitorului, iar unul se va depune în dosarul execuţional, acesta fiind semnat de toate
persoanele prezente fără obiecţiuni.

xecutor .udecătoresc,
!epre-entant creditor,
"ebitor,
*00+,+ Model orientativ de notificare emisă prin intermediul executorului .udecătoresc în ca-ul
executării ipotecii mobiliare
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel ___________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
______________________
__________, str+ ________ nr+ ____, ap+ ___, tel<fax; _________
C+@+ ___________, cont bancar nr+ ______________________
e7mail; __________A__________, site; BBB+___________+ro
"osar nr+ ____________
"ata ____________
Către
____________________,
domiciliat în ____________, str+ ________ nr+____, .udeţul _______
Subsemnatul ____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, în baza art.
).**@ alin. 1 . civ., vă comunicăm prezenta
'otificare
la solicitarea creditorului ipotecar ___________________, domiciliat în _________, str. ________ nr.
____, ap. ___, judeţul ____________________,
Subsemnatul, ____________________, domiciliat în _______________, str. ________ nr. ____, ap.
___, judeţul _________, vă aduc la cunoştinţă că îmi datoraţi suma de ________ lei, conform contractului de
împrumut sub semnătură privată, prin care v'aţi obli"at să'mi restituiţi suma de bani până la data de
___________.
&mprumutul a fost "arantat cu autoturismul marca___________, cu nr. de înmatriculare ___________ de
culoare _______, sens în care s'a înc+eiat contractul de ipotecă sub semnătură privată la data de
__________, prin care s'a stabilit în mod expres că, dacă până la data de _________ nu îmi restituiţi inte"ral
suma datorată pot, prin mijloace proprii, să preiau autoturismul adus în "aranţie.
%vând în vedere că nu v'aţi respectat obli"aţiile asumate prin contract, termenul pentru restituirea sumei
de bani fiind depăşit cu ____ zile, la data de ________, orele _______, mă voi prezenta la domiciliul dvs.
pentru a ridica prin mijloace proprii autoturismul "arantat.
Executor judecătoresc,
*0C+,+ Model orientativ de proces7verbal înc2eiat de executorul .udecătoresc în ca-ul preluării
silite a bunului mobil ipotecat
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
"osar nr+______________
Proces7verbal de preluare a bunului mobil ipotecat
înc2eiat astă-i, ______________
Subsemnatul ____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________,
%vând în vedere cererea formulată de creditorul _______________, cu domiciliul/sediul în
________________ str. ____________, nr. ____, ap. ____, judeţul __________ şi înre"istrată la sediul
biroului nostru la data de ___________, având ca obiect preluarea silită a autoturismului marca _________,
cu nr. de înmatriculare __________ de culoare _______, proprietatea debitorului ________________, cu
domiciliul/sediul în _______________, str. ____________ nr. ____, ap. ____, judeţul __________,
%stăzi, _______, orele ______, însoţit de creditorul _______________, ne'am deplasat în localitatea
_____________, str. __________________ nr. ____, ap. ______, judeţul __________, unde l'am "ăsit pe
debitorul _______________, căruia aducându'i la cunoştinţă scopul vizitei noastre, ne'a permis accesul în
imobilul său, declarând că nu se opune la preluarea silită a bunului afectat "aranţiei stabilite prin contractul
de ipotecă sub semnătură privată din data de __________.
&n conformitate cu dispoziţiile art. ).**0 alin. 1 . civ., am procedat la ridicarea autoturismului marca
_________, cu nr. de înmatriculare ________, de culoare _______, proprietatea debitorului _____________,
pe care l'am predat creditorului __________________.
%utoturismul ridicat se află în stare bună de funcţionare, nu este lovit, este bine întreţinut, debitorul
predându'i creditorului actele autoturismului, respectiv cartea de identitate nr. ___________, certificatul de
înmatriculare nr. ________, precum şi ambele c+ei ale acestuia.
3ebitorul declară că este la zi cu plata impozitelor cu privire la autoturismul ridicat.
,rezentul proces'verbal s'a înc+eiat în două exemplare, unul fiind predat debitorului, iar unul se va
depune la dosarul de executare, fiind semnat fără obiecţiuni.
opie de pe procesul'verbal i s'a înmânat şi creditorului.
xecutor .udecătoresc,
"ebitor,
Creditor,
*>=+,+ Model orientativ de cerere formulată de către executorul .udecătoresc privind înregistrarea
numirii la Curtea de apel
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
Către
Curtea de #pel _______________,
Subsemnatul __________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, formulez
Cerere privind înregistrarea numirii
ca executor judecătoresc în re"istrul special ţinut la urtea de %pel _______________ sub denumirea de
_________________.
$n fapt, la data de ________, prin Erdinul ministrului justiţiei nr. ______, am fost numit executor
judecătoresc în circumscripţia #udecătoriei __________, întrucât am promovat examenul de admitere în
profesie or"anizat în perioada _______________.
%vând în vedere că în termen de 6@ de zile de la numirea în funcţie am obli"aţia să îmi înre"istrez
numirea la curtea de apel, vă ro" să dispuneţi înre"istrarea numirii mele în re"istrul special ţinut la "refa
curţii de apel.
$n drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 1/ din 8e"ea nr. 122/)@@@ privind executorii
judecătoreşti, republicată .
%nexez la prezenta cerere ordinul prin care am fost numit, dovada existenţei sediului biroului,
confirmarea cole"iului director al amerei executorilor judecătoreşti cu privire la faptul că biroul dispune de
spaţiul corespunzător desfăşurării activităţii şi conservării ar+ivei în bune condiţii, un exemplar al
procesului'verbal înc+eiat cu ocazia depunerii jurământului, ştampila şi specimenul de semnătură personale.
Executor judecătoresc,
*>,+,+ Model orientativ de cerere formulată de executorul .udecătoresc privind înregistrarea unor
modificări în registrul special ţinut la curtea de apel
Camera xecutorilor /udecătoreşti de pe l1ngă Curtea de #pel _________________
8I!O)5 4C)%O!)5)I /)"C(%O!&C
_________________
________, str+ __________ nr+ ___, ap+ ____, tel<fax; __________
C+@+ __________, cont bancar nr+ __________
e7mail; __________A__________, site; BBB+__________+ro
Către
Curtea de #pel _______________,
Subsemnatul ____________________________, executor judecătoresc în circumscripţia urţii de %pel
___________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ____, ap. ___, judeţul _________, formulăm
Cerere privind înregistrarea unor modificări
cu privire la 4iroul executorului judecătoresc ______________, înre"istrat în re"istrul special ţinut la
urtea de %pel _______________ la poziţia nr. _____.
$n fapt, la data de ________, prin Erdinul ministrului justiţiei nr. ______, am fost numit executor
judecătoresc în circumscripţia #udecătoriei __________, întrucât am promovat examenul de admitere în
profesie or"anizat în perioada _______________, iar, la data de ________, am înre"istrat biroul în re"istrul
special ţinut la urtea de %pel _______________ la poziţia nr. _____, potrivit certificatului eliberat la data
de __________.
%vând în vedere că, la data de __________, am ac+iziţionat un imobil nou şi mi'am sc+imbat sediul
biroului în ______________, str. ________ nr. ____, judeţul _________, vă ro" să înre"istraţi aceste
modificări în re"istrul special ţinut la "refa instanţei dvs.
$n drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 2 din 5e"ulamentul de aplicare a 8e"ii nr. 122/)@@@
privind executorii judecătoreşti, republicată.
%nexez la prezenta cerere actul de proprietate al noului imobil şi confirmarea cole"iului director al
amerei executorilor judecătoreşti cu privire la faptul că noul birou dispune de spaţiul corespunzător
desfăşurării activităţii şi conservării ar+ivei în bune condiţii.
Executor judecătoresc